Aphrahat: Demonstration 2: On Love - ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܘܒܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
2

ܘܟܕ ܬܥܘܠ ܠܒܨܬܐ ܕܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܦܘܩ̈ܕܢܝܢ܃ ܕܒܗܘܢ ܬܠܐ ܟܘܠܗ ܚܝܠܗܘܢ ܕܢܡܘܣܐ ܘܕܢ̈ܒܝܐ : ܘܐܠܘ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܦܘܩ̈ܕܢܝܢ ܕܒܗܘܢ ܬܠܐ ܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ ܕܢܡܘܣܐ ܘܕܢܒ̈ܝܐ܃ ܩܒܝܥܝܢ ܗܘܘ ܒܠܒܐ ܘܒܬܪܥܝܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܃ ܐܦ ܠܐ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒ̈ܝܐ ܡܬܒܥܝܢ ܗܘܘ ܕܢܬܟܬܒܘܢ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܕܠܟܐ̈ܢܐ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܣܝܡ܃ ܐܠܐ ܠܥܘ̈ܠܐ܂ ܘܡܛܠ ܥܘ̈ܠܐ ܐܬܬܣܝܡ ܢܡܘܣܐ܂ ܘܐܠܘ ܟܐܢܘܬܐ ܟܬܪܬ ܒܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܂ ܠܐ ܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܢܡܘܣܐ܂ ܬܘܒ ܐܠܘ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܐܬܬܣܝܡ܂ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܒܟܠ ܕܪ̈ܝܢ܂ ܘܒܟܠ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܚܘܝ܂ ܒܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܒܝܬ ܐܕܡ܂ ܐܬܓܙܪ ܡܘܬܐ ܥܠ ܥܠܡܐ܂ ܘܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܚܙܝ܂ ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܩܝܡܝܢ ܒܚܪܬܐ܂ ܒܙܒܢܐ ܕܡܫܬܩܠ ܫܘܠܛܢܗ ܕܡܘܬܐ܂ ܘܡܛܠ ܥܘ̈ܠܐ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܢܘܚ܂ ܐܬܚܙܝ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܒܡ̈ܝܐ ܕܛܘܦܢܐ܂ ܘܐܒܪܗܡ ܡܛܠ ܕܢܛܪ ܟܐܢܘܬܐ ܕܒܢܡܘܣܐ܂ ܥܕ ܠܐ ܢܬܣܝܡ ܢܡܘܣܐ܂ ܐܬܚܙܝ ܒܗ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܟܐܢܘܬܐ ܟܕ ܐܗܦܟ ܫܒܝܬܐ ܕܣܕܘܡ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܗ܂ ܘܒܒܙܬܐ ܠܐ ܐܘܫܛ ܐܝܕܗ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܘ ܝܘܡܐ܂ ܕܐܓܪܟ ܛܒ ܣܓܝ ܒܟܐܢܘܬܟ܂ ܘܗܘ ܕܢܡܘܣܐ ܠܐ ܐܬܣܝܡ ܠܗ܂ ܚܘܝ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܢܡܘܣܐ܂ ܘܠܐ ܐܬܒܥܝ ܢܡܘܣܐ ܠܟܐܢܘܬܗ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܒܢܘ̈ܗܝ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܣܘܢܩܢܐ܂ ܕܢܬܬܣܝܡ ܢܡܘܣܐ ܠܟܐܢܘܬܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܐܒܘܗܘܢ ܦܩܕ ܐܢܘܢ܂ ܕܢܥܒܕܘܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܕܝܢܐ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܂ ܕܐܡܪ ܡܪܝܐ ܥܠ ܐܒܪܗܡ܂ ܕܝܕܥܢܐ ܠܗ ܕܡܦܩܕ ܠܒܢ̈ܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪܗ܂ ܕܢܛܪܘܢ ܟܠܗܘܢ ܦܘܩ̈ܕܢܝ܂ ܘܐܦ ܝܘܣܦ ܢܛܪ ܟܐܢܘܬܐ ܕܒܢܡܘܣܐ܂ ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܡܥ ܠܡܪܬܗ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ܂ ܐܝܟܢܐ ܐܥܒܕ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐ ܪܒܬܐ܂ ܘܐܚܛܐ ܠܐܠܗܐ܂ ܘܐܦ ܡܘܫܐ ܓܝܪ ܢܛܪ ܟܐܢܘܬܐ ܕܒܢܡܘܣܐ܂ ܟܕ ܟܦܪ ܕܠܐ ܢܬܩܪܐ ܒܪܐ ܠܒܪܬ ܦܪܥܘܢ܂ ܡܛܠ`ܗܢܐ ܐܫܘܝܗ ܡܪܝܐ܂ ܕܒܐܝܕܗ ܢܬܠ ܢܡܘܣܐ ܠܥܡܗ܂ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܚܘܝܘ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܢܡܘܣܐ܂ ܘܠܟܐܢܘܬܗܘܢ ܠܐ ܐܬܬܣܝܡ ܢܡܘܣܐ܂ ܘܗܢܘܢ ܗܘܘ ܢܡܘܣܐ ܠܢܦܫܗܘܢ܀

4

ܘܐܬܪܫܡܬ ܡܠܬܐ ܕܡܘܬܒܗܘܢ܂ ܕܝܬܒܘ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܘܥܠ ܡܢܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܂ ܕܟܕ ܡܐܬܝܢ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢ̈ܝܢ ܝܬܒܘ ܬܡܢ܂ ܐܬܟܬܒ ܠܗܘܢ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܢ ܗܝ ܫܥܬܐ܂ ܕܐܡܪ ܠܗ ܠܐܒܪܗܡ܂ ܕܡܕܥ ܬܕܥ܂ ܕܥܡܘܪܐ ܢܗܘܐ ܙܪܥܟ܂ ܒܐܪܥܐ ܕܠܐ ܕܝܠܗܘܢ܂ ܘܢܦܠܚܘܢ ܒܗܘܢ ܘܢܫܥܒܕܘܢ ܐܢܘܢ܂ ܐܪܒܥܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܒܗ ܓܝܪ ܒܗܘ ܙܒܢܐ܂ ܕܐܬܐܡܪܬ ܠܗ ܠܐܒܪܗܡ ܡܠܬܐ ܗܕܐ܂ ܕܝܠܕܐ ܗܘܐ ܠܟ܂ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܬܨܝܪ ܠܗ ܒܠܒܗ ܕܐܒܪܗܡ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܂ ܕܗܝܡܢ ܠܡ ܐܒܪܗܡ ܒܐܠܗܐ܂ ܘܐܬܚܫܒܬ ܠܗ ܠܟܐܢܘ܂ ܘܐܦ ܡܠܬܐ ܕܫܘܥܒܕܐ ܕܒܡܨܪܝܢ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܒܢ̈ܘܗܝ܂ ܐܬܒܛܢܬ ܠܗ ܒܠܒܗ ܕܐܒܪܗܡ܂ ܘܫܪܝ ܗܘܐ ܝܨܦ ܕܐܝܟܢܐ ܢܗܘܐ ܙܪܥܗ ܒܫܘܥܒܕܐ܂ ܘܗܘܐ ܠܗ ܠܒܗ ܡܫܥܒܕܐ ܒܡܨܪܝܢ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܪܢܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܒܫܘܥܒܕܐ܂ ܘܡܪܢܝܬܗܘܢ ܡܫܥܒܕܐ ܗܘܬ ܒܓܘ ܡܨܪܝܢ܂ ܘܐܬܡܠܟܬ ܠܗ ܥܒܕܘܬܐ ܥܠ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ܂ ܥܕܠܐ ܢܬܝܠܕܘܢ܂ ܩܕܡܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܡܢ ܝܠܕܗ ܕܐܝܣܚܩ ܚܡܫܥܣܪܐ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܘܩܕܡܝ ܗܘ ܡܘܠܟܢܐ ܕܥܒܕܘܬܐ ܡܢ ܡܥܠܢܗܘܢ ܠܡܨܪܝܢ܂ ܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܩܕܡܝ ܗܘ ܡܘܠܟܢܐ ܕܒܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܢܬܒܪܟܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ܂ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܢܡܘܣܐ ܕܢܒܛܠ ܡܘܠܟܢܐ܂ ܡܟܝܠ ܗܘܐ ܠܗ ܢܡܘܣܐ ܬܘܣܦܬܐ ܥܠ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܡܘܠܟܢܐ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܙܒܢܗ܀

6

ܘܡܢܐ ܟܝ ܚܣܝܪ ܗܘܐ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒ̈ܝܐ܂ ܘܣܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܕܢܬܡܠܘܢ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܛܡܝܪܐ ܗܘܬ ܒܗܘܢ ܕܝܬܩܐ ܕܗܝܝ ܡܠܬܐ ܕܡܘܠܟܢܐ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܡܚܬܡܐ ܗܘܬ ܗܝ ܕܝܬܩܐ ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܡܘܫܐ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܬܬ ܗܕܐ ܕܝܬܩܐ ܐܚܪܝܬܐ܂ ܕܗܝ ܗܝ ܩܕܡܝܬܐ܂ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܡܠܟܬ܂ ܘܡܢ ܠܬܚܬ ܐܬܪܫܡܬ܂ ܘܡܝܬ ܡܝܬܝܢܗ ܕܕܝܬܩܐ܂ ܘܫܪ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܝܬܩ̈ܣ ܘܥܒܕ ܐܢܝܢ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܚܕܐ܂ ܘܢܡܘܣܐ ܕܦܘܩ̈ܕܐ ܒܦܘܩܕ̈ܢܘܗܝ ܒܛܠ܂ ܚܘܫܚ̈ܘܗܝ ܓܝܪ ܕܢܡܘܣܐ ܐܬܒܛܠܘ ܠܗܘܢ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܡܚܝܢܢ܂ ܘܩܪܒ ܢܦܫܗ ܚܠܦ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܒܢܡܘܣܐ܂ ܘܐܬܕܒܪ ܐܝܟ ܐܡܪܐ ܠܢܟܣܬܐ܂ ܚܠܦ ܐܡܪ̈ܐ ܕܚܘܣܝܐ܂ ܘܐܬܩܛܠ ܠܢ ܬܘܪܐ ܕܦܛܡܐ܂ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܢ ܣܘܢܩܢܐ ܕܢܩܪܒ ܒ̈ܢܝ ܒܩܪ̈ܐ܂ ܐܬܐ ܘܣܠܩ ܥܠ ܨܠܝܒܐ܂ ܕܠܐ ܢܬܒܥܘܢ ܡܢܢ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܘܕܒܚ̈ܐ܂ ܝܗܒ ܕܡܗ ܚܠܦ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܂ ܕܠܐ ܢܬܒܥܐ ܠܢ ܕܡܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ܂ ܘܥܠ ܠܒܝܬ ܡܩܕܫܐ ܕܠܐ ܥܒܝܕ ܒܐܝ̈ܕܝܐ܂ ܘܗܘܐ ܟܗܢܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܕܩܘܕܫܐ܂ ܡܢ ܙܒܢܐ ܓܝܪ ܕܐܬܐ܂ ܒܛܠ ܐܢܝܢ ܠܢܛܘܪ̈ܬܐ ܕܒܢܡܘܣܐ܂ ܘܡܢ ܥܕܢܐ ܕܐܣܪܘܗܝ ܐܬܐܣܪܘ ܠܗܘܢ ܥܕܥ̈ܕܐ ܒܫܫ̈ܠܬܐ܂ ܘܥܠ ܕܨܒܘ ܕܢܕܘܢܘܢ ܠܙܟܝܐ܂ ܐܥܒܪ ܡܢܗܘܢ ܕܝ̈ܢܐ܂ ܘܥܠ ܕܐܣܠܝܘ ܡܠܟܘܬܗ܂ ܫܩܠܗ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܐ ܡܢ ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܘܣܠܩ ܕܒܚܬܐ ܚܝܬܐ ܚܠܦܝܢ܂ ܘܒܛܠ ܐܢܘܢ ܠܕܒ̈ܚܝܗܘܢ܂ ܘܝܬܒܘ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ ܕܠܐ ܕܒ̈ܚܐ ܘܕܠܐ ܡܕܒܚܐ܂ ܘܕܠܐ ܠܒܫ ܐܦܘܕܐ ܘܣܐܡ ܒܣ̈ܡܐ܂ ܘܒܛܠ ܡܢܗܘܢ ܚܙܘ̈ܐ ܘܢܒ̈ܝܐ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܫܡܥܘ ܠܢܒܝܐ ܪܒܐ܂ ܘܐܬܡܠܝܬ ܠܗ ܕܝܬܩܐ ܩܕܡܝܬܐ ܒܐܚܪܝܬܐ܂ ܘܥܬܩ ܘܣܐܒ ܥܒܝ̈ܕܬܐ ܕܒܢܡܘܣܐ܂ ܘܗ̈ܘܝ ܠܗܝܢ ܠܚܒܠܐ܂ ܡܢ ܙܒܢܐ ܓܝܪ ܕܐܬܝܗܒܬ ܚܕܬܐ܂ ܒܛܠܬ ܠܗ ܥܬܝܩܬܐ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܒܠܚܘܕ ܐܣܬܠܝܘ ܕܒܚ̈ܐ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ܂ ܠܐ ܒܣܡܘ ܠܗ ܕܒܚ̈ܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܂ ܕܠܐ ܐܟܠ ܐܢܐ ܒܣܪܐ ܕܐܪ̈ܘܢܐ܂ ܘܕܡܐ ܕܓܕ̈ܝܐ ܠܐ ܫܬܐ ܐܢܐ܂ ܐܠܐ ܠܡ ܕܒܚ ܠܐܠܗܐ ܬܘܕܝܬܐ܂ ܘܫܠܡ ܠܡܪܝܡܐ ܢܕܪ̈ܝܟ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܠܒܐ ܫܚܝܩܐ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܣܠܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܠܐ ܨܒܝܬ ܒܕܒ̈ܚܐ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܒܝ̈ܩܕܐ ܫ̈ܠܡܐ ܐܬܪܥܝܬ܂ ܕܒܚ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܪܘܚܐ ܗܝ ܡܟܝܟܬܐ܂ ܘܐܦ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܐܡܪ܂ ܕܠܐ ܡܬܒܥܝܢ ܠܝ ܣܘܓܐܐ ܕܕܒ̈ܚܝܟܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܣܢܝܬ ܘܐܣܠܝܬ ܥܕܥܕ̈ܝܟܘܢ܂ ܘܠܐ ܐܪܝܚ ܒܥܨܪ̈ܬܟܘܢ܀

7

ܘܗܕܐ ܬܘܒ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܦܪܘܩܢ܂ ܕܒܗ ܬܠܝܐ ܐܘܪܝܬܐ ܘܢܒ̈ܝܐ܂ ܫܦܝܪܐ ܘܛܒܐ ܘܝܐܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܢ܂ ܕܝܘܕ ܐܬܘܬܐ ܚܕܐ ܡܢ ܐܘܪܝܬܐ ܘܢܒ̈ܝܐ ܠܐ ܬܥܒܪ ܥܕܡܐ ܕܟܠ ܢܗܘܐ܂ ܢܣܒ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܠܢܡܘܣܐ ܘܠܢܒ̈ܝܐ܂ ܘܬܠܐ ܐܢܘܢ ܒܬܪ̈ܝܢ ܦܘܩ̈ܕܢܝܢ܂ ܘܡܕܡ ܠܐ ܒܛܠ ܡܢܗܘܢ܂ ܘܟܕ ܕܝܢ ܬܚܘܪ ܒܗ ܫܦܝܪ ܒܗܕܐ ܡܠܬܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ ܒܫܪܪܐ܂ ܢܛܝܪܘܬܐ ܕܒܢܡܘܣܐ܂ ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܒܗ܂ ܬܚܝܬ ܗܝ ܡܠܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܂ ܕܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܢ ܟܠܗ ܢܦܫܟ܂ ܘܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܟ܂ ܘܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟ܂ ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܥܒܕ ܗܘܐ ܒܢܡܘܣܐ܂ ܡܛܠ ܕܢܬܩܪܒܘܢ ܠܡܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܗܘܢ ܘܢܪܚܡ ܐܢܫ ܠܩܪܝܒ ܒܣܪܗ ܐܝܟ ܢܦܫܗ܂ ܘܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܦܘܩ̈ܕܢܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܘܠܗ ܐܢܘܢ ܢܡܘܣܐ܂ ܘܟܕ ܬܣܝܡ ܠܒܟ ܘܬܚܘܪ ܒܢܡܘܣܐ܂ ܒܪܝܫ ܟܠܗ ܢܡܘܣܐ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ܂ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ܂ ܕܐܣܩܬܟ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܠܐ ܬܥܒܕ ܠܟ ܥܡܝ ܟܠ ܨܠܡ ܘܟܠ ܕܡܘ܂ ܘܡܐ ܕܐܢܫ ܠܐ ܥܒܕ ܥܡܗ ܐܠܗ ܐܚܪܝܢ܂ ܗܘܐ ܠܗ ܬܚܝܬ ܡܠܬܐ ܕܬܠܐ ܒܗ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒ̈ܝܐ܂ ܘܗܘܝܬ ܥܗܕ ܚܒܝܒܝ ܕܟܬܒܬ ܠܟ܂ ܕܠܟܐ̈ܢܐ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܣܝܡ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܢܛܪ ܟܢܘܬܐ܂ ܠܥܠ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܗܘ ܘܢܡܘܣܐ ܘܢܒ̈ܝܐ܂ ܘܫܪܝܪܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܡܪܢ܂ ܕܠܐ ܬܥܒܪ ܝܘܕ ܐܬܘܬܐ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܘܡܢ ܢܒ̈ܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܚܬܡ ܘܬܠܐ ܐܢܘܢ ܒܬܪ̈ܝܢ ܦܘ̈ܩܕܢܝܢ܀

8

ܫܡܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܦܝܣܐ ܕܡܠܬܐ ܗܕܐ܂ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܠܡܢܐ ܟܬܝܒܐ ܡܠܬܐ ܗܕܐ܂ ܕܡܘܬܒܗܘܢ ܕܝܬܒܘ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܟܕ ܐܬܡܠܟܬ ܗܕܐ ܡܠܬܐ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܠܐܒܪܗܡ ܕܐܪܒܥܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ ܢܗܘܘܢ܂ ܘܩܒܠܘ ܬܠܬܝܢ ܒܬܘܣܦܬܐ܂ ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗ܂ ܟܕ ܡܛܐ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܕܡܘܠܝ ܐܪܒܥܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܐܫܬܕܪ ܡܘܫܐ ܕܢܦܪܘܩ ܐܢܘܢ܂ ܟܕ ܩܛܠ ܠܡܨܪܝܐ܂ ܘܗܢܘܢ ܐܣܠܝܘܗܝ ܠܦܪܘܩܗܘܢ܂ ܘܥܪܩ ܡܘܫܐ ܠܡܕܝܢ܂ ܘܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܪܘܓܙܐ܂ ܕܢܦܘܫܘܢ ܒܡܨܪܝܢ ܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܓܝܪ ܠܡܘܫܐ܂ ܡܢܘ ܐܩܝܡܟ ܥܠܝܢ ܫܠܝܛܐ ܘܕܝܢܐ܂ ܘܟܕ ܐܣܠܝܘ ܠܦܪܘܩܗܘܢ܂ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܟܠܐ ܐܢܘܢ ܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܒܓܘ ܡܨܪܝܢ܂ ܘܡܘܫܐ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢ ܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܣܓܝ ܥܠܝܗܘܢ ܐܘܠܨܢܐ܂ ܐܦܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܨܪܝܢ܂ ܗܕܐ ܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܚܘܝ ܐܠܗܐ܂ ܚܕܐ ܕܗܢܘܢ ܢܬܪܕܘܢ܂ ܥܠ ܕܐܣܠܝܘ ܠܡܘܫܐ܂ ܘܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܢܫܠܡܘܢ ܚܘܒ̈ܝܗܘܢ ܕܐܡܘܪ̈ܝܐ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐ ܕܡܠܟ ܠܐܒܪܗܡ܂ ܐܘܣܦ ܠܥܡܐ ܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܠܐܡܘܪ̈ܝܐ ܐܓܪ ܠܗܘܢ ܪܘܚܐ ܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܬܠܬܝܢ ܒܡܨܪܝܢ܂ ܘܐܪܒܥܝܢ ܒܡܕܒܪܐ܂ ܘܟܕ ܫܠܡ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܠܡܘܠܝ ܚܘܒ̈ܝܗܘܢ ܕܐܡܘܪ̈ܝܐ܂ ܐܥܠ ܐܢܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ܀

9

ܗܘܝܬ ܕܝܢ ܝܕܥ ܚܒܝܒܝ܂ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܡܘܣ ܐܝܬܘܗܝ܂ ܒܙܒܢ ܓܝܪ ܡܣܓܐ ܘܒܨܪ܂ ܘܒܙܒܢ ܡܘܣܦ ܥܠ ܕܙܥܘܪ܂ ܡܠܟ ܓܝܪ ܒܝܘ̈ܡܝ ܢܘܚ܂ ܡܛܠ ܥܘܠܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܕܢܗܘܘܢ ܝܘܡ̈ܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܥܛܐ ܐܢܘܢ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚܝ̈ܘܗܝ ܕܢܘܚ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܢܗܘܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܘܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚܝ̈ܘܗܝ ܕܢܘܚ ܐܬܥܛܝܘ ܠܗܘܢ܂ ܘܒܨܪ ܐܢܝܢ ܠܥܣܪܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ܂ ܕܟܕ ܣܓܝ ܥܘܠܗ ܕܡܠܟܘܬܐ ܚܛܝܬܐ ܕܒܝܬ ܐܦܪܝܡ܂ ܟܕ ܐܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ ܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ܂ ܕܚܛܐ ܘܐܚܛܝ ܠܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܟܕ ܚܛܘ ܠܗܘܢ܂ ܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ ܒܢܒܝܘܬܐ ܕܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܡܢ ܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܢܬܪ ܐܦܪܝܡ ܡܢ ܥܡܐ܂ ܒܫܢܬ ܚܕܐ ܕܐܚܙ܂ ܗܘܐ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ܂ ܘܒܫܢܬ ܐܪܒܥ ܕܚܙܩܝܐ܂ ܣܠܩ ܥܠܝܗܘܢ ܫܠܡܢܥܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ܂ ܘܡܢ ܬܓܠܬ ܦܠܣܪ܂ ܘܓܠܝ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܪܥܗܘܢ܂ ܐܡܠܟ ܓܝܪ ܥܠܝܗܘܢ ܐܚܙ܂ ܫܬܬܥܣܪܐ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܒܫܢܬ ܐܪܒܥ ܕܚܙܩܝܐ܂ ܐܫܬܠܛܘ ܒܗܘܢ ܡ̈ܠܟܐ ܕܐܬܘܪ܂ ܥܣܪܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܒܠܚܘܕ܂ ܘܢܬܪ ܠܗ ܐܦܪܝܡ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܝܠ: ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ ܒܨܪ ܐܢܝܢ ܡܢܗܘܢ܂ ܘܗܕܐ ܕܩܕܡ ܐܡܪ ܘܣܡ ܙܒܢܐ܂ ܘܠܐ ܫܠܡ܂ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܦܣܩ܀

10

ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܝܢ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܒܨܪܢ܂ ܘܐܦ ܡܬܬܘܣܦܢ ܫ̈ܢܝܐ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܝܕܘܥܐ܂ ܝܕܥ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܠܗܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܐܬܝܢ܂ ܘܗܘ ܡܛܠ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܙܒܢܐ ܠܬܝܒܘܬܐ ܝܗܒ܂ ܡܛܠ ܕܢܗܘܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܠܐ ܡܦܩ ܪܘܚ ܘܗܢܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܒܣܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܟܕ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ܂ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܥܕ ܐܬܐ ܪܘܓܙܐ ܕܡܠܝܟ܂ ܡܡܪܚܝܢ ܗܘܘ ܚܛܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ܂ ܕܡܕܡ ܕܐܡܪܝܢ ܢܒ̈ܝܐ܂ ܠܙܒܢܐ ܗܘ ܪܚܝܩܐ ܡܬܢܒܝܢ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ܂ ܟܕ ܗܕܐ ܡܚܫܒܬܐ ܣܠܩܬ ܥܠܝܗܘܢ ܒܝܘ̈ܡܝ ܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ܂ ܘܐܡܪܝܢ܂ ܕܡܕܡ ܕܡܬܢܒܐ ܗܢܐ ܠܙܒܢܐ ‍‍ܗܘܪܚܝܩܐ ܗܘܐ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܠܚܙܩܝܐܝܠ܂ ܚܝ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ܂ ܕܬܘܒ ܠܐ ܢܗܘܐ ܦܘܫܐ ܠܡ̈ܠܝ܂ ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܥܒܕ ܐܢܐ ܠܗ ܒܥܓܠ܂ ܘܗܕܐ ܕܩܕܡ ܦܣܩ܂ ܙܒܢܐ ܗܘ ܠܬܝܒܘܬܐ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܟܒܪ ܢܬܘܒܘܢ܂ ܘܗܢܘܢ ܒܣܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܠܐ ܬܝܒܝܢ܂ ܘܐܦ ܗܘ ܡܕܓܠ ܠܗ ܠܙܒܢܐ ܕܣܡ ܘܦܣܩ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܥܒܕ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܂ ܕܘܝ ܠܕܒܐܙ܂ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܬܒܙܘܢ܂ ܘܕܓܠܐ ܠܐ ܢܕܓܠ ܒܟܘܢ܂ ܡܐ ܕܨܒܝܬܘܢ ܓܝܪ ܠܡܒܙ ܬܬܒܙܘܢ܂ ܘܡܐ ܕܨܒܝܬܘܢ ܠܡܕܓܠܘ ܢܬܕܓܠ ܒܟܘܢ܂ ܬܘܒ ܟܬܝܒ ܒܐܪܡܝܐ܂ ܕܐܢ ܐܡܪ ܥܠ ܥܡܐ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܠܡܥܩܪ ܘܠܡܣܬܪ܂ ܘܠܡܣܚܦܘ ܘܠܡܘܒܕܘ܂ ܘܢܬܘܒ ܥܡܐ ܗܘ ܡܢ ܒܝܫܬܗ܂ ܘܐܦ ܐܢܐ ܐܕܓܠ ܡܠܬܝ܂ ܘܐܗܦܟ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡ ܕܐܡܪܬ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܬܘܒ ܐܡܪ ܗܘ ܐܪܡܝܐ܂ ܕܐܢ ܐܡܪ ܥܠ ܥܡܐ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܠܡܒܢܐ ܘܠܡܨܒ܂ ܘܢܥܒܕ ܥܡܐ ܗܘ ܥܘܠܐ ܩܕܡܝ܂ ܐܦ ܐܢܐ ܐܕܓܠ ܡܠܬܝ܂ ܘܐܗܦܟ ܡܢܗ ܛܒܬܐ ܕܐܡܪܬ ܠܡܛܐܒܘ ܠܗ܀

12

ܡܟܝܠ ܫܡܥ ܚܒܝܒܝ܂ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܚܘܒܐ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܗܢܘܢ ܬܪ̈ܝܢ ܦܘܩ̈ܕܢܝܢ܂ ܟܕ ܐܬܐ ܓܝܪ ܡܚܝܢܢ܂ ܚܘܝ ܚܦܝܛܘܬܗ ܕܚܘܒܐ܂ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܗܢܘ ܦܘܩܕܢܝ ܕܬܪܚܡܘܢ ܚܕ ܠܚܕ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܦܘܩܕܢܐ ܚܕܬܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ܂ ܕܬܚܒܘܢ ܚܕ ܠܚܕ܂ ܘܬܘܒ ܟܕ ܡܚܘܐ ܥܠ ܚܘܒܐ܂ ܗܟܢܐ ܙܗܪ ܐܢܘܢ܂ ܕܪܚܡܘ ܠܒܥܠܕܒ̈ܒܝܟܘܢ܂ ܘܒܪܟܘ ܠܡܢ ܕܠܐܛ ܠܟܘܢ܂ ܘܨܠܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܓܪܝܢ ܒܟܘܢ܂ ܘܪܕܦܝܢ ܠܟܘܢ܂ ܘܗܕܐ ܬܘܒ ܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܐܢ ܬܚܒܘܢ ܠܡܢ ܕܡܚܒ ܠܟܘܢ܂ ܡܢܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܟܘܢ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܡܚܒ ܐܢܬ ܠܡܢ ܕܡܚܒ ܠܟ܂ ܐܦ ܚܢ̈ܦܐ ܗܟܢܐ ܥܒܕܝܢ܂ ܠܡܢ ܕܡܚܒ ܠܗܘܢ ܪܚܡܝܢ ܠܗ܂ ܬܘܒ ܐܡܪ ܡܚܝܢܢ܂ ܕܐܢ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܛܒ ܠܡܢ ܕܥܒܕ ܨܐܕܝܟܘܢ ܕܫܦܝܪ܂ ܡܢܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܟܘܢ܂ ܕܗܐ ܐܦ ܡܟ̈ܣܐ ܘܚ̈ܛܝܐ ܗܟܢܐ ܥܒܕܝܢ܂ ܐܠܐ ܠܡ ܐܢܬܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܩܪܝܬܘܢ ܒ̈ܢܝܐ ܠܐܠܗܐ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܠܗ ܗܘܝܬܘܢ ܡܬܕܡܝܢ܂ ܕܡܪܚܡ ܐܦ ܥܠ ܟܦܪ̈ܝ ܛܝܒܘܬܐ܂ ܬܘܒ ܐܡܪ ܦܪܘܩܢ܂ ܕܫܒܘܩܘ ܘܢܫܬܒܩ ܠܟܘܢ܂ ܘܫܪܘ ܘܬܫܬܪܘܢ܂ ܘܗܒܘ ܘܢܬܝܗܒ ܠܟܘܢ܂ ܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܘܣܡ ܠܢ ܕܚܠܬܐ܂ ܕܐܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܬܫܒܩܘܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܣܟ̈ܠܘܬܗܘܢ ܕܡܣܟܠܝܢ ܒܟܘܢ܂ ܐܦ ܠܐ ܠܟܘܢ ܢܫܒܘܩ ܐܒܐ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܙܗܪ ܘܐܡܪ܂ ܕܐܢ ܢܣܟܠ ܒܟ ܐܚܘܟ ܫܒܘܩ ܠܗ܂ ܘܐܦܢ ܫܒܥ ܙܒ̈ܢܝܢ ܢܣܟܠ ܒܟ ܒܝܘܡܐ ܚܕ ܫܒܘܩ ܠܗ܀

13

ܘܟܕ ܫܡܥ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܐܡܪ ܠܗ ܠܡܪܢ܂ ܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܢ ܢܣܟܠ ܒܝ ܐܚܝ ܐܫܒܘܩ ܠܗ܂ ܫܒܥ ܙܒ̈ܢܝܢ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܢ܂ ܠܐ ܫܒܥ ܒܠܚܘܕ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܫܒܥܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܫܒܥ ܫܒܥ܂ ܐܦܢ ܠܡ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܢܣܟܠ ܒܟ܂ ܫܒܘܩ ܠܗ ܒܝܘܡܐ ܚܕ܂ ܘܐܬܕܡܝ ܠܐܒܘܗܝ ܛܒܐ܂ ܕܐܣܓܝ ܫܘܒܩܢܗ܂ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܟܕ ܐܫܒܝ ܐܢܘܢ ܠܒܒܠ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܪܕܐ ܐܢܘܢ ܬܡܢ ܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܟܕ ܓܠܘ ܪ̈ܚܡܘܗܝ܂ ܟܢܫ ܐܢܘܢ ܠܐܪܥܗܘܢ ܒܝܕ ܥܙܪܐ ܣܦܪܐ܂ ܘܐܣܓܝ ܠܘܬܗܘܢ ܫܘܒܩܢܐ܂ ܒܦܠܓܘܬ ܝܘܡܐ ܕܝܠܗ܂ ܫܒܥܝܢ ܫܒ̈ܘܥܝܢ ܕܫ̈ܢܝܐ܂ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܟܕ ܐܫܕܘ ܠܗܘܢ ܕܡܐ ܙܟܝܐ܂ ܬܘܒ ܠܐ ܐܬܚܣܝ ܥܠܝܗ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܐܠܐ ܐܫܠܡܗ ܒܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕܒ̈ܒܝܗ܂ ܘܥܩܪܘܗ܂ ܘܠܐ ܫܒܩܘ ܒܗ ܟܐܦ ܥܠ ܟܐܦ܂ ܘܠܐ ܫܒܩܘ ܫܬܐܣ̈ܝܗ ܠܡܪܝܐ܂ ܘܠܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܒ̈ܢܝ ܐܕܘܡ ܕܢܬܦܪܥܘܢ ܦܘܪܥܢܐ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܩܪܘ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܓܠܘ ܓܠܘ ܥܕܡܐ ܠܫܬܐܣ̈ܝܗ܂ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܒܦܠܓܘܬ ܝܘܡܗ܂ ܫܒܩ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܣܒܠ ܚܛܗ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܥܩܪܗ ܘܐܦ ܠܐܪܫܠܡ܂ ܘܐܫܠܡܗ ܒܐܝܕܐ ܕܢܘܟܪ̈ܝܐ܂ ܗܟܢܐ ܦܩܕ ܐܢܘܢ ܡܚܝܢܢ܂ ܕܒܝܘܡܐ ܚܕ ܢܫܒܘܩ ܐܢܫ ܠܐܚܘܗܝ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ܀

15

ܬܘܒ ܟܕ ܐܠܦ ܡܪܢ ܨܠܘܬܐ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܗܟܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܡܨܠܝܢ܂ ܕܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘ̈ܒܝܢ܂ ܘܐܦ ܚܢܢ ܢܫܒܘܩ ܠܚܝ̈ܒܝܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܟܕ ܩܘܪܒܢܐ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܩܪܒ܂ ܘܬܥܗܕ ܕܥܠ ܐܚܘܟ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܐܟܬܐ ܡܕܡ܂ ܫܒܘܩ ܩܘܪܒܢܟ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ܂ ܘܙܠ ܐܬܪܥܐ ܥܡ ܐܚܘܟ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܬܐ ܩܪܒ ܩܘܪܒܢܟ܂ ܕܠܐ ܟܕ ܢܨܠܐ ܒܪܢܫܐ ܕܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘ̈ܒܝܢ܂ ܘܐܦ ܚܢܢ ܢܫܒܘܩ ܠܚܝ̈ܒܝܢ܂ ܢܬܬܨܝܕ ܠܗ ܡܢ ܦܘܡܗ܂ ܘܢܬܐܡܪ ܠܗ ܡܢ ܡܩܒܠ ܨ̈ܠܘܬܐ܂ ܕܐܢܬ ܠܐ ܫܒܩ ܐܢܬ ܠܚܝܒܟ܂ ܠܟ ܐܝܟܢܐ ܫܒܩܝܢ ܠܟ܂ ܘܬܟܬܪ ܠܗ ܨܠܘܬܟ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܬܘܒ ܚܘܝܢ ܡܪܢ ܬܚܘܝܬܐ ܕܗܘ ܓܒܪܐ ܕܫܪܝ ܠܡܣܒ ܚܘܫܒܢܐ ܡܢ ܥܒ̈ܕܘܗܝ܂ ܘܟܕ ܩܪܒ ܥܒܕܗ ܩܕܡܘܗܝ܂ ܕܚܝܒ ܗܘܐ ܠܗ ܪܒܘ ܟܟܪ̈ܝܢ܂ ܘܟܕ ܐܠܨܗ ܡܪܗ ܕܢܬܠ ܠܗ ܡܐ ܕܚܝܒ ܠܗ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܦܪܥ ܚܘܒܬܗ ܠܡܪܗ܂ ܦܩܕ ܡܪܗ ܘܫܪܝܗܝ܂ ܘܟܠ ܕܚܝܒ ܫܒܩ ܠܗ܂ ܗܘ ܕܝܢ ܥܒܕܐ ܒܒܝܫܘܬܗ܂ ܠܐ ܥܗܕ ܫܘܒܩܢܐ ܕܡܪܗ܂ ܕܟܡܐ ܐܣܓܝ ܠܘܬܗ ܫܘܒܩܢܐ܂ ܘܗܘ ܟܕ ܢܦܩ܂ ܐܫܟܚ ܠܚܕ ܡܢ ܟܢ̈ܘܬܗ܂ ܕܚܝܒ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܢܪ̈ܐ ܡܐܐ܂ ܘܐܚܕܗ ܘܚܢܩ ܗܘܐ ܠܗ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܗܒ ܠܝ ܡܕܡ ܕܚܝܒ ܐܢܬ ܠܝ܂ ܘܠܐ ܩܒܠ ܒܥܘܬܐ ܕܟܢܬܗ ܕܒܥܐ ܡܢܗ܂ ܐܠܐ ܐܙܠ ܘܚܒܫܗ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܫܒܩ ܠܟܢܬܗ ܩܠܝܠ܂ ܕܠܗ ܣܓܝ ܐܫܬܒܩ ܠܗ܂ ܐܫܬܠܡ ܗܘ ܠܕܚ̈ܫܐ ܕܢܢܓܕܘܢܗ܂ ܥܕܡܐ ܕܢܬܠ ܡܐ ܕܚܝܒ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܠܟܘܢ ܐܒܝ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܐܠܐ ܬܫܒܩܘܢ ܐܢܫ ܠܐܚܘܗܝ܀

16

ܬܘܒ ܚܙܝ ܚܒܝܒܝ ܐܝܟܢܐ ܡܘܪܒ ܠܗ ܠܚܘܒܐ܂ ܐܦ ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܢܐ ܟܕ ܐܡܪ܂ ܕܐܢ ܛܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܡܘܗ̈ܒܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ܂ ܐܢܐ ܬܘܒ ܐܚܘܝܟܘܢ ܐܝܕܐ ܡܘܗܒܬܐ ܡܝܬܪܐ ܘܐܡܪ܂ ܕܐܢ ܬܗܘܐ ܒܝ ܢܒܝܘܬܐ ܘܐܕܥ ܐܪ̈ܙܐ ܟܠܗܘܢ܂ ܘܟܠܗ ܝܕܥܬܐ܂ ܘܟܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܛܘܪܐ ܐܫܢܐ܂ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝ܂ ܡܕܡ ܠܐ ܝܬܪܬ܂ ܘܐܢ ܐܘܟܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܝ ܠܡܣ̈ܟܢܐ܂ ܘܐܦ ܐܫܠܡ ܦܓܪܝ ܕܢܐܩܕ܂ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝ܂ ܬܘܒ ܡܕܡ ܠܐ ܝܬܪܬ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܗܟܢܐ܂ ܕܚܘܒܐ ܢܓܝܪܐ ܗܝ ܪܘܚܗ ܘܒܣܝܡ܂ ܘܠܐ ܚܣܡ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܡܫܬܒܗܪ܂ ܘܠܐ ܡܬܚܬܪ܂ ܘܠܐ ܒܥܐ ܡܕܡ ܕܠܢܦܫܗ ܒܠܚܘܕ ܢܝܚ܂ ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܠܣܓ̈ܝܐܐ ܦܩܚ܂ ܚܘܒܐ ܟܠ ܣܒܪ܂ ܟܘܠ ܣܒܠ܂ ܚܘܒܐ ܡܡܬܘܡ ܠܐ ܢܦܠ܂ ܬܘܒ ܐܡܪ ܕܪܒ ܗܘ ܚܘܒܐ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ܂ ܘܚܘܝ ܘܦܪܫ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܒܬܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܚܘܒܐ ܡܝܬܪ܂ ܘܒܗ ܡܬܩܝܡ ܒܢܝܢܐ ܫܪܝܪܐ܂ ܘܚܘܝ ܕܢܒܝܘܬܐ ܒܚܘܒܐ ܡܬܩܝܡܐ܂ ܘܐܪ̈ܙܐ ܒܚܘܒܐ ܡܬܓܠܝܢ܂ ܘܝܕܥܬܐ ܒܚܘܒܐ ܗܘ ܡܬܡܠܝܐ܂ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܒܚܘܒܐ ܡܫܬܪܪܐ܂ ܘܡܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܛܘܪܐ ܡ‍‍ܫܢܐ܂ ܕܠܐ ܚܘܒܐ ܓܝܪ ܡܕܡ ܗܢܝܢܐ ܠܝܬ܂ ܘܐܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܝܗܒ ܠܡܣ̈ܟܢܐ܂ ܘܙܕܩ̈ܬܗ ܒܚܘܒܐ ܠܐ ܡܬܝܗܒܢ܂ ܡܕܡ ܝܘܬܪܢܐ ܠܝܬ ܠܗ܂ ܘܐܦܢ ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܡܪܗ ܦܓܪܗ ܡܘܩܕ ܒܢܘܪܐ܂ ܡܕܡ ܠܐ ܡܬܥܕܪ܂ ܘܚܘܝ ܬܘܒ܂ ܕܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܒܣܝܡܘܬܐ܂ ܘܕܠܐ ܐܢܫ ܢܚܣܡ ܒܐܚܘܗܝ܂ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܡܘܠܝ ܚܘܒܐ ܫܟܝܚܢ܂ ܘܐܦ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܘܚܠܝܛܘܬܐ ܒܗ ܒܚܘܒܐ ܡܬܩܝܡܢ܂ ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܡܬܣܝܡܐ ܥܠ ܫܘܥܐ ܕܒܢܝܢܐ܂ ܘܚܘܒܐ ܥܪ̈ܩܘܗܝ ܕܒܢܝܢܐ܂ ܕܒܗܝܢ ܡܬܐܣܪ̈ܢ ܐܣ̈ܐ ܕܒܝܬܐ܂ ܘܐܢ ܢܫܬܟܚ ܢܟܠܐ ܒܥܪ̈ܩܘܗܝ ܕܒܝܬܐ܂ ܢܦܠ ܠܗ ܟܠܗ ܒܢܝܢܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܚܘܒܐ܂ ܟܕ ܬܫܬܟܚ ܒܗ ܦܠܓܘܬܐ܂ ܢܦܠܐ ܠܗ ܟܘܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܡܥܒܪܘ ܛܢܢܐ ܘܚܪܝܢܐ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܐܟܙܢܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܒܢܝܢܐ ܠܡܣܩ ܫܦܝܪ܂ ܥܕܡܐ ܕܡܬܐܣܪܢ ܐܣ̈ܐ ܒܥܪ̈ܩܐ܀

19

ܘܗܝ ܗܕܐ ܕܐܠܦܢ ܦܪܘܩܢ܂ ܚܦܝܛܘܬܗ ܕܚܘܒܐ ܚܘܝ܂ ܠܘܩܕܡ ܓܝܪ ܒܢܦܫܗ ܓܡܪܗ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܐܠܦ ܠܫܡ̈ܘܥܘܗܝ܂ ܘܗܘ ܪܥܝ ܒܥܠܕܒܒܘܬܢ ܥܡ ܐܒܘܗܝ܂ ܡܛܠ ܕܐܚܒܢ܂ ܘܙܟܝܘܬܗ ܐܫܠܡ ܚܠܦ ܚܝ̈ܒܐ܂ ܘܛܒܐ ܚܠܦ ܒܝ̈ܫܐ ܐܨܛܥܪ܂ ܘܥܬܝܪܐ ܚܠܦܝܢ ܐܬܡܣܟܢ܂ ܘܚܝܐ ܚܠܦ ܡܝ̈ܬܐ ܡܝܬ܂ ܘܒܡܘܬܗ ܐܚܝ ܡܝܬܘܬܢ܂ ܘܒܪ ܡܪܝܐ ܕܟܘܠ܂ ܡܛܠܬܢ ܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܫܩܠ܂ ܘܗܘ ܕܟܘܠ ܠܗ ܡܫܬܥܒܕ ܫܥܒܕ ܢܦܫܗ܂ ܕܠܢ ܢܫܪܐ ܡܢ ܫܘܥܒܕܐ ܕܚܛܝܬܐ܂ ܘܒܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ܂ ܝܗܒ ܛܘܒܐ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܒܪܘܚܗܘܢ܂ ܘܡܠܟ ܠܥܒ̈ܕܝ ܫܠܡܐ ܕܐܚ̈ܐ ܢܗܘܘܢ ܠܗ܂ ܘܒ̈ܢܝ ܐܠܗܐ ܢܬܩܪܘܢ܂ ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܡ̈ܟܝܟܐ ܕܢܐܪܬܘܢ ܐܪܥܐ ܕܚ̈ܝܐ܂ ܘܡܠܟ ܠܐܒ̈ܝܠܐ ܕܠܗܘܢ ܢܬܟܫܦܘܢ܂ ܘܡܠܟ ܠܟ̈ܦܢܐ ܣܒܥܘܬܐ ܒܡܠܟܘܬܗ܂ ܘܠܕܒܟܝܢ ܚܕܝ ܐܢܘܢ ܒܡܘܠܟܢܗ܂ ܘܡܠܟ ܠܡܪ̈ܚܡܢܐ ܕܗܢܘܢ ܢܬܪܚܡܘܢ܂ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܕܟܝܢ ܒܠܒܗܘܢ܂ ܐܡܪ ܕܢܚܙܘܢ ܠܐܠܗܐ܂ ܘܡܠܟ ܬܘܒ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܕܝܦܝܢ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܕܢܥܠܘܢ ܠܡܠܟܘܬ ܫܡܝܐ܂ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܪܕܝܦܝܢ ܡܛܠ ܫܡܗ܂ ܐܫܬܘܕܝ ܠܗܘܢ ܛܘܒܐ ܘܢܝܚܐ ܒܡܠܟܘܬܗ܂ ܘܚܠܦ ܟܝܢܢ ܕܥܦܪܐ܂ ܘܥܒܕܢ ܡܠܚܐ ܕܫܪܪܐ܂ ܘܦܨܝܢ ܡܢ ܡܟܘܠܬܗ ܕܚܘܝܐ܂ ܘܩܪܢ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ܂ ܕܢܦܨܝܢ ܡܢ ܫܘܠܛܢܗ ܕܡܘܬܐ܂ ܘܥܒܕܢ ܛܒ̈ܐ ܚܠܦ ܒܝ̈ܫܐ܂ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܚܠܦ ܣܢ̈ܝܐ܂ ܘܝܗܒ ܠܢ ܪܚܡܬܐ ܚܠܦ ܣܢܐܬܐ܂ ܘܫܘܬܦܢ ܠܓܒܪܐ ܛܒܐ܂ ܕܡܦܩ ܡܢ ܣܝܡ̈ܬܗ ܛܒ̈ܬܐ܂ ܘܦܨܝܢ ܡܢ ܗܘ ܕܡܦܩ ܒ̈ܝܫܬܐ ܡܢ ܬܘܬܪ̈ܝ ܠܒܗ܀

20

ܘܡܛܠ ܚܘܒܗ ܫܦܝܥܐ܂ ܐܚܠܡ ܡܚ̈ܘܬܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ܂ ܐܣܝ ܓܝܪ ܐܦ ܠܒܪܗ ܕܩܢܛܪܘܢܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܗ܂ ܘܫܬܩ ܡܚ̈ܫܘܠܝ ܝܡܐ ܡܢܢ ܒܚܝܠܗ܂ ܘܪܕܦ ܡܢܢ ܫܐ̈ܕܐ ܕܠܓܝܘܢ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܗ܂ ܘܒܡܪܚܡܢܘܬܗ ܐܚܝ ܠܒܪܬܗ ܕܪܒ ܟܢܘܫܬܐ܂ ܘܕܟܝ ܬܘܒ ܠܐܢܬܬܐ ܡܢ ܛܡܐܘܬܐ ܕܕܡܐ܂ ܘܦܬܚ ܥܝ̈ܢܐ ܕܣܡ̈ܝܐ ܬܪ̈ܝܢ ܕܩܪܒܘ ܠܗ܂ ܘܝܗܒ ܐܦ ܠܬܪܥܣܪܬܗ ܚܝܠܐ ܘܫܘܠܛܢܐ܂ ܥܠ ܟܘܠ ܟܐܒ ܘܟܘܪܗܢ܂ ܘܐܦ ܠܢ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ܂ ܘܟܠܢ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܚ̈ܢܦܐ ܘܕܫܡܪ̈ܝܐ܂ ܘܝܗܒ ܠܢ ܚܝܠܐ ܒܡܪܚܡܢܘܬܗ܂ ܕܠܐ ܢܕܚܠ ܟܕ ܢܩܪܒܘܢܢ ܩܕܡ ܫ̈ܠܝܛܝ ܥܠܡܐ܂ ܘܐܪܡܝ ܦܠܓܘܬܐ ܒܐܪܥܐ܂ ܡܛܠ ܫܝܢܗ ܣܓܝܐܐ܂ ܘܫܒܩ ܚܘܒ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܠܐܢܬܬܐ ܚܛܝܬܐ ܡܛܠ ܪ̈ܚܡܘܗܝ܂ ܘܐܫܘܝܢ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܗ܂ ܕܢܒܢܐ ܡܓܕܠܐ ܒܢ̈ܦܩܬܗ܂ ܘܐܦܩ ܡܢܢ ܪ̈ܘܚܐ ܛ̈ܢܦܬܐ܂ ܘܥܒܕܢ ܡܫܪܝܐ ܠܐܠܗܘܬܗ܂ ܘܙܪܥ ܒܢ ܙܪܥܐ ܛܒܐ܂ ܕܢܬܠ ܦܐܪ̈ܐ ܚܕ ܒܡܐܐ ܘܒܫܬܝܢ ܘܒܬܠܬܝܢ܂ ܘܐܬܣܝܡ ܒܓܘ ܥܠܡܐ ܒܕܡܘܬ ܣܝܡܬܐ ܕܣܝܡܐ ܒܩܪܝܬܐ܂ ܘܚܘܝ ܚܝܠܐ ܕܪܒܘܬܗ܂ ܟܕ ܐܫܬܕܝ ܡܢ ܪܘܡܐ ܠܥܘܡܩܐ ܘܠܐ ܐܬܢܟܝ܂ ܘܣܒܥ ܟ̈ܦܢܐ ܕܡܛܪܦܝܢ܂ ܡܢ ܚܡܫܐ ܠܚܡ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܢܘ̈ܢܝܢ܂ ܚܡܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܓܒܪ̈ܐ܂ ܣܛܪ ܡܢ ܛ̈ܠܝܐ ܘܢ̈ܫܐ܂ ܘܚܘܝ ܪܒܘܬܐ ܕܫܘܒܚܗ܂ ܘܡܛܠ ܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ܂ ܫܡܥ ܠܐܢܬܬܐ ܟܢܥܢܝܬܐ܂ ܘܐܩܝܡ ܠܒܪܬܗ ܡܢ ܟܘܪܗܢܗ܂ ܘܒܫܘܠܛܢܐ ܕܫܠܘܚܗ܂ ܦܫܛ ܠܫܢܗ ܕܓܒܪܐ ܦܐܩܐ ܕܝܩܝܪܐ ܗܘܬ ܐܕܢܗ܂ ܘܚܙܘ ܣܡ̈ܝܐ ܢܘܗܪܗ܂ ܘܫܒܚܘ ܒܐܝܕܗ ܠܫܠܘܚܗ܂ ܘܟܕ ܣܠܩ ܠܛܘܪܐ ܕܢܨܠܐ܂ ܐܙܕܟܝܘ ܙܠܝܩ̈ܘܗܝ ܕܫܡܫܐ ܡܢ ܢܘܗܪܗ܂ ܘܐܘܕܥ ܚܝܠܗ ܡܝܬܪܐ܂ ܒܗܘ ܛܠܝܐ ܕܪܘܚܐ ܥܕܝܐ ܗܘܬ ܥܠܘܗܝ܂ ܘܒܪ ܐܓܪܐ ܒܡܠܬܗ ܫܢܝ܂ ܘܝܗܒ ܠܢ ܛܘܦܣܐ ܘܕܡܘܬܐ܂ ܕܢܗܘܐ ܒܕܡܘܬ ܛ̈ܠܝܐ܂ ܘܢܥܘܠ ܠܡܠܟܘܬ ܫܡܝܐ܂ ܘܐܡܪ ܘܚܘܝ ܥܠ ܙܥܘܪ̈ܐ܂ ܕܐܢܫ ܠܐ ܢܒܣܐ ܒܗܘܢ܂ ܕܡ̈ܠܐܟܝܗܘܢ ܒܟܠܙܒܢ ܚܙܝܢ ܠܐܒܐ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܘܚܘܝ ܬܘܒ ܐܣܝܘܬܗ ܓܡܝܪܬܐ܂ ܒܗܘ ܓܒܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫ̈ܢܝܢ ܟܪܝܗ ܗܘܐ܂ ܘܐܣܓܝ ܚܢܢܗ ܠܘܬܗ ܘܐܚܠܡܗ܂ ܬܘܒ ܝܗܒ ܠܢ ܦܘܩܕܢܐ܂ ܕܢܫܒܘܩ ܥܠܡܐ ܘܢܬܦܢܐ ܠܘܬܗ܂ ܘܓܠܐ ܠܢ ܕܡܢ ܕܥܠܡܐ ܪܚܡ ܠܐ ܡܫܟܚ ܫܦܪ ܠܐܠܗܐ܂ ܒܬܚܘܝܬܐ ܕܥܬܝܪܐ ܕܐܬܬܟܠ ܥܠ ܩܢܝܢܗ܂ ܘܒܗܘ ܓܒܪܐ ܕܐܬܒܣܡ ܒܛܒ̈ܬܗ܂ ܘܗܘܐ ܛܘܠܩܗ ܒܫܝܘܠ܂ ܘܫܐܠ ܒܪܝܫ ܚܨܪܗ ܡܝܐ ܘܠܐ ܐܢܫ ܝܗܒ ܠܗ܂ ܘܐܓܪܢ ܒܕܡܘܬ ܦܥ̈ܠܐ ܕܢܠܐܐ ܒܟܪܡܗ܂ ܕܗܘܝܘ ܟܪܡܐ ܕܫܪܪܐ܂ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܚܝܢܢ ܡܛܘܠ ܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ ܥܒܕ ܨܐܕܝܢ܂ ܘܐܦ ܚܢܢ ܚܒܝܒܝ܂ ܢܗܘܐ ܫܘ̈ܬܦܐ ܠܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܟܕ ܢܚܒ ܚܕ ܠܚܕ܂ ܘܢܓܡܘܪ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܦܘܩ̈ܕܢܝܢ܂ ܕܒܗܘܢ ܬܠܐ ܟܠܗ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒ̈ܝܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/2
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 2: On Love - ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܘܒܐ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/2.
Bibliography:
Demonstration 2: On Love - ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܘܒܐ.” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/2.

Show Citation Styles