Aphrahat: Demonstration 20: On Care for the Poor - ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܦܘܪܢܣܐ ܕܡ̈ܣܟܢܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
2

ܘܡܘܫܐ ܢܒܝܐ ܪܒܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܙܗܪ ܘܦܩܕ ܥܠ ܡܣܟ̈ܢܐ ܘܒܝܫ̈ܐ܂ ܘܐܟܣܢܝ̈ܐ ܘܬܘܬܒ̈ܐ܂ ܘܓܝܘܪ̈ܐ ܘܝܬܡ̈ܐ ܘܐܪ̈ܡܠܬܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܠܐܝܣܪܝܠ܂ ܕܡܐ ܕܚܨܕ ܐܢܬ ܚܨܕܟ܂ ܠܐ ܬܓܡܪܘܢ ܚܩ̈ܠܬܟܘܢ܂ ܘܐܦܠܐ ܟܕ ܬܛܥܐ ܟܦܐ ܬܗܦܘܟ ܬܣܒܝܗ ܐܠܐ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܘܠܓܝܘܪ̈ܐ ܘܠܝܬܡ̈ܐ ܘܠܐܪ̈ܡܠܬܐ ܢܗܘܐ܂ ܘܐܬܕܟܪ ܕܐܦ ܐܢܬ ܗܟܢܐ ܗܘܝܬ ܒܡܨܪܝܢ܂ ܘܐܘܣܦ ܘܐܡܪ܂ ܕܟܕ ܩܛܦ ܐܢܬ ܟܪܡܟ ܠܐ ܬܒܥܪ ܒܣܬܪܟ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܡܐ ܕܚܒܛ ܐܢܬ ܙܝܬܟ ܬܦܠܐ ܒܣܬܪܟ܂ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܠܓܝܘܪ̈ܐ ܘܠܡܣ̈ܟܢܐ ܕܒܓܘܟ܂ ܘܡܐ ܕܥܒܕܬ ܠܡ ܗܠܝܢ܂ ܢܒܪܟܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܒܟܠ ܕܡܘܫܛ ܐܢܬ ܐܝܕ̈ܝܟ܂ ܘܬܐܟܘܠ ܥܬܝܩܐ ܕܥܬܩ ܘܥܬܝܩܐ ܡܢ ܩܕܡ ܚܕܬܐ ܬܦܩܘܢ܂ /ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܠܗܘܢ/ ܕܗܐ ܡܥܠ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܠܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܘܫܡܝܢܬܐ܂ ܕܡܪܕܝܐ ܚܠܒܐ ܘܕܒܫܐ܂ ܐܪܥܐ ܕܟܐ̈ܦܝܗ ܦܪܙܠܐ܂ ܘܡܢ ܛܘܪ̈ܝܗ ܬܦܣܘܠ ܢܚܫܐ܂ ܐܪܥܐ ܕܥܝܢܘܗ̈ܝ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܒܗ܂ ܡܢ ܪܫܗ ܕܫܢܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܚܪܬܗ ܕܫܢܬܐ܂ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܒܡܣܟܢܘܬܐ ܬܐܟܘܠ ܒܗ ܠܚܡܐ܂ ܟܕ ܗܟܢܐ ܛܒܐ ܘܫܡܝܢܐ ܐܪܥܐ ܗܝ܂ ܠܐ ܓܡܪ ܡܣܟܢܐ ܡܢ ܓܘܗ܂ ܘܬܘܒ ܦܩܕ ܐܢܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܫܬ ܫ̈ܢܝܢ ܬܙܪܘܥ ܐܪܥܟ܂ ܘܬܚܡܘܠ ܥ̈ܠܠܬܗ ܘܒܫܢܬܐ ܫܒܝܥܝܬܐ ܬܟܪܒܝܗ ܘܬܫܒܩܝܗ܂ ܘܢܐܟܠܘܢ ܡܢܗ ܡܣܟ̈ܢܐ ܕܒܓܘܟ܂ ܘܫܪܟܐ ܬܐܟܘܠ ܚܝܘܬܐ ܕܒܪܐ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܒܗ ܒܫܢܬܐ ܫܒܝܥܝܬܐ ܠܐ ܬܩܛܦܘܢ ܫܒܫ̈ܬܝܗ܂ ܘܠܐ ܟܬܐ ܬܠܩܛܘܢ܂ ܐܠܐ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܢܗܘܐ܂ ܘܡܛܠ ܕܝܕܥ ܝܨܪܗܘܢ ܒܝܫܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܘܐܢ ܬܐܡܪܘܢ ܕܡܢܐ ܢܐܟܘܠ ܒܫܢܬܐ ܫܒܝܥܝܬܐ܂ ܕܠܐ ܙܪܥܝܢܢ ܘܠܐ ܚܡܠܝܢܢ ܥ̈ܠܠܬܐ܂ ܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܐܫܕܪ ܠܟܘܢ ܒܘܪ̈ܟܬܝ ܒܫܢܬܐ ܫܬܝܬܝܬܐ܂ ܘܬܥܒܕ ܥܠܠܬܐ ܕܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܕܫܬܝܬܝܬܐ ܘܕܫܒܝܥܝܬܐ ܘܕܬܡܝܢܝܬܐ܂ ܘܬܐܟܠܘܢ ܡܢ ܥܠܠܬܗ ܕܫܬܝܬܝܬܐ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܬܫܝܥܝܬܐ܀

5

ܘܡܪܢ ܝܫܘܥ ܟܕ ܐܘܕܥ ܬܚܘܝܬܐ ܕܕܝܢܐ ܕܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ܂ ܟܕ ܦܪܫ ܘܐܩܝܡ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܘܡܢ ܣܡܠܗ܂ ܬܡܢ ܩܒܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܛܒ̈ܐ܂ ܘܩܪܐ ܐܢܘܢ ܒܪܝ̈ܟܘܗܝ ܕܐܒܘܗܝ܂ ܕܝܪܬܝܢ ܡܠܟܘܬܗ ܕܦܪܢܣܘ ܠܡܣܟ̈ܢܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܠܕܡܢ ܝܡܝܢܗ܂ ܬܘ ܒܪ̈ܝܟܘܗܝ ܕܐܒܝ܂ ܝܪܬܘ ܡܠܟܘܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܠܟܘܢ ܡܢ ܒܪܫܝܬ܂ ܡܛܠ ܕܟܦܢܬ ܘܝܗܒܬܘܢ ܠܝ ܠܡܐܟܠ܂ ܘܨܗܐ ܗܘܝܬ ܘܐܫܩܝܬܘܢܢܝ܂ ܘܥܪܛܠܝ ܗܘܝܬ ܘܐܠܒܫܬܘܢܢܝ܂ ܘܐܟܣܢܝܐ ܗܘܝܬ ܘܟܢܫܬܘܢܢܝ܂ ܘܐܬܟܪܗܬ ܘܣܥܪܬܘܢܢܝ܂ ܘܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܗܘܝܬ ܘܐܬܝܬܘܢ ܠܘܬܝ܂ ܗܝܕܝܢ ܗܢܘܢ ܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܠܐ ܐܕܪܟܘ ܚܝܠܐ ܕܡܠܬܗ ܕܡܪܢ܂ ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ܂ ܐܡܬܝ ܚܙܝܢܟ ܡܪܢ ܒܗܕܐ ܣܢܝܩܘܬܐ ܘܥܒܕܢ ܠܟ ܗܟܢܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܡܕܡ ܕܥܒܕܬܘܢ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚ̈ܝ ܕܩܕ̈ܩܐ ܠܝ ܗܘ ܕܝܠܝ ܥܒܕܬܘܢ܂ ܘܐܬܦܢܝ ܠܘܬ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܣܡܠܗ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܙܠܘ ܠܟܘܢ ܡܢܝ ܠܝ̈ܛܐ ܠܢܘܪܐ ܗܝ ܕܥܬܝܕܐ ܠܒܝܫܐ ܘܠܡܠܐܟܘ̈ܗܝ܂ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܠܐ ܥܒܕܬܘܢ ܠܝ܂ ܗܝܕܝܢ ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܣܡܠܗ ܥܢܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ܂ ܕܐܡܬܝ ܡܪܢ ܚܙܝܢܟ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܫܡܫܢܟ܂ ܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܗܘ ܕܠܐ ܥܒܕܬܘܢ ܠܗܠܝܢ ܣܢܝܩ̈ܐ܂ ܐܦܠܐ ܠܝ ܕܝܠܝ ܥܒܕܬܘܢ܂ ܘܙܕܝܩ̈ܐ ܕܫܡܫܘ ܠܡܫܝܚܐ ܒܣܢܝܩ̈ܐ܂ ܐܙܠܘ ܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ܂ ܘܥܘ̈ܠܐ ܐܙܠܘ ܠܢܘܪܐ ܘܚܫܘܟܐ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܦܪܢܣܘ ܠܡܫܝܚܐ ܒܡܣܟ̈ܢܐ܀

9

ܘܐܡܪ ܒܚܪܬܗ ܕܦܬܓܡܐ܂ ܕܗܘܐ ܘܡܝܬ ܗܘ ܥܬܝܪܐ܂ ܘܐܬܩܒܪ܂ ܘܪܡܐ ܗܘܐ ܒܬܫܢܝܩܐ܂ ܘܐܦ ܗܘ ܡܣܟܢܐ ܡܝܬ ܘܐܘܒܠܘܗܝ ܡܠܐܟ̈ܐ ܠܥܘܒܗ ܕܐܒܪܗܡ܂ ܘܐܪܝܡ ܥܝܢܘܗ̈ܝ ܗܘ ܥܬܝܪܐ ܡܢ ܓܘ ܫܝܘܠ ܘܡܢ ܬܫܢܝܩܐ܂ ܘܚܙܐ ܠܐܒܪܗܡ ܘܠܠܥܙܪ ܒܥܘܒܗ܂ ܘܩܪܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܪ܂ ܐܒܝ ܐܒܪܗܡ ܪܚܡ ܥܠܝ܂ ܘܫܕܪ ܠܠܥܙܪ ܕܢܐܬܐ ܢܥܕܪܢܝ܂ ܘܢܪܛܒ ܠܝ ܠܫܢܝ ܡܢ ܝܩܕܢܐ ܕܐܠܝܨ ܐܢܐ ܛܒ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܐܒܪܗܡ܂ ܒܪܝ܂ ܥܗܕ ܕܩܒܠܬ ܛܒ̈ܬܟ ܒܚ̈ܝܝܟ܂ ܘܠܥܙܪ ܩܒܠ ܒܝܫ̈ܬܗ܂ ܝܘܡܢܐ ܕܝܢ ܒܥܝܬ ܡܢܗ܂ ܘܠܐ ܡܥܕܪ ܠܟ܂ ܡܛܠ ܕܦܚܬܐ ܪܒܐ ܐܝܬ ܒܝܢܝܢ ܘܠܟܘܢ܂ ܘܠܐ ܡܢܟܘܢ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܐܬܐ ܠܘܬܢ܂ ܘܐܦܠܐ ܡܢܢ ܠܘܬܟܘܢ܂ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܘܡܐ ܕܠܐ ܐܒܝ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ܂ ܕܬܫܕܪ ܠܒܝܬ ܐܒܝ܂ ܚܡܫܐ ܓܝܪ ܐܚ̈ܝܢ ܐܝܬ ܠܝ܂ ܢܐܙܠ ܢܣܗܕ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܢܚܛܘܢ܂ ܘܢܐܬܘܢ ܐܦ ܗܢܘܢ ܠܗܢܐ ܬܫܢܝܩܐ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܒܪܗܡ܂ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܘܫܐ ܘܢܒ̈ܝܐ܂ ܢܫܡܥܘܢ ܡܢܗܘܢ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܠܐ ܐܒܝ ܐܒܪܗܡ܂ ܐܠܐ ܢܐܙܠ ܐܢܫ ܡܢ ܡܝ̈ܬܐ ܠܘܬܗܘܢ ܘܬܝܒܝܢ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܐܒܪܗܡ܂ ܐܢ ܠܡܘܫܐ ܘܠܢܒ̈ܝܐ ܠܐ ܫܡܥܝܢ܂ ܐܦܠܐ ܐܢ ܐܢܫ ܡܢ ܡܝ̈ܬܐ ܢܐܙܠ ܠܘܬܗܘܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ܂ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡܪܬ܂ ܥܬܝܪܐ ܗܘ ܥܡܐ܂ ܘܡܣܟܢܐ ܦܪܘܩܢ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܕܡܪܝܐ ܨܒܐ ܕܡܟܟܝܘܗܝ ܘܢܚܫܝܘܗܝ܂ ܘܫܠܝܚܐ ܐܡܪ܂ ܕܡܛܠܬܟܘܢ ܐܬܡܣܟܢ ܥܬܝܪܐ܂ ܕܐܢܬܘܢ ܒܡܣܟܢܘܬܗ ܬܥܬܪܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܡܟܟ ܢܦܫܗ ܘܐܫܬܡܥ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ܂ ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܙܩܝܦܐ܀

14

ܘܚܙܝ ܕܒܛܝܠ ܗܘ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܡܣܟ̈ܢܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܐܫܥܝܐ܂ ܕܡܣܟ̈ܢܐ ܘܒܝ̈ܫܐ ܒܥܝܢ ܡ̈ܝܐ ܘܠܝܬ܂ ܘܠܫܢܗܘܢ ܒܨܗܝܐ ܝܒܫ܂ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܥܢܐ ܐܢܘܢ܂ ܐܠܗܗ ܕܐܝܣܪܝܠ ܘܠܐ ܐܫܒܘܩ ܐܢܘܢ܂ ܘܚܠܦ ܕܝܒܫ ܠܫܢܗܘܢ ܡܢ ܒܠܝ ܡܝ̈ܐ܂ ܐܦܬܚ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܒܛܘܪ̈ܐ܂ ܘܒܓܘ ܦܩܥ̈ܬܐ ܡܒ̈ܘܥܐ܂ ܘܐܬܠ ܒܡܕܒܪܐ ܐܪ̈ܙܐ ܘܐܫܟܪ̈ܥܐ ܘܐܣܐ ܘܩܝ̈ܣܐ ܕܡܫܚܐ܂ ܘܐܣܝܡ ܒܦܩܥܬܐ ܫܪ̈ܘܝܢܐ ܗܕܝܪ̈ܐ ܐܟܚܕܐ܂ ܡܣܟ̈ܢܐ ܓܝܪ ܘܒܝܫ̈ܐ ܕܒܥܝܢ ܡܝ̈ܐ ܘܠܝܬ܂ ܥܡܐ ܕܡܢ ܥܡ̈ܡܐ܂ ܘܡ̈ܝܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܝܒܫ ܗܘܐ ܠܫܢܗܘܢ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ܂ ܘܕܐܡܪ ܕܐܦܬܚ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܒܛܘܪ̈ܐ܂ ܘܒܓܘ ܦܩܥ̈ܬܐ ܡܒܘ̈ܥܐ܂ ܛܘܪ̈ܐ ܓܝܪ ܘܦܩܥ̈ܬܐ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܐܢܘܢ ܪ̈ܡܐ ܘܡܟܝ̈ܟܐ ܘܪܕܘ ܡܢܗܘܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܘܡܒܘ̈ܥܐ܂ ܘܐܡܪ ܕܐܬܠ ܒܡܕܒܪܐ ܐܪ̈ܙܐ ܘܐܫܟܪ̈ܥܐ ܘܐܣܐ ܘܩܝ̈ܣܐ ܕܡܫܚܐ܂ ܘܫܪ̈ܘܝܢܐ ܗܕܝܪ̈ܐ ܒܦܩܥܬܐ܂ ܡܕܒܪܐ ܓܝܪ ܥܡܡ̈ܐ ܐܢܘܢ܂ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܝܟ ܡܕܒܪܐ ܚܪܒܐ ܥܒܝܕܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܐܪ̈ܙܐ ܘܐܫܟܪ̈ܥܐ܂ ܘܐܣܐ ܘܩܝܣ̈ܐ ܕܡܫܚܐ܂ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܗ̈ܢܐ ܕܥܡܐ܂ ܘܩܝܡܐ ܩܕܝܫܐ܂ ܕܗܕܝܪ̈ܝܢ ܒܥܘܦܝܗ̈ܘܢ܂ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝ̈ܠܢܐ ܕܩܝܛܐ ܘܣܬܘܐ ܗܕܝܪ̈ܝܢ ܘܥܒܝܛܝܢ ܒܛܪ̈ܦܝܗܘܢ܂ ܘܕܐܣܝܡ ܒܦܩܥܬܐ ܫܪ̈ܘܝܢܐ ܗܕܝܪ̈ܐ ܐܟܚܕܐ܂ ܡܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܡܟܝܟ̈ܐ ܢܦܩ ܡܐܡܪܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܕܪܘܚܐ܂ ܕܒܣܝܡ ܪܝܚܗ ܐܝܟ ܕܫܪܘܝܢܐ ܗܕܝܪܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܪܝܚܐ ܚܢܢ ܒܣܝܡܐ ܠܐܠܗܐ܀

16

ܘܡܪܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܙܗܪ ܥܠ ܡܣܟܢ̈ܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܐ ܐܚܫܡܝܬܐ܂ ܕܐܡܬܝ ܕܥܒܕ ܐܢܬ ܫܪܘܬܐ ܐܘ ܐܚܫܡܝܬܐ ܠܐ ܬܩܪܐ ܠܪ̈ܚܡܝܟ ܐܘ ܠܐܚ̈ܝܢܝܟ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܫܒܒ̈ܝܟ ܥܬܝܪ̈ܐ܂ ܕܠܐ ܐܦ ܗܢܘܢ ܢܩܪܘܢܟ܂ ܘܢܗܘܐ ܠܟ ܦܘܪܥܢܐ ܗܢܐ܂ ܐܠܐ ܐܡܬܝ ܕܥܒܕ ܐܢܬ܂ ܩܪܝ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܘܠܗܕܝܘ̈ܛܐ ܘܠܣܡ̈ܝܐ ܘܠܚܓܝܣ̈ܐ܂ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ܂ ܘܛܘܒܝܟ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܕܢܦܪܥܘܢܟ܂ ܘܢܗܘܐ ܦܘܪܥܢܟ ܒܩܝܡܐ ܥܡ ܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܥܒܕܘ ܠܟܘܢ ܪ̈ܚܡܐ ܡܢ ܡܡܘܢܐ ܗܢܐ ܕܥܘܠܐ܂ ܕܡܐ ܕܓܡܪ ܢܩܒܠܘܢܟܘܢ ܒܡܛܠܝܗ̈ܘܢ ܕܠܥܠܡ܂ ܘܡܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܚܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡ̈ܛܠܐ ܕܠܥܠܡ܂ ܘܡܢ ܡܡܘܢܐ ܕܥܘܠܐ ܩܢܝܢ ܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ܂ ܪ̈ܚܡܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܗܘ ܘܡܫܝܚܗ܂ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡ̈ܛܠܐ ܕܠܥܠܡ܂ ܕܡܐ ܕܝܗܒ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܡܣܟ̈ܢܐ܂ ܐܢܝܚ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܘܕܡܫܝܚܗ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ܂ ܕܗܕܐ ܗܝ ܢܝܚܬܝ ܐܢܝܚܘ ܠܡܛܪ̈ܦܐ܂ ܘܡܪܢ ܐܡܪ܂ ܕܗܘ ܕܠܗܠܝܢ ܥܒܕܬܘܢ ܠܝ ܕܝܠܝ ܥܒܕܬܘܢ܂ ܘܐܡܪ ܕܥܒܕܘ ܠܟܘܢ ܪ̈ܚܡܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܫܥܝܐ܂ ܕܠܐ ܬܕܚܠ ܥܒܕܝ ܝܥܩܘܒ܂ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܪܚܡܝ܂ ܘܡܪܢ ܐܡܪ ܗܘܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܪ̈ܚܡܝ ܩܪܝܬܟܘܢ ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܫܡܥܬ ܡܢ ܐܒܝ ܐܘܕܥܬܟܘܢ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܚܡܐ ܕܩܢܝܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܒܕܝܗܒܝܢ ܠܡܣܟ̈ܢܐ ܘܒܡܛܠܝܗ̈ܘܢ ܕܠܥܠܡ܂ ܐܬܪ ܕܢܝܚܝܢ ܒܗ ܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܡܫܟܢܐ ܕܠܐ ܥܒܕ ܐܝܕ̈ܝܐ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ܂ ܘܬܘܒ ܚܦܛ ܡܪܢ܂ ܠܡܦܪ̈ܢܣܝ ܡܣܟܢ̈ܐ ܘܒܝ̈ܫܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܠܐ ܬܣܝܡܘܢ ܠܟܘܢ ܣܝܡ̈ܬܐ ܒܐܪܥܐ܂ ܐܬܪ ܕܦܠܫܝܢ ܓܢܒ̈ܐ ܘܓܢܒܝܢ܂ ܘܐܬܪ ܕܢܦܠ ܣܣܐ ܘܡܚܒܠ܂ ܐܠܐ ܣܝܡܘ ܠܟܘܢ ܣܝܡ̈ܬܐ/ܣܝܡܬܐ/ ܒܫܡܝܐ܂ ܣܝܡܬܐ ܕܠܐ ܚܣܪܐ܂ ܐܬܪ ܕܠܐ ܣܣܐ ܡܚܒܠ܂ ܘܠܐ ܓܢܒ̈ܐ ܓܢܒܝܢ܂ ܘܐܬܪ ܕܣܝܡܬܟܘܢ ܬܗܘܐ܂ ܬܡܢ ܢܗܘܐ ܐܦ ܠܒܟܘܢ܂ ܐܦ ܫܠܝܚܐ ܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܥܠ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܢ ܩܕܡܘܗܝ܂ ܕܒܠܚܘܕ ܗܕܐ ܦܩܕܘܢ܂ ܕܗܘܝܢ ܥܗܕܝܢ ܠܡܣ̈ܟܢܐ܂ ܘܐܬܒܛܠ ܠܝ ܕܗܝ ܗܕܐ ܐܥܒܕܝܗ܀

17

ܘܡܪܢ ܐܡܪ ܕܛܘܒܝܗܘܢ ܠܡܣܟ̈ܢܐ ܒܪܘܚܗܘܢ܂ ܕܕܝܠܗܘܢ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܘܥܠ ܥܬܝܪ̈ܐ ܐܡܪ܂ ܕܘܝ ܠܟܘܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܕܩܒܠܬܘܢ ܒܥܘܬܟܘܢ܂ ܘܡܢ ܐܢܘܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܕܩܒܠܘ ܒܥܘܬܗܘܢ܂ ܐܠܐ ܗܘ ܥܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܟܠ ܕܐܪܥܐ ܒܥܘ܂ ܘܠܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܐܝܟ ܗܘ ܥܬܝܪܐ ܕܟܢܫ ܘܐܣܓܝ ܥܠܠܬ̈ܗ ܘܒܐܠܗܐ ܠܐ ܥܬܝܪ ܗܘܐ܂ ܘܐܝܟ ܗܘ ܕܐܬܒܣܡ ܒܟܘܠ ܛܒ̈ܬܐ܂ ܘܩܒܠ ܒܥܘܬܗ ܡܟܐ܂ ܘܠܗܠ ܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܡܐ ܕܫܐܠ܂ ܘܥܠ ܡܣܟܢ̈ܐ ܐܡܪ܂ ܕܕܝܠܗܘܢ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܕܠܡܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܠ ܡܢ ܕܡܣܟܝܢ ܡܢ ܩܢܝܢܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܡܪ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܡܣܟ̈ܢܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܕܡ܂ ܕܓܢܒ̈ܐ ܐܢܘܢ ܘܩܛܘ̈ܠܐ ܘܕ̈ܓܠܐ ܘܥܒ̈ܕܝ ܣܢܝܬ̈ܐ܂ ܕܠܒܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ܂ ܕܠܡܐ ܕܗܠܝܢ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܚܣ܂ ܐܠܐ ܛܘܒܐ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܒܪܘܚܗܘܢ ܠܕܚܠܘܗ̈ܝ ܕܐܠܗܐ ܝܗܝܒ܂ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܚܫܝܒ ܠܗܘܢ ܩܢܝܢܗܘܢ ܥܡ ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܗܘܢ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܝܬܝܪܘ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܗ܂ ܐܒܪܗܡ ܥܬܝܪܐ ܕܡܣܟܢ ܪܘܚܗ ܠܐܠܗܗ܂ ܘܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܒ̈ܢܝ ܡܘܠܟܢܗ ܕܗܠܟܘ ܒܥܩ̈ܒܬܗ ܘܫܦܪܘ ܠܐܠܗܗܘܢ܂ ܟܕ ܥܬܝܪ̈ܝܢ܂ ܐܝܘܒ ܓܒܪ ܥܬܝܪ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܡܕܢܚܐ܂ ܘܟܕ ܐܬܢܣܝ ܒܒܢܘܗ̈ܝ ܘܒܩܢܝܢܗ܂ ܠܐܠܗܗ ܪܚܡ܂ ܠܡܢ ܕܝܗܒ ܠܗ܂ ܘܠܐ ܓܕܦ ܥܠ ܐܠܗܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܕܒܪܚܡܬܐ ܕܐܟܣܢ̈ܝܐ ܚܝܘ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܩܒܠܘ ܡܠܐܟ̈ܐ܂ ܡܢ ܐܢܘܢ ܟܝ ܪ̈ܚܡܝ ܐܟܣ̈ܢܝܐ܂ ܐܠܐ ܐܒܪܗܡ ܘܠܘܛ ܘܐܝܘܒ܂ ܘܙܕܝܩ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܟܘܬܗܘܢ܂ ܘܚܙܝ ܚܒܝܒܝ܂ ܟܡܐ ܪ̈ܚܡܝܢ ܗܘܘ ܠܐܟܣ̈ܢܝܐ ܗܠܝܢ ܐܒܗ̈ܬܐ܂ ܕܟܕ ܚܙܐ ܐܢܘܢ ܐܒܪܗܡ ܠܗܠܝܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܠܐܟܣ̈ܢܝܐ ܕܡܝ ܐܢܘܢ܂ ܘܪܗܛ ܗܘܐ ܠܐܘܪܥܗܘܢ ܘܣܓܕ ܩܕܡܝܗܘܢ ܕܢܥܠܘܢ ܠܡܫܟܢܗ ܘܢܬܢܝܚܘܢ ܨܐܕܘܗܝ ܐܝܟ ܕܢܬܒܪܟ ܐܟܣܢܝܐ ܒܪܚܡܬ ܐܟܣ̈ܢܝܐ܂ ܘܒܗܕܐ ܣܓܝ ܐܬܕܡܪ ܕܓܒܪܐ ܪܒܐ ܡܬܓܪܓܚ ܘܣܓܕ ܘܡܬܟܫܦ ܘܒܥܐ ܕܢܥܠܘܢ ܠܘܬܗ ܐܟܣ̈ܢܝܐ ܠܢܝܚܐ܂ ܥܝܕܗ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܐܒܪܗܡ ܕܟܠ ܝܘܡ ܕܗܘܐ ܡܩܒܠ ܐܟܣ̈ܢܝܐ ܠܘܬܗ܂ ܕܟܕ ܚܙܐ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ܟܐ ܒܐܟܣܢ̈ܝܐ ܡܣܟ̈ܢܐ ܕܡܝ ܐܢܘܢ܂ ܘܪܗܛ ܠܐܘܪܥܗܘܢ ܘܩܒܠ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܠܐܟܣ̈ܢܝܐ ܟܕ ܟܣܝܐ ܪܒܘܬܗܘܢ ܡܢ ܥܝܢܘܗ̈ܝ܂ ܘܩܡ ܠܗ ܗܘ ܠܥܠ ܡܢܗܘܢ܂ ܘܡܫܡܫ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܘܠܣܪܐ ܦܩܕ ܕܗܝ ܒܐܝ̈ܕܝܗ ܬܠܘܫ ܬܠܬ ܣܐܝ̈ܢ ܢܫܝܦܐ܂ ܒܥܝܢܐ ܓܠܝܬܐ ܣܐܬܐ ܠܓܒܪܐ܂ ܒܟܝܠܬܐ ܕܝܢ ܡܫܦܥܬܐ܂ ܕܟܕ ܢܩܒܠ ܦܘܪ̈ܥܢܐ ܡܟܝܠܝܢ ܠܗ ܗܟܢܐ܂ ܘܒܕܪܚܡ ܐܟܣܢ̈ܝܐ ܩܒܠ ܦܘܪܥܢܐ ܘܡܘܠܟܢܐ ܕܒܙܪܥܗ ܢܬܒܪܟܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܐܦ ܠܘܛ ܗܟܢܐ ܩܒܠ ܐܟܣ̈ܢܝܐ܂ ܘܦܠܛܗ ܡܢ ܣܕܘܡ ܣܢܝܬ ܐܟܣ̈ܢܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܚܙܩܝܐܝܠ܂ ܕܗܢܐ ܗܘܐ ܥܘܠܗ/ܥܘܠܐ/ ܕܣܕܘܡ ܘܕܚܒܪ̈ܬܗ܂ ܕܒܐܝܕܐ ܕܡܣܟܢ̈ܐ ܘܕܒ̈ܝܫܐ ܠܐ ܐܚܕ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܚܙܝܬ ܒܗܝܢ ܗܦܟܬ ܐܢܝܢ܂ ܘܐܦ ܙܟܝ ܡܟܣܐ ܚܛܝܐ܂ ܥܠ ܡܪܢ ܠܒܝܬܗ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܗܐ ܡܪܝ ܦܠܓܘܬ ܢܟܣ̈ܝ ܝܗܒܢܐ ܠܡܣ̈ܟܢܐ܂ ܘܟܠ ܕܓܠܙܬ ܦܪܥܢܐ ܚܕ ܒܐܪܒܥܐ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܢ܂ ܝܘܡܢܐ ܗܘܘ ܚܝ̈ܐ ܒܒܝܬܐ ܗܢܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/20
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 20: On Care for the Poor - ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܦܘܪܢܣܐ ܕܡ̈ܣܟܢܐ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/20.
Bibliography:
Demonstration 20: On Care for the Poor - ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܦܘܪܢܣܐ ܕܡ̈ܣܟܢܐ.” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/20.

Show Citation Styles