Memra 13: By the Same Author on the Ways of the Upright - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܕܺܝܠܶܗ ܕܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܒܕܺܝܠܳܗ ܬܪܺܝܨܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܕܺܝܠܳܗ ܠܳܐ ܩܳܪܒܳܐ: ܕܺܝܠܳܗ ܬܳܒܥܳܐ ܒܩܶܪܝܳܗ: ܘܪܶܒܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܫܳܩܠܳܐ ܘܰܠܫܽܘܚܕܳܐ ܠܳܐ ܩܳܪܒܳܐ: ܘܩܳܢܝܳܐ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܙܳܒܢܳܐ ܘܰܡܙܰܒܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܝܳܐܶܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܕܰܓܠܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܙܦܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܣܺܝܪ ܠܳܗ: ܘܬܳܒܥܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܝܶܗܒܰܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܠܳܐ ܩܨܳܨܳܐ: ܐܶܢ ܗܳܘܶܐ ܡܳܐܐ ܫܢ̈ܺܝܢ.

ܘܡܶܕܶܡ ܕܣܳܢܝܳܐ ܗܺܝ ܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܥܳܒܕܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܨܳܒܝܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܰܛܶܐܒ ܠܳܗ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܣܢܺܝܩܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܡܰܠܝܳܐ ܣܽܘܢܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ: ܐܰܝܟ ܕܡܳܛܝܳܐ ܒܺܐܝܕܶܝ̈ܗ. ܘܶܐܢ ܛܳܠܶܡ ܠܳܗ ܐ̱ܢܳܫ: ܕܺܝܢܳܗ ܐܳܡܪܳܐ ܩܕܳܡ ܚܰܕ ܘܰܩܕܳܡ ܬܪܶܝܢ ܘܟܶܢ ܩܕܳܡ ܬܠܳܬܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܕܢܶܦܪܥܶܝܗ ܕܺܝܠܳܗ ܕܠܳܐ ܪܶܒܺܝܬܳܐ: ܟܶܢ ܐܳܡܪܳܐ ܩܕܳܡ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܟܽܠܳܗ. ܘܶܐܢ ܩܕܳܡ ܥܺܕܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ: ܐܰܫܠܡܰܬ ܕܺܝܢܳܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܗܡܝܰܬ ܠܳܗ ܡܶܢܶܗ: ܟܰܕ ܡܡܰܠ̱ܠܳܐ ܥܰܡܶܗ ܘܠܳܐ ܪܳܛܢܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ.

ܘܠܳܐ ܩܳܪܒܳܐ ܘܰܡܚܰܣܕܳܐ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܩܳܒܠܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܢܳܟܶܐ ܠܳܗ. ܘܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܳܗ ܕܬܶܡܚܶܐ ܘܰܬܠܽܘܛ: ܕܠܳܐ ܫܳܪܥܳܐ ܠܳܗ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܳܗ ܕܰܬܣܰܟܶܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕܗܽܘ.

ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ: ܕܠܳܐ ܬܶܚܕܶܐ ܒܰܬܒܳܪܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ: ܕܠܳܐ ܚܰܕ ܬܪܶܝܢ ܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟ. ܗܳܢܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܠܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܡܺܝܪ. ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܠܳܗ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܒܥܰܘܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܳܗ ܕܬܶܩܪܶܝܘܗ̱ܝ ܠܐ̱ܢܳܫ ܘܰܬܥܺܝܩܺܝܘܗ̱ܝ: ܐܰܘ ܫܳܛܝܳܐ ܐܰܘ ܪܳܩܳܐ ܐܰܘ ܣܰܟܠܳܐ ܐܰܘ ܣܰܢܝܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܰܬܟܰܢܶܐ ܠܶܗ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ: ܘܶܐܠܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܨܰܥܪܳܐ ܠܳܐ ܣܳܝܡܳܐ ܠܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܩܳܪܝܳܐ ܠܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫ ܒܰܫܡܶܗ܀

2

ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܰܐܒܳܗܶܝ̈ܗ ܕܝܰܠܕܽܘܗ ܡܝܰܩܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܢܳܗ ܡܶܠܬܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ: ܘܰܠܣ̈ܳܒܶܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܘܫܳܐܠܳܐ ܒܰܫܠܳܡܗܽܘܢ: ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܘܫܳܡܥܳܐ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܳܐܙܳܠ̱ܐ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ ܘܝܳܗܒܳܐ ܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܗ ܠܟܳܗ̈ܢܶܝܗ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܥܰܠ̱̈ܠܳܬܳܗ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܳܨܘ̈ܳܬܳܗ ܘܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܩܰܢܝܳܐ ܘܡܰܥܠܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܘܳܪܳܐ ܒܰܢܝܳܚܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܩܳܒܪܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܝܗ ܘܣܳܥܪܺܝܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܝܗ: ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܘܰܡܒܰܢܶܝܢ ܠܚܰܝ̈ܶܝܗ.

ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕܒܫܰܒܳܐ ܣܳܝܡܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܶܝܗ ܠܰܣܢ̈ܺܝܩܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܨܳܝܒܺܝܢ. ܘܰܒܐܶܤܛܰܛܝܳܘ̈ܢܶܐ ܕܨܰܘܡܳܐ: ܡܶܕܶܡ ܕܚܳܣܟܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܘܒܠܳܐ: ܘܰܒܛܺܝܠ ܠܳܗ ܕܬܺܐܙܰܠ ܬܨܰܠܶܐ ܒܥܶܕܳܢܳܗ ܘܬܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܣܢ̈ܺܝܩܶܐ ܬܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܐܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ. ܘܪܳܚܡܳܐ ܪ̈ܳܚܡܶܝܗ: ܘܰܠܣܳܢ̈ܐܶܝܗ ܠܳܐ ܣܳܢܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܣܳܢܶܐ ܗܽܘ ܐ̱ܢܳܫ: ܣܰܓܺܝ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܳܗ ܗܳܘܝܳܐ: ܟܰܕ ܥܳܒܕܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܗ ܘܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܘܶܐܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܡܰܠ̱ܠܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܐܳܦ ܠܳܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܪܳܚܡܳܐ ܠܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ.

ܘܶܐܢ ܛܳܠܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܐ̱ܢܳܫ ܘܰܐܠܺܝܨ ܘܝܳܕܥܳܐ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܦܳܪܰܥ: ܝܳܗܒܳܐ ܠܶܗ ܡܰܓܳܢ ܟܡܳܐ ܕܡܳܛܝܳܐ ܒܺܐܝܕܶܝ̈ܗ. ܘܶܐܢ ܒܺܝܫ ܚܽܘܫܒܳܢܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ: ܗܳܘܝܳܐ ܠܳܗ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܳܗ ܘܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫܳܐ ܠܶܗ: ܘܶܐܢ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܥܳܒܕܳܐ ܠܶܗ. ܫܰܪܒܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܪܳܡܝܳܐ ܕܬܰܐܒܶܐܫ ܠܶܗ. ܘܒܶܝܬ ܐܰܚ̈ܶܐ ܡܫܰܝܢܳܐ: ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܠܟܽܠܳܗ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܦܳܠܓܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܘܳܠܶܐ ܠܶܗ: ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܠܣܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ ܠܳܗ ܘܠܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܡܶܬܝܰܩܪܳܐ ܗܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܙܳܕܶܩ ܠܳܗ܀

3

ܚܕܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܫܳܩܠܳܐ ܕܠܳܐ ܙܡܳܪ̈ܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܛܰܢ̈ܦܳܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܫܓܽܘܫܝܳܐ: ܘܰܠܡܳܪܝܳܐ ܣܳܓܕܳܐ ܘܠܰܒܪܶܗ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܶܗ. ܠܳܐ ܐܳܣܽܘܛܝܳܐ ܘܠܳܐ ܪܰܘܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܫܰܒܰܗܪܳܢܝܳܐ ܘܠܳܐ ܛܳܠܡܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܛܠܳܡܽܘ ܡܶܬܛܰܠܡܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ.

ܘܠܳܐ ܚܰܘܳܪܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫ ܕܰܡܢܳܚ ܘܠܳܐ ܢܳܨܝܳܐ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܗ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܦܳܪܥܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܚܽܘܒܳܗ: ܘܗܽܘ ܦܳܪܰܥ ܠܳܗ. ܘܰܡܢܺܝܚܺܝܢ ܠܟܽܠ ܕܰܡܛܰܪܰܦ ܘܰܐܟܣܢܳܝ ܒܡܶܕܶܡ ܕܡܶܫܟܚܺܝܢ. ܘܡܶܫܬܘܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܘܓܰܒܪܳܐ: ܐܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܘܓܰܒܪܳܐ: ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ.

ܘܡܰܠܒܫܺܝܢ ܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܘܦܳܬܚܺܝܢ ܬܰܪܥܳܐ ܠܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܪܝܳܐ ܘܰܕܚܽܘܡܳܐ ܘܚܳܝܣܺܝܢ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܘܣܳܟܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܰܒܶܐܫ ܠܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܤܛܰܛܝܳܘ̈ܢܶܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ: ܘܶܐܤܛܰܛܝܳܘ̈ܢܶܐ ܕܶܢܛܪܽܘܢ ܘܢܺܐܠܦܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ: ܘܰܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ. ܣܳܟܳܐ: ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܰܛܺܝܠܺܝܢ ܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܘ ܨܰܠܺܝܘ ܘܨܳܡܘ ܐܰܘ ܥܒܰܕܘ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ: ܘܶܐܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܒܰܛܺܝܠܺܝܢ؟

ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ: ܕܢܶܣܓܕܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ ܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ: ܚܕܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ: ܘܰܒܪܰܡܫܳܐ ܘܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܗ̱ܽܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢ ܦܰܩܕܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܫܒܰܩ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܪܚܶܡ ܐܰܪܥܳܐ܀

4

ܚܽܘܒܳܗ ܕܶܝܢ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܨܒܽܘ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ: ܕܡܶܐܟܠܳܐ ܐܰܘ ܕܡܰܫܬܝܳܐ ܐܰܘ ܕܰܠܒܽܘܫܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܗܶܒ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ: ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܠܒ̈ܺܝܫܶܐ. ܘܡܶܢ ܪܰܡܫܳܐ ܡܪܰܥܶܐ ܠܡܰܢ ܕܰܪܓܺܝܙ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܐܶܢ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܪܓܺܝܙܳܐ: ܘܶܐܠܳܐ ܗܽܘ ܝܳܗܶܒ ܕܺܝܢܳܐ ܠܡܳܪܰܢ: ܘܒܰܝܢܰܘܗ̱ܝ ܠܚܰܒܪܶܗ ܬܳܒܰܥ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܝܳܒ ܠܶܗ: ܘܠܳܐ ܡܦܰܪܣܳܐ ܠܶܗ ܩܕܳܡ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܓܳܢܶܒ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܶܗ ܘܠܳܒܶܟ ܠܶܗ: ܕܺܝܠܶܗ ܫܳܩܶܠ: ܘܡܰܪܦܶܐ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܨܰܥܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܠܶܗ: ܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܨܰܥܪܳܐ ܡܰܪܦܶܐ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܡܨܰܥܰܪ ܠܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܚܳܛܶܐ ܒܶܗ.

ܘܰܒܐܺܝܢ ܘܠܳܐ ܝܳܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܚܶܪܝܳܢ. ܘܠܳܐ ܡܕܰܓܶܠ ܘܠܳܐ ܡܢܰܚܶܫ ܐܰܘ ܩܳܨܶܡ ܐܰܘ ܡܚܰܪܶܫ ܐܰܘ ܐܳܫܶܦ: ܘܠܳܐ ܙܳܟܽܘܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕ̈ܽܘܥܶܐ ܘܠܳܐ ܠܽܘܚܫ̈ܳܬܳܐ ܐܰܘ ܩܡ̈ܺܝܥܶܐ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ. ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ: ܘܥܳܒܶܕ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܚܳܣܶܡ ܘܡܶܬܕܰܡܶܐ ܒܓܰܒܪܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܥܰܘܠܳܐ ܘܡܰܨܠܚܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ. ܘܰܒܦܶܠܓܽܘܬ ܫܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܘܫܳܦܰܪ ܐܰܝܟ ܚܢܽܘܟ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ: ܕܡܶܢ ܕܺܝܠܶܕ ܠܡܰܬܽܘܫܠܰܚ: ܐܶܬܩܰܕܰܫ ܘܠܳܐ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܢܶܣܬܰܪܰܩ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܩܢܶܐ: ܗܳܘܶܐ ܐܰܝܟ ܚܢܽܘܟ: ܟܰܕ ܢܶܫܩܽܘܠ ܨܠܺܝܒܳܐ܀

7

ܚܽܘܒܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܩܳܢܶܐ ܡܶܕܶܡ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܠܒܽܘܫܶܗ ܘܣܰܝܒܳܪܬܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܘܠܳܐ ܪܳܐܶܓ ܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܡܶܬܥܡܶܠ ܒܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܥܳܪܶܩ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܒܰܐܪܥܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܰܠܶܦ ܘܡܰܛܶܐܒ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܒܚܽܘܒܳܐ:

ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܗܳܢܳܐ ܡܰܪܬܶܐ ܘܰܠܗܳܢ ܡܰܠܶܦ ܘܡܰܚܶܒ: ܘܰܡܝܰܩܰܪ ܠܟܽܠܢܳܫ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ. ܗܳܟܰܢ ܗܳܘܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܘܚܳܐܰܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܘܡܶܕܶܡ ܕܦܰܓܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܦܠܽܘܚ. ܕܠܳܐ ܡܶܬܐܶܠܶܨ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܣܰܓܺܝ: ܐܶܢ ܦܳܠܰܚ ܒܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܩܒܺܝܥ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܘܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܰܫܪܶܝܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܘܪܶܥܝܳܢܶܗ ܐܰܣܺܝܪ ܒܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܒܟܽܠܫܳܥ ܘܰܒܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܶܗ ܠܚܽܘܒܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܚܶܒ ܠܟܽܠܢܳܫ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ.

ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܗܳܟܰܢ ܐܳܡܪܳܐ: ܕܨܳܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܕܰܢܡܽܘܬ ܘܢܰܝܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܳܪܰܢ ܠܒ̈ܺܝܫܶܐ ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܩܰܢ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܝܗ̱ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗ̱ܝ ܪܶܚܡܬܳܗ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܨܳܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܢܡܽܘܬܽܘܢ ܘܢܺܚܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܣܰܓܺܝ ܝܳܪܶܒ ܡܰܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܡܰܢ ܕܰܐܚܶܒ ܠܡܳܪܰܢ ܡܰܚܶܒ ܠܟܽܠܢܳܫ ܝܰܬܺܝܪ ܡܺܢ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܝܳܕܰܥ ܫܪܳܪܳܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܀

9

ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܗ ܘܒܰܥ̈ܒܳܕܶܝܗ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܝܗ ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܘ ܦܳܝܫܳܐ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܐܶܣܬܰܪܩܰܬ ܘܶܐܬܩܰܕܫܰܬ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܒܨܶܦܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܡܰܚܒܳܐ ܘܡܶܬܒܰܣܡܳܐ: ܠܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܫܳܪܝܳܐ ܘܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܘܠܳܐ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܬܪܳܐ ܘܡܶܙܕܰܗܝܳܐ ܘܪܳܘܙܳܐ ܘܡܶܬܪܰܒܝܳܐ: ܘܚܳܕܝܳܐ ܘܡܶܬܒܰܣܡܳܐ: ܘܡܶܬܦܰܛܡܳܐ ܘܚܳܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ.

ܘܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܚܽܘܒܳܗ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܰܢܟܰܢܶܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܨܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܠܰܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܩܳܪܝܳܐ ܡܳܪܝ ܘܡܳܪܬܝ ܘܰܠܣܳܒ̈ܶܐ ܐܳܒܝ ܘܶܐܡܝ: ܘܰܠܚܰܒܪ̈ܶܝܗ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܰܐܚܘ̈ܳܬܝ ܘܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܶܪܝ ܘܒܰܪ̱ܬܝ.

ܘܶܐܢ ܗܳܟܰܢ ܠܳܐ ܡܰܚܒܺܝܢ ܕܢܶܩܪܽܘܢ ܠܟܽܠܢܳܫ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ: ܒܰܫܡܶܗ ܢܶܩܪܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܘܠܳܐ ܢܣܺܝܡܽܘܢ ܠܶܗ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܢܥܺܝܩܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܘܢܶܚܛܽܘܢ. ܒܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܡܰܠܶܦ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܢܟܰܢܽܘܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/200
Source:
Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 2 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12b (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2011) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 13: By the Same Author on the Ways of the Upright - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܕܺܝܠܶܗ ܕܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ” based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 2 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12b (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2011), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/200.
Bibliography:
Memra 13: By the Same Author on the Ways of the Upright - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܕܺܝܠܶܗ ܕܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/200.

Show Citation Styles