Memra 14: On the Upright and the Perfect - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥܬܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܓܳܝܪܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܝܒܺܝܢ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܪܳܓܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܒܰܨܪܺܝܢ.

ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܒܳܙܺܝܢ ܘܠܳܐ ܛܳܠܡܺܝܢ ܘܠܳܐ ܥܳܠܒܺܝܢ ܘܠܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܠܰܕܠܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܩܳܢܶܝܢ ܘܠܳܐ ܒܳܢܶܝܢ ܘܠܳܐ ܢܳܨܒܶܝܢ: ܘܠܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܠܳܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܘܰܠܒܽܘܫܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܚܳܐܶܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐܺܝܬ.

ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܝܳܡܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܢ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܨܒܽܘ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܐ ܡܳܪܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܺܐܝܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬܥܰܒܪܽܘܢ ܘܢܶܬܒܰܨܪܽܘܢ.

ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܗ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܠܰܘ ܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢܳܗ ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܗ ܘܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܗ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܡܥܰܠܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ ܝܳܪܬܽܘܬܳܗ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܗ ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܳܗ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܘܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܗ.

ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܦܳܪܫܺܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܛܰܡ̈ܐܳܬܳܐ ܡܶܢ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܘܳܐܟܠܺܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܡܥܰܠܶܝܢ ܡܶܢ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܛܰܡ̈ܐܳܬܳܐ.

ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܳܢܶܝܢ ܘܩܳܢܶܝܢ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܘܗܳܘܶܝܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܒܳܢܶܝܢ ܘܠܳܐ ܩܳܢܶܝܢ ܘܠܳܐ ܡܩܰܘܶܐ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ.

ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܦܳܪܫܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܡܶܬܪܰܚܡܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܪܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܠܗܽܘܢ.

ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܥܳܩܪܺܝܢ ܚܶܡܬܳܐ ܘܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܡܶܢܳܗ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܠܩܳܛܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܪܳܚܡܺܝܢ ܘܰܠܟܽܠܢܳܫ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.

ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܬܳܒܥܺܝܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܐܘܙܶܦܘ ܐܰܘ ܙܒܰܢܘ: ܕܠܳܐ ܪܶܒܺܝܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܩܨܳܨ̈ܶܐ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܝܳܙܦܺܝܢ ܘܠܳܐ ܩܳܢܶܝܢ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܡܶܣܟܺܢܬܳܐ ܘܰܠܒܽܘܫܳܐ ܡܡܰܟܟܳܐ܀

2

ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܪܳܫܶܝܢ ܘܠܳܐ ܪܳܓܙܺܝܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܪܬܺܝܘ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܠܶܦܘ ܒܚܽܘܒܳܐ. ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡܣܰܒܥܺܝܢ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܡܰܠܒܫܺܝܢ ܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ ܘܦܳܪܩܺܝܢ ܠܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܘܡܶܢ ܢܶܟܣܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܶܗ ܠܟܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܒܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܠܰܣܢ̈ܺܝܩܶܐ ܘܠܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܫܳܩܠܺܝܢ ܨܠܺܝܒܗܽܘܢ ܘܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܗܽܘܢ ܒܪܽܘܚ: ܘܰܒܪܽܘܚ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ: ܟܰܕ ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.

ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܘ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܢܳܩܫܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܚܰܡܶܫ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠܳܗ ܫܡܰܝܳܐ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܗ̱ܝ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܬܰܡܳܢ: ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܡܳܪܰܢ ܘܡܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܪܽܘܚ: ܘܚܳܙܶܝܢ ܠܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ.

ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܟܳܐ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܝܳܪܬܺܝܢ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܒܰܥܕܶܝܢ ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܕܰܡܺܝܘ ܒܶܗ.

ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܶܬܰܘ ܠܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܶܐܣܬܰܪܰܩܘ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ.

ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܝܰܘܡܳܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܶܬܰܘ ܠܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܶܐܣܬܰܪܰܩܘ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܥܳܢ̈ܝ ܩܳܠܝ ܫܳܡܥܳܐ ܘܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܳܐ ܩܳܠܶܗ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ.

ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܰܐܪܬܺܝܬܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܰܣܛܶܝܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܡܰܕܪܟܺܝܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܽܐܘܪܟܳܐ ܘܰܦܬܳܝܳܐ: ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܕܶܐܬܓܡܰܪܘ ܐܰܕܪܶܟܘ ܘܰܙܟܰܘ ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܥܶܠܳܝܬܳܐ. ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܗܽܘ ܡܳܛܶܝܢ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܘܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ:

ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܟܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ ܠܡܰܚܣܶܢ ܡܳܛܶܝܢ: ܘܣܰܓܺܝ ܡܬܰܚܬܶܝܢ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ܀

3

ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܓܫܺܝܢ ܘܠܳܐ ܛܳܥܶܝܢ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܕܰܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܡܝܰܬܪܺܝܢ ܘܰܡܥܰܠܶܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܡܰܦܢܶܝܢ ܠܟܽܠ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܘܕܰܕܟܶܐ ܠܶܒܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܚܳܙܶܐ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܕܟܶܐ ܠܶܒܶܗ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗ̱ܝ: ܐܶܠܳܐ ܝܳܪܶܬ ܐܰܬܪܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܠܶܗ.

ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܠܳܝܛܺܝܢ ܠܐ̱ܢܳܫ ܘܠܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܐ̱ܢܳܫ ܪܰܩܳܐ ܐܰܘ ܣܰܟܠܳܐ ܐܰܘ ܫܺܝܛܳܐ ܘܠܳܐ ܡܕܰܓܠܺܝܢ ܒܐ̱ܢܳܫ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܘܰܡܒܰܪܟܺܝܢ ܠܟܽܠܢܳܫ ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܠܳܐ ܢܕܰܓܶܠ ܒܚܰܒܪܶܗ.

ܘܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܪܶܗܛܶܗ ܘܰܐܝܟ ܡܫܽܘܚܬܶܗ ܘܰܐܝܟ ܕܰܫܚܺܝܩ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܰܐܝܟ ܕܰܡܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ: ܗܳܟܰܢ ܡܶܬܬܪܺܝܡ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܬܦܪܰܥ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܺܝܕ ܠܶܗ ܘܶܐܢ ܕܛܳܒ ܘܶܐܢ ܕܒܺܝܫ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗ̱ܝ ܐܶܢ ܕܛܳܒ ܘܶܐܢ ܕܒܺܝܫ: ܐܰܝܟ

ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܟܽܠܰܢ ܠܰܡܩܳܡ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܩܕܳܡ ܒܺܝܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܢܶܬܦܪܰܥ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܰܢ ܒܦܰܓܪܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܺܝܕ ܠܶܗ.

ܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܩܫܶܐ ܬܰܫܢܺܝܩܶܗ ܡܶܢ ܕܚܰܒܪܶܗ: ܘܺܐܝܬ ܕܘܳܠܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܪܰܚܰܡ ܘܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܛ. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܕܫܳܡܰܥ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܰܘ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܠܕܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܘܶܐܢ ܐܳܬܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܫܬܰܒܰܚ ܩܕܳܡ ܒܺܝܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܥܺܝܢ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ: ܐܰܘ ܕܰܢܕܽܘܢ ܠܚܰܛܳܝܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܡܰܢ ܕܫܳܡܰܥ ܠܡܶܠܰܝ̈ ܫܰܢܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܪܽܘܚ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܝܳܕܰܥ ܫܪܳܪܳܐ ܘܶܐܬܓܡܰܪ: ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܳܐܶܢ ܘܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܬܕܺܝܢ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/201
Source:
Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 2 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12b (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2011) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 14: On the Upright and the Perfect - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥܬܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ” based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 2 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12b (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2011), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/201.
Bibliography:
Memra 14: On the Upright and the Perfect - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥܬܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/201.

Show Citation Styles