Memra 15: On Adam's Marital Desire - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܰܡܶܫܬܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܳܐܕܳܡ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
2

ܒܩܰܕܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܠܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܘܰܠܫܽܘܦܪܳܗ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ. ܘܰܚܙܳܬܶܗ ܠܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܰܪܓܺܝܓ ܠܡܶܐܟܰܠ ܡܶܢܶܗ: ܘܪܶܓܬܰܐ ܗ̱ܘ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܝܰܘܡܳܢ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܰܪܓܺܝܓ ܗ̱ܽܘ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ ܘܰܠܒ̈ܽܘܫܶܐ ܘܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܪܰܓܘ ܩܰܕܡܳܝ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܐܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܗܽܘܢ: ܒܛܰܥܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܰܐܪܡܺܝ ܒܺܝܫܳܐ ܒܶܐܕܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܪܗܶܛ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ. ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܪܶܓܬܳܐ ܕܢܶܪܓܽܘܢ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ: ܨܒܰܘ ܒܳܗ ܕܶܝܢ ܡܶܨܒܳܐ ܕܰܐܚܺܝܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܒܥܺܝܪܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܒܺܐܝܩܳܪܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܩܰܕܺܝܫ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܝܰܢ ܐܰܝܟ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܚܳܪ ܒܚܰܝܽܘܬܳܐ ܘܰܨܒܳܐ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܳܗ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܕܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ:

ܘܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܪܶܓܬܳܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܢܶܫܬܰܘܬܦܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܛܦܺܝܣܘ ܠܒܺܝܫܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܘܢܶܩܢܽܘܢ ܥܰܡܠܳܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ. ܘܰܐܦܶܣ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܙܕܰܘܓܽܘܢ ܘܢܶܥܡܠܽܘܢ ܡܶܢ ܕܠܳܛ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܗܘܳܬ ܒܗܽܘܢ ܪܶܓܬܳܐ ܘܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܙܰܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܰܘ ܘܰܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ: ܘܰܣܢܰܘ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܰܪܚܶܡܘ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܪܰܓ ܪܰܓܽܘܗ: ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܣܰܒܪܳܐ ܕܝܳܪܒܺܝܢ ܠܰܡ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܢܚܰܘܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܪܶܓܬܳܐ ܒܳܐܕܳܡ ܘܰܒܚܰܘܳܐ ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܚܛܽܘܢ܀

3

ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬܗܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܚܰܠܒܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܺܝܢ ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬܳܐ: ܒܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܒܳܗܬܺܝܢ ܒܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܣܢܺܝܬܳܐ: ܐܶܠܽܘ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓܶܝܪ: ܡܶܬܟܰܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.

ܡܰܢܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܟܰܕ ܫܠܺܝܚܺܝܢ: ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܥܺܝܪܳܐ ܪܶܓܰܬܗܽܘܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ: ܘܚܳܙܶܝܢ ܕܥܰܪܛܶܠܳܝܺܝܢ؟ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܕܟܶܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪܶܓܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܺܝܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܘܰܒܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܚܛܽܘܢ؟ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܶܐܠܳܐ ܬܶܬܗܰܦܟܽܘܢ ܘܬܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܒܪܺܝܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܕܥܰܕܠܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܓܳܒܽܘܠܶܗ.

ܐܳܕܳܡ ܕܶܝܢ ܘܚܰܘܳܐ ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܚܛܽܘܢ ܫܠܺܝܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܝܟ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܕܚܰܠܒܳܐ: ܘܰܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܥܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܪܶܓܬܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܒܳܗܬܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܒܳܗܬܺܝܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܚܰܠܒܳܐ. ܡܶܢ ܕܰܚܛܰܘ ܕܶܝܢ ܘܰܗܘܳܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ: ܘܰܐܚܺܝܪܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܨܒܽܘܢ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ: ܚܙܰܘ ܕܥܰܪܛܶܠܳܝܺܝܢ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ: ܝܺܕܰܥܘ ܒܶܗܬܬܳܐ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܕܰܗܘܳܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ: ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܟܶܢ ܨܒܰܘ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܘܰܐܦܶܣ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܙܕܰܘܓܽܘܢ: ܘܰܗܘܳܬ ܒܗܽܘܢ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܘܪܶܓܬܳܐ ܕܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬܟܰܬܰܫܘ ܝܰܘܡܳܢ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܩܰܛܠܽܘܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ: ܟܶܢ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܳܗ ܠܪܶܓܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܢܳܕܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢܳܗ: ܘܡܶܬܥܰܠܶܝܢ ܠܪܶܓܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܦܰܩܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܬܶܫܬܩܶܠ ܪܶܓܬܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܳܐ ܘܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܗܳܘܶܝܢ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܐܰܝܟ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܶܐܠܳܐ ܬܶܬܗܰܦܟܽܘܢ ܘܬܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟܽܘܢ ܗ̱ܘܰܝܬܽܘܢ ܩܕܳܡ ܕܠܳܐ ܬܶܚܛܽܘܢ: ܒܗܳܝ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬ ܒܳܗ ܠܰܐܒܽܘܟܽܘܢ: ܥܰܠ ܠܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝ. ܘܶܐܢ ܗܳܟܘܳܬ ܠܰܡ ܠܳܐ ܬܶܗܘܽܘܢ: ܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ ܕܬܶܬܓܰܡܪܽܘܢ ܘܶܬܫܬܰܒܚܽܘܢ ܥܰܡܝ܀

4

ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܚܰܠܒܳܐ ܠܳܐ ܪܳܓܺܝܢ ܘܠܳܐ ܕܳܝܢܺܝܢ ܘܠܳܐ ܝܳܨܦܺܝܢ ܘܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܕܢܶܒܟܽܘܢ ܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܕܰܟܺܝܢ ܕܳܝܢܺܝܢܰܢ ܘܝܳܨܦܺܝܢܰܢ: ܘܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛܺܝܢܰܢ ܕܢܶܒܟܶܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܕܦܳܝܫܺܝܢܰܢ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܡܳܪܰܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܗܳܝ ܩܝܳܡܬܳܐ ܫܘܰܘ: ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܡܡܳܬ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܠܗܶܝܢ: ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܗܳܘܶܝܢ.

ܐܰܝܟܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܩܠܳܐ ܪܶܓܬܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ؟ ܠܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܪܶܓܬܳܐ ܐܺܝܬ ܒܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ: ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܬܶܗܘܽܘܢ؟ ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܰܐܝܟ ܕܬܶܫܬܰܟܚܽܘܢ ܬܶܬܕܰܒܪܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܝܰܬܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕ̱ܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܩܳܝܡܳܐ ܒܗܽܘܢ ܪܶܓܬܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܪܶܓܬܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܩܳܝܡܳܐ ܒܗܽܘܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ؟ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܝܟ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܘܪܶܓܰܬ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܀

5

ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ: ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܶܬܫܶܐܠܽܘܢ ܬܺܣܒܽܘܢ: ܘܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܶܬܫܐܠܽܘܢ ܟܰܕ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܺܝ: ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܠܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ: ܕܰܐܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܠܳܐ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܪܶܓܰܬ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܗܳܘܶܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܡܳܪܰܢ؟

ܘܰܟܒܰܪ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܕܚܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܫܰܐܠܺܝܘܗ̱ܝ ܘܢܶܬܶܠ ܠܺܝ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܫܶܐܠܬܳܐ: ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ: ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܘܰܒܡܽܘܟܳܟܳܐ. ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܘܠܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܓܡܺܝܪܳܐ: ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢܰܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܠܳܐ ܡܰܚܒܺܝܢܰܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܰܟܟܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܡܳܪܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܰܢ ܫܶܐܠܶܬܰܢ ܗܳܝ ܓܡܺܝܪܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܢܶܗܘܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܢܕܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܢܶܩܛܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ ܕܺܝܠܳܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܥܳܡܪܳܐ ܒܰܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܳܛܠܺܝܢܰܢ ܠܳܗ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܠܰܡ ܕܰܠܒܶܫܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܶܣܪܗܽܘܢ ܨܠܰܒܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܶܐܠ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܗܽܘܢ ܘܟܶܢ ܠܰܒܫܽܘܗ̱ܝ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟܰܢ ܕܳܢܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܠܒܶܫܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒܘ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܚܕܽܘܢ ܘܶܢܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܒܰܢ̈ܝܳܚܰܘܗ̱ܝ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܦܽܘܢܳܩܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ: ܘܟܶܢ ܡܺܝܬܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܠܰܒܫܽܘܗ̱ܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܕܶܐܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܟܽܘܢ ܦܰܓܪܳܐ ܡܺܝܬ ܗ̱ܽܘ ܡܶܛܽܠ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܕܶܝܢ ܚܰܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܛܽܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܀

6

ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܠܳܐ ܡܩܺܝܡ̈ܳܢ ܠܰܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܥܰܕܰܪܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܰܠܶܟܘ ܒܗܶܝܢ: ܐܶܠܳܐ ܛܥܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܕܶܐܟܰܠܘ ܘܶܐܬܦܰܢܰܩܘ: ܘܰܣܠܶܩ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟܰܢ ܠܳܐ ܫܳܒ̈ܩܳܢ ܠܰܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܘܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܣܰܒܪܳܐ ܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܕܗܳܟܰܢ ܠܰܡ ܝܳܪܒܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܟܶܢ ܗ̱ܽܘ ܠܰܡ ܐܺܝܬ ܠܳܗ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܬܰܦܪܽܘܢ ܬܶܣܓܽܘܢ: ܘܬܶܥܒܕܽܘܢ ܟܽܠ ܕܨܳܒܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܒܳܪܽܘܝܳܐ.

ܘܰܨܒܳܐ ܐܳܕܳܡ ܕܢܶܡܪܰܕ ܘܢܶܬܛܦܺܝܣ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܐܳܕܳܡ ܕܦܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܣܳܓܶܝܢ ܐܶܠܽܘ ܢܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܐܦܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܰܘܳܐ ܒܡܶܠܰܬ ܡܳܪܰܢ ܕܠܳܐ ܪܶܓܬܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܕܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܕܶܡ: ܐܶܠܳܐ ܣܒܰܪܘ ܕܗܳܘܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܳܪܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܒܺܝܫܳܐ: ܒܗܳܕܶܐ ܚܛܳܐ ܐܳܕܳܡ ܘܰܐܣܟܶܠ ܕܶܐܬܛܦܺܝܣ ܠܡܶܠܟܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ: ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܒܰܥܒܳܕܳܐ: ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܫܬܰܦܰܠ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.

ܘܰܟܒܰܪ ܬܺܐܡܰܪ ܕܡܶܟܺܝܠ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܶܠܥܳܕܰܘܗ̱ܝ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܦܩܶܗ ܘܶܐܚܰܕ ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܶܗ؟ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ: ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܶܗ: ܘܢܺܬܶܒ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܘܢܶܥܨܶܝܘܗ̱ܝ: ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܒܰܪ ܕܗܳܘܶܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܘܰܐܪܰܥ ܠܶܗ ܒܚܰܝܠܳܐ: ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܪܢܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܫܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ: ܕܳܚܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ: ܘܳܐܦ ܫܳܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܕܠܳܐ ܪܶܓܬܳܐ ܐܶܬܛܰܡܰܐ ܘܰܗܘܰܘ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܐܪܡܺܝ ܒܺܝܫܳܐ ܒܶܐܕܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܚܕܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܛܦܺܝܣܘ ܘܝܰܗ̱ܒܘ ܡܰܫܡܰܥܬܗܽܘܢ ܥܶܠܰܬ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܛܥܳܡܬܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܘܶܐܬܩܰܒܥܰܬ ܒܠܶܒܗܽܘܢ.

ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܗܳܐ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܝܟ ܕܠܳܗ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܳܗ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܬܶܦܫܽܘܪ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܳܪܽܘܝܳܐ܀

7

ܡܳܕܶܝܢ ܛܰܪ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܝܰܘܡܳܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ ܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܘܒܶܕ ܐܳܕܳܡ: ܘܗܳܐ ܫܰܩܠܳܗ ܡܶܢܳܟ ܠܪܶܓܬܳܐ: ܡܳܐ ܕܶܐܬܰܝܬ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܢܦܰܠ ܡܶܢܶܗ ܐܳܕܳܡ. ܘܡܳܐ ܕܰܗܘܰܝܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܠܳܐ ܪܶܓܬܳܐ: ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܕܰܦܫܳܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܘܠܰܘ ܕܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܣܳܠܩܳܐ ܥܰܠ ܒܳܠܳܟ ܪܶܓܬܳܐ ܡܳܐ ܕܗܳܘܶܝܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܠܳܐ ܪܳܐܶܓ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܪܳܐܶܓ ܠܳܗ ܡܺܝܬܳܐ ܕܰܫܩܺܝܠܳܐ ܢܰܦܫܶܗ.

ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܘܳܬ: ܐܳܦ ܚܺܐܪܽܘܬܳܟ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܨܒܰܝܬ ܒܳܗ ܐܰܝܟ ܐܳܕܳܡ ܘܝܰܗܒܳܗ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܟ ܒܚܶܡܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܐܳܕܳܡ: ܘܪܳܓܶܙ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܪܦܶܝܢܰܢ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܳܐܟ̈ܶܐ ܘܡܶܬܕܰܡܶܝܢܰܢ ܒܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܘܡܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܟ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܐܳܕܳܡ ܘܢܳܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܚܳܝܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܟܰܕ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬ.

ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ ܕܶܟܪܳܐ ܘܢܶܩܒܬܳܐ؟ ܙܶܠ ܪܫܺܝܘܗ̱ܝ ܕܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ ܕܶܟܪܳܐ ܘܢܶܩܒܬܳܐ. ܘܗܽܘ ܐܳܡܰܪ ܠܳܟ: ܕܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܣܰܓܦܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܳܟ: ܐܶܠܽܘ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܨܒܰܝܬ ܕܰܐܝܟ ܒܥܺܝܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܚܳܪ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܰܒܥܺܝܪܳܐ ܘܰܪܚܶܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܟܘܳܬܳܗ ܘܰܣܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܝܳܪܶܒ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܘܰܗܘܰܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܥܳܩܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܘܥܰܠ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ: ܘܰܗܘܳܬ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܫܳܛ ܐܳܕܳܡ ܡܶܠܬܳܐ ܕܒܳܪܶܝܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܝܰܘܡܳܢ: ܡܳܐ ܕܰܢܛܰܪܢ ܡ̈ܶܠܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܥܰܡܰܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܕܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܓܠܳܐ ܠܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܒܪܺܝܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܓܶܝܪ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܐܰܠܺܝܨܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܘܚܰܕܚܕ̈ܳܢܶܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܠܶܨܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟܘ ܘܰܥܒܰܕܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܕܪܟܽܘܗ̱ܝ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ: ܗܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܟܽܠ ܕܪܳܚܶܡ ܠܳܗ܀

8

ܡܶܢ ܕܰܫܒܰܩܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܪܚܶܡܘ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ: ܘܰܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܫܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܐܦܶܣ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܫܬܰܘܬܦܽܘܢ: ܟܶܢ ܗܘܳܬ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ ܒܳܐܕܳܡ ܘܰܒܚܰܘܳܐ: ܘܟܶܢ ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ.

ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܪܫܳܝܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܐܦܶܣ ܠܶܗ ܕܢܶܩܢܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܪܚܶܡ: ܢܦܰܩ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܰܦܠܰܚ ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܡܶܢܳܗ: ܘܰܚܟܰܡ ܠܚܰܘܳܐ ܘܝܶܠܕܰܬ ܠܩܳܐܶܝܢ. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܪܶܓܬܳܐ ܘܺܐܝܬ ܪܶܓܬܳܐ. ܪܶܓܬܳܐ ܕܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗ̱ܝ: ܘܪܶܓܬܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܪܰܓ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܚܰܒܪܳܟ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܝܰܘܡܳܢ: ܡܳܐ ܕܰܪܚܶܡܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܫܒܰܩܘ ܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ: ܘܰܬܠܰܘ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܺܝܕܰܥ ܕܢܶܬܬܪܺܝܡ ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܫܡܰܝܳܐ ܘܢܺܐܪܰܬ ܐܰܪܥܳܐ܀

9

ܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩܘ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡܘ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ: ܟܶܢ ܡܶܬܥܰܩܪܳܐ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܕܰܪܚܶܡ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܒܳܗ: ܟܶܢ ܐܰܦܶܣ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܪܶܓܬܳܐ: ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܝܰܘܡܳܢ: ܡܳܐ ܕܰܫܒܰܩܘ ܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܒܳܗ: ܘܚܳܪܘ ܒܡܳܪܰܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܐܕܪܶܟܘ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܘܒܶܕ ܐܳܕܳܡ: ܘܺܝܕܰܥܘ ܡܳܢܰܘ ܫܪܳܪܳܐ: ܘܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܽܐܘܪܟܳܐ ܘܰܦܬܳܝܳܐ: ܟܶܢ ܡܶܬܚܰܪܪܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ: ܘܦܳܣܶܩ ܠܳܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܪܳܓܺܝܢ.

ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܛܰܝܶܒܬܽܘܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟܽܘܢ ܙܰܝܢܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒܘ ܠܡܶܫܡܰܥ ܐܶܕܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܫܡܰܝܳܐ ܘܢܺܐܪܰܬ ܐܰܪܥܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܐܰܪܥܳܐ ܘܢܺܐܪܰܬ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܗܳܐ ܙܳܟܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܚܽܘܦܳܛܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܚܶܠܛܰܬ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܗ ܓܰܘܪܳܐ ܘܰܐܘܣܦܰܬ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܡܶܕܶܡ ܕܒܺܝܫ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ: ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܦܠܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ ܐܳܦ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.

ܐܰܝܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܶܣܬܰܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܡܳܪܗܽܘܢ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܗܽܘܢ: ܘܰܠܟܽܠܢܳܫ ܪܳܚܡܺܝܢ: ܗܳܘܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ ܘܥܳܡܪܺܝܢ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܒܪܰܘܡܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܩܠܺܝܢ ܘܫܳܪܶܝܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܙܳܒܢܺܝܢ ܘܰܡܙܰܒܢܺܝܢ: ܘܩܳܢܶܝܢ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܡܰܛܶܐܒܺܝܢ ܠܰܣܢ̈ܺܝܩܶܐ: ܟܰܕ ܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫܺܝܢ: ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܟܺܐܢܽܘܬܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫܳܐ ܠܡܰܢ ܕܡܰܒܶܐܫ ܠܳܗ: ܐܶܠܳܐ ܡܰܘܒܕܳܐ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܗ ܘܥܳܪܩܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܫܒܰܩ ܐܺܝܣܚܳܩ ܒܺܪ̈ܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܢܨܰܘ ܥܰܡܶܗ: ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ ܤܳܛܳܢܳܐ ܘܰܥܣܳܩܳܐ ܥܰܠ ܕܰܢܨܰܘ ܘܶܐܬܥܰܣܰܩܘ ܥܰܡܶܗ: ܘܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ: ܘܰܐܝܟ ܕܝܰܗ̱ܒܘ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܘܠܳܐ ܕܳܢܘ ܘܠܳܐ ܢܨܰܘ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܳܢ ܕܺܝܢܗܽܘܢ܀

10

ܐܰܝܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܰܛܶܐܒܺܝܢ ܘܰܬܪܺܝܨܺܝܢ ܒܕܽܘܟ ܕܽܘܟ: ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܰܒܶܐܫܺܝܢ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܠܳܐ ܠܘܳܬ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܩܰܘܺܝܘ ܘܠܳܐ ܠܘܳܬ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ: ܐܰܝܟ ܕܝܰܘܡܳܢ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܬܰܚܬܶܝܢ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫܺܝܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܦܶܠܓܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܘܦܶܠܓܳܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ: ܐܳܦܶܢ ܡܶܬܪܕܶܝܢ: ܥܳܒܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕܘ ܗܶܢܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܥܰܘܳܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܰܛܥܶܐ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܦܳܪܰܥ ܠܗܽܘܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܛܳܒ̈ܳܬܗܽܘܢ.

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܕܠܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܰܛܶܐܒܘ ܠܐ̱ܢܳܫ ܘܠܳܐ ܐܰܒܶܐܫܘ: ܠܳܐ ܠܓܺܗܰܢܳܐ ܢܳܚܬܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ: ܡܶܬܝܰܩܪܺܝܢ ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܘܳܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܘܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ ܡܳܪܰܢ ܥܳܒܶܕ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܰܒܶܐܫܘ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܗܳܟܰܢ ܐܶܚܰܕܘ ܪ̈ܰܚܡܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ. ܢܛܰܪܘ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܢ ܕܡܰܒܶܐܫ ܡܶܫܬܰܢܰܩ: ܘܫܰܒܩܽܘܗ ܠܡܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܰܢ ܕܡܰܛܶܐܒ ܝܳܪܶܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܡܶܟܺܝܠ ܓܠܰܙܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܘܰܢܛܰܪܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܢܳܩܳܐ.

ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐ ܒܕܺܝܠܳܗ ܘܡܰܛܶܐܒܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܒܰܕܡܳܛܝܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܶܝܗ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܗܳܕܶܐ ܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܣܬܰܪܩܰܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܕܪܟܰܬ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܽܐܘܪܟܳܐ ܘܰܦܬܳܝܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܛܶܐܒܘ ܘܠܳܐ ܐܰܒܶܐܫܘ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܗܳܘܶܝܢ ܒܶܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܢܩܺܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܗܘܰܘ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܥܒܰܕܘ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܥܒܰܕܘ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܕܗܳܟܰܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܕܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܺܝܬ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ܀

11

ܡܳܪܰܢ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ: ܕܡܰܢ ܕܰܒܩܰܠܺܝܠ ܥܰܘܳܠ ܒܣܰܓܺܝ ܥܰܘܳܠ: ܘܡܰܢ ܕܰܒܩܰܠܺܝܠ ܡܗܰܝܡܰܢ ܒܣܰܓܺܝ ܡܗܰܝܡܰܢ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܦܳܪܶܫ ܠܳܗ: ܐܰܘ ܙܰܟܺܝ ܒܳܗ ܟܽܠܳܗ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܐܰܘ ܚܰܝܶܒ ܒܳܗ ܟܽܠܳܗ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܫܺܝܢ ܬܚܽܘܬܶܝܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܠܺܝܚܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܪܫܥܺܝܢ ܘܰܓܠܺܝܙܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܒܫܺܝܢ ܬܚܽܘܬܶܝܗ: ܐܳܦܠܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܒܫܺܝܢ ܬܚܶܝܬ ܥܰܘܠܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܒܨܰܪ ܒܨܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩܘ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫܘ: ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܕܶܐܬܓܡܰܪܘ: ܘܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܠܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܙܕܰܕܰܩܘ ܡܶܢ ܕܰܐܪܫܰܥܘ: ܗܳܠܶܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܟܽܠ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܩܰܠܺܝܠ ܥܰܘܠܳܐ: ܚܒܰܫܬܶܗ ܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܠܥܶܠ ܝܳܗܒܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܬܥܰܠܶܐ ܘܠܳܐ ܠܘܳܬ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܝܳܗܒܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܚܽܘܬ.

ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܕܳܪܫܺܝܢ: ܕܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܘܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܓܺܗܰܢܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܥܰܘܳܠܺܝܢ ܩܰܠܺܝܠ ܘܙܰܕܺܝܩܺܝܢ ܩܰܠܺܝܠ: ܒܰܐܝܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܕܗܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܠܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܐܰܬܰܪ ܕܠܰܝܬ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܫܳܒܩܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܣܩܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܠܓܺܗܰܢܳܐ ܐܰܬܰܪ ܕܠܰܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܝܳܗܒܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܚܬܽܘܢ؟

ܐܶܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܢ ܕܫܳܠܰܚ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ: ܘܡܰܚܶܒ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܠܕܰܪܓܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܳܛܶܐ. ܡܰܢ ܕܚܰܣܺܝܪ ܓܶܝܪ ܚܕܳܐ: ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܬܦܪܰܥ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܘܶܐ ܩܳܛܶܠ ܡܳܐܐ ܩܶܛܠ̈ܺܝܢ ܥܰܡ ܗܰܘ ܕܩܳܛܶܠ ܚܰܕ ܩܶܛܠܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܝܳܗܶܒ ܗܰܘ ܚܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ: ܗܰܘ ܡܳܐܐ ܝܳܗܶܒ: ܘܶܐܢ ܡܶܫܬܰܢܰܩ ܗܰܘ ܚܰܕ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ: ܗܽܘ ܡܳܐܐ ܡܶܫܬܰܢܰܩ. ܘܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟ ܚܕܳܐ ܡܶܫܬܰܢܩܺܝܢ: ܐܶܠܳܐ ܡܳܐ ܕܰܓܡܰܪ ܬܰܫܢܺܝܩܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܩܛܰܠ ܚܰܕ ܩܶܛܠܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܡܶܫܬܰܢܰܩ ܗܰܘ ܡܳܐܐ ܬܰܫܢܺܝܩ̈ܺܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܺܝܢ܀

12

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܕܰܡܛܰܘ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܫܟܶܒܘ ܡܶܢܩܕܳܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܓܡܺܝܪܺܝܢ: ܠܥܺܝܢ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܓܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܕܒܶܠܥܳܕܰܝܢ ܠܳܐ ܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܗܰܘ ܕܡܰܠܶܦ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܟܽܠܢܳܫ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ: ܘܣܰܟܺܝܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ: ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓܶܝܪ ܕܳܐܬܶܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܘܰܡܫܰܝܶܢ ܟܽܠ.

ܐܳܦ ܠܳܐܕܳܡ ܟܰܕ ܒܟܳܐ ܘܰܒܥܳܐ ܘܶܐܬܚܰܢܰܢ: ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܳܐܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܓܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܚܽܘܒܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܗܳܝ ܕܰܢܦܰܠ ܡܶܢܳܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܐܶܬܓܡܰܪܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܰܫܳܐ ܘܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܕܰܒܪܶܗ: ܨܒܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ.

ܘܶܐܠܽܘ ܨܒܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܕܡܶܢܩܕܳܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܝܟ ܐܶܠܺܝܳܐ: ܡܰܦܶܣ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܘܰܠܨܰܥܪܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܘܬܳܪܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܣܝܳܓܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܟܰܕ ܝܳܬܶܒ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܺܐܝܩܳܪ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܫܳܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ ܕܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.

ܐܶܠܽܘ ܠܰܡ ܐܺܝܬܶܝܗ ܗ̱ܘܳܬ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܓܡܺܝܪܬܳܐ: ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ؟ ܒܕܺܝܰܬܺܝܩܺܐ ܓܶܝܪ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܬܪܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܣܝܳܓܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ: ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܀

13

ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܫܳܩܠܺܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܩܳܢܶܝܢ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܘܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܰܣܡܳܟ ܒܪܺܝܫܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܗܽܘܢ. ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܡܛܰܘ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܐܶܣܬܰܪܰܩܘ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫܘ: ܘܟܰܕ ܗܰܠܶܟܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ: ܝܺܪܶܒܘ ܕܶܝܢ ܡܺܐܪܰܒ ܣܰܓܺܝ: ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܓܡܰܪܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܟܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܟܰܕ ܡܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܐܶܠܳܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܟܶܒܘ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܩܰܠܘ ܡܽܘܠܟܳܢܗܽܘܢ: ܘܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܕܶܡ ܚܙܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܒܶܠܥܳܕܰܝܗܽܘܢ ܠܰܡ ܠܳܐ ܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ.

ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܢܦܰܩܘ ܟܰܕ ܠܳܐ ܓܡܺܝܪܺܝܢ ܓܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܠܥܺܝܢ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܟܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܣܰܒ ܒ̈ܰܐܦܶܐ ܘܰܓܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܺܝܢ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܕܰܓܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܶܐܬܚܙܺܝܘ ܥܰܡܶܗ ܒܟܰܪ̈ܟܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ.

ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܟܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܟܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܨܒܰܘ ܕܰܢܩܰܘܽܘܢ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܗܳܘܶܝܢ: ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܠܳܐ ܐܶܬܓܡܰܪܘ: ܐܰܝܟ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܚܽܘܒܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ܀

14

ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܥܢܰܕܘ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܓܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܥܺܝܢ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܥܰܠܘ ܘܰܥܡܰܪܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܟܰܪ̈ܟܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܚܕܺܝܘ ܥܰܡ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܟܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܕܗܳܟܘܳܬ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܣܠܶܩܘ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܶܐܬܚܙܺܝܘ ܒܟܰܪ̈ܟܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ.

ܝܰܘܡܳܢ ܕܶܝܢ ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܕܰܒܰܪ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܝܟ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܥܰܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܓܺܝ: ܡܶܢ ܕܰܓܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܰܦܶܣ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܦܳܠܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܝܰܘܡܳܢ ܕܰܐܝܟ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܢܶܬܕܰܒܪܽܘܢ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܟܬܺܝܒܳܐ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܳܘܢ: ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܳܡܘ ܘܶܐܬܚܙܺܝܘ ܒܟܰܪ̈ܟܶܐ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܟܽܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܐܰܩܺܝܡ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܐܰܣܶܩ ܥܰܡܶܗ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ: ܕܟܽܠ ܕܰܫܟܶܒܘ ܘܰܕܫܳܟܒܺܝܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܘܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܕܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܐܬܓܡܰܪܘ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܟܰܕ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

15

ܘܰܕܬܶܕܰܥ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܠܥܰܝܢܰܝ̈ܢ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܡܳܪܰܢ: ܘܠܳܐ ܫܩܰܠܘ ܡܽܘܠܟܳܢܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܡܛܰܝܬܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܘܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ: ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܠܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܠܥܺܕ̱ܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬܟܰܬܒܺܝܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ: ܘܰܠܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܶܐܬܓܡܰܪܘ ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܳܐ:

ܘܚܰܘܺܝ ܒܗܳܕܶܐ ܕܬܰܚܠܽܘܦܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܳܦ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ: ܒܗܳܝ ܕܚܰܘܺܝ ܕܶܐܬܓܡܰܪܘ. ܘܰܕܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.

ܦܰܘܠܳܘܣ ܬܽܘܒ ܐܰܘܕܰܥ: ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܢܶܥܢܰܕ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܢܶܗܘܶܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ: ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܡܶܬܒܰܠܥܺܝܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܬܗܽܘܢ. ܘܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܚܰܫܘ ܓܶܝܪ ܥܰܡܶܗ: ܗܳܟܰܢ ܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܥܰܡܶܗ: ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܡ ܢܶܚܰܫ ܥܰܡܶܗ: ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܐܳܦ ܥܰܡܶܗ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܝܟܰܢ ܕܥܰܡܶܗ ܐܶܨܛܰܥܰܪ܀

16

ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕܶܝܢ ܢܳܛܰܪ ܝܰܘܡܳܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܡܰܕܪܶܟ ܠܳܗ: ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܠܶܗ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܬ: ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܦܳܪܶܫ ܗܽܘ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܶܐܬܓܡܰܪܘ ܒܗܽܘܢ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ: ܘܝܳܕܰܥ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܢܺܐܚܶܐ ܒܗܽܘܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܐܳܬܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ: ܡܩܰܒܶܠ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܘܡܶܬܓܡܰܪ: ܘܳܐܙܶܠ ܠܘܳܬ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܝܳܪܶܒ ܬܰܡܳܢ: ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܐܙܥܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܗܳܪܟܳܐ:

ܘܶܐܢ ܡܰܣܓܶܐ ܡܶܬܡܰܟܰܟ: ܡܶܬܓܠܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܫܳܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܦܳܪܶܫ ܩܳܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܕܤܳܛܳܢܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥ ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ: ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܠܶܗ ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܕܤܳܛܳܢܳܐ.

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܩܰܘܶܐ ܠܶܗ ܒܗܳܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ: ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܳܗ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܫܰܒܩܽܘܗ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܨܳܡܽܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܩܰܒܶܠ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܬܓܠܶܐ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐܰܝܟ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܥܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܺܝܕܰܥ ܐܰܝܟܰܢ ܫܰܒܩܽܘܗ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܨܳܡܽܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܟܶܢ ܩܰܒܶܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܰܕܪܶܟ. ܐܶܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܚܰܝܠܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܰܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܟ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܳܟ: ܘܗܳܝ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܣܢܶܐ ܥܠܰܝܟ ܠܚܰܒܪܳܟ ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ: ܘܰܐܝܟ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܳܟ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܳܟ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ: ܘܺܝܕܰܥ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܺܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ ܟܽܠܳܗ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܘܺܝܕܰܥ ܬܽܘܒ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܰܝܢܳܐ ܚܠܳܦ ܥܰܝܢܳܐ: ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܠܰܘ ܠܶܗ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ: ܘܠܳܐ ܥܳܒܶܕ܆ ܠܗܶܝܢ ܘܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܘܡܶܬܟܰܢܰܫ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ܀

17

ܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܢܶܕܥܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܕܟܽܠܶܗ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܓܡܺܝܪܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܟܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܕܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ: ܘܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ. ܘܝܰܘܡܳܢ ܕܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܓܡܺܝܪ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܺܝܕܰܥ ܕܡܶܫܟܰܚ ܫܳܡܰܥ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ: ܕܡܰܢ ܕܪܳܚܶܡ ܠܺܝ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܢܳܛܰܪ ܘܶܐܪܚܡܺܝܘܗ̱ܝ ܕܶܐܚܰܘܶܝܘܗ̱ܝ ܢܰܦܫܝ ܘܶܐܓܠܶܐ ܠܶܗ ܥܠܰܝ ܘܢܰܕܪܶܟ ܚܰܝܠܳܐ ܕܪ̈ܳܐܙܰܝ ܒܰܕܕܳܢܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ.

ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܥܬܺܝܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܕܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ: ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܕܢܺܐܒܕܽܘܢ ܘܢܶܛܥܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܘܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܗܰܠܟܽܘܢ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ.

ܝܰܘܡܳܢ ܕܶܝܢ: ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ: ܘܰܕܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܘܕܰܫܠ̈ܺܝܚܰܘܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܙܳܕܶܩ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܩܪܶܝܘܗ̱ܝ ܠܽܐܘܪܚܶܗ. ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܥܳܐܶܠ ܠܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܘܪܳܕܶܐ ܒܗܽܘܢ ܘܰܡܡܰܢܰܥ ܕܢܶܡܛܶܐ ܠܒܶܝܬ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܒܪܳܐ ܕܦܰܪܰܚ ܢܶܟܣܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܳܦܶܩ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ: ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܠܰܒܪܶܗ ܬܰܝܳܒܳܐ܀

18

ܡܰܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܶܝܢ ܕܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܽܐܘܪܚܶܗ: ܘܡܰܢ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܕܰܓܡܺܝܪ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܬܽܘܠܡܳܕܶܗ ܓܳܠܶܐ ܠܶܗ ܫܪܳܪܶܗ: ܘܶܐܢ ܐܰܘܚܰܪ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܶܗ: ܢܶܕܰܥ ܕܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡܠܰܝ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܫܡܰܥ ܫܪܳܪܳܐ.

ܘܺܐܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܗܽܘ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܫܟܰܚ ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܰܕܝܽܘܬܳܐ: ܘܡܶܬܡܰܟܰܟ ܘܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܥܳܢܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ: ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢ ܗ̱ܽܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܟܽܠܢܳܫ ܣܳܦܶܩ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܬܩܪܶܐ: ܘܠܰܘ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܢܶܫܡܰܥ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟܬܺܝܒ: ܕܺܐܝܬ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܡܳܪܰܢ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ.

ܘܺܐܝܬ ܕܐ̱ܢܳܫ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܳܪܰܢ ܘܺܐܝܬ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܶܬܡܰܟܰܟܘ ܘܰܒܥܰܘ ܘܶܐܬܚܰܨܰܦܘ ܒܡܽܘܟܳܟܗܽܘܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܣܦܰܩܘ ܠܡܳܪܰܢ ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢ ܗ̱ܽܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܩܰܒܠܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ.

ܘܰܕܗܳܟܰܢ ܗ̱ܺܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܪܳܕܶܐ ܩܰܕܡܳܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܳܪܰܢ: ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܩܪܳܝܬܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܟܶܢ ܡܶܬܓܠܶܐ ܡܳܪܰܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܦܰܫܶܩ: ܕܶܐܗܰܠܶܟ ܒܽܐܘܪܚܳܟ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܝ؟ ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ ܢܰܦܫܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܕܶܐܡܰܬܝ ܐܺܬܶܐ ܘܶܐܚܙܶܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ؟ ܘܡܰܢ ܕܪܳܚܶܡ ܠܺܝ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܢܳܛܰܪ ܘܳܐܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܨܶܐܕܰܘܗ̱ܝ: ܐܶܢܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟܰܢ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܚܰܕ ܠܘܳܬ ܚܰܕ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܘܡܳܛܶܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܶܗ ܡܳܪܰܢ.

ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܰܫܒܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܒܪܳܐ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܪܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܚܙܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܟܶܢ ܟܰܕ ܡܛܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ: ܢܦܰܩ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܘܩܰܒܠܶܗ: ܗܳܟܰܢ ܡܳܐ ܕܫܰܒܩܳܗ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܬܪܳܐ ܕܪܳܥܶܐ ܒܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܣܳܥܰܪ ܘܟܳܦܶܢ ܠܰܡ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܰܠܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܪܳܕܶܐ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܣܳܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܐܰܬܪܳܐ ܡܫܰܝܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܕܰܐܓܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܘܬܪܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܡܳܐ ܕܰܪܕܳܐ ܘܰܡܛܳܐ ܬܰܡܳܢ ܬܰܝܳܒܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܢܳܦܶܩ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܚܢܳܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܗܳܢܳܐ ܒܶܪܝ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܠܘܳܬܝ ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܘܗܳܫܳܐ ܚܝܳܐ ܘܶܐܬܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܣܰܒܰܥ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܰܟܦܶܢ ܠܳܗ: ܘܰܡܥܰܛܶܦ ܠܶܗ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܶܤܛܠܳܐ ܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܕܕܰܪܓܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܰܦܓܰܪ ܗܳܘܶܐ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܪܽܘܚ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܬܰܡܳܢ ܥܰܡܶܗ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܐܰܒܳܐ ܥܰܡ ܒܪܶܗ ܘܗܳܘܶܐ ܡܦܰܪܢܶܣ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܚܠܳܦ ܕܚܳܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܠܟܰܦܢܶܗ ܟܰܕ ܥܒܺܝܕ ܒܶܣܪܳܢܳܐ ܘܚܳܐܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܡܠܶܐ ܟܰܪܣܶܗ ܗܳܪܟܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܗܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܕܰܥ: ܐܳܦܶܢ ܬܪܺܝܨܽܘܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܐܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢ ܒܪܶܐ: ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܥܒܺܝܕ ܥܰܒܕܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܓܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܗܰܘ ܕܗܳܝܕܶܝܢ ܟܦܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܕܶܡ: ܗܳܐ ܡܰܠܶܦ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ: ܘܡܰܦܢܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/202
Source:
Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 2 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12b (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2011) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 15: On Adam's Marital Desire - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܰܡܶܫܬܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܳܐܕܳܡ” based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 2 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12b (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2011), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/202.
Bibliography:
Memra 15: On Adam's Marital Desire - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܰܡܶܫܬܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܳܐܕܳܡ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/202.

Show Citation Styles