Memra 16: On How a Person May Surpass the Major Commandments - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܫܶܬܬܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܕܰܐܝܟܰܢ ܝܳܪܶܒ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܕܥܰܠ ܕܰܐܝܟܰܢ ܝܳܪܶܒ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ. ܥܰܠ ܕܰܐܝܟܰܢ ܝܳܪܶܒ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܒܚܽܘܒܳܐ: ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܫܡܰܥܰܝܢܝ: ܘܶܐܢܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܐܰܝܟܰܢ ܝܳܪܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܶܬܥܰܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ: ܕܡܰܢ ܕܡܳܚܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܦܰܟܳܟ: ܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܗܰܒ ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܟ ܘܗܳܐ ܝܺܪܶܒܬ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܦܰܟܶܗ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܳܗܶܒ. ܐܶܡܰܪ ܠܳܟ ܕܡܰܢ ܕܰܡܫܰܚܰܪ ܠܳܟ ܡܺܝܠܳܐ ܚܰܕ: ܙܶܠ ܥܰܡܶܗ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܺܝܢ: ܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܝܰܬܺܝܪ ܥܰܠ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ: ܘܗܳܐ ܝܺܪܶܒܬ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܳܐܙܶܠ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܦܰܩܰܕ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܟ ܕܰܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܫܰܒܥܺܝܢ ܥܰܠ ܫܒܰܥ ܠܡܰܣܟܠܳܢܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܬܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܘܗܳܐ ܝܺܪܶܒܬ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܥܰܠ ܫܒܰܥ ܫܒܰܩ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܶܡܰܪ ܠܳܟ ܕܠܳܐ ܬܕܽܘܢ ܕܠܳܐ ܬܶܬܕܺܝܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܬܦܰܪܣܶܐ ܠܰܐܚܽܘܟ: ܘܗܳܐ ܝܺܪܶܒܬ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܦܰܟܶܗ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܳܗܶܒ.

ܐܶܡܰܪ ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܬܶܩܪܶܐ ܪܰܩܳܐ ܘܫܳܛܝܳܐ ܐܰܘ ܣܰܢܝܳܐ ܐܰܘ ܣܰܟܠܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܶܬܚܰܝܰܒ ܠܓܺܗܰܢܳܐ. ܡܰܢ ܕܩܳܪܶܐ ܕܶܝܢ ܣܰܟܠܳܐ ܐܰܘ ܪܰܩܳܐ ܡܚܰܝܰܒ ܗ̱ܽܘ ܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܩܪܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ: ܗܘܳܐ ܣܦܺܝܩ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ. ܒܗܰܘ ܕܺܝܢܳܐ ܕܕܳܝܢܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܡܶܬܬܕܺܝܢܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܩܳܪܶܐ ܠܰܡܚܳܪ: ܗܳܟܰܢ ܗܳܘܶܐ ܣܦܺܝܩ: ܘܶܐܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܩܳܪܶܐ: ܚܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ: ܘܠܳܐ ܩܳܢܶܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܥܩܽܘܪ ܗܳܠܶܝܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܀

2

ܦܫܺܝܚܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ: ܘܓܺܗܰܢܳܐ ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ. ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܬܬܕܺܝܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܩܪܺܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ: ܐܳܚܝ ܘܚܳܬܝ: ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܛܠܶܐ ܡܶܢܳܟ ܒܶܪܝ ܘܒܰܪ̱ܬܝ: ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܰܫܺܝܫܺܝܢ ܡܶܢܳܟ: ܐܳܒܝ ܘܶܐܡܝ: ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܳܪ̈ܰܝ ܘܦܰܛܪ̈ܽܘܢܰܝ: ܘܰܠܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܘܰܠܩܰܕ̈ܺܝܫܳܬܳܐ: ܡܳܪ̈ܰܝ ܘܡܳܪ̈ܳܬܝ. ܘܰܠܡܰܢ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ: ܘܰܠܡܰܢ ܕܚܽܘܒܳܐ ܚܽܘܒܳܐ: ܘܰܠܡܰܢ ܕܕܶܚܠܬܳܐ ܕܶܚܠܬܳܐ: ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܐܚܪܳܝܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܢܳܡ̈ܽܘܣܶܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ.

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܐ̱ܢܳܫ ܐܳܚܝ ܘܚܳܬܝ: ܐܰܝܟ ܕܰܒܐܰܚܳܐ ܘܰܒܚܳܬܳܐ ܚܽܘܪ ܒܶܗ: ܠܳܐ ܬܕܰܓܶܠ ܒܡܶܠܬܳܟ. ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܰܒܶܐܫ ܠܶܗ ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܢ ܡܰܒܶܐܫ ܠܳܟ. ܘܶܐܢ ܛܳܥܶܐ ܠܶܗ ܗܽܘ: ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܕܰܐܚܽܘܟ ܗ̱ܽܘ ܒܚܽܘܒܳܐ.

ܘܗܰܘ ܕܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܘܡܳܪܬܝ: ܐܶܬܕܰܟܪ ܕܥܰܒܕܶܗ ܐܰܢ̱ܬ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܐܶܢ ܡܰܒܶܐܫ ܠܳܟ: ܠܳܐ ܬܩܽܘܡ ܠܩܽܘܒܠܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܪܳܐ ܣܰܝܒܪܳܝܗ̱ܝ.

ܘܗܰܘ ܡܰܢ ܕܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܒܶܪܝ ܘܒܰܪ̱ܬܝ: ܐܶܬܕܰܟܪ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܪܰܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܟܶܦ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܰܪܚܰܡ ܐܶܢܽܘܢ ܟܡܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܶܐܢ ܛܳܥܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܕܰܒ̈ܢܰܝܟ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܗܰܘ ܕܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܘܦܰܛܪܽܘܢܝ: ܐܶܬܕܰܟܪ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܟ ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܝܰܢܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܶܐܫܬܰܥܒܰܕܘ ܠܗܽܘܢ܀

3

ܘܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ: ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ: ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܢ ܠܚܰܝܳܒܰܝ̈ܢ. ܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܠܰܐܚܽܘܟ ܘܟܶܢ ܬܨܰܠܶܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܒܰܨܠܽܘܬܳܟ: ܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܡܳܪܝ: ܕܶܐܢܳܐ ܫܶܒܩܶܬ ܠܡܰܢ ܕܚܰܝܳܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ ܕܰܐܣܟܶܠܘ ܒܺܝ: ܘܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܟܰܕ ܒܰܗܺܝܬ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܕܪܶܓܙܶܬ ܡܶܪܓܰܙ: ܘܗܳܟܰܢ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܕܰܩܕ̈ܩܶܐ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܡܰܕܪܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܳܪܰܢ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ: ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܘܳܬܶܗ ܘܰܠܘܳܬ ܫܠܺܝܚܰܘ̈ܗ̱ܝ.

ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ: ܐܶܢ ܡܳܛܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ: ܦܫܺܝܩ ܗ̱ܽܘ ܠܳܟ ܕܬܶܥܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܶܠ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܳܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܝ ܕܪܰܩܳܐ: ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܚܝ: ܘܶܐܢ ܟܳܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܝ ܕܣܰܟܠܳܐ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܪܝ: ܘܶܐܢ ܟܳܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܝ ܕܫܳܛܝܳܐ: ܦܫܺܝܩ ܠܳܟ ܕܬܶܩܪܶܐ ܚܰܒܺܝܒܝ: ܘܶܐܢ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܒܥܺܝܢ ܥܰܠ ܫܒܰܥ: ܦܫܺܝܩ ܠܳܟ ܕܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܩ: ܘܶܐܢ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܶܢ ܡܨܰܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܦܫܺܝܩ ܠܳܟ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܬܶܪܓܰܙ: ܘܶܐܢ ܡܫܺܝܓ ܐܰܢ̱ܬ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ: ܦܫܺܝܩ ܠܳܟ ܕܰܬܢܰܫܶܩ ܐܶܢܶܝܢ: ܘܶܐܢ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܦܰܟܳܟ: ܦܫܺܝܩ ܠܳܟ ܕܬܳܬܳܠ ܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܟ: ܘܶܐܢ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܬܪ̈ܶܝܢ ܡܺܝܠ̈ܺܝܢ: ܐܳܦ ܟܡܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܶܐܢ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܟܽܘܬܺܝܢܳܟ: ܡܨܶܝܬ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܡܰܪܛܽܘܛܳܟ. ܘܶܐܢ ܠܗܽܘܢ ܠܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܡܳܛܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܦܫܺܝܩ ܠܳܟ ܕܬܶܗܘܶܐ ܘܬܺܐܪܰܒ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ܀

4

ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܐܰܠܺܝܨ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ ܡܶܬܪܰܘܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܶܐܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܽܐܪܘܰܚܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܳܟ ܕܶܝܢ: ܐܰܚܶܒ ܠܰܐܚܽܘܟ ܛܳܒ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܟ. ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܰܡ ܬܶܕܥܽܘܢ ܡܳܢܰܘ ܚܽܘܒܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܠܰܡ ܕܣܳܐܶܡ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦ ܪܳܚܡܶܗ. ܘܶܐܢ ܫܰܪܺܝܪ ܠܟܽܘܢ ܠܰܡ ܚܽܘܒܝ: ܣܺܝܡܘ ܢܰܦܫܟܽܘܢ ܚܠܳܦ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܒ̈ܺܝܫܶܐ ܣܳܢܐܰܝ̈ܟ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܟ: ܣܰܓܺܝ ܪܰܒ ܐܰܢ̱ܬ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܠܚܰܒܪܶܗ ܪܳܚܶܡ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܠܣܳܢܐܶܗ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܶܗ: ܘܗܳܟܰܢ ܝܳܪܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܡܶܫܬܰܒܚܰܬ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ.

ܐܰܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܥܳܒܶܕ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܗܳܘܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐ: ܘܶܐܢ ܥܳܒܶܕ ܝܰܬܺܝܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܡܰܚܶܒ ܐܳܦ ܡܶܬܡܰܟܰܟ ܣܰܓܺܝ ܘܚܳܐܶܫ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ: ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܥܰܡܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܐܰܪ ܒܶܗ ܒܪܽܘܚ ܘܚܳܐܶܫ ܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܗܳܢܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܣܳܡܶܬ ܠܟܽܘܢ ܕܰܬܫܺܝܓܽܘܢ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܕܡܰܫܠ̈ܡܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܢܰܫܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܡܰܫܠ̈ܡܳܢܰܝܟ: ܘܗܳܐ ܝܺܪܶܒܬ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܡܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܡܰܫܠ̈ܡܳܢܰܘܗ̱ܝ܀

5

ܡܳܪܰܢ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܠܣܳܢܐܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗ̱ܝ ܘܰܪܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܢܰܦܫܶܗ ܣܳܡ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܰܢ ܕܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܘܶܐܢ ܪܰܒܳܟ ܕܠܳܐ ܚ̈ܛܳܗܶܐ: ܠܳܗ ܥܒܰܕ ܢܰܦܫܶܗ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܗܳܝ ܕܥܳܒܕܳܐ ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܚܫܽܘܒ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܕܶܡ ܕܒܺܝܫ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܠܳܐ ܕܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܐ̱ܢܳܫ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܰܝܬ ܕܚܰܝܳܒ ܡܶܢܝ: ܘܡܶܫܬܰܟܚܰܬ ܕܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܐ̱ܢܳܫ ܐܰܘ ܡܚܰܣܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ: ܐܰܘܪܶܒܬ ܠܳܟ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢܶܗ: ܘܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܠܡܶܠܰܝ̈ܟ. ܗܳܟܰܢ ܥܒܶܕ ܘܡܶܫܬܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܚܫܺܝܒ ܠܳܟ ܢܰܦܫܳܟ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܠܳܐ ܕܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ:

ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܚ̈ܛܳܗܶܐ: ܠܳܐ ܡܶܬܬܟܺܝܠܺܝܢ ܚ̈ܛܳܗܰܝܟ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܟܺܝܠܺܝܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ: ܠܳܐ ܬܕܽܘܢ ܠܡܰܢ ܕܡܶܬܬܟܺܝܠܺܝܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܐܶܢ ܐܶܢܳܐ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܕܡܳܪܟܽܘܢ ܘܪܰܒܟܽܘܢ ܥܶܒܕܶܬ ܢܰܦܫܝ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܡܽܘܟܳܟܝ: ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܘܳܠܶܐ ܠܟܽܘܢ ܕܬܶܬܡܰܟܟܽܘܢ؟ ܗܰܘ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܡܶܛܽܠܳܬܟܽܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܥܰܒܕܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܒܰܕ ܗܽܘ ܢܰܦܫܶܗ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܚܰܘܪܳܐ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܶܗ.

ܘܶܐܢ ܡܳܪܰܢ ܫܐܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܒܡܽܘܟܳܟܶܗ: ܚܢܰܢ ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܗܰܘ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܕܝܳܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܘ ܚܣܺܝܠܳܐ ܡܡܰܟܟܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܕܕܳܐܶܢ ܒܰܩܪܺܝܬܳܐ: ܐܰܘ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܐܰܘ ܓܰܢܳܒ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܡܶܛܫܳܐ ܛܫܶܝܢ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܰܗܘܰܘ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ؟ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܰܢܦܰܪܣܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܠܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ. ܘܶܐܠܳܐ ܐܰܥܶܠ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܓܰܢܳܒ̈ܶܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܥܽܘܠ ܚܙܺܝ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܓܰܘ: ܘܰܚܙܺܝ ܕܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܕܶܐܢ ܫܠܺܝܚܺܝܢ ܘܠܳܐ ܕܶܐܢ ܓܳܝܪܺܝܢ. ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ܀

6

ܐܶܦܰܪܶܫ ܠܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܢܳܐ ܬܶܣܰܒ ܡܶܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܡܳܢܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ: ܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬ ܗܳܟܺܝܠ ܛܰܠܝܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܨܶܦ ܕܰܠܒܽܘܫܶܗ ܘܰܕܬܰܪܣܺܝܬܶܗ: ܐܶܡܰܪ: ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܠܝ ܗ̱ܺܝ. ܘܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܪܳܐܶܓ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛ ܠܶܗ ܕܢܶܒܟܶܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ: ܐܶܡܰܪ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܝ ܐܶܢܶܝܢ: ܐܶܗܘܶܐ ܕܠܳܐ ܪܶܓܬܳܐ ܘܶܐܒܟܶܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܘܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܬ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܕܳܐܶܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܠܶܗ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܓܰܝܳܪ̈ܶܐ: ܐܶܡܰܪ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܝ ܐܶܢܶܝܢ.

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܕܠܳܐܶܛ ܐܰܘ ܪܳܓܶܙ ܐܰܘ ܡܰܒܶܐܫ ܐܰܘ ܡܳܚܶܐ: ܐܶܡܰܪ: ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܕܺܝܠܝ: ܠܳܐ ܬܶܕܡܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢ ܫܒܰܪ ܪܶܥܝܳܢܳܟ ܕܢܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܝܰܠܽܘܕܳܐ: ܕܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܠܽܘܛ: ܠܳܐܶܛ: ܐܳܦ ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܡܚܺܝ: ܡܳܚܶܐ ܘܪܳܓܶܙ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܶܗ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܗܺܝ ܨܢܺܝܥܳܐ ܘܗܽܘ ܫܒܰܪ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܙܟܶܝܗ ܘܰܥܩܽܘܪܶܝܗ ܘܰܗܘܺܝ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܡܶܢ ܢܶܩܦܳܗ ܕܒܺܝܫܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܗܘܰܘ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ: ܘܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܗܘܰܘ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ܀

7

ܬܽܘܒ ܐܶܦܪܽܘܫ ܠܳܟ ܥܰܠ ܫܳܛܝܳܐ: ܕܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܠܫܳܛܝܳܐ ܕܫܳܐܶܛ ܢܰܦܫܶܗ: ܘܠܳܐ ܩܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܠܒܽܘܫܶܗ: ܘܠܳܐ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܕܝܽܘܡ ܒܝܰܘܡܶܗ: ܐܶܡܰܪ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܝ ܐܶܢܶܝܢ ܘܶܐܬܕܰܡܶܐ ܒܗܶܝܢ. ܘܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܒܫܳܛܝܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ: ܘܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܡܰܬ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܙܕܰܥܰܡ: ܘܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܫܛܶܐ ܒܚܶܟܡܬܳܐ: ܘܦܺܝܠܳܣܽܘܦܳܐ ܕܫܺܝܛ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ: ܐܶܡܰܪ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܝ ܐܶܢܶܝܢ: ܗܳܕܶܐ ܫܳܛܝܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ.

ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܕܰܡܚܰܪܶܫ ܐܰܘ ܕܰܡܢܰܚܶܫ: ܐܰܘ ܕܰܡܙܰܢܶܐ ܐܰܘ ܕܩܳܨܶܡ ܐܰܘ ܕܣܳܓܶܕ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ: ܐܶܡܰܪ: ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܘ ܕܺܝܠܝ ܐܶܢܶܝܢ.

ܘܳܐܦ ܣܰܟ̈ܠܰܘܗ̱ܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܣܰܟ̈ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܦܳܪܫܺܝܢ ܠܳܐ ܡܰܢ ܕܰܡܨܰܥܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܠܡܰܢ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܘܥܰܡ ܗܰܘ ܕܰܡܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܰܡܫܳܐ: ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܡܡܰܠ̱ܠܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܕܰܡܳܐ ܒܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܣܰܟܠܳܐ ܥܽܘܠ ܠܘܳܬ ܡܨܰܥܪ̈ܳܢܰܝܟ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܠܰܡܝܰܩܪ̈ܳܢܰܝܟ ܝܰܩܰܪ. ܘܚܽܘܪ ܒܣܰܟܠܳܐ ܕܠܳܐ ܦܳܪܶܫ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܒܣܰܟܠܽܘܬܶܗ: ܘܗܳܟܰܢ ܐܰܚܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܠܒ̈ܺܝܫܶܐ: ܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ.

ܘܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܕܡܶܬܕܰܒܰܪ ܒܣܰܟܠܽܘܬܶܗ: ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܕܙܶܠ ܓܽܘܪ ܐܰܘ ܓܢܽܘܒ ܐܰܘ ܠܽܘܛ: ܘܥܳܒܶܕ܆ ܗܳܟܰܢ ܒܣܰܟܠܽܘܬܶܗ: ܠܳܐ ܬܶܬܕܰܡܶܐ ܒܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܚܰܪܥܽܘܬܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܳܟ ܕܰܗܘܺܝ ܣܰܟܠܳܐ: ܠܰܘ ܡܶܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܟ̈ܺܝܡܶܐ ܚܰܪ̈ܥܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܚܳܙܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܕܳܐܶܢ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܗܘܰܝܬ ܚܳܙܶܐ ܘܡܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܗܽܘܢ: ܘܰܐܝܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܰܪܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܬܽܘܒܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܐ ܬܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܡܽܘܬܽܘܢ ܒܝܰܕ ܒܺܝܫ̈ܶܐ.

ܘܶܐܬܕܰܡܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܐܛܶܐܒ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܘܠܳܐ ܬܕܰܡܶܐ ܒܶܗ ܕܦܳܪܰܥ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܰܝܬ ܐܺܝܬܝܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܠܰܛܠ̈ܺܝܡܶܐ: ܡܰܢܽܘ ܥܳܒܶܕ ܠܶܗ؟ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܗܘܶܐ؟ ܥܒܶܕ ܠܳܟ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܠܳܗ ܒܓܰܘ ܒܪܺܝܬܶܗ: ܕܠܳܐ ܢܣܰܚܦܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܣܳܛܳܢܳܐ܀

9

ܣܳܟܶܗ ܠܰܡ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܽܘܒܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܬܶܐܪܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܫܓܽܘܫܝܳܐ: ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܐܰܪܦܺܝܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܰܛܥܰܘ ܫܪܳܪܳܐ ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ. ܟܬܳܒܳܐ ܠܰܡ ܩܳܛܶܠ ܠܳܟ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܦܪܽܘܫ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܬܶܣܰܒ ܠܳܟ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܽܘܒܳܐ ܘܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܚܶܐ ܠܳܟ ܕܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡܶܗ. ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܕܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܗ̱ܘ ܥܳܡܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܠܗܽܘܢ ܓܳܠܶܐ ܪ̈ܳܐܙܰܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܬܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܢܝܳܚܳܐ ܘܛܰܥܡܶܝܗ ܠܗܳܕܶܐ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܐܶܡܰܬܝ ܡܢܳܚ ܗ̱ܘܰܝܬ: ܟܰܕ ܕܳܐܶܢ ܗ̱ܘܰܝܬ ܠܟܽܠܢܳܫ: ܐܰܘ ܗܳܫܳܐ ܕܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܟܽܠܢܳܫ ܘܡܰܚܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ؟

ܚܙܺܝ ܐܶܡܰܬܝ ܡܫܰܪܶܐ ܕܢܶܬܬܒܰܪ ܚܰܝܠܳܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢܳܟ: ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܥܰܡ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ: ܐܰܘ ܗܳܫܳܐ ܕܡܰܚܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܠܰܝܬ ܠܳܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܤܳܛܳܢܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܠܳܟ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ: ܐܶܠܳܐ ܥܳܒܕܰܬ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ؟ ܘܡܳܡܽܘܢܳܐ ܘܥܰܘܠܳܐ ܘܟܽܠ ܕܥܳܒܰܪ: ܫܒܽܘܩ ܘܰܐܪܚܶܩ ܡܶܢܶܗ ܐܰܝܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܡܳܪܰܢ ܢܶܬܚܙܽܘܢ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܚܰܒ̈ܺܝܒܶܐ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܘܰܐܒ̈ܳܗܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬ ܥܰܒܕܳܐ ܗܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܒܚܽܘܒܳܟ ܘܰܒܪܳܐ ܘܰܐܚܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ ܘܝܳܪܬܳܐ܀

11

ܣܳܗܶܕ ܗ̱ܽܘ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܶܐܢ ܚܳܝܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܘܰܕܗܳܘܶܝܢ ܡܶܢ ܝܰܠ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ: ܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ: ܐܶܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܪܶܒܽܘ ܦܽܘܡ̈ܺܝܢ: ܘܰܠܚܰܕ ܚܰܕ ܦܽܘܡܳܐ ܪܶܒܽܘ ܠܶܫܳܢ̈ܺܝܢ: ܘܰܠܚܰܕ ܚܰܕ ܠܶܫܳܢܳܐ ܪܶܒܽܘ ܡܶܠ̈ܺܝܢ: ܘܠܰܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܪܶܒܽܘ ܫܽܘܒ̈ܚܺܝܢ: ܘܰܠܚܰܕ ܚܰܕ ܫܽܘܒܚܳܐ ܪܶܒܽܘ ܩܽܘܠܳܣ̈ܺܝܢ: ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܐܶܢ ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܶܐܢ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܘܶܐܢ ܒܰܐܚܪܳܝܬܳܐ. ܘܰܙܥܽܘܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܢܝܳܚܬܳܐ ܕܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܠܶܗ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܐܝܟ ܡܫܽܘܚܬܶܗ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܐܠܶܨ ܢܰܦܫܶܗ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟ ܘܶܐܫܬܰܢܰܩ. ܘܶܐܢ ܝܳܪܒܺܝܢ ܬܽܘܒ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܣܰܓܺܝ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܛܰܝܶܒ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ.

ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܚܰܫܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܗܳܢ ܙܰܒܢܳܐ ܘܪܶܗܛܳܐ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܰܠܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ: ܡܶܕܶܡ ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬ ܘܶܐܕܢܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ: ܘܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܣܠܶܩ ܡܶܕܶܡ ܕܛܰܝܶܒ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܕܰܪ̈ܓܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܰܚܡܽܘܗ̱ܝ ܘܰܫܒܰܩܘ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܰܪ ܘܰܪܚܶܡܘ ܠܗܽܘܢ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ: ܕܥܰܡܶܗ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܘܥܰܡܶܗ ܢܶܫܬܰܒܚܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܫܘ ܥܰܡܶܗ ܘܠܳܐ ܩܢܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܰܪ ܥܰܡܶܗ: ܕܠܳܐ ܬܶܒܛܰܠ ܡܶܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܠܳܐ ܦܠܰܚܘ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܫܒܰܩܘ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܝܰܕܥܽܘܗ̱ܝ܀

12

ܘܳܐܦ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܫܒܺܝܚ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܛܰܝܰܒ: ܘܟܽܠܶܗ ܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܫܒܺܝܚ ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܠܡܰܢܽܘ ܕܥܳܐܶܠ ܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܐܺܝܬ ܕܰܐܝܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܝܳܪܶܒ ܘܺܐܝܬ ܕܰܐܝܟ ܕܣܰܗܪܳܐ ܘܺܐܝܬ ܕܰܐܝܟ ܕܟܰܘܟܒ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒ ܘܰܟܣܶܐ ܝܳܪܶܬ: ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܕܣܰܗܪܳܐ ܘܰܕܟܰܘܟܒ̈ܶܐ. ܐ̱ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܡ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܣܰܗܪܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܟܰܘܟܒ̈ܶܐ. ܘܟܰܘܟܒܳܐ ܠܰܡ ܡܶܢ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܒܢܽܘܗܪܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܒܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܡܝܰܬܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܕܚܰܒܪܶܗ.

ܘܗܰܘ ܕܶܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܥܰܝܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬ ܘܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܣܠܶܩ: ܡܶܕܶܡ ܕܛܰܝܶܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܰܚܡܽܘܗ̱ܝ ܘܰܢܛܰܪܘ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܣܰܓܺܝ ܡܝܰܬܰܪ ܘܰܫܒܺܝܚ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚ̈ܺܝܢ. ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܕܶܝܢ ܘܡܰܕܪܟܺܝܢ ܠܶܗ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܡܰܟܟܺܝܢ ܘܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ ܘܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܣܬܰܪܩܺܝܢ ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܒܡܳܪܗܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܘܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܒܶܗ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܡܽܘܟܳܟܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܥܳܢܕܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܗܳܘܶܝܢ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܫܶܬܬܰܥܣܰܪ: ܕܥܰܠ ܕܰܐܝܟܰܢ ܝܳܪܶܒ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/203
Source:
Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 2 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12b (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2011) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 16: On How a Person May Surpass the Major Commandments - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܫܶܬܬܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܕܰܐܝܟܰܢ ܝܳܪܶܒ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ” based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 2 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12b (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2011), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/203.
Bibliography:
Memra 16: On How a Person May Surpass the Major Commandments - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܫܶܬܬܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܕܰܐܝܟܰܢ ܝܳܪܶܒ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/203.

Show Citation Styles