Memra 19: On the Discernment of the Way of Perfection - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܫܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܗܰܒ ܠܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܕܢܰܝ̈ ܡܰܕܥܳܟ: ܐܳܘ̄ ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ: ܘܰܚܦܺܝܛ ܕܒܰܥܓܰܠ ܢܺܐܙܰܠ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ: ܘܶܐܢܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܕܰܐܝܟܰܢ ܬܺܐܙܰܠ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܡܰܠܟܰܢ: ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܒܳܟ ܚܰܝܠܳܐ ܕܬܶܪܕܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܡܚܰܘܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܫ̈ܝܳܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܕܬܳܪܶܨ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܕܬܶܣܰܩ ܒܗܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܺܝܬ ܕܡܰܣܛܶܝܢ ܡܶܢܳܗ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ: ܕܣܰܓܺܝ ܡܟܰܪܟܺܝܢ ܠܳܟ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܡܶܬܟܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܦܩܳܢܳܟ ܘܡܶܫܟܰܚ ܠܳܟ ܒܰܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܕܡܰܣܛܶܝܢ ܠܗܳܢ ܓܰܒܳܐ ܘܰܠܗܰܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܰܬ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܬܺܐܙܰܠ ܒܳܗ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܒܚܰܝܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܬܥܰܩܶܒ ܬܩܽܘܡ ܥܠܶܝܗ ܕܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܘܬܺܐܙܰܠ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܘܬܶܡܛܶܝܗ ܠܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܺܐܙܰܠ ܠܳܗ ܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩܬ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܫܽܘܠܳܡܳܗ ܕܽܐܘܪܚܳܟ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ: ܘܫܽܘܪܳܝܳܗ ܟܰܕ ܬܫܰܪܶܐ ܠܡܶܥܩܰܪ ܡܶܢܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ.

ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܕ̈ܺܝܢܳܬܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ: ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܡܰܢ ܕܬܳܪܶܨ ܠܳܟ ܠܰܡܕ̈ܺܝܢܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܙܝ̈ܳܢ ܠܳܟ ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܶܝܢ: ܡܰܛܥܶܝܢ ܠܳܟ ܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܗܶܝܢ: ܘܡܶܬܟܪܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܘܠܳܐ ܡܳܛܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܺܐܙܰܠ: ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܳܐܙܳܠ̱ܐ ܠܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢܳܗ ܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܟܽܠ ܓܰܒ̈ܺܝܢ: ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܡܰܢ ܕܝܳܕܰܥ ܠܳܗ ܠܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܳܐܙܳܠ̱ܐ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ: ܕܰܢܬܰܪܨܳܟ ܘܰܢܒܰܝܢܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܕܡܰܣܛܶܝܢ ܡܶܢܳܗ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܪܕܶܐ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܘܦܳܐܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܡܶܢ ܪܶܗܛܳܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܢܳܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܓܡܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ܀

2

ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܕܡܰܣܛܶܝܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܕܳܐܙܳܠ̱ܐ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܒܶܗ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ: ܠܰܘ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗ̱ܝ ܐܰܦܶܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܗܳܝ ܪܰܒܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܰܣܩ̈ܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܩܰܫܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܳܬܳܐ ܘܩܰܛܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܕܦܳܓܥ̈ܳܢ ܒܶܗ ܒܐ̱ܢܳܫ ܒܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܳܐܙܳܠ̱ܐ ܠܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܗܳܟܰܢ ܐܰܠܺܝܨ ܕܰܠܥܶܠ ܛܳܒ ܪܳܡ ܘܰܠܬܰܚܬ ܛܳܒ ܥܰܡܺܝܩ. ܘܶܐܢ ܡܶܨܛܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܰܘ ܓܰܒܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܗ̱ܝ: ܘܶܐܢ ܐܶܨܛܠܺܝܬ ܠܗܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܐܶܢ ܢܳܦܶܠ ܐ̱ܳܢܫ ܡܶܬܬܒܰܪ: ܘܰܠܢܽܘܪܳܐ ܐܶܢ ܥܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܩܶܕ: ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܢ ܢܳܦܶܠ ܡܶܬܚܢܶܩ: ܘܰܠܥܶܠ ܪܳܡܳܐ ܘܩܰܫܝܳܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܘܰܐܠܺܝܨܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܳܥܶܝܬ ܕܰܠܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܬܺܐܙܰܠ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܠܨܰܬ ܢܰܦܫܳܟ ܕܰܒܗܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܬܶܣܒܰܟ ܬܶܣܰܩ ܘܠܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܬܶܤܛܶܐ ܘܠܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ: ܕܠܳܐ ܐܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ: ܐܶܠܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܣܰܩ: ܕܰܥܓܰܠ ܬܺܐܙܰܠ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ.

ܘܶܐܦܰܫܶܩ ܠܳܟ ܗܳܠܶܝܢ ܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܕܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܥܽܘܡܩܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܐܶܢ ܗܰܝܡܶܢܬ ܒܡ̈ܶܠܰܘܗ̱ܝ ܕܝܶܫܽܘܥ ܘܰܐܩܺܝܡܬ ܠܶܗ ܩܝܳܡܳܐ ܕܬܶܫܡܰܥ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܬܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ: ܡܶܢ ܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܐܰܘ ܒܰܦܓܰܪ ܐܰܘ ܒܪܽܘܚ ܐܳܬܶܝܬ ܠܳܟ ܠܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ: ܘܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ: ܐܶܢ ܨܳܒܶܝܬ ܕܬܶܣܰܩ ܒܗܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܬܰܫܰܪ ܩܝܳܡܳܟ ܕܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܘܬܶܚܙܶܝܘܗ̱ܝ ܘܰܬܩܰܒܶܠ ܡܶܢܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܠܰܟ ܠܳܟ: ܕܥܰܡܝ ܠܰܡ ܬܶܬܒܰܣܰܡ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܟܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒ̈ܺܝܫܶܐ: ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܣܳܠܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ: ܘܰܡܫܰܠܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ ܠܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܳܐܙܳܠ̱ܐ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܡܠܰܟ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܕܬܰܡܳܢ ܬܶܬܒܰܣܰܡ. ܘܶܐܢ ܗܦܰܟܬ ܡܶܢ ܩܝܳܡܳܟ: ܢܳܦܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܡܰܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ: ܘܶܐܢ ܥܳܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ: ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܠܓܺܗܰܢܳܐ: ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܟܳܦܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܗ: ܡܶܬܚܢܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܚܳܢ̈ܽܘܩܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ܀

4

ܡܰܦܩܺܝܢ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܠܡܳܪܰܢ ܘܰܠܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗ̱ܝ ܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܕܡܰܣܛܶܝܢ ܠܗܰܘ ܓܰܒܳܐ ܘܰܠܗܰܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܕܣܳܠܶܩ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ: ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܟܠܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܣܩܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܟܡܳܐ ܕܰܛܠܶܝܢ ܘܰܟܡܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܣܩ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܥܰܠܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܦܶܩ ܠܗܽܘܢ ܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܕܪܳܕܶܝܢ ܒܰܫ̈ܦܽܘܠܰܝܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܠܘܰܥܕܗܶܝܢ: ܕܰܠܘܰܥܕܳܗ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܶܬܥܰܠܝܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܢܶܪܕܽܘܢ ܥܰܕ ܡܶܬܚܰܝܠܺܝܢ ܘܥܰܕ ܡܶܬܪܰܒܶܝܢ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܒܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܰܠܺܝܨܬܳܐ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܢܶܬܥܰܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܕܚܠܽܘܢ ܘܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ ܟܽܠ ܟܽܠܳܗ: ܐܰܘ ܢܨܽܘܪܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܛܰܠܝܽܘܬܗܽܘܢ ܘܡܶܛܽܠ ܟܪܺܝܗܽܘܬܗܽܘܢ ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܒܗܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܐܰܘ ܢܡܽܘܛܽܘܢ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܓܰܒ̈ܺܝܢ ܘܢܺܐܒܕܽܘܢ.

ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܣܰܓܺܝ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܐܰܝܟ ܕܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܶܐܢ ܠܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܰܠܺܝܨܬܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬܶܝܢ: ܠܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܢܰܓܰܪ ܠܶܗ ܟܽܘܪܗܳܢܰܢ ܘܬܰܘܚܰܪ ܠܳܗ ܬܰܪܒܺܝܬܰܢ ܣܰܓܺܝ. ܐܶܠܳܐ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܢܶܬܚܠܶܡ ܘܢܶܬܪܰܒܶܐ ܘܢܺܐܬܶܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ ܙܪ̈ܺܝܙܶܐ ܪܳܕܶܝܢ ܠܳܗ. ܟܡܳܐ ܕܰܡܛܰܝܠܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܓܶܝܪ ܒܰܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܕܰܦܫܺܝܩܺܝܢ ܠܰܢ: ܒܢܰܦܫܰܢ ܗ̱ܽܘ ܡܶܨܛܕܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܕܶܐܢ ܠܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܰܠܺܝܨܬܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬܶܝܢܰܢ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ܀

5

ܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܕܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܩܕ̈ܩܶܐ ܕܺܝܗܺܝܒܺܝܢ ܐܰܝܟ ܚܰܠܒܳܐ ܠܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܘܰܐܝܟ ܝܰܪܩܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ: ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܳܝ ܠܰܡ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡ ܕܰܒܚܰܝܠܳܐ ܡܕܰܪܫܺܝܢ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟܰܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܕܢܶܣܩܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܠܰܡ: ܐܰܚܰܝ̈: ܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ ܕܶܐܡܰܠܶܠ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܫܩܺܝܬܟܽܘܢ. ܬܰܘ ܠܟܽܘܢ ܠܰܡ ܗܳܟܺܝܠ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܠܰܡ ܟܰܕ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܐܶܬܕܰܒܪܶܬ ܒܦ̈ܽܘܩܕܳܢܶܐ ܕܰܩܕ̈ܩܶܐ. ܟܰܕ ܗܘܺܝܬ ܠܰܡ ܓܰܒܪܳܐ: ܒܰܛܠܶܬ ܪܶܢܝܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܡ ܫܶܒܩܶܬ ܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܦܫ̈ܺܝܩܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܩܕ̈ܩܶܐ ܘܰܗܘܺܝܬ ܠܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܘܶܐܬܓܰܡܪܶܬ. ܐܶܬܕܰܡܰܘ ܒܺܝ ܠܰܡ ܐܰܚܰܝ̈: ܐܰܝܟ ܕܶܐܢܳܐ ܠܰܡ ܐܶܬܕܰܡܺܝܬ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܶܐܬܓܰܡܪܶܬ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܟܰܕ ܛܠܶܝܢ ܘܰܟܪܺܝܗܺܝܢ ܕܰܠܗܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܢܶܣܩܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܚܰܘܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܗܳܐ ܩܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܚܳܨܘ ܘܶܐܬܚܠܶܡܘ: ܕܬܰܘ ܙܶܠܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ: ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܠܳܗ ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܪܳܕܶܝܢ ܒܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܪܰܒܬܳܐ܀

6

ܘܰܚܢܰܢ ܟܰܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܚܢܰܢ؟ ܘܠܳܐ ܟܰܝ ܡܶܬܚܰܠܡܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܘܗܳܘܶܝܢܰܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ؟ ܐܺܝܬ ܠܰܡ ܕܗܰܝܡܶܢ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܢܶܐܟܽܘܠ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܠܰܡ ܕܰܟܪܺܝܗ ܝܰܪܩܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܟܶܠ. ܕܰܠܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ؟ ܗܳܐ ܡܰܢ ܕܳܐܟܶܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܶܝܬ ܐܺܝܚ̈ܺܝܕܳܝܶܐ ܙܥܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܠܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܗܽܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܦܰܩܶܕ ܠܰܢ: ܕܗܳܟܰܢ ܦܰܩܳܚ ܠܰܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܒܶܣܪܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܶܐ ܚܰܡܪܳܐ. ܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܡܙܰܗܰܪ ܠܰܢ: ܕܠܳܐ ܢܺܐܩܪܽܘܢ ܠܶܒ̈ܰܘܳܬܟܽܘܢ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܰܒܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܘܰܒܨܶܦܬܳܐ ܕܥܽܘܡܪܳܐ.

ܠܳܐ ܗܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܠܡܰܢ ܕܰܟܪܺܝܗ ܒܬܺܐܪܬܶܗ ܘܰܙܥܽܘܪ ܡܰܕܥܶܗ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܟܪܺܝܗܳܐ ܘܠܳܐ ܠܡܰܢ ܕܨܳܐܶܡ ܘܳܐܟܶܠ ܠܰܚܡܳܐ ܘܝܰܪܩܳܐ ܘܡܶܠܚܳܐ ܩܳܪܶܐ ܟܪܺܝܗܳܐ؟ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܨܳܐܶܡ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܡܝܰܬܰܪ ܡܰܢ ܕܗܳܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܠܡܰܢ ܕܠܳܐ ܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܡܚܰܣܶܕ ܠܶܗ ܘܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܟܪܺܝܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܡ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ: ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܢܶܫܡܰܥ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܘܢܶܛܰܪ ܘܢܶܦܪܽܘܫ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܕܰܩܕ̈ܩܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܳܦܠܳܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܠܶܐ ܡܰܕܥܶܗ ܐܰܘ ܟܪܺܝܗܳܐ ܬܺܐܪܬܶܗ.

ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܶܐܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܕܰܩܕ̈ܩܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܕܶܐܡܪܶܬ: ܘܪܳܕܶܐ ܒܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܚܳܐܶܨ ܘܡܶܬܚܠܶܡ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܥܳܢܶܕ ܠܶܗ ܘܢܳܦܶܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܫܒ̈ܺܝܠܶܐ: ܗܳܘܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܐܳܒܶܕ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܗܳܦܶܟ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܡܶܢ ܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܰܠܺܝܨܬܳܐ: ܘܢܳܦܶܠ ܒܗܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܐܳܦܶܢ ܒܰܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܕܪܰܫܘ ܡܳܪܰܢ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗ̱ܝ ܢܶܪܕܶܐ: ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ: ܕܡܶܛܽܠ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܗܳܘܶܐ ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܘܡܰܕܪܶܟ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܛܳܒܳܐܺܝܬ: ܐܳܦܶܢ ܠܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܒܶܗ ܡܳܪܰܢ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܳܐ ܥܳܐܶܠ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܶܬܳܐ ܣܠܶܩ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܰܡܠ̈ܺܝܟܶܐ܀

7

ܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܡܦܰܫܰܩ ܗ̱ܽܘ ܠܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܫܡܰܥ ܠܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܡܶܟܺܝܠ ܕܢܶܩܰܦ ܠܪܽܘܚܳܐ ܘܢܶܫܠܰܡ ܠܳܗ ܘܰܢܚܽܘܪ ܒܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܶܗ. ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܓܳܡܽܘܪܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܰܥܒܰܕ ܐܶܢܶܝܢ ܠܕܺܝ̈ܰܬܺܩܰܣ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܐܚܪܳܝܬܳܐ ܚܕܳܐ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ. ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܰܛܶܠ. ܕܰܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܰܡ ܗܶܢܶܝܢ ܕܺܝ̈ܰܬܺܩܰܣ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕ ܐܶܢܶܝܢ ܚܕܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܢܶܒܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ.

ܥܰܕܠܳܐ ܠܰܡ ܢܺܐܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܘܰܝܢ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܝܢ ܐܰܝܟ ܐܶܦܺܛܪܽܘܦܳܐ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܕܩܳܐܶܡ ܐܶܦܺܛܪܽܘܦܳܐ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܚܳܐܶܨ ܝܳܪܬܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܠܰܡ ܕܝܳܪܬܳܐ ܕܰܫܒܰܩ ܡܳܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܗܳܘܶܐ ܓܰܒܪܳܐ: ܠܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܬܽܘܒ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܳܐ ܕܶܐܦܺܛܪ̈ܽܘܦܶܐ ܐܰܘ ܕܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ: ܗܳܟܰܢ ܠܰܡ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܟܰܣܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܚܕܰܬܳܐ: ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܘܰܝܢ ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܬܚܶܝܬ ܐܶܦܺܛܪ̈ܽܘܦܶܐ. ܝܰܘܡܳܢ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܝܳܪܬܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ: ܠܳܐ ܗܘܰܝܢ ܬܚܶܝܬ ܐܶܦܺܛܪ̈ܽܘܦܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܶܗ ܕܡܳܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܚܕܰܬܳܐ: ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ.

ܐܰܝܟܰܢ ܕܗܳܢܳܐ ܝܳܪܬܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܟܡܳܐ ܕܰܛܠܶܐ ܬܚܶܝܬ ܐܶܦܺܛܪ̈ܽܘܦܶܐ ܣܺܝܡ ܥܒܳܕܶܗ: ܘܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܬܳܒܰܥ ܘܫܳܩܶܠ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܰܟܬܰܒ ܠܶܗ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܶܦܺܛܪ̈ܽܘܦܶܐ: ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܡܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܬܚܶܝܬ ܐܶܦܺܛܪ̈ܽܘܦܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ. ܝܰܘܡܳܢ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܝܳܪܬܳܐ ܕܶܐܬܪܰܒܺܝ ܘܰܕܒܰܪ ܩܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܶܦܺܛܪ̈ܽܘܦܶܐ ܘܡܶܢ ܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ: ܐܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܩܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܺܝܕܰܥܘ ܕܰܩܢܰܘ ܡܳܪܗܽܘܢ: ܘܰܪܗܶܛܘ ܒܳܬܪܶܗ ܘܶܐܬܓܰܘܰܣܘ ܒܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܫܪܳܢ ܡܶܢ ܢܺܝܪܳܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܡܰܘ̈ܒܠܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ: ܘܟܰܕܢܰܢ ܒܢܺܝܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܩܰܠܺܝܠܳܐ ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܰܒܡܰܘ̈ܒܠܶܐ ܩܰܠ̈ܺܝܠܳܬܳܐ. ܫܩܰܠ ܓܶܝܪ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܬܠܶܐ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܩܒܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܟܰܢܫܶܗ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܐܚܪܳܝܳܐ: ܘܣܳܡܶܗ ܒܰܚܕܳܐ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܚܕܰܬܳܐ ܢܦܰܪܶܫ ܘܢܶܚܙܶܐ: ܐܰܝܢܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܫܳܠܶܡ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܺܝܢ: ܘܰܢܚܰܠܛܶܗ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܢܶܪܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܕܪܰܫ ܩܕܳܡܰܝܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܢܺܐܙܰܠ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܐܰܒܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܀

10

ܐܽܘܪܚܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܬܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܬܣܺܝܡ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܳܟ. ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܳܐܙܶܠ ܠܘܰܥܕܳܗ ܡܶܛܽܠ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܗܳܢܰܘ: ܕܶܐܢ ܐܺܝܬ ܐܰܚܳܐ ܕܙܰܢܳܝ ܐܰܘ ܠܰܝܳܛ ܐܰܘ ܐܺܝܥܶܢ ܐܰܘ ܪܰܘܳܝ: ܥܰܡ ܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܠܡܶܐܟܰܠ.

ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܦܶܠ ܠܶܗ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܘܰܟܪܺܝܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܐܰܦܩܰܬ ܠܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܗܳܢ ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܰܠܘܰܥܕܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܢܶܪܕܶܐ ܥܰܕ ܚܳܐܶܨ ܐܰܘ ܡܶܬܚܠܶܡ ܕܢܺܐܬܶܐ ܢܶܣܰܩ ܒܳܗ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܬܰܘ ܠܟܽܘܢ ܠܰܡ ܗܳܫܳܐ ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܠܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܘܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܪܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܚܳܠܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܳܦܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܗܳܝ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܗܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܤܛܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ ܠܰܫ̈ܦܽܘܠܶܝܗ ܕܡܰܣܰܩܬܳܐ ܥܰܕ ܪܳܒܶܝܢ ܘܥܰܕ ܡܶܬܚܰܠܡܺܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܦܪܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܒܰܝܢܳܬ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܠܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܘܢܺܐܒܕܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܢܶܣܩܽܘܢ ܒܗܳܝ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܘܰܢܨܽܘܪܽܘܢ ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܡܶܢܳܗ܀

11

ܐܽܘܪܚܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܕܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܒܳܗ ܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ: ܕܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܬܩܪܽܘܢ. ܘܬܶܬܺܝܕܰܥ ܠܰܡ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܟܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܣܛܶܐ ܠܳܟ ܡܶܢܳܗ ܗܳܢܰܘ: ܕܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܠܳܐ ܬܫܰܐܠܽܘܢ. ܘܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܪܳܕܶܝܢ ܠܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ.

ܗܳܕܶܐ ܠܡܰܢ ܕܰܟܪܺܝܗ ܒܬܺܐܪܬܶܗ ܘܰܠܡܰܢ ܕܰܛܠܶܐ ܡܰܕܥܶܗ ܐܰܡܺܝܪܳܐ: ܕܕܰܠܡܳܐ ܒܥܶܠܰܬ ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܦܶܠ ܠܶܗ ܫܰܒܪܳܐ ܘܢܶܣܬܰܓܰܦ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܬܪܕܶܐ ܡܰܣܟܠܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܥܠܶܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ: ܘܢܶܬܪܰܦܶܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܶܗ. ܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܥܒܰܕ ܡܰܢ ܕܰܛܠܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܬܟܺܝܠ: ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ ܢܶܥܒܰܪ ܘܰܠܒܶܝܬ ܬܽܘܟܠܳܢܶܗ ܢܺܐܙܰܠ: ܘܰܠܘܳܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܡܰܠܶܦ ܠܶܗ ܢܶܬܐܶܡܶܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܘܢܶܣܬܰܪܰܚ ܠܘܳܬ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܶܗ: ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܶܐܢ ܕܰܓܳܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟܠܳܝܗ̱ܝ ܠܝܰܠܽܘܕܳܐ ܡܶܢ ܫܠܳܡܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܫܒܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ. ܗܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܥܳܒܶܕ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܥܶܢܝܳܢܶܗ ܘܡܰܫܡܰܥܬܶܗ ܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܬܟܺܝܠ ܘܰܒܩܶܐ ܠܶܗ: ܘܝܳܕܰܥ ܕܰܡܪܰܒܶܝܢ ܠܶܗ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ ܘܰܡܩܺܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܀

17

ܐܽܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܬܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ: ܕܗܰܒ ܠܰܡ ܦܰܟܳܟ ܠܡܰܢ ܕܡܳܚܶܐ ܠܳܟ ܘܨܰܠܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܫܪܰܘ ܠܰܡ ܘܬܶܫܬܪܽܘܢ ܘܰܫܒܽܘܩܘ ܘܢܶܫܬܒܶܩ ܠܟܽܘܢ. ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܣܛܶܐ ܠܳܟ ܡܶܢܳܗ ܗܳܢܰܘ: ܕܡܶܕܶܡ ܕܬܶܐܣܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܣܺܝܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ.

ܗܳܐ ܚܙܺܝ ܒܶܪܝ: ܐܰܝܟܰܢ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܠܰܓܡܺܝܪܳܐ ܕܨܰܠܳܐ ܥܰܠ ܡܰܢܽܘ ܕܡܰܒܶܐܫ ܠܳܟ ܘܰܡܨܰܠܶܐ. ܘܰܠܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܡܦܰܩܶܕ: ܕܰܐܣܽܘܪܘ ܠܡܰܢ ܕܡܰܣܟܶܠ ܘܰܐܦܩܽܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܶܡܚܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܡܶܡܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܘܡܳܚܶܝܢ ܠܶܗ ܘܚܳܛܶܝܢ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܳܐܣܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܰܣܟܠܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܪܕܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܢܶܕܚܠܽܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܕܡܽܘܢ ܒܶܗ: ܠܳܐ ܚܳܛܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܦܳܝܫܺܝܢ ܟܡܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܳܚܶܝܢ ܠܶܗ ܚܳܛܶܝܢ. ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܰܣܛܶܝܢ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܠܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܗ̱ܘ ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܳܐܣܪܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܡܰܣܟܠܺܝܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ: ܢܶܟܒܫܽܘܢ ܠܟܽܠ ܕܡܳܪܶܕ ܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܥܺܕ̱ܬܳܐ܀

20

ܐܽܘܪܚܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܬܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ: ܕܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒ ܒܡܰܠܟܽܘܬ ܫܡܰܝܳܐ: ܢܰܙܥܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ: ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܡܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܣܛܶܐ ܠܳܟ ܡܶܢܳܗ ܗܳܢܰܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢܬ ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܛܥܰܝܬܳܗ ܠܗܳܝ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܡܰܢ ܕܗܳܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ.

ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܬ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܰܐܝܟ ܗܳܝ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܫܰܠ̈ܺܝܛܳܢܶܐ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܝܰܩܰܪܘ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܘܡܶܫܬܰܥܠܶܝܬ ܐܰܝܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܰܝܬ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܘܰܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܺܝܢ ܕܳܝܢܺܝܢ ܘܰܡܚܰܝܒܺܝܢ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܡܚܰܝܒܺܝܢ ܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢ: ܘܩܳܛܠܺܝܢ ܕܠܳܐ ܛܶܟܣܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܪܫܥܺܝܢ ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܠܰܫܝܽܘܠ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ: ܘܠܶܐܫܬܶܗ ܕܓܽܘܒܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ.

ܘܡܰܡܪܚܰܬ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܐܬܩܪܺܝܬ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܒܚܽܘܒܶܗ: ܘܰܒܠܰܥ ܘܠܳܐ ܡܚܳܐ ܘܰܪܚܶܡ ܠܩܳܛܽܘܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܨܰܠܺܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ: ܕܢܰܠܦܰܢ ܕܒܶܗ ܢܶܬܕܰܡܶܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܐܰܢ̱ܬ: ܕܰܒܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܘܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܒܳܙܺܝܢ ܠܶܗ ܘܩܳܛܠܺܝܢ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ؟ ܐܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܙܶܠ ܠܳܟ ܡܶܢ ܥܺܕ̱ܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܘܶܐܬܕܒܶܩ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܘܰܠܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܰܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܘܰܐܪܫܰܥ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܪܰܚܺܝܩ ܗ̱ܽܘ: ܘܟܽܠ ܒܳܬܰܪ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܚܽܘܒܳܐ ܘܰܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܪܳܗܶܛ ܕܰܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܚܶܐ ܘܢܰܘܪܶܒ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ܀

21

ܐ̱ܽܘܪܚܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ: ܕܡܳܐ ܕܶܐܣܬܰܠܰܩ ܚܰܬܢܳܐ ܢܨܽܘܡܽܘܢ ܬܰܠܡ̈ܺܝܕܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ: ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܘܰܕܦܰܓܪܗܽܘܢ. ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܣܛܶܐ ܠܳܟ ܡܶܢܳܗ ܗܳܢܰܘ: ܕܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܐܶܠ ܠܦܽܘܡܳܐ ܡܣܰܝܶܒ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܘܚܳܫܶܠ ܠܶܒܶܗ ܕܒܺܝܫ ܡܣܰܝܶܒ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ.

ܠܰܘ ܗܶܢܶܝܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡܣܰܝ̈ܒܳܢ: ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܬܦܰܢܰܩ ܠܶܗ ܘܛܳܥܶܐ ܘܡܶܣܬܰܝܰܒ: ܒܶܐܤܛܪܰܢܺܝܰܐ ܘܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܢ ܢܳܛܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܝ̈ܒܳܢ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟܰܕ ܒܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܰܟܝ̈ܳܢ ܠܬܺܐܪܬܳܐ ܡܶܬܦܰܢܰܩ ܘܡܶܨܛܪܶܐ ܘܡܳܠܶܐ ܠܶܒܶܗ ܘܦܽܘܡܶܗ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܐܶܬܐܰܡܪܰܬ ܕܢܶܕܰܥ ܕܶܐܠܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܦܽܘܡܶܗ ܘܠܶܒܶܗ ܛܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܟܰܕ ܨܳܐܶܡ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܣܰܝܶܒ ܠܬܺܐܪܬܶܗ. ܕܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܐܶܠܽܘ ܕܰܟܺܝ ܦܽܘܡܶܗ ܘܠܶܒܶܗ ܘܰܠܥܶܣ: ܘܠܳܐ ܕܨܳܐܶܡ ܟܰܕ ܛܡܰܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ: ܕܠܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܶܬܕܰܟܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܀

22

ܐܽܘܪܚܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ: ܕܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܦܽܘܡܟܽܘܢ ܡܶܠܬܳܐ ܣܢܺܝܬܳܐ. ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܗܦܶܟ ܠܳܟ ܠܒܶܣܬܪܳܟ ܕܠܳܐ ܬܺܐܬܶܐ ܠܘܰܥܕܳܗ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܗܳܢܰܘ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܕܡܶܐ ܒܡܳܪܰܢ ܘܬܶܩܪܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܳܐܟܶܕ̈ܢܶܐ: ܐܰܝܟܰܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܫܰܦܺܝܪ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܒܺܝܫܳܐ. ܐܰܘ ܕܬܶܕܡܶܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܠ̱ܠܰܬ ܒܦܰܘܠܳܘܣ ܘܬܶܩܪܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܚܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܗܳܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܰܢ ܕܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣ ܗ̱ܽܘ. ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܦܶܣ ܠܶܗ ܕܢܶܩܪܶܐ ܗܳܟܘܳܬ. ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܕܰܩܪܳܐ ܗܳܟܰܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܕܢܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܘܗܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܕܗܽܘ ܕܳܐܶܢ ܠܗܽܘܢ ܒܚܰܪܬܳܐ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ: ܕܢܶܬܶܠ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܬܰܠܡ̈ܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܕܒܶܗ ܢܶܬܕܰܡܽܘܢ.

ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܡܣܪܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ: ܗܳܟܰܢ ܗܳܘܶܐ ܡܰܟܺܝܟ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܰܕܠܳܐ ܕܶܚܠܬܳܐ ܢܶܚܛܽܘܢ: ܐܰܪܡܺܝ ܡܳܪܰܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܥܰܠ ܫܳܡ̈ܽܘܥܶܐ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܘܳܝ ܠܟܽܘܢ ܢܳܣܒܰܝ̈ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܕܰܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ: ܕܙܶܠܘ ܠܟܽܘܢ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܦܳܠܚܰܘ̈ܗ̱ܝ:

ܟܰܕ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܟܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ. ܘܶܐܠܽܘ ܕܶܝܢ ܫܦܰܪ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܢܶܬܡܰܟܰܟ: ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟܘ ܒܡܶܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܳܦ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܡܰܢ ܦܳܩܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ؟ ܕܰܠܡܳܐ ܡܨܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܪܳܫܶܐ ܠܥܳܒܽܘܕܶܗ؟ ܠܳܐ. ܐܳܘ̄ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܪܫܶܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܬܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܰܥܒܰܕ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ؟ ܡܳܕܶܝܢ ܒܪܺܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܘܬܰܪܣܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ.

ܫܰܠܺܝܛ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܡܺܝܬ ܘܢܰܚܶܐ. ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܗܽܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܶܠܬܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܗܳܟܘܳܬ ܢܡܰܠܶܠ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܫܳܡ̈ܽܘܥܶܐ: ܘܠܰܢ ܦܰܩܕܰܢ ܕܡܶܠܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ. ܚܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܶܫܬܰܡܥ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܝܟ ܡܫܰܥܒ̈ܕܶܐ: ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܘܰܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܐܰܝܟܰܢ ܕܦܰܩܕܰܢ ܡܳܪܰܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܩܛܠܰܢ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܪܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ܀

24

ܐܽܘܪܚܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ: ܕܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܕܟܶܝܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ: ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܣܛܶܐ ܠܳܟ ܡܶܢܳܗ ܗܳܢܰܘ: ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܳܟ ܕܬܳܐܶܒ ܐ̱ܢܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܶܗ.

ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܠܡܰܢ ܕܰܩܫܶܐ ܩܕܳܠܶܗ ܘܰܣܪܺܝܚ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܕܢܶܬܡܰܟܰܟ ܘܢܶܥܒܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ ܘܟܶܢ ܢܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ ܘܢܶܗܘܶܐ ܙܽܘܗܳܪܳܐ ܘܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܢܰܡܪܚܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬܪܰܦܽܘܢ.

ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܘܠܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܩܳܪܒܺܝܢ ܠܘܳܬ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܰܕܪܟܺܝܢ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܳܗ ܠܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܡܰܠܦܺܝܢ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܬܳܒܥܺܝܢ ܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܐܢܳܫ ܐܰܝܟ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ. ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܐܰܬܪܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛܺܝܢ: ܡܰܦܳܣ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܬܰܒܥܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܙܶܕܩܶܗ. ܘܰܕܢܶܪܕܽܘܢ ܒܘܳܠܺܝܬܳܐ ܠܡܰܢ ܕܡܳܪܶܕ ܥܰܠ ܟܢܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܢܰܦܩܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܳܐܶܒ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܐܶܡܰܪ ܘܰܬܒܽܘܥ.

ܬܳܒܥܰܝ̈ ܕܺܝܢ̈ܶܐ ܘܡܰܪ̈ܫܘܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܕܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܢܺܝ̈ܚܶܐ ܘܒܰܣ̈ܺܝܡܶܐ. ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܨܳܒܶܝܢ ܗܳܘܶܝܢ: ܘܡܰܕܪܟܺܝܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܐܶܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܓܡܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܥܳܒܕܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܟܡܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܟܢ̈ܽܘܫܳܬܳܐ ܕܢܶܫܒܩܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܠܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ: ܕܗܳܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ: ܘܢܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܘܰܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ܀

25

ܐܽܘܪܚܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ: ܕܶܐܢ ܬܶܥܗܰܕ ܕܰܐܚܺܝܕ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܟܬܳܐ ܥܠܰܝܟ: ܙܶܠ ܪܥܳܝܗ̱ܝ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܺܐܬܶܐ ܬܨܰܠܶܐ ܘܬܺܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܫܶܒܩܶܬ: ܘܠܳܐ ܬܰܥܠܰܢܝ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ. ܘܚܽܘܒܳܐ ܠܰܡ ܡܟܰܣܶܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܣܛܶܐ ܠܳܟ ܡܶܢܳܗ ܗܳܢܰܘ: ܕܡܳܐ ܕܰܪܫܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܒܰܝܢܰܝ̈ܟ ܘܠܶܗ ܘܰܠܥܺܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܫܰܡܥܳܟ: ܩܕܳܡ ܟܽܠܳܗ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܦܰܪܣܳܝܗ̱ܝ. ܘܦܽܘܪܫܽܘܗ̱ܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܩܽܘܡ ܥܰܡܟܽܘܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ.

ܗܳܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܛܳܠ̈ܽܘܡܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܡܰܦܶܣ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܠܰܛܠܺܝܡܳܐ ܘܰܠܪܺܝܫܳܐ ܕܥܺܕ̱ܬܳܐ: ܕܡܳܐ ܕܰܪܫܰܝܬܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܛܳܠܽܘܡܳܐ ܘܰܠܡܰܣܟܠܳܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ ܘܠܶܗ: ܘܰܩܕܳܡ ܚܰܕ ܘܰܬܪܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܟܽܠܳܗ ܘܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣ: ܡܳܪܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܘܒܕܶܝܗ ܠܰܡ ܠܗܳܝ ܨܒܽܘ: ܘܰܫܒܽܘܩܶܝܗ ܠܗܳܝ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܬܰܪܡܶܐ ܠܳܟ ܚܰܪܒܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܰܣܟܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ ܠܗܳܝ ܨܒܽܘ. ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܳܟ ܕܠܳܐ ܬܳܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ ܠܗܳܝ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ: ܘܡܳܪܰܢ ܕܳܐܶܢ ܠܶܗ ܠܕܺܝܢܳܟ. ܘܦܽܘܪܫܽܘܗ̱ܝ ܠܰܡ ܕܠܳܐ ܢܰܡܪܰܚ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܳܠܽܘܡܳܐ ܘܡܰܣܟܠܳܢܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܠܡܳܪܰܢ: ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܡܶܢ ܚܰܪܒܶܗ ܐܳܦ ܡܶܢ ܟܢܽܘܫܬܳܟ ܐܰܟܪܙܳܝܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܘܡܳܪܰܢ ܡܶܬܢܰܩܰܡ ܡܶܢܶܗ ܐܶܠܳܐ ܬܳܐܶܒ ܘܒܳܗܶܬ ܘܡܶܬܬܘܶܐ ܘܥܳܒܰܪ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܀

31

ܐܽܘܪܚܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ: ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܕ̈ܺܐܒܶܐ. ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܣܛܶܐ ܠܳܟ ܡܶܢܳܗ ܗܳܢܰܘ: ܕܰܠܟܰܪܟܳܐ ܕܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܬܶܥܠܽܘܢ.

ܗܳܕܶܐ ܠܰܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܩܳܡܘ ܟܰܕ ܓܡܺܝܪܺܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܫܰܠܺܝܛ ܠܗܽܘܢ ܕܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ ܢܶܗܘܽܘܢ: ܘܰܠܘܳܬ ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܨܺܝܪܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܐܳܙܶܠ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܗܰܠܟܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܣܛܽܘܢ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܩܺܝܡܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܓܡܺܝܪܺܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ.

ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܠܡܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠ ܨܒܽܘ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܕܶܚܠܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܗܳܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܐܰܘ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܗܳܢܳܐ ܠܰܘ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̱ܽܘ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܢܳܫ ܡܰܝܬܶܝܢ ܠܡܶܠܰܬܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܪܳܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܙܳܟܶܐ ܒܗܽܘܢ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܕܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܠܰܛ ܗ̱ܽܘ ܡܰܕܥܗܽܘܢ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝ ܒܺܐܝܕܰܥܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠ ܥܰܡ ܟܽܠ ܗܳܘܶܝܢ ܕܰܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟܰܢ ܕܥܳܕܪܳܐ ܠܶܗ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܢܶܦܩܕܽܘܢܳܝܗ̱ܝ.

ܠܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܚܰܕ ܐܰܬܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܘܳܠܶܐ ܢܶܪܕܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܢܶܦܪܫܽܘܢ ܒܘܳܠܺܝܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܳܚ ܠܰܟܢ̈ܽܘܫܳܬܳܐ ܕܰܒܐܰܬܰܪ ܐܰܬܰܪ: ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܐܳܦ ܠܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܘܳܐܦ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܳܐܦ ܠܰܣܪ̈ܺܝܚܶܐ ܘܳܐܦ ܠܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ. ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܗܰܠܟܺܝܢ: ܡܶܠܬܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܳܕܪܳܐ ܠܶܗ ܘܥܳܒܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐܬܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܚܰܕ ܚܰܕ ܐܰܬܪܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܟܳܐܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ: ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܬܽܘܒ ܡܳܪܕܺܝܢ. ܘܰܣܪ̈ܺܝܚܶܐ ܬܽܘܒ ܣܳܥܶܝܢ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܶܬܪܦܶܝܢ ܘܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܡܶܬܟܰܫܠܺܝܢ ܘܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ ܡܰܗܡܶܝܢ. ܘܒܳܙܽܘ̈ܙܶܐ ܡܶܫܬܰܥܠܶܝܢ ܘܰܛܠܺܝ̈ܡܶܐ ܡܓܰܕܦܺܝܢ ܘܰܒܙܺܝ̈ܙܶܐ ܥܳܘܶܝܢ. ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܚܰܝ̈ ܡܶܕܶܡ ܕܰܕܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܗ̱ܘ: ܘܠܳܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܶܗ ܚܢܰܢ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܚܢܰܢ ܐܰܘ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢܘ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܬܪܰܥܡܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܘܬܶܪܫܽܘܢܰܢ ܒܡܶܕܶܡ ܕܕܺܝܠܰܢ ܗ̱ܽܘ ܘܬܶܣܢܽܘܢܰܢ ܐܺܝܩܺܐ ܘܬܶܪܕܦܽܘܢܰܢ ܡܰܓܳܢ: ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܙܳܕܩܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܒܳܗ ܘܰܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ ܢܺܐܙܰܠ: ܘܰܠܟܽܠܢܳܫ ܢܰܪܬܶܐ ܘܢܰܠܶܦ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܕܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܠܦܰܢ ܘܚܰܘܝܰܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܰܓܠܳܐ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ܀

35

ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܕܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܠܘܰܥܕܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܩܕ̈ܩܶܐ ܕܺܝܗܺܝܒܺܝܢ ܠܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܠܒܳܐ ܘܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܰܝܟ ܝܰܪܩܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܟܡܳܐ ܕܰܛܠܶܝܢ ܒܡܰܕ̈ܥܰܝܗܽܘܢ ܘܰܟܪܺܝܗܺܝܢ ܐܳܦ ܒܬܺܐܪ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܕܪܰܫܘ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗ̱ܝ ܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܩܕ̈ܩܶܐ ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܙܥܽܘܪܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܒܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܚܕܰܬܳܐ: ܕܰܢܗܰܠܟܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܠܘܰܥܕܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܪܳܒܶܝܢ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܘܡܶܬܚܰܠܡܺܝܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܕܚܺܝܨܳܐܺܝܬ ܠܰܡ ܢܶܪܒܽܘܢ ܘܒܰܥܓܰܠ ܢܶܬܚܰܠܡܽܘܢ: ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܠܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܢܶܪܕܽܘܢ ܘܢܶܣܩܽܘܢ ܒܳܗ ܠܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ.

ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܡܳܐ ܕܰܛܠܶܝܢ ܘܰܟܪܺܝܗܺܝܢ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܢܶܬܥܰܠܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܦܰܩܳܚ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܗܰܠܟܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܠܘܰܥܕܶܗ ܕܽܐܘܪܚܳܐ: ܘܠܳܐ ܕܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ ܘܢܺܐܒܕܽܘܢ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܐܰܘ ܢܨܽܘܪܽܘܢ ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܒܗܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܘܢܶܚܬܽܘܢ ܠܰܫܝܽܘܠ ܟܰܕ ܚܰܝ̈ܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܛܠܶܝܢ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܟܪܺܝܗܺܝܢ܀

36

ܚܽܘܒܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܚܶܒ ܟܽܠ: ܗܰܘ ܕܡܰܘܪܶܒ ܠܶܗ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܒܗܳܠܶܝܢ ܗ̱ܽܘ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܡܶܬܩܢܶܐ. ܘܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܰܐܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܗܳܘܝܳܐ: ܒܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܰܠܺܝܨܬܳܐ ܘܩܰܛܺܝܢܬܳܐ ܡܶܫܬܰܠܡܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܥܳܐܠܳܐ ܠܰܓܢܽܘܢܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܡܳܛܶܝܢ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܠܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܰܓܢܽܘܢܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܟܠܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܓܢܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܒܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ: ܗܶܢܽܘܢ ܚܳܕܶܝܢ ܒܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܶܐܚܕܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܟ ܘܶܐܫܬܰܒܰܚ ܘܳܐܦ ܒܝܳܪܬܽܘܬܳܟ.

ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܪܳܕܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܒ̈ܺܝܠܶܐ: ܦܳܝܫܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗ̱ܝ: ܘܠܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܗܳܝ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ: ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܘܶܐܠܳܐ ܚܙܺܝ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܕܰܐܝܟܰܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܚܰܝܠܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܕܪܶܫܘ ܠܗܽܘܢ ܫܒ̈ܺܝܠܶܐ܀

37

ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܛܠܶܐ ܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܕܙܶܠ ܦܠܽܘܚ ܠܡܳܪܰܢ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܺܐܝܠܰܦ ܫܪܳܪܶܗ ܘܰܐܬܩܶܢ ܐܳܦ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܡܳܐ ܕܰܐܬܩܶܢܬ ܠܳܐ ܬܺܐܨܰܦ ܕܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܘܕܰܠܒܽܘܫܳܐ: ܘܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟܰܢ ܐܳܒܕܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܘܳܐܡܰܪ ܠܳܟ: ܕܶܐܠܳܐ ܦܳܠܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܐ ܚܳܝܶܐ ܐ̱ܢܳܐ؟

ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗ ܘܰܡܫܰܢܰܩ ܘܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܚܰܝܰܠ: ܙܶܠ ܪܰܥܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܒܶܐܫܘ ܠܳܟ ܥܪܺܝܨܳܐܺܝܬ: ܘܰܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢ ܨܳܐܰܪ ܘܢܳܦܶܠ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ: ܐܶܢ ܐܳܙܶܠ ܕܢܶܣܰܩ ܒܳܗ. ܡܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܓܶܝܪ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܘܰܐܫܡܥܶܗ ܗܰܘ ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܣܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܣܰܝܒܰܪ ܠܳܗ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܡܶܫܬܓܶܫ ܘܢܳܨܶܐ ܥܰܡܶܗ: ܡܨܳܪ ܨܳܐܰܪ ܘܢܳܦܶܠ ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܢܳܦܶܠ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܐܶܠܳܐ ܒܶܝܬ ܫܩ̈ܺܝܦܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܢܳܦܶܠ ܘܡܶܬܬܒܰܪ ܘܰܠܡܰܚܣܶܢ ܩܳܐܶܡ: ܐܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܠܳܟ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܕܢܺܐܙܰܠ ܢܶܬܪܰܥܶܐ. ܘܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܠܳܐ ܣܳܠܶ ܒܳܗ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܩܰܠܺܝܠ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܚܰܝܠܳܐ ܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܘܳܬܶܗ: ܘܰܡܫܰܢܶܩ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܒܥܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܘܠܳܐ ܢܣܰܒ ܥܕܰܟܺܝܠ ܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܢܪܰܥܶܐ ܒܶܗ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܒܥܰܘ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܰܫܩܰܠܘ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܚܠܶܡ ܥܕܰܟܺܝܠ ܕܰܢܩܽܘܡ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܘܢܰܪܡܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܠܰܩܢܳܐ: ܘܰܢܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܰܡ̈ܒܰܙܚܳܢܰܘܗ̱ܝ ܘܰܕܡܰܫܠ̈ܡܳܢܰܘܗ̱ܝ: ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ ܠܰܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܢܰܩ ܗ̱ܽܘ ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܳܐ ܕܰܡܚܳܝܗ̱ܝ ܘܰܫܕܳܝܗ̱ܝ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܢܩܽܘܡ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܘܰܢܚܽܘܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܐܰܝܟ ܐܶܤܛܶܦܰܢܳܘܣ: ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܚܫܶܒ ܠܶܗ ܗܳܕܶܐ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܠܗܳܢ ܡܰܢ ܕܣܰܚܦܰܢܝ ܘܰܐܪܡܝܰܢܝ ܘܗܳܐ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܩܛܠܰܢܝ܀

38

ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܠܶܝܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܠܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ ܡܨܶܝܢ ܣܳܠܩܺܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܳܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܩܰܒܶܠܘ ܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܢܽܘ ܕܰܛܠܶܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܨܳܒܶܐ ܕܒܰܥܓܰܠ ܢܶܬܪܰܒܶܐ ܢܶܒܥܶܐ ܠܶܗ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ.

ܘܡܰܢ ܕܰܟܪܺܝܗ ܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܫܟܰܚ ܢܩܰܒܶܠ ܡܶܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ. ܐܳܦ ܠܡܰܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܫܳܩܶܠ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܢܶܬܶܠ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܰܥܓܰܠ ܢܰܚܠܡܶܗ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܘܢܶܒܥܶܐ ܘܰܢܨܰܠܶܐ: ܕܢܰܘܕܥܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܕܰܒܪܽܘܚ: ܐܰܝܟܰܢ ܢܫܰܡܶܫ ܠܡܳܪܰܢ ܒܪܽܘܚܳܐ: ܒܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ: ܘܢܶܚܙܶܝܗ ܒܪܽܘܚ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܡܰܕܥܶܗ ܠܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܘܰܒܪܽܘܚ ܢܺܐܙܰܠ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܒܳܗ ܠܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ. ܒܪܽܘܚ ܗ̱ܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܗܳܘܶܐ ܥܰܡ ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ: ܘܗܽܘ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܶܪܚܡܶܗ ܘܢܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܘܢܶܬܓܡܰܪ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒܶܕ ܒܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܡܺܝܪܳܐ: ܘܶܐܠܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܡܺܝܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ.

ܐܶܠܳܐ ܒܢܰܝ̈: ܢܺܐܬܶܐ ܠܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܰܠܺܝܨܬܳܐ: ܢܣܰܝܒܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ: ܕܢܶܡܛܶܐ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܢܝܳܚܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܦܰܫܰܩ ܗ̱ܽܘ ܠܰܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܶܗ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܦܽܘܪܳܫܳܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ. ܩܪܰܘ ܘܺܐܝܠܰܦܘ ܘܰܐܕܪܶܟܘ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܘܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ ܘܶܐܬܕܰܟܪܽܘܢܝ ܩܕܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡܳܐ ܕܰܪܕܰܝܬܽܘܢ ܘܡܰܛܺܝܬܽܘܢ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܰܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܰܕܚܽܘܒܳܐ܀

39

ܗܳܐ ܚܙܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܒܺܝܒܝ: ܐܰܝܟܰܢ ܥܳܪܩܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ: ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܰܒܪܽܘܚ ܐ̱ܢܳܫ ܡܫܰܡܶܫ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܒܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ. ܘܰܡܛܰܝܠܺܝܢ ܒܰܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܣܛܶܝܢ ܒܗܽܘܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܕܪ̈ܳܡܳܢ ܣܰܓܺܝ: ܘܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܟܽܠ ܒܰܫܦܽܘܠܰܝ̈ܗܶܝܢ ܠܘܰܥܕܳܗ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܪܰܒܬܳܐ.

ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܦܰܪܫܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܠܡܰܢ ܕܰܐܣܟܶܠ ܒܶܗ ܐܰܘ ܐܰܣܪܶܗ ܐܰܘ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ: ܐܰܘ ܚܰܫܒܶܗ ܐܰܝܟ ܚܰܢܦܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܠܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕ ܒܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ ܘܦܳܐܶܫ ܠܶܗ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܦܰܩܳܚ ܠܺܝ ܕܠܳܐ ܐܶܪܕܶܐ ܠܡܰܣ̈ܟܠܳܢܶܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܦܽܘܫ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܓܠܶܙ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ: ܘܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܥܳܪ̈ܩܰܝ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܗ̱ܽܘ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܐܰܠܺܝ̈ܨܳܬܳܐ ܘܩܰܛܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܬܳܪ̈ܨܳܢ ܘܣܳܠ̈ܩܳܢ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܡܰܠܟܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܬܐܰܠܨܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܕܢܶܣܬܰܬܪܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕܬܰܘ ܣܰܝܒܰܪܘ ܩܰܠܺܝܠ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܘܗܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܐܪܘܰܚܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܰܐܥܶܠܬܰܢܝ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܦܶܩܬܰܢܝ ܠܰܐܪܘܰܚܬܳܐ: ܡܶܟܺܝܠ ܐܺܬܶܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܶܝܬ ܢܽܘܪܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܰܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܟܶܢ ܐܳܬܶܝܢ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܠܰܢܝܳܚܬܶܗ܀

40

ܡܢܳܚܺܝܢ ܕܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܢܛܰܝܠܽܘܢ ܒܰܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܕܠܳܐ ܐܰܠܺܝܨܺܝܢ ܐܰܝܟ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܘܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ ܘܢܺܐܪܬܽܘܢ ܡܢܳܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ: ܕܶܐܠܳܐ ܡܰܥܠܺܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܙܰܒܢܳܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܦܩܳܢܗܽܘܢ ܘܰܐܝܟ ܓܰܢܳܒܳܐ ܐܳܬܶܐ ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܡܳܛܶܝܢ ܠܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܡܰܠܟܰܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܒܳܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ.

ܐܳܦܶܢ ܕܶܝܢ ܝܳܪܬܺܝܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܶܐܬܓܡܰܪܘ ܘܟܶܢ ܣܠܶܩܘ ܡܶܢ ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܡܶܬܓܰܠܙܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܳܗ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܬܕܰܒܰܪܘ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܩܰܒܠܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ ܕܡܰܠܟܳܗ.

ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܕܡܰܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܐ: ܘܶܐܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܦܰܠܳܛܺܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܠܳܐ ܥܳܐܶܠ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܘܰܓܠܶܐ: ܡܰܢ ܕܝܳܕܰܥ ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܩܰܒܠܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܠܶܗ: ܗܽܘܝܽܘ ܥܳܐܶܠ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܘܥܳܡܰܪ ܥܰܡܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ: ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܫܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕ̱ܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܠܶܦ ܫܢ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܐܰܝܟ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܫܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕ̱ܬܳܐ: ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܠܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܕܰܢܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܫܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܒܢܶܐ ܘܡܰܬܩܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܘܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܫܰܥܬܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ. ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/206
Source:
Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 2 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12b (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2011) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 19: On the Discernment of the Way of Perfection - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܫܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ” based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 2 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12b (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2011), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/206.
Bibliography:
Memra 19: On the Discernment of the Way of Perfection - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܫܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/206.

Show Citation Styles