Memra 20: On the Difficult Steps that are on the Road of the City of Our Lord - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܩܰܫܝ̈ܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
3

ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ: ܕܒܳܗ ܡܡܰܢܰܥ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܡܛܶܐ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܩܰܫܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ. ܕܒܳܗ ܗ̱ܽܘ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܩܶܛܠܳܐ ܘܒܳܗ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܫ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܕܡܳܐ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܥܰܡ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ ܕܶܝܢ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝܒ̈ܳܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܣ̈ܺܝܢܳܢ ܕܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܣܳܠܶܩ ܠܗܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܟܽܠܗܶܝܢ.

ܐܶܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ ܣܰܓܺܝ ܩܰܫ̈ܝܳܢ. ܘܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ: ܕܡܳܐ ܕܰܢܛܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ: ܥܳܩܰܪ ܠܳܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ: ܘܰܠܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܗ ܘܰܠܦܺܐܪ̈ܶܝܗ ܡܶܢ ܠܶܒܳܐ: ܗܳܝ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܶܐܬܢܰܨܒܰܬ ܒܰܐܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܘܒܶܐܡܰܢ ܚܰܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܚܛܰܘ ܘܰܪܕܳܬ ܘܶܐܬܳܬ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܗܳܕܶܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܣܰܓܺܝ ܩܰܫܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܟܡܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܗܳܟܰܢ ܩܰܫܝܳܐ ܘܰܡܥܰܪܡܳܐ ܕܶܐܠܳܐ ܐܶܢ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܠܳܐ ܣܳܠܶܩ ܠܳܗ ܐ̱ܢܳܫ. ܐܶܢ ܣܳܠܶܩ ܠܳܗ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܙܳܟܶܐ ܘܡܶܬܦܰܠܰܛ ܡܶܢ ܫܶܒܝܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܪܳܕܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ: ܘܡܳܐ ܕܰܡܛܰܘ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܬܳܡܗܺܝܢ ܘܦܳܝܫܺܝܢ ܡܶܢ ܩܰܫܝܽܘܬܳܗ ܘܫܳܪܶܝܢ ܫܳܠܶܝܢ ܠܩܽܘܒܠܳܗ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܘܠܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܓܰܘܳܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܙܳܝܥܺܝܢ ܡܶܢ ܩܰܫܝܽܘܬܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܐܰܘ ܥܳܛܦܺܝܢ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ ܐܰܘ ܛܰܘܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܡܰܪܚܩܺܝܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܗܳܝ ܕܥܳܡܰܪ ܒܳܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܩܰܕ̈ܺܝܫܰܘܗ̱ܝ܀

4

ܩܰܫܝܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܓܽܘܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܒܳܗ ܐ̱ܢܳܫ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܣܳܠܶܩ ܠܳܗ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܥܳܐܶܠ ܠܶܗ ܠܒܶܝܬ ܡܳܪܰܢ. ܚܰܪܺܝܦܳܐܺܝܬ ܘܥܰܙܺܝܙܳܐܺܝܬ ܩܳܝܡܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܕܰܐܘ ܩܶܛܠܰܬ ܐܰܘ ܐܶܬܩܰܛܠܰܬ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܳܗ ܕܩܳܝܡܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܥܰܙܺܝܙܳܐܺܝܬ: ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܡܠܰܟ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ: ܥܰܙܺܝܙܳܐܺܝܬ ܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܳܗ ܘܥܳܒܶܕ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܠܩܽܘܒܠܳܗ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܘ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܕܠܳܐ ܡܰܛܺܝܬܽܘܢ ܠܩܶܛܠܳܐ ܘܠܳܐ ܩܳܡܬܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܕܰܡܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܰܡ ܛܰܪ̈ܦܰܘܗ̱ܝ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ ܘܫܰܒܽܘܩܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܣܰܘܟܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܦܰܫܚܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܠܳܐ ܠܰܡ ܥܕܰܟܺܝܠ ܩܪܶܒܬܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܥܶܩܳܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܺܝܕܰܥܬܽܘܢ ܟܡܳܐ ܚܰܣܺܝܢ ܠܡܶܥܩܪܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܡ: ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ: ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܛܰܪ̈ܦܶܝܗ ܘܫܰܒܽܘܩܶܝ̈ܗ ܘܣܰܘܟܶܝ̈ܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܙܟܰܝܬܽܘܢ: ܡܳܐ ܕܡܰܛܺܝܬܽܘܢ ܠܰܡ ܠܥܶܩܳܪܳܗ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܳܙܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܩܶܛܠܳܐ ܘܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܥܳܒܕܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܕܤܳܛܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ ܩܪܳܒܳܐ ܘܡܶܢ ܠܓܰܘ ܕܶܚܠܬܳܐ: ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܡܰܩܪܒܺܝܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܤܳܛܳܢܳܐ ܘܡܶܢ ܠܓܰܘ ܩܳܝܡܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ.

ܟܽܠܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܕܩܰܫܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܥܳܩܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܛܥܶܡ ܐܳܕܳܡ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܘܰܠܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܗܳܝ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܢܶܐ ܗܺܝ ܡܶܬܚܰܫܒܳܐ ܒܓܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܰܒܠܶܒܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܟܽܘܠ̈ܗܶܝܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܕܩܶܛܠܳܐ ܘܰܕܓܰܘܪܳܐ ܘܰܕܣܳܗܕܽܘܬ ܫܽܘܩܪܳܐ ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܕܣܳܥܰܪ ܐ̱ܢܳܫ. ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܘܡܶܢ ܠܒܰܪ ܡܚܺܝܪܳܐ ܠܶܗ ܗܳܕܶܐ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܛܥܶܡܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܣܳܥܰܪ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܰܫܒܳܐ ܒܶܗ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ: ܠܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܓܰܘ ܣܰܓܺܝ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܢܶܦܣܽܘܩ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܘܢܶܬܟܰܬܰܫ ܘܢܶܙܟܶܐ ܠܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܬܟܰܬܫ̈ܳܢ ܥܰܡܶܗ ܠܒܰܪ ܘܢܶܦܣܽܘܩ ܗܳܠܶܝܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܓܠܰܝ̈ܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܗ̱ܽܘ ܡܳܛܶܐ ܠܶܗ ܠܥܶܩܳܪܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܡܰܦܶܩ ܥܽܘܦܝܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ: ܘܡܰܟܶܐ ܠܒܰܪ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܕܰܚܙܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܰܡܪܳܪܳܐ ܢܰܦܶܩ ܥܽܘܦܝܳܐ ܘܢܰܗܰܪ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܀

5

ܪܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܫ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܕܽܐܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܳܐܬܶܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܘܩܶܛܠܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܦܰܣܶܩ ܐ̱ܢܳܫ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ ܡܳܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܘܰܐܚܶܒ: ܘܳܐܬܶܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܘܩܶܛܠܳܐ ܘܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܥܶܩܳܪܳܗ ܕܺܝܠܳܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܕܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܰܩܪܳܗ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܣܠܶܩ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ: ܡܶܟܺܝܠ ܥܳܐܶܠ ܘܗܳܘܶܐ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܒܪܽܘܚ ܘܡܳܪܶܕ ܒܡܳܪܰܢ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ: ܕܡܰܓܕܠܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܘܠܶܗ ܢܶܪܗܰܛ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܡܶܣܟܺܢܳܐ.

ܡܳܛܶܐ ܠܳܗ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܰܣܠܶܩ ܗܳܕܶܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܥܰܩܪܶܗ ܠܟܽܠܶܗ ܥܶܩܳܪܳܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܕܦܺܐܪ̈ܶܝܗ ܕܩܳܝܡܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܝܡܳܐ ܠܳܗ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܬܰܪܥܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ: ܕܶܐܠܳܐ ܐܶܢ ܐܳܬܶܐ ܡܳܪܰܢ ܦܰܪܩܶܗ: ܠܳܐ ܥܳܒܰܪ: ܘܶܐܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܪܰܩ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܩܰܫܝܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܒܳܗ ܡܰܘܦܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܢܰܦܫܳܐ܀

6

ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ: ܐܰܚܰܝ̈: ܕܶܐܠܳܐ ܐܶܢ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܫ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕܘ ܡܳܪܰܢ ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܰܘܗ̱ܝ ܘܰܐܝܟ ܕܰܦܩܰܕ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ: ܠܳܐ ܫܳܠܰܚ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܘܕܰܠܓܰܘ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܬܡܠܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ: ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܦܰܩ ܠܶܒܶܗ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܶܝܗ.

ܒܩܶܛܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܒܗܰܘ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܘܣܽܘܪܳܩܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܥܰܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܰܘܺܝ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ: ܩܳܢܶܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܢܦܶܫ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܬ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܥܳܐܶܠ ܠܰܥܕܶܢ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܟܰܕ ܗܘܳܬ ܒܶܗ ܗܳܕܶܐ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܝܗ: ܕܗܳܐ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܕܢܶܥܩܽܘܪ ܘܢܶܩܛܽܘܠ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܳܐ ܕܰܐܘܦܝܰܬ ܡܶܢܶܗ ܚܛܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܘܦܺܐܪ̈ܶܝܗ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠ ܕܒܺܝܫ ܘܰܣܢܶܐ: ܥܳܐܶܠ ܠܰܓܢܽܘܢܶܗ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܐܳܦ ܥܰܡܠܳܐ ܓܶܝܪ ܘܨܶܦܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܝܗ ܐܶܢܽܘܢ.

ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܢܚܶܬܘ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܠܗܳܠܶܝܢ: ܘܶܐܠܳܐ ܫܒܰܩܘ ܥܽܘܬܪܳܗ ܘܩܶܢܝܳܢܳܗ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܫܽܘܦܪܳܗ: ܠܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܓܰܪܓܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܘܰܐܪܡܝܶܗ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܶܐܠܳܐ ܬܶܬܗܰܦܟܽܘܢ ܘܬܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟܽܘܢ ܗ̱ܘܰܝܬܽܘܢ ܥܰܕܠܳܐ ܬܶܚܛܽܘܢ: ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.

ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܓܶܝܪ ܢܦܰܚܶܡ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܥܰܡ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܙܳܟܶܝܢ ܠܳܗ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܚܺܝܒܺܝܢ ܠܳܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܡܕܰܟܶܝܢ ܠܶܒܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܗܽܘܢ: ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝ ܠܶܒܗܽܘܢ ܡܶܢ ܨܶܦܬܳܐ ܘܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ ܘܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܕܰܒܡܶܠܟܳܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܓܰܕܫܳܝ̈ܗ̱ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐܕܳܡ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܝܗ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܫܰܡܥܳܗ ܐܳܕܳܡ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܫܳܛ ܡܶܠܬܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܶܗ: ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܥܰܡܠܳܐ ܘܨܶܦܬܳܐ ܘܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ: ܡܶܢ ܕܰܚܛܳܐ ܐܶܣܬܰܢܰܩ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩܘ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܠܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܓܰܪܓܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ: ܕܶܐܬܪܰܓܪܰܓ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܒܳܗ ܘܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܦܰܪܰܩܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܘܡܶܢ ܨܶܦܬܳܐ ܘܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ: ܐܳܟܠܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܶܢ ܗܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܶܐܟܰܠ ܡܶܢܶܗ ܐܳܕܳܡ ܘܣܰܓܺܝ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܨܒܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܛܪܽܘܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܫܰܦܺܝܪ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܀

8

ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐ̱ܢܳܫ ܣܳܠܶܩ ܠܳܗ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܐܰܠܺܝܨܬܳܐ ܒܗܳܝ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܗܰܘ ܚܰܘܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܓܥܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܓܥܳܬܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܘܶܐܫܰܕ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܘܶܐܬܐܶܠܶܨ ܠܰܡ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܕܽܘܥܬܶܗ ܐܰܝܟ ܫܶܠ̈ܬܶܐ ܕܰܕܡܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ: ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܶܗ ܠܰܡ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܟܰܕ ܡܚܰܝܶܠ ܠܶܗ ܘܦܳܪܶܩ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ.

ܘܡܶܬܓܡܰܪ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܗ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܐܶܬܓܡܰܪܘ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܓܡܰܪ ܠܳܐ ܓܡܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܡܨܶܐ ܓܳܡܰܪ ܟܽܠ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܬܦܰܪܰܩ ܘܢܶܬܓܡܰܪ. ܘܠܰܘ ܚܰܝܠܶܗ ܒܨܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܪܺܝܬܶܗ ܐܶܬܳܐ ܘܰܡܚܰܝܶܠ ܠܶܗ ܟܰܕ ܡܨܰܠܶܐ ܘܡܰܥܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܫܩܰܠ ܡܳܪܰܢ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܕܡܰܘܬܳܐ: ܘܒܽܐܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܶܣܩܺܝܗ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܬܽܘܒ ܡܰܣܩܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܢܶܥܒܪܽܘܢ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܫܰܗܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܥܰܡ ܨܰܘܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܘܡܽܘܟܳܟܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܘܰܓܥܳܬܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܥܰܡ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܘܟܽܘܫܳܦܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܘܥܰܡ ܕܽܘܥܬܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܬܶܐ ܡܳܪܰܢ ܠܘܳܬܰܢ ܘܦܳܪܶܩ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܶܐܬܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܡܚܰܝܶܠ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܕܕܳܡܝ̈ܳܢ ܠܗܶܝܢ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܟܬܰܒ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܕܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣܰܒ ܡܳܪܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܪܺܝܬܶܗ: ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܕܢܶܚܽܘܪ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܒܡܰܘܬܶܗ ܘܰܒܫܽܘܥܒܳܕܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ: ܕܶܐܬܟܰܫܰܦ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܘܫܳܦܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܘܓܽܘܪܓܳܚܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܢܳܚ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܰܢܣܰܒ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܫܩܰܠ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܶܗ ܘܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܶܙܟܽܘܢ ܘܢܶܣܒܽܘܢ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ܀

9

ܗܳܐ ܚܙܺܝ ܒܶܪܝ ܕܠܰܢ ܗ̱ܽܘ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܚܰܘܪܳܐ: ܕܗܳܐ ܐܳܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܳܐܬܶܐ ܟܰܕ ܡܨܰܠܶܐ ܘܰܡܥܺܝܪ ܠܬܰܠܡ̈ܺܝܕܰܘܗ̱ܝ: ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢ ܙܳܟܶܐ ܘܢܶܙܟܽܘܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܨܠܽܘܬܳܐ: ܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ: ܘܡܶܫܬܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܐܫܬܡܰܥ. ܐܶܠܳܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܠܰܘ ܗܽܘ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܨܠܽܘܬܳܐ: ܐܶܙܰܠ ܘܶܐܬܳܐ ܥܰܠ ܬܰܠܡ̈ܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܘܰܐܥܺܝܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܘܰܘ ܡܨܰܠܶܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܩܪܳܒܳܐ ܒܨܰܘܡܶܗ ܕܰܐܪ̈ܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܘܒܰܩܪܳܒܶܗ ܕܥܰܡ ܤܳܛܳܢܳܐ: ܟܰܕ ܡܢܰܣܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܡܰܓܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܪܽܘܚܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܚܰܘܪܳܐ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܶܗ.

ܘܰܚܙܺܝ ܬܽܘܒ ܟܡܳܐ ܐܰܓܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ: ܕܡܶܢ ܪܰܡܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܩܪܳܐ ܬܰܪܢܳܓܠܳܐ ܕܰܐܚܕܽܘܗ̱ܝ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܡܨܰܠܳܝܽܘ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܡ ܘܶܐܬܳܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܥܰܠ ܬܰܠܡ̈ܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܘܨܰܠܰܘ ܕܠܳܐ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ. ܘܰܚܙܰܘ ܐܰܝܟܰܢ ܡܨܰܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܙܳܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܬܨܰܠܽܘܢ ܘܗܳܟܰܢ ܬܶܙܟܽܘܢ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܠܰܚܛܺܝܬܳܐ.

ܘܶܐܬܟܰܬܫܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡ̈ܺܝܕܶܐ ܘܕܰܡܟܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܽܘܩܪܳܐ ܕܫܶܢܬܳܐ ܘܰܕܨܶܦܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܫܬܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܰܛܥܢܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܘܠܳܐ ܫܶܒܩܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢ ܥܳܒܶܕ ܡܳܪܰܢ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ. ܘܟܰܬܒܶܗ ܡܳܪܰܢ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܥܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܡܶܗ ܒܕܺܝܰܬܺܝܩܺܐ ܚܕܰܬܳܐ: ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܥܒܶܕ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܘܢܶܙܟܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܙܟܳܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܒܰܓܥܳܬܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܰܒܬܰܟܫܽܘܦܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܘܰܒܓܽܘܪܓܳܚܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ܀

10

ܟܽܘܫܳܦܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢ ܕܚܰܘܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܢܶܒܪܽܘܟ ܥܶܕܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܰܢ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܠܶܗ ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢܶܗ. ܘܓܽܘܪܓܳܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܓܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܪܽܘܚܶܗ ܘܒܳܪܶܟ ܘܩܳܐܶܡ ܩܕܳܡ ܡܳܪܰܢ ܘܣܳܓܶܕ ܠܶܗ ܒܪܽܘܚ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܕܳܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܬܰܠܡ̈ܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܘܢܳܦܶܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܚܒܳܨܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢ ܢܨܽܘܡܽܘܢ ܘܰܐܝܟܰܢ ܢܨܰܠܽܘܢ ܘܰܐܝܟܰܢ ܢܶܙܟܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܢܶܩܛܠܽܘܢܳܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܢܰܐܠܦܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ.

ܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܩܕܳܡ ܬܰܠܡ̈ܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܓܳܥܶܐ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܶܗ. ܕܰܒܗܰܘ ܚܰܕ ܠܺܠܝܳܐ ܐܶܙܰܠ ܘܶܐܬܳܐ ܥܰܠ ܬܰܠܡ̈ܺܝܕܰܘܗ̱ܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܡܶܬܬܚܶܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܐܥܺܝܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܘܢܶܫܗܪܽܘܢ ܥܰܡܶܗ: ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢ ܐܳܬܶܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܰܡܚܰܝܶܠ ܘܰܡܙܰܟܶܐ ܠܶܗ: ܕܗܳܟܰܢ ܡܳܐ ܕܶܐܬܚܰܦܰܛܘ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܚܰܦܰܛ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ: ܢܺܐܬܶܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ ܘܢܶܦܪܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܚܽܘܦܳܛܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܘܡܽܘܟܳܟܶܗ ܘܡܶܣܟܺܢܽܘܬܶܗ. ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܣܡܰܟ ܒܪܺܝܫܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܘܰܐܝܟ ܥܳܪܨܳܐ ܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܡܳܐ ܕܗܰܠܶܟ ܒܳܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܶܝܬ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.

ܐܶܠܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܠܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ: ܡܳܐܢܳܐ ܗܘܳܬ ܠܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ: ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܫܒܺܝܩ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܟܶܢ ܡܶܬܦܰܪܰܩ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ؟ ܘܠܳܐ ܐܳܬܶܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܢܳܦܩܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ؟ ܐܶܠܳܐ ܗܳܫܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ ܘܰܠܘܳܬ ܫܠ̈ܺܝܚܰܘܗ̱ܝ ܘܟܽܠܢܳܫ ܐܶܬܒܰܝܰܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܟܰܕ ܨܰܠܺܝܘ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦܘ ܐܰܝܟܰܢ ܕܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ: ܢܗܰܪ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܳܐܬܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܪܺܝܚ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܛܺܝܪ.

ܟܽܠܢܳܫ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢܰܢ ܕܠܳܐ ܐܳܬܶܐ ܨܶܐܕܰܘܗ̱ܝ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ ܘܰܠܘܳܬ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܠܳܐ ܡܚܳܝܗ̱ܝ ܪܺܝܚܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ: ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܦܰܪܰܩ ܡܶܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝ ܠܶܒܶܗ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܢܶܕܰܥ ܕܠܳܐ ܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ: ܐܶܠܳܐ ܢܗܰܠܶܟ ܒܗܰܠܟ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܶܗ ܘܢܶܬܡܰܣܟܰܢ ܘܢܶܬܡܰܟܰܟ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܘܰܢܨܽܘܡ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ: ܘܗܳܐ ܐܳܬܶܐ ܡܙܰܟܝܳܢܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܘܳܬܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ. ܘܗܳܐ ܝܺܪܶܒ ܘܶܐܫܬܰܒܰܚ: ܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܡܰܘܪܶܒ ܟܽܠ ܫܳܡ̈ܽܘܥܰܘܗ̱ܝ ܘܪ̈ܳܚܡܰܘܗ̱ܝ ܒܚܽܘܒܶܗ ܣܰܓܺܝܐܳܐ.

ܥܳܢܶܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܡܳܪܰܢ ܠܢܳܛܪ̈ܰܝ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܥܢܺܝܘܗ̱ܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܕܺܐܚܶܐ ܘܶܐܛܰܪ ܡܶܠܰܝ̈ܟ. ܓܠܺܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܕܶܐܚܙܶܐ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܟ. ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ ܠܳܐ ܬܛܰܫܶܐ ܡܶܢܝ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܬ ܢܰܦܫܝ ܘܶܐܬܪܰܓܪܓܰܬ ܠܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܚܳܙܶܝܬ ܐܰܝܟܰܢ ܥܳܢܶܐ ܡܳܪܰܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܘܕܶܝܢ ܠܶܗ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܕܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܐ̱ܢܰܚܢܰܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܥܰܡܶܗ: ܘܓܳܠܶܐ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܚܳܙܶܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܘܡܰܕܪܟܺܝܢ ܫܪܳܪܶܗ ܟܽܠܶܗ: ܘܰܡܦܰܫܩܺܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܘܠܳܐ ܡܛܰܫܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܪܳܪܳܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܣܟܶܢܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܘܡܶܬܪܰܓܪܓܺܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܡܳܪܰܢ: ܘܠܳܐ ܕܳܚܠܺܝܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܡܳܪܰܢ: ܢܕܽܘܢܽܘܢ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ܀

11

ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܨܠܽܘܬܳܐ ܨܰܠܺܝ ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܘܶܐܬܓܡܰܪ ܘܶܐܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܠܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܡܫܰܥܒܕܳܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܕܒܳܥܶܐ ܠܶܗ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܠܶܗ:

ܐܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܥܡܰܠ ܘܨܳܡ ܘܨܰܠܺܝ: ܟܡܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܨܰܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܘܰܢܨܽܘܡ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܰܠܗܳܢܳܐ ܓܶܢܣܳܐ ܕܤܳܛܳܢܳܐ ܒܨܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܙܳܟܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ. ܘܰܟܡܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܓܥܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܰܓܥܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܰܒܕ̈ܶܡܥܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܘܡܶܛܽܠ ܕܩܳܝܡܳܐ ܒܰܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬ ܒܰܢ ܕܺܝܠܰܢ.

ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܢܶܕܰܥ ܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܘܰܠܟܽܠ ܕܶܐܬܓܰܘܰܣ ܒܶܗ. ܗܳܟܰܢ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ:

ܕܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܥܒܰܕ. ܦܪܰܩܬܶܗ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܰܕܪܳܥܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܘܰܠܥܺܝܢ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܓܠܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ. ܘܰܚܙܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܶܒܪ̈ܶܝܗ ܕܰܐܪܥܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. ܫܰܒܰܚܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܶܬܦܰܨܰܚܘ ܘܰܙܡܰܪܘ ܘܫܰܒܰܚܘ. ܙܡܰܪܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܕܰܙܡܳܪܳܐ.

ܚܳܙܶܝܬ ܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ: ܕܗܳܐ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܗ̱ܽܘ ܦܪܰܩܬܶܗ ܘܰܕܪܳܥܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܙܺܝ ܒܶܪܝ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ: ܕܚܰܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܘܰܠܥܺܝܢ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܓܠܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ. ܚܳܙܶܝܬ ܕܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܤܳܛܳܢܳܐ ܘܢܶܙܟܶܝܘܗ̱ܝ ܘܗܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܓܠܳܐ ܠܰܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܶܗ. ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܥܳܐ ܒܰܓܥܳܬܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܩܳܝܡܳܐ ܒܶܗ ܚܛܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܩܰܕܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܀

12

ܠܰܢ ܗ̱ܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܡܚܰܘܶܐ ܡܳܪܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܡܶܬܕܰܟܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܚܳܙܶܝܬ ܐܰܝܟܰܢ ܡܶܛܽܠ ܚܰܛܳܝܶܐ ܡܺܝܬ ܘܥܰܡ ܤܳܛܳܢܳܐ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܕܢܰܠܦܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ ܢܳܦܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܘܰܡܣܺܝܦ ܠܶܗ. ܚܳܙܶܝܬ ܐܰܝܟܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܕܥܰܡ ܤܳܛܳܢܳܐ ܬܰܥܠܳܐ ܒܨܺܝܪܳܐ ܢܰܩܪܶܒ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܡܶܬܬܚܶܕ ܠܩܶܛܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܶܗ ܘܡܰܗܡܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܘܢܶܬܢܰܨܰܚ: ܘܚܳܙܶܐ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܰܝܬ ܡܰܢ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܠܶܗ: ܘܡܶܬܡܠܶܐ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܒܳܟܶܐ ܥܰܠ ܩܳܛܽܘܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ ܒܶܗ: ܗܳܟܰܢ ܨܒܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܬܐܶܠܶܨ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܰܢܣܰܝܒܰܪ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ: ܘܶܐܬܡܠܺܝ ܠܶܒܶܗ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܰܢ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܓܒܺܝܠܬܶܗ ܕܠܳܐ ܬܺܐܒܰܕ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܦܽܘܪܣܳܐ: ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܦܝܳܣܳܐ ܘܬܶܦܢܶܐ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܳܦ ܥܰܠ ܡܰܫܠ̈ܡܳܢܰܘܗ̱ܝ ܘܥܰܠ ܙܳܩܽܘܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܟܰܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܘܰܒܟܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܨܰܠܺܝ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܚܰܘܪܳܐ ܒܶܗ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܩܳܛܽܘܠܰܝ̈ܢ ܒܕ̈ܶܡܥܶܐ ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܒܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܩܳܛܽܘܠܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܘܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܦܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܳܦ ܐ̱ܢܰܚܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ܀

13

ܚܳܙܶܝܬ ܐܰܝܟܰܢ ܚܰܡܣܶܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܚܰܘܪܳܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܳܦ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܙܟܶܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܘܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܙܟܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܥܠܰܝܢ ܒܥܰܘܠܳܐ.

ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܡ ܐܰܓܰܪܘ ܪܽܘܚܟܽܘܢ ܘܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܢܺܐܚܽܘܢ. ܐܶܢ ܬܳܒܘ ܠܰܡ ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܒܳܗܬܺܝܢ ܒܣܰܟ̈ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܘܳܐܬܶܝܢ ܠܰܐܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܚܳܐܶܝܢ. ܘܶܐܠܳܐ ܬܳܝܒܺܝܢ ܘܰܡܩܰܘܶܝܢ ܒܪܽܘܫܥܗܽܘܢ: ܐܶܬܒܰܝܰܐܘ ܒܗܳܕܶܐ: ܕܰܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܫܽܘܒܚܝ: ܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܥܰܡܝ ܩܕܳܡ ܟܽܠܳܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܶܫܬܰܦܠܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝ ܘܰܩܕܳܡ ܟܽܠܳܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܕܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܢܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܰܡ ܠܳܐ ܬܶܚܕܽܘܢ ܒܰܬܒܳܪܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ.

ܗܳܐ ܚܙܺܝ ܒܶܪܝ ܕܟܰܕ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ: ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܕܰܨܒܳܐ ܒܰܢ ܕܢܰܚܶܝܢ: ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܣܰܝܒܰܪ ܟܽܠ ܕܢܰܠܦܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܙܟܶܐ ܠܡܳܪܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܩܢܶܝܢܰܢ ܒܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪܘ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܥܰܠ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܰܚܶܐ ܟܽܠ ܘܙܳܐܶܢ ܟܽܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܐܰܡܺܝܢ܀

14

ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܶܐܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܬܡܰܣܟܰܢ ܘܡܶܣܬܰܪܰܩ: ܘܡܶܬܩܰܕܰܫ ܘܡܶܬܡܰܟܰܟ: ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܛܰܪ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܚܶܒ ܠܣܳܢ̈ܐܰܘܗ̱ܝ ܘܰܠܩܳܛܽܘ̈ܠܰܘܗ̱ܝ ܘܨܰܠܺܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܪܶܚܡܬܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܬܓܡܰܪ ܘܝܳܪܶܒ.

ܘܶܐܠܳܐ ܨܰܠܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܨܰܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܒܰܓܥܳܬܳܐ ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܠܳܐ ܐܳܬܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܡܳܪܰܢ:

ܕܶܐܢ ܪܳܚܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ: ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܛܰܪܘ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܢܶܛܪܶܬ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܡܩܰܘܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܚܽܘܒܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܢܶܛܪܶܬ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܳܐܒܝ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܪܚܰܡܟܽܘܢ ܘܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܘܳܐܒܝ ܘܶܐܥܒܶܕܟܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܒܶܝܬ ܡܰܥܡܰܪܝ ܘܰܐܬܪܳܐ ܕܰܢܝܳܚܬܝ ܘܶܐܕܒܰܪܟܽܘܢ ܠܘܳܬܝ ܘܠܳܐ ܐܶܫܒܽܘܩܟܽܘܢ ܝܰܬܡ̈ܶܐ.

ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܢܶܡܛܶܐ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܘܡܶܬܐܰܠܨܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ: ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܠܳܐ ܐܳܬܶܐ. ܘܶܐܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬܶܐ: ܚܛܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܪܩܳܐ. ܘܶܐܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܪܩܳܐ: ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܩܠ̈ܳܢ ܡܶܢ ܠܶܒܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫ̈ܬܰܩܠܳܢ: ܠܶܒܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܟܶܐ. ܘܶܐܢ ܠܶܒܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܟܶܐ: ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܡܪܺܝܡܺܝܢܰܢ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܡܪܺܝܡܺܝܢ ܚ̱ܢܢܰ ܥܰܡ ܠܶܒܰܢ: ܟܰܕ ܡܠܶܐ ܚܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܘܪܶܚܡܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ: ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ ܠܰܓܢܽܘܢܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ: ܐܶܠܽܘ ܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐ̱ܢܰܚܢܰܢ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ ܕܰܓܢܽܘܢܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܣܡ̈ܺܝܟܶܐ ܘܰܚܙܳܐ ܬܰܡܳܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܗܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܥܰܬܺܝܪܬܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܗܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܘܰܦܩܰܕ ܚܰܬܢܳܐ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܦܟܰܪܘ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܘܰܐܦܩܽܘܗ̱ܝ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܥܰܠ ܕܰܐܡܪܰܚ ܘܥܰܠ ܟܰܕ ܠܳܐ ܕܟܶܐ ܠܶܒܶܗ.

ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܫܬܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܰܟܝܽܘܬ ܠܶܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܓܡܺܝܪ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܕܟܶܝܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ: ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܰܢ ܘܰܟܠܺܝܠܰܢ ܘܡܰܠܟܽܘܬܰܢ: ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܓܰܘܶܗ ܕܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܶܗ ܘܢܶܥܡܪܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܘܢܶܫܬܰܒܚܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܘܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܥܰܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܫܘ ܥܰܡܶܗ ܘܪܰܚܡܽܘܗ̱ܝ: ܥܰܡܶܗ ܚܳܕܶܝܢ ܘܡܶܬܒܰܝܐܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܘܰܒܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܘܰܒܐܰܬܪܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܘܛܰܝܶܒ ܠܗܽܘܢ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

15

ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗ̱ܝ: ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܡܥܰܠܰܝ ܗ̱ܽܘ ܘܠܰܘ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܣܳܠܶܩ ܠܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܠܰܘ ܟܽܠܢܳܫ ܣܳܦܶܩ ܠܳܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܡ ܠܰܘ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܥܳܒܶܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܳܗ ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܫܳܩܶܠ ܨܠܺܝܒܶܗ ܘܪܳܕܶܐ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܝ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ: ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܺܝ.

ܡܶܟܺܝܠ ܠܳܐ ܢܶܬܚܰܪܛܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܙܰܠܘ ܠܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܕܡܶܬܓܰܠܙܺܝܢ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ: ܕܗܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ: ܡܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܢܶܥܡܰܪ ܥܰܡܶܗ: ܢܶܣܰܒ ܨܠܺܝܒܶܗ ܘܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܶܗ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܕܡܳܐ ܕܰܥܢܰܕ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܢܶܗܘܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܒܪܽܘܚܳܐ: ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܢܶܥܢܰܕ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ.

ܘܶܐܠܳܐ ܝܳܕܥܰܬ ܕܬܶܫܩܽܘܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܬܶܪܕܶܐ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܩܪܺܝ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܳܘܢ ܘܬܳܐ ܠܡܺܐܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܝܳܠܦܰܬ ܘܫܰܐܶܠ ܠܡܰܢ ܕܝܳܕܰܥ ܘܗܽܘ ܡܚܰܘܶܐ ܠܳܟ. ܐܰܘ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܩܕܳܡ ܡܳܪܰܢ ܘܗܽܘ ܓܳܠܶܐ ܠܳܟ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܡܰܟܺܝܟܰܬ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܒܪܰܬ ܬܰܡܳܢ ܡܶܫܟܚܰܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܡܚܰܘܶܝܢ ܠܳܟ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܘܡܰܟ̈ܺܝܒܶܐ ܘܰܒܨܺܝܪ̈ܰܝ ܒܰܚܙܳܬܗܽܘܢ ܬܰܠܡ̈ܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ.

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܟܰܢ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܓܡܺܝܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܶܗ ܒܡܳܪܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܰܢ ܒܗܽܘܢ ܥܳܒܶܕ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܣܳܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܠܢܳܫ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܢܶܫܡܰܥ: ܐܳܦܠܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܦܓܰܪ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܘܠܰܫ̈ܠܺܝܚܶܐ ܡܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܫܪܳܪܶܗ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܕܗܳܢܰܘ ܥܰܡܠܝ ܘܰܐܓܽܘܢܝ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܦܛܳܐ ܒܺܝ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܟܰܕ ܓܡܺܝܪ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܓܰܡܪܰܢ ܒܚܰܝܠܶܗ: ܗܳܟܰܢ ܐܶܪܗܰܛ ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܓܡܺܝܪ ܒܶܗ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܪܳܗܶܛ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܕܪܶܟ ܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܰܕܪܟܰܢܝ.

ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܒܣܶܐ ܥܰܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ: ܕܰܟܒܰܪ ܒܺܐܝܕܶܗ ܥܬܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

16

ܥܰܠ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܪܶܬ: ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܠܰܒܪܶܗ: ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܪܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܘܰܡܙܰܡܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܙܽܘܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܳܢܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܒܰܒܪܶܗ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܡܶܐܬܺܝܬܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܰܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ: ܕܡܰܢ ܕܬܳܐܶܒ ܡܶܬܩܰܒܰܠ. ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܳܦ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܙܽܘܡܳܢܳܐ ܕܙܰܡܢܰܢ ܕܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܢܶܠܒܫܽܘܢ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܘܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܠܗܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ.

ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܡܙܰܡ̈ܢܶܐ ܕܶܐܫܬܐܶܠܘ: ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܶܐܫܬܐܶܠܘ ܡܶܢ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܠܳܐ ܨܒܰܘ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒܶܗ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܠܘ ܘܶܐܬܩܰܒܰܠܘ ܟܰܕ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܡܳܪܰܢ ܘܰܢܛܰܪܘ ܦܽܘܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܘܰܥܒܰܕܘ ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܩܰܒܠܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܥܰܠ ܘܶܐܫܬܕܺܝ ܘܰܢܦܰܩ: ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܡܳܪܰܢ ܘܠܳܐ ܢܛܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ ܘܰܫܩܰܠܘ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܠܚܰܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܡܰܢ ܕܳܐܟܶܠ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܫܳܬܶܐ ܕܡܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܶܗ: ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܰܠܢܽܘܪܳܐ ܕܡܰܘܩܕܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܫܳܩܶܠ ܠܶܗ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܥܰܠ ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ: ܘܟܶܝܢ ܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢܶܗ:

ܐܶܠܳܐ ܥܳܠ̈ܽܘܠܶܐ ܕܥܰܠܘ: ܡܰܢ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܡܳܪܰܢ ܘܰܥܡܰܕ ܒܰܫܡܶܗ. ܘܢܳܦ̈ܽܘܩܶܐ ܕܰܢܦܰܩܘ: ܗܶܢܽܘܢ ܕܡܰܣܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܢܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܨ̈ܳܐܶܐ: ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

17

ܐܶܠܳܐ ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܘܰܢܛܰܝܶܒ ܠܰܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܡܶܬܩܰܒܠܺܝܢ ܠܳܒܽܘܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܳܪܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܠܟܽܠܢܳܫ ܩܳܪܶܐ ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܰܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܫܳܐܶܛ: ܐܶܠܳܐ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܬܳܐܶܒ ܘܡܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ. ܘܰܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܒܰܥܓܰܠ ܥܳܢܶܐ ܠܡܰܢ ܕܢܳܛܰܪ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܒܳܥܶܐ ܠܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܶܪܫܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ ܘܶܐܡܪܰܬ: ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܘܡܶܬܦܢܶܐ ܥܰܠ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܠܳܐ ܫܳܐܶܛ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ. ܬܶܬܟܬܶܒ ܗܳܕܶܐ ܠܕܳܪܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ: ܘܥܰܡܳܐ ܕܡܶܬܒܪܶܐ ܢܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܕܺܝܩ ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܰܕܺܝܩ: ܠܡܶܫܡܰܥ ܐܶܢܰܩܬܶܗ ܕܰܐܣܺܝܪܳܐ ܘܰܠܡܶܫܪܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ.

ܚܳܙܶܝܬ ܕܡܶܬܦܢܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܫܳܐܶܛ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܬܶܬܟܬܶܒ ܗܳܕܶܐ ܘܢܶܚܙܽܘܢܳܗ ܠܕܳܪܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܘܢܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܪܳܪܶܗ. ܘܢܶܓܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܥܽܘܬܪܳܐ ܕܚܶܟܡܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒܶܗ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܗܳܟܰܢ: ܨܽܘܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܨܠܽܘܬܰܢ ܘܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܰܢ. ܫܡܰܥܰܝܢ ܘܰܥܢܺܝܢ ܘܶܐܬܦܰܢ ܠܰܓܥܳܬܰܢ ܘܰܫܡܰܥܰܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܒܥܶܠܕܰܪܰܢ ܘܡܶܛܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܢܰܓܪܽܘܢ ܪܽܘܚܗܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ:

ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܐܝܟ ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܛܺܝ ܚ̈ܛܳܗܰܝܢ. ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓܰܢ ܡܶܢ ܥܰܘܠܰܢ: ܘܡܶܢ ܚ̈ܛܳܗܰܝܢ ܕܰܟܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐ̱ܢܰܚܢܰܢ: ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܠܩܽܘܒܠܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܠܳܟ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܚܛܰܝܢܰܢ ܘܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܥܒܰܕܢܰܢ: ܡܳܪܝ ܚܙܺܝ ܕܶܐܬܡܰܙܓܰܬ ܒܰܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܨܒܰܝܬ: ܐܰܘܕܰܥܬܰܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܟ ܘܰܐܙܕܰܕܰܩܢ ܒܡܶܠܬܳܟ. ܪܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܙܽܘܦܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܘܕܰܟܳܢ ܘܚܰܠܶܠܰܝܢ ܒܶܗ ܘܚܰܘܰܪܰܝܢ ܛܳܒ ܡܶܢ ܬܰܠܓܳܐ. ܘܰܐܦܢܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܥܰܘܠܰܢ ܘܚܽܘܪ ܒܡܽܘܟܳܟܰܢ ܘܒܰܬܝܳܒܽܘܬܰܢ. ܘܰܥܛܺܝ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܰܢ ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܒܽܘܣܳܡܳܟ ܘܚܰܕܽܘܬܳܟ: ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܢ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟܘ ܩܕܳܡ ܙܺܝܘܳܟ.

ܘܢܶܬܡܰܟܰܟ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ: ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ ܒܰܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ: ܘܢܶܠܒܰܫ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܕ̱ܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܕܰܬ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܢ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܥܳܢܶܐ ܠܰܢ ܘܡܰܦܢܶܐ ܠܰܢ ܠܘܳܬܶܗ ܘܳܐܣܰܪ ܠܰܢ ܒܪܶܚܡܬܶܗ ܘܦܳܪܶܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܒܳܪܶܐ ܒܰܢ ܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܒܰܢ ܪܽܘܚܶܗ ܬܩܰܢܬܳܐ.

ܘܗܳܘܶܝܢܰܢ ܒܪܺܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܡܳܪܰܢ ܕܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܒܕܳܪܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܕܺܝܩ ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ ܘܰܫܡܰܥ ܐܶܢܰܩܬܰܢ ܕܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܒܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܣܳܡܰܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܦܰܢܺܝ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܘܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܒܪܺܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܚܛܶܐ ܘܢܶܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܶܬܕܰܟܶܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܡܰܚܒܺܝܢ ܠܟܽܠܢܳܫ: ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܦܳܢܶܝܢ ܠܰܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܫܠܳܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܕܥܰܠ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/207
Source:
Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 2 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12b (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2011) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 20: On the Difficult Steps that are on the Road of the City of Our Lord - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܩܰܫܝ̈ܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ” based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 2 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12b (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2011), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/207.
Bibliography:
Memra 20: On the Difficult Steps that are on the Road of the City of Our Lord - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܩܰܫܝ̈ܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/207.

Show Citation Styles