Memra 21: On the Tree of Adam - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܘܚܰܕ ܕܥܰܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܳܐܕܳܡ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܐܶܫܰܪܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܠܰܡܦܰܫܳܩܽܘ ܥܰܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܐܰܝܟܰܢ ܗ̱ܽܘ ܘܰܐܝܟܰܢ ܩܳܐܶܡ݂. ܘܥܰܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܺܝܫܳܐ ܘܥܰܡܠܳܐ ܘܨܶܦܬܳܐ ܘܪܶܢܝܳܐ ܕܥܳܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܛܥܶܡܘ ܒܶܗ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܡܰܘܬܳܐ: ܒܗܳܝ ܕܒܶܗ ܝܰܕܥܽܘܗ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܡܶܢ ܕܶܐܟܰܠܘ ܡܶܢܶܗ ܝܺܕܰܥܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܡܰܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܗ. ܘܡܶܢ ܕܶܐܫܬܡܰܥܘ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܚܳܪܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܚܙܰܘ ܗܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ ܘܪܰܚܡܽܘܗ̱ܝ: ܐܶܫܬܰܠܛܰܬ ܒܗܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܝܰܕܥܽܘܗ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܬܶܥܒܪܽܘܢ ܥܰܠ ܡܶܠܰܬܝ ܡܰܘܬܳܐ ܬܡܽܘܬܽܘܢ.

ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܬܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܟܰܕ ܒܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܡܰܥܘ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܤܳܛܳܢܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ: ܕܺܝܕܰܥܘ ܒܶܗ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܛܳܒܬܳܐ. ܝܺܠܶܦܘ ܕܶܝܢ ܛܳܒܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܤܳܛܳܢܳܐ. ܗܘܰܘ ܠܰܡ ܝܳܕܥܰܝ̈ ܛܳܒܬܳܐ ܘܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܩܶܛܪܰܬ ܣܶܢܶܐܬܳܐ ܕܟܳܦܽܘܪܽܘܬܳܐ ܒܳܐܕܳܡ ܘܰܒܝܰܠ̈ܕܰܘܗ̱ܝ.

ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܡܥܽܘܢ ܠܶܗ: ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܰܠܶܦ ܠܟܽܘܢ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ: ܘܫܳܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܟܽܘܢ. ܘܳܐܣܰܪ ܠܟܽܘܢ ܒܥܳܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܒܥܰܡܠܳܐ ܘܰܒܨܶܦܬܳܐ ܘܰܒܪܳܡܽܘܬܳܐ: ܘܥܳܒܶܕ ܠܟܽܘܢ ܕܬܶܟܦܪܽܘܢ ܒܒܳܪܽܘܝܟܽܘܢ ܘܬܰܚܪܒܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܘܬܶܗܘܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܠܰܘܛܬܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܘܗܳܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܳܐ: ܘܡܰܘܟܶܠ ܠܟܽܘܢ ܣܰܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ.

ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܝܰܠ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ ܒܩܰܫܝܽܘܬ ܠܶܒܗܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܠܶܦ ܠܗܽܘܢ: ܕܢܶܬܐܰܣܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܥܳܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܶܬܐܰܣܪܺܝܢ ܕܶܝܢ ܘܡܶܬܚܰܢܩܺܝܢ ܒܨܶܦܬܳܐ ܘܰܒܪܶܢܝܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܒܪ̈ܳܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܟܟܺܝܢ ܘܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ ܘܡܶܣܬܰܪܩܺܝܢ: ܡܶܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡ ܐܰܪܥܳܐ ܥܳܒܪܳܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܕܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܪܩܺܝܢ ܡܶܢܳܗ: ܘܝܳܠܦܺܝܢ ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܶܬܐܰܣܪܽܘܢ ܒܡܳܪܰܢ ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܢܶܐܟܠܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܚܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܢܶܐܟܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܘܢܺܐܚܽܘܢ ܘܢܺܐܪܒܽܘܢ ܘܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ܀

2

ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܺܝܠ ܕܬܺܚܶܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ: ܕܰܩܛܰܠ ܠܰܐܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܐܳܦ ܠܰܢ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܡܽܘܬ: ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܘܰܐܪܚܶܩ ܡܶܢ ܤܳܛܳܢܳܐ ܘܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ : ܡܶܢ ܤܳܛܳܢܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܒܺܝܫ ܘܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܡܶܢ ܨܶܦܬܶܗ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܕܶܐܬܦܰܪܰܩ ܡܶܢܶܗ: ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܛܪܺܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ.

ܘܶܐܦܰܫܶܩ ܬܽܘܒ ܡܳܢܰܘ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܕܢܳܟܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܒܺܝܟܺܝܢ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܒܥܳܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܒܪܽܘܚ ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܶܐܦܰܫܶܩ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܰܩܕܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܒܰܦܓܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܰܕ ܥܰܪܛܶܠܳܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ: ܢܕܰܝܰܪ ܒܪܽܘܚ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܥܛܺܝܦ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܶܗ ܐܰܪܥܳܐ.

ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܰܘ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ: ܘܗܽܘܝܽܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ ܒܦܺܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܨܰܠܰܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܕܗܳܘܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܠܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܰܠܕܰܩܕ̈ܩܶܐ ܘܰܡܝܰܒܒܺܝܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܘܠܰܝܬ ܬܰܡܳܢ ܕܪܳܡ ܥܰܠ ܕܰܙܥܽܘܪ ܡܶܢܶܗ ܘܠܳܐ ܕܫܳܐܶܛ ܠܰܕܪܰܒ ܡܶܢܶܗ: ܗܳܟܰܢ ܨܰܠܰܘ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܀

3

ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܗܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܢܶܩܰܦ ܠܪܽܘܚܳܐ ܘܢܶܫܠܰܡ ܠܳܗ: ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܩܠܺܝܢ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ ܘܚܳܣܡܺܝܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܡܶܬܕܰܡܶܐ ܒܶܗ: ܗܳܠܶܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܝܳܗܶܒ ܘܡܶܬܓܡܰܪ. ܫܰܦܺܝܪ ܠܰܡ ܠܡܶܚܣܰܡ ܒܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܰܡ ܕܪܽܘܚܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܢܶܠܒܰܫ ܠܰܡ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܪܽܘܚܳܦܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܢܶܫܠܰܡ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܢܰܓܺܝܪܽܘܬ ܪܽܘܚܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܪܡܺܝܣܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܪܶܓܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܪܳܥܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܒܰܥܕܶܝܢ: ܟܰܕ ܦܳܪܫܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܫ̈ܰܝܳܐ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܘܢܶܫܒܩܽܘܢ ܩܫ̈ܰܝܳܐ ܘܢܶܩܦܽܘܢ ܠܰܕܡܰܟܺܝܟܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܓܳܒܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܟ̈ܺܝܟܳܢ ܘܢܳܩܦܺܝܢ ܠܗܶܝܢ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡ ܐܶܬܕܰܒܰܪ: ܦܰܩܕܶܗ ܒܳܪܽܘܝܶܗ ܠܳܐܕܳܡ: ܟܰܕ ܪܶܥܝܳܢܳܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܘܦܰܓܪܳܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܘܬܰܘܬܳܒܳܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܫܰܡܶܫ ܘܫܰܒܰܚ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܥܺܝܪܳܐ ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ.

ܘܰܕܗܳܟܰܢ ܗܘܰܝܬ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܣܳܗܶܕ ܡܳܪܰܢ ܘܰܫܠܺܝܚܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܶܬܰܘ ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ: ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܥܰܠܺܝ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܬܪܰܥ ܣܝܳܓܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܒܗܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܝܢܰܘܗ̱ܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ. ܘܒܰܕܶܩ ܫܠܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܚܰܕܰܬ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢܕܪܺܝܫ: ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܳܕܳܡ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ.

ܘܦܳܚܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܥܰܡ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܗܳܟܰܢ ܗ̱ܽܘ. ܘܰܚܙܺܝ ܡܳܐ ܕܳܡܶܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܠܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܨܶܦܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐܕܳܡ. ܘܰܐܚܪܳܝܳܐ ܗܳܟܰܢ ܦܰܩܶܕ ܡܳܪܰܢ ܘܰܫܠܺܝܚܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܕܰܗܘܰܘ ܕܠܳܐ ܨܶܦܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ. ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܟܰܕ ܕܟܶܐ ܒܪܳܝܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ. ܘܰܐܚܪܳܝܳܐ ܗܳܟܰܢ ܦܩܰܕ: ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܕܟܶܝܢ ܒܠܶܒܟܽܘܢ ܘܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ. ܠܳܐܕܳܡ ܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܶܫܬܡܰܥ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ. ܣܳܗܶܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ: ܕܡܰܢ ܕܠܳܐ ܡܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܫܳܒܶܩ ܟܽܠ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܘܚܳܐܰܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܨܠܺܝܒ: ܠܳܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܘܒܶܕ ܐܳܕܳܡ܀

4

ܘܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ ܐܶܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܕܶܬ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܩܰܘܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܐܶܣܬܰܟܠ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܦܰܪܫܶܬ ܠܳܟ ܡܶܢ ܠܥܶܠ: ܘܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܦܰܪܶܫ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܕܒܶܣܪܳܐ ܨܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܬܕܰܒܪܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܨܳܒܶܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܕܶܐܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟ: ܕܢܰܠܦܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܶܬܡܰܟܰܟ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܘܕܰܢܚܰܘܶܐ ܗܰܘ ܫܪܳܪܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܩܪܶܒ ܘܶܐܬܢܰܣܺܝ: ܕܰܢܚܰܘܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢܩܕܺܝܡ. ܘܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܙܟܳܝܗ̱ܝ ܠܣܳܛܳܢܳܐ: ܕܰܢܚܰܘܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܠܽܘ ܨܒܳܐ ܐܳܕܳܡ: ܒܡܶܠܬܳܐ ܣܳܚܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܣܰܚܦܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܗܳܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܶܗ: ܟܰܕ ܫܳܕܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܐܳܕܳܡ: ܕܢܶܪܰܓ ܥܽܘܬܪܳܗ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܫܽܘܦܪܳܗ ܥܳܒܽܘܪܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܪܰܓܪܰܓܘ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܘܚܰܠܶܦܘ ܫܡܰܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܫܒܰܩܘ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܪܚܶܡܘ ܐܰܪܥܳܐ:

ܘܚܰܠܶܦܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ: ܘܰܩܢܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܰܪ ܘܡܶܫܬܪܶܐ: ܘܚܰܠܶܦܘ ܗܰܘ ܬܰܦܢܟܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ ܒܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܛܶܠܳܢܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܘܥܳܒܰܪ ܠܶܗ.

ܐܰܝܟܰܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܠܳܐ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܦܢܟܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܗܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܩܰܕܶܡ ܥܰܠ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܕܳܡܰܝܢ: ܕܰܒܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ ܢܶܥܽܘܠ ܠܶܗ ܐܳܦ ܚܢܰܢ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ:

ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܣ: ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܚܛܶܦ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܕܶܐܡܰܪ ܓܰܒܪܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܕܗܽܘܝܽܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܦܰܩܳܚ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܕܰܓܡܺܝܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܟܰܕ ܓܡܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ: ܐܶܠܳܐ ܢܚܰܝܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܟܽܠܢܳܫ ܘܢܰܙܥܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܘܢܶܦܶܠ ܐܰܝܟ ܐܳܕܳܡ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܫܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܕܪܰܫ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܛܶܠ̈ܳܢܝܳܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܠܬܰܦܢܟܳܐ ܗܰܘ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ ܢܶܩܰܦ. ܕܰܠܥܶܠ ܠܰܡ ܒܥܰܘ ܘܕܰܠܥܶܠ ܐܶܬܪܰܥܰܘ. ܐܰܬܰܪ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܳܬܶܒ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܀

5

ܚܙܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܽܘ ܨܒܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܚܪܳܝܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ: ܘܗܳܢܰܘ ܨܶܒܝܳܢܝ ܪܰܒܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܐܚܪܳܝܳܐ: ܕܐ̱ܢܳܫ ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܬܦܢܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܘܰܢܡܽܘܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܡܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܦܰܐܘܠܳܘܣ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܶܐܢ ܡܺܝܬܬܽܘܢ ܡܶܢ ܚܽܘܫܳܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܫܩܳܠܳܐ ܘܒܰܫܪܳܝܳܐ ܘܰܒܡܰܣܒܳܐ ܘܰܒܡܰܬܠܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܬܓܡܰܪ ܒܗܶܝܢ: ܐܶܠܳܐ ܡܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ؟

ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܕܳܐܟܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܘܫܳܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܡܺܝܬܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܠܰܡ ܘܰܠܒܽܘܫܳܐ ܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪܽܘ ܢܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ: ܠܰܘ ܠܰܡ ܐܶܢܳܐ ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܚܰܝ ܒܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܒܺܝ. ܒܡܶܠܬܶܗ ܗ̱ܽܘ ܠܰܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܘܝܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܳܐܟܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܘܫܳܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܕܳܡܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܶܬܬܥܺܝܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܡܰܡܠܠܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܰܘ ܒܫ̈ܽܘܥܝܳܬܳܐ ܦܰܪ̈ܢܽܘܫܳܝܳܬܳܐ ܐܰܘ ܒܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܠܳܐ ܚܳܫܚܺܝܢ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܒܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܡܰܣܒܳܐ ܘܡܰܬܠܳܐ: ܐܰܘ ܕܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܚܰܝ ܒܺܝ ܠܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܡܶܬܪܰܥܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ܀

7

ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܘܺܝ ܒܢܰܦܫܶܗ ܠܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܶܗ ܘܢܶܬܓܡܰܪ: ܘܚܳܐܰܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܚܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܕܠܳܐ ܨܶܦܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܕܰܠܒܽܘܫܳܐ ܝܳܨܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܕܣܰܝܒܳܪܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܙܳܐܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܝܳܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܽܘܬܪܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܒܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܠܰܚܡܳܐ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܐܶܟܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܠܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܕܰܘܺܝܕ ܦܰܪܶܫ: ܕܡܶܛܽܠ ܕܡܰܪܡܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܬܶܥܒܪܽܘܢ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈: ܘܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܐܰܣܠܺܝܘ: ܗܳܝ ܕܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܐܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܬܒܰܪ ܒܥܰܡܠܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܟܪܰܗܘ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܢܛܰܪܘ ܦܽܘܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦܘ ܠܶܗ: ܘܶܐܬܪܰܥܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܐ ܒܰܒܪܶܗ: ܘܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ: ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ.

ܘܗܳܟܰܢ ܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܠܚܰܘܳܐ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ: ܕܠܳܐ ܪܶܓܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܣܰܥܪ̈ܶܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘ ܡܶܢ ܛܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܘܗܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܡܰܢ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܛܰܝܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܗܽܘ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ. ܘܗܽܘ ܫܳܩܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܛܰܥܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܠܳܐ ܬܶܣܒܽܘܢ ܨܶܦܬܳܐ ܕܦܰܓܪܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܕܢܰܦܫܟܽܘܢ. ܕܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܒܪܳܟܽܘܢ ܣܰܓܺܝ ܒܛܺܝܠ ܠܶܗ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܠܰܡ ܫܕܰܘ ܨܶܦܬܟܽܘܢ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܘܗܽܘ ܢܶܬܪܣܶܝܟܽܘܢ ܘܰܢܢܺܝܚܟܽܘܢ ܘܰܢܢܰܛܰܪܟܽܘܢ.

ܗܳܟܰܢ ܗܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܰܦܓܰܪ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܪܽܘܚ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܕܫܳܦܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܗܽܘܢ ܕܰܢܥܰܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܪܰܘܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܢܳܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܠܳܐ ܪܰܚܫܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܝܘܰܬ ܫܶܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܤܳܛܳܢܳܐ ܐܶܠܽܘ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܫܬܰܡܥܽܘܢ ܠܪܰܚܫܳܐ ܘܰܠܣܳܛܳܢܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܕܶܚܠܰܬܟܽܘܢ ܘܙܰܘܥܰܬܟܽܘܢ ܐܰܪܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܺܐܝܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܳܕܳܡ: ܘܺܐܝܕܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܟܒܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢܶܗ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ. ܘܰܕܠܳܐ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ: ܠܳܐ ܢܣܺܝܡ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܗܳܟܰܢ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ܀

8

ܠܰܘ ܡܶܙܟܳܐ ܙܟܳܝܗ̱ܝ ܐܳܕܳܡ ܘܝܰܠ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܘܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܫܰܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܰܡܫܰܥܒ̈ܕܳܢ: ܘܠܰܝܬ ܠܗܶܝܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܐܕܳܡ: ܐܳܦܠܳܐ ܐܳܬܝ̈ܳܢ ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܕܳܡ ܐܺܝܬ ܠܗܶܝܢ ܘܠܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܚܒܽܘܫ ܚܺܐܪܽܘܬܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܰܒܪܶܡܙܳܐ ܕܰܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ: ܘܣܳܡ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܗ ܕܢܰܦܫܶܗ: ܕܠܳܐ ܢܰܪܦܶܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܢܺܐܪܰܬ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܢ ܥܰܡܠܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܘܡܶܢ ܨܶܦܬܳܐ ܘܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܟܠܳܝܗ̱ܝ: ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ.

ܘܰܕܬܶܫܰܪ ܠܳܟ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܶܗ ܐܰܪܥܳܐ: ܕܳܐܦܠܳܐ ܕܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܰܗܘܰܘ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܕܶܐܟܰܠܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܕܰܫܒܰܩܘ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܪܚܶܡܘ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܶܐܬܳܐ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܘܳܬ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܙܰܘ ܕܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܡܡܰܠ̱ܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܶܐܬܺܝܬ ܕܶܐܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܰܘܒܶܕ ܐܳܕܳܡ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܰܬܰܪ ܕܨܳܒܝܳܐ ܢܳܫܒܳܐ ܘܩܳܠܳܗ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܳܟܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܝܠܺܝܕܺܝܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܳܠܳܗ ܗ̱ܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܳܬܝܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܠܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܳܐܙܳܠ̱ܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ:

ܗܳܟܰܢ ܩܳܠܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܘܰܕܚܰܘܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܟܰܕ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܕܺܐܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚ ܕܰܡܡܰܠ̱ܠܺܝܢ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܟܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢ ܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܟܡܳܐ ܐܶܬܡܰܟܟܰܬ: ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܟܰܕ ܡܨܰܠܶܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܳܐܙܶܠ ܩܳܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܗܶܢܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܒܪܽܘܚ: ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ: ܘܕܳܡܶܝܢ ܠܡܳܪܰܢ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟܘ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܫܒܰܩܘ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ: ܕܰܠܥܶܠ ܢܰܦܢܽܘܢ ܚܝܳܪܗܽܘܢ ܘܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ ܘܢܶܬܦܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܠܡܶܩܢܳܐ ܘܰܠܡܶܬܚܰܫܳܚܽܘ ܒܳܗ: ܦܳܝܫܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܘܡܶܬܬܚܶܕ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܥܕܶܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ: ܕܗܺܝ ܗ̱ܺܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܕܰܒܪܽܘܚ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܚܰܘܺܝܢܰܢ: ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ: ܒܗܳܠܶܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܦܰܪܶܫ ܫܠܺܝܚܳܐ܀

9

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܩܪܶܒ ܢܟܺܝܠܳܐ ܒܰܢܟܺܝܠܽܘܬܶܗ ܠܘܳܬ ܚܰܘܳܐ ܘܳܐܕܳܡ: ܫܰܕܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܶܫܽܘܥ ܫܳܕܶܠ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ: ܗܳܐ ܚܙܺܝ ܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܒܩܶܢܝܳܢܳܗ ܘܰܒܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܗ. ܫܡܰܥܰܝܢܝ ܘܰܩܢܺܝ ܘܰܐܡܠܶܟ ܘܠܳܐ ܬܶܬܡܰܣܟܰܢ ܘܬܶܣܬܰܪܰܩ ܘܬܶܗܘܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ: ܕܙܶܠ ܠܳܟ ܠܒܶܣܬܰܪܝ ܤܳܛܳܢܳܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܒܠܺܝ ܘܶܐܣܬܚܶܦ ܘܰܐܘܦܺܝ ܩܪܳܒܶܗ ܘܢܶܣܝܽܘܢܶܗ.

ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܠܳܐܕܳܡ ܫܰܕܠܶܗ ܒܢܶܟܠܳܐ: ܘܰܩܪܶܒ ܠܘܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܝܳܨܽܘܦܳܐ ܘܫܳܩܶܠ ܛܰܥܢܳܐ ܘܡܰܠܟܳܗ ܠܚܰܘܳܐ ܕܬܶܡܠܽܘܟ ܠܳܐܕܳܡ: ܘܦܰܩܕܳܗ ܕܬܺܐܡܰܪ ܠܳܐܕܳܡ ܕܢܶܩܢܶܐ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܳܐ: ܗܳܐ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܦܽܘܢܳܩ̈ܺܝܢ. ܩܢܰܘ ܘܶܐܬܒܰܣܰܡܘ ܘܰܐܡܠܶܟܘ ܘܰܟܒܰܪܘ ܘܰܣܓܰܘ: ܡܠܰܟ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܰܫܕܰܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܥܰܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܡܣܰܪܩܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܘܕܰܥܘ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܥܘ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܺܐܝܪܶܒܘ ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܪܳܟܽܘܢ. ܘܡܶܠܟܰܬ ܚܰܘܳܐ ܠܳܐܕܳܡ: ܕܫܰܦܺܝܪ ܡܰܠܟܰܢ ܗܰܘ ܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܐܶܢ ܟܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܡܳܝ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢܰܢ ܘܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢܰܢ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܽܘ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܕܳܡ ܠܚܰܘܳܐ: ܕܰܗܦܽܘܟܝ ܐܶܡܰܪܝ ܠܶܗ: ܕܦܰܩܕܰܢ ܒܳܪܽܘܝܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܡܰܥ ܠܳܟ: ܘܠܳܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܡܶܢܶܗ: ܘܠܳܐ ܢܶܬܬܚܶܕ ܒܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܢܶܥܡܰܠ ܘܠܳܐ ܢܶܩܢܶܐ ܡܶܕܶܡ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ ܠܶܫܳܢܶܗ ܐܰܦܺܝܣܳܗ: ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܘܠܳܐ ܡܢܳܚ ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܕܳܡ: ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ: ܠܳܐ ܬܳܒܰܥ ܠܰܢ ܥܰܠ ܕܰܐܡܪܰܚܢܰܢ؟ ܘܶܐܡܰܪ ܒܺܝܫܳܐ: ܡܳܐ ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܡܳܢܳܐ ܚܫܺܝܒ ܠܟܽܘܢ؟

10

ܚܙܺܝ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐܝܕܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܐܳܕܳܡ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܰܒܪܳܝܗ̱ܝ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܘܚܰܠܛܶܗ ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܐܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܗܽܘܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܫܬܰܥܒ̈ܰܕܝ ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܠܰܡ ܒܨܶܒܝܳܢܗܶܝܢ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܢ ܕܫܰܥܒܶܕ ܐܶܢܶܝܢ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܪܢܰܘ ܗܳܕܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܡܶܠܟܳܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ.

ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ: ܘܶܐܠܽܘ ܗܽܘ ܠܳܐ ܨܒܳܐ: ܐܳܠܶܦ ܫܢ̈ܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܠܳܐ ܕܳܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ. ܐܶܬܛܦܺܝܣܘ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܘܰܐܦܢܺܝܘ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܢܚܶܬܘ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܦܣܰܩܘ ܘܰܢܚܶܬܘ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܬܰܦܢܟܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܕܗܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܐܳܕܳܡ ܘܩܳܡ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܗ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܘܰܐܩܶܦܘ ܠܡܶܪܗܰܛ ܒܳܬܰܪ ܥܽܘܬܪܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܰܪ ܘܡܶܫܬܪܶܐ ܒܰܚܕܳܐ ܫܳܥܳܐ.

ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܰܢܠܽܘܛ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܡܰܠܘ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܰܪܫܳܥܬܶܗ ܕܩܰܒܶܠܘ ܡܽܘܠܟܳܢܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܘܫܳܛܘ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܠܳܛ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܦܠܰܚܘ ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܬܒܪܺܝܘ ܡܶܢܳܗ ܡܶܛܽܠ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܘܡܶܢ ܕܰܚܙܰܘ ܕܥܰܪܛܶܠܳܝܺܝܢ: ܡܶܢ ܕܰܫܠܰܚ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܗܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܐܰܩܶܦܘ ܠܡܺܐܨܰܦ ܕܰܠܒܽܘܫܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܰܥܘ ܒܶܗܬܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܗܽܘܢ: ܟܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܚܙܰܘ ܕܶܐܬܟܠܺܝ ܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܰܐܩܶܦܘ ܠܡܶܥܡܰܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܓܠܶܙܘ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܪ̈ܺܝܟܳܢ ܠܢܳܛܪ̈ܰܝ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܝܛܺܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܩܶܦܘ ܠܡܶܪܰܓ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܘܰܠܡܺܐܠܰܕ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܚܳܪܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܶܐܬܕܰܡܺܝܘ ܒܳܗ ܕܠܳܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢܘ ܒܺܐܝܩܳܪܗܽܘܢ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܰܒܚܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܘܰܒܚܽܘܒܗܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܀

11

ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܨܒܰܘ ܘܶܐܫܬܰܦܰܠܘ ܒܝܰܕ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܰܫܒܰܩܘ ܫܡܰܝܳܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܘܰܪܚܶܡܘ ܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܒܳܗ. ܥܰܪܛܶܠܳܝܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܶܝܢ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܩܕܳܡ ܕܠܳܐ ܢܶܚܛܽܘܢ: ܘܠܰܘ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܚܛܰܘ ܒܡܳܪܽܘܕܽܘܬܗܽܘܢ. ܒܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܫܰܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܕܰܣܒܰܪܘ ܕܗܳܘܶܝܢ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܛܥܰܘ ܕܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܗܰܘ ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܰܗܡܶܐ: ܘܡܰܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܘܰܡܣܰܝܒܰܪ: ܟܰܕ ܫܳܐܶܛ ܐܳܕܳܡ ܡܶܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܘܫܳܪܶܐ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܘܒܳܥܶܐ ܕܢܶܚܛܽܘܦ ܢܶܗܘܶܐ ܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܘ ܒܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܐܳܕܳܡ. ܐܶܠܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܣܰܪܶܩ: ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܪܚܶܡ ܐܳܕܳܡ: ܘܰܒܥܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܥܽܘܬܪܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܐ: ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣܰܒ: ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܕܗܳܝ ܒܪܺܝܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܒܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ: ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܐܰܝܟܰܢ ܐ̱ܢܳܫ ܗܳܘܶܐ ܐܰܚܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܝܳܪܬܳܐ ܘܩܰܪܺܝܒܳܐ: ܕܰܨܒܳܐ ܕܠܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܕܢܶܥܡܪܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ: ܕܡܽܘܬܳܐ ܠܰܡ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣܰܒ ܕܢܶܫܬܡܰܥ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܢܣܰܒ ܠܶܗ ܐܳܕܳܡ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܪܳܡܽܘܬܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܘܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܘܰܠܒܳܪܽܘܝܶܗ: ܘܢܺܬܶܒ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܘܢܶܥܨܶܝܘܗ̱ܝ.

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܰܚܦܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܕܶܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܢܦܰܠ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪܳܡܽܘܬܶܗ. ܘܗܺܝ ܥܒܰܕܬܶܗ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܘܗܺܝ ܐܰܦܶܩܬܶܗ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܗܺܝ ܫܰܦܶܠܬܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܐܰܚܰܝ̈ ܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܠܚܳܐ ܕܦܰܟܺܝܗ ܛܰܥܡܳܗ: ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܠܙܶܒܠܳܐ ܐܳܙܳܠ̱ܐ: ܕܠܳܐ ܛܰܥܡܳܐ ܐܺܝܬ ܒܳܗ ܕܢܶܡܠܽܘܚ ܡܶܢܳܗ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܚܰܩܠܳܐ ܡܶܙܕܰܒܠܳܐ ܡܶܢܳܗ ܘܡܰܟܫܪܳܐ ܡܶܢܳܗ ܚܶܛܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܡܰܢ ܕܢܶܬܬܪܺܝܡ ܐܰܝܟ ܐܳܕܳܡ: ܢܶܬܡܰܟܰܟ. ܘܡܰܢ ܕܢܶܬܡܰܟܰܟ ܐܰܝܟ ܝܶܫܽܘܥ ܢܶܬܬܪܺܝܡ: ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܬܬܪܺܝܡ܀

12

ܒܪܳܡܽܘܬܶܗ ܗ̱ܽܘ ܕܳܐܕܳܡ ܐܶܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܰܪ̈ܥܰܝ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܒܪܳܡܽܘܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܐܰܦܩܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܡܰܥܶܠ ܠܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܣܶܩ ܠܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ: ܠܰܐܬܰܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܡܰܪ ܘܡܶܬܚܙܶܐ ܠܶܗ ܬܰܡܳܢ.

ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ: ܕܰܒܡܰܢ ܡܪܰܥܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܪܓܶܙܬܽܘܢܳܢܝ؟ ܒܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܐܰܘ ܒܕܶܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܚܰܪ̈ܫܳܬܳܐ؟ ܕܶܒܚܝ ܕܺܝܠܝ ܡܶܟܺܝܠ: ܘܬܰܪܥܽܘܬܝ ܘܨܶܒܝܳܢܝ ܘܰܢܝܳܚܝ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ: ܢܺܝܚܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟ ܪܽܘܚܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗ ܘܥܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗ: ܘܗܽܘ ܒܺܝ ܣܳܠܶܩ ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܢܝܳܚܝ.

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܰܓܒܳܝܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܟܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܐܶܬܬܰܩܠܰܬ ܘܗܺܝ ܢܶܛܠܰܬ. ܬܰܩܠܶܗ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܥܰܡ ܫܶܬܡܳܐܐ ܐܰܠܦ̈ܺܝܢ ܐܳܣܪ̈ܰܝ ܣܰܝܦܳܐ ܘܥܰܡ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܣܳܡܶܗ ܠܗܰܘ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܒܚܰܕ ܓܰܒܳܗ ܕܡܰܣܰܐܬܳܐ: ܘܙܶܠܰܬ ܩܰܫܝܽܘܬܳܐ ܘܪܳܡܽܘܬܳܐ: ܘܢܶܛܠܰܬ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܢܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܦܽܘܩ ܠܳܟ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܐܘܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܕܳܐ ܫܳܥܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ: ܐܶܢ ܥܳܛܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܥܛܺܝܢܝ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ: ܠܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܡܰܢ ܕܰܚܛܳܐ ܠܺܝ ܐܶܥܛܶܝܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ: ܠܳܐ ܡܳܪܝ. ܐܶܢ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܫܒܰܩܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ: ܘܶܐܠܳܐ ܥܛܺܝܢܝ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܝܺܪܶܒ ܡܽܘܫܶܐ: ܕܣܳܡ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܝܽܘܡ ܚܳܛܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡ ܐܰܝܟ ܕܰܫܒܰܩܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢ. ܘܰܐܚܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܶܗ ܘܠܳܐ ܦܪܰܫ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ܀

14

ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܐܺܝܽܘܒ ܬܩܰܠ ܟܽܠܢܳܫ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܢܛܰܠ ܐܺܝܽܘܒ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܒܝܰܘ̈ܡܰܘܗ̱ܝ. ܘܣܳܗܶܕ ܡܳܪܰܢ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܝܳܐ ܡܰܢ ܥܰܒܕܝ ܐܺܝܽܘܒ: ܕܬܰܡܺܝܡ ܘܰܬܪܺܝܨ ܘܡܰܣܛܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܕܶܐܡܪܶܬ ܥܰܠ ܡܰܣܰܐܬܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܟܬܺܝܒ: ܕܰܐܝܟ ܠܰܗܓܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ: ܕܰܒܡܰܣܰܐܬܳܐ ܬܩܺܝܠܺܝܢ ܘܰܣܪ̈ܺܝܩܺܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ.

ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ؟ ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܰܠܬܰܙܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ؟ ܘܝܰܘܡܳܢ ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܘܰܥܒܰܪ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܰܥܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ ܐܰܝܟ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܐܳܡܰܪ: ܕܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܥܳܒܶܕ ܗܳܟܘܳܬ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܘܶܐܢܳܐ ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܢܽܘܚ ܘܺܐܝܽܘܒ ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ: ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܰܟܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ: ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܣܳܡܳܗ ܡܳܪܝܳܐ ܡܢܳܬܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܠܳܐ ܠܰܡ ܡܶܬܡܰܟܰܟ ܐ̱ܢܳܐ. ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܟܺܝܟܺܝܢ ܘܰܡܝܰܬܪܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬ ܝܰܘܡܳܢ: ܚܰܕ ܒܶܝܬ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܶܗ ܒܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܝܺܕܺܝܥ ܘܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܳܡܰܪ ܒܶܗ: ܘܠܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܡܰܕܪܶܟ܀

17

ܡܶܟܺܝܠ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ: ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ: ܢܦܶܫ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܛܰܥܡܰܬ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܶܐܬܪܰܟܢܰܬ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܡܰܠ̱ܠܰܬ ܥܰܡ ܐܳܕܳܡ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܘܶܐܬܛܰܫܺܝܘ ܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܕܳܡ: ܐܰܝܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܕܳܡ: ܕܠܰܝܬܰܝܟ ܒܶܝܬ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ؟ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܩܳܠܳܟ ܫܶܡܥܶܬ ܘܶܐܬܛܰܫܺܝܬ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܕܒܳܗܶܬ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܚܙܶܝܟ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܗܰܘ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܳܟ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܺܝܬ: ܘܗܳܫܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܦܽܘܪܣܳܝܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܳܗܶܬ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝܬ ܘܫܳܛܶܬ ܡܶܠܬܳܟ: ܘܠܳܐ ܝܶܕܥܶܬ ܕܠܳܐ ܥܰܦܪܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܝܟ ܓܳܒܽܘܠܶܗ: ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܥܡܰܪ ܥܒܺܝܕܳܐ ܥܰܡ ܥܳܒܽܘܕܶܗ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܟܰܕ ܢܶܬܡܰܟܰܟ.

ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܕܳܡ: ܗܳܐ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܙܰܗܰܪܬܳܟ ܡܶܢܶܗ ܐܶܬܚܰܫܰܚܬ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܣܠܺܝܬ ܘܰܓܒܰܝܬ ܐܰܪܥܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܺܐܝܠܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܫܒܰܩܬ: ܠܗܰܘ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܰܝܬ ܒܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܢܚܶܬܬ ܠܗܰܘ ܕܺܝܕܰܥܬ ܒܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܛܳܒܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ: ܢܦܰܠܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܐܳܕܳܡ؟ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܕܚܰܘܳܐ ܡܠܰܟܬܰܢܝ؟ ܚܰܘܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܕܚܶܘܝܳܐ ܡܰܠܟܰܢܝ؟ ܚܶܘܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܫܰܕܠܰܢܝ ܘܫܰܕܪܳܢܝ؟ ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܦܰܩܕܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܡܰܥ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܗܽܘ ܘܠܳܐ ܚܰܘܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܡܪܰܕ ܥܰܠ ܡܶܠܰܬ ܡܳܪܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܰܦܺܝܣܢ ܐܰܝܟܰܢ ܡܪܰܕ: ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܫܰܕܰܪ ܚܶܘܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܕܠܶܗ ܘܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܶܗ܀

18

ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܡܪܰܕ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܣܰܚܦܶܗ: ܗܘܳܐ ܤܳܛܳܢܳܐ ܒܰܪ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܰܐܗܡܺܝ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܩܰܛܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܢܰܓܺܝܪܽܘܬ ܪܽܘܚܶܗ: ܘܠܳܐ ܬܳܐܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܩܰܫܝܽܘܬܶܗ ܘܡܳܪܽܘܕܽܘܬܶܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܠܳܐ ܦܠܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܰܟܬܺܝܒ ܗ̱ܽܘ ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ ܬܶܣܓܽܘܕ ܘܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܬܶܦܠܽܘܚ ܘܬܶܬܟܰܫܰܦ: ܐܶܠܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܫܰܕܶܠ ܘܰܡܪ̈ܰܕܝ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܶܘܝܳܐ ܘܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܚܰܘܳܐ ܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܡܪܕܽܘܢ. ܘܰܢܦܰܠ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܒܗܳܝ ܫܽܘܪܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܰܥ ܘܰܢܦܰܠ ܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܓܶܝܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܣܶܠܩܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܗܰܓܰܡ ܠܶܗ: ܐܶܬܳܐ ܫܰܕܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܕܢܶܫܪܰܥ ܢܶܦܶܠ ܠܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܒܪܳܐ ܘܬܰܠܡܺܝܕܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܢܺܝܚܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ: ܐܶܠܳܐ ܚܰܢܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܚܰܘܳܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܗܽܘܢ: ܘܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܕܶܐܢ ܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܳܝܶܐ ܒܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ ܗܽܘ ܘܚܰܒܶܠ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܳܐ ܚܳܝܣܳܐ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܥܰܠ ܚܽܘܒܳܠܶܗ ܘܥܰܠ ܬܰܫܢܺܝܩܶܗ: ܕܰܐܝܟ ܕܚܰܒܶܠ ܡܶܬܚܰܒܰܠ: ܘܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܡܰܪܶܕ ܘܰܐܘܒܶܕ: ܢܰܦܫܳܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܳܐ ܬܳܒܰܥ ܠܶܗ: ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܚܳܛܶܦ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܬܳܒܰܥ ܠܶܗ: ܕܥܳܒܰܪ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܬܰܫܢܺܝܩܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܝܳܡ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ: ܘܗܳܘܶܐ ܚܰܪܺܝܦ ܡܶܢ ܟܽܠ ܬܰܫܢ̈ܺܝܩܺܝܢ ܘܰܡܬܰܚܬܳܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ܀

20

ܡܶܟܺܝܠ ܫܰܪܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܶܬܪܰܚܳܡܽܘ ܥܰܠ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܽܘܬܺܝܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡܶܫܟܳܐ ܘܰܐܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܘܰܐܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܐܳܕܳܡ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܓܳܒܽܘܠܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܡܣܳܦܽܘ ܡܣܺܝܦ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ: ܘܰܐܝܟ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܐܳܕܳܡ ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܥܰܡܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܛܥܶܢ ܨܶܦܬܳܐ: ܡܶܕܶܡ ܕܚܳܢܶܩ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܕܢܶܬܥܰܠܽܘܢ ܠܪܰܘܡܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥ ܡܶܠܟܳܐ ܕܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܫܳܩܶܠܛܰܥܢܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܓܰܠܙܶܗ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܣܪܶܗ ܒܫܽܘܦܪܳܗ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܶܐܬܪܰܓܪܰܓ ܐܳܕܳܡ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ: ܘܶܐܬܓܠܶܙ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܒܥܶܠܰܬ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܣܰܓܺܝ ܚܰܒܺܝܒ ܠܡܰܢ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܳܐܕܳܡ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ: ܥܰܘܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܒܺܝܫܳܐ: ܒܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܬܽܘܒ ܝܳܪܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡ ܒܳܪܽܘܝܳܟ܀

܀ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܟܐ܀ ܀ܕܥܰܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܳܐܕܳܡ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/208
Source:
Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 21: On the Tree of Adam - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܘܚܰܕ ܕܥܰܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܳܐܕܳܡ” based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/208.
Bibliography:
Memra 21: On the Tree of Adam - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܘܚܰܕ ܕܥܰܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܳܐܕܳܡ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/208.

Show Citation Styles