Memra 22: On the Judgments That Do Not Save Those Who Observe Them - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܕܥܰܠ ܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܚܳܐܶܝܢ ܒܗܽܘܢ ܥܳܒ̈ܽܘܕܰܝܗܽܘܢ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܢܦܰܪܶܫ ܡܶܟܺܝܠ ܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܝܶܐ ܒܗܽܘܢ ܡܳܐ ܕܰܢܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܥܰܝܢܳܐ ܚܠܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܫܶܢܳܐ ܚܠܳܦ ܫܶܢܳܐ. ܦܰܟܳܐ ܚܠܳܦ ܦܰܟܳܐ. ܟܘܳܝܳܐ ܚܠܳܦ ܟܘܳܝܳܐ. ܨܽܘܠܦܬܳܐ ܚܠܳܦ ܨܽܘܠܦܬܳܐ. ܢܰܦܫܳܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܡ ܟܽܠܡܶܕܶܡ: ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܪܚܰܡ ܠܰܡ ܠܡܰܢ ܕܪܳܚܶܡ ܠܳܟ ܘܰܣܢܺܝ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ. ܘܶܐܢ ܡܳܚܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܐܒܽܘܟ: ܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܠܰܡ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ: ܢܶܬܶܠ ܠܳܗ ܟܬܳܒܳܐ ܕܕܽܘܠܳܠܳܐ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܓܳܪܰܬ: ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܠܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܘܠܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ.

ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ: ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܺܐܚܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ؟ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܨܒܰܘ. ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ؟ ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܦܶܣ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܦܪܥܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ؟ ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܳܦ ܝܰܘܡܳܢ: ܕܒܳܥܶܝܢ ܕܢܶܡܪܕܽܘܢ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܘܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܕܠܰܘ ܗܺܝ ܗ̱ܺܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܐܶܠܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܡ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܰܠܛܳܒ̈ܶܐ ܡܰܛܶܐܒܳܐ ܘܰܠܒܺܝܫ̈ܶܐ ܡܰܒܶܐܫܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܟܰܢ ܥܳܒܶܕ܀

2

ܐܶܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ: ܡܶܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܳܐ ܕܰܡܒܰܓܢܺܝܢ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ: ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܠܳܗ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ؟ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܰܪܡܶܐ ܥܠܰܝ ܦܠܳܢ ܚܽܘܒ̈ܠܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܒܩܶܢܝܳܢܝ ܘܰܒܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝ: ܘܳܐܡܰܪ ܟܽܠܢܳܫ ܕܠܰܘ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܥܳܒܶܕ ܦܠܳܢ ܐܶܠܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ. ܗܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܩܳܥܶܐ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ: ܕܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.

ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܒܶܐܫ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܐܰܘ ܐܰܣܟܶܠ ܒܶܗ: ܐܰܘ ܕܒܰܪ ܩܶܢܝܳܢܶܗ: ܡܦܺܝܣ ܠܟܽܠܢܳܫ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܰܐܣܟܠܶܬ ܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܘܦܳܪܰܥ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣ ܠܶܗ ܐܳܡܰܪ ܟܽܠ ܕܫܳܡܰܥ: ܘܳܝ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܝܳܐܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܒܶܕ ܦܠܳܢ: ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܫܒܽܘܩܘ ܚܰܕ ܠܚܰܕ: ܫܰܒܥܺܝܢ ܥܰܠ ܫܒܰܥ. ܘܶܐܠܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܐܰܣܟܶܠ ܠܶܗ ܘܰܦܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܐܶܢ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܰܐܣܟܶܠ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܥܳܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܡܰܢ ܡܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܛܳܒ ܡܶܢܶܗ ܐܰܘ ܐܰܟܘܳܬܶܗ؟ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܪܰܚܡܰܬ ܥܠܰܝ؟ ܠܳܐ ܛܳܒ ܐܶܢܳܐ ܡܶܢܳܟ؟ ܘܶܐܢ ܐܳܡܰܪ: ܕܥܰܠ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ ܟܬܺܝܒ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܬܪܰܚܰܡ: ܠܰܘ ܥܰܠ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܣܰܝܟܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܡܰܣܟܶܠ ܒܟܽܠ ܨܒܽܘ: ܐܶܢ ܡܶܬܪܰܚܰܡ ܘܫܳܒܶܩ: ܙܶܕܩ̈ܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܦ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܥܳܒܶܕ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܥܰܠ ܡܰܣܟܠܳܢܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܥܳܒܕܺܝܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܫܳܒܩܺܝܢ ܠܶܗ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܶܗ ܘܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܣܟܶܠ ܒܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫ: ܢܰܕܢܰܚ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܚܽܘܒܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܡܰܕܢܰܚ ܐܰܒܳܐ ܫܶܡܫܶܗ ܥܰܠ ܒܺܝܫ̈ܶܐ܀

3

ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟܰܢ ܩܳܥܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ: ܕܠܳܐ ܦܳܪܥܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܚܽܘܒ̈ܠܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ. ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܛܰܠܡܳܐ: ܘܠܳܐ ܦܳܪܥܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܪܫܳܬ ܡܶܪܫܳܐ ܩܕܳܡ ܚܰܕ ܐܰܘ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܰܘ ܬܠܳܬܳܐ: ܐܰܘ ܩܕܳܡ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܟܽܠܳܗ. ܘܶܐܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܬܶܠ ܠܳܟ: ܐܰܘܒܶܕ ܕܺܝܠܳܟ ܘܠܳܐ ܬܶܦܶܠ ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒܶܕ ܕܺܝܢܳܟ: ܐܶܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܠܢܰܦܫܳܟ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܰܣܟܢܰܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܨܒܽܘ ܕܡܰܘܒܕܰܬ.

ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܳܐܡܰܪ: ܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ: ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕܳܐܬܶܐ ܥܠܰܝ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܘܡܰܒܶܐܫ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ: ܘܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܗܳܘܶܝܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܚܰܪ̈ܒܶܐ: ܥܰܠ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܕ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܫܬܰܥܠܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܪܟܶܢ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܚܰܒܪܶܗ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܥܳܒܪܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ: ܘܡܰܡܠܟܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ.

ܠܳܐ ܠܰܥܠܺܝܒ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܘܠܳܐ ܠܥܳܠܽܘܒ̈ܶܐ ܦܰܩܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܚܛܽܘܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ. ܠܰܥܠܺܝܒܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ: ܕܶܐܢ ܬܩܰܘܶܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܠܢܰܦܫܳܟ ܐܶܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܕܺܝܢܳܟ ܐܳܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܳܙܶܝܬ ܐܰܝܟܰܢ ܡܦܰܩܶܕ: ܕܳܐܦܠܳܐ ܟܰܕ ܥܠܺܝܒܰܬ ܬܰܒܶܐܫ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܕܠܳܐ ܬܶܦܶܠ ܠܳܟ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܳܐܡܰܪ: ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܬܳܒܰܥ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ: ܗܳܕܶܐ ܛܳܒ ܒܺܝܫܳܐ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܦܰܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܢܰܦܫܳܟ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣ: ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܶܢ ܚܳܛܶܐ ܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܪܳܫܶܐ ܠܶܗ: ܟܰܕ ܚܳܣ ܠܶܗ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܰܘܠܳܐ. ܕܰܝܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܳܥܶܝܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ؟ ܡܳܕܶܝܢ ܗܘܺܝ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܘܰܥܒܶܕ ܠܳܟ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܒܪܺܝ ܠܳܟ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܰܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ: ܘܰܐܛܶܐܒ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܐܒܶܐܫ ܠܒܺܝܫ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܰܗܘܰܝܬ ܐܺܝܬܝܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ: ܘܰܗܘܰܝܬ ܕܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܀

4

ܐܳܘ̄ ܚܰܠܳܫܳܐ: ܐܶܬܕܰܟܪ ܠܳܐܕܳܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܣܳܛܳܢܳܐ: ܕܥܰܠ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝܘ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܫܶܦܠܳܐ ܡܰܛܺܝܘ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܛܥܰܝܬ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܗܳܐ ܡܰܛܥܶܐ ܠܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ: ܕܬܺܐܡܰܪ: ܕܰܐܝܟ ܕܥܳܒܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܰܡܚܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܐܰܣܝܳܐ. ܐܳܕܳܡ ܓܶܝܪ ܐܶܬܐܰܣܝܰܬ ܡܚܽܘܬܶܗ: ܚܙܺܝ ܠܺܝ ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܐܰܣܝܳܐ ܡܚܽܘܬܳܟ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܰܬ ܕܰܠܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܦܰܩܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܬܢܰܩܡܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܒܗܽܘܢ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܳܟ ܕܬܶܕܡܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܗܽܘܢ.

ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܛܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܚܪܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܳܐ ܛܶܐܒܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܪܕܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ. ܘܰܕܬܶܕܰܥ ܠܳܟ ܕܗܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ: ܚܙܺܝ ܕܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܠܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܬܳܝܒܺܝܢ: ܢܳܛܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܝܰܘܡܳܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܨܳܒܶܝܬ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܳܟ ܕܬܶܗܘܶܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܳܪܝܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ: ܕܳܐܦܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܣܢܺܝܬܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܟ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ: ܕܰܒܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܠܰܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ: ܚܙܺܝ ܕܥܰܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܝܶܐ ܒܗܽܘܢ ܕܳܝܢܺܝܢ. ܘܰܚܙܺܝ ܕܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܕܳܝܢܺܝܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܝܰܗ̱ܒ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܕܠܳܐ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܢܶܙܕܰܕܩܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܕܺܝܢܺܝܢ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܰܡܪܰܕܘ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܒܳܬܰܪ ܡܳܪܽܘܕܽܘܬܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ: ܕܰܐܝܟ ܕܰܡܪܰܕ ܐܰܒܽܘܢ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܡܶܢ ܫܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ: ܘܰܩܢܳܐ ܠܶܒܳܐ ܕܺܝܕܰܥ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܗܳܟܰܢ ܡܪܰܕܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܦܰܩܕܰܢ ܒܳܪܽܘܝܰܢ: ܕܳܐܦܶܢ ܡܶܕܰܥ ܝܳܕܥܳܐ ܠܳܗ ܠܒܺܝܫܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܨܳܒܝܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܠܳܗ܀

6

ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢ ܡܫܰܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ: ܕܕܳܒܰܪ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܡܥܰܣܰܪ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܘܥܰܠ̈ܠܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܩܥܰܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܗ̱ܽܘ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܠܰܢ ܕܩܳܛܠܺܝܢ ܒܣܰܝܦܳܐ ܠܟܽܠ ܕܡܰܣܟܶܠ: ܘܶܐܠܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܠܺܝܘ ܦܽܘܩܕܳܢܝ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܺܝ ܐܰܣܠܺܝܘ. ܐܰܩܺܝܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܥܰܘܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܢܶܬܢܰܩܰܡ: ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܬܢܰܩܰܡ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܳܐܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܡܳܝܬܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܓܶܝܪ ܨܳܒܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܟܶܣܦܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ: ܡܶܫܚܰܕ ܫܳܚܕܺܝܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܗܶܓܡ̈ܽܘܢܶܐ ܘܫܳܩܠܺܝܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܣܰܝܦܳܐ: ܕܰܠܡܰܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܢܶܩܛܠܽܘܢ. ܘܰܒܫܽܘܚܕܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܣܦܽܘܩܠܰܛܪܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ. ܘܟܽܠ ܕܪܳܓܺܝܢ ܒܫܽܘܚܕܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܕܢܰܒܶܐܫܽܘܢ ܘܢܶܒܙܽܘܢ.

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܠܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܗܶܓܡܽܘܢܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܣܦܽܘܩܠܰܛܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܛܳܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܝܳܬܒܺܝܢ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܕܶܐܡܰܬܝ ܢܶܗܘܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܕܒܺܝܫܬܳܐ. ܐܶܢ ܨܳܒܶܝܢ ܓܶܝܪ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܠܳܐ ܩܳܛܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܠܳܐ ܒܳܙܶܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ: ܘܠܳܐ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܫܠܶܝܢ: ܘܣܳܝܦܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ: ܟܽܠ ܕܠܳܐ ܬܳܐܶܒ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܥܳܪܶܩ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܚܙܶܐ ܠܳܟ ܐ̱ܢܳܫ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܘ ܐܺܝܓܡܽܘܢܳܐ: ܐܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܡܶܢ ܕܰܫܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܡܫܰܚ ܡܰܠܟ̈ܶܐ: ܘܠܰܡܩܳܡܽܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ؟

7

ܐܶܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܓܰܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ: ܐܰܘ ܠܡ̈ܰܠܟܶܐ ܐܰܘ ܠܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܚܳܣ ܠܳܟ ܕܬܺܐܡܰܪ ܗܳܕܶܐ ܐܰܘ ܐܰܝܕܳܐ ܕܕܳܡܝܳܐ ܠܳܗ. ܗܰܘ ܕܒܳܥܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ: ܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ: ܕܰܒܠܰܥܘ ܘܠܳܐ ܬܶܡܚܽܘܢ: ܘܰܗܘܰܘ ܛܠܺܝܡ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܛܳܠܽܘܡ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܝܰܘܡܳܢ ܫܰܝܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܶܗ ܡܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܘܡܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ: ܕܢܶܒܛܠܽܘܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡܶܢ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ ܕܰܐܪܥܳܐ.

ܐܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܡܰܪ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܡܶܟܺܝܠ ܗܶܢܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܝܢܳܐ: ܘܡܳܝܬܺܝܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ. ܕܰܠܡܳܐ ܠܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܪܚܰܡ ܒܰܪ ܒܶܣܪܳܟ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܳܟ: ܘܨܰܠܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܡܳܚܶܐ ܠܳܟ: ܘܠܰܐܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܐܒܶܐܫ ܠܡܰܢ ܕܡܰܒܶܐܫ ܠܳܟ: ܘܰܥܒܶܕ ܩܪܳܒܳܐ ܘܰܩܛܽܘܠܳܝܗ̱ܝ؟ ܚܳܣ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܕܠܳܐ ܥܶܕܠܳܝ ܗ̱ܽܘ ܒܗܳܠܶܝܢ: ܕܒܺܝܫ̈ܶܐ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܥܳܒܕܺܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܬܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܬܳܒܥܺܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܕܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ.

ܐܶܠܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܬܳܝܟܺܝܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ: ܘܳܐܟܠܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܚܳܫܚܺܝܢ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܬܳܒܽܘܥܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܪܳܚܶܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܳܒܰܥ ܬܽܘܒ: ܥܰܡܳܐ ܕܒܺܝܫ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܒܺܝܫܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܬܢܺܝܚ.

ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܗܳܟܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܦܳܪܥܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ: ܠܳܐ ܥܰܡܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܕܰܝܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܟܬܰܒ ܘܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫܬܳܐ ܢܶܦܪܥܽܘܢ ܒܗܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܣܳܡܶܬ ܠܗܽܘܢ ܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܚܶܐ ܒܗܽܘܢ: ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܝܶܗܒܶܬ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ. ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܺܐܚܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܰܡ ܨܒܰܘ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܡ ܥܰܠ ܕܰܐܪܦܺܝܘ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܠܰܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܪܚܰܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܒܰܪ ܒܶܣܪܳܟ. ܕܶܐܠܽܘ ܚܢܰܢ ܩܳܡܢ ܒܗܽܘܢ ܐܰܘ ܗܶܢܽܘܢ: ܟܒܰܪ ܕܶܝܢ ܚܳܒ ܤܳܛܳܢܳܐ. ܒܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܚܳܛܶܐ ܐ̱ܢܳܫ: ܘܰܒܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܙܕܰܕܰܩ. ܪܚܶܡܘ ܠܰܡ ܩܶܛܠܳܐ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܘܣܶܢܶܐܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܝܶܗܒܶܬ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܡܳܐ ܕܰܢܛܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܢܡܽܘܬܽܘܢ. ܐܶܢ ܬܗܰܠܟܽܘܢ ܥܰܡܝ ܒܩܶܪܝܳܝܽܘܬܳܐ: ܩܶܪܝܳܐܺܝܬ ܐܶܗܰܠܶܟ ܥܰܡܟܽܘܢ܀

8

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܪܚܶܡܘ ܠܰܘܛܬܳܐ ܘܠܳܐ ܨܰܒܘ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܠܺܝܘ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܕܰܡܠ̈ܺܝܟܳܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܪܳܕܶܝܢ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܐܶܠܳܐ ܢܳܛܪܳܐ ܢܰܦܫܳܗ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܥܳܪܩܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܕܳܚܠܳܐ ܕܰܬܡܰܠܶܠ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܕܠܳܐ ܢܶܡܚܶܝܗ: ܘܶܐܢ ܓܕܰܫ ܘܡܳܚܶܐ ܠܳܗ ܐ̱ܢܳܫ: ܡܣܰܝܒܪܳܐ: ܘܡܳܪܰܢ ܕܳܐܶܢ ܕܺܝܢܳܗ. ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܡܰܢ ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܕܢܶܬܒܰܥ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܕܳܒܰܪ ܠܶܗ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܬܰܒܥܶܗ ܡܳܪܰܢ: ܘܰܐܝܬܺܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܬܡܰܟܰܟ.

ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܪܚܶܡܢ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܠܒܶܫܢ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܝܟ ܙܰܝܢܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܰܠܶܟܢ ܩܶܪܝܳܐܺܝܬ: ܩܳܡܘ ܥܠܰܝܢ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܡܰܫܦܥܺܝܢ ܕܡܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܦܳܪܥܺܝܢ ܚܠܳܦ ܚܕܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܳܐܐ ܒܺܝܫ̈ܳܢ ܘܪܳܚܡܺܝܢ ܫܽܘܚܕܳܐ ܘܕܳܝܢܺܝܢ ܒܥܰܘܠܳܐ. ܘܰܐܥܫܶܢܢ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܚܢܰܢ ܕܠܳܐ ܬܳܝܟܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ: ܘܶܐܬܚܰܝܰܒܘ ܗܶܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܬܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪܢ ܠܕܰܝܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܠܳܐ ܚܢܰܢ ܘܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ: ܕܦܳܪܰܥ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܕܕܳܝܢܺܝܢ ܠܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܘܩܳܛܠܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܘܡܳܝܬܺܝܢ ܒܗܽܘܢ: ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܕܩܳܛܶܠ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܶܗ: ܘܗܽܘ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܦܳܠܶܛ܀

9

ܐܳܦ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܬܰܠܡܶܕܘ ܠܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܳܒܘ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܙܺܝܥܺܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܗܘܰܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫܺܝܢ ܠܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܐܳܕܳܡ: ܕܠܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܡܚܳܝܗ̱ܝ ܐܳܦܠܳܐ ܦܰܟܳܐ ܠܩܳܐܶܝܢ ܕܰܩܛܰܠ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܪܦܝܶܗ ܐܶܙܰܠ ܒܽܐܘܪܚܶܗ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܕܳܢ ܕܺܝܢܶܗ ܕܗܳܒܶܝܠ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܩܳܐܶܝܢ.

ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܢܰܢ ܒܽܐܘܪܚܶܗ: ܐܳܦܶܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܪܚܶܡܢܰܢ ܐܰܝܟ ܐܳܕܳܡ: ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܦܪܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ: ܘܶܐܠܽܘ ܟܺܐܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܟܽܠܢܳܫ ܒܕܺܝܠܶܗ: ܘܦܳܠܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܘܚܳܐܶܝܢܰܢ: ܘܡܶܕܶܡ ܕܣܳܢܶܝܢܰܢ ܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܪܰܢ: ܘܰܐܝܟ ܕܨܳܒܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܟܽܠܢܳܫ: ܢܶܥܒܶܕ ܗ̱ܘܰܝܢ ܠܟܽܠܢܳܫ: ܠܳܐ ܩ̈ܶܛܠܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܠܳܐ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܠܳܐ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܠܳܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ: ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܣܳܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒܰܪ ܒܶܣܪܶܗ. ܘܰܚܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ: ܕܒܳܙܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ: ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܬܬܰܝܰܟ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܚܰܒܶܠ ܟܽܠܒܣܰܪ ܐܽܘܪܚܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܳܦ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܟܽܠ ܕܰܠܛܰܫ ܡܰܓܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܘܰܥܒܰܕܘ ܠܗܽܘܢ ܣܰܝܦ̈ܶܐ: ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܕܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ: ܡܳܪ̈ܶܐ ܘܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܘܰܩܛܰܪܘ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܥܒܰܕܘ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ: ܝܰܗ̱ܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ: ܕܒܰܕܡܶܗ ܢܶܫܬܰܝܰܢ ܡܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܘܡܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܚܳܣܘ: ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܕܡܶܗ ܒܗܶܬܘ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܗܽܘ܀

10

ܘܳܝ ܠܰܢ ܕܶܐܠܳܐ ܬܳܝܒܺܝܢܰܢ: ܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܢ ܠܶܗ. ܟܽܠ ܠܰܡ ܕܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܠܰܒܪܳܐ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܩܰܘܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܕܠܺܝܛ ܗ̱ܽܘ ܟܽܠ ܕܢܰܒܶܐܫ ܠܚܰܒܪܶܗ ܒܟܶܣܝܳܐ ܐܰܘ ܒܓܶܠܝܳܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢ. ܚܳܙܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܟܽܠ ܕܡܰܒܶܐܫ ܠܚܰܒܪܶܗ ܒܰܪ ܠܰܘܛܬܳܐ ܐܰܝܟ ܤܳܛܳܢܳܐ. ܣܳܦܶܩ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܪܰܒܶܗ: ܘܰܠܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܶܐ ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܠܳܗ ܕܰܐܝܟ ܪܰܒܶܗ ܢܶܗܘܶܐ:

ܘܡܳܐ ܕܰܫܠܶܡ ܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܗܳܘܶܐ ܐܰܝܟ ܪܰܒܶܗ ܘܡܰܠܦܳܢܶܗ. ܠ̈ܟܺܐܢܶܐ ܕܶܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܳܐ ܣܺܝܡ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܫܰܠܺܝܛ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܰܗܘܰܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܘܶܐܬܕܰܡܺܝܘ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܰܕܢܰܚ ܚܽܘܒܶܗ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܘܡܰܚܶܬ ܡܶܛܪܶܗ ܥܰܠ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܪܫܺܝܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܫܬܰܒܳܚܽܘ ܐܶܫܬܰܒܰܚܘ܀

11

ܘܗܳܐ ܒܶܗ ܒܡܺܐܡܪܰܢ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܘܳܠܶܐ ܡܦܰܫܩܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܚܽܘܒܗܽܘܢ ܕܰܐܒܳܗܳܬܳܐ: ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܗ̱ܽܘ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܘܛܳܒ̈ܶܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܒܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܢܚܽܘܪܽܘܢ ܘܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܒܶܗ: ܟܰܕ ܡܶܬܡܰܟܰܟ ܘܒܳܥܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ: ܕܢܶܬܪܰܥܽܘܢ ܠܶܗ ܘܢܺܚܽܘܢ: ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ: ܟܰܕ ܡܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܰܡܒܰܙܚܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܟܰܕ ܝܳܗܶܒ ܫܠܳܡܳܐ ܠܡܰܫܠ̈ܡܳܢܰܘܗ̱ܝ: ܟܰܕ ܢܳܫܶܩ ܠܶܗ ܠܰܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܘܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܚܰܒܪܝ. ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܩܳܛܽܘܠܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܡܰܟܰܟ ܘܢܳܫܶܩ ܠܶܗ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܚܰܘܪܳܐ: ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܠܡܰܢ ܕܡܰܒܶܐܫ ܠܰܢ: ܘܢܶܙܟܶܝܗ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܚܰܘܝܰܢ ܡܳܪܰܢ:

ܘܰܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܓܳܡܽܘܪܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ: ܕܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܢܶܬܓܡܰܪ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܶܗ: ܟܰܕ ܡܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܙܳܩܽܘܦܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܟܰܕ ܡܟܰܣܶܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܚ̈ܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܣܪ̈ܺܝܚܶܐ: ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܕܰܢܦܰܫܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܣܰܢܝܽܘܬܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܟܬܰܒܘ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܕܰܩܪܰܐܽܘܗ̱ܝ ܒܰܪ ܓܰܘܪ̈ܶܐ ܘܡܰܛܥܝܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܚܝ̈ܳܬܳܐ ܠܰܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܣܰܢܝܽܘܬܗܶܝܢ ܫܬܶܩܘ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ. ܘܗܽܘ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܒܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܘܰܒܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܘܰܒܓܰܢܳܒ̈ܶܐ ܘܰܒܥܳܠ̈ܽܘܒܶܐ ܕܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܩܛܰܠܘ ܘܰܐܝܟܳܐ ܓܢܰܒܘ ܘܰܐܝܟܳܐ ܥܒܰܕܘ ܟܽܠ ܒܺܝܫ̈ܳܢ: ܘܟܰܣܺܝ ܚ̈ܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܦܰܪܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܪܳܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܡܳܚܶܝܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ: ܘܰܡܒܰܙܥܺܝܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܘܰܐܫܩܝܽܘܗ̱ܝ ܚܰܠܳܐ ܘܰܡܪܳܪ̈ܶܐ: ܡܶܕܶܡ ܐܳܦܠܳܐ ܠܩ̈ܳܛܽܘܠܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܕܰܩܪܽܘܗ̱ܝ ܒܕܰܦܢܶܗ. ܘܟܰܕ ܥܒܰܕܘ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ: ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܒ̈ܺܝܕܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܗܽܘܢ ܒܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܚܠܳܦ ܕܠܳܐ ܣܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܦܰܪܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܶܪܚܰܡ ܪܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܘܨܰܠܺܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܕܰܐܒܳܐ ܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܚܰܘܪܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܶܐ: ܕܒܶܗ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܚܢܰܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ܀

12

ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܶܗ ܬܽܘܒ: ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܘܚܳܐܶܢ ܠܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܰܠܙܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܘܟܰܕ ܡܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܩܕܳܡ ܡܰܢ ܕܰܙܥܽܘܪ ܡܶܢܶܗ: ܘܥܳܡܶܕ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܚܰܘܪܳܐ ܕܢܶܬܒܰܪܰܟ ܡܶܢ ܕܰܙܥܽܘܪ ܡܶܢܰܢ ܘܰܣܢܺܝܩ ܥܠܰܝܢ. ܘܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܶܗ: ܟܰܕ ܫܳܐܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܕܰܐܡ̈ܗܳܬܶܗ: ܘܩܳܕܶܡ ܠܗܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢ ܘܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܣܡܰܟ ܒܪܺܝܫܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܕܰܚܢܰܢ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܶܗ ܢܶܥܬܰܪ. ܘܟܰܕ ܥܳܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܘܒܳܥܶܐ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܰܝܟ ܡܰܣܟܠܳܢܳܐ: ܘܥܳܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܰܢ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ.

ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܒܶܗ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܘܰܕܥܳܒܶܕ ܠܘܳܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ: ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܟܶܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܘܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗ̱ܝ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ.

ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܫܰܠܺܝܛ ܠܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܰܘ ܟܰܕ ܕܳܐܶܢ: ܐܰܘ ܟܰܕ ܩܳܛܶܠ: ܐܰܘ ܟܰܕ ܠܳܐܶܛ: ܐܰܘ ܟܰܕ ܣܳܢܶܐ ܘܪܳܓܶܙ: ܐܰܘ ܟܰܕ ܡܚܰܝܶܒ ܘܩܳܪܶܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܚܘ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܐܰܘ ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܒܺܝܫܳܐ: ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܝܳܒܽܘ ܡܶܬܚܰܝܰܒ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܶܗ: ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܰܐܚ̈ܘܳܬܝ: ܘܶܐܡܝ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܘܰܒܢ̈ܳܬܝ: ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܒܰܪ̱ܬܝ ܠܒܰܪ̱ܬ ܥܳܠܡܳܐ܀

13

ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣ ܗ̱ܽܘ ܘܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܓܒܺܝܠܬܶܗ. ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܬܚܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܙܶܠ ܠܳܗ ܕܬܶܗܘܶܐ ܘܬܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܐܶܢܳܐ ܠܰܡ ܕܰܕܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܡܳܪܟܽܘܢ ܐ̱ܢܳܐ ܘܪܰܒܟܽܘܢ ܗܳܟܰܢ ܐܶܬܡܰܟܟܶܬ: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܟܡܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܟܽܘܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܺܐܝܬܰܝ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܕܬܶܬܡܰܟܟܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܝ. ܐܳܦܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܶܐܬܕܰܡܺܝܢ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ: ܦܳܚܡܳܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܰܢ ܠܕܺܝܠܶܗ. ܡܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒܢ ܦܰܟܰܢ ܠܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܝܳܢܰܢ ܡܶܬܬܰܚܕܳܢܳܐ: ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܽܘܟܳܟܳܐ: ܕܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܚܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܒܳܠܰܥ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܶܐܬܬܚܶܕ ܘܰܒܠܰܥ.

ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢ ܡܳܪܰܢ: ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܽܘ ܗܳܢܳܐ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܡܶܢ ܕܗܰܘ ܡܰܥܬܰܪ ܟܽܠ ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢ: ܕܰܚܢܰܢ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܶܗ ܢܶܥܬܰܪ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܣܬܰܢܰܩܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܣܬܰܢܰܩ ܡܳܪܰܢ ܘܰܒܥܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܠܙܰܟܰܝ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܠܫܳܡܪܳܝܬܳܐ: ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܽܘ ܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܢ ܕܗܰܘ ܙܳܐܶܢ ܟܽܠ ܕܶܐܣܬܰܢܰܩ. ܘܡܳܐ ܕܡܺܝܬܢ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܡܺܝܬ ܡܳܪܰܢ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܽܘ ܡܽܘܟܳܟܰܢ ܡܶܢ ܕܡܳܪܰܢ: ܕܰܚܢܰܢ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ: ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ.

ܣܳܟܳܐ: ܐܶܢ ܬܶܬܦܰܚܰܡ ܟܽܠܳܗ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܰܢ ܥܰܡ ܕܡܳܪܰܢ: ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܗܽܘ ܡܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܩܰܘܡܬܶܗ: ܡܳܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܡܰܡܰܟ ܗܽܘ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ:

ܕܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܕܶܬܟܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ: ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܚܢܰܢ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܡܫ̈ܳܝܶܐ ܕܰܥܒܰܕܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܦܩܰܕܬܰܢ ܒܚܰܝܠܳܟ. ܕܦܰܨܝܰܢ ܡܶܢ ܚܽܘܛܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܟ ܩܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܕܰܬܦܰܨܶܝܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܦܰܨܺܝܬܰܢ ܡܶܢ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܕܒܺܝܫܳܐ: ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܩܰܒܶܠܰܝܢ ܠܘܳܬܳܟ ܘܰܐܫܳܐ ܠܰܢ ܟܽܠܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܟܶܢ ܥܒܰܪܢܳܝܗ̱ܝ܀

14

ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܢܰܡܪܰܚ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܪܰܚ ܐܳܕܳܡ ܘܢܶܦܶܠ ܐܰܝܟ ܕܰܢܦܰܠ. ܐܶܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܟܡܳܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܫܳܦܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܚܽܘܡܳܐ ܠܚܽܘܒܳܐ ܘܰܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܣܺܝܡ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܶܐܠܽܘ ܗܳܟܰܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܳܐ ܠܰܡ ܡܬܰܚܶܡ ܗ̱ܘܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܣܺܝܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܠܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܘܰܠܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܰܠܓܰܢܳܒ̈ܶܐ ܘܰܠܕ̈ܰܓܳܠܶܐ ܘܰܠܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܥܳܠ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܠܪ̈ܰܡܳܝܶܐ ܘܰܠܕܳܚܠ̈ܰܝ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܰܠܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܘܰܠܢܰܚܳܫ̈ܶܐ ܘܰܠܩܳܨܽܘܡ̈ܶܐ ܘܰܠܠܰܝ̈ܳܛܶܐ ܘܰܠܗܰܪܳܪ̈ܶܐ ܘܰܠܚܶܡ̈ܬܳܢܶܐ: ܘܰܠܥܳܒܪ̈ܰܝ ܥܰܠ ܡܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܘܰܠܝܰܥ̈ܢܶܐ: ܘܰܠܪ̈ܰܘܳܝܶܐ ܘܰܠܙܰܡܳܪ̈ܶܐ ܘܰܠܐܳܡܪ̈ܰܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܨܰܥܠ̈ܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܨܰܥ̈ܠܶܐ ܘܨܰܚܢ̈ܶܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܓܳܝܪܺܝܢ ܒܓܽܘܚܟܳܐ ܘܰܒܫܶܥܝܳܐ: ܘܰܒܫ̈ܽܘܥܝܳܬܳܐ ܘܰܒܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ. ܟܽܠ ܡܶܠܳܐ ܠܰܡ ܣܰܢܝܳܐ ܘܒܰܛܳܠܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ: ܐܶܠܳܐ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܝܳܗܒܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܟܽܘܢ.

ܠܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܠܟ̈ܺܐܢܶܐ ܘܰܠܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܣܺܝܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܠܰܡܒܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܘܠܰܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ: ܘܰܠܡܰܚ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܠܚܰܢܳܢ̈ܶܐ ܘܰܠܒܰܣ̈ܺܝܡܶܐ ܘܰܠܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܣܺܝܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܒܝܰܕ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܗܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܠܡܳܪܰܢ ܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܘܡܶܬܪܰܚܡܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܠܰܫܠܳܡܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ: ܘܰܥܒܰܕ ܥܰܡܶܗ ܡܳܪܰܢ ܫܠܳܡܳܐ: ܕܗܳܕܶܐ ܡܶܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܳܠܦܺܝܢ ܠܳܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܒ̈ܺܝܒܰܘܗ̱ܝ ܘܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܒܶܗ.

ܘܟܽܠܶܗ ܕܰܐܣܓܺܝ ܟܬܰܒ ܡܳܪܰܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܦܳܢܰܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܡܶܬܕܰܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܡܰܛܶܐܒ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܰܒܶܐܫ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܡܶܛܥܳܐ ܛܳܥܶܐ: ܘܰܡܚܰܝܶܒ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܒ̈ܺܝܫܳܬܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ.

ܘܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ: ܕܢܰܠܶܦ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܕܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܗܳܕܶܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܰܢܠܽܘܛ ܐܰܝܟ ܕܠܳܛ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܐܰܘ ܕܢܶܪܓܰܙ ܐܰܘ ܕܢܶܣܢܶܐ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܶܬܕܰܡܶܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܢܳܦܶܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܀

15

ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܕܠܰܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫܬܳܐ ܦܳܪܥܺܝܢܰܢ ܘܕܳܝܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ: ܐܶܠܳܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܕܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܕܢܶܥܒܰܪ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܢܶܥܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ ܘܢܺܚܶܐ: ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܟܬܰܒ ܠܰܢ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫܬܳܐ ܢܶܦܪܽܘܥ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܚ ܠܰܢ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܡܶܢ ܕܗܰܘ ܕܦܳܪܰܥ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܕܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܝܶܗܒܶܬ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܺܚܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܒܗܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܡܩܰܘܶܝܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܚ ܬܰܫܢܺܝܩܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܕܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܓܺܗܰܢܗܽܘܢ ܬܰܩܺܝܦܳܐ؟

ܡܦܰܫܶܩ ܓܶܝܪ ܡܳܪܰܢ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܶܐܬܐܶܡܰܪ ܠܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܚܠܳܦ ܥܰܝܢܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܡܰܢ ܕܡܳܚܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܦܰܟܳܟ ܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܓܡܺܝܪܳܐ. ܘܶܐܬܐܶܡܰܪ ܠܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܰܪܚܰܡ ܠܩܰܪܺܝܒܳܟ ܘܰܣܢܺܝ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܕܰܪܚܰܡܘ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܡܰܢ ܕܠܳܐܶܛ ܠܟܽܘܢ. ܘܡܰܢ ܠܰܡ ܕܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܓܳܪܰܬ ܘܫܳܩܶܠ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܓܳܐܰܪ.

ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܣܳܦܪ̈ܶܐ: ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܰܐܝܟܰܢ ܒܪܶܗ ܐܰܢ̱ܬ؟ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ: ܠܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܫܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܗܳܟܰܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܒܳܐ؟ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ: ܡܶܛܽܠ ܩܰܫܝܽܘܬ ܠܶܒܟܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܐܶܬܐܶܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܗܳܟܘܳܬ܀

16

ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܗܳܟܘܳܬ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܬܶܥܒܕܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܫܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܠܶܐ ܡܺܬܛܦܺܝܣܺܝܢ ܗ̱ܘܳܘ ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܰܦܶܣ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܟܰܕܽܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܥܰܝܢܳܐ ܚܠܳܦ ܥܰܝܢܳܐ: ܡܶܩܛܰܠ ܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܩܛܠܶܗ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕܶܐܫܬܪܰܥ ܘܥܰܘܰܪ ܥܰܝܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܟܰܕܽܘ ܠܳܟ ܥܰܝܢܳܐ ܚܠܳܦ ܥܰܝܢܳܐ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܘܬܶܗ ܦܫܺܝܚ ܠܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܕܩܳܛܽܘܠܳܐ.

ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܫܰܦܺܝܪ ܝܰܗ̱ܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܝܶܐ ܒܗܽܘܢ ܐܰܘ ܠܳܐ؟ ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܪܺܝܘ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ ܕܘܳܠܶܐ ܕܢܶܥܒܪܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܗܰܘ ܕܦܰܟܳܐ ܚܠܳܦ ܦܰܟܳܐ: ܐܺܝܕܶܗ ܕܗܰܘ ܕܶܐܫܬܪܰܥ ܘܰܡܚܳܐ ܦܰܟܳܐ ܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܦܣܽܘܩ: ܐܰܘ ܡܳܐܐ ܦܰܟ̈ܺܝܢ ܚܠܳܦ ܚܰܕ ܡܛܰܝܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܡܚܶܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܶܬܐܶܡܰܪ ܕܦܰܟܳܐ ܚܠܳܦ ܦܰܟܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܚ ܠܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܦܳܣܶܩ ܐܺܝܕܳܐ ܕܚܰܒܪܶܗ ܐܰܘ ܡܳܚܶܐ ܠܶܗ ܡܳܐܐ ܦܰܟ̈ܺܝܢ. ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܘܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬܳܐ ܟܰܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܫܥܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܚ ܠܗܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ܀

17

ܚܙܺܝ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܰܪܢܺܝܬ ܒܰܥܒܳܕ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܘܰܒܨܶܢ̈ܥܳܬܳܟ ܪܢܺܝܬ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܡ ܐܽܘܪܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ: ܘܦܳܪܥܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܩܰܫܝܽܘܬ ܠܶܒܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ ܟܬܰܒ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܗܳܟܘܳܬ ܗ̱ܺܝ ܐܽܘܪܚܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܩܰܫܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ ܣܰܓܺܝ.

ܘܰܕܨܽܘܠܦܬܳܐ ܚܠܳܦ ܨܽܘܠܦܬܳܐ: ܘܰܟܘܳܝܳܐ ܚܠܳܦ ܟܘܳܝܳܐ: ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܗܳܟܘܳܬ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܟܰܢ: ܕܟܰܕܽܘ ܟܘܳܝܳܐ ܚܠܳܦ ܟܘܳܝܳܐ: ܘܨܽܘܠܦܬܳܐ ܚܠܳܦ ܨܽܘܠܦܬܳܐ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܚ ܬܰܫܢܺܝܩܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܕܗܰܘ ܕܥܳܒܶܕ ܟܘ̈ܳܝܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܨܽܘܠܦ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܶܐܬܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܢܰܦܫܳܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܳܐ: ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܚܠܳܦ ܚܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܚ ܬܰܫܢܺܝܩܶܗ ܘܡܰܘܬܶܗ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܩܳܛܶܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܶܐܬܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܰܣܢܺܝ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ: ܡܶܩܛܰܠ ܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܩܛܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܰܣܢܺܝ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ ܡܶܣܢܳܐ: ܘܰܐܒܶܐܫ ܠܶܗ ܡܰܒܳܐܫܽܘ: ܘܡܶܩܛܰܠ ܠܳܐ ܬܶܩܛܠܺܝܘܗ̱ܝ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܚ ܬܰܫܢܺܝܩܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܕܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ܀

19

ܘܗܰܘ ܕܶܐܬܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܰܫܒܽܘܩ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ: ܢܶܫܰܝ̈ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܪܳܐܶܓ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܘܢܶܣܰܒ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ: ܐܰܝܕܳܐ ܕܗܽܘ ܪܳܐܶܓ: ܩܳܛܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ ܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܗܽܘ ܒܣܰܡܳܐ ܐܰܘ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ: ܘܰܠܗܳܝ ܕܪܳܐܶܓ ܐܳܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܫܳܩܶܠ. ܘܰܒܩܰܫܝܽܘܬ ܠܶܒܶܗ ܒܰܥܠܳܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ: ܩܳܛܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܫܬܪܰܥ ܕܰܘܺܝܕ ܘܰܩܛܰܠ ܠܽܐܘܪܺܝܰܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. ܠܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܰܟܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܫܪܺܝܗ: ܘܠܳܐ ܬܶܩܛܽܘܠܶܝܗ ܡܶܩܛܰܠ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܚ ܡܰܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܫܳܪܶܐ ܠܳܗ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܩܳܛܶܠ ܠܳܗ ܡܶܩܛܰܠ.

ܘܰܕܬܶܫܰܪ ܠܳܟ ܕܗܳܟܰܢ ܗ̱ܽܘ: ܗܳܟܰܢ ܟܬܺܝܒ ܒܡܰܠܰܐܟܺܝ. ܐܰܣܠܶܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܥܰܠ ܕܰܐܣܗܕܶܬ ܒܰܝܢܰܝܟܽܘܢ ܠܢܶܫ̈ܰܝ ܛܰܠܝܽܘܬܟܽܘܢ: ܕܰܐܢ̱ـܬܽܘܢ ܕܰܓܶܠܬܽܘܢ ܒܗܶܝܢ: ܘܗܶܢܶܝܢ ܢܶܫܰܝ̈ ܩܝܳܡܟܽܘܢ. ܘܰܐܫܰܪ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܙܳܟܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܢ̈ܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܩܳܠܶܝܢ ܠܥܳܒܽܘܕ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܳܝܒܺܝܢ ܘܥܳܒܪܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܳܘܢ. ܘܟܰܕ ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܘ ܗܳܟܘܳܬ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܠܡܰܚܣܶܢ ܗ̱ܽܘ ܐܰܦܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܠܩܰܫ̈ܝܰܝ ܩܕܳܠܳܐ ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܢ ܡܶܬܥܒܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܘܡܳܚܶܐ ܠܡܰܢ ܕܰܩܫܶܐ ܡܶܢܶܗ ܙܘܳܪܳܐ ܚܰܕ: ܡܳܚܶܐ ܠܶܗ ܡܳܐܐ ܙܘܳܪ̈ܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ: ܐܰܘ ܒܟܺܐܦܳܐ ܡܳܚܶܐ ܬܳܠܰܚ ܠܶܗ ܡܽܘܚܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܚܰܕ ܙܘܳܪܳܐ. ܗܳܐ ܦܳܩܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܦܰܟܳܐ ܚܠܳܦ ܦܰܟܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܠܡܰܢ ܕܠܳܐ ܙܳܟܶܐ: ܘܠܳܐ ܕܡܳܚܶܐ ܠܶܗ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ: ܘܰܥܫܺܝܢ ܬܰܫܢܺܝܩܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ: ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܳܐܶܒ ܘܥܳܒܰܪ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܳܒ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܘ ܬܳܐܶܒ ܐܰܘ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ: ܫܒܰܩ ܘܫܳܒܶܩ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ܀

20

ܘܗܰܘ ܕܶܐܬܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܰܡܨܰܚܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܐܒܽܘܟ ܐܰܘ ܠܶܐܡܳܟ: ܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܡܶܕܶܡ ܗ̱ܽܘ ܦܰܩܕܶܗ ܗܳܟܘܳܬ. ܕܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܶܬܚܰܣܳܝܽܘ ܡܶܬܚܰܣܶܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܡܨܰܚܶܐ ܠܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܐܶܠܳܐ ܬܳܐܶܒ ܘܥܳܒܰܪ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ؟ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܒܶܗ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܕܡܰܢ ܕܰܡܨܰܚܶܐ ܠܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܡܳܬ ܢܡܽܘܬ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܦܰܩܕܽܘܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܣܪܳܢܶܗ: ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܒܗܰܬ ܡܶܢ ܟܳܗܢܳܐ ܘܡܶܢ ܟܢܽܘܫܬܳܐ: ܕܟܽܠܝܽܘܡ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܟܳܗܢܳܐ: ܕܠܳܐ ܒܳܗܶܬ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܳܚܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ ܕܝܰܠܕܽܘܟ ܘܪܰܒܝܽܘܟ؟ ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܡܨܰܚܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܘܳܐܬܶܐ ܡܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ: ܡܶܪܰܩ ܪܳܩܺܝܢ ܠܶܗ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܟܳܗܢܳܐ ܘܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܝܺܕܺܝܥ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ: ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܓܶܝܪ ܥܶܠܬܳܐ ܕܝܰܩܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܘܰܕܢܶܕܪ̈ܶܐ: ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܥܠܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܚܛܳܗܳܐ. ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܡܰܢܽܘ ܚܛܳܗܳܐ ܘܟܶܢ ܡܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ.

ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܶܬܐܶܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܗܳܟܘܳܬ: ܕܰܐܘ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܣܪܳܢܶܗ: ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܟܳܗܢܳܐ ܘܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܢܶܒܗܰܬ ܘܠܳܐ ܢܨܰܚܶܐ ܠܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܐܰܝܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܚ ܠܶܗ ܡܰܘܬܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܡܳܚܶܐ ܠܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܡܚܳܐ. ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܓܶܝܪ ܡܨܰܚܶܐ ܘܣܳܢܶܐ ܠܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܡܨܰܥܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܡܡܳܬ ܡܳܐܶܬ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܥܒܰܪ ܘܡܰܣܟܶܠ ܘܬܳܐܶܒ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܥܳܒܶܕ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܚܳܐܶܢ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ܀

21

ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܥܒܰܕ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܚܕܳܐ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܒܰܛܶܠ: ܕܒܰܚܕܳܐ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܐ ܢܚܰܕܶܬ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܡܶܟܺܝܠ ܠܰܡ ܝܽܘܕ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܚܕܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܫܰܪܟܳܐ ܠܰܡ ܕܶܝܢ ܟܽܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܣܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܕܰܢܫܰܡܫܽܘܢ ܘܢܶܥܒܪܽܘܢ. ܡܶܕܶܡ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܕܰܐܥܬܶܩ: ܒܠܺܝ ܠܶܗ ܘܩܰܪܺܝܒ ܗ̱ܽܘ ܠܰܚܒܳܠܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡ ܡܶܟܺܝܠ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܠܶܗ ܗ̱ܺܝ ܗܳܝ ܝܽܘܕ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܚܕܳܐ ܡܩܰܘܝܳܐ: ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܥܶܣܪܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܺܝܢ ܕܡܶܬܩܪܶܝܢ ܝܽܘܕ: ܕܗܳܘܶܐ ܥܶܣܪܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܺܝܢ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܣܺܝܡܺܝܳܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܶܣܪܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܺܝܢ ܕܟܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ: ܐܺܝܬܶܝܗ ܝܽܘܕ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ ܘܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܫܡܰܥ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܚܰܕ ܗ̱ܽܘ. ܕܬܶܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܟ ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܟ ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ ܢܰܦܫܳܟ. ܘܬܰܚܶܒ ܠܩܰܪܺܝܒܳܟ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܳܟ. ܠܳܐ ܬܶܩܛܽܘܠ. ܠܳܐ ܬܓܽܘܪ. ܠܳܐ ܬܶܓܢܽܘܒ. ܠܳܐ ܬܰܣܗܶܕ ܣܳܗܕܽܘܬ ܫܽܘܩܪܳܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܝܽܘܕ ܘܗܳܐ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܳܘܢ ܟܬܺܝܒܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܬܽܘܒ ܐ̱ܢܳܫ ܢܫܰܡܶܫ ܒܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܐܬܒܰܛܰܠܘ: ܐܰܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܝܶܐ ܒܗܽܘܢ: ܕܡܶܛܽܠ ܩܶܪܝܳܝܽܘܬܗܽܘܢ ܕܥܰܡܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒܘ ܘܡܶܛܽܠ ܡܡܰܪܡܪܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܐܶܬܺܝܗܶܒܘ܀

25

ܫܡܰܥ ܒܰܦܝܳܣܳܐ ܐܳܘ̄ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܰܚܙܺܝ ܕܟܽܠܳܗ ܩܰܫܝܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ: ܚܒܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܒܗܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܕܰܐܚܶܒ ܒܰܪ ܒܶܣܪܳܟ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܳܟ. ܐܰܝܟܳܐ ܚܙܶܐ ܠܳܟ ܡܰܣܟܠܳܢܳܐ ܕܩܳܛܶܠ ܢܰܦܫܶܗ ܡܳܐ ܕܰܐܣܟܶܠ: ܡܳܐ ܕܰܠܚܰܒܪܶܗ ܕܰܐܣܟܶܠ ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܐܰܣܟܶܠ ܩܳܛܶܠ ܘܠܳܐ ܚܳܐܶܣ؟ ܡܰܢ ܚܙܶܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܰܣܟܶܠܘ: ܕܥܰܘܰܪ ܥܰܝܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ: ܕܥܰܝܢܳܐ ܕܒܰܪ ܒܶܣܪܶܗ ܥܰܘܰܪ: ܥܰܠ ܕܰܐܣܟܶܠ: ܐܰܘ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܣܟܶܠ؟ ܡܰܢ ܚܙܶܐ ܠܳܟ ܕܰܡܚܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܘܦܰܪܣܝܳܗ ܥܰܠ ܕܰܐܣܟܠܰܬ: ܕܰܠܒܰܪ ܒܶܣܪܶܗ ܡܳܚܶܐ ܠܶܗ ܘܰܡܦܰܪܣܶܐ؟ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܚܳܐܶܣ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܝܟ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܘܰܡܫܰܢܩܺܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܚܰܕ ܕܚܰܕ؟

ܐܶܠܽܘ ܕܶܝܢ ܡܰܚܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܪܰܢ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܢܰܦܫܰܢ ܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܒܺܝܫ: ܘܠܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܒܶܣܪܰܢ ܡܰܒܶܐܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ. ܘܶܐܠܽܘ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܰܢ ܡܰܚܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܒܶܣܪܰܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܠܢܰܦܫܰܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܒܶܣܪܰܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܕܟܽܠܢܳܫ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܰܢ: ܟܰܕ ܚܢܰܢ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܺܝܢ ܬܳܒܥܺܝܢܰܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܒܶܣܪܰܢ: ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܠܛܰܫܢ ܣܰܝܦܳܐ ܘܛܰܝܶܒܢ ܕܢܶܡܚܶܐ ܒܢܰܦܫܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܛܰܝܒܺܝܢܰܢ ܠܰܢ ܙܰܝܢܳܐ ܕܢܶܛܰܪ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܡܛܰܝܒܺܝܢܰܢ ܠܰܢ ܚܰܪܒܳܐ ܕܢܶܡܚܶܐ ܒܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܳܕܳܡ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܥܰܠ ܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܚܳܐܶܝܢ ܒܗܽܘܢ ܥܳܒܽܘܕ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/209
Source:
Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 22: On the Judgments That Do Not Save Those Who Observe Them - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܕܥܰܠ ܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܚܳܐܶܝܢ ܒܗܽܘܢ ܥܳܒ̈ܽܘܕܰܝܗܽܘܢ” based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/209.
Bibliography:
Memra 22: On the Judgments That Do Not Save Those Who Observe Them - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܕܥܰܠ ܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܚܳܐܶܝܢ ܒܗܽܘܢ ܥܳܒ̈ܽܘܕܰܝܗܽܘܢ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/209.

Show Citation Styles