Aphrahat: Demonstration 21: On Persecution - ܬܚܘܝܬܐ ܕܪܕܘܦܝܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
3

ܘܬܘܒ ܫܐܠܬܗ ܡܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܟܬܝܒܐ ܒܚܙܩܝܐܝܠ܂ ܕܐܡܪ ܠܗ ܠܐܘܪܫܠܡ܂ ܕܣܕܘܡ ܠܡ ܘܒܢ̈ܬܗ ܢܬܒܢܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܘܐܢܬܝ ܘܒܢ̈ܬܟܝ ܬܗܘܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܦܫܩ ܠܝ ܡܟܝܠ ܡܠܬܐ ܗܕܐ܂ ܘܫܪܝ ܢܦܩ ܒܪܘܚܐ ܘܐܡܪ ܠܝ܂ ܕܗܢܐ ܕܐܡܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܠܐܘܪܫܠܡ܂ ܕܣܕܘܡ ܘܒ̈ܢܬܗ ܢܬܒܢܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܘܐܢܬܝ ܘܒܢ̈ܬܟܝ ܬܗܘܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܗܢܘ ܚܝܠܗ ܕܡܠܬܐ܂ ܕܣܕܘܡ ܘܒܢ̈ܬܗ ܗܘܝܢ ܒܝܬܒܗܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܘܢܫܬܥܒܕܢ ܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܐܘܪܫܠܡ ܘܒܢ̈ܬܗ ܗܘܝܢ ܒܓܐܝܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܘܟܕ ܫܡܥܬ ܡܢܗ ܗܢܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ܂ ܣܓܝ ܐܙܕܠܠ ܒܥ̈ܝܢܝ܂ ܘܐܡܪܬ ܠܗ܂ ܕܡ̈ܠܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܟܕ ܒܪܘܓܙܐ ܡܬܐܡܪ̈ܢ܂ ܟܠܗ ܦܬܓܡܐ ܕܪܘܓܙܐ ܗܘ܂ ܐܘ ܕܠܡܐ ܦܠܓܗ ܕܪܘܓܙܐ ܘܦܠܓܗ ܕܚܢܢܐ܂ ܘܐܡܪ ܕܦܬܓܡܐ ܕܪܘܓܙܐ ܟܘܠܗ ܪܘܓܙܐ ܡܠܐ܂ ܘܠܝܬ ܒܗ ܫܠܡܐ܂ ܘܐܡܪܬ ܠܗ܂ ܡܟܝܠ ܕܐܦܝܣܬܢܝ ܕܠܝܬ ܫܠܡܐ ܒܗܘ ܦܬܓܡܐ ܕܪܘܓܙܐ܂ ܫܡܥ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ܂ ܘܠܐ ܬܓܕܦ܂ ܘܐܢܐ ܐܦܝܣܟ ܥܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ܂ ܡܢ ܠܥܠ ܓܝܪ ܥܕܡܐ ܠܬܚܬ܂ ܟܘܠܗ ܦܬܓܡܐ ܒܪܘܓܙܐ ܐܬܡܠܠ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ ܠܐܘܪܫܠܡ܂ ܕܚܝ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ܂ ܕܠܐ ܥܒܕܬ ܣܕܘܡ ܘܒܢ̈ܬܗ܂ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬܝ ܐܢܬܝ ܘܒܢ̈ܬܟܝ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܒܗܬܝ ܘܩܒܠܝ ܚܦܪܟܝ܂ ܕܙܟܝܬܝ ܠܐܚܘ̈ܬܟܝ ܒܚܛܗ̈ܝܟܝ܂ ܘܗܢܝܢ ܐܙܕܕܩ ܝܬܝܪ ܡܢܟܝ܂ ܡܟܝܠ ܕܐܡܪ ܕܣܕܘܡ ܘܒ̈ܢܬܗ ܐܙܕܕܩ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܘܡܢ ܒ̈ܢܬܗ܂ ܘܙܟܬ ܐܘܪܫܠܡ ܠܣܕܘܡ ܒܚ̈ܛܗܝܗ܂ ܘܠܝܬܐ ܗܝ ܕܟܕ ܡܬܟܢܐ ܐܝܣܪܝܠ ܒܣܕܘܡ ܘܒܥܡܘܪܐ ܢܗܘܐ ܡܘܬܒܗ܂ ܡܛܠ ܕܓܦܬܗܘܢ ܡܢ ܓܦܬܐ ܗܝ ܕܣܕܘܡ܂ ܘܡܢ ܫܬܠܬܐ ܕܥܡܘܪܐ܂ ܘܥܢܒ̈ܝܗܘܢ ܡܪ̈ܝܪܢ܂ ܘܣܓܘ̈ܠܝܗܘܢ ܡܪܪܐ ܠܗܘܢ܂ ܘܐܦ ܐܫܥܝܐ ܫ̈ܠܝܛܝ ܣܕܘܡ ܘܥܡܐ ܕܥܡܘܪܐ ܩܪܐ ܐܢܘܢ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܡܬܟܢܫ ܐܝܣܪܝܠ ܒܣܕܘܡ ܘܒܥܡܘܪܐ ܘܠܝܐ ܕܢܬܒ܂ ܥܡ ܫ̈ܠܝܛܝ ܣܕܘܡ ܘܥܡ ܥܡܐ ܕܥܡܘܪܐ܂ ܘܥܠ ܓܦܬܐ ܕܣܕܘܡ ܘܥܠ ܫܬܠܬܐ ܕܥܡܘܪܐ܂ ܕܢܐܟܘܠ ܥܢܒ̈ܐ ܡܪ̈ܝܪܬܐ܂ ܘܢܗܘܐ ܩܛܦ ܣܓܘ̈ܠܐ ܕܡܪܪܐ܂ ܘܢܐܟܘܠ ܒܢ̈ܬܐ ܕܚܪܡܢܐ܂ ܘܢܠܒܫ ܢܘܠܐ ܕܓܘܓܝ܂ ܕܢܬܚܫܚ ܒܚܪ̈ܘܒܐ ܕܟܪܡܐ܂ ܘܢܬܗܦܟ ܒܟܣܦܐ ܡܣܠܝܐ܂ ܘܣܕܘܡ ܘܒܢ̈ܬܗ ܕܐܙܕܕܩ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܢܬܒܢܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܘܐܘܪܫܠܡ ܕܙܟܬ ܠܣܕܘܡ ܒܚ̈ܛܗܝܗ܂ ܬܩܘܐ ܒܚ̈ܛܗܝܗ ܘܬܬܢܝܚ ܥܠ ܚܒܠܐ܂ ܥܕܡܐ ܠܓܡܘܪܝܐ ܕܦܣܝܩ̈ܬܐ ܠܥܠܡ܀

4

ܘܐܡܪ ܚܙܩܝܐܝܠ܂ ܕܗܢܘ ܥܘܠܗ ܕܣܕܘܡ ܘܕܒ̈ܢܬܗ܂ ܕܒܐܝܕܐ ܕܒܝ̈ܫܐ ܘܕܡܣ̈ܟܢܐ ܠܐ ܐܚܕ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܚܙܝܬ ܒܗܝܢ ܗܦܟܬ ܐ̈ܢܝܢ܂ ܘܚܫܘܒ ܘܚܙܝ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܕܐܬܗܦܟܬ ܣܕܘܡ ܘܥܕܡܐ ܕܐܬܒܢܝܬ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܗܘܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܫܬ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܐܣܬܒܪ ܐܒܪܗܡ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ܂ ܕܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܠܫܢܬܐ ܐܚܪܬܐ܂ ܐܗܦܘܟ ܠܘܬܟ ܘܢܗܘܐ ܒܪܐ ܠܣܪܐ ܐܢܬܬܟ܂ ܡܢ ܗܘ ܙܒܢܐ ܥܕܡܐ ܕܥܠ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ ܡܐܬ̈ܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܘܗܘܘ ܒܡܨܪܝܢ ܒ̈ܢܝ ܝܥܩܘܒ ܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܕܗܘܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܕܡܢ ܟܕ ܐܬܒܛܢ ܐܝܣܚܩ ܘܐܬܗܦܟܬ ܣܕܘܡ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܡܢ ܡܦܩܬܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ܂ ܥܕ ܡܬܒܢܝܐ ܐܘܪܫܠܡ ܒܢܝܢܗ ܪܒܐ ܒܝܕ ܫܠܝܡܘܢ܂ ܘܐܬܒܢܝ ܗܝܟܠܐ܂ ܗܘܝܢ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܡܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܕܡܢ ܒܛܢܗ ܕܐܝܣܚܩ ܘܕܐܬܗܦܟܬ ܣܕܘܡ܂ ܥܕܡܐ ܠܒܢܝܢܗ ܪܒܐ ܕܐܘܪܫܠܡ܂ ܗܘܝܢ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܫܬ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܡܢ ܒܢܝܢܗ ܪܒܐ ܕܐܘܪܫܠܡ܂ ܥܕ ܚܪܒܐ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܚܘܫܒܢܐ ܕܟܠܗܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܕܗܦܘܟܝܐ ܕܣܕܘܡ܂ ܥܕܡܐ ܕܚܪܒܬ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܕܐ܂ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܕܚܪܒܬ ܣܕܘܡ ܘܒ̈ܢܬܗ܂ ܡܢ ܩܕܡ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܬܒܬ܂ ܕܗܝ ܝܬܝܪ ܙܕܝܩܐ ܗܘܬ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܡܟܝܠ ܟܘܠܗ ܚܘܫܒܢܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܕܡܢ ܗܦܘܟܝܗ ܕܣܕܘܡ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ ܦܝܠܝܦܘܣ ܡܩܕܘܢܝܐ܂ ܬܪ̈ܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܬ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܡܢ ܟܕ ܚܪܒܬ ܐܘܪܫܠܡ ܒܝܕ ܒܒ̈ܠܝܐ ܥܕܡܐ ܠܗ ܠܙܒܢܐ ܗܢܐ܂ ܬܫܥܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܐܘܪܫܠܡ ܝܬܒܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܪܒܘܗ ܒܒ̈ܠܝܐ܂ ܗܠܝܢ ܫܒ̈ܥܝܢ ܫܒ̈ܘܥܝܢ ܕܣܗܕ ܥܠܝܗܘܢ ܕܢܝܐܝܠ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܚܪܒܬ ܚܘܪܒܗ ܐܚܪܝܐ ܒܝܕ ܪ̈ܗܘܡܝܐ܂ ܕܬܘܒ ܠܐ ܝܬܒܐ ܠܥܠܡ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܢܝܚܬ ܠܗ ܥܠ ܚܒܠܐ܂ ܥܕܡܐ ܠܓܡܘܪܝܐ ܕܦܣܝܩ̈ܬܐ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܕܚܘܪܒܗ ܕܐܘܪܫܠܡ ܩܕܡܝܐ ܘܐܚܪܝܐ܂ ܗܘܝܢ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܟܕ ܬܦܘܩ ܡܢܗܝܢ ܫܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܕܒܒܠ܂ ܗܘܝܢ ܠܗܝܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ܀

5

ܗܢܐ ܟܘܠܗ ܦܝܣܐ ܟܬܒܬ ܠܟ܂ ܡܛܠ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܩܝܡ ܠܢ ܠܡܬܟܢܫܘ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܣܕܘܡ ܕܥܘܠܗ ܠܐ ܣܓܝ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܘܪܫܠܡ܂ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܬܒܬ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܥܠܡ ܠܐ ܝܬܒܐ܂ ܐܘܪܫܠܡ ܕܣܓܝ ܥܘܠܗ ܡܢ ܕܣܕܘܡ ܘܕܒܢ̈ܬܗ ܐܝܟܢܐ ܝܬܒܐ܂ ܣܕܘܡ ܠܬܪܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܬ ܫ̈ܢܝܢ ܠܐ ܪܚܡ ܥܠܝܗ ܐܠܗܐ܂ ܕܠܡܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܡܪܚܡ܂ ܕܥܕܟܝܠ ܬܠܬܡܐܐ ܐܢܝܢ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܚܪܒܬ܂ ܠܗܢܐ ܚܘܫܒܢܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܝܒ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܐܡܪ܂ ܕܣܕܘܡ ܘܒܢ̈ܬܗ ܢܬܩܢܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܘܠܐܘܪܫܠܡ ܐܡܪ܂ ܕܐܢܬܝ ܘܒ̈ܢܬܟܝ ܬܗܘܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܗܢܘ ܚܝܠܗ ܕܡܠܬܐ܂ ܕܠܥܠܡ ܠܐ ܝܬܒܢ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܪܓܙ ܥܠܝܗ ܡܪܝܐ ܗܟܢܐ ܠܛܗ܂ ܕܠܐ ܬܙܕܪܥ ܘܠܐ ܬܘܥܐ܂ ܘܠܐ ܢܣܩ ܒܗ ܟܠ ܥܣܒ܂ ܐܠܐ ܬܗܘܐ ܐܝܟ ܣܕܘܡ ܘܥܡܘܪܐ ܕܪܓܙ ܥܠܝܗܝܢ ܡܪܝܐ܂ ܘܠܐ ܐܬܪܥܝ ܠܗܝܢ܂ ܡܟܝܠ ܐܬܛܦܝܣ ܐܘ ܫܡܘܥܐ܂ ܕܣܕܘܡ ܘܒܢ̈ܬܗ ܠܥܠܡ ܠܐ ܝܬܒܢ܂ ܐܠܐ ܢܗܘܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܐܝܟ ܗܘ ܙܒܢܐ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܬܒܢ ܗ̈ܘܝ܂ ܘܐܝܟ ܙܒܢܐ ܕܪܓܙ ܥܠܝܗܝܢ ܡܪܝܐ܂ ܘܠܐ ܐܬܪܥܝ ܠܗܝܢ܂ ܘܐܘܪܫܠܡ ܘܒܢܬ̈ܗ ܢܗܘܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܐܝܟ ܙܒܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܚܘܪܒܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܛܘܪܐ ܕܐܡܘܪ̈ܝܐ܂ ܕܒܗ ܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܡܕܒܚܐ܂ ܟܕ ܦܟܪ ܥܠܘܗܝ ܠܐܝܣܚܩ ܒܪܗ܂ ܘܐܝܟ ܕܚܪܝܒ ܗܘܐ ܟܕ ܙܒܢ ܕܘܝܕ ܐܕܪܐ ܡܢ ܐܪܢ ܝܒܘܣܝܐ܂ ܘܒܢܐ ܬܡܢ ܡܕܒܚܐ܂ ܘܐܣܬܟܠ ܘܚܙܝ ܕܗܘ ܛܘܪܐ ܕܩܪܒ ܒܗ ܐܒܪܗܡ ܠܒܪܗ܂ ܗܘܝܘ ܛܘܪܐ ܕܝܒܘܣ ܕܗܝ ܗܝ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܗܝ ܕܘܟܬܐ ܕܐܕܪܐ ܕܙܒܢ ܕܘܝܕ ܡܢ ܐܪܢ܂ ܗܝ ܗܝ ܕܐܬܒܢܝ ܒܗ ܗܝܟܠܐ܂ ܗܟܢܐ ܗܘܝܐ ܐܘܪܫܠܡ ܒܚܘܪܒܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܘܐܣܬܟܠ ܕܟܕ ܐܬܢܒܝ ܚܙܩܝܐܝܠ ܗܢܐ ܦܬܓܡܐ܂ ܥܕܟܝܠ ܐܘܪܫܠܡ ܝܬܒܐ ܗܘܬ ܒܪܒܘܬܗ܂ ܘܡܪ̈ܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܒܓܘܗ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ܂ ܘܦܬܓܡܐ ܕܐܡܪ ܢܒܝܐ ܒܪܘܓܙܐ ܘܒܚܣܕܐ ܐܡܪ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ܀

6

ܐܣܬܟܠ ܘܚܙܝ ܫܡܘܥܐ܂ ܕܐܠܘ ܝܗܒ ܐܠܗܐ ܣܒܪܐ ܠܣܕܘܡ ܘܠܚܒܪ̈ܬܗ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܒܢܘܪܐ ܘܒܟܒܪܝܬܐ ܗܦܟ ܗܘܐ ܠܗܝܢ܂ ܐܬܗ ܕܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ ܕܥܠܡܐ܂ ܐܠܐ ܡܫܠܡ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܝܕ ܚܕܐ ܡܢ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܕܢܬܪܕܘܢ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܂ ܕܟܕ ܐܫܩܝ ܐܪܡܝܐ ܟܣܐ ܕܚܡܬܐ ܠܥܡܡ̈ܐ ܘܠܡܠܟܘ̈ܬܐ܂ ܐܡܪ ܗܘܐ ܥܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ܂ ܕܒܬܪ ܕܫܬܝܢ ܟܣܐ ܡܗܦܟ ܐܢܐ ܫܒܝܬܐ ܕܥܝܠܡ ܘܕܨܘܪ ܘܕܨܝܕܢ܂ ܘܕܒ̈ܢܝ ܥܡܘܢ ܘܕܡܘܐܒ܂ /ܘܕܐܕܘܡ/ ܘܥܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܐܡܪ܂ ܕܒܐܚܪܝܬ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܗܦܟ ܫܒܝܬܗ܂ ܘܚܙܝܢܢ܂ ܕܨܘܪ܂ ܝܬܒܐ ܘܟܗܝܢܐ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܛܥܬ ܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܫܩܠܬ ܐܓܪܐ ܡܢ ܐܓܝܪ̈ܬܗ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܙܢܝܬ ܒܟܠܗܝܢ ܡܠܟ̈ܘܬܐ܂ ܘܢܣܒܬ ܟܢܪܐ܂ ܘܢܩܫܬ ܫܦܝܪ܂ ܘܐܣܓܝܬ ܙܡܪܐ܂ ܘܐܦ ܐܬܪܐ ܕܥܝܠܡ ܝܬܝܒ ܘܟܗܝܢ܂ ܘܥܠ ܒܒܠ ܐܡܪ ܐܪܡܝܐ܂ ܕܬܦܠ ܒܒܠ ܘܠܐ ܬܩܘܡ܂ ܘܗܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ܂ ܘܐܦ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܒܚܘܪܒܐ ܝܬܝܒܐ܂ ܘܐܦ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܐܡܪ܂ ܕܬܦܠ ܘܠܐ ܬܘܣܦ ܠܡܩܡ ܒܬܘܠܬܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܐܫܬܒܩܬ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܘܠܝܬ ܕܡܩܝܡ ܠܗ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܫܪܝܪܐ ܢܒܝܘܬܐ ܗܝ ܕܐܡܪ ܐܪܡܝܐ ܥܠ ܒܒܠ܂ ܐܦ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܫܪܝܪܐ ܘܡܗܝܡܢܐ܂ ܘܐܫܥܝܐ ܐܡܪ ܠܗ ܠܐܘܪܫܠܡ܂ ܕܬܘܒ ܠܐ ܐܪܓܙ ܥܠܝܟܝ܂ ܘܠܐ ܟܐܐ ܒܟܝ܂ ܫܪܝܪܐܝܬ ܬܘܒ ܠܐ ܪܓܙ ܥܠܝܗ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܟܐܐ ܒܗ ܠܥܠܡ܂ ܡܛܠ ܕܒܚܘܪܒܗ ܠܘ ܗܘ ܟܐܐ ܒܗ܂ ܘܠܐ ܗܝ ܡܪܓܙܐ ܠܗ܀

7

ܘܥܠ ܕܡܚܣܕܝܢ ܠܢ ܕܡܬܪܕܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܡܬܦܪܩܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܢܒܗܬܘܢ ܗܢܘܢ ܕܒܟܠܙܒܢ ܐܬܪܕܦܘ܂ ܘܠܫܢ̈ܝܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܥܕ ܡܬܦܪܩܝܢ܂ ܐܫܬܥܒܕܘ ܒܡܨܪܝܢ ܡܐ̈ܬܝܢ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܫܥܒܕܘ ܡܕܝ̈ܢܝܐ ܠܐܝܣܪܝܠ ܒܝܘܡ̈ܝ ܒܪܩ ܘܕܒܘܪܐ܂ ܘܐܫܬܠܛܘ ܒܗܘܢ ܡܘܐܒ̈ܝܐ ܒܝܘܡ̈ܝ ܐܗܘܪ܂ ܘܥܡܘܢ̈ܝܐ ܒܝܘܡ̈ܝ ܢܦܬܚ܂ ܘܦܠܫܬ̈ܝܐ ܒܝܘܡ̈ܝ ܫܡܫܘܢ܂ ܘܐܦ ܒܝܘܡ̈ܝ ܥܠܝ ܘܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ܂ ܘܐܕܘܡ̈ܝܐ ܒܝܘܡ̈ܝ ܐܚܒ܂ ܘܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܝܘܡ̈ܝ ܚܙܩܝܐ܂ ܘܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܡܢ ܐܬܪܗܘܢ ܥܩܪ ܘܒܕܪ ܐܢܘܢ܂ ܘܟܕ ܣܓܝ ܒܩܐ ܘܪܕܐ ܐܢܘܢ܂ ܠܐ ܐܟܫܪܘ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܡܚܝܬ ܠܒܢܝ̈ܟܘܢ܂ ܘܡܪܕܘܬܐ ܠܐ ܩܒܠܘ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܪ܂ ܕܦܣܩܬ ܢܒ̈ܝܐ ܘܩܛܠܬ ܐܢܘܢ ܒܡܐܡܪ ܦܘܡܝ܂ ܘܠܐܘܪܫܠܡ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܒܟܐܒ̈ܐ ܘܒܡܚܘ̈ܬܐ ܐܬܪܕܝ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܕܠܡܐ ܬܢܕ ܢܦܫܝ ܡܢܟܝ܂ ܘܗܢܘܢ ܫܒܩܘܗܝ ܘܣܓܕܘ ܠܦܬܟܪ̈ܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܥܠܝܗܘܢ ܐܪܡܝܐ܂ ܕܙܠܘ ܠܓܙܪ̈ܬܐ ܪ̈ܚܝܩܬܐ ܘܠܩܕܪ ܫܕܪܘ ܘܛܒ ܐܣܬܟܠܘ܂ ܘܚܙܘ ܐܢ ܗܘܬ ܐܝܟ ܗܕܐ܂ ܐܢ ܡܚܠܦܝܢ ܥܡܡ̈ܐ ܐܠܗܝܗ̈ܘܢ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘܘ ܐܠܗ̈ܐ܂ ܘܥܡܝ ܚܠܦ ܐܝܩܪܗ ܒܕܠܐ ܝܘܬܪܢ܂ ܬܡܗܘ ܫܡܝܐ ܥܠ ܗܕܐ܂ ܘܙܘܥܘ ܘܕܚܠܘ ܛܒ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܒܝ̈ܫܢ ܥܒܕ ܥܡܝ܂ ܠܝ ܫܒܩܘ ܡܒܘܥܐ ܕܡ̈ܝܐ ܚ̈ܝܐ܂ ܘܐܙܠܘ ܚܦܪܘ ܠܗܘܢ ܓܘܒ̈ܐ܂ ܓܘܒ̈ܐ ܪ̈ܥܝܥܐ/ܐܪܥܝܥܐ/ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܒܐ ܒܗܘܢ ܡܝ̈ܐ܂ ܓܘܒ̈ܐ ܓܝܪ ܐܪ̈ܥܝܥܐ ܕܚܠܬ ܨܠܡ̈ܐ ܗܝ ܘܦܬܟܪ̈ܐ܂ ܘܫܡܝܐ ܕܡܬܡܗ ܠܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܣܓܕܘ ܠܚܝܠܘ̈ܬܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܘܡܩܒܠܝܢ ܫܡܝܐ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܡܬܟܪܟܝܢ ܐܝܟ ܡܓܠܬܐ܂ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ ܢܬܪ܀

9

ܝܥܩܘܒ ܪܕܝܦܐ ܘܥܣܘ ܪܕܘܦܐ܂ ܝܥܩܘܒ ܩܒܠ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܘܒܘܟܪܘܬܐ܂ ܘܥܣܘ ܐܣܬܠܝ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ܂ ܝܘܣܦ ܪܕܝܦܐ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܪ̈ܕܘܦܐ܂ ܝܘܣܦ ܐܬܬܪܝܡ܂ ܘܪ̈ܕܘܦܘܗܝ ܣܓܕܘ ܠܗ܂ ܘܐܫܬܠܡܘ ܚܠܡ̈ܘܗܝ ܘܚܙܘܘܗ̈ܝ܂ ܘܝܘܣܦ ܪܕܝܦܐ ܕܡܘܬܐ ܗܘ ܕܝܫܘܥ ܪܕܝܦܐ܂ ܝܘܣܦ ܐܠܒܫܗ ܐܒܘܗܝ ܟܘܬܝܢܐ ܕܦܕܝ̈ܬܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܠܒܫܗ ܐܒܘܗܝ ܦܓܪܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܂ ܝܘܣܦ ܪܚܡ ܗܘܐ ܠܗ ܐܒܘܗܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܚܘܗ̈ܝ܂ ܘܝܫܘܥ ܪܚܡܗ ܘܚܒܝܒܗ ܕܐܒܘܗܝ܂ ܝܘܣܦ \ܚܠܡ ܚ̈ܠܡܐ ܘܚܙܐ ܚ̈ܙܘܐ/ܚܙܐ ܚܙ̈ܘܐ ܘܚܠܡ ܚ̈ܠܡܐ܂/ ܘܝܫܘܥ ܡܠܝ ܚ̈ܙܘܐ ܘܢܒ̈ܝܐ܂ ܝܘܣܦ ܪܥܝܐ ܥܡ ܐܚܘܗ̈ܝ܂ ܘܝܫܘܥ ܪܒ ܪ̈ܥܘܬܐ܂ ܝܘܣܦ ܟܕ ܫܕܪܗ ܐܒܘܗܝ ܠܡܣܥܪ ܠܐܚ̈ܘܗܝ ܚܙܐܘܗܝ ܕܐܬܐ܂ ܘܐܬܚܫܒܘ ܠܡܩܛܠܗ܂ ܘܝܫܘܥ ܟܕ ܫܕܪܗ ܐܒܘܗܝ ܠܡܣܥܪ ܠܐܚܘܗ̈ܝ܂ ܐܡܪܘ ܕܗܢܘ ܝܪܬܐ ܬܘ ܢܩܛܠܝܘܗܝ܂ ܝܘܣܦ ܐܪܡܝܘܗܝ ܐܚܘܗ̈ܝ ܒܓܘܒܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܚܬܘܗܝ ܐܚܘܗ̈ܝ ܠܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܝܘܣܦ ܣܠܩ ܡܢ ܓܘܒܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܝܘܣܦ ܒܬܪ ܕܣܠܩ ܡܢ ܓܘܒܐ ܐܫܬܠܛ ܥܠ ܐܚܘܗ̈ܝ܂ ܘܝܫܘܥ ܒܬܪ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܝܗܒ ܠܗ ܐܒܘܗܝ ܫܡܐ ܪܒܐ ܘܡܝܬܪܐ ܕܢܫܬܥܒܕܘܢ ܠܗ ܐܚܘܗ̈ܝ܂ ܘܡܬܣܝܡܝܢ ܒܥܠܕܒܒܘܗ̈ܝ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܂ ܝܘܣܦ ܟܕ ܐܫܬܘܕܥ ܐܢܘܢ ܠܐܚܘܗ̈ܝ܂ ܒܗܬܘ ܘܕܚܠܘ ܘܐܬܕܡܪܘ ܒܪܒܘܬܗ܂ ܘܝܫܘܥ ܟܕ ܐܬܐ ܒܙܒܢܐ ܐܚܪܝܐ ܕܡܬܓܠܐ ܒܪܒܘܬܗ܂ ܒܗܬܝܢ ܘܕܚܠܝܢ ܘܡܬܪܗܒܝܢ ܐܚܘ̈ܗܝ ܕܨܠܒܘܗܝ ܩܕܡܘܗܝ܂ ܝܘܣܦ ܕܝܢ ܒܡܘܠܟܢܗ ܕܝܗܘܕܐ ܐܙܕܒܢ ܠܡܨܪܝܢ܂ ܘܝܫܘܥ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܝܗܘܕܐ ܐܣܟܪܝܘܛܐ ܐܫܬܠܡ ܠܝܗܘܕ̈ܝܐ܂ ܝܘܣܦ ܟܕ ܙܒܢܘܗܝ ܠܐ ܝܗܒ ܦܬܓܡ ܠܐܚܘܗ̈ܝ܂ ܘܝܫܘܥ ܠܐ ܡܠܠ ܘܝܗܒ ܦܬܓܡܐ ܠܕܝ̈ܢܐ ܕܕܢܘܗܝ܂ ܝܘܣܦ ܒܥܘܠܐ ܐܫܠܡܗ ܡܪܗ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܒܥܘܠܐ ܚܝܒܘܗܝ ܒܢ̈ܝ ܥܡܗ܂ ܝܘܣܦ ܐܫܠܡ ܬܪ̈ܝܢ ܠܒܘܫܘܗ̈ܝ܂ ܚܕ ܒܝܕ ܐܚܘ̈ܗܝ ܘܚܕ ܒܝܕ ܐܢܬܬ ܡܪܗ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܫܠܡ ܠܒܘܫܘ̈ܗܝ܂ ܘܦܠܓܘ ܐܢܘܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐ܂ ܝܘܣܦ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܩܡ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ܂ ܘܗܘܐ ܡܪܐ ܠܡܨܪܝܢ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܝܟ ܒܪ ܫ̈ܢܝܢ ܬܠܬܝܢ ܐܬܐ ܠܝܘܪܕܢܢ ܕܢܥܡܕ܂ ܘܩܒܠ ܪܘܚܐ ܘܢܦܩ ܠܡܟܪܙܘ܂ ܝܘܣܦ ܦܪܢܣ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܒܠܚܡܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܦܪܢܣ ܠܥܠܡܐ ܟܘܠܗ ܡܢ ܠܚܡܗ ܕܚ̈ܝܐ܂ ܝܘܣܦ ܢܣܒ ܒܪܬ ܟܘܡܪܐ ܥܘܠܐ ܘܛܢܦܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܩܪܒ ܠܘܬܗ ܥܕܬܐ ܡܢ ܥܡܡ̈ܐ ܛܡܐ̈ܐ܂ ܝܘܣܦ ܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ ܒܡܨܪܝܢ܂ ܘܝܫܘܥ ܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ ܒܐܘܪܫܠܡ܂ ܝܘܣܦ ܐܣܩܘ ܐܚܘ̈ܗܝ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܡܢ ܡܨܪܝܢ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܩܝܡܗ ܐܒܘܗܝ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܘܐܣܩ ܦܓܪܗ ܥܡܗ ܠܫܡܝܐ܂ ܟܕ`ܠܐ ܡܚܒܠ܀

10

ܘܐܦ ܡܘܫܐ ܪܕܝܦܐ ܘܝܫܘܥ ܪܕܝܦܐ܂ ܡܘܫܐ ܟܕ ܐܬܝܠܕ ܛܫܝܘܗܝ ܕܠܐ ܢܬܩܛܠ ܡܢ ܪ̈ܕܘܦܘܗܝ܂ ܘܝܫܘܥ ܟܕ ܐܬܝܠܕ ܐܥܪܩܘܗܝ ܠܡܨܪܝܢ ܕܠܐ ܢܩܛܠܝܘܗܝ ܗܪܘܕܣ ܪܕܘܦܗ܂ ܒܝܘܡ̈ܝ ܡܘܫܐ ܟܕ ܐܬܝܠܕ ܡܬܚܢܩܝܢ ܛܠܝܐ̈ ܒܢܗܪܐ܂ ܘܒܝܠܝܕܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܡܬܩܛܠܝܢ ܛܠܝܐ̈ ܒܝܬ ܠܚܡ ܘܒܬܚܘ̈ܡܝܗ܂ ܠܡܘܫܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܠܗܐ܂ ܕܡܝܬܘ ܠܗܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܒܥܝܢ ܗܘܘ ܢܦܫܟ܂ ܘܠܝܘܣܦ ܐܡܪ ܡܠܐܟܐ ܒܡܨܪܝܢ܂ ܕܩܘܡ ܫܩܘܠ ܠܛܠܝܐ ܘܙܠ ܠܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܡܛܠ ܕܡܝܬܘ ܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܗܘܘ ܢܦܫܗ ܕܛܠܝܐ ܠܡܥܕܝܘ܂ ܡܘܫܐ ܐܦܩ ܠܥܡܗ ܡܢ ܫܘܥܒܕܗ ܕܦܪܥܘܢ܂ ܘܝܫܘܥ ܦܪܩ ܟܘܠ ܥܡܡ̈ܝܢ ܡܢ ܫܘܥܒܕܗ ܕܣܛܢܐ܂ ܡܘܫܐ ܐܬܪܒܝ ܒܝܬ ܦܪܥܘܢ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܬܪܒܝ ܒܡܨܪܝܢ ܟܕ ܐܥܪܩܗ ܝܘܣܦ ܠܬܡܢ܂ ܡܪܝܡ ܩܡܬ ܥܠ ܣܦܬ ܢܗܪܐ܂ ܟܕ ܛܐܦ ܡܘܫܐ ܒܡ̈ܝܐ܂ ܘܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܠܝܫܘܥ܂ ܟܕ ܣܒܪܗ ܓܒܪܝܐܝܠ ܡܠܐܟܐ܂ ܡܘܫܐ ܟܕ ܢܟܣ ܐܡܪܐ ܐܬܩܛܠܘ ܒܘܟܪ̈ܝܗܘܢ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܡܪܐ ܕܫܪܪܐ܂ ܟܕ ܨܠܒܘܗܝ܂ ܒܩܛܠܗ ܡܝܬ ܥܡܐ ܩܛܘܠܗ܂ ܡܘܫܐ ܐܚܬ ܡܢܢܐ ܠܥܡܗ܂ ܘܝܫܘܥ ܝܗܒ ܦܓܪܗ ܠܥܡܡ̈ܐ܂ ܡܘܫܐ ܐܚܠܝ ܡ̈ܝܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܒܩܝܣܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܚܠܝ ܡܪܝܪܘܬܢ ܒܨܠܝܒܗ ܒܩܝܣܐ ܕܙܩܝܦܗ܂ ܡܘܫܐ ܐܚܬ ܢܡܘܣܐ ܠܥܡܗ܂ ܘܝܫܘܥ ܝܗܒ ܕܝܬܩܘ̈ܗܝ ܠܥܡܡ̈ܐ܂ ܡܘܫܐ ܙܟܐ ܠܥܡܠܝܩ ܒܦܪܣ ܐܝܕܘܗ̈ܝ܂ ܘܝܫܘܥ ܙܟܐ ܠܣܛܢܐ ܒܢܝܫܐ ܕܨܠܝܒܗ܂ ܡܘܫܐ ܐܦܩ ܡ̈ܝܐ ܡܢ ܟܐܦܐ ܠܥܡܗ܂ ܘܝܫܘܥ ܠܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܫܕܪܗ ܕܢܫܩܘܠ ܒܝܬ ܥܡܡ̈ܐ ܝܘܠܦܢܗ܂ ܡܘܫܐ ܫܩܠ ܬܚܦܝܬܐ ܡܢ ܐܦܘܗ̈ܝ ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܐܠܗܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܫܩܠ ܬܚܦܝܬܐ ܡܢ ܐܦܝܗ̈ܘܢ ܕܥܡܡ̈ܐ܂ ܕܢܫܡܥܘܢ ܘܢܩܒܠܘܢ ܝܘܠܦܢܗ܂ ܡܘܫܐ ܣܡ ܐܝܕܗ ܥܠ ܫܠܝܚܘܗ̈ܝ ܘܩܒܠܘ ܟܗܢܘܬܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܣܡ ܐܝܕܗ ܥܠ ܫܠܝܚ̈ܘܗܝ ܘܩܒܠܘ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܂ ܡܘܫܐ ܣܠܩ ܠܛܘܪܐ ܘܡܝܬ ܬܡܢ܂ ܘܝܫܘܥ ܣܠܩ ܠܫܡܝܐ ܘܝܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܕܐܒܘܗܝ܀

13

ܘܐܦ ܕܘܝܕ ܪܕܝܦܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܪܕܝܦܐ܂ ܕܘܝܕ ܐܬܡܫܚ ܡܢ ܫܡܘܐܝܠ܂ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܚܠܦ ܫܐܘܠ ܕܚܛܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܬܡܫܚ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܕܢܗܘܐ ܟܗܢܐ ܪܒܐ܂ ܚܠܦ ܟܗ̈ܢܐ ܥܒܪ̈ܝ ܢܡܘܣܐ܂ ܕܘܝܕ ܐܬܪܕܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܫܝܚܘܬܗ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܬܪܕܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܫܝܚܘܬܗ܂ ܕܘܝܕ ܐܡܠܟ ܠܘܩܕܡ ܥܠ ܚܕ ܫܒܛܐ ܒܠܚܘܕ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܥܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܡܠܟ ܡܢ ܩܕܝܡ ܥܠ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܗܝܡܢܘ ܒܗ܂ ܘܒܚܪܬܐ ܡܡܠܟ ܥܠ ܟܠܗ ܥܠܡܐ܂ ܕܘܝܕ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܡܫܚܗ ܫܡܘܐܝܠ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܝܟ ܒܪ ܫ̈ܢܝܢ ܬܠܬܝܢ ܩܒܠ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܡܢ ܝܘܚܢܢ܂ ܕܘܝܕ ܢܣܒ ܬܪ̈ܬܝܢ ܒ̈ܢܬ ܡܠܟܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܢܣܒ ܬܪ̈ܬܝܢ ܒܢ̈ܬ ܡܠܟܐ܂ ܟܢܘܫܬ ܥܡܐ ܘܟܢܘܫܬ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܕܘܝܕ ܦܪܥ ܛܒܬܐ ܠܫܐܘܠ ܒܥܠܕܒܒܗ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܠܦ ܕܨܠܘ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒ̈ܝܟܘܢ܂ ܕܘܝܕ ܠܒܗ ܕܐܠܗܐ ܘܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܕܘܝܕ ܩܒܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܐܘܠ ܪܕܘܦܗ܂ ܘܝܫܘܥ ܩܒܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܪܕܘܦܗ܂ ܕܘܝܕ ܒܟܐ ܒܐܘ̈ܠܝܬܗ ܥܠ ܫܐܘܠ ܒܥܠܕܒܒܗ ܟܕ ܡܝܬ܂ ܘܝܫܘܥ ܒܟܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܪܕܘܦܬܗ ܕܥܬܝܕܐ ܕܬܚܪܒ܂ ܕܘܝܕ ܐܫܠܡ ܡܠܟܘܬܐ ܠܫܠܝܡܘܢ܂ ܘܐܬܟܢܫ ܠܘܬ ܥܡܗ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܫܠܡ ܐܩܠܝ̈ܕܐ ܠܫܡܥܘܢ ܘܣܠܩ ܘܐܙܠ ܠܘܬ ܡܫܕܪܢܗ܂ ܡܛܠ ܕܘܝܕ ܡܫܬܒܩܝܢ ܚܛܗ̈ܐ ܠܝܠܕܘ̈ܗܝ܂ ܘܡܛܠ ܝܫܘܥ ܡܫܬܒܩܝܢ ܚܛܗ̈ܐ ܠܥܡܡ̈ܐ܀

18

ܘܐܦ ܕܢܝܐܝܠ ܪܕܝܦܐ ܘܝܫܘܥ ܪܕܝܦܐ܂ ܕܢܝܐܝܠ ܐܬܪܕܦ ܡܢ ܟܠܕܝ̈ܐ ܟܢܫܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܪ̈ܫܝܥܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܪܕܦܘܗܝ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܟܢܫܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܥܘ̈ܠܐ܂ ܕܢܝܐܝܠ ܐܟܠܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܟܠܕ̈ܝܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܟܠܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܩܕܡ ܗܓܡܘܢܐ܂ ܠܕܢܝܐܝܠ ܐܪܡܝܘܗܝ ܒܓܘܒܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ܂ ܘܐܫܬܘܙܒ ܘܣܠܩ ܡܢ ܓܘܗ ܟܕ ܙܟܝ܂ ܘܠܝܫܘܥ ܐܚܬܘ ܠܓܘܒܐ ܕܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܘܣܠܩ ܘܠܐ ܐܫܬܠܛ ܒܗ ܡܘܬܐ܂ ܥܠ ܕܢܝܐܝܠ ܣܒܪܘ ܕܡܐ ܕܢܦܠ ܒܓܘܒܐ ܬܘܒ ܠܐ ܣܠܩ܂ ܘܥܠ ܝܫܘܥ ܐܡܪܘ܂ ܕܡܟܝܠ ܕܢܦܠ ܠܐ ܡܘܣܦ ܠܡܩܡ܂ ܡܢ ܕܢܝܐܝܠ ܐܣܬܟܪ ܦܘܡܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ܂ ܝܥܢ̈ܐ ܘܡܚܒ̈ܠܢܐ܂ ܘܡܢ ܝܫܘܥ ܐܣܬܟܪ ܦܘܡܗ ܕܡܘܬܐ ܝܥܢܐ ܘܡܚܒܠ ܨܘܪ̈ܬܐ܂ ܠܓܘܒܗ ܕܕܢܝܐܝܠ ܚܬܡܘ ܘܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܙܗܝܪܘܬܐ܂ ܘܠܩܒܪܗ ܕܝܫܘܥ ܢܛܪܘܗܝ ܒܙܗܝܪܘܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪܘ ܕܦܩܘܕ ܡܙܕܗܪܝܢ ܒܩܒܪܐ܂ ܟܕ ܣܠܩ ܕܢܝܐܝܠ ܒܗܬܘ ܐ̈ܟܠܝ ܩܪ̈ܨܘܗܝ܂ ܘܟܕ ܩܡ ܝܫܘܥ ܒܗܬܘ ܟܘܠܗܘܢ ܨܠܘܒܘܗ̈ܝ܂ ܡܠܟܐ ܕܕܢܗ ܠܕܢܝܐܝܠ ܟܪܝܬ ܠܗ ܣܓܝ ܥܠ ܕܒܥܘܠܐ ܐܟܠܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܟܠܕܝ̈ܐ܂ ܘܦܝܠܛܘܣ ܕܝܢܗ ܕܝܫܘܥ ܟܪܝܬ ܠܗ ܣܓܝ܂ ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܕܒܥܘܠܐ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܝܗܘܕ̈ܝܐ܂ ܒܨܠܘܬܗ ܕܕܢܝܐܝܠ ܣܠܩܬ ܫܒܝܬܐ ܕܥܡܗ ܡܢ ܒܒܠ܂ ܘܨܠܝ ܝܫܘܥ ܘܐܗܦܟ ܫܒܝܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܕܢܝܐܝܠ ܦܫܪ \ܚܠܡܗ ܘܚܙܘܘܗ̈ܝ/ܚܙܘ̈ܘܗܝ ܘܚ̈ܠܡܘܗܝ/ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ܂ ܘܝܫܘܥ ܦܫܩ ܘܦܫܪ ܚܙܘ̈ܝ ܐܘܪܝܬܐ ܘܢܒ̈ܝܐ܂ ܕܢܝܐܝܠ ܟܕ ܦܫܩ ܚܙܘܗ ܕܒܠܛܫܥܨܪ ܩܒܠ ܫܘܠܛܢܐ ܬܘܠܬܐ ܒܡܠܟܘܬܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܟܕ ܫܠܡ ܚܙ̈ܘܐ ܘܢܒ̈ܝܐ܂ ܐܫܠܡ ܠܗ ܐܒܘܗܝ ܟܠ ܫܘܠܛܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܕܒܐܪܥܐ܂ ܕܢܝܐܝܠ ܚܙܐ ܬܡܝܗ̈ܬܐ ܘܡܠܠ ܟܣܝ̈ܬܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܓܠܐ ܟܣܝ̈ܬܐ ܘܫܠܡ ܕܟܬܝܒ܂ ܕܢܝܐܝܠ ܐܬܕܒܪ ܒܗܡܝܪ̈ܐ ܚܠܦ ܥܡܗ܂ ܘܦܓܪܗ ܕܝܫܘܥ ܗܡܝܪܐ ܚܠܦ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܡܛܠ ܕܢܝܐܝܠ܂ ܐܬܬܢܝܚܬ ܚܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܡܢ ܟܠܕܝ̈ܐ܂ ܘܠܐ ܐܬܩܛܠܘ܂ ܘܡܛܠ ܝܫܘܥ ܐܬܬܢܝܚܬ ܚܡܬܗ ܕܐܒܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܠܐ ܐܬܩܛܠܘ ܘܡܝܬܘ ܡܢ ܚܛܗܝܗ̈ܘܢ܂ ܕܢܝܐܝܠ ܒܥܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܘܐܫܠܛ ܠܐܚܘ̈ܗܝ ܥܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܕܝܢܬ ܒܒܠ܂ ܘܝܫܘܥ ܒܥܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܫܠܛ ܠܐܚܘ̈ܗܝ ܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ ܥܠ ܣܛܢܐ ܘܚܝܠܗ܂ ܕܢܝܐܝܠ ܐܡܪ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܕܥܕܡܐ ܠܦܣܝܩܬ̈ܐ ܬܬܢܝܚ ܥܠ ܚܒܠܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܡܪ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܕܠܐ ܬܫܬܒܩ ܒܗ ܟܐܦ ܥܠ ܟܐܦ܂ ܕܠܐ ܝܕܥܬ ܝܘܡܐ ܕܪܒܘܬܗ܂ ܕܢܝܐܝܠ ܚܙܐ ܫܒ̈ܘܥܐ ܕܡܬܢܝܚܝܢ ܥܠ ܥܡܗ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܬܐ ܘܡܠܝ ܐܢܘܢ܀

20

ܘܐܦ ܡܘܪܕܟܝ ܪܕܝܦܐ ܘܝܫܘܥ ܪܕܝܦܐ܂ ܡܘܪܕܟܝ ܐܬܪܕܦ ܡܢ ܗܡܢ ܥܘܠܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܬܪܕܦ ܡܢ ܥܡܐ ܡܪܘܕܐ܂ ܡܘܪܕܟܝ ܒܨܠܘܬܗ ܦܨܝ ܠܥܡܗ ܡܢ ܐ̈ܝܕܝ ܗܡܢ܂ ܘܝܫܘܥ ܒܨܠܘܬܗ ܦܨܝ ܠܥܡܗ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܣܛܢܐ܂ ܡܘܪܕܟܝ ܐܬܦܨܝ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܪܕܘܦܗ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܫܬܘܙܒ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܪ̈ܕܘܦܘܗܝ܂ ܡܛܠ ܕܝܬܒ ܡܘܪܕܟܝ ܘܠܒܫ ܣܩܐ܂ ܦܪܩ ܠܐܣܬܝܪ ܘܠܥܡܗ ܡܢ ܚܪܒܐ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܒܫ ܝܫܘܥ ܦܓܪܐ ܘܐܬܡܟܟ܂ ܦܪܩ ܥܕܬܐ ܘܒ̈ܢܝܗ ܡܢ ܡܘܬܐ܂ ܘܡܛܠ ܡܘܪܕܟܝ ܫܦܪܬ ܐܣܬܝܪ ܠܡܠܟܐ܂ ܘܥܠܬ ܝܬܒܬ ܚܠܦ ܘܫܬܝ܂ ܕܠܐ ܥܒܕܬ ܨܒܝܢܗ܂ ܘܡܛܠ ܝܫܘܥ ܫܦܪܬ ܥܕܬܐ ܠܐܠܗܐ܂ ܘܥܠܬ ܗܘܬ ܠܡܠܟܐ ܚܠܦ ܟܢܘܫܬܐ܂ ܕܠܐ ܥܒܕܬ ܨܒܝܢܗ܂ ܙܗܪ ܡܘܪܕܟܝ ܕܬܨܘܡ ܐܣܬܝܪ ܗܝ ܘܥܠܝܡ̈ܬܗ܂ ܕܬܬܦܨܐ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܗܡܢ ܗܝ ܘܥܡܗ܂ ܘܙܗܪ ܝܫܘܥ ܠܥܕܬܗ ܘܠܝ̈ܠܕܝܗ܂ ܕܬܬܦܨܐ ܡܢ ܪܘܓܙܐ ܗܝ ܘܒ̈ܢܝܗ܂ ܡܘܪܕܟܝ ܩܒܠ ܐܝܩܪܗ ܕܗܡܢ ܪܕܘܦܗ܂ ܘܝܫܘܥ ܩܒܠ ܫܘܒܚܐ ܪܒܐ ܡܢ ܐܒܘܗܝ܂ ܚܠܦ ܪܕܘܦܝܗ ܕܡܢ ܥܡܐ ܣܟܠܐ܂ ܕܪܟ ܡܘܪܕܟܝ ܥܠ ܩܕܠܗ ܕܗܡܢ ܪܕܘܦܗ܂ ܘܝܫܘܥ ܡܬܣܝܡܝܢ ܒܥܠܕܒܒ̈ܘܗܝ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܂ ܩܕܡ ܡܘܪܕܟܝ ܐܟܪܙ ܗܡܢ ܕܗܟܢܐ ܢܬܥܒܕ ܠܓܒܪܐ ܕܡܠܟܐ ܨܒܐ ܒܐܝܩܪܗ܂ ܘܝܫܘܥ ܟܪ̈ܘܙܘܗܝ ܢܦܩܘ ܡܢ ܥܡܐ ܪܕܘܦܗ܂ ܘܐܡܪܘ ܕܗܢܘ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܕܡܗ ܕܡܘܪܕܟܝ ܐܬܬܒܥ ܒܝܕ ܗܡܢ ܘܒܢܘܗ̈ܝ܂ ܘܕܡܗ ܕܝܫܘܥ ܩܒܠܘ ܪ̈ܕܘܦܘܗܝ ܥܠܝܗܘܢ ܘܥܠ ܒܢܝܗ̈ܘܢ܀

21

ܗܠܝܢ ܥܘܗ̈ܕܢܐ ܕܟܬܒܬ ܠܟ ܚܒܝܒܝ܂ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܪܕܝܦܐ ܘܙܕܝܩ̈ܐ ܪ̈ܕܝܦܐ܂ ܡܛܠ ܕܢܬܒܝܐܘܢ ܪ̈ܕܝܦܐ ܕܝܘܡܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܪܕܦܝܢ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܪܕܝܦܐ܂ ܕܗܘ ܟܬܒ ܠܢ ܘܠܒܒܢ ܒܢܦܫܗ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܐܢ ܠܝ ܪܕܦܘ ܐܦ ܠܟܘܢ ܢܪܕܦܘܢ܂ ܘܡܛܠ ܟܢ ܠܡ ܪܕܦܝܢ ܠܟܘܢ܂ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܝܬܝܟܘܢ܂ ܐܝܟ ܕܐܢܐ ܠܐ ܗܘܝܬ ܡܢܗ܂ ܩܕܡ ܓܝܪ ܘܟܬܒ ܠܢ܂ ܕܢܫܠܡܘܢܟܘܢ ܐܒܗܝ̈ܟܘܢ ܘܐܚܝ̈ܟܘܢ ܘܛܘܗܡܟܘܢ܂ ܘܢܗܘܐ ܣܢܐ ܠܟܘܢ ܟܠܢܫ܂ ܡܛܠ ܫܡܝ ܕܝܠܝ܂ ܘܬܘܒ ܐܠܦܢ ܕܐܡܬܝ ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܟܘܢ ܩܕܡ ܐܪ̈ܟܣ ܘܩܕܡ ܫܠܝ̈ܛܢܐ܂ ܘܩܕܡ ܡܠܟ̈ܐ ܐܚ̈ܝܕܝ ܥܠܡܐ܂ ܠܐ ܬܬܪܥܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܡܢܐ ܬܡܠܠܘܢ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܬܦܩܘܢ ܪܘܚܐ܂ ܘܐܢܐ ܐܬܠ ܠܟܘܢ ܦܘܡܐ ܘܚܟܡܬܐ܂ ܕܠܐ ܢܫܟܚܘܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝܟܘܢ ܠܡܙܟܟܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬܘܢ ܡܡܠܠܝܢ܂ ܐܠܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܐܒܘܟܘܢ ܗܝ ܡܡܠܠܐ ܒܟܘܢ܂ ܗܝ ܪܘܚܐ ܕܡܠܠܬ ܒܦܘܡ ܝܥܩܘܒ ܥܡ ܥܣܘ ܪܕܘܦܗ܂ ܘܪܘܚܐ ܕܚܟܡܬܐ ܕܡܠܠܬ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ ܒܦܘܡ ܝܘܣܦ ܪܕܝܦܐ܂ ܘܪܘܚܐ ܕܡܠܠܬ ܒܦܘܡ ܡܘܫܐ ܒܟܘܠܗܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܥܒܕ ܒܐܪܥ ܡܨܪܝܢ܂ ܘܪܘܚܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ܂ ܟܕ ܣܡ ܡܘܫܐ ܐܝܕܗ ܥܠܘܗܝ܂ ܘܓܡܪܘ ܘܣܦܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܥܡܡ̈ܐ ܕܪ̈ܕܦܘܗܝ܂ ܘܪܘܚܐ ܕܙܡܪܬ ܒܦܘܡ ܕܘܝܕ ܪܕܝܦܐ܂ ܕܒܗ ܙܡܪ ܘܡܪܘܚ ܗܘܐ ܠܫܐܘܠ ܪܕܘܦܗ ܡܢ ܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ܂ ܘܪܘܚܐ ܕܠܒܫܬ ܠܐܠܝܐ܂ ܘܐܟܣܬ ܒܗ ܠܐܙܒܝܠ ܘܠܐܚܒ ܪܕܘܦܗ܂ ܘܪܘܚܐ ܕܡܠܠܬ ܒܐܠܝܫܥ ܘܐܬܢܒܝ ܘܐܘܕܥ ܠܡܠܟܐ ܪܕܘܦܗ܂ ܥܠ ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܠܒܬܪܗ ܕܝܘܡܐ܂ ܘܪܘܚܐ ܕܪܬܚܬ ܒܦܘܡܗ ܕܡܝܟܐ ܟܕ ܐܟܣ ܠܐܚܒ ܪܕܘܦܗ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܐܢ ܡܗܦܟ ܬܗܦܘܟ ܐܦܠܐ ܡܠܠ ܒܝ ܡܪܝܐ܂ ܘܪܘܚܐ ܕܚܝܠܬ ܠܐܪܡܝܐ܂ ܘܩܡ ܚܨܝܦܐܝܬ ܘܐܟܣ ܒܗ ܠܨܕܩܝܐ܂ ܘܪܘܚܐ ܕܢܛܪܬ ܠܕܢܝܐܝܠ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܒܐܪܥܐ ܕܒܒܠ܂ ܘܪܘܚܐ ܗܝ ܕܫܘܙܒܬ ܠܡܘܪܕܟܝ ܘܠܐܣܬܝܪ ܒܐܬܪܐ ܕܫܒܝܗܘܢ܀

22

ܫܡܥ ܚܒܝܒܝ ܗܠܝܢ ܫܡܗ̈ܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܘܕܡܘܕ̈ܝܢܐ ܘܪ̈ܕܝܦܐ܂ ܗܒܝܠ ܐܬܩܛܠ ܘܕܡܗ ܓܥܐ ܡܢ ܐܪܥܐ܂ ܘܝܥܩܘܒ ܐܬܪܕܦ ܘܥܪܩ ܘܗܘܐ ܐܟܣܢܝܐ܂ ܘܝܘܣܦ ܐܬܪܕܦ ܘܐܙܕܒܢ ܘܢܦܠ ܒܓܘܒܐ܂ ܘܡܘܫܐ ܐܬܪܕܦ ܘܥܪܩ ܠܡܕܝܢ܂ ܘܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܐܬܪܕܦ ܘܥܒܕ ܩܪܒܐ܂ ܘܢܦܬܚ ܘܫܡܫܘܢ ܘܓܕܥܘܢ ܘܒܪܩ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܐܬܪܕܦܘ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪ ܥܠܝܗܘܢ ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܢܐ܂ ܕܙܥܘܪ ܗܘ ܠܝ ܙܒܢܐ ܕܐܬܢܐ ܢܨܚܢ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܐܦ ܕܘܝܕ ܐܬܪܕܦ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܫܐܘܠ܂ ܘܗܠܟ ܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܡܥܪ̈ܐ ܘܒܦܩܥ̈ܬܐ܂ ܘܐܦ ܫܡܘܐܝܠ ܐܬܪܕܦ ܘܐܬܐܒܠ ܥܠ ܫܐܘܠ܂ ܘܚܙܩܝܐ ܬܘܒ ܐܬܪܕܦ ܘܐܬܚܒܫ ܒܐܘܠܨܢܐ܂ ܘܐܠܝܐ ܐܬܪܕܦ ܘܗܠܟ ܒܚܘܪܒܐ܂ ܘܐܠܝܫܥ ܐܬܪܕܦ ܘܗܘܐ ܐܟܣܢܝܐ܂ \ܘܡܝܟܐ ܐܬܪܕܦ ܘܗܘܐ ܐܟܣܢܝܐ܂ ܘܡܝܟܐ/ܘܡܝܟܐ/ ܐܬܪܕܦ ܘܢܦܠ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ܂ ܘܐܪܡܝܐ ܐܬܪܕܦ ܘܐܪܡܝܘܗܝ ܒܓܘܒܐ ܕܣܝܢܐ܂ ܘܕܢܝܐܝܠ ܐܬܪܕܦ ܘܢܦܠ ܒܓܘܒܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ܂ ܘܐܦ ܚܢܢܝܐ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܐܬܪܕܦܘ ܘܢܦܠܘ ܒܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ܂ ܘܡܘܪܕܟܝ ܘܐܣܬܝܪ ܘܒ̈ܢܝ ܥܡܗܘܢ ܐܬܪܕܦܘ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܗܡܢ܂ ܘܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܐܬܪܕܦܘ ܘܐܦ ܗܢܘܢ܂ ܘܣܝܒܪܘ ܨܥܪܐ܂ ܘܐܚ̈ܐ ܫܒܥܐ ܒܢ̈ܝܗ ܕܛܘܒܢܝܬܐ ܒܢܓ̈ܕܐ ܡܪ̈ܝܪܐ ܣܝܒܪܘ ܫܘ̈ܢܩܐ܂ ܘܗܘܘ ܡܘܕܝ̈ܢܐ ܘܣܗ̈ܕܐ ܫܪ̈ܝܪܐ܂ ܘܐܠܝܥܙܪ ܣܒܐ ܘܥܬܝܩ ܝܘܡ̈ܬܐ ܗܘܐ ܕܡܘܬܐ ܛܒܬܐ܂ ܘܐܘܕܝ ܘܗܘܐ ܣܗܕܐ ܓܡܝܪܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/21
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 21: On Persecution - ܬܚܘܝܬܐ ܕܪܕܘܦܝܐ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/21.
Bibliography:
Demonstration 21: On Persecution - ܬܚܘܝܬܐ ܕܪܕܘܦܝܐ.” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/21.

Show Citation Styles