Memra 23: On Satan and Pharoah and the Israelites - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܤܳܛܳܢܳܐ ܘܥܰܠ ܦܶܪܥܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܥܰܠ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܐܰܣܟܶܠܘ ܒܢܰܦܫܗܽܘܢ ܘܠܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܚܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ ܘܢܶܥܒܶܕ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܟܠܳܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܛܢܳܢ̈ܶܐ. ܕܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܠܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܳܐ ܟܠܳܐ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܐܚܪܳܝܬܳܐ.

ܡܳܪܰܢ ܓܶܝܪ ܓܠܳܗ ܠܗܳܕܶܐ ܕܢܶܕܰܥ ܟܽܠܢܳܫ ܕܰܐܝܟܰܢ ܒܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܕܳܡ. ܘܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܚܰܘܝܳܗ ܡܳܪܰܢ ܠܰܒܪܺܝܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ: ܘܚܰܘܺܝ ܐܰܝܟܰܢ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܕܠܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܪܶܓܬܳܐ: ܘܰܕܠܳܐ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܳܐܕܳܡ ܐܶܬܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܒܪ̈ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܐܶܬܚܰܕܰܬ ܒܝܶܫܽܘܥ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢܩܕܺܝܡ ܠܰܡ.

ܘܰܕܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܒܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܐܰܘܕܰܥ ܒܗܰܘ ܡܰܬܠܳܐ ܕܰܩܪܶܒܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܡܳܪܰܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܙܰܪܥܳܐ ܛܳܒܳܐ ܙܪܰܥܬ ܒܰܩܪܺܝܬܳܟ: ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ؟ ܘܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ: ܕܰܩܪܺܝܬܳܐ ܥܳܠܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܦܺܝܪ ܒܪܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܠܳܐܕܳܡ: ܗܳܠܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒܶܗ؟ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܕܓܰܒܪܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܥܒܰܕ ܗܳܕܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܤܳܛܳܢܳܐ ܠܰܡ ܐܰܛܥܝܶܗ. ܟܬܺܝܒ ܗ̱ܽܘ ܓܶܝܪ: ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܗܳܐ ܛܳܒ ܫܰܦܺܝܪ܀

2

ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܥܒܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܣܰܩܽܘܒܠܰܐ ܗ̱ܘ: ܐܶܠܳܐ ܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ: ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܘܥܰܒܕܶܗ ܒܰܪ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܰܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ: ܘܗܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܒܰܪ ܠܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܢܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܒܥܶܠܰܬ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܐܘܪܒܶܗ ܘܥܰܒܕܶܗ ܒܰܪ ܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܰܐܥܽܘܠ ܒܫܰܠܺܝܛܽܘܬܶܗ: ܘܰܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܠܳܗ: ܣܰܚܦܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܥܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܚܶܫ̈ܽܘܟܶܐ: ܘܶܐܫܬܪܺܝ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܥܽܘܡܪܶܗ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ.

ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܢܶܥܒܶܕ ܩܪܳܒܳܐ: ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܶܐܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡܬܶܗ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܒܚܶܪܝܳܢܳܐ ܟܰܕ ܤܳܛܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܪܶܗ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܗ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܘܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ ܒܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܦܺܝܣ: ܗܦܰܟ ܩܳܛܶܠ ܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܰܚܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܦܺܝܣܽܘܢ: ܟܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢ ܒܳܥܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܢܶܬܛܦܺܝܣܽܘܢ ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ܀

3

ܘܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ ܦܶܪܥܽܘܢ ܐܺܝܙܓܰܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܠܐܺܝܘ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣ. ܘܠܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܫܰܡܶܫ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ. ܗܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܥܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܠܳܗ ܘܰܢܦܰܠ. ܘܦܶܪܥܽܘܢ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܺܝܬ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܘ ܘܰܩܛܰܠܘ ܠܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܕܺܝܢ ܤܳܛܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ: ܘܡܶܬܕܺܝܢܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ. ܘܶܐܢ ܠܰܘ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܥܘܶܠܘ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ ܡܶܬܕܺܝܢܺܝܢ: ܘܡܶܫܬܟܰܚ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ.

ܚܳܣ ܠܶܗ ܠܟܺܐܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܘܳܠܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܛܳܒܳܐ ܚܠܳܦ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ. ܥܰܘܠܳܐ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬ ܟܺܐܢܳܐ. ܘܡܶܫܬܰܡܥܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܕܶܐ ܕܟܺܐܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܡܳܪܝܳܐ ܥܰܩܡܶܗ: ܘܟܺܐܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܡܳܪܝܳܐ ܥܰܩܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܥܒܰܕ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܪܳܝܗ̱ܝ ܩܳܐܶܡ ܘܕܳܐܶܢ ܘܰܡܣܺܝܦ ܠܶܗ ܠܚܰܪܬܳܐ: ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܘܡܳܪܽܘܕܳܐ: ܘܣܳܢܶܐ ܠܶܗ: ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ ܕܳܐܶܢ ܠܶܗ ܘܡܰܘܩܶܕ ܠܶܗ܀

4

ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܢ ܐܳܡܰܪ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܥܒܶܕ ܕܒܺܝܫ ܠܳܐ ܕܳܐܶܢ ܠܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܦܰܩܶܕ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܒܶܐܫ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܡܶܬܕܺܝܢ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܶܐܠܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܤܳܛܳܢܳܐ: ܠܳܐ ܕܳܐܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܰܕܥܳܐ ܘܡܰܕܪܟܺܝܢ ܥܰܡ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܡܳܢܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܽܐܘܪܟܳܐ ܘܰܦܬܳܝܳܐ.

ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܕܚܰܠ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܒܺܝܫ ܒܪܶܐ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܰܒܪܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܡܠܶܐ ܠܶܒܶܗ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܗܰܦܟܳܗ ܠܰܒܪܺܝܬܶܗ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܒܺܝܫܳܐ: ܘܰܡܠܳܝܗ̱ܝ ܠܶܒܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܘܥܰܒܕܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܝܳܐܺܝܬ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܦܰܨܳܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܤܳܛܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܩܪܳܒܳܐ: ܕܰܐܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܘܣܰܚܦܶܗ ܡܶܣܚܰܦ ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܚܰܘܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܦܰܠܓܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܢܰܩܪܶܒ: ܕܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܥܳܒܶܕ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܩܰܛܠܶܗ: ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܩܳܡ ܩܕܳܡ ܡܳܪܰܢ ܒܛܽܘܪܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܒܪܽܘܚ: ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ ܬܶܦܠܽܘܚ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܦܠܰܚܬܳܝܗ̱ܝ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܰܕܝܽܘܬܳܐ ܬܳܒ ܤܳܛܳܢܳܐ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܚܠܳܦ ܕܗܽܘ ܠܳܐ ܥܒܰܕ.

ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟ ܕܰܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܢܶܦܠܽܘܚ: ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܰܬ ܗܽܘܝܽܘ ܤܳܛܳܢܳܐ ܡܪܰܕ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܶܗ: ܘܰܥܒܰܕ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܘܠܳܐ ܦܠܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܐܳܦ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܥܰܘܳܠ ܘܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ ܒܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪܺܝܢ܀

8

ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ: ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܕܤܳܛܳܢܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܠܳܗ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܗܽܘ ܨܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ: ܠܰܘ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܶܣܬܰܟܠ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܛܶܠܳܢܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܤܳܛܳܢܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܒܰܐܪܥܳܐ ܛܶܠܳܢܺܝܬܶܗ: ܗܺܝ ܕܗܳܝ ܕܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܥܒܰܕ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܒܗܳܝ ܕܶܐܫܬܡܰܥܢ ܠܶܗ ܚܢܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܰܐܡܠܶܟ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܐܰܠܳܗ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܰܐܠܳܗܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܘܰܪ ܡܰܕ̈ܥܰܝܗܽܘܢ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܦܺܝܣܽܘܢ ܠܡܳܪܳܗ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.

ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ: ܕܰܠܡܰܢ ܕܬܶܬܠܽܘܢ ܡܰܫܡܰܥ ܐܶܕܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ: ܐܶܢ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܶܐܢ ܠܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢ ܒܪܺܝܬܶܗ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܒܣܳܛܳܢܳܐ ܥܰܘܠܳܐ: ܒܗܳܝ ܕܰܩܪܳܐ ܠܶܗ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ: ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ: ܕܶܐܠܽܘ ܒܪܳܐ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܘܠܳܐ ܠܳܐ ܣܳܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܒܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܰܒܚܶܡܬܳܐ ܠܳܐ ܡܚܰܣܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ: ܘܠܳܐ ܟܳܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܕܟܽܠ ܕܰܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܗܳܐ ܛܳܒ ܫܰܦܺܝܪ: ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܒܰܟܝܳܢ ܒܪܺܝܬܶܗ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܠܓܶܢܣܶܗ: ܟܽܠ ܕܶܐܬܒܪܺܝ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ: ܕܟܽܠ ܕܰܒܪܳܐ ܫܰܦܺܝܪ: ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܤܳܛܳܢܳܐ: ܐܶܠܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܳܐ ܒܶܗ ܥܰܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ܀

9

ܐܳܦ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܒܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܬܶܗ ܒܚܶܪܝܳܢܳܐ: ܒܝܰܕ ܕܡܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܡܽܘܫܶܐ: ܨܰܠܳܐ ܕܬܶܥܒܰܪ ܘܡܶܬܛܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܡܰܪܦܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܘܰܠܥܰܡܳܟ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܩܰܫܝܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܝܰܕ ܕܫܰܡܥܶܗ ܟܽܠ ܕܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ: ܘܰܐܣܝܳܗ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ. ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܶܗ ܩܰܫܝܰܬܶܗ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܰܡܛܳܝܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ: ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܢܦܺܐܫܳܐ ܐܶܬܩܰܫܺܝ. ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܡܶܬܡܰܟܰܟ: ܘܰܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܩܰܫܶܐ. ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ: ܐܶܢܳܐ ܐܰܪܺܝܡܶܬ ܠܶܗ ܒܪܺܝܫܶܗ: ܠܗܳܢܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܐܣܺܝܬܶܗ: ܘܥܰܪܛܶܠܳܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܐܠܒܶܫܬܶܗ: ܘܡܶܣܟܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܐܥܬܰܪܬܶܗ: ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܠܽܘܩܒܰܠܝ. ܗܳܟܰܢ ܗ̱ܽܘ ܩܰܫܝܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ: ܒܝܰܕ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܘܰܒܝܰܕ ܐܰܬܪܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܰܫܺܝ ܠܶܒܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܦܺܝܣ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܒܝܰܕ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܩܰܫܺܝ ܦܶܪܥܽܘܢ܀

10

ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܗܳܕܶܐ ܚܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܒܝܰܕ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܘܰܒܝܰܕ ܫܺܝܛܽܘܬܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ: ܕܗܽܘ ܫܺܝܛܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܚܶܙܘܳܐ ܘܠܳܐ ܙܺܝܘܳܐ. ܘܰܚܙܰܝܢܳܝܗ̱ܝ ܕܫܺܝܛ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟ ܘܕܰܓܶܠܢܳܝܗ̱ܝ. ܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܗ̱ܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܝܶܫܽܘܥ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܚܶܒܫܰܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܣܰܪܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܘ ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܚܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܦܺܝܣܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܒܰܝܰܢ ܩܳܪܽܘܝܳܐ: ܐܶܢ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܗ̱ܽܘ ܚܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܢ ܒܩܰܫܝܽܘܬܶܗ. ܘܕܳܡܝܳܐ ܗ̱ܝ ܨܒܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܗܳܘܶܐ ܒܳܗ ܥܰܘܠܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܟܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܥܶܕܠܳܝ ܗ̱ܽܘ ܠܘܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗ̱ܝ. ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܠܳܐ ܚܳܒܫܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܒܥܰܐ ܗ̱ܘ ܒܳܥܝܳܐ: ܩܰܫܝܽܘܬܶܗ ܕܶܝܢ ܕܳܒܪܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ.

ܘܟܽܠܶܗ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܕܶܐܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܬܗܰܝܡܢܽܘܢܳܢܝ: ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ: ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܗ̱ܽܘ ܗܳܢܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܠܳܐ ܢܗܰܝܡܢܶܗ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ: ܐܳܦܶܢ ܠܗܽܘܢ ܠܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܰܢܝ.

ܚܳܙܶܝܬ ܕܰܠܡܳܐ ܚܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ؟ ܐܶܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܚܒܰܫܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܕܰܒܣܰܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܙܥܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟ. ܡܳܪܰܢ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܳܐ: ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܘܬܰܪܥܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܐܳܕܳܡ: ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܛܶܦ ܠܶܗ ܦܰܐܘܠܳܘܣ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܕܶܐܬܚܒܶܫܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܐܰܠܐܝܽܘܗ̱ܝ ܒܥܰܘܠܗܽܘܢ: ܘܰܥܒܰܕ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ: ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܐܳܬܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܗܰܒ ܠܰܢ: ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܪܒܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܓܰܝܳܪܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܕܰܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ: ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܒܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܟܘܳܬܳܗ: ܠܰܘ ܕܰܢܣܺܝܡ ܒܳܗ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܓܰܒܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܐܶܠܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܦܳܪܰܥ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܬܳܒܰܥ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ: ܘܢܶܒܣܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܕܺܝܢܶܗ: ܘܠܳܐ ܢܶܛܪܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܢܺܚܽܘܢ܀

11

ܟܬܺܝܒ: ܕܨܰܥܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܕܽܘܟܳܐ ܘܰܩܛܽܘܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝ. ܘܶܐܡܰܪ: ܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܒܺܝܫܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܙܶܠܘ ܠܟܽܘܢ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ: ܟܰܕ ܠܰܢ ܡܦܰܩܶܕ ܠܰܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܩܰܫܝܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܣܢܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܒܕܶܬ ܘܳܐܬܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܟܽܘܢ؟ ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܠܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܬܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ.

ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܐܳܬܳܐ ܫܺܝܛܬܳܐ ܘܰܙܥܽܘܪܬܳܐ ܕܒܳܗ ܬܶܬܰܩܠܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܬܽܘܢ ܠܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܰܟܺܝܟ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܬܟܫܶܠܬܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܢܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ: ܘܬܶܬܕܰܡܽܘܢ ܒܺܝ ܘܬܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܬܰܠܡ̈ܺܝܕܶܐ: ܬܽܘܒ ܡܳܐܶܬ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܟܽܘܢ ܟܰܕ ܡܡܰܟܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܢܰܦܫܝ: ܘܗܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܠܶܒܳܗ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܺܝ: ܢܶܬܡܰܟܟܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܟܰܫܠܺܝܢ ܒܺܝ ܢܶܬܚܰܒܫܽܘܢ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܝ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܒܠܶܒܳܐ ܩܰܫܝܳܐ: ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܟܰܟ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܳܐܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܚܰܠܳܫ̈ܶܐ ܒܪܺܝܬܶܗ. ܝܳܕܥܺܝܢ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝܬ ܕܙܳܟܶܐ ܠܶܗ ܠܙܳܟܶܐ ܟܽܠ: ܘܠܳܐ ܡܶܬܒܰܝܢܺܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܘܪܳܡܽܘܬܗܽܘܢ ܕܳܐܕܳܡ ܘܕܰܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܕܢܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܢܶܦܢܽܘܢ ܠܰܕܡܽܘܬܗܽܘܢ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢܳܗ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܓ: ܕܥܰܠ ܤܳܛܳܢܳܐ ܘܦܶܪܥܽܘܢ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/210
Source:
Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 23: On Satan and Pharoah and the Israelites - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܤܳܛܳܢܳܐ ܘܥܰܠ ܦܶܪܥܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ” based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/210.
Bibliography:
Memra 23: On Satan and Pharoah and the Israelites - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܤܳܛܳܢܳܐ ܘܥܰܠ ܦܶܪܥܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/210.

Show Citation Styles