Memra 24: On Repentance - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܚܛܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܥܳܡܶܕ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܠܰܡ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܨܛܠܶܐ ܘܢܶܚܛܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܩܰܒܶܠ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܰܛܥܶܡ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ: ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܬܶܬܩܰܪܰܒ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗ̱ܝ: ܐܶܠܳܐ ܥܬܺܝܕ ܗ̱ܽܘ ܠܰܡ ܚܣܳܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܳܐܟܠܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܳܒܘ.

ܘܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܠܰܘ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܥܳܡܶܕ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܩܰܒܶܠ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܫܪܳܪܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܠܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܕܶܒܚܬܳܐ ܠܰܡ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ: ܕܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܚܛܰܘ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ: ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܫܪܳܪܳܐ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܩܰܘܺܝܘ ܒܶܗ: ܘܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܐܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܢܕܰܒܚܽܘܢ ܠܶܗ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܬܳܒܘ ܠܘܳܬ ܗܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܕܰܒܰܚܘ ܠܶܗ ܗܺܝ ܗܳܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܕܳܒܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܠܰܘ ܕܠܳܐ ܚܳܐܶܝܢ ܐܶܡܰܪ: ܐܶܠܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܗܰܘ ܫܪܳܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܘ ܘܰܤܛܰܘ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܠܳܐ ܗܳܦܟܺܝܢ ܡܕܰܒܚܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܡܕܰܒܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܥܬܺܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܡ ܢܽܘܪܳܐ ܕܬܶܐܟܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܠܳܗ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ:

ܘܶܐܡܰܪܘ: ܕܡܶܟܺܝܠ ܠܰܡ ܕܰܚܛܰܝܢ ܠܰܢ: ܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܕܳܐ ܠܰܡ ܘܡܳܐܐ ܫܰܘܝܳܐ ܗܝ̱. ܘܗܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܰܠܦܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܬܽܘܒܽܘܢ ܘܢܺܚܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܦܰܬ ܠܰܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܘܰܚܢܰܩ ܢܰܦܫܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܬܳܒ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ: ܡܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܒܳܥܶܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ: ܐܶܠܳܐ ܕܰܢܬܽܘܒ ܘܢܺܚܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ: ܕܶܐܢ ܡܶܣܬܕܶܩ ܢܰܚܬܳܐ ܘܡܶܬܡܰܠܝܳܐ ܕܽܘܟܬܶܗ: ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܬܰܪܥܳܐ ܐܶܣܬܳܐ ܘܡܶܬܒܰܢܝܳܐ: ܕܽܘܟܬܳܗ ܗܳܘܝܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ. ܘܬܳܒܪܺܝܢ ܠܶܒܳܐ ܕܬܰܝܳܒ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܟܽܠܰܢ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܚܢܰܢ. ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܺܝܬ. ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܢܶܙܕܗܰܪ ܕܠܳܐ ܢܶܦܶܠ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܢܳܦܶܠ ܠܶܗ: ܢܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܢܩܺܝܡܺܝܘܗ̱ܝ. ܐܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܰܡ ܢܳܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ؟

2

ܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܡܪܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܕܶܐܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܢܳܛܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܳܛܶܝܢ: ܘܒܰܬܝܳܒܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܩܰܒܠܺܝܢ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܗܳܢܳܐ ܕܰܙܟܳܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ؟ ܐܶܠܳܐ ܚܳܛܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܬܳܝܒܺܝܢ ܘܟܶܢ ܙܳܟܶܝܢ ܠܳܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܡܺܝܢܺܝܢ ܡܰܩܪܒܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܟܰܫܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܰܙܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܢܶܬܡܰܬܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܬܰܝܳܒܳܐ ܒܢܰܚܬܳܐ ܐܰܘ ܒܶܐܣܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܢܡܰܬܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܶܕܶܡ ܕܥܳܐܶܠ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܪܽܘܚܰܐ ܗ̱ܘ ܥܳܡܕܺܝܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܚܽܘܒܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܨܛܠܶܝܢ ܘܚܳܛܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܥܡܰܕܘ: ܟܽܠܥܶܕܢ ܕܰܢܬܽܘܒܽܘܢ: ܫܟܺܝܚ ܗ̱ܘ ܠܗܽܘܢ ܚܽܘܒܳܐ ܕܢܶܥܡܕܽܘܢ ܒܶܗ ܘܢܶܬܕܰܟܽܘܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܐܰܘ ܕܣܺܐܡܳܐ: ܐܰܘ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܐܰܘ ܕܰܙܓܽܘܓܺܝܬܳܐ ܐܰܘ ܕܦܰܪܙܠܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܬܰܒܪܺܝܢ ܘܡܰܥܶܠ ܠܗܽܘܢ ܐܽܘܡܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܥܳܒܽܘܪܬܳܐ ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܠܗܽܘܢ ܘܚܳܬܡܺܝܢ ܨܽܘܪ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܘܡܶܬܩܪܶܝܢ ܚ̈ܰܕ̱ܬܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܒܠܺܝܘ: ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܶܗ ܗ̱ܘ ܕܽܐܘܡܳܢܳܐ: ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܗܺܝ: ܘܪܽܘܚܶܗ ܫܪܳܪܳܐ ܘܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ؟

ܐܶܢܕܶܝܢ ܥܳܡܕܺܝܢܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܰܢ: ܠܕܺܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܠܚܰܝܳܒܽܘܬܳܐ ܥܳܡܕܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܘܢܶܩܢܶܐ ܚܽܘܒܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܶܫܬܪܰܥܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܥܡܰܕܢ ܘܬܳܝܒܺܝܢܰܢ: ܐܺܝܬ ܗ̱ܽܘ ܚܽܘܒܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܡܳܪܶܩ ܨܳܐܬܰܢ ܘܫܽܘܚܬܰܢ: ܘܰܡܚܰܒܶܠ ܘܝܳܠܶܕ ܠܰܢ ܡܶܢܕܪܺܝܫ: ܘܛܳܒܰܥ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܐܳܦܠܳܐ ܚܳܬܡܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒܘ ܠܰܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܥܳܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܦܩܳܢܰܢ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܦܩܳܢܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܡܶܫܬܟܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܬܕܒܰܪ. ܘܶܐܢ ܗܰܠܶܟ ܠܶܗ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܦܩܳܢܳܐ: ܐܳܦ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒܘ ܠܶܗ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܡܰܥܕܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܶܐ ܥܳܢ̈ܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܦܳܐܶܫ ܥܰܪܛܶܠ. ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܠܰܡ ܢܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ ܘܢܶܬܬܰܘܣܰܦ ܠܶܗ: ܘܡܰܢ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܠܰܡ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܚܳܬܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܳܦ ܗܰܘ ܠܰܡ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܢܶܫܬܩܶܠ ܡܶܢܶܗ: ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܟܶܣܦܳܐ ܕܢܶܬܬܰܓܰܪ ܒܶܗ: ܘܶܐܙܰܠ ܨܰܪܶܗ ܘܣܳܡܶܗ ܘܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ ܥܰܒܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܕܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܰܝܬ ܠܺܝ ܕܬܳܒܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ: ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܫܠܡܶܬ ܠܳܟ: ܫܩܰܠܬ ܩܝܳܡܝ ܒܦܽܘܡܳܟ: ܘܰܫܕܰܝܬ ܢܳܡܽܘܣܝ ܠܒܶܣܬܪܳܟ: ܘܶܐܬܚܬܰܡܬ ܠܳܟ ܒܫܶܡܝ: ܘܰܥܒܰܪܬ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝ. ܘܰܒܥܺܝܬ ܡܶܢܳܟ ܐܶܢܳܐ ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܰܝ ܟܽܠܝܽܘܡ: ܘܠܳܐ ܬܳܒܬ. ܚܠܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܡ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܐܶܬܪܰܥܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܣܰܒܘ ܠܰܡ ܡܶܢܶܗ ܗܰܘ ܟܶܣܦܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܚܳܬܡܳܐ: ܘܗܰܒܘ ܠܗܰܘ ܕܢܳܛܰܪ ܡܶܠܰܝ̈: ܘܰܠܥܰܒܕܳܐ ܠܰܡ ܒܺܝܫܳܐ ܫܕܰܐܽܘܗ̱ܝ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܠܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ. ܚܙܰܝܬ ܕܩܰܝܳܡ ܗ̱ܽܘ ܚܳܬܡܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܦܩܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܢܬܽܘܒܽܘܢ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܬܳܐܶܒ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܶܫܥܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ ܙܰܕܺܝܩ̈ܺܝܢ ܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܀

5

ܬܽܘܒ ܠܰܡ ܐܶܢ ܪܒܺܝܥ ܚܡܳܪܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ ܬܚܶܝܬ ܛܰܥܢܶܗ ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܢ ܛܳܥܶܐ ܬܰܘܪܶܗ ܘܶܐܢ ܚܙܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܒܺܝܕ ܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܟܰܢܶܫܳܝܗ̱ܝ. ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܥܒܕܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܟܺܐܢܺܝ̈ܢ ܘܩܰܕ̈ܺܝܫܺܝܢ ܬܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܛܶܐܒܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠ ܕܡܰܒܶܐܫ ܠܳܗ. ܐܰܝܟ ܕܗܺܝ ܨܳܒܝܳܐ ܕܢܰܛܶܐܒܽܘܢ ܠܳܗ ܐܳܦ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܥܰܒܪܰܬ ܘܰܐܒܶܐܫܰܬ ܠܗܽܘܢ. ܐܳܦ ܗܺܝ ܬܳܝܒܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܛܶܐܒܳܐ ܠܡܰܢ ܕܡܰܒܶܐܫ.

ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܝܳܪܶܒ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ ܘܰܡܚܰܡܶܠ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܡܳܐ ܕܰܛܥܳܐ ܘܡܶܬܪܰܥܶܐ ܠܶܗ: ܘܗܰܘ ܕܠܳܐ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܚܳܡܶܠ ܘܠܳܐ ܡܰܗܳܪܽܘ ܡܰܗܰܪ ܠܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܰܛܶܐܒ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫ ܠܶܗ. ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܪܳܡܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܚܽܘܒ̈ܠܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ. ܘܗܰܘ ܕܪܳܡܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܚܽܘܒ̈ܠܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܦܫܺܝܚ ܗ̱ܽܘ ܬܰܫܢܺܝܩܶܗ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܩܳܛܶܠ ܠܶܗ ܡܶܩܛܰܠ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗܳܢܰܘ ܕܡܰܛܶܐܒ ܠܶܗ ܘܡܶܬܪܰܥܶܐ ܠܶܗ ܗܳܘܶܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ: ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܬܦܪܰܥ: ܐܶܢ ܕܛܳܒ ܘܶܐܢ ܕܒܺܝܫ܀

6

ܬܽܘܒ ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܓܶܙ ܡܶܪܓܰܙ ܦܫܺܝܚܳܐ ܗ̱ܝ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܕܗܰܘ ܕܡܳܚܶܐ ܡܶܡܚܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ. ܘܗܰܘ ܕܡܳܚܶܐ ܡܶܡܚܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܦܫܺܝܚ ܗ̱ܽܘ ܬܰܫܢܺܝܩܶܗ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܩܳܛܶܠ ܠܶܗ ܡܶܩܛܰܠ. ܘܗܰܘ ܕܪܳܓܶܙ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܰܐܣܟܶܠ ܒܶܗ ܘܡܶܬܪܰܥܶܐ ܠܶܗ ܡܰܥܪ̈ܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ: ܠܳܐ ܚܳܛܶܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܪܳܓܶܙ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܚܳܛܶܐ ܒܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܠܶܗ ܡܰܥܪ̈ܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ. ܐܶܢ ܪܳܓܙܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܡ ܠܳܐ ܬܶܚܛܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܟܺܐܢܳܐ ܢܶܪܓܰܙ: ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܟܒܽܘܫ ܚܶܡܬܶܗ ܘܰܢܣܰܝܒܰܪ ܠܡܰܢ ܕܡܰܒܶܐܫ ܠܶܗ ܘܢܶܬܥܠܶܒ ܠܶܗ ܩܰܠܺܝܠ: ܘܰܒܪܳܚܡܽܘ ܢܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܡܶܢ ܪܰܡܫܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ: ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܠܶܗ ܘܡܰܒܶܐܫ ܠܶܗ. ܘܗܰܘ ܕܡܰܒܶܐܫ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܠܶܗ: ܦܫܺܝܚ ܗ̱ܽܘ ܡܰܘܬܶܗ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܠܶܗ ܘܩܳܛܶܠ ܠܶܗ.

ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܫܳܪܥܺܝܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܡܰܘܬܳܐ: ܗܰܘ ܕܡܰܒܶܐܫ ܠܶܗ ܐܰܘ ܡܳܚܶܐ ܠܶܗ ܐܰܘ ܠܳܐܶܛ ܠܶܗ ܘܗܰܘ ܕܩܳܛܶܠ ܠܶܗ. ܬܰܫܢܺܝܩܶܗ ܕܶܝܢ ܕܩܳܛܽܘܠܳܐ ܒܺܝܫ ܗ̱ܽܘ. ܐܶܢ ܬܳܝܒܺܝܢ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܳܐܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܪܳܗܛܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ: ܐܳܦ ܡܺܐܪܰܒ ܝܳܪܒܺܝܢ ܘܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ܀

7

ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܨܪܺܝܟ ܘܠܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܡܰܢ ܫܳܘܶܐ ܘܡܰܢ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ: ܪܰܒ ܗ̱ܽܘ ܚܽܘܒܶܗ ܡܶܢ ܕܗܰܘ ܕܰܡܓܰܒܶܐ ܘܝܳܗܶܒ ܠܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܝܳܗܶܒ ܠܰܣܢ̈ܺܝܩܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܡܳܪܰܢ ܕܳܡܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܰܕܢܰܚ ܫܶܡܫܶܗ ܘܡܰܚܶܬ ܡܶܛܪܶܗ ܥܰܠ ܟ̈ܺܐܢܶܐ ܘܥܰܠ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܕܢܰܚ ܗܽܘ ܚܽܘܒܶܗ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܫܰܕܰܪ ܬܽܘܒ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܙܰܡܶܢܘ ܠܟܽܠܢܳܫ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܠܒ̈ܺܝܫܶܐ: ܘܢܶܠܒܫܽܘܢ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܘܢܶܬܡܠܶܐ ܒܰܝܬܝ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܕܢܰܚ ܚܽܘܒܶܗ: ܡܝܰܬܰܪ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܳܐܦܠܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܪܰܚܶܡ. ܘܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܘܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܡܰܒܶܐܫ ܘܒܳܐܶܙ ܘܛܳܠܶܡ. ܘܗܰܘ ܕܡܰܒܶܐܫ ܘܒܳܐܶܙ ܘܛܳܠܶܡ: ܦܫܺܝܚ ܗ̱ܽܘ ܡܰܘܬܶܗ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܩܳܛܶܠ.

ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܘܡܰܛܶܐܒ ܠܟܽܠܢܳܫ: ܗܽܘܝܽܘ ܟܺܐܢܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܣܬܰܪܰܩ ܘܡܶܬܩܰܕܰܫ ܒܰܥܓܰܠ ܡܶܬܓܡܰܪ. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ: ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܗܽܘܝܽܘ ܒܪܺܝܟܳܐ: ܕܛܳܒ ܪܰܒ ܡܶܢ ܗܰܘ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܪܰܚܰܡ. ܘܗܰܘ ܕܡܶܬܡܰܟܰܟ ܩܕܳܡ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܘܚܳܫܶܒ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܪܺܝܢ ܡܶܢܶܗ: ܗܽܘܝܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܪܰܒ ܒܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܡܶܬܡܰܟܰܟ ܩܕܳܡ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܚܳܫܶܒ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܪܺܝܢ ܡܶܢܶܗ܀

8

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܰܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܕܡܶܬܪܰܚܡܺܝܢ ܘܫܳܒܩܺܝܢ ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܡܰܣܟܶܠ ܒܗܽܘܢ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܢܰܢ: ܘܶܐܢ ܫܳܒܩܺܝܢܰܢ ܠܡܰܢ ܕܰܐܣܟܶܠ ܒܰܢ: ܫܳܒܶܩ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܐܣܟܶܠܢܰܢ ܒܶܗ. ܐܳܦܶܢ ܛܳܥܡܺܝܢܰܢ ܡܰܘܬܳܐ ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܘܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢܰܢ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܡܰܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܘܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܫܳܠܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܦܰܓܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܕܛܳܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܠܰܡ ܕܬܶܥܒܰܪ ܥܰܠ ܡܶܠܰܬܝ ܡܰܘܬܳܐ ܬܶܛܥܰܡ: ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܒܳܪܽܘܝܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܣܟܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܘܝܳܐ ܠܳܟ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܟܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܡܶܠܰܬܝ ܡܶܣܓܳܐ ܣܳܓܝܳܐ ܘܡܳܐܶܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܦܰܓܪܳܐ ܓܶܝܪ ܫܠܰܚ ܐܳܕܳܡ ܒܗܳܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܪܡܰܪ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ: ܕܡܰܗܦܳܟܽܘ ܐܰܗܦܟܳܟ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒܬ ܡܶܢܳܗ: ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܠܥܰܦܪܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ. ܘܶܐܢ ܬܬܽܘܒ ܬܺܚܶܐ ܘܬܶܬܢܰܚܰܡ ܒܡܶܠܰܬܝ ܐܰܝܟ ܡܳܪܳܐ.

ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ ܗܳܟܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ ܕܺܝܠܰܢ: ܐܰܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ ܡܣܺܝܦ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ: ܘܣܳܡ ܠܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܥܰܠ ܡܶܠܬܶܗ ܘܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܟ̈ܺܐܢܶܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܗܰܘ ܕܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ.

ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܰܝܠܳܐ: ܕܶܐܠܳܐ ܐܳܠܨܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܢܰܦܫܟܽܘܢ ܕܬܺܐܬܽܘܢ ܠܗܳܕܶܐ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܛܰܪܘ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ: ܘܚܳܐܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܡܰܢ ܠܰܡ ܕܰܡܨܶܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܢܣܰܝܒܰܪ ܘܢܶܥܽܘܠ ܒܬܰܪܥܳܐ ܐܰܠܺܝܨܳܐ ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܗܳܕܶܐ ܡܢܳܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܰܡܝܰܬܰܪܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܡܶܕܶܡ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܽܘ: ܢܶܥܒܶܕ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬܦܪܰܥ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܟܺܐܢܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܰܡ ܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܒܝܳܪܬܽܘܬܶܗ: ܕܠܳܐ ܥܶܕܠܳܝ ܗ̱ܽܘ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܦܪܰܥ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗ̱ܝ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܘܕ ܕܥܰܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܢܶܦܣܽܘܩ ܣܰܒܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܘܥܰܠ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܕܰܐܝܟܰܢ ܝܳܪܶܒ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/211
Source:
Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 24: On Repentance - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ” based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/211.
Bibliography:
Memra 24: On Repentance - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/211.

Show Citation Styles