Memra 25: On the Voice of God and of Satan - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܕܥܰܠ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܤܳܛܳܢܳܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
2

ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܓܶܝܪ ܐܰܚܬܰܬ ܠܳܐܕܳܡ: ܘܚܳܕ ܚ̈ܕܳܢܳܝܺܢ ܣܠܶܩܘ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢܳܗ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ: ܘܒܰܦܝ̈ܳܣܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܦܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܛܦܺܝܣܘ ܠܶܗ. ܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܓܶܝܪ ܐܶܬܦܰܪܰܣ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܺܐܚܽܘܢ: ܘܰܒܟܽܠ ܪ̈ܳܐܙܺܝܢ ܡܰܠܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܰܒܟܽܠ ܦ̈ܶܠܳܐܢ ܨܳܐܪܶܗ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܶܗ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܘܶܐܬܳܐ ܥܒܰܕ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ:

ܘܚܰܘܝܳܗ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܠܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܐܶܬܚܰܕܰܬ ܒܝܶܫܽܘܥ. ܚܳܙܶܝܬ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܰܘܺܝ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܰܐܝܟܰܢ ܒܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܕܳܡ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܢܶܣܰܩ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܢܗܰܠܶܟ ܐܰܝܟ ܗܰܠܟ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܰܟܺܝܟ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܣܰܪ̈ܩܳܬܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡ̈ܳܬܳܐ ܘܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ: ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܛܳܒܳܐ: ܘܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ ܐܰܪܬܺܝ ܠܟܽܠܢܳܫ ܘܥܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܓܶܝܪ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܳܛܶܠ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܡܶܢ ܕܰܚܙܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܳܟܰܢ ܪܚܶܡ ܐܳܕܳܡ: ܐܰܦܶܣ ܠܶܗ ܕܢܶܙܕܰܘܰܓ ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܺܐܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܪܚܶܡ ܘܢܺܐܚܶܐ ܘܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ ܠܶܗ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܥܒܰܕ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ: ܕܳܐܦܶܢ ܗܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܪܰܓܢܳܝܗ̱ܝ: ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܕܠܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܀

3

ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢ ܗ̱ܺܝ ܨܒܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܗܳܝ ܕܡܶܢܩܕܺܝܡ: ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܪܰܩ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܳܘܶܐ ܠܺܝ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕܦܳܠܰܚ ܐܰܪܥܳܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܗܳܘܶܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܝܳܪܶܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐ؟ ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܘܟܽܠ ܕܰܗܘܰܘ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܪܰܓܘ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܘܠܳܐ ܪܗܶܛܘ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܙܕܰܘܰܓ؟ ܐܶܠܳܐ ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ: ܕܝܳܕܰܥ ܗ̱ܽܘ ܐܰܒܽܘܟܽܘܢ ܕܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܟܽܘܢ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܘܰܠܒܽܘܫܳܐ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܬܺܐܨܦܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܬܰܪܣܶܝܢ ܠܟܽܘܢ ܘܡܰܠܒܫܺܝܢ ܠܟܽܘܢ: ܘܚܳܐܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܟܽܘܢ: ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܠܟܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫܺܝܢ ܠܐ̱ܢܳܫ. ܘܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܟܽܘܢ ܕܢܺܐܚܽܘܢ ܒܟܽܘܢ: ܐܶܢܳܐ ܡܰܡܛܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܘܰܠܒܽܘܫܳܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܐܳܬܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܟܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܦܳܠܚܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܘܠܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ: ܙܳܐܶܢ ܗ̱ܘܺܝܬ ܠܟܽܠܳܗ ܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢܩܕܺܝܡ.

ܗܳܟܰܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܳܐܕܳܡ ܐܰܒܽܘܟܽܘܢ ܐܰܝܬܺܝܟܽܘܢ ܠܗܳܢܳܐ ܥܰܡܠܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܕܥܶܒܕܶܬ ܠܳܐܕܳܡ ܒܰܪܬܳܐ ܡܶܢܶܗ: ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܪܶܓܬܳܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܳܠܺܝܬܳܐ ܘܥܶܕܠܳܝܳܐ ܨܶܐܕܰܝ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܘܥܳܡܠܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܠܳܐ ܢܰܒܶܐܫܽܘܢ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܘܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܰܣܢ̈ܺܝܩܶܐ ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܕܶܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܐܳܦܶܢ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܳܛܶܝܢ܀

4

ܐܳܦ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܥܶܠܰܬ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܡܰܛܥܝܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܟܳܠܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܓܰܐܝܽܘܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܕܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܶܐܬܡܰܟܰܟܘ ܘܶܐܬܦܰܪܰܩܘ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫܘ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܡܶܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ: ܘܰܪܚܰܡܘ ܠܟܽܠܢܳܫ ܘܬܰܘ ܒܳܬܰܪܝ: ܠܳܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܗܘܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܠܳܐ ܥܶܡܠܶܬ ܒܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܬܰܘ ܒܳܬܰܪܝ ܘܰܗܘܰܘ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܐܳܬܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܚܺܝܪ ܠܗܽܘܢ ܒܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܢܶܬܪܰܥܽܘܢ ܕܰܠܥܶܠ ܘܢܶܙܟܽܘܢܳܝܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܚܺܝܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܰܚܶܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ.

ܐܶܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܰܬ ܥܰܡܠܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܡܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܥܰܡܠܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܢܶܥܒܶܕ ܒܗܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܐܳܦܶܢ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ: ܒܪܰܡ ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩܘ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫܘ. ܘܚܳܪܘ ܒܰܫܡܰܝ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܥܶܠ: ܘܦܳܐܶܫ ܠܶܗ ܗܽܘ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܗܽܘ ܕܢܶܥܒܰܪ ܪܩܺܝܥܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܥܳܒܰܪ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܣܳܠܶܩ ܥܕܰܡܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܗܽܘ ܢܕܰܒܪܰܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܡ ܡܛܰܝܬܽܘܢ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܛܽܘܪܳܐ ܘܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܠܘܳܬ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ: ܘܰܠܘܳܬ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܠܰܡ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ: ܕܰܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܫܟܶܒܘ: ܘܰܒܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬܓܡܰܪܘ: ܘܥܰܠܘ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܀

5

ܡܰܚ̈ܘܳܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܳܐܕܳܡ ܘܕܰܒܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܐܰܣܝ̈ܳܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܗܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܢܶܥܠܽܘܢ ܒܪܽܘܚ. ܐܳܦ ܗܳܟܺܝܠ ܝܰܘܡܳܢ ܕܶܐܬܕܰܪܫܰܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܝܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܰܫܒܽܘܩܘ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܐܶܬܪܰܥܰܘ ܘܠܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܺܐܪܬܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܗܳܐ ܙܟܰܝܬܽܘܢ: ܐܳܬܶܐ ܡܳܠܶܟ ܒܺܝܫܳܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܟ̈ܺܐܢܶܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܦܰܩܶܕ ܡܳܪܰܢ.

ܘܡܶܨܛܕܶܐ ܒܶܗ ܒܰܓܡܺܝܪܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܽܘ ܠܰܡ ܕܬܶܩܢܶܐ ܩܰܠܺܝܠ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡܶܣܰܬ ܢܝܳܚܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܕܡܰܢ ܕܳܐܬܶܐ ܠܘܳܬܳܟ. ܘܰܒܢܺܝ ܠܳܟ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܰܡܫܰܪܬܰܚ ܩܰܠܺܝܠ: ܕܳܐܬܶܝܢ ܐܰܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܘܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܨܽܘܒ ܠܳܟ ܩܰܠܺܝܠ ܢܶܨܒܬܳܐ ܘܓܰܢܰܬ ܝܰܪܩܳܐ ܥܒܶܕ ܠܳܟ: ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܰܚܠ̈ܺܝܡܶܐ ܘܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ. ܘܰܒܥܶܠܰܬ ܢܝܳܚܳܐ ܕܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܘܡܰܚܶܬ ܠܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܗܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܠܰܡ ܕܢܰܦܫܳܟ ܬܺܐܨܰܦ: ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܕܕܰܠܥܶܠ ܐܶܬܪܰܥܰܘ ܘܠܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ.

ܘܰܒܥܶܠܰܬ ܕܠܳܐ ܦܪܰܫ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܕܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܗ̱ܽܘ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܦܩܺܝ̈ܕܳܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܠܳܐ ܠܗܰܘ ܕܒܳܥܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܐܰܗܦܟܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܠܘܳܬ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ: ܘܗܰܘ ܣܳܒܰܪ ܕܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܪܳܗܶܛ: ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢܳܗ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܶܐܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܘܦܳܪܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܩܳܠܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܘܡܰܣܶܩ ܠܺܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܚܶܬ ܠܺܝ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܠܳܐܐܰܪ ܗ̱ܽܘ ܟܳܬܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܪܳܗܶܛ. ܐܶܢܳܐ ܠܰܡ ܗܳܟܰܢܳܐ ܪܳܗܶܛ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܕܢܶܦܪܽܘܫ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ.

ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܫܰܕܶܠ ܡܰܗܦܶܟ ܠܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐܕܳܡ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܳܥܶܝܢ ܠܗܶܝܢ. ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܕܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ: ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܦܰܩܶܕ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ: ܘܰܢܢܺܝܚܽܘܢ ܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܢܺܐܚܽܘܢ ܒܗܶܝܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܪܓܺܝܓܺܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܡܳܪܰܢ ܘܒܰܫܠܺܝܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܒܟܺܐܢ̈ܶܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ ܘܠܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܨܒܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ܀

6

ܠܰܝܬ ܠܰܡ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪܽܘܚ: ܟܰܕ ܡܕܰܘܰܕ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܕܰܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܓܒܳܝܗ̱ܝ ܢܶܣܬܰܦܰܩ ܕܢܶܫܦܰܪ. ܘܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܛܳܒܳܐ ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ: ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܢܰܛܶܐܒܽܘܢ ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܰܐܠܺܝܨ.

ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܠܰܫ̈ܡܰܝܳܢܶܐ ܦܰܩܶܕ ܕܒܰܫ̈ܡܰܝܳܢܳܝܳܬܳܐ ܢܰܛܶܐܒܽܘܢ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܣܪܺܝܩܳܐ ܘܛܳܥܝܳܐ: ܕܗܽܘܝܽܘ ܗܳܘܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܐܰܘ ܟܺܐܢܳܐ؟ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܚܰܢܰܢܝܳܐ: ܕܙܶܠ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܶܐܡܰܪ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܠܡܳܪܰܢ: ܡܳܪܝ: ܓܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܒܺܝܫܳܐ ܘܫܶܡܥܶܬ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܐܰܣܒܶܠ ܠܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ: ܕܙܶܠ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܺܝ ܓܰܒܝܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ.

ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ: ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܡܶܠܬܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ: ܡܰܠܶܠ: ܘܠܳܐ ܚܳܛܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܰܘܩܳܐ ܠܰܡ ܥܒܰܕܬܳܟ ܕܬܶܚܙܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ: ܘܰܬܙܰܗܰܪ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܘܟܶܢ ܠܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ. ܡܳܐ ܕܰܐܗܦܟܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܒܺܝܫܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܒܥܰܡܠܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܩܢܳܐ ܓܰܢ̈ܶܐ ܘܦܰܪ̈ܕܰܝܣܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܘܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܘܒܶܢܝ̈ܳܢܶܐ: ܡܫܰܪܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܒܺܝܫܳܐ ܕܢܶܣܚܦܶܗ ܐܳܦ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܡܐܳ ܕܶܐܙܰܠ ܓܶܝܪ ܚܰܦܶܛ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܢܰܒܶܐܫܽܘܢ ܠܶܗ: ܥܰܠ ܐܶܬܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܟܺܐܢܳܐ ܕܦܳܫ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܰܢܕܰܠܚܶܗ ܘܢܶܥܒܕܶܗ ܒܺܝܫܳܐ.

ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܒܰܝܬܳܟ ܒܰܙܽܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܕܰܒܥܰܡܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܒܢܰܝܬܳܝܗ̱ܝ. ܐܳܙܶܠ ܢܳܨܶܐ ܘܗܳܐܰܪ. ܗܳܐ ܚܰܕ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܟܰܢܶܫ. ܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܢܶܨܒ̈ܳܬܳܐ ܘܓܰܢܰܬ ܝܰܪܩܳܐ ܠܰܩܶܛܘ ܐܶܢܽܘܢ ܥܳܠ̈ܽܘܒܶܐ ܕܠܳܐ ܣܳܒܥܺܝܢ: ܘܳܐܙܶܠ ܡܶܬܟܰܬܰܫ. ܗܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܰܠܟܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ. ܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ: ܩܶܢܝܳܢܳܟ ܡܚܰܐܽܘܗ̱ܝ ܘܩܰܛܠܽܘܗ̱ܝ ܘܕܰܒܪܽܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܪܳܥܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܗܳܐ ܡܛܰܪܶܦ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܡܶܬܕܰܠܰܚ. ܗܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܡܠܰܟ ܒܺܝܫܳܐ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܕܢܶܩܢܽܘܢ ܘܢܶܒܢܽܘܢ܀

7

ܚܳܙܶܝܬ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܡܳܠܶܟ ܒܺܝܫܳܐ: ܐܰܝܟܰܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܚܰܡܣܶܢ ܘܰܡܣܰܝܒܰܪ ܢܶܣܝܽܘܢܶܗ ܐܰܝܟ ܐܺܝܽܘܒ: ܐܳܦ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܣܳܚܶܦ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫܺܝܢ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܐܳܦܶܢ ܓܺܝܪ ܠܳܐ ܢܰܒܶܐܫ ܟܺܐܢܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܚܳܢܶܩ ܠܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܒܥܰܡܠܳܐ ܘܰܒܨܶܦܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܶܗ ܕܢܰܕܪܶܟ ܫܪܳܪܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚ ܘܢܶܥܒܶܕ ܠܶܗ ܐܶܤܛܰܛܝ̈ܽܘܢܶܐ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܒܗܽܘܢ: ܘܢܶܥܒܶܕ ܒܗܽܘܢ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܘܰܢܨܽܘܡ ܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܙܳܕܶܩ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܰܪܕܟܳܗ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ. ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܳܛܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܫܰܒܩܳܗ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܳܪܰܢ: ܘܰܫܩܰܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܶܐܣܬܰܪܰܩ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫ: ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܒܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܒܦܳܩܽܘܕܽܘܬܶܗ: ܘܢܶܪܚܰܡ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ: ܘܢܰܚܶܒ ܕܢܶܬܶܠ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܝܟ ܫܠܺܝܚܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܗ̱ܽܘ ܡܰܕܪܶܟ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܽܐܘܪܟܳܐ ܘܰܦܬܳܝܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܕܪܟܽܘܗ̱ܝ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ: ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝܫ̈ܶܐ܀

8

ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܨܶܢܥ̈ܳܬܳܐ ܡܶܨܛܰܢܰܥ ܒܺܝܫܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܘܶܝܢ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ: ܘܒܳܥܶܝܢ ܕܢܶܫܒܩܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܘܢܶܬܥܰܠܽܘܢ ܠܪܰܘܡܳܐ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܥܰܠܺܝ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܓܒܰܘ ܠܗܽܘܢ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܩܢܶܝܢ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܟܺܐܢܺܝܢ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܫܒܩܽܘܢܳܗ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܰܢ: ܘܢܶܪܕܽܘܢ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ: ܥܓܰܠ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢܳܗ.

ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܗܳܝ ܩܝܳܡܬܳܐ ܫܳܘܶܝܢ: ܠܰܡܡܳܬ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܐܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܗܳܘܶܝܢ: ܒܗܽܘܢ ܒܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܓܡܰܪ.

ܢܶܚܙܶܐ ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ؟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܠܳܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܠܳܐ ܡܰܠܒܫܺܝܢ ܥܰܪܛܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܡܣܰܒܥܺܝܢ ܟܰܦ̈ܢܶܐ: ܘܠܳܐ ܡܩܰܘܶܐ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܡܶܠܬܶܗ ܗ̱ܽܘ ܕܡܳܪܰܢ ܡܰܪܬܶܝܢ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܣܳܦܶܩ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܘܰܠܪܰܒܽܘܬܶܗ ܡܫܰܡܫܺܝܢ: ܘܠܳܐ ܝܳܨܦܺܝܢ ܕܣܰܝܒܳܪܬܗܽܘܢ: ܕܡܳܪܰܢ ܝܳܨܶܦ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܰܕܟܽܠܢܳܫ. ܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܗܳܘܶܝܢ: ܕܰܠܗܽܘܢ ܠܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܢܶܬܕܰܡܽܘܢ: ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܢܰܟܪܙܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܬܺܐܨܦܽܘܢ ܕܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܘܕܰܠܒܽܘܫܳܐ: ܠܳܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܡܳܪܰܢ ܝܳܨܶܦ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܰܕܟܽܠܢܳܫ: ܘܠܶܗ ܒܛܺܝܠ ܥܰܠ ܒܪܺܝܬܶܗ ܕܰܢܕܰܒܪܳܗ.

ܘܰܒܝܰܕ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܙܳܐܶܢ ܠܰܣܢ̈ܺܝܩܶܐ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܠܽܘ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܠܢܳܫ ܕܢܶܫܒܩܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܘܰܠܒܽܘܫܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܡܰܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܢ̱ܢܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܐܚܶܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܚܰܪܒܳܐ ܕܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܚܨܳܕܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ. ܘܗܽܘ ܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܘܬܺܝܢ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܚܰܘܳܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܚܛܰܘ ܡܶܚܛܳܐ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܕܢܶܪܗܰܛ ܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܢܺܐܙܰܠ ܒܳܬܪܶܗ ܘܢܶܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܪܰܒܳܐ: ܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܗܳܟܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܒܪܺܝܬܶܗ ܟܽܠܳܗ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ؟

9

ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܠܬܰܚܬ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܕܩܳܝܡܳܐ ܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܟܽܠܫܳܥ ܒܳܠܥܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢܳܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܬܚܽܘܡܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܘܒܰܪ̱ܬ ܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܺܝ̈ܛܶܐ. ܠܺܝܛܳܐ ܠܰܡ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ: ܕܡܶܟܺܝܠ ܕܰܪܚܶܡܬ ܡܶܕܶܡ ܕܒܰܐܪܥܰܐ ܗ̱ܘ: ܘܰܣܢܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܒܰܫܡܰܝܰܐ ܗ̱ܘ: ܗܳܐ ܝܺܗܺܝܒ ܠܳܟ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܪܓܰܠ ܬܶܚܽܘܬ ܠܳܟ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܬܶܚܽܘܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܐܰܝܟ ܕܰܢܚܶܬܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܢܦܰܠܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܩܰܒܶܠܬܳܟ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܫܟܚܰܬ ܚܳܝܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܳܗ: ܐܳܦܶܢ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܳܛܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܟܡܳܐ ܕܥܳܡܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܒܗܳܕܶܐ ܫܽܘܪܰܥܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܛܥܶܡܬܳܝܗ̱ܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܡܶܛܥܰܡ:

ܗܳܫܳܐ ܐܶܢ ܢܳܦܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܡܶܣܬܰܚܦܰܬ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܢܳܦܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܝܳܪܶܬ ܐܰܢ̱ܬ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܬܓܠܶܙܬ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܥܶܡܬ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܺܝܕܰܥܬ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܢܦܰܠܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܥܒܰܕ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܢܳܦܶܠ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܟܗ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/212
Source:
Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 25: On the Voice of God and of Satan - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܕܥܰܠ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܤܳܛܳܢܳܐ” based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/212.
Bibliography:
Memra 25: On the Voice of God and of Satan - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܕܥܰܠ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܤܳܛܳܢܳܐ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/212.

Show Citation Styles