Memra 26: On the Second Law That the Lord Established From Adam - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܥܰܠ ܢܳܡܺܘܣܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܣܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܕܳܡ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܣܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܟܰܠ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܗܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܪܚܶܡܬ ܕܗܳܢܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ: ܐܶܠܳܐ ܬܶܥܒܪܺܝܘܗ̱ܝ ܢܶܟܠܶܝܟ ܡܶܢ ܫܝܽܘܠ ܘܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܘܝܽܘܪܬܳܢܳܐ ܘܢܶܚܡܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܰܡܪܰܚ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܬܶܚܙܶܝܗ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܬܶܫܬܰܢܰܩ.

ܐܶܢ ܬܶܛܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܢܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܘܬܶܪܗܰܛ ܒܳܬܰܪ ܚܽܘܒܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬܓܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܓܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܚܽܘܒܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܰܢܦܰܩܬ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܳܐܶܝܢ ܒܡܶܐܬܺܝܬܝ ܘܒܳܬܰܪ ܡܶܐܬܺܝܬܝ: ܐܰܝܟܰܢ ܒܪܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ ܐܰܝܟ ܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܐܝܟܰܢ ܢܺܐܬܽܘܢ ܠܗܳܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܒܪܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܠܒܰܫ ܕܡܽܘܬܳܟ ܘܶܐܚܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ.

ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܕܥܳܢܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܛܳܥܶܝܢ ܠܳܗ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟ ܠܰܒܪܺܝܬܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܬ ܘܡܰܢܽܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܶܐܟܰܠܬ ܡܶܢܶܗ: ܘܰܠܟܽܠ ܨܒܽܘ ܢܕܰܡܽܘܢܳܗ ܠܰܒܪܺܝܬܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܠܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܶܐܟܰܠܬ ܡܶܢܶܗ: ܘܠܳܐ ܢܶܕܥܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕܚܕ̈ܳܢܺܝܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܺܐܬܶܐ ܘܶܐܚܰܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܨܶܒܝܳܢܝ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ. ܢܶܛܥܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟ ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܰܡܦܰܩܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܝܰܘܡܳܢܳܐ܀

4

ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܳܕܳܡ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟ̈ܺܐܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܐܰܩܺܝܡܘ ܥܰܠ ܗܳܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܦܰܩܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ: ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܥܒܰܪ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܐ. ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܐܶܠܽܘ ܩܰܘܺܝܘ ܒܗܳܕܶܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܪܕܰܘ ܒܳܗ: ܠܳܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܕܶܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܗܳܫܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܣܛܝܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ.

ܣܰܟܺܝܘ ܠܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܠܗܳܢܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ: ܐܳܕܳܡ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ: ܘܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܣܰܒܪܳܐ: ܕܳܐܬܶܐ ܡܳܪܰܢ ܘܥܳܒܶܕ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܟܰܕ ܩܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܨܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܓܠܶܐ ܘܢܶܥܒܶܕ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܒܥܳܬ ܪܽܘܚܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܶܐܡܪܰܬ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܥܶܗܰܕ ܡܶܠܬܳܟ ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܝ ܕܰܐܬܟܠܰܬ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ: ܘܒܳܗ ܐܶܬܒܰܐܝܰܘ ܒܡܽܘܟܳܟܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܐܡܪܳܟ ܐܰܚܺܝ ܐܶܢܽܘܢ.

ܘܶܐܬܳܐ ܗܰܘ ܕܫܰܪܺܝܪ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܘܡܽܘܠܟܳܢܶܗ ܡܗܰܝܡܶܢ ܘܓܰܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܫܒܰܩܘ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܘܰܥܒܰܕܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܰܪܗܶܛܘ ܒܳܬܰܪ ܚܽܘܒܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܰܫܟܶܒܘ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ: ܘܰܐܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ: ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܐܰܝܟܰܢ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܰܡܠܰܟ ܠܗܽܘܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ: ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܫܒܩܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܒܳܬܪܶܗ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/213
Source:
Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 26: On the Second Law That the Lord Established From Adam - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܥܰܠ ܢܳܡܺܘܣܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܣܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܕܳܡ” based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/213.
Bibliography:
Memra 26: On the Second Law That the Lord Established From Adam - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܥܰܠ ܢܳܡܺܘܣܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܣܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܕܳܡ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/213.

Show Citation Styles