Memra 27: About the History of the Thief Who is Saved - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܫܰܪܒܳܐ ܕܓܰܝ̈ܣܶܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
2

ܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܺܝܕܰܥܢ ܫܪܳܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܟܶܢ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܺܐܙܰܠ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܰܢ ܠܰܐܬܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܣܠܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܠܒܳܐ ܘܟܶܢ ܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܗܽܘܢ: ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܡܶܣܬܰܢܩܺܝܢ ܥܰܠ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ. ܘܰܟܒܰܪ ܠܳܐ ܡܪܰܒܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ. ܘܰܟܒܰܪ ܠܳܐ ܫܳܠܡܳܐ ܠܥܺܕ̱ܬܳܐ: ܘܥܳܒܕܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ: ܘܛܳܥܶܝܢ ܘܡܳܝܬܺܝܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܟܡܳܐ ܕܰܛܠܶܝܢ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܗܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ: ܐܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܬܬܰܟܠܺܝܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܕܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܘܳܐܬܶܝܢ: ܕܠܳܐ ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܘܢܺܐܒܕܽܘܢ ܠܗܽܘܢ.

ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܕܰܡܪܰܒܝܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܐܶܡܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܐܘ ܥܒܰܕܬܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫ ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܐܰܘ ܥܒܰܕܬܶܗ ܥܰܒܕܳܐ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ. ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܝܳܠܦܺܝܢܰܢ: ܕܰܟܡܳܐ ܕܰܛܠܶܝܢ ܒ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܫܠܶܡܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܢ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܠܗܽܘܢ ܘܡܰܝܬܶܐ ܠܗܽܘܢ؟ ܘܡܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܟܶܢ ܡܶܬܬܰܟܠܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܡܫܰܕܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ: ܘܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܘܳܐܬܶܝܢ ܘܠܳܐ ܐܳܒܕܺܝܢ܀

3

ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܶܪܝ ܐܺܡܰܪ ܠܳܟ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܓܰܒܪܳܐ ܘܩܰܝܶܡܬ ܠܢܰܦܫܳܟ: ܘܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܘܳܐܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܘܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܠܳܐ ܢܳܦܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܬܰܪܡܽܘܛܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ: ܟܶܢ ܬܶܥܽܘܠ ܘܬܶܦܽܘܩ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܕܠܳܐ ܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩܬ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܢܶܓܢܒܳܟ ܐ̱ܢܳܫ ܘܢܶܥܒܕܳܟ ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܘ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ ܘܰܩܫܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܗܶܝ̈ܗ ܕܬܶܩܠܳܐ: ܐܰܟܘܳܬܳܗ ܕܬܶܩܠܳܐ ܥܒܶܕ ܕܰܡܚܰܐܽܘܗ ܘܶܐܫܬܰܢܰܕܘ ܒܳܗ ܘܰܐܪܡܝܽܘܗ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܨܰܥܳܪܽܘ ܨܰܥܪܰܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܗ ܥܶܒܕܰܬ.

ܝܰܘܡܳܢ ܕܶܝܢ ܝܳܬܶܒ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܡܟܰܘܶܢ ܠܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܗܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܽܘܬܳܐ ܢܰܦܶܩ ܒܪܳܢ ܐܰܘ ܒܰܪܬܰܢ: ܕܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦܶܢ ܕܬܰܘ ܠܥܶܣܘ ܨܰܥܪܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܚܕܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ: ܕܢܶܒܩܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ: ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܰܢ ܥܶܣܪܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܺܝܢ ܒܺܝܫܺܝܢ. ܘܕܰܠܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܳܠܡܳܐ ܚܢܰܢ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܠܶܦ ܝܶܫܽܘܥ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܚܳܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܢܬܰܪܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܰܠܝܽܘܬܗܽܘܢ: ܘܒܰܠܚܽܘܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܢܶܬܚܙܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗܽܘܢ. ܚܙܰܝܬ ܕܥܰܠ ܩܰܫܝܽܘܬܰܢ ܪܳܛܢܺܝܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܰܢ. ܘܡܳܐ ܕܛܳܒ ܩܫܶܝܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ ܘܒܺܝܫܺܝܢ: ܚܰܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܟ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐܰܘ ܝܰܪܚܳܐ. ܐܰܘ ܐܳܦܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܘܟܶܢ ܬܶܦܽܘܩ. ܣܳܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܕܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩܬ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܟܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܙܟܰܝܬܳܗ ܠܒܺܝܫܬܳܐ؟ ܗܰܘ ܗ̱ܽܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܣܳܓܶܝܢ ܩܺܐܪ̈ܣܰܝܟ: ܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩܬ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ܟ. ܘܶܐܢ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܠܰܝܬ ܒܳܟ ܡܚܰܒܠܳܐ ܠܳܟ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܶܢ ܣܳܐܶܡ ܕܶܝܢ ܒܪܶܥܝܳܢܳܟ ܕܰܡܣܰܝܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܟܽܠ ܕܳܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟ: ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܰܥܫܽܘܩܝܳܐ ܘܰܛܠܽܘܡܝܳܐ: ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܳܟ ܕܓܳܪܬ ܘܰܐܘܠܶܕܬ: ܘܫܰܬܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܟܺܐܦܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܕܒܳܠܥܳܐ ܡܳܐܐ ܣܺܝܩܽܘܪ̈ܺܝܢ ܠܳܐ ܡܡܰܠ̱ܠܳܐ: ܘܶܐܠܳܐ ܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ: ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܠܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܕܰܟܺܝܠ܀

4

ܓܰܒܪܳܐ ܓܶܝܪ ܡܣܰܝܒܰܪ ܕܪ̈ܰܘܪܒܳܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܘܣܰܢ̈ܝܳܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܢ ܓܳܪܺܝܢ ܠܶܗ ܘܰܡܢܰܓܕܺܝܢ ܠܶܗ ܘܙܳܩܦܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ: ܡܣܰܝܒܰܪ ܟܰܕ ܫܰܬܺܝܩ: ܘܒܰܝܢܰܘܗ̱ܝ ܠܢܰܦܫܶܗ ܘܰܠܡܳܪܶܗ ܗܳܘܶܐ ܫܽܘܒܗܳܪܶܗ. ܐܶܠܳܐ... ܢܳܟ ܬܶܦܽܘܩ. ܢܶܡܚܽܘܟ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܙܰܠܬ ܫܡܰܥܬ ܘܶܐܬܰܝܬ ܘܰܢܠܽܘܛܽܘܢܳܟ ܣܰܝܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܣܓܽܕ ܠܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܓܰܒܪܳܐ.

ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܒܳܩܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܢܰܦܫܳܟ: ܐܶܢ ܡܨܰܝܬ ܡܣܰܝܒܰܪ ܐܰܢܬ ܠܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܘܳܐܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܨܶܦܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܝܢܰܝܟ ܘܰܠܡܳܪܰܢ: ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܠܡܳܐ ܐܶܢ ܡܳܚܶܝܢ ܠܺܝ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ: ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܰܡܚܰܐܽܘܢܝ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢ̱ܬܝ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܡܳܚܶܝܢ ܠܺܝ: ܘܗܳܟܰܢ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܓܰܒܪܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܫܳܩܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܛܰܥܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ ܘܫܳܚܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܪܶܥܝܳܢܳܟ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܰܒܫ̈ܽܘܐܳܠܶܐ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܟܡܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܰܢ ܝܳܪܶܒ ܐܰܢ̱ܬ.

ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܟܳܠܶܐ ܠܺܝ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܬܰܘ ܒܳܬܰܪܝ ܟܰܕ ܡܣܰܪܩܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ: ܠܰܘ ܡܶܟܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ܬܺܐܒܰܕ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܚܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܝܰܘܡܳܢ ܬܺܐܠܰܦ ܘܠܰܡܚܳܪ ܬܰܠܶܦ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ. ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܟ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܠܰܩܝܳܡܳܐ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܳܕܳܡ. ܘܬܶܬܰܓܰܪ ܘܬܶܬܺܝܕܰܥ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܟ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܬܶܬܢܺܝܚ ܠܘܳܬ ܡܰܢ ܕܰܩܪܳܟ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܥܶܠܳܝܬܳܐ. ܟܳܠܺܝܬܳܐ ܡܶܢܳܟ ܗ̱ܺܝ ܕܬܶܬܡܰܟܰܟ ܘܬܶܕܰܥ ܫܪܳܪܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܒܳܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܚܽܘܒܰܐ ܗ̱ܘ ܡܳܠܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܕܬܶܕܰܥ ܡܳܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܠܳܟ: ܠܰܘ ܡܕܳܢ ܕܳܐܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. ܗܘܺܝ ܒܪܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ: ܘܕܰܥ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܘܨܰܠܳܐ ܥܠܰܝ: ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܀

5

ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܝܰܘܡܳܢ: ܕܡܳܐ ܕܶܐܙܰܠܘ ܡܬܰܠܡܕܺܝܢ ܠܐ̱ܢܳܫ ܟܶܕ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ: ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬܳܐ ܦܽܘܩ. ܘܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܙܶܠ ܒܥܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ. ܘܠܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܳܪܰܢ ܝܳܕܰܥ ܘܠܳܐ ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܶܗ ܕܢܺܐܠܰܦ. ܘܶܐܢ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟ: ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܶܗ ܒܰܛܺܝܠܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܨܰܠܶܐ ܝܳܕܰܥ: ܘܠܳܐ ܡܺܐܠܰܦ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܶܗ ܕܢܺܐܠܰܦ. ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܝܟ ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܗܶܕܝܽܘܛܳܐ: ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܢܶܬܕܰܒܰܪ: ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܡܟܰܢܶܫ: ܡܰܘܒܶܕ ܠܶܗ ܒܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܶܗ.

ܘܰܟܒܰܪ ܬܺܐܡܰܪ: ܓܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܗܶܕܝ̈ܽܘܛܶܐ ܕܢܰܒܗܶܬ ܒܗܽܘܢ ܠܚܰܟ̈ܺܝܡܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܶܕܝ̈ܽܘܛܶܐ ܕܰܓܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܒܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ ܗܶܕܝܽܘܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܚܰܟܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܫܡܰܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܶܕܥܶܬ ܣܳܦܪܽܘܬܳܐ: ܐܶܥܽܘܠ ܒܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܡ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܠܺܝܬ ܚܶܟܡܬܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ: ܐܶܩܢܶܐ ܚܶܟܡܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܝܬܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܺܝܠܰܦܘ ܚܰܫܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ: ܘܗܳܟܰܢ ܬܶܬܐܰܣܪܽܘܢ ܒܚܰܫܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܟܰܕ ܝܳܬܒܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܬܶܬܐܰܣܪܽܘܢ ܒܡܳܪܰܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܬܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܬܶܬܐܰܣܪܽܘܢ ܒܟܽܘܪܳܟܳܐ ܐܰܝܟ ܒܥܺܝܪܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܕܶܡ: ܘܬܶܬܐܰܣܪܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܐܶܣܰܪܘ ܟܽܠܥܶܕܳܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܡܳܪܰܢ: ܟܰܕ ܡܕܰܒܚܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ: ܒܰܙܒܰܢ ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܒܰܙܒܰܢ ܟܰܕ ܒܳܪܟܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܒܰܙܒܰܢ ܟܰܕ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܒܰܙܒܰܢ ܟܰܕ ܙܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܬܽܘܡ ܢܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܘܥܰܠ ܟܳܗܢܶܝ̈ܗ. ܘܡܶܢ ܥܺܕܬܰܐ ܗ̱ܘ ܩܰܬܳܠܺܝܩܺܝ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܕܶܚܠ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܢܰܚܶܒ: ܟܰܕ ܪܰܒܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܩܺܝ܀

6

ܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܬܶܫܒܩܽܘܢ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܨܰܠܽܘܢ ܘܬܺܐܡܪܽܘܢ: ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ: ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܢ ܠܚܰܝܳܒܰܝ̈ܢ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ ܐܰܠܦܰܢ ܕܢܰܚܶܒ ܚܰܕ ܠܚܰܕ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ. ܘܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥܢܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܗܳܟܰܢ: ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܗܳܟܰܢ: ܢܺܐܙܰܠ ܢܨܰܠܶܐ: ܕܠܳܐ ܠܚܰܝܳܒܽܘܬܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ. ܗܳܟܰܢ ܓܶܝܪ ܥܒܰܕܘ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ: ܘܟܶܢ ܐܶܙܰܠܘ ܨܰܠܺܝܘ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܕܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܡܶܠܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ...ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܦܽܘܡܰܢ ܡܶܠܬܳܐ ܣܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܰܢ ܘܠܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ.

ܘܢܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܰܢ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܟܽܠܢܳܫ. ܘܰܗܘܰܝܢ ܚܰܝܳܒܺܝܢܰܢ ܕܢܰܚܶܒ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܬܚܽܘܒܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܠܡܰܚܳܒܽܘ. ܘܰܗܘܰܝܢ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܠܟܽܠܢܳܫ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܬܚܺܝܒ ܠܶܗ ܡܶܢܰܢ: ܠܡܰܢ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ. ܘܰܠܡܰܢ ܕܕܶܚܠܬܳܐ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܘܰܠܡܰܢ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܠܡܰܢ ܕܚܽܘܒܳܐ ܚܽܘܒܳܐ. ܘܰܠܡܰܢ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ.

ܘܰܠܡܰܢ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܠܡܰܢ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢܰܢ ܠܶܗ: ܘܪܰܒ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢܰܢ: ܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܢܶܙܕܰܥܰܡ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܰܠܦܰܬ ܠܺܝ؟ ܘܡܰܢ ܕܕܶܚܠܬܳܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܚܽܘܒܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܘܰܢܨܰܥܪܰܢ. ܘܰܠܡܰܢ ܕܚܽܘܒܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢܰܢ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܢܥܺܝܩܺܝܘܗ̱ܝ. ܘܡܰܢ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢܰܢ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܫܠܳܡܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܘܢܶܬܪܰܥܰܡ ܥܠܰܝܢ. ܘܰܠܡܰܢ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢܰܢ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܘܚܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܘܢܰܛܥܢܰܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܒܫܰܪ̈ܒܰܘܗ̱ܝ ܘܰܒܫ̈ܽܘܥܝܳܬܶܗ. ܘܰܠܡܰܢ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢܰܢ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܢܶܦܣܽܘܩ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܥܰܕ ܡܶܫܬܰܪܰܪ: ܕܠܳܐ ܢܶܬܟܫܶܠ ܠܶܗ ܘܢܺܐܒܰܕ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/214
Source:
Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 27: About the History of the Thief Who is Saved - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܫܰܪܒܳܐ ܕܓܰܝ̈ܣܶܐ” based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/214.
Bibliography:
Memra 27: About the History of the Thief Who is Saved - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܫܰܪܒܳܐ ܕܓܰܝ̈ܣܶܐ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/214.

Show Citation Styles