Memra 28: On the Fact That the Human Soul is Not Identical With the Blood - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܕܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ ܕܡܳܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܢܺܐܡܰܪ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܫܰܪܒܳܐ ܕܕܳܪܫܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܠܳܗ ܠܢܰܦܫܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܠܰܡ ܒܦܰܓܪܳܐ ܡܳܝܬܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܘܢܳܦܩܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܟܰܕ ܚܰܝܳܐ. ܡܚܰܘܶܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܳܝܬܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܚܰܝܳܐ ܢܳܦܩܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܕܬܶܬܺܝܕܰܥ ܕܗܳܝ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܢܰܦܫܳܐ.

ܘܦܰܓܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܗܳܘܶܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢ ܒܪܺܝܬܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܳܐܬܝܳܐ ܥܳܡܪܳܐ ܒܶܗ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܒܳܪܽܘܝܶܗ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܟܰܕ ܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܘܢܰܦܫܶܗ ܕܳܐܕܳܡ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܦܰܚ ܒܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܶܗ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܟܶܢ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܠܰܢܦܶܫ ܚܰܝܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ: ܕܰܒܪܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܓܰܘܶܗ. ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܢܦܰܚ: ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܠܰܘ ܒܪܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ: ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܰܝܬ ܒܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܰܣܠܰܝ ܗ̱ܽܘ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܥܳܡܪܳܐ ܒܶܗ ܗܳܝ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܢܦܶܫ ܚܰܝܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܢܦܰܚ ܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ ܒܪܳܝܗ̱ܝ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܢܦܰܚ ܡܳܪܰܢ ܪܽܘܚܶܗ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ: ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܥܰܕ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܚܳܛܶܐ ܐܳܕܳܡ ܘܝܰܠ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܡܫܰܢܝܳܐ ܠܳܗ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܳܝ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܬܳܝܒܺܝܢ ܐܳܬܝܳܐ ܥܳܡܪܳܐ ܒܗܽܘܢ ܒܟܽܠܢܳܫ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܐܰܝܟ ܟܰܝܠܳܐ ܕܡܰܘ̈ܗܒܳܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܡܰܘܗ̈ܒܳܢ ܡܰܘ̈ܗܒܳܢ܀

2

ܐܺܝܬ ܕܪܰܒܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܘܺܐܝܬ ܕܰܙܥܽܘܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܫܽܘܚܬܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܕܣܳܦܶܩ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܰܢܩܰܒܶܠ: ܗܳܟܰܢ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ. ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܠܳܐ ܡܰܣܠܶܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܓܡܺܝܪܺܝܢ ܘܰܡܫܰܡܠܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܳܐ ܕܶܐܬܡܠܺܝ ܡܳܐܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܠܳܐ ܫܳܩܶܠ ܠܳܗ ܠܟܽܠܳܗ ܗܳܝ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܘܗܳܘܶܐ ܢܦܶܫ ܚܰܝܳܐ. ܘܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܡܶܢܳܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܠܰܝܬ ܒܳܗ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ: ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܠܳܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ؟ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܘܰܡܠܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܝܳܕܰܥ ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܕܗܽܘ ܢܰܘܕܰܥܟܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ. ܡܶܚܕܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܝܳܕܰܥ ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܠܡܺܐܪܰܒ: ܘܰܠܡܶܥܩܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ: ܘܒܶܗ ܒܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܡܶܬܓܡܰܪ ܘܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܒܪܽܘܚ: ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ܀

5

ܐܶܡܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܰܢ: ܕܶܐܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܢܶܫܬܘܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܡܶܠܰܝ̈: ܟܽܠ ܨܒܽܘ ܕܢܶܫܶܐܠܽܘܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܟܰܕ ܢܳܛܪܺܝܢ ܡܶܠܰܝ̈: ܢܶܣܒܽܘܢ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܕܡܶܫܬܘܶܝܢ ܒܰܢܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ: ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܘܫܳܩܠܺܝܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܡܶܬܥܰܪܒܳܐ ܒܗܽܘܢ ܘܩܳܐܶܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܘܚܳܝܶܐ.

ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܡܰܪ: ܕܶܐܢ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܒܳܐܕܳܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܰܝܟܰܢ ܫܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܠܶܦܬܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܡܰܥ ܠܒܺܝܫܳܐ: ܘܰܐܛܥܝܶܗ ܘܠܳܐ ܝܺܪܶܒ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ؟ ܐܶܡܪܰܬ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܒܪܺܝ: ܕܶܐܢ ܬܶܐܟܽܘܠ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܬܶܛܥܰܡ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܡ: ܐܶܢ ܬܶܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܬܶܫܬܡܰܥ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܬܶܛܥܰܡ. ܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܠܶܦܬܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܬܛܦܺܝܣ ܠܳܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܰܠܦܳܐ ܠܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܕܢܶܫܡܥܳܗ ܘܳܐܙܺܠ̱ܝܢܰܢ ܒܳܬܰܪ ܤܳܛܳܢܳܐ: ܘܡܰܛܥܶܐ ܠܰܢ ܒܫ̈ܽܘܘܕܳܝܶܐ ܕ̈ܰܓܳܠܶܐ ܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܳܐܕܳܡ܀

6

ܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܗܰܘܢܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ: ܘܡܰܕܥܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܘܪܶܓܫܬܳܐ ܒܰܪܳܝܬܳܐ ܘܛܰܥܡܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܘܛܶܟܣܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܗܽܘܢ ܕܰܠܒܰܪ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܕܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܥܳܠܡܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܘܝܳܕܥܺܝܢ ܘܗܳܪܟܰܐ ܗ̱ܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ ܛܥܺܝܡܺܝܢ ܘܰܡܛܰܟܣܺܝܢ ܘܣܰܟ̈ܽܘܠܬܳܢܺܝܢ. ܘܣܳܟܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܘܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ: ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܦܰܓܪܳܐ ܘܒܶܣܪܳܐ ܫܳܡܰܥ ܘܚܳܙܶܐ. ܠܰܘ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܘܶܐܕ̈ܢܶܐ ܓܰܘ̈ܳܝܳܬܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܡܥܰܘܳܪܽܘ ܡܥܰܘܪ̈ܳܢ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܰܡܣܰܟܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܠܓܰܘ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܰܢ ܕܰܡܣܰܪܚܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܚܳܙܶܐ ܘܫܳܡܰܥ ܘܡܶܣܬܰܟܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ ܕܺܐܝܬ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܰܢ ܕܰܡܣܰܪܚܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܓܰܘ̈ܳܝܶܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܚܳܙܶܐ ܘܫܳܡܰܥ ܘܡܶܣܬܰܟܰܠ: ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ܀

7

ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ ܗܳܟܰܢ ܡܶܣܬܰܪܚܺܝܢ: ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܤܳܛܳܢܳܐ ܐܰܘ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܐܰܘ ܒܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܘܳܬ ܦܳܩܚܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܚܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܚܰܒܪܶܗ ܘܣܳܪܰܚ ܠܶܗ. ܒܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܚܶܪܫܳܐ ܘܰܡܚܰܒܶܠ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܣܬܪܰܚ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܫܬܡܰܥ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܪܕܶܐ ܡܶܣܬܪܰܚ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܘܳܬ ܦܳܩܚܳܐ ܠܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܰܠܓܰܘ ܗܳܟܘܳܬ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܡܶܣܬܰܪܚܺܝܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܰܫܡܰܥܬܶܗ ܘܳܐܙܶܠ ܒܳܬܰܪ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܳܟܰܢ ܡܶܫܟܰܚ ܣܳܪܰܚ ܠܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ: ܐܶܢ ܨܒܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܛܦܺܝܣ ܣܰܪܚܳܗ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܒܺܝܫܳܐ. ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܣܪܽܘܚ ܠܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܰܠܓܰܘ: ܐܰܘ ܐܶܢ ܗ̱ܽܘ ܕܡܰܗܡܶܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܒܕܽܘܟܳܐ: ܘܢܳܟܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܚܶܪ̈ܫܶܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܫܶܝܗ ܕܢܰܦܫܳܐ.

ܘܰܐܠܳܗܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗ̱ܽܘ ܕܰܢܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܠܳܐ ܡܣܰܪܰܚ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܰܠܓܰܘ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܶܣܬܰܪܚܺܝܢ ܕܰܠܒܰܪ: ܕܰܠܓܰܘ ܗܳܘܶܝܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܣܰܪܰܚ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܓܰܘ̈ܳܝܶܐ: ܠܳܐ ܕܳܐܶܢ ܠܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܕܺܝܩ ܗ̱ܽܘ ܕܺܝܢܶܗ: ܕܠܳܐ ܢܕܽܘܢ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܘܶܐܕܢ̈ܶܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܘܡܰܕܥܳܐ ܕܢܶܕܥܶܗ ܘܢܶܣܬܰܟܠܶܗ܀

8

ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܣܰܒ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܘܢܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܥܒܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܥܳܠܡ̈ܺܝܢ ܘܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܬܶܫܡ̈ܫܳܢ ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܬܶܬܚܙܶܐ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܠܰܟܣܺܝܬܳܐ: ܘܕܳܡܝܳܐ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܠܰܟܣܺܝܬܳܐ: ܘܕܳܡܝܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܠܰܟܣܺܝܬܳܐ: ܘܕܳܡܝܳܐ ܡܺܐܟܽܘܠܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܠܰܟܣܺܝܬܳܐ: ܘܕܳܡܝܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܠܰܟܣܺܝܬܳܐ: ܘܕܳܡܶܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܠܟܰܣܝܳܐ: ܘܕܳܡܝ̈ܳܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܠܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܣܳܟܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܳܡܝܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܗܳܝ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܕܡܽܘܬܳܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܥܺܕ̱ܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܘܳܐܟܠܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܓܰܠܝܳܐ: ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܥܺܕ̱ܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܢܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܣܝܳܐ: ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠ̱ܠܳܐ: ܗܳܝ ܕܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.

ܘܕܳܡܝܳܐ ܗܳܝ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܠܰܟܣܺܝܬܳܐ: ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ: ܛܽܘܦܣܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ: ܘܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܐܶܬܬܨܺܝܪ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ. ܘܡܶܢ ܕܡܽܘܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ: ܡܚܰܘܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܠܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܘܰܪܓܺܝܓ ܕܢܶܚܙܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡ ܕܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܗܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܨܳܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܰܕܡܳܝ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܒܰܦܓܰܪ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܟܶܢ ܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܒܪܽܘܚ ܬܰܦܢܟܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ܀

11

ܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢ ܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܟܶܢ ܝܺܕܰܥܘ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܘܢܶܫܡܥܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ. ܥܳܡܕܺܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܚܙܺܝܬܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܐܦܺܝ̈ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܥܰܠ ܠܒܽܘܫܳܐ ܘܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܟܽܠܳܗ ܕܠܳܐ ܡܰܚܶܬ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܢ̱ܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܺܐܚܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܥܳܒܕ̈ܰܝ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ. ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܡܰܟܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ. ܡܩܰܦܰܚ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܒܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܘܡܶܬܐܰܣܶܝܢ. ܘܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܶܝܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܣܓܽܘܢ ܢܶܒܥܽܘܢ ܘܢܶܬܟܰܫܦܽܘܢ ܡܶܢܶܗ: ܐܰܣܢܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܣܬܰܢܩܺܝܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܠܙܺܝܢ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ: ܘܡܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ: ܕܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪܽܘ ܢܶܬܬܰܘܣ̈ܦܳܢ ܠܟܽܘܢ. ܘܰܡܝܰܬܪܺܝܢ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢܩܕܺܝܡ: ܕܚܳܫܺܝܢ ܘܰܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܕܶܐܠܽܘ ܐܳܕܳܡ ܠܳܐ ܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ: ܕܡܳܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܫܩܰܠܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܩܢܰܘ ܩܶܢܝܳܢܳܐ: ܬܚܶܝܬ ܠܰܘܛܬܳܐ ܗܘܰܘ؟ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܡܶܕܶܡ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܟܰܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܡܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܚܝܰܘ.

ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܣܰܪܳܐ ܡܶܢ ܕܰܥܒܰܪܘ ܡܶܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܘܡܺܝܬܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪܶܓܬܳܐ: ܫܡܰܥܘ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܗܦܰܟܘ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ. ܗܳܟܰܢ ܐܶܠܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܬܩܰܕܰܫ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܟܰܕ ܛܠܶܐ: ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܗ̱ܘܳܐ: ܐܰܘ ܕܢܶܣܬܰܪܰܩ ܡܶܣܬܰܪܰܩ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܰܣܢ̈ܺܝܩܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܺܐܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܬܕܰܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܡܰܕܢܰܚ ܚܽܘܒܶܗ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܬܪܰܚܰܡ: ܥܰܠ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܕܶܝܢ: ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܡܳܪܰܢ: ܠܳܐ ܡܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܕܥܰܠ ܫܰܪܒܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ ܕܡܳܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/215
Source:
Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 28: On the Fact That the Human Soul is Not Identical With the Blood - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܕܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ ܕܡܳܐ” based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/215.
Bibliography:
Memra 28: On the Fact That the Human Soul is Not Identical With the Blood - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܕܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ ܕܡܳܐ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/215.

Show Citation Styles