Memra 29: On the Discipline of the Body - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܘܒܳܫ ܦܰܓܪܳܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܦܰܓܪܝ ܗ̱ܽܘ ܠܰܡ ܟܳܒܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܫܰܥܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܕܰܠܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܟܪܙܶܬ: ܐܶܢܳܐ ܩܢܽܘܡܝ ܐܶܣܬܠܶܐ ܠܺܝ. ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܰܡ ܠܦܰܓܪܝ ܥܰܒܕܳܐ ܘܰܡܟܰܒܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܕܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܶܠܒܰܫ ܘܢܶܣܥܰܢ ܘܢܶܬܬܰܪܣܶܐ ܘܢܶܬܬܢܺܝܚ: ܘܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܬܝܰܩܰܪ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܨܳܒܶܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܢܶܕܡܰܟ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܫܰܥܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܰܡ ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܰܒܨܶܗܝܳܐ ܘܰܒܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܫܰܗܪܳܐ ܘܰܒܠܶܐܘܬܳܐ: ܘܰܒܥܰܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܢܰܚܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ: ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܒܰܓܥܳܬܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܘܚܰܪ̈ܺܝܦܳܬܳܐ: ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܘܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܢܰܓܺܝܪܽܘܬ ܪܽܘܚܳܐ.

ܘܰܡܫܰܥܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܰܡ ܠܰܩܢܽܘܡܝ: ܕܰܐܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܢܝܰܩܰܪ ܠܟܽܠܢܳܫ: ܘܕܰܗܘܳܐ ܩܳܐܶܡ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ: ܘܕܰܗܘܳܐ ܫܳܐܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܩܰܕܡܳܝ: ܘܕܰܗܘܳܐ ܡܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܩܕܳܡ ܟܽܠܢܳܫ. ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܰܡ ܕܢܶܪܗܰܛ ܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ: ܘܢܺܐܙܰܠ ܢܪܰܥܶܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܣܟܶܠ ܠܶܗ ܒܗܽܘܢ: ܘܢܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܩܕܳܡ ܡܰܢ ܕܰܙܥܽܘܪ ܡܶܢܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܰܐܪܟܶܢ ܡܳܪܰܢ ܪܺܝܫܶܗ ܩܕܳܡ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܥܡܰܕ ܡܶܢܶܗ: ܟܰܕ ܙܥܽܘܪ ܡܶܢܶܗ ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܘܶܐܬܒܰܪܰܟ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܒܳܕܶܗ ܘܰܓܒܺܝܠܬܶܗ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐ: ܕܗܳܟܰܢ ܢܶܥܒܶܕ ܚܢܰܢ ܠܡܰܢ ܕܰܙܥܽܘܪ ܡܶܢܰܢ ܘܰܣܢܺܝܩ ܥܠܰܝܢ: ܐܰܝܟ ܕܰܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ.

ܘܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܰܡ ܠܦܰܓܪܝ ܕܰܢܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܢܶܫܐܰܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܩܳܛܽܘܠܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܐܰܝܟ ܕܝܰܗ̱ܒ ܡܳܪܰܢ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܘܨܰܠܺܝ ܥܰܠ ܩܳܛܽܘܠܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܰܡ ܕܢܶܩܪܶܐ ܐܳܒܝ ܘܶܐܡܝ ܘܰܐܚܰܝ̈ ܘܰܐܚܘ̈ܳܬܝ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܘܰܒܢ̈ܳܬܝ ܘܡܳܪ̈ܰܝ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܩܪܳܐ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܚܰܝ̈. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܶܐܣܰܒܰܪ ܫܡܳܟ ܠܰܐܚܰܝ̈. ܘܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܠܰܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ: ܥܰܠ ܡܳܐ ܕܶܐܬܰܝܬ ܚܰܒܪܝ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܠܡܰܫܠܡܳܢܶܗ ܩܪܳܐ ܚܰܒܪܝ: ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗ̱ܝ ܟܰܝ ܐܰܝܟܰܢ ܩܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܝܰܗ̱ܒܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ؟

ܡܰܘܒܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܰܡ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܠܘܳܬ ܣܳܢܐܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܨܶܝܕ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܓܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܳܐܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܡܰܠܶܦ ܠܙܳܩܽܘܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܠܣܳܢܐܰܘ̈ܗܝ. ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܰܡ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܠܥܰܒܕܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܣܥܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܒ̈ܺܝܫܶܐ ܘܰܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܡܨܰܥܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܰܣܥܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܰܡܶܗ ܠܛܳܒ: ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܰܡܪܰܚܘ ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܘܩܰܛܠܽܘܗ̱ܝ ܘܰܣܢܰܐܽܘܗ̱ܝ ܡܰܓܳܢ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܕܰܣܢܰܐܽܘܢܝ ܡܰܓܳܢ:

ܘܰܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܳܘܢ: ܕܰܠܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܳܐ ܘܕܺܝܠܶܗ ܠܳܐ ܩܰܒܠܽܘܗ̱ܝ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܩܰܒܠܽܘܗ̱ܝ: ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟܳܬܶܒ ܠܰܢ ܗܽܘ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܕܕܽܘܢܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܘܟܶܢ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܬܶܫܬܽܘܢ ܕܡܶܗ. ܕܡܰܢ ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܪܳܕܶܐ ܦܰܓܪܶܗ ܘܕܳܐܶܢ ܠܶܗ ܘܰܡܫܰܥܒܶܕ ܠܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܟܰܒܶܫ ܠܶܗ ܘܡܶܫܬܡܰܥ ܠܶܗ: ܘܟܶܢ ܐܳܟܶܠ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܫܳܬܶܐ ܕܡܶܗ: ܠܚܰܝܳܒܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܡ ܐܳܟܶܠ ܘܫܳܬܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܕܠܳܐ ܕܳܝܢܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܡܳܪܰܢ ܕܰܢܦܰܨܶܝܟܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܒܟܽܘܢ ܡܰܪ̈ܥܶܐ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܕܳܡܟܺܝܢ ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܪܳܘܶܝܢ ܘܡܶܬܝܰܥܢܺܝܢ ܘܡܶܙܕܰܠܠܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܕܳܝܢܺܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܘܰܡܟܰܒܫܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

2

ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܬܡܰܙܓܰܬ ܒܗܽܘܢ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܢܳܬܦܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܕܦܰܩܳܩܽܘܬܳܐ ܘܰܕܙܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܘܰܕܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܰܕܓܰܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܕܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܰܙ̈ܢܺܝܢ ܙܢ̈ܺܝܢ: ܘܰܕܥܳܠܽܘܒܽܘܬܳܐ ܘܰܕܦܰܚܙܽܘܬܳܐ: ܘܰܕܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܕܓܽܘܚܟܳܐ ܘܕܰܫܥܳܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܪܳܚܶܡ ܗ̱ܽܘ ܠܗܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ. ܐܳܦ ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܥܳܐ ܕܰܚܕܺܝ ܒܗܽܘܢ ܩܢܽܘܡܰܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܢܳܬܦܳܐ ܠܰܢ ܕܢܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܕܰܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܶܬܬܨܺܝܕܽܘܢ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ: ܕܗܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܒܳܬܰܪ ܡܶܕܶܡ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ.

ܘܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܦܰܓܪܰܢ ܚܰܒܪܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܗܳܝ ܢܶܫܡܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝܠ ܕܺܐܝܬ ܒܪܶܥܝܳܢܰܢ: ܘܒܳܥܶܐ ܕܢܶܩܛܠܰܢ ܥܰܡ ܚܛܺܝܬܳܐ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܬܦܢܶܐ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܟܘܳܬ ܕܦܰܓܪܝ ܗ̱ܽܘ ܟܳܒܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܛܒܥܰܢܝ ܥܰܡ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܡܶܬܟܰܬܫܳܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܘܡܶܢ ܠܓܰܘ: ܗܺܝ ܘܰܒܢ̈ܳܬ ܓܶܢܣܳܗ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ.

ܐܰܟܙܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܪܰܓܪܰܓ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܶܐܤܛܪܰܢܺܝܰܐ ܘܰܠܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ: ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܶܝܢ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܶܗ ܡܳܪܰܢ: ܐܳܠܶܨ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܠܡܳܪܰܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܫܠܺܝܚܳܐ. ܘܢܳܛܰܪ ܦܰܓܪܶܗ ܘܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܰܟܬܰܒ. ܦܰܓܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܙܺܝܓܳܐ ܒܶܗ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܥܰܠ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܦܺܐܪ̈ܶܝܗ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟܰܢ ܡܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܢܕܽܘܢ ܠܰܩܢܽܘܡܰܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܘܢܶܫܠܰܡ ܠܡܳܪܰܢ܀

3

ܚܙܺܝ ܒܶܪܝ ܘܶܐܣܬܰܟܰܠ ܟܡܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܛܡܺܝܪ ܒܗܶܝܢ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܬܳܢܶܝܢܰܢ ܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܒܰܥܝܳܕܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒ̈ܕܳܢ ܒܰܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܠܗܶܝܢ ܐܰܬܪܳܐ ܒܢܰܦܫܰܢ ܕܢܰܪ̈ܡܝܳܢ ܒܰܢ ܥܶܩܳܪܳܐ. ܐܳܦ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܓܶܝܪ ܨܳܒܶܝܢ ܝܳܠܦܺܝܢ ܡ̈ܶܠܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܕܒܰܥܝܳܕܳܐ: ܟܰܕ ܒܶܝܬ ܦܬܰܟܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܦܳܠܚܺܝܢ ܘܰܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ.

ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܠܶܦ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ: ܘܳܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܦ ܡܰܝܬܶܐ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ: ܐܳܦܠܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܡܳܢܳܐ ܡܰܠܶܦ ܠܶܗ ܪܰܒܶܗ: ܠܳܐ ܗܳܐ ܒܰܥܝܳܕܰܐ ܗ̱ܘ ܩܳܝܡܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ: ܘܠܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܘܰܒܡܰܕܥܳܐ؟ ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܚܒܰܪ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ: ܕܶܐܪܢܶܐ ܒܠܶܒܝ ܘܺܐܡܰܪ ܒܦܽܘܡܝ ܘܰܐܫܡܰܥ ܩܳܠܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܶܕܰܥ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܠܳܐ ܠܰܡ ܕܓܳܥܶܐ ܥܰܠ ܦܨܺܝܕܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܢܰܦܫܝ ܓܳܥܝܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ ܢܰܦܫܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ: ܕܶܐܡܰܬܝ ܐܺܬܶܐ ܘܶܐܚܙܶܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܦܺܝܢܰܢ: ܐܳܦܠܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܶܢܶܝܢ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ: ܘܠܳܐ ܐܶܢ ܡܰܥܗܶܕ ܠܰܢ ܐ̱ܢܳܫ: ܕܗܳܟܰܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܥܒܶܕ: ܐܳܡܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ: ܕܺܐܝܢ. ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܨܶܨܠܳܐ ܡܺܝܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܬܳܐ: ܢܳܩܫ̈ܳܢ ܒܰܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܒܰܥܝܳܕܰܐ ܗ̱ܘ ܐܺܝܠܶܦܢ ܚܢܰܢ: ܘܠܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܘܰܒܡܰܕܥܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ؟

ܡܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܠܶܒܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܢܰܢ: ܘܣܳܢܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ: ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܳܐ ܐܰܘ ܫܠܳܡܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܡܰܦܢܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ: ܘܺܐܝܬ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܳܐܦ ܚܽܘܒ̈ܠܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܪܳܡܶܝܢܰܢ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ ܘܦܳܪܥܺܝܢܰܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ: ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܶܬܚܰܦܺܝ ܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܥܰܢ: ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܳܐ ܡܺܐܠܰܦ ܝܳܠܦܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܗܶܝܢ ܠܡ̈ܶܠܶܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܥܝܳܕܳܐ ܡܰܠܦܺܝܢܰܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ.

ܕܡܰܟܟܶܬ ܢܰܦܫܝ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܘܥܶܒܕܶܬ ܠܒܽܘܫܝ ܣܰܩܳܐ: ܘܩܶܛܡܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܚܡܳܐ ܠܶܥܣܶܬ. ܘܶܐܬܟܪ̈ܰܗ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝ ܡܶܢ ܨܰܘܡܳܐ ܘܒܶܣܪܝ ܢܚܶܒ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ. ܘܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܗܘܺܝܬ ܠܰܐܚܰܝ̈ ܘܰܐܟܣܢܳܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܶܡܝ. ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܫ̈ܟܶܐ ܕܶܐܡܪ̈ܶܐ ܘܰܕܥ̈ܶܙܶܐ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܠܳܐ ܩܢܰܘ ܡܶܕܶܡ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. p ܘܰܚܢܰܢ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܢܰܦܫܰܢ ܠܳܐ ܡܰܠܦܺܝܢܰܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܶܣܪܳܐ ܘܫܳܬܶܝܢ ܐ̱ܢܰܚܢܰܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕܠܳܐ ܒܘܳܠܺܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܚܰܒܪ̈ܰܝܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܶܛܡܳܐ: ܘܫܳܬܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܶܡܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܒܟܳܬܳܐ. ܘܠܳܒܫܺܝܢܰܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܡܨܰܒ̈ܬܶܐ ܘܡܶܨܛܰܒܬܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܪܶܓܬܳܐ ܕܒܶܣܪܰܢ ܟܰܕ ܚܰܒܪ̈ܰܝܢ ܡܶܫ̈ܟܶܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܣܰܩ̈ܶܐ ܡܫܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܠܰܢ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܘܗܳܘܶܝܢܰܢ ܡܳܪ̈ܰܝ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ. ܘܡܶܬܰܢܦܫܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܥܰܠ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܚܰܒܪ̈ܰܝܢ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܐܟܣܢܳܝ̈ܶܐ ܠܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܩܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܕܶܡ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܫܺܝܛܬܳܐ ܘܰܠܒܽܘܫܳܐ ܒܰܣܝܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܰܝܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܒܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܰܟܺܝܟܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܒܳܥܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕܢܶܬܬܪܺܝܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܗܰܠܶܟܘ ܒܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܘܰܚܬܳܐ ܘܰܒܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ.

ܡܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܘܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ: ܠܳܐ ܚܒܰܪ ܕܠܳܐ ܐܺܝܠܶܦܢܰܢ: ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܠܶܦܢܰܢ؟ ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ ܢܗܰܠܟܽܘܢ: ܘܒܰܫܡܳܟ ܢܕܽܘܨܽܘܢ ܟܽܠܝܽܘܡ: ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܢܶܬܪܺܝܡܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܥܽܘܫܢܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ: ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܬܶܬܪܺܝܡ ܩܰܪܢܰܢ. ܚܳܙܶܝܬ ܕܶܐܠܽܘ ܝܺܕܰܥܢ ܘܰܥܒܰܕܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܟܒܰܪ ܕܶܝܢ ܡܗܰܠܟܺܝܢܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܕܳܝܨܺܝܢܰܢ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܫܡܶܗ: ܘܡܶܬܪܺܝܡܳܐ ܩܰܪܢܰܢ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܶܗ܀

5

ܐܰܚܰܝ̈ ܫܡܰܥܘ ܘܶܐܣܬܰܟܰܠܘ: ܕܨܰܘܡ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܦܩܺܝܕܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܢܨܽܘܡܽܘܢ ܘܢܶܬܥܰܕܪܽܘܢ ܘܢܶܬܡܰܟܟܽܘܢ ܘܢܶܬܝܰܬܪܽܘܢ. ܟܽܠ ܡܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܨܳܝܶܡ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ: ܘܥܳܒܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܨܰܘܡܶܗ. ܘܶܐܢ ܠܳܥܶܣ ܬܽܘܒ ܠܰܚܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܬܽܘܒ ܡܶܬܝܰܬܰܪ: ܘܶܐܢ ܐܳܟܶܠ ܠܰܚܡܳܐ ܒܡܰܬܩܳܠܳܐ ܘܫܳܬܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܟܰܝܠܳܐ: ܕܳܐܦܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܣܒܰܥ: ܬܽܘܒ ܡܶܬܝܰܬܰܪ ܘܡܶܨܛܰܠܰܠ. ܘܶܐܢ ܒܳܕܰܪ ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܩܶܛܡܳܐ ܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܘܠܳܥܶܣ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܩܶܛܡܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܕܠܰܚܡܝ ܠܶܥܣܶܬ: ܟܰܕ ܡܶܬܡܰܟܰܟ ܩܕܳܡ ܟܽܠܢܳܫ: ܘܥܳܒܶܕ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ: ܒܗܳܠܶܝܢ ܣܰܓܺܝ ܬܳܒܰܪ ܦܰܓܪܶܗ: ܘܪܽܘܚܶܗ ܡܶܬܚܰܝܠܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܘܡܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܦܳܪܶܩ ܠܶܗ.

ܘܶܐܢ ܨܳܐܶܡ ܡܶܢ ܠ̈ܒܽܘܫܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܩܢܶܐ: ܘܡܶܣܬܰܪܰܩ ܘܡܶܬܩܰܕܰܫ ܘܗܳܘܶܐ ܕܠܳܐ ܨܶܦܬܳܐ: ܘܗܳܘܶܐ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܒܡܳܪܰܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܶܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܥܓܰܠ ܦܳܪܶܩ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܘܓܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܨܶܦܬܳܐ ܘܡܶܬܚܰܢܩܺܝܢ ܘܦܳܝܫܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܕܠܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ܀

6

ܐܰܝܟܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܒܗܶܝܢ ܒܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܨܰܘܡ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܬܰܚܬܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܨܰܘܡ̈ܶܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܫܳܪܶܝܢ ܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ: ܘܰܡܦܰܣܩܺܝܢ ܡܶܣܳܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܢܶܟܠܳܐ: ܘܫܳܪܶܝܢ ܟܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ: ܡܨܳܡ ܗ̱ܽܘ ܨܳܝܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܰܓܒܶܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܥܒܰܪ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܢܶܠܥܰܣ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ: ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܨܳܐܶܡ ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܥܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ. ܘܦܳܪܶܩ ܠܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܡܰܪܘܰܚ ܠܰܣ̈ܢܺܝܩܶܐ: ܬܽܘܒ ܡܶܬܝܰܬܰܪ ܘܝܳܕܶܒ ܒܨܰܘܡܶܗ ܟܰܕ ܠܳܥܶܣ ܘܫܳܬܶܐ ܫܰܦܺܝܪ ܘܟܰܕ ܠܳܒܶܫ ܛܳܒܳܐܺܝܬ ܘܟܰܕ ܩܳܢܶܐ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܨܰܘܡܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܬܳܟܣܺܝܢ ܠܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܚܰܦܛܺܝܢ ܠܶܗ ܕܢܶܥܒܶܕ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܡܰܢ ܕܥܳܒܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ: ܘܡܶܣܬܰܪܰܩ ܘܡܶܬܩܰܕܰܫ: ܘܨܳܐܶܡ ܗܳܠܶܝܢ ܨܰܘܡ̈ܶܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡܶܢ ܠܥܶܠ: ܗܳܢܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܗܽܘ ܨܳܐܶܡ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܘܢܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ: ܘܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ܀

7

ܐܰܝܟ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܨܰܘ̈ܡܶܐ: ܗܳܟܰܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܕܫܳܪܶܝܢ ܠܨܰܘܡ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܰܢ ܕܡܶܬܠܰܥܰܒ ܥܰܠ ܡܶܟ̈ܠܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܘܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܳܐܟܶܠ ܝܰܥܢܳܐܺܝܬ ܘܫܳܬܶܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐܺܝܬ: ܡܶܬܦܰܢܳܩܽܘ ܡܶܬܦܰܢܰܩ ܘܡܶܨܛܰܪܶܐ ܘܚܳܐܶܒ: ܗܳܟܰܢ ܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܚܶܡܬܶܗ: ܡܶܬܦܰܢܳܩܽܘ ܡܶܬܦܰܢܰܩ ܘܚܳܐܶܒ. ܘܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܓܰܘܪܳܐ ܘܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܰܠ̈ܒܽܘܫܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ: ܘܡܶܨܛܰܒܰܬ ܠܪܶܓܬܳܐ ܕܒܶܣܪܶܗ: ܡܶܬܦܰܢܳܩܽܘ ܡܶܬܦܰܢܰܩ ܘܚܳܐܶܒ. ܘܰܡܦܰܢ̈ܩܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܫܪܳܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܐܶܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܕܫܰܦܺܝܪ ܟܰܕ ܒܦܽܘܢܳܩܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܣܰܓܺܝ ܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ ܘܰܠܡܰܚܣܶܢ ܟܒܰܪ ܗܳܘܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܡܳܪܰܢ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡܚܰܪܪ̈ܶܐ ܐܰܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ.

ܘܡܰܢ ܕܓܳܢܶܒ ܐܰܘ ܥܳܠܶܒ ܐܰܘ ܒܳܐܶܙ ܐܰܘ ܛܳܠܶܡ: ܡܶܬܦܰܢܳܩܽܘ ܡܶܬܦܰܢܰܩ ܘܚܳܐܶܒ. ܘܰܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܰܒܙܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܒܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܒܰܙܡܳܪܳܐ ܘܰܒܫܶܥܝܳܐ ܘܰܒܡܰܡܠ̱ܠܳܐ: ܘܰܒܓܽܘܚܟܳܐ ܘܒܰܥ̈ܝܳܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܡܶܬܦܰܢܳܩܽܘ ܡܶܬܦܰܢܰܩ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܡܶܬܕܺܝܢ. ܘܰܒܚܰܪܳܫܽܘܬܳܐ ܘܰܒܩܳܛܽܘܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ: ܡܶܬܦܰܢܳܩܽܘ ܡܶܬܦܰܢܰܩ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܡܳܐܶܬ. ܘܰܒܢܶܚ̈ܫܶܐ ܘܰܒܩܶܨܡ̈ܶܐ ܘܰܒܠܽܘܚ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܒܺܝܫ: ܘܰܒܟܽܠ ܡܶܠܳܐ ܒܰܛܳܠܳܐ ܘܣܰܢܝܳܐ: ܡܶܬܦܰܢܳܩܽܘ ܡܶܬܦܰܢܰܩ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܚܳܐܶܒ ܘܡܶܬܪܫܶܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܬܳܐܶܒ ܘܥܳܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܚܰܝܰܒ ܘܡܶܬܕܺܝܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܨܳܐܶܡ ܘܡܶܬܡܰܟܰܟ: ܙܳܟܶܐ ܘܡܶܬܦܰܠܰܛ܀

8

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܨܰܘܡܰܝ̈ܢ ܣܢܺܝܩ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܢܳܩܰܝ̈ܢ ܡܶܣܬܰܓܰܦ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܨܰܘܡ̈ܶܐ ܡܶܬܦܢܶܝܢܰܢ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝܰܝ̈ܢ: ܘܰܒܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܙܳܟܶܝܢܰܢ ܠܳܗ ܠܒܶܝܫܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܕܰܢܨܽܘܡ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܘܰܒܐܶܤܛܪܰܢܺܝܰܐ ܡܶܬܚܰܝܠܳܐ ܥܠܰܝܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ: ܘܰܡܚܰܒܶܠ ܠܰܢ ܤܳܛܳܢܳܐ: ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܡܙܰܗܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܐܶܤܛܪܰܢܺܝܰܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ ܒܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܘܰܒܐܶܤܛܪܰܢܺܝܰܐ ܡܶܣܬܰܥܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܘܰܒܨܰܘܡ̈ܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܡܽܘ̈ܟܳܟܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܕܰܡܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܠܰܘ ܕܒܰܨܠܽܘܬܰܢ ܡܳܪܰܢ ܝܺܪܶܒ: ܐܶܠܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܢܨܰܠܶܐ ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܢܶܪܚܡܰܢ ܘܰܢܢܰܛܪܰܢ ܘܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܢܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܺܝܢ: ܘܰܢܦܰܨܶܝܢ ܡܶܢ ܢܶܣܝ̈ܽܘܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܨܰܠܰܘ ܕܠܳܐ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܦܪܽܘܩܰܝܢ ܘܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܠܰܡܙܰܟܝܳܢܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

9

ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܶܢܶܝܢ ܡ̈ܶܐܟܠܳܬܳܐ ܡܣܰܝ̈ܒܳܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܗܶܝܢ: ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܠ̈ܳܢ ܠܦܽܘܡܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܒ: ܐܶܠܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܬܦܰܢܰܩ ܘܡܶܨܛܰܪܶܐ ܘܡܰܘܫܶܛ ܠܦܽܘܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܣܰܝܶܒ ܠܶܗ: ܘܛܳܥܶܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ: ܘܗܳܘܶܐ ܒܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܥܳܒܕܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܕܡܰܟ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ: ܘܢܶܐܟܽܘܠ ܝܰܥܢܳܐܺܝܬ ܘܢܶܫܬܶܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐܺܝܬ: ܘܢܶܫܡܰܢ ܡܶܢ ܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܘܰܢܒܰܥܶܛ: ܘܢܶܛܥܶܝܘܗ̱ܝ ܠܡܳܪܰܢ ܘܰܠܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܰܫܡܶܢ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܘܰܒܥܰܛ: ܘܰܛܥܰܐܽܘܗ̱ܝ ܠܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ.

ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܦܰܩܶܕ ܡܳܪܰܢ ܕܶܐܙܕܰܗܪܘ ܕܠܳܐ ܢܺܐܩܪܽܘܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܰܒܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪܶܢܝܳܐ ܕܥܽܘܬܪܳܐ: ܘܬܶܛܥܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܘܬܶܕܡܟܽܘܢ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܬܰܗܡܽܘܢ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝ ܘܰܬܚܽܘܒܽܘܢ. ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܘܶܐܙܕܰܗܪܘ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܐܡܰܬܝ ܐܳܬܶܐ ܓܰܢܳܒܳܐ. ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܟܽܘܢ ܤܳܛܳܢܳܐ ܥܺܝܪ ܗ̱ܽܘ ܘܢܳܗܶܡ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ: ܘܒܳܥܶܐ ܕܢܶܒܠܰܥܟܽܘܢ ܟܰܕ ܚܰܝܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ.

ܘܠܰܘ ܠܒ̈ܽܘܫܶܐ ܡܨܰܒ̈ܬܶܐ ܛܰܡ̈ܐܺܝܢ: ܐܶܠܳܐ ܠܳܒܽܘܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܡܶܬܪ̈ܺܝܡܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܡܶܬܪܰܘܰܚ ܠܶܒܗܽܘܢ ܘܥܳܒܪܺܝܢ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܫܳܪܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ: ܘܡܶܬܚܰܝܒܺܝܢ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܗܳܢܳܐ ܓܶܢܣܳܐ ܕܤܳܛܳܢܳܐ ܘܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܨܰܘܡ̈ܶܐ ܘܰܒܡ̈ܽܘܟܳܟܶܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ.

ܓܢܶܣ ܓܶܝܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܨܳܐܶܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܰܓܢܶܣ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܠܳܥܶܣ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܘܳܬ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܠܘܳܬ ܡܽܘܟܳܟܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܡܶܬܥܰܙܰܙ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܶܐܤܛܪܰܢܺܝܰܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ: ܘܕܰܠ̈ܒܽܘܫܶܐ ܡܨܰܒ̈ܬܶܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܰܚܠܺܝܡ ܦܰܓܪܳܐ ܒܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ: ܗܳܟܰܢ ܡܶܬܥܰܫܢܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܘܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܒܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܘܚܳܐܶܒ ܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܰܟܪܺܝܗ ܦܰܓܪܳܐ ܒܨܰܘܡ̈ܶܐ ܘܰܒܡܽܘܟܳܟ̈ܶܐ܆ ܗܳܟܰܢ ܚܰܝܠܬܳܢܳܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܀

10

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܨܰܘܡ̈ܶܐ ܐܳܦ ܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܡܽܘܟܳܟ̈ܶܐ ܕܙܳܟܶܝܢ ܠܳܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܕܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܬܶܫܐܰܠ. ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܬܶܣܓܽܘܕ: ܘܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܬܝܰܩܰܪ: ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܬܩܽܘܡ: ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܬܶܩܪܶܐ ܐܳܚܝ ܘܚܳܬܝ: ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܐܳܒܝ ܘܶܐܡܝ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܒܶܪܝ ܘܒܰܪ̱ܬܝ: ܘܰܠܗܳܢ ܬܰܠܶܦ: ܘܰܠܗܳܢ ܬܰܚܶܒ: ܘܰܠܗܳܢ ܬܶܪܚܰܡ: ܘܰܠܗܳܢ ܬܶܩܰܦ: ܘܰܠܗܳܢ ܬܰܪܬܶܐ: ܘܰܠܗܳܢ ܬܶܣܥܽܘܪ: ܘܰܠܘܳܬ ܗܳܢܳܐ ܬܶܬܶܒ: ܘܨܶܝܕ ܗܳܢܳܐ ܬܶܬܥܢܶܐ: ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܬܶܫܰܐܠ: ܘܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܬܶܫܬܰܐܰܠ: ܘܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܬܰܪܘܰܚ: ܘܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܝܫ ܗ̱ܽܘ. ܘܶܐܢ ܡܨܶܝܬ ܝܰܩܰܪܳܝܗ̱ܝ ܕܢܶܬܬܘܶܐ ܘܠܳܐ ܢܰܒܶܐܫ. ܘܰܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܬܶܬܺܝܕܰܥ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܟ ܒܙܶܕܩܳܗ ܘܰܒܛܶܟܣܳܗ: ܕܬܶܕܰܥ ܠܡܰܢ ܘܰܠܡܰܢ ܡܶܬܬܚܺܝܒ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܽܘܟܳܟ̈ܶܐ: ܘܰܠܡܰܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܰܠܡܰܢ ܬܠܳܬܳܐ ܘܰܐܪ̈ܒܥܳܐ: ܘܰܠܡܰܢ ܬܚܽܘܒ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܠܗܰܘ ܕܡܰܝܬܶܐ ܠܳܟ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܬܶܬܺܝܕܰܥ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܟܽܘܢ ܠܘܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܰܡ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܚܺܝܒܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ: ܠܡܰܢ ܫܠܳܡܳܐ: ܘܰܠܡܰܢ ܚܽܘܒܳܐ ܘܪܶܚܡܬܳܐ: ܘܰܠܡܰܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܘܰܠܐ̱ܢܳܫ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܬܚܽܘܒܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܠܡܰܚܳܒܽܘ. ܘܡܳܪܶܗ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܘܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܀

11

ܗܳܟܰܢ ܬܽܘܒ ܐܰܚܰܝ̈ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܕܰܩܫ̈ܰܝܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܢܳܨܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܘ ܡܳܚܶܐ ܐܰܘ ܪܳܕܶܦ: ܡܶܬܩܰܫܳܝܽܘ ܡܶܬܩܰܫܶܐ ܘܚܳܐܶܒ: ܗܳܟܰܢ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܣܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܪܳܓܶܙ ܐܰܘ ܚܳܣܶܡ ܐܰܘ ܡܶܬܬܦܺܝܪ ܐܰܘ ܡܶܬܬܪܺܝܡ: ܐܰܘ ܢܳܕܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܟܳܐܶܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܬܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܢܰܦܫܶܗ: ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܢܰܢ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܢܳܦܶܠ ܒܶܐܡܰܪ ܫܡܰܥ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܙܕܗܰܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܒܗܳܠܶܝܢ ܘܰܕܕܳܡܝ̈ܳܢ ܠܗܶܝܢ: ܡܶܬܩܰܫܳܝܽܘ ܡܶܬܩܰܫܶܐ ܘܚܳܛܶܐ.

ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܚܰܒܪܶܗ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܳܐܚܶܕ ܐܰܟܬܳܐ ܒܠܶܒܶܗ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܡܳܪܶܕ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܒܳܣܶܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܛܳܠܶܡ ܠܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܕܳܐܶܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ ܘܥܳܒܪ̈ܳܢ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܡܰܫܰܪ ܫܶܡܥܳܐ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܥܰܩܒܶܗ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܡܰܫܡܰܥ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܙܶܕܩܳܗ ܘܰܕܠܳܐ ܒܡܰܬܩܳܠܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܰܡܟܰܘܶܢ ܕܠܳܐ ܒܙܶܕܩܳܐ: ܐܰܘ ܪܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܡܳܚܶܐ ܒܣܶܬܪܳܐ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܕܠܳܐ ܒܙܶܕܩܳܗ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܥܰܘܳܠ ܘܰܚܬܺܝܪ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܒܺܝܫܳܐ ܥܰܝܢܶܗ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܰܡܕܰܓܶܠ ܘܠܳܐ ܡܰܫܰܪ ܡܶܠܬܶܗ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܡܰܪܘܰܚ ܠܡܰܢ ܕܰܣܢܺܝܩ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܨܳܥܽܘܪܬܳܢ ܘܰܡܠܶܐ ܦܽܘܡܶܗ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܛܰܢܦܳܐ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܠܳܐ ܦܳܠܶܓ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܡܰܢ ܕܘܳܠܶܐ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܳܐܡܰܪ ܥܰܠ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܐܰܘ ܡܡܰܝܶܩ ܒܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ: ܐܰܘ ܡܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܡܰܪܡܶܐ ܘܡܰܘܒܶܠ ܘܡܰܝܬܶܐ ܣܰܢܝܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܫܰܪ ܠܶܗ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܣܳܢܶܐ ܠܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܘܛܳܠܶܡ ܠܰܐܓܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܓܳܠܶܐ ܪܳܐܶܙ ܚܰܒܪܶܗ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܣܳܢܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܐܰܘ ܓܳܠܶܐ ܪܳܐܙܶܗ: ܟܽܠܢܳܫ ܕܳܚܶܠ ܘܥܳܪܶܩ ܡܶܢܶܗ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܐܰܪܝܳܐ ܣܳܪܽܘܚܳܐ.

ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ: ܡܚܳܒ ܚܳܐܶܒ ܒܗܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ: ܘܡܶܣܬܢܶܐ ܘܡܶܬܢܕܶܕ ܘܚܳܛܶܐ ܘܡܶܣܬܠܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܕܰܙܟܳܗ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܘܗܳܘܶܐ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܒܪܽܘܚ ܘܥܳܒܶܕ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܠܳܐ ܐܰܗܡܺܝ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܩܪܶܝܘܗ̱ܝ ܘܢܰܦܢܶܝܘܗ̱ܝ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܠܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܗܳܟܰܢ: ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ: ܕܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܗܳܘܶܐ܀

12

ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ: ܕܠܰܘ ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܢܟܽܘܦ ܐ̱ܢܳܫ ܨܰܘܪܶܗ ܐܰܝܟ ܟܪܽܘܠܳܐ: ܘܣܰܩܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ ܡܳܐܶܟ ܠܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܓܒܺܝܬ: ܕܬܶܫܪܽܘܢ ܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ: ܘܬܶܦܣܩܽܘܢ ܡܶܐܣܳܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܢܶܟܠܳܐ: ܠܰܘ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܐܶܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ: ܐܳܦ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܣܠܳܝܽܘ ܐܰܣܠܝܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܰܩܳܐ ܘܰܠܩܶܛܡܳܐ ܘܰܠܡܰܢ ܕܟܳܐܶܦ ܨܰܘܪܶܗ ܐܰܝܟ ܟܪܽܘܠܳܐ ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܰܒܨܰܗܝܳܐ: ܘܰܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܘܒܰܡܣܰܪܩܽܘܬܳܐ ܘܒܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܚܰܣܳܕܽܘ ܚܰܣܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܠܕ̈ܰܓܳܠܶܐ: ܕܰܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܘܗܽܘܢ ܟܡ̈ܺܐܢܶܐ: ܘܒܶܙܬܳܐ ܘܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܒܶܝܬ ܫܶܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܟܳܒܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܒܥܰܒܕܽܘܬܳܐ: ܘܒܳܠܥܺܝܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܟܽܠ ܕܒܺܝܫ: ܘܰܡܟܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܰܓܳܠܳܐܺܝܬ ܩܶܛܡܳܐ ܘܣܰܩܳܐ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܨܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐܺܝܬ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܰܘܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܰܡܡܰܟܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܰܘ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܘܡܰܣܢܶܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܒܫ̈ܽܘܩܶܐ ܠܥܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܬܚܙܽܘܢ ܕܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܟܰܕ ܦܳܠܚܺܝܢ ܪܰܫܺܝܥܽܘܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ.

ܠܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕ̈ܰܓܳܠܶܐ ܕܰܒܙܺܐܦܳܐ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܡܶܬܡܰܟܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܣܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܟܰܕܳܒܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ: ܘܦܳܩܰܚ ܗ̱ܽܘ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܠܥܰܣ ܘܢܶܫܬܶܐ ܘܢܶܠܒܰܫ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܟܰܕ ܢܨܽܘܡ ܘܢܶܠܒܰܫ ܣܰܩ̈ܶܐ ܘܢܰܥܘܶܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܒܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܕܣܳܥܰܪ܀

13

ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܥܳܒܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ: ܘܪܳܗܶܛ ܒܳܬܰܪ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܢܨܽܘܡ ܘܢܶܬܡܰܟܰܟ: ܘܢܶܠܒܰܫ ܣܰܩܳܐ ܘܢܶܐܟܽܘܠ ܩܶܛܡܳܐ ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܳܥܰܘ̈ܗ̱ܝ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܬܦܰܪܰܩ ܒܡܳܪܰܢ ܘܙܳܟܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܩܺܐܪ̈ܣܺܝܢ ܘܡܶܬܒܰܣܰܡ. ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܢܶܕܰܥ ܕܰܠܕ̈ܰܓܳܠܳܐ ܚܰܣܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ: ܕܗܳܐ ܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܘܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟܘ: ܘܰܠܒܶܫܘ ܡܶܫ̈ܟܶܐ ܕܶܐܡܪ̈ܶܐ ܘܰܕܥܶܙ̈ܶܐ: ܘܶܐܬܟܒܶܢܘ ܣܰܩ̈ܶܐ: ܘܶܐܟܰܠܘ ܒܡܰܬܩܳܠܳܐ: ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܒܟܰܝܠܳܐ ܘܶܐܟܰܠܘ ܩܶܛܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܚܕܺܝ ܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܣܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ.

ܘܗܳܟܰܢ ܨܳܒܶܐ ܝܰܘܡܳܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܰܢ ܕܓܳܒܶܐ ܠܶܗ ܡܢܳܬܳܐ ܕܺܐܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܨܳܒܶܐ ܕܰܢܕܰܟܶܐ ܠܶܒܶܗ ܘܢܶܚܙܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܫܽܘܒܚܶܗ: ܘܢܶܬܓܡܰܪ ܘܢܶܥܡܰܪ ܒܶܗ: ܕܰܢܕܽܘܢ ܦܰܓܪܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܘܢܶܬܡܰܟܰܟ ܘܢܰܡܺܝܬܶܗ ܠܦܰܓܪܶܗ: ܘܰܢܨܽܘܡ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܘܰܢܨܰܠܶܐ: ܘܢܶܣܬܰܪܰܩ ܘܢܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܣܰܒ ܨܠܺܝܒܶܗ: ܘܢܶܪܕܶܐ ܒܚܰܫܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܶܐܠܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܫܳܘܶܐ ܠܶܗ ܘܡܶܬܓܡܰܪ: ܘܡܰܕܪܶܟ ܠܰܡܢܳܬܳܐ ܕܰܡܛܳܬ ܠܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ܀

15

ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܗ̱ܝ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܠܬܳܐ ܣܢܺܝܬܳܐ ܐܰܘ ܕܰܓܳܠܳܐܺܝܬ ܐܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܘܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܐܳܡܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܒܰܛܳܠ̈ܳܬܳܐ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ: ܘܢܰܦܩܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ: ܗܶܢܽܘܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܫܪܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܘܬܳܢܶܝܢ ܠܗܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܐܳܡܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܙܰܘ ܐܶܢܶܝܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܰܘ ܓܰܫܘ ܐܶܢܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܡܳܐ ܕܰܚܙܰܘ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܕܠܳܐ ܢܰܟܫܠܽܘܢ ܠܐ̱ܢܳܫ ܒܐ̱ܢܳܫ: ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ ܒܗܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܘܰܕܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܠܰܡ ܬܶܙܕܰܕܰܩ ܘܡܶܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܬܶܬܚܰܝܰܒ. ܘܦܶܬܓܳܡܳܐ ܬܶܬܠܽܘܢ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ: ܢܳܛܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܝܰܒ: ܘܥܳܪܶܩ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܐ ܘܰܠܣܳܦܪ̈ܰܘܗ̱ܝ: ܠܳܐ ܦܳܠܶܛ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܠܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܰܠܗܰܘ ܣܳܦܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܠܳܐ ܛܳܥܶܐ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܕܢܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܣܕܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܢܺܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢ: ܦܠܳܢ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܒܕܽܘܟܰܬ ܦܠܳܢ؟ ܬܳܐ ܗܰܒ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܳܡܰܪ ܕܡܶܢ ܦܠܳܢ ܫܶܡܥܶܬ: ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܩܰܒܶܠ ܡܶܢܶܗ ܐܶܠܳܐ ܗܰܒ ܠܰܡ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ: ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܫܰܪܬܳܗ ܘܰܐܟܪܶܙܬܳܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܙܰܝܬܳܗ܀

16

ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ: ܕܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܢܝܳܚܬܝ: ܐܰܢܺܝܚܘ ܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ. ܚܳܙܶܝܬ ܐܰܝܟܰܢ ܡܢܺܝܚܺܝܢ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ: ܘܰܡܢܺܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܡܢܺܝܚ ܠܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܰܪܦܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܕܠܳܐ ܚܙܺܝܬ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܶܐܫܬܒܶܩ: ܐܳܦܠܳܐ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܚܣܰܪ ܠܶܗ ܠܰܚܡܳܐ.

ܠܺܝܚ̈ܺܝܕܳܝܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗ̱ܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܢܶܬܟܠܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܗܳܟܰܢ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ: ܕܠܰܚܡܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܒܥܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢ ܡܶܨܛܰܠܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܩܳܐܶܠ ܘܡܶܙܕܰܗܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܘܒܽܐܘܠܨܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܒܢܶܓܕܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܠܳܐ ܡܳܐܶܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܣܽܘܓܦܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܡܶܢ ܢܝܳܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܰܟ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܡܶܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܩܳܛܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܡܰܣܡܶܟ ܒܪ̈ܺܝܫܰܘܗ̱ܝ ܡܚܰܝ̈ܒܳܢܶܐ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܡܳܐ ܕܰܥܢܰܕ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܕܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܢܶܗܘܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܩܰܛܺܝܢܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܡ ܘܰܐܠܺܝܨܳܐ ܗ̱ܝ ܐܽܘܪܚܝ. ܡܰܢ ܕܪܳܚܶܡ ܠܺܝ ܠܰܡ ܢܰܘܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܝ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܢܶܟܠܶܐ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܝܳܚܶܝ̈ܗ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܗ ܪܰܦܝܳܐ: ܘܡܰܢ ܠܰܡ ܕܢܰܘܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܒܽܐܘܠ̈ܨܳܢܶܐ ܢܶܫܟܚܶܝܗ: ܘܢܶܚܕܶܐ ܠܰܡ ܠܶܒܶܗ ܒܺܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܩܽܘܠ ܚܰܕܽܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܪܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܒܦܽܘܡ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܰܠܐܺܝ ܠܥܳܠܰܡ ܘܬܺܚܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܘܠܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܚܒܳܠܳܐ.

ܠܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܗܳܢܳܐ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܡܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܕܢܶܠܐܶܐ ܘܢܶܥܡܰܠ؟ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܦܰܩܰܕܢ ܕܢܶܓܙܽܘܪ ܟ̈ܺܐܦܶܐ ܘܢܶܛܒܽܘܥ ܠܶܒ̈ܢܶܐ ܘܢܶܒܢܶܐ ܒܶܢܝ̈ܳܢܶܐ. ܕܰܡܚܳܪ ܢܳܦܠܺܝܢ ܐܰܘ ܥܳܒܪܺܝܢ: ܐܳܦ ܠܳܐ ܕܢܶܩܢܶܐ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܘܰܢܣܺܝܡ ܣܺܝܡ̈ܳܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ: ܕܰܐܘ ܡܺܝܬܢܰܢ ܘܦܳܫܘ ܢܶܟܣܰܝ̈ܢ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܐܰܘ ܥܒܰܪܘ ܗܶܢܽܘܢ ܘܫܰܒܩܽܘܢ ܠܰܢ ܒܰܐܪܥܳܐ܀

19

ܢܶܬܶܐܣܰܪ ܡܶܟܺܝܠ ܒܡܳܪܰܢ ܘܰܢܨܽܘܡ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܓܳܡܰܪ ܡܶܢܰܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܘܡܶܢ ܠܓܰܘ. ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܢܺܚܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܐܳܦ ܥܰܠ ܣܳܢ̈ܐܰܝܢ ܘܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ: ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚ̈ܛܳܗܰܝܢ. ܘܥܰܠ ܪ̈ܳܚܡܰܝܢ ܬܽܘܒ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܰܫܦܰܥ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܢܰܡܠܟܽܘܢ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܶܗ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܘܡܶܬܚܰܦܛܺܝܢ ܘܝܳܠܦܺܝܢ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܽܘܢܳܢܝ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܫܡܳܐ ܕܰܨܒܳܬ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܐܰܣܽܘܢ ܟܺܐܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܘܰܕܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܢܶܬܚܰܘܪ̈ܳܢ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܗܽܘܢ ܘܢܶܬܐܰܣܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܓܰܢܰܬ ܥܕܶܢ ܕܒܶܗ ܚܳܐܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܬܟܽܘܦ ܟܽܠ ܒܪܽܘܟ ܘܒܶܗ ܢܰܘܕܶܐ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ.

ܘܗܳܟܰܢ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܒܒܳܥܽܘܬܰܢ: ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܦܪܽܘܩܰܝܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ: ܘܰܥܒܶܕܰܝܢ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܢܶܣ̈ܝܽܘܢܶܐ ܘܰܥܒܶܕܰܝܢ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܗܰܘ ܡܩܰܒܠܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܕܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܠܳܐ ܣܳܠܩܳܐ ܐܽܘܪܚܰܢ ܠܪܺܝܫ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܦܰܩܕܰܢ: ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܥܪܺܝܢܰܢ ܒܡܶܠܬܳܐ ܘܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ: ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܒܶܕܘ: ܘܛܰܪܘ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܙܳܟܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܦܳܪܶܩ ܠܟܽܘܢ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܘܒܳܫ ܦܰܓܪܳܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/216
Source:
Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 29: On the Discipline of the Body - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܘܒܳܫ ܦܰܓܪܳܐ” based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/216.
Bibliography:
Memra 29: On the Discipline of the Body - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܘܒܳܫ ܦܰܓܪܳܐ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/216.

Show Citation Styles