Memra 30: On the Commandments of Faith and the Love of the Solitaries - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ. ܕܥܰܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܕܚܽܘܒܳܐ ܕܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܥܰܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܕܚܽܘܒܳܐ: ܘܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܳܐ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܕܰܥ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܪܗܰܛ ܒܳܬܰܪ ܚܽܘܒܳܐ ܘܢܺܐܬܶܐ ܢܶܣܰܩ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ.

ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܢܶܪܗܰܛ ܟܽܠ ܒܳܬܰܪ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ: ܐܳܬܶܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܝܺܕܺܝܥܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܗܳܝ ܕܰܙܥܽܘܪܝܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ. ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܠܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܪܰܒܝܳܐ: ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܩܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܦܰܩܕܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܰܡܙܰܗܪܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܥܰܕ ܪܳܒܶܝܢ ܘܡܶܬܚܰܝܠܺܝܢ ܘܝܳܕܥܺܝܢ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ: ܕܰܐܝܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܐܝܕܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐ: ܘܰܐܝܕܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܘܰܐܝܕܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ: ܘܗܳܟܰܢ ܥܳܕܪܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܐܳܦܶܢ ܡܶܬܪܰܚܩܺܝܢ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܘܒܺܝܫ̈ܶܐ. ܘܦܳܩܰܚ ܗ̱ܽܘ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܬܪܰܚܩܽܘܢ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܘܫܳܓܽܘ̈ܫܶܐ ܘܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ: ܘܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܘܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܝܰܥܢ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܕܢܶܬܕܰܒܪܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒܫܰܒܪܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܗܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܢܺܐܒܕܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ.

ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܪܚܩܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܝܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܚܳܐ ܕܒܺܝܫ ܒܺܝܫ ܡܗܰܠܶܟ: ܐܰܘ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܰܛܡܰܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܪܳܒܶܝܢ ܘܡܶܬܚܰܝܠܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܪܪܺܝܢ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ: ܘܟܶܢ ܐܳܬܶܝܢ ܗܳܘܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܠܚܽܘܒܳܐ ܡܰܚܶܒ ܟܽܠ: ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܡܰܠܶܦ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܚܳܫܰܚ ܠܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܝܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܦܰܩܕܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܝܗ: ܕܰܐܪܚܶܩܘ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܐܰܚܳܐ ܕܒܺܝܫ ܒܺܝܫ ܡܗܰܠܶܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܥܳܐ ܕܰܛܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܝܗ ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܕܢܶܦܪܫܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܽܘܒܳܐ: ܘܰܐܝܟܰܢ ܣܳܠܶܩ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܬܕܰܘܕܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܘܢܺܐܒܕܽܘܢ: ܣܳܝܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ ܥܰܕ ܗܳܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܘܡܶܬܡܠܶܝܢ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܘܟܶܢ ܡܰܫܠܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܚܽܘܒܳܐ ܕܰܢܬܰܠܡܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܢܰܩܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ܀

2

ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܕܚܽܘܒܳܐ ܡܰܟܺܝܟܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܗܳܘܶܝܢ ܟܽܠ ܥܰܡ ܟܽܠ. ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܩܫܶܝܢ ܡܶܢ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܡܪ̈ܰܒܝܳܢܶܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܝܗ: ܕܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܥܰܡ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ: ܘܥܰܡ ܟܽܠ ܐܰܚܳܐ ܕܒܺܝܫ ܒܺܝܫ ܡܗܰܠܶܟ. ܘܚܽܘܒܳܐ ܡܰܠܶܦ ܠܬܰܠܡ̈ܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ:

ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܰܝܢܰܝ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܦܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܰܡ ܬܰܡܺܝܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܢܶܐ: ܘܰܥܪܺܝܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܟܽܠ ܥܰܡ ܟܽܠ: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢ ܬܡܰܠ̱ܠܽܘܢ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ: ܕܬܶܬܠܽܘܢ ܝܰܪܩܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܚܰܠܒܳܐ ܠܝ̈ܰܠܽܘܕܶܐ: ܘܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܠܟ̈ܺܐܢܶܐ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ: ܕܬܶܣܒܽܘܢ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܘܰܬܒܰܪܟܽܘܢ ܠܡܰܢ ܕܠܳܐܶܛ ܠܟܽܘܢ ܘܬܶܪܚܡܽܘܢ ܠܡܰܢ ܕܣܳܢܶܐ ܠܟܽܘܢ ܘܰܬܨܰܠܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܪܳܕܶܦ ܠܟܽܘܢ ܘܡܶܬܛܓܰܪ ܒܟܽܘܢ. ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܒܪܶܥܝܳܢܟܽܘܢ ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ ܘܰܗܘܰܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܥܳܢ̈ܳܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ.

ܘܗܳܘܝܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܕܝܳܕܥܳܐ ܠܶܗ ܠܚܽܘܒܳܐ: ܡܰܠܦܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܝܗ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܳܐ ܠܶܗ. ܚܽܘܒܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ: ܡܰܘܬܳܪܽܘ ܡܰܘܬܪܺܝܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܘܶܐܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܒܶܝܬ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܡܢܰܟܳܦܽܘ ܡܢܰܟܦܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܙܰܕܳܩܽܘ ܡܙܰܕܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܘܰܠܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܡܩܰܕܳܫܽܘ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܘܶܐܢ ܡܰܘܬܳܪܽܘ ܠܳܐ ܡܰܘܬܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܗܶܢܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܚܽܘܒܳܐ ܡܶܢ ܫܪܳܪܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܳܦܠܺܝܢ: ܡܦܰܩܶܕ ܠܗܽܘܢ ܕܰܚܫܽܘܒܘ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܟܽܘܢ: ܟܰܕ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܪܶܥܝܳܢܟܽܘܢ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܝܰܬܪܺܝܢ ܡܶܢܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܬܶܥܠܽܘܢ ܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ: ܘܰܠܟܽܠܢܳܫ ܬܰܠܦܽܘܢ. ܘܰܠܡܰܢ ܕܰܛܠܶܐ ܪܶܥܝܳܢܶܗ:

ܬܰܚܬܰܘ ܢܰܦܫܟܽܘܢ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ: ܘܰܐܠܦܽܘܗ̱ܝ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܐܠܶܦܬܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܗܰܠܶܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ: ܣܰܩܘ ܠܟܽܘܢ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܰܚܫܽܘܒܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܟܽܘܢ: ܘܰܐܩܺܝܡܽܘܗ̱ܝ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ: ܘܫܰܐܠܘ ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܘܰܣܓܽܘܕܘ ܠܶܗ: ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܙܥܽܘܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢܶܗ܀

ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܗ̱ܽܘ ܒܚܽܘܒܳܐ ܣܳܠܶܩ ܒܶܢܝܳܢܳܗ: ܘܒܶܗ ܡܶܫܬܰܠܡܳܐ ܘܡܶܬܓܰܡܪܳܐ: ܘܒܶܗ ܝܳܪܒܳܐ ܘܡܶܫܬܰܒܚܳܐ. ܐܳܦ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܡܰܠܦܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܘܪܰܒ: ܘܰܡܩܺܝܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܓܡܺܝܪܺܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܚܶܒ ܘܶܐܬܓܡܰܪ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܝܳܕܰܥ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܓܰܒܪܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܶܢ: ܘܗܽܘ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܬܬܕܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܗ̱ܽܘ ܘܝܳܪܶܒ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܶܒ ܠܶܗ ܗܳܢܳܐ: ܝܳܕܰܥ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܘܳܠܶܐ ܠܶܗ ܠܡܶܕܰܥ.

ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܐܚܶܒ ܘܶܐܬܓܡܰܪ: ܡܶܫܟܰܚ ܒܳܢܶܐ ܠܳܗ ܠܥܺܕ̱ܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܕܥܰܡ ܡܰܢ ܘܳܠܶܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܕܢܶܬܢܛܰܪ ܒܗܽܘܢ ܘܢܺܐܚܶܐ ܒܗܽܘܢ: ܘܥܰܡ ܡܰܢ ܘܳܠܶܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܕܢܶܬܝܰܬܰܪ ܒܗܽܘܢ: ܘܰܠܡܰܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܰܠܶܦ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܢܺܐܪܰܒ ܒܳܗ. ܐܰܝܟܰܢ ܓܶܝܪ ܕܗܳܘܝܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܠܝܰܠܽܘܕܳܐ ܒܰܪ ܝܰܘܡܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܰܠܒܳܐ ܥܳܩܬܳܐ ܠܡܰܢ ܕܶܐܬܚܣܶܠ ܡܶܢ ܬܕ̈ܰܝܳܐ ܘܶܐܬܛܥܶܡ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ.

ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܒܰܢܒܺܝܳܐ: ܠܡܰܢ ܢܰܠܶܦ ܝܺܕܰܥܬܳܐ: ܘܰܠܡܰܢ ܢܣܰܟܶܠ ܫܶܡܥܳܐ؟ ܠܕܰܚܣܺܝܠ ܡܶܢ ܚܰܠܒܳܐ: ܐܰܘ ܠܕܰܢܓܺܝܕ ܡܶܢ ܬܕ̈ܰܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܡ: ܥܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܪܳܚܶܡ ܟܽܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܩܕܩ̈ܶܐ: ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܠܒܳܐ ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܠܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܰܘܪܒܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܺܝܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܰܡ: ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܡܒܰܝܶܢ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܩܰܒܠܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ: ܕܒܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕ̱ܬܳܐ: ܘܗܳܘܶܐ ܥܰܡ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ ܕܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ: ܕܺܐܝܬܶܝܗ ܐܽܘܪܺܫܠܶܝܡ ܕܰܠܥܶܠ: ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

4

ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ ܚܽܘܒܳܐ: ܘܪܳܕܦܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܰܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܚܽܘܒܳܐ ܟܽܠ ܡܣܰܝܒܰܪ ܘܟܽܠ ܣܳܒܶܠ.

ܐܳܦ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢ ܡܶܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܰܩܽܘܒܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܝܺܕܺܝܥܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܺܝܕܺܝܥܺܝܢ ܕܚܽܘܒܳܐ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢ ܘܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ ܡܶܢ ܕܶܚܠ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܚܰܢܦ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ: ܘܥܳܩܪܺܝܢ ܡܰܕܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܰܡ ܕܶܚܠ̈ܳܬܳܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܐܶܠܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ: ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܦܠܽܘܚܘ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܛܢܳܢܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܩܳܛܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܠܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܡܨܰܥܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ ܡܳܝܬܺܝܢ. ܘܺܐܝܬ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ: ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܟܦܪܽܘܢ ܒܶܗ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܓܡܰܪܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܩܳܛܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܨܰܠܶܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܦܳܪܥܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܶܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܝܰܬܪܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ.

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܚܽܘܒܳܐ ܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢ ܘܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܕܶܚܠ̈ܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܡܬܰܠܡܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܩܳܛܠܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܚܕܰܘ ܒܗܽܘܢ. ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܒܪܺܝܢ ܕܰܐܕܪܟܽܘܗ̱ܝ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܡܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܟܣܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܡܶܙܕܰܩܦܺܝܢ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܘܩܳܛܠܺܝܢ ܠܶܗ: ܕܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܠܰܡ ܡܰܠܦܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܰܟܪܙܳܐ ܒܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܟܽܠܳܗ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܰܚܶܒ ܐܰܝܟ ܕܰܐܚܶܒ ܡܳܪܰܢ ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܰܘܗ̱ܝ: ܠܳܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ: ܘܰܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܠܰܡ ܡܶܬܚܬܰܪ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܒܶܣܪܶܗ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ.

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܚܽܘܒܳܐ ܕܰܡܕܰܡܶܝܢ ܠܶܐܤܛܶܦܰܢܳܘܣ ܘܠܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ: ܡܰܠܦܺܝܢ ܕܠܳܐ ܛܳܐܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܘܠܳܐ ܪܳܕܶܦ: ܘܠܳܐ ܣܳܢܶܐ݊: ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܪ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܪܚܰܡ ܪܳܚܶܡ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܘܰܡܝܰܩܰܪ ܠܟܽܠܢܳܫ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܦܰܩܕܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܝܗ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢ ܠܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܥܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ: ܘܢܶܦܪܫܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܩܳܛܠܺܝܢ: ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܤܳܛܳܢܳܐ܀

5

ܐܰܚܰܝ̈: ܗܘܰܝܢ ܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܡܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܩܰܫܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܫܡܰܥܬܶܗ ܠܓܰܡܠܺܝܐܶܝܠ: ܐܶܢ ܒܰܣܺܝܡ ܠܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܘܶܐܠܳܐ: ܢܶܛܪܶܝܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬܰܢ ܠܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܩܛܠܶܗ ܘܰܢܡܽܘܬ ܒܩܶܛܠܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܐܡܰܪ ܓܰܡܠܺܝܐܶܝܠ ܒܰܦܪ̈ܰܟܣܺܝܣ ܕܰܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܠܥܰܡܳܐ: ܕܰܫܠܰܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܕܶܐܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܗ̱ܺܝ ܗܳܕܶܐ ܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ: ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܗܺܝ ܘܥܳܒ̈ܽܘܕܶܝܗ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܝ: ܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܫܪܶܝܗ ܐܰܘ ܢܒܰܛܠܺܝܗ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܰܢ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܕܗܳܠܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܫܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܩܶܛܠܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܘܰܕܗܳܠܶܝܢ ܚܰܕ ܗ̱ܽܘ: ܪ̈ܰܘܪܒܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܣܰܓܺܝ: ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܣܳܢܶܝܢ ܘܰܡܨܰܥܪܺܝܢ ܠܩܳܛܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܠܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܠܳܐ ܣܳܢܶܝܢ ܠܩܳܛܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܠܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܨܰܠܶܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܡܨܰܥܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܡܨܰܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܩܳܛܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܘܰܡܒܰܪܟܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܚܽܘܒܗܽܘܢ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܰܘܗ̱ܝ: ܣܰܓܺܝ ܝܳܪܒܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ܀

6

ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ. ܘܺܐܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܰܕ ܣܳܢܶܝܢ ܠܩܳܛܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܠܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܳܢܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܺܝܬܘ ܕܠܳܐ ܢܶܟܦܪܽܘܢ ܒܶܗ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ. ܘܰܥܒ̈ܳܕܰܝܗܽܘܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܦܳܪܰܥ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ: ܘܳܐܦܶܢ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܢܺܐܪܒܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܰܕܪܟܽܘܗ̱ܝ ܠܚܽܘܒܳܐ ܘܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܠܟܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܟܰܕ ܓܡܺܝܪܺܝܢ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ: ܡܰܘܪܶܒ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ ܘܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܥܰܡܶܗ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܚܰܫܘ ܥܰܡܶܗ.

ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܕܰܐܚܶܒܘ ܘܶܐܬܓܡܰܪܘ ܘܠܳܐ ܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ: ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܚܳܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܣܳܥܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܩܳܛܶܠ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܳܐܦ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܐܺܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܺܝܬܘ ܡܽܘܬ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܘܰܦܠܰܛܘ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܩܛܰܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܟܒܰܪ ܪܰܘܪܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܣܰܓܺܝ: ܘܰܟܬܺܝܒ ܕܡܽܘܬ ܢܰܦܫܶܗ ܡܺܝܬ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܩܰܛܠܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܪܰܒ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ؟

7

ܒܰܝܢܳܬ ܕܶܝܢ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܰܠܡ̈ܺܝܕܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܰܝܢܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܡܡܰܠ̱ܠܺܝܢ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܚܪܶܝܢ ܥܰܠ ܨܒܽܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܪܶܐ ܥܰܡ ܡܰܠܦܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܐܶܠܳܐ ܒܰܦܝܳܣܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܡ̈ܶܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܬܰܠܡ̈ܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܕܚܽܘܒܳܐ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܠܳܐ: ܒܫܰܝܢܳܐ ܡܫܰܢܶܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܚܰܕ: ܡܶܛܽܠ ܕܚܽܘܒܳܐ ܡܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ.

ܡܰܕܥܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܬܺܝܪ: ܘܪܰܘܪܒܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܘ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܡܶܡܛܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܛܰܐܽܘܗ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܶܡܛܽܘܢܳܗ: ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܚܽܘܒܳܐ ܕܰܡܪܰܒܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܳܗ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܒܳܗ ܘܝܳܪܒܺܝܢ ܒܳܗ ܘܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܒܳܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܰܡܦܰܨܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ: ܕܥܳܡܰܪ ܒܦܰܓܪܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܛܺܝܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܩܳܝܡܳܐ ܒܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܘܰܠܡܳܪܰܢ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ.

ܐܶܢܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܳܛܶܝܢ ܠܳܗ ܬܰܠܡ̈ܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܕܚܽܘܒܳܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܳܗ: ܡܶܥܬܰܪ ܠܳܐ ܥܬܰܪ ܚܽܘܒܗܽܘܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܘܡܶܒܨܰܪ ܒܳܨܪܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ ܕܚܽܘܒܳܐ ܡܰܚܶܒ ܟܽܠ. ܐܶܢ ܨܳܒܶܝܢ ܕܶܝܢ ܡܰܣܓܶܝܢ ܡܰܐܚܒܺܝܢ: ܘܩܳܢܶܝܢ ܚܰܝܠܶܗ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܡܰܕܥܶܗ: ܡܳܛܶܝܢ ܠܳܗ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܗ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܳܗ ܘܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܒܳܗ܀

8

ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܶܝܢ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܥܳܪܶܩ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢ ܡܰܠܦܳܐ ܠܶܗ: ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܛܠܶܐ ܡܰܕܥܶܗ ܘܩܳܝܡܳܐ ܒܶܗ ܚܛܺܝܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܝܺܕܰܥ ܕܚܰܝܳܒ ܗ̱ܽܘ ܕܢܰܚܶܒ ܠܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܢܶܬܡܰܟܰܟ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܶܝܢ ܕܚܽܘܒܳܐ: ܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕܰܥ ܠܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܘܰܠܪ̈ܳܡܶܐ ܘܠܰܚܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܠܫܰܒܰܗܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ: ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܶܗ ܚܽܘܒܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܫ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠܰܛ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ: ܡܟܰܘܳܢܽܘ ܕܶܝܢ ܡܟܰܘܶܢ ܘܡܰܪܬܶܐ.

ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܡܨܰܥܪܺܝܢ ܠܶܗ ܘܡܳܚܶܝܢ ܠܶܗ ܘܪܳܕܦܺܝܢ ܠܶܗ ܘܩܳܛܠܺܝܢ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܘܰܫܓܽܘܫܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܟܰܘܶܢ ܘܢܰܪܬܶܐ ܘܰܢܛܰܟܶܣ ܘܢܰܠܶܦ: ܘܰܢܫܰܓܶܫ ܒܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܰܠܶܦ ܕܶܝܢ ܘܰܡܟܰܘܶܢ: ܡܰܙܥܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܡܡܰܣܟܶܢ ܪܽܘܚܶܗ: ܘܣܳܐܶܡ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܙܥܽܘܪܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܪܺܝܢ ܡܶܢܶܗ: ܘܣܳܓܶܕ ܠܗܽܘܢ: ܘܡܶܬܝܰܬܰܪ ܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܡܳܪܰܢ.

ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܶܝܢ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܐܳܦܠܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܫܟܰܚ ܡܰܠܶܦ ܘܰܡܟܰܘܶܢ: ܘܠܳܐ ܗܘܳܬ ܒܶܗ ܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܗܳܟܰܢ: ܡܳܢܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܠܺܝ ܕܰܐܠܶܦ ܠܐ̱ܢܳܫ ܘܶܐܨܛܰܥܰܪ؟ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܕܚܽܘܒܳܐ ܫܳܝܛܺܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܪܰܫܺܝܥܬܳܐ ܗ̱ܝ ܟܰܕ ܙܰܕܺܝܩܬܳܐ ܗ̱ܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܚܒܽܘܢ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܰܢܝܰܩܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܢܶܪܚܡܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܫܺܝܛܺܝܢ ܕܶܝܢ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܫܳܛܰܝ̈ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܢܶܚܫܒܽܘܢ ܠܒܺܝܫ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܪܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܒܚܽܘܒܗܽܘܢ ܠܟܽܠܢܳܫ: ܘܢܰܚܒܽܘܢ ܘܰܢܝܰܩܪܽܘܢ ܠܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܛܳܒ̈ܶܐ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܕܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܕܒܺܝܫ̈ܶܐ ܒܚܽܘܒܶܗ: ܘܰܣܒܰܠ ܨܰܥܪܗܽܘܢ ܘܝܰܩܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܨܰܠܺܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܀

10

ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܐܳܘ̄ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܒܰܝܶܢܟܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢ ܬܺܐܪܒܽܘܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܠܠܰܚܡܳܐ ܘܰܠܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܠܬܰܟܣܺܝܬܳܐ ܘܠܰܫܝܳܓܬܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܶܐ. ܠܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܦܠܳܢ ܫܳܘܶܐ ܘܰܦܠܳܢ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢ ܟܰܦܢܳܐ ܐܰܘ ܨܰܗܝܳܐ: ܐܰܘ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܐܰܘ ܐܰܠܺܝܨܳܐ: ܐܶܢ ܒܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܘܶܐܢ ܛܳܒܳܐ: ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܫܰܐܠܘ ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܘܶܐܙܕܰܕܰܩܘ ܒܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܰܠܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܡܰܕܥܳܐ: ܠܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܦܠܳܢ ܘܕܰܦܠܳܢ ܚܰܕ ܗ̱ܽܘ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܒܳܩܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܐܰܘ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܫܳܘܝܳܐ ܗ̱ܝ: ܐܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܰܠܦܺܝܢ: ܐܰܘ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ.

ܐܶܠܳܐ ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܥܕܰܡܳܐ ܕܪܳܒܶܝܢ ܡܰܕܥܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܕܬܳܒܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܚܰܝܠܳܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܬܢܰܦܩܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܗܘܳܐ ܝܺܕܺܝܥ ܠܟܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܒܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܽܐܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܬܶܐܪܕܽܘܢ ܒܳܗ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܬܶܬܠܽܘܢ ܡܰܫܡܰܥܬܟܽܘܢ ܠܟܽܠܢܳܫ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܛܠܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܕܟܽܠܢܳܫ ܢܶܙܪܽܘܥ ܒܟܽܘܢ ܙܰܪܥܶܗ ܘܬܶܬܦܰܬܟܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܒܙܰܪ̈ܥܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܙܰܗܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܕܶܐܙܕܰܗܪܘ: ܠܳܐ ܬܶܠܒܫܽܘܢ ܦܶܬܟܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܠܰܡ ܠܳܐ ܬܩܰܒܠܽܘܢ ܟܽܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܙܰܪܥܳܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܫܘܶܐ܀

11

ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܚ̈ܶܛܶܐ ܙܳܪܰܥ ܘܡܰܠܦܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܛܳܒܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܣܥܳܪ̈ܶܐ ܙܳܪܰܥ ܘܰܒܨܺܝܪ ܗ̱ܽܘ ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ: ܘܺܐܝܬ ܕܫܰܪܟܳܐ ܕܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܰܐܘܨܪ̈ܶܐ. ܚ̈ܶܛܶܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܚܳܡܶܠ ܡܰܠܟܰܢ ܒܰܐܘܨܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܙܳܪܰܥ. ܘܺܐܝܬ ܕܟܽܘܒ̈ܶܐ ܙܳܪܰܥ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ: ܐܺܝܬ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܡܰܠܶܦ ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܛܥܰܐ ܗ̱ܘ ܛܳܥܶܐ ܘܡܰܛܥܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܶܗ.

ܐܶܢ ܬܶܬܶܠ ܗܳܟܺܝܠ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܘܰܠܒܽܘܫܳܐ ܠܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܰܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܬܶܫܰܐܠ ܒܰܫܠܳܡܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܬܢܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܶܠܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܳܟ ܕܦܳܪܰܥ ܠܳܗ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܶܢ ܬܶܬܶܠ ܕܶܝܢ ܡܰܫܡܰܥܬܳܟ ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܶܢܝܳܢܳܟ ܥܰܡ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܛܠܶܐ ܡܰܕܥܳܟ: ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܛܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܗܳܘܶܐ ܥܓܰܠ ܐܰܒܕܳܢܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܠܳܐ ܬܶܫܕܽܘܢ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܟܰܠܒ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܩܕܳܡ ܚܙܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܠܡܳܐ ܢܕܽܘܫܽܘܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܗܦܟܽܘܢ ܘܰܢܒܰܙܥܽܘܢܟܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ. ܗܳܐ ܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢ ܩܳܪܶܐ ܠܳܗ ܡܳܪܰܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܳܐ ܢܰܦܫܳܗ ܛܽܘܗܡܳܐ ܕܟܰܠ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚܙܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܕܡܶܛܽܠ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܡܰܘܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܰܘܚܕܳܗ ܠܰܐܟܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܀

12

ܬܽܘܟܠܳܢܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ ܢܶܗܘܶܐ: ܫܠܳܡܶܗ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ ܢܶܬܦܪܶܣ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܽܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܟܽܠ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܗܰܠܟܽܘܢ ܩܶܪܝܳܐܺܝܬ. ܠܳܐ ܡܳܐ ܕܰܐܠܶܦܟܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕܬܶܥܒܕܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܬܶܬܠܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܘܰܠܒܽܘܫܳܐ: ܬܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܬܶܬܥܢܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܥܰܡ ܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܘܬܺܐܠܦܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܰܬܡܽܘܬܽܘܢ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕܠܳܐ ܬܶܬܥܢܽܘܢ ܥܰܡ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܬܺܐܠܦܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ: ܥܰܕ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܝܢܰܘ ܫܪܳܪܳܐ: ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܡܰܢ ܕܰܒܛܺܝܠ ܠܶܗ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܕܶܐܙܕܰܗܪܘ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܬܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܬܶܗܘܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒ̈ܳܒܶܐ ܘܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܘܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܘܬܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܨܶܐܕܰܝܟܽܘܢ: ܥܰܡ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܫܠܳܡܳܐ ܥܒܶܕܘ: ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܰܠܺܝܛ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܰܢܫܽܘܛ ܠܟܽܠ ܕܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ: ܐܰܘ ܕܢܶܒܣܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܘ ܢܶܟܠܶܝܘܗ̱ܝ ܡܶܕܶܡ ܕܫܳܐܶܠ ܠܶܗ: ܐܶܢܗ̱ܽܘ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܫܳܐܶܠ ܠܶܗ: ܘܠܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ ܕܗܳܝ ܫܐܶܠܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ: ܕܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܪܘܳܚܬܳܐ ܘܰܠܟܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܗܘܰܘ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܀

13

ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܕܰܒܰܪܘ ܒܢܰܝ̈: ܘܰܚܙܰܘ ܡܰܢܽܘ ܬܩܰܢ ܘܰܬܪܺܝܨ ܘܰܡܗܰܘܰܢ ܘܰܡܛܰܟܰܣ: ܘܡܰܚܒܳܢ ܘܢܰܓܺܝܪܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܘܡܰܠܶܦ ܫܪܳܪܳܐ: ܠܶܗ ܕܒܰܩܘ ܘܠܶܗ ܐܶܬܢܰܩܰܦܘ. ܘܰܬܕܽܘܫ ܐܶܣܟܽܘܦܬܶܗ ܪܶܓܠܟܽܘܢ ܒܟܽܠܝܽܘܡ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܝܳܠܦܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܗ ܠܽܐܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܠܗܰܠܟ̈ܳܬܶܗ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܫܰܠܺܝܛ ܠܟܽܘܢ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܛܠܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܟܽܠ ܥܰܡ ܟܽܠ: ܘܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ ܬܗܰܠܟܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ: ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܟܽܘܢ ܥܰܕ ܪܳܒܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܬܶܩܦܽܘܢ ܠܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܐܰܘ ܠܙ̈ܰܠܺܝܠܳܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܡܰܢ ܕܰܡܟܰܘܶܢ ܠܟܽܘܢ ܘܰܡܛܰܟܶܣ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ: ܘܡܰܠܶܦ ܠܟܽܘܢ ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܡܝܰܩܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܠܳܐ ܡܨܰܥܪ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܡܰܠܶܦ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܒܪܽܘܚܶܗ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܘܛܳܒ̈ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܘܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܬܺܐܡܪܽܘܢ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܟܽܘܢ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܚܢܰܢ ܟܰܕ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܬܶܩܪܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܪܰܫܺܝܥܳܐ: ܠܳܐ ܐܶܢ ܪܰܫܺܝܥ ܘܠܳܐ ܐܶܢ ܙܰܕܺܝܩ.

ܐܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܡܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܢܳܫ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܰܡܥܰܕܪܶܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܟܺܐܒܶܗ ܡܰܘܫܶܛ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ: ܐܰܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܝܕܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܰܡܥܰܕܪܳܐ ܠܰܟܪܺܝܗܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܶܗ: ܘܢܶܫܥܰܢ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟܺܐܒܳܐ: ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܓܰܒܪܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܰܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܡܰܠܶܦ ܠܟܽܠܢܳܫ: ܠܡܰܢ ܕܰܛܠܶܐ ܡܰܕܥܶܗ ܚܰܠܒܳܐ ܝܳܗܶܒ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܙܥܽܘܪ ܘܡܶܫܟܰܚ ܚܳܡܶܠ ܠܶܗ. ܘܰܠܡܰܢ ܕܰܟܪܺܝܗܳܐ ܬܺܐܪܬܶܗ ܝܰܪܩܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܗܶܢ ܠܬܺܐܪܬܶܗ. ܥܰܡ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܠܰܡ ܟܪܺܝܗܳܐ ܗܘܺܝܬ ܕܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܺܬܰܪ. ܘܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܗܘܺܝܬ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ: ܟܰܕ ܠܶܒܝ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܳܐܦ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܕܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܬܰܪ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܠܰܡ ܕܰܡܛܰܘ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܝܶܗܒܶܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ܀

14

ܫܰܠܺܝܛ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܠܚܰܕ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܥܽܘܠ ܒܰܝܢܳܬ ܡܳܟܣ̈ܶܐ. ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܙܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܘܒܰܝܢܳܬ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܝܳܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܣܰܚܳܝܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܘܡܶܫܟܰܚ ܥܳܒܰܪ ܦܪܳܬ ܟܰܕ ܕܠܺܝܚ ܘܝܰܡܳܐ ܟܰܕ ܫܓܺܝܫ: ܘܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܙܰܒܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܥܳܒܰܪ: ܡܦܰܩܶܕ ܠܶܗ: ܕܥܰܡ ܦܠܳܢ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܳܟ ܕܰܬܡܰܠܶܠ. ܘܰܠܕܽܘܟܰܬ ܦܠܳܢ ܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ. ܘܶܐܙܕܰܗܪ ܡܶܢ ܡܳܟܣ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܙܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܙܰܠܺܝܠ ܘܦܰܩܳܩ ܘܒܺܝܫ ܒܺܝܫ ܡܗܰܠܶܟ. ܘܠܳܐ ܬܶܩܰܦ ܠܠܰܝ̈ܳܛܶܐ ܐܰܘ ܠܝܰܥ̈ܢܶܐ: ܐܰܘ ܠܳܐܣܽܘ̈ܛܶܐ ܐܰܘ ܠܕܳܚܠܰܝ̈ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ.

ܘܰܒܚܰܕ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܚܽܘܒܳܐ ܘܰܚܠܺܝܡܽܘܬܳܐ ܘܰܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ: ܘܒܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ: ܡܡܰܠܶܠ ܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ ܘܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ ܘܰܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܕܗܳܟܘܳܬ ܦܰܩܚܳܐ ܠܶܗ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܛܠܶܝܢ: ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܢܦ̈ܶܐ ܠܳܐ ܬܺܐܙܽܠ̱ܘܢ. ܘܡܶܢ ܕܩܰܒܶܥܘ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܥܽܘܠܘ ܒܰܝܢܳܬ ܚܰܢܦ̈ܶܐ ܘܰܗܘܰܘ ܛܳܒ̈ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܡܶܕܶܡ ܕܣܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܐܰܟܽܘܠܘ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܥܳܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܗܽܘ ܒܰܝܢܳܬ ܡܳܟܣ̈ܶܐ ܘܙܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.

ܘܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܦܰܩܶܕ: ܕܫܰܐܠܘ ܡܰܢܽܘ ܫܳܘܶܐ ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܥܽܘܠܘ. ܘܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܢܶܪܚܡܽܘܢ ܠܣܳܢܐܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܦܰܩܶܕ ܠܗܽܘܢ: ܕܡܰܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܠܟܽܘܢ ܚܽܘܫܒܽܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܡܳܟܣ̈ܶܐ ܘܰܐܝܟ ܚܰܢ̈ܦܶܐ: ܘܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܡܰܪ: ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܫܠܳܡܳܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܬܩܪܽܘܢ. ܘܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܡܰܢ ܕܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܕܬܳܐܶܒ ܐ̱ܢܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܽܘܢ ܠܶܗ. ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܦܰܩܶܕ ܠܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ: ܕܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܥܰܡ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܬܚܰܠܛܽܘܢ ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܦܰܩܶܕ: ܕܣܰܒܘ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܘܰܚܫܽܘܒܘ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܟܽܘܢ܀

16

ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܦܰܫܰܩ ܗ̱ܽܘ ܠܰܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܳܐܦ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܕܽܘܟ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܶܐܡܪ̈ܶܐ ܘܰܓܕ̈ܰܝܳܐ: ܘܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܦܰܩܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܐܪ̈ܘܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܫܳܬܶܐ ܕܡܳܐ ܕܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ. ܕܶܒܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܟܺܝܟܬܳܐ: ܘܠܶܒܳܐ ܫܝܺܚܩܳܐ ܪܳܚܶܡ. ܘܰܒܕܽܘܟ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܕܦܰܟܳܐ ܚܠܳܦ ܦܰܟܳܐ ܬܒܰܥ.

ܘܰܒܕܽܘܟ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕܰܫܩܰܠ ܢܺܝܪܳܟ ܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ. ܘܺܝܬܶܒ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܘܰܫܬܶܩ: ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܢܺܝܪܳܟ: ܘܝܰܗ̱ܒ ܦܽܘܡܶܗ ܒܥܰܦܪܳܐ ܘܦܰܟܶܗ ܠܡܰܢ ܕܡܳܚܶܐ ܠܶܗ: ܘܣܰܒܰܥ ܒܚܶܣܕܳܐ ܚܰܝ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܒܕܽܘܟ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܕܡܰܢ ܕܩܳܪܶܒ ܠܡܺܝܬܳܐ ܡܶܬܛܡܰܐܐ. ܘܰܒܕܽܘܟ ܗܶܢܽܘܢ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܕܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܛܰܡܐܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܰܒܕܽܘܟ: ܡܰܚܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܛܰܡܐܺܝܢ. ܘܰܒܕܽܘܟ ܛܰܪܘ ܫܰܒܬܳܐ. ܘܰܒܕܽܘܟ ܗܶܢܽܘܢ ܫܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܫܰܒܬܳܐ ܘܰܢܛܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܝܢܳܬ ܛܰܡ̈ܐܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܣܺܝܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܠܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ: ܘܰܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܠܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܗܶܢܽܘܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܐܳܦ ܠܡܰܢ ܕܫܳܡܰܥ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܫܰܠܺܝܛ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ: ܕܶܐܢ ܥܳܒܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܳܝܬܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܗܳܟܘܳܬ ܦܰܩܳܚ ܠܗܽܘܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܶܬܚܰܫܒܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ: ܘܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܟܘܳܬ: ܩܳܛܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܬܳܐ ܕܟܰܣܝܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ܀

18

ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܪ̈ܕܰܝܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܨܳܒܶܝܢ ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ: ܡܥܰܩܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܡܳܪܰܢ ܘܠܰܫ̈ܠܺܝܚܰܘܗ̱ܝ: ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ: ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܶܗ ܒܚܽܘܒܗܽܘܢ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܥܰܢܘܳܝܽܘܬܗܽܘܢ: ܘܡܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܠܳܐ ܥܳܒܪܶܝܢ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܡܶܫܬܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܛܺܝܡܳܬܶܐܳܘܣ ܠܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܟܳܣܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܟܬܰܒ ܠܶܗ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܬܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ:

ܫܠܰܚ ܠܶܗ: ܕܶܐܫܬܺܝ ܩܰܠܺܝܠ ܚܰܡܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܺܐܒܰܝ̈ܟ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܡܶܛܽܠ ܐܶܤܛܽܘܡܟܳܟ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܒܠܺܝ ܠܶܗ ܦܰܓܪܶܗ ܘܡܺܝܬ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܶܐܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܟܽܘܢ: ܦܰܓܪܳܐ ܡܺܝܬ ܗ̱ܽܘ ܡܶܛܽܠ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܕܶܝܢ ܚܰܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܕܩܳܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܦܰܓܪܶܗ: ܢܳܛܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ: ܟܰܕ ܙܟܳܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܫܠܰܚ ܠܶܗ: ܕܣܰܒ ܩܰܠܺܝܠ ܪܽܘܟܳܟܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܝܬ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܟ. ܚܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܬܬܰܠܡܰܕܢܰܢ ܐܶܬܡܳܠܝ ܘܩܳܝܡܳܐ ܒܰܢ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܚܰܝ ܦܰܓܪܰܢ ܒܰܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܥܳܒܪ̈ܳܢ: ܕܗܶܢܶܝܢ ܡܛܰܒ̈ܥܳܢ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ: ܕܳܪܫܺܝܢܰܢ: ܕܗܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܟܬܰܒ ܠܛܺܝܡܳܬܶܐܳܘܣ: ܕܢܶܫܬܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܺܐܒܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܳܐ ܕܰܩܢܶܝܢܰܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܨܰܘܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܘܶܐܬܟܪܰܗ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝܢ ܡܶܢ ܥܰܢܘܳܝܽܘܬܳܐ: ܘܡܺܝܬ ܦܰܓܪܰܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܕܛܺܝܡܳܬܶܐܳܘܣ ܡܶܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܫܬܶܐ ܩܰܠܺܝܠ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܡܶܛܽܠ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ܀

19

ܕܳܪܫܺܝܢܰܢ ܬܺܘܒ ܕܗܳܐ ܡܳܪܰܢ ܦܰܩܶܕ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܕܡܳܐ ܕܥܰܠܬܽܘܢ ܒܶܝܬ ܚܰܢ̈ܦܶܐ: ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܐܰܟܽܘܠܘ ܘܠܳܐ ܬܫܰܐܠܽܘܢ. ܠܡܰܢ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ؟ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܩܰܒܶܠܘ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܘܶܐܬܓܡܰܪܘ ܘܶܐܬܡܠܺܝܘ ܒܪܽܘܚܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܦܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܥܰܠ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܕܟܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܡܠܶܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܳܐ ܕܶܐܬܕܰܟܺܝܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܶܐܬܡܠܺܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ: ܢܶܠܥܰܣ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝܢ: ܩܰܠܺܝܠ ܐܰܝܟ ܕܙܳܕܶܩ: ܘܠܳܐ ܢܫܰܐܶܠ. ܗܳܟܰܢ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ: ܕܝܰܪܩܳܐ ܘܡܶܠܚܳܐ ܘܙܰܝ̈ܬܶܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܨܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ.

ܗܳܟܰܢ ܓܶܝܪ ܟܬܰܒ ܡܳܪܰܢ ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܶܐܙܕܰܗܪܘ ܕܠܳܐ ܢܺܐܩܪܽܘܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܰܒܡܶܫܬܝܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܘܰܒܨܶܦܬܳܐ ܕܥܽܘܡܪܳܐ ܘܰܒܪܶܢܝܳܐ ܕܥܽܘܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܝܳܬܒܺܝܢܰܢ ܚܢܰܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܚܰܝܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܐ̱ܢܳܫܳܐ ܣܳܒ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܠܺܝܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܕܫܳܬܶܝܢ ܛܽܘܦܬܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܰܐܝܟ ܦܠܳܢ ܘܰܦܠܳܢ ܫܳܬܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܘܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܦܠܳܢ ܡܶܢܝ ܕܠܳܥܶܣ ܘܫܳܬܶܐ ܘܥܳܐܶܠ ܒܰܝܢܳܬ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܘ ܡܡܰܠܶܠ ܘܡܰܠܶܦ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ؟ ܥܰܠ ܕܚܳܝܪܰܬ ܒܶܗ ܝܰܘܡܳܢ ܕܠܳܥܶܣ ܐܰܘ ܫܳܬܶܐ ܐܰܘ ܡܫܰܠܰܛ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ: ܚܽܘܪ ܒܶܗ ܕܟܰܕ ܝܳܢܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܠܒܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܰܒܐܺܝܡܳܡܳܐ: ܗܽܘ ܡܨܳܡ ܨܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ: ܘܶܐܬܟܰܬܰܫ ܘܰܨܠܰܒ ܦܰܓܪܶܗ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܘܶܐܬܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܗܳܘܝܳܐ ܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟ̈ܺܐܢܶܐ܀

20

ܘܢܰܟܐܶܐ ܒܢܰܦܫܰܢ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܳܗ: ܕܡܳܐ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܐܰܝܟ ܦܠܳܢ ܘܨܳܡܬܝ ܐܰܝܟ ܕܨܳܡ: ܘܡܺܝܬܬܝ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܡܰܚ̈ܫܒܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܶܐܬܰܝܬܝ ܒܰܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܫ̈ܢܰܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܦܠܳܢ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ ܕܬܶܠܥܣܺܝܢ ܘܬܶܫܬܶܝܢ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܘܰܒܛܶܟܣܳܐ.

ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܠܘ ܒܰܫ̈ܢܰܝܳܐ ܘܰܫܓܺܝܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܘܝܳܕܥܺܝܢ ܒܢܰܦܫܗܽܘܢ ܕܩܳܝܡܳܐ ܗ̱ܝ ܒܗܽܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܥܰܙܺܝܙ ܗ̱ܽܘ ܚܰܝܠܳܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܗܽܘܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܘܕܳܒܪܳܐ ܗ̱ܝ ܠܗܽܘܢ ܠܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܘܳܠ̈ܝܳܢ: ܠܐܳ ܫܰܠܺܝܛ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦܠܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܢܶܫܬܕܽܘܢ ܠܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܐܰܘ ܕܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ ܢܡܰܠ̱ܠܽܘܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܟܰܒܫܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܡܶܫܬܡܰܥܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܕܦܰܓܪܝ ܗ̱ܽܘ ܠܰܡ ܟܳܒܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܫܰܥܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܕܰܠܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܟܪܙܶܬ: ܐܶܢܳܐ ܩܢܽܘܡܝ ܐܶܣܬܠܶܐ ܠܺܝ. ܐܶܠܳܐ ܢܚܽܘܨܽܘܢ ܣܰܝܒܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܢܨܽܘܡܽܘܢ ܘܢܶܬܡܰܟܟܽܘܢ ܘܢܶܫܗܪܽܘܢ ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܛܰܠܝܳܐ ܒܗܽܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܳܦ ܡܳܐ ܕܰܙܟܰܘ: ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܢܰܟܦܳܐ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܥܰܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܢܗܰܠܟܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܗܽܘܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܘܪܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܳܪܰܢ: ܡܶܛܽܘܠ ܕܗܳܟܰܢ ܫܰܦܺܝܪ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܘܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܬܶܝܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢ ܓܶܝܪ ܥܒܰܕܘ ܐܳܦ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܕܟܰܕ ܡܺܝܬܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܫܳܗܪܺܝܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܀

21

ܚܽܘܒܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܙܟܳܝܗ̱ܝ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܒܳܗܶܬ ܕܰܠܟܽܠܢܳܫ ܢܟܰܘܶܢ ܘܢܺܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܕܝܽܗ̱ܘܕ̈ܳܝܶܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܘܰܐܪ̈ܡܳܝܶܐ ܚܶܟܡܬܳܐ ܒܳܥܶܝܢ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܰܟܪܙܺܝܢܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܙܩܺܝܦ ܘܡܶܬܕܰܡܶܝܢܰܢ ܒܶܗ: ܟܰܕ ܗܳܘܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܡܰܙܥܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܓܒܺܝܠܬܶܗ.

ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܝܽܗ̱ܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܰܥܒܺܝܕ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܐܰܝܟ ܚܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܣܩܺܝܠܳܐ: ܘܒܳܥܶܝܢ ܕܰܒܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܪܰܘܪܒܳܐ ܘܰܒܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܡܳܪܰܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܚܰܫܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܐܳܦ ܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܫܺܝܛܬܳܐ: ܘܒܳܗܬܺܝܢ ܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܫܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ: ܕܡܰܢ ܕܒܳܗܶܬ ܒܺܝ ܠܰܡ ܘܰܒܡܽܘܟܳܟܝ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ ܘܰܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܝ ܘܰܒܥܰܢܘܳܝܽܘܬܝ: ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܶܒܗܰܬ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܶܬܓܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܫܽܘܒܚܝ. ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܡܰܢ ܕܢܶܒܗܰܬ ܒܶܗ ܒܡܳܪܰܢ. ܟܡܳܐ ܒܳܗܶܬ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܳܪܰܢ.

ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܡܰܢ ܕܗܳܟܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܬܪܰܕܦܽܘܢ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܳܐ ܝܽܗ̱ܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܣܦܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܘܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܘܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܝܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܟܽܠܳܗ ܚܰܫܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܡܳܪܰܢ. ܝܽܗ̱ܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܬܶܝܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܕܚܽܘܒܳܐ: ܗܰܘ ܕܣܳܠܩܳܐ ܒܶܗ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܡܽܘܟܳܟܳܐ: ܗܰܘ ܕܟܽܠܶܗ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܟܠܰܠ ܒܶܗ: ܘܡܶܛܽܘܠ ܕܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܠܚܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ. ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܶܒܗܰܬ ܚܢܰܢ ܒܚܰܫܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܘܰܒܣܽܘܢܩܳܢܶܗ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܟܬܰܒ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܕܠܳܐ ܬܶܒܗܬܽܘܢ ܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܒܰܢ ܕܰܐܣܺܝܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܚܢܰܢ: ܐܶܠܳܐ ܚܽܘܪܘ ܒܝܶܫܽܘܥ ܕܰܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܘܓܳܡܽܘܪܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܟܽܘܢ: ܘܶܐܬܕܰܡܰܘ ܒܶܗ. ܘܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ: ܢܗܰܠܶܟ ܒܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ܀

22

ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܫܠܺܝܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܣܳܡܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܛܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܺܚܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. ܘܠܰܝܬܶܝܗ ܐ̱ܚܪܺܢܝܳܐܺܝܬ: ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܰܚܶܒ ܠܒ̈ܺܝܫܶܐ ܐܰܘ ܠܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܙܺܛܺܝ̈ܡܶܐ: ܐܳܦܶܢ ܩܰܠܺܝܠ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܫܳܡܽܘܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܝܠܶܗ ܕܚܽܘܒܳܐ ܗܰܘ ܡܰܚܶܒ ܟܽܠ ܘܰܡܫܰܝܶܢ ܟܽܠ: ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܘܗ̱ܝ ܘܥܰܠ ܩܳܛܽܘܠܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܐܶܠܳܐ ܠܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܡ ܐܰܚܶܒܘ ܘܰܠܡܰܢ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܟܽܘܢ ܡܶܛܽܘܠ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܡܰܕܥܳܐ ܕܡܶܢ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܢܺܐܠܦܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ. ܟܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܪܳܕܦܺܝܢ ܘܠܳܐ ܩܳܛܠܺܝܢ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܳܐ ܡܺܐܪܰܒ ܝܳܪܒܺܝܢ؟

ܟܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܚܒܺܝܢ ܠܟܽܠܢܳܫ ܘܠܳܐ ܡܨܰܠܶܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ ܘܥܰܠ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܩܳܛܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܫܰܒܩܽܘܗ̱ܝ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܣܳܡܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܟܳܠܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܚܕܰܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܰܒܳܐܫܽܘ ܡܦܰܩܕܺܝܢ ܕܰܐܒܶܐܫܘ ܠܒ̈ܺܝܫܶܐ. ܘܰܒܕܽܘܟ ܕܽܘܟ ܐܳܦ ܡܶܩܛܰܠ ܩܳܛܠܺܝܢ ܡܶܛܽܘܠ ܕܗܳܟܘܳܬ ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܫܳܡܽܘܥܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܟܬܺܝܒ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܥܰܠ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܝܶܐ ܒܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܬܰܫܢܺܝܩܶܗ ܗܳܘܶܐ ܦܫܺܝܚ ܒܗܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ܀

24

ܡܳܪܰܢ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܡܶܡܬܽܘܡ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܬܓܡܰܪ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܓܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕܢܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ: ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܓܡܺܝܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܦܳܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܳܗ ܒܪܳܝܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܘܡܶܢ ܕܰܟܝܽܘܬ ܠܶܒܳܐ: ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܥܰܕ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ: ܘܡܶܢ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܒܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܣܳܗܶܕ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܕܰܒܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬܚܰܕܰܬ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ. ܐܶܬܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܰܢ ܘܶܐܬܓܡܰܪ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܘܕܰܟܺܝ ܠܶܒܶܗ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܕܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܣܳܡ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܒܶܗ ܘܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ ܘܰܗܘܳܐ ܗܽܘ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ܀

25

ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܶܝܢ ܕܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ ܗܳܢܰܘ: ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܶܛܪܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܘܢܶܣܬܰܪܩܽܘܢ ܘܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܒܡܳܪܰܢ ܘܢܶܫܩܠܽܘܢ ܨܠܺܝܒܶܗ ܘܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܒܳܬܪܶܗ ܘܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܡܰܚܶܒ ܟܽܘܠ ܘܰܡܫܰܝܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܡܰܢ ܕܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܘܟܽܘܠ ܕܰܩܢܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܘܠܶܐܡܶܗ ܘܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܠܰܐܚ̈ܘܳܬܶܗ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܠܛܽܘܗܡܶܗ: ܘܡܶܬܥܰܠܶܐ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܺܝ.

ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܚܰܝ̈: ܕܡܰܢ ܕܗܳܟܰܢ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܕܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܢܶܫܬܰܒܰܚ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܦܳܝܫܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܐܽܘܠܨܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܠܺܝܨܳܐ ܡܶܬܩܰܢܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܺܝܨ ܗ̱ܽܘ ܗܳܢܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܣܰܓܺܝ: ܘܰܒܐܽܘܠܨܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܥܳܐܶܠ ܒܶܗ: ܘܶܐܠܳܐ ܐܶܢ ܕܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܡܶܬܐܰܠܨܺܝܢ ܣܰܓܺܝ ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܘܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܡܰܕܪܟܺܝܢ ܠܳܗ ܠܗܳܕܶܐ ܡܢܳܬܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ: ܘܰܢܦܽܘܫ ܠܶܗ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܘܢܺܐܒܰܕ ܠܶܗ: ܐܶܬܪܟܶܢ ܡܳܪܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܘܝܰܗ̱ܒ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܙܥܽܘܪܺܝܢ ܘܠܳܐ ܐܰܠܺܝܨܺܝܢ ܣܰܓܺܝ: ܘܒܳܬܰܪ ܗܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܡܨܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܒܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܒܢܶܟܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܥܰܡ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܚܳܐܶܝܢ܀

27

ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܕܚܳܐܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܶܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܦܰܩܰܕܘ ܗܰܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܡܬܰܚܬܰܝ ܡܶܢ ܗܰܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܟܰܕ ܒܢܶܟܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܒܙܽܘܘܳܓܗܽܘܢ: ܡܶܢ ܗܳܝ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܙܰܟܰܝ ܚܰܛܳܝܳܐ ܘܚܳܛܽܘܦܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܐܰܪܬܝܶܗ ܡܳܪܰܢ: ܒܗܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܡܬܰܚܬܶܝܢ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܬܰܠܡܕܶܗ.

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܶܐܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ ܘܡܶܢ ܒܰܝܬܳܟ ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܟ ܘܡܶܣܬܰܪܰܩ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ: ܠܳܐ ܚܳܐܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘܕܥܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܙܰܟܰܝ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܣܬܰܪܰܩ ܐܰܪܬܝܶܗ ܡܳܪܰܢ: ܡܶܛܽܘܠ ܕܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܗܳܝ ܡܢܳܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܙܰܟܰܝ ܕܟܽܠ ܕܓܶܠܙܶܬ ܠܰܡ ܚܰܕ ܒܰܐܪܒܥܳܐ ܦܳܪܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܘܦܶܠܓܽܘܬ ܢܶܟܣܰܝ̈ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܚܙܰܝܬ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܕܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܺܝ: ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܘܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܰܒܪܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܢܶܬܩܪܶܐ ܙܰܟܰܝ: ܗܳܢ ܟܰܕ ܛܠܽܘ̈ܡܝܶܐ ܗ̱ܘ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܠܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܦܶܠܓܽܘܬ ܢܶܟܣܰܝ̈ ܐܶܡܰܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܕܦܶܠܓܽܘܬ ܢܶܟܣܰܘ̈ܗ̱ܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܛܳܠܶܡ ܠܐ̱ܢܳܫ ܝܳܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܠܳܐ ܗܳܐ ܪܰܒ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ ܙܰܟܰܝ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܙܰܕܺܝܩܳܐ؟ ܘܡܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܢ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܢܶܟܣܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܠܳܐ ܗܳܐ ܬܽܘܒ ܝܳܪܶܒ؟ ܘܡܰܢ ܕܟܽܠ ܕܰܩܢܶܐ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܠܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܠܳܐ ܗܳܐ ܬܽܘܒ ܡܝܰܬܰܪ ܘܝܳܪܶܒ؟

28

ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ: ܕܠܳܐ ܚܳܝܶܐ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܪܰܩ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ: ܘܳܐܙܶܠ ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܐܶܢ ܨܳܒܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܢܶܟܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܙܰܟܰܝ: ܘܬܽܘܒ ܡܶܬܝܰܬܪܺܝܢ ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܝܽܗ̱ܘܕ̈ܳܝܶܐ: ܕܶܐܠܽܘ ܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܥܒܳܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬܽܘܢ: ܘܗܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܒܰܥܒܳܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܥܰܡ ܢܶܫܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܢܶܟܣܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܘܥܰܡ ܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܥܰܡ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܶܗ:

ܠܳܐ ܐܰܒܶܐܫ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ: ܘܰܥܒܰܕ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܢܶܟܣܰܘ̈ܗ̱ܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܦܳܓܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܘܰܐܛܶܐܒ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܒܶܐܫܘ ܠܶܗ: ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܛܶܐܒܘ ܠܶܗ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܗܘܳܐ ܝܳܪܬܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܚܰܘܪܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܠܥܳܠ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܳܬܪܶܗ ܕܒܶܗ ܢܶܬܕܰܡܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܝܺܪܶܒ ܘܶܐܫܬܰܒܰܚ: ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܣܡܳܟܳܐ: ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟ̈ܺܐܢܶܐ ܘܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ܀

29

ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ... ܘܣܰܒܪܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܡܶܬܩܪܶܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܘܙܽܘܘܳܓܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܘܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܟܰܕ ܒܝܳܪܬܽܘܬܗܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܺܚܽܘܢ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܢܽܘ ܢܶܥܡܰܪ ܒܡܰܫܟܢܳܟ ܘܡܰܢܽܘ ܢܶܫܪܶܐ ܒܛܽܘܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܘܥܳܒܶܕ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܗܳܛܰܘܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܕܢܶܥܒܶܕ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܘܠܳܐ ܒܠܶܫܳܢܶܗ: ܘܫܽܘܚܕܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܘܠܳܐ ܢܳܟܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܠܛܳܒ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܠܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܠܙܰܟܳܝ̈ܶܐ:

ܐܶܠܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܢܡܰܠܶܠ ܐܰܝܟ ܕܰܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܒܢܰܝ̈ ܐܢܳܫܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܺܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܰܣܠܶܝܢ ܠܰܡ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܪܓܙܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܥܒܳܕ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܠܳܐ ܢܚܽܘܪ ܒܗܽܘܢ ܘܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܪ̈ܓܙܳܢܶܐ. ܘܰܠܕ̈ܳܚܠܰܘܗ̱ܝ ܠܰܡ ܕܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡ ܘܰܡܝܰܩܰܪ: ܘܰܡܢܺܝܚ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܶܢܝ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܘܫܳܡܰܥ ܠܟܽܠ ܕܰܡܛܰܪܰܦ ܘܰܣܢܺܝܩ ܘܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܠܗܽܘܢ ܘܢܳܦܶܩ ܪܽܘܚܳܐ ܠܰܥܒܳܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܡܕܰܓܶܠ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܒܳܥܶܝܢ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܟܶܣܦܶܗ ܠܰܡ ܒܪܶܒܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܘܙܶܦ ܐܶܠܳܐ ܡܰܘܙܶܦ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܫܳܩܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܘܙܶܦ ܒܩܰܪܢܶܗ ܘܠܳܐ ܒܰܩܨܳܨܳܐ: ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܝܳܗܶܒ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܰܩܕܶܗ ܕܗܰܒ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܦܳܪܰܥ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ: ܡܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ. ܘܫܽܘܚܕܳܐ ܠܰܡ ܥܰܠ ܙܰܟܳܝܳܐ ܠܳܐ ܢܳܣܶܒ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܨܠܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܰܢܡܽܘܬ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ.

ܡܰܢ ܠܰܡ ܕܥܳܒܶܕ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܡܶܬܚܰܦܰܛ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܒܥܶܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ: ܘܟܶܢ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܶܐܤܛܰܛܝ̈ܳܘܢܰܘܗ̱ܝ: ܠܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܘܗܰܘ ܠܰܡ ܕܗܳܟܰܢ ܗ̱ܽܘ: ܥܳܡܰܪ ܒܡܰܫܟܰܢܝ ܘܫܳܪܶܐ ܒܛܽܘܪܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܢܝܳܚܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܟܽܠ ܐܰܚܺܝܕ ܕܗܽܘ ܬܳܒܰܥ ܘܕܳܐܶܢ ܘܩܳܛܶܠ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܗܽܘ ܡܰܚܶܐ ܘܗܽܘ ܫܳܒܶܩ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܫܳܡܰܥ ܠܶܗ ܘܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܕܗܳܝ ܕܢܰܚܶܐ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܐܰܘ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܺܝ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܐܶܣܬܰܝܰܟܘ ܕܶܝܢ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܕܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܦܽܘܪܳܫ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܫܡܶܗ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/217
Source:
Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 30: On the Commandments of Faith and the Love of the Solitaries - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ. ܕܥܰܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܕܚܽܘܒܳܐ ܕܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ” based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 3 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12c (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2014), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/217.
Bibliography:
Memra 30: On the Commandments of Faith and the Love of the Solitaries - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ. ܕܥܰܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܕܚܽܘܒܳܐ ܕܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/217.

Show Citation Styles