Book of Steps Preface - ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܡܶܛܽܠ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܰܟܬܶܒ ܫܡܶܗ: ܘܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܟ̈ܬܒܳܢܶܐ ܠܳܐ ܐܰܡܺܝܪܳܐ: ܘܙܰܒܢܶܗ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܠܰܢ: ܐܶܠܴܐ ܐܶܢ ܕܰܒܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܩܰܒܶܠܢܰܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ: ܐܰܕܪܶܟܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܕܡܶܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܕܠܰܘ ܫܚܺܝܡܰܐ ܗ̱ܘ: ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܐܰܣܬܰܟܰܠܢ.

ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܓܠܶܐ ܘܰܕܢܺܝܚ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܗܰܘ ܕܩܳܪܶܐ܇ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܕܣܽܘܟܳܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܗܘܳܬ ܠܰܢ ܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡ ܦܶܢܩܺܝܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܢܰܕܢܰܚ ܘܰܢܣܺܝܡ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܘܟܶܢ ܡܰܩܦܺܝܢܰܢ ܒܪܺܝܫ ܦܶܢܩܺܝܬܳܐ ܕܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܥܒܰܕܢܰܢ: ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܗܰܰܘ ܕܩܳܪܶܐ ܒܶܗ ܒܦܳܣܽܘܩܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܢܺܐܠܰܦ ܡܶܢܶܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܰܢܒܺܝܰܐ ܗ̱ܘ: ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܩܰܒܶܠ: ܘܒܰܢܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ: ܘܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬܘܺܝ: ܘܕܰܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܓܠܳܐ ܘܦܰܫܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܘܰܕܕܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ ܘܰܕܒܰܪ ܬܶܓܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܚܰܒܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܦܪܰܟܣܺܝܣ ܡܶܫܬܰܡܗܺܝܢ: ܐܰܓܰܒܳܘܣ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ.

ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܟ̈ܺܝܡܶܐ ܩܰܒܶܠ ܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܰܐܫܠܶܡ ܠܰܢ: ܟܰܕ ܗܺܝ ܦܫܺܝܛܽܘܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܠܰܘ ܪܰܕܝܳܐܺܝܬ ܐܰܟܬܶܒ ܡܰܘܕܥܳܐ.

ܘܰܕܡܶܠܬܶܗ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ: ܡܶܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬ ܡܶܠܬܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܘܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܝܺܕܰܥܢܰܢ ܘܰܐܕܪܶܟܢܰܢ ܘܗܰܝܡܶܢܢ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܦܰܪ̈ܢܰܣ ܗܳܠܶܝܢ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܕܰܢܒܺܝܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܡ ܐܳܡܰܪ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ: ܢܶܕܰܥ ܠܰܡ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܡܶܫܬܰܥܒܕܳܐ. ܘܶܐܫܽܘܕ ܪܽܘܚܝ ܥܰܠ ܟܽܠܒܣܰܪ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܡ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܘܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ.

ܕܒܳܗ ܒܗܳܕܶܐ ܐܰܘܕܰܥ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܢܛܰܪ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܐܶܬܕܰܡܺܝ. ܘܬܽܘܒ ܕܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ: ܕܠܳܐ ܬܶܣܒܪܽܘܢ ܕܠܰܝܬ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܘܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܒܦܳܣܽܘܩܳܐ ܗܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܳܢܚܺܝܢ.

ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕܢܰܢ: ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܰܕܩܳܪܶܐ ܒܶܗ: ܒܰܕܡܽܘܬ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܫܥ̈ܝܳܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ: ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܳܣ ܪܰܒܳܐ ܘܛܽܘܒܳܢܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܣ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐܶܘܰܓܪܺܝܣ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪ ܦܶܚܡܗܽܘܢ ܒܰܐܠܳܗ̈ܳܝܳܬܳܐ܀

ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ:

ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕܶܝܢ ܡܰܣܠܶܐ ܣܳܗ̈ܕܘܳܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ: ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܳܪܰܢ ܘܕܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܳܐܡܰܪ܇ ܕܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܕܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ̈ܗܶܝܢ؟ ܐܰܘ ܕܢܺܐܡܰܪ܇ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܝܺܕܰܥܘ: ܝܰܘܡܳܢ ܕܶܝܢ ܡܰܢܽܘ ܢܶܕܰܥ ܕܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ؟ ܢܶܬܕܟܰܪ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܡܶܫܬܰܥܒܕܳܐ ܘܢܶܬܕܟܰܪ ܬܽܘܒ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܐܶܫܽܘܕ ܪܽܘܚܝ ܥܰܠ ܟܽܠܒܣܰܪ: ܘܢܶܬܢܰܒܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܒܢ̈ܳܬܟܽܘܢ. ܘܢܶܬܕܟܰܪ ܬܽܘܒ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ: ܐܰܒܰܥ ܠܶܒܝ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܐܺܡܰܪ ܥܒ̈ܳܕܰܝ ܡܰܠܟܳܐ: ܠܶܫܳܢܝ ܩܰܢܝܶܗ ܕܣܳܦܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ: ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܚܶܙܘܶܗ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.

ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟܰܢ ܐܳܫܶܕ ܗܽܘܼ ܡܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܘܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬܳܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܘܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ. ܘܰܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢ ܗܿܳܘܶܐ ܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܩܰܢܝܳܐ ܕܣܳܦܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܚܶܙܘܶܗ ܘܰܦܐܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ: ܘܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܩܰܢܝܳܐ: ܘܟܳܬܶܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ: ܘܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܕܥܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܬܦܰܠܰܓ ܘܬܺܐܡܰܪ: ܕܠܰܝܬ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܘܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܘܠܰܫ̈ܠܺܝܚܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܠܺܝ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܕܗܽܘ ܡܰܠܶܠ ܒܗܽܘܢ: ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܗ̱ܽܘ ܝܰܘܡܳܢ: ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ: ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ. ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܕܠܳܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܢ ܡܶܢ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܚܰܣ̈ܺܝܢܳܬܳܐ ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܡܺܐܡܪܰܢ. ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܠܟܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܡܳܪܰܢ: ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܶܗ: ܗܶܢܽܘܢ ܣܳܗܕܺܝܢ ܠܡܶܠܰܝ̈ܢ ܒܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܘܫܳܠ̈ܡܳܢ ܠܡܶܠܰܝܗ̈ܽܘܢ܀

ܫܠܶܡ ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/218
Source:
Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 30, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Book of Steps Preface - ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ” based upon Robert Kitchen (ed.), The Syriac Book of Steps vol. 1 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12 (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2009), Digital Syriac Corpus, last modified May 30, 2017, https://syriaccorpus.org/218.
Bibliography:
Book of Steps Preface - ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ.” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/218.

Show Citation Styles