Digital Syriac Corpus

Pseudo-Clementine Recognitions: Recognition 1

   https://syriaccorpus.org/219
section :
page break :
3

ܡܢ ܟܕ ܛܠܝܐ [ܕܛܠܼܐ] ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܒܩܘܡܬܝ ܒܗܢܝܢ [ܒܗܠܝܼܢ] ܘܒܕܐܝܟ ܗܢܝܢ [ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ] ܚܘ̈ܫܒܐ . ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ . ܘܡܛܠ [ܘܡܛܘܠ] ܕܐܠܦ ܡܕܡ ܫܪܪܐ ܠܘܬ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܦܝܠܘܣ̈ܦܐ [ܕܦܝܠܣ̈ܦܐ] ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܩܪܒܬ . ܘܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܠܘܬܗܘܢܿ ܐܠܐ ܐܢ ܬܘܩܢܐ ܘܥܘܬܪܐ [ܘܥܘܬܕܐ] ܕܝܘ̈ܠܦܢܐ ܘܫܪܝܐ ܘܒܘܛܠܐ ܕܚܕ̈ܕܐ . ܘܚܪ̈ܝܢܐ ܘܥܨ̈ܝܢܐ ܣܓ̈ܝܐܐ . ܘܐܘܡܢܘܬܐ [ܘܐܡܢܘ̈ܬܐ] ܕܚܘܫܒ̈ܐ . ܘܨܢܥ̈ܬܐ ܕܠܒ̈ܟܬܐ [ܕܠܒܘ̈ܬܐ .] ܘܕܪܘܟܒܐ ܕܡ̈ܠܐ . ܘܒܙܒܢ ܠܒܼܟܐ ܗܘܬ ܠܘܬܗܘܢ ܕܢܐܡܪܘܢ ܿܕܢܦܫܐ ܠܐ ܡܝܬܐ . ܕܢܦܠܐ ܠܐ ܡܝܬܐ ܚܕܐ ܗܘܝܬ . ܘܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܗܝ [ܕܗܕܐ] ܡܝܘܬܬܐ ܗܝ݀ ܡܬܼܥܝܩ [ܡܬܬܥܝܩ] ܗܘܝܬ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܟܪܝܐ ܗܘܬ ܠܝ ܘܡܥܩ ܗܘܝܬ݀ ܕܐܦܠܐ [ܕܐܦ ܠܐ] ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܫܟܚ ܗܘܝܬ ܕܒܪܥܝܢܝ ܐܫܪܪ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܪܓܫ ܗܘܝܬ ܕܡܣܡ [ܕܐܦ ܡܣܡ] ܒܪܥܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܫܪ̈ܒܐ݀ ܡܢ ܠܗܘܬ ܗܢܘܢ ܕܬܒܥܝܢܿ ܠܗܘܢܼ ܘܡܠܦܝܢ ܠܗܘܢܿ ܕܓܠܐ̈ ܐܘ ܫܪ̈ܝܪܐ ܡܣܬܒܪܝܢ [ܗܘܘ] ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܫܪܪܐ ܡܬܚܙܝܢ݀ [ܗܘܘ] ܟܕ ܗܟܝܠ ܐܬܒܝܢܬ ܒܙܒܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢܿ ܕܫܪ̈ܒܐ ܕܡܬܬܒܥܝܢ ܡܬܬܕܪܟܢܘܬܐ [ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ] ܗܘܝܐ ܐܠܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܬܒܘ̈ܥܐ ܗܢܘܢܼ ܡܣܡ ܒܪ̈ܥܝܢܐ ܙܟܝܢ݀ ܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܨܘܪ̈ܢܐ ܐܚܝܕܝܢ [ܐܚܕܝܢ] ܗܘܘ݀ ܠܝ ܒܗܝܢ ܒܨܒܘ̈ܬܐ ܘܡܢ ܥܘܡܩܗܿ ܕܢܦܫܝ ܡܬܬܢܚ ܗܘܝܬ݀ ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܐܫܪܪ ܒܪܥܝܢܝ ܡܨܐ ܗܘܝܬ݀ ܘܐܦܠܐ [ܘܐܦ ܠܐ] ܨܦܬܐ ܘܡܪܢܝܬܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܕܚܘܩ ܡܢܝ . ܡܫܟܚ ܗܘܝܬ݀ ܟܕ [ܓܝܪ] ܣܓܝ ܨܒܐ ܗܘܝܬ ܐܝܟ ܡܐ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ݀ ܕܟܕ ܠܢܦܫܝ ܬܟܝܒܐܝܬ ܕܐܫܬܘܩ ܦܩܕ ܗܘܝܬ݀ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܼܐ ܐܝܟܢܐ ܟܣܝܐܝܬ ܐܝܟ ܕܒܢܝܚܐ [ܕܒܥܝܢܐ ܟܣܝܬܐ ܕܠܒܐ] ܡܪܢܝܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܗܠܝܢ [ܕܗܠܝܢ] ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܥܠܝ ܥܠܐ [ܥܐܠܐ] ܗܘܬ . ܘܬܘܒ ܡܐ ܕܩܡܬ ܒܦܘܫܟܐ ܐܡܪ ܗܘܝܬ ܠܢܒܫܝ . ܡܢ ܥܡܠܢܐ [ܥܡܿܠܢܐ ܐܢܐ ܥܡܿܠ ܐܢܐ] ܣܪܝܩܐܝܬ ܕܓܠܝܐ ܗܝ݀ ܨܒܘܬܐ . ܕܐܢ ܡܐ ܕܡܝܬܬ ܠܐ ܐܝܬܝ݀ ܗܫܐ ܕܐܝܬܝ ܠܐ ܙܕܩ݀ ܠܝ ܕܐܬܬܥܝܩ݀ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܛܪܝܗ݀ ܠܨܒܼܘܬܐ . ܠܗܘ ܙܒܢܐ ܕܡܐ ܕܠܐ ܐܝܬܝ ܐܦܠܐ [ܐܦ ܠܐ] ܡܬܬܥܝܩ ܐܢܐ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܢܗܘܐ ܕܐܝܬܝ ܡܕܡ ܕܡܢ ܝܬܝܪܘ [ܡܢ ܝܬܝܪܐ] ܗܫܐ ܡܬܬܘܣܦܐ ܠܝ . ܗܕܐ ܕܡܬܬܥܝܩ pb. 4 ܐܢܐ. ܘܬܘܒ ܒܪܫܥܬܗ [ܒܪ ܫܥܬܗ] ܒܬܪ ܗܠܝܢ݀ ܐܚܪܬܐ ܬܪܥܝܬܐ ܥܠܐ [ܥܐܠܐ] ܗܘܬ ܥܠܝ . ܐܡܪܬ [ܐܡܿܪ] ܗܘܝܬ ܓܝܪ ܕܐܝܢ ܝܬܝܪ ܢ ܡܐ ܕܗܫܐ ܡܥܝܩܝܢ ܠܝ ܗܢܝܢ. ܕܗܪܬܡܢ [ܡܥܝܩܢ ܠܢ ܗܠܝܼܢ. ܗܪ ܬܡܢ] ܩܫܝܬܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܣܒܘܠ݀ ܕܠܐ ܐܬܕܒܪܬ ܒܟܢܘܬܐ [ܒܟܐܢܘܬܐ] ܘܒܙܕܝܩܘܬܐ ܘܡܫܬܠܡ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢ ܡ̈ܠܐ ܕܐܢܫܝܼܢ ܦܝܠܘܣܦܐ [ܦ̈ܝܠܣܦܐܼ.] ܠܦܝܪܝܦܠܓܬܘܢܿ [ܠܦܝܪ ܦܠܓܬܢܼ] ܘܪܛܪܛܪܘܣ ܐܝܟ ܣܝܦܣܝܦܘܣ [ܣܝܣܝܦܣ] ܐܘ ܛܝܛܘܣ [ܛܝܛܝܣܿ݀] ܐܘܐܢܟܣܝܘܢܿ ܐܘ. ܛܢܛܠܘܣ [ܛܝܛܠܘܣ] ܘܗܘܐ ܐܢܐ ܒܫܝܠܘܡ [ܒܫܝܘܠܼ] ܠܥܠܡ ܒܡܣܡ ܒܪܝܫܐ . ܘܬܘܒ ܡܗܦܟ ܗܘܝܬ ܠܘܩܠܗܝܢ ܘܐܡܪ ܗܘܝܬ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܗܘܝܬܘܢ ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܢ ܘܡܛܠ [ܡܛܠ] ܕܝܢ [܀ ܀ ܀] ܕܗܝ ܨܒܘܬܐ ܠܐ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܘܟܣܝܐ ܗܝ݀ ܐܡܪ ܗܘܝܬ ܬܘܒ ܕܡܝܬܪܐ ܗܝ [ܗܕܐ.] ܘܠܝܬ. [ܘܠܐ ܐܝܬ] ܒܗܿ ܩܢܕܝܢܘܣ [ܩܝܢܕܘܢܣ] ܕܒܙܕܝܩܘܬܐ: ܒܥܘܡܪܝ ܐܬܕܒܪ݀ ܘܬܘܒ ܡܗܦܟ ܗܘܝܬ ܕܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܡܛܠ ܟܐܢܘܬܐ ܕܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ [ܕܒܡܣܡ ܒܪܝܫܐ] ܘܣܒܪܐ ܕܠܐ ܝܕܝܥܝܢ ܠܪ̈ܓܝܓܬܗ [ܠܐܪ̈ܓܝܓܬܗ] ܕܦܓܪ ܐܙܟܐ݀ ܘܐܦܠܐ [ܘܐܦ ܠܐ] ܕܝܢ ܡܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܙܕܝܩܘܬܐ [ܗܝ] ܕܫܦܪܐ ܠܐܠܗܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܝܕܥ ܐܢܐ ܘܐܦܠܐ [ܘܐܦ ܠܐ] ܥܠ ܢܦܫܐ ܕܐܠܐ [ܕܠܐ] ܡܝܘܬܬܐ [ܗܝ] ܡܦܣ ܐܢܐ݀ ܘܐܦܠܐ [ܘܐܦ ܠܐ] ܕܐܝܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ [ܕܐܫܬܪܪ.]. ܘܐܦܠܐ [ܘܐܦ ܠܐ] ܡܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܘܡܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܫܬܘܩ ܡܨܐ ܐܢܐ݀ ܘܡܢܐ ܗܟܝܠ ܙܕܩ ܕܐܥܒܕ ܐܠܐ ܠܡܨܪܝܢ ܐܙܠ ܘܠܢܒ̈ܝܐ ܘܿܠܝܕܥܝ ܐܪ̈ܙܐ ܪ̈ܙܐ] ܕܡܥܪ̈ܐ ܟܣܝܬܐ ܕܬܡܢ ܐܬܪܚܡ ܘܐܒܥܐ ܚܪܫܐ . ܘܡܐ ܕܐܫܟܚܬܗ ܒܟܣܦܐ ܣܓܝܐܐ ܐܦܝܣܘܝܘܗܝ. ܕܡܣܩܗܿ ܕܢܦܫܐ ܗܝ݀ ܕܡܬܩܪܝܐ ܢܩܪܡܢܛܝܐ ܩܨܡܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܢܥܒܕ ܐܝܟ ܗܘ ܕܐܢܐ ܥܠ ܨܒܘ ܡܕܡ ܡܫܐܠ ܐܢܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܫܘܐܠܝ ܢܗܘܐ ܥܠ ܗܕܐ ܕܐܠܦ ܕܐܢ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܗܝ ܢܦܫܐ. ܘܦܘܢܝ ܦܬܓܡܗܿ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܗܝ݀ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܬܡܠܠ݀ ܘܬܫܡܥ ܬܗܘܐ ܠܝ ܕܐܕܥ݀ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܢ ܗܕܐ ܕܬܬܚܙܐ ܠܝ ܐܝܟܐܢ ܕܡܐ ܕܒܗܝܢ ܒܥܝ̈ܢܝ ܚܙܝܬ݀ ܬܣܦܩ ܠܝ ܗܕܐ ܠܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܡܢ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܬܚܙܝܐ ܠܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܘܬܘܒ ܡܟܝܠ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܠܐ ܝܕܝܥܢ ܕܠܡܫܡܥܬܐ ܐܬܝܢ ܕܢܒܛܠܢ ܚܙܬܐ ܕܒܥܝ̈ܢܐ ܗܘܬ ܠܝ ܀ ܀ ܀

5

ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐ [ܕܠܐ ܕܝܢ] ܗܢܝܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܒܡ̈ܠܐ ܐܪ̈ܝܟܬܐ ܐܫܬܥܐ ܐܢܝܢ ܠܟ . ܟܕ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܒܚܘܫܒܐ ܘܒܨܒ̈ܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܛܒܐ ܡܕܡ ܢܝܚܐܝܬ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܛܝܒܪܝܘܣ [ܕܛܒܪܝܣ] ܩܣܪ ܫܘܪܝܐ ܢܣܒ ܗܘܐ ܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ܕܢܣܝܢܿ ܘܪܒܐ ܗܘܐ ܒܟܠܙܒܢ݀ [ܒܟܠ ܙܒܢ] ܘܐܝܟ ܡܠܐܟܐ ܛܒܐ ܕܐܠܗܐ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ ܪܗܛ ܗܘܐ ܕܨܒܼܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܕܢܫܬܘܩ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܣܝܒܪ݀ ܒܟܠܙܒܢ [ܒܟܠ ܙܒܢ] ܗܟܝܠ ܣܓܝܐ ܗܘܐ ܘܝܪܒ݀ ܘܡܬܐܡܪ ܗܘܐ݀ ܕܐܢܫ ܠܡ ܒܝܗܘܕ ܕܢܣܒ ܫܘܪܝܐ ܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ܕܢܣܝܢ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܬܝܐ ܕܡܡܬܘܡ ܡܣܒܪ ܟܕ ܐܡܪ ܕܡܬܒܣܡ ܒܗܿ ܟܠ ܡܢ ܕܡܩܕܡ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܬܿܪܨ ܥܘܡܪܗ݀ ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܢܬܗܝܡܢ ܗܘ ܗܢܐ ܕܗܢܝܢ [ܕܗܠܝܢ] ܥܒܕ݀ ܕܐܠܗܘܬܐ ܡܠܐ ܗܘܐ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ [ܪ̈ܘܪܒܬܐ] ܘܢܝܣ̈ܐ [ܘܢܨܚܢܐ] ܣܥܪ ܗܘܐ ܒܦܘܩܕܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ [ܕܐܝܟ] ܕܫܘܠܛܢܗ ܡܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܠܕܘ̈ܓܐ [ܓܝܪ] ܥܒܕ ܕܢܫܡܿܥܘܢܿ ܘܠܣܡ̈ܝܐ ܕܢܚܙܘܢ ܘܠܦܫܝ̈ܓܐ ܘܠܚܓܝܪ̈ܐ ܕܢܫܬܪܪܘܢ ܘܟܠ [ܘܟܘܠ] ܟܘܪܗܢ ܪܕܦ݀ ܘܡܝ̈ܬܐ ܕܐܬܩܪܒܘ ܠܗ ܩܡܘ. ܘܓܪ̈ܒܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܒܠܚܘܕ ܕܒܚܙܐܘܗܝ ܐܬܐܣܝܘ ܘܐܬܕܟܝܘ݀ ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܥܒܕ ܘܒܪܡ [ܒܪܡ] ܕܝܢ ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܙܒܢܐ ܢܓܪ ܗܘܐ ܣܓܝ ܝܪܒ ܗܘܐ ܒܝܕ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܐܬܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܬܪܪ ܗܘܐ ܠܐ ܗܘܐ ܛܒܐ ܡܟܝܠ [ܒܠܚܘܕܼ݀] . ܐܠܐ ܗܘܐ ܫܪܪܐ [ܫܪܪܗܿ] ܕܝܠܗܿ ܕܨܒܘܬܐ݀ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܦ ܟܢܫ̈ܐ ܒܕܘ̈ܟܝܢ ܕܘ̈ܟܝܢ [ܗܘܝܢ] ܗܘܘ ܕܢܬܡܠܟܘܢ ܘܢܬܚܫܒܘܢ ܕܡܢܘ ܟܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܐܬܚܙܝ . ܘܡܢܐ ܨܒܐ ܕܢܐܡܪ ܘܐܦ ܓܝܪ ܒܗ ܒܩܝܛܐ ܕܝܠܗܿ ܕܫܢܬܐ ܓܠܝܐܝܬ݀ ܐܢܫ ܡܢ ܕܗܘ݀ ܩܕܡ ܥܡܐ ܟܠܗ ܒܕܡܘܣܝܢ ܩܡ . ܘܩܥܐ ܟܕ ܐܡܪ ܕܐܢܫܐ ܐܪ̈ܗܘܡܝܐ [ܪ̈ܗܘܡܝܐ] ܫܡܥܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܐ ܠܝܗܘܕ ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ. ܐܢ ܗܘ ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܗܘ ܕܫܕܪܗ݀ ܢܩܕܡܘܢ ܢܬܕܒܪܘܢ ܒܥܘܡܪܗܘܢ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܫܚܠܦܘ ܐܣܟܡ̈ܝܗܘܢ. pb. 6 ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܠܡܝܬܪ̈ܬܐ ܘܡܢ ܗܢܝܢ ܕܙܒܢܐ ܠܗܢܝܢ ܕܠܥܠܡ . ܘܕܥܘ [ܘܝܕܥܘ] ܠܚܕ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܒܫܡܝܐ ܕܒܥܠܡܐ ܕܝܠܗ ܥܘܠܐܝܬ ܥܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܩܕ ܡ[ܗܝ] ܚܙܬܗ [ܚܙܬܐ] ܟܐܢܬܐ [ܕܟܐܢܘܬܐ .] ܘܐܢ ܕܝܢ ܬܫܬܚܠܦܘܢ ܘܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܬܬܕܒܪܘܢ ܒܥܘܡܪܟܘܢܿ ܠܐܚܪܢܐ ܥܠܡܐ ܡܫܢܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܘܗܘܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܥܠܡ . ܘܒܛܒ̈ܬܗ ܟܣ̈ܝܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܢ ܡܬܒܣܡܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܘ ܗܢܐ ܥܒܪܝܐ. ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܠܗܠ݀ ܘܫܡܗ ܗܘܐ ܒܪܢܒܐ . ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ݀ [ܗܘܐ] ܘܬܢܢ ܒܚܕܐ ܡܢ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܝܬܝܒ ܗܘܐ ܘܡ̈ܠܐ ܕܫܪ̈ܒܘܗܝ ܕܪܒܗ ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢ [ܕܨܝܒܝܢ] ܗܘܘ ܡܛܝܒܐܝܬ ܐܡܪ ܗܘܐ . ܐܦ [ܘܐܦ] ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܬܝܬ ܥܡܗܘܢ݀ ܘܩܡܬ ܠܘܬ ܟܢܫܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܠܘܬܗ݀ ܘܫܡܥ ܗܘܝܬ ܡ̈ܠܘܗܝ ܘܡܬܒܝܢ ܗܘܝܬ ܒܫܪܪܗܝܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܡܬܩܢܬܐ ܡܡܠ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܕܟܝܐܝܬ ܘܕܠܐ ܥܘܬܪܐ [ܥܘܬܕܐ] ܕܨܢܥܬܐ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܫܡܥ ܘܚܙܐ ܕܥܒܕ ܘܐܡܪ ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܚܙܝ݀ ܘܣܗ̈ܕܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܗܢܝܢ [ܕܗܠܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܕܗܢܝܢ [ܘܕܗܠܝܢ] ܡ̈ܠܐ ܕܡܢܗ ܡܬܐܡܪܢ ܗܘܝ ܐܦ ܡܢܗ ܕܟܢܫܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܡܝܬܐ ܗܘܐ ܘܡܚܘܐ . ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܗܢܝܢ [ܕܗܠܝܢ] ܕܕܠܐ ܚܪܥܘܬܐ ܘܕܠܐ ܨܢܥܬܐ ܡܬܐܡܪܢ ܗܘܝ ܒܚܕܘܬܐ ܟܢܫܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܐܢܫܝܢ ܦܝ̈ܠܘܣܦܐ [ܦܝܠܝܣ̈ܦܐ܆] ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܡܪܕܘܬܐ ܥܠܝܡܬܐ [ܥܠܡܢܝܬܐ] ܡܬܢܦܩܝܢ ܗܘܘ݀ ܕܢܓܚܟܘܢܿ ܒܗ ܘܢܡܝܩܘܢ ܨܒܘ ܟܕ ܡܒܙܚܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܘܡܟܐܪܝܢ ܠܗ ܒܫܘܒܗܪܐܼ ܕܠܐ ܟܝܠܐ ܘܐܝܟܼ ܕܒܙܝܢܐ ܪܒܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܚܘܫ̈ܒܐ . ܕܒܨܬܐ . ܘܗܘ ܕܝܢ ܕܚܩ ܗܘܐ ܡܢܗܿ ܠܪܣܘܬܗܘܢܿ ܘܠܐ ܪܗܛ ܗܘܐ ܠܘܬ ܚܪܥܘܬܐ ܘܨܢܝܥܘܬܐ ܕܫܘܐܠܗܘܢ ܿ[ܕܘܝܐ ܠܗܘܢ] ܐܠܐܕܠܐ ܕܚܠܬܐ݀ ܟܕ ܠܐ ܡܬܪܗܒ ܗܘܐ ܡܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܐܡܪ ܗܘܐ ܠܐ ܡܫܢܐ ܗܘܐ . ܘܒܚܕ [ܒܚܕ] ܡܢ݀ܥ̈ܕܢܐ ܕܝܢ ܫܐܠܗ ܐܢܫ ܕܡܛܠ ܡܢܐ . ܒܩܐ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܙܥܘܪܐ ܗܘ ܫܬ [ܫܝܬ] ܪ̈ܓܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܐܦ [ܘܐܦ] ܓܦ̈ܐ . ܘܦܝܠܐ ܕܪܒ ܡܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܠܐ ܓܦ̈ܐ ܗܘ݀ ܘܐܪ̈ܒܥ ܪ̈ܓܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬ ܠܗ. ܗܘ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܫܘܐܠܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܬܥܟܪܬ ܗܘܬ ܢܣܒ ܗܘܐ . ܘܐܝܟ ܕܠܘܩܒܠ ܫܘܐܠܐ ܦܢܝ ܦܬܓܡܐ݀ ܘܡܠܬܗ ܗܝ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܩܕܡܘܗܝ ܢܣܒ݀ ܘܒܗܢܐ ܒܠܚܘܕ ܫܘܪܝܐ ܕܡܠܬܐ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܟܠܥܕܢܿ [ܒܟܠ ܥܕܢ] ܕܦܣܩܝܢ ܗܘܘ ܡܠܬܗ݀ ܕܐܢܚܢܢ [ܕܚܢܢ] ܦܘܩܕܢܗ ܕܗܘ ܕܫܕܪܢ ܐܝܬ ܠܢ ܕܒܠܚܘܕ ܡ̈ܠܘܗܝ ܘܥܒܪ̈ܘܗܝ ܘܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ [ܕܬܕܡܘܪܬܐܼ] ܢܐܡܪ ܠܟܘܢܿ ܘܚܠܦ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܡ̈ܠܝܠܬܐ ܣ̈ܗܕܐ pb. 7 ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢܟܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܝܗܒܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ] ܠܟܘܢܿ ܗܠܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܐ ܒܚܙܬܗܘܢ ܥܗܕ ܐܢܐ ܠܗܿܘܢ ܐܝܟܿ ܨ̈ܠܡܐ ܢܦ̈ܫܢܐ [ܢܦܫܢܝܐ] . ܡܟܝܠ ܕܫܘܠܛܢܐ ܗܝ ܕܝܠܟܘܢܿ ܐܘ ܕܬܫܡܥܘܢ ܐܘ ܕܠܐ ܬܛܦܝܣܘܢܿ ܘܗܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܡܥܕܪܐ ܠܟܘܢ ܕܐܡܪ ܠܟܘܢܿ ܠܐ ܫܠܐ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܠܝ ܚܘܣܪܢܐ ܗܘܐ ܐܢ ܐܫܬܘܩ݀ ܘܠܟܘܢ ܕܝܢ ܣܘܓܦܢܐ ܐܠܐ [ܐܢ ܠܐ] ܬܬܛܦܝܣܘܢ [ܬܛܦܝܣܘܢܿ] ܐܠܐ ܐܦ [ܘܐܦ] ܬܚܘ̈ܝܬܐ . ܕܥܠ ܫܘ̈ܐܠܝܟܘܢ ܣܦ̈ܝܩܐ ܡܫܟܚ ܗܘܝܬ ܕܐܡܪ ܕܐܠܘ [ܐܠܘ] ܒܪܚܡܬ ܫܪܪܐ ܡܫܐܠܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܥܠ ܦܘܪܫܢܐ ݀ ܕܝܢ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܕܒܩܐ ܘܕܦܝܠܐ ܕܢܬܐܡܪ ܠܟܘܢ ܕܠܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ [ܟܘܠ] ܠܐ ܝܕܥܝܢ . ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܗܘܐ [ܓܝܪ] ܙܒܢܐ ܗܘ ܗܫܐ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܬܢܘܝ ܓܘܚܟܐ ܫܓܝܫܐ ܐܪܦܝܘ݀ ܕܢܫܬܘܩܢܝܗܝ [ܕܢܫܬܩܘܢܝܗܝ] ܘܒܦ̈ܘܫܟܐ ܢܩܝܡܘܢܝܗܝ [ܢܩܝܡܝܘܢܝܗܝ] ܐܝܟ ܕܠܐܢܫ ܕܝܘܢܐ ܘܒܪܒܪܝܐ [ܒܪܒܪܝܐ ܘܕܝܘܢܐ.] ܀ ܀ ܀

6

ܐܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܝܬ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܒܛܢܢܐ ܠܐ ܝܕܥܢܐ [ܝܕܿܥ ܐܢܐ] ܐܝܟܢܐ ܘܒܪܘܓܙܐ ܕܒܟܐܢܘܬܐ ܕܐܫܬܘܩ ܬܘܒ ܠܐ ܚܡܣܢܬ . ܕܐܣܝܒܪ ܐܠܐ ܒܦܪܗܣܝܐ ܩܥܐ ܗܘܝܬ ܘܐܡܪ݀ ܒܙܕܩܐ ܘܒܘܠܝܬܐ ܐܠܗܐܿ ܨܒܝܢܗ ܣܡ ܕܠܐ ܢܬܕܪܟ ܠܟܘܢܿ ܕܩܕܡ ܝܕܥܟܘܢ [ܐܝ̈ܕܥܟܘܢܼ ܐܝ̈ܕܝܟܘܢܼ] ܕܠܐ ܫܘܝܢ ܐܼܢܬܘܢܿ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܬܚܙܐ ܕܒܝܕܥܬܐ ܘܒܡܕܥܐ ܦܪܘܫܐ ܫܡܠܝܟܘܢ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܗܫܐ ܟܪ̈ܘܙܐ ܕܨܒܝܢܗ . ܐܫܬܕܪܘ ܟܕ ܠܐ ܗܘܐ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܓܪܡܛܝܩܘܬܐ ܡܫܬܘܕܝܢ [ܡܫܬܘܕܥܝܢ] ܐܠܐ ܒܡ̈ܠܐ ܦܫ̈ܝܛܐ ܘܫܦܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܨܢ̈ܝܥܬܐ ܨܒܝܢܗ ܓܠܝܢ ܘܡܘܕܥܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠ [ܕܟܘܠ] ܐܢܫ ܡܢ ܕܗܘ ܕܫܡܥ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ [ܡܬܐܡܪܢܼ݀] ܘܠܐ [ܕܠܐ] ܒܐܣܟܡܐ [ܘܕܠܐ] ܚܣܡܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܕܢܓܠܐ ܠܟܠ [ܠܟܘܠ] [ܐܢܫ] ܠܐ ܢܨܒܐ [ܗ ܕܡܥܕܪܐ ܨܒܐ] ܩܪܒܬܘܢ [ܗܟܝܠ] ܐܢܬܘܢܿ ܘܥܡ ܗܕܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܗܘܢ ܥܘܕܪܢܟܘܢ ܠܣܘܓܦܢܐ ܕܢܦܫܟܘܢ ܕܬܓܚܟܘܢ ܒܫܪܪܐ ܗܘ ܕܠܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܝܠܟܘܢ ܒܝܬ ܒܪܒܪܝܐ ܡܬܕܒܪ ܘܡܬܝܕܥ [ܘܡܬܩܒܠ ܗܘ] ܕܐܦ ܗܫܐ ܕܠܘܬܟܘܢ ܐܬܐ ܕܬܩܒܠܘܢܝܗܝ ܠܐ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܛܠ ܨܚܢܘܬܟܘܢ ܘܡܛܠ [ܘܡܛܘܠ] ܦܫܝܛܘܬܐ ܕܡ̈ܠܘܗܝ ܕܠܐ ܬܬܟܣܘܢ [ܬܬܟܣܣܘܢ] ܠܟܘܢ ܪ̈ܚܡܝ [ܕܪ̈ܚܡܝ] ܡ̈ܠܐ ܣܦܝ̈ܩܬܐ ܘܣܪ̈ܝܩܬܐ ܐܢܬܘܢܼ ܘܠܐ ܗܘܐ ܪ̈ܚܡܝ ܫܪܪܐ ܘܪ̈ܚܡܝ ܚܟܡܬܐ݀ ܥܕܡܐ ܗܟܝܠ ܠܐܡܬܝ [ܗܠܝܢ] ܝܠܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܡܠܠܘܢ ܟܕ ܦ ܠܐ ܗܕܐ ܕܬܡܠܠܘܢ݀ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ݀ ܡܡ̈ܠܠܐ ܓܝܪ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܬ ܠܘܬܟܘܢܿ ܕܠܐ ܫܘܝܢ ܠܚܕܐ ܡܠܬܐ݀ ܡܢܐ ܟܝ ܢܐܡܪ ܟܢܫܟܘܢ [ܟܢܘܫܝܟܘܢ] ܗܢܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ݀ ܟܕ ܢܗܘܐ ܟܠܗ [ܟܘܠܗ] ܚܕܐ pb. 8 ܢܦܫܼ݀ ܐܢ ܐܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܢܐ ܐܡܪ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܘ ܐܠܗܐ ܨܒܝܢܟ ܠܐ ܓܠܝܬ ܠܢ . ܠܐ ܗܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܢ ܡܫܘܐ ܠܟܘܢܿ ܐܦܢ ܠܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ . ܐܝܟ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܐܢܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܩܕܡ ܬܪ̈ܡܝܬܗ ܕܥܠܡܐ ܨܒܝ̈ܢܐ ܟܠܗܘܢܼ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܟܠ ܐܢܫ ܠܐܢܫ ܐܢܫ. ܐܝܟ ܕܫܘܐ ܟܣܝܐܝܬ ܩܕܡܬ ܐܪܥܬ [ܐܘܕܿܥܬ] ܘܐܬܝܕܥܬ ܘܕܗܝ ܕܝܢ ܗܕܐ [ܕܗܕܐ] ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܨܒܝܬ ܕܠܗܘܢ ܕܡܬܓܘܣܝܢ ܒܝ ܐܘܕܥ ܘܐܢܝܚ ܕܡܛܠ ܕܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܡܢ ܕܪ̈ܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܨܒܝܢܐ ܕܝܠܝ ܓܠܝܐܝܬ ܩܕܡ ܟܠ ܐܢܫ ܠܐ ܫܒܩܬ݀ ܕܢܟܪܙ݀ ܘܗܫܐ ܒܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܟܪ̈ܘܙܐ ܕܨܒܝܢܝ ܫܕܪܬ݀ ܗܢܘܢ ܕܗܐ ܐܦ ܡܓܚܟܝܢ ܒܗܘܢ ܘܡܨܛܥܪܝܢ ܘܡܬܚܣܕܝܢ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܐܦܠܐ [ܕܐܦ ܠܐ] ܒܡܕܡ ܨܒܝܢ ܕܢܬܥܕܪܘܢ ܬܩܝܦܐܝܬ [ܘܬܩܝܦܐܝܬ] ܡܢ ܚܘܒܐ ܕܝܠܝ ܡܫܬܐܠܝܢ ܐܘܿ ܥܠ ܥܘܠܐ ܪܒܐ ܕܥܕܡܐ ܠܩܛܠܐ ܩܪܒܝܢ ܟܪ̈ܘܙܐ ܘܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܓܕܫܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܢܫܐ ܗܢܘܢ ܕܠܦܘܪܩܢܐ ܘ̈ܠܚܝܐ ܡܬܩܪܝܢ݀ ܘܗܝ ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܥܘܠܐܝܬ ܘܕܠܐ ܒܕܝܢܐ ܗܘܝܐ [ܗ݀ܘܐ܆] ܠܘܩܒܠ ܟܪ̈ܙܐ ܕܝܠܝ ܡܢ [ܘܡܢ] ܫܘܪܝܐ ܠܘܩܒܠ ܟܠܗܘܢ [ܟܘܠܗܘܢ] ܗܘܝܐ ܗܘܬ ܐܠܘ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܠܦܘܪܩܢܐ ܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ ܡܦܪܫܐܝܬ ܗܢܘܢ ܕܫܿܘܝܢ݀ ܗܢܐ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܗܫܐ ܡܢܗܘܢ ܥܘܠܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܦܩ ܒܪܘܚܐܼ ܕܥܠ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܝܠܝ ܕܒܟܐܢܘܬܐ ܗܝ ܗܘܝܐ ܕܫܦܝܪ ܠܡܠܬܐ ܗܝ ܕܫܘܝܐ ܠܐܝܩܪܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܓܠܝܐܝܬ ܩܕܡ ܟܠ [ܟܘܠ] ܐܢܫ ܕܐܣܝܡܝܘܗܝ [ܕܐܣܝܡܝܗܿ] ܠܨܥܪܐ ܠܐ ܨܒܝܢ ܕܠܐ ܥܘܕܪܢܐ ܐܠܐ ܕܒܫܬܩܐ ܬܗܘܐ ܐܝܟ ܡܝܩܪܬܐ ܨܒܝܬ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܫܘܝܢ ܗܘܘ݀ ܠܗܿ ܫܬܩܬܗܿ݀ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܐܦ [ܕܐܦܠܐ] ܩܒܠܘܗܿ ܘܐܫܬܘܬܦܘ ܠܗܿ݀ ܐܠܐ ܡܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ ܘܡܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܗܐ ܡܬܚܙܝܢ ܕܠܐ ܫܘܝܢ ܕܐܦ ܠܝ ܣܢܝܢ. ܘܗܼܢܘܢ ܠܗܘܢ ܕܢܪܚܡܘܢ ܠܐ ܨܒܝܢ ܀ ܀ ܀

8

ܟܕ ܗܟܝܠ ܗܼܢܝܢ pb. 9 [ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ] ܐܡܪ ܗܘܝܬ ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܢܩܦܢ݀ ܘܕܡܝܢ ܪܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܝܠܗ ܕܟܢܫܐ ܗܘܐ ܗܘܐ . ܘܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܬܪܚܡܝܢ ܥܠ ܗܘ ܒܪܒܪܝܐ ܠܝ ܡܥܕܪܝܢ ܗܘܘ݀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܣܟ̈ܠܐ ܘܕܠܐ ܪܥܝܢܐ ܩܫܝܐܝܬ ܫܢ̈ܝܗܘܢ ܠܘܩܒܠܝ [ܠܘܩܒܠ] ܡܚܪܩܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܟܝܠ ܪܡܫܐ ܐܕܪܟ ܗܘܐ . ܒܐܝܕܗ ܕܒܪܢܒܐ ܠܒܟܬ ܒܩܛܝܪܐ݀ ܟܕ ܠܐ ܨܒܐ݀ ܘܠܐܟܣܢܝܐ ܕܝܠܝ ܐܝܬܝܬܗ݀ ܘܥܒܕܬܗ ܕܢܗܘܘ ܬܡܢ . ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܪܡܐ ܥܠܘܗܝ ܐܝ̈ܕܝܐ . ܘܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܩܘܝ ܠܘܬܝ݀ ܘܡ̈ܠܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܫܪܪܐ ܐܫܡܥܢܝ ܩܠܝܠ ܐܝܟ ܕܒܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܐܡܪ ܕܡܣܬܪܗܒ ܐܢܐ ܠܝܗܘܕ ܡܛܠ ܥܝܕܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗ݀ ܘܡܟܝܠ ܥܡ ܒ̈ܢܝ ܥܡܗ݀ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܘܒܗܕܐ ܪ̈ܘܪܒܐܝܬ ܐܥܝܩܢܝ݀ ܐܡܪܬ ܠܗ ܓܝܪ ܐܢܐ . ܕܐܢܬ ܒܠܚܘܕ ܡ̈ܠܘܗ ܝܕܗܘ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕܐܬܚܙܝ ܐܡܪ ܠܝ. ܘܐܢܐ ܒܡ̈ܠܐ . ܝܠܝ ܡܨܒܬ ܐܢܐ ܠܗܝܢ ܘܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܟܪܙ ܐܢܐ . ܘܗܟܢܐ ܒܓܘ ܝܘܡ̈ܬܐ ܙܥܘܿܪܐ ܪܕܐ ܐܢܐ ܥܡܟ ܠܐܬܪ ܕܐܙܠ ܐܢܬ . ܣܓܝ ܓܝܪ ܡܚܒ ܐܢܐ ܕܐܬܐ ܠܐܬܪܐ ܕܝܗܘܕ ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܦ ܥܡܟܘܢ ܐܥܡܪ ܟܘܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚ̈ܝܝ . ܘܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܦܢܝ ܠܝ ܦܬܓܡܐ ܕܐܢܬ ܕܐܢ ܕܬܚܙܐ ܨܒܘܬܐ ܕܝܠܢ ܘܕܬܐܠܦ ܡܕܡ ܕܡܥܕܪ [ܕܥܕܪ] ܠܟ. ܨܒܝܬ [ܨܿܒܐ ܐܢܬ.] ܒܪܥܣܬܗ [ܒܪ ܫܥܬܗ] ܪܕܝ ܥܡܝ ܠܬܡܢ. ܘܐܢ [ܘܕܐܢ] ܕܝܢ ܠܐ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܡܥܡܪܢ ܘܕܟܠ ܕܨܒܝܢ [ܕܨܿܒܐ ܐܢܬܼ.] ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܐܡܪܢܐ [ܐܡܿܪ ܐܢܐ] ܠܟ ܕܐܡܬܝ ܕܡܢܚ ܐܢܬ ܕܬܐܬܐ ܬܫܟܚܢܝ [ܘܬܫܟܚܢܝ]. ܐܢܐ ܕܝܢ [ܓܝܪ] ܠܡܚܪ ܪܕܐ ܐܢܐ ܠܘܬ ܗܢܘܢ ܕܝܠܝ݀ ܘܟܕ ܕܝܢ ܚܙܝܬܗ ܕܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܟܚܕ ܐܙܠܬ ܥܡܗ ܥܕܡܐ ܠܠܡܐܢܐ. ܘܝܠܦܬ ܡܢܗܿ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܡܥܡܪܗܘܢ [ܘܡܥܡܪܗܘܢ] ܗܢܘܢ [ܕܗܢܘܢ] ܕܐܡܪ [ܐܡܼܪ.] ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܕܐܠܘ ܠܐ ܟܣܦܐ ܡܕܡ ܕܡܬܬܚܝܒ [ܕܡܬܚܝܒ] ܠܝ ܬܒܥ ܗܘܝܬ ܒܪܫܥܬܗ [ܒܪ ܫܥܬܗ] ܗܫܐ ܥܡܟ ܪܕܐ ܗܘܝܬ݀ ܒܪܡ ܕܝܢ ܒܥܓܠ ܡܕܪܟ ܐܢܐ ܠܟ. ܘܟܕ [ܗܠܝܢ] ܐܡܪܬ ܠܗ ܘܐܫܠܡܬܗ ܠܪ̈ܫܢܝܗܿ [ܠܪ̈ܝܫܢܝܗܿ] ܕܐܠܦܐ ܗܦܟܬ ܡܢܗܿ ܒܥܩܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܟܕ ܥܗܝܕ ܐܢܐ ܠܗ ܠܪܚܡܐ ܛܒܐ . ܘܒܪ ܥܝܕܐ ܫܦܝܪܐ . ܘܝܘ̈ܡܬܐ ܕܝܢ ܙܥܘܪ̈ܐ ܩܘܝܬ ܘܗܝ ܚܘܒܬܐ ܟܘܠܗܿ [ܟܠܗܿ] ܕܐܬܦܪܥ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܣܘܪܗܒܝ ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܘܥܠ ܫܪܟܢܐ ܕܡܢܗ ܒܣܝܬ ܐܝܟ ܕܡܥܟܪܢܐ ܗܘܐ ܠܝ . ܘܒܥܓܠ ܐܢܐ ܠܝܗܘܕ ܪܕܝܬ ܘܒܚܡܫܬܥܣܪ ܝܘܡ̈ܝܢ ܠܩܣܪܝܐ ܕܣܛܪܛܘܢ [ܕܐܣܛܪܛܘܢ] ܡܢܥܬ݀ ܘܟܿܕ ܕܝܢ ܒܐܪܥܐ ܕܪܟܬ ܘܣܠܩܬ݀ ܘܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܠܝ ܒܥܐ ܗܘܝܬ݀ ܝܠܦܬ ܕܐܢܫ ܕܡܬܩܪܐ ܫܡܗ ܦܛܪܘܣ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܠܡܝܕܗ ܒܚܝܪܐ ܕܗܘ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕܐܬܚܙܝ pb. 10 ܒܝܗܘܕ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܥܒܕ ܠܡܚܪ ܥܡ ܣܝܡܘܢ ܫܡܪܝܐ ܕܡܢ ܓܬܢܝܢ [ܓܬܝܼܢ .] ܒܥܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܥܒܕ ܐܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬ݀ ܒܥܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܒܝܬ ܡܥܡܪܗ ܕܗܢܐ ܢܚܘܘܢܢܝ [ܢܚܘܐܘܢܢܝ]݀ ܘܟܕ ܚܘܝܘܢܝ ܘܝܠܦܬ ܬܪܥܐ ܕܣܦܐ . [ܣܦܐ ܕܬܪܥܐ] ܐܿܬܩܪܒܬ ܘܐܡܪܬ ܘܐܫܬܥܝܬ݀ ܡܢ ܐܢܐ ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬܝܬ݀ ܘܒܫܥܬܗ [ܘܒܪ ܫܥܬܗ] ܩܪܒ ܒܪܢܒܪܐ݀ ܘܡܢ ܚܕܐ [ܘܡܚܕܐ] ܕܚܙܢܝ ܥܦܩܢܝ ܟܕ ܚܕܐ ܣܓܝ ܘܒܟܐ ܘܠܒܟܢܝ ܒܐܝܕܝ݀ ܘܡܥܠ ܗܘܐ ܠܝ ܠܐܬܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܦܛܪܘܣ݀ ܟܕ ܐܡܪ ܠܝ ܕܗܢܘ ܦܛܪܘܣ [ܦܛܪܣ] ܗܘ ܕܡܫܬܘܕܐ ܗܘܝܬ ܠܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܒܐ . ܒܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܠܗ ܕܠܐ ܫܠܝܐ ܥܠܝܟ ܡܬܢܐ ܗܘܝܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܕܘܟܬܗ ܬܕܥ݀ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܕܝܠܟ ܕܠܐ ܕܓܠܘܬܐ ܐܫܬܥܝܬ ܠܗ݀ ܘܐܦ ܥܠ ܪܥܝܢܟ ܛܒܬܐ ܓܠܝܬ ܠܗ݀ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܗܘ ܡܬܝܐܒ ܐܦܢ ܕܢܚܙܝܟ . ܡܘܗܒܬܐ ܗܟܝܠ ܪܒܬܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܡܩܪܒ ܐܢܐ ܠܟ ܠܗ݀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܩܪܒܢܝ ܠܗ܇ ܘܐܡܪ ܗܢܘܢ ܩܠܡܣ [ܩܠܝܡܝܣ] ܐܘ ܦܛܪܐ . ܗܘ [ܘܗܘ] ܕܝܢ ܐܝܟ ܛܒܐ ܘܡܠܐ ܛܝܒܘܬܐ ܫܘܪ ܘܒܚܕܐ [ܘܡܚܕܐ] ܕܫܡܥ ܫܡܝ ܢܫܩܢܝ ܘܥܒܕܢܝ ܕܐܬܒ݀ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܡܪ ܠܝ ܕܫܦܝܪ ܥܒܕܬ ܕܠܒܪܢܒܐ ܟܪܘܙܐܿ ܕܫܪܪܐ ܒܐܟܣܢܝܟ ܩܒܠܬ݀ ܒܪܥܝܢܐ ܪܒܐ ܠܐܝܩܪܗ ܕܗܘ ܕܐܝܬܘܗ ܝܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ݀ ܟܕ ܠܐ ܢܟܦܬ ܘܠܐ [ܘܕܠܐ ܘܠܐ] ܕܚܠܬ ܡܢ ܟܢܫ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܐܐܪܕܝܢ݀ [ܪܼܕܝܢ] ܘܛܘܒܢܐ ܬܗܘܐ݀ ܐܝܟܢܐܓܝܪ ܕܐܢܬ ܠܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܙܓܕܐ ܕܫܪܪܐ ܩܒܠܬ ܒܥܘܡܪܟ ܒܐܝܩܪܐ ܣܓܝܐܐ ܘܐܦ [ܐܦ] ܠܟ ܗܘ ܫܪܪܐ ܕܐܝܬܝܟ ܐܟܣܢܝܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗ݀ ܒܪ ܡܕܝܢܬܗ ܢܩܝܡܟ . ܘܗܝܕܝܢ ܬܚܕܐ ܣܓܝ ܕܡܛܠ ܛܝܒܘܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܗܫܐ ܐܘܙܦܬ݀ ܕܨܒܝܬ ܒܡ̈ܠܐ ܛܒ̈ܬܐ ܝܪܬܐ ܬܗܘܐ ܕܛܒܬܐ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܠܥܠܡ ܕܠܐ ܡܬܢܣܒܢ ܘܠܐ ܒܛܠܢ݀ ܘܠܐ ܬܡܐܢ ܠܟ ܡܟܝܠ ܕܬܫܬܥܐ ܠܝ ܥܠ ܥܝ̈ܕܝܟ ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܝܠܟ ܒܪܢܒܐ ܗܘ ܕܠܐ ܕܓܠ [ܡܕܓܠ] ܬܢܝ ܠܢ . ܟܕ ܟܠܝܘܡ [ܟܘܠ ܝܘܡ] ܥܘܗܕܢܟ ܛܒܐ ܩܕܡܝ ܥܒܕ ܗܘܐ݀ ܘܡܛܠ ܕܒܢ [ܕܝܢ] ܕܒܦܣ̈ܝܩܬܐ ܐܝܟ ܕܠܪܚܡܐ ܚܒܝ̈ܒܐ ܗܕܐ ܕܣܝܡܐ ܩܕܡܝ ܐܡܪ ܠܟ. ܕܐܢ ܡܕܡ ܠܐ ܡܥܟܪ ܠܟ . ܐܦ ܐܬܠܘܐ ܠܢ ܘܐܪܕܝ [ܘܪܕܝ] ܥܡܢ . ܟܕ ܡܫܬܘܬܦ ܐܢܬ ܘܡܩܒܠ ܐܢܬ [ܡܠܐ] ܡ̈ܠܐ ܕܫܪܪܐ݀ ܗܠܝܢ ܕܒܟܠ ܡܕܝܢܐ ܥܬܝܕ ܐܢܐ ܕܐܥܒܕ݀ ܥܕܐܡ ܠܗܿ ܠܪܗܘܡܐ . ܘܐܦ ܐܢܬ ܕܝܢ ܗܘ ܡܕܡ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܐܡܪ ܀ ܀ ܀

10

ܗܘ ܕܝܢ ܦܛܪܘܣ ܒܗܢܝܢ [ܒܗܠܝܢ] ܦܢܝ ܠܝ ܦܬܓܡܐ ܘܐܡܪ ܒܦܣܩ̈ܬܐ ܐܘ ܩܠܡܣ [ܩܠܝܡܝܣܼ.] ܝܗܒܢܐ [ܝܗܿܒ ܐܢܐ] ܠܟ ܝܕܥܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܢ . ܕܗܫܐ ܡܢ [ܕܝܢ] ܕܘܟܬܗ ܫܡܥ . ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܟܕ ݀ ܠܐ ܓܠܐ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܐܣܟ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܘܩܕܡ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܡܥܠܠܢܘܬܐ [ܡܥܠܢܘܬܐ] ܒܝܫܬܐ . ܘܬܪܒܝܬܐ ܡܪܝܪܬܐ ܘܥܝܕܐ ܣܢܝܐ ܘܥܢܝܢܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܘܩܘܕܡܐ ܕܠܐ [ܠܐ] ܬܪܝܨ . ܘܡܛܠ [ܘܡܛܘܠ] ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܟܣܦܐ ܘܪܚܡܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܕܡܘܬ ܣܘܓܐܐ ܕܬܢܢܐ . ܘܐܝܟ ܕܠܚܕ ܒܝܬܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܗ݀ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡܠܐ݀ ܘܐܢܫܐ ܕܠܓܘ ܡܢܗ ܚܙܝܬܘܢ ܬܛܪ ܘܕܠܚ ܘܠܐ ܫܒܩ ܐܢܘܢ ܕܒܡܬܦܢܝܢܘܬܐ ܠܥܠ ܢܚܘܪܘܢ ܘܠܐܠܗܐ ܒܪܘܝܗܘܢ ܢܕܥܘܢ ܘܡܕܡ ܕܠܗ [ܕܠܐ] ܫܦܝܪ [ܫܦܪ] ܢܬܒܝܢܘܢ ܘܢܥܒܕܘܢ܇ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܙܕܩ ܠܪ̈ܚܡܝ ܫܪܪܐ ܕܡܢ ܠܓܘ ܡܢ ܠܒܗܘܢ ܢܩܥܘܢ ܘܢܓܥܘܢܿ ܘܒܪܥܝܢܐ ܪܚܡ ܩܘܫܬܐ ܥܘܕܪܢܐ ܢܩܪܘܢ ܠܗܘܢܿ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܫ ܕܡܢ ܠܒܪ ܡܢܗ ܕܒܝܫܬܐ ܕܡܠܐ ܬܢܢܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܢܬܩܪܒ݀ ܘܬܪܥܐ ܢܦܬܚ ܘܗܟܢܐ ܢܫܟܚ ܢܘܗܪܐ ܕܫܡܫܐ ܗܘ ܕܡܢ ܠܒ ܪܕܢܥܘܠ ܢܬܡܙܓ ܒܒܝܬܐ݀ ܘܗܘ ܕܝܢ ܬܢܢܐ ܕܢܘܪܐ ܕܠܓܘ ܐܝܬܘܗܝ ܢܦܘܩ ܘܢܙܘܕܪܩ ܐܢܫ ܗܟܝܠ ܡܥܕܪܢܐ [ܕܗܠܝܢ] ܕܐܡܪܬ݀ ܥܠ ܢܒܝܐ ܗܘ ܐܡܪܬ݀ ܕܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܦ̈ܫܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܫܟܚ ܕܢܢܗܪ . ܐܝܟܐܢ ܕܒܗܝܢ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܢܫܟܚܘܢ ܕܢܚܙܘܢܿ ܐܘܪܚܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܘܕܚ̈ܝܐ ܕܠܥܠܡ . ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܟܚܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ݀ ܘܩܕܡ ܩܠܝܠ ܐܡܪܬ ܕܟܠܗܘܢ ܫܪ̈ܒܐ ܒܗܦܟ̈ܬܐ ܗܘ ܡܫܬܪܝܢ݀ܘܐܝܟ ܚܝܠܗ ܕܗܘ ܕܬܒܥ ܠܗܘܢܿ [ܠܗ] ܗܢܘܢ ܟܕ ܗܢܘܢ ܫܪܝܪܐ ܐܘ ܕܓܠܐ̈ ܡܣܬܒܪܝܢ݀ ܐܝܟܐ ܕܡܟܝܠ ܗܢܘܢ ܫܪ̈ܒܐ ܠܐ ܢܬܚܙܘܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ pb. 12 ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܕܬܒܥܝܢ ܠܗܘܢ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܢܣܒܝܢ . ܐܘ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢܿ ܐܘ ܫܪܝܪܐ ܐܘ ܕܓܠܐ̈݀ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܢܒܝܐ ܫܪܝܪܐ ܡܬܒܥܐ ܠܟܠܗܿ ܨܒܘܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܕܗܘ ܢܐܡܪ [ܐܡܿܪ] ܠܢ ܟܠܗܝܢ [ܟܘܠܗܝܼܢ] . ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܘܐܝܟܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܝܡܢܿ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܘܡܕܝܢ ܘܠܐ ܕܠܘܩܕܡ ܠܗ ܠܢܒܝܐ ܒܟܠܗ ܫܘܐܠܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܢܒܥܐ ܘܢܒܚܘܪ ܘܡܐ ܕܐܫܟܚܢܝܗܝ ܫܪܝܪܐ ܡܟܝܠ ܥܠ ܟܘܠܗܿܝܢ ܠܗ ܢܗܝܡܢ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܥܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗ ܡܬܐܡܪܢܿ ܢܬܒܥܘܝܗ ܐܠܐ ܢܩܒܠ ܐܢܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܫܪܝܪܬܐ ܒܣܒܪܐ ܙܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܬܠܒܟܢ ܠܘܬܢ ܒܙܗܝܪܘܬܐ ܕܒܘܚܪܢܐ݀ ܒܚܕܐ ܓܝܪ ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܘܒܚܦܝܛܘܬܐ ܕܫܘܐܠܐ ܕܢ ܟܠ [ܟܘܠ] ܕܘܟܐ ܟܠܗܝܢ [ܟܘܠܗܝܢ] ܬܪܝܨܐܝܬ ܒܪܥܝܢܐ ܢܬܢܣܒܢ݀ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܩܕܡ ܟܠܡܕܡ [ܟܠ ܡܕܡ] ܙܕܩ݀ ܕܠܗ ܠܢܒܝܐ ܫܪܝܪܐ ܢܿܒܥܐ݀ ܡܛܠ ܕܒܠܥܕ ܗܢܐ ܡܕܡ ܫܪܪܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܢܬܓܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ݀ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܢܝܚܢܝ ܕܒܕܩ ܠܝ ܕܡܢܘ [ܕܡܢܐ] ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܝܟܢܐ ܡܫܬܚܟܚ . ܘܒܫܪܪܐ ܝܗܒܗ ܠܝ ܕܐܫܟܚܝܘܗܝ ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܩܕܡ ܥ̈ܝܢܝ ܡܬܚܙܝܢ ܫܪܪܐ ܕܡܠܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܕܢܒܝܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܒܡܫܡܥܬܝ ܚܘܝܢܝ . ܗܟܢܐ ܕܐܬܗܪ ܘܐܬܕܡܿܪ ܕܐܝܟܢܐ ܘܐܦܠܐ [ܘܐܦ ܠܐ] ܐܢܫ ܡܬܒܝܢ ܡܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܡܢ ܟܘܠ ܐܢܫ [ܟܘܠܢܫ] ܡܬܒܥܝܢ ܘܥܒܕܢܝ [ܘܥܒܕܢ] ܕܝܢ ܠܟܬܒܗ ܠܡܡܠܠܐ ܕܥܠ ܢܒܝܐ ܒܦܘܩܕܢܗ ܘܠܡܫܕܪܘܬܗ ܠܟ ܡܢ ܩܣܪܝܐ ܕܣܛܪܛܘܢ [ܕܐܛܪܛܘܢ] ܕܐܡܪ ܕܐܢܬ ܦܩܕܬܝܗܝ ܕܟܘܠܗܘܢ ܡܡ̈ܠܠܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܣܥܪ ܒܟܠ ܫܢܐ ܢܟܬܘܒ ܘܢܫܕܪ ܠܟ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܫܘܪܝܐ ܥܒܕ ܕܥܠ ܢܒܝܐ ܕܫܪܪܐ ܢܐܡܪ [ܐܡܼܪ] ܠܝ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܝܚܢܝ ܘܫܡܠܝܢܝ ܘܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܗܟܢܐ ܕܚܘܪ ܗܟܝܠ ܘܐܬܒܝܢ ܒܒܥܬܐ ܕܗܘܝܐܡܢܝ ܠܘܩܒܠ ܗܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܘܐܦܢ ܕܝܢ ܒܒܨܝܪܘܬܐ ܐܫܬܟܚ ܠܐ ܕܚܠ ܐܢܐ ܡܟܝܠ ܕܕܠܡܐ ܐܢܬ ܥܠ ܫܪܪܐ ܕܠܟ [ܕܝܠܟ ܕܠܟ] ܐܫܬܠܡ ܬܬܦܠܓ݀ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܐܣܬܒܪܬ ܕܐܙܕܟܝܬ ܘܠܐ ܗܘܐ ܗܘ ܫܪܒܐ ܗܘ ܕܒܝܕ ܢܒܝܐ ܕܫܪܪܐ ܐܫܬܠܡ ܠܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܪܥܢܐ ܐܝܬ ܒܗܘܢܿ ܘܪ̈ܚܡܝ ܡܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܡܛܠ ܕܡܫܟܚܝܢ ܐܢܘܢ ܕܢܕܥܘܢ ܡܢܗܝܢ ܕܡ̈ܠܐ ܐܝܠܝܢ ܐܢܝܼܢ ܕܨܢܥܬܐ ܕܦܝܣܐ ܘܐܘܡ̈ܢܘܬܐ ܘܕܫܘ̈ܐܠܐ ܕܦܘܪܓܝܐ . ܘܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܘܦܫܝ̈ܛܬܐ ܕܒܠܚܘܕ ܒܫܪܪܐ ܕܝܠܗܝܢ ܡܦܝܣܢܿ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܝ݀ ܦܢܝܬ ܠܗ ܦܬܓܡܐ ܘܐܡܿܪܬ . ܡܢ ܕܘܟܬܗ ܡܘܕܢܐ [ܡܘܕܐ ܐܢ] ܠܐܠܗܐ݀ ܐܝܟ ܡܐ ܓܝܪ ܕܨܒܐ ܗܘܝܬ ܕܐܫܡܥ݀ ܗܟܢܐ ܝܗܒ ܠܝ ܕܐܫܬܡܠܐ ݀ pb. 13 ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠܬܝ ܗܢܐ ܟܠܗ [ܟܘܠܗ] ܕܠܐ ܨܦܬܐ ܗܘܝ . ܕܐܦ ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܡܬܦܠܓ ܐܢܐ ܐܝܟ ܗܟܢܐ . ܕܐܦܠܐ [ܕܐܦ ܠܐ] ܐܢ ܐܢܬ ܬܨܒܐ ܐܡܬܝ ܕܗܘ ܡܢ [ܕܡܢ] ܫܪܒܗܿ ܕܢܒܝܘܬܐ ܬܫܢܢܝ [ܬܫܥܝܢܝܼ.] ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܫܟܚ ܗܢܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܗܘ [ܠܗܘ] ܡܕܡ ܕܩܒܠܬ݀ ܘܠܐ ܬܣܒܪ ܥܠܝ ܪܘܪܒܬܐ ܡܫܬܕܐ ܐܢܐ ܠܟ . ܗܝ ܗܕܐ ܕܠܐ ܡܬܦܠܓ ܐܢܐ . ܡܡܬܘܡ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܐܢܐ ܘܐܦ ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܫܡܥ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܢܒܝܐ . ܡܫܟܚ ܡܡܬܘܡ ܕܢܬܦܠܓ ܡܐ ܕܠܘܩܕܡ ܥܠ ܫܪܒܐ ܕܫܪܪܐ ܫܡܥ ܘܝܕܥ [ܗܘ] ܡܢܐ [ܕܡܢܐ] ܗܘ ܫܪܪܐ ܕܫܘܪܝܐ [ܕܘܕܝܐ] ܕܢܒܝܘܬܐ ܡܛܠ [ܕܡܛܘܠ] ܗܕܐ ܐܬܠܒܒ ܬܟܝܠܐܝܬ ܥܠ ܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ [ܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐܼ.] ܕܐܝܟ ܨܒܿܝܢܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ݀ ܟܘܠܗ ܓܝܪ ܐܘܡܢܘܬܐ ܘܨܢܥܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܐܙܕܟܝܬ ܠܗܿ . ܠܘܩܒܠ ܓܝܪ ܢܒܝܘܬܐ ܘܐܦܠܐ ܡܕܡ ܡܫܟܚ ܕܢܙܟܐ ܘܐܦ ܠܐ ܐܘܡܢܘ̈ܬܐ݀ ܘܐܦ ܠܐ ܦܘܪ̈ܣܐ ܕܚܟܡ̈ܬܐ ܘܐܦܠܐ ܨܢܥ̈ܬܐ ܕܚܘܫ̈ܒܐܼ ܐܦ ܠܐ ܥܘܬܪܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܕܡ ܐܢ ܗܘ ܕܫܡܥ ܡܢ ܢܒܝܐ . ܫܪܝܪܐ ܐܢ. ܒܫܪܪܐ ܡܚܒܢܐ ܗܘ ܕܫܪܝܪܬܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܥܠܬܐ ܕܫܪܝܪܬܐ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܡܥܝܢ ܘܒܥܐ . ܘܡܟܝܠ ܡܪܝ ܦܛܪܐ ܠܐ ܬܬܥܝܩ . ܕܐܝܟ ܗܘ ܕܠܡܢ ܕܠܐ ܡܪܓܫ ܒܡܘܗܒܬܐ ܝܗܒܬ݀ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܛܥܐ ܡܢ ܫܪܪܐ . ܕܐܬܗܝܒ ܠܗ݀ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚܐ ܗܝ݀ ܕܐܝܟ ܕܨܒܐ ܐܢܫ ܕܐܦ ܒܥܓܠ ܢܣܒ ܘܐܦ ܒܢܘܓܪܐ ܕܬܘܚܪܬܐ ܕܠܐ ܢܣܒ ܝܕܥ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܐܒܣܐ ܒܡܘܦܬܐ ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܝ ݀ ܡܛܠ ܕܒܥܓܠ ܐܬܝܗܒܬ ܕܠܐ ܡܬܦܚܡܐ ܘܗܝ ܗܝ ܫܪܪܐ ܒܠܚܘܕܝܗܿ ܀ ܀ ܀ 11 ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪܬ ܦܛܪܘܣ ܐܡܪ ܠܝ݀ ܕܡܘܕܢܐ ܠܐܠܗܐ ܘܐܦ ܥܠ ܦܘܪܩܢܐ ܘܚ̈ܝܐ ܕܝܠܟ . ܘܐܦ ܥܠ ܚܕܘܬܐ ܘܢܝܚܐ ܕܝܠܝ݀ ܒܫܪܪܐ ܓܝܪ ܐܬܢܝܚܬ ܕܝܕܥܬ ܕܐܬܒܝܢܬ ܡܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܪܒܘܬܐ ܕܢܒܝܘܬܢܿ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܢܬ ܐܡܪܬ ܿ ܕܐܦ ܠܐ ܐܢܐ ܐܢ ܐܐܨܒܐ ܐܡܬܝ ܕܗܘ ܗܝ ܕܠܐ ܬܗܘܐ݀ ܕܠܡܕܡ ܐܚܪܝܢܝܘܠܦܢܐ ܐܫܢܝܟ ܠܐ ܐܣܦܩ ܕܐܫܟܚ ܕܐܫܢܝܟ ܫܿܪܐ ܡܟܝܠ ܡܢ ܡܚܪ ܕܬܩܦܝܢܝ ܒܒܥܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܕܠܩܘܒܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܝܢ ܠܡܚܪܐ ܒܥܬܐ ܠܘܩܒܠ ܣܝܡܘܢܿ ܚܪܫܐ . ܘܟܕ ܗܢܝܢ ܐܡܪ ܘܣܝܒܪܬܐ ܢܣܒ ܗܘ ܡܢܗ ܘܠܗ݀ ܕܐܣܒ ܐܦ ܐܢܐ ܦܩܕ ܘܒܪܟ ܥܠܝܗܿ ܕܣܝܒܪܬܐ ܘܐܕܘܝ ܡܢ ܒܬܪ ܕܣܒܥ ܘܐܦܝܣܢܝ ܒܡܠܬܐ ܕܥܠܝܗ ܕܗܕܐ . ܘܒܬܪܗܝܢ݀ ܐܡܪ ܕܢܬܠ ܠܟ ܐܠܗܐ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܬܬܕܡܐ ܠܝ ܘܬܥܡܕ ܘܗܝ ܟܕ ܗܝ ܣܝܒܪܬܐ ܥܡܝ ܬܩܒܠ ݀ ܘܟܕ ܗܢܝܢ ܐܡܪ ܦܩܼܕ ܠܝ ܕܐܕܡܟ . ܘܐܦܼ ܓܝܪ ܗܘ ܟܝܢܗ ܕܦܓܪܐ ܬܒܥ ܗܘܐ ܠܗܿ ܠܫܢܬܐ . ܀ ܀ ܀

12

ܠܐܚܪܢܐ ܕܝܢ pb. 14 ܝܘܡܐ ܟܕ ܡܢ ܩܘܕܡܐ ܥܠ ܠܘܬܢ ܙܟܝ݀ ܘܫܐܠ ܒܫܠܡܢ ܘܐܡܪ ܠܦܛܪܘܣ ܕܣܝܡܘܢ ܡܫܬܐܠ ܡܢ ܥܬܐ ܥܕܡܐ ܠܚܕܥܣܪܐ ܒܗܢܐ ܝܪܚܐ ݀ ܕܐܝܬܝܗܿ ܡܢ ܒܬܪ ܫܒ̈ܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܗܝܕܝܢ ܗܘ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܙܗܝܪܐܝܬ ܠܒܫܥܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܐܣܬܦܩ ܘܐܬܐ݀ ܐܝܟ ܕܐܡܪܪ ܕܝܢ ܐܦ ܢܓܝܪܘܬܗ ܕܙܒܢܐ ܡܥܕܪܐ ܗܝ ܐܝܟܢܐ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܫ̈ܡܘܥܐ ܢܗܘܘܢ ܘܢܫܬܪܬܚܘܢ ܕܕܝܢܝܢ ܠܡ̈ܠܡܐ ܕܡܬܐܡܪܢ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܢ ܫܦܪ ܠܟ ܠܡ ܕܡܐ ܕܐܬܟܢܫܢܢ ܗܘܝ ܐܝܬ ܠܢ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܗܢܝܢ ܥܬܝܕܢܿ ܕܢܬܒܨܝܢ݀ ܟܕ ܡܩܕܡܢ ܡܛܝܒܢ ܒܫ̈ܘܐܠܐ ܣ̈ܓܝܐܐ݀ ܗܫܐ ܢܬܢܐ ܠܚܕܕ̈ܐ ܕܥܠ ܐܝܕܐ ܐܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܕܒܥܬܐ ܢܥܒܕ ܡܐ ܕܐܬܩܪܒܢܢ ܠܗ ܠܥܕܢܐ . ܐܝܟܐܢ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢܢ݀ ܢܩܕܡ݀ ܢܕܥ݀ ܘܒܫܠܝܐ ܠܘܬ ܢܦܫܗ ܢܬܚܫܒ݀ ܘܢܡܠܘܛ ܒܗܝܢ ܘܢܕܥ ܕܥܠ ܐܝܕܐ ܡܠܬܐ ܡܢܐ ܡܬܦܫܟ ܐܘ ܐܢ ܐܦ ܠܐ ܒܡܕܡ ܡܬܦܫܟ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܬܦܫܟ ܡܐ ܕܐܬܐ . ܠܗ ܠܒܥܬܐ ܘܐܣܪܚܘ ܠܡܠܬܐ . ܟܒܪ ܡܢ ܗܘ ܕܠܩܘܒܠܗ ܡܟܝܠ ܡܬܦܪܥ ܠܗ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒ̈ܝܢ . ܠܗ ܠܫܪܒܗ ܢܫܐܠ݀ ܘܢܕܥ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܕܥ݀ ܘܟܠܗܝܢ ܗܢܝܢ ܕܝܠܗ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢ . ܗܝ ܗܕܐ ܡܚܘܐ ܠܗ ܒܗܿ ܒܒܨܬܐ݀ ܘܟܒܪ ܙܟܐ ܠܗܘ ܕܡܫܪܐ ܥܡܗ ܕܢܒܥܐ݀ ܗܝܒܢܐ [ܝܗܒ ܐܢܐ] ܠܡ [ܠܟ] . ܕܝܢ ܐܢܐ ܡܠܟܐ . ܐܢ ܐܦ ܠܟ ܫܦܪ ܕܩܕܡ ܟܘܠ ܡܕܡ ܬܫܬܐܠ ܕܐܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܐ ܡܬܥܕܠܐ ܕܟܠ [ܕܟܘܠ] ܡܕܡ ܕܗܘܐ ܐܢ ܡܗܘܐ ܗܘܐ . ܘܕܢ ܗܝ ܘܢ ܡܢܐ . ܘܐܢ ܬܘܒ ܡܢ ܚܕ ܐܘ ܡܢ ܬܪ̈ܝܢ ܐܘ ܡܢ ܣܓ̈ܝܐܐ . ܢܣܒ ܩܘܝܡܐ [ܩܝܘܡܐ] ܡܕܡ ܕܗܘܐ . ܘܐܢ ܬܘܒ ܡܢ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܘ ܡܢ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܬܢܣܒ [ܐܬܢܣܒ] ܘܗܘܐ ܠܗ ܗܢܐ ܨܦܬܐ [ܨܒܬܐ.] ܘܐܢ ܐܝܬ ܡܕܡ ܚܝܠܐ ܕܡܥܠܝܢ ܠܥܠ ܐܘ ܕܡܬܚܬܝ. ܠܬܚܬ ܕܡܝܬܪ ܐܘ ܕܒܨܝܪ ܕܐܬܙܝܥ [ܕܐܬܬܙܝܥ] ܡܢ ܡܬܘܡ [ܡܡܬܘܡ] ܐܦ ܕܐܦܠܐ ܡܡܬܘܡ ܐܬܬܙܝܥ݀ [ܡܬܙܝܥ .] ܐܘ ܕܐܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܗܟܢܐ [ܐܝܟܢܐ] ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ ܡܢ ܡܘܡ [ܡܡܬܘܡ] ܘܒܟܘܠ [ܒܟܠ] ܙܒܢ ܘܠܥܠܡ ܆ ܐܢ [ܐܘ] ܡܗܘܐ ܗܘܝ ܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܥܒܕ ܐܢܝܢ . ܘܡܫܬܪܝܢ ܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܫܪܐ ܠܗܝܢ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܕܐ [ܗܪܟܐ] ܡܫܪܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܡܫܪܝܢܢ] ܒܗܿ ܒܒܥܬܐ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܡܫܟܚܐ ܗܝ ܕܬܬܝܕܥ ܕܐܝܟܐܢ ܐܝܿܬܝܗܝܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܡܬܒܨܝܢ ܕܡܢܗ ܕܫܘܐܠܐ ܚܦܛܝܐ ܡܬܒܚܪܢ܇ ܘܡܐ ܕܐܫܬܟܚ ܕܝܢ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܟܝܠ ܗܝܒ [ܝܗܒܢ] ܠܢ ܐܕܝܐ ܕܗܢܝܢ ܕܒܬܪܗܝܢ ܕܢܩܦܢ ܠܗܝܢ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܝܠܝ ܗܢܐ ܡܠܟܝ . ܗܐ ܓܠܐ ܗܘܐ ܠܟ . ܐܘ [ܗܿܘ] ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܠܟ ܫܦܪ ܐܢ ܗܘ ܕܡܢܚ ܐܢܬ . ܠܐ ܬܡܐܢ ܠܟ ܕܬܐܡܪ ܠܝ . ܀ ܀ ܀ pb. 15

13

ܘܦܛܪܘܣ ܦܢܝ ܦܬܓܡܐ ܥܠܝ ܗܠܝܢ݀ ܘܐܡܪ݀ ܐܡܪ ܠܗ ܠܣܝܡܘܢܿ ܕܥܒܕ [ܕܢܒܕ] ܐܝܟ ܕܨܒܝܬ [ܕܨܿܒܐ ܐܢܬ] ܥܡ ܗܕܐ ܕܬܕܥ ܕܒܟܠܥܕܢ [ܕܒܟܠ ܥܕܢ] ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܝܠܢ ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܬܝܕ݀ܢ ܘܡܛܝܒܢ ܐܢܝܢ݀ ܘܗܘ ܕܝܢ ܙܟܝ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥ݀ ܢܦܩ ܕܢܦܢܐ ܦܬܓܡܐ ܠܣܝܡܘܢ ܘܟܕ ܕܝܢ ܗܘ ܢܦܩ ܐܪܓܫ ܦܛܪܘܣ ܕܐܬܬܥܝܩܬ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܒܝܘܥܗܿ [ܒܘܝܢܗܿ] ܕܒܥܬܐ݀ ܘܐܡܪ ܠܝ ܐܘ ܩܠܡܣ [ܩܠܝܡܝܣ] ܚܒܝܒܝ ܗܘ ܡܢ ܕܩܒܠ ܘܐܫܪ ܕܒܒܛܝܠܘܬܐ ܛܒܬܐ ܕܐܠܐܗ ܡܬܕܒܪ ܥܠܡܼܐܿ. ܠܐ ܡܬܥܝܩ ܥܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟܢܐ [ܕܐܝܟܢ] ܕܗܘ ܕܡܣܬܩܒܠܢ ܡܦܣ ܗܘ ܓܝܪ ܕܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܟܐܢܐ ܗܘ ܘܗܿܢܝܢ [ܘܗܠܝܢ] ܝܬܝܪ̈ܬܐ ܝܕܥ ܠܗܝܢ ܡܦܩܢܗܝܢ ܕܟܘܠܗܢ [ܕܟܠܗܝܢ] ܨܒܘ̈ܬܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܡܕܒܪ ܠܗ݀ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܕܗܢܘܢ ܕܗ ܡܬܓܘܣܝܢ݀ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘ ܡܢ ܝܕܥ ܕܗܕܐ ܗܟܢ ܐܝܬܝܗܿ ܠܗܘ ܡܕܡ ܕܡܣܬܩܒܠ ܡܥܝܩܢܐ ܒܪܥܝܢܐ ܬܪܝܨܐ ܝܕܥ ܕܢܚܩܝܘܗܝ ܡܢ ܢܦܫܗ݀ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܠܐܠܗܐ ܛܒܐ ܐܘ ܩܠܡܣ [ܩܠܝܡܝܣܼ.] ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܫܘܠܡܗ ܕܡܐܿ ܕܗܘ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܢܥܒܕܝܘܗܝ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܒܘܝܥܗ [ܒܘܝܢܗ] ܕܣܝܡܘܢ ܕܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܠܐ ܢܥܝܩܟ݀ ܟܒܪ ܓܝܪ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪܬ ܗܘܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܝܠܟ ܐܝܟܢܐ ܕܗܢܝܢ [ܕܗܠܝܢ] ܕܥܗܢܢ ܠܡܠܬܐ ܕܥܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܒܘܝܥܐ [ܒܘܝܢܐ] ܕܗܢܝܢ [ܕܗܠܝܢ] ܫܒ̈ܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢܐ ܕܠ ܫܓܘܫܝܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܐܝܟ [ܘܐܝܟ] ܡܫܠܡܢܘܬܗ ܕܢܒܝܐ ܕܫܪܪܐ. ܐܓܥܠ ܘܐܫܠܡ ܠܟ ܕܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܝܕܥ ܕܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܗܘܝ ܐܝܟܢܐ ܗܘܝ݀ [ܕܗ̈ܘܝ .] ܘܗܢܝܢ [ܘܗܠܝܢ] ܕܥܬܝܕܢܿ ܐܝܟܢܐ ܗܘܝܢ݀ ܘܗܢܝܢ. [ܘܗܠܝܢ] ܕܐܬܐܡܪ ܓܠܝܐܝܬ݀ ܘܐܬܟܬܒ ܕܝܢ ܥܛܠܐܝܬ ܘܒܟܢܘܫܬܐ ܡܬܩܪܝܢ ܘܕܠܐ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܢܬܝܕܥܢ ܠܐ ܡܫܟܚܢ݀ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܐ ܕܥܡܗܘܢ ܡܬܪܒܝܢ݀ ܐܝܟܢܐ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ݀ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܗܢܝܢ ܕܡܢܝ ܡܫܬܪܝܢ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܣܐܡ ܢܡܘܣܐ݀ ܬܪܝܨܐܝܬ ܟܠܗܝܢ ܗܘܐ ܐܢܬ ܝܕܥ [ܝܕܥ ܐܢܬ.] ܘܟܕ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܐܡܪ ܐܦܝܣܢܝ ܒܦܣܝܩ̈ܬܐ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܡܢ ܫܘܪܝܗܿ ܕܒܪܝܬܐ ܥܕܡܐ ܠܗܘ ܝܘܡܐ [ܠܝܘܡܐ ܗܘ] ܕܒܩܣܪܝܐ ܕܣܛܪܛܘܢ [ܕܐܣܛܪܛܘܢ] ܐܪܥܬܗ݀ ܘܐܡܪ ܠܝ ܕܗܢܝܢ [ܕܗܠܝܢ] ܐܝܟ ܕܒܒܘܝܥܗ [ܕܒܒܘܝܢܗ] ܕܣܝܡܘܢ ܒܦܣ̈ܝܩܬܐ [ܕܦܣ̈ܝܩܬܐ] ܐܫܠܡܬ [ܐܫܬܠܡ] ܠܟ. ܕܗܘܝܬ ܝܕܥ ܪܝܫܐ [ܪܫܐ] ܕܥܠ ܟܘܠ [ܟܠ] ܡܕܡ ܒܙܒܢ ܐܚܪܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܥ̈ܕܢܐ ܕܥܗܢܝܢ ܕܡܣܬܩܒܠܝܢ ܐܦ [ܘܐܦ] ܕܗܢܝܢ ܕܒܦ̈ܣܝܩܬܐ ܐܬܐܡܪ . ܒܡܠܬܐ ܐܪܝܟܬܐ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝܬ ܠܟ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܡܫܠܡܢܐܝܬ [ܡܫܡܠܝܐܝܬ] ܡܡܠܠܐ ܕܥܠܗܝܢ ܦܪܥ ܐܢܐ ܀ ܀ ܀ pb. 16

14

ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܝܘܡܐ ܕܝܘܡܢܐ ܒܠܚܘܕ [ܒܠܚܘܕ.] ܐܫܬܚܪ ܠܢ ܡܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܗܢܘܢ ܕܐܬܪܚܩܘ݀ [ܕܐܬܚܪܩ .] ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܬܘܒ ܗܢܝܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܐܬܩܕܡ ܐܬܐܡܪ ܠܟ ܪܝܫܗܝܢ ܒܦܣܝܩ̈ܬܐ ܐܓܠܥ ܠܟ ܕܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܬܫܟܚ ܕܒܥܘܗܕܢܟ ܬܼܩܢܐ ܐܢܝܢ ܘܟܕ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܬܢܝ ܠܝ ܗܟܢܐ ܘܐܡܪ݀ ܕܥܗܕ ܐܢܬ ܐܘ ܩܠܡܣ [ܩܠܝܡܝܣ] ܚܒܝܒܝ ܬܫܥܝܬܝ ܕܥܠ ܥܠܡ ܗܘ ܕܠܐ ܡܣܬܝܟ݀ ܘܟܡܕ ܐܡܪܬ ܠܗ ܐܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܕܚܕܐ [ܚܕܐ.] ܐܘ ܦܛܪܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܠܐ ܐܬܥܗܕ ܘܗܘ ܦܛܪܘܣ [ܦܛܪܣ] ܒܗܕܐ ܐܬܬܢܝܚ ܘܦܢܝ ܠܝ ܦܬܓܡܐ . ܚܕܐ ܐܢܐ ܒܟ ܕܐܡܪܬ ܘܠܐ ܐܝܟ ܡܣܪܗܒܐ ܦܢܝܬ ܦܬܓܡܐ . ܡܛܠ ܕܗܢܝܢ [ܕܗܠܝܢ] ܪ̈ܫܝܬܐ ܘܡܥ̈ܠܝܬܐ ܒܫܬܩܐ ܨܒܝܢ ܕܢܬܝܩܪܢܿ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܢܬܗܝܡܢ ܫܘܕܝܟ [ܫܘܪܝܟ] ܟܣܝܐ ܗܘ ܡܕ ܕܥܗܕ ܐܢܬ ܐܡܪ ܥܠ ܡܠܬܐ ܗܝ ܕܢܒܝܘܬܐ ܘܥܗܢܐ ܗܝ ܕܫܠܛ ܬܐܡܪ [ܕܬܐܡܪ] ܙܒ̈ܢܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܚܘܪܩܢܐ݀ ܕܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܐ ܡܐ ܕܝܕܥܬ ܙܗܝܪܘܬܐ ܕܥܘܗܕܢܟ ܒܪܫܥܬܗ [ܒܪ ܫܥܬܗ] ܐܦ ܥܠ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܼܢ.] ܕܨܒܢܐ [ܕܨܒܐ ܐܢܐ] ܒܚܕܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܡܛܝܒܐܝܬ ܘܕܠܝܠܐܝܬ ܕܐܓܥܠ ܘܐܫܬܥܐ ܠܟ ܀ ܀ ܀ 15 ܘܐܢܐ ܕܐܬܒܝܢܬ ܕܣܓܝ ܚܕܐ ܒܥܘܗܕܢܐ ܕܐܝܠܝ ܢܕܫܡܥܝܢ ܦܢܝܬ ܦܬܓܡܐ ܗܟܢܐ ܕܠܐ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܚܘܪܩܢܐ ܥܗܣܕ ܐܢܐ ܐܠܐ ܘܐܦ ܥܠ ܩܿܕܡ ܚܘܪܩܢܐ ܘܝܕܥܬܐ ܕܟܠܗܝܢ [ܕܟܘܠܗܝܢ] ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܢܝܢ ܕܐܓܥܠܬ ܠܝ ܒܕܘܟܝܬܗܘ ܐܬܒܝܢܬ . ܗܢܝܢ ܓܝܪ ܕܐܬܐܡܪ ܐܝܟ ܕܡܢܗܿ ܕܢܦܫܝ ܗܘܝ ܠܨܗܝܐ ܓܝܪ ܣܓܝܐܐ ܕܨܗܐ ܗܘܝܬ ܡܫܬܝܐ ܚܠܝܐ ܐܘܫܛܬ ܠܝ . ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܬܣܒܪ ܥܠܝ . ܡܛܠ [ܕܡܛܠ] ܕܥܗܝܕܢܐ [ܕܥܗܝܕ ܐܢܐ] ܠܗܝܢ ܡܥܟܪ ܐܢܐ ܠܟ. ܒܡܠܬܐ ܕܐܝܟܢܐ ܗܢܝܢ [ܕܗܢܝܢ] ܕܡܢܟ ܐܬܐܡܪ [ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܟ] ܠܘܬܝ ܟܣܝܐܝܬ ܗܫܐ݀ [ܗܟܢܐ.] ܐܠܐ ܒܟܠ [ܒܟܘܠ] ܥܕܢܿ ܡܢ ܕܘܟܬܗ ܕܫܡܥ ܗܘܝܬ ܡܢܟ ܘܡܫܢܐ ܗܘܝܬ݀ ܗܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܕܘܟܝܬܗܝܢ ܣܐܡ ܗܘܝܬ ܒܪܥܝܢܝ ܕܗܟܢܐ ܡܢܗ ܕܛܟܣܐ ܕܣܕܝܪܘܬܗܝܢ ܚܬܝܬܐܝܬ [ܕܚܬܝܬܐܝܬ] ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܐܬܐܡܪ ܐܫܟܚ ܐܕܥ݀ ܣܓܝ ܓܝܪ ܐܦ ܡܥܕܪ [ܡܥܕܪ ܐܦ] ܛܟܣܐ ܕܣܕܝܪܘܬܐ ܠܥܘܗܕܢܐ . ܗܘ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܚܣܝܪ ܒܥܐ ܠܗ ܪܥܝܢܐ݀ ܘܡܐ ܕܐܫܟܚܿܗ ܢܛܪ ܠܗ. ܐܘ ܐܢܗܘ [ܐܢ ܗܘ] ܕܠܐ ܥܗܕܗ ܠܐ ܢܟܦ ܕܡܢ ܗܘ ܕܡܠܦ ܠܗ. ܐܘ ܐܢܗܘ [ܐܢ ܗܘ] ܕܠܐ ܥܗܕܗ ܠܐ ܢܟܦ ܘܕܡܢ ܗܘ ܕܡܠܦ ܠܗ݀ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܥܘܕܪܢܗ [ܥܘܗܕܢܗ] ܢܿܒܥܐ ܘܢܣܒ݀ ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܐܫܬܘܚܪ ܠܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܕܠܘܬܟ ܒܐܪܝܟܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܒܪܫܥܬܗ [ܒܪ ܫܥܬܗ] ܥܠ ܚܘܪܩܢܐ ܗܘ ܕܬܒܥܬܢܝ ܫܡܥ ܡܢܝ ܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩ̈ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܗܟܢܐ. ܀ ܀ ܀ pb. 17

16

ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܡܬܘܡܘܗܝ ܘܐܝܬܘܗܝ [ܗܘܐ] ܒܟܠ [ܒܟܘܠ] ܥܠܡ ܘܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠܡ ܕܡܢ ܕܡܢܼܗ ܗܘܐ ܨܒܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܚܒܫ ܠܙܒܢܐ ܗܘܝܐ ܕܡܢ ܥܠܡ . ܡܢ ܗܘ ܗܟܝܠ ܨܒܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܬܘܒ [ܘܬܘܒ] ܨܒܝܢܐ ܘܟܢ ܥܠܡܐ ܘܡܢ ܥܠܡܐ ܙܒܢܐ . ܘܡܢܗ ܣܘܓܐܐ ܕܐܢܫܘܬܐ . ܘܡܢ ܣܘܓܐܐ ܓܒܝܘܬܐ ܕܪ̈ܚܡܐ . ܕܡܛܠ [ܕܡܛܘܠ] ܫܠܡܘܬܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܡܫܝܢܬܐܕܐܠܗܐ ܡܬܒܥܝܐ . ܥܠ ܫܪܟܢܗܝܢ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ . ܒܢܩܦܗܝܢ ܐܫܬܘܕܝܬ ܕܒܙܒܢ ܐܚܪܝܢ ܬܐܡܪ ܠܝ. ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܗܢܝܢ [ܗܟܝܠ ܗܟܝܠ .] ܐܡܪܬ ܩܘܝܡܗ ܕܙܒܢ ܐܥܠ ܗܘܝܐ ݀ ܘܐܫܬܥܝܬ ܥܠ ܩܕܡ ܚܘܪܩܢܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܩܕܡ ܟܘܠܗܘܢ ܡܠܐܟ̈ܘܗܝ ܩܕܡܝܐ ܡܠܠܗ ܠܨܒܝܢܗ . ܘܢܡܘܣܐ ܕܠܐ ܡܬܥܟܪ ܠܫܪܟܐ ܥܒܕܗ ܿ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܡ̈ܠܟܘܢ ܚܪܩ . ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܩܝܡܐ ܘܕܥܬܝܕܐ ܘܙܒܢܗ [ܘܙܒܢܐ] ܕܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܓܙܪ ܘܦܩܕ ܕܢܟܬܪܢ ܠܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ ܕܡܢܗ ܐܬܝܗܒ . ܕܒܗ ܟܠܗܘܢ ܕܪ̈ܐ ܘܓܢܣܐ ܡܬܕܝܢܝܢ ܿ ܘܗܟܢܐ ܪ̈ܫܝܥܐ ܕܡܛܠ ܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܠܝܿܛܐ ܠܡܣܡ ܒܪܫܐ ܒܢܘܪܐ ܕܠܥܠܡ ܡܫܬܕܝܢ ܿ ܘܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܥܒܘܕܐ ܕܟܼܠ݀ ܒܥܘܡܪܗܘܢ ܐܬܕܒܪܘ݀ [ܐܬܕܒܪܼ.] ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܥܒ̈ܕܝܗܘܢ ܛܒ̈ܐ ܡܬܒܪܟܝܢ ܘܐܝܟ ܢܘܗܪܐ ܡܢܗܪܝܢ . ܘܠܥܠܡܐ ܕܠܥܠܡ ܥܐܠܝܢ ܘܕܠܐ ܚܒܠܐ ܡܩܘܝܢ ܘܒܛܒ̈ܬܗ [ܘܒܛܒ̈ܬܐ] ܟܣ̈ܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܘܡܩܒܠܝܢ ܀ ܀ ܀

17

ܘܟܕ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܗܘܝܬ ܚܕܝ ܗܘ ܦܛܪܘܣ ܒܫܪܪܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܒܪܗ ܘܐܬܩܢܛ ܕܕܠܡܐ ܥܠ ܫܪܟܢܐ ܠܐ ܐܬܥܗܕ ܘܐܬܚܡܨ ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪ ܣܦܝܩܐܝܬ [ܣܦܩܐܝܬ] ܐܡܪܬ ܿ ܘܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢܝ ܕܝܠܝ ܬܫܥܝܬܗܝܢ ܢܗܝܪܐܝܬ ܥܒܕܬ ܿ ܘܐܢܐ ܬܘܒ ܦܢܝܬ ܠܗ ܦܬܓܡܐ ܕܗܢܝܢ [ܕܗܠܝܢ] ܐܘܡܢܘܬܐ ܗܘ ܕܡ̈ܠܐ ܝܗܒܬ ܠܢ ܗܝ ܕܠܣܓ̈ܝܐܐ ܒܡ̈ܠܐ ܣܦ̈ܝܩܬܐ ܡܦܪܓܝܐ ܿ ܘܒܢܝܚܐ ܝܕܥܐ ܕܬܛܥܐ ܐܝܬ ܓܝܪ [ܕܝܢ] ܐܢܫܝܢ ܕܨܒܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܓܒ̈ܝܢ ܕܠܒܐܕܢܐ ܡܛܥܝܢ ܿ ܘܠܐ ܨܒܝܢ ܕܒܡܗܠܐ ܫܦܼ̈ܝܬܐ ܘܦܫ̈ܝܛܬܐ ܢܚܘܢܿ ܨܒܬܗܿ ܓܝܪ ܕܡܠܬܐ ܡܐ ܕܡܿܕܡ ܣܝܡ ܩܕܡܘܗܝ ܫܪܪܐ ܡܫܟܡܚ ܕܢܥܕܪ ܿ ܐܢ ܕܝܢ ܐܬܝܩ [ܐܬܝܩܪ] ܠܗ ܡܢ ܫܪܪܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܿ ܡܣܓܦ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܣܒܪ ܐܢܬ ܥܠܝ ܐܘ ܡܪܝ ܦܛܪܐ . ܕܚܕܐ ܐܢܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܗܢܘܢ ܐܚܪܢܐ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܟ ܕܚܒܫ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪܬ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܘܥܠܡܐ ܥܒܕܐ ܗܘ ܕܝܠܗ. ܘܡܛܠ ܕܟܐܢܐ ܗܘ ܠܟܠܡܕܡ [ܠܟܠ ܡܕܡ] . ܘܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܥܒܪ̈ܘܗܝ ܦܪܥ ܐܡܿܬܝ ܕܗܘ݀ ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܐܬܝܬ ܘܐܡܪܬ ܕܥܠ ܬܚܘܝܬܐ ܗܟܝܠ ܕܥܠ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܐܘ ܩܠܡܣ [ܩܠܝܡܝܣ] ܚܒܝܒܝ ܪ̈ܒܘܬܐ pb. 18 ܕܡ̈ܠܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܡܙܕܟܝܢ ܗܟܢܐ ܕܠܗܼܢܘܢ ܕܨܒܝܢ ܕܢܚܘܢ ܡܐ ܕܢܒܝܐ ܫܪܝܪܐ ܐܬܝܕܥ ܠܗܘܢ ܦܟܢܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܬܘܒ ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܠܗܘܢ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܟܕ ܐܓܠܥܬ݀ ܠܝ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܕܢܒܝܐ [ܢܒܝܐܼ.] ܒܟܠܗ [ܒܟܘܠܗܿ] ܬܚܘܝܬܐ ܣܡܟܬ ܘܫܪܪܬܝܗܝ ܠܪܥܝܢܝ ܘܟܕ ܐܬܒܝܢܬ ܗܟܝܠ ܕܗܕܐ ܗܝ ܐܝܬܝܗ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܫܪܪܐ ܒܪܫܥܬܗ [ܒܪ ܫܥܬܗ] ܦܢܝܬ ܦܬܓܡܐ ܕܫܦܝܪ ܐܡܪܬ ܐܘ ܦܛܪܐ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܟܝܠ ܐܓܥܠ ܠܝ ܐܝܟ ܕܠܝܕܘܥܐ ܡܗܝܡܢܐ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܗ ܠܢܒܝܐ ܕܫܪܪܐ ܫܦܪ [ܫܦܪܘ] ܕܠܗ ܒܠܚܘܕ ܐܗܝܡܢ ܫܡܠܝܬܢܝ ܠܗܝ ܕܝܢ ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܢ ܕܘܡܝܐ ܗܝ ܕܒܕܡܘܬ ܡܛܥܝܢܐ ܠܒܟܐ ܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܛܪܝܗܿ ܕܠܗܘܢ ܥܠ ܢܒܝܘܬܐ ܗܝ ܕܠܐ ܛܥܝܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܓܙܪܬ ܕܬܓܠܐ ܘܟܕ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܐܡܪܬ ܠܟ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܫܬܘܕܝܬ ܠܝ ܕܬܐܡܪ ܐܦ ܗܝ ܬܫܥܝܬܐ ܫܦܝܬܐ [ܘܫܦܝܬܐ] ܘܦܫܛܬܐ ܕܠܐ ܛܥܝܐܼ ܘܬܘܒ ܥܠ ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܒܙܒܢܗ ܬܬܠ ܠܝ ܿ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܫܬܥܝܬ ܠܝ ܒܦܣܝܩ̈ܬܐ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܡܢ ܫܘܪܝܗ ܕܥܠܡܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܝܘܡܢܐ ܕܐܝܟܢ ܗܘܝ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܗܢܝܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܐܢ ܨܒܝܬ [ܨܒܐ ܐܢܬ] ܕܐܝܟܢܐ ܥܗܕ ܐܢܐ ܠܗܝܢ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܡܪ ܀ ܀ ܀

20

ܒܪܫܝܬ ܟܕ ܥܒܕ ܐܠܗܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ pb. 19 ܐܝܟ ܚܕ ܒܝܬܐ ܛܠܠܐ ܗܢܐ ܕܗܘܐ ܡܢ ܓܘܫ̈ܡܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܠܗܢܘܢ ܕܠܓܘ ܡܢܗ [ܡܢܗܘܢ] ܐܚܫܟ . ܘܗܘ ܗܢܐ ܒܢܘܗܪܐ ܗܘ ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܕܢܚ . ܐܝܟ ܠܐ ܡܕܡ ܐܬܒܠܥ ܿ ܘܟܢ ܟܕ ܗܘ ܚܫܘܟܐ [ܚܘܫܒܐ] ܠܠܝܐ ܐܬܚܫܒ ܗܘ ܢܘܗܪܐ ܕܐܬܩܪܝ [ܐܬܩܪܝ] ܐܝܡܡܐ ܘܒܡܨܥܬ ܡܝ̈ܐ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܕܠܓܘ ܗܘܘ ܐܪܩܝܥܐ [ܪܩܝܥܐ] ܡܬܚ ܡ̈ܝܐ ܩܒ̈ܝܥܐ . ܘܒܕܡܘܬ ܣܝܿܓܐ ܥܒܕ ܫܘܫܡܝܐ ܫܡܗܗܿ ܘܒܫܡܐ ܡܩܫܐܐ [ܡܩܫܝܫܐ] ܝܩܪ ܐܢܘܢܿ ܗܘ ܗܟܝܠ ܗܢܐܼ ܚܘܕܪܐ ܡܬܝܚܐ ܟܠܗ ܕܕ ܒܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܿ ܒܪܫܥܬܗ [ܒܪ ܫܥܬܗ] ܠܬܪܝܢ ܐܬܪܗܘܢ ܦܠܗ. ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܦܘܠܓܗ ܓܕܫܬ ܗܕܐ . ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܐܬܪܐ ܗܘ ܕܠܥܠ ܡܥܡܪܐ ܠܡܠܐܟ̈ܐ ܢܗܘܐ . ܘܗܘܿ ܕܠܬܚܬ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܬ [ܠܒ̈ܢܝܢܫܐ] ܢܬܝܗܒ ܘܟܢ ܡ̈ܝܐ ܗܢܿܘܢ ܩܘܝܘ [ܕܩܘܝܘ] ܠܬܚܬ ܒܨܒܝܢܗ ܕܦܩܘܕܐ [ܕܗܘܘ] ܠܦܥܪ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܫܪܟܘ ܘܐܬܟܢܫܘ ܘܗܟܢܐ ܐܬܚܙܝܬ ܐܪܥܐ ܝܒܝܫܬܐ ܘܟܢܘܫܝܐ ܕܡ̈ܝܐ ܐܬܩܪܝ ܝܡ̈ܡܐ ܘܐܪܥܐ ܗ݀ܝ ܕܐܬܚܙܝܬ ܢܨܒ̈ܬܐ ܐܦܩܬ ܘܡܒ̈ܘܥܐ ܘܡܪܕܝܬܐ ܕܢܗܪ̈ܘܬܐ ܥܠ ܛܘܪ̈ܐ ܒܬܚܘܡܝ̈ܗܘܢ ܚܘܝܬ ܐܝܟܢܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܗܢܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܥܘܡܪܐ ܢܫܬܟܚ ܠܗܘܢ ܕܥܗܢ ܘܗܟܢܐ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܫܟܚ ܕܢܥܒܕ ܒܗ ܗܘ ܡܐ ܕܗܘ ܨܒܐ ܕܢܗܘܐ . ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܐܘ [ܐܘ] ܛܒܬܐ ܐܘ ܒܝܫܬܐ . ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢܼ ܒܟܘ̈ܟܒܐ ܨܒܬ ܐܢܘܢ ܠܫܡܝܐ ܿ ܘܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܥܒܕ ܕܢܢܗܪܘܢ ܚܕ ܒܠܠܝܐ ܘܐܚܪܢܐ ܒܐܝܡܡܐ . ܟܕ ܐܦ ܡܒܕܩܝܢ ܗܢܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܘܗܢܝܢ ܕܥܬܝܕ݀ܢ ܘܗܿܢܝܢ ܕܙܒܢܐ ܘܗܢܝܢ ܕܠܥܠܡ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܒܐܬܘ̈ܬܐ [ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ] ܘܒܙܒ̈ܢܐ ܘܠܥ̈ܕܢܐ ܗܘܘ ܘܠܟܠ ܐܢܼܐ ܡܬܚܙܝܢ ܿ ܘܡܢ ܚܦ̈ܝܛܐ ܕܝܢ ܡܬܝܕܥܝܢ ܿ ܘܟܡܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܡܢ ܡܝ̈ܐ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܢܦܩܢ ܦܩܕ ܘܦܪܕܝܣܐ ܥܒܕ ܗܘ ܕܕܘܟܬܐ ܕܥܘܕܪ̈ܢܐ [ܕܥܘܕܢܐ] ܫܡܗܗܿ. ܘܒܬܪ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܥܒܕܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ [ܠܒܪܢܫܐܿ .] ܗܘ ܕܡܛܠܬܗ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܩܕܡ ܛܝܒ ܿ ܗܘܿ ܕܕܡܘܬܐ [ܕܕܡܘܬܗ] ܐܝܬܝܗܿ ܡܩܫܫܬܐ ܘܒܥܠܬܗ ܟܘܠ ܡܕܡ ܢܣܒ ܒܛܝܒܘܬܐ ܿ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܠܬܫܡܫܬܗ ܘܠܥܘܡܪܗ ܗܘܝ ܘܐܬܦܪܫ ܿ ܟܕ ܗܟܝܠ ܐܫܬܠܡ ܟܠ ܡܕܡ ܕܒܫܡܝܐ . ܘܒܐܪܥܐ ܘܒܡ̈ܝܐ ܘܣܓܝܘ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ݀ ܘܗܘܐ ܕܪܐ ܕܬܡ̈ܢܝܐ ܐܢܫܐ ܟ̈ܐܢܐ ܒܕܡܘܬ [ܕܒܕܡܘܬ] ܡܠܐܟܐ ܚܝܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܫܘܦܪܐ ܕܢܫ̈ܐ . ܥܘܡܪܗܘܢ ܩܕܡܝܐ ܛܠܡܘ ܘܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܐܬܚܫܚܘ. ܘܕܟܠ ܡܕܡ ܕܢܥܣܪܘܢ [ܢܣܥܪܘܢ] ܕܠܐ ܒܘܝܢܐ ܐܬܢܦܩܘ ܿ ܘܗܢܘܢ ܗܢܘܢ ܕܩܒܠܘ ܒܝܘܒܠܐ ܕܗܘܘ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܗܕܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܒܝܫܬܐ ܢܣܥܪܘܢ ܩܒܠܘ ܿ ܗܢܘܘܢ ܕܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܐܢܫܐ [ܒ̈ܢܝܢܫܐ] ܒܡܕܡ pb. 20 ܒܕܘܚܠܐ ܘܒܡܕܡ ܒܦܝܣܐ ܕܢܚܛܘܢ ܥܠ ܗܘ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܫܕܠܘ݀ ܘܡܢܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܒܕܪܐ ܕܬܫ̈ܥܐ ܐܬܝܠܕܘ ܓܢܒܪ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܡܫܡܗܝܢ ܡܢ ܥܠܡ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܬܢܝܢ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢ ܫܘ̈ܥܝܬܐ ܕܝܘܢ̈ܝܐ ܐܠܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘܼ. ܘܠܛܘܪ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܕܡܝܢ ܗܘܘ ܒܪܒܘܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܓܪ̈ܡܝܗܘܢ ܠܐܬܐ݀ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܕܘܟܝܢ ܕܘܟ̈ܝܢ ܣܝܡܝܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܢܘܢ ܕܒܙܒܢ ܐܚܪܝܢ [ܐܚܪܢ] ܐܡܪܬ ܠܟ. ܘܥܠܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ [ܕܗܢܘܢ] ܒܛܝܠܘܬܗ ܟܐܢܬܐ ܕܐܠܗܐ ܛܘܦܢܐ ܐܝܬܝܬ ܘܥܠܡܐ ܒܛܘܦܢܐ ܡܬܕܟܐ ܗܘܐ݀ ܘܟܘܠ [ܘܟܠ] ܡܕܡ ܐܝܟ ܬܗܘܡܐ ܗܐܘ ܗܘܐ . ܘܣܘܓܐܗܘܢ [ܘܣܝܿܓܗܘܢ] ܕܪ̈ܫܝܥܐ ܐܒܕ ܗܘܐ . ܘܗܘ ܕܝܢ ܚܕ ܟܐܢܐ ݀ ܕܒܗܘ ܙܒܢܐ ܐܫܬܟܚ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܢܘܚ ܒܩܒܘܬܐ ܥܡ ܬ̈ܠܬܐ ܒ̈ܢܘܗܝ ܘܢܫ̈ܝܗܘܢ ܐܝܬܘܙܒ ܿ ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܘܢܝܗܘܢ ܕܡ̈ܝܐ ܥܡ ܚܝܘ̈ܬܐ ܗܢܝܢ ܕܥܡܗ ܥܠ܇ ܘܥܡ ܙܪ̈ܥ ܢܦܩ ܘܒܥܠܬ ܥܡܪ . ܒܕܪܐ ܕܝܢ ܕܬܪܥܣܪ ܒܒܘܪܟܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܟ ܐܢܘܢ ܫܪܝܘ ܕܢܣܓܘܢ ܘܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐ ܢܣܒܘ ܕܠܐ ܢܛܥܡܘ݀ܢ ܕܡܐ ܿ ܐܦ ܓܝܪ ܡܠ ܗܕܐ ܛܘܦܢܐ ܗܘܐ ܗܘܐ . ܘܒܕܪܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬܥܣܪ [ܕܬܪ̈ܥܣܪܼ݀] ܡܢ ܒ̈ܢܘܗܝ ܕܢܘܚ ܗܘܿ ܡܨܥܝܐ ܠܘܩܕܡ ܨܥܪ ܠܐܒܘܗܝ. ܘܠܥܒܕܘܬܐ ܐܬܠܝܛ ܙܪܥ ܕܡܢܗ ܘܟܕ ܐܚܘܗܝ ܩܫܝܫܐ ܢܣܒ ܒܦܨܬܐ ܡܢܬܐ ܕܡܨܥܬܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܕܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܐܬܪܐ ܕܝܗܕܐ ܿ ܘܗܘ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ ܡܢܬܐ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܐܬܪܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܿ ܘܗܘ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ ܡܢܬܐ ܡܕܢܚܝܬܐ ܢܣܒ ܿ ܘܠܗ ܡܢܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܒܦܨܬܗܿ ܡܛܬܗ ܿ ܘܒܕܪܐ ܕܝܢ ܕܐܪܬܥܣܪ ܐܢܫ ܡܢ ܗܘ ܙܪܥܐ ܕܐܬܠܝܛ ܩܕܡܝܐ . ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܚܪܫܘܬܐ ܥܠܬܐ ܒܢܐ [ܒܥܐ] . ܘܠܕܝܘ̈ܐ ܐܝܩܪܐ ܕܕܡܐ ܦܠܓ ܘܒܪܕܐ ܕܝܢ ܕܚܡܫܬܥܣܪ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܠܩܘܕܡ ܣܓܕܘ ܠܢܘܪܐ . ܘܥܒܕܘ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܥܕܡܐ ܠܗܝܕܝܢ ܚܕ ܠܫܢܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܥܒܪܝܐ ܪܚܝܡ ܠܐܠܗܐ . ܘܒܕܪܐ ܕܝܢ ܕܫܬܬܥܣܪ ܫܩܠܘ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܘܠܕܘ̈ܟܝܬܐ ܕܒܦ̈ܨܐ ܕܐܒ̈ܗܝܗܘܢ ܐܬܘ ܘܥܠ ܫܡ̈ܗܬܗܘܢ ܠܗܝܢ ܠܕܘ̈ܟܝܬܐ ܫܡܗܘ ܿ ܘܕܒܪܐ ܕܝܢ ܕܫܒܬܥܣܪ ܕܢܡܪܘܕ [ܢܡܪܘܕ] ܩܕܡܝܐ ܒܒܒܠ ܐܡܠܟ . ܘܡܕܝܢܬܐ ܒܢܐ . ܘܡܢ ܬܡܢ ܠܦܪܣ ܫܢܝ . ܘܠܗܘܢ ܠܗܢܘܢ ܕܢܣܓܕܘܢ ܠܢܘܪܐ ܐܠܦ . ܘܒܕܪܐ ܕܝܢ ܕܬܡܢܬܥܣܪ ܡ̈ܕܝܢܬܐ ܒܫܘܪ̈ܐ ܐܬܒܢܝ ܘܚܝ̈ܠܘܬܐ ܘܙܝ̈ܙܢܐ ܘܕܝ̈ܢܐ ܘܢܡ̈ܘܣܐ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܘ ܛܟܣܘ ܘܢܘ̈ܣܐ ܒܢܘ݀ [ܒܥܘ .] ܘܠܪ̈ܫܢܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗ̈ܐ ܣܓܕܘ ܿ ܘܒܕܪܐ ܕܝܢ ܕܬܫܬܥܣܪ ܒ̈ܢܝ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܗܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ ܐܬܬܠܝܛ [ܐܬܠܝܛ] ܿ ܐܪܦܝܘ ܬܚܘܡܐ ܕܐܪܥܗܘܢ ܒܦܨܬܐ ܓܝܪ ܡܢܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܢܣܒܘ ܘܠܗܢܘܢ ܕܡܢܬܐ ܡܨܥܬܝܐ ܡܛܬ ܐܢܘܢ ܠܡܕܢܚܐ ܥܕܡܐ ܠܦܪܣ [ܠܦܪܣܘ] ܛܪܕܘ݀ ܘܗܢܘܢ ܒܕܘܟ̈ܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܐܬܛܪܕܘ pb. 21 [ܕܐܬܛܪܕܘ] ܥܗܡܪܘ. ܘܒܕܪܐ ܕܝܢ ܕܥܣܪܝܢ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܫܥܐ [ܕܪ̈ܘܫܥܐܼ. ܕܪܘܫܥܐܼ.] ܠܘܩܕܡ ܒܡܘܬ ܢܦܫܗ ܒܪܐ ܩܕܡ ܐܒܘܗܝ ܡܝܬ݀ ܒܕܪܐ ܕܝܢ ܕܥܣܼܪܝܢ ܘܚܕ ܗܘܐ ܓܼܒܪܐ ܚܕ ܚܟܝܡܐ . ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܗܢܘܢ ܕܐܬܥܛܝܘ [ܕܐܬܛܪܕܘ] ܿ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܘܟܪܐ [ܒܘܟܪܗ] ܕܢܘܚ ܕܫܡܗ ܐܒܪ̈ܗܡ ܕܡܢܗ ܓܢܣܐ ܕܝܠܢ ܥܒܪ̈ܝܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܐܦ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܣܓܝܘ ܿ ܗܘ ܕܝܢܗܢܐ ܟܕ [ܟܕ] ܟܘܠܗ [ܟܠܗ] ܥܠܡܐ ܒܛܘܥܝܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܡܛܠ ܪܘܫܥܗ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܐܒܕ ܠܐ ܗܘܐ ܒܡ̈ܝܐ ܐܠܐ ܒܢܘܪܐ . ܘܟܕ ܗܝ ܡܚܘܬܐ ܡܢ ܣܕܘܡ ܫܘܪܝܐ ܢܣܒܬ ܗܘܬ ܿ ܕܥܠ ܟܠܗ [ܟܘܠܗ] ܥܠܡܐ ܬܥܒܪ ܗܘ ܒܝܕܥܬܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܒܚܘܒܗ ܕܠܘܬܗ ܕܒܗ ܝܬܝܪܐܝܬ ܫܦܪ ܠܗ ܠܟܠܗ [ܠܟܘܠܗ] ܥܠܡܐ ܕܠܐ ܢܐܒܕ ܦܪܩ ܿ ܘܒܫܘܪܝܐ ܕܝܢ ܥܡ ܟܠ [ܕܡܢ ܥܠܡ ܟܘܠ] ܐܢܫ ܒܛܘܥܝܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܟ̈ܠܕܝܐ ܘܡܢ ܛܟܣܗܘܢ [ܛܘܟܣܗܘܢ] ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܠܗܘ ܕܛܟܣ ܐܢܢ ܝܕܥ . [ܐܘܕܥ .] ܘܒܒܛܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܠܗ ܝܕܥ ܡܠܐܟܐ ܩܪܒ ܨܐܝܕܘܗܝ [ܨܐܕܘܗܼܝ .] ܘܐܣܗܕ ܠܗ ܥܠ ܓܒܝܘܬܗ ܕܐܪܥܐ [ܘܐܪܥܐ] ܗܝ ܿ ܕܠܓܢܣܗ ܡܬܚܝܒܐ [ܡܬܬܚܝܒܐ] ܗܘܬ ܿ ܠܐ ܗܘܐ ܕܢܬܠ ܿ ܐܠܐ ܢܦܪܘܥ [ܕܢܦܪܘܥ] ܘܢܦܢܐ ܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܀ ܀ ܀

22

ܠܗ ܗܟܝܠ ܠܐܒܪܗܡ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܪܒܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܿ ܐܝܟܢܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܗܝ ܕܠܐ ܡܕܓܠܐ . ܐܡܪܐ ܿ ܘܗܘ ܢܒܝܐ ܕܫܪܪܐ ܡܣܗܕ ܘܬܘܒ ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܒܢ ܐܚܪܝܢ ܡܢܝ ܕܝܠܝ ܬܚܘܝܬܗܝܢ ܐܬܐܡܪܬ ܠܟ . ܒ̈ܢܝܐ ܗܘܘ . ܠܗ ܬܪ̈ܝܢܿ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܫܡܥܐܝܠ [ܐܫܡܥܝܠ] ܒܬܪܟܢ ܐܬܩܪܝ ݀ ܘܗܘ ܐܚܪܢܿܐ ܐܠܝܥܙܪ ܕܡܢܗܘܢ ܫܪ̈ܒܬܐ ܕܥܪ̈ܒܝܐ ܘܕܦܪ̈ܣܝܐ ܣܓܝ ܘܕܡܢܗܘܢ [ܘܡܢܗܘܢ] ܕܝܢ ܐܦ ܥܡ ܒܪ̈ܟܡܐ ܐܬܚܠܛܘ݀ ܕܫܒ̈ܒܝܗܘܢ ܗܘܘ݀ ܘܐܦ ܡܢ ܗܘ ܕܝܢ ܕܒܐܪܒܝܐ ܥܡܪ ܐܢܫܝܢ ܡܢ ܝ̈ܠܕܬܗ ܠܡܨܪܝܢ ܐܬܒܕܪܘ ܕܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܐܢܫܝܢ ܗܿܢܕܘܝܐ ܘܡܨܪ̈ܝܐ pb. 22 ܓܙܝܪ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܬܕܟ̈ܝܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܕܟܡܝܢ . ܐܦܢ ܗܘ [ܓܝܪ] ܢܘܓܪܐ ܕܙܒܢܐ ܠܐܢܫܝܢ ܡܢܗܘܢ ܫܦܝܪܘܬܐ ܕܕܘܟܝܗܘܢ ܠܪܫܥܐ [ܠܪܘܫܥܐ] ܫܚܠܦ݀ ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܘ ܗܢܐ ܕܒܙܒܢܐ ܠܐ ܝܕܥܬܗ ܬܪܝܢ ܒ̈ܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ݀ ܟܕ ܗܘܐ ܒܕܝܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܥܐ ܡܛܠ ܕܟܐܢܐ ܗܘܐ . ܕܡܢ ܣܪܐ ܗܝ ܕܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܢܡܘܣܐܝܬ ܐܢܬܬܗ ܗܘܬ . ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܥܩܪܬܐ ܒܪܐ ܢܗܘܐ [ܗܘܐ] ܠܗܿ . ܘܐܬܗܝܒ ܠܗܿ ܗܘ ܕܐܝܣܚܩ ܩܪܝܗܝ ܿ ܘܐܝܣܚܩ ܐܘܕܠ ܠܝܥܩܘܒ ܿ ܘܝܥܩܘܒ ܠܬܪܥܣܪ ܿ ܘܬܪܥܣܪ ܠܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܟܦܢܐ ܗܘܐ ܗܘܐ . ܐܬܘ ܟܠܗ ܥܘܡܪܗܘܢ ܠܡܨܪܝܢ . ܘܒܓܘ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ ܒܒܘܟܪܬܐ ܘܒܡܘܠܟܢܐ ܕܐܠܗܐ ܣܓܝܘ ܿ ܘܡܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܒܒܝܫܘܬܐ ܡܬܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܿ ܟܕ ܕܝܢ ܐܠܝܨܝܢ ܗܘܘ. ܐܬܐ ܠܘܬܗܘܢ ܢܒܝܐ ܕܫܪܪܐ ܡܘܫܐ . ܘܡܨܪ̈ܐ ܛܠܘܡ̈ܐ ܕܠܐ ܫܒܩܘ ܠܥܡܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܕܢܦܘܩ ܘܢܐܙܠ ܠܐܪܥܐ ܕܐܒܗ̈ܘܗܝ ܣܡ ܒܪܫܗܘܢܿ ܘܒܡܚܘ̈ܬܐ ܥܣܪ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܢܓܕ ܐܢܘܢ . ܘܗܟܢܐ ܠܗܘ ܥܡܐ ܕܪܚܝܡ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܐܦܩ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܢܫܢ ܕܦܫܘ ܿ ܡܨܪ̈ܝܐ ܥܡ ܡܠܟܗܘܢ ܕܠܗ ܒܥܘܠܘܬܐ ܫܠܡܝܢ ܗܘܘ ܿ ܢܦܩܘ ܘܐܕܪܟܘ ܠܥܒܪ̈ܝܐ .ܘܚܒܫܘ ܐܢܘܢ ܒܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܕܟܪܥܐ ܕܝܡܐ . ܘܒܣ̈ܝܦܐ ܠܟܠܗܘܢ ܕܢܚܪܒܘܢ ܨܒܘ ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܨܒܘ ܗܘܘ ܕܢܩܪܒܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܿ ܗܘ ܢܒܝܐ ܒܨܠܘܬܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܠܝܡܐ ܦܠܓ݀ ܘܠܬܪ̈ܬܝܢ ܡܢ̈ܘܬܐ ܥܒܕܗ ܕܢܬܦܪܫ ܘܗܟܢܐ ܗܘ ܥܡܐ ܥܒܪ݀ ܘܟܢܫܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܒܡܪܚܘܬܗ݀ ܟܠܗ ܥܠ ܒܬܪܗܘܢ ܘܡܝܬ ܿ ܟܕ ܓܝܪ ܐܚܪܝܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܣܠܩ ܗܘܐ . ܐܚܪܝܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܢܚܬ݀ ܘܗܟܢܐ ܝܡܐ ܗܘ ܕܐܬܩܒܥ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܗܘ ܕܦܠܓܗ ܠܟܝܢܗ ܩܕܡܝܐ ܐܫܬܦܥ ܘܡܨܪ̈ܝܐ ܕܪܕܦܘ ܩܒܠܘ ܒܗ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ . ܀ ܀ ܀

23

ܗܘ ܗܟܝܠ ܡܘܫܐ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܗܘ ܕܟܠ ܡܕܡ ܝܕܥ ܠܪ̈ܒܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܠܡܕܒܪܐ ܐܝܬܝ . ܘܐܘܪܚܐ ܗܝ ܩܠܝܠܬܐ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ ܠܝܗܘܕܐ ܡܝܬܝܐ ܐܪܦܝ . ܘܠܡܕܒܪܐ ܐܪܝܟܐ ܕܒܪ ܐܢܘܢܿ. ܐܝܟܐ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܕܪܕܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܗܢܝܢ ܕܒܨܪܝܢ ܒܥܝܕܐ ܣܓܝܐܐ ܕܢܘܗܪܗ ܕܙܒܢܐ. ܐܬܬܘܣܦ ܠܗܘܢ ܿ ܐܚܪܢܐ ܙܒܢܐ ܕܥܠ ܣܝܡ ܢܡܘܣܐ ܢܚܠ ܘܢܡܙܓ ܘܢܫܟܚ ܕܢܫ ܐܢܘܢܿ ܣܟܐ ܗ ܠܛܘܪܐ ܕܫܝܢܐ ܐܬܘ . ܘܒܒܢܬ ܩ̈ܠܐ ܫܡ̈ܝܢܝܬܐ ܢܡܘܣܗ ܕܐܠܗܐ ܫܡܥܘ ܒܦܘܩ̈ܕܢܐ ܟܠܗܘܢ ܥܣܪܐ ܕܒܗܘܢ ܩܕܡܝܐ ܗܢܘ ܕܟܕ ܠܗ ܠܢܡܘܣܐ ܢܛܪܝܢ ܕܡܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܣܓܕܬܐ ܠܐ ܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢܿ ܘܟܕ ܡܫܘܐ ܕܝܢ ܠܛܘܪܐ ܫܢܝ . ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܗܢܘܢ ܟܢܫ̈ܐ ܕܚܙܘ ܠܡܨܪܝܢ ܕܒܥܣܪ ܡܪܕܘܢ ܐܬܣܝܡ ܒܪܫܗ ܿ ܘܒܝܡܐ ܕܐܬܦܠܓ ܒܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܥܒܪܘ . ܘܡܢܢܐ ܫܡܝܢܐ ܚܠܦ ܠܚܡܐ ܢܣܒܘ ܘܡܢ ܟܐܦܐ pb. 23 ܕܢܩܝܦܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܡ̈ܝܐ ܐܫܬܝܘ ܗܢܘܢ ܕܒܚܝܠܐܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗܘܢ ܛܥܡܗܘܢ ܡܫܬܚܠܦ ܗܘܐ . ܘܬܘܒ ܪܕܝܢ ܗܘܘ ܬܚܝܬ ܙܘܢܐ ܕܒܢܘܪܐ ܘܐܣܛܘܢܐ ܕܥܢܢܐ ܒܐܝܡܡܐ ܡܛܠ ܫܡܐ . ܡܛܠ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܿ ܘܒܠܠܝܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܚܫܘܟܐ ܐܣܛܘܢܐ ܕܢܘܪܐ ܡܢܗܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢܿ ܟܕ ܐܫܬܘܚܪ ܡܘܫܐ ܗܢܘܢ ܒܕܡܘܬܗ ܕܗܘ ܦܬܟܪܐ ܕܒܡܨܪܝܢ ܕܡܬܩܪܐ ܐܦܝܣ ܕܡܘܬܐ ܕܕܗܐ ܥܒܕܘ ܿ ܠܗ ܣܓܕܘ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܢܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܿ ܥܝܕܗܘܢ ܗܘ ܒܝܫܐ ܡܢ ܠܒܗܘܢ ܕܢܕܚܘܢ ܘܢܪܚܩܘܢ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܿ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܘܫܐ ܟܕ ܢܚܬ ܡܢ ܛܘܪܐ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܿ ܐܘܪܚܐ ܗܝ ܩܠܝܠܬܐ ܐܝܟ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܿ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ ܠܝܗܘܕܐ ܡܝܬܝܐ ܐܪܦܝ . ܘܒܡܕܒܪܐ ܗܘ ܐܪܝܟܐ ܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܿ ܒܙܒܢܐ ܕܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ . ܒܝܫ̈ܬܐ ܗܢܝܢ ܕܡܢ ܥܝ̈ܕܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܒܙܒܢܐ ܐܪܝܟܐ ܒܡܨܪܝܢ ܐܬܬܘܣܦ ܠܗܘܢܿ ܐܚܪܢܐ ܙܒܢܐ ܕܥܡ ܣܝܡ ܢܡܘܣܐ ܢܥܘܠ ܘܢܡܙܓ݀ ܘܢܫܟܚ ܕܢܫܚܠܦ ܐܢܘܢ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܘܐܦ ܡܘܫܐ ܟܕ ܢܚܬ ܡܢ ܛܘܪܐ ܕܣܝܢܐ [ܕܣܝܢܝ] . ܘܚܙܝܗܝ ܠܗܘ ܣܘܪܚܢܐ ܐܝܟ ܪܒ ܒܝܬܐ ܿ ܛܒܐ ܘܡܗܝܡܢܐ ܿ ܐܬܒܝܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܥܡܐ ܗܘ ܟܠܗ ܕܚܫܐ [ܕܚܝܐ] ܕܚܘܒ̈ܐ ܕܣܓܕܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܕܢܘܓܪܐ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܗܘܐ ܒܗ ܿ ܕܡܢ ܬܪܒܝܬܐ ܒܝܫܬܐ ܕܥܡ ܡܨܪ̈ܝܐ ܐܬܬܘܣܦ ܠܗ ܕܠܝܠܐܝܬ ܢܣܬܦܩ ܡܢܗ ܘܢܒܛܠ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦܣ ܠܗܘܢ ܕܢܕܒܚܘܢ݀ ܒܫܡܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܢܥܒܕܘܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢܿ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܢ [ܕܐܦ] ܦܠܓܗ ܕܗܢܐ ܚܫܐ ܢܫܟܚ ܕܢܬܦܣܩ ܘܢܒܛܠ݀ ܘܥܠ ܕܝܢ ܬܘܪܨܐ [ܬܨܘܪܐ] ܕܗܘ [ܗܘ ܕܗܘ] ܦܠܓܐ ܐܚܪܢܐ ܒܙܒܢ ܐܚܪܝܢ ܒܝܕ ܐܚܪܢܐ ܐܝܟ ܕܙܕܩ ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܢܗܘܐ . [ܗܘܐ .] ܒܗܝ ܕܐܡܪ ܢܒܝܐ [ܕܢܒܝܐ] ܢܩܝܡ ܠܟܘܢܿ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ ܐܟܘܬܝ ܿ ܠܗ ܫܡܥܘ ܒܟܠ ܡܕܡ . ܘܟܠ ܡܢ ܕܠܐ ܢܬܛܦܝܣ ܠܗ ܒܡܘܬܐ ܢܡܘܬ. ܓܠܝܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܠܒܐܕܢܐ ܗܘ ܢܦܫܗ ܝܗܒ ܿ ܘܥܡ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܝܢ ܐܦ ܕܘܟܬܐ ܦܪܫ ܠܗܘܢܿ ܕܒܗ ܒܠܚܘܕ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܗܘܢܿ ܕܕܒ̈ܚܐ ܢܥܒܕܘܢ ܿ ܗܕܐ ܕܝܢ ܟܘܠܗ ܕܐܬܦܪܣ ܠܗܘܢܿ ܡܛܠ ܕܐܡܬܝ ܕܢܐܬܐ ܗܘ ܕܥܗܢ ܕܒܗ ܢܫܟܚܘܢ ܕܢܫܡܥܘܢ [ܘܢܫܡܥܘܢ] ܕܐܠܗܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܨܒܐ ܘܠܐ ܒܕܒ̈ܚܐ . ܗܝܕܝܢ ܢܒܝܐ ܗܘ ܕܗܠܝܢ ܐܡܪ [ܐܡܪܘ] ܠܗܘܢ ܢܫܬܕܪ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܗ ܡܗܝܡܢܝܢ ܒܚܟܡܬܐܕܐܠܗܐ ܠܕܘܟܬܐ ܚܣܝܢܬܐ ܕܐܪܥܐ ܐܝܟ ܕܠܚܝ̈ܐ ܢܬܕܒܪܘܢ . ܘܘܢܬܛܪܘܢ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܩܪܒܐ ܗܘ ܕܒܬܪ ܟܢ [ܕܒܬܟܢ .] ܥܠ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܦܘܠܓܗܘܢ ܠܐܒܕܢܗܘܢ ܐܬܐ ܥܠܝܗܘܢܿ ܗܘ ܗܢܐ ܕܝܢ [ܕܝܢ ܗܢܐ] ܩܪܒܐ ܠܐ ܗܘܐ ܬܟܝܒܐܝܬ ܘܡܢ ܫܠܝܐ ܗܘܐ ܿ ܐܠܐ ܘܐܦ pb. 24 ܩܕܡ ܡܐܬܝܬܗ ܗܘ [ܕܗܘ] ܢܒܝܐ [ܕܢܒܝܐ] ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܐܬܐ ܡܛܠ ܒܘܛܠܐ ܕܕܒ̈ܚܐ ܙܒ̈ܢܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܐܠܗܐ ܐܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܗܘ ܩܪܒܐ ܿ ܘܒܫܒܝܐ ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܿ ܘܠܥܡܐ [ܘܠܥܡܐ] ܐܚܪܢܐ ܡܫܬܢܝܢ [ܡܫܬܠܡܝܢ] ܗܘ . ܡܛܠ ܕܡܟܝܠ ܗܘ ܝܕܘܟܬܐ ܠܝܬ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܕܒܗ ܗܘ ܣܐܡ ܢܡܘܣܐ ܕܢܕܒܚܘܢ ܐܦܣ ܠܗܘܢ ܠܗ [ܘܠܗ] ܠܢܡܘܣܐ ܟܕ ܠܐ [ܕܠܐ] ܕܒ̈ܚܐ ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܡܬܦܢܝܢ ܘܡܬܦܪܩܝܢ ܗܘܘ݀ ܘܗܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܙܒ̈ܢܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢܿ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܢܬܒܝܢܘܢ ܕܟܕ ܠܢܡܘܣܐ ܕܠܐ ܕܒ̈ܚܐ ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ݀ ܡܬܦܪܩܝܢ ܗܘܘ݀ ܘܡܐ ܕܝܢ ܕܠܐܬܪܗܘܢ ܐܬܘ ܗܘܘ݀ ܟܕ ܕܒ̈ܚܐ ܡܕܒܚܝܢ ܗܘܘ ܿ ܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܬܕܝܢ ܡܢܗ ܿ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܠܘܢ ܕܬܘܒ ܠܐ ܢܕܒܚܘܢܿ ܘܗܝ ܗܕܐ ܐܘܚܪܘ ܕܢܕܥܘܢ ܘܛܒ ܠܙܥܘܪ̈ܐ ܗܘ ܗܘܬ݀ ܘܟܕ ܐܦ [ܘܐܦ] ܝܕܥܬܗܘ ܕܗܢܘܢ ܙܥܘܪ̈ܐ ܡܬܛܥܡܐ [ܡܬܥܡܛܐ] ܗܘܬ . ܡܢ ܟܢܫ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܪ̈ܢܝܢ ܗܘܘ݀ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܿ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܢܒܚܪܘܢ ܿ ܕܠܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܢܦܪܫܗܘܢ ܘܢܬܒܝܢܘܢ ܐܝܬܝܗܿ ܕܟ̈ܢܫܐ ܿ ܘܗܕܐ ܕܝܢ ܕܒܪܥܝܢܐ ܢܬܒܝܢܘܢ ܕܙܥܘܪ̈ܐ ܀ ܀ ܀

26

ܟܕ ܗܟܝܠ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܗܟܢܐ ܐܬܪܚܩ [ܐܬܚܼܪܩ] ܗܘܝ ܿ ܗܘ ܗܘ ܢܒܝܐ ܛܒܐ ܐܬܚܙܝ ܿ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܣܥܪ ܘܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܗܘ ܥܡܐ ܥܬܝܩܐ ܗܝܡܢ . ܟܕ ܗܐ ܡܩܕܡ ܡܥܬܕ ܗܘܐ ܕܢܗܝܡܢ . ܐܝܬ ܓܝܪ ܐܢܫܝܢ ܗܢܘܢ ܕܕܘܝܢ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ . ܕܐܦܠܐ [ܕܐܦ ܠܐ] ܠܛܒܐ ܐܦܠܐ [ܘܐܦ ܠܐ] ܠܒܝܫܐ . ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܨܒܝܢ ܕܢܗܝܡܢܘܢ݀ ܐܠܐ ܥܡ ܗܕܐ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܕܢܨܥܪܘܢ ܒܝܕ ܥ̈ܠܠܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܟܚܝܢ ܠܐ ܡܬܚܒܢܢܝܢ ܿ ܘܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܠܥܒ̈ܐ ܘܕܝܘ̈ܢܐ ܩܪܝܢ ݀ ܘܗܢܘܢ ܟܘܠܗ ܡܫܟܚܐ ܒܝܫܘܬܐ ܕܬܣܒ ܙܟܘܬܐ ܥܠ ܒܝ̈ܫܐ ܿ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܠܘ ܠܐ ܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܕܪܬ ܠܗܢܘܢ ܕܫܪܪܐ ܡܚܒܝܢ . ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܦ ܗܢܘܢ ܛܥܘ ܗܘܘ ܿ ܠܢ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܓܠܐ ܠܢ . ܗܘ ܕܟܕ ܐܬܐ ܠܘܩܕܡ ܠܢ ܠܬܪܥܣܪ ܓܒܐ ܕܢܗܘܐ ܫܠܝ̈ܚܐ . ܘܟܢ ܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܓܒ̈ܝܐ ܿ ܕܐܦܢ ܗܟܢܐ ܒܝܕ ܕܡܘܬܐ ܢܬܒܝܢܘܢ ܟܢܫ̈ܐ ܕܗܢܘ ܗܘ ܕܡܢ ܡܫܐ ܩܕܡ ܐܬܟܪܙ ܢܒܝܐ ܕܐܬܐ ܿ ܐܠܐ ܟܒܪ ܡܢܝܢܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܕܠܝܠܐ ܗܝ ܕܢܥܒܕ ܐܬܘܿܬܐ ܕܝܢ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗܢܝܢ ܕܥܒܕ ܒܡܐܬܝܬܗ ܐܢܫ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܥܒܕ [ܢܥܒܕ] ܡܘܫܐ ܓܝܪ ܒܡܨܪܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܥܒܕ ܘܗܘ ܢܒܝܐ ܕܐܟܘܬܗ ܩܡ ܐܬܘ̈ܬܐ ܥܒܕ ܒܗ ܿ ܒܥܡܐ ܘܟܘܠ ܟܘܪܗܢ ܪܕܦ ܘܚܿܝܐ ܕܠܥܠܡ ܣܒܪ ܘܡܢ ܣܟܠܘܬܗܘܢ ܕܝܢ ܒܝܫܬܐ ܕܒܝ̈ܫܐ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܙܩܝܦܐ ܐܝܬܝܘ ܥܠܘܗܝ ܕܐܦ ܗܝ ܗܕܐ ܒܚܝܠܗ ܕܝܠܗ ܠܛܒܬܐ ܘܠܫܦܝܪܬܐ ܫܚܠܦܗܿ݀ ܥܡܗ ܓܝܪ ܕܚܫܗ ܿ ܗܢܐ [ܕܗܢܐ.] ܟܘܠܗ [ܟܠܗ] ܥܠܡܐ ܚܫ ܿ ܐܦܼ ܓܝܪ ܫܡܫܐ ܚܫܟ ܘܟ̈ܘܟܒܐ ܐܫܬܓܫܘ ܘܝܡܐ ܐܬܕܠܚ ܘܛܘܪܐ ܐܫܬܪܝܘ ܘܩܒܪ̈ܐ ܐܬܦܬܚܘ ܘܐܦ̈ܝ ܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ ܐܨܛܪܝ ܕܐܝܟ ܕܒܐܒܠܐ ܕܥܠ ܚܘܪܒܗܿ ܕܕܘܟܬܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܐܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܗܠܝܢ ܗܟܿܝܠ ܟܠܗ ܥܡܐ ܐܬܙܝܥ [ܐܬܬܙܝܥ] ܗܘܐ ܿ ܘܥܠ ܫܘܐܠܐ ܕܥܠܝܗܿ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܐܬܐܠܨ . pb. 26 ܗܘܐ ܕܢܐܬܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܢܫܝܢ ܟܕ ܟܘܠܗ [ܟܠܗ] ܥܠܡܐ [ܥܡܐ ܥܠܡܐ] ܐܬܙܝܥ [ܐܬܬܙܝܥ] ܕܝܠܗܘܢ ܪܥܝܢܗܘܢ ܿ ܥܠ ܫܘܐܠܐ ܕܗܕܐ ܠܐ ܐܬܙܝܥ ܿ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܙܕܩ ܗܘܐ ܛܠ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܐܬܦܝܣܘ ܗܢܘܢ [ܕܗܢܘܢ] ܕܡܢ ܥܡܡܐ ܢܬܩܪܘܢ ܠܫܘܠܡܗ ܕܡܢܝܢܐ ܗܘ ܕܠܐܒܪܗܡ ܐܬܚܙܝ ܗܘ ܗܢܐ ܒܘܠܒܠܐ ܕܗܘܐ . ܘܠܟܠܗ ܥܡܐ [ܥܠܡܐ] ܫܓܫ ܿ ܘܠܗܘ ܚܝܠܐ ܡܣܛܝܢܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܗܢܘܢ ܒܢ̈ܝ ܚܐܪ̈ܐ ܬܟܝܒܐܝܬ ܐܬܥܡܛ ܘܠܝܩܕܢܐ ܕܡܢ ܪܒܘܬܐ ܛܝܒ ܐܢܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܗܢܘܢ ܕܨܒܝܢ ܕܢܬܩܪܒܘܢ ܠܡܠܬܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܚܝ̈ܠܬܢܐ ܢܗܘܘܢ ܡܢ ܗܘ ܚܝܠܐ ܕܡܥܟܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢܿ ܘܕܠܝܠܐܝܬ ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܙܟܘܬܐ ܕܒܦܘܪܩܢܐ ܢܣܒܘܢܿ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܗܘ ܚܫ ܿ ܡܢ ܫ̈ܥܐ ܫܬ ܥܕܡܐ ܠܬܫܥ ܚܫܟܐ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܕܝܢ ܫܡܫܐ ܐܬܚܙܝ ܿ ܘܬܘܒ ܗܢܝܢ ܨܒ̈ܘܬܐ ܬܩܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܢܘܢ ܐܢܘܢ [ܗܢܿܘܢ] ܒܝ̈ܫܐ ܕܥܡܐ ܠܗܘܢ ܠܐܣ̈ܟܡܝܗܘܢ [ܐܠܟ̈ܝܡܝܗܘܢ] ܦܢܘ݀ ܡܢܗܘܢ ܓܝܪ ܠܗܘ ܕܚܫ ܘܠܐ ܐܫܬܟܚ ܟܕ ܡܬܢܛܪ ܗܘܐ . ܚܪܫܐܐܡܪܘ ܥܠܘܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܕܚܠܘ ܕܢܡܪܚܘܢ ܕܢܕܓܠܘܢ ܗܢܘ ܕܝܢ ܙܟܬ [ܕܙܟܬ] ܗܘܬ ܗܝ ܟܐܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ . ܗܝ ܓܝܪ ܕܡܛܠ [ܕܡܛܘܠ] ܕܙܥܘܪܐ ܐܝܬܝܢ ܗܘܝܢ ܕܓܠܘ ܥܠܝܢ ܠܐ ܢܦܩܬ ܠܗܘܢ . ܬܘܒ ܓܝܪ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܕܒܛܢܢܐ [ܕܒܛܝܢܐ] ܕܐܠܗܐ ܒܟܠܙܒܢ [ܒܟܘܠ ܙܒܢ] ܣܓܝ ܡܢܗܘܗܢ ܣܓܝܢ ܗܘܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܡܟܝܠ ܐܦ ܟܗ̈ܢܝܗܘܢ ܢܕܚܠܘܢ ܕܕܡ ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܠܒܗܬܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܠܢ ܟܘܠܗ [ܟܠܗ] ܥܡܐ [ܥܠܡܐ] ܢܐܬܐ ܘܬܟܝܒܐܝܬ ܡܫܕܪܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܢ ܐܝܟܢܐ ܕܥܠ ܝܫܘܥ ܢܡܠܠ݀ ܥܡܗܘܢ ܕܐܢ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܢܒܝܐ ܕܡܢ ܡܘܫܐ ܩܕܡ ܐܬܟܪܙ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܕܡܢ ܥܠܡ . ܥܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬ ܦܠܓܘܬܐ ܒܝܬ ܠܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܕܡܗܝܡܢܝܢܢ] ܒܝܫܘܥ ܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ . ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܥܡܢ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܗܢܘܢ ܙܒ̈ܢܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܡܢܢ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܿ ܘܐܢܚܢܢ [ܘܚܢܢ] ܙܒܢܐ ܕܥܗܢ ܚܝܪܝܢ ܗܘܝܢ [ܗܘ܀܀] ܡܢ ܚܫܗ ܕܝܫܘܥ ܿ ܫܒܘܥܐ ܚܕ ܕܫ̈ܢܝܐ ܫܠܡ ܗܘܐ . ܘܥܕܬܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܕܡܢ ܡܪܢ ܐܬܩܝܡܬ ܿ ܣܓܝܐ ܗܘܬ ܕܡܢ ܝܥܩܘܒ ܿ ܗܘ ܕܡܢܗ ܕܡܪܢ ܐܦܣܩܘܦܐ [ܐܦܣܩܦܐ] ܐܬܩܝܡ . ܬܪܝܨܐܝܬ ܘܬܩܢܐܝܬ ܡܬܕܒܪܐ ܗܘܬ . ܀ ܀ ܀

31

ܘܗܘ ܦܛܪܘܣ ܫܪܝ ܠܡܐܡܪ ܗܟܢܐ . ܕܗܘ ܐܠܦܗܐ ܕܗܘ ܕܥܒܕܗ ܠܥܠܡܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܐ ܕܟܠܡܕܡ ܿ [ܕܟܠ ܡܕܡܼ .] ܪ̈ܫܢܐ [ܪ̈ܝܫܢܐ] ܠܟܠ ܡܕܡ ܣܡ . ܥܕܡܐ ܠܗܝܢ ܠܢܨܒ̈ܬܐ ܘܠܟܐܦ̈ܐ ܘܠܡܥܝ̈ܢܐ ܘܠܢܗܪ̈ܘܬܐ . ܘܠܟܠܗܝܢ [ܘܠܟܘܠܗܝܢ] ܒܪ̈ܝܬܐ . ܣܓܝ̈ܐܢ ܐܢܝܢ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܐܢܝܢ ܒܕܡܘܬܗܝܢ . ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܚܘܪܩܿ ܪ̈ܫܢܐ [ܪ̈ܝܫܢܐ] ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܡܠܐܟܐ ܿ ܘܕܪ̈ܘܚܐ ܪܘܚܐ ܿ ܘܕܟܘܟ̈ܒܐ ܟܘܟܒܐ ܿ ܘܕܦܪܚܬܐ ܦܪܚܬܐ ܘܕܚܝ̈ܘܬܐ ܚܝܘܬܐ . ܘܕܪ̈ܚܫܐ ܪܚܫܐ . ܕܢܘ̈ܢܐ ܢܘܢܐ . ܘܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܒܪ ܐܢܫܐ [ܒܪܢܫܐ .] ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ [ܕܐܝܬܘܗܝ] ܡܫܝܚܐ . ܡܬܐܡܪ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܡܝܬܪܐܝܬ ܒܥܝܕܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܫܡܐ ܓܝܪ ܕܟܘܠܗܘܢ ܪ̈ܫܢܐ [ܪ̈ܝܫܢܐ .] ܐܝܬ ܗܘ ܕܓܘܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡܐ ܕܡܠܟܐ . ܕܚܕ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܦܪ̈ܬܘܝܐ ܐܪܫܩ ܿ ܘܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܝܢ ܩܣܪ ܗܟܢܐ [ܘܗܟܢܐ] ܐܦ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ . ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬܝܗܿ [ܐܝܬܝܗܿ] ܕܢܬܩܪܐ ܡܫܝܚܐ ܗܕܐ ܡܛܠ [ܗܝܿ ܕܐܿܡܪܬ] pb. 28 ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ [ܘܒܪܢܫܐ] ܗܘܐ . ܘܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܝܫܐ [ܪܫܐ] ܩܕܡܝܐ ܿ ܒܡܫܚܐ [ܒܡܫܝܚܐ] ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܐܒܘܗܝ ܡܫܝܚܗ ܿ ܗܘ ܕܡܢ ܐܝܠܢܐ ܕܚ̈ܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܒܗ ܗܟܝܠ ܒܗܕܐ ܐܦ [ܘܐܦ] ܗܘ ܐܟܘܬܗ ܕܩܕܡ ܚܘܪܩܢܐ ܕܐܒܘܗܝ ܠܗܘܢ ܠܙܕ̈ܝܩܐ ܡܐ ܕܠܬܡܢ ܐܬܘ ܕܐܝܟ ܕܒܐܘܪܚܐ ܩܫܝܬܐ [ܒܝܫܬܐ] ܪܕܘ ܡܛܠ ܥܡܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܢܝܚܗܘܢ ܒܗ ܒܗܘܢ ܡܫܚܐ ܠܗܢܘܢ ܕܠܗ ܕܡܝܢ ܡܫܚ . ܘܗܟܢܐ ܐܝܟ ܢܘܗܪܐ [ܕܠܢܘܗܪܐ] ܡܢܗܪܝܢ . ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܢܣܒܝܢ . ܘܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܒܚ̈ܝܐ ܕܠܥܠܡ ܗܘܝܢ ܥܠ ܟܝܢܗ ܕܝܢ ܕܐܝܠܢܐ ܕܚܝ̈ܐ . ܝܕܥܢܐ [ܝܕܥ ܐܢܐ] ܕܐܡܪܬ ܠܟ ܒܙܒܢ ܐܚܪܝܢ . ܗܫܐ [ܗܟܢܐ] ܕܝܢ ܘܐܦ ܥܠ ܕܡܘܬܗ ܨܒܢܐ [ܨܿܒܐ ܐܢܐ] ܕܐܡܪ ܠܟ ܀ ܀ ܀

34

ܘܗܘ ܦܛܪܘܣ ܓܚܟ ܘܦܢܝ ܠܝ ܦܬܓܡܐ . ܐܢ ܗܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܢܒܝ ܿ ܓܠܝܐ ܗܝ . ܗܕܐ ܕܐܦ ܡܫܝܚ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܥܠ ܡܫܝܚܘܬܗ ܫܬܩ ܗܘ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܕܢܡܘܣܐ ܿ ܐܬܥܗܕ ܠܢ ܕܝܠܢ ܿ ܗܝ ܨܒܘܬܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܠܘ ܚܘܝ ܗܘܐ ܕܡܫܝܚ pb. 29 ܗܘܐ . ܡܛܘܠ ܡܫܝܚܘܬܐ ܠܗܘ ܕܡܫܝܚ ݀ ܗܘܐ ܕܢܒܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܝܕܥܝܢ ܗܘܝܢ ܦܢ ܠܐ ܟܬܝܒܐ ܗܘܬ ܗܟܢܐ . ܡܛܠ ܕܚܘܝ ܕܢܒܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܓܠܝܐ ܗܝ ܠܢ ܕܐܦ ܡܫܝܚ ܗܘܐ . ܒܠܥܕ ܓܝܪ ܡܫܝܚܘܬܐ ܢܒܝܐ ܠܐ ܗܘܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܙܕܩ ܗܘܐ ܠܟ ܕܬܐܡܪ ܕܐܢ ܗܝ ܡܫܝܚܘܬܐ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܒܣ̈ܡܢܐ ܐܬܬܩܢܬ ܡܢ ܐܗܪܘܢ ܗܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܐܼܝܟܢܐ ܐܬܡܫܚ ܒܡܫܚܐ . ܕܐܘܡܢܐ ܟܕ ܐܘܡ̈ܢܘܬܐ ܥܕܟܝܠ ܠܝܬ ܗܘܝ . ܀ ܀ ܀ 35 ܘܐܢܐ ܦܢܿܝܬ ܠܗ ܦܬܓܡܐ ܕܠܐ ܬܣܛܢܝ ܐܘ ܦܛܪܐ ܿ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܠ ܗܘ ܡܫܚܐ ܡܬܩܢܐ ܕܙܒܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܿ ܐܠܐ ܥܠ ܗܘ ܫܦܝܐ ܘܦܫܝܛܐ ܕܡܢ ܥܠܡ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܒܕܡܘܬܗ ܐܡܪ ܐܢܬ ܕܗܘܐ ܗܢܐ ܡܬܩܢܐ ܀ ܀ ܀ 36 ܘܗܘ ܦܛܪܘܣ ܪܓܙ ܐܝܟ ܕܣܒܪ ܐܢܐ ܘܐܡܪ ܕܡܢܐ ܣܒܪ ܐܢܬ ܐܘ ܩܠܡܣ . ܕܟܠ ܡܕܡ ܟܠ ܐܢܫ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܡܫܟܚ ܕܢܕܥ ܿ ܘܗܫܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܪܦܐ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܕܣܝܡܐ ܩܕܡܝܢ ܒܙܒܢ ܐܚܪܝܢ ܡܐ ܕܢܣܝܢܟ ܐܬܝܬܪ ܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܐܡܪܢܐ ܠܟ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܢ ܗܢܐ ܡܫܚܐ ܡܬܩܢܐ . ܐܬܡܫܚ ܗܘ ܪ̈ܒܟܗܢܐ ܘܢܒܝܘܬܐ ܐܬܗܝܡܢ ܘܥܠܬܐܐܕܠܩ ܘܢܘܪܐ ܿ ܐܪܝܡ ܠܥܠ ܘܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܚܘܝ ܿ ܡܢ ܒܬܪ ܐܗܪܘܢ ܗܟܝܠ ܗܘ ܪ̈ܒܟܗܢܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܡܝ̈ܐ ܢܒܥ ܘܐܬܚܙܝ ܿ ܘܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܡܘܫܐ ܐܡܪܢܐ . ܐܠܐ ܥܠ ܗܘ ܕܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܒܪܐ ܡܫܝܚܐ ܐܫܬܡܗ ܿ ܘܐܦ ܝܫܘܥ ܐܬܩܪܝ ܿ ܘܠܗܝ ܥܠܬܐ ܕܗܪܬܡܢ ܡܛܠ ܚ̈ܛܗܐ ܕܠܩܐ ܗܘܬ ܐܕܥܟ . ܟܕ ܓܝܪ ܗܢܐ ܐܬܓܠܝ ܫܬܩܬ ܠܗܿ ܡܫܝܚܘܬܐ ܿ ܕܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܘܕܢܒܝܘܬܐ . ܘܕܡܠܟܘܬܐ ܿ ܡܐܬܝܬܗ ܗܟܝܠ ܓܠܝܬܐ ܕܗܢܐ ܗܘ ܡܘܫܐ ܢܒܝܐ ܿ ܗܘ ܕܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܐܥܗܕ ܩܕܡ ܒܕܩ ܿ ܘܐܦ ܐܚܪܢܐ ܩܕܡܘܗܝ ܿ ܐܝܟܐܢ ܕܒܙܒܢ ܐܚܪܝܢ ܐܡܪܬ ܠܟ ܿ ܕܐܦ ܗܘ ܩܕܡ ܒܕܩ ܕܐܬܐ ܗܘ ܗܢܐ ܒܡܐܬܝܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܡܡܟܟܬܐ . ܘܒܡܐܬܝܬܗ ܕܝܢ ܕܬܪܬܝܢ ܡܒܚܬܐ ܗܕܐ ܕܗܘ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܿ ܠܗܝ ܓܝܪ ܩܕܡܝܬܐ ܫܠܡ ܟܕ ܐܬܐ ܿ ܘܐܠܦ ܗܘ ܕܝܢܐ ܘܐܬܕܝܢ ܘܐܬܩܛܠ݀ ܘܒܗܝ ܕܝܢ ܡܐܬܝܬܗ ܕܬܪܬܝܢ ܐܬܐ ܕܢܕܘܢ ܘܢܚܝܒ ܠܪ̈ܫܝܥܐ ܘܢܒܣܡ ܠܙܕܝܩ̈ܐ ܿ ܡܬܗܝܡܢܐ ܕܝܢ ܡܐܝܬܗ ܕܬܪܬܝܢ ܡܢ ܗܝ ܡܐܬܝܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܿ ܢܒ̈ܝܐ ܓܝܪ ܗܢܘܢ ܕܐܡܪܘ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܗܝ ܩܕܡܝܬܐ . ܗܢܘܢ ܐܡܪܘ ܐܦ ܥܠ ܗܝ ܕܬܪܬܝܢ . ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܢܒ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܝܥܩܘܒ ܘܡܘܫܐ ܿ ܪܒܘܬܗ ܗܟܝܠ ܕܢܒܝܘܬܐ ܗܕܐ ܗܝ ܕܠܐ ܗܘܐܐܝܟ ܕܥܗܢܐ ܘܢܩܦܐ ܕܢܚܒܘܢܝܗܝ ܗܿܢܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܢܗܘܘܢ ܐܬܩܕܡܬܐܬܐܡܪܬ ܕܠܐ ܢܣܒܪ ܐܢܫ ܕܕܘܡܝܐ ܗܘ ܘܠܐ ܗܘܐ ܢܒܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܐܢܐ pb. 30 ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܡܫܝܚܐ ܕܡܐ ܕܐܬܐ ܗܘܐ . ܢܩܦܐ ܗܘܬ ܘܥܗܢܐ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ . ܕܢܗܝܡܢܘܢܝܗܝ ܕܠܗ ܠܗܢܐ ܕܢܣܟܘܢ ܠܦܘܪܩܢܐ ܐܫܬܠܡ ܠܗܘܢܿ ܐܝܟܢܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܗܢܘܢ ܕܟܠܡܕܡ ܫܦܝܪ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܿ ܐܫܠܡܘ ܠܗܘܢܿ ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܗܢܘܢ ܕܡܢ ܥܡܡܐ ܕܒܛܘܥܝܝ ܗܘܘ ܿ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܫܡܝܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢܿ ܐܦ ܠܐ ܫܡܗ ܐܦܠܡܐܬܝܬܗ ܿ ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܘ ܢܒܝܐ ܗܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܗܝܡܢ ܩܕܡ ܓܠܐ ܘܒܕܩ ܕܗܘܐ . ܘܐܡܪ ܕܢܗܘܐ ܣܒܪܐ ܠܥ̈ܡܡܐ . ܗܕܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܢܣܒܪܘܢ ܒܗ ܿ ܘܠܐ ܗܘܐܝܗܘ̈ܕܝܐ ܗܢܘܢ ܕܩܒܠܘ ܘܫܡܥܘ ܕܗܝ ܗܕܐ ܗܘ ܗܟܢܐ ܓܕܫܬ . ܟܕ ܓܝܪ ܐܬܐ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܡܣܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܿ ܠܐ ܝܕܥܘܗܝ ܘܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܐܦܠܐ ܡܕܡ ܠܓܡܪ ܠܐ ܩܕܡܘ ܫܡܥܘ ܝܕܥܘܗܝ ܟܕ ܐܬܐ ܘܕܐܙܠ ܡܣܟܝܢ ܠܗ ܿ ܘܗܟܢܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܗܝ ܢܒܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܗܝܡܢܐ ܗܘܬ ܚܬܝܬܐܝܬ ܐܫܬܠܡ . ܘܗܘ ܗܘܐ ܣܒܪܐ ܕܥܡܡܐ . ܛܥܘ ܗܟܝܠ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܪܢܿ ܘܬܟܬܘܫܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܡܢ . ܥܠ ܝܫܘܥ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܗܕܐ ܓܝܪ ܕܐܬܐ ܡܫܝܚܐ . ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܝܕܥܝܢ . ܡܣܟܝܢ ܐܢܘܢ ܠܗ ܓܝܪ ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܐܬܐ ܠܗ . ܒܡܘܟܟܐ ܗܘ ܕܐܬܩܪܝ ܿ ܝܫܘܥ ܠܐ ܝܕܥܘ ܿ ܕܗܝ ܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܚܬܡܐ ܘܡܫܪܪܐ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ ܿ ܬܟܬܘܫܢ ܗܟܝܠ ܕܠܘܬܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ . ܕܐܢ ܗܘܝܘ ܗܢܐ ܗܘ ܕܐܬܐ . ܕܗܐ ܐܦ ܐܬܐ ܠܗ ܐܘ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܐ ܗܢܐ ܗܘ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܢܒܝܐ ܐܝܟܐܢ ܕܒܙܒܢ ܐܚܪܝܢ ܒܡܠܬܐ ܕܥܠ ܢܒܝܘܬܐ ܐܫܠܡܬ ܠܟ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܗ ܠܗܢܐ ܚܪܩ ܐܠܗܐ ܠܐܦ̈ܝ ܚܪܬܗ ܕܥܠܡܐ ܿ ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܗܘܐ ܕܒܝܫ̈ܬܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܢܬܡܪܩܢ ܘܢܬܫܝܓܢ ܒܝܕ ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܘܬܬܦܪܩ ܘܬܚܐ ܗܝ ܒܪܝܬܐ ܿ ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܒܚܐܪܘܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܕܫܠܛ ܒܢܦܫܗ ܿ ܟܕ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܢܛܝܪܢ ܗܘܝ ܕܢܡܠܟ ܥܡ ܗܢܘܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܕܡܕܪܟ ܠܗܘܢ ܘܗܢܘܢ ܕܡܛܠ ܕܫܦܪܘ ܠܗ ܒܟܣܝܘܬܐ ܕܢܩܘܘܢ ܐܫܬܢܝܘ ܿ ܡܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܗܝ ܕܒܫܡܝܐ ܠܙܕܝܩ̈ܐ ܩܒܠܬ . ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ ܕܫܡܫܐ ܣܓܝ ܢܗܝܪܐ ܘܗܝܕܝܢ ܗܝ ܟܐܢܘܬܐ ܣܝܡܐ ܒܪܝܫܐ ܕܗܢܘܢ ܕܥܘܠܐ ܣܥܪܘ ܐܝܟ ܕܫܘܝܢ ܿ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܡܕܡ ܙܥܘܪ ܣܒܪܘ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܢܘܢ ܚܝ̈ܐ ܕܐܬܝܗܒܘ ܠܗܘܢ ܘܠܒܝܫܘܬܐܐܫܬܚܠܦܘ ܘܠܣܘܥܪܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܦܘܪܣܐ ܕܥܘܠܐ ܕܢܥܒܕܘܢܝܗܝ ܠܐ ܚܣܘ ܿ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܗܢܝܢ ܕܬܡܢ ܗܘܝܢ ܕܢܬܐܡܪܢ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܿ ܘܐܦܠܐ ܠܡܠܐܟ̈ܐ ܘܐܦܠܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܢܕܥܘܢ ܕܐܠܗܐ ܩܕܡ ܛܒ̈ܐ ܝܬܒ ܿ ܡܛܠ ܛܒ̈ܐ ܘܠܥܠܡ ܕܠܐ ܡܣܬܝܟ ܫܦܪ ܠܗܘܢ ܕܢܡܘܣܗ ܢܛܪܘ ܘܥܒܕܘ ܀ ܀ ܀ pb. 31

38

ܘܗܘ ܦܛܪܘܣ ܦܢܝ ܦܬܓܡܐ ܘܐܡܪ . ܕܐܓܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܗ̈ܢܝܢ ܟܣ̈ܝܬܐ ܨܒܿܐ ܿ ܐܢܬ ܐܘ ܩܠܡܣ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܫܠܝܛ ܕܐܓܠܐ ܠܐ ܡܐܢܐ ܠܝ . ܕܐܿܡܪ ܗܘܼ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܒܟܠ ܕܪ̈ܝܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܥܡ ܗܢܿܘܢ ܕܨܒܘ ܕܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܢܗܘܘܢ ܟܣܝܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܐܝܟ ܗܘܿ ܕܪܚܝܩ ܗܘܐ ܡܣܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܿ ܡܛܠ ܕܗܿܢܘܢ ܕܒܙܒܢܗܘܢ ܡܬܚܙܐܼ ܝܘܬܪܢܐ ܗܘ ܠܗܘܢ ܗܢܐ . ܕܠܐ ܡܐ ܕܐܫܬܪܝ ܦܓܪܗܘܢ ܗܝܕܝܢ ܢܩܘܡܘܢܿ ܐܠܐ ܕܢܩܘܘܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢܼ ܐܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܢܫܬܟܚܘܢܿ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܗܢܿܘܢ ܕܐܡܬܝ ܕܗܼܘ ܠܗ ܫܦܼܪܘ ܐܝܟ ܬܚܘܝܬܐ ܕܗܘܿ ܐܢܫ ܩܕܡܝܐ . ܡܛܠ ܕܫܼܦܪ ܠܗ ܐܫܬܢܝ . ܒܕܡܘܬܗ ܗܘܿܝܢ ܒܦܪܕܝܣܐ ܘܠܡܠܟܘܬܗ ܕܛܒܐ ܡܬܢܛܪܝܢ . ܗܢܿܘܢ ܕܝܢ ܕܡܫܘܚܬܐ ܕܙܕܝܩܘܬܗܘܢ ܠܐ ܫܠܡܘܼ. ܐܝܟ ܗܘܿ ܕܫܪܟܢܐ ܕܒ̈ܝܫܬܐ ܒܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܫܬܪܝܢ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܘܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܕܝܢ ܡܬܢܛܪܢ ܒܐܬܪܐ ܡܝܬܪܐ ܒܐܝܩܪܐ ܘܗܟܢܐ ܒܩܝܡܬܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܠܦܓܪܗܘܢ ܗܘ ܕܒܫܪܝܗ ܐܬܕܟܝ ܠܒܫܢ ܠܗ ܢܦ̈ܫܬܗܘܢ ܿ ܘܡܛܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܥܒܪ̈ܝܗܘܢ ܛܒ̈ܐ ܚܿܝܐ ܕܠܥܠܡ ܝܪܬܝܢ ܿ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܛܘܒ̈ܢܐ ܐܢܘܢܿ ܗܢܘܢ ܕܐܪܥܝܢ ܘܡܩܒܠܝܢ ܠܗܿ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܿ ܕܐܦ ܡܢ ܡܣܡ ܒܪܫܗ ܕܫܝܘܠ ܥܪܩܝܢ ܿ ܘܡܓܗܝܢ ܘܕܠܐ ܚܒܠܐ ܡܩܘܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܡܢ ܕܚܝܠܘܬܗ ܕܕܝܢܐ ܐܝܬܝܐܒܘ ܿ ܕܢܥܪܩܘܢܿ ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐܒܐ ܗܢܘܢ ܩܕܡܝܐ ܚܙܝܢ ܘܒܩܕܡ̈ܝܐ ܗܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܒܛܟܣܐ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܀ ܀ ܀

39

ܕܡܢ ܗܕܐ ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܬ ܙܥܘܪܝܐ ܒܥܬܐ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܪ̈ܘܪܒܐܝܬ ܫ̈ܢܝܗܘܢ ܥܠܝܢ ܡܚܪܩܝܢ ܗܘܘ ܿ ܟܕ ܡܬܢܦܠܓܝܢ ܗܘܘ ܿ ܕܕܡ ܟܝ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܒܗ ܩܕܡܘ ܚܛܘ ܘܐܣܟܠܘ ܘܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܝ ܕܚܠܬܐ ܒܗܘܢ ܝܪܒܐ ܗܘܬ ܘܣܓܝܐ ܗܘܬ ܿ ܡܛܠ ܕܒܪܫܥܬܗ ܕܗܘ ܕܐܬܩܒܥ ܒܙܩܝܦܐ ܥܡܗ ܚܫ ܟܠ ܡܕܡ . ܘܬܘܒ ܕܟܕ ܦܓܪܗ ܡܬܢܛܪ ܗܘܐ ܠܐ ܐܫܬܟܚ ܿ ܘܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܠܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܒܟܠܙܒܢ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܬܝܢ ܗܘܘ ܿ ܐܬܐܠܨܘ ܗܟܝܠ ܗܢܘܢ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘ ܥܡ ܩܝܦܐ ܟܗܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܢܐܬܘܢ ܠܒܥܬܐ ܕܥܠ ܗܘ ܕܚܫ ܿ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܙܒ̈ܢܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܫܕܪ ܠܘܬܢ ܘܒܥܘ ܡܢܢ ܐܝܟܐ ܕܢܐܠܦܘܢ ܐܘ ܢܠܦܘܢ ܐܢ ܝܫܘܥ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ . ܘܐܢܚܢܢ ܐܬܚܫܒܢ ܕܠܗܝܟܠܐ ܢܣܩ ܿ ܘܩܕܡ ܟܘܠܗܼ ܥܡܐ ܥܠܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܢܣܗܕ ܠܗܘܢܿ ܘܒܚܕܐ ܐܦ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܣܘܪܚܢܐ ܣܓܝܐܐ pb. 32 ܢܟܣ. ܠܬܪ̈ܥܝܬܐ ܓܝܪ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܗܘ ܥܡܐ ܐܬܦܠܓ ܗܘܐ ܕܫܘܪܝܐ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܢܣܒ ܟܕ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܬܓܠܐ ܡܛܠ ܒܩܛܠܐ ܕܕܒ̈ܚܐ ܘܡܛܠ ܕܢܓܠܐ ܘܢܚܘܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗܘ ܐܟܠ ܩܪܨܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܡܢ ܩܕܡ ܚܘܪܩܢܐ ܠܙܒܢܐ ܝܕܥ ܘܣ̈ܕܩܐ ܘܦ̈ܠܓܘܬܐ ܥܒܕ ܐܝܟܐܢ ܕܐܢ ܗܘ ܚܛܗܐ ܩܕܡܝܐ ܡܬܦܢܝܢܘܬܐ ܘܬܘܪܨܢܐ ܢܣܒ . ܣܘܪܚܢܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܠܦܘܪܩܢܐ ܢܫܟܚ ܕܢܥܟܪ ܀ ܀ ܀

44

ܘܫܡܪܝܐ ܕܝܢ ܚܕ ܗܘ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܕܥܡܐ ܘܕܐܠܗܐ ܪܢܐ ܘܡܬܚܫܒ ܐܡܪ ܕܠܐ ܡܝ̈ܬܐ ܩܝܡܝܢ ܿ ܘܛܘܪܐ ܕܓܪܙܝܡ ܚܠܦ ܕܘܟܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܐܘܪܫܡ ܒܝܬ ܣܓܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܘܐܝܟ ܒܥܠܕܒܒܐ ܠܘܩܒܠ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܿ ܕܠܐ ܗܘܐ ܗܘܝܘ ܗܘ ܕܡܢ ܡܘܫܐ ܩܕܡ ܐܬܟܪܙ ܢܒܝܐ ܕܐܬܐ . ܘܠܘܩܒܠܗ ܕܗܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܕܥܕܪܗ ܝܥܩܘܒ ܘܝܘܚܢܢ ܒ̈ܢܝ ܙܒܕܝ ܚܟܝܡܐܝܬ ܡܠܠܘ ܿ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܦܘܩܕܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܠܡܕܝܢܬܗܘܢ ܢܥܠܘܢ ܐܬܦܪܣ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܢܡܠܠܘܢ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܟܠܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗܘܢܿ ܘܠܐ ܬܘܒ ܢܫܬܩܘܢ ܘܢܣܬܒܪܘܢ ܕܐܙܕܟܝ . ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܬܩܢܬܐ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܢܣܓܦܘܢ ܚܟܝܡܐܝܬ ܗܟܝܠ ܒܝܕ ܡܢ ܫܬܩܐ ܡܠܠܘ ܥܡܗܘܢܿ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܗܕܐ ܪܚܝܡܐ ܗܘܬ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܡܝ̈ܬܐ ܘܕܘܟܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܿ ܗܝ ܕܬܬܝܩܪ ܿ ܗܘ ܝܥܩܘܒ ܐܬܥܕܠ ܒܗܘܢ ܕܒܝܫܐܝܬ ܪܢܝܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܕܩܝܡܝܢܼ ܡܝ̈ܬܐ ܿ ܐܚܘܗܝ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܕܡܟܣܠܝܢ ܒܗܝ ܕܩܫܝܐ ܡܢܗ ܚܘܝ ܿ ܕܠܛܘܪܐ ܕܓܪܙܝܡ ܡܫܒܚܝܢ ܿ ܘܕܘܟܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܡܨܥܪܝܢ . ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܪܫܥܬܗ ܐܝܬܝ . ܕܐܠܘ ܝܕܥܘ ܠܝܫܘܥ ܡܛܠ ܝܘܠܦܢܗ ܢܩܦܐܝܬ ܐܦ ܒܩܝܡܬܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ . ܘܠܐܬܪܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܿ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡܪ ܿ ܕܐܠܨܐ ܗܝ ܕܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܢܕܥ ܿ ܐܢ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܥܒܕ ܐܝܟ ܡܘܫܐ ܗܘ ܕܡܢ ܡܘܫܐ ܩܕܡ ܐܬܟܪܙ ܢܒܝܐ ܕܐܬܐ ܿ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܗܟܝܠ ܐܡܪܘ [ܕܐܡܪܘ] ܘܗܢܝܢ [ܘܗܠܝܢ] ܕܠܗܝܢ ܢܩܦܢ ܐܣܗܕܘ ܘܗܝܕܝܢ ܫܬܩܘ ܀ ܀ ܀ 45 ܘܐܢܫ ܕܝܢ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܡܢ ܡܨܥܬ ܥܡܐ ܩܐ ܘܐܡܪ ܕܝܫܘܥ ܕܝܠܟܘܢ pb. 34 ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܥܒܕ ܐܝܟ ܚܪ̈ܫܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܢܒܝܐ ܘܠܩܘܒܠܗ ܕܗܢܐ ܦܝܠܝܦܘܣ ܡܛܠ ܿ ܘܐܡܪ ܕܐܦ ܠܡܘܫܐ ܒܗܕܐ ܡܠܬܐ ܡܩܛܪܓ ܐܢܬ ܿ ܡܛ [ܡܛܘܠ] ܕܐܦ ܗܘ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܥܒܕ ܒܡܨܪܝܢ ܒܗܘܢ ܐܣܟܡܐ ܕܐܦ ܝܫܘܥ ܥܒܕ ܗܪܟܐ . ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܝܢ ܐܡܪ ܡܛܠ ܕܢܬܒܝܢ ܿ ܕܗܘ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܥܠ ܝܫܘܥ ܗܘ ܗܢܐ ܐܦ ܥܠ ܡܘܫܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܬܐܡܪ ܿ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܡܪ ܿ ܘܗܠܝܢ ܕܠܗܝܢ ܢܩܦܢ . ܐܣܗܕ ܘܗܝܕܝܢ ܫܬܩ ܀ ܀ ܀