Aphrahat: Demonstration 22: On Death and the Last Times - ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܘܬܐ ܘܕܙܒ̈ܢܐ ܐܚܪ̈ܝܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
2

ܘܠܡܢܐ ܐܡܪ܂ ܕܡܢ ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܫܐ ܐܡܠܟ ܡܘܬܐ܂ ܘܐܝܢܐ ܕܒܨܝܪ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܗܟܢܐ ܣܒܪ܂ ܕܡܢ ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܫܐ ܫܠܛ ܡܘܬܐ ܒܠܚܘܕ܂ ܐܠܐ ܢܣܬܟܠ ܡܢ ܗܝ ܕܐܡܪ܂ ܕܥܠ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܥܒܪ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܥܒܪ܂ ܡܢ ܡܘܫܐ ܥܕ ܫܠܡ ܥܠܡܐ܂ ܐܠܐ ܡܠܟܘܬܗ ܐܟܪܙ ܡܘܫܐ ܕܒܛܠܬ ܠܗ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܥܒܪ ܐܕܡ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܬܓܙܪ ܡܘܬܐ ܥܠ ܝܠܕܘ̈ܗܝ܂ ܗܟܢܐ ܣܒܪ ܗܘܐ ܡܘܬܐ܂ ܕܚܒܫ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܘܗܘܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܠܥܠܡ܂ ܘܟܕ ܐܬܐ ܡܘܫܐ ܐܟܪܙ ܩܝܡܬܐ܂ ܘܝܕܥ ܡܘܬܐ ܕܒܛܠܐ ܠܗ ܡܠܟܘܬܗ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܡܘܫܐ ܕܢܚܐ ܪܘܒܝܠ ܘܠܐ ܢܡܘܬ܂ ܘܢܗܘܐ ܒܡܢܝܢܐ܂ ܘܟܕ ܩܪܐ ܩܕܝܫܐ ܠܡܘܫܐ ܡܢ ܣܢܝܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܐܢܐ ܐܢܐ ܐܠܗܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܐܝܣܚܩ ܘܕܝܥܩܘܒ܂ ܟܕ ܫܡܥ ܕܝܢ ܡܘܬܐ ܗܢܐ ܦܬܓܡܐ܂ ܙܥ ܘܕܚܠ ܘܐܬܪܗܒ ܘܐܫܬܓܫ܂ ܘܝܕܥ ܕܠܐ ܗܘܐ ܗܘܝܘ ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܥܠ ܒ̈ܢܝ ܐܕܡ܂ ܡܢ ܫܥܬܐ ܕܫܡܥ ܕܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܡܘܫܐ܂ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܐܠܗܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܐܝܣܚܩ ܘܕܝܥܩܘܒ܂ ܦܫܟܬ ܠܗ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܡܘܬܐ܂ ܕܝܕܥ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܘܕܚ̈ܝܐ܂ ܘܥܬܝܕ ܠܗܘܢ ܠܒܢ̈ܝ ܐܕܡ ܕܢܦܩܘܢ ܡܢ ܚܫܟܗ܂ ܘܢܩܘܡܘܢ ܒܦܓܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܚܙܝ ܕܐܦ ܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܟܕ ܬܢܝܗܝ ܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܠܙܕܘܩ̈ܝܐ܂ ܟܕ ܕܪܫܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܥܠ ܚܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܡܪ܂ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܡ̈ܝܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܝܢ ܐܢܘܢ ܠܗ܀

4

ܘܟܕ ܐܬܐ ܝܫܘܥ ܩܛܘܠܗ ܕܡܘܬܐ܂ ܘܠܒܫ ܦܓܪܐ ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܐܕܡ܂ ܘܐܨܛܠܒ ܒܦܓܪܗ ܘܛܥܡܗ ܠܡܘܬܐ܂ ܘܟܕ ܐܪܓܫ ܒܗ ܕܢܚܬ ܠܘܬܗ܂ ܙܥ ܡܢ ܐܬܪܗ ܘܐܬܕܘܕ ܕܚܙܝܗܝ ܠܝܫܘܥ܂ ܘܐܚܕ ܬܪ̈ܥܘܗܝ ܘܠܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܡܩܒܠ ܠܗ܂ ܗܝܕܝܢ ܬܒܪ ܬܪ̈ܥܘܗܝ ܘܥܠ ܠܘܬܗ܂ ܘܫܪܝ ܡܚܠܨ ܠܟܠܗ ܩܢܝܢܗ܂ ܟܕ ܚܙܘ ܕܝܢ ܡܝ̈ܬܐ ܢܘܗܪܐ ܒܚܫܟܐ܂ ܐܪܝܡܘ ܪ̈ܫܝܗܘܢ ܡܢ ܚܒܝܫܘܬܗ ܕܡܘܬܐ܂ ܘܐܕܝܩܘ ܘܚܙܐܘܗܝ ܠܙܝܘܗ ܕܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܚܝ̈ܠܝ ܚܫܟܗ ܝܬܒܘ ܒܐܒܠܐ ܕܐܬܡܟܟ ܠܗ ܡܘܬܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܗ܂ ܘܛܥܡ ܡܘܬܐ ܣܡܐ ܩܛܘܠܗ܂ ܘܪܫܠ ܐܝܕܘܗ̈ܝ ܘܝܕܥ ܕܚܐܝܢ ܡܝ̈ܬܐ ܘܦܠܛܝܢ ܡܢ ܫܘܥܒܕܗ܂ ܘܟܕ ܐܠܨܗ ܠܡܘܬܐ ܒܚܘܠܨ ܩܢܝܢܗ܂ ܐܝܠܠ ܘܙܥܩ ܒܩܠܗ ܟܕ ܡܬܡܪܡܪ ܘܐܡܪ܂ ܦܘܩ ܡܢ ܐܬܪܝ܂ ܘܠܐ ܬܥܘܠ ܠܗ܂ ܡܢܘ ܟܝ ܗܢܐ ܕܥܐܠ ܚܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܝܠܝ܂ ܘܟܕ ܡܙܥܩ ܡܘܬܐ ܪܗܝܒܐܝܬ܂ ܕܚܙܐ ܕܚܫܟܗ ܫܪܝ ܡܬܒܛܠ ܠܗ܂ ܘܡܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܕܫܟ̈ܝܒܝܢ ܩܡܘ ܠܡܣܩ ܥܡܗ܂ ܘܐܘܕܥܗ ܕܟܕ ܐܬܐ ܒܫܘܠܡ ܙܒܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܚܒܝܫ̈ܐ ܡܦܩ ܡܢ ܫܘܠܛܢܗ܂ ܘܢܦܩܝܢ ܠܘܬܗ ܠܡܚܙܐ ܢܗܝܪܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܝܫܘܥ ܟܕ ܡܠܝ ܬܫܡܫܬܗ ܒܝܬ ܡܝܬ̈ܐ܂ ܦܠܛܗ ܡܘܬܐ ܡܢ ܐܬܪܗ܂ ܘܠܐ ܣܝܒܪ ܕܢܗܘܐ ܬܡܢ܂ ܘܠܐ ܒܣܡܬ ܠܗ ܡܐܟܘܠܬܗ ܐܝܟ ܕܒܟܠܗܘܢ ܡܝܬ̈ܐ܂ ܘܠܐ ܫܠܛ ܒܚܣܝܐ܂ ܘܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܚܒܠܐ܀

6

ܡܟܝܠ ܐܘ ܒ̈ܢܝ ܐܕܡ܂ ܟܘܠ ܕܡܘܬܐ ܐܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܐܬܕܟܪܘ ܠܡܘܬܐ܂ ܘܥܗܕܘ ܠܚ̈ܝܐ܂ ܘܠܐ ܬܥܒܪܘܢ ܦܘܩܕܢܐ܂ ܐܝܟ ܗܘ ܐܒܘܟܘܢ ܩܕܡܝܐ܂ ܐܘܢ ܡ̈ܠܟܐ ܩܛܝܪ̈ܝ ܬܓܐ܂ ܥܗܕܘ ܠܡܘܬܐ ܕܫܩܠ ܬܓܐ̈ ܕܣܝܡܝܢ ܒܪ̈ܫܝܟܘܢ܂ ܘܗܘܐ ܥܠܝܟܘܢ ܗܘ ܡܠܟܐ܂ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܕܠܕܝܢܐ ܬܩܘܡܘܢ܂ ܐܘ ܓܐ̈ܝܐ ܘܪ̈ܡܐ ܘܚܬܝܪ̈ܐ܂ ܥܗܕܘ ܠܡܘܬܐ ܡܚܒܠ ܓܐܘ̈ܬܐ܂ ܘܫܪܐ ܗܕܡ̈ܐ ܘܡܦܪܫ ܪ̈ܘܟܒܐ܂ ܘܡܬܝܗܒ ܦܓܪܐ ܘܨܘܪ̈ܬܗ ܠܚܒܠܐ܂ ܘܡܫܬܦܠܝܢ ܒܗ ܪ̈ܡܐ ܒܡܘܬܐ܂ ܘܡܬܛܡܪܝܢ ܒܚܫܟܗ ܡܪܝܪ̈ܐ ܘܩܫ̈ܝܐ܂ ܫܩܠ ܟܠܗ ܚܬܝܪܘܬܐ܂ ܘܡܬܚܒܠܝܢ ܘܗܘܝܢ ܥܦܪܐ ܥܕ ܕܝܢܐ܂ ܐܘ ܥܬܝܪ̈ܐ ܥܗܕܘ ܠܡܘܬܐ܂ ܕܡܐ ܕܗܘܐ ܙܒܢܐ ܘܡܛܝܬܘܢ ܠܘܬܗ܂ ܬܡܢ ܒܥܘܬܪܐ ܘܒܩܢܝܢܐ ܠܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܠܐ ܛܥܡܐ ܒܣܝܡܐ ܣܐܡ ܩܕܡܝܟܘܢ܂ ܘܠܐ ܡܫܬܝܐ ܪܓܝܓܐ ܡܥܬܕ ܠܟܘܢ܂ ܬܡܢ ܡܚܒܠ ܦܓܪ̈ܐ/ܦܓܪܐ/ ܕܡܦܢܩ̈ܐ ܕܡܬܓܐܝܢ܂ ܘܫܠܝܢ ܡܢ ܡܦܢܩܘܬܐ ܘܠܐ ܥܗܕܝܢ ܠܗ܂ ܪܡܬܐ ܡܓܡܪܐ ܬܡܢ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܡܬܥܛܦܝܢ ܚܫܟܐ ܥܠ ܠܒܘܫܝܗ̈ܘܢ ܫܦܝܪ̈ܐ܂ ܠܐ ܥܗܕܝܢ ܠܓܡܪ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܕܡܕܘܕ ܠܗܘܢ ܡܘܬܐ ܟܕ ܢܚܬܝܢ ܠܘܬܗ܂ ܘܝܬܒܝܢ ܒܐܘܢܬܐ ܘܒܛܠܠܗ ܕܡܘܬܐ܂ ܘܠܐ ܡܬܕܟܪܝܢ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܕ ܗܘܝܐ ܚܪܬܐ܂ ܘܩܝܡܝܢ ܠܕܝܢܐ܂ ܐܘ ܚܛܘ̈ܦܐ ܘܥܠܘܒ̈ܐ܂ ܘܓܠܙܝ̈ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܐܬܕܟܪܘ ܠܡܘܬܐ܂ ܘܚܛܗܝ̈ܟܘܢ ܠܐ ܬܣܓܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܒܗܘ ܐܬܪܐ ܠܐ ܬܝܒܝܢ ܚܛܝ̈ܐ܂ ܕܚܛܦ ܕܚܒܪܗ ܕܝܠܗ ܠܐ ܡܩܕܐ܂ ܘܐܙܠ ܠܐܬܪ ܕܒܥܘܬܪܐ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܚܫܚ܂ ܘܒܛܠ ܗܘ ܘܥܒܪ ܡܢ ܐܝܩܪܗ܂ ܘܢܛܝܪܝܢ ܚܛܗܘ̈ܗܝ ܠܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ܀

7

ܐܘ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܢܗܘܐ ܫܝܛ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܥܝܢ̈ܝܟܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܬܘܬܒ̈ܐ ܐܢܬܘܢ ܘܐܟ̈ܣܢܝܐ ܒܓܘܗ܂ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܝܘܡܐ ܕܡܢܗ ܬܬܕܒܪܘܢ܂ ܡܢ ܫܠܝܐ ܓܝܪ ܐܬܐ ܡܘܬܐ܂ ܘܡܦܪܫ ܘܕܒܪ ܒܢ̈ܝܐ ܪ̈ܚܝܡܐ ܡܢ ܐܒܗ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܐܒܗ̈ܐ ܦܪܫ ܡܢ ܒܢܝ̈ܐ ܚܒܝܒ̈ܐ܂ ܕܒܪ ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܝܩܝܪ̈ܐ ܠܘܬܗ܂ ܘܡܬܓܠܙܝܢ ܡܢܗܘܢ ܐܒܗ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܗܘܝܢ ܠܫܝܛܘ܂ ܦܪܫ ܪ̈ܚܡܐ ܝܩܝܪ̈ܐ ܠܘܬܗ܂ ܘܒܟܝܢ ܚܢܝܓܐܝܬ ܚܒܝܒܝ̈ܗܘܢ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܕܒܪ ܘܚܒܫ ܠܘܬܗ ܪ̈ܓܝܓܝ ܫܘܦܪܐ ܕܢܟܐܪ ܨܘܪ̈ܬܗܘܢ ܘܢܚܒܠ ܐܢܘܢ܂ ܘܗܕܝܪ̈ܝ ܚܙܘܐ ܕܒܪ ܠܘܬܗ܂ ܘܗܘܝܢ ܥܦܪܐ܂ ܥܕܡܐ ܠܕܝܢܐ܂ ܕܒܪ ܡܟܝܪ̈ܬܐ ܡܢ ܡܟܝܪ̈ܝܗܝܢ܂ ܘܚܒܫ ܠܗܝܢ ܒܓܢܘܢܗ ܒܐܬܪܗ ܥܡܘܛܐ܂ ܘܕܒܪ ܘܦܪܫ ܡܟܝܪ̈ܐ ܡܢ ܒܬܘ̈ܠܬܐ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܪ̈ܫܝܡܢ ܠܗܘܢ܂ ܘܒܫܡܗܘܢ ܡܟܝܪ̈ܢ܂ ܘܝܬܒܢ ܥܠܝܗܘܢ ܒܐܒܠܐ ܡܪܝܪܐ܂ ܘܕܒܪ ܘܦܪܫ ܠܘܬܗ ܟܠ ܥܠܝܡ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ܂ ܕܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܡܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܣܝܒܘ ܠܐ ܢܚܙܘܢ܂ ܕܒܪ ܘܡܟܢܫ ܠܘܬܗ ܛܠܝ̈ܝ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܪ̈ܚܝܡܐ/ܪ̈ܚܝܡܐ܂/ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܣܒܥܘ ܐܢܘܢ ܐܒܗܝ̈ܗܘܢ܂ ܕܒܪ ܠܘܬܗ ܥܬܝܪ̈ܐ ܒ̈ܢܝ ܓܐ̈ܘܬܐ܂ ܘܫܒܩܝܢ ܢܟܣܝܗ̈ܘܢ ܐܝܟ ܓܠܠܐ̈ ܕܝܡܐ܂ ܕܒܪ ܠܘܬܗ ܐܘܡ̈ܢܐ ܟܫܝܪ̈ܐ܂ ܕܡܩܝܡܝܢ ܥܠܡܐ ܒܥܒ̈ܝܕܬܐ ܬܡܝܗ̈ܬܐ܂ ܕܒܪ ܠܘܬܗ ܨܢܝܥ̈ܐ ܘܚܟܝܡ̈ܐ܂ ܘܗܘܝܢ ܣܟ̈ܠܐ ܕܠܐ ܦܪܫܝܢ ܛܒ ܡܢ ܒܝܫ܂ ܕܒܪ ܠܘܬܗ ܟܗܝ̈ܢܝ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܘܡܫܬܚܛܢ ܨܒܘܬܗ̈ܘܢ ܘܠܐ ܬܩܢܢ ܠܥܠܡ܂ ܕܒܪ ܠܘܬܗ ܚܝ̈ܠܬܢܐ ܘܓܢܒܪ̈ܐ ܘܡܫܬܦܠ ܚܝܠܗܘܢ܂ ܘܡܬܪܦܐ ܘܓܡܪ܂ ܕܬܟܝܠܝܢ ܗܘܘ ܕܚܝܠܗܘܢ ܠܐ ܒܨܪ܂ ܒܝܘܡܗ ܕܡܘܬܐ ܟܢܫܝܢ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܕܡܢܗܘܢ ܒܨܝܪ̈ܝܢ ܘܕܬܟܝܠܝܢ ܕܒܡܘܬܗܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܢܬܩܒܪܘܢ܂ ܓܕܫܐ ܕܟܠܒ̈ܐ ܢܐܟܠܘܢ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܬܟܝܠܝܢ ܕܢܬܩܒܪܘܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܠܝܕܝܢ ܒܗ܂ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܦܢ ܒܐܬܪܐ ܕܫܒܝܗܘܢ ܒܨܥܪܐ ܡܬܟܢܫܝܢ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠ ܢܟܣܝܗ̈ܘܢ ܕܢܘܪܬܘܢ ܠܒܢܝ̈ܗܘܢ܂ ܟܣܐ ܡܢܗܘܢ ܕܡܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝܗܘܢ ܢܬܒܙܙܘܢ܂ ܕܒܪ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܚܠܝܨ̈ܐ ܘܩܪ̈ܒܬܢܐ܂ ܕܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܡܚܪܒ ܥܠܡܐ ܣܓܝܐܐ܂ ܕܒܪ ܡܘܬܐ ܠܡܨܒ̈ܬܝ ܢܦܫܗܘܢ ܒܟܠ ܪ̈ܓܝܓܢ܂ ܘܩܒܘܪܬ ܚܡܪ ܓܕܫܐ ܠܗܘܢ ܕܡܬܩܒܪܝܢ܂ ܡܡܠܟ ܡܘܬܐ ܥܠ ܕܠܐ ܝܠܝܕܝܢ܂ ܘܚܒܫ ܠܗܘܢ ܠܘܬܗ ܥܕܠܐ ܢܬܝܠܕܘܢ܂ ܕܒܪ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܠܡܝܩܪ̈ܐ ܡܢ ܓܐܘ̈ܬܐ܂ ܘܗܘܝܢ ܒܨܥܪܐ ܡܐ ܕܢܚܬܘ ܠܘܬܗ܂ ܠܐܬܪܗ ܕܚܫܘܟ ܘܠܝܬ ܒܗ ܢܗܝܪܐ܂ ܠܐ ܒܗܬ ܡܢ ܡ̈ܠܟܐ ܩܛܝܪ̈ܝ ܬܓܐ܂ ܘܠܐ ܡܬܟܚܕ ܡܢ ܪ̈ܡܐ ܘܙܥܝ̈ܦܐ ܡܚܪ̈ܒܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ܂ ܠܐ ܢܣܒ ܡܘܬܐ ܒܐ̈ܦܝ ܡܩܒ̈ܠܐ/ܡܝܩܪ̈ܐܘܠܐ ܫܘܚܕܐ ܡܩܒܠ ܡܢ ܥܬܝܪ̈ܐ܂ ܘܠܐ ܒܣܐ ܡܘܬܐ ܥܠ ܡܣ̈ܟܢܐ܂ ܘܠܐ ܢܕܐ ܢܦܫܗ ܡܢ ܡܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܕܡ܂ ܠܐ ܡܝܩܪ ܡܘܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܓܐܝܘܬܐ ܐܬܕܒܪܘ܂ ܘܠܐ ܦܪܝܫܝܢ ܠܘܬܗ ܛܒ̈ܐ ܡܢ ܒܝܫ̈ܐ܂ ܠܐ ܚܫܒ ܠܣܒ̈ܐ ܡܢ ܕܛܠܝܢ ܒܐܝܩܪܐ܂ ܘܠܡܪ̈ܝ ܛܥܡܐ ܥܒܕ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܪܥܝܢܐ܂ ܠܕܩܢܝܢ ܩܢܝܢܐ ܘܪܗܛܝܢ ܘܡܫܬܚܩܝܢ܂ ܬܡܢ ܠܘܬܗ ܥܪ̈ܛܠܝܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܢܟܣܝܗ̈ܘܢ܂ ܕܒܪ ܠܘܬܗ ܫܘܝܐܝܬ ܠܥܒ̈ܕܐ ܘܠܡܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܝܩܝܪ̈ܝܢ ܬܡܢ ܡܪ̈ܝܐ ܡܢ ܥܒܕܝ̈ܗܘܢ܂ ܙܥܘܪܐ ܘܪܒܐ ܬܡܢ ܗܘ܂ ܘܠܐ ܫܡܥܝܢ ܩܠܐ ܕܡܫܥܒܕܢܐ܂ ܥܒܕܐ ܕܡܬܚܪܪ ܡܢ ܡܪܗ܂ ܬܡܢ ܠܐ ܚܫܒ ܠܡܢ ܕܡܫܥܒܕ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܐܣܪ ܘܚܒܫ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܠܪ̈ܒܝ ܐܣܝܪ̈ܐ܂ ܘܠܐܣܝܪ̈ܐ ܥܓܝܢ̈ܐ܂ ܒܥܠܬ ܡܘܬܐ ܡܫܬܪܝܢ ܐܣܝܪ̈ܐ܂ ܘܬܘܒ ܠܐ ܕܚܠܝܢ ܡܢ ܡܫܥܒ̈ܕܢܝܗܘܢ܀

12

ܒܗܘ ܐܬܪܐ ܛܥܝܢ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܬܡܢ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܣܢܝܩܘܬܐ܂ ܘܪܚܡܝܢ ܚܕ ܠܚܕ ܒܪ̈ܚܡܐ ܫܦܝ̈ܥܐ܂ ܠܝܬ ܒܗܘܢ ܒܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܢܛܝܠܘܬܐ܂ ܕܩܠܝܠܐܝܬ ܢܦܪܚܘܢ ܐܝܟ ܝܘ̈ܢܐ ܠܟܘܝ̈ܗܝܢ܂ ܠܓܡܪ ܒܡܕܥܝ̈ܗܘܢ ܒܝܫܬܐ ܠܐ ܥܗܕܝܢ ܬܡܢ܂ ܘܠܐ ܣܠܩܐ ܥܠ ܠܒܗܘܢ ܡܕܡ ܛܡܐܘܬܐ܂ ܠܝܬ ܒܗܘ ܐܬܪܐ ܪܓܬܐ ܕܟܝܢܐ܂ ܘܚܣܝܠܝܢ ܬܡܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪ̈ܓܝܓܬܐ܂ ܕܠܐ ܣܠܩܐ ܥܠ ܠܒܗܘܢ ܚܡܬܐ ܘܨܚܢܘܬܐ܂ ܐܦ ܟܠܗܝܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܝܠܕܢ ܚܛܗ̈ܐ ܡܥܒܪܝܢ ܡܢܗܘܢ܂ ܪܬܚ ܒܠܒܗܘܢ ܚܘܒܐ ܕܚ̈ܕܕܐ܂ ܘܠܐ ܩܒܝܥܐ ܒܓܘܗܘܢ ܣܢܐܬܐ ܠܓܡܪ܂ ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܬܡܢ ܥܠ ܒܬ̈ܐ ܠܡܒܢܐ ܕܫܪܝܢ ܒܢܘܗܪܐ ܒܕܝܪ̈ܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ܂ ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܥܠ ܠܒܘܫܐ ܙܩܝܪܐ ܕܥܛܝܦܝܢ ܢܘܗܪܐ ܕܠܥܠܡ܂ ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܥܠ ܦܬܘܪܗ ܣܡܝܟܝܢ ܘܡܬܙܝܢܝܢ ܠܥܠܡ܂ ܐܐܪ ܕܬܡܢ ܪܓܝܓܐ ܘܗܕܝܪܐ܂ ܘܨܡܚ ܢܘܗܪܗ ܘܦܐܐ ܘܝܐܐ܂ ܢܨܝܒܝܢ ܬܡܢ ܐܝ̈ܠܢܐ ܫܦܝܪ̈ܐ܂ ܕܦܐܪ̈ܝܗܘܢ ܠܐ ܦܛܪܝܢ܂ ܘܠܐ ܢܬܪܝܢ ܛܪ̈ܦܝܗܘܢ܂ ܥܘܦܝܗ̈ܘܢ ܫܒܝ̈ܚܝܢ ܘܪܝܚܗܘܢ ܒܣܝܡ܂ ܘܛܥܡܗܘܢ ܢܦܫܐ ܠܐ ܓܥܨܐ ܡܢܗ ܠܥܠܡ܂ ܪܘܝܚ ܗܘ ܐܬܪܐ ܘܠܐ ܡܣܬܝܟ܂ ܘܪܚܝܩܘܬܗ ܐܝܟ ܕܒܩܘܪܒܐ ܚܙܝܢ ܠܗ ܥܡܘܪ̈ܘܗܝ܂ ܬܡܢ ܝܪܬܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܐ܂ ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܡܪ ܠܚܒܪܗ ܕܗܢܐ ܕܝܠܝ ܘܗܢܐ ܕܝܠܟ܂ ܠܐ ܡܬܐܣܪܝܢ ܬܡܢ ܒܪܓܬ ܝܥܢܘܬܐ܂ ܘܠܐ ܡܬܬܘܫܝܢ ܬܡܢ ܥܠ ܥܘܗܕܢܐ܂ ܠܐ ܪܚܡ ܬܡܢ ܐܢܫ ܠܚܒܪܗ ܒܕܚܠܬܐ ܝܬܝܪܬܐ܂ ܐܠܐ ܫܦܝܥܐܝܬ ܪܚܡܝܢ ܟܠܗܘܢ ܚܕ ܠܚܕ ܒܚܕ ܐܣܟܡܐ܂ ܠܐ ܢܣܒܝܢ ܢܫ̈ܐ ܬܡܢ܂ ܘܠܐ ܝܠܕܝܢ ܒܢ̈ܝܐ܂ ܘܠܐ ܦܪܝܫ ܬܡܢ ܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ܂ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܒܢܘܗ̈ܝ ܐܢܘܢ ܕܐܒܐ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܢܒܝܐ܂ ܕܠܡܐ ܠܐ ܗܘܐ ܚܕ ܐܒܐ ܠܟܠܢ܂ ܐܘ ܠܐ ܗܘܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܒܪܢ܀

13

ܘܥܠ ܕܐܡܪܬ ܕܬܡܢ ܢܫ̈ܐ ܠܐ ܢܣܒܝܢ܂ ܘܠܐ ܦܪܝܫ ܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ܂ ܡܪܢ ܘܫܠܝܚܗ ܐܠܦܘܢ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܡܪܢ܂ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܗܘ ܥܠܡܐ ܫܘܘ܂ ܘܠܗܝ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܠܐ ܢܫ̈ܐ ܢܣܒܝܢ ܐܦܠܐ ܠܓܒܪ̈ܐ ܗܘܝܢ ܢܫ̈ܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܡܡܬ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܠܐ̈ܟܐ ܐܢܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܢ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܫܠܝܚܐ ܐܡܪ܂ ܕܠܐ ܕܟܪܐ ܘܠܐ ܢܩܒܬܐ܂ ܘܠܐ ܥܒܕܐ ܘܠܐ ܒܪܚܐܪ̈ܐ܂ ܐܠܐ ܟܠܟܘܢ ܚܕ ܐܢܬܘܢ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܂ ܚܘܐ ܓܝܪ ܠܦܪܘܣ ܡܘܠܕܐ ܦܪܫܗ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܕܡ܂ ܕܬܗܘܐ ܐܡܐ ܕܟܠ ܕܚܝ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܒܗܘ ܥܠܡܐ ܠܝܬ ܢܩܒܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܒܫܡܝܐ ܐܝܬ ܢܩܒܬܐ܂ ܘܡܘܠܕܐ ܐܘ ܚܘܫܚܐ ܕܪܓܬܐ܂ ܒܗܘ ܐܬܪܐ ܠܝܬ ܚܣܝܪܘܬܐ ܡܕܡ܂ ܐܠܐ ܓܡܝܪܘܬܐ ܘܡܫܠܡܢܘܬܐ܂ ܠܐ ܡܝܬܝܢ ܣܒ̈ܐ܂ ܘܠܐ ܣܐܒܝܢ ܥܠܝܡ̈ܐ܂ ܕܥܠ ܣܒܪܐ ܕܣܐܒܝܢ ܘܡܝܬܝܢ ܢܣܒܘܢ ܥܠܝܡ̈ܐ ܢܫ̈ܐ ܘܢܘܠܕܘܢ ܒܢ̈ܝܐ܂ ܕܡܐ ܕܡܝܬܘ ܐܒܗ̈ܐ ܢܩܘܒܘܢ ܒܢܝ̈ܐ ܚܠܦܝܗܘܢ܂ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡܫܬܡܫܢ܂ ܒܗܘ ܓܝܪ ܐܬܪܐ ܠܝܬ ܣܢܝܩܘܬܐ ܘܠܐ ܚܣܝܪܘܬܐ܂ ܘܠܐ ܪܓܬܐ ܘܠܐ ܡܘܠܕܐ܂ ܘܠܐ ܫܘܠܡܐ܂ ܘܠܐ ܛܘܠܩܐ܂ ܘܠܐ ܡܘܬܐ܂ ܘܠܐ ܓܡܘܪܝܐ ܘܠܐ ܥܬܝܩܘܬܐ܂ ܘܠܐ ܣܢܐܬܐ܂ ܘܠܐ ܚܡܬܐ܂ ܘܠܐ ܛܢܢܐ܂ ܘܠܐ ܠܐܘܬܐ ܘܠܐ ܥܡܠܐ܂ ܘܠܐ ܚܫܘܟܐ ܘܠܐ ܠܠܝܐ܂ ܘܠܐ ܕܓܠܘܬܐ܂ ܘܠܝܬ ܒܗܘ ܐܬܪܐ ܣܢܝܩܘܬܐ ܠܓܡܪ܂ ܐܠܐ ܗܘ ܐܬܪܐ ܡܠܐ ܢܘܗܪܐ ܘܚܝ̈ܐ܂ ܘܚܢܢܐ܂ ܘܡܠܝܘܬܐ ܘܣܒܥܘܬܐ܂ ܘܚܕܬܘܬܐ ܘܪܚܡܘܬܐ܂ ܘܟܠܗܘܢ ܡܘܠܟܢ̈ܐ ܛܒ̈ܐ܂ ܕܟܬܝܒܝܢ ܐܦ ܕܠܐ ܪ̈ܫܝܡܝܢ܂ ܐܝܬ ܓܝܪ ܬܡܢ ܡܕܡ ܕܥܝܢܐ ܠܐ ܚܙܬ܂ ܘܐܕܢܐ ܠܐ ܫܡܥܬ܂ ܘܥܠ ܠܒܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܠܐ ܣܠܩ܂ ܘܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܒܪܢܫܐ ܠܡܐܡܪܗ܂ ܘܐܡܪ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܡܕܡ ܕܛܝܒ ܐܠܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ܂ ܟܕ ܣܓܝ ܢܡܠܠܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܠܡܐܡܪܗ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ܂ ܘܡܕܡ ܕܠܐ ܚܙܬ ܥܝܢܐ ܠܡܬܢܝܘܬܗ ܠܐ ܡܨܝܢ܂ ܘܡܕܡ ܕܐܕܢܐ ܠܐ ܫܡܥܬ ܠܡܕܡܝܘܬܗ ܠܡܕܡ ܕܫܡܥܬ ܐܕܢܐ ܘܚܙܬ ܥܝܢܐ܂ ܠܐ ܘܠܐ ܠܗܘܢ ܠܡܐܡܪ܂ ܘܡܕܡ ܕܥܠ ܠܒܐ ܠܐ ܣܠܩ܂ ܡܢܘ ܡܡܪܚ ܕܢܐܡܪ ܥܠܘܗܝ܂ ܕܥܠ ܡܕܡ ܕܣܠܩ ܥܠ ܠܒܐ ܕܡܐ܂ ܐܠܐ ܙܕܩܐ ܗܕܐ ܠܐܡܘܪܐ ܕܢܕܡܐ ܘܢܩܪܝܘܗܝ ܠܗܘ ܐܬܪܐ ܡܥܡܪܐ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܐܬܪܐ ܕܚܝ̈ܐ܂ ܐܬܪܐ ܓܡܝܪܐ܂ ܐܬܪܐ ܕܢܘܗܪܐ܂ ܐܬܪܐ ܕܓܐܝܘܬܐ܂ ܫܒܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܝܘܡܐ ܕܢܝܚܬܐ܂ ܢܝܚܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܒܘܣܡܐ ܕܟܐ̈ܢܐ܂ ܡܥܡܪܐ ܘܕܝܪܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܘܩܕܝܫ̈ܐ܂ ܐܬܪܐ ܕܣܒܪܢ܂ ܒܝܬ ܬܘܟܠܢܢ ܥܫܝܢܐ܂ ܐܬܪܐ ܕܣܝܡܬܢ܂ ܐܬܪܐ ܥܛܐ ܥܡܠܢ܂ ܘܡܥܒܪ ܐܘܠܨ̈ܢܝܢ܂ ܘܡܫܐ ܬܢܚ̈ܬܢ܂ ܒܗܠܝܢ ܘܠܐ ܠܢ ܕܢܕܡܝܘܗܝ ܘܢܩܪܝܘܗܝ ܠܗܘ ܐܬܪܐ܀

14

ܬܘܒ ܕܒܪ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܡ̈ܠܟܐ ܡܘܬܒ̈ܝ ܡܕܝܢ̈ܬܐ܂ ܘܡܬܥܫ̈ܢܝ ܒܓܐܝܘܬܐ܂ ܘܠܐ ܫܒܩ ܠܡܪ̈ܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ܂ ܕܒܪ ܘܫܒܐ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܝܥܢ̈ܐ ܕܠܐ ܣܒܥܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܟܕܘ܂ ܘܡܬܝܥܢ ܥܠܝܗܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܗܢܘܢ ܐܬܝܥܢܘ܂ ܕܒܪ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܠܒܙܘ̈ܙܐ܂ ܘܕܠܐ ܒܛܝܒܘ ܕܝܠܗܘܢ ܡܬܟܠܝܢ ܡܢ ܒܙܬܐ ܕܚܒܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܕܒܪ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܠܛܠܘܡ̈ܐ܂ ܘܒܥܠܬ ܡܘܬܐ ܡܬܟܠܝܢ ܡܢ ܥܘܠܐ܂ ܕܒܪ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܠܐܠܘܨ̈ܐ ܘܡܬܢܝܚܝܢ ܐܠܝܨ̈ܐ ܥܕ ܐܙܠܝܢ ܠܘܬܗ܂ ܕܒܪ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܠܒ̈ܠܥܝ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܥܠܝܒ̈ܐ ܘܛܠܝܡ̈ܐ ܡܬܢܝܚܝܢ ܩܠܝܠ ܥܕ ܐܦ ܗܢܘܢ ܡܬܕܒܪܝܢ ܘܐܙܠܝܢ ܠܬܡܢ܂ ܘܕܒܪ ܡܘܬܐ ܠܣܓܝܐ̈ܝ ܡܚܫܒ̈ܬܐ܂ ܘܡܫܬܪܐ ܘܡܬܒܛܠ ܟܠ ܡܐ ܕܐܬܪܥܝܘ܂ ܡܬܚܫܒܝܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܣܓܝ ܨܒܘ̈ܬܐ܂ ܘܐܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܘܬܐ ܡܢ ܫܠܝܐ܂ ܘܡܬܕܒܪܝܢ ܘܬܘܒ ܠܐ ܡܬܕܟܪܝܢ ܡܕܡ ܕܐܬܪܥܝܘ܂ ܐܝܬ ܒܪܢܫܐ ܕܡܬܚܫܒ ܠܫܢ̈ܝܢ ܣܓܝܐ̈ܬܐ܂ ܘܓܠܝܙܐ ܡܢܗ ܕܡܚܪ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܂ ܡܬܪܝܡ ܘܡܫܬܒܗܪ ܒܪ ܐܕܡ ܥܠ ܚܒܪܗ܂ ܘܐܬܐ ܥܠܘܗܝ ܡܘܬܐ ܘܡܒܛܠ ܫܘܒܗܪܗ܂ ܥܬܝܪܐ ܡܬܚܫܒ ܕܢܘܣܦ ܥܠ ܢܟܣܘ̈ܗܝ܂ ܘܠܐ ܝܕܥ ܕܐܦ ܕܩܢܐ ܠܐ ܡܩܕܐ ܠܗ܂ ܕܒܪ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܂ ܘܚܒܫ ܠܗܘܢ ܒܕܝܪܗ ܥܕܡܐ ܠܕܝܢܐ܂ ܐܦ ܥܠ ܕܠܐ ܚܛܘ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܩܒܠ ܐܕܡ ܒܚܛܗܘ̈ܗܝ܀

24

ܡܬܚܪܝܢ ܚܒܝܒܝ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܒܨܝܪ̈ܝ ܣܘܟܠܐ܂ ܥܠ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܟܬܒ ܐܢܐ ܠܟ܂ ܘܐܡܪܝܢ܂ ܕܐܝܢܘ ܐܬܪܐ ܕܒܗ ܡܩܒܠܝܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܦܘܪܥܢܐ ܛܒܐ܂ ܘܐܝܢܘ ܐܬܪܐ ܕܒܗ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܫܢܝܩ̈ܐ܂ ܕܒܗ ܡܩܒܠܝܢ ܥܘ̈ܠܐ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܥܒܕܝ̈ܗܘܢ܂ ܐܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܬܪܥܐ ܗܠܝܢ܂ ܐܫܐܠܟ ܬܐܡܪ ܠܝ܂ ܡܘܬܐ ܡܢܘ ܕܐܬܩܪܝ ܡܘܬܐ ܘܫܝܘܠ ܡܢܐ ܗܝ ܕܫܝܘܠ ܐܬܩܪܝܬ܂ ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܟܕ ܐܬܦܠܓ ܩܘܪܚ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܥܠ ܡܘܫܐ܂ ܦܬܚܬ ܐܪܥܐ ܦܘܡܗ ܘܒܠܥܬ ܐܢܘܢ܂ ܘܢܚܬܘ ܟܕ ܚ̈ܝܝܢ ܠܫܝܘܠ܂ ܡܕܝܢ ܦܘܡܗ ܕܫܝܘܠ ܗܘ ܗܘ ܕܐܬܦܬܚ ܗܘܐ ܒܡܕܒܪܐ܂ ܘܕܘܝܕ ܐܡܪ܂ ܕܢܗܦܟܘܢ ܪ̈ܫܝܥܐ ܠܫܝܘܠ܂ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܠܫܝܘܠ ܕܐܬܒܠܥ ܒܗ ܩܘܪܚ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ܂ ܠܬܡܢ ܗܦܟܝܢ ܪ̈ܫܝܥܐ܂ ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܫܠܝܛ ܠܗ܂ ܕܐܢ ܨܒܐ ܒܫܡܝܐ ܡܘܪܬ ܚ̈ܝܐ܂ ܘܐܢ ܫܦܪ ܠܗ ܒܐܪܥܐ܂ ܝܫܘܥ ܡܪܢ ܐܡܪ܂ ܕܛܘܒ̈ܝܗܘܢ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܒܪܘܚܗܘܢ܂ ܕܕܝܠܗܘܢ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܘܠܚܕ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܨܠܝܒܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ܂ ܕܗܝܡܢ ܒܗ܂ ܝܡܐ ܠܗ ܕܥܡܝ ܬܗܘܐ ܒܓܢܬ ܥܕܢ܂ ܘܫܠܝܚܐ ܐܡܪ܂ ܕܟܕ ܩܝܡܝܢ ܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܦܪܚܝܢ ܠܥܠ ܠܐܘܪܥܗ ܕܦܪܘܩܢ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܚܢܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢܢ܂ ܕܫܪܝܪ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܠܢ ܦܪܘܩܢ܂ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܢܥܒܪܘܢ܂ ܘܫܠܝܚܐ ܐܡܪ܂ ܕܣܒܪܐ ܕܡܬܚܙܐ ܠܐ ܗܘܐ ܣܒܪܐ܂ ܘܢܒܝܐ ܐܡܪ܂ ܕܫܡܝܐ ܐܝܟ ܬܢܢܐ ܢܥܒܪܘܢ܂ ܘܐܪܥܐ ܐܝܟ ܠܒܘܫܐ ܬܒܠܐ܂ ܘܥܡܘܪ̈ܝܗ ܐܟܘܬܗ ܢܗܘܘܢ܂ ܘܐܝܘܒ ܐܡܪ܂ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܫܟܒܝܢ܂ ܕܥܕ ܒܠܝܢ ܫܡܝܐ ܠܐ ܡܬܬܥܝܪܝܢ܂ ܘܠܐ ܢܕܝܢ ܡܢ ܫܢܬܗܘܢ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܬܛܦܝܣ܂ ܕܗܕܐ ܐܪܥܐ ܕܙܪ̈ܝܥܝܢ ܒܗ ܒ̈ܢܝ ܐܕܡ܂ ܘܪܩܝܥܐ ܕܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܗܢܐ ܪܩܝܥܐ ܕܣܝܡ ܦܘܪܫܢܐ ܒܝܬ ܫܡܝܐ ܥܠܝܐ̈ ܠܐܪܥܐ ܕܚ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܥܒܪܝܢ ܘܒܠܝܢ ܘܡܬܚܒܠܝܢ܂ ܘܥܒܕ ܐܠܗܐ ܚܘܕܬܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܕܡ܂ ܘܝܪܬܝܢ ܝܘܪ̈ܬܢܐ ܒܡܠܟܘܬ ܫܡܝܐ܂ ܐܢ ܒܐܪܥܐ ܡܘܪܬ ܠܗܘܢ ܡܠܟܘܬ ܫܡܝܐ ܡܬܩܪܝܐ܂ ܘܐܢ ܒܫܡܝܐ ܦܫܝܩܐ ܠܗ ܕܢܥܒܕ܂ ܡ̈ܠܟܝ ܥܠܡܐ ܓܝܪ ܐܦ ܟܕ ܒܐܬܪܗ ܝܬܒ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܂ ܠܟܠ ܐܬܪ ܕܫܘܠܛܢܗ ܡܛܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܝܠܗ ܡܬܩܪܝܐ܂ ܘܫܡܫܐ ܢܗܝܪܐ ܕܩܒܝܥ ܒܪܩܝܥܐ ܠܟܘܠ ܐܬܪ ܙܠܝܩܘ̈ܗܝ ܦܪܝܣܝܢ܂ ܣܦܩ ܫܘܠܛܢܗ ܒܝܡܐ ܘܒܝܒܫܐ܂ ܘܚܙܝ ܕܐܦ ܫ̈ܠܝܛܝ ܥܠܡܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܣܡܟ̈ܐ ܘܒܣܡ̈ܐ ܘܒܟܠ ܐܬܪ ܘܒܟܠ ܡܕܝܢܐ܂ ܠܟܪ ܕܐܙܠܝܢ ܥܡܗܘܢ ܐܢܘܢ ܣܡܟܝܗ̈ܘܢ܂ ܘܒܐܬܪ ܐܬܪ ܕܫܦܪ ܠܗܘܢ ܥܒܕܝܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ܂ ܐܣܝܪ̈ܐ܂ ܫܡܫܐ ܓܝܪ ܒܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܥܝܢ ܡܬܟܪܟ܂ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܘܥܕܡܐ ܠܡܥܪܒܐ܂ ܘܟܕ ܫܠܡ ܡܪܕܝܬܗ܂ ܒܠܠܝܐ ܢܘܗܪܗ ܡܬܚܦܐ܂ ܘܠܐ ܡܬܕܘܕ ܠܠܝܐ ܒܫܘܠܛܢܗ܂ ܘܒܫܥܘ̈ܗܝ ܕܠܠܝܐ܂ ܚܕܪ ܫܡܫܐ ܒܪܗܛܗ ܚܪܝܦܐ܂ ܘܡܚܕܪ ܡܫܪܐ ܠܡܪܕܐ ܒܥܝܕܗ܂ ܘܫܡܫܐ ܕܥܡܟ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܚܟܝܡܐ܂ ܡܢ ܛܠܝܘܬܟ ܥܕ ܫܘܠܡ ܣܝܒܘܬܟ܂ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܒܠܠܝܐ ܐܝܟܐ ܪܕܐ ܘܡܬܟܪܟ܂ ܠܐܬܪ ܡܪܕܝܬܗ܂ ܥܠ ܕܟܣܝܢ ܡܢܟ ܐܠܨܐ ܠܟ ܕܬܥܩܒ܀

25

ܗܠܝܢ ܥܘܗ̈ܕܢܐ ܟܬܒܬ ܠܐܚ̈ܝܢ ܘܚܒܝ̈ܒܝܢ ܒ̈ܢܝ ܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ܂ ܕܒܐܬܪ ܐܬܪ܂ ܠܟܪ ܕܡܛܝܢ܂ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܢ ܒܗܘܢ܂ ܕܐܦ ܠܙܥܘܪܘܬܝ ܒܨܠܘܬܗܘܢ ܢܬܕܟܪܘܢ܂ ܘܢܕܥܘܢ ܕܐܦ ܚܛܝܐ ܘܒܨܝܪܐ ܐܝܬܝ܂ ܐܠܐ ܗܝܡܢܘܬܝ ܗܕܐ ܗܝ܂ ܕܒܗܠܝܢ ܪ̈ܫܐ ܟܬܝ̈ܒܐ ܣܡܬ ܡܢ ܩܕܝܡ ܘܟܬܒܬ܂ ܫܬܐܣܬܐ ܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܘܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܥܒ̈ܕܐ ܕܙܕܩܝܢ ܠܗ܂ ܘܡܢܒܬܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܕܚܘܒܐ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܚܘܒܐ ܟܬܒܬ ܨܘܡܐ ܒܬܚܘܝܬܗ ܐܦ ܒܥܒܕܘܗ̈ܝ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܨܘܡܐ ܟܬܒܬ ܨܠܘܬܐ ܒܦܐܪ̈ܝܗ ܘܒܥ̈ܒܕܝܗ܂ ܘܒܬܪ ܨܠܘܬܐ ܟܬܒܬ ܕܩܪܒܐ܂ ܘܡܕܡ ܕܟܬܒ ܕܢܝܐܝܠ ܥܠ ܡ̈ܠܟܘܬܐ܂ ܘܒܬܪ ܕܩܪܒܐ ܟܬܒܬ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܩܝܡܐ܂ ܘܒܬܪ ܕܒ̈ܢܝ ܩܝܡܐ܂ ܟܬܒܬ ܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܂ ܘܒܬܪ ܕܬܝܒܘܬܐ ܟܬܒܬ ܕܚܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܘܒܬܪ ܕܚܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܟܬܒܬ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ܂ ܘܒܬܪ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܟܬܒܬ ܕܪ̈ܥܘܬܐ ܡܠܦܢ̈ܐ܂ ܘܒܬܪ ܕܪ̈ܥܘܬܐ ܟܬܒܬ ܥܠ ܓܙܘܪܬܐ܂ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ ܒܗ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ܂ ܘܒܬܪ ܕܓܙܘܪܬܐ ܟܬܒܬ ܥܠ ܦܨܚܐ ܘܥܠ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܣܪܐ܂ ܘܒܬܪ ܕܦܨܚܐ ܟܬܒܬ ܥܠ ܫܒܬܐ ܕܚܬܝܪ̈ܝܢ ܒܗ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܂ ܘܒܬܪ ܕܫܒܬܐ ܟܬܒܬ ܦܝܣܐ ܡܛܠ ܚܪܝܢܐ ܕܓܕܫ ܒܝܘܡ̈ܬܢ܂ ܘܒܬܪ ܕܦܝܣܐ ܟܬܒܬ ܥܠ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܥܠ ܕܡܛܡܐܝܢ ܠܗܝܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܂ ܘܒܬܪ ܕܡܐܟ̈ܠܬܐ܂ ܟܬܒܬ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ܂ ܕܥܠܘ ܘܗܘܘ ܝܪ̈ܬܐ ܚܠܦ ܥܡܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܘܒܬܪ ܕܥܡܡ̈ܐ܂ ܟܬܒܬ ܘܐܘܕܥܬ ܕܐܝܬ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ܂ ܘܒܬܪ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ܂ ܟܬܒܬ ܠܘܩܒܠ ܝܗܘܕ̈ܝܐ܂ ܕܡܓܕܦܝܢ ܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ܂ ܘܒܬܪ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ܂ ܟܬܒܬ ܬܘܒ ܠܘܩܒܠ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܐܡܪܝܢ ܕܩܝܡ ܠܢ ܠܡܬܟܢܫܘ܂ ܘܒܬܪ ܗܢܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܟܬܒܬ ܥܠ ܡܘܗܒ̈ܬܐ ܕܡܣܟ̈ܢܐ܂ ܘܒܬܪ ܕܡܣܟ̈ܢܐ ܟܬܒܬ ܬܚܘܝܬܐ ܕܪ̈ܕܝܦܐ܂ ܘܒܬܪ ܪ̈ܕܝܦܐ܂ ܟܬܒܬ ܒܐܚܪܝܬܐ ܕܡܘܬܐ ܘܕܙܒ̈ܢܐ ܐܚܪ̈ܝܐ܂ ܗܠܝܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ܂ ܟܬܒܬ ܥܠ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܐ̈ܬܘܢ܂ ܟܬܒܬ ܥܣܪܐ ܩܕܡ̈ܝܐ܂ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ ܦܝܠܝܦܘܣ ܡܩܕܘܢܝܐ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܫܘܠܡܗܘܢ܂ ܘܗܠܝܢ ܬܪ̈ܥܣܪ ܐܚܪ̈ܝܐ܂ ܟܬܒܬ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܘܢ̈ܝܐ ܘܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܐܝܬܝܗ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܕܡܠܟܐ ܦܪܣܝܐ܀

26

ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܐܕܪܟܬ ܟܬܒܬ ܐܢ ܓܝܪ ܐܢܫ ܢܩܪܐ ܒܗܠܝܢ ܡܐܡܪ̈ܐ܂ ܘܢܫܟܚ ܡ̈ܠܐ ܕܠܐ ܫܠܡܢ ܠܪܥܝܢܗ܂ ܠܐ ܘܠܐ ܠܗ ܕܢܒܙܚ܂ ܡܛܠ ܕܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܒܗܠܝܢ ܪ̈ܫܐ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܠܪܥܝܢܗ ܕܚܕ ܐܢܫ ܟܬܝܒܢ܂ ܘܐܦܠܐ ܠܦܝܣܐ ܕܚܕ ܩܪܘܝܐ܂ ܐܠܐ ܠܪܥܝܢܐ ܕܟܠܗ ܥܕܬܐ܂ ܘܠܦܝܣܐ ܕܟܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܘܐܢ ܢܩܪܐ ܘܒܦܝܣܐ ܢܫܡܥ ܫܦܝܪ܂ ܘܐܢ ܠܐ ܐܝܬ ܠܝ ܠܡܐܡܪ܂ ܕܐܢܐ ܠܒ̈ܢܝ ܦܝܣܐ ܟܬܒܬ܂ ܘܠܐ ܠܡܒܙܚ̈ܢܐ܂ ܘܐܢ ܬܘܒ ܢܫܟܚ ܡܢ ܕܩܪܐ ܡ̈ܠܐ ܕܠܢ ܒܚܕ ܐܣܟܝܡܐ ܐܡܝܪ̈ܢ܂ ܘܠܚܟܝܡܐ ܐܚܪܢܐ ܒܚܕ ܐܣܟܝܡܐ܂ ܒܗܕܐ ܠܐ ܢܬܕܘܕ܂ ܡܛܠ ܕܟܠܢܫ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡܕܪܟ ܗܟܢܐ ܡܡܠܠ ܠܫ̈ܡܘܥܐ܂ ܘܐܢܐ ܕܟܬܒܬ ܗܠܝܢ܂ ܐܦܢ ܡܢܗܝܢ ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܠܐ ܫܠܡܢ ܠܕܐܡܘܪܐ ܐܚܪܢܐ܂ ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ܂ ܕܗܢܘܢ ܚܟܝܡ̈ܐ ܫܦܝܪ ܐܡܪܘ܂ ܘܐܢܐ ܗܟܢܐ ܐܬܚܙܝ ܠܝ ܕܐܡܠܠ܂ ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܡܠܠ ܘܢܚܘܝܢܝ ܥܠ ܨܒܘ ܨܒܘ܂ ܡܩܒܠ ܐܢܐ ܡܢܗ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ܂ ܟܠ ܡܢ ܕܩܪܐ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܘܐܚܪ̈ܝܐ܂ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܕܝܬܩ̈ܘܣ܂ ܘܒܦܝܣܐ ܩܪܐ ܝܠܦ ܘܡܠܦ܂ ܘܐܢ ܢܬܚܪܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܕܪܟ܂ ܝܘܠܦܢܐ ܪܥܝܢܗ ܠܐ ܡܩܒܠ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܢܫܟܚ ܡ̈ܠܐ ܕܥ̈ܛܠܢ ܡܢܗ܂ ܘܚܝܠܗܝܢ ܠܐ ܡܕܪܟ܂ ܗܟܢܐ ܢܐܡܪ܂ ܕܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܫܦܝܪ ܟܬܝܒ܂ ܐܠܐ ܐܢܐ ܠܐ ܐܕܪܟܬ ܠܡܕܥ܂ ܘܐܢ ܢܫܐܠ ܥܠ ܡ̈ܠܐ ܕܥܣܩܢ ܡܢܗ܂ ܠܚܟܝܡ̈ܐ ܦܪ̈ܘܫܐ ܕܕܪܫܝܢ ܒܝܘܠܦܢܐ܂ ܟܕ ܥܠ ܚܕܐ ܡܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܗ ܥܣܪܐ ܚܟܝܡ̈ܝܢ ܥܣܪ ܐ̈ܦܝܢ ܕܡܒܣܡܐ ܠܗ ܢܩܒܠ܂ ܘܕܠܐ ܒܣܡܐ ܠܗ ܠܐ ܢܡܝܩ ܒܚܟܝܡ̈ܐ܂ ܡܛܠ ܕܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܡܪܓܢܝܬܐ ܕܡܝܐ܂ ܕܠܟܠ ܐܦܝ̈ܗ ܕܬܗܦܟܝܗ ܚܙܘܐ ܫܦܝܪܐ ܐܝܟ ܠܗ܂ ܘܥܗܕ ܐܘ ܝܠܘܦܐ ܕܐܡܪ ܕܘܝܕ܂ ܕܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡ̈ܠܦܢܝ ܝܠܦܬ܂ ܘܫܠܝܚܐ ܐܡܪ܂ ܕܟܠ ܟܬܒ ܕܒܪܘܚܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܗܘܝܬ ܩܪܐ܂ ܘܟܠ ܡܕܡ ܒܨܝ܂ ܘܕܫܦܝܪ ܐܚܘܕ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܨܒܘ ܒܝܫܐ ܥܪܘܩ܂ ܐܢ`ܗܘ ܓܝܪ ܕܢܣܓܘܢ ܝܘܡ̈ܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܗ ܕܥܠܡܐ ܕܡܢ ܐܕܡ ܘܥܕ ܫܘܠܡ ܙܒ̈ܢܐ܂ ܘܢܬܒ ܘܢܪܢܐ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ܂ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܥܘܡܩܐ ܕܡ̈ܠܐ ܠܐ ܡܕܪܟ܂ ܘܥܠ ܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܢܫ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܩܘܡ܂ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܟܬܒܬ ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܐ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܠ ܐܡܘܪ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܓܙܐ ܪܒܐ ܠܐ ܢܣܒܝܢ ܫܝܛܢ ܘܒܣܝܪ̈ܢ ܡܠܝܗ̈ܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܨܠܡܐ ܕܡܠܟܐ ܠܟܠ ܐܬܪ ܕܢܐܙܠ ܡܬܩܒܠ܂ ܘܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܙܐܦܐ ܡܣܬܠܐ ܘܠܐ ܡܬܩܒܠ܂ ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܗܠܝܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܠܦܠܢ ܐܡܝܪܝܢ܂ ܗܘ ܡܐܠܦ ܢܐܠܦ܂ ܘܠܡܥܣܩ ܥܠ ܐܡܘܪܐ ܠܐ ܦܩܝܕ ܠܗ܂ ܐܦ ܐܢܐ ܐܝܟ ܙܥܘܪܘܬܝ ܗܠܝܢ ܟܬܒܬ܂ ܒܪܢܫܐ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܐܕܡ ܘܓܒܝܠ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܂ ܕܬܠܡܝܕܐ ܐܢܐ ܕܟܬ̈ܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܂ ܡܪܢ ܓܝܪ ܐܡܪ܂ ܕܟܠ ܡܢ ܕܫܐܠ ܢܣܒ܂ ܘܕܒܥܐ ܡܫܟܚ܂ ܘܕܢܩܫ ܦܬܚܝܢ ܠܗ܂ ܘܢܒܝܐ ܐܡܪ܂ ܕܐܫܘܕ ܪܘܚܝ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܘܢܬܢܒܘܢ܂ ܡܟܝܠ ܡܢ ܕܩܪܐ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܒܬ܂ ܒܦܝܣܐ ܢܩܪܐ ܘܢܨܠܐ ܥܠ ܐܡܘܪܐ ܐܚܐ ܕܓܘܐ܂ ܕܒܒܥܘܬܐ ܕܟܠܗ ܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ܂ ܢܫܬܒܩܘܢ ܚܛܗܘ̈ܗܝ ܘܢܬܕܟܪ ܡܢ ܕܩܪܐ ܕܟܬܝܒ܂ ܕܢܫܬܘܬܦ ܗܘ ܡܢ ܕܫܡܥ ܡܠܬܐ ܠܗܘ ܡܢ ܕܡܫܡܥ ܠܗ ܒܟܠܗܝܢ ܛܒܬ̈ܐ܂ ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ ܕܙܪܘܥܐ ܘܚܨܘܕܐ ܐܟܚܕܐ ܢܚܕܘܢ܂ ܘܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܥܡܠܗ ܐܓܪܗ ܡܩܒܠ܂ ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܕܟܣܐ܂ ܕܠܐ ܠܟܠ ܒܪܢܫ ܢܬܓܠܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/22
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 22: On Death and the Last Times - ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܘܬܐ ܘܕܙܒ̈ܢܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/22.
Bibliography:
Demonstration 22: On Death and the Last Times - ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܘܬܐ ܘܕܙܒ̈ܢܐ ܐܚܪ̈ܝܐ .” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/22.

Show Citation Styles