Digital Syriac Corpus

Pseudo-Clementine Recognitions: Recognition 2

   https://syriaccorpus.org/220
63

ܘܟܕ ܕܝܢ ܗܘ ܝܘܡܐ ܕܒܗ ܡܡܠܠܐ ܗܘܐ ܗܘܐ . ܗܘ ܦܛܪܘܣ ܥܡ ܥܕܢܐ ܕܬܪܢܓܠܐ ܩܪܐ ܒܗ ܐܥܝܪ ܠܟܠܢ . [ܠܟܘܠܢ .] ܐܝܬܝܢ ܗܘܝܢ ܕܝܢ ܒܗ ܒܒܝܬܐ ܟܠܢ ܬܠܬܥܣܪ ܕܩܕܡܝܐ ܡܢܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܕܒܬܪ [ܒܬܪ] ܦܛܪܘܣ ܙܟܝ ܘܟܢ ܣܦܢܝܐ ܘܝܘܣܦ ܘܡܝܟܐ ܘܐܠܝܥܙܪ ܘܦܝܢܚܣ ܘܠܥܙܪ ܘܐܠܝܫܥ ܘܒܬܪܗܘܢ ܐܢܐ ܩܠܡܣ [ܩܠܝܡܝܣ] ܘܢܝܩܕܡܘܣ ܘܟܢ ܢܝܩܛܣ [ܢܝܩܛܝܣ] ܘܐܩܠܝܘܣ [ܘܐܩܠܘܣ .] ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܣܝܡܘܢ ܘܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡܢ ܙܟܝ ܐܬܝܠܦܘ ܕܢܫܬܡܠܘܢ ܒܗܝܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܝܕ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܡܢ ܢܫ̈ܐ ܕܝܢ ܐܦ ܚܕܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܥܡܢ ܿ ܘܟܕ ܕܝܢ ܠܫܪܓܐ ܗܘ ܪܡܫܝܐ ܟܕ ܣܠܩ [ܕܠܩ] ܐܕܪܟܢܢ [ܐܕܪܟܢ ܚܢܼܢ.] ܟܠܢ [ܟܘܠܢ] ܝܬܒܢܢ ܿ [ܐܝܬܒܢܢ .] ܘܗܟܢܐ [ܗܟܢܐ] ܗܘ ܦܛܪܘܣ ܚܙܐ ܕܟܠ ܒܥܝܪܘܬܐ ܥܝ̈ܢܝܢ ܒܗ ܡܨܕܝܢ ܗܘܝܢ ܿ ܫܠܡܐܿ ܝܗܒ ܠܢ . ܘܒܫܪܥܬܗ [ܘܒܪ ܫܥܬܗ] ܥܡܗ ܕܫܠܡܐܿ ܐܠܝܦ ܡܠܬܗ ܘܐܡܪ ܕܡܬܕܡܪ [ܡܬܕܡܪ] ܐܢܐ ܒܗ ܐܘ ܐܚ̈ܝ [ܚܒ̈ܝܒܝ] ܒܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ . ܕܐܝܟܢ [ܕܐܝܟܢܐ] ܗܘܐ ܕܥܗܢ ܘܡܛܝܒ ܠܣܓ̈ܝܐܬܐ ܿ ܗܝܢ ܕܝܢ ܗܕܐ pb. 43 ܕܒܢܣܝܢܐ ܝܠܦܬܗ݀ [ܐܝܠܦܬܗܿ .] ܗܫܐ [ܘܗܫܐܼ] ܥܗܕܬܗ [ܥܗܕܬ] ܕܐܡܪܗܿ [ܕܐܡܪܝܗܿ] ܠܟܘܢܿ ܒܪ ܫܥܬܗ ܓܝܪ ܕܥܒܪ ܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܐܢܐ ܡܢ ܢܦܫܝ ܡܬܬܥܝܪ ܐܢܐ . ܘܬܘܒ ܡܟܝܠ ܕܐܕܡܟ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ . ܘܗܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܓܕܫܬ ܠܝ . ܡܢ ܟܕ ܒܟܠܙܒܢ [ܒܟܘܠ ܙܒܼܢ] ܡ̈ܠܐ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܡܢ ܡܪܢ ܫܡܥ ܗܘܝܬ ܡܛܘܠ ܚܘܒܗܝܢ ܠܪܝܥܝܢܝ ܦܩܕܬ ܕܗܘܝܬ ܡܬܬܥܝܪ ܐܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡܐ ܕܐܬܥܝܪܬ [ܕܐܬܬ݀ܥܝܪܬܼ .] ܐܬܕܟܪ ܘܐܕܥ݀ ܘܐܫܟܚ ܕܐܬܥܗܕ ܐܢܝܢ ܘܟܕ ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܗܘܝܬ ܡܛܠ ܕܒܚܕܘܬܐ ܫܗܪ ܗܘܝܬ ܥܝܕܐ ܗܘܐ ܠܝ ܕܐܬܬܥܝܪ ܐܦܢ ܡܕܡ ܠܝܬ ܠܝ ܕܐܬܚܫܒ ܘܡܢܗ ܕܝܠܗ ܕܥܝܕܐ ܒܡܠܬܐ ܗܝ ܟܣܝܬܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܬܓܕܫ ܠܝ ܫܠܝܐܝܬ ܐܫܬܚܠܦܬ ݀ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܥܝܕܐ ܐܚܪܢܐ ܡܬܡܙܓ ܘܡܫܚܠܦ ܠܥܝܕܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܒܫܪܪܐ ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܥܗܢ ܘܙܕܩ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܠܐ ܡܟܢ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܗܕܐ ܕܠܓܡܪ ܠܿܐ ܢܕܡܟ. ܘܐܠܐ ܐܦܠܐ [ܐܦ ܠܐ] ܠܠܝܐ ܗܘܐ ܗܘܐ . ܕܥܗܢ ܠܢܝܚܗ ܿܕܫܢܬܐ ܀ ܀ ܀

64

ܘܐܢܐ ܟܕ ܫܡܥܬ ܐܡܪܬ ܕܫܦܝܪ ܐܡܪܬ . ܐܘ ܦܿܛܪܐ ܕܥܝܕܐ ܒܥܝܕܐ ܡܫܬܚܠܦ ܿ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܦ ܐܢܐ ܟܕ ܒܫܘܪܝܐ ܪܕܝܬ ܒܝܡܐ . ܠܘܩܕܡ ܐܝܟ ܚܫܟܐ ܘܨܘܪ̈ܢܐ ܐܚܝܕܝܢ [ܐܚܕܝܢ] ܗܘܘ. ܠܝ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܥܪܩ ܗܘܝܬ ܕܠܐ ܡܣܝܒܪ ܗܘܝܬ ܪܝܚܐ ܘܙܘܦܪܐ ܕܝܡܐ [ܒܝܡܐ] . ܘܟܢ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܗܘܝܬ ܒܥܝܕܐ ܘܕܠܝܠܐܝܬ ܡܣܝܒܪ ܗܘܝܬ ܠܗܿ ܠܡܪܕܝܬܐ . ܘܠܡܕܡ [ܘܡܕܡ] ܕܐܟܠ ܗܿܘܝܬ ܥܡ ܐܠܦܪܐ . ܗܝ ܕܩܕܡ ܫܒܥ ܫ̈ܢܝܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܘܐܦ ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܡܕܡ ܡܟܘܠܬܐ ܛܥܡ ܗܘܝܬ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܢ ܥܝܕܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܒܗܿ ܒܗܝ ܫܥܬܐ ܕܒܗܿ ܥܡ ܐܠܦܪܐ ܐܟܠ ܗܘܝܬ ܟܦܢܐ ܥܐܠ ܥܠܝ . ܕܐܦ ܗܘ ܗܢܐ ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܬܘܒ ܝܕܥܢܐ [ܝܕܥ ܐܢܐ] ܕܒܥܝܕܐ ܡܫܬܚܠܦ ܿ ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܠܟ ܕܗܕܐ ܗܟܢܐ ܓܕܫܬ ܠܟ . ܕܬܬܥܝܪ ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܥܕܢܗܿ [ܒܥܝܕܗܿ] ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܚܫܚܐ ܨܒܿܝܬ ܕܬܐܡܪܝܗܿ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ] ܩܠܝܠ ܡܢ ܫܢܬܢ ܕܢܕܚܘܩ [ܕܢܕܘܩ] ܡܢܢ ܢܨܒܐ ܕܗܟܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܢܫܟܚ ܿ ܕܢܬܩܪܒ ܠܘܬܢ ܿ ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܦܘܪܢܣܗܿ ܕܣܝܒܪܬܐ ܕܒܟܝܢܐ ܗܘ ܡܕܥܐ . ܫܠܝܗ ܕܠܠܝܐ ܢܣܒ ܠܗ݀ ܘܕܠܝܠܐܝܬ ܡܫܟܚ ܥܘܗܕܢܗܝܢ ܕܗܢܝܢ [ܕܗܠܝܢ] ܕܡܬܐܡܪܢܿ ܘܗܘ ܕܝܢ ܦܛܪܘܣ ܥܠ ܗܕܐ ܣܓܝ ܚܕܝ . ܕܝܕܥܬ ܥܠܬܐ ܡܥܕܪܢܝܬܐ ܕܫܬܝܥܬܗ ܘܫܒܚܢܝ ܿ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܡܛܠ [ܕܡܛܘܠ] ܕܠܟܠܢ ܥܠܝܗܿ ܕܗܕܐ ܢܓܪܓ ܿ ܘܫܪܝ ܕܢܐܡܪ ܗܟܢܐ . ܕܥܕܢܐ ܗܘ ܡܟܝܠ ܘܗܕܐ ܥܗܢܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܕܣܝܡܐ ܩܕܡܝܢ ܐܫܐܠ . ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܣܝܡܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܕܥ ܕܡܢܐ ܗܘ [ܕܡܢܼܘ] ܐܣܟܡܗ ܿ ܘܡܢܐ ܐܢܘܢ pb. 44 ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܿ ܘܗܝ ܗܕܐ ܡܢ ܕܝܕܥ ܠܐ ܬܡܐܢ ܠܗ. ܕܢܐܡܪ ܠܝ ܣܓܝ ܓܝܪ ܡܥܕܪܐ ܠܝ ܗܕܐ ܕܐܕܥ ܿ ܐܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܡܐܟ̈ܠܬܐ [ܡܟ̈ܠܬܐ] ܦܘܩܕܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܠܘܩܕܡ ܢܫܐܠܦ ܘܢܐܠܦ ܕܡܢܘ ܫܘܐ ܕܠܘܬܗ ܣܝܒܪܬܐ ܥܬܝܕܝܢ [ܚܢܢ] ܕܢܩܒܠ݀ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܕܐ ܕܐܠܨܐ ܕܢܕܥ ܕܠܡܢ ܡ̈ܠܐ ܕܥܠ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܚܝܒܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ] ܕܢܗܝܡܢ ܡܐ ܓܝܪ ܕܝܨܝܦܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ .] ܘܒܛܝܠ ܠܢ ܥܠ ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܠܚܙܝܪ̈ܐ ܠܐ ܪܡܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ .] ܘܒܛܝܠ ܠܢ ܥܠ ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܠܚܙܝܪ̈ܐ ܠܐ ܪܡܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ] ܠܗܝܢ ܿ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܠܐ ܕܪܘܫܥܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܥܠ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܠܟܠ ܐܢܫ ܕܢܣܬܩܒܠ ܠܨܥܪܐ ܢܫܕܐ ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܥܗܢܐ ܠܝ ܕܐܕܥ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܡܛܠ ܗܕܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܐܠܦ ܥܠܘܗܝ ܕܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܬܩܢܐ ܗܘ݀ ܒܗܢܝܢ [ܒܗܠܝܢ] ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܬܦܠܓ ܥܠܝܗܝܢ݀ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܡܫܬܘܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ . ܕܝܢ ܢܟܦܘܬܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܘܡܪܚܡܢܘܬܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܘܗܢܝܢ [ܘܗܠܝܢ] ܕܠܗܝܢ ܢܩܦܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܟܠ ܐܢܫ [ܕܟܠܢܫ] ܝܕܥ ܕܫܦܝܪ̈ܬܐ ܐܢܝܢ . ܐܦܢ ܕܢܘܕܘܢ ܠܐ ܨܒܝܢ . ܗܝܕܝܢ ܙܕܩ ܕܡܛܠ ܕܒܗܠܝܢ ܕܓܠܝܢ ܐܢܝܢ ܬܩܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܢܬܠ [ܕܢܬܠ] ܠܗ ܐܝܕܥܬܐ [ܝܕܥܬܐ] ܗܝ ܕܚܣܝܪܐ ܠܗ ݀ ܐܝܟܢܐ ܕܗܢܝܢ [ܕܗܠܝܢ] ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܡܨܝܐܢ ܕܘܒܪܗ ܡܢ ܬܪܥܝܬܗ ܢܬܕܟܝܢ ܿ ܘܐܢ ܕܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܗܢܝܢ [ܕܗܠܝܢ] ܐܪ̈ܙܐ ܕܥܠ ܐܝܕܥܬܐ [ܝܕܥܬܐ] ܕܐܠܗܐ ܢܓܠܐ . ܠܗܘܢܿ ܘܐܢ ܕܝܢ ܟܒܪ ܢܐܬܐ ܘܢܬܓܪܓ [ܘܢܓܿܪܓ] ܥܡܢ ܕܢܐܡܪ ܡܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܠܐ ܘܠܐ ܕܢܐܡܪ ܠܗ ܿ ܡܛܠ ܕܠܐ ܬܩܢ ܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܚܟܝܡܐܝܬ ܙܕܩ ܕܢܨܛܕܐ ܒܗ ܿ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܗܕܐ ܢܫܬܐܠ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܐ ܥܗܢܐ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܐܢܫܝܢ [ܐܢܫ̈ܝܢ] ܫܡܘ̈ܥܐ ܗܕܝܘ̈ܬܐ ܿ ܗܢܘܢ ܕܟܒܪ ܢܣܒܪܘܢ ܥܠܝܢ ܐܝܟ ܗܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ] . ܘܬܡܛܠ ܗܕܐ ܫܢܝܢ [ܣܢܝܢ] ܠܢ ܘܗܟܢܐ ܢܬܦܠܓܘܢ ܘܣܓܝ ܢܣܬܓܠܦܘܢ ܟܕ ܪܥܝܢܢ ܕܝܠܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܀ ܀ ܀

66

ܘܟܕ ܢܝܩܛܣ [ܢܩܛܝܣ] ܗܠܢܝ ܐܡܪ ܐܦ [ܘܐܦ] ܐܩܝܠܘܣ [ܐܩܠܘܣ] ܒܥܐ ܕܐܦ ܠܗ ܢܦܣ ܠܗ . ܕܡܕܡ ܢܐܡܪ ܘܢܣܒ ܕܢܐܡܪ ܕܩܒܠܝܢܝ ܐܦ ܠܝ ܘܠܨܒܝܢܝ ܛܒܐ ܕܠܘܬܟ ܕܐܦ ܐܢܐ ܐܟܘܬܗ ܕܢܝܩܛܣ [ܕܢܩܛܝܣ] ܒܐܝܓܘܢܐ [ܒܐܓܘܢܐ] ܐܝܬܝ ܘܠܐ ܬܒܣܘܪܝܢܝ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܗܕܐ . ܕܢܬܒܛܠ [ܠܗ] ܓܝܪ ܠܐܢܫ ܥܠ ܚܒܪܗ ܡܢ ܚܘܒܐ ܗܘ ܗܘܝܐ ܘܕܢܒܣܐ ܕܢ ܐܢܫ ܠܐ ܒܨܝܪܐ ܡܢ ܣܢܐܬܐ ܣܗܕܐ ܓܝܪ ܠܐܠܗܐ ܩܪܐ ܐܢܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܒܨܝܪ ܐܢܬ ܒܥܝ̈ܢܝ ܘܐܝܟ ܗܘ ܕܢܫܝܫ ܐܢܬ ܒܒܥܬܐ ܿ ܕܚܠ ܐܢܐ ܕܡ ܒܨܝܪܐ ܬܫܬܟܚ ܿ ܡܢ ܣܝܡܘܢܿ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܿ ܿ ܗܕܐ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܐܦܠܐ [ܕܐܦ ܠܐ] ܡܡܬܘܡ ܩܪܝܒ ܗܘܝܬ ܟܕ ܒܥܬܐ ܥܒܕ ܗܘܝܬ ܕܡܛܠ [ܕܡܛܘܠ] ܗܕܐ ܗܢܝܢ [ܕܗܠܝܢ] ܕܝܠܟ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܘܗܢܝܢ [ܘܗܠܝܢ] ܕܝܢ ܕܘ̈ܫܥܘܗܝ [ܪ̈ܘܫܥܘܗ] ܕܗܘ ܝܕܥܢܐ ܿ [ܝܕܥ ܐܢܐܼ.] ܘܥܠ ܐܝܩܪܟ ܕܝܢ ܒܛܝܠ ܠܝ ܿ ܘܐܦ ܥܠ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܕܫܡ̈ܘܥܐ. ܘܩܕܡ ܟܠ [ܟܘܠ] ܡܕܡ ܥܠܝܗܿ ܕܫܪܝܪܬܐ ܒܟܠܡܕܡ [ܒܟܘܠ ܡܕܡ] ܓܝܪ ܕܨܒܐ ܗܘ ܗܘ ܚܪܫܐ ܡܫܟܚ . ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܪ̈ܚܡܐ ܠܝܬ ܠܗ . ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܕܗܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝܕܥܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ .] ܕܡܢ ܛܠܝܘܢ [ܛܠܝܘܬܢ] ܦ̈ܥܠܐ ܡܥܕܪ̈ܢܐ ܒܒܝ̈ܬܗ ܗܘܝܢ ܠܗ . ܘܐܠܘ ܠܐ ܕܐܝܢ [ܕܐܢ ܕܐܝܢ] ܒܫܪܪܐ ܪ̈ܚܡܝ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܢ ܗܘܝܢ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐܝܟ ܕܒܛܘܝܝ ܗܢܝܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܝܠܗ ܥܡܗ ܣܥܪܝܢ ܗܘܝܢ . ܐܠܐ ܚܘܒܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܕܡܟܢ ܗܘܐ ܒܢ ܐܫܟܚ ܕܢܥܒܪܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܠܒܝܫܐ ܘܒ̈ܢܝ ܒܝܬܐ ܠܛܒܐ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܨܒܘܬܐ ܕܝܠܢ ܗܘܬ ܿ ܕܠܘܩܕܡ ܪ̈ܚܡܐ ܠܗܘ ܢܗܘܐ ܘܢܕܥ ܿ ܕܐܝܟܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܥܒܕ ܘܗܝܕܝܢ ܢܒܣܪܝܘܗܝ ܘܢܪܚܩ ܡܢܗ ܿ ܡܢܘ ܓܝܪ ܗܘ ܕܠܐ ܬܗܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܡܗ ܗܘܝܢ ܘܢܣܒܪ ܥܠܘܗܝ ܕܡܢ ܫܡܝܐ pb. 46 ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܐܬܐܐܝܟ ܐܠܗܐ ܘܐܢܐ [ܐܢܐ] ܕܝܢ ܥܠ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܝܠܝ ܡܘܕ ܐܢܐ . ܕܐܠܘ ܠܐ ܡܥܕܪܢܗ ܗܘܝܬ ܒܗܢܝܢ [ܒܗܠܝܢ] ܕܡܗ ܗܘܝܢ [ܕܗ̈ܘܝܢ] ܗܘܝܢ ܡܬܚܦܛ [ܡܬܚܛܦ] ܗܘܝܬ ܐܦ ܐܢܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܕܝܠܢ ܠܐ ܪܒܐ ܕܫܢܝܢ ܘܥܪܩܢ ܿ ܡܢܗ ܕܝܕܥܢܢ ܕܒܚܪܫܘܬܐ ܥܒܕ ܠܗܝܢ ܕܓܒܪܐ ܗܘ ܚܪܫܐ ܘܡܓܘܫܐ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܨܒܝܬ [ܨܿܒܐ ܐܢܬ] ܐܦ ܐܢܬ . ܕܟܘܠܗܝܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܝܠܗ ܚܬܝܬܐܝܬ ܬܕܥ ܕܒܪ ܡܢܘ ܘܡܢ ܐܝܟܘ. [ܐܟܐ ܗܘܼ .] ܘܡܢܐ ܨܒܐ ܘܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ ܕܝܠܗ ܿ ܘܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܣܥܪ ܫܡܥ ܡܟܝܠ ܀ ܀ ܀

67

ܣܝܡܘܢ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܒܘܗܝ ܐܢܛܘܢ ܘܐܡܗ ܪܚܝܠ ܡܢ ܥܡܐ ܕܫܡܪ̈ܝܐ ܘܡܢ ܓܬܢܝܢ ܩܪܝܬܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܚܪܐ ܘܒܡܕܪܘܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܢܦܩ ܢܦܫܗ ܣܘܓܐܐ ܕܛܒ ܘܐܬܪܝܡ [ܘܐܬܬܪܝܡܼ] ܘܐܬܢܦܚ ݀ ܘܨܒܐ ܕܢܣܬܒܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܒܪܘܝܐ ܘܥܠ ܢܦܫܗ ܒܐܪܙܐ ܐܡܪ ܕܡܫܝܚܐ ܐܢܐ ܘܡܬܩܪܐ ܕܩܐܡ. ܡܬܚܫܚ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܫܡܐ . ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܕܠܐ ܡܫܬܪܐ ܐܢܐ . ܐܝܟ ܗܘ ܕܦܓܪܗ ܒܗ ܒܐܠܗܘܬܐ ܐܬܩܒܥ݀ ܐܝܟ ܕܢܫܟܚ ܕܒܟܠܙܒܢ [ܕܒܟܘܠ ܙܒܢ] ܢܩܘܐ ܿ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܕܩܐܡ ܐܬܩܪܝ ܐܝܟ ܕܬܚܝܬ ܚܒܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܦܠ ܿ ܟܕ ܓܝܪ ܐܬܩܛܠ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܘܢܣܒ ܫܘܠܢܐ ܘܣܝܬܐܘܣ ܕܝܠܗ ܕܦܠܓܘܬܐ ܥܡ ܗܢܘܢ ܪ̈ܫܢܐ [ܪ̈ܝܫܢܐ] ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܬܠܬܝܢ . ܘܥܡ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܣܗܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܬܠܬܝܢ ܐܝܟ ܪܗܛܗ ܕܣܗܪܐ ܢܗܘܘ ܢ ܗܘ ܗܢܐ ܣܝܡܘܢ ܠܐ ܝܕܥܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܡܚܒ ܐܪܥܗ ܠܕܘܣܝܬܐܘܣ ܘܥܡ ܚܘܒܐ ܕܙܐܦܐ ܒܥܐ ܡܢܗ ܕܐܡܬܝ ܕܐܢܫ ܡܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܬܠܬܝܢ ܢܡܘܬ ܒܪܫܥܬܗ [ܒܪ ܫܥܬܗ] ܒܕܘܟܬܗ ܕܗܘ ܕܡܝܬ ܠܗ ܢܣܝܡ . ܐܦܠܐ [ܐܦ ܠܐ] ܓܝܪ ܩܕܡ ܒܘܚܪܢܐ ܥܐܠ ܘܡܬܣܝܡ [ܘܡܬܬܣܝܡ.] ܘܐܦ ܠܐ ܥܠܘܗܝ ܕܡܢܝܢܐ . ܐܢܫ ܡܬܬܘܣܦ ܐܘ ܒܨܪ ܕܡܛܠ [ܕܡܛܘܠ] ܗܢܐ [ܗܕܐ] ܗܢܘܢ ܗܢܘܢ [ܗܠܝܢ] ܟܠܗܘܢ ܫܪܟܐ ܕܢܩܝܦܝܢ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܪ̈ܓܝܓܝܢ ܕܢܫܘܘܢ ܠܗܿ ܠܕܘܟܬܐ ܿ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܫܦܪܝܢ ܠܗ ܠܣܕܪܗܘܢ ܡܚܘܝܢ . ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܐܢܫ ܡܢ ܗܢܘܢ ܬܠܬܝܢ ܡܢ ܐܢܫܐ ܕܢܩܝܦܝܢ ܠܗܘܢ ܗܘܐܝܢܐ ܕܒܚܪܝܢ ܕܫܘܐ ܒܕܘܟܬܗ ܕܗܘ ܕܡܝܬ ܣܝܡܝܢ ܿ ܗܘ ܗܟܝܠ ܕܘܣܝܬܐܘܣ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܬܟܚܕ ܘܟܕ ܚܣܪ ܡܢܝܢܐ ܣܡܗ ܠܣܝܡܘܢܿ ܘܗܘ ܕܝܢ ܣܝܡܘܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܪܚܡܗܿ ܠܗܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܣܗܪܐ ܘܠܢ ܕܝܠܢ ܟܠܗܝܢ [ܟܘܠܗܢ] ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܝܠܗ ܐܫܬܥܝ ܕܐܝܟܢܐ ܚܪܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܗܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܣܗܪܐ ܪܚܡ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܚܒ ܿ ܘܡܛܠ ܨܥܪܐ ܕܒܥܓܠ ܢܩܪܘܒ ܠܗܿ pb. 47 ܠܨܒܘܬܐ ܠܐ ܨܒܐ ܿ ܐܠܐ ܐܡܪ ܠܢ ܕܒܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܒܐܣܟܡܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܣܥܘܪ ܐܢ ܐܦ ܐܢܢܢ [ܚܢܢ] ܢܥܕܪܝܘܗܝ . ܒܗܢܝܢ [ܒܗܠܝܢ] ܕܨܒܐ ܿ ܘܐܓܪܐ ܕܗܕܐ ܬܫܡܫܬܢ ܐܫܬܘܕܝ ܕܢܬܠ ܠܢ ܕܐܠܗ̈ܐ ܢܣܬܒܪ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܩܪ̈ܐ ܢܫܘܐ . ܘܟܠܗܝܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܝܠܗ ܕܝܠܢ ܢܗܘܝܢ ܿ ܘܐܡܪ ܠܢ ܕܒܠܚܘܕ ܠܝ ܗܕܐ ܐܦܣܘ [ܐܦܣܼ] ܕܐܗܘܐ ܠܟܘܢ ܪܝܫܐ . ܐܢܐ ܕܒܚܪܫܘܬܐ ܐܬܘܬ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܕܐܥܒܕ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܬܫܒܘܚܬܢ ܘܐܝܩܪܢ ܢܫܟܚ ܕܢܩܘܐܼ ܐܢ ܠܡ ܓܝܪ ܢܨܒܘܢ ܕܢܠܒܟܘܢܢ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܠܐ ܐܬܚܙܐ . ܘܡܐ ܕܨܒܝܬ ܕܐܬܚܙܐ ܡܬܚܙܐ ܐܢܐ . ܘܐܢ ܐܥܪܘܩ ܛܘܪܐ ܒܙܥ ܐܢܐ . ܐܝܟ ܛܝܢܐ ܪܓܝܐ . ܘܥܒܪ ܐܢܐ . ܘܡܢ ܛܘܪܐ ܪܡܐ ܐܢ ܐܫܕܐ ܢܦܫܝ . ܐܝܟ ܗܘ ܕܛܥܝܢܝܢ ܠܗ [ܠܝܼ.] ܢܛܝܠܐܝܬ ܠܐܪܥܐ ܢܚܬ ܐܢܐ. ܘܢܦܫܝ ܫܪܐ ܐܢܐ . ܘܠܗܢܘܢ ܕܐܣܪܘܢ [ܕܐܣܪܘܢܼܝ .] ܕܢܬܐܣܪܘܢ ܥܒܕ ܐܢܐ ܿ ܘܒܝܬ ܐܣܪܝ̈ܐ ܐܢ ܐܬܚܒܫ ܬܪܥܐ ܦܬܚ ܐܢܐ . ܘܒܨ̈ܠܡܐ ܢܦܫܗܬܐ ܝܗܒ ܐܢܐ . ܐܝܟܐܢ ܕܢܣܒܪܘܢ ܠܗܘܢ ܗܢܝܢ [ܗܿܢܘܢ] ܕܚܙܝܢ ܠܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܢܨܒ̈ܬܐ ܚ̈ܕܬܬܐ ܒܥܘܡܪܐ ܥܒܕ ܐܢܐ . ܕܢܦܪܥܢ . ܘܐܝ̈ܠܢܐ ܒܗܿ ܒܥܫܬܐ . ܡܢ ܐܪܥܐ ܢܦܩ ܐܢܐܼ ܘܒܢܘܪܐܐܢ ܐܫܕܐ ܢܦܫܝ . ܠܐ ܝܩܕ ܐܢܐ . ܘܢܦܫܝ ܡܫܚܠܦ ܐܢܐ . ܘܕܬܪ̈ܝܢ ܦܪ̈ܨܘܦܘܗܝ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ [ܠܒ̈ܢܝܢܫܐܼ] ܡܬܚܙܐ ܐܢܐ . ܘܥܪܒܐ ܗܘܐ ܐܢܐ . ܘܥܙܐ ܡܬܚܙܐ ܐܢܐ . ܘܡܣܬܓܕܢܐ . [ܘܡܣܬܓܕ ܐܢܐ .] ܘܠܐܝܩܪ̈ܐ ܕܡܢ ܟܠ [ܟܘܠ] ܐܢܫ ܫܘܐ ܐܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܕܡܘܬܝ ܢܥܒܕܘܢܿ ܘܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ ܢܦܠܚܘܢ ܘܢܣܓܕܘܢ ܠܝ ܿ ܘܡܢܐ ܡܬܒܥܐ ܕܣܓ̈ܝܐܬܐ ܐܡܪ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܐܨܒܐ ܕܐܥܒܕ ܡܫܟܚ ܐܢܐ . ܗܐ ܓܝܪ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܟ ܕܠܢܣܝܢܐ ܥܒܝܕܢܿ ܠܝ . ܒܙܒܢ ܠܡ ܓܝܪ ܟܕ ܪܚܝ ܐܡܝ ܦܩܕܬ ܠܝ ܕܐܠܚܨ̈ܕܐ ܐܙܠ݀ ܐܢܐ ܠܡܓܠܐ ܕܣܝܡܐ ܦܩܕܬ ܕܬܐܙܠ ܘܬܚܨܘܕ ܘܗܟܢܐ ܗܘܬ ܥܠ ܥܣܪܐ ܐܥ̈ܦܝܢܿ ܘܢܨܒ̈ܬܐ ܚ̈ܕܬܬܐ ܠܐܪ̈ܙܐ [ܠܪ̈ܙܐ] ܕܬܪܥܝܬܐ ܐܢܐ ܥܒܕܬ ܘܠܩܘܢܕܐ [ܘܠܩܘܢܪܐ] ܐܢܐ ܒܪܡܙܐ ܕܫܥܬܐ ܕܢܫܘܚ ܥܒܕܬ ܿ ܘܗܢܐ ܛܘܪ ܕܩ ܪܒ ܐܢܐ ܒܙܥܬܗ ܀ ܀ ܀

68

ܘܟܕ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܗܟܝܠ ܐܡܪ ܿ ܗܘܐ ܥܠ ܢܨܒ̈ܬܐ ܘܥܠ ܒܙܥܗ ܕܛܘܪܐ ܬܡܗܢܢ ܕܐܦ ܠܝ [ܠܢ] ܕܓܠܐ ܠܢ ܥܠ ܢܦܫܗ ܐܝܟ ܨܒܐ ܗܘܐ . ܕܢܛܥܐ . ܝܕܥܝܢ ܗܘܝܢ ܓܝܪ ܕܡܢ ܕܪ̈ܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܗܘ ܕܝܢ ܨܒܐ ܕܢܫܬܒܗܪ ܕܗܘ ܥܒܕ ܐܢܝܢ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܪܫܝܥܢ ܡܢܗܝܢ ܫܡܥܢ ܗܘܝܢ ܿ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ] ܐܣܬܪܗܒܢܢ [ܐܣܬܪܗܒܢ] ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܐܛܒܢ ܥܠܘܗܝ pb. 48 ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܥܠܘܗܝ ܕܓܠܢ . ܘܗܢܝܢ [ܘܗܠܝܼܢ] ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ [ܡܢ ܗܠܝܢ] ܕܐܫܬܘܕܝ ܐܝܟܢܐ ܕܢܣܒܪܘܢ ܐܢܫܝܢ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ . ܒܪܡ ܗܟܝܠ ܒܫܘܪܝܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܥܡ ܗܢܘܢ ܬܠܬܝܢ ܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ ܕܕܘܣܝܬܐܘܣ ܐܟܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܕܕܘܣܝܬܐܘܣ ܕܠܐ ܠܡ ܕܟܝܐܝܬ ܡܫܠܡ ܠܟܘܢ ܝܘܠܦܐ ܘܗܝ ܗܕܐ ܠܡ ܥܒܕ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܒܚܣܡܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥ ܿ ܘܕ ܒܙܒܢ ܐܪܓܫ ܕܘܣܝܬܐܘܣ ܒܡܐܟܠ ܩܪܨܗ ܣܓܝܐܐ ܕܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܣܝܡܘܢ [ܣܼܝܡܘܢ] ܨܒܐ ܕܢܫܪܐ [ܗܘ] ܗܢܐ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܿ ܘܢܚܘܐ ܕܗܘܐܝܬܘܗ ܝܗܘ ܕܩܐܡ ܘܒܚܡܬܐ ܠܒܝܬ ܠܘܦܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ ܐܬܐ . ܘܐܫܟܚܗ ܠܣܝܡܘܢ ܘܡܚܝܗܝ ܿ ܗܝ [ܘܗܼܝ] ܕܝܢ ܓܘܙܥܐ [ܓܘܙ܀ܐܼ ܓܘܙܥܐܼ] ܐܝܟ ܕܒܬܢܢܐ ܐܣܬܒܪܬ ܕܥܿܒܪܬ ܒܗ ܒܣܝܡܘܢ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܬܡܗ ܗܘ ܕܘܣܝܬܐܘܣ [ܕܣܝܬܐܘ] ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܘ ܕܩܐܡ . ܘܐܦ ܐܣܓܘܕ ܠܟ . ܘܟܕ ܐܡܪ ܣܝܡܘܢ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܗܘ ܕܘܣܝܬܐܘܣ ܝܕܥ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܩܐܡ ܘܢܦܠ ܣܓܕ ܠܗ ܿ ܘܗܟܢܐ ܥܡ ܗܢܘܢ ܥܣܪܝܢ ܘܬܫ̈ܥܐ ܪ̈ܫܢܐ [ܪ̈ܝܫܢܐ] ܬܚܬܝ ܣܡ ܢܦܫܗ ܘܒܕܘܟܬܐ ܕܣܒܪܐ ܕܝܠܗ ܐܩܝܡ ܠܣܝܡܘܢ ܘܦܩܕ ܕܟܠܡܕܡ [ܕܟܠ ܡܕܡ] ܠܗ ܢܫܡܥܘܢ ܟܕ ܗܟܝܠ ܣܝܡܘܢ ܩܕܡ ܒܕܘܟܬܐ ܕܣܒܪܗ ܕܕܘܣܝܬܐܘܣ ܗܘ ܕܘܣܝܬܐܘܣ ܕܢܣܒ ܕܘܟܬܗ ܕܣܝܡܘܢ [ܣܝܡܘܢ] ܢܦܠ ܘܡܝܬ ܘܡܢ [ܡܢ] ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܡܘܬܗ ܕܕܘܣܝܬܐܘܣ ܗܘ ܣܝܡܘܢ ܠܗ ܠܣܗܪܐ ܢܣܒܗܿ ܘܡܬܟܪܟ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐܝܟܢܐ ܕܚܙܐ ܐܢܬ ܿ ܘܡܛܥܐ ܠܟܢܫܐ ܘܐܡܪ ܕܚܝܠܐ ܐܝܬܝ ܡܢ ܒܬܪ ܒܪܘܝܐ ܕܣܓܝ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܥܒܕ ܘܥܠ ܣܗܕܐ ܗܝ ܕܥܡܗ ܐܡܪ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܠܡ ܥ̈ܠܝܐ ܢܚܬܬ ܠܥܠܡܐ . ܘܐܝܬܝܗܿ ܠܡ ܚܟܡܬܐ ܐܡܐ [ܘܐܡܐ] ܕܟܠܡܕܡ [ܕܟܠ ܡܕܡ] ܕܡܛܠܬܗܿ ܠܡ ܝܘ̈ܢܝܐ ܘܒܪ̈ܪܝܐ ܐܬܟܬܫܘ ܒܕܡܘܬܐ ܕܨܠܡܐ ܕܫܪܪܗ ܗܝ ܓܝܪ ܕܐܢ ܒܫܪܪܐ ܐܝܬܝܗܿ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܠܘܬ ܗܘ ܐܠܗܐ ܩܕܡܝܐ . ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܗܘ ܩܕܡܝܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܪܡ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܟܕ ܡܡܙܓܢ ܒܫ̈ܘܥܝܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܡܦܝܣܢܐܝܬ ܐܡܪ ܘܠܣܓ̈ܝܐܐ ܡܛܥܐ ܗܘ ܗܟܝܠ ܡܕܡ ܕܐܢܐ ܚܙܝܬ݀ ܨܒܢܐ [ܨܿܒܐ ܐܢܐ] ܕܐܡܪ ܿ ܟܕ ܓܝܪ ܗܝ ܣܗܪܐ ܗܕܐ ܕܝܠܗ ܒܡܓܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ . ܘܟܢܫܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܒܪܗܛܗ [ܒܪܗܛܐ] ܠܚܙܬܗ [ܠܘܬܗ] ܐܬܟܢܫ [ܐܬܟܢܫܘ .] ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܒ̈ܘܗܝ ܕܡܓܕܠܐ ܩܡܘ ܗܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܒ̈ܘܗܝ ܕܡܓܕܠܐ ܿ ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ ܟܘ̈ܐ ܠܟܠܗ ܟܢܫܐ ܐܝܟ ܗܘ ܕܡܕܝܩܐ ܡܣܬܒܪܐ ܗܘܬ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܥܒܕ ܘܐܦ ܥܒܕ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܕܡܪܘܢ ܒ̈ܢܝ pb. 49 ܐܢܫܐ ܘܢܣܒܪܘܢ ܥܠܘܗܝ ܕܕܡ ܟܝ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܟܠ݀ ܀ ܀ ܀

69

ܘܠܝ ܕܝܢ ܘܠܢܝܩܛܣ [ܘܠܢܝܩܛܝܣ] ܟܕ ܫܐܠܢܝܗܝ ܕܐܢ ܡܫܟܚܐ ܕܢܦܫܩ ܠܢ ܐܝܟܢܐ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܒܚܫܪܘܬܐ ܡܫܟܚܢ ܕܢܣܬܪ݀ܢ ܘܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܕܗܢܝܢ [ܕܗ܀ܝܼܢ .] ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܿ ܗܘ ܣܝܡܘܢ ܐܝܟ ܕܠܪ̈ܚܡܘܗܝ ܚܒܝܒ̈ܐ ܐܫܬܘܕܝ . ܕܡܫܟܚ ܕܢܐܡܪ ܿ ܘܫܪܝ ܠܡܐܡܪ ܗܟܢܐ . ܠܢܦܫܐ ܠܡ ܕܛܠܝܐ ܕܠܐ ܡܛܦܠ ܕܒܩܝܛܪܐ ܡܝܬ . ܕܒܡܘܡ̈ܝܬܐ ܟܣܝ̈ܬܐ ܐܬܩܪܝܬ ܿ ܥܒܕܬ ܕܬܩܦ ܠܝ ܐܝܟ ܕܠܗܕܐ ܕܬܣܥܘܪ ܟܠܡܕܡ ܒܠܚܘܕ ܐܢܐ ܦܩܕ ܐܢܐ ܠܗ. ܘܟܕ ܐܢܐ ܐܡܪܬ ܠܗ ܿ ܡܫܟܚܐ ܢܦܫܐ ܕܬܥܒܕ ܐܝܟ ܗܢܝܢ . ܗܘ ܦܢܝ ܠܝ ܦܬܓܡܐ ܿ ܕܗܕܐ ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܬܬܛܦܝܣܘܢ ܕܬܪܝܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܟܚܐ ܢܦܫܐ ܕܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܬܣܥܘܪ ܐܝܕܐ ܕܫܠܚܬ ܗܢܐ ܚܫܘܟܐ ܪܒܐ ܕܦܓܪܐ. ܘܝܕ ܥܬܐ ܡܩܕܡܬܐ ܐܝܬ ܠܗ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܠܢܩܪܡܛܝܐ ܩܨܡܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܠܗ ܩܪܝܢ ܘܡܣܩܝܢ ܐܢܫܝܢ . ܘܐܢܐ ܬܘܒ ܦܢܝܬ ܠܗ ܦܬܓܡܐ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܐܬܩܛܠܘ ܠܐ ܣܝܡܢ ܒܪܝܫܐ ܕܗܢܘܢ ܩܕܠܛܘ ܐܢܝܢ . ܘܗܘ ܣܝܡܘܢ ܐܡܪ ܕܐܼܬܥܗܕ ܡܢܐ ܐܡܪܬ ܠܟ . ܕܡܐ ܕܢܦܩܬ ܡܢ ܦܓܪܐ ܐܦ ܝܕܥܬܐ ܡܩܕܡܬܐ ܐܝܬ ܠܗ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܐܢܐ ܕܥܗܕ ܐܢܐ ܿ ܘܗܘ ܦܢܝ ܠܝ ܦܬܓܡܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܒܚܕܐ ܕܡܢ ܦܓܪܐ ܢܦܩܐ . ܒܪܫܥܬܗ ܡܛܠܕܟܘܠ ܡܕܡ ܡܩܕܡܐ ܝܕܥܐ ܡܦܝܣܐ ܗܝ ܕܕܝܢܐ ܗܘܐ . ܘܟܠ ܐܢܫ ܚܠܦ ܗܢܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܕܗܪܟܐ ܣܥܪ ܿ ܬܒܥܬܗܝܢ ܘܕܝܢܗܝܢ ܝܗܒ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܟܝܠ ܨܒܝܐ ܕܬܬܒܥ ܥܝܪܬܐ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܐܥܘܠܘ ܒܗ ܿ ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠ ܗܢܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܕܣܥܪܬ ܗܪܟܐ. ܐܒܝܠܐ ܗܝ ܘܥܡ ܗܢܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܐܦ ܠܐ ܡܦܣܝܢ ܠܗܝܢ ܕܢܐܬܝܢ ܐܘ ܢܥܒܕ݀ܢ ܡܕܡ ܡ̈ܠܐܟܐ ܗܢܘܢ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܝܗܝܢ ܩܝܡܝܢ . ܘܐܢܐ ܬܘܒ ܦܢܝܬ ܠܗ ܦܬܓܡܐ ܿ ܕܐܢ ܠܐ ܡܦܣܝܢ ܠܗܝܢ ܕܢܐܬܝܢ ܠܗܪܕܐ ܿ ܐܘ ܕܢܥܒܕܢܿ ܡܕܡ ܕܨܒܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܠܚܪܫܐ ܕܩܪܐ ܠܗܝܢ ܐܬܝܢ ܘܡܫܠܡܢ ܨܒܝܢܗ . ܘܗܘ ܐܡܪ ܠܝ ܕܐܦ ܟܕ ܨܒܝܢ ܗܢܝܢ ܕܢܐܬܝܢ ܠܐ ܡܦܣܝܢ ܠܗܝܢ ܡܐ ܕܝܢ ܕܠܗܘܢ ܠܡܠܐܟ̈ܐ ܐܘܡܝܘ ܐܢܘܢ ܒܡܘܡܬܐ ܗܝ ܕܪܒܐ ܘܡܥܠܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܗܢܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ . ܩܛܝܪܐ ܕܝܠܢ ܕܡܘܡܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܗܘܢܿ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܐܢܚܢܢ ܝܗܒܝܢ ܠܢ . ܐܝܟ ܗܘ ܕܠܐܗܘܐ ܗܢܘܢ ܡܣܟܠܝܢ ܕܩܛܝܪܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܿ ܐܠܐ ܐܢܚܢܢ ܕܩܛܝܪܐ ܡܝܬܝܢ ܐܢܚܢܢ ܥܠܝܗܘܢ ܀ ܀ ܀

74

ܘܗܘ ܗܟܝܠ ܦܛܪܘܣ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥ ܗܘܐ ܒܟܐ ܗܘܐ ܘܐܡܪ ܕܬܕܡܪܢܐ ܒܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܣܓܝܐܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕܡܢ ܥܠܡ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ . ܐܝܕܐ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܡܟܝܠ ܕܬܦܝܣ ܡܫܟܚܐ ܠܣܡܘܢ ܕܢܘܕܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܕܐܢ ܐܡܬܝ ܕܗܘ ܠܗܢܘܢ ܕܥ̈ܘܠܐ ܘܚܛܗ̈ܐ ܣܥܪܘ ܡܐ ܕܐܝܟ ܕܣܒܪ ܕܡܢ ܢܦ̈ܫܬܐ ܡܫܬܡܫ ܒܗܢܝܢ ܕܨܒܐ . ܒܫܪܪܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܢܦ̈ܫܬܐ ܐܢܝܢ ܿ ܐܠܐ ܕܝܘ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܡܨܛܕܝܢ ܒܗ ܿ ܗܘ ܗܟܝܠ ܕܐܦܝܣ ܢܦܫܗ ܿ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܠܐ ܡܝܘ̈ܬܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܡܬܕܝܢܢ ܥܠ ܗܢܝܢ ܕܗܪܟܐ ܣܥܪܢ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܒܥܒܕܐ ܚܙܐ ܿ ܗܘ ܡܕܡ ܕܠܢ ܒܡܠܬܐ ܡܗܝܡܢ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܦܢ ܡܨܛܕܝܢ ܒܗ ܕܝܘ̈ܐ . ܐܠܐ ܗܘ ܣܒܪ ܕܩܢܘܡ̈ܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܚܙܐ . ܘܒܗܕܐ ܟܠܗܿ ܒܝܫܬܐ ܡܬܪܒܐ ܿ ܘܐܡܬܝܪ ܕܝܢ ܡܘܕܐ ܕܒܝܫܐܝܬ ܣܥܪ ܘܥܒܕ ܐܘ ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܕܗܢܝܢ ܡܬܕܝܢ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܢܦܫܗ ܒܥܠܕܒܒܐ ܠܐܠܗܐ ܥܒܕ ܘܥܡ ܗܢܝܢ ܡܡܪܚ ܿ ܗܢܝܢ ܕܐܦܠܐ ܫܠܝܛ ܕܢܬܐܡܪܢ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܚ̈ܝ ܠܐܢܫܿܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܚܣܝܪܘܬܐ ܕܬܚܘܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܗܕܐ ܕܠܐ ܢܬܛܦܝܣܘܢ ܠܡܠܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܿ ܐܠܐ ܡܛܠ ܪܒܘܬܐ ܕܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܢܘܢܐܘ ܕܩܘܕܡܗܘܢ ܒܝܫܐ ܕܗܕܢܘܢ ܗܠܝܢ ܒܡܕܥܗܘܢ ܡܣܬܡܝܢ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܘܐܦ ܠܐ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܬܟܝܒܐܝܬ ܡܫܟܚܝܢ ܿ ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܣܦܩ ܗܘ ܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܒܪܘܝܗ ܕܥܠܡܐ ܕܢܫܘܙܒ ܘܢܚܐ ܠܗܢܘܢ ܕܡܚܒܝܢ ܠܗ . ܐܬܦܪܣ ܗܘ ܒܝܫܐ ܕܢܥܒܕ ܐܢܘܢ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܠܗ ܿ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܐܟܣ ܐܢܘܢܿ ܘܠܓܠܝܐ ܐܝܬܝ ܛܠܘܡܘܬܐ ܕܐܢܫܝܢ ܡܢܗܘܢܿ ܣܗ̈ܕܐ ܓܝܪ ܩܪܐ ܐܢܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܿ ܕܐܠܘ ܐܝܟ ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܒܝܫܐ ܕܢܚܛܐ ܠܒܢܝ ܐܢܫܐ ܿ ܡܦܣ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܿ ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ ܿ ܟܘܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܐܒܕܘ ܗܘܘ ܿ ܘܗܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܠܗܐ ܣܥܪ ܠܗ ܡܛܠ ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܿ ܘܐܠܘ ܓܝܪ ܒܚܘܒܐ ܕܠܘܬܗ ܡܚܡܣܢܝܢ ܗܘܘ ܿ ܘܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܟܘܠܗܘܢ ܡܫܬܘܙܒܢܝ ܗܘܘ ܘܚ̈ܝܝܢ . ܟܕ ܡܛܠ ܚ̈ܛܗܐ ܕܠܝ̈ܠܐ ܡܬܪܕܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܟܐܢܘܬܗ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܬܟܣܣܘ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܒܥܠܕܒܒ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܘܗܘ ܒܝܫܐ ܠܡܢܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܪܥܝܢܗܘܢ ܥܐܠ . ܘܐܝܟ ܗܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܒܪܘܝܐ ܗܘ ܡܚܘܐ ܠܗܘܢ ܿ ܘܠܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܥܝܪ̈ܝܢ ܒܣܒܪܐ ܕܫܪ̈ܓܪܓܝܬܐ ܡܬܚܙܐ . ܘܗܢܝܢ ܕܡܝܬܪܢ ܡܢ ܒܪܘܝܐ ܡܫܬܘܕܐ . pb. 52 ܘܕܢܥܒܕ ܕܝܢ ܗܢܝܢ ܗܢܝܢ ܒܡܠܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ . ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܫܒܩܗ ܘܐܦܣ ܠܗ ܿ ܀ ܀ ܀

83

ܘܗܘ ܕܝܢ ܦܛܪܘܣ ܐܝܟ ܕܢܨܠܐ . ܦܩܕ ܠܝ ܕܐܫܢܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܣܚܝܬ ܗܘܝܬ ܡܢ ܗܢܝܢ ܕܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܡܩܕܡܢ ܣܥܝܪܢ ܗܘ ܠܝ . ܘܠܗܢܘܢ ܫܪܟܐ ܐܡܪ ܕܩܘܡܘ ܢܨܠܐ ܘܢܒܥܐ ܕܗܘ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܫܝܚܗ ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܚܣܪ̈ܝܢ ܘܠܐ ܡܣܬܝܟܝܢ ܢܥܕܪ݀ܢ ܕܢܦܩ ܐܢܐ ܠܦܘܪܫܢܐ ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܗܢܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ . ܕܡܢܗ ܐܬܒܪܝܘ ܘܟܕ ܗܢܝܢ ܐܡܪ ܢܦܩ ܠܕܘܟܬܐ ܕܕܪܬܐ ܕܪܒܐ ܗܘܬ ܬܚܝܬ ܐܐܪ ܿ ܐܬܪ ܕܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܟܢ̈ܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܦܠܝܓܝܢ ܘܟܕ ܩܡ ܗܟܝܠ ܘܚܙܐ ܕܒܫܠܝܐ ܣܓܝܐܐ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܒܗ ܡܨܕ݀ܢ ܗܘܝ ܿ ܘܠܣܝܡܘܢ ܕܝܢ ܚܪܫܐ . ܕܩܐܡ ܐܝܟ ܪܝܫ ܩܪ̈ܒܬܢܐ . ܫܪܝ ܕܢܐܡܪ ܗܟܢܐ . ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܢܗܘܐ ܥܡ ܟܠܗܟܘܢܿ ܐܝܠܝܢ ܕܡܛܝܒܐܝܬ ܐܝܬܝܟܘܢ ܕܝܡܝܢܟܘܢ ܬܬܠܘܢ ܠܫܪܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗܢܘܢ ܓܝܪ ܕܠܨܒܝܢܗ ܕܝܠܗ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܒܥܠܬܐ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܕܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܡܕܡ ܥܒܕܝܢ . ܗܢܘܢ ܡܢ ܠܘܬܗ ܗܘ ܡܕܡ ܕܣܓܝ ܡܥܕܪ ܠܗܘܢ ܢܣܒܝܢ ܕܡܗܠܟܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܠܘܩܕܡ ܗܕܐ ܡܝܬܪܐ . ܕܢܒܥܐ ܟܢܘܬܗ ܘܡܠܟܘܬܗ . ܘܟܐܢܘܬܗ ܕܝܢ ܡܛܠ ܥܒ̈ܕܐ ܘܕܘܒܪܐ ܘܡܠܟܘܬܗ ܐܝܟ ܐܓܪܐ ܕܥܠܡܗ ܿ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܠܛܒ̈ܐ ܒܘܣܡܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܠܥܠܡ ܘܠܗܢܘܢ ܒܝ̈ܫܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܐܬܕܒܪܘ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܒܝܫ̈ܬܗܘܢ ܗܪܟܐ ܗܟܝܠ ܠܢ ܕܝܠܢ ܗܕܐ ܚܫܚܐ ܘܡܬܒܥܝܐ ܐܝܟ ܕܒܙܒܢܗ ܕܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܢܕܥ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܕܢܣܥܘܪ ܘܢܥܒܕ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܘܗܘ ܡܕܡ ܕܥܒܕܢܢ ܐܢܚܢܢ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܓܪܐ ܛܒܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܥܒܕ ܿ ܘܐܢ ܕܝܢ ܩܕܡ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܥܒ̈ܕܐ ܠܒܥܬܐ ܕܢܐܬܐ ܕܢܒܥܐ ܘܢܫܼܐܠ ܠܐ ܡܫܬܟܚܢ ܠܢ ܘܐܦܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܠܢ . ܘܐܝܟ ܚܣܝܪ̈ܝ ܪܥܝܢܐ ܡܬܒܛܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܐܦ ܓܝܪ ܙܒܢܗ ܕܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢܢ ܙܥܘܪܐ ܗܘ ܿ ܘܗܕܐ ܕܡܬܕܝܢܝܢ ܐܢܚܢܢ ܡܛܠ ܥܒ̈ܕܐ ܗܘ ܡܬܕܝܢܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܡܛܠ ܝܕܥܬܐ ܕܗܢܝܢ ܟܣ̈ܝܬܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܪܦܐ ܕܢܒܥܐ ܕܡܢܐ ܘܠܐ ܕܢܥܒܕ ܕܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܢܫܟܚ . ܐܢ ܓܝܪ ܢܬܒܛܠ ܒܗܢܐ ܙܒܢܢ ܙܥܘܪܐ ܒܗܢܝܢ ܕܠܐ ܡܫܬܟܚܝܢ ܘܠܐ ܡܥܕܪܢ ܠܢ . ܣܦܝܩ̈ܐ ܡܢ ܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ ܐܙܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܐܬܒܛܠܢ ܡܢ ܥܒ̈ܕܐ ܗܢܘܢ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܐܦ ܡܬܕܝܢܝܢ ܐܢܚܢܢ ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܕܝܠܗ ܐܝܬ ܠܗ݀ ܗܕܐ ܓܝܪ ܕܢܥܒܕ ܕܗܪܟܐ ܗܝ ܘܕܢܬܦܪܥ ܕܝܢ ܕܬܡܢ ܗܝ ܿ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܠܐܢܬܒܛܠ ܠܘܩܕܡ pb. 54 ܠܗ ܠܟܐܢܘܬܐ ܢܒܥܐ . ܕܗܟܢܐ ܐܝܟ ܪ̈ܕܝܝ ܐܘܪܚܐ ܛܒ̈ܐ ܙܘ̈ܕܐ ܢܛܥܢ ܠܢ ܗܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܛܒ̈ܐ ܘܐܝܟ ܕܠܡܕܝܢܬܐ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܢܐܙܠ ܿ ܗܘ ܓܝܪ ܠܗܢܘܢ ܕܬܪ̈ܝܨܐ ܐܢܘܢܢ ܘܬܩ̈ܢܐ ܡܛܠ ܥܠܡܐ ܕܡܗ ܐܬܒܪܝ ܼ ܓܠܝܐ ܘ ܘܝܕܝܥ ܕܡܢ ܟܘܠܗ ܒܪܝܬܗ ܣܗܕܘܬܗ ܡܬܚܙܝܐ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܗܘ ܐܠܗܐ ܓܠܐ ܗܘ ܘܝܕܥ ܗܢܝܢ ܕܟܐܢܘܬܗ ܢܒܥܐ ܿ ܘܗܢܝ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܡܛܠܬܗ ܐܦ ܥܠܡܐ ܡܩܒܠܝܢܢ ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܕܡ ܡܢ ܗܢܝܢ ܟܣ̈ܝܬܐ ܩܕܡ ܥܒܕ̈ܐ ܕܢܒܥܐ ܗܘ ܪܥܝܢܢ ܦܩܕ ܠܢ ܐܝܟ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܚܝ̈ܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܒܚܘܫܒܐ ܢܦܝܣ ܢܦܫܢ . ܕܠܘܩܕܡ ܘܠܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ ܢܣܥܘܪ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܚܝ̈ܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܚܝܝܢܢ] ܬܡܢ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܘܡܬܢܝܚܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܘܡܬܚܢܢܝܢܢ] ܐܝܟ ܕܟ̈ܝܐ ܘܛܒ̈ܐ ܘܟܘܠܗܝܢ ܟܣ̈ܝܬܐ ܕܠܐ ܒܥܬܐ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܥܡܢ ܐܝܟ ܕܒܬܿܘܣܦܬܐ ܕܢܕܥ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ] ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܗܫܐ ܘܐܦܠܐ [ܘܐܦ ܠܐ] ܐܢ ܒܙܒܢܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܐܢܫ ܢܒܥܐ ܐܢܝܢ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܝܕܥ ܠܗܝܢ ܐܠܐ ܣܓܝ ܛܥܐ ܘܠܐܒܕܢܐ ܢܦܫܗ ܡܝܬܐ . ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܟܐܢܘܬܐ [ܟܐܢܘܬܐܿ .] ܒܝܕ ܬܪܥܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܢܥܘܠ ܨܒܐ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܡܠܟ ܐܢܐ ܕܠܘܩܕܡ ܗܝ ܟܐܢܘܬܗ ܢܒܥܐ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܒܗ ܢܪܕܐ ܐܝܟ ܕܒܐܘܪܚܐ ܠܗ ܠܢܒܝܫܐ ܕܫܪܪܐ ܢܫܟܚ ܕܢܕܪܟ . ܠܐ ܗܘܐ ܒܩܠܝܠܘܬܐ ܕܪ̈ܓܠܐ ܐܠܐ ܒܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ ܿ ܘܗܟܢܐ ܠܗ ܢܫܐܠ ܥܠ ܚܣܝܪܘܬܐ ܕܝܠܗܿ ܕܐܘܪܚܐ ܘܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܿ ܗܢܝܢ ܕܐܢܚܢܢ [ܕܚܢܢ] ܨܒܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ] ܕܢܕܥ ܐܘ ܥܡܗ ܢܪܕܐ . ܘܥܡܗ ܠܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ ܢܥܘܠ . ܘܗܝܕܝܢ ܒܗܝܢ ܒܥܝ̈ܢܝܢ ܢܚܙܐ ܟܠ [ܟܘܠ] ܡܕܡ . ܘܡܢ ܕܢܐܠܦ ܢܫܠܐ ܘܢܫܬܘܩ ܿܡܛܠ ܕܗܘܝܢ [ܚܢܢ] ܠܢ ܝܕܘ̈ܥܐ ܕܟܠ [ܕܟܘܠ] ܡܕܡ . ܬܬܝܕܥ ܠܟܘܢ ܗܟܝܠ ܗܝ ܐܘܪܚܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܘܒܪ̈ܐ ܘܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ . ܘܗܢܘܢ ܪܕܝܝ ܐܘܪܚܐ ܿ ܗܢܘܢ ܕܥܒܕܝܢ ܛܒ̈ܬܐ . ܘܬܪܥܐ ܕܝܢ ܗܘ ܢܒܝܐ . ܘܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ [ܐܝܬܝܼܗܿ] ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܗ ܝܬܒ ܩܕܡ ܟܠ [ܟܘܠ] ܐܢܫ ܗܘ ܐܒܐ ܕܠܥܠܡ ܘܡܛܝܒ ܕܢܬܚܙܐ ܠܗܢܘܢ ܕܠܒܘ̈ܬܐ ܕܟ̈ܝܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢܿ ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܡܐܢܢ ܠܢ ܕܢܪܕܐ ܒܗܿ ܒܐܘܪܚܐ ܒܫܘܠܡܗܿ. ܗܘ ܓܝܪ ܕܐܘܪܚܐ ܐܝܬܝܘܗܝ ܢܝܚܐ . ܘܐܦ ܓܝܪ ܗܘ ܗܘ ܢܒܝܐ ܕܫܪܪܐ ܡܢ ܫܘܪܝܗ ܕܥܠܡܐ ܠܢܝܚܐ ܡܣܪܗܒ ܠܢ ܘܠܥܠܡ ܥܡܢ ܪܗܛ . ܐܝܬܘܗܝ ܗܟܝܠ ܥܡܢ ܒܟܠܗܘܢ [ܒܟܘܠܗܘܢ] ܝܘܡ̈ܬܐ . ܘܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܢܬܒܥܐ [ܕܡܬܒܥܐ] ܕܢܬܓܠܝܐ ܡܬܓܠܐ ܿ ܘܬܪܨ ܠܗܢܘܢ ܕܒܥܘܠܐ ܨܒܘ ܿ ܘܒܡ̈ܠܘܗܝ ܫܪܝܪܬܐ ܡܦܢܐ ܠܗܘܢܿ ܠܘܬ ܫܪܪܐ ܕܝܠܗ ܿ ܘܥܠܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܕܠܥܠܡ ܗܘܐ ܠܗܘܢܿ ܕܝܠܝ ܗܟܝܠ ܡܠܟܝ ܐܝܟ ܕܠܢܒܝܐ ܕܫܪܪܐ ܫܦܪ . ܗܢܐ ܗܘ ܕܠܘܩܕܡ pb. 55 ܢܒܥܐ ܥܠ ܟܐܢܘܬܐ ܡܝܬܪܐܝܬ [ܕܝܢ] ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܝܢ ܕܝܕܥܝܢ ܠܐܠܗܐ ܐܢ ܗܟܝܠ ܐܝܬ ܠܐܢܫ ܕܢܐܡܪ ܕܚܫܚܐ ܘܥܗܢܐ ܡܢ ܗܕܐ ܢܐܡܪ ܿ [ܕܢܐܡܪ. ܢܐܡܪ .] ܒܠܚܘܕ ܢܝܚܐܝܬ ܘܫܠܝܐܝܬ݀ ܐܦ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܫܘܪܝܐ ܒܥܠܬܐ ܕܫܠܡܐ ܫܝܢܐ ܥܠ ܟܠܟܠܘܢ ܨܠܝܬ ܀ ܀ ܀

85

ܘܗܘ ܦܛܪܘܣ ܦܢܝ ܦܬܓܡܐ ܘܐܡܪ ܿ ܘܕܚܘܪܘ ܐܘ ܐܢܫܐ ܘܫܡܥܘ ܒܒܘܝܢܐ ܿ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܡܕܡ ܕܨܒܐ ܐܢܐ ܕܐܚܘܟܘܢܿ [ܕܐܚܘܝܟܘ݀ܢ] ܣܝܡܘ ܒܪܥܝܢܟܘܢ ܘܣܒܪܘ ܥܠܘܗܝ ܕܥܠܡܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ [ܐܝܬܘܗ] ܦܩܥܬܐ ܪܒܬܐ ܿ ܡܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܡܕܝ̈ܢܢ ܕܬܪ̈ܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܢܘܢ ܡ̈ܠܟܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܚܕܕ̈ܐ ܿ ܕܡܢ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܕ ܡܥܕܪܢܐ ܠܡܨܥܬܐ ܢܐܬܐ . ܘܗܘ ܕܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܛܒܐ ܢܡܠܘܟ ܗܟܢܐ . ܕܟܠܗܘܢ ܚܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܢܗܘܘܢ ܘܡܕܠܐ ܩܛܠܐ ܘܚܪܒܐ ܠܗܘ ܕܡܣܬܒܪ ܕܡܝܬܪܐ ܗܘ ܢܦܫܗܘܢ ܢܫܠܡܘܢܿ ܐܝܟܢܐ ܕܕܠܐ ܩܪܒܐ ܠܟܠܗܘܢ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢܿ ܕܢܫܬܘܙܒܘܢ ܘܢܚܘܢܿ ܘܗܘ ܕܝܢ ܕܗܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܢܐܡܪ ܕܠܐ ܗܟܢܐ ܐܠܐ ܒܩܪܒܐ ܘܒܬܟܬܘܫܐ ܿ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܕܗܘ ܕܫܘܐ ܐܠܐ ܕܗܘ ܕܚܝܠܬܢ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܡܫܬܚܪܝܢ ܚ̈ܝܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܘܗܘܐ . ܐܢܬܘܢ ܐܝܕܐ ܓܒܝܢ ܗܘܝܬܘܢܿ ܐܝܟ ܕܣܒܪ ܐܢܐ ܕܗܕܐ ܓܒܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܕܥܡ ܫܝܢܐ ܟܠܟܘܢ ܬܫܬܘܙܒܘܢ ܘܬܚܘܢ ܘܕܗܘ ܡܝܬܪܐ ܬܗܘܘܢܿ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܕܒܥܐ ܐܢܐ ܿ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ [ܐܝܟܢܐ] ܕܣܝܡܘܢ ܐܡܪ ܕܡܛܠ ܫܝܢܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܢܫܠܡ . ܒܗܢܝܢ [ܒܗܠܝܢ] ܕܒܝܫܐܝܬ pb. 56 ܡܬܐܡܪܢ ܐܠܐ ܕܥܡ ܫܠܝܐ ܒܪܚܡܬ ܫܪܐ ܢܫܡܥ . ܐܢܫܝܢ ܓܝܪ ܒܒܥܬܐ ܡܐ ܕܐܪܓܫܘ ܡܬܟܣܣܐ ܠܗܿ ܛܥܝܘܬܗܘܢܿ ܡܛܘܠ ܕܢܛܫܘܢܗܿ ܡܫܪܝܢ ܕܢܫܓܫܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܡܣܟܢܘܬܗܘܢ ܠܐ ܬܬܓܠܐ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܒܥܢܐ [ܒܥܐ ܐܢܐ] ܕܬܗܘܐ ܒܥܬܐ ܥܡ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ . ܕܐܕܐ ܕܙܕܩܐ (ܕܙܕܝܩܐ) ܐܝܟܐܢ ܕܐܝܢ ܢܣܬܒܪ ܡܕܡ ܡܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܡܬܐܡܪܢ ܕܠܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܬܐܡܪ ܿ ܢܫܒܘܩ ܬܘܒ ܕܡܢ ܚܕܕ̈ܐ ܢܫܬܐܠ ܿ ܕܕܡ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܬܐܡܪ ܘܐܚܢܝܐܝܬ ܕܝܢ ܐܫܬܡܥ ܿ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܦܫܩ ܫܦܝܪ ܿ ܐܘ ܕܐܢ ܫܦܝܪ ܐܬܐܡܪ ܿ ܘܐܚܪܢܝܐܝܬ ܕܝܢ ܐܬܝܕܥ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܢܟܬܪ ܠܚܘܫܒܐ ܕܚܕܕ̈ܐ ܐܝܟܢܐ ܕܒܓܪܬ ܪܘܚܐ ܕܚܘܫܒܐ . ܦܘܢܝܐ ܕܡܠܬܐ ܢܗܘܐ . ܘܢܦܫܗ ܒܒܘܝܢܐ ܬܚܘܐ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܠܚ̈ܕܕܐ ܢܚܛܘܦ ܘܐܦܠܐ ܢܥܟܪ ܘܢܦܣܘܩ ܠܚܕ̈ܕܐ ܘܐܦܠܐ [ܘܐܦ ܠܐ] ܠܒܟ̈ܬܐ ܢܨܝܕ ܘܢܚܣܢ ܢܦܫܢ ܿ ܐܠܐ ܬܘܒ ܢܣܒ ܘܢܬܥܗܕ ܗܢܝܢ ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܐܬܐܡܪ . ܐܝܟܢܐ ܕܒܟܠܗܿ [ܕܒܟܘܠܗܿ] ܐܘܪܚܐ ܕܟܐܢܘܬܐ . ܗܘ ܡܕܡ ܕܒܥܝܢ [ܚܢܼܢ] ܢܬܡܨܐ ܕܢܫܟܚ ܚܝܒܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ] ܓܝܪ ܕܢܕܥ ܕܗܘ ܡܢ ܕܡܙܕܟܐ ܡܢ ܗܘ ܕܫܪܪܐ ܝܕܥ . ܠܐ ܗܘܐ ܗܘ ܐܙܕܟܝ ܿ ܐܠܐ ܗܝ ܠܐ ܝܕܥܬܐ [ܐܝܕܥܬܐ] ܕܒܗ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܝܘܐ ܒܝܫܐ ܿ ܕܡܢ ܕܢܦܫܗ ܠܩܘܒܠܗ ܡܥܝܪ ܘܡܢܗ ܪܕܦ ܠܗ ܿ ܐܘܪܚܐ ܕܚ̈ܝܐ ܘܕܫܪܐ . ܡܫܟܚ ܕܢܥܕܪ ܗܘ [ܗܝ] ܓܝܪ ܠܚܕ̈ܕܐ ܣܝܡܐ ܩܕܡܝܢ ܿ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܢܙܟܐ . ܒܝܫܐܝܬ ܐܠܐ ܕܡܛܠ ܚ̈ܝܝܢ ܫܪܪܐ ܢܕܥ ܘܫܦܝܪ ܢܙܕܟܐ [ܢܙܟܐ .] ܐܢ ܗܟܝܠ ܒܪܚܡܬ ܫܪܪܐ ܢܒܥܐ ܘܢܘܕܐ ܿ ܩܬܢܐܝܬ ܥܠ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܫܦܝܪ ܡܬܐܡܪܢ ܘܐܦ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܝܕܥ ܨܒܝܢܐ ܕܟܠ ܐܢܫ [ܕܟܠܢܼܫ ܿ] ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܚܣܝܪܢ ܠܢ ܡܛܘܠ [ܡܛܠ] ܟܪܝܗܘܬܗ ܕܚܘܫܒܢ ܘܕܒܥܬܢ ܟܣܝܐܝܬ ܿ ܒܪܥܝܢܐ ܕܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢܢ ܿ ܪܡܿܐ ܘܝܗܒ ܿ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܓܝܪ ܕܟܐܢܐ ܗܘ ܿ ܠܡܢܢ ܡܩܪܒ ܠܫܟܚܬܐ ܕܗܘ ܡܕܡ ܕܡܬܒܥܐ . ܘܠܡܢܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܢܫܬܟܚ ܐܦ ܗܘ ܡܕܡ ܕܓܠܐ ܗܘ ܣܐܡ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܐܘܪܚܗ ܕܐܠܗܐ ܫܝܢܐ ܗܝ ܿ ܒܫܠܝܐ ܒܥܬܢ ܢܼܥܒܕ ܘܡܟܝܠ ܟܠ ܡܢ ܕܨܒܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܨܒܐ ܕܥܡܝ ܢܫܐܠ ܡܛܝܒ ܐܢܐ ܠܗ ܿ ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܕܢܒܥܐ ܥܡܝ ܠܐ ܨܒܐ . ܐܢܐ ܿ ܡܫܪܐ ܐܢܐ ܕܐܡܪ ܿ ܘܗܢܝܢ [ܘܗܠܝܢ] ܡ̈ܠܐ ܕܠܩܒܘܒܠܐ ܿ ܐܢܐ ܠܘܩܒܠܝ ܣܐܡ ܐܢܐ ܘܫܪܐ ܐܢܐ ܠܗܝܢ ܀ ܀ ܀

91

ܘܦܛܪܘܫ ܐܡܪ ܕܗܘ ܡܠܦܢܢ ܕܝܠܢ ܢܒܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܫܪܪܐ . ܘܒܟܠܙܒܢ ܥܗܝܕ ܗܘܐ ܢܦܫܗ . ܘܠܐ ܗܢܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܝܠܗ ܡܠܠ ܿ ܘܐܦܠܐ ܠܐ ܡܠܟ ܕܢܥܒܕ ܗܝ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܕܠܐ ܐܬܝܬ ܕܐܪܡܐܿ ܫܝܢܐ ܐܠܐ ܩܪܒܐ ܿ ܘܡܟܝܠ ܬܚܙܘܢ ܕܡܬܦܠܓ ܐܒܐ ܥܠ ܒܪܗ ܘܒܪܐ ܥܠ ܐܒܘܗܝ ܿ ܘܓܒܪܐ ܥܠ ܐܢܬܬܗ . ܘܐܢܬܬܐ ܥܠ ܓܒܪܐ . ܘܐܡܐ ܥܠ ܒܪܬܗ ܿ ܘܒܪܬܐ ܥܠ ܐܡܗ ܿ ܘܐܚܐ ܥܠ ܐܚܘܗܝ . ܘܚܡܬܐ ܥܠ ܟܠܬܗܿ . ܘܪܚܡܐ ܥܠ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܿ ܕܣܓܝ ܫܝܢܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܢܥܒܕ ܐܫܬܘܕܝ ܿ ܒܫܘܪܝܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܢܫܬܘܙܒ ܘܢܚܐ . ܫܕܠ ܐܢܘܢ ܘܠܟܠ ܐܢܫ ܠܒܒ ܿ ܕܢܣܒܪܘܢ ܦ̈ܨܐ pb. 58 ܕܢܣܝܘܢܗܘܢ ܠܡܣܟ̈ܢܐ ܓܝܪ ܛܘܒܐ ܝܗܒ . ܕܡܛܠ ܡܣܟܢܘܬܗܘܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܕܢܩܒܠܘܢ ܡܫܟܚܝܢ ܿ ܐܝܟܢ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܣܒܪܐ ܛܒܐ ܒܗܿ ܒܗܕܐ ܒܚܕܘܬܐ ܢܗܘܘܢ ܘܠܐ ܢܛܠܡܘܢ ܘܢܬܝܥܢܘܢܿ ܚܕ ܓܝܪ ܡܢ ܚܛܗ̈ܐ ܡܘܒ̈ܕܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܥܠܘܒܘܬܐ ܿ ܘܬܘܒ ܠܗܢܝܢ ܕܟܦܢܝܢ ܘܨܗܝܢ ܕܡܣܬܒܥܝܢ ܡܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܠܥܠܡ ܐܫܬܘܕܝ ܿ ܡܛܠ ܕܕܠܝܠܐܝܬ ܗܢܝܢ ܕܡܣܟܢܘܬܗܘܢ ܢܣܝܒܪܘܢ ܘܠܐ ܢܨܛܒܘܢ ܕܒܡܕܡ ܢܥܘܠܘܢܿ ܘܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܕܝܢ ܘܐܦ ܠܗܢܘܘܢ ܕܕܟܝܢ ܒܠܒܗܘܢ ܛܘܒܐ ܝܗܒ . ܗܟܢܐ ܕܒܝܕ ܗܕܐ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܚܙܝܢ ܿ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܕܨܒܐ ܕܗܕܐ ܢܩܒܠ ܒܪܓܬܐ ܒܝܫܬܐ ܠܪܥܝܢܗ ܠܐ ܢܛܢܦ ܿ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܒܗܢܐ ܢܝܫܐ ܿ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܡܠܦܢܢ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܘܡܠܦ ܿ ܕܒܫܘܪܝܐ ܥܡ ܫܝܢܐ ܐܦ ܗܢܘܢ ܕܒܐܘܪܠܨܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܢܩܘܘܢ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܒܗܿ ܟܐܢܘܬܗܘܢ ܡܫܟܚܐ ܕܬܬܢܛܪ ܿ ܘܠܗܢܘܢ ܕܝܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܕܒܒܘܣܡܐ ܘܒܓܐܘ̈ܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܝܐܐ ܝܗܒ ܿ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܠܣܢܝܩ̈ܐ ܢܦܢܘܢ ܘܢܬܠܘܢ ܐܝܟܐܢ ܕܠܐ ܡܛܠ ܣܢܝܩܘܬܗܘܢ ܕܒܗܢܝܢ ܕܐܠܨܢ ܘܡܬܒܥܝܢ ܢܚܛܘܢܿ ܘܗܢܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܢܬܠܘܢ ܕܟܕ ܦܘܩܕܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢܿ ܕܠܩܪ̈ܝܒܝܗܘܢ ܢܚܒܘܢܿ ܐܠ ܦܐ ܒܐܘܠܨܢܗܘܢ ܪ̈ܚܡܘ ܥܠܝܗܘܢܿ ܕܟܕ ܗܟܝܠ ܗܢܝܢ ܐܡܪ ܗܘܐ . ܘܠܡܢܗܘܢ ܐܦܝܣ ܗܘܐ ܘܡܢܗܘܢ ܒܥܕܠܒ̈ܒܐ ܗܘܘ ܠܗ ܗܝܕܝܢ ܠܗܢܘܢ ܕܐܬܛܦܝܣܘ ܠܗ ܿ ܕܫܝܢܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܢܥܒܕܘܢܿ ܡܠܟ ܿ ܒܗܝ ܕܐܡܪ ܕܛܘܒܝܗܘܢ ܠܥܒ̈ܕܝ ܫܠܡܐ ܕܗܢܘܢ ܒ̈ܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܘܢܿ ܘܠܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ ܘܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܓܒܘ ܠܗܘܢ ܩܪܒܐ ܐܫܬܘܕܝ ܿ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܟܣܢܘܬܐ ܒܗܝ ܕܐܡܪ ܿ ܕܡܢ ܗܫܐ ܬܚܙܘܢ ܕܡܬܦܪܫܝܢ ܒܪܐ ܡܢ ܐܒܘܗܝ ܘܓܒܪܐ ܡܢ ܐܢܬܬܗ ܿ ܘܒܪܬܐ ܡܢ ܐܡܗܿ . ܘܐܚܐ ܡܢ ܐܚܘܗܝ ܿ ܘܚܡܐ ܡܢ ܟܠܬܗܿ ܘܪܚܡܐ ܡܢ ܪܚܡܗ ܿ ܘܒܥܠܕܒ̈ܒܘܗܝ ܕܓܒܪܐ ܒܢ̈ܝ ܒܝܬܗ ܿ ܟܕ ܓܝܪ ܗܝ ܡܟܣܢܘܬܐ ܒܟܠ ܒ̈ܬܝܢ ܗܘܝܐ ܗܘܬ ܗܢܘܢ ܕܡܬܦܢܝܢ ܗܘܘ ܥܘܡܪܗܘܢ ܬܪ̈ܝܨܝܢ (ܬܪ̈ܝܨܝܢ) ܗܘܘ ܡܫܬܘܙܒܝܢ ܗܘܘ ܘܚܝܝܢ . ܘܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܒܗܬܝܢ ܗܘܘ ܘܡܩܘܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢܿ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܩܫܝܢ ܗܘܘ ܿܘ ܣܓܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ . ܚܛܝ̈ܐ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܿ ܘܐܒܕܝܢ ܗܘܘ . ܘܗܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܥܒܕ ܒܚܪܬܗ ܕܙܒܢܐ ܗܘ ܕܐܬܝܗܒ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܘܠܣܦܪ̈ܐ ܘܠܦܪ̈ܝܫܐ ܐܟܣ . ܡܛܠ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܒܝܫܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ ܕܠܐ ܬܪ̈ܝܨܝܢ . ܘܒܫܪܪܐ ܠܐ ܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܠܐ ܠܗܢܘܢ ܕܝܘܠܦܢܐ ܗܘ ܕܡܢ ܡܘܫܐ ܐܫܬܠܡ ܠܗܘܢܿ ܛܫܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܠܐܩܠܝܕ ܕܥܗܢ ܠܒܝܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܿ ܗܢܝܢ ܗܟܝܠ ܐܣܗܕ ܥܠܘܗܝ ܕܡܘܫܐ ܡܗܝܡܢܐ . ܕܒܟܠܗ ܒܝܬܐ ܥܒܕ ܘܗܘ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܦ ܠܢ ܕܢܥܒܕ ܗܘ ܡܪ݀ܢ ܦܩܕ ܟܕ ܓܝܪ ܡܫܕܪ pb. 59 ܗܘܐ ܠܢ ܠܫ̈ܠܝܚܐ ܕܢܟܪܙ ܐܡܪ ܠܢ ܕܠܡܕܝܢܬܐ ܐܘ ܠܒܝܬܐ ܐܝܢܐ ܕܥܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ . ܐܡܪܘ ܫܠܡܐ ܒܒܝܬܐ ܗܢܐ . ܘܐܢ ܠܡ ܢܗܘܐ ܬܡܢ ܒܪܗ ܕܫܠܡܐ ܿ ܢܗܘܐ ܫܠܡܟܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܫܠܡܟܘܢ ܥܠܝܟܘܢ ܢܦܢܐ . ܘܡܐ ܕܢܦܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܬܡܢ ܿ ܦܨܘ ܚܠܐ ܕܪ̈ܓܠܝܟܘܢܿ ܘܢܗܘܐ ܦܫܝܚ ܠܐܪܥܐ ܕܣܕܘܡ ܘܕܥܡܘܪܐ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܠܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܿ ܐܘ ܠܗܘ ܒܝܬܐ ܿ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐ . ܕܢܦܨ ܚܠܐ ܕܪ̈ܓܠܝܢ ܥܠ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܿ ܩܕܡ ܕܢܬܟܣܣܘܢ ܐܡܪ ܠܢ . ܘܡܟܝܠ ܐܦ ܐܢܚܢܢ ܢܩܝܦܐܝܬ ܐܝܟ ܡܠܦܢܢ ܥܒܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܘܕܒܫܝܢܐ ܢܡܠܠ ܡܩܕܡܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܐܡܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܐܝܟܢܐ ܕܕܠܐ ܫܓܘܫܝܐ ܿ ܟܘܠ ܐܢܫ ܢܫܟܚ ܕܢܫܬܘܙܒ ܘܢܚܐ . ܘܡܐ ܕܝܢ ܕܒܗܕܐ ܠܐ ܬܪ̈ܨܘ ܘܠܐ ܩܒܠܘ ܗܝܕܝܢ ܕܢܩܪܒ ܥܡܗܘܢ ܝܕܥܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܡܢܗܘܢ ܐܬܐܠܨܢܢ . ܕܠܡܣܟܢܘܬܗܘܢ ܢܐܬܐ . ܕܗܝ ܗܕܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܩܪܒܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܗܿ . ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܕܝܢ ܘܩܪܒܐ ܘܪܕܘܦܝܐ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ . ܗܝ ܗܕܐ ܥܠ ܗܢܘܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܡܝܬܝܐ . ܕܗܢܘܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܚܟܝܡܐܝܬ ܠܗ ܠܫܝܢܐ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܣܢܝܢ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢ ܡܦܢܝܢ ܠܗ ܿ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܠܟ ܗܫܐ ܡܢ ܒܬܪ ܣܗܘܬܐ ܕܐܥܒܕ ܗܕܐ ܡܫܟܚ ܗܘܝܬ ܘܐܠܘ ܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܦܥܠܗܿ ܕܫܪܝܪܬܐ ܟܒܪ ܫܠܡ ܗܘܝܬ ܠܟ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܫܝܢܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܕܝܠܝ ܠܘܬܟ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܕܩܪܝܒܝܢ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܟܣܝܘܬܗ ܕܪܥܢܐ ܕܢܘܒܕ ܡܫܟܚ ܒܥܐ ܐܢܐ ܗܫܐ ܠܐ ܗܘܐ ܫܝܢܐ ܗܘ ܕܢܫܠܡ ܠܚܕ̈ܕܐ ܐܝܟ ܕܣܒܪ ܐܢܬ ܿ ܐܠܐ ܗܘ ܕܫܠܝܐ ܘܢܘܚܐ ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܐܝܟܐܢܐ ܕܒܓܪܬ ܪܘܚܐ ܗܢܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ ܕܠܐ ܫܓܘܫܝܐ ܡܢ ܗܢܐ ܟܢܫܐ ܕܩܪܝܒ ܿ ܢܫܟܚܢ ܕܢܬܝܕܥܢ ܘܢܬܦܪܩܘܢ ܡܢ ܦܠܓܘܬܐ ܘܢܫܘܘܢ ܕܢܩܘܡܘܢ ܠܗܘ ܡܠܟܐ ܕܥܬܝܕ . ܟܕ ܓܝܪ ܦܠܝܓܝܢ ܒܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܐܠܐ ܐܢ ܕܢܦܠܘܢܿ ܟܠ ܡܠܟܘ ܓܝܪ ܕܡܬܦܠܓܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܚܪܒܐ ܿ ܘܠܩܘܒܠ ܗܠܝܢ ܡܟܝܠ ܡܕܡ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܐܡܪ ܀ ܀ ܀

93

ܘܗܘ ܦܛܪܣ ܐܡܪ ܕܠܐ ܚܨܝܦܐܝܬ ܘܡܣܪܗܒܐܝܬ ܐܘ ܣܝܡܘܢ ܬܬܥܕܠ ܒܗܢܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܠܩܘܕܡ ܕܝܢ ܐܦܘܩ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܥܠ ܗܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܬܥܕܠܬ ܒܝ . ܕܡ̈ܠܘܗܝ ܕܡܠܦܢܝ ܡܩܕܡ ܐܢܐ ܣܐܡ ܐܢܐ ܘܫܪܝܐ ܒܗܝܢ ܥܒܕ ܐܢܐ . ܕܗܘ ܡܪܢ ܟܕ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܠܢ ܠܫ̈ܠܝܚܐ ܦܩܕ݀ܢ ܕܐܝܟܢܐ ܠܥܡ̈ܡܐ ܢܠܦ ܟܠܗܝܢ ܗܢܝܢ ܕܗܘ ܦܩܕܢ ܘܐܦ ܠܐ ܗܟܝܠ ܕܢܐܡܪ ܐܢܝܢ ܗܟܝܠ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܐܝܟܢܐ ܕܫܡܥܝܢ ܐܢܝܢ ܿ ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ ܐܢܝܢ ܦܩܕܢ ܐܠܐ ܕܢܠܦ ܥܠܝܗܝܢ ܕܐܝܟܢܐ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܫܪܪܐ ܐܝܬܝܗܿ . ܘܐܦܠܐ ܕܝܢ ܡܢ ܕܝܠܢ ܕܢܐܡܪ ܡܦܣ ܠܢ ܿ ܫ̈ܠܝܚܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܢ ܿ ܡܛܠ ܕܗܢܝܢ ܕܐܫܬܕܪܢ ܢܣܒ ܿ ܘܥܠܝܗܝܢ ܒܠܚܘܕ ܢܡܠܠ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡ̈ܠܘܗܝ ܕܗܘ ܕܫܕܪܢ ܒܝܕ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܢܩܝܡ ܘܢܫܪܪ ܡܟܝܠ ܐܢ ܐܡܪܢܐ ܗܘ ܡܕܡ ܕܡܪܢ ܕܫܕܪܢܝ ܠܐ ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ ܕܓܠܐ ܐܝܬܝ ܕܠܢܦܫܝ ܐܦܣܬ ܕܐܡܪ ܗܘ ܡܕܡ ܕܠܗ ܠܐ ܫܦܪ ܿ ܗܘ ܓܝܪ ܡܢ ܕܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܛܥܐ ܠܗ ܕܥܠ ܢܦܫܗ ܣܒܪ ܕܡܝܬܪ ܗܘ ܡܢ ܗܘ ܕܫܕܪܗ ܿ ܘܐܡܪ ܒܨܝܪ̈ܬܐ ܘܚܣܝܪ̈ܬܐ ܿ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܡ ܕܠܗܘ ܕܫܕܪܗ ܫܦܪ ܘܡܣܟܠ ܐܘ ܠܗܝܿܢ ܣܐܡ ܘܥܠܝܗܝܢ ܐܡܪ ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܩܒܠ ܡܛܠ ܕܡܫܪ ܐܘ ܐܦ ܠܐ ܗܟܢܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܫܠܝܚܐ ܐܝܬܘܝܗ ܿ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܫܠܡܘܬܐ ܕܗܢܝܢ ܕܡܣܬܒܪܢ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܕܫܠܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܒܚܪ ܿ ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ ܗܕܐ ܘܠܝܬܐ ܕܐܢ ܐܢܫ ܥܒܕ ܡܕܡ ܕܕܡܐ ܠܐܢܫ ܗܘ ܐܝܬܘܗ ܝܗܘ ܕܐܫܟܚ ܕܢܕܡܐ ܠܗ ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܛܠ ܦܝܣܐ ܕܫܡ̈ܘܥܐ ܙܕܩ ܕܒܦܣ̈ܝܩܬܐ ܬܚܘܝܬܝ ܐܥܒܕ ܗܕܐ ܕܐܢܐ ܗܫܐ ܩܐܡ ܐܢܐ ܕܐܥܒܕ . ܐܠܐ ܠܟ ܠܐ ܫܦܪ ܐܢܐ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܡܢܣܐ ܐܢܐ ܕܐܥܒܕ ܕܐܬܟܣܣ ܨܒܢܐ ܥܡ ܗܘ ܕܫܕܪܢܝ ܗܕܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܗܘܐ . ܢܒܝܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܢܦܫܗ ܫܠܡ ܗܘܐ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܢܒܝܐ ܗܕܐ ܠܘܩܕܡ ܢܒܥܐ ܀ ܀ ܀

95

ܘܗܘ ܦܛܪܘܣ ܐܡܪ ܐܠܐ ܐܢ ܗܘ ܕܠܘܩܕܡ ܐܚܘܐ ܕܢܒܝܐ pb. 61 ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܐܦ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܡܣܬܒܪܢ ܕܣܩܘܒܠܐ ܐܢܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܣܩܘܒܠܐ ܿ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡ ܢܫܠܡܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܢܿܒܝܐ ܐܢܫ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܗܕܐ ܓܣܪ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܥܒܕܘܢܗܿ ܿ ܡܐ ܗܟܝܠ ܕܗܝ ܫܠܡܘܬܐ ܢܒܝܐ ܠܐ ܡܚܘܝܐ ܿ ܣܓܝ ܝܬܝܪܪܐܝܬ ܐܦ ܠܐ ܣܩܘܒܠܐ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܢܝܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܡܣܬܒܪܢ ܠܐܢܫܝܢ ܕܣܩܘܒܠܐ ܕܚ̈ܕܼܕܐ ܐܝܬܝܗܢ ܿ ܘܗܢܝܢ ܒܫܪܪܐ ܫܠܡܘܬܐ ܕܚܕ̈ܕܐ ܐܝܬ ܒܗܝܢ ܿ [ܐܝܬܝܗܝܢ .] ܐܟܙܢܐ ܕܐܦ ܕܠܝ̈ܠܬܐ ܕܡܣܬܒܪܢ ܕܫܠܡܢ ܐܢܝܢ ܠܚܕ̈ܕܐ . ܘܒܫܘܐܠܐ ܣܩܘܒܠܐ ܐܝܬ ܒܗܝܢ . ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܗܕܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܿ ܕܠܐ ܐܝܬ ܐܚܪܬܐ ܐܘܪܚܐ [ܐܘܪܚܐ ܐܚܪܬܐ] ܕܬܪܝܨܐ ܡܢ ܗܕܐ ܠܒܥܬܐ ܘܠܒܘܚܪܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܿ ܐܠܐ ܕܠܘܩܕܡ ܢܕܥ ܿ ܐܢ ܗܘ ܕܡܠܠ ܗܠܝܢ ܿ ܕܡܣܬܒܪܢ ܕܣܩܘܒܠܐ ܢܒܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܐܢ ܓܝܪ ܐܬܘܗܝ ܢܒܝܐ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܡܣܬܒܪܢ ܕܣܩܘܒܠܐ ܐܢܝܢ ܿ ܫܠܡܘܬܐ ܐܝܬ ܒܗܝܢ ܘܠܐ ܝܕܝܥܝܢ ܿ ܘܡܟܝܠ ܐܦܢ ܐܢܐ ܕܐܝܬܝ ܫܠܚܐ ܡܢ ܕܝܠܝ ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ ܠܐ ܐܝܬܝ ܿ ܒܗܕܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܗܘ ܕܫܕܪܢ [ܕܫܕܪܢܝ] ܐܡܪ ܐܢܐ ܐܠܐ ܘܐܦܢ ܡܢ ܕܝܠܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ܠܐ ܐܡܪ ܒܘܠܝܬܐ ܠܐ ܡܬܗܝܡܢ ܐܢܐ ܿ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗܢܐ [ܗܟܢܐ ܗܢܐ] ܦܘܩܕܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܿ ܘܡܟܝܠ ܗܘܝܬ ܝܕܥ ܿ ܕܐܢܚܢܢ [ܕܚܢܼܢ .] ܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܕܝܠܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܚܢܢ . [ܚܢܢ .] ܐܠܐ ܟܠ [ܟܘܠܗܝܢ] ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܡ̈ܠܐ ܕܗܘ ܕܫܕܪܢ ܘܦܩܕܢ ܕܢܠܦ ܿ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܢܫܡܠܐ ܥܠ ܫܪܪܐ ܕܡ̈ܠܘܗܝ ܀ ܀ ܀

110

ܘܗܘ ܣܝܡܘܢ ܐܡܪ ܕܡܢܗ ܒܠܚܘܕ ܕܢܡܘܣܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܬܠ ܠܟ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܿ ܓܠܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܠܟܘܠ ܐܢܫ ܕܗܘ ܡܢ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܡܫܬܘܕܐ . ܐܠܨܐ ܠܗ ܕܒܗܢܐ ܢܫܬܒܗܪ ܿ ܐܦܢ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܕܢܦܫܗ ܐܢܫ ܐܢܫ ܐܝܬ ܠܗ ܿ ܡܡܠܛ ܗܘ ܓܝܪ ܥܠ ܟܘܠܗܿ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܕܗܢܘܢ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܫܬܘܕܝܢ ܿ ܕܕܝܠܗ ܗܘ ܕܒܪܝܗܝ ܠܥܠܡܐ ܿ ܗܘ ܗܢܐ ܢܡܘܣܐ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ . ܐܦܢ ܫܪܪܐ ܐܘ ܕܓ̈ܠܬܐ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܿ ܐܢ ܗܘ ܕܡܗ ܠܐ ܢܪܟܒ ܬܚܘܝܬܗܝܢ ܕܗܢܝܢ ܕܡܫܬܘܕܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܬܩܒܠ ܕܡܛܠ ܗܕܐ . ܐܦܢ ܫܪܪܐ ܐܘ ܕܓ̈ܠܬܐ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܿ ܐܢ ܗܘ ܕܡܢܗ ܠܐ ܢܪܟܒ ܬܚܘܝܬܗܝܢ ܕܗܢܝܢ ܕܡܫܬܘܕܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܬܩܒܠ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܢܐ ܕܫܠܡ ܐܢܐ ܗܘ ܠܐܝܕܥܬܗ ܕܢܡܘܣܐ . ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܡܪܬ ܿ ܕܣ̈ܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܐܠܗ̈ܐ ܘܚܕ ܐܝܬܘܗ ܝܟܣܝܐ ܪܫܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܗܘܢܿ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܐܠܗ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܗܘ ܢܡܘܣܐ ܠܘܩܕܡ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܚܘܝܐ ܣܗܕ ܠܝ ܒܝܕ ܗܝ ܕܐܡܪ ܠܚܘܐ ܐܢܬܬܐ ܩܕܡܝܬܐ . ܕܒܝܘܡܐ ܕܐܟܠܝܢ ܡܢܗ ܕܐܝܠܝܢܐ ܕܐܝܕܥܬܐ . ܗܘܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܿ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܕܐܝܟ ܕܗܢܘܢ ܕܥܒܕܘܗܝ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܿ ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܟܠܘ ܗܘ ܐܠܗܐ ܡܣܗܕ ܕܐܡܪ ܿ ܕܗܐ ܐܕܡ ܗܘܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܢ ܿ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܠܗ̈ܐ pb. 64 ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܿ ܘܐܦ ܫܘܪܝܐ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܗܢܘܢ ܕܥܡܗ ܿ ܕܢܥܒܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܬܘܒ ܐܦ ܗܝ ܿ ܕܐܡܪ ܕܢܦܩܝܘܗܝ ܿ ܘܐܦ ܗܝ ܕܬܘ ܢܚܘܬ ܘܢܦܠܓ ܠܗܘܢ ܠܫܢ̈ܐ . ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܠܗ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܒܕܩܐ . ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ ܕܠܐܠܗ̈ܐ ܠܐ ܬܨܚܐ . ܘܠܪ̈ܝܫܐ ܕܥܡܟ ܠܐ ܬܠܘܛ݀ ܐܠܐ ܐܦ ܗܕܐ ܿ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܒܪ ܐܢܘܢܿ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܐܠܗܐ ܢܘܟܪܐ . ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܐܢܘܢ ܐܠܗ̈ܐ ܡܒܕܩܐ ܿ ܒܪܡ ܕܝܢ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܒ̈ܢܬ ܩ̈ܠܐܡܢ ܢܡܘܣܐ ܡܚܘܐ ܐܢܐ . ܓܠܝ̈ܬܐ ܘܟܣ̈ܝܬܐ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܗܘ ܕܠܥܡܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܒܦܨܬܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܡܛܠܬܗ ܿ ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܗܢܐ ܐܡܪܢܐ . ܐܠܐ ܥܠ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܗܢܐ ܗܘ ܕܐܦܠܐ ܗܢܘܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܝܕܥܘܗܝ ܿ ܘܐܦܠܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܝܠܗܘܢ ܐܠܐ ܕܗܢܘܢ ܕܝܕܥܘܗܝ ܀ ܀ ܀

113

ܘܗܘ ܦܛܪܘܣ ܐܡܪ ܿ ܕܫܡܥ ܐܝܟܢܐ ܕܬܕܥ ܠܘܩܕܡ ܕܐܦܢ ܕܠܐ ܣܟܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܡܬܩܪܢܝ ܐܠܗ̈ܐ ܐܠܐ ܬܚܝܬ ܗܘ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ . ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܗܘ ܕܠܝܬ ܕܪܒ ܡܢܗ . ܘܐܦ ܠܐ ܕܕܡܐ ܠܗ ܘܫܘܐ ܥܡܗ ܿ ܟܬܝܒ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܘ ܗܘ ܢܒܝܐ ܡܘܫܐ . ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܐܠܗ̈ܐ . ܘܡܪܝܐ ܕܡܪ̈ܘܬܐ . ܐܠܗܐ ܪܒܐ . ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܐܬܩܪܝܘ ܐܠܗ̈ܐ ܘܚܕ ܗܘ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܪܒ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܿ ܘܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܿ ܐܦ ܕܗܢܘܢ ܕܐܬܩܪܝܘ ܐܠܗ̈ܐ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܢ ܐܬܩܪܝ ܐܢܫ ܐܠܗܐ ܒܫܪܪܐ ܐܠܗܐܐܝܬܘܗܝ ܿ ܘܐܦ [ܐܦ] ܡܘܫܐ ܓܝܪ ܐܬܩܪܝ ܐܠܗܗ ܕܦܪܥܘܢܿ ܘܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܐܢܫ ܡܘܕܐ . ܘܐܦ ܕܝ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܠܗ̈ܐ ܐܬܩܪܘ ܘܕܡܝܬܝܢ ܗܐ ܡܬܚܙܝܢ ܘܦܬܟܪ̈ܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܡܬܩܪܝܢ ܐܠܗ̈ܐ . ܘܟܠܢ ܝܕܥܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܝܕܥܝܢܼܢ] ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܠܪ̈ܫܝܥܐ ܐܝܟ ܕܒܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܪܒܐ ܡܢ ܠܥܠ ܐܣܬܥܪܬ ܠܗܘܢ ܗܕܐ . ܡܛܠ ܕܗܢܘܢ ܕܠܗܘ pb. 65 ܕܒܫܪܪܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܠܐ ܝܕܥܘ [ܐܝܕܥܘ .] ܟܠܡܕܡ [ܟܠ ܡܕܡ] ܡܐ ܕܗܘ ܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢܿ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܠܗܘ ܚܕ ܕܟܠ [ܕܟܘܠ] ܡܕܡ ܡܫܟܚ ܕܢܬܠ ܕܢܣܒܘܢ ܐܝܕܥܬܗ [ܝܕܥܬܗ] ܿ ܘܢܕܥܘܢܝܗܝ ܠܐ ܨܒܘ ܿ ܕܡܛܠ [ܕܡܛܘܠ] ܗܕܐ ܠܗܘܢ ܕܡܕܡ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܐܫܬܠܡܘ ܿ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܕܐܦ ܠܐ] ܡܕܡ. ܡܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܨܒܝܢ ܟܕ ܒܥܝܢ ܡܢܗܘܢܿ ܢܣܒܘܢ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܕܠܐ ܢܦܫ [ܢܦܝܫ] ܐܢܘܢܿ ܒܗܝ ܕܐܦܠܐ [ܕܐܦ ܠܐ] ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܘܡܢ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܢܦ̈ܫܢܐ ܐܢܘܢ . ܒܗܝ ܕܐܦܠܐ [ܕܐܦ ܠܐ] ܡܕܡ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܬܠܘܢܿ ܐܘ ܕܢܣܓܦܘܢ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܗܘ ܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܒܬܠܬܐ ܓܝܪ ܦܘܪ̈ܫܢܝܢ ܐܠܗܐ ܿ ܡܬܐܡܪ . ܗܘ ܕܐܝܢ [ܕܐܢ] ܒܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܕܡܢ ܗܘ ܕܒܫܪܪܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܐܫܬܕܪ ܿ ܘܒܫܘܛܠܢܗ ܕܗܘ ܕܫܕܪܗ ܿ ܡܫܬܠܛ [ܐܫܬܠܛ] ܘܡܬܚܫܚ ܒܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ [ܕܗܘܿ] ܕܫܕܪܗ ܿ ܡܫܬܠܛ [ܐܫܬܠܛ] ܘܡܬܚܫܚ ܒܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ [ܕܗܘܿ] ܕܫܕܪܗ ܐܝܟܢܐ ܕܗܘ ܕܫܡܥ ܠܗ ܠܫܡܐ ܕܝܠܗ [ܕܐܠܗܐ] ܕܫܘܠܛܢܐ [ܘܕܫܘܛܢܐܼ .] ܗܝ ܿ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܠܐܝܩܪܗ ܕܗܘ ܕܫܕܪܗ ܬܬܚܫܒ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡܬܝ ܕܡܬܚܙܐ ܡܠܐܟܐ ܠܐܢܫ ܿ ܐܢ ܓܒܪ ܗܘ ܚܟܝܡܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܡܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܠܒܘܚܪܢܐ ܕܗܕܐ ܝܕܥܬܐ ܒܗܘ ܐܣܟܡܐ ܕܐܦ ܡܘܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܗܢܘܢ ܕܡܢ ܡܘܫܐ ܫܪܪܐ ܩܒܠܘ. ܡܫܐܠ ܥܠ ܫܡܐ ܕܝܠܗ ܕܗܘ ܡܠܐܟܐ ܕܐܬܚܙܝ ܿ ܘܟܢ ܐܨܠܐ ܠܗ ܠܗܘ ܕܩܕܡ ܩܠܝܠ ܐܡܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܐܠܗܐ ܕܢܘܕܐ ܕܡܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ . ܡܪܝܐ ܓܝܪ ܐܿܢܫ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܿܕܗܘ ܡܕܡ ܕܡܬܝܗܒ ܠܗܿ ܡܛܠ ܗܘ ܕܦܠܓ ܠܗ ܿ ܕܢܕܒܪ ܥܡܐ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܫܘܐܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܐܡܪ ܿ ܠܗܘ ܓܝܪ ܕܒܫܪܪܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܗܕܐ ܕܢܣܗܕ ܥܠ ܢܦܫܗ ܠܐ ܡܦܣ ܠܗ ܿ ܗܘ ܓܝܪ ܡܪܝܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܿ ܦܠܓ ܠܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܡ̈ܢܘܢ ܟܘܠܗܿ [ܟܠܗܿ] ܐܪܥܐ ܘܪ̈ܫܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܩܝܡ . ܘܗܘ ܕܪܒ ܡܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܡܢ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫ ܡ̈ܠܐܟܐ ܠܗܢܘܢ ܕܥܪܩܝܢ ܘܡܬܓܘܣܢ ܒܐܠܗܐ ܗܘ ܕܗܘ ܦܠܓ ܿ ܐܬܣܝܡ ܕܗܘ ܢܕܒܪ ܐܢܘܢܿ ܗܢܘܢ ܗܟܝܠ ܐܢܫܐ ܕܚ̈ܠܐ ܕܐܠܗܐ ܿ ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܢܦܫܗܘܢ ܐܠܐ ܡܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܪܝܘ ܐܠܗ̈ܐ ܕܗܢܘܢ ܪ̈ܫܝܥܐ . [ܪ̈ܫܝܢܐ .] ܐܝܟ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ ܚܝܝ̈ܗܘܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢܿ ܐܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܗܘܢ ܐܣܟܡܐ ܕܐܦ ܡܘܫܐ ܐܬܣܝܡ ܠܦܪܥܘܢܿ ܘܕܝ̈ܢܐ ܕܗܢܘܢ ܕܡܬܕܝܢܝܢ. [ܕܡܬܬܕܝܢܝܢ.] ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܗܕܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒܐ ܗܝ ܕܠܐܠܗ̈ܐ ܠܐ ܬܨܚܐ . ܘܠܪ̈ܫܝܐ [ܘܠܪ̈ܫܐ] ܕܥܡܟ ܠܐ ܬܠܘܛ݀ ܡܛܠ ܕܢܬܝܕܥܘܢ ܗܢܘܢ ܕܝ̈ܢܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܠܗ̈ܐ ܿ ܘܗܘ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܕܝ̈ܢܐ . ܗܘ pb. 66 ܕܐܦ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܝܢܐ ܗܘ ܿ ܒܫܪܪܐ ܕܝܢ ܘܐܦܠܐ [ܐܦ ܠܐ] ܡ̈ܠܐܟܐ ܘܐܦ ܠܐ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫ̈ܐ. ܘܐܦܠܐ [ܘܐܦ ܠܐ] ܒܪܝܬܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܩܛܝܪܐ ܗܘ ܕܥܠܝܗܘܢ ܣܝܡ ܐܝܟ ܕܡܗܘܐ ܗܘܘ ܗܢܘܢ ܠܡ̈ܠܐܟܐ ܗܕܐ ܕܢܚܫܘܢ ܘܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ [ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ] ܗܕܐ ܕܢܡܘܬܘܢ ܿ ܘܠܗ ܕܝܢ ܠܒܪܝܬܐ ܗܕܐ ܕܬܫܬܪܐ ܿ ܐܘ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܕܗܘ ܡܕܡ ܕܗܘ ܥܒܕܗ ܢܨܒܐ ܿ ܘܗܘ ܡܕܡ ܕܢܨܒܐ ܢܥܒܕ ܗܘ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܿ ܒܙܕܩܐ ܘܒܘܠܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ . ܗܘ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܚܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܐܠܐ ܐܦ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܕܢܚܘܢ ܡܫܟܚ ܿ ܕܢܬܠ ܿ ܘܡܐ ܕܝܗܒ ܐܦ ܕܢܣܒ ܿ ܐܡܬܝ ܕܨܒܐ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܩܥܐ . ܗܘ ܟܬܒܐ ܡܢ ܦܪܨܘܐܦܐ ܕܐܠܗܐ ܿ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ . ܕܚܙܘ ܗܟܝܠ ܚܙܘ ܿ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܘܠܝܬ ܐܚܪܢܐ . ܠܒܪ ܡܢܝ ܿ ܐܢܐ ܡܡܝܬ ܐܢܐ ܘܐܦ ܡܚܐ ܐܢܐ ܿ ܘܡܚܐ ܐܢܐ ܘܐܦ ܡܐܣܐ ܐܢܐ . ܘܠܝܬ ܕܦܪܩ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ . ܐܦ ܠܝܬ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܬܘܒ ܕܒܗ ܚܝܠܐ ܟܣܝܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ . ܡܚܝܢܐ ܘܡܡܝܬܢܐ ܐܝܬ ܿ ܘܬܘܒ ܡܙܗܪ ܗܘ ܟܬܒܐ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܿ ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܕܬܪ̈ܥܝܬܐ ܗܢܝܢ ܕܥܬܝܕ݀ܢ ܕܗܢܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܢܐܡܪܘܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܠܗ̈ܐ ܒܐܪܥܐ ܐܘ ܒܫܡܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܘ ܕܒܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܐܡܪ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܫܡܝܐ ܠܥܠ ܘܒܐܪܥܐ ܠܬܚܬ. ܘܠܝܬ ܬܘܒ ܠܒܪ ܡܢܗ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܡܪܚ ܐܢܫ ܕܢܐܡܪ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ ܐܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܘ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ . ܠܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܡܪ ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܐܡܪ . ܕܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܐܢܘܢ ܫܡܝܐ . ܘܫܡܝ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠ ܕܒܗܘܢܿ ܘܠܐܒ̈ܗܝܟܘܢ ܓܒܐ ܕܢܪܚܡ ܐܢܘܢ ܘܠܟܘܢ ܒܬܪܗܘܢ . ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܒܟܠ ܐܣܟܝܡ . ܡܙܗܪ ܗܘܐ ܟܬܒܐ ܕܗܘ ܕܒܪܝܗܝ ܠܥܠܡܐ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܫܪܪܐ . ܐܠܗܐ ܘܐܦ ܕܗܢܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܪܥܝܢܗܘܢ ܐܢܘܢ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܡܠܬܐ . ܐܦ ܗܕܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ . ܕܐܦܢ ܐܝܢ ܒܫܪܪܐ . ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܐܠܗ̈ܐ . ܬܚܝܬ ܗܘ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܗܘ ܿ ܕܒܪܐ ܟܘܠ ܡܕܡ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐܐܡܪ ܟܬܒܐ . ܠܗܘܢ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ . ܕܡܪܐ ܐܠܗܟ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܐܠܗ̈ܐ . ܘܡܪܝܐ ܕܡܪ̈ܘܬܐ . ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܕܝܕܥ ܟܬܒܐ . ܟܐܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟ . ܘܐܡܪ ܕܡܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܕܚܠ ܘܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܦܠܘܚ ܿ ܘܬܘܒ ܕܫܡܥ ܐܝܣܪܐܝܠ ܿ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܚܕ ܗܘ݀ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܟܕ ܒܗ ܒܪܥܝܢܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܒܚܫܘܒܗܘܢ ܐܬܚܝܠܘ ܿ ܒܪܫܥܬܗ ܕܐܦܪܩܘ ܐܟܚܕܐ ܿ ܟܠܗܘܢ ܩܥܘ ܘܐܡܪ̈ܘ . ܐܝܟ ܕܒܢܘܛܦܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܿ ܐܫܬܘܬܦܘ ܕܡܢܘ ܕܕܡܐ ܠܟ . ܒܐܠܗ̈ܐ ܐܘ ܡܪܝܐ . ܘܬܘܒ ܕܡܢܘ ܐܝܟ ܐܠܗ݀ܢ pb. 67 ܘܗܝܕܝܢ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܕܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܿ ܕܢܩܒܠܘܢ ܪܒܘܬܗܿ ܕܪܫܢܘܬܐ ܘܕܡܪܘܬܐ . ܝܚܝܕܝܬܐ ܿ ܗܝ ܕܐܦ ܙܒ̈ܢܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܡܛܠ ܩܛܝܪܗ ܕܥܡܐ . ܫܡܗ ܡܫܘܐ . ܗܝ ܕܟܝܘܬܗܿ ܕܬܫܡܫܬܐ ܐܥܠ ܘܐܡܪ ܕܫܡ̈ܗܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܠܐ ܬܬܕܟܪܘܢ ܘܗܝ ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗܝ ܠܘܛܬܐ ܕܥܠ ܚܘܝܐ ܐܬܥܗܕ . ܘܐܡܪ ܕܡܛܠ ܗܘ ܩܕܡܝܐ ܕܐܠܗ̈ܐ . ܐܡܪ ܕܥܦܪܐ ܢܐܟܘܠ ܐܬܚܝܒ ܿ ܡܛܠ ܕܗܘ ܦܘܡܐ ܕܐܠܘܩܕܡ ܕܐܠܗ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܠܠ ܥܦܪܐ ܢܬܠܡܐ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܦ ܐܢܬ ܡܫܪܐ ܐܢܬ ܕܐܠܗ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܬܥܠ ܘܬܙܪܘܥ ܒܡܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܒܫܘܪܝܐ ܕܐܚܪܢܐ ܐܠܗܐ ܡܝܬܪܐ ܚܟܝܡܐܝܬ ܚܘܒܠܗ ܕܢܦܫܐ ܕܬܥܒܕ ܨܒܐ ܐܢܬ ܿ ܐܠܐ ܠܢ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܗ ܠܡܪܚܘܬܟ : ܐܢ ܓܝܪ ܢܛܥ ܘܢܫܠܡ ܠܟ ܿ ܡܐ ܕܡܬܕܝܢܝܢ ܐܢܚܢ ܠܐ ܡܕܡ ܡܥܕܪ ܠܢ . ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܗܢܐ ܿ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܚܢ ܢܕܡܛܥܝܘ ܐܛܥܝܬܢ ܘܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܗܠܝ ܐܢܬܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܝܫܐܝܬ ܗܝܡܢܬ ܥܕܪܬܗܿ ܗܕܐ ܕܐܡܪܬ ܕܚܘܝܐ ܐܛܥܝܢܝ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܓܝܪ ܕܡܘܬܐ ܩܒܠܬ ܿ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘ ܡܘܫܐ ܛܒܐ [ܪܒܐ .] ܐܥܗܕ ܠܥܡܐ ܥܠ ܡܪܘܬܐ ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܘܙܗܪ ܐܢܘܢ ܘܐܡܪ ܿܕܐܙܕܗܪܘ ܘܠܐ ܬܛܥܘܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ ܘܒܗ ܒܡܠܬܐ [ܘܒܗܿ ܒܫܥܬܐ] ܐܥܗܕ ܐܢܘܢ ܘܐܦ ܥܠ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܕܛܥܬ ܘܢܦܝܬ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܬܥܕܪܬ ݀ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܿ ܘܐܦ ܠܐ ܐܠܘ ܒܫܪܪܐ ܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܚܙܝ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܝܗܒ ܡܛܠ ܕܢܗܝܡܢ ܘܐܡܪ ܠܢ ܕܝܢ ܕܢܣܓܘܕ ܠܐܠܗ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ . ܘܐܦܠܐ [ܘܐܦ ܠܐ] ܠܗ ܠܗܘ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܝܢ ܿ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܦܠܢ [ܐܠܦ] ܗܘ ܢܡܘܣܗ ܕܐܠܗܐ . ܕܡܢܗ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܟܝܐܝܬ ܢܛܪܗܿ ܠܗܿ ܠܡܠܬܐ ܕܐܢܗܘ [ܕܐܢ ܗܼܘ] ܕܢܩܘܡ ܒܟ ܢܒܝܐ ܐܘ ܚܠܡ ܚ̈ܠܡܐ ܘܢܬܠ ܠܟ ܐܬܐ ܐܘ ܬܕܡܘܪܬܐ . ܘܢܐܬܐ ܠܘܬܟ ܗܘ ܗܘ ܕܐܬܐ ܘܬܕܡܘܪܬܐ ܝܗܒ ܠܟ ܘܢܐܡܪ ܠܟ ܕܢܐܙܠ ܘܢܦܠܘܚ [ܢܦܠܘܚ] ܠܐܠܗ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܿ ܠܐ ܬܫܡܥܘܢ ܠܡ̈ܠܘܗܝ ܕܢܒܝܐ ܗܘ ܐܘ ܕܚܠܡ ܚ̈ܠܡܐ ܗܘ ܿ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܡܢܣܝܘ [ܡܢܣܝܘ] ܡܢܣܐ ܠܟ ܿ ܕܢܚܙ ܐܢ ܪ̈ܚܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢܿ ܕܡܛܠ [ܡܛܠ .] ܗܕܐ ܗܘ ܡܪܢ ܐܬܘܬܐ [ܕܐܬܘ̈ܬܐ] ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܝܗܒ ܘܒܗ ܒܐܠܗܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܘܕܝ ܒܙܕܩܐ ܙܗܝܪܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܫ̈ܡܘܥܐ ܐܬܗܝܡܢ ܿ ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܐܦ ܐܠܘ ܒܫܪܪܐ ܢܒܝܐ ܗܘܝܬ ܿ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ [ܗܘܝܬ] . ܝܗܒ ܗܘܝܬ ܿܘܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܐܘ ܐܠܗ̈ܐ ܡܟܪܙ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܫܪܪܐ ܓܠܝܐܝܬ. ܢܣܝܘܢܐ [ܠܢܣܝܘܢܐ] ܕܥܡܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܢܒܥܬ ݀ ܒܘܠܝܬܐ ܠܐ ܡܬܗܝܡܢ ܐܢܬ . ܚܕ pb. 68 ܗܘ ܓܝܪ ܒܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܐܬܐ ܡܠܟ ܕܢܒܥܘܢ ܠܐܗܘܐ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܫܦܝ [ܕܠܗ ܫܦܝܪ] ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܿ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗ ܝܐܠܐ ܠܟܐܢܘܬܗ ܗܝ ܕܩܒܠܘ ܣܦܪ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܡܫܠܡܢܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܘܐܝܟ ܕܠܐܩܠܝܕܐ [ܕܠܩܠܝܕܐ] ܕܥܗܢ ܠܒܝܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܛܫܝܘܗܝ ܿ ܘܗܟܢܐ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܿ ܕܡܛܠ [ܕܡܛܘܠ] ܗܕܐ ܐܦ ܠܐ ܕܢܒܥܘܢܝܗܝ ܿ ܡܠܟ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘ ܕܐܠܘ ܒܫܪܪܐ ܠܐܠܗܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ . ܡܪܦܐ ܗܘܐ ܕܢܡܠܘܟ ܐܢܘܢ ܕܢܒܥܘܢ ܠܗܘ ܕܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܡܝܬܪ ܗܘ ܿ ܘܡܬܥܕܠ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܒܗܢܝܢ [ܒܗܠܝܢ] ܕܣܓܝ ܙܥܘܪ̈ܝܢ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܕܢܬܦܚܡܢ [ܕܢܦܚܡܢ] ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܡܪܢܐ [ܐܡܿܪ ܐܢܐ] ܕܝܢ ܥܠ ܬܟܠܬܐ ܕܦܝܠܘ̈ܢܝܗܘܢ [ܕܦܝ̈ܠܘܢܝܗܘܢ] ܘܥܠ ܥܪ̈ܩܐ ܕܡܣ̈ܢܝܗܘܢ [ܕܡܣ̈ܐܢܝܗܘܢ] ܘܥܠ ܨܠܘܬܗܘܢ ܕܒܫ̈ܘܩܐܼ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܝܟ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܣܓܝ ܙܥܘܪܝܢ ܐܝܟ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܼܘܐ ܠܗ ܿ ܗܝ ܕܪܒܐ ܕܒܗܿ ܢܬܥܕܠ ܒܗܘܢ ܀ ܀ ܀

118

ܐܝܟܢܐ [ܘܐܝܟܢܐ] ܕܝܢ ܐܢ ܚܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܓܫܐ [ܪܓܝܫܐ] ܐܚܪܢܐ ܚܕܬܐ ܠܐ ܝܗܒ ܠܢ݀ ܕܒܗ ܒܗܘ ܚܕܬܐ ܕܡܬܝܗܒ ܗܘܐ ܠܢ ܠܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕܬܐ ܢܫܟܚ ܕܢܕܥ . ܐܠܐ ܟܒܪ ܐܡܪ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܬܠ ܘܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܠܟ ܝܗܒ ܿ ܐܠܐ ܟܒܪ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܨܒܝܬ ܿ ܘܐܦ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ] ܕܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ] ܕܢܨܒܐ . ܐܠܐ ܕܒܩܢܕܝܢܘܣ [ܕܒܩܝܢܕܘܣ ܿ] ܘܒܡܚܫܘܠܐ ܕܢܗܘܐ [ܢܗܘܐ] ܠܐ ܨܒܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ [ܚܢܢ .] ܐܢ ܡܟܝܠ [ܗܟܝܠ] ܗܘ ܓܠܐ ܠܟ. ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܐܦ ܠܢ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܡܢ ܢܦܫܟ ܝܕܥܬ ܗܘ ܕܢܒ̈ܝܐ ܠܐ ܝܕܥܘ . ܘܐܦܢ ܐܝܟ ܢܒܝܐ ܐܡܪ ܠܢ ܡܢܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ .] ܘܠܐ ܗܘܐ ܗܘ ܚܕ ܐܢ ܓܝܪ ܪܘܚܐ ܕܫܘܝܐ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܕܡܝܢ ܠܟ ܐܝܬ ܒܟ ܟܒܪ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܦ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܡܚܫ̈ܒܬܐ ܿ ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܚܫܒܬܐ ܕܝܠܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ] ܕܬܐܡܪ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ . ܐܝܟܐܢ ܕܗܘ ܟܣܝܐ ܝܕܥܬ ܚܘ̈ܫܒܘܗܝ ܿ ܐܘ ܐܦܢ pb. 70 ܗܝ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܣܝܐ ܡܢ ܟܠ ܿ ܗܝܡܢܢܝ [ܗܝܡܢܝܢܝ] ܕܝܢ ܕܐܦܠܐ [ܕܐܦ ܠܐ] ܗܕܐ ܝܕܥ ܿ ܗܘܝܬ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܢܘܗܪܐ ܐܠܘ ܠܐ ܕܡܢܗ [ܡܢܗ] ܢܣܒܬ ܐܦ ܗܕܐ ܕܬܚܙܐ ܘܐܦ ܗܕܐ ܿ ܕܗܘ ܕܡܬܚܐ ܕܡܢ ܗܕܐ ܕܝܕܥܬ [ܕܝܕܥ ܐܢܬ:] ܒܗܝܢܝܢ [ܒܗܠܝܢ] ܚܡ̈ܫܐ ܓܢܣ̈ܝܢ ܕܪ̈ܓܫܐ [ܕܪ̈ܓܝܫܐ] ܕܐܬܚܘܝܘ ܠܟ ܡܬܦܪܢܣ ܐܢܬ ܐܦ [ܘܐܦ] ܥܠܝܗܘܢ ܡܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܢܣܒܬ ܛܠܘܡܐ ܡܕܡ ܪܒ ܗܝ ܕܒܫܪܪܐ ܚܠܡܐ ܗܘ ܘܠܐ ܗܘܐ ܫܪܪܐ ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܕܪܓܫܐ [ܕܓܝܫܐ] ܚܕܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܚܡ̈ܫܐ ܕܐܝܬ ܠܢ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܚܘܐ ܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ܠܐ ܐܝܬ ܀ ܀ ܀

127

ܘܗܘ ܣܝܡܘܢܐܡܪ ܕܫܡܥ ܡܟܝܠ . ܕܟܘܠ ܐܢܫ ܡܘܕܐ ܗܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ܗܝ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܿ ܕܚܕ ܗܘ ܒܚܠܘܕܘܗܝ ܘܠܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܛܒܐ ܗܘ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܕܡܗ ܟܠ ܡܕܡ ܫܘܝܐ ܢܣܒ ܘܠܗ ܡܢ ܩܛܝܪ ܙܕܩ ܕܢܫܬܥܒܕ ܟܘܠ [ܟܠ] ܡܕܡ ܕܡܢ ܒܬܪܗ ܐܝܟ ܕܠܪܝܫܐ ܡܟܝܠ ܗܟܝܠ ܕܐܢܐ ܝܕܥܬܗ ܠܗܢܐ ܐܠܗܐ ܒܪܘܝܗ ܕܥܠܡܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܘ ܢܡܘܣܐ ܕܡܢܗ ܐܬܣܝܡ . [ܐܬܬܣܝܡ] ܐܡܪ ܕܐܣܟ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܨܝܪܐ ܗܘ ܿ ܘܗܝ ܗܕܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܠܗܐ ܗܝ . ܡܫܠܡܢܐ ܒܐܚܪܬܐ [ܕܐܒܚܪܢܐ] ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܠܡܢܐ ܐܪܓܫܬ [ܕܐܪܓܫܬ ܐܪܓܫܬ] ܘܐܬܒܝܢܬ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܗܘ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܟ̈ܬܒܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܒܨܝܪܐ ܘܡܚܝܠܐ ܐܬܚܙܝ ܿ ܕܠܘܩܕܡ ܗܕܐ ܕܗܘ ܒܪ ܐܢܫܐ [ܒܪܢܫܐ] ܕܓܒܠ ܠܐ ܩܘܝ ܗܟܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܘ ܨܒܐ ܘܛܒܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܠܗܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܢܡܘܣܐ ܣܡ ܕܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝ̈ܠܢܐ ܕܒܦܪܕܝܣܐ ܢܐܟܘܠ ܿ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܠܐ ܢܐܟܘܠ ܿ ܘܐܢ ܢܐܟܘܠ ܕܝܢ ܡܘܣܬ . ܘܡܛܠ [ܘܡܛܘܠ] ܡܢܐ ܕܝܢ ܟܠܝܗܝ ܠܗܘ ܕܢܐܟܘܠ [ܕܠܐ ܢܐܟܘܠ] ܘܢܕܥ ܿ ܕܡܢ ܐܝܬܝܗ ܛܒܬܐ ܐܘ ܒܝܫܬܐ ܿ ܐܝܟܢܐ ܕܢܚܙܐ ܘܢܥܪܘܩ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܘܢܓܒܐ ܛܒ̈ܬܐ ܿ ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐ ܐܦܣ ܠܗ ܿ ܘܟܕ ܐܟܠ ܘܗܘܐ ܒܝܕܥܬܐ ܿ [ܒܐܝܕܥܬܐ] ܐܦ ܠܗ ܒܟܘܣܝܐ [ܒܟܘܪܣܝܐ] ܕܦܘܪܣܝܗ ܝܩܪ ܘܝܕܥ ܕܨܥܪܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܢܩܘܡ ܒܦܘܪܣܝܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ . ܕܥܒܕ ܐܢܘܢ ܗܘ [ܘܗܼܘ] ܠܗܘܢ ܕܝܠܦ ܕܢܝܩܪܗ ܡܘܬܐ ܣܡ ܒܪܫܗ ܿ [ܒܪܫܗܼ] ܘܠܚܘܝܐ ܗܘ ܕܚܘܝܗ ܠܛܗ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܠܡܣܓܦܢܐ ܠܛܗ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܩܕܡ ܟܠܝܗܝ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܢ ܛܒܐ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܛܥܡ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܗܕܐ ܫܒܩܗ ܠܚܘܝܐ ܕܢܘܕܥܗ ܿ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ [ܠܐ] ܟܠܝܗܝ ܒܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܐܘ ܓܝܪ ܠܐ ܩܕܡ ܝܕܥ ܿ [ܐܝܕܥ] ܘܒܗܕܐ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܗܘ ܿ ܘܐܢ ܕܝܢ ܟܕ ܝܕܥ ܗܘܐ ܠܐ ܟܠܐ ܐܦ pb. 72 [ܘܐܦ] ܡܚܝܠܐ ܗܘ ܿ ܐܘ ܠܐ ܗܘܐ ܛܒܐ ܗܘ ܕܠܐ ܨܒܐ ܕܢܥܒܕ ܛܒܬܐ . ܗܘ ܗܟܝܠ ܗܘ ܕܠܒܪ ܐܢܫܐ ܓܒܠ . ܘܠܥܠܡܐ ܥܒܕ ܐܝܟܢܐ ܕܢܡܘܣܐ ܐܡܪ . ܡܛܠ ܕܡܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟܢܐ ܕܚܘܝܬ ܕܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܠܡܢܐ ܝܗܒ ܠܢ ܕܢܕܥ . ܙܕܩ ܓܝܪ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܚܝܠܬ݀ܢ ܡܢ ܟܘܠ [ܟܠ .] ܕܡܛܠܬܗ ܐܦ ܗܝ ܒܪܝܬܐ ܛܟܣܗܿ ܢܛܪܐ . ܕܡܢ ܗܕܐ ܐܢܐ ܕܝܕܥ [ܝܕܥ] ܐܢܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܘܠܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܛܒ ܡܢ ܟܠ [ܟܘܠ] ܘܚܝܠܬܢ ܡܢ ܟܠ [ܟܘܠ] ܘܠܗܘ ܕܠܥܠܡܐ ܥܒܕ ܐܝܟ [ܐܝܟܢܐ] ܕܐܡܪܝܢ ܟ̈ܬܒܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܡܚܝܠܐ ܐܝܟ ܕܒܦܘܚܡܐ ܣܡܬ ܕܡܬܢܚܝܒ ܗܘ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܫܠܡܢܐ ܗܘ ܿ ܘܕܠܐ ܟܬܒܐ ܡܢܗܘܢ [ܘܡܢܗܘܢ] ܕܟ̈ܬܒܐ ܝܕܥܬܗ [ܐܝܕܥܬܗ ܿ] ܐܠܗܐ . [ܕܐܠܗܐ .] ܘܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܘ ܦܛܪܐ ܐܫܟܚܬ ܡܢܗ ܕܢܡܘܣܐ ܿ ܕܐܠܦ ܗܘ ܡܕܡ ܕܢܡܘܣܐ ܠܐ ܝܕܥ ܿ ܐܠܐ ܐܦܢ ܩܕܝܡ ܗܘܝܬ ܠܢܡܘܣܐ ܐܘ ܗܘ ܢܡܘܣܐ ܡܚܝܠܘܬܗ ܕܗܘ ܕܒܪܝܗܝ ܠܥܠܡܐ . ܕܢܐܡܪ ܠܐ ܨܒܐ ܗܘܐ . ܐܢܐ ܡܫܟܚ ܗܘܝܬ ܕܐܕܥ ܡܢܗܝܢ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܕܒܗ ܒܥܠܡܐ . ܗܘܝܢ ܘܠܐ ܡܬܬܩܢܢ [ܡܬܩܢܢ] ܘܠܐ ܡܬܬܪܨܢ [ܡܬܪܨܢܿ] ܕܗܘ ܐܠܗܐ ܕܒܪܝܗܝ ܠܥܠܡܐ ܡܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܩܢ [ܬܩܢ] ܘܬܪܨ (ܘܬܪܨ) . ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܒܝܫܐܝܬ ܗܘܝܢ ܐܘ ܐܢ ܗܘ ܕܡܫܟܚ ܘܐܝܬ ܒܗ ܚܝܠܐ ܘܠܐ ܨܒܐ ܕܢܬܩܢ ܒܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐ ܡܫܟܚ ܿ ܘܐܦܠܐ [ܘܐܦ ܠܐ] ܨܒܐ ܥܡ ܗܕܐ ܕܡܚܝܠܐ [ܗܘ] ܐܦ ܒܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܘܐܠܨܐ ܠܢ ܕܢܕܥ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܕܚܝܠܬܢ ܡܢ ܟܘܠ ܘܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ ܕܬܐܡܪ ܐܡܪ ܀ ܀ ܀

128

ܘܗܘ ܦܛܪܘܣ ܐܡܪ ܕܗܠܝܢ ܥܘ̈ܕܠܐ ܐܘ ܣܝܡܘܢ ܡܥܕܝܢܐܢܘܢ ܕܢܣܒܘܢ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ . ܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܕܠܐ ܒܘܝܢܐ ܕܢܩܪܘܢ ܠܢܡܘܣ̈ܐ ܐܡܪܚܘ ܿ ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ [ܘܐܦ] ܗܢܘܢ ܕܩܕܡ ܕܢܬܪܕܘܢ ܡܢܗ ܕܢܡܘܣܐ ܘܢܕܥܘܢܝܗܝ ܿ ܣܒܪܘ ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܝܕܥܘ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܝܠܗ ܿ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܝܟ ܗܘ ܕܐܟܘܬܟ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܟܬ̈ܒܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ] ܘܡܦܫܩܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ] ܕܗܘ ܐܠܗܐ ܡܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܗܘܐ ܛܒܐ ܗܘ ܿ ܘܟܘܠܗܝܢ [ܘܟܠܗܝܢ] ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܨܒܝܬ ܕܬܐܡܪ ܒܗ ܒܗܢܐ ܥܕܠܝܐ ܢܦܠ ܿ ܐܦ ܗܘ ܚܝܠܐ ܕܣܒܪ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܥܡ ܗܕܐ ܕܒܩܢܕܝܢܘܣ [ܕܒܩܝܢܕܘܢܣ] ܘܒܡܚܫܘܠܐ ܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܣܒܪ [ܐܢܬ] ܥܠܘܗܝ ܿ ܟܒܪ [ܘܟܒܪ] ܗܟܝܠ ܘܐܦ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ [ܐܢܬ] ܥܠܘܗܝ ܕܗܢܝܢ [ܕܗܠܝܢ] ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܗܪܟܐ ܗܘܝܢ ܠܐ ܬܪܨ ܘܠܐ ܡܬܩܢ ܕܐܘ ܡܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܐܢ ܟܕ ܡܫܟܚ ܠܐ ܨܒܐ ܒܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚ ܡܚܝܠܐ ܗܘ ܿ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒܐ ܘܠܐ ܡܫܟܚ pb. 73 ܘܐܦ ܒܝܫܐ ܘܐܦ [ܘܐܝܟ] ܡܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܗܟܝܠ ܕܬܚܘܬܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܥܕܠܐ ܫܘܝܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܒܗ݀ ܗܘ ܓܝܪ ܕܒܪܝܗܝ ܠܥܠܡܐ ܗܝ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܗܕܐ ܕܥܒܕ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܗܐ ܡܬܚܙܐ ܘܟܘܠ ܐܢܫ [ܘܟܠܢܫ] ܡܘܕܐ ܿ ܗܘ ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܠܐ ܡܕܡ ܡܚܘܐ . ܕܐܦܢ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܢܬܝܕܥ ܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗ ܗܕܐ ܕܢܪܦܐ ܠܐܠܗܐ ܗܘ ܕܥܒܕܗ ܘܒܥܠܡܗ ܥܡܪܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ .] ܘܒܟܠ ܡܕܡ ܕܝܠܗ ܡܬܒܣܡܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ [ܚܢܢ .] ܘܢܚܘܪ ܠܡܢ ܕܗܘ ܗܘ ܕܐܦܠܐ [ܕܐܦ ܠܐ] ܡܕܡ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܚܙܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܚܙܝܢܢ] ܕܝܠܗ ܿ ܐܠܐ ܐܦܠܐ [ܐܦ ܠܐ] ܕܢܕܥ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ] ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܢܘܗܪܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝܿ . ܕܢܗܝܪ ܡܢ ܗܢܐ ܢܘܗܪܐ ܕܬܢܢ ܠܗ ܠܫܡܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܢܣܒܬ . ܘܐܟܚܕܐ ܒܡܠܬܐ ܠܐܝܬܘܬܗ ܡܘܪܒ ܐܢܬ ܿ ܘܐܢ ܬܘܒ ܡܕܥܐ ܘܐܢ ܚܝ̈ܐ ܘܐܢ ܛܒܐ ܘܐܢ ܡܐ ܕܗܘ ܕܬܐܡܪ ܡܟܐ ܢܣܒ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܘܒܡܠܬܐ ܡܘܪܒ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕ ܘܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܠܝܬ ܠܟ ܡܕܡ ܚܕܬ ܐܦܢ ܕܬܬܚܫܒ [ܬܬܚܫܒ] ܘܬܥܠ ܚܝܠܐ ܚܕܬܐ ܐܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܘ ܕܒܫܪܪܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܐܦ ܠܐ ܫܡܐ ܚܕܬܐ ܕܬܐܡܪ ܿ ܥܠܘܗܝ ܐܝܬ ܠܟ . ܚܝܠܐ ܓܝܪ ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܗܘ ܗܢܐ ܡܬܐܡܪܐ ܠܐ ܐܦ ܗܢܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܠܬܫܒ̈ܚܬܗ [ܕܠܬܫܒܘܚܬܗ] ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܘܠܐ ܟܝ [ܟܕ] ܫܦܪܐ ܠܟ ܗܕܐ ܿ ܕܒܗܘ ܐܠܗܐ ܕܒܪܢ ܢܚܘܪ ܕܐܝܟ ܐܒܐ ܪܕܐ ܠܢ ܿ ܐܝܟ ܕܝܕܥ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܕܗܘ ܛܒܐ ܐܝܟ [ܐܝܟܢܐ] ܕܐܡܪ ܐܢܬ . ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܐ ܡܬܢܩܡ ܡܢܢ ܿ ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܬܢܩܡ ܒܝܫܐ ܗܘ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܥܠܘܗܝ ܿ ܐܢ ܡܬܢܩܡ ܠܐ ܗܘܐ ܒܝܫܐ ܗܘ ܿ ܐܠܐ ܟܐܢܐ . ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ [ܠܒ̈ܢܝܫܢܐ] ܓܝܪ ܕܝܠܗ ܪܕܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܕܡܕܡ ܠܐ ܗܘܐ ܠܢ . ܐܢ [ܐܠܐ] ܡܬܢܩܡ ܡܢܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܪܩܢܢ ܠܘܬܗ ܿ ܐܝܟܢܐ ܛܒܐ ܝܐܬܘܗܝܕܣܐܡ . ܒܪܫܢ . [ܒܪܝܫܢ] ܥܠ ܕܠܐ ܫܒܩܢ ܠܐܒܘܢ ܘܥܪܩܢ ܠܘܬܗ . ܘܐܬܬܟܠܢ ܥܠ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܢܣܝ̈ܣܬܐ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡܪ ܐܢܬ . ܕܛܒܐ ܗܘ ܗܘ ܕܐܦܠܐ [ܕܐܦ ܠܐ] ܟܐܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀ ܀ ܀