(Ps.-)Clement of Rome: Pseudo-Clementine Homilies: Homily 10

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
page break :
pb. 124
1

ܒܝܘܡܐ ܕ̈ܬܠܬܐ ܒܛܪܝܦܘܠܣ ܟܕ ܡܢ ܩܘܕܡܐ ܡܢ ܫܢܬܗ ܩܼܡ ܦܛܪܘܣ ܘܠܓܢܬܐ ܥܠ ܗܘܐ . ܐܬܪ ܕܡ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܪ̈ܕܝܢ ܗܘܘ ܿ ܘܟܕ ܬܡܢ ܣܚܐ ܗܝܕܝܢ ܨܠܝ ܘܝܬܒ ܿ ܘܟܕ ܒܢ ܕܚܕܪܘܗܝ ܝܬܒܝܢ ܗܘܝܢ ܐܬܒܝܢ ܕܒܗ ܚܝܪ̈ܝܢ ܗܘܝܢ ܐܝܟ ܕܡܕܡ ܢܫܡܥ . ܐܡܼܪ ܣܓܝ ܦܘܪܫܢܐ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܐܝܬ ܒܝܢܬ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܛܥܝܢ ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܝܕܥ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܕܡܐ ܠܗܿܘ ܕܡܕܝܢܬܐ ܟܗܝܢܬܐ ܠܡܐܙܠ ܠܐ ܨܿܒܐ . ܐܝܟ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܦܣ ܒܛܒ̈ܬܐ ܕܬܡܢ ܿ ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܛܥܐ ܠܗܘ ܕܒܛܒܬܐ ܡܢ ܕܒܡܕܝܢܬܐ ܗܝ ܝܠܦ ܠܗܿ . ܘܟܕ ܒܐܘܪܚܗ ܪܕܐ ܗܫܒܝܠܗ ܫܚܠܦ ܿ ܡܛܠ ܗܢܐ ܛܥܐ . ܗܟܢܐ ܣܓܝ ܦܘܪܫܢܐ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܐܝܬ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܕܠܦܬܟܪ̈ܐ ܣܓܕܝܢ ܠܐ ܡܦܣܝܢ ܒܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦܠܐ ܡܬܪܓܪܓܝܢ ܠܗܘ݀ܢ . ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܚܫܐ ܠܐ ܝܕܥ ܕܢܚܒ ܠܐ ܡܫܟܚ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܚܕ ܐܠܗܐ ܠܡܕܚܠ ܓܒܘ ܠܗܘ݀ܢ ܘܕܚ̈ܝܐ ܕܠܥܠܡ ܠܛܒ̈ܐ ܡܬܝܗܒܝܢ ܝܠܦܘ ܠܗܘܿܢ ܐܢܗܘ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܐ ܕܠܐܠܗܐ ܫܦܼܪܘ ܐܘ ܢܗܝܡܢܘܢ ܐܘ ܢܣܥܪܘܢ ܕܡܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܕܫܘܢܩܐ ܢܦܼܩܘ ܠܡܐܙܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܟܗܝܢܬܐ . ܘܟܕ ܪܕܝܢ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܬܪܝܨܬܐ ܛܥܼܘ ܿ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܢ ܐܡܿܪ ܗܘܐ . ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܝܠܢ ܟܕ ܗܕܐ ܡܘܕܥ ܗܘܐ ܘܐܡܿܪ ܡܪܝ ܟܢ̈ܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܠ ܬܪܥܐ ܩܝܡܝܢ ܿ ܟܕ ܕܝܢ ܐܦܣ ܣܘܓܐܐ ܕܥܡܐ ܥܠ ܗܘܐ ܿ ܗܼܘ ܕܝܢ ܥܠ ܕܘܟܬܐ ܗܿܝ ܕܐܬܡܠܝ ܩܿܡ ܘܒܥܝܕܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܫܠܡܗܘܢ ܫܼܐܠ ܘܐܡܼܪ ܕܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܒܪܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܿ ܘܟܠ ܕܒܗܘܢ ܥܒܕ . ܐܝܟ ܕܢܒܝܐ ܗܘ ܫܪܝܪܐ ܐܡܪ ܠܢ . ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܗ ܘܒܕܡܘܬܗ ܐܬܥܒܕ ܘܕܢܗܘܐ ܡܪܐ ܘܕܫܠܛ ܒܟܠ ܐܬܣܝܡ . ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܐܐܪ ܐܢܝܢ ܘܒܐܪܥܐ ܘܒܡ̈ܝܐܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܡܢܗܿ ܡܢ ܨܒܘܬܐ ܠܡܚܙܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܕܒܣܘܟܠܗ ܠܐܝܠܝܢ ܡܢ ܕܒܐܐܪ ܠܬܚܬ ܢܓܕ ܘܝܐܠܝܢ ܕܒܥܘܡܩܐ ܠܥܠ ܡܣܩ ܿ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܨܐܕ ܟܕ ܒܥܘܫܢܐ ܡܢܗ ܣܘܓܐܐ ܪ̈ܘܪܒܢ ܐܿܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܦ̈ܝܠܐ ܘܐܪ̈ܝܘܬܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܩܪܝܒܢ ܿ ܟܕ ܗܟܝܠ ܟܐܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܐܦ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚ̈ܫܐ ܡܥܠܝ ܗܘܐ . ܘܐܝܟ ܕܒܦܓܪܐ ܕܠܐ ܡܐܬ ܒܟ̈ܐܒܐ ܕܢܪܓܫ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ . ܟܕ ܕܿܝܢ ܚܛܐ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܐܬܡܠܝ ܘܩܕܡܘܗܝ ܚܘܝܢ . ܡܛܠ ܕܗܼܘܐ ܥܒܕܐ ܕܚܛܝܬܐ . ܬܚܝܬ ܟܠܗܘܢ ܚ̈ܫܐ ܢܦܼܠ ܿ ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܒܕܝܢܐ ܕܟܢܘܬܐ ܐܬܓܠܙ . ܠܐ ܓܝܪ ܙܕܩܐ ܗܘܬ ܿ ܕܟܕ ܝܗܘܒܐ ܐܫܬܒܩ ܗܘܐ ܡܘܗ̈ܒܬܗ ܠܘܬ ܛܠܘ̈ܡܐ pb. 125 ܢܟܬܪܢ ܡܢ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܝܢ ܣܓܝܐܬܐ ܐܝܟ ܕܬܬܒܣܡܘܢ ܥܡ ܩܕܡ̈ܝܬܐ ܐܦ ܒܛܒ̈ܬܐ ܕܠܥܠܡ ܕܥܬܝܕ݀ܢ ܠܢܒܝܗ ܫܕܪ ܢܒܝܐ ܕܝܢ ܠܢ ܕܢܐܡܪ ܠܘܬܟܘܢ ܕܡܢܐ ܬܬܪܥܘܢ ܘܬܥܒܕܘܢ ܦܕ݀ܢ ܕܬܓܒܘܢ ܕܝܢ ܒܫܘܠܛܢܟܘܢ ܣܝܡܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܘ݀ܠܐ ܠܡܬܪܥܝܘ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܢܫ ܠܐܠܗܐ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܢܕܚܠ ܿ ܗܿܘ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܒܪܥܝܢܟܘܢ ܬܩܒܠܘܢܝܗܝ ܡܢܗ ܥܡ ܩܕܡ̈ܝܬܐ ܘܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕ݀ܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܠܥܠܡ ܬܩܒܠܘܿܢ ܕܬܫܬܡܥܘܢ ܗܟܝܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܼܥܕܪܢ ܡܨܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܢܗܘ ܕܠܚܘܝܐ ܒܝܫܐ ܕܚܠܝܕ. ܒܪܥܝܢܟܘܢ ܐܝܟ ܐܫܦܝܢ ܬܐܡܪܘܢ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܬܕܚܠ ܘܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܬܦܠܘܚ ܿ ܡܢ ܟܘܠ ܪܥܝܢ ܗܟܝܠ ܗܕܐ ܥܕܪܐ ܕܡܢܗ ܒܠܚܕ ܐܢܫ ܢܕܚܠ ܿ ܠܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܥܘܼܠܐ ܿ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܐܢܐ . ܐܦ ܡܢ ܥܘܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܕܚܠ ܿ ܕܠܐ ܥܘܠܐܝܬ ܢܡܘܬ ܿ ܡܢ ܟܐܢܐ ܕܝܢ ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܒܣܟܠܘܬܐ ܢܫܬܟܚ ܢܫܬܢܩ . ܡܨܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܟܝܠ ܒܚܕܐ ܕܚܠܬܐ ܕܠܘܬܗ ܡܢ ܣܘܓܐܐ ܕܕܚ̈ܠܬܐ ܡܣ̈ܓܦܢܝܬܐ ܬܬܦܪܩܘ݀ܢ ܠܚܕ ܓܝܪ ܡܪܐ ܘܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܿ ܐܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܥܒ̈ܕܐ ܕܟܠ ܒܝ̈ܫܢ ܠܣܘܓܦܢܟܘ݀ܢ ܐܝܬܝܟܘܢ݀ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܕܝܘ̈ܐ ܘܕܚ̈ܫܐ ܘܕܟܠ ܡܕܡ ܕܒܐܝܢܐ ܕܗܼܘ ܦܘܪܣܐ ܡܫܟܚ ܠܡܟܝܘ ܿ ܐܬܠܒܒܘ ܗܟܝܠ ܘܩܪܘܒܘ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܒܪܝܫܝܬ ܡܪ̈ܝܐ . ܠܡܗܘܐ ܘܠܡܫܠܛ ܒܟܠ ܗܘܼܝܬܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܦܓܪܟܘܢ ܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܨܠܡܗ ܬܘܒ ܕܝܢ ܒܪܥܝܢܟܘܢ ܗܼܘܐ ܠܟܘܢ ܕܡܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܗ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܕܡ ܕܒܡܢܘܬ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܡܠܬܐ ܠܝܬ ܠܗܝܢ ܣܥܪܬܘܢ ܢܦܫܐ ܕܒܪ ܐܢܿܐ . ܐܘܒܕܬܘ݀ܢܘܐܝܟ ܚܙܝܪ̈ܐ . ܫ̈ܐܠܬܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܗܘܝܬܘ݀ܢ ܐܢ ܗܟܝܠ ܢܡܘܣܗ ܕܐܠܗܐ ܬܩܒܠܘܢܿ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܗܘܿܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܚܪ̈ܫܬܐ ܡܬܐܡܪ ܠܐ ܬܩܛܘܠ ܘܠܐ ܬܓܘܪ ܘܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܬܚܣܡܘܢ ܒܢܦܫܟܘܢ ܟܕ ܡܬܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܚܐܪܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܠܡܐܬܐ . ܡܨܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܐܢ ܒܝܕ ܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ . ܠܐܠܗܐ ܬܬܕܡܘ݀ܢ ܘܡܛ ܠܕܡܿܘܬܗ ܒܢ̈ܘܗܝ ܬܬܚܫܒܘ݀ܢ ܡܪ̈ܝܐ ܕܟܠ ܬܫܟܚܘܢ ܠܡܗܘܐ . ܫܪܘ ܗܟܝܠ ܠܡܫܠܚ ܕܚ̈ܠܬܐ ܡܟܝܢ̈ܝܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܣܪ̈ܝܩܐ ܕܗܟܘܬ ܐܦ ܡܢ ܥܒܕܘܬܐ ܕܥܘܠܐ ܬܥܪܩܘܢܿ ܡܪ̈ܐ ܓܝܪ ܗܼܘܘ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܐܦ ܠܐ ܠܥܒ̈ܕܐ ܚܫܚܝܢ ܠܟܘ݀ܢ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܗ̈ܝܠܐ ܕܓ̈ܠܝܦܐ ܿ ܕܢܦܫܐ ܠܝܬ ܒܗܘܢܿ ܗܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܠܥܒܕܘܬܐܿ ܚܫܚܝܢ ܠܟܘܿܢ ܠܐ ܓܝܪ ܫܡܥܝܢ ܘܠܐ ܚܙܝܢ . ܘܠܐ ܡܪܝܚܝܢ ܘܠܐ ܪ̈ܓܝܫܝܢ ܐܠܐ ܐܦ ܠܐ ܢܬܬܢܝܚܘܢ ܡܨܝܢ ܐܘ ܕܠܡܐ ܓܝܪ ܨܿܒܐ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܕܗܟܘܬ ܢܚܙܐ ܐܝܟ ܕܗܠܝܢ ܚܙܝܢ . ܐܘ ܕܢܫܡܥ ܐܝܟܢܐ ܕܫܡܥܝܢ ܿ ܐܘ ܕܢܪܓܫ ܘܢܬܙܝܚ ܐܝܟ ܕܗܼܢܘ݀ܢ ܐܠܐ ܠܐ ܢܗܘܐ pb. 126 ܠܝ ܕܒܗܕܐ ܟܠܗܿ ܨܘܚܝܬܐ ܐܨܚܐ ܠܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܕܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ ܛܥܝܢ . ܘܐܦܢ ܕܡܘܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܐܘܒܕܘ ܠܐܠܗ̈ܝܟܘܢ ܗܟܝܠ ܕܕܗܒܐ ܐܘ ܕܣܐܡܐ . ܐܘ ܕܡܢ ܐܚܪܢܝܬܐ ܗܝܠܐ ܐܬܥܒܕܘ ܠܚܘܫܚܟܘܢ ܩܕܡܝܐ ܦܢܘ ܿ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܦܝ̈ܠܣܐ ܘܠܠܩ̈ܢܐ ܘܪܫܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܬܫܡܫܬܐ ܚܫܚܢ ܠܟܘ݀ܢ ܕܗܟܘܬ ܐܦ ܛܒ̈ܬܐ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܐܬܗܝܒ ܠܟܘܢ ܢܫܟܚܢ ܬܘܒ ܠܡܬܦܢܝܘ ܠܟܘܢ ܐܠܐ ܟܒܪ ܬܐܡܪܘܢ ܕܠܐ ܢܫܒܩܘܢܢ ܗܕܐ ܠܡܥܒܕ ܢܡܘ̈ܣܝܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢܢ ܐܝܬܝܗܘ݀ܢ ܫܦܝܪ ܕܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܚ̈ܠܬܐ ܣܪ̈ܝܩܬܐ . ܚܝܠܐ ܗܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܐܢܘܢ ܣܒܪܬܘܢ ܟܕ ܡܢ ܢܡܘ̈ܣܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܬܬܒܥܝܢ ܿ ܘܡܢ ܟܠܒ̈ܐ ܡܬܢܛܪܝܢ ܘܬܚܝܬ ܡܘ̈ܟܠܐ ܒܙܗܝܪܘܬܐ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܿ ܘܗܕܐ ܐܢ ܢܗܘܘܢ ܕܕܗܒܐ ܐܘ ܕܣܐܡܐ ܐܘ ܕܢܚܫܐ ܿ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܟܐܦܐ ܐܘ ܕܚܨܦܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܨܥܝܪܢ ܠܐ ܡܬܢܛܪܝܢ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܬܪܓܪܓ ܐܠܗܐ ܕܟܐܦܐ ܐܘ ܕܚܨܦܐ ܠܡܓܢܒ ܿ ܬܚܝܬ ܩܢܕܝܢܘܣ ܗܟܝܠ ܪܒܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܗܝܠܐ ܡܝܩܪܬܐ ܥܒܝܕܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܐܠܗ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܕ ܡܬܓܢܒܝܢ ܘܟܕ ܡܬܢܣܟܝܢ ܘܡܬܬܩܠܝܢ ܘܡܬܢܛܪܝܢ ܐܘ ܪܥܝܢܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܘ̈ܝܐ . ܕܡܢ ܡܕܡ ܕܡܝܬ ܡܢ ܡ̈ܝܬܐ . ܕܚܠܝܢ ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܕܡܝ̈ܬܐ ܡܨܝܐ ܐܢܐ ܕܐܩܪܐ ܐܢܘ݀ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܚܝܠܐ ܠܗܘܿ ܐܘ ܠܐ ܓܝܪ ܩܒܪ̈ܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܡܐ ܓܝܪ ܙܒ̈ܢܝܢ ܟܕ ܒܐܬܪܐ ܢܘܟܪܝܐ ܢܣܬܩܒܠ ܐܢܫ ܕܠܐ ܡܦܣ ܒܢܘ̈ܣܐ ܗܠܝܢ ܕܚܿܙܐ ܿ ܠܐ ܐܢ ܩܒܪ̈ܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܝ̈ܬܐ ܐܢܘܢ ܘܐܦ ܠܐ ܐܢ ܕܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܐܠܗ̈ܐ ܿ ܟܕ ܕܝܢ ܢܫܐܠ ܘܢܐܠܦ ܿ ܕܕܐܠܗ̈ܐ ܐܢܘܢ ܣܓܼܕ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܐܬܟܚܕ ܿ ܐܠܘ ܠܐ ܓܼܝܪ ܫܿܐܠ ܘܝܠܼܦ ܿ ܡܛܠ ܫܘܝܘܬܐ ܕܕܡܘܬܐ ܐܝܟ ܕܠܩܒܪ̈ܐ ܕܡ̈ܝܬܐ ܥܿܒܪ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܛܥܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܒܥܐ ܠܝ ܬܚܘܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܡܝܬܝܘ ܼ ܦܫܝܩܐ ܗܝ ܓܝܪ ܠܐܝܢܐ ܕܨܿܒܐ ܕܢܣܬܟܠ ܿ ܕܡܕܡ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܐܢ ܕܠܡܐ ܐܢܫ ܡܕܡ ܕܚܿܙܐ ܠܐ ܢܚܙܐ ܿ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܬܒܥܐ ܕܐܢܫ ܩܕܡ ܗܘ ܕܣܿܓܕ ܢܩܘܡ ܗܘ ܘܢܐܡܪ ܥܘܝܪܐ ܗܘܐ ܡܢ ܡܕܡ ܕܣܓܕ . ܐܢܬ ܠܐ ܒܚܪ ܐܢܬ ܕܠܐ ܚܿܙܐ ܐܠܐ ܕܝܢ ܐܦܢ ܗܫܐ ܫܿܡܥ ܕܠܐ ܫܿܡܥ ܘܐܣܬܟܠ ܕܠܐ ܡܬܒܝܢ ܐܝ̈ܕܝܐ ܓܝܪ ܕܒܐܝ̈ܕܝ ܐܢܫܐ ܕܡܼܝܬ ܥܒܝܕ݀ܢ ܐܢ ܕܝܢ ܗܼܘ ܡܢܗ ܕܥܒܕܗ ܡܝܬ . ܐܝܟܢܐ ܡܕܡ ܕܡܢܗ ܐܬܥܒܕ ܠܐ ܢܫܬܪܐ ܿ ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܥܒܿܕܐ ܕܡܝܘܬܐ ܣܿܓܕ ܐܢܬ ܠܗܘ ܕܣܟ ܪܓܫܐ ܠܝܬ ܒܗ ܿ ܟܕ ܐܝܠܝܢ ܕܪܥܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘ݀ܢ ܐܦ ܠܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܣܓܕܝܢ ܐܦ ܠܐ ܠܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܥܒܕܘ ܡܫܓܫܝܢ ܿ ܐܡܪܢܐ ܕܝܢ ܠܫܡܝܐ ܘܠܫܡܫܐ pb. 127 ܘܠܣܗܪܐ ܘܠܐܪܥܐ ܘܝܡ̈ܡܐ ܘܟܠ ܕܒܗܘܢ ܡܛܠ ܕܟܐܢܐܝܬ ܐܬܚܫܒܘ ܿ ܕܐܦ ܠܐ ܠܡܕܡ ܕܡܢܗܘܢ ܐܬܥܒܕܘ ܢܣܓܕܘ݀ܢ ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܒܪܘܝܐ ܘܝܗܘܒܐ ܕܟܠ ܢܕܚܠܘܢ ܿ ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܗܠܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܚܕܝܢ ܟܕ ܐܝܩܪܗ ܕܗܿܘ ܕܒܪܐ ܐܢܝܢ ܠܗܝܢ ܐܢܫ ܠܐ ܢܩܪܒ ܕܝܠܗ ܗܝ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܝܩܪܬܐ ܕܗܿܘ ܕܗܼܘܝܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܿ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܫܪܟܐ ܕܟܘܠ ܡܕܡ ܥܒܝܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܕܠܗܘܿ ܗܘ ܕܠܐ ܐܬܥܒܕ ܩܪܝܒ ܕܐܠܗ ܗܘ ܢܗܘܐ . ܗܟܢܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܡܗܘܐ ܗܼܘܐ ܐܠܗ ܒܩܘܫܬܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܗܟܝܠ ܠܡܬܪܥܝܘ ܚܝܿܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܢܟܫܠܘܬܗ ܨܢܝܥܬܐ ܕܚܘܝܐ ܒܝܫܐ ܗܘ ܕܒܟܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܗܿܘ ܕܥܪܝܡܐܝܬ ܡܛܥܐ ܠܟܘ݀ܢ ܘܐܝܟ ܡܫܬܘܕܐ ܒܪܥܝܢܟܘ݀ܢ ܡܕܡ ܕܡܝܬܪ ܕܦܕ ܒܟܘܢ ܿ ܘܡܢ ܡܘܚܐ ܘܥܕܡܐ ܠܗܕܡ̈ܐ ܒܨܝܪ̈ܐ ܕܐܝܬ ܒܟܘ݀ܢ ܘܝܘܬܪܢܐ ܪܒܐ ܚܫܝܒܐ ܠܗ ܿ ܛܥܝܘܬܟܘܢ ܡܛܠ ܕܡܦܣ ܓܝܪ ܒܢܡܘܣܐ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ . ܕܐܢ ܗܘ ܕܒܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܘ ܕܡܬܩܪ̈ܝܢ ܐܠܗ̈ܐ ܢܐܣܘܪܟܘܢ ܕܒܠܚܘܕ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܗܝ ܪܝܫܢܘܐ ܝܚܝܕܝܬܐ ܬܚܛܘܢ ܘܬܐܓܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܒܣܘܚܦܟܘܢ ܬܗܘܐ ܠܗ ܿ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܪܥܝܢܐ ܿ ܡܛܠ ܕܗܼܘ ܥܦܪܐ ܠܡܐܟܠ ܐܬܚܝܒ ܠܗܘܿ ܕܡܛܠ ܚܛܝܬܐ ܒܐܪܥܐ ܡܫܬܕܐ . ܠܡܐܟܠ ܬܘܒ ܡܫܠܛ . ܟܕ ܢܦܫ̈ܬܟܘܢ ܕܝܢ ܒܟܪܣܐ ܕܢܘܪܐ ܫܕܝܢ . ܘܕܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܚܫܘ݀ܢ ܟܠ ܚܘ̈ܫܒܝܢ ܠܣܘܓܦܢܟܘܢ ܡܥܝܪ ܒܟܘܢ ܡܢܗ ܗܘ ܓܝܪ ܟܘܠܗܘܢ ܡܣܡ ܒܪ̈ܥܝܢܐ ܒ̈ܝܫܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܥܠ ܝܚܝܕܘܬ ܪܫܢܘܬܐ ܒܪܥܝܢܟܘܢ ܡܙܕܪܥܝܢ ܿ ܩܕܡܝܐ ܕܝܢ ܕܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܬܫܡܥܘܢ ܘܠܠܐ ܝܕܥܬܐ ܥܠܬܐ ܕܟܠ ܒܝ̈ܫܢ ܡܢ ܨܐܕܝܟܘܢ ܬܪܕܦܘ݀ܢ ܘܡܢ ܗܕܐ ܒܥܠܬ ܝܕܥܬܐ ܡܥܘܟ ܠܟܘ݀ܢ ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܕܡܣܒܪ ܠܟܘܢ ܕܗܕܐ ܫܦܝܪ ܐܬܪܥܝܬܘ݀ܢ ܕܐܢ ܐܢܫ ܠܡ ܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܿܐ ܠܐ ܢܫܡܥ ܠܕܝܢܐ ܠܐ ܡܬܚܝܒ . ܘܡܠܛ ܗܢܐ ܐܢܫܝܢ ܛܥܿܝܢ ܘܠܡܫܡܥ ܠܐ ܨܒܼܝܢ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܕܥܘܢ ܘܠܐ ܡܦܣܝܢ ܕܐܦ ܗܼܝ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܠܚܘܕܝܗܿ ܡܘܦܝܐ ܗܝ ܿ ܕܬܗܘܐ ܣܡܐ ܕܡܘܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܢ ܐܢܫ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥ ܢܩܒܠ ܣܡܐ ܕܡܘܬܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܡܐܿܬ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܚ̈ܛܗܐ ܒܟܝܢܗܘܢ ܠܐܝܢ ܕܚܿܛܐ ܩܛܠܝܢ . ܘܐܦܢ ܟܕ ܠܐ ܝܿܕܥ ܡܕܡ ܕܠܐ ܘܠܿܐ ܢܣܥܘܪ ܿ ܐܢ ܗܟܝܠ ܒܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܡܥܝܢ ܡܠܬܐ ܕܝܢܐ ܗܘܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܿ ܐܠܐ ܢܫܢܝܩ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܨܒܘܼ ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܡܩܒܠܘ ܿ ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܨܿܒܐ ܕܢܐܠܦ ܐܝܟ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬܚܝܒ ܗܢܐ ܐܝܟ ܝܕܘܥܐ ܡܬܕܝܢ ܿ ܝ݀ܕܥ ܓܝܪ ܗܘ ܡܕܡ ܕܢܫܡܥ ܠܐ ܨܿܒܐ ܿ ܠܐ ܐܝܬ ܗܟܝܠ ܨܢܥܬܐ ܕܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܠܘܬ pb. 128 ܐܠܗܐܼ ܝ݀ܕܥ ܕܒܠܒ̈ܘܬܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܥܪܘܩܘ ܡܢ ܡܚܫܒܬܐ ܕܨܢܥܬܐ ܕܚܘܝܐ ܒܝܫܐ . ܗ݀ܝ ܕܒܪܥܝܢܟܘܢ ܡܪܚܫ ܐܦܢ ܓܝܪ ܓܡܝܪܐܝܬ ܟܕ ܐܢܫ ܠܐ ܝ݀ܕܥ ܠܐܠܗܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܢܫܟܒ . ܪܫܥܐ ܢܩܒܠ ܕܟܕ ܢܘܓܪܐ ܣܓܝܐܐ ܥܡܪ ܒܗܿ ܠܐ ܐܪܓܫ ܒܒܪܘܝܗ ܘܕܡܢܘ ܗܘܐ ܝܗܘܒܐ ܛܒܐ ܕܣܝܒܪ̈ܬܐ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܟ ܗܘܿ ܕܠܐ ܦܛܢ . ܘܐܝܟ ܐܟܠ ܛܝܒܘܬܐ ܘܥܒܕܐ ܡܣܠܝܐ ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܢܣܬܠܐ ܀ ܀ ܀

2

ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܪܚܫ ܒܟܘܢ ܚܘܝܐ ܗܘ ܿ ܒܝܫܐ ܡܫܡ ܒܪܥܝܢܐ ܕܬܬܪܥܘܢ ܘܬܐܡܪܘܢ ܗܕܐ ܕܟܒܪ ܐܦ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܟܘܢ ܐܡܪܢ ܕܝܕܥܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܡ ܐܦ ܐܢܚܢܢ ܿ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗ ܡܪܐ ܕܟܘܠ ܿ ܐܠܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܐܠܗ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘ݀ܢ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܩܣܪ ܚܕ ܗܘ ܿ ܐܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܡܦܪ̈ܢܣܢܐ ܗ̈ܓܡܘܢܐ ܘܗܦܪ̈ܟܐ ܘܟܠܝܪܟܐ ܘܩܢܛܪ̈ܘܢܐ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܿ ܟܕ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܪܒܐ . ܒܕܡܘܬ ܩܣܪ ܐܦ ܗܢܿܘܢ ܒܕܡܘܬ ܫ̈ܠܝܛܢܐ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܠܗ ܐܠܗ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܠܗܿܘ ܡܿܢ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܘܠܢ ܡܦܪܢܣܝܢ ܫܡܥܘ ܗܟܝܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗܢܐ ܚܘܫܒܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܪܬܐ ܒܝܫܬܐ ܡܢܗ ܐܬܢܣܟ ܒܟܘ݀ܢ ܐ݀ܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܒܝܫܐ ܕܗܕܐ ܬܚܘܝܬܐ ܕܗܟܘܬ . ܬܣܬܟܠܘܢ ܛܒܬܐ ܘܒܝܬܫܐ ܿ ܠܐ ܕܝܢ ܒܚܪܬܘܢ ܕܐܦܠܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢܟܘܢ ܡܬܐܡܪܢ ܚܝܪܝܢ ܐܢܬܘ݀ܢ ܕܒܕܘܟܬܐ ܡܿܢ ܕܩܣܪ ܠܐܠܗܐ ܐܚܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܒܕܘܟܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܫܠܝ̈ܛܢܐ ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܝܢ ܐܠܗ̈ܐ . ܟܕ ܐܦ ܠܐ ܠܗܿ ܠܬܚܘܝܬܟܘܢ ܫܠܡܝܢ ܐܢܬܘ݀ܢ ܐܠܘ ܓܝܪ ܫܠܡܝܢ ܗܘܝܬܘ݀ܢ ܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܠܟܘܢ ܕܬܕܥܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܕܐܢܫ ܫܡܐ ܕܩܣܪ ܠܐܚܪܝܢ ܢܬܠ . ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܗܓܡܘܢܐ ܐܘ ܠܗܦܪܐ ܐܘ ܠܟܠܝܪܟܐ ܐܘ ܠܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܡܛܠ ܕܗܿܘ ܕܝܗܒ ܠܐ ܚܝܐ ܿ ܐܦ ܗܿܘ ܕܢܣܒ ܡܬܩܛܠ ܗܟܘܬ ܡܢܗܿ ܡܢ ܬܚܘܝܬܟܘܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܠܡܬܠ ܠܐܚܪܝܢ ܠܐ ܫܠܛ . ܡܛܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܫܡܬܟܚ ܐܘ ܕܝܿܗܒ ܐܘ ܕܡܩܒܠ ܡܐܬ ܿ ܘܐܢ ܗܟܝܠ ܨܥܪܐ ܕܡܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘܐ . ܕܝܢܐ ܡܩܒܠ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܬܚܝܬ ܫܘܢܩܐ ܕܠܥܠܡ ܢܗܘܘ݀ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܗ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܥܠܝܢ ܿ ܘܗܕܐ ܒܟܢܘܬܐ ܐܝܟ ܡܨܥܪ̈ܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܫܡܐ ܗܘ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܥܠ ܝܚܝܕܘܬ ܪܫܢܘܬܗ ܠܡܝܩܪܘ ܒܟܠ ܐܠܘ ܐܫܟܚܬܘܢ ܡܨܥܪܝܢ ܗܘܝܬܘ݀ܢ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗܿܢܘ ܫܡܗ ܫܪܝܪܐ ܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܢܬܘܢ ܠܗܿܘ ܕܗܼܘ ܗܘ ܩܒܠܬܘܢ ܘܨܥܪܬܘܢܝܗܝ ܠܗܿܘ ܕܐܬܝܗܒ ܠܟܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܕܒܗ ܬܬܚܫܚܘܢ ܒܫܡܐ ܗܘ ܫܪܝܪܐ ܢܬܚܫܒ ܠܟܘ݀ܢ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܒܟܠܡܕܡ ܕܨܥܪܐ ܫܥܒܕܬܘܢܝܗܝ ܐܦ ܪ̈ܫܢܝܗܘܢ ܓܝܪ ܕܡܨܪ̈ܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܒܪܘܡܐ ܙܠܝܠܐ pb. 129 ܕܡ̈ܠܐ ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܘܪܗܛܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܠܡܕܥ ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܡܢ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܒܝܫܐ ܕܚܠܝܕ ܒܗܘܢ ܒܟܠ ܨܥܪܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܨܐܪ̈ܝܗܘܢ ܫܥܒܕܘܗܝ ܿ ܐܝܬ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܕܫܠܡܘ ܠܬܘܪܐ ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܐܦܝܣ ܠܡܕܚܠ ܿ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܬܝܫܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܓܘܡܪܪܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܚܘܝܐ ܐܠܐ ܐܦ ܠܝܘܢܐ ܘܠܒܨܠܐ ܘܠܪܘܚܐ ܕܟܪܣܐ ܘܠܪܕܝܐ ܕܣܪܝܘܬܐ ܘܠܗܕܡ̈ܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܕܡܠܬܐ ܠܝܬ ܠܗܝܢ ܥܡ ܪܒܘ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܛܒ ܨܚܢܢ . ܘܠܐ ܘܠܝܢ ܿ ܟܕ ܗܠܝܢ ܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܿ ܥܡܐ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ ܩܐܡ ܗܘܐ ܓܚܟ . ܘܦܛܪܘܣ ܠܘܩܒܠ ܓܘܚܟܗܘܢ ܐܡܼܪ ܿ ܐܢܬܘܢ ܓܚܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܗܠ ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܦܣܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܓܚܟܝܢ ܐܢܬܘ݀ܢ ܐܠܐ ܕܝܢ ܥܠ ܕܚ̈ܕܕܐ ܓܚܟܝܢ ܐܢܬܘ݀ܢ ܕܝܠܟܘܢ ܓܝܪ ܡܢ ܥܝ̈ܕܐ ܒܝ̈ܫܐ ܒܛܥܝܘܬܐ ܐܬܛܡܪܬܘܢ ܘܠܐ ܒܚܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܟܐܢܐܝܬ ܕܝܢ ܒܡܨܪ̈ܝܐ ܓܚܟܬܘܢܿ ܐܦ ܐܢܐ ܡܫܬܘܕܐ ܐܢܐ ܡܛܠ ܕܠܚܝܘ̈ܬܐ ܕܡܠܬܐ ܠܝܬ ܠܗܝܢ . ܒܗܢܝ ܐܢܫܐ ܡ̈ܠܠܐ ܣܓܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܡܬ ܡܝܬ݀ܢ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗܼܿܢܘܢ ܒܟܘܢ ܡܓܚܟܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܫܡܥܘ ܐܢܚܢܢ ܠܡ ܐܦܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܝܬܢ ܣܓܕܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܐܠܐ ܐܦܢ ܒܙܒܢ ܚܝܠܐ ܠܗܝܢ . ܐܢܬܘܢ ܕܝܠܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܡܬܘܡ ܠܐ ܚܝܝ ܕܚܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܿ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܐܡܪܝܢ . ܡܛܠ ܕܕܡܘܬܐ ܠܡ ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܠܡܝܩܪܘ ܨܿܒܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܘܥܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚܢ ܕܗܕܐ ܗܝ ܠܟܠ ܕܡܘ̈ܢ ܠܡܝܩܪ̈ܘ ܓܒܝܢ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢ ܟܐܢܐܝܬ ܡܢܟܘܢ ܣܒܪܝܢ ܠܡܬܪܥܝܘ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܐܬܝܒܘ ܐܢܘܢ ܟܕ ܡܕܓܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܗ ܕܗܼܿܘ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ ܠܗܠܝܢ ܕܚܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܐܠܐ ܠܟܠ ܕܡ̈ܘܢ ܟܠܟܘܢ ܣܓܕܝܢ ܗܘܝܬܘ݀ܢ ܗܫܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܥܿܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܐܝܬ ܓܝܪ ܡܢܟܘܢ ܕܒܨܠܐ ܣܒܪܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܠܗܠܝܢ ܕܠܪܘܚܐ ܕܟܪܣܐ ܕܚܠܝܢ ܡܩܪܒܝܢ ܘܒܗܕܐ ܕܡܘܬܐ ܟܠܟܘܢ ܚܕ ܚܕ ܡܕܡ ܝܩܪܬܘ݀ܢ ܘܐܢܫ ܒܕܚܒܪܗ ܡܒܙܚܝܢ ܐܢܬܘ݀ܢ ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܕܒܪܥܝܢܐ ܕܡܝܬܪ ܘܠܗܕܡ ܗܕܡ ܡܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܣܓܕܝܢ . ܐܝܬ ܕܠܗܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܠܐܚܪܢܐ ܿ ܐܠܐ ܕܝܢ ܟܡܐ ܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܒܚܘܫܒܐ ܗܘ ܕܐܒܕܢܐ ܢܦܝܚܝܢ . ܘܡܛܠ ܕܒܗܬܝܢ ܒܛܢܦܘܬܐ ܗܝ ܕܠܘܬ ܟܘܠ ܐܢܫ ܓܠܝܐ ܨܒܝܢ ܕܠܦ̈ܐܬܐ ܢܓܕܘܢ ܐܢܝܢ ܘܒܝܕ ܨ̈ܢܥܬܐ ܐܚܪܬܐ ܛܝܥܘܬܗܘܢ ܩܛܘܠܬܐ ܨܒܝܢ ܕܢܩܝܡܘܢ ܐܠܐ ܕܝܢ ܐܦ ܠܗܝܢ ܠܦ̈ܠܐܬܗܘܢ ܡܟܘܢܝܢ ܗܘܝܢ . ܐܠܘ ܠܬܡܢ ܩܪܝܒܝܢ ܗܘܝܢ . ܠܗܢܿܘܢ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܟܐܒܐ ܕܫܛܝܘܬܐ ܕܐܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ ܘܠܢܦܫܐ ܒܟܘܪܗܢܐ ܪܒܐ ܐܫܪܝܘܗܝ ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܒܥܐ ܕܠܗܕܡ ܕܚܠܝܡ ܒܦܓܪܐ ܐܣܠܢܝܐ ܠܡܩܪܒܘ . ܐܠܐ ܐܢ ܠܗܘ ܕܒܟܐܒܐ ܚܫܝܫ . pb. 130 ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܢܬܘܢ ܒܗܿܝ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܓܚܟܬܘܢ ܐܬܚܙܝܬܘܢ ܕܒܟܐܒܗܘܢ ܠܐ ܚܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܙܕܩܐ ܗܘܬ ܠܝ ܕܠܡܕܡ ܕܚܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܣܝܘܬܐ ܠܡܩܪܒܘ ܠܟܐܒܐ ܕܒܟܘܢ ܫܒܪܐ . ܐܝܢܐ ܗܟܝܠ ܕܠܐܠܗܐ ܠܡܕܚܠ ܠܡܩܪܒܘ ܠܟܐܒܐ ܕܒܟܘܢ ܫܪܐ . ܐܝܢܐ ܗܟܝܠ ܕܠܐܠܗܐ ܠܡܕܚܠ ܨܒܐ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܠܡܕܥ ܡܢܐ ܐܝܬ ܕܕܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܠܘܬ ܐܚܪܢܐ ܠܡܗܘܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܿ ܕܟܕ ܒܗ ܢܗܘܐ ܡܬܒܩܐ ܘܠܘܬ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܢܫܟܚܝܘܗܝ . ܗܕܐ ܕܐܠܗ ܗܘ ܕܕܡܬܘܡ ܥܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܐ ܢܛܥܐ ܠܡܣܒܪ ܀ ܀ ܀

3

ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܗܼܘ ܢܗܘܐ ܡܝܬܪ ܡܢ ܟܠ . ܐܝܟ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܿ ܡܝܬܪ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܒܚܝܠܐ ܗܘ ܕܥܒܕ ܡܢ ܗܘ ܕܡܬܥܒܕ ܒܕܡܘܬ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܣܬܝܟ ܿ ܡܢ ܐܝܢܐ ܕܡܣܝܟ ܒܚܙܬܐ . ܠܗܘ ܝܐܝܐ ܒܓܘܬܢܘܬܐ ܗܘ ܛܘܒܢܐ ܒܡܕܥܐ ܗܘ ܡܫܠܡܢܐ ܿ ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܕܡܘܬܐ ܐܦ ܒܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܠܘܬܗ ܕܠܐ ܦܘܚܡ ܡܝܬܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܠܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ . ܩܪܝܒ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܼܪܬ ܕܗܼܘ ܢܗܘܐ ܡܝܬܪ ܡܢ ܟܠ ܡܢܗ ܕܝܢ ܥܠܡܐ ܕܟܠ ܐܝܬ ܒܗ ܐܬܥܒܕ ܐܠܨܐ ܗܝ ܠܐܢܫ ܕܢܐܡܪ ܕܡܕܡ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗ ܐܬܥܒܕ ܥܡܗ ܠܡܬܦܚܡܘ ܠܐ ܡܫܟܚ ܿ ܐܢ ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܠܐܦܚܡ ܐܠܗ ܕܢܗܘܐ ܠܐ ܡܨܐ . ܘܐܢ ܗܟܝܠ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܟܡܐ ܕܿܢܗܘܐ ܐܠܗ ܠܡܗܼܘܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܿ ܚܕ ܟܡܐ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܡܢܗ ܿ ܠܐ ܟܐܢܐܝܬ ܐܠܗ̈ܐ ܢܬܩܪܝܢ ܿ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܝܢ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܠܐܠܗ̈ܐ ܕܡܢܟܘܢ ܐܬܥܒܕܘ ܕܡܢ ܕܗܒܐ . ܘܟܣܦܐ ܿ ܘܢܚܫܐ ܘܟ̈ܐܦܐ ܿ ܐܘ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܗܼܘܝ ܗܝܠܐ ܐܬܥܒܕܘ ܘܡܢ ܐܝܼܕܐ ܡܝܘܬܬܐ ܐܬܒܪܝܘ ܿ ܐܠܐ ܕܝܢ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܢܚܙܐ ܡܢܐ ܒܦܘܡܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ . ܚܘܝܐ ܒܝܫܐ ܢܦܼܚ ܿ ܐܠܐ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܚܠܝܢ ܠܗܘ݀ܢ ܣܓܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܡ ܠܐ ܠܕܗܒܐ ܘܐܦ ܠܐ ܠܣܐܡܐ . ܐܦ ܠܐ ܠܩܝ̈ܣܐ ܐܘ ܠܟܐܦ̈ܐ ܿ ܝܿܕܥܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܡ ܓܝܪ ܐܦ ܐܢܚܢܢ ܿ ܕܗܠܝܢ ܡܕܡ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܐܢ ܗܝܠܐ ܕܢܦܫܐ ܠܝܬ ܒܗ ܿ ܘܐܘܡܢܘܬܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܡܝܘܬܐ ܐܠܐ ܠܪܘܚܐ ܕܒܗܘܢ ܥܡܪܐ ܠܗܕܐ ܐܠܗܐ ܩܪܝܢ ܐܢܚܢܢ .ܐܬܒܝܢܘ ܗܟܝܠ ܒܗܿ ܒܗܕܐ . ܡܠܬܐ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܗܢܐ ܡܕܡ ܕܡܬܚܘܐ . ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܬܟܘܢ ܕܡܕܡ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܐܬܓܘܣܘ ܕܐܝܟ ܕܒܡܕܡ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܿ ܠܡܬܟܘܢܘ ܠܐ ܢܫܟܚܘܢ ܿ ܐܠܐ ܕܝܢ ܡܫܬܘܕܝܢ ܥܡ ܒܡܠܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܗܕܐ ܐܡܪܝܢ ܕܦܠܓܐ ܕܓ̈ܠܝܦܝܗܘܢ ܐܠܝܗܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܐ ܗܝܠܐ ܕܠܐ ܪ̈ܓܫܐ . ܡܟܝܠ ܗܕܐ ܡܬܬܚܝܒܝܢ ܠܡܚܘܝܘ ܿ ܕܐܝܟܢܐ ܡܦܣܝܢ ܕܪܘܚܐ ܐܠܗܝܬܐ ܥܡܪܐ ܒܗܘܢ ܕܢܚܘܘܢܢ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܡܨܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܠܗܘܢ ܕܚܙܐܘܗܿ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ pb. 131 ܐܢܚܢܢ . ܡܟܝܠ ܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܪܘܚܐ ܠܝܬ ܒܗܘܢ ܬܚܘܝܬܐ ܢܩܪܒ. ܕܟܕ ܬܬܟܘܢ ܗܼܝ ܗܿܝ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܕܪܘܚܐܕܝܪܐ ܒܗܘ݀ܢ ܘܢܫܡܥܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܫܪܪܐ ܡܚܒܝܢ ܿ ܘܡܢ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܫܢܝܐ ܢܫܠܘ݀ܢ ܐܠܐ ܕܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢ ܗܘ ܕܐܝܟ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܐܝܬ ܒܗܘܢ ܕܚܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘ݀ܢ ܥܠ ܡܢܐ ܥܘܕ ܠܩܒܪ̈ܐ ܕܐܢܫܝܢ ܡܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܣܓܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܦܠܐ ܒܗܕܐ ܡܫܪ̈ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܿ ܐܠܐ ܕܝܢ ܐܠܘ ܪܘܚܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܒܗܘܢ ܡܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܬܙܝܚܝܢ ܗܘܘ ܩܠܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܿ ܓܘܓܝ ܕܥܠܝܗܘܢ ܩܛܝܪܐ ܡܒܕܪܝܢ ܗܘܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܢܟܠܝܢ ܘܓܢܒܝܢ ܠܗܘ݀ܢ ܡܢ ܨܐܕܝܗܘܢ ܕܚܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܢܿܘܢ ܕܨ̈ܒܬܝܗܘܢ ܢܣܒܝܢ ܩܛܠܝܢ ܗܘܘ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܥܿܒܕܝܢ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܚܝ̈ܒܐ . ܘܛܒ ܛܒ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܬܪܝܢ . ܡܬܢܛܪܝܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ ܐܡܼܪܬ ܿ ܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ ܫܩ̈ܠܐ ܘܡ̈ܟܣܐ ܡܢ ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܡܬܬܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܒܥܠܬܗܘܢ ܡܩܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܿ ܐܘ ܕܠܡܐ ܬܘܒ ܠܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓ̈ܝܐܢ ܐܬܒܙܙܘ ܘܐܬܕܩܘܘ ܿ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܦܠܓܘ ܐܘ ܠܐ ܬܘܒ ܝܬܝܪ ܡܢ ܒܪ̈ܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܣܓܕܝܢ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܡܛܠ ܕܒܣܪܝܢ ܠܗܿ ܠܕܚ̈ܠܬܗܘܢ ܣܘܓܐܐ ܕܩܘܪ̈ܒܢܝܗܘܢ ܡܓܢܒܝܢ ܐܠܐ ܡܢܐ ܠܡ ܒܒܛܝܠܘܬܗܘ݀ܢ ܟܡܐ ܠܡ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܬܬܚܕܘ ܘܗܕܐ ܕܓܠܘܬܐ ܗܝ . ܟܡܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܕܠܐ ܐܬܬܚܕܘ ܿ ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܛܠ ܕܐܢܫܝܢ ܐܬܠܒܟܘ ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܠܡܗܼܘܐ ܒܗܘ݀ܢ ܐܡܪܝܢ ܛܥܝܢ ܐܦ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܡܚܠܝܢ ܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܡܢܗܘܢ ܡܬܩܕܡܝܢ . ܘܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܕܘ ܒܚܝܠܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܝܬܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܩܕܡܘ ܐܬܬܚܕܘ ܿ ܗܼܝ ܗܕܐ ܐܝܬ ܠܡܣܒܪ ܥܠ ܐܠܗ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܓܢܒܝܢ ܘܡܬܦܩܕܝܢ ܿ ܐܠܐ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ ܠܐ ܠܡ ܒܛܝܠ ܠܗܘܢ ܥܠ ܓܠܝ̈ܦܐ ܡܕܡ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܥܘܕ ܐܢܬܘܢ ܝܨܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܢܛܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܟܕ ܡܨܒܬܝܢ ܘܡܪܩܝܢ ܘܡܫܝܓܝܢ ܠܗܘܢ ܘܢܩܕܘܬܐ ܥܿܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܡܟܠܠܝܢ ܘܕܒܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܗܡܟܐ ܐܣܬܟܠܘ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܪܥܝܢܐ ܬܪܝܨܐ ܗܕܐ ܥܿܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܡܝ̈ܬܐ ܡܘܩܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܟܘܬ ܐܦ ܠܐܠܗ̈ܝܟܘܢ ܡܕܒܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܡܢܩܝܢ ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܫܠܡܐ ܬܚܘܝܬܐ ܗܿܝ ܕܩܣܪ ܘܕܫ̈ܠܝܛܢܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܦܪܢܣܝܢ ܠܢ ܿ ܟܕ ܠܟܘܢ ܒܟܠ ܡܕܡ ܥܠܝܗܘܢ ܒܛܝܠ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܕܩܿܕܡܬ ܐܡܼܪܬ ܿ ܗܢܼܘܢ ܓܝܪ ܡܕܡ ܠܡܥܒܕ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܘܐܠܐ ܐܡܼܪܘ ܠܢ ܡܢܐ ܡܦܪܢܣܝܢ ܐܘ ܡܢܐ ܣܥܪܝܢ ܒܕܡܘܬ ܕܫ̈ܠܝܛܢܐ ܕܐܬܪ̈ܘܢ ܐܬܪ̈ܘܢ ܿ ܐܘ ܕܠܡܐ ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܡܢܗܪ̈ܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܪ̈ܓܐ ܡܢܗܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘ݀ܢ ܐܘ ܕܠܡܐ ܐܝܟ pb. 132 ܕܥܢ̈ܢܐ ܡܛܪܐ ܡܚܬ݀ܢ ܐܦ ܗܢܼܘܢ ܠܡܚܬܘ ܡܫܟܚܝܢ ܗܢ݀ܘܢ ܕܐܦܠܐ ܢܦܫܗܘܢ ܡܙܚܙܚܝܢ ܐܢ ܕܠܡܐ ܦܐܪ̈ܐ ܐܝܟ ܐܪܥܐ ܝܗܒܝܢ ܿ ܗܠܝܢ ܕܕܒ̈ܚܐ ܡܩܪ̈ܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘ݀ܢ ܗܟܢܐ ܡܕܡ ܠܡܥܒܕ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܟܕ ܐܦ ܐܠܘ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܡܕܡ ܠܡܥܒܕ . ܠܐ ܟܐܢܐܝܬ . ܐܠܗ̈ܐ ܡܢܟܘܢ ܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ ܿ ܟܕ ܐܦ ܠܐ ܠܐܣ̈ܛܘܟܣܐ ܕܥܒܝܕܝܢ ܐܠܗ̈ܐ ܐܝܬ ܠܡܩܪܼܐ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܗܿܘ ܕܣܡ ܐܢܘܢܿ ܐܝܟ ܕܠܚܘܫܚܐ ܕܝܠܢ ܟܠ ܡܕܡ ܠܓܡܪ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܒܟܘܠ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܐܘܪܒ ܿ ܗܿܘ ܕܡܛܠ ܕܒܛܝܒܘܬܗ ܠܐ ܪ̈ܓܝܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܕܠܥܒܕܘܬܐ ܡܫܥܒܕܝܢ ܠܟܘܢ ܝܼܩܪܬܘ݀ܢ ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܥܠ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܟܕ ܐܦ ܓܠܝ̈ܦܐ ܕܢܦܫܐ ܠܝܬ ܒܗܘܢ ܥܒܕܬܘܢ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܡܣܓܕ ܣܓܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘ݀ܢ ܐܠܐ ܐܝܟ ܥܒܵܕܐ ܒܟܠܡܕܡ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘ݀ܢ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܒܡܕܡ ܕܐܬܪܥܝܬܘܢ ܚܛܝܬܘ݀ܢ ܘܠܕܝܘ̈ܐ ܢܦܫܟܘܢ ܫܥܒܕܬܘ݀ܢ ܐܠܐ ܕܝܢ ܒܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܝܕ ܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ ܡܨܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܦ ܡܪ̈ܐ ܠܡܗܘܐ . ܘܠܫ̈ܐܕܐ ܐܝܟ ܕܠܥܒ̈ܕܐ ܠܡܦܩܕ ܿ ܘܐܝܟ ܒ̈ܢܝܐ ܕܐܠܗܐ ܝܪ̈ܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܥܠܠܡ ܬܗܘܘܢ ܿ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܦܩܼܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܕܝܘ̈ܐ ܘܡܢ ܟܘܪ̈ܗܢܐ ܡܬܐܠܨܝܢ ܕܢܬܩܪܒܘܢ ܠܗ ܘܟܕ ܩܕܡܘܗܝ ܩܲܪܒܘ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܣܼܡ ܘܨܠܝ ܥܠܝܗܘܢ ܘܫܼܪܐ ܐܢܘܢ ܟܕ ܚܠܝܡܝܢ . ܘܗܕܐ ܡܥܗܕ ܗܘܐ ܠܗܘ݀ܢ ܘܠܫܪܟܐ ܕܥܡܐ ܿ ܕܗܪܟܐ ܗܘܼܝܬܘܢ ܐܡܝܢܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܬܢܢ ܡܡܠܠ ܐܢܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܟ̈ܢܫܐ ܢܦܩܘ ܿ ܦܛܪܘܣ ܒܡ̈ܝܐ ܕܬܡܢ ܪ̈ܕܝܢ ܗܘܘ ܣܚܐ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܘ ܿ ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܥܒܼܕ ܕܢܫܬܘܐ ܠܢ ܿ ܘܚܬܝܬ ܣܘ̈ܟܐ ܕܐܝ̈ܠܢܐ ܥܒܝ̈ܛܬܐ . ܡܛܠ ܛܠܠܐ ܕܝܢ ܘܒܐܝܩܪܐ ܐܣܬܡܟܢܢ ܿ ܘܗܝܕܝܢ ܣܝܒܪܬܐ ܩܒܠܢܢ . ܘܟܕ ܡܟܝܠ ܒܪܟ ܘܐܘܕܝ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܣܒܥܘܬܢ ܒܥܝܕܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܿ ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܥܕܢܐ ܣܓܝ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܢܫܐܠܝܘܗܝ ܥܠ ܡܕܡ ܕܨܿܒܝܢܢ ܐܦܣ ܗܘܐ ܿ ܘܟܕ ܥܣܪܝܢ ܬܡܢ ܗܿܘܝܢ ܗܘܝܢ ܿ ܠܚܕ ܚܕ ܡܕܡ ܕܡܫܐܠ ܗܘܐ ܡܦܫܩ ܗܘܐ ܿ ܘܟܕ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܪܡܫܐ ܩܕܡܢ ܒܒܝܬܐ ܕܒܝܬ ܡܫܪܝܢ ܥܠ ܘܥܡܗ ܟܠܢ ܐܟܚܕܐ ܫܟܒܢ ܀ ܀ ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/223
Source:
Paul de Lagarde, Clementis Romani Recognitiones syriace (Lipsiae: F.A. Brockhaus, 1861). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: July 12, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
(Ps.-)Clement of Rome, “Pseudo-Clementine Homilies: Homily 10” based upon Paul de Lagarde, Clementis Romani Recognitiones syriace (Lipsiae: F.A. Brockhaus, 1861), Digital Syriac Corpus, last modified July 12, 2017, https://syriaccorpus.org/223.
Bibliography:
Pseudo-Clementine Homilies: Homily 10.” In Clementis Romani Recognitiones syriace, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/223.

Show Citation Styles