(Ps.-)Clement of Rome: Pseudo-Clementine Homilies: Homily 11

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
page break :
1

ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܐܪܒܥܐ ܒܛܪܝܦܘܠܣ . ܟܕ ܒܩܘܕܡܐ ܩܼܡ ܦܛܪܘܣ ܘܐܫܟܚܢ ܟܕ ܥܝܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܘܫܼܐܠ ܒܫܠܡܢ . ܘܢܦܼܩ ܠܐܬܪܐ ܕܒܗ ܡܝ̈ܐ ܪܕܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܕܢܣܚܐ ܘܗܝܕܝܢ ܢܨܠܐ . ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܘܐܦ ܐܢܚܢܢ ܥܼܒܪܢ ܟܕ ܕܝܢ ܐܟܚܕܐ ܨܠܼܝܢ ܘܝܬܒܢ . ܥܠ ܕܘܟܬܐ ܠܡܐܡܪ ܫܪܝ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܝܡܡܐ ܐܕܪܟ ܗܘܐ ܠܟܢܫܐ ܕܢܥܘܠ ܐܦܣ ܗܘܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܥܠ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܫܼܐܠ ܒܫܠܡܗ ܒܥܝܕܗ ܿ ܘܗܝܕܝܢ ܫܿܪܝ ܠܡܐܡܪ ܡܛܠ ܡܗܡܝܢܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ . ܕܠܣܘܓܦܢܟܘܢ pb. 133 ܡܢܟܘܢ ܐܫܬܡܫܬ . ܪܥܝܢܟܘܢ ܐܘܥܼܝ ܡܣܡ ܒܪ̈ܥܝܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܕܚ̈ܠܬܐ ܡܣ̈ܓܦܢܝܬܐ ܘܗܘܼܝܬܘܢ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܐܪܥܐ ܕܒܪܬ ܡܢ ܒܠܝ ܦܠܚ̈ܐ ܕܣܢܝܩܐ ܥܠ ܢܘܓܪܐ ܣܓܝܐܐ ܠܕܘܟܝܐ ܕܕܠܡܐ ܡܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܡܬܝܗܒܐ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܙܪܥܐ ܛܒܐ . ܢܩܒܠܝܗܿ ܪܥܝܢܟܘܢ ܘܒܨܦܬܐ ܒܝܫܬܐ ܢܚܢܩܝܗܿ . ܘܕܠܐ ܦܐܪ̈ܐ ܬܗܼܘܐ ܡܢ ܥܒ̈ܕܐ ܕܡܥܕܪܝܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܬܒܥܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܛܝܠ ܠܗܘܢ ܥܠ ܝܚܝ̈ܗܘ݀ܢ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܢܗܘܘܢ ܫܡܥܝܢ ܡܠܬܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ ܕܒܢܘܓܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܟܢܫ ܒܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܕܩܝܡ ܠܗܘ݀ܢ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܢܘܦܘܢ ܠܡܕܟܝܘ ܿ ܡܛܠ ܕܟܣܐ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܘܫܘܠܡܐ ܕܥܘܡܪܗ ܿ ܕܒܥܠܡܐ ܐܬܚܦܛܘ ܣܘܓܐܐ ܕܝܥܪܐ ܡܢ ܠܒ̈ܘܬܟܘܢ ܠܡܥܩܪ ܿ ܠܐ ܕܝܢ ܒܩܠܝܠ ܒܩܠܝܠ ܿ ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܟܘܬ ܠܡܬܕܟܝܘ ܢܘܓܪܐ ܓܝܪ ܣܓܝܐܐ ܒܪܬܘܢ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܕܝܢ ܣܘܓܐܐ ܕܚܦܝܛܘܬܟܘܢ ܠܐ ܡܘܦܝܐ ܠܡܕܟܝܘܬܟܘܢ ܿ ܐܠܐ ܬܬܚܬܘܢ ܥܠ ܢܦܫܟܘܢ ܘܬܟܐܘܢ ܒܗܿ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܥܒ̈ܕܐ ܡܣ̈ܠܝܐܿ ܐܬܥܘܟܬܘܢ ܒܗܝܢ ܘܐܫܬܡܥܬܘܢ ܠܪ̈ܓܝܓܬܟܘܢ ܒܝܫ̈ܬܐ . ܘܗܟܘܬ ܗܕܐ ܚܡܬܟܘܢ ܕܟܐܢܘܬܐ ܬܐܫܕܘܢܗܿ ܥܠ ܪ̈ܥܝܢܝܟܘܢ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܒܝܪܬܐ ܐܢ ܕܝܢ ܠܝܬ ܠܟܘܢ ܗܕܐ ܢܘܪܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܝܠܦܘ ܡܢܐܝܠܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܐܬܥܘܟܬܘܢ ܘܠܐܝܢܐ ܫܘܢܩܐ ܐܬܓܡܪܬܘ݀ܢ ܘܡܢܘ ܗܼܘܐ ܠܟܘܢ ܡܫܕܠܢܐ . ܘܗܟܘܬ ܢܬܬܥܝܪ ܪܥܝܢܟܘ݀ܢ ܘܐܝܟ ܢܘܪܐ ܡܢ ܝܘܠܦܢܗ ܕܗܿܘ ܕܫܠܚܢ ܢܬܓܘܙܠ ܒܚܡܬܐ . ܘܢܫܟܚ ܢܣܝܩ ܝܥܪܐ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ ܿ ܗܝܡܢܘܢܝ ܕܟܕ ܬܨܒܘܢ ܟܠܡܕܡ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܓܡܪ . ܨܠܡܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܟܘܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐܠܗܐ ܨܒܝܢ ܠܡܕܚܠ . ܠܐ ܠܦܬܟܪܐ ܢܩܪܘܢ ܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܡ ܘ݀ܠܐ ܠܡܕܚܠ ܡܢܗܘ݀ܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܢܐ ܗܟܝܠ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܨܵܒܐ ܠܡܕܚܠ ܿ ܒܟܐܢܘܬܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܢܝܩܪ .ܡܛܠ ܕܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ ܛܥܝܢ ܒܦܓܪܗ ܿ ܕܡܿܘܬܐ ܕܝܢ ܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ܐܠܐ ܠܘܬ ܪܥܝܢܐ ܕܟܝܐ ܕܢܦܫܐ ܛܒܬܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܗܢܐ ܝܠܼܦܢܢ ܕܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܥܒܕ ܒܗܢܐ ܠܡܦܠܚ ܟܢܘܬܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܟܘܢ ܕܡܢ ܐܠܗ ܗܘ ܕܝܼܗܒ ܕܡܘܬܐ ܛܝܒܘܬܐ ܬܩܒܠܘ݀ܢ ܐܝܩܪܐ ܕܝܢ ܕܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܬܘܗ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗܢܿܘ ܕܐܢܫ ܠܟܦܢܗ ܢܩܪܒ ܣܝܒܪܬܐ ܘܠܨܗܝܗ ܫܩܝܐ . ܘܠܥܪܛܠܝܘܬܗ ܬܟܣܝܬܐ ܿ ܘܠܟܘܪܗܢܗ ܣܘܥܪܢܐ ܘܠܐܟܣܢܝܘܬܗ ܡܛܠܠܐ . ܘܠܐܝܢܐ ܕܒܝܬ ܚܒܘܫܝܐ ܕܐܢܫ ܢܬܚܙܐ . ܘܢܥܕܪ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܒܚܫܠܗ ܿ ܘܕܠܐ ܟܠܗܝܢ ܒܚܕܐ ܚܕܐ ܐܡܪ ܿ ܗܕܐ ܐܡܿܪ ܐܢܐ . ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܿܥܐ ܐܢܐ ܠܢܦܫܗ ܿ ܗܼܘ ܠܘܬ ܐܝܢܐ ܕܣܢܝܩ ܢܣܥܘܪ ܘܗܝܕܝܢ ܐܓܪܐ pb. 134 ܛܒܐ ܢܬܚܫܒ ܠܗ ܿ ܕܦܠܼܚ ܙܕܝܩܘܬܐ ܒܨܠܡܗ ܐܠܗܐ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܢ ܗܠܝܢ ܠܡܥܒܕ ܠܐ ܢܨܒܐ . ܐܝܟ ܡܒܣܪܢܐ ܕܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ ܢܫܬܢܩ ܿ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܫܠܡܐ ܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘ݀ܢ ܕܡܛܠ ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܟܠ ܕܡ̈ܘܢ ܣܓܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܕ ܠܕܡܘܬܗ ܫܪܝܪܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܟܘܠ ܒܨܥܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܓܘܪܐ ܘܒܓܢܘܒܬܐ ܘܒܩܛܠܐ ܘܒܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܨܥܪܐ ܿ ܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܕܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܠܐ ܬܣܥܪܘܢ ܕܒܗܝܢ ܡܬܬܥܝܩ ܒܪ ܐܢܫܐ ܿ ܗܫܐ ܕܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܣܥܪܝܢ ܐܢܬܘ݀ܢ ܕܒܗܝܢ ܗܿܘܝܐ ܥܩܬܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ . ܥܩܬܐ ܓܝܪ ܗܒܕܐ ܗܘ ܗܿܘܝܐ . ܒܛܩܠܐ ܘܒܓܢܒܘܬܐ ܿ ܘܟܕ ܢܬܢܣܒ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܿ ܘܒܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܟܘܢ ܠܐ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܗܘܐ . ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܫܬܡܥܬܘܢ ܠܪܚܘܫܐ ܗܘ ܨܢܝܥܐ ܠܒܝܬܫܐ ܘܐܬܕܠܬܘܢ ܒܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܕܡܘܬܐ ܡܢ ܗܝ ܫܪܝܪܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܥܘܠܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܒܓܠܝܦ̈ܐ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܓܫܐ ܠܝܬ ܒܗܘܢ ܠܡܦܠܚ ܟܐܢܘܬܐ ܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܀ ܀ ܀

2

ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܢܫܝܢ ܠܘܩܒܠ ܗܢܿܝܢ ܐܡܪܝܢ . ܕܐܠܘ ܠܐ ܨܒܼܐ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܠܐ ܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܿ ܐܠܐ ܡܬܒܛܠܝܢ ܗܘܘ .ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܦ ܐܢܐ ܐܡܿܪ ܐܢܐ . ܕܗܼܝ ܗܕܐ ܓܕܫܐ ܗܝ ܿ ܐܡܬܝ ܕܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܪܥܝܢܗܘܢ ܕܘܠܬܗ ܢܚܘܿܘ݀ܢ ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܚܠܦ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܗܫܐ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܐܢ ܗܘ ܕܗܟܢܐ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܿ ܠܡܥܒܕ ܕܠܐ ܢܫܒܘܩ ܗܘܐ ܡܕܡ ܡܢ ܟܘܠ ܕܡܣܬܓܕ݀ܢ ܐܿܡܪܘ ܠܢ ܠܡܢ ܡܢ ܟܘܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܦܠܚܬܘ݀ܢ ܠܐ ܡܢܟܘܢ ܠܫܡܫܐ ܘܡܢܟܘܢ ܠܗܣܪܐ ܿ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܠܡܝ̈ܐ . ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܐܪܥܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܛܘܪ̈ܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܢܨܒ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܙܪ̈ܥܘܢܐ ܿ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܕܒܨܪܝܢ . ܐܡܿܪܢܐ . ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܕܝܢ . ܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܠܗ ܗܟܝܠ ܠܐܠܗܐ ܿ ܕܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܢܪܦܐ . ܐܠܐ ܐܦ ܠܐ ܠܢ ܕܠܐ ܢܫܬܚܪ ܗܘܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܬܓܕ݀ܢ ܐܦ ܠܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܓܕܝܢ ܠܗܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܢܿܘ ܨܒܝܢܗ . ܕܚܘܝܐ ܒܝܫܐ ܗܘܿ ܕܚܠܝܕ ܘܪܦܕ ܒܟܘܢ ܕܠܐ ܚܐܣ ܥܠܝܟܘܢ ܿ ܚܣ ܕܝܢ ܕܗܟܢܐ ܬܗܼܘܐ . ܠܐ ܗܐ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܝܼܢܐ ܕܥܘܠܐ ܢܫܬܡܫ ܿ ܐܠܐ ܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܿ ܠܐ ܓܝܪ ܟܐܢܐ ܗܕܐ ܕܚܕ ܕܝܢܼܐ ܢܐܬܐ ܥܠ ܐܝܢܐ ܕܣܿܥܪ ܒܝܫܬܐ . ܘܥܠ ܐܝܢܐ ܕܡܣܝܒܪ ܠܗܿ . ܐܠܐ ܐܦ ܗܘܼ ܐܝܢܐ ܕܡܣܬܓܕ ܒܨܒܝܢܗ ܢܩܒܠܝܘܗܝ . ܐܝܩܪܐ ܗܘ ܕܠܚܕ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܬܬܚܝܒ ܐܠܐ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ ܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܠܡ ܡܕܝܢ ܕܗܢܼܘܢ ܣܓܘ̈ܕܐ ܢܬܩܛܠܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܚܪܢܐ pb. 135 ܠܐ ܢܡܪܚ ܗܘܐ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܼܝܬ ܚܟܝܡ ܡܢܗ ܿ ܡܿܢ ܕܗܕܐ ܐܡܿܪ ܕܐܝܟ ܚܟܝܡ ܡܢܗ ܡܠܼ̣ܐ ܬܬܠ ܠܗ . ܝ݀ܕܥ ܗܘ ܡܕܡ ܕܥܿܒܕ ܠܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܐܢܘܢ ܡܓܪ ܪܘܚܐ ܐܝܟ ܡܪܚܡܢܐ . ܘܐܝܟ ܐܒܐ ܡܩܝܡܢܐ ܿ ܡܛܠ ܕܝܿܕܥ ܕܐܦ ܡܢ ܥܘ̈ܠܐ ܟܐܢ̈ܐ ܡܬܝܠܕܝܢ ܿ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܓܕܝܢ ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܛܢܦ̈ܬܐ . ܘܕܪܓܫܐ ܠܝܬ ܒܗܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܗܕܘ ܢܦܫܗܘܢ ܘܡܢ ܕܠܡܣܓܕ ܠܗܝܢ ܘܠܡܚܛܐ ܫܠܝܘ ܘܐܬܓܘܣܘ ܒܐܠܗܐ ܿ ܘܒܨ̈ܠܘܬܐ ܘܒܥ̈ܒܕܐ ܛܒ̈ܐ ܘܚܼܝܘ ܿ ܐܠܐ ܡܢܐ ܠܡ ܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܕܣܟ ܠܐ ܢܫܒܩܢ ܕܢܬܚܫܒ ܗܢܐ ܚܘܫܒܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘ݀ܢ ܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܐ ܗܝ ܚܐܪܘܬܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܡܨܐ ܐܢܝ ܛܒܐ ܕܠܩܘܫܬܝܢ ܢܗܘܐ ܿ ܐܝܢܐ ܕܒܨܒܝܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܛܒܐ ܿ ܒܫܪܪܐ ܛܒܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܨܒܝܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܐܪܘܬܐ ܗܝ ܕܟܠ ܐܢܫ ܡܨܝܐ ܛܒ̈ܐ ܘܒܝܫ̈ܐ ܒܫܪܪܐ ܠܡܓܡܪ . ܕܐܢܫ ܢܗܘܐ ܪܞܚܡܐ ܐܘ ܒܥܠܕܒܒܐ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܬܦܪܣ ܀ ܀ ܀

4

ܐܠܐ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡ ܥܿܒܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܐܦ ܠܗܠܝܢ ܥܡܗ . ܐܠܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܬܣܬܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܢܟܠܐ ܕܥܠܝܟܘܢ ܢܗܘܐ ܿ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܡܬܝ ܕܠܟܪܝܗܐ ܚܕ ܣܘܓܐܐ ܕܐܣܘ̈ܬܐ ܢܫܬܘܕܘܢ ܠܡܚܠܡܘ. ܠܐ ܡܨܝܢ ܿ ܚܕ ܕܝܢ ܐܝܢܐ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܡܫܟܚ ܠܡܐܣܝܘܬܗ ܠܐ ܡܩܪܒ ܣܡܡܢ̈ܘܗܝ ܿ ܡܛܠ ܕܡܦܣ ܕܟܕ ܗܼܘ ܡܚܠܦܡ ܐܚܪܢܐ ܡܫܬܒܚ ܿ ܗܟܘܬ ܐܦ ܐܠܗܐ . ܟܕ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܬܒܥܐ ܿ ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܠܐ ܠܝܬ ܒܗܘ݀ܢ ܠܐ ܡܥܕܪ . ܐܠܐ ܡܢܐ ܠܡ ܡܕܝܢ ܡܬܒܐܫ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܗܕܐ . ܐܢ ܟܕ ܗܼܘ ܢܥܕܪ ܐܚܪܢܐ ܢܫܬܒܚ . ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܦܢ ܠܐ ܡܬܒܐܫ ܠܗ ܡܥܕܪܢܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܢܗܘܐ ܠܐ ܨܿܒܐܼ ܟܕ ܕܝܢ ܗܼܘ ܢܥܕܪ . ܦܬܟܪܐ ܗܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܐܗܢܝ ܿ ܐܝܟ ܡܥܕܪܢܐ ܢܬܗܝܡܢ . ܣܓܝ ܕܝܢ ܪܒܐ ܛܥܝܘܬܐ ܟܕ pb. 136 ܢܬܗܝܡܢ ܦܬܟܪܐ ܗܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܐܗܢܝ ܿ ܚܠܦ ܐܠܗܐ ܡܥܕܪܢܐ . ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܐܢܐ . ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܣܓܝ ܢܣܬܓܦ ܠܗ . ܐܝܢܐ ܕܙܟܼܐ ܪܥܝܢܗ ܠܗܢܿܘܢ ܕܪܓܫܐ ܠܝܬ ܒܗܘ݀ܢ ܐܦ ܗܼܝ ܗܕܐ ܡܣܝܒܪ ܗܘܐ ܿ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܥܝܪܘ ܚܠܦ ܚܝܝ̈ܟܘܢ ܘܐܬܚܫܒܘ ܐܝܠܝܢ ܕܘܠܝܢ . ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܡܕܡ ܠܐ ܚܣܝܪ ܠܗ ܿ ܥܠ ܡܕܡ ܠܐ ܣܢܝܩ ܿ ܐܦ ܠܐ ܡܬܢܟܐ ܡܢ ܡܕܡ . ܕܝܠܟܘܢ ܗܘ ܓܝܪ ܐܦ ܥܘܕܪܢܐ ܐܦ ܢܟܝܢܐ ܐܝܟܐܢ ܕܐܦ ܩܣܪ ܠܐ ܟܕ ܢܬܓܕܦ ܡܬܢܟܐ . ܐܦܠܐ ܟܕ ܢܫܬܒܚ . ܡܕܡ ܡܬܥܕܪ ܐܠܐ ܐܝܢܐ ܕܡܫܒܚ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܩܢܛܐ . ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܡܓܕܦ ܐܝܬܘܗ ܝܬܚܝܬ ܩܢܕܝܢܘܣ ܕܡܘܬܐ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐܠܗܐ ܡܫܒܚܝܢ ܟܕ ܠܗ ܡܕܡ ܠܐ ܡܘܬܪܝܢ . ܢܦܫܗܘܢ ܡܚܝܢ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܿ ܘܘܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܡܓܕܦܝܢ ܠܗ ܡܕܡ ܠܐ ܢܟܝܢ . ܢܦܫܗܘܢ ܕܝܢ ܡܘܒܕܝܢ . ܐܠܐ ܡܢܐ ܠܡ ܠܐ ܗܼܘܬ ܫܘܝܐ ܗܕܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܘܗܿܝ ܕܠܘܬ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܦ ܐܢܐ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܠܐ ܘܝܐ . ܪܒ ܗܘ ܓܝܪ ܫܘܢܩܗ ܕܐܝܢܐ ܕܒܡܕܡ ܕܪܒ ܒܪܫܥ ܿ ܒܨܝܪ ܡܢ ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܒܐܝܢܐ ܕܒܙܥܘܪ ܚܛܐ ܿ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܡܢ ܟܠ ܪܒ ܗܘ ܐܠܗܐ ܿ ܗܟܢܐ ܐܦ ܕܝܢܼܐ ܝܬܝܪܐ ܢܩܒܠ ܐܝܢܐ ܕܒܗ ܡܪܫܥ ܠܐ ܗܘܐ ܕܗܼܘ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܡܬܢܩܡ ܡܢܗ ܿ ܐܠܐ ܟܠ ܒܪ̈ܝܢ ܠܚܝܡܝܢ ܥܠ ܗܕܐ . ܘܒܟܝܢܗܝܢ ܠܡܦܪܥܝܘܗܝ ܡܣܬܪܗܒܢ ܿ ܠܐ ܓܝܪ ܝܗܿܒ ܗܘܐ ܠܡ̈ܓܕܦܢܐ ܿ ܐܦ ܠܐ ܫܡܫܐ ܢܘܗܪܗ ܐܦܠܐ ܐܪܥܐ ܦܐܪ̈ܝܗܿ . ܘܠܐ ܡܒܘ̈ܥܐ ܡܝ̈ܐ ܐܦܠܐ ܒܫܝܘܠ ܫܠܝܛܐ . ܕܬܡܢ ܢܝܚܐ ܠܢܦܫܗ ܿ ܟܕ ܐܦ ܝܘܡܢ ܩܕܡ ܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ . ܟܕ ܩܐܡ ܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܠܚܝܡܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܠܐ ܫܡܝܐ ܡܫܠܡܢܐܝܬ ܡܛܪܐ ܘܛܠܐ ܝܿܗܒܝܢ . ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܐܪܥܐ ܦܐܪ̈ܝܗ ܿ ܡܛܠ ܗܢܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܡܬܚܝܒܠܢ . ܐܠܐ ܐܦ ܗܼܝ ܒܪܝܬܐ ܒܪܘܓܙܐ ܡܬܓܘܙܠܐ ܘܡܬܗܦܟܐ ܠܦܘܪܥܢܘܬܐ ܿ ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܗܫܐ ܡܬܒܣܡܝܢ ܐܢܚܢܢ ܒܒܣܝܡܘܬܗ ܗܘ ܕܝܠܗ ܠܬܘܪܣܝܐ ܕܝܠܢ ܥܨܐ ܠܗܿ ܠܪܝܬܐ . ܗܟܢܐ ܒܟܘܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܨܥܪܝܢ ܠܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܟܠ ܒܪ̈ܝܢ ܡܣܬܪܗܒܢ ܕܢܬܚܪܪ̈ܢܿ ܐܦܢ ܓܝܪ ܒܫܪܝܐ ܕܡܢ ܦܓܪܐ ܬܬܦܪܩܘܢ ܡܢܗܝܢ . ܡܢܐ ܬܥܒܕܘܢ ܠܢܦܫܟܘܢ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܐ . ܕܠܐ ܡܘܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܿ ܐܦ ܢܦܫܐ ܕܪ̈ܫܝܥܐ ܕܦܩܚ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܗܘܬ ܕܠܐ ܡܘܬܐ ܿ ܟܕ ܓܝܪ ܡܬܩܠܝܐ ܡܢ ܢܘܪܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܕܥܟܐ ܒܓܙܪ ܕܝܢܼܐ ܕܠܐ ܡܘܦܐܼ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܡܝܬܐ ܠܣܘܓܦܢܗ ܫܘܠܡܐ ܠܢܓܕܗ ܕܢܗܘܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܿ ܐܠܐ ܟܒܪ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܡܕܚܠ ܐܢܬ ܠܢ ܦܛܪܐ ܿ ܐܠܦܘܢ ܡܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܒܫܬܩܐ ܢܐܡܪ ܐܢܚܢܢ ܿ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ ܐܢܚܢܢ ܠܐ ܡܨܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ pb. 137 ܐܢ ܓܝܪ ܢܫܬܘܩ ܠܢ ܡܥܘܟܢ ܠܟܘܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܡܢ ܒ̈ܠܝ ܝܕܥܬܐ ܿ ܐܢ ܕܝܢ ܢܡܠܠ ܐܝܟ ܕܥܠ ܨܒܘܬܐ ܕܓܠܬܐ ܡܣܬܒܪ̈ܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܡܕܚܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܟܘܢ ܿ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܢܐܫܦܝܘܗܝ ܠܚܘܝܐ ܒܝܫܐ ܗܘܿ ܕܚܠܝܕ ܒܪܥܝܢܟܘܢ ܿ ܘܥܪܝܡܐܝܬ ܡܪܚܫ ܒܟܘܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܕܠܐܠܗܐ ܣܼܢܝܢ ܒܥܠܬ ܪܚܡܬܐ ܗܟܝܠ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܬܪܥܘ ܠܢܦܫܟܘܢ ܚܠܦ ܥܘܕܪܢܟܘܢ ܓܝܪ ܗܿܘܝܐ ܗܕܐ . ܐܢ ܬܬܓܘܣܘܢ ܒܗܿ ܒܝܕ ܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ . ܡܕܡ ܐܝܬ ܒܟܘܢ ܕܠܐܠܗܐ ܣܢܝܐ ܿ ܗܢܐ ܗܘ ܕܝܢ ܪܓܬܐ ܫܛܝܬܐ ܘܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܓܝܪ ܕܚܟܡܬܐ ܠܛܥܝܘܬܐ ܡܫܪܪܐ ܒܟܘܢ ܀ ܀ ܀

8

ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܣܟܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ. ܕܟܠܗ ܕܣܓܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܗܠܝܢ ܕܠܐ ܢܫܚܩܝܘܗܝ ܠܗ ܿ ܐܝܟ ܗܘ ܕܡܫܬܚܩ ܐܠܗܐ ܐܡܬܝ ܕܡܬܝܩܪ ܘܡܢܚ ܿ ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܛܠܘ̈ܡܐ pb. 138 ܡܬܓܕܦ ܿ ܠܡܢܐ ܥܘܕ ܐܡܬܝ ܕܡܛܪܐ ܢܬܥܠܐ . ܬܟܝܒܐܝܬ ܠܫܡܝܐ ܚܝܪܝܢ ܐܢܬܘ݀ܢ ܘܨ̈ܠܘܬܐ ܘܒܥ̈ܘܬܐ ܡܩܪܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܿ ܘܟܕ ܩܼܒܠܬܘܢ ܕܝܢ ܫܐ̈ܠܬܟܘܢ ܒܥܓܠ ܛܿܥܝܢ ܐܢܬܘ݀ܢ ܐܡܬܝ ܓܝ ܕܚܼܨܕܬܘܢ ܘܩܼܛܦܬܘܢ ܦܐܪ̈ܐ ܠܗܢܿܘܢ ܕܡܕܡ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܪܫܝܬܐ ܡܩܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܕ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܬܢܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐܠܗܐ ܝܿܗܘܒܐ ܿ ܘܚܦܝܛܐܝܬ ܡܬܟܢ.ܫܝܢ ܐܢܬܘ݀ܢ ܒܓܗܐܝܬܟܘܢ ܘܒܗܝܟ̈ܠܝܟܘܢ ܘܒܕܒܚ̈ܝܟܘܢ ܡܬܒܣܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܬ ܡܢܟܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܝܟ ܕܠܦܘܪܓܝܐ ܗܘ ܘܒܣܡܐ ܗܠܝܢ ܥܿܒܕܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܫܦܝܪ ܗܟܝܠ ܗܕܐ ܠܡܐܡܪ ܐܨܛܢܥܬܘܢ ܐܢܬܘ݀ܢ ܐܝܟ ܣ̈ܟܠܐ ܕܝ̈ܢܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܿ ܕܡܕܡ ܕܡܬܐܡܪ ܗܘܘ ܿ ܐܦܢ ܓܝܪ ܗܕܐ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬ ܿ ܕܐܢܫ ܠܦܘܢܩܐ ܕܦܓܪܗ ܢܦܫܗ ܢܬܠ ܿ ܐܝܟܐ ܦܩܚ ܗܘܐ ܥܠ ܝܕ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܘܒܝܬ ܐܝ̈ܠܢܐ ܠܡܬܒܣܡܘ ܘܒ̈ܛܠܠܐ ܕܪ̈ܓܝܓܝܢ ܠܡܥܒܕ ܡܫܬܝܐ . ܐܘ ܟܪ ܕܐܝܬ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐܼ ܕܫ̈ܐܕܐ ܕܝܪܬܝܢ ܬܡܢ ܒܫܢܝܘܬܐ ܿ ܐܝ̈ܕܐ ܓܝܪ ܦܕ ܡܬܦܣܩܢ ܿ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܟܕ ܡܬܓܘܝܢ ܿ ܘܪܓܬܐ ܟܕ ܡܫܬܝܚܢܐ . ܘܫܢܝܘܬܐ ܘܪܘܒܝ ܣܥܪܐ ܘܫܘܓܘܫܝܐ ܕܟܬܝ̈ܫܐ . ܘܪܘܒܐ ܘܝܠܠܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܕܓܠܘܬܐ ܠܬܗܪܐ ܕܫܒܪ̈ܐ ܡܫܬܡܫܢ ܿ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܬܚܙܘܢ ܢܕܪ̈ܝܟܘܢ ܘܩܘܪ̈ܒܢܝܟܢ ܠܕܡܝܬܝܢ ܡܢ ܡܝ̈ܬܐ . ܬܩܪܒܘܢ . ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܒܚܕܘܬܐ ܣܿܥܪܝܢ ܐܢܬܘ݀ܢ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܢܐܡܪ ܠܐ ܨܿܒܐ ܚܘܝܐ ܕܚܠܝܕ ܒܟܘ݀ܢ ܐܢܐ ܡܥܗܕܢܐ ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܕܚܠܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܕܐ ܡܬܟܪܙܐ ܼ ܕܢܿܗܘܘܢ ܢܟܦܝܢ ܘܥܝܪܝܢ . ܘܕܢܗܘܘܢ ܟܒܫܝܢ ܪܘܓܙܐ ܘܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܢܣܒܝܢ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܘܕܟܐܢܐܝܬ ܘܒܗܝܠܐܝܬ ܘܬܩܢܐܝܬ ܢܚܘ݀ܢ ܘܕܢܗܘܐ ܐܢܫ ܡܬܐܠܨ ܒܣܢܝܩܘܬܐ ܐܡܬܝ ܕܠܝܬ ܠܗ ܿ ܐܘ ܕܢܣܒܥ ܟܕ ܢܣܒ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܠܘܬ ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܐܠܗ̈ܐ ܣܩܘܒܠܐ ܕܗܠܝܢ ܡܬܣܥܪ݀ܢ ܐܝܬ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܟܐܢܐܝܬ ܒܕܓܠܘܬܐ ܡܬܦܩܕ݀ܢ ܟܕ ܐܦ ܐܠܘ ܟܠܗܘܢ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܛܒ̈ܐ ܢܛܪܝܢ ܗܝܘܬܘ݀ܢ ܗܕܐ ܚܕܐ ܕܠܐܠܗܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܝܬܘ݀ܢ ܣܦܩܐ ܗܝ ܠܡܦܩܘ ܠܥܝܟܘܢ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܐܠܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܟܢܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܕܘ̈ܟܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܟܘܢ ܠܗܘܢ ܡܬܝܗܒܢ ܒܚܕܘܬܐ ܿ ܪܘܝܢ ܐܢܬܘ݀ܢ ܘܥ̈ܠܘܬܐ ܡܘܩܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܟܕ ܦܗܝܐ ܣܘܬܐ ܕܕܒܚ̈ܝܟܘܢ ܐܦ ܠܪ̈ܘܚܞܐ ܚܪ̈ܫܬܐ ܘܣܡܝ̈ܬܐ ܢܓܕܐ ܠܐܬܪܐ ܕܫܘܠܛܢܗܝܢ ܒܝܕ ܪܝܚܗ . ܘܗܟܘܬ ܐܢܫܝܢ ܡܢܟܘܢ ܡܬܟܬܫܝܢ ܿ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܦܪ̈ܝܫܬܐ . ܡܬܡܠܝܢ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܡܬܛܢܦܘ ܡܬܒܠܗܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܠܩܛܠܐ ܘܠܓܢܘܒܬܐ ܫܘܦܥ ܕܡܐ ܓܝܪ ܗܘ ܕܬܡܢ ܡܬܐܫܕ ܘܢܘܩܝܐ ܕܚܡܪܐ ܿ ܐܦ ܗܼܘ ܡܪܘܐ ܠܪ̈ܘܚܐ ܛܢܦ̈ܬܐ ܘܗܢܝܢ ܚܠܕ݀ܢ ܒܟܘܢ ܚܢܝܐܝܬ ܘܒܚ̈ܠܡܐ ܫܓܫܢ ܠܟܘܢ ܘܒܣܘܓܐܐ ܕܟ̈ܐܒܐ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ ܡܢܘܠܢ ܠܟܘܢ ܒܥܠܬܐ ܓܝܪ pb. 139 ܕܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܕܒ̈ܚܐ ܕܝܘ̈ܐ ܒܝܫ̈ܐ ܡܬܡܠܝܢ ܐܢܬܘ݀ܢ ܕܗܢܼܘܢ ܗܠܝܢ ܨܢܝܥܐܝܬ ܡܘܒܕܝܢ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܬܣܬܟܠܘܢ ܢܟܠܐ ܕܥܝܠܟܘܢ ܗܘܐ ܒܥܠܬ ܡܕܡ ܓܝܪ ܥܩܬܐ ܐܘ ܕܩܛܝܪܐ ܐܘ ܕܪܓܬܐ ܐܘ ܕܚܡܬܐ ܐܘ ܕܐܘܠܨܢܐ ܠܡܚܢܘܩܝܬܐ ܐܘ ܒܡ̈ܝܐ ܐܘ ܡܢ ܪܘܡܐ ܫܕܝܢ ܠܟܘܢ ܿ ܐܘ ܕܬܩܛܠܘܢ ܢܦܫܟܘܢ ܒܫܢܝܘܬܐ . ܡܠܟܝܢ ܠܟܘܿܢ ܐܘ ܒܚܕ ܡܢ ܚܫ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܡܫܢܝܢ . ܠܢ ܕܝܢ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܓܕܫ ܠܐ ܡܨܝܢ . ܐܠܐ ܗܢܼܘܢ ܡܢܢ ܡܫܬܢܩܝܢ ܐܡܬܝ ܕܒܐܢܫ ܢܥܡܪܘܢ ܟܕ ܒܥܝܢ ܡܢ ܕܢܓܪ ܠܗܘܢ ܪܘܚܐ ܿ ܘܕܢܫܘܚܪ ܡܦܩܢܗܘ݀ܢ ܡܢܗ ܐܠܐ ܟܒܪ ܢܐܡܪ ܐܢܫ . ܕܐܦ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܚܠܝܢ ܠܐܠܗܐ ܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܢܦܠܝܢ ܒܗܠܝܢ ܟܐܒ̈ܐ . ܐܡܿܪܢܐ ܕܝܢ ܐܢܐ ܕܗܕܐ ܕܬܗܘܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ . ܕܚܠܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܗ݀ܘ ܐܝܢܐ ܕܐܢܐ ܐܚܘܐ . ܐܝܢܐ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܕܚܿܠ ܿ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܫܬܡܗܘ ܡܫܬܡܗ . ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܒܩܘܫܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܢܡܘܣܐ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ ܓܿܡܪ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܢܪܫܥ ܠܗ ܿ ܟܐܢܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢ ܐܢܫ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܢܓܡܘܪ . ܢܡܘܣܐ ܗܼܘܐ ܠܗ ܝܗܘܕܝܐ ܿ ܟܕ ܕܝܢ ܠܐ ܢܓܡܘܪ ܐܝܬܘܗܝ ܚܢܦܐ ܿ ܝܗܘܕܝܐ ܓܝܪ ܐܝܢܐ ܕܒܐܠܗܐ ܡܗܝܡܢ ܢܛܪ ܢܡܘܣܐ . ܘܒܗܿ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܟܐܒ̈ܐ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܠܛܘܪ̈ܐ ܕܡܝܢ ܡܫܢܐ . ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܫܠܡ ܢܡܘܣܐ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܒܕܠܐ ܗܼܝܡܢ ܒܐܠܗܐ ܡܫܢܐ ܡܢ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܐܝܟ ܝܗܘܕܝܐ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܚܛܝܐ ܿ ܡܬܬܚܕ ܒܟܐܒ̈ܐ ܕܣܝܡܝܢ ܡܢ ܒܪܫܝܬ . ܟܐܢܐܝܬ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܠܡܪܕܐ ܠܚܛܝ̈ܐ . ܗܟܐ ܗܟܝܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗ ܕܚܠܝܢ . ܡܛܠ ܫܘܪ̈ܥܬܐ ܟܐܒ̈ܐ ܒܒܪ̈ܚܡܐ ܡܫܬܕܪܝܢ ܕܐܝܟ ܚܘܒܬܐ ܒܝܕ ܫܘܢܩܐ ܕܦܓܪܐ ܢܬܒܥܝܗܿ ܠܚܛܝܬܐ ܒܬܝܒܘܬܐ . ܘܗܟܘܬ ܕܟܕ ܕܟܝܢ ܢܩܝܡܘܢ ܐܢܘܢ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ . ܟܘܠܗܘܢ ܓܝܪ ܦܘܪ̈ܦܥܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܠܒ̈ܝܫܬܐ ܓܠܙܝܢ ܡܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܠܥܠܡ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܪܕܘܬܐ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܡܬܥܒܪ̈ܝܢ ܠܬܒܥܬܐ ܡܫܕܪܢ ܐܝܟ ܕܡܟܐ ܢܬܦܪܥܘܢ ܘܡܢ ܫܘܢܩܐ ܗܿܘ ܕܠܥܠܡ ܢܬܦܪܩܘ݀ܢ ܐܢܬܘܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܡܐܡܪ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ݀ ܠܐ ܓܝܪ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܝܬܝܕ݀ܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܚܢܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܗܢܿܘ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܦܘܪܥܢܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܗܿܘܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܓܝܪ ܒܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܐ ܡܿܥܕܪ ܡܢ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܩܠܝܠ ܙܒܢܐ . ܠܡܣܒ ܛܒ̈ܬܐ ܕܠܥܠܡ . ܡܬܥܘܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܿ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܢܚܢܢ ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܠܦ ܥܘܪܢܟܘܢ ܠܡܝܬܝܘ ܨܿܒܝܢܢ ܕܟܕ ܢܬܗܝܡܢܘܢ ܠܟܘܢ ܡܘܠܟ̈ܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ ܬܫܟܚܘܢ ܠܡܐܪܬ ܥܡܢ . ܥܠܡܐ ܗܿܘ ܕܥܩܬܐ ܠܝܬ ܒܗ . ܒܡ̈ܠܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܦܣܝܢ pb. 140 ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܡܫܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܠܐ ܬܬܪܥܡܘܢ ܥܠܝܢ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܕܓܠܘ ܡܕܓܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܕܐܦ ܠܟܘܢ ܨܿܒܝܢ ܐܢܚܞܢܢ . ܫܪܪܐ ܓܝܪ ܘܛܒ̈ܬܐ ܕܐܣܬܒܪ ܠܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܠܐ ܚܼܣܡܢܢ ܠܡܘܕܥܘܬܟܘܢ ܿ ܐܠܐ ܚܠܦ ܗܕܐ ܐܦܝܣܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܥܡܢ ܢܥܒܕܟܘܢ ܕܛܒ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܢܚܢܢ ܣܒܪܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ . ܗܟܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܬܒܥܐ ܠܡܐܡܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܒܩܘܫܬܐ ܕܝܢ ܡܫܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܥܠ ܟܘܠ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܕܥ ܐܠܐ ܐܢ ܠܘܩܕܡ ܐܝܟ ܪ̈ܚܡܝ ܫܪܪܐ ܡܠܬܐ ܬܫܡܥܘܢ ܐܦܢ ܓܝܪ ܗܫܐ ܪܒܘ ܚܘܫ̈ܒܐ ܒܝܗܫܐ ܚܘܝܐ ܗܘ ܕܪܦܕ ܒܟܘܢܿ ܡܪܚܫ ܒܪ̈ܥܝܢܝܟܘܢ ܘܥܘܘ̈ܟܐ ܕܨܿܒܐ ܠܡܥܟܪܘܬܟܘܢ ܐܠܐ ܠܟܘܢ ܡܬܒܥܐ ܒܗܿ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܗܕܐ ܠܡܥܨܝܘܬܗ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܬܗܘܘܢܫܡܥܝܢ ܠܢ ܿ ܡܬܒܥܐ ܓܝܪ ܠܟܘܢ ܕܬܗܘܘܢ ܡܬܟܢܫܝܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܓܡܝܪܐܝܬ ܛܥܼܝܬܘܢ ܐܝܟ ܕܬܐܠܦܘܢ ܐܝܟܢܐ ܡܬܒܥܐ ܠܡܐܫܦܝܘܗܝ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܕܝܢ ܕܬܗܘܐ ܠܐ ܡܨܝܐ . ܠܡܐܫܦܝܘܗܝ ܕܝܢ ܕܐܡܼܪܬ ܕܒܪܥܝܢܟܘܢܿ ܬܩܘܡܘܢ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟ̈ܘܗܝ ܒܝܫ̈ܐ . ܘܬܗܘܘܢ ܥܿܗܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܒܫܘܪܝܐ ܕܝܕܥܬܐ ܡܘܬܐ ܐܝܼܬܝ ܥܠ ܥܠܡܐ ܿ ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܒܝܐ ܗܘ ܫܪܝܪܐ ܟܕ ܒܛܥܝܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܫܟܚܗ ܗܘܐ ܠܥܠܡܐ . ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܗܘܐ ܕܫܿܠܡܐ ܠܒܝܫܬܐ ܿ ܠܐ ܐܗܡܝ ܡܢ ܫܠܡܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܕܒܛܥܝܘܬܐ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܿ ܠܚܪܬܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܝܬܐ ܪܘܓܙܐ ܥܠ ܡܥܕܪܢܝܗܿ ܕܒܝܫܬܐ ܿ ܘܗܟܘܬܐ ܒܐܝܕܥܬܐ ܕܣܼܡ ܠܘܩܒܠ ܛܥܝܘܬܐ ܘܓܘܙܠܗܿ ܒܐܝܠܝܢ ܕܥܝܪܝܢ ܐܝܟ ܢܘܪܐ . ܗܢܿܘ ܕܝܢ ܪܚܡܬܐ ܕܥܠ ܡܥܟܪܢܗܘܢ ܘܒܡܠܬܐ ܕܝܿܗܒ ܕܠܣܝܦܐ ܕܡܝܐ ܠܛܘܥܝܝ ܒܝܕܥܬܐ ܩܿܛܠ ܗܘܐ . ܘܐܦܟ ܡܦܪܫ ܗܘܐ ܚܝ̈ܐ ܡܢ ܡܝ̈ܬܐ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܒܝܫܬܐ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܚܝܒܐ ܗܘܬ ܩܪܒܐ . ܒܟܠ ܐܬܬܥܝܪ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܚܝ̈ܐ ܓܝܪ ܕܠܥܠܡ ܒܪܐ ܡܢ ܐܒܘܗܝ ܥܠ ܩܨܝܐ ܡܬܦܪܫ ܗܘܐ . ܘܐܒܐ ܡܢ ܝܠܕܗ . ܘܐܡܐ ܡܢ ܒܪܬܗܿ . ܐܦ ܒܪܬܐ ܡܢ ܝܠܕܬܗܿ . ܒܚܕܐ ܡܠܬܐ ܐܚܝ̈ܢܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܛܘܗܡܗܘܢ ܘܪ̈ܚܡܐ ܡܢ ܚܒܪ̈ܝܝܗܘܢ . ܘܠܐ ܕܝܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܐܝܟܐ ܗܕܐ ܟܐܢܘܐ ܗܝ ܕܢܬܦܪܫܘܢ ܒܢܝ̈ܐ ܡܢ ܐܢܫܝܗܘܢܿ ܘܟܐܢܐ ܗܝ ܛܒ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܥܡܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܥܡ ܗܿܝ ܕܡܕܡ ܠܐ ܡܥܕܪܝܢ ܠܗܘܢܿ ܐܦܠܐ ܐܒܕܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗܘܢ ܫܦܝܪ ܐܡܪܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܟܐܝܢܐ ܗܕܐ ܕܢܬܦܪܫ ܿ ܐܝܢܐ ܕܨܿܒܐ ܕܢܚܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܠܡܚܐ ܠܐ ܨܒܐ . ܘܢܐܒܕ ܕܝܢ ܘܕܢܘܒܕ ܥܡܗ ܡܨܛܒܐ . ܟܕ ܐܦ ܗܟܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܫܪܪܐ ܠܡܦܪܫ ܠܐ ܨܒܼܝܢ ܗܘܘ . ܐܠܐ ܕܥܡܗܘܢ ܢܥܡܪܘܢ ܘܢܥܕܪܘܢܿ ܒܝܘܠܦܢܐ ܛܒܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܟܬܪܢܿ ܥܨ̈ܝܝܐ ܕܝܢ ܒܕܠܐ ܨܒܼܝܢ ܗܘܘ ܠܡܫܡܥ ܐܢܘܢ pb. 141 ܗܼܢܘܢ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܘܡܦܪܫܝܢ ܠܗܘܢ ܟܕ ܪ̈ܕܦܝܢ ܒܣܢܐܬܐ ܿ ܗܢܼܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܡܪ̈ܚܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܥܠ ܐܢܫܐ ܕܡܢ ܒܠܝ ܝܕܥܬܐ ܡܬܥܘܟܝܢ ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܕܚܟܡܬܐ ܡܨܠܝܢ ܗܘܘ ܿ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܨܐܕܝܗܘܢ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܕܝܠܦܝܢ ܗܘܘ ܕܛܥܐܘܗܿ ܥܠܬܐ ܕܒܝܫܘܬܗܘܢ ܐܦ ܗܼܘ ܓܝܪ ܡܠܦܢܗܘܢ ܟܕ ܥܠ ܩܝܣܐ ܐܙܕܩܦ ܿ ܡܢ ܐܒܘܗܝ ܒܥܐ ܗܘܐ ܿ ܕܚܛܝܬܐ ܠܩ̈ܛܠܘܗܝ ܢܫܒܘܩ . ܟܕ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܐܒܝ ܫܒܘܩ ܠܗܘܢ ܚܛܝܬܐ ܗܕܐ ܿ ܠܐ ܓܝܪ ܝܕܥܝܢ ܡܢܐ ܥܒܕܝܢ ܿ ܡܡܪ̈ܝܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܕܡܠܦܢܗܘܢ ܟܕ ܡܨܿܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܒܐܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܿ ܐܝܟܢܐ ܕܝܼܠܦܘ ܘܗܟܘܬ ܘܐܦ ܐܢܫܝܗܘܢ ܣܢܝܢ ܗܘܘ ܿ ܘܡܦܪܫܝܢ ܠܗܘܢܿ ܗܢܼܘܢ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘܘ ܐܢܫܝܗܘܢܿ ܒܥܕܠܒ̈ܒܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܨ̈ܠܘܬܐ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܿ ܘܡܚܒܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕܘ ܿ ܐܡܪܘ ܠܝ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟܢܐ ܠܐܢܫ̈ܝܟܘܢ ܡܚܒܝܢ ܗܘܝܬܘܢܿ ܐܢ ܡܛܠ ܕܒܟܐܢܘܬܐ ܚܝܪܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܫܿܠܡ ܐܢܐ ܠܟܘܢܿ ܐܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܦܘܪܫܢ ܡܫܬܐܠ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܡܨܝܢ ܐܢܬܘܢ ܓܝܪ ܒܥܠܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝܗܘܢ ܠܡܗܘܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܒܝܕܥܬܐ ܡܚܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢܿ ܐܿܡܪܘ ܠܢ ܡܢ ܐܢܘܢ ܐܢܫܐ ܿ ܟܒܪ ܕܝܢ ܬܐܡܪܘܢ ܪ̈ܫܝ ܛܘܗܡܐ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܗ ܕܗܼܘܝܘ ܛܘܗܡܐ ܕܟܘܠ ܠܐ ܪܚܼܡܬܘܢܿ ܐܠܘ ܒܚܫܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܗܕܐ ܥܿܒܕܝܢ ܗܘܝܬܘܢܿ ܐܠܐ ܟܒܪ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܠܐ ܚܙܝܢܝܗܝ ܿ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܥܠ ܡܚܝܢܐ ܠܐ ܥܩܒܬܘܢܿ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܓܫܐ ܠܝܬ ܒܗܘܢ ܐܫܬܦܪܬܘܢ ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܢ ܗܼܘ ܕܗܼܝ ܕܬܕܥܘܢ ܡܢܘ ܐܠܗܐ ܥܣܩܐ ܗܘܬ ܿ ܕܡܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܠܡܕܥ ܡܨܝܢ ܗܘܝܬܼܘܢ ܘܬܬܚܫܒܘܢ ܕܩܝܣܐ ܐܠܗ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܐܦ ܠܐ ܟܐܦܐ ܘܠܐ ܢܚܫܐ ܐܦܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܿ ܕܡܢ ܗܝܠܐ ܗܘܐ ܕܡܬܚܒܠ ܿ ܐܘ ܠܐ ܡܢ ܦܪܙܠܼܐ ܐܬܓܠܼܦܘ ܿ ܦܪܙܠܐ ܓܝܪ ܕܓܠܼܦ ܐܢܘܢ ܡܢ ܢܘܪܐ ܐܬܪܟܟ . ܗܿܝ ܕܐܦ ܗܼܝ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܕܥܟܐ . ܡܝ̈ܐ ܕܝܢ ܡܢ ܪܘܚܐ ܡܬܙܝܥܝܢ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܗܢܿܘ ܗܟܝܠ ܪܫܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܢܒܝܐ ܕܒܪܫܝܬ ܥܼܒܕ ܐܠܗܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ . ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܟܣܝܐ ܗܘܬ ܘܠܐ ܡܬܩܢܐ . ܘܚܫܘܟܐ ܥܠ ܐܦܝ ܬܗܘܡܐ . ܘܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܚܦܐ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܿ ܕܒܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܪܘܚܞܐ . ܐܝܟ ܕܒܐܝܕܝ̈ܐ ܟܘܠ ܒܪܐ ܗܘܐ . ܘܡܦܪܫ ܗܘܐ ܢܗܝܪܐ ܡܢ ܚܫܘܟܐ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܫܡܝܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ ܡܬܚ ܕܐܬܪܐ ܥܠܝܐ ܢܗܘܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܠܡܠܐܟ̈ܐ ܕܢܘܗܪܐ ܿ ܗܢܐ ܕܝܢ ܬܚܬܝܐ ܡܛܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܡܢ ܟܘܠ ܕܡܛܘܠܬܗ ܐܬܒܪܝ ܢܬܦܪܢܣ ܀ ܀ ܀

9

ܡܛܠܬܟ ܐܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܦܩܼܕ ܐܠܗܐ ܠܡ̈ܝܐ ܕܥܠ ܐܦܝ ܡܝ̈ܐ pb. 142 ܕܢܫܢܘ݀ܢ ܕܠܟ ܐܪܥܐ ܬܫܬܟܚ ܿ ܦܐܪ̈ܐ ܠܡܩܪܒܘ ܿ ܘܚܪ̈ܘܪܐ ܒܙܥ ܒܗܿ . ܕܠܟ ܡܒ̈ܘܥܐ ܢܬܝܗܒܘܢ ܿ ܘܕܪܝܐ ܕܢܗܪ̈ܘܬܐ ܢܬܚܙܐ ܘܚܝܘ̈ܬܐ ܬܦܩ ܿ ܟܢܝܫܐܝܬ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܡܼܪ ܕܟܠܡܕܡ ܠܟ ܢܬܛܝܒ ܿ ܐܘ ܠܐ ܡܛܠܬܟ ܪܘܚܐ ܠܬܪܒܝܬܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܢܫܒܢ ܿ ܘܡܛܪܐ ܘܛܠܐ ܢܚܿܬ ܕܝܢ ܘܫܘ̈ܚܠܦܐ ܕܫܢܬܐ ܗܿܘܝܢ ܘܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܘ̈ܟܒܐ ܡܛܠܬܟ ܕܢܚܝܢ ܘܥܪܒܝܢ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܘܐܓܡ̈ܐ ܥܡ ܝܡ̈ܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܟ ܡܫܡܝܢ ܿ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܕܠܟ ܠܐ ܡܬܒܝܢ ܐܢܬ ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܐܝܬܗܼܒ ܿ ܗܟܘܬ ܐܢ ܬܗܘܐ ܛܠܘܡܐ ܒܢܘܪܐ ܫܘܢܩܐ ܪܒܐ ܡܥܬܕ ܠܟ ܥܠ ܕܠܐ ܨܒܝܼܬ ܠܡܕܥ ܿ ܠܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܘܿܠܐ ܗܘܐ ܠܡܕܥ ܿ ܘܐܦܢ ܗܫܐ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܐܬܕܪܓܘ ܘܕܼܥܘܗܝ ܠܗ݀ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܟܠ ܘܐܬܚܫܒ ܕܟܠ ܡܕܡ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܡܬܝܠܕ ܗܘܐ . ܡ̈ܝܐ ܝܕܢ ܡܢ ܪܘܚ܀ ܠܡܐܠܕ ܡܬܙܝܥܝܢ . ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܕܟܘܠ ܫܘܕܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܿ ܘܒܗܢܐ ܚܘܫܒܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܬܫܟܚ ܬܡܛܐ . ܟܕ ܬܫܬܘܕܥ ܛܘܗܡܟ ܘܡܢ ܡܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܡܕܪܝܫ ܬܬܝܠܕ ܘܝܪܼܬܐ ܬܗܼܘܐ ܕܐܢܫܝܟ ܗܢܿܘܢ ܕܕܠܐ ܚܒ̈ܠܐ ܐܘܠܕܘܟ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܥܬܝܕܐܝܬ ܐܬܩܪܒ ܐܝܟ ܒܪܐ ܠܘܬܐܒܘܗܝ . ܕܥܠܬܐ ܕܚܛܗ̈ܝܟ ܠܛܥܝܘܬܐ ܢܣܝܡ ܐܠܗܐ ܐܢ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܬܩܪܐ ܕܥܠܬܐ ܕܚܛܗ̈ܝܟ ܠܛܥܝܘܬܐ ܢܣܝܡ ܐܠܗܐ ܐܢ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܬܩܪܐ ܐܢܬ ܠܐ ܨܒܐ ܐܢܬ ܿ ܐܘ ܡܫܬܘܚܪ ܐܢܬ ܒܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܕ ܐܢܬ ܥܠ ܕܠܐ ܨܒܼܝܬ ܒܐܝܠܝܢ ܕܨܒܘ ܒܟ . ܘܠܡܐܢ ܕܝܢ ܬܣܒܪ ܕܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܕܗܼܘܘ ܡܢ ܥܠܡ ܬܗܼܘܐ ܙܕܝܩ ܿ ܕܠܐ ܕܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝܬܝܟ ܣܒܪܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܩܒܠܘ ܿ ܐܘ ܕܠܡܐ ܟܝ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܫܘܢܩܐ ܪܒܐ ܬܣܝܒܪ ܕܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ ܛܒܐܝܬ ܠܐ ܣܥܼܪܬ . ܫܦܝܪܐ ܕܝܢ ܕܐܢܫ ܢܥܒܕ ܕܫܦܝܪ ܐܡܬܝ ܕܐܝܟ ܕܐܿܡܪ ܐܠܗܐ ܬܗܼܘܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܠܐ ܬܨܒܐ ܠܡܥܡܕ ܒܡ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܠܗܿܘ ܫܦܪ ܡܛܠ ܕܡܫܬܡܥ ܐܢܬ ܠܨܒܝܢܟ ܕܡܕܡ ܕܠܗ ܫܦܪ ܒܥܠܕܒܒܐܼ ܗܼܘܐ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܟܒܪ ܢܐܡܪ ܐܢܫ ܡܢܐ ܡܬܥܕܪ ܐܢܫ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܟܕ ܒܡ̈ܝܐ ܢܥܡܪ ܚܕܐ ܡܿܢ ܕܗܿܘ ܡܕܡ ܕܠܐܠܗܐ ܫܿܦܪ ܣܿܥܪ ܐܢܬ . ܘܕܬܪܬܝܢ ܕܟܕ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܠܥܠ ܠܐܠܗܐ ܬܬܝܠܕ ܡܘܠܕܟ ܩܕܡܝܐ . ܕܗܼܘܐ ܡܢ ܪܓܬܐ ܡܒܛܠ ܐܢܬ . ܘܗܟܘܬ ܚܝ̈ܐ ܠܡܐܪܬ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܕܝܢ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܝܡܝ ܠܢ ܢܒܝܐ ܗܘ ܫܪܝܪܐ . ܘܐܡܪ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢܿ ܕܐܠܐ ܬܝܠܕܘܢ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝ ܐܬܩܪܒܘ ܿ ܐܝܬܝܗܿ ܓܝܪ ܬܡܢ ܗܝ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܡܪܚܡܢܝܐܝܬ ܡܪܚܦܐ ܗܘܬ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܘܡܫܬܘܕܥܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܕܝܢ ܒܩܪܝܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܘܡܫܒܚܬܐ . ܘܡܦܪܩܐ ܡܢ ܫܘܢܩܐ . pb. 143 ܕܥܬܝܕ ܘܐܝܟ ܩܘܪܒܢܐ ܠܐܗܠܐ ܡܩܪܒܐ ܥܒ̈ܕܝܗܘܢ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗܕܐ ܿ ܬܘ ܠܝܬ ܓܘܣܐ ܕܗܝܠܢ ܡܝ̈ܐ ܿ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܚܐܦܗܿ ܕܢܘܪܐ ܠܡܕܥܟܘ ܡܫܟܚܝܢ . ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܠܘܬܗܘܢ ܠܐ ܨܿܒܐ ܠܡܬܩܪܒܘ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܪܘܚܐ ܗܝ ܕܦܩܪܘܬܐ ܕܝܪܐ ܒܗܿ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܥܘܕܪܢܗ ܠܘܬ ܡܝ̈ܐ ܕܡܚܝܢ ܠܡܩܪܒ ܠܐ ܡܨܐ ܿ ܩܪܘܒ ܗܟܝܠ ܐܦܢ ܙܕܝܩܐ ܐܝܬܝܟ ܐܦܢ ܥܘܠܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܟܐܢܐ ܐܝܬܝܟ ܒܠܚܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܚܝܝ̈ܟ ܚܣܝܪ ܐܢܬ ܐܢ ܕܝܢ ܥܘܠܐ ܗܕܐ ܡܬܒܥܝܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܫܘܒܩܢ ܚܛܗ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܣܥܝܪܝܢ ܠܟ ܕܠܦܘܬ ܪܫܥܟ ܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ ܠܡܦܪܥܼ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܢ ܥܘܠܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܟ. ܘܐܢ ܙܕܝܩܐ ܐܣܬܪܗܒ ܿ ܠܡܬܝܠܕܘ ܠܐܠܗܐ ܘܠܐ ܬܫܬܘܚܪ ܡܛܠ ܕܫܘܚܪܐ ܬܚܝܬ ܩܢܕܝܢܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥ ܬܚܘܡܐ ܕܡܘܬܐ ܕܡܘܬܗ ܗܟܝܠ ܕܐܒܘܟ ܗܘ ܕܡܢ ܡܝ̈ܐ ܐܘܠܕܟ ܒܝܕ ܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ. ܚܘܐ ܐܝܟ ܡܚܒܢܐ . ܕܩܘܫܬܐ ܠܐܠܗܐ ܪܚܡ ܫܪܪܐ . ܐܝܟ ܐܒܘܟ ܝܩܪ . ܐܝܩܪܗ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܐܝܟܢܐ ܕܗܼܘ ܟܐܢܐ ܗܘ ܨܿܒܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܟܐܢܐܝܬ ܬܚܐ . ܨܒܝܢܗ ܕܝܢ ܟܐܢܐ ܗܢܿܘ ܕܐܢܫ ܠܐ ܢܥܘܠ ܥܘܠܐ ܕܝܢܐܝܬܘܗܝ . ܩܛܠܐ ܘܓܘܪܐ ܘܠܘܒܘܬܐ ܘܣܢܐܬܐ ܘܡܕܡ ܕܠܗܿܠܝܢ ܕܡܐ ܠܗܠܝܢ ܕܡܘ̈ܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܡܬܒܥܐ ܕܡܕܡ ܢܚܠܘܛ ܥܡܗܝܢ . ܕܠܘܬ ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܠܐ ܫܟܝܚ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠܗ ܿ ܐܿܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܐܢܫ ܢܗܘܐ ܕܟܐ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܘܕܠܘܬ ܐܢܬܬܐ ܒܟܣܦܐ ܠܐ ܢܫܬܘܬܦ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܐܦ ܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ ܦܿܩܕ ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܐܠܘ ܠܐ ܣܝܡܐ ܗܘܬ . ܗܕܐ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܕܐܢܫ ܢܗܘܐ ܕܟܐ ܠܟܘܢ ܒܣܝܡܐ ܗܘܬ ܐܝܟ ܚܙܝܪ̈ܐ ܢܕܝ̈ܕܐ ܒܣܝܢܐ ܠܡܬܥܪܓܠܘ ܿ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܟ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܐܝܬ ܒܟܘܢ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܚܪ̈ܫܬܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܠܒܟܘܢ ܒܚܘܫܒܐ ܫܡܝܢܐ ܪܒܘ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܝܢ ܠܦܓܪܐ ܐܫܝܓܘ . ܐܝܟ ܕܒܩܘܫܬܐ ܕܝܢ ܕܟܝܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܫܦܝܪܐ ܗܝ ܿ ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܕܗܼܝ ܗܕܐ ܡܥܠܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܟܝܘܬܐ ܕܪܥܝܢܐ . ܐܠܐ ܕܐܦ ܗܿܝ ܠܘܬ ܛܒܐ ܡܬܒܥܝܐ ܗܝ ܿ ܐܦ ܗܼܘ ܓܝܪ ܡܠܦܢܢ ܿ ܠܐܢܫܝܢ ܡܢܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܦܪ̈ܝܣܫܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܐܝܟ ܕܠܐܢܫܐ ܕܦܪ̈ܝܫܝܢ . ܡܛܠ ܕܡܝܬܪܢ ܘܐܝܟ ܣܦܪ̈ܐ ܝ̈ܕܥܝ ܢܡܘܣܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ . ܗܟܢܐ ܡܟܘܢ ܗܘܐ ܠܗܘ݀ܢ ܐܝܟ ܕܠܢܣ̈ܒܝ ܒܐܦ̈ܐ . ܡܛܠ ܕܡܕ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܡܕܟܝܢ ܗܘܘ . ܢܦ̈ܫܬܗܘܢ ܕܝܢ ܕܠܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܝ ܒܨܐܘܬܐ ܫܒܩܝܢ ܗܘܘ . ܒܡܠܬܐ ܗܟܝܠ ܗܕܐ ܓܠܝܬܐ ܐܬܚܫܚ ܟܐܢܐܝܬ ܠܐ ܗܘܐ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܐܠܐ ܠܘܬ ܢܣܒ̈ܝ ܒܐܦ̈ܐ ܠܐܢܫܝܢ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ pb. 144 ܐܦ ܠܡܫܡܥ ܦܿܩܕ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܐܬܗܝܡܢܘ ܗܘܘ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܘܫܐ ܿ ܐܠܐ ܕܝܢ ܠܘܬ ܢܣܒ̈ܝ ܒܐܦ̈ܐ ܗܟܢܐ ܐܼܡܪ ܗܘܐ . ܘܝ ܠܟܘܢ ܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ . ܢܣܒܝ ܒܐܦ̈ܐ ܕܡܕܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܪܗ ܕܟܣܐ ܘܕܙܒܘܪܐ ܿ ܘܡܢ ܠܓܘ ܡܠܝܢ ܨܐܘܬܐ ܿ ܦܪ̈ܝܫܐ ܥܘܝܪ̈ܐ ܿ ܕܟܐ ܠܘܩܕܡ ܓܘܗ ܕܟܣܐ ܘܕܙܒܘܪܬܐ ܕܒܪܗܘܢ ܢܗܘܐ ܕܟܼܐ . ܫܪܝܪܐܝܬ ܟܕ ܪܥܝܢܐ ܒܕܝܥܬܐ ܢܬܢܗܪ ܿ ܗܿܘ ܕܐܬܢܗܪ ܡܫܟܚ ܛܒܐ ܠܡܗܘܐ ܕܠܗܿ ܠܛܒܘܬܐ ܢܩܝܦܐ ܗܝ ܠܗ ܕܟܝܘܬܐ ܡܢ ܪܥܝܢܐ ܓܘܝܐ . ܐܦ ܒܛܝܠܘܬܐ ܛܒܬܐ ܥܠ ܦܓܪܐ ܗܘܿܝܐ . ܡܢ ܦܓܪܐ ܓܝܪ ܕܪܓܫܐ ܠܝܬ ܒܗ ܿ ܒܛܝܠܘܬܐ ܥܠ ܪܥܝܢܐ ܕܬܗܘܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܟܢܐ ܐܝܢܐ ܕܡܢ ܠܓܘ ܕܟܼܐ ܐܦ ܒܪܝܘܬܗ ܡܫܟܚ ܠܡܕܟܝܘ ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܡܢ ܠܒܪ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܬܕܟܐ . ܡܛܠ ܫܘܒܚܐ ܗܘ ܕܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܗܕܐ ܥܿܒܕ ܐܝܟ ܕܢܬܚܙܐ . ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܕܡ ܠܝܬ ܠܗ ܿ ܠܡܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܗܕܐ ܕܫܦܪܐ ܕܐܢܫ ܠܐܢܬܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܐܘܪܚܐ ܕܢܫ̈ܐ ܠܐ ܢܫܬܘܬܦ ܐܠܐ ܟܕ ܕܟܐ . ܐܠܐ ܐܦ ܠܗܿ ܕܝܢ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܐܝܟ ܕܠܝܠܕܐ ܕܒ̈ܢܝܐ ܗܘܼܝܬܘܢ ܡܥܠܝܢ ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܠܡܥܒܕ ܡܡܐܢܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܥܗܕܘ ܐܝܟܐܢ ܒܬܪ ܕܟܝܘܬܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܟܕ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܪܓܫܐ ܦܠܚܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܘܒܗܬܘ ܕܒܗܐܢ ܓܒܐ ܐܬܪ ܕܡܬܒܥܐ ܗܘܐ . ܕܠܐ ܗܘܐ ܣܓܝ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܣܓܝ . ܬܩܒܠܘܢ ܥܠܝܟܘܢ ܕܟܝܘܬܐ ܡܡܐܢܝܢ ܐܢܬܘ݀ܢ ܐܬܪܥܘ ܗܟܝܠ ܡܢܘ ܗ݀ܘ ܕܐܠܗܠ ܡܚܦܛ ܗܘܐ ܠܟܘܢܿ ܘܐܬܚܫܒܘ ܡܢܗ ܗܘܿ ܕܒܗܢܐ ܓܒܐ ܡܐܢܬܐ ܕܠܘܬ ܕܟܝܘܬܐ ܡܪܚܫ ܒܟܘܢ ܀ ܀ ܀

10

ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܢܐܡܪ ܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܠܝ ܡܕܝܢ ܠܡܥܒܕ ܟܠܡܕܡ ܕܠܘܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܣܥܪܝܢ ܗܘܝܢ . ܐ݀ܡܪܢܐ ܕܝܢ ܠܐ . ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܠܗܠ ܫܦܝܪ . ܥܒܕܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܗܪܟܐ ܝܬܝܪܐܝܬ . ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܫܦܝܪ ܕܢܗܘܐ ܠܘܬ ܛܥܝܘܬܐ ܡܢ ܫܪܪܐ ܗܘ ܢܣܝܒ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܡܬܝ ܕܠܘܬ ܫܪܪܐ ܡܕܡ ܒܝܫܐܝܬ ܢܫܬܡܫ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܡܢ ܟܠ ܓܒ̈ܝܢ ܗܟܝܠ ܕܝܠܟܘܢ ܬܒܥܘ ܿ ܘܠܐ ܕܠܐ ܕܝܠܟܘܢܿ ܘܠܐ ܬܐܡܪܘܢ ܕܠܐ ܡܬܒܥܐ ܠܢ ܠܡܥܒܕ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܒܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܛܥܝܢ ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܐܢ ܐܢܫ ܡܢ ܦܠܚ̈ܝ ܦܬܟܪ̈ܐ ܠܐ ܢܩܛܘܠ ܐܢܚܢܢ ܠܡܩܛܠ ܚܝܒܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܡܛܠ ܕܗܿܘ ܕܒܛܥܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܩܛܠ ܆ ܠܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܠܐ ܡܬܒܥܐ ܠܢ ܝܬܝܪ̈ܬܐ ܠܡܥܒܕ ܕܐܢܗܘ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܛܥܝܘܬܐ ܩܝܡܝܢ ܠܐ ܩܛܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܐܦܠܐ ܡܪܓܙ . ܐܢܗܘ ܕܗܿܘ ܕܛܥܐ ܠܐ ܓܐܪ ܐܢܚܢܢ ܡܢ ܪܝܫܐ ܐܦ ܠܐ ܢܪܓ . ܐܢ ܐܝܢܐ ܕܛܥܐ ܠܐܝܢܐ ܕܡܚܒ ܠܗ ܡܚܒ ܿ ܐܢܚܢܢ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܢܝܢ ܠܢܿ ܐܢ ܗܘ ܡܘܙܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܝܬ Page 145 ܠܗܘ݀ܢ ܘܒܚܕܐ ܡܠܬܐ ܡܬܒܥܐ ܠܢ . ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܣܟܝܢ ܠܡܐܪܬ ܥܠܡܐ ܗܘ ܕܠܐ ܡܣܬܝܟ . ܛܒ̈ܬܐ ܠܡܦܠܚ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܥܪܝܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܪܓܫܘ . ܐܢ ܗܼܘ ܓܝܪ ܕܟܕ ܢܬܦܚܡܢ ܛܒ̈ܬܗܘ݀ܢ ܒܝܘܡ ܕܕܝܢܐ ܥܡ ܕܝܠܢ ܘܢܫܬܟܚܢ ܫܘܝܢ . ܐܢܚܢܢ ܕܝܢ ܒܗܬܝܢ ܒܐܢܚܢܢ . ܗܼܢܿܘܢ ܕܝܢ ܐܦ ܛܒ̈ܬܐ ܠܣܘܓܦܢܗܘܢ ܗܘܿܝܢ ܕܐܒܕܝܢ ܕܐܡܼܪܬ ܕܝܢ ܕܒܗܬܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡܼܪܬ . ܕܠܐ ܝܬܝܪ ܡܢܗܘܢ ܦܼܠܚܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢܗܘܢ ܐܝܕܼܥܢ ܿ ܐܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫܘܝܐܝܬ ܥܡܗܘܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܢܚܘܐ ܒܗܬܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܥܠ ܕܠܐ ܚܘܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢܗܘܢ . ܚܕ ܟܡܐ ܐܢ ܢܒܨܘܪ ܡܢ ܥܒ̈ܕܝܗܘܢ ܛܒ̈ܐ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܛܒ̈ܬܗܘܢ ܗܘ ܕܐܝܠܝܢ ܕܛܥܝܢ ܡܬܦܚܡܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܝܕܥܘ ܫܪܪܐ ܗܘܼ ܢܒܝܐ ܫܪܝܪܐ ܐܠܦ ܟܕ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܠܘܬ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܡܐܬܐ ܘܠܡܫܡܥ ܡܠܬܗ ܡܗܡܝܢ ܗܘܘ . ܡܠܟܬܐ ܕܬܝܡܢܐ ܬܩܘܡ ܥܡ ܫܪܒܬܐ ܗܕܐ ܘܬܚܝܒܝܗܿ . ܕܐܬܬ ܡܢ ܣܘ̈ܦܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܠܡܫܡܥ ܚܟܡܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢܿ ܘܗܐ ܕܪܒ ܡܢ ܫܠܝܡܘܢ ܗܪܟܐ . ܘܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘܬ ܗܢܿܘܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܕܠܐ ܨܒܼܝܢ ܗܘܘ ܒܟܪܘܙܘܬܗ ܠܡܬܒ . ܗܟܢܐ ܐܿܡܪ ܗܘܐ . ܓܒܪ̈ܐ ܒ̈ܢܝ ܢܝܢܘܐ ܢܩܘܡܘܢ ܥܡ ܫܪܒܬܐ ܗܕܐ ܘܢܚܝܒܘܢܗܿ ܿ ܕܗܢܘܢ ܬܒܘ ܒܟܪܘܙܘܬܗ ܕܝܘܢܢ . ܘܗܐ ܕܪܒ ܡܢ ܝܘܢܢ ܗܪܟܐ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܗܝܡܢ ܿ ܘܗܟܘܬ ܠܘܩܒܠ ܟܠ ܪ̈ܫܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܠܚܝܒܘܬܗܘܢ ܡܥܗܕ ܗܘܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܿ ܐܦ ܠܐ ܦܚܡܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܛܥܝܢ ܣܿܥܪܘ ܛܒ̈ܬܐ ܘܗܟܘܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܪܥܝܢܐ ܡܠܦ ܗܘܐ ܕܠܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܥܡ̈ܡܐ ܢܗܘܘܢ ܣܥܪܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܐܠܐ ܝܬܝܪ ܡܢܗܘܢ ܡܠܬܢ ܓܝܪ ܡܬܚܬ ܒܥܠܬܐ ܕܦܓܥܬ ܕܐܢܫ ܢܛܪ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܕܟܦܣܗܿ . ܘܕܐܢܫ ܢܗܘܐ ܚܐܣ ܥܠ ܫܘܬܦܘܬܐ ܘܕܠܐ ܗܘܐ ܐܢܫ ܡܫܬܐܠܦ ܡܢ ܗܕܐ ܕܟܝܘܬܐ ܐܦܢ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܛܥܼܝܢ ܬܗܘܐ ܫܟܝܚܐ . ܡܛ ܠܕܠܚܘܝܒܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܝܕܥܝܢ ܠܐܠܗܐ ܗܿܘܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܛܥ̈ܝܐ ܡܣܬܥܪܢ ܟܕ ܗܼܢܘܢ ܒܗܝܢ ܠܐ ܚܝܝ̈ܢ ܡܛܠ ܛܥܝܘܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܟܝܘܬܗܘܢ ܘܠܐ ܡܛܠ ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܕܟܘܠ ܿ ܀ ܀ ܀

11

ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܡܼܪ ܫܪܐ ܠܟܢܫܐ ܘܒܥܝܕܗ ܕܣܝܒܪܬܐ ܥܡ ܚܒ̈ܝܒܘܗܝ ܩܒܠ ܿ ܘܒܬܪܟܢ ܐܢܝܚ ܿ ܗܟܢܐ ܥܿܒܕ ܗܘܐ . ܒܟܠܙܒܢ ܟܕ ܡܩܪܒ ܗܘܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܠܘܬ ܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ . ܟܕ ܡܟܘܢ ܗܘܐ ܠܗܢܿܘܢ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܗܘܘ ܥܡ ܗܿܝ ܕܡܣܬܒܪܐ ܓܢܣܣ ܘܡܚܘܐ ܗܘܐ ܕܥܠܡܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܨܒܝܢܗ . ܐܠܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܬܦܪܢܣ . ܟܕ ܕܝܢ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܫܠܡܘ ܠܗ ܿ ܦܩܕ ܠܝ ܕܐܨܘܡ ܝܘ̈ܡܬܐ ܘܗܟܘܬ ܐܘܒܠܢ ܘܒܡ̈ܥܝܢܐ ܘܕܐܝܬܝܗܝܢ pb. 146 ܥܠ ܝܕ ܝܡܐ ܒܡ̈ܝܐ ܥܡܕ݀ܢ ܘܗܟܘܬ ܐܬܒܣܡܘ ܥܡܢ ܐܚ̈ܐ ܥܠ ܝܠܝܕܘܬܝ ܕܡܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܠܗܐܼ ܡܢ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܠܩ̈ܫܝܫܐ ܙܥܝܦܐܝܬ ܩܕܡ ܟܠܗܿ ܥܕܬܐ ܡܦܩܕ ܗܘܐ . ܘܐܡܼܪ ܡܪܢ ܗܘ ܕܫܠܚܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܬܢܝ ܠܢ ܕܒܝܫܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܕܪܫ ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗ ܿ ܘܟܕ ܚܝܠܗ ܠܐ ܐܫܟܚ ܗܘܐ ܿ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܡܥܝܢ ܠܗ ܐܫܬܘܕܝ ܫ̈ܠܝܚܐ ܠܡܫܕܿܪܘ ܐܝܟ ܕܠܛܥܝܘ ܿ ܡܛܠܗܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܟܘܠܡܕܡ ܬܗܘܘܢ ܥܗܝܕܝܢ ܕܕܠܡܐ ܐܢܫ ܐܝܟ ܫܠܝܚܐ ܡܩܒܠܝܢ ܐܢܬܘ݀ܢ ܐܘ ܡܠܦܢܐ ܐܘ ܢܒܝܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡܦܚܡ ܟܪܘܙܘܬܗ ܠܝܥܩܘ.ܒ ܿ ܗܿܘܢ ܕܐܬܩܪܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ ܘܐܬܗܝܡܢ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܥܕܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܠܡܕܒܪܘ . ܘܒܝܕ ܣܗ̈ܕܐ ܡܢ ܬܡܢ ܢܐܬܐ . ܠܘܬܟܘܢ ܕܕܠܡܐ ܒܝܫܬܐ . ܗܝ ܕܪܫܬ ܥܡ ܡܪܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ . ܘܡܕܡ ܠܐ ܐܫܼܟܚܬ . ܘܠܚܪܬܐ ܐܝܟ ܒܪܩܐ ܡܢ ܫܠܡܝܐ ܠܐܪܥܐ ܢܦܼܠܬ . ܕܫܕܪ ܐܢܫܿ ܟܪܘܙܐ ܠܣܘܓܦܢܟܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܗܫܐ ܠܣܝܡܘܢ ܓܪܓܬ ܿ ܕܒܥܠܬ ܫܪܪܐ ܛܥܝܘܬܐ ܢܠܦ . ܐܦ ܒܙܒܢ ܐܚܪܝܢ ܫܠܝܚܐ ܐܘ ܡܠܦܢܐ ܐܘ ܢܒܝܐ ܬܫܕܪ ܕܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܢܟܪܙ ܟܕ ܚܠܛ ܛܥܝܘܬܐ ܒܡܠܘ̈ܗܝ ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܗܼܘ ܡܪܢ ܐܿܡܪ ܗܘܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܢܐܬܘܢ ܨܐܕܝܟܘܢ ܒܠܒܘܫܐ ܕܐܡܿܪܐ ܿ ܟܕ ܡܢ ܠܓܘ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܒ̈ܐ ܚܛܘ̈ܦܐ . ܡܢ ܦܐܪ̈ܝܗܘܢ ܕܝܢ ܬܫܬܘܕܥܘܢܼ ܐܢܘܢܿ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡܘܗܝ ܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܫܕܪ ܕܢܐܙܠܘܢ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܿ ܕܣܘܪܝܐ ܟܕ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܬܡܢ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܕܐܬܝܢ ܥܬܝܕ ܠܡܩܘܝܘ ܿ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܼܢܝܘ ܠܡܐܙܠ . ܘܟܕ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡܟܝܠ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܿ ܦܛܪܘܣ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܕܝܘ̈ܐ ܡܬܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܿ ܘܡܢ ܟܐܒ̈ܐ ܐܚܠܡ . ܘܒܡ̈ܥܝܢܐ ܕܥܠ ܝܕ ܝܡܐ . ܐܥܼܡܕ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܩܨܐ ܐܘܟܪܣܛܝܐ ܠܡܪܗܘܢ ܡܩܒܠܢܗ ܿ ܕܡܟܝܠ ܓܡܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܐܩܝܡܗ ܿ ܘܩܫܝ̈ܫܐ ܬܪ̈ܥܣܪ ܥܒܼܕ ܘܡܫ̈ܡܢܐ ܚܘܝ ܘܐܪ̈ܡܠܬܐ ܐܿܟܬܒ . ܘܗܝܕܝܢ ܚܠܦ ܥܘܕܪܢܐ ܕܟܠܗܿ ܥܕܬܐ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܘܡܦܫܩ ܗܘܐ ܕܢܗܘܘܢ ܡܫܬܡܥܝܢ ܠܐܦܣܩܘܦܐ ܡܪܗܘܢܿ ܘܟܕ ܡܟܝܠ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܫܼܠܡܘ ܠܗ . ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܛܪܝܦܘܠܣ ܕܦܝܢܝܩܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܿ ܫܠܡܐ ܫܼܒܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢܿ ܘܒܐܘܪܚܐ ܕܐܢܛܘܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܪܕܐ ܗܘܐ ܀ ܀ ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/224
Source:
Paul de Lagarde, Clementis Romani Recognitiones syriace (Lipsiae: F.A. Brockhaus, 1861). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: July 12, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
(Ps.-)Clement of Rome, “Pseudo-Clementine Homilies: Homily 11” based upon Paul de Lagarde, Clementis Romani Recognitiones syriace (Lipsiae: F.A. Brockhaus, 1861), Digital Syriac Corpus, last modified July 12, 2017, https://syriaccorpus.org/224.
Bibliography:
Pseudo-Clementine Homilies: Homily 11.” In Clementis Romani Recognitiones syriace, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/224.

Show Citation Styles