(Ps.-)Clement of Rome: Pseudo-Clementine Homilies: Homily 12

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
page break :
1

ܟܕ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܠܛܪܝܦܘܠܣ ܫܒܩܢܗܿ ܒܪ ܝܘܡܗ ܠܐܪܬܣܘܣ ܐܬܝܢ ܘܬܡܢ ܝܘܡܐ ܚܕ ܩܘܝܢ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܝܢ ܠܐܢܛܕܪܘܣ ܟܕ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܥܡܢ ܦܛܪܘܣ ܠܘܬ ܢܝܩܛܣ ܘܐܩܝܠܐ ܐܡܼܪ ܡܛܠ ܕܟܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܐܚ̈ܐ ܠܘܝܢ ܠܢ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܙܥܘܪ̈ܝܢ ܚܣ̈ܡܐ pb. 147 ܒܡܥܠܝܢ ܕܠܡܕܝܢܬܐ ܡܬܥܝܪܝܢ ܥܠܝܢ ܐܬܚܙܝ ܠܝ ܕܐܬܦܪܣ ܕܐܝܟܢܐ ܐܦܠܐ ܗܢܼܘܢ ܢܬܥܘܟܘܢ ܐܘ ܢܬܟܠܘܢ ܡܢ ܕܠܡܗܘܐ ܥܡܢ . ܐܦܠܐ ܐܢܚܢܢ ܟܕ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܗܘܘܢ ܚܝܪܝܢ ܒܢ ܬܚܝܬ ܚܣܝܡܐ ܕܒܝܫܬܐ ܢܦܠ݀ ܨܿܒܐ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܕܐܢܬ ܢܝܩܛܣ ܘܐܩܝܠܐ ܬܗܘܘܢ ܩܕܡܝܢ ܠܢ ܡܛܘܠ ܬܪܬܝܢ ܨܒܘܿܢ ܕܡܒܕܪܐܝܬ ܢܗܘܐ ܥܠܝܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ . ܝܿܕܥ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܡܬܥܝܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠ ܕܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܫܢܝܘ ܡܢ ܨܐܕܝܢ ܛܘܪܐ . ܐܦܠܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܟܠܗܘܢܿ ܗܝܡܢܘܢܝ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܚܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܣܓܝ ܡܢ ܕܐܢܬܘܢ ܠܝ ܿ ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܿܘܝܐ ܡܛܠ ܕܒܐܝ̈ܕܝ ܠܐܠܗܐ ܐܬܩܼܪܒܬܘܢܿ ܟܕ ܗܟܝܠ ܚܕܕ̈ܐ ܡܚܒܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܠܐ ܠܒܪ ܡܢ ܘܠܝܬܐ ܨܿܒܝܢܢ ܢܗܘܐ . ܣܿܥܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܐܠܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܡܥܕܪ ܐܝܟ ܕܼܨܝܢ ܐܢܚܢܢ ܢܗܘܐ ܒܛܝܠ ܠܢ . ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܐܦ ܠܐ ܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܐ ܡܢ ܡܠܝ̈ܢ ܡܬܓܠܙܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܗܒܠܝܢ ܓܝܪ ܡܕܝܢܬܐ ܝܕܝ̈ܥܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܡܦܣܝܢ ܐܢܬܘܢ ܣܝܡܐ ܠܝ ܬܠܬܐ̈ ܝܪ̈ܚܝܢ ܠܡܩܘܝܘ ܿ ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܠܕܝܩܝܐ ܕܩܪܝܒܐ ܠܢ ܩܕܡܗܘܢ: ܘܩܕܡ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܟܬܪܘ ܠܢ ܐܢܬܘܢ ܒܠܚܘܕܝܟܘܢ ܡܛܠ ܪܘܒܐ ܐܡܿܪܢܐ . ܥܓܠ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܨܐܕܝ . ܡܩܕܡ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܘܗܟܘܬ ܒܫܠܝܐ ܢܥܘܠ ܘܐܟܚܕܐ ܢܫܪܐ ܿ ܗܕܐ ܕܝܢ ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܒܟܠ ܡܕܝܢܐ ܬܗܘܘܢ ܥܿܒܕܝܢ ܿ ܕܗܟܘܬ ܐܦ ܡܢ ܚܣܡܐ ܢܥܪܘܩ ܿ ܐܦ ܐܚ̈ܝܐ ܕܝܢ ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܕܠܐ ܦܗܝܐ ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܢܫܟܚܟܘܢ ܿ ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܦܛܪܘܣ ܠܡܬܡܥܘ ܐܬܐܠܨܘ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܐ ܛܒ ܡܥܝܩܐ ܠܢ ܗܕܐ ܥܠ ܕܡܢܟ ܡܬܦܩܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܚܕܐ ܡܢܕܡܛܠ ܕܟܠ ܡܕܡ ܚܟܝܡܐܝܬ ܘܛܒܐܝܬ ܣܿܥܪ ܐܢܬ ܘܡܿܠܟ ܐܢܬ ܫܘܝܐܝܬ ܡܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܠܡܬܓܒܝܘ ܿ ܘܕܬܪܬܝܢ ܕܚܕ ܗܘ ܝܘܡܐ ܿ ܐܘ ܬܪ̈ܝܢ ܡܢ ܨܐܕܝܟ ܡܫܢܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܟܕ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܣܓ̈ܝܐܝܢ ܕܠܐ ܚܙܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܡܪܢ ܦܛܪܘܣ ܿ ܡܕܡ ܗܟܝܠ ܕܡܬܚܙܐ ܠܟ . ܕܡܥܕܪ ܥܬܝܕܐܝܬ ܥܿܒܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܡܪܼܘ ܩܕܡܘ ܡܟܝܠ ܟܕ ܦܘܩܕܢܐ ܩܒܠܘ ܿ ܠܥܡܐ ܕܥܡܢ ܠܡܐܡܪ ܿ ܕܠܐ ܟܢܝܫܐܝܬ ܢܗܘܘܢ ܥܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܗܢܼܘܢ ܐܙܠܘ ܿ ܐܢܐ ܩܠܡܣ ܣܓܝ ܚܕܝܬ ܗܘܝܬ ܿ ܕܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܐܢܐ ܒܠܚܘܕܝ ܐܗܘܐ ܠܘܝܬܗ ܥܡܗ ܿ ܘܐܡܼܪܬ ܠܗ ܛܝܒܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܡܩܒܠܢܐ ܿ ܕܠܐ ܐܝܟ ܕܠܚܒܪ̈ܝ ܐܦ ܠܝ ܫܕܪܬܢܝ . ܟܒܪ ܓܝܪ ܡܢ ܥܩܬܐ ܡܬܚܝܒܠ ܗܘܝܬ ܿ ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܝ . ܡܕܝܢ ܥܘܕ ܐܢ ܗܘܼ ܕܬܬܒܥܐ ܠܨܒܘܬܐ ܠܡܫܕܪܘܬܟ ܡܛܠ ܝܘܠܦܢܐ ܡܢ ܟܪܝܘܬܐ ܡܐܿܬ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܡܬܪܥܐ ܗܘܝܬ ܒܢܦܫܟ . ܕܚܠܝܡܐܝܬ ܡܬܒܥܐ ܠܡܣܝܒܪܘ ܡܕܡ ܕܡܛܠ ܐܢܢܩܐ ܗܘܐ . ܐܘ ܠܐ ܡܦܣ ܐܢܬ ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܪ̈ܚܡܐ ܒܥܘܗܕܢܗܘܢ pb. 148 ܩܕܡܝܢ ܥܡ ܪ̈ܚܡܝܗܘܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܦ ܒܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܪ̈ܚܝܩܝܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܫܝܢ ܟܕ ܩܪܝܒܝܢ ܐܝܟ ܪ̈ܚܝܩܐ ܠܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܡܬܚܫܒܝܢ . ܘܐܢܐ ܐܡܿܪܬ ܕܠܡܐ ܬܣܒܪ ܠܟ ܡܪܢ ܕܕܠܡܐ ܡܕܡ ܪܥܝܢܐ ܿ ܐܘ ܕܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܗܟܘܬ ܐܚܒܬܟ ܿ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܿ ܒܕܘܟܬ ܐܢܫܐ ܐܝܬ ܠܝ ܒܕܘܟܬ ܐܒܐ ܘܐܡܐܡ ܘܐܚ̈ܐ . ܘܒܬܪ ܐܠܐ ܥܠܬܐ ܠܫܪܪܐ ܕܡܚܐ ܠܝ ܿ ܐܢܬ ܗܘܼܝܬ ܠܝ ܡܛܠ ܗܢܐ ܨܿܒܐ ܐܢܐ ܕܒܟܠܙܒܢ ܥܡܟ ܐܗܘܐ . ܕܚܠ ܐܢ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܪܓܬܐ ܕܥܠܝܡܘܬܝ ܿ ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܡܢ ܨܐܕܝܟ ܐܫܢܐ ܿ ܐܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܐ ܕܐܝܬܝ ܐܗܘܐ ܿ ܐܦܢ ܓܝܪ ܛܒ ܬܟܝܠ ܐܢܐ . ܕܐܦܢ ܡܢ ܨܐܕܝܟ ܐܫܢܐ . ܡܢ ܪܓܬܐ ܠܐ ܚܐܒ ܐܢܐ . ܐܠܐ ܗܕܐ ܛܒ ܦܩܚܐ ܠܝ ܿ ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܕܥܡܟ ܐܗܘܐ ܥܠ ܕܡܩܕܡ ܐܢܐ ܠܡܒܗܬ ܡܢܟ . ܥܗܝܕܢܐ ܕܝܢ ܕܐܡܼܪܬ ܒܩܨܪܝܐ . ܕܐܝܢܐ ܕܨܒܐ ܕܟܐܢܐܝܬ ܢܬܠܘܐ ܠܝ ܢܬܠܘܐ . ܟܐܢܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܡܪܬ ܣܒܪ ܐܢܐ ܠܐܢܫ ܡܢ ܐܢܫ̈ܘܗܝ ܿ ܐܘ ܠܐܢܬܬܐ ܒܪܬ ܪܥܝܢܿ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܢܐ ܒܟܠܡܕܡ ܥܗܢ ܐܢܐ ܠܠܘܝܬܟ . ܘܐܠܘ ܨܿܒܐ ܗܘܝܬ ܛܝܒܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܡܣܥܪ ܨܐܕܝ ܿ ܦܿܩܕ ܗܘܝܬ ܠܝ ܒܕܘܟܬ ܥܼܒܕܐ ܠܡܫܡܫܘܬܟ . ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܓܚܟ ܥܠ ܗܕܐ ܘܐܡܼܪ ܿ ܡܢܐ ܓܝܪ ܣܿܒܪ ܐܢܬ ܐܘ ܩܪܡܣܝ ܿ ܠܐ ܓܝܪ ܐܠܨܐ ܗܝ ܨܒܘܬܐ ܕܐܢܬ ܠܝ ܕܘܟܬ ܥܒ̈ܕܐ ܬܡܠܐ ܿ ܘܐܠܘ ܡܢܘ ܠܒܘ̈ܫܐ ܗܠܝܢ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܢܚ̈ܬܐ ܘܥܙܩ̈ܬܐ ܢܛܪ . ܡܢܘ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܒܣܝ̈ܡܬܐ ܘܬܘ̈ܩܢܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܢܛܝܒ ܠܝ ܿ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܫܘܚ̈ܠܦܝܗܘܢ ܥܠ ܐܘ̈ܡܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܣܢܝܩܝܢ . ܘܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܒܥܝܢܘܬܐ ܕܠܝܚܝܢ ܐܝܟ ܕܠܚܝܘ̈ܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܡܢ ܥܠܘܒܘܬܐ ܡܬܬܩܢܢ ܐܠܐ ܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܥܠ ܪܥܝܢܟ ܣܠܼܩܬ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܦܣ ܐܢܬ ܒܥܘܡܪܢ ܕܒܠܚܡܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܘܒܙ̈ܝܬܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܘܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܒܝܪ̈ܩܘܢܐ . ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܕܟܘܬܢܝܐ ܐܚܪܝܬܐ ܐܘ ܡܪܛܘܛܐ ܠܝܬ ܠܢ ܿ ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܐ ܕܥܛܦ ܐܢܐ ܘܥܠ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܐ . ܡܛܝܪ ܓܝܪ ܕܪܥܝܢܝ ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠܡ ܚܐܪ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܪܟܐ ܡܕܡ ܠܐ ܦ݀ܩܕ . ܪܥܝܢܟ ܕܝܢ ܕܝܠܟ ܛܒܐ ܩܒܠܬ ܿ ܘܡܬܕܡܪܢܐ ܕܐܝܟܐܢ ܓܒܪܐ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܥܓܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܟܦܼܢ ܫܚܠܦܬ ܥܘܡܪܟ ܿ ܐܢܚܢܢ ܓܝܪ ܡܢ ܛܠܝܘܬܢܿ ܐܢܐ ܘܐܢܕܪܝܘܣ ܐܚܝ ܿ ܠܐ ܗܘܐ ܒܚܠܘܕ ܒܥܘܬܪܐ ܠܐ ܐܬܪܒܝܢ ܐܠܐ ܡܢ ܡܣܟܢܘܬܐ ܐܦ ܠܘܬ ܦܥܠܘܬܐ ܡܛܝܢ ܿ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܫܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܥܡܠܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܐܠܘ ܗܟܝܠ ܠܝ ܡܬܛܦܝܣܼ ܗܘܝܬ ܠܝ . ܫܒܩ ܗܘܝܬ ܠܓܒܪܐ ܦܥܠܐ ܕܘܟܬ ܥܒܼܕ ܐܠܡܡܠܝܘ ܠܟ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܬ ܛܒ ܟܪܝܬ ܠܝ . ܘܕܡ̈ܥܝ ܨܪ ܘܬܘܪܬ ܕܐܝܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܐܡܪ ܓܒܪܐ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ ܒܨܝܪ ܡܢܗ ܿ pb. 149 ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܢܝ ܕܒܟܐ ܐܢܐ . ܥܠ ܕܠܡܢܐ ܡܫܐܠ ܗܘܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܼܪܬ ܠܗ ܿ ܡܢܐ ܗܝ ܣܟܠܘܬܝ ܕܗܕܐ ܡܠܬܐ ܠܘܬܝ ܬܐܡܪ ܿ ܘܦܛܪܘܣ ܐܬܝܒܢܝ ܕܐܢܬ ܗܘ ܠܘܩܕܡ ܐܣܼܟܠܬ ܕܐܦܝܣܬܢܝ . ܠܡܫܡܫܘܬܢܝ ܿ ܐܢܐ ܕܝ ܢܐܡܪܬ ܿ ܠܐ ܗܘܬ ܫܘܝܐ ܗܕܐ . ܠܝ ܓܝܪ ܕܗܕܐ ܠܘܬܟ ܐܣܥܘܪ ܛܒ ܝܐܝܐ ܿ ܠܟ ܕܝܢ ܠܟܪܘܙܗ ܕܐܠܗܐ ܘܠܡܚܝܢܐ ܕܢܦ̈ܫܬܢ ܠܐ ܙܕܩܐ ܗܕܐ . ܘܦܛܪܘܣ ܐܡܿܪ ܡܫܬܡܥ ܗܘܝܬ ܠܟ ܟܒܪ ܿ ܐܠܘ ܠܐ ܕܡܪܢ ܗܘ ܕܐܬܼܐ ܠܥܠܡܐ ܟܠܗ ܠܡܚܝܘ ܿ ܟܕ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܚܐܪܝ ܗܘܐ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܡܿܪ ܗܘ ܕܗܼܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܪܚܐܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܒܕܘܬܐ ܣܝܒܪ ܕܠܢ ܢܠܦ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܒܗܬܝܢ ܠܐܚܝ̈ܢܕܘܟܬ ܥ̈ܒܼܕܐ ܠܡܠܡܝܘ ܿ ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ ܕܠܐ ܪܥܝܢܐ ܐܝܬܝ ܕܣܒܪ ܐܢܐ ܕܒܡܠܬܐ ܐܙܟܝܟ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܕܒܕܘܟܬ ܐܢܫ̈ܝ ܠܟ ܐܫܟܚܬ ܿ ܗܘܼ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܝܬ ܟ . ܕܩܪܝܒ ܒܓܢܣܐ ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܝ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒ̈ܢܝ ܛܘܗܡܐ ܕܡܝܬܪ̈ܝܢ ܘܠܩܣܪ ܢܩܝܦܝܢ ܡܛܠ ܗܐܢ ܓܝܪ ܐܦ ܠܐܒܝ ܐܝܟ ܕܠܒܪ ܬܪܒܝܬܗ ܗܘ ܩܣܪ ܐܢܬܬܐ ܒܪܬ ܛܘܗܡܐ ܥܩܒ ܗܘܐ ܕܡܢܗ ܗܘܼܘ ܠܗ ܬܪ̈ܝܢ ܒ̈ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢܝ ܩܫ̈ܝܫܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܬܐܡ̈ܐ ܘܛܠ ܕܛܡܝܢ ܗܘܘ ܠܚ̈ܕܕܐ ܐܝܟ ܕܗܼܘ ܐܒܝ ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܝ . ܐܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܥܗܝܕ ܐܢܐ ܠܗܘܢܿ ܛܠܐ ܗܘܝܬ ܓܝܪ ܗܝܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܿ ܠܐܡܝ ܕܝܢ ܫܡܗܿ ܗܘܐ ܡܛܪܕܘܪܐ ܘܠܐܒܝ ܕܝܢ ܦܘܣܛܝܢܘܣ ܘܠܐܚܝ̈ ܕܝܢ ܠܚܕ ܦܘܣܛܝܢܘܣ ܘܠܐܚܪܢܐ ܦܘܣܛܘܣ ܟܕ ܐܢܐ ܒܚܪܬܐ ܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܐܬܝܠܕܬ ܿ ܘܟܕ ܒܪ ܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ ܗܘܝܬ ܠܐܢܡܝ ܚܠܡܐ ܐܬܚܙܝ ܿ ܗܠܝܢ ܐܒ ܐܡܼܪ ܗܘܐ ܕܡܘܕܥܐ ܗܘܬ ܠܗܿ ܕܐܢ ܟܕ ܕܒܝܪܐ ܬܪ̈ܝܢ ܒ̈ܢܝܗܿ ܡܢ ܪܗܘܡܐ ܠܐ ܬܦܘܩ ܿ ܥܕ ܫ̈ܢܝܢ ܥܣܪ ܒܡܘܬܐ ܒܝܫܐ ܥܡܗܘܢ ܬܐܒܕ ܐܒܝ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܕܛܒ ܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢܿ ܙܘܕ ܗܘܐ ܒܥܒܕ̈ܐ ܘܒܐܡܗ̈ܬܐ ܘܐܘܬܒ ܐܢܘܢ ܒܐܠܦܐ ܘܠܐܬܢܣ ܫܕܪ ܗܘܐ ܐܢܘ݀ܢ ܒܕܚܕܐ ܢܬܪܕܘ݀ܢ ܠܝ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܒܐܠܦܐ ܘܠܐܬܢܣ ܫܕܪ ܗܘܐ ܐܢܘ݀ܢ ܕܒܚܕܐ ܢܬܪܕܘ݀ܢ ܠܝ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܒܪܐ ܐܝܟ ܕܠܦܘܪܓܝܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܿ ܟܕ ܡܘܕܐ ܗܘܐ ܕܐܦܢ ܠܝ ܒܠܚܘܕܝ ܠܐ ܦܩܼܕ ܚܠܡܐ ܕܡܢ ܪܗܘܡܐ ܥܡ ܐܡܝ ܠܡܦܩ ܿ ܟܕ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܫܢܬܐ ܫܠܡܬ ܐܒܝ ܢܦܩܬܐ ܫܕܪ ܗܘܐ ܠܗܘ݀ܢ ܘܕܒܚܕܐ ܢܐܠܦ ܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܫܬܕܪܘ ܠܐ ܦܢܘ ܿ ܠܫܢܬܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬ ܐܒܝ ܬܘܒ ܒܥܩܬܗ . ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܡ ܙܘ̈ܕܐ ܫܕܪ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܕܠܫܢܬܐ ܕܐܪ̈ܒܥ ܗܦܟܘ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܕܐܦܠܐ ܙܘ̈ܕܐ ܫܕܪ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܕܠܫܢܬܐ ܕܐܪ̈ܒܥ ܗܦܟܘ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܕܐܦܠܐ ܠܐܡܝ ܐܦܠܐ ܐܠܚܝ̈ ܐܫܟܚܘ . ܐܦ ܠܐ ܠܡ ܬܘܒ ܡܢ ܡܢ ܪܫܝܬܐ ܠܐܬܢܣ ܥܠܝܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܗܡܟܐ ܐܦܠܐ ܥܠ ܥܩܒܬܗܘܢ ܠܡܩܡ ܐܫܟܚܘ ܿ ܐܒܝ ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥ ܡܢ ܟܪܝܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܬܗܿܪ ܗܘܐ ܘܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܐܝܟܐ ܢܒܥܐ ܐܢܘܢܿ . ܘܕܒܪܢܝ ܠܝ pb. 150 ܘܠܠܡܐܢܐ ܢܚܬ ܗܘܐ . ܘܠܣܘܓܐܐ ܕܐܠܦܪ̈ܢܐ ܡܫܐܠ ܗܘ ܕܕܠܡܐ ܠܐܢܫ ܫܡܝܥ ܐܘ ܚܙܐ ܒܐܠܦ̈ܐ ܕܐܒܕ ܒܗܠܝܢ ܐܪ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ . ܘܟܕ ܗܘܼ ܠܗܠ ܐܡܿܪ ܗܘܐ . ܘܐܚܪܢܐ ܠܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܫܐܠܦ ܗܘܐ ܿ ܕܕܠܡܐ ܐܢܫ ܚܙܼܐ ܦܓܪܐ ܕܐܢܬܬܐ ܘܕܬܪ̈ܝܢ ܒ̈ܢܝܗ ܕܡܢ ܝܡܐ ܐܫܬܕܝܘ ܿ ܘܟܕ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܢ ܡܕܡ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܐ ܐܡܼܪܘ ܠܢ . ܘܡܢ ܦܘܫܟܐ ܕܡܢ ܣ̈ܓܝܐܐ ܿ ܠܝ ܡܟܝܠ ܒܪܗܘܡܐ ܫܒܩܢܝ ܗܘܐ . ܟܕ ܐܝܬܝ ܒܪ ܫ̈ܢܝܢ ܥܣܪ ܿ ܘܗܟܘܬ ܟܕ ܒܿܟܐ ܠܒܥܬܗܘܢ ܢܦܼܩ ܿ ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ . ܡܕܡ ܥܠܘܗܝ ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܠܡܐܠܦ ܿ ܣܒܪ ܢܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܘܼ ܒܕܟ ܡܝܬ ܠܗ ܿ ܐܘ ܡܢ ܥܩܬܐ ܐܙܕܟܝ ܐܘ ܢܘܓܐ ܗܘܐ . ܕܗܕܐ ܕܝܢ ܟܒܪ ܓܕܫܬ ܿ ܢܘܓܐ ܕܥܣܪ̈ܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܕܥܒܼܪ ܡܣܒܪ ܠܝ ܿ ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܟܠ ܗܠܝܢ ܫܡܼܥ ܡܢ ܟܪܝܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܒܟܼܐ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܐܡܼܪ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܐܠܘ ܓܕܫ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܚܼܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܠܐܒܘܗܝ ܕܗܢܐ ܓܕܫ ܒܪܥܝܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܥܠܬܗ ܠܒܝܫܐ ܣܐܡ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܠܥܡ̈ܡܐ ܕܘ̈ܝܐ ܓܕܫܢ . ܘܐܢܚܢܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܘ̈ܝܐ ܩܪܝܬ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܬܢܢ ܒܓܕܫ̈ܐ ܡܘܦܝܢ . ܡܢ ܗܘ ܣܒܪܐ ܕܠܗܠ ܡܣܬܠܝܢ ܘܠܥܠܡ ܡܫܬܢܩܝܢ . ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܠܬܒܥܬܐ ܗܘ ܕܡܕܡ ܕܐܣܟܠܘ ܚܫܝܢ . ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ . ܚܕ ܡܢܢ ܚܠܦ ܟܠܢ ܐܡܪܚ ܠܡܣܘܬܗ ܿ ܕܒܩܘܕܡܐ ܠܐܪܕܘܣ ܓܙܪܬܐ . ܒܝܡܐ ܢܥܘܠ ܕܦܪܝܩܐ ܐܣ̈ܛܕܘܬܐ ܫܬܐ ܘܠܐ ܟܘܠܗܘܢ ܐܝܟ ܡܛܠ ܚܙܬܐ ܕܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܥܡ̈ܘܕܐ . ܕܓܘܦܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܬܡܢ ܕܥܘܒܝܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢܿ ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܼܥ ܐܦܣ ܠܢ ܟܕ ܐܡܿܪ ܕܐܡܬܝ ܕܡܢ ܐܠܦܐ ܬܦܩܘܢܿ ܠܐ ܟܢܫܝܐܝܬ ܟܠܟܘܢ ܐܟܚܕܐ ܬܗܘܘܢ ܐܙܠܝܢ ܠܡܚܙܐ . ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܚܝܪܝܢ ܒܟܘܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܟܕ ܕܝܢ ܪܕܝܢ ܒܪܫܥܬܗ ܒܓܙܪܬܐ ܗܿܝ ܐܫܬܟܚܢ . ܘܟܕ ܡܢ ܐܠܗܐ ܢܦܩܼܢ ܥܠܝܢ ܗܘܝܢ ܐܬܪ ܕܥܡܘ̈ܕܐ ܗܠܝܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܡܢܢ ܕܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܥܒܪ̈ܘܗܝ ܕܦܝܪܝܘܣ ܚܿܙܝܢ ܗܘܘ. ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܥܠ ܝܕ ܝܡܐ ܒܝܒܫܐ ܝܬܼܒ ܗܘܐ ܿ ܚܼܙܐ ܐܢܬܬܐ ܕܝܬܒܐ ܘܐܝܟ ܡܛܠ ܥܬܐ ܕܣܝܒܪܬܐ ܚܕܪܐ ܿ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ ܐܢܬܬܐ ܿ ܡܢܐ ܕܝܢ ܗܕܡܐ ܚܣܝܪ ܠܟܝ . ܕܗܢܐ ܟܘܠܗ ܨܥܪܐ ܩܒܠܬܝ ܥܠܝܟܝ ܿ ܐ݀ܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܚܕܪܐ . ܘܠܡܐ ܕܝܢ ܠܐ ܒܐܝܕܝ̈ܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܗܝܒ ܠܟܝ . ܦܠܚܬܝ . ܘܬܘܪܣܝܐ ܕܝܘܡܐ ܒܓܘܗ ܡܟܢܫܬܝ . ܗܼܝ ܕܝܢ ܐܬܬܢܚܬ ܿ ܘܥܢܬ ܘܐܡܪܐ ܠܗܿ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܝܕܝ̈ܐ ܐܝܬ ܗܘܝ ܠܝ . ܕܡܨܝܢ ܗܘܝ ܠܡܫܡܘܬܢܝ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܚܙܬܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܕܝ̈ܐ ܐܝܬ ܒܗܝܢ ܟܕ ܡܝܬܢ ܕܡܢ ܢܘ̈ܟܬܬܐ ܕܝܠܝ ܡܒܣܒܣ݀ܢ ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗܿ . ܡܢܐ ܗܝ ܕܝܢ ܥܠܬܐ ܕܡܛܠܬܗܿ pb. 151 ܗܠܝܢ ܒܢܦܫܟܝ ܥܒܼܕܬܝ ܗܼܝ ܕܝܢ ܐܡܼܪܬ ܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܘܝܘܬܐ ܗܝ ܿ ܕܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܠܘ ܓܝܪ ܒܪܥܝܢܐ ܚܠܝܡܐ ܡܩܘܝܐ ܗܘܝܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܫܩܝܦܐ ܐܘ ܥܘܡܩܐ ܕܡܢܗ ܢܦܫܝ ܫܕܝܐ ܗܘܝܬ . ܘܡܢ ܥܩ̈ܬܐ ܐܬܦܪܩ ܗܘܝܬ . ܘܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܐܡܼܪ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܣܒܪܐ ܐܢܬܝ ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܿ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܢܦܫܗܘܢ ܩܛܠܝܢ ܡܢ ܫܘܢܩܐ ܡܬܦܪܩܝܢ . ܐܘ ܕܠܡܐ ܟܝ ܒܬܫܢܝܩܐ ܗܘ ܒܝܫܐ ܢܦ̈ܫܬܗܘܢ ܡܝܬܢܿ ܚܠܦ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܟܐܢ ܩܛܘܠܝܗܝܢ ܒܫܝܘܠ ܡܬܢܓܕܝܢ ܿ ܥܢܬ ܘܐܡܪܐ ܠܗ ܿ ܠܘܝ ܕܝܢ ܡܦܣܐ ܗܘܝܬ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܫܝܘܠ ܢܦ̈ܫܬܐ . ܘܓܒܝܐ ܗܘܝܬ ܕܥܠܘܗܝ ܥܠ ܬܫܢܝܩܐ ܐܫܝܚ . ܘܐܡܪܬ ܕܗܟܘܬ ܐܫܟܚ ܚܒ̈ܝܒܝ ܠܡܩܒܠܘ ܿ ܘܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܠܗܿ ܿ ܡܢܘ ܟܕ ܕܗܟܢܐ ܡܟܪܐ ܠܟܝ . ܨܿܒܐ ܗܘܝܬ ܕܐܠܦ ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܐܢ ܓܝܪ ܬܘܕܥܝܢܢܝ ܚܠܦ ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܐܦܝܣܟܝ ܕܒܫܝܘܠ ܚܝܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ . ܘܚܠܦ ܫܩܝܦܐ ܘܥܘܡܩܐ ܕܝܡܐ ܐܬܠ ܠܟܝ ܣܡܐ ܕܕܠܐ ܫܘܢܩܐ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܬܚܠܦܝܢ ܿ ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܬܛܦܝܣܬ ܠܫܘܕܝܗ ܿ ܘܫܪܝܬ ܠܡܐܡܪ ܗܟܢܐ . ܥܠ ܛܘܗܡܝ ܡܿܢ ܘܥܠ ܐܬܪܝ . ܠܐ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܐܢܫ ܡܫܟܚ ܡܦܝܣ ܠܝ ܠܡܐܡܪ ܐܠܐ ܟܢ ܠܟ ܗܕܐ ܠܡܕܥ ܩܪܝܒܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܥܠܬܐ ܗܝ ܕܡܛܠܬܗܿ ܡܢ ܟܪܝܘܬܐ ܒܢܘ̈ܟܬܬܐ ܐܝܕܝ̈ ܐܡܝܬܬ ܿ ܐܢܐ ܐܝܬܝ ܒܪܬ ܛܘܗܡܐ ܘܒܦܘܩܕܢܐ ܕܪܒܐ . ܠܓܒܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܛܘܗܡܗ ܐܫܬܘܬܦܬ ܿ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܪ̈ܝܢ ܒ̈ܢܝܢ ܬܐܡ̈ܐ ܿ ܘܐܦ ܐܚܪܢܐ ܗܘܐ ܠܝ ܿ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܚܘܗܝ ܕܒܥܠܝ ܪܓܢܝ ܟܕ ܐܢܐ ܛܒ ܒܢܟܦܘܬܐ ܠܡܚܐ ܨܒܝܐ ܗܘܝܬ ܿ ܟܕ ܗܟܝܠ ܠܐ ܠܗܿܘ ܕܪܓܢܝ ܠܡܫܬܡܥܘ ܡܡܪܚܐ ܗܘܝܬ ܿ ܘܐܦܠܐ ܕܝܢ ܠܒܥܠܝ ܪܓܬܐ ܕܐܚܘܗܝ ܕܐܓܠܐ ܨܒܝܐ ܗܘܝܬ ܿ ܐܨܛܢܥܬ ܕܐܝܟܐ ܐܦܠܐ ܢܦܫܝ ܐܬܛܡܿܐ . ܐܦܠܐ ܥܪܣܗ ܕܒܥܠܝ ܐܨܥܪ ܿ ܘܠܐ ܬܘܒ ܠܐܚܘܗܝ ܣܢܝܐ ܒܥ̈ܝܢܘܗܝ ܐܥܒܕ ܘܓܢܣܢ ܟܠܗ ܢܗܘܐ ܒܚܣܕܐ . ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܥܡ ܬܪ̈ܝܢ ܒ̈ܢܝ ܬܐܡ̈ܐ ܠܡܦܩ ܐܬܠܨܬ ܿ ܥܕܡܐ ܕܪܓܬܐ ܗ݀ܝ ܛܡܐܬܐ ܬܬܢܝܚ ܿ ܠܗܿܘ ܕܝܢ ܒܪܝ ܐܚܪܢܐ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܫܒܩܬ ܿ ܐܝܟ ܕܠܦܘܪܓܝܐ ܕܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܢܗܘܝܢ . ܐܬܚܫܒܬ ܠܡܐܡܪ ܕܚܠܡܐ ܐܬܚܙܝ ܠܝ . ܐܝܟ ܗܘܿ ܕܒܠܠܝܐ ܐܢܫ ܩܼܡ ܠܥܠ ܡܢܝ ܘܐܡܼܪ ܠܝ . ܐܢܬܬܐ ܒܥܓܠ ܥܡ ܬܪ̈ܝܢ ܒܢܝ̈ܟܝ ܬܐܡ̈ܐ ܫܢܝ ܡܟܐ ܿ ܥܕܡܐ ܕܬܘܒ ܐܢܐ ܠܡܗܦܟ ܐܪܥܟܝ ܿ ܘܐܠܐ ܥܡ ܒܥܠܟܝ ܘܒܢܝ̈ܟܝ ܒܝܫ̈ܬܐ ܬܣܝܒܪܝܢ ܟܕ ܕܝܢ ܚܠܡܐ ܠܒܥܠܝ ܐܫܬܥܝܬ ܡܢ ܕܚܠܬܗ ܘܥܡ ܬܪܝܢ ܒ̈ܢܝ ܬܐܡ̈ܐ ܒܥܒ̈ܕܐ ܘܒܐܡܗ̈ܬܐ ܙܘܕ݀ܢ ܘܠܐܬܢܣ ܫܕܪܢܿ ܐܝܟ ܕܒܚܕܐ ܢܬܪܕܘܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܬܡܢ ܿ ܥܕܡܐ ܠܡ ܬܘܒ ܕܢܫܦܪ ܠܗܿܘ ܕܐܬܚܙܝ ܠܟܝ ܕܬܗܦܟܝܢ ܨܐܕܝ ܿ ܟܕ ܕܝܢ ܐܢܐ ܕܘܝܬܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ pb. 152 ܒܝܡܐ ܪܕܝܐ ܗܘܝܬ . ܡܢ ܫܓܘܫܝܐ ܕܪܘܚܐ ܠܗܢܐ ܐܬܪܐ ܒܠܠܝܐ ܡܢ ܐܠܦܐ ܕܐܒܼܕܬ ܐܫܬܕܝܬ ܘܟܕ ܟܠ ܕܥܡܢ ܡܝܬܼܘ ܗܘܘ ܐܢܐ ܚܠܫܬܐ ܡܢ ܚܐܦܐ ܕܓ̈ܠܠܐ ܐܬܓܪܦܬ ܘܥܠ ܝܕ ܫܢܐ ܩܦܝܬ ܘܝܬܒܬ ܿ ܗܘܝܬ . ܘܟܕ ܡܣܒܪܐ ܐܢܐ ܒ̈ܢܝ ܠܡܫܟܚܘ ܿ ܢܦܫܝ ܒܥܘܡܩܐ ܕܝܡܐ ܠܐ ܫܕܝܬ ܿ ܕܗܼܝ ܕܐ ܗܝܕܝܢ ܠܡܥܒܕ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܨܝܐ ܗܘܝܬ ܿ ܟܕ ܢܦܫܝ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܫܓܝܫܐ ܗܘܬ . ܘܡܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܕܘܝܐ ܗܘܝܬ ܿ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܟܝܠ ܡܢܨܦܪܐ ܩܕܡ ܗܘܐ . ܘܐܢܐ ܪܘܪܒܐܝܬ ܡܝܠܠܐ ܗܘܝܬ . ܘܡܪܝܪܐܝܬ ܓܥܝܐ ܗܘܝܬ . ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܚܝܪܐ ܗܘܝܬ . ܟܕ ܒܥܝܐ ܐܢܐ ܫ̈ܠܕܐ ܡܝ̈ܬܬܐ ܕܒ̈ܢܝ . ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܟܚܘܢܝ ܠܝ ܡܢ ܐܠܒܫܘ ܘܠܒ̈ܢܝ ܥܡܝ ܦܩܕܝܢ ܗܘܘ ܿ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܫܪܝܘ ܗܘܘ ܡܠܒܒܝܢ ܠܝ ܿ ܐܝܬ ܗܘܝ ܕܝܢ ܡܢ ܢܫ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܟܢܫ ܬܡܢ ܕܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܝܫ̈ܬܗܿ ܡܬܢܝܐ ܗܘܬ . ܕܒܒ̈ܝܫܬܐ ܕܠܕܝܠܝ ܕܡܝܢ ܐܢܐ ܐܬܒܝܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܘ ܡܬܥܝܩܐ ܗܘܝܬ ܿ ܠܐ ܓܝܪ ܗܘܝܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܣܢܝ̈ܬܐ ܕܒܥܩ̈ܬܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܐܬܒܝܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܡܢܗܝܢ ܠܒܝܬܗܝܢ ܠܡܕܒܪ ܡܦܣܝܢ ܗܘܝ ܠܝ . ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܟܐ ܡܣܟܢܬܐ ܐܠܨܬܢܝ ܘܠܒܝܬܗܿ ܐܥܠܬܢܝ . ܘܐܡܼܪܬ ܐܬܠܒܒܝ ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܿ ܐܦ ܕܝܠܝ ܓܝܪ ܒܥܠܝ ܐܠܿܦܪܐ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܛܠܐ ܒܝܡܐ ܡܼܝܬ ܿ ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܐܪܡܠܬܐ ܓܒܝܬ ܠܝ ܕܐܩܘܐ . ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܕܠܘܬܗܿ ܢܗܘܐ ܠܢ ܗܟܝܠ ܕܓܘܐ . ܡܕܡ ܕܒܐܝ̈ܕܝܢ ܠܡܟܢܫܘ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܠܐ ܕܝܢ ܐܘܪܟ ܠܟ ܡ̈ܠܐ ܥܡܼܪܬ ܥܡܗܿ ܡܛܠ ܕܪܚܡܬ ܒܥܠܗܿ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܝܠܝ ܕܕܘܝܬܐ ܐܝ̈ܕܝ ܡܢ ܢܘܟ̈ܬܬܐ ܐܫܬܪܝ ܿ ܗܷܿ ܕܝܢ ܕܩܒܠܬܢܝ ܐܫܬܪܝܬ ܟܠܗܿ . ܘܗܐ ܒܒܝܬܐ ܫܕܝܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܢܫ̈ܐ ܕܗܝܕܝܢ ܥܒܼܪܬ ܠܗܿ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܘܗܿܝ ܕܐܝܬ ܒܒܝܬܐ ܣܓܝ̈ܦܬܐ ܐܝܬܝܢ ܒܗܕܐ ܕܘܟܬܐ ܿ ܐܝܟܢܐ ܕܚܿܙܐ ܐܢܬ ܡܢ ܢܘܓܪܐ ܣܓܝܐܐ . ܝܬܒܐ ܐܢܐ ܠܡܚܕܪ ܿ ܕܡܢ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܟܢܫܐ ܐܢܐ ܕܐܦ ܠܗܿܝ ܕܘܝܬܐ ܒܪܬ ܙܘܓܝ ܿ ܣܝܒܪܬܐ ܐܘܒܠ ܿ ܡܟܝܠ ܕܝܠܝ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܟܕܘ ܐܬܐܡܪ ܿ ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܡܕܡ ܕܐܫܬܘܕܝܬ ܫܿܠܡ . ܘܣܿܡܐ ܗܒ ܠܝ ܕܡܢܗ ܐܦ ܠܗܿܝ ܐܬܠ ܕܬܡܘܬ . ܟܕ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪܬ ܿ ܦܛܪܘܣ ܡܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܬܗܿܪ ܗܘܐ ܠܗܿ ܐܢܐ ܕܝܢ ܩܠܡܣ ܐܬܝܬ ܿ ܘܐ݀ܡܪ ܐܢܐ ܠܗ ܡܢ ܥܕܢܐ ܠܝ ܣܓܝܐܐ ܕܡܬܟܪܟ ܐܢܐ ܘܦܿܩܕ ܐܢܐ ܠܟ . ܘܗܫܐ ܡܢܐ ܥܿܒܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܦܼܩܕ ܠܝ ܕܐܩܕܘܡ ܘܒܐܠܦܐ ܐܟܬܪ ܠܗ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܐܬܦܼܩܕ ܠܝ ܥܒܼܕܬ ܿ ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܐܣܒܪ ܗܘܐ ܠܩܠܝܠ ܐܝܟܢܐ ܕܗܼܘ ܟܠܡܕܡ ܠܚܪܬܐ ܐܫܬܥܝ ܠܝ ܘܠܒܗ ܡܫܘܪ ܗܘܐ . ܐܡܪܝ ܠܝ ܠܡ ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܛܘܗܡܟܝ ܘܫܡܗ̈ܐ pb. 153 ܕܒܢܝ̈ܟܝ . ܘܡܚܕܐ ܣܡܐ ܐܬܠ ܠܟܝ . ܗܼܝ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܐܠܨܐ ܘܕܬܐܡܪ ܠܐ ܨܒܝܐ ܗܘܬ . ܣܡܐ ܕܝܢ ܕܬܣܒ ܪܓܐ ܗܘܬ ܠܗܿ ܿ ܐܨܛܢܥܬ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܚܠܦ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܬܐܡܪ ܠܗ ܿ ܥܠ ܢܦܫܗ݀ ܗܟܝܠ ܐܡܼܪܬ ܐܘܬ ܿ ܕܐܝܬܝܗܿ ܡܢ ܐܣܘܣ . ܘܠܒܥܠܗܿ ܕܝܢ ܡܢ ܣܝܩܝܠܝܐ ܘܕ̈ܬܠܬܐ ܒܢܝܗܿ ܬܘܒ ܫܚܠܦܬ ܫܡܗ̈ܝܗܘܢܿ ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܡܠܛ ܕܣܼܒܪ ܠܗ ܕܫܪܝܪܬܐ ܐܡܼܪܬ . ܐܡܿܪ ܠܗ ܣܒܪܬ ܗܘܝܬ ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܕܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܬܗܘܐ ܠܝ . ܡܛܠ ܕܐܬܟܠܝܬ ܥܠܝܟܝ ܕܐܝܬܝܟܝ ܐܢܬܬܐ ܗܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܥܘܡܪܗܿ ܫܼܡܝܥ ܠܝ ܘܡܦܣ ܐܢܐ ܛܒܐܝܬ ܿ ܗܼܝ ܕܝܢ ܡܘܡܝܐ ܗܘܬ ܠܗ ܘܒܝܥܐ ܗܘܬ ܡܢܗ ܿ ܘܗܕܐ ܐܡܿܪܐ ܗܘܬ . ܐܡܪ ܠܝ ܕܐܚܙܐ ܿ ܐܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܒܢܫ̈ܐ ܕܡܢܝ ܡܫܦܠܐ . ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܢܕܓܠ ܠܐ ܝ݀ܕܥ ܗܘܐ ܒܚܕܐ ܕܝܢ ܐܦ ܡܛܠ ܕܚܐܢ ܗܘܐ ܠܗܿ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܫܪܝ ܗܘܐ . ܥܠܝܡܐ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܝ ܕܢܩܝܦ ܠܝ ܐܝܟ ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܗܼܘ ܐܫܬܥܝ ܠܝ ܕܐܒܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܿ ܘܐܚ̈ܐ ܬܪ̈ܝܢ ܬܐܡ̈ܐ ܘܐܡܐ ܝܘܡܢ ܕܝܢ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܚܼܙܐ ܐܡܗ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܐܒܘܗܝ ܐܫܬܥܝ ܠܗܿ ܚܠܡܐ ܚܼܙܬ ܗܘܝܬ ܡܢ ܪܗܘܡܐ ܠܡܦܩ ܥܡ ܬܪ̈ܝܢ ܒ̈ܢܝܗܿ ܬܐܡ̈ܐ ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܕܢܦܼܩܬ ܒܕܘܟܬܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܿ ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܒܥܠܗܿ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܒܘܗܝ ܕܝܠܗ ܟܕ ܠܒܥܬܗܘܢ ܢܦܼܩ ܠܐ ܐܫܬܟܚ ܿ ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܡܢ ܬܗܪܐ ܣܓܝܐܐ ܢܦܫܗܿ ܛܥܼܬ ܗܘܬ . ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܕܬܥܗܕ ܢܦܫܗܿ ܦܩܕ ܗܘܐ ܠܗܿ ܘܡܦܝܣ ܗܘܐ ܕܬܘܕܐ ܠܗ ܿ ܡܢܐ ܓܕܫ ܠܗܿ . ܗܝܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܡܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܦ ܫܪܟܐ ܕܗܕܡܝܗܿ ܐܫܬܪܝܘ ܐܬܗܦܟܬ ܕܝܢ ܘܐܦ̈ܝܗܿ ܡܫܝܐ ܗܘܬ . ܗܢܐ ܠܡ ܥܠܝܡܐ ܕܐܢܬ ܐܡܼܪܬ ܿ ܦܛܪܘܣ ܒܪܝ ܗܘ . ܘܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܩܠܝܠ ܐܣܬܟܠ ܗܘܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܿ ܩܕܡܝ ܐܡܪ ܠܝ ܐܢܬܝ ܡܢ ܐܝܬܝܟܝ ܘܐܠܐ ܠܗܢܐ ܕܬܚܙܝܢ ܠܝܬ ܠܟܝ . ܗܼܝ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܣܬܪܗܒܐ ܗܘܬ ܿ ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܡ ܐܡܗܿ ܕܗܘܿ ܥܠܝܡܐ ܿ ܦܛܪܘܣ ܿ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗܿ ܐܝܟܢܐ ܫܡܗ . ܗܝ ܕܝܢ ܐܡܼܪܬ ܩܠܡܣ ܘܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܿ ܗܼܘ ܗܘܿ ܕܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡܝ ܕܠܐܠܦܐ ܢܩܕܡܢܝ ܦܩܼܕܬ ܿ ܗܼܝ ܕܝܢ ܢܦܼܠܬ ܘܒܥܝܐ ܗܘܬ ܡܢܗ ܡܢ ܦܛܪܘܣ ܕܢܣܬܪܗܒ ܢܐܙܠ ܠܘܬ ܐܠܦܐ . ܗܘܼ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗܿ . ܐܢ ܗܘ ܠܡ ܕܢܛܪܬܝ ܬܢܘܝ ܿ ܕܐܫܬܘܕܝܬ ܥܿܒܕ ܐܢܐ ܗܕܐ ܿ ܟܕ ܕܝܢ ܟܠܡܕܡ ܠܡܛܪ ܡܫܬܘܕܝܐ ܗܘܬ . ܐܝܠܝܢ ܕܢܦܩܘܕ ܠܗܿ ܦܛܪܘܣ ܿ ܐܡܼܪ ܠܗ ܿܐܡܬܝ ܕܚܙܝܬܝܘܗܝ ܐܬܗܘܢܝ ܥܕܡܐ ܕܡܢ ܓܙܪܬܐ ܢܦܩܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܗܼܝ ܕܝܢ ܐܡܼܪܬ ܕܗܟܘܬ ܬܥܒܕ ܘܐܚܕܗܿ ܒܐܝܕܗܿ ܘܠܘܬ ܐܠܦܐ ܡܘܒܠ ܗܘܐ ܠܗܿ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܩܠܡܣ ܟܕ ܚܙܝܬܗܿ ܕܠܐܢܬܬܐ pb. 154 ܡܕܒܪ ܗܘܐ . ܓܚܟܬ ܘܩܪܒܬ ܕܝܢ ܘܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܗ ܘܕܐܕܒܪܝܗܿ ܨܿܒܐ ܗܘܝܬ . ܟܕ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܠܐܝܕܗܿ ܩܪܒܬ ܐܝܠܠܬ ܪ̈ܘܪܒܐܝܬ ܘܥܩܦܬܢܝ . ܘܡܢܫܩܐ ܗܘܬ ܠܝ ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܗܘܝܬ ܟܘܠܗܿ ܨܒܘܬܗܿ ܿ ܐܝܟ ܫܢܝܬܐ ܡܢ ܨܐܕܝ ܕܚܩ ܗܘܝܬ ܠܗܿ ܿ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܐܬܒܐܫ ܠܝ . ܥܠ ܕܡܢ ܦܛܪܘܣ ܡܬܟܚܕ ܗܘܝܬ . ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܝ ܫܠܝ ܠܟ ܡܢܐ ܥܒܼܕܬ ܒܪܝ ܩܠܡܣ ܿ ܕܗܟܘܬ ܠܐܡܟ ܡܕܚܐ ܐܢܬ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܗܕܐ ܫܡܥܬ ܿ ܒܟܝܬ ܘܢܦܠܬ ܥܠܝܗܿ ܿ ܟܕ ܪܡܝܐ ܘܡܢܫܩ ܗܘܝܬ ܠܗܿ . ܐܦ ܒܚܕܐ ܕܗܕܐ ܐܬܐܡܪܬ ܠܝ . ܐܝܟ ܥܡܘܛܐܝܬ ܚܙܘܗܿ ܡܫܬܘܕܥ ܗܘܝܬ ܿ ܥܡܐ ܕܝܢ ܣܓܝܐܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܕܢܚܙܘܢ ܠܐܢܬܬܐ ܗܿܝ ܕܚܕܪܐ ܗܘܬ . ܘܗܕܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ . ܕܒܪܗ ܐܫܬܘܕܥܗܿ ܓܒܪܐ ܡܝܩܪܐ ܿ ܟܕ ܕܝܢ ܡܢ ܕܘܟܬܗ ܐܢܚܢܢ ܥܡ ܐܡܝ ܡܢ ܓܙܪܬܐ ܕܢܦܘܩ ܨܿܒܝܢ ܗܘܝܢܐܡܪܝ ܐܡܪܐ ܗܘܬ ܿ ܐܘ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܿ ܙܕܩܐ ܗܘܬ ܕܐܫܒܩܝܗܿ ܠܐܢܬܬܐ ܗܿܝ ܕܩܒܠܬܢܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܡܣܟܢܬܐ ܘܟܕ ܟܘܠܗܿ ܡܫܪܝܐ ܗܐ ܒܒܝܬܐ ܫܕܝܐ . ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܐܬܕܡܪ ܿ ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܬܡܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܿ ܒܪܥܝܢܗ ܕܐܢܬܬܐ ܛܒܐ ܘܒܪ ܚܐܪ̈ܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܕܝܢ ܦܩܼܕ ܦܛܪܘܣ ܕܐܢܫܝܢ ܢܐܙܠܘܢ ܢܝܬܘܢܗܿ ܠܐܢܬܬܐ ܗܿܝ . ܟܕ ܕܝܢ ܥܠ ܥܪܣܐ ܐܬܬܼ ܘܩܕܡܘܗܝ ܐܬܣܝܡܬ . ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܬܡܢ ܫܡܥܝܢ ܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܐܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܟܪܘܙܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝ ܐܝܟ ܕܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܢܕܥܘܢ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܥܒܕܗ ܠܥܠܡܐ ܡܢ ܕܘܟܬܗܿ ܬܼܬܚܠܡ ܐܢܬܬܐ ܗܕܐ . ܘܟܕ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܡܼܪ ܒܪܫܥܬܗ ܐܢܬܬܗ ܗ݀ܝ ܩܡܬ ܟܕ ܚܠܝܡܐ ܘܢܦܠܼܬ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܦܛܪܘܣ ܘܠܚܒܪ̈ܬܗܿ ܘܚܒܝܒܬܗܿ ܢܫܩܬ . ܘܡܫܐܠܐ ܗܘܬ ܠܗܿ . ܕܡܢܐ ܗܘܐ ܿ ܗܼܝ ܕܝܢ ܒܦ̈ܣܝܩܬܐ ܟܘܠܗܿ ܨܒܘܬܐ ܐܫܬܥܝܬ ܠܗܿ . ܟܢܫܐ ܕܝܢ ܕܐܢܫܐ ܟܕ ܫܡܥܼܘ ܬܗܝܪܝܢ ܗܘܘ ܿ ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܐܘܪܚܗ ܡܠܠ . ܐܘܣܦ ܗܘܐ ܒܚܪܬ ܠܡܐܡܪ ܡܢܘ ܕܨܿܒܐ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܠܡܐܠܦ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܢܐܬܐ ܿ ܕܬܡܢ ܝܪ̈ܚܐ ܬܠܬܐ̈ ܗܘܿܐ ܐܢܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܬܐܓܘܪܬܐ ܐܘ ܡܛܠ ܐܣܛܪܢܝܐ ܐܬܪ̈ܘܬܟܘܢ ܠܡܫܒܩ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܛܘܪܐ ܣܓܝܐܐ ܠܡܐܙܪܠ ܡܛܠ ܕܝܢ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ . ܐܦܠܐ ܬܠܬܐ̈ ܝܘ̈ܝܡܢ ܠܡܐܬܐ ܨܿܒܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܡܠܠܗ ܕܦܛܪܘܣ ܿ ܐܢܐ ܠܡܩܒܠܢܝܬܗܿ ܕܐܡܝ ܐܠܦ ܐܣܬܪܝܢ ܝܼܗܒܬ . ܠܨ̈ܒܘܬܐ ܕܡܬܒܥܝܢ ܠܗܿ . ܘܐܓܥܠܬܗܿ ܕܝܢ ܠܓܒܪܐ ܛܒܐ ܡܢ ܪܝܫܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܿ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܙܒܢ ܠܒܒ ܗܘܝ ܠܐܡܝ ܛܝܒܘܬܐ ܩܒܠܬ ܘܗܟܘܬ ܡܢ ܓܙܪܬܐ ܥܡ ܦܛܪܘܣ ܘܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܟܕ ܕܒܝܪ ܐܢܐ ܠܐܡܝ ܢܦܩܬ ܿ ܀ ܀ ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/225
Source:
Paul de Lagarde, Clementis Romani Recognitiones syriace (Lipsiae: F.A. Brockhaus, 1861). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: July 12, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
(Ps.-)Clement of Rome, “Pseudo-Clementine Homilies: Homily 12” based upon Paul de Lagarde, Clementis Romani Recognitiones syriace (Lipsiae: F.A. Brockhaus, 1861), Digital Syriac Corpus, last modified July 12, 2017, https://syriaccorpus.org/225.
Bibliography:
Pseudo-Clementine Homilies: Homily 12.” In Clementis Romani Recognitiones syriace, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/225.

Show Citation Styles