Digital Syriac Corpus

Pseudo-Clementine Homilies: Homily 13

   https://syriaccorpus.org/226
section :
page break :
2

ܘܟܕ ܝܢ ܐܬܼܝܢ ܠܐܬܪ ܕܫܪܝܢ pb. 155 ܗܘܝܢ . ܐܡܝ ܡܫܐܠܐ ܗܘܬ ܠܝ ܥܠ ܐܒܝ ܕܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿܘܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܼܪܬ ܠܒܥܬܟܝ ܢܦܼܩ ܗܘܐ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܫܬܟܚ ܿ ܗܼܝ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܬ ܐܬܬܢܚܬ ܒܠܚܘܕ ܩܘܪܬ ܪܘܚܐ ܓܝܪ ܣܓܝܐܬܐ ܘܚܕܘܬܐ ܕܗܘܼܬ ܠܗܿ ܡܒܝܐܐ ܗܘܬ ܠܗܿ . ܠܘܝܡܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܥܡ ܐܚܪܬܐ ܝܬܒܬ ܘܗܟܘܬ ܥܡܢ ܐܬܝܐ ܗܘܬ ܿ ܡܢ ܬܡܢ ܕܝܢ ܠܒܠܢܐܣ ܐܬܼܝܢ ܘܬܡܢ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܩܘܝܢ ܿ ܘܠܐܚܪܢܐ ܠܓܒܠܐ ܿ ܘܠܕܒܬܪܗ ܡܛܝܢ ܠܠܕܝܩܝܐ . ܘܬܡܢ ܢܝܩܛܣ ܘܐܩܝܠܘܣ ܩܕܡ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܐܪܥܘ݀ܢ ܘܟܕ ܢܫܩܘܢ ܠܒܝܬ ܡܪܫܝܐ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ ܠܢ ܿ ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙܐ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܐ ܘܫܦܝܪܐ . ܐܡܼܪ ܕܫܘܝܐܗܝ ܕܐܢܫ ܝܘ̈ܡܬܐ ܥܣܪ̈ܐ ܐܘ ܝܬܝܪ ܢܩܘܐ ܗܪܟܐ . ܢܝܩܛܣ ܕܝܢ ܘܐܩܝܠܘܣ ܡܫܠܐܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܢܬܬܐ ܕܡܢܘ ܛܒܗܿ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܬ ܕܐܡܝ ܗܝ ܕܒܝܕ ܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܨܒܼܐ ܐܠܗܐ ܕܐܫܬܘܕܥ ܿ ܟܕ ܕܝܢ ܐܢܐ ܗܕܐ ܐܡܼܪܬ ܗܘ ܡܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܗܘ݀ܢ ܕܐܝܟܢܐ ܠܐܪܕܘܣ ܥܠܢ ܿ ܘܐܝܟܢܐ ܐܫܟܚܗܿ ܕܚܕܪܐ ܥܠ ܝܕ ܠܡܐܢܐ . ܘܟܕ ܫܿܐܠ ܕܠܡܢܐ ܚܕܪܐ ܝܠܼܦ ܡܢܗ ܛܘܗܡܗܿ ܘܚ̈ܝܝܗܿ ܟܠܗܘܢܿ ܘܐܝܟܢܐ ܠܗܢܐ ܟܠܗ ܫܦܠܐ ܐܬܼܬ ܿ ܘܡܢ ܬܡܢ ܫܘܕܥܐ ܗܼܘܐ . ܘܕܠܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܿܡܪ ܟܕ ܦܛܪܘܣ ܗܠܝܢ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܬܢܐ ܗܘܐ ܥܠ ܕܐܝܟܢܐ ܢܘܘܓܐ ܗܼܘܬ ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܫܡ̈ܗܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܒܢܝܗ̈ ܬܐܡ̈ܐ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ . ܬܘܗܘ ܢܩܛܣ ܘܐܩܝܠܘܣ ܘܐܬܪܗܒܘ ܡܢ ܫܠܝ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ . ܗܕܐ ܟܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܫܡܥܝܢ ܐܢܚܢܢ ܐܘ ܚܠܡܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܐܢ ܫܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܕܫܥܬܐ ܫܠܝܘ . ܐܦܝܗܘܢ ܡܫܝܢ ܗܘܘ . ܘܢܝܩܛܣ ܕܝܢܼ ܩܕܡ ܘܐܡܼܪ ܐܢܚܢܢ ܐܢܚܢܢ ܦܘܠܛܘܣ ܘܦܘܣܛܝܢܘܣ ܗܠܝܢ ܕܐܕܟܪܬ ܿ ܐܦ ܡܢ ܪܫܝܬܐ ܓܝܪ ܟܕ ܫܪܝܬ ܗܠܝܢ ܠܡܫܬܥܝܘ ܿ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܝܢ ܕܠܢ ܩܪܝܒܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܟ ܡܬܐܡܪܢ ܗܘܝ ܿ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܪܢܝܢ ܕܣܓܝ̈ܐܬܐ ܓܕܫܢ ܒܥܠܡܐ ܕܕܡܝܢ ܚܞܕܐ ܠܚܕܐ ܫܠܝܢ ܠܢ ܟܕ ܒܚܪܬܐ ܕܡܠܬܐ ܚܝܪܝܢ ܗܘܝܢ . ܘܗܝܕܝܢ ܢܓܠܐ ܥܠ ܢܦܫܢ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܢܝܩܛܣ ܐܡܼܪ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܟܕ ܒܟܝܢ ܥܠܘ ܥܠ ܐܡܗܘܢܿ ܘܐܫܟܚܘܗܿ ܟܕ ܕܡܟܐ ܿ ܘܿܨܒܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܕܢܥܦܩܘܢܗ ܿ ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܟܠܐ ܐܢܘܢܿ ܘܐܡܼܪ ܫܘܒܩܘܢܝ ܕܫܠܝܐܝܬ ܠܐܡܟܘܢ ܐܩܪܒܟܘܢ ܕܠܡܐ ܒܚܕܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܡܢ ܫܠܝ ܠܫܢܝܘܬܐ ܬܐܬܐ ܠܗܿ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܕܕܡܟܐ ܗܝ ܘܥܘܗܕܢܗܿ ܒܫܢܬܐ ܡܥܘܟ ܿ ܟܕ ܕܝܢ ܡܢ ܫܢܬܗܿ ܐܡܢ ܐܬܥܝܪܬ ܿ ܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܠܗܿ ܨܒܢܐ ܕܬܕܥܝܢ ܐܘ ܐܢܬܬܐ . ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܕܚܠܬܢ ܐܢܚܢܢ ܠܚܕ ܐܠܗܐ ܕܚܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܗ݀ܘ ܕܠܐ ܟܡܬܚܙܐ . ܗ݀ܘ ܕܗܼܘ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܕܚܙܝܬܝܘܗܝ ܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܘܠܗ ܒܠܚܕܘܗܝ ܡܫܬܡܥܝܢ ܕܗܕܐ pb. 156 ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܦܩܼܕ ܕܠܗ ܐܢܫ ܒܠܚܘܕ ܢܕܚܠ ܿ ܘܫܡܗ ܕܝܠܗ ܠܫܒܚܘ ܿ ܘܕܐܢܫ ܢܝܩܪ ܐܢܫܘܗܝ ܿ ܘܕܢܗܘܐ ܢܟܦ . ܘܕܟܐܢܐܝܬ ܢܚܐ . ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܠܦܬܘܪ̈ܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܠܐ ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܐܠܐ ܐܢ ܫܪܝܘ ܠܡܦܠܚ ܟܐܢܘܬܐܼ ܟܕ ܢܥܡܕ ܐܢܘܢ ܒܫܡ ܬܠܝܬܘܬܐ ܗ݀ܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܒܚܬܐܼ ܘܗܝܕܝܢ ܥܡܗܘܢ ܒܠܚܡܐ ܡܫܬܘܬܦܢܝ ܐܢܚܢܢ . ܘܐܠܐ ܐܦܠܐ ܐܢ ܐܒܘܗܝ ܕܐܢܫ ܢܗܘܐ . ܐܘ ܐܡܗ ܐܘ ܐܚܘܗܝ ܐܘ ܐܢܬܬܗ ܐܘ ܒܪܗ ܕܢܫܬܘܬܦ ܥܡܗ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܗܢܿܘ ܢܡܘܣܐ ܕܕܚܠܬ݀ܢ ܠܐ ܨܥܪܐ ܬܚܫܒܝܢ ܥܠܝܢ . ܕܠܐ ܡܫܬܘܬܦܐ ܐܢܬܝ ܥܡ ܒܪܟܝ ܒܠܚܡܐ ܥܕܡܐ ܕܒܪܬ ܪܥܝܢܗ ܬܗܘܝܢ . ܗܼܝ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܼܥܬ ܐܡܪܐ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܟܠܝܐ ܕܝܘܡܢ ܐܥܡܕ ܗܼܝ ܕܡܢ ܩܕܡ ܕܐܚܙܝܟ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܐܠܗ̈ܐ . ܡܗܟܐ ܐܢܐ ܗܘ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܕ ܣܓܝ ܕܒܚܬ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܠܐ ܐܘܬܪܘܢܝ . ܥܠ ܓܘܪܐ ܕܝܢ ܡܐ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܗ݀ܝ ܕܦܐܦܠܐ ܦܘܪܦܥܐ ܠܡܥܒܕ ܡܡܬܘܡ ܫܕܠܢܝ . ܐܦܠܐ ܡܣܟܘܬܐ ܐܠܨܬܢܝ ܐܦ ܠܐ ܥܘܬܪܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܡܝ ܐܡܪܐ ܗܘܬ . ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܐܚܝ̈ ܿ ܢܝܩܛܘܣ ܘܐܝܩܠܘܣ ܩܼܡܘ ܘܡܥܩܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ . ܟܕ ܪ̈ܘܪܒܐܝܬ ܒܟܝܢ ܗܘܘ ܀ ܀ ܀

3

ܗܼܝ ܕܝܢ ܐܡܼܪܬ ܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ . ܘܦܓܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܐܩܝܡܝ ܪܥܝܢܟܝ ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܚܠܝܡܐܝܬ ܕܒܒ̈ܢܝܟܝ ܬܬܒܣܡܝܢ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܦܘܣܛܝܢܘܣ ܘܦܘܣܛܘܣ ܒܢܝ̈ܟܝ ܗܠܝܢ ܕܒܝܡܐ ܡܝܬܘ ܐܡܪܐ ܗܘܝܬܝ . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܩܝܡܝܢ . ܘܗܫܐ ܠܚܕ ܢܩܛܣ ܘܠܐܚܪܢܐ ܐܩܝܠܘܣ ܫܡܗܘܢܿ ܗܢܼܘܢ ܗܫܐ ܢܫܬܥܘܢ ܠܢ ܿ ܟܕ ܗܠܝܢ ܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ . ܕܐܡܝ ܡܢ ܚܕܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܢܦܫܗܿ ܙܥܪܬ ܗܘܬ ܿ ܘܠܡܚܣܢ ܕܝܢ ܕܢܚܝܠܝܗܿ ܐܫܟܚܢ ܟܕ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܢܦܫܗ ܗܘܬ . ܝܬܒܬ ܘܐܡܪܐ . ܒܥܝܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܪ̈ܚܝܡܐ ܐܡܪܘ ܠܝ ܡܕܡ ܕܡܢ ܒܬܪ ܠܠܝܐ ܗܘܿ ܡܪܝܪܐ ܓܕܫ ܗܘܐ ܠܟܘ݀ܢ ܘܢܝܩܛܣ ܠܡܐܡܪ ܫܪܝ ܗܘܐ ܿ ܒܗ ܒܗ݀ܘ ܠܠܝܐ ܐܘ ܐܡܝ . ܟܕ ܐܠܦܐ ܐܫܬܪܝܬ ܗܘܬ ܿ ܠܢ ܐܢܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܡܐ ܡܠܣܛܝܢ ܫܠܐܘܢ ܘܒܐܠܦܐ ܣܡܘ݀ܢ ܘܠܩܨܪܝܐ ܕܣܛܪܛܘܢ ܐܝܬܝܘ݀ܢ ܘܬܡܢ ܐܫܬܢܕܘ ܒܢ ܒܟܦܢܐ ܘܒܡܚ̈ܘܬܐ ܡܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܠܢ ܿ ܕܠܐ ܡܕܡ ܢܓܠܐ ܥܠܝܗܘ݀ܢ ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܐܦ ܫ̈ܡܗܝܢ ܫܚܠܦܘ ܘܗܝܕܝܢ ܙܒܢܘܢܿ ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܝܗܘܕܝܬܐ ܡܝܩܪܬܐ ܕܫܡܗܿ ܝܘܣܛܐ ܙܒܢܬܢ ܘܒܕܘܟܬ ܒܢܝ̈ܐ ܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܠܢ ܗܝ ܘܒܥܠܗܿ ܿ ܘܒܟܠܗܿ ܡܪܕܘܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܪܕܬܢܿ ܟܕ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܒܢܝ̈ ܫܗܢܝܢ ܗܘܝܢ . ܠܗܕܐ ܕܚܠܬܐ ܪܚܡܢܢ . ܘܐܦ ܠܡܪܕܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܘ̈ܢܝܐܼ ܠܡܐܠܦ ܐܚܼܒܢܢ ܿ ܕܟܕ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܢܗܘܐ . ܕܪܫܝܢ ܛܥܝܘܬܗܘܢ ܢܫܟܚ ܠܡܟܘܢܘ ܿ ܐܠܐ ܐܦ ܐܠܝܠܐ ܕܕܦܝܠܘܣܦܐ ܐܢܝܢ pb. 157 ܫܠܝܐܝܬ ܥܿܒܪܢܿ ܒܗܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܘ̈ܓܡܛܐ ܕܪܫܝܥܐ ܿ ܐܡܿܪܢܐ ܕܝܢ ܕܦܝܩܘܪܘܣ ܘܕܦܪܘܢ ܕܢܗܘܐ ܡܫܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܡܣܪܬ ܐܢܝܢ ܿܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܚܒܪܗ ܕܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܙܟܝ ܫܡܗ . ܩܪܒܢ ܠܘܬܗ ܘܡܠܦ ܗܘܐ ܠܢ . ܟܕ ܝܢ ܐܬܐ ܦܛܪܘܣ ܩܪܒܢ ܠܗ ܕܫܪܪܐ ܢܐܠܦ . ܀ ܀ ܀

4

ܠܣܝܡܘܢ ܕܝܢ ܚܕ ܐܝܟ ܒܢܝ̈ ܬܪܒܝܬܐ ܗܘܝܢ . ܘܒܥܠܬ ܪܚܡܘܬܐ ܠܡܛܥܐ ܩܢܕܝܢܘܣ ܥܒܕ݀ܢ ܐܝܬ ܕܝܢ ܬܘܒ ܛܒܐ ܐܚܪܢܐ ܥܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܚܕ ܗܘ ܕܐܬܚܙܝ ܒܡܠܟܘܬܐ ܿ ܘܟܢܫ̈ܐ ܕܕܚܠܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܬܡܢ ܕܠܐ ܡܘܬܐ ܘܕܠܐ ܥܩܬܐ ܠܡܚܐ ܐܝܬ ܠܗ ܿ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܘ ܐܡܝ . ܒܙܒܢ ܒܛܝܠܐܝܬ ܢܬܢܐ ܠܟܝ ܿ ܥܠ ܣܝܡܘܢ . ܚܒܪܗ ܕܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܙܟܝ ܫܡܗ ܩܪܒܢ ܠܘܬܗ ܘܡܠܦ ܗܘܐ ܠܢ ܕܠܐ ܢܛܥܐ ܒܬܪ ܗܿܘ ܚܪܫܐܼ ܟܕ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܦܛܪܘܣ ܐܬܼܐ ܩܪܒܢ ܗ ܐܝܟ ܕܢܫܪܪܢ ܘܢܦܝܣܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܢܝܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܝ . ܡܨܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܠܛܒ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܫܘܝܢ ܘܐܦ ܐܢܬܝ ܬܘܫܝܢ ܠܡܩܒܠܘ ܿ ܕܗܟܘܬܐܝܟ ܚܕ ܒܥܠܡܐ ܘܒܦܬܘܪܐ ܢܫܟܚ ܠܡܫܬܘܬܦܘ ܿ ܗܕܐ ܗܝ ܗܟܝܠ ܥܠܬܐ ܐܘ ܐܡܝ . ܕܡܛܘܠܬܗܿ ܣܒܪܐ ܗܝܘܬܝ ܕܡܝܬܝܢ ܐܢܚܢܢ ܒܠܠܝܐ ܗܿܘ ܡܪܝܪܐ . ܕܡܢ ܦܪܛܐ ܐܫܬܠܝܢ ܡܢ ܝܡܐ ܘܐܢܬܝ ܣܒܪܐ ܗܘܝܬܝ ܕܐܘܒܕܬܝܢܝ ܡܟܝܠ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܦܘܣܛܝܢܘܣ ܐܡܼܪ . ܐܡܢ ܢܦܠܬ ܘܡܢ ܦܛܪܘܣ ܒܥܝܐ ܗܘܬ ܘܡܦܝܣܐ ܗܘܬ ܕܠܗܿ ܘܠܡܩܒܠܢܝܬܗܿ ܡܢ ܕܘܟܬܗܿ ܢܫܕܪ ܢܝܬܝܗܿ ܘܢܥܡܕܝܗܿ ܕܗܟܘܬ ܐܦ ܠܐ ܠܡ ܚܕ ܝܘܡܐ ܢܗܘܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܒ̈ܢܝ ܘܩܒܠܬ ܕܠܐ ܥܡܗܘܢ ܒܠܚܡܐ ܐܫܬܘܬܦܬ ܿ ܗܢܿܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܐܡܢ ܐܦ ܐܢܚܢܢ ܒܥܝܢ ܗܘܝܢ ܀ ܀ ܀

5

ܘܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܡܢܐ ܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܢܐ ܠܚܘܕܝ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܐܝܬܝ . ܕܠܐ ܿܒܢܐ ܕܠܐܡܟܘܢ ܘܝܡܢ ܐܥܿܡܕ ܐܝܟ ܕܥܡܗܿ ܒܠܚܡܐ ܬܫܬܘܬܦܘܢܿ ܐܠܐ ܐܦܢ ܚܕ ܝܘܡܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܬܨܘܡ ܡܬܒܥܐ ܠܗܿ . ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܕܡܕܡ ܡܠܬܐ ܚܠ ܢܦܫܗܿ ܢܦܩܬܗܿ ܿ ܗܼܝ ܐܘܕܥܬܢܝ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܗܿ . ܘܐܠܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܬܬܕܟܐ ܡܢ ܚܢܦܘܬܐ ܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܠܗܿ ܿ ܩܠܡܣ ܿ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܢ . ܐܥܗܕ ܐܝܕܐ ܡܠܬܐ ܐܡܪܼܬ ܗܼܝ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܐܘܕܥܬ . ܘܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܒܥܘܬܗܿ ܕܗܿܝ ܕܒܥܼܬ ܕܐܦ ܡܩܒܢܝܬܗܿ ܥܡܗܿ ܬܥܡܪ ܥܠ ܕܣܼܥܬ ܛܒܬܐ ܨܐܕܝܗܿ . ܠܐ ܕܝܢ ܫܐܠܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܠܗܷܿ ܕܡܚܒܐ ܗܘܬ ܠܗܿ . ܐܠܘ ܠܐ ܠܘܩܕܡ ܗܝ ܨܒܘ ܪܒܬܐ ܠܡܣܒ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܚܕܬ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܢܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܒܣܪ ܐܢܐ . ܐܡܬܝ ܕܥܡܕܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܘܡܕܡ ܕܫܘܐ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܐ ܣܥܪܝܢ . ܐܦܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܚܒܝܢ ܿ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܫܢܝ̈ܗܘܢ ܐܘ ܠܒ̈ܢܝܗܘܢ ܐܘ ܠܪ̈ܚܡܝܗܝܘܢ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܢܐܬܘܢ pb. 158 ܡܫܕܠܝܢ ܿ ܐܠܘ ܓܝܪ ܗܝܼܡܢܘ ܗܘܘ ܕܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܝܿܗܒ ܐܠܗܐ . ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡ ܥ̈ܒܼܕܐ ܛܒ̈ܐ ܥܡܕܝܢ ܚܦܝܛܐܝܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܚܒܝܢ ܕܢܥܡܕܘܢ ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܐܠܐ ܟܒܪ ܢܐܡܪ ܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܡܚܒܘ ܡܚܒܝܢ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܒܛܝܠ ܠܗܘܢ ܥܠܝܗܘܢܿ ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܫܝܛܘܬܐ ܗܝ ܡܛܠ ܕܐܡܬܝ ܕܒܟܘܪܗܢܐ ܚܿܙܝܢ ܠܗܘܢ ܐܘ ܕܠܡܘܬܐ ܡܬܕܒܪܝܢ ܐܘ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܝ̈ܫܬ ܡܣܝܒܪܝܢ ܡܬܐܒܠܝܢ ܘܡܪܚܡܝܢ ܥܠܝܗܘܢܿ ܗܼܟܘܬ ܐܠܘ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܕܢܘܪܐ ܕܠܥܠܡ ܥܬܝܕܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐܠܗܐ ܠܐ ܕܚܠܝܢ ܿ ܠܐ ܫܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܕܠܡܠܦܘ ܿ ܐܘ ܐܢ ܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܡܬܚܪܝܢ ܐܝܟ ܕܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܕܢܬܐܒܠܘܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܕܒܫܘܢܩܢܗܘܢ ܡܦܣܝܢ . ܘܗܫܐ ܒܬܪ ܡܩܒܠܢܝܬܗܿ ܐܫܕܪ ܐܘܦܩܘܕ ܒܐܝܕܗܿ ܿ ܐܢ ܗܘ ܕܡܩܒܠ ܥܠܝܗܿ ܢܡܘܣܢ ܘܗܝܕܝܢ ܒܛܟܣܐ ܡܕܡ ܕܘܿܠܐ ܢܥܒܕ ܐܡܟܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܗܝܡܢܐܝܬ ܣܝܡ ܪܥܝܢܗܿ ܥܠ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܬܨܘܡ ܝܘܡܐ ܚܕ ܗܝ ܕܝܢ ܝܡܝܐ ܗܘܬ ܿ ܕܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܥܼܒܪܘ ܿ ܡܛܠ ܕܡܫܬܥܝܐ ܗܘܬ ܠܐܢܬܬܐ ܗ݀ܝ ܥܠ ܨܒܘܬܐ ܕܫܘܕܥܐ . ܡܢ ܚܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܣܝܒܪܬܐ ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܠܡܩܒܠܘ ܿ ܐܠܐ ܐܢ ܐܬܡܠܝ ܩܠܝܠ ܡܝ̈ܐ . ܒܠܚܘܕ ܣܗܕܐ ܕܝܢ ܠܡܘܬܡܬܐ ܐܢܬܬܗܿ ܕܦܛܪܘܣ ܟܕ ܐܡܿܪܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܐ ܕܓܠܼܬ ܿ ܐܩܠܝܘܣ ܕܝܢ ܗܘ ܕܡܟܝܠ ܦܘܣܛܝܢܘܣ ܐܡܼܪ ܡܕܝܢ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܟܠܐ ܠܗܿ ܕܬܥܡܕ ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܓܚܼܟ ܘܐܼܡܪ ܠܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܨܘܡܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠܬܗ ܗܘܐ ܘܦܘܣܛܝܢܘܣ ܥܼܢܐ ܿ ܐܢ ܗܟܝܠ ܐܠܗܐ ܨܿܒܐ ܕܐܦܠܐ ܚܕ ܝܘܡܐ ܬܬܦܪܫ ܐܡܢ ܡܢ ܦܬܘܪܢ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܝܕܥܬܢ ܘܐܫܬܘܕܥܬܢܿ ܘܗܘ ܩܼܕܡ ܦܪܢܣ ܕܬܨܘܡ . ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܢܼܛܪܬ ܢܟܦܘܬܐ ܘܕܠܐ ܒܐܝܕܥܬܐ ܡܕܡ ܕܝܐܐ ܠܫܪܪܐ ܥܒܼܕܬ ܿ ܗܟܘܬ ܐܦ ܗܫܐ ܨܒܼܐ ܐܠܗܐ ܘܩܕܡ ܦܪܢܣ ܕܬܨܘܡ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܢܼܛܪܬ ܢܟܦܘܬܐ ܘܕܠܐ ܒܐܝܕܥܬܐ ܡܕ ܕܝܐܐ ܠܫܪܪܐ ܥܒܼܕܬ ܿ ܗܟܘܬ ܐܦ ܗܫܐ ܨܒܼܐ ܐܠܗܐ ܘܩܕܡ ܦܪܢܣ ܕܩܕܡ ܚܕ ܝܘܡܐ ܬܨܘܡ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܚܠܦ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܫܪܪܐ . ܠܡܫܬܘܬܦܘ ܿ ܘܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܠܐ ܬܙܟܟܘܢ ܒܝܫܬܐ ܒܥܠܬܐ ܕܐܫܟܚܼܬ ܠܗ ܡܢ ܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܡܢ ܚܘܒܐ ܕܐܡܟܘܢ ܐܠܐ ܗܕܐ ܡܕܝܢ ܢܥܒܕ ܐܢܬܢ ܘܐܢܐ ܥܡܟܘܢ ܝܘܡܢ ܗܟܘܬ ܢܩܘܐ ܘܠܡܚܪ ܬܥܡܕ ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܗܼܘ ܗܥܕܢܐ ܕܝܘܡܢ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܥܗܢ ܘܗܟܘܬ ܟܘܠܢ ܐܟܚܕܐ ܕܗܕܐ ܬܗܘܐ ܨܒܝܢܢ ܒܗ ܕܝܢ ܒܪܡܫܐ ܒܝܘܠܦܢܗ ܕܦܛܪܘܣ ܡܬܒܣܡܝܢ ܗܘܝܢ ܟܕ ܡܚܘܐ ܠܢ ܡܢ ܨܒܘܬܐ ܕܐܡܢ ܕܒܐܝܢܐ ܪܥܝܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܕܢܟܦܘܬܐ ܐܢܝܢ ܫܦܝܪܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܕܓܘܪܐ ܡܛܠ ܕܒܝܫܢ ܠܟܘܠܗ ܛܘܗܡܐ . ܟܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܠܡܘܒܕܘ ܐܦܢ ܠܐ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܠܐ ܐܦܢ ܡܫܘܚܪܢ ܿ ܗܢܐ ܕܝܢ ܟܠܗ ܐܝܠܝܢ pb. 159 ܕܕܢܟܦܘܬܐ ܐܢܝܢ ܠܐܠܗܐ ܫܦܼܪܢ . ܕܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܛܥܝܘܬܐ ܐܢܘ݀ܢ ܡܛܠܬܗ ܐܠܗܐ ܛܝܒܘܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܝܗܒ ܿ ܚܝ̈ܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܬܡܢ ܒܠܚܘܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ ܣܒܪܗ ܥܡܕܝܢ ܘܒܢܟܦܘܬܐ ܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ ܣܥܪܝܢ ܡܬܦܢܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܚܿܙܝܬܘܢ ܡܢܐܝܠܝܢ ܕܠܐܡܟܘܢ ܓܼܕܫ ܿ ܐܡܪܢܐ ܕܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܒܚܪܬܐ ܗܼܘܝ ܿ ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܠܘ ܓܪܬ ܩܛܝܠܐ ܗܘܬ ܿ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܢܟܦܐܝܬ ܩܘܼܝܬ ܿ ܐܠܗܐ ܒܪܚܡܬܐ ܠܩܛܘܠܗܿ ܐܗܦܟ ܡܢܗܿ . ܘܒܢܝ̈ܐ ܕܐܬܢܣܒܘ ܡܢܗܿ ܦܢܝ ܠܗܿ . ܟܒܪ ܕܝܢ ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܟܡܐ ܐܝܬ ܕܡܛܠ ܢܟܦܘܬܐ ܐܒܼܕܘ ܿ ܐܡܪܢܐ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܡܢ ܒܠܝ ܪܥܝܢܐ ܓܕܫܐ . ܡܬܒܥܐ ܓܝܪ ܠܐܢܬܬܐ ܐܝܕܐ ܕܦܛܢ ܐܝܬ ܒܗܿ ܕܢܡ ܐܝܢܐ ܕܛܡܐܝܬ ܪܐܓ ܠܗ ܕܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܠܘܬܗ ܬܥܪܘܩ ܐܝܟ ܕܡܢ ܢܘܪܐ ܕܡܫܬܠܗܒܐ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܟܠܒܐ ܕܦܩܝܢ ܒܕܡܘܬܐ ܗܕܐ ܕܐܡܟܘܢ ܥܒܼܕܬ ܿ ܡܛܠ ܕܪܚܡܼܬ ܫܘܦܪܐ ܕܫܪܪܐ ܕܢܟܦܘܬܐ ܿ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܢܛܪܬ ܿ ܘܥܡܟܘܢ ܐܝܕܥܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܠܥܠܡ ܩܒܼܠܬ ܿ ܐܢܬܬܐ ܗܝ ܕܒܢܟܦܘܬܐ ܨܒܝܐ ܗܘܬ ܠܡܗܘܐ ܗܐ ܪܚܡܐ ܥܠܝܗܡܐ ܡܛܠ ܕܡܬܚܣܡܐ ܗܘܬ ܡܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܒܥܠܬ ܪܓܬܐ ܣ̈ܓܝܐܝܢ ܗܘܘ ܒ̈ܠܥܕܒܒܝܗܿ ܒܚܕ ܕܝܢ ܩܝܡܐ ܫܪܝܪܐ ܕܢܟܦܘܬܐ ܕܟܝܐܝܬ ܩܘܼܝܬ ܿ ܘܙܟܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠܗܘܢ ܢܣܼܒܬ ܿ ܘܚܝ̈ܐ ܢܛܝܪܝܢ ܠܗܿ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܐܢܫ ܢܣܥܘܪ ܒܚܕܐ ܚܛܝܬܐ ܕܓܘܪܐ ܡܼܫܬܢܩ ܐܝܟ ܕܢܒܝܐ ܐܡܼܪ ܐܢܬܬܐ ܢܟܦܬܐ ܨܒܝܢܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܥܼܿܒܕܐ ܘܕܒܪܝܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܥܘܗܕܢܐ ܛܒܐ ܗܘܿܝܐ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܠܚܕ ܓܒܪ ܚܕܐ ܐܢܬܬܐ ܒܪܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܢܟܦܘܬܐ ܡܩܘܝܐ ܿ ܐܢ ܗܘ ܕܠܒܪܝܬܗܿ ܠܐ ܬܛܥܐ ܘܐܢ ܒܫܘܢܩܐ ܬܩܕܡ ܬܚܘܪ ܘܒܚܘܣܪܢܐ ܕܛܒܬܐ ܕܠܥܠܡ ܬܪܓܫ ܐܢܬܬܐ ܢܟܦܬܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢ ܠܡܚܐ ܚܕܝܐ ܢܫ̈ܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܠܐܠܝܢ ܕܕܚܠܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗ݀ܘܝܢ . ܢܡܘܣܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܿ ܕܥܘܡܪܐ ܛܒܐ ܐܝܕܐ ܕܒܢܟܦܘܬܐ ܨܒܝܐ ܠܥ̈ܠܠܬܐ ܕܨ̈ܘܚܝܬܐ ܿ ܬܫܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܥ̈ܠܠܬܐ ܠܐ ܝܿܗܒܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܡܨܛܚܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܿ ܘܡܢ ܐܠܗܐ ܡܬܒܪܟܐ ܘܡܬܬܒܥܐ ܐܝܿܕܐ ܕܢܟܦܐ ܠܐܠܗܐ ܡܢܝܚܐ ܠܐܠܗܐ ܪܚܡܐ ܠܐܠܗܐ ܡܚܕܝܐ ܠܐܠܗܐ ܡܫܒܚܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܥܠܬܐ ܕܨܘܚܬܐ ܠܐ ܝܿܗܒܐ ܐܢܬܬܐ ܕܢܟܦܐ ܠܥܕܬܐ ܒܐܝܩܪܐ ܛܒܐ ܡܒܣܡܐ ܘܢܟܦܘܬܗܿ ܡܫܬܒܚܐ ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܕܡܠܦ̈ܢܝܗܿ ܬܫܘܒܚܬܐ ܗܝ ܘܡܥܕܪܢܝܐ ܟܕ ܢܗܘܘܢ ܢܟܦܝܢ ܐܝܿܕܐ ܕܢܟܦܐ ܐܝܟ ܕܠܚܬܢܐ ܠܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܡܨܛܒܬܐ ܟܕ ܠܒܝܫܐ ܢܘܗܪܐ ܕܢܟܦܘܬܐ ܿ ܐܝܬ ܠܗܿ ܕܝܢ ܫܘܦܪܐ ܢܡܘ̈ܣܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܢܦܫܗܿ ܒܣ̈ܡܝܗܿ ܕܝܢ ܦܝܚܝܢ . ܛܒܗܿ ܫܦܝܪܐ ܢܚ̈ܬܐ ܕܝܢ ܫܦܝܪ̈ܐ ܥܛܝܦܐ ܿ ܢܟܦܘܬܐ ܘܡܪ̈ܓܢܝܬܐ pb. 160 ܡܝܩܪ̈ܬܐ ܿ ܕܛܥܝܢܐ ܡ̈ܠܐ ܕܡܢܟܦܢ ܠܗܿ ܚܘܪܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܡܬܝ ܕܪܥܝܢܐ ܗܼܘܐ ܙܗܐ ܒܡܚܙܝܬܐ ܛܒܬܐ ܚܝܪܐ ܟܕ ܒܐܠܗܐ ܡܚܝܪܐ ܒܨܒܬܐ ܛܒܬܐ . ܡܬܚܫܚܐ ܒܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܢܦܫܗܿ ܡܠܦܐ ܐܢܬܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܿܕܐ ܕܒܕܗܒܐ ܡܦܟܪܐ ܐܠܐ ܐܝܿܕܐ ܕܡܢ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܙܒܢܐ ܫܪܝܐ ܐܢܬܐ ܢܟܦܬܐ ܠܡܠܟܐ ܪܒܐ ܪܓܝܓܐ ܠܗܿ . ܡܟܝܪܐ ܠܗ ܢܛܝܪܐ ܡܢܗ ܡܬܪܚܡܐ ܐܝܿܕܐ ܕܢܟܦܐ ܥܠܠܬܐ ܕܬܬܪܓܪܓ ܠܐ ܝܿܗܒܐ ܐܠܐܐܢ ܠܒܥܠܗܿ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗ ܡܚܒܐ ܘܡܢܫܩܐܼ ܘܡܫܓܫܐ ܘܫܦܩܪܐ ܘܡܫܬܥܒܕܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܡܫܬܡܥܐ ܠܒܪ ܡܢ ܕܠܐܠܗܐ ܠܐ ܬܒܨܐ ܿ ܐܝܿܕܐ ܓܝܪ ܕܠܐܠܗܐ ܡܬܛܦܝܣܐ ܕܠܐ ܢܛܘܪ̈ܐ ܘܠܐ ܕܒܢܦܫܗܿ ܬܬܢܟܦ ܘܒܦܓܪܗܿ ܬܬܕܟܐ ܕܠܐ ܪܥܝܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܠܐܢܬܬܗ ܡܢ ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܚܩ ܿ ܡܛܠ ܕܗܼܝ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܕܚܠܐ . ܐܦ ܠܐ ܡܢ ܒܥܠܗܿ ܬܕܚܠ ܐܢ ܓܝܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܚܿܙܐ ܟܣ̈ܝܬܐ ܠܐ ܬܕܚܠ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪܥܝܬܗܿ ܟܣܝܬܐ ܬܬܢܟܦ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܬܗܼܘܐ ܢܟܦܐ ܟܕ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܟܦܝܢ ܠܐ ܬܐܬܐ ܠܡܫܡܥ ܡ̈ܠܝܗܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܝܘܠܦܢܐ ܬܩܒܠ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܬܬܟܦ ܕܠܐ ܢܛܘܪ̈ܐ ܐܢܗܘ ܕܒܕܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܬܝܕ ܠܐ ܬܪܓܫ ܘܒܚܘܣܪܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܠܥܠܡ ܕܡܛܠ ܥܠܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܗܿܘܐ ܠܐ ܬܫܬܪܪ . ܡܛܠܗܢܐ ܚܠܦ ܗܕܐ ܟܕ ܠܐ ܨܒܝܐ ܠܘܬ ܡ̈ܠܐ ܕܡܢܟܦܢ ܿ ܕܬܐܬܐ ܐܟܘܝܗܿ ܘܫܓܘܫܝܗܿ ܿ ܣܓܝ ܕܝܢ ܡܝܬܪܐ ܐܢ ܬܗܘܐ ܠܗ ܗܕܝܐ ܘܬܝܬܝܗܿ ܕܗܟܘܬ ܐܦ ܐܢܬ ܢܟܦܐ ܬܗܘܐ ܬܨܒܐ ܕܝܢ ܢܟܦܐ ܠܡܗܘܐ ܿ ܐܢ ܬܕܥ ܡܢܐ ܗܝ ܚܪܬܗ ܕܙܘܘܓܐ ܢܟܦܐ ܘܠܐ ܬܡܐܢ ܠܐ ܟܐܢ ܗܘ ܕܪܚܡ ܐܢܬ ܿ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܒܐ ܠܡܗܘܐ ܕܒ̈ܢܝܟ ܕܝܠܟ ܬܪܚܡ . ܘܡܢ ܒܢܝ̈ܟ ܬܬܪܚܡ .ܐܝܢܐ ܕܨܒܐ ܐܢܬܬܐ ܕܢܟܦܐ ܠܡܩܢܐ ܘܐܦ ܗܼܘ ܡܬܢܟܦ ܘܚܘܒܬܐ ܕܡܬܚܝܒܐ ܡܢܗ ܦܪܥ ܥܡܗ ܡܬܒܣܡ ܡܬܢܟܦ ܘܚܘܒܬܐ ܕܡܬܚܝܒܐ ܡܢܗ ܦܪܥ ܥܡܗ ܡܬܒܣܡ ܥܡܗ ܠܘܬ ܡܠܬܐ ܕܡܢܟܦܐ ܐܬܐ ܠܐ ܡܥܩ ܠܗܿ . ܘܠܐ ܣܪܝܩܐܝܬ ܢܨܐ ܢܦܫܗ ܣܢܝܐ ܠܐ ܥܿܒܕ ܛܒܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܟܚ ܣܿܥܪ ܿ ܘܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܨܐ ܒܫܓܘܫܐ ܚܣܝܪܘܬܗܝܢ ܡܡܠܐ . ܐܢܬܬܐ ܕܢܟܦܐ ܕܬܫܬܝܢ ܠܐ ܚܝܪܐ . ܠܒܥܠܗܿ ܐܝܟ ܡܪܐ ܝܕܥܐ ܟܕ ܡܣܟܝܢ ܡܣܟܢܘܬܐ ܡܝܒܪܐ . ܐܢ ܟܦܼܢ ܥܡܗ ܟܦܢܐ ܟܕ ܒܐܘܪܚܐ ܢܗܘܐ ܥܡܗ ܡܬܠܘܝܐ . ܒܥܩܬܗ ܡܠܒܒܐ ܠܗ ܿ ܐܦܢ ܦܪܢܝܬܐ ܪܒܬܐ ܬܗܘܐ ܿ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܕܡ ܠܝܬ ܠܗ ܿ ܡܫܥܒܕܬܐ ܐܦ ܠܓܒܪܐ ܕܝܢ ܐܦܢ ܐܢܬܬܐ ܡܣܟܢܬܐ ܬܗܘܐ ܠܗ ܿ ܦܪܢܝܬܐ ܪܒܬܐ ܢܟܦܘܬܗܿ ܬܬܚܫܒ ܠܗ ܿ ܐܢܬܬܐ ܕܢܟܦܐ ܒܡܐܟܠܐ . ܘܒܡܫܬܝܐ ܕܣܦ ܠܗܿ ܡܬܚܫܚܐ . pb. 161 ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܢܥܫܢ ܦܓܪܐ ܒܝܘܩܪܐ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܥܘܠܐ ܢܦܫܚܝܗܿ ܠܢܦܫܐ ܬܘܒ ܕܝܢ ܥܡ ܥܠܝ̈ܡܐ ܠܐ ܡܬܐܡܢܐ ܘܠܘܬ ܣܒܗܐ ܡܬܩܢܛܐ . ܓܘܚܟܐ ܫܓܝܫܐ ܡܢ ܠܘܬܗܿ ܕܚܩܐ ܿ ܟܕ ܠܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܢܦܫܗܿ . ܡܦܢܝܐ ܠܐ ܛܥܝܿܐ ܒܡ̈ܠܐ ܕܢܟܦܘܬܐ ܟܕ ܫܡܥܐ ܚܕܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܠܢܟܦܘܬܐ ܡܬܐܡܪܢ ܡܢ ܨܐܕܝܗܿ ܕܚܩܐ . ܣܗܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܣܓܝܐܝܢ ܙܘ̈ܥܐ ܕܚܕ ܓܘܪܐ . ܘܗܕܐ ܗܝ ܒܝܫܬܐ ܕܟܕ ܡܢ ܩܛܠܐ ܒܝܫ ܗܘ ܘܕܚܝܠ ܕܚܝܠܘܬܗ ܘܪܫܥܗ ܠܐ ܡܬܚܙܐ . ܕܡܐ ܓܝܪ ܟܕ ܢܬܐܫܕ ܦܓܪܐ ܪܡܐ ܟܕ ܡܝܬ . ܘܒܥܩܒܬܗ ܕܡܪܝܪܐ ܠܟܘܠ ܐܢܫ ܡܬܗܪ . ܟܐܒ̈ܐ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܕܒܓܘܪܐ ܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܚܝܠܝܢ ܿ ܡܛܠ ܕܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢ . ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܡܪ̈ܚܝܢ ܕܠܐ ܩܢܛܐ ܚܐܦܐ ܝܬܝܪܐ ܝܗܒܝܢ ܕܥ ܐܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܢܫܡܬܐ ܕܡܢ ܐܝܬ ܒܟ . ܐܝܟ ܕܬܚܙܐ ܘܠܐ ܬܨܒܐ ܠܡܛܡܐܘܬܗ ܡܢ ܙܢܝܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܛܡܐܐ ܢܫܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܗܼܝ ܠܗܿܘ ܕܛܡܐܗ ܿ ܠܢܘܪܐ ܡܣܬܪܗܒܐ ܓܝܪ ܕܠܡܨܥܪܢܗܿ ܠܫܘܢܩܐ ܕܠܥܠܡ ܬܫܠܡ ܀ ܀ ܀

6

ܟܕ ܗܠܝܢ ܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܗܘܐ ܠܡܛܪܕܘܪܐ ܛܒܬܐ ܘܢܟܦܬܐ ܡܢ ܚܕܘܬܐ ܚܙܗܿ ܕܒܟܝܐ ܘܣܒܪ ܠܗ ܿ ܐܝܟ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܓܕܫܗܿ ܗܘܐ ܐܬܥܼܝܩܬ ܘܐܡܼܪ ܐܬܠܒܒܝ ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܟܕ ܓܝܪ ܣܓܝ̈ܐܐ ܣܘܓܐܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ ܡܛܠ ܙܢܝܘܬܐ ܣܝܒܪܘ ܐܢܬ ܡܛܠ ܢܟܦܘܬܐ ܣܒܠܬ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܡܝܬܬܝ ܿ ܘܐܦ ܐܠܘ ܕܝܢ ܡܝܬܬܝ ܗܘܝܬܝ ܢܦܟܫܝ ܢܛܝܪܐ ܗܘܬ . ܐܬܪܟܝ ܪܡܿܐ ܫܒܼܩܬܝ ܡܛܠ ܢܟܦܘܬܐ . ܐܠܐ ܒܗܕܐ ܥܠܬܐ ܫܪܪܐ ܐܫܼܟܚܬܝ ܿ ܘܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܠܥܠܡ ܒܥܘܡܩܐ ܕܝܡܐ ܩܢܕܝܢܘܣ ܥܒܼܕܬܝ ܘܠܐ ܡܼܝܬܬܝ . ܐܠܐ ܐܦ ܐܠܘ ܡܝܬܬܝ ܗܘ ܝܡܐ ܟܕ ܡܛܠ ܢܟܦܘܬܐ ܡܝܬܐ ܗܘܝܬܝ ܿ ܚܠܦ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗܼܘܐ ܗܘܐ ܠܚܝ̈ܐ . ܕܢܦܫܟܝ ܡܢ ܒܢܝ̈ܟܝ ܐܬܦܼܪܫܬ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܕܡܢ ܙܪܥܐ ܗܘܘ ܕܟܝܐ ܒܛܒ̈ܬܐ ܐܫܼܬܟܚܘ ܿ ܡܢ ܟܢܦܟܝ ܣܝܒܪܬܐ ܚܼܕܪܬܝ ܘܠܐ ܫܢܩܼܬܝ ܦܓܪܟܝ ܒܙܢܝܘܬܐ ܐܠܐ ܢܦܫܟܝ ܐܚܼܝܬܝ ܡܢܓܝܪܐ ܥܪܩܼܬܝ ܕܥܪܣܗ ܕܒܥܠܟܝ ܠܐ ܬܛܡܐܝܢ ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܗܘ ܕܚܼܙܐ ܥܪܘܩܝܟܝ ܕܡܛܠ ܢܟܦܘܐ ܗܘ ܢܡܠܐ ܕܘܟܬ ܓܒܪܐ ܒܥܩܬܐ ܝܚܝܕܐܝܬ ܗܘܝܼܬܝ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܡܢ ܒܥܠܟܝ . ܘܡܢ ܒܢܝ̈ܟܝ ܐܬܦܪܼܫܬܝ ܐܠܐ ܬܘܒ ܠܗܠܝܢ ܠܡܫܒܩ ܐܝܬ ܠܟܝ ܒܬܚܘܡܐ ܕܡܘܬܐ ܛܒ ܕܝܢ ܫܦܝܪܐ ܕܡܛܠ ܢܟܦܘܬܐ ܨܒܝܢܟܝ ܐܬܦܼܪܫܬܝ ܐܘ ܕܠܐ ܨܒܝܢܟܝ ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܒܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܥܡܗܘܢ ܐܒܕܐ ܗܘܝܬܝ ܣܓܝ ܗܟܝ ܥܕܪܐ ܕܩ̈ܕܝܡܬܐ ܢܗܘܝ ܕܐܘܠܨܢܐ ܐܦ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܥܕܟܝܠ ܩܝܡܢ ܒܣܒܪܐ ܕܥܒܕ݀ܢ ܠܗܝܢ ܠܐ ܗܟܘܬ ܡܥܝܩܢ ܒܣܒܪܐ ܕܝܢ ܕܛܒ̈ܬܐ ܐܦ ܡܚܕܝܘ ܡܚܕܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠܡܕܡ ܕܝܢ ܕܬܕܥܝܢ pb. 162 ܨܿܒܐ ܐܢܐ ܟܡܐ ܫܦܪܐ ܢܟܦܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܿ ܐܝܕܐ ܕܢܟܦܐ ܢܦܫܗ ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܓܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܿ ܒܪܬܝ ܗܢܐ ܟܠܗ ܛܒܐ ܢܟܦܘܬܐ ܿ ܕܐܠܘ ܠܐ ܢܡܘܣܐ ܕܣܼܝܡ ܗܘܐ . ܕܐܦܠܐ ܙܕܝܩܐ ܕܠܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܢܥܘܠ ܿ ܟܒܪ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܥܡ̈ܡܐ ܟܕ ܛܥܝܢ ܡܛܠ ܢܟܦܘܬܐ ܠܡܚܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܗܢܐ ܣܓܝ ܟܐܒ ܠܝ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܛܥܝܘܬܐ ܢܟ̈ܦܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܣܒܪܐ ܛܒܐ ܢܟܦܘܬܐ ܓܒܼܘ ܠܗܘܢܿ ܘܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܡܐܬܐ ܡܡܐܢܝܢ ܿ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦܠܐ ܚܝܝܢ ܕܬܚܘܡܐ ܣܝܡ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܐܝܢܐ ܕܠ ܥܡܝܕ ܠܡܠܟܘܬܗ ܠܐ ܢܥܘܠ ܿ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܘܕܣܓܝ̈ܐܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܫܢܬܐ ܡܟܝܠ ܫ̈ܢܝܢ ܀ ܀ ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/226
Source:
Paul de Lagarde, Clementis Romani Recognitiones syriace (Lipsiae: F.A. Brockhaus, 1861). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: July 12, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
(Ps.-)Clement of Rome, “Pseudo-Clementine Homilies: Homily 13” based upon Paul de Lagarde, Clementis Romani Recognitiones syriace (Lipsiae: F.A. Brockhaus, 1861), Digital Syriac Corpus, last modified July 12, 2017, https://syriaccorpus.org/226.
Bibliography:
Pseudo-Clementine Homilies: Homily 13.” In Clementis Romani Recognitiones syriace, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/226.

Show Citation Styles