Digital Syriac Corpus

Pseudo-Clementine Homilies: Homily 14

   https://syriaccorpus.org/227
section :
page break :
1

ܒܩܘܕܡܐ ܕܝܢ ܣܓܝ ܡܢ ܕܟܠܝܘܡ ܦܪܛܘܣ ܩܼܡ ܐܬܬܥܝܪ ܘܠܘܬܢ ܥܠ ܘܐܥܝܪܢ ܘܐܡܼܪ ܠܢ ܦܘܣܛܘܣ ܥܡ ܦܘܣܛܝܢܘܣ . ܘܩܠܡܣ ܥܡ ܒ̈ܢܝ ܒܝܬܗܘܢ ܥܡܝ ܢܐܬܘܢ ܐܝܟ ܕܒܕܘܟܬܐ ܓܢܝܬܐ ܕܝܡܐ ܢܐܙܠ ܿ ܘܒܐܬܪܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܢܫܟܚ ܕܢܥܡܕܝܗܿ . ܟܕ ܕܝܢ ܥܠ ܝܡܐ ܗܘܝܢ ܒܝܢܬ ܫ̈ܢܬܐܿ ܕܘܟܬܐ ܕܡܫܝܢܐ ܡܢ ܓ̈ܠܠܐ ܘܕܟܝܐ ܐܫܟܼ̇ ܘܐܥܡܕܗܿ ܿ ܐܢܚܢܢ ܕܝܢ ܐܚ̈ܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܢܫ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ ܘܣܚܼܝܢ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܼܝܢ ܘܠܢܫ̈ܐ ܕܒܪܢ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܟܕ ܒܕܘܟܬܐ ܕܟܣܝܐ ܐܫܬܼܟܚܢ ܨܠܝܼܢ . ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܠܢܫ̈ܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܟܢܫܐ ܩܿܕܡ ܫܕܪ ܒܐܘܪܚܐ ܐܚܪܬܐ ܕܠܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܢܐܙܠܢ . ܘܦܼܩܕ ܕܡܢ ܓܒ̈ܐ ܐܢܚܢܢ ܒܠܚܘܕ ܥܡܐܡܢ ܢܗܘܐ . ܘܥܡ ܢܫ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܐܬܼܝܢ ܡܣܟܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗ . ܘܚܕ ܥܡ ܚܕ ܡܣܬܘܕܝܢ ܗܘܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܫܥ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܟܕ ܐܬܼܐ ܦܛܪܘܣ ܒܪܟ ܘܩܨܐ ܠܚܡܐ ܘܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܡܠܚܐ ܘܐܘܫܛ ܠܐܡܝ ܩܕܡܝ ܘܡܢ ܒܬܪܗܿ ܠܢ ܠܒ̈ܝܢܗܿ . ܘܗܝܕܝܢ ܩܕܡܐܝܬ ܒܠܚܡܐ ܥܡ ܐܫܬܘܬܦܬ ܗܘܬ ܿ ܘܠܐܠܗܐ ܒܪܟܢ ܘܗܝܕܝܢ ܡܟܝܠ ܦܛܪܘܣ ܟܕ ܚܼܙܐ ܠܥܡܐ ܕܥܠ ܝܬܼܒ . ܘܕܢܬܼܒ ܠܘܬܗ ܦܩܼܕ ܠܢ ܿ ܘܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܟܕ ܩܕܡܝ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܢ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܩܕܡܘܗܝ ܫܕܪܢ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܿ ܘܗܼܘ ܡܢ ܒܬܪܢ ܐܫܬܘܚܪ ܐܬܐ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܐ݀ܡܪ ܗܘܐ ܕܐܝܬܝܗ ܗܘܬ ܗܕܐ . ܡܢ ܕܘܟܬܗ ܠܡ ܕܫܢܝܬܘܢ ܣܒܐ ܚܕ ܦܥܠܐ ܥܠ ܗܘܐ ܘܨܢܝܥܐܝܬ ܢܦܫܗ ܡܓܢܒ ܗܘܐ ܕܩܕܡ ܗܘܐ ܐܕܝܩ ܥܠܝܢ ܐܝܟܐ ܕܗܼܘ ܠܚܪܬܐ ܐܘܕܝ ܠܝ ܐܝܟ ܕܢܚܙܐ ܗܘܐ ܡܢܐ ܣܿܥܪܝܢ ܗܘܝܢ ܟܕ ܠܕܘܟܬܐ ܗܷܿ ܓܢܝܬܐ ܥܠܢ . ܟܕ ܕܝܢ ܢܦܩܼܬ ܢܩܝܦ ܗܘܐ ܠܝ . ܘܒܕܘܟܬܐ ܕܝܢ ܕܥܗܢܐ ܐܪܥܢܝ ܘܫܼܐܠ ܒܫܠܡܝ ܘܐܡܼܪ ܠܝ ܕܥ ܠܟ ܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܠܝ ܕܢܩܝܦ ܐܢܐ ܠܟ ܘܨܿܒܐ ܗܘܝܬ ܕܐܡܠܠ ܥܡܟ . ܡܬܟܚܕܐ ܗܘܝܬ ܕܝܢ ܕܕܠܡܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܐܢܫ pb. 163 ܕܠܐ ܐܙܠ ܒܐܘܪܚܗ ܢܬܒܐܫ ܠܟ . ܥܠܝ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܬܒܪܢ ܠܝ . ܘܫܪܝܪܢ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܐܡܪܢܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܢܝܬ ܐܡܪ . ܡܕܡ ܕܣܒܪ ܐܢܬ ܕܫܦܝܪ ܘܢܫܡܥܟ . ܐܦܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܫܦܝܪ ܡܕܡ ܕܡܬܐܡܪ ܿ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܒܪܥܗܝܢܐ ܗܘ ܛܒܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܐܣܬܒܪ ܠܟ ܨܒܝܬ ܠܡܐܡܪ . ܘܣܒܐ ܕܝܢ ܗܟܐ ܠܡܐܡܪ ܫܪܝ ܗܘ ܟܕ ܚܼܙܝܬܟܢ ܕܒܝܡܐ ܣܚܝܬܘܢ ܘܠܕܘܟܬܐ ܕܓܢܝܐ ܢܓܕܬܘܢ ܢܦܫܟܘܢ ܩܪܒܬܼ ܒܣܬܪܐ ܘܡܕܝܩ ܘܝܬ ܕܐܚܘܐ ܡܢܐ ܒܫܛܝܐ ܿ ܥܠܬܘܢ ܠܡܣܥܪ ܿ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܚܼܙܝܬ ܕܡܨܠܝܘܢ ܡܠܨܝܢ ܐܢܬܘܢ ܫܼܢܝܬ ܗܘܝܬ ܚܣܝܬ ܕܝܢ ܬܘܒ ܥܠܝܟܘܢ ܘܐܬܟܠܝܬ ܕܟܕ ܢܦܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܡܟܘܢ ܐܡܠܠ ܘܐܦܝܣ ܕܠܐ ܬܛܥܘܢܿ ܠܐ ܓܝ ܐܠܗܐ ܐܝܬ ܐܦܠܐ ܡܕܡ ܕܠܥܠܡܐ ܒܛܝܠ ܠܗ ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܬܚܝܬ ܓܢܣܣ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܐܢܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫܢܝ ܡܫܪܐ ܐܢܐ ܘܡܢ ܢܘܓܪܐ ܒܗܢܐ ܝܘܦܢܐ ܡܦܣ ܐܢܐ ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܛܥܐ ܐܘ ܒܪܝ ܐܢ ܗܘ ܓܝܪ ܕܬܨܠܐ ܘܐܠܐ ܡܕܡ ܕܝܗܗܒ ܗܘ ܠܟ ܠܡܣܒ ܓܕܫ ܠܟ ܿ ܐܠܘ ܓܝܪ ܨ̈ܠܘܬܐ ܡܕܡ ܡܥܕܪܢ ܗܘܝ ܐܘ ܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܿܢܐ ܒܛܒ̈ܬܐ ܫܪܐ ܗܘܝܬ ܿ ܘܗܫܐܐܢ ܗܘ ܕܠܐ ܡܛܥܐ ܠܟ . ܗܢܐ ܠܒܘܫܐ ܡܡܟܟܐ ܕܐܝܬܝ ܒܗ . ܠܐ ܡܬܥܨܐ ܐܢܬ ܠܘܩܒܠ ܐܝܠܝ ܕܐܡܪ ܠܟ . ܐܢܐ ܒܙܒܢ ܒܣܘܓܐܐ ܕܩܢܝܢܐ ܕܥܠܡܐ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ . ܘܠܐܠܗ̈ܐ ܣܓܝ ܡܕܒܚ ܗܘܝܬ ܘܠܣܢܝܩ̈ܐ ܝܿܗܒ ܗܘܝܬ ܿ ܘܟܕ ܗܟܐܢ ܡܨܠܐ ܗܘܝܬ ܿ ܘܟܐܢܐܝܬ ܚܝܐ ܿ ܗܘܝܬ ܿ ܡܢ ܚܠܩܐ ܠܡܥܪܩ ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ ܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ ܕܓܕܫܟܼ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܕܚܝ̈ܝ ܠܐ ܐܟܦܐ ܕܗܫܐ ܐܡܿܪ ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܬܫܡܥ ܡܢܘ ܗܘܝܬ ܐܢܐ . ܘܡܢܐ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ . ܘܠܐܝܢܐ ܫܦܠܐ (ܕܫܦܠܐ) ܕܥܠܡܐ ܐܬܝܬ . ܕܗܫܐ ܕܝܢ ܕܟܠܡܕܡ ܬܚܝܬ ܚܠܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܬܫܪ ܨ݀ܒܐ ܐܢܐ ܘܐܢܐ ܐܡܼܪܬ ܿ ܐܢ ܗܟܝܠ ܟܠܡܕܡ ܠܚܠܩܐ ܡܫܥܒܕ ܿ ܘܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗܝ ܡܦܣ ܐܢܬ . ܥܠ ܡܢܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܣܩܘܒܠܐ ܠܢܦܠܫܟ ܿ ܟܕ ܗܕܐ ܠܡܡܠܟ ܨܿܒܐ ܐܢܬ ܐܢ ܗܘ ܓܝܪ ܕܠܒ ܪܡܢ ܚܠܩܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܿ ܐܦܐ ܡܕܡ ܠܬܪܥܝܘ ܡܢܐ ܣܪܝܩܐܝܬ ܠܐܐ ܐܢܬ ܟܕ ܡܠܟ ܐܢܬ ܕܢܗܘܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܗܘܐ ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܢ ܗܘ ܕܓܢܣܣ ܐܝܬܝܗܿ ܠܐ ܬܣܬܪܗܒ ܠܕܝ ܬܦܝܣ ܕܠܐ ܐܕܚܠ ܠܗܿܘ ܕܐܦ ܡܪܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܐܝܬܘܗ ܝܗܘ ܕܒܨܒܝܢܗ ܐܦ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܗܘܐ . ܡܬܘ̈ܡܘܗܝ ܝܪ ܡܕܡ ܕܡܫܥܒܕ ܠܡܕܡ ܕܡܢܗ ܠܡܫܬܡܥܘ ܡܬܐܠܨ ܿ ܕܐܢܫ ܗܟܝܠ ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܐܠܗ̈ܐ ܢܕܚܠ ܟܡܐ ܕܓܢܣܣ ܟܪܝܪܟܐ ܝܬܝܪܐ ܗܝ ܠܐ ܓܝܪ ܠܒܪ ܡܢ ܡܠܐ ܕܠܚܠܩܐ ܫܦܼܪ ܗܘܐ ܿ ܐܦ ܠܐ ܗܼܢܘܢ ܠܡܡܥܒܕ ܡܫܟܚܝܢ ܿ ܟܕ ܐܦ ܗܢܼܘܢ pb. 164 ܠܚܠܩܐ ܕܓܘܐ . ܡܫܥܒܕܝܢ ܚܠܩܐ ܕܓܘܐ . ܡܫܥܒܕܝܢ ܚܠܩܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܡܼܪ ܐܡܼܪ ܐܢܬ ܡܕܝܢ ܥܘܕ ܟܠܝܐ ܗܘ ܒܡܕܡ ܠܡܫܪܝܘ ܘܕܢܫܬܥܒܕ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܐܝܟ ܠܐ ܝܠܝܕܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܕܩܫܝܫ ܡܢܗ ܿ ܟܕ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܚܕ̈ܕܐ ܐܡܪܝܢ ܿ ܗܘܝܢ . ܣܘܓܐܐ ܕܥܡܐ ܚܕܪܝܢ ܟܢܝܫ ܗܘܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܐܢܐ ܒܟܢܫܝܐ ܚܿܪܬ ܘܐܡܼܪܬ ܿ ܐܢܐ ܘܫܪܒܬܝ ܡܢ ܐܒܗ̈ܝܢ ܿ ܠܐܠܗܐ ܠܡܕܚܠ ܩܒܠܬ ܿ ܘܡܛܠ ܕܦܘܪܩܕܢܐ ܐܚܝܕ ܗܘܝܬ ܕܒܓܢܣܣ ܠܐ ܐܚܝܕ ܐܡܪܢܐ ܕܝܢ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܟܠܕܝܘܬܐ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܠܐ ܚܪܬ ܘܡܢ ܗܡܟܐ ܒܟܠܕܝܘܬܐ ܡܢ ܠܐ ܡܦܣ ܐܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܦܣ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܐܢܬܬܐ . ܡܛܠ ܕܓܢܣܣ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܗ ܿ ܡܢ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܝܠܗܿ ܕܠܝܘܠܢܐ ܕܐܫܪܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܟ ܡܬܐܡܪܢ ܠܐ ܡܨܐ . ܐܢܐ ܿ ܨܿܒܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܒܡܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܚܘܐ ܕܒܒܛܝܠܘܬܐ ܗܘ ܕܐܠܐܗ ܡܬܦܪܢܣ . ܥܠܡܐ ܘܐܢܫ ܐܢܫ ܿ ܡܕܡ ܕܣܿܥܪ ܐܝܩܪܐ ܐܘ ܫܘܢܩܐ ܡܬܦܪܥ ܿ ܐܢ ܕܝܢ ܗܫܐ ܘܐܢ ܗܝܕܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܒܛܝܠ ܠܝ . ܀ ܀ ܀

2

ܕܟܘܠ ܐܢܫ ܕܝܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܿܥܪ ܡܬܒܣܡ ܡܦܣ ܐܢ ܕܝܢ ܕܬܚܘܝܬܐ ܕܓܢܣܣ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܿ ܗܕܐ ܗܝ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܪܟܐ ܩܝܡܝܢ ܐܢܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܡܢ ܥܝ̈ܢܐ ܚܣܝܪ ܿ ܐܘ ܐܝܕܗ ܦܫܝܓܐ ܐܘ ܪܓܠܗ ܚܓܝܪܐ . ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܒܦܓܪܗ ܿ ܕܗܼܘ ܕܬܘܒ ܢܬܦܢܐ ܐܘ ܕܢܬܚܠܦܡ ܠܝܬ ܠܗ ܿ ܘܡܢ ܟܠ ܐܣ̈ܘܢ ܡܒܪܝ ܗܘ . ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܟܠܕܝ̈ܐ ܠܡܐܣܝܘܬܗ ܡܫܬܘܕܝܢ . ܡܛ ܠܕܐܦ ܠܐ ܢܘܓܪܐ ܕܥܠܡܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܓܕܫܬܿ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܥܐ ܗܘܝܬ ܐܣܝܘܬܐ ܐܬܠ ܠܗ ܠܗܿܘ ܕܡܡܬܘܡ ܡܢ ܓܢܣܣ ܠܡܬܦܢܝܘ ܐܘ ܠܡܬܩܢ ܠܐ ܐܫܼܟܚ ܿ ܟܕ ܗܟܝܠ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܬܗܘܐ . ܠܐ ܚܛܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܢܓܕܦܝܢ ܣܒܐ ܕܝܢ ܥܢܐ ܘܐܡܼܪ ܓܘܕܦܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܟܠ ܡܕܡ ܡܢ ܚܠܩܐ ܡܬܕܒܪ ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ ܓܘܕܦܐ ܗܘ ܘܛܒ ܐܢܗܘ ܓܝܪ ܕܟܘܠ ܚܛܗ̈ܝܢ ܘܪ̈ܫܝܥܝܢ ܘܛܢܦ̈ܘܬܐ ܡܢ ܟܘ̣ܒܐ ܡܣܬܥܪܢ ܟܘ̈ܟܒܐ ܕܝܢ ܠܡܥܒܕ ܗܕܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܣܝܡܝܢ ܿ ܕܡܫ̈ܠܡܢܐ ܕܟܠ ܒܝܫܢ ܢܗܘܘܢܿ ܚܛܗ̈ܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܠܘܬܗ ܗܘ ܫܪܟܝܢ ܿ ܠܘܬ ܗܿܘ ܕܒܚܠܩܐ ܨܿܒܐ ܿ ܘܣܒܐ ܕܝܢ ܥܼܢܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܛܒܐܝܬ ܐܡܼܪܬ ܐܠܐ ܕܝܢ ܠܟܠܗܢ ܬܚܘ̈ܝܬܟ ܬܡܝܗ̈ܬܐ ܬܐܪܬܐ ܕܝܠܝ ܡܥܘܟܐ . ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝ ܟܠܕܝܐ ܘܥܡܪܬ ܠܘܩܕܡ ܒܪܗܘܡܐ . ܘܐܬܪܚܡܬ ܠܐܢܫ ܕܐܝܬܘܗ ܝܗܘܐ ܡܢ ܛܘܗܡܐ ܕܩܣܪ . ܘܕܝܠܗ ܕܝܢ ܘܫܘܬܦܬܗ ܚܠܦܗܘܢ ܚܼܙܝܬ . ܘܐܬܥܪܡܬ ܘܐܕܪܟܬ ܟܠ ܕܒܚܠܩܗܘܢ ܡܫܟܚܢܐ . ܗܢܐ ܗܘ̈ܐ ܕܝܢ ܚܠܩܗܿ ܐܡܿܪ ܗܘ ܕܓܝܪܬܐ ܬܗܘܐ ܘܠܥܒܕܗܿ ܬܪܚܡ ܘܒܐܬܪܐ ܢܘܟܪܝܐ ܒܡ̈ܝܐ ܬܡܘܬ . ܘܗܟܢܐ ܕܝܢ pb. 165 ܐܦ ܓܕܫ ܿ ܪܓܼܬ ܗܘܬ ܓܝܪ ܠܥܕܒܗܿ . ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܡܣܝܒܪܐ ܗܘܬ ܚܣܕܐ ܥܼܪܩܬ ܥܡܗ . ܘܠܐܬܪܐ ܢܘܟܪܝܐ ܐܙܼܠܬ ܘܬܡܢ ܥܡܗ ܐܫܬܘܬܦܬ ܘܗܝܕܝܢ ܒܝܡܐ ܐܒܕܬ ܿ ܘܐܢܐ ܥܢܝܬܗ ܘܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܡܦܣ ܐܢܬ ܕܗܿܝ ܕܥܪܩܬ ܒܐܬܪܐ ܢܘܟܪܝܐ ܠܥܒܕܗܿ ܐܫܬܘܬܦܬ . ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܼܘܬ ܠܗ ܡܝܬܬ . ܘܣܒܐ ܐܼܡܪ ܫܪܝܪܐܝܬ ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܒܩܘܫܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܕܡܗܘܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܕܡ ܕܐܦ ܠܐ ܡܐܡܪ ܐܡܼܪܬ . ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܼܢܝܬ . ܐܚܘܗܿܝ ܕܒܥܠܗܿ ܐܫܬܥܝ ܠܝ ܟܠܡܕܡ ܥܠ ܪܓܬܗ ܿ ܘܕܐܝܟܢܐ ܗܘ ܐܝܟ ܢܟܦܐ ܿ ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܛܠ ܕܚܘܗܝ ܕܒܥܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܐ ܨܒܐ ܕܢܛܡܐ ܥܪܣܗܿ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܗܝ ܡܛܠ ܕܕܚܠܐ ܗܘܬ ܐܦ ܡܢܗ ܕܚܣܕܐ ܗܝ ܕܘܝܬܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܐ ܐܢܫ ܕܢܪܓܙ ܠܗܿ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܚܠܩܐ ܗܘܝ ܿ ܗܠܝܢ . ܘܡܢ ܡܠܘ̈ܗܝ ܕܣܒܐ ܗܿܘ ܕܐܡܼܪ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܕܡܼܝܬ ܕܐܒܘܟܘܢ ܗܘܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܨܿܒܝܬ ܕܐܘܕܥܝܘܗܝ ܥܠܝܟܘܢ ܥܕܡܐ ܕܠܘܩܕܡ ܗܠܝܢ ܐܓܠܐ ܠܟܘܢ ܕܐܝܟܐ ܕܝܢ ܫܪܐ ܝܠܦܬ . ܘܐܦ ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܕܝܠܝ ܬܘܒ ܐܘܕܥܬܗ ܐܝܟ ܕܫܪܝܪܬܐ ܢܕܥ ܿ ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܫܐܠܬܗ ܕܐܝܢܐ ܗܘ ܫܡܗ ܕܣܒܐ ܿ ܗܼܘ ܕܝܢܐܡܼܪ ܦܘܣܛܘܣ ܘܡܢܘ ܬܘܒ ܐܦ ܠܒ̈ܢܘܗܝ ܬܐܡ̈ܐ ܫܡܗܘܢ ܐܡܿܪ ܗܘܐ . ܗܼܘ ܬܘܒ ܐܡܼܪ ܦܘܣܛܘܣ ܘܦܘܣܛܝܢܘܣ ܡܢܘ ܕܝܢ ܠܒܪܟ ܬܠܝܬܝܐ ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܩܠܡܣ ܿ ܘܡܢܘ ܕܝܢ ܠܐܡܗܘܢܿ ܗܘܿ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܡܛܪܕܘܪܐ ܘܐܢ ܡܢ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܡܢܿ ܨܐܕܝ ܫܼܝܬ ܠܟܢܫܐ ܘܐܬܝܬ ܨܐܕܝܟܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܠܚܡܐ ܗܕܐ ܐܓܠܐ ܠܟܘܢ ܿ ܠܐ ܕܝܢ ܐܫܟܚܬ ܕܡܢ ܩܕܡ ܕܬܩܒܠܘ ܩܨܬܐ ܕܗܠܝܢ ܐܿܡܼܪ ܠܟܘܢ ܕܕܠܡܐ ܡܢ ܥܩܬܐ ܬܚܘܒܘܢ ܗܘܝܬܘܢܿ ܘܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܒܐܒܠܐ ܬܗܘܘܢܿ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܡܠܐܟ̈ܐ ܚܕܝܢ ܿ ܘܟܕ ܦܛܪܘܣ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܗܘܐ ܒܟܝܢ ܟܠܢ ܥܡ ܐܡܢ . ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙܢ ܕܒܟܝܢ ܐܢܚܢܢ ܐܡܼܪ ܗܫܐ ܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܒܕܚܠܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܚܠܝܨܐܝܬ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܢܣܝܒܪ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܝܘܡܢܐ ܡܝܬ ܠܟܘܢ ܐܒܘܟܘܢ ܐܠܐ ܡܢ ܢܘܓܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܣܒܪܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܐܦ ܐܡܪܬܘܢ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܐܡܢ ܠܐ ܣܝܒܼܪܬ ܿ ܘܒܩܥܬܐ ܐܡܼܪܬ . ܐܘ ܠܝ ܒܥܠܝ . ܡܛܠ ܕܠܢ ܪܚܡ ܗܘܝܬ ܕܠܐ ܒܕܝܢܐ ܡܝܼܬܬ ܿ ܐܢܚܢܢ ܕܝܢ ܚܝ̈ܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܘܢܘܗܪܐ ܚܿܙܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܘܣܝܒܪܬܐ ܡܩܒܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܟܕ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܐܦܠܐ ܗܕܐ ܚܕܐ ܝܠܠܬܐ ܫܠܼܝܬ ܿ ܘܗܐ ܣܒܐ ܗܘܐ ܥܠ ܿ ܘܟܕ ܨܒܿܐ ܗܘ ܕܢܕܥ ܡܢܐ ܗܘܬ ܥܠܬܐ ܕܝܠܠܬܐ ܿ ܚܼܪ ܒܗܿ ܒܐܢܬܬܐ ܘܐܡܼܪ ܿ ܐܘ ܠܝܡܢܐ ܨܿܐ ܗܘܐ ܠܡܗܘܐ ܿ ܠܡܢܘ ܚܿܙܐ ܐܢܐ ܿ ܘܐܬܩܪܒ ܘܒܛܝܠܐܝܬ ܐܬܒܩܝ ܒܗܿ . ܐܦ ܗܼܝ ܚܪܬ pb. 166 ܒܗ ܿ ܘܡܥܦܩ ܗܘܐ ܠܗܿ. ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܕܝܢ ܡܢ ܚܕܘܬܐ ܕܡܢ ܫܠܝ ܫܬܩܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢܿ ܘܕܢܡܠܠܘܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܨܿܒܝܢ ܗܘܘ ܿ ܘܠܫܢܗܘܢ ܡܢ ܚܕܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܬܬܚܕ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܡܝ ܐܡܼܪܬ ܿ ܩܒܠܬܟ ܦܘܣܛܐ ܗܘ ܕܒܟܠ ܒܣܝܡ ܗܘܐ ܠܝ ܿ ܐܝܟܢ ܟܝ ܚܝ ܐܢܬ . ܗܼܘ ܕܝ ܕܡܢ ܩܠܝܠ ܐܝܟ ܕܡܝܼܬܬ ܫܼܡܥܢ ܐܠܐ ܡܟܝܿܠ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܦܘܣܛܘܣ ܘܦܘܣܛܝܢܘܣ ܘܩܠܡܣ ܿ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪܬ ܿ ܐܢܚܢܢ ܬܠܬܝܢ ܢܦܼܠܢ ܥܠܘܗܝ ܿ ܘܟܕ ܢܫܩܢܝܗܝ ܥܡܘܛܐܝܬ ܚܙܘܗ ܥܗܕܝܢ ܗܘܝܢ ܿ ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܚܼܙܐ ܿ ܐܿܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܗܼܘ ܦܘܪܛܘܣ ܒܥܠܗܿ ܕܗܕܐ ܘܐܒܘܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝܗܿ ܗܼܘ ܕܝܢܿ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܗܘ . ܘܦܛܪܘܣ ܐܡܿܪ ܠܗ ܿ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܠܝܢ ܕܕܝܠܟ ܗܘܝ ܐܝܟ ܕܥܠ ܐܚܪܢ ܐܫܬܼܥܝܬ ܠܝ . ܥܠ ܟ̈ܐܒܘܗܝ ܘܥܩ̈ܬܗ ܘܩܒܪܗ ܿ ܘܐܒܘܢ ܥܢܝܗܝ ܡܢ ܛܘܗܡܗ ܕܩܣܪ ܐܝܬܝ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܨܿܒܐ ܗܘܝܬ ܕܚܙܬܐ ܐܗܿܘܐ ܿ ܥܠ ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܬܫܥܝܬܐ ܪܟܒܬܗܿ . ܕܐܢܐ ܡܢܘ ܕܐܝܬܝ ܠܐ ܐܐܬܝܕܥ ܡܦܣ ܗܘܝܬ ܕܐܠܘ ܐܬܝܕܥܬ ܪ̈ܫܢܐ ܕܒܐܬܪ̈ܘܢ ܐܬܪ̈ܘܢ ܟܕ ܢܫܡܥܘܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܕܠܩܣܪ ܢܫܬܦܪܘܢܿ ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܝ . ܘܠܛܒ̈ܬܐ ܕܥܠܡܐ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ ܠܝ . ܡܕܡ ܕܐܢܐ ܐܫܬܐܠܬ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܐ ܗܘܝܬ ܿ ܟܕ ܥܠ ܚܒ̈ܝܒܝ ܐܝܟ ܕܥܠ ܐܢܫܐ ܕܒܝܫܐܝܬ ܡܝܼܬܘ ܪܘܪܒܐܝܬ ܐܒܝܠ ܗܘܝܬ ܕܐܢܐ ܢܦܫܝ ܠܦܘܪܦܥܐ ܕܥܠܡܐܐܬܠ ܿ ܘܦܛܪܘܣ ܿܐܡܼܪ ܠܗ ܿ ܗܠܝܢ ܡܢ ܥܒܼܕܬ ܐܝܟ ܕܐܬܪܥܼܝܬ ܿ ܥܠ ܚܠܩܐ ܕܝܢ ܟܝ ܒܕܓܠܘܬܐ ܡܬܚܪܐ ܗܘܝܬ ܿ ܐܘ ܒܫܪܪܐ ܐܡܿܪ ܗܘܝܬ ܿ ܘܐܒܘܢ ܐܡܲܪ ܠܐ ܡܕܓܠ ܐܢܐ ܠܘܬܟ ܒܫܪܪܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܿ . ܓܢܣܣ ܗܟܢܐ ܡܫܪܪ ܗܘܝܬ ܿ ܠܐ ܗܘܝܬ ܓܝܪ ܓܠܝܙ ܐܢܐ ܡܢܗ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܢܩܝܦ ܗܘܐ ܠܝ ܓܒܪܐ ܚܕ ܟܠܕܿܝܐ ܡܝܩܪܐ ܡܨܪܝܐ ܐܢܒܝܐܘܢ ܫܡܗ ܗܘܐ ܿ ܗܼܘ ܗܢܐ ܟܕ ܒܐܟܣܢܝܐ ܪܕܐ ܗܘܝܬ ܡܢ ܪܫܝܬ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝ ܘܥܠ ܡܘܬܐ ܕܫܘܬܦܬܝ ܘܕܒܢܝ̈ ܐܘܕܥܢܝ . ܘܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܡܕܝܢ ܥܘܕ ܒܥܒܕܐ ܐܬܛܦܝܣܬ ܿ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܠܩܐ ܡܕܡ ܘܐܒܘܢ ܥܢܝܗܝ . ܐܠܨܐ ܗܝ ܠܝ ܨܒܝܘܬܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܥܠ ܪܥܝܢܝ ܣܠܩ ܐܓܠܐ ܠܟ . ܕܗܟܘܬ ܠܘܩܒܠܗܝܢ ܐܫܡܥ ܘܐܼܟܫܚ ܠܡܐܠܦ ܗܢܿܘ ܕܝܢ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܡܬܥܒܪܝܢ ܟܠܕܝ̈ܐ ܡܦܣ ܐܢܐ ܐܦ ܕܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܫܪܝܢ ܝܕܥ ܐܢܐ . ܣܒܪ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܕܕܠܡܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܛܝܠܐܝܬ ܚܝܪܝܢ ܡܫܪܝܢ ܒܡܕܡ ܕܝܢ ܕܡܬܥܒܪܝܢ ܡܢ ܒܠܝ ܝܘܠܦܢܐ ܓܼܕܫܢ ܠܗܘܢܿ ܐܝܟ ܕܢܣܬܒܪ ܠܝ ܕܗܼܘ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܩܐܡ ܗܘ ܗܢܿܘ ܕܝܢ ܡܢ ܗܕܝܘܛܘܬܐ ܡܕܓܠܝܢ ܿ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܐܢܫ ܒܛܝܠܐܝܬ ܡܫܟܚ ܠܡܚܙܐ . ܘܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܚܼܙܝ ܠܝ ܕܕܠܡܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܪܝܢ ܡܢܿܘ ܿ ܒܥܠܡܐ ܓܝܪ ܡܣܬܩܒܠܝܢ ܠܗܘܢܿܘܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܕܒܛܝܠܐܝܬ pb. 167 ܚܝܪܝܢ ܐܡܪܝܢ . ܐܠܨܐ ܗܝ ܓܝܪ ܨܒܘܬܐ ܕܡܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܡܪܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܢܗܘܝܢ . ܘܣܒܐ ܐܡܼܪ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܥܠ ܗܕܐ ܠܡܬܛܦܣܘ ܿ ܕܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܠܩܐ ܐܘ ܠܐ ܿ ܟܕ ܕܝܢ ܬܪܝܗܘܢ ܫܬܝܩܝܢ . ܗܘܘ ܐܡܼܪܬ ܐܢܐ ܡܛܠ ܕܒܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܒܛܝܠܐܝܬ ܡܦܣܐܢܐ ܡܪܝ ܕܝܢ ܘܐܒܝ ܠܐ ܗܟܢܐ ܨܿܒܐ ܗܘܝܬ ܿ ܕܐܠܘ ܗܘ ܐܢܘܒܝܘܢ ܩܪܝܒ ܗܘܐ ܿ ܘܠܥܝܢ ܐܒܝ ܥܠ ܫܪܒܐ ܕܚܠܩܐ ܕܪܫܐ ܢܗܘܐ ܗܘܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܨܒܘܬܐ ܠܡܬܓܠܝܘ ܿ ܟܕ ܠܐܘܡܢܐ ܥܡ ܒܪ ܐܘܡܢܘܬܗ ܒܥܬܐ ܬܗܘܐ . ܘܐܒܝ ܕܝ ܥܢܼܐ ܘܐܡܼܪ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܨܐ ܐܢܫ ܕܢܩܘܡ ܥܡ ܐܢܘܒܝܘܢܿ ܘܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܿ ܬܡܢ ܓܝܪ ܫܿܡܥ ܐܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܝܡܘܢ ܚܪܫܐ . ܕܠܗ ܐܢܒܝܘܢ ܢܩܝܦ ܘܠܐ ܡܫܝܢܐ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܠܬܡܢ ܢܐܙܠ . ܐܢܗܘ ܕܢܕܪܟ ܐܢܘܢܿ ܥܒܬܐ ܗܕܐ ܬܗܘܐ ܠܢ . ܘܟܕ ܕܝܢ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܕܪܫܼܢ . ܘܥܡ ܫܘܕܥܐ ܕܗܼܘܐ ܚܼܕܝܢ ܘܠܐܠܗܐ ܐܘܼܕܝܢ . ܡܛܠ ܕܪܡܫܐ ܡܟܝܠ ܩܕܡܢ ܗܘܐ ܠܢܫܬܐ ܫ̈ܢܝܢ ܀ ܀ ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/227
Source:
Paul de Lagarde, Clementis Romani Recognitiones syriace (Lipsiae: F.A. Brockhaus, 1861). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: July 12, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
(Ps.-)Clement of Rome, “Pseudo-Clementine Homilies: Homily 14” based upon Paul de Lagarde, Clementis Romani Recognitiones syriace (Lipsiae: F.A. Brockhaus, 1861), Digital Syriac Corpus, last modified July 12, 2017, https://syriaccorpus.org/227.
Bibliography:
Pseudo-Clementine Homilies: Homily 14.” In Clementis Romani Recognitiones syriace, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/227.

Show Citation Styles