Digital Syriac Corpus

Literal Commentary on Genesis - ܣܦܪܐ ܕܒܪܝܬܐ ܣܘܥܪܢܐܝܬ

   https://syriaccorpus.org/228
page break :

ܣܦܪܐ ܓܝܪ ܐܝܼܬ̄ܘ ܒܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܟܕ ܡܬܼܦܫܩ ܠܣܘܼܪܝܝܐ ܟܬܒܐ ܡܫܼܬܡܗ ܣܦܪܐ: ܐܘܪܝܬܐ ܬܘܼܒ ܢܘܼܗܪܐ ܕܐܬܼܐ܆ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܐܒܪܗܡ ܡܼܢ ܐܘܿܪ ܕܟܠ̈ܕܝܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܗܼܘܐ: ܘܥܠ ܗ݀ܝ ܐܬܩܪܝܼ ܣܦܪܐ ܕܐܘܪܝܬܐ: ܥܠ ܫܡܐ ܕܐܘܿܪ: ܐܘܿܪ ܓܝܪ ܢܘܼܪܗܪܐ ܡܬܼܦܫܩ: ܐܝܟܢܐ ܕܡܬܼܩܪܐ ܚܧܢܝܬܐ ܡܼܢ ܚܪܢ: ܗܿܟܢܐ ܡܼܢ ܐܘܪ ܐܘܪܝܬܐ: ܒܪܝܫܝܼܬ ܠܡ ܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܝܿܬ ܫܡܝܐ ܘܝܿܬ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܒܪܝܫܝܬ: ܗ̄ ܕܡܼܢ ܫܼܠܝ ܘܠܥܠ ܡܼܢ ܪܦܦܐ ܕܚܘܼܫܒܐ ܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܠܒܪ̈ܝܬܐ: ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܼܪܘ ܕܒܪܝܫܝܼܬ ܠܥܠ ܡܼܢ ܙܒ̈ܢܐ: ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܪܝܫܝܼܬ. ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ܇ ܘܐ݀ܡܪܝܼܢܢ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܕܒܪܝܫܝܼܬ ܒܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܢ݀ܦܩܐ܇ ܡܬܘܿܡܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܕܡܿܢܘܼ ܩܫܝܼܫ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܒܪܝܫܝܬ܆ ܘܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ ܕܒܪܝܫܝܬ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘܐ ܡܠܼܬܐ. ܗ̄ ܡܬܘܿܡܐܝܬ. ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܢ݀ܦܩܐ: ܫܘܼܪܝܐ ܘܪܝܫܐ ܘܪܝܫܝܬܐ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܩܼܪܝܬܘܿܢ ܠܗܿܘ ܕܥܒܼܕ ܡܼܢ ܒܪܝܫܝܬ ܕܟܪܐ ܘܢܩܼܒܬܐ: ܘܗܿܘ ܕܡܼܢ ܒܪܝܫܝܬ ܩܿܛܠ ܐܢܫ̈ܐ: ܡܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܡܬܘܿܡܐܝܬ ܫܡܗ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܕܒܪܝܫܝܬ: ܘܡܘܫܐ ܒܙܢܐ ܕܫܘܼܪܝܐ ܘܪܝܫܐ ܘܫܘܼܪܝܐ ܘܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܗܢܐ ܫܘܼܪܝܐ ܘܪܝܫܝܬܐ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܕܒܪܝܫܝܬ ܕܡܘܫܐ: ܕܙܒܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܫܘܼܪܝܐ ܡܢܗܿ ܘܠܟܐ ܫܪܝܼ ܕܢܬܝܼܕܥ ܙܒܢܐ: ܡܕܝܢ ܕܒܪܝܫܝܬ ܪܝܫܐ ܘܪܝܫܝܼܬܐ ܡܬܼܦܫܩܐ: ܘܕܓ̈ܠܐ ܐܢܘܿܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܟܿܬܒܝܼܢ ܒܗܿ ܝܘ̄ܕ ܠܬܚܬ ܡܼܢ ܪܝܫ̄ ܐܘܿ ܩܿܪܝܢ ܠܗܿ ܥܒܝܐܝܬ ܕܠܐ ܝܘ̄ܕ: ܐܡܿܪ ܥܒܪܝܐ ܒܪܝܫܝܬ: ܕܠܗܠܝܢ ܡܿܣܠܐ ܝܥܩܘܿܒ ܐܘܪܗܝܐ ܘܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ: ܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܥܒܼܕ܆ ܝܥܩܘܿܒ ܕܣܪܘܓ ܐܡܿܪ܇ ܗ݀ܝ ܓܝܪ ܕܒܼܪܐ ܡܫܘܕܥ ܕܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡ ܒܼܪܐ ܠܒܪ̈ܝܬܐ: ܘܒܪܬ ܩܠܐ ܕܥܒܼܕ ܡܼܢ ܡܕܡ ܥܿܒܕ ܐܢܫ ܡܕܡ: ܬܢܢ ܕܝܢ ܫܘܝ̈ܢ ܐܢܝܢ: ܡܛܠ ܕܫܒܥܝܼܢ ܦܫܼܩܘ ܥܒܼܕ ܒܕܘܼܟܬ ܕܒܼܪܐ܀ ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܥܒܪܝܐ ܢܣܝܼܒ: ܘܡܬܦܼܫܩ ܪܗܼܛܐ ܘܡܒܕܩ ܥܠ ܪܗܼܛܐ ܕܛܒܿܘܼܬܐ ܐܠܗܝܬܐ܆ ܕܚܕܪ̈ܝ ܟܿܠܗܘܿܢ ܗܘ̈ܝܐ: ܒܠܫܢܐ ܕܝܘܢ̈ܝܐ ܐܠܗܐ: ܐܬܐܘܣ ܡܬܼܐܡܪ. ܘܡܢ ܚܿܙܘܿܝܘܼܬܐ ܘܕܝܘܿܩܘܼܬܐ ܢܣܝܼܒ: ܕܚܿܙܐ ܘܕܐܩ ܐܠܗܐ܀ ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܒܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܡܬܼܐܡܪ܆ ܐܫܝܼܠܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܬܩܪܝܼ ܒܗ ܡܘܫܐ ܐܠܗܐ ܕܦܪܥܘܿܢ: ܘܡܪܢܐܝܬ: ܗܿܘ ܕܡܬܼܩܪܐ ܒܗ ܡܬܘܡܐܝܬ ܒܪܘܝܐ: ܕܐܝܟ ܕܐܬܩܪܝܼ ܬܢܢ ܐܠܗܐ ܘܐܝܼܬ̄ܘ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܘܠܐ ܙܒܢܝܐ܀ ܝܿܬ ܫܡܝܐ ܩܕܝܼܡܘܼܬ ܣܝܿܡܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ. ܘܡܬܼܦܫܩܐ ܒܣܘܼܝܐܐ ܠܡܕ: ܘܩܿܪܝܢ ܠܗܿ ܥܒܪܐܝܼܬ ܐܬ .ܘܠܘ ܝܿܬ܇ ܕܒܼܪܐ ܠܡ ܐܠܗܐ ܠܡܫܝܐ ܘܠܐܪܥܐ: ܡܕܝܢ ܠܡܕ ܕܒܫܡܝܐ ܕܫܡܝܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܐܡܿܪ. ܕܝܬ ܐܝܬܘܬܐ ܘܝܿܬ pb. 2 ܩܢܘܼܡܐ ܘܐܘܿܣܝܐ ܘܟܝܿܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܡܿܕܝܢ ܠܝܬ ܩܢܘܼܡܐ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܒܼܪܐ ܐܠܗܐ܆ ܡܛܠ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܣܿܓܕܝܼܢ ܠܒܪ̈ܝܬܐ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܚܘܝܼ ܡܘܿܫܐ ܕܒܪ̈ܝܐ ܐܢܘܿܢ ܘܒܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗܘܿܢ: ܘܠܗ ܘܿܠܐ ܠܡܣܼܓܕ ܘܠܘ ܠܣܓܝ̈ܝܐܐ܆ ܠܫܡܝܐ ܘܠܐܪܥܐ ܗ̄ ܫܡܝܐ ܩܿܪܐ ܬܢܢ: ܠܡܫܝܐ ܪ̈ܘܚܢܐ ܘܕܠܐ ܓܫܘܿܡ: ܘܢܗܝܼܪ̈ܐ ܕܒܗܿ ܠ̈ܡܠܐܟܐ܆ ܡܛܠ ܕܐܡܼܪ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܘܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܘܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ ܕܠܐ ܩܕܝܼܡܝܼܢ ܡ̈ܠܐܟܐܬ ܒܒܪܝ̈ܬܗܘܢ: ܘܒܣܝܠܝܘܣ ܐܡܿܪ܆ ܕܗܢܐ ܫܡܝܐ ܕܐܬܒܪܝܼ ܠܡ ܐܪܥܐ܆ ܗܼܘ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܪܩܝܼܥܐ܆ ܝܥܩܘܿܒ ܐܘܪܗܝܐ ܐܡܿܪ܆ ܕܫܡܝܐ ܩܿܪܐ ܠܐܐܪ ܘܢܘܼܪܐ: ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܠܐܪܥܐ ܘܠܡܝ̈ܐ ܘܐܦܢ ܒܫܘܝܘܼܬܐ ܐܬܒܼܪܝܬ݀ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ: ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܡܣܒܪܢܘܼܬܐ ܕܠܒܼܟܬ݀ ܕܐܡܿܪܝܼܢ: ܕܒܡܫܝܐ ܥܿܡܪ ܐܠܗܐ: ܘܐܝܬܝܗܿ ܕܡܣܼܬܒܪܐ ܕܪܡܐ: ܟܬܼܒ ܫܡܝܐ ܘܒܿܬܪܟܢ ܐܪܥܐ܆ ܘܒܫܘܝܘܼܬܐ ܐܬܒܪܝܼܘ ܐܪ̈ܒܥܬܝܗܘܿܢ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ܇ ܠܐ ܐܡܿܪ ܡܘܫܐ ܒܒܪܝܬܐ ܡ̈ܠܐܟܐ ܡܕܡ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܣܬܓܕܘܼܢ ܡܼܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ: ܐܦܢ ܒܫܪܒܐ ܕܗܓܪ ܡܠܠ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܕܐܪܥ ܗܘܼܬ݀ ܬܘܗܘܒܘܗ: ܗܿܢܘ ܫܿܗܝܼܬܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܨܕܝܼܬܐ: ܫܒܥܝܼܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܿܢܝܼܬܐ ܘܠܐ ܡܬܩܢܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܘܠܡܬܚܙܝܿܢܝܼܬܐ ܡܛܠ ܕܡܚܦܝܐ ܗܼܘܬܜ ܒܡ̈ܝܐ ܐܝܟ ܥܘܼܠܐ ܒܫܠܝܬܐ: ܘܙܠܐ ܢܗܝܼܪ ܗܼܘܐ ܐܐܪ [] ܕܐܡܝܼܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀ ܐܘ ܡܬܘܡܝܬܐ. ܐܡܼܪ ܐܠܐ ܥܠܥܠܐ: ܡܬܚܙܝܿܢܘܼܬܗܿ ܐܘܟܝܬ ܡܬܩܢܘܼܬܗܿ ܐܠܦܼ. ܘܐܢ ܓܘܼܫܡܐ ܗܿܝ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܬܼܚܙܝܐ: ܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܠܐ ܡܬܼܚܙܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܡܛܠ ܕܡܚܦܝܐ ܒܡ̈ܝܐ: ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܢܚܝܼܪ ܗܼܘܐ ܐܐܪ ܕܐܚܝܼܕ ܥܠܝܗܿ: ܘܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܼܘܐ ܐܢܫ ܕܚܿܙܐ ܠܗܿ: ܘܠܘ ܐܝܟ ܡ̈ܠܐܟܐ ܘܢܦܫ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܬܼܚ̈ܙܝܢ ܠ̈ܝܢܐ ܕܒܣܪܐ܆ ܡܿܕܝܢ ܒܐܪܒܥܐ ܙܢܝ̈ܐ ܡܬܐܡܼܪ ܠܐ ܡܬܚܼܙܝܿܢܐ: ܘܚܫܘܼܟܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܬܗܘܡܐ ܗ̄ ܚܘܫܼܟܐ ܠܘ ܟܝܿܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܐܠܐ ܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܢܘܼܗܪܐ: ܐܟܙܢܐ ܕܡܣܟܢܘܼܬܐ ܓܠܝܼܙܘܬܐ ܕܡܢ ܥܘܼܬܪܐ: ܘܣܡܝܘܼܬܐ ܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܚܙܝܐ: ܘܒܝܼܫܬܐ ܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܛܒܿܬܐ܆ ܘܗܿܘ ܡܐ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܛܠܠܐ ܒܐܝܼܡܡܐ ܗܿܟܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܚܫܘܼܟܐ ܒܠܠܝܐ: ܘܫܡܫܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܥܠܼܬܐ ܕܢܗܼܘܐ ܚܫܘܼܟܐ: ܐܦ ܕܢܬܼܒܛܠ ܟܕ ܗܿܘܐ ܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܡܬܼܒܛܠ ܚܫܘܼܟܐ: ܘܟܕ ܗܿܘܐ ܬܚܝܬ ܐܪܥܐ ܡܿܡܠܟ ܚܫܘܼܟܐ ܡܕܝܢ ܛܠܠܐ ܕܐܪܥܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܚܫܘܼܟܐ: ܡܿܕܝܢ ܚܫܘܼܟܐ ܠܝܬ̄ܘ ܐܘܿܣܝܐ: ܘܠܘ ܟܝܿܢܐ ܘܠܘ ܓܕܫܐ: ܐܠܐ ܓܠܝܼܙܘܬܐ ܕܢܼܘܗܪܐ܇ ܐܠܘܼ ܟܝܿܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܗܼܘܐ: ܚܫܘܼܟܐ ܡܿܟܬܪ ܗܼܘܐ ܟܕ ܕܢܚ ܫܡܫܐ ܐܟܡܐ ܕܐܐܪ ܡܿܟܬܪ܀ ܐܠܐ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܚܫܘܼܟܐ ܐܝܬ̄ܘܐ ܟܝܢܐ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܕܘܝܕ ܕܥܒܼܕ ܚܫܘܼܟܐ ܘܗܼܘܐ ܠܠܝܐ: ܥܒܿܕܐ ܥܠ ܟܝܢܐ ܡܿܘܕܥ. ܘܐ݀ܡܪܝܼܢܢ ܕܕܓ̈ܠܐ ܐܢܘܿܢ: ܗܐ ܓܝܪ ܐܡܝܼܪ ܡܿܢܘܼ ܥܒܼܕ ܦܐܩܐ ܐܘܿ ܚܪܫܐ: ܠܐ ܗܼܘܐ ܡܪܝܐ: ܘܟܿܠܢܫ ܝܿܕܥ ܕܟܐܩܘܼܬܐ ܘܐܘܿ ܕܘܓܼܘܼܬܐ ܠܘ ܟܝܿܢܐ ܐܢܘܿܢ ܐܠܐ ܓܠܝܼܙܘܬ ܡܠܼܬܐ ܘܫܡܼܥܐ. ܘܬܘܼܒ ܐܢ ܚܫܘܼܟܐ ܟܝܢܐ pb. 3 ܗܘ: ܓܘܼܫܡܐ ܗܘ ܐܘܿ ܠܐ ܓܫܘܿܡ. ܘܐܢ ܓܘܼܫܡܐ ܗܿܘ ܠܝܬ ܠܗ ܐܘܼܪܟܐ ܘܦܬܝܐ: ܘܥܘܼܡܩܐ ܐܝܟ ܓܘܼܫܡܐ܇ ܘܐܢ ܓܘܼܫܡܐ ܗܿܘ ܒܕܘܼܟܬܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܚܫܘܼܟܐ ܠܝܬܘܗܝ ܗܼܘ ܒܕܘܼܟܬܐ: ܟܕ ܓܝܪ ܐܚܿܕܝܼܢܢ ܬܪܥ ܘܥ݀ܒܕܝܼܢܢ ܚܫܘܼܟܐ. ܟܿܠ ܐܝܢ ܕܨܿܒܝܢܢ. ܟܕ ܠܐ ܡܕܡ ܡܥܠܝܼܢܢ ܠܒܝܬܐ: ܘܐܦܠܐ ܠܐ ܓܫܘܿܡ ܐܝܬ̄ܘ ܐܝܟ ܡ̈ܠܐܟܐ ܘܢܦܫ̈ܬܐ ܕܡܩܝܼܡܝܼܢ: ܐܘܿ ܐܝܟ ܠܐ ܓܫܘܿܡ ܕܡܩܝܼܡ ܒܓܘܼܫܡܐ: ܐܝܟ ܚܘܪܘܼܬܐ ܒܬܠܓܐ: ܘܐܘܼܟܡܘܼܬܐ ܒܥܘܼܪܒܐ܆ ܘܬܘܼܒ ܐܘܿܣܝܐ ܕܠܐ ܓܫܘܿܡ ܠܐ ܡܬܼܚܙܝܐ: ܘܚܫܘܼܟܐ ܡܬܼܚܙܐ܇ ܙܠܐ ܓܫܘܿܡ ܘܠܐ ܡܬܬܼܚܕ ܒܐܬܪܐ ܕܓܘܼܫܡܐ: ܘܚܫܘܼܟܐ ܒܐܐܪ ܓܘܼܫܡܐ ܡܬܼܚܙܐ: ܡܿܕܝܢ ܠܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ܆ ܐܠܐ ܓܕܫܐ ܘܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܢܘܼܗܪܐ܇ ܐܟܙܢܐ ܕܣܡܝܘܼܬܐ ܬܗܘܡܐ ܩܿܪܐ ܠܡܝ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܚܕܝܼܪܝܢ ܗܼܘܘ ܠܐܪܥܐ: ܚܫܘܼܟܐ ܗܘ ܐܡܿܪܝܼܢ ܐܢܫܝ̈ܢ ܕܥܢ̈ܢܐ ܥܒܕܘܼܗܝ . . . . . ܢܗܝܼܪܐ ܠܬܗܘ̈ܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ܇ ܕܚܫܘܼܟܐ ܗܿܘ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܥܡܛܩܢܐ ܕܚܒܝܼܫ ܗܼܘܐ ܒܝܬ ܫܡܝܐ ܠܐܪܥܐ܇ ܐܟܙܢܐ ܕܐܢܫ ܥܿܒܕ ܒܝܬܐ ܕܠܐ ܟܘ̈ܐ ܒܡܨܥܬܐ ܛܗܪܐ ܡܿܡܠܟ ܒܗ ܚܫܘܼܟ: ܗܿܟܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܗܼܘܐ ܗܿܘ ܚܫܘܼܟܐ: ܝܥܩܘܿܒ ܐܘܪܗܝܐ ܐ݀ܡܪ ܕܚܫܘܟܐ ܗܿܘ ܐܝܼܬ̄ܘ ܡܚܠܛܘܼܬܐ ܕܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܒܚܕ̈ܕܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܕܟܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܢܘܼܪܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ: ܘܐܦܠܐ ܐܐܪ ܕܟܿܐܼ ܗܼܘܐ ܕܢܥܒܪ ܒܗ ܙܠܝܼܩܐ ܕܢܘܼܗܪܐ܀ ܚܫܘܼܟܐ ܗܿܘ ܐܝܼܬܘܗܝ ܥܪܦܠܐ ܕܡܼܢ ܪܛܝܼܒܘܼܬܐ ܕܠܗܓ̈ܐ ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܥܡܘܼܛܐ: ܒܼܪܗܿ ܐܠܗܐ ܠܒܪܝܼܬܐ ܒܚܫܘܼܟܐ ܐܝܟܢܐ ܕܬܬܚܼܙܐ ܚܫܚܬܗܕܢܘܼܗܪܐ ܕܐܠܨܝܬܐ ܗܝ: ܘܐܪܙ ܒܪܝܼܬܐ ܕܝ݀ܬܒܐ ܗܘܬ݀ ܒܚܫܘܼܟܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ܆ ܘܐܬܢܗܼܪܬ݀ ܒܡܫܝܼܚܐ ܢܘܼܗܪܐ ܕܫܪܪܐ܀ ܘܪܘܚܗ ܕܐܠܗ ܡܿܪܚܦܐ ܗܼܘܬ݀ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܗ̄ ܐܢܫܝܼ̈ܢ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܒܪܝܼܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܠܬ ܪܘܼܚܐ ܕܐܠܗܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܘܕܥ ܕܒܪܝܼܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܘܐܡܼܪ ܥܠ ܫܡܝܐ ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܘܥܠ ܬܗܘܡܐ ܝܼܬ ܡܝ̈ܐ܇ ܒܿܬܪܟܢ ܥܠ ܐܐܪ ܒܝܕ ܪܘܼܚܐ: ܘܥܠ ܢܘܼܪܐ ܒܝܕ ܢܘܼܗܪܐ܇ ܘܗ݀ܝ ܕܡܪܚܦܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܡܫܝܐ ܘܫܘܼܢܝܐ ܩܿܪܐ ܪܘܚܦܐ: ܘܢܣܛܘܪܝܢܝ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܟܬܝܼܒ ܒܥܒܪܝܐ ܕܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܬܝܒܠ ܗܼܘܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܝ̈ܐ. ܪܘܼܚܐ ܒܪܝܼܬܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܘܠܐ ܠܚܡܐ ܕܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܢܫܼܪܐ ܥܠ ܚܫܘܼܟܐ܇ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܼܫܐ ܐܝܬ̄ܘ ܗܼܘܐ: ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܗܕܐ ܕܕܘܼܟܬܐ ܕܒܪܘܝܘܼܬܐ ܐܝܬܝܗܿ܀ ܐܒܐ ܦܩܼܕ ܕܢܗܘܘܿܢ ܗܘ̈ܝܐ܆ ܘܒܼܪܐ ܥܒܼܕ: ܘܪܘܼܚܐ ܫܡܠܝܼ: ܘܫܡܐ ܕܪܘܼܚܦܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܡܪܚܡܢܐ ܗܼܘ ܘܡܪܚܦܢ ܡܪܝܐ: ܡܪܚܦܢܘܼܬܐ ܕܨܒܝܢܐ ܐܝܬܝܗܿ: ܘܠܘ ܕܪܘܼܚܐ: ܒܪܝܼܬܐ ܗܜܝ ܕܩܛܝܼܪܐܝܬ ܢ݀ܫܒܐ: ܡܿܕܝܢ ܪܘܼܚܐ ܩܕ̄ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܘܐܟܙܢܐ ܕܪܚܦ ܬܡܢ ܥܠ ܗܘ̈ܝ ܗܿܟܢܐ ܡܿܪܚܦ ܝܘܡܢ ܥܠ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܡܿܘܠܕ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ: ܘܐܟܙܢܐ ܕܬܪܢܓܘܠܬܐ ܡܿܪܚܦܐ ܥܠ ܒܥ̈ܐ ܘܡܫܪܝܐ ܒܗܘܿܢ ܡܬܬܙܝܼܥܢܘܬܐ: ܗܿܟܢܐ ܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܡܿܪܚܦ ܗܼܘܐ ܥܠ . ܘܡܿܩܢܐ ܗܼܘܐ ܒܗܘܿܢ ܬܢܝܼ̈ܢܐ ܕܢܗܘܘܿܢ ܚܝ̈ܘܬܐ pb. 4 ܕܟܿܠ ܓܢܣ ܠܐ ܐܬܥܗܕ ܠܐܐܪ ܐܘܿ ܡܛܿܠ ܪܟܝܼܟܘܼܬܗ ܘܡܫܦܢܘܼܬܗ ܕܠܘܬ ܟܝܿܢܐ: ܐܘܿ ܡܛܿܠ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܥܡܢ ܚܝܼܢܢ ܘܣܘܩܢ ܠܐ ܐܬܥܼܗܕܘ.. ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܗܼܘܐ ܢܘܼܗܪܐ ܗ̄ ܙܿܕܩ ܗܼܘܐ ܕܒܒܪܘܝܘܼܬܐ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܐ ܢܫܪܐ: ܒܿܬܪ ܕܒܼܪܐ ܠܒܪܝܼܬܐ ܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡ: ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܡܼܪ ܠܒܪܗ ܝܚܝܕܝܐ ܩܕܝܼܫܐ ܕܢܗܼܘܐ ܢܘܼܗܪܐ ܘܗܼܘܐ ܢܘܼܗܪܐ ܘܠܘ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܬܪܓܫܢܝܼܬܐ ܐܫܼܡܥ ܐܠܗܐ ܗܿܝܕܝܟ܀ ܐ݀ܡܪ ܒܣܝܠܝܘܿܣ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܓܘܼܫܡܐ: ܐܦܠܐ ܦܘܼܡܐ ܕܡܿܡܠܠ܆ ܘܠܐ ܐܐܪ ܕܡܿܝܒܠ܆ ܐܦܠܐ ܡܫܡܥܬܐ ܕܡܩܒܠܐ܀ [] ܕܢܗܼܘܐ ܢܘܼܗܪܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܕܨܒܼܐ ܕܢܗܼܘܐ ܢܘܗܪܐ ܘܦܩܼܕ ܕܢܗܼܘܐ: ܘܗܢܐ ܢܘܼܗܪܐ ܝܠܕܐ ܗܿܘ ܕܢܘܼܪܐ܇ ܐܟܙܢܐ ܕܚܫܘܼܟܐ ܛܠܠܐ ܗܿܘ ܕܐܪܥܐ܀ ܥܡ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܐܬܒܪܗܝܝܢ ܐܝܢܝ̈ܘܬܗܘܿܢ ܥܡ ܢܘܼܪܐ: ܡܘܩܕܢܘܼܬܐ: ܘܢܗܝܼܪܘܬܐ܆ ܘܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܥܡ ܡܝ̈ܐ ܫܪܝܘܼܬܐ ܘܪܕܝܘܼܬܐ ܘܩܪܝܪܘܼܬܐ ܘܝܩܝܼܪܘܼܬܐ ܥܡ ܐܪܥ ܥܒܝܘܼܬܐ ܘܐܛܝܼܡܘܼܬܐ ܘܢܬܘܿܥܘܼܬܐ܆ ܥܡ ܐܐܪ [ܫܚܝܼܚܘܼܬܐ ܘܩܠܝܼܠܘܼܬܐ܆ ܘܟܕ ܦܩܼܕ ܐܠܗܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܢܗܼܘܐ: ܫܼܘܪܬ݀ ܢܘܼܪܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܟܿܠܗܝܢ ܐܣܛܘܟܣ̈ܐ ܘܐܫܬܦܝܼ ܐܐܪ: ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ ܐ݀ܡܪܝܼܢ: ܕܠ̈ܡܠܐܟܐ ܐܘܠܕ: ܘܠܐ ܫܪܝܼܪܝܼܢ: ܡ̈ܠܐܟܐ ܒܪ̈ܝܐ ܐܢܘܿܢ ܘܡܫܒܚ̈ܢܐ ܘܗܕܐ ܕܘܼܟܬܐ ܕܒܪܘܝܘܼܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܠܐ ܫܿܘܐܼ ܒܪܘܝܐ ܥܡ ܒܪܝܼܬܐ ܕܠܗܿ ܢܐܡܪ ܕܢܗܘܐ ܢܘܼܗܪܐ: ܘܝܼܕܝܥܐ ܡܼܢ ܗ݀ ܕܐܡܼܪ ܕܢ݀ܥܒܕ ܐܢܫ ܒܨܠܡܢ: ܘܥܠ ܐܒܐ ܘܪܘܼܚܐ ܐܡܝܼܪܐ: ܘܠܘ ܥܠ ܡ̈ܠܐܟܐ܆ ܘܡܼܢ ܩܠܐ ܗܢܐ ܕܢܗܼܘܐ ܢܘܼܗܪܐ ܐܬܝܼܕܥ ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܠ̈ܡܠܐܟܐ: ܘܗܿܝܕܝܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܘܗܘܼ ܐܠܗܐ ܐܡܼܪܗܿ܆ ܕܐܡܼܪ ܠܡ ܐܠܗܐ ܕܢܗܼܘܐ ܢܘܼܗܪܐ ܗ̄ ܢܥܘܿܠ ܢܘܼܗܪܐ ܗܿܘ ܕܡܼܢ ܢܘܼܪܐ ܘܢܬܚܘܐ ܘܢܢܗܪ ܐܬܼܐ ܓܝܪ ܡܼܢ ܢܘܼܪܐ ܐܢܗܪ ܒܐܐܪ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܆ ܘܡܬܼܟܪܟ ܗܼܘܐ ܠܚܘܼܕܪܗܿ ܕܐܪܥܐ: ܟܕ ܠܥܠ ܗܿܘܐ ܗܼܘܐ܇ ܡܿܫܡܠܐ ܗܼܘܐ ܨܦܪܐ ܘܟܕ ܠܬܚܬ ܡܿܫܡܠܐ ܗܼܘܐ ܠ̈ܝܠܘܬܐ: ܒܕܡܘܼܬ ܢܘܼܪܐ ܕܡܿܢܗܪܐ ܒܙܗܪܗܿ ܕܢܘܼܗܪܗܿ ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܐ: ܗܿܟܢ ܐܫܬܡܠܝܼܘ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܐ܇ ܘܗܿܢܐ ܢܘܼܗܪܐ ܠܐ ܥܕܟܝܼܠ ܚܒܝܼܫ ܗܼܘܐ ܒܐܣܦܝܪܐ ܕܡܬܼܟܢܝܐ ܫܡܫܐ܇ ܡܫܚܠܦܼ ܢܘܼܗܪܐ ܗܿܘ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܐܪܒܥܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܿܫܚܼܠܦ ܙܗܪܐ ܕܢܘܼܪܐ ܕܡܿܢܗܪ ܡܼܢ ܪܘܚܩܐ: ܡܼܢ ܠܡܦܝܕܐ ܢܗܝܼܪܐ ܗܿܘ ܕܣܝܼܡ ܒܡܨܥܬܐ܇ ܘܡܿܢܗܪ ܥܬܝܼܪܐܝܬ: ܫܡܫܐ ܕܝܢ ܕܒܝܘܡܐ ܪܒܝܼܥܝܐ ܐܬܬܼܩܢ: ܠܐ ܗܼܘܐ ܢܘܼܗܪܐ ܐܝܼܬ̄ܘ܇ ܐܘܿ ܙܗܪܐ ܕܢܘܼܪܐ܇ ܐܠܐ ܗܘܼ ܟܝܿܢܗ ܕܢܘܼܪܐ: ܗ݀ܝ ܡܨܠܠܬܐ: ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܠܢܘܼܗܪܐ ܕܫܦܝܼܪ ܗ̄ ܕܐܝܟ ܨܒܝܿܢܗ ܐܬܒܪܝܼ: ܘܕܥܿܗܢ ܘܚܿܫܚ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗܘܢܿ ܐܬܒܪܝܼ ܘܓܡܝܼܪ ܘܡܿܫܡܼܠܝ ܒܒܪ̈ܝܬܗ܇ ܘܐܩܢܝܼ ܐܢܝܢ ܠܒܪ̈ܝܬܐ ܓܘܢܐ ܫܦܝܼܪܐ ܘܢܗܝܼܪܐ܀ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܐܡܿܪ ܕܡܛܠ ܡܚܝܼܠܘܼܬܐ ܐܡܼܪ ܗܕܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܪܝܼܡ ܠܡܣܒܪܢܘܼܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܬܒܪܝܼ ܙܦܠܢ: ܘܕܐܠܗܐ ܠܚܘܕ ܐܝܼܬܝܗܿ ܕܢܚܙܐ ܗܿܘ ܕܫܦܝܼܪ܀ ܘܦܼܪܫ ܐܠܗܐ ܒܝܬ ܢܘܼܗܪܐ ܠܚܫܘܼ̣ܐ ܗ̄ ܦܪܫ ܒܝܬ ܥܕܢܐ ܗܿܘ pb. 5 ܕܐܚܝܼܕ ܗܼܘܐ ܚܫܘܼܟܐ܆ ܠܥܕܢܐ ܗܿ، ܕܐܡܼܠܟ ܢܘܼܗܪܐ܆ ܟܕ ܫܡܼܫ ܚܫܘܼܟܐ ܗܿܘ ܝܒ̄ ܫܥ̈ܝܼܢ: ܥܼܿܒܕܗ ܠܢܘܼܗܪܐ ܘܪܕܦܗ ܠܚܫܘܼܟܐ: ܘܒܗ݀ܝ ܕܦܼܪܫ ܬܚܼܡ ܠܟܿܠܚܕ ܡܢܗܘܿܢ. ܫܥ̈ܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ: ܕܟܕ ܡܿܫܡܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢܿ ܫܥܘ̈ܗܝ ܠܥܠ ܡܼܢ ܐܪܥܐ܆ ܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܓܿܡܪ ܫܥ̈ܘܗܝ ܠܬܚܬ ܡܼܢ ܐܪܥܐ: ܡܿܫܢܐ ܗܿܘ ܥܠܝܐ ܠܬܚܬ ܘܗܿܘ ܬܚܬܝܐ ܠܥܠ܀ ܘܩܼܪܐ ܐܠܗܐ ܠܢܘܼܗܪܐ ܐܝܼܡܡܐ܆ ܘܠܚܫܘܼܟܐ ܩܼܪܐ ܠܠܝܐ. ܗ̄ ܐܪܒܥܐ ܫܡ̈ܗܐ ܣܼܡ ܗܪܟܐ: ܢܘܼܗܪܐ ܘܐܝܡܡܐ: ܘܚܫܘܼܟܐ ܘܠܠܝܐ: ܢܘܼܗܪܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܟܝܿܢܗ ܕܣܘܼܥܪܢܐ܇ ܘܐܝܡܡܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܥܕܢܐ ܕܒܗ ܡܫܼܬܠܛ ܢܘܼܗܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܐܠܥܐ܇ ܘܚܫܘܼܟܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܢܘܼܗܪܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܛܠܠܗܿ ܕܐܪܥ܆ ܠܠܝܐ ܕܝܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܥܕܢܐ ܕܒܗ ܡܫܬܼܠܛ ܚܫܘܼܟܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܐܪܥܐ܀ ܘܗ݀ܝ ܕܩܼܪܝܗܝ ܐܝܬܝܗܿ ܕܬܩܼܢܗ ܘܐܟܝܼܢܗ܆ ܕܢܩܘܼܡ ܠܥܠ ܡܼܢ ܐܪܥܐ: ܘܢܥܒܕ ܐܝܼܡܡܐ܀ ܘܗܝ ܕܠܚܫܘܼܟܐ ܩܼܪܐ ܠܠܝܐ: ܠܘ ܚܫܘܼܟܐ ܟܝܢܝܐ ܐܝܟ ܢܘܼܗܪܐ: ܐܠܐ ܗܘܼ ܐܐܪ ܠܿܒܫ ܟܿܠ ܓܘ̈ܢܝܼܢ ܚܿܘܪ ܒܐܝܼܡܡܐ: ܘܚܿܫܛ ܒܠܠܝܐ: ܐܝܟ ܕܩܿܕܚܐ ܢܘܼܪܐ ܘܕܿܥܟܐ܇ ܘܐܝܟ ܕܡܬܼܗܦܟܝܼܢ ܡܝ̈ܐ ܠܓܠܝܼܕܐ܇ ܘܐܝܟ ܕܡܫܚܠܦ ܚܡܪܐ ܠܐܘܟܡܘܼܬܗ ܠܚܘܪܘܼܬܐ܀ ܠܢܘܼܗܪܐ ܩܕܡ ܚܫܘܼܟܐ ܣܼܡ܇ ܟܕ ܚܫܘܼܟܐ ܩܕܝܼܡ ܒܗܜܝ ܕܐܡܼܪ܆ ܕܦܼܪܫ ܐܠܗܐ ܒܝܬ ܢܘܼܗܪܐ ܠܚܫܘܼܟܐ܇ ܘܐ݀ܡܪܝܼܢܢ ܕܐܝܟܢܐ ܕܢܚܘܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܒܪܝܼܬܐ ܗܿܘ: ܚܫܘܼܟܐ ܓܝܪ ܠܘ ܡܕܡ ܐܝܼܬ̄ܘ܀ ܘܗܘܼܐ ܪܡܫܐ ܘܗܼܘܐ ܨܦܪܐ ܝܘܡܐ ܚܕ ܗ̄ ܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܐܡܿܪ: ܕܪܡܫܐ ܡܿܢ ܩܿܪܐ ܠܫܘܼܠܡܗ ܕܐܝܼܡܡܐ: ܨܦܪܐ ܓܝܪ ܡܿܫܡܗ ܠܫܘܼܠܡܗ ܕܠܠܝܐ: ܘܐ݀ܡܪ ܬܘܼܒ ܕܗܼܘܐ ܐܝܡܡܐ ܘܗܼܘܐ ܠܠܝܐ: ܫܘܼܠܡܐ ܕܚܕ ܝܘܡܐ܆ ܗܢܐ ܐܡܿܪ ܕܐܝܼܡܡܐ ܩܕܝܼܡ ܠܠܠܝܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܪܡܫܐ ܩܼܪܐ ܠܠܠܝܐܼ܆ ܨܦܪܐ ܕܝܼܢ ܩܼܪܐ ܡܘܫܐ ܠܐܝܡܡܐ: ܘܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܗܘܼܐ ܠܠܝܐ ܘܗܘܼܐ ܐܝܡܡܐ܆ ܫܘܼܡܠܝܐ ܕܚܕ ܝܘܡܐ: ܡܛܠ ܕܐ݀ܡܪܝܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܠܠܝܐ ܩܕܝܼܡ ܠܐܝܡܡܐ܆ ܝܘܡܐ ܚܕ ܐܡܿܪ܆ ܘܠܘ ܩܕܡܝܐ: ܐܝܟܐܢ ܕܥܡ ܒܪܝܼܬܐܐܦ ܡܢܝܿܢܐ ܘܚܫܚܬܗ ܐܟܚܕܐ ܢܥܘܿܠ: ܡܛܠ ܕܚܕ ܘܬܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܡܢܝܿܢܐ ܐܢܘܿܢ܀ ܬܘܼܒ ܡܬܼܩܪܐ ܚܕ: ܘܐܦ ܩܕܡܝܐ: ܚܕ ܡܿܢ ܡܬܩܼܪܐ: ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܚܪܢܐ ܩܕܡܘܗܝ: ܘܩܕܡܝܐ ܡܬܼܩܪܐ: ܡܛܠ ܕܐ݀ܬܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܿܬܪܗ܀ ܬܘܼܒ ܚܕ ܠܦܚܼܡܐ ܕܬܪܝܢ ܡܬܐܼܡܪ܀ ܐܝܢܐ ܠܡ ܩܕܝܼܡ: ܐܝܡܡܐ ܐܘܿ ܠܠܝܐ ܘܐ݀ܡܪܝܼܢܢ: ܕܒܣܠܝܘܿܣ ܘܐܝܘܐܢܢܝܣ ܐܡܿܪܝܼܢ܆ ܕܐܝܼܡܡܐ ܡܛܠܿ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܕܚܫܘܼܟܐ ܗܿܘ ܕܦܪܝܼܣ ܗܼܘܐ ܥܠ ܬܗܘܡܐ ܩܕܡ ܕܢܬܼܒܪܐ ܢܘܼܗܪܐ܆ ܠܐ ܡܬܼܩܪܐ ܠܠܝܐ: ܐܠܐ ܚܫܘܼܟܐ: ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܡܘܿܫܐ ܕܗܼܘܐ ܪܡܫܐ: ܠܘ ܠܗܿܘ ܚܫܘܼܟܐ ܩܼܪܐ ܪܡܫܐ: ܐܠܘܼ ܓܝܪ ܡܼܢ ܩܕܡ ܕܢܬܼܒܪܐ ܢܘܼܗܪܐ: ܠܐ ܡܬܼܩܪܐ ܠܠܝܐ ܐܠܐ ܚܫܘܼܟܐ: ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܕܗܼܘܐ ܪܡܫܐ܆ ܠܘ ܠܗܿܘ ܚܫܘܼܟܐ ܩܿܪܐ ܪܡܫܐ: ܐܠܘܼ ܓܝܪ ܡܼܢ ܩܕܡ ܒܪܝܼܬܗ ܕܢܘܼܗܪܐ ܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܕܗܘܼܐ ܪܡܫܐ: ܓܿܕܫܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܠܗܿܘ ܚܫܘܼܟܐ ܩܼܪܐ ܪܡܫܐ: ܐܢܓܝܪ ܒܿܬܪ pb. 6 ܕܗܼܘܐ ܢܘܼܗܪܐ ܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܕܗܘܼܐ ܪܡܫܐ: ܡܕܝܢ ܝܼܕܝܼܥܐ ܕܠܫܘܼܠܡܗ ܕܐܝܼܡܡܐ ܩܼܪܐ ܪܡܫܐ: ܟܕ ܐܝܼܡܡܐ ܫܠܡ ܫܥ̈ܘܗܝ܇ ܐܡܼܪ ܕܗܘܼܐ ܪܡܫܐ܆ ܘܐܦ ܐܘܢܓ̈ܠܝܣܛܐ ܬܘܼܒ܇ ܐܝܟ ܡܘܫܐ ܠܡ ܠܫܘܼܠܡܐ ܕܐܝܼܡܡܐ ܩܿܪܝܢ ܪܡܫܐ܆ ܒܪܡܫܐ ܠܡ ܕܢܿܓܗ ܚܕ ܒܫܒܐ܀ ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܪܡܫܐ ܘܨܦܪܐ܇ ܢܘܼܗܪܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܘܠܘ ܚܫܘܼܟܐ܆ ܘܐܢ ܚܫܘܟܐ ܗܿܘ ܕܩܕܡ ܢܘܼܗܪܐ ܠܐ ܡܬܩܼܪܐ ܠܠܝܐ: ܘܒܿܬܪ ܕܐܬܒܪܝܼ ܢܘܼܗܪܐ܆ ܘܐܬܩܪܝܼ ܐܝܡܡܐ܆ ܘܒܿܬܪܟܢ ܟܕ ܗܘܼܐ ܚܫܘܼܟܐ ܒܿܬܪܗ ܐܬܩܪܝܼ ܠܠܝܐ: ܡܿܕܝܢ ܐܝܡܡܐ ܩܕܝܼܡ ܠܠܠܝܐ: ܘܗܿܠܝܢ ܡܬܪܥܝܢ ܒܣܝܠܝܘܿܣ ܘܐܝܘܐܢܢܝܣ. ܘܟܕ ܡܗܦܟܝܼܢܢ ܥܠ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܘܝܘ̈ܢܝܐ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܡܼܢ ܪܡܫܐ ܡܿܫܪܝܢ ܗܼܘܘ ܝܘܕ̈ܝܐ ܕܢܥܒܕܘܼܢ ܒܗ ܦܨܚܐ܆ ܘܥܕܥܐܕܐ ܕܫܘܼܒܩܢܐ ܒܪܡܫܐ ܡܬܼܥܕܥܕ: ܡܿܦܢܝܢ ܗܼܢܘܿܢ ܕܐܝܟ ܢܡܘܿܣܐ ܕܫܡܫܐ ܩܕܝܼܡ ܐܝܼܡܡܐ ܠܠܠܝܐ: ܘܐܝܟ ܢܡܘܿܣܐ ܕܣܗܪܐ܇ ܠܠܝܐ ܩܕܝܼܡ ܠܐܝܼܡܡܐ. ܘܐܡܿܪܝܼܢܢ ܠܘܬܗܘܿܢ ܕܣܗܪܐ ܠܘ ܐܝܡ̈ܡܐ ܘܠ̈ܝܠܘܬܐ ܥܿܒܕ. ܐܦܠܐ ܨܦܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܫܐ: ܐܠܐ ܝܪ̈ܚܐ ܠܚܘܕ܀ ܬܘܼܒ ܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܦܕܝܼܡ ܠܠܝܐ ܠܐܝܼܡܡܐ: ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܒܿܛܠܝܼܢ ܝܘܕ̈ܝܐ ܐܝܟ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܡܘܿܫܐ ܘܚܢܢ ܠܥܕܥ̈ܐܕܐ ܡܼܢ ܪ̈ܡܫܐ ܚܿܫܒܝܼܢܢ ܠܗܘܿܢ ܘܡܫܝܼܚܐ ܒܠܠܝܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܩܼܡ܆ ܕܩܕܡ ܐܝܼܡܡܐ܆ ܘܦܘܠܘܿܣ ܕܠܝܠܝ ܐܝܼܡܡ ܒܬܗܘܿܡܐ ܗܘܝܿܬ܀ ܘܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܐܢܫܝܼ̈ܢ܆ ܕܒܪܡܫܐ ܐܬܒܪܝܼܘ ܘܒܿܬܪ ܝܘܡܐ ܒܪܡܫܗ ܕܠܠܝܐ ܬܪܝܢܐ܇ ܐܬܩܪܝܼ ܪܩܝܼܥܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܪܩܝܼܥܐ ܒܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܐܬܒܪܝܼ܀ ܟܝ̈ܢܐ ܕܐܬܒܪܝܼܘ ܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡ: ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܘܫܡ̈ܝܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ܇ ܘܐܪܥܐ ܘܡ̈ܝܐ ܘܐܐܪ ܘܢܘܼܪܐ ܘܢܦܫܐ ܕܒܪܢܫܐ܀ ܢܘܼܗܪܐ ܕܐܬܒܪܝܼ ܩܕܡܝܐ܇ ܓܪܝܓܘܪܝܘܿܣ ܕܢܘܣܐ ܘܝܥܩܘܿܒ ܐܘܪܗܝܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܙܗܪܐ ܘܙܠܝܼܩܐ ܕܢܘܼܪܐ ܕܐܬܼܒܪܝܬ݀ ܐܝܼܬ̄ܘ܇ ܐܟܡܐ ܕܚܫܘܼܟܐ ܛܠܠܐ ܕܐܪܥܐ: ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܬܒܪܝܼܘ: ܘܠܐ ܫܪܝܼܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܕܐܬܒܪܝܼܘ ܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡ: ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܦܓܼܪ̈ܐ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ: ܘܒܥܝܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܘܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܥܣܒܐ ܘܕܐܟܘܬܗܘܢܿ: ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܿܣ ܕܢܘܣܐ ܘܝܥܩܘܿܒ ܐܘܪܗܝܐ ܡܘܣܦܝܼܢ ܕܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܬܼܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܫܘܝܐܝܬ ܐܬܒܪ̈ܝܝܢ ܒܚܕ ܪܦܦܐ܆ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܘܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܘܒܪܢܫܐ܆ ܐܠܐ ܗ݀ܝ ܕܢܗܼܘܐ ܢܘܼܗܪܐ ܘܬܦܼܩܝ ܐܪܥܐ ܘܫܪܟܐ܀ ܡܠܼܬܐ ܕܛܘܼܟܣܐ ܐܝܬܝܗܿ: ܡܪܝ ܝܥܩܘܿܒ ܕܣܪܘܓ ܘܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܐܡܿܪܝܼܢ ܒܟܿܠ ܚܕ ܝܘܡܐ: ܚܕ ܡܕܡ ܒܼܪܐ: ܘܬܐܘܠܘܓܘܣ ܗܿܟܘܬ܀ ܘܡܛܠܗܕܐ ܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܠܒܪܝܼܬܐ ܒܫܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܘܼܠ ܥܡ ܒܪܝܼܬܐ ܐܦ ܛܟܣܐ܀ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܒܦܘܼܫܩܐ ܕܝܘܿܚܢܢ܀ ܕܘܿܠܐ ܗܼܘܐ ܕܬܗܼܘܐ ܒܪܝܼܬܐ: ܐܠܐ ܠܘ ܟܿܠܗܿ ܐܟܚܕܐ: ܘܒܪܢܫܐ ܥܡ ܐܢܬܬܐ܇ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܐܟܚܕܐ ܥܒܼܕ܀ ܘܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܫܿܠܡ: ܘܐܡܿܪ pb. 7 ܕܡܘܫܐ ܟܬܼܒ: ܕܒܫܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܥܒܼܕ ܡܪܝܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܒܣܦܪܐ ܕܬܪܝܢ܀ ܘܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ: ܕܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܒܼܪܝܬ݀ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܡܝ̈ܐ ܘܐܐܪ ܘܢܘܼܪܐ܀ ܒܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܐܡܼܪ ܕܢܗܼܘܐ ܠܡ ܪܩܝܼܥܐ ܒܡܨܥܬܐ ܡܝ̈ܐ: ܘܢܗܼܘܐ ܦܿܪܫ ܒܝܬ ܡ̈ܝܐ ܠܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܪܩܝܼܥܐ܆ ܡܼܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘ̈ܟܣܝܐ ܡܿܪܟܒܼ܇ ܠܐ ܫܪܝܼܪܝܢ܇ ܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܐܡܿܪ ܕܐܣܛܘܟܣܐ ܚܡܝܼܫܝܐ ܐܝܼܬ̄ܘ܇ ܣܛܪ ܡܼܢ ܐܪܒܥܐ܇ ܡܛܠ ܕܡܿܫܚܠܼܦ ܙܘܥܗ ܡܼܢ ܕܗܿܠܝܢ܆ ܬܪܝܢ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢܿ ܠܬܚܬ ܢ݀ܬܥܝܼܢ ܘܬܪܝܢ ܠܥܠ: ܘܗܘܼ ܚܘܼܕܪܢܐܝܬ ܡܬܬܙܝܼܥ: ܘܐܝܢܐ ܕܙܘܥܗ ܡܿܫܚܠܼܦ܇ ܐܦ ܐܘܿܣܝܐ ܕܝܼܠܗ ܐܫܝܥܐ ܐܡܼܪ ܕܪܩܼܥ ܠܫܡܝܐ ܐܝܟ ܬܢܢܐ: ܒܗܿܝ ܕܐܝܟ ܬܢܢܐ ܚܘܝܼ܇ ܕܓܘܼܫܡܐ ܩܛܝܼܢܐ ܘܣܚܝܼܚܐ ܐܝܼܬ̄ܘ܀ ܒܣܝܠܝܘܿܣ ܐܡܿܪ: ܕܪܩܝܼܥܐ ܟܝܢܐ ܕܡܿܩܼܝܡ ܐܝܼܬ̄ܘ ܘܠܐ ܡܬܼܕܪܟ ܡܼܢ ܡܬܼܪ̈ܓܫܢܐ: (ܒ̄ܨ ܐܚܪܢܐ ܡܫܬܪ̈ܓܢܐ) ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܒܝܼܕ ܘܪܩܝܼܥ ܐܬܩܪܝܼ ܪܩܝܼܥܐ: ܐܠܐ ܠܦܚܼܡܐ ܕܩܠܝܼܠܘܼܬܗ ܕܗܿܘ ܐܬܪܐ ܥܠܝܐ ܕܒܗ ܣܝܼܡ܀ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ ܐܡܿܪ ܕܪܩܝܼܥܐ ܐܬܩܪܝܼ: ܡܛܠ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܬܚܘܼܡܐ ܓܘܼܫܡܢܝܐ ܘܐܝܬ ܠܗ ܐܣܟܡܐ ܘܓܘܢܐ ܒܝܬ ܒܪܝܼܬܐ ܓܘܼܫܡܢܝܬܐ ܠܪܘܚܢܝܬܐ܀ ܝܥܩܘܿܒ ܐܘܪܗܝܐ ܐܡܿܪ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܪܩܝܼܥܐ ܐܐܪ ܚܝܼܨܐ ܕܐܬܼܦܪܫ ܡܼܢ ܡ̈ܝܐ: ܘܐܬܼܚܝܕ ܘܐܫܼܬܪܪ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܚܒܝܼܫ ܒܙܩܐ܀ ܝܥܩܘܿܒ ܐܘܪܗܝܐ ܒܕܘܼܟ ܐܚܪܢ ܐܡܼܪ: ܪܩܝܼܥܐ ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܐܝܼܬܘܗܝ: ܘܡܫܿܚܠܼܦ ܡܢܗܘܿܢ: ܡܛܠ ܕܐܬܠܼܒܕ ܘܐܬܪܩܥ: ܐܝܟ ܓܒܬܐ ܡܼܢ ܚܠܒܐ ܘܐܝܟ ܓܠܝܼܕܐ ܡܢ ܡܝ̈ܐ܇ ܘܡܝ̈ܐ ܕܐܬܓܼܫܡܘ ܘܓܠܼܕܘ: ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܐܡܼܪ: ܕܪܩܝܼܥܐ ܡܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܒܼܨܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܪܩܝܼܥܐ ܡܼܢ ܐܐܪ ܘܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܡܿܪܟܼܒ܇ ܫܡܝܐ ܒܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܐܘܪܐܢܘܿܣ ܡܬܼܩܪܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܬܚܘܼܡܐ ܕܡܼܢ ܠܥܠ܀ ܫܘܡܐ ܡܬܼܩܪܝܐ ܫܡܝܐ ܥܒܪܐܝܬ܀ ܘܫܘܡܐܝܡ ܣܓܝܐܢܐܝܬ: ܘܡܼܢ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܫܩܝܼܠ ܫܡܐ ܕܫܡܝܐ܀ ܢܗܼܘܐ ܪܩܝܼܥܐ ܒܡܨܥܬ ܡ̈ܝܐ: ܘܢܗܼܘܐ ܦܿܪܫ ܗ̄ ܒܪܫ ܫܥܬܗ ܐܬܦܼܠܓܘ ܡ̈ܝܐ ܠܬܠܬ ܡܢ̈ܘܬܐ ܫܘܝ̈ܬܐ: ܘܗ݀ ܝܡܢܬܐ ܡܨܥܝܬܐ: ܐܬܪܩܼܥܬ݀ ܘܗܼܘܬ݀ ܪܩܝܼܥܐ: ܘܗܿܝ ܡܢܬܐ ܥܠܝܬܐ ܩܡܼܬ݀ ܠܥܠ ܡܼܢ ܪܩܝܼܥܐ: ܘܗ݀ܝ ܡܢܬܐ ܬܚܬܝܬܐ ܦܫܼܬ݀ ܠܬܚܬ ܡܼܢ ܪܩܝܼܥܐ ܥܠ ܐܪܥܐ: ܘܐܝܟ ܒܡܝܘܼܬܐ ܕܗܿܘܝܢ ܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܪܩܝܼܥܐ ܗܿܟܢܐ ܗܿܘܝܢ ܐܦ ܗܿܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܡܛܠ ܕܡܨܥܝܐ ܡܪܢܝܐ ܗܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܘܗܿܘ ܕܒܝܬ ܦܠܓܐ ܫܘܝܐ ܩܿܐܡ ܘܓܠܝܼܠܐ ܘܚܘܼܕܪܢܝܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܪܩܝܼܥܐ: ܘܟܪܝܼܟ ܘܥܦܝܼܩ ܠܢܘܼܪܐ ܘܠܐܐܪ ܘܠ̈ܡܝܐ ܘܠܐܪܥܐ: ܘܠܟܿܠܗܘܿܢ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܕܠܓܘ ܡܢܗ: ܐܝܟ ܩܠܦܬܐ ܒܪܝܬܐ ܕܥܦܝܼܩܐ ܠܒܥܬܐ: ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܐܡܿܪ ܕܐܝܟ ܡܫܘܼܚܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܥܠ ܐܪܥ ܦܪܝܼܣܝܼܢ: ܗܿܟܢܐ ܐܝܬ̄ܘ ܪܩܝܼܥܐ ܡܛܠ ܕܡܢܗܘܿܢ ܗܘܼܐ܀ ܐܫܝܥܐ ܐ݀ܡܪ: ܕܗܿܘ ܕܐܩܝܼܡ ܫܡܝܐ ܟܦܬܐ܀ ܐܬܢܐܣܝܘܿܣ ܪܒܐ: ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ pb. 8 ܐܡܪܝܼܢ ܕܡ̈ܝܐ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܫܡܝܐ ܡ̈ܠܐܟܐ ܐܢܘܿܢ܆ ܡܛܿܠ ܕܟܬܝܼܒ ܕܢܫܟܚܘܼܢ ܠܡܪܝܐ: ܡܿܕܝܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܐܢܘܿܢ ܕܡܫܒܚܝܼܢ ܘܡܝ̈ܐ ܕܝܘܿ̈ܒܐ ܐܝܟܢܐ ܩܿܝܡܝܼܢ ܠܥܠ܆ ܒܣܠܝܘܿܣ ܘܐܦܪܝܡ ܘܝܥܘܿܒ ܕܣܪܘܓ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡ̈ܝܐ ܓܘܼܫܡ̈ܢܝܐ ܐܢܘܿܢ܆ ܘܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܠܗܿܠܝܢ ܫܿܠܡ: ܘܐܡܿܪ ܕܫܪܒܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܠܐ ܐܬܼܐ ܗܿܪܟܐ܆ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ܆ ܘܐܢ ܡܛܠ ܗ݀ܝ ܕܡܫܟܚܝܼܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܡ̈ܝܐ܆ ܡܿܕܝܢ ܘܗܐ ܟܬܝܼܒ ܕܫܡ̈ܝܐ ܡܫܼܬܥܝܢ ܫܘܼܒܚܗ ܕܐܠܗܐ: ܘܠܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܡ̈ܠܝܼܠܐ: ܘܪܩܝܼܥܐ ܡܿܚܘܐ ܥܒܿܕ̈ܘܗܝ: ܘܠܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܚܝܐ ܐܝܟ ܡ̈ܠܐܟܐ: ܘܛܠܐ ܘܓܠܝܼܕܐ ܦܩܝܼܕ ܕܢܫܒܚܘܼܢ: ܘܠܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܡ̈ܠܐܟܐ܆ ܬܘܼܒ ܟܕ ܚܙܐ ܙܒܢ ܐܡܼܪ ܕܘܝܕ ܕܫܒܚܘܼܗܝ ܟܿܠܗܘܿܢ ܡܠܐܟ̈ܘܗܝ: ܡܘܿܢ ܐܠܨܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܡܼܢ ܕܪܝܫ ܢܩܪܐ ܐܢܘܿܢ ܡ̈ܝܐ: ܘܢܐܡܪ ܡ̈ܝܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܢܫܒܚܘܼܢ ܠܡܫܗ ܕܡܪܝܐ: ܐܟܙܢܐ ܕܩܿܝܡܝܢ ܡ̈ܝܐ ܬܚܝܬ ܐܪܥܐ ܥܠ ܠܐ ܡܕܡ ܟܕ ܪܡܼܙܐ ܕܐܠܗܐ ܠܒܝܼܟ ܠܗܘܿܢ: ܗܿܟܢܐ ܩܿܝܡܝܼܢ ܠܥܠ ܡܼܢ ܫܡܝܐ ܕܠܐ ܩܒ̈ܝܬܐ: ܘܟܕ ܪܡܘܐ ܐܠܗܝܐ ܐܚܝܼܕ ܠܫܪܝܘܼܬܗܘܿܢ܀ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܐܪܒܥ ܣܘܼܥܪ̈ܐ ܐ݀ܡܪ: ܕܐܝܬ ܠܥܠ ܡܼܢ ܪܩܝܼܥܐ܆ ܡ̈ܝܐ ܡ̈ܠܐܟܐ܇ ܫܡ̈ܝܐ ܪ̈ܘܚܢܐ ܕܒܗܘܿܢ ܥܿܡܪܝܼܢ. ܘܢܗܘܘܿܢ ܘܢܘܼܗܪܐ ܫܒܝܼܚܐ ܕܡܙܠܓ ܡܼܢ ܫܡܝܐ: ܗܘܿ ܕܠܗ ܚܙܘ ܘܬܡܼܗܘ ܣܛܦܢܘܣ ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܘܦܘܠܘܣ: ܝܥܩܘܿܒ ܕܐܘܪܗܝ ܐܡܿܪ܆ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܗܿܢܐ ܪܩܝܼܥܐ: ܐܝܼܬ ܐܐܪ ܪܛܝܼܒܐ ܕܡܿܘܠܕ ܥܢ̈ܢܐ: ܘܗܿܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܫܡܝܐ܆ ܠܐ ܕܝܒܝܼܢ ܡܝ̈ܐ ܗܿܠܝܢ: ܐܦܢ ܐܝܼܬ̄ܘ ܪܩܝܼܥܐ ܡܼܢ ܠܓܘ ܓܠܝܼܠܐ: ܡܛ ܠܕܡܼܢ ܠܥܠ ܫܘܝܐ ܘܫܛܝܼܚܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܐܟܙܢܐ ܕܐܝܼܬ ܒ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗ݀ܟܘܬ ܘܒܠ̈ܢܐܣ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܠܐ ܡܬܬܙܝܼܥܝܼܢ ܡܝ̈ܐ ܗܿܠܝܢ܇ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܐܪ ܕܡܙܝܼܥ ܠܗܘܿܢ܆ ܘܥܠܗܿܝ ܠܐ ܡܙܕܠܥܝܼܢ܆ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܪܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܐܚܝܕ ܠܗܘܿܢ܀ ܡܘܿܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܐܡܿܪ ܕܦܘܼܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܦܩܼܕ ܕܡ̈ܝܐ ܕܠܬܚܬ ܢܚܬܘܼܢ: ܗܘܼ ܦܩܼܕ ܕܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܢܣܩܘܼܢ ܘܠܐ ܢܙܕܠܥܘܼܢ ܘܣܼܡ ܡܝ̈ܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܪܩܝܼܥܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܦܫܪ ܟܝܢܗ ܡܢܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܕܫܡܫܐ ܗܿܘ ܕܡܬܼܟܪܟ ܬܚܘܬܘܗܝ: ܐܘܟܝܼܬ ܠܥܠ ܡܢܗ܇ ܘܟܿܠ ܟܡܐ ܕܡܿܚܡ ܠܗ ܫܡܫܐ ܡܼܢ ܠܬܚܬ܆ ܡܪܛܒܝܼܢ ܠܗ ܡ̈ܝܐ ܡܼܢ ܠܥܠ ܘܗܿܟܢܐ ܡܬܼܢܛܪ ܟܝܿܢܗ܀ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܒܡܥܪ̈ܒܝ ܫܡܫܐ ܐܬܒܪܝܼ ܪܩܝܼܥܐ܇ ܐܝܟܐ ܕܢܚܡܘܿܠ ܠܐܐܪ ܠܘܬܢ܇ ܘܢܗܘܐ ܒܕܘܼܟܬ ܐܪܥܐ ܠܩܕܝܼܫ̈ܐ ܒܫܘܼܠܡܐ܀ ܓܘܢܗ ܕܪܩܝܼܥܐ ܐܡܿܪ ܝܥܩܘܼܒ ܐܘܪܗܝܐ ܡܿܫܚܪ ܘܡܿܘܥܡ܆ ܕܬܗܘܡܐ ܥܡܝܼܩܐ: ܡܛܠ ܕܐܐܪ ܐܝܼܬ̄ܘ ܪܩܝܼܥܐ. ܘܐܐܪ ܚܠܝܼܠ ܘܥܡܝܼܩ: ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܐܡܿܪ: ܕܪܩܝܼܥܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܡܝ̈ܐ ܕܪܩܝܼܥܝܼܢ ܘܡܠܒܕܝܼܢ: ܘܒܕܓܘܿܢ ܐܝܼܬ̄ܘ ܓܘܢܗ ܝܘܼܪܩܐ: ܐܝܟ ܕܚܿܙܝܢܢ ܠܓܘܢܐ ܕܡ̈ܝܐ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܝܘܼܪܩܐ: ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܿܪܟܼܒ ܡܼܢ ܚܘܪܐ ܘܐܘܼܟܡܐ: ܘܡܬܼܩܪܐ pb. 9 ܬܘܼܒ ܓܘܢܐ ܕܣܦܝܼܠܐ܀ ܘܠܐ ܐܡܼܪ ܡܛܠ ܪܩܝܼܥܐ ܕܛܒ ܘܫܦܝܼܪ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܿܨܒܼܬ ܗܼܘܐ ܒܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ܀ ܘܩܪܝܗܝ ܠܪܩܝܼܥܐ ܫܡܝܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܬܩܼܢܗ ܘܣܡܗ ܠܥܠ ܡܢܢ: ܘܒܚܕ ܥܣܪ ܙܢܝ̈ܐ ܡܬܼܐܡܪ ܫܡܐ ܕܫܡܝܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܚܘܝܼܢܢ ܒܟܬܒܐ ܕܥܒܼܕܢܢ ܒܦܣܝܼ̈ܩܬܐ ܥܠ ܟܿܠܗܝܢ ܕܡܬܼܚ̈ܙܝܢ ܘܕܠܐ ܡܬܼܚܙ̈ܝܢ܀ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܼܬܝܐ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ: ܢܬܟܢܫܘܼܢ ܡܝ̈ܐ ܕܠܬܚܬ ܠܐܬܪܐ ܚܕ ܘܬܬܚܼܙܐ ܝܒܝܼܫܬܐ ܗ̄ ܐܟܡܿܢ ܕܬܬܼܚܙܐ ܐܪܥܐ ܘܬܨܒܛܒܬܝ ܘܬܗܼܘܐ ܥܿܗܢܐ ܠܥܡܘܼܪܝܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܘܢܐܥܘܿܢ ܒܗܿ ܐܝܼܠ̈ܢܐ: ܘܠܘ ܟܠܿܗܘܿܢ ܡ̈ܝܐ ܐܬܟܼܢܫܘ: ܐܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܼܒܥܝܢ ܗܼܘܘ ܠܝܡ̈ܡܐ: ܗܿܠܝܢ ܕܠܐܪܥ ܡܬܼܒܥܝܢ ܗܼܘܘ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܦܫܼܘ ܘܩܘܝܼܘ ܒܐܪܥܐ ܘܥܠ ܐܦܝ̈ܗܿ: ܘܡܼܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܡܼܪ ܕܢܬܟܢܫܘܼܢ ܡ̈ܝܐ: ܗܘܼܘ ܡܝ̈ܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܫܥܬܐ ܕܪܕܝܢ ܠܐܦܝ̈ ܠܬܚܬ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܠܐ ܐܬܟܠܝܼܘ ܡܼܢ ܡܕܡ ܐܦܠܐ ܡܼܢ ܛܘܪ̈ܐ: ܐܠܐ ܕܣܿܠܩܝܼܢ ܠܥܠ ܡܼܢ ܛܘܼܪܐ ܘܢ݀ܚܬܝܼܢ ܠܥܘܼܡ̈ܩܐ: ܠܐ ܡܬܼܟܠܝܢ ܐܝܟ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ: ܡܛܠ ܕܟܪܝܼܟܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܐܪܥܐ ܡ̈ܝܐ: ܐܝܟ ܫܠܝܬܐ ܠܥܘܼܠܐ܇ ܦܩܼܕ ܐܠܗܐ ܘܫܢܝܼܘ ܡܼܢ ܐܦܝ̈ܗܿ ܠܣܘ̈ܦܐ ܒܪ̈ܝܐ܆ ܬܩܢ ܓܝܪ ܒܪܘܝܐ ܕܘܼܟܝ̈ܬܐ ܠ̈ܡܝܐ ܐܝܟ ܓܪ̈ܒܐ ܘܝܨ̈ܦܐ܀ ܘܗ݀ܝ ܕܬܬܚܼܙܐ ܝܒܝܼܫܬܐ: ܠܘ ܡܼܢ ܫܡܫܐ ܝܒܫܼܬ݀ ܡܛܠ ܕܒܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܐ ܐܬܒܪܝܼ܇ ܐܠܐ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܫܢܝܼܘ ܡܝ̈ܐ ܒܦܘܼܩܕܢܐ܇ ܘܠܐ ܦܫܼܬ݀ ܒܐܪܥܐ ܪܛܝܼܒܘܬܐ ܣܟ܀ ܘܩܼܪܐ ܠܐܪܥܐ ܝܒܝܼܫܬܐ ܗ̄ ܐܪܥܐ: ܫܡܐ ܗܿܘ ܓܘܢܝܐ ܕܟܠܢܝܘܼܬܗܿ ܘܝܒܝܼܫܬܐ: ܫܡܐ ܕܝܼܠܢܝܐ ܘܡܢܬܝܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܡܛܠ ܕܝܒܝܼܫܘܼܬܐ: ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܟܝܿܢܝܬܐ ܗܿܝ ܕܐܪܥܐ܀ ܬܘܼܒ ܫܡܐ ܕܐܪܥܐ: ܡܫܘܕܥܢܐ ܕܣܘܼܥܪܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܗܿܘ ܕܣܝܼܡ: ܫܡܐ ܕܝܒܝܼܫܬܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܗܿܘ ܕܕܝܼܠ̈ܝܬܐ ܟܝܢ̈ܝܬܐ܀ ܘܠܟܢܘܼܫܝܐ ܕܡ̈ܝܐ ܩܼܪܐ ܝܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܐܦܢ ܟܢܘܼܫܝܐ ܪܒܐ ܘܪܘܝܼܚܐ ܕܡܝ̈ܐ ܐܬܩܪܝܼ ܟܢܘܼܫܝܐ ܚܕ: ܐܠܐ ܐܝܬ ܝܡ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ: ܒܗ݀ܝ ܕܣܝܼܡܝܼܢ ܝܡ̈ܡܐ ܒܦܢܝ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܡܬܼܩܪܝܢ ܝܡ̈ܡܐ܆ ܘܒܗ݀ܝ ܕܡܦܠܚܝܼܢ ܠܘܬ ܚܕ̈ܕܐ: ܡܬܼܩܪܝܢ ܚܕ ܝܡܐ ܘܟܢܘܼܫܝܐ ܕܡ̈ܝܐ܇ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܼܬܝܐ: ܫܩܼܠܘ ܝܡܐ ܘܝܒܫܐ ܫܡ̈ܗܐ. ܐܟܡܐ ܕܐܝܼܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܘܨܦܪܐ ܘܪܡܫܐ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ܆ ܒܠܠܝܗ ܕܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ: ܦܩܼܕ ܐܠܗܐ ܘܐܬܟܢܼܫܘ ܡ̈ܝܐ. ܘܒܨܦܪܐ ܦܩܼܕ ܘܐܘܥܼܝܬ݀ ܐܪܥܐ ܙܪ̈ܥܐ ܘܐܝܼܠ̈ܢܝܐ܀ ܝܘܡܐ : ܥܦܝܼܦ ܥܒ̈ܕܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܡ̈ܝܐ ܕܐܬܼܟܢܫܘ: ܘܐܪܥܐ ܕܐܘܥܼܝܬ݀: ܗܿܟܘܬ ܝܘܡܐ ܕܫܬܐ ܐܬܒܼܝܬ݀ ܒܗܿ ܚܝܘܬܐ: ܘܐܦ ܒܪܢܫܐ܀ ܘܩܕܡ ܒܪܝܼܬܗ ܕܫܡܫܐ ܐܘܥܼܝܬ݀ ܐܪܥܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܟܘܿܣ ܠܡܪ̈ܚܐ ܕܐ݀ܡܪܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܫܡܫܐ ܡܿܘܥܝܬܐ ܐܪܥܐ܀ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܕܬܦܩܼܩܝ ܐܪܥܐ ܬܕܐܐ ܗ̄ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܘܿܢ ܬܕܐܐ ܘܙܪ̈ܥܐ܆ ܠܩܘܼܝܿܡܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܠܼܬܐ: ܬܕܐܐ ܘܥܣܒܐ ܘܙܪܥܐ܇ ܬܠܝܼܬܐܝܬ ܠܗܘܿܢ ܦܪ̈ܕܐ ܡܿܢ ܕܚܫ̈ܚܢ ܠܙܪܥܐ ܠܬܘܼܪܣܝܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܠܐܣܝܘܼܬܐ ܘܒܣܝܼܡܘܼܬ ܪܝܚܐ: pb. 10 ܒܙܢܐ ܕܚ̈ܛܐ ܘܣܥܪ̈ܐ ܘܟܘܼܫ̈ܢܐ ܘܕܘܼܚܢܐ: ܕܡܢܗܝܢ ܚܫܚ̈ܢ ܠܬܘܼܪܣܝܐ ܘܡܢܗܝܢ ܠܒܣܝܼܡܘܼܬ ܪܝܫܚܐ܀ ܕܒ̄܆ ܬܒܢܐ ܗܢܐ ܚܿܫܚ ܠܚܫܚܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܠܬܘܼܪܣܝܐ ܕܒܥܝܼܪ̈ܐ ܘܠܚܫܚܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܀ ܘܡܼܢ ܟܬܢܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܥܡܪ ܟܘܼܒܐ ܕܡܘܝܥܐ ܐܪܥܐ ܗܘܐ ܠܒܘܼܫܐ܀ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܐܪܒܥ ܐܝܬ ܠܗܘܿܢ: ܦܐܪ̈ܐ ܡܿܢ ܠܬܘܼܪܣܝܐ ܛܪ̈ܦܐ ܕܚܿܫܚܝܼܝܢ ܠܐܣܝܘܼܬܐ ܘܒܣܝܼܡܘܼܬ ܪܝܚܐ܆ ܘܡܢܗܘܼܢ ܫܩ̈ܠܢ ܕܒܘܼܪ̈ܝܬܐ ܕܒܫܐ܀ ܕܕ̄܆ ܕܘܼܥܬܐ ܐܟܙܢܐ: ܕܟܝܐ܆ ܐܘܟܝܬ ܘܡܘܣܛܟܗ ܘܒܠܐܣܡܘܢ ܐܘܿܟܝܼܬ ܒܠܐܣܢ ܘܚܠܒܢܝܼܬܐ ܫܪܗܘܕ܇ ܘܙܒܬܐ ܕܡܼܢ ܐܪܙܐ ܘܥܝܛܪܢܐ ܕܡܼܢ ܥܩܪ̈ܐ ܕܐܪܒܥ ܩܝܣ̈ܐ ܕܚܫܚܝܼܢ ܠܬܛܠܝܼܠܐ: ܘܠܟܿܠ ܡܐܢܐ ܘܚܫܚܬܐ܀ ܣܼܡ ܬܕܐܐ ܘܙܪܥܐ ܩܕܡ ܐܝܼܠ̈ܢܐ܇ ܡܛܠ ܕܣܢܝܼܩܝܼܢܢ ܥܠܝܗܘܿܢ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܣܓܝܐܝܢ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܐܝܼܠ̈ܢܐ: ܘܒܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܕܬܦܼܩ܇ ܫܟܢ ܠܗܿ ܚܝܠܐ ܡܫܘܚܢܐ ܘܡܘܥܝܢܐ: ܕܐܡܝܼܢܐܝܬ ܡܿܦܩ ܡܿܘܥܐ܀ ܒܗ݀ܝ ܕܙܪܥܐ ܕܡܙܼܕܪܥ܆ ܫܟܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܿܥܝܢ ܚܝܠܐ ܡܝܒܠܢܐ ܘܡܿܘܠܕ ܡܿܝܒܠ ܠܟܝܢ̈ܝܗܝܢ ܐܡܝܼܢܐܝܬ: ܕܠܐ ܢܘܦܐ ܘܢܓܡܼܪ܇ ܘܒܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܠܕܢܣܗ܇ ܚܘܝܼ ܕܟܿܠ ܙܪܥܐ ܐܝܟ ܓܢܣܗ ܡܿܘܥܐ܇ ܐܢ ܚܛ̈ܐ ܡܙܕܪܥܝܼܢ ܒܗܿ: ܚܛ̈ܐ ܡܫܘܚܐ܀ ܬܕܐܐ ܡܬܼܩܪܐ: ܟܕ ܡܿܫܪܐ ܕܢܐܼܥܐ ܘܥܣܒܐ ܐܘܟܝܼܬ ܥܡܝܼܪܐ ܟܕ ܡܬܩܼܛܪ ܒܩܛܪܐ: ܙܪܥܐ ܡܫܬܼܡܗ ܟܕ ܡܫܒܠ. ܘܐܝܼܠܢܐ ܕܥܿܒܕ ܦܐܪ̈ܐ ܠܓܢܣܗ: ܫܟܢ ܚܝܠܐ ܡܝܒܠܢܐ ܠܟܝܢܗܘܿܢ ܕܠܐ ܢܬܼܛܠܩ: ܒܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܠܓܢܣܗ܇ ܕܐܝܼܠܢܐ ܕܚܙܘܪܐ: ܦܐܪ̈ܐ ܕܚܙܘܪܐ ܥܿܒܕ܇ ܘܠܘ ܪܘܡܢܐ܀ ܘܒܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܕܢܨܒܬܗ ܒܗ ܗ̄ ܚܘܝܼ ܕܠܘ ܡܼܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܕܐܝܼܠܢܐ ܡܙܕܪܥ ܘܝܿܥܐ ܒܐܪܥܐ ܒܕܡܘܼܬ ܙܪ̈ܥܐ: ܐܠܐ ܡܢܬܐ ܡܢܗ ܐܘܿܟܝܼܬ ܚܕ ܡܼܢ ܫܒܘܼ̈ܩܘܗܝ ܡܬܼܢܨܒ ܒܐܪܥܐ ܘܗܿܟܢܐ ܝܿܥܐ ܐܝܠܢܐ܀ ܕܢܨܒܬܗ ܒܗ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܠܘ ܐܝܟ ܙܪܥܐ ܡܬܦܼܣܩ ܐܝܼܠܢܐ: ܕܒܿܬܪ ܕܡܬܢܣܒܝܼܢ ܚ̈ܛܐ: ܡܬܦܼܣܩ ܘܡܫܬܼܩܠ ܬܒܢܐ: ܐܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܒܓܘ ܐܪܥܐ ܡܿܟܬܪ ܐܝܼܠܢܐ ܘܐܦ ܡܼܢ ܒܿܬܪ ܕܫܿܩܠܝܼܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܘܗܕܐ ܗܼܝ ܗ݀ܝ ܕܥܠ ܐܪܥܐ܀ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܕܦܩܼܕ ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܘܐܘܥܼܝܬ݀ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܒܗܿ ܒܚܝܠܐ: ܐܠܐ ܗܘܼ ܝܗܼܒ ܠܗܿ ܚܝܠܐ ܕܬܦܩܼܝ ܠܗܿܠܝܢ ܪܗܝܼܒܐܝܬ: ܘܟܕ ܓܡܝܼܪܝܼܢ ܘܡܫܡܠܝܢ ܐܘܥܝܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܟܕ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܦܪ̈ܕܐ ܘܫܢ̈ܢܐ: ܘܦܐܪ̈ܐ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ ܟܕ ܒܫܝܼܠܝܼܢ: ܗ݀ܟܘܬ ܡܫܡܠܝܐ ܐܬܒܪܝܼ ܣܗܪܐ ܘܐܕܡ ܘܚܘܐ: ܝܼܕܝܼܥܐ ܬܘܼܒ ܡܛܠ ܕܚ̈ܝܘܬܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܘܒܢܝܢܫ̈ܐ ܥܠ ܡܐܟܘܿܠܬܐ ܣܢܝܼܩܝܼܢ ܗܼܘܘ: ܘܥܠܗܿܝ ܡܫܡ̈ܠܝܐ ܐܬܒܪܝܼܘ ܕܢܬܪܣܘܿܢ ܐܢܘܿܢ ܐܦ ܒܿܬܪ ܥܒܪ ܦܘܼܩܕܢܐ܀ ܘܗܿܘ ܦܘܼܕܩܢܐ ܕܐܡܼܪ ܕܬܦܩܼܝ ܐܪܥܐ ܥܕܟܝܼܠ ܗܐ ܡܬܓܼܡܪ ܒܣܿܓܝ ܕܘܟ̈ܝܬܐ܆ ܕܟܕ ܠܐ ܙܪܥܝܼܢ. ܡܘ̈ܥܝܢ: ܘܐܦ pb. 11 ܒܥܦܪܐ ܕܬܚܝܬ ܐܪܥܐ: ܟܕ ܣܿܠܩ ܠܐܦܝ̈ܗܿ: ܘܡܿܚܘܐ ܠܣܢܘܪܬܐ ܕܦܘܼܩܕܢܐ: ܘܐܝܬ ܙܪܥܐ ܕܥܠ ܪܝܫܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܐܟܙܢܐ ܕܚ̈ܛܐ ܘܕܘܼܚܢܐ ܘܟܪܟܐ ܘܣܠܩܐ. ܘܐܝܬ ܕܒܥܩܪ̈ܐ ܐܟܙܢܐ ܕܟܘܼܪܟܡܐ ܕܘܒ̈ܨܠܐ ܓܠ̈ܕܢܝܐ܇ ܘܡܢܗܘܿܢ ܒܪܝܫܗܘܿܢ ܘܒܥܩܪܗܘܿܢ: ܐܟܙܢܐ ܕܩܢܝܐ ܘܟܪܬܐ: ܐܝܼ̈ܠܢܐ ܒܦܐܪ̈ܝܗܘܿܢ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܠܙܪܥܗܘܿܢ: ܐܟܙܢܐ ܕܓܘ̈ܙܐ ܘܠ̈ܘܙܐ ܘܙܘܙ̈ܦܐ ܘܚܙܘܪ̈ܐ܇ ܘܡܢܗܘܢ ܠܐ܀ ܥܠ ܐܪܒܥܐ ܚܝ̈ܠܐ ܣܢܝܼܩܝܼܢ ܢܨܒ̈ܬܐ܇ ܡܘܥܝܢܐ ܘܡܬܪܣܝܢܐ ܘܡܪܒܝܢܐ ܘܡܫܡܠܝܢܐ܇ ܘܒܛܘܼܪܐ ܝܿܥܝܢ ܢܨܒ̈ܬܐ ܣܓܝܐܝܬ: ܡܛܠ ܕܪ̈ܨܝܼܦܢ ܡܢܘ̈ܬܗܘܿܢ ܘܡܬܼܚܒܫܐ ܒܗܘܿܢ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܘܪܛܝܼܒܘܼܬܐ: ܘܡܿܘܥܝܢ ܐܝܼ̈ܠܢܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܦܩ̈ܥܬܐ: ܒܦܩ̈ܥܬܐ ܟܕ ܡܬܢܨܒܝܼܢ ܝܿܥܝܢ܀ ܒܢܝܼܣܢ ܐܬܒܼܪܝܬ݀ ܒܪܝܼܬܐ: ܘܒܿܬܪ ܥܒܪ ܦܘܼܩܕܢܐ ܗܘܼܘ ܟܘܼ̈ܒܐ ܒܘܪܕܐ: ܘܒܗܿܠܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܐ ܠܝܬ ܗܼܘܐ ܫܡܫܐ ܕܪܕܐ ܘܥܿܪܒ ܘܠܐ ܫܥ̈ܐ: ܘܐܦܠܐ ܛܠܠܐ ܠܛܘܼܪ̈ܐ ܘܪ̈ܓܘܠܐ ܒܗ݀ܝ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܢܗܝܼܪܝܢ ܗܼܘܘ: ܘܐܦܠܐ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܫܡ̈ܗܐ ܠܦܢܝ̈ܬܐ܇ ܒ݀ܬܪ ܕܕܢܚ ܫܡܫܐ ܒܡܕܢܚܐ܆ ܘܥܪܒ ܒܡܥܪܒܐ܇ ܘܣܠܼܩ ܪܕܐ ܒܬܝܡܢܐ. ܘܠܐ ܪܕܐ ܒܓܪܒܝܐ܇ ܫܩ̈ܠܝ ܫܡ̈ܗܐ ܦܢܝ̈ܬܐ܀ ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܢܗܘܘܿܢ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܒܪܩܝܼܥܐ ܕܫܡܝܐ ܗ̄ ܒܝܘܡܐ ܪܒܝܼܥܝܐ ܐܡܼܪ ܠܗܿܠܝܢ܇ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܫܡܫܡܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ܇ ܘܡܘܫܐ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܩܼܪܐ ܐܢܘܿܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܒܿܬܪܟܢ ܩܼܪܘ ܐܢܘܿܢ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ܇ ܒܼܪܐ ܐܢܘܿܢ ܕܢܢܗܪܘܢܼ ܥܠ ܐܪܥܐ: ܐܪܥܐ: ܘܢܨܒܬ ܒܗܘܿܢ ܫܡܝܐ ܐܟܙܢܐ ܕܒܒ̈ܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܡܬܬܼܠܝܢ ܠܡܦܝ̈ܕܐ ܘܩܢ̈ܕܝܼܠܐ܀ ܠܡܢܗܪܘܼ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܣܢܝܼܩܝܼܢ ܥܠܝܗܘܿܢ܀ ܠܡܼܦܪܫ ܒܝܬ ܐܝܡܡܐ ܠܠܠܝܐ ܗ̄ ܟܕ ܩܿܐܡ ܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܐܪܥܐ: ܥܿܒܕ ܐܝܼܡܡܐ: ܘܟܕ ܩܿܐܡ ܠܬܚܬ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܛܠܠܐ ܕܐܪܥܐ ܕܩܿܐܡ ܒܐܦ̈ܝ ܥܡܘܪ̈ܐ ܥܿܒܕ ܠܠܝܐ܀ ܘܗܘܘܿܢ ܠܐܬܘ̈ܬܐ ܘܠܙܒ̈ܢܐ ܗ̄ ܠܫܘܼ̈ܘܕܥܐ ܕܡܢܗܘܢܿ ܡܬܼܚܙܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܒܕܩܝܼܢ ܥܠ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܥܬܝܼܕܝܼܢ ܠܡܼܗܘܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܡܛܪ ܘܝܒܫ̈ܢܐ ܩܿܪܐ ܐܬܘ̈ܬܐ܀ ܐܪܒܥܐ ܙܒܢ̈ܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܫܘܼܚ̈ܠܦܐ ܒܚܕ ܝܪܚܐ ܣܗܪܐ ܡܼܢ ܟܕ ܡܬܝܼܠܕ: ܘܥܕܡܐ ܠܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ܇ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܩܪܝܼܪܐ ܘܪܛܝܼܒܐ ܐܝܟ ܡ̈ܝܐ: ܘܡܼܢ ܫܒܥܐ ܠܐܪܒܬܥܣܪ ܚܡܝܼܡܐ ܘܝܒܝܼܫܐ ܐܝܟ ܢܘܼܪܐ: ܘܡܼܢ ܐܪܒܬܥܣܪ ܠܥܣܪܝܢ ܘܚܕ܇ ܚܡܝܼܡܐ ܘܪܛܝܼܒܐܐܝܟ ܐܐܪ܆ ܘܡܼܢ ܬܡܢ ܥܕܡܐ ܠܡܘܼܠܝܗܘܿܢ ܓܘܪܣܗ ܩܪܝܼܪܐ ܘܝܒܝܼܫܐ ܐܝܟ ܐܪܥܐ܇ ܐܦ ܫܡܫܐ ܬܘܼܒ ܗܿܟܘܬ ܥܿܒܕ ܙܒ̈ܢܐ܀ ܙܒ̈ܢܐ ܬܘܼܒ ܩܿܪܐ: ܐܡܬܝ ܕܢܿܚܬ ܫܡܫܐ ܘܩܿܐܡ ܒܕܪܓܐ ܬܚܬܝܐ ܕܬܝܡܢܐ܇ ܗܿܘܐ ܠܘܬܢ ܣܬܘܐ܇ ܘܐܡܬܝ ܕܣܿܠܩ ܠܕܪܓܐ ܥܠܝܐ ܕܓܪܒܝܐ ܥܿܒܕ ܩܝܛܐ: ܘܟܕ ܢܿܚܬ ܠܕܪܓܐ ܡܨܥܝܐ ܠܬܝܡܢܐ ܥܿܒܕ ܬܫܪ̈ܝܬܐ: ܘܠܝܘܡ̈ܬܐ ܘܠܫܢܝ̈ܐ ܗ̄. ܥܿܒܕ [ܠܝܘ̈ܡܬܐ] ܫܡܫܐ: ܒܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܠܠܝܐ ܘܐܝܼܡܡܐ ܡܬ[ܦܝܟ] ܝܘܡܐ: ܥܿܒܕ ܕܝܢ ܫܡܫܐ ܫ̈ܢܝܐ: ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܡܿܫܪ ܡܼܢ ܪܝܫ ܐܡܪܐ ܠܐܦܝ̈ ܡܕܢܚܐ: ܥܿܒܕ pb. 12 ܡܪܕܝܼܬܗ ܒܦܘܫܐ ܕܡܼܢ ܐܣܦܝܪܐ: ܟܕ ܡܡܢܥ ܠܗ ܠܕܘܼ̣ܬܐ ܕܫܪܝܼ ܒܗܿ܆ ܥܿܒܕ ܫܘܼܡܠܝܐ ܕܫܢܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܝܘܡ̈ܬܐ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܘܫܥ̈ܐ ܫܬ܀ ܘܫܡܫܐ ܥܿܒܕ ܝܘܡ̈ܬܐ ܘܫܢ̈ܝܐ: ܘܟܕ ܩܿܐܡ ܒܡܕܢܚܐ ܥܿܒܕ ܨܦܪܐ. ܘܟܕ ܩܿܐܡ ܠܬܚܬ ܡܼܢ ܐܪܥܐ: ܥܿܒܕ ܠܠܝܐ: ܘܟܕ ܩܿܐܡ ܒܡܥܪܒܐ ܥܿܒܕ ܪܡܫܐ: ܣܗܪܐ ܠܐ ܥܿܒܕ ܠܚܕܐ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ܇ ܘܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܒܬܠܬܫܥ̈ܝܼܢ ܕܢܚ ܘܐܦ ܥܿܪܒ܆ ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܒܬܫܥ: ܣܗܪܐ ܕܝܢ ܝܪ̈ܚܐ ܥܿܒܕ܇ ܡܛܠ ܕܒܪܝܫܐ ܕܟܿܠ ܝܪܚܐ ܡܬܼܚܙܐ ܘܥܕܡܐ ܠܦܠܓ ܡܫܼܬܡܠܐ܆ ܘܒܿܬܪܟܢ ܒܿܨܪ ܥܕܡܐ ܕܫܿܠܡ ܝܪܚܐ. ܘܝܪ̈ܚܘ̄ ܕܣܗܪܐ ܫܘܝܢܼ ܒܡܢܝܿܢܐ ܕܟܛ̄ ܘܣܗܪܐ ܒܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܘܝܘܢܝܐ܆ ܘܝܪܚܐ ܡܬܦܼܫܩ܀ ܘܥܒܼܕ ܐܠܗ ܬܪܝܢ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܗ̄ ܒܟܝܿܢܗܘܿܢ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗܘܿܢ ܪܒܘܼܬܐ܆ ܘܠܘ ܒܦܚܼܡܐ ܕܚ̈ܕܕܐ: ܐܟܙܢܐ ܕܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܪܒܐ ܫܡܝܐ ܘܪܒܐ ܐܪܥܐ ܘܪܒ ܝܡܐ: ܡܿܕܝܢ ܗܿܠܝܢ ܒܓܘܼܫ̈ܡܝܗܘܿܢ ܘܒܟܝܿܢܗܘܿܢ ܪܒܝܢ: ܘܠܘ ܒܦܚܡܐ ܕܡܕܡ ܕܙܥܘܪ ܡܢܗܘܿܢ܀ ܢܗܝܼܪܐ ܪܒܐ ܠܫܘܼܠܛܢܐ ܗ̄ ܢܗܝܼܪܐ ܪܒܐ ܩܿܪܐ ܠܫܡܫܐ܇ ܒܦܚܡܐ ܕܣܗܪܐ ܒܗ݀ܝ ܕܐܦܢ ܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܪܘܪܒܝܼܢ܇ ܐܠܐ ܫܡܫܐ ܪܒ ܡܼܢ ܣܗܪܐ ܥܠܗܕܐ ܩܼܪܐ ܠܣܗܪܐ ܢܗܝܼܪܐ ܙܥܘܪܐ܀ ܘܬܘܼܒ ܩܼܪܐ ܠܫܡܫܐ ܢܗܝܼܪܐ ܪܒܐ: ܡܛܿܠ ܕܠܐ ܚܿܣܪ: ܣܗܪܐ ܕܝܢ ܚܿܣܪ܀ ܠܫܘܼܠܛܢܐ ܕܐܝܼܡܡܐ ܐܡܼܪ: ܒܗ݀ܝ ܕܐܠܗܐ ܐܫܠܼܛ ܒܐܝܼܡܡܐ: ܘܐܦ ܠܣܗܪܐ ܐܫܠܼܛ ܒܠܠܝܐ܆ ܕܒܗܿܝ ܕܐܘܣܦ ܟܘܟܒ̈ܐ܆ ܚܘܝܼ ܕܐܝܼܬ ܒܠ̈ܝܠܘܬܐ ܕܠܐ ܡܿܢܗܪܐ ܒܗܘܢܿ ܣܗܪܐ ܡܢܗܪܝܢ ܒܗܘܿܢ ܟܘܟ̈ܒܐ܀ ܘܝܗܼܒ ܐܠܗܐ ܒܪܩܝܼܥܐ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܝܗܼܒ ܐܢܘܢܿ ܕܣܼܡ ܐܢܘܿܢ ܐܝܬܝܗܿ: ܘܠܘ ܕܩܒܼܥ ܐܢܘܿܢ ܐܝܟ ܨ̈ܨܐ ܒܬܪܥܐ܇ ܘܐܝܟ ܥܝ̈ܢܐ ܒܦܓܪܐܙ܇ ܐܠܐ ܦܩܼܕ ܕܢܗܘܘܿܢ ܒܡܫܝܐ: ܘܢܢܗܪܘܢܼ ܥܠ ܐܪܥܐ܀ ܒܝܘܡܐ ܪܒܝܼܥܝܐ ܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܠܢܗܝܪ̈ܐ ܘܠܘ ܒܩܕܡܝܐ ܕܢܣܼܬܒܪܘܢܼ ܘܢܣܬܓܕܘܢܼ܇ ܘܒܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܐ ܐܬܒܪܝܼܘ: ܘܐܠܘܼ ܒܠܠܝܐ ܐܬܒܪܝܼܘ܇ ܚܠܦ ܪܡܫܐ ܘܠܠܝܐ: ܐܝܼܡܡܐ ܗܿܘ ܗܼܘܐ: ܘܡܫܼܬܟܚ ܐܝܼܡܡܗ ܕܝܘܡܐ ܪܒܝܼܥܝܐ ܕܩܕܝܼܡ ܠܠܠܝܗ܇ ܘܫܡܫܐ ܟܕ ܐܝܼܬ̄ܘ ܒܪ ܚܕ ܒܝܘܡܐ ܘܒܪ ܐܪܒܥܐ ܐܬܒܪܝܼ: ܘܣܗܪܐ ܒܪ ܐܪܒܬܥܣܪ ܝܘܡ̈ܝܼܢ: ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܕܟܕ ܡܿܠܐܼ ܐܬܒܪܝܼ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܐܬܩܪܝܼ ܢܗܝܼܪܐ ܪܒܐ: ܘܫܡܫܐ ܟܕ ܩܿܐܡ ܒܦܢܝܼܬܐ ܡܕܢܚܝܬܐ ܒܥܕܢ ܨܦܪܐ ܐܬܒܪܝܼ: ܘܣܗܪܐ ܒܗܿ ܒܫܥܬܐ ܟܕ ܡܿܠܐܼ ܘܩܿܐܡ ܒܦܢܝܼܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ܆ ܟܕ ܚܿܙܝܢ ܠܚ̈ܕܕܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ: ܕܐܟܡܐ ܕܚܿܙܝܢܢ ܠܗ ܠܣܗܪܐ ܙܥܘܪܐ ܟܕ ܡܬܝܼܠܕ ܒܡܥܪܒܐ: ܗܿܟܢܐ ܐܬܒܪܝܼ ܐܦܢ ܐܣܦܝܪܗ ܡܫܡܠܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀܆ ܘܐܢ ܪ ܝܗ̄ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܬܒܪܝܼ ܡܼܢ ܡܠܝܘܼܬܗ ܠܡܠܝܘܼܬܗ ܡܬܼܡܢܐ ܣܗܪܐ ܘܗܿܢܘܿܢ ܝܗ̄ ܝܘ̈ܡܐ ܕܡܼܢ ܡܠܝܘܼܬܗ ܠܓܡܘܼܪܝܗ܆ ܗܘܼܘ pb. 13 ܠܗܘܿܢ ܝܬܝܼܪ̈ܐ ܠܪܗܛܐ ܘܡܢܝܢܐ ܕܝܪ̈ܚܐ܀ ܘܢܘܼܗܪܐ ܗܿܘ ܐܫܝܼܕܐ ܕܬܠܬܝܐ ܝܘ̈ܡܐ܆ ܐܫܝܼܕܐ ܗܼܘܐ. ܘܒܝܘܡܐ ܪܒܝܼܥܝܐ ܦܩܼܕ ܐܠܗܐ ܠܢܘܼܗܪܐ ܫܪܝܐ ܗܿܘ ܘܐܬܟܢܝܼ ܘܗܘܼܐ ܢܗܝܼܪܐ ܘܥܒܼܕ ܠܗܿܘ ܢܘܼܗܪܐ ܓܝܓܠܐ ܡܬܼܟܪܟܢܝܼܬܐ܀ ܝܥܩܘܿܒ ܐܘܪܗܝܐ ܐܡܿܪ܆ ܠܟܿܠܗ ܢܘܼܗܪܐ ܗܿܘ ܐܫܝܼܕܐ܆ ܕܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܩܕܡ̈ܝܐ܆ ܚܡܼܠ ܘܣܝܟܗ: ܡܛܠ ܕܐܫܝܼܕܐ ܗܼܘܐ ܘܠܐ ܡܛܟܣܐ܇ ܒܕܡܘܼܬ ܢܗܝܼܪܐ ܦܪܝܼܣ ܗܼܘܐ ܥܠ ܥܠܡܐ ܘܠܐ ܡܿܬܚܡ ܗܼܘܐ ܥܕ̈ܢܐ܀ ܘܠܐ ܪܕܐ ܗܼܘܐ ܘܠܐ ܡܿܘܕܥ ܗܼܘܐ ܫܥ̈ܐ܇ ܐܦܠܐ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܠܐ ܡܬܬܙܝܼܥܢܘܼܬܐ ܫܡܫܢܝܬܐ: ܐܠܐ ܡܬܼܐܫܕ ܗܘܐ ܡܼܢ ܫܠܝ ܒܥܕܢ ܘܡܬܩܼܦܣ ܗܼܘܐ ܒܥܕܢ ܪܡܫܐ ܐܝܟ ܚܟܼܡܬܐ ܕܒܪܘܝܐ܀ ܘܢܘܼܗܪܐ ܐܫܝܼܕܐ ܕܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܐ ܩܕܡ̈ܝܐ: ܙܗܪܐ ܕܢܼܘܪܐ ܗܿܝ ܕܠܥܠ ܐܝܼܬ̄ܘ ܕܡܿܢܗܪ ܒܐܐܪ: ܘܠܐ ܥܕܟܝܼܠ ܚܒܝܼܫ ܗܼܘܐ ܘܡܿܟܢܼܫ ܘܨܡܝܼܕ ܒܓܘ ܐܣܦܝܼܪܐ ܕܡܬܼܩܪܐ ܫܡܫܐ ܟܕ ܫܦܼܪܬ݀ ܠܥܒܘܕܐ ܕܢܨܡܘܿܕ ܘܢܟܢܫ ܠܐܫܝܼܕܘܬܗ ܕܢܘܼܗܪܐ ܒܓܘ ܡܐܢܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܘܕܥ ܠܢ ܨܦܪܐ ܘܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܘܦܘܼܪܫܢܐ ܕܫܥ̈ܐ. ܟܿܠ ܓܝܪ ܕܢܘܼܗܪܐ ܝܼܠܝܼܕܐ ܗܿܘ ܕܢܘܼܪܐ ܐܘܟܝܼܬ ܫܡܫܐ: ܘܗܢܐ ܫܘܼܚܠܦܐ ܐܝܬ ܒܝܬ ܢܘܼܗܪܐ ܗܿܘ ܐܫܝܼܕܐ ܠܗܿܘ ܕܒܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܐ ܐܟܡܐ ܕܡܿܫܚܼܠܦ ܙܗܪܐ ܕܢܘܼܪܐ ܕܡܿܢܗܪ ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܐ: ܡܼܢ ܠܡܦܝܕܐ ܕܣܝܼܡ ܒܡܨܥܬܐ ܘܡܿܢܗܪ ܥܬܝܪܐܝܬ܇ ܐܚܪܢܐ ܗܿܘ ܙܗܪܐ ܕܢܘܼܪܐ ܕܡܿܢܗܪ ܥܡܘܼܛܐܝܬ ܒܓܘ ܒܝܬܐ: ܘܐܚܪܢܐ ܗܿܘ ܠܡܦܝܕܐ ܐܘܿ ܫܪܓܐ ܕܐܚܝܼܕ ܠܗܿ ܠܢܘܼܪܐ ܡܠܘܿܢ ܕܝܢ ܗܘܼ ܟܝܢܗܿ ܢܨܝܼܚܐ ܕܢܘܼܪܐ: ܡܿܕܝܢ ܢܘܼܗܪܐ ܐܫܝܼܕܐ ܘܩܕܝܡܐ ܙܠܓܐ ܘܙܗܪܐ ܕܢܘܼܪܐ ܐܝܼܬܘܗܝ: ܫܡܫܐ ܕܝܢ ܕܒܝܘܡܐ ܕܪܒܝܼܥܝܐ ܐܬܬܼܩܢ. ܘܗܘܼ ܟܝܿܢܐ ܢܨܝܼܚܐ . ܘܕܣܿܓܝܼ ܐܝܬܝܗܿ ܡܥܒܕܢܝܼܬܐ܀ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܐܡܿܪ ܕܠܝܬ ܐܕܫܐ ܕܩܕܝܼܡ ܠ̈ܗܘܼܠܐ܇ ܐܠܐ ܫܡܫܐ܆ ܟܕ ܐܕܫܐ ܠܢܘܼܗܪܗ ܕܫܡܫܐ ܩܿܪܐ܇ ܗܘܼ̈ܠܐ ܕܝܢ ܠܓܘܼܫܡܗ ܕܫܡܫܐ: ܘܡܿܚܘܐ ܕܩܕܝܼܡ ܢܘܼܗܪܗ ܕܫܡܫܗ ܠܓܘܼܫܡܗ ܕܫܡܫܐ: ܘܗܘܿ ܢܘܼܗܪܐ ܐܫܝܼܕܐ ܙܗܪܐ ܘܙܠܝܼܩܐ ܕܢܘܼܪܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܗܼܘܐ܀ ܘܠܐ ܩܕܝܼܡ ܢܘܼܗܪܐ ܠܚܫܘܼܟܐ܆ ܒܗܿܝ ܕܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܫܘܝܐܝܬ ܐܬܒܪܝܼܘ: ܘܢܘܼܗܪܐ ܙܗܪܐ ܕܢܘܼܪܐ ܘܥܡܗܿ ܐܬܒܪܝܼ ܘܚܫܘܼܟܐ ܛܠܠܗܿ ܕܐܪܥܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܟܕ ܛܒ ܠܘ ܒܪܝܼܬܐ ܐܝܼܬܘܗܝ: ܐܠܐ ܓܠܝܼܙܘܬܐ ܗܿܘ ܕܢܘܼܗܪܐ ܚܫܘܼܟܐ܀ ܣܗܪܐ ܡܫܬܼܚܠܦܢܐ ܐܬܒܪܝܼ: ܐܝܟ ܟܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܪܒܐ ܘܙܿܥܪ ܒܣܝܒܘܼܬܐ ܘܥܘܼܢܕܢܐ: ܘܫܡܫܐ ܠܐ ܡܫܼܬܚܠܦܢܐ ܐܪܙ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܫܼܬܚܠܦ ܒܝܘܡܐ ܚܡܝܼܫܝܐ ܐܡܼܪ ܐܠܗ ܢܪܚܫܘܢܼ ܡܝ̈ܐ ܢܦܫ̈ܬܐ ܚܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܘܐܦܢ ܠ̈ܡܝܐ ܦܩܼܕ ܐܠܗܐ ܘܐܘܠܕܘ ܪ̈ܚܫܐ܇ ܐܠܐ ܢܘܼ̈ܢܐ ܘܪ̈ܚܫܐ ܡܼܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܐܢܘܿܢ: ܐܟܡܐ ܕܬܕܐܐ ܘܙܪܥܐ ܐܦܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܐܢܘܿܢ: ܐܠܐ ܡܼܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܡܩܝܼܡܝܼܢ: ܡܛܠ ܕܥܠܒܐ ܪܛܝܼܒܘܼܬܐ ܘܪܓܝܘܼܬܐ ܒܢܘܼ̈ܢܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ܇ ܡܛܠܗܕܐ ܐܡܼܪ ܠ̈ܡܝܐ ܕܢܪܚܫܘܢܼ: ܐܟܡܐ ܕܣܓܝܐܐ ܩܫܝܘܼܬܐ ܕܐܪܥܐ ܒܙܪ̈ܥܐ܇ ܘܒܗܿܠܝܢ ܕܐܦܩܼܬ݀ ܐܪܥܐ: ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܬܠܬܐ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ pb. 14 ܐܚܪ̈ܢܐ܀ ܒܼܪܐ ܬܘܼܒ ܐܠܗܐ ܠܒܪ̈ܝܬܐ ܠܐ ܚܝ̈ܬܐ ܒܙܢܐ ܕܥܣܒܐ ܘܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܫܡܫܐ: ܩܕܡ ܚܝ̈ܬܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܢܘ̈ܢܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ܆ ܐܝܟܐܢ ܕܠܐ ܢܣܼܬܒܪ̈ܢ ܐܠܗܐ ܚܝ̈ܬܐ ܐܢ ܐܬܒܪ̈ܝܝܢ ܩܕܡܐܝܬ܀ ܘܬܘܼܒ ܒܼܪܐ ܩܕܡܐܝܬ ܣܝܒܪܬܐ: ܗ݀ܝܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܼܬܝܒܪܝܼܢ܆ ܘܟܿܠܗ ܟܝܿܢܐ ܕܡ̈ܝܐ: ܟܿܠ ܟܪ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘܐ ܟܕ ܦܩܼܕ ܐܠܗܐ ܕܢܪܚܫ: ܐܦܪܝܼ ܘܐܘܠܕ: ܐܢ ܒܝܡ̈ܡܐ ܘܐܢ ܒܩܒܝ̈ܬܐ ܘܢܚܪ̈ܘܬܐ ܘܡܥ̈ܝܼܢܐ ܘܐܢ ܒܬܠܝܼܠܘܼܬܐ ܘܪܛܝܼܒܘܼܬܐ ܐܝܿܕܐ ܕܗܝܼ܆ ܢܦܫ̈ܬܐ ܚܝ̈ܬܐ ܢܦܩܼ̈ܝ ܠܘܬ ܟܡܝܘܼܬܐ ܕܡ̈ܝܐ ܘܐܝܢܝܘܼܬܐ ܘܛܥܡܬܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܟܕ ܒܝܡ̈ܡܐ ܐܬܝܼܠܕܘ ܩܛ̈ܐ ܐܘܿܟܝܬ ܬܢܝܼ̈ܢܐ: ܕܡܐܬܝܢ ܡܝܼ̈ܠܐ ܗܿܘܝܢ ܚܕ ܡܢܗܘܿܢ܆ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܿܝܕܝܢ ܐܥܒܕ ܦܘܼܩܕܢܐ: ܐܠܐ ܐܦ ܗܫܐ ܡܿܥܒܕ ܘܡܿܦܩ ܢܦܫ̈ܬܐ ܚܝ̈ܬܐ: ܟܕ ܬܠܝܼܠܘܼܬܐ ܡܦܩܐ ܚܐܦܩ ܘܒܩ̈ܐ: ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܩܿܪܐ ܠܡܕܡ ܕܡܿܩܼܝܡ ܘܚܝ ܘܡܿܪܓܫ܀ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܙܪ̈ܥܐ܀ ܡܢܦܫ̈ܐ ܡܬܼܐܡܪܝܼܢ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܿܫܢܝܢ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܐ ܠܕܘܼܟܬܐ: ܗܿܠܝܢ ܕܒܡ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܡܢܦܫ̈ܐ ܡܛܠ ܕܪܒܝܢ ܘܐܝܬܝܗܘܿܢ ܚܝ̈ܐ ܕܡܬܬܙܝܼܥܝܼܢ ܡܼܢ ܕܘܼܟ ܠܕܘܼܟ: ܘܡܪ̈ܓܫܢܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ: ܡܛܠ ܕܒܟܿܠ ܡܐ ܕܓܿܫܦ ܒܗܘܿܢ ܡܪܓܫܝܼܢ܇ ܐܬܩܪܝܼܘ ܕܒܡ̈ܝܐ ܪ̈ܚܫܐ: ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܗܘܿܢ ܬܘܼܒ: ܐܝܟܢܐ ܕܪ̈ܚܫܐ ܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗܿܟܢܐ ܗܿܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡ̈ܝܐ ܣܚ̈ܝܢ: ܢܘܼܢ̈ܐ ܬܘܼܒ ܥܠ ܕܠܝܬ ܠܗܘܿܢ ܪ̈ܓܠܐ ܒܟܿܠܗ ܓܘܼܫܡܗܘܿܢ ܣܿܚܝܢ ܘܪܚܫܝܼܢ ܒܡ̈ܝܐ: ܒܕܡܘܬ ܪ̈ܚܫܐ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ܀ ܘܦܪܚܬܐ ܬܦܼܪܚܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܦܩܼܕ ܐܠܗܐ ܠ̈ܡܝܐ ܘܪܚܫܼܘ ܪ̈ܚܫܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܢܦܫܐ ܕܣܿܚܐ ܒܡ̈ܝܐ܆ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܓܢܣ̈ܐ ܕܦܪܚܬܐ ܕܦܪܚܐ ܒܫܡܝܐ܆ ܒܗ݀ܝ ܕܦܪܚ ܥܠ ܐܪܥܐ ܫܘܕܥ܆ ܕܒܿܬܪ ܕܦܪܚܐ: ܫܿܟܢܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܛܠ ܠܐܘܬܐ܆ ܘܡܛܿܠ ܬܘܪ̈ܣܝܐ ܕܢ݀ܣܒܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ܇ ܘܡܛܠܿ ܙܘܘܓܐ ܕܢܼܝܒܠ ܓܢܣܗܿ. ܒܗ݀ܝ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܫܡܝܐ. ܕܐܦܢ ܡܬܼܥܠܝܐ: ܐܠܐ ܠܢܗܝܪ̈ܐ ܠܐ ܡܿܛܝܐ܆ ܐܠܐ ܒܐܐܪ ܗ݀ܘ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܪܟܘܼܒܗܿ: ܫܡܝܐ ܗܪܟܐ ܠܐܐܪ ܩܿܪܐ܀ ܥܒܼܕ ܐܠܗܐ ܠܦܪ̈ܚܬܐ ܪ̈ܓܠܐ܆ ܡܛܠ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܡܼܙܕܘܓܐ ܘܡܣܼܬܝܒܪܐ܀ ܘܓܦ̈ܐ ܐܟܡܿܢ ܕܬܡܼܪܕܝ ܡܼܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ܀ ܘܦܪܚܐ ܡܼܢ ܡ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܿ܇ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܐܦ ܡܼܢ ܝܡܐ ܣܘܼܡܩܐ: ܣܠܩܼܬ݀ ܣܠܘܝ܀ ܘܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܬܢܝܼ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܗ̄ ܬܢܝܼ̈ܢܐ ܠ̈ܢܘܼܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܠ̈ܩܛܐ ܡܿܫܘܕܥ܆ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܬܢܝܼ̈ܢܐ ܩܿܪܐ܆ ܠܗܿܠܝܢ ܕܡܼܢ ܓܢܣܐ ܕܚܘ̈ܘܬܐ: ܐ݀ܡܪܝܼܢܢ ܗ݀ܝ ܓܝܪ ܕܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܗܘܼܘ: ܐܦܢ ܥܿܡܪܝܼܢ ܒܐܪܥܐ ܐܟܡܐ ܕܦܪܚܬܐ ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܗܼܘܬ܇ ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܥܿܡܪܐ܀ ܘܟܿܠ ܢܦܫܐ ܕܐܪܚܼܫܘ ܡܝ̈ܐ ܗ̄ ܡܛܠܗܕܐ ܡܪܚܦܐ ܗܼܘܬ݀ ܪܘܼܚܐ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܡ̈ܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܬܫܟܼܢܝ ܠܗܘܿܢ ܚܝܠܐ ܡܘܠܕܢܐ܀ ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܼܪ ܗ̄ ܚܠܦ ܗ݀ܝ ܕܛܒܿܐ ܘܚܿܫܚܐ ܘܡܘܬܪܐ܇ ܘܐܠܨܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܙܿܕܩ pb. 15 ܕܬܬܢܣܼܒ ܗܕܐ܀ ܘܒܪܟ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܿܢ ܦܪܘ ܘܣܓܘ ܗ̄ ܒܪܟ ܐܢܘܿܢ ܡܛܠܿ ܕܐܝܬܝܗܘܿܢ ܚܝ̈ܬܐ ܡܢܦܫ̈ܬܐ ܘܡܛܠܿ ܕܢܣ̈ܓܝܢ܇ ܘܡܛܠܿ ܕܢܼܬܝܒ̈ܠܢ܆ ܘܢܩܘܼܡ ܓܢܣܗܝܢ ܘܠܐ ܢܘܦܼܐ܆ ܗܕܐ ܒܘܼܪܟܬܐ ܡܼܢ ܗܿܘ ܙܒܢܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ܇ ܒܗܝܢ ܡܟܬܪܐ ܘܡܬܼܝܒܠܐ܆ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܐܬܒܼܪ̈ܟܝ: ܘܠܘ ܥܣ̈ܒܐ ܘܙܪ̈ܥܐ: ܥܠ ܕܥܣ̈ܒܐ ܘܙܪ̈ܥܐ ܡܛܠܿ ܦܪ̈ܚܬܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܐܬܒܪܝܼܘ܆ ܘܐܝܼܠ̈ܢܐ ܬܘܼܒ ܘܥܣ̈ܒܐ ܠܐ ܡܿܝܬܝܼܢ܆ ܘܐܢ ܡܬܦܣܩܝܼܢ ܡܼܢ ܕܪܝܫ ܝ݀ܥܝܢ܇ ܘܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܘܚܘܼܠܛܢܐ ܕܥܡ ܐܪܥܐ ܫܿܘܚܝܼܢ܆ ܦܪ̈ܚܬܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܒܝܕ ܕܡܝ̈ܬܢ ܡܛܠܗܕܐ ܒܪܟ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ܀ ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܬܦܼܩܝ ܐܪܥܐ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܠܓܢܣܗ ܗ̄ ܐܟܙܢܐ ܕܦܩܼܕ ܠ̈ܡܝܐ ܘܐܘܠܕܘ ܢܘܼ̈ܢܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ: ܗܿܟܢܐ ܦܩܼܕ ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܘܐܦܩܼܬ݀ ܢܦܫ̈ܬܐ ܚܝ̈ܬܐ ܕܒܥܝܼܪܐ܆ ܘܢܦܫܐ ܕܒܥܝܼܪܐ: ܡܫܚܠܦܐ ܡܼܢ ܕܒܪܢܫܐ܆ ܗ݀ܝ ܡܿܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܐܬܩܼܝܡܬ݀ ܕܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܡܦܘܼܚܝܼܬܐ܇ ܢܦܫܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܡܐ ܐܝܼܬܘܗܝ: ܕܡܐ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܩܼܛܪ ܠܒܣܪܐ ܡܟܢ ܕܢܫܼܬܚܠܦ܇ ܘܒܣܪܐ ܐܡܬܝܕ ܡܬܼܚܒܠ܆ ܠܐܪܥܐ ܗܿܦܟ ܘܡܫܼܬܪܐ܇ ܐܪܥܢܝܬܐ ܗܿܝ ܡܿܕܝܢ ܢܦܫܐ ܕܒܥܝܼܪܐ: ܘܡܼܢ ܐܠܗܐܐܬܼܩܝܡܬ݀ ܘܐܬܒܼܪܝܬ܇ ܒܥܝܼܪܐ ܬܼܘܒ ܩܿܪܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܐܟܿܠܝܼܢ ܥܣܒܐ ܘܥܡܝܼܪܐ܇ ܐܟܙܢܐ ܕܚܡܪ̈ܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܘܥܪ̈ܒܐ: ܚܝ̈ܘܬܐ ܡܿܫܡܗ܇ ܠܗܿܠܝܢ ܕܐܟ̈ܠܢ ܒܣܪܐ܇ ܐܟܙܢܐ ܕܐܪܝܐ ܘܕܐܒܐ܀ ܪ̈ܚܫܐ ܡܿܫܡܗ ܠܗܿܠܝܢ ܕܚ̈ܠܕܢ ܒܥܦܪܐ ܘܐܪܥܐ܇ ܐܟܙܢܐ ܕܥܘܼܩܒܪ̈ܐ ܘܬܘ̈ܠܥܐ ܘܨܪܘܪ̈ܝܬܐ܀ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܠܓܢܣܗ ܗ̄ ܣܘܼܣܝܐ ܡܝܒܠ ܘܡܿܦܪܐ ܠܓܢܣܗ ܒܣܘܼܣܝܐ ܗܿܘ ܕܡܢܗ ܡܬܝܼܠܕ܀ ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܢ݀ܥܒܕ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܐܝܟ ܕܡܘܼܬܢ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܕܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ ܘܨܒܼܬܗ ܘܐܩܝܼܡܗ ܐܝܟ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܘܓܢܘܿܢܐ܇ ܒܼܪܐ ܠܒܪܢܫܐ ܘܐܥܼܠ ܣܡܗ ܒܗܿ܆ ܗ݀ܝ ܓܝܪ ܕܐܡܼܪ ܕܢ݀ܥܒܕ ܣܓܝܐܢܐܝܬ ܘܠܘ ܕܐ݀ܥܒܕ ܚܕܢܐܝܬ. ܫܘܕܥ ܠܢ ܕܠܘܬ ܒܪܐ ܘܪܘܼܚܐ ܐܡܼܪ: ܘܠܘ ܠܘܬ ܡ̈ܠܐܟܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܿܫܘܐ ܒܪܘܝܐ ܢܦܫܗ ܥܡ ܒܪ̈ܝܐ܀ ܬܘܼܒ ܕܝܢ ܨܠܡܐ ܕܒܪܘܝܐ ܘܕܡ̈ܠܐܟܐ: ܠܘ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ: ܗ݀ܝ ܓܝܪ ܕܐܡܼܪ ܐܢܫܐ ܘܠܘ ܒܪܢܫܐ ܚܘܝܼ ܕܫܡܐ ܕܐܢܫܐ ܠܐܒܐ ܘܥܩܪܐ ܡܿܫܘܕܥ: ܫܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܗܿܘ ܕܡܬܼܝܠܕ ܡܼܢ ܐܢܫܐ܀ ܬܘܼܒ ܫܡܐ ܕܐܢܫܐ ܓܘܢܝܐ ܐܝܼܬܘ: ܘܒܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܩܢܘܼ̈ܡܐ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܒܼܪܐ܀ ܒܨܠܡܢ ܗ̄ ܐܝܟܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܪܝܫܐ ܘܫܠܝܼܛܐ ܥܠ ܟܿܠ: ܗܿܟܢܐ ܫܟܢ ܠܒܪܢܫܐ ܪܝܫܢܘܼܬܐ ܘܫܘܼܠܛܢܐ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ܀ ܬܘܼܒ ܐܝܬܘܗܝ ܨܠܡܐ ܒܚܐܪܘܼܬܐ ܘܫܠܝܼܛܘܼܬ ܒܝܿܬܐ ܕܫܟܢ ܠܗ܀ ܗ݀ܘ ܗܿܟܝܼܠ ܙܝܼܘܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܕܩܒܼܠ ܡܘܫܐ ܒܦܪܨܘܦܗ܇ ܐܕܡ ܒܟܿܠܗ ܦܓܪܗ ܩܒܼܠ܆ ܘܒܢܦܫܗ ܩܒܼܠ ܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܓܗܪ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ ܡܼܢ ܙܝܼܘܗ: ܘܡ̈ܠܐܟܐ ܬܗܼܪܘ ܒܗ: ܘܣܛܢܐ ܚܣܼܡ ܒܗ ܘܐܬܗܼܦܟ ܠܣܢܼܐܬܐ: ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܐܠܗܐ ܚܿܙܐ ܠܟܿܠ ܡܪܢܐܝܬ: ܗܿܟܢܐ ܥܒܼܕ ܠܢܦܫܐ ܕܚܿܙܝܐ ܠܟܿܠ ܒܦܢܛܣܝܐ: pb. 16 ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܚܟܝܼܡܐ ܒܟܝܿܢܗ: ܗܿܟܢܐ ܥܒܕܗܿ ܠܢܦܫܐ ܕܬܩܒܼܠܝ ܚܟܡ̈ܬܐ: ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܿܦܪܢܣ ܠܒܪ̈ܝܬܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܼܚܙܐ܆ ܗܿܟܢܐ ܢܦܫܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܼܚܙܝܐ ܡܿܥܒܕܐ ܒܦܓܪܐ ܘܒܥܠܡܐ ܘܡܦܪܢܣܐ܀ ܢܦܫܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܡܠܼܬܐ ܘܪܘܼܚܐ܆ ܘܠܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܝܼܬ ܠܗ ܡܠܼܬܐ ܘܪܘܼܚܐ܆ ܕܡܘܼܬܐ ܐܝܬܝܗܿ܆ ܗܿܘ ܡܐ ܕܨܒܝܿܢܐܝܬ ܩܿܢܝܢܢ ܠܗ܆ ܩܕܝܼܫܘܼܬܐ ܡܪܚܡܢܘܼܬܐ܇ ܡܫܝܢܘܼܬܐ ܢܟܦܘܼܬܐ: ܗܕܐ ܗܿܝ ܕܡܘܼܬܐ ܐܠܠܗܝܬܐ: ܨܠܡܐ ܓܝܪ ܐܝܼܬ̄ܘ܇ ܗܿܘ ܡܐ ܕܟܝܿܢܐܝܬ ܩܢܝܢܢ ܠܗ ܐܟܡܐ ܕܚܐܪܘܼܬܐ ܘܫܘܼܠܛܢܐ ܕܥܠ ܚܝ̈ܘܬܐ ܘܪܝܼܨܘܼܬ ܩܘܡܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܢ ܠܐ ܡܬܼܚܙܝ̈ܢܝܼܬܐ܆ ܕܡܼܘܬܐ ܕܝܢ ܐܟܡܐ ܕܐܡܼܪܢܢ ܗܘܼܘ ܠܡ ܡܪ̈ܚܡܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܒܘܼܟܘܿܢ܀ ܒܨܠܡܢ ܘܕܡܘܼܬܢ ܐܡܼܪ܆ ܐܝܟܢ ܕܢܫܘܕܥ ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܒܬܠܬܐ ܩܢܘܼ̈ܡܐ ܐܝܼܬ̄ܘ܀ ܢܫܠܛܘܼܢ ܒܢܘܼ̈ܢܝ ܝܡܐ ܘܒܦܪܚܬܐ ܗܿܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܕܝܗܼܒ ܫܘܼܠܛܢܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܒܡ̈ܝܐ: ܘܒܿܐܐܪ ܘܒܐܪܥܐ܀ ܘܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܗ̄ ܗܪܟܐ ܚܘܝܼ ܠܕܐ ܦܿܪܫܐ ܗܿܝ ܕܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܢ݀ܥܒܕ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ܇ ܕܬܡܢ ܐ݀ܡܪ ܕܢ݀ܥܒܕ܆ ܟܕ ܚܿܚܘܐ ܕܦܓܪܐ ܡܼܢ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܐܬܥܼܒܕ܆ ܘܬܢܢ ܐܡܿܪ ܕܒܼܪܐ܇ ܟܕ ܡܿܠܦ ܕܢܦܫܐ ܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܬܒܼܪܝܬ݀܇ ܘܙܿܕܩ ܗܼܘܐ ܠܡ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܢܬܼܐܡܪ̈ܢ ܥܠ ܒܪܢܫܐܐ܀ ܘܐܢܫܐ ܐܡܼܪ ܠܥܠ܀ ܫܡܐ ܓܘܢܝܐ ܘܗܪܟܐ ܐܕܡ: ܕܨܒܼܐ ܕܢܦܪܫܝܼܘ̄ ܡܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܡܢܗ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܫܡܐ ܕܐܕܡ ܘܐܢܫܐ܆ ܓܘܢ̈ܝܐ ܐܢܘܿܢ ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ܀ ܘܒܨܠܡ ܐܠܗܐ ܒܪܝܗܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܠܥܠ ܐܡܼܪ ܢ݀ܥܒܕ: ܕܢܘܕܥ ܕܬܠܬܐ ܩܢܘܼ̈ܡܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܒܼܪܝܗܝ ܚܕܢܐܝܬ ܐܡܼܪ ܗ̄ ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܐܝܼܬ̄ܘ܀ ܕܟܪ ܘܢܩܒܠܐ ܒܼܪܐ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܟܕ ܐܕܡ ܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܡܼܪ ܗܕܐ: ܡܛܠ ܕܒܟܝܿܢܗ ܕܐܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀ ܚܘܐ: ܘܡܼܢ ܗܢܐ ܐܕܡ ܥܬܝܼܕܝܢ ܕܢܬܝܠܕܘܢܼ ܕܟܪ̈ܐ ܘܢܩܒ̈ܬܐ: ܘܒܪܟ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܘܐܡܼܪ ܦܪܘ ܘܣܓܘ ܗ̄ ܕܦܪܼܘ ܒܘܼܪܟܬܐ ܐܝܬܝܗܿ: ܘܗ݀ܝ ܕܫܠܛ ܐܢܘܿܢ ܒܢܘܼ̈ܢܝ ܝܡܐ܇ ܨܠܡܐ ܐܠܗܝܐ ܡܒܕܩܐ: ܘܗ݀ܝ ܕܣܼܡܗܿ ܠܡܠܼܬܐ ܣܓܝܐܢܐܝܬ: ܠܣܓܝܐܘܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܫܼܘܕܥܬ: ܘܫܠܡ ܐܠܗܐ ܥܒܿܕ̈ܘܗܝ ܒܝܘܡܐ ܫܬܝܬܝܐ ܗ̄ ܒܪܝܼܬܗ: ܠܝܬ ܒܪܝܼܬܐ ܐܚܪܬܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܗ݀ܠܝܢ ܕܗܼܘ̈ܝ ܒܗܿܠܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ: ܘܢܦܫܐ ܐܦܢ ܡܬܼܒܪܝܐ ܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡ ܝܘܡܢ: ܐܠܐ ܢܦܫܐ ܕܐܕܡ ܘܚܘܐ ܒܝܘܡܐ ܫܬܝܼܬܝܐ ܐܬܒܪ̈ܝܝܢ܀ ܒܫܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܐܬܒܪܝܼ ܟܿܠ܆ ܐܪܙ ܚܬܝܼܬܘܬ ܣܘ̈ܦܐ܇ ܐܪܒܥ ܦܢܝ̈ܢ ܘܪܘܡܐ ܘܥܘܼܡܩܐ܇ ܘܒܫܒܝܼܥܝܐ ܐܬܬܢܝܼܚ: ܡܛܠ ܕܒܗ ܥܿܒܕ ܠܢܝܿܚܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܠܒܪܝܼܬܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ܀ ܘܫܠܡ ܐܠܗܐ ܥܒܿܕ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܠܥܠ ܒܪܝܫܝܼܬܐ ܠܡ ܒܼܪܐ܇ ܫܘܼܪܝܐ ܐܝܬܝܗܿ: ܬܡܢ ܓܝܪ ܫܪܝܼ ܘܗܪܟܐ ܫܠܡ܇ ܘܐܬܬܢܝܼܚ ܐܠܗܐ ܒܝܘܡܐ ܫܒܝܼܥܝܐ ܗ̄ ܠܐ ܓܝܪ ܠܐܐ ܐܘܿ ܡܬܼܛܪܦ pb. 17 ܡܛܿܠ ܕܒܨܒܝܿܢܗ ܒܪܐ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܟܿܠ ܕܨܿܒܐ ܥܿܒܕ܆ ܐܠܐ ܗ݀ܝ ܕܐܬܬܢܝܼܚ ܐܝܬܝܗܿ ܕܫܠܡ ܥܒܿܕ̈ܘܝ ܕܒܼܪܐ܇ ܡܛܠ ܕܢܝܿܚܬܐ ܫܘܼܠܡܐ ܡܿܘܕܥܐ܀ ܬܘܼܒ ܒܗܘܿܢ ܒܥܒܿܕ̈ܐ ܕܒܼܪܐ ܐܬܬܢܝܼܚ: ܘܠܘ ܠܐܝܼ ܐܘܿ ܐܫܦܼܠ: ܬܘܼܒ ܟܕ ܨܿܐܪ ܠܢܝܿܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܒܼܣܪ ܕܐܬܬܢܝܼܚ ܒܩܒܪܐ܀ ܐܬܬܢܝܼܚ ܬܘܼܒ: ܟܕ ܪܫܼܡ ܠܢܝܿܚܬܐ ܕܥܬܝܼܕܐ ܕܩܕܝܼܫ̈ܐ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܼܕ: ܘܝܣܪ̈ܠܝܐ ܢܿܛܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܫܒܬܐ܇ ܡܛܠ ܕܒܗܿ ܐܬܬܢܝܼܚ ܐܠܗܐ܇ ܘܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܢܬܬܢܝܼܚܘܢ܀ ܘܐܚܪܬܐ ܕܢܬܥܗܕܘܢܼ ܠܐܠܗܐ ܕܒܼܪܐ ܠܒܪ̈ܝܬܐ ܘܒܫܒܩܘܼܢ ܠܣܓܼܕܬܐ ܕܨܠ̈ܡܐ: ܐܕܡ ܠܐ ܐܬܦܼܩܕ ܕܢܛܪ ܫܒܬܐ: ܡܛܠܿ ܕܝܿܕܥ ܗܼܘܐ ܠܩܒܪܘܝܗ܀ ܘܒܪܟ ܐܠܗܐ ܠܝܘܡܐ ܫܒܝܼܥܝܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܝܩܪ ܒܒܪܝ̈ܬܐ ܕܒܼܪܐ ܒܗ܆ ܝܩܼܪܗ ܒܒܘܼܪܟܬܐ ܘܩܕܝܼܫܘܼܬܐ ܕܫܟܢ ܠܗ ܘܩܕܫܗ ܠܝܘܡܐ ܫܒܝܼܥܝܐ ܗ̄ ܦܪܫܗ ܩܕܝܼܫܐ ܩܪܝܼܫܐ: ܩܕܘܿܫܩܘܼܕܫ̈ܝܼܢ ܗ̄ ܦܘܼܪܫ ܦܘܼܪ̈ܫܝܼܢ ܡܬܼܦܫܩ ܡܼܢ ܥܒܪܝܐ ܠܣܘܼܪܝܝܐ ܗܿܠܝܢ ܬܘܠ̈ܕܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܗ̄ ܠܒܪ̈ܝܬܐ ܕܚܒܝܼܫ̈ܢ ܒܝܢܬܗܝܢ ܐܟܙܢܐ ܕܥܣ̈ܒܐ ܘܢܗܝܼܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܬܘ̈ܠܕܬܐ: ܐܘܿ ܠ̈ܡܠܐ ܕܒܪܘܝܘܼܬܐ܆ ܘܥܠ ܗܘܝܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܘܼ̈ܝ ܗܿܦܟ ܡܿܣܟܠ: ܒܗ݀ܝ ܕܬܘ̈ܠܕܬܐ܀ ܘܟܿܠܗܘܢ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܕܚܩܠܐ ܥܕܟܝܼܠ ܠܐ ܗܘܼܘ ܗ̄ ܗܪܟܐ ܗܦܼܟ ܥܠ ܬܫܥܝܼܬܐ ܕܫܘܼܪܝܐ ܕܐܡܼܪ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀ ܐܪܥܐ ܬܘܗܘܒܘܗ: ܕܒܗܿܘ ܥܕܢܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀ ܕܡܨܒܬܐ ܒܐܝܼ̈ܠܢܐ ܕܙܪ̈ܥܐ: ܐܟܡܐ ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܕܐܬܟܼܢܫܘ ܡܢܗܿ ܡܝ̈ܐ ܘܐܘܥܼܝܬ݀܀ ܘܐܕܡ ܠܝܬ ܠܡܦܼܠܚ ܒܐܪܥܐ ܗ̄ ܗܦܼܟ ܕܢܡܼܠܠ ܗܪܟܐ܇ ܡܼܢ ܩܕܡ ܕܢܬܼܒܪܐ ܐܕܡ. ܘܿܠܘ ܐܟܡܐ ܕܚܼܙܝܬ ܕܗܘܼܐ ܐܕܡ ܒ݀ܬܪ ܕܐܬܒܪܝܼ܇ ܗܿܟܢܐ ܐܝܬ̄ܘ ܩܕܡ ܕܢܬܼܒܪܐ܇ ܡܕܝܢ ܠܬܘܚܪܬܗ ܕܒܿܬܪ ܒܪ̈ܝܬܐ܇ ܐܡܿܪ ܕܠܝܬ ܠܡܦܼܠܚ ܒܐܪܥܐ܀ ܘܒܡܘܼܥܐ ܣܿܠܩ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܕܡܚܦܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܒܗܘܿܢ ܐܪܥܐ: ܐܘܿ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܢܦܿܩ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܥܕܝܢ܀ ܘܓܒܼܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܓܒܼܠ ܚܘܝܼ ܕܡܼܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܡܿܩܼܝܡ ܦܓܪܗ܆ ܘܒܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܥܦܪܐ: ܐܘܕܥ ܕܥܦܪܐ ܕܝܬܝܼܪ ܕܚܝܼܚ ܘܕܩܝܼܩ ܘܡܚܝܼܠ ܫܩܼܠ ܡܢܗ ܓܒܼܠܗ: ܚܕܐ ܡܿܢ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܚܘܐ ܚܝܠܗ ܡܿܨܐܼ ܟܿܠ: ܘܕܢܘܕܥ ܕܡܬܼܚܒܠܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܐܕܡ ܐܢ ܥܿܒܪ ܥܠ ܦܘܼܩܕܢܐ: ܘܕܐܢ ܡܬܬܪܝܼܡ܇ ܢܬܥܗܕ ܠܥܦܪܗ ܡܚܝܼܠܐ܀ ܐܕܡܬܐ ܠܐܪܥܐ ܩܿܪܐ ܐܘܿ ܠܥܦܪܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܕܡܬ ܣܘܼܡܩܬܐ܇ ܐܝܬܝܗܿ ܡܕܝܢ ܡܼܢ ܥܦܪܐ ܣܘܼܡܩܐ ܓܒܼܠܗ܇ ܡܚܕܐ ܥܡ ܥܦܪܐ ܗܿܘ ܕܢܣܼܒ܇ ܩܼܡ ܠܗ ܓܘܼܫܡܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܐܕܡ ܪܦܦ ܥܝܢܐ܀ ܐܣܬܟܡ ܐܠܗܐ ܕܡܘܼܬܐ ܕܒܪܢܐ܇ ܟܕ ܠܐ ܩܿܢܐܼ ܐܝܼܕ̈ܝܐ܆ ܚܘܝܼ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܐܝܼܕ̈ܝܐ ܘܓܒܼܠܗ ܠܒܪܢܫܐ܆ ܘܠܘ ܒܡܼܠܬܐ ܒܠܚܘܕ܀ ܐܠܐ ܘܒܥܒܿܕܐ ܕܐܝܼܕ̈ܝܐ܆ ܘܢܦܼܚ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܢܫܡܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܗ̄ ܢܫܡܬܐ ܠܢܦܫܐ ܩܿܪܐ: ܕܚܝ̈ܐ ܡܿܡܗ ܠܗܿ: ܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗܿ ܚܝ̈ܐ ܒܟܝܿܢܗ܇ ܡܛܠ ܕܗ݀ܝ pb. 18 ܝܿܗܒܐ ܠܗ ܠܦܓܪܐ ܚܝ̈ܐ܀ ܗ݀ܝ ܕܢܦܼܚ ܐܡܼܪ ܬܐܘܠܘܓܘܣ܇ ܕܡܦܘܼܚܝܼܬܐ ܥܦܝܼܦܬܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܐ݀ܡܪ: ܗ݀ܝ ܕܢܦܼܚ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܐܝܬܝܗܿ ܕܟܕ ܠܗ ܢܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ: ܘܢܦܼܚ ܒܗ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩ̄ܕ. ܘܣܼܡ ܫܡ̈ܗܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ܆ ܐܝܟܐܢ ܕܢܒ̈ܝܐ ܩܒܼܠܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܼܚܐ܇ ܬܘܼܒ ܗ݀ܝ ܕܢܦܼܚ ܒܐܦ̈ܘܗܝ ܐܝܬܝܗܿ ܕܪܘܼܚܐ ܩ̄ܕ ܒܼܪܐ ܠܢܦܫܗ ܕܐܕܡ܆ ܘܨܠܡܗ: ܐܝܟܐܢ ܕܠܦܓܪܐ ܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܓܒܼܠ܀ ܘܗܘܼܐ ܐܕܡ ܠܢܦܫ ܚܝܐ ܗ̄ ܕܝܢ ܢܦܫ ܚܝܐ ܩܿܪܐ܇ ܠܢܦܫܐ ܚܝܬܐ܀ ܐܬܐܡܼܪ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܡܘܿܫܐ ܕܛܒ ܫܦܝܼܪ: ܡܛܠ ܕܒܨܒܝܿܢܗ ܣܝܼܡܐ ܗ݀ܝ ܕܢܗܼܘܐ ܛܒܿܐ ܘܫܦܝܼܪܐ܇ ܐܘܿ ܠܐ܀ ܩܕܡ ܥܒܪ ܦܘܼܩܕܢܐ: ܕܚܿܠ ܗܼܘܐ ܡܢܗ ܐܪܥܐ ܘܢܡܪܐ܇ ܡܫܬܥܒܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ܀ ܐܟܐ ܕܢܝܐܝܠ ܠܐ ܐܬܢܟܝܼ ܡܼܢ ܐܪ̈ܝܘܬܐ: ܘܛܠ̈ܝܐ ܙܟܘ ܠܢܘܼܪܐ ܘܡܘܫܐ ܦܠܼܓ ܠܝܡܐ: ܘܝܫܘܿܥ ܟܠܼܐ ܠܫܡܫܐ: ܘܥܠܡܐ ܡܬܼܩܪܐ ܒܪܢܫܐ: ܥܠ ܕܡܿܪܟܼܒ ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ: ܘܡܬܼܩܪܐ ܥܠܡܐ ܢܘܪܐ: ܟܕ ܡܬܦܼܚܡ ܒܡ̈ܠܐܟܐ܇ ܥܠܡܐ ܙܥܘܪܐ ܡܬܼܩܪܐ܆ ܥܠܡܐ ܪܒܐ ܡܬܼܟܢܐ: ܡܛܠ ܬܡܝܼܗܘܼܬܐ [ܬ]ܘܼܩܢܗ: ܘܡܛܠ ܕܣܝܼܡ ܠܬܫܒܘ̄ܚܬܐ [] ܥܠܡܐ ܪܒܐ܀ ܘܢܨܼܒ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܦܪܕܝܫܐ [] ܩܕܝܼܡ ܗ̄ ܐܦܢ ܩܕܝܼܡܐ ܢܨܝܼܒܘܼܬܗ ܦܪܕܝܣܐ ܠܐܕܡ ܡܛܠ ܕܒܝܘܡܐ ܬܠܝܼܬܝܐ ܐܬܒܪܝܼ: ܐܠܐ ܥܠ ܬܫܥܝܼܬܗ ܗܦܼܟ ܡܘܫܐ: ܘܫܪܝܼ [ܕܢـ]ܡܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܫܬܥܝܼ ܥܠܝܗܝܢ ܠܥܠ܆ ܥܕܢ: ܒܘܼܣܡܐ ܡܬܦܼܫܩܐ܆ ܥܕܢ ܐܬܪܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܕܡܥܕܢ ܘܣܒܝܼܣ ܒܐܝܼ̈ܠܢܐ܇ ܘܒܗ ܢܨܼܒ ܦܪܕܝܣܐ ܐܠܗܐ܀ ܘܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܗ̄ ܩܕܡ ܕܢܬܼܒܪܐ ܐܕܡ܇ ܐܬܢܼܨܒ܆ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܐܡܿܪ ܕܚܘܼܕܪܐܝܬ ܟܪܝܼܟ ܦܪܕܝܣܐ ܠܐܪܥܐ: ܠܒܪ ܡܼܢ ܝܡܐ ܐܝܼܬ̄ܘ܇ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܠܓܼܘ ܡܼܢ ܝܡܐ ܕܒܡܕܢܚܐ ܐܝܼܬ̄ܘ܇ ܘܠܒܪ ܡܼܢ ܝܡܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܠܓܘ ܡܼܢ ܝܡܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܪܥܐ ܠܒܪ ܡܼܢ ܝܡܐ܆ ܘܠܐ ܡܿܨܐܼ ܐܢܫ ܕܢܡܼܛܐ ܠܦܪܕܝܣܐ: ܡܼܢ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܕܒܡܕܢܚܐ ܘܛܘܼܪ̈ܐ ܥܣܩ̈ܐ: ܘܣܼܡ ܬܡܢ ܠܐܕܡ ܕܓܒܼܠ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܣܡܼܗ ܬܡܢ܇ ܐܘܕܥ ܥܠ ܐܝܩܪܐ ܟܢ ܠܗ ܕܠܐ ܫܒܩܼܗ ܕܢ݀ܪܥܐ ܒܐܪܥܐ ܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ܀ ܒܗ݀ܝ ܕܓܒܼܠ ܐܘܕܥ ܥܠ ܓܒܝܼܠܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܕܝܼܠܗ܆ ܘܕܠܘ ܒܡܼܠܬܐ ܠܚܘܕ ܐܬܒܪܝܼ ܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ: ܐܠܐ ܐܦ ܒܐܝܼܕ̈ܝܐ: ܘܕܠܘ ܒܒܛܢܐ ܐܬܒܪܝܼ ܐܝܟ ܕܝܘܡܢ: ܐܠܐ ܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ܆ ܘܒܐܝܢܐ ܐܣܟܡܐ ܐܬܓܠܝܼ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܟܕ ܓܒܼܠܗ: ܟܕ ܣܼܡ ܠܗ ܢܡܘܿܣܐ: ܘܢܣܼܒ ܡܢܗ ܐܠܥܐ: ܘܟܕ ܥܒܼܪ ܦܘܼܩܕܢܐ܀ ܦܝܠܘܟܣܝܢܐ ܐ݀ܡܪ: ܕܪܘܚܢܐܝܬ ܡܬܓܼܠܐ ܗܼܘܐ ܥܠܘܗܝ܇ ܟܕ ܠܚܙܬܐ ܕܗܘܢܗ ܡܬܼܓܠܐ܇ ܐܟܡܐ ܕܠ̈ܡܠܐܟܐ: ܟܕ ܪ̈ܓܫܐ ܕܦܓܪܐ ܠܐ ܡܪܓܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܡܬܓܠܝܢܘܼܬܗ܆ ܐܚܼܗܢܐ ܐܡܿܪܝܢ ܕܦܓܪܢܐܝܬ ܐܬܓܠܝܼ ܥܠܘܗܝ ܒܕܡܘܼܬܐ ܕܓܒܪܐ ܡܠܟܐ܆ ܘܟܕ ܠܐ ܩܿܢܐܼ ܗܼܘܐ ܐܝܼܕ̈ܝܐ ܘܐܦ̈ܐ ܘܦܘܼܡܐ pb. 19 ܐܬܢܼܚܬ ܘܚܘܝܼ ܕܐܼܝܬ ܠܗ ܘܓܒܠܗ: ܘܠܘ ܬܪܝܢ ܐܢܘܿܢ ܐܕܡ ܐܦܢ ܗܦܼܟ ܡܼܢܕܪܝܫ ܕܢܡܼܠܠ ܥܠ ܐܕܡ܇ ܐܟܡܐ ܕܗܦܼܟ ܕܢܡܼܠܠ ܕܬܢܝܐ ܥܠ ܚܝ̈ܘܬܐ ܘܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܦܪܕܝܣܐ ܘܢܗܪ̈ܐ܆ ܒܡܦܩܬܐ ܕܫܒܥܝܼܢ ܟܬܝܼܒ ܒܥܕܢ ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ ܘܣܼܡ ܬܡܢ ܠܐܕܡ܆ ܒܗ݀ܝ ܕܒܡܕܢܚܐ ܣܝܼܡ ܦܪܕܝܣܐ܇ ܡܿܙܕܩ ܒܣܝܠܝܘܿܣ ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ ܘܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܒܬܠܬܐ ܫܡ̈ܐ ܐܬܩܪܝܼ ܗܿܘ ܕܐܬܓܼܒܠ܆ ܐܢܫܐ: ܘܒܪܢܫܐ: ܘܐܕܡ: ܘܐܢܫܐ ܡܿܫܘܕܥ ܠܐܒܐ ܘܥܩܪܐ ܕܟܿܠܗܘܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ: ܒܪܢܫܐ ܝܠܕܐ ܗܿܘ ܘܒܪܐ ܕܡܼܢ ܐܢܫܐ܀ ܘܐܢܫܐ ܣܓܝܐܢܐܝܬ ܡܿܫܘܕܥ ܘܒܪܢܫܐ ܕܝܼܠܢܐܝܬ܀ ܐܕܡ ܠܘܬܢ ܕܝܼܠܢܐܝܬ ܡܬܼܐܡܪ: ܘܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ ܓܘܢܐܝܬ܇ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܡܿܘܕܥ܀ ܬܘܼܒ ܫܡܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܡܼܢ ܢܦܫܐ ܐܫܬܼܩܠ܆ ܘܫܡܐ ܕܐܕܡ ܡܼܢ ܦܓܪܗ ܢܣܝܼܒ܇ ܥܠ ܕܐܬܓܼܒܠ ܡܼܢ ܐܕܡܬܐ܆ ܘܣܼܡ ܬܡܢ ܠܐܕܡ ܗ̄ ܝܩܼܪܗ ܒܗܕܐ ܘܐܫܘܝܗ ܠܝܼܕܥܬܗ ܕܢܬܼܒܣܡ ܒܥܢܝܿܢܗ: ܘܡܠܝܗܝ ܚܟܼܡܬܐ ܘܫܟܢ ܠܗ ܢܒܝܘܼܬܐ ܘܟܗܢܘܼܬܐ ܘܡܠܟܘܼܬܐ: ܘܥܒܼܕܗ ܒܪ ܥܘܼܡܪܐ ܕܡܠܐܟܐ ܒܢܦܫܗ܆ ܘܥܒܼܕܗ ܠܦܓܪܗ ܩܠܝܼܠܐ ܘܠܘ ܝܩܝܼܪܐ ܐܟܡܐ ܕܗܿܫܐ ܘܐܘܥܝܼ ܡܪܝܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܟܿܠ ܐܝܼܠܢ ܕܪܓܝܓܼ ܗ̄ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܼܬܝܐ: ܟܕ ܐܦܩܼܬ݀ ܐܪܥܐ ܬܕܐܐ܆ ܐܘܥܝܼ ܡܪܝܐ ܠܐܝܼܠ̈ܢܐ ܗܿܠܝܢ: ܗܪܟܐ ܗܿܦܟ ܕܢܫܡܠܐ ܠܬܫܥܝܼܬܐ ܗܿܝ܀ ܗ݀ܝ ܕܐܘܥܝܼ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܪ̈ܙܐ ܕܠܒܢܢ ܘܢܼܨܒ: ܐܘܪܥܐ ܡܫܡܝܢܐ ܡܦܫܝܩܢܐ ܨܘܒܝܢܝܐ ܐܡܿܪ: ܐܝܟ ܫܒܥܝܼܢ: ܒܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܕܐܘܥܝܼ ܡܪܝܐ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܩܝܣܐ ܕܪܓܝܓܼ ܠܚܙܼܘܐ܆ ܡܣܬܟܠܝܼܢܢ ܕܒܝܘܡܐ ܕܒܗ ܐܕܡܐ ܒܦܪܕܝܣܐ ܐܬܼܢܨܒ܇ ܗܘܼ ܦܪܕܝܣܐ ܘܐܘܥܝܼ ܠܐܝܼܠ̈ܢܐ܇ ܘܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܐܡܝܼܪܐ ܕܢܨܼܒ ܘܠܘ ܕܐܬܒܪܝܼ: ܡܛܠ ܕܗܿܘ ܕܐܬܼܢܨܒ ܡܼܢ ܢܨܒܼܬܐ ܢܣܝܼܒܐ܇ ܘܗܘܿ ܕܐܬܒܪܝܼ ܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡ ܡܬܼܒܪܐ܀ ܡܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܫܬܐ ܐܬܼܢܨܒ ܦܪܕܝܣܐ ܘܠܘ ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܐܬܒܪܝܼ ܥܡ ܥܣܒ̈ܐ ܘܐܝܼܠ̈ܢܐ܇ ܘܠܝܬ ܫܘܼܚܠܦܐ ܒܝܬ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܕܐܬܒܪܝܼܘ ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ܇ ܠܗܿܠܝܢ ܕܒܦܪܕܝܣܐ܆ ܐܠܐ ܕܡܼܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܐܬܒܪܝܼ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܼܬܝܐ܀ ܡܢܗ ܐܬܼܢܨܒ ܒܦܪܕܝܣܐ ܒܝܘܡܐ ܫܬܝܼܬܝܐ: ܟܕ ܠܐ ܣܢܝܼܩ ܐܠܗܐ ܕܢܣܼܒ ܢܨܒܼܬܐ ܘܢܨܘܿܒ܆ ܘܐܝܼܠܢܐ ܕܚ̈ܝܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܦܪܕܝܣܐ: ܘܐܝܼܠܢܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܗ̄ ܬܪܝܢ ܐܝܠ̈ܢܐ ܐܘܥܝܼ ܡܪܝܐ ܒܡܨܥܬܐ܇ ܚܕ ܕܚܝ̈ܐ ܘܚܕ ܕܝܼܕܥܬܐ: ܘܐܝܟܢܐ ܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܒܡܨܥܬܐ: ܘܐܢܫܝܼ̈ܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܗܘܿ ܕܚ̈ܝܐ ܒܡܨܥܬܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܗܼܘܐ܆ ܘܗܘܿ ܕܝܼܕܥܬܐ ܥܠ ܓܒܗ܀ ܐܘܪܥܐ ܡܫ̄ܡ ܐܡܿܪ܆ ܕܐܝܼܠܢܐ ܕܚ̈ܝܐ ܡܬܝܕܥܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܕܐܢ ܠܡ ܠܐ ܐܟܿܠ ܐܢܬ ܡܼܢ ܐܝܼܠܢܐ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܕܝܼܕܥܬܐ ܡܬܪܓܫܢܐ܇ ܡܼܢ ܗܕܐ ܚ̈ܝܐ ܝܪܬ ܐܢܬ: ܕܐܝܬܝܗܘܿܢ ܐܝܼܠܢܐ ܕܚ̈ܝܐ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܟܬܝܼܒ ܥܠ ܐܝܼܠܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܝܼܥܐ: ܐܠܐ ܐܡܼܪ ܕܐܝܼܠܢܐ pb. 20 ܕܚ̈ܝܐ ܒܡܨܥܬܗ ܕܦܪܕܝܣܐ܀ ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ ܐܡܿܪ: ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ ܗܿܢܘܿܢ ܪ̈ܘܚܢܐ ܐܢܘܿܢ ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܡܫܬܟܚܝܼܢ܇ ܡܛܠܿ ܕܒܬܪܥܝܼܬܐ ܫܿܘܚܝܼܢ ܩܠܝܼܠܐܝܬ: ܗܝ ܕܐܚܿܕܐ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܟܕ ܠܐ ܡܙܼܕܪܒܐ܀ ܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܐܡܿܪ: ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ ܓܘܼܫܡ̈ܢܝܐ ܐܢܘܿܢ: ܘܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܒܡܨܥܬܐ ܐܢܘܿܢ: ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܕܘܼܟܬܐ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܪܝܢ ܓܘܼܫ̈ܡܐ ܢܗܘܘܿܢ ܣܝܼܡܝܼܢ ܒܚܕܐ ܕܘܼܟܬܐ ܕܝܼܠܢܝܬܐ: ܐܠܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܒܡܨܥܬܐ: ܠܘ ܐܝܟ ܣܝܼܡܝܼܢ ܒܚܕܐ ܕܘܼܟܬܐ ܕܝܼܠܢܝܬܐ܆ ܐܠܐ ܕܒܕܘܼܟܬܐ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ܇ ܒܗ݀ܝ ܕܟܕ ܡܿܫܚ ܐܢܫ ܡܼܢ ܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܗܿܠܝܢ܇ ܠܘܬ ܟܿܠܚܕ ܡܼܢ ܣܘܦ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܦܪܕܝܣܐ܇ ܡܫܟܚ ܠܗܘܿܢ܆ ܕܒܡܨܥܬܗ ܕܦܪܕܝܣܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܬܪ̈ܝܗܘܿܢ: ܣܝܼܡܝܼܢ ܓܝܪ ܒܡܨܥܬ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܒܡܨܥܬ ܦܪܕܝܣܐ ܣܒܝܼܣ ܒܡܘ̈ܥܝܬܐ ܘܥܠ ܓܢ̱ܒ ܚ̈ܕܕܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܘܝܼܕܝܼܥܐ: ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܡܛܠܿ ܐܕܡ ܕܠܡܐ ܢܘܫܛ ܐܝܕܗ ܘܢܣܼܒ܇ ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܡܿܘܫܛ ܐܝܼܕܗ܆ ܠܡܕܡ ܕܩܪܝܼܒ ܦܿܨܛ ܐܝܼܕܗ ܘܡܛܠ ܕܐܕܡ ܬܡܢ ܥܬܝܼܕ ܗܼܘܐ ܕܢܥܡܼܪ܆ ܥܠܗ݀ܝ ܒܡܨܥܬܐ ܗܘܼܘ ܐܝܼܠ̈ܢܐ. ܠܐܝܼܠܢܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܕܬܬܐ ܙܕܩܘ ܡ̈ܠܦܢܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܘܠܘ ܕܙܘܘܓܐ: ܐܘܿ ܐܝܼܠܢܐ ܕܓܦܬܐ: ܐܘܿ ܕܚܛܬܐ: ܐܝܼܠܢܐ ܕܚ̈ܝܐ ܐ݀ܡܪ ܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ: ܕܠܐ ܟܬܼܒܘ ܥܠܘܗܝ ܡ̈ܠܦܢܐ ܕܡܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܗܼܘܐ܀ ܘܢܗܪܐ ܢ݀ܦܩ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܥܕܢ ܠܡܫܩܝܘܼܬܗ ܕܦܪܕܝܣܐ ܗ̄ ܥܕܢ ܐܬܪܐ ܪܘܝܼܚܐ ܕܡܥܕܢܐ ܘܣܒܝܼܣ ܒܐܝܼ̈ܠܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ܆ ܘܦܪܕܝܣܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܕܘܼܟܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܕܒܥܕܢ ܕܚܿܫܚܐ ܠܥܡܘܼܪܝܐ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ܆ ܕܪܒ ܦܪܕܝܣܐ ܡܬܼܝܕܥ ܡܼܢ ܢܗܪܐ ܕܡܿܫܩܐ ܠܗ܇ ܘܒܿܬܪܟܢ ܡܬܼܦܠܓ ܠܐܪܒܥܐ ܪ̈ܝܫܐ܀ ܫܡܗ ܕܚܕ ܦܝܫܘܢ ܗ̄ ܝܘܢܝܐ ܕܘܢܒܝܣ ܩܿܪܐ ܠܗ: ܗܢܐ ܓܝܪ ܒܿܬܪ ܕܦܪܫ ܡܼܢ ܢܗܪܐ ܓܘܢܝܐ܀ ܢܿܚܬ ܘܥܿܒܪ ܬܚܝܬ ܐܪܥ ܕܐܘܩܝܐܢܘܣ. ܘܢ݀ܒܥ ܒܦܢܝܼܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ: ܘܡܬܟܪܟ ܒܓܪܒܝܐ ܘܐ݀ܬܐ ܠܐܬܪܐ ܕܗܢܕܘ: ܕܠܗܿ ܩܿܪܐ ܐܪܥܐ ܕܚܘܝܠܐ: ܘܡܣܦܩ ܒܝܡܐ ܕܗܢܕܘ: ܘܡܬܼܩܪܐ ܦܝܼܫܘܢ܇ ܒܗ݀ܝ ܕܬܚܝܬ ܝܡ̈ܡܬܐ ܥܒܪ ܐܝܟ ܕܒܣܘܿܓܐ: ܬܡܢ ܕܗܒܗܿ ܕܐܪܥܐ ܛܒ ܗ̄ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܣܘܿܓܐܐ ܕܚܠܐ ܕܣܦܬܗ ܕܗܢܐ ܢܗܪܐ ܘܒܓܘܗ ܕܗܿܒܐ ܛܒܿܐ܆ ܘܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܡܿܠܐܼ܀ ܒܪ̈ܘܠܚܐ ܠܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܩܿܪܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܘܠܚܐ ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܚܘܪ̈ܬܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ܇ ܘܒܪ̈ܘܠܐ ܟܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܘܠܐ ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܣܘܼܡ̈ܩܬܐ ܘܚܘܪ̈ܬܐ ܘܩܘ̈ܢܐܬܐ ܐܢܘܿܢ܀ ܘܫܡܗ ܕܢܗܪܐ ܬܢܝܿܢܐ ܓܝܚܘܢ: ܗܿܘ ܕܚܿܕܪ ܠܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܟܘܫ: ܝܘܢܝܐ ܢܝܠܘܣܿ ܩܿܪܐ ܠܗ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܫܝܚܘܪ: ܘܗܢܐ ܟܕ ܡܬܼܦܪܫ ܡܼܢ ܗ݀ܘ ܢܗܪܐ ܪܒܐ: ܥܿܒܪ ܬܚܝܬ ܝܡܐ ܐܘܩܝܐܢܘܿܣ܆ ܘܓܣܐ pb. 21 ܒܬܝܡܢܐ. ܘܥܿܒܪ ܒܐܪܥܐ ܕܟܘ̈ܫܝܐ ܘܡܨܪ̈ܝܐ܆ ܘܡܬܼܚܠܛ ܒܐܕܪܝܐܣ ܣܡܐ ܗܘܿ ܕܥܠ ܓܢ̱ܒ ܡܨܪܝܢ܇ ܘܓܝܚܘܢ ܡܬܼܩܪܐ܇ ܡܛܠ ܕܓܿܐܚ ܘܡܿܫܩܐ ܠܐܪ̈ܥܬܐ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ ܡܟܐ ܘܡܟܐ܀ ܘܫܡܗ ܕܢܗܪܐ ܕܬܠܬܐ ܩܠܬ܆ ܘܚܪܝܼܦ ܘܣܿܩ ܘܢ݀ܚܬ ܐܝܟ ܕܐܠܝܼܨ ܘܕܩܠ ܠܥܒܘܪܐ ܒܥܪܒܠܐ: ܘܡܿܣܩ ܘܡܿܚܬ ܠܗ܀ ܦܪܬ ܡܬܼܩܪܐ ܥܠ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܡܦܪܝܢܐ ܘܡܿܦܪܐ: ܘܗܿܠܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܟܕ ܡܬܦܪܫܝܼܢ ܡܼܢ ܗ݀ܘ ܓܘܢܝܐ: ܢ݀ܒܥܝܼܢ ܒܡܨܥܬܗ ܕܥܠܡܐ ܒܩܪܝܼܒܘܼܬܐ ܕܚܕ̈ܕܐ ܘܡܣܦܩܝܼܢ ܒܝܡܐ ܬܝܡܢܝܐ ܕܒܨܪܐ܀ ܐܬܘܪ ܐܝܼܬ̄ܘ ܐܬܪܐ ܕܢܝܼܢܘܐ ܘܒܝܬ ܓܪ̈ܡܝ܀ ܘܕܒܼܪ ܡܪܝܐ ܠܐܕܡ ܘܫܒܼܩܗ ܒܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܢ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܘܪܫܠܡ ܕܒܗܿ ܐܬܓܼܒܠ ܕܒܼܪܗ ܠܦܪܕܝܣܐ: ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܡܝܼܬ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܝܢ ܕܡܼܢ ܕܘܼܟܬܐ ܫܝܼܛܬܐ ܕܒܪܼܗ܇ ܠܕܘܼܟܬܐ ܡܥܠܝܬܐ܆ ܘܗ݀ܝ ܕܕܒܼܪܗ ܐܝܬܝܗܿ܇ ܕܐܡܼܪ ܠܗ ܕܙܠ ܘܐܙܼܠ: ܘܒܠܒܗ ܐܪܚܼܫ ܕܠܐܝܟܐ ܢܐܙܠ܆ ܐܝܟ ܓܠ̈ܝܢܐ ܕܗܼܘܘ ܥܠ ܢܒ̈ܝܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܐܬܓܠܝܼ ܠܗ ܘܕܒܼܪܗ ܠܦܪܕܝܣܐ: ܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܐ݀ܡܪ: ܕܠܒܪ ܡܼܢ ܦܪܕܝܣܐ ܓܒܼܠܗ: ܘܕܒܼܪܗ ܐܝܟ ܕܕܒܼܪܗ ܠܚܢܘܟ ܘܚܒܩܘܩ ܘܦܝܼܠܝܼܦܘ݀ܣ: ܘܗܟܢܐ ܥܠܼ ܐܕܡ ܠܦܪܕܝܣܐ: ܘܫܒܩܼܗ ܒܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܢ ܕܢܦܠܚܝܼܘܗܝ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܫܒܼܩܗ ܐܘܕܥ: ܕܢܥܒܼܪ ܒܗ: ܒܗ݀ܝ ܕܡܛܠܬܗ ܐܬܒܪܝܼ: ܘܗ݀ܝ ܕܠܐ ܟܬܪ ܒܗ ܡܼܢ ܕܝܼܠܗ ܗܼܘܬ݀: ܘܗ݀ܝ ܕܢܦܠܚܝܼܘ̄ ܘܢܛܪܝܼܘܗܝ: ܠܘ ܕܢܚܦܘܿܪ ܒܗ ܐܘܿ ܕܢܫܩܝܘܗܝ ܐܝܬܝܗܿ܇ ܐܠܐ ܕܢܬܩܢ ܒܗ ܕܘܼܟܬܐ ܠܡܥܡܪܗ܆ ܘܢܫܘܗ ܘܢܬܩܢ ܒܗ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܠܗܠ̈ܟܬܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܒܛܝܼܠܐ܀ ܘܗ݀ܝ ܕܢܛܪܝܼܘ̄ ܗ̄ ܡܼܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠ̈ܝܼܠܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܗܿܢܝܢ ܠܐ ܦܠ̈ܚܢ ܐܦܠܐ ܢܛܪ̈ܢ܀ ܘܦܩܼܕ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܆ ܕܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܐܝܼ̈ܠܢܐ ܕܒܦܪܕܝܣܐ ܡܐܼܟܠ ܬܐܟܘܿܠ ܗ̄ ܗܝ ܕܠܐ ܢܐܟܘܿܠ ܡܼܢ ܐܝܼܠܢܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܗܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܦܘܼܩܕܢܐ ܘܢܡܘܿܣܐ܇ ܘܢܡܘܿܣܐ ܒܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܡܬܐܼܡܪ܆ ܓܘܢܝܐ ܘܕܝܼܠܢܝܐ: ܘܓܘܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܝܼܕܥܬܐ ܟܝܿܢܝܬܐ ܕܢܨܝܼܒܐ ܒܢ ܕܒܗܿ ܦܿܪܫܝܼܢܢ ܛܒ̈ܬܐ ܡܼܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ܆ ܘܕܝܼܠܢܝܐ ܐܝܟ ܢܡܘܿܣܐ ܕܣܼܡ ܠܕܒܝܬ ܢܘܿܚ ܕܠܐ ܢܐܟܠܘܢܼ ܕܡܐ: ܘܠܐܕܡ ܢܡܘܿܣܐ ܕܝܼܠܢܝܐ ܣܼܡ: ܕܠܐ ܢܐܟܘܿܠ ܡܼܢ ܐܝܼܠܢܐ ܕܝܼܕܥܬܐ: ܣܼܡ ܠܗ ܢܡܘܿܣܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ: ܕܢܕܥ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܒܪܘܝܐ: ܘܕܢܕܥ ܕܒܪܝܐ ܘܥܒܝܼܕܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܘܕܢܚܘܐ ܠܚܐܪܘܼܬܐ ܕܝܗܼܒ ܠܗ. ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܢܡܘܿܣܐ ܡܠܘܐܐ: ܘܢܘܼܪܐ ܕܒܘܼܚܪܢܐ ܠܨܒܝܿܢܗ ܐܟܘܢܐ ܕܒܝܕ ܩܝܣ̈ܐ ܡܬܒܼܚܪܐ ܐܘܡܢܘܼܬܗ ܕܢܓܪܐ ܐܢ ܚܬܝܼܬ ܒܐܘܡܢܘܼܬܐ: ܘܒܝܕ ܕܗܒܐ ܡܬܼܒܚܪܐ ܐܘܡܢܘܼܬܗ ܕܚܿܫܘܿܠܐ: ܗܿܟܢܐ ܒܝܕ ܢܡܘܿܣܐ ܐܬܒܼܚܪܬ݀ ܫܠܝܼܛܘܼܬ ܒܝܿܬܐ ܕܐܕܡ܇ ܘܐܫܬܟܼܚܬ݀ ܚܐܪܘܼܬܗ ܕܪܦܝܐ pb. 22 ܘܨܠܝܐ ܠܘܬ ܥܒܪ ܢܡܘܿܣܐ ܘܚܛܝܼܬܐ: ܣܼܡ ܠܗ ܬܘܼܒ ܢܡܘܿܣܐ ܟܕ ܩܿܕܡ ܝܿܕܥ ܕܠܐ ܢܿܛܪ ܠܗ: ܐܟܙܢܐ ܕܣܼܡ ܢܡܘܿܣܐ ܕܗܝܡܢܘܼܬܐ܇ ܟܕ ܝ݀ܕܥ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܠܐ ܢ݀ܛܪܝܼܢ ܠܗ: ܘܗܿܘܝܢ ܠܐ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܘܐܝܟܢ ܕܝ݀ܕܥ ܕܠܐ ܢ݀ܛܪ ܢܡܘܿܣܐ܇ ܗܿܟܢ ܟܕ ܝܿܕܥ ܗܼܘܐ ܕܒܿܬܪܟܢ ܐ݀ܬܐ ܘܦܿܪܩ ܠܗ ܡܼܢ ܚܛܝܼܬܐ܀ ܘܐܝܟܢ ܕܢܬܼܒܚܪ ܨܒܝܿܢܗ܀ ܬܘܼܒ ܣܼܡ ܠܗ ܢܡܘܿܣܐ ܟܕ ܝ݀ܕܥ ܕܠܐ ܢ݀ܛܪ ܠܗ܇ ܐܝܟܢ ܕܢܘܕܥ ܕܟܐܢܐܝܬ ܦܿܪܥ ܠܢܛܪ̈ܝ ܢܡܘ̈ܣܐ: ܛܒ̈ܬܐ܆ ܘܠܥܿܒܪ̈ܝ ܥܠ ܢܡܘ̈ܣܐ: ܫܘܼܢ̈ܩܐ܀ ܥܡ ܢܡܘܿܣܐ ܓܘܢܝܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܝܬ ܕܝܼܢܐ ܕܬܐܪܬܐ ܘܦܪܘܫܘܼܬܐ ܕܛܒܬܐ ܡܼܢ ܒܝܼܫܬܐ: ܣܼܡ ܠܗ ܢܡܘܿܣܐ ܕܝܼܠܢܝܐ ܕܠܐ ܢܦܗܐ ܪܥܝܢܗ ܒܣܪܝܼܩܘܼܬܐ: ܘܕܠܐ ܢܣܼܒܪ ܕܠܝܬ ܠܗ ܒܪܘܝܐ ܘܡܪܐ: ܘܢܣܒܪ ܕܝܼܠܗ ܐܢܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܘܠܝܬ ܠܗܝܢ ܡܪܐ܆ ܘܐܢ ܠܐ ܐܬܬܣܝܼܡ ܠܗ ܢܡܘܣܐ: ܐܡܿܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܪ̈ܚܐ: ܕܥܠ ܕܠܐ ܣܼܡ ܠܗ ܢܡܘܿܣܐ ܢܦܼܠ܀ ܘܠܡܢܐ ܒܡܐܟܘܿܠܬܐ ܣܼܡ ܠܗ ܢܡܘܿܣܐ: ܘܠܘ ܒܨܠ̈ܘܬܐ ܐܘܿ ܒܬܚܘܼ̈ܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ: ܘܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܥܠ ܕܪܓܬܐ ܥܩܪܐ ܗܝ܇ ܘܡܢܗܿ ܡܬܼܝܠܕܐ ܪܚܡܬ ܟܣܦܐ: ܘܫܘܼ̄ܒ ܣܪܝܼܩܐ܇ ܘܪܓܬ ܟܪܣܐ ܘܗܕܐ ܣܿܓܝܼ ܩܫܝܐ܇ ܡܛܠ ܕܒܠܥܕ ܟܣܦܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܣܪܝܼܩܐ ܚܿܝܐ ܐܢܫ: ܒܠܥܕ ܡܐܟܘܿܠܬܐ ܠܐ ܚܿܝܐ܆ ܘܥܠ ܗ݀ܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܚܫܐ ܩܕܡܝܐ ܘܥܣܩܐ ܡܐܟܘܿܠܬܐ: ܡܛܠܗܕܐ ܒܗܿ ܫܪܝܼ ܘܣܼܡ ܢܡܘܿܣܐ ܠܐܕܡ܀ ܘܐܝܟܢ ܠܡ ܒܪܝܗܝ ܐܟܘܿܠܐ. ܘܟܠܝܗܝ ܡܼܢ ܡܐܟܘܿܠܬܐ܀ ܘܐܡܿܪܝܼܢܢ ܪܓܬܐ ܒܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܐܝܬܝܗܿ: ܘܡܢܗܿ ܦܩܝܼܕܬܐ܇ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܢܪܓ ܐܢܫ ܠܐܣܘܿܛܘܼܬܐ ܘܪܘܝܘܼܬܐ ܘܠܙܢܝܘܼܬܐ܆ ܐܢ ܓܝܪ ܦܩܼܕܗ ܕܣܟ ܠܐ ܢܐܟܘܿܠ܆ ܘܡܬܼܩܛܪ ܗܼܘܐ ܒܪܘܝܐ: ܐܢܕܝܢ ܡܼܢ ܚܕ ܐܝܠܢܐ ܟܠܝܗܝ: ܐܝܟܢ ܕܢܒܚܘܿܪ ܠܨܒܝܿܢܗ܇ ܘܢܬܼܠ ܠܗ ܥܠܼܬܐ܆ ܕܟܕ ܢ݀ܛܪ ܠܗ ܢܐܟܘܿܠ ܡܼܢ ܐܝܼܠܢܐ ܕܚ̈ܝܐ: ܡܕܝܢ ܥܕܝܼܠ ܕܠܐ ܣܦܩܼܘ ܠܗ ܣܘܿܓܐܐ ܕܐܝܼ̈ܠܢܐ ܕܐܪܡܝܼ ܪܓܬܗ ܒܝܥܢܘܼܬܐ ܥܠ ܚܕ ܕܠܐ ܦܩܝܼܕ ܗܼܘܐ ܕܢܬܼܩܪܒ ܠܗ܀ ܡܛܠܿ ܕܒܝܘܡܐ ܕܡܢܗ ܬܐܟܘܿܠ ܡܘܬܐ ܬܡܘܼܬ: ܗ̄ ܐܦܢ ܟܝܿܢܐܝܬ ܠܐ ܡܝܼܬ: ܐܠܐ ܡܼܢ ܟܠܿܦܪܘܿܣ ܡܝܼܬܐ ܚܫܝܼܒ ܗܼܘܐ: ܘܕܟܝܿܢܐܝܬ ܡܝܘܿܬܐ ܐܬܒܪܝܼ܇ ܣܿܗܕܐ ܬܘܼܩܢܐ ܕܟܝܿܢܗ ܘܗܘܝܗ: ܘܐܣܟܡܐ ܕܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ܀ ܬܘܼܒ ܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܡܘܬܐ ܒܬܪܝܢ ܙܢ̈ܝܐ ܡܬܼܐܡܪ: ܡܘܬܐ ܕܚܛܝܼܬܐ ܘܕܟܝܢܐ: ܘܠܗܿܘ ܕܚܛܝܼܬܐ ܒܥܕܢܐ ܕܥܒܪ ܦܘܼܩܕܢܐ: ܡܝܼܬ ܡܘܬܐ ܕܟܝܢܐ܇ ܐܚܪܝܐ ܗܿܘ ܕܪܘܟܼܒܐ܇ ܘܐܦ ܠܗܢܐ ܡܝܼܬ: ܟܕ ܚܕ ܝܘܡܐ ܕܡܪܝܐ܇ ܐܝܟ ܐܠܦ ܫܢ̈ܝܼܢ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܝܼܬܘ܇ ܗܿܠܝܢ ܕܠܐ ܫܡܠܝܼ ܐܢܝܢ ܐܕܡ ܒܚ̈ܝܐ ܗܿܠܝܢ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ܆ ܬܫܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܚܝܼܐ ܘܗ݀ܝܕܝܢ ܡܝܼܬ܇ ܡܼܢ ܬܠܬ ܥ̈ܠܠܬܐ ܡܬܼܢܛܪ ܢܡܘܿܣܐ. ܐܘܿ ܡܼܢ ܪܚܡܼܬܐ ܕܠܘܬ ܣܝܘܿܡܐ: ܐܘܿ ܡܼܢ ܦܘܼܪܥܢܐ ܕܡܬܝܼܗܒ ܚܠܦ ܢܛܘܪܘܼܬܐ: ܐܘܿ ܡܼܢ pb. 23 ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܡܬܼܬܝܬܐ ܥܠ ܡܬܼܥܒܪ̈ܢܐ܆ ܘܥܠܗܕܐ ܓܙܼܡ ܠܗ ܡܘܬܐ ܐܢ ܐ݀ܟܠ ܡܢܗ܆ ܘܐܢ ܠܐ ܐܟܿܠ ܚ݀ܝ ܠܥܠܡ ܘܐܟܿܠ ܡܼܢ ܐܝܼܠܢܐ ܕܚܝ̈ܐ: ܘܒܿܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܢܡܘܿܣܐ: ܐܬܼܐ ܕܢܐܼܡܪ ܥܠ ܬܘܼܩܢܗܿ ܕܚܘܐ܀ ܠܐ ܠܡ ܫܦܝܼܪܐ ܕܢܗܼܘܐ ܐܕܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗ̄ ܒܩܠܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܐܬܐܡܼܪܬ݀: ܐܝܟ ܕܠܝܘܼܠܦܢܐ ܕܐܕܡ: ܕܢܐܼܠܦ ܕܐܠܗܐ ܒܪܘܝܐ ܐܝܼܬ̄ܘ܇ ܘܗܘܼ ܘܚܘܐ ܒܪ̈ܝܐ ܐܢܘܿܢ܀ ܘܐܢ ܡܬܬܪ̈ܝܼܡܐ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܫܦܝܼܪ: ܢܩܝܼܦܐ ܗ݀ܝ ܕܫܦܝܼܪ ܕܢܗܼܘܐ ܠܗ ܡܥܕܪܢܐ ܗ̄ ܠܥܠ ܐܡܼܪ ܕܢ݀ܥܒܕ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܟܕ ܡܿܫܘܕܥ ܠܬܠܬܐ ܩܢܘܼ̈ܡܐ ܬܢܢ ܐ݀ܥܒܕ ܚܕܢܐܝܬ ܫܘܼܘܕܥܐ ܕܚܕ ܟܝܢܐ܇ ܡܥܕܪܢܐ ܫܘܬܦܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܡܿܥܕܪܐ ܠܗ ܒܡܘܠܕܐ ܕܒܢ̈ܝܐ ܘܒܬܪ ܒܝܼܬܗܘܢܿ܇ ܘܕܗܘܼ ܡܿܟܢܫ: ܘܗܝܼ ܡܛܟܣܐ ܡܼܢ ܠܓܘ ܘܡܫܬܘܬܦܐ ܠܗ ܒܚܕ̈ܘܬܐ ܘܥܩ̈ܬܐ܀ ܘܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܐܟܘܬܗ ܗ̄ ܕܫܿܘܝܐ ܠܗ ܒܟܝܿܢܐ: ܘܠܘ ܐܝܟ ܒܥܝܼܪ̈ܐ ܕܡܥܕܪ̈ܢ ܠܗ ܟܕ ܠܐ ܫܘ̈ܝܢ ܠܗ ܒܟܝܿܢܐ܀ ܐܢܓܝܪ ܗܘܼܬ݀ ܡܣܓܦܢܝܼܬܐ: ܥܠܗܿܝ ܣܿܡܟ ܥܕܠܝܐ: ܘܠܘ ܥܠ ܒܪܘܝܗܿ: ܐܟܙܢܐ ܕܒܼܪܐ ܐܝܼܕ̈ܝܐ ܘܥܝ̈ܢܐ: ܗܿܠܝܢ ܠܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܘܗܿܢܝܢ ܕܚ̈ܙܝܢ ܬܪ̈ܝܼܨܬܐ: ܐܢܕܝܢ ܐܝܼܕ̈ܝܐ ܓܢܒ̈ܢ ܘܥܝ̈ܢܐ ܚܝܪ̈ܢ ܙܠܝܼܠܐܝܬ܇ ܗܿܘ ܥܕܠܝܐ ܕܝܼܠܢ ܐܝܼܬ̄ܘ ܘܠܘ ܕܒܪܘܝܐ܀ ܘܓܒܼܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܟ݀ܠܗܿ: ܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܘܟ݀ܠܗܿ ܦܪܚܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܩܕܡ̈ܝܬܐ ܪܡܙ܆ ܘܠܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܼܪܐ: ܘܕܗܿܠܝܢ ܕܟܪ̈ܐ ܘܢܩܒ̈ܬܐ ܐܬܒܪܝܼܘ: ܘܐܕܡ ܠܚܘܕܘܗܝ܇ ܘܠܘ ܡܬܓܒܠܘܼ ܐܬܓܒܼ̈ܠܝ ܚܝ̈ܘܬܐ ܡܛܠ ܕܐܦܩܼܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܐܪܥܐ ܘܦܪܚܬܐ ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ. ܐܠܐ ܒܗܿܘ ܕܓܒܼܠ ܐܘܕܥ ܕܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܘܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗܿ ܦܪܚܬܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ܀ ܘܦܓܪ̈ܐ ܘܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ܆ ܒܡܠܼܬܐ ܦܿܩܘܿܕܬܐ ܐܬܓܼܒ̈ܠܝܘܕܒܪܢܫܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ܀ ܘܐܝܬܝܼ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܐܕܡ ܗ̄ ܡܼܢ ܛܘܼܪ̈ܐ ܘܡܕܒܪ̈ܐ ܟܢܼܫ ܐܢܘܿܢ ܪܡܙܗ: ܘܟܕ ܙܝܥ̈ܢ ܡܢܗ ܐܬܼܝ̈ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܫܠܝܼܛܐ: ܘܐܝܟ ܥܒ̈ܕܐ ܠܘܬ ܡܪܐ܀ ܕܢܚܙܐ ܡܢܐ ܩܿܪܐ ܠܗܘܢܿ ܗ̄ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܐܬܐܡܼܪܬ݀ ܗ݀ܝ ܕܢܚܙܐ܇ ܐܟܙܢܐ ܕܚܢܢ ܟܕ ܝ݀ܕܥܝܼܢܢ ܠܣܘܼܥܪܢܐ ܚܬܝܼܬܐܝܬ: ܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܫܐܠ ܠܦܠܢ ܕܚܼܙܐ ܐܝܟܢܢ ܐܡܿܪ ܠܗ: ܐܠܗܐ ܡܬܘܡܐܝܬ ܝܿܕܥ ܠܟܿܠܡܕܡ ܩܕܡ ܗܘܝܗ܀ ܡܛܠ ܕܩܿܪܐ ܠܗܘܢܿ ܐܕܡ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܗ̄ ܕܩܼܪܐ ܘܗܿܘ ܕܗܼܘ ܣܼܡ ܠܗܘܢܿ ܫܡܗ̈ܐ: ܘܒܗ݀ܝ ܕܢܦܫܐ ܚܝܬܐ: ܐܘܕܥ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢܿ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܐܝܬܝܼ ܠܗ܀ ܘܗܿܘ ܗܼܘ ܫܩܼܠܗ ܗ̄ ܕܐܝܢܐ ܫܡܐ ܕܣܼܡ: ܒܗ ܐܬܩܼܪܝܬ݀ ܟܿܠ ܚܕܐ܀ ܢܘ̈ܢܐ ܘܪ̈ܚܫܐ ܘܙܪ̈ܥܐ ܘܐܝܼܠ̈ܢܼܐ: ܒܿܬܪܟܢ ܩܼܪܐ ܠܗܘܢܿ ܫܡ̈ܗܐ ܒܙܒܢܐ ܐܚܪܝܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܥܠ ܫܘܼܠܛܢܐ ܕܝܗܼܒ ܐܠܗܐ ܠܒܢܝܢ̈ܫܐ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܘܒܥܝܪܐ ܪܡܿܙ: ܒܗ݀ܝ ܕܫܠܝܼܛܝܼܢ pb. 24 ܐܢܘܿܢ ܕܢܩܪܘܿܢ ܒܫܡ̈ܗܐ ܐܝܠܝܢ ܕܨܿܒܝܢ܆ ܡܛܿܠ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܣܼ̈ܬܟܠܢ ܗܼܘ̈ܝ ܠܫܡ̈ܗܐ ܕܒܗܘܿܢ ܐܬܩܪܝܼܘ: ܘܒܢܝܢ̈ܫܐ ܬܘܼܒ ܠܝܬ ܗܼܘܐ ܕܢܐܠܦܘܼܢ ܠܫܡ̈ܗܐ: ܘܟܿܠܚܕ ܡܼܢ ܥܡܡ̈ܐ ܗܐ ܩܿܪܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܒܠܫܢܗ܆ ܘܠܘ ܒܠܫܢܐ ܕܐܕܡ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܥܠ ܡܠܝܼܠܡܘܬܐ ܕܝܗܼܒ ܠܗܘܿܢ ܐܠܗܐ ܠܒܢܝܢ̈ܫܐ ܪܡܿܙ܆ ܕܒܗܿ ܣܿܝܡܝܼܢ ܫܡ̈ܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ܆ ܘܗܕܐ ܗܿܝ ܗ݀ܝ ܕܟ݀ܠ ܕܩܼܪܐ ܠܗܘܢ ܐܕܡ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܗܿܘ ܗܼܘ ܫܡܗ܀ ܘܩܼܪܐ ܐܕܡ ܫܡ̈ܗܐ ܠܟܿܠܗܿ ܒܥܝܪܐ ܘܠܟܿܠܗܿ ܦܪܚܬܐ ܗ̄ ܒܩܠܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܘܡܫܬܼܡܥܢܐ: ܩܼܪܐ ܐܕܡ ܫܡ̈ܗܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ܆ ܥܠ ܪܘܡܐ ܕܐܪܥܐ ܝܼܬܒ ܠܒܪ ܡܼܢ ܦܪܕܝܣܐ ܟܕ ܠܒܝܼܫ ܫܘܼܒܚܐ ܐܝܟ ܙܠ̈ܝܼܩܝ ܫܡܫܐ ܘܥܿܒܪܝܼܝ ܩܘܼܕܡܘ̄ ܐܕܫ̈ܐ ܘܩܢܘܼ̈ܡܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܟܕ ܡܪܟܢ ܪܝܫܗܘܢܿ ܘܠܐ ܡܨܝܢ ܚ݀ܝܪܝܢ ܒܗ: ܡܛܠ ܫܘܼ̄ܒ ܦܐܝܐ ܕܠܒܝܼܫ ܗܼܘܐ: ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܐܬܡܨܝܼܘ ܥܒܪ̈ܝܐ ܕܢܚܘܼܪܘܢܼ ܒܦܪܨܘܦܗ ܕܡܘܫܐ ܘܐܦܠܐ ܚܢܢ ܒܫܡܫܐ: ܟܕ ܩܿܪܐ ܗܼ،ܐ ܬܘܪܐ: ܥܿܒܪ ܗܼܘܐ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܙܿܠ ܗܼܘܐ܇ ܘܗܿܟܘܬ ܠܟܿܠܗܘܢܿ ܓܢܣ̈ܐ܇ ܟܕ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܬܼܐܪܙ ܗܼܘܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܫܘܼܠܛܢܐ ܕܝܗܼܒ ܠܐܕܡ ܘܠ̈ܝܠܕܘܗܝ ܕܢܩܪܘܢܿ ܒܗ ܫܡ̈ܐ ܠܚܝܘ̈ܬܐ ܐܘܕܥ ܒܗ݀ܝ ܕܩܼܪ ܠܗܘܢܿ ܫܡ̈ܗܐ: ܘܐܕܡ ܠܐ ܐܫܬܼܟܚ ܠܗ ܡܥܕܪܢܐ ܐܟܘܬܗ ܗ̄ ܚܝ̈ܘܬܐ ܓܝܪ܇ ܐܟܚܕܐ ܐܬܒܪܝܼܘ ܕܟܪ̈ܐ ܘܢܩܒ̈ܬܐ. ܒܪܢܫܐ ܠܘ ܗܿܟܢܐ: ܐܠܐ ܐܕܡ ܐܬܩܪܝܼ ܘܒܿܬܪܟܢ ܚܘܐ: ܒܗܕܐ ܠܫܘܼܚܠܦܐ ܕܗܘܿܝܐ ܕܐܕܡ ܘܕܚܝ̈ܘܬܐ ܐܘܕܥ܀ ܘܐܪܡܝܼ ܐܠܗܐ ܫܠܝܐ ܥܠ ܐܕܡ ܘܕܡܼܟ ܗ̄ ܚܘܝܼ ܒܗܕܐ ܕܠܘ ܡܼܢ ܐܢܢܩܝ ܕܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀ ܫܢܬܐ܇ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܐܪܡܝܼ ܥܠܘܗܝ: ܘܫܠܼܝܐ ܘܬܡܼܗܐ ܕܐܪܡܝܼ ܥܠܘܗܝ. ܕܐܦܩܼܗ ܡܼܢ ܡܬܼܝܕ̈ܥܢܝܬܐ ܘܡܼܢ ܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܘܥܒܼܕܗ ܕܡܟܐ܆ ܕܠܐ ܢܪܓܫ ܒܗܝܢ܇ ܘܟܢܫ ܠܚܘܼܫ̈ܒܘ̄ ܡܼܢ ܦܗ̈ܝܐ ܥܠܡ̈ܢܝܐ܇ ܘܢܬܦܼܩ ܠܗܘܢܗ ܠܘܬܗ: ܒ݀ܬܪܟܢ ܐܪܡܝܼ ܥܠܘܗܝ ܓܠܝܢܐ ܠܦܘܼܬ ܚܝܠܗ: ܘܥܒܼܕܗ ܕܢܚܼܘܐ ܘܢܫܼܡܥ ܒܙܘ̈ܥܐ ܕܢܫܦܗ ܠܟܿܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܠܘܬܗ: ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܒܥ̈ܝܢܐ ܕܦܓܪܐ ܚܿܙܐ ܘܫܿܡܥ ܒܐܕܢܐ ܟܕ ܡܫܼܬܩܠܐ ܡܢܗ ܐܠܥܐ ܘܡܬܬܼܩܢܐ ܐܢܬܬܐ܀ ܟܢܐ ܬܘܼܒ ܣܥܼܪ܇ ܠܘܬ ܢܒ̈ܝܐ ܒܓ̈ܠܝܢܐ܇ ܘܒ݀ܬܪܟܢ: ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܢܒܝ̈ܐ: ܟܕ ܥܝܼܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܬܓܼܠܝܢ ܗܼܘܘ ܓܠ̈ܝܢܐ ܒܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܐ : ܠܐܕܡ ܕܝܢ ܟܕ ܕܡܼܟ܇ ܘܠܘ ܒܚܠܡܼܗ ܚܙܼܐ ܠܝܢܐ ܟܕ ܡܬܼܢܣܒܐ ܡܢܗ ܘܡܬܼܬܩܢܐ ܐܢܬܬܐ: ܠܐ ܒܥܠܘܗܝ ܗ̄ ܥܝܼܪܐܝܬ: ܐܠܐ ܒܓܠܝܢܐ ܐܠܗܝܐ: ܟܕ ܕܡܼܟ ܘܠܘ ܒܚܠܡܼܗ ܚܙܼܐ܇ ܠܐ ܢܣܒܼܗܿ ܡܢܗ ܠܐܠܥܐ ܟܕ ܥܝܼܪ: ܕܠܐ ܢܟܘܿܒ ܠܗ ܘܢܣܝܢܗܿ ܠܚܘܐ܇ ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܟ݀ܐܒ ܗܼܘܐ ܠܗ: ܢܣܼܒܪ ܕܙܘܓܓܘܼܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܼܥܪܢܐ ܘܠܘ ܫܪܝܪܐ: ܡܕܝܢ ܢܦܼܠ ܫܠܼܝܐ pb. 25 ܥܠ ܐܕܡ ܐܬܓܠܝܼ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ܀ ܘܐܫܬܼܒܝܬ݀ ܠܗ ܚܘܬܐ ܕܗܘܢܐ: ܘܒܗܿ ܒܚܘܬܐ ܕܗܘܢܐ܆ ܚܕܐ ܕܐܬܢܼܣܒܬ݀ ܡܢܗ ܐܠܥܐ ܘܐܬܬܩܼܢܬ݀ ܐܢܬܬܐ܇ ܘܟܕ ܐܬܬܪܝܼܡ ܓܠܝܢܐ܆ ܫܢܼܝܬ݀ ܚܘܬܐ ܕܗܘܢܐ܆ ܘܐܬܼܢܛܪ ܒܥܘܼܗܕܢܗ: ܡܕܡ ܕܐܣܬܼܥܪ ܗܿܟܘܬܐ ܣܥܼܪ ܠܘܬ ܢܒ̈ܝܐ: ܘܢܣܼܒ ܚܕܐ ܡܼܢ ܐ̈ܠܥܘܗܝ ܘܐܘܚܕ ܒܣܪܐ ܚܠܦܝܗܿ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܕܡ ܢܣܼܒܗܿ܆ ܘܠܘ ܡܼܢ ܥܦܪܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܥܩܪܐ ܘܪܝܫܐ ܢܗܼܘܐ ܠܒܢܝܢ̈ܫܐ ܐܕܡ: ܘܕܠܐ ܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܐܚܪܢܐ ܗܿܘ ܓܒܘܿܠܐ ܕܐܕܡ: ܘܕܚܘܐ ܐܚܪܢܐ. ܘܕܢܐܣܘܿܪ ܚܘܼܒܗ ܕܓܒܪܐ ܒܐܢܬܬܐ: ܗܿܟܘܬ ܗܿܘ ܕܐܢܬܬܐ ܒܓܒܪܐ: ܘܬܫܠܼܡܝ ܡܠܼܬܐ ܕܕܟܪܐ ܘܢܩܒܐ ܒܼܪܐ ܐܢܘܿܢ: ܘܕܬܗܼܘܐ ܐܢܬܬܐ ܡܫܥܒܕܬܐ܇ ܡܼܢ ܩܕܡܘ̄ ܕܐܕܡ ܠܐ ܢܣܼܒܗܿ: ܘܕܠܐ ܬܒܥܐ ܩܕܝܼܡܘܼܬܐ ܘܬܫܼܬܥܠܐ ܡܼܢ ܒܣܬܪܗ ܠܐ ܫܩܼܠܗܿ܆ ܕܠܐ ܬܬܒܼܣܐ ܡܢܗ: ܘܗܝܼ ܬܒܼܣܐ ܒܗ܆ ܘܐܦܠܐ ܡܼܢ ܪܝܫܗ܇ ܕܠܐ ܬܒܼܥܐ ܪܝܫܢܘܼܬܐ: ܐܦܠܐ ܡܼܢ ܥܘܼܒܗ܇ ܕܠܐ ܣܿܓܝܼ ܬܗܼܘܐ ܡܬܚܼܬܢܐ܆ ܢܣܒܼܗܿ ܓܝܪ ܡܼܢ ܓܒܗ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܼܘܐ ܒܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ ܘܡܼܢ ܓܒܐ ܕܝܡܝܼܢܐ ܠܐ ܢܣܼܒܗܿ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܬܒܼܥܐ ܦܚܡܐ ܕܠܘܬܗ ܘܫܘܝܘܬܼܬܐ܆ ܫܩܼܠܗܿ ܡܼܢ ܓܒܐ ܕܣܡܠܐ: ܐܝܟܐܢ ܕܬܗܼܘܐ ܡܫܬܼܥܒܕܢܝܼܬܐ ܘܡܫܬܡܥܢܝܼܬܐ: ܘܢܘܕܥ ܕܡܚܝܼܠܐ ܐܝܟ ܓܒܐ ܕܣܡܠܐ: ܘܣܢܝܼܩܐ ܥܠ ܣܘܼܝܿܥܐ ܕܡܼܢ ܓܒܪܐ܀ ܘܗ݀ܝ ܕܢܣܼܒ ܐܠܥܐ܆ ܘܠܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܫܘܕܥ. ܐܢܬܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ܇ ܐܟܡܐ ܕܐܠܥܐ: ܫܟܼܝܚ ܓܝܪ ܒܐܠܥܐ ܒܣܪܐ ܘܓܪ̈ܡܐ ܘܓܝ̈ܕܐ ܘܕܡܐ: ܘܕܣܢܝܼܩܐ ܬܘܼܒ ܐܢܬܬܐ ܥܠ ܛܠܠܗ ܒܣܬܪܗ ܕܓܒܪܐ: ܐܟܡܐ ܕܣܢܝܼܩܐ ܐܠܥܐ ܥܠ ܕܪܥܐ: ܕܡܛܠ ܥܠܝܗܿ܆ ܘܢ݀ܛܪ ܠܗܿ܀ ܬܘܼܒ ܐܟܙܢܐ ܕܐܠܥܐ ܟܬܝܼܠܐ ܘܠܐ ܬܪܝܼܨܐ ܐܝܟ ܓܝܪ̈ܡܐ ܕܕܪܥܐ ܐܘܿ ܕܫܩ̈ܐ: ܗܿܟܘܬ ܐܢܬܬܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܿܓܐܐ ܠܐ ܬܪܝܼܨܐ ܐܠܐ ܨܢܝܼܥܐ: ܬܘܼܒ ܐܠܥܐ ܐܬܢܣܒܼܬ݀ ܟܕ ܨܝܪܐ ܠܕܦܢܗ ܕܡܪܝܐ: ܗ݀ܝ ܕܐܬܼܬܪܥܬ݀ ܒܓܓܘܿܠܬܐ: ܐܬܬܪܥ ܒܕܦܢܗ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܐܣܐ ܘܢܚܣܐ ܠܐܢܬܬܐ ܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܣܛܪܐ ܐܬܼܝܠܕܬ݀܀ ܘܐܘܚܕ ܒܣܪܐ ܚܠܦܝܗܿ܆ ܝܘܢܝܐ܇ ܘܡܠܝܼ ܒܣܪܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܠܝܼ ܒܣܪܐ ܚܠܦܝܗܿ ܕ=ܐܠܥܐ: ܐܝܟܐܢ ܕܠܐ ܢܬܬܥܝܼܪ ܘܢܪܓܫ ܒܟܐܒܐ ܡܛ݀ܠ ܚܣܝܼܪܘܼܬܐ ܘܢܣܢܝܗܿ ܠܐܢܬܬܐ: ܐܪܝܼܡ ܓܝܪ ܡܪܝܐ ܠܐܠܥܐ ܕܠܐ ܟܐܒܐ: ܘܡܠܝܼ ܒܣܪܐ ܒܕܘܼܟܬܐ ܗ݀ܝ ܕܚܣܝܼܪܐ ܟܕ ܠܐ ܐܪܓܫ ܐܕܡ ܒܚܕܐ ܡܢܗܝܢ܀ ܘܬܩܢ ܡܪܝܐ ܠܐܠܥܐ ܕܢܣܼܒ ܡܼܢ ܐܕܡ ܠܐܢܬܬܐ܇ ܗ̄ ܘܗ݀ܝ ܕܢܣܼܒ ܘܡܠܝܼ ܘܬܩܢ: ܒܚܕ ܪܦܦ ܥܝܢܐ ܣܥܼܪ ܐܢܝܢ ܐܠܗܐ: ܐܢܓܝܪ ܩܝܡܬܐ ܒܪܦܦܐ ܥܝܢܐ ܗܿܘܝܐ܇ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܦܘܠܘܿܣ: ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܗܕܐ ܐܣܬܼܥܪܬ݀ ܨܝܕ ܐܕܡ ܒܬܘܼܦܢܐ ܕܚܘܐ܆ ܘܥܠ ܐܕܡ ܟܬܝܼܒ ܓܒܝܼܠܘܼܬܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܥܦܪܐ ܥܠ ܓܒܝܼܠܘܼܬܐ ܣܢܝܼܩ܆ ܥܠ pb. 26 ܚܘܐ ܬܘܼܩܢܐ. ܕܡܩܕܡܐ ܗܘܬ݀ ܓܒܝܼܠܐ ܒܐܕܡ: ܘܥܠ ܬܘܼܩܢܐ ܣܢܝܼܩܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܚܘܕ.. ܐܝܬܝܗܿ ܠܐܕܡ ܗ̄ ܠܘ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܐ ܠܕܘܼܟܬܐ܆ ܐܠܐ ܡܼܢ ܠܐ ܝܿܬܠܐ ܠܝܿܬܐ: ܟܕ ܡܬܩܢܐ ܘܥܒܝܼܕܐ ܐܢܬܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܘܬܗ܀ ܘܐܡܼܪ ܐܕܡ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܓܪܡܐ ܡܢ ܓܪ̈ܡܝ ܘܒܣܪܐ ܡܼܢ ܒܣܪܝ ܗ̄ ܗܕܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܢܒܝܘܼܬܗ ܕܐܕܡ܆ ܟܕ ܐܬܬܥܝܼܪ ܐܕܡ: ܠܗ݀ܝ ܕܒܫܢܬܗ ܚܼܘܐ ܟܕ ܡܬܬܼܩܢܐ܇ ܐܝܟܚܗܿ ܕܩܿܝܡܐ ܩܕܡܘܗܝ܆ ܘܐܬܬܙܝܼܥ ܒܪܘܼܚܐ ܘܐܬܢܒܝܼ ܕܗܢܐ ܠܡ ܙܒܢܐ ܓܪܡܐ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܗܢܐ ܙܒܢܐ܆ ܠܘܼܩܒܠ ܙܒܢܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܕܐܝܬܝܼ ܐܠܗܐ ܠܘܬܗ ܕܢܣܝܼܡ ܠܗܘܢܿ ܫܡ̈ܗܐ ܐܬܐܡܼܪܬ݀܆ ܗܕܐ ܕܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܩܼܪܒܬ݀ ܠܝܼ: ܠܘ ܡܼܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܕܣܡܿܬ ܠܗܝܢ ܫܡ̈ܗܐ ܐܝܬܝܗܿ܆ ܐܠܐ ܗܕܐ ܡܼܢ ܟܝܿܢܝ ܐܝܬܝܗܿ: ܘܡܢܝ ܢܣܝܼܒܐ: ܘܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܚܼܙܐ ܒܗܘܢܗ ܟܕ ܕܡܼܟ ܠܬܘܼܩܢܐ ܕܚܘܐ. ܐܫܬܘܕܥ ܠܓܒܝܼܠܘܼܬܐ ܕܝܼܠܗܘܢܿ ܘܠܗܿܘ ܕܒܼܪܝܗܝ܇ ܗܿܟܘܬ ܡ̈ܠܐܟܐ܆ ܡܼܢ ܒܪܝܼܬܐ ܕܐܕܡ ܘܕܚܘܐ ܝܼܕܥܘ ܕܒܪ̈ܝܐ ܐܢܘܢܿ܆ ܘܐܫܼܬܘܕܥܘ ܠܒܪ̈ܘܝܗܘܢܿ܀ ܬܘܼܒ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܓܪܡܐ ܡܼܢ ܓܪ̈ܡܝ܇ ܗ̄ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܠܚܘܕ ܐܬܬܩܼܢܬ݀ ܐܢܬܬܐ: ܡܼܢ ܓܪܡܝ ܘܒܣܪܝ܇ ܒܙܒܢܐ ܕܒܿܬܪܟܢ ܡܼܢ ܚܘܼܠܛܢܐ ܕܓܒܪܐ ܘܐܢܬܬܐ ܡܬܼܝܠܕܐ ܢܩܒܬܐ܀ ܗܕܐ ܬܬܩܼܪܐ ܐܢܬܬܐ: ܡܛܠ ܕܡܼܢ ܓܒܪܐ ܢܣܝܼܒܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܢܩܝܼܦܜܐ ܠܓܒܪܐ ܒܙܘܘܓܐ: ܡܬܼܩܪܝܐ ܐܢܬܬܐ: ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܕܐܢܬܬܗ ܕܦܠܢ ܐܝܿܕܐ ܕܢܩܝܼܦܐ ܠܗ ܒܙܘܼܘܓܐ ܡܥܕܝܼܢܢ ܕܢܩܪܐ: ܘܦܘܠܘܣ ܠܗ݀ܝ ܕܢܩܝܼܦܐ ܒܙܘܘܓܐ ܢܡܘܿܣܝܐ ܩܼܪܐ ܐܢܬܬܐ܇ ܠܘ ܠܗ݀ܝ ܕܠܐ ܢܡܘܿܣܐܝܬ ܩܼܪܐ ܡܙܕܘܓܐ܇ ܐܘܿ ܠܝܬܘܗܝ܀ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܡܿܩܦ ܐܕܡ ܕܢܫܒܘܿܩ ܓܒܪܐ ܠܐܒܘܼܗܝ ܘܠܐܡܗ ܘܢܩܼܦ ܠܐܢܬܬܗ ܗ̄ ܡܼܢ ܢܩܝܼܦܘܼܬܐ ܐܬܝܼ ܫܡܐ ܕܐܢܬܬܐ܀ ܬܘܼܒ ܐܢܬܬܐ ܗ̄ ܐܢܬܬܐ: ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܗܿܟܢ ܐ݀ܡܪܐ ܠܗ ܠܓܒܪܐ ܕܐܢܬܬܐ ܨܐܕܝ ܐܢ ܨ݀ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܫܼܬܘܬܦ ܥܡܝ ܢܡܘܿܣܐܝܬ ܘܬܗܼܘܐ ܐܒܐ ܠܒܢ̈ܝܐ܀ ܝܥܩܘܿܒ ܐܘܪܗܝܐ ܐܡܿܪ ܒܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܠܚܡܝܼܢ ܦܬܓ̈ܡܐ ܗܿܠܝܢ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܠܫܢܐ ܐܚܪܢܐ: ܗܕܐ ܠܡ ܬܬܩܼܪܐ ܐܝܫܐ ܡܛܠ ܕܡܼܢ ܐܝܫ ܢܣܝܼܒܐ: ܘܐܝܫ ܐܝܬܘܗܝ ܓܒܪܐ: ܘܐܝܫܐ ܐܢܬܬܐ: ܘܡܼܢ ܗܪܟܐ ܡܬܼܝܕܥܐ ܕܒܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܡܠܼܠ ܐܠܗܐ ܥܡ ܐܕܡ: ܐܟܙܢܐ ܠܡ ܕܗܕܐ ܬܬܩܼܪܐ ܓܒܪܬܐ. ܡܛܠ ܕܡܼܢ ܓܒܪܐ ܢܣܝܼܒܐ܀ ܡܛܠ ܕܢܩܝܼܦܐ ܠܓܒܪܐ ܒܙܘܘܓܐ ܢܡܘܿܣܝܐ: ܐܡܼܪ ܕܢܫܒܘܿܩ ܠܐܒܐ ܘܠܐܡܐ ܘܫܪܟܐ܀ ܘܢܗܘܘܢܿ ܬܪܗܝܗܘܢܿ ܚܕ ܒܣܪ ܒܫܘܬܦܘܼܬܐ ܕܙܘܘܓܐ: ܘܒܝܠܕܐ ܕܡܼܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢܿ ܡܬܼܩܝܡ ܡܼܢ ܙܪܥܐ ܕܓܒܪܐ ܘܕܐܢܬܬܐ ܡܬܼܩܝܡ ܥܘܼܠܐ܆ ܥܠ ܓܒܪܐ ܐܬܐܡܼܪܬ݀ ܗ݀ܝ ܕܢܫܒܘܿܩ: ܟܕ ܛܒ ܐܢܬܬܐ ܫܿܒܩܐ ܠܐܒܗ̈ܝܗܿ: ܡܛܠ ܕܪܝܫܐ ܗܘ: ܡܛܠ ܕܗܼܘ ܡܿܫܪܐ ܒܙܘܘܓܐ܀ ܗܘܼܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢܿ pb. 27 ܥܪ̈ܛܠܝܢ ܘܠܐ ܒܿܗܬܝܼܢ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܼܠ ܠܐ ܚܛܘ܇ ܘܠܒܝܼܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܫܘ̄: ܘܠ ܗ݀ܝ ܠܐ ܒܿܗܬܝܼܝܢ ܗܼܘܘ܆ ܘܡܼܢ ܡ̈ܐܢܐ ܓܘܼܫܡ̈ܢܝܐ ܥܪܛܠܝܼܝܼܢ ܗܼܘܘ: ܘܠܘ ܡܼܢ ܫܘܒܚܐ: ܘܠܝܬ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ ܚܘܼܫܒܐ ܕܥܿܕܠ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܪܛܠܝܘܼܬܗܘܢ: ܘܚܘܝܐ ܥܪܝܼܡ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܟܠܗܿ ܚܝܘܿܬܐ ܗ̄ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܐ݀ܡܪ: ܕܚܘܝܐ ܓܘܫܡܢܐ ܡܠܠ ܥܡ ܐܢܬܬܐ: ܘܫܐܠ ܣܛܢܐ ܘܐܬܝܗܼܒܬ݀ ܠܗ ܠܚܘܝܐ ܡܠܼܬܐ ܘܝܼܕܥܬܐ ܐܝܟ ܕܠܒܘܼܚܪܢܗ ܕܐܕܡ܀ ܐܬܦܪܓܠ ܣܛܢܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܬܓܫܡ ܒܐܐܪ: ܘܠܐ ܢܥܘܿܠ ܒܚܝܘܿܬܐ ܐܚܪܬܐ: ܐܠܐ ܫܒܩܼܗ ܕܢܥܘܿܠ ܒܚܘܝܐ ܐܝܟ ܕܠܨܥܪܗ ܕܒܝܼܫܐ܇ ܐܠܐ ܐܪܥܗ ܠܚܘܐ ܣܘܼܥܪܢܐ: ܟܕ ܣܿܒܪܐ ܕܐܦ ܚܝܘ̈ܬܐ ܡܫܘ̈ܬܦܢ ܒܡܠܼܬܐ: ܠܐ ܓܝܪ ܢܣܼܝܬ݀ ܗܼܘܬ݀ ܠܣܘܼܥܪܢܐ ܥܕܟܝܠ܀ ܩܘܪܝܠܘܿܣ ܐ݀ܡܪ ܕܣܛܢܐ ܐܬܕܡܝܼ ܒܚܘܝܐ ܘܡܠܠ ܥܡ ܐܢܬܬܐ܀ ܝܥܩܘܿܒ ܕܣܪܘܓ ܐ݀ܡܪ܆ ܕܣܛܢܐ ܥܼܠ ܒܚܘܝܐ ܘܡܠܼܠ: ܘܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܐ݀ܡܪ ܗܿܟܘܬ ܘܡܫܪܪ ܠܗܕܐ܆ ܕܐܟܡܐ ܠܡ ܕܐܕܡ ܥܦܝܼܦܐ ܐܝܼܬܘܗܝ: ܘܦܪܕܝܣܐ ܥܦܝܼܦܐ ܐܘܟܝܼܬ ܓܘܼܫܡܢܝܐ ܘܪܘܼܚܐ: ܘܗܿܟܢܐ ܚܘܝܐ ܓܘܼܫܡܢܝܐ. ܘܣܛܢܐ ܪܘܼܚܢܝܐ. ܥܡܼܪ ܒܗܿ ܘܡܠܼܠ ܥܡ ܐܢܬܬܐ܀ ܘܡܼܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܘܠܘ ܡܼܢ ܪ̈ܚܫܐ ܡܛܠ ܕܨܢܝܼܥ ܗܼܘܐ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܆ ܫܒܼܩܗ ܐܠܗܐ ܠܚܘܝܐ ܕܢܥ،ܿܠ ܠܦܪܕܝܣܐ ܥܡ ܣܛܢܐ ܕܒܗ ܥܡܼܪ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܼܒܚܪ ܐܕܡ܇ ܐܢ ܢ݀ܛܪ ܦܘܼܩܕܢܐ ܐܘܿ ܠܐ: ܘܠܛܗ ܠܚܘܝܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܚܫ ܠܣܛܢܐ: ܘܒܼܪܗ ܠܐܒܘܿܒܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܝܼܩ ܠܗܿܘ ܕܙܡܿܪ ܒܗ ܒܝܼܫܐܝܬ: ܘܐܪܒܥ ܪ̈ܓܠܐ ܐܝܬ ܗܼܘܐ ܠܚܘܝܐ ܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ: ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܕܐܘܒܕ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܚܫܼ ܘܐܬܬܥܝܼܩ ܣܛܢܐ: ܗ݀ܝ ܕܥܪܝܼܡ ܗܼܘܐ: ܡܼܢ ܨܢܝܼܥܘܼܬܐ ܐ݀ܬܝܐ: ܡܛܠ ܕܠܒܝܼܫܬܐ ܢܩܝܼܦܐ ܥܪܝܼܡܘܼܬܐ܀ ܘܐܡܼܪ ܚܘܝܐ ܠܐܢܬܬܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܐ݀ܡܪ: ܕܫܡܼܥܗ ܣܛܢܐ ܠܦܘܼܩܕܢܐ ܕܐܬܬܣܝܼܡ ܠܐܕܡ: ܘܩܪܒ ܕܒܝܕ ܫܘܼܐܠܐ ܢܥܒܼܕ ܡܥܠܢܘܼܬܐ ܠܡܠܼܬܐ܆ ܥܒܼܕ ܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܦܘܼܫܩܐ ܠܒܪܝܼܬܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܐܣܗܕ ܒܟܬܒܐ ܕܦܪܕܝܣܐ܇ ܘܥܒܼܕ ܟܬܒܐ ܠܘܼܩܒܠ ܐܪ̈ܣܝܣ ܐܟܡܐ ܕܟܬܼܒ ܒܫܬܐ ܝܘܡ̈ܐ ܕܝܼܠܗ܀ ܦܝܠܘܟܣܢܘܿܣ ܐ݀ܡܪ ܕܠܐ ܫܡܥܼܗ ܐܠܐ ܒܡܣܒܪܢܘܼܬܐ ܕܢܐܠܦܝܘܗܝ ܡܼܢ ܚܘܐ: ܐ݀ܡܪ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܕܐܬܒܪܝ ܐܕܡ ܘܟܕ ܥܼܠ ܠܦܪܕܝܣܐ: ܐܬܬܣܝܼܡ ܠܗ ܢܡܘܿܣܐ܆ ܘܒ݀ܬܪ ܕܣܼܡ ܫܡܗ̈ܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ܆ ܐܬܬܩܼܢܬ݀ ܚܘܐ: ܘܐܡܼܪܗܿ ܐܕܡ ܒܩܠܐ ܠܚܘܐ: ܘܫܡܥܼܗ ܐܟܿܠܩܪܨܐ: ܘܟܕ ܝܼܕܥ ܠܗ ܩܪܒ ܠܘܬ ܚܘܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܒܥܕܢܐ ܕܐܬܒܪܝܼ ܐܕܡ ܐܬܒܼܝܬ݀ ܚܘܐ ܘܥܡܗ ܥܠܼܬ݀ ܠܦܪܕܝܣܐ ܘܐܟܚܕܐ ܩܒܼܠܬ݀ ܦܘܼܩܕܢܐ ܠܘ ܒܩܠܐ: ܐܠܐ ܒܠ̈ܒܘܬܗܘܢܿ ܛܒܥܼܗ ܡܬܝܕܥܢܐܝܬ: ܘܠܐ ܐܪܓܫ ܐܟܠܩܪܨܐ ܒܦܘܼܩܕܢܐ: ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܗܜܝ ܕܕܠܩܘܼܒܠܐ ܕܦܘܼܩܕܢܐ ܫܐܼܠܗܿ܀ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܡ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܬܐܟܠܘܢܼ pb. 28 ܡܼܢ ܐܝܼܠ̈ܢܝ ܦܪܕܝܣܐ ܗ̄ ܟܕ ܘܒܗܕܐ ܡܕܡܝܘܼ ܕܡܝܼ ܘܐܣܼܒܪ ܕܢܡܘܿܣܐ ܐܬܬܣܝܼܡ ܠܗܘܢܿ܆ ܐܟܡܐ ܕܠܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܆ ܒܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ: ܩܪܒ ܚܘܝܐ ܫܘܼܐܠܐ ܠܚܘܐ܀ ܘܐܡܼܪܬ݀ ܐܢܬܬܐ ܠܚܘܝܐ ܕܡܼܢ ܦܐܪ̈ܝ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܕܒܦܪܕܝܣܐ ܟܠܿܗܘܢܿ ܢܐܟܘܿܠ ܗ̄ ܠܘ ܐܟܡܐ ܕܫܐܼܠܬ ܐܘ ܚܘܝܐ ܟܠܼܝܢܢ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܘܢܿ ܐܝܼܠ̈ܢܐܼ܆ ܐܠܐ ܡܼܢ ܚܕ ܕܒܡܨܥܬܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܕܐܝܼܕܥܬܐ܆ ܘܐܡܼܪ ܚܘܝܐ: ܠܐ ܡܡܬ ܬܡܘܼܬܘܢܼ: ܠܡܠܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܨ݀ܒ ܕܢܕܓܠ܆ ܘܐܪܝܼܡܗܿ ܠܕܚܠܬܐ ܕܡܘܬܐ ܡܢܗܘܢ: ܘܒܗ݀ܝ ܕܐܡܿܪ ܕܝܿܕܥ ܐܠܗܐ ܕܒܝܘܡܐ ܕܐܟܿܠܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܡܢܗ ܡܬܦܬܼܚܢ ܥܝܢܝܟ̈ܘܿܢ ܘܗܿܘܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܐܝܟ ܐ̈ܠܗܐ: ܝܕ̈ܥܝ ܛܒܬܐ ܘܒܝܼܫܬܐ ܓܿܪܓ ܐܢܘܢܿ ܕܢܐܟܠܘܢܼ ܡܼܢ ܐܝܼܠܢܐ: ܐܠܗܘܼܬܐ ܫܪܝܐ ܒܦܐܪ̈ܘܗܝ: ܘܗ݀ܘ ܕܐܟܿܠ ܠܗܘܢܿ ܗܿܘܐ ܝܿܕܥ ܛ݀ܒܬܐ ܘܒܝܼܫܬܐ: ܐܝܟ ܐ̈ܠܗܐ: ܘܗ݀ܝ ܕܡܬܼܦ̈ܬܚܢ ܥܝܢܝ̈ܟܘܢܿ ܐܝܬܝܗܿ܇ ܕܗܿܘܝܬܘܿܢ ܚܪ̈ܝܦܐ ܘܡܗܝܼܪ̈ܐ ܒܝܼܕܥܬܐ ܘܒܗ݀ܝ ܕܐ̈ܠܗܐ: ܐܠܼܦ ܐܢܘܿܢ ܕܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܟܠܟܘܿܢ. ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܝܬ ܐܟܘܬܗ ܘܙܪܥ ܒܗܘܢܿ ܣܓܕܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܗ݀ܝ ܕܒܿܬܪ ܙܒܢܐ ܥܠܼܬ܀ ܠܐ ܕܝܢ ܥܩܒܼܬ݀ ܚܘܐ ܥܡ ܚܘܝܐ: ܕܡܼܢ ܐܝܡܟܐ ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܗܿܠܝܢ ܐܪ̈ܙܐ: ܘܟܕ ܥܝܢ̈ܝ ܦܬܝܼ̈ܚܢ: ܐܝܟܢܐ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܕܡܬܼܦ̈ܬܚܢ: ܘܙܠ ܐܟܘܿܠ ܐܢܬ ܩܕܡܐܝܬ: ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܚܟܝܼܡܐ ܗܼܘܬ݀ ܫܬܩܼܬ݀ ܡܼܢ ܒܘܼܚܢܐ: ܐܠܐ ܫܪܝܪܐ ܩܒܼܠܬ݀ ܠ̈ܡܠܘܗܝ: ܘܫܐܬܼܠܗܒܬ݀ ܒܪܚܡܼܬܐ ܕܐܠܗܘܼܬܐ: ܘܚܙܼܬ݀ ܐܢܬܬܐ ܕܫܦܝܼܪ ܐܝܠܢܐ ܠܡܐܼܟܠ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܚܿܙܐܼ ܗܼܘܐ ܠܚܘܐ ܦܫܝܛܐܝܬ: ܒܿܬܪ ܕܐܬܼܐ ܚܘܝܐ ܘܐܛܠܝܼ ܒܗܿ: ܚܙܬܗ ܠܐܝܼܠܢܐ ܕܫܦܝܼܪ ܠܡܐܼܟܠ ܘܪܓܝܓ ܠܡܚܼܙܐ: ܡܥܕܐ ܪܓܬܐ ܫܪܝܼܬܐ ܐܡܬܝ ܕܡܬܼܝܠܕܐ ܒܢܦܫܐ: ܕܬܫܦܼܪܝ ܠܡܕܡ ܕܡܬܼܚܙܐ ܠܗܿ: ܐܟܡܐ ܕܙܢܝ̈ܐ ܪܚܡܝܼܢ ܠܙܢܝ̈ܬܐ ܘܟܕ ܛܒ ܣܢܝ̈ܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ܀ ܘܪܓܬܐ ܗܿܘ ܠ̈ܥܝܢܐ ܗ̄ ܐܬܪܓܪܓܼܬ݀ ܕܬܚܙܝܘ̄ ܘܬܬܒܩܐ ܒܗ܀ ܘܪܓܝܓܼ ܐܝܠܢܐ ܠܡܚܼܪ ܒܗ ܗ̄ ܐܬܚܙܝܼ ܠܗܿ ܕܪܓܝܓܼ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܐܝܼܠ̈ܢܐ: ܟܕ ܠܘܬ ܐܝܼܠܢܐ ܐܫܬܼܚܠܦ: ܐܠܐ ܫܘܓܼܢܝܐ ܠܘܬ ܐܢܬܬܐ ܗܘܐ: ܡܼܢ ܛܥܝܘܼܬܐ ܕܣܛܢܐ: ܗܿܟܘܬ ܚܡܢܘܢ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܚܼܪ ܒܬܡܪ ܡܼܢ ܩܕܡ ܙܢܝܘܼܬܐ: ܘܗܿܟܘܬ ܒܙܢܝܘܼܬܐ: ܘܐܚܪܢܝܐܝܬ ܒܿܬܪ ܚܛܝܼܬܐ: ܟܕ ܠܘ ܫܘܼܦܪܗܿ ܐܫܬܓܢܝܼ: ܐܠܐ ܒ݀ܬܪ ܚܛܝܼܬܐ ܣܼܢܗܿ: ܘܠܘ ܟܕ ܡܬܼܒܩܝܐ ܒܗ: ܘܗܕܐ ܗܿܝ ܗ݀ܝ ܕܚܼܘܬ݀ ܐܢܬܬܐ ܠܐܝܼܠܢܐ܆ ܘܢܣܒܼܬ݀ ܡܼܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܘܐܟܠܼܬ݀ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܨܒܼܬ݀ ܕܬܬܩܼܕܡܝ ܒܐܠܗܘܼܬܐ ܩܕܡ ܐܕܡ ܗ݀ܝ ܕܩܕܝܼܡ ܠܗܿ ܒܐܢܫܘܼܬܐ: ܘܬܗܼܘܐ ܠܗܿ ܦܩܘܕܬܐ ܘܠܐ ܐܬܦܪܣܼܝܬܜ ܒܪ ܫܥܬܗ: ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܢܩܼܢܛ ܐܕܡ ܘܠܐ ܢܐܟܘܿܠ ܘܠܐ ܩܿܢܐ ܗܼܘܐ ܒܗܕܐ ܙܿܟܘܬܐ: ܡܛܠ ܕܦܘܼܪܣܝܐ ܕܚܘܐ ܟܠܝܗܝ ܡܼܢ ܡܐܟܘܠܬܐ: ܘܒܕܓܘܿܢ ܐܓܪ ܐܠܗܐ ܘܠܐ pb. 29 ܦܪܣܝܗܿ܆ ܡܛܠ ܕܐܓܘܿܢܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢܿ ܐܝܬ̄ܘ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܒܚܪܘܢܼ ܨܒܝ̈ܢܐ ܕܬܪܗܝܗܘܿܢ ܕܐܢ ܐ݀ܟܠ ܥܡܗܿ ܡܬܼܚܝܒ ܘܐܢ ܠܐ ܐܟܿܠ ܡܙܕܕܩ܀ ܘܝܗܼܒܬ݀ ܥܡܗܿ ܠܒܥܠܗܿ܆ ܘܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܠܐ: ܐܠܐ ܕܢܥܩܒܿ ܘܐܡܼܪܬ݀ ܠܗ ܟܠܡܕܡ ܕܐܡܼܪ ܠܗܿ ܚܘܝܐ܆ ܘܐܘܣܼܦܬ݀ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܩܢ̈ܝܢ ܦܝܿܣܐ: ܘܐܢ ܟܕ ܠܐ ܥܩܼܒ ܐܟܼܠ: ܠܐ ܡܬܼܪܫܐ ܗܼܘܐ: ܟܿܠ ܕܐܟܿܠ ܡܕܡ ܐܘܿ ܐܝܟ ܕܠܣܘܼܢܩܢܐ ܐܟܿܠ: ܐܘܿ ܐܝܟ ܕܠܪܓܬܐ ܘܐܕܡ ܐܝܟ ܕܠܪܓܬܐ ܐܟܼܠ ܡܼܢ ܐܝܼܠܢܐ܇ ܘܥܠܗ݀ܝ ܢܩܦܼܬ݀ ܚܛܝܼܬܐ ܠܪܓܬܐ ܐܢܓܝܪ ܡܼܢ ܐܝܼ̈ܠܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܠܣܘܼܢܩܢܗ ܐܟܼܠ ܠܐ ܡܬܼܚܝܒ ܗܼܘܐ܀ ܐܬܦܼܬ̈ܚܝ ܥܝ̈ܢܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܿܢ: ܠܘ ܐܝܟ ܦܘܼܬܚܐ ܕܐܡܼܪ ܠܗܘܿܢ ܚܘܝܐ: ܗ݀ܘ ܓܝܪ ܐܡܼܪ ܕܗܿܘܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܚܪ̈ܝܦܐ ܒܬܪܥܝܼܬܐ ܘܡܣܬܟܠܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܛܒܬܐ ܘܒܝܼܫܬܐ ܐܝܟ ܐ̈ܠܗܐ: ܗܿܢܐ ܦܘܼܬܚܐ ܐܝܼܬ̄ܘ܆ ܕܚܙܼܘ ܥܪܛܠܝܘܼܬܗܘܿܢ ܘܦܘܼܬܚܐ ܕܚܘܝܐ ܐܝܬ̄ܘ ܠܚܕܘܿܬܐ: ܗܢܐ ܕܝܢ ܠܒܗܼܬܬܐ ܐܡܼܪ ܕܐܬܼܦ̈ܬܚܝ ܥܝܢܝܗܗܘܿܢ: ܬܘܼܒ ܥܝ̈ܢܐ ܓܝܪ ܡܬܝܕܥܢ̈ܝܬܐ ܚܿܙܝܢ ܗܼܘܘ: ܡܛ݀ܠ ܕܟ݀ܠܗ ܒܪܢܫܐ ܚܿܘܐ ܗܼܘܐ ܒܥܝ̈ܢܐ ܡܬܝܕܥ̈ܢܝܬܐ ܘܠܝܬ ܗܼܘܐ ܣܘܼܢܩܢܐ ܥܠ ܥܝ̈ܢܐ ܕܦܓܪܐ: ܟܕ ܥܒܼܪܘ ܦܘܼܩܕܢܐ ܚܘܬܐ ܕܗܘܢܐ ܘܢܦܐ ܕܦܪܝܼܣܐ ܥܠ ܦܓܪܐ ܐܬܚܦܼܝܬ݀ ܥܡ ܟܝܿܢܐ ܕܢܦܫܐ ܕܐܬܚܦܝܼ: ܘܐܣܬܼܢܩܘ ܕܢܚܙܘܿܢ ܒܥܝ̈ܢܐ ܦܓܪ̈ܢܝܬܐ: ܘܒܗܿܠܝܢ ܚܙܼܘ ܠܦܘܪܣܝܗܘܿܢ: ܘܝܼܕܥܘ ܕܥܪ̈ܛܠܝܐ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܒܗܼܬܘ ܒܥܪܛܠܝܘܼܬܗܘܿܢ ܡܛܠ ܕܚܛܝܼܬܐ ܐܩܦܼܠܬ݀ ܡܢܗܘܿܢ ܠܢܚ̈ܬܐ ܕܫܘܼܒܚܐ ܕܠܒܝܼܫܝܼܢ ܗܼܘܘ: ܩܕܡ ܥܒܪ ܦܘܼܩܕܢܐ: ܘܠܝܬ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܚܘܼܫܒܐ ܕܡܿܒܗܬ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܒܥܪܛܠܝܘܼܬܗܘܿܢ: ܒܿܬܪ ܕܫܼܛܘ܆ ܣܼܡ ܒܗܘܢܿ ܐܠܗܐ ܚܘܼܫܒܐ ܕܒܗܼܬܬܐ: ܐܝܟܐܢ ܕܢܩܦܚܝܗܿ ܠܚܛܝܼܬܐ ܘܢܕܥܟܝܗܿ: ܗ݀ܝ ܓܝܪ ܕܝܼܕܥܘ: ܕܒܗܼܬܘ ܐܝܬܝܗܿ܀ ܘܥܠ ܗܕܡ̈ܐ ܡܦܪ̈ܝܢܐ ܢܦܠܼܬ݀ ܩܕܡܐܝܬ ܒܗܼܬܬܐ ܘܕܚܠܼܬܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܚܪܝܼܦ ܠܘܬܗܘܿܢ ܚܫܐ: ܘܐܦܢ ܫܘܼܒܚܐ ܐܬܩܼܦܠ ܡܢܗܘܢܿ: ܐܠܐ ܝܼܕܥܬܐ ܕܢܦܫܐ ܦܫܼܬ݀ ܠܘܬܗܘܿܢ: ܘܥܠܗܜܝ ܐܫܬܼܘܕܥܘ ܠܚܛܝܼܬܗܘܢܿ܀ ܘܕܒܩܼܘ ܛܪ̈ܦܐ ܕܬܐܢ̈ܐ ܗ̄ ܛܪܦܐ ܠܛܪܦܐ ܕܒܩܼܘ܇ ܐܝܟ ܛܘܼܦܣܐ ܕܦܪܙܘܡܐ ܥܒܼܕܘ ܡܐܢܐ ܡܚܝܼܠܐ ܘܕܡܬܼܦܪܟ ܡܼܢ ܫܡܫܐ: ܘܩܕܡܐܝܬ ܚܘܐ ܥܒܼܕܬ݀ ܠܗܿ ܦܪܙܘܡܐ܀ ܘܫܡܼܥܘ ܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܗܠܟ ܒܦܪܕܝܣܐ ܗ̄ ܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܆ ܐܬܓܠܝܼ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ܇ ܐܢ ܡܬܝܕܥܢܐܝܬ ܘܐܢ ܡܬܪܓܫܢܐܝܬ: ܐܟܡܐ ܕܐ݀ܡܪܝܼܢ ܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܐܠܐ ܡܫܝܢܐܝܬ ܐܬܓܠܝܼ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܡܬܪܓܫܢܐܝܬ ܐܬܓܠܝܼ ܒܛܘܼܦܣܐ ܕܒܪܢܫܐ: ܕܚܝܼܠܐܝܬ ܘܥܙܝܼܙܐܝܬ ܘܡܙܝܼܥ ܗܼܘܐ ܠܐܪܥܐ ܘܠܐܝ̈ܠܢܐ ܒܗܠ̈ܟܬܗ: ܐܝܟܐܢ ܕܢܘܕܘܢܼ ܒܣܟܠܘܼܬܗܘܿܢ܀ ܘܐܬܛܫܝܼܘ ܡܼܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܥܪܩܘ ܡܼܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܡܼܢ ܐܝܼܠܢܐ ܗܿܘ ܕܐܟܼܠܘ ܡܢܗ܆ ܘܐܬܛܫܝܼܘ ܒܕܘܼܟܝ̈ܬܐ ܕܥܒܝܼ̈ܛܢ ܒܦܪܕܝܣܐ܆ pb. 30 ܚܕܐ. ܡܛܠ ܕܚܼܛܘ ܘܕܬܪܬܝܢ ܥܠ ܕܐܬܦܪܣܝܼܘ ܘܒܗܼܬܘ ܘܥܠ ܕܕܚܠܼܘ ܡܼܢ ܐܠܗܐ܀ ܘܩܪܼܐ ܐܠܗܐ ܘܐܡܼܪ ܐܝܟܐ ܐܢܬ ܐܕܡ ܗ̄ ܒܩܠܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܩܪܝܗܝ܆ ܘܠܘ ܟܕ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐ݀ܡܪ ܐܝܟܐܢ ܐܢܬ ܐܕܡ: ܐܠܐ ܕܐܝܟܐ ܐܢܬ ܗ̄ ܚܙܝܼ ܘܐܣܬܟܠ ܒܐܝܿܕܐ ܠܐ ܢܡܘܣܝܘܼܬܐ ܣܝܼܡ ܐܢܬ܀ ܐܝܟܐ ܐܢܬ ܗ̄ ܕܗܘܼ ܡܟܣܢܐ ܠܩܢܘܼܡܗ܀ ܐܝܟܐ ܐܢܬ ܐܕܡ ܒܦܘܼܬܚܐ ܕܥܝ̈ܢܐ: ܐܘܿ ܒܣܡܝܘܼܬܐ܆ ܒܐܠܗܘܼܬܐ ܐܢܬ܆ ܐܘܿ ܒܒܗܼܬܬܐ: ܡܛܠܡܢܐ ܠܐ ܡܬܼܚܙܐ ܐܢܬ ܠܝܼ ܓܠܝܐܝܬ: ܐܝܟ ܕܒܟܿܠܙܒܢ܀ ܬܘܼܒ ܩܪܝܗܝ ܕܐܝܟܐ ܐܢܬ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܼܠ ܠܗ ܦܪܗܣܝܐ ܠܘܬ ܡܠܼܬܐ ܘܬܝܿܒܘܼܬܐ܆ ܘܐܝܟ ܓܒܪ ܕܐܒܝܼܕ ܒܪܗ ܡܢܗ ܘܢܿܦܩ ܒܒܥܬܗ: ܗܿܟܢܐ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܐܝܟܐ ܐܢܬ: ܐܟܡܿܢ ܕܢܦܢܝܘܗܝ܆ ܒܗܿܘ ܕܐܬܓܠܝܼ ܥܠܝܗܘܢܿ ܠܘ ܕܢܘܒܕ ܐܢܘܿܢ ܒܿܥܐ ܗܼܘܐ܇ ܐܠܐ ܕܢܬܘܐ ܐܢܘܿܢ: ܘܕܢܠܦܝܼܘܗܝ ܕܐܝܟ ܕܠܐܒܝܼܕܐ ܩܿܥܐ ܘܩܿܪܐ ܠܗ܀ ܩܠܟ ܫܡܿܥܬ ܘܐܬܛܫܝܿܬ ܗ̄ ܚܕܐ ܡܛ݀ܠ ܕܕܚܼܠ܆ ܘܡܼܢ ܩܠ ܗܠ̈ܟܬܟ ܐܬܛܫܝܼ܆ ܘܐܚܪܬܐ ܡܛܿܠ ܥܪܛܠܝܘܼܬܐ ܕܐܥܠ ܥܠܘܗܝ ܥܒܪ ܦܘܼܩܕܢܐ܀ ܡܥܿܢܘܼ ܚܘܝܟ ܕܥܪܛܠܝ ܐܢܬ ܗ̄ ܟܕ ܨܒܼܐ ܕܢܦܪܣܝܗܿ ܠܣܟܠܘܼܬܗ ܫܐܼܠܗ: ܘܠܘ ܟܕ ܠܐ ܝܿܕܥ܀ ܗܐ ܡܼܢ ܐܝܼܠܢܐ ܕܦܩܿܕܬܟ ܕܠܐ ܬܐܟܘܿܠ ܡܢܗ ܐܟܠܼܬ ܗ̄ ܐܦ ܗܪܟܐ ܡܬܼܢܚܬܢܐܝܬ ܡܠܼܠ ܥܡܗ܇ ܕܟܒܪ ܡܼܢ ܐܝܼܠܢܐ ܕܦܩܿܕܬܟ ܕܠܐ ܬܐܟܘܿܠ ܡܢܗ ܐܟܠܼܬ: ܡܼܢ ܗܕܐ ܝܼܕܝܼܥܐ ܕܠܐܕܡ ܒܠܚܘܕ ܐܬܬܣܝܼܡ ܢܡܘܿܣܐ ܘܗܘܼ ܐܡܼܪܗ ܠܚܘܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܐܦܢ ܠܘܬ ܐܕܡ ܡܠܼܠ ܐܠܗܐ: ܐܠܐ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܐܕܡ ܐܦ ܠܘܬ ܚܘܐ ܡܠܠ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܟܕ ܡܼܢܕܪܝܫ ܒܦܪܨܘܦ ܓܒܪܐ: ܐܦ ܐܢܬܬܐ ܥܡܗ ܚܠܝܼܛܐ܀ ܡܿܢܘܼ ܚܘܝܼ ܠܟ ܕܥܪܛܠܝ ܐܢܬ ܗ̄ ܐܢ ܠܐ ܐܟܠܼܬ ܡܼܢ ܗܿܘ ܐܝܼܠܢܐ: ܠܐ ܝܿܕܥܬ ܗܼܘܝܬ ܕܥܪܛܠܝ ܐܢܬ ܗ̄ ܐܢܬܬܐ܆ ܕܝܗܼܒܬ ܥܡܝ ܗܝܼ ܠܡ ܐܥܒܼܕܬ݀ ܒܝܼ ܕܐ݀ܥܒܪ ܦܘܼܩܕܢܟ: ܘܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܣܦܝܼܩܐ܀ ܠܘ ܡܕܒܪܢܝܼܬܐ ܥܒܕܬܗܿ ܠܟ ܐܠܐ ܡܫܬܡܥܢܝܼܬܐ: ܐܠܐ ܠܐ ܨܒܼܐ ܐܠܗܐ ܕܢܟܣܝܼܘܗܝ: ܘܠܐܢܬܬܐ ܐܡܼܪ ܕܡܿܢܘ ܕܥܒܼܕܬ ܗ̄ ܢܝܼܚܐܝܬ ܫܐܼܠܗܿ: ܠܘ ܟܕ ܠܐ ܝܿܕܥ܀ ܚܘܝܐ ܐܛܥܝܢܝ ܗ̄ ܐܢܬܬܐ ܒܚܘܝܐ ܬܠܬ ܠܟܿܠܗܝܢ ܘܠܘ ܣܛܢܐ ܕܟܡܝܼܢ ܗܼܘܐ ܒܚܘܝܐ܆ ܘܐܡܼܪ ܡܪܝܐ ܠܚܘܝܐ: ܥܠ ܕܥܒܼܕܬ ܗܕܐ: ܠܝܼܛ ܐܢܬ ܡܼܢ ܟܿܠܗܿ ܒܥܝܼܪܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܐܬܪܐ ܠܬܝܿܒܘܼܬܐ ܠܝܬ ܗܼܘܐ ܠܘܬ ܚܘܝܐ: ܐܘܿܟܝܼܬ ܐܟܿܠܩܪܨܐ ܐܟܡܐ ܕܠܘܬ ܕܡ܇ ܥܠܗ݀ܝ ܠܐ ܫܐܠܼܗ: ܐܠܐ ܠܛܗ ܟܕ ܒܝܕ ܠܘܛܬܐ ܕܩܒܼܠ ܚܘܝܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܐܬܚܝܒ ܡܬܼܝܕܥܢܐ܀ ܥܠ ܟܪܣܟ ܬܗܠܼܟ ܗ̄ ܬܘܒܕ ܐܢܝܢ ܠܪ̈ܓܠܝܟ: ܕܪ̈ܗܼܛܝ ܠܘܬ ܒܝܼܫܬܐ܆ ܘܬܪܫܘܿܦ ܥܠ ܟܪܣܟ: ܡܛ݀ܠ ܕܐܛܥܝܼܬ ܠܟܪܣܐ ܒܡܐܟܘܿܠܬܐ: ܥܠ ܣܛܢܐ ܡܬܦܼܫܩܐ ܗܿܟܢ: ܥܠ ܟܪܣܟ ܠܡ ܬܗܠܟ: ܡܛ݀ܠ ܕܐܘܒܼܕܬ ܠܦܘܼܠܚܢܟ ܪܘܚܢܝܐ ܕܒܫܡܝܐ܆ ܘܫܘܬܦܘܼܬܟ ܕܥܡ ܡ̈ܠܐܟܐ: ܘܐܛܥܝܼܬ ܠܕܒܝܬ ܐܕܡ: ܠܘ ܒܡܫܝܐ ܬܗܠܟ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܩܕܝܼܡ pb. 31 ܐܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܬܗܼܠܟ ܘܬܪܫܘܿܦ ܒܦܘܼܠܚܢܐ ܕܒܝܼܫ̈ܬܐ܀ ܘܥܦܪܐ ܬܐܟܘܿܠ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܥܒܼܕܬ ܐܢܘܿܢ ܥܦܪܐ ܠܕܒܝܬ ܐܕܡ: ܘܐܦܢ ܠܟܿܠ ܚܘܝܐ ܒܣܪܐ ܘܪ̈ܚܫܐ: ܐܠܐ ܒܠܥܕ ܥܦܪܐ ܠܐ ܚܿܝܐ: ܐܟܙܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܬܦܩܼܕܘ ܕܒܕܘܼܥܬܐ ܢܐܟܠܘܢܼ ܠܚܡܐ܆ ܘܗܐ ܐ݀ܟܠܝܼܢ ܒܣܪܐ ܘܐܒܒ̈ܢܐ܀ ܥܠ ܐܟܿܠܩܪܨܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܡܬܼܒܣܡ ܗܼܘܝܬ ܒܬܐܘܪ̈ܝܐܣ ܐܠܗܝ̈ܬܐ: ܘܒ݀ܬܪܟܢ ܕܢܦܠܼܬ ܬܬܪܥܐ ܡܚܫܒ̈ܬܐ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܘܥܦܪ̈ܢܝܬܐ: ܠܡܫܡܠܝܘܼ ܒܝܼܫܬܟ܀ ܘܒܥܠܕܒܒܘܼܬܐ ܐܣ݀ܝܼܡ ܒܝܢܟ ܠܐܢܬܬܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܨܒܼܝܬ ܐܘ̃ ܚܘܝܐ ܕܬܥܒܼܕ ܒܥܠܕܒܒܘܼܬܐ ܒܝܬ ܠܗܿ ܠܐܠܗܐ܆ ܗ݀ܝ ܒܥܠܕܒܒܘܼܬܐ ܐ݀ܣܝܼܡ ܒܝܢܝܟ ܘܠܗܿ: ܘܢܥܪܩܘܢܼ ܡܢܟ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܘܡܟܝܿܢܐ܀ ܗܿܟܘܬ ܩܪܒܐ ܐܡܝܼܢܐ ܣܼܡ ܐܠܗܐ ܒܝܬ ܠܢ ܘܠܐܟܿܠܩܪܨܐ܇ ܚܠܦܪܚܡܘܼܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܕܚܘܝܼ ܠܐܕܡ܀ ܗܘܼ ܢܕܘܼܫ ܪܝܫܟ ܗ̄ ܠܫܘܼܠܛܢܟ ܘܪܝܫܢܘܼܬܟ: ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܡܫܝܼܚܐ ܕܫܼܗܿ ܟܕ ܐܬܒܼܪܢܫ: ܬܘܼܒ ܡܛ݀ܠ ܕܓܣܼܐ ܘܡܠܼܠ ܥܘܠܐ ܪܝܫܟ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܐܚܬܼܬ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܪܝܫܢܘܼܬܗܘܢܿ ܢܕܘܼܫܘܢ ܠܪܝܫܟ ܘܢܩܛܠܘܼܢܟ: ܘܐܡܬܝ ܕܪܝܫܗ ܕܚܘܝܐ ܡܬܼܪܨܨ ܟ݀ܠܗܧ ܚܝܘܼܬܗ ܐ݀ܒܕܐ܆ ܘܐܢܬ ܬܡܚܝܘܗܝ ܒܥܩܒܗ ܗ̄ ܕܪܗܼܛܬ݀ ܥܩܒܗ ܠܘܬ ܐܝܠܢܐ ܒܗܿ ܬܡܚܝܘܗܝ܀ ܘܗܘܼ ܢܕܘܼܫ ܪܝܫܟ ܗ̄ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܒܝܕ ܕܘܼܒܪ̈ܝܗܘܢܿ ܛܒ̈ܐ: ܕܝܫܝܼܢ ܘܡܒܛܠܝܼܢ ܠܨܢܥ̈ܬܟ܀ ܘܐܢܬ ܬܡܚܝܘܗܝ ܒܥܩܒܗ ܗ̄ ܐܢܬ ܬܛܪ ܠܗ ܥܩܒܐ: ܕܐܝܟܢ ܬܦܠܝܼܘܗܝ ܒܚܛܝܼܬܐ: ܐܠܐ ܠܐ ܡܿܨܐܼ ܐܢܬ ܒܗ: ܐܠܐ ܟܕ ܫܿܠܡ ܠܟ܀ ܬܘܼܒ ܕܫܐ ܕܐܟܿܠܩܪܨܐ܆ ܐܝܼܬ̄ܘ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܡܝܬܪܘܼܬܐ܀ ܬܘܼܒ ܥܩܒܐ ܠܢ ܠܬܠ̈ܡܝܼܕܐ ܕܡܫܝܼܚܐ ܩܿܪܐ: ܕܪܗܐ ܠܗܘܢܿ ܒܝܼܫܐ ܕܢܡܼܚܐ ܠܢ ܒܓܐܪ̈ܘܗܝ ܡܡܝܼܬ̈ܢܐ܀ ܘܠܐܢܬܬܐ ܐܡܼܪ ܡܣܓܝܘܼ ܐ݀ܣܓܐ ܟܐܒܝ̈ܟܝ ܗ̄ ܒܛܢܟܝ ܓܝܪ ܒܟܐܒ̈ܐ ܒ݀ܛܢܐ ܐܢܬܝ ܠܗܘܢܿ: ܘܝܠ̈ܕܝܟܝ ܒܥܩ̈ܬܐ ܝ݀ܠܕܐ ܐܢܬܝ ܠܗܘܢܿ ܡܼܢ ܥܠܬ ܚܫܐ ܕܟܐܒ̈ܐ: ܚܫ̈ܟܢ ܥܝ̈ܢܝܗܿ ܒܗ݀ܘ ܥܕܢܐ܀ ܘܥܠ ܒܥܠܟܝ ܬܬܦܢܝܼܢ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܨܒܼܝܬ ܕܒܥܠܟܝ ܢܫܬܼܥܒܕ ܠܟܝ: ܥܠܗ݀ܝ ܕܢܡܠܐ ܠܟܝ ܣܘܼܢܩܢܟܝ: ܘܗܼܘ ܢܫܼܬܠܛ ܒܟܝ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܒܥܼܝܬܝ ܕܬܫܬܼܠܛܝ ܥܠ ܒܥܠܟܝ܇ ܘܥܠܗ݀ܝ ܐܟܠܼܬܝ ܩܕܡܐܝܬ ܗܘܼ ܢܗܘܼܐ ܪܝܫܐ ܥܠܝܟܝ܀ ܠܐܕܡ ܐܡܼܪ ܥܠ ܕܫܡܼܥܬ ܒܩܠܐ ܕܐܢܬܬܟ ܗ̄ ܘܠܘ ܠܩܠܐ ܕܝܼܠܝ܆ ܠܝܼܛܐ ܐܪܥܐ ܡܛܠܬܟ: ܠܗ ܠܐ ܠܛ܆ ܠܐܝܼܩܪܐ ܕܨܠܡܗ܆ ܘܡܛ݀ܠ ܕܥܬܝܼܕܝܢ ܗܼܘܘ ܕܢܬܝܠܕܘܼܢ ܡܢܗ ܩܕܝܼܫ̈ܐ: ܕܠܐ ܢܬܬܠܝܼܛܘܢܼ ܥܡܗ: ܠܛ ܠܐܪܥ ܝܿܠܕܬܗ ܡܛܠܬܗ: ܒܟܐܒ̈ܐ ܬܐܟܠܝܗܿ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܣܒܼܪܬ ܕܐܝܟ ܐܠܗܐ ܫܿܪܐ ܐܢܬ ܥܠ ܐܪܥܐ܇ ܒܢܝܿܚܬܐ: ܒܦܘܼܠܚܢܐ ܘܥܡܠܐ ܬܐܟܘܿܠ ܠܥ̈ܠܠܬܐ ܕܡܢܗܿ܀ ܟܘܼܒ̈ܐ ܘܕܪܕܪ̈ܐ ܬܘܥܐ ܠܟ ܠܟ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܠܘܛܬܐ ܝܼܥܝܘ ܟܘܼܒ̈ܐ: ܬܘܼܒ ܟܘܼܒ̈ܐ ܘܕܪܕܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܥܡ̈ܠܐ ܩܫ̈ܝܐ ܕܡܬܦܠܚܝܼܢ ܒܗܿ: ܘܙܒܢ̈ܝܼܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܚܠܦ ܙܪܥܐ ܟܘܼܒ̈ܐ ܡܘܥܝܐ ܠܟ܀ pb. 32 ܘܕܪܕܪ̈ܐ ܟܘܼܒ̈ܐ ܐܢܘܿܢ: ܗܿܢܘܢ ܕܒܪܝܫܟ ܟܢܐ ܐܢܘܿܢ ܘܗܿܘܝܢ܀ ܘܬܐܟܘܿܠ ܥܣܒܐ ܗ̄ ܚܠܦ ܦܐܪ̈ܝ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܕܥܕܢ܀ ܬܘܼܒ ܕܠܚܘܕ ܕܡܼܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܬܬܬܪܣܐ: ܘܐܬܟܠܝܼ ܡܼܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܐܝܼ̈ܠܢܐ܆ ܥܠ ܕܒܥܠܬ ܐܝܼܠܢܐ ܚܼܛܐ: ܩܕܡ ܥܒܪ ܦܘܼܩܕܢܐ: ܟܿܠܝܢܼ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܒܣܪܐ܆ ܘܬܘܼܩܢܐ ܕܠܚܡܐ ܘܕܚܡܒܪܐ ܘܕܡܫܚܐ: ܐ݀ܡܪ ܚܕ ܡܼܢ ܡܦܫ̈ܩܢܐ܀ ܘܒܕܘܼܥܬܐ ܕܐܦ̈ܝܟ ܗ̄ ܒܥܡܠܐ ܥܣܩܐ ܐܟܿܠ ܠܚܡܐ ܐܢܫ ܘܐܦܢ ܡܠܟܐ ܐܝܼܬ̄ܘ܆ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܡܠܟܐ ܠܚܩܠܐ ܡܦܠܚ܀ ܥܕܡܐ ܕܬܗܦܘܿܟ ܠܐܪܥܐ܀ ܒܿܬܪ ܓܝܪ ܚܝ̈ܐ ܥܣܩ̈ܐ: ܠܚܪܬܐ ܡܿܐܬ ܐܢܬ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܥܦܪܐ ܐܢܬ ܗ̄ ܗܪܟܐ ܝܼܕܥ ܐܕܡ ܕܡܼܢ ܥܦܪܐ ܓܒܝܼܠ: ܘܐܠܘܼ ܢܿܛܪ ܗܼܘܐ ܦܘܼܩܕܢܐ: ܠܐ ܗܿܦܟ ܗܼܘܐ ܠܥܦܪܐ ܐܘܿ ܡܿܐܬ ܗܼܘܐ܀ ܘܩܼܪܐ ܐܕܡ ܫܡܐ ܕܐܢܬܬܗ ܚܘܐ ܗ̄ ܐܘܿ ܟܕ ܐܬܬܩܼܢܬ݀ ܩܼܪܗܿ ܒܢܒܝܘܼܬܐ ܚܘܐ: ܐܘܿ ܗܪܟܐ ܒ݀ܬܪ ܕܝܼܠܦ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܕܒܟܐܒ̈ܐ ܝܿܠܕܐ ܒܢ̈ܝܐ܇ ܐܘܿ ܒܿܬܪ ܕܢܦܼܩ ܡܼܢ ܦܪܕܝܣܐ ܩܼܪܗܿ ܚܘܐ܀ ܡܛܠ ܕܗܝܼ ܗܘܼܬ݀ ܐܡܐ ܕܟ݀ܠ ܕܚܝ. ܗ̄ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܓܒܪܐ ܙܪܥܐ ܒܠܚܘܕ ܪܡܿܐ ܒܐܢܬܬܐ: ܘܡܚܕܐ ܡܬܓܼܒܠ ܒܡܥܪܒܗܿ ܘܝܿܠܕܐ ܠܗ ܟܕ ܚܝ܆ ܘܒܬܪܝܢ ܫܡ̈ܗܐ ܐܬܩܼܪܝܬ݀ ܓܘܢܝܐ ܗܘ: ܘܚܘܐ ܕܩܢܘܼܡܐ ܕܝܼܠܢܝܐ܀ ܘܥܒܼܕ ܠܗܘܢܿ ܟܘܬܝ̈ܢܝܬܐ ܕܡܫܟܐ܇ ܘܐܠܒܫ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܘܟܕ ܐܫܬܘܚܪ ܐܠܗܐ ܒܡܡܠܠܐ ܕܥܡܗܘܢܿ: ܝܼܒܫܘ ܛܪ̈ܦܐ ܘܢܬܼܪܘ ܘܒܗܼܬܘ܇ ܘܓܠܘ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܘܐܠܒܫ ܐܢܘܿܢ ܟܘܬܝܼܢ̈ܝܬܐ: ܬܘܠܘܓܘܿܣ ܐܡܿܪ ܕܩܠ̈ܦܐ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ ܟܕ ܡܬܚܒܛܝܼܢ ܘܡܬܛܒܚܝܼܢ ܘܡܬܦܠܚܝܼܢ: ܗܿܘܝܢ ܐܝܟ ܩܠ̈ܦܐ ܪ̈ܟܝܼܟܐ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܘܗܝ: ܐܝܟ ܗܿܢܐ ܟܪܛܝܣܐ ܕܡܼܢ ܗܢܕܪܘ ܡܬܼܬܝܬܐ: ܘܒܡܐܡܪܐ ܕܝܠܕܐ ܐܡܼܪ: ܕܒܣܪܐ ܗܿܢܐ ܥܒܝܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܟܘܬܝܼܢ̈ܝܬܐ܀ ܓܪܝܓܘܪܝܘܿܣ ܕܢܘܣܐ ܐ݀ܡܪ ܕܟܘܬܝܢܝܬܐ ܐܝܬܝܼ ܠܗܘܿܢ܆ ܙܘܘܓܐ܆ ܒܛܢܐ: ܝܠܕܐ܆ ܣܝܒܪܬܐ܆ ܟܘܼܪܗܢܐ: ܡܘܬܐ: ܟܕ ܚܓܝܪ ܫܠܚܼܘ ܫܘܼܒܚܐ ܠܒܼܫܘ ܗܿܠܝܢ܀ ܐܬܢܐܣܝܘܿܣ ܘܐܦܪܝܡ ܐܡܿܪܝܼܢ: ܕܡܫ̈ܟܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܗܼܘ̈ܝ܀ ܝܥܩܘܿܒ ܕܣܪܘܓ ܐ݀ܡܪ. ܕܠܒܘܼܫܐ ܥܒܒܝܐ ܐܝܼܬܘܗܝ: ܕܕܡܿܠ ܠܟܘܼܬܝܼܢ̈ܝܬܐ܀ ܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܐܡܿܪ: ܕܡܫ̈ܟܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܗܼܘ̈ܝ܇ ܒܪܡܼܙܗ ܐܬܢܼܣܒ ܡܼܢ ܚܝ̈ܘܬܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܣܘܿܓܐܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܒܪܐ܆ ܘܠܘ ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ: ܘܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܐܡܿܪ ܕܩܕܡܝܗܘܢܿ ܐܬܢܣܼܟܘ ܚܝ̈ܘܬܐ: ܘܒܣܪܗܘܢܿ ܐܬܬܪܣܝܼܘ: ܘܡܫ̈ܟܐ ܠܒܼܫܘ܀ ܗܼܘܐ ܐܕܡ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܢ ܗ̄ ܟܕ ܡܿܗܠ ܒܐܕܡ: ܕܩܒܼܠ ܡ̈ܠܐ ܕܣܛܢܐ ܐܡܪܗܿ ܠܗܕܐ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܡܪܝܐ ܢܡܝܩ ܒܗܘܢܿ܀ ܗ݀ܝ ܕܐܝܟ ܚܕ ܡܢܢܢ ܐܡܼܪܗܿ ܣܓܝܐܢܐܝܬ: ܟܕ ܪܡܿܙ ܥܠ ܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ܀ ܗܘܼܐ ܐܕܡ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܢ܆ ܥܠ ܕܡܪܕ ܥܠ ܡܪܗ܇ ܕܗܐ ܡܟܝܠ ܗܼܘܝܬ ܐܟܘܬܝ. ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܥܠܗ݀ܝ ܕܐܬܼܝܬ ܚܒܪܝ܀ ܠܡܼܕܥ ܛܒܿܬܐ ܘܒܝܼܫܬܐ ܗ̄ ܒܫܘܼܪܝܐ ܒܚܘܼܫܒܐ ܝܿܕܥ ܗܼܘܐ ܠܛ݀ܒܬܐ ܘܒܝܼܫܬܐ: ܘܒܿܬܪ ܕܐܟܼܠ ܡܼܢ ܐܝܼܠܢܐ pb. 33 ܒܣܘܼܥܪܢܐ ܝܕܥܗܿ ܠܛܒܿܬܐ ܘܒܝܼܫܬܐ܀ ܒܗ݀ܝ ܕܗܼ،ܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܢ: ܡܩܛܪܓ ܗܼܘܐ ܠܨܒܝܿܢܗ ܕܐܕܡ: ܕܨܒܼܐ ܕܢܗܼܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܨܡܝܐ: ܠܐܢܫ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ܀ ܕܠܡܐ ܢܘܫܛ ܐܝܼܕܗ ܘܢܣܼܒ ܗ̄ ܕܐܝܟ ܕܐܡܼܪܚ ܘܢܣܼܒ ܡܼܢ ܐܝܼܠܢܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܒܿܬܪ ܦܘܼܩܕܢܐ ܗܿܟܢܐ ܡ̱ܿܪܚ ܥܠ ܐܝܼܠܢܐ ܕܚ̈ܝܐ܀ ܐܘܪܥܐ ܐ݀ܡܪ ܕܐܝܼܠܢܐ ܕܚ̈ܝܐ ܠܦܪܕܝܣܐ ܘܕܘܼܒܪܐ ܡܬܝܕܥܢܐ ܩܧܪܐ: ܘܟܕ ܥܒܼܪ ܦܘܼܩܕܢܐ ܐܦܩܼܗ ܡܢܗ ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܢܬܢܼܛܪ ܒܦܪܕܝܣܐ ܒܠܐ ܡܝܘܿܬܘܼܬܐ܀ ܝܿܕܥ ܗܼܘܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܐܢ ܡܫܼܬܒܩ. ܣܿܥܐ ܐܦ ܥܠ ܐܝܼܠܢܐ ܕܚ̈ܝܐ܀ ܘܫܕܪܗ ܡܼܢ ܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܢ ܗ̄ ܛܪܕܗ ܡܼܢ ܢܝܿܚܐ ܠܦܘܼܠܚܢܐ ܕܐܪܥܐ ܕܢܓܝܼܪ ܘܩܿܫܐܼ ܥܡܠܗ܀ ܘܐܦܩܼܗ ܡܼܢ ܦܪܕܝܣܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܒܘܼܣܡܐ ܕܒܦܪܕܝܣܐ ܟܠܝܗܝ: ܕܠܐ ܢܐܟܘܿܠ ܡܼܢ ܐܝܼܠܢܐ ܕܚ̈ܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܟܬܪ ܡܼܢ ܚܝ̈ܐ ܕܡܿܠܝܢܼ ܥܩ̈ܬܐ ܠܐ ܡܝܘܿܬܐܝܬ܀ ܐܦܩܼܗ ܡܼܢ ܦܪܕܝܣܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܙܕܩ ܕܢܟܬܪ ܒܐܬܪܐ ܩܕܝܼܫܐ ܥܠ ܕܚܼܛܐ܀ ܐܦܩܼܗ ܬܘܼܒ ܐܝܟܢܐ ܕܢܕܥ ܣܟܠܘܼܬܗ ܘܢܩܪܒ ܬܝܿܒܘܼܬܐ: ܡܿܕܝܢ ܒܪ̈ܚܡܐ ܐܦܩܼܗ ܠܘ ܒܚܡܼܬܐ ܡܼܢ ܦܪܕܝܣܐ: ܘܐܦ ܥܡܠܐ ܘܛܘܼܪܦܐ ܡܿܘܬܪ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܢܝܿܚܐ܀ ܘܐܟܪܟ ܡܪܝܐ ܡܼܢ ܡܕܢ̈ܚܝ ܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܢ ܟܪܘܒܐ ܘܫܢܢܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܓܒܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܥܠ ܐܕܡ ܘܬܡܢ ܐܝܬܝܗܿ ܐܘܪܚܐ܆ ܘܥܠܗܕܐ ܬܡܢ ܣܼܡ ܢܛܘܪܬܐ: ܣܼܡ ܢܛܘܪܐ ܠܥܕܢܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܼܬܘܐ ܐܕܡ ܘܢܪܓܫ ܒܟܠܘܼܬܗ ܚܪܒܐ ܕܡܬܗܼܦܟܐ: ܕܡܬܬܙܝܼܥܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܟܐ ܘܠܗܠ ܟܕ ܡܬܬܼܒܪܩܐ܀ ܟܪܘܒܐ ܠܡ ܚܕ ܡܼܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܗܼܘܐ܀ ܘܫܢܢܐ ܘܚܪܒܐ: ܕܡܘܼܬܐ ܕܪܘܡܚܐ: ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܗܕܐ: ܡܼܢ ܗܝ ܕܒܪܘܡܚܐ ܐܬܕܒܩܪ ܡܪܝܐ ܒܕܦܢܗ: ܘܐܥܒܪ ܠܪܘܡܚܐ ܡܼܢ ܟܪܘܒܐ ܢܛܘܪܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܫܢܢܐ ܕܚܪܒܐ ܩܿܪܐ: ܠܚܙܬܐ ܘܕܡܘܼܬܐ ܕܣܝܦܐ ܕܡܒܪܩ ܘܡܢܒܪܫ ܒܕܡܘܼܬܐ ܢܘܼܪܐ: ܘܟܪܘܒܐ ܗܿܟܘܬ܆ ܕܟܪܝܼܟ ܡܬܦܼܫܩ܆ ܚܙܬܐ ܡܕܡ ܚܝܠܬܢܝܼܬܐ ܐܝܬܝܗܿ: ܟܪܘܒܐ ܩܿܪܐ ܠܚܙܬܐ ܗ݀ܝ܇ ܡܛܠ ܚܝܠܬܢܘܼܬܗܿ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܝܿܬܒ ܥܠ ܟܪ̈ܘܒܐ ܐܬܓܠܝ ܡܫܘܕܥܐ ܕܚܝܠܬܢܐܝܬ ܘܓܢܒܪܐܝܼܬ ܡܿܡܠܟ܆ ܘܗܿܠܝܢ ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܗܘ̈ܝ܆ ܐܘܿ ܠܐ܀ ܘܐܢܫܝܼ̈ܢ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܒܚܕ ܝܘܡܐ ܗܘ̈ܝ܀ ܐܢܫܝܼ̈ܢ ܐܝܬ ܕܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܬܠܬܝܢ ܫܢܝܼ̈ܢ ܟܬܪ ܒܦܪܕܝܣܐ ܐܕܡ܇ ܐܟܘܢܐ ܕܡܫܝܼܚܐ ܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܟܬܪ ܒܥܠܡܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܐܪܒܥܝܼܢ ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܪܒܥܝܼܢ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܨܡܼ ܡܪܢ܀ ܒܿܬܪ ܡܦܩܬܐ ܕܐܕܡ ܕܡܼܢ ܦܪܕܝܣܐ: ܡܫܪܐ ܡܘܫܐ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ ܩܐܝܢ ܘܗܿܟܝܠ܀ ܘܚܟܼܡ ܐܕܡ ܠܚܘܐ ܐܢܬܬܗ ܘܒܼܛܢܬ݀ ܘܝܠܼܕܬ݀ ܠܩܐܝܢ܇ ܘܐܡܼܪ ܩܢܝܿܬ ܓܒܪܐ ܠܡܪܝܐ܀ ܝܘܢܝܐ ܩܢܝܿܬ ܒܪܢܫܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܗܘܼܐ ܒܪܢܫܐ ܡܢܝ ܐܟܘܬܝ: ܟܕ ܠܐܠܗܐ ܡܩܦܐ ܠܥܼܠܬܐ ܕܝܼܠܝܼܕܘܼܬܐ܀ ܘܗ݀ܝ ܕܣܘܼܪܝܝܐ ܡܬܦܫܩܐ ܕܠܡܪܝܐ ܡܬܼܝܗܒܐ܇ ܥܒܝܼܕܘܼܬܗܿ: ܩܐܝܢ ܩܢܝܿܢܐ ܡܬܼܦܫܩ܀ ܘܒܿܬܪܟܢ ܝܠܼܕܬ݀ ܠܗܒܝܠ ܗ̄ ܝܼܗܝܼܒ ܠܐܠܗܐ: ܠܐ ܐܬܥܼܗܕ ܟܬܒܐ: pb. 34 ܠܐܚ̈ܘܬܐ ܕܐܬܝܼ̈ܠܕܝ ܥܡ ܐܚ̈ܐ ܕܝܼܠܗܝܢ ܕܩܐܝܢ ܘܗ݀ܒܝܠ ܐܝܬܝܼ ܠܥܘܼܗܕܢܐ: ܥܠ ܕܐܘܡܢܬܗܘܢܿ ܨܒܼܐ ܕܢܘܕܥ: ܐܦ ܓܝܪ ܒܢ̈ܝܐ ܘܒܢ̈ܬܐ ܗܘܼܘ ܠܐܕܡ ܣܛܪ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܘܫܬ܆ ܘܠܐ ܟܬܼܒ ܐܢܘܿܢ ܡܘܫܐ܀ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܕܟܬܼܒ ܒܿܬܪܟܢ ܘܐܘܠܕܘ ܠܡ ܒܢܝ̈ܐ ܘܒܢ̈ܬܐ܀ ܚܕ ܠܡ ܦܿܠܚ ܒܐܪܥܐ ܗ̄ ܩܿܐܝܢ ܙܿܪܥ ܚܛ̈ܐ ܘܓܘܡ̈ܐ ܘܫܪܟܐ܀ ܗܿܒܝܠ ܕܝܢ ܥܢ̈ܐ ܪܥܐ ܗܼܘܐ: ܘܥܿܡܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܫܦ̈ܘܠܝ ܛܘܼܪܐ܀ ܝܥܩܘܿܒ ܐܘܪܗܝܐ܆ ܦܩܼܕ ܠܡ ܐܠܗܐ ܕܚܬܐ ܕܩܐܝܢ ܢܣܒܝܗܿ ܗܒܝܠ܆ ܘܚܬܐ ܕܗܒܝܠ ܢܣܒܝܗܿ ܩܐܝܢ: ܘܡܛܠ ܕܫܦܝܼܪܐ ܗܼܘܬ݀ ܚܬܐ ܕܩܐܝܢ: ܡܿܠܟ ܠܗ ܣܛܢܐ ܕܠܗܿ ܢܣܼܒ ܠܗ ܐܢܬܬܐ: ܘܡܼܢ ܗܪܟܐ ܒܠܼܥ ܒܚܫܡܐ ܠܘܼܩܒܠ ܐܚܘܼܗܝ: ܘܟܕ ܠܐ ܐܨܛܒܝܼ ܩܐܝܢ: ܐܬܼܘ ܠܘܬ ܗ݀ܝ ܕܢܩܪܒܘܢ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ: ܘܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܐ ܩܘܝܼ ܗܿܒܝܠ ܠܩܐܝܢ: ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܟܢ ܩܕܡܐ ܥܢ̈ܐ ܠܥܠܬܐ܆ ܕܘܼܟܬܐ ܓܝܪ ܦܪܝܼܫܬܐ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ ܕܒܗܿ ܡܩܪܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܗܼܢܘܿܢ ܘܐܒܘܼܗܘܿܢ܀ ܟܕ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܐܬܼܚܟܡܘ ܕܗܿܟܢܐ ܢܫܦܪܘܢܼ ܠܗ܆ ܘܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܡܬܼܓܠܐ ܗܼܘܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܐܠܗܐ: ܘܦܿܟܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܕܒܚܐ: ܘܢܘܼܪܐ ܢ݀ܚܬܐ ܗܼܘܬ݀ ܡܼܢ ܫܡܝܐ: ܙܐܟܠܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܗ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ܇ ܕܐܕܡ ܡܚܦܛ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ ܥܠ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ܇ ܕܟܒܪ ܢܫܦܪܘܢܼ ܠܐܗܐ ܘܢܚܛܘܿܦ ܐܢܘܿܢ ܠܦܪܕܝܣܐ܀ ܩܪܒ ܓܝܪ ܗܿܒܝܠ ܡܼܢ ܫܡ̈ܝܼܢܐ ܕܥ̈ܢܗ: ܘܩܐܝܢ ܡܼܢ ܙܪܥ ܝܒܝܼܫܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܕܚܩܠܗ: ܟܕ ܓܝܪ ܚܼܣ ܥܠ ܟܦ̈ܐ ܫܡ̈ܝܼܢܬܐ: ܥܠܗ݀ܝ ܐܣܬܠܝܼ ܩܘܼܪܒܢܗ ܘܠܐ ܝܼܩܕ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܐܝܼܕܐ ܘܕܡܘܼܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܬܼܚܙܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܐܦ̈ܝ ܩܘܼܪܒܢܐ ܗܿܘ ܕܡܬܩܼܒܠ ܗܼܘܐ܀ ܐܠܐ ܡܼܢ ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܡܣܩܬܐ ܕܒܒܠ܆ ܢܘܼܪܐ ܡܛܩܠܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܕܒܚ̈ܐ: ܐܝܟ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܢܘܚ ܘܐܒܪܗܡ ܘܐܠܝܐ܀ ܟܕ ܐܬܬܥܝܼܩ ܩܐܝܢ: ܐܬܓܠܝܼ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܐܪܬܝܗ ܕܠܐ ܢܩܛܘܿܠ ܠܐܚܘܼܗܝ: ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܢܐܡܪ ܕܠܐ ܣܦܼܩܬ݀ ܠܗ ܕܠܐ ܩܘܼܪܒܢܝ ܩܒܠ: ܐܠܐ ܟܕ ܐܬܬܥܝܩܿܬ ܠܐ ܚܪ ܒܝܼ. ܘܐܚܪܬܐ ܕܢܥܒܕܝܼܘܗܝ ܐܡܬܝ ܕܢܩܛܘܿܠ ܕܠܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ: ܗܐ ܠܡ ܐܢ ܬܫܼܦܪ ܩܒܿܠܬ ܗ̄ ܐܢ ܬܫܦܪ ܒܨܒܝܿܢܟ: ܡܬܼܩܒܠ ܩܘܼܪܒܢܟ: ܘܐܢ ܠܐ ܬܫܼܦܪ܇ ܥܿܒܕ ܐܢܼܐ ܠܗܿ ܠܚܛܝܼܬܐ ܓܠܝܼܬܐ ܒܝܕ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ܇ ܐܝܟ ܨܒܘܼܬܐ ܕܣܝܼܡܐ ܒܬܪܥܐ܀ ܬܘܼܒ ܐܢ ܠܐ ܬܫܼܦܪ. ܥܿܒܕ ܐܢܼܐ ܠܟ ܡܛ݀ܠ ܚܛܗܟ ܕܫܬܐ ܒܬܪܥܐ ܠܥܠ̈ܘܠܐ܀ ܐܢܬ ܬܬܦܼܢܐ ܠܘܬܗ: ܘܗܼܘ ܢܫܬܼܠܛ ܒܟ ܗ̄ ܥܠ ܚܛܗܐ ܪܡܼܙ: ܟܕ ܫܿܒܩ ܠܡܪܝܐ ܘܠܐ ܫܿܦܪ ܠܗ܆ ܘܦܢܼܐ ܠܘܬ