Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Exodus - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܥܪܢܝܐ ܕܣܦܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܡܿܟܢܼܫ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :

ܩܕܡܝܬ ܥܠܼܬܐ ܕܡܦܩܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܒܣܦܪܐ ܗܢܐ ܐܣܬܼܥܪ̈ܝ ܐܘ̃ ܐܚܘܢ: ܡܬܼܩܪܒܐ ܡܠܼܬܐ ܕܬܼܢܗܪܝ ܘܬܦܫܼܩܝ: ܐܝܟ ܡܟܢܘܼܬ ܚܝܠܢ: ܒܦܣܝܼ̈ܩܬܐ ܐܦ ܠܣܦܪܐ ܗܿܢܐ ܟܿܬܒܝܼܢܢ܆ ܡܛܠ ܕܦܬܝܐܝܬ ܐܟܬܼܒܢܢ ܒܟܬܒܐ ܕܩܕܡ ܗܢܐ: ܠܦܘܼܫ̈ܩܐ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܐ ܘܪ̈ܘܚܢܝܐ ܕܥܬܝܼܩܬܐ ܘܕܚܿܕܬܐ܆ ܘܠܪ̈ܥܝܢܐ ܕܟ݀ܠܗܘܿܢ ܡܠ̈ܦܢܐ: ܒܗܘܿܢ ܒܟ̈ܬܒܐ ܚܡܼܠܢܢ܇ ܬܢܢ ܕܝܢ ܒܟܪܗܝܬܐ ܡܛ݀ܠ ܦܫܝܼܩܘܼܬ ܣܘܼܟ̈ܠܐ܀ ܐܦ ܗܕܐ ܕܥ܆ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܗܢܐ ܟܬܒܐ ܪ̈ܫܝܼܡܢ: ܫܘܼܡܠܝܐ ܐܢܝܢ ܕܕܒܚ̈ܐ ܕܩܪܒ ܐܒܪܗܡ ܐܝܟ ܡܢܝܢ ܬܠܬܐ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܩܪܒ ܐܒܪܗܡ: ܒܩܝܿܡܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ܆ ܐܫܬܥܼܒܕܘ ܬܠܬܐ ܕܪ̈ܐ܀ ܘܐܝܟ ܬܪܥܣܪ ܗܕܡ̈ܝܼܢ܆ ܐܩܝܼܡ ܬܪܥܣܪ ܫܒ̈ܛܐ܀ ܘܐܟܙܢܐ ܕܒܿܬܪ ܫܘܼܥܒܕܐ ܕܝܪܘ ܒܡܕܒܪܐ܇ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܫܘܼܦܢܝܼܢܐ ܪܚܿܡ ܚܘܼܒܐ܀ ܐܝܟ ܗܢܐ ܣܦܪܐ ܣܟܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܡܐܬܝܢ ܘܝܘ̄: ܡܼܢ ܡܥܠܬܗܘܿܢ ܕܠܡܨܪܝܢ ܥܕܡܐ ܕܩܼܡ ܡܫܟܢ ܙܒܢܐ܀ ܟܬܼܒܗ ܡܘܫܐ ܠܟܬܒܐ ܗܿܢܐ: ܒܿܬܪ ܓܠܝܢܐ ܕܒܛܘܼܪ ܣܝܼܢܝ: ܒܙܒܐܢ ܕܒܗ ܦܿܠܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܘܡ̈ܢܐ ܠܡܫܟܢ ܙܒܢܐ: ܩܕܡܐܝܬ ܟܬܼܒ ܠܣܦܪܐ ܕܒܪܝܼܬܐ܆ ܘܒܿܬܪܟܢ ܠܗܢܐ: ܘܡܚܕܐ ܠܣܦܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ: ܡܛܠ ܕܒܿܬ ܪܬܘܼܩܢܐ ܕܡܫܟܢ ܙܒܢܐ: ܡܬܼܒܥܐ ܗܼܘܐ ܕܢܫܡܫܘܢܼ ܟܗ̈ܢܐ܇ ܘܕܐܝܟܢ ܢܫܡܫܘܢܼ: ܣܦܪܐ ܕܝܢ ܕܡܿܢܝܿܢܐ ܘܬܢܝܢ ܢܡܘܿܣܐ: ܠܐܦ̈ܝ ܫܘܼܠܡ ܚܝ̈ܘܗܝ ܟܬܼܒ ܐܢܘܿܢ ܒܿܬܪ ܬܫܥܝܼܬܐ ܕܒܠܥܡ܀ ܘܗܿܠܝܢ ܫܡ̈ܗܐ ܕܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܕܥܠܼܘ ܠܡܨܪܝܢ ܥܡ ܝܥܩܘܿܒ ܗ̄ ܬܢܐ ܠܫܡܗ̈ܝܗܘܢܿ ܕܢܚܘܐ: ܕܠܐ ܐܪܦܝܼ ܡܕܡ ܒܝܬ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܠܗܘܿ ܕܒܪܝܼܬ ܕܠܐ ܐܟܬܼܒܗ܆ ܣܼܡ ܪܝܫܐ ܕܝܼܠܗ ܕܟܬܒܐ ܗܢܐ: ܒܿܬܪ ܫܘܼܠܡ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ܆ ܗܿܠܝܢ ܠܡ ܫܡ̈ܗܐ ܕܒܢ̈ܝ ܝܥܩܘܼܒ ܗܿܘ ܕܐܬܩܪܝܼ ܝܣܪܐܝܠ ܘܐܠܗܐ ܐܥܼܠ ܐܢܘܿܢ ܠܡܨܪܝܢ܇ ܘܗܘܼܝܘܼ ܕܡܿܦܩ ܠܗܘܿܢ܀ ܓܒܪ ܠܡ ܘܒܿܝܬܗ pb. 84 ܙܪܥܗ܀ ܣܼܡ ܡܠܟܐ ܚܼܕܬܐ ܗ̄ ܚܼܕܬܐ ܩܼܪܝܗܝ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܢܘ ܒܥܠܕܒܒܗܘܿܢ ܩܕܡܝܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ܀ ܘܚܼܕܬܐ ܬܘܼܒ ܡܛ݀ܠ ܕܦܩܼܕ ܥܠܝܗܘܿܢ ܦܘܼܩܕܢܐ ܚܼܕܬܐ܆ ܕܢܫܬܥܒܕܘܢܼ ܘܝܠ̈ܘܕܝܗܘܢܿ ܢܬܩܛܠܘܢܼ: ܡܿܡܠܟ ܗܼܘܐ ܗܘܼ ܗܢܐ ܦܪܥܘܢ ܕܫܡܗ ܐܦܠܡܝܘܬܘܣ ܐܒܘܼܗܿ ܕܪܥܘܣܐ ܗ݀ܝ ܕܪܒܼܝܬ݀ ܠܡܘܿܫܐ ܒܐܝܘܦܠܝܣ ܐܘܟܝܼܬ ܡܕܝܢܬ ܫܡܫܐ܀ ܠܐ ܝܿܕܥ ܗܼܘܐ ܠܝܘܣܦ ܗ̄ ܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܬܼܕܟܪ ܠܛܝܒܘܼܬܐ ܕܝܘܣܦ ܠܘܬ ܡܨܪ̈ܝܐ: ܐܦܢ ܒܚܪܬܐ ܠܐ ܝܿܕܥ ܗܼܘܐ ܠܗ: ܡܬܼܚܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܡܐܐ: ܒܪܡ ܫܡܝܼܥ ܗܼܘܐ ܠܗ ܛܒܼܗ܀ ܗܿܟܘܬ ܢܬܚܟܡ ܠܗܘܢܿ ܫܠܼܡܘ ܒܠܟܘܿܢ ܗܿܟܘܬ ܘܬܪ̈ܥܝܬܟܘܿܢ܇ ܘܢܬܛܒܢ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪܣܐ ܕܐܒܕܢܐ܇ ܕܠܡܐ ܣܿܓܝܢ ܘܡܬܥܫܢܝܼܢ ܥܠܝܢ܀ ܘܣܼܡܘ ܥܠܝܗܘܿܢ ܫܠ̈ܝܼܛܐ ܒܝܼܫ̈ܐ ܗ̄ ܫܠ̈ܝܼܛܐ ܡܨܪ̈ܝܐ܇ ܘܗܿܠܝܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܣܡܼܘ ܥܠܝܗܘܿܢ ܫܠ̈ܝܼܛܐ ܡܢܗܘܿܢ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܐܢܫ̈ܐ ܒܝܼܫ̈ܐ: ܕܐܡܬܝ ܠܡ ܕܒܿܟܝܢ ܥܠ ܐܚܝ̈ܝܗܘܢ ܢܫܪܝܟ ܒܘܼܓܢܗܘܢܿ܀ ܘܥܠܬܑܼ ܠܡ ܕܣܢܼܐܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ܇ ܘܠܘ ܚܐܪܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܦܘܼܫܘܢܼ ܬܡܢ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܗܦܟ ܠܒܗܘܢܿ ܠܡܣܢܝܗܿ ܠܡ ܠܥܡܗ܀ ܘܐܡܼܪ ܡܠܟܐ ܠܚܝ̈ܬܐ ܥܒܪ̈ܝܬܐ ܗ̄ ܡܛܫܝܐܝܬ ܩܼܪܐ ܐܢܘܿܢ ܦܪܥܘܿܢ ܘܦܩܕ ܐܢܝܢ ܕܢܩܼ̈ܛܠܢ []ـܘܼܠܐ ܠܘ ܩܕܡ ܥܒ̈ܕܘܗܝ: ܕܚܼܠ̈ܝ ܚܝ̈ܘܬܐ [ܡـ]ـܢ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ܀ ܥܒܕ ܠܗܝܢ ܒ̈ܬܐ ܗ̄ ܫܪܬܚ ܐܢܝܢ ܒܛܒ̈ܬܐ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐ݀ܒܢܐ ܠܗ ܒܝܬܐ ܡܗܝܡܢܐ܇ ܐܘܿ ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܚܼܡܬ ܥܠܝܗܝܢ ܦܪܥܘܢ ܘܥܩܼܪ ܒܬܝܗ̈ܝܢ: ܥܒܼܕ ܠܗܝܢ ܒ̈ܬܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܡ ܕܟܕ ܐܫܬܡܼܥܬ݀ ܡܠܼܬܐ ܠܥܒܪ̈ܝܐ: ܐܬܼܢܨܚ̈ܝ ܚܝ̈ܬܐ ܒܝܢܬܗܘܿܢ: ܘܐܒܗ̈ܝܗܘܿܢ ܕܛܠܝ̈ܐ ܕܦܩܝܼ̈ܕܢ ܗܼܘ̈ܝ ܠܡܩܛܠܘܼ: ܡܿܡܠܝܢ ܗܼܘܘ ܠܗܝܢ ܘܡܠܒܫܝܼܢ: ܚܝ̈ܘܬܐ ܩܿܪܐ ܠܡܘ̈ܠܕܢܝܬܐ: ܐܟܡܿܢ ܕܡܩ̈ܒܠܢ ܥܘܼ̈ܠܐ ܚܝ̈ܬܐ ܘܗܼܢܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܥܠܼܬܐ ܕܚ̈ܝܗܘܢܿ܀ ܒܝܬ ܩܦܣ̈ܐ ܒܝܬ ܚܘܼ̈ܡܠܐ ܘܐܘܨܪ̈ܐ. ܘܐܙܼܠ ܓܒܪܐ ܡܼܢ ܕܒܝܬ ܠܘܝܼ ܗ̄ ܥܡܪܝܡ: ܗܪܟܐ ܡܫܼܬܥܐ ܡܘܫܐ ܥܠ ܡܘܠܕܗ܀ ܘܥܠ ܕܚܼܙܬ݀ ܐܡܗ ܕܫܦܝܼܪ ܗܼܘ ܗ̄ ܥܡ ܫܘܼܦܪܐ ܕܗܕ̈ܡܘܗܝ: ܐܦ ܛܝܒܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܛܝܼܠܘܼܬܗ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܥܡܗ܀ ܥܪܩܐ ܗܘܼܝܘܼ ܫܝܓܐ ܡܼܢ ܓܢܣܐ ܕܐܪܙܐ ܐܝܬ̈ܘ܇ ܙܦܬܐ ܩܝܼܪܐ: ܣܡܼܬܗܿ ܠܩܒܘܬܐ ܒܪܩܩܐ ܗ̄ ܒܡ̈ܝܐ ܪ̈ܩܝܼܩܐ ܗ̄ ܒܝܬ ܡ̈ܝܐ ܠܝܒܫܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܟܕ ܣܿܝܡܐ ܠܗ ܒܥܘܼܡܩܐ ܢܓܪܦܝܗܿ ܚܐܦܐ ܕܢܗܪܐ ܠܩܒܘܬܐ: ܘܩܡܼܬ݀ ܚܬܗ ܕܬܚܼܙܐ ܗ̄ ܠܒܪܬ ܕܕܗ ܩܪܗ ܚܬ: ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܟܬܒܐ: ܡܛܠ ܕܡܪܝܡ ܙܥܘܪܐ ܡܼܢ ܡܘܫܐ: ܘܥܕܟܝܼܠ ܠܐ ܝܼܠܝܼܕܐ ܗܼܘܬ݀: ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܠܚܬܐ ܕܐܡܗ ܩܼܪܐ ܚܬܗ: ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܠܚܬܐ ܕܐܡܗ ܩܼܪܐ ܚܬܗ: ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܠܡܪܝܡ ܚܬܗ ܩܿܪܐ܆ ܡܛ݀ ܕܪܒܐ ܗܼܘܬ݀ ܡܢܗ ܒܫ̈ܢܝܐ: ܒܪܬ ܦܪܥܘܿܢ ܕܫܠܬܗ ܠܡܘܿܫܐ ܡܼܢ ܡ̈ܝܐ ܡܬܼܟܢܝܐ ܪܥܘܣܐ ܘܡܐܪܝ ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀ ܐܢܬܬ pb. 85 ܟܢܦܪܐ ܡܠܟܐ ܕܡܦܣ: ܘܒܿܬܪ ܡܘܬܗܿ ܕܡܐܪܝ: ܒܟܼܐ ܓܒܪܗܿ ܕܢܩܛܘܿܠ ܠܡܘܿܫܐ܆ ܘܫܠܼܚ ܠܚܕ ܡܼܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܕܢܓܪܐ ܥܡ ܡܘܿܫܐ ܫܓܘܼܫܝܐ ܡܕܡ ܘܢܩܼܛܠܗ: ܗܘܼ ܕܝܢ ܡܨܪܝܐ: ܫܪܝܼ ܡܿܚܐ ܠܥܒܪܝܐ ܚܕ: ܩܕܡ ܡܘܿܫܐ: ܡܘܿܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܠܒܼܫ ܛܢܢܐ ܘܩܛܼܠܗ ܠܗܿܘ ܡܨܪܝܐ: ܘܗܕܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ ܕܥܪܘܩܝܐ: ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܢܦܪܐ ܒܥܠܗܿ ܕܪܥܘܣܐ ܠܚܝܼܡ ܗܼܘܐ ܥܠ ܡܘܫܐ ܥܠ ܕܩܛܼܠ ܠܡܨܪܝܐ ܕܫܡܗ ܟܝܠܝܢܬܘܣ ܘܟܕ ܡܝܼܬܬ݀ ܪܥܘܣܐ ܕܚܼܠ ܡܘܫܐ ܡܼܢ ܟܢܦܪܐ ܘܥܪܼܩ: ܩܪܬܗ ܪܥܘܣܐ ܫܡܐ ܥܒܪܝܐ ܠܡܘܫܐ: ܕܠܐ ܟܕ ܪܒܐ ܢܣܼܒܪ ܕܒܪܗܿ ܗܘܼ܇ ܘܒܗܕܐ ܥܠܼܬܐ ܢܬܬܪܝܼܡ ܘܢܫܼܬܩܠ: ܩܪܬܗ ܒܫܡܐ ܕܡܿܟܪܙ ܥܠ ܥܒܪܝܘܼܬܗ ܘܛܝܒܘܼܬܐ ܕܠܘܬܗ܀ ܡܘ ܥܒܪܐܝܬ ܡ̈ܝܐ ܐܢܘܿܢ܀ ܫܐ ܗ̄ ܫܠܐ ܗ̄ ܡܘܿܫܐ ܫܠܐ ܡܼܢ ܡ̈ܝܐ ܡܬܦܼܫܩ܀ ܘܚܼܙܐ ܠܡ ܠܡܨܪܝܐ ܟܕ ܡܿܚܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܛܝܼܢܐ ܘܠ̈ܒܢܐ ܕܬܒܿܥ ܗܼܘܐ ܡܨܪܝܐ ܡܼܢ ܥܒܪܝܐ: ܡܿܚܐ ܗܼܘܐ ܠܗ: ܡܘܫܐ ܟܕ ܠܒܼܫ ܛܢܢܐ ܘܩܼܛܠܼܗ ܠܡܨܪܝܐ ܒܣܟܝܼܢܐ ܐܘܿ ܒܣܝܦܐ ܕܥܡܗ: ܡܛܠ ܕܩܪܒܐ ܥܒܼܕ ܗܼܘܐ ܥܡ ܐܝܬܘܦܘܣ ܡܠܟܐ: ܘܗܪܡܘܦܠܝܣ ܠܗ ܟܢܝܐ ܗܼܘܬ݀: ܥܒܪܝܐ ܕܝܢ ܫܘܙܒ ܡܘܫܐ ܡܼܢ ܡܚܘܿܬܐ: ܐܟܣܼܗ ܡܘܫܐ ܥܠ ܚܪܝܢܐ ܕܝܼܠܗ ܕܥܡ ܥܒܪܝܐ ܐ̱ܚܝܢܗ܇ ܗܿܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܣܝܒܼܪ ܡܟܣܢܘܼܬܐ. ܐܙܼܠ ܓܠܼܐ ܥܠ ܡܘܫܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܫܘܙܒ ܡܘܫܐ ܐܙܼܠ ܠܘܬ ܐܒܗ̈ܘܗܝ ܘܚܘܝܼ ܠܛܝܒܘܼܬܐ ܕܥܒܼܕ ܒܗ ܡܫܘܐ܆ ܘܡܼܢ ܚܕ ܠܚܕ ܟܕ ܐܫܬܡܼܥܬ݀ ܡܠܼܬܐ ܘܣܠܼܩܬ݀ ܠܘܬ ܦܪܥܘܿܢ: ܡܛ݀ܠ ܕܓܒܪܐ ܝܼܕܝܼܥܐ ܗܼܘܐ: ܡܨܪܝܐ ܗܿܘ ܕܐܬܩܼܛܠ: ܥܪܼܩ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܠܡܕܝܢ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܠܝܼܛ ܥܠܝܗܿ ܦܪܥܘܿܢ: ܠܐ ܥܕܝܼܠ ܡܘܫܐ ܥܠ ܩܼܛܠܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܛܢ ܚܠܦ ܥܡܗ ܕܩܛܝܼܠܝܼܢ ܒܢܝ̈ܗܘܿܢ ܒܡ̈ܝܐ܆ ܘܥܠܗܿܝ ܩܼܛܠ ܠܡܨܪܝܐ: ܘܐܚܪܬܐ ܕܟܕ ܐܫܬܼܡܥܬ݀ ܗܕܐ ܥܼܪܩ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܘܥܝܕ̈ܝܗܿ܆ ܘܒܢܘܓܼܪܐ ܕܐܪܒܥܝܼܢ ܫܢܝܼ̈ܢ ܐܬܼܕܪܫ ܒܼܥܝܘܼܬܐ ܘܒܡܕܒܪܐ ܘܕܘܼܒܪ̈ܐ ܡܝܬܪ̈ܐ܇ ܐܫܬܘܝܼ ܠܓܠ̈ܝܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ܆ ܘܐܦܢ ܦܪܥܘܿܢ ܗܿܘ ܕܩܼܛܠ ܠܥ̈ܘܼܠܐ ܘܫܥܼܒܕ ܠܥܡܐ ܡܝܼܬ܀ ܐܠܐ ܦܪܥܘܿܢ ܐܚܪܢܐ ܐܬܼܚܝܒ ܘܐܬܼܛܒܥ ܡܛ݀ܠ ܕܒܥܩܒ̈ܬܗ ܕܗܿܘ ܪܕܐ܀ ܡܘܿܫܐ ܟܕ ܡܢܼܥ ܠܐܪܒܝܐ ܠܘܬ ܝܬܪܘܢ ܢܣܼܒ ܐܢܬܬܐ ܘܐܬܝܼܠܕ ܠܗ ܒܢ̈ܝܐ ܬܪܝܢ܀ ܫܡܗ ܕܚܕ ܓܪܫܘܿܢ ܗ̄ ܬܘܬܒܘܼܬܐ܀ ܘܐܚܪܢܐ ܐܠܝܥܙܪ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܥܕܪ: ܥܠ ܥܘܼܕܪܢܐ ܕܠܘܐ ܠܗ ܡܼܢ ܐܠܗ ܡܿܘܕܥ܀ ܝܬܪܘܢ ܫܡܐ ܗܿܘ ܟܝܢܝܐ܆ ܪܥܘܐܝܠ ܡܿܪܥܐ ܠܐܠܗ܀ ܒܢ̈ܝ ܩܝܢܝ ܕܡܼܢ ܩܢܢ ܩܪܝܬܐ: ܒܪ ܚܘܿܒܒ ܡܼܢ ܛܘܿܗܡܗ܆ ܫܡܼܥ ܐܠܗܐ ܐܢܩܬܗܘܿܢ ܗ̄ ܐܢܩܬܐ ܘܬܢܚܬܐ܆ ܚܕܐ ܐܢܘܿܢ ܐܢܩܬܐ ܓܥܬܐ ܕܡܼܢ ܠܒܐ ܐܝܬܝܗܿ܀ ܘܗ݀ܝ ܕܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܘܝܼܕܥ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܚܼܙܬ݀ ܕܒܐܝܢܐ ܐܘܠܨܢܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܘܝܼܕܥ ܕܐܝܢܐ ܣܡܐ ܢܩܪܒܘܢܼ ܠܗܘܿܢ܀ pb. 86 ܡܘܫܐ ܪܥܐ ܗܼܘܐ ܠ̈ܥܢܐ ܕܝܬܪܘܢ ܗ̄ ܡܢܼܥ ܗܼܘܐ ܙܒܢܐ ܕܚܘܼܪܪܗ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܓܼܡܪ ܠܗ ܙܒܢܐ ܕܫܘܼܥܒܕܐ܀ ܘܐܬܼܐ ܠܛܘܼܪܗ ܕܐܠܗܐ ܠܚܘܪܝܒ ܗ̄ ܣܿܓܝܼ ܡܬܼܚܐ ܪܚܝܼܩ ܛܘܼܪܐ ܡܼܢ ܡܕܝܢ܀ ܚܘܪܝܒ ܠܡܕܒܪܐ ܚܘܼܪܒܐ ܩܿܪܐ܀ ܘܥܠ ܚܘܼܪܒܗ ܕܛܘܼܪܐ ܡܒܕܩ܆ ܣܝܼܢܝ ܥܠ ܫܡܐ ܕܣܢܝܐ ܘܕܡܝܐ ܠܡ ܕܡ̈ܝܐ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܒܛܘܼܪܐ ܗܿܢܐ ܘܐܝܼܠ̈ܢܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܣܢܝܐ ܠܐ ܫܿܘܚ: ܐܠܐ ܐܢ ܒܡ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܇ ܐܝܼܠܢܐ ܓܝܪ ܟܘܼܒܢܝܐ ܐܝܼܬ̄ܘ܀ ܚܼܙܐ ܠܡ ܣܢܝܐ ܕܡܬܼܓܘܙܠܐ ܒܗ ܢܘܼܪܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܣܢܝܐ ܡܿܒܕܩ ܥܠ ܡܚܝܼܠܘܼܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܝܼܣܪܐܝܠ܀ ܘܒܝܕ ܢܘܼܪܐ ܘܫܠܗܒܝܼܬܐ ܥܠ ܪܘܓܙܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ܀ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܝܿܩܕ ܣܢܝܐ: ܥܠ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ ܕܣܿܓܝܼ ܐܠܼܨܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܘܠܐ ܛ݀ܠܩܝܢ: ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܟܕ ܡܿܨܐܼ ܗܼܘܐ ܕܐܝܟ ܕܠܚܒܬܐ ܢܣܝܼܦ ܠܪ̈ܫܝܼܥܐ ܡܨܪ̈ܝܐ ܐܠܐ ܒܪ̈ܚܡܐ ܐܬܚܼܫܚ ܠܘܬ ܡܨܪ̈ܝܐ ܕܟܒܪ ܢܬܘܼܒܘܢܼ܀ ܬܘܼܒ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܟ ܕܒܢܘܼܪ ܒܟܘܼܪܐ ܕܡܨܪܝܢ ܪܡܝܢ ܗܼܘܘ ܥܒܪ̈ܝܐ: ܫܦܝܼܪ ܒܝܕ ܢܘܼܪܐ ܘܣܢܝܐ ܐܬܚܘܝܼ ܓܠܝܢܐ ܐܝܟ ܕܢܪܡܐ ܕܚܠܼܬܐ ܒܡܘܿܫܐ ܘܢܠܦܗ ܥܠ ܥܩ̈ܬܐ ܕܥܡܗ ܢܥܗܕܗ܆ ܬܘܼܒ ܘܠܢܘܼܪܐ ܕܐܬܚܼ؛ܝܬ݀ ܠܐܒܪܡ ܟܕ ܐܩܝܼܡ ܥܡܗ ܩܝܿܡܐ܀ ܫܪܝܼ ܡܣ̈ܐܢܝܟ ܡܼܢ ܪ̈ܓܠܝܟ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܕܘܼܟܬܐ ܩܕܝܼܫܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܼܢ ܥܠܬ ܫܟܝܼܢܬܐ ܕܐܠܗܘܼܬܐ܆ ܘܫܪܝܼ ܡܢܦܩ ܠܬܪܥܝܼܬܗ ܠܘܬ ܗܿܠܝܢ ܕܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܕܢܘܕܥܗ ܕܥܒܕܐ ܗܿ ܘܥܪܛܠ ܘܚܦܝܝ ܙܕܩ ܠܗ ܠܡܩܼܡ ܩܕܡ ܡܪܗ: ܠܘ ܡܠܐܟܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܗܿܘ ܕܡܠܼܠ ܥܡ ܡܘܫܐ: ܐܠܐ ܡܠܐܟܐ ܕܬܪܥܝܼܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܒܐ: ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܐܡܝܼܪܐ ܕܚܼܙܐ ܡܪܝܐ ܕܣܼܛܐ ܠܡܚܼܙܐ ܘܩܼܪܝܗܝ ܐܠܗܐ ܡܼܢ ܓܘ ܣܢܝܐ: ܘܐܦܢ ܒܪ ܡܠܼܠ ܥܡ ܡܘܫܐ: ܐܠܐ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܡܠܼܠܘ ܥܡܗ ܡܛܠ ܫܘܝܘܼܬ ܐܘܿܣܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܼܬܐ ܓܝܪ ܩܪܝܼܒ ܐܠܗܐ ܠܟܿܠ ܘܐܦܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܢܘܼܪܐ ܐܠܒܼܫ ܠܣܢܝܐ ܘܡܼܠܠ ܥܡܗ: ܐܠܐ ܠܘ ܒܣܢܝܼܐ ܐܣܬܼܝܟ ܒܡܠܐܟܐ ܘܡܪܝܐ ܘܐܠܗܐ: ܐܪܙܐ ܕܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܬܓܠܝܼ ܒܚܼܙܘܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܥܬܝܼܕ ܗܼܘܐ ܒܪ ܕܬܼܒܣܪ ܘܡܠܐܟܐ ܢܫܬܼܡܗ: ܥܠܗ݀ܝ ܡܢܗ ܕܫܘܼܪܝܐ ܫܪܝܼ ܟܬܒܐ ܡܘܕܥ ܠܐܪܙܐ܆ ܘܠܘ ܒܢܣܝܐ ܐܬܚܙܝܼ ܐܠܐ ܒܕܡܘܼܬܐ ܕܢܘܼܪܐ ܕܢܬܗܪ ܠܡܘܿܫܐ ܠܕܡܘܼܬܐ ܕܢܘܼܪܐ ܓܘܙܠܗܿ ܒܣܢܝܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܣܛܐ ܡܘܫܐ ܘܢܚܘܐ ܫܘܼܚܠܦܐ ܓܝܪ ܕܕܡܘܼܬܐ ܕܐܬܚܙܝܼ ܠܐܒܪܗܡ ܘܐܝܼܣܚܩ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ: ܘܠܡܘܿܫܐ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܡܿܘܕܥܐ ܕܢܘܼܪܐ ܠܐ ܡܬܼܚܙܝܿܢܐ ܐܠܐ ܒܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܬܼܚܕܐ ܕܚܿܒܫܐ ܠܟܿܠ ܕܡܢܗܪܐ: ܗܿܟܢܐ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܬܼܚܙܝܿܢܐ ܗܿܘ ܘܠܐ ܡܬܬܼܚܕ ܘܚܿܒܫ ܠܟܿܠ ܘܡܿܢܗܪ ܠܟܿܠ ܠܐ ܬܬܼܩܪܒ ܠܗܪܟܐ ܗ̄ ܣܿܦܩ ܠܟ ܕܬܫܼܡܥ ܠܩܠܐ ܕܬܬܼܩܪܒ ܠܣܢܝܐ ܠܚܙܬܐ ܘܠܒܨܬܐ ܠܐ ܫܿܡܥ ܐܢܼܐ ܫܪܝܼ pb. 87 ܡܣ̈ܐܢܝܟ ܗ̄ ܫܪܝܼ ܡܢܟ ܠܥܠܡܢܝ̈ܬܐ ܘܥܠܡܐ ܒܝܕ ܣܐܘܢܐ ܥܕܡܐ ܠܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܕܡܬܼܒ̈ܥܝܢ ܒܥܠܡܐ܇ ܦܩܼܕ ܕܢܫܪܐ ܡܢܗ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܣܘܼܢܩܢܐ ܐܠܐ ܐܦ ܠܡܚܫ̈ܒܬܐ ܒܨܝܼܪ̈ܬܐ ܫܕܝܼ܆ ܕܘܼܟܬܐ ܕܩܿܐܡ ܐܢܬ ܒܗܿ ܗ̄ ܩܕܝܼܫܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܛܠ ܕܥܡ ܐܠܗܐ ܡܿܡܠܠ ܐܢܬ: ܕܘܼܟܬܐ ܕܡܛܠܬܗܿ ܡܠܠ ܥܡܟ ܐܠܗܐ ܩܕܝܼܫܬܐ ܗܿܝ ܗܿܘ ܡܐ ܕܡܛܠܬܗ ܡܿܛܝܒܼ ܕܢܫܼܕܪܟ: ܪܒ ܙܕܩ ܕܬܗܼܘܐ ܩܕܝܼܫ ܘܛܪܘܿܕ ܡܢܟ ܠܨܐܘ̈ܬܐ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ܀ ܒܝܘܢܝܐ ܗܿܝ ܕܐܠܗܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܐܝܣܚܩ ܗ̄ ܐܣܼܪ ܠܫܡ̈ܗܐ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ ܒܐܬܘܿܬܐ ܕܘܐܘ: ܘܚܘܝܼ ܕܬܠܬܐ ܐܢܘܿܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܚܕ ܟܝܿܢܐ: ܬܘܼܒ ܒܝܕ ܢܘܼܪܐ ܡܒܕܩ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܒܿܐܐܪ ܥܬܝܼܕ ܗܼܘܐ ܠܡܥܼܒܕ܆ ܘܒܣܢܝܐ ܥܠ ܗܿܢܘܿܢ ܕܡܼܢ ܐܪܥܐ܀ ܥܠ ܢܘܼܪܐ ܕܐܢ ܟܝܢܝܬܐ: ܐܘܿ ܠܐ܇ ܐܢ ܠܘ ܟܝܿܢܝܬܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ: ܡܿܕܝܢ ܦܢܛܣܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܐܛܥܝܼ ܐܠܗܐ ܒܡܘܫܐ܆ ܡܗܦܟܝܼܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܕܡܕܝܢ ܐܛܥܝܼ ܐܠܗܐ ܒܐܒܪܗܡ: ܕܚܘܝܗ ܬܠܬܐ ܓܒܪ̈ܝܼܢ ܒܚܼܙܘܐ ܠܘ ܒܟܝܿܢܐ܀ ܣܢܝܐ ܬܘܼܒ ܠܒܬܘܠܬܐ ܨܿܐܪ ܗܼܘܐ: ܘܢܘܼܪܐ ܠܡܼܠܬܐ ܕܫܼܪܐ܀ ܛܫܝܼ ܡܘܫܐ ܐܦ̈ܘ̄ ܗ̄ ܠܘ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ: ܐܠܐ ܕܠܐ ܠܡ ܬܐܟܠܼܗ ܢܘܼܪܐ: ܗ݀ܝ ܕܚܼܙܐ ܗܼܘܐ ܕܠܐ ܡܘܩܕܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܣܢܝܐ܀ ܡܛܠ ܕܕܚܼܠ ܠܡܚܪ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܘܩܕ ܢܘܼܗܪܐ ܕܚܙܬܗ ܟܕ ܡܿܡܪܚ ܠܡܚܪ ܒܥܒܘܕܗ܀ ܬܘܼܒ ܡܛܫܐ ܠܐܦܘ̈ܗܝ܆ ܡܛܠ ܕܚܠܼܬܐ ܘܠܐ ܟܘܼܚܕܐ: ܗ݀ܝ ܕܐܡܿܪ ܕܢܚܿܬܬ܆ ܠܘ ܐܬܪܢܐܝܬ ܢܣܬܟܠܝܗܿ܆ ܥܠ ܒܛܝܼܠܘܼܬܗ ܡܘܕܥܐ: ܟܕ ܡܼܢ ܩܘܡܐ ܠܐ ܡܬܬܙܝܼܥܐ ܘܟܘܼܬܪܐ ܕܒܝܬܗ ܠܐ ܡܫܢܐ܀ ܐܪܥܐ ܕܡܪܕܝܐ ܚܠܒܐ ܘܕܒܫܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܐܕܫ̈ܐ܆ ܥܠ ܟ݀ܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܪܡܿܙ: ܒܝܕ ܚܠܒܐ ܡܿܢ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܕܡܼܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܘܒܥܝܼܪ̈ܐ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܡܒܕܩ܇ ܒܝܕ ܕܒܫܐ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܕܡܼܢ ܫܡܝܐ ܘܡܼܢ ܐܪܥܐ܆ ܡܿܢ ܐܢܼܐ ܕܐܙܿܠ ܗ̄ ܐܦܢ ܡܚܝܼܠܘܼܬܗ ܬܢܢ ܫܘܕܥ܆ ܐܠܐ ܚܠܼܛ ܒܗܝܢ ܠܐ ܡܫܪܪܘܼܬ ܗܝܡܢܘܼܬܐ ܕܝܼܠܗ: ܕܒܗܿܘ ܕܫܕܪܗ: ܒܗ݀ܝ ܕܠܐ ܨ݀ܒ ܗܼܘܐ ܕܢܐܼܙܠ ܠܡܨܪܝܢ: ܘܚܿܐܪ ܗܼܐܘ ܒܒܨܝܼܪܘܬܗ ܘܩܫܝܘܼܬܗ ܕܥܡܐ ܘܒܝܼܫܘܼܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ: ܘܒܿܥܐ ܗܼܘܐ ܢܐܠܦ ܥܠ ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܒܗ ܒܗܿܘ ܒܢܐ ܣܓܝ̈ܐܢ ܗܼܘ̈ܝ ܕܚܝܼ̈ܠܬܐ: ܟܕ ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܢ݀ܦܠ ܗܼܘܐ܆ ܐܠܐ ܟ݀ܠܚܕ ܚܘܼܒܐ ܕܝܼܠܢܝܐ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܠܗ: ܥܠ ܗܕܐ ܫܐܼܠ ܡܘܫܐ ܕܢܐܠܦ ܠܫܡܐ ܕܝܼܠܢܝܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܡܪܝܐ ܡܿܦܢܐ ܠܗ܇ ܐܗܝܗ ܐܫܪܗܝܗ ܗ̄ ܐܢܿܐ ܐܝܿܬܝ ܗܿܘ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܗ̄ ܒܗܕܐ ܚܘܝܼ܇ ܕܫܡܐ ܕܡܿܒܕܩ ܥܠ ܟܝܿܢܗ ܠܝܬ ܠܗ: ܐܢܿܐ ܐܝܿܬܝ ܗܿܘ ܕܐܝܼܬ̄ܘ܇ ܗܿܢܘܿܢ ܕܝܢ ܡܗܼܘܐ ܗܘܼܘ: ܐܢܿܐ ܐܝܿܬܝ ܡܬܘܿܡܐܝܬ ܠܦܘܼܪܫܐ ܕܗܿܢܘܿܢ ܕܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܗ̈ܐ ܡܬܼܩܪܝܢ܇ ܠܘ ܡܼܢ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܝܿܬܝ܀ ܐܠܐ ܗܿܘ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܐܝܿܬܝ܇ ܕܠܗܘܝܐ ܠܟܿܐ ܐܝܬܝܿܬ܀ ܐܗܝܗ ܐܝܬܝܐ ܐܫܪ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܐܝܟ pb. 88 ܕܢܬܼܒܝܢ ܕܐܝܬܝܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܝܬܝܐ ܫܕܪܢܝ܀ ܗܢܘ ܫܡܝ ܗ̄ ܗܕܐ ܡܨܝܢ ܥܒܝܼ̈ܕܐ ܕܢܐܡܪܘܢܼ ܥܠܝܢ ܕܐܝܿܬܝܕܠܐ ܫܘܼܪܝ ܘܕܠܐ ܫܘܼܠܡ: ܘܗܿܢܐ ܐܝܬ̄ܘ ܫܘܼܡܗܐ ܕܠܚܡ ܠܝܼ܀ ܫܡܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܡܝܬܪ ܡܼܢ ܫܡܐ ܕܡܪܝܐ܀ ܐܢܿܐ ܐܢܼܐ ܐܠܗܗ ܕܐܒܪܗܡ ܐܠܗܗ ܕܐܝܼܣܚܩ܇ ܘܗܿܢܘ ܫܼܡܝ ܘܗܿܢܘ ܕܘܼܟܪܢܝ ܗ̄ ܐܦܢ ܗܿܘ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܐܝܿܬܝ: ܐܠܐ ܫܡܐ ܕܝܼܠܝ ܗܿܘ ܕܠܥܠܡ ܘܠܕܪܕܪ̈ܝܢ ܐܠܗܐ ܘܐܠܗܐ ܘܐܠܗܐ܆ ܠܘ ܬܠܬܐ ܐ̈ܠܗܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܚܕ ܐܝܿܬܝ ܒܗ݀ܝ ܕܐܝܼܬ̄ܘ܇ ܦܘܼܪܫܐ ܠܘܬ ܩܢܘܼ̈ܡܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܘܠܘ ܠܘܬ ܐܝܬܘܬܐ܇ ܐܢܿܐ ܐܝܼܬܝ ܗܿܘ ܕܥܒܼܕ ܦܐܩܐ ܗ̄ ܐܦܢ ܓܝܪ ܦܐܩܘܼܬܗ ܘܡܘܼܡ̈ܐ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܐܢܘܿܢ܆ ܥܠܘܗܝ ܡܿܣܩ ܠܥܠܼܬܐ܆ ܕܠܐ ܢܣܒܪܘܢܼ ܕܐ̈ܠܗܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܼܬ ܕܣܿܥܪܝܼܢ ܠܡܘܼ̈ܡܐ: ܘܐܟܙܢ ܐܕܥܠܼܬܐ ܘܡܘܬܐ: ܠܘ ܐܠܗ ܗܿܘ ܐܠܐ ܥܒܪ ܦܘܼܩܕܢܐ: ܗܿܟܢܐ ܘܥܠܼܬܐ ܕܡܘܼܡ̈ܐ܀ ܬܫܐܼܠܝ ܐܢܬܬܐ ܡܼܢ ܫܒܒܬܗܿ ܗ̄ ܐܓܪܐ ܕܬܥܫܗܘܢܿ ܘܠܒܥܘܼܬܗܘܢܿ ܘܦܘܼܠܚܢܗܘܿܢ ܕܠܡܨܪ̈ܝܐ܇ ܡ̈ܐܢܐ ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ ܢܣܒܘܢܼ ܡܢܗܘܢܿ: ܘܕܢܓܪܓ ܐܢܘܿܢ ܠܘܬ ܡܦܩܬܐ ܡܛܠ ܪܚܡܬ ܡܡܘܢܐ: ܘܝܿܕܥ ܗܼܘܐ ܬܘܼܒ: ܕܥܬܝܼܕܝܢ ܠܡܗܼܦܟ ܠܡܨܪܝܢ ܦܩܼܕ ܗܼܘܐ ܕܬܗܼܘܐ ܕܠܐ ܢܬܡܨܘܢܿ ܡܼܢ ܡܕܒܪܐ ܕܢܗܦܟܘܢܼ ܐܟܡܿܢ ܕܡܼܢ ܩܢܼܛܐ܆ ܕܐܝܠܝܢ ܕܢܦܼܨܘ ܐܢܘܿܢ ܢܕܚܠܘܢܼ: ܘܕܠܐ ܟܕ ܚܿܙܝܢ ܠܦܪܥܘܿܢ ܕܪܕܦ ܡܿܢ ܕܢܗܦܟܘܢܼ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ: ܐܡܣܼܪܘ ܥܠ ܕܚܠܼܬܐ: ܡܛ݀ܠ ܬܚܠܘܼܨܐ: ܝܼܕܥܘ ܓܝܪ ܕܐܢ ܗܿܦܟܝܼܢ ܟܿܠܡܕܡ ܕܢܣܒܼܘ ܡܬܬܒܥܝܼܢ܀ ܒܙܒܢܬܐ ܕܬܠܬ ܐܗܼܦܟ܀ ܕܐܢ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܠܝܼ ܕܠܐ ܐܬܚܙܝܼ ܠܟ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܚܝܠܐ ܢܒܝܝܐ ܐܙܝܼܥܗ ܠܘܬ ܗܕܐ: ܐܝܟܢ ܕܢܫܬܼܪܪ ܒܬܕܪ̈ܬܐ ܗܘܼ ܝܣܪܐܝܠ܀ ܡܿܢܘ ܗܢܐ ܕܒܐܝܼܕܟ ܗ̄ ܠܘ ܟܕ ܠܐ ܝܿܕܥ ܫܐܼܠ܆ ܐܠܐ ܐܟܡܿܢ ܕܝܬܝܼܪ ܢܫܪܪ ܠܬܪܥܝܼܬܗ ܕܡܘܫܐ ܕܠܐ ܟܕ ܡܫܼܬܚܠܦ ܚܘܼܛܪܐ ܘܗܿܘܐ ܚܘܝܐ: ܢܣܒܼܪ ܕܗܓܓܐ ܘܦܢܛܣܝܐ ܐܝܼܬ̄ܘ܀ ܒܝܕ ܚܘܼܛܪܐ ܕܝܢ: ܡܚܝܼܠܘܼܬܗ ܘܫܝܼܛܘܼܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܪܥܘܿܢ ܡܿܘܕܥ܀ ܘܒܝܕ ܫܘܼܚܠܦܗ ܕܠܚܘܝܐ ܬܩܝܼܦܘܼܬܐ ܘܡܪܝܼܪܘܬܐ ܕܩܢܼܐ ܒܡܫܬܒܩܢܘܼܬܐ ܘܡܗܡܝܿܢܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܫܘܼܚܠܦ ܚܘܝܐ ܕܠܟܝܢ ܚܘܼܛܪܐ: ܥܠ ܪܘܝܘܼܬܗ ܐ̱ܚܪܝܬܐ ܪܡܿܙ: ܡܛܠܡܢܐ ܠܚܘܝܐ ܐܬܗܼܦܟ ܚܘܼܛܪܐ: ܘܠܘ ܠܚܝܘܼܬܐ ܐܚܪܬܐ: ܘܐܡܿܪܝܼܢܢ܇ ܚܕܐ܆ ܡܛ݀ܠ ܦܪܥܘܿܢ ܗܿܘ ܬܢܝܼܢܐ ܡܬܼܝܕܥܢܐ ܘܡܛܠ ܥܡܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܗܿܘ ܕܗܼܘܐ ܒܝܼܫܐ ܒܕܘܼܒܪ̈ܘܗܝ ܘܡܛ݀ܠ ܟܝܿܢܐ ܐܢܫܝܐ: ܗܿܘ ܕܡܪܝܼܪ ܐܝܟ ܚܘܝܐ܀ ܣܘܼܥܪܢܐܝܬ ܬܪܝܢ ܓܢܣ̈ܐ ܐܝܬ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܕܐܚܼܕܘ ܪܝܫܢܘܼܬܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܚܕ ܡܫܬܼܡܗ ܗܼܘܐ ܕܒܝܬ ܕܟܪܐ܀ ܕܡܢܗܘܢܿ ܐܝܼܬ̄ܘ ܗܼܘܐ ܐܡܘܢ ܐܠܗܐ ܥܬܝܼܩܐ ܕܬܐܒ̈ܝܐ: ܘܪܝܫܐ ܕܕܟܪܝܐ ܕܥܢ̈ܐ ܨ݀ܝܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ ܒܓܠ̈ܝܼܦܝܗܘܿܢ: ܡܨܪ̈ܝܐ ܓܢܣܐ ܐܚܪܢܐ: ܕܡܬܼܩܪܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܬܢܝܼܢܐ ܗܘܿ ܕܟܕ ܠܛܘܗ̈ܡܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܬܦܼܠܓ ܣܿܓܝܼ ܪ̈ܝܫܐ ܗܼܘܐ ܐܝܟ ܡܬ̈ܠܐ pb. 89 ܥܬܝܼܩ̈ܐ܀ ܘܪ̈ܝܢܫܘܬܐ ܡܫܚܠ̈ܠܦܬܐ ܐܩܝܼܡ ܒܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܘܡܕܝܢ̈ܬܐ ܕܡܨܪܝܢ: ܘܟ݀ܠܗܝܢ ܕܒܝܬ ܚܘܝܐ ܡܫܼܬ̈ܡܗܝܢ ܗܼܘ̈ܝ܇ ܘܥܠܗ݀ܝ ܐܬܗܼܦܟ ܚܘܼܛܪ ܕܡܘܫܐ ܠܚܘܝܐ܇ ܘܒܓܕܘܿܢ ܐܡܼܪ ܐܠܗ ܚܡܣܢ ܒܗ ܗ̄ ܠܒܘܿܟܝܗܝ ܫܦܝܼܪ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܫܩܘܿܠ ܠܛܠܝܐ ܘܚܡܼܣ̈ܢܝ ܐܝܼܕ̈ܝܟܝ ܒܗ ܡܘܕܥ ܠܗ ܥܠ ܫܦܼܠܗ ܐܚܪܢܐ ܕܦܪܥܘܿܢ ܕܒܐܝܼܕܗܝ ܡܘܿܫܐ: ܘܬܘܼܒ ܬܘܕܥ ܕܠܐ ܩܿܫܐܼ ܡܼܢ ܗܢܐ ܬܢܝܼܢܐ܇ ܬܘܼܒ ܒܚܘܼܛܪܐ ܥܒܼܕ ܠܐܬ݀ܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܒܗ ܪܥܐ ܗܼܘܐ ܠܥܢ̈ܐ: ܛܪܕ ܠܕܐܒ̈ܐ: ܒܗܢܐ ܥܒܼܕ ܐܬ݀ ܩܕܡܝܬܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܠܼܦ ܕܗܿܘ ܕܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܪܥܝܐ ܗܼܘܐ ܕܥܢ̈ܢܐ ܗܿܫܐ ܒܡܨܥܝܘܼܬܐ ܕܚܘܼܛܪܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗܿܘܐ ܪܥܝܐ ܠܝܼܣܪܐܝܠ ܘܕܪܘܿܦܐ ܘܡܫܢܩܢܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܀ ܒܚܘܼܛܪܐ ܠܗܿܠܝܢ ܡܿܚܐ ܘܡܿܒܕܪ ܐܟܡܐ ܕܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܒܗ ܠܕܐܒ̈ܐ ܡܿܚܐ ܗܼܘܐ ܡܿܢܘܼ ܗܢܐ ܗ̄ ܐܝܟܢܐ ܕܢܦܢܐ ܕܚܘܼܛܪܐ ܘܿܠܐ: ܢܬܼܦܠܓ ܟܕ ܢܫܬܼܚܠܦ ܠܚܘܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܬܼܦܫܟ ܗܼܘܐ ܡܘܿܫܐ ܥܠ ܥܡܐ܇ ܐܟܡܿܢ ܕܓܪܒܘ ܒܚܢܦܘܼܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܫܼܪܝܗܝ ܐܠܗܐ ܠܦܘܼܫܟܗ ܒܐܝܼܕܐ ܕܐܓܼܪܒܬ݀: ܩܕܡ ܓܝܪ ܕܐܓܼܪܒܬ݀ ܐܝܼܕܐ ܥܠ ܕܟܝܘܼܬ ܥܡܐ ܕܩܕܡ ܡܥܠܬܐ ܕܠܡܨܪܝܢ ܡܿܒܕܩ: ܘܒܝܕ ܡܓܪܒܢܘܼܬܐ ܥܠ ܛܡܐܘܬ ܥܡܐ ܕܒܕܚܼܠܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܒܡܨܪܝܢ ܘܫܘܼܚܠܦ ܐܝܼܕܐ ܕܠܕܒܟܘܼܬܗܿ ܩܕܡܝܬܐ܇ ܥܠ ܥܬܝܼܕܘܬ ܕܟܝܘܼܬܐ ܕܥܡܐ ܕܒܿܬܪ ܡܦܩܬܐ ܪܡܿܙ܀ ܠܫܘܼܪܐ ܕܐܬ݀ܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܚܘܼܛܪܐ ܫܚܼܠܦ ܒܗ ܠܐܝܼܕܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܕܐܝܬܝܗܿ ܚܕ ܡܼܢ ܗܕܡ̈ܘܗܝ: ܘܗܿܝܕܝܢ ܠܗ ܡܚܠܡ܆ ܘܠܝܬ ܗܼܘܐ ܬܡܢ ܬܘܼܒ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܕܠܗ ܢܫܚܠܦ ܘܒܫܘܼܚܠܦܐ ܟܝܢܐ ܗܘ̈ܝ ܐܬܘ̈ܬܐ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܿܒܕܩ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܗܘܼܝܘܼ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܪܘܝܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܫܘܼܚܠܦܐ ܕܟܝܿܢܐ ܕܡܼܢ ܗܿܘ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܠܡܕܡ ܕܠܝܬܘܗܝ ܡܫܚܠܦ ܠܗ ܐܦ ܡܼܢ ܥܕܡܐ ܕܡܠܼܠܬ ܥܡ ܥܒܕܟ ܗ̄ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܒܗ ܒܥܕܢܐ ܕܐܬܓܠܝܼ ܥܠܘܗܝ ܚܼܙܘܐ ܐܬܠܒܼܟ ܠܫܢܗ ܘܐܬܬܼܚܕܬ݀ ܡܠܼܬܗ: ܘܥܠܗ݀ܝ ܐܡܼܪ ܕܡܼܢ ܥܕܡܐ ܕܡܠܠܼܬ ܥܡ ܥܒܕܟ܀ ܠܐ ܦܫܼܛܗ ܠܠܫܢܗ: ܡܛ݀ܠ ܕܠܘ ܒܡܪܝܼܩܘܼܬ ܠܫܢܐ ܨ݀ܒܐ ܗܼܘܐ ܕܢܦܩ ܠܥܡܐ: ܐܠܐ ܒܐܬܘ̈ܬܐ ܘܕܢܠܦܢ: ܕܚܝܠܗ ܒܡܚܝܼ̈ܠܐ ܡܬܼܓܪ ܘܕܢܐܪܙ ܕܐܟܙܢܐ ܕܡܘܫܐ ܠܥܓ ܗܼܘܐ ܗܿܟܢܐ ܘܥܡܐ ܚܓܝܼܪ ܗܼܘܐ ܘܒܨܝܼܪ ܘܠܐ ܡܿܫܡܼܠܝ ܒܢܡܘ̈ܣܘܗܝ: ܘܐܢܬ ܐܥܫܢ ܠܠܒܗ ܗ̄ ܗܕܐ ܓܠܼܗܿ ܠܡܘܫܐ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܢܬܩܫܐ ܦܪܥܘܿܢ ܢܐܡܪܘܢܼ ܕܩܕܡ ܒܕܩ ܥܠܝܗܿ ܐܠܗܐ ܘܠܐ ܢܬܦܠܓ ܥܠܘܗܝ: ܡܩܫܐ ܠܠܒܐ ܕܦܪܥܘܿܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܣ̈ܓܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܢܫܬܪܪ ܝܣܪܐܝܠ܀ ܒܪ ܬܡܢܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘܐ ܡܘܫܐ ܒܗܢܐ ܓܠܝܢܐ܀ ܥܼܪܩ ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܼܢ ܕܫܘܼܥܒܕܐ: ܟܕ ܐܝܼܬ̄ܘ ܒܪ ܐܪܒܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܕܝܪ ܥܡ ܝܬܪܘܢ܇ ܘܐܙܼܠ ܠܘܬ ܝܬܪܘܢ ܐܫܠܼܡ ܠܗ ܠ̈ܥܢܐ ܘܠܐ ܓܠܼܐ ܠܗ ܥܠ ܚܼܙܘܐ ܐܠܐ ܐܡܼܪ ܕܒܿܥܐ ܐܢܼܐ ܐܙܿܠ ܐ݀ܣܥܘܿܪ ܠܐܚ̈ܝ: ܢܟܚܝܢ ܗܼܘܘ ܩܕܡ̈ܝܐ pb. 90 ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܕܝܬܪܘܢ ܪܝܫ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢ ܗܼܘܐ: ܘܠܐ ܐܬܟܼܚܕ ܠܫܒܥ ܒܢ̈ܬܗ ܢܥܼܒܕ ܪ̈ܥܝܬܐ܀ ܒܪܝ ܒܘܼܟܪܝ ܗ̄ ܒܪܐ ܩܼܪܐ ܠܝܣܪܐܝܠ ܡܛܠ ܡܓܘܝܘܼܬܗ ܕܐܚ̈ܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܡܗ: ܒܿܬܪ ܗܿܠܝܢ ܐܫܼܬܐܠ ܡܘܫܐ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܕܦܪܥܘܿܢ ܘܐܬܓܠܝܼ ܡܪܝܐ ܬܘܼܒ ܥܠܘܗܝ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢ ܘܟܕܐܙܿܠ ܒܪܥܝܢܐ ܦܠܝܼܓܐ: ܢܣܼܒ ܥܡܗ ܠܐܢܬܬܗ ܘܠܒܢ̈ܘܗܝ ܒܗܕܐ ܡܣܒܪܢܘܼܬܐ ܕܐܢ ܓܼܕܫ ܘܢܦܼܩ ܥܡܐ ܢܿܦܩܝܼܢ ܥܡܗ ܒܢ̈ܘܗܝ ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܦܿܐܫ ܗܘܼ ܘܒܝܬܗ ܠܘܬ ܥܡܐ: ܐܠܗ ܟܕ ܚܼܪ ܒܡܚܝܼܠܘܼܬܐ ܕܚܘܼ̈ܫܒܘܗܝ ܥܒܼܕ ܥܠܘܗܝ ܓܠܝܢܐ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ ܕܬܪܥܝܼܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܒܐ܇ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܟܬܝܼܒ ܕܦܓܼܥ ܒܗ ܡܪܝܐ: ܕܒܝܕ ܣܝܦܐ ܕܫܡܼܛ ܥܠܘܗܝ: ܐܦܟܗ ܡܢܗ ܕܚܠܼܬܗ ܕܦܪܥܘܢ. ܡܥܕܐ ܗܿܝ ܕܚܠܼܬܐ ܪܒܬܐ ܕܬܫܪܐ ܠܙܥܘܪܘܼܬܐ: ܐܢܬܬܗ ܟܕ ܐܣܒܼܪܬ݀ ܕܗܝܼ ܐܝܬܝܗܿ ܥܠܼܬܐ ܕܩܛܠܗ: ܒܕܠܐ ܓܙܼܪܬ݀ ܠܒܪܗܿ ܐܝܟ ܢܡܘܿܣܐ ܡܛܠ ܕܠܚܕ ܓܙܼܪܬ݀ ܐܝܟ ܢܡܘܿܣܐ ܕܐܒܗ̈ܘܗܝ: ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܫܒܩܼܬܗ ܒܥܘܼܪܠܘܼܬܐ ܐܝܟ ܕܠܚܼܬܐ ܕܒܗ̈ܝܗܿ ܩܡܼܬ݀ ܒܗܿ ܒܫܥܬܐ ܢܣܼܒܬ݀ ܛܪܢܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܣܠܛܐ ܚܪܝܼܦܐ ܕܗܢܝ ܘܦܫܝܼܩ ܦܣܼܩܗ ܓܙܼܪܬ݀ ܠܒܪܗ ܣܿܓܝܼ ܗܿܘܐ ܚܪܝܼܦ ܛܪܢܐ ܠܡܓܼܪܙ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܦܪܙܠܐ ܕܚܪܝܼܦ܆ ܐܡܬܝ ܕܡܬܼܬܒܪ ܩܫܝܐܝܬ ܡܼܢ ܛܘܼܪܐ: ܒܿܬܪ ܕܓܼܙܪܬ݀ ܨܦܘܪܐ ܠܒܪܗܿ ܢܦܠܼܬ݀ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝ ܡܠܐܟܐ ܘܐܚܼܕܬ݀ ܐܢܝܢ ܘܐܡܼܪܬ݀ ܚܬܢܐ ܕܕܡܐ ܐܝܬ ܠܝܼ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܒܚ̈ܐ ܘܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܘܐܝܟ ܓܢܘܿܢܐ ܕܥܿܒܕܝܢ ܚ̈ܬܢܐ܇ ܗܿܟܢܐ ܫܦܪ ܩܕܡܝܟ ܕܡܐ ܕܓܙܘܪܬܐ ܕܒܪܝ ܘܗܟܢܐ ܫܒܼܩ ܠܡܘܫܐ ܡܼܢ ܩܼܛܠܐ܆ ܚܬܢܐ ܕܕܡܐ ܩܼܪܬ݀ ܠܓܙܘܪܬܐ ܗ̄ ܐܟܙܢܐ ܕܐܝܟܢ ܕܡܟܖܝܼܪ ܚܬܢܐ ܡܬܼܩܪܐ܆ ܘܒܝܘܡܐ ܕܚܠܘܿܠܗ ܡܫܬܘܬܐ ܥܿܒܕ܆ ܚܬܢܐ ܡܬܼܟܢܐ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܝܡ̄ ܡܬܼܩܪܒܝܼܢ ܠܐܠܗܐ ܚܬ̈ܢܐ ܘܐܦ ܟܠ̈ܬܐ ܡܬܼܩܪܝܢ: ܘܚܕܘܿܬܐ ܗܿܝ ܠܝܼ ܝܘܡܢܐ ܒܓܙܘܪܬܗ ܕܒܪܝ ܐܝܟ ܕܚܿܕܝܢ ܚܬ̈ܢܐ: ܠܐ ܡܪܝ ܬܥܒܼܕ ܟܪܝܘܼܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܘܿܬܐ: ܛܪܢܐ ܬܒܪܐ ܚܪܝܼܦܐ ܕܣܠܛܐ ܐܝܼܬ̄ܘ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܛܪܝܢܐ ܠܣܟܝܼ̈ܢܬܐ ܕܦܪܙܠܐ ܩܿܪܐ: ܕܗܿܟܢ ܚܪ̈ܝܼܦܢ ܗܿܠܝܢ ܡܼܢ ܣܟܝܼ̈ܢܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܟܡܐ ܕܚܪܝܼܦ ܛܪܢܐ ܡܼܢ ܟܐܦܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܚܼܫ ܒܪܗܿ܇ ܐܬܚܫܼܚܬ ܒܗܿ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܥܠ ܕܢܣܼܒ ܠܐܢܬܬܗ ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܥܡܗ ܦܓܪܥ ܒܗ ܡܪܝܐ ܘܒܥܼܐ ܠܡܩܼܛܠܗ܆ ܘܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܫܪܝܼܪ̈ܢ: ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܐܫܬܼܕܪ ܕܢܦܼܩ ܠܥܡܐ ܡܣܪܗܒܐܝܬ: ܠܐ ܦܐܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܢܚܘܿܬ ܒܐܢܬܬܐ ܘܒܢ̈ܝܐ ܕܢܬܼܬܚܕ ܬܡܢ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܐܬܓܠܝܼ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܡܿܠܦ ܠܗ ܕܠܐ ܢܬܩܼܪܒ ܠܐܢܬܬܐ ܬܘܼܒ: ܘܥܒܼܕ ܐܬܘ̈ܬܐ ܩܕܡ ܥܡܐ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܕܚܘܼܛܪܐ pb. 91 ܘܕܐܝܼܕܐ ܘܕܡ̈ܝܐ܀ ܫܕܪ ܠܥܡܝ ܢܚܓܘܿܢ ܠܝܼ ܗ̄ ܚܓܐ ܓܝܪ ܠܟܢܘܼܫܝܐ ܩܿܪܐ ܟܬܒܐ: ܘܐܢ ܠܥܐܕܐ ܘܐܢ ܠܙܒܢ ܘܙܘܼܒܢܐ܇ ܘܐܢ ܒܥܠܼܬܐ ܐܚܪܬܐ ܢܬܼܟܢܫ ܥܡܐ܇ ܩܫܝܼܘ ܫܠ̈ܝܼܛܐ ܥܒܿܕܐ܇ ܢܩܫܘܿܢ ܠܗ ܬܒܢܐ ܗ̄ ܬܒܢܐ ܗܪܟܐ ܠܓܠܐ ܩܿܪܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܙܒܢ ܢܝܼܣܢ ܦܩ̈ܚܐ ܗܼܘܐ: ܘܠܘ ܙܒܢ ܬܡܘܙ ܕܐܕܪ̈ܐ܀ ܘܐܬܪܕܝܼܘ ܣܦܪ̈ܐ ܗ̄ ܐܬܡܚܝܼܘ ܣܦܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܡܢܝ̈ܐ ܘܡܚܫ̈ܒܢܐ ܘܟܬܘ̈ܒܐ ܕܠ̈ܒܢܐ܀ ܐܚܪ̈ܢ ܐ݀ܡܪܝܢ ܕܠܣܦܪ̈ܐ ܕܟܬܝܼܒ̈ܬܐ ܡܚܘ܀ ܘܗܦܼܟ ܡܘܿܫܐ ܗ̄ ܠܚܘܪܝܼܒ: ܘܩܒܼܠ ܩܕܡ ܡܪܐ ܥܠ ܦܪܥܘܿܢ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡ݀ܪܝܼܢ ܕܠܕܘܼܟܬܐ ܡܕܡ ܕܫܠܝܐ ܐܙܼܠ ܘܨܠܝܼ܀ ܐܢܿܐ ܐܢܼܐ ܡܪܝܐ ܕܐܬܓܠܝ݀ܬ ܗ̄ ܐܢܿܐ ܐܢܼܿܐ ܠܡ ܓܢ̱ܒܪܐ ܘܡܿܨܐܼ ܚܝܠ ܟܿܐ܆ ܕܦܪܩܿܬ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܡܒܐܫܢܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܫܡܝ ܡܪܐ ܠܐ ܚܘܝ݀ܬ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܢܨܚܢ ܡܪܝܐ ܠܐ ܚܘܝ݀ܬ ܐܢܘܿܢ܀ ܫܡܐ ܬܢܢ ܥܠ ܢܨܚܢܢܐ ܡܘܕܥ: ܒܗܿܢܐ ܙܒܢܐ ܣܝܼܡܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܗ ܕܢܚܙܐ ܢܨܚܢܗ ܒܦܘܼܪܩܢܐ ܕܥܡܐ ܕܒܬܕܡܪ̈ܬܐ܀ ܬܘܼܒ ܫܡܝ̱ ܡܪܝܐ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܠܐ ܓܠܝ݀ܬ ܠܗܘܿܢ܇ ܘܐܢ ܗܢܐ ܠܐ ܐܝܼܬ̄ܘ܇ ܢܚܘܐ ܕܝܘܕܝܐ ܐܝܢܘ ܗܢܐ ܫܡܐ ܕܠܐ ܐܬܓܠܝܼ ܠܐܒܪܗܡ ܘܠܡܘܿܫܐ܀ ܘܗܿܠܝܢ ܪ̈ܝܫܐ ܕܒܝܬ ܐܒܗ̈ܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܠܘ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܫܒ̈ܐ ܣܿܐܡ܇ ܐܠܐ ܕܗܿܢܘܿܢ ܕܡܼܢ ܪܘܒܝܠ ܘܥܕܡܐ ܠܠܘܝܼ܇ ܡܛܠ ܕܢܠܦ ܥܠ ܫܢ̈ܝܐ ܕܠܘܝܼ ܘܥܡܪܡ ܕܡܢܗܘܿܢ ܡܘܿܫܐ ܗܪܘܿܢ: ܘܕܢܘܕܥ ܕܢܕܒ ܘܐܒܝܗܘ ܘܐܠܝܼܥܙܪ ܘܐܬܝܡܪ ܘܦܝܢܚܣ ܒܡܨܪܝܢ ܐܬܝܼܠܕܘ܆ ܠܫܘܼܪܪܐ ܕܗ݀ܝ ܕܐܡܝܼܪܐ ܠܐܒܪܗܡ ܕܕܪܐ ܪܒܝܼܥܝܐ ܢܗܦܟܘܢܼ ܠܗܪܟܐ ܗ̄ ܠܐܪܥ ܕܡܘܼܠܟܢܐ܇ ܡܕܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܢܘܕܥ ܥܠ ܢܫ̈ܐ ܕܢܣܼܒ ܐܗܪܘܢܿ ܘܒܢ̈ܘ̄ ܐܠܨܼܬ݀ ܕܢܕܟܪ ܠܬܘܠ̈ܕܬܐ܇ ܢܣܼܒ ܠܡ ܥܡܪܡ ܟܒܪ ܒܪܬ ܕܕܗ: ܘܐܗܪܘܢ ܢܣܼܒ ܠܥܡܝܢܕܒ ܒܪܬ ܢܚܫܘܢ ܡܼܢ ܫܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐ: ܐܢܿܐ ܐ݀ܩܫܐ ܠܠܒܗ ܕܦܪܥܘܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܠܗܐ ܥܘܪ ܡܕܥ̈ܝܗܘܢ: ܘܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܫܠܼܡ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܠܪ̈ܓܝܓܬܐ ܛܡ̈ܐܬܐ: ܘܗ݀ܝ ܕܐܒܐܼܫܬ݀ ܠܡܩܼܛܠ ܒܪܗܿ ܕܐܡܼܪ ܐܠܝܐ ܗܿܠܝܢ ܥܠܬܢܐܝܬ ܣܝܼܡ̈ܢ ܥܠ ܐܠܗܐ܆ ܡܛܠ ܕܡܿܨܐܼ ܗܼܘܐ ܕܢܬܪܨ ܐܢܘܿܢ ܒܕܡܨܼܐ ܚܝܠ ܟܿܠ ܐܝܼܬܘܗܝ: ܐܠܐ ܫܿܒܩ ܠܗܘܝ ܠܨܒܝܢ ܢܦܫܗܘܢܿ ܡܛ݀ܠ ܐܝܩܪܐ ܕܚܐܪܘܬܐ: ܥܠܘܗܝ ܣܿܐܡ ܠܥܼܠܬܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܢ: ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܬܟܼܣ ܠܨܒܝܿܢܗܘܢܿ: ܘܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܡܬܼܐܡܪܐ ܕܐܢܿܐ ܠܡ ܕܥܒܿܕܬ ܕܢܐܼܬܐ ܠܗܕܐ ܡܪܚܘܼܬܐ ܥܠ ܕܐܗܼܡܝܬ݀: ܘܠܐ ܪܓܼܬ݀ ܠܒܝܼܫܘܼܬܗ: ܚܙܝܼ ܕܝܗܒܿܬܟ ܐܠܗ ܠܦܪܥܘܢܿ ܗ̄ ܕܕܚܿܠ ܠܡ ܡܢܟ ܒܝܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܣܿܥܪ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܕܚܿܠ ܡܼܢ ܐܠܗܐ: ܘܐܟܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܿܨܐܼ ܠܡܣܼܥܪ ܟܿܠ ܚ̈ܝܠܐ܀ ܗܿܟܢܐ ܝܗܒܿܬ ܠܟ ܚ̈ܝܠܐ ܠܡܣܼܥܪ ܐܬܘܼܗܬܐ ܩܕܡ ܦܪܥܘܿܢ ܘܪ̈ܝܫܢܘܬܐ ܫܘܼܠܛܢܐ܇ ܘܐܟܡܐ ܕܐܢܿܐ ܫܠܝܼܛ pb. 92 ܐܢܼܐ ܥܠ ܟܿܠ ܗܿܟܘܬ ܐܫܠܿܛܬܟ ܥܠ ܦܪܥܘܿܢ܀ ܘܐܗܪܘܢ ܢܒܝܟ ܗ̄ ܕܡܿܡܠܠ ܚܠܦܝܟ܆ ܘܢܩܘܼܡ ܩܕܡܝܟ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬ ܩܕܡܝ܀ ܘܐܪܡܝܼ ܚܘܼܛܪܐ܇ ܘܗܼܘܐ ܬܢܝܼܢܐ ܗ̄ ܠܘ ܬܢܝܼܢܐ ܪܒܐ ܗܘܼܐ: ܐܠܐ ܕܪܒ ܡܼܢ ܚܘ̈ܘܬܐ ܩܠܝܼܠ: ܠܐ ܟܠܼܐ ܠܚܪ̈ܫܐ ܡܼܢ ܕܢܥܒܕܘܢܼ ܐܬܘ̈ܬܐ: ܕܠܐ ܢܬܼܦܫܟ ܦܪܥܘܿܢ ܘܢܫܕܪ ܠܥܡܐ: ܘܠܐ ܢܗܼܘܐ ܐܬܪܐ ܕܬܬܼܟܪܙܝ ܪܒܘܼܬ ܢܨܚܢܗ ܕܐܠܗܐ: ܚܪ̈ܫܐ ܠܘ ܒܫܪܪܐ ܣܥܼܪܘ ܐܬܘ̈ܬܐ ܐܠܐ ܒܡܐܼܚܕ ܥܝ̈ܢܐ: ܒܠܼܥ ܚܘܼܛܪܐ ܕܐܗܪܘܢ ܠܚܘܼܛܪ̈ܝܗܘܢܿ ܗ̄ ܛܠܼܩ ܐܢܘܿܢ ܘܗܕܐ ܐܝܟ ܕܠܫܪܪ ܚܘܼܛܪܗ ܕܡܘܫܐ ܕܗܘܼܐ ܚܘܝܐ ܒܫܪܪܐ: ܘܐܦܠܐ ܚܘܼܛܪ̈ܐ ܕܫܪܪܐ ܗܘܼܘ ܚܘܼܛܪ̈ܝܗܘܢܿ: ܫ̈ܐܕܐ ܓܝܪ ܐܬܕܡܝܼܘ ܒܬܢܝܼ̈ܢܐ ܘܠܒܼܫܘ ܐܢܘܿܢ ܠܚܘܛܪ̈ܐ ܗܿܟܘܬ ܒܟܝܿܢܐ ܥܒܼܕ ܡܘܫܐ ܠ̈ܡܝܐ ܕܡܐ܀ ܚܪ̈ܫܐ ܐܝܬܝܼܘ ܡ̈ܝܐ ܡܼܢ ܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܓܘ̈ܢܐ ܐܣܡܼܩܘ ܐܢܘܿܢ ܘܠܘ ܒܟܝܿܢܐ ܘܥܠܼܬܐ ܕܗܿܘ ܕܡܐ ܫ̈ܐܕܐ ܗܼܘܘ: ܫ̈ܐܕܐ ܐܬܕܡܝܼܘ ܒܐܘܪ̈ܕܥܐ܀ ܙܠ ܠܘܬ ܦܪܥܘܿܢ ܒܨܦܪܐ ܗ̄ ܠܘ ܒܿܬܪ ܝܘܡܐ ܕܥܒܼܕ ܬܢܝܼܢܐ ܐܠܐ ܒܨܦܪܐ ܕܝܘܡܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘܼ ܗܐ ܢܿܦܩ ܠܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܢܣܓܘܿܕ ܠܗܘܿܢ ܐܘܿ ܠܢܘܗܢܐ ܕܒܗܘܿܢ܇ ܐܘܿ ܟܒܪ ܕܢܣܼܚܐ܆ ܢܗܪܐ ܕܝܢ ܠܢܝܼܠܘܿܣ ܩܿܪܐ: ܘܡܚܼܐ ܠܡ̈ܝܐ ܕܒܢܗܪܐ ܠܕܡܐ ܕܐܝܟܢ ܕܛܪܦܘ ܡܨܪ̈ܝܐ ܠܥܒܪ̈ܐ ܒܛܘܼܒܥܐ ܕܝ̈ܠܘܼܕܝܗܘܿܢ: ܗܟܢܐ ܢܬܛܪܦܘܢܼ ܒܚܘܼܒܠܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܣܪܝܘܼܬܗܘܢܿ ܘܐܟܙܢܐ ܕܒܦܘܼܪ̈ܣܐ ܡܚܝܢ ܗܼܘܘ ܥܒܪ̈ܝܐ ܒܢܝ̈ܗܘܢܿ ܕܠܐ ܢܬܚܢܩܘܢܼ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗܼܢܘܢܿ ܒܦܘܼܪ̈ܣܐ ܡܛܝܒܝܼܢ ܠܗܘܢܿ ܡ̈ܝܐ ܠܡܫܬܐ܆ ܘܗܘܼܐ ܥܠܡ ܕܡܐ ܥܠ ܢܗܪ̈ܘܬܗܘܢܿ ܗ̄ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܩܿܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܢ݀ܦܩܝܼܢ ܡܼܢ ܢܗܪܐ ܪܒܐ: ܩܒܝ̈ܬܐ ܩܿܪܐ ܠܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܕܩܒܝܢ ܒܗܝܢ ܡ̈ܝܐ: ܘܐܓܡ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܡܼܢ ܡܛܪܐ ܐܘܿ ܡܝ̈ ܢܗܪܐ ܡܬܩܼܒ̈ܝܢ ܘܥܡܝܼܩ̈ܢ ܘܗܿܘܝܢ ܒܗܝܢ ܢܘ̈ܢܐ܆ ܪ̈ܡܐ ܕܡ̈ܝܐ ܩܿܪܐ ܠܡ̈ܝܐ ܕܣܿܠܩܝܼܢ ܒܐܘܡܢܘܼܬܐ ܒܐܣ̈ܐ ܐܘܿ ܠܒܨܝܼܪ̈ܐ ܕܥܠ ܛܘܼܪ̈ܐ ܘܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܪ̈ܡܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܗܝܢ ܡ̈ܝܐ܀ ܗ݀ܝ ܕܒܟܐܦ̈ܐ ܘܒܩܝ̈ܣܐ ܗ̄ ܕܟ݀ܠ ܟܪ ܕܢ݀ܚܬ ܡܛܪ ܐܘܿ ܛܠܐ ܐܘܿ ܐܝܬ ܡ̈ܝܐ ܐܢ ܒܟܐܦ̈ܐ ܘܐܢ ܒܩܝ̈ܣܐ ܕܡܐ ܗܼܘܐ. ܟܿܠܗܿ ܪܛܝܼܒܘܼܬܐ ܐܫܬܚܠܦܼܬ݀ ܠܕܡܐ܀ ܟܐܦ̈ܐ ܕܝܢ ܐ݀ܡܪ ܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܝܩܝܼܪ̈ܬܐ ܕܡܩܒ̈ܠܢ ܡ̈ܝܐ: ܩܝܣ̈ܐ ܕܝܢ ܐܘܿܙܢܐ ܡܕܡ ܕܡܬܩܢ ܠܡܝ̈ܐ ܘܐܝܟ ܕܠܫܘܼܪܪܐ ܕܐܬ݀ܐ ܕܠܘ ܒܗܓܓܘܼـܐ ܗܼܘܬ݀ ܢ݀ܣܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܡ̈ܝܐ܆ ܘܪܣܝܼܢ ܥܠ ܡ̈ܝܐ ܘܪܣܝܼܢ ܥܠ ܟܐܦ̈ܐ ܕܥܠ ܩܝܣ̈ܐ ܡܨܛܒܥܝܼܢ ܗܼܘܘ: ܘܐܢ ܩܝܣܐ ܪܛܝܼܒܐ ܡܬܼܥܨܪ ܗܼܘܐ ܢ݀ܦܩ ܗܼܘ ܡܢܗ ܕܡܐ܆ ܫܒܥ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܩܼܘܝܬ݀ ܡܪܕܘܬܐ ܗܕܐ܀ ܕܡܐ ܕܚܪ̈ܫܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܦܪܣܝܼܢ ܗܼܘܘ ܗܓ̈ܓܐ ܕܡ̈ܝܐ ܘܡܐ ܕܐܪܡܝܘܼܗܝ ܐܫܬܼܟ ܕܡܐ ܕܡܘܫܐ ܒܕܠܐ ܦܫܼܘ ܡ̈ܝܐ ܕܠܐ ܗܘܼܘ ܕܡܐ: ܚܦܼܪܘ ܓܝܪ ܡܨܪ̈ܝܐ pb. 93 ܚܕܪ̈ܘܗܝ ܕܢܗܪܐ ܘܐܫܟܼܚܘ ܡ̈ܝܐ ܘܡܛ݀ܠ ܗܕܐ ܐܬܥܒܝܼ ܠܒܗ ܕܦܪܥܘܿܢ ܘܠܐ ܫܐܼܠ ܕܢܐܣܘܿܢ ܡ̈ܝܐ܀ ܢܘܼ̈ܢܐ ܕܒܢܗܪܐ ܡܝܼܬܘ ܗ̄ ܥܠ ܕܟܝܿܢܐܝܬ ܗܘܼܘ ܡܝ̈ܐ ܕܡܐ ܘܟܕ ܗܘܑܼ ܕܡܐ ܡ̈ܝܐ܇ ܡܼܢ ܕܪܝܫ ܚܝܘ ܢܘ̈ܢܐ: ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܠܐ ܚܝܘ: ܐܠܐ ܕܢܘܼ̈ܢܐ ܚ̈ܕܬܐ ܐܬܝܼܠܕܘ ܘܐܬܼܘ ܬܘܼܒ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܢܗܪ̈ܐ ܐܡܼܢ ܪܘܼܚܩܐ܀ ܘܒ݀ܬܪܟܢ ܣܠܼ̈ܩܝ ܐܘܪ̈ܕܥܐ ܕܠܐ ܣܟ: ܘܐܟܙܢܐ ܠܡ ܕܒܒܪܝ݀ܬ ܠܒܢܝܢ̈ܫܐ ܢܪܕܘܿܢ ܘܐܢܬܘܿܢ ܚܢܼܩܬܘܿܢ ܐܢܘܿܢ ܠܝܠ̈ܘܕܐ ܒܢܗܪܐ ܘܣܡܿܬ ܬܚܘܼ̈ܡܐ ܠܐܘܪ̈ܕܥܐ ܕܒܡܝ̈ܐ ܢܕܝܪܘܢ ܡܿܫܚܠܦ ܐܢܼܐ ܘܡܿܣܩ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܡ̈ܝܐ ܠܝܒܫܣܐ ܕܢܥܡܪܘܢܼ ܥܡܟܘܿܢ: ܐܝܟ ܕܠܡܟܣܢܘܼܬܟܘܿܢ܇ ܐܟܡܐ ܕܫܚܼܠܦܬܘܿܢ ܠܝܠ̈ܘܼܕܐ ܚܠܦ ܝܒܫܐ ܒܡ̈ܝܐ ܕܚܢܘܼܩܝܐ܀ ܐܘܪ̈ܕܥܐ ܙܦܘܪ ܪܝܚܗܘܿܢ ܐܟܡܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܣܪܝܢ ܗܼܘܘ ܒܕܚܼܠܬ ܦܬܟܪ̈ܐ: ܕܟܪܐܝܬ ܩܿܪܝܢ ܗܼܘܘ ܝܘ̈ܢܝܐ ܘܟܬ̈ܒܐ ܠܐܘܪ̈ܕܥܐ܀ ܐܘܪ̈ܕܥܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܐ̱ܢܫ̈ܝܼܢ ܕܒܪܝܼܬܐ ܚܿܕܬܐ ܗܼܘܘ ܡܛ݀ܠ ܕܟܿܠܗܿ ܡܨܪܝܢ ܐܬܡܼܠܝܬ݀ ܡܢܗܘܿܢ܀ ܒܿܬܪ ܐܘܪܕܥܐ ܐܝܬܝܼ ܩܠܡܐ ܠܘ ܐܝܟ ܗܕܐ ܕܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܒܒܥܝܼܪܐ ܘܒܒܥܘܪܐ ܕܛܒ ܩܫܝܐ ܢܘܼܟܬܬܗܝܢ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܚܙܝܼܪ̈ܐ܀ ܘܒܿܬܪ ܟܢ ܥܪܘܒܐ ܗ̄ ܚܠܘܼܛܐ ܘܨܒܘ̈ܬܐ ܡܚ̈ܠܛܬܐ ܕܪ̈ܚܫܐ ܕܟܿܠ ܙܢܝܼ̈ܢ ܐܝܟ ܙܚܠܐ ܘܩܡܨܐ ܘܡܫܘܛܐ ܨܪܨܘܪܐ ܘܕܒܒ̈ܝ ܟ̈ܠܒܐ ܘܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܥܠܗܕܐ ܩܿܪܐ ܠܗ ܥܪܘܒܐ ܥܠ ܕܡܦܬܟ ܘܡܥܪܒ ܡܼܢ ܣܓܝ̈ܐܐ: ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܩܝܡܐ ܡܚܘܿܬܐ ܕܩܠܡܐ: ܐܬܼܬ݀ ܗܕܐ ܡܚܘܿܬܐ ܕܩܠܡܐ: ܐܬܼܬ݀ ܗܕܐ ܡܚܘܿܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܪܒܝܼܥܝܬܐ ܘܒܬܠܬ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܕܐܫܼܬܘܬܦܘ ܐܦ ܥܒܪ̈ܝܐ: ܒܕܡܐ ܘܒܐܘܪ̈ܕܥܐ ܘܒܩܠܡܐ: ܐܟܡܐ ܕܟܕ ܛܥܿܡܝܼܢ ܠܗܿܠܝܢ ܢܫܼܬܘܕܥܘܢܼ ܠܚܘܼܒܐ ܕܐܠܗܐ ܕܟܼܠܐ ܡܢܗܘܿܢ ܠܕܫܪܟܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܠܐ ܐܫܼܬܘܬܦܘ ܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ܆ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܗܿܠܝܢ ܫܿܠܡܝܼܢܢ: ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܠܡ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܟܬܝܼܒܐ ܕܐܡܼܪ ܠܡ ܐܠܗ ܠܡܘܫܐ ܘܐܦܪܘܿܫ ܠܡ ܒܝܘܡܐ ܗܿܘ ܠܐܪܥܐ ܕܓܫܢ ܕܥܡܝ ܝܿܬܒܝܼܢ ܒܗܿ ܡܼܢ ܛܢ̈ܦܬܐ: ܡܕܒܚܝܼܢܢ ܗ̄ ܛܢܦܘܼܬܐ ܩܿܪܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܠܐ ܡܣܿܬܓܕܢ ܡܢܗܘܿܢ: ܒܦܘܼܚܡܐ ܕܗܿܢܝܢ ܕܡܢܗܘܿܢ ܡܣ̈ܬܓܕܢ: ܡܨܪ̈ܝܐ ܓܝܪ ܠܬܘܪ̈ܐ ܘܥܪ̈ܒܐ ܣܿܓܕܝܼܢ ܗܼܘܘ: ܐܢ ܕܒܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܿܢ ܥܒܪ̈ܝܐ: ܪܓܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܿܢ: ܘܟ̈ܠܒܐ ܘܥܼܩܒܪ̈ܐ ܛܡܐܝܢ ܐܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ܇ ܘܐܦ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܐܟܿܠܝܼܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܛܡ̈ܐܬܐ ܚܫܝܼ̈ܒܢ ܠܗܘܿܢ܇ ܡܨܪ̈ܝܐ ܓܝܪ ܠܕܡܘ̈ܬܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܘܟܪ̈ܐ ܘܓܕܝ̈ܐ ܣܿܓܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܐ ܐܟܿܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܿܠܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ: ܐܦܠܐ ܡܕܒܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܝܢ: ܘܐܠܘܼ ܚܼܙܘ ܠܥܒܪ̈ܝܐ ܕܕܒܚܼܘ ܐܢܘܿܢ ܪܓܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܿܢ ܡܨܪ̈ܝܐ: ܘܒܿܬܪ ܡܦܩܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܿܓܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܨܪ̈ܝܐ ܦܩܼܕ ܕܢܐܟܠܘܢܼ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܟܿܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܟܠܐܼ: pb. 94 ܩܠܡܐ ܓܝܪ ܘܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܠܐ ܥܒܼܕܘ ܚܪ̈ܫܐ܆ ܐܠܘܼ ܒܟ݀ܠܗܝܢ ܕܣܥܼܪ ܡܘܫܐ ܕܡܝܼܘ܆ ܡܣܼܬܒܪܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܠܟܝܿܢܐ ܫܚܠܼܦܘ ܐܝܟ ܡܘܿܫܐ܆ ܘܚܕ ܡܣܼܬܒܪ ܗܼܘܐ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܘܚܝܠܐ ܫܐܕܢܝܐ: ܫܒܼܩܬ݀ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܒܡܕܡ ܢܬܕܡܪܘܢܼ ܐܝܟܢܐ ܕܬܬܝܼܕܥܝ ܕܒܐܫܝܼܠܘ ܣܥܼܪܘ ܘܠܘ ܠܟܝܿܢ ܫܚܼܠܦܘ: ܒܿܬܪ ܥܪܘܒܐ ܡܘܬܐ ܕܒܥܝܪܐ ܘܕܚܝ̈ܘܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܘܪ̈ܟܫܐ ܘܚܡܪ̈ܐ ܘܓܡ̈ܠܐ ܘܥ̈ܙܐ ܘܓܕܝ̈ܐ ܘܚܙܝܼܪ̈ܐ܀ ܒܒܪܕܐ ܡܝܼܬܘ ܘܐܢ ܐܡܿܪ ܐܢܫ ܕܠܘ ܟܿܠܗܘܿܢ ܕܐܬܡܚܝܼܘ ܡܝܼܬܘ ܘܐܢ ܐܡܿܪ ܐܢܫ ܕܠܘ ܟܿܠܗܘܿܢ ܕܐܬܡܚܝܼܘ ܡܝܼܬܘ ܒܡܘܬܢܐ ܩܕܡܝܐ: ܠܐ ܫܟܝܼܪܐ܀ ܘܒܿܬܪ ܗܕܐ ܫܘܼ̈ܚܢܐ ܕܢܘܼܦ̈ܚܐ ܩܿܪܐ܀ ܠܗܢܐ ܕܗܼܘܐ ܡܼܢ ܡܪܬܐ ܣܘܼܡܩܬܐ ܕܡܘܩܕܐ ܠܗ ܠܗܿ، ܕܗܿܘܝܢ ܒܗ ܐܝܟ ܐܪ̈ܒܘܒܝܬܐ ܡܕܡ܀ ܡܫܕܪ ܐܢܼܐ ܡܚܘܿܬܝ ܥܠ ܠܒܟ ܗ̄ ܥܠ ܒܘܼܟܪܟ ܗܿܘ ܕܣܝܼܡ ܒܠܒܟ ܕܗܿܘܐ ܚܠܦܝܟ ܡܠܟܐ܀ ܡܚܘܿܬܐ ܕܫܒܥ ܡܚܬܐ ܕܒܪܕܐ ܘܩ̈ܠܐ܆ ܩ̈ܠܐ ܕܝܢ ܠܪ̈ܥܡܐ ܬܩܝܼ̈ܦܐ ܩܿܪܐ܆ ܪ̈ܡܐ ܕܝܢ ܡܼܢ ܥܘܼܫܢܐ ܕܪ̈ܘܚܐ ܕܨܪܝܼܪܝܼܢ ܒܥܢ̈ܢܐ ܕܡܠܼܢ ܡ̈ܝܐ܆ ܐܡܬܝ ܕܡܬܡܼ̈ܬܚܢ ܘܡܬܼܩܦ̈ܣܢ ܗܿܘܝܢ: ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܡܼܢ ܫܘܦܐ ܕܥܢ̈ܢܐ ܗܿܘܝܢ: ܒܪ̈ܩܐ ܕܝܢ ܡܼܢ ܢܘܼܪ ܕܒܿܐܐܪ ܡܬܼܝܠܕܝܼܢ ܕܒܡܬܚܐ ܘܩܦܣܐ ܕܥܢ̈ܢܐ ܐܡܬܝ ܕܡܬܼܩܦ̈ܣܢ ܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܿܝܦܝܼܢ ܣܠܛܐ ܕܡܬܼ̇ܙܝܢܐ ܢܘܼܪܐ ܕܛܡܝܼܪܐ ܠܓܘ ܡܢܗ ܘܡܿܗܠܟܐ ܗܼܘܬ݀ ܢܘܼܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܡܬܼܓܘܙܠܐ ܗܼܘܬ݀ ܒܿܐܐܪ ܐܝܟ ܕܒܦܬܝܼܠܬܐ ܘܡܚܝܐ ܡܕܡ܀ ܘܡܚܼܐ ܒܪܕܐ ܠܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܘܟܿܠ ܕܐܝܬ ܒܕܒܪܐ ܗ̄ ܗܿܢܘܿܢ ܓܝܪ ܕܒܒ̈ܬܐ ܘܒܩܘܪ̈ܝܐ ܡܛܠ݀ ܕܬܚܝܬ ܬܛܠܝܼܠܐ ܗܘܼܘ ܠܐ ܐܬܢܟܝܼܘ܀ ܣܥܪ ܐܡܚ̈ܝ ܗ̄ ܥܒܼܕ̈ܝ ܫܒܗܠܐ ܡܼܛܐ ܠܗ ܙܒܢܐ ܠܡܩܒܠܘܼ܀ ܟܬܢܐ ܟܦܬ ܗ̄ ܠܗܘܿ ܕܗܿܘ ܒܓܘܗ ܩܼܪܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܟܝ ܚܒܘܼ̈ܫܐ ܗ̄ ܥܒܼܕ ܟܬܢܐ ܗܿܘ ܕܝܿܬܒ ܠܓܘ ܡܢܗ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܥܡܪ ܓܘܦܢܐ ܟܦܬ: ܝܘܢܝܐ ܟܬܢܐܢ ܠܡ ܐܥܼܠ ܐܪܥܐ: ܟܬܢܐ ܓܝܪ ܠܝܬ ܠܗ ܠܡܟܼܒܬ ܓܠܝܐ ܗܿܝ ܐܠܐ ܥܡܪ ܓܘܼ̈ܦܢܐ ܟܦܬ ܗ̄ ܐܬܡܠܝܼ ܐܪܥ ܕܟܬܢܐ ܘܫܡܼܢ܇ ܘܠܐ ܐܫܬܼܪܪܬ݀ ܫܡܝܼܢܘܼܬܗ: ܒܗ݀ܝ ܕܚܒܼܛܗ ܒܪܕܐ ܘܐܒܼܕ ܠܗ ܚܛ̈ܐ ܘܟܘ̈ܢܬܐ ܠܐ ܐܒܼܕܘ ܗ̄ ܟܘܢ̈ܬܐ ܩܿܪܠܐ ܠܚܛ̈ܐ ܕܩܕܩ̈ܬܐ ܒܐܣܟܡܐ ܠܚ̈ܛܐ ܕܡ̈ܝܢ܇ ܒܪܡ ܓܠ̈ܝܼܠܢ ܐܝܟ ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ: ܕܠܩܝܼܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܗ̄ ܐܼܚܝܬ ܝܼܥܘ܀ ܬܘܼܒ ܟܬ̈ܢܐ ܟܦܬ ܗ̄ ܩܛܒܛ ܫܡܢ ܘܥܒܼܕ ܙܪܥ ܘܒܓܕܘܿܢ ܒܠܼܥ ܘܐܒܕ: ܟܘ̈ܢܬܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܒܪܝܫܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܘܟܝܼܬ ܦܪܓܐ ܡܼܢ ܩܢܝܐ ܕܩܛܒܛ܀ ܢܦܼܩ ܟܬܢܐ: ܨܠܘ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܬ ܗ̄ ܡܪܚܡܢ ܗܼܘ ܡܪܝܐ ܘܝܗܼܒ ܐܬܪܐ ܒܢܓܝܼܪܘܬ ܪܘܼܚܗ ܠܬܝܒ̈ܐ܇ ܐܦܼܩ ܪܘܚܐ ܕܫܘܒܐ ܗ̄ ܩܡܨܐ ܐܬܝܼܠܕ ܒܪܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܘܦܩܼܕ ܠܪܘܚܐ ܕܫܘܒܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܬܝܡܢܝܬܐ ܘܐܝܬܝܬܗ pb. 95 ܠܡܨܪܝܢ ܕܠܐ ܢܚܒܠ ܠܕܡܝ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܨܠܝܼ ܗܼܘܐ ܡܘܫܐ: ܘܐܬܬ݀ ܪܘܼܚܐ ܕܡܥܪܒܐ ܘܫܕܬܗ ܒܝܡܐ ܐܘܿ ܒܛܘܼܪ̈ܐ܀ ܘܟܣܝܼ ܥܝܢ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥ ܗ̄ ܠܚܙܬܗܿ ܕܐܪܥܐ ܗ̄ ܠܐܦ̈ܝܗܿ܀ ܗ݀ܝ ܕܚܼܙܘ ܕܠܡܐ ܒܝܼܫܬܐ ܡܬܚܫܒܝܼܢܐܢܬܘܿܢ ܘܐܙܿܠܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܠܘܼܩܒܠ ܐܦܝ̈ܟܘܿܢ: ܘܦܿܓܥܐ ܒܟܘܿܢ ܒܝܼܫܬܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ܀ ܒܿܬܪ ܡܪܕܘܼܬܐ ܬܡܝܼܢܝܬܐ ܕܩܡܨܐ ܐܝܬܝܼ ܡܪܕܘܬܐ ܬܫܝܼܥܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܥܡܛܢܐ ܘܿܟܝܼܬ ܚܫܼܟܐ: ܒܗܿܠܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܐ ܠܐ ܡܕܠܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܫܪ̈ܓܐ: ܡܛܜܠ ܕܠܐ ܕܠܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܙܓܝܼܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܟܿܠܗܘܿܢ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܡܼܢ ܕܠܡܢܗܪܘܼ ܠܗܘܿܢ܀ ܚܫܘܼܟܐ ܕܒܡܨܪܝܢ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܕܥܪܦܠܐ ܗܼܘܬܜ ܟܘܟܝܬܐ ܕܡܼܢ ܥܛܪ̈ܐ ܠܗܓܢ̈ܝܐ ܘܥܒܝܼܛܐ ܕܣܠܼܩ ܒܿܐܐܪ ܘܐܝܟ ܩܘܡܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܩܼܡ ܠܥܠ ܡܢܗܘܿܢ: ܗܿܟܢܐ ܥܒܝܢ ܗܼܘܘ ܥܛܪ̈ܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܫܒܩܘܿܢ ܠܙܠ̈ܝܼܩܐ ܕܫܡܫܐ ܕܢܥܒܪܘܢܼ ܒܗܘܿܢ܇ ܘܐܝܬܝܗܘܿܢ ܗܼܘܘ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܠܐܝܼܕ̈ܝܐ ܘܢܘܼܗܪܐ ܕܥܝ̈ܢܐ: ܘܥܠܗܿܝ ܐ݀ܡܪ ܝܘܢܝܐ: ܕܚܫܘܼܟܐ ܡܬܓܼܫܫܢܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܓܗܪܘܬܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܗܼܘܐ ܗܿܘ ܚܫܘܼܟܐ ܒܿܬܪ ܕܐܙܼܠ ܚܫܘܟܐ: ܩܼܪܐ ܦܪܥܘܿܢ ܠܡܘܫܐ ܘܐܡܼܪ ܕܢܐܙܠܘܢܼ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܒܥܝܼܪ̈ܐ: ܘܝܼܩܪܬܐ ܬܦܘܼܫܝ: ܘܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܐܦ ܐܢܬ ܬܬܼܠ ܒܐܝܼܕ̈ܝܢ: ܗ̄ ܚܢܢ ܠܡ ܡܣܟܝܢܢ ܕܐܦ ܡܼܢ ܥܘܼܬܪܟ ܕܒܚܐ ܡܩܪܒܝܼܢܢ ܐܝܟܢ ܡܼܢ ܕܝܼܠܢ ܫܿܒܩܝܼܢܢ܀ ܘܡܘܫܐ ܟܕ ܩܿܐܡ ܥܕܟܝܼܠ ܩܕܡ ܦܪܥܘܿܢ: ܩܼܒܠ ܓܠܝܢܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܕܚܕܐ ܡܚܘܿܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܡܿܝܬܐ ܐܢܼܐ ܥܠ ܦܪܥܘܿܢ: ܘܒܿܬܪܟܢ ܬܦܩܘܢܼ ܠܐ ܢܿܗܪ ܐܦܠܐ ܟܠܒܐ ܒܠܫܢܗ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܬܼܚܢܩܝܼܢ ܐܦܠܐ ܐܝܟ ܟܠܒܐ ܕܢܿܒܚ ܒܠܫܢܗ܀ ܐܣܓܐ ܦܪ̈ܝܫܬܝ ܗ̄ ܠܬܕܡܪ̈ܬܐ ܩܿܪܐ ܦܪ̈ܝܫܬܐ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܣܬܼܥܪ̈ܝ ܒܥܠܡܐ ܩܕܡ ܗܿܘ ܙܒܢܐ ܐܟܘܬܗܝܢ ܬܘܼܒ ܩܿܪܐ ܠܗܝܢ ܦܪ̈ܚܬܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܟܕ ܥܠ ܡܨܪ̈ܝܐ ܐܬܼܝ̈: ܠܐ ܐܟܝܼ ܠܝܼܣܪ̈ܠܝܐ ܕܥܡ ܡܨܪ̈ܝܐ ܡܕܝܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܝܪܚܐ ܗܿܢ ܢܗܘܐ ܠܟܘܿܢ ܪܝܫ ܝܪ̈ܚܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܢܝܼܣܢ ܡܛ݀ܠ ܕܒܗ ܐܬܼܬ݀ ܒܪܝܼܬܐ ܠܗܘܿܝܐ ܘܒܗ ܩܼܡ ܡܪܝܢ ܡܼܢ ܩܒܪܐ ܘܒܗ ܐܬܼܦܪܩ ܥܡܐ ܘܒܗ ܗܘܼܐ ܚܘܕܬܐ ܕܟ݀ܠ܀ ܒܥܣܪܬܐ ܒܝܪܚܐ ܦܩܼܕ ܕܢܟܣܘܢ ܐ݀ܡܪܐ: ܕܟܕ ܡܼܢ ܗܪܟܐ ܡܫܪ̈ܝܢ ܠܡܥܬܕܘܼ ܒܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܟܿܠܡܕܡ ܙܒܿܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܟܕܘ ܓܒܪ ܐܡܪܐ ܠܒܝܬܐ ܘܐܡܪܐ ܗ̄ ܕܒܟܿܠ ܚܕ ܡܼܢ ܒܬ̈ܐ ܗ̄ ܐܢ ܠܐ ܣܿܦܩ ܡܢܝܿܢܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܕܐܟܿܠܝܼܢ ܠܗ ܢܫܬܘܬܦ ܗܘܼ ܘܒܝܬ ܐܒܘܼ̄ ܒܡܢܝܿܢܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܗ̄ ܬܣܩܡܘܢ ܕܟܡܐ ܐܢܫ̈ܐ ܢܐܟܠܘܼܢܗܿ ܡܣܬ ܡܐܼܟܠܗ ܬܡܢܘܿܢ ܥܠ ܐܡܪܐ: ܥܒܪܝܐ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܒܣܘܿܢ ܘܢܬܝܥܢܘܢܼ܀ ܝܒ̄ ܓܒܪ̈ܐ ܢܐܟܠܘܼܢܗ: ܠܦܘܼܬ ܝܒ̄ ܫܒ̈ܛܐ ܘܫܠ̈ܝܼܚܐ ܒܪܡ ܒܟܬܒܐ ܠܐ ܟܬܝܼܒܐ܀ ܒܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܦܩܼܕ ܕܢܬܼܕܒܚ: pb. 96 ܠܥܘܼܗܕܢܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܢܗܝܼܪ̈ܐ ܐܟܡܿܢ ܕܒܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܟܕ ܡܿܠܐܼ ܣܗܪܐ ܐܬܒܪܝܼ ܒܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܐ܀ ܒܡܥܪ̈ܒܝ ܫܡܫܐ ܦܿܩܕ ܕܢܬܼܢܟܣ ܠܥܘܼܗܕܢ ܒܪܘܝܘܼܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܟܡܿܢ ܕܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܼܬ݀ ܒܪܝܼܬܐ ܠܗܘܝܐ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܫܘܼܪܝܐ ܕܠܠܝܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܘܕܢܬܕܟܪܘܢ ܥܘܼܗܕܢܐ ܕܡܦܬܗܘܿܢ ܕܡܼܢ ܥܡܘܼܛܘܼܬܐ ܕܚܫܘܼܟܐ ܕܥܩ̈ܬܐ ܕܫܘܼܥܒܕܗܘܿܢ܆ ܘܟܕ ܡܿܥܗܕ ܠܗܘܢܿ ܠܫܘܼܘܕܝܐ ܕܠܘܬ ܐܒܪܗܡ ܕܐܫܬܘܕܝܼ ܥܠ ܡܦܩܬܗܘܿܢ܀ ܗܘܼܐ ܠܡ ܫܡܫܐ ܠܡܼܥܪܒ ܘܫܠܝܐ ܢܦܼܠ ܥܠ ܐܒܪܗܡ ܕܡܐ ܕܡܬܼܪܣܣ ܗܘܼܐ ܥܠ ܬܪܝܢ ܦܪ̈ܘܣܬܕܐ ܗ̄ ܩܝܡ̈ܐ ܕܢܩܝܼܦܝܼܢ ܠܐܣܬܐ ܡܼܢ ܬܪܝܢ ܓܒ̈ܐ: ܘܛܘܼܦܣܐ ܕܕܡܐ ܕܡܪܢ ܕܥܬܝܼܕ ܗܼܘܐ ܕܢܬܼܐܫܕ܀ ܗ݀ܝ ܕܟܕ ܡܛܘܝ ܒܢܘܼܪܐ: ܐܪܙ ܠܚܡܐ ܫܡܝܢܐ܀ ܦܛܝܼܪܐ ܥܡ ܡܪܪ̈ܐ ܗ̄ ܕܐܟܙܢܐ ܕܦܛܝܼܪܐ ܦܪܝܫ ܡܼܢ ܡܛܪܫܘܼܬܐ ܘܝܿܠܐܼ ܘܒܣܝܼܡ ܗܿܟܘܬ ܐܦ ܦܘܼܪܩܢܐ ܕܝܗܒܿܬ ܠܗܘܿܢ. ܦܪܝܼܩ ܡܼܢܟܿܠ ܢܟܝ̈ܢܝܼܢ ܘܗܢܝ ܘܒܣܝܼܡ ܥܠ ܡܩܒ̈ܠܢܘܗܝ: ܬܘܼܒ ܠܕܟܝܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܥܘܠܐ ܘܒܝܼܫܘܼܬܐ ܼܡܪܝܪܘܼܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢ݀ܥܒܕ ܥܕܥܐܕܐ ܠܐ ܒܚܡܝܼܪܐ ܥܬܝܼܩܐ: ܘܗ݀ܝ ܕܠܐ ܝ݀ܕܥܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܕܚܝܼܪܐ ܩܠܝܼܠ ܟܿܠܗܿ ܓܒܝܼܠܬܐ ܡܚܡܥ܆ ܗ݀ܝ ܕܥܡ ܡܪܪ̈ܐ ܠܪܓܫܬܐ ܕܫܘܼܥܒܗܘܿܢ ܩܫܝܐ ܘܠܥܘܼܗܕܢܐ ܕܚܘܼܪܗܘܿܢ ܚܠܝܐ܀ ܬܘܼܒ ܒܡܪܪ̈ܐ ܪܡܿܙ: ܟܕ ܚܫܝܼܫܝܼܢܢ ܘܡܿܚܕܐ ܠܢ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܝܢ܆ ܢܬܩܪܒ ܠܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ܀ ܡܪܪ̈ܐ ܠܡ ܚܣ̈ܐ ܕܕܒܪܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ. ܐܚܪ̈ܢܐܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡܪܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܙܝܼܙ̈ܢܐ ܕܟܐܡܬ ܕܠܐ ܢܠܩܛܘܢܼ ܡܼܢ ܚ̈ܛܐ: ܐܠܐ ܕܠܚܡܐ ܡܪܝܼܪܐ ܢܐܟܠܘܢܼ ܡܕܡ ܕܡܫܼܬܚܪ ܒܢܘܼܪܐ ܢܐܩܕ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܢܬܼܝܩܪ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܿܢ ܕܠܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܡܫܼܬܚܪ ܡܢܗ ܢܬܼܒܣܐ ܐܝܟ ܒܣܪܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ܀ ܘܢܣܪܐ ܗܿܟܘܬ ܡܕܡ ܕܝܿܬܪ ܡܼܢ ܐܪ̈ܙܐ: ܦܿܩܕܝܼܢܢ ܕܢܐܟܠܝܼܘܗܝ ܘܠܐ ܢܫܒܩܝܼܘܗܝ ܒܫܝܼܛܘܼܬܐܐܝܟ ܠܚܡܐ ܕܫܪܟܐ: ܟܕ ܚܨܝ̈ܟܘܢܿ ܐܣܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ ܪܡܙ ܥܠ ܛܘܼܝܿܒܗܘܿܢ ܘܡܣܪܗܒܘܬܗܘܢܿ ܕܩܠܝܼܠܐܝܬ ܘܕܠܐ ܦܘܫܐ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪܩܢܐ ܒܝܕ ܐܘܼܟܠܗ ܗ݀ܝ ܕܗܿܟܘܬ ܡܣܬܼܥܪܐ ܒܥܕܬܐ: ܒܢܣܝܼܒܘܼܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ: ܦܩܼܕ ܕܒܥܣܪܬܐ ܢܬܚܒܫ ܐܡܪܐ: ܡܛܠ ܕܒܥܣܪܐ ܐܬܒܼܛܢ ܐܡܪܐ ܫܡܝܢܐ ܡܫܝܼܚܐ: ܡܼܢ ܥܣܪܬܐ ܕܬܫܪܝܢ ܩܕܝܼܡ ܘܠܥܣܪܬܐ ܕܢܝܼܣܢ ܫܬܐ ܝܪ̈ܚܐ ܗܿܘܝܢ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܓܒܪܐܝܠ ܡܢܐ ܗ݀ܝ ܥܠܼܬܐ ܕܐܡܼܪ ܘܦܛܝܼܪܐ ܘܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܨܒܼܐ ܕܢܥܘܪ ܐܢܘܿܢ ܒܕܚܠܼܬܗ ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܫܘܼܡܠܝܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܒܟܿܠ ܫܢܐ ܢܬܕܟܪܘܢܼ ܠܥܘܼܕܪ̈ܢܘܗܝ ܕܠܘܬܗܘܢܿ ܘܠܐ ܢܛܥܘܿܢܝܗܝ: ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܟܬܝܼܒ: ܕܟܕ ܠܡ ܢܫܐܠܟ ܒܪܟ ܕܡܢܐ ܗܿܘ ܗܢܐ ܘܫܪܟܐ܀ ܘܒܟܿܠܗܝܢ ܕܚܼܠ̈ܬܗܘܿܢ ܕܝܘ̈ܕܝܐ ܐ݀ܥܒܕ ܕܝܼܢܐ ܗ̄ ܕܐܦ ܫ̈ܐܕܐ ܐܬܬܥܝܼܩܘ ܥܡ ܒܘܼܟܪ̈ܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ pb. 97 ܕܐܬܼܩܛܠܘ. ܡܛ݀ܠ ܕܫ̈ܐܕܐ ܓܪܝܼܘ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܒܥܒܪܗܝܐ܇ ܐܡܬܝ ܕܐܬܼܢܩܡ ܐܠܗ ܡܼܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܐܦ ܗܿܢܘܿܢ ܫ̈ܐܕܐ܆ ܐܬܼܢܩܡ: ܬܘܼܒ ܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܟܕ ܐܬܩܼܛܠܘ ܒܘܼܟܪ̈ܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܟܿܠ ܚܕ ܡܢܗܘܿܢ ܬܒܪ ܐܠܗܐ ܕܝܼܠܗ ܥܠ ܕܠܐ ܫܘܙܒ ܠܒܪܗ: ܘܗܕܐ ܗܿܝ ܬܒܥܬܐ ܕܡܼܢ ܕܚܼܠܬܗܘܿܢ ܘܐܫܬܼܪܪܘ ܬܘܼܒ ܡܨܪ̈ܝܐ ܕܐܠܗܝ̈ܗܘܿܢ ܠܐ ܗܘܼܘ ܐ̈ܠܗܐ܀ ܘܒܫܘܼܪܝ ܝܪܚܐ ܗܘܼܐ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܡܛܠ ܦܛܝܼܪܐ ܘܦܨܚܐ ܘܠܘ ܒܝܘܡܐ ܕܐܪܒܬܥܣܪ ܘܬܣܒܘܢܼ ܡܐܣܪ̈ܬܐ ܕܙܘܿܦܐ ܗ̄ ܙܘܿܦܐ ܩܿܪܐ ܠܓܠܐ ܕܗܢܝܼ ܪܝܚܗ ܘܛܪ̈ܦܘܗܝ ܩܛܝܼܠܝܼܢ ܘܕܡܝܢ ܠܡܪܕܢܓܘܫ܆ ܘܝܬܝܼܪ ܫܿܩܠ ܕܡܐ ܒܝܕ ܛܪ̈ܦܘܗܝ ܪܣܣ ܕܡܐ ܕܥܠ ܦܪ̈ܘܣܬܕܐ ܐܪܙ ܐܫܝܼܕܘܬ ܕܡܗ ܕܡܪܢ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܦܘܼܪܩܢܗ ܕܥܠܡܐ܀ ܗܿܝܕ ܥܠ ܐܣܟ̈ܦܬܐ ܐܪܙ ܢܣܝܼܒܘܼܬܗ ܕܒܣ̈ܦܘܬܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܢܐ: ܘܐܝܟܢ ܐܕܐܡܪܐ ܒܝܕ ܪܣܣ ܕܡܗ ܫܘܙܒ ܠܒܘܼܟܪ̈ܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܡܼܢ ܡܠܐܟ ܡܘܬܐ: ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܪܣܣ ܕܡܗ ܕܝܫܘܿܥ ܦܨܝܼ ܠܥܡܐ ܡܼܢ ܚܛܝܼܬܐ ܘܡܘܬܐ ܘܣܛܢܐ܀ ܦܨܚܐ ܡܿܫܡܗ ܠܐܡܪܐ ܡܛ݀ܠ ܚܕܘܿܬܐ ܘܦܨܝܼܚܘܼܬܐ ܕܡܼܢܫܠܝ ܒܕܡܘܼܬ ܐܣܦܝܪ ܢܘܼܗܪܐ ܕܢܚܼ ܥܠܝܗܘܿܢ: ܘܐܟܙܢܐ ܕܒܐܡܪܝܐ ܚܪܫܐ ܘܠܐ ܡܠܝܼܠܐ ܗܘܼܐ ܦܘܼܪܩܢܐ ܠܝܣܪܗܠܝܐ: ܗܿܟܘܬ ܒܐܡܪܐ ܚܝܐ ܘܡܠܼܬܐ ܕܐܬܒܼܣܪ ܗܘܼܐ ܦܘܼܪܩܢܐ ܠܟܿܠܗ ܥܠܡܐ ܒܿܬܪ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܦܨܚܐ: ܟܬܼܒ ܢܒܝܐ ܥܠ ܩܼܛܠܐ ܕܒܘܼܟܪ̈ܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܘܦܪܥܘܿܢ ܡܼܢ ܒܘܼܠܗܝܗ ܐܦܼܩ ܠܟܿܠܗ ܥܡܐ: ܘܬܒܪܟܘܢܼ ܐܦ ܠܝܼ ܗ̄ ܬܨܠܘܢܿ ܐܦ ܥܠܝ܀ ܘܫܼܩܠ ܠܝܫܗܘܢܿ ܟܕ ܠܐ ܚܡܝܼܥ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܗܝܡܼܢܘ ܕܒܗܿܘ ܠܠܝܐ ܢ݀ܦܩܝܼܢ܆ ܠܐ ܥܒܼܕܘ ܙܘ̈ܕܐ: ܐܠܐ ܫܩܼܠܘ ܠܝܫܐ ܟܕ ܠܐ ܠܝܼܫ: ܡܛ݀ܠ ܦܘܼܪܩܢܐ ܕܦܨܚܐ: ܬܘܼܒ ܡܛ݀ܠ ܕܒܣܘܼܪܗܒܐ ܡܦܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܿܢ ܡܨܪ̈ܝܐ: ܠܐ ܕܝܢ ܚܡܼܥ܆ ܡܛ݀ܠ ܦܨܚܐ܆ ܒܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܦܨܚܐ: ܚܕ ܝܘܡܐ ܒܠܚܘܕ ܐܙܼܠ܀ ܩܪܝܼܪܗܘܿܢ ܨܪܝܼܪ ܒܫܘܫܦ̈ܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܩܪܝܼܪܗܘܢܿ ܩܿܪܐ ܠܦܛܝܼܪܗܘܿܢ܀ ܩܪܝܼܪܗܘܿܢ ܗ̄ ܒܣܕܘܢܐ ܫܩܠܘܼܗܝ ܡܼܢ ܡܐܢܐ ܕܒܗܘܿܢ ܐܝܼܬ̄ܘ ܘܛܥܢܘܼܗܝ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܗܘܿܢ܆ ܠܝܫܗܘܿܢ ܒܪܡܫܐ ܠܝܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܐܬܪܐ܇ ܘܒܣܕܘܢܐ ܣܿܝܡܝܼܢ ܠܗ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ: ܘܒܨܦܪܐ ܐܦܢ ܠܗ ܗܿܠܝܢ ܫܩܼܠܘ ܟܕ ܟܪܝܼܟ ܘܨܪܝܼܪ ܕܟ݀ܠ ܟܪ ܕܡܿܛܝܢ ܢܐܦܘܿܢܝܗܝ܀ ܘܫܩܼܠܘ ܡܼܢ ܪܥܡܣܝܣ ܠܣܟܘܬ ܗ̄ ܪܥܡܣܝܣ ܠܗܿ ܠܓܫܢ ܕܒܗܿ ܥܿܡܪܝܼܢ ܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܩܿܪܐ܀ ܣܟܘܬ ܡܫܟܢܐ ܕܘܼܟܬܐ ܕܪܚܝܼܩܐ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܬܠܬܐ ܦܪ̈ܣܚܐ ܒܗ ܒܐܬܪܐ ܘܟܕ ܢܩܼܫܘ ܒܗܿ ܥܜܡܐ ܡܫܟ̈ܢܝܗܘܢܿ ܐܬܩܼܪܝܬ݀ ܣܟܘܬ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܣܟܘܬ ܙܟܘܬܐ ܡܬܼܦܫܩܐ: ܕܟܕ ܙܟܼܘ ܥܒܪ̈ܝܐ ܒܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܠܡܨܪ̈ܝܐ܀ ܩܼܪܘ ܠܕܘܼܟܬܐ ܣܟܘܬ ܗ̄ ܢܒܘܬ܀ ܒܠܠܝ pb. 98 ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܢܦܼܩܘ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܫܬܡܐܐ ܐܠܦ̈ܝܐ ܪ̈ܓܠܝܐ ܗ̄ ܠܐܚܝܼ̈ܕܝ ܙܝܢܐ ܘܣܝܦܐ ܩܿܪܐ ܥܕܡܐ ܕܣܠܼܩܘ ܗ̄ ܐܢܫ̈ܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܕܡܥܪܙܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܗܘܿܢ: ܣܠܼܩܘ ܥܡܗܘܿܢ: ܓܝܘܪ̈ܐ ܘܥܡܐ ܡܚܠܛܐ ܘܢܘܼܟܪܝܐ ܕܡܼܢ ܢܡܘܿܣܐ. ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܡܼܢ ܥܡ̈ܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܗܼܘܘ ܕܡܨܪ̈ܝܐ: ܘܥܡ ܝܣܪ̈ܠܝܐ ܬܘܼܒ ܐܬܼܚܠܛܘ ܒܐܪܥܐ ܕܓܼܫܢ ܟܿܠܡܿܢ ܕܨܿܒܐ ܗܼܘܐ ܕܢܥܪܘܿܩ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ: ܐܫܟܼܚ ܠܟܘܿܢ ܐܬܪܐ ܘܥܪܼܩ ܠܗܘܿܢ ܥܡܗܘܿܢ ܪܥܦܐ ܦܛܝܪܐ ܕܡܬܼܐܦܐ ܒܓܘܼܡܪ̈ܐ ܕܢܘܼܪܐ ܥܠ ܚܼܨܦܐ: ܐܘܿ ܥܠ ܟܐܦܐ: ܗܿܘ ܕܒܬܢܘܼܪܐ ܡܬܼܐܦܐ ܠܚܡܐ ܡܬܼܩܪܐ܀ ܠܐ ܐܫܟܼܚܘ ܠܡܬܼܟܪܟܘܼ ܗ̄ ܘܠܡܒܼܥܐ ܡܕܡ ܕܪܡܝܢ ܒܗܿ ܠܝܫܗܘܿܢ ܥܕܡܐܕܚܿܡܥ܆ ܡܛܠ ܣܘܼܪܗܒ ܡܦܩܬܗܘܿܢ ܡܘܬܒܗܘܿܢ: ܕܝܼܬܒܘ ܗ̄ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܼ̈ܢ ܡܬܼܡܢܐ ܡܢܝܿܢܐ ܗܢܐ ܘܡܬܼܒܝܢ: ܟܕ ܡܼܢ ܡܘܼܠܟܢܐ ܕܠܘܬ ܐܒܪܗܡ ܡܫܪܐ܀ ܬܠܝܼܢ ܫܢ̈ܝܐ ܐܬܼܬܘܣ̈ܦܝ ܥܠ ܐܪܒܥܡܐܐ ܡܛ݀ܠ ܕܢܕܥ ܟܿܠܢܫ ܕܒܟܐܢܘܼܬܐ ܐ݀ܒܕܝܼܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܐܓܪ ܥܠܝܗܘܿܢ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܼܢ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܒܙܒܢܐ ܕܩܼܛܠ ܡܘܫܐ ܠܡܨܪܝܐ: ܗܘܼܐ ܨܒܝܿܢܐ ܕܢܬܦܪܩܘܼܢ܇ ܘܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܩܒܠܘܼܗܝ: ܐܫܬܼܥܒܕܘ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܼܢ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܗ̄ ܐܝܬ̄ܘ ܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܒܡܘܪܐ܀ ܢܦܩܼܘ ܟܿܠܗܘܿܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܗ̄ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܩܿܪܐ ܠܗܘܢܿ ܐܝܟ ܦܠ̈ܚܐ ܕܡܠܟܐ܀ ܘܠܠܝܐ ܢܛܝܼܪ ܗܼܘܐ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܗܢܐ ܠܡ ܠܠܝܐ ܕܒܗ ܚܪܝܼܦ ܗܼܘܐ ܘܡܥܬܕ ܒܬܪܥܝܼܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢܼܩܕܡ ܬܪ̈ܡܝܬܗ ܕܥܠܡܐ ܕܒܗ ܢܦܼܩ ܐܢܘܿܢ܀ ܗܿܢܘ ܢܡܘܿܣܗ ܕܦܨܚܐ ܗ̄ ܬܚܘܼܡܗ ܘܗܿܕܐ ܗܿܝ ܡܚܘܝܿܢܘܬܗ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܛܘܼܟܣ̈ܐ ܡܫܬܼܡܠܐ܀ ܓܪܡܐ ܠܐ ܬܬܒܪܘܢܼ ܒܗ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܠܡܪܢ ܨܿܐܪ ܗܼܘܐ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܿܛܠܐ ܢܟܝܿܢܐ ܠܓܪ̈ܡܘܗܝ܆ ܘܟܿܠ ܒܪ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܠܐ ܢܐܟܘܠ ܡܢܗ ܗ̄ ܗܿܢܘܿܢ ܕܢܘܼܟܪܝܝܢ ܡܼܢ ܓܢܣܐ ܐܒܪܗܡܝܐ ܘܕܚܝܼܩܝܼܢ ܡܼܢ ܢܡܘ̈ܣܐ ܐ̈ܠܗܝܐ ܘܢܗܘܐ ܐܝܟ ܒܘܟ̈ܢܐ ܕܐܪܥܐ ܗ̄ ܒܘܼܟ̈ܢܐ ܩܿܪܐ ܠܡܪܝܐ ܘܠܗܿܢܘܿܢ ܕܩܕܝܼܡܝܼܢ: ܘܐܝܬܝܗܘܿܢ ܡܪ̈ܐ ܕܐܪܥܐ܀ ܩܕܝܼܫ ܠܝܼ ܟܿܠ ܕܟܪܐ ܕܦܿܬܚ ܟܿܠ ܪ̈ܚܡܐ ܗ̄ ܪ̈ܚܡܐ ܬܢܢ ܠܡܪܒܥܐ ܩܿܪܐ ܦܪܘܿܫ ܠܝܼ ܟܿܠ ܒܘܼܟܪܐ ܕܟܪܐ ܕܡܦܩ ܡܪܒܥܐ ܚܼܕܬܐ: ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܥܒܪ̈ܝܐ ܩܿܪܐ ܠܗ ܓܝܪ ܠܡܪܒܥܐ: ܪ̈ܚܡܐ ܐܟܡܿܢ ܕܒܪ̈ܚܡܐ ܘܛܝܒܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܒܝܼܕ ܡܪܒܥܐ: ܡܒܘܼܥܐ ܠ̈ܝܠܕܐ ܪ̈ܚܝܼܡܐ: ܕܒܥܝܼܪܐ ܒܐܡܪܐ ܬܦܪܩܝܼܘܗܝ: ܐܢ ܠܐ ܝܿܗܒ ܐܢܬ ܦܘܼܪܫܢܐ ܚܠܦ ܒܘܼܟܪ̈ܝܟ ܐܢ ܕܒܥܝܼܪܐ ܘܐܢ ܕܒܪܢܫܐ ܡܿܝܬܐ ܐܢܼܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܘܩܿܛܠ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܢܬ ܐܝܼܬܝܟ ܥܠܼܬܐ ܕܩܛ̈ܠܝܗܘܿܢ ܗ݀ܝ ܕܒܥܝܼܪܐ ܛܡܐܬܐ ܗܿܠܝܢ pb. 99 ܐܟܿܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܢܗܘܿܢ ܘܦܿܠܚܝܼܢ ܒܗܝܢ ܘܠܕܒܼܚܐ ܠܐ ܡܩܪܒܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܝܢ܀ ܕܝܼܠܗ ܓܝܪ ܥܒܼܕ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܠܒܘܼܟܪ̈ܐ ܕܥܠ ܡܛܠܬܗܘܿܢ ܩܼܛܠ ܠܒܘܼܟܪ̈ܐ ܕܡܨܪܝܢ: ܟܕ ܐܦܼܩ ܐܢܘܿܢ: ܘܠܒܘܼܟܪ̈ܐ ܕܡܨܪܝܢ: ܟܕ ܐܦܼܩ ܐܢܘܿܢ: ܘܠܒܘܼܟܪ̈ܐ ܕܝܠܗܘܿܢ ܫܘܙܒ܀ ܗ݀ܝ ܕܦܩܼܕ ܕܢܬܦܪܩܘܢܼ ܗ̄ ܒܦܪ̈ܚܬܐ ܕܡܬܼܩܪ̈ܒܢ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܠܐܠܗܐ ܘܒܥܝܼܪܐ ܕܝܿܠܕܐ ܗܼܘܬ݀ ܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܣ̈ܠܩܢ ܠܩܘܼܪܒܢܐ ܐܝܟ ܚܡܝܪܐ ܘܣܘܼܣܝܐ ܒܐܡܪܐ ܡܬܼܦܪܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܗܿܘ ܕܠܐ ܒܿܥܐ ܗܼܘܐ ܕܢܦܪܘܩ ܢܩܛܠܝܼܘܗܝ ܡܼܢ ܟܕ ܐܬܦܩܼܕܘ ܕܢܫܬܕܘܿܢ ܥܘܼ̈ܠܐ ܒܢܗܪܐ܆ ܥܕܡܐ ܠܡܦܩܬܐ܀ ܬܡܢܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܘܠܘ ܟܿܠܗ ܗܿܘ ܛܘܪܐ ܐܫܬܕܝܼܘ ܕܟܪ̈ܐ ܒܡ̈ܝܐ: ܐܠܐ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܗܼܐܘ ܦܘܼܪܩܢܐ ܗܢܐ ܘܦܘܼܩܕܢܐ܆ ܒܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܛܠ܇ ܡܛܠ ܕܢܣܓܐ ܥܡܐ܇ ܫܘܼܥܒܕܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܬܒܼܛܠ: ܐܝܟܢܐ ܕܬܣܼܓܐ ܒܥܠܕܒܒܘܼܬܐ܆ ܘܟܕ ܐ݀ܬܐ ܗܿܘ ܕܡܿܦܩ: ܢܣܬܪܗܒܘܢܼ ܠܡܦܩܢܐ܀ ܗ݀ܝ ܓܝܪ ܕܢܬܩܛܠܘܢܼ ܥ̈ܘܼܠܐ ܦܐܪܐ ܗܿ ܕܚܪܐܘܬܐ ܕܦܪܥܘܿܢ ܘܡܨܪ̈ܝܐ ܘܫ̈ܐܕܐ: ܘܠܘ ܕܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܐܠܗܝܬܐ܇ ܒܐܝܼܕܐ ܬܩܝܼܦܬܐ ܐ݀ܦܩܟ ܗ̄ ܐܝܼܕܐ ܒܟܿܠ ܕܘܼܟ ܠܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܘܣܥܘܪܘܬܐ ܩܿܪܐ: ܘܕܪܥܐ ܠܚܝܠܬܢܘܼܬܐ܀ ܘܟܕ ܫܕܪ ܦܪܥܘܿܢ ܠܥܡܐ: ܠܐ ܐܘܒܠ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܥܠܬܢܐܝܬ ܣܝܼܡܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܟܬܒܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܫܕܪ ܐܢܘܿܢ ܒܐܪܥ ܕܦܠ̈ܫܬܝܐ܆ ܕܠܡܐ ܢܕܚܠܘܼܢ ܡܼܢ ܩܪܒܐ ܘܢܗܦܟܘܢܼ ܠܡܨܪܝܢ܆ ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܣܝܪ̈ܢ ܗܼ̈ܘܝ ܬܪ̈ܥܝܬܗܘܢܿ ܒܦܘܼܠܚܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܒܥܝ̈ܕܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ: ܐܢ ܩܠܝܼܠܐܝܬ ܥܠܼܘ ܗܼܘܘ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܡܬܓܪܦܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܘܬ ܛܥܝܘܼܬܐ ܡܨܪܝܬܐ ܘܗܿܘܝܢ ܗܼܘܘ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܠܐܠܗܐ ܘܡܬܼ̇ܙܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܡܦܩܬܗܘܿܢ ܣܪܝܼܩܬܐ: ܥܠ ܗܿܝ ܐܘܒܠ ܐܢܘܿܢ ܒܐܘܪܚܐ ܪܚܝܼܩܬܐ ܕܒܝܕ ܢܘܼܦܩܐ ܕܒܢܓܝܼܪܘܬ ܙܒܢܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܗܿܘܝܢ ܘܝܼܗܝܼܒܘܼܬ ܢܡܘܿܣܐ ܢܬܐܣܪܘܢܼ ܒܚܘܼܒܐ ܕܐܠܗܐ܀ ܡܬܼܕܟܪܘ ܡܬܼܕܟܪ ܠܟܘܿܢ ܐܠܗܐ: ܐܣܼܩ ܡܘܫܐ ܠܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܝܘܣܦ ܚܕܐ ܠܬܚܘܝܼܬܐ ܕܗܝܡܢܘܼܬܗ ܕܟܐܢܐ ܕܐܡܼܪ ܕܡܬܼܕܟܪܘܼ܀ ܕܒ̄܆ ܠܟܘܼܐܪܐ ܕܥܡܐ ܕܐܝܟܢ ܡܝܼܬܐ ܡܣܼܬܪܗܒ ܕܢܥܘܿܠ ܠܐܪܥܐ ܘܛ݀ܒܬܐ ܚܫܒ ܠܗܿ ܘܚܝ̈ܝܐ ܠܐ ܨ݀ܒܝܢ ܕܢܥܠܘܢܼ ܠܗܿ܀ ܡܙܝܢܝܼܢ ܣܠܼܩܘ ܗܼܘܘ ܡܛܝܒܝܼܢ ܐ݀ܡܪ ܐܘܿ ܟܒܪ ܙܝܢܐ ܡܕܡ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܛ݀ܠ ܕܚܠܼܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܘܕܟܢܥ̈ܢܝܐ ܕܥܿܐܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܘܬܗܘܢܿ܀ ܒܐܝܼܡܡܐ ܒܥܢܢܐ ܗ̄ ܥܡܘܼܕܐ ܕܥܢ̈ܢܐ ܗܿܠܝܢ ܡܛܠܬܐ ܕܥܢܢܐ ܩܿܪܐ ܕܙܩܝܼܦ ܗܼܘܐ ܠܬܚܬ ܡܢܗܿ ܐܣܛܘܢܐ ܚܕ ܕܥܢܢܐ ܕܝܼܠܗ ܩܿܪܐ ܗܼܘܐ ܥܡܘܕܐ: ܘܗܘܼ ܗܢܐ ܒܠܠܝܐ ܡܿܢܗܪ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ: ܘܡܢܗ ܡܿܡܠܠ ܗܼܘܐ ܐܠܗܐ ܥܡ ܡܘܫܐ܇ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܛܣ̈ܐ ܕܕܗܒܐ܆ ܘܥܢܢܐ ܦܪܝܼܣܐ ܗܼܘܬ܇ ܥܠܝܗܘܿܢ ܒܐܝܼܡܡܐ ܐܝܟ ܡܛܠܬܐ ܘܢܘܼܗܪܗ pb. 100 ܕܥܡܘܼܕܐ ܠܘ ܟܝܿܢܝܐ ܗܼܘܐ. ܐܠܐ ܕܛܝܒܘܼܬܐ ܕܥܿܒܕܐ ܗܼܘܐ ܠܗ ܠܐܐܪ ܫܒܝܼܚܐ܀ ܐܣܬܼܢܩܘ ܥܠ ܥܢܢܐ ܒܐܝܼܡܡܐ ܕܠܐ ܢܣܼܬܝܛܘܢܼ ܒܚܘܼܡܐ܇ ܡܛܠ ܕܥܬܝܼܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܢܗܠܟܘܢܼ ܒܡܕܒܪܐ ܡܼܢ ܕܘܼܟ ܠܕܘܼܟ: ܘܩܢܝܿܢܐ ܠܝܬ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ ܠܪܟܘܒܐ ܘܠܐ ܡܫܟܢܐ ܥܕܟܝܼܠ܀ ܢܘܼܪܐ ܕܝܢ ܒܠܠܝܐ ܕܢܬܢܗܪܘܢܼ ܣܢܝܼܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܓܝܪ ܒܠܠܝܐ ܥܠܗܕܐ ܗ̄ ܥܠ ܥܡܘܼܕܐ ܕܢܢܗܪ ܚܠܦ ܫܪܓܐ ܥܠ ܕܠܝܬ ܗܼܘܐ ܫܪܓܐ: ܐܣܬܼܢܩܘ ܕܥܡܘܼܕܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܦܨܘܿܢ ܡܼܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܘܠܣܛ̈ܝܐ܀ ܠܡܼܐܙܠ ܒܐܝܼܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ ܗ̄ ܕܐܦܢ ܒܿܥܝܢ ܕܢܗܠܟܘܢܼ ܒܠܠܝܐ ܠܐ ܡܬܼܥܘܟܝܼܢ ܒܡܕܡ ܡܛܜܠ ܢܘܼܗܪܐ ܕܥܡܘܼܕܐ: ܢܫܪܘܿܢ ܥܠ ܦܘܼܡܗܿ ܕܚܐܪܝܼܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܠܫܢܗ ܕܝܡܐ܆ ܚܐܪܝܼܬܐ ܩܼܪܝܗܝ ܥܠ ܕܡܬܼܚܪܬ ܘܡܬܼܐܟܠ ܡܼܢ ܝܡܐ܀ ܥܠ ܦܘܼܡܗ ܢܫܪܘܿܢ ܗ̄ ܥܠ ܣܦܬܐ ܕܡܐ ܕܡܠܐ ܝܡܐ ܠܐ ܢܓܫܘܿܦ ܒܗܘܿܢ܀ ܚܐܪܝܼܬܐ ܩܿܪܐ ܠܫܛܚܐ ܕܡܝ̈ܐ܀ ܒܝܬ ܡܓܕܘܠ ܕܘܼܟܬܐ ܕܗܿܟܢ ܡܬܼܩܪܝܐ ܠܘܼܩܒܠ ܝܡܐ܀ ܩܕܡ ܒܥܠܨܘܢ ܗ̄ ܐܘܿ ܠܡܓܕܠܐ ܡܕܡ ܩܿܪܐ ܗܿܟܢ܇ ܒܥܠܨܘܿܢ ܩܿܪܐ ܠܕܘܼܟܬܐ ܕܒܗܿ ܘܠܩܘܼܒܠܗܿ ܐܬܬܪܥ ܝܡܐ ܕܣܘܿܦ܀ ܘܐܡܼܪ ܦܪܥܘܿܢ ܢܘܼܟܪܝܝܢ ܐܢܘܿܢ ܒܐܪܥܐ ܗ̄ ܠܐ ܡܦܣܝܼܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܪܥܐ܆ ܘܠܐ ܦ݀ܠܚܝܼܢ ܒܡܪܕܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܘܦܓܕ ܩܪ̈ܘܟܘܗܝ ܗ̄ ܩܪܘܟܐ ܗܿܘ ܕܡܬܼܕܒܪ ܡܼܢ ܬܪܝܢ ܪ̈ܟܫܐ ܕܡܬܟܕܢܝܼܢ: ܘܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܠܩܛܝܩܝܢ ܡܕܡ ܠܡܘܬܒܐ ܘܕܒܪ ܡܪ̈ܟܒܬܐ ܗ̄ ܡܪܟܒܬܐ ܩܿܪܐ ܠܩܝ̈ܣܐ ܕܥܒܝܼܕܝܼܢ ܠܗ ܓܝ̈ܓܠܐ ܘܢ݀ܓܕܝܢ ܠܗ ܐܪܒܥܐ ܣܘܣ̈ܘܢ ܘܥܒܝܼܕܐ ܒܗ ܐܝܟ ܩܒܘܬܐ ܘܥܪܣܐ ܡܕܡ ܘܗܢܝܘܟܐ ܝܬܝܼܒ ܗܼܘܐ ܥܠ ܬܫܘܝܼܬܗ ܒܓܘܗܿ: ܘܥܒܝܼܕܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܪܝܫܗ ܐܝܟ ܩܒܘܬܐ ܡܕܡ: ܘܗܼܘ ܠܐ ܚܿܘܐ ܠܐܢܫ ܘܐܦܠܐ ܐܢܫ ܚܿܘܐ ܠܗ ܡܼܢ ܓܘܗܿ ܘܝ݀ܬܒܝܼܢ ܒܗܿ ܓܒܪ̈ܐ ܘܚܦ̈ܝܼܛܐ ܡܼܢ ܗܿܢܘܿܢ ܐܪܒܥܐ ܪ̈ܟܫܐ܀ ܗ݀ܝܕܝܢ ܕܓܒ̈ܝܢ: ܥܠ ܪ̈ܟܫܐ ܕܢ݀ܓܕܝܼܢ ܠܗܿ ܐ݀ܡܪ: ܕܟܐܡܬ ܛܘܼܠܝܼܩܝܼܢ ܒܐܘܡܢܘܼܬܐ ܕܩܪܝܐ ܘܩܪܒ ܦܪܥܘܿܢ ܗ̄ ܡܼܛܐ ܠܩܪܝܼܒܘܼܬܗܘܿܢ܆ ܟܕ ܥܒܪ̈ܝܐ ܢ݀ܩܫܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܡܫܟ̈ܢܐ ܚܕܪ̈ܝ ܝܡܐ܀ ܘܫܩܼܠ ܥܡܘܼܕܐ ܕܥܢܢܐ ܗ̄ ܒܝܬ ܡܨܪ̈ܝܐ ܠܝܼܣܪ̈ܠܝܐ܆ ܩܼܡ ܥܡܘܼܕܐ ܟܕ ܓܒܗܿ ܕܠܘܼܩܒܠ ܡܨܪ̈ܝܐ ܚܫܘܼܟ ܗܼܘܐ ܘܓܒܐ ܕܠܐܦܝ̈ ܥܒܪ̈ܝܐ ܡܢܗܪ ܗܼܘܐ: ܘܕܡܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܗܕܐ ܥܢܢܐ ܠܡܚܙܝܼܬܐ ܕܢܚܫܐ ܕܡܼܢ ܩܕܡܝܗܿ ܢܗܝܼܪܐ: ܘܡܼܢ ܒܣܬܪܗܿ ܚܫܘܼܟܐ: ܠܡܢܐ ܡܿܨܠܐ ܐܢܬ ܩܕܡܝ ܗ̄ ܩܒܿܠܬܗܿ ܠܨܠܘܿܬܟ ܡܼܢ ܟܕܘ ܝܗܒܿܬܟ ܐܠܗܐ ܩܒܿܠܬܗܿ ܠܨܠܘܿܬܟ ܡܼܢ ܟܕܘ ܘܝܗܒܿܬܟ ܐܠܗܐ ܠܦܪܥܘܿܢ: ܘܥܕܟܝܼܠ ܪܡܿܐܼ ܐܢܬ ܒܕܚܠܼܬܐ ܕܡܢܗ: ܩܘܼܡ ܐܪܡܝܗܝ ܒܝܡܐ ܘܠܚܝܠܗ: ܕܥ ܕܥܡܐ ܬܩܝܼܦ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ܀ ܒܪܘܼܚܐ ܕܫܘܒܐ ܗ̄ ܬܝܡܢܝܬܐ: ܗܕܐ ܓܝܪ ܣܿܓܝ pb. 101 ܚܡܝܼܡܐ: ܡܛ݀ ܕܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܒܬܝܡܢܐ ܐܝܬܝܗܿ܇ ܐܟܡܐ ܕܩܪܝܼܪܘܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܘܗܕܐ ܡܿܢ ܐܝܟܢܐ ܕܒܕܠܩܘܼܠܝܘܼܬܐ ܢܚܘܐ ܚܝܠܗ: ܡܛ݀ ܕܪܘܼܚܐ ܕܫܘܒܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܬܝܡܢܝܬܐ ܫܿܓܫܐ ܝܡ̈ܡܐ ܘܡܥܝܼܪܐ ܓܠ̈ܠܐ܀ ܫܘܪܝܐ ܝܘܢܝܐ ܣܦܪܐ ܒ ܥܡܐ ܓ ܡܨܪ̈ܝܐ ܗܕ ܓ ܘ ܗ ܕ ܘܕ ܐ ܕ ܒ ܕ ܗ ܓ ܒ ܕܐܝܟܢ ܐܬܼܦܠܓ ܝܡܐ. ܡܬܼܚܙܝܐ ܡܼܢ ܐܣܟܡܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܛܢܝܬܐ ܕܡܼܢ ܠܥܠ ܣܼܕܪܢܢ: ܘܕܐܟܢܐ ܥܠܼ ܥܡܐ ܘܕܐܝܟܢܐ ܢܦܼܩ: ܘܐܝܟܢ ܐܬܼܛܒܥܘ ܡܨܪ̈ܝܐ: ܘܥܠ ܝܡܐ ܡܿܢ ܐܬܘܿܬܐ ܕܐܠܦ ܣܡܼܢܢ: ܣܦܪ̈ܘܗܝ ܕܝܢ ܒ̄ ܝܣܪ̈ܠܝ ܓ̄: ܡܨܪ̈ܝܐ ܕ̄ ܝܒܫܐ ܗ̄. ܡܝ̈ܐ ܟܕ ܐܬܦܠܓ ܝܡܐ. ܣܠܼܩܘ ܠܝܒܫܐ ܒܪܘܚܐ ܥܙܝܼܙܬܐ ܕܫܘܒܐ ܐܘܟܝܼܬ ܕܬܝܡܢܐ ܗ̄ ܘܡܬܬܣܝܼܡܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܓ̄ ܡܿܢ ܐܝܬܝܗܘܿܢ: ܝܣܪ̈ܠܝܐ ܡܿܢ ܩܕܡ̈ܝܐ: ܥܠ ܣܦܪ̈ܝ ܝܡܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܗܘܿܢ ܕܫܿܪܝܢ ܘܕ̄ ܡܨܪ̈ܝܐ ܒܿܬܪܗܘܿܢ ܘܒܐܣܟܡܐ ܡܿܢ ܕܒܝܬ ܟܡܘܫܐ ܐܬܒܩܐ ܟܕ ܦܿܠܓ ܠܝܡܐ ܘܠܡܝܐ ܕܒܗ ܐܘܿܟܝܼܬ ܠܡܢܬܐ ܡܢܗܘܿܢ ܐܦܩ ܠܝܒܫܐ: ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܕ̄ ܘܘ̄ ܣܝܼܡܐ: ܘܣܘܪܛܐ ܗܿܘ ܚܘܼܕܪܢܝܐ ܐܣܬܟܠܝܗܝ: ܝܒܫܐ ܗܿܘ ܕܒܝܡܐ ܗܼܘܐ܆ ܕܒܗ ܥܒܼܪ ܝܣܪܐܝܠ: ܐܝܟܐ ܕܓ̄ ܣܝܼܡܐ܇ ܘܡܨܪ̈ܝܐ ܥܠܼܘ ܒܿܬܪܗܘܿܢ ܐܝܟܐ ܕܕ̄ ܣܝܼܡܐ ܘܝܣܪܐܝܠ ܡܿܢ ܢܦܩܼܘ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܝܡܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܝܒܫܐ ܗܿܘ ܕܗܼܘܐ ܒܗ ܒܝܡܐ ܠܝܒܫܐ ܟܝܢܝܐ ܕܥܠ ܣܦܪ̈ܘܗܝ: ܐܝܟܐ ܕܓ̄ ܕܬܪܬܝܢ ܣܝܼܡܐ: ܡܨܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܦܫܼܘ ܠܗܘܿܢ ܒܝܒܫܐ ܕܒܝܡܐ: ܟܕ ܐܬܡܼܢܥܬ݀ ܡܦܩܬܐ ܕܝܣܪ̈ܠܝܐ ܠܝܒܫܐ ܟܝܢܝܐ: ܡܼܢ ܝܡܐ: ܡܘܫܐ ܐܝܟ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܪܝܼܡ ܐܝܼܕܗ ܥܠ ܝܡܐ ܗ̄ ܟܕ ܩܿܐܡ ܥܠ ܕܘܼܟܬܐ ܗ݀ܝ ܕܒܗܿ ܢܦܼܩ ܝܣܪܐܝܠ. ܡܼܢ ܝܡܐ ܘܝܒܫܐ ܕܒܗ: ܘܡ̈ܝܐ ܡܼܢ ܗܿܢܘܿܢ ܕܒܝܒܫܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܗܼܘܘ ܕܥܠܝܗܘܿܢ ܐܬܘܬܐ ܕܘ̄ ܣܝܼܡܐ܆ ܕܐܝܟ ܫܘܼܪ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܗܼܘܘ ܠܝܼܣܪܐܝܠ ܡܼܢ ܝܡܐ ܘܝܡܝܼܢܐ: ܘܗܿܢܘܢ ܟܝܢ̈ܝܐ ܕܒܝܡܐ܇ ܘܡܼܢ ܣܡܠܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܒܝܒܫܐ: ܠܗܿܠܝܢ ܗܿܟܝܠ ܐܦܢܝܼ ܐܠܗܐ ܒܡܨܥܝܘܼܬܐ ܕܡܘܫܐ ܕܥܠ ܡܨܪ̈ܝܐ ܕܒܝܒܫܐ ܗܿܘ ܕܒܝܡܐ ܗܼܘܐ ܘܥܠܼܘ ܒܗ ܒ݀ܬܪ ܝܣܪ̈ܠܝܐ ܕܒܗܘܿܢ ܠܗܿܠܝܢ ܛܒܼܥ܀ ܪܘܼܚܐ ܕܝܢ ܕܫܘܒܐ܇ ܡܛܠ ܕܢܐܒܼܫ ܝܡܐ ܘܕܠܐ ܠܐܘܬܐ ܢܥܒܪܘܢܼ ܒܗ ܥܡܐ ܗܼܘܬ܀ ܘܗܘܼܐ ܒܡܛܪܬܐ ܕܨܦܪܐ ܗ̄ ܒܥܕܢܐ ܕܒܗ ܩܿܪܐ ܬܪܢܓܠܐ: ܩܼܪܐ ܡܛܪܬܐ܀ ܐܬܚܙܝܼ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܬܚܘܝܼ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܒܝܕ ܥܡܘܼܕܐ ܕܥܢܢܐ ܟܕ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܡܚܫܟ: ܘܠܥܒܪ̈ܝܐ ܡܢܗܪ ܘܠܗܿܢܘܿܢ ܡܘܩܕܐ ܥܢܿܢܐ: ܘܠܗܠܝܢ ܡܛܠܠܐ ܘܡܦܝܓܐ: ܒܿܬܪ ܡܦܩܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܘܐܬܼܕܠܚܘ ܡܛ݀ܠ ܕܝܼܕܥܘ ܕܠܘ ܢܘܼܗܪܐ ܗܿܘ ܕܟܝܿܢܐ pb. 102 ܨܒܼܘ ܕܢܥܪܩܘܢܼ: ܚܝܠܐ ܓܝܪ ܕܡܪܝܐ ܒܕܡܘܼـܐ ܕܪ̈ܟܫܐ ܘܣܘܣ̈ܘܬܐ ܐܬܚܘܝܼ ܕܩܿܐܡ ܒܝܬ ܡܫܪܝܼܬܐ ܗ݀ܝ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܘܠܘܬ ܗ݀ܝ ܕܡܨܪ̈ܝܐ: ܘܕܪܦ ܗܼܘܐ ܠܡܨܪ̈ܝܐ: ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܟܬܝܼܒܐ ܠܫܠܝܡܘܢ ܠܣܘܣܬܝ ܒܡܪ̈ܟܒܬܗ ܕܦܪܥܘܿܢ ܕܡܝܬܟܝ܆ ܕܡܿܦܫܩ ܠܗܿ ܓܪܝܓܘܪܝܘܿܣ ܘܐ݀ܡܪ ܕܚܝܠܐ ܡܬܼܝܕܥܢܐ ܐܬܚܘܝܼ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܒܕܡܘܼܬ ܪ̈ܟܫܐ܇ ܘܠܐ ܫܒܩܼܘ ܕܢܪܕܦܘܢܼ ܒܿܬܪ ܝܣܪܐܝܠ: ܐܠܐ ܟܕ ܨܒܘ ܕܢܥܪܩܘܢܼ ܠܒܣܬܪܐ: ܗܦܼܟܘ ܡ̈ܝܐ ܥܠܝܗܘܢܿ ܘܛܒܼܥܘ ܐܢܘܿܢ ܘܐܣܼܪܘ ܓܝ̈ܓܠܐ ܗ̄ ܕܐܡܼܪ ܕܐܝܟ ܕܒܣ̈ܟܐ ܡܕܡ ܡܣܟ̈ܟܢ ܗܼܘ̈ܝ ܘܡܩܒ̈ܥܢ ܒܐܪܥܐ܆ ܕܣܟ ܠܐ ܡܙܕܥܼ̈ܙܥܢ ܗܼܘ̈ܝ: ܘܗܼܢܘܿܢ ܡܕܒܪܝܼܢ ܠܗܝܢ ܗ̄ ܡܿܚܝܢ ܠܗܝܢ ܐܝܟ ܕܢܗܼ̈ܠܟܢ: ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܝܡܐ ܒܝܒ̄ ܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܐܬܦܼܠܓ: ܐܝܟ ܡܢܝܿܢܐ ܕܫܒ̈ܛܐ܀ ܡ̈ܝܐ ܗܘܼܘ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܪܐ ܗ̄ ܠܘ ܕܩܫܝܢ ܘܢܓܝܼܒܝܼܢ ܡ̈ܝܐ: ܐܠܐ ܕܟܡܐ ܕܫܪܝܢ ܐܝܟ ܟܝܿܢܗܘܢܿ: ܩܿܝܡܝܼܢ ܗܘܼܘ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ ܟܫ̈ܝܢ ܟܫ̈ܝܢ ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܼܥܝܼܢ ܗܼܘܘ܆ ܐܝܟ ܕܢܘܕܥ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܕܝܡܐ ܗܿ، ܘܠܘ ܝܒܫܐ܇ ܘܬܕܡܘܪܬܐ ܗܿܝ ܘܠܘ ܗܓܓܐ܀ ܐܪܟܢ ܐܝܼܕܟ ܥܠ ܝܡܐ ܗ̄ ܕܡܝܐ ܕܡܼܢ ܟܕ ܐܪܝܼܡܗ ܡܘܫܐ ܠܚܘܼܛܪܗ ܒܦܠܓܗ ܕܝܡܐ []ܡܐ ܠܗܢܐ ܥܕܢܐ܆ ܠܐܦ̈ܝ ܫܡܝܐ ܬܠܐ ܗܼܘܐ ܠܗ ܠܚܘܼܛܪܗ܇ ܐܝܟ ܕܒܚܪܒܐ ܕܥܡܠܝܩ ܘܟܕ ܦܩܼܕ ܠܗ ܕܢܪܟܢ ܐܝܼܕܗ ܘܚܘܼܛܪܗ ܡܼܢ ܪܝܡܐ ܕܠܐܦ̈ܝ ܠܥܠ: ܗܦܟ ܝܡܐ ܠܥܕܢ ܨܦܪܐ ܠܕܘܼܟܬܗ ܘܡܨܪ̈ܝܐ ܕܥܠܼܘ ܒܿܬܪܗܘܿܢ ܐܬܼܛܒܥܘ ܒܗ: ܘܡܼܢ ܗܪܟܐ ܟܿܠܚܕ ܡܢܗܘܿܢ ܒܗܿܘ ܥܕܢܐ ܡܫܒܚ ܗܼܘܐ ܐܝܟ . . . . . . . . ܣܡܗܿ ܒܛܘܼܪܐ ܕܬܫܒܘ̄ ܐܝܟ ܕܠܝܘܠܦܢܗܘܢܿ܆ ܗܿܝܕܝܢ ܫܒܼܚ ܡܘܫܐ.. ܬܫܒܘ̄ ܗܕܐ ܠܡܗܘܢܿ ܗ̄ ܬܫܒܘ̄ ܗܕܐ ܠܡܪܝܐ . . . ܬܫܒܘܿܚܬܐ܆ ܕܡܝܐ ܕܝܢ ܕܡܼܢ ܕܐܬܦܼܠܓ ܝܡܐ ܘܥܠܼܘ ܠܗ ܫܪܝܼܘ ܒܗܕܐ ܬܫܒܘ̄܀ ܟܕ ܡܫܒܚܝܼܢ ܠܐܠܗܐ: ܥܠ ܬܕܡܪܗܬܐ ܕܣܥܼܪ ܩܕܡܝܗܘܢܿ ܘܒܿܬܪܟܢ ܟܕ ܟܢܼܫܗܿ ܡܘܿܫܐ ܠܚܕ ܪܘܼܟܒܐ ܐܬܩܼܪܝܬ݀ ܕܡܘܫܐ ܟܕ ܚܙܼܘ ܫܘܼܘܙܒܗܘܢܿ ܘܛܘܼܒܥܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܫܪܝܼܘ ܠܡܐܡܪܝܗܿ ܡܪܝܐ ܘܗܼܘܐ ܠܢ ܦܪܘܩܐ ܗ̄ ܕܢܼܚ ܡܪܝܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܝܗ ܗ̄ ܐܝܬܝܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬ̄ܘ ܡܪܐ ܟܿܠ܇ ܗܘܼܝܘ ܝܗܘܿܒܗ ܕܦܘܼܪܩܢܢ܇ ܝܡܐ ܕܣܘܿܦ ܡܬܼܩܪܐ ܡܛܠ ܕܣܘܦܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܆ ܘܝܡܐ ܣܘܼܡܩܐ ܡܛܜܠ ܚܢܘܼܩܝܐ ܕܝܠܘܼ̈ܕܐ ܕܥܒܪ̈ܐ ܘܠܐ ܚܬܝܼܬܐ ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܚܢܘܼܩܝܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ: ܕܒܗ ܐܬܩܪܝܼ ܣܘܼܡܩܐ܀ ܒܪܘܚܐ ܕܐܦܝ̈ܟ ܐܬܥܼܪܡܘ ܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܒܪܡܙܐ ܕܦܘܼܩܕܢܟ ܐܬܠܼܒܕܘ ܘܐܬܩܫܝܼܘ ܡܝ̈ܐ: ܒܕܡܘܼܬ ܪ̈ܡܬܐ ܕܥܒܘܪܐ ܘܕܟܝܢܐ܀ ܐܬܼܥܪܡܘ ܗ̄ ܐܬܥܼܫܢܘ ܘܐܬܼܬܘܣܦܘ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ܀ ܩܡܼܘ ܐܝܟ ܕܒܙܩ̈ܐ ܗ̄ ܩܦܼܣܘ ܢܦܫܗܘܢܿ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܕܦܘܼܩܕܢܟ: ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ pb. 103 ܕܚܝܒܼܫܝܼܢ ܒܙܩܐ܀ ܩܦܘ ܬܗܘܡܐ ܗ̄ ܢܩܼܦܘ ܐܝܬܝܗܿ ܐܡܿܪ ܥܠܗ݀ܝ ܕܐܫܬܪܝܼܘ ܡܝ̈ܐ ܘܗܦܟܼܘ ܠܕܘܼܟܬܗܘܢܿ܇ ܗܼܢܝܢ ܠܡ ܐܣ̈ܐ ܕܝܡܐ ܕܐܝܟ ܫܘܼܪ̈ܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܡܼܢ ܗܪܟܐ ܢܩܼܦܘ ܠܗܘܿܢ ܠ̈ܚܕܕܐ ܘܛܦܼܘ ܥܠ ܡܨܪ̈ܝܐ: ܡܿܢܘܼ ܐܟܘܬܟ ܗܕܝܼܪ ܗ̄ ܗܕܝܼܪ ܒܥܡܗ ܕܦܼܪܫ ܠܥ ܒܗ ܡܬܼܩܕܫ ܕܝܪܐ ܕܩܘܼܕܫܟ ܗ̄ ܠܥܡܐ ܩܿܪܐ ܕܝܪܗ ܐܟܡܿܢ ܕܒܗ ܡܼܣܬܓܕ ܘܡܫܬܼܒܚ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܥܡ̈ܡܐ܀ ܛܘܼܪܐ ܕܝܪܬܘܬܟ ܗ̄ ܠܨܝܗܘܿܢ ܩܿܪܐ܆ ܡܬܩܢܐ ܠܡܘܬܒܟ ܗ̄ ܥܠ ܬܘܼܩܢ ܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܪܡܿܙ ܘܥܠ ܣܘܼܬܬܗ ܘܫܘܼܪܗ ܩܼܪܐ ܠܡܪܝܡ ܢܒܝܼܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܚܬܗ ܕܢܒܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܝܟ ܐܝܩܪܐ ܡܕܡ ܐܘܿ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܟ ܢܒܝܼܬܐ ܬܢܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܠ̈ܠܡܐ ܕܬܫܒܼܚ̈ܬܐ ܠ̈ܫܢܐ ܗܿܢܝܢ ܥܢ̈ܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܘܡܗ̈ܠܠܢ ܠܐܠܗܐ ܕܫܒܝܼܚܐܝܬ ܡܫܒܚ ܦܠܓܠ ܗ̄ ܦܠܓܗ ܕܛܒܠܐ܀ ܪܒܝܼܥܝܐ ܛܒܠܐ ܗܿܘ ܕܡܼܢ ܬܪܝܢ ܓܒ̈ܘܗܝ܀ ܐܫܩܠ ܡܘܫܐ ܠܥܡܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܕܒܪܢܐ ܘܡܗܕܝܿܢܐ܀ ܡܕܒܪܐ ܕܫܘܿܕ ܗ̄ ܡܛܠ݀ ܗ݀ܝ ܕܫܿܝܕܝܢ ܗܼܘܘ ܐܘܿܟܝܼܬ ܡܬܼܟܪܟܝܼܢ ܠܡܒܼܥܐ ܡ̈ܝܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚܼܘ ܐܝܟ ܕܠܒܘܼܚܪܢܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ: ܠܐ ܐܫܬܼܟܚܘ ܕܬܬܝܼܕܥܝ ܛܠܘܿܡܘܿܬܗܘܿܢ܇ ܘܬܬܓܼܠܐ ܡܪܚܡܢܘܼܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܛܥܝܼܢܐ ܠܗܘܿܢ ܒܪ̈ܚܡܐ܀ ܘܐܬܪܥܡ ܥܡܐ ܥܠ ܡܘܫܐ ܗ̄ ܪܛܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܐܠܘ ܐܠܗ ܐܝܼܬ ܗܼܘ ܒܝܢܬܢ܇ ܠܐ ܫܿܒܩ ܗܼܘܐ ܠܢ ܕܢ݀ܬܛܪܦ ܡܼܢ ܨܗܝܐ܆ ܥܠܼܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܡܪܝܼܪܘܼܬܐ ܕܡ̈ܝܐ: ܥܛܪܐ ܬܢܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܐܝܟ ܪܥܝܢܐ ܕܐܪܝܣܛܘܦܛܠܝܣ: ܟܕ ܓܝܪ ܥܠܼܒ ܥܛܪܐ ܒܕܘܼܟܬܐ: ܥܿܒܕ ܠ̈ܡܝܐ ܡܠ̈ܝܼܚܐ ܐܘܿ ܡܪܝܪ̈ܐ: ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܟܕ ܡܬܼܚܠܛ ܩܛܡܐ ܒܡ̈ܝܐ ܗܿܟܢ ܗܿܘܝܢ: ܘܡܼܢ ܕܨܠܝܼ ܡܘܫܐ܀ ܚܘܝܗ ܡܪܝܐ ܩܝܣܐ܀ ܡܬܐܼܡܪܐ ܥܠ ܗܢܐ ܩܝܣܐ ܥܩܪܐ ܗܿܘ ܡܪܝܼܪܐ ܕܐܦܣܢܬܝܘܢ܆ ܐܠܐ ܐܡܿܪ ܕܒܩܝܣܐ ܡܿܢ ܕܗܘܼ ܚܝܠܗ ܠܫܘܼܘܕܥܐ ܕܠܘ ܕܚܝܠܗ ܗܼܘܐ ܕܡܘܫܐ ܐܠܐ ܕܐܠܗ ܕܦܿܩܕ ܠܗ: ܒܩܝܣܐ ܚܠܝܼ ܠ̈ܡܝܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܦܪܫ ܡܪܐ ܡܼܢ ܥܒ̈ܕܐ: ܗܘܼ ܓܝܪ ܒܡܠܼܬܐ ܫܚܠܼܦ ܠ̈ܡܝܐ ܘܠܚܡܪܝܐ ܥܒܼܕ܀ ܬܡܢ ܐܠܦܼܗ ܢܡܘܿܣܐ ܘܕܝܼܢ̈ܐ ܗ̄ ܢܡܘ̈ܣܐ ܕܡܦܪܫܝܼܢ ܛܒ̈ܬܐ ܡܼܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܘܣܢ̈ܝܬܐ ܡܼܢ ܫܦܝܼܪ̈ܬܐ ܐܠܦܼܗ ܕܝܼ̈ܢܐ ܕܡܚܘܝܢ ܠܗ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܡܣܟ̈ܠܢܐ. ܘܦܘܼܪ̈ܥܢܐ : ܘܬܡܢ ܢܣܝܗ ܗ̄ ܢܣܝܗ ܠܥܡܐ ܩܠܝܼܠ ܒܨܗܦܐ ܕܫܘܿܕ ܘܐܫܟܼܚܗ ܪܦܝܐ ܘܡܡܪܡܪܢܐ܇ ܘܒܕܓܘܿܢ ܩܪܒ ܠܗ ܙܘܗܪ̈ܐ ܕܟܬܝܼܒܝܼܢ ܒܗ݀ܝ ܕܘܼܟܬܐ܀ ܝܒ̄ ܥܝܢ̈ܬܐ ܕܒܐܠܝܼܡ ܐܡܿܪ ܐܘܪܓܢܝܣ ܝܒ̄ ܫܠ̈ܝܼܚܐ: ܘܫܒܥܝܼܢ ܕܩ̈ܠܐ ܐ̱ܪܙ ܫܒܥܝܼܢ ܡܣܒܪ̈ܢܐ܀ ܣܝܢ ܣܝܼܢܝ܀ ܘܗܐ ܫܘܼܒܚܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܚܝܼ܀ ܫܘܼܒܚܐ ܩܿܪܐ ܠܡܒܪܩܢܘܼܬܐ ܕܨܡܚ̈ܘܗܝ ܕܡܼܢ ܗܿܘ ܥܡܘܼܕܐ ܕܥܢܢܐ. ܕܢܚܿܬ ܗܼܘܐ ܥܕܡܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܢܗܿ ܚܿܙܝܢ pb. 104 ܗܼܘܘ ܠܫܘܼܒܚܗ ܡܛܠ ܕܟܝܿܢܗ ܡܟܣܝ ܘܠܐ ܡܬܼܚܙܐ܀ ܘܗܘܼܐ ܒܪܡܫܐ ܗ̄ ܠܥܠ ܡܼܢ ܪܝܫܐ ܕܒܪܢܫܐ ܩܠܝܼܠ: ܚܕܪ̈ܝ ܟܿܠܗܘܿܢ ܡܫܟ̈ܢܐ܇ ܐܝܟ ܩܡܨܐ ܩܪܝܼܡܐ ܗܼܘܬ݀ ܣܠܘܝ܀ ܘܒܨܦܪܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܝܡܬܐ ܗ̄ ܕܝܡܬܐ ܩܿܪܐ ܠܗ݀ܝ ܕܕܡܝܐ ܠܩܫܬܐ ܕܒܥ̈ܢܢܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܨܘܪ̈ܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܕܝܡܬܐ: ܚܘܓܬܐ ܕܛܠܐ ܕܗܿܘܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܚܕܪܗܝ ܡܫܪܝܼܬܐ ܘܠܘ ܒܓܘܗܿ܀ ܕܛܠܐ ܩܼܪܐ ܠܗܿ܇ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܛܠܐ ܢ݀ܚܬܐ ܗܼܘܬ݀܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܕܝܡܬܐ ܩܿܪܐ ܠܥܪܦܠܐ ܪܩܝܼܩܬܐ ܕܕܡܝܐ ܠܩܛܡܐ܀ ܥܒܪܝܐ ܥܢܢܐ ܕܛܠܐ ܩܿܪܐ ܠܕܝܡܐ: ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܕܒܪܐ ܪܩܝܼܩ ܘܡܬܼܩܠܦ ܗ̄ ܥܠ ܐܪܥ ܩܪܝܼܡ ܗܼܘܐ ܐܝܟ ܓܠܝܼܕܐ ܡܢ̱ܢܐ: ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܢܣܼܬܪܚ ܡܢܢܐ ܕܠܥܠ ܡܢܗ܆ ܗܿܘ ܕܕܡܿܐ ܗܼܘܐ ܠܟܘܼܣܒܪܬܐ ܡܢܢܐ ܗ̄ ܡܢܼܘ܀ ܒܬܪܝܢ ܙܢ̈ܝܐ ܢ݀ܚܬ ܗܼܘܐ. ܚܕ ܕܕܡܿܐ ܠ̈ܦܬܐ ܕܓܠܝܼܕܐ ܘܐܚܪܬܐ ܗܿܘ ܕܠܥܠ ܡܢܗ ܕܕܡܿܐ ܠܟܘܼܣܒܪܬܐ ܪܩܝܼܩ ܗܼܘ ܓܝܪ܆ ܘܡܐ ܕܫܿܩܠ ܗܼܘܐ ܐܢܫ ܒܪܝܫ ܨܒܥܗ ܡܼܢ ܐܪܥ: ܡܚܕܐ ܡܬܼܩܠܦ܆ ܥܒܪܝܐ ܛܥܡܗ ܐܝܟ ܫܘܫ̈ܡܐ ܒܕܒܫܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܥܠ ܣܠܘܝ ܕܦܪܚܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܒܝܡܐ ܕܟܘܼܫ̈ܝܐ ܗܿܘܝܐ ܘܐܝܬܝܗܿ ܐܝܟ ܝܥܐ ܘܟܕ ܡܬܬܨܝܼܕܐ ܡܚܝܼܠܐ܆ ܡܐ ܕܝܢ ܕܡܩܘܝܐ ܟܕ ܢܟܝܼܣܐ ܫܿܡܢܐ ܡܬܼܥܒܝܐ ܡܡܕܥܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗܢܝܐܐ ܒܡܐܟܘܼܠܬܐ ܘܠܐ ܣܢܝܼܩܐ ܥܠ ܡܠܚܐ ܘܝܿܠܕܐ ܠܡ ܘܡܪܒܝܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡܼܢ ܫܠܝ ܡܬܼܒܝܐ܆ ܡܒܨܝܼ̈ܕܬܐ ܕܨܝ̈ܕܐ: ܘܡܼܢ ܫܢ̱ܬܐ ܠܫܢ̱ܬܐ ܨܿܝܕܝܼܢ ܠܗܿ ܡܼܢ ܢܗܪܐ ܢܝܠܘܿܣ܀ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܣܘܠܝ ܗܝܼ ܐܝܬܝܗܿ ܝܥܐ ܘܒܢܨܝܼܒܝܼܢ ܗܿܘܝܐ ܘܕܡܝܐ ܠܫܘܦܢܝܼܢܐ ܘܙܥܘܪܝܐ ܡܢܗܿ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܚܕܬܐܝܬ ܐܬܒܼܪܝܬ݀ ܒܿܬܪ ܝܪܚܐ ܒܝܗ̄ ܒܐܝܪ܀ ܢܚܼܬ ܡܢ̱ܢܐ. ܫܒܼܩ ܐܢܘܿܢ ܥܕܡܐ ܕܬܘܦܐ ܡܐܟܘܿܠܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܬܝ ܕܢܐܼܬܐ ܡܢܢܐ ܘܠܐ ܢܬܬܫܝܼܛ ܒܥܝܢܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܗ݀ܝ ܕܫܒܬܐ ܢܝܿܚܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ: ܠܐ ܐܢܫ ܐܬܚܼܫܚ ܒܫܡܐ ܕܫܒܬܐ܇ ܐܠܐ ܝܘܡ ܫܒܝܼܥܝܐ ܩܿܪܝܢ ܗܼܘܘ ܠܗ: ܫܒܬܐ ܢܝܿܚܐ ܡܬܼܦܫܩܐ. ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܩܝܿܡ ܗܼܘ ܠܡܫܒܬܘܼ: ܘܩܘܼܕܫܐ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܒܗܿ ܦܼܪܫ ܘܒܚܼܪ ܠܥܡܐ ܝܼܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܫܬܐ ܝܘܡ̈ܐ ܩܝܡ ܠܟܿܠ܆ ܘܒܫܒܬܐ ܠܡ ܐܬܬܢܝܼܚ܀ ܘܡܐ ܕܚܡܐ ܗܼܘܬ݀ ܫܡܫܐ ܗ̄ ܡܫܘܕܥܢܝܼܬܐ ܗܿܝ ܕܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ: ܕܒܝܕ ܢܘܼܪܐ ܒܫܠܐ ܠܐ ܦܿܫܪ ܗܼܘܐ ܘܥܡ ܕܚܿܐܡ ܫܡܫܐ ܡܫܼܬܪܐ ܗܼܘܐ܇ ܘܗܿܘ ܠܡ ܕܦܿܐܫ ܠܨܦܪܐ ܣܿܪܐ ܗܼܘܐ܇ ܘܗܿܘ ܕܡܬܬܣܝܼܡ ܠܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܘܗܿܘ ܕܒܩܣܛܐ ܠܐ ܡܬܼܚܒܠ܀ ܩܣܛܐ ܗܿܝ ܕܐܬܼܢܛܪ ܒܗܿ ܡܢܢܐ: ܗܿܘܝܐ ܐܝܟ ܪܘܒܥܗ ܕܩܒܐ ܕܝܼܠܢ: ܡܼܢ ܕܗܒܐ ܓܝܪ ܥܒܝܼܕܐ pb. 105 ܗܼܘܬ݀܀ ܘܟܝܠܐ ܚܕ ܡܼܢ ܥܣܪܐ ܗܿܘܐ ܠܣܐܬܐ: ܗ̄ ܟܝܠܐ ܩܿܪܐ ܠܡܟܘܟܐ܀ ܣܐܬܐ ܫܬܐ ܩܒ̈ܐ ܗܿܘܐ܇ ܚܕܬܐܝܬ ܐܬܒܪܝܼ ܡܢܢܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܧܪܝܼܢ ܕܡܼܢ ܐܐܪ ܢ݀ܚܬ: ܐܝܟ ܛܐܠܢܓܝܒܝܢ: ܘܐܦ ܒܥܒܘ̈ܥܝܬܐ ܕܗܘ̈ܝܢ ܒܐܐܪ܀ ܐܪܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܐܟܼܠܘ ܡܢ̱ܢܐ܀ ܐܝܬ ܕܐܣܓܝܼ ܘܐܝܼܬ ܕܙܥܼܪ܀ ܗ̄ ܦܘܼܩܕܢܐ ܟܝܠܐ ܚܕ ܠܪܝܫܐ ܦܩܼܕ ܕܢܣܒܘܢܼ܇ ܘܗܿܘ ܕܐܬܼܝܥܢ ܘܠܩܼܛ ܝܬܝܼܪܐ܇ ܚܕ ܟܝܠܐ ܦܫܼ ܠܗ: ܘܗܿܘ ܕܩܠܝܼܠ ܠܩܼܛ: ܠܟܝܠܐ ܚܕ ܣܠܼܩ ܡܕܡ ܕܠܩܼܛ܆ ܘܗܕܐ ܓܝܪ ܠܒܪ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܗܿܝ ܘܐܠܗܝܬܐ ܗܷܿ܀ ܘܐܘܬܪ ܡܢܗ ܠܨܦܪܐ ܘܐܪܚܼܫ ܬܘ̈ܠܥܐ ܗ̄ ܥܠ ܕܥܒܼܪܘ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܗܿܘ ܕܐܡܼܪ ܕܠܐ ܬܘܬܪܘܢܼ ܡܢܗ: ܠܐ ܫܒܼܩܘ ܐܢܘܿܢ ܕܢܘܬܪܘܢܼ ܡܢܗ ܐܟܡܿܢ ܕܥܠ ܐܠܗܐ܆ ܢܬܬܟܠܘܢܼ ܟ݀ܠܝܘܿܡ ܘܠܘ ܥܠ ܚܝܠܗܘܿܢ ܘܕܠܐ ܢܐܨܦܘܢܼ ܕܡܚܪ ܟܕ ܗܼܘ ܐܝܼܬ̄ܘ ܕܝܼܨܦ ܒܪܐ܀ ܘܬܡܚܐ ܠܛܪܢܐ ܗ̄ ܐܠܘܼ ܒܡܕܒܪܐ ܘܐܪܥܐ ܐܠܕܝܼ ܠܗܘܿܢ ܡ̈ܝܐ: ܡܣܒܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܢܗܪܐ ܗܿܘ ܟܝܿܢܝܐ܇ ܘܠܘ ܐܠܗ ܥܒܼܕܗ܇ ܡܛܠܗܢܐ ܡܼܢ ܟܐܦܐ ܐܦܩ ܠܗܘܿܢ ܡ̈ܝܐ ܕܢܗܼܘ̈ܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܘܗ̣ܿܘܬ ܡܢܢܐ ܘܣܠܘܝ ܠܒܪ ܡܼܢ ܟܝܧܢܐ ܐܬܒܪܝܼܘ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܟܕ ܥܠܼ ܠܡܕܒܪܐ ܠܐܐܫܟܼܚܘ ܒܗ ܐܐܪ ܕܡܢܢܐ: ܘܐܦ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܒܫܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܢ݀ܚܬ ܗܼܘܐ. ܒܫܒܝܼܥܝܐ ܠܐ. ܟܿܠ ܐܬܪ ܕܐܙܿܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܫܬܼܟܚ ܗܼܘܐ ܥܕܡܐ ܕܥܠܼܘ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢ ܘܐܦ ܣܠܘܝ ܒܪܝܬܐ . . . . . . . . ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܝܡܐ ܣܿܠܩܐ ܗܼܘܬ݀ ܒܦܘܼܩܕܢܐ܇ ܘܗܿܘ ܕܠܦܪܚܬܐ ܒܪܝܫܝܬ ܡܼܢ ܡ̈ܝܐ ܐܦܼܩ: ܡܕܝܢ ܡܝ̈ܐ ܕܡܼܢ ܟܐܦܐ ܘܡܢܢܐ ܘܣܠܘܝ ܚܕ̈ܬܐ ܗܼܘܘ ܘܠܒܪ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ: ܘܐܡܼܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ ܕܢܡܚܐ ܠܛܪܢܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܛܪܝܢܐ ܦܩܼܕ ܕܢܦܩܘܢܼ ܡ̈ܝܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܟ݀ܠܗܘ݀ܢ ܟܐܦ̈ܐ ܝܒܝܼܫ ܘܛܒ ܩܿܫܐܼ ܘܠܐ ܡܫܬܼܥܒܕ ܠܦܪܙܠܐ ܘܐܣܝܼܢܐ ܒܗ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܡܛܠ ܕܬܐܪܒܝ ܬܕܡܘܪܬܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܚܠܦ ܛܪܝܢܐ ܠܛܘܼܪܐ ܡܚܼܘܐ: ܐܟܡܿܢ ܕܐܦ ܛܘܼܪܐ ܟܐܦܐ ܗܿܘ ܩܫܝܐ ܒܕܡܘܼܬ ܛܪܢܐ: ܘܒܙܒܢ ܐܙܠܼܘ ܐܢܫܝܼ̈ܢ ܠܗ݀ܝ ܕܘܼܟܬܐ: ܘܚܙܼܘ ܠ̈ܡܝܐ ܕܪܕܝܢ ܡܼܢ ܛܘܪܐ ܗܘ ܥܕܟܝܼܠ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܼܪܘ ܕܟܐܦܐ ܗܿܝ: ܥܡܗܘܿܢ ܫܿܩܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܿ: ܐܠܐ ܬܪܬܝܢ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܗܼܘܬ݀ ܬܕܡܘܪܬܐ܇ ܘܐܚܪܬܐ ܗܿܝ ܗܿܕܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ. ܘܗܕܐ ܡܿܢ܇ ܡܼܢ ܛܪܢܐ ܕܛܘܼܪܐ ܐܒܼܥ ܡ̈ܝܐ ܘܬܡܢ ܡܼܢ ܟܐܦܐ ܕܫܪܝܐ ܒܡܕܒܪܐ ܐܪܒܥܐ ܢܗܪ̈ܘܬܐ܀ ܐܡܿܪܝܼܢ ܓܝܪ ܕܝܒ̄ ܢܚܝܪܝܢ ܢ݀ܒܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܟܐܦܐ ܠܦܘܼܬ ܝܒ̄ ܫܒ̈ܛܐ܀ ܘܢܦܩܘܢܼ ܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܠܘ ܐܟܡܿܢ ܕܡ̈ܠܐ ܚܕ̈ܬܐ ܢܒܥܼܘ ܬܡܢ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܐܚܪ̈ܢܐ܀ ܐܠܐ ܡ̈ܝܐ ܠܡ ܩܠܝܼܠ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬ ܐܠܗܝܬܐ ܡܬܼܢܣܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܟܐܦܐ܇ ܘܣܿܓܝܢ ܗܼܘܘ ܬܡܢ: ܐܝܟ pb. 106 ܡܫܚܗܿ ܕܐܪܡܠܬܐ܀ ܩܼܪܐ ܫܡܐ ܕܐܬܪܐ ܢܣܐ ܘܡܪܝܒܐ ܗ̄ ܢܣܝܼܘ: ܘܐܪܝܼܒܘ ܥܠ ܐܠܗܐ܀ ܘܐܬܼܐ ܥܡܠܝܩ ܠܡܥܒܼܕ ܗ̄ ܨܒܼܐ ܕܢܛܠܩ ܠܒܘܼܪ̈ܟܬܗ ܕܐܝܼܣܚܩ ܕܠܘܬ ܝܥܩܘܿܒ ܘܢܬܢܩܡ ܚܠܦ ܩܫܝܼܫܗ: ܗܐ ܠܡ ܪܝܫܐ ܥܒܿܕܬܗ ܠܟ ܘܦܩܼܕ ܠܝܫܘܿܥ ܒܪܢܘܿܢ ܕܢܩܪܒ ܥܡ ܥܡܠܝܩ: ܘܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܘܚܘܪ ܣܠܼܩܘ ܠܪܝܫ ܪܡܬܐ: ܘܟܕ ܡܪܝܼܡ ܡܘܫܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܓܝܪ ܬܠܝܐ ܕܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܢܪܓܫ ܥܡܐ ܒܙܟܘܿܬܐ ܕܡܬܼܝܗܒܐ ܠܗܘܿܢ: ܘܢܕܥܘܢܼ ܕܠܘ ܒܚܝܠܐ ܐܢܫܝܐ ܐܠܐ ܡܼܢ ܫܡܝܐ ܙܟܘܬܗܘܿܢ܀ ܗܘܼ̈ܝ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܒܗܝܡܢܘܼܬܐ ܗ̄ ܡܥܕܪ̈ܢܝܬܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܗܘ̈ܝ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ: ܒܗܝܡܢܘܼܬܐ ܕܗܝܡܼܢܘ ܡܼܢ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܕܡܘܫܐ ܪܕܐ ܠܗܘܿܢ ܥܘܼܕܪ̈ܢܐ܆ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܡܿܗܝܡܢ ܗܼܘܐ ܠܡ ܡܘܫܐ: ܕܡܐ ܕܗܿܟܢ ܡܢܝܼܦ ܗܼܘܐ ܠܥܡܐ ܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܘܬܠܐ ܠܗܘܢܿ܇ ܡܬܓܢ̱ܒܪ ܥܡܐ ܥܠ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܩܿܢܝܢ ܥܘܼܕܪܢܐ ܘܩܿܛܦܝܢ ܙܟܘܼܬܐ܀ ܟܬܘܿܒ ܕܘܼܟܪܢܐ ܗܢܐ ܒܣܦܪܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܠܠܘܼܒܒܐ ܕܥܡܐ ܘܕܘܼܚܠܐ ܕܥܡ̈ܡܐ: ܘܐܦ ܕܢܕܚܠ ܥܡܠܝܼܩ܀ ܘܒܢܼܐ ܡܘܫܐ ܡܕܒܚܐ ܗ̄ ܐܘܿ ܥܠ ܢܣܝܿܢܐ ܕܩܪܒ ܐܠܗܐ ܠܥܡܐ ܒܩܪܐ ܕܥܡ ܥܡܠܝܩ ܐܡܼܪ ܐܘܿ ܥܠ ܢܣܝܼܢܐ ܕܩܪܒ ܥܡܠܝܩ ܠܐܠܗܐ܆ ܕܕܠܡܐ ܡܿܨܐܼ ܐܠܗ ܠܡܥܕܪܘܼ ܠܥܡܐ܆ ܐܘܿ ܠܐ܆ ܐܘܿ ܕܢܣܝܼܘ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܡ̈ܐ ܘܝܼܕܥܘ ܕܡܪܝܐ ܗܿܘ ܥܕܘܪܗ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܘܢܣܝܼ ܐܦ ܝܣܪܐܝܠ: ܕܡܪܝܐ ܗܿܘ ܝܨܘܿܦܗ: ܗܐ ܐܝܼܕܐ ܥܠ ܟܘܼܪܣܝܐ ܗ̄ ܠܡܕܒܚܐ ܕܒܢܼܐ ܩܿܪܐ ܟܘܼܪܣܝܐ܇ ܗ݀ܝ ܕܒܕܡܘܼـ ܟܘܼܪܣܝܐ ܡܬܩܢ ܗܼ،ܐ ܗܐ ܐܝܼܕܐ ܕܐܠܗܐ ܣܝܼܡܐ ܥܠ ܟܘܼܪܣܝܐ ܕܣܚܦܐ ܘܬ݀ܒܪܐ ܒܿܬܪܟܢ ܠܥܡܠܝܩ ܟܕ ܐܝܼܕܐ ܒܟ݀ ܕܘܼܟ ܠܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܡܫܡܗ܀ ܟܘܼܪܣܝܐ ܥܠ ܡܠܟܘܼܬܐ ܘܕܝܿܢܘܼܬܐ ܪܡܿܙ: ܡܼܢ ܥܝܕܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܟܕ ܕܝܢܝܼܢ ܝ݀ܬܒܝܼܢ ܥܠ ܟܘܼܪܣܝܐ: ܩܪܒܐ ܠܡܪܝܐ ܒܥܡܠܝܼܩ ܡܼܢ ܕܪܕܪ̈ܝܢ ܩܿܪܐ ܡܼܢ ܙܒܢܐ ܕܒܗ ܢܦܼܩ ܥܡܐ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ: ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܟܬܼܒܘ ܠܗܿܠܝܢ ܡܗܠܐ܆ ܕܗܐ ܐܝܼܕܐ ܥܠ ܟܘܼܪ̈ܣܘܬܐ ܩܪܒܐ ܠܡ ܒܥܡܠܝܩ ܡܼܢ ܕܪܕܪ̈ܝܢ: ܡܨܪܝܢ ܠܡ ܐܪܙ ܥܠܡܐ ܕܬܥܫ̈ܐ܆ ܡܥܒܪܬܐ ܕܒܝܡܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܀ ܩܪܒܐ ܕܥܡܠܝܩ: ܩܪܒܐ ܕܥܡ ܐܟܿܠܩܪܨܐ܀ ܡܘܫܐ ܕܘܼܟܬ ܡܪܝܢ܀ ܚܘܼܛܪܐ ܥܠ ܚܕܝܗ ܐܪܙ ܨܠܝܼܒܐ܀ ܐܗܪܘܢ ܘܚܘܪ ܕܡܘܼܬ ܓܝ̈ܣܐ܀ ܪܡܬܐ ܐܪܙ ܓܓܘܠܬܐ܀ ܗܢ ܚܘܪ ܡܬܼܐܡܪ ܕܚܬܢܗ ܗܼܘܐ ܕܡܘܫܐ: ܘܒܥܠܗܿ ܕܡܪܝܡ: ܘܗܘܼܝܘܼ ܩܫܝܼܫܗ ܕܒܨܠܝܐܝܠ ܐܘܡܢܐ܆ ܡܬܼܐܡܪ ܕܥܡܐ ܪܓܡܘܼܗܝ܆ ܟܕ ܫܐܼܠܘ ܕܢܥܒܕ ܠܗܘܿܢ ܥܓܠܐ ܘܠܐ ܨܒܼܐ: ܟܕ ܐܝܼܬ̄ܘ ܡܘܫܐ ܒܛܘܼܪܐ ܘܩܪܒ ܝܬܪܘܿܢ pb. 107 ܝܩ̈ܕܐ ܫܠ̈ܡܐ ܗ̄ ܟܦܼܪ ܒܛܥܝܘܼܬܐ ܘܐܬܬܼܠܡܕ ܠܫܪܪܐ ܘܐܝܟ ܒܝܬܝܐ ܩܪܒ ܕܒܚ̈ܐ ܠܐܠ̈ܐ: ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܼܪܘ ܕܠܘ ܓܡܝܼܪܐܝܬ ܐܬܬܼܠܡܕ ܡܛ݀ܠ ܕܪܝܫܐ ܗܼܘܐ ܕܡܕܝܢ ܐܠܐ ܩܪܒ ܐܝܟ ܕܡܩܪܒܝܼܢ ܚܢ̈ܦܐ ܐܟܡܐ ܕܕܪܝܘܫ ܘܟܘܪܫ: ܝܼܬܒ ܡܘܫܐ ܠܡܕܢ ܠܥܡܐ ܣܿܝܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܡܐ ܡܢܗܘܿܢ ܐ݀ܬܝܢ ܗܼܘܘ ܣܿܝܡܝܼܢ ܘܡܥܩܒܝܼܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܐܠܗܝ̈ܬܐ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܬܼܚܪܝܢ ܗܼܘܘ ܥܠ ܒܥܬ̈ܐ ܡܕܡ ܡܼܢ ܦܘܼܩܕܢܐ ܘܢܛܘܪܘܬܐ܀ ܕܢܡܘܿܣܐ ܘܕܐܝܟܢ ܢܬܩܪܒܘܢܼ ܠܘܬ ܐܠܗܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܡܿܦܩܕ ܠܟ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܡܥܕܪ ܠܟ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܠܡܩܼܡ ܠܘܼܩܒܠ ܟܿܠܗ ܥܡܐ: ܢ ܡܠܼܟܐ ܕܠܟ ܡܠܿܟܬ ܬܥܒܼܕ܀ ܡܠܟܐ ܕܝܬܪܘܢ ܘܐܢܬ ܬܚܼܙܐ ܓܒܪ̈ܐ ܕܚ̈ܝܠܐ ܕܕܚܠܝܼܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ: ܓܒܪ̈ܝܼܢ ܫܪܝܼܪ̈ܝܼܢ: ܘܣܿܢܝܢ ܫܘܼܚܕܐ ܘܢܟܼܠܐ܇ ܘܐܩܝܼܡ ܥܠܗܘܿܢ ܪ̈ܝܫܝ ܐܠܦ̈ܐ ܘܫܪܟܐ܀ ܘܒܝܪܚܐ ܠܡ: ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܐܬܼܘ ܠܡܕܒܪܐ ܕܣܝܼܢ ܗ̄ ܝܪܚܐ ܬܠܝܼܬܝܐ ܠܚܙܝܪܢ ܩܿܪܐ: ܣܝܢ ܠܣܝܢܝ: ܡܼܢ ܫܡܝܐ ܕܣܢܝܐ ܚܘܪܝܒ ܥܠ ܫܡ ܚܘܪܒܐ܀ ܘܣܠܼܩ ܡܘܫܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܓܠܝܢܐ ܐܬܦܼܩܕ ܕܢܣܩ ܠܛܘܼܪܐ: ܐܢܬܘܢܿ ܚܼܙܝܬܘܿܢ ܠܡܕܡ ܕܥܒܿܕܬ ܠܡܨܪܝܢ ܗ̄ ܐܝܬܝܿܬ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܚ̈ܘܬܐ ܘܒܿܬܪܟܢ ܛܘܼܒ̈ܥܐ: ܘܫܩܿܠܬܟܘܿܢ ܐܝܟ ܕܥܠ ܓܦ̈ܝ ܢܫܪܐ ܗ̄ ܕܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܼܬܟܘܿܢ ܫܘܙܒܬܟܘܿܢ ܡܼܢ ܐܝܼܕ̈ܝ ܦܪܥܘܿܢ ܘܡܼܢ ܚܪܒܐ ܕܥܡܠܝܩ ܐܘܿ ܥܠ ܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܕܫܘܘܙܒܗܘܿܢ ܐ݀ܡܪ܇ ܗ݀ܝ ܕܥܠ ܓܦ̈ܝ ܢܫܪܐ܀ ܟ݀ܠܡܿܢ ܕܢܩܪܘܒ ܠܛܘܼܪܐ ܢܬܩܛܠ ܗ̄ ܕܠܘ ܒܡܥܕܒܢܘܼܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܡܬܩܼܛܠ܇ ܐܠܐ ܡܼܢ ܫܼܠܝܢ ܢܦܿܠ ܘܡܫܬܪܐ: ܐܢ ܒܪܢܫܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܘܐܢ ܒܥܝܼܪܐ ܟܕ ܡܡܪܚ ܠܡܬܼܩܪܒܘܼ ܠܛܘܼܪܐ ܒܗ݀ܝ ܫܥܬܐ ܕܥܿܒܕ ܘܡܬܼܛܒܚܝܼܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܐܝܟ ܪܓܝܼܡܐ ܕܡܼܢ ܐܢܫ̈ܐ ܗܕܐ ܓܝܪ ܬܚܼܡ ܕܠܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܐ ܕܫܿܡܥܝܼܢ ܕܬܡܢ ܐܝܼܬ̄ܘ ܐܠܗܐ: ܢܬܪܓܪܓܘܢܼ ܠܡܚܼܙܐ ܕܠܡܿܢ ܕܡܐ ܘܐܝܟܢ ܐܝܼܬ̄ܘ܀ ܐܢܫܝܼ̈ܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܓܠܝܢܐ ܡܬܼܪܓܫܢܐ ܗܼܘܐ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܐܬܼܚܙܝܼ ܠܐܒܪܗܡ ܬܠܬܐ ܓܒܪ̈ܝܼܢ: ܘܐܠܐ ܠܡ ܠܐ ܛܘܼܪܐ ܛܘܼܪܐ: ܘܠܐ ܡܘܿܫܐ ܡܘܿܫܐ: ܘܠܐ ܥܡܐ ܥܡܐ܀ ܘܒܝܘܡܐ ܬܠܝܼܬܝܐ ܗܘܼܘ ܩ̈ܠܐ ܘܒܪ̈ܩܐ ܗ̄ ܩ̈ܠܐ ܠܪ̈ܥܡܐ ܐܡܿܪ ܘܥܢܢܐ ܬܩܝܼܦܬܐ ܗܼܘܬ݀ ܗ̄ ܥܢܢܐ ܠܥܪܦܠܐ ܚܫܘܼܟܬܐ ܘܐܘܟܡܬܐ ܩܿܪܐ܆ ܠܗܿ ܕܝܢ ܡܫܡܗ܇ ܐܦ ܬܢܢܐ ܕܛܘܼܪܐ܀ ܩܠܐ ܕܩܪܢܐ ܐܙܿܠ ܗܼܘܐ ܘܬܩܿܦ ܗ̄ ܕܚܕ ܒܿܬܪ ܚܕ ܐܙܿܠ ܗܼܘܐ ܩܠܐ: ܘܟܕ ܠܐ ܫܠܼܡ ܗܢܐ ܪܥܡܐ܇ ܐܬܼܐ ܐܚܪܢܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܢܪܚܩܘܢܼ ܡܼܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܠܡܚܼܙܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܪܝܼܨܐ ܡܠܼܬܐ܇ ܐ݀ܡܪ ܠܡ ܕܠܐ ܢܪܚܩܘܢܼ ܫܦ̈ܘܼܠܐ ܕܛܘܼܪܐ ܠܡܬܼܩܪܒܘܼ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܕܠܡܚܼܙܝܗ܀ ܠܐ ܠܡ ܢܪܚܩܘܢܼ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܐ ܕܡܬܚܡܐ ܠܗܘܿܢ ܠܡܬܼܩܪܒܘܼ ܝܬܝܼܪ pb. 108 ܩܕܡ ܡܪܝܐ܀ ܐܦ ܟܗ̈ܢܐ ܕܩܪܝܼܒܝܼܢ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܐ ܥܕܟܝܼܠ ܐܬܼܦܪܫ ܗܼܘܐ ܐܗܪܘܢ ܘܠ̈ܘܝܐ ܠܡܪܝܐ ܠܟܗܢܘܼܬܐ܆ ܡܿܕܝܢ ܟܗ̈ܢܐ ܕܡܬܼܩܕܫܝܼܢ ܬܢܢ ܩܿܪܐ ܠܪ̈ܝܫܝ ܫܒ̈ܛܐ܀ []ܚܝܗܝ ܠܛܘܼܪܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܣܼܩ ܥܠܘܗܝ ܐܢܫ܀ ܘܩܕܫܝܗܝ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܐܙܠ ܐܢܫ ܠܘܬܗ܀ ܝܩܕܢܐ ܕܛܘܼܪܐ ܘܓܘܙܠܬܐ ܘܼܒܪ̈ܩܐ ܘܩܠܐ: ܒܓܠܝܢܐ ܗܘܼܘ: ܠܘ ܫܪܪܐ ܕܣܘܼܥܪܗܢܐ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܒܿܬܪ ܫܘܼܢܝܗ ܕܐܠܗܐ ܕܡܼܢ ܛܘܼܪܐ܇ ܠܐ ܦܫܬ . . . . ܕܫܪܟܢܗܘܿܢ ܐܬܼܐ ܐܢܼܐ ܠܘܬܟܘܿܢ ܒܥܪܦܠܐ ܕܥܢܢܐ ܗ̄ ܠܘ ܡܛ݀ܠ ܡܘܿܫܐ ܐ݀ܬܐ ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܫܘܼܪܗ ܕܥܡܐ ܒܗܝܡܢܘܼܬܐ ܘܕܐ ܢܐܡܪܘܢܼ ܕܡܘܫܐ ܛܟܼܣ ܠܢ ܢܡܘ̈ܣܐ ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܛܟܣ ܠܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܘܕܝܼܢ̈ܐ܀ ܢܚܼܬ ܠܛܘܼܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܕܚܠ ܐܢܘܿܢ ܘܕܠܐ ܢܚܠܦܘܼܢܝܗܝ ܒ̈ܐܠܗܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ܀ ܦܩܼܕ ܕܢܚܘܪܘܢܼ ܠܒܘܼܫ̈ܝܗܘܢܿ ܐܝܟܢܐ ܕܥܡ ܕܟܝܘܼܬܐ ܘܢܗܝܼܪܘܼܬܐ ܢܗܘܘܿܢ ܡܛܝ̈ܒܐ ܠܫܡܼܥܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܚܙܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܬܡܢ܆ ܠܘ ܫܠܝܐܝܬ ܗܘܼܬ݀ ܡܚܬܬܐ܆ ܐܠܐ ܒܩ̈ܠܐ ܘܪ̈ܥܡܐ ܘܒܪ̈ܩܐ: ܐܝܟܢ ܕܢܙܝܼܥ ܐܢܘܿܢ. ܐܢܓܝܪ ܒܩܠܐ ܫܠܝܐ ܘܡܡܠܐ ܪܟܝܼܟܐ ܡܠܠ ܥܡܗܘܿܢ ܫܿܝܛܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ ܘܠܐ ܕܚܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܢܗ: ܐܢܓܝܪ ܒܿܬܪ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܒܥܓܠܐ ܚܠܦܘܼܗܝ ܟܡܐ ܝܬܝܼܪܐܝܬ ܐܢ ܒܫܠܝܘܼܬܐ ܘܪܟܝܼܟܘܼܬܐ ܡܠܠܐ ܗܼܘܐ ܥܡܗܘܢܿ܀ ܡܫܡܥ ܠܗܘܢܿ ܥܣܪܐ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ܇ ܘܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܥܿܪܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܗܕܐ ܕܐܢܬ ܬܐܠܦܼ ܕܠܐ ܕܟܝܢ ܗܼܘܘ ܘܩܕܝܼܫܝܼܢ܀ ܡܼܢ ܫܡܝܐ ܡܠܠ ܥܡܗܘܿܢ ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܣܼܬܝܟܢܐ ܗܿܘ܆ ܘܫܡܝܐ ܕܡܢܗܿ ܡܠܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܓܢܝܼܙܘܬܗ ܕܡܼܢ ܟ݀ܠ ܕܡܢܗܿ ܐܦ ܡܠܠ ܘܡܼܢ ܟܿܠ ܟܪ ܕܡܫܡܥ ܩܠܗ: ܬܡܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܠܐ ܡܣܼܬܝܟܢܐܝܬ܀ ܪܝܫ ܡ̈ܠܐ ܕܐܡܼܪ ܐܠܗܐ܀ ܐܢܿܐ ܐܢܼܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܗ̄ ܠܐ ܬܥܼܒܕ ܠܟ ܟܿܠ ܨܠܡ ܗ̄ ܒܫܡܝܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܟ݀ܠܗܘܿܢ܀ ܘܒܐܪܥܐ ܡܼܢ ܠܬܚܬ ܗ̄ ܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ ܘܝܥ̈ܬܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ܀ ܘܕܐܝܬ ܒܡ̈ܝܐ ܘܠܬܚܬ ܡܼܢ ܐܪܥܐ: ܐܝܟ ܢܘ̈ܢܐ ܘܪ̈ܚܫܐ ܕܒܡ̈ܝܐ: ܗܿܠܝܢ ܥܣܪܐ ܦܬܓ̈ܡܐ: ܡܼܢ ܬܪܝܢ ܙܢ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ: ܘܠܬܪܬܝܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܡܬܦܠܓܝܼܢ ܘܒܬܪܝܢ ܦܬܓܡ̈ܝܼܢ ܬܠܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܒܚܘܼܒܐ ܕܠܘܬ ܒܪܘܝܐ ܒܪܚܼܡܬܐ ܕܠܘܬ ܚ̈ܕܕܐ܀ ܠܢ ܗ݀ܝ ܕܐܢܿܐ ܐܢܼܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܕܐܣܩܿܬܟ ܘܥܕܡܐ ܠܦܬܓܡܐ ܕܐܬܕܟܪ ܠܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܗ̄ ܦܬܓ̈ܡܐ ܡܬܚܫܒܝܼܢ: ܐܠܐ ܒܪܥܝܢܐ ܚܕ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܝܩܪ ܠܐܒܘܼܟ ܘܠܐܡܟ: ܥܕܡܐ ܠܗܿܘ ܕܠܐ ܬܪܓ ܐܢܬܬܗ ܕܚܒܪܟ: ܚܕ ܐܢܘܿܢ ܒܣܘܼܟܠܐ ܘܡܠܦ ܒܗܘܿܢ ܕܢܪܚܩ ܡܼܢ ܣܘܓܦܢܐ ܕܚ̈ܕܕܐ ܘܕܢܪܚܡ ܘܢܝܩܪ ܚܕ ܠܚܕ܀ ܥܣܪܐ ܦܬܓ̈ܡܐ: ܠܐ ܬܥܒܼܕ ܠܟ ܟܿܠ ܨܠܡ ܘܟܿܠ pb. 109 ܕܡܘܼ܀ ܒ̄܆ ܕܠܐ ܬܐܡܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܒܕܓܠܘܼܬܐ܀ ܕܓ̄܆ ܛܪ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܘܩܕܫܝܗܝ܀ ܕܕ̄܆ ܝܩܪ ܠܐܒܘܼܟ ܘܠܐܡܟ܀ ܕܗ̄܆ ܠܐ ܬܓܘܼܪ܀ ܕܘ̄܆ ܠܐ ܬܩܛܘܿܠ܀ ܕܙ̄܆ ܠܐ ܬܓܢܘܿܒ܀ ܕܚ̄܆ ܠܐ ܬܣܼܗܕ ܥܠ ܚܒܪܟ ܣܗܕܘܬܐ ܕܓܠܬܐ܀ ܕܛ̄: ܕܠܐ ܬܪܓ ܐܢܬܬܗ ܗ̄ ܕܒܪܟ܀ ܕܝ̄܆ ܠܐ ܬܪܓ ܒܝܬܗ ܕܚܒܪܟ܀ ܠܐ ܬܥܒܕܘܢܼ ܠܟܘܿܢ ܥܡܝ ܐ̈ܠܗܐ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܥܡܝ ܡܛ݀ܠ ܕܥܡ ܐܠܗܐ ܣܿܓܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܨܠ̈ܡܐ ܣܝܼܟ̈ܐ: ܘܡܕܒܚܐ ܕܐܕܡܬܐ ܬܥܒܼܕ ܠܝܼ ܗ̄ ܕܛܝܼܢܐ ܣܘܼܡܩܐ ܡܢܬܐ ܗܿܝ ܓܝܪ ܕܡܕܪܐ ܐܕܡܬܐ ܘܐܢ ܡܕܒܚܐ ܕܟܐܦܐ ܬܥܒܼܕ ܠܝܼ ܠܐ ܬܒܼܢܝܘ̄ ܒܦܣܝܼܠ̈ܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܦܪܙܠܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܗܕܐ ܡܼܢ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܟܿܠܐ ܠܗܘܢܿ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܢܐܬܘܢܿ ܢܓܠܦܘܢܼ ܥܠ ܟܐܦ̈ܐ ܦܣܝܼ̈ܠܬܐ ܨܠ̈ܡܐ ܘܕܡܘ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܥܿܒܕܝܼܢ ܦܠ̈ܚܝ ܦܬܟܪ̈ܐ܀ ܠܐ ܬܣܼܩ ܒܕܪ̈ܓܐ ܠܡܕܒܚܝ ܗ̄ ܐܟܡܿܢ ܕܗܢܐ ܥܒܿܕܐ ܗܿܘ ܕܟܗ̈ܢܐ܆ ܘܟܿܠܐ ܠܗܘܿܢ ܬܘܼܒ ܕܠܐ ܢܥܒܕܘܢܼ ܡܕܒܚ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܒܕܡܘܼܬ ܦܠ̈ܚܝ ܠ̈ܫܐܕܐ܇ ܟܕ ܠܘ ܥܠ ܓܠܝ ܦܘܼܪܣܝܐ ܒܛܝܼܠ ܠܗ. ܗܫܐ ܠܡܙܗܪܘܼ ܟܕ ܠܘ ܟܿܠ ܕܣܿܠܩ ܥܠ ܕܪ̈ܓܐ ܡܬܼܓܠܐ ܦܘܼܪܣܗ܇ ܐܠܐ ܢܝܼܫܗ ܡܿܢ ܕܠܐ ܢܬܕܡܘܿܢ ܒܦ̈ܠܚܝ ܫ̈ܐܕܐ.. ܗܿܠܝܢ ܠܡ ܕܝܼ̈ܢܐ ܕܬܣܝܼܡ ܗ̄ ܙܘܼܗܪ̈ܐ ܕܚܿܫܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܙܒܢܐ ܗܿܘ܇ ܬܚܘܼܡ̈ܐ ܡܦܪ̈ܫܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܘܕܒܝܼܫ̈ܬܐ: ܬܘܼܒ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܐܢܢܩ̈ܝܐ ܐܢܘܿܢ܇ ܘܙܕܩ ܕܢܬܣܥܪܘܢܼ ܟܿܠܝܘܿܡ ܘܒܟܿܠܕܘܼܟ: ܕܝܼܢ̈ܐ ܕܝܢ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܘܥܠܡܢ̈ܝܬܐ ܡܒܕܩܝܼܢ ܘܠܘ ܠܟܿܠܢܫ ܡܼܢ ܐܢܢܩܝ ܓܿܕܫܝܼܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܡܠܐ ܐܢܘܿܢ: ܐܝܟ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ܀ ܢܡܘ̈ܣܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܿܢ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܕܒܚ̈ܐ ܘܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܘܓܙܘܪܬܐ ܘܥ̈ܐܕܐ ܘܡܥܡܘܕ̈ܝܬܐ ܘܓܪܒܢܐ ܘܛܡܐܘܬܐ܇ ܗܿܢܝܢ ܕܐܦ ܐܢܢܩܝ̈ܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܆ ܘܥܠܬܢܐܝܬ ܐܬܬܣܝܼܡܘ܆ ܒܪܡ ܠܘܬ ܡܫܟܢܐ ܡܣܼܬܥܪܝܼܢ ܗܼܘܘ܆ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܓܝܪ ܕܒܟ݀ܠ ܕܘܼܟ ܡܫܬܼܡܠܝܢ ܗܼܘܘ ܐܢܢܩܐܝܬ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܕܠܐ ܥܠܬܐ ܡܣܼܬܥܪܝܼܢ ܗܼܘܘ܆ ܣܿܐܡ ܠܕܝܼ̈ܢܐ ܩܕܡ ܢܡܘ̈ܣܐ ܟ݀ܠ ܐܡܬܝ ܡܛ݀ܠ ܕܣܢܝܼܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܠ ܕܝܼܢ̈ܐ ܐܡܝܼܢܐܝܬ܇ ܘܠܐ ܢܣܬܢܩܘܢܼ ܕܒܕܝܼ̈ܢܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܢܕܘܼܢܘܢܼ. ܘܥܒܕܐ ܝܘܕܝܐ ܡܼܢ ܐܝܟܐ ܫܟܝܼܚ ܗܼܘܐ: ܒܕܗܼܢܘܿܢ ܠ̈ܚܕܕܐ ܠܐ ܫܿܒܝܢ ܗܼܘܘ ܘܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܡܼܢ ܣܢܝܼܩܘܼܬܐ ܡܙܒܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܢ̈ܝܗܘܢ ܠܚܕ̈ܕܐ: ܐܘܿ ܗܼܢܘܢ ܠܢܦܫܗܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܣܢܝܼܩܘܼܬܗܘܿܢ ܡܙܒܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܥܠܗܕܐ ܦܩܼܕ ܕܗܿܘ ܕܥܠ ܟܕ ܐܝܬ ܥܡܗ ܐܢܬܬܗ܇ ܬܦܘܩܿܝ ܥܡܗ: ܠܐ ܕܝܢ ܠܥܠܡ ܫܿܒܩ ܠܗܘܿܢ ܥܒ̈ܕܐ܀ ܥܒܕܐ ܕܠܐ ܨܿܒܐ ܕܢܬܼܚܪܪ ܢܩܘܿܒ ܐܕܢܗ ܗ̄ ܐܕܢܐ ܕܫܡܼܥܬ݀ ܠܚܘܼܪܐ ܠܐ ܨܒܼܬ݀ ܒܦܘܼܪܩܢܐ: ܒܗܿ ܬܗܼܘܐ ܐܬ݀ܐ ܕܥܕܟܝܼܠ ܡܫܥܒܕܐ ܗܿܘ ܡܪܗܿ ܒܨܒܝܿܢܗ܀ ܬܘܼܒ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܒܕܡܘܼܬ ܚܝܘܼܬ ܕܢܬܝܼܕܥ ܕܠܐܝܢܐ ܡܪܐ pb. 110 ܐܝܼܬ̄ܘ ܘܠܐ ܬܘܼܒ ܫܠܝܼܛ ܕܢܡܪܕ: ܥܠ ܕܠܐ ܫܠܝܼܛ ܠܡܩܒܠܘܼ ܚܐܪܘܬܐ ܕܡܠ̈ܝܼܠܐ: ܐܢ ܢܙܒܢ ܓܒܪܐ ܒܪܬܗ ܠܐܡܬܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܡܣܟܢܘܼܬܐ ܕܐܒܗ̈ܝܗܘܿܢ ܡܙܕܒ̈ܢܢ ܗܼܘ̈ܝ܆ ܒܐܪܙ ܬܢܘܝ ܕܡܚܪܪܝܢ ܠܗܝܢ ܘܢ݀ܣܒܝܼܢ ܠܗܝܢ ܢܫ̈ܐ܀ ܠܐ ܬܦܘܿܩܝ ܐܝܟ ܕܢ݀ܦܩܝܼܢ ܥܒ̈ܕܐ ܘܐܢ ܣܢܝܐ ܗܿܝ ܒܥܝ̈ܢܝ ܡܪܗܿ ܕܠܐ ܢܣܒܝܗܿ ܢܦܪܩܝܗܿ ܗ̄ ܢܫܪܝܗܿ ܒܪܬ ܚܐܪ̈ܐ: ܘܠܐ ܢܫܩܘܿܠ ܟܣܦܐ ܕܫܪܟܢܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܕܠܐ ܦܿܠܚܝܼܢ ܠܗܿ ܡܼܢ ܫܒܘܥܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܕܓܠ ܒܗܿ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܕܢܣܒܝܗܿ ܙܒܢܗܿ: ܘܠܐ ܢܣܼܟܗܿ ܬܦܘܿܩܝ ܡܓܢ ܕܠܐ ܟܣܦ ܗ̄ ܠܘ ܒܫܘܼܠܡ ܫܒܘܥܐ ܕܫܢ̱ܬܐ ܐ݀ܡܪ: ܗܕܐ ܕܓܘܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀ ܐܠܐ ܕܢܐܡܪ ܕܐܦܢ ܫܘܼܪܝܐ ܢܗܘܐ ܕܫܒܘܥܐ ܐܘܿ ܒܦܠܓܗ ܩܝܡܐ܆ ܬܦܘܿܩܝ ܡܓܢ܇ ܐܢ ܠܡ ܐܢܬܬܐ ܐܚܪܬܐ ܢܣܼܒ ܥܠܝܗܿ܇ ܬܘܪܣܝܗܿ ܘܠܒܘܼܫܗܿ ܘܡܫܟܒܗܿ ܗ̄ ܡܫܟܒܐ ܠܙܘܘܓܐ ܩܿܪܐ: ܕܐܝܟ ܕܚܿܫܚ ܠܗܿ ܠܒܘܼܫܐ ܘܬܘܼܪܣܝܐ ܗܿܟܘܬ ܐܦ ܙܘܘܓܐ: ܐܢ ܢܡܼܚܐ ܓܒܪܐ ܠܚܒܪܗ ܒܟܐܦܐ ܐܘܿ ܒܩܛܝܼܪܐ ܗ̄ ܩܛܝܼܪܐ ܩܿܪܐ ܠܗܿܘ ܕܟܕ ܩܦܼܣ ܐܢܫ ܨܒܥ̈ܬܗ ܘܡܿܚܐ ܠܚܒܪܗ ܗ̄ ܒܙܘܪܐ܀ ܐܢ ܢܗܘܐ ܩܐܪܣܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܦܝܼܚܐ ܒܗ ܢܦܫܐ܀ ܕܡܢܗܿ ܗܿܘܐ []ܒܐ ܒܙܒܢܐ ܘܙܘܼܒܢܐ܀ ܩܐܪܣܐ ܐ݀ܡܪ ܥܠ ܩܼܛܠܐ ܕܝܢ ܥܕܟܝܼܠ ܠܐ ܡܿܨܠܼܡ ܐܝܼܬܘܗܝ ܕܡܐ: ܢܫܬܼܒܩ ܗܿܘ ܕܡܚܼܐ ܠܐܢܬܬܐ: ܒܗ݀ܝ ܕܐܝܟܐ ܕܐܝܬ ܢܦܫܐ ܐܝܬ ܩܐܪܣܐ ܐܦ ܥܡܠܐ܀ ܥܒܪܝܐ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܡܨܠܡ ܒܿܬܪ ܨܘܼܪܬܗ ܠܐܪܒܥܝܼܢ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܡܬܼܒܪܝܐ ܒܗ ܢܦܫܐ܇ ܘܗܿܟܢܐ ܣܘܼܟܠܐ ܕܐܦܪܝܡ ܘܐܟܣܢܝܐ ܘܥܩܘܿܒ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܘܡ̈ܠܦܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܠܐ ܫܿܠܡܝܼܢ ܠܗܿܠܝܢ. ܐܠܐ ܐܡܿܪ ܡܘܫܐ ܕܡܘܨܠ. ܕܐܢ ܢܗܼܘܐ ܠܡ ܩܐܪܣܐ ܗ̄ ܡܿܨܠܼܡ ܘܡܿܫܡܼܠܝ ܒܨܘܪ̈ܬܐ܀ ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܗܼܘܐ ܩܐܪܣܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܣܟ ܫܪܝܼ ܥܘܠܐ ܡܬܬܙܝܼܥ: ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܿܫܡܼܠܝ ܒܨܘܪ̈ܬܐ: ܘܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܚܕܐ ܢܦܫܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܡܬܼܚܪܪ ܗܼܘܐ: ܡܼܢ ܩܛܠܐ ܐܝܢܐ ܕܡܿܚܐ ܠܐܢܬܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܥܠܼܬܐ: ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܥܡܗ ܕܪܡܝܐ ܕܙܪܥܐ ܡܬܼܪܡܝܐ ܘܡܬܼܚܝܕܐ ܥܡܗ: ܐܠܐ ܦܓܪܐ ܗܿܘ ܕܐܬܼܚܝܛ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܡܿܨܠܼܡ ܒܗܕ̈ܡܐ ܘܟܿܠ ܕܠܐ ܡܿܡܼܠܝ ܒܕܡܗܘܬܐ ܘܡܨܠܡ ܒܗܕ̈ܡܐ ܠܐ ܦܪܝܼܫ ܡܼܢ ܦܓܪܐ ܕܚܝܗܘܬܐ ܠܐ ܡܠ̈ܝܼܠܬܐ܀ ܘܟܕ ܢܕܩܘܿܪ ܬܘܪܐ ܗ̄ ܦܿܩܕ ܕܬܘܪܐ ܕܩܿܛܠ ܠܐܢܫ ܢܪܓܡܘܢܼ ܘܒܣܪܗ ܠܐ ܢܬܐܼܟܠ ܐܝܟ ܕܠܣܘܼܪܕܐ ܘܐܢ ܨܝܕ ܠܐ ܡ̈ܠܝܼܠܐ ܗܿܟܢ ܦܩܼܕ: ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܬ ܥܠ ܡ̈ܠܝܼܠܐ܀ ܐܢ ܠܥܒܕܐ ܐܘܿ ܠܐܡܬܐ ܗ̄ ܐܢ ܠܥܒܕܐ ܡܛ݀ܠ ܬܘܪܐ: ܬܘܪܐ ܢܬܩܼܛܠ܆ ܘܬܠܬܝܢ ܐܣܬܝܼܪ̈ܝܼܢ ܡܪܗ ܢܬܠ܆ ܘܗܐ ܥܒܕܐ ܒܪܢܫܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܐܠܘܼ ܕܝܢ ܡܬܼܩܛܠ ܗܼܘܐ ܡܪܗ ܕܬܘܪܐ ܡܬܼܛܠܡ ܗܼܘܐ ܡܪܗ ܕܥܒܕܐ: ܒܥܠܼܬܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܬܼܛܠܡ ܡܪܗ ܕܥܒܕܐ pb. 111 ܫܘܙܒܗ ܠܡܪܗ ܕܬܘܪܐ: ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܐܦ ܐܬܪܐ ܕܬܝܒܘܼܬܐ ܒܡܪܚܡܢܘܼܬܗ܇ܘܐܢ ܒܦܘܼܠܫܬܐ ܢܫܬܼܟܚ ܓܢܒܐ ܗ̄ ܦܘܼܠܫܬܐ ܩܿܪܐ ܠܬܘܪܥܬܐ ܕܬܪܥ ܐܢܫ ܒܐܣܬܐ ܐܢ ܢܫܼܬܟܚ ܓܢܒܐ ܟܕ ܬܪܥ ܐܣܬܐ ܘܡܿܚܝܢ ܠܗ܆ ܘܡܢܐ ܡܼܢ ܡܚܘܿܬܐ ܕܒܿܠܥ܆ ܠܝܬ ܠܗ ܥܝܪܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܫܠܝܼܛ ܠܐܢܫ ܕܢܬܒܥ ܠܩܛܘܿܠܗ܆ ܘܐܦܠܐ ܐܢܫ ܢܬܒܥ ܠܩܪ̈ܝܼܒܘܗܝ ܕܗܿܘ ܕܓܢܼܒ ܥܠ ܓܢܒܘܼܬܗ: ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܦܪܥܼܬ݀ ܚܘܒܬܗ ܒܡܚܘܿܬܗ: ܐܘܿ ܒܩܛܠܗ: ܘܐܢ ܕܢܚܼܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܫܡܫܐ ܗ̄ ܒܝܬ ܚܝ̈ܐ ܐܝܬ̄ܘ ܐܝܬ ܠܗ ܥܝܪܬܐ ܡܦܼܪܥ ܢܦܪܘܿܥ ܡܘܿܢ ܕܓܢܼܒ: ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܗ݀ܝ ܕܒܦܘܼܠܫܬܐ ܢܫܼܬܟܚ ܓܢܒܐ ܠܝܬ ܠܗ ܥܝܪܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܥܩܪ ܥܩܪܐ ܒܿܙܥ ܘܒܿܠܥ ܡܼܢ ܡܪܗ ܕܒܝܬܐ: ܡܛܠ ܕܟܕ ܢܦܗ ܢܛܪ ܣܢܝܼܢܗ ܫܘܙܒ: ܩܛܠܗ܀ ܐܢ ܕܢܚܼܬ݀ ܥܠܘ̄ ܫܡܫܐ ܗ̄ ܕܐܢ ܟܕ ܒܒܝܬܐ ܐܬܩܼܛܠ ܓܢܒܐ: ܢܬܼܩܛܠ ܗܿܘ ܕܩܼܛܠܗ܇ ܟܕ ܠܐ ܩܪܒܗ ܠܘܬ ܕܝܿܢܐ ܡܼܦܪܥ ܢܦܪܘܿܥ ܗ̄ ܠܐ ܐܬܩܼܛܠ ܓܢܒܐ ܕܢܦܪܘܿܥ ܘܐܢ ܠܝܬ ܠܗ ܕܢܦܪܘܿܥ ܢܙܕܒܢ: ܬܘܼܒ ܐܢ ܒܦܘܼܠܫܬܐ ܢܫܼܬܟܚ ܘܢܒܼܠܥ ܘܢܡܘܼܬ: ܟܕ ܓܢܒܘܼܬܗ ܠܐ ܡܫܬܼܟܚܐ ܠܝܬ ܠܗ ܥܝܪܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܢܫ ܢܬܒܥ ܠܩܪ̈ܝܼܒܘܗܝ ܥܝܪܬܗ ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܦܼܪܥܬ݀ ܚܘܒܬܗ ܒܩܼܩܛܠܗ܀ ܘܐܢ ܕܢܚܼܬ݀ ܫܡܫܐ ܗ̄ ܒܝܬ ܚ̈ܝܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܝܬ ܠܗ ܥܝܪܬܐ ܘܡܼܦܪܥ ܢܦܪܘܿܥ: ܢܫܼܠܡ ܚܕ ܒܬܪܝܢ ܗ̄ ܢܫܠܡ ܚܕ ܒܬܪܝܢ: ܚܠܦ ܕܢܦܪܘܿܥ ܐ݀ܡܪ: ܡܫܠܡܘܼ ܢܫܼܠܡ ܗ̄ ܡܦܼܪܥ ܢܦܪܘܿܥ܀ ܘܟܕ ܬܦܘܿܩܝ ܢܘܼܪܐ ܘܬܫܟܼܚܝ ܟܘܼܒ̈ܐ: ܘܬܐܟܘܿܠܝ ܓܕܝܼܫ̈ܐ ܗ̄ ܓܕܝܼ̈ܫܐ ܠܥܪ̈ܬܐ ܕܣܥܪ̈ܐ ܐܘܿ ܕܚ̈ܛܐ ܩܿܪܐ ܩܝܡ̈ܬܐ ܠܫܒ̈ܠܐ ܕܩܢܝ̈ܐ ܕܩܝܡ̈ܢ ܘܥܕܟܝܼܠ ܠܐ ܚܨܝܼ̈ܕܢ ܩܿܪܐ܀ ܚܩܠܐ ܠܙܪܥܐ ܩܿܪܐ: ܐܢ ܢܫܕܠ ܓܒܪܐ ܒܬܘܼܠܬܐ ܘܢܕܡܞܚ ܥܡܗܿ ܗ̄ ܠܐ ܙܕܩ ܕܒܿܬܪ ܕܢܚܒܠܝܗܿ ܢܫܒܩܝܗܿ: ܘܐܢ ܠܐ ܨ݀ܒܐ ܐܒܘܼܗܿ܀ ܢܬܩܘܿ ܡܗܪܗܿ ܗ̄ ܡܗܪܐ ܐܝܬܘ̄ ܡܕܡ ܕܡܬܝܼܗܒ ܡܼܢ ܚܬܢܐ ܠܐܢܬܬܐ ܘܠܐܒܗ̈ܝܗܿ ܒܝܘܿܡ ܡܫܬܘܬܐ܀ ܙܒܕܐ ܡܕܡ ܕܡܿܘܟܠ ܚܬܢܐ ܒܡܟܘܪ̈ܐ: ܐܢ ܥܙܩܬܐ ܘܐܢ ܕܝܼܢܪ̈ܐ ܘܐܢ ܫܐܪ̈ܐ܀ ܘܦܪܢܝܼܬܐ ܡܕܡ ܕܝܿܗܒܝܼܢ ܐܒܗܗܐ ܕܟܠܬܐ ܐܘܿ ܡܕܡ ܕܡܬܝܼܗܒ ܠܟܠܬܐ: ܒܣܪܐ ܕܢܬܝܼܫ ܡܼܢ ܚܝܘܬܐ ܗ̄ ܒܣܪܐ ܕܢܬܝܼܫ ܩܿܪܐ: ܠܗܘܿ ܕܟܕ ܚܝܐ ܚܝܘܬܐ ܡܬܦܼܣܩ ܡܢܗܿ ܐܝܟ ܐܠܝܼܬܐ ܐܘܿ ܕܘܼܢܒܐ܆ ܬܠܬ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܥܒܕ ܠܟ ܥܕܥܐܕܐ ܒܫܢ̱ܬܐ: ܗ̄ ܥ̈ܐܕܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܗܿܠܝܢ ܐܢܘܿܢ܀ ܕܦܨܚܐ ܕܫܒܘܥܐ ܕܫܒܘ̈ܥܐ܇ ܐܝܼܬ̄ܘ ܗܿܘ ܕܚܨܕܐ ܗܿܘ ܕܡܬܼܩܪܒܐ ܒܗ ܪܝܫܝܬܐ ܕܥܒܘܪܐ ܚܕܬܐ ܠܡܕܒܚܐ܇ ܗܿܢܐ ܕܗܿܘܐ ܒܚܙܝܪܢ ܠܥܘܼܗܕܢ ܟܢܘܼܫܝܐ ܗܿܘ ܕܗܘܼܐ ܒܛܘܼܪܐ ܕܣܝܼܢܝ ܟܕ ܐܬܝܼܗܒܘ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ܀ ܗܿܘ ܕܡܛ̈ܠܠܐ܀ ܗܘܼܝܘܼ ܗܿܘ ܕܚܘܼܣܝܐ ܘܕܚܡܢܐ ܘܕܡܦܩܢܗܿ ܕܫܢ̱ܬܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܼܢ pb. 112 ܥܣܪܐ ܕܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܡܫܪܐ. ܥܠܼܬܐ ܕܥ̈ܐܕܐ ܗܕܐ ܗܿܝ ܕܒܡܨܥܝܘܼܬܗܘܢܿ ܘܒܛܠܠܐ ܕܒܗܘܿܢ ܢܬܥܗܕܘܢܼ ܠܐܠܗܐ ܘܠܢܡ̈ܘܿܣܘܗܝ ܗܿܟܘܬ ܘܫܒܬܐ܀ ܬܘܼܒ ܐ݀ܡܪܝܼܢܢ ܕܥܐܕܐ ܕܚܨܕܐ ܐܝܼܬ̄ܘ܇ ܥܘܼܗܕܢܐ ܕܡܚܬܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ ܛܘܼܪܐ. ܘܣܿܝܘܿܡܘܼܬ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܕܐܬܝܼܗܒܘ ܠܗܘܿܢ ܘܢܘܕܘܿܢ ܠܐܠܗܐ ܕܐܘܥܝܼ ܠܗܘܢܿ ܙܪ̈ܥܐ ܘܐܫܘܝܼ ܐܢܘܿܢ ܕܢܚܨܕܘܢܼ܀ ܥܐܕܐ ܕܬܠܬܐ ܒܡܦܩܢܐ ܕܫܢ̱ܬܐ ܐܡܬܝ ܕܥ̈ܠܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܠܒ̈ܬܐ: ܢܘܕܘܿܢ ܠܗ ܕܐܫܼܦܥ ܠܗܘܢܿ ܛܒܗܬܐ: ܘܢܩܪܒܘܢܼ ܪ̈ܝܫܝܬܐ ܘܢܦܪܢܣܘܢܼ ܠܡܣܟ̈ܢܐ܀ ܒܣܦܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܦܿܩܕ ܕܢܥܒܕܘܢܼ ܬܪܝܢ ܥ̈ܐܕܐ ܐܚܪ̈ܢܐ: ܒܚܕ ܒܝܪܚܐ ܫܒܝܼܥܝܐ ܕܘܟܪܢܐ ܕܩܪܝܬܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܕܫܝܦܘܪܐ: ܘܥܐܕܐ ܐܚܪܢܐ ܒܥܣܪܐ ܒܝܪܚܐ ܕܫܒܥܐ ܗ̄ ܨܘܡܐ ܕܡܘܼܟܟܐ ܡܛܠ ܥܓܠܐ ܕܢܬܥܗܕܘܢܼ ܓܝܪ ܠܟܐܢܘܼܬܐ ܕܬܒܥܼܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܕܢܨܘܼܡܘܢܼ ܥܠ ܡܬܥܒܪ̈ܢܘܬܗܘܿܢ܀ ܥܐܕܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܛ̈ܠܠܐ ܕܐܡܝܼܪ ܡܼܢ ܠܥܠ ܥܠܬܗ ܐܝܬܝܗܿ: ܕܛܠܠ ܥܠܝܗܘܢܿ ܒܐܝܼܡܡܐ ܒܥܢܢܐ ܘܒܠܠܝܐ ܒܥܡܘܼܕܐ ܕܢܘܼܪܐ ܡܛܿܠ ܓܝܪ ܕܛ݀ܥܝܢ ܗܼܘܘ ܒܿܬܪ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܠܐ ܥܿܗܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܛܒ̈ܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܐܣܼܪ ܐܢܘܿܢ ܒܥ̈ܐܕܐ܇ ܐܟܡܿܢ ܕܢܬܼܚܕܬ ܚܘܼܒܗ ܕܒܪܘܝܐ ܒܠ̈ܒܘܬܗܘܿܢ܀ ܠܐ ܬܒܫܠ ܓܕܝܐ ܒܚܠܒܐ ܕܐܡܗ ܗ̄ ܠܐ ܬܟܘܿܣ ܠܗ ܘܠܐܡܗ ܒܚܕ ܝܘܡܐ܆ ܠܐ ܬܒܫܠ ܗ̄ ܕܠܡܐ ܟܕ ܢܫܼܡܢ ܘܢܫܼܦܪ ܐܬܝܥܢ ܥܠܘܗܝ: ܘܬܐܟܠܝܼܘܗܝ ܡܢ ܟܗ̈ܢܐ: ܟܕ ܥܠ ܒܘܼܟܪ̈ܐ ܪܡܿܙ܀ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܬܒܫܠ: ܒܕܘܼܟܬ ܫܘܼܡܠܝܐ ܢܿܦܩܐ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܫܪܪ ܡܓ̈ܠܐ. ܡܛܠ ܕܒܫܠ ܩܛܦܐ܀ ܠܐ ܬܒܫܠ ܓܕܝܐ ܗ̄ ܠܐ ܟܕ ܣܿܓܝܼ ܪܥܘܕ ܐܡܪܐ ܘܒܨܝܼܪ ܡܼܢ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܢܬܼܢܟܣ ܘܢܬܼܒܫܠ ܝܥܢܐܝܬ ܒܗܕܐ ܥܠ ܡܪܚܡܢܘܼܬܐ ܡܿܚܦܛ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ܀ ܬܘܼܒ ܠܐ ܬܒܥܼܐ ܕܬܩܛܘܿܠ ܠܐܡܪܐ ܡܫܝܼܚܐ ܟܕ ܝܿܢܩ ܚܠܒܐ: ܐܦܢ ܫܢܐ ܐܝܪܘܕܝܣ ܥܠ ܗܕܐ܀ ܬܘܼܪ ܠܐ ܬܐܠܘܿܨ ܒܡܠܼܬܐ ܚܬܝܼܬܬܐ ܕܗܝ̄ܡ: ܠܗܿܘ ܕܡܬܬܼܠܡܕ ܚܕܬܐܝܬ ܘܣܢܝܼܩ ܥܠ ܚܠܒܐ ܘܡܼܢ ܗܕܐ ܢܒܫܠܝܼܘܗܝ ܐܘܿܟܝܼܬ ܢܩܛܠܝܼܘܗܝ ܘܢܬܼܚܝܒ܀ ܥܒܪܝܐ ܠܐ ܬܩܛܘܿܠ ܐܡܪܝܐ ܒܚܠܒܐ ܕܐܡܗ ܐ݀ܡܪ ܠܐ ܬܒܫܠ ܗ̄ ܐܢܬܬܐ ܕܒܼܛܢܬ݀ ܡܼܢ ܓܘܪܐ ܠܐ ܬܬܪܓܡܝ ܩܕܡ ܕܬܐܼܠܕܝ: ܓܕܝܐ ܩܿܪܐ ܠܒܪ ܓܘܪܐ ܘܐܡܐ ܠܓܝܪܬܐ: ܠܐ ܬܬܩܼܛܠܝ ܟܕ ܒܿܛܢܐ: ܥܕܡܐ ܕܬܐܼܠܕܝ܇ ܠܐ ܬܒܫܠ܆ ܗ̄ ܠܐ ܙܕܩ ܠܐܢܫ ܕܢܚܣܕ ܠܚܒܪܗ ܒܚܛ̈ܗܘ̄: ܐܘܿ ܒܚ̈ܛܗܐ ܕܐܒܗ̈ܘܗܝ܀ ܬܘܼܒ ܓܕܝܐ ܚܛܝܼܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܐܡܗ ܛܘܼܥܝܝ܇ ܡܕܝܢ ܠܐ ܘܿܠܐ ܕܒܐܣܟ̈ܡܘܗܝ ܩܕܡ̈ܝܐ ܢܬܪܒܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܟܕ ܐ݀ܬܐ ܠܬܘܼܠܡܕܐ܀ ܬܘܼܒ ܓܕܝܐ ܥܡܐ ܘܐܡܐ ܡܨܪܝܢ ܗ̄ ܠܐ ܢܬܪܒܐ ܒܥ̈ܝܕܐ ܡܨܪ̈ܝܐ܇ ܠܐ ܬܒܫܠ ܗ̄ ܠܐ ܬܪܒܐ ܐܝܬܝܗܿ: ܬܘܼܒ ܓܕܝܐ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܫܐܕܢ̈ܝܐ: ܐܡܗ ܢܦܫܐ ܦܿܩܕ ܕܠܐ ܢܬܪܒܐ ܚܘܼܫܒܐ ܒܝܼܫܐ pb. 113 ܒܚܠܒܐ ܕܟܝܠܐ ܐܠܐ ܢܬܼܩܛܠ ܒܪ ܠܠܝܗ܀ ܢܬܒܪܘܼ ܬ݀ܒܪ ܩܝ̈ܡܬܗܘܢܿ ܗ̄ ܦܬܟܪ̈ܝܗܘܢܿ܀ ܕܚܠܼܬܝ ܐ݀ܫܘܿܕ ܩܕܡܝܟ ܗ̄ ܕܚܠܼܬܐ ܘܙܘܥܬܐ ܕܝܼܠܝ ܡܿܪܡܐ ܐܢܼܐ ܒܟܢ̈ܥܢܝܐ܇ ܗܿܠܝܢ ܕܩܕܡܝܟ܇ ܠܐ ܬܚܪܘܿܒ ܒܫܢ̱ܬܐ ܚܕܐ ܕܠܡܐ ܬܣܓܼܐ ܗܞ ܗܕܐ ܥܠܬܢܐܝܬ ܐܡܝܪܪܐ ܕܠܐ ܢܬܪܛܢܘܢܼ ܕܠܡܢܐ ܠܘ ܓܡܝܼܪܐܝܬ ܐܣܝܼܦ ܠܥܡ̈ܡܐ܀ ܥܠܼܬܐ ܕܫܒܝܼܩܘܼܬܗܘܢܿ ܐܝܬܝܗܿ ܠܡܢܣܝܘܼ ܒܗܘܢܿ ܠܝܣܪܐܝܠ܆ ܠܘ ܟܕ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܠܐ ܕܐܢ ܠܐ ܡܬܼܚܠܛܝܼܢ ܒܗܘܢܿ ܢܬܟܠܠܘܢܼ: ܐܢܕܝܢ ܛ݀ܥܝܢ ܒܿܬܪܗܘܢܿ ܢܬܚܝܒܘܢܼ܀ ܬܘܼܒ ܐܝܬ ܗܼܘܐ ܒܗܘܢܿ ܕܠܐ ܫܿܘܐ ܒܗܘܢܿ ܠܐܒܕܢܐ: ܐܝܟ ܓܒܥ̈ܘܢܝܐ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܒܛܘܼܪܐ ܐܡܼܪ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܠܡܘܫܐ܀ ܕܒܘܪ̈ܝܬܐ ܕܫܕܪ ܐܡܼܪ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܠܡܘܫܐ܀ ܕܒܘܪ̈ܝܬܐ ܕܫܕܪ ܗ̄ ܡ̈ܠܐܟܐ ܐܢܘܿܢ ܕܒܛܝܼܠ ܠܗܘܢܿ ܥܠܝܗܘܢܿ ܘܡܟܢܝܢ ܠܗܘܢܿ ܚܠܝܘܼܬܐ ܡܬܪܓܫܢܝܼܬܐ ܘܡܬܝܕܥܢܝܼܬܐ܀ ܒܿܬܪ ܕܢܚܼܬ ܡܘܫܐ ܘܬܢܼܐ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܦܬܓܡ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܩܕܡ ܥܡܐ ܦܩܼܕ ܠܗ ܐܠܗ ܕܢܣܼܩ ܗܘܼ ܘܫܒܥܝܼܢ ܣܒܗܐ ܘܢܕܒ ܘܐܒܝܗܘ ܗ̄ ܗܿܘ ܝܐ ܗܕܐ ܠܣܗܕܘܬܐ ܕܝܣܪܐܝܠ ܕܟܕ ܥܡܐ ܡܫܼܬܐܠ ܡܼܢ ܕܢܫܡܥ ܩܠܐ ܕܐܠܗܐ܀ ܡܿܣܩ ܠܣܒ̈ܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܘ ܡܼܢ ܩܠܐ ܢܬܗܝܡܢܘܢܼ ܦܬܓܡ̈ܐ ܘܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܘܕܝܼܢ̈ܐ܇ ܘܡܘܫܐ ܡܨܥܝܐ: ܐܠܐ ܡܼܢ ܚܙܬܐ܀ ܩܕܡ ܒܨܦܪܐ: ܘܒܢܼܐ ܡܕܒܚܐ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܕܢܚܼܬ ܡܼܢ ܛܘܼܪܐ ܒܢܝܗܝ ܒܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܟܐܦ̈ܝܼܢ ܕܩܿܪܐ ܠܗܝܢ ܩܝ̈ܡܬܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܿܠܗܘܢܿ ܫܒ̈ܛܐ ܢܦܪܥܘܢܼ ܣܓܼܕܬܐ ܠܐܠܗܐ܀ ܘܫܕܪ ܥܠ̈ܝܡܐ ܗ̄ ܥ̈ܠܝܡܐ ܠܠܘܝ̈ܐ ܩܿܪܐ ܐܘܿ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܦܣܝܼܢ ܒܩܛܠܐ ܕܬܘܪ̈ܐ: ܘܐܣܩܼܘ ܝܩ̈ܕܐ ܗ̄ ܩܪܒܘ ܡܕܡ ܕܥܬܕܘ ܘܛܝܒܘ ܩܕܡ ܡܘܫܐ ܠܘܬ ܡܕܒܚܐ܀ ܘܢܣܼܒ ܣܦܪܐ ܗ̄ ܟܒܪ ܥܠ ܠܘܼܚ̈ܐ ܕܐܚܼܬ ܪܡܐ܆ ܐܘܿ ܠܥܣܪܐ ܦܬܓ̈ܡܐ ܩܿܪܐ ܣܦܪܐ܀ ܩܪܼܐ ܗ̄ ܬܢܐ܇ ܩܕܡ ܥܡܐ ܡܼܢ ܦܘܼܡܗ܀ ܘܢܣܼܒ ܡܼܢ ܕܡܐ ܘܪܣܼ ܥܠ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܪܣܼ ܘܪܙܼܦ ܚܕ ܐܢܘܢܿ܇ ܠܘ ܓܝܪ ܥܠ ܢܚ̈ܬܝܗܘܢܿ ܪܐܣ ܗܼܘܐ܇ ܐܠܐ ܕܟܕ ܥܡܐ ܩܿܐܡ ܗܼܘܐ ܩܕܡܘܗܝ܇ ܗܘܼ ܪܐܣ ܠܐܦ̈ܝ ܠܘܬܗܘܢܿ ܐܝܟ ܕܠܩܪܝܼܒܘܼܬܗܘܢܿ܀ ܗܿܢܘ ܠܡ ܕܡܐ ܕܩܝܿܡܐ ܗ̄ ܕܕܝܬܝܩܝ ܕܐܩܝܼܡ ܥܡܟܘܢܿ ܪܡܿܙ ܥܠ ܥܣܪܐ ܦܬܓ̈ܡܐ ܘܕܝܼ̈ܢܐ ܕܝܗܼܒ ܠܗܘܢܿ: ܗܿܠܝܢ ܕܠܘܬܗܘܢܿ ܐܬܡܼܠܠܘ ܒܡܼܠܬܐ܀ ܕܡܐ ܕܩܝܿܡܐ ܩܿܪܐ ܠܕܡܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܗܘܼ ܢܡܘܼ ܘܢܫܪܪ ܕܝܬܝܩܝ ܠܒܢܘ̈ܗܝ ܐܝܟ ܢܡܘܿܣܐ ܕܥܠܡܐ ܒܝܕ ܡܘܬܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܕܡܐ ܕܝܼܠܗ ܛܒܼܥܗܿ ܠܕܝܬܝܩܝ ܕܝܗܼܒ ܠܗܘܢܿ: ܘܐܪܙ ܕܡܗ ܕܡܫܝܼܚܐ ܗܿܝ ܕܒܚܪܬ ܙܒ̈ܢܐ ܓܡܼܪ ܠܕܝܬܝܩܝ ܚܿܕܬܐ: ܘܥܠܗܿܝ ܠܝܬ ܬܘܼܒ ܕܝܬܝܩܝ: ܕܓ̄ ܒܡܘܬܗ ܕܒܪܐ ܐܫܬܼܡܠܝܬ݀ ܕܝܬܝܩܝ: ܘܚܼܙܘ ܠܐܠܗܐ ܕܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܠܡ ܠܡܼܠܬܐ ܕܡܣܩܬܐ ܦܢܼܐ ܘܐܡܼܪ ܕܚܙܼܘ ܠܡ ܫܒܥܝܼܢ ܣܒ̈ܐ ܒܓܠܝܢܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܠܐܠܗܐ pb. 114 ܕܝܣܪܐܝܠ: ܘܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܐܝܟ ܥܒܿܕܐ ܕܠܼܒܬܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܠܒܬܐ ܠܥܩܒܬܗܘܿܢ ܕܝܣܪ̈ܠܝܐ ܕܒܥܡܠܐ ܕܠ̈ܒܢܐ ܥܿܗܕܐ ܐܢܘܢܿ܀ ܬܘܼܒ ܕܢܘܕܥ ܕܡܼܢ ܥܒܕܘܼܬܐ ܕܦܘܼܠܚܢܐ ܕܠ̈ܒܢܐ ܦܨܝܼ ܐܢܘܿܢ: ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܣܝܼܡܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܢܚܘܐ ܕܗܘܼ ܣܼܡ ܐܢܘܿܢ ܐܦ ܠܪ̈ܓܠܝܐ ܕܡܨܪܝܢ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢܿ ܒܣܦܝܼܠܐ ܕܝܢ܆ ܥܠ ܬܪܝܼܥܘܼܬܗ ܕܝܡܐ ܥܿܗܕ: ܐܦ ܣܦܝܼܠܐ ܬܘܼܒ ܠܓܘܢܐ ܕܫܡܝܐ ܕܡܿܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܪܢ ܕܣܦܝܠܐ ܠܙܘܪܕ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܟܪܘܡܐ ܕܫܡܝܐ ܗ̄ ܓܘܢܐ ܕܫܡܝܐ܀ ܚܪ̈ܢܐ ܚܙܬܐ ܕܓܘܢܐ: ܫܡܐ ܕܟܪܘܡܐ ܡܬܼܢܣܒ ܬܘܼܒ: ܥܠ ܚܘܼܨܦܐ ܘܡܪܚܘܼܬܐ ܘܡܠܦ ܠܗܘܿܢ ܕܠܐ ܢܩܢܘܿܢ ܟܪܘܡܐ ܗ̄ ܚܘܼܨܦܐ ܚܨܝܼܦܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܀ ܐܝܟ ܥܒܕܐ ܕܠܒܬܐ: ܐܟܡܿܢ ܕܠܒܬܐ ܡܪܒܥܬܐ ܗܿܝ: ܐܝܟ ܐܣܟܡܐ ܕܟܘܼܒܫܐ ܕܡܬܬܣܝܼܡ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܐ ܕܐܢܫ܀ ܘܥܠ ܣܒ̈ܐ ܠܐ ܐܘܫܒ ܗ̄ ܠܐ ܐܘܫܛ ܐܝܼܕܗ ܥܠܗܘܿܢ. ܐܝܟ ܕܠܢܟܝܿܢܐ ܒܗ݀ܝ ܕܗܿܢܘܢ ܣܿܒܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܡܿܢ ܕܚܿܙܐ ܠܐܠܗܐ ܡܬܼܢܒܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܼܘ ܚܝܘ ܢܘܼܓܪܐ ܕܙܒܢܐ܀ ܬܘܼܒ ܡܛ݀ܠ ܬܚܘܼܡܐ ܗܿܘ ܕܬܚܡ: ܕܡܿܢ ܕܩܿܪܒ ܠܛܘܼܪܐ ܡܬܪܓܡܘܼ ܡܬܼܪܓܡ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܥܠ ܣܒ̈ܐ ܠܐ ܐܘܫܒ ܐܝܼܕܗ ܗ̄ ܡܣܟܠ ܠܢ ܘܠܗܘܿܢ: ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܘܟܗܢܘܼܬܐ ܕܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܕܒ̈ܢܘ̄ ܐܝܬܝܗܿ ܘܠܘ ܕܐܢܫ ܡܼܢ ܣܒ̈ܐ ܡܛ݀ܠ ܕܥܠ ܗܿܠܝܢ ܠܐ ܐܘܫܒ ܐܝܼܕܗ܀ ܚܼܙܘ ܠܐܠܗܐ ܘܐܟܼܠܘ ܗ̄ ܗܿܘ ܡܘܿܢ ܕܚܼܙܘ ܕܡܘܼܬܐ ܗܿܘ ܘܠܘ ܟܝܿܢܐ ܘܗܝܼ ܚܙܬܐ ܘܫܘܼܦܪܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܕܬܡܢ: ܕܘܼܟܬ ܡܐܟܘܿܠܬܐ ܣܦܼܩ ܠܗܘܿܢ ܐܦ ܡܼܢ ܗܕܐ ܡܣܬܟܠܝܼܢܢ ܕܡܘܫܐ ܘܝܫܘܿܥ ܒܗܿܠܝܢ ܐܪܒܥܝܼܢ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܗܘܼ ܗܿܘ ܫܘܼܒܚܐ ܘܚܙܬܐ ܣܦܼܩܬ݀ ܠܗܘܿܢ ܒܕܘܼܟܬ ܬܘܼܪܣܝܐ ܘܥܠ ܡܐܟܘܿܠܬܐ ܠܐ ܐܣܬܪܢܩܘ: ܘܥܠܗܕܐ ܠܐ ܟܦܼܢܘ܀ ܘܣܠܼܩ ܡܘܿܫܐ ܠܛܘܼܪܐ ܟܣܝܬܗ ܥܢܢܐ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܥܢܢܐ ܥܪܦܠܝܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܛܘܼܪܐ܀ ܗܘܫܥ ܒܪܢܘܿܢ ܦܫܼ ܒܫܦܘܼ̈ܠܝ ܛܘܼܪܐ: ܟܕ ܠܐ ܠܘܬ ܥܡܐ. ܐܦܠܐ ܠܘܬ ܡܘܼܫܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘܐ. ܘܟܣܼܝܬ݀ ܥܢܢܐ ܠܡܘܿܫܐ ܐܝܟ ܥܪܦܠܐ: ܡܛܜܠ ܕܠܐ ܡܬܼܚܙܐ ܗܼܘܐ ܐܝܟܐ ܕܒܗܿ ܡܬܼܥܪܦܠ ܫܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܟܣܝܬܗ ܥܢܢܐ. ܟܕ ܡܬܼܪܕܐ ܒܗܘܢܿ ܡܼܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܐܪ̈ܥܢܝܐ ܐܝܟ ܕܢܩܒܠ ܝܘܼܠܦܢܐ ܐܠܦܼܗ ܕܝܢ ܐܠܗ ܒܓܠܝܢܐ ܒܗܿܠܝܢ ܫܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ: ܥܠ ܟ݀ܠܗ ܗܘܝܐ ܕܒܪܝܼܬܐ: ܘܐܟܡܐ ܕܚܼܙܘ ܡܠܐܟ̈ܐ ܠܒܪ̈ܝܬܐ ܟܕ ܡܬܼܬ̈ܩܢܢ ܒܐܝܼܕܐ ܒܐܝܼܕܐ ܗܿܟܢܐ ܚܿܙܐ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܡܘܫܐ ܘܐܦ ܠܬܘܼܩܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܘܢܝܿܚܬܐ ܕܒܝܘܡܐ ܫܒܝܼܥܝܐ: ܘܐܦ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܕܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܥܘܼܢܕܢܗ ܠܟܿܠܗܝܢ ܒܓܠܝܢܐ܆ ܘܐܝܟ ܕܒܙܒܢܗ ܐܣܬܼܥܪ̈ܝ ܘܐܬܡܼ̈ܠܠܝ ܚܿܙܐ ܗܼܘܐ ܠܗܝܢ ܘܒܿܬܪ ܫܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܦܩܼܕܗ ܒܡܠܼܬܐ ܡܬܪܓܫܢܝܼܬܐ ܕܢܕܡܐ ܘܢܥܒܕ ܥܠܡܐ ܡܼܢ pb. 115 ܡܠܘܐܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܗ̄ ܡܫܟܢܙܒܢܐ ܐܝܟ ܛܘܼܦܣܐ ܕܐܬܚܘܝܼ ܠܗ܀ ܬܪܝܢ ܥܠ̈ܡܐ ܘܬܪܝܢ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܣܝܼܡܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܒܡܩܕܡܘܼܬ ܝܼܕܥܬܗ ܠܡܥܒܕ: ܒܝܕ ܡܫܟܢ ܙܒܢܐ ܠܬܪܗܝܗܘܢܿ ܨܪ ܒܝܕ ܡܘܫܐ: ܘܐܝܟܢ ܐܕܠܐ ܟܕ ܢܦܘܿܩ ܠܣܘܼܥܪܢܐ ܥܠܡܐ ܕܥܬܝܼܕ ܚܕܬܘܬ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܬܬܪܢܐ ܥܠ ܐܠܗܐ܀ ܦܩܼܕ ܐܠܗܐ ܠܡܘܫܐ ܕܢܥܼܒܕ ܡܫܟܢܐ ܘܢܦܠܓܝܼܘ̄ ܠܬܪܝܢ ܒܝܕ ܦܘܼܪ̈ܣܐ ܐܝܟ ܪܩܝܼܥܐ ܕܦܿܠܓ ܒܝܬ ܫܡܝܐ ܠܐܪܥܐ ܘܐܟܙܢܐ ܕܒܗܿܘ ܕܥܬܝܼܕ ܡܬܼܝܗܒܐ ܠܢ ܝܼܕܥܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܘܚܘܼܪܪܐ ܕܡܼܢ ܡܥܝܼܩ̈ܢܝܬܐ܇ ܗܿܟܢܐ ܦܩܼܕ ܗܪܟܐ ܕܒܩܕܘܿܫܩܘܼܕ̈ܫܐ ܢܣܝܼܡ ܩܒܘܬܐ ܗ݀ܝ ܕܡܡܠܝܝܐ ܕܘܼܟܬ ܐܠܗܐ. ܣܦܪܐ ܕܢܡܘܿܣܐ ܕܒܗ ܐܪܙ ܝܼܕܥܬܐ ܐܠܗܝܬܐ: ܘܛܣܐ ܕܕܗܒܐ ܕܠܥܠ ܡܢܗܿ ܐܪܙ ܦܓܪܐ ܕܐܬܼܚܝܕ ܠܡܼܠܬܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܩܒܘܬܐ ܐܪܙ ܐ̱ܢܫܘܼܬܐ܇ ܐܡܿܪ ܫܠܝܼܚܐ ܗܢܐ ܠܡ ܕܩܕܡ ܣܡܗ ܐܠܗܐ ܚܘܼܣܝܐ ܒܗܝܡ̄ ܕܕܡܗ: ܡܬܐܼܡܪܐ ܥܠ ܛܣܐ ܕܗܘܼܝܘܼ ܚܘܼܣܝܐ: ܘܙܒܢ̈ܝܼܢ ܣܓ̈ܝܐܢ ܡܫܬܼܚܠܦ ܗܼܘܐ: ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܦܘܼܡܐ ܗܿܘܐ ܗܼܘܐ ܠܗ ܠܡܡܠܠܘܼ܀ ܐܪܒܥܝܼܢ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܡܘܫܐ ܡܼܢ ܙܝܼܘܐ ܐܠܗܝܐ ܡܬܼܬܪܣܐ ܗܼܘܐ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܝܫܘܿܥ: ܐܟܡܐ ܕܣܒ̈ܐ ܡܼܢ ܚܙܬܐ ܐܬܡܠܝܼܘ ܒܘܼܣܡܐ ܘܬܘܼܪܣܝܐ܀ ܦܩܼܕ ܐܠܗܐ ܠܡܘܫܐ ܕܢܬܩܢ ܡܫܟܢܙܒܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡܼܢ ܕܚܠܼܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܢܓܕܘܢܼ ܐܢܘܿܢ ܠܘܬܗ: ܘܕܒܡܨܥܝܘܼܬܐ ܕܡܫܟܢܐ ܕܢܐܠܦ ܐܢܘܿܢ ܕܒܡܨܥܬܗܘܿܢ ܫܿܪܐ܇ ܘܕܐܢ ܐܝܬ ܬܘܼܒ ܕܚܿܛܐ ܒܡܨܥܝܘܼܬܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܢܬܩܪܒ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܕܒܚ̈ܐ ܘܐܦܢ ܠܐ ܓܠܼܐ ܗܼܘܐ ܠܚܛܗܐ: ܐܠܐ ܗܘܼ ܕܒܚܐ ܣܿܗܕܐ ܗܼܘܐ ܕܡܛ݀ܠ ܕܚܼܛܐ ܩܪܒܗ: ܘܒܗܿܕܐ ܬܠܬ ܡܬܼܝܕ̈ܥܢ. ܐ: ܡܘܕܝܿܢܘܼܬܐ ܕܒܚܛܝܼܬܐ ܘܟܕ ܫܬܝܼܩ ܗܿܘ ܕܚܼܛܐ.. ܒ: ܘܬܝܿܒܘܼܬܐ ܘܩܘܡܐ ܕܡܢܗܿ܀ ܓ: ܘܫܘܼܒܩܢܐ ܕܝܼܠܗܿ: ܒܝܕ ܐܪܒܥܐ ܓܘ̈ܢܐ ܕܐܝܬ ܒܡܫܟܢ ܙܒܢܐ: ܪܡܿܙ ܥܠ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܬܟܼܠܬܐ ܡܚܝܢܐ ܘܕܡܪܐ ܠܐܘܼܟܡܐ܇ ܕܡܘܼܬ ܐܪܥܐ: ܐܪܓܘܢܐ ܩܘܼܢܐܐ ܗܿܘ ܘܕܡܿܐ ܠܓܘܢܐ ܕܫܡܝܐ ܘܠ̈ܡܝܐ܀ ܙܚܘܪܝܬܐ ܡܣܒܗ ܠܢܘܼܪܐ ܒܘܼܨܐ ܚܘܪܐ ܘܕܡܿܐ ܠܐܐܪ܀ ܡܼܢ ܓܘܗ ܕܩܝܣܐ ܕܟܬܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡܬܼܢܣܒ܀ ܐܣܦܝܢܝܩܐ ܣܘܼܡܩܐ ܣܘܣܓܘܢܐ ܠܒܘܼܚܠܐ ܕܡܿܐ ܘܥܿܒܕܝܼܢ ܡܢܗ ܚܠܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܬܝܩܐ ܠܣܝܦܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܐܣܦܝܢܝܩܐ ܘܣܘܣܓܘܢܐ: ܠܘ ܣܘܼܡ̈ܩܐ ܘܐܘܼܟܡ̈ܐ ܐܢܘܿܢ ܐܠܐ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܡܫܟܗܝܢ ܨܒܝܼܥ ܟܝܢܐܝܬ: ܩܒܘܬܐ ܐ݀ܡܪ ܕܢܥܒܕ: ܐܟܡܿܢ ܕܛܘܼܦܣܐ ܗܿܝ ܕܛܘܼܪ ܣܝܼܢܝ: ܘܐܝܟ ܕܡܘܼܬ ܕܛܘܼܪܐ ܡܬܩܢܐ ܗܼܘܬ݀܀ ܘܡܼܢ ܩܝܣܐ ܕܐܫܟܪܥܐ: ܐܟܡܿܢ ܕܚܠܝܼܡ ܘܫܪܝܼܪ: ܘܗܘܼܝܘ ܠܡ ܫܪܓܐ ܘܡܬܼܩܪܐ ܠܡ ܥܪܩܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܐܢܫ̈ܝܼܢ܀ ܦܬܘܪܐ ܝܒ̄ ܓܪ̈ܝܼܨܢ pb. 116 ܕܥܠܘܗܝ ܒܘܼܕܩ ܝܒ̄ ܝܪ̈ܚܐ ܕܫܢ̱ܬܐ ܘܫܘܼܚ̈ܠܦܝܗܘܢ ܗ̱ ܐܪܒܥܐ ܙܒ̈ܢܐ ܡܩܝܡ̈ܝ ܥܠܡܐ ܘܓܿܡܪܝܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܿܫܚܝܼܢ ܠܩܘܼܝܿܡܐ ܕܚ̈ܝܐ ܕܟ݀ܠ ܒܣܪ܀ ܛܣܐ ܕܚܘܼܣܝܐ ܕܠܐ ܙܩܝܼܦ ܗܼܘܐ ܥܠ ܩܒܘܬܐ ܐܘܿ ܡܨܠܐ ܨܠܐܼ: ܐܠܐ ܡܫܟܒ ܫܟܝܼܒ ܗܼܘܐ ܥܠܝܗܿ܇ ܐܪܙ ܥܢܝܿܢܐ ܕܛܘܼܪܐ ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܗܘܐ ܐܪܒܥ ܙܩܙ̈ܩܢ ܗ̄ ܙܩܙ̈ܩܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܓ̈ܠܝܼܠܬܐ ܐܘܿ ܡܪ̈ܒܥܬܐ ܕܒܗܝܢ ܥܿܐܠܝܼܢ ܩܘ̈ܦܐ ܗ̄ ܡܘܼܟ̈ܠܐ ܕܛ݀ܥܢܝܼܢ ܒܗܘܿܢ܀ ܙܥܙ̈ܩܬܐ ܕܩܒܘܬܐ: ܠܘ ܓܠ̈ܝܼܠܬܐ ܗܘ̈ܝ ܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܕܡܬܼܬܠܝܢ ܒܬܪ̈ܥܐ܇ ܐܠܐ ܕܐܪܒܥ ܓܘ̈ܢܘܢ ܐܝܟ ܗܿܢܝܢ ܕܡܬܼܩ̈ܒܥܢ ܒܥܪ̈ܣܬܐ ܕܡܝܼ̈ܬܐ ܘܡܪ̈ܒܥܢ ܘܡܬܼܥ̈ܒܕܢ ܡܼܢ ܦܪܙܠܐ: ܐܘܿ ܡܼܢ ܢܚܫܐ.. ܘܥܒܼܕ ܬܪܝܢ ܟܪ̈ܘܒܐ ܕܕܗܒܐ ܗ̄ ܕܡܛܠܠܝܼܢ ܥܠ ܚܘܼܣܝܐ ܐܪܙ ܡ̈ܠܐܟܐ ܕܡܫܡܝܼܢ ܠܐܠܗܐ: ܐܪܙ ܬܪܝܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܕܫܡܠܝܼܘ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܕܡܪܢ: ܓܒܪܐܝܠ ܘܡܝܟܐܝܠ܀ ܐܫܬܗ ܕܡܫܟܢܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܗܼܘܬ݀ ܘܐܦ̈ܘ̄ ܒܡܕܢܚܐ: ܘܩܿܐܡ ܚܕ ܟܪܘܒܐ ܒܬܝܡܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܒܦܢܝܼܬܐ ܓܪܒܝܝܬܐ. ܟܠܝܼܠܐ ܟܕ ܚܿܕܪ ܗ̄ ܟܠܝܼܠܐ ܐܡܼܪ ܕܢܥܒܼܕ ܠܦܬܘܪܐ ܐܝܟ ܣܝܪܣ ܡܕܡ ܥܠ ܣܦܬܗ܀ ܦܫܟ ܟܕ ܚܕܪ ܗ̄ ܬܪܬܝܢ ܨܒ̈ܥܢ܀ ܗ݀ܝ ܕܥܪܬܐ ܗܿܝ ܕܠܘܬܗܿ ܟܕ ܦܫ̈ܝܼܟܢ܀ ܐܝܼܬ̄ܘ ܦܫܟ ܬܘܼܒ ܦܫܟ ܐܪܒܥ ܨܒ̈ܥܢ ܟܕ ܕܒܝܼ̈ܩܢ ܒܚ̈ܕܕܐ: ܘܥܒܼܕ ܦܝ̈ܠܣܐ ܘܟܦ̈ܐ ܗ̄ ܦܝ̈ܠܣܐ ܕܡܿܝܢ ܠܗܿܠܝܢ ܟܦܦ̈ܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܕܝܼܠܢ: ܕܐܫܬܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܦܪܝܼܣܐ ܘܦܫܝܼܛܐ ܘܠܐ ܥܡܝܼܩܐ: ܐܝܬ ܟܕ ܓܠ̈ܝܼܠܢ ܘܐܝܬ ܟܕ ܡܪ̈ܒܥܢ: ܒܪܡ ܠܐ ܥܡܝܼܩ̈ܢ܀ ܟܦ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܝܢ ܡܼܢ ܙܒܘܪ̈ܐ: ܐܝܟ ܓܠܘ̈ܢܝܬܐ ܐܢܝܢ: ܠܚܡ ܐܦ̈ܐ ܡܟܢܐ ܠܠܚܡܐ ܕܥܠ ܦܬܘܪܐ: ܐܟܡܿܢ ܕܩܕܡ ܐܦܘ̈ܗܝ ܒܪܡܫܐ ܘܨܦܪܐ ܘܩܿܐܡ ܘܡܬܬܣܝܼܡ܀ ܥܒܕ ܡܢܪܬܐ ܕܕܗܒܐ ܗ̄ ܕܢܣܟܬܐ ܦܿܩܕ ܠܡܥܼܒܕܗܿ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܩܕܡܐܝܬ ܥܿܒܕܝܼܢ ܫܥܘܼܬܐ ܐܝܟ ܐܡܘܡܐ ܡܕܡ ܘܟܢ ܢ݀ܣܟܝܼܢ ܠܗܿ: ܐܟܡܿܢ ܕܗܝܼ ܡܢܪܬܐ ܚܠܝܼܠܬܐ ܗܿܝ܆ ܐܝܟ ܕܝܬܝܼܪ ܬܗܼܘܐ ܩܠܝܼܠܐ ܠܛܥܘܢܬܐ܀ ܒܣܣ ܕܝܼܠܗܿ ܘܟܢܗܿ ܕܡܢܪܬܐ ܩܿܪܐ: ܠܟܘܼܪܣܝܐ ܬܚܬܝܐ ܕܝܼܠܗܿ܀ ܩܢ̈ܝܗܿ ܕܝܢ ܠܗܿܠܝܢ ܕܐܝܟ ܣܘ̈ܟܬܐ ܢ݀ܦܩܝܼܢ ܡܢܗܿ܀ ܐܣܩ̈ܦܝܗܿ ܠ̈ܟܦܐ ܘܠܐܣܦܝܪ̈ܐ ܕܡܬܬܣܝܼܡܝܼܢ ܒܗܘܢܿ ܦܬܝܼ̈ܠܬܐ: ܡܬܼܩܪܝܐ ܡܢܪܬܐ ܒܝܬ ܫܡܝܐ ܒܗ݀ܝ ܕܕܘܼܟܬ ܫܡܫܐ ܡܡܠܝܐ܀ ܫܒܥ ܫܪ̈ܓܝܼܢ ܕܒܗܿ ܐܪܙ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܕܠܫܒܬܐ ܓܡܪ̈ܝ ܕܒܗܿ ܐܪܙ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܕܠܫܒܬܐ ܓܡܪ̈ܝ ܝܪ̈ܚܐ ܘܫ̈ܢܝܐ܀ ܚܙܘܪ̈ܐ ܘܫܘܼܫ̈ܢܐ ܕܒܗܿ ܐܝܟ ܕܠܨܒܼܬܐ ܡܬܥܒܕܝܼܢ ܒܗ ܘܒܡܢܪܬܐ ܢܗܘܘܿܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܩ̈ܦܝܢ ܗ̄ ܡܢܪܬܐ ܩܿܪܐ ܠܗ݀ܝ ܙܩܝܼܦܬܐ ܕܒܡܨܥܬܐ ܘܡܿܘܣܦ ܠܗ ܐܣܩܦܐ ܚܕ ܝܬܝܼܪܬܐ: ܗܕܐ ܕܗܝܼ ܗܝܼ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܥܐ܀ ܘܥܒܼܕܘ ܡܠܩܛܢܗܿ ܗ̄ ܠܗܿܠܝܢ ܕܡܫܼܬܩܠ ܒܗܘܿܢ pb. 117 ܝܩܕܢܐ ܡܼܢ ܫܪܓܐ ܩܿܪܐ ܡܠܩܛܢܐ ܐܝܟ ܟܠܒܬܐ ܡܕܡ ܙܥܘܪܬܐ܀ ܡܙܡܟܗ ܠܗܿܠܝܢ ܕܡܬܬܣܝܼܡܝܼܢ ܬܚܝܬ ܫܪܓܐ ܕܡܩܒܠܝܼܢ ܠܡܫܝܚܐ ܕܢ݀ܛܦ ܡܼܢ ܫܪܓܐ܀ ܟܦ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܐܝܠܝܢ ܕܡܩܒܠܝܼܢ ܠܫܪ̈ܓܐ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܡܢܪܬܐ܀ ܡܼܢ ܟܟܪܐ ܕܕܗܒܐ ܥܒܕܝܗܿ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܠܦ ܐܣܬܝܼܪ̈ܝܼܢ ܕܕܗܒܐ ܕܐܝܬܝܗܘܿܢ ܕܝܼܢܪ̈ܐ ܐܝܟ ܕܡܘܼܬܐ ܕܡܿܚܘܐ ܐܢܼܐ ܠܟ ܒܛܘܼܪܐ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܡܿܘܕܥ ܕܠܘ ܒܡܼܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡܿܪ ܗܼܘܐ ܠܗ ܕܢܥܒܕ: ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܨܘܪܬܐ ܚܘܝܼ ܠܗ ܐܣܟܡܐ ܕܩܒܘܬܐ ܘܡܢܪܬܐ ܘܦܬܘܪܐ ܘܫܪܟܐ܀ ܣܼܡ ܠܡܢܪܬܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܒܝܬܐ: ܠܘܼܩܒܠ ܦܬܘܪܐܐܪܙ ܣܝܡܗܘܿܢ ܕܢܗܝܼܪ̈ܐ܆ ܕܒܬܝܡܢܐ ܠܘܼܩܒܠ ܓܪܒܝܐ ܣܕܝܼܪܝܼܢ܀ ܘܠܡܫܟܢܐ ܬܥܒܼܕ ܥܣܪ ܚܝ̈ܠܢ ܗ̄ ܝܪܝܼܥܬܐ ܛܘܼܦܣܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ: ܥܒܕ ܠܡ ܬܐܟ̈ܬܐ ܗ̄ ܠܐܕܢ̈ܐ ܕܒܣܦܬܗܿ ܕܝܪܝܼܥܬܐ ܩܿܪܐ: ܬܐܟ̈ܬܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܠܐܩܠܐ܀ ܘܕܒܼܩ ܝܪܝܼܥܬܐ ܒܩܘܪ̈ܩܣܐ ܗ̄ ܩܘܪ̈ܩܣܐ ܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܕܒܟܘܼܬܝ̈ܢܝܬܐ܀ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܥܡܼܪ ܥܙ̈ܐ ܗܼܘ̈ܝ ܝܪ̈ܝܥܬܐ ܘܠܘ ܕܣܥܪܐ܀ ܘܠܐ ܕܡܝܐ ܡܿܥܠ ܩܘܪ̈ܩܣܐ ܒܬܐܟ̈ܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܫܚܩܐ ܢܗܘܐ ܦܬܚܗܝܢ ܘܐܣܘܼܪܗܝܢ܀ ܥܒܕ ܦܪܣܐ ܠܡܕܒܚܐ ܡܫ̈ܟܐ ܕܕܟܪ̈ܐ ܕܐܣܦܝܢܝܩܐ ܒܣܘܡܩܘܬܗܘܢܿ ܥܠ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܕܒܪܩܝܼܥܐ ܪܡܿܙ ܣܘܣܓܘܢܐ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܕܡܘܼܬ ܟܘܼܚܠܐ: ܪܡܿܙ ܒܓܘܢܗ ܥܠ ܓܘܢ ܫܡܝܐ܀ ܩܝ̈ܡܐ ܗ̄ ܣܡ̈ܟܐ ܡܕܡ܀ ܨܝܪ̈ܬܐ ܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܕܬܪ̈ܥܐ: ܐܠܐ ܠܐܡܬܟܢܟܝܼܢ ܕܦ̈ܐ ܒܓܘܢ̈ܝܗܝܢ: ܩܝܡ̈ܐ ܬܘܼܒ ܩܿܪܐ ܠ̈ܕܦܐ: ܡܛ݀ ܕܟܕ ܙܩܝܼܦܝܼܢ ܩܿܝܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܥܠܝܗܘܿܢ ܣܡܝܼܟܝܼܢ ܗܼܘܘ ܦܝܪ̈ܡܐ ܕܥܠܝܗܘܿܢ ܡܬܼܦܪܣܝܢ ܗܼܘܘ ܘܝܼ̈ܠܐ܀ ܣܡ̈ܝܼܟܐ ܕܝܢ ܩܿܪܐ ܠܩܝܣ̈ܐ ܦܬ̈ܝܐ: ܕܒܗܘܿܢ ܬܪܬܝܢ ܨܝܪ̈ܬܐ ܕܪ̈ܦܐ ܡܬܬܣܝܼ̈ܡܢ: ܐܝܟ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܒܚܕܐ ܫܘܝܘܼܬܐ ܢܬܬܣܝܼܡܘܢܿ ܘܢܬܛܟܣܘܢܼ܀ ܪ̈ܦܐ ܕܝܢ ܕܒܙܘܝ̈ܬܐ ܣܿܝܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܝܟ ܣܝܠ̈ܘܢܐ ܡܕܡ ܕܥܒܝܼܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܝܟ ܕܢܐܚܕܘܢܼ ܬܪܬܝܢ ܦܢ̈ܝܢ܇ ܡܛܠܗܕܐ ܐܡܿܪ ܕܐܟܚܕܐ ܓܦܝܢ ܥܠ ܪܝܫܗܿ ܥܠ ܙܩܙ̈ܩܬܐ ܚܕܐ ܗ̄ ܕܢܩܝܼܦܝܼܢ ܒܬܘܩܦܗܘܢܿ܀ ܘܥܒܕܘܼ ܡܘܼܟ̈ܠܐ ܕܩܝܣܐ ܕܐܫܟܪܥ ܚܡܫܐ ܠܕܦ̈ܐ ܗ̄ ܠܟܿܠ ܦܢ̈ܝܢ ܚܡܫܐ ܡܘܼܟ̈ܠܐ: ܡܘܼܟ̈ܠܐ ܠܗܿܠܝܢ ܩܝܣ̈ܐ ܕܠܒܝܼܟܝܼܢ ܠܬܪ̈ܥܐ ܩܿܪܐ: ܗܕܐ ܕܩܿܪܐ ܠܗ ܣܦܪܐ ܕܐܪܒܥܐ܇ ܡܢܗܘܿܢ ܬܪܝܢ ܠܥܠ: ܘܬܪܝܢ ܠܬܚܬ ܒܗ݀ܝ ܕܒܟܿܠ ܚܕ ܡܼܢ ܣܛܪܐ ܪܘܪ̈ܒܐ܇ ܚܡܫܐ ܡܘܼܟ̈ܠܝܼܢ ܣܝܼܡܝܼܢ ܐܪܒܥܐ ܕܝܢ ܒܙܩܙ̈ܩܬܐ ܥܒܝܼܕܝܼܢ܇ ܬܪܝܢ ܡܼܢ ܠܥܠ. ܘܬܪܝܢ ܡܼܢ ܠܬܚܬ. ܡܛ݀ܠ ܡܫܩ̈ܠܢܐ ܘܗܿܘ ܡܨܥܝܐ ܒܪܨ ܗܼܘܐ ܘܡܿܟܪ ܒܗܘܿܢ ܒܕܗܦܐ ܐܝܟ ܕܝܬܝܼܪ ܢܬܚܝܨܘܢܼ ܡܘܼܟ̈ܠܐ ܕܝܢ ܩܿܪܐ܇ ܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܩܝ̈ܣܐ ܕܠܒܝܼܟܝܼܢ ܠܬܪܥܐ ܡܼܢ ܒܣܬܪܗ܇ ܥܒܿܕܐ ܕܐܘܡܢܐ ܥܒܕܝܗܝ ܠܟܪܘܒܐ ܗ̄ ܠܘ ܕܐܢܫ ܫܚܝܼܡܐ ܢܥܒܕ܆ ܐܘܿ ܗܿܘ ܕܝܿܕܥ ܘܐܘܼܡܢ pb. 118 ܒܟ݀ܠܡܕܡ: ܐܠܐ ܗܿܘ ܕܠܚܪܬܐ ܡܚܘܐ ܐܢܼܐ ܠܟ ܕܡܿܢܘܼ܀ ܗ݀ܝ ܕܟܪܘܒܐ ܗܞ ܥܒܿܕܐ ܫܪܝܼܪܐ ܘܚܠܝܼܡܐ ܘܚܝܠܬܢܐ ܢܥܒܕ܇ ܗܒ ܦܪܣܐ ܬܚܝܬ ܕܦܐ ܗ̄ ܗܒ ܦܪܣܐ ܚܕ ܥܠ ܟ݀ܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܡܫܟܢܐ ܓܘܝܐ ܘܒܪܝܐ: ܘܦܪܘܣܝܗܝ ܠܘ ܬܚܝܬ ܕܦ̈ܐ܆ ܘܥܒܕ ܡܕܒܚܐ ܕܩܝܣܐ ܘܥܒܕ ܩܪ̈ܢܬܗ ܗ̄ ܩܪ̈ܢܬܗ ܠܣܦܪ̈ܘܗܝ ܘܠܘ ܡܼܢ ܩܝܣܐ ܐܚܪܢܐ܆ ܫܡܐ ܕܡܕܒܚܐ ܡܼܢ ܬܪܝܢ ܫܡ̈ܗܐ ܡܪܟܒ: ܚܕ ܡܼܢ ܕܒܚܼܐ ܕܡܬܼܕܒܚ܀ ܘܐܚܪܢܐ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܡܕܒܚ.. ܘܥܒܕ ܩܕܣ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܩܕܣ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܩܕܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܢܚܫܐ ܕܐܝܬ ܠܗܝܢ ܐܕܢ̈ܬܐ ܠܥܠ ܐܝܟ ܢܘܼܩܪ̈ܐ ܕܒܡܫ̈ܠܢ ܒܗܝܢ܀ ܐܝܼܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܐܪܝܼܟ ܩܕܠܗܘܢܿ ܣܿܓܝܼ ܘܐܕܢ̈ܝܗܘܿܢ ܥܠ ܣܦܬ ܩܘܼܡܗܘܿܢ܀ ܟ݀ܠܗܝܢ ܗܿܠܝܢ܇ ܒܚܕ ܫܡܐ ܕܩܕܪܐ ܚܒܝܼ̈ܫܢ ܡܫ̈ܠܘܬܐ ܩܿܪܐ: ܠܗܿܠܝܢ ܕܡܣܩܝܼܢ ܒܗܝܢ ܒܣܪܐ ܡܼܢ ܩܕܫܐ ܐܝܟ ܫܢܓܠ܆ ܘܥܒܕ ܩܪܩܠ ܗ̄ ܩܢܘ̈ܢܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܒܐܝܪܝܟܗ ܗܿܘ ܕܐܝܟ ܬܝ̈ܟܐ ܡܕܡ ܚܕܝܼܪ ܗܼܘ ܠܡܕܒܚܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܬܼܩܪܒ ܠܗ ܘܥܒܝܼܕ ܐܘܡܢܐܝܬ ܐܝܟ ܡܨܝܼܕܬܐ ܘܟܪܝܼܟ ܚܕܪ̈ܝ ܡܕܒܚܐ ܕܣܝܼܡ