Aphrahat: Demonstration 23: On the Grapecluster - ܬܚܘܝܬܐ ܕܛܘܛܝܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
3

ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܩܝܡ ܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܫܡܥܬܗ ܠܚܘܝܐ܂ ܩܒܠ ܡܣܡܒܪܫܐ ܠܘܛܬܐ܂ ܕܢܗܘܐ ܡܟܘܠܬܐ ܠܚܘܝܐ܂ ܘܪܕܬ ܠܘܛܬܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܝܠܕܘ̈ܗܝ܂ ܥܠ ܕܐܟܠ ܓܝܪ ܡܢ ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ܂ ܐܬܟܠܝ ܡܢ ܦܐܪ̈ܝ ܐܝܠܢܐ ܕܚ̈ܝܐ܂ ܕܠܐ ܢܐܟܘܠ ܡܢܗ ܘܢܚܐ ܠܥܠܡ܂ ܘܒܗܕܐ ܝܕܥܝܢܢ ܕܡܛܠ ܕܦܣܥ ܒܪܢܫܐ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܒܡܛܥܝܢܘܬܗ ܕܒܝܫܐ܂ ܘܩܕܡ ܢܣܒ ܠܗ ܪܡܘܬܐ܂ ܕܢܗܘܐ ܦܚܡܐ ܕܥܒܘܕܗ܂ ܘܒܦܘܪܫܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܩܒܠ܂ ܗܘܐ ܣܝܓܐ ܒܝܢܘܗܝ ܠܐܝܠܢܐ ܕܚ̈ܝܐ܂ ܕܒܥܠܬ ܢܟܝܠܘܬܗ ܕܒܝܫܐ ܐܬܟܠܝ ܡܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ܂ ܘܐܬܣܝܓ ܐܝܠܢܐ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܪܒܐ ܒܪܘܡܚܐ ܕܚܝܠܬܐ܂ ܘܒܫܠܗܒܝܬܐ ܕܡܬܟܪܟܐ܂ ܘܐܦ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܕܐܪܓܫ ܘܝܕܥ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܐܙܠ ܠܘܬ ܗܘ ܐܝܠܢܐ܂ ܐܠܐ ܡܚܝܠܘܬܗ ܠܡܥܒܪ ܣܝܓܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܘ ܗܢܐ ܐܝܠܢܐ ܕܚܝ̈ܐ܂ ܒܒܣܝܡܘܬܗ ܠܐ ܐܬܟܠܝ ܡܢ ܣܢܝܩ̈ܐ܂ ܕܢܐܟܠܘܢ ܡܢܗ ܘܢܚܘܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܘܪܟ ܣܘܟܘܗ̈ܝ ܘܣܪ̈ܥܦܝܬܗ ܫܕܐ܂ ܘܐܘܫܛ ܫܒܘܩܘ̈ܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܣܝܓܐ܂ ܘܫܕܐ ܦܐܪܗ ܒܛܝܒܘ ܠܒܪ ܡܢ ܬܚܘܡܐ܂ ܕܟܪܝܟ ܗܘܐ ܠܡܛܪܗ܂ ܘܒ̈ܢܝ ܡܛܠ ܝܕܥܬܐ ܡܕܘܕܬܐ ܘܡܣܓܦܢܝܬܐ ܕܩܕܡܘ ܐܚܕܘ ܗܘܘ ܒܢ̈ܓܕܐ ܣܓܝܐ̈ܐ܂ ܒܗܢܐ ܦܘܪܣܐ ܕܐܣܝܘܬܐ܂ ܐܬܦܫܚ ܡܢܗܘܢ ܡܘܠܟܢܐ ܕܠܘܛܬܐ܂ ܘܟܕ ܐܪܓܫ ܒܥܠܕܒܒܐ܂ ܒܗܬ ܩܠܝܠ ܒܬܪܥܝܬܗ܂ ܘܒܛܠ/ܘܒ̈ܛܠܝ/ ܨܢܥ̈ܬܗ܂ ܘܪܓܙ ܥܠ ܦܐܪܐ ܘܐܟܘܠܘܗ̈ܝ܂ ܘܩܒܠܘ ܒܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܠܒܘܛܠܗ ܕܠܘܛܬܐ܂ ܘܙܟܬ ܚܟܡܬܐ ܕܫܪܪܐ ܠܢܟܝܠܘܬܗ ܕܒܝܫܐ܂ ܘܐܬܢܛܪܘ ܐܟܘ̈ܠܘܗܝ ܕܦܐܪܐ ܐܝܟ ܛܘܛܝܬܐ ܒܣܓܘܠܐ܂ \ܘܥܠ ܕܒܥܠܬ /ܒܥܠܬ/ ܐܬܢܛܪ ܟܠܗ ܣܓܘܠܐ܂ ܥܕ ܢܫܠܡ ܙܒܢܐ ܕܣܝܡ ܠܥܠܝܐ܂ ܘܕܢܓܪ ܥܠܝܗܘܢ ܦܘܣܩܢܐ ܥܠ ܫܪܟܗ ܕܣܓܘܠܐ܂ ܘܠܐ ܨܒܘ ܕܢܬܘܒܘܢ ܒܚܝܠܗ ܕܒܘܪܟܬܐ܂ ܕܢܒܫܠܘܢ ܘܢܚܠܘܢ ܡܢ ܡܪܝܪܘܬܐ ܕܩܒܠܘ܂ ܘܢܗܘܘܢ ܫܘ̈ܬܦܐ ܠܚܠܝܘܬܗ ܕܦܐܪܐ܂ ܕܡܬܦܠܚܐ ܢܨܒܬܐ ܒܚܟܡܬ ܦܠܚܐ܂ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܓܠܙܬ ܡܢ ܥܘܕܪܢܐ܂ ܘܡܢ ܡܫܬܘܕܥܘܬܐ ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܐܣܝܘܬܐ܂ ܘܒܡܦܬܚ ܬܪܥܐ ܕܫܐܠܬ ܫܠܡܐ܂ ܥܪܩ ܥܡܛܢܐ ܕܪܥܝܢܐ ܕܣܓܝܐ̈ܐ܂ ܘܒܕܢܚܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܬܪܥܝܬܐ܂ ܘܒܛܥܝܢܘܬ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܕܙܝܬܐ ܡܢܗܪܢܐ܂ ܕܒܗ ܪܘܫܡܐ ܕܐܪܙܐ ܕܚ̈ܝܐ܂ ܕܒܗ ܡܬܓܡܪ̈ܝܢ ܡܫܝ̈ܚܝܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܡܠܟ̈ܐ ܘܢܒ̈ܝܐ܂ ܡܢܗܪ ܚܫܘ̈ܟܐ ܘܡܕܗܢ ܬܚܘܒ̈ܐ܂ ܘܡܩܪܒ ܠܬܝ̈ܒܐ ܒܐܪܙܗ ܛܡܝܪܐ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܚܒܨܝܢ ܘܩܪܒܝܢ ܠܘܬܗ܂ ܢܛܦ ܛܥܡܗ ܒܐ̈ܕܢܝܗܘܢ ܟܣܝ̈ܬܐ܂ ܘܚܙܝܢ ܒܥܝܢܝܗ̈ܘܢ ܘܫܡܥܝܢ ܒܐܕܢܝ̈ܗܘܢ܂ ܘܨܝܪܝܢ ܕܡܘ̈ܬܗ ܒܪ̈ܓܫܝ ܗܡ̈ܣܝܗܘܢ܂ ܘܡܬܚܦܛܝܢ ܕܠܐ ܒܗܠܐ ܠܡܪܕܐ ܠܩܕܡܝܗܘܢ܂ ܘܡܫܬܘܫܛܝܢ ܠܡܐܙܠ ܘܛܥܝܢ ܕܒܣܬܪܗܘܢ܂ ܘܡܫܟܚܝܢ ܡܡܢܥܝܢ ܠܗܝ ܚܙܬܐ ܛܡܝܪܬܐ ܕܩܒܠܘ ܟܕ ܛܥܡܘܗܝ ܕܨܪ ܠܗܘܢ ܢܥܡ̈ܬܐ ܕܢܥܪܩܘܢ ܡܢ ܒܝܫܐ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܗܘܝܢ ܚܡܝܪܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܕܢܬܝܗܒ ܒܗܘܢ ܐܬܪܐ ܠܬܝܒܘܬܐ܂ ܐܦ ܡܛܠܬܗܘܢ ܡܫܬܒܩܝܢ ܚ̈ܛܝܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܢܩܒܠܘܢ ܡܘܠܟܢܐ܂ ܕܬܕܢܚ ܫܡܫܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܘܡܛܠ ܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܕܛܒܐ܂ ܡܬܢܛܪܝܢ ܙܝܙ̈ܢܐ ܥܡ ܚܛܐ̈܂ ܕܠܐ ܐܢ ܢܨܒܐ ܡܪܐ ܙܪܥܐ܂ ܕܟܕ ܙܝܙ̈ܢܐ ܠܐ ܫܠܡܘ ܡܪܒܝܬܗܘܢ܂ ܢܦܩܘܕ ܕܢܬܥܩܪܘܢ܂ ܘܢܡܛܐ ܢܟܝܢܐ ܐܦ ܠܚ̈ܛܐ܂ ܟܕ ܡܬܕܟܝܢ ܙܝܙ̈ܢܐ ܡܢܗܝܢ܂ ܐܠܐ ܡܛܪܐ ܕܡܪܒܐ ܠܙܪܥܐ ܛܒܐ܂ ܗܘ ܡܫܘܚ ܠܙܝܙ̈ܢܐ ܙܪܥܗ ܕܒܝܫܐ܂ ܘܗܕܐ ܕܥܒܕ ܛܒܐ ܒܚܟܡܬܗ܂ ܡܛܠ ܕܬܒܛܠ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܒܢܘܗ̈ܝ ܕܒܝܫܐ܂ ܕܣܝܡܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܥܩܪ̈ܝܢ ܕܛܒܬܐ ܘܕܒܝܫܬܐ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܡܛܪܐ ܕܡܪܒܐ ܠܚ̈ܛܐ܂ ܡܬܚܒ ܗܘܐ ܠܙܝܙ̈ܢܐ ܙܪܥܗ ܕܒܝܫܐ܂ ܝܕܝܥܐ ܗܘܬ ܕܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܡܫܬܡܫܝܢ ܒܒܪܝܬܐ܂ ܐܠܐ ܡܪܒܝܬܐ ܕܗܠܝܢ ܘܕܗܠܝܢ܂ ܒܡܛܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܘܒܫܡܫܐ ܡܬܓܐܝܐ܂ ܘܡܣ̈ܗܕܢ ܒ̈ܪܝܬܐ ܥܠ ܚܕ ܒܪܘܝܐ܂ ܕܒܦܘܩܕܢܗ ܒܪ̈ܝܬܗ ܡܬܕܒܪܢ܂ ܣܓܝ̈ܐܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܛܒ̈ܐ ܒܥܠܡܐ ܥܠ ܒܝܫ̈ܐ܂ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܡܢܗܘܢ ܪܘܓܙܐ ܐܫܝܕܐ ܡܬܟܠܐ܂ ܘܒܙܒܢ ܕܡܬܬܪܥ ܣܝܓܐ ܕܥܠ ܒܝ̈ܫܐ܂ ܘܠܝܬ ܡܢ ܛܒ̈ܐ ܕܩܐܡ ܒܗ܂ ܫܦܥܐ ܟܝܠܬ ܚ̈ܛܝܐ܂ ܘܡܥܝܪܐ ܪܘܓܙܗ ܕܥܠܝܐ܂ ܘܒܥܠܬ ܪܘܓܙܐ ܕܥܠ ܒܝܫ̈ܐ܂ ܡܬܥܪܩܠܝܢ ܓܒ̈ܝܐ ܒܬܢܢܐ܂ ܘܟܕ ܣܦܣܪܐ ܠܡܚܪܒ ܡܬܦܩܕܐ ܡܘܒܕܐ ܚ̈ܛܝܐ ܘܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܐܣܬܪܗܒܘ ܙܕܝܩ̈ܐ ܠܡܩܡ ܒܬܘܪܥܬܗ ܕܣܝܓܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܢܒܝܐ ܟܕ ܡܟܪܙ܂ ܕܒܥܝܬ ܒܥܡܝ ܓܒܪܐ ܕܣܐܓ ܣܝܓܐ ܘܩܐܡ ܒܬܘܪܥܬܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝܗ ܕܐܪܥܐ ܕܠܐ ܐܚܒܠܝܗ ܘܠܐ ܐܫܟܚܬ܀

4

ܘܐܝܟ ܕܩܕܡ ܘܚܘܝ ܐܬܐ ܗܕܐ ܒܙܕ̈ܝܩܐ ܕܕܪ̈ܐ ܩܕܡ̈ܝܐ܂ ܢܛܝܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܥܣܪܐ ܕܪ̈ܝܢ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܒܚܝ̈ܘܗܝ ܕܡܬܘܫܠܚ܂ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܕܡܝܬ܂ ܗܘܐ ܛܘܦܢܐ ܘܣܦ ܥܠܡܐ܂ ܘܐܬܚܒܠ ܡܢ ܪܘܓܙܐ܂ ܘܢܘܚ ܐܣܬܬܪ ܡܢ ܡ̈ܝܐ ܕܡܡܘܠܐ܂ ܕܡܢܗ ܢܚܠܦ ܥܠܡܐ ܬܢܝܢܐ܂ ܘܒܚܝܘ̈ܗܝ ܕܢܘܚ ܓܒܪܐ ܕܢܝܚܐ܂ ܐܬܢܛܪܘ ܥܣܪܐ ܕܪ̈ܝܢ ܡܢ ܛܘܦܢܐ ܘܠܬܚܬ܂ ܘܟܕ ܫܠܡ ܙܢܒܐ ܘܡܝܬ܂ ܫܢܝ ܐܒܪܗܡ ܡܢ ܐܘܪ ܕܟܠܕ̈ܝܐ܂ ܘܒܡܓܪܬ ܪܘܚܗ ܥܠܝܐ ܚܘܝ ܚܢܢܗ ܥܠ ܟܢܥ̈ܢܝܐ܂ ܕܟܕ ܟܝܠܬ ܚܘܒܝ̈ܗܘܢ ܠܐ ܫܠܡܬ܂ ܠܐ ܨܒܐ ܠܡܘܒܕܘ ܐܢܘܢ܂ ܐܥܠ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܠܡܨܪܝܢ܂ ܘܡܠܟ ܫܘܥܒܕܐ ܥܠ ܝܠܕܐ ܕܪ̈ܚܡܘܗܝ܂ ܕܢܫܠܡܘܢ ܚܘܒܝܗ̈ܘܢ ܕܐܡܘܪ̈ܝܐ܂ ܘܕܢܬܚܙܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܗ ܒܡܫܥܒ̈ܕܢܝܗܘܢ܂ ܘܟܕ ܐܦܩ ܐܢܘܢ ܒܚܝܠܗ ܪܒܐ܂ ܚܘܝ ܐܢܘܢ ܬܕܡܪ̈ܬܗ܂ ܒܡܕܒܪܐ ܬܪܣܝ ܐܢܘܢ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܕܩܕܝ̈ܫܘܗܝ܂ ܘܣܒܥ ܐܢܘܢ ܠܚܡܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ܂ ܘܐܪܕܝ ܠܗܘܢ ܡܒܘܥܐ ܒܐܬܪܐ ܕܠܐ ܡ̈ܝܐ܂ ܘܟܕ ܡܪܡܪܘ ܪܘܚܗ ܘܐܪܓܙܘܗܝ܃ ܩܡ ܡܘܫܐ ܒܬܘܪܥܬܐ ܕܥܡܗ܂ ܘܐܦ ܒܚܝܘܗ̈ܝ ܕܐܗܪܘܢ ܟܗܢܐ ܪܒܐ ܡܚܣܝܢܐ ܘܣܐܡ ܥܛܪܐ ܒܪܘܓܙܐ܂ ܠܐ ܫܠܛܘ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝܗܘܢ܂ ܘܒܡܘܬܗ ܕܒܗܘܪ ܛܘܪܐ܂ ܐܬܓܪܝ ܒܗܘܢ ܟܢܥܢܝܐ ܡܠܟܐ ܕܓܕܪ܂ ܕܥܡܪ ܒܬܝܡܢܐ܂ ܘܒܚ̈ܝܘܗܝ ܕܡܘܫܐ ܠܐ ܚܣܪ ܠܗܘܢ ܠܡܬܦܪܢܣܘ܂ ܘܒܡܘܬܗ ܕܒܛܘܪܐ ܕܢܒܘ܂ ܐܬܟܠܝ ܡܢܢܐ ܡܢܗܘܢ܂ ܘܟܕ ܢܦܩ ܥܡܗ ܡܢ ܡܨܪܝܢ܂ ܐܥܒܪ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܒܝܡܐ ܕܚܝܠܐ܂ ܘܟܕ ܛܒܥ ܦܪܥܘܢ ܐܠܘܨܐ܂ ܢܣܒܬ ܡܪܝܡ ܦܠܓܐ ܒܐܝܕܗ܂ ܘܫܒܚܬ ܠܓܐܝܐ ܡܛܒܥܢܗܘܢ܂ ܘܒܙܒܢܐ ܕܡܝܬܬ ܡܪܝܡ܂ ܠܝܬ ܗܘܐ ܡ̈ܝܐ ܕܢܫܬܐ ܥܡܐ܂ ܘܒܝܘܡ̈ܝ ܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ܂ ܐܬܦܨܝܘ ܡܢ ܬܪ̈ܝܢ ܡ̈ܠܟܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ܂ ܘܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ ܐܬܕܒܪܘ ܒܢܘܗ̈ܝ ܒܗܡܝܪ̈ܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ܂ ܘܝܘܫܝܐ ܡܠܟܐ ܙܕܝܩܐ܂ ܕܟܝ ܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܡܢ ܛܡܐܘܬܐ܂ ܘܗܘ ܐܬܟܢܫ ܡܢ ܩܕܡ ܒܝܫܬܐ܂ ܘܒܬܪ ܡܘܬܗ ܣܓܝܘ ܐܠܘܨܘ̈ܗܝ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܥܩܪܘ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܪܥܗܘܢ ܡ̈ܠܟܐ ܒܥܠܕܒܒ̈ܝܗܘܢ܀

5

ܘܒܙܒܢܐ ܕܫܦܥܬ ܟܝܠܬ ܚ̈ܛܝܐ܂ ܬܘܒ ܠܐ ܐܫܬܡܥܬ ܨܠܘܬܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ ܠܐܪܡܝܐ ܕܒܗܢܐ ܙܒܢܐ܂ ܐܢ ܢܩܘܡ ܡܘܫܐ ܘܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡܝ܂ ܠܐ ܨܒܝܐ ܢܦܫܝ ܒܥܡܐ ܗܢܐ܂ ܐܠܐ ܐܦܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܐ̈ܦܝ ܘܢܦܩܘܢ܂ ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܠܟ ܠܐܝܟܐ ܢܦܘܩ܂ ܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܠܚܪܒܐ ܘܠܫܒܝܐ ܘܠܟܦܢܐ ܘܠܡܘܬܢܐ܂ ܐܪ̈ܒܥ ܡܚ̈ܘܢ ܐܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܘܐܦ ܠܚܙܩܝܐܝܠ ܐܡܪ ܠܗ ܐܠܗܐ܂ ܕܐܢ ܐܫܕܪ ܚܪܒܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܘܐܡܪ ܬܥܒܪ ܚܪܒܐ ܒܐܪܥܐ܂ ܐܘ ܚܝܘܬܐ ܒܝܫܬܐ܂ ܘܢܘܚ ܘܐܝܘܒ ܘܕܢܝܐܝܠ ܐܝܬ ܒܗ ܒܐܪܥܐ ܗܝ܂ ܚܝ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ܂ ܕܠܐ ܠܒܪܐ ܘܠܐ ܠܒܪܬܐ ܢܦܨܘܢ܂ ܐܠܐ ܗܢܘܢ ܒܙܕܝܩܘܬܗܘܢ ܢܦܨܘܢ ܢܦܫܗܘܢ܂ ܘܐܪܥܐ ܬܗܘܐ ܠܚܒܠܐ܂ ܘܡܣܟܠܐ ܗܘܬ ܠܢ ܡܠܬܐ܂ ܕܡܟܪܐ ܗܘ \ܟܪܝܬ/ܟܪܝܬ ܠܗ/ ܠܢܒܝܐ ܟܕ ܡܨܠܐ ܘܠܐ ܡܫܬܡܥ܂ ܡܛܠ ܟܢ ܢܦܩ ܠܗ ܡܪܗ ܪܘܚܐ ܒܬܚܘܝܬܐ ܕܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܙܕܝܩ̈ܝܢ܂ ܥܠ ܕܣܠܩܬ ܗܘܬ ܡܚܫܒܬܐ ܥܠ ܠܒܗ܂ ܕܠܡܢܐ ܢܘܚ ܘܐܝܘܒ ܘܕܢܝܐܝܠ ܐܫܬܡܥܘ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܕܪܗ܂ ܘܨܠܘܬܝ ܕܝܠܝ ܠܐ ܫܡܥ܂ ܢܘܚ ܐܫܬܡܥ ܘܐܫܬܘܙܒܘ ܒ̈ܢܝ ܒܝܬܗ ܥܡܗ ܡܢ ܪܘܓܙܐ ܕܡܡܘܠܐ܂ ܘܐܝܘܒ ܨܠܝ ܥܠ ܪ̈ܚܡܘܗܝ܂ ܘܥܒܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܘܗ̈ܝ ܘܠܐ ܗܘܘ ܒܩܠܠܐ܂ ܘܠܕܢܝܐܝܠ ܐܬܓܠܝ ܐܪܙܐ ܒܨܠܘܬܗ܂ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܐܬܦܨܝܘ ܡܢ ܪܘܓܙܗ ܕܡܠܟܐ܂ ܘܐܦ ܚܟܝܡ̈ܐ ܕܒܒܠ ܕܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܐܫܬܘܙܒܘ ܘܚܝܘ ܒܨܠܘܬܗ ܕܕܢܝܐܝܠ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܬܪܥܝ ܢܒܝܐ ܢܦܩ ܠܗ ܛܒܐ ܪܘܚܐ ܒܒܣܝܡܘܬܗ ܐܝܟ ܕܡܥܕ܂ ܕܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܙܕܝܩ̈ܝܢ܂ ܕܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܕܪܗ ܫܡܥܬ ܐܢܘܢ܂ ܐܢ ܢܩܘܡܘܢ ܩܕܡܝ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ܂ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܒܝ̈ܫܐ ܠܐ ܐܫܡܥ ܐܢܘܢ܂ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܒܪܐ ܘܒܪܬܐ ܢܦܨܘܢ܂ ܐܠܐ ܗܢܘܢ ܒܙܕܝܩܘܬܗܘܢ ܢܦܨܘܢ ܢܦܫܗܘܢ܂ ܘܐܪܥܐ ܬܗܘܐ ܠܚܒܠܐ܂܂܂܀܂܂܂ ܗܝܕܝܢ ܐܬܛܦܝܣ ܢܒܝܐ ܒܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܡܪܗ܀

10

ܘܒܗܕܐ ܕܟܬܒܬ܂ ܕܒܟܠܙܒܢ ܫܟܝ̈ܚܝܢ ܐܢܘܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܘܟܐܢ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ ܕܠܐ ܦܘܠܓ܂ ܡܛܠ ܙܕܝܩ̈ܐ ܓܝܪ ܡܕܢܚ ܛܒܐ ܫܡܫܗ ܥܠ ܒܝ̈ܫܐ ܘܥܠ ܛܒ̈ܐ܂ ܘܡܚܬ ܐܢܬ ܡܛܪܟ ܕܢܬܦܪܢܣܘܢ ܥܘ̈ܠܐ܂ ܡܠܚܗ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܕܐܪܥܐ ܙܕܝܩ̈ܐ ܘܟܐ̈ܢܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܦܪܘܩܢ ܠܫܠܝܚܘܗ̈ܝ ܛܘܒܢ̈ܐ܂ ܕܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܡܠܚܗ ܕܐܪܥܐ܂ ܕܐܢ ܡܠܚܐ ܬܦܟܗ܂ ܥܠܡܐ ܒܥܓܠ ܡܬܡܣܐ ܘܡܬܚܒܠ܂ ܒܕܡܘܬ ܢܦܫܐ ܠܦܓܪܐ ܫܩܝܠܝܢ ܠܗ ܙܕܝܩ̈ܐ ܠܐܪܥܐ܂ ܕܟܕ ܬܫܢܐ ܢܦܫܐ܂ ܢܦܠ ܦܓܪܐ ܘܡܬܚܒܠ ܡܢ ܩܝܡܗ܂ ܒܕܡܘܬ ܥܝ̈ܢܐ ܠܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܒܐܪܥܐ܂ ܕܐܢ ܬܣܬܡܐ ܒܛܠ ܦܓܪܐ܂ ܘܐܫܬܓܢܝ ܡܢ ܫܘܦܪܗ܂ ܘܫܪܝ ܡܬܬܩܠ ܒܛܗܪܐ ܐܝܟ ܕܒܠܠܝܐ܂ ܘܠܐ ܬܪܨ ܠܡܪܕܐ ܒܗ̈ܠܟܬܗ܂ ܣܡܐ ܐܢܘܢ ܕܚ̈ܝܐ ܙܕܝܩ̈ܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܕܐܠܘ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܗ ܒܥܠܡܐ܂ ܡܫܬܪܐ ܗܘܐ ܥܠܡܐ ܘܡܬܚܒܠ ܡܢ ܪܘܓܙܐ܂ ܪܘܙ ܥܠܡܐ ܟܕ ܙܕܝܩ̈ܐ ܒܓܘܗ ܒܕܡܘܬ ܦܪܕܝܣܐ ܒܡܒܘܥܐ ܕܡ̈ܝܐ܂ ܐܢ ܓܙ ܡܒܘܥܐ ܝܒܫܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܦܪܕܝܣܐ܂ ܘܠܝܬ ܒܗܘܢ ܠܚܘܫܚܐ ܘܠܢܝܚܐ ܕܢܦܫܐ܂ ܘܡܬܥܩܪ̈ܢ ܐܦ ܓܘܦܢܘܗ̈ܝ ܘܝܩܕܢ ܒܢܘܪܐ܂ ܘܟܕ ܡܫܬܟܚܢ ܓܘ̈ܦܢܐ ܕܡܚܕܝܢ ܠܦܠܚܐ܂ ܡܘܣܦܢ ܡܬܦܠܚܢ ܘܡܚܘܝܢ ܥ̈ܠܠܬܐ܂ ܐܚܝܕ ܫܒܝܩ ܥܠܡܐ ܒܨܠܘܬܗܘܢ ܕܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܒܕܡܘܬ ܓܒܝܠܬܐ ܒܚܝܠܐ ܕܚܡܝܪܐ܂܂ ܡܕܒܪ̈ܢܘܗܝ ܐܢܘܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܐܝܟ ܕܡܬܕܒܪܐ ܐܠܦܐ ܒܚܟܡܬ ܡ̈ܠܚܝܗ܂ ܢܦܠܐ ܐܠܦܐ ܒܓ̈ܠܠܐ ܬܟܝܒ̈ܐ܂ ܘܡܝܛܐ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܒܙܘ̈ܥܐ ܬܩܝܦ̈ܐ܂ ܘܩܝܡܝܢ ܒܥܝܪܘܬܐ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܚܟܝܡ̈ܐ܂ ܘܡܡܢܥܝܢ ܠܗ ܠܐܠܦܐ ܠܐܬܪܐ ܕܢܝܚܐ܂ ܐܢ ܠܝܬ ܠܐܠܦܐ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܚܟܝܡ̈ܐ܂ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܪܕܝܐ ܠܠܡܐܢܐ܂ ܘܛܒܥܐ ܐܠܦܐ ܘܐܒܕܐ ܬܐܓܘܪܬܗ܂ ܐܢ ܠܝܬ ܟܐ̈ܢܐ ܐܒܕܝܢ ܥܘ̈ܠܐ܂ ܘܐܢ ܠܝܬ ܙܕܝ̈ܩܐ ܠܐ ܡܬܙܝܢܝܢ ܟܦܘܪ̈ܐ܀

11

ܘܐܢ ܬܒܥܢܝ ܫܡܘܥܐ܂ ܕܟܕ ܐܝܬ ܙܕܝܩ̈ܐ ܘܟܐ̈ܢܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܠܡܢܐ ܒܙܒܢܐ ܒܝܫܐ ܘܐܠܝܨܐ ܠܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܡܫܬܡܥܐ܂ ܢܣܬܟܠ ܕܠܐ ܚܪܝܢ܂ ܫܡܘܥܐ܂ ܡܕܡ ܕܡܢ ܠܥܠ ܪܫܡܬ ܠܗ܂ ܕܡܘܫܐ ܓܒܪܐ ܢܒܝܐ ܪܒܐ ܡܕܒܪܢܗ ܕܟܘܠܗ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܨܠܘܬܗ ܚܣܝܬ ܥܠ ܟܘܠܗ ܥܡܗ܂ ܘܒܙܒܢܐ ܐܚܪܢܐ ܐܦ ܠܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܢܦܫܗ ܐܫܬܡܥ܂ ܘܐܣܬܟܠ ܕܪܒܐ ܡܢܗ ܥܠ ܝܫܘܥ ܦܪܘܩܐ ܪܒܐ܂ ܘܒܪܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܕܡܛܠ ܫܡܝܥܘܬ ܨܠܘܬܗ ܡܩܒܠܬܐ܂ ܐܬܪܥܝ ܐܠܗܐ ܠܒܪܝܬܗ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܗܘ ܪܥܝܢ ܥܡ ܐܒܘܗܝ܂ ܘܒܙܒܢܐ ܕܐܬܬ ܫܥܬܗ܂ ܨܠܝ ܘܒܥܐ ܘܐܬܚܢܢ ܟܕ ܠܐ ܣܢܝܩ܂ ܘܐܡܪ܂ ܐܒܝ ܐܢ ܡܫܟܚܐ ܢܥܒܪܢܝ ܟܣܐ ܗܢܐ܂ ܘܥܠ ܐ̈ܦܝ ܢܦܫܗ ܨܠܘܬܗ ܠܐ ܐܫܬܡܥܬ܂ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܝܠܢ ܠܐ ܐܫܬܡܥ ܦܪܘܩܢ܂ ܕܘܠܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܡܘܬ܂ ܕܢܬܠ ܠܢ ܪܗܒܘܢܐ ܕܡܝܬ ܐܟܘܬܢ ܘܩܛܠܗ ܠܡܘܬܐ ܘܩܡ ܘܐܩܝܡܢ܂ ܘܡܠܟ ܠܢ ܕܢܚܐ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܫܬܡܥ ܟܕ ܐܫܬܐܠ ܡܢ ܡܘܬܐ܂ ܟܕ ܦܓܪܐ ܠܒܝܫ ܗܘܐ܂ ܠܢ ܠܩܝܡܬܐ ܡܢܘ ܡܫܪ ܗܘܐ ܠܢ܂ ܠܒܒܢ ܒܡܘܬܗ܂ ܘܚܕܝܢ ܒܩܝܡܬܗ܂ ܘܒܗܕܐ ܕܕܚܠ ܡܢ ܡܘܬܐ܂ ܒܚܟܡܬܗ ܥܒܕ ܠܘܬܢ ܕܢܬܥܕܪ܂ ܕܢܚܘܐ ܦܫܝܩܐܝܬ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ܂ ܟܪܝܗܘܬܗ ܕܦܓܪܐ ܕܠܒܫ ܐܟܘܬܢ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܠܐ ܝܠܝܕ ܗܘܐ ܐܟܘܬܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܐܘܪܚܐ ܠܡܘܬܐ܂ ܘܐܠܘ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܢ ܡܢ ܪܘܚܗ ܕܚ̈ܝܐ܂ ܐܦܠܐ ܝܗܒ ܗܘܐ ܠܢ ܪܗܒܘܢܐ ܕܚ̈ܝܐ ܕܢܩܘܡ ܐܟܘܬܗ܂ ܠܘܩܕܡ ܡܝܬ ܒܡܘܬܢ܂ ܕܢܬܠܒܒ ܒܡܘܬܗ܂ ܘܩܡ ܒܚܝܠܐ ܪܒܐ ܕܠܐ ܟܪܝܗܘܬܐ܂ ܟܕ ܙܟܝܗܝ ܠܡܘܬܐ ܘܣܠܩ ܡܢ ܐܬܪܗ܂ ܘܚܕܝܢܢ ܕܡܬܒܠܥ ܡܘܬܢ ܒܚܝܘ̈ܗܝ܂ ܘܩܒܠܢ ܪܗܒܘܢܐ ܕܚ̈ܝܐ ܒܡܘܬܗ܂ ܐܠܘ ܠܐ ܡܫܝܚܐ ܡܝܬ ܒܦܓܪܐ ܕܡܢܢ܂ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܪܗܒܘܢܐ ܠܡܬܠ ܠܢ܂ ܕܢܩܒܠ ܬܟܝܠܐܝܬ ܕܚܝܢܢ/ܕܚܝܝܢ ܚܢܢ/ ܡܢ ܡܘܬܐ܂ ܐܠܐ ܟܘܠܗܘܢ ܪ̈ܗܒܘܢܐ ܒܢܦܫܗ ܓܡܪ ܐܢܘܢ܂ ܘܢܣܒܢ ܡܢܗ ܪܗܒܘܢܐ ܬܟܝܠܐܝܬ܂ ܕܚܝܢܢ/ܕܚܝܝܢ ܚܢܢ/ ܡܢ ܡܘܬܐ܂ ܠܐ ܟܪܝܐ ܠܢ ܒܝܠܕܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܝܠܕ ܐܟܘܬܢ ܘܠܐ ܩܛܥܐ ܠܢ ܒܟܘܪ̈ܗܢܝܢ܂ ܕܐܦ ܗܘ ܐܬܟܪܗ ܐܟܘܬܢ܂ ܘܠܐܝ ܘܐܦ ܟܦܢ܂ ܡܛܘܠ ܕܢܠܦܢ ܕܢܨܘܡ܂ ܘܐܙܕܟܝ ܡܢ ܫܢܬܐ܂ ܘܚܫ ܘܐܬܢܣܝ ܒܦܓܪܐ ܡܚܝܠܐ܂ ܕܡܫܟܚ ܕܢܥܕܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܢܣܝܢ܀

12

ܐܝܠܦ ܘܐܣܬܟܠ ܘܐܦܝܣ ܪܥܝܢܟ܂ ܕܒܘܠܝܬܐ ܠܐ ܐܫܬܡܥܬ ܨܠܘܬܗܘܢ܂ ܕܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܢܒ̈ܝܐ ܪܘܪ̈ܒܐ܂ ܘܪ̈ܥܘܬܐ ܫܒܝ̈ܚܐ܂ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܢܦܫܗܘܢ ܨܠܝܘ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܫܪܐ ܕܝܬܩܐ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܢܡܘܬ ܡܢ ܕܟܬܒܗ܂ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܓܝܪ ܐܬܡܠܟܬ ܕܝܬܩܐ ܠܥܡܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܕܢܬܠ ܠܗܘܢ ܐܪܥܐ ܕܟܢ̈ܥܢܝܐ ܠܝܘܪܬܢܐ܂ ܘܒܝܕ ܝܫܘܥ ܐܬܡܠܟܬ ܕܝܬܩܐ܂ ܕܢܬܠ ܠܥܡܡ̈ܐ ܐܪܥܐ ܕܚܝ̈ܐ܂ ܡܝܬ ܡܘܫܐ ܒܥܒܪ ܝܘܪܕܢܢ܂ ܘܫܪܬ ܕܝܬܩܐ ܕܡܠܟ ܠܥܡܗ܂ ܘܡܝܬ ܝܫܘܥ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܬܢ ܘܫܪܬ ܕܝܬܩܐ ܕܡܠܟ ܠܥܡܡ̈ܐ܂ ܕܐܫܬܘܕܝ ܕܢܬܠ ܠܗܘܢ ܐܪܥܐ ܕܚܝ̈ܐ܂ ܠܡܘܫܐ ܚܘܝܗ ܡܪܗ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ܂ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܪܬܗ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܘܐܙܠ ܕܢܥܬܕ ܠܢ ܐܪܥܐ ܕܐܫܬܘܕܝ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܫܠܝܚ̈ܘܗܝ ܕܐܬܪܐ ܐܙܠ ܐܢܐ ܕܐܛܝܒ ܠܟܘܢ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܐ ܘܐܕܒܪܟܘܢ܂ ܕܐܬܪ ܕܐܢܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ ܘܐܫܪ ܠܢ ܡܘܠܟܢܐ ܕܥܡܗ ܢܗܘܐ܂ ܘܚܘܝ ܐܢܘܢ ܐܦ ܠܫܠܝܚܘ̈ܗܝ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ܂ ܟܕ ܫܐܠܘܗܝ ܐܬܐ ܕܡܐܬܝܬܗ܂ ܟܕ ܕܒܪ ܠܬܠܬܐ ܬܠܡܝܕܘ̈ܗܝ܂ ܠܫܡܘܥܢ ܘܠܝܥܩܘܒ ܘܠܝܘܚܢܢ܂ ܠܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܫܬܐܣܬܐ ܕܥܕܬܐ܂ ܘܠܝܥܩܘܒ ܘܠܝܘܚܢܢ ܥܡܘ̈ܕܐ ܬܩ̈ܢܐ ܕܥܕܬܐ܂ ܘܚܘܝ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܣܗ̈ܕܝܢ ܫܪܝܪ̈ܐ܂ ܐܬܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܟܕ ܐܫܬܚܠܦ ܒܚܙܘܗ܂ ܒܕܡܘܬ ܡܐܬܝܬܗ܂ ܟܕ ܡܘܫܐ ܘܐܠܝܐ ܠܘܬܗ܂ ܘܠܒܒ ܠܡܝ̈ܬܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡܚܐ܂ ܐܝܟ ܡܘܫܐ ܕܐܬܚܙܝ܂ ܘܡܬܬܟܠܝܢ ܚ̈ܝܐ ܕܡܫܬܚܪܝܢ ܠܡܐܬܝܬܗ ܕܡܬܚܛܦܝܢ ܠܐܘܪܥܗ܂ ܒܕܡܘܬ ܐܠܝܐ܂ ܕܠܐ ܛܥܡ ܡܘܬܐ܂ ܘܐܬܚܙܝ ܠܘܬܗ܂ ܐܘܕܥܢ ܓܝܪ ܕܡܘܫܐ ܢܒܝܐ ܪܒܐ܂ ܘܝܫܘܥ \ܒܪܐ/ܒܪܐ ܒܘܟܪܐ/ ܚܒܝܒܐ ܒܙܒܢ ܕܘܠܐ ܗܘܐ ܐܫܬܡܥ/ܐܫܬܡܥܘ܂/ ܘܚܣܝܘ ܒܨܠܘܬܗܘܢ ܥܠ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ܂ ܘܒܙܒܢ ܐܚܪܝܢ ܐܬܟܠܝܘ ܡܢ ܫܐܠܬܗ̈ܘܢ܂ ܕܒܗܕܐ ܬܚܘܝܬܐ ܢܬܠܒܒܘܢ ܣܓܝܐ̈ܐ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܡܨܠܝܢ ܘܠܐ ܡܫܬܡܥܝܢ܂ ܟܕ ܪܓܝܫܝܢ ܒܬܚܘܝܬܐ ܕܗܠܝܢ ܓܢܒܪ̈ܝ ܚܝܠܐ܂ ܕܟܕ ܡܨܠܝܢ ܘܠܐ ܡܫܬܡܥܝܢ ܠܐ ܟܪܝܐ ܠܗܘܢ܂ ܕܡܩܒܠܝܢ ܒܪܥܝܢܗܘܢ ܘܡܬܛܦܝܣܝܢ܂ ܡܢ ܕܡܘܬܐ ܕܡܘܫܐ ܘܕܦܪܘܩܢ܂ ܘܕܢܒ̈ܝܐ ܘܙܕܝܩ̈ܐ ܩܕܡ̈ܝܐ܀

15

ܘܐܬܝܠܕ ܐܒܪܗܡ ܒܐܘܪ ܕܟܠܕ̈ܝܐ܂ ܒܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚܝܘ̈ܗܝ ܕܢܘܚ܂ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܬܒܠܒܠܘ ܠܫ̈ܢܐ܂ ܘܟܕ ܗܘܐ ܢܘܚ ܒܪ ܬܫܥܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܫܠܡ ܙܒܢܗ ܘܡܝܬ ܒܣܝܒܘܬܐ ܛܒܬܐ܂ ܒܫܢܬ ܚܡܫܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚܝܘ̈ܗܝ ܕܐܒܪܗܡ܂ ܡܝܬ ܢܘܚ ܒܐܘܪ ܕܟܠܕ̈ܝܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܢܦܩ ܐܒܪܗܡ ܡܢ ܐܘܪ ܕܟܠܕܝ̈ܐ܂ ܘܐܙܠ ܥܡܪ ܒܚܪܢ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ܂ ܘܡܢ ܚܪܢ ܫܢܝܗ ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ܂ ܝܠܕܗ ܕܚܝܡ/ܕܚܡ/ ܙܪܥܐ ܠܝܛܐ ܕܡܠܝܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܥܒܕܘܬܐ܂ ܘܟܕ ܗܘܐ ܐܒܪܗܡ ܒܪ ܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܡܐܐ/ܐܪܒܥܡܐܐ/ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚܝܘܗ̈ܝ ܕܫܝܡ ܐܒܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܬܝܠܕ ܐܝܣܚܩ܂ ܘܚܝܐ ܫܝܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܠܕ ܐܝܣܚܩ܂ ܡܐܐ ܘܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܐܝܣܚܩ ܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ ܘܠܥܣܘ ܒܪ ܫܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܚܝܐ ܫܝܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܠܕܘ ܝܥܩܘܒ ܘܥܣܘ ܫܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܡܝܬ ܐܒܪܗܡ ܒܪ ܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܚܝܐ ܫܝܡ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܒܪܗܡ ܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܗܘܐ ܐܝܣܚܩ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܟܕ ܒܪܟ ܠܝܥܩܘܒ ܒܪܗ܂ ܕܒܗ ܛܡܝܪܐ ܗܘܬ ܒܘܪܟܬܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܘܝܥܩܘܒ ܒܪ ܫܒܥܝܢ ܘܫܒܥ ܫ̈ܢܝܢ ܟܕ ܥܪܩ ܠܚܪܢ܂ ܘܒܪ ܬܡܢܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ ܢܣܒ ܠܠܝܐ ܘܠܪܚܝܠ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܐܐ ܘܬܪ̈ܬܥܣܪܐ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚܝܘ̈ܗܝ ܕܐܝܣܚܩ܂ ܡܝܬ ܫܝܡ ܒܫܢܬ ܚܡܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚܝܘܗ̈ܝ ܕܝܥܩܘܒ܂ ܘܟܕ ܗܘܐ ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܬܫܥܝܢ ܘܫܒܥ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܐܠܗܐ܂ ܕܗܦܘܟ ܠܐܪܥܐ ܕܐܒ̈ܗܝܟ ܘܐܛܐܒ ܠܟ܂ ܘܐܗܘܐ ܥܡܟ܂ ܘܝܥܩܘܒ ܒܪ ܬܫܥܝܢ ܗܘܐ ܘܫܒܥ ܫ̈ܢܝܢ ܟܕ ܗܦܟ ܡܢ ܚܪܢ܂ ܘܐܝܣܚܩ ܐܒܘܗܝ ܒܪ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܫܒܥ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܚܝܐ ܐܝܣܚܩ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܦܟ ܝܥܩܘܒ ܡܢ ܚܪܢ܂ ܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬ ܕܒܪܟܗ܂ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܕܗܦܟ ܡܢ ܚܪܢ܂ ܡܝܬ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܢܚܬ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܕܡܝܬ ܐܝܣܚܩ ܐܒܘܗܝ܂ ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܕܐܙܕܒܢ ܝܘܣܦ ܒܪܗ ܠܡܨܪܝܢ܂ ܒܬܪ ܫܬܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫܢ̈ܝܢ ܠܡܘܬܗ ܕܫܝܡ܂ ܘܗܘܐ ܝܥܩܘܒ ܒܡܨܪܝܢ ܫܒܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܡܝܬ ܒܪ ܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܒܥ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܒܬܪ ܚܡܫܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܕܐܬܐ ܡܢ ܚܪܢ܂ ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥ ܫ̈ܢܝܢ ܕܡܝܬ ܐܝܣܚܩ ܐܒܘܗܝ܂ ܘܟܕ ܡܝܬ ܝܥܩܘܒ܂ ܝܘܣܦ ܒܪ ܚܡܫܝܢ ܘܫܬ ܫ̈ܢܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܂ ܘܐܬܢܛܪܬ ܒܘܪܟܬܐ ܒܝܗܘܕܐ ܝܠܕܗ ܕܝܥܩܘܒ܂ ܥܕܠܐ ܢܥܘܠ ܠܡܨܪܝܢ܂ ܘܐܘܠܕ ܝܗܘܕܐ ܠܦܪܨ܂ ܘܗܝ ܗܕܐ ܒܘܪܟܬܐ܂ ܟܕ ܢܚܬ ܝܥܩܘܒ ܘܝܗܘܕܐ ܠܡܨܪܝܢ܂ ܒܚܨܗ ܕܦܪܨ ܛܡܝܪܐ ܗܘܬ܂ ܘܦܪܨ ܐܘܠܕ ܠܚܨܪܘܢ܂ ܘܚܨܪܘܢ ܐܘܠܕ ܠܐܪܡ܂ ܘܐܪܡ ܐܘܠܕ ܠܥܡܝܢܕܒ܂ ܘܥܡܝܢܕܒ ܐܘܠܕ ܠܢܚܫܘܢ ܪܒܐ ܕܒ̈ܢܝ ܝܗܘܕܐ܀

16

ܘܒܬܪܗ ܕܥܡܝܢܕܒ ܝܬܒܬ ܠܐܠܝܥܙܪ ܒܪ ܐܗܪܘܢ ܟܗܢܐ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢܗ ܦܝܢܚܣ܂ ܘܡܢ ܥܡܝܢܕܒ ܢܦܩܬ ܒܘܪܟܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܟܗܢܘܬܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܡܢ ܢܚܫܘܢ܂ ܘܟܗܢܘܬܐ ܡܢ ܝܠܕܐ ܕܚܬܗ ܕܢܚܫܘܢ܂ ܕܐܘܠܕܬ ܠܦܝܢܚܣ܂ ܕܐܢܝܚ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܒܛܢܢܗ܂ ܘܡܢ ܢܚܫܘܢ ܐܬܝܠܕ ܫܠܐ܂ ܘܫܠܐ ܐܘܠܕ ܠܒܥܙ܂ ܘܡܢ ܒܥܙ ܢܦܩܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܠܟ̈ܐ܂ ܒܝܕ ܒܥܙ ܘܪܥܘܬ ܡܘܐܒܝܬܐ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܢܣܒ ܒܥܙ ܠܪܥܘܬ ܡܘܐܒܝܬܐ܂ ܕܢܗܘܐ ܠܘܛ ܫܘܬܦܐ ܒܒܘܪܟܬܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܘܡܢ ܝܠܕܗ ܕܪܥܘܬ܂ ܐܬܝܠܕܬ ܫܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ܂ ܘܡܢ ܙܪܥܗܘܢ ܐܬܝܠܕ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܠܐ ܛܠܡ ܐܠܗܐ ܠܐܟܣܢܝܘܬܗ ܕܠܘܛ܂ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܕܐܒܪܗܡ ܕܢܦܩ ܥܡܗ ܡܢ ܚܪܢ܂ ܘܒܕܩܒܠ ܐܟܣܢ̈ܝܐ ܐܝܟ ܐܒܪܗܡ ܕܕܗ܂ ܫܘܬܦܗ ܐܠܗܐ ܒܒܘܪܟܬܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܒܝܕ ܪܥܘܬ ܡܘܐܒܝܬܐ ܕܢܣܒܗ ܒܥܙ ܐܢܬܬܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܬܕܟܪܗ ܐܠܗܐ ܠܠܘܛ ܒܝܕ ܢܥܡܐ ܥܡܘܢܝܬܐ ܕܢܣܒ ܫܠܝܡܘܢ܂ ܘܝܠܕܬ ܠܪܚܒܥܡ ܡܠܟܐ܂ ܢܫ̈ܐ ܓܝܪ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܢܣܒ ܫܠܝܡܘܢ܂ ܫܒܥܡܐܐ ܚܐܪ̈ܬܐ܂ ܘܬܠܬܡܐܐ ܕܪ̈ܘܟܬܐ܂ ܘܠܐ ܟܬܝܒ ܕܡܢ ܐܠܦ ܢܫܘܗ̈ܝ ܗܘܐ ܠܗ ܙܪܥܐ ܡܢܗܝܢ܂ ܐܠܐ ܪܚܒܥܡ ܡܢ ܢܥܡܐ ܥܡܘܢܝܬܐ܂ ܕܡܢ ܚܝ̈ܝ ܕܘܝܕ ܐܒܘܗܝ ܗܘܬ ܠܗ ܐܢܬܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ܩܡ ܫܠܝܡܘܢ ܒܡܠܟܘܬܐ܂ ܪܚܒܥܡ ܒܪ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܂ ܐܡܠܟ ܫܠܝܡܘܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܟܕ ܡܝܬ ܫܠܝܡܘܢ ܐܡܠܟ ܪܚܒܥܡ܂ ܒܪ ܫ̈ܢܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܕܐ܀

17

ܘܐܫܬܘܬܦ ܠܘܛ ܒܒܘܪܟܬܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܒܝܕ ܪܥܘܬ ܡܘܐܒܝܬܐ܂ ܘܢܥܡܐ ܥܡܘܢܝܬܐ܂ ܡܢ ܬܪ̈ܝܢ ܫܒ̈ܛܐ ܕܗܘܘ ܡܢܗ܂ ܘܒܥܙ ܐܘܠܕ ܠܥܘܒܝܕ܂ ܘܥܘܒܝܕ ܐܘܠܕ ܠܐܝܫܝ܂ ܘܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ܂ ܘܐܬܢܛܪܬ ܗܕܐ ܒܘܪܟܬܐ ܒܟܠܗܘܢ ܡ̈ܠܟܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ܂ ܡܢ ܕܘܝܕ ܥܕܡܐ ܠܝܘܟܢܝܐ܂ ܒܡ̈ܠܟܐ ܬܡܢܬܥܣܪ܂ ܚܛܐ ܕܘܝܕ܂ ܘܒܒܘܪܟܬܐ ܕܛܡܝܪܐ ܗܘܬ ܒܗ ܐܬܚܣܝ ܡܢ ܥܘܠܗ܂ ܘܥܒܪ ܫܠܝܡܘܢ ܢܡܘܣܐ ܘܫܒܩ ܠܐܠܗܗ܂ ܘܡܛܠ ܒܘܪܟܬܐ ܕܛܡܝܪܐ ܗܘܬ ܒܗ ܘܒܙܪܥܗ ܐܡܪ ܐܠܗܐ܂ ܕܪܒܐ ܐܥܒܕܝܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܗ܂ ܘܐܣܗܝ ܣܟܠܘܬܐ ܪܚܒܥܡ܂ ܘܡܛܠ ܒܘܪܟܬܐ܂ ܕܒܗ ܐܡܪ ܐܠܗܐ܂ ܕܠܐ ܐܨܪܐ ܟܠܗ ܡܠܟܘܬܐ ܡܢܗ܂ ܐܠܐ ܐܬܠ ܠܗ ܫܪܓܐ ܒܐܘܪܫܠܡ܂ ܡܛܠ ܕܘܝܕ ܥܒܕܝ܂ ܘܚܛܐ ܐܒܝܐ ܒܪܗ ܕܪܚܒܥܡ܂ ܘܡܛܠ ܒܘܪܟܬܐ ܕܒܗ ܐܫܬܠܡ ܒܐܝܕܗ ܝܘܪܒܥܡ ܘܚܝܠܗ܂ ܘܒܐܣܐ ܪܬܚܬ ܒܘܪܟܬܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ܂ ܘܦܠܚ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܫܡܥ ܐܠܗܐ ܨܠܘܬܗ܂ ܘܐܫܬܠܡܘ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܒܥܠܕܒܒ̈ܘܗܝ܂ ܘܐܬܢܛܪܬ ܒܘܪܟܬܐ ܒܝܘܫܦܛ܂ ܘܥܒܕ ܕܫܦܝܪ ܩܕܡ ܡܪܝܐ܂ ܘܐܣܓܝ ܠܡܚܛܐ ܝܗܘܪܡ܂ ܘܡܛܠ ܒܘܪܟܬܐ ܐܬܢܛܪ܂ ܘܚܛܐ ܘܠܐ ܐܬܥܛܝ ܐܝܟ ܒܝܬܗ ܕܐܚܒ܂ ܡܛܠ ܕܚܬܢܐ ܗܘܐ ܕܒܝܬ ܐܚܒ܂ ܘܐܛܥܝܬܗ ܥܬܠܝܐ ܒܪܬ ܥܡܪܝ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܐܬܢܛܪܬ ܛܘܛܝܬܐ ܒܝܘܐܫ ܒܪ ܐܚܙܝܐ܂ ܘܠܐ ܐܬܩܛܠ ܥܡ ܐܚܘܗ̈ܝ܂ ܟܕ ܐܘܒܕܬ ܥܬܠܝܐ ܙܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܟܕ ܚܙܬ ܕܐܬܩܛܠ ܐܚܙܝܐ ܒܪܗ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܝܗܘ ܒܪ ܝܡܫܝ܂ ܘܚܛܐ ܝܘܐܫ ܘܐܫܕ ܕܡܐ ܙܟܝܐ܂ ܘܛܠܡ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐ܂ ܘܐܘܒܕ ܠܙܪܥܗ ܡܢ ܒܬܪܗ܂ ܘܡܛܠ ܒܘܪܟܬܐ ܐܬܢܛܪ ܙܪܥܗ܂ ܘܩܡ ܐܡܘܨܝܐ ܘܕܒܪ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܘܚܛܐ ܒܦܬܟܪ̈ܐ ܘܣܓܕ ܠܐܠܗ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܂ ܘܡܛܠ ܒܘܪܟܬܐ ܐܬܢܛܪ ܙܪܥܗ܂ ܘܩܡ ܥܘܙܝܐ ܒܬܪܗ܂ ܘܐܡܪܚ ܥܠ ܟܗܢܘܬܐ ܘܠܐ ܫܡܥܗ܂ ܘܡܚܝܗܝ ܩܕܝܫܐ ܒܡܚܘܬܐ ܕܓܪܒܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܗ܂ ܘܩܡ ܝܘܬܡ ܒܡܠܟܘܬܐ ܘܐܣܓܝ ܠܡܚܛܐ܂ ܘܡܛܠ ܒܘܪܟܬܐ ܙܪܥܗ ܐܫܬܘܙܒ܂ ܘܩܡ ܐܚܙ ܒܡܠܟܘܬܐ܂ ܘܐܣܓܝ ܠܡܚܛܐ܂ ܘܣܓܕ ܠܐܠܗ̈ܐ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܘܐܡܪ܂ ܐܢܬܘܢ ܐܠܗ̈ܝ ܘܡܪ̈ܝ܂ ܘܠܟܘܢ ܣܓܕ ܐܢܐ܂ ܘܡܛܠ ܒܘܪܟܬܐ ܐܬܢܛܪ ܙܪܥܗ܂ ܘܩܡ ܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܙܕܝܩܐ ܥܠ ܟܠܗ ܝܗܘܕܐ ܒܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܨܠܝ ܘܐܬܚܢܢ ܩܕܡ ܐܠܗܗ܂ ܘܐܫܬܡܥܬ ܨܠܘܬܗ܂ ܘܚܪܒܬ ܒܥܠܕܒܒܘ̈ܗܝ܂ ܘܫܡܫ ܙܗܝܐܝܬ ܒܘܪܟܬܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ ܕܒܓܘܗ܂ ܘܐܬܟܪܗ ܘܨܠܝ ܘܐܬܚܠܡ ܡܢ ܟܘܪܗܢܗ܀

18

ܘܡܛܠ ܕܐܝܬ ܐܢ̈ܫܝܢ ܚܒܝܒܝ܂ ܕܡܝܬܝܢ ܥܕܠܝܐ ܥܠ ܚܙܩܝܐ܂ ܕܠܡܢܐ ܟܪܝܬ ܠܗ ܒܟܘܪܗܢܗ ܕܡܐܬ ܗܘܐ܂ ܕܗܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܪܒܬܐ ܦܠܚ ܩܕܡ ܐܠܗܗ܂ ܘܡܢܐ ܠܡ ܗܢܝܢܐ ܡܛܝܗܝ ܒܗܝ ܬܘܣܦܬܗ ܕܐܬܣܝܡ ܒܗ ܡܘܡܐ ܒܗܝ ܬܘܣܦܬܗ܂ ܥܠ ܕܐܫܬܒܗܪ ܗܘܐ ܒܥܘܬܪܗ ܩܕܡ ܐܝܙ̈ܓܕܐ ܕܡܠܟ ܒܒܠ܂ ܘܠܐ ܫܒܚ ܫܡܐ ܕܐܠܗܗ܂ ܕܐܚܠܡܗ ܡܢ ܟܘܪܗܢܗ܂ ܥܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܟܪܝܬ ܗܘܬ ܠܗ ܠܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܙܕܝܩܐ܂ ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܒܪܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܘܒܚܨܗ ܛܡܝܪܐ ܗܘܬ ܒܘܪܟܬܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܡܪ ܒܚܢܓܬܗ܂ ܕܒܘܪܟܬܐ ܕܪܕܬ ܒܟܠܗܘܢ ܕܪ̈ܐ ܩܕܡ̈ܝܐ܂ ܡܢ ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܘܬܝ܂ ܒܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܬ ܫܪ̈ܒܢ܂ ܡܢܝ ܠܡܢܐ ܠܐ ܢܦܩܬ܂ ܘܡܢܝ ܕܥܟܬ ܛܘܛܝܬܐ܂ ܗܐ ܡܟܝܠ ܡܬܝܗܒ ܠܗ ܣܓܘܠܐ ܠܚܒܠܐ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܬܪܥܝ ܘܨܠܝ ܚܢܝܓܐܝܬ܂ ܐܬܐ ܠܘܬܗ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ܂ ܗܐ ܡܘܣܦ ܐܢܐ ܥܠ ܫܢ̈ܝܟ܂ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ ܚܝܐ ܐܢܬ܂ ܘܐܘܣܦ ܠܗ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܒܫܢܬ ܬܡܢܥܣܪܐ ܕܡܠܟܘܬܗ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܬܘܣܦܬܗ܂ ܐܘܠܕ ܠܡܢܫܐ܂ ܥܣܪܝܢ ܓܝܪ ܘܬܫܥ ܫ̈ܢܝܢ ܐܡܠܟ܂ ܩܕܡ̈ܝܬܐ ܐܪܒܥܣܪ̈ܐ܂ ܘܐܚܪ̈ܝܬܐ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ܂ ܘܫܠܡܬ ܡܠܬܐ ܕܟܬܝܒܐ܂ ܕܙܕܝܩ̈ܐ ܢܓܪܘܢ ܝܘܡ̈ܬܗܘܢ܂ ܘܫܢܝܗ̈ܘܢ ܕܥܘ̈ܠܐ ܢܬܒܨܪ̈ܢ ܐܬܒܨܪ ܫܢ̈ܝܐ ܕܕܪܐ ܡܚܒܠܢܐ ܕܒܝܘܡ̈ܝ ܢܘܚ܂ ܘܕܡܠܟܘܬܐ ܚܛܝܬܐ ܕܒܝܬ ܐܦܪܝܡ܂ ܘܐܘܣܦ ܠܚܙܩܝܐ ܘܐܦ ܠܐܝܘܒ܂ ܠܚܙܩܝܐ ܐܘܣܦ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܠܐܝܘܒ ܐܥܦܐ ܒܫܢܘܗ̈ܝ ܘܒܩܢܝܢܗ ܘܒܒܢܘ̈ܗܝ܂ ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܬܚܪܐ ܕܠܐ ܩܒܠ ܐܝܘܒ ܐܥܦܐ ܒܟܠ ܡܕܡ܂ ܢܬܛܦܝܣ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ܂ ܕܐܣܓܝ ܐܠܗܐ ܚܪܝܬܗ/ܐܚܪܝܬܗ/ ܕܐܝܘܒ ܡܢ ܩܕܡܝܬܗ܂ ܘܐܬܝܠܕܘ ܠܗ ܫܒܥܐ ܒ̈ܢܝܢ ܘܬܠܬ ܒ̈ܢܢ܂ ܘܫܒܥܐ ܒܢܘܗ̈ܝ ܘܬܠܬ ܒܢ̈ܬܗ܂ ܩܕܡܝ̈ܐ ܘܐܚܪ̈ܝܐ܂ ܟܕ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܩܝܡܬܐ ܒܥܠܡܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܡܩܒܠ ܒܢܘܗ̈ܝ ܒܐܥܦܐ܂ ܘܟܕ ܗܘܐ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ܂ ܩܒܠ ܩܢܝܢܗ ܒܟܠ`ܡܕܡ ܐܥܦܐ܂ ܘܡܣܟܠܐ ܠܢ ܡܠܬܐ ܕܐܦ ܫܢܘܗ̈ܝ ܐܥܦܐ ܝܗܒ ܠܗ ܐܠܗܐ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܕܣܐܒ ܐܝܘܒ ܘܣܒܥ ܝܘܡ̈ܬܗ ܘܡܝܬ܂ ܒܬܪ ܢܣܝܘܢܗ ܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܚܝܐ܂ ܘܕܡܢ ܩܕܡ ܢܣܝܘܢܗ ܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܫܠܡܬ ܥܠܘܗܝ ܡܠܬܐ ܕܟܬܝܒܐ ܕܩܒܠ ܐܝܘܒ ܐܥܦܐ ܒܟܠ ܡܕܡ܂ ܫܢܘܗ̈ܝ ܘܩܢܝܢܗ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ܂ ܘܒܢܘܗ̈ܝ ܘܒܢ̈ܬܗ ܒܥܠܡܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܫܠܝܛ ܗܘ ܓܝܪ ܐܘܡܢܐ ܥܠ ܓܒܝܠܬܗ ܠܡܘܣܦܘ ܘܠܡܒܨܪ܀

19

ܘܐܬܝܠܕ ܡܢܫܐ ܝܠܕܐ ܪܫܝܥܐ ܡܢ ܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ܂ ܘܐܣܓܝ ܠܡܚܛܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܕܩܕܡܘܗܝ܂ ܒܪ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ ܩܡ ܒܡܠܟܘܬܐ܂ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ ܐܡܠܟ܂ ܘܐܦܢ ܐܣܓܝ ܚܛܗܘܗ̈ܝ ܘܣܓܕ ܠܦܬܟܪ̈ܐ܂ ܡܛܠ ܒܘܪܟܬܐ ܐܬܢܛܪ ܙܪܥܗ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܐܡܘܢ܂ ܘܐܡܠܟ ܐܡܘܢ܂ ܘܗܠܟ ܒܐܘܪ̈ܚܬܗ ܕܡܢܫܐ܂ ܘܡܛܠ ܒܘܪܟܬܐ ܕܒܗ ܕܒܪ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܘܐܬܝܠܕ ܡܢܗ ܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ ܝܘܫܝܐ ܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪܟܬܐ܂ ܕܐܥܒܪ ܛܡܐܘܬܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܒܝܘܡ̈ܝ ܡܠܟܘܬܗ܂ ܘܡܛܠ ܕܣܪܗܒܘ ܠܗܘܢ ܚܛܗܘ̈ܗܝ ܕܥܡܐ܂ ܐܬܟܢܫ ܡܢ ܩܕܡ ܒܝܫܬܐ܂ ܩܠܐ ܐܬܬ ܒܝܘܡܘܗ̈ܝ ܥܠ ܥܡܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܢܒܝܬ ܚܘܠܕܝ ܢܒܝܬܐ܂ ܟܕ ܫܕܪ ܠܘܬܗ ܠܡܫܐܠ ܦܬܓܡܐ܂ ܘܫܠܚܬ ܠܗ܂ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܚܠܦ ܕܐܬܬܒܪ ܠܒܟ ܘܟܪܝܬ ܠܟ ܥܠ ܚܛܗܘ̈ܗܝ ܕܥܡܐ܂ ܟܕ ܫܡܥܬ ܦܬܓܡ̈ܐ ܕܢܡܘܣܐ܂ ܗܐ ܟܢܫ ܐܢܐ ܠܟ ܥܡ ܐܒܗ̈ܝܟ܂ ܘܠܐ ܬܚܙܐ ܒܒܝܫܬܐ ܕܐܬܝܐ ܥܠ ܥܡܐ ܗܢܐ܂ ܘܐܬܟܢܫ ܡܢ ܩܕܡ ܒܝܫܬܐ܂ ܟܕ ܩܛܠܗ ܦܪܥܘܢ ܚܓܝܪܐ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܘܩܡ ܒܡܠܟܘܬܐ ܝܗܘܐܚܙ ܒܪܗ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܬ ܒܗ ܒܘܪܟܬܐ ܠܐ ܐܟܫܪ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ܂ ܐܡܠܟ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܕܒܪܗ ܦܪܥܘܢ ܚܓܝܪܐ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܘܡܝܬ ܒܡܨܪܝܢ܂ ܘܐܬܥܛܝ ܕܘܟܪܢܗ܂ ܘܐܡܠܟ ܝܘܝܩܝܡ ܒܡܠܟܘܬܐ܂ ܕܒܗ ܛܡܝܪܐ ܗܘܬ ܒܘܪܟܬܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܟܒܫܗ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܒܡܕܐܬܐ܂ ܘܕܒܪ ܠܕܢܝܐܝܠ ܘܠܐܚܘܗ̈ܝ ܒܗܡܝܪ̈ܐ܂ ܘܦܠܚ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܬܡܢܐ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܟܕ ܐܣܓܝ ܚܛܗܘܗ̈ܝ ܘܡܪܕ܂ ܩܛܠܗ ܢܒܘܟܕܢܨܪ܂ ܘܓܪܘ ܘܫܕܐܘܗܝ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪ̈ܥܐ ܕܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܩܒܘܪܬ ܚܡܪ ܐܬܩܒܪ܂ ܘܐܡܠܟ ܝܘܝܟܝܢ ܒܪܗ ܒܬܪܗ܂ ܘܥܠ ܕܒܗ ܛܡܝܪܐ ܗܘܬ ܒܘܪܟܬܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܐܡܠܟ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ܂ ܘܟܕ ܡܪܕ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ܂ ܐܬܘ ܥܠܘܗܝ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝ̈ܐ܂ ܘܕܒܪ̈ܘܗܝ ܘܐܙܠܘ ܠܒܒܠ܂ ܘܐܬܐܣܪ ܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ ܫ̈ܢܝܢ ܒܒܒܠ܂ ܟܕ ܛܡܝܪܐ ܗܘܬ ܒܗ ܒܘܪܟܬܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ܂ ܘܐܫܬܒܩ ܥܡܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܡܢ ܛܡܐܘܬܐ܂ ܘܩܡ ܥܠܝܗܘܢ ܨܕܩܝܐ܂ ܥܠ ܫܪܟܐ /ܕܥܡܐ/ ܒܡܠܟܘܬܐ܂ ܘܐܘܠܕ ܝܘܝܟܝܢ ܠܫܠܬܐܝܠ ܒܒܒܠ܂ ܘܟܡܐ ܕܒܘܪܟܬܐ ܒܒܒܠ ܗܘܬ܂ ܕܒܪܘ ܒܒ̈ܠܝܐ ܡܠܟܘܬܐ ܒܫܝܢܐ ܘܒܫܠܡܐ܂ ܘܟܕ ܐܬܝܠܕ ܫܠܬܐܝܠ ܒܐܪܥܐ ܕܒܒܠ܂ ܒܗ ܛܡܝܪܐ ܗܘܬ ܒܘܪܟܬܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ܂ ܘܫܠܬܐܝܠ ܐܘܠܕ ܠܙܘܪܒܒܠ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܒܝܘܡ̈ܝ ܙܘܪܒܒܠ܂ ܗܦܟܬ ܠܗ ܫܒܝܬܐ ܡܢ ܒܒܠ ܒܝܕ ܥܙܪܐ ܣܦܪܐ܂ ܒܡܠܟܘܬ ܟܘܪܫ ܦܪܣܝܐ܂ ܘܙܘܪܒܒܠ ܥܡܗ ܕܫܒܝܬܐ܂ ܘܗܘܐ ܪܒܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܢܒܝܐ܂ ܕܙܘܪܒܒܠ܂ ܒܪ ܫܠܬܐܝܠ ܪܒܐ ܕܝܗܘܕܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܟܗܢܐ ܪܒܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܬܪ̈ܝܢ ܒܢ̈ܝ ܕܘܗܢܐ܂ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܡܪܐ ܕܟܠܗ ܐܪܥܐ܀

20

ܘܟܕ ܦܢܬ ܒܘܪܟܬܐ ܡܢ ܒܒܠ ܠܐܘܪܫܠܡ܂ ܒܛܠܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ܂ ܘܐܡܠܟ ܟܘܪܫ ܦܪܣܝܐ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܫܬܝܢ ܘܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܦܢܬ ܒܘܪܟܬܐ ܡܢ ܒܒܠ ܠܐܘܪܫܠܡ܂ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܐܫܬܒܝ ܝܘܝܟܝܢ ܥܕܡܐ ܕܗܦܟܬ ܫܒܝܬܐ ܒܝܕ ܥܙܪܐ܂ ܘܙܘܪܒܒܠ܂ ܐܘܠܕ ܠܐܒܝܘܕ܂ ܘܐܒܝܘܕ ܐܘܠܕ ܠܐܠܝܩܝܡ܂ ܘܐܠܝܩܝܡ ܐܘܠܕ ܠܥܙܘܪ܂ ܘܥܙܘܪ ܐܘܠܕ ܠܙܕܘܩ܂ ܘܙܕܘܩ ܐܘܠܕ ܠܐܟܝܢ܂ ܘܐܟܝܢ ܐܘܠܕ ܠܐܠܝܘܕ܂ ܘܐܠܝܘܕ ܐܘܠܕ ܠܐܠܝܥܙܪ܂ ܘܐܠܝܥܙܪ ܐܘܠܕ ܠܡܬܢ܂ ܘܡܬܢ ܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ܂ ܘܝܥܩܘܒ ܐܘܠܕ ܠܝܘܣܦ܂ ܘܝܘܣܦ ܐܬܩܪܝ ܐܒܐ ܠܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܝܫܘܥ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ܂ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ܂ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܂ ܕܝܘܣܦ ܘܡܪܝܡ ܡܟܝܪܬܗ܂ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܢ ܒܝܬܗ ܕܕܘܝܕ܂ ܘܫܠܝܚܐ ܣܗܕ܂ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܡܪܝܡ ܗܘܐ܂ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܂ ܝܘܣܦ ܐܬܩܪܝ ܐܒܐ ܠܝܫܘܥ܂ ܟܕ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܙܪܥܗ ܐܬܝܠܕ܂ ܐܠܐ ܫܡܐ ܕܐܒܗܘܬܐ ܐܬܝܒܠ ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܝܘܣܦ܂ ܠܫܬܝܢ ܘܬܠܬ ܫܪ̈ܒܢ܂ ܘܐܫܬܩܠ ܫܡܐ ܕܐܒܗܘܬܐ ܡܢ ܝܘܣܦ܂ ܘܐܬܣܝܡ ܥܠ ܡܫܝܚܐ܂ ܡܢ ܝܘܣܦ ܩܒܠ ܫܡܐ ܕܐܒܗܘܬܐ܂ ܘܡܢ ܝܘܚܢܢ ܫܡܐ ܕܟܗܢܘܬܐ܂ ܘܡܢ ܡܪܝܡ ܠܒܫ ܦܓܪܐ ܘܩܒܠ ܫܡܐ܂ ܕܡܘܠܕܐ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܫ̈ܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܫܒܘ̈ܥܝܢ܂ ܐܬܝܠܕ ܡܫܝܚܐ ܘܐܬܩܛܠ܂ ܘܐܫܬܩܠܬ ܛܘܛܝܬܐ ܕܒܘܪܟܬܐ ܡܢ ܣܓܘܠܐ܂ ܘܐܬܝܗܒ ܟܠܗ ܣܓܘܠܐ ܠܚܒܠܐ܂ ܘܚܪܒ ܟܪܡܐ ܡܢ ܒܠܝ ܦܘܠܚܢܐ ܘܐܘܥܝ ܚܪ̈ܘܒܐ ܘܦܐܪ̈ܝ ܡܪ̈ܪܐ܂ ܘܚܪܒܬ ܓܦܬܐ܂ ܘܐܬܥܩܪܬ ܣܬܐ܀

31

ܘܐܬܝܠܕ ܢܘܚ ܒܫܢܬ ܬܡܢܐܝܢ ܘܫܬ ܫ̈ܢܝܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܕܡ܂ ܒܘܟܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܘܠܕ ܠܫܝܬ܂ ܐܬܝܠܕ ܒܫܢܬ ܬܫܥ ܫ̈ܢܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܬܗ ܕܫܝܬ ܕܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ܂ ܒܫܢܬ ܫܒܥܝܢ ܘܬܫܥ ܠܚܝ̈ܝ ܢܘܚ܂ ܡܝܬ ܐܢܘܫ ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ܂ ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܫܥ ܠܚ̈ܝܝ ܢܘܚ܂ ܡܝܬ ܩܝܢܢ ܕܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ܂ ܒܫܢܬ ܡܐܬܝܢ ܘܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚܝ̈ܝ ܢܘܚ܂ ܡܝܬ ܡܗܠܠܐܝܠ ܕܐܘܠܕ ܠܝܪܕ܂ ܒܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ ܠܚܝ̈ܝ ܢܘܚ܂ ܡܝܬ ܝܪܕ ܕܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ܂ ܒܫܢܬ ܫܬܝܢ ܘܬܫܥ ܫ̈ܢܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܝܠܕ ܢܘܚ܂ ܐܫܬܢܝ ܚܢܘܟ ܘܠܐ ܐܫܬܟܚ ܡܘܬܗ܂ ܫܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܫܥ ܫ̈ܢܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܡܘܠܐ܂ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܠܚܝ̈ܝ ܢܘܚ ܡܝܬ ܡܬܘܫܠܚ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܗܘܐ ܡܡܘܠܐ܂ ܒܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܫܬ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚܝ̈ܝ ܢܘܚ܂ ܡܝܬ ܠܡܟ ܐܒܘܗܝ ܕܢܘܚ܂ ܐܪܒܥ ܫ̈ܢܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܬܘܫܠܚ ܐܒܘܗܝ܂܂܂܂܂ ܘܗܘܐ ܢܘܚ ܒܪ ܫܬܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܟܕ ܥܠ ܠܩܒܘܬܐ܂ ܒܗ ܒܫܢܬܐ ܕܡܝܬ ܡܬܘܫܠܚ܂ ܘܗܘܐ ܢܘܚ ܒܓܘ ܩܒܘܬܐ܂ ܗܘ ܘܒ̈ܢܝ ܒܝܬܗ ܡܢ ܫܒܥܣܪ̈ܐ ܒܝܪܚܐ ܬܢܝܢܐ܂ ܥܕܡܐ ܠܫܒܥܐ ܘܥܣܪܝܢ ܠܝܪܚܐ ܬܢܝܢܐ ܠܫܢܬܐ ܐܚܪܬܐ܂ ܬܪ̈ܥܣܪ ܝܪ̈ܚܝܢ ܘܥܣܪܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܢܦܩ ܢܘܚ ܘܒܢܘܗ̈ܝ ܡܢ ܩܒܘܬܐ܂ ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ܂ ܬܠܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܡܝܬ܂ ܒܫܢܬ ܚܡܫܝܢ ܘܬܡܢܐ ܠܚܝ̈ܝ ܐܒܪܗܡ܂ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܫܢܬ ܫܒܥܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢ̈ܝܢ ܠܚܝ̈ܝ ܐܢܘܫ܂ ܘܡܝܬ ܒܫܢܬ ܚܡܫܝܢ ܘܬܡܢܐ ܠܚ̈ܝܝ ܐܒܪܗܡ܂ ܚܙܐ ܬܡܢܬܥܣܪ ܕܪ̈ܝܢ܂ ܕܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܕܡܢ ܒܬܪܗ܀

45

ܡܘܫܐ ܗܘܐ ܠܥܡܐ ܡܕܒܪܢܐ ܒܡܕܒܪܐ ܫ̈ܢܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ܂ ܘܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܫ̈ܢܝܢ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ܂ ܝܗܘܕܐ ܘܥܬܢܐܝܠ ܒܪ ܩܢܙ܂ ܗܘܘ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܠܥܡܐ ܫ̈ܢܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ܂ ܘܥܓܠܘܢ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ ܫܥܒܕ ܠܥܡܐ ܫ̈ܢܝܢ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ܂ ܐܗܘܪ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܫ̈ܢܝܢ ܬܡܢܐܝܢ܂ ܢܒܝܢ ܫܥܒܕ ܠܐܝܣܪܝܠ ܫ̈ܢܝܢ ܥܣܪܝܢ܂ ܕܒܘܪܐ ܘܒܪܩ ܗܘܘ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܠܥܡܐ ܫ̈ܢܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ܂ ܡܕܝ̈ܢܝܐ ܫܥܒܕܘ ܠܐܝܣܪܝܠ ܫ̈ܢܝܢ ܫܒܥ܂ ܓܕܥܘܢ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܫ̈ܢܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ܂ ܐܒܝܡܠܟ ܒܪ ܓܕܥܘܢ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܫ̈ܢܝܢ ܫܬܝܢ܂ ܬܘܠܥ ܒܪ ܦܘܐܐ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܫ̈ܢܝܢ ܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ܂ ܝܐܝܪ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܫ̈ܢܝܢ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܂ ܦܠܫܬ̈ܝܐ ܘܥܡܘ̈ܢܝܐ ܫܥܒܕܘ ܠܐܝܣܪܝܠ ܫ̈ܢܝܢ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ܂ ܢܦܬܚ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܫ̈ܢܝܢ ܫܬ܂ ܐܒܨܢ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܫ̈ܢܝܢ ܫܒ̈ܥ܂ ܐܠܘܢ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܥܣܪ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܥܟܪܢ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܫ̈ܢܝܢ ܬܡܢܐ܂ ܦܠܫ̈ܬܝܐ ܫܥܒܕܘ ܠܐܝܣܪܝܠ ܫ̈ܢܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ܂ ܫܡܫܘܢ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܫ̈ܢܝܢ ܥܣܪܝܢ܂ ܥܠܝ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܫ̈ܢܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܥܠܝ ܗܘܬ ܩܒܘܬܐ ܒܝܬ ܐܒܝܢܕܒ܂ ܕܒܓܒܥܘܬ ܫ̈ܢܝܢ ܥܣܪܝܢ܂ ܫܡܘܐܝܠ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܫ̈ܢܝܢ ܬܠܬܝܢ܂ ܫܐܘܠ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܫ̈ܢܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܗܘܝܢ ܗܠܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܕܡܕܒܪ̈ܢܐ ܫܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܒܣܦܪܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ܂ ܕܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܠܡܦܩܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ܂ ܕܫܪܝ ܠܡܒܢܐ ܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܬܚܫܒ ܫ̈ܢܝܐ܂ ܘܚܘܫܒܢܐ ܩܕܡܝܐ ܠܐܚܪܝܐ ܠܐ ܫܠܡ܀

46

ܐܡܠܟ ܕܘܝܕ ܫ̈ܢܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ܂ ܐܡܠܟ ܫܠܝܡܘܢ ܫ̈ܢܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ܂ ܐܡܠܟ ܪܚܒܥܡ ܫ̈ܢܝܢ ܫܒܥܣܪ̈ܐ܂ ܐܡܠܟ ܐܒܝܐ ܫܢ̈ܝܢ ܬܠܬ܂ ܐܡܠܟ ܐܣܐ ܫ̈ܢܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܕܐ܂ ܐܡܠܟ ܝܗܘܫܦܛ ܫ̈ܢܝܢ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ܂ ܐܡܠܟ ܝܗܘܪܡ ܫ̈ܢܝܢ ܬܡܢܐ܂ ܐܡܠܟ ܐܚܙܝܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ܂ ܐܡܠܟܬ ܥܬܠܝܐ ܫ̈ܢܝܢ ܫܬ܂ ܐܡܠܟ ܝܘܐܫ ܫܢ̈ܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ܂ ܐܡܠܟ ܐܡܘܨܝܐ ܫ̈ܢܝܢ ܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ܂ ܐܡܠܟ ܥܘܙܝܐ ܫ̈ܢܝܢ ܚܡܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܂ ܐܡܠܟ ܝܘܬܡ ܫ̈ܢܝܢ ܫܬܥܣܪ̈ܐ܂ ܐܡܠܟ ܐܚܙ ܫܢ̈ܝܢ ܫܬܬܥܣܪܐ܂ ܐܡܠܟ ܚܙܩܝܐ ܫ̈ܢܝܢ ܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥ܂ ܐܡܠܟ ܡܢܫܐ ܫ̈ܢܝܢ ܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫ܂ ܐܡܠܟ ܐܡܘܢ ܫܢ̈ܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ܂ ܐܡܠܟ ܝܘܫܝܐ ܫ̈ܢܝܢ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐ܂ ܐܡܠܟ ܝܗܘܐܚܙ ܝܪ̈ܚܐ ܬܠܬܐ܂ ܐܡܠܟ ܝܘܝܩܡ ܫ̈ܢܝܢ ܚܕܥܣܪ̈ܐ܂ ܐܡܠܟ ܝܘܝܟܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢ ܡܐܐ܂ ܐܡܠܟ ܨܕܩܝܐ ܫ̈ܢܝܢ ܚܕܥܣܪ̈ܐ܂ ܗܠܝܢ ܗܘܝܢ ܫ̈ܢܝ ܡ̈ܠܟܐ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܫܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܘܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ܂ ܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܝܩܝܡ܂ ܣܠܩ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܟܒܫ ܠܐܡܐ ܒܡܕܐܬܐ܂ ܘܝܬܒ ܐܝܣܪܝܠ ܒܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܟܒܝܫ ܒܡܕܐܬܐ܂ ܫ̈ܢܝܢ ܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥ ܕܝܘܝܩܝܡ܂ ܘܚܕܥܣܪ̈ܐ ܕܨܕܩܝܐ܂ ܘܝܬܒܬ ܐܘܪܫܠܡ ܒܨܕܝܘܬܗ ܚܡܫܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܫܒܥ ܫܒ̈ܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܘܐܬܢܝܚܬ ܐܪܥܐ ܒܫܒ̈ܝܗ܂ ܟܕ ܗܢܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܒܥܠܕܒܒ̈ܐ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܐܫܒܬܬ ܒܫܒܝܗ̈ܘܢ ܟܕ ܗܢܘܢ ܒܓܘܗ܂ ܘܠܫܘܠܡ ܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܐܥܒܪ ܟܘܪܫ ܦܪܣܝܐ ܩܠܐ ܒܡܠܟܘܬܗ܂ ܘܩܪܐ ܠܗܘܢ ܦܘܢܝܐ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܦܘܢܝܐ܂ ܝܬܒ ܐܝܣܪܝܠ ܒܐܘܪܫܠܡ ܫܒܥܝܢ ܫܒܘ̈ܥܝܢ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܢܒܝ ܕܢܝܐܝܠ܂ ܕܗܘܝܢ ܗܠܝܢ ܫܒܘ̈ܥܐ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܛܠܗ ܕܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܚܪܒܬ ܐܘܪܫܠܡ܂ ܕܬܘܒ ܠܐ ܝܬܒܐ ܠܥܠܡ܂ ܘܥܕܡܐ ܠܓܡܘܪܝܐ ܕܦܣܝ̈ܩܬܐ܂ ܝܬܒܬ ܥܠ ܚܒܠܐ܂ ܘܐܫܬܩܠܬ ܛܘܛܝܬܐ ܡܢ ܣܓܘܠܐ܂ ܘܐܬܝܗܒ ܠܗ ܣܓܘܠܐ ܠܚܒܠܐ܂ ܘܐܣܬܪܩ ܥܡܐ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ܀

52

ܚܕܝܢܢ ܒܟ ܝܠܕܐ ܪܚܝܡܐ ܕܕܪܫܬ ܠܢ ܐܘܪܚܐ ܠܐܬܪ ܨܒܝܢܢ܂ ܡܘܕܝܢܢ ܠܟ ܐܣܝܐ ܕܟܐ̈ܒܝܢ܂ ܕܛܡܪܬ ܒܢ ܪܘܚܟ ܣܡܐ ܠܦܓܪ̈ܝܢ܂ ܣܓܕܝܢܢ ܠܟ ܠܐܒܘܟ ܪܡܐ ܕܐܪܝܡܢ ܒܟ ܘܩܪܢ ܠܘܬܗ܂ ܡܘܕܝܢܢ ܒܟ ܠܪ̈ܚܡܐ ܕܫܠܚܘܟ܂ ܕܨܒܐ ܒܢ ܕܢܚܐ ܒܡܘܬܗ ܕܝܚܝܕܝܗ܂ ܡܫܒܚܝܢܢ ܒܟ ܠܐܝܬܝܐ ܕܢܦܫܗ܂ ܕܦܪܫܟ ܡܢ ܐܝܬܘܬܗ ܘܫܕܪܟ ܠܘܬܢ܂ ܡܪܡܪܡܝܢܢ ܠܟ ܝܬܒ ܒܩܘܕܫܗ ܠܗ ܦܓܪ̈ܝܢ ܒܪܗܒܘܢܐ ܕܩܒܠܢ܂ ܢܘܕܐ ܒܦܘܡܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܣܦܩ ܠܚܝܠܐ ܕܐܬܐ ܕܢܚܐ ܡܚܝ̈ܠܐ܂ ܢܬܥܝܪ ܟܠ`ܝܘܡ ܠܡܐܡܪ ܕܫܒܘܚܬܐ ܒܝܕ ܒܪܐ ܚܒܝܒܝ ܠܐܒܐ ܕܫܠܚܗ܂ ܢܚܕܐ ܒܡܘܗܒܬܗ ܕܐܦ ܗܘ ܢܚܕܐ ܒܢ܂ ܢܘܕܐ ܒܗ ܠܐܒܘܗܝ ܕܐܦ ܗܘ ܢܘܕܐ ܒܢ܂ ܢܫܐܠ ܡܘܗܒܬܐ ܡܢ ܓܙܐ ܣܢܝܩܐ܂ ܕܗܕܐ ܗܝ ܣܢܝܩܘܬܗ ܕܢܬܠ ܚܝ̈ܐ ܠܣܢܝܩ̈ܐ܂ ܪܒܐ ܗܝ ܓܝܪ ܘܫܒܝܚܐ ܡܘܗܒܬܗ ܕܠܘܬܢ܂ ܕܡܢ ܒܨܝܪ̈ܐ ܫܐܠ ܬܫܒܘܚܬܐ܂ ܕܐܦ ܟܕ ܠܐ ܢܫܒܚܝܘܗܝ ܗܘ ܡܫܒܚ ܗܘ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܢܪܡܪܡܝܘܗܝ ܗܘ ܡܪܡܪܡ ܗܘ܂ ܣܢܝܩ ܓܝܪ ܠܡܬܠ ܘܨܒܐ ܕܢܫܐܠ܂ ܕܒܝܕ ܫܐ̈ܠܬܢ ܢܬܠ ܕܐܫܬܘܕܝ ܚܝ̈ܐ܂ ܘܢܚܐ ܥܡ ܒܪܗ ܝܚܝܕܝܗ܂ ܠܗ ܐܝܬ ܠܡܬܠ܂ ܘܠܢ ܐܝܬ ܠܡܫܐܠ܂ ܠܗ ܐܝܬ ܚܝ̈ܐ ܘܠܢ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܡܘܬܐ܂ ܠܗ ܐܝܬ ܚܝ̈ܐ܂ ܘܠܢ ܩܪܐ ܕܢܣܒ܂ ܠܗ ܐܝܬ ܛܝܒܘܬܐ ܘܒܐܝܕ̈ܝܢ ܣܝܡܐ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܒܝܫܐ܂ ܠܗ ܐܝܬ ܚܝ̈ܐ ܘܢܘܗܪܐ ܠܘܬܗ܂ ܘܠܢ ܙܗܪ ܠܡܥܪܩ ܡܢ ܚܫܟܗ ܕܡܘܬܐ܂ ܠܝܬ ܓܝܪ ܕܩܐܡ ܥܠ ܣܟܐ ܕܓܙܘܗ̈ܝ܂ ܘܠܝܬ ܕܡܣܬܟܠ ܥܡܝܩܘܬ ܚܟܡܬܗ܀

53

ܐܘܢ ܛܒܐ ܘܒܣܝܡܐ܂ ܦܬܚ ܬܪܥܐ ܠܫܐ̈ܠܬܢ ܘܨܘܬ ܨܠܘܬܢ܂ ܘܫܡܥ ܒܥܘܬܢ܂ ܐܝܟ ܕܐܠܦܢ ܚܒܝܒܟ ܕܗܘܝܬܘܢ ܡܨܠܝܢ ܘܠܐ ܬܡܐܢ ܠܟܘܢ܂ ܘܬܘܒ ܬܢܐ ܘܙܗܪܢ ܕܨܠܘ ܕܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܢܣܝܘܢܐ܂ ܘܬܘܒ ܟܬܒ ܠܢ ܕܢܕܥ ܒܣܝܡܘܬܟ܂ ܘܐܡܪ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܬܫܐܠܘܢ ܠܐܠܗܐ ܒܨܠܘܬܟܘܢ ܕܠܐ ܢܬܠ ܠܟܘܢ܂ ܘܐܦ ܗܫܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܥܒ̈ܕܝܢ ܫܦܝܪ̈ܐ ܐܘ ܥܠ ܙܕܝܩܘܬܢ ܬܟܝܠܝܢܢ ܘܡܨܠܝܢܢ ܩܕܡܝܟ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܪܚܡܢܘܬܟ ܕܛܒܐ ܐܝܬܝܟ ܘܒܣܝܡܐ܂ ܚܢܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܚܝܒ̈ܐ ܡܨܠܝܢܢ ܩܕܡܝܟ܂ ܘܐܢܬ ܐܝܟ ܛܒܐ ܘܒܣܝܡܐ ܫܡܥ ܨܠܘܬܢ܂ ܚܢܢ ܐܝܟ ܡܚ̈ܝܠܐ ܡܨܠܝܢܢ ܩܕܡܝܟ܂ ܘܐܢܬ ܚܝܠܬܢܐ ܠܐ ܬܟܠܐ ܫܐ̈ܠܬܢ܂ ܐܝ̈ܕܝܢ ܦܫܝ̈ܛܢ ܘܠܒܢ ܓܝܪ ܠܘܬܟ ܠܡܫܐܠ ܘܠܡܒܥܐ ܡܢܟ ܛܝܒܘܬܐ܂ ܪܘܙ ܪܥܝܢܢ ܟܕ ܬܫܡܥ ܒܥܘܬܢ܃ ܢܬܥܝܪܘܢ ܪ̈ܓܫܝܢ ܠܡܫܐܠ ܬܟܝܠܐܝܬ܂ ܐܕ̈ܢܝܢ ܦܬܚ ܠܨܠܘܬܐ ܕܦܬܓܡ̈ܝܟ ܘܥܝ̈ܢܝ ܠܒܢ ܢܬܡܬܚܢ ܠܘܬܟ ܠܡܪܘܡܐ܂ ܫܡܥ ܨܠܘܬܢ܂ ܘܩܒܠ ܒܥܘܬܢ܂ ܥܒܕ ܨܒܝܢܢ܂ ܨܘܬ ܘܫܡܥ ܒܩܠܢ܂ ܚܙܝ ܫܘܥܒܕܢ܂ ܘܚܘܣ ܥܠ ܥܡܟ ܒܙܒܢܐ ܕܐܘܠܨܢܗ܂ ܘܣܪܗܒ ܚܢܢܟ܃ ܘܚܘܐ ܓܢܒܪܘܬܟ܂ ܠܐ ܬܪܕܝܢ ܒܪܘܓܙܟ܂ ܘܠܐ ܬܟܣܢ ܒܚܡܬܟ܂ ܥܡܟ ܚܢܢ ܓܒܝܠܬܐ ܕܐܝ̈ܕܝܟ܂ ܥܒܕܐ ܕܨܒ̈ܥܬܟ܂ ܒܨܠܡܟ ܒܪܝܬܢ܂ ܒܨܘܪܬܟ ܥܒܕܬܢ܂ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܓܒܠܬܢ܂ ܡܢ ܪܘܚܟ ܒܢ܂ ܠܐ ܬܪܓܙ ܠܥܠܡ܂ ܘܠܐ ܬܩܘܡ ܒܪܘܚܩܐ܂ ܟܕ ܛܥܝܢ ܗܘܝܢ ܦܪܩܬܢ܂ ܟܕ ܡܒܕܪܝܢ ܗܘܝܢ ܟܢܫܬܢ܂ ܟܕ ܚܫܘܟܝܢ ܗܘܝܢ ܐܢܗܪܬܢ܂ ܟܕ ܚܒܝܫܝܢ ܗܘܝܢ ܐܦܩܬܢ܂ ܟܕ ܫܒܝܢ ܗܘܝܢ ܐܥܕܝܬܢ܂ ܟܕ ܐܣܝܪܝܢ ܗܘܝܢ ܫܪܝܬܢ܂ ܡܢ ܓܘܒܐ ܚܒܝܫܐ܂ ܟܕ ܠܐ ܗܘܐ ܠܢ ܣܒܪܐ܂ ܩܪܝܬܢ ܠܣܒܪܟ܂ ܟܕ ܚܛܝܝܢ ܗܘܝܢ ܨܒܝܬ ܒܢ ܕܢܙܕܕܩ܂ ܟܕ ܠܐ ܫܐܠܢܟ ܫܕܪܬ ܠܢ ܝܚܝܕܝܟ܂ ܒܕܡܗ ܦܪܩܬܢ܂ ܒܐܝܕܗ ܝܕܥܢܟ܂ ܫܕܪܬܝܗܝ ܠܘܬܢ ܟܕ ܠܐ ܩܪܝܢܟ܂ ܐܦܓܥܬܝܗܝ ܒܥܘܠܢ ܟܕ ܠܐ ܫܐܠܢܟ܂ ܐܚܬܬܝܗܝ ܠܫܝܘܠ ܟܕ ܠܐ ܐܠܨܢܟ܂ ܡܟܟܬܝܗܝ ܚܠܦܝܢ ܟܕ ܚܢܢ ܡܪ̈ܓܙܢܝܟ܂ ܦܪܩܬܢ ܒܚܫܗ܂ ܟܕ ܪܒ ܥܘܠܢ ܩܕܡܝܟ܂ ܘܐܦ ܗܫܐ ܟܕ ܒܥܝܢܢ܂ ܘܟܕ ܣܓܕܝܢܢ܂ ܘܟܕ ܡܘܕܝܢܢ܂ ܘܟܕ ܡܫܒܚܝܢܢ ܠܪ̈ܚܡܝܟ ܒܐܝܕܗ܂ ܫܡܥ ܨܠܘܬܢ܂ ܩܒܠ ܒܥܘܬܢ܂ ܚܙܝ ܚܣܕܢ܂ ܘܨܘܬ ܡܘܟܟܢ܂ ܬܪܥܡ ܢܦܫܟ ܥܠ ܥܡܟ ܒܙܝܙܐ܂ ܥܠ ܒܝܬܟ ܕܚܪܒ܂ ܥܠ ܡܕܒ̈ܚܝܟ ܕܣܚܝ̈ܦܝܢ܂ ܥܠ ܟܗ̈ܢܝܟ ܕܚܪ̈ܝܒܝܢ܂ ܥܠ ܩܝܡܟ ܕܪܕܝܦ܂ ܥܠ ܟܬܒ̈ܝܟ ܕܚܬ̈ܝܡܝܢ܂ ܥܠ ܡܒܕܪܘܬܢ܂ ܘܥܠ ܒܙܝܙܘܬܢ܂ ܣܓܝܬ ܒܗܬܬܢ܂ ܐܬܒܕܪ ܥܡܢ܂ ܐܬܐܫܕ ܕܡܢ܂ ܡܦܪܣܝ ܩܝܡܢ܂ ܚܘܣ ܥܠ ܡܘܟܟܢ ܘܚܣܕܢ ܘܒܗܬܬܢ܀

54

ܡܢ ܡܢ ܢܒܥܐ ܕܢܫܡܥ ܨܠܘܬܢ܂ ܠܘܬ ܡܢ ܢܐܙܠ܂ ܕܗܐ ܕܝܠܟ ܚܢܢ܂ ܪܕܝܬܢ ܒܪܘܓܙܟ܂ ܩܢܝܢ ܒܪ̈ܚܡܝܟ܂ ܥܩܬ ܠܢ܂ ܠܐ ܬܗܡܐ܂ ܟܕ ܬܩܛܥ ܠܢ܂ ܠܐ ܬܓܪ ܪܘܚܟ ܥܠ ܡܘܟܟܢ ܘܚܣܕܢ܂ ܐܝܟ ܕܫܐܠ ܢܒܝܟ ܟܕ ܐܠܝܨ ܐܟܘܬܢ ܘܐܡܪ܂ ܕܠܐ ܒܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܟ ܬܕܒܪܢܝ܂ ܫܡܥ ܨܠܘܬܢ ܐܝܟ ܕܡܘܫܐ ܪܚܡܟ܂ ܘܢܬܦܪܥܘܢ ܒܥܠܕܒܒ̈ܐ ܐܝܟ ܦܪܥܘܢ ܐܠܘܨܐ܂ ܨܘܬ ܒܥܘܬܢ܂ ܐܝܟ ܕܫܡܥܬ ܠܝܫܘܥ܂ ܘܐܬܚܪܒ ܥܡܠܝܩ܂ ܘܐܬܥܛܝ ܕܘܟܪܢܗ܂ ܐܢܬ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܩܕܡ̈ܝܐ ܘܕܐܚܪ̈ܝܐ܂ ܫܡܥܬ ܠܡܘܫܐ ܘܛܒܥܬ ܠܦܪܥܘܢ܂ ܘܥܢܝܬ ܠܐܗܪܘܢ ܘܐܬܟܠܝ ܡܘܬܢܐ܂ ܐܗܦܟܬ ܪܘܓܙܟ ܒܛܢܢܗ ܕܦܝܢܚܣ܂ ܘܥܕܪܬ ܠܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܘܒܗܬܘ ܒܥܠܕܒܒ̈ܘܗܝ܂ ܘܥܢܝܬ ܠܫܡܫܘܢ ܒܙܒܢ ܡܘܟܟܗ܂ ܘܐܬܢܩܡܬ ܠܗ ܒܦܠܫܬܝ̈ܐ ܡܪ̈ܓܙܢܐ܂ ܬܒܥܬܝܗܝ ܠܕܘܝܕ ܡܢ ܫܐܘܠ ܪܕܘܦܗ܂ ܘܥܒܕܬ ܠܗ ܕܝܢܐ ܒܐܒܫܠܘܡ ܕܠܘܚܗ܂ ܚܣܝ ܩܕܡܝܟ ܫܡܘܐܝܠ ܥܠ ܥܡܗ܂ ܘܚܘܝܬ ܪܒܘܬܟ ܥܠ ܕܐܣܠܝܘ ܡܠܟܘܬܟ܂ ܥܒܕܬ ܕܝܢܐ ܠܐܠܝܐ ܪܕܝܦܐ܂ ܘܐܬܚܪܒܘ ܒܨܠܘܬܗ ܢܒܝܘܗ̈ܝ ܕܒܥܠܐ܂ ܐܬܢܛܪ ܡܝܟܐ ܒܪ̈ܚܡܝܟ ܣܓܝܐܐ̈܂ ܘܢܦܠ ܪܕܘܦܗ ܘܡܝܬ ܒܩܪܒܐ܂ ܘܚܘܝܬ ܬܕܡܪ̈ܬܟ ܒܐܠܘܨܘ̈ܗܝ ܕܐܠܝܫܥ܂ ܟܕ ܥܠܘ ܠܫܡܪܝܢ܂ ܘܝܕܥܘ ܪܒܘܬܟ܂ ܥܢܝܬ ܠܚܙܩܝܐ ܟܕ ܚܒܝܫ ܒܐܘܠܨܢܐ܂ ܘܚܘܝܬ ܓܢܒܪܘܬܟ ܒܣܢܚܝܪܝܒ ܘܚܝܠܗ܂ ܫܡܥܬ ܠܐܣܐ ܘܥܕܪܬ ܠܝܘܫܦܛ܂ ܘܒܥܓܠ ܐܬܢܩܡܬ ܒܟܘܠܗܘܢ ܐܠܘܨܘܗ̈ܝ܂ ܫܡܥܬܝܗܝ ܠܝܘܢܢ ܡܢ ܥܘܡ̈ܩܘܗܝ ܕܝܡܐ܂ ܘܡܢ ܡܥܘܗ̈ܝ ܕܢܘܢܐ܂ ܘܡܢ ܓܠܠܐ̈ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ܂ ܥܢܝܬ ܠܕܢܝܐܝܠ ܟܕ ܫܕܐ ܒܓܘܒܐ܂ ܘܦܨܝܬܝܗܝ ܡܢ ܦܘܡܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ܂ ܥܕܪܬ ܠܚܢܢܝܐ ܘܠܐܚܘܗ̈ܝ ܒܓܘ ܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ܂ ܘܐܘܩܕܬ ܫܠܗܒܝܬܐ ܠܐܟ̈ܠܝ ܩܪ̈ܨܐ܂ ܥܢܝܬ ܠܡܘܪܕܟܝ ܘܠܐܣܬܝܪ ܒܐܘܠܨܢܗܘܢ܂ ܘܦܪܩܬܝܗܝ ܠܥܡܟ܂ ܘܒܗܬ ܗܡܢ ܪܕܘܦܐ܂ ܐܣܩܬ ܠܐܪܡܝܐ ܡܢ ܓܘܒܐ ܕܣܝܢܐ܂ ܘܝܗܒܬܝܗܝ ܒܪ̈ܚܡܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ܀

55

ܚܘܣ ܡܪܝܐ ܥܠ ܫܘܥܒܕܗ ܕܥܡܟ܂ ܚܘܣ ܡܪܝܐ ܥܠ ܒܥܘܬܢ ܘܫܡܥ ܨܠܘܬܢ܂ ܚܪܒ ܒܝܬ ܡܩܕܫܢ܂ ܘܒܝܬ ܣܓܕܬܢ ܨܕܐ܂ ܚܪ̈ܝܒܝܢ ܟܗ̈ܢܝܢ܂ ܘܪܫܢ ܡܚܦܝ܂ ܒ̈ܬܘܠܬܢ ܡܡܟܟܢ܂ ܘܩܝܡܢ ܡܒܕܪ܂ ܚܘܣ ܡܪܝܐ ܚܘܣ ܥܠ ܡܣܟ̈ܢܐ ܘܐܟܣܢ̈ܝܐ ܘܡܛܪ̈ܦܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܢܝܚܐ ܘܒܝܬ ܡܣܡܟ ܡܣܡܟ ܪܫܐ܂ ܨܕܝ ܐܘܪ̈ܚܬܐ܂ ܘܒܛܠܘ ܫܒ̈ܝܠܐ܂ ܚܫܟ ܥܝ̈ܢܝܢ ܘܠܒܢ ܗܐ ܕܘܐ܂ ܫܡܥ ܨܠܘܬܢ ܘܩܒܠ ܒܥܘܬܢ܂ ܐܢ ܚܢܢ ܐܥܠܝܢ ܘܡܪܡܪܢܟ܂ ܐܢܬ ܚܘܣ ܡܛܠ ܫܡܟ ܪܒܐ܂ ܠܝܬ ܠܢ ܬܘܟܠܢܐ ܐܚܪܢܐ܂ ܘܠܐ ܣܒܪܐ ܘܠܐ ܢܝܚܐ ܠܒܪ ܡܢܟ܂ ܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܫܡܝܐ ܘܕܝܠܟ ܗܝ ܐܪܥܐ܂ ܕܝܠܟ ܗܘ ܐܝܡܡܐ ܘܕܝܠܟ ܗܘ ܠܠܝܐ܂ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܐܢܬ ܒܪܝܬ ܐܢܘܢ܂ ܠܟ ܗܘ ܡܫܒܚܝܢ ܝܡܡ̈ܐ ܒܓܠܠܝܗ̈ܘܢ܂ ܕܩܒܥܬ ܐܢܘܢ ܒܬܚܘ̈ܡܐ܂ ܘܦܘܩܕܢܟ ܥܒܕܝܢ܂ ܐܣܝܪ ܝܡܐ ܒܚܠܐ ܘܓܡܪ ܨܒܝܢܟ܂ ܠܟ ܚܝܪܝܢ ܘܡܣܟܝܢ ܟܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ܂ ܝܡܝܢܟ ܣܦܩܐ ܠܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܟ܂ ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܫܟܚ ܥܨܐ ܨܒܝܢܟ܂ ܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܢܗܝܪ̈ܝ ܪܩܝܥܐ܂ ܪ̈ܘܚܐ ܘܥ̈ܠܥܠܐ ܡܫܒܚܝܢ ܠܫܡܟ܂ ܠܘܬܟ ܚܝܪܐ ܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ܂ ܘܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܘܢܘܢ̈ܐ ܕܝܡܐ܂ ܩܘܡ ܒܥܘܕܪܢܢ ܒܚܝܠܟ ܪܒܐ܂ ܕܢܕܥܘܢ ܟܠ ܥܡܡ̈ܝܢ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܐܪܥܐ܂ ܕܠܝܬ ܐܟܘܬܟ ܘܠܐ ܠܒܪ ܡܢܟ܂ ܐܡܪ ܥܠܝܟ ܦܪܥܘܢ ܡܢܘ ܐܠܗܐ܂ ܘܛܒܥܬܝܗܝ ܐܝܟ ܩܪܒܬܢܐ ܒܝܡܐ ܕܚܝܠܐ܂ ܘܚܫܒܟ ܣܢܚܝܪܝܒ ܐܝܟ ܐܠܗ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܥܒܕܬܝܗܝ ܠܬܡܗܐ ܘܚܘܝܬ ܪܒܘܬܟ܂ ܥܕܪܬ ܠܡܬܝܬܐ ܟܕ ܛܢ ܛܢܢܟ܂ ܘܥܢܝܬ ܠܝܗܘܕܐ ܘܠܫܡܥܘܢ ܘܠܐܚܘ̈ܗܝ܂ ܘܥܕܪܬ ܐܢܘܢ ܒܩܪ̈ܒܐ ܬܡܝܗ̈ܐ ܕܥܒܕܬ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ܀

56

ܢܬܥܝܪܘܢ ܪ̈ܚܡܝܟ܂ ܘܢܬܓܠܐ ܚܢܢܟ܂ ܫܒܘܩ ܫܪܟܢܐ ܠܥܡܟ ܒܙܝܙܐ܂ ܥܒܕ ܚܘܕܬܐ ܠܒܝܬܟ ܒܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܐܪܝܡ ܪܫܢ ܕܡܪܟܢ ܒܥܘܠܢ܂ ܩܒܠ ܩܘܪܒܢܐ ܕܥܡܢ܂ ܘܬܒܣܡ ܠܟ ܨܠܘܬܢ ܢܬܦܬܚܘܢ ܬܪ̈ܥܐ ܐܚܝ̈ܕܐ܂ ܘܢܬܬܪܨܘܢ ܡܕܒܚ̈ܐ ܣܚܝ̈ܦܐ܂ ܢܬܟܢܫ ܥܡܢ ܒܙܝܙܐ܂ ܘܢܚܕܐ ܒܚܘܕܬܗ ܕܒܝܬܟ܂ ܢܓܥܐ ܠܘܬܟ ܕܡܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ܂ ܘܢܗܘܐ ܒܗܘܢ ܢܝܚܟ܂ ܐܝܟ ܥܛܪܐ ܕܒܣܡ̈ܐ܂ ܚܘܣ ܡܪܝܐ܂ ܚܘܣ ܥܠ ܢܟܦܘܬܗ ܕܩܝܡܟ܂ ܕܢܦܠ ܒܐܝ̈ܕܝ ܒ̈ܝܫܐ܂ ܘܚܕܝܢ ܥܠ ܬܒܪܢ܂ ܡܥܕ ܐܢܬ ܡܠܟܢ ܠܡܚܘܝܘ ܚܢܢܟ܂ ܘܡܥܕܝܢ ܚܢܢ ܒܟܠܙܒܢ ܠܡܫܐܠ ܡܢ ܪ̈ܚܡܝܟ܂ ܒܥܝܢܢ ܡܢܟ ܥܠ ܬܘܟܠܢܐ ܕܒܣܝܡܘܬܟ܂ ܛܝܒܘܬܟ ܐܦ ܡܢ ܒܝ̈ܫܐ ܠܐ ܟܠܝܐ܂ ܫܡܫܟ ܡܕܢܚ ܐܢܬ ܥܠ ܛܒ̈ܐ ܘܥܠ ܒ̈ܝܫܐ܂ ܘܡܚܬ ܐܢܬ ܡܛܪܟ ܥܠ ܟܐ̈ܢܐ ܘܥܠ ܥܘ̈ܠܐ܂ ܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢܢ ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܡܥܕ ܐܢܬ ܠܡܫܡܥ ܠܐܠܝ̈ܨܐ܂ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܓܝܪ ܥܢܝܬ ܠܚܒܝ̈ܫܐ܂ ܘܥܕܪܬ ܠܪ̈ܕܝܦܐ܂ ܘܚܝܠܬ ܠܡܚܝ̈ܠܐ܂ ܘܐܪܝܡܬ ܠܡܟܝ̈ܟܐ܂ ܘܫܘܙܒܬ ܠܡܛܪ̈ܦܐ܂ ܘܦܪܩܬ ܠܒܙܝ̈ܙܐ܂ ܘܫܪܝܬ ܠܐܣܝܪ̈ܐ܂ ܘܐܢܗܪܬ ܠܚܫܘܟ̈ܐ܂ ܘܣܒܥܬ ܠܟܦܢ̈ܐ܂ ܘܐܥܬܪܬ ܠܡܣܟ̈ܢܐ܂ ܒܟܠ ܕܪ ܘܕܪ܂ ܗܠܝܢ ܝܕܥܢ ܕܥܒܕܬ ܠܥܒܕ̈ܝܟ܂ ܐܢܬ ܗܘ ܕܐܘܕܥܬܢ܂ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܐܚܪܝܐ܂ ܐܢܬ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܩܕܡ̈ܝܐ ܘܕܐܚܪ̈ܝܐ܂ ܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ܂ ܘܟܠ ܕܗܘܘ ܘܕܥܬܝܕܝܢ܀

59

ܡܫܒܚܝܢܢ ܠܟ ܟܕ ܫܘܒܚܐ ܥܛܝܦܬ܂ ܡܘܕܝܢܢ ܠܟ ܟܕ`ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ܂ ܡܪܡܪܡܝܢܢ ܠܟ ܡܢ ܥܘܡ̈ܩܐ ܬܚܬ̈ܝܐ܂ ܘܕܝܠܟ ܡܥܡܪܟ ܒܫܡ̈ܝ ܫܡܝܐ܂ ܨܒܝܢܟ ܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ܂ ܘܦܘܩܕܢܟ ܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ܂ ܠܐ ܥܒܕܟ ܐܝ̈ܕܝܢ܂ ܘܠܐ ܠܐܝ ܒܟ ܨܒ̈ܥܬܢ܂ ܨܪܢܟ ܒܠܒܢ ܘܕܡܝܢܟ ܒܬܪܥܝܬܢ܂ ܚܙܬܟ ܡܚܫܒܬܢ܂ ܘܩܪܝܢܟ ܐܠܗܐ܂ ܫܡܗܢܟ ܐܒܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܘܠܕܬܢ܂ ܘܡܠܟܐ ܘܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܩܪܝܬܢ܂ ܣܝܟܢܟ ܘܠܐ ܐܘܦܝܢ܂ ܦܚܡܢܟ ܘܠܝܬ ܠܟ ܕܡܘܬܐ܂ ܚܙܬܟ ܟܣܝܐ ܘܣܓܝ ܚܝܠܟ܂ ܘܪܒܘܬܟ ܓܢܝܙܐ ܘܒܟ ܬܠܝܐ ܒܪܝܬܐ܂ ܡ̈ܝܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܡܟܠܝܢ/ܐܟܝܠܬ/ ܒܫܘܥܠܟ܂ ܛܘܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܬܩܠܬ ܒܡܬܩܠܐ܂ ܘܪ̈ܡܬܐ ܒܡܣܐܬܐ܂ ܐܪܥܐ ܐܪܝܟܐ ܘܦܬܝܐ ܘܪܘܝܚܐ܂ ܘܡܫܘܚܬܗ ܡܣܬ ܟܘܒܫܐ ܕܪ̈ܓܠܝܟ܂ ܐܟܝܠܬ ܒܙܘܪܟ ܥܦܪܐ ܕܐܪܥܐ܂ ܘܫܡܝܐ ܟܘܪܣܝܟ܂ ܘܠܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܠܟ܂ ܘܟܕ ܪܒ ܫܡܟ ܘܪܘܪ̈ܒܝܢ ܥܒܕ̈ܝܟ܂ ܐܙܥܪܬ ܪܒܘܬܟ ܡܣܬ ܠܫܢܢ܂ ܣܦܩ ܠܟ ܦܘܡܢ܂ ܘܥܡܪܬ ܒܓܘܢ܂ ܫܪܐ ܐܢܬ ܒܙܕܝܩ̈ܐ ܘܪܘܝܚ ܠܟ ܐܬܪܐ܂ ܘܚܠܕܬ ܪܒܘܬܟ ܒܠܒܐ ܙܥܘܪܐ܂ ܗܝܟ̈ܠܐ ܥܒܕܬܢ ܡܥܡܪܐ ܠܐܝܩܪܟ܂ ܘܢܘܣܟ ܩܪܝܬܢ܂ ܘܗܠܟܬ ܒܢ ܪܒܘܬܟ܂ ܐܝܟ ܕܩܕܡܬ ܐܘܕܥܬ ܒܦܘܡܐ ܕܢܒ̈ܝܝܟ܂ ܕܐܥܡܪ ܒܗܘܢ ܘܐܗܠܟ ܒܗܘܢ܂ ܥܡܪ ܐܢܬ ܒܢ̈ܝܚܐ܂ ܫܪܐ ܐܢܬ ܒܡܟܝ̈ܟܐ܂ ܢܝܚ ܐܢܬ ܒܢܝ̈ܚܐ ܘܛܒ̈ܐ܂ ܨܒܝܬ ܒܬܝܒ̈ܐ܂ ܚܐܪ ܐܢܬ ܒܟܐܢ̈ܐ܂ ܘܪܘܙܬ ܒܡܣܟ̈ܢܐ܂ ܝܙܦ ܐܢܬ ܡܢ ܣܢܝܩ̈ܐ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܒܨܝܪܐ܂ ܠܝܬ ܣܟܐ ܠܪ̈ܚܡܝܟ܂ ܠܝܬ ܡܘܫܚܐ ܠܛܝܒܘܬܟ܂ ܠܐ ܡܘܦܝܢ ܠܟ ܟܘܠ ܦܘܡ̈ܝܢ܂ ܠܐ ܣܦܩܝܢ ܠܟ ܟܠ ܠܫܢ̈ܝܢ܂ ܟܕ ܡܣܝܟ ܒܪܢܫܐ ܟܬܪ ܠܗ܂ ܘܡܐ ܕܡܬܚ ܪܥܝܢܗ ܠܐ ܣܦܩ܂ ܐܢ ܢܪܝܡ ܬܪܥܝܬܗ ܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ܂ ܐܫܬܟܚ ܠܗ ܡܗܠܟ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܘܐܢ ܬܚܘܬ ܠܥܘܡܩܐ ܡܚܫܒܬܗ܂ ܒܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܗܦܟ ܠܐܪܥܗ܂ ܘܒܛܠܬ ܡܪܢܝܬܗ܂ ܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܡܢܐ ܐܝܬ܂ ܡܢ ܡܘܦܐ܂ ܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܡܢܐ ܣܝܡ܂ ܠܝܬ ܠܡܐܡܪ܂ ܪܩܝܥܐ ܒܡܢܐ ܡܬܝܚ ܐܘ ܫܡܝܐ ܒܡܢܐ ܬܠܝܢ܂ ܐܪܥܐ ܥܠ ܡܢܐ ܟܒܝܫܐ܂ ܐܘ ܬܗܘܡܐ ܒܡܢܐ ܩܒܝܥ܀

61

ܐܘ ܒܪ ܐܕܡ ܥܦܪܐ ܕܡܢ ܐܪܥܐ܂ ܕܩܐܡ ܒܪܥܝܢܐ ܕܡܪܕܐ ܠܐܒܕܢܐ܂ ܐܘܠܕܬ ܬܪܥܝܬܟ ܐܠܗ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܂ ܚܫܠܬ ܡܚܫܒܬܟ ܡܕܡ ܕܠܐ ܚܙܐ ܠܗ܂ ܠܥܠ ܠܐ ܣܠܩܬ܂ ܒܐܪܥܐ ܐܣܝܪ ܐܢܬ܂ ܠܬܚܬ ܠܐ ܢܚܬܬ܂ ܕܬܕܥ ܕܬܡܢ܂ ܕܡܝܬ ܘܡܠܠܬ ܟܕ ܠܐ ܚܙܝܬܝܗܝ܂ ܗܘܝܬ ܠܟ ܕܓܠܐ ܡܡܠܠ ܫܘܩܪܐ ܘܙܐܦܐ܂ ܐܫܐܠܟ ܬܐܡܪ ܠܝ܂ ܫܡܫܐ ܕܚܙܝܬܝܗܝ ܕܡܢܐ ܗܘ ܩܢܘܡܗ܂ ܐܝܬ ܒܗ ܢܦܫܐ܂ ܐܝܬ ܒܗ ܝܕܥܬܐ܂ ܐܘ ܐܝܬ ܒܗ ܦܘܪܫܢܐ܂ ܐܢ ܬܗܝܡܢ ܒܡܕܡ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܂ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ܂ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܘܡ̈ܝܐ܂ ܕܠܐ ܪܓܫܝܢ ܘܠܐ ܦܪܫܝܢ܂ ܟܠ ܕܬܬܠ ܠܢܘܪܐ ܠܐ ܬܣܠܐ܂ ܘܠܐ ܓܥܨܐ ܡܢ ܕܒܝܫ ܘܣܢܐ܂ ܠܐ ܠܕܡܝܩܪ ܠܗ ܝܕܥܐ܂ ܘܠܐ ܠܕܫܐܛ ܠܗ ܦܪܫܐ܂ ܘܐܦ ܡ̈ܝܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܂ ܒܪܝܬܐ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܕܠܐ ܦܘܪܫܢܐ܂ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟܒ̈ܐ܂ ܘܪ̈ܘܚܐ ܘܒܪ̈ܩܐ ܘܥܢ̈ܢܐ܂ ܘܢܘܪܐ ܘܡ̈ܝܐ܂ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܡܪܕܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ܂ ܠܬܫܡܫܬܗ ܕܥܠܡܐ ܥܒ̈ܝܕܢ ܡܢ ܠܘܩܕܡ܂ ܘܟܕ ܡܪܕܐ ܪܕܝܢ ܠܝܬ ܒܗܝܢ ܦܘܪܫܢܐ܂ ܐܟܠܐ ܢܘܪܐ ܙܒܠܐ ܘܣܪܝܘܬܐ܂ ܘܠܐ ܐܡܪܐ ܟܕܘ܂ ܕܗܢܘ ܟܝܢܗ܂ ܘܕܢܚ ܫܡܫܐ ܥܠ ܫ̈ܠܕܐ ܘܥܠ ܣܝܢܐ܂ ܘܪܬܚ ܒܚܝܠܗ ܘܠܝܬ ܦܘܪܫܢܐ܂ ܓܪܦܝܢ ܡ̈ܝܐ ܟܠܗ ܛܡܐܘܬܐ܂ ܘܡܚܠܛܝܢ … ‍[‍ܨܐܘܬܐ‍]‍ ܕܣܝܢܐ܂ ܘܠܝܬ ܒܗܘܢ ܝܕܥܬܐ ܕܢܦܫܐ܂ ܘܗܠܝܢ ܟܘܠܗܘܢ ܥܒ̈ܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ܂ ܠܬܫܡܫܬܗ ܗܘ ܕܥܠܡܐ ܥܒܝܕܝܢ܂ ܕܠܐ ܢܦܫܐ܂ ܘܐܦ ܐܪܥܐ ܕܩܝܡܐ ܫܠܝܐܝܬ ܟܕ ܨܒܐ ܡܙܝܥ ܠܗ ܡܢ ܫܪ̈ܫܝܗ܂ ܗܘܝܬ ܝܕܥ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܠܐ ܡܣܬܟܠ܂ ܕܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܫܩܝܠ ܠܟܠ ܡܕܡ܂ ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܗ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܕܝܕܥܢ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܢܘܕܐ ܘܢܣܓܘܕ ܘܢܗܠܠ ܘܢܪܡܪܡ ܘܢܗܕܪ ܘܢܩܕܫ ܘܢܫܒܚܗ ܠܪܒܘܬܗ ܒܝܕ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܦܪܘܩܢ ܕܓܒܢ ܠܗ܂ ܘܩܪܒܢ ܠܘܬܗ܂ ܘܒܗ ܝܕܥܢܝܗܝ܂ ܘܗܘܝܢ ܠܗ ܣܓܘ̈ܕܐ ܘܥܡܐ ܘܥܕܬܐ ܘܟܢܫܐ ܩܕܝܫܐ܂ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܗ ܘܠܪܘܚܗ ܚܝܬܐ ܘܩܕܝܫܬܐ܂ ܡܢ ܦܘܡܐ ܕܟܘܠܗܘܢ ܡܫܒܚܢܘ̈ܗܝ ܕܠܥܠ ܘܕܠܬܚܬ܂ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܘܐܡܝܢ܀

62

ܪܝܫ ܟܠܗܘܢ ܥܒ̈ܕܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܗܕܐ ܡܬܒܥܝܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܕܢܗܝܡܢ ܐܢܫ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܘܥܡ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܡܛܪ ܦܘܩܕ̈ܢܐ܂ ܘܐܢ ܢܘܕܐ ܐܢܫ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܘܥܒܪ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܘܠܐ ܥܒܕ ܠܗܘܢ܂ ܠܐ ܫܪܝܪ ܠܗ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܠܦܢܐ ܕܥܡܡ̈ܐ܂ ܕܡܘܕܝܢ ܕܝܕܥܝܢ ܠܐܠܗܐ܂ ܐܠܐ ܒܥܒܕܝ̈ܗܘܢ ܟܦܪܝܢ ܒܗ܂ ܘܐܦ ܐܫܥܝܐ ܐܡܪ܂ ܕܥܡܐ ܗܢܐ ܒܣܦܘ̈ܬܗ ܗܘ ܡܝܩܪ ܠܝ܂ ܘܠܒܗ ܪܚܝܩ ܡܢܝ܂ ܘܕܘܝܕ ܐܡܪ܂ ܒܦܘܡܗܘܢ ܡܒܪܟܝܢ ܘܒܠܒܗܘܢ ܠܝܛܝܢ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܡܘܕܝܢ ܕܝܕܥܝܢ ܠܐܠܗܐ ܘܒܥܒ̈ܕܝܗܘܢ ܟܦܪܝܢ ܒܗ܂ ܐܢ ܢܗܝܡܢ ܐܢܫ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ܂ ܘܡܕܡ ܕܦܩܕ ܐܠܗܐ ܠܐ ܥܒܕ܂ ܠܐ ܫܪܝܪ ܠܗ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ܂ ܦܩܕ ܐܠܗܐ ܕܛܪܘ ܦܘܩ̈ܕܢܝ ܘܥܒܕܘ ܐܢܘܢ܂ ܘܡܢ ܕܠܐ ܢܛܪ ܦܘܩܕܢܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ܂ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܒܐܠܗܐ ܟܦܪ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܪܝܪ ܠܗ ܡܪܗܘܢ ܕܦܘܩ̈ܕܢܐ܂ ܐܡܪ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܬܩܛܘܠ܂ ܘܠܐ ܬܓܘܪ܂ ܘܠܐ ܬܓܢܘܒ܂ ܘܠܐ ܬܣܗܕ ܣܗܕܘܬ ܫܘܩܪܐ܂ ܝܩܪ ܠܐܒܘܟ ܘܠܐܡܟ܂ ܘܡܕܡ ܕܥܠܝܟ ܣܢܐ ܠܚܒܪܟ ܠܐ ܬܥܒܕ܂ ܡܢ ܓܝܪ ܕܡܗܝܡܢ ܕܐܠܗܐ ܕܐܢ ܠܩܛܘ̈ܠܐ ܠܐ ܩܛܠ ܘܡܢ ܕܩܛܠ ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܠܗ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ܂ ܘܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܕܐܠܗܐ ܕܐܢ ܠܓܝܪ̈ܐ ܠܐ ܓܐܪ܂ ܘܡܢ ܕܓܐܪ ܠܐ ܫܪܝܪ ܠܗ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ܂ ܘܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܕܐܠܗܐ ܕܐܢ ܠܓܢܒ̈ܐ ܠܐ ܓܢܒ܂ ܘܐܢ ܓܢܒ ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܠܗ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ܂ ܘܐܦ ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܀

63

ܝܬܝܪܐܝܬ ܦܩܕ ܡܚܝܢܢ܂ ܕܠܐ ܬܐܡܐ ܡܘܡܬ ܫܘܩܪܐ܂ ܘܡܢ ܕܢܐܡܐ ܢܬܚܝܒ ܒܕܝܢܐ܂ ܡܢ ܕܫܪܝܪ ܠܗ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܐܝܟܢܐ ܝܡܐ ܒܗ ܘܡܕܓܠ܂ ܘܚܙܝ ܕܡܢ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܥܒܪ܂ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܒܐܠܗܐ ܟܦܪ܂ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܒܝܫܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܢ ܕܝܡܐ ܘܡܕܓܠ ܒܡܘܡܬܗ܂ ܡܛܠ ܕܦܪܘܩܢ ܒܙܘܗܪܐ ܪܒܐ ܦܩܕ ܒܡܠܦܢܘܬܗ܂ ܕܠܐ ܬܐܡܐ ܒܫܡܝܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܐܢܘܢ ܕܐܠܗܐ܂ ܕܠܐ ܟܕ ܬܐܡܐ ܘܬܕܓܠ ܒܫܡܝܐ܂ ܐܝܟܢ ܬܪܝܡ ܥܝܢ̈ܝܟ ܠܫܡܝܐ܂ ܘܬܒܥܐ ܡܢ ܡܢ ܕܝܬܒ ܒܫܡܝܐ܂ ܘܠܐ ܒܐܪܥܐ ܬܐܡܐ ܕܟܘܒܫܐ ܗܝ ܕܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܂ ܕܠܐ ܟܕ ܬܐܡܐ ܘܬܕܓܠ ܒܐܪܥܐ܂ ܒܟܠܙܒܢ ܕܡܨܠܐ ܐܢܬ ܥܠܝܗ ܙܝܥܐ ܬܚܘܬܝܟ܂ ܕܕܓܠܬ ܒܟܘܒܫܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܐܦܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܬܐܡܐ ܡܛܠ ܕܟܪܟܗ ܗܝ ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ܂ ܕܠܐ ܟܕ ܬܐܡܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܓܕܬܐ ܘܬܕܓܠ܂ ܒܗܬܢ ܐ̈ܦܝܟ ܠܡܩܡ ܬܡܢ ܠܡܨܠܝܘ܂ ܘܨܠܘܬܟ ܡܢ ܒܝܬܐ ܕܟܕܒܬ ܒܗ ܠܐ ܣܠܩܐ ܘܠܨܒܝܢܐ ܠܐ ܗܘܝܐ܂ ܘܐܦܠܐ ܠܡ ܒܪܫܟ ܬܐܡܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕ ܒܗ ܡܢܬܐ ܚܕܐ ܕܣܥܪܐ ܐܘܟܡܬܐ ܐܘ ܚܘܪܬܐ܂ ܕܠܐ ܟܕ ܬܐܡܐ ܒܪܫܟ ܘܬܟܕܒ܂ ܡܒܗܬ ܐܢܬ ܪܫܟ܂ ܕܕܟܝܪ ܥܠܘܗܝ ܫܡܗ ܕܡܪܟ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ܂ ܕܪܫܗ ܕܓܒܪܐ ܡܫܝܚܐ ܗܘ܂ ܐܘ ܕܝܡܐ ܒܪܫܗ ܘܡܕܓܠ܂ ܐܝܢ/ܐܢ/ ܫܪ̈ܝܪܝܢ ܠܟ ܬܠܬܐ ܫܡܗ̈ܝܢ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܫܒܝ̈ܚܐ ܕܕܟܝܪ̈ܝܢ ܥܠ ܪܫܟ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܟܕ ܩܒܠܬ ܪܘܫܡܐ ܕܚܝ̈ܝܟ܂ ܐܢ ܫܪܝܪܐ ܠܟ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܐ ܬܕܓܠ ܒܪܫܟ܂ ܘܕܥ ܕܠܝܬ ܠܟ ܫܘܠܛܢܐ ܕܬܐܡܐ ܒܪܫܟ܂ ܐܠܐ ܬܗܘܐ ܠܡ ܡܠܬܟܘܢ ܐܝܢ ܐܝܢ ܘܠܐ ܠܐ܂ ܘܐܡܪ ܕܡܕܡ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܒܝܫܐ ܗܘ܂ ܒܝܫ ܗܘ ܓܝܪ ܠܡܕܓܠܘ ܒܡܘܡ̈ܬܗ ܕܐܠܗܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܚܛܗ̈ܝܢ ܕܢܣܥܪܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܐܢ ܥܒܪ ܒܪ ܐܢܫܐ ܚܕ ܡܢ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܂ ܩܐܡ ܘܡܨܠܐ ܘܒܥܐ ܡܢ ܐܠܗܐ܂ ܕܛܟ ܢܫܒܘܩ ܠܗ܂ ܡܢ ܕܝܡܐ ܒܗ ܒܐܠܗܐ ܘܡܕܓܠ ܡܢ ܡܢ ܢܒܥܐ܂ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܥܒܕܗ ܟܕܒܐ ܐܝܟܢܐ ܒܥܐ܂ ܠܐܠܗܐ ܕܠܐ ܫܪܝܪ ܠܗ ܐܝܟܢ ܡܨܠܐ܀

64

ܥܒܕܘ ܓܝܪ ܡ̈ܠܟܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܚܛܗ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܡܪ̈ܝܪܐ܂ ܡܢܗܘܢ ܫܒܩܘ ܠܐܠܗܐ ܘܣܓܕܘ ܠܦܬܟܪ̈ܐ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܓܪܘ ܢܫ̈ܐ ܕܚܒܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܐܦ ܩܛܠܘ ܘܐܦ ܙܢܝܘ܂ ܘܠܐ ܣܓܝ ܐܬܪܫܝܘ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܬܣܝܡ ܒܪܫܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܝܡܘ ܘܕܓܠܘ܂ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܪܫܝܥܐ܂ ܕܐܫܬܠܡܬ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܟܠܗ ܐܪܥܐ܂ ܟܕ ܐܫܬܠܡ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܕܒܪ ܡܢܗܘܢ ܗܡܝܪ̈ܐ ܠܒܒܠ܂ ܠܗܘܢ ܘܠܡܠܟܝܗ̈ܘܢ ܒܩܝܡܐ ܕܠܐ ܡܘܡܬܐ ܫܒܩ ܐܢܘܢ ܒܐܪܥܗܘܢ܂ ܟܕ ܐܩܝܡܘ ܠܗ ܕܦܠܚܝܢܢ ܠܟ ܐܩܝܡ ܠܗ ܝܘܝܩܝܡ ܩܝܡܐ ܕܠܐ ܡܘܡ̈ܬܐ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܡܪܕ ܘܕܓܠ܂ ܘܟܕ ܕܓܠ ܐܬܩܛܠ܂ ܘܐܩܝܡ ܠܝܘܝܟܝܢ ܒܪܗ ܒܬܪܗ ܒܡܠܟܘܬܐ܂ ܘܐܩܝܡ ܠܗ ܩܝܡܐ ܕܠܐ ܡܘܡ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܪܕ ܐܢܐ ܘܕܓܠ ܒܩܝܡܗ܂ ܘܡܪܕ ܠܗ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ܂ ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܘܐܣܪܗ ܒܫܫ̈ܬܠܐ ܘܐܘܒܠܗ ܠܒܒܠ܂ ܘܬܡܢ ܗܘܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܐܩܝܡ ܠܨܕܩܝܐ ܕܕܗ ܒܡܠܟܘܬܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܐܬܪܥܝ ܘܐܬܡܠܟ ܕܐܝܟܢܐ ܐܫܒܩܝܘܗܝ ܒܡܠܟܘܬܐ ܘܐܕܥ ܕܠܐ ܡܪܕ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܒ̈ܢܝ ܡܘܠܟܢܗ܂ ܕܫܐܠ ܠܟܗ̈ܢܐ ܝܕܥ̈ܝ ܢܡܘܣܐ܂ ܘܩܪܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܠܟܗ̈ܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܒܡܢܐ ܐܕܥ ܕܦܠܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ܂ ܘܠܐ ܡܪܕܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܗ܂ ܕܚܢܢ ܘܡܠܟܢ ܝܡܝܢ ܚܢܢ ܒܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ/ܕܐܝܣܪܝܠ܂/ ܘܡܩܝܡܝܢܢ ܩܝܡܐ ܒܩܘܪܒܢܐ ܕܣܠܩ ܥܠ ܡܕܒܚܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܢܒܘܟܕܢܨܪ܂ ܕܐܢܐ ܐܘܡܝܟܘܢ ܒܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܕܐܢ ܡܕܓܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܡܘܡܬܗ ܡܫܠܡ ܠܟܘܢ ܒܐܝ̈ܕܝ܂ ܘܠܐ ܐܘܡܝܟܘܢ ܒܐ̈ܠܗܐ ܕܒܒܠ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܝܬܝܘ ܥܓܠܐ܂ ܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܪܘܪ̈ܒܢܐ܂ ܘܣܡܘ ܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܥܠ ܪܫܗ ܕܥܓܠܐ ܘܢܟܣܘܗܝ܂ ܘܢܣܒܘ ܟܗ̈ܢܐ ܡܢ ܕܡܗ ܕܥܓܠܐ܂ ܘܐܫܕܘ ܚܕܪ̈ܝ ܡܕܒܚܐ܂ ܘܬܪܒܗ ܐܣܩܘ ܥܠ ܡܕܒܚܐ܂ ܠܪܝܚܐ ܕܣܘܬܐ܂ ܘܢܣܒܘܗܝ ܠܥܓܠܐ ܘܦܣܩܘܗܝ ܠܬܪ̈ܝܢ ܘܥܒܪܘ ܒܝܬ ܦܠܓܘ̈ܗܝ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܝܗܘܕܐ܂ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܡ̈ܠܦܢܐ ܕܥܡܐ܂ ܘܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܥܡܗܘܢ܂ ܘܐܩܝܡܘ ܩܝܡܐ ܒܡܘܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܕܠܐ ܡܪܕܝܢܢ܂ ܘܗܝܡܢ ܐܢܘܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܕܓܠܘ ܒܡܘܡ̈ܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܡܪܕܘ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ܂ ܘܒܗܘ ܙܒܢܐ ܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܐܪܡܝܐ ܘܚܙܩܝܐܝܠ܂ ܐܪܡܝܐ ܒܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܒܫܒܝܬܐ ܕܒܒܠ܂ ܘܟܕ ܕܓܠܘ ܒܡܘܡܬܐ ܘܡܪܕܘ܂ ܩܪܐ ܠܗܘܢ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ܂ ܕܐܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܝܗܘܕܐ ܘܥܡܘܪ̈ܝܗ ܕܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܘܟܠܗ ܝܗܘܕܐ܂ ܦܠܘܚܘ ܠܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܘܚܝܘ܂ ܘܠܐ ܬܕܓܠܘܢ ܒܡܘܡ̈ܬܐ ܕܝܡܝܬܘܢ܂ ܐܬܕܟܪܘ ܥܓܠܐ ܕܦܣܩܬܘܢ ܠܬܪ̈ܝܢ ܘܥܒܪܬܘܢ ܒܝܬ ܦܠܓܘܗ̈ܝ܂ ܘܠܐ ܫܡܥܘܗܝ ܠܢܒܝܐ܂ ܘܟܕ ܐܣܓܝ ܘܩܪܐ ܠܗܘܢ ܫܩܠܘܗܝ ܘܫܕܐܘܗܝ ܒܓܘܒܐ ܕܣܝܢܐ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܐܡܪܝܢ܂ ܬܘ ܢܡܚܝܘܗܝ ܒܠܫܢܗ܂ ܘܠܐ ܢܫܡܥ ܡܕܡ ܕܡܡܠܠ܀

65

ܘܐܦ ܚܙܩܝܐܝܠ ܫܠܚ ܠܗܘܢ ܡܢ ܒܒܠ܂ ܕܠܐ ܬܕܓܠܘܢ ܒܡܘܡ̈ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܕܝܡܝܬܘܢ܂ ܘܠܐ ܫܡܥܘܗܝ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܫܡܥܘܗܝ ܐܡܪ ܒܢܒܝܘܬܗ܂ ܚܝ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ ܕܨܕܩܝܐ ܕܟܕܒ ܒܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܘܫܛ ܡܘܡ̈ܬܝ܂ ܘܒܛܠ ܩܝܡܝ܂ ܐܣܩܝܗ ܒܪܫܗ܂ ܘܐܪܡܝܐ ܩܪܐ ܘܙܗܪ ܐܢܘܢ܂ ܕܦܠܘܚܘ ܠܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܘܚܝܘ܂ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܩܪܝܬܐ ܗܕܐ ܠܚܘܪܒܐ܂ ܘܠܐ ܫܡܥܘܗܝ ܬܘܒ܂ ܘܟܕ ܕܓܠܘ ܒܡܘܡ̈ܬܐ ܘܠܐ ܫܡܥܘ ܠܢܒ̈ܝܐ: ܐܬܐ܂ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝ̈ܐ܂ ܘܟܪܟܘܗ ܠܐܘܪܫܠܡ܂ ܡܢ ܫܢܬܐ ܬܫܝܥܝܬܐ ܕܨܕܩܝܐ܂ ܘܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܚܕܥܣܪܐ܂ ܘܐܦ ܟܕ ܡܪ̈ܝܕܝܢ ܐܡܪ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܪܡܝܐ܂ ܕܦܘܩܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ܂ ܘܚܝܘ ܘܠܐ ܬܡܘܬܘܢ܂ ܘܠܐ ܫܡܥܘܗܝ܂ ܘܩܡܬ ܩܪܝܬܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ܂ ܟܕ ܟܪ̈ܝܟܝܢ ܠܗ ܟܠܕܝ̈ܐ ܬܫܬܥܣܪ ܝܪ̈ܚܝܢ܂ ܡܢ ܥܣܪܬܐ ܒܝܪܚܐ ܕܥܣܪܐ ܕܫܢܬ ܬܫܥ܂ ܕܗܘ ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ܂ ܘܥܕܡܐ ܠܝܪܚܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܫܢܬ ܚܕܥܣܪܐ܂ ܕܗܘ ܐܒ܂ ܘܐܬܟܒܫܬ ܩܪܝܬܐ ܒܬܫܥܬܐ ܒܝܪܚܐ ܚܡܝܫܝܐ܂ ܘܥܠܘ ܟܠܕ̈ܝܐ ܠܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܐܘܩܕܘ ܠܒܝܬܐ ܕܐܠܗܐ܂ ܕܝܡܘ ܒܗ ܘܕܓܠܘ܂ ܘܥܩܪܘ ܡܕܒܚܐ ܕܐܣܩܘ ܥܠܘܗܝ ܥܛܪܐ \ܕܡܘܡܐ ܡܢ ܥܓܠܐ ܕܡܘܡ̈ܬܐ܂ /ܕܡܘܡܬܐ/ ܘܫܩܠܘ ܟܠܗܘܢ ܡܐܢ̈ܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܒܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܐܘܩܕܘ ܒ̈ܬܐ ܕܪܘܪ̈ܒܢܐ܂ ܕܝܡܘ ܘܕܓܠܘ܂ ܘܢܦܩܘ ܟܗ̈ܢܐ ܒܫܒܝܐ ܘܐܙܠܘ ܠܒܒܠ܂ ܘܟܕ ܥܪܩ ܨܕܩܝܐ ܘܢܦܩ ܡܢ ܩܪܝܬܐ܂ ܐܕܪܟܘܗܝ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕ̈ܝܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܪܝܚܘ܂ ܘܐܣܪܘܗܝ ܒܫܝܫ̈ܠܬܐ ܘܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܝܡܘ ܥܡܗ ܘܐܘܒܠܘܗܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ܂ ܠܐܪܥܐ ܕܚܡܬ܂ ܘܟܬܝܒ ܕܡܠܠ ܥܡܗ ܕܝܢܐ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܠܡܢܐ ܟܕܒܬ ܒܡܘܡ̈ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܗܫܐ ܐܣܝܡܗ ܒܪܫܟ܂ ܘܥܘܪ ܥܝܢܘܗ̈ܝ ܘܐܣܪܗ ܒܫܫ̈ܠܬܐ܂ ܘܢܟܣ ܠܒܢܘܗ̈ܝ ܠܥܝܢܘܗ̈ܝ܂ ܘܢܟܣ ܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܝܡܘ ܘܕܓܠܘ܂ ܘܠܗ ܐܘܒܠ ܟܕ ܐܣܝܪ ܠܒܒܠ܂ ܘܬܡܢ ܗܘܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܡܝܬ܂ ܘܐܚܪܒܗ ܠܐܘܪܫܠܡ܂ ܡܛܠ ܡܘܡܬܐ ܟܕܒܬܐ܂ ܘܡܠܟܘܬܗܘܢ ܐܬܝܗܒܬ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ܂ ܕܗܝܡܢ ܒܐܠܗܐ ܕܬܒܥ ܡܘܡ̈ܬܗ܀

67

ܠܝܬ ܠܢ ܬܘܟܠܢܐ ܥܠ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܒܗ ܐܝܬ ܥܠ ܚܠܐ ܡܫܟܠܠ܂ ܠܐ ܡܩܘܐ ܥܠܡܐ ܘܨܒܘ̈ܬܗ܂ ܦܪ̈ܚܢ ܪ̈ܓܝܓܬܗ ܒܓܦܐ̈ ܩ̈ܠܝܠܐ܂ ܥܪܛܠ ܥܐܠܝܢ ܠܗ ܒ̈ܢܝ ܐܕܡ܂ ܘܢܦܩܝܢ ܡܢܗ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܬܘ ܠܗ܂ ܕܪܗܛܝܢ ܒܥܘܬܪܐ ܠܐ ܡܩܕܝܢ ܠܗ܂ ܕܡܫܬܩܠ ܠܗ ܡܢܗܘܢ܂ ܘܡܬܝܗܒ ܠܐܚܪ̈ܢܐ܂ ܕܝܠܕܝܢ ܒ̈ܢܝܐ ܒܗܘܢ ܠܐ ܚܕܝܢ܂ ܕܓܕܫܐ ܠܗܘܢ ܕܡܡܪܝܢ ܚܟܗܘܢ܂ ܡܢܗܘܢ ܒܡܘܬܐ ܘܡܢܗܘܢ ܒܫܒܝܐ܂ ܘܕܡܟܬܪܝܢ ܡܢܗܘܢ ܡܨܥܪܝܢ ܐܒܗܝܗ̈ܘܢ܂ ܘܕܩܢܝܢ ܪ̈ܚܡܐ ܠܐ ܢܬܬܟܠܘܢ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܕܒܥܓܠ ܐܝܟ ܓܝܓܠܐ ܡܬܗܦܟܝܢ܂ ܘܕܒܢܝܢ ܘܢܨܒܝܢ ܠܐ ܣܓܝ ܢܚܕܘܢ ܒܗܘܢ܂ ܕܡܥܕܝܢ ܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ܗܘܢ ܠܢܟܣܝܗ̈ܘܢ܂ ܘܚܙܝܢ ܠܗܘܢ ܘܢܦܫܗܘܢ ܡܫܬܢܩܐ܂ ܠܘܩܒܠ ܥܡܠܗܘܢ ܕܗܘܐ ܠܗ ܕܐܚܪ̈ܢܐ܂ ܘܕܒܢܝܢ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܘܡܘܬܒܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ܂ ܓܕܫܐ ܠܗܘܢ ܕܒܓܘܗܝܢ ܠܐ ܡܫܬܒܩܝܢ܂ ܕܫܒܝܢ ܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ܗܘܢ܂ ܘܗܘܝܢ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܝܠܝܕܝܢ ܒܗ܂ ܕܡܟܪܝܢ ܢܫ̈ܐ ܘܨܒܝܢ ܠܡܚܕܐ܂ ܡܝܬܝܢ ܘܥܢܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ܂ ܘܗܘܝܢ ܡܟܝܪ̈ܬܗܘܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܫܡܗܘܢ ܡܡܬܘܡ ܠܐ ܩܪܝܢ܂ ܕܪܗܛܝܢ ܘܡܫܬܚܩܝܢ ܘܣܝܡܝܢ ܣܝܡ̈ܬܐ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢ ܗܘܝܢ ܕܐܚܪ̈ܢܐ܂ ܘܡܬܦܢܩܝܢ ܒܛܒ̈ܬܗܘܢ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܩܪ̈ܒܢ ܐܝܕܝܗ̈ܘܢ ܠܢܟܣܝܗ̈ܘܢ܂ ܘܢܫ̈ܐ ܕܪ̈ܗܛܢ ܒܬܥܬܘܕ̈ܐ ܘܣܒܪܢ ܕܢܚܕܝܢ ܒܠܒܘܫܝ̈ܗܝܢ ܥܕ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ܂ ܡܣܬܕܩܝܢ ܥܠ ܡ̈ܝܬܝܗܝܢ܂ ܗܢܘ ܒܢܝܢܐ ܕܣܝܡ ܥܠ ܚܠܐ܂ ܘܠܝܬ ܒܗ ܬܘܟܠܢܐ܂ ܕܡܩܘܐ ܠܥܠܡ܂ ܕܝܠܢ ܣܝܡܬܢ ܒܐܬܪ ܡܘܠܟܢܢ܂ ܘܐܬܪ ܕܣܝܡܬܢ ܬܗܘܐ ܡܚܫܒܬܢ܂ ܠܝܬ ܕܪܒܐ ܡܢ ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܡܫܬܒܚ ܒܪܢܫܐ ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܘܗ̈ܝ܂ ܣܓܝܐ̈ܐ ܕܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܚܟܝܡ̈ܐ܂ ܘܠܝܬ ܚܟܡܬܐ ܐܝܟ ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/23
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.2 (Paris: Firmin-Didot, 1907) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 23: On the Grapecluster - ܬܚܘܝܬܐ ܕܛܘܛܝܬܐ ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.2 (Paris: Firmin-Didot, 1907), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/23.
Bibliography:
Demonstration 23: On the Grapecluster - ܬܚܘܝܬܐ ܕܛܘܛܝܬܐ .” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/23.

Show Citation Styles