Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Leviticus - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܣܦܪܐ ܕܬܠܬ ܕܡܬܼܩܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :

ܐ݀ܬܝܢܢ ܬܘܼܒ ܒܗ ܒܪܬܚܐ ܕܪܘܼܚ. ܕܢ݀ܟܬܒ ܒܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܠܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܒܣܦܪܐ ܬܠܝܼܬܝܐ ܕܡܘܫܐ ܕܡܬܼܩܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ܇ ܐܬܩܪܝܼ ܓܝܪ ܐܘ̃ ܐܚܘܢܼ ܣܦܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ܇ ܡܛܜ ܕܒܗ ܥܠ ܟܗܢܘܼܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܟܗܢܘܬܐ ܡܿܡܠܠ ܗ̄ ܕܒܚ̈ܐ ܘܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܘܪ̈ܝܫܝܬܐ ܘܡܥܣܪ̈ܐ ܘܟܘܼܪ̈ܗܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬ ܟܗ̈ܢܐ ܐ݀ܬܝܢ ܗܼܘܘ ܕܢܐܣܘܿܢ ܐܢܘܿܢ ܠܘ ܐܟܡܿܢ ܕܣܢܝܼܩ ܐܠܗܐ ܥܠ ܕܒܚ̈ܐ ܦܩܼܕ ܕܢܬܼܩܪܒܘܢܼ ܠܗ: ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܐܣܘܿܪ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܚܘܼܒܗ ܘܕܢܠܦ ܐܢܘܿܢ ܕܠܘ ܟܝܿܢܐ ܕܢܦܐ ܐܝܬ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܥܬܝܼܕ ܗܼܘܐ ܕܢܦܪܩܢ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܒܝܕ ܪܒ ܟܘܡܪ̈ܐ ܡܫܝܼܚܐ ܒܕܩ ܠܗܿܠܝܢ ܩܕܡܝ̈ܬܐ ܒܝܕ ܐܒܪܗܡ ܗ݀ܘ ܕܡܢܗ ܐܬܝܼܠܕ ܒܒܣܪ. ܘܡܠܟܝܙܕܩ ܨܪ ܛܘܼܦܣܐ ܒܟܗܢܘܼܬܐ ܘܒܐܕܫܐ ܕܩܘܼܪܒܢܗ. ܘܡܼܢ ܥܠܬ ܛܿܘܪܐ ܘܡܬܚܐ ܕܒܡܨܥܬܐ ܝܗܼܒ ܐܣܝܘܼܬܐ ܠܡܪ̈ܥܐ ܘܢܡܘܿܣܐ ܘܟܗܢܘܼܬܐ ܕܐܗܪܘܿܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܩܘܼܪ̈ܒܢܝܗܘܢܿ ܕܝܣܪ̈ܠܝܐ ܢܐܬܘܿܢ ܠܘܬ ܓܡܝܼܪܘܼܬܐ pb. 134 ܕܫܪܪܐ܀ ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܗܿܢܐ: ܠܐ ܕܬܫܥܝܼܬܐ ܡܬܐܼܡܠ܇ ܐܦܠܐ ܕܚܟܼܡܬܐ ܐܘܿ ܕܢܒܝܘܼܬܐ: ܐܠܐ ܕܐܝܬ̄ܘ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܡܘܫܐ ܐܬܬܣܝܼܡܘ ܠܥܡܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܘܡܛ݀ܠ ܕܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܡܿܪܟܼܒ ܘܐܝܬ ܚܛܗ̈ܐ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ ܡܣܼܬܥܪܝܼܢ ܐܝܟ ܓܘܪܐ ܘܓܢܒܘܼܬܐ ܘܩܼܛܠܐ ܘܐܝܬ ܕܡܼܢ ܢܦܫܐ ܐܝܟ ܟܦܘܼܪܝܐ ܘܓܘܼܕܦܐ ܘܪܡܘܼܬܐ: ܥܠܗ݀ܝ ܦܿܩܕ ܕܢܬܩܼܪܒ ܚܠܦ ܚܛܗ̈ܐ ܕܦܓܪܐ ܗܕܡ̈ܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ: ܘܚܠܦ ܚܛܗ̈ܐ ܕܢܦܫܐ: ܕܡܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ: ܘܚܠܦ ܚܛܗ̈ܐ ܕܢܦܫܐ: ܕܡܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܠܗܝܢ ܒܕܘܼܟܬ ܢܦܫܐ ܘܩܼܪܐ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܡܼܢ ܡܫܟܢ ܙܒܢܐ ܗ̄ ܒ݀ܬܪ ܕܐܬܢܼܩܫ ܡܫܟܢܙܒܢܐ ܘܐܫܬܡܠܝܼ ܒܨܒܬ̈ܘܗܝ ܡܼܢ ܒܝܬܐ ܕܓܒܼܐ ܠܗ ܘܨܒܼܐ ܕܢܥܡܼܪ ܒܗ ܡܼܢ ܬܡܢ ܫܪܝܼ ܕܢܡܼܠܠ܀ ܐܢܫ ܐܢܫ ܟܕ ܢܩܪܒ ܩܘܼܪܒܢܗ ܗ̄ ܬܢܢ ܡܛܣܐܝܬ ܐ݀ܡܪ ܡܛ݀ܠ ܕܒܚ̈ܐ ܘܕܐܝܠܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܘܐܢ ܥܠܬܐ ܕܩܘܼܪܒܢܗ ܗ̄ ܬܢܢ ܡܛܟܣܐܝܬ ܐ݀ܡܪ ܡܛ݀ܠ ܕܒܚ̈ܐ ܘܕܐܝܠܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܘܐܢ ܥܠܬܐ ܕܩܘܼܪܒܢܗ ܡܼܢ ܬܘܪܐ ܕܟܪܐ ܕܠܐ ܡܘܼܡ ܗ̄ ܒܬܘܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܟܪ̈ܐ ܥܡ ܢܩܒ̈ܬܐ ܡܬܩܪܒܝܼܢ: ܐܠܐ ܬܢܢ ܬܘܪܐ ܕܟܪܐ ܦܿܩܕ ܩܕܡܐܝܬ ܡܛܠ ܕܕܟܪܐ ܪܒ ܒܐܝܩܪܐ܀ ܥܠܬܐ ܩܿܪܐ ܠܕܒܚܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܡܬܼܥܠܐ ܠܡܕܒܚܐ܀ ܒܙܒܢ ܐܦ ܠܗܘܿܢ ܠܡܕܒ̈ܚܐ ܥܠ̈ܘܬܐ ܩܿܪܐ: ܘܢܒܪܟܝܼܘ̄ ܠܡܬܪܥܝܘܼ ܠܗ ܒܟܗܢܐ ܕܢܩܪܒܗ ܠܕܒܚܗ ܩܕܡ ܡܪܝܐ܀ ܘܢܣܡܘܿܟ ܐܝܼܕܗ ܥܠ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܢܣܡܘܿܟ ܥܠ ܫܠܡܘܼܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܕܡܩܪܒܢܐ ܪܡܿܙ܀ ܬܘܪܐ ܩܿܪܐ ܩܕܡܐܝܬ ܡܛ݀ܠ ܡܝܬܪܘܬܗ܆ ܕܟܪܐ ܕܝܢ ܒܬܪܗ ܒܗ݀ܝ ܕܡܝܩܪܝܼܢ ܕܟܪ̈ܐ ܡܼܢ ܢܩܒ̈ܬܐ: ܘܢܟܘܿܣ ܒܪ ܒܩܪܐ܇ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܪ ܒܩܪܐ ܩܿܪܐ܆ ܠܬܘܪܐ ܕܠܐ ܥܕܟܝܼܠ ܢܦܝܼ ܒܥܒܿܕܐ܀ ܒܗ݀ܝ ܕܢܟܘܿܣ ܡܿܘܕܥ܇ ܕܟܗܢܐ ܢ݀ܟܣ ܠܗ: ܘܠܘ ܡܪܗ ܕܕܒܚܐ: ܢܫܛܝܼܘܗܝ ܠܝܩܕܢܐ ܗ̄ ܡܛ݀ ܕܡܫܟܗ ܠܟܗܢܐ ܡܬܝܼܗܒ܀ ܝܩܕܐ ܩܿܪܐ ܠܕܒܚܐ ܡܛܠ ܗ݀ܝ ܕܝܿܩܕ܀ ܘܕܒܚܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܬܼܕܒܚ ܚܠܦ ܣܟ̈ܠܘܬܐ܀ ܫܠܡܐ ܬܘܼܒ܆ ܐܟܡܿܢ ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܝܿܩܕ܆ ܬܘܼܒ ܡܛܜܠ ܕܒܪܥܝܢܐ ܫܠܡܐ ܡܬܼܩܪܒ܀ ܡܕܒ̈ܚܐ ܥܠ ܫܡ ܕܒ̈ܚܐ܇ ܥܠܬܐ ܥܠ ܫܡ ܥܠ̈ܘܬܐ܀ ܪܝܚ ܣܘܬܐ ܗ̄ ܥܛܪܐ ܕܗܝܼܢܐ ܘܫܡܝܼܢܐ܀ ܐܢ ܡܼܢ ܥܘܦܐ ܥܠܬܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܥܘܦܐ ܠܟܿܠܗ ܓܢܣܐ ܕܦܪ̈ܚܬܐ ܐ݀ܡܪ ܐܢ ܫܘܦܢܝܼܢܐ ܘܐܢ ܝܘܢܐ܆ ܢܡܠܘܿܓ ܪܝܫܗ ܗ̄ ܢܦܣܘܿܩ ܩܪܩܦܬܗ܀ ܢܫܛܦܝܼܘܗܝ ܒܝܬ ܓܦ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܢܨܛܪܐ ܠܘ ܥܠ ܚܨܗ܆ ܐܠܐ ܡܼܢ ܣܛܪܗ ܘܠܐ ܢܦܪܫ ܐܢܘܿܢ ܠܗܕܡ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܕܚܝ̈ܘܬܐ܀ ܘܢܡܨܐ ܕܡܗ ܗ̄ ܢܬܼܐܫܕ܀ ܘܢܥܒܪ ܩܘܪܩܒܗ ܗ̄ ܩܘܪܩܒܐ ܩܿܪܐ ܠܐܣܛܘܡܟܐ܆ ܢܫܕܐ ܠܡ ܠܐܣܛܘܡܟܐ ܘܠܐܘܟܠܐ ܕܒܗ܀ ܢܦܫܐ ܟܕ ܬܩܪܒܝ ܩܘܼܪܒܢܐ ܕܣܡܝܼܕܐ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܚܝ̈ܘܬܐ ܦܿܩܕ ܥܠ ܦܐܪ̈ܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ ܕܡܢܗܘܿܢ ܦܐܪ̈ܐ: ܠܐ ܩܿܢܝܢ ܪ̈ܓܫܐ ܘܙܘ̈ܥܐ ܐܠܐ ܚܝܘܬܐ ܠܚܘܕ܇ ܘܦܿܩܕ ܕܥܡ ܚܝܘܬܐ pb. 135 ܢܬܩܪܒܘܢܼ܀ ܢܫܝܼܦܐ ܢܗܼܘܐ ܩܘܼܪܒܢܗ ܗ̄ ܟܕ ܡܢܩܕܣ ܘܡܢܫܦ ܘܢܫܝܼܦ ܕܟܐܝܬ܀ ܘܢܣܝܼܡ ܥܠܘܗܝ ܡܫܚܐ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܕܗܝܼܢܘܼܬܐ ܘܠܐܬ݀ܐ ܕܡܪܚܡܢܘܼܬܐ܀ ܘܢܣܝܼܡ ܥܠ̄ܘ ܠܒܘܿܢܬܐ ܗ̄ ܠܒܘܿܢܬܐ ܠܫܘܼܘܕܥܐ ܕܡܨܛܒܝܿܢܘܼܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܒܗ ܒܕܒܚܐ܀ ܘܢܙܘܪ ܡܼܢ ܬܡܢ ܗ̄ ܢܣܼܒ ܡܼܢ ܢܫܝܼܦܐ ܡܿܠܐܼ ܙܘܪܗ ܘܢܣܩ ܠܡܕܒܚܐ: ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܦܿܐܫ܇ ܠܟܗܢܐ ܢܗܘܐ ܩܕܘܿܫܩܘܼܕ̈ܫܝܼܢ ܗ̄ ܦܘܼܪܫܢ ܦܘܼܪ̈ܫܢܝܢ ܗ̄ ܕܦܘܼܪܫܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܕܦܼܫ ܡܼܢ ܦܘܼܪ̈ܫܢܘ̄ ܕܡܪܝܐ܀ ܡܼܢ ܢܫܝܼܦܐ ܘܡܼܢ ܡܫܚܐ ܡܢܬܐ ܢܣܼܒ: ܥܡ ܟܿܠܗܿ ܠܡ ܠܒܘܿܢܬܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܠܒܘܿܢܬܐ ܟܿܠܗ ܣܿܠܩܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܘܬ ܐܠܗܐ: ܢܫܝܼܦܐ ܘܡܫܚܐ ܐܟܡܿܢ ܕܡܬܼܐܟ̈ܠܢܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܡܢܬܐ ܕܣܿܠܩܐ ܗܼܘܬ݀ ܡܢܗܘܿܢ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܕܠܕܘܼܟܪܢܐ܀ ܚܝܪ̈ܬܐ ܠܠܚܡܐ ܣܡܝܼܟܐ ܩܿܪܐ܀ ܦܪܣܐܝܬ ܓܪܕܓ. ܘܠ̈ܓܢܐ ܟܢܕܘܪ: ܠܡܝܕܣ ܕܡܿܝܢ܀ ܛܝܓܢܐ ܛܒܩܐ ܗܿܘ: ܘܐܦ ܛܪܛܩܠ ܠܗܢܐ ܕܡܝܐ܇ ܘܡܒܙܥܐ ܒܙ̈ܥܐ ܩܛ̈ܝܼܢܐ܇ ܘܥܠ ܓܘܼܡܪ̈ܐ ܡܬܬܣܝܼܡܐ ܟܕ ܡܬܼܥܒܕ ܒܗܿ ܡܕܡ܇ ܘܣܦܬܐ ܠܝܬ ܠܗܿ: ܘܐܝܬ ܕܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܡܼܢ ܫܦܘܼ̈ܕܐ ܡܬܼܥܒܕܐ܇ ܘܠܡܨܝܼܕܬܐ ܕܡܝܐ: ܦܘ̈ܬܝܗܝ ܦ̈ܬܐ: ܘܣܘܿܟ ܥܠܘܗܝ ܕܣܡܝܼܕܐ ܡܫܚܐ ܐܝܟ ܕܢܗܐܘ ܐܝܟ ܗܢܐ ܕܩܿܪܝܢ ܐܢܫ̈ܐ ܣܪܝܼܕ܀ ܟ݀ܠ ܚܡܝܼܪ ܘܟܿܠ ܕܒܫ ܠܐ ܬܣܩܘܢܼ ܗ̄ ܦܿܩܕ ܕܢܣܬܠܐ ܚܡܝܼܪܐ ܬܢܢ܇ ܥܠ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܛܘܼܦܣܐ ܕܥܝ̈ܕܐ ܫܟܝܼܪ̈ܐ܀ ܬܘܼܒ ܟܕ ܢܫܼܬܒܩ ܕܢܚܼܡܥ ܡܬܬܫܝܼܛ ܘܫ݀ܟܢܝܼܢܢ ܥܠܘܗܝ ܕܒܒ̈ܐ ܘܪ̈ܚܫܐ ܘܡܙܪܗܡ܀ ܕܒܫܐ ܦܿܩܕ ܕܠܐ ܢܬܼܩܪܒ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܫܿܟܢܐ ܕܒܘܪܝܼܬܐ ܥܠ ܟܿܠ ܨܒ̈ܘܢ ܘܡܢܗܝܢ ܡܬܼܟܢܫ ܘܐܝܬ ܒܗܝܢ ܣܘܿܓܐܐ ܕܛܡ̈ܐܐ ܠܢܡܘܿܣ: ܘܟ݀ܠܗ ܩܘܼܪܒܢܐ ܕܣܡܝܼܕܐ ܒܡܠܼܚܐ ܬܡܠܘܿܚ ܗ̄ ܥܠ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܬܬܩܪܒ ܡܠܚܐ܇ ܐܟܙܢܐ ܠܡ ܕܟܿܠܗܝܢ ܡܐܼܟ̈ܠܬܐ ܒܠܥܕ ܡܠܚܐ ܠܐ ܗܢܝ̈ܐܢ ܗܿܟܢܐ ܐܦܠܐ ܗܿܢܘܿܢ ܚܿܫܚܝܼܢ ܠܒܝܬܝܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ: ܐܢ ܠܐ ܡܬܡܠܚܝܼܢ ܒܗܝܡܢܘܼܬܐ ܘܝܼܕܥܬܐ ܕܒܐܠܗܐ ܘܒܚܘܼܒܐ: ܘܡܼܢ ܥܝ̈ܕܐ ܕܠܘܬܢ ܫܩܼܠܗܿ ܠܗܕܐ: ܝܿܗܒܐ ܓܝܪ ܛܥܡܐ ܠܡܐܼܟ̈ܠܬܢ ܘܡܫܪܪܐ ܘܥ݀ܒܕܐ ܠܩܝ̈ܡܐ ܕܒܝܢܬܢ܇ ܣܓܝ̈ܐܐ ܓܝܪ ܕܒܿܥܝܢ ܕܐܣܪ̈ܐ ܕܚܘܼܒܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܢܩܝܼܡܘܢܼ: ܘܒܗܕܐ ܠܡ ܡܬܚܫܚܝܼܢ܀ ܬܘܼܒ ܠܕܒ̈ܚܐ ܚܝܠܐ ܝܿܗܒܐ ܘܕܠ̈ܝܼܠܝ ܠܝܩܕܢܐ ܥܿܒܕܐ ܠܗܘܢܿ ܒܗܿܘ ܕܡܬܩܐ ܠܪܓܝܘܼܬ ܒܣܪܐ ܕܠܐ ܢܣܪܐ ܘܢܙܕܗܡ܀ ܬܘܼܒ ܡܠܦ ܠܗܘܢܿ ܗܘܢܐ ܘܛܥܡܐ ܢܩܢܘܿܢ: ܗܿܘ ܕܒܗ ܚܝܿܒܝܼܢ ܕܢܩܪܒܘܢܼ ܕܒ̈ܚܐ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܬܗܼܘܐ ܒܟܘܿܢ ܡܠܚܐ ܗ̄ ܚܘܼܒܐ ܘܝܼܕܥܬܐ܆ ܘܐܢ ܬܩܪܒ ܩܘܼܪܒܢܐ ܕܒܟܪ̈ܐ ܗ̄ ܒܟܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܪܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܒܘܼܪܐ܀ ܟܦܐ ܕܡܚܪܟܐ ܒܢܘܼܪܐ ܗ̄ ܚܛ̈ܐ ܕܡܚܪ̈ܟܢ ܘܡܩ̈ܠܝܢ܇ ܡܕܟܝ̈ܬܐ ܠܡ ܕܡܕܟ̈ܝܢ ܫܦܝܼܪ܀ ܠܚܡ ܩܘܼܪܒܢܐ ܗܘ ܗ̄ ܕܐܦ ܠܚܡܐ ܠܡ ܩܪܒ ܥܡ ܚܠܒܐ ܘܬܪܒܐ܇ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܠܚܡܐ ܡܢܝܼܚ pb. 136 ܠ̈ܟܦܢܐ܇ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܨܒܝܿܢܐ ܛܒܐ ܕܡܩܪ̈ܒܢܝܗܘܢܿ ܕܕܒܚ̈ܐ ܡܢܝܼܚ ܠܐܠܗܐ܀ ܘܢܦܫܐ ܟܕ ܬܚܼܛܐ ܒܛܘܼܥܝܝ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܒܝܕ ܢܦܫܐ ܪܡܿܙ ܥܠ ܟ݀ܠܗ ܒܪܢܫܐ ܒܝܕ ܣܦܪܐ ܗܿܢܐ܀ ܢܚܼܛܐ ܠܡ ܡܼܢ ܛܘܼܥܝܝ ܗܞ ܕܠܐ ܡܼܢ ܨܒܝܢܐ ܘܠܐ ܟܕ ܪܥܿܐܼ ܘܟܕ ܝܿܕܥ. ܘܢܥܒܕ ܚܕܐ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܠܐ ܦܩܝܼܕ ܠܡܥܒܼܕ܀ ܐܢ ܟܗܢܐ ܕܡܫܝܼܚ ܢܚܼܛܐ ܠܚܘܒ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܕܚܛܗ̈ܘܗܝ ܠܡ ܕܟܗܢܐ ܠܟܿܠܗ ܥܡܐ ܡܢܝܢ ܡܛܜܠ ܕܐܝܬ̄ܘ ܪܝܫܐ ܘܥܝܢܐ ܘܡܘܼܚܐ ܐܝܟ ܕܒܡܚܙܝܼܬܐ: ܘܚܛܝܼܬܗ ܣܘܓܦܢܐ ܿܗܝ ܕܟܿܠܗ ܥܡܐ܆ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܙܕܝܼܩܘܼܬܗ ܝܘܼܬܪܢܐ ܕܟܜܠ܆ ܡܛ݀ܠ ܓܝܪ ܕܡܨܥܝܐ ܘܡܪܥܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܘܥܠܗ݀ܝ ܬܘܪܐ ܩܿܪܐ ܠܡܩܒܪܒܘܼ ܡܛܠܬܗ܀ ܐܬܪ ܕܪܡܝܢ ܩܛܡܐ ܗ̄ ܕܘܼܟܬܐ ܐܝܟܐ ܕܫܿܕܝܢ ܗܼܘܘ ܩܛܡܐ ܕܕܒܚ̈ܐ ܒܝܢܬ ܩܢܩܠܐ ܠܡܕܒܚܐ ܪܡܝܢ ܗܼܘܘ܇ ܥܕܡܐ ܕܡܬܼܟܢܫ ܣܿܓܝܼ: ܘܟܢ ܡܦܩܝܼܢ ܠܗ ܠܒܪ: ܒܗ݀ܝ ܠܡ ܕܡܛܠܿܬܗ ܐܬܥܼܒܕ ܗܘܿ ܩܪܩܠ ܚܕܪ̈ܝ ܡܕܒܚܐ: ܘܐܝܟ ܕܥܠ ܟܗܢܐ܆ ܗܿܟܢܐ ܦܩܼܕ ܠܟܿܠܗܿ ܟܢܘܼܫܬܐ ܟܕ ܬܚܼܛܐ ܒܛܘܼܥܝܝ ܠܡܩܪܒܘܼ ܬܘܪܝܐ ܒܪ ܒܩܪܐ ܠܚܛܗܐ ܗ̄ ܐܟܡܿܢ ܕܚܛܗܐ ܕܟܗܢܐ: ܐܝܟ ܚܛܗܐ ܕܥܡܐ ܟ݀ܠܗ ܚܫܝܼܒ܆ ܗ݀ܝ ܕܢܟܣܝܼܘܗܝ ܠܬܘܪܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܘ ܠܟܗܢ ܕܚܼܛܐ ܦܿܩܕ ܕܢܟܘܿܣ: ܐܠܐ ܐܚܪܢܐ ܕܠܐ ܚܼܛܐ܇ ܐܢ ܪܒܐ ܢܚܼܛܐ ܗ̄ ܐܝܢܐ ܕܪܒ ܒܫܘܼܠܛܢܐ ܐܘܿ ܒܛܘܿܗܡܐ܀ ܢܝܬܐ ܩܘܼܪܒܢܗ ܨܝܦܪܝܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܡܢܗ ܠܐ ܦܿܩܕ ܕܢܪܘܿܣ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܚܕ ܗܼܘ ܦܪܨܘܦܐ ܕܡܩܪ̈ܒܢܘܗܝ ܘܡܟܟܗ ܬܘܼܒ ܐܦܢ ܩܿܢܐܼ ܫܘܼܠܛܢܐ܇ ܒܗ݀ܝ ܕܨܝܦܪܝܐ ܕܒܨܝܼܪ ܡܼܢ ܬܘܪܐ ܦܿܩܕ ܠܗ ܠܡܩܪܒܘܼ܀ ܨܝܦܪܝܐ ܩܿܪܐ ܠܓܕܝܐ ܪܒܐ ܕܥܙ̈ܐ܀ ܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܟ݀ܠ ܬܓܡ̈ܝܼܢ: ܕܐܢ ܬܚܼܛܐ ܠܡ ܒܛܘܼܥܝܝ ܪܡܿܙ ܐܘܿ ܥܠ ܕܒܚ̈ܐ ܘܪ̈ܝܫܝܬܐ ܕܠܐ ܝܼܗܝܼܒܝܼܢ ܒܙܒܢܗܘܿܢ ܐܘܿ ܥܠ ܣܗ̈ܕܘܬܐ ܕܓ̈ܠܬܐ: ܐܘܿ ܥܠ ܕܝܼܢ̈ܐ ܕܢ݀ܦܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܢܗܘܿܢ ܥܘܿܠܐܝܬ: ܡܐ ܗ݀ܟܝܼܠ ܕܡܬܼܓܠܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܣܗܕܘܬܐ ܦܿܩܕ ܠܡܿܢ ܕܣܥܼܪܗܿ ܠܡܩܪܒܘܼ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ܇ ܪܒܐ ܐܝܟ ܪܒܘܼܬܗ ܘܙܥܘܪܐ ܐܝܟ ܙܥܘܪܘܬܗ: ܘܐܦ ܠܡܼܦܪܥ ܡܕܡ ܕܛܠܼܡ: ܘܠܡܩܪܒܘܼ ܕܒܚ̈ܐ ܠܐܠܗܐ܀ ܘܢܦܫܐ ܟܕ ܬܚܼܛܐ ܘܬܫܡܼܥܝ ܩ̈ܠܐ ܕܡܘ̈ܡܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܡܬܼܬܘܐ ܘܡܿܬܪܨ ܣܠܟܘܼܬܗ ܥܠ ܕܝܼܡܐ ܒܕܓܠܘܼܬܐ܀ ܘܗܘܼ ܣܗܕ ܐܘܿ ܚܼܙܐ ܗ̄ ܘܗܢܐ ܕܚܼܙܝܗܝ ܕܕܓܠ ܒܡܘ̈ܡܬܗ: ܘܠܐ ܡܿܟܣ ܠܗ ܢܬܚܝܒܘܢܼ ܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܫܘܝܐܝܬ܇ ܘܐܢ ܠܐ ܢܚܘܐ ܢܩܒܠ ܚܛܗܗ ܗ̄ ܥܠ ܗܿܘ ܕܚܙܼܝܗܝ ܪܡܿܙ ܕܐܢ ܠܐ ܢܟܣܝܼܘܗܝ ܩܕܡ ܟܗܢܐ ܢܩܒܠ ܚܛܗܗ: ܢܬܼܬܒܥ ܐܟܘܬܗ ܕܗܿܘ ܕܚܼܛܐ܀ ܐܘܿ ܢܦܫܐ ܕܬܩܪܘܿܒܝ ܒܟ݀ܠܡܕܡ ܕܛܡܐ ܗ̄ ܟ݀ܠܡܕܡ ܕܛܡܐ ܩܿܪܐ ܠܡܬܩܪܒܢܘܼܬܐ ܕܠܦܓܪܐ pb. 137 ܡܝܼܬܐ܇ ܐܘܿ ܠܟ̈ܠܒܐ ܛܡ̈ܐܐ܀ ܗܕܐ ܕܒܟ݀ܠ ܕܛܡܐܐ ܒܠܐ ܝܼܕܥܬܐ ܘܒܛܘܼܥܝܝ܀ ܐܢ ܢܩܪܘܿܒ ܒܟܿܠ ܛܡܐܘܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܟܦܣܐ ܘܕܝܿܒܐ ܘܡܚܝܼ̈ܠܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܀ ܣܐܬܐ ܫܬܐ ܦܩܝܼܙ̈ܝܢ ܗܿܘܝܐ܀ ܢܡܠܘܿܓ ܪܝܫܗ ܡܼܢ ܠܘܼܩܒܠ ܩܕܠܗ ܗ̄ ܠܐ ܢܦܠܓܝܼܘܗܝ ܠܡܢܘ̈ܬܐ܇ ܐܠܐ ܢܫܡܘܿܛ ܠܡ ܐܒܪ̈ܘܗܝ ܘܢܨܪܐ ܒܝܬ ܓܦ̈ܘܗܝ ܘܠܐ ܢܦܠܓܝܼܘܗܝ ܠܡܢܘ̈ܬܐ܆ ܘܢܦܣܩܝܼܘܗܝ ܠܬܪܝܢ ܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܢܡܠܘܿܓ ܫܿܛܦ ܗ̄ ܠܘ ܠܡ ܡܼܢ ܚܨܗ ܫܿܛܦ ܠܗ: ܐܠܐ ܡܼܢ ܩܕܡܘܗܝ܀ ܘܢܦܫܐ ܟܕ ܬܚܼܛܐ ܘܬܥܠܐ ܥܘܠܐ ܠܐ ܒܢܟܼܠܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܥܘܠܐ ܕܠܘܬ ܟܢܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗ ܡܬܡܼܬܚܐ ܡܥܠܝܢܘܼܬܗ ܘܢܓܕܠ ܒܚܒܪܗ ܒܓܘܼܥܠܢܐ ܗ̄ ܕܚܕܐ ܡܼܢ ܨܒܘ̈ܢ܆ ܐܘܿ ܛ݀ܠܡ ܠܚܒܪܗ ܗ̄ ܒܚܕܐ ܡܼܢ ܨܒܘ̈ܬܐ܀ ܘܢܐܡܪܐ ܒܕܓܠܘܼܬܐ ܗܞ ܕܡܐ ܠܡ ܕܡܬܼܬܒܥ ܒܚܕܐ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ: ܘܡܫܼܬܟܚ ܒܗܝܢ ܕܕܓܠܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܒܡܘܡ̈ܬܐ ܕܥܠܝܗܿ܆ ܢܦܪܥܝܘܗܝ ܒܩܪܢܗܿ ܗ̄ ܒܪܝܫܗܿ ܠܗܿܘ ܕܛܠܿܡ: ܘܚܘܼܡܫܗ ܢܘܣܦ ܥܠܘܗܝ ܗ̄ ܘܚܕܐ ܠܡ ܡܼܢ ܚܡܫ ܕܝܼܠܗ ܢܘܣܦ ܥܠܘܗܝ܇ ܟܒܪ ܐܝܟ ܚܕܐ ܡܼܢ ܚܡܫ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܛܠܼܡ: ܢܦܪܘܿܥ ܠܡܿܢ ܕܕܝܼܠܗ ܗܘܼ ܢܬܠܝܼܘܗܝ ܒܝܘܡܐ ܕܩܘܼܪܒܢܗ ܗ̄ ܟܕ ܡܩܪܒ ܩܘܼܪܒܢܗ ܡܐ ܕܦܼܪܥ ܠܟܢܬܗ ܗܿܘ ܡܐ ܕܚܝܿܒ܇ ܢܝܬܐ ܩܘܼܪܒܢܗ ܠܡܪܝܐ: ܡܛܠ ܕܪܓܝܼܙ ܥܠܘܗܝ ܡܛܿܠ ܣܟܠܘܼܬܗ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܗ݀ܝ ܕܕܠܡܿܢ ܕܕܝܼܠܗ ܗܼܘ ܘܫܪܟܐ ܗܞ ܟܕ ܠܘ ܠܟܗܢܐ ܦܿܩܕ ܕܢܬܠ܆ ܐܠܐ ܠܡܿܢ ܕܐܬܼܛܠܡ ܡܢܗ: ܕܟܐܡܬ ܗܕܐ ܡܢܬܐ ܕܚܡܫ ܕܝܿܗܒ ܐܝܟ ܪܒܝܼܬܐ ܡܕܡ ܗܿܘܝܐ: ܘܝܘܼܬܪܢܐ ܕܙܘ̈ܙܐ܇ ܒܿܬܪܟܢ ܡܿܦܩܕ ܥܠ ܢܘܼܪܐ ܕܩܘܼܕܫܐ ܕܠܐ ܬܕܥܟܝ܇ ܠܘ ܡܛܠ ܡܝܩܪܘܬܗܿ ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܝܼܩܪܐ ܕܕܚܒ̈ܐ ܕܒܗܿ ܝܿܩܕܝܢ ܗܼܘܘ܀ ܬܘܼܒ ܠܐ ܦܐܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܒܟܿܠܫܥ ܢܦܘܢܼ ܟܗ̈ܢܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܠܐ ܫܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܕܢܬܟܪܟܘܢܼ ܒܕܘܼܟܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܙܕܩ̈ܢ܇ ܘܘܢܝܬܘܿܢ ܢܘܼܪܐ ܘܟܒܪ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܘܗ݀ܝ ܕܓܕܫܐ ܟܡܐ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܘܡܟܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܫܬܘܚܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܚܒ̈ܐ ܐܘܿ ܒܿܛܠܝܼܢ ܗܼܘܘ: ܘܡܼܢ ܗܕܐ ܥܿܐܠܐ ܗܼܘܬ݀ ܡܣܒܪܢܘܼܬ ܥܠ ܟܗ̈ܢܐ ܘܥܠ ܩܘܼܛܢܐ܀ ܗܢܘ ܠܡ ܢܡܘܿܣܐ ܕܥܠܬܐ ܗ̄ ܥܠܬܐ ܬܢܢ ܠܢܘܼܪܐ ܩܿܪܐ܀ ܩܿܪܐ ܠܗܿ ܠܥܠܬܐ܆ ܐܘܿ ܡܛ݀ ܕܡܠܥܝܐ ܘܣܝܼܡܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܡܕܒܚܐ ܗܿܢܘ ܠܡ ܢܡܘܿܣܐ ܘܙܘܼܗܪܐ ܕܥܠܝܗܿ܀ ܟ݀ܠܗ ܠܠܝܐ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ ܗ̄ ܠܘ ܕܟ݀ܠܗ ܠܠܝܐ ܝܿܩܕܐ ܗܼܘܬ݀: ܐܠܐ ܕܬܗܼܘܐ ܩܒܝܼܪܐ ܟܿܠܗ ܠܠܝܐ܀ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܓܘܼܡܪ̈ܐ ܡܬܛܡܪ̈ܢ ܫܦܝܼܪ܇ ܠܐ ܣܟ ܕܥ̈ܟܢ܀ ܘܢܘܼܪܐ ܕܡܕܟܝܐ ܗ̄ ܠܗܿ ܟܕ ܠܗܿ ܩܿܪܐ܀ ܘܢܦܪܘܫ ܩܛܡܐ ܕܕܒܚܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ: ܘܢܫܕܐ ܠܩܛܡܐ ܒܝܬ ܒܣܣ ܕܡܕܒܚܐ ܠܩܢܩܠܐ: ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܩܿܪܐ ܕܥܠ ܡܕܒܚܐ ܥܕܡܐ ܕܡܦܩܝܼܢ ܠܗ ܠܒܪ܀ ܡܪܥܕܐ ܢܥܒܕܝܘܼܗܝ pb. 138 ܗ̄ ܪܦܝܐ ܘܪܟܝܼܟܐ. ܐܝܟ ܚܒܝܼܨܐ ܡܕܡ ܦܬ̈ܝܢ ܦ̈ܬܝܢ ܗ̄ ܟܬ̈ܢܐ ܟܬ̈ܢܐ. ܡܛ݀ ܕܐܦ ܚܒܝܼܨܐ ܕܟܕ ܡܬܼܥܒܕ ܡܬܼ̇ܙܐ ܒܗ܆ ܦܬ̈ܝܢ ܦܬ̈ܝܢ܀ ܒܐܬܪܐ ܕܡܬܢܟܣܐ ܥܠܬܐ܆ ܡܬܢܼܟܣ ܚܛܗܐ ܗ̄ ܟܿܠܗܘܿܢ ܠܡ ܒܚܕܐ ܕܘܼ̣ܟܬܐ ܢܬܩܪܒܘܢܼ. ܒܕܘܼܟܬܐ ܠܡ ܕܕܒܚ̈ܐ ܗܼܘ ܕܒܚܼܐ ܢܬܼܕܒܚ ܠܘ ܒܕܡ ܐܚܪܝܢ: ܠܘ ܕܐܚܪܝܢ ܐܝܼܬ̄ܘ ܕܒܚܐ ܘܐܚܪܝܢ ܥܠܬܐ ܘܐܚܪܝܢ ܚܛܗܐ܀ ܡܐܢܐ ܕܦܚܪܐ ܗ̄ ܦܿܩܕ ܕܢܬܬܒܪ ܡܐܢܐ ܕܦܚܪܐ ܡܐ ܕܡܬܼܒܫܠ ܒܗ ܡܼܢ ܩܘܼܕܫܐ: ܥܠ ܕܣܿܪܦ ܠܟܿܠ ܕܡܬܼܪܒܡܐ ܒܗ: ܘܕܠܐ ܬܣܼܒܪ ܕܕܒܝܼܩܐ ܒܗ ܨܒܘܼܬܐ ܕܩܘܼܕܫܐ ܦܿܩܕ ܕܢܬܼܬܒܪ ܕܠܐ ܒܥܠܼܬܐ ܬܬܫܝܼܛܝ ܨܒܘܼܬܐ ܕܩܘܼܕܫܐ ܘܐܢ ܒܡܐܢܐ ܕܢܚܫܐ ܗ̄ ܠܗܢܐ ܠܐ ܬܒܪ ܐܠܐ ܦܿܩܕ ܕܢܬܬܫܝܼܓ ܘܢܬܼܡܪܩ ܛ݀ܒܐܝܬ܆ ܚܫܚܪ̈ܬܐ ܕܦܝܼܠ̈ܢ ܒܡܫܚܐ܆ ܥܠ ܚܚܘܪܬܐ ܕܠܚܡܐ ܚܡܝܼܥܐ ܗ̄ ܚܡܝܼܥܐ ܕܦܩܼܕ ܕܢܩܪܒܘܢܼ ܠܗ ܡܼܢ ܡܢܝܿܢܐ ܕܚܚܪ̈ܬܐ ܦܛܝܼܪ̈ܬܐ ܕܩܘܼܪܒܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܐܠܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀: ܠܬܚܬ ܡܢܗܝܢ܆ ܘܐܦܢ ܠܥܠ ܐܡܼܪ ܕܟ݀ܠ ܚܡܝܪܪ ܘܟܿܠ ܕܒܫ ܠܐ ܢܬܩܪܒ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܘܒܥܐܕܐ ܕܫܒܘ̈ܥܐ. ܦܿܩܕ ܕܢܬܼܩܪܒ ܚܡܝܼܥܐ: ܘܥܠܼܬܐ ܕܚܡܝܼܥܐ ܗܕܐ ܗܼܝ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܕܝܼܘܗܝ ܚܛܗ̈ܝܗܿ ܘܐܚܪܬܐ ܡܠܦ܆ ܕܒܡܓܪܬ ܪܘܼܚܐ ܘܒܒܘܼܚܢܐ ܢܬܼܩܪܒܘܢܼ ܕܒܚ̈ܐ܀ ܬܘܼܒ ܪܡܙܐ ܗܿܝ ܕܚܡܝܼܥܐ܆ ܥܠ ܥܝ̈ܕܐ ܥܬܝܼܩ̈ܐ ܘܡܡܟ̈ܟܐ ܕܫܘܼܥܒܕܐ ܩܫܝܐ ܕܒܡܨܪܝܢ: ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܬܦܨܝܼܘ ܡܢܗ ܒܥܘܼܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܗܿܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܡܚܪܪ̈ܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܦܠ̈ܝܼܛܐ܀ ܚܚܪ̈ܬܐ ܩܿܪܐ ܠܓܪ̈ܝܣܐ ܣܡܟ̈ܝܬܐ: ܘܢܗܘܐ ܢܥܐ ܠܐܚܪܘܢܿ ܘܠܒܢ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܢܥܐ ܫܡܐ ܗܿܘ ܥܒܪܝܐ ܘܡܬܦܼܫܩ ܚܕܝܐ܀ ܗܘܿ ܕܢܣܼܒ ܡܘܫܐ ܚܕܝܐ ܘܡܢܦܘܼ ܐܢܝܼܦܗ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐ݀ܡܪ ܗ̄ ܬܠܝܗܝ ܘܐܥܒܪ̈ܝ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܘܚܘܝܗ ܠܥܡܐ: ܕܟܗܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܡܢܬܐ܀ ܫܩܐ ܕܝܡܝܼܢܐ ܗ̄ ܝܘܢܝܐ ܕܪܥܐ ܐܡܿܪ܀ ܫܩܐ ܕܝܡܝܼܢܐ ܗ̄ ܝܘܢܝܐ ܕܪܥܐ ܐܡܿܪ: ܗܕܐ ܗܿܝ ܡܫܝܼܚܘܼܬܗܘܢܿ ܗ̄ ܓܒܝܘܼܬܗܘܿܢ ܘܒܗܕܐ ܠܡ ܡܢܬܐ ܢܦܪܫܘܢܼ܀ ܩܝܿܡܐ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܩܢܘܿܢܐ ܠܡ ܐܘܿܟܝܼܬ ܬܚܘܼܡܐ܀ ܘܟܢܫ ܠܟܿܠܗܿ ܟܢܘܫܬܐ ܗ̄ ܒܥܼܐ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܡܫܝܼܚܘܼܬܐ ܕܐܗܪܘܿܢ ܘܕܒܢ̈ܘܗܝ܇ ܘܐܬܟܢܫܼܬ݀ ܟܿܠܗܿ ܡܫܪܝܼܬܐ ܠܡܫܟܢܙܒܢܐ ܗ̄ ܠܟܿܠܗܝܢ ܟܢܫ: ܡܛ݀ܠ ܕܪ̈ܝܫܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܗܐ ܡܬܬܣܝܼܡ܆ ܘܚܠܦܝܗܘܿܢ ܥܬܝܼܕ ܠܡܟܗܢܘܿ܀ ܩܕܡ ܡܫܟܢܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܫܟܢܐ ܟܿܠܗ ܒܐܝܼܕ̈ܝܗܘܢܿ ܡܬܬܼܓܥܠ܆ ܘܿܠܝܐܝܬ ܒܣܗܕܘܬܐ ܕܝܼܠܗ ܒܓܠܝܐ ܡܬܓܼܒܝܢ ܘܠܘ ܒܟܣܝܐ܀ ܘܒܿܬܪ ܕܐܠܒܼܫ ܐܢܘܿܢ ܠܒܘܼܫܐ ܕܟܿܠܗܿ ܟܗܢܘܼܬܐ ܐܡܼܪ܀ ܘܝܗܼܒ ܥܠ ܦܪܝܼܣܐ ܝܼܕܥܬܐ ܘܩܘܼܫܬܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܟܐܦܐ ܗܿܝ ܕܓܠܝܼܦ ܥܠܝܗܿ ܫܡܐ ܕܢܗܝܼܪܐ ܘܫܠܡܐ: ܕܡܝܐ ܕܒܗܿ ܒܦܬܐ ܐܣܝܼܪ ܗܼܘܐ ܗܡܝܢܐ ܗܿܘ ܕܕܒܝܼܩ ܗܼܘܐ pb. 139 ܒܗܿ. ܐܝܟ ܐܣܘܪ̈ܐ ܕܟܝ̈ܣܐ܇ ܗܿܢܘܿܢ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܦܪܝܼܣܐ: ܝܘܡ̈ܝ ܫܘܼܡܠܟܘܢ ܗ̄ ܝܘܡ̈ܝ ܣܝܡ̈ܝܟܘܿܢ ܕܒܗܘܿܢ ܐܬܬܣܝܼܡܬܘܿܢ ܟܗ̈ܢܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܡܼܢ ܩܒܝܼܥܘܼܬܗ ܕܡܫܟܢܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܒܗܘܿܢ ܐܬܩܼܕܫܘ ܘܐܬܬܣܝܼܡܘ ܟܗ̈ܢܐ: ܒܿܬܪ ܗܿܠܝܢ ܒܝܘܡܐ ܬܡܝܼܢܝܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܚܕ ܒܫܒܐ: ܦܩܼܕ ܡܘܫܐ ܠܐܗܪܘܢ ܘܠܒܢܘ̈ܗܝ ܘܠܣܒ̈ܐ ܕܢܣܒܘܢܼ ܕܒܚ̈ܝܗܘܿܢ ܘܢܐܬܘܿܢ ܠܬܪܥܐ ܕܡܫܟܢ ܙܒܢܐ: ܘܡܼܢ ܕܐܬܟܼܢܫܘ ܐܘܕܥ ܐܢܘܿܢ ܥܠܼܬܐ ܕܟܢܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ ܗܞ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܦܩ ܡܪܝܐ ܕܬܥܒܕܘܢܼ ܡܬܼܓܠܐ ܥܠܝܟܘܿܢ ܫܘܼܒܚܗ ܩܿܪܐ܆ ܠܓܠܝܢܐ ܫܒܝܼܚܐ ܕܡܬܼܚܙܐ ܗܼܘܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܐܘܿ ܠܚܙܬܐ ܕܢܘܼܪܐ ܕܡܫܼܬܡܪܐ ܗܼܘܬ݀ ܡܼܢ ܩܕܡܘܗܝ܀ ܩܪܘܿܒ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ: ܘܩܪܒ ܚܛܗܟ ܗܞ ܗܢܐ ܩܘܼܪܒܢܐ ܩܕܡܝܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܕܕܒܚ̈ܐ: ܡܼܢ ܟܕ ܐܬܥܼܒܕ ܡܫܟܢ ܣܼܡ: ܙܕܩ ܕܐܟܡܐ ܕܐܡܼܪ ܦܘܠܘܿܣ ܕܠܘܼܩܕܡ ܚܠܦ ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܢܩܪܒ ܟܗܢܐ: ܗܿܝܕܝܢ ܚܠܦ ܥܡܐ: ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܕܕܟܐ ܡܼܢ ܚܛܝܼܬܐ܇ ܡܕܝܢ ܗܕܐ ܦܐܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܟܕ ܐܬܥܼܒܕ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ܆ ܕܚܠܦ ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܢܩܪܒ ܩܕܡܐܝܬ ܘܐܢ ܐ݀ܡܪ ܐܢܫ ܕܥܠ ܕܚܼܛܐ ܒܥܓܼܠܐ: ܥܠ ܗ݀ܝ ܩܪܒ ܚܠܦ ܢܦܫܗ ܩܕܡܐܝܬ ܠܐ ܦܐܝܐ ܕܡܼܢ ܫܪܪܐ܀ ܘܢܦܩܼܬ݀ ܢܘܼܪܐ ܡܼܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܘܐܟܼܠܬ݀ ܠܕܒܚ̈ܐ ܗ̄ ܗܕܐ ܗܿܝ ܢܘܼܪܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܢܚܼܬܬ݀ ܥܠ ܕܒܚ̈ܐ ܘܚܙܼܗܿ ܥܡܐ ܘܬܡܼܗܘ܀ ܘܒ݀ܬܪ ܕܩܪܒܘ ܩܘܼܪ̈ܒܢܝܗܘܢܿ ܟ݀ܠ ܕܦܩܼܕ ܡܪܝܐ ܢܦܩܼ: ܘܒܪܟܘ ܘܫܡܠܝܼܘ ܠܥܡܐ ܐܬܓܠܝܼ ܫܘܼܒܚܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܫܘܼܒܚܐ ܬܢܢ ܩܿܪܐ ܠܢܘܼܪܐ ܥܙܝܼܙܬܐ ܕܢܦܼܩܬ݀ ܡܼܢ ܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕܫ̈ܝܼܢ ܓܘܝܐ܇ ܘܐܟܼܠܬ݀ ܠܕܒܚ̈ܐ ܘܠܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܕܥܠ ܡܕܒܚܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܗܼܘܘ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܒ݀ܬܪ ܕܩܪܒܘ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܐܘܟܝܼܬ ܕܒܚ̈ܐ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܡܠܐܟܝܬܐ: ܢܦܩܼܬ݀ ܢܘܼܪܐ ܡܼܢ ܦܕܘܿܫܩܘܼܕ̈ܫܝܼܢ ܘܐܟܠܼܬ݀ ܠܩܘܼܪ̈ܒܢܐ܀ ܘܦܩܼܕ ܡܘܫܐ ܕܬܬܼܢܛܪܝ ܗܿܕܐ ܢܘܼܪܐ ܕܠܐ ܕܘܼܥܟܐ ܐܝܟ ܕܠܥܘܼܗܕܢܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ܇ ܘܢܣܒܼܘ ܢܕܒ ܘܐܒܝܗܘ ܓܒܪ ܦܝܪܡܗ ܘܣܼܡܘ ܒܗ ܢܘܼܪܐ ܢܘܼܟܪܝܬܐ ܒܛܘܼܫܝܐ ܘܣܡܼܘ ܥܠ ܡܕܒܚܐ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܐܠܗܝܬܐ: ܡܢܗܿ ܕܕܘܼܟܬܐ ܢܦܩܼܬ݀ ܢܘܼܪܐ ܘܐܟܠܼܬ݀ ܐܢܘܿܢ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܐܫܬܝܼܘ ܘܪܘܝܼܘ܇ ܘܡܼܢ ܥܠܬ ܫܩܝܐ ܐܗܡܝܼܘ ܒܢܘܼܪܐ܇ ܘܕܥܟܼܬ܇ ܘܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܕܡܘܫܐ ܐܥܼܠܘ ܢܘܼܪܐ ܢܘܼܟܪܝܬܐ: ܘܡܫܪܪܝܼܢ ܠܗܕܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܒ݀ܬܪ ܩܠܝܼܠ ܦܩܼܕ ܡܪܝܐ ܠܐܗܪܘܿܢ ܘܠܒܢ̈ܘܗܝ ܕܚܡܪܐ ܘܫܟܪܐ ܠܐ ܢܫܬܘܿܢ ܡܐ ܕܥܿܐܠܝܼܢ ܠܡܫܟܢܐ ܕܠܐ ܢܡܘܼܬܘܢܼ܀ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܐܗܡܝܼܘ ܒܢܘܼܪܐ ܕܥܟܼܬ݀: ܘܐܚܪܬܐ ܕܠܐ ܦܿܩܕ ܐܢܘܿܢ ܡܘܿܫܐ ܕܢܪܒܘܿܢ ܥܠܝܗܿ: ܐܠܐ ܕܡܢܗܿ ܢܣܝܼܡܘܢܼ ܒܦܝܪ̈ܡܐ܇ ܐܠܐ ܢܩܕܘ: ܡܛ݀ܠ pb. 140 ܠܘ ܒܦܘܼܩܕܢ ܡܘܫܐ ܐܥܼܠܘ ܢܘܼܪܐ ܢܘܼܟܪܝܬܐ. ܠܐ ܥܩܼܒܘ ܕܐܢ ܙܕܩ ܕܢܣܝܼܡܘܢܼ ܢܘܼܪܐ ܒܦܝܪ̈ܡܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ܆ ܕܡܛ݀ܠ ܬܠܬ ܣܟ̈ܠܘܬܐ ܝܼܩܕܘ: ܚܕܐ܆ ܕܟܕ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܢܘܼܪܐ []ܩܘܕܫܐ ܐܫܝܼܛܘܼܗܿ ܘܐܝܬܝܼܘ ܐܚܪܬܐ܀ ܘܕܒ̄ ܠܘ ܙܒܢܐ ܗܼܘܐ ܕܢܥܠܘܢܼ ܠܩܕܘܿܫܩܘܼܕܫ̈ܝܼܢ. ܡܛܠ ܕܒܥܐܕܐ ܕܚܘܼܣܝܐ ܦܩܝܼܕ ܗܼܘܐ ܐܗܪܘܿܢ ܠܡܥܠܘܼ ܦܝܪ̈ܡܐ܀ ܕܓ̄܆ ܗܼܢܘܿܢ ܒܡܪܚܘܼܬܐ ܣܥܼܘ ܕܠܐ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܡܘܫܐ ܕܐܗܪܘܢ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܼܪܘ: ܕܡܛ݀ܠ ܪܘܝܘܼܬܐ ܠܡ ܕܡܬܚܙܘܙܝܢܘܼܬܐ ܥܡ ܚܬܝܼܪܘܼܬܐ: ܡܝܼܬܘ ܗܿܠܝܢ ܟܗ̈ܢܐ: ܐܙܠܼܘ ܒܫܘܼܠܛܢ ܢܦܫܗܘܿܢ ܕܠܐ ܦܘܼܩܕܢܐ: ܘܐܝܬܝܼܘ ܡܼܢ ܠܒܪ ܢܘܼܪܐ܇ ܕܠܐ ܒܙܒܢܗܿ: ܕܠܐ ܡܿܦܼܣ ܗܼܘ ܠܗܘܿܢ ܕܢܦܩܘܢܼ ܠܒܪ܀ ܕܠܐ ܒܙܒܢܗܿ ܗ̄ ܐܟܡܿܢ ܕܠܘ ܥܕܢܐ ܗܼܘܐ ܕܒܣ̈ܡܐ: ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܡܬܚܙܘܙܝܘ ܒܠܚܘܕ ܩܕܡ ܥܡܐ ܢܦܩܼܘ ܐܝܬܝܼܘ: ܡܛ݀ܠ ܕܪܘܝܢ ܗܼܘܘ ܒܗ݀ܝ ܫܥܬܐ܀ ܘܢܦܩܼܬ݀ ܢܘܼܪܐ ܡܼܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܟܢ ܓܘܝܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܗܼܢܘܿܢ ܒܡܫܟܢܐ ܒܪܝܐ ܐܝܬܗܘܿܢ ܗܼܘܘ܀ ܢܘܼܪܐ ܩܿܪܐ ܠܒܪܩܐ ܡܕܡ ܕܡܼܚܐ ܐܢܘܢܿ ܘܐܦܢܝܼܘ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܟܕ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܠܐ ܐܘܩܕܘ܀ ܒܪܩܐ ܓܝܪ ܡܐ ܕܒܪܩ ܒܐܢܫ܇ ܠܐ ܡܚܪܟ ܠܗ: ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܢܦܫܗ ܡ̰ܿܠܩ ܡܼܢ ܦܓܪܗ: ܗܿܟܘܬ ܢܕܒ ܘܐܒܝܼܗܘ ܢܦܫ̈ܬܗܘܿܢ ܫܢ̈ܝܢ ܡܼܢ ܦܓܪ̈ܝܗܘܿܢ: ܘܦܓܪ̈ܝܗܘܿܢ ܘܟܘܬܝܢ̈ܝܬܗܘܿܢ ܠܐ ܝܼܩܕܘ. ܘܡܝܼܬܘ: ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܡܫܟܢܐ ܒܪܝܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܗܼܢܘܿܢ ܘܠܒܘܼܫ̈ܝܗܘܢ ܝܼܩܕܘ ܘܟܘܬܝܢܝ̈ܬܗܘܿܢ ܕܥܠ ܠܒܘܼܫܐ ܠܐ ܝܼܩܕܘ. ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܠܡ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܟܬܝܼܒܐ ܕܩܪܒܘ ܠܡ ܗܿܢܘܿܢ ܕܐܬܦܼܩܕܘ: ܘܫܩܼܠܘ ܐܢܘܿܢ ܒܟܘܼܬܝܢ̈ܝܬܗܘܿܢ ܠܒܪ ܡܼܢ ܡܪܫܝܬܐ: ܘܒܕܚܓܘܿܢ ܓܘܼܫܡ̈ܝܗܘܿܢ ܝܼܩܕܘ ܘܠܒܘܼܫ̈ܝܗܘܢܿ ܣܛܪ ܡܼܢ ܟܘܬܝܢ̈ܝܬܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ: ܕܠܐ ܢܐܡܪ ܥܡܐ ܕܠܘ ܒܚܛܝܼܬܗܘܿܢ ܝܼܩܕܘ: ܓܼܕܫܐ ܓܼܕܫ ܠܗܘܿܢ ܐܝܟ ܫܪܐ ܕܓܕܫܐ: ܐܘܿ ܣܒܼܥܬ݀ ܒܗܘܿܢ ܢܘܼܪܐ ܡܛ݀ܠ ܣܓܝܐܘܬܗܿ ܥܠ ܗܿܟܢ ܢܼ̰ܛܪܬ݀ ܛܝܒܘܼܬܐ ܠܟܘܬܝܢ̈ܝܬܐ ܘܓܠܘܼܫܡܐ ܐܘܩܼܕܬ݀:ܐܝܟܢܐ ܕܢܕܥ ܟܿܠܢܫ ܕܡܼܢ ܡܪܝܐ ܗܿܝ. ܘܠܘ ܡܼܢ ܦܓܥܼܐ ܘܓܼܕܫܐ܆ ܘܐܠܘܼ ܓܕܫܢܝܬܐ ܗܼܘܬ݀: ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܟܘܬܝܼܢܐ ܠܐ ܬܐܩܼܕܝ: ܘܓܘܼܫܡܐ ܢܐܩܼܕ܇ ܘܐܢ ܢܐܡܪ ܐܢܫ ܥܠ ܕܡܩ̈ܕܫܢ ܗܼܘ̈ܝ ܟܘܼܬܝܼܢ̈ܝܬܐ ܠܐ ܝܼܩ̈ܕܝ: ܐܦ ܗܕܐ ܬܘܼܒ ܕܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܐܝܬܝܗܿ܀ ܗܕܐ ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܡܪܝܐ ܕܒܩܪ̈ܝܼܒܝ ܐ݀ܬܩܕܫ ܗ̄ ܠܘ ܐܟܡܿܢ ܕܒܕܘܼܟܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܥܠܗܕܐ. ܐܠܐ ܗܕܐ ܒ݀ܥܐ ܕܢܐܡܪ: ܕܗܕܐ ܗܿܝ ܠܡ ܕܦܣܝܼܩܐ ܠܟܐܢܘܼܬܗ ܕܡܪܝܐ: ܕܐܦܢ ܠܡ ܢܗܼܘܐ ܐܢܫ ܕܩܪܝܼܒ ܘܒܝܬܝ: ܘܢܫܘܼܛ ܠܢܡܘܿܣܐ ܕܝܼܠܝ܇ ܠܐ ܢ݀ܣܒ ܐܢܼܐ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܐܠܐ ܡܿܦܩ ܐܢܼܐ ܥܠܘܗܝ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܟܐܢܐܝܬ܆ ܐܝܟ ܕܬܬܝܼܕܥܝ ܩܕܡ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܩܕܝܼܫܐ ܐܝܿܬܝ ܘܕܠܐ ܡܘܼܡ pb. 141 ܒܟܐܢܘܼܬܝ܀ ܪ̈ܝܫܝܟܘܢܿ ܠܐ ܬܦܪܥܘܢܼ ܗ̄ ܠܐ ܬܫܩܠܘܢܼ ܡܼܢ ܪ̈ܝܫܟܘܿܢ ܟܠ̈ܘܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢܿ ܣܕܘ̈ܢܐ܇ ܕܐܝܬܝܗܘܿܢ ܦܩܝܼܪ̈ܐ ܘܬܓܠܘܿܢ ܪ̈ܝܫܝܟܘܿܢ ܒܥܠܬܐ ܡܘܬܐ ܕܗܿܠܝܢ܀ ܚܡܪܐ ܘܫܟܪܐ ܠܐ ܬܫܼܬܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܣܟܠܘܼܬܐ ܕܒܢ̈ܝܟ ܡܼܢ ܥܠܬ ܚܡܪܐ ܗܘܼܬ݀܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܐܫܬܝܼܘ ܗܿܠܝܢ: ܦܩܼܕ ܠܐܗܪܘܢܿ ܕܠܐ ܢܫܼܬܐ ܚܡܪܐ: ܐܠܐ ܥܠܼܬܐ ܗܕܐ ܗܿܝ ܕܐܢ ܗܿܠܝܢ ܟܕ ܨܿܝܡܝܼܢ ܝܼܩܕܘ: ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܢܬܘܿܢ ܐܢ ܬܪܘܘܿܢ܇ ܘܥܠܼܬܐ ܐܚܪܬܐ܆ ܕܬܦܪܫܘܢܼ ܒܝܬ ܩܘܼܕܫܐ ܠܛܡܐܐ ܗ̄ ܕܐܢܗܘܼ ܕܡܬܼܓܪܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܒܣܘܼܥܪܢܐ ܕܪܝܘܝܘܼܬܐ܇ ܡܐ ܕܩܿܪܒܝܼܬܘܿܢ ܠܨܒ̈ܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܛܡ̈ܐܢ ܠܢܡܘܿܣܐ ܠܐ ܦܿܪܫܝܼܢ ܐܢܬܘܢܿ ܠܗܝܢ ܐܘܿ ܡܬܪܚܩܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܡܢܗܝܢ ܡܼܢ ܥܠܬ ܪܘܝܘܼܬܐ: ܘܐܡܿܪܝܼܢ ܕܝܼܕܝܼܥܐ ܕܠܐ ܐܫܬܝܼܘ ܚܡܪܐ܆ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܒܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܬܡܝܼܢܝܐ܇ ܡܼܢ ܨܦܪܐ ܥܬܕ ܐܢܿܘܢ ܡܘܿܫܐ ܕܢܩܪܒܘܼܢ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܘܐܟܼܠܬ݀ ܢܘܼܪܐ ܟܣܝܼܬܐ ܠܩܘܪ̈ܒܢܐ: ܘܟܕ ܚܼܙܘ ܕܐܬܩܼܒܠܘ ܕܒ̈ܚܐ: ܒܪ ܫܥܬܗ ܩܪܒܘ ܦܝܪ̈ܡܝܗܘܿܢ ܒܢܘܼܪܐ ܢܘܼܟܪܝܬܐ ܘܒܗ ܒܥܕܢܐ ܝܼܩܕܘ܀ ܘܣܘܿܓܐܗܘܿܢ ܕܡ̈ܠܦܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܐܬܚܼܪܟܘ ܦܓܪܗܝܗܘܿܢ ܐܠܐ ܝܼܩܕܘ ܠܓܡܪ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܩܝܡܬܐ ܗܿܝ ܘܣܝܼܡܬܐ ܗ̄ ܐܦܣܢܝܼܬܟ ܐܘܿܟܝܼܬ ܪܘܙܝܩܟ ܘܕܒܢ̈ܝܟ܀ ܚܕܝܐ ܕܦܘܼܪܫܢܐ ܘܫܿܩܐ ܗ̄ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܬܼܦܪܫ ܠܟ ܡܼܢ ܥܡܐ܀ ܒܐܬܪܐ ܕܕܟܐ ܗ̄ ܩܕܝܼܫܐ܀ ܘܨܝܦܪܝܐ ܕܚܛ̈ܐ ܡܬܬܼܒܥ ܬܒܥܼܗ ܡܘܫܐ ܗ̄ ܬܒܼܥܗ ܟܕ ܝܼܠܦ ܕܟ݀ܠܗ ܝܼܩܕ܀ ܬܪܒܐ ܕܝܼܠܗ ܗܼܘܐ ܕܢܐܩܕ ܠܚܘܕ܀ ܘܪܓܼܙ ܡܘܫܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܗܪܘܿܢ ܗ̄ ܥܠ ܕܠܐ ܐܟܠܼܘ ܚܕܝܐ ܘܫܩܐ ܡܢܗ ܕܚܛ̈ܗܐ܀ ܩܕܘܿܫܩܘܕ̈ܫܝܼܢ ܗܼܘ ܗ̄ ܦܘܼܪܫܢܐ ܕܡܼܢ ܦܘܼܪ̈ܫܢܐ ܐܝܬ ܗܼܘܐ ܠܟܘܿܢ ܡܢܗ: ܘܚܠܦ ܚܛ̈ܗܐ ܕܥܡܐ ܡܬܼܩܪܒ: ܘܗܐ ܠܐ ܥܿܐܠ ܡܼܢ ܗ̄ ܠܩܘܼܕܫܐ ܓܘܝܐ ܠܐ ܥܿܐܠ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܕܡܗ: ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܝܿܩܕ ܗܼܘܐ܇ ܪܓܼܙ ܡܘܫܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܒܗ݀ܝ ܕܠܐ ܢ݀ܣܒ ܗܼܘܐ ܒܐܦ̈ܐ ܕܐܢܫ̈ܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܚܘܼܒܗ ܕܐܠܗ ܡܝܩܪ ܗܼܘܐ ܥܠܘܗܝ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܚܘܼܒܐ ܕܐܚ̈ܐ ܥܒܕܗܿ ܠܟܐܬܐ: ܕܡܛܠܡܢܐ ܠܐ ܐܟܼܠ ܠܚܛܗܐ܀ ܠܕܒܚܐ ܓܝܪ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܚܛ̈ܗܐ: ܐ݀ܡܪ ܚܛܗܐ ܘܐܝܟܢܐ ܠܡ ܕܐ݀ܒܕ ܒܣܪܐ ܒܐܘܼܟܠܐ ܗܿܟܢܐ ܐ݀ܒܕܝܼܢ ܚܛ̈ܗܐ: ܟܿܠ ܓܝܪ ܕܥܐܠ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܕܡܗ ܠܩܘܼܕܫܐ ܓܘܝܐ: ܠܝܬ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܡܢܗ ܡܢܬܐ:ܐܗܪܘܿܢ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܬܙܝܼܥ ܡܼܢ ܟܐܬܐ܆ ܐܦܝܼܣܗ ܠܡܘܿܫܐ܇ ܕܠܘ ܠܡ ܡܛܠ ܡܒܣܪܢܘܼܬܐ ܥܒܼܕܢܢ ܗܕܐ: ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܚܕܬܐܝܬ ܐܬܩܼܒܪܒܢܢ ܠܥܒܿܕܐ܀ ܚܕ̈ܘܬܐ ܗ̄ ܚܕ̈ܝܐ ܠܡ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܘܡܛܝ̈ܢ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܗ̄ ܥܩ̈ܬܐ ܐܢ ܗܫܐ ܟܕ pb. 142 ܕܫܿܪܝܢ ܒܕܒܚܐ ܟ݀ܠܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܡܛܝ̈ܢ܆ [ܐ]ܝܟܢ ܗܿܘܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܐܠܘܼ ܐܟܼܠܢ ܗܿܢܐ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܒܠܐ ܝܼܕܥܬܐ ܥܒܼܕܘ ܘܝܼܩܕܘ ܒܢܘܼܪܐ܆ ܗܿܟܢܐ ܐܦܠܐ ܝܼܕܥܢܢ܆ ܕܐܝܿܕܐ ܡܢܬܐ ܦܩܝܼܕܐ ܠܢ ܘܕܫܼܠܢܢ ܕܢ݀ܥܒܕ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܬܦܼܩܕܢ ܘܟܕ ܡܿܫܐܠ ܐܗܪܘܿܢ ܐ݀ܡܪ܀ ܐܠܘܼ ܐܟܠܿܬ ܚܛܗܐ ܝܘܡܢܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܨܢܥܬܐ ܘܚܪܥܘܼܬܐ ܫܐܼܠܘ܀ ܕܫܡܼܥ ܡܘܫܐ ܘܫܦܼܪ ܗ̄ ܥܠ ܕܫܐܼܠܗ ܬܡܝܼܡܐܝܬ ܠܦܘܼܬ ܣܘܼܥܪܢܐ ܕܗܘܼܐ: ܘܫܼܦܪ ܒܥܝܢ̈ܘܗܝ܀ ܗܕܐ ܚܝܘܬܐ ܗܘܼܬܘܿܢ ܐܟܿܠܝܼܢ ܗ̄ ܡܦܪܫ ܠܗܘܢܿ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܟܝ̈ܬܐ ܡܼܢ ܛܡ̈ܐܬܐ. ܠܘ ܐܟܡܿܢ ܕܐܝܬ ܛܡ̈ܐܐ ܒܟܝܿܢܐ: ܗܐ ܓܝܪ ܐܡܼܪ ܠܢܘܿܚ ܕܐܝܟ ܝܘܼܪܩܐ ܕܥܣܒܐ ܝܗܒܿܬ ܠܟܘܿܢ ܟܿܠ܆ ܘܦܘܠܘܿܣ ܕܟܿܠܡܕܡ ܕܟܿܐܼ ܗܼܘ ܠ̈ܕܟܝܐ ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܿܣܼܠܝ ܐܢ ܒܬܘܕܝܼܬܐ ܡܬܼܢܣܒ܇ ܘܡܪܢ ܠܐ ܗܼܘܐ ܡܕܡ ܕܥܿܐܠ ܠܦܘܼܡܐ ܡܣܝܒ ܠܒܪܢܫܐ܇ ܐܠܐ ܥܠܼܬܐ ܗܕܐ ܗܿܝ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܣܛܢܐ ܐܠܦܼ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܡܣܼܓܕ ܠ̈ܠܨܡܐ ܘܕܡܘ̈ܬܐ: ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܫܪܝܼܘ ܒܗܕܐ ܦܘܢܝܩ̈ܝܐ ܘܡܨܪ̈ܝܐ܆ ܘܥܠ ܗܿܝ ܦܿܪ ܐܠܗܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ: ܡܢܗܝܢ ܠܕܒ̈ܚܐ ܘܡܢܗܝܢ ܠܡܐܟܘܿܠܬܐ ܘܡܢܗܝܢ ܠܛܡܐܐ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܫܼܬܟܚ ܚܕ ܐܬܪܐ ܠܣܓ̈ܕܝ ܠܦܬܟܪ̈ܐ: ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܣܿܓܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܝܢ ܚܢ̈ܦܐ܇ ܐܦܣ ܠܥܒܪ̈ܝܐ ܕܢܐܟܠܘܢܼ ܘܢܕܒܚܘܢܼ: ܘܠܗܿܢܝܢ ܕܐ݀ܟܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܚܢ̈ܦܐ ܐܦ ܕܒܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܩܕܡ ܦܬܟܪ̈ܐ: ܐܣܠܝܼ ܘܛܡܐ. ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܓܝܪ ܕܟܝ̈ܬܐ ܘܪܡܿܙ ܒܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܒܕܘܼܟ ܕܕܟܿܐܼ ܠܡ ܘܕܛܡܐ ܐܟܚܕܐ ܬܐܟܠܘܼܢܗ܇ ܐܝܟ ܛܒܝܐ ܘܐܝܟ ܐܝܠܐ܆ ܐܦ ܝܘܕ̈ܝܐ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܡܦܫܩܝܼܢ ܠܗܕܐ܇ ܡܕܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܛܒ̈ܢ ܘܫܦܝܼܪ̈ܢ. ܘܠܝܬ ܒܗܝܢ ܛܡܐܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܚܕ ܗܼܘ ܟܝܢܗܝܢ ܘܡܛ݀ܠ ܒܪܢܫܐ ܐܬܒܪ̈ܝܼ܇ ܐܠܐ ܟܕ ܛܥܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܿܬܪ ܐ̈ܠܗܐ ܘܝܬܝܼܪܐܝܬ ܡܨܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ܇ ܫܪܝܼܘ ܣܿܓܕܝܼܢ ܠܕܡ̈ܘܬܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܪ̈ܚܫܐ: ܘܠܗܿܠܝܢ ܕܣܿܓܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܨܠ̈ܡܝܗܘܢܿ ܠܐ ܐܟܿܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܘܿ ܡܝܩܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܿܢ: ܡܛܠ ܕܝܣܪܐܝܠ ܐܬܪܒܝܼ ܗܼܘܐ ܒܥ̈ܝܕܐ ܡܨܪ̈ܝܐ: ܐܡܿܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܓܝܪ ܚܢ̈ܦܐ܆ ܕܟܜܠ ܠܡ ܕܚܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܒܡ̈ܝܐ܆ ܕܡܘܼܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܒܡܫܝܐ ܘܒܟܘܟ̈ܒܐ܀ ܘܡܬܼܝܕ݁̈ܥܢܐ ܐܢܘܿܢ ܘܐܝܟ ܕܡܘܼܬܗܘܿܢ ܓܠܼܦܘ ܠܗܘܿܢ ܐ̈ܠܗܐ: ܐܟܙܢܐ ܕܬܘܪܐ ܘܐܡܪܐ ܘܢܫܪܐ: ܘܕܡܣܬ̈ܓܕܢ ܗܼܘ̈ܝ ܚܝܘ̈ܬܐ ܬܡܢ ܝܼܕܝܼܥܐ܇ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܠܦܪܥܘܿܢ܆ ܕܐܢ ܕܒܚܝܼܢܢ ܕܚ̈ܠܼܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܩܕܡܝܗܘܢܿ ܪܓܡܝܼܢ ܠܢ: ܐܪܒܥܐ ܓܝܪ ܦܘ̈ܠܓܐ ܡܫܬܟܚܝܼܢ ܒܚܝܘܬܐ ܘܒܥܝܼܪܐ: ܡܢܗܝܢ ܕܨܪܝܐ ܦܪܣܬܗ ܘܡܬܓܘܪܪܐ: ܘܡܢܗܝܢ ܕܠܐ ܨܪܝܐ ܦܪܣܬܗ ܘܠܐ ܡܬܓܘܪܪܐ܇ ܘܡܢܗܿ ܕܡܬܓܘܪܪܐ ܘܠܐ ܨܪܝܐ ܦܪܣܬܗ܇ ܘܡܢܗܿ ܕܨܪܝܐ ܦܪܣܬܗ ܘܠܐ ܡܬܓܼܘܪܪܐ܇ ܕܐܝܠܝܢ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܓܘܢܐܝܬ pb. 143 ܡܬܝܩܪ̈ܢ ܗܼܘܗܝ ܕܡܘ̈ܬܗܘܿܢ ܒܡܨܪܝܢ܆ ܠܐ ܝܼܕܝܼ̈ܥܢ ܟ݀ܠܗܝܢ.. ܗܕܐ ܚܝܘܼܬܐ ܗܼܘܝܬܘܿܢ ܐ݀ܟܠܝܼܢ ܗ̄ ܒܫܡܐ ܕܚܝܘܬܐ ܚܿܒܫ ܠܟܿܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ܀ ܚܓܣܐ ܡܬܓܼܘܪܪ܀ ܘܦܪܣܬܗ ܠܐ ܨܪܝܐ ܛܡܐ ܗܿܘ: ܗܢܐ ܠܚܢܘܨܐ ܕܡܿܐ: ܘܐܝܬ ܠܗ ܟܘܒ̈ܐ ܒܚܨܗ: ܐܝܟ ܟܘܼܒ̈ܐ ܕܕܩ̈ܠܐ: ܘܟܕ ܡܬܼܚܡܬ ܥܠ ܐܢܫ ܘܥܠ ܚܝܘܬܐ: ܪܡܐ ܠܗ ܒܥܘܼܩܣܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܓܐܪܐ܀ ܕܝܬܐ ܣܿܓܝܼ ܚܪܝܼܦ ܚܙܝܗܿ܇ ܢܥܒܐ ܠܥܘܪܒܐ ܪܒܐ ܩܿܪܐ: ܐܘܼܟܡܐ ܗܿܘ ܓܝܪ ܘܚܿܛܦ ܠܚܡܐ ܘܟܿܠ ܕܡܫܟܚ܀ ܘܕܟܪ̈ܐ ܘܢܩܒ̈ܬܐ ܠܘܝܢ ܠ̈ܚܕܕܐ܇ ܢܥܡܐ ܐܫܬܪܡܘܓ ܐܝܬܝܗܿ܇ ܘܐܟܿܠܐ ܠܓܘܼܡܪ̈ܐ ܕܢܘܼܪܐ ܘܨܐܨ̈ܐ ܢܨܐ ܒܘܼܙܝܼܩܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܫܿܠܐ ܢܘܼܢ̈ܐ܇ ܥܙܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܘܗܿܘܝܢ ܡܼܢ ܓܠ̈ܦܘܗܝ ܩܢܝ̈ܐ ܠܟܬܘܒ̈ܐ܀ ܦܩܘܦܐ ܒܠ̈ܝܠܘܬܐ ܡܬܼ̇ܙܼܐ ܘܩܦܝܼܣ ܘܩܦܝܼܣ ܣܿܓܝܼ܇ ܘܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܗܘܼ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܘܡܗ ܘܒܚܪ̈ܒܬܐ ܥܿܡܪ܀ ܫܪܩܪܩܐ܆ ܐܪ̈ܝܼܟܢ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܐܟܘܬܗ: ܘܒܪ̈ܓܠܬܐ ܘܒܓܕܢ̈ܦܐ ܥܿܡܪ ܘܡܩܢ ܘܚܿܠܕ: ܥܘܕܐ ܕܝܢ ܘܟܘܟܒܝ: ܒܚܪܒܬܐ ܥܿܡܪܝܼܢ: ܥܘܕܐ ܕܡܿܐ ܠܟܘܟܒܝ: ܒܪܡ ܙܥܘܪ ܡܢܗ: ܟܘܟܒܝ ܩܘܦܬܐ܆ ܚܘܼܪܒܐ ܫܘܦܢܝܼܢܐ܆ ܘܡܬܼܩܪܐ ܦܝܠܪܓܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܪܝܼܢ ܦܝܠܪܓܐ ܟܘܠܚܓܓ ܐܝܼܬ̄ܘ܀ ܐܢܦܐ ܟܘܕܪܐ ܪܒܐ: ܚܘܠܡܛܐ ܒܡܕܒܪܐ ܗܿܘܐ ܘܕܡܐ ܠܚܘܝܐ ܒܚܙܬܗ ܘܒܫܥܝܼܥܘܼܬܗ ܘܒܚܨܗ ܐܝܬ ܫܥܛܟ̈ܛܐ ܕܐܘܟܡܝܼܢ ܘܚܘܪܝܼܢ ܘܝܘܼܪܩܝܼܢ ܘܣܘܼܡܩܝܼܢ: ܝܕܝܼܕܐ. ܗܼܘܝܘܼ ܝܕܢܐ: ܘܣܓ̈ܝܐܢ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܀ ܚܘܪܒܐ ܡܐ ܕܡܿܘܠܕ ܒܢ̈ܝܐ ܠܐ ܥܿܡܠ ܒܨܝܕܐ: ܐܠܐ ܒܢܘ̈ܗܝ ܡܿܝܬܝܢ ܠܗ ܘܡܿܬܪܣܝܢ܀ ܚܪܕܢܐ ܬܪܝܢ ܓܢܣ̈ܐ ܗܿܘܐ܆ ܚܕ ܒܡ̈ܝܐ ܘܩܿܪܝܢ ܠܗ ܫܘܫܡܪ: ܘܐܚܪܢܐ ܕܕܡܿܠ ܠܟܠܒܐ܇ ܘܥܿܡܪ ܒܛܘܼܪ̈ܐ ܘܩܿܪܝܢ ܠܗ ܥܒܐ܆ ܘܕܡܿܐ ܒܓܘܢܗ ܠܦܝܼܠܐ: ܘܙܠܘܿܦ ܓܘܫܼܡܗ ܘܡܢܝܼܕ ܪܝܫܗ ܡܐ ܕܚܙܐ ܠܐܢܫ܇ ܘܐܝܼܬ ܠܗ ܬܪܝܢ ܠܗܫܢܐ܆ ܘܟܕ ܡܫܟܚ ܠܐܢܫ ܕܕܡܼܝܟ ܡܿܥܠ ܠܫܢܘ̈ܗܝ ܠܢܚܝܼܪ̈ܘܗܝ ܘܡܿܐܨ ܕܡܗ܇ ܐܝܟ ܐܕܠܐ ܕܡܿܐܨ ܥܙܐ: ܘܥܠ ܐܪܥ ܡܿܗܪܟ ܐܝܟܐ ܐܕܠܐ ܕܡܿܐܨ ܥܙܐ: ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܡܿܗܠܟ ܐܝܟ ܐܕܠܐ܀ ܬܪܢܓܘܠ ܒܪܐ ܕܡܿܐ ܠܗܢܐ ܕܝܼܠܢ ܙܥܘܪ ܩܠܝܼܠ܀ ܚܘܼܠܕܐ ܠܝܬ ܠܗ ܥܝ̈ܢܐ܇ ܘܚܿܠܕ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܒܐܪܥܐ܀ ܡܼܢ ܦܪ̈ܚܬܐ ܐܟܠ̈ܬ ܒܣܪܐ ܡܿܙܗܪ ܕܠܐ ܢܐܥܠܘܢܼ܇ ܘܦܪܚܬܐ ܕܐܪܒܥ ܪ̈ܓܠܐ ܠܐ ܬܬܬܼܟܠܝ: ܐܟܙܢܐ ܕܝܕܝܼܕܐ ܘܦܪܚܕܘܕܐ܇ ܘܡܼܢ ܦܪ̈ܚܬܐ ܡܿܙܗܪ ܕܢܬܼܐܟܠ܇ ܗܿܘ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܥܡ ܪ̈ܓܠܐ ܐܪܒܥ ܫܩ̈ܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܫܿܘܪ ܒܗܝܢ ܐܝܟ ܙܚܠܐ ܘܩܡܨܐ ܘܚܪܓܠܐ܀ ܟ݀ܠܗ ܝܠܕܐ ܕܦܪܚܬܐ ܕܡܿܗܠܟ ܥܠ ܐܪܒܥ ܗ̄ ܠܘ ܥܠ ܐܪܒܥ ܡܗܠܟܐ ܦܪܚܬܐ: ܣܛܪ ܡܼܢ ܦܪܚܕܘܕܐ܇ ܐܠܐ ܥܠ ܬܪܬܝܢ܇ ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܟ݀ܠ ܚܕܐ ܡܼܢ ܪ̈ܓܠܝܗܿ܇ ܐܝܼܬ ܠܗܿ ܬܠܬ ܛܦܪ̈ܐ: ܘܚܕܐ ܐܚܪܬܐ ܡܼܢ ܒܣܬܪܗܿ ܕܢܒܪܐ ܒܙܪܥܐ܇ ܡܛܠܗܐ ܐ݀ܡܪ ܕܡܿܗܠܟ ܥܠ ܐܪܒܥ܀ pb. 144 ܦܿܩܕ ܕܩܡܨܐ ܢܐܟܠܘܢܼ ܠܡ ܚܪܓܘܠܐ ܗ݀ܝ ܕܡܫܘܪܐ ܩܠܝܼܠ܆ ܥܡ ܦܪܚܬܐ ܡܢܐ ܠܗܿ ܚܪܓܘܠܐ ܓܢܣܐ ܗܿܘ ܕܩܡܨܐ: ܘܐܝܬܘܗܝ ܝܘܼܪܩܐ: ܐܢ ܢܦܠܘܢ ܥܠ ܡ̈ܝܐ: ܘܥܠ ܒܪ ܙܪܥܐ ܢ݀ܦܠ ̈ܞ ܟܕ ܡܫܼܬܕܝܢ ܦܓܪ̈ܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܛܡ̈ܐܬܐ܇ ܐܘܿ ܕܟܿܠ ܕܛܡܐ ܒܢܡܘܿܣܐ ܟܬܦܐ ܕܡ̈ܝܐ: ܘܥܿܒܪܝܼܢ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܗܝܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܡܫܩܝܢ ܠܙܪܥܐ ܕܡܙܼܕܪܥ: ܟ݀ܠܗ ܙܪܥܐ ܗܿܘ ܛܡܐܐ ܗܿܘ ܠܟܘܿܢ. ܘܐܢ ܢܦܠ ܡܼܢ ܦܓܪ̈ܝܗܘܿܢ ܥܠ ܟܿܠ ܒܪ ܙܪܥܐ ܕܡܼܙܕܪܥ ܗ̄ ܒܪ ܙܪܥܐ ܕܝܢ ܠܐ ܛܡܐܐ: ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܟܡܐܝܢ ܡ̈ܝܐ ܕܓܘܼ̈ܒܐ܇ ܐܢܕܝܢ ܢܦܠ ܚܕ ܡܼܢ ܦܓܪ̈ܐ ܡܝܼܬ̈ܐ ܥܠ ܙܪ̈ܥܐ܇ ܘܐܬܼܘ ܡ̈ܝܐ ܕܢܦܼܠܘ ܥܠܘܗܝ ܘܠܐ ܡܛܝܼܘ ܒܚܕ̈ܕܐ ܕܟܝܐ ܘܛܡܐܐ ܢܗܘܐ ܒܪ ܙܪܥܐ܀ ܐܢܬܬܐ ܠܡ ܟܕ ܬܒܼܛܢܝ ܘܬܐܠܼܕܝ ܕܟܪܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܗܿܢܘܿܢ ܠܡ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܿܓܐܐ ܪܕܐ ܟܦܫܗܿ: ܘܗܿܢܘܿܢ ܫܒܥܐ ܝܘܡܗܝܼܢ ܕܡܪܕܝܼܬܗܿ ܘܓ̄ ܘܬܠܬܝܢ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܥ݀ܒܕܝܼܢ ܐܪܒܥܝܼܢ ܒܗܿܠܝܢ ܦܿܩܕ ܕܬܬܼܒܝ ܥܠ ܕܡܐ ܕܟܝܐ: ܒܗ݀ܝ ܕܒܗܘܿܢ ܡܙܼܕܩܪ ܓܘܫܡܐ ܕܕܟܪ̈ܐ: ܐܟܡܿܢ ܕܒܗܿܢܘܿܢ ܐܪܒܥܝܼܢ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܫܠܕܐ ܡܝܼܬܬܐ ܛܥܝܼܢܐ܇ ܐܟܡܐ ܕܡܘܫܐ ܐܪܒܥܝܼܢ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܨܼܡ܇ ܟܕ ܡܝܼܝܼܬ ܡܼܢ ܥܠܡܐ ܘܡܼܢ ܣܝܒܪܬܐ: ܘܒܫܘܼܠܡܗܘܿܢ ܢܣܼܒ ܢܡܘ̈ܣܐ: ܐܟܡܐ ܕܥܘܼܠܐ ܒܫܘܼܠܡ ܐܪܒܥܝܢ ܡܿܩܒܠ ܢܦܫܐ܀ ܘܒܥܦܝܼܦܘܼܬ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܨܘܡܐ ܕܡܘܫܐ: ܐܪܙ ܢܩܒܬܐ ܕܠܬܡܢܝܼܢ ܡܬܼܒܪܝܐ܀ ܘܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܕܐܦܪܝܡ ܛܘܼܒܢܐ ܘܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ܀ ܡܠ̈ܦܢܐ ܝܘܢ̈ܝܐ ܘܝܥܩܘܿܒ ܐܘܪܗܝܐ ܘܡܘܫܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܒܪ ܟܐܦܐ܇ ܒܫܘܝܘܼܬܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡܬܼܒܪܝܐ ܢܦܫܐ ܥܡ ܦܓܪܐ܀ ܘܡܛ݀ܠ ܕܪܛܝܼܒ ܡܘܙܓܐ ܕܐܢܬܬܐ: ܥܠܗ݀ܝ ܡܿܘܚܪ ܬܘܼܩܢ ܓܘܼܫܡܗܿ ܠܝܘܡ̈ܬܐ ܬܡܢܝܼܢ: ܕܟܪܐ ܕܝܢ ܚܡܝܼܡ ܘܒܓܒܐ ܝܡܝܼܢܝܐ ܡܬܼܓܒܠ: ܘܠܘ ܒܣܡܠܝܐ ܐܝܟ ܐܢܬܬܐ: ܥܠ ܗ݀ܝ ܒܐܪܒܥܝܼܢ ܡܫܬܼܡܠܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܩܪܝܼܒ ܠܡܪܪܬܐ܀ ܬܘܼܒ ܐܝܟ ܕܒܣܘܿܓܐܐ ܡܼܢ ܢܩܒܬܐ ܡܫܬܼܩܠ ܡܠܘܿܐܐ ܕܓܒܝܼܠܘܼܬ ܥܘܼ̈ܠܐ ܘܡܢܗܿ ܕܢܩܒܬܐ ܝܿܢܩ ܥܘܼܠܐ ܒܿܬܪܟܢ ܐܠܼܨܬ݀ ܥܠ ܡܬܚܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܐܪܒܥܝܼܢ ܝܬܝܼܪ̈ܐ: ܐܝܟ ܕܬܬܟܼܢܫܝ ܪܛܝܼܒܘܼܬܐ ܘܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܝܬܝܼܪܬܐ: ܘܐܢ ܓܼܕܫ ܘܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ ܢܗܘܘܿܢ ܒܚܐ ܟܪܣܐ ܗܘܼ ܗܢܐ ܬܚܘܼܡܐ ܗܿܘܐ ܠܟܿܠܚܕ ܡܢܗܘܿܢ ܘܗܿܘ ܡܐ ܕܡܫܼܬܘܚܪܐ ܗܼܘܬ݀ ܒܗ ܢܩܒܬܐ ܒܓܒܝܼܠܘܼܬܐ ܩܿܕܡܐ ܗܼܘܬ݀ ܒܬܪܒܝܼܬܐ ܕܒܡܪܒܥܐ: ܘܒܿܬܪܟܢ ܡܬܼܝܠܕܝܼܢ ܘܒܗܿ ܒܬܪܒܝܼܬܐ ܕܬܫܥܐ ܝܪ̈ܚܐ܇ ܒܙܒܢ ܥܝܼܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܘܼܠܐ: ܘܒܙܒܢ ܕܡܟܐ. ܘܡܛܠܗܢܐ ܗܿܘ ܕܡܬܝܼܠܕ ܒܪ ܫܬܐ ܝܪ̈ܚܝܼܢ ܘܒܪ ܬܡܢܝܐ ܠܐ ܚܿܝܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܒܚ̈ܝܐ ܫܘ̈ܝܐ ܕܡܟܐ ܐܝܼܬ̄ܘ܇ ܐܝܬ ܕܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܥܘܼܠܐ ܡܼܢ ܨܘܪܬܗ ܕܡܘܼܚܐ ܡܿܫܪܐ ܕܡܬܓܼܒܠ܇ ܐܟܡܿܢ ܕܗܘܼ ܐܝܼܬܘܗܝ pb. 145 ܥܩܪܐ ܕܓ̈ܝܕܐ.. ܘܐܝܬ ܕܡܼܢ ܠܒܐ: ܐܟܡܿܢ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܥܩܪܐ ܕܫܪܝܢܐܢ: ܘܐܝܬ ܕܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܡܼܢ ܪ̈ܓܠܐ ܐܟܡܿܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܫܬܐܣܝ̈ܗܿ ܕܒܪܢܫܐ܀ ܥܠ ܕܡܐ ܕܟܝܐ ܗ̄ ܡܛ݀ ܡܨܠܠܘܼܬܗ ܩܿܪܐ ܠܗ ܕܟܝܐ܆ ܐܬܬܣܝܼܡ ܕܘܟܝܐ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܗ̄ ܓܒܝܼܠܘܼܬܗ ܘܡܦܩܬܗ: ܐܝܟ ܕܠܩܘܼܦܚܗ ܘܪܡܘܼܬ ܢܦܫܗ: ܕܟܕ ܡܫܼܬܘܕܥ ܠܫܝܼܛܘܼܬ ܟܝܢܿܗ: ܢܕܥ ܠܐܠܗܐ ܒܪܘܝܗ: ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܛܡܐ: ܘܐܢ ܟܦܣܐ ܛܡܐܐ ܗܘ܆ ܐܢܝܩܝ ܕܐܦ ܟ݀ܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܛܡ̈ܐܬܐ ܐܢܝܢ܀ ܒܕܡܢܗ ܡܬܼܓܒܠ ܒܪܢܫܐ ܕܗܘܼܝܘܼ ܐܣܪܐ ܕܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܆ ܘܐܢ ܡܝܼܬܐ ܛܡܐܐ ܗܿܘ: ܡܿܕܝܢ ܐܠܝܫܥ ܕܥܦܩ ܠܦܓܪܐ ܡܝܼـܐ ܕܛܠܝܐ. ܗܕܡ̈ܘܗܝ ܐܣܬܼܝܒܘ: ܒܿܬܪܟܢ ܡܿܡܠܠ ܟܬܒܐ ܥܠ ܓܪܒܐ ܘܫܪܟܐ: ܐܢܫ̈ܐ ܟܕ ܬܗܼܐܘ ܒܡܫܟܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܘܡܼܢ ܬܐܪܬܐ: ܓܪ̈ܒܢܐ ܘܐܪ̈ܝܢܐ: ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܢܕܒܩ ܒܗܘܿܢ ܟܐܒܐ: ܐܠܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܐܣ̈ܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܓܢܣܐ ܕܦܿܪܚ ܡܼܢ ܚܕ ܠܚܕ ܘܥܠ ܗ݀ܝ ܥܿܪܩܝܼܢ ܡܢܗܘܿܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܡܿܘܡܝܢ ܠܗܘܿܢ ܠܓܪ̈ܒܢܐ ܘܐܪ̈ܝܢܐ: ܐܠܨܼܬ݀ ܠܡܘܫܐ ܕܢܦܪܘܫ ܠܗܿܠܝܢ ܟܐܒ̈ܐ܆ ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢܼ ܕܐ̈ܠܗܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܕܟܝܢ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܝܼܣܪܐܝܠ܀ ܬܘܼܒ ܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܠܘ ܟܝܧܢܗ ܕܓܪܒܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܛܡܐܐ: ܘܐܠܐ ܥܠܡܢܐ ܐ݀ܡܪ ܒ݀ܬܪܟܢ ܕܐܢ ܟ݀ܠܗ ܒܣܪܗ ܐܬܗܦܟ ܠܡܚܘܪܘܼ ܕܟܿܐܼ ܗܼܘ܀ ܘܐܟܝܢܐ ܐܣ̈ܐ ܘܫ݀ܬܝܐ ܘܟܪܟܐ ܕܐܝܬܗܘܿܢ ܠܐ ܪ̈ܓܘܫܐ܆ ܡܩܒܠܝܼܢ ܛܡܐܘܬܐ܇ ܐܠܐ ܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܕܦܓܪܐ: ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܢܦܫܐ ܪܡܿܙ ܕܛܡ̈ܐܢ܀ ܘܡܼܢ ܓܘܼܫ̈ܡܝܢܬܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܢܦܫܐ ܐܣܝܼ: ܘܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܣܿܦܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡܩܒܠܘܼ: ܡܠܦܢܘܼܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ܇ ܗܿܝ ܕܚܢܢ ܒܝܕ ܡܪܝܢ ܩܒܼܠܢܢ: ܕܠܢܦܫܐ ܡܿܕܝܢ ܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܕܦܓܪܐ: ܐܪܙ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܢܦܫܐ: ܘܒܝܕ ܢܓ̈ܕܐ ܕܦܓܪܐ: ܫܘܫܛܐ ܠܡܚܘܬܐ ܠܢܦܫܐ܆ ܕܡܐ ܕܒܿܠܥ ܚܕ ܡܢܗܘܿܢ ܒܗܿܠܝܢ ܟܘܼܪ̈ܗܢܐ ܢܚܼܫ ܒܪܥܝܢܗܘܿܢ. ܘܢܐܨܦ ܕܢܦܫܗ: ܢܦܩܬܐ ܕܥܠ ܕܘܼܟܝܗ: ܫܬܪܐ ܕܒܝܬܗ ܕܕܡ ܠܐ ܢܬܐܼܣܐ ܬܘܼܪܨܐ ܪܒܐ ܡܩ̈ܢܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܠܗ܀ ܫܘܼܡܬܐ ܕܡܚܘܼܬܐ ܕܓܪܒܐ ܗ̄ ܟܘܼܪܗܢܐ ܕܓܪܒܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܿܓܐܐ ܡܼܢ ܓܕܫܐ ܗܿܘܐ܇ ܕܒܚܕ ܚܘܼܒܠܐ ܕܡܘܙܓܐ ܝܒܝܼܫܐ ܘܪܛܝܼܒܐ ܘܡܼܢ ܩܪܝܪܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܗܿܘܐ: ܘܗܿܘܐ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܡܪܬܐ ܐܘܟܡܬܐ ܘܡܼܢ ܦܠܓܡܐ: ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܡܼܢ ܡܪܬܐ ܐܘܟܡܬܐ ܠܐ ܡܬܼܐܣܐ: ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܥܠܬܗ: ܚܛܝܼܬܐ ܣܿܐܡ܇ ܘܡܿܩܫܐ ܥܠܘܗܝ܆ ܒܗ݀ܝ ܕܦܩܼܕ ܕܢܬܼܛܪ. ܐܦ ܠܨܒܘ̈ܬܐ ܚܪ̈ܫܬܐ ܡܛܡܐ: ܡܛܠܬܗ ܘܐܦ ܒܕܒܚܗ ܦܪܝܼܫ ܘܢܘܼܟܪܝ ܡܼܢ ܐܚܪ̈ܢܐ: ܘܐܦ ܛܡܐܘܬܗ ܗܿܘܝܐ: ܟܕ ܒܡܢܬܐ ܗܿܘ ܕܒܣܪܐ܀ ܫܘܼܡܬܐ ܐܘܿ ܩܠܦܝܼܬܐ ܗ̄ ܫܘܼܡܬܐ ܟܘܼܬܡܬܐ ܐܝܬܝܗܿ: ܘܩܠܦܝܼܬܐ ܗ݀ܝ ܕܡܬܼܩܠܦܐ ܘܢ݀ܬܪܐ ܡܼܢ ܒܣܪܐ܀ ܒܙܘܩܝܬܐ ܡܐ ܕܡܨܡܚܐ ܘܢ݀ܗܪܐ pb. 146 ܒܕܡܘܼܬ ܢܘܼܪܐ܀ ܘܚܙܘܗܿ ܕܡܚܘܿܬܐ ܥܡܝܼܩ ܗ̄ ܢܝܼܚ ܘܥܡܝܼܩ ܘܦܪܝܼܫ ܡܼܢ ܡܫܟܢܐ ܢܣܓܪܝܗܿ ܗ̄ ܠܘ ܒܕܝܘܼܬܐ: ܐܠܐ ܢܟܠܝܗܿ ܠܗ ܒܡܼܠܬܐ ܕܐܠܗܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܒܕܝܘܼܬܐ ܚܿܓܪ ܠܗ. ܘܒܚܘ̈ܩܐ ܡܕܡ ܪܫܡ ܠܗܿ܀ ܘܐܢ ܡܦܪܫ ܢܦܪܫ ܓܪܒܐ ܟܒܠܿܠܗ ܡܫܟܐ ܗ̄ ܬܚܘܝܼܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐ ܕܠܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܓܪܒܐ ܛܡܐܐ܇ ܐܠܐ ܡܛܡܐ ܠܗ: ܐܝܟ ܕܠܙܘܼܗܪܐ ܕܠܐ ܢܚܛܘܿܢ: ܘܐܢ ܢܬܚܙܐ ܒܗ ܒܣܪܐ ܚܝܐ. ܗ̄ ܘܐܢ ܡܬܼܚ̈ܙܝܢ ܒܗ []ܟ̈ܠܬܐ ܡܦܬ̈ܚܬܐ ܛܡܐ ܗܘ܀ ܚܙܝܼܬܐ ܚܕ ܡܢ ܙܢ̈ܝܐ ܦܫܝܼܗܩܐ ܕܡܚܘܿܬܐ ܐܝܬܝܗܿ܆ ܡܚܘܝܐ ܕܝܢ ܫܪܓܪܓܝܬܐ ܒܓܘܼܫܡܐ.. ܚܙܙܝܼܬܐ ܩܿܪܐ ܠܫܘܼܚܠܦܐ ܕܝܼܠܗܿ ܕܡܚܘܿܬܐ ܕܓܪܒܐ: ܕܐܬܚܙܝܼܘ ܒܗܿ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܚܘܼܠܡܢܐ ܘܕܠܝܼܠܐ ܒܐܣܝܘܼܬܗܿ܀ ܐܝܬ ܒܗܿ ܣܥܼܪ ܫܡܫܐ ܚܘܪܐ ܕܗܿܘܐ ܩܛܝܼܢܐ ܒܡܫܟܐ ܗܿܘ ܕܕܡܿܐ ܠܡܫܠܐ ܩܿܪܐ: ܗܿ، ܕܩܛܝܼܢ ܘܐܬܡܼܚܠ ܡܼܢ ܥܙܝܼܙܘܬ ܡܘܙܓܐ ܒܝܼܫܐ ܕܩܒܠ܆ ܥܒܪܝܐ ܚܠܦ ܣܥܪ ܫܡܫܐ܆ ܣܥܪ ܣܘܼܡܩܐ ܐ݀ܡܪ܀ ܐܢ ܡܼܢ ܠܘܼܩܒܠ ܐܦ̈ܘ̄ ܢܬܪ ܣܥܪܗ ܗ̄ ܡܼܢ ܩܪܩܦܬܗ ܠܡ: ܘܕܟ݀ܠܗ ܣܥܪܗ ܢܛܝܼܪ ܟܕ ܚܿܕܪ܀ ܓܒܚܐ ܗܿܘ ܠܡ ܗ̄ ܩܪܚܐ ܗܿܘ܇ ܩܪܝܼܚܘܼܬܐ ܩܿܪܐ: ܡܐ ܕܟ݀ܠܗ ܣܟܪܐ ܕܪܝܫܗ ܢ݀ܬܪ܀ ܓܒܚܘܼܬܐ܆ ܠܥ݀ܝ ܕܠܘܼܩܒܠ ܐܦܘ̈ܗܝ܇ ܡܐܢܘ̈ܗܝ ܢܗܘܘܿܢ ܡܦܪܡܝܼܢ ܗ̄ ܡܨܪܝܢ ܘܡܒܙܥܝܼܢ ܘܪܝܫܗ ܢܗܘܐ ܦܪܝܼܥ ܗ̄ ܡܒܠܒܠ ܘܡܢܬܫ: ܐܝܟ ܕܠܝܼܕܝܥܘܼܬܐ ܕܟܘܼܪܗܢܗ ܘܠܐܬ݀ܐ ܕܡܬܬܘܝܢܘܼܬܗ܀ ܥܠ ܣܦܘ̈ܬܗ ܢܬܥܛܦ ܗ̄ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܢܗܘܐ ܠܒܝܟ ܥܠ ܢܚܝܼܪܗ܀ ܗܿܟܢܐ ܥܿܒܕܝܼܢ ܓܪ̈ܒܢܐ ܡܼܢ ܒܗܬܬܐ: ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܝܕܝܼܥ ܠܟܿܠܢܫ ܕܓܪܒܐ ܗܿܘ܀ ܘܛܡܐ ܢܩܪܐ ܢܦܫܗ ܗ̄ ܕܟܕ ܐܢܫ ܢܐܬܐ ܠܐܘܪܥܗ ܢܐܡܪܕ ܕܓܪܒܐ ܐܢܼܐ ܘܛܡܐܐ܀ ܥܒܪܝܐ ܐܡܼܪ ܥܠ ܩܩܠܬܐ ܢܬܒ܀ ܐ݀ܡܪ ܗܫܐ ܓܪܒܐ ܕܒܢܚ̈ܬܐ ܫܿܬܝܐ ܐܘܿ ܟܪܟܐ ܗ̄ ܫܬܝܐ ܩܪܐ: ܠܗܿܘ ܕܡܫܬܝ ܘܥܕܟܝܼܠ ܠܐ ܙܩܝܼܪ܀ ܟܪܟܐ ܩܿܪܐ: ܠܡܐܢܐ ܕܟܪܝܼܟ ܘܣܝܼܡ ܥܠ ܚܒ̈ܠܘܗܝ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܟܪܟܐ ܠܟܪ̈ܣܒܢܐ ܕܟܬܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ܀ ܥܒܪܝܐ ܚܠܦ ܟܪܟܐ ܕܘܠܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ܀ ܡܚܘܿܬܐ ܕܗܿܘܝܐ ܒܡܐ̈ܢܐ ܘܡܫ̈ܟܐ: ܒܙܒܢ ܡܿܢ ܕܥܬܝܼܩܘܼܬܐ ܗܿܘܝܐ: ܘܒܐܚܪ̈ܢܐ ܡܼܢ ܡܘܙܓܐ ܕܐܐܪ܀ ܢܩܘܕ ܢܫܩܠܝܗܿ ܡܼܢ ܡܪܛܘܛܐ ܗ̄ ܩܿܝܕܝܢ ܐܘܿܟܝܼܬ ܦܿܣܩܝܼܢ ܠܗܿ ܡܼܢ ܬܡܢ܇ ܘܪܡܝܢ ܒܕܘܟܬܗܿ ܦܣܬܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܩܛܥܐ ܐܚܪܢܐ ܘܚܿܝܛܝܼܢ ܠܗܿ܀ ܬܪܬܝܢ ܨܦܪ̈ܝܼܢ ܚܝ̈ܬܐ ܦܿܩܕ ܠܩܪ̈ܝܼܒܘ̄ ܠܡܝܬܝܘܼ ܓܪܒܐ ܡܐ ܕܡܬܼܕܟܐ ܐܪܙ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ܀ ܘܢܟܣܘܢܼ ܨܦܪܐ ܚܕܐ ܗܿܞ ܗ݀ܝ ܕܡܬܼܢܟܣܐ ܐܪܙ ܦܓܪܐ ܕܡܿܐܬ ܗ݀ܝ ܕܡܫܼܬܒܩܐ ܐܪܙ ܢܦܫܗ ܕܠܐ ܡܝܬܐ܀ ܗ݀ܝ ܕܡܨܼܛܒܥܐ ܚܝܬܐ ܒܕܡܐ ܕܚܒܪܬܗܿ: ܐܟܡܿܢ ܕܐܦ ܢܦܫܐ ܨܒܝܼܥܐ ܒܚܫ̈ܝ ܦܓܪܐ܀ ܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܚܕ ܓܢܣܐ ܐܢܝܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܨܦܪ̈ܐ pb. 147 ܐܪܙ ܕܐܦܢ ܡܼܢ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܡܩܝܡ ܡܩܝܡ ܒܪܢܫܐ܇ ܐܠܐ ܚܕ ܩܢܘܼܡܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܬܒܝܼܪܘܬ ܡܐܢܐ ܕܦܚܪܐ܇ ܥܠ ܫܪܝܗ ܕܦܓܪܐ ܡܿܘܕܥ܇ ܘܬܘܼܒ ܠܐ ܦܐܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܢܗܘܐ ܠܚܫܚܬܐ ܐܚܪܬܐ܀ ܩܝܣܐ ܕܝܢ ܕܐܪܙܐ ܕܠܐ ܦܐܪ̈ܐ ܐܝܼܬ̄ܘ܀ ܨܘܼܒܥܐ ܕܙܚܘܪܝܼـܐ܀ ܐܪܙ ܗܿܝ ܕܐܦܢ ܐܬܼܟܬܡ ܒܚܛܝܼܬܐ: ܡܿ̇ܘܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܘܡܿܝܬܐ ܦܐܪ̈ܐ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܪܘܿܣ ܥܠܝ ܒܙܘܿܦܟ ܘܐ݀ܬܕܟܐ܀ ܘܥܒܕܘ ܦܐܪ̈ܐ ܕܫܿܘܝܢ ܠܬܝܿܒܘܼܬܐ܀ ܙܘ݁ܦܐ ܕܝܢ ܠܬܚܘܝܼܬܐ ܕܚܘܼܣܝܗ: ܡܛ݀ܠ ܕܙܘܿܦܐ ܡܕܟܝܿܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܡܪܘܩܐ܀ ܘܗ݀ܝ ܕܓܿܪܥ ܗܼܘܐ ܠܟܿܠܗ ܣܥܪܗ ܠܬܚܘܝܼܬܐ ܕܫܒܼܩ ܠܡܝܼܬܘܼܬܐ ܘܐܬܚܼܕܬ ܐܝܟ ܕܢܫܪܐ ܥܠܝܡܘܼܬܗ܀ ܡܒܘܼܥܐ ܕܠܒܪ: ܚܕܐ ܡܛ݀ܠ ܕܟܝܘܼܬܐ ܕܕܘܼܟܬܐ܀ ܘܐܚܪܬܐ ܕܠܐ ܢܛܡܐ ܗܿܘ ܕܡܬܼܕܟܐ ܠܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܕܩܪ̈ܝܒܢ ܠܐܢܫܘܬܐ܀ ܦܪܚܗ ܕܨܦܪܐ ܚܝܬܐ ܕܠܐܦ̈ܝ ܚܩܠܐ ܐܪܙ ܡܦܩܬܗܿ ܕܢܦܫܐ ܡܼܢ ܦܓܪܐ܀ ܘܡܼܢ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܕܒܚܼܐ ܕܐܣܝܘܼܬܗ ܕܓܪܒܐ ܐܡܼܪ ܥܠ ܓܪܒܐ ܕܗܿܘܐ ܒܒܝܬܐ܀ ܢܐܼܬܐ ܡܪܝܗ ܕܒܝܬܐ ܗ̄ ܐܘܿ ܡܼܢ ܬܠܝܼܠܘܼܬܐ ܣܓܝܐܬܐ: ܐܘܿ ܡܼܢ ܟܐܦ̈ܐ ܥܬܝܼܩ̈ܐ: ܐܘܿ ܡܼܢ ܪܛܝܼܒܘܼܬܐ ܡܕܡ ܕܐ݀ܚܕܐ ܒܐܣ̈ܐ ܘܒܫܬܐܣ̈ܐ ܕܒܝܬܐ܀ ܢܦܘܿܩ ܠܗ ܟܗܢܐ ܠܒܪ ܡܼܢ ܗ̄ ܥܠ ܗܟܢ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܕܠܘ ܠܡ ܒܕܝܘܼܬܐ ܘܨܘܪܬܐ ܣܿܓܪ ܗܼܘܐ ܠܓܪܒܐ: ܡܼܢ ܪܥܝܢܐ ܕܒܝܬܐ܇ ܐܠܘܼ ܓܝܪ ܒܕܝܘܼܬܐ ܣܿܓܪ ܗܼܘܐ ܠܡܚܘܿܬܐ܇ ܥܿܐܠ ܗܼܘܐ ܠܒܝܬܐ ܣܿܓܪ ܗܼܘܐ ܠܓܪܒܐ: ܡܕܝܢ ܓܠܝܐ ܗܿܝ ܕܒܦܘܼܩܕܢܐ ܘܡܠܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܣܿܓܪ ܗܼܘܐ ܘܟܿܠܐ ܠܡܚܘܿܬܐ܀ ܘܢܣܒܘܢܼ ܟܐܦ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܫܪܟܐ܀ ܒܣܬܪ ܘܛܪܝܐ ܚܼܕܬܐ ܦܩܼܕ ܕܢܬܚܫܚܘܢܼ ܐܟܡܼܢ ܕܢܚܝܠ ܠܡܪܗ ܕܒܝܬܐ ܕܢܦܘܼܫ ܡܼܢ ܥܠܘܿܒܘܼܬܐ ܕܟܢܘ̈ܬܗ܀ ܒܥܝܕܐ ܕܐܓܪܒ ܠܐ ܛܡܐ܇ ܒܕܠܘ ܐܝܟ ܒܬ̈ܐ: ܘܡ̈ܐܢܐ ܡܬܟܢܫܝܼܢ ܘܡܬܼܒܢܝܢ ܒܛܠܘܼܡ̈ܝܐ܀ ܘܡܐ̈ܢܐ ܡܫܬܩܠܝܼܢ ܒܥܠܘܼܒܝܐ܀ ܡ̈ܝܐ ܚ̈ܝܐ ܩܿܪܐ ܬܢܢ: ܠ̈ܡܝܐ ܢܩ̈ܕܐ ܘܕܟ̈ܝܐ ܘܡܫ̈ܬܬܝܢܐ ܕܡܚܝܢ ܠܕܫ݀ܬܝܢ ܠܗܘܢܿ܇ ܘܠܕܡܚܝܢ ܒܗܘܢܿ: ܡܕܝܢ ܡܼܢ ܛܡܐܘܬܐ ܕܡܝܼܬܘܬܐ܀ ܐ݀ܡܪ ܒܿܬܪܟܢ ܥܠ ܡܚܘܿܬܐ ܕܕܝܒܐ: ܓܒܪ ܓܒܪ ܟܕ ܢܗܘܐ ܕܐ݀ܒ ܡܼܢ ܒܣܪܗ ܗ̄ ܡܼܢ ܝܬܝܼܘܼܬܐ ܕܕܡܐ ܕܐ݀ܒ ܐܢܫ܇ ܐܘܿ ܡܼܢ ܫܘܼܚ̈ܢܐ ܕܗܿܘܝܢ ܒܗܕ̈ܡܐ ܓܘܝ̈ܐ ܘܡܫܬܡܪܝܼܢ ܠܗܕ̈ܡܐ ܕܙܘܘܓܐ ܐܘܿ ܠܡܦܢܐ ܕܡܬܼܩܪܐ ܟܐܒ ܢܨܘܪܐ ܐܘܿ ܢܨܘܪܐ܀ ܡܿܚܐ ܗܼܘܐ ܠܥܡܐ ܒܡܚ̈ܘܬܐ ܗܿܠܝܢ ܐܝܟ ܕܢܕܚܠ ܐܢܘܿܢ܇ ܘܢܬܒܝܢܘܢܼ܇ ܕܐܠܘܼ ܠܐ ܚܼܛܘ ܒܥܒܕ̈ܝܿܗܘܿܢ ܠܘ ܒܟ̈ܐܒܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܡܬܼܪܕܝܢ ܗܼܘܘ ܡܢܗ܀ ܐܢ ܪܕܐ ܒܣܪܗ ܥܡ ܕܘܒܗܿ ܐܘܿ ܚܬܝܼܡ ܒܣܪܗ ܗ̄ ܕܐܢ ܢܛܝܼܪ ܠܡ ܐܝܟ ܚܬܡܐ ܕܒܣܪܐ: ܒܕܠܐ ܦܿܫܪ ܘܪܕܐ ܡܼܢ ܕܡܐ ܕܢܚܼܬ ܐܝܟ ܗܢܐ ܕܗܿܘܐ ܒܚܘܼܒܠ ܒܣܪܐ ܕܪܕܐ ܕܡܐ ܥܡ ܡܘܓܠܐ ܐܠܐ ܕܡܐ pb. 148 ܨܚܝܼܚܐ ܕܪܕܐ܇ ܗܢܐ ܠܡ ܕܘܒܐ ܗܿܘ ܢܬܛܡܐ܀ ܥܡ ܕܘܒܐ ܗ̄ ܐܢ ܚܠܝܼܛ ܕܡܐܕܥܒܝܘܼܬܐ ܡܕܡ ܕܡܼܢ ܒܣܪܗ ܐܘܿ ܚܬܝܼܡ ܘܠܐ ܦܿܫܪ ܘܕܪܐ ܐܠܐ ܕܡܐ ܒܠܚܘܕ []ܐ܀ ܘܐܢܬܬܐ ܟܕ ܬܗܼܘܐ ܕܝܒܐ ܗ̄ ܒܩܢܘܼܡܗܿ ܢܗܘܐ ܕܘܒܗܿ ܘܠܐ ܬܛܡܼܐ ܠܒܢ̈ܝ ܒܝܬܗܿ ܕܡܐ ܓܝܪ ܕܗܿܘܐ ܠܢܫ̈ܐ: ܐܘܿ ܡܼܢ ܡܦܩܢܐ ܗܿܘ ܐܘܿ ܡܼܢ ܗܕܡ̈ܐ ܕܫܘܬܦܘܼܬܐ܀ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܬܬܒܝ ܒܟܣܦܗܿ ܗ̄ ܡܛܠ ܟܦܣܗܿ ܬܬܼܛܡܐ ܐܢܬܬܐ ܐܝܟ ܕܠܥܘܼܗܕܢܐ ܕܥܒܪ ܦܘܼܩܕܢܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܥܠܬ ܚܛܝܼܬܐ ܗܘܼܬ݀ ܟܦܣܐ ܐܝܟ ܕܒܟܐܒ̈ܐ ܬܐܠܕܝܼܢ ܒܢ̈ܝܐ܀ ܬܘܼܒ ܠܐ ܛܡܐ ܟܦܣܐ ܡܛ݀ ܕܐܝܬ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܫܚܝܼܢ ܒܗ ܒܐܪܙܐ ܕܚܪܫܘܼܬܐ ܘܐܝܬ ܬܘܼܒ ܐܝܠܝܢ ܕܫܿܬܝܢ ܡܢܗ ܡܛ݀ܠ ܚܪܝܼܦܘܼܬܐ ܘܠܫܢܢܘܼܬܐ ܟܐܡܬ ܕܗܿܘܐ ܠܗܘܿܢ: ܐܝܟ ܕܠܙܘܼܗܪܐ ܕܗܿܠܝܢ ܘܐܝܟ ܕܠܥܘܼܗܕܢܐ ܕܥܒܪ ܦܘܼܩܕܢܐ ܛܡܐ ܡܘܫܐ ܠܟܦܣܐ: ܟܕ ܒܟܝܿܢܗ ܠܘ ܛܡܐܐ ܐܝܼܬܘܗܝ܇ ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܚܠܦ ܟܦܣܐ: ܡܼܢ ܕܡܐ ܕܟ݀ܠܗ ܦܓܪܐ܀ ܫܡܐ ܓܝܪ ܕܛܡܐܘܬܐ ܕܣܝܼܡ ܥܠ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܥܠܬܢܐܝܬ ܣܝܼܡ܆ ܟ݀ܠ ܓܝܪ ܕܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܫܦܝܼܪ ܗܼܘ ܐܠܐ ܒܝܕ ܦܘܼܪܫܢܐ ܕܒܝܬ ܕܟܝܘܼܬܐ ܠܛܡܐܘܬܐ: ܙܓܪ ܘܦܓܕ ܠܚܘܼܫ̈ܒܝܢ ܒܥܪܝܪ̈ܝܐ: ܐܝܟ ܕܢܬܼܐܣܪ ܒܪܝܡܼܬܗ ܘܠܐ ܢܐܡܪ ܕܗܢܐ ܕܟܿܐܼ ܐܘܿ ܗܢܐ ܛܡܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܢܘܿܚ: ܠܝܬ ܗܼܘܐ ܫܡܐ ܕܛܡܐܘܬܐ ܒܥܠܡܐ: ܘܠܐ ܙܪܝܼܥ ܗܼܘܐ ܫܡܐ ܕܛܡܐܘܬܐ ܒܥܠܡܐ܇ ܘܠܐ ܙܪܝܼܥ ܗܼܐ ܠܗܫܐܕܐ ܒܥܠܡܐ܀ ܙܪܥ ܕܡܕܡܟܐ ܗ̄ ܠܙܪܥܐ ܕܫܘܬܦܘܼܬܐ ܩܿܪܐ: ܒܿܬܪܟܢ ܐܡܿܪ ܥܠ ܢܡܘܿܣܐ ܕܕܘܼܟܝܐ ܕܛܡ̈ܐܘܬܐ ܕܗܿܘܐ ܚܕܐ ܒܫܢ̱ܬܐ ܒܥܣܪܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡܝܐ ܒܕܣܗܪܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܒܥܢܢܐ ܡܬܼܚܙܐ ܗܼܘܐ ܥܠ ܚܘܼܣܝܐ ܗܿܘܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܪܡܿܙ ܐܘܿ ܒܥܢܢܐ ܢܗܝܼܪܬܐ ܡܬܼܚܙܐ ܗܼܘܐ ܬܡܢ܀ ܦܨܬܐ ܚܕܐ ܠܡܪܝܐ ܘܦܨܬܐ ܚܕܐ ܠܥܙܙܐܝܠ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܡܛ݀ܠ ܬܪܝܢ ܨܝܦܪ̈ܝܐ ܚܕ ܕܝܢ ܕܡܬܼܢܟܣ ܗܼܘܐ: ܘܐܚܪܢܐ ܕܡܫܼܬܕܪ ܗܼܘܐ ܠܥܙܙܐܝܠ ܡܠܐܟܐ ܡܕܒܪܢܗ ܕܥܡܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܘܡܫܼܬܕܪ ܗܼܘܐ ܠܗ ܨܝܦܪܝܐ ܠܡܕܒܪܐ: ܟܕ ܫܩܝܼܠ ܥܠ ܪܝܫܗ ܒܝܕ ܬܘܕܝܼܬܐ ܕܟܗܢܐ: ܚܛܗ̈ܐ ܕܥܡܐ ܐܝܟ ܕܢܩܒܠ ܟܐܡܬ ܦܣܐ: ܕܐܝܟ ܐܠܗܐ ܫܒܼܩ ܠܥܡܐ ܚܛܗ̈ܘܗܝ: ܐܦ ܗܼܘ ܢܫܒܘܿܩ ܠܥܡܐ: ܘܠܐ ܫܠܝܼܛ ܕܢܓܦ ܠܥܡܐ ܡܛ݀ܠ ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܥܠ ܕܐ݀ܫܬܒܩ ܠܗܘܿܢ ܒܡܨܥܝܘܼܬܗ ܕܟܗܢܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ܇ ܕܥܙܙܐܝܠ ܠܟܐܢܘܼܬܗ ܕܐܠܗܐ ܩܼܪܐ: ܗ݀ܝ ܕܥܙܝܼܙܐܝܬ ܡܬܼܠܚܡܐ ܥܠ ܒܝܼܫ̈ܐ: ܘܥܙܙܝܐܝܠ܆ ܐܠܗܐ ܥܙܝܼܙܐ ܡܬܼܦܫܩ܇ ܘܬܪܝܢ ܕܒܚ̈ܐ ܡܩܪܒ ܗܼܘܐ ܥܡܐ ܒܟܿܠ ܫܢ̱ܬܐ ܚܕ ܚܠܦ ܚܛܗ̈ܐ: ܠܟܐܢܘܼܬܐ ܐܠܗܝܬܐ܇ ܐܚܪܢܐ ܚܠܦ ܛܝܒܘܼܬܐ ܠܡܪܚܡܢܘܼܬܐ ܐܠܗܝܬܐ܀ ܒܝܘܢܝܐ ܠܝܬ ܫܡܐ ܕܥܙܙܐܝܠ܆ ܐܠܐ ܦܨܬܐ ܚܕܐ ܠܡܪܝܐ܇ ܘܦܨܬܐ ܐܚܪܬܐ pb. 149 ܠܡܫܬܕܪܢܘܼܬܐ: ܕܠܡܿܢ ܕܝܢ ܡܫܕܪ ܠܐ ܟܬܝܼܒ ܒܝܘܢܝܐ܀ ܘܢܪܡܐ ܦܗܨܐ ܗ̄ ܦܩܼܕ ܠܐܗܪܘܿܢ ܕܢܪܡܐ ܦ̈ܨܐ ܥܠ ܨܝܦܪ̈ܝܐ ܕܒܝܕ ܬܪ̈ܡܝܬܗܘܢܿ ܕܦ̈ܣܐ: ܢܕܪܥ ܟܗܢܐ ܕܐܢܘ ܨܝܦܪܝܐ ܕܡܬܼܕܒܚ: ܘܐܝܢܘ ܕܡܫܼܬܕܪ܇ ܘܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢܼ ܕܕܠܡܐ ܗܢܐ ܛܒ ܐܘܿ ܗܿܘ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܦܨܬܐ ܫܪܝܐ ܚܪܝܢܐ܀ ܢܣܝܼܡ ܐܗܪܘܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܣܝܿܡ ܐܝܼܕܐ ܥܠ ܪܝܫܗ ܡܿܠܦ܇ ܐܦ ܡܘܒܐ ܕܚܛ̈ܐ ܕܥܡܐ ܣܿܐܡ ܥܠܘܗܝ܀ ܠܐܪܥܐ ܒܝܪܬܐ ܗ̄ ܡܫܼܬܕܪ ܗܼܘܐ ܒܝܕ ܓܒܪܐ ܠܐܬܪܐ ܚܘܼܪܒܐ ܕܠܐ ܦܠܝܼܚ: ܘܠܝܬ ܒܗ ܦܐܪ̈ܐ ܠܡܐܟܘܿܠܬܐ ܠܬܚܘܝܼܬܐ ܕܗܿܟܢܐ: ܠܝܬ ܒܗܿܘ ܦܐܪ̈ܐ ܕܚܿܫܚܝܼܢ ܠܗܢܝܿܢܐ: ܒܚܛ̈ܗܐ ܐܠܐ ܕܡܼܢ ܟܕܘܼ ܐܬܚܣܝܼܘ ܘܐܬܕܟܝܼܘ܀ ܦ̈ܨܐ ܓܝܪ ܩܿܪܐ ܠܟܬܝܼܒ̈ܬܐ ܕܡܬܼܟܬ̈ܒܢ ܥܠ ܟܪܛܝܣܐ ܬܪܝܢ ܫܡܗ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܘܥܙܙܝܐܝܠ܆ ܕ ܥܠ ܡܓܠܬܐ ܚܕܐ: ܘܐܚܪܬܐ ܥܠ ܐܚܪܬܐ: ܘܡܥܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܫܡ̈ܗܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ: ܘܟܢ ܡܦܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܢܿ ܘܝ݀ܗܒܝܼܢ ܠܐܢܫ ܕܢܣܝܼܡ ܟ݀ܠܚܕ܇ ܥܠ ܚܕ ܚܕ ܡܼܢ ܨܝܦܪ̈ܝܐ ܦܿܪܝܫܝܼܢ ܓܝܪ ܦ̈ܨܐ ܡܼܢ ܦܣ̈ܐ܆ ܦܣܐ ܓܝܪ ܠܡܢܘ̈ܬܐ ܩܿܪܐ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܡܿܢܐܼ ܗܼܘܐ ܥܡܢ܇ ܘܩܿܪܐ ܬܘܼܒ ܦܣܐ܇ ܠܗܿܠܝܢ ܕܡܦܩܝܼܢ ܨܒܥ̈ܬܐ ܥܠ ܡܢܘ̈ܬܐ܀ ܦܨ̈ܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܢܝܢ ܟܬܝܼܒ̈ܬܐ ܕܡܬܬܣܝܼ̈ܡܢ ܥܠ ܡܢܘܼܗܬܐ܀ ܢܪܘܿܣ ܡܼܢ ܕܡܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܗ̄ ܦܿܩܕ ܕܢܪܘܿܣ ܡܼܢ ܕܡܐ ܥܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܩܕܝܼܫ̈ܬܐ܆ ܕܢܚܘܐ ܕܟܡܐ ܒܝܼܫܐ ܚܛܝܼܬܐ܆ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܣܥܘܪ̈ܝܗܿ ܡܛܡܐܐ: ܐܠܐ ܐܦ ܠܨܒܘ̈ܬܐ ܡܥ̈ܠܝܬ ܡܼܢ ܛܘܼܠܫܐ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܚܓܝ ܕܐܢ ܢܫܩܘܿܠ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܚܓܝ ܕܐܢ ܢܫܩܘܿܠ ܓܒܪܐ ܒܟܢܦܐ ܡܪܛܘܛܗ ܘܫܪܟܐ܀ ܨܝܦܪܝܐ ܕܘܼܡܝܐ ܕܚܛ̈ܗܐ ܩܿܢܐܼ: ܒܗܝ ܕܡܪܚ ܘܬܙܝܼܙ ܡܛ݀ܠ ܕܥܠܝܡܐ ܗܿܘ܇ ܗܿܟܘܬܐ ܘܚܛܗ̈ܐ ܒܙܒܢ ܥܠܝܡܘܼܬܐ ܡܣܬܥܪܝܼܢ܇ ܘܢܣܼܚܐ ܒܣܪܗ ܒܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܦܿܩܕ ܠܐܗܪܘܢ ܕܒ݀ܬܪ ܫܘܼܡܠܝ ܬܫܡܫܼܬܗ ܢܣܚܐ ܐܟܡܿܢ ܕܩܕܝܼܫܘܼܬܐ ܕܒܼܩܬ݀ ܒܗ ܢܫܒܩܝܗܿ ܒܐܬܪܐ ܩܕܝܼܫܐ. ܩܕܡ ܕܢܠܒܼܫ ܡܐܢܘ̈ܗܝ ܕܥܝܕܐ ܘܢܣܚܐ ܒܡ̈ܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܗܿܘ ܕܡܿܘܟܠ ܗܼܘܐ ܠܥܙܙܐܝܠ ܠܨܝܦܪܝܐ ܟܕ ܢܐܼܬܐ ܢܣܚܐ ܘܢܚܠܠ ܡܐܢ̈ܘܗܝ܇ ܕܠܐ ܢܛܡܐ ܠܟܢܘܼܫܬܐ ܡܼܢ ܚܛܝܼܬܐ ܘܛܡܐܘܬܐ ܕܐܬܕܒܩܼܬ݀ ܒܗ ܡܼܢ ܨܝܦܪܝܐ ܕܚܛ̈ܗܐ܀ ܓܒܪ ܕܢܟܘܿܣ ܠܬܘܪܐ ܘܠܬܪܥܐ ܗ̄ ܦܩܼܕ ܕܠܐ ܢܩܪܒ ܕܒܚ̈ܐ ܠܒܪ ܡܼܢ ܬܪܥܐ ܕܡܫܟܢܙܒܢܐ ܕܠܐ ܡܼܢ ܥܠܬ ܪܚܝܼܩܘܬܗܘܿܢ: ܢܫܬܪܓܠ ܠܦܘܼܠܚܢ ܦܬܟܪ̈ܐ܀ ܐ݀ܬܠ ܪܡܘܓܙܝ ܒܢܦܫܐ ܕܐܟܿܜ ܕܡܐ ܗ̄ ܡܛ݀ ܕܕܡܐ ܒܕܘܼܟܬ ܢܦܫܐ ܐܝܼـܬ̄ܘ܇ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܣܛܢܐ ܡܛ݀ܠ ܕܚܼܙܐ ܕܠܐ ܡܨܝܢ ܕܢܡܝܼܬܘܢܼ ܠܢܦܫܐ ܐܠܦܼ ܠܦܠ̈ܚܘܗܝ ܕܕܡܐ ܕܡܿܡܠܐ ܕܘܼܟܬ ܢܦܫܐ܇ ܢܬܚܫܚܘܢܼ ܒܐܘܼܟܠܗ ܐܝܟ ܕܠܨܥܪܐ ܘܥܒܼܪܘ ܥܠ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܒܪܘܝܐ ܘܙܗܪ ܥܠܘܝܗ ܠܫܘܼܘܕܥܐ ܕܠܐ pb. 150 ܡܝܘܿܬܘܼܬܗܿ ܕܢܦܫܐ܇ ܘܐܝܟ ܕܠܐܝܼܩܪܗܿ ܠܟܿܠ ܢܦܫܐ ܕܬܐܟܘܿܠܝ ܦܓܪܐ ܕܬܒܝܼܪ ܠܝܚܘܬܐ ܗ̄ ܦܓܪܐ ܕܬܒܝܼܪ ܩܿܪܐ ܬܢܢ [] ܕܡܿܐܬ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܪ̈ܥܘܬܐ ܒܚܕܐ ܡܼܢ ܥܠܬܐ܇ ܘܢܟܿܣܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ܀ ܬܘܼܒ ܦܓܪܐ ܩܪܐ ܠܒܣܪܐ ܕܚܝܘܬܐ ܐܝܿܕܐ ܕܡܼܢ ܟܐܒܐ ܘܘܨܪܝܼܩܘܼܬܐ ܕܟܐܟܘܼܠܬܐ ܡܢܘܠܐ ܘܩܪܝܼܒܐ ܠܡܘܬܐ ܘܡܬܼܢܟܣܐ܀ ܐܘܿ ܕܬܒܝܼܪ ܠܚܘܝܬܐ ܗ̄ ܐܘܿ ܕܡܿܦܨܝܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܡܼܢ ܚܝܘܬ ܒܪܐ ܘܢ݀ܟܣܝܼܢ: ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܠܘ ܛ݀ܒܐܝܬ ܡܬܼܡܨܐ ܗܼܐܘ ܕܡܐ ܕܗܿܠܝܢ܇ ܟܠܐܼ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܡܐܟܘܠܬܗܘܿܢ܀ ܡܙܗܪ ܠܗܿܠܝܢ ܒܿܬܪܟܢ: ܕܡܼܢ ܚܛ̈ܗܐ ܕܡܬܬܒܥܝܼܢ ܒܓܙܪ ܕܝܼܢܐ܀ ܓܒܪ ܓܒܪ ܥܠ ܟ݀ܠ ܒܣܪܗ ܗ̄ ܒܢ̈ܬ ܓܢܣܗ܀ ܠܐ ܬܬܼܩܪܒܘܢܼ ܠܡܓܠܝܘܼ ܦܘܼܪܣܝܐ ܗ̄ ܠܡܓܠܓܘܼ ܫܦܘܼ̈ܠܝܗܝܢ. ܕܛܟܣ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܒܗܿܠܝܢ ܛܘܼܟܣ̈ܐ ܫܦܝܼܪ̈ܐ ܕܙܘܘܓܐ: ܕܠܐ ܢܬܒܠܒܠܘܢܼ ܐܒܗ̈ܐ ܐܦܠܐ ܒܢ̈ܝܐ܇ ܘܕܢܬܦܪܫܘܢܼ ܬܓܡܐ ܕܐܚܝܿܢܘܼܬܐ ܘܕܩܪܝܼܒܘܼܬܐ ܘܕܢܬܝܼܕܥ ܕܐܝܢܘ ܐܒܐ ܘܐܝܢܘ ܒܪܐ: ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܗܕܐ ܢܐܬܘܿܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܚܕܐ ܐܘܝܘܼܬܐ ܘܚܘܼܒܐ: ܘܐܠܘܼ ܓܝܪ ܫܪܒܬܐ ܡܼܢ ܫܪܒܬܗܿ ܘܒܝܬܐ ܒܕܝܼܠܗ ܢܣܼܒ ܢܫ̈ܐ: ܦ̈ܠܓܘܬܐ ܘܣܕܩ̈ܐ ܣܿܓܝܢ ܗܼܘܘ ܘܐ݀ܫܕ ܕܡܐ ܣܿܓܐ ܗܼܘܐ܀ ܦܘܼܪܣܝܗ ܕܐܒܘܼܟ ܠܐ ܬܓܼܠܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܕܡܼܟ ܥܡ ܐܡܟ ܘܥܡ ܐܢܬܬ ܐܒܘܼܟ܇ ܒܗ݀ܝ ܕܨܥܪܐ ܕܠܘܬ ܐܡܐ ܠܘܬ ܐܒܐ ܣܿܠܩ: ܡܛ݀ܠ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ܇ ܚܕ ܐܢܘܿܢ ܒܣܪ: ܦܘܼܪܣܝܐ ܕܚܬܟ ܒܪܬ ܐܒܘܼܟ ܐܘܿ ܐܡܟ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܩܪܝܼܒܬܟ ܗܼܝ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܓܒ̈ܝܼܢ. ܡܼܢ ܚܕܐ ܐܒܗܘܼܬܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܚܐ ܟܪܣܐ ܝܼܠܝܼܕܝܢ ܐܢܬܘܢܿ܀ ܘܚܘܼܒܐ ܕܐܚܘܼܬܐ ܠܐ ܢܒܛܠ ܒܚܘܼܒܐ ܕܙܘܘܓܐ ܕܙܒܢܐ܇ ܕܚܠܦ ܬܪܝܢ ܟܕ ܗܿܘܝܢ܇ܐܪܒܥܐ ܛܒ ܫܦܝܼܪ: ܐܝܼܬ ܠܟ ܓܝܪ ܚܬܐ ܟܢܝܼܟܬܐ ܕܠܐ ܦܪܝܼܫܐ ܡܢܟ܇ ܘܡܝܬܐ ܐܢܬ ܬܘܼܒ ܒܝܕ ܙܘܘܓܐ ܚܬܐ ܐܚܪܬܐ ܘܚܬܟ ܡܩܪܒܐ ܐܚܪܢܐ ܒܐܚܝܿܢܘܼܬܐ ܒܝܕ ܙܘܘܓܐ ܘܡܟܝܠ ܓܢܣܐ ܕܗܢܐ ܡܬܼܐܣܪ ܒܓܢܣܐ ܐܚܪܢܐ܇ ܒܥܠܼܬܐ ܗܕܐ܀ ܦܘܼܪܣܝܐ ܕܐܢܬܬ ܐܚܘܼܟ ܠܐ ܬܓܼܠܐ ܗ̄ ܥܡ ܗ݀ ܝ ܕܐܦܼܠ ܒܝܼܫܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܦܘܼܠܚܢܐ ܕܒܝܼܫ̈ܬܐ ܫܪܓܠ ܐܢܘܿܢ ܘܒܚܛܝܼܬܐ ܐܦܠ ܐܢܘܿܢ: ܙܘܘܓܐ ܕܠܐ ܢܡܘܿܣ ܕܥܡ ܐܡܐ ܘܚܬܐ ܘܒܪܬܐ ܘܟܠܬܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܘܕܟܪܐ ܥܠ ܟܕܪܐ. ܘܢܩܒܬܐ ܥܡ ܕܪ̈ܐ ܕܒܥܝܪܐ ܠܗܿܠܝܢ ܫܟܝܼܪ̈ܘܬܐ: ܩܢ̈ܘܿܢܐ ܬܚܡ ܢܡܘܣܿܐ܀ ܠܐ ܐܦܣܼ ܕܬܪܝܢ ܐܚ̈ܝܼܢ ܠܡܠܼܒܟ ܚܕܐ ܐܢܬܬܐ: ܚܕ ܓܒܪ ܓܒܪܐ ܬܪܬܝܢ ܐܚ̈ܘܢ ܐܦܣܼ ܡܘܫܐ ܠܡܠܼܒܟ: ܐܠܐ ܕܐ ܡܿܢ ܟܕ ܡܝܬܐ ܚܕܐ ܐܚܪܬܐ ܢܣܼܒ ܡܛ݀ܠ ܕܚܬܐ ܟܕ ܕܡܟܐ ܥܡ ܚܬܗܿ ܠܐ ܡܬܼܐܡܪܐ ܕܠܚܬܗܿ ܡܨܪܐ ܘܥܡܗܿ ܕܡܟܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ pb. 151 ܠܗܿ ܗܕܐ ܕܓܒܪܘܬܐ ܒܗ ܬܫܼܬܘܬܦܝ ܥܡ ܚܬܗܿ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܠܐܚܐ ܗܕܐ ܕܙܘܘܓܐ܇ ܕܒܗ ܡܨܝܐ ܕܢܨܥܪ ܠܐܚܘܼܗܝ܇ ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܥܡ ܐܚܘܼܗܝ ܕܡܿܟ܇ ܐܢ ܥܡ ܐܢܬܬܗ ܕܡܿܟ܇ ܠܐ ܓܝܪ ܛܥܝܐ ܠܢ. ܕܐܦܠܐ ܩܢܘܿܢܐ ܗܿܢܐ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܟܿܠܐ ܗܼܐ܇ ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܐܝܟܢ ܐܡܝܼܪܐ܆ ܕܢܣܼܒ ܐܢܬܬܗ ܘܢܩܝܼܡ ܙܪܥܐ ܠܐܚܘܼܗܝ ܡܕܝܢ ܠܘ ܗܘܼ ܣܘܼܥܪܢܐ܀ ܫܚܝܼܡܐܝܬ ܡܣܠܝ ܐܠܐ ܥܒܘܼܪܝܐ ܕܥܠܘܗܝ: ܐܬܛܢܼܦܬ݀ ܐܪܥܐ ܘܦܪܼܥܬ݀ ܥܘܠܗܿ ܕܥܠܝܗܿ ܗ̄ ܕܐܬܛܢܼܦܬ݀ ܐܝܟ ܣܕܘ̈ܡܝܐ܀ ܘܦܪܥܼܬ݀ ܥܘܠܗܿ ܥܠܝܗܿ: ܒܝܕ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܐܝܬܼܝܬ܇ܥܠܝܗܿ: ܕܐܚܪܒܗܿ ܘܐܨܕܗܿ܀ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܬܣܪܩܟܘܿܢ ܐܝܟ ܕܣܪܼܩܬ݀ ܠ̈ܥܡܡܐ܇ ܗ̄ ܥܠܗ݀ܝ ܕܥܬܝܼܕܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܬܗܼܐܘ ܡܼܢ ܝܫܘܿܥ ܒܪܢܘܿܢ ܐܬܢܒܝܼ: ܡܛ݀ܠ ܕܥܕܟܝܼܠ ܥܡ̈ܡܐ ܠܐ ܚܪܝܼܒܝܼܢ ܗܼܘܘ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܘܥܠ ܣܕܘܡ̈ܝܐ ܘܡܨܪ̈ܝܐ ܕܐܬܼܛܒܥܘ ܪܡܿܙ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܐܒܼܕܘ ܒܡܣܡ ܒܪܝܫܐ܀ ܐ̈ܠܗܐ ܕܢܣܟܬܐ ܗ̄ ܐ̈ܠܗܐ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܼܬܗܘܿܢ܀ ܕܢܣܟܬܐ ܡܼܢ ܣܘܼܥܪܢܐ܀ ܠܩܛܐ ܕܚܣܕܟܘܿܢ ܠܐ ܬܠܩܛܘܢܼ ܗ̄ ܠܩܛܐ ܕܢ݀ܦܠ ܡܼܢ ܟ̈ܦܐ ܠܐ ܬܠܩܛܘܢܼ ܢܬܪܐ ܕܙܝܬܐ ܥܠ ܗܿܘ ܕܢܬܪ܀ ܠܐ ܬܐܡܘܿܢ ܒܫܡܝ ܒܕܓܠܘܼܬܐ ܗ̄ ܡܿܦܣ ܐܢܼܐ ܠܟܘܿܢ ܕܬܐܡܘܢܿ ܐܠܐ ܠܘ ܠܕܓܠܘܼܬܐ܀ ܠܐ ܬܟܕܒܘܢܼ ܗ̄ ܟܕܒܘܼܬܐ ܥܡܝܼܩܐ: ܐܝܟ ܕܡܿܡܠܠ ܐܢܫ ܡܕܡ ܒܦܘܼܡܗ ܘܐܚܪܬܐ ܒܠܒܗ܇ ܕܠܘܼܬܐ ܓܠܝܐ ܗܿܝ ܡܼܢ ܟܕܒܘܼܬܐ܀ ܠܐ ܢܒܘܼܬ ܐܓܪܐ ܕܐܓܝܼܪܐ ܠܘܬܟ ܗ̄ ܐܟܡܿܢ ܕܒܫܚܩܐ ܡܪܡܐ ܐܢܬ ܠܗ ܒܗܕܐ: ܚܕܐ ܕܫܚܝܼܩ ܘܡܿܫܦܼܠ ܡܼܢ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܥܡܟ܇ ܘܐܚܪܬܐ ܕܦܠܝܓܼ ܒܪܥܝܢܗ ܥܠ ܐܓܪܗ܇ ܘܥܿܒܕ ܐܢܬ ܠܗ ܕܢܕܡܟ ܒܥܩܬܐ ܗܒܠܗ ܐܓܪܗ ܩܕܡ ܕܢܕܡܟ܇ ܕܦ ܐܢܬ ܡܬܼܦܠܛ ܐܢܬ ܡܼܢ ܡܪܢܝܼܬܐ ܕܕܠܩܘܼܒܠܐ ܡܼܢ ܣܛܢܐ ܕܡܿܠܟ ܠܟ ܛܠܘܼܡܝܐ܇ ܠܐ ܬܐܟܘܿܠ ܩܪܨܐ ܕܥܡܟ ܗ̄ ܡܐܼܟܠ ܩܪܨܐ ܓܝܪ ܡܪܡܝܢܘܼܬܐ ܕܥܠ ܪ̈ܚܝܼܩܐ ܟܕ ܠܐ ܩܪܝܼܒܝܼܢ܇ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܐܟܼܠ ܠܗ ܠܩܪܝܼܒܗ ܒܗܢܐ ܙܢܐ: ܚܒܪܟ ܘܐܚܘܼܟ ܩܿܪܐ ܠܒܢ̈ܝ ܓܢܣܗ: ܒܗ݀ܝ ܕܗܢܘܿܢ ܒܠܚܘܕ ܩܿܢܝܢ ܗܼܘܘ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܠܐ ܬܪܟܒܘܢܼ ܒܥܝܼܪܟܘܿܢ ܚܠܛܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܣܘܼܣܝܐ ܥܠ ܐܬܢܐ ܕܗܿܘܝܐ ܡܢܗܘܢܿ ܡܘܼܠܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܟܘܕܢܬܐ܇ ܘܐܝܟ ܓܡܠܐ ܥܪܒܝܐ ܥܠ ܦܠܓܢܐ ܘܗܿܘ ܡܢܗܘܢܿ ܗܘܓܢܐ܀ ܗܘܓܢܐ ܗܘܿ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܬܪܬܝܢ ܟܘܣ̈ܬܬܐ: ܦܘܠܓܢ ܗܿܘ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܚܕܐ ܟܘܣܬܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܫܟܚ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܐܢܫܝ̈ܬܐ: ܐܦܠܐ ܝܠ̈ܕܢ ܘܡܪ̈ܒܝܢ ܒܕܓܠܝܼܙܝܼܢ ܡܼܢ ܒܘܼܪܟܬܐ ܒܪܝܫܬܢܝܬܐ ܕܦܪܘ ܘܣܓܘ܀ ܚܩ̈ܠܬܟܘܿܢ ܠܐ ܬܙܪܥܘܢܼ ܚܠܛܐ ܗ̄ ܚܒܝܼܟܐܝܬ ܚ̈ܛܐ ܘܣܥܪ̈ܐ܇ ܐܘܿ ܓܘ̈ܡܐ ܘܛܠܦܚ̈ܐ܀ ܡܪܛܘܛܐ ܕܚܠܼܛܐ ܗ̄ ܙܩܝܼܪ̈ܝ ܡܼܢ ܐܕܫ̈ܐ ܣܓܗܝܐܐ ܗ̄ ܡܦ̈ܬܟܝ ܒܓܘ̈ܢܐ ܣܒܝܼ̈ܣܐ ܘܒܨܘܒ̈ܥܢܐ܀ ܠܐ ܬܢܚܫܘܢܼ ܒܚܝܘܬ ܟܢܦܐ܆ pb. 152 ܗ̄ ܠܐ ܐܢܫ ܢܫܪ ܩܠܐ ܕܦܚܪܬܐ ܕܩܿܪܝܐ ܕܟܐܡܬ ܐܝܬ ܒܗܿ ܢܚܫܐ ܛ݀ܒܐ ܐܘܿ ܒܝܼܫܐ܆ ܐܘܿ ܢܚܪܘܩ ܐܘܿ ܢܐܡܪ ܥܠ ܫܘܼܚܠܦܐ ܕܐܐܪ ܘܕܡܛܪܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܒܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܗܘܿܝܢ ܗܿܠܝܢ܀ ܚܝܘܬ ܟܢܦܫܐ ܠܦܪܚܬܐ ܐܟܠܬ ܒܣܪܐ ܩܿܪܐ܀ ܠܐ ܬܪܒܘܢܿ ܣܥܪܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܥܒܕܘܢܼ ܠܗܘܿܢ ܓܕܘܼ̈ܠܐ ܐܝܟ ܢܫ̈ܐ ܐܘܿ ܩܘ̈ܨܬܐ ܐܝܟ ܛܝ̈ܝܐ܀ ܠܐ ܬܚܒܠܘܢܼ ܦܐܬܐ ܙܥܘܪܐ܇ ܕܬܚܝܬ ܣܦܬܐ ܬܚܬܝܬܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܦܐܬܐ ܟ݀ܠܗ ܦܪܨܘܦܐ ܐܝܬܘܗܝ܀ ܚܘܪ̈ܛܬܐ ܕܦܐܬܐ ܠܟܿܠܗ ܕܩܢܐ ܐܡܿܪ ܐܟܡܿܢ ܕܦܐܬܐ ܟ݀ܠܗ ܦܪܨܘܦܐ ܐܝܼܬ̄ܘ܀ ܘܚܘܪ̈ܛܬܐ ܕܦܐܬܐ ܥܠ ܢܦܫܐ ܗ̄ ܚܘܪ̈ܛܬܐ ܩܿܪܐ: ܠܗܿܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝܢ ܥܠ ܚܕܝܐ ܕܒܛܦܪܐ ܐܘܿ ܒܦܪܙܠܐ ܡܚܪܛܝܼܢ ܡܛ݀ܠ ܐܒܼܠܐ ܕܡܝܼ̈ܬܐ ܘܟܬ̈ܒܐ ܕܢܘܩ̈ܕܬܐ ܠܐ ܬܥܒܕܘܢܼ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܕܡܬܟܬܒܝܼܢ ܒܐܝܼܕ̈ܝܐ ܘܒܕܪ̈ܥܐ ܥܡ ܫܡ ܫ̈ܐܕܐ ܘܡܬܢܩܪܝܼܢ ܒܡܚ̈ܛܐ: ܘܪܡܝܢ ܒܗܘܿܢ ܕܝܘܼܬܐ ܐܘܿ ܡܕܡ܀ ܘܠܐ ܬܦܼܣ ܠܒܪܬܟ ܕܬܙܢܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܚܢܦ̈ܐ ܕܠܘܼܩܕܡ ܡܫܼܬܚܛܝܼܢ ܒܢ̈ܬܗܘܿܢ ܥܡ ܟܘܼܡܪ̈ܐ ܘܟܢ ܐܬܝ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ ܠܫܘܬܦܘܼܬܐ܀ ܠܐ ܬܐܙܠܘܢܼ ܒܿܬܪ ܙܟܘܪ̈ܐ ܘܝܕ̈ܘܥܐ ܗ̄ ܙܟܘܪ̈ܐ ܩܪܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܢܨܪܝܢ ܡܼܢ ܐ ܪܥܐ: ܘܝܕܘ̈ܥܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܡܫܼܬܘܕܝܢ ܕܝܿܕܥܝܼܢ ܟܣܝ̈ܬܐ܀ ܠܐ ܬܥܒܕܘܢܼ ܥܘܠܐ ܒܕܝܼܢܐ ܒܡܣܐܬܐ ܐܘܿ ܒܡܬܩܠܐ ܗ̄ ܡܣܐܬܐ ܩܿܪܐ܇ ܠܗ݀ ܕܬ݀ܩܠܝܼܢ ܬܪܒܐ ܘܟܬܢܐ ܘܢܚܫܐ ܘܡܬܩܠܐ ܠܗܿܘ ܙܥܘܪܐ ܕܬ݀ܩܠܝܼܢ ܒܗ ܕܝܼܢܪ̈ܐ ܘܡܪ̈ܓܢܝܬܐ܀ ܘܟܝܿܠܬܐ ܩܿܪܠ ܠܩܦܝܼܙܐ ܘܣܐܬܐ ܘܓܪܝܼܒܐ܀ ܘܐܢ ܢܪܟܢܘܢܼ ܥܝܢ̈ܝܗܘܢܿ ܥܡܐ ܕܐܪܥܐ ܗ̄ ܐܢ ܢܚܘܼܣܘܢܼ ܥܠܘܗܝ ܕܡܗ ܥܠܘܝܗ ܗܼܘ ܐܝܬܝܼ ܢܦܫܗ ܠܩܛܠܐ: ܡܒܘܼܥܗܿ ܓܠܼܐ ܗ̄ ܠܢܩܝܼܒܘܼܬܗ ܩܿܪܐ ܐܟܡܿܢ ܕܡܼܢ ܬܡܢ ܪܕܐ ܙܪܥܐ ܘܕܡܐ: ܘܐܝܬ̄ܘ ܠܡ ܐܝܟ ܡܒܘܼܥܐ ܒ݀ܬܪ ܢܡܘܿܣܐ ܕܓܙܪ ܡܘܬܐ ܣܿܐܡ ܢܡܘܿܣܐ ܥܠ ܟܗ̈ܢܐ܀ ܥܠ ܢܦܫܐ ܕܡܝܼܬܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܢܡܘܿܣܐ ܕܥܠ ܦܓܪ̈ܢܝܬܐ ܥܠ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ ܪܡܿܙ܀ ܕܐܢ ܡܝܼܬ ܐ ܓܠܝܐ ܡܛܡܐ ܠܟܗ̈ܢܐ܀ ܟܡܐ ܝܬܝܼܪܐܝܬ ܢܛܡܐ ܐܢܘܿܢ ܡܝܼܬܐ ܟܣܝܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܕܡܝܼܬܬ݀ ܒܚܛ̈ܗܐ܀ ܐܠܐ ܐܢ ܒܩܪܝܼܒܗ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܡܚܝܼܠܘܼܬܗܘܢܿ ܡܿܦܣ ܠܗܘܢܿ ܕܒܩܪ̈ܝܒܝܗܘܢܿ ܠܐ ܢܬܛܡܐܘܿܢ܀ ܠܐ ܢܩܕܚܘܢܼ ܩܘܼܕܚ̈ܬܐ ܒܪ̈ܝܫܝܗܘܢܿ ܗ̄ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܢܘܼܬܫܐ ܘܡܠܓܼܘܼܬܐ ܕܣܥܪܐ: ܘܦܐܬܐ ܕܕܩܢ̈ܝܗܘܢܿ ܠܐ ܢܓܪܥܘܢܼ ܗ̄ ܒܐܪܙܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܘܪܝܫܗ ܠܐ ܢܦܪܘܿܥ ܗ̄ ܠܐ ܢܓܠܐ ܪܝܫܗ ܘܢܢܬܫ ܘܢܒܠܒܠ ܣܥܪܗ܀ ܘܐܪܡܠܬܐ ܘܫܒܝܼܩܬܐ ܕܡܛܢܦܐ ܒܙܢܝܘܼܬܐ ܠܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܟܕ ܦܪܩܼܬ݀ ܡܼܢ ܓܘܼܫܡܗܿ ܩܕܡܝܐ: ܬܘܼܒ ܦܓܪܐ ܐܚܪܢܐ ܠܝܬ ܠܗܿ ܠܘܬܗܘܢܿ ܣܛܪ ܡܼܢ ܡܠܼܬܐ ܕܙܢܝܘܼܬܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܟܠܝܼܠܐ ܕܐܠܗܗ ܥܠܘܗܝ ܗ̄ ܟܠܝܼܠܐ ܗ݀ܘ ܕܐܝܼܬ ܥܠܘܗܝ ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܒܐܪܒܥ ܐܬܘ̈ܢ ܝܗܘܗ ܐܢܝܢ pb. 153 ܐܬܘ̈ܬܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܟ݀ܠ ܓܒܪܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܡܘܼܡܐ ܗ̄ ܦܿܩܕ ܕܢܗܼܘܐ ܟܗܢܐ ܕܠܐ ܡܘܼܡܐ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܢܬܬܫܝܼܛܘܢܼ܇ ܐܡܬܝ ܕܟܗܢܐ ܕܡܿܚܣܐ ܠܗܘܢܿ ܐܝܼܬ̄ܘ ܚܓܝܼܪܐ ܐܘܿ ܥܘܝܼܪܐ܀ ܣܿܪܡ ܩܿܪܐ. ܠܐܝܢܐ ܕܦܛܫ ܘܫܥܝܼܥ ܦܪܨܘܿܦܗ ܘܙܥܘܪ ܘܡܬܚܬܝ ܢܚܝܼܪܗ܇ ܗܿܘ ܕܣܪܝܼܥܐ ܐܕܢܗ ܗ̄ ܕܩܦܝܼܣܐ ܘܦܫܝܼܛܐ ܐܘܿ ܨܪܝܐ ܘܦܣܝܼܩܐ܀ ܐܘܿ ܓܗܪ ܗ̄ ܕܦܬܝܼܗ̇ܢ ܥܝܢ̈ܘ̄: ܒܠܠܝܐ ܘܠܐ ܚܿܙܐ܀ ܐܘܿ ܚܘܪܘܪ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗ ܗ̄ ܚܘܪܘܪ̈ܐ ܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗ܇ ܢܦܩ̈ܐ ܕܗܿܘܝܢ ܒܥܝ̈ܢܐ: ܗܿܘ ܕܐܝܟ ܦܕܪ̈ܐ ܩܿܐܡ ܒܥ̈ܝܢܐ܇ ܐܘܿܟܝܼܬ ܒܓܘ ܒܒ̈ܬܐ ܕܥܝ̈ܢܐ܇ ܗ݀ܘ ܕܐܦ ܫܘܪ̈ܠܐ ܡܬܩܪܒܐ܀ ܟܦܝܼܦܐ ܩܿܪܐ ܠܗܿܘ ܕܓܗܝܼܢ ܘܠܐ ܡܿܨܐܼ ܕܢܬܼܦܫܛ܀ ܙܥܘܪܐ ܩܿܪܐ ܠܙܩܘܛܐ ܘܟܪܐ ܩܘܡܬܐ܀ ܟܘܼܣܬܢ ܠܐܝܢܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܒܣܪܐ ܟܝܼܬ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܗ ܐܘܿ ܥܠ ܨܘܪܗ܀ ܕܚܕܐ ܐܫܟܗ ܗ̄ ܥܠ ܩܝܼܠܬܐ ܪܡܿܙ: ܗ݀ܝ ܕܗܿܘܝܐ ܠܬܚܬ ܡܼܢ ܗܕܡܐ ܕܫܘܬܦܘܼܬܐ܇ ܟ݀ܠ ܢܘܼܟܪܝܐ ܠܐ ܢܐܟܘܿܠ ܡܼܢ ܩܘܼܕܫܐ ܗ̄ ܬܢܢ ܩܘܼܕܫܐ ܩܿܪܐ ܠܪ̈ܝܫܝܬܐ ܘܠܡܥܣܪ̈ܐ ܡܿܙܗܪ ܥܠ ܢܕܪ̈ܐ ܘܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܕܢܬܩܪܒܘܢܼ ܕܠܐ ܡܘܼܡ܀ ܝܩܕܐ ܫܠܡܐ ܠܩܘܼܒܠܐ ܗ̄ ܠܡ ܢܩܪܒܗ ܐܝܟ ܕܢܬܼܩܒܠ܀ ܐܘܿ ܕܚܼܙܐ ܗ̄ ܠܗܿܘ ܕܙܥܘܪܒܝܢ ܐܕܢ̈ܘܗܝ ܘܙܥܘܪܝܐ ܐܠܝܼܬܗ܀ ܐܚܪ̈ܢܐܐܡܿܪܝܼܢ ܗܿܘ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܐܝܟ ܚܙܙܝܼܬܐ ܒܡܫܟܗ ܐܘܿ ܕܪܫܠ ܗ̄ ܠܗ݀ܘ ܕܪܘܪ̈ܒܢ ܐܕܢ̈ܘ̄ ܘܡܫܪ̈ܝܢ ܘܐܪܝܼܟܐ ܐܠܝܼܬܗ ܘܢ݀ܚܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܀ ܩܣܕܢ ܗ̄ ܐܝܢܐ ܕܩܿܫܐܼ ܓܘܼܫܡܗ: ܘܕܩܕܩ ܥܡܪܗ: ܘܐܝܬ ܠܗ ܫܘܼܚ̈ܢܐ ܕܡܬܼܩܪܝܢ ܕܪ̈ܢܐ܀ ܕܪܨܝܼܨ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܪܥܝܼܥܝܼܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ: ܬܘܪܐ ܐܘܿ ܥܪܒܐ ܠܗ ܘܠܒܪܗ܇ ܠܐ ܢܟܣܘܢܼ ܒܝܘܡܐ ܗ̄ ܒܗܕܐ ܡܿܠܦ ܠܗܘܢܿ ܥܠ ܡܪܚܡܢܘܼـܐ: ܕܐܦܢ ܠܡ ܚܝܿܒ ܐܒܐ ܘܒܪܗ ܡܘܬܐ: ܠܐ ܢܬܼܩܛܠ ܒܪ ܥܡ ܐܒܘܼܗܝ: ܐܠ ܢܫܬܼܒܩ ܒܪܐ ܐܝܟ ܕܠܩܘܼܝܿܡܗ ܕܓܢܣܐ܆ ܕܠܐ ܢܐܒܼܕ ܟܐܡܬ ܕܘܼܟܪܢܗܘܢܿ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܥܠ ܒܘܼܟܪ̈ܐ ܪܡܿܙ܇ ܕܠܐ ܠܡ ܘܿܠܐ ܕܢܬܢܟܣܘܢܼ ܥܡ ܐܒܗܝ̈ܗܘܢ: ܐܠܐ ܕܢܬܦܪܫܘܢܼ ܘܢܬܝܗܒܘܢܼ ܠܟܗ̈ܢܐ܀ ܒܿܬܪ ܗܿܠܝܢ ܬܢܿܐ ܥܠ ܥܕܥܐܕܐ ܟܕ ܡܿܫܪܐ ܡܼܢ ܫܒܬܐ܀ ܬܠܬܐ ܗܘܼܘ ܥܕܥܐ̈ܕܐ: ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܫܠܝܼܛܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܠܝܗܘܢܿ ܠܡܥܼܒܕ ܐܢܘܿܢ ܐܠܐ ܐܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܘܐܦܠܐ ܣܟ ܠܡܒܛܠܘܼܬܗܘܢܿ܀ ܚܕ ܕܦܛܝܼܪ̈ܐ ܕܗܿܘܐ ܗܼܘܐ ܒܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܒܢܝܼܣܢ ܘܥܿܒܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ܇ ܕܬܪܝܢ ܗ݀ܘ ܕܫܒܘ̈ܥܐ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܥܘܼܗܕܢܐ ܕܝܼܗܝܼܒܘܼܬܗ ܕܢܡܘܿܣܐ ܕܗܘܼܝܘܼ ܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܕܝܼܠܗܘܢܿ܀ ܕܬܠܬܐ ܕܚܘܼܣܝܐ ܘܕܡܛ̈ܠܐ܇ ܗܿܘ ܐ ܗܼܘܐ ܒܥܣܪܐ ܕܝܪܚܐ ܕܫܒܥܐ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܬܫܪܝܢ ܩܕܝܼܡ ܘܥܿܒܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ ܫܒܥܐ ܝܘ̈ܡܐ ܕܚܘܼܣܝܐ ܘܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܀ ܕܡܛ̈ܠܠܐ ܕܒܡ̈ܛܠܠܐ ܠܡ ܝܼܬܒܘ ܟܕ ܢܦܩܼܘ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ܀ ܗܿܠܝܢ ܥܕܥ̈ܐܕܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܩܪ̈ܝܐ ܗ̄ ܕܒܗܘܢܿ pb. 154 ܡܬܼܩܪܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܘܐ݀ܬܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܒܝܕ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܕܕܒܚ̈ܐ ܐܦ ܒܪܣܣܐ ܕܕܡܐ܀ ܒܝܬ ܪ̈ܡܫܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܿܫܪܐ܀ ܬܪܝܢ ܥܣܪܘܢܝܢ ܗ̄ ܥܣܪܘܢܐ ܗܿܘܐ. ܚܕ ܡܼܢ ܚܡܫܐ ܕܩܦܝܼܙܐ ܚܕ܀ ܠܚܡܐ ܘܡܝܼ̈ܬܐ ܗ̄ ܡܝܼ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܚܪܟܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܚ̈ܛܐ ܐܘܼ ܣܥܪ̈ܐ: ܘܒܿܬܪܟܢ ܦܿܪܟܝܼܢ ܠܗܘܢܿ: ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܒܠܥܕ ܡܼܢ ܢܘܼܪܐ ܦܿܪܟܝܼܢ ܠܗܝܢ܀ ܫܒܥ ܫܒܘ̈ܥܝܼܢ ܗ̄ ܫܒܥ ܫܒ̈ܥ ܕܥܿܒܕܝܼܢ ܚܡܫܝܼܢ ܝܘܡ̈ܝܼܢ܇ ܟܕ ܡܼܢ ܥܐܕܐ ܕܦܨܚܐ ܥܕܡܐ ܠܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܡܬܼܡܢܝܢ܀ ܟܦܐ ܕܚܨܕܐ ܗ̄ ܕܦܘܼܪܫܢܐ ܡܼܢ ܥܐܕܐ ܕܦܨܚܐ ܡܫܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܥܐܕܐ ܕܫܒܘ̈ܥܐ܇ ܕܗܘܼܝܘܼ ܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܐܘܿܟܝܼܬ ܥܘܼܗܕܢܐ ܕܟܢܘܼܫܝܐ ܕܒܛܘܼܪ ܣܝܼܢܝ܀ ܒܚܙܝܪܢ ܓܝܪ ܗܿܘܐ ܗܢܐ ܥܐܕܐ܀ ܬܪܬܝܢ ܚܚܪ̈ܢ ܘܚܡܝܼܥ ܘܢܬܼܐܦ̈ܝܢ ܗ̄ ܠܚܡܐ ܚܡܝܼܥܐ ܦܿܩܕ ܕܢܩܪܒܘܢܼ ܒܗܿܢܐ ܥܐܕܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܛܥܝܼܢ ܕܦܨܚܐ ܘܕܚܨܕܐ: ܘܐܦ ܕܢܡܚܬܐ ܕܠܘܼܚ̈ܐ ܩܕܡ̈ܝܬܐ ܘܐܚܪ̈ܝܬܐ: ܠܘܼܚܡܡܐܝܬ ܦܿܩܕ ܒܗ ܚܝܡܼܥܐ ܘܦܛܝܼܪܐ: ܠܘ ܚܼܕܬܐ ܠܡ ܚܝܿܒ ܐܢܬ ܠܡܕܥ ܠܚܘܕ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܕܬܬܼܥܗܕ ܠ̈ܥܐܕܐ ܕܥܒܼܪܘ: ܒܟܪ̈ܐ ܓܝܪ ܩܿܪܐ ܠܗܝܢ ܠܚܚܪ̈ܬܐ: ܡܛܠ ܕܣܡܝܼܕܐ ܗܿܘ ܚܼܕܬܐ: ܐܘܿ ܟܒܪ ܐܝܟ ܕܠܥܘܼܗܕܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܕܪܗܝܫܝ ܐܒܗ̈ܬܐ ܘܚܘܼܦܛܐ ܕܕܘܼܡܝܐ ܕܒܗܘܢܿ: ܐܘܿ ܐܝܟ ܕܢܥܼܗܕ ܐܢܘܿܢ ܚܛܗ̈ܝܗܘܢܿ ܩܕܡ̈ܝܐ: ܕܢܥܪܩܘܢܼ ܡܼܢ ܕܘܼܡܝܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܦܿܩܕ ܠܡ ܕܒܥܐܕܐ ܗܢܐ ܢܩܪܒܘܢܼ ܚܡܝܼܥܐ ܥܡ ܦܛܝܼܪܐ ܥܠ ܕܒܗ ܡܫܪ̈ܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܠܡܥܠܘܼ ܚܼܕܬܐ܇ ܡܿܥܗܕܐ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ ܠܡ ܓܝܪ ܥܠ ܙܪܥ ܥܬܝܼܩܐ ܕܐܦܼܩܘ ܘܙܪܥܘ܀ ܕܡܕܡ ܗܼܘܐ ܙܥܘܪ ܘܐܬܼܬܘܣܦܘ ܒܐܥ̈ܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܚܠܦ ܚܛ̈ܗܐ ܗ̄ ܥܠ ܥܝܼܕܐ ܥܬܝܼܩ̈ܐ ܕܥܘܠܐ ܡܿܥܗܕ ܠܗܘܢܿ܀ ܥܐܕܐ ܕܩܪ̈ܝܬܐ ܩܿܪܐ ܠܗܿܘ ܕܩܿܪܝܢ ܒܫܝܦܘܪ̈ܐ ܐܝܟ ܕܢܬܟܢܫܘܢܼ ܟ݀ܠܗܘܢܿ ܠܗܝܟܠܐ ܡܛ݀ܠ ܢܝܿܚܐ ܘܟܢܘܼܫܝܐ ܘܒܛܠܝܢܐ ܕܡܼܢ ܦܘܼܠܚܢܐ܀ ܒ݀ܬܪ ܗܿܠܝܢ ܐܜܡܪ ܥܠ ܥܐܕܐ ܕܚܘܼܣܝܐ܇ ܡܟܟܘ ܢܦܫܬ̈ܟܘܿܢ ܗ̄ ܒܨܘܡܐ܇ ܐܝܟ ܕܢܫܼܬܘܘܿܢ ܠܚܘܼܣܝܐ܀ ܒܿܬܪ ܥܣܪܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܕܥܕܐ ܕܩܪ̈ܝܬܐ ܥܿܒܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܝܟ ܕܙܕܩ ܠܫܘܼܒܩܢܐ ܕܚܛ̈ܗܐ܀ ܫܒܬ ܫܒ̈ܐ ܗܼܝ ܠܟܘܿܢ ܗ̄ ܟ݀ܠ ܝܘܡܐ ܐܝܟ ܫܒܬܐ ܢܗܼܘܐ ܠܟܘܿܢ ܐܟܡܿܢ ܕܢܝܿܚܬܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܼܢ ܥܡܠܐ ܘܦܘܼܠܚܢܐ ܐܠܐ ܡܼܢ ܫܚܩܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܢܝܿܚܝܼܢ܇ ܘܡܛܠܗܕܐ ܝܼܚܝܼܕܐܝܬ ܐܬܩܪܝܼ ܗܿܟܢ܀ ܘܒܿܬܪ ܥܐܕܐ ܕܚܘܼܣܝܐ܇ ܡܿܦܩܕ ܥܠ ܕܡܛ̈ܠܠܐ ܕܢܬܥܼܒܕ ܒܦܐܪ̈ܝ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܐܛܪ̈ܘܓܐ ܘܠܟܘ̈ܬܐ ܕܕܩ̈ܠܐ ܘܐܣܐ ܘܥܪ̈ܒܐ ܗ̄ ܐܛܪܘܓܐ ܬܘܕܢܿܓ ܘܥܪܒܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܐܝܠܝܢ ܕܥܪܦܬܐ܀ ܘܒ݀ܬܪ ܢܡܘܿܣܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܡܿܦܩܕ ܥܠ ܩܘܼܪܒܢܐ ܕܒܨܦܪܐ ܟ݀ܠܝܘܿܡ ܡܬܼܩܪܒ ܗܼܘܐ܀ ܝܒ̄ ܚܚܪ̈ܢܐ ܒܕܘܡܐ ܕܩܝܛܬܐ ܘܣܬܘܐ ܫܬ ܫܬ ܒܣܕܪܐ܇ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܗ̄ ܒܕܡܘܼܬܐ ܐܪܒܥܐ ܫܘܼܚ̈ܠܦܐ pb. 155 ܒ̄ ܕܩܝܛܐ ܘܒ̄ ܘܕܣܬܘܐ܀ ܒܝܘܡܐ ܕܫܬܐ ܢܗܘܐ ܣܕܪ ܗ̄ ܥܒܪܝܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܐ݀ܡܪ ܐܟܡܿܢ ܕܒܥܪܘܒܬܐ ܡܬܼܐܦܐ ܗܼܘܐ ܠܚܡܐ܆ ܘܗܕܐ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܫܠܝܼܛܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܫܒܬܐ ܘܡܬܼܢܛܪ ܗܼܘܐ ܥܕܡܐ ܠܫܒܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܟܕ ܡܿܡܠܐ ܗܼܐ ܛܟܣܐ ܕܒܪܝܼܬܐ ܘܕܢܛܝܼܪܘܼܬܗܿ: ܒܗܿܢܘܿܢ ܫܬܐ ܝܘ̈ܡܐ ܕܡܬܼܢܛܪ ܗܼܘܐ ܡܛ݀ܠ ܠܚܡܐ ܕܐܦ̈ܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܟ݀ܠܝܘܿܡ ܡܣܬܕܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܚܕ̈ܬܐ ܘܡܬܬܪܝܼܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܬܝܼܩ̈ܐ ܘܡܿܝܬܝܢ ܗܼܘܘ ܬܚܘܝܼܬܐ ܠܗ݀ܝ ܕܕܘܝܼܕ ܟܕ ܝܗܼܒ ܠܗ ܟܗܢܐ ܠܚܡܐ ܕܐܡܼܪ. ܕܠܝܬ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܠܚܡܐ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܦ̈ܐ ܕܡܥܒܪܝܼܢ ܡܼܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܠܡܣܡ ܠܚܡܐ ܚܡܝܼܥܐ ܒܝܘܡܐ ܕܡܬܼܢܣܒ܀ ܒܝܘܡܐ ܕܐܬܬܢܝܼܚ ܐܠܗܐ ܡܼܢ ܬܘܼܩܢ ܒܪܝܼܬܐ ܡܬܬܢܝܼܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܦ ܟܗ̈ܢܐ ܒܡܐܟܘܼܠܬܗ܀ ܘܦܼܪܫ ܒܪ ܝܣܪܠܝܐ ܫܡܐ ܘܨܚܝܼ ܗ̄ ܦܪܼܫ ܫܡܐ ܕܐܠܗ ܘܨܚܝܼ ܘܓܕܦ܆ ܕܐܘܿ ܠܡ ܐܠܗܐ ܙܦܠܢ ܢܗܼܘܐ ܠܟ܇ ܕܠܐ ܫܩܼܠܬܝܗܝ: ܠܐܝܢܐ ܕܒܝܼܫ ܡܼܢ ܚܝ̈ܐ ܗܢܐ ܦܩܼܕ ܡܪܝܐ ܕܢܬܪܓܡ܇ ܐܒܘܼܗܝ ܡܨܪܝܐ ܗܼܘܐ ܘܐܡܗ ܝܣܪܠܝܬܐ܇ ܡܼܢ ܗ̄ ܐܕܫ̈ܐ ܦܿܩܕ ܗܼܐ ܠܗܘܢܿ܇ ܕܢܩܪܒܘܢܼ ܕܒܚ̈ܐ: ܡܼܢ ܬܘܪ̈ܐ ܘܐܡܪ̈ܐܘܥܙ̈ܐ ܘܫܘܦ̈ܢܝܼܢܐ ܘܒܪ ܝܘ̈ܢܐ܇ ܐܝܟ ܕܥܘܼܗܕܢܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܐܒܪܗܡ ܣܡܝܼܕܐ ܕܝܢ ܘܢܘܼܩܝܐ ܠܘܫܼܡܠܝ ܗ݀ܠܝܢ ܕܡܠܟܝܙܕܩ ܘܐܪܙ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܼܚܐ.. ܬܫܒܬܝ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܡܿܦܩܕ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܬܫܒܬܝ ܒܫܒܥ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܬܗܼ، ܠܡܣܟ̈ܢܐ: ܘܒܚܡܫܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܬܬܦܼܢܐ ܠܡܪ̈ܝܗܿ ܟ݀ܠ ܕܐܙܕܒܼܢܬ݀ ܣܛܪ ܡܼܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܫܒܬܐ: ܬܪܝܢ ܫܒܘ̈ܥܝܼܢ ܦܩܝܼܕܝܢ ܗܼܘܘ ܠܡܼܛܪ܆ ܚܕ ܕܗܿܘܐ ܗܼܘܐ ܚܕܐ ܠܫܒܥ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܕܬܪܬܝܢ ܠܚܡܫܝܼܢ ܫܢܗܝܼܢ: ܘܒܗܢܐܕܫܒܥ ܚܩ̈ܠܬܐ ܘܥܒ̈ܕܐ ܠܐ ܡܚܪܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܠܐ ܚܩ̈ܠܘܬܗܘܢܿ ܘܟܪ̈ܡܝܗܘܢܿ ܘܙܝܬܝܗܘܢܿ ܒܓܘܐ ܩܕܡ ܟܿܠܢܫ ܡܬܬܣܝܼܡܝܼܢ ܗܼܘܘ܇ ܒܗܿܘ ܕܝܢ ܪܒܐ ܕܚܡܫܝܼܢ܇ ܥܒ̈ܕܐ ܘܐܡܗ̈ܬܐ ܘܐܪ̈ܥܬܐ ܡܬܚܪܪܝܼܢ ܗܘܘ܇ ܗܢܐ ܓܝܪ ܐܝܼܬܘܗܝ ܫܒܘܥܐ ܪܒܐ܇ ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܢܬܼܐܠܨ ܗܼܐܘ ܕܢܙܼܒܢ ܐܪܥܗ܇ ܐܘܿ ܒܪܗ ܒܡܨܥܬ ܫܒܘ̈ܥܐ: ܡܢܐ ܗܼܘܐ ܠ̈ܫܢܝܐ ܠܫܘܼܠܡ ܫܒܘ̈ܥܐ. ܘܟܡܐ ܕܗܘ̈ܝܢ ܘܫܿܩܠ ܗܼܘܐ ܛܝܡ̈ܝ ܡܙܒܢܢܐ ܐܟܡܿܢ ܕܟܕ ܢܡܼܛܐ ܫܘܼܠܡܐ ܕܫܒܘܥܐ ܪܒܐ܆ ܠܐ ܢܬܼܛܠܡ ܙܒܘܿܢܐ ܟܕ ܐܙܿܠܐ ܡܢܗ ܝܪܬܘܬܐ ܐܘܿ ܥܒܕܐ ܐܘܿ ܙܒܝܼܢܬܐ܀ ܬܫܒܬܝ ܐܪܥܐ ܫܢ̱ܬܐ ܚܕܐ ܡܼܢ ܫܒܥ ܫܢ̈ܝܐ܀ ܠܡܣܟ̈ܢܐ ܘܠܚܝ̈ܘܬܐ܀ ܟܐܬܐ ܕܚܨܕܟܘܿܢ ܗ̄ ܟܐܬܐ ܩܿܪܐ ܠܙܪܥܐ ܗ݀ܘ ܕܝܿܥ ܘܩܿܐܡ ܡܼܢ ܢܦܩܫܗ ܡܼܢ ܛܠܐ ܘܡܼܢ ܡܛܪܐ܀ ܥܢܒ̈ܐ ܕܫܒ̈ܫܬܝܟܘܿܢ ܗ̄ ܫܒܫ̈ܬܐ ܩܿܪܐ ܠܣܘ̈ܟܐ ܩܛܝ̈ܢܬܐ ܕܥܢ̈ܒܐ܀ ܡܬܼܩܪܝܢ ܬܘܼܒ ܫܒܫ̈ܬܐ ܣܘܟ̈ܬܐ ܕܠܐܦܗܝ ܠܬܚܬ܀ ܩܕܫܘܼܗܿ ܠܫܢܬ ܚܡܫܝܼܢ ܗ̄ ܢܦܪܫܘܼܢܗܿ pb. 156 ܠܢܝܿܚܬܐ ܘܠܦܘܼܢܝܐ ܕܐܪ̈ܥܬܐ ܘܕܥܒ̈ܕܐ܀ ܡܼܢ ܥܕܢ ܠܥܕܢ ܗ̄ ܡܼܢ ܫܢܢܬܐ ܠܫܢـܐ ܢܗܼܘܐ ܠܕܪ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܢܘܪܬܝܗܿ ܠܒܢ̈ܘܗܝ ܠܒܢ̈ܝ ܒܢ̈ܘܗܝ܀ ܒ̈ܬܐ ܕܫܛ̈ܚܐ ܗ̄ ܠܒ̈ܬܐ ܕܩܘܼܪ̈ܝܐ ܕܐܓܘܪ̈ܣܐ ܩܿܪܐ ܗܿܟܢ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢܿ ܫܘܪ̈ܐ܀ ܠܐ ܬܣܼܒ ܩܨܨܐ ܘܪܒܝܼܬܐ܇ ܩܨܨܐ ܐܝܼܬܘܗܝ܆ ܬܢܘܝ ܘܩܝܿܡܐ. ܕܟܡܐ ܙܘ̈ܙܐ ܝܬܝܼܪ̈ܐ ܫܩܼܠ ܡܘܦܢܐ ܡܼܢ ܝܙܘܿܦܐ܀ ܬܘܼܒ ܕܠܟܿܠ ܙܘܙܐ ܐܦ ܠܢ ܪ̈ܘܒܥܐ ܚ̈ܛܐ ܘܐܦ ܠܢ ܚܡܪܐ ܥܨܝܼܪܐ: ܘܪܒܝܼܬܐ ܡܝܬܝ ܫܡܗܿ ܡܼܢ ܬܪܒܝܼܬܐ ܕܟܣܦܐ܀ ܘܐܝܬܝܗܿ ܕܟܡܐ ܙܘ̈ܙܐ ܝܬܝܼܪܐ ܫܩܼܠ ܡܘܙܦܢܐ ܡܼܢ ܝܙܘܿܦܐ܇ ܒ݀ܬܪ ܫܢ̱ܬܐ ܐܘܿ ܒ݀ܬܪ ܝܪܚܐ܆ ܕܚܼ̈ܠܬܐ ܠܨܠܡ̈ܐ.. ܩܝ̈ܡܬܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܙܩ̈ܝܼܦܢ ܘܩܝܡ̈ܢ܇ ܐܢ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܩܝ̈ܣܐ ܘܟܐܦ̈ܐ܀ ܟܐܦ̈ܐ ܕܣܓ̈ܕܬܐ ܩܿܪܐ܆ ܠܗܿܠܝܢ ܕܩܿܪܛܝܼܢ ܠܗܘܿܢ: ܕܡܘ̈ܬܐ ܒܕܡܘܼܬܐ ܐܢܫ̈ܐ ܘܣܿܓܕܝܼܢ ܠܗܘܿܢ: ܘܟܕ ܟܐܦ̈ܐ ܐܢܘܿܢ܇ ܥܿܒܕܝܼܢ ܠܗܝܢ ܪܝܫܐ ܘܐܝܼܕ̈ܝܐ ܘܨܠܡܐ ܘܪ̈ܓܠܐ܇ ܒ݀ܬܪ ܗܿܠܝܢ ܪܝܫܐ ܘܐܝܼܕ̈ܝܐ ܘܨܠܡܐ ܘܪ̈ܓܠܐ܇ ܒ݀ܬܪ ܗܿܠܝܢ ܡܫܼܬܘܕܐ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪܥܢܐ ܕܥ݀ܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ܀ ܬܕܪܟ ܕܪܟܬܐ ܠܩܛܦܐ ܗ̄ ܐܟܡܿܢ ܕܕܪܟܬܐ ܕܚ̈ܛܐ ܘܕܣܥܪ̈ܐ ܗܿܘܝܐ ܩܕܡܐܝܬ ܘܟܢ ܩܛܦܐ ܕܙܝ̈ܬܐ ܘܚܡܪܐ ܘܫܪܟܐ܇ ܠܟ ܕܝܢ ܚܕ ܒ݀ܬܪ ܚܕ ܡܕܪܟ ܡܛ݀ܠ ܟܗܝܼܢܘܼܬ ܥܠܠܬܐ܀ ܘܚܪܒܐ ܠܐ ܬܥܒܼܪܝ ܒܐܪ[]ܟܘܿܢ ܗ̄ ܣܝܦܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܠܐ ܢܫܬܼܠܛ ܥܠܟܘܿܢ܀ ܬܒܿܪܬ ܢܝܙܟܐ ܕܫܘܥܒܕܟܘܿܢ ܗܞ ܥܗܕܘ ܠܡ ܡܕܡ ܕܥܒܿܕܬ ܠܟܘܿܢ ܕܐܝܟܢ ܬܒܿܪܬ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܘܦܪܩܿܬܟܘܿܢ܀ ܗܠܟܬܘܿܢ ܒܩܘܡܬܐ ܦܫܝܼܛܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܒܢ̈ܝ ܚܐܪ̈ܐ ܕܫܠܝܼܛܝܼܢ ܥܠ ܢܦܫܗܘܿܢ ܟܕ ܦܨܝܿܬܟܘܿܢ ܡܼܢ ܫܦܼܠܐ ܘܟܦܝܼܦܘܼܬܐ ܕܫܘܼܥܒܕܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܇ ܘܐܪܝܡܿܬܟܘܿܢ ܠܥܠ ܡܢܗܘܢܿ܀ ܒܿܬܪ ܟܢ ܐܡܿܪ ܥܠ ܦܘܼܪܥܢܐ ܕܥ݀ܒ̈ܕܐ ܒܝܼܫ̈ܐ܀ ܐܢ ܠܐ ܬܫܡܥܘܼܢܢܝ: ܐܦܿܩܘܿܕ ܥܠܟܘܿܢ ܬܗܪܐ ܗ̄ ܬܗܼܪܐ ܩܿܪܐ ܠܗ݀ܝ ܕܬ݀ܡܗ ܐܢܫ ܠܒܗ ܒܓܘܗ ܘܠܐ ܝܿܕܥ ܕܡܿܢܘܼ ܚܿܙܐ܇ ܘܟܕ ܩܿܐܡ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܝܟܐ ܩܿܐܡ ܐܦܠܐ ܕܡܢܐ ܥܿܒܕ܀ ܬܗܪܐ ܬܘܼܒ ܩܿܪܐ܇ ܠܟܐܦܐ ܢܿܐܫ ܒܗ ܦܓܪܐ ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܼܥ ܘܡܬܡܼܚܠ ܘܝܿܒܫ܇ ܒܿܬܪܟܢ ܡܿܐܬ ܒܪܢܫܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܒܛܝܼܠ ܡܼܢ ܪܓܫܬܐ ܡܬܼܚܙܐ ܡܪܗ ܕܬܗܪܐ ܩܠܦܬܐ ܢܿܬܪ ܒܣܪܗ ܕܐܢܫ ܐܝܟ ܩܠ̈ܦܐ ܘܣܓܝܐܝܬ ܚܙܟ ܘܠܐ ܡܡܕ܀ ܪܕܝܐ ܕܡܓܡܪ ܥܝ̈ܢܐ ܗ̄ ܕܡܥܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܕܡܼܢ ܚܫܐ ܘܟܼܐܒܐ ܕܠܒܐ ܢ݀ܣܒܐ ܬܘܣܦܬܐ܇ ܘܡܙܟܝܐ ܠܒ̈ܒܬܐ: ܐܦ ܠܓܦܪܐ ܡܫܢܩܐ܀ ܘܐܥܿܒܕ ܫܡܝ̈ܟܘܢܿ ܐܝܟ ܦܪܙܠܐ ܗ̄ ܫܡܗܝܐ ܠ̈ܥܢܢܐ ܕܡܛܪܐ ܐܘܿ ܕܛܠܐ ܩܿܪܐ ܕܠܐ ܪ̈ܣܢ ܥܠ ܐܪܥܐ܀ ܐܢ ܬܗܠܟܘܢܼ ܥܡܝ ܩܪܝܐܝܬ ܗ̄ ܡܫܩܠܐܝܬ ܒܩܫܝܘܼܬ ܩܕܠܐ ܥܨܝܢܐܝܬ܆ ܢܐܦܝ̈ܢ ܥܣܪ ܢܫܝܼ̈ܢ ܗ̄ ܐ݀ܡܪ ܥܠ ܚܣܝܼܪܘܬܐ ܕܗܿܘܝܐ ܡܼܢ ܟܦܢܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܗܘܼܐ ܒܫܡܪܝܼܢ ܘܐܦ ܒܐܘܪܫܠܡ ܩܕܡ ܫܼܒܝܐ ܡܼܢ ܡܙܠܗܘܬ ܥܠ̈ܬܐ: ܘܡܼܢ ܚܒܘܫܝܼܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܕܟܕ ܡܬܐܠܨܝܼܢ ܠܡܚܣܢ ܥܣܪ pb. 157 ܢܫܝܼ̈ܢ ܣܦ̈ܩܢ ܠܡܥܼܒܕ ܚܕ ܬܢܘܼܪܐ ܕܠܚܡܐ ܒܗ݀ܝ ܕܚܕܐ ܚܕܐ ܩܠܘܪܬܐ ܐܦܝ̈ܢ: ܘܡܦܠܓܝܼܢ ܠܗ ܩܨܝܐ ܩܨܝܐ܀ ܘܐܚܪܒ ܦܪ̈ܟܝܟܘܿܢ ܗ̄ ܒܝܬ ܣܓܕ̈ܬܟܘܿܢ܀ ܦܪܟܐ ܡܠܼܬܐ ܡܚܠܛܬܐ ܐܝܬܝܗܿ: ܡܼܢ ܥܒܪܝܐ ܘܛܚܐ: ܢܦܪܟ ܠܡ ܫܓܘܿܕ ܗ̄ ܗܿܦܟ ܣܿܓܕ܇ ܡܬܼܦܫܩܐ ܒܣܘܼܪܝܝܐ܀ ܠܐ ܬܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ ܩܝܡܬܐ ܗ̄ ܚܝܠܐ ܘܩܘܡܐ ܗ̄ ܚܝܠܐ ܘܩܘܡܐ܀ ܢܬܼܬܒܪ ܠܒܗܘܢܿ ܥܘܼܪ̈ܠܐ ܘܢܨܛܒܘܿܢ ܒܥܘܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܕܡܐ ܕܗܼܘ̈ܝ ܠܗܘܿܢ ܗܿܠܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ: ܗܿܝܕܝܢ ܢܦܠܝܼܢ ܘܡܬܬܒܪܝܼܢ ܡܼܢ ܩܫܝܘܼܬ ܠܒܗܘܿܢ ܕܠܗܿ ܩܿܪܐ ܥܘܼܪܠܘܼܬܐ܇ ܘܒܿܬܪܟܢ ܝܿܕܥܝܼܢ ܕܡܛ݀ܠ ܥܘܠܗܘܿܢ ܩܒܼܠܘ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܠܘ ܓܝܪ ܕܒܥܘܠܐ ܗܢܐ ܕܒܝܬ ܥܡܡ̈ܐ ܨ݀ܒܝܢ ܗܼܘܘ: ܐܠܐ ܒܦܘܼܪܥܢܐ ܕܥܘܠܗܘܿܢ ܡܨܛܒܝܢ ܗ̄ ܡܿܘܕܝܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܐܟܡܿܢ ܕܫܿܘܝܢ ܡܛ݀ܠ ܥܘܠܗܘܿܢ ܠܗܿܠܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ܀ ܓܒܪܐ ܕܢܦܪܘܿܫ ܢܕܪܐ܆ ܐܝܢܐ ܠܡ ܕܨܿܒܐ ܠܡܢܕܪ ܢܦܫܗ ܠܐܠܗܐ: ܠܘ ܒܩܢܘܼܡܗ ܢܫܡܫ ܩܕܡ ܐܠܗܐ: ܐܠܐ ܕܡ̈ܝܐ ܕܦܥܠܘܼܬܗ ܝ݀ܗܒ ܠܟܗܢܐ܀ ܢܗܘܘܿܢ ܕܡܘ̈ܗܝ ܚܡܫܝܼܢ ܡܬܩ̈ܠܝܼܢ ܗ̄ ܥܠ ܗܢܐ ܡܬܩܠܐ ܕܩܘܼܕܫܐ܇ ܦܘܠܓܐ ܐܝܬ ܠܡܦܫܩ̈ܢܐ: ܐܝܬ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܕܚܡܫܝܼܢ ܡܬܩ̈ܠܐ܇ ܐܠܦܐ ܕܙܘ̈ܙܐ ܗܿܘܝܢ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܚܡܫܝܼܢ ܡܬ̈ܩܠܐ ܚܡܫܝܼܢ ܐܣܬܝܼܪ̈ܝܼܢ ܗܿܘܝܢ܇ ܟ݀ܠ ܡܬܩܠܐ ܠܡ ܐܪܒܥܐ ܙܘ̈ܙܐ ܐܝܬܗܘܿܢ܀ ܒܝܬ ܙܪܥܐ ܕܥܘܪ ܣܢܪ̈ܝܼܢ ܗ̄ ܕܟܕ ܙܪܥܝܼܢ ܟܘܪܐ ܚܕ ܚ̈ܛܐ ܒܗܿܠܝܢ ܚܡܫܝܼܢ ܡܬܩ̈ܠܐ ܬܗܘܐ ܛܝܡܐ ܕܐܪܥܐ܇ ܗ݀ܝ ܕܟܘܼܐ ܕܚ̈ܛܐ܀ ܝܩܝܼܪܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܗܘܢܿ ܐܪܥܐ ܒܙܒܢܐ ܗܿܘ ܟ݀ܠ ܚܪܡܐ ܕܡܚܪܡ ܡܼܢ ܐܢܫ̈ܐ܇ ܠܐ ܢܬܼܩܪܩ ܗ̄ ܕܠܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܪܚܼܡܬ ܐܝܩܪܐ ܢܡܪܚܘܢܼ ܣܓܝ̈ܐܐ܇ ܘܢܚܪܡܘܢܼ ܢܦܫܗܘܿܢ ܠܐܠܗܐ: ܐܝܟ ܕܢܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܐܬܪܐ ܠܡܩܼܡ ܒܒܝܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܘܡܫܡܫܘܢܼ ܬܫܡܼܫܬܐ ܕܟܗܢܘܼܬܐ܇ ܫܦܝܼܪ ܒܕܚܼܠܬܐ ܕܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܕܡܘܬܐ ܙܓܪ ܠܗܘܿܢ ܒܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܕܠܐ ܢܼܦܪܩ܀ ܐܠܐ ܡܬܼܩܛܠܘܼ ܠܡ ܢܬܼܩܛܠ: ܚܪܡܐ ܕܝܢ ܠܐ ܫܠܝܼܛܝܼܢ ܠܡܼܦܪܩ܇ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܬܚܼܪܡ ܠܗ ܒܪܢܫܐ ܠܐܗܐ܀ ܕܢܦܪܩܝܗܿ ܬܘܼܒ ܠܐ ܡܨܝܐ ܡܛ݀ܠ ܚܪܡܐ ܕܣܝܼܡ ܥܠܘܗܝ ܘܕܢܗܘܐ ܬܘܼܒ ܒܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܟܗܢܐ ܠܐ ܗܿܘܝܐ܀ ܦܪܝܼܫ ܚܪܡܐ ܡܼܢ ܢܕܪܐ ܒܗ݀ܝ ܕܚܪܡܐ ܠܐ ܡܬܦܪܩ ܘܠܐ ܡܬܝܼܗܒ ܬܚܠܘܼܦܗ: ܡܛܠܗܕܐ ܓܝܪ ܥܠܬܐ ܒܬܚܘܼܡܐ ܕܡܘܬܐ ܦܪܓܠܗ ܠܗܿܘ ܕܡܚܪܡ ܠܐܢܫ ܣܘܼܥܪܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/230
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 13 SOAH 00013 http://syriaca.org/manuscript/2295 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502624
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: April 12, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Leviticus - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܣܦܪܐ ܕܬܠܬ ܕܡܬܼܩܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ” based upon SOAH 00013, Digital Syriac Corpus, last modified April 12, 2018, https://syriaccorpus.org/230.
Bibliography:
Literal Commentary on Leviticus - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܣܦܪܐ ܕܬܠܬ ܕܡܬܼܩܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/230.

Show Citation Styles