Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Numbers - ܦܘܼܫܩܐ ܕܣܦܪܐ ܪܒܝܼܥܝܐ ܕܡܬܼܩܪܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܡܦܫܩ ܣܘܥܪܢܐܝܬ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :

ܥܠܬܐ ܕܣܦܪܐ ܕܡܢܝܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܫܘܼܡܠܝܐ ܕܫܘܼܘܕܝܐ ܕܠܘܬ ܐܒܪܗܡ ܕܡܼܢ ܙܥܘܪܘܬܐ ܠܣܓܝܐܘܬܐ ܐܬܼܘ ܕܐܟܙܢܐ ܕܗܢܐ ܫܘܘܕܝܐ pb. 158 ܐܫܬܡܠܝܼ ܟܕ ܛܒ ܢܩܝܼܦܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ ܥܘܼܘ̈ܟܐ: ܗܿܟܢ ܐܦ ܕܒܙܪܥܟ ܢܬܒܪܟܘܢܼ ܥܡ̈ܡܐ ܥ[]ܡܐ ܥܬܝܼܕܐ ܕܬܬܓܼܡܪܝ ܐܝܟܢ ܕܗܼܢܘܿܢ ܒܡܘܟ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝܼܘ ܗܿܟܢܐ: ܡܫܝܼܚܐ ܗܿܘ ܕܡܢܗܘܢ ܕܢܚܼ ܒܪ̈ܕܘܦܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐܡܠܼܬܐ ܕܝܘܼܠܦܢܗ: ܪܡܿܙ ܣܦܪܐ ܗܢܐ ܠܗܿܘ ܕܡܦܢܐ܆ ܬܡܢ ܓܝ ܒܿܬܪ ܕܐܡܼܪ ܕܩܼܡ ܡܫܟܢܐ ܘܫܟܼܢܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܥܢܢܐ: ܠܐ ܐܡܼܪ ܕܐܬܩܪܒ ܩܘܼܪܒܢܗ ܘܐܦܢ ܒܛܘܼܪ ܣܝܼܢܝ ܐܬܟܬܼܒ ܡܦܩܢܐ ܘܢܡܘ̈ܣܐ ܒܙܒܢܗ ܐܬܐܼܡܪܘ ܐܠܐ ܠܘ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܒܗ ܐܬܪܫܡܘ: ܗܿܢܐ ܣܦܪܐ ܕܡܢܝܿܢܐ ܠܬܠܬ ܡܢ̈ܘܢ ܡܦܠܓ܆ ܬܪܬܝܢ ܥܠ̈ܝܬܐ: ܘܐܚܪܬܐ ܐܒܕܢ ܕܣܝܼܚܘܢ ܘܥܘܿܓ܆ ܘܟܬܒܼܗ ܡܘܫܐ ܠܡܢܝܢܐ ܩܕܡ ܫܘܼܠܡܐ ܩܠܝܼܠ ܕܚ̈ܝܘܗܝ ܡܫܼܬܥܐ ܒܗ ܒܟܬܒܐ ܟ݀ܠܡܕܡ ܕܥܒܼܕ ܐܠܗ ܒܡܕܒܪܐ܇ ܐܢ ܛܒ̈ܬܐ ܘܐܢ ܡܚܫ̈ܢܝܬܐ ܕܠܥܡܐ ܥܕܡܐ ܠܥܪܒܘܬ ܡܘܐܒ ܕܥܠ ܝܘܪܕܢܢ ܕܐܝܪܝܚܘ܀ ܐܚܝܼܕ ܕܝܢ ܡܢܝܿܢܐ ܕܫ̈ܢܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ܆ ܐܝܟ ܕܢܬܼܚܙܐ ܣܦܪ ܕܟܗ̈ܢܐ ܘܬܢܝܢ ܢܡܘܿܣܐ ܕܒܫܢ̈ܝܐ ܕܗܢܐ ܡܬܚܡܝܼܢ܇ ܗܿܘ ܕܟܗ̈ܢܐ: ܕܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܕܐܝܠܝܢ ܢܥܒܕܘܢܼ ܘܐܝܠܝܢ ܠܐ܀ ܟܕ ܡܬܼܚܙܐ ܕܫ̈ܢܝܐ ܠܐ ܐܚܝܼܕ ܘܗܿܘ ܕܬܢܝܢ ܢܡܘܿܣܐ ܬܢܝܐ ܗܿܘ ܕܩܕܡ̈ܝܬܐ܆ ܟ݀ܠܗ ܙܒܢܐ ܕܡܟܬܒܢܘܼܬܐ ܕܡܘܫܐ: ܗܿܘܐ ܬܠܬܐ ܐܠܦܝܼ̈ܢ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܡܬܼܦܠܓ ܠܡܢܘ̈ܬܐ ܬܠܬ܇ ܚܕܐ ܕܒܪܝܼܬܐ ܕܐܚܝܼܕܐ ܙܒܢܐ ܕܬܠܬܐ ܐ̈ܠܦܝܼܢ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܫܒܥܝܼܢ ܘܚܡܫ ܫܢ̈ܝܼܢ.. ܘܕܒ̄܆ ܕܡܦܢܐ ܕܐܚܝܼܕ ܙܒܢܐ ܕܡܐܬܝܢ ܘܫܒܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܼܢ. ܘܕܓ̄ ܗܕܐ ܕܡܢܝܿܢܐ ܕܡܣܝܟܐ ܒܡܢܝܿܢܐ ܕܬܠܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܐܦܢ ܡܢܬܝܐ ܗܿܘ ܗܢܐ ܣܦܪܐ: ܐܠܐ ܟ݀ܠܗ ܒܡܢܝܿܢܐ ܡܛܟܣ ܩܕܡܐܝܬ ܡܢܝܿܢܐ ܕܚܪܡܐ ܡܼܢ ܒܙܬܐ ܘܡܢܝܿܢܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܒܗ ܣܝܼܡ̈ܢ܆ ܐܡܿܪ ܩܕܡܐܝܬ ܥܠ ܟܡܝܘܼܬܐ ܕܡܢܝܢܗܘܢܿ܆ ܘܥܠ ܛܟܣܐ ܕܡܫܪ̈ܝܢܝܗܘܢܿ ܘܥܠܡܢ ܕܐܬܝܐ ܥܠܘܗܝ ܪܘܼܚܐ ܕܛܢܢܐ ܘܒܐܝܼܕܐ ܒܐܝܼܕܐ ܡܿܬܚ ܡܠܬܗ ܥܠ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܐܠܨܐ ܗܼܘܬ݀ ܥܠܝܗܘܢܿ ܘܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܘܫܐ ܒܡܕܒܪܐ ܕܣܝܼܢܝ ܗ̄ ܡܘܕܥ ܕܟܕ ܥܕܟܝܼܠ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܒܡܕܒܪܐ܀ ܦܿܩܕ ܕܢܬܦܪܫܘܢܼ ܒܛܘ̈ܠܡܐ ܗ̄ ܒܬܓܡ̈ܐ: ܛܘܼܠܩܐ ܬܘܼܒ ܠܟܢܘܼܫܬܐ ܕܡܫܪܝܼܬܐ ܩܿܪܐ܇ ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܢܬܚܙܘܿܢ ܐܝܟ ܡܒ̈ܠܒܠܐ ܘܠܐ ܡܛܟ̈ܣܐ ܫܒܥܝܼܢ ܚܠܦ ܛܘܼܠܩܐ ܛܘܗܡܐ ܐ݀ܡܪ܀ ܒܚܕ ܒܝܪܚܐ ܬܢܝܿܢܐ ܗ̄ ܐܝܪ ܒ݀ܬܪ ܥܐܕܐ ܕܦܣܚܐ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܒܝܗ̄ ܒܝܢܼܣܢ܇ܩܒܠ ܚܘܼܫܒܢܐ ܕܡܢܝܿܢܐ ܕܪ̈ܝܫܢܐ ܕܟ݀ܠܗܿ ܟܢܘܫܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܪ̈ܝܫܝ ܫܒ̈ܛܐ ܪܡܿܙ܀ ܐܝܟܢܐ ܕܟ݀ܠ ܪܝܫ ܫܒܛܐ ܢܡܢܐ ܠܒܢ̈ܝ ܒܝܬܗ ܘܫܒܛܗ ܩܕܡܐܝܬ ܡܬܟܢܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܪ̈ܝܫܝ ܫܒ̈ܛܐ ܠܬܪܥ ܡܫܟܢ ܙܒܢܐ ܘܟܿܠܚܕ ܡܢܗܘܢܿ ܟܿܬܒ pb. 159 ܗܼܘܐ ܠܥܠ̈ܝܡܐ ܚܝܠ̈ܬܢܐ ܕܒܫܒܛܗ܀ ܘܥܠܼܬܐ ܕܡܢܝܢܗܘܿܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀: ܐܝܟܢܐ ܕܬܬܓܼܠܐ ܛܝܒܘܼܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܗܘܿܢ ܕܡܐܝܬܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܡܼܢ ܫܒܼܥܝܼܢ ܢܦܫ̈ܢ ܠܗܕܐ ܣܓܝܐܘܬܐ ܐܬܛܝܼܘ܀ ܘܕܒ̄ ܕܐܟܡܐ ܕܡܬܼܡܢܝܢ ܦܠ̈ܚܐ ܕܡܠܟܐ ܠܩܪܒܐ ܗܿܟܘܬ ܗܼܢܘܿܢ܀ ܕܓ̄ ܕܠܐ ܐܘܬܪ ܐܢܘܿܢ ܣܓܝܐܘܬܗܘܢܿ: ܥܠ ܕܡܛ݀ܠ ܒܝܼܫܘܼܬܗܘܢܿ ܐܒܼܕܘ ܣܘܿܓܐܗܘܢܿ ܒܡܕܒܪܐ ܐܝܟ ܕܠܣܘܼܪܕܐ ܕܕܪ̈ܐ ܕܐ݀ܬܝܢ܀ ܬܘܼܒ ܐ݀ܡܪܝܼܢܢ ܡܢܝܿܢܐ ܕܙܒܢ̱ܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܪܝܫ ܟܬܒܐ ܕܒܫܢ̱ܬܐ ܕܒ̄ ܕܡܦܩܬܐ ܐܬܡܢܝܼܘ ܡܼܢ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܠܥܠ. ܘܗ݀ܘܝܢ ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܐ ܐ̈ܠܦܝܐ ܘܚܡܫܡܐ ܘܚܡܫܝܼܢ ܣܛܪ ܡܼܢ ܠ̈ܘܝܐ: ܘܒܿܬܪ ܐܪܒܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܐܘܿ ܒܨܝܼܪ ܒܿܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܗܪܘܢ܇ ܒܥܪܒܘܬ ܡܘܐܒ ܦܩܼܕ ܠܗ ܒܣܦܪܐ ܗܢܐ ܕܢܡܢܘܿܢ ܐܢܘܿܢ ܘܣܠܼܩ ܡܢܝܿܢܗܘܢܿ ܠܫܬܡܐܐ ܐܠܦܝܼ̈ܢ ܘܐܠܦܐ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܼܢ܇ ܗܕܐ ܦܩܼܕ ܡܪܝܐ ܕܢܘܕܥ ܕܟܡܐ ܗܼܘܘ ܐܝܠܝܢ ܕܢܦܼܩܘ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ: ܘܡܼܢ ܒܪ ܥܣܪܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܠܥܠ܆ ܘܕܥܡܐ ܡܝܼܬܘ ܡܢܗܘܿܢ ܒܡܕܒܪܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܼܡܐ ܕܠܐ ܢܥܠܘܢܼ ܠܢܝܿܚܬܗ: ܐܦܣ ܗܫܐ ܕܢܬܡܢܘܿܢ ܕܐܦ ܐܒܗ̈ܐ ܣܦܼܘ ܐܠܐ ܒܢܝ̈ܗܘܿܢ ܒܕܘܟܬܗܘܿܢ ܩܡܼܘ: ܬܘܼܒ ܦܩܼܕ ܕܢܬܡܢܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܥܬܝܼܕ ܗܼܘܐ ܕܢܘܪܒ ܐܢܘܿܢ ܠܐܪܥܐ ܒܦܘܠܓܐ ܟ݀ܠܚܕ ܠܦܘܼܬ ܣܓܝܐܘܬ ܫܒܛܗ ܝܼܪܬ܇ ܘܠܘ ܒܫܘܝܘܼܬܐ ܝܪܬܘܼܗܿ ܐܡܝܼܪ: ܕܐܢܫ ܠܦܘܼܬ ܡܢܝܿܢܗ ܢܩܒܠ ܠܝܪܬܘܬܗ܀ ܩܪ̈ܝܚܐ ܘܪܘܪ̈ܒܢܐ ܗ̄ ܠܝܕܘ̈ܥܐ ܕܒܗܘܢܿ ܩܿܪܐ܀ ܥܠ ܡܫܟܢܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܗ̄ ܩܿܪܐ ܗܿܟܢ ܠܡܫܟܢ ܙܒܢܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܡܨܥܝܘܼܬܗ ܟ݀ܠܗܝܢ ܥܣܩ̈ܬܐ ܘܟܣܝ̈ܬܐ ܢܣܒ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ ܫܪܝܐ ܘܢܦܩ̈ܢ ܠܓܠܝܐ: ܐܟܡܐ ܕܒܝܕ ܣܗ̈ܕܐ ܡܬܼܒܚ ܟܿܠܡܕܡ܀ ܣܟܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܕܐܬܡܢܝܼܘ ܣܛܪ ܡܼܢ ܢܫ̈ܐ ܘܛܠ̈ܝܐ ܘܣ̈ܒܐ ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܐ ܐܠܦܝܼ̈ܢ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܚܡܫܝܼܢ ܘܡܢܝܿܢܐ ܕܠ̈ܘܝܐ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܕܟܪܐ ܒܪ ܝܪܚܐ ܘܠܥܠ܆ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܐ̈ܠܦܝܼܢ: ܒܿܬܪܟܢ ܦܩܼ ܕܐܠܗܐ ܕܢܬܡܢܘܿܢ ܒܘܼܟܪ̈ܐ ܕܕܟܪ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܡܼܢ ܒܪ ܝܪܚܐ ܘܠܥܠ ܘܣܠܼܩ ܡܢܝܿܢܐ ܕܒܘܼܟܪ̈ܐ ܟܒ̄ ܐܠܦܝܼ̈ܢ ܘܡܐܬܝܢ ܘܫܒܥܝܼܢ ܘܬܠܬܐ܀ ܠܗܿܠܝܢ ܪܢܓ̄ ܝܬܝܼܪܐ܀ ܦܩܼܕ ܐܠܗܐ ܕܢܬܠܘܢܼ ܚܡܫܐ ܡܬܩ̈ܠܝܼܢ ܐܘܿܟܝܼܬ ܣܝܩܠܘܣ܇ ܠܘܬ ܣܘܪܝܐ ܡܬܼܩܪܐ ܐܣܬܝܼܪܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܐܪܒܥܐ ܙܘ̈ܙܐ ܥܠ ܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܟ݀ܬܒܝܼܢ ܒܦܘܼܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܿܢ: ܟܕ ܕܐܬܘ ܠܘܬ ܡܫܝܼܚܐ ܘܬܒܥܼܘ ܬܪܝܢ ܙܘ̈ܙܐ ܡܢܗ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܫܡܥܘܢܿ: ܡܐ ܕܫܿܩܠ ܡܫܟܢܐ ܢܪܟܢܘܼܢܗ ܠ̈ܘܝܐ ܗ̄ ܢܫܪܘܢܝܗܝ ܡܼܢ ܪܘܼܟܒܗ: ܘܡܐ ܕܫܿܪܐ ܡܫܟܢ ܗܿܟܘܬ ܐܝܟܐ ܕܐܙܿܠܐ ܘܫܿܪܝܐ ܥܢܢܐ܀ ܢܩܫܘܼܢܗ ܠ̈ܘܝܐ pb. 160 ܗ̄ ܢܩܝܼܡܘܼܢܗ ܘܢܩܫܘܢܼ ܘܢܡܬܚܘܢܼ ܝܪ̈ܝܥܬܗ܀ ܓܒܪ ܠܡ ܒܛܘܼܠܩܗ: ܗ̄ ܡܠܠܠ ܥܠ ܛܟܣܐ ܕܡܫܪ̈ܝܢܝܗܘܢ: ܘܟܿܠܢܫ ܠܡ ܡܢܗ ܘܠܗ ܒܫܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܐܒܗ̈ܘܗܝ ܢܫܪܐ ܘܠܐ ܢܒܠܒܠܘܢܼ ܐܘܿ ܢܚܠܛܘܢܼ ܠܫܒ̈ܛܐ ܒܚ̈ܕܕܐ܀ ܡܼܢ ܩܒܘܿܠ ܗ̄ ܠܪܘܚܩܐ ܡܼܢ ܡܫܟܢܙܒܢܐ ܢܫܪܘܿܢ ܘܠܐ ܢܬܩܪܒܘܢܼ ܠܘܬܗ܀ ܘܕܫܪܝܢ ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ ܛܘܠܩܐ ܕܝܗܘܕܐ ܗ̄ ܬܓܡܐ: ܘܐܡܿܪ ܬܘܼܒ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܫܒ̈ܛܝܼܢ ܕܢܩܝܼܦܝܼܢ ܠܗ ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܠܝܢ ܫܒ̈ܛܐ ܕܐܡܪܪ ܠܥܠ܆ ܒܡܢܝܿܢܐ ܓܘܢܝܐ: ܡܿܦܠܓ ܠܗܘܢܿ ܬܢܢ ܒܡܢܝ̈ܢܐ ܐܪܒܥܐ ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ ܘܒ݀ܬܪܟܢ ܡܼܢ ܬܝܡܢܐ ܘܕܡܥܪܒܐ ܟܢ ܗܿܢܘܿܢ ܕܒܓܪܒܝܐ ܟܕ ܫܿܩܠܝܼܢ ܕܝܗܘܕܐ ܩܕܡܐܝܬ ܡܼܢ ܬܪܝܢ ܫܒ̈ܛܐ ܕܢܩܝܼܦܝܼܢ ܠܗ܀ ܘܫܼܩܠ ܡܫܟܢܙܒܢܐ ܡܫܪܝܼܬܐ ܕܠܘܗܝܐ ܒܓܘ ܗ̄ ܕܗܿܢܘܿܢ ܠ̈ܘܝܐ ܕܝܬܝܼܒܝܼܢ ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ: ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐ܆ ܢܫܩܘܠܢܼ ܐܦ ܗܼܢܘܿܢ: ܘܟܕ ܕܪܘܒܝܠ ܕܒܬܝܡܢܐ ܫܿܩܠܝܪܢ: ܐܦ ܠ̈ܘܝܐ ܕܒܬܝܡܢܐ ܢܫܩܠܘܢܼ: ܗܿܟܢ ܐܦ ܕܡܥܪܒ ܘܟܢ ܕܬܝܡܢܐ܆ ܘܐܡܬܝ ܕܫܿܪܝܢ ܫܒ̈ܛܐ ܢܫܪܘܿܢ܀ ܗܿܠܝܢ ܬܘܠ̈ܕܬܐ ܕܐܗܪܘܢ ܘܕܡܘܫܐ ܗ̄ ܟܕ ܬܘܠ̈ܕܬܐ ܕܐܗܪܘܢ ܚܿܫܒ ܗܪܟܐ: ܘܕܡܘܫܐ ܠܐ܆ ܡܛܠ ܕܡܘܫܐ ܐܚܘܼ̄ ܕܐܗܪܘܢ ܐܝܬ̄ܘ: ܘܒܢ̈ܝܐ ܕܡܘܫܐ ܡܬܚܫܒܝܼܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܐܗܪܘܢ܀ ܬܘܼܒ ܟܒܪ ܠܐ ܥܕܟܝܼܠ ܐ݀ܬܝܢ ܗܼܘܘ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܡܘܫܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܡܕܝܢ ܗܼܘܘ ܥܡ ܡܗܘܢܿ: ܡܛܠ ܕܥܡܐ ܒܡܕܒܪܐ ܗܼܘܐ: ܘܢܛܪܘܢܼ ܡܛܪܬܐ ܗ̄ ܠܘ ܥܠ ܒܝܬܗ ܕܐܗܪܘܢܿ ܪܡܿܙ: ܐܠܐ ܢܛܪܘܢܼ ܠܡܫܟܢܐ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ: ܡܼܢ ܓܢ̈ܒܐ ܕܡܼܢ ܥܡܡ̈ܐ: ܕܐܬܝܢ ܗܼܘܘ ܥܡܗܘܢܿ ܘܢܛܪܘܢܼ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܡܐܢ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܛܡܐܘܼܬܐ ܘܣܘܼܝܿܒܐ܀ ܡܫܟܢܐ ܘܐܦ̈ܝ ܬܪܥܐ ܠܦܪܣܐ ܗܿܘ ܕܦܪܫ ܒܝܬ ܩܘܼܕܫܐ ܠܩܕܘܿܫܩܘ̈ܕܫܝܼܢ ܦܪܣܗ ܬܘܼܒ: ܠܡܫ̈ܟܐ ܕܕܟܪ̈ܐ ܕܐܣܦܝܢܝܩܐ ܘܣܘܣܓܘܢܐ܇ ܕܦܪܝܼܣܝܣܼܢ ܗܼܘܘ ܠܥܠ ܡܼܢ ܝܪ̈ܝܥܬܐ: ܕܘܓ̈ܠܓܐ ܕܕܪܬܐ ܗ̄ ܩܝܣ̈ܐ ܐܢܘܿܢ ܩܛ̈ܝܼܢܐ ܕܐܝܬ ܒܗܘܿܢ ܙܩܙܩ̈ܬܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܙܓܙܓ̈ܬܐ ܕܦܪܙܐ: ܘܬ݀ܠܝܢ ܒܗܝܢ ܘ̈ܐܠܐ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܓ̈ܠܓܐ ܘܐ̈ܠܐ ܐܢܘܢ ܐܘܟܝܼܬ ܦܪ̈ܣܐ ܐܢܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܡܬܓܠܓܠܝܼܢ ܐܘܿܟܝܼܬ ܡܬܬܪܝܼܡܝܼܢ ܐܬܩܪܝܼܘ ܓܠ̈ܓܐ܆ ܐܝܟ ܐܣ̈ܐ ܓܝܪ ܦܪܝܼܣܝܼܢ ܩܕܡ ܡܫܟܢܐ܀ ܛܘܼܢܒ̈ܘܗܝ ܘܟ݀ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܠ̈ܚܢܘܗܝ ܗ̄ ܛܘܼܢ̈ܒܐ ܚܒ̈ܠܐ ܐܢܘܿܢ ܕܩܛܝܼܪܝܼܢ ܒܣܟ̈ܐ ܕܡܫܟܢܐ: ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܬܪܘܛ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܚܒ̈ܠܐ ܩܛܗܝܼܢܐ ܐܢܘܿܢ ܕܒܗܘܿܢ ܡܬܐܣܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܐ̈ܠܐ: ܦܘ̈ܠܚܢܘܗܝ ܫܡܐ ܗܼܘ ܚܒܘܿܫܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܐܢ ܡܛ݀ܠ ܕܦܿܠܚܝܼܢ ܒܬܘܼܩܢܗܘܿܢ ܘܐܢ ܡܛ݀ܠ ܕܠܗܘܢܿ ܗܿܘܐ: ܟܿܠܗ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܠ̈ܘܝܐ pb. 161 ܣܟ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܒܗܘܢܿ ܡܬܼܐܣܪܝܼܢ ܚܒ̈ܠܐ ܕܡܫܟܢܐ܀ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܡܢܝ̈ܝܢܐ ܕܠ̈ܘܝܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܫܠܡ ܡܢܝܿܢܐ ܕܠ̈ܘܝܐ ܡܿܢܐ ܒܘܼܟܪ̈ܐ ܕܟܪ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܗܿܢܘܿܢ ܕܚܠܦܝܗܘܢܿ ܡܫܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠ̈ܘܝܐ: ܒܘܼܟܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܟܪ̈ܐ ܡܢܐ ܒܠܚܘܕ ܡܛ݀ܠ ܕܕܟܪ̈ܐ ܡܫܡܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܚܠܦܝܗܘܢܿ ܒܡܫܟܢܐ܇ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܒܡܨܪܝܢ܇ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܘܼܟܪ̈ܐ ܕܟܪ̈ܐ ܐܬܩܼܛܠܘ: ܐܠܐ ܕܢܩܒ̈ܬܐ܀ ܘܢܚܬܘܢ ܐܦ̈ܝ ܬܪܥܐ ܗ̄ ܦܿܩܕ ܕܢܟܣܘܢ ܐܦ̈ܝ ܡܫܟܢܐ ܒܡܫ̈ܟܐ ܦܠ̈ܝܼܚܐ ܕܦܪܝܼܣܝܼܢ ܥܠܗܘܢܿ ܕܠܐ ܢܣܼܩ ܥܠܝܗܘܢܿ ܚܠܐ ܒܐܘܪܚܐ ܘܢܬܚܒܠܘܢܼ܀ ܘܬܘܼܒ ܕܠܐ ܢܬܬܫܝܼܛܘܢ ܒܚܙܬܐ ܐܡܝܼܢܬܐ܀ ܡܢܝܩ̈ܝܬܐ ܗ̄ ܡܐܢ̈ܐ ܕܡܬܼܢܩܐ ܒܗܘܢܿ ܢܘܼܩܝܐ ܐܘܿ ܟܝܠܐ ܕܒܗ ܡܡܫܚܝܐܝܬ ܡܬܬܟܝܼܠܝܼܢ ܡ̈ܝܐ ܘܚܡܪܐ: ܛܪ̈ܘܠܐ: ܡܫܚ̈ܠܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܼܬܦܐ ܒܗܘܢܿ ܚܡܪܐ ܕܢܘܼܩܝܐ܆ ܡܒܙܥܝܼܢ ܓܝܪ ܒܙ̈ܥܐ ܙܥܘܪ̈ܐ: ܐܝܟ ܕܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ ܢܛܦܘܢܼ ܚܡܪܐ ܥܠ ܢܘܼܪܐ ܘܬܕܥܟܝ܀ ܡܓܪܘܦܝܬܐ ܐܝܟ ܟܦ̈ܐ ܕܦܪܙܠܐ ܕܓ݀ܪܦܝܼܢ ܒܗܝܢ ܢܘܼܪܐ ܐܘܿ ܩܛܡܐ܀ ܫܚ̈ܠܐ ܐܝܟ ܟܦ̈ܐ ܕܛܪ̈ܘܠܐ ܡܒܙܥ ܐܦ ܗܪܘ ܘܡܦܫܪܝܼܢ ܒܗ ܬܪܒܐ ܥܠ ܢܘܼܪܐ ܐܘܿ ܩܛܡܐ܀ ܦܝܠ̈ܣܐ ܕܝܢ ܒܘܢܟܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܡܘܬܒܐ ܕܝܠܗܘܿܢ ܠܘ ܐܝܟ ܟܣܐ ܗܼܘܐ ܐܠܐ ܝܬܝܼܒ ܥܠ ܐܪܥܐ ܟܕ ܠܐ ܪܡ܀ ܘܡܓ̈ܣܐ ܬܘܼܒ ܠܗܘܢܿ ܠܦܝ̈ܠܣܐ ܩܿܪܐ ܓܒܪܐ ܐܘܿ ܐܢܬܬܐ ܕܢܥܒܕܘܢ ܚܛܗ̈ܐ ܗ̄ ܒ݀ܬܪ ܕܐܠܼܦ ܥܠ ܡܫܟܢ ܙܒܢܐ ܘܡ̈ܐܢܘܗܝ ܘܕܡܿܢ ܕܛ݀ܥܝܢ ܠܗܘܿܢ: ܟܕ ܠܦܘܼܬ ܝܩܝܼܪܘܼܬܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܠܡܝܩܪܘܬܐ ܕܨܒ̈ܘܬܐ: ܠܡܝܩܪܘܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܦܿܠܓ ܠܛܥܘܼܢܬܐ܇ ܐ݀ܡܪ ܥܠ ܢܡܘܿܣܐ ܕܚܛ̈ܗܐ ܕܥܿܒܕܝܼܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ܀ ܘܢܥܒܕܘܢܼ ܥܘܠܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܬܬܚܝܒ ܢܦܫܐ ܗ݀ܝ ̈ܞ ܫܘܝܬ ܠܬܒܥܬܐ ܐܝܬܝܗܿ܀ ܢܗܦܘܿܟ ܗܛܗܗ ܥܠ ܪܝܫܗ ܗ̄ ܕܗܿܘ ܡܕܡ ܕܛܠܼܡ: ܐܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܘܐܢ ܡܼܢ ܟܢܬܗ: ܥܠܘܗܝ ܗܿܦܟ ܣܘܼܓܦܢܗ ܡܐ ܕܐܬܓܠܝܼ܀ ܘܟܕ ܡܿܢܗܪ ܠܡܠܼܬܐ ܐ݀ܡܪ: ܘܚܕ ܡܼܢ ܚܡܫܐ ܢܘܣܦ ܥܠܘܗܝ ܗ̄ ܚܕ ܡܼܢ ܚܡܫܐ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܛܠܼܡ ܢܘܣܦ ܥܠܘܗܝ ̈ ܢܦܢܠܐ ܠܡܿܢ ܕܕܝܼܠܗ ܚܛ̈ܗܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܬܼܦܠܓ ܠܡܢ̈ܘܬܐ ܚܡܫ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܛܠܝܼܡ ܠܗܿ ܠܦܘܼܬ ܡܢܬܐ ܚܕܐ: ܢܘܣܦ ܛܝ̈ܡܐ ܘܢܦܪܘܥ: ܘܐܢ ܠܝܬ ܠܗ ܡܕܡ ܠܡܼܦܪܥ: ܩܪܝܼܒܗ ܢܦܪܘܿܥ ܗ̄ ܗܕܐ ܕܝܬܝܼܪ ܡܿܟܚܐܕܐ ܠܛܠ̈ܘܿܡܐ: ܟܕ ܡܬܟܚܕܝܼܢ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝ ܫܪܒܬܗܘܿܢ ܘܥܒܕܐ ܬܘܼܒ ܕܠܐ ܢܚܛܘܿܢ: ܟܕ ܛܒ ܢܚܛܘܿܢ ܩܪ̈ܝܒܘܗܝ: ܘܿܠܝܐܝܬ ܦܿܪܥܝܼܢ ܚܠܦܘܗܝ ܡܛ݀ܠ ܕܐܦ ܝܪ̈ܬܝ ܩܢܝܿܢܗ ܐܢܘܿܢ: ܐܢ ܠܝܬ ܒܢ̈ܝ ܟܕ ܡܿܐܬ: ܒܕܓܘܿܢ ܐܢ ܡܙܕܒܢ ܒܡܣܟܢܘܼܬܗ: ܗܼܢܘܿܢ ܚܝܿܒܝܼܢ ܕܢܦܪܩܘܼܢܝܗܝ: ܘܐܦ ܦܿܪܥܝܼܢ ܚܠܦܘܗܝ ܚܘܒܬܗ: ܟܕ ܚܿܛܐ pb. 162 ܘܡܬܼܓܠܝܐ ܐܦ ܕܒܚܼܐ ܬܘܼܒ ܬ݀ܒܥ ܡܢܗ [] ܕܡܬܼܚܣܐ.. ܐ݀ܡܪ ܥܠ ܢܡܘܿܣܐ ܕܪܘܚܐ ܕܛܢܢܐ. ܓܒܪ ܓܒܪ ܟܕ ܬܫܼܛܐ []ܢܬܬܗ ܗ̄ ܢ݀ܦܩܐ ܡܼܢ ܬܩܢܘܼܬܗܿ ܘܡܙܢܝܐ܀ []ܬܥܒܼܕ ܒܗ ܥܘܠܐ ܗ̄ ܚܿܛܝ̈ܐ ܠܡ ܒܙܘܘܓ []ܗܿܘܝܐ ܫܛܝܼܬܐ ܘܡܫܼܬܚܛܐ ܡܼܢ ܢܘܼܟܪܝܐ܀ ܥܘܠܐ ܓܝܪ ܥܿܒܕܐ ܒܗ݀ܝ ܕܫܿܩܠܐ ܦܓܪܐ ܕܠܒܥܠܗܿ ܙܕܩ ܘܝܿܗܒܐ ܠܗ ܠܢܘܼܟܪܝܐ ܬܐܼܬܐ ܥܠ ܒܥܠܗܿ ܪܘܼܚܐ ܕܛܢܢܐ ܗ̄ ܢܬܬܙܝܼܥ ܒܗ ܚܘܼܫܒܐ ܡܼܢ ܡܕܡ ܕܚܿܙܐ ܒܐܢܬܬܗ ܟܐܡܬ ܕܝܢ ܕܐܫܬܪܓܠܼܬ݀ ܠܘܬ ܙܢܝܘܼܬܐ ܪܘܼܚܗ ܕܛܢܢܐ ܠܚܘܼܫܒܐ ܘܠܨܒܝܿܢܐ ܘܠܡܪܢܝܼܬܐ ܕܥܠܝܗܿ ܕܨܒܘܼܬܐ ܩܿܪܐ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܪܘܚܐ ܕܙܢܝܘܼܬܐ ܘܪܘܼܚܐ ܕܛܥܝܘܼܬܐ܆ ܘܪܘܚܐ ܛܒܝܼܥܝܬܐ ܘܪܘܚܐ ܪܝܼܩܢܝܬܐ܆ ܠܘ ܐܟܡܿܢ ܕܪܘܼܚܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܐܝܬ܆ ܐܠܐ ܪܘܚܐ ܕܛܢܢܐ ܩܿܪܐ ܬܢܢ ܠܚܘܼܫܒܐ ܒܝܼܫܐ ܕܡܣܒܪ ܥܠܝܗܿ: ܕܐܢ ܙܢܼܝܬ݀ ܐܘܿ ܠܐ܆ ܗܕܐ ܗ݀ܝ ܗ݀ܝ ܕܛܡܐܐ ܐܘܿ ܠܐ ܡܛܡܐܐ: ܢܝܬܝܗܿ ܠܘܬ ܟܗܢܐ ܗ̄ ܓܒܪܗܿ ܕܐܢܬܬܐ܀ ܩܡܚܐ [] ܗ̄ ܦܿܩܕ ܟܗܢ ܕܬܝܬܐ ܥܡܗܿ [] ܕܣܥܪ̈ܐ ܠܫܘܼܘܕܥ ܠܡ ܕܐܟܙܢܐ ܕܗ݀ܝ ܕܝ݀ܠܕܐ ܡܼܢ ܙܘܘܓܐ ܢܡܘܿܣܝܐ: ܣܡܝܼܕܐ []ܝܫܝܐ ܥܡ ܫܘܦܢܝܢܐ ܘܒܪ ܝܘܢܐ ܕܡܝܬܝܐ: ܗܿܟܢܐ ܘܐܦ ܗܕܐ ܕܒܓܘܪܐ ܐܫܬܚܼܛܬ݀ ܩܡܚܐ ܕܣܥܪ̈ܐ ܦܿܩܕ ܕܬܝܬܐ܆ ܕܢܘܕܥ ܥܠ ܢܚܘܼܒܘܼܬܗ ܕܓܘܪܐ ܘܡܙܠܗܙܘܬܗ ܕܡܼܢ ܟ݀ܠ ܛܘܼܒ̈ܝܼܢ: ܘܐܝܟ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܕܣܥܪ̈ܐ ܡܼܢ ܐܢܢܩܝ ܐܝܬܝܗܿ ܠܟܪܝ̈ܐ ܘܠܨܪܝܼܩܐ: ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܣܘܼܥܪܢܗ ܕܓܘܪܐ ܡܼܢ ܨܒܝܿܢܐ ܘܠܘ ܡܼܢ ܐܢܢܩܝ ܣܿܥܪܝܼܢ ܠܗ ܣܥܘܪ̈ܘܗܝ܀ ܘܠܐ ܢܣܘܿܟ ܥܠܘܗܝ ܡܫܚܐ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܠܐ ܫܿܘܝܢ ܓܝܪ̈ܐ ܠܪ̈ܚܡܐ.. ܘܢܣܒ ܟܗܢܐ ܡܝ̈ܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ ܗ̄ ܩܿܪܐ ܠܡܝ̈ܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ: ܡܛ݀ܠ ܦܪܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ ܕܠܣܘܼܥܪܢܐ ܗܢܐ܀ ܘܬܘܼܒ ܡܛ݀ܠ ܕܡܬܩܕܫܝܼܢ ܒܡܠܼܬܐ ܕܐܠܗܐ: ܒܡܐܢܐ ܕܦܚܪܐ ܗ̄ ܒܦܚܪܐ ܪܡܿܙ ܠܗܘܢܿ: ܡܛܜܠ ܡܚܝܼܠܘܼܬܗ ܘܡܬܒܪܢܘܼܬܗ ܕܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ܀ ܘܡܼܢ ܥܦܪܐ ܕܐܝܬ ܒܫܦܘܼ̈ܠܘܗܝ ܕܡܕܒܚܐ ܡܼܢ ܗܢܐ ܢܪܡܐ ܒܡ̈ܝܐ܀ ܚܕ ܡܿܢ ܕܐܬܬܫܝܼܛܬ݀ ܐܢܬܬܐ ܗܕܐ ܐܝܟ ܥܦܪܐ: ܕܒ̄. ܕܥܦܪܐ ܫܝܼܛܐ ܥܿܐܠ ܘܡܿܦܪܣܐ ܠܗܘܿܢ ܠܚܘܼܫ̈ܒܝܗܿ ܕܪ̈ܥܝܢܼ ܘܥܿܢܝܢܼ ܒܓܝܪܘܬܐ܀ ܡ̈ܝܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܘܒܚܝܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܩܿܪܐ ܡܪܝܪ̈ܐ: ܡܛܠ ܩܛܡܐ ܕܥܓܠܬܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܬܘܪܬܐ ܘܕܝܘܼܬܐ ܕܡܬܼܠܚܝܐ ܒܗܘܿܢ܇ ܗ݀ܝ ܕܟܬ̈ܝܼܒܢ ܒܗܿ ܠܘܛ̈ܬܐ ܩܫܝ̈ܬܐ ܕܡܼܢ ܬܢܝܢ ܢܡܘܿܣܐ ܕܐ݀ܡܪ ܟܗܢܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܒܿܚܝܼܢ ܘܓܿܠܝܢ ܟܣ̈ܝܬܐܥܒܪܝܐ ܡ̈ܝܐ ܠ̈ܝܼܛܐ ܐܡܿܪ: ܢܦܪܘܿܥ ܪܝܫܗܿ ܗܞ ܢܓܠܐ ܟܗܢܐ ܪܝܫܗܿ ܘܢܬܒܼܠܒܠ ܘܢܬܢܼܬܫ ܣܥܪܗܿ܀ ܘܬܐܡܪܝ ܐܡܝܼܢ ܗ̄ ܢܗܘܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗܿܝ ܗܕܐ ܕܫܠܡܘܼܬܐ ܕܥܠ ܗܿܠܝܢ pb. 163 ܕܡܬܼܐܡܪ̈ܢ܀ ܬܐܼܠܕܝ ܕܝܢ ܕܟܪܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܒܕܟܪܐ ܚܿܕܝܢ ܐܒܗ̈ܐ ܘܥܠ ܕܐܬܥܫܼܩܬ݀ ܡܿܠܟ ܠܗܿ ܒܪܐ: ܘܐܢ ܢܩܒܬܐ ܒܿܛܢܐ ܗܼܘܬ݀ ܡܿܨܐܼ ܗܼܘܐ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܕܢܫܚܠܦܝܼܘܗܝ ܠܕܟܪܪܐ܇ ܐܠܐ ܕܝܼܕܥ ܐܠܗ ܒܡܦܕܡܘܼܬ ܝܼܕܥܬܗ ܕܡܬܼܥܫܩܐ: ܚܠܦ ܢܩܒܬܐ ܨܪ ܒܗܿ ܕܟܪܐ ܘܫܚܿܠܦܗ ܠܟܝܿܢܐ: ܕܛܠܝܼܡܬܐ ܬܬܪܢܨܚܝ܇ ܘܢܦܚܘܢ ܡܥܝ̈ܟܝ ܗ̄ ܠܘ ܓܝܪ ܒܫܥܬܐ ܕܫ݀ܬܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܡܝ̈ܐ ܡܬܼܢܦܚܐ ܗܼܘܬ݀: ܐܦܠܐ ܥܛܡ̈ܬܗܿ: ܘܡܬܼܡܣܝܐ ܟܪܣܗܿ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܐܬܼܛܡܐܬ݀ ܐܘܿ ܓܪܼܬ݀ ܡܿܫܪܐ ܗܼܘܐ ܒܗܿ ܟܘܼܪܗܢܐ܇ ܘܒܿܬܪ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܡܬܼܢܦܚܐ ܗܼܘܬ݀ ܟܪܣܗܿ܆ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܐܝܟ ܕܠܕܘܼܚܠܐ ܐܡܝܼܪܐ ܗܕܐ ܟܕ ܠܐ ܗܿܘܝܐ ܗܼܘܬ݀܀ ܐܡܿܪ ܥܠ ܢܙܝܼܪܐ܀ ܓܒܪܐ ܐܘܿ ܐܢܬܬܐ ܕܢܦܪܘܿܫ ܐܘܿ ܕܢܕܘܿܪ ܢܕܪܐ ܗ̄ ܠܚܐܪܘܼܬ ܕܨܒܝܢܐ ܝܗܒܼܗܿ ܠܗܕܐ܇ ܘܠܘ ܬܝܚܬ ܩܛܝܼܪܐ ܟܕܢܗܿ܀ ܥܠܼܬܐ ܕܢܙܝܼܪ̈ܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܟܕ ܫܐܠ ܐܢܫ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܡܕܡ ܬܬܝܼܗܒܝ ܠܗ܀ ܘܕܢܬܼܦܨܐ ܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܐܬܢܙܪ܀ ܡܬܼܢܙܪ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܢܬܼܢܙܪ ܡܼܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܢܫܦܪ ܠܐܠܗܐ܀ ܟ݀ܠ ܬܪܝܢܐ ܕܥܢܒ̈ܐ ܗ̄ ܡܫܬܝܐ ܕܡܬܼܥܒܕ ܡܼܢ ܥܢܒ̈ܐ ܚܒܝܼܫ̈ܬܐ: ܥܢܒ̈ܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܕܒܩܝܛܐ ܗܿܘܝܢ܀ ܝܒܝܼܫ̈ܬܐ ܩܿܪܐ: ܐܟܡܿܢ ܕܒܗܿ ܒܓܦܬܐ ܝܒܫ̈ܢ܇ ܘܡܬܼ̈ܛܠܩܢ ܘܟܕ ܝܒܝܼܫ̈ܢ܀ ܥܢܒ̈ܐ ܓܝܪ ܕܚܡܪܐ ܡܐ ܕܒܫܼ̈ܠܝ: ܐܢ ܠܐ ܡܬܼܥܨܪ̈ܢ ܣܪ̈ܝܢ ܘܡܣ̈ܝܢ ܐܦܫ̈ܬܐ ܓܝܪ: ܠܐ ܡܬܼܥܨܪ ܡܢܗܝܢ ܚܡܪܐ ܐܠܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܠܚܘܿܕ ܚܫܚ̈ܢ܀ ܡܼܢ ܥܘܼܨܪ̈ܐ ܘܥܕܡܐ ܠܟܡܫ̈ܘܢܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܓܪ̈ܘܡܐ ܕܒܥܢ̈ܒܐ ܐܠܐ ܓܪ̈ܘܡܐ ܕܒܥܢ̈ܒܐ ܪ̈ܛܝܼܒܬܐ ܘܝܒܼܫ̈ܬܐ ܦܪ̈ܕܐ ܐܘܿ ܦܪ̈ܨܢܐ ܡܬܼܩܪܝܢ: ܡܿܕܝܢ ܟܡܫ̈ܘܢܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܥܢܒ̈ܐ ܝܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܢܬܪ̈ܢ ܡܼܢ ܣܓܘܼܠܐ: ܘܟܡܝ̈ܢ ܟܐܡܬ ܐܘܿ ܝܒܫ̈ܢ܀ ܥܘܼܨܪ̈ܐ ܥܢܒ̈ܐ ܕܥܨܝܪ ܡܢܗܝܢ ܚܡܪܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܟܡܫ̈ܘܢܐ ܦܪ̈ܕܐ ܐܢܘܿܢ ܕܒܡܨܥܬ ܥܢ̈ܒܐ ܕܗܼܢܘܿܢ ܓܪ̈ܘܡܐ܀ ܘܐܦܫ̈ܬܐ ܥܢ̈ܒܐ ܝܒܝܼܫ̈ܬܐ܀ ܘܢܪܒܥܐ ܣܥܪܐ ܕܕܪܝܫܗ ܒܝܕ ܬܪܒܝܼܬܐ ܕܣܥܪܗ ܥܠ ܪܘܼܒܝܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܗ ܘܦܘܼܪ̈ܥܢܐ ܕܚܠܦ ܗܿܠܝܢ ܡܿܘܕܥ܆ ܘܡܿܠܦ ܐܝܟܢܐ ܢܪܒܘܿܢ ܟܗ̈ܢܐ ܠܥܡܐ ܟܕ ܡܿܨܠܝܢ܀ ܢܒܪܟܟ ܡܪܝܐ ܘܢܢܛܪܟ ܘܢܢܗܪ ܡܪܝܐ ܐܦܘ̈ܗܝ ܥܠܝܟ: ܘܢܥܒܕ ܠܟ ܫܠܡܐ ܗ̄ ܒܬܠܝܬܝܘܼܬ ܫܡ̈ܗܐ ܕܡܪܝܐ ܕܥܠ ܬܠܬܐ ܩܢܘܼ̈ܡܐ: ܐܪܙ ܒܘܼܪܟܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܥܒܿܕܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܝܢ ܡ̈ܠܐ ܒܝܕ ܟܗ̈ܢܐ ܘܢܒܝ̈ܐ ܘܙܝܼܩ̈ܐ ܡܬܼܟܪܙܝܼܢ ܥܒܿܕ̈ܐ܇ ܘܒܿܬܪܟܢ ܡܬܼܓܠܝܢ ܥ݀ܒ̈ܕܐ ܒܛܝܒܘܼܬܐ: ܡܿܕܝܢ ܠܘ ܕܟܿܗܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܢܒܪܟ ܐܠܐ ܕܐܠܗܐ ܡܝܒܠܢܐ ܓܝܪ ܐܝܼܬ̄ܘ ܕܒܘܼܪ̈ܛܬܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ܀ ܘܗܘܼܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܠܡ ܡܘܫܐ ܠܡܩܡܘܼܬܗ ܠܡܫܟܢܐ ܗ̄ ܒ݀ܬܪ ܡܢܝܢܗ ܕܥܡܐ܇ ܗܘܼܐ ܗܘܼ ܗܢܐ ܚܘܼܕܬܐ ܒܝܪܚܐ pb. 164 ܐܝܪ܆ ܚܘܼܕܬܐ ܕܝܢ ܕܐܡܿܪ ܗܪܟܐ ܠܘ ܐܟܡܿܢ ܕܐܥܬܼܩ ܗܝܟܐ ܘܐܬܼܚܕܬ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܗܼܘܐ ܒ݀ܬܪ ܒܐܘܪܫܠܡ: ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܥܩܼܪܬ݀ ܐܘܪܫܡ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ: ܘܒ݀ܬܪܟܢ ܡܼܢ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܦܝܦܐܢܝܘܿܣ ܕܬܪܬܝܢ ܐܠܐ ܚܘܼܕܿܬܐ ܕܗܪܟܐ. ܠܚܕܬܘܬܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܐ݀ܡܪ ܘܠܚܕܬܘܬܐ ܕܡܕܒܚܐ ܘܐܦ ܥܠ ܟ݀ܠܗ ܡܫܟܢܐ ܪܡܿܙ ܟܕ ܚܘܼܕܬܐ ܐܘܿ ܠܥܐܕܐ ܐܘܿ ܘܼܪܒܢܐ ܕܚܕܬܐܝܬ ܐܬܩܼܪܒ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܐܡܿܪ: ܒܝܘܡܐ ܕܡܫܚܘܼܗܝ ܗ̄ ܚܘܼܕܬܐ ܕܗܪܟܐ ܠܡܫܝܼܚܘܼܬܐ ܩܿܪܐ ܟܕ ܠܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܡܫܚܘܼܗܝ ܠܡܫܼܚܐ ܐܦܠܐ ܚܕܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܟܬܝܼܒ ܕܒܝܘܡܐ ܕܐܬܡܼܫܚ ܡܼܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ: ܒܡܫܼܚܐ ܘܕܡܐ ܡܬܼܩܕܫ ܗܼܘܐ ܡܫܟܢܐ: ܥܡ ܗܿܠܝܢ ܕܝܼܠܗ: ܩܪܒܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܩܘܪ̈ܒܢܝܗܘܢܿ ܗ̄ ܟ݀ܠܚܕ ܡܢܗܘܿܢ ܝܘܡܐ ܚܕ ܡܩܪܒ ܗܼܘܐ ܩܘܼܪܒܢܗ ܬ[]ܐ ܘܥܓ̈ܠܬܐ ܕܡܬܼܥܒ̈ܕܢ ܡܿܢ ܡܼܢ ܩܝܣ̈ܐ ܐܝܟ ܕܢܬܬܣܝܼܡܘܼܢ ܒܗܘܿܢ ܡ̈ܐܢܐ ܕܡܫܟܢܐ: ܘܟ݀ܠ ܚܕܐ ܡܬܼܢܓܕܐ ܡܼܢ ܬܪܝܢ ܬܘܪ̈ܝܢ: ܒܗ݀ܝ ܕܒܓܝ̈ܓܠܐ ܥܒܝܼܕ̈ܢ: ܟ݀ܠ ܬܪܝܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܚܕܐ ܥܓܠܬܐ ܩܪܒܘ: ܘܟ݀ܠܚܕ ܡܢܗܘܿܢ ܬܘܪܐ ܚܕ ܘܒܿܬܪ ܩܘܼܪܒܢܐ ܕܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܬܘܼܒ ܩܪܒܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܡܐܢ̈ܐ ܚܫ̈ܝܼܠܐ ܕܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܫܡܥܼܘ ܩܠܐ ܥܡܗ ܡܼܢ ܚܘܼܣܝܐ ܗ̄ ܐܟܡܿܢ ܕܗܘܼ ܚܘܼܣܝܐ ܡܠܠ ܗܼܘܐ ܦܩܼܕܗ ܕܢܐܡܪ ܠܐܗܪܘܢ ܕܢܐܨܦ ܕܫܪ̈ܓܐ ܕܠܐ ܢܕܥܟܼܘܢܼ ܠܘܼܩܒܠ ܡܢܪܬܐ ܢܗܘܘܿܢ ܡܢܗܪܝܢ ܗ̄ ܐܦܝ̈ ܡܢܪܬܐ ܩܿܪܐ ܠܣܝܿܡܗܘܿܢ ܕܫܪ̈ܓܐ ܕܠܐܦ̈ܝ ܓܪܒܝܐ ܠܘܼܩܒܠ ܦܬܘܪܐ܀ ܡܼܢ ܟܢܗܿ ܗ̄ ܒܘܼܢܟܗܿ ܐܘܿܟܝܼܬ ܟܘܼܪܣܝܐ ܬܚܬܝܐ: ܐܡܿܪ ܥܠ ܓܒܝܼܬܐ ܕܠܘܼܚ̈ܐ܀ ܠܫܒܛܐ ܕܠܘܝܼ ܓܒܼܐ ܕܢܫܡܫ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܫܒ̈ܛܐ ܐܚܪ̈ܢܐ: ܡܛ݀ܠ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܕܒܐܝܼܕ̈ܝܗܘܢܿ ܗܘܼܐ ܦܘܼܪܩܢܐ ܡܢܗ ܕܫܒܛܐ ܗܘܼܘ: ܘܦܐܝܐ ܕܡܢܗܘܿܢ ܢܬܝܒܠܘܢܼ ܡܫܡܗܫܢܐ ܕܡܫܟܢܐ: ܥܠ ܕܫܿܘܝܢ ܗܼܘܘ ܠܐ ܓܝܪ ܦܐܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܡܼܢ ܚܕ ܫܒܛܐ ܢܗܘܘܿܢ ܟܗ̈ܢܐ ܕܡܼܢ ܐܚܪܢܐ ܠ̈ܘܝܐ܀ ܟܗ̈ܢܐ ܘܠ̈ܘܝܐ ܕܒܢܡܘܿܣܐ: ܠܟܗ̈ܢܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܒܥܕܬܐ ܡܿܕܡܝܢ ܗܼܘܘ: ܘܡܼܢ ܠܘܝܼ ܡܬܝܒܠܝܼܢ ܘܟܗܢܘܼܬܐ ܠܐܗܪܘܿܢ ܡܼܛܬ݀ ܘܠܙܪܥܗ: ܘܠ̈ܘܝܐ ܕܐܝܬܝܗܘܿܢ ܒܛܟܣܐ ܕܡܫܡ̈ܫܢܐ: ܒܢ̈ܝ ܓܪܫܘܿܢ ܘܩܗܬ ܘܡܪܪܝ: ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܕܢܨܗܪ ܐܚܘܼܗܝ ܕܥܡܪܡ ܘܟܗ̈ܢܐ ܫܠܝܼܛܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡܟܼܣ ܘܠܡܕܒܚܘ ܘܠܡܥܼܠ ܠܩܘܼܕܫܐ ܘܠܩܕܘܿܫܩܘܼܕ̈ܫܝܼܢ: ܘܠ̈ܘܝܐ ܥܠ ܛܥܘܢܬܐ ܕܡܐܢ̈ܝ ܡܫܟܢܐ ܡܫܠܛܝܼܢ ܗܼܘܘ: ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܡܫܩܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܛܥܿܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܢܚ̈ܬܝܗܘܿܢ ܘܡܫܚܐ ܡܒܣܡܐ ܒܡܣܐ ܘܣܡܝܼܕܐ: ܘܥܡ ܫܪܟܐ ܕܡܐܢ̈ܐ ܩܠ̈ܝܼܠܐ܆ ܘܠ̈ܘܝܐ ܒܢ̈ܝ ܩܗܬ ܛ݀ܥܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܿ ܠܩܒܘܬܐ ܘܡܢܪܬܐ ܘܡܕܒܚܐ ܕܥܛܪܐ ܗ݀ܘ ܕܕܒܚ̈ܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܩܕܣ̈ܐ ܘܐܝܼܪ̈ܐ pb. 165 ܘܩܪ̈ܕܠܐ܇ ܘܒܢ̈ܝ ܓܪܫܘܢ: ܝܪ̈ܝܥܬܐ ܕܡܫܟܢܐ ܘܦܪ̈ܣܐ ܘܓ̈ܠܓܐ ܘܛܘܢ̈ܒܐ ܘܚܒ̈ܠܐ ܘܡ̈ܐܢܝ ܣܥܪܐ܇ ܘܒܢ̈ܝ ܡܪܪܝ ܕܦ̈ܐ ܕܡܫܟܢܐ܆ ܘܡܘܼܟ̈ܠܘܗܝ ܘܥܡܘ̈ܕܘܗܝ ܘܣܡ̈ܟܘܗܝ ܩܒܘܬܐ ܘܦܬܘܪܐ ܘܡܕܒܚܐ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܗܘܿܢ ܛ݀ܥܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܢܿ ܒܩ̈ܘܦܐ ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܡ̈ܐܢܐ ܒܥܓ̈ܠܬܐ ܐܦ ܫܡܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ܇ ܩܕܝܼܡ ܗܼܘ ܠܓܒܝܼܬܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܟܬܝܼܒ ܓܝܪ ܒܡܦܩܢܐ ܕܬܗܘܘܿܢ ܠܝܼ ܠܡ ܡܠܟܘܼܬܐ: ܩܕܝܼܡ ܗܼܘ ܠܓܒܝܼܬܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܟܬܝܼܒ ܓܝܪ ܒܡܦܩܢܐ ܕܬܗܘܘܿܢ ܠܝܼ ܠܡ ܡܠܟܘܼܬ ܘܟܘܼܗܢܐ ܘܥܡܐ ܩܕܝܫܼܐ ܘܡܼܢ ܠܡ ܡܠܟܘܼܬܐ ܘܟܘܼܗܢܐ ܘܥܡܐ ܩܕܝܫܼܐ ܘܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܥܬܝܼܕܐ ܗܼܘܬ݀ ܐܡܼܪܗܿ ܠܗܕܐ: ܐܘܿ ܟܒܪ ܡܛ݀ܠ ܡܝܩܪܘܬܗܿ ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܼܒܕܩܬ݀ ܒܡܠܟܝܙܕܩ: ܕܒܪ ܠ̈ܠܘܝܐ ܡܼܢ ܓܘ ܝܣܪܐܝܠ ܘܕܟܐ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܬܕܟܝܼܬܐ ܕܗܪܟܐ ܥܠܗ݀ܝ ܕܦܓܪܐ ܪܡܿܙ܀ ܪܘܿܣ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡ̈ܝܐ ܕܚܛ̈ܗܐ ܗ̄ ܡ̈ܝܐ ܕܡܫܝܓܝܼܢ ܡܛܡܐܘܬܗܘܿܢ ܘܢܥܒܪܘܢܼ ܡܕܟܝܐ ܥܠ ܟ݀ܠܗ ܒܣܪܗܘܿܢ ܟܕ ܪ̈ܝܫܝܗܘܧܢ ܠܐ ܓܿܪܥܝܼܢ܀ ܘܢܣܝܼܡܘܢܼ ܐܝܼܕ̈ܝܗܘܢܿ ܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܥܠ ܠ̈ܘܝܐ ܗ̄ ܠܘ ܐܟܡܿܢ ܕܟ݀ܠܗܘܿܢ ܣܿܝܡܝܼܢ ܐܝܼܕܝ̈ܗܘܿܢ ܥܠ ܪ̈ܝܫܝܗܘܿܢ ܐܠܐ ܨ݀ܒܐ ܕܢܘܕܥ ܕܒܫܠܡܘܼܬܐ ܕܟ݀ܠܗܘܿܢ ܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ: ܣܼܡ ܥܠܗܘܿܢ ܐܝܼܕܐ ܐܗܪܘܿܢ ܗ݀ܘ ܕܒܕܘܼܟܬ ܐܦܣܩܘܦܐ ܗܼܘܐ܀ ܘܢܦܪܘܫ ܐܢܘܿܢ ܐܗܪܘܢ ܠ̈ܠܘܝܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܣܝܿܡ ܐܝܼܕܗ ܕܥܠܗܘܿܢ܀ ܡܠܼܠ ܥܠ ܦܨܚܐ ܕܢܥܒܕܘܼܢܝܗܝ ܒܫܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܡܦܩܬܐ ܕܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܕܐܝܟ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩ̈ܕܢܘܗܝ ܘܐܝܟ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܦ݀ܩܕ ܠܡ ܡܛܠܬܗ ܕܒܟܬܒܐ ܕܡܦܩܢܐ ܗܿܟܢܐ ܢܥܒܕܘܼܢܝܗܝ܀ ܘܐܝܟ ܕܝܼܢ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܕܝܼܢܐ ܩܿܪܐ܆ ܠܬܚܘ̈ܡܐ ܕܠܐ ܢܒܨܪܘܢܼ ܘܠܐ ܢܘܣܦܘܢܼ: ܐܠܐ ܢܥܒܕܘܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܙܕܩ̈ܢ ܠܗ ܘܓܒܪ̈ܐ ܕܛܡܐܝܢ ܗܼܘܘ ܒܢܦܫܐ ܗ̄ ܒ݀ܬܪ ܕܥܒܼܕ ܦܨܚܐ: ܐܝܟ ܕܐܬܦܼܩܕܘ ܐܡܼܪ ܥܠ ܛܡ̈ܐܐ: ܢܦܫܐ ܬܢܢ ܠܦܓܪܐ ܩܿܪܐ ܕܐܬܛܡܐ ܒܗ݀ܝ ܕܩܪܝܼܒ ܠܡܝܼܬܐ ܐܘܿ ܠܓܪܒܐ ܐܘܿ ܠܨܒܘܼܬܐ ܛܡܐܐ܀ ܘܠܐ ܡܬܼܟܠܝܢܢ ܘܠܐ ܡܩܪܒܝܼܢܢ ܗ̄ ܠܘ ܟܕ ܡܬܥܕܠܝܼܢ ܓܒܪ̈ܐ ܐܡܼܪܘ ܗܕܐ ܝܿܕܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܓܝܪ ܕܛܡ̈ܐܐ ܐܢܘܿܢ ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܡܬܼܦܫܟ܇ ܕܐܦܢ ܠܘ ܒܨܒܝܿܢܝ ܐܝܿܬܝ ܛܡܐܐ: ܥܠܡܢܐ ܡܬܼܟܠܐ ܐܢܼܐ ܡܼܢ ܩܘܼܪܒܢܐ: ܕܗܐ ܡܘܬܐ ܦܣܝܼܩ ܥܠ ܟ݀ܠܡܿܢ ܕܠܐ ܥܿܒܕ ܠܦܨܚܐ ܒܙܒܢܗ: ܘܣܢܝܼܩܝܼܢ ܕܢܐܠܦܘܢܼ ܥܠܗܕܐ: ܩܘܼܡܘ ܥܠ ܕܘܟܬܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܡܘܫܐ ܠܐ ܐܡܼܪ ܗܼܘܐ ܥܠ ܗܟܢ ܡܕܡ: ܐܠܐ ܕܟ݀ܠ ܕܓܙܝܼܪ܇ ܫܠܝܼܛ ܗܼܘ ܠܡܐܼܟܠ ܦܨܚܐ ܐܣܬܼܢܩ ܕܢܐܠܦ ܥܠܘܗܝ ܕܫܪܟܐ: ܓܒܪ ܓܒܪ ܟܕ ܢܗܘܐ ܛܡܐܐ ܒܢܦܫܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܒܐܘܪܚܐ ܐܘܿ ܒܕܪ̈ܝܟܘܿܢ܆ ܒܝܕ̄ ܒܝܪܚܐ ܕܬܪܝܢ ܢܥܒܕܘܢܼ ܦܨܚܐ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܒܕܪ̈ܝܟܘܢܿ ܒܕܪ̈ܐ ܕܒܬ̈ܝܟܘܿܢ ܫܼܪܐ: ܘܠܐ ܐܙܼܠ ܠܗ ܠܕܘܼܟ ܐ̱ܚܪܝܢ܀ ܘܒܝܘܡܐ ܕܩܼܡ ܡܫܟܢܐ ܟܣܼܝܬ݀ ܥܢܢܐ ܗ̄ ܐ݀ܡܪ ܬܢܢ ܥܠ ܫܩܠܐ ܘܡܫܪܝܐ pb. 166 ܕܥܡܘܼܕܐ ܘܕܥܢܢܐ܆ ܘܠܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܗ̄ ܠܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕܗܫܐ ܠܥܢܐ ܠܘ ܗ݀ܝ ܡܛܪܢܝܬܐ ܕܩܫܝܐ ܐܝܟ ܒܪܩܐ ܩܿܪܐ ܐܠܐ ܗܕܐ ܒܡܫܟܢ ܙܒܢܐ ܥܪܦܠܢܝܬܐ ܗ݀ܝ ܕܕܡܝܐ ܠܩܛܡܝ ܐܘܿܟܝܼܬ ܥܦܘܪܬܝܢ: ܟܣܼܝܬ݀ ܠܡ ܗܕܐ ܥܢܢܐ ܠܡܫܟܢܐ ܓܘܝܐ ܘܒܪܝܐ܀ ܐܝܟ ܚܙܼܘܐ ܕܢܘܼܪܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܚܙܘܐ ܕܢܘܼܪܐ ܡܬܼܚܙܐ ܗܼ،ܐ ܡܼܢ ܨܦܪܐ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ ܥܠ ܡܫܟܢܐ: ܐ݀ܡܪ ܥܠ ܥܡܘܼܕܐ ܗ݀ܘ ܕܡܬܼܚܙܐ ܗܼܘܐ ܒܥܢܢܐ ܒܠܠܝܐ ܓܝܪ ܗܘܼ ܥܡܘܼܕܐ ܥܡ ܗ݀ܝ ܥܢܢܐ ܡܫܬܚܠܦܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܕܡܘܼܬܐ ܕܓܘܙܠܬܐ ܕܢܘܼܪܐ܇ ܠܡܢܗܪܘ ܠܟܠܗܿ ܟܢܘܼܫܬܐ܆ ܘܥܢܢܐ ܡܟܣܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܗܘܿܢ ܒܐܝܼܡܡܐ ܘܐܝܟ ܡܛܠܬܐ ܡܿܛܠܠܐ ܗܼܘܬ݀ ܥܠܝܗܘܿܢ ܘܗܕܐ ܥܢܢܐ ܥܠ ܐܓܪܗ ܕܡܫܟܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀ ܐܡܝܼܢܐܝܬ: ܢܘܼܗܪܗ ܕܥܡܘܼܕܐ ܕܡܿܗܕܐ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܐܢܫ̈ܝܼܢ: ܕܠܘ ܟܝܿܢܝܐ ܗܼܘܐ ܇ ܐܠܐ ܡܼܢ ܗ݀ܘ ܕܐܬܢܼܣܟ ܥܠ ܦܪܨܘܦܗ ܕܡܘܫܐ ܡܼܢ ܗ݀ܘ ܕܐܬܚܙܝܼ ܒܗ ܡܪܢ ܒܛܘܼܪ ܬܒܘܪ܀ ܘܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܠܐ ܫܪܝܪ̈ܢ ܕܡܘܫܐ ܘܥܡܘܕܐ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܐ ܓܐܝܐ ܘܠܐ ܥܒܝܼܕܐ ܢ݀ܗܪܝܼܢ ܗܼܘܘ: ܘܐܦܠܐ ܙܕܝܼܩ̈ܐ ܒܩܝܡܬܐ ܡܢܗܘܿܢ ܘܠܗܘܿܢ ܢ݀ܗܪܝܼܢ ܗܼܘܘ: ܐܠܐ ܟܕ ܗܿܘܝܢ ܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܐ ܕܡܪܢ ܢ݀ܗܪܝܼܢ܇ ܘܐܟܙܢܐ ܕܫܡܫܐ ܒܗܿܢܐ ܥܠܡܐ܀ ܠܦܘܼܬܐ ܢܩܕܘܬܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܡܿܚܘܐ ܡܥܒܕܢܘܼܬܗ ܗܿܟܢ ܣܿܥܪ ܡܪܢ ܒܫܡܝܐ ܠܙܕܝܼ̈ܩܐ: ܘܟ݀ܠܚܕ ܡܢܗܘܿܢ ܠܦܘܼܬ ܕܟܝܘܼܬܗ ܘܢܩܕܘܼܬܗ ܕܒܕܘܼܒܪ̈ܐ ܡܬܼܚܙܐ ܒܗ ܢܘܼܗܪܗ ܕܡܪܢ: ܘܗܢܐ ܢܘܼܗܪܐ ܠܐ ܡܓܫܡܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܘܡܬܝܼܗܒ ܠܩܕܝ̈ܫܐ: ܗ̣ܿܘܬ ܢ݀ܣܒܝܼܢܢ ܥܠ ܚܫܟܐ ܕܪ̈ܫܝܼܥܐ: ܕܠܘ ܟܝܿܢܝܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܐܠܐ ܩܢܘܼܡܐ ܕܟ݀ܠܚܕ ܡܢܗܘܿܢ ܚܿܫܟ ܒܬܘܣܦܬܐ ܘܒܘܼܨܪܐ ܠܦܘܼܬ ܪܒܘܼܬܐ ܘܙܥܘܪܘܬܐ ܕܚܛܗ̈ܝܗܘܢܿ ܡܕܝܢ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܢܘܼܗܪܐ ܗܿܘ ܕܥܡܘܼܕܐ: ܡܼܢ ܗܢܐ ܒܪܝܐ ܕܡܓܫܡ ܒܐܐܪ ܐܝܬ̄ܘ ܗܼܘܐ: ܡܢܗ ܡܠܠ ܗܼܘܐ ܐܠܗܐ: ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܛܣܐ ܕܕܗܒܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܚܘܼܣܝܐ: ܘܥܢܢܐ ܠܡ ܡܼܢ ܥܡܘܼܕܐ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܫܠܗܒ ܐܢܘܿܢ ܫܡܫܐ ܒܚܘܼܡܗ܀ ܒܡܠܬ ܦܘܼܡܗ ܕܡܪܝܐ ܫܿܩܠܝܼܢ ܗ̄ ܡܐ ܕܫܿܩܠܐ ܗܼ،ܬ݀ ܥܢܢܐ ܡܼܢ ܐܓܪܗ ܕܡܫܟܢܐ: ܘܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܫܿܩܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܛܠ ܕܒܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܒܙܒܢ ܫܿܩܠܐ ܗܼܘܬ݀ ܥܢܢܐ ܗ݀ܝ ܘܒܙܒܢ ܫܿܪܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܐܝܟ ܕܒܩܠܐ ܡܕܡ ܘܒܡܼܠܬܐ ܡܠܠ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܐܠܗ ܕܐܘܿ ܢܐܙܠܘܢܼ ܐܘܿ ܢܫܪܘܿܢ܀ ܕܗܿܘܝܐ ܥܢܢܐ ܕܡܟܝܼܟܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܗ̄ ܕܪܟܝܼܢܐ ܡܬܼܚܙܝܐ ܥܠܘܗܝ ܕܡܫܟܢܐ: ܡܼܢ ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܫܬܘܕܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܟܬܪܝܼܢ ܒܕܘܼܟܬܐ ܡܼܢ ܡܬܪܟܢܢܘܼܬܐ ܕܥܢܢܐ ܕܥܠ ܡܫܟܢܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡܘܼܟܟܐ ܕܥܢܢܐ ܠܢܨܝܼܚܘܼܬܗܿ ܩܿܪܐ܀ ܡܼܢ ܗ݀ܝ pb. 167 ܕܡܥܝܕܝܼܢܢ ܠܡܐܼܡܪ ܥܠ ܥܢܢܐ ܕܒܙܒܢ ܥܡܘܼܛܐ ܘܒܙܒܢ ܢܘܼܪܐ ܘܢܗܝܼܪܐ܀ ܡܛܪ̈ܬܗ ܕܡܪܝܐ ܢ݀ܛܪܝܼܢ ܗ̄ ܘܚܿܝܪܝܼܢ ܕܐܡܬܝ ܡܬܬܪܝܼܡܐ ܘܐܡܬܝ ܫܪܝܐ܀ ܘܟܕ ܥܢܢܐ ܐܬܬܪܝܼܡܬ݀ ܫܩܼܠܘ ܟ݀ܠܢܫ ܒܛܟܣܗ ܡ̈ܐܢܝ ܡܫܟܢܐ ܗ݀ܘ ܡܕܡ ܕܐܬܓܥܠ ܠܗ܀ ܗܿܠܝܢ ܡܫܩ̈ܠܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܠܚܝܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܐܫܬܥܝܼ ܥܠ ܡܫܩ̈ܠܢܝܗܘܢܿ ܘܡܫܪܝܿܢܝܗܘܢܿ ܕܒܗܢܐ ܠܡ ܙܢܐ ܘ݀ܠܐ ܕܢܫܩܠܘܢܼ ܘܢܫܪܘܿܢ ܡܩܝܼܡܝܼܢ ܠܗ ܠܡܫܟܢܐ ܥܕ ܗ̄ ܕܡܼܢ ܩܕܡ ܕܡܬܼܟܢܫ̈ܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܡܫܪ̈ܝܬܐ: ܢ݀ܩܫܝܼܢ ܠܗ܀ ܘܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܠܚܘܒܒ ܒܪ ܪܥܘܐܝܠ ܗ̄ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܐܢܫܝܼ̈ܢ ܕܗܢܐ ܚܘܒܒ ܒܪ ܪܥܘܐܝܠ ܐܝܼܬ̄ܘ ܘܡܬܼܩܪܐ ܗܼ،ܐ ܒܬܪܝܢ ܟܘܢ̈ܝܐ: ܪܥܘܐܝܠ ܘܝܬܪܘܢ܇ ܡܦܝܼܣ ܗܼܘܐ ܡܘܫܐ ܠܚܘܒܒ ܕܢܐܙܠ ܥܡܗܘܿܢ: ܒܕ ܩܿܢܛ ܗܼܘܐ ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܢܗܦܘܿܟ ܠܐܬܪܗ ܢܗܦܘܿܟ ܠܘܬ ܕܚܼܠܬ ܦܬܟܪ̈ܐ܆ ܕܡܝܐ ܕܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܡܝܼܝܼܬ ܗܼܐܘ ܪܥܘܐܝܠ ܒܐܬܪܗ: ܐܘܿ ܟܕ ܗܦܼܟ ܗܼܘܐ ܠܘܬ ܥܡܐ: ܥܠܗܿܝ ܒܥܼܐ ܡܘܫܐ ܕܠܐ ܢܐܙܠܘܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ܠܕܘܼ̣ ܐܚܪܝܢ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܒܗܢܐ ܢܝܼܫܐ ܫܕܪ ܡܘܫܐ ܠܚܡܘܼܗܝ ܕܢܐܙܠ ܠܐܬܪܗ ܐܝܟ ܕܟܬܝܼܒ ܒܡܦܩܢܐ ܕܢܬܠܡܕ ܠܒܢ̈ܝ ܒܝܬܗ: ܘܒܿܬܪ ܕܐܬܼܠܡܕܘ ܐܬܼܘ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܠܘܬ ܥܡܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܚܘܒܒ ܓܒܪܐ ܝܼܕܝܼܥܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܡܕܝܢ܇ ܐܦܝܼܣܗ ܕܢܐܼܬܐ ܥܡ ܥܡܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܚܘܒܒ ܒܪ ܝܬܪܘܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘܐ܆ ܘܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܠܐ ܡܝܼܝܼܬ ܗܼܐܘ ܝܬܪܘܢ܇ ܘܫܕܪ ܠܚܘܒܒ ܠܫܠܡܗ ܕܡܘܫܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܠܡܕܝܼܢ ܗܼܘܘ: ܘܡܛ݀ܠ ܕܡܼܛܐ ܗܼܘܐ ܙܒܢܐ ܕܢܫܩܠܘܢܼ ܐܡܼܪ ܠܗ ܡܘܫܐ ܠܚܘܿܒܒ: ܕܬܐ ܥܡܢ ܠܐܬܪܐ ܕܡܠܼܟ ܠܢ ܡܪܝܐ܀ ܠܐ ܐܙܿܠ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܚܘܒܒ ܐܝܟ ܚܫܘܫܐ ܐܬܚܫܒ: ܕܐܢ ܐܠܗܐ ܠܗܠܝܢ ܡܠܼܟ ܐܪܥܐ: ܐܢ ܡܿܢ ܩܪܝܼܒ ܐܢܼܐ: ܘܡܼܢ ܩܢܼܛܐ ܬܘܼܒ ܕܐܘܪܚܐ ܘܥܡܠܐ ܦܫܪ ܡܼܢ ܕܠܡܼܐܙܠ܀ ܘܗܿܘܐ ܐܢܬ ܠܢ ܥܝ̈ܢܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܡܕܝܢܝܐ ܐܢܬ܆ ܘܚܢܢ ܥܠ ܡܕܝܢ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܿܠܝܢ ܣܿܠܩܝܼܢܢ: ܘܗܕܐ ܟܕ ܡܓܪܓ ܠܗ ܕܢܐܙܠ ܥܡܗܘܿܢ܀ ܐܡܼܪ ܕܗܿܘܐ ܠܢ ܥܝ̈ܢܐ ܗ̄ ܗܕܝܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡ̈ܠܐ ܗܿܠܝܢ ܕܐܣܟܡܐ ܐܢܝܢ ܘܢܝܼܫܗܝܢ ܗܿܢܘ ܕܩܿܢܛ ܗܼܐ ܡܘܫܐ ܥܠ ܚܘܒܒ ܕܠܐ ܢܗܦܘܿܟ ܠܥܝܕ̈ܘܗܝ ܩܕܡ̈ܝܐ ܒܡܐܙܠܬܗ܇ ܡܘܿܢ ܣܢܝܼܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܡܐ ܥܠ ܡܗܕܝܿܢܘܼܬܐ ܕܚܘܒܒ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܥܢܢܐ ܠܗܘܢܿ ܡܗܕܝܐ ܗܼܘܬ݀: ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ܇ ܕܐܬܒܥܝܼ ܚܘܒܒ܇ ܐܝܟܢ ܕܢܗܕܐ ܠܬܓܪ̈ܐ ܕܥܡܐ ܕܟܕ ܐܙܿܠܝܼܢ ܒܬܓܘܪܬܐ ܠܘܬ ܥܡܡ̈ܐ: ܕܐܝܟܢܐ ܙܕܩ ܠܗܘܢܿ ܠܡܐܼܙܠ ܘܒܐܝܿܕܐ ܐܘܪܚܐ܀ ܘܐܢܫ̈ܝܼܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܥܡܗܘܢܿ ܐܙܼܠ: ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܟܬܝܼܒܐ ܒܫܦܛ̈ܐ pb. 168 ܚܘܒܪ ܠܡ ܩܝܢܢ ܢܦܩ ܡܼܢ ܩܝܢ ܡܼܢ [] ܚܘܿܒܒ ܘܚܘܒܪ ܠܡ ܗܘܼܝܘܼ ܚܘܒܒ܇ ܚܠܦ ܓܝܪ ܒ̄܆ ܪ̄ ܐܫܬܚܼܠܦܬ݀ []ܘܬܐ ܕܩܝܿܡܗ ܕܡܪܝܐ ܫܩܼܠܬ݀܀ ܡܪܕܐ ܝܘܡܐ ܚܕ ܗ̄ ܒܝܘܡܐ ܠܡܿ ܩܕܡܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܪܚܩܼܬ݀ ܡܢܗܘܿܢ ܩܠܝܼܠ: ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܫܪܟܐ܇ ܒܡܨܥܬܐ ܕܛܘ̈ܠܩܐ ܡܙܕܝܚܐ ܗܼܘܬ݀ ܥܠ ܟܬ̈ܦܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܩܗܬ ܒܡܫܩ̈ܠܢܐ܀ ܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܩܘܼܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܩܘܡܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܩܘܡܗܿ ܕܩܒܘܬܐ ܩܪܐ܀ ܘܬܒܪܐ ܕܣ̈ܐܢܐܘܗܝ ܘܥܪܘܩܐ ܒܥ̈ܠܕܒܒܘܗܝ: ܡܕܒܪܢܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܘܗܝ ܥܡܐ ܡܟܢܐ ܡܼܢ ܕܫܼܪܬ݀ ܩܒܘܬܐ: ܐܦ ܥܡܐ ܫܼܪܘ܀ ܪܛܢܘ ܥܡܐ ܘܐܬܒܐܫ ܗ̄ ܩܘܼܛܢܐ ܪܛܢ ܥܠ ܡܐܟܘܿܠܬܐ ܟܒܪ܀ ܡܛ݀ܠ ܡܬܝܼܚܘܼܬ ܙܒܢܐ ܕܕܘܼܝܪܗܘܿܢ ܘܒܡܕܒܪܐ ܘܪܚܝܼܩܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܘܠܐܘܬܐ ܘܗܠܟܬܐ܀ ܘܐܟܠܼܬ݀ ܢܘܼܪܐ ܒܚܕܪ̈ܝܗܿ ܕܡܫܪܝܼܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܚܕܪ̈ܝ ܗ݀ܝ ܥܢܢܐ ܕܥܠ ܡܫܪܝܼܬܐ ܡܿܛܠܠܐ ܗܼܘܬ݀: ܢܦܩܼܬ݀ ܢܘܼܪܐ: ܟܕ ܢܘܪܐ ܡܢܗܪܐ ܡܒܪܩܐ ܗܼܘܬ݀ ܡܼܢ ܣܘܦܗܝܗܿ ܕܒܝܬ ܥܢܢܐ: ܘܐܟܠܼܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܚܕܪ̈ܝ ܡܫܪܝܼܬܐ ܐܫܬܟܼܚܘ܀ ܡܿܢ ܕܝܢ ܐܘܟܠܢ ܒܣܪܐ܀ ܒܡܦܩܢܐ ܟܬܝܼܒ ܕܥܡ ܡܢܢܐ ܐܬܝܗܼܒܬ݀ ܣܠܘܝ ܘܒܡܢܢܐ ܕܪܛܢܘ ܘܒܥܘ ܕܠܝܬ ܠܢ ܐܠܐ ܐܢ ܡܢܢܐ ܘܣܠܼܩܬ݀ ܣܠܘ ܘܐ݀ܡܪܝܼܢܢ ܕܒܫܘܼܪܝܐ ܝܗܼܒ ܠܗ ܥܡ ܡܢܢܐ ܣܠܘܝ ܘܡܛܠ ܕܢܕܪܫ ܐܢܘܿܢ ܒܥܢܘܝܘܼܬܐ: ܐܪܝܼܡܗܿ ܡܢܗܘܿܢ: ܘܐܚܪܬܐ ܕܠܐ ܢܣܒܪܘܢܼ ܕܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܗܿܝ ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܿܝܬܐ ܠܗܿ܀ ܘܕܢܒܩܐ ܐܢܘܿܢ: ܘܕܡܢܢܐ ܣܿܦܩ ܠܗܘܿܢ܇ ܘܟܒܪ ܕܡܛ݀ܠ ܕܣܒܼܠܘ ܗܼܘܘ ܡܢܗܿ ܒܕܐܬܼܥܝܕܘ ܠܒܣܪܐ ܕܚܙܝܼܪܐ ܘܐܚܪܬܐ ܕܟܕ ܢܟܦܢܘܢܼ ܠܗܿ ܘܢܫܕܪܝܗܿ ܬܐܪܒܝ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܿܢ܀ ܘܝܼܪܚ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܡܿܘܠܕ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܕܢܐܟܠܘܼܢܗܿ ܘܥܠ ܕܒܝܥܢܘܼܬܐ ܐܟܿܠܝܼܢ ܗܼܘܘ: ܥܠ ܗ݀ܝ ܐܬܼܟܪܗ ܗܘܼ ܘܡܝܼܬ ܘܒܿܬܪܟܢ ܐܪܝܼܡܗ ܠܐ ܪܥܐ ܗܼܘܐ ܐܠܗܐ ܕܢܐܟܠܘܢܼ ܒܣܪܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܕܪܫ ܐܢܘܿܢ ܒܡܚܡܣܢܢܘܼܬܐ ܘܥܠܗܿܝ ܐܟܪܟ ܐܢܘܿܢ ܒܡܕܒܪܐ ܕܢܛܥܘܼܢ ܠܣܘܿܓܐܐ ܕܡܐܼܟ̈ܠܬܐ ܕܒܡܨܪܝܢ ܘܐܚܪܬܐ ܕܡܐ ܕܦܿܩܕ ܙܦܠܢ ܐܟܘܿܠܘ ܙܦܠܢ ܠܐ ܬܐܟܠܘܢܼ܇ ܠܐ ܢܬܼܥܣܩ ܥܠܝܗܘܢܿ܇ ܘܐܠܘܼ ܙܢܼ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܟܝ̈ܬܐ ܒܡܕܒܪܐ܇ ܐܦ ܠܛܡ̈ܐܬܐ ܒܡܕܒܪܐ ܡܬܝܐܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܥܼܠܬ ܝܥܢܘܼܬܗܘܢܿ ܘܚܠܘܼܛܐ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܒܝܢܬܗܘܿܢ ܗ̄ ܓܝܘܪ̈ܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܕܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܘܥܡ̈ܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܬܼܩܪܒܘ ܠܐܠܗܐ܀ ܪܓܼܘ ܪܓܬܐ ܗ̄ ܐܦܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܕܒܿܬܪ ܕܐܟܠܼܬ݀ ܢܘܼܪܐ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܪܛܢܘ ܪܓܼܘ ܗܿܠܝܢ ܪܓܬܐ: ܒܗ ܒܥܩܒܐ: ܐܠܐ ܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܒܿܬܪ ܦܠܓܐ ܕܫܢ̱ܬܐ ܐܘܿ ܝܬܝܼܪ ܗܘܼܬ݀: ܒܿܬܪ ܓܝܪ ܕܛܥܘ ܡܼܢ ܢܘܼܪܐ ܕܐܟܠܼܬ݀ ܠܡܪܛܢܢܐ: ܗܿܝܕܝܢ ܗܦܼܟܘ pb. 169 ܒܟܼܘ܀ ܐܠܐ ܐܦ ܐܒܢܝܼܘ ܠܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܼܢܘܿܢ ܪܓܼܘ ܐܠܐ ܐܦ ܓܪܓܘ ܠܝܣܪ̈ܠܝܐ ܕܢܒܟܘܿܢ ܘܢܦܓܢܘܢܼ ܥܡܗܘܿܢ܀ ܗ݀ܫܐ ܗܐ ܢܚܒܐ ܢܦܫܢ ܗ̄ ܢܚܝܼܒܐ ܠܢ ܘܡܛܪܦܐ ܘܚܝܒܝܢܢ ܘܡܓܙܝܢܢ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܛܘܼܒ̈ܝܼܢ ܠܝܬ ܡܕܡ ܐܠܐ ܡܢܢܐ ܗܢܐ ܫܝܼܛܐ ܘܒܣܝܐ܀ ܘܡܢܢܐ ܐܝܟ ܙܪܥܐ ܗܘܐ ܕܟܘܙܒܪܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܚ̈ܛܐ ܚܘܪ̈ܬܐ ܘܓ̈ܠܝܼܠܬܐ ܘܥܝܢܗ ܐܝܟ ܥܝܢ ܕܒܪܘܠܚܐ ܗ̄ ܒܗ ܚܘܝܼ ܥܠ ܚܘܪܘܬܗ܀ ܕܕܡܿܐ ܠܡ ܓܘܢܗ ܠܓܘܢܐ ܕܒܪܘܠܚܐ: ܒܪܘܠܚܐ ܓܝܪ ܣܿܓܝܼ ܚܘܪ ܘܨܠܝܼܠ ܐܣܟܡܗ ܕܝܢ ܕܡܢܢܐ ܐܝܟ ܕܟܘܙܒܪܬܐ ܘܓܘܢܗ ܐܝܟ ܕܒܪܘܠܚܐ ܥܒܪܝܐ ܐܡܿܪ ܓܘܢܐ ܕܡܪܓܢܝܬܐ: ܬܪܬܝܢ ܛܥܡ̈ܬܐ ܐܝܬ ܗܼܘܐ ܠܡܢܢܐ: ܚܠܝܘܼـܐ ܗ̄ ܘܕܗܝܼܢܘܼܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܒܫܐ ܘܚܐܘܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܙܒܕܐ܆ ܘܒܫܡܫܐ ܦܿܫܪ ܗܼܘܐ܇ ܘܒܢܘܼܪܐ ܡܬܼܥܒܕ ܗܼܘܐ: ܘܡܬܼܚܝܨ ܘܒܡܕܩܬܐ ܡܬܼܛܚܢ܀ ܠܡܢܐ ܒܐܫܼܬ ܠܥܒܕܟ ܗ̄ ܠܘ ܟܕ ܡܬܼܥܕܠ ܡܘܫܐ ܐܡܿܪ ܠܗܕܐ ܐܠܐ ܕܘܼܡܝܐ ܠܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܕܘܝܕ ܕܠܡܢܐ ܡܪܝܐ ܩܡܼܬ ܒܪܘܼܚܩܐ܀ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܼܐ ܕܐ݀ܣܝܒܪ ܠܟܿܠܗ ܥܡܐ: ܟܕ ܪܡܿܙ ܒܡܼܠܬܗ܇ ܕܒܿܥܐ ܕܢܗܼܘܐ ܐܢܫ ܥܡܗ ܡܥܕܪܢܐ ܡܛ݀ܠ ܕܟ݀ܠ ܝܘܿܡ ܪܛܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܠܘܗܝ: ܘܒܕܓܘܿܢ ܩܒܼܠ ܒ݀ܥܘܼܬܗ ܘܐܡܼܪ܀ ܟܢܫ ܠܝܼ ܫܒܥܝܼܢ ܓܒܪ̈ܝܼܢ ܗ̄ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܿܢ ܡ̈ܠܦܢܐ ܘܡܪ̈ܬܝܢܐ ܕܥܡܐ܀ ܘܡܿܒܨܪ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܕܥܠܘܗܝ ܡܿܥܒܕ ܒܗܘܿܢ ܕܢܬܒܘܿܢ: ܐܝܟܢܐ ܕܡܐ ܕܢܗܘܐ ܪܛܢܐ ܐܘܿ ܕܝܼܢܐ ܟ݀ܠܚܕ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܢܪܬܐ ܘܢܟܘܢ ܘܢܕܘܢܼ: ܘܡܐ ܕܐܢܫ̈ܝܼܢ ܪܛܢܝܼܢ: ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܐ ܢܣܝܥܘܢܼ ܐܢܘܢܿ: ܕܗܐ ܐܝܬ ܒܟܘܿܢ ܣܒ̈ܐ ܕܐܬܓܒܝܼܘ ܕܢܦܢܘܿܢ ܘܐܒܿܨܘܿܪ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܕܥܠܝܟ ܗ̄ ܠܘ ܟܕ ܡܬܼܒܨܪܐ ܗܝܼ ܕܝܼܠܗ: ܟܝܢܗܿ ܕܡܘܗܒܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܒܿܨܪܐ: ܢܣ̈ܘܿܒܐ ܐܢܘܿܢ ܕܥܿܬܪܝܼܢ ܘܒܿܨܪܝܼܢ: ܘܐܟܙܢܐ ܕܟܝܢܗܿ ܕܢܘܼܪܐ ܠܐ ܒܿܨܪ ܟܕ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܘܚܕܝܼܢ ܡܼܢ ܚܕ ܠܡܦܝܕܐ: ܘܗܘܼ ܐܝܟ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܿܥܬܪ: ܐܠܐ ܗ݀ܝ ܕܐܒܿܨܘܿܪ ܡܼܢ ܪܘܼܚܟ ܘܐ݀ܨܝܼܡ ܥܠܝܗܘܿܢ܇ ܕܢܬܝܕܥܘܢܼ ܕܬܚܝܬ ܫܘܼܥܒܕܟ ܐܢܘܿܢ: ܘܡܢܟ ܫܩܼܠܘ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܒܗ݀ܝ ܕܡܢܗܿ ܫܿܩܠܝܼܢ܇ ܒܗܕܐ ܥܠ ܪܒܘܼܬܐ ܕܡܘܫܐ ܪܡܿܙ: ܘܥܠ ܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ܀ ܬܘܼܒ ܠܐ ܝܗܼܒ ܠܗܘܿܢ ܪܘܼܚܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܫܘܼܟܢ ܐܚܪܢܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܬܟܼܪܐ ܠܡܘܿܫܐ: ܕܗܐ ܩܼܡ ܒܥܡܐ ܫܒܥܝܼܢ ܐܟܘܬܗ ܘܐܚܪܬܐ ܕܠܪܥܝܢܐ ܕܗܿܠܝܢ ܢܩܦܚ: ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢܼ ܕܗܘܼܘ ܐܝܟ ܡܘܫܐ ܒܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܩܒܼܠܘ ܪܘܼܚܐ: ܐܠܐ ܡܢܗ ܡܬܼܩܘ ܐܝܟ ܕܨܗܝܐ ܡܼܢ ܢܒܥܐ ܘܒܫܘܼܥܒܕܗ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܐܬܼܩܕܫܘ ܡܚܪ ܗ̄ ܘܥܡ ܗܿܠܝܢ ܝܼܠܦ ܡܘܫܐ ܒܓܠܝܢܐ ܥܠ ܒܣܪܐ ܕܡܛܝܒ ܕܢܐܟܠܘܢܼ܀ ܐܬܩܕܫܘ ܡܚܪ ܗ̄ ܦܪܘܿܫܘ ܢܦܫ̈ܬܟܘܿܢ ܠܘܬ ܩܘܼܒܠܐ ܕܒܣܪܐ: pb. 170 ܓܠܝܐ ܗܿܝ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܠ: ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܐܚܬ ܠܗܘܢܿ ܒܣܪܐ܀ ܥܕܡܐ ܕܢܦܘܿܩ ܡܼܢ ܢܚܝܼܪ̈ܝܟܘܿܢ ܗ̄ ܥܕܡܐ ܕܓܿܝܣܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܬܢܢܐ܆ ܡܼܢ ܠܐ ܦܫܪܐ ܕܝܥܢܘܼܬܟܘܿܢ܀ ܘܢܗܼܘܐ ܠܟܘܿܢ ܐܦܬܪܐ ܗ̄ ܬܘܼܟܼܡܗ: ܗܕܐ ܡܿܢ ܡܼܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܗܿܘܝܐ: ܘܡܼܢ ܠܐ ܦܫܪܐ܀ ܐܬܢܒܝܼܘ ܘܠܐ ܐܘܣܼܦܘ ܗ̄ ܟܿܬܒ ܥܠ ܫܒܥܝܼܢ ܣܒ̈ܐ: ܘܕܐܝܟܢ ܫܼܪܬ݀ ܪܘܼܚܐ ܥܠܝܗܘܢܿ ܐܬܢܒܝܼܘ ܐܝܟ ܕܢܬܝܕܥܘܢܼ ܕܒܫܪܪܐ ܩܒܼܠܘ ܪܘܼܚܐ܀ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܐܘܣܼܦܘ ܗ̄ ܠܐ ܐܬܢܒܝܼܘ ܬܘܼܒ ܒܿܬܪ ܗ݀ܝ ܢܒܝܘܼܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܀ ܐܝܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀ ܢܒܝܘܼܬܗ ܕܐܝܟܢ ܥܬܝܼܕ ܐܠܗܐ ܕܢܥܠ ܠܥܡܐ ܠܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ ܘܐܦ ܥܠ ܦܪ̈ܝܫܬܐ ܕܣܿܥܪ ܗܼܘܐ ܐܠܗܐ ܠܥܡܐ: ܦܪܝܫܐܝܬ ܘܪܘܒܐܝܬ ܡܫܼܬܥܝܢ ܗܼܘܘ ܥܠ ܡܐܬܝܼܬܐ ܕܣܠܘܝ܀ ܘܥܠ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ ܒܥܡܐ܆ ܒܕܪ̈ ܕܒܿܬܪܟܢ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܒܕܪ̈ܐ ܕܒܿܬܪܟܢ ܕܢܒܝܘܼܬܐ: ܗܕܐ ܗܿܝ ܕܡܘܿܫܐ ܐܦܩ ܠܢ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܘܝܫܘܿܥ ܡܥܠ ܠܢ ܠܐܪܥ ܕܟܢܥܢ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܡܿܡܠܐ ܥܠ ܙܒܢܐ ܕܥܒܼܪ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܒܪܝܫܝܬ ܒܪܼܐ ܐܠܗܐ ܠܫܡܝܐ: ܘܥܠ ܗܿܠܝܢ ܠܐ ܡܠܼܠܘ ܣܒ̈ܐ ܥܠ ܙܒܢܐ ܕܩܿܐܡ ܘܥܠ ܙܒܢܐ ܕܥܬܝܼܕ: ܢܒܝܘܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀܆ ܥܠ ܙܒܢܐ ܕܩܿܐܡ ܕܒܗ ܒܥܕܢܐ ܗܘܼܐ ܘܥܒܼܪ: ܘܠܐ ܐܠܼܨܬ݀ ܕܢܬܟܼܬܒ܇ ܒܕܠܘ ܕܢܗܘܘܿܢ ܢܒ̈ܝܐ ܝܗܼܒ ܠܗܘܿܢ ܪܘܼܚܐ܇ ܐܠܐ ܕܢܗܘܘܿܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܘܗܕܐ ܗܿܝ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܐܘܣܼܦܘ: ܕܬܘܼܒ ܠܐ ܐܬܢܒܝܼܘ: ܘܗ݀ܝ ܕܐܬܢܒܝܼܘ ܒܗܿܘ ܥܕܢܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܡܪܝܐ ܐܬܦܼܩܕܘ: ܘܝܣܪܐܝܠ ܢܫܬܪܪ ܕܡܪܝܐ ܐܩܝܼܡ ܐܢܘܿܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܘܢܫܡܥ ܐܢܘܿܢ܀ ܐܠܕܕ ܘܡܝܕܕ ܟܢ ܕܠܐ ܐܬܼܘ ܠܡܫܟܢܐ ܟܕ ܛܒ ܟܬܝܼܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܛ݀ܠ ܕܡܘܫܐ ܫܒܥܝܼܢ ܓܒܪ̈ܐ ܐܬܦܼܩܕ ܠܡܓܒܐ: ܗܘܼ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܐܘܣܦ ܬܪܝܢ܇ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܚܪܝܢܐ ܒܥܡܐ: ܐܝܟ ܕܢܬܓܒܐ ܡܼܢܟ݀ܠ ܫܒܛܐ ܫܬܐ ܫܬܐ ܓܒܪ̈ܐ: ܐܝܟ ܕܢܐܠܦ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢܿ ܠܘ ܓܝܪ ܗܼܢܘܿܢ ܨܒܼܘ ܠܡܐܼܬܐ ܐܠܐ ܗܘܼ ܡܘܿܫܐ ܐܪܦܝܼ ܐܢܘܿܢ: ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܠܡ ܠܓܒܝܼܬܗ ܕܡܘܫܐ ܝܗܼܒ ܠܗܘܢܿ ܛܝܒܘܼܬܐ ܟܕ ܪܚܝܼܩܝܼܢ ܡܼܢ ܡܫܟܢܐ: ܘܐܬܢܿܒܝܼܘ ܐܝܟ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢܿ܀ ܡܪܝ ܡܘܫܐ ܟܠܝܼ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܝܫܘܿܥ ܟܕ ܕܚܼܠ ܡܼܢ ܛܢܢܐ ܕܗܘܼܐ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܡܼܪ ܠܡܘܫܐ ܕܢܟܼܠܐ ܐܢܘܿܢ ܠܐܠܕܕ ܘܡܝܕܕ ܕܐܡܿܪܝܢ ܗܼܘܘ ܠܡܘܫܐ ܐܦܩܼܢ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܘܝܫܘܿܥ ܡܿܥܠ ܠܢ ܠܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡܘܫܐ ܐܦܩܼܢ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܘܝܫܘܿܥ ܡܿܥܠ ܠܢ ܠܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܠܘ ܡܛ݀ܠ ܗ݀ܝ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܝܫܘܿܥ ܡܿܥܠ ܠܢ ܠܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ܇ ܐܡܪ ܠܡܘܫܐ ܕܢܟܼܠܐ ܐܢܘܿܢ: ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܗܿܝ ܕܥܒܼܪ ܦܘܼܩܕܢܟ ܘܟܕ ܐܢܬ ܟܬܼܒܬ ܐܢܘܿܢ܇ ܒܣܪܘ ܘܠܐ ܐܬܼܘ pb. 171 ܠܢܫܟܢ ܙܒܢܐ܀ ܐܝܟ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢܿ܇ ܡܿܕܝܢ ܟܠܝܼ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܗܕܐ ܛܝܒܘܼܬܐ܀ ܡܘܫܐ ܐܡܼܪ ܠܐ ܬܼܛܢܢܝ ܗ̄ ܐܢܬ ܠܡ ܡܼܢ ܚܘܼܒܐ ܘܛܢܢܐ ܫܦܝܼܪܐ ܕܐܝܬ ܒܟ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܗܿܠܝܢ: ܐܠܐ ܐܢܿܐ ܠܐ ܙܿܕܩ ܠܝܼ ܕܐ݀ܬܒܥ ܐܝܼܩܪܐ ܕܝܼܠܝ ܒܛܢܢܐ ܕܥܠܗܘܿܢ܀ ܡܿܢ ܕܝܢ ܥܒܼܕ ܟ݀ܠܗ ܥܡܐ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܪܓܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܟ݀ܠܗ ܥܡܐ ܗܿܟܢ ܢܬܢܼܒܐ܀ ܪܘܼܚܐ ܫܩܼܠܬ݀ ܡܼܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܿܥܐ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܣܠܘܝ܀ ܪܘܼܚܐ ܠܡ ܕܬܝܡܢܐ܀ ܗܿܝ ܕܡܼܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܡܼܢ ܪܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܐܬܼܬ݀ ܪܘܼܚܐ ܕܬܝܡܢܐ܀ ܘܣܠܘܝ ܒܪܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀ ܥܠ ܝܡܐ: ܐܟܡܐ ܕܗܿܝܕܝܢ ܩܡܨܐ ܩܿܐܡ ܗܼܘܐ ܘܒܦܘܼܩܕܢܐ ܕܡܪܝܐ ܣܠܼܩ ܒܪܘܚܐ ܕܬܝܡܢܐ ܡܼܢ ܝܡܐ܀ ܘܐܪܝܡܼܬ݀ ܥܠ ܡܫܪܝܼܬܐ ܗ̄ ܟܣܼܝܬ݀ ܠܡܫܪܝܼܬܐ ܘܠܚܕܪ̈ܝܗܿ ܡܪܕܐ ܝܘܡܐ ܚܕ ܗ̄ ܡܐܙܠܬܐ ܕܥܡܐ ܚܕ ܓܒܐ ܘܒܗܿܘ ܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܗܿܟܘܬ܀ ܐܝܟ ܬܪܬܝܢ ܐܡ̈ܝܼܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܠܘ ܐܟܡܿܢ ܕܟܿܫܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ ܐܡܿܪ ܗܼܘܐ ܗܕܐ: ܐܠܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܬܪܬܝܢ ܐܡܝܼ̈ܢ ܪܡܝܐ ܒܦܪܚܗܿ: ܕܗܿܟܢ ܕܠܝܼܠܐܝܬ ܬܬܠܼܒܟܝ ܡܼܢ ܟ݀ܠܢܫ܇ ܐܢ ܓܝܪ ܢܣܝܼܒܐ ܗܼܘܬ݀ ܥܠ ܐܪܥܐ܀ ܡܼܢ ܣܓܝܐܘܬܗܿ ܡܛܒܥܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܡܫܟ̈ܢܝܗܘܿܢ ܘܐܝܟܢ ܗܼܢܘܢܿ ܘܢܚܬ̈ܝܗܘܢܿ ܡܣܝܒܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܛܥܢܐ ܕܐܝܟ ܗܿܟܢ ܥܣܪܐ ܟܪ̈ܘܢ ܗ̄ ܥܣܪܐ ܩܘ̈ܛܝܐ: ܐܘܿ ܟܪ̈ܝܐ: ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܥܒܘܪܐ: ܐܘܿ ܥܣܪܐ ܘܓܪ̈ܐ ܟܢܼܫܘ܀ ܩܿܛܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܢܗܿ ܘܐܟܿܠܝܼܢ ܘܫܪܟܐ ܪܡܝܢ ܗܼܘܘ ܒܗܝܢ ܡܠܚܐ܀ ܘܫܿܛܚܝܼܢ ܐܘܟܝܼܬ ܦܿܪܣܝܼܢ ܠܗܝܢ ܚܕܪ̈ܝ ܡܫܪܝܼܬܐ ܒܫܡܫܐ: ܐܝܟ ܕܢܩ̈ܘܝܢ ܙܒܢܐ ܢܓܝܼܪܐ ܟܕ ܝܒ̈ܫܢ: ܘܟܒܝܼܫܐ ܒܗܝܢ ܡܠܚܐ: ܐܝܟ ܣܒܛܐ ܕܩܢܝܿܢܐ ܕܥܪ̈ܒܐ ܐܝܟ ܢܘ̈ܢܐ ܝܒܝܼܫ̈ܐ ܘܢܓܝܼ̈ܒܐ ܕܡܠܚܝܢ܀ ܬܩܼܦ ܪܘܓܙܐ ܒܥܡܐ ܗ̄ ܥܠ ܕܐܬܼܝܥܢܘ ܥܠ ܒܣܪܐ ܘܐܟܠܼܘ ܠܒܪ ܡܼܢ ܛܟܣܐ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ ܠܐ ܦܫܪܐ ܘܡܝܼܬܘ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ: ܥܠ ܕܪܓܘ ܪܓܬܐ ܘܪܛܢܼܘ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܕܐܟܼܠܘ ܠܣܠܘܣ ܕܠܐ ܒܘܼܫܠܐ ܘܛܘܝܐ ܡܝܼܬܘ܇ ܟܕ ܦܩܝܼܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܠܐ ܢܐܟܠܘܢܼ ܒܣܪܐ ܚܝܐ ܐܝܟ ܚܝܘܬܐ܀ ܥܠ ܨܒܘܼـܐ ܕܐܢܬܬܐ ܟܘܫܝܬܐ ܕܢܣܼܒ ܗ̄ ܗܕܐ ܡܿܢ ܢܣܼܒܗܿ ܩܕܡ ܨܦܘܪܐ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܐܙܼܠ ܘܐܩܼܪܒ ܥܡ ܟܘܫ̈ܝܐ ܚܙܬܗ ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܘܪܚܡܼܬܗ ܘܐܡܼܪܬ݀ ܕܐܢ ܢ݀ܣܒ ܐܢܬ ܠܝܼ ܒܢ̈ܫܐ ܡܫܠܡܘܼ ܡܿܫܠܡܐ ܐܢܼܐ ܠܟ ܠܡܕܝܢܬܐ: ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܕܠܝܬ ܦܘܼܪܣܐ ܕܬܬܢܣܼܒܝ ܡܕܝܢܬܐ: ܢܣܒܼܗܿ ܒܢܫ̈ܐ܆ ܘܫܠܼܡܘ ܠܗ ܟܘܫ̈ܝܐ: ܘܗܕܐ ܢܣܼܒܗܿ: ܩܕܡ ܕܢܥܪܘܿܩ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ܇ ܝܘܣܝܦܘܿܣ ܡܿܟܬܐ ܒܗܕܐ: ܘܕܬܪܒܝܣ ܡܬܼܩܪܝܐ ܐܢܬܬܐ܆ ܘܦܪܥܘܿܢ ܫܕܪܗ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܟܘܫ̈ܝܐ. ܘܗ݀ܝ ܕܡܠܠ ܒܗ ܐܗܪܘܢ pb. 172 ܘܡܪܝܡ܀ ܗܕܐ ܗܿܝ ܟܕ ܚܼܙܘ ܠܫܒܥܝܼܢ [] ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܐܒܣܝܼܘ ܒܗ܇ ܘܐܣܼܒܪܘ [] ܡܝܬܪܝܼܢ ܡܢܗ ܐܘܿ ܚܘܝܢ ܠܗ [] ܘܐܬܚܝܼܒܘ ܕܩܪܝܼܒܝܼܢ ܠܐܠܗܐ [] ܡܢܗ: ܡܛ݀ܠ ܕܗܼܢܘܿܢ ܠܐ ܐܬܚܼܠܛܘ []: ܘܗܘܼ ܐܬܚܼܠܛ ܒܕܢܣܼܒ []ܬܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܘܗܕܐ ܡܚܫܒܬܐ []ܪܪܬ݀ ܒܬܪܥܝܼܬܗܘܢ ܕܡܥܠܝܢ ܡܢܗ [] ܕܐܬܝܗܼܒܬ݀ ܟܗܢܘܼܬܐ ܠܐܗܪܘܿܢ ܘܠܙܪܥܗ ܘܠܒܢ̈ܝ ܡܘܫܐ ܠܐ܆ ܘܥܠܼܬܐ ܕܗܠܝܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܒܝܼܫ̈ܐ܇ ܡܪܝܡ ܗܘܼܬ݀܆ [] ܓܝܪ ܐܛܥܝܬ݀ ܒܐܗܪܘܢ: ܐܝܟ ܚܘܐ []ܕܡ: ܘܐܟܿܠܩܪܨܐ ܐܙܝܼܥܗܿ ܠܬܘ ܗܕܐ ܐܟܡܐ ܐܢܬܬܗ ܕܐܝܘܿܒ ܕܬܕܠܘܿܚ ܠܡܘܫܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܠܐ ܢܣܼܒ ܡܘܫܐ ܐܢܬܬܐ ܕܬܪܬܝܢ: ܟܕ ܡܣܒܪܝܼܢ ܕܒܬܪ ܨܦܘܪܐ []ܒܗܿ ܟܕ ܗܘܼ ܡܿܫܥܼܒܕ ܠܦܪܥܘܿܢ ܘܐܝܼܬ̄ܘ []ܫ []ܝܠܐ ܡܼܢ ܥܠܬ ܒܪܬܗ ܕܦܪܥܘܿܢ []ܬܗ: ܘܡܘܣܦܝܼܢ ܕܐܦܠܐ ܠܨܦܘܪܐ ܐܬܩܪܒ ܒܿܬܪ ܚܼܙܘܐ ܕܚܼܙܐ ܘܚܝ̈ܠܐ ܕܣܥܪܘ܆ ܚܣܼܡܘ ܠܗܘܿܢ ܒܗ ܐܗܪܘܢ ܘܡܪܝܡ܇ ܒܗ݀ܝ ܕܚܙܐܘܗܝ ܕܪܒ ܘܡܥܠܝ ܡܢܗܘܢܿ: ܘܐܝܟ ܕܒܨܥܪܐ ܠܡ ܩܪܐܘܗܿ ܠܨܦܘܪܐ ܟܘܫܝܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܟܘܫ̈ܝܐ ܡܬܚܫܒܝܼܢ ܡܕܝ̈ܢܝܐ ܘܟܒܪ ܝܬܪܘܢ ܡܼܢ ܟܘܫ ܐܬܼܐ ܠܬܡܢ܆ ܘܐܝܬ ܠܡ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡܕܝܢ ܡܼܢ ܟܘܿܫ ܓܘܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܟܕ ܚܙܼܘ ܐܗܪܘܢ ܘܡܪܝܡ ܠܪܒܘܼܬܗ ܕܡܘܫܐ ܕܣܿܓܝܼ ܡܥܠܝܐ: ܘܦܠܓܗ ܠܐܝܼܩܪܐ ܥܠ ܣܒ̈ܐ܇ ܐܣܼܒܪܘ ܕܐܒܕ ܫܘܼܒܚܗ ܘܐܬܬܚܬܝܼܘ ܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܒܨܥܪܗ ܕܝܼܠܗ܀ ܘܒܚܡܼܬܐ ܐܡܼܪܘ ܠܗ ܕܕܡܐ ܣܘܼܥܪܢܟ܀ ܠܐܢܫ ܕܢܣܼܒ ܐܢܬܬܐ ܟܘܫܝܬܐ ܡܿܢ ܓܫܼܦ ܨܥܪܟ ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܙܢܝܼܬ ܒܟܘܿܫܬܐ ܗܿܟܢ ܐܬܒܐܫ ܠܢ ܒܐܝܼܩܪܟ ܕܝܗܼܒܬܝܗܝ ܠܣ̈ܒܐ: ܘܐܝܠܝܢ ܕܗܿܠܝܢ ܣܘܼ̈ܟܠܐ ܡܒܥܝܼܢ: ܠܐ ܐܡ݀ܪܝܼܢ ܕܢܣܼܒ ܣܟ ܐܢܬܬܐ. ܣܛܪ ܡܼܢ ܨܦܘܪܐ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܪܥܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܢ݀ܩܦܝܼܢܢ܇ ܘܝܥܩܘܿܒ ܐܘܪܗܝܐ ܠܗ ܡܿܙܕܩ܀ ܓܒܪܐ ܡܘܫܐ ܡܟܝܼܟ ܗܼܘܐ ܛܒ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܢܿ ܗ̄ ܡܼܢ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܟܬܼܒ ܡܘܫܐ ܗܿܠܝܢ ܚܠܦ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܘܠܘ ܡܼܢ ܨܒܝܿܢܗ܀ ܬܘܼܒ ܗܘܼ ܐܠܗܐ ܥܨܝܗܝ ܕܢܪܝܼܡܗ܇ ܝܟ ܕܢܐܠܦ ܕܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܪܚܡܗ ܘܣܪܝܩܐܝܬ܇ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ: ܐܝܟܢܐ ܗܘܼ ܡܘܫܐ ܡܿܩܠܣ ܗܼܘܐ ܢܦܫܗ: ܐܦܢ ܡܫܡܠܝ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܐܢ ܬܗܘܼܐ ܢܒܝܘܼܬܟܘܿܢ ܗ̄ ܐܡܼܪ ܗܕܐ ܐܠܗܐ ܠܐܗܪܘܢ ܘܠܡܪܝܡ: ܠܘ ܐܟܡܿܢ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܐܝܬ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ ܐܠܐ ܕܐܦܢ ܐܝܼܬ ܠܟܘܿܢ ܢܒܝܘܼܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܨܐܕܝ܇ ܐܠܐ ܠܘ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܡܘܫܐ܀ ܐܢܿܐ ܡܪܝܐ ܡܬܼܓܠܐ ܐܢܼܐ ܥܠܝܟܘܿܢ ܗ̄ ܫܠܝܐܝܬ ܗ̄ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܚܿܙܐ ܘܚܿܠܡ ܚܠܡܐ ܪܒܐ: pb. 173 ܘܠܘ ܓܠܝܐܝܬ ܘܥܠܘܗܝ: ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܨܝܼܪ ܚܼܙܘܐ ܡܼܢ ܥܠܘܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܓܠܝܘܼܬܐ: ܗܿܟܢܐ ܒܨܝܼܪ ܕܝܼܠܟܘܿܢ ܡܼܢ ܕܡܘܫܐ܀ ܒܚܼܙܘܐ ܘܠܘ ܒܕܡܘܼܬܐ ܗ̄ ܒܥܠܘܗܝ ܐܘܿܟܝܼܬ ܓܠܝܐܝܬ ܘܠܘ ܒܕܡܘܼܬܐ ܕܚܠܡܐ: ܐܝܟ ܕܚܼܙܐ ܝܘܣܦ ܘܦܪܥܘܿܢ ܟܦ̈ܐ ܘܫܡܫܐ ܘܬܘܪ̈ܬܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܡܘܼܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܡܦܩܬܐ ܕܫܒܥܝܼܢ: ܠܘܬ ܟ݀ܠ ܢܒܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܠܼܬܐ܀ ܐܢ ܢܗܼܘܐ ܢܒܝܐ ܕܝܼܠܟܘܿܢ ܗ̄ ܦܪܼܫ ܚܼܙܘܐ ܕܡܼܠܠ ܒܗ ܐܠܗܐ ܡ ܡܘܫܐ: ܡܼܢ ܕܢܒ̈ܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܐܗܪܘܢ ܘܡܪܝܡ: ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܢܘܿܢ ܟܕ ܕܡܟܝܼܢ ܒܚܠܼܡܐ ܡܬܼܓܠܐ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢܿ܆ ܘܗܕܐ ܟܒܪ ܒܡܨܥܝܘܼܬܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ܆ ܐܘܿ ܒܚܼܙܘܐ ܗ̄ ܒܚܘܬܐ ܢܦܫܢܝܬܐ: ܗ݀ܝ ܕܡܬܼܡܬܚܐ ܡܛ݀ܠ ܕܟܝܘܼܬܗܿ ܘܡܬܼܦܫܛܐ ܥܕܡܐ ܕܬܫܡܼܥܝ ܩ̈ܠܐ ܘܬܚܼܙܐ ܪܡܙܐ ܗ̄ ܕܡ̈ܘܬܐ ܥܡ ܡܘܫܐ ܠܡ ܠܘ ܗܿܟܢܐ ܡܿܡܠܠ ܐܢܼܐ܇ ܐܠܐ ܡܼܢ ܦܘܼܡܐ ܠܘܼܩܒܠ ܦܘܼܡܐܡ ܒܚܙܘܐ ܘܠܐ ܒܕܡܘܼܬܐ ܗ̄ ܠܘ ܒܚܠܼܡܐ ܘܠܐ ܒܚܙܬܐ ܢܦܫܢܝܬܐ܆ ܕܒܗܿ ܫܿܠܐܼ ܦܓܪܐ ܡܼܢ ܙܘܥܘ̈ܗܝ܆ ܐܠܐ ܒܚܼܙܘܐ ܓܠܝܐ ܕܝܼܕܝܼܥ ܘܓܠܐ ܠܪ̈ܓܫܐ ܘܠܗܘܢܐ ܘܠܘ ܒܡܨܥܝܘܼܬܐ ܡܠܐܟܝܬܐ ܐܠܐ ܗܘܼ ܐܠܗܐ ܡܠܠ ܠܗ ܡܼܢ ܦܘܼܡ ܠܦܘܼܡ ܘܡܬܼܚܙܐ ܠܗ ܒܕܡܘܼܬܐ ܗ݀ܝ ܕܡܟܢ ܕܢܬܼܚܙܐ ܒܗܿ ܐܠܗܐ܀ ܐܝܟ ܫܒܥܝܼܢ: ܒܚܙܬܐ ܘܠܘ ܒܪܡܙܐ ܗ̄ ܒܚܙܬܐ ܕܐܡܝܼܪܐ ܘܠܘ ܒܪ̈ܡܙܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܚܠ̈ܡܐ ܐܘܿ ܒܗܓ̈ܓܐ ܢܦܫ̈ܢܝܐ܀ ܐܠܐ ܒܟܿܠܗ ܒܝܬܝ ܡܗܝܡܢ ܗܼܘ ܗ̄ ܥܠ ܟܿܠܗ ܥܡܐ ܕܝܼܠܝ: ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܣ݀ܡܬܗ܀ ܘܫܘܼܒܚܗ ܕܡܪܝܐ ܚܼܙܐ ܗ̄ ܠܓܠܝܢܐ ܫܒܝܼܚܐ ܘܢܗܝܼܪܐ ܐܫܬܘܝܼ܆ ܘܥܢܢܐ ܦܪܩܼܬ݀ ܡܼܢ ܡܫܟܢܐ ܗ̄ ܠܐܬܐ ܕܐܬܚܼܡܬ݀ ܥܠܝܗܘܢܿ ܡܼܢ ܡܪܝܐ܀ ܘܗܐ ܡܪܝܡ ܓܪܒܼܬ݀ ܐܝܟ ܬܠܓܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܬܦܢܝܼ ܐܗܪܘܢܿ ܕܢܚܘܼܪ ܒܗܿ܆ ܐܟܡܿܢ ܕܒܚܝܪܗ ܢܘܕܥܝܗܿ܆ ܕܠܘ ܗܿܠܝܢ ܐܡ݀ܪܐ ܠܟܝ ܕܠܐ ܬܡܼܠܠܝ: ܘܐܦܢ ܒܪܥܝܢܐ ܫܿܠܘ ܗܼܘܐ ܐܠܐ ܠܐ ܐܡܼܪ ܠܡܘܫܐ ܡܠܼܬܐ ܩܫܝܼܬܐ: ܥܕܡܐ ܕܗܝܼ ܡܠܠܼܬ݀ ܐܟܡܐ ܕܟܬܒܐ ܐܡܼܪ ܕܡܠܠܼܬ݀ ܠܡ ܡܪܝܡ ܩܕܡܐܝܬ: ܘܟܢ ܐܗܪܘܢ ܘܐܓܪܒܼܬ݀ ܡܪܝܡ ܡ݀ ܕܗܝܼ ܗܘܼܬ݀ ܥܠܼܬܐ ܕܢܛܥܐ ܐܗܪܘܢ ܘܢܡܠܠ: ܘܐܢ ܐܓܪܒܼܬ݀ ܒ݀ܬܪܟܢ ܐܬܼܕܟܝܬ݀ ܘܠܐ ܒܼܨܪܬ݀ ܐܘܿ ܚܣܼܪܬ݀ ܒܗܿܟܢ ܐܗܪܘܢ ܐܠܘܼ ܐܓܪܒ܇ ܒܿܬܪ ܕܘܼܟܝܗ ܠܐ ܡܿܨܐܼ ܗܼܘܐ ܕܢܟܗܢ: ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܦܣܝܼܣ ܗܼܘܐ ܕܢܟܗܢ ܓܪܒܢܐ ܐܦ ܒ݀ܬܪ ܕܘܼܟܝܗ: ܘܐܠܘܼ ܗܕܐ ܗܼܘܬ݀: ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝ ܠܘܝܼ ܕܒܿܬܪ ܕܘܼܟܝܗܘܢܿ ܡܬܝܐܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܟܗܢܘܼܬܐ܀ ܬܘܼܒ ܠܐ ܐܓܪܒ ܐܗܪܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢܼ ܗܿܢܘܿܢ ܕܣܼܥܘ ܥܠ ܟܗܢܘܼܬܐ ܘܒܠܥܼܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܐܪܥܐ܇ ܕܚܢܢ ܠܐ ܡܠܠܼܢܢ ܒܡܘܫܐ ܐܠܐ ܡܟܗܢܝܼܢܢ ܘܐܗܪܘܢ ܕܡܠܠ ܒܗ ܘܐܓܪܒ: ܗܐ ܡܟܗܢ܀ ܬܘܼܒ ܠܐ ܐܓܪܒ ܐܗܪܘܢ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܒܗ ܡܘܼܡܝܐ pb. 174 ܡܛ݀ܠ ܕܟܗܢܐ ܗܿܘ ܘܬܬܫܝܼܛܝ ܠܗܿ ܟܗܢܘܼܬܐ ܘܠܐ ܢܗܼܘܐ ܐܝܟ ܡܝܼܬܐ ܕܢܦܼܩ ܡܼܢ ܟܪܣܐ ܕܐܡܗ ܗ̄ ܚܢܢ ܠܡ ܬܠܬܐ ܐܚ̈ܐ ܚܢܢ ܘܚܕ ܓܘܼܫܡܐ ܘܐܢ ܦܿܝܫܐ ܚܬܢ ܒܟܐܒܗܿ ܡܬܼܕܡܝܢܢܿ ܠܗ݀ܘ ܕܡܬܝܪܠܕ ܡܝܼܬܐ ܕܦܠܓܗ ܫܘܐ ܘܠܐ ܡܚܒܠ: ܦܠܓܗ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܝܬܝܼܪ ܘܐܒܝܼܠ ܘܦܿܐܫ ܒܟܪܣܐ܀ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܡܐ ܩܿܪܐ ܠܟܢܘܼܫܬܐ ܡܝܼـܐ ܠܡܪܝܡ ܡܛ݀ܠ ܓܪܒܗܿ: ܘܗܕܐ ܐܡܿܪ ܕܐܟܙܢܐ ܕܡܼܢ ܓܘ ܟܪܣܐ ܕܐܡܐ ܡܦܩܝܼܢ ܥܘܼܠܐ ܕܐܟܝܼܠ ܒܣܪܗ ܘܫܿܕܝܢ ܠܗ ܠܒܪ: ܗܿܟܘܬ ܠܡ ܐܦ ܠܗܿ ܡܼܢ ܡܨܥܬ ܟܢܘܼܫܬܐ ܕܥܿܡܪܐ ܗܼܘܬ݀ ܒܗܿ ܒܕܡܘܼܬ ܟܪܣܐ: ܢܦܩܼܬ݀ ܠܒܪ ܡܢܗܿ ܒܥܼܠܬ ܓܪܒܐ ܗܢܐ܇ ܘܗܫܐ ܠܡ ܐܝܟ ܡܝܼܬܐ ܣܪܝܐ ܚܫܝܼܒܐ ܠܝܼ܀ ܐܒܘܼܗܿ ܐܠܘܼ ܡܪܩ ܪܩܼ ܗܼܘܐ ܠܗܿ ܒܐܦܝ̈ܗܿ ܗ̄ ܐܦܢ ܩܕܡ ܐܒܘܼܗܿ ܐܣܟܼܠܬ݀ ܘܟܼܐܐ ܒܗܿ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܙܕܩ ܗܼܘܐ ܠܗܿ ܕܬܬܟܼܚܕܝ ܘܬܒܗܼܬܝ ܠܡܚܼܪ ܒܗ ܐܪܦܐ ܟܝܼܬ ܗܫܐ ܕܗܢܐ ܟ݀ܠܗ ܐܡܪܚܼܬ݀ ܕܬܪܫܐ ܠܡܘܿܫܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܠܝܼ ܡܗܝܡܢܐ܆ ܒܿܬܪ ܕܘܼܟܝܐ ܕܡܪܝܡ ܫܕܪ ܠܓܫ̈ܘܫܐ܀ ܝܘܡ̈ܬܐ ܝܘܡ̈ܝܐ ܒܟܪ̈ܐ ܗ̄ ܒܗ݀ܘ ܠܡ ܙܒܢܐ ܕܫܕܪ ܠܓܫ̈ܘܿܫܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܗܼܘܘ ܕܡܒܟܪ̈ܢ ܒܗܘܢܿ ܥܢܒ̈ܐ܀ ܚܡܬ ܬܢܢ ܠܘ ܠܐܢܛܝܘܿܟܝܐ ܩܿܪܐ: ܐܝܟ ܪܘܥܐ ܕܐܢܫ̈ܝܼܢ ܐܠܐ ܠܗ݀ܝ ܕܐܕܘܡ̈ܝܐ܀ ܝܘܡܢ ܚܡܐ ܩܿܪܝܢ ܠܗܿ ܛܝ̈ܝܐ܀ ܒܢ̈ܝ ܓܢܒܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܥܓܪ̈ܝ ܒܓܘܼܫܡܐ ܐܘܿܟܝܬ ܚܝ̈ܠܬܢܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܡܼܢ ܛܘܼܗܡܐ ܕܓܢܒܪ̈ܐ܀ ܐܬܼ، ܥܕܡܐ ܠܢܚܠܐ ܕܣܘܿܓܐܐ ܗ̄ ܟܕ ܒܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܦܿܗܝܢ ܗܼܘܘ ܐܬܼܘ ܠܢܚܠܐ ܕܐܝܼܬ ܒܗ ܓܘܼ̈ܦܢܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܀ ܩܪܐܘܗܿ ܢܚܠܐ ܕܣܓܘܼܪܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܩܼܛܦܘ ܡܼܢ ܬܡܢ ܣܓܘܼܠܐ܀ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܠܘ ܒܩܘܼܦܐ ܛܥܢܘܼܗܝ ܐܠܐ ܦܣܼܩܘ ܫܒܘܼܩܐ ܡܼܢ ܬܡܢ܇ ܡܼܢ ܐܝܼܠܢܐ ܕܗܘܼ: ܐܝܟ ܕܢܗܼܘܐ ܫܒܘܼܩܐ ܚܠܦ ܩܘܼܦܐ: ܘܠܘ ܓܝܪ ܡܼܢ ܪܒܘܼܬܗ ܕܣܓܘܼܠܐ ܛܥܢܘܼܗܝ ܒܫܒܘܼܩܐ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܝܘܕ̈ܝܐ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܢܘܼܛܪܐ ܕܠܡܐ ܢܓܫܘܿܦ ܒܗ ܡܕܡ ܐܘܿ ܐܝܼܕܐ ܘܢܬܼܚܒܠ܀ ܐܪܥܐ ܠܡ ܕܥܼܒܪܢ ܒܗܿ ܘܓܫܼܢܗܿ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܬܼܘ ܓܫ̈ܘܿܫܐ ܐܪܡܝܼܘ ܕܚܼܠܐ ܒܥܡܐ܀ ܐܪܥܐ ܐܟܠܼܬ݀ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܠܐܟܣ̈ܢܝܐ ܕܥܿܡܪܝܼܢ ܒܗܿ ܡܚܒܠܐ ܘܡܘܩܕܐ܀ ܓܒܪ̈ܐ ܐܢܘܿܢ ܕܡܫܘܼܚܬܐ ܗ̄ ܐܪ̈ܝܼܟܐ ܠܡ ܘܥܒ̈ܝܐ ܘܚܝ̈ܠܬܢܐ܀ ܐܡܼܪ ܝܫܘܿܥ ܘܟܠܒ ܠܥܡܐ܀ ܕܐܝܟ ܡܐܟܘܿܠܬܐ ܕܠܚܡܐ ܗܿܟܢ ܦܫܝܼܩ̈ܢ ܠܢ ܠܒܡܘܒܕܘܼ ܐܢܘܿܢ܀ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܠܚܡܢ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܛܒ̈ܬܗܘܢܿ ܕܝܼܠܢ ܐܢܝܢ ܘܒܿܬܪ ܫܓܘܼܫܝܐ ܕܥܡܐ܀ ܫܘܼܒܚܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܓܠܝܼ ܒܥܢܢܐ ܠܥܝܢ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܥܢܢܐ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܥܠ ܡܫܟܢ ܙܒܢܐ܇ ܐܒܪܩܼܬ݀ ܟ݀ܠܗܿ܆ ܒܢܘܼܗܪܐ ܕܥܫܝܼܢ ܡܼܢ ܫܡܫܐ ܕܒܝܕ ܗܕܐ ܢܪܡܢ ܪܥܠܐ ܒܟܿܠܗܘܢܿ: ܗܿܫܐ ܢܐܪܒ ܚܝܠܟ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܢܐܪܒ ܚܝܠܐ ܕܡܪܚܡܢܘܼܬܟ pb. 175 ܡܼܢ ܟܐܢܘܼܬܟ: ܐܝܟ ܕܡܠܼܠܬ ܘܐܡܼܪܬ ܗ̄ ܒܛܘܼܪ ܣܝܼܢܝ ܕܥܿܒܕ ܐܢܼܐ ܠܡ ܛܝܒܘܼܬܐ ܠܐܠ̈ܦܝ ܕܪ̈ܐ܀ ܬܘܼܒ ܢܐܪܒ ܚܝܠܟ ܗ̄ ܓܠܝܼ ܠܡ ܚܝܠܟ ܪܒܐ ܒܝܕ ܫܘܼܒܩܢܐ ܐܝܟ ܥܝܕ̈ܝܟ ܡܛ݀ܠ ܕܗܕܐ ܗܿܝ ܬܚܘܝܼܬܐ ܕܚܝܠܟ ܘܕܪܒܘܼܬܟ ܕܠܐ ܡܙܼܕܟܐ ܐܢܬ ܡܼܢ ܚܡܼܬܐ ܐܝܟ ܒܢܝܢ̈ܫܐ܀ ܫܒܩܿܬ ܠܗܘܢܿ ܐܝܟ ܡܠܼܬܟ ܗ̄ ܥܠ ܦܪܨܘܿܦ ܡܘܫܐ ܘܠܐܝܼܩܪܗ ܐܩܨ ܠܗܘܢܿ ܫܘܼܒܩܢܐ ܘܐܬܡܠܝܼ ܫܘܼܒܚܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܫܘܼܒܚܗ ܠܓܠܝܢܐ ܩܿܪܐ܀ ܒܐܪܥܐ ܟܿܠܗܿ ܗ̄ ܒܐܪܥܐ ܗ݀ܝ ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܢܿ ܟ݀ܠ ܡܪ̈ܓܙܢܝ ܗ̄ ܡܢܣܝ̈ܢܝ ܠܡ ܕܒܿܬܪ ܕܚܼܙܘ ܬܡܝܼܗ̈ܬܐ ܐܪܓܙܘܼܢܢܝ ܠܐ ܢܚܙܘܿܢ ܐܪܥܐ ܕܝܿܗܒ ܐܢܼܐ܀ ܥܒܕܝ ܟܠܒ ܚܠܦ ܕܗܼܘܬ݀ ܪܘܼܚܝ ܗ̄ ܐܬܿܬܢܝܼܚ ܒܗ ܨܒܝܿܢܝ܇ ܡܿܥܠ ܐܢܼܐ ܠܗ ܠܐܪܥܐ ܘܝܪܬ ܠܗܿ ܗܘܼ ܘܙܪܥܗ ܠܥܠܡ܀ ܪܘܼܚܐ ܬܢܢ ܠܨܒܝܿܢܐ ܩܿܪܐ܀ ܘܢܩܒܠܘܢܼ ܙܢܝܘܼܬܟܘܢܿ ܗ̄ ܙܢܝܘܼܬܗܘܿܢ ܐܡܿܪ: ܠܗ݀ܝ ܕܣܓܕܘ ܠܥܓܠܐ. ܘܐܦܢ ܠܐ ܚܝܿܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܢ̈ܝ ܕܡܬܬܒܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܙܢܝܘܼܬܐ ܕܐܒܗ̈ܝܗܘܢܿ: ܐܠܐ ܕܝܢ ܣܡܗܿ ܠܗܿܕܐ ܐܝܟ ܕܠܩܘܼܦܚܗܘܿܢ: ܕܐܝܟ ܗܿܘ ܕܝܼܠܦ ܙܢܝܘܼܬܗܘܿܢ ܡܬܼܛܪܦܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܢܝ̈ܗܘܿܢ ܒܡܕܒܪܐ ܐܪܒܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ܀ ܘܩܕܡ ܒܨܦܪܐ ܘܣܠܼܩ ܠܪܝܫ ܛܘܼܪܐ ܗ̄ ܥܡܐ ܒܿܬܪ ܕܫܡܼܥܘ ܡܕܡ ܕܚܪܩ ܘܓܙܪ ܐܠܗܐ܆ ܣܠܼܩܘ ܠܛܘܼܪܐ ܕܢܩܪܒܘܢܼ ܘܟܐܼܐ ܒܗܘܿܢ ܕܠܐ ܢܣܩܘܢܼ܀ ܠܐ ܫܡܥܘܼܗܝ ܘܩܒܘܬܐ ܘܡܘܫܐ ܠܐ ܦܼܪܩ ܡܼܢ ܡܫܪܝܼܬܐ ܠܬܚܘܝܼܬܐ ܕܠܐ ܠܿܘܐܼ ܠܗܘܿܢ ܥܘܼܕܪܢܐ ܐܠܗܝܐ: ܘܣܠܼܩܘ ܠܛܘܼܪܐ ܗ̄ ܠܡܐܪܬ ܐܪܥܐ܀ ܐܡܘܪ̈ܝܐ ܟܕ ܚܙܼܘ ܐܢܘܿܢ ܕܙܥܘܪܝܢ: ܩܛܠܘ ܠܟܿܠܗܘܿܢ: ܡܼܢ ܕܫܠܼܡܘ ܫܪܟܐ ܕܓܫ̈ܘܿܫܐ ܡܿܦܩܕ ܥܠ ܕܒܚ̈ܐ܀ ܩܪܒܘ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܨܿܒܐ ܕܢܚܘܐ ܒܝܕ ܢܩܝܼܦܘܼܬܐ ܗܕܐ ܠܘ ܡܛ݀ܠ ܫܓܘܼܫܝܐ ܕܥܡܐ: ܦܼܫ ܗܘܼ ܡܼܢ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ: ܐܠܐ ܗܿܢܘܿܢ ܐܝܟ ܕܐܬܢܟܪܝܼܘ ܠܗ ܒܪ̈ܓܝܓܬܗܘܢܿ: ܢܟܪܝܼ ܐܢܘܿܢ ܐܦ ܡܼܢ ܚܝ̈ܐ ܟܕ ܗܘܼ ܣܿܥܪ ܠܡܕܒܪܢܘܼܬܗ ܘܡܿܫܡܠܐ ܫܘܼܘ̈ܕܝܘ̄ ܕܠܘܬ ܐܒ̈ܬܐ܀ ܦܪܘܿܫ ܦܘܼܪܫܢܐ ܠܡܪܝܐ ܡܼܢ ܪܝܫ ܐܨܘ̈ܬܟܘܿܢ ܗ̄ ܡܼܢ ܡܐܢܐ ܕܦܚܪܐ ܕܒܗ ܠܝܫܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܐܨܘܬܐ ܠܐܓܢܐ ܩܿܪܐ ܕܡ̈ܝܐ܀ ܚܚܘܪܐ ܗ̄ ܓܪܝܼܨܬܐ ܚܕܐ ܦܿܪܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܠܝܫܗܘܿܢ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܠܐܟܣ̈ܢܝܐ܀ ܘܦܘܼܪܫܢܐ ܠܕܪ̈ܝܟܘܿܢ ܗ̄ ܥܕܡܐ ܠܫܘܼܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܢܗܘܐ ܠܟܘܿܢ ܢܡܘܿܣܐ ܗܢܐ܀ ܘܢܦܫܐ ܕܬܥܼܒܕܝ ܒܐܝܼܕܐ ܪܡܬܐ ܗ̄ ܐܝܼܕܐ ܪܡܬܐܕ ܥܠ ܬܪܥܝܼܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܪܡܿܙ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܼܕܐ ܠܡ ܐܡܼܪ: ܘܐܘܣܦ ܪܡܬܐ ܡܼܢ ܥܒܿܕܐ ܠܡ ܕܐܢܫ̈ܐ ܐܡܪܗܿ: ܕܟܕ ܡܨܚܝܢ ܠ̈ܚܕܕܐ ܡܪܝܼܡܝܼܢ ܠܐܝܼܕ̈ܝܗܘܿܢ ܘܙ݀ܩܦܝܼܢ ܠܗܿ ܘܐܡܿܪܝܼܢ: ܕܗܿܟܢ ܗܿܟܢ ܠܦܠܢ܀ ܠܗܢܐ ܣܘܼܥܪܢܐ ܩܿܪܐ ܐܝܼܕܐ ܪܡܬܐ܀ ܘܐܫܟܚ ܓܒܪܐ ܟܕ ܠܿܩܛ ܩܝܣ̈ܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܥܕܟܝܼܠ ܠܩܛ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܗܼܘܐ pb. 176 ܕܠܩܛ ܘܐܙܿܠ܆ ܟܕ ܥܡܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܠܗ ܕܠܐ ܢܠܩܘܿܛ: ܗܘܼ ܕܝܢ ܡܒܣܪ ܗܼܘܐ܀ ܘܠܐ ܨܠܐ ܠܗܘܿܢ ܐܕܢܐ܀ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܗܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܨܠܦܚܕ: ܘܡܛ݀ܠ ܕܚܼܘܐ ܕܡܣܝܒܝܼܢ ܠܚܒܬܐ. ܨܒܼܐ ܕܒܗ ܢܩܘܼܡ ܢܡܘܿܣܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܘܼ ܡܿܬܪܓܡ܇ ܐܚܪܢܐ ܕܠܐ ܢܡܪܚ ܕܢܥܒܼܕ ܒܗܿ ܥܒܿܕܐ: ܘܡܛ݀ܠ ܕܗܿܟܢ ܟܕ ܩܼܪ̈ܒܝ ܒܢ̈ܬܗ ܘܬܒܼܥ̈ܝ ܝܪܬܘܬܐ ܦܩܼܕ ܐܠܗܐ ܕܢܣ̈ܒܢ܀ ܥܠ ܕܠܘ ܒܪܥܝܢܐ ܒܝܼܫܐ ܣܥܼܪ ܠܗ݀ܝ ܕܠܩܼܛ܇ ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܢܡܘܿܣܐ ܠܐ ܢܬܬܫܝܼܛ: ܘܚܒܫܘܼܗܝ ܒܝܬܐ ܢܛܘܼܪܬܐ ܗ̄ ܒܝܬ ܐܣܝܼܪ̈ܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܝܿܕܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܕܟܝܼܠ܇ ܡܘܿܢ ܦܿܩܕ ܐܠܗܐ ܡܛܠܬܗ ܘܒ݀ܬܪ ܪܓܘܼܡܝܐ ܕܗܢܐ ܐܡܼܪ ܥܠ ܨܘܨܝ̈ܬܐ ܘܢܥܒܕܘܢܼ ܥܠ ܟܢ̈ܦܐ ܕܡܪ̈ܛܘܛܝܗܘܢ ܗ̄ ܨܘܨܝ̈ܬܐ ܩܿܪܐ ܠܚܘ̈ܛܐ ܕܬܟܠܬܐ܆ ܕܥܿܒܕܝܼܢ ܝܘ̈ܕܝܐ ܥܠ ܩ[]ܠܬܐ ܕܡܪ̈ܛܘܛܝܗܘܿܢ ܕܐܡܬܝ ܕܚܿܙܝܢ ܠܗܿܠܝܢ ܚܘ̈ܛܐ ܢܬܥܗܕܘܢܼ ܠܢܡܘܿܣܐ ܘܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܢܛܪܘܢܼ: ܒ݀ܬܪ ܗܿܠܝܢ ܡܫܼܬܥܝܢ ܥܠ ܦܠܓܘܼܬܗ ܕܩܘܪܚ܀ ܘܐܬܼܦܠܓ ܩܘܪܚ ܒܪ ܢܨܗܪ ܗ̄ ܐܬܦܠܓܘ ܘܐܣܼܬܕܩܘ ܡܼܢ ܐܘܝܘܼܬܐ ܘܚܘܼܒܐ ܕܟ݀ܠ ܥܡܐ: ܗܢܐ ܗ݀ܟܝܼܠ ܩܘܪܚ ܒܪ ܕܕܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܕܡܘܿܫܐ ܢܨܗܪ ܘܥܡܪܡ ܐܚ̈ܐ ܐܢܘܿܢ܇ ܩܕܡܐܝܬ ܐ݀ܡܪ ܩܘܪܚ: ܒܕܗܘܼ ܗܘܼܐ ܥܠܼܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܒܿܬܪܗ ܒܿܥܝܢ ܗܼܘܘ ܟܗܢܘܼܬܐ ܒܗ݀ܝ ܕܗܢܘܿܢ ܫܿܩܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܩܒܘܬܐ ܘܡܕܒܚܐ ܘܨܒܘ̈ܬܐ ܓܘ̈ܝܬܐ ܕܡܫܟܢܐ: ܒܢ̈ܝ ܪܘܒܝܠ ܟܕ ܚܙܼܘ ܠ̈ܒܢܝ ܩܘܪܚ ܠ̈ܘܝܐ ܕܟܗܢܘܼܬܐ: ܒܥܼܘ ܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܐܟܡܿܢ ܕܐܝܬܗܘܿܢ ܒܢ̈ܝܐ ܒܘܼܟܪ̈ܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܒܥܼܘ ܠܗܘܿܢ ܪܝܫܢܘܼܬܐ ܡܕܡ: ܡܛ݀ܠ ܕܠܗܘܿܢ ܙܕܩܐ ܪܝܫܢܘܼܬܐ܀ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫܝܼܢ ܘܡܬܼܩܪܝܢ ܠܙܒܢܐ ܗܿܘ ܓܢܒܪ̈ܐ ܗ̄ ܕܒܗ݀ܘ ܙܒܢܐ ܡܫܡܗܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܟܿܠܗ ܥܠܡܐ ܐܦ ܗܿܠܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܡܬܼܚܪܝܢ ܗܼܘܘ ܕܠܟܿܠܗܘܢܿ ܫܒ̈ܛܐ ܙܕܩܐ ܟ݀ܗܢܘܼܬܐ: ܘܒ݀ܬܪ ܕܢܩܼܦܘ ܟܿܠܗܘܿܢ ܠܪܝܫܢܘܼܬܗ ܕܩܘܪܚ܇ ܐܬܼܟܢܫܘ ܥܠ ܡܘܫܐ ܘܥܠ ܐܗܪܘܢ ܘܐܡܼܪܘ܀ ܠܐ ܟܕܘ ܠܟܘܿܢ ܕܟܜܠܗܿ ܟܢܘܼܫܬܐ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܠܐ ܣܿܦܩ ܠܟܘܿܢ ܕܬܗܘܘܿܢ ܩܕܝܼ̈ܫܐ ܘܕܟ̈ܝܐ ܐܝܟ ܥܡܐ ܕܡܪܝܐ ܥܿܡܪ ܒܗܘܢܿ ܐܠܐ ܐܦ ܕܡܫܬܩܠܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܒܕܡܘܿܬ ܡܪ̈ܝܐ ܥܠܝܢ܀ ܘܫܡܼܥ ܡܘܿܫܐ ܘܢܦܼܠ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ. ܗ̄ ܣܓܕ ܩܕܡܝܗܘܢܿ ܟܕ ܡܦܝܼܣ ܠܩܘܪܚ ܘܠܟܢܘܼܫܬܗ ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢܼ ܡ̈ܠܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܒܨܦܪܐ܆ ܡܪܝܐ ܡܿܢ ܕܕܝܼܠܗ ܗܘܼ ܗ̄ ܕܗܘܼ ܐܠܗܐ ܓܒܼܐ ܟܗ̈ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܼ ܝܕܿܥ: ܡܼܢ ܕܚܼܙܐ ܡܘܫܐ ܕܠܐ ܫܡܼܥܘ ܘܠܐ ܐܪܟܼܢܘ ܐܕܢ̈ܝܗܘܢܿ ܠ̈ܡܠܘܗܝ: ܐܬܦܢܝ ܠܗ ܡܟܝܼܠ ܠܨܠܘܿܬܐ܀ ܐܝܠ ܐܠܗܐ ܕܪ̈ܘܚܬܐ ܘܕܟ݀ܠ ܒܣܪ ܗ̄ ܥܒܘܿܕܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܘܕܦܓܪ̈ܐ ܘܡܼܢ ܕܫܠܡ ܨܠܘܿܬܗ ܐܬܦܢܝܼ ܠܘܬ ܥܡܐ pb. 177 ܘܐܡܼܪ ܡܛ݀ܠ ܡܪ̈ܘܕܐ܀ ܒܗܿܕܐ ܠܡ ܬܕܥܘܢܼ ܕܡܪܝܐ ܫܕܪܢܝ ܠܡܥܼܒܕ ܟ݀ܠܗܘܢܿ ܥܒܿܕ̈ܐ ܗ̄ ܬܕܡܪ̈ܬܐ: ܘܐܢ ܒܪܝܼܬܐ ܢܒܪܐ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܠܐ ܥܒܼܕ ܐܟܘܬܗ ܡܪܝܐ ܒܥܠܡܐ܀ ܟܕ ܚܝܝܢ ܠܫܝܘܿܠ ܗ̄ ܫܝܘܿܠ ܩܿܪܐ ܠܟܿܠ ܥܘܼܡܩܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘܼ ܚܫܘܼܟ ܘܡܿܟܣܼܝ ܒܡܕܡ ܡܼܢ ܠܥܠ܆ ܗ݀ܝ ܕܟܕ ܚܝܝܢ: ܠܘ ܕܬܡܢ ܚܿܐܝܢ: ܐܠܐ ܒܗ݀ܝ ܕܠܐ ܡܿܝܬܝܼܢ ܘܟܢ ܢ݀ܚܬܝܼܢ ܠܩܒܪܐ ܐܠܐ ܡܬܼܩܒܪܝܼܢ ܘܟܢ ܡܿܝܬܝܼܢ: ܘܠܗܿ ܠܗܕܐ ܩܿܪܐ ܒܪܝܼܬܐ ܚܿܕܬܐ: ܒܕܠܐ ܗܘܼܐ ܒܥܠܡܐ ܐܝܟ ܡܘܬܐ ܗܢܐ܀ ܐܬܦܬܼܚܬ݀ ܐܪܥܐ ܬܚܘܿܬܝܗܘܢܿ ܗ̄ ܐܣܬܼܕܩܬ݀ ܘܐܬܦܥܼܪܬ݀ ܘܗܘܼܬ݀ ܦܚܼܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܘܒܗ ܒܥܕܢܐ ܗܿܠܝܢ ܕܒܝܬ ܩܘܪܚ ܘܕܬܐܢ ܐܬܒܠܼܥܘ ܒܐܪܥܐ܀ ܘܢܦܩܼܬ݀ ܢܘܼܪܐ ܡܼܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܩܕܘܿܫܩܘܼ̈ܕܫܝܼܢ ܓܘܒܐ ܘܐܟܠܼܬ݀ ܠܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫܝܼܢ ܕܡܩܪܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܣܗܡܐ܇ ܐܡܼܪ ܠܐܠܝܥܙܪ ܒܪ ܐܗܪܘܢ ܗ̄ ܦܩܼܕ ܡܘܫܐ ܠܐܠܝܥܙܪ ܕܢܣܒ ܦܝܪ̈ܡܐ ܕܡܘ̈ܩܕܐ: ܘܢܘܼܪܐ ܥܡ ܒܣ̈ܡܐ ܢܫܼܕܐ ܠܗܠ ܗ̄ ܐܝܟ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܡܣ̈ܠܝܐ܀ ܐܬܩܼܕܫܘ ܦܝܪ̈ܡܝܗܘܿܢ ܒܢܦܫ̈ܬܗܘܢܿ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܝܼܩܕܘ ܗܼܢܘܿܢ ܒܚܛܗܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܦܝܪ̈ܡܝܗܘܿܢ ܓܝܪ ܒܗ݀ܝ ܕܠܐ ܚܼܛܘ ܐܟܘܗܘܢܿ ܐܬܼܩܕܫܘ ܠܗܘܿܢ: ܐܠܘܼ ܓܝܪ ܡܪ̈ܝܗܘܿܢ ܚܿܐܝܢ ܗܼܘܘ ܩܘܼܪ̈ܒܢܝܗܘܿܢ ܡܣܼܬܠܝܢ ܗܼܘܘ ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܕܡܪ̈ܝܗܘܢܿ ܝܼܩܕܘ܇ ܗܼܢܘܿܢ ܕܝܢ ܕܟܼܝܢ܀ ܥܠܼܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܢܣܝܼܒܘܼܬܐ ܕܦܝܪ̈ܡܐ ܥܒܼܕ ܐܢܘܿܢ ܠܦܝܪ̈ܡܐ ܛܣ̈ܐ ܪ̈ܩܝܩܐ ܗ̄ ܕܢܗܘܘܿܢ ܩܪ̈ܡܐ ܠܡܕܒܚܐ܇ ܘܢܗܘܘܿܢ ܠܐܬ݀ܐ ܢܗܘܘܿܢ ܠܥܘܼܗܕܢܐ ܕܠܐ ܢܡܪܚܘܢܼ ܬܘܼܒ ܠܡܥܒܼܕ: ܐܝܟ ܕܥܒܼܕܘ ܗܿܠܝܢ܀ ܥܠܼܬܐ ܕܩܘܪܚ ܘܕܥܡܗ ܚܣܡܐ ܕܒܐܗܪܘܢ ܘܒܢ̈ܘܗܝ ܘܡܪܚܘܼܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܘܡܛܥܝܿܢܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܣܛܢܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܢܘܒܕ ܐܢܘܿܢ܀ ܡܢܐ ܐܣܟܼܠܘ ܒܢ̈ܝܗܘܿܢ ܘܩܢܝܿܢܗܘܢܿ ܕܢܚܼܬܘ ܠܫܝܘܿܠ ܘܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܐܦܢ ܠܐ ܐܣܟܼܠܘ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܟܘܼܘܢܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܐܣܬܼܥܪܬ݀ ܘܕܐܢ ܠܐ ܕܚܿܠ ܐܢܫ ܡܼܢ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܢܦܫܗ܇ ܢܬܬܙܝܼܥ ܒܪ̈ܚܡܐ ܕܥܠ ܒܢ̈ܘܗܝ ܘܪܛܘ ܟ݀ܠܗܿ ܟܢܘܫܬܐ ܥܠ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܗ̄ ܐܟܡܿܢ ܕܒܥܼܠܬܗܘܢܿ ܡܝܼܬܘ ܗܿܠܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܪܛܘܼܢܝܐ ܗܢܐ ܘܥܠܗܝ ܕܒܿܥܝܢ ܗܼܘܘ ܠܡܪܓܡ ܠܡܘܫܐ ܘܠܐܗܪܘܢ܇ ܢܦܼܠ ܒܗܘܢܿ ܡܘܬܢܐ ܡܼܢ ܫܠܝܐ ܣܒ ܦܝܪܡܐ ܣܝܼܡ ܒܗ ܢܘܼܪܐ ܘܒܣ̈ܡܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܐܪܓܫ ܡܘܿܫܐ: ܐܡܼܪ ܠܐܗܪܘܢ ܕܢܣܒ ܢܘܼܪܐ ܘܦܝܪܡܐ ܘܢܘܒܐ ܠܟܢܘܼܫܬܐ܀ ܣܼܡ ܒܝܬ ܡܝܼ̈ܬܐ ܠ̈ܚܝܐ ܗ̄ ܡܨܥܝܐ ܡܕܡ ܗܘܼܐ ܐܗܪܘܢ܇ ܘܦܣܼܩ ܡܘܬܐ ܡܼܢ ܓܘ ܥܡܐ ܕܠܐ ܢܡܘܼܬܘܢܼ ܚܝ̈ܐ ܐܘܿ ܟܐܡܬ ܕܡܼܢ ܦܢܝܼܬܐ ܚܕܐ ܡܿܝܬܝܢ ܗܘܘ: ܘܟܠܝܗܝ ܠܡܘܬܐ ܒܩܢܘܼܡܗ: ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܢܪܕܐ pb. 178 ܠܩܕܡܘܗܝ: ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܐܪܕܟܗ: ܐܩܝܼܡܗ ܒܝܕ ܥܛܪܐ ܕܒܣ̈ܡܐ ܩܼܡ ܒܝܬ ܡܝܼ̈ܬܐ ܠ̈ܚܝܐ ܗ̄ ܩܼܡ ܒܝܢܬ ܬܪܬܝܢ ܬܠܬ ܫܠ̈ܕܐ ܕܡܝܼܝܼܬ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ: ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܩܿܝܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܚܿܐܝܢ: ܘܦܣܼܩܘ ܣܒܪܐ ܕܢܦܠܘܢܼ ܘܢܡܘܼܬܘܢܼ ܐܪܒܬܥܣܪ ܐܠܦܝܼ̈ܢ ܘܫܒܥ ܘܫܬܡܐܐ ܡܝܼܬܘ: ܣܛܪ ܡܼܢ ܕܡܝܼܬܘ ܥܡ ܒܢ̈ܝ ܩܘܪܚ܀ ܣܒ ܡܢܗܘܢܿ ܕܫܒ̈ܛܐ ܫܒܛܐ ܗ̄ ܒܿܥܐ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܼܥܪܘ ܐܝܟ ܕܠܫܘܼܪܪܐ ܕܥܡܐ ܘܥܠ ܫܒܛܐ ܕܐܗܪܘܿܢ ܕܐܦܪܥ܀ ܫܒܛܐ ܬܢܢ ܠܚܘܼܛܪܐ ܩܿܪܐ ܫܒܛܐ: ܫܒܛܐ ܠܒܝܬ ܐܒܗ̈ܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܫܒ̈ܛܐ ܠܡ ܐܝܟ ܝܘܼܒܠܐ ܕܒܝܬ ܐܒܗ̈ܝܗܘܢܿ ܣܒܼ ܡܼܢܟ݀ܠ ܫܒܛܐ ܚܕ ܚܘܼܛܪܐ܀ ܘܣܝܼܡ ܐܢܘܿܢ ܒܡܫܟܢܙܒܢܐ ܗ̄ ܠܩܘܼܕܫܐ ܓܝܪ ܦܿܩܕ ܕܢܥܠ ܐܢܘܿܢ ܠܚܘܼܛܪ̈ܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܡܼܢ ܬܡܢ ܢܬܼܓܒܐ ܐܝܢܐ ܕܫܿܘܐ ܠܟܗܢܘܼܬܐ: ܘܫܒܛܐ ܕܐܗܪܘܿܢ ܗ̄ ܘܐܦ ܐܗܪܘܢ ܦܿܩܕ ܕܢܥܠ ܠܕܝܼܠܗ ܥܡ ܗܿܠܝܢ܀ ܕܠܘܼܙܐ ܗܼܘܘ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܚܘܼܛܪ̈ܐ: ܝܘܢܝܐ ܕܓܘܙܐ ܐܡܼܪ܀ ܘܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܚܼܙܐ ܡܘܫܐ ܠܫܒܛܗ ܕܐܗܪܘܢ ܐܦܩ ܛܪ̈ܦܐ ܘ[]ܦܬ ܠ̈ܘܙܐ ܗ̄ ܐܦܪܥ ܟ݀ܠܗ ܘܐܘܥܝܼ ܛܪ̈ܦܐ ܥܡ ܦܐܪ̈ܐ: ܐܝܟ ܕܟܦܬܐ ܣܘܟܬܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܡܦܪܥܐ ܘܡܘܥܝܐ ܬܬܐ ܬܐܢ̈ܐ. ܘܒܗܿܟܢ ܟܕ ܐܬܼܝܕܥܬ݀ ܕܠܐܗܪܘܿܢ ܙܕܩܐ ܟܗܢܘܼܬܐ܆ ܒܝܕ ܫܒܛܐ ܕܠܘܼܙܐ ܕܐܦܪܥ: ܡܿܠܦ ܠܟܗ̈ܢܐ ܕܩܕܡ ܟ݀ܠܗ ܥܡܐ ܢܩܕܡܘܢܼ ܢܦܪܥܘܢܼ ܐܘܿܟܝܼܬ ܢܘܥܘܿܢ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܥܝ̈ܢܐ ܘܪܝܫܐ ܐܢܘܿܢ ܕܥܡܐ: ܗܿܟܘܬ ܐܝܼܠܢܐ ܕܠܘܼܙܐ ܩܿܕܡ ܠܐܝܼܠ̈ܢܐ ܟ݀ܠܗܘܢܿ ܒܦܪܥܗ. ܒܚܕ ܒܝܬܐ ܦܿܩܕ ܕܬܪܕܐ ܟܗܢܘܼܬܐ ܡܛ݀ܠ ܡܥܠܝܘܼܬܗܿ ܘܫܘܼܛܠܢܗܿ ܕܥܠ ܗܿܢܘܿܢ ܕܥܠܝܗܘܢܿ ܫܠܝܼܛܐ: ܘܐܢ ܒܚܕ ܫܒܛܐ ܠܐ ܗܘܼܬ݀ ܡܝܼܬܐ ܡܬܼܚܣܡܐ ܗܼܘܬ݀: ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܬܚܼܙܝܬ݀ ܒܩܘܪܚ܇ ܘܐܠܘܼܠܐ ܕܒܫܒܛܐ ܕܐܦܼܪܥ ܫܪܪܗܿ܆ ܟ݀ܠܢܫ ܠܗܿ ܡܬܼܝܐܒ ܗܼܘܐ܆ ܘܠܐ ܦܿܐܫ ܗܼܘܐ ܐܢܫ ܕܡܬܼܟܗܢ ܒܕܟܿܠܗܘܢܿ ܟܗ̈ܢܐ ܗܿܘܝܢ ܗܼܘܘ ܡܿܕܝܢ ܒܚܕ ܒܝܬܐ ܩܼܡ ܝܘܼܒܠܗܿ ܕܠܐ ܢܗܘܘܿܢ ܩܪ̈ܒܐ ܡܛܠܬܗܿ ܘܡܨܘ̈ܬܐ ܘܩܛ̈ܠܐ: ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܛ݀ܠ ܡ̈ܠܟܘܬܐ܀ ܐܢܬ ܘܒܢ̈ܝܟ ܫܩܘܿܠܘ ܥܘܠܗ ܕܡܩܕܫܐ ܗ̄ ܕܥܡܐ ܠܐ ܢܬܼܛܡܐ ܡܩܕܫܐ ܒܥܘܠܗܘܿܢ܆ ܐܟܡܿܢ ܕܒܝܕ ܥܘܠܐ ܕܥܿܒܕ ܥܡܐ: ܐܘܿܟܝܼܬ ܟܢܘܼܫܬܐ: ܐܦ ܡܩܕܫܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܕܒܚܐ ܡܬܼܛܡܐ ܘܡܣܼܬܝܒ: ܡܟܝܼܠ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܟܗܢܐ ܕܝܼܠܗܘܢܿ܀ ܫܩܘܿܠ ܥܘܠܐ ܕܝܼܠܗܘܢܿ܇ ܒܝܕ ܗ݀ܝ ܕܝ݀ܨܦ ܐܢܬ ܕܝܼܠܗܘܢܿ ܕܠܐ ܢܚܛܘܿܢ܀ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ: ܥܘܠܐ ܡܿܫܡܗ ܬܢܢ ܠܛܥܢܐ ܘܠܝܘܼܩܪܐ ܕܬܫܡܼܫܬܗ ܕܒܕܡܘܼܬ ܥܘܠܐ ܕܟܥܢܐ ܝܩܝܪܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܥܠ ܣܥܘܪ̈ܘܗܝ܀ ܗܿܟܢܐ ܐܝܢܐ ܕܡܿܗܡܐ ܒܬܫܡܼܫܬܗ ܡܿܩܠ ܥܘܠܐ܀ ܫܩܘܿܠ ܥܘܠܗ ܕܡܩܕܫܐ ܗ̄ pb. 179 ܕܡܬܼܕܟܐ ܡܩܕܫܐ ܐܡܬܝ ܕܐܡܝܼܢܐܝܬ ܕܒܚ̈ܐ ܘܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܥܠܘܗܝ ܡܩܪܒ ܐܢܬ܀ ܠܓܘ ܡܼܢ ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܕܪܬܐ: ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܕܒܚܐ ܕܢܚܫܐ܀ ܗܢܐ ܢܗܼܘܐ ܡܩܕܫܐ ܕܩܘܼܕܫܗ ܡܼܢ ܢܘܼܪܐ ܗ̄ ܡܩܕܫܐ ܓܝܪ ܩܿܪܐ ܬܢܢ: ܠܗ݀ܘ ܕܦܪܝܼܫ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܥܡܐ: ܡܩܪܒ ܗܼܘܐ ܠܐܠܗܐ ܘܗ݀ܝ ܕܩܘܼܕܫܗ ܡܼܢ ܢܘܼܪܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܡܬܼܦܪܫ ܡܼܢ ܕܐܠܗܐ ܡܬܝܼܗܒ ܗܼܘܐ ܠ̈ܟܗܢܐ ܢܗܘܐ ܡܢ ܕܢܐܡܪ ܕܒܚ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܩܪܒܝܼܢ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܥܠܬܐ ܟܕ ܡܿܢܗܪ ܠܡܩܕܫܐ ܕܩܘܼܕܫܗ ܐܡܼܪ܀ ܕܣܡܝܼܕܗܘܢܿ ܘܢܘܼܩܝܗܘܢܿ ܩܕܘܿܫ ܗ̄ ܦܘܼܪܫܢ ܦܘܼܪ̈ܫܢܝܼܢ ܠܟ ܘܠܒܢ̈ܝܟ ܢܗܘܐ܀ ܒܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕ̈ܫܐ ܢܐܟܠܘܼܢܗ ܗ̄ ܒܕܪ̈ܐ ܕܡܬܼܟܪܟܝܼܢ ܠܡܫܟܢܐ ܒܐܣܛܘܐ ܕܡܫܟܢ ܙܒܢܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܩܕܘܿܫܩܘܼܕ̈ܫܝܼܢ ܗ̄ ܒܦܘܼܪܫܢ ܦܘܼܪ̈ܫܢܝܼܢ ܬܐܟܠܘܼܢܗ: ܐܝܟ ܦܘܼܪܫܢܐ ܠܡ ܕܡܼܢ ܦܘܼܪ̈ܫܢܐ܆ ܙܿܕܩ ܠܟܘܿܢ ܠܡܐܼܟܠܗ ܗ̄ ܫܘܼܡܢܐ ܕܥܒܘܪܐ ܘܕܚܡܪܐ ܗ̄ ܠܪ̈ܝܫܝܬܐ ܩܿܪܐ ܗܿܟܢܐ܇ ܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܫܘܼܡܢܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܡܬܼܟܢܫ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܿ܀ ܟ݀ܠ ܚܪܡܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܚܪܡܐ ܩܿܪܐ ܬܢܢ ܠܗ݀ܘ ܡܐ ܕܡܼܢ ܨܒܝܿܢܗ ܦܿܪܫ ܐܢܫ ܘܝܿܗܒ ܠܐܠܗܐ܀ ܩܝܿܡܐ ܗܼܘܐ ܕܡܠܚܐ ܗ̄ ܕܗܿܟܢܐ ܫܪܝܼܪ ܩܝܿܡܐ ܗܢܐ: ܐܝܟ ܩܝܿܡܐ ܕܡܩܝܼܡܝܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܝܕ ܡܠܚܐ܀ ܬܘܼܒ ܡܿܠܦ ܠܗܘܢܿ ܒܝܕ ܗܕܐ ܥܡ ܕܟ݀ܠܗܘܢܿ ܩܘܼܪ̈ܒܢܝܗܘܿܢ ܢܩܪܒܘܢܼ ܡܠܚܐ܀ ܦܿܩܕ ܬܘܼܒ ܠ̈ܠܘܝܐ ܕܢܥܣܪܘܢܼ ܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܡܼܢ ܡܥܣܪ̈ܐ ܡܼܢ ܡܕܡ ܕܡܿܛܐ ܠܗܘܿܢ ܐܝܟ ܪܝܫܝܬܐ ܡܕܡ ܠܟܗ̈ܢܐ܇ ܐܝܬ ܗܼܘ ܡܼܢ ܥܡܐ ܕܒܚ̈ܐ ܘܩܘܼܪ̈ܒܢܐ: ܘܠ̈ܠܘܝܐ ܡܥܣܪ̈ܐ ܘܪ̈ܝܫܝܬܐ܀ ܒܐܪܥܐ ܠܐ ܬܐܪܬ ܗ̄ ܣܿܦܩܐ ܠܟܗ̈ܢܐ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܡܕܒܚܐ ܟܗܢܘܼܬܐ: ܘܪܝܫܝܼܬܐ ܘܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܘܐ̈ܠܦܝܐ ܡܥܣܪ̈ܐ: ܠܐ ܓܝܪ ܦܐܝܐ ܠ̈ܟܗܢܐ ܘܡܫܡܫ̈ܢܐ ܕܡܫܟܢܐ ܕܢܬܐܡܢܘܢܼ ܥܠܡܢܝ̈ܬܐ܆ ܐܠܐ ܥܒܿܕܗܘܢܿ ܗܿܢܘ: ܠܘܿܬܐ ܘܬܫܡܼܫܬܐ ܕܢܬܦܪܫܘܢܼ ܡܼܢ ܥܡܐ ܒܕ ܠܐ ܡܬܼܥܢܝܢ ܒܥ̈ܠܡܢܝܬܐ ܐܘܿ ܒܦܘܼܪܠܚܢܐ ܕܐܪܥ ܘܝܪܬܘܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܦܘܼܚܠܢܗܘܿܢ ܥܡ ܐܠܗܐ ܗܿܘ ܘܥܠܘܗܝ ܢܫܕܘܢܿ ܬܘܼܟܠܢܗܘܢܿ: ܡܣܒܐ ܓܝܪ ܘܡܬܠܐ ܥܠܡܢܝܐ: ܚܛܝܼܬܐ ܡܫܬܼܡܫܐ ܒܗ ܗܢܐ ܠܟܗ̈ܢܐ ܠܐ ܚܿܫܚ ܐܠܐ ܣܦܝܼܩܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܥܡ̈ܠܐ ܦܓܪ̈ܢܝܐ ܥܿܒܕܐ ܠܗܘܢܿ ܕܢܥܩܒܘܢܼ ܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܢܡܘܣ̈ܘܗܝ܆ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗ ܫܘܼܡܢܐ ܡܩܕܫܗ ܡܢܗ ܗ̄ ܫܘܼܡܢܐ ܩܿܪܐ ܬܢܢ ܠܡܥܣܪ̈ܐ ܕܠ̈ܘܝܐ܆ ܡܩܕܫܗ ܕܝܢ ܠܗ݀ܘ ܕܦܪܝܼܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܟܗ̈ܢܐ܀ ܘܢܝܬܘܿܢ ܠܟ ܬܘܪܬܐ ܣܘܼܡܩܬܐ ܗ̄ ܬܘܪܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܠܐܠܗܐ ܣܿܠܩ ܗܼܘܐ ܡܢܗܿ ܡܕܡ: ܘܐܦܠܐ ܠ̈ܟܗܢܐ ܡܬܼܦܪܫ ܗܼܘܐ ܡܢܗܿ܇ ܐܦܠܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܟܗ̈ܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘܐ ܫܘܼܛܠܢܐ: ܐܠܐ ܠܫܘܼܘܕܥܐ ܘܪܡܙܐ ܕܥܬܝܼܕ̈ܬܐ ܡܬܼܢܟܣܐ ܗܼܘܬ݀. ܒܗ݀ܝ ܕܗܿܠܝܢ ܕܢܡܘܿܣܐ ܠܡܕܒܪܢܘܼܬܗ pb. 180 ܕܡܫܝܼܚܐ ܡܛܦܣ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܦܘܠܘܿܣ. ܐܢܕܝܢ ܠܡ ܕܡܐ ܕܨܝܦܪ̈ܝܐ ܘܕܢܥ̈ܓܠܐ ܘܩܛܡܐ ܕܥܓܠܬܐ ܡܬܼܪܣܣ ܗܼܘܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܼܛܡܐܝܢ ܗܼܘܘ ܘܡܿܩܕܫ ܠܗܘܢܿ ܠܕܘܼܟܝܐ ܕܒܣܪܗܘܢܿ܆ ܟܡܿܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܡܗ ܕܡܫܝܼܚܐ ܢܕܟܐ ܬܐܪܬܢ ܡܼܢ ܥܒܿܕ̈ܐ ܡܝܼܬ̈ܐ܀ ܣܘܼܡܩܘܼܬܐ ܥܠ ܟܘܼܬܡ̈ܬܐ ܕܚܛ̈ܗܐ ܡܒܕܩܐ ܘܥܠ ܡܣܒܗܘܼܬ ܕܡܐ܀ ܫܠܡܬܐ []ܝܠܦ ܗ݀ܝ ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܡܘܼܡܐ ܕܒܝܼܚܘܼܬܗܿ ܕܠܒܪ ܡܼܢ ܡܫܪܝܼܬܐ܆ ܐܟܡܿܢ ܕܠܘ ܒܝܕ []ܫܡܐ ܕܛܡܐܘܬܐ ܕܦܪܝܼܣ ܥܠܝܗܿ ܬܛܡܐ ܠܡܫܪܝܼܬܐ܀ ܘܟܒܪ ܠܗ݀ܝ ܕܦܘܠܘܿܣ ܡܒܕܩܐ ܕܐܡܼܪ ܕܝܫܘܿܥ ܠܡ ܕܢܩܕܫ ܠܥܡܗ ܒܕܡܗ ܠܒܪ ܡܼܢ ܡܫܪܝܼܬܐ ܚܫܼ܆ ܟܕ ܛܒ ܕܡܗܿ ܕܗܕܐ ܠܐ ܡܥܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ ܠܒܝܬ ܡܩܕܫܐ ܐܠܐ ܠܒܪ ܠܘܼܩܒܠ ܐܦ̈ܝ ܕܡܫܟܢܙܒܢܐ ܙ݀ܠܚ ܗܼ،ܐ ܠܗ ܟܗܢܐ܀ []ܫܒܥ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܡܬܼܪܣܣ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܕܡܗܿ ܐܦ̈ܝ ܡܫܟܢܙܒܢܐ. ܠܫܘܼܘܕܥܐ ܟܐܡܬ ܕܡܼܢ []ܡܢ ܐ݀ܬܐ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܚܘܼܣܝܐ܀ ܡܘܩܕܝܼܢ ܠܗܿ ܕܝܢ ܥܡ ܡܫܟܗܿ ܘܒܣܪܗܿ ܐܦ []ܦܪܬܗܿ ܕܢܚܘܐ ܕܫܿܘܐ ܠܗ ܕܢܬܠ ܚܘܼܣܝܐ ܒܦܪܬܐ ܐܝܟ ܕܒܒܣܪܐ ܦܪܬܐ ܠܙܒܠܐ ܕܒܟܪܣܐ ܩܿܪܐ܀ ܘܩܝܣܐ ܕܐܪܙܐ܆ ܥܠ ܪܝܫܚܐ ܒܣܝܼܡܐ ܡܿܘܕܥ܀ ܙܘܦܐ ܕܝܢ܆ ܥܠ ܚܘܼܣܝܐ ܪܡܿܙ܇ ܒܨܘܼܒܥܐ ܕܙܚܪܝܬܐ ܥܠ ܟܘܼܬܡ̈ܬܐ ܕܚܛ̈ܗܐ: ܘܠܗܘܢܿ ܠܗܿܠܝܢ ܢܪܡܐ ܟܗܢܐ ܒܓܘ ܢܘܼܪܐ ܕܝܩܕܢܐ ܕܬܘܪܬܐ: ܛܡܐܘܬܗ ܓܝܪ ܕܩܛܡܐ ܕܬܘܪܬܐ ܥܠ ܕܟܝܘܼܬܗܿ ܡܿܘܕܥܐ ܗܼܘܬ݀܆ ܕܐܟܙܢܐ ܡܼܢ ܟܝܢ̈ܿ ܠܐ ܩܢܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܛܡܐܘܬܗܿ܇ ܐܦܠܐ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܩܢܘܼܡܗܿ ܐܝܼܬ ܠܗܿ ܕܟܝܘܼܬܐ܆ ܘܟܒܪ ܪܡܙܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܒܗܿ ܕܐ݀ܬܐ ܙܒܢܐ: ܕܥܿܒܪ ܟܗܢܘܼܬܐ ܥܡ ܕܒܚ̈ܐ ܘܐܠܗܐ ܥܕܢܐܝܬ ܡܣܼܬܓܕ܀ ܬܘܼܒ ܕܢܫܬܘܕܥܘܢܼ ܕܐܠܗܐ ܒܛܝܒܘܼܬܗ ܝܗܼܒ ܠܗܘܢܿ ܫܘܼܒܩܢܐ ܘܠܘ ܡܼܢ ܕܒܚ̈ܐ: ܠܗܿܘ ܓܝܪ ܕܡܬܼܣܣ ܗܼܘܐ ܥܠܘܗܝ ܡܩܕܫ ܗܼܘܐ ܠܗ ܕܪܐܣ ܡܛܡܐ ܗܼܘܐ ܠܗ ܗܕܐ ܥܠ ܡܚܝܼܠܘܼܬ ܟܝܿܢܗ ܕܕܒܚܐ ܡܿܘܕܥܐ ܕܢܬܝܼܕܥ ܚܘܼܣܝܐ ܕܦܘܼܪܩܢܐ ܗܿܘ ܕܐܠܗܐ: ܓܠܝܐ ܗܿܝ ܓܝܪ ܕܠܘ ܚܛ̈ܗܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܡܫܟܚ ܗܼܘܐ ܕܢܚܣܐ: ܗܿܢܘܿܢ ܕܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܕܡܘܬܐ ܚܪܝܼܩ ܗܘܐ ܥܠ ܥܒܘܿܕܝܗܘܢܿ ܐܠܐ ܕܛܡ̈ܐܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܐܟܙܢܐ ܕܩܪܝܼܒܘܼܬܐ ܕܠܡܝܼܬܐ ܐܘܿ ܩܪܝܐ ܘܕܘܪܟܬܐ ܘܕܘܫܐ ܕܥܠ ܡܝܼـܐ ܠܚܛ̈ܗܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܢܛܝܼܪ ܗܼ،ܐ ܠܚܘܼܣܝܗܘܢܿ ܕܒܼܚܐ ܕܡܫܝܼܚܐ܀ ܢܗܼܘܐ ܢܛܝܼܪ ܗ̄ ܩܛܡܗܿ ܕܬܘܪܬܐ ܠܟܿܠܗܿ ܟܢܘܼܫܬܐ ܠ̈ܡܝܐ ܕܪܣܣܐ: ܢܬܼܢܛܪ ܠܡ ܩܛܡܗܿ: ܕܡܐ ܕܚܿܠܛ ܒܗ ܐܢܫ ܡܝ̈ܐ ܡܿܕܟܐ ܠܛܡܐܘܬܐ ܕܛܡܐܐ: ܓܒܪܐ ܕܕܟܿܐܼ ܢܟܢܘܿܫ ܩܛܡܐ ܦܝܪܡܐ ܠܒܪ ܒܐܬܪܐ ܕܕܟܿܐܼ ܗ̄ ܐܬܪܐ ܕܕܟܐ܀ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܐܢܫ̈ܐ ܚ̈ܛܝܐ܀ ܥܦܪܐ ܕܝܩܕܢܐ ܗ̄ ܠܩܛܡܐ pb. 181 ܕܬܘܪܬܐ ܩܿܪܐ܀ ܟ݀ܠ ܕܩܿܪܒ ܠܗ ܛܡܐܐ: ܢܗܼܘܐ ܛܡܐ ܗ̄ ܕܐܦ ܗ݀ܘ ܕܪܐܣ ܥܠ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܕܩܛܡܐ ܕܬܘܪܬܐ ܛܡܐܐ ܢܗܘܐ: ܘܐܢ ܢܩܪܘܿܒ ܠܗ ܕܟܝܐ ܡܬܼܛܡܐ܀ ܘܐܬܼܘ ܠܡܕܒܪܐ ܕܨܝܢ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܗ̄ ܢܝܼܣܢ. ܘܡܝܼܬܬ݀ ܬܡܢ ܡܪܝܡ: ܘܡܣܼܬܒܪܐ ܠܝܼ ܕܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ ܕܗܘܼܦܟܗܘܿܢ܀ ܕܒܡܕܒܪܐ܇ ܐܘܿ ܚܕܐ ܫܢ̱ܬܐ ܒܨܝܼܪ ܡܼܢ ܗܢܐ ܡܢܝܿܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܫܢ̱ܬܐ ܗܿܕܐ܀ ܘܐܬܼܘ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܡܼܢ ܩܕܡ ܟܢܘܼܫܬܐ ܗ̄ ܪܗܼܛܘ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܠܡܫܟܢ ܙܒܢܐ ܥܠ ܡܨܘܼܬܐ ܕܥܡܐ ܕܥܡܗܘܢܿ ܐܟܡܿܢ ܕܢܬܦܪܣܘܢ ܘܐܬܓܠܝܼ ܡܪܝܐ ܥܠܝܗܘܢܿ ܘܐܡܼܪ ܠܡܘܫܐ ܕܢܣܼܒ ܚܘܼܛܪܐ ܘܢܦܩ ܠܗܘܢܿ ܡ̈ܝܐ ܡܼܢ ܟܐܦܐ܀ ܡܠܠܘ ܥܠ ܟܐܦܐ ܗܕܐ ܗ̄ ܫܒܚܘ ܘܐܘܕܘ ܥܠ ܗܕܐ ܠܐܠܗܐ ܗܘܿ ܕܒܪܝܗܝ ܠܝܡܐ: ܘܗܘܼ ܡܪܕܐ ܠܗ ܠܛܪܢܐ ܗܢܐ܆ ܘܢܪܕܐ ܪ̈ܓܠܝܬܐ ܕܡ̈ܝܐ: ܗ݀ܝ ܕܡܠܼܠܘ ܐܝܬܝܗܿ ܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܬܫܒܘ̄ ܩܕܡ ܥܡܐ ܐܝܬܝܗܿ܀ ܘܬܬܼܠܝ ܡܝ̈ܗܿ ܗ̄ ܡܝ̈ܐ ܕܡܥܕܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܡܬܼܠ ܒܝܕ ܦܘܼܩܕܢܐ ܬܬܼܠܝ ܐܦ ܗܫܐ ܡܝ̈ܐ ܡܼܢ ܟܐܦܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܡܢܗܿ ܢ݀ܦܩܝܼܢ ܗܼܘܘ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܦܼܩ ܡܝ̈ܐ ܡܼܢ ܟܐܦܐ ܘܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܡܪܝܼܪ̈ܐ ܕܐܣܝܼ ܐܠܝܫܥ ܒܝܕ ܡܠܚܐ: ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܬܢܢ ܟܕ ܠܐ ܡܬܼܚܙܐ ܡܕܡ ܡܼܢ ܠܒܪ ܗܝܼ ܟܐܦܐ ܡܬܼܚܙܝܢܐ ܬܘܼܒ ܕܓܿܣܝܐ ܘܒܥܐ ܡ̈ܝܐ܀ ܐܢܫܝܼ̈ܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܠܘ ܒܪܝܼܬܐ ܚܿܕܬܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܗܼܘܘ ܡ̈ܝܐ ܗܿܢܘܿܢ܇ ܐܠܐ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܕܡ̈ܝܐ܇ ܘܡܠܐܟܐ ܡܿܫܡܫ ܗܼܘܐ ܠܣܥܘܪܘܬܗܘܿܢ܇ ܘܗܿܟܘܬ ܠܡ ܒܐܐܪ ܡܠܐܟܐ ܡܿܥܒܕ ܕܢܚܘܿܬ ܡܛܪܐ ܒܦܘܼܩܕܢ ܐܠܗܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܒܠܥܕ ܣܥܘܪܘܬܐ ܡܠܐܟܝܬܐ: ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܠܗܘܢܿ ܡܒܥ ܗܼܘܐ ܘܒܪܝܼܬܐ ܚܿܕܬܐ ܗܼܘܘ ܘܬܪܬܝܢ ܠܡ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܬܪܥܗܿ ܡܘܫܐ ܠܟܐܦܐ܇ ܚܕܐ ܒܣܝܼܢ: ܘܐܚܪܬܐ ܗܪܟܐ ܒܨܠܡܘܬܐ. ܘܐܝܬ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܕܐܚܪܬܐ ܗܿܝ ܟܐܦܐ ܕܬܪܥ ܬܡܢ ܡܼܢ ܗܕܐ ܕܗܪܟܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡ̈ܝܐ ܡܬܟܪܟܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܡܗܘܿܢ ܒܡܕܒܪܐ ܡܼܢ ܬܘܪܥܬܗܿ ܕܗ݀ܝ ܩܕܡܝܬܐ: ܘܡܛ݀ܠ ܕܐܣܟܼܠܘ: ܓܙ ܘܝܼܒܫ ܪܕܝܐ ܕܡ̈ܝܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܗ݀ܝ ܠܡ ܕܬܬܼܠܝ ܡܝ̈ܗܿ ܗ̄ ܗܕܐ ܡܣܟܠܐ ܕܠܘ ܒܟܿܠܙܒܢ ܟܕ ܠܐ ܐܠܨܐ ܪܕܝܢ ܗܼܘܘ ܡܢܗܿ ܡ̈ܝܐ ܐܠܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ܇ ܐܡܬܝ ܕܗܕܐ ܗܘܼܐ ܣܘܼܢܩܢܐ܇ ܐܡܬܝ ܠܡ ܕܐ݀ܬܝܢ ܗܼܘܘ ܠܕܘܼܟܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܗܿ ܡ̈ܝܐ܇ ܡܬܼܟܠܝܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܟܐܦܐ ܡܝ̈ܐ: ܘܟܕ ܡܿܛܝܢ ܗܼܘܘ ܠܕܘܼܟܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܡ̈ܝܐ: ܬܘܼܒ ܒܝܕ ܨܠ̈ܘܬܐ ܡܬܝܗܒܝܼܢ ܗܼܘܘ܇ ܡܗܦܟܝܼܢ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܕܐܢ ܡܥܝܕܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܬܦܼܩܝ ܡܗܝܐ: ܥܠ ܡܘܿܢ ܐܬܦܼܠܓ ܡܘܫܐ܇ ܘܡܿܦܢܝܢ ܠܗܘܢܿ ܒܢ̈ܝ ܬܪܥܝܼܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܕܚܕܐ ܗܿܝ ܟܐܦܐ ܕܐܣܼܬܢܩ ܠܡ ܘܐܬܦܼܠܓ: ܡܛ݀ܠ ܕܠܘ ܒܨܒܝܿܢܗ ܗܘܼܬ݀ ܕܟ݀ܠ ܐܡܬܝ ܕܒܿܥܐ ܕܢܪܕܘܿܢ ܡܢܗܿ ܡ̈ܝܐܙ ܘܒܠܥܕ ܦܘܼܩܕܢܐ ܠܐ ܡܡܪܚ ܗܼܘܐ ܥܠܗܕܐ܇ ܐܚܪܬܐ pb. 182 ܕܫܓܝܼܫܐ ܗܼܘܬ݀ ܬܪܥܝܼܬܗ ܕܡܘܫܐ ܡܼܢ ܪܘܒܗ ܕܥܡܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ܇ ܘܥܠܗ݀ܝ ܢܦܼܠ ܒܦܘܠܓܼܐ: ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܐܫܪ ܒܡܐܬܝܼܬܐ ܕܣܠܘܝ ܟܕ ܛܒ ܚܙܼܐ ܗܼܘܐ ܣܘܿܓܐܐ ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ: ܡܼܢ ܗܿܕܐ ܟܐܦܐ ܢ݀ܦܩ ܠܟܘܿܢ ܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܠܝܼܚܘܼܬ ܪܥܝܢܐ ܠܡ ܐܡܼܪܗܿ ܠܗܕܐ ܘܡܼܢ ܡܨܘܬܐ ܕܢܨܘ ܥܡܗ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܐܝܟ ܥܝܕܗ ܒܙܕܩܐ ܢܡܠܠ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܐܡܼܪܘ ܠܗ ܕܡܼܢ ܗܕܐ ܟܐܦܐ ܐܦܩ ܠܢ ܡ̈ܝܐ: ܐܟܡܿܢ ܕܢܦܢܐ ܠܗܘܿܢ ܗܘܼ ܕܡܼܢ ܗܕܐ ܟܐܦܐ ܘܫܪܟܐ ܘܥܠܗ݀ܝ ܐܬܟܣܼܣ ܐܝܟ ܡܬܼܦܠܓܢܐ܇ ܘܐܚܪܬܐ ܠܡ ܕܠܘ ܚܕܐ ܙܒܢ̱ܬܐ ܡܚܗܿ ܠܟܐܦܐ܇ ܐܠܐ ܬܪܬܝܢ ܙܒܢ̈ܬܐ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ ܘܒܝܕ ܕܥܒܼܪ ܥܠ ܛܟܣܐ ܐܬܥܣܼܣ ܥܠ ܬܘܚܪܬܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܠ܆ ܕܠܘ ܟܐܦܐ ܗܿܝ ܕܬܪܥ ܒܣܝܢ ܛܘܼܪܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐ ܘܐܦܠܐ ܫܿܩܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܿ ܠܟܐܦܐ ܗܿܝ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܗܘܢܿ ܐܠܐ ܗ݀ܘ ܛܘܼܪܐ ܗܼܘܐ ܕܒܚܕ ܓܒܗ ܡܚܼܐ ܡܘܫܐ ܘܐܒܼܥ ܡ̈ܝܐ: ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܠܡ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܕܡܠܠ ܥܠ ܟܐܦܐ ܠܥܝܢ̈ܝܗܘܢܿ ܟܕ ܠܐ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܡܼܠܠ ܥܡ ܟܐܦܐ: ܐܠܐ ܥܠ ܟܐܦܐ ܗ̄ ܟܕ ܩܿܐܡ ܐܢܬ ܥܠܝܗܿ ܘܟܢܘܼܫܬܐ ܥܡܟ ܘܐܠܘܼ ܟܐܦܐ ܗܼܘܬ݀ ܙܥܘܪܬܐ ܐܝܟܢ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܘܪܘܪ̈ܒܢܐ ܩܿܝܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܠܝܗܿ܇ ܡܕܝܢ ܡܢܬܐ ܡܼܢ ܛܘܼܪܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐ ܟܐܦܐ ܟܕ ܠܐ ܦܣܝܼܩܐ ܡܢܗ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܬܘܼܒ ܗܕܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܟܬܝܼܒ ܒܡܦܩܢܐ ܕܗܐ ܐܢܼܐ ܩܕܡܝܟ ܥܠ ܛܘܼܪܐ ܒܚܘܪܝܒ܇ ܘܬܡܼܚܐ ܠܛܪܢܐ ܘܢܦܩܘܢܼ ܡܢܗ ܡ̈ܝܐ܀ ܗ݀ܘ ܛܪܢܐ ܠܘ ܟܐܦܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀ ܕܡܬܼܛܥܢܐ ܐܠܐ ܪܝܫ ܪܡܬܐ ܘܪܝܫ ܛܘܼܪܐ ܕܝܼܥܐ ܒܗ ܛܪܢܐ܀ ܘܗܪܟܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܝܢ: ܗܿܟܢܐ ܐܡܼܪ ܠܗ ܣܒ ܫܒܛܐ ܘܟܢܘܿܫ ܟܢܘܼܫܬܐ ܘܡܠܠ ܥܠ ܟܐܦܐ ܠܥܝܢ̈ܝܗܘܢܿ ܘܬܬܼܠܝ ܡ̈ܝܐ܀ ܘܬܡܢ ܠܐ ܐܬܦܼܫܟ ܡܘܫܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܡܚܼܐ ܠܛܪܢܐ ܕܒܛܘܼܪܐܙ܇ ܐܣܼܒܪ ܓܝܪ ܕܬܚܘܬܘܗܝ ܡ̈ܝܐ ܫܟܝܼܚܝܼܢ܇ ܐܟܡܐ ܕܚܿܙܝܢܢ ܕܒܛܘܼܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܬܐ ܢ݀ܒܥܝܼܢ ܡ̈ܝܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ: ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܐܬܼܦܠܓ܀ ܥܠ ܕܠܟܐܦܐ ܕܫܕܝܐ ܒܕܒܪܐ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܬܦܼܩܝ ܡ̈ܝܐ܀ ܥܠ ܕܠܐ ܩܕܫܬܘܿܢܢܝ ܗ̄ ܡܬܼܦܫܟܢܐܝܬ ܐܡܼܪ ܐܫܟ ܫܒܥܝܼܢ ܠܡܐ ܡܼܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܐܦܩ ܠܟܘܿܢ ܡܝ̈ܐ܇ ܠܐ ܓܝܪ ܗܝܡܢ ܕܢ݀ܒܥܝܼܢ ܡܢܗܿ ܡܝ̈ܐ܀ ܘܥܠܗ݀ܝ ܠܡ ܠܐ ܥܼܠ ܗܼܘ ܘܐܗܪܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܐܦܢ ܡܛ݀ܠ ܡܠܼܬܐ ܕܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܐܝܟ ܕܒܥܝܛܐ ܐܬܟܠܝܼ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐܙ܇ ܐܟܡܿܢ ܕܙܿܕܩ ܗܼܘܐ ܠܘܼܩܕܡ ܕܫܒܚܘܢܼ ܘܢܩܕܫܘܢܼ ܟܕ ܩܕܝܼܫܘܼܬܐ ܠܡܬܝܕܥܢܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܬܓܠܝܢܘܼܬܐ ܕܗܘܼܬ݀ ܒܡܘܗܒܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܐ݀ܡܪ: ܕܙܕܩ ܕܢܫܒܚܘܢܼ ܘܟܕ ܢܦܩܘܢܼ ܡ̈ܝܐ: ܐܠܐ ܚܿܙܝܢܢ ܠܡ ܕܥܠܬܢܐܝܬ ܐܬܐܡܼܪܬ݀ ܡܛ݀ܠ ܓܝܪ ܕܝܿܕܥ ܗܼܘܐ ܐܠܗܐ ܕܡܼܛܐ ܥܠܕܢܐ ܕܢܥܢܼܕ ܡܘܫܐ pb. 183 ܕܠܐ ܢܣܼܬܒܪ ܕܡܼܢ ܟܠܝܗܝ ܠܡܼܥܠ ܠܐܪܥ ܕܡܘܼܠܟܢܐ: ܐܚܼܕ ܠܡ ܥܠܼܬܐ ܥܠ ܕܠܐ ܩܕܫܢ: ܠܐ ܐܥܠܼܬܗ܆ ܬܘܼܒ ܐܝܟ ܕܠܒܗܼܬܬܐ ܕܝܘ̈ܕܐ ܕܚܬܝܼܪܝܼܢ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܕܗܐ ܡܫܘܐ ܘܐܗܪܘܢܿ ܠܐ ܥܠܼܘ ܠܗܿ܀ ܗܿܠܝܢ ܐܢܘܿܢ ܡܝ̈ܐ ܕܡܨܘܬܐ ܗ̄ ܕܛܪܢܐ ܕܥܠ ܡ̈ܝܐ ܕܥܒܼܕ ܥܡܐ ܘܐܬܦܼܕܫܘ ܒܗܘܢܿ ܗ̄ ܐܬܦܼܪܫܘ ܘܐܬܒܼܚܪܘ ܒܗܘܢܿ ܒܡ̈ܝܐ܆ ܘܐܫܬܼܟܚܘ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢܿ ܚܪ̈ܝܝܐ ܘܛܠ̈ܡܝܐ ܠܥܒܿܕ ܛܒ̈ܬܗܘܢܿ܀ ܘܐܬܟܢܼܫ ܠܡ ܐܗܪܘܢܿ ܠܘܬ ܗ̄ ܚܠܦ ܕܢܬܼܩܒܪ ܕܢܬܼܟܢܫ ܐܡܿܪ ܟܬܒܐ܇ ܠܐ ܓܝܪ ܐܡܿܪ ܠܗ ܠܘܼܩܕܡ ܕܢܡܘܼܬ ܘܢܬܩܢ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ ܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܕܡܿܝܬܝܢ ܘܕܠܐ ܟܐܒܐ ܬܦܘܿܩܝ ܪܘܚܗ܀ ܐܬܝܼܕܥ ܠܐܗܪܘܢ ܥܕܢ ܩܨܗ ܐܝܟܢܐ ܕܬܟܪܐ ܠܗ ܥܠ ܕܠܐ ܦܕܫ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܠܡܪܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܦܠܓ ܘܡܛ݀ܠ ܕܢܬܘܼܒ ܩܕܡ ܕܢܦܓܥ ܒܡܪܝܐ ܘܕܢܬܦܫܪܘܢܼ ܒܗܿܕܐ ܟ̈ܐܢܐ ܡܼܢ ܚܛ̈ܝܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܟ̈ܐܢܐ ܐܡܬܝ ܕܡܪܓܫܝܼܢ ܒܩܨܗܘܿܢ ܠܐ ܟܪܝܐ ܠܗܘܿܢ ܒܕܝܿܕܥܝܼܢ ܕܢܦܫܐ ܚܝܐ ܗܿܝ ܐܦܢ ܦܓܪܐ ܡܬܬܢܝܼܚ܀ ܬܘܼܒ ܐܡܿܪܝܼܢ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܕܠܡܘܫܐ ܠܚܘܕ ܐܬܼܬܘܕܥܬ݀ ܗܕܐ: ܘܟܕ ܐܡܪ ܠܗ ܕܡ̈ܐܢܐ ܢܫܼܠܚ ܘܢܠܒܫ ܐܢܘܿܢ ܠܐܠܝܥܙܪ: ܝܼܕܥ ܕܩܼܪܒ ܠܗ ܥܘܼܢܕܢܗ܀ ܫܡܼܥ ܟܢܥܢܝܐ ܡܠܟܐ ܕܓܕܪ ܕܥܡܪ ܒܬܝܡܢܐ ܕܐܬܼܐ ܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܐܘܿ ܫܡܐ ܕܩܢܘܼܡܗ ܟܢܥܢܝܐ ܡܬܼܩܪܐ ܗܼܘܐ ܐܘܿ ܡܛ݀ܠ ܕܟܢܥܢܝܐ ܗܿܘ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܐܬܪܗ܆ ܓܕܪ ܓܝܪ ܕܦܠ̈ܫܬܐ ܐܝܬܝܗܿ܀ ܒܐܘܪܚܐ ܕܓܫ̈ܘܿܫܐ ܗ̄ ܐܘܿ ܪܡܿܙ ܥܠ ܓܫ̈ܘܿܫܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܓܫܼܘ ܠܐܪܥܐ܇ ܐܘܿ ܗܼܘ ܝܣܪܐܝܠ ܒܐܪܘܚܐ ܕܠܐ ܕܪܝܼܫܐ ܘܠܘ ܒܐܘܪܚ ܡܠܟܐ ܐܟܡܿܢ ܕܡܦܬܠܐܝܬ ܐܙܿܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܟܐ ܥܿܛܦܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܠ܀ ܘܐܬܟܬܫ ܥܡ ܝܣܪܐܝܠ ܘܫܒܼܐ ܗ̄ ܐܗܡܝܼ ܐܠܗܐ ܒܗܕܐ ܙܒܢ̱ـܐ ܕܢܬܬܒܪܘܢܼ ܘܢܫܬܒܘܢܿ ܥܒܪ̈ܝܐ ܐܝܟܐ ܕܡܐ ܕܒܚܪܬܐ ܝ݀ܗܒ ܠܗܘܢܿ ܙܟܘܿܬܐ ܘܢܪܓܫܘܢܼ ܒܚܝܠܗ: ܘܟܕ ܓܥܼܘ ܘܚܫܼܘ ܒܗܕܐ: ܫܡܼܥ ܐܠܗܐ ܒܩܠܗܘܢܿ ܘܐܫܠܼܡ ܒܝܼܕ̈ܝܗܘܢܿ ܠܟܢܥ̈ܢܝܐ܀ ܐܚܪܡܘ ܐܢܘܿܢ ܘܠܩܘܪ̈ܝܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܦܪܼܫܘ ܕܢܗܼܘ̈ܝܢ ܠܐܠܗܐ܀ ܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢܿ ܚܘ̈ܘܝܬܐ ܚܪ̈ܡܐ ܗ̄ ܚܘܝܐ ܚܪܡܢܐ ܕܘܼܡܝܐ ܡܕܡ ܙܥܘܪܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܓܘ ܡܼܢ ܩܕܠܗ܆ ܘܟܕ ܪܗܛ ܠܡܡܼܚܐ: ܬܠܐ ܓܘܼܫܡܗ ܒܿܐܐܪ: ܘܟܕ ܠܐ ܡܬܼܚܙܐ ܠܗ݀ܘ ܕܡܬܼܢܟܬ ܡܢܗ ܩܠܝܼܠܐܝܬ ܓܿܡܪ ܠܗܿ ܠܒܝܼܫܘܼܬܗ: ܘܟܕ ܢ݀ܟܬ ܠܗ݀ܘ ܕܒܠܼܥܬ ܠܘܬ ܡܘܬܐ ܡܫܕܪ ܠܢܟܝܼܬܐ܆ ܘܠܝܬ ܦܘܼܪܣܐ ܕܒܥܩܪܐ ܢܬܥܕܪ ܗ݀ܘ ܕܡܢܗ ܡܬܼܢܟܬ: ܠܗܢܐ ܓܿܢܣܐ ܫܕܪ ܐܠܗܐ ܥܠ ܥܡܐ܀ ܬܘܼܒ ܡܫܼܬܥܐ ܗܫܐ ܥܠ ܪܛܘܼܢܝܐ ܕܥܡܐ ܥܠ ܗܦܘܼܟܝܐ ܕܝܼܠܗܘܢܿ ܕܠܒܣܬܪܐ: ܘܥܠ ܚܘ̈ܘܬܐ ܕܢܟܼܬܘ ܐܢܘܿܢ܆ pb. 184 ܠܘ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܝܬܝܼ ܐܢܘܿܢ ܥܠܝܗܘܿܢ ܠܚܘ̈ܘܬܐ ܐܝܟ ܩܡܨܐ ܘܥܪܘܒܐ ܕܐܣܼܩ ܥܠ ܡܨܪ̈ܝܐ ܐܠܐ ܠܘܬܗܘܢܿ ܗܼܘܘ ܟܕ ܟܠܝܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܚܒܠܘܢܼ ܐܢܘܿܢ: ܡܼܢ ܕܪܛܢܘ ܐܗܡܝܼ ܡܢܗܘܢܿ ܐܠܗܐ ܘܢܟܼܬܘ ܐܢܘܿܢ܀ ܥܒܕ ܠܟ ܚܘܝܐ ܚܪܡܢܐ ܕܢܚܫܐ ܗ̄ ܒ݀ܬܪ ܕܨܠܝܼ ܥܠܝܗܘܿܢ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܗܕܐ܀ ܗ݀ܝ ܕܝܢ ܕܚܪܡܢܐ ܠܘ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܐܡܼܪ: ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܗܿܢܘܿܢ ܕܡܬܢܟܬܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܦ ܗܿܫܐ܆ ܐܪܙܐ ܕܠܝܼܒܐ ܡܿܫܘܕܥ ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܟܡܐ ܠܡ ܕܡܘܫܐ ܐܪܝܼܡ ܗܼܐܘ ܚܘܝܐ ܒܡܕܒܪܐ܇ ܗܿܟܢܐ ܥܬܝܼܕ ܠܡܬܼܬܪܝܡܘܼ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ: ܕܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܗ݀ܘ ܕܡܬܼܢܟܬ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܚܘܝܐ ܚܪܡܢܐ ܠܐ ܡܬܦܼܠܛ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܡܘܬܐ: ܐܠܐ ܐܢ ܒܚܘܪܐ ܕܚܘܝܐ ܕܢܚܫܐ܆ ܗܿܟܘܬ ܒܿܬܪܟܢ ܠܐ ܡܨܪܝܐ ܕܐܢܫ ܢܬܦܨܐ ܡܼܢ ܫ̈ܐܕܐ ܐܠܐ ܐܢ ܟܕ ܚܿܐܪ ܒܨܠܝܼܒܗ ܕܝܫܘܿܥ܀ ܕܡܝܐ ܕܐܘܿ ܒܪܘܡܚܐ ܐܘܿ ܒܚܘܼܛܪܐ ܬܠܐ ܗܼܘܐ ܗܢܐ ܚܘܝܐ ܕܢܚܫܐ ܘܠܘ ܟܕ ܩܿܐܡ ܩܒܝܼܥ ܗܼܘܐ: ܐܠܐ ܟܕ ܩܝܣܐ ܡܬܝܼܚ ܠܐܘܪܟܐ ܘܗܼܘ ܠܦܬܝܐ ܠܬܚܬ ܡܼܢ ܩܝܣܐ ܐܝܟ ܐܘܪܟܗ܆ ܡܬܼܚܙܐ ܗܼܘܐ ܒܕܡܘܼܬ ܨܘܪܬܐ ܕܨܠܝܼܒܐ܇ ܗ݀ܘ ܕܒܚܪܬܐ ܥܬܝܼܕ ܗܼ،ܐ ܕܢܬܚܼܙܐ ܘܢܣܼܬܓܕ܀ ܚܿܐܪ ܒܚܘܝܐ ܕܢܚܫܐ ܗ̄ ܦܟܗܐ ܡܪܬܐ ܕܚܘ̈ܘܬܐ ܡܢܗ ܡܬܼܚܠܡ: ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܠܐ ܠܡ ܡܨܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܒܚܙܬܐ ܕܥܝ̈ܢܐ: ܟ݀ܠܗܿ ܟܢܘܼܫܬܐ ܬܚܼܙܝܘܗܝ ܠܚܘܝܐ ܐܠܐ ܟܿܠܡܼܢ ܕܚܿܐܪ ܗܼܘܐ ܠܩܘܼܒܠܗ ܘܠܦܢܝܼܬܗ ܡܬܼܐܣܐ ܗܼܘܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܠܘ ܒܗ ܒܐܬܪܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܗܼܘܘ ܚܘ̈ܘܬܐ ܐܠܐ ܡܼܢ ܕܘܼܟ ܐ̱ܚܪܝܢ ܫܕܪ ܐܢܘܿܢ ܘܥܠ ܡܘܿܢ ܫܒܼܩ ܐܢܘܿܢ ܠܘܬܗܘܢܿ ܘܠܐ ܐܘܒܕ ܐܢܘܿܢ܀ ܐܠܐ ܕܐܡܼܪ ܕܥܒܕ ܠܟ ܚܘܝܐ ܕܢܚܫܐ: ܫܒܼܩ ܐܢܘܿܢ ܕܠܐ ܢܒܣܘܿܢ ܒܗ ܡܼܢ ܕܪܝܫ ܘܢܪܛܢܘܢܼ ܘܟܕ ܒܿܥܝܢ ܕܢܪܛܢܘܢܼ ܘܢܓܕܦܘܢܼ ܢܕܚܠܘܢܼ ܡܼܢ ܚܘ̈ܘܬܐ܆ ܘܢܒܩܐ ܬܘܼܒ ܠܗܝܡܢܘܼܬܗܘܢܿ ܕܒܗ: ܕܟܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢܿ ܢܬܼܢܟܬ ܢܪܗܛ ܠܘܬ ܚܘܪܐ ܕܚܘܝܐ܆ ܘܫܼܪܘ ܒܥܝܢܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܗ̄ ܗܪܟܐ ܡܫܬܼܥܐ ܥܠ ܡܫܩ̈ܠܢܐ: ܝܘܢܝܐ ܚܠܦ ܥܒܪܝܐ܇ ܥܒܪܐ ܐܡܿܪ ܘܚܬܝܼܬ: ܗ݀ܝ ܝܘܕ ܝܬܝܪܬܐ ܕܒܣܘܪܝܝܐ: ܦܘܕܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܛܥܘܐ ܐܝܬܝܗܿ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܪܝܼܢ ܕܥܝܢܐ ܠܗ݀ܝ ܒܪܐ ܐܘܿܟܝܬ ܟܐܦܐ ܕܐܒܥܼܬ݀ ܡ̈ܝܐ ܩܿܪܐ܆ ܠܗ݀ܝ ܕܒܚܘܪܒܝ ܕܒܡܢܬܐ ܕܛܘܼܪܐ: ܥܒܪܐ ܠܡ ܣܘܦܐ ܗܿܘ܇ ܟܕ ܥܠ ܫܘܼܠܡܐ ܕܐܝܢܐ ܕܗܘܼ ܬܚܘܼܡܐ ܐܡܿܪ ܡܬܐܼܡܪܐ ܒܣܦܪ ܩܪ̈ܒܘܗܝ ܗ̄ ܣܦܪܐ: ܠܗ ܠܗܢܐ ܟܬܒܐ ܩܿܪܐ: ܕܩܪ̈ܒܐ ܕܝܢ ܩܿܪܐ ܠܗ: ܡܛ݀ܠ ܩܪ̈ܒܐ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܼܒ ܒܗ ܒܿܬܪ ܥܕܡܐ ܠܫܘܼܠܡܗ ܕܣܦܪܐ܀ ܫܠܗܒܝܼܬܐ ܒܥܠܥܠܐ ܘܒܢܚܠܐ ܕܐܪܢܘܢ ܗ̄ ܫܠܗܒܝܼܬܐ ܠܡ ܕܢܘܼܪܐ ܒܝܕ ܡܫܟܐ ܩܫܝܐ ܕܥܠܥܠܐ ܝܿܗܒ ܡܪܝܐ ܘܐܚܿܕܐ ܒܟܘܼ̈ܒܐ pb. 185 ܘܒܩ̈ܢܝܐ ܘܥ̈ܒܐ ܕܐܝܬ ܒܢܚܠܐ ܕܐܪܢܘܿܢ ܘܡܓܡܪܐ ܘܡܘܩܕܐ ܘܡܛܠܩܐ܇ ܐܝܟ ܕܬܗܼܘܐ ܐܘܪܚܐ ܢܩܝܼܠܐ ܘܫܘܝܼܬܐ ܠܥܡܐ ܠܡܥܼܒܪ ܒܗܿ܀ ܘܐܬܩܢ ܠ̈ܢܚܠܐ ܕܫܿܘܝܢ ܗܼܘܘ ܠܝܬܒܐ ܗ̄ ܕܗܿܠܝܢ ܠܡ ܢܚ̈ܠܐ ܕܐܬܩܢ ܣܝܼܚܘܢ ܕܢܗܘܘܿܢ ܕܝܼܠܗ ܐܦ ܠܗܘܿܢ ܠܚܟܐ ܢܘܼܪܐ܀ ܘܡܬܩܢܐ ܫܒܝܼܠܐ ܒܓܘܗܘܿܢ܀ ܐܪܢܘܿܢ ܢܚܠܐ ܗܘܿ ܕܡܘ̈ܐܒܝܐ: ܐܡܿܪ ܕܝܢ ܕܩܪܒܐ ܡܼܢ ܣܝܼܚܘܿܢ ܐܝܟ ܢܘܼܪܐ ܘܥܠܥܠܐ ܐ݀ܬܐ ܥܠ ܡܘܐܒ: ܡܼܢ ܡܢܬܐ ܥܠ ܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ ܐܡܿܪ܆ ܣܿܡܟܝܼܢ ܗܼܘܘ ܢܚ̈ܠܐ ܥܠ ܬܚܘܼ̈ܡܐ ܕܡܘ̈ܐܒܝܐ ܗ̄ ܢܚܠܐ ܕܐܪܢܘܿܢ ܕܬܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܗܿܘ ܛܘܼܪܐ ܕܡܢܗ ܠܡ ܪܕܘ ܡ̈ܝܐ ܒܣܝܼܢܝ܀ ܘܬܡܢ ܒܪܐ ܗ̄ ܟܐܦܐ ܗ݀ܝ ܕܐܬܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܥܡܗܘܿܢ܆ ܥܗܕ ܡܼܢ ܠܥܠ ܠܕܘܼܟܝ̈ܬܐ ܕܚܫܼܒ: ܡܼܢ ܐܝܟ ܐܕܫܪܝܬ݀ ܟܐܦܐ ܠܡܬܼܠ ܡ̈ܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܦܫܼܬ݀ ܟܕ ܐܬܟܣܼܝܬ݀ ܡܢܗܘܿܢ: ܥܠ ܕܠܐ ܐܣܬܼܢܩܘ ܥܠܝܗܿ܀ ܘܬܘܼܒ ܣܗ̈ܕܘܬܐ ܐܢܝܢ܆ ܕܠܘ ܡܝ̈ܐ ܗܠܼܟܘ ܥܡܗܘܿܢ܇ ܐܠܐ ܕܟܐܦܐ ܡܬܼܛܢܐ ܗܼܘܬ݀ ܥܡܗܘܿܢ ܘܝܿܗܒܐ ܗܼ،ܬ݀ ܡ̈ܝܐ ܐܡܬܝ ܕܐܠܨܐ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܫܒܚ ܡܘܫܐ ܘܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܬܢܿܐ ܡܟܼܝܠ ܬܫܒܘ̄ ܕܒܪܐ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܣܡܗܿ ܒܣܕܪܐ: ܒܗ݀ܝ ܕܬܡܢ ܦܐܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܬܬܟܼܬܒܝ: ܒ݀ܬܪ ܕܡܚܼܐ ܠܦܐܦܐ ܪܕܘ ܡܢܗܿ ܡ̈ܝܐ܀ ܣܩܝ ܒܪܐ ܥܢܘ ܠܗܿ ܗ̄ ܐܢܬ ܠܡ ܟܐܦܐ ܕܕܡܝܐ ܐܢܬܝ ܠܒܪܐ. ܐܣܩܝ ܠܡ ܡ̈ܝܐ ܕܥܝܕܐ ܕܦܩܝܼܕܐ ܐܢܬܝ.. ܗ݀ܝ ܕܥܢܘ ܠܗܿ ܗ̄ ܐܝܟ ܥܘܿܢܝܼܬܐ ܡܕܡ ܐܘܿ ܣܘܿܓܝܬܐ ܣܓܘ ܘܥܢܘ ܠܗܕܐ ܒܪܐ ܕܢܐܡܪ ܕܫܒܼܚܘ ܠܡ ܐܢܬܘܿܢ ܥܡܐ ܟܕ ܒܿܥܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܡ̈ܝܐ܀ ܒܪܐ ܕܚܦܪܘܼܗܿ ܘܚܛܘܼܗܿ ܫܠ̈ܝܼܛܢܐ ܗ̄ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܘܫܠ̈ܝܼܛܢܐ ܠܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܩܿܪܐ: ܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܠܡ ܕܒܪܐ ܕܡܬܼܚܦܪܐ܀ ܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܚܦܪܘܗܿ ܠܟܐܦܐ ܗ̄ ܕܥܡܼܠܘ ܒܗܿ ܒܨܠܘܿܬܗܘܿܢ ܥܕܡܐ ܕܐܬܝܗܼܒܬ݀ ܠܗܘܿܢ ܘܒܕܩܘܼܗܿ ܒܚܘܼܛܪ̈ܝܗܘܢܿ ܗ̄ ܒܫܘܼ̈ܠܛܢܝܗܘܿܢ ܘܒܥܡ̈ܠܝܗܘܢܿ ܒܕܩܘܼܗܿ ܘܚܘܝܘܼܗܿ ܠܥܝܢ ܟ݀ܠܗܿ ܟܘܼܫܬܐ: ܟܕ ܡܿܘܕܥ ܕܗܝܼ ܗܝܼ ܟܐܦܐ ܡܬܼܛܥܢܐ ܗܼܘܬ݀ ܡܢܗܘܿܢ ܐܡܿܪ܀ ܘܡܼܢ ܡܕܒܪܐ ܐܬܝܗܒܼܬ݀ ܠܡܼܬܢܐ ܘܡܼܢ ܡܬܢܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܡܿܘܕܥ ܕܡܼܢ ܕܘܼܟܬܐ ܠܕܘܼܟܬܐ ܡܬܛܥܢܐ ܗܼܘܬ݀ ܡܼܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܥܡܐ ܐܟܡܿܢ ܕܡܼܢ ܗܕܐ ܕܘܼܟܬܐ ܠܕܘܼܟܬܐ ܦܠܢܝܼܬ: ܕܫܿܩܠ ܠܗܿ ܚܕ ܡܼܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܥܡ ܗܿܠܝܢ ܕܬܚܘܬܘܗܝ ܘܒܗ ܠܡ ܒܙܢܐ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܐ ܗ݀ܝ ܫܿܩܠ ܘܡܿܝܒ ܠܗܿ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܕܘܼܟܬܐ ܐܚܪܬܐ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܬܡܢܐ ܘܢܚܠܐܝܠ ܘܫܪܟܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܢܘܿܢ ܠܡ ܕܒܗܘܿܢ ܡܬܼܝܒܠܐ ܘܪܕܐ ܫܦܼܥܐ ܕܡ̈ܝܐ: ܕܡܼܢ ܗܝ ܟܐܦܐ ܢ݀ܒܥ ܗܼܘܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ: ܕܐܝܟ ܕܡܼܢ ܠܥܠ ܐܡܼܪܢܢ: ܕܐܚܪܬܐ ܗܿܝ ܟܐܦܐ ܗܕܐ܇ ܘܡܼܢ ܛܪܢܐ pb. 186 ܕܒܣܝܼܢܝ ܘܐܠܘܼ ܥܡܗܘܿܢ ܐ݀ܬܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܗ݀ܝ ܕܒܚܘܪܒܝ ܟܿܠ ܟܪ ܕܨܗܝܢ ܗܼܘܘ: ܡܿܚܝܢ ܗܼܘܘ ܠܗܿ ܘܡܿܒܥܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܗܘܿܢ ܡܗܝܐ ܘܠܐ ܣܢܝܼܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܟܕ ܡܼܛܘ ܠܡܕܒܪܐ ܕܣܝܼܢ ܕܢܨܗܘܿܢ ܘܢܬܦܠܓܘܢܼ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܢܨܒܘܢ ܕܢܪܓܡܘܢܼ ܠܡܘܫܐ ܘܐܦ ܗܼܘ ܢܬܦܼܠܓ ܥܠ ܐܠܗܐ܇ ܘܦܘܠܘܣ ܥܠ ܟܐܦܐ ܕܒܨܝܢ ܐܡܼܪ ܕܪܕܝܐ ܗܼ،ܬ݀ ܥܡܗܘܿܢ: ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܒܨܝܢ ܐܫܬܝܼܘ ܐܡܼܪ ܕܪܕܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܥܡܗܘܿܢ܇ ܐܡܬܝ ܓܝ ܕܒܨܝܢ ܐܫܬܝܼܘ ܡܢܗܿ ܥܡܗܘܿܢ ܪܕܝܢ ܗܼܘܘ ܡ̈ܝܐ ܒܡܫܩ̈ܠܢܝܗܘܿܢ ܘܟܕ ܐܬܼܘ ܠܗܘܪ ܛܘܼܪܐ ܘܣܠܩܼܘ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܦܩܥܬܐ ܠܐ ܣܠܩܼܘ ܡ̈ܝܐ ܡܼܢ ܦܩܥܬܐ ܥܘܼܡܩܐ ܠܛܘܼܪܐ ܠܡ ܘܫܪܝܼܘ ܪܛܢܝܼܢ܇ ܘܥܠܗܕܐ ܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢܿ ܐܠܗܐ ܠܚܪ̈ܡܢܐ: ܐܡܼܪܘ ܓܝܪ ܕܠܝܬ ܠܚܡܐ: ܘܗܐ ܡܢܢܐ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ: ܘܠܝܬ ܡ̈ܝܐ: ܘܗܐ ܪܚܝܼܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܢܗܘܿܢ ܒܫܦܘ̈ܠܝ ܛܘܼܪܐ ܗܼܘܘ܇ ܕܬܪܝܼܥܐ ܕܝܢ ܟܐܦܐ ܗ݀ܝ ܕܐ݀ܬܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܥܡܗܘܿܢ ܝܼܕܝܼܥܐ ܗܿܝ: ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܟܬܝܼܒ ܡܼܢ ܠܥܠ ܕܟܕ ܐܬܼܘ ܠܬܚܘܼܡܐ ܕܡܘܐܒ̈ܝܐ: ܘܬܡܢ ܒܪܐ܀ ܫܒܥܝܼܢ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܡܼܢ ܬܡܢ ܠܒܪܐ: ܗܕܐ ܒܪܐ ܘܫܪܟܐ ܘܐ݀ܡܪܝܼܢ ܒܢ̈ܝ ܪܥܝܢܐ ܗܢܐ ܕܗܕܐ ܟܐܦܐ ܟܕ ܐ݀ܬܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܥܡܗܘܿܢ܆ ܒܐܪܥ ܥܿܢܕܐ ܗܼܘܬ݀ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܡܢܗܿ ܪܕܝܢ ܗܼܘܘ ܥܡܗܘܿܢ ܠܫܩܼܝܐ܇ ܢܘܕܥ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܕܢܗܪ̈ܘܬܐ ܡܼܢ ܟܐܦܐ ܐܢܘܿܢ ܘܠܘ ܒܡܕܒܪܐ ܐܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܘܟܕ ܐܬܼܘ ܠܬܚܘܼܡܐ ܕܡܘܐܒ̈ܝܐ ܐܬܚܦܼܝܬ݀ ܟܐܦܐ ܡܛ݀ܠ ܕܬܬܓܼܠܐ ܬܕܡܘܪܬܐ܇ ܡܼܢ ܡܕܒܪܐ ܕܨܝܢ ܥܕܡܐ ܠܬܡܢ܇ ܥܡ ܡܫܩ̈ܠܢܐ ܪܕܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܘܥܠܗ݀ܝ ܐܡܼܪ ܟܬܒܐ ܕܬܡܢ ܒܪܐ ܡܛܠ ܕܡܢܕܪܝܫ ܐܬܓܼܠܝܬ݀܀ ܫܡܼܗܗܿ ܠܡ ܟܬܒܐ ܠܟܐܦܐ ܒܪܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܥܢܼܕܬ݀ ܒܥܘܼܡܩܐ ܕܐܪܥܐ܇ ܘܐܝܟ ܕܡܼܢ ܒܪܐ ܡܣܩܐ ܗܼܘܬ݀ ܡ̈ܝܐ ܒܬܚܘ̈ܡܐ ܕܡܘ̈ܐܒܝܐ܀ ܣܩܝ ܒܪܐ ܣܩܝ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܕܨ݀ܒܝܢ ܗܼܘܘ ܕܬܣܼܩܝ ܡܬܟܢܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܡܫܟܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܢ݀ܒܥܐ ܗܼܘܬ݀ ܒܪܐ ܩܼܪܗܿ ܡܘܫܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܐܪܥ ܣܿܠܩܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܐ ܡܫܦܥܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܗܘܢܿ ܡ̈ܝܐ܀ ܥܢܘ ܠܗܿ ܗ̄ ܚ̈ܙܝܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̄ ܢܥܢܘܿܢ ܘܢܫܒܚܘܢܼ ܠܐܠܗܐ ܟܕ ܚܿܙܝܢ ܕܣܿܠܩܐ܀ ܒܪܐ ܕܚܦܪܘܼܗܿ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܗ̄ ܡܘܫܐ ܘܪܘܪ̈ܒܢܐ ܐܗܪܘܢ ܕܡܚܐܘܗܿ ܒܚܘܼܛܪ̈ܝܗܘܢܿ ܘܐܪܕܝܬ݀ ܡܝ̈ܐ ܘܚܛܘܼܗܿ ܫ̈ܠܝܼܛܢܐ ܗ̄ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܘܣ̈ܒܐ ܕܐܬܟܢܼܫܘ܀ ܒܕܩܘܼܗܿ ܒܚܘܼܛܪ̈ܝܗܘܢܿ ܗ̄ ܡܫܟܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡ̈ܝܐ ܩܠܝܼܠ ܢ݀ܦܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܩܕܡ ܕܬܬܓܼܠܐ ܘܡܫܬܘܕܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܬܡܢ ܥܬܝܼܕܐ ܠܡܦܼܩ: ܘܒܕܩܘܼܗܿ ܗ̄ ܓܠܘ ܥܠܝܗܿ ܒܚܘܼܛܪ̈ܝܗܘܢܿ ܥ̄ ܟܬܝܼܒ: ܒܪܐ ܕܚܦܪܘܗܿ ܪ̈ܝܫܢܐ܆ ܘܢܩܪܘܼܗܿ ܡܠ̈ܟܐ ܕܥܡ̈ܡܐ: ܗܿܠܝܢ ܠܐ ܫ̈ܠܡܢ ܥܠ ܡܘܫܐ pb. 187 ܘܐܗܪܘܢ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܐܦܢ ܗܼܘܘ ܢܒ̈ܝܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܕܥܡܐ: ܐܠܐ ܠܘ ܡ̈ܠܟܐ: ܘܦܢ ܐܡܿܪ ܐܢܫ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢܿ ܗܼܘܘ ܡ̈ܠܟܐ܇ ܐܠܐ ܠܘ ܕܥܡ̈ܡܐ ܐܠܐ ܕܥܡܐ: ܐܠܐ ܗܿܠܝܢ ܫܠ̈ܡܢ ܥܠ ܡܫܝܼܚܐ ܕܐܡܼܪ ܦܘܠܘܿܣ ܕܗ݀ܝ ܟܐܦܐ ܡܫܝܼܚܐ ܗܼܘܐ܀ ܐܬܩܪܝܼ ܡܫܝܼܚܐ ܒܪ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܐܪܥܐ ܕܢܼܚ ܠܢ: ܘܐܫܩܝܼ ܡ̈ܝܐ ܚܝ̈ܐ ܗ̄ ܝܘܼܠ̈ܦܢܘܗܝ ܐܠܗ̈ܝܐ: ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܕܚܦܪܘܼܗܿ ܡܘܫܐ ܘܫܪܟܐ ܕܢܒܝ̈ܐ܇ ܕܚܼܦܪܘ ܘܥܡܩܘ ܥܠܗܕܐ ܘܓܠܐܘܗܿ ܒܢܒܝ̈ܘܬܐ ܟܿܠܗܘܿܢ܀ ܡܠ̈ܟܐ ܕܢܩܪܘܼܗܿ ܩܼܪܐ: ܠܐܝܪܘܕܝܣ ܘܦܝܠܛܘܿܣ ܗܿܢܘܿܢ ܕܒܐܝܼܕܝ̈ܗܘܿܢ ܐܬܢܩܼܪܬ݀ ܐܘܿܟܝܼܬ ܐܬܬܼܪܥܬ݀ ܕܦܢܗ ܒܪܘܡܚܐ: ܘܪܕܘ ܡܢܗܿ ܕܡܐ ܘܡܝ̈ܐ܀ ܗ݀ܝ ܕܒܡܠܟܘܼܬܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܫܒܥܝܼܢ ܗ̄ ܕܟܕ ܐܡܠܼܟܘ ܥܠ ܝܣܪ̈ܠܝܐ ܐܝܙܓ̈ܕܐ ܠܘܬ ܣܚܝܘܢܿ ܗ̄ ܗܢܐ ܣܚܝܘܿܢ ܓܒܪܐ ܗܼܘܐ ܓܢ̱ܒܪܐ ܘܢܨܝܼܚ ܗܼܘܐ ܒܩܪܒܬܢܘܼܬܐ: ܘܒܿܬܪ ܕܐܙܕܟܝܼ ܐܝܟ ܕܠܢܨܚܢܗ ܟܬܼܒ ܡܘܫܐ ܡܬܠܐ ܕܡܬܐܼܡܪ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܚܟܝܼܡ̈ܐ ܥܠܘܗܝ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ: ܟܕ ܙܼܢܐ ܗܼܘܐ ܣܚܝܘܿܢ ܠܡܘܐܝܒ܀ ܥܘܿܠܘ ܠܚܫܒܘܿܢ ܗ̄ ܠܡܘܐܒ ܐܡܿܪ ܕܢܥܘܿܠ ܠܚܫܒܘܿܢ ܗ̄ ܠܡܘܐܒ ܐܡܿܪ ܕܢܥܘܿܠ ܐܝܟ ܕܒܒܼܙܚܐ܆ ܐܢܬ ܠܡ ܡܘܐܒ ܕܐܙܕܟܼܝܬ ܡܼܢ ܣܚܝܘܿܢ ܥܘܿܠ ܡܟܝܠ ܠܚܫܒܘܿܢ ܬܚܝܬ ܫܘܼܥܒܕܗ ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܒܙܼܬܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܐܪܥܟܘܿܢ ܥܡ ܡܕܐܬܐ ܕܡܩܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ܀ ܬܬܼܒܢܐ ܘܬܬܼܩܢ ܩܪܝܼܬܗ ܕܣܝܚܘܢ ܗ̄ ܚܫܒܘܿܢ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܼܬܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܢܘܼܪܐ ܢܦܩܼܬ݀ ܡܼܢ ܚܫܒܘܢ ܘܫܠܗܒܝܼܬܐ ܠܩܪܒܐ ܡܫܡܗ: ܘܐܟܠܼܬ݀ ܠܥܕ ܡܘܐܒ܇ ܘܠ̈ܦܠܚܝ ܥܠ̈ܘܬܐ ܕܐܪܢܘܢ܀ ܗ̄ ܥܕ ܘܐܪܢܘܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐܢܘܿܢ ܕܡܘܐܒ܀ ܥܡܐ ܕܟܡܘܫ ܗ̄ ܗܢܐ ܟܢܘܫ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܗܘܼܝܘ ܟܐܘܢ ܐܘܿܟܝܼܬ ܩܪܘܢܘܣ ܘܦܬܟܪ̈ܐ ܕܡܘܐܒ̈ܝܐ.. ܝ݀ܗܒ ܒܢ̈ܘܗܝ ܒܗܡܝܪ̈ܐ ܗ̄ ܗܡܝܪ̈ܐ ܩܿܪܒܐ ܠܡܫ̈ܟܢܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܠܐܢܫ̈ܐ ܕܡܫܟܢܝܼܢ ܚܠܦ ܫܝܢܐ ܘܫܘܼܥܒܕܐ܀ ܡܟܝܠ ܪܥܝܢ ܟܢܫܐ ܗܢܐ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܕܚܕܪ̈ܝܢ ܗ̄ ܒܠܩ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ ܢܦܼܠܬ݀ ܥܠܘܝܗ ܕܚܠܼܬܐ. ܟܕ ܚܙܼܐ ܕܐܬܚܼܪܒ ܣܝܚܘܢ ܘܥܘܿܓ ܡ̈ܠܟܐ. ܝܘܼܪܩܐ ܦܿܠܛ ܡܼܢ ܬܘܪܐ ܕܪܥܐ ܠܗ: ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܡܕܝܢܬܢ ܘܥܡܢ ܡܼܢ ܩܕܡ ܥܡܐ ܗܢܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ: ܘܗܿܢܘ ܠܢ ܦܘܼܪܣܐ ܒܠܚܘܕ ܕܢܝܬܐ ܠܒܠܥܡ ܩܨܘܿܡܐ ܕܒܝܕ ܠܘܛܬܗ ܢܬܼܡܨܐ ܠܡܼܩܡ ܠܩܘܼܒܠܗ܀ ܒܠܥܡ ܐܝܼܬ̄ܘ ܗܼܘܐ ܡܕܝܢܝܐ ܒܓܢܣܐ ܘܚܢܦܐ ܣܿܓܕ ܠ̈ܫܐܕܐ ܘܩܿܨܡ ܒܡܨܥܝܘܼܬܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܒܠܨ ܟܕ ܫܡܼܥ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܣܥܼܪ ܐܠܗܐ ܒܡܨܪܝܢ ܘܕܚܪܒ ܥܡ̈ܡܐ ܩܕܡܝܗܘܢܿ ܕܚܼܠ ܕܠܡܐ ܢܐܬܘܿܢ ܠܐܬܪܗ ܘܢܘܒܕܘܼܢܝܗܝ ܫܕܪ ܒ݀ܬܪ ܒܠܥܡ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܚܪܫܐ ܘܩܨܘܡܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܢܣܝܗ ܗܼܘܐ ܕܡܩܨܡ ܒܪ̈ܚܫܐ ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܒܡܥܒܕܢܘܼܬܐ pb. 188 ܕܫ̈ܐܕܐ ܡܠܬܗ ܠܥܒܿܕܐ ܢ݀ܦܩܐ ܗܼܘܬ݀܀ ܟܣܝܼ ܐܦܝ̈ܗܿ ܕܐܪܥܐ ܗ̄ ܟܕ ܝܿܬܒ ܗܼܘܐ ܘܫܿܪܐ ܥܡܐ܆ ܐܪܒܥܐ ܦܪ̈ܣܝܐ ܘܝܬܝܼܪ ܠܒܟ ܗܼܘܐ ܒܝܬ ܡܘܬܒܗܘܿܢ ܣܒ̈ܐ ܕܡܕܝܢ ܘܩܨܘ̈ܡܝܗܘܢܿ ܒܐܝܼܕ̈ܝܗܘܢܿ ܗ̄ ܩܨܡ̈ܐ ܕܫܩܼܠܘ ܩܡܚܐ ܕܣܥܪ̈ܐ ܘܩܨܝ̈ܐ ܕܠܚܡܐ ܕܒܗܘܢܿ ܩܿܨܡ ܩܨܘܡܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ: ܓܐܝܐ ܘܓܪ̈ܘܡܐ ܘܚܘܪ̈ܡܫܐ ܗܠܝܢ ܕܡܥܕܝܼܢ ܩܨܡܝܼܢ ܒܗܘܿܢ ܩܨܘ̈ܡܐ܀ ܐ݀ܬܪ ܠܟܘܿܢ ܦܬܓܡܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܠܝܼ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܪܝܐ ܬܢܢ ܠ̈ܫܐܕܐ ܩܿܪܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܫܐܕܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܐܬܼܛܪܕ܀ ܘܐܬܼܐ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܠܘܬܗ ܒܕܡܘܼܬܐ ܗ݀ܝ ܕܡܬܼܓܠܐ ܗܼܘܐ ܥܠܘܗܝ ܫܐܕܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܗ݀ܝ ܕܐܬܼܐ ܐܠܗܐ ܥܠ ܒܠܥܡ ܘܗ݀ܝ ܕܡܪܝܐ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܠܗܿܘ ܕܝܘܐ ܕܒܐܡܝܼܢܘܼ ܐ݀ܬܐ ܗܼܘܐ ܠܘܬܗ ܘܐܡܿܪ ܐܠܗܐ ܠܡ ܒܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܟܣܝܼܬܐ ܥܿܨܐ ܗܼܘܐ ܠܗ ܠܕܝܘܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܦܪ̈ܢ ܠܗ ܕܢܐܡܪ ܐܟܙܢܐ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܡܪܢ ܡܬܼܥܨܝܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܚܝܠܗ ܕܢܘܕܘܿܢ ܒܗ ܟܕ ܠܐ ܨܿܒܝܢ ܘܐܝܟ ܕܥܼܨܐ ܠܩܨܘܿܡܬܐ ܕܒܦܪܟܣܝܣ ܕܬܘܕܐ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܗܿ܀ ܘܠܡܓܘ̈ܫܐ ܕܢܬܘܢܿ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܫܿܒܩ ܗܼܘܐ ܠܕܝܘܐ ܕܢܐܡܪ ܠܒܠܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܼ ܠܐ ܪܥܐ ܒܗܘܿܢ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܘܠܐ ܫܿܠܡܝܼܢ ܠܗܿܠܝܢ ܕܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܠ: ܐܠܐ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܡܬܓܼܠܐ ܗܼܘܐ ܥܠ ܒܠܥܡ ܘܐܦܢ ܠܒܠܥܡ ܡܣܼܬܒܪ ܗܼ،ܐ ܕܕܝܘܐ ܗ݀ܘ ܕܒܗ ܡܿܥܒܕ ܗܼܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܬܐܙܼܠ ܥܡܗܘܿܢ ܗ̄ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܠܒܠܥܡ ܒܫܘܼܪܝܐ ܕܠܐ ܢܐܼܙܠ: ܐܟܡܿܢ ܕܢܕܥ ܒܠܥܡ ܕܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܕܥܡ ܥܡܐ ܚܠܝܬܢ ܡܢܗ: ܘܠܕܐ ܢܣܼܒܪ ܥܡܐ ܩܫܝܐ ܟܕ ܚܿܛܐ ܒܒܢ̈ܬ ܡܕܝܢ: ܘܡܿܐܬ ܕܒܠ̈ܘܛܬܐ ܕܒܠܥܡ ܐܒܼܕ ܕܢܐܙܠܘܢܼ ܒܿܬܪ ܩܨܘ̈ܡܐ: ܘܕܠܐܢܣܼܒ ܒܠܥܡ ܬܘܼܒ ܕܒܠܘܛ̈ܬܗ ܐܒܼܕ ܥܡܐ܀ ܐܢ ܠܡܩܼܪܟ ܐܬܼܘ ܩܘܼܡ ܙܠ ܥܡܗܘܢܿ܇ ܐܟܡܿܢ ܕܢܘܕܥܝܼܘܗܝ ܥܠ ܚܝܠܗ: ܒ݀ܬܪܟܢ ܦܩܼܕ ܠܗ ܕܢܐܙܠ: ܕܠܐ ܢܣܼܒܪ ܒܠܥܡ ܕܕܚܼܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠܗ݀ܝ ܟܠܝܗܝ܀ ܘܐܪܡܝܼ ܥܠ ܚܡܪܗ ܗ̄ ܐܝܟܢܐ ܐܘܿ ܨܣܪܓܐ ܘܐܙܼܠ ܥܡ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܘܐܒ ܘܐܬܼܚܡܬ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠܘܗܝ ܗ̄ ܐܦܢ ܓܝܪ ܒܦܘܼܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܙܠܼ: ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܣܼܡ ܒܪܥܝܢܗ ܕܠܐ ܢܣܥܘܪ ܗ݀ܝ ܕܐܠܗܐ ܐܡܼܪ ܠܗ: ܡܛܠ ܕܒܨܒܝܿܢܐ ܒܝܼܫܐ ܐܙܼܠ ܐܝܟ ܕܠܐܒܕܢܗ ܕܥܡܐ ܥܠܗ݀ܝ ܐܬܼܚܡܬ ܡܪܝܐ ܥܠܘܗܝ܀ ܬܘܼܒ ܐܣܒܼܪ ܒܠܥܡ ܒܗ݀ܝ ܕܐܬܦܼܩܕ ܕܢܐܼܙܠ: ܘܕܠܐ ܢܐܡܼܪ ܐܠܐ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܡܬܼܐܡܪ ܠܗ܇ ܕܕܚܼܠ ܡܢܗ ܐܠܗܐ ܘܡܼܢ ܠܘܛܬܗ܇ ܘܥܠܗ݀ܝ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܙܠ ܘܣܼܡ ܒܪܝܥܢܗ ܒܠܥܡ ܟܕ ܚܼܙܐ ܠܡܘܬܒܐ ܘܠܡܘܼܟܟܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܫܡܥܝܼܘܗܝ. ܐܠܐ ܕܢܥܒܕ ܐܝܠܝܢ ܕܨ݀ܒܐ ܡܛ݀ܠ ܗܕܐ ܐܬܼܐ ܡܠܐܟܐ܀ ܘܩܼܡ ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܒܐܘܪܚܐ ܗ̄ ܐܝܟܢ ܕܢܬܪܨܝܼܘܗܝ܀ ܢܗܼܘܐ ܠܗ ܣܛܢܐ pb. 189 ܗ̄ ܕܠܩܘܼܒܠܐ ܘܡܥܘܟܢܐ ܩܕܡܐܝܬ ܐܬܚܙܝܼ ܡܠܐܟܐ ܠܐܬܢܐ܀ ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܫܿܘܐ ܗܼܘܐ ܒܠܥܡ ܠܚܙܬܐ ܕܡܠܐܟܐ܇ ܒܦܚܡܐ ܐܬܢܐ: ܡ݀ܠ ܒܝܼܫܘܼܬ ܨܒܝܿܢܗ܀ ܐܬܼܥܘܟܬ݀ ܐܢܬܐ ܡܼܢ ܡܐܙܠܬܐ: ܐܟܡܢ ܕܢܬܼܦܬܚ ܦܘܡܗܿ ܘܬܡܼܠܠܝ܇ ܘܥܠܼܬܐ ܕܗܕܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܢܚܼܙܐ ܒܠܥܡ ܡܕܡ ܕܠܒܪ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܢܕܥ ܕܚܣܝܪܢ ܐܠܗܐ ܕܥܡܐ ܡܼܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܠܗܘܢܿ ܣܿܓܕ ܗܘܐ: ܘܕܐܢ ܡܠܼܠ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܬܼܥܕܪ܇ ܐܢܕܝܢ ܡܬܼܚܪܐ ܡܿܨܐܼ ܕܢܥܒܕܝܼܘܗܝ ܠܐ ܡܠܝܼܠܐ܇ ܐܟܡܐ ܕܥܒܼܕ ܠܐܢܐ ܡܠܠܬܐ: ܘܡܼܢ ܡܠܼܬܐ ܕܐܢܐ ܘܚܙܬܐ ܕܡܠܐܟܐ: ܐܬܼܐ ܒܠܥܡ ܠܘܬ ܬܘܼܬܐ܀ ܘܦܬܼܚ ܡܪܝܐ ܦܘܼܡܗܿ ܕܐܬܢܐ ܗ̄ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡܠܐܟܐ ܡܠܠ ܒܦܘܼܡܗܿ. ܘܠܘ ܠܗܿ ܐܬܝܗܼܒܬ݀ ܡܠܼܬܐ: ܐܠܐ ܗ݀ܝ ܕܗܝܼ ܡܠܠܼܬ݀ ܘܐܠܗܐ ܦܬܼܚ ܦܘܼܡܗܿ ܚܬܝܼܬܐ܀ ܘܡܢܐ ܥܒܿܕܬ ܠܟ ܕܡܚܬܼܢܝ܆ ܘܠܐ ܗܘܿܝܬ ܐܢܿܐ ܐܬܢܟ ܘܫܟܪܐ ܕܐܡܼܪܬ݀ ܠܗ ܠܒܠܥܡ ܐܟܡܐ ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܒܢܡܘܿܣ ܢܦܫܗܘܿܢ ܕܟܕ ܐܡܼܪ ܒܠܥܡ ܠܐܢܐ܆ ܕܐܠܘܼ ܐܼܝܬ̈ܘ ܗܼ،ܐ ܣܝܦܝ ܒܐܝܼܕܝ ܩܿܛܠ ܗܿܘܝܬ ܠܟܝ ܦܢܼܝܬ݀ ܐܬܢܐ ܕܫܬܡܐܐ ܐܠܦܝܼ̈ܢ ܒܡܼܠܬܐ ܣܿܠܩ ܐܢܬ ܕܬܣܝܼܦ ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܐ܆ ܘܐܢܿܐ ܕܪܡܝܐ ܐܢܼܐ ܠܟ ܬܚܘܿܬܝ ܕܠܐ ܣܝܦܐ: ܠܐ ܡܿܨܐܼ ܐܢܬ ܚܝܠܝ: ܒܟܬܒܐ ܟܬܝܼܒ ܠܐ ܗܘܝܿܬ ܐܢܿܐ ܐܬܢܟ ܕܪܟܝܼܒ ܐܢܬ ܥܠܝ ܡܼܢ ܛܠܝܘܼܬܟ ܘܥܕܡܐܠܝܘܡܢ ܕܠܡܐ ܡܬܘܿܡ ܥܒܿܕܬ ܠܟ ܗܿܟܢܐ ܘܣܟܐ: ܥܠ ܕܬܼܪܨܬ ܐܘܪܚܐ ܠܘܼܩܒܠܝ ܗ̄ ܐܦܢ ܥܠ ܡܐܼܙܠܬܐ ܐܡܝܼܪܐ܇ ܐܠܐ ܐܡܿܪ ܠܗܿ܇ ܥܠ ܕܩܡܼܬ ܠܡ ܓܘܼܡܕܢܐܝܬ ܠܘܼܩܒܠ ܦܘܼܩܕܢܝ ܗܐ ܐܬܝܿܬ ܕܐܟܿܣܟ ܥܠ ܒܝܼܫܘܼܬ ܪܥܝܢܟ ܕܠܘܬ ܥܡܝ܀ ܐܢ ܒܝܼܫ ܒܥܝܢ̈ܝܟ ܐ݀ܗܦܘܿܟ ܠܝܼ ܗ̄ ܗܪܟܐ ܬܘܼܒ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܕܙܠ: ܘܡܕܡ ܕܐ݀ܡܪ ܐܢܼܐ ܠܟ ܥܒܕ: ܒܢܝܼ ܠܝܼ ܗܪܟܐ ܫܒܥܐ ܡܕܒ̈ܚܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܟܠܕܝܐ ܗܼܘܐ܇ ܐܠܦܘܼܗܝ ܗܕܐ ܫ̈ܐܕܐ ܕܢܒܼܢܐ ܫܒܥܐ ܡܕܒ̈ܚܐ܆ ܡܿܢܝܢ ܫܒܥܐ ܟܘܟܒ̈ܐ ܛܥ̈ܝܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܚܿܫܒܝܼܢ ܠܗܘܢܿ ܩܨܘܿܡܐ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܐܢܬ ܩܘܼܡ ܥܠ ܥܠ̈ܘܬܟ ܘܐܢܿܐ ܐܙܿܠ ܗ̄ ܠܡܨܠܝܘܼ ܘܐܦ ܕܢܬܟܫܦ ܠܐܠܗܝ܀ ܛܟ ܢܩܪܐ ܡܪܝܐ ܠܐܘܪܥܝ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܒܙܒܢܐ ܐܡܼܪ ܠܝܼ ܕܙܠ ܒܙܒܢ ܕܠܐ ܬܐܙܼܠ: ܐܙܿܠ ܐܢܼܐ ܓܝܪ ܡܪܥܐ ܐܢܼܐ ܠܗ ܒܕܒܚ̈ܐ܇ ܟܒܪ ܥܢܐ ܠܝܼ ܨܒܝܿܢܝ ܡܚܘܐ ܠܝܼ ܡܘܿܢ ܐ݀ܥܒܕ܇ ܘܐܙܠ ܫܦܝܐܝܬ ܗ̄ ܬܡܝܼܡܐܝܬ ܟܕ ܠܐ ܡܬܼܦܠܓ: ܐܚܪ̈ܢܐ ܫܦܘܦܐܝܬ ܐܙܠ܆ ܟܕ ܡܬܓܪܓܚ ܘܣܿܓܕ ܐܝܟ ܕܢܓܕܝܘܗܝ ܠܪ̈ܚܡܐ ܕܢܥܢܝܘܗܝ ܐܝܟ ܨܒܝܿܢܗ܇ ܘܐܬܓܠܝܼ ܐܠܗܐ ܥܠ ܒܠܥܡ܀ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܗ̄ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܕܕܝܘܐ ܡܠܠ ܗܼ،ܐ ܥܡ ܒܠܥܡ ܒܕܘܼܟܬ ܐܠܗܐ: ܠܐ ܟܒܪ ܫܪܝܼܪܐ܇ ܬܢܢ ܟܕ ܡܙܼܕܟܝܢ ܡܼܢ ܫܪܪܐ pb. 190 ܦܫܼܩܘ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܘܒܪܐ ܘܡܠܼܬܐ ܕܐܒܐ ܘܐܬܩܪܝܼ ܡܼܢ ܠܥܠ ܡܠܐܟܐ ܐܝܟ ܡܒܕܩܢܐ ܕܬܪܥܝܼܬܐ ܕܐܒܐ.. ܘܣܼܡ ܡܪܝܐ ܡܠܼܬܐ ܒܟܘܼܡܗ ܕܒܠܥܡ ܗ̄ ܕܢܚܘܐ ܕܠܘ ܒܗܘܢܗ ܣܿܐܡ ܗܼܘܐ ܡ̈ܠܐ܇ ܐܠܐܼ ܒܦܘܼܡܗ: ܟܕ ܪܚܝܼܩ ܗܼܘܐ ܒܠܥܡ ܡܼܢ ܝܼܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܡܿܡܠܠ ܗܼ،ܐ ܘܡܬܼܢܒܐ܇ ܘܙܠ ܠܘܬ ܒܠܩ ܘܗܿܟܢܐ ܡܠܠ ܗ̄ ܐܟܡܿܢ ܕܬܡܢ ܡܬܐܼܡܪ ܗܼܘܐ ܒܟ܀ ܘܐܪܝܼܡ ܒܡܬܠܗ ܘܐܡܼܪ ܗ̄ ܕܢܚܘܐ ܐܝܟ ܡܬܠܐ ܥܣܩܐ ܕܐܢܫ ܒܥܓܠ ܐܬܝܼܕܥ ܠܗ ܗܿܟܢܐ ܐܦܠܐ ܗܘܼ ܪܓܝܼܫ ܗܼܘܐ ܒܡܕܡ ܕܐܡܿܪ܇ ܡܬܠܐ ܬܢܢ ܥܠ ܢܒܝܘܼܬܐ ܕܥܬܝܼܕ̈ܬܐ ܪܡܿܙ ܟܕ ܐ݀ܡܪ ܗܼ،ܐ ܠܗܿܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܡܕ̈ܘܕܢ ܗܘ̈ܝ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܙܩܝܼܦ ܩܕܠܗ ܐܝܟ ܕܝܘܢܐ܇ ܘܚܒܿܛ ܘܐܙܿܠ ܟܕ ܚܦܝܼܛ ܗܘܢܗ: ܘܠܐ ܪܓܝܼܫ ܐܝܟܐ ܩܿܐܡ܀ ܡܼܢ ܐܪܡ ܕܒܼܪܢܝ ܒܿܠܩ ܗ̄ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡܼܢ ܕܪܡܣܘܿܩ ܐܘܿ ܕܡܼܢ ܚܪܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܼܘܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܣܼܡ ܐܪܡ ܡܫܬ̈ܡܗܢ ܟܕ ܝܼܕܝܼܥܐ ܕܡܼܢ ܐܪܥܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܘܿܢ ܕܒܼܪܗ ܘܒܩܪܝܼܒܘܼـܐ ܡܛ݀ܠ ܕܬܡܢ ܥܿܡܪ ܗܼ،ܐ ܒܠܥܡ ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܐ܀ ܝܥܩܘܿܒ ܐܘܪܗܝܐ ܐܡܿܪ ܕܠܐ ܐܝܬ̄̈ܘ ܒܠܥܡ ܡܼܢ ܚܪܢ ܐܠܐ ܡܼܢ ܡܕܝ̈ܢܝܐ ܒܢ̈ܝ ܩܢܛܘܪܐ ܐܠܐ ܡܼܢ ܐܪܡ ܘܐܬܪܐ ܠܗ ܐܚܪܢܐ܆ ܗ݀ܘ ܕܡܼܢ ܦܪܬ ܘܥܕܡܐ ܠܠܒܢܢ ܘܠܝܘܪܕܢܢ ܕܐܦ ܗܘܼ ܐܬܝܼܗܒ ܒܦܠܓܘܼܬܐ ܠܐܪܡ ܒܪ ܫܝܼܬ ܐܦܢ ܚܛܦܘܼܗܝ ܒܢ̈ܝ ܟܢܥܢ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܼܢ ܠܟܿܠ ܐܬܪܐ ܕܡܫܼܬܟܚ ܣܝܡܗ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܩܿܪܝܢ ܟܬܒ̈ܐ: ܒܗܿܟܘܬ ܘܗ݀ܝ ܕܛܘܼܪ̈ܝ ܡܕܢܚܐ: ܠܟ݀ܠ ܐܬܪ ܕܡܼܢ ܡܕܢܚܗܿ ܐܝܬ ܛܘܼܪ̈ܐ ܛܘܼܪ̈ܝ ܡܕܢܚܐ ܩܿܪܝ܇ ܡܕܝܢ ܡܼܢ ܐܪܡ ܕܠܘܬ ܝܘܪܕܢܢ ܐܝܬ̄ܘ ܒܠܥܡ ܡܼܢ ܐܪܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܞܘܢ ܕܩܪܝܼܒ ܠܝܘܪܕܢܢ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܬܡܢ ܪܝܫܐ ܕܛܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܚܙܝܿܬܗ ܠܘ ܘܒܗ ܐܬܒܝܿܢܬ ܒܥܝܢ̈ܝ ܘܒܡܕܥܝ ܟܕ ܩܿܐܡ ܐܢܼܐ ܒܪܝܫ ܛܘܼܪܐ܀ ܘܗܐ ܥܡܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܫܿܪܐܼ ܗ̄ ܝܼܚܝܼܕܝ ܠܡ ܒܥܝܕ̈ܘܗܝ ܘܒܗܘ̈ܦܟܘ̄ ܘܠܐ ܡܬܼܚܠܛ ܥܡ ܥܡ̈ܡܐ܀ ܘܒܥܡ̈ܡܐ ܠܐ ܡܬܼܚܫܒ ܗ̄ ܕܥܡ̈ܡܐ ܕܠܦܬܟܪ̈ܐ ܣܿܓܕܝܼܢ ܚܫܝܼܒ ܐܝܟ ܗܿܠܝܢ܇ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܼܪܐ ܒܛܝܼܠ ܠܗ ܥܠܘܗܝ܀ ܡܿܢܘܼ ܡܫܟܚ ܠܡܡܼܢܐ ܗ̄ ܠܒܪܗ ܕܝܥܩܘܿܒ ܗ̄ ܣܟܗ ܥܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܥܡܐ ܪܡܿܙ ܒܗܕܐ ܕܐܢ ܡܢܬܐ ܠܐ ܡܬܼܡܢܝܐ ܡܢܗ ܟܡܐ ܝܬܝܼܪܐܝܬ ܟܿܠܢܝܘܼܬܗ ܘܡܢܝܿܢܐ ܕܪܘܒܥܗ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܚܕܐ ܡܼܢ ܐܪܒܥ ܡܢ̈ܘܢ܇ ܕܠܐ ܠܡ ܐܢܫ ܡܿܨܐܼ ܕܢܣܝܟ ܘܡܢܝܿܢܐ܀ ܚܕܐ ܡܼܢ ܐܪܒܥ ܕܝܼܠܗ܇ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ܀ ܘܡܢܝܿܢܐ ܕܪܘܒܥܗ ܗ̄ ܠܒܨܝܼܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܘܠܚܛ̈ܝܐ ܕܒܗܘܿܢ ܕܐܦܐ ܠܡ ܠܫܚ̈ܠܐ ܘܫܝܼܛ̈ܐ ܕܒܗܘܿܢ ܡܿܨܐܼ ܐܢܫ ܕܢܡܼܢܐ ܡܼܢ ܣܘܿܓܐܗܘܿܢ ܡܢܝܿܢܐ pb. 191 ܡܬܼܩܪܐ: ܬܘܠܥܐ ܫܝܼܛܐ ܗ݀ܘ ܕܐܘܼܟܡܐ ܗܿܘ ܟ݀ܠܗ܆ ܘܐܝܬ ܒܗ ܢܘܩܕܐ ܚܕ ܚܘܪܐ ܐܝܟ ܡܦܬܟ ܒܓܘ̈ܢܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܣܘܼܡܩ ܘܣܿܓܝ ܙܥܘܪ ܘܡܚܝܼܠ ܘܡܫܼܬܟܚ ܒܚ̈ܛܐ ܘܡܿܣܓܦ ܠܗܝܢ ܕܟܐܡܬ ܒܨܝܪܐ ܕܐܝܟ ܪ̈ܚܫܐ ܗܢܐ ܕܡܫܬܟܚܝܢ: ܒܚܕ ܡܼܢ ܪܘܼܒܥܗ ܕܝܣܪܐܝܠ܆ ܡܿܢܘܼ ܡܫܟܚ ܠܡܡܼܢܐ܀ ܬܡܘܼܬܝ ܢܦܫܐ ܕܬܪ̈ܝܼܨܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܣܟܐ ܕܢܡܘܼܬ ܐܝܟ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܿܢ ܕܟ̈ܐܢܐ ܒܕܝܿܕܥ ܕܟܕ ܡܝܬܝܼܢ ܚ̈ܝܐ ܐܢܘܿܢ ܠܐܠܗܐ ܘܠܛܘܼܒ̈ܐ ܡܫܼܬܘܝܢ ܐܦ ܗܪܟܐ ܚ̈ܝܐ ܕܢܦܫܐ ܡܬܼܒܕܩܝܼܢ ܘܦܘܼܪ̈ܥܢܐ ܕܟ̈ܐܢܐ܀ ܬܗܼܘܐ ܚܪܬܐ ܕܝܼܠܝ ܐܟܘܬܗܘܿܢ ܗ̄ ܠܐ ܐܦܿܘܿܩ ܡܼܢ ܥܠܡܐ ܥܕܡܐ ܕܐܕܿܥ ܠܐܠܗܗܘܿܢ܇ ܘܡܢܗ ܐܬܝܼܕܥ܀ ܬܐ ܥܡܝ ܠܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ ܗ̄ ܒܙܢܐ ܕܥܿܒܕܝܼܢ ܗ݀ܢܘܿܢ ܕܡܩܨܡܝܼܢ: ܕܟܒܪ ܢܦܘܿܩ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܨ݀ܒܐ ܒܫܘܼܢܝܐ ܕܡܼܢ ܕܘܼܟ ܠܕܘܼܟ ܘܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܗܼܘܐ ܒܥܡܐ ܢܚܫܐ ܘܩܨܡܐ ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܐ: ܐܠܗܐ ܡܥܕܪ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ܀ ܠܐ ܚܿܙܐ ܐܢܼܐ ܥܘܠܐ ܒܝܥܩܘܒ܀ ܘܠܐ ܚܿܘܐܪ ܐܢܼܐ ܥܠܝܐ ܗ̄ ܥܘܠܐ ܩܿܪܐ ܠܪܘܫܥܐ ܕܒܐܠܗܐ: ܥܠܝܐ ܕܝܢ ܠܩܛܝܼܪܐ ܘܠܛܠܘܼܡܝܐ ܕܗܿܘܐ ܒܚܕ ܡܼܢ ܚܒܪܗ ܡܼܢ ܝܣܪܐܝܠ: ܘܡܼܢ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܢܚܫܐ ܒܝܥܩܘܿܒ܀ ܐܦܠܐ ܩܨܡܐ ܒܝܣܪܐܝܠ ܐܝܟ ܕܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܕܣܛܢܐ ܪܚܝܼܩ ܥܡܐ ܗܢܐ܇ ܢܚܫܐ ܩܿܪܐ܇ ܠܗ݀ܘ ܕܡܐ ܕܫܿܡܥܝܼܢܢ ܩܠܐ ܕܦܪܚܬܐ ܐܘܿ ܕܚܝܘܬܐ ܡܕܡ ܘܡܢܚܫܝܼܢܢ ܒܗܿ: ܒܛܒ ܐܘܿ ܒܒܝܼܫ܀ ܩܨܡܐ ܬܘܼܒ ܩܿܪܐ ܠܗ݀ܝ ܕܐܝܟ ܥܝܕܐ ܩܨܡܝܼܢܒܠܚܡܐ ܕܣܥܪ̈ܐ ܥܡ ܕܫܪܟܐ ܡܒܥܕ ܠܡ ܘܡܿܒܼܪܝ ܥܡܐ ܗܢܐ ܡܼܢ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܢܬܼܐܡܪ ܠܝܥܩܘܿܒ ܘܠܝܣܪܐܝܠ ܡܢܐ ܥܿܒܕ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܪܚܝܼܩ ܡܼܢ ܩܨ̈ܡܐ ܘܢܚ̈ܫܐ ܘܢܩܝܼܦ ܠܐܠܗܐ: ܕܐܝܢܘ ܨܒܝܿܢܗ ܕܐܠܗܐ ܘܡܢܐ ܥܬܝܼܕ ܠܡܥܼܒܕ܇ ܡܢܗ ܕܥܡܐ ܡܨܝܐ ܠܡܐܼܠܦ܇ ܥܠ ܢܒ̈ܝܐ ܕܩܿܝܡܝܼܢ ܡܢܗ܀ ܬܐ ܐ݀ܕܒܪܟ ܠܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܐ ܠܕܘܼܟܬܐ ܡܿܫܢܐ ܗܼܘܐ ܒܠܥܡ ܒܕܒܚ̈ܘܗܝ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܟܒܪ ܒܕܘܼܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡܬܼܦܩܕ ܕܢܠܘܼܛ ܠܥܡܐ܀ ܘܚܼܙܐ ܒܠܥܡ ܕܫܦܝܼܪ ܒܥܝܢ̈ܝ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܥܕܡܐ ܠܡ ܠܗܫܐ܆ ܒܠܥܡ ܠܐ ܝܿܕܥ ܗܼ،ܐ ܕܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܡܿܡܡܠܠ ܒܗ܆ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܝܼܕܥ ܚܬܝܼܬܐܝܬ܆ ܗܿܝܕܝܢ ܕܚܼܙܐ ܗ̄ ܫܐܕܐ ܕܥܡܗ: ܟܠܝܗܝ ܕܢܐܼܙܠ܆ ܘܗܐ ܗܿܝ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܐܙܼܠ܇ ܠܡܕܥ ܢܚܫܐ ܗ̄ ܐܟܡܿܢ ܕܚܘܝܗ ܫܐܕܐ ܕܥܡܗ ܕܠܡܒܪܟܘܼܬܗ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܙܕܩ: ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܬ ܥܡܗ ܐܠܗܐ܀ܐܠܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܐܢܫܝܼ̈ܢ ܘܟܕ ܒܠܥܡ ܢܒܝܐ ܗܼܘܐ ܕܓܠܐ܇ ܥܠ ܡܢܐ ܡܠܼܠ ܒܗ ܡܪܝܐ ܫܪܼܪܐ: ܘܐ݀ܡܪܝܼܢܢ: ܚܕܐ܆ ܡܛܠܬܗ ܕܒܠܥܡ ܕܢܘܕܥܝܼܘܗܝ ܕܠܘ ܨܒܝܿܢܐܝܬ ܡܠܼܠ: ܐܠܐ ܡܪܝܐ ܡܠܠ ܒܗ ܘܕܡܪܝܐ ܐܢܝܢ ܡ̈ܠܐ ܘܕܢܒܗܬ ܒܠܩ ܕܐܠܗܐ ܕܝܣܪܐܝܠ ܗܘܼܝܘܼ ܐܠܗܐ ܘܕܢܒܗܬ pb. 192 ܠܩܨܘ̈ܡܐ ܘܠܫ̈ܐܕܐ ܘܢܠܦ ܠܥܡܐ ܕܠܐ ܢܐܙܠܘܢ ܒܿܬܪ ܩܨܘ̈ܡܐ ܘܕܢܕܥ ܝܣܪܐܝܠ ܕܢܒ̈ܝܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܒܗ ܐܢܘܿܢ ܘܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܣܿܗܕܝܼܢ ܠܫܪܪܗ܀ ܘܗܘܼܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ: ܗܐ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܪܘܼܚܐ ܒܝܼܫܬܐ ܩܒܼܠ܆ ܘܗܢܐ ܟܬܒܐ ܠܪܘܼܚܐ ܒܝܼܫܬܐ ܕܡܕܝܒܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܫܐܘܠ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܩܪܼܗܿ ܘܐܟܡܐ ܕܠܫܐܘܠ ܚܿܒܛܐ ܗܼܘܬ݀ ܗܿܟܢܐ ܠܒܠܥܡ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܢܢ ܠܗܘܢܿ ܢ݀ܩܦܝܼܢܢ ܕܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܩܒܼܠ ܐܦܢ ܠܐ ܫܿܘܐ ܗܼܘܐ: ܘܡܼܢ ܫܘܼܪܝ ܡܠܬܼܗ ܐܓܢ ܥܠܘܗܝ܇ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܒܕܩ ܥܠ ܟܣ̈ܝܬܐ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܓܠܼܐ ܥܠ ܪܘܼܚܐ ܒܕܪܘܪ̈ܒܢ ܗܿܠܝܢ ܕܥܬܝܼܕ ܠܡܐܼܡܪ ܡܼܢ ܩܕܡ̈ܝܢܬܐ ܗ݀ܝ ܕܐܪܝܼܡ ܒܠܥܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܡܬܼܗܘ̈ܢܢܝܬܐ ܗܪܟܐ ܥܠ ܬܠܝܼܬܝܘܼܬܐ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܐܬܢܒܝܼ ܡܪܝܐ: ܘܡܠܐܟܐ ܕܬܪܥܝܼܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܒܐ ܘܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ܀ ܐܡܼܪ ܓܒܪܐ ܕܓܠܝܐ ܥܝܢܗ ܗ̄ ܕܓܠܝܐ ܥܝܢܗ ܒܗ݀ܝ ܕܐܫܬܘܝܼ ܕܢܚܙܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܼܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܟܣܝ̈ܢ܀ ܟܕ ܪܡܿܐܼ ܘܦܬܝܼܚ̈ܢ ܥܝܢ̈ܘ̄ ܗ̄ ܟܕ ܥܝܼܪ܀ ܗ݀ܝ ܕܝܢ ܕܪܡܿܐܼ ܒܬܗܪܐ: ܐܘܿ ܕܢܦܝܼܠ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܐܝܩܪܗ ܕܓܠܝܢܐ: ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܥܒܪܝܐ ܫܦܘܦܐܝܬ܇ ܗ݀ܝ ܕܦܬܝܼܚ̈ܢ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܢܗܝܼܪܘܬ ܓܠܝܢܐ ܕܥܝܢ ܒܓܠܐ ܚܿܙܐ ܗܼܘܐ ܘܪܡܿܙ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܟܕ ܪܡܿܐܼ ܗ̄ ܪܡܿܐܼ ܠܡ ܡܼܢ ܕܝܘ̈ܐ ܘܚܒܝܼܛ ܒܐܪܥ ܘܡܒܪ̈ܩܢ ܥܝ̈ܢܘܝܗ ܐܝܟ ܕܝܘ̈ܢܐ ܠܐ ܫܪܝܼܪ ܦܘܼܫܩܐ ܗܢܐ܀ ܡܐ ܫܦܝܼܪ ܡܫܟܢܟ ܝܥܩܘܒ ܘܡܫܟܢܟ ܫܦܝܼܪ ܡܫܟܢܟ ܝܣܪܐܝܠ ܐܝܟ ܢܚ̈ܠܐ ܕܪܕܝܢ ܘܡܫܬܦܥܝܼܢ ܗܿܟܐܢ ܡܫܬܦܥܝܼܢ ܐܦ ܫܒ̈ܛܝܗܘܿܢ ܒܣܘܿܓܐܐ ܕܫܪ̈ܒܬܗܘܿܢ ܘܐܝܟ ܦܪ̈ܕܝܣܐ ܕܥܠ ܢܗܪܐ ܗ̄ ܡܿܕܡܐ ܠܗܘܿܢ ܠܦܪ̈ܕܝܣܐ ܡܛܠ ܟܗܝܼܢܘܼܬܗܘܿܢ ܕܒܡܼܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܘܡܛ݀ܠ ܡܝܬܪ̈ܐ ܕܒܗܘܿܢ ܘܩܕܝܼܫ̈ܐ ܕܥܬܝܼܕܝܼܢ ܒܗܘܿܢ܀ ܘܐܝܟ ܡܫܟ̈ܢܐ ܕܢܨܼܒ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܕܡܘܼܬ ܡܫܟܢܐ ܕܢܨܝܼܒ ܡܫܪܪܐܝܬ ܘܠܐ ܡܬܼܥܩܪ ܦܫܝܼܩܐܝܬ܇ ܗܿܟܢ ܡܫܪܪܐܝܬ ܢܨܼܒ ܠܗܘܿܢ ܡܪܝܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ܀ ܢܦܘܿܩ ܓܒܪܐ ܡܼܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܥܠ ܕܘܝܕ ܪܡܿܙ ܕܡܢܗ ܕܢܚ ܡܫܝܼܚܐ ܗ݀ܘ ܕܩܒܼܠ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܫܪܝܪܬܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܥܠ ܫܐܘܠ ܐܡܝܼܪܐ ܕܗܘܼ ܩܼܛܠ ܠܐܓܓ ܘܫܩܼܠ ܠܡܠܟܘܼܬܗ܀ ܢܬܬܪܝܼܡ ܡܼܢ ܐܓܓ ܡܠܟܐ ܗ̄ ܡܬܬܪܝܼܡܐ ܡܠܟܘܼܬܗ ܕܐܓܓ܇ ܒܗ݀ܝ ܕܒܥܠܼܬܗ ܐܣܬܠܝܼ ܫܐܘܠ: ܘܝܗܼܒ ܐܠܗܐ ܡܠܟܘܼܬܐ ܠܕܘܝܕ܀ ܢܐܟܘܿܠ ܥܡ̈ܡܐ ܣ̈ܢܐܘܗܝ ܘܓܪ̈ܡܝܗܘܢ ܢܬܒܪ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܥܠ ܚܪܒܐ ܕܥܒܼܕ ܘܝܫܘܿܥ ܒܪܢܘܿܢ ܡܕܒܪ̈ܢܝܗܘܿܢ ܒܥܡ̈ܡܐ܀ ܐܚܪܢܝܐܝܬ܀ ܢܦܘܿܩ ܓܒܪܐ ܡܼܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܡܫܝܼܚܐ܇ ܘܙܪܥܗ ܒܡ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܡܠܦܢܘܼܬܗ܇ ܘܦܘܼܩ̈ܕܢܘܗܝ pb. 193 ܒܡܨܥܝܘܼܬܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡܙܕܪܥܝܼܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ܀ ܒܕܥ̄ ܢܫܬܼܠܛ ܒܥܡ̈ܡܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܗ̄ ܗܕܐ ܢܦܩܼܬ݀ ܠܥܒܿܕܐ ܕܐܫܬܼܥܒܕܘ ܥܡܡ̈ܐ ܠܣܓܼܕܬܗ܀ ܐܠܗܐ ܕܐܦܼܩ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܗܘܼ ܡܫܝܼܚܐ ܢܐܟܘܿܠ ܥܡ̈ܡ ܣ̈ܢܐܘܗܝ ܗ̄ ܥܡ̈ܡܐ ܕܣܿܢܝܢ ܠܗ ܕܐܝܬܝܗܘܢܿ ܫ̈ܐܕܐ ܕܥܠܝܗܘܿܢ ܡܬܬܪܝܼܡ ܘܡܫܬܼܩܠ܀ ܘܒܓܐܪ̈ܘ̄ ܕܐܝܬܗܘܿܢ ܫܠ̈ܝܼܚܐ: ܢܬܒܪ ܚܨ̈ܝܗܘܿܢ ܘܢܫܦܕ ܠ̈ܫܐܕܐ܀ ܬܐ ܐܡܠܟ ܡܕܡ ܕܥܿܒܕ ܗ̄ ܐܦܢ ܬܢܢ ܠܐ ܡܿܘܕܥ ܕܡܢܘ ܡܠܟܐ ܕܡܠܼܟ ܒܠܥܡ ܠܒܠܩ܇ ܐܠܐ ܒܿܬܪܟܢ ܒܩܪܒܐ ܕܥܡ ܡܕܝܢ̈ܝܐ ܐܘܕܥܗ: ܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܐܬܼܘ ܡܼܢ ܩܪܒܐ܇ ܠܡܢܐ ܐܚܝܼܬܘܿܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܢܩܒ̈ܬܐ ܕܗܿܢܝܢ ܗܘ̈ܝ ܬܘܼܩܠܬܐ ܠܥܡܐ ܒܡܠܼܟܗ ܕܒܠܥܡ ܡܠܟ ܒܠܥܡ ܠܒܠܩ: ܕܥܡܐ ܗܢܐ ܐܠܗܗܘܢ ܣܿܢܐ ܥܘܠܐ ܗܿܘ ܘܚܛܝܼܬܐܘ ܘܠܐ ܡܿܨܐܼ ܐܢܫ ܕܢܒܐܼܫ ܠܗܘܿܢ ܠܐܠܐ ܐܢ ܟܕ ܚܿܛܝܢ: ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܠܩ ܨܒܬ ܒܢ̈ܬܟܘܿܢ ܘܢܫ̈ܝܟܘܿܢ ܩܕܡܥܡܐ: ܐܝܟ ܕܢܙܢܘܿܢ ܒܗܝܢ: ܡܐ ܕܙܢܼܘ ܒܗܝܢ ܢܬܼܒ̈ܥܢ ܠܥܡܐ: ܐܓܪܐ ܣܓܼܕܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܝܗܘܿܢ ܘܡܚܕܐ ܡܛ݀ܠ ܙܢܝܘܼܬܐ ܘܣܓܕܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܬܒܿܥ ܠܗܘܿܢ ܐܠܗܐ: ܡܕܡ ܕܥܿܒܕ ܗܼ،ܐ ܥܡܐ ܗܢܐ ܠܥܡܟܒܚܪܬܐ ܗ̄ ܕܠܘ ܕܥܡܐ ܥܿܒܕ ܗܼܘܐ ܠܥܡܗ ܕܒܠܩ܇ ܐܠܐ ܥܡܗ ܕܒܠܩ ܠܥܡܐ܆ ܘܒܿܬܪܟܢ ܢܬܼܬܒܪ ܒܠܥܡ ܟܕ ܠܐ ܨ݀ܒܐ ܡܼܢ ܚܝܠܐ ܐܠܝܗܝܐ ܠܡܬܼܢܒܝܘܼ ܬܘܼܒ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܼܕ̈ܢ: ܘܝܼܕܥ ܡܕܥܐ ܕܡܪܝܡܐ ܗ̄ ܡܕܥܐ