Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Deuteronomy - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܣܦܪܐ ܚܡܝܼܫܝܐ ܕܡܘܫܐ ܕܡܬܩܪܐ ܬܢܝܢ ܢܡܘܿܣܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :

ܒܬܢܝܢ ܢܡܘܿܣܐ ܡܬܼܥܗܕ ܡܘܫܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܠܠ ܒܡܦܩܢܐ ܘܣܦܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܟܕ ܨܒܼܐ ܕܢܥܗܕ ܐܢܘܿܢ ܠܩܕܡ̈ܝܬܐ ܘܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܣܥܼܪ ܐܠܗܐ ܠܘܬܗܘܿܢ ܘܡܪܡܪܘܼܗܝ܀ ܬܘܼܒ ܡܛ݀ܠ ܕܚܒܼܠܘ ܐܘܪܚܗܘܿܢ ܒ݀ܬܪ ܢܡܘܿܣܐ ܩܕܡܝܐ: ܐܬܬܘܣܦ ܬܢܝܿܢܐ܀ ܬܘܼܒ ܗ݀ܢܘܢ ܕܫܼܡܥܘ ܠܩܕܡܝܐ ܐܠܘܼ ܓܝܪ ܫܡܠܝܼܘ ܠܐ ܡܬܼܒܥܐ ܗܼܘܐ ܬܢܝܿܢܐ܀ ܬܘܼܒ ܗܿܢܘܢ ܕܫܡܼܥܘ ܠܩܕܡܝܐ ܣܦܼܘ ܒܡܕܒܪܐ ܡܬܼܚܕܬ ܨܝܕ ܒܢܝ̈ܘܢ ܒܬܢܝܢܗ: ܕܠܐ ܢܚܛܘܿܢ ܐܝܟ ܐܒܗ̈ܝܗܘܿܢ܀ ܘܙ݀ܕܩ ܗܼܘܐ ܬܘܼܒ ܕܠܘ ܡܼܢ ܟܬܒܐ ܢܫܡܥܘܼܢܝܗܝ ܠܗܢܐ: ܐܠܐ ܐܦ ܡܼܢ ܦܘܼܡ ܡܘܫܐ: ܐܟܡܐ ܕܐܒܗ̈ܝܗܘܿܢ ܡܼܢ ܦܘܼܡܗ ܘܡܼܢ ܐܠܗܐ܀ ܬܘܼܒ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܪܝܼܟܐܝܬ ܟܬܼܒ ܒܗܿܠܝܢ ܬܠܬܐ ܣܦܪ̈ܐ: ܬܢܝܢ ܡܣܝܟܐܝܬ ܟܬܼܒ ܘܟܢܝܗ ܠܟܬܒܐ ܗܢܐ ܬܢܝܢ ܢܡܘܼ̈ܣܐ ܕܐܬܝܼܗܒܘ ܒܛܘܼܪܐ ܕܣܝܼܢܝ ܘܒܡܕܒܪܐ܀ ܬܘܼܒ ܬܢܝܗܝ ܠܢܡܘܿܣܐ ܡܼܢ ܦܘܼܡ ܠܦܘܼܡ܀ ܩܕܡ ܒܢ̈ܝܗܘܿܢ ܒܟܪ̈ܝܬܐ ܕܠܐ ܢܒܓܢܘܢܼ ܘܢܐܡܪܘܢܼ ܕܡܛ݀ܠ ܐܪܝܼܟܘܼܬܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܼܢܢ ܠܡܩܼܪܐ ܐܢܘܿܢ: ܘܥܠ ܗ݀ܝ ܥܿܪܩܝܼܢܢ ܡܼܢ ܩܪܝܢܐ ܘܕܝܕܥ ܟ݀ܠܢܫ ܕܠܘ ܡܼܢ ܦܬܝܘܼܬ ܡܠܼܬܐ ܗ̄ ܥܪܩܘ ܡܼܢ ܗܓܝܢܐ ܕܒܣܦܪܐ: ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܒܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ: ܘܪܡܿܙ ܐܚܪܬܐ ܒܬܢܝܢ ܢܡܘܿܣܐ ܥܠ ܠܐ ܡܬܬܦܝܼܣܢܘܼܬܗܘܿܢ ܘܩܫܝܘܼܬܗܘܢ: ܕܐܠܘܼ ܫܡܼܥܘ ܠܢܡ̈ܘܣܐ ܩܕܡ̈ܝܐ܆ ܠܐ ܐܣܬܼܢܩܘ ܥܠ ܬܢܝܿܢܐ ܕܠܗܘܿܢ ܕܡܼܢ ܕܪܝܫ܇ ܘܕܪܫܼ ܐܘܪܚܐ ܠ̈ܢܒܝܐ ܕܐܦܠܐ ܗܼܢܘܿܢ ܢܡܐܢܘܢ ܕܢܬܢܘܿܢ ܘܢܬܠܬܘܢܼ ܠܡ̈ܠܝܗܘܿܢ ܠܥܡܐ ܠܥܡܐ ܩܿܫܐܼ ܩܕܠܐ܀ ܣܟܐ ܕܡܪܕܝܼܬܗ ܕܥܡܐ ܡܼܢ ܛܘܪܐ ܕܚܘܪܝܒ܀ ܥܕܡܐ ܠܪܩܡ ܕܓܐܝܐ ܕܥܠ ܝܘܪܕܢܢ ܚܕܥܣܪ ܝܘܡ̈ܐ ܡܐܙܠܐ ܐܝܼܬܘܗܝ܆ ܘܒܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܡܛܼܘ ܠܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ܇ ܟܕ ܢܦܼܩܘ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܐܠܐ ܟܕ ܡܪܡܪܘ ܠܐܠܗܐ ܟܕ ܗܦܼܟܘ ܓܫ̈ܘܿܫܐ ܘܫܪܝܼܘ ܒܿܟܝܢ: ܐܗܦܟ ܐܢܘܿܢ ܠܒܣܬܪܗܘܿܢ ܐܪܒܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ܀ ܗܿܠܝܢ ܦܬܓ̈ܡܐ ܕܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܗ̄ ܦܬܓܡ̈ܐ ܩܿܪܐ܆ ܠܟܿܗܘܿܢ ܢܡ̈ܘܿܣܐ ܕܥܬܝܼܕ ܠܡܐܡܼܪ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܒܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܒܡܕܒܪܐ ܘܫܪܝܐ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܐܡܝܼܪ ܗܿܢܐ ܟܬܒܐ ܥܒܪܐ ܩܿܪܐ ܠܓܒܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܗ̄ ܠܣܦܪܐ ܕܢܗܪܐ ܒܥܪܒܐ ܗ̄ ܠܥܪܒ ܩܿܪܐ܆ ܐܚܪ̈ܢܐ ܚܠܦ ܥܪܒܐ ܡܥܪܒܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܐܟܡܿܢ ܕܡܝܡ ܚܣܝܼܪܐ: ܘܥܠܗ݀ܝ ܩܿܪܝܢ ܥܪܒܐ܀ ܒܫܢܬ ܐܪܒܥܝܼܢ ܒܝܪܚܐ ܕܚܕܥܣܪ ܒܚܕ ܒܝܪܚܐ ܗ̄ ܚܘܝܼ ܒܗܕܐ: ܕܒܿܬܪ ܬܪܝܢ ܝܪ̈ܚܐ ܥܢܼܕ ܗܼܘܐ ܢܒܝܐ: ܘܒܬܪܝܢ ܝܪ̈ܚܐ ܠܗܢܐ ܟܬܒܐ: ܫܪܝܼ ܒܗ pb. 202 ܒܫܒܛ: ܘܫܠܼܡܗ ܒܐܕܪ ܘܡܼܢ ܬܡܢ ܘܠܟܐ: ܗܘܼܐ ܥܘܼܢܕܢܗ܀ ܘܒܫܢܬ ܐܪܒܥܝܼܢ ܕܡܦܩܬܐ ܐܟܬܼܒܗ: ܒܩܪܝܼܒܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܕܦܠܣܛܝܢܝ܀ ܡܦܫܩ ܢܡܘܿܣܐ ܗ̄ ܠܩܝܿܡܐ ܕܡܛ݀ܠ ܐܠܗܐ ܘܡܠܼܬܐ ܩܿܪܐ ܢܡܘܿܣܐ ܕܐܢ ܢ݀ܛܪܝܼܢ ܠܩܝܿܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܬܼܩܝܡܝܼܢ ܒܐܪܥܐ: ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܡܣܬܚܦܝܼܢ ܒܗܿ܀ ܡܦܫܩ ܗܼܘܐ ܠܡ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܠܢܘܼܗܪܐ ܝܬܝܼܪ ܓܿܠܐ ܗܼܘܐ ܠܗ: ܣܿܓܝܼ ܗܼܘ ܠܡ ܕܟܬܼܒܬܘܢ ܗ̄ ܚܦܛ ܠܢ ܐܠܗܐ ܕܢܥܘܿܠ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ܀ ܠܫܦܠܐ ܗ̄ ܠܫܦܘ̈ܠܐ ܕܛܘܼܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܚܙܼܘ ܕܝܗܒܿܬ ܩܕܡܝܟܘܿܢ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܕܝܼܠܝ: ܡܫܠܡܐ ܠܟܘܿܢ ܐܪܥܐ: ܗܫܐ ܕܚܦܝܼܛܘܼܬܗܟܘܢ ܐܝܬܝܗܿ ܕܬܐܪܬܘܼܢܗܿ܀ ܘܣܦܪ̈ܐ ܠܫܒܛ̈ܝܟܘܿܢ ܗ̄ ܥܡ ܪ̈ܝܫܝ ܐ̈ܠܦܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܩܝܡܿܬ ܠܟܘܿܢ܆ ܐܦ ܡ̈ܠܦܢܐ ܐܩܝܡܿܬ ܕܗܢܘܿܢ ܣܦܪ̈ܐ ܢܠܦܘܼܢܟܘܿܢ ܟ݀ܠܡܐ ܕܙܕܩ ܕܬܥܒܕܘܢ܀ ܠܗ ܚܝܠ ܗ̄ ܕܢܛܝܒ ܠܟܘܿܢ ܐܬܪܐ: ܟܕ ܬܘܼܩܢܐ ܩܿܪܐ ܠܛܘܼܝܿܒܐ ܘܠܫܘܼܪܪܐ܀ ܪܕܦܘܼܢܟܘܿܢ ܐܝܟ ܕܒܘܼܪ̈ܐ ܡܬ̈ܢܢܐ܀ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܒܘܼܪ̈ܐ ܡܬ̈ܢܢܝ ܒܬܢܢܐ: ܕܐܟܙܢܐ ܠܡ ܕܥܿܪܩܝܼܢ ܕܒܘܼܪ̈ܐ ܡܼܢ ܬܢܢܐ܀ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬܘܿܢ ܬܥܪܩܘܼܢ ܟܕ ܪܕܦܘ ܐܡܘܪ̈ܝܐ ܒܿܬܪܟܘܿܢ܀ ܘܝܼܬܒܬܘܿܢ ܒܪܩܡ ܕܓܐܝܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܗ̄ ܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫܢ̈ܝܼܢ ܕܒܗܘܿܢ ܣܦܼܘ ܗܿܠܝܢ ܥܿܘ̈ܠܐ ܣܿܓܝ ܠܟܘܿܢ ܗܐ ܡܬܟܪܟܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܠܛܘܼܪܐ ܡܿܘܕܥ ܒܝܕ ܗܕܐ ܬܪܥܝܼܬܗ ܕܐܠܗܐ: ܘܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܥܠܝܗܘܿܢ ܘܒܪܘܓܙܐ ܕܪܓܼܙ ܒܟ̈ܐܦܐ ܕܪܓܙ܀ ܐܝܟ ܕܠܬܘܼܪܨܐ܀ ܐܡ̈ܢܐ ܝܼܬܒܘ ܒܗܿ ܗ̄ ܓܢܒܪ̈ܐ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܠܐܡܢܐ ܕܒܫܘܐ ܩܘܪܝܬܝܡ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܐܡ̈ܢܐ ܒܠܫܢܐ ܡܘܐܒܝܐ ܬܘܬܒ̈ܐ ܡܬܼܦܫܩܝܼܢ܀ ܓܢ̱ܒܪ̈ܐ ܝܼܬܒܘ ܒܗܿ ܗ̄ ܚܝ̈ܠܬܢܐ ܥܓܪ̈ܝ ܓܘܼܫܡܐ ܕܡܙܡܝܢ ܬܘܼܒ ܥܠ ܚܝܠܬܢܘܼـܐ ܡܘܕܥ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܩܫܝܼ ܡܪܝܐ ܪܘܼܚܗ ܘܐܥܫܢ ܠܒܗ .ܗ̄ ܕܣܚܝܘܢ ܗܕܐ ܠܗ݀ܝ ܕܦܪܥܘܢ ܕܡܝܐ ܟܕ ܥܠ ܡܫܬܒܩܢܘܼܬܐ ܕܡܢܗ ܡܘܕܥܐ ܘܓܘܼܡܕܐ ܕܡܪ̈ܚܐ܀ ܣܪܝܼܕܐ ܗ̄ ܫܪܟܢܐ܀ ܟ݀ܠܗ ܚܫܼܠ ܐܪܓܘܒ ܗ̄ ܡܢܬܐ ܕܐܪܓܘܿܒ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܐܪܥܐ ܒܚܒ̈ܠܐ ܡܬܼܦܠܓܐ ܚܪܡܘܢ ܒܠܫܢܐ ܨܝܕܝܐ ܣܝܪܝܘܢ ܡܬܼܩܪܝܐ܀ ܐܡܘܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܣܝܘܢ܇ ܣܿܥܪ ܩܿܪܝܢ ܠܗܿ ܡܟܝܼܠ ܡܿܫܪܐ ܒܣܝܿܡ ܢܡܘܿܣܐ܀ ܡܟܝܠ ܕܚܘܝܬܟܘܿܢ ܕܐܝܠܝܢ ܐܣܬܼܥܪ̈ܝ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܐܒܗ̈ܝܟܘܿܢ ܬܘ ܫܡܥܘ ܗܫܐ ܢܡ̈ܘܼܣܐ ܘܕܝܼܢ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܠܘ ܐܟܡܿܢ ܕܢܡ̈ܘܿܣܐ ܚ̈ܕܬܐ ܡܿܠܦ ܐܢܼܐ ܠܟܘܿܢ ܐܠܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܠܐܒܗ̈ܝܟܘܿܢ ܐܬܝܼܗܒܘ܀ ܩܿܪܐ ܠܗܘܿܢ ܢܡ̈ܘܣܿܐ: ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܒܒܘܼܚܪܢܐ ܡܦܪܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܘܠܝܼܬܐ ܡܢ ܠܐ ܘܠܝܼܬܐ܀ ܘܕܝܼ̈ܢܐ܆ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܟܐܢܐܝܬ ܥܿܒܕܝܼܢ ܦܘܼܪܥܢܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܘܒܙܒܢ ܩܿܪܐ ܠܢܡܘ̈ܣܐ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܒܗ݀ܝ ܕܡܩܕܡܝܼܢ ܡܣܗܕܝܼܢ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܠܐ pb. 203 ܢܥܒܕܘܢܼ ܙܦܠܢ ܘܙܦܠܢ ܢܛܪܘܢܼ܀ ܠܐ ܬܛܥܘܿܢ ܟܿܠ ܦܬܓ̈ܡܐ ܕܚܙ̈ܝ ܥܝܢܝ̈ܟܘܿܢ ܗ̄ ܟ݀ܠ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܬܡܝܼ̈ܗܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܚܼ̈ܙܝ ܥܝܢܝ̈ܟܘܿܢ܀ ܬܚܒܠܘܼܢ ܘܬܥܒܕܘܢܼ ܠܟܘܿܢ ܨܠ̈ܡܐ ܗ̄ ܐܙܕܗܪܘ ܕܠܡܐ ܡܚܒܠܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܘܓܿܪܝܢ ܒܨܠ̈ܡܐ ܘܕܡ̈ܘܬܐ ܕܚܕܐ ܡܼܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܚܙܼܝܬܘܿܢ ܕܡܘܼܬܐ: ܗ̄ ܠܘ ܥܠ ܓܠܝܢܐ ܐ݀ܡܪ ܕܠܐ ܐܬܚܙܝܼ ܡܛ݀ܠ ܕܟܬܼܒ ܕܚܙܼܘ ܠܐܠܗܐ ܘܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܐܝܟ ܠܒܬܐ ܕܣܦܝܼܠܐ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܐܡܿܪ܆ ܕܠܐ ܐܬܚܙܝܼ ܠܗܘܿܢ ܒܓܠܝܢܐ ܕܡܘܼܬܐ ܕܚܝܘܼܬܐ ܘܦܪܚܬܐ ܕܡܢܗܝܢ ܥܬܝܼܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡܩܡܘܼ ܦܬܟܪ̈ܐ܀ ܕܒܝܡܐ ܕܠܬܚܬ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܣܝܿܡܗ ܕܝܡܐ: ܠܬܚܬ ܡܼܢ ܪܘܡܐ ܕܐܪܥܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܐܦܠܐ ܒܕܡܘܼܬܐ ܕܢܘܼ̈ܢܐ ܬܓܠܘܿܦ ܠܟ: ܦܬܟܪ̈ܐ ܐܝܟ ܕܠܣܓܼܕܬܐ܀ ܘܟ݀ܠܗܘܿܢ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܗ̄ ܠܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܠܟܘܟ̈ܒܐ ܩܿܪܐ ܗܿܟܢ ܥܠ ܕܐܝܟ ܚܝܠܐ ܘܨܒܼܬܐ ܕܫܡܝܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ܀ ܕܦܠܓܘ ܐܢܘܿܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܿܢ ܗ̄ ܠܘ ܕܠܥܡܡ̈ܐ ܦܠܓ ܕܢܐܬܘܿܢ ܘܢܣܓܘܢܼ ܠܗܘܿܢ: ܐܠܐ ܦܠܓ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܠܢܗܝܼܪ̈ܐ ܠܟ݀ܠܗܘܿܢ ܥܡܡ̈ܐ ܕܢܢܗܪܘܢܼ ܠܗܘܿܢ: ܘܒܗܘܿܢ ܡܢܗܘܿܢ ܢܕܥܘܢܼ ܘܢܐܠܦܘܢܼ ܝܘܡ̈ܬܐ ܘܫܢ̈ܝܐ ܘܥܕ̈ܢܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܗܕܐ ܠܡ ܛܥܝܘܼܬܐ ܕܣܓܼܕܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܛܥ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܿ: ܕܐܪܦܝܼ ܐܢܘܼܢ ܐܠܗܐ ܕܢܐܙܠܘܢܼ ܒܿܬܪܗܘܿܢ܇ ܒܕ ܠܐ ܨܒܘ ܕܢܕܥܘܼܢܝܗܝ ܘܢܣܓܕܘܢܼ ܠܗ ܠܡܫܒܩܢܘܼܬܐ ܕܒܗܘܿܢ ܩܿܪܐ ܦܠ̈ܓܘܬܐ܇ ܘܠܘ ܐܟܡܿܢ ܕܦܣܐ ܐܪܡܝܼܘ: ܘܡܼܛܬ݀ ܠܗܘܿܢ ܕܢܣܓܕܘܢܼ ܠܢܗܝܼܪ̈ܐ ܘܣܼܡ ܠܥܼܠܬܐ ܥܠ ܐܠܗܐ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܩܫܝܼ ܡܪܝܐ ܠܒܗ ܕܦܪܥܘܿܢ܀ ܫܘܼܪܝ ܒܪ̈ܝܬܐ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܢ ܘܡܬܼܚܘ ܚܝܪܐ ܕܡܥܝ̈ܟܘܢ ܠܟ݀ܠܗܝܢ ܦܢܝ̈ܬܐ: ܘܥܩܼܒܘ ܐܢ ܥܒܼܕ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܥܒܼܕܘ ܠܘܬܟܘܿܢ܀ ܐܘܿ ܟܣܝܼܘ ܠܐܠܗܐ ܕܐܙܼܠ ܘܢܣܼܒ ܠܗ ܥܡܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܣܝܼܘ ܘܠܐ ܚܙܘ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܒܚܕ ܡܼܢ ܥܡܡ̈ܐ: ܕܐܙܼܠ ܐܠܗ ܒܒܛܝܼܠܘܬܗ ܘܢܣܼܒ ܠܗ ܥܡܐ ܕܝܼܠܗ ܡܼܢ ܓܘ ܥܡܐ ܬܩܝܼܦܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܀ ܗ݀ܝ ܕܐܙܠ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܢܚܿܬܬ ܕܐ݀ܦܪܘܩ ܠܥܡܐ܀ ܒܢܣ̈ܝܘܢܐ ܘܒܐܬܘ̈ܬܐ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܦܪܼܩ ܐܢܘܿܢ ܒܡܚ̈ܘܬܐ ܠܡ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܀ܒܝܕ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܩܪ̈ܒܐ܆ ܪܡܿܙ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܘܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܡܿܝܬܐ ܗܼܘܐ ܥܠܝܗܘܿܢ܀ ܗ݀ܝ ܕܩܪܝܒܐ ܥܠ ܚܪܒܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܪܡܙܐ܀ ܒܕܪܥܐ ܪܡܐ ܗ̄ ܐܝܼܕܐ ܐܘܿ ܕܪܥܐ ܠܡܒܕܢܘܬܐ ܩܿܪܐ܀ ܠܐ ܗܼܘܐ ܥܡ ܐܒܗ̈ܝܢ ܐܩܝܼܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܐܦܢ ܥܡܗܘܿܢ ܡܿܠܠ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܢܡܘ̈ܣܐ ܘܩܝ̈ܡܐ܆ ܐܠܐ ܢܝܫܗ ܠܘܬܢ ܕܝܼܠܢ ܕܚܝܝܢܢ ܚܿܐܪ ܗܼܘܐ܀ ܕܦܪܥ ܚܘ̈ܒܐ ܕܒܢ̈ܝܐ ܥܠ ܬܠܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܠܕܘܼܚܠܐ ܟܿܝ ܕܗܿܠܝܢ ܕܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܐܡܝܼܪܐ ܐܦ pb. 204 ܓܝܪ ܒܣܝܼܡܘܼܬܐ ܐܝܬ ܒܗܿ܆ ܒܗ݀ܝ ܕܓܼܙܪ ܕܝܼܢܐ ܕܠܘܼܚܡܐ ܒܐܪܒܥܐ ܕܪ̈ܝܢ ܚܒܼܫܗܿ܀ ܠܛܒ̈ܬܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܬܘܼܚܡ: ܥܿܒܕ ܐܢܼܐ ܛܝܒܘܼܬܐ ܐܠ̈ܦܝ ܕܪ̈ܐ ܗ̄ ܥܿܒܕ ܐܢܼܐ ܛܝܒܘܬܐ ܠܪ̈ܚܡܝ ܠܢܛܪ̈ܝ ܦܘܼܩ̈ܕܢܝ ܠܐܠ̈ܦܝ ܕܪ̈ܝܼܢ܇ ܓܙܪ ܕܝܼܢܗ ܠܥܠ ܡܼܢ ܐܪܒܥܐ ܕܪ̈ܝܢ ܠܐ ܐܣܩܼܗ: ܐܟܡܿܢ ܕܡܿܘܕܥ ܕܡܼܢ ܐܢܢܩܝ ܐܬ݀ܐ ܠܬܒܥܬܐ ܕܒܝܼܫ̈ܐ ܘܠܘ ܟܕ ܨ݀ܒܐ ܕܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܟܐܬܐ ܒܪܘܓܙܗ ܘܚܝ̈ܐ ܒܨܒܝܿܢܗ: ܐܦ ܒܚܪܬܐ ܠܗܕܐ ܫܪܐ ܒܗ݀ܝ ܕܠܐ ܡܬܼܦܪܥ ܒܪܐ ܚܛ̈ܗܐ ܐܒܘܼܗܝ: ܐܢܓܝܪ ܢܬܕܡܐ ܒܪܐ ܚܛܝܐ ܒܐܒܘܼܗܝ ܘܗܿܟܘܬ ܒܒܢ̈ܝ ܒܢ̈ܝܐ: ܠܕܪܐ ܪܒܝܼܥܝܐ ܡܿܝܬܐ ܠܡܣܡ ܒܪܝܫܐ܇ ܐܢܕܝܢ ܒܪܐ []ـܐ ܡܬܕܡܐ ܒܐܒܘܼܗܝ ܚܛܝܐ: ܡܚܪܪ ܡܼܢ []ܫܝܢܐ܀ ܝܩܪ ܠܐܒܘܼܟ ܘܠܐܡܟ ܗ̄ ܦܪܘܿܥ [] ܚܘܒܬ̈ܗܐ ܘܐܝܼܩܪܗ ܕܟܝܿܢܐ܇ ܘܐܝܟ ܕܠܫܒܘܼܬܟ ܪܒܝܼܘ ܘܩܝܿܡ ܐܢܬ ܠܫܒܪܘܬ []ܣܝܒܘܼܬܗܘܿܢ ܝܩܪ܀ ܕܢܣܓܘܿܢ ܝܘܡ̈ܝܟ ܗ̄ [] ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܬܝܩܪ ܠܐܒܗ̈ܝܟ܀ ܬܥܦܐ ܐܓܪܐ [ܕ]ܢܓܝܼܪܘܬ ܚ̈ܝܐ ܘܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܕܛܒ̈ܬܐ܀ ܠܐ ܬܩܛܘܿܠ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܩܼܛܠܐ ܐܝܼܬ̈ܘ ܪܝܫܐ [ܘ]ܣܟܐ ܕܟ݀ܠܗܘܢ ܢܟܝ̈ܢܐ ܕܗܿܘܝܢ ܒܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ []ܠܡܘܬܐ ܡܫܠܡ܀ ܠܐ ܬܓܘܪ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܟ ܓܘܪܐ ܚܫܝܼܒ ܩܼܛܠܐ ܗ݀ܘ ܓܝܪ ܕܩܿܛܠ ܡܚܒܠܢܐ ܗܿܘ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܕܝܼܠܗ ܕܗܿܘ ܕܓܿܐܪ ܗܿܟܘܬ ܡܫܚܛܢܐ ܕܩܢܘܼܡ []ܬܗ ܘܫܪܟܐ ܕܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܕܦܩܼܕ ܕܢܗܘܘܿܢ ܚܕ ܒܣܪ ܘܥܠܼܬܐ ܕܚܪ̈ܝܢܐ ܘܩܼܛܠܐ ܘܥܠ ܗܕܐ ܒ݀ܬܪ ܩܼܛܠܐ ܬܚܼܡ ܠܓܘܪܐ܀ ܠܐ ܬܓܢܘܿܒ ܗ̄ ܠܐ ܬܚܠܨ ܩܢ̈ܝܢܐ ܕܐܢܫ ܒܬܥܫܐ ܪܒܐ ܡܟܢܫ܇ ܘܥܠܬ ܥܩ̈ܬܐ ܕܡܘ̈ܠܕܢ ܡܘܬܐ ܗܿܘܐ ܐܢܬ ܠܗ܀ ܠܐ ܬܪܓ ܐܢܬܬܗ ܕܚܒܪܟ ܗ̄ ܪܓܬܐ ܬܢܢ܇ ܠܘ ܠܙܘܥܐ ܕܟܝܿܢܐ ܩܿܪܐ܇ ܐܠܐ ܠܚܦܝܼܛܘܼܬܐ ܕܫܘܼܡܠܝܐ ܕܣܘܼܥܪܢܐ ܕܓܘܪܐ ܢܬܠ ܠܟ ܐܠܗܐ ܐܪܥܐ ܕܡܪܕܝܐ ܚܠܒܐ ܘܕܒܫܐ ܗ̄ ܐܢ ܬܫܼܡܥ ܘܬܛܪ ܠܗܿܠܝܢ: ܡܫܬܘܕܐ ܠܗ ܛܒ̈ܬܐ ܕܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܚܿܫܒ ܐܟܡܿܢ ܕܝܩܝܼܪ̈ܬܐ ܘܪ̈ܝܫܝܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ: ܒܚܫܚܬܐ ܕܚܝ̈ܝܢ ܕܒܗܢܐ ܥܠܡܐ܇ ܘܐܝܟ ܕܠܓܘܪܓܐ ܕܫܒܘܬ ܬܪܥܝܼܬܗܘܿܢ ܣܡ ܚܠܒܐ ܘܕܒܫܐ܀ ܫܡܼܥ ܠܡ ܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܝܨܝܼܦܐܝܬ ܫܡܥ ܡ̈ܠܝ܆ ܟܕ ܐܦ ܫܡܟ ܡܟܚܕ ܠܟ ܠܡܫܼܡܥ܀ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܪܝܐ ܚܕ ܗܼܘ ܗ̄ ܠܐ ܢܦܼܗܐ ܪܥܝܢܟ ܒ݀ܬܪ ܩܪ̈ܝܬܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܫܡ̈ܗܐ܆ ܐܦܢ ܫܡܼܥܬ ܣܓܝܐܝܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܚܕ ܚܝܠܐ ܐܣܬܟܠ ܘܚܕ ܨܒܝܿܢܐ ܘܫܘܼܠܛܢܐ ܘܠܐܗܘܼܬܐ ܘܟܝܿܢܐ܇ ܒܗܕܐ ܡܠܦܢܘܼܬܐ ܐܬܚܼܫܚ ܥܡܗܘܿܢ: ܕܠܐ ܢܫܼܬܪܓܠܘܢܼ ܠܣܘܿܓܐܐ ܕܐ̈ܠܗܐ: ܟܕ ܐܦ ܒܗܕܐ ܪܡܙܐܝܬ ܕܟܝܢܐ ܘܩܢܘ̈ܡܐ ܒܗ݀ܝ ܕܡܪܝܐ ܘܐܠܗܐ ܘܡܪܝܐ: ܠܩܢܘ̈ܡܐ ܫܘܕܥ ܘܒܗ݀ܝ ܕܚܕ ܗܼܘ ܠܟܝܢܐ ܐܠܦ܀ ܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗ ܠܒܟ ܘܡܼܢ ܟ݀ܠܗܿ ܢܦܫܟ ܗ̄ ܝܬܝܼܪ pb. 205 ܡܼܢ ܢܦܫܟ ܘܦܓܪܟ܀ ܚܝܿܒ ܐܢܬ ܠܡܪܚܡ ܐܠܗܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܗܼܘ ܒܪܼܐ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܘܡܩܝܼܡ ܠܗܘܿܢ܀ ܥܠ ܠܒܟ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܟܬܝܼܒ̈ܬܐ ܥܠ ܠܒܟ: ܟܕ ܒܐܡܝܼܢܘܼ ܪܢܼܐ ܐܢܬ ܒܗܘܿܢ: ܩܛܘܿܪ ܐܢܘܿܢ ܐܝܟ ܐܬ݀ܐ ܥܠ ܐܝܼܕܟ ܗ̄ ܠܘ ܕܢܥܒܕ ܩܛܪܐ ܦܿܩܕ܆ ܐܠܐ ܕܐܟܙܢܐ ܕܩܛܝܼܪ ܒܦܣܬܐ ܕܐܝܼܕܐ ܐܘܿ ܒܚܕܐ ܡܼܢ ܨܒܥ̈ܬܐ ܒܟܠܿܙܒܢ ܒܝܕ ܚܙܬܗ: ܕܩܛܪܐ ܥܿܗܕܝܼܢܢ ܗܿܝ ܡܕܡ ܕܒܿܥܝܢܢ ܠܡܥܼܒܕ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܢܡܘ̈ܣܐ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܐܝܼܕܐ ܕܠܒܟ ܩܛܘܿܪ ܐܢܘܿܢ: ܐܟܙܢܐ ܕܩܿܛܪ ܐܢܫ ܚܘܼܛܐ ܒܨܒܥܗ ܐܝܟ ܕܠܥܘܼܗܕܢܐ܀ ܘܢܗܼܘܐ ܪܘܫܡܐ ܒܝܬ ܥܝܢ̈ܝܟ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܣܝܼܡ ܠܘܼܩܒܠ ܦܪܨܘܦܐ ܗܿܟܢܐ ܒܐܡܝܼܢܘܼ ܗܪܘܓܘ ܒܗܘܿܢ܀ ܘܟܕ ܢܫܐܠܟ ܒܪܟ ܡܚܪ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܘܕܥܐ ܗ݀ܝ ܕܡܚܪ: ܘܗ݀ܝ ܕܒܪܟ ܥܒܕܟ ܐܘ (ܥܒܪ ܆ ܐܝܟ ܐܝܼܬܘ̄) ܟ݀ܠ ܒܪܢܫ܀ ܡܢܐ ܗܿܝ ܣܗܕܘܬܐ ܘܢܡܘܿܣܐ ܗ̄ ܡܙܗܪܢܘܼܬܐ ܠܡ܀ ܐܬܘ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܘܒܝܼܫ̈ܬܐ ܗ̄ ܪܘܪ̈ܒܢ ܡܛ݀ܠ ܚܕܬܘܬܗܝܢ܀ ܒܝܼܫ̈ܢ ܥܠ ܕܐܒܼܐܫܘ ܠܡܨܪ̈ܝܐ܀ ܘܡܐ ܕܐܥܼܠܟ ܡܪܝܐ ܠܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܥܡ̈ܡܐ܀ ܘܢܫܠܡ ܐܢܘܿܢ ܡܪܝܐ ܩܕܡܝܟ ܗ̄ ܒܐܝܼܕ̈ܝܟ܀ ܘܡܚܪܡܘ ܬܚܪܡ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܬܢܟܪܘܿܢ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ܀ ܬܚܪܡܘܢܼ ܐܢܘܿܢ ܠܩܼܛܠܐ ܐܝܟ ܕܢܬܩܛܠܘܢܼ܀ ܚܪܡܐ ܒܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܡܬܐܼܡܪ܆ ܩܪܝܼܒܘܼܬܐ ܘܪܚܝܼܩܘܼܬܐ. ܡܬܼܦܫܩ ܕܝܢ ܚܪܡܐ ܦܘܼܪܫܢܐ: ܟܕ ܡܬܼܦܪܫ ܘܡܬܼܩܪܒ ܠܡܪܝܐ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܬܗܼܘܐ ܩܪܝܼܬܐ ܗܕܐ ܚܪܡܐ ܠܡܪܝܐ܇ ܘܗ݀ܝ ܕܚܪܡܐ ܕܡܚܪܡܝܼܢ ܠܡܪܝܐ܆ ܗܿܠܝܢ ܡܼܢ ܦܘܼܪܫܢܐ ܘܩܘܼܪܒܢܐ ܐ݀ܬܝܢ: ܘܡܝܬܪ ܗܢܐ ܚܪܡܐ܀ ܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܚܪܡܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܦܪܘܫܝܐ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܘܪܚܝܼܩܘܼܬܐ ܕܡܢܗ܇ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܡܿܢ ܕܠܐ ܪܚܿܡ ܠܡܪܢ ܢܗܘܐ ܚܪܡ܇ ܘܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܢܿܐ ܩܢܘܼܡܝ ܚܪܡܐ ܐ݀ܗܘܐ ܡܼܢ ܡܫܝܼܚܐ܀ ܬܩܝܼܡܘܢ ܥܡܗܘܿܢ ܩܝܿܡܐ ܗ̄ ܡܙܗܪ ܡܼܢ ܚܘܼܠܛܢܐ ܕܥܡ ܥܡ̈ܡܐ ܠܘ ܡܛ݀ܠ ܡܕܐܬܐ ܘܝܘܬܪܢܐ ܕܢ݀ܣܒܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܡܢܗܘܿܢ ܬܬܚܠܛܘܢ ܥܡܗܘܿܢ܀ ܢܘܒܕ ܡܪܝܐ ܡܼܢ ܩܕܡܝܟܘܢܿ ܠܥܡ̈ܡܐ: ܒܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ܀ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܬܣܼܓܐ ܥܠܝܟ ܚܝܘܬ ܒܪܐ: ܗ̄ ܗܕܐ ܥܠܬܢܐܝܬ ܐܡܝܼܪܐ: ܘܐܠܐ ܐܝܟܢ ܗܿܘ ܕܚܿܪܒ ܠܥܡ̈ܡܐ܇ ܠܐ ܡܿܘܒܕ ܗܼ،ܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܐܠܐ ܠܘܼܒܒܐ ܩܢܝܐ ܗܕܐ ܥܡ ܕܘܼܚܠܐ܇ ܕܚܠ ܐܢܘܿܢ ܒܚܝ̈ܘܬܐ ܐܝܟ ܕܢܒܥܘܢܿ ܥܘܼܕܪ̈ܢܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܘܕܢܐܨܦܘܢܼ ܕܢܛܘܪܘܼܬ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܘܢܪܓܫܘܢܼ ܒܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܗܘܢܿ ܘܕܢܕܥܘܢܼ ܕܠܘ ܒܚܝܠܗܘܿܢ ܙܟܘ ܠܥܡ̈ܡܐ܆ ܗ݀ ܓܝܪ ܕܫܒܼܩܘ ܠܥܡ̈ܡܐ ܒܝܢܬܗܘܿܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܚܼܙܐ ܐܢ ܢ݀ܛܪܝܼܢ ܦܘܼܩ̈ܕܢܘܗܝ ܐܘܿ ܠܐ܇ ܘܗܕܐ ܟܬܝܼܒܐ ܒܣܦܪ ܕܝܿܢ̈ܐ ܫܒܼܩ ܐܢܘܿܢ ܡܪܝܐ ܠܥܡ̈ܡܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܢܣܐ ܒܗܘܿܢ ܡܪܝܐ ܠܝܣܪܐܝܠ܀ ܗ݀ܝ ܕܢܡܢܼܢܼܟܘܿܢ ܘܢܢܣܝܟܘܿܢ ܗ̄ ܠܘ ܐܟܡܢ ܕܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܟ݀ܠ ܕܝܿܕܥ ܩܕܡ ܗܘܝܗ܇ ܡܢܣܐ ܠܘܼܩܕܡ pb. 206 ܠܘ ܟܕ ܩܿܠܦ ܡܐ ܕܒܠܒܗܘܿܢ܇ ܐܠܐ ܗܕܐ ܐܡܿܪ ܕܗܕܐ ܥܿܒܕ ܐܠܗܐ ܒܟܘܢܿ: ܕܢܕܿܥ ܚܢܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܘܡ̈ܠܐܟܐ ܠܡܕܡ ܕܣܼܥܪ ܠܘܬܟܘܿܢ ܕܢܚܘܝܟ ܕܠܐ ܗܼܘܐ ܒܠܚܡܐ ܒܠܚܘܕ ܚܿܣܐ ܒܪܢܫܐ: ܐܠܐ ܒܟ݀ܠܡܕܡ ܕܡܿܦܩ ܦܘܼܡܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܡܝܼܪܐ ܗܕܐ ܩܕܡܐܝܬ ܥܠ ܪܛܢܗܘܿܢ ܘܒܥܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܘܕܡܐܼܟ̈ܠܬܐ ܝܩܝܼܪ̈ܬܐ: ܘܐܠܦܼ ܐܢܘܿܢ ܒܗܕܐ: ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܢܬܬܟܘܢܼ ܘܕܡܿܨܐܼ ܕܒܥܠܕ ܠܚܡܐ ܢܚܐ ܠܐܢܫ܆ ܐܝܟ ܕܐܚܝܼ ܐܢܘܿܢ ܒܡܢܢܐ ܘܠܡܘܫܐ ܘܠܣܒ̈ܐ ܒܛܘܼܪܐ܀ ܢܚ̈ܬܝܟ ܠܐ ܒܠܝܼܘ ܘܪ̈ܓܠܝܟ ܠܐ ܐܢܚ̈ܦܝ ܗ̄ ܠܘ ܕܠܓܡܪ ܠܐ ܐܣܬܼܢܩܘ ܠܥ ܠܒܘܼܫܐ ܘܣܐܘܢܐ ܐܟܡܐ ܕܚܢܘܿܟ ܘܐܠܝܐ ܐܡܿܪ ܐܟܡܐ ܕܐܢܫܝܼ̈ܢ ܡܫܠܡܝܼܢ: ܐܠܐ ܒܿܥܐ ܕܢܘܕܥ ܒܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܘܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܝܬܝܼܪܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܗܘܢܿ܇ ܬܓܪ̈ܐ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܥܡܡ̈ܝܼܢ ܐ݀ܬܝܢ ܗܼܘܘ ܠܘܬܗܘܿܢ ܠܡܕܒܪܐ ܐܡܝܼܢܐܝܬ: ܘܟܕ ܡܿܝܬܝܢ ܠܗܘܿܢ ܠܒܘܼ̈ܫܐ ܘܡ̈ܐܢܐ ܕܟ݀ܠ ܙܢܝܼ̈ܢ ܥܡ ܡܣ̈ܐܢܐ: ܘܥܠܗ݀ܝ ܐܡܼܪ ܕܠܐ ܒܠܝܼܘ ܢܚܬ̈ܝܗܘܿܢ܀ ܐܢܚܼ̈ܦܝ ܗ̄ [ܐܢ]ܚܦܝܝ: ܕܠܐ ܗܠܟܼܘ ܠܡ ܚܦܝܐܝܬ ܕܠܐ ܡܣ̈ܐܢܐ [ܐ]ܪܥܐ ܕܪܓܠܬܐ ܕܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܚܦܛ ܥܠ ܢܛܘܪܘܬ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܐܡܿܪ ܠܗܿܠܝܢ܀ ܪܓܠܬܐ ܩܪܐ ܠܩܒ̈ܝܬܐ ܕܩܒܐ ܒܗܝܢ ܡ̈ܝܐ ܕܡܛܪܐ ܡܫܪܬܚܐܝܬ܀ ܘܡܒܘ̈ܥܐ ܘܕܬܗܘ̈ܡܐ ܕܢ݀ܦܩܝܼܢ܀ ܗ̄ ܬܗܘܡܐ ܩܿܪܐ ܠ̈ܢܚܠܐ ܕܩܿܒܝܢܼ ܡܼܢ ܡ̈ܝܐ ܕܡܛܪܐ܀ ܩܘܼܪ̈ܝܐ ܕܪܘܪ̈ܒܢ ܘܫܘܼܪ̈ܐ ܕܪܡܝܢ ܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ ܘܐܢܫ̈ܐ ܓܢܒܪ̈ܐ܇ ܗܿܠܝܢ ܡܗܠܐ ܕܓܫܘ̈ܫܐ ܐܢܝܢ: ܕܒܙܒܢ ܐܙܝܼܥܘ ܠܥܡܐ: ܘܬܢܐ ܠܗܝܢ ܬܢܢ ܡܘܫܐ ܠܘ ܕܢܙܝܼܥ ܐܢܘܿܢ܇ ܐܠܐ ܕܢܘܕܥ: ܐܟܡܿܢ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܕܩܿܐܡ ܠܘܼܩܒܠ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܘܐܦܢ ܚܝܠܬܢ ܗܿܠܝܢ ܒܝܪܚܐ ܕܚܕܥܣܪ ܐܘܿ ܒܗܿܘ ܕܝܒ̄ ܥܢܼܕ܆ ܥܡܐ ܓܝܪ ܒܢܝܼܣܢ ܥܒܼܪ ܒܝܘܪܕܢܢ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܡܚܕܐ ܕܥܠܼܘ ܠܐܪܥܐ ܥܒܼܕܘ ܦܨܚܐ: ܡܘܫܐ ܐܘܿ ܒܫܘܼܠܡ ܐܕܪ ܡܝܼܬ: ܐܘܿ ܒܪܝܫ ܢܝܣܢ܀ ܐܠܗܢ ܢܘܼܪܐ ܗܿܘ ܐܟܿܠܬܐ ܗ̄ ܕܗܿܟܢ ܥܙܝܼܙ ܚܝܠܗ ܘܗܿܟܢ ܕܚܝܼܠ ܕܝܼܢܗ܆ ܕܡܓܡܪ ܠܒܥܠܕܒܒ̈ܐ ܕܠܝܼܠܐܝܬ ܐܝܟ ܕܒܢܘܼܪܐ܀ ܥܡܐ ܐܢܬ ܩܿܫܐܼ ܩܕܠܐ ܗ̄ ܥܿܒܐܼ ܩܪܩܦܬܐ܀ ܘܐܥܿܒܟ ܠܥܡܐ ܕܥܫܝܼܢ ܘܣܿܓܝ ܡܢܗܘܿܢ ܗ̄ ܚܕܐ ܡܒܕܩܐ ܥܠ ܒܝܼܫܘܼܬܐ ܕܥܡܐ ܕܡܼܢ ܩܛܝܼܪܐ ܣܿܓܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܐܠܗܐ ܘܨܠܝܢ ܗܼܘܘ ܠܦܬܟܪܘܼܬܐ: ܘܐܚܪܬܐ ܪܡܙܐ ܥܠ ܓܒܝܼܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ: ܘܕܨܿܒܐ ܕܢܬܩܪܒܘܢܼ ܨܐܕܘܗܝ ܪܘܓܙܐ ܕܪܓܙ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ ܕܝܼܠܢ ܩܿܪܐ ܟܬܒܐ܇ ܘܐܟܡܿܢ ܕܢܕܚܠ ܠܫܡܘ̈ܥܐ ܕܠܐ ܢܚܛܘܿܢ ܘܒܪܘܓܙܐ ܢܬܒܥ ܐܢܘܿܢ ܟܕ ܠܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܩܿܪܐ ܪܘܓܙܐ ܘܐܦ ܠܡܣܡ ܒܪܝܫܐ܀ ܫܪܝܬܗ ܥܦܪܗ ܒܢܚܠܐ ܕܢܚܿܬ ܕܡܼܢ ܛܘܼܪܐ ܗ̄ ܒܡ̈ܝܐ ܠܡ ܗܿܠܝܢ pb. 207 ܕܡܼܢ ܗ݀ܝ ܟܐܦܐ ܪܕܝܢ ܗܼܘܘ ܗ̄ ܡܼܢ ܛܘܼܪܐ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܐܢܫܝܼ̈ܢ܀ ܘܫܪܘ ܒܒܢ̈ܝ ܥܩ̈ܢ ܗ̄ ܕܡܝܐ ܕܠܒܢ̈ܝ ܥܣܘ ܩܿܪܐ ܒܢ̈ܝ ܥܩܢ܀ ܠܐܪܥܐ ܕܪ̈ܓܠܬܐ ܕܡ̈ܝܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܩܿܪܐ ܡܛܠ ܡܫܪܬܚܘܼܬ ܡܛܪܐ ܕܗܿܘܐ ܒܗܿ܆ ܒܡܨܥܝܘܼܬܐ ܕܡܼܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܗܘܼܘ ܡܘܼܠ̈ܟܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܐ ܠܝܣܪܐܝܠ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܦܐܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܡܼܕܥ ܕܢܘܕܥ ܐܢܘܢܿ ܥܠ ܡܠܟܘܼܬܐ ܘܕܝܼܢܐ ܕܗܿܘ ܥܠܡܐ ܩܕܡ ܕܢܕܥܘܼܢܝܗܝ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܐܠܗܐ: ܟܠܝܘܿܡ ܓܝܪ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܣܿܓܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܬܪܥܝܼܬܗܘܿܢ ܒܐܪܥܐ ܪܫܦܐ ܗܼܘܬ݀ ܘܕܢܓܪܓ ܐܢܘܿܢ ܒܟ݀ܠܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܼܚܙܐ܇ ܐܘܿ ܢܕܚܠ ܒܕܝܼܢܐ ܕܥܬܝܼܕ ܠܐ ܦܐܝܐ ܗܼܘܬ݀܀ ܘܒܓܕܘܿܢ ܛܘܼ̈ܒܐ ܡܬܼܪ̈ܓܫܢܐ ܘܓܙ̈ܡܐ ܡܬܼܚ̈ܙܝܢܐ ܣܼܡ ܩܕܡܝܗܘܿܢ܀ ܦܼܪܫ ܡܪܝܐ ܠܫܒܛܐ ܕܠܘܝܼ: ܠܬܫܡܼܫܬܐ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ: ܐܠܐ ܕܡܝܐ ܕܒܿܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܗܪܘܢ܇ ܙܗܼܪܗ ܚܝܨܐܝܬ ܕܢܫܼܡܫ ܥܝܼܪܐܝܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܀ ܓܙܘܪܘ ܠܘܼܪܠܘܼܬܐ ܕܠܒܟܘܿܢ ܗ̄ ܒܗܕܐ ܡܿܚܦܛ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܕܟܝܘܼܬܐ ܕܬܐܪܬܐ: ܩܛܘܿܥܘ ܠܡ ܠܩܫܝܘܼܬ ܠܒܟܘܿܢ ܕܕܡܝܐ ܠܥܘܼܪܠܘܼܬܐ ܡܕܡ: ܘܩܝܡܐ ܒܓܘ ܠܒܟܘܿܢ: ܒܥܓܠ ܐܓܝܼܠܘܼܗܿ ܡܢܟܘܿܢ ܘܩܢܘ ܠܒܐ ܕܟܝܐ܀ ܘܩܕܠܟܘܿܢ ܬܘܼܒ ܠܐ ܬܩܫܘܿܢ ܗ̄ ܡܕܝܢ ܠܩܫܝܘܼܬ ܠܒܗܘܿܢ ܩܼܪܐ ܥܘܼܪܠܘܼܬܐ ܡܼܢ ܠܥܠ: ܒܗܘܿ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܓܙܘܪܬܐ ܕܒܣܪܐ ܒܛܝܼܠܐ ܗܼܘܬ݀ ܡܢܗܘܢܿ܇ ܐܠܐ ܗܢܐ ܢܝܼܫܗ: ܕܢܚܦܛ ܐܢܘܿܢ ܕܢܩܘܘܿܢ ܒܚܘܼܒܐ ܫܦܝܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ܀ ܠܐ ܗܼܘܬ݀ ܐܝܟ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܕܡܿܫܩܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܗ̄ ܒܪ̈ܓܠܐ ܐܡܿܪ ܕܡܿܫܩܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܒܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܢܝܠܘܿܣ ܐܝܬ ܗܼܘܐ ܥܝܕܐ ܠܡܥܒܪܘܼ ܡ̈ܝܐ ܒܬܦ̈ܐ ܘܠܡܫܩܝܘܼ: ܟܕ ܗܿܘ ܕܡܿܫܩܐ ܦܿܬܚ ܡܗܝܐ ܠܗܐ ܐܝܼܠܢܐ: ܘܠܗܢܐ܆ ܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ ܡܛ݀ܠ ܡܣܩ̈ܢܐ ܘܡܚ̈ܬܢܐ ܕܛܘܼܪ̈ܐ: ܠܝܬ ܒܗܿ ܕܘܼܟܬܐ ܕܫܘܝܐ ܕܒܗܿ ܬܪܝܼܨܝܼܢ ܡܝ̈ܐ ܦܫܝܼܛܐܝܬ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܼܢ ܡܛܪܐ ܫܿܬܝܐ ܡ̈ܝܐ: ܬܒܿܥ ܠܗܿ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܗ̄ ܣܿܥܪ ܠܗܿ܇ ܚܿܙܐ ܠܗܿ ܐܠܗܐ ܒܐܡܝܼܢܘܼ ܘܒܟܿܠܙܒܢ ܣܿܥܪ ܠܗܿ܀ ܒܟܝܼܪܝܐ ܠܩܕܡܝܐ ܠܩܝܼܫܝܫܐ ܠܐܚܪܝܐ܀ ܐܦܢ ܗܿܘܝܢ ܡܛܪ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ ܒܡܼܨܥܬ ܫܢ̱ܬܐ: ܐܠܐ ܒܟܝܼܪ̈ܝܐ ܘܠܩܝܼܫ̈ܝܐ ܝܬܝܼܪ ܚܿܫܚܝܼܢ ܠܙܪܥܐ܀ ܐܝܟ ܝܘܡ̈ܝ ܫܡܝܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܠܩܘܼܝܿܡܗ ܕܥܠܡܐ ܐܡܿܪ ܡܐ ܠܡ ܕܚܿܙܐ ܐܠܗܐ ܚܘܼܒܟܘܿܢ ܕܠܘܬܗ: ܡܓܪ ܚܝܝ̈ܟܘܢ ܘܕܒܢܝ̈ܟܘܿܢ ܒܐܪܥܐ܀ ܐܝܟ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܩܘܼܝ݀ܡܗ ܕܥܠܡܐ: ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܩܿܪܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ܀ ܗܒ ܒܘܼܪܟܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܛܘܼܪܐ ܕܓܪܙܝܡ ܘܠ̈ܘܛܬܐ ܥܠ ܛܘܼܪܐ ܕܓܒܠ ܗ̄ ܦܿܩܕ ܠܗܘܿܢ ܕܡܐ ܕܫܪܝܼܘ ܕܢܥܠܘܢܼ ܠܐܪܥܐ: ܘܩܕܡ ܕܢܚܪܒܘܢܼ ܠܥܡ̈ܡܐ ܘܢܐܪܬܘܢܼ ܐܪ̈ܥܬܗܘܢ ܢܣܩܘܢܼ ܥܠ ܪ̈ܝܫܝ ܛܘܼܪ̈ܐ ܘܠܢܡܘܿܣܐ ܕܐܠܗܐ ܢܬܥܗܕܘܢܼ ܘܢܒܪܟܘܢܼ pb. 208 ܠܢܛܪ̈ܝ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܟܕ ܟ݀ܠܗ ܥܡܐ ܫܿܡܥ ܘܢܠܘܼܛܘܢܼ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܿܡܥܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܘܫܿܝܛܝܢ ܘܥܠ ܛܘܼܪܐ ܣܿܥܪ ܠܗܕܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܡܬܼܚ̈ܙܝܢܐ ܢܗܘܘܿܢ ܠܟ݀ܠܗ ܝܣܪܐܝܠ܆ ܗܿܢܘܿܢ ܕܡܬܒܪܟܝܼܢ ܘܗܿܢܘܿܢ ܕܠܝܛܝܼܢ ܒܐܬܪܐ ܕܓܒܼܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܿܢ ܗܿܢܘ ܠܐ ܐܦܣܼ ܕܢܕܒܚܘܢܼ ܒܟ݀ܠ ܕܘܼܟ ܡܛ݀ܠ ܕܪܟܝܼܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܘܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܐܠܘܼ ܓܝܪ ܝܿܗܒ ܠܗܘܿܢ ܕܢܕܒܚܘܢܼ ܒܟ݀ܠܕܘܼܟ ܒܥܠܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܫ̈ܐܕܐ ܡܕܒܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܡܛ݀ܠ ܕܟܗܢܘܼܬܐ ܕܚܕ ܒܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ܇ ܗܿܟܘܬ ܒܚܕ ܐܬܪܐ ܢܗܼܘܐ ܕܒܼܚܐ ܘܕܠܐ ܢܡܼܪܚ ܟ݀ܠܢܫ ܥܠ ܟܗܢܘܼܬܐ ܘܡܛ݀ܠ ܕܥܬܝܼܕ ܗܼܘܐ ܕܢܒܼܛܠ ܠܟܗܢܘܼܬܐ ܘܠܕܒܚ̈ܐ ܒܚܕܐ ܕܘܼܟܬܐ ܣܟ ܐܢܘܿܢ ܕܐܡܬܝ ܕܢܕܢܚ ܡܫܝܼܚܐ ܒܒܣܪ: ܠܐ ܢܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܐܬܪܐ ܠܕܒܚ̈ܐ ܘܟܗܢܘܼܬܐ ܘܢܐܡܪܘܢܼ ܕܥܕܟܝܼܠ ܠܐ ܐܬܼܐ ܗܿ، ܕܥܬܝܼܕ ܕܢܒܛܠ ܠܕܒܚ̈ܐ ܘܢܫܪܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܼܢ ܟܗܢܘܼܬܐ ܘܥܝ̈ܕܐ܀ ܟ݀ܠܗ ܓܒܝܐ ܗ̄ ܠܪܝܫܐ ܐܡܿܪ ܗܿܘ ܕܠܝܬ ܒܗ ܡܘܼܡܐ: ܢܕܪܐ ܩܿܪܐ ܠܐܝܢܐ ܕܡܼܢ ܥܠܼܬܐ ܡܕܡ ܡܬܼܦܪܫ ܠܐܠܗܐ ܒܫܘܼܘܕܝܐ܀ ܟܘܿܣ ܕܐܟܘܿܠ ܒܣܪܐ ܗ̄ ܟ݀ܠ ܒܣܪܐ ܕܒܿܥܐ ܐܢܬ ܠܡܟܼܣ ܒܒܝܬܟ ܐܝܟ ܕܠܩܘܼܒܠܐ ܕܐܢܫ: [ܐ]ܘܿ ܐܝܟ ܕܠܒܘܼܣܡܐ ܕܚܫܚܼܬܟ: ܐܝܟ ܒܘܼܪܟܬܐ ܕܝܗܼܒ ܠܟ ܗ̄ ܐܝܟ ܫܦܝܼܥܘܼܬܐ ܘܡܫܪܬܚܘܼܬܐ ܕܐܝܼܬ ܠܟ܀ ܕܛܡܐ ܘܕܕܟܐ ܬܟܠܘܢܼ ܗ̄ ܟ݀ܠܢܫ ܐܝܢܐ ܕܗܘܼ ܕܝܒܐ ܘܐܢ ܓܪܒܐ ܫܠܝܼܛ ܠܡܐܼܟܠ: ܡܼܢ ܗܿܘ ܒܣܪܐ ܕܐܼܝܬ ܠܟ ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܣܪܐ ܗܿܘ ܕܩܘܼܕܫܐ: ܐܠܐ ܒܣܪܐ ܫܚܝܼܡܐ: ܐܝܟ ܠܚܡܐ ܡܢܗ ܠܟܿܠ ܡܿܢ ܕܨ݀ܒܐ ܐܢܬ ܐܢ ܛܡܐܐ ܐܝܼܬܘܗܝ: ܘܐܢ ܕܟܝܐ ܠܛܡܐܐ ܠܐ ܡܩܪܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܡܗܘܿܢ ܠܦܬܘܪܐ ܐܠܐ ܡܫܕܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ ܒܝܕ ܛܠܝܐ ܡܐܟܘܠܬܐ܀ ܐܝܟ ܛܒܝܐ ܘܐܝܟ ܐܝܠܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܛܒܝܐ ܘܐܝܠܐ ܠܐ ܡܬܩܪܒܝܼܢ ܠܕܒܚܐ ܒܪܡ ܠܡܐܟܘܿܠܬܐ ܫܿܪܝܢܼ ܕܢܬܐܟܠܘܢܼ ܡܼܢ ܛܡ̈ܐܐ ܘܕܟܝ̈ܐ܆ ܗܿܟܢ ܬܘܪܐ ܘܐܡܪܐ ܕܢܿܟܣ ܐܢܬ ܒܒܬܟ: ܕܟܝܐ ܘܛܡܐܐ ܫܿܪܐ ܠܗܘܿܢ ܕܢܐܟܠܘܢܼ ܡܢܗ܇ ܒܠܚܘܕ ܕܡܐ ܗ̄ ܬܘܼܒ ܠܛܒ̈ܝܐ ܘܐܝ̈ܠܐ ܛܡ̈ܐܐ ܡܫܡܗ ܠܘ ܠܡܐܟܘܿܠܬܐ: ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܡܬܼܩܪܒ ܡܬܢܗܘܿܢ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܡܕܝܢ ܛܡ̈ܐܐ ܩܿܪܐ ܠܗܘܢܿ ܒܦܚܼܡܐ ܕܐܡܪ̈ܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܕܕܟ̈ܝܐ ܐܢܘܿܢ ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܘܠܩܘܼܪܒܢܐ ܡܼܢ ܕܡܐ ܟܿܠܐ ܠܗܘܿܢ: ܡܛ݀ܠ ܕܫܿܓܪ ܠܠܒܐ ܘܪܡܼܐ ܒܗ ܠܚܡܼܬܐ: ܘܬܪܒܐ ܟܿܠܐ ܠܗܘܿܢ ܡܢܗ ܐܟܡܿܢ ܕܡܿܫܡܢ ܘܡܿܥܒܐ ܠܠܒܐ: ܠܐ ܬܫܒܘܿܩ ܠ̈ܠܘܝܐ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܝܘܡ̈ܝܟ ܒܐܪܥܐ ܗ̄ ܒܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܦܿܩܕ ܕܠܐ ܢܗܼܘܐ ܠܟܗ̈ܢܐ ܝܪܬܘܬܐ ܒܐܪܥܐ܆ ܘܒܡܢܝܿܢܐ ܟܬܝܼܒ ܕܝܗܼܒ ܠܗܘܢܿ ܩܘܼܪ̈ܝܐ ܐܪܒܥܝܼܢ ܘܡܣܼܬܒܪܐ ܠܝܼ ܕܠܥܒ̈ܕܐ ܘܐܓܝܼܪ̈ܐ ܘܡܣܟ̈ܢܐ ܕܒܗܘܿܢ ܐܬܝܼܗܒܘ ܗܿܠܝܢ: ܐܘܿ ܡܛܠ ܕܢܕܥ ܕܠܐ ܣܦ̈ܩܢ ܠܗܘܿܢ ܪ̈ܝܫܝܬܐ pb. 209 ܠܡܘܼܠܝܐ ܕܚܫܼܚܬܐ ܝܗܼܒ ܠܗܘܿܢ ܡܕܡ ܓܘܢܝܐ ܠܡܥܡܪܐ ܘܠܬܘܪܣܝܐ ܘܠܚܡܪܐ ܘܠܡܫܼܚܐ ܘܫܪܟܐ܀ ܢܬܠ ܠܟ ܐܬ݀ܐ ܘܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̄ ܡܙܗܪ ܕܠܐܼ ܢܛܥܐ ܒ݀ܬܪ ܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ: ܕܡܝܐ ܠܗ݀ܝ ܕܐܡܝܼܪܐ ܥܠ ܒܪ ܐܒܕܢܐ ܕܒܟ݀ܠ ܚܝܠ ܘܒܟ݀ܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܓ̈ܠܬܐ ܐܠܘܼ ܓܝܪ ܚܝܠܐ ܐܝܬ ܗܼܘܐ ܒܗܘܿܢ ܠܡܥܼܒܕ ܐܬܘ̈ܬܐ ܐܘܿ ܠܡܒܕܩܘܼ ܥܬܝܼܕ̈ܬܐ: ܐܠܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܕܡܝܢ ܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܐܘܿ ܩܿܨܡܝܼܢ ܘܝ݀ܗܒܝܼܢ ܐܬ݀ܐ ܡܕܡ ܡܼܢ ܙܒܢܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟܣܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܥܬܝܼܕ ܠܡܣܼܥܪ܀ ܟܕ ܝ݀ܠܦܝܼܢ ܠܗܕܐ ܡܼܢ ܩܛܝܼܢܘܼܬ ܗܘܢܗ ܕܣܛܢܐ܇ ܗܿܘ ܕܐܡܝܼܢ ܘܚܿܐܪ ܘܕܐ݀ܩ ܒܒܘܼܕܩ ܪ̈ܡܙܐ ܕܓ̈ܠܝܢܐ ܕܗܿܘܝܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܨܝܕ ܡ̈ܠܐܟܐ ܐܢ ܠܛܒܬܐ ܘܐܢ ܠܡܪܕܘܼܬܐ ܘܚܕܐ ܠܟܡܐ ܕܓܕܫ ܕܗܼܘܐ ܡܕܡ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܕܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܓܠܘܼܬܐ ܡܡܠܠܝܼܢ܀ ܒܥܪ ܒܝܼܫܬܐ ܡܼܢ ܓܘܟ ܗ̄ ܗܘܼܝܬ ܦܿܠܐ ܠܗܿ ܠܒܝܼܫܬܐ ܡܼܢ ܒܝܢܬܟܘܧܢ ܒܛܝܼܠܐܝܬ ܘܠܣܥܘܪܐ ܕܠܐ ܚܘܣܢ ܐܘܒܕ܀ ܘܟܕ ܬܫܼܡܥ ܒܚܕܐ ܡܼܢ ܩܘܼܪܝܿܐ ܕܝܗܼܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܠܡܬܼܒ ܒܗܿ ܘܢܐܡܪܘܢܼ ܠܟ ܢܦܩܼܘ ܓܒܪ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܚܛܐ: ܛܘܼܥܝܝ ܟܦܪ ܡܼܢ ܓܘܟ ܘܛܥܘ ܘܐܛܥܝܼܘ ܠܒܢ̈ܝ ܩܪܝܬܗܘܿܢ: ܬܒܥ ܘܒܨܝܼܙ ܗ̄ ܚܬܝܼܬܐܝܬ ܒܨܝܼ ܒܟܐܢܘܼܬܐ܇ ܘܐܢ ܐܕܪܟܬ ܕܫܪܝܼܪܐ: ܚܪܘܒܘ ܠܚܛ̈ܝܐ ܥܡ ܟ݀ܠ ܕܛܥܘ ܒܿܬܪܗܘܿܢ: ܠܚܛ̈ܝܐ ܩܿܪܐ ܒܢܝ̈ ܚܛܐ܇ ܗܿܢܘܿܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܿܢ ܣܟ ܣܒܪܐ ܕܬܘܼܪܨܐ: ܟܕ ܗܕܐ ܐܡܿܪ ܕܐܟܙܢܐ ܠܡ ܕܗܘܿ ܕܡܬܝܼܠܕ ܡܼܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܿܨܐܼ ܠܡܫܚܠܦܘܼ ܕܡܘܼܬܐ ܗ݀ܝ ܕܩܿܢܐܼ ܡܼܢ ܝܼܠܝܼܕܘܬܐ܇ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗܘܿ ܕܡܚܒܠ ܠܐ ܣܟ ܡܬܼܚܙܐ ܥܠܘܗܝ ܣܒܪܐ ܕܬܘܼܪܨܐ܀ ܟܢܫ ܠܓܘ ܫܛܚܗܿ ܗ̄ ܕܦܪܝܼܩܐ ܡܼܢ ܒܢܝܿܢܐ܀ ܬܗܼܘܐ ܬܠܠܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܬܩܢܝ ܡܼܢ ܐܢܫ ܬܗܼܘܐ ܬܠܠܐ ܚܪܒܐ ܘܝܓܪܐ܀ ܐܢ ܬܫܼܡܥ ܒܩܠܗ ܗ̄ ܩܠܗ ܗܪܟܐ ܠܡܼܠܬܗ ܘܠܗܗܪܗ ܐ݀ܡܪ܀ ܠܐ ܬܬܥܕܪܘܢܼ ܗ̄ ܠܐ ܬܬܒܥܪܘܢܼ ܘܬܬܕܡܘܿܢ ܒܢܘܼܟܪܝܘܼܬ ܕܘܼܒܪ̈ܝܟܘܿܢ ܠܥܪ̈ܕܐ: ܠܐ ܠܡ ܬܗܘܘܿܢ ܒܥܪܝܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܥܪ̈ܕܐ ܒܡܫܩܠܘܼܬܐ ܘܠܐ ܡܟܒܫܘܼܬܐ܇ ܐܠܐ ܙܕܩ ܕܬܬܟܒܫܘܢܼ ܬܚܝܬ ܢܝܼܪܐ ܕܢܡܘ̈ܣܐ: ܠܐ ܬܥܒܕܘܢܼ ܩܘܼܕ̈ܚܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܥܿܒܕܝܼܢ ܚܢܦ̈ܐ ܕܚܪܛܝܼܢ ܒܝܬ ܥܝܢ̈ܝܗܘܢ: ܡܐ ܕܡܿܐܬ ܐܢܫ ܪܒܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܩܘܼܕܚ̈ܬܐ ܩܿܪܐ ܠܢܘܬܫܐ ܘܫܘܼܡܛܐ ܘܡܠܝܐ ܕܣܥܪܐ܀ ܥܠܐ ܘܪܝܡܐ ܗ̄ ܥܠܐ ܐܡܿܪ ܪܒ ܡܼܢ ܦܝܼܠܐ ܘܩܪܢܐ ܚܕܐ ܐܝܬ ܠܗ ܒܝܬ ܥܝ̈ܢܘ̄ ܘܣܿܓܝܼ ܥܒܝܐ ܘܡܥܩܪ ܒܗܿ ܐܝܠ̈ܢܐ܇ ܘܚܝܠܬܢ ܡܢܟ݀ܠ ܚܝ̈ܘܢ ܘܐܦ ܐܪܝܐ ܕܚܿܠ ܡܢܗ܀ ܪܝܡܐ ܐܦ ܗܢܐ܆ ܚܕܐ ܩܪܢܐ ܐܝܬ ܠܗ܀ ܕܝܨܐ ܥܙܐ ܛܘܼܪܝܬܐ ܐܝܼܬ̄ܘ܇ ܙܒܢܝܗܝ ܒܟܣܦܐ ܘܨܘܿܪ ܟܣܦܐ ܗ̄ ܠܘ ܠܒܘܼܟܪ̈ܐ pb. 210 ܘܠܪ̈ܝܫܝܬܐ ܐ݀ܡܪ: ܕܙܒܢ ܐܠܐ ܕܐܢ ܡܛ݀ܠ ܡܬܝܼܚܘܼܬ ܐܘܪܚܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܫܼܩܠ ܕܐܠܗܐ ܘܕܝܼܠܟ ܙܒܢ ܒܗܿܠܝܢ ܕܚܫ̈ܚܢ܇ ܘܙܒܢ ܚܠܦܝܗܝܢ ܬܡܢ: ܘܚܕܝܼ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܒܛܒ̈ܬܟ ܕܝܗܼܒ ܠܟ ܟܕ ܡܿܘܕܐ ܐܢܬ܀ ܡܼܢ ܒܿܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܼ̈ܢ ܐܦܩ ܟ݀ܠܗ ܡܥܣܪܐ ܕܥܠܠܬܟ ܒܫܢ̱ܬܐ ܗ݀ܝ ܫܒܘܿܩ ܒܩܘܼܪ̈ܝܝܟ ܗ̄ ܟ݀ܠ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܐܦܩ ܘܗܒ ܚܕ ܡܼܢ ܥܣܪܐ ܕܥܠܠܬܐ ܕܫܢܬܐ ܗܝ ܬܠܝܼܬܝܬܐ ܘܣܝܼܡܝܗܿ ܒܩܘܼܪ̈ܝܝܟ ܕܢܗܘܐ ܠ̈ܠܘܝܐ ܘܠܡܣ̈ܟܢܐ ܕܥܡܟ: ܟܕ ܝܼܕܝܼܥܐ ܕܬܪܝܢ ܡܥܣܪ̈ܝܢ ܝ݀ܗܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܫܢ̱ܬܐ ܬܠܝܼܬܝܬܐ: ܚܕ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܕܒܟ݀ܠ ܫܢܐ: ܘܐܚܪܢܐ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܠܠܘ̈ܝܐ ܕܒܝܢܬܗܘܿܢ܀ ܐܙܕܗܪܘ ܕܠܡܐ ܢܗܘܐ ܦܬܓܡܐ ܕܥܘܠܐ ܒܠܒܟ: ܒܕܥ̄ ܐܬܒܩܐ ܐܝܬ ܒܟ ܕܠܡܐ ܢܗܘܐ ܦܬܓܡܐ ܕܠܐ ܢܡܘܿܣ ܒܠܒܟ ܗ̄ ܚܙܝܼ ܠܡ ܐܙܕܗܪ ܕܠܡܐ ܩܿܪܐ ܐܢܬ ܚܘܼܫܒܐ ܒܝܼܫܐ ܘܢ݀ܐܡ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܘܠܐ ܡܿܘܙܦ ܐܢܬ ܠܐܚܘܼܟ ܡܛ݀ܠ ܗ݀ܝ ܕܩܪܒܼܬ݀ ܫܢ̱ܬܐ ܕܫܘܼܒܩܢܐ ܛܪ ܝܪܚܐ ܕܗܒ̈ܒܐ܆ ܗ̄ ܡܦܩܕ ܥܠ ܢܝܼܣܢ ܝܪܚܐ ܕܒܗ ܡܬܼܥܒܕ ܦܨܚܐ: ܗ̄ ܒܢܝܼܣܢ ܕܒܗ ܡܦܩܚܐ ܐܪܥܐ ܒܗܒ̈ܒܐ܀ ܡܼܢ ܥܢ̈ܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܦܿܩܕ ܗܪܟܐ ܕܡܼܢ ܥ̈ܢܐ ܘܡܼܢ ܥܨ̈ܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܠܡܩܪܒܘܼ ܟܕ ܛܒ ܐܡܪ̈ܐ ܘܓ̈ܕܝܐ ܦܩܝܼܕܝܼܢ ܗܪܟܐ ܒܦܨܚܐ ܠܡܩܪܒܘܼ ܠܚܘܕ: ܬܘܪ̈ܐ ܕܝܢ ܒܗܿܢܐ ܥܐܕܐ ܠܐ ܡܩܪܒܝܼܢ ܗܼܘܘ: ܘܥܠܼܬܐ ܕܐܡܪ̈ܐ ܘܓܕ̈ܝܐ ܗܿܕܐ ܗܿܝ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܦܩܝܼܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡܩܪܒܘܼ ܐܝܟ ܕܠܐܝܼܩܪܗ ܕܦܨܚܐ: ܬܘܪ̈ܐ ܕܐܡܿܪ ܗܪܟܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܟܘܼܠܬܐ ܦܿܩܕ: ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܠܕܒܼܚܐ ܐܡܼܪܗܿ ܕܝܢ ܠܡܠܼܬܐ ܚܠܝܼܛܐܝܬ ܥ̈ܢܐ ܘܬܘܪ̈ܐ܀ ܘܟܕ ܛܒ ܡܦܪܫܬܐ ܗܿܝ܀ ܗܿܟܘܬ ܠܬܚܬ ܐܡܼܪ ܕܒܫܠ ܘܐܟܘܿܠ܇ ܒܐܪܥܐ ܕܓܼܒܐ ܠܗ ܡܪܝܐ. ܐܦ ܗܕܐ ܡܠܼܬܐ ܡܚܠܛܬܐ ܗܿܝ: ܚܠܛ ܓܝܪ ܠܕܒܚܐ ܥܡ ܡܐܟܘܿܠܬܐ: ܓܠܝܐ ܗܿܝ ܓܝܪ ܕܦܨܚܐ ܠܐ ܡܬܒܼܫܠ: ܐܠܐ ܡܬܼܛܘܐ: ܒܘܼܫܠܐ ܓܝܪ ܗܪܟܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܟܘܿܠܬܗܘܿܢ ܐ݀ܡܪ: ܠܐ ܬܐܟܼܘ݀ܠ ܥܠܘܗܝ ܚܡܝܼܥܐ ܗ̄ ܦܘܼܪܫܢܐ ܕܚܡܝܼܪܐ ܡܼܢ ܚܡܝܼܥܐ ܗ̄ ܚܡܝܼܥܐ ܩܿܪܐ ܠܓܒܝܼܠܬܐ ܕܠܝܫܐ ܕܐܝܼܬ ܒܗܿ ܚܡܝܼܪܐ: ܚܡܝܼܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܝܫܐ ܙܥܘܪܐ ܕܢ݀ܛܪܝܼܢܢ ܠܗ ܡܼܢ ܝܘܡܐ ܠܝܘܡܐ: ܠܐ ܠܡ ܬܐܟܼܘ݀ܠ ܠܚܡܐ ܕܡܚܡܥ ܐܠܐ ܦܛܝܼܪܐ܀ ܡܙܗܪ ܡܛ݀ܠ ܕܒܚ̈ܐ: ܥܕܠܐ ܕܒܿܫܠ ܘܡܬܼܓܡܪ ܘܫܿܩܠܝܼܢ ܕܠܡܐ ܩܿܢܐ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܚܘܣܢܐ: ܘܟ݀ܠܐ ܐܢܬ ܠܗܿ ܡܼܢ ܩܘܼܪܒܢܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܚܿܛܐ ܐܢܬ ܡܿܕܝܢ ܗ݀ܝ ܦܿܩܚܐ ܟܕ ܒܪ ܬܡܢܝܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܢܗܼܘܐ ܦܿܪܫ ܐܢܬ ܘܡܿܩܪܒ ܐܢܬ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܘܚܿܣܟ ܐܢܬ ܢܦܫܗ ܡܼܢ ܚܛ̈ܗܐ܇ ܥܠ ܒܘܼܟܪ̈ܐ ܓܝܪ pb. 211 ܕܥ̈ܢܐ ܐܘܿ ܕܥ̈ܙܐ ܐ݀ܡܪ܀ ܠܚܡܐ ܡܡܥܟܐ ܗ̄ ܝܨܦ ܕܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܦܛܝܼܪܐ ܬܐܟܼܘܿܠ ܒܥܐܕܐ ܗܢܐ ܕܦܨܚܐ ܕܡܘܕܥ ܒܡܘܼܟܟܼܟ: ܒܿܬܪ ܥܐܕܐ ܕܦܨܚܐ ܡܦܿܩܕ ܥܠ ܥܐܕܐ ܕܫܒܘ̈ܥܐ ܕܒܿܬܪ ܚܡܫܝܼܢ ܫܘܡ̈ܝܼܢ ܕܒܗ ܐܬܝܼܗܒ ܢܡܘܿܣܐ ܒܛܘܼܪ ܣܝܼܢܝ ܘܒ݀ܬܪ ܗܢܐ ܦܿܩܕ ܥܠ ܥܐܕܐ ܕܡܛ̈ܠܠܐ ܕܗܘܼܝܘܼ ܐܦ ܕܩܪܝܬܐ܀ ܒܫܡ̈ܗܐ ܓܝܪ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܼܩܪܐ ܥܐܕܐ ܕܩܘܪ̈ܝܬܐ ܡܛ݀ܠ ܛܘܼܝܿܒܐ ܘܟܘܼܢܿܫܐ܇ ܕܚܘܼܣܝܐ ܡܛ݀ܠ ܫܘܼܒܩܢܐ ܕܡܫܼܬܡܫ ܒܗ܀ ܕܡܛ̈ܠܠܐ: ܡܛ݀ܠ ܒܘܼܕܩܐ ܕܛܠܠ ܥܢܢܐ ܕܡܿܛܠܐ ܗܼܘܬ݀ ܥܠܝܗܘܿܢ ܒܡܕܒܿܪܐ: ܘܫܪܥܐ ܕܢܡܘ̈ܣܐ ܕܐܣܬܼܥܪܘ ܠܘܬ ܥܡܐ܀ ܠܐ ܬܨܘܿܒ ܠܟ ܫܬܼ̈ܠܬܐ ܕܟ݀ܠ ܐܝܼܠܢ ܥܠ ܓܢܼܒ ܡܕܒܚܐ ܗ̄ ܡܿܪܚܩ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܕܘܼܡܝܐ ܚܢܦܝܐ܇ ܠܐ ܬܨܘܿܒ ܥܠ ܓܢ̱ܒ ܗܝ̈ܟܠܐ ܣܒܝܼ̈ܣܐ ܘܢܗܼܘܐ ܐܬܪܐ ܠܒܛܝܼ̈ܠܐ ܘܢܚܛܘܿܢ ܒܝܢܬܗܘܿܢ ܠ̈ܢܫܐ ܕܡܨ̈ܠܝܢ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܠܐ ܠܡ ܬܕܡܐ ܠܚܢܦ̈ܐ ܕܐܝܟ ܕܨܿܒܝܢ ܕܝܘ̈ܐ ܥܿܒܕܝܼܢ ܠܦܬܟܪ̈ܝܗܘܿܢ ܬܬܚܝܬ ܐܝܼܠܢ ܕܡܿܛܠ܆ ܟܕ ܓܠܐ ܠܡܠܼܬܗ ܐܡܿܪ ܠܐ ܬܩܝܼܡ ܠܟ ܩܝܡܬܐ: ܡܕܡ ܕܣܿܢܐ ܡܪܐ ܐܠܗܟ܀ ܡܩܡܘ ܐܩܝܼܡ ܥܠܝܟ ܡܠܟܐ ܗ̄ ܐܦܠܝܼ ܣܝܼܡܐ ܗܼܘܬ݀ ܒܠܒܝ ܕܐܥܿܒܕܝܗܿ ܠܗܕܐ ܐܢܬܘܿܢ ܕܝܢ ܥܒܕܘܼܢ ܘܐܩܝܼܡܘܼܢ ܠܟܼܘܿܢ ܡܠܟܐ܀ ܠܐ ܢܣܓܐ ܠܗ ܪ̈ܟܫܐ ܗ̄ ܥܠܬܢܐܝܬ ܐܡܝܼܪܐ ܣܓܝܐܘܬ ܪ̈ܟܫܐ ܠܐ ܥܿܨܝܐ ܠܗ ܕܢܗܦܟ ܠܡܨܪܝܢ ܐܠܐ ܐܡܼܪ ܕܠܐ ܒܝܕ ܝܘܼܩܪܐ ܣܓܝܐܐ ܕܪ̈ܟܫܐ ܢܫܥܒܕܝܼܘ̄ ܠܥܡܐ ܫܘܼܥܒܕܐ ܗ݀ܘ ܩܫܝܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ: ܐܝܟ ܕܥܒܼܕ ܫܠܝܡܘܿܢ ܒ݀ܬܪܟܢ܇ ܕܟ݀ܠ ܚܕ ܡܼܢ ܫܒ̈ܛܐ܇ ܝܪܚܐ ܚܕ ܡܿܬܪܣܐ ܗܼܘܐ ܠܒܥܝܼܪܗ ܘܪܟܫܗ: ܣܿܓܝܼ ܐܬܒܼܐܫ ܠܥܡܐ ܒܗܕܐ܇ ܘܥܠܗ݀ܝ ܐܡܼܪܘ ܠܒܪܗ ܕܐܒܘܟ ܐܩܫܝܼ ܢܝܼܪܢ܀ ܠܐ ܬܘܣܦܘܼܢ ܬܘܼܒ ܠܡܗܼܦܟ ܠܡܨܪܝܢ ܗ̄ ܠܫܘܼܥܒܕܐ ܗܿܘ ܩܫܝܐ ܩܿܪܐ ܐܘܪܚܐ܀ ܡܢܟܬܘ݀ܒ ܠܗ ܦܪܫܓܢܗ ܗ̄ ܨܚܚܗ ܐܘ݀ܟܝܼܬ ܢܘܼܣܟܗ ܕܢܡܘܿܣܐ ܕܬܢܝܢ ܢܡܘ݀ܣܐ ܦܪܫܓܢܐ ܐܨܚܬܐ ܢܘܼܣܟܐ܀ ܡܼܢ ܗܪܟܐ ܐܬܚܝܠܘ ܕܒܙܒܢܗ ܕܫܡܘܐܝܠ ܢܒܥܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܠܟܐ܇ ܠܐ ܐܬܥܕܠܘ ܥܠ ܕܡܕܒܪܢܗܘܿܢ ܓܒܪܐ ܗܼܘܐ ܟܐܢܐ: ܘܗܼܢܘܿܢ ܒܒܝܼܫܘܼܬܗܘܿ ܐܣܠܝܼܘ ܘܒܥܘ ܐܚܪܢܐ ܘܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܢܪܛܢܘܢܼ ܦܩܼܕ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܿܢ ܡܠܟܐ܀ ܠܐ ܬܗܘܼܐ ܠܟܗ̈ܢܐ ܘܠ̈ܠܘܝܐ ܦܠܓܘܼܬܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠ̈ܘܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܢܬܗܘܿܢ ܡܥܣܪ̈ܐ ܕܡܼܢ ܥܡܐ: ܘܟܗܢܐ ܒܘܼܟܪ̈ܐ ܘܪ̈ܝܫܝܬܐ ܘܕܪܥܐ ܘܦܟܐ ܘܥܢܘܝܬܐ ܗ̄ ܕܪܥܐ ܪܦܫܐ ܗܘ: ܘܐܝܼܕܐ ܬܘܼܒ ܡܬܩܼܪܝܐ܀ ܦܟܐ ܘܠܓܗ ܕܒܪܝܫܐ ܗ̄ ܠܘܼܓܡܐ܀ ܥܘܝܬܐ ܦܝܣܘܪ̈ܐ ܐܘ݀ܟܝܼܬ ܦܝܣ̈ܣܐ ܕܡܿܩܒܠ ܡܐܟܘܿܠܬܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܥܢܘܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܦܪܩܬܐ ܕܗܿܘܝܐ ܒܝܬ ܥܛܡ̈ܬܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ܀ ܐܚܪ̈ܢ ܕܥܢܘܝܬܐ ܆ pb. 212 ܐܝܬܝܗܿ ܠܗܿܝ ܕܡܫܼܬܩܠܐ ܡܢ ܒܝܬ []ܝ̈ܬܐ: ܗ݀ܝ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܐܠܝܼܬܐ ܩܦܠܝܼܠ []ܡܐ܀ ܠܐ ܢܫܼܬܟܚ ܒܟ ܐܢܫ ܕܡܿܥܒܪ [] ܒܢܘܼܪܐ ܗ̄ ܐܟܡܐ ܕܥܿܒܕܝܼܢ ܚܢ̈ܦܐ [] ܫ̈ܐܕܐ܇ ܠܘ ܟܕ ܡܿܘܩܕ ܠܗ܇ ܐܠܐ []ܡܕܟܝܘܼ ܠܡ ܡܿܕܟܐ ܠܗ ܘܨܪܦ ܡܼܢ []ܘܼܚܬܐ ܘܝܬܝܼܪܘܼܬܐ ܕܟܘܼܪ̈ܗܢܐ ܟܕ ܡܥܒܪ [] ܠܥܠ ܡܼܢ ܢܘܼܪܐ ܫܒܥ ܙܒܢ̈ܬܐ܀ ܐܘܿ []ܩܿܨܡ ܩܨܡܐ ܗ̄ ܠܗܿܘ ܕܡܼܢ ܦܘܼܡ ܩܨܘܿܡܐ []ܥܐ ܕܢܐܠܦ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܫ̈ܐܕܐ܇ ܥܠ ܟܣܝܘܼܬܐ []ܡ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܐ܀ ܘܕܡܐܼܚܕ ܥܝ̈ܢܐ ܗ̄ ܠܗܿܘ ܒܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܕܩܕܡ ܚܙܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܩܿܐܡ܀ ܘܡܿܚܘ ܩܕܡ ܥܝ̈ܢܐ ܙܘܘ̈ܓܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ܀ ܕܡܢܚܫ ܗ̄ ܠܘ ܕܒܕܘܡܝܐ ܟܠܕܝܘܼܬܐ ܢ݀ܛܪܝܼܢ ܝܘ̈ܡܐ ܘܫܥ̈ܐ ܘܪ̈ܦܦܐ ܐܦ ܡܗܝܡܢܝܼܢ ܠܩܠܐ ܕܦܪ̈ܚܬܐ ܕܐܘܿ []ܒ̈ܬܐ ܡܘܕܥܝܼܢ ܐܘܿ ܒܝܼܫ̈ܬܐ܇ ܕܐܫܿܦ ܐܫܦܐ ܗ̄ ܠܐ ܫܘܿܦܐ ܕܒܚܝܠܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܟ݀ܠܐ ܠܚܘ̈ܘܬܐ ܚܪ̈ܡܢܐ ܘܡܟܝ̈ܢܐ ܒܩܛܝܼܪܐ []ܠܗܘܿܢ ܕܫ̈ܐܕܐ ܕܠܐ ܢܟܘܿܢ ܠܐܢܫ̈ܐ ܘܟܡܿܐ []ܢ̈ܝܼܢ ܠܦܟܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܒܐܝܼܕ̈ܝܗܘܿܢ ܡܬܼܦܪܟܠܝܼܢ ܒܗܘܿܢ܀ ܘܕܫܐܠ ܡܼܢ []ܘܪ̈ܐ ܝܕܘ̈ܥܐ ܗ̄ ܫܡܐ ܕܙܟܘܪ̈ܐ ܡܘܕܥ: []ܠ ܙܢܐ ܡܚܝܼܠܐ ܕܡܡܠܠܐ ܕܒܢܘܼܨܪ̈ܬܐ: ܗ݀ܝ ܕܒܕܡܘܼܬܐ ܕܟܪ̈ܝܼܗܐ ܐܘܿ ܕܡܝܼ̈ܬܐ: ܡܚܘܝܢ ܕܝܘ̈ܐ ܕܡܘ̈ܬܐ ܘܩ̈ܠܐ ܩܛܝܼ̈ܢܐ: ܡܝܼܬ̈ܝܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܿܐܠܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܘܒܗ ܒܐܣܟܡܐ ܕܡܝܼـܐ ܟܕ ܪܡܝܢ ܥܠ ܚܨ̈ܝܗܘܿܢ ܡܣܼܬܒܪܝܼܢ ܕܡܬܼܥܠܝܢ ܠܦܘܼܡܐ ܕܩܒܪܐ ܒܫܪܓܪ̈ܓܝܬܐ ܕܡܼܢ ܕܝܘ̈ܐ ܝܕܘ̈ܥܐ ܩܿܪܐ: ܠܗܿܠܝܢ ܕܡܫܬܪܓܪܓܝܼܢ ܠܡܓܼܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܝܼܕܝܼ̈ܥܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܢܨܪܝܼܢ ܘܢ݀ܗܡܝܼܢ ܡܼܢ ܟܪܣܗܘܿܢ܀ ܛܡܐ ܗܼܘ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܬܪܚܩ ܡܼܢ ܚܘܼܠܛܢܐ ܕܗܿܠܝܢ܀ ܗܘܼܝܬ ܬܡܝܼܡ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܗܘܝܼ ܪܚܝܼܩ ܡܼܢ ܡܦܬܠܘܼـܐ ܘܢܟܝܼܠܘܼܬܐ ܗ̄ ܝܘܢܝܐ ܐ݀ܡܪ ܗܘܼܝܬ ܓܡܝܼܪ܀ ܢܒܝܐ ܡܼܢ ܓܘܟ ܡܼܢ ܐܚ̈ܝܟ ܗ̄ ܐܢܫܝܼ̈ܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܥܠ ܝܫܘܿܥ ܒܪܢܘܿܢ ܘܫܪܟܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܕܘܝܕ ܘܐܫܝܥܐ ܘܐܪܡܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܩܡܼܘ ܒܥܡܐ ܐܡܝܼܪܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܩܼܡ ܒܿܬܪ ܡܘܫܐ܇ ܐܠܐ ܫܪܪܗܿ ܕܡܠܼܬܐ ܚܬܝܼܬܐܝܬܼ: ܥܠ ܡܫܝܼܚܐ ܪܡܿܙ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܡܪܐ ܕܢܒܝ̈ܐ: ܕܐܟܙܢܐ ܕܡܘܫܐ ܣܼܡ ܕܝܬܝܩܝ܇ ܗ݀ܟܼܘܬ ܡܫܝܼܚܐ ܠܕܝܬܝܩܝ ܚܿܕܬܐ܇ ܘܗܿܘ ܛܟܼܣ ܢܡܘܿܣܐ ܘܡܫܝܼܚܐ ܛܟܼܣ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܐܘܢܓ̈ܠܝܐ: ܘܗܿܘ ܐܥܒܪ ܠܥܡܐ܇ ܘܐܦܼܩ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܘܡܫܝܼܚܐ ܝܗܼܒ ܠܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܐܦܩ ܠܢ ܡܼܢ ܚܛܝܼܬܐ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܫܐܠܘܼܗܝ ܝܘܕ̈ܝܐ ܠܝܘܿܚܢܢ ܕܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܗܿܘ ܢܒܝܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܥܕܟܝܼܠ ܠܗ ܡܿܣܟܝܢ ܗܼܘܘ܆ ܘܠܘ ܝܫܘܿܥ ܒܪܢܘܿܢ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܘܝܫܘܿܥ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܩܼܡ ܗܼ،ܐ ܥܠ ܥܡܐ܇ ܘܡܘܿܫܐ ܐܡܼܪ: ܢܩܝܼܡ ܠܟܘܿܢ pb. 213 ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܥܕܟܝܼܠ ܥܬܝܼܕ ܠܡܗܼܘܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܣܿܦܩ ܟܬܒܐ ܘܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܡܼܢ ܕܚܼܠܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܢܬܘܿܦ ܐܢܘܿܢ܇ ܥܠܗ݀ܝ ܐܡܿܪ ܢܒܝܐ ܢܩܝܼܡ ܠܟܘܿܢ ܟܕ ܪܡܿܙ ܥܠ ܢܒ̈ܝܐ ܕܫܪܟܐ ܕܠܐ ܥܿܢܕܝܼܢ ܡܼܢ ܒܝܢܬܗܘܿܢ ܕܡܬܼܢܒܝܢ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܘܡܚܦܛܝܼܢ ܥܠ ܢܛܘܪܘܬ ܦܘܼܩ̈ܕܢ: ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܬܘܼܒ ܕܥܠ ܢܒ̈ܝܐ ܡܬܼܢܣܒܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܠܥܠ ܕܥܡܡ̈ܐ ܕܝܪܬ ܐܢܬ ܠܩܨܘ̈ܡܐ ܘܙܟܘܪ̈ܐ ܫܿܡܥܝܼܢ: ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܘ ܗܿܟܢܐ܇ ܐܠܐ ܢܒܝܐ ܡܼܢ ܐܚܝ̈ܟ ܝܿܗܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܘܓܒܪܐ ܕܠܐ ܢܫܡܥ ܠܦܬܓܡܝ ܕܢܡܠܠ ܒܫܡܝ ܗ̄ ܪܡܙ ܠܡ ܥܠ ܝܫܘܿܥ ܕܣܥܪ ܚܝ̈ܠܐ ܐܝܟ ܡܘܿܫܐ܀ ܘܥܒܪ ܒܪ ܟܪܡܝ ܕܠܐ ܫܡܼܥ: ܬܒܼܥ ܡܢܗ ܐܠܗܐ ܟܕ ܐܬܪܓܡ܀ ܘܢܒܝܐ ܕܢܡܪܚ ܠܡܡܠܠܘܼ ܘܫܪܟܐ܇ ܪܡܿܙ ܥܠ ܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܕܩܡܼܘ ܒܥܡܐ ܘܐܡܿܪܝܼܢ ܬܘܼܒ ܕܠܘ ܥܠ ܡܫܝܼܚܐ ܪܡܙܐ ܗܿܝ ܕܢܒܝܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܒܙܒܢܗ ܕܡܫܝܼܚܐ ܠܐ ܦܼܫ ܗܼܘܐ ܒܥܡܐ ܢܒܝܐ: ܠܐ ܕܓܠܐ ܘܠܐ ܫܪܝܪܐ ܘܗܪܟܐ ܒܿܬܪ ܗܿܢܐ ܙܒܢܐ ܡܠܠ ܥܠ ܢܒ̈ܝܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܘܕܓ̈ܠܐ܆ ܡܕܝܢ ܗܢܐ ܢܒܝܐ ܐܝܟ ܚܝܪܐ ܕܟܬܒܐ ܢܒܝܐ ܗܿܘ ܕܒܟܿܠ ܙܒܢܐ ܩܿܐܡ ܗܼܘܐ ܒܝܣܪܐܝܠ: ܘܠܐ ܥܿܢܕ ܡܢܗ ܥܕܡܐ ܕܢܐܼܬܐ ܡܪܝܐ ܕܢܒ̈ܝܐ܀ ܛܝܒ ܐܘܪܚܐ ܘܬܠܼܬ ܬܚܘܼ̈ܡܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܒܼܣܐ ܒܫܪܟܐ ܕܩܘܼܪ̈ܝܐ ܕܒܝܬ ܓܘܣܐ ܐܠܐ ܠܟܿܠ ܩܪܝܼܬܐ ܬܠܬܐ ܫܒܝܼ̈ܠܐ ܛܝܒ: ܕܠܐ ܡܫܓܢܝܼܢ ܣܟ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܐ: ܐܠܐ ܕܠܝܼܠܐܝܬ ܡܘܒܠܝܼܢ ܠܗ ܠܥܪܘܩܐ ܠܗܝܢ܀ ܘܢܐܡܪܘܢܼ ܣܦܪ̈ܐ ܠܥܡܐ ܗ̄ ܣܦܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܡܛܟܣ̈ܢܐ ܘܠܡܢ̈ܝܐ܆ ܐܘܿ ܠܟܗ̈ܢܐ ܘܠ̈ܠܘܝܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܐܦ ܟܗ̈ܢܐ ܘܠ̈ܘܝܐ: ܐܙܿܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܩܪܒܐ ܥܡܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܠܠܘܒܒܗܘܿܢ܀ ܒܝܬ ܚܼܕܬܐ ܘܠܐ ܚܕܬܗ ܗ̄ ܟܕ ܠܐ ܝܼܬܒ ܒܒܝܬܐ ܘܫܩܼܠܗܿ ܠܚܕܘܬܗ܀ ܠܐ ܬܚܼܐ ܟܿܠ ܢܫܡܐ ܗ̄ ܠܟܿܠ ܕܒܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܦܩܼܕ ܕܢܬܩܛܠܘܢܼ܇ ܡܛ݀ܠ ܣܓܐܝܘܬ ܪܘܼܫܥܐ ܘܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܢܬܚܠܛܘܢܼ ܒܗܘܢܿ ܘܢܐܠܦܘܢܼ ܥܝ̈ܕܝܗܘܢ: ܘܕܠܐ ܟܕ ܢܗܘܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܥܒ̈ܕܐ: ܟܣܝܐܝܬ ܢܩܛܠܘܢܼ ܠܡܪ̈ܝܗܘܢ: ܘܒܢܝܼ ܩܠܩܘ̈ܡܐ ܗ̄ ܩܠܩܘ̈ܡܐ ܩܿܪܐ ܠܒܢܝܿܢܐ ܡܕܡ ܕܡܬܼܒܢܐ ܩܕܡ ܡܕܝܢܬܐ ܠܘܼܩܒܠ ܫܘܼܪ̈ܐ: ܐܝܬ ܕܒܩܝ̈ܣܐ ܒܿܢܝܢ ܠܗ: ܘܐܝܬ ܕܟܕ ܪܡܝܢ ܥܦܪܐ ܘܛܝܼܢܐ ܣܓܝܐܐ܇ ܡܬܼܩܪܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܟܘܕܢ̈ܘܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܦ ܟܢܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ ܕܡܝܐ ܠܟܘܕܢܬܐ ܪܒܬܐ ܘܥܠܝܗܿ ܩܿܝܡܝܼܢ ܟܪ̈ܒܬܢܐ ܘܫ̈ܕܝܢ ܓܐܪ̈ܐ ܒܗܿܢܘܿܢ ܕܡܕܝܢܬܐ܀ ܘܟܕ ܢܫܼܬܟܚ ܩܛܝܼܠܐ ܒܐܬܪܐ: ܗܿܢܘ ܡܿܦܩܕ ܡܛ݀ܠ ܩܛܠܐ: ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܢܕܥ ܣܥܘܪܗ܀ ܥܓܠܬܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܥܕܟܝܼܠ ܐܬܕܒܪ ܒܗܿ ܦܕܢܐ ܘܐܬܬܣܝܼܡ ܢܝܼܪܐ ܒܨܘܪܗܿ܀ ܘܢܚܬܘܼܢܗܿ ܠܥܠܓܬܐ ܠܢܚܠܐ ܒܝܪܐ ܗ̄ ܒܗܿܝ ܕܒܕܘܼܟ̈ܝܬܐ pb. 214 ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܡܥܕܝܼܢ ܠܡܩܼܛܠ ܩܛ̈ܘܿܠܐ ܒܝܪܬܐ ܠܐܪܥܐ ܕܠܐ ܦܠܝܼܚܐ ܘܡܙܼܕܪܥ ܒܗܿ ܩܿܪܐ܀ ܢܟܼܣܢܘܿܢܗܿ ܬܡܢ ܠܥܓܠܬܐ ܗ̄ ܒܕܡܘܼܬܗ ܕܩܛܝܼܠܐ ܗܿܘ ܕܐܬܩܼܛܠ܀ ܘܥܠ ܡܠܼܬ ܦܘܼܡܗܘܿܢ ܢܗܼܘܐ ܗ̄ ܒܡܨܥܿܝܘܼܬܗܘܿܢ ܕܟܗ̈ܢܐ ܢܬܼܒܚܢ ܣܘܼܥܪܢܗ ܕܩܛܝܼܠܐ ܢܫܝܼܓܘܢܼ ܐܝܼܕ̈ܝܗܘܿܢ ܠܥܠ ܡܼܢ ܥܓܠܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܢܚܘܘܿܢ ܟܐܡܬ ܒܫܝܓܬܐ: ܕܠܐ ܚܝܿܒܝܼܢ ܒܩܼܛܠܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܐܟܼܙܢܐ ܠܡ ܕܗܕܐ ܐܪܥܐ ܠܐ ܟܪܝܼܒܐ ܘܠܐ ܚܿܫܚܐ ܠܙܪܥܐ ܘܐܦܠܐ ܗܕܐ ܥܓܠܬܐ ܐܙܿܠܐ ܘܚܿܫܚܐ ܠܥܒܿܕܐ: ܗܟܼܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܐܢܫ̈ܝ ܩܪܝܼܬܐ ܗܕܐ: ܠܐ ܪܓܫܝܼܢܢ ܒܗܕܐ ܨܒܘܼܬܐ ܘܠܐ ܣܥܝܼܪܐ ܠܢ܀ ܘܟܕ ܬܚܼܙܐ ܐܢܬܬܐ ܒܫܒܝܼܬܐ ܠܐ ܬܣܒܝܗܿ ܥܕܡܐ ܕܬܓܪܘܿܥܝ ܪܝܫܗܿ܀ ܥܒܪܝܐ ܬܪܒܐ ܐܡܿܪ ܗ̄ ܒܝܕ ܓܪܥܐ ܕܪܝܫܐ ܡܒܕܩܐ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܟܦܼܪܬ݀ ܒܛܥܝܘܼܬܐ ܕܐ̈ܠܗܝܗܿ ܘܒܥܝ̈ܕܐ ܕܐܒܗ̈ܝܗܿ: ܘܬܣܼܒܝ ܐܦ ܛܦܪ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܒܝܕ ܡܣܟܐ ܕܛܦܪ̈ܐ ܪܡܿܙ: ܕܫܼܕܬ݀ ܡܢܗܿ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܒܝܼܫ̈ܐ ܕܣܿܥܪܐ ܗܼܘܬ݀ ܒܚܢܦܘܼܬܐ܀ ܡ݀ܦܩܕ ܡܛ݀ܠ ܒܘܼܟܪ̈ܐ ܐܦܢ ܒܪ ܣܝܒܘܼܬܐ ܢܗܘܐ ܒ̄ ܡܢ̈ܘܬܐ ܢܣܼܒ: ܐܘܟܝܼܬ ܡܢܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ ܡܛ݀ܠ ܒܘܼܟܼܪܘܼܬܗ ܘܩܫܝܼܫܘܼܬܗ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܒܪ ܪܚܡܼܬܐ܀ ܠܐ ܬܒܘܼܬܝ ܫܠܕܗ ܥܠ ܩܝܣܐ ܗ̄ ܠܐ ܫܦܝܼܪܐ ܒܥܝܢ̈ܝ ܐܠܗܐ ܕܗܿܘ ܕܥܒܼܪ ܥܠ ܢܡܘܿܣܐ ܘܐܙܕܩܦ: ܢܦܘܼܫ ܘܢܡܚܐ ܪܝܚܐ ܕܣܪܝܘܼܬܗ: ܐܘܿ ܢܬܐܼܟܠ ܡܼܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ܀ ܒܗܿܝ ܕܟܿܠ ܕܡܙܼܕܩܦ܀ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܓܘܼܕܦܐ ܕܥܠ ܐܗܠܐ ܡܙܼܕܩܦ: ܘܦܿܩܕ ܕܠܐ ܬܒܘܼܬܝ ܫܠܕܗ. ܕܠܐ ܢܐܬܘܿܢ܀ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܘܢܐܡܪܘܢܼ ܕܗܿܢܘ ܩܠܢ ܕܨܚܝܼ ܠܐܠܗܐ܀ ܟܿ ܕܡܨܿܚܐ ܠܐܠܗܐ ܢܙܕܩܦ: ܗܢܘ ܥܒܪܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܨܥܪܐ ܗܿܘ ܠܐܠܗܐ ܕܬܿܠܐܼ ܐܡܿܪ܀ ܠܐ ܢܗܘܘܿܢ ܡܐܢ̈ܐ ܕܓܒܪܐ ܥܠ ܐܢܬܬܐ ܘܠܐ ܢܠܒܫ ܓܒܪܐ: ܗ̄ ܠܐ ܬܬܼܚܙܐ ܢܬܬܐ ܒܐܣܝܡ ܓܒܪܐ ܘܐܦܠܐ ܓܒܪܐ ܒܐܣܟܝܡ ܐܢܬܬܐ: ܕܠܐ ܒܝܕ ܗܕܐ ܬܣܼܩܝ ܦܚܙܘܼܬܐ ܥܠ ܠܒܐ: ܡܛܥܝܢ ܒܐܣܟܡܐ ܠ̈ܚܕܕܐ ܘܓܿܡܪܝܼܢ ܪܓܬܗܘܿܢ ܟܣܝܐܝܬ܀ ܘܟܕ ܬܫܼܟܚ ܩܢܐ ܕܨܦܪܐ ܒܐܘܪܚܐ܇ ܠܐ ܬܣܼܒ ܠܐܡܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ܗܿ: ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܥܠ ܡܪܚܡܢܘܼـܐ ܡܿܦܩܕ ܠܗܘܿܢ܀ ܐܡܐ ܩܦܝܼܦܐ ܥܠ ܦܪ̈ܘܓܝܗܿ ܗ̄ ܡܚܦܝܐ ܠܦܪ̈ܘܓܝܿܗ ܘܡܪܚܦܐ ܥܠܝܗܘܿܢ܇ ܦܪ̈ܘܓܐ ܩܿܪܐ: ܠܒܢ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܕܚܕܬܐܝܬ ܡܘܥ̈ܝܢ ܓܦ̈ܐ ܒܢ̈ܬܐ ܠܒܝ̈ܥܐ ܩܿܪܐ ܬܢܢ: ܐܢܕܝܢ ܗܕܐ ܡܪܚܡܢܘܼـܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܦܪܚܬܐ: ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ܆ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܕܡܛܠܬܗ ܐܬܒܪܝܼܘ ܗܿܠܝܢ܀ ܠܐ ܬܙܪܘܿܥ ܟܪܒܟ ܚܠܼܛܐ ܗ̄ ܚܛ̈ܐ ܘܣܥܪ̈ܐ ܘܚܠܼܛܐ ܘܥܡ ܫܪܒܐ ܫܘܝܐܝܬ܀ ܠܐ ܬܬܩܼܕܫܝ ܥܠܠܬܐ ܕܙܪܥܟ ܗ̄ ܕܐܢܗܘܼ ܕܡܿܡܪܚ ܐܢܬ ܘܙܪܥ ܐܢܬ ܠܙܪ̈ܥܘܢܐ ܚܠܝܼܛܐܝܬ܀ ܠܐ ܡܬܼܦܪܫ ܡܢܗܘܿܢ ܡܕܡ ܠܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ pb. 215 ܟܕ ܩܕܝܼܫܘܼـܐ ܠܦܘܼܪܫܢܐ ܩܿܪܐ܀ ܕܠܐ ܬܬܩܼܕܫܝ ܗ̄ ܠܐ ܬܣܼܬܪܩܝ ܥܠܠܬܗ ܕܙܪܥܟ ܗ̄ ܬܐܒܕ ܟܿܠܗܿ ܥܠܠܬܟ ܒܥܠܬ ܗܢܐ ܚܘܼܠܛܢܐ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܕܗ݀ܝ ܕܬܬܼܩܕܫܝܼ ܕܬܣܼܬܪܩܝ ܐܝܬܝܗܿ: ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܐܬܪ ܕܠܝܬ ܬܘܪ̈ܐ ܕܟܝ̈ܢ ܬܘܪ̈ܬܐ ܗ̄ ܡܣܪܩܝܼܢ ܡܼܢ ܬܪܢܐ.. ܐܪܙܢܐܝܬ ܕܠܐ ܠܡ ܬܚܠܛܘܢܼ ܥܡ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܫ̈ܐܕܐ܀ ܠܐ ܬܕܒܪ ܟܕܢܐ ܒܬܘܪܐ ܘܒܚܡܪܐ ܗ̄ ܬܘܼܒ ܥܠ ܡܪܚܡܢܘܼܬܐ ܡܿܠܦ. ܡܛ݀ܠ ܠܡ ܕܡܚܝܼܠ ܚܡܪܐ ܡܼܢ ܬܘܪܐ: ܠܐ ܬܟܕܘܢܼ ܐܘܿܢ ܐܟܚܕܐ ܐܢ ܕܝܢ ܥܿܒܕ ܐܢܬ ܗܿܟܢ: ܡܬܼܥܠܒ ܡܚܝܼܠܐ ܒܩܛܝܼܪܐ ܕܚܝܠܬܢܐ܇ ܘܐܢ ܨܝܕ ܠܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܗܕܐ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܚܘܝܼ: ܟܡܐ ܙܕܩ ܕܢܚܘܘܿܢ ܡܪܚܡܢܘܼܬܐ ܨܝܕ ܡܚܝܼ̈ܠܐ ܕܝܢ ܘܠܐ ܢܬܥܠܒܘܢܼ ܡܚܝܼ̈ܠܐ ܒܩܛܝܼܪܐ ܡܼܢ ܚܝ̈ܠܬܢܐ܀ ܠܐ ܬܠܒܼܫ ܟܬܢܼܐ ܕܥܡܪܐ ܘܕܟܬܢܐ ܗ̄ ܒܿܥܐ ܕܢܪܚܩ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܕܠܩܘܼܒ̈ܠܝܬܐ ܘܚܘܼܠܛܢܐ ܕܫ̈ܐܕܐ܇ ܦܬܟܼܐ ܩܿܪܐ ܠܨܘܪ̈ܬܐ ܕܟ݀ܠ ܓܘ̈ܢܝܼܢ ܕܒܟܘܼܬܝܢ̈ܝܬܐ ܘܡܪ̈ܛܘܛܐ ܒܝܕ ܗܕܐ ܟܦܪܓܠ ܠܗܘܿܢ ܕܢܪܚܩܘܢܼ ܡܼܢ ܐܣܟ̈ܡܐ ܘܥ̈ܝܕܐ ܕܚܢ̈ܦܐ ܐܟܡܢ ܕܐܦ ܒܠܒܘ̈ܫܐ ܢܗܘܐ ܦܪܼܫ ܥܡܐ ܡܼܢ ܥܡܡ̈ܐ ܓܕܝܼܠ̈ܬܐ ܥܿܒܕ ܠܟ ܥܠ ܐܪܒܥ ܟܢܦܘ̈ܗܝ ܕܡܪܛܘܛܟ ܗ̄ ܚܘܼܛܐ ܠܡ ܩܛܘܿܪ ܒܐܪܒܥ ܓܘܢܘ̈ܬܗ ܕܡܪܛܘܛܟ ܐܝܟܢܐ ܕܒܟܿܠܙܒܢ ܟܕ ܚܿܙܐ ܐܢܬ ܠܗܘܿܢ: ܡܬܼܥܗܕ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ܀ ܘܟܕ ܢܣܼܒ ܓܒܪܐ ܐܢܬܬܗ ܘܢܣܢܝܗܿ ܘܢܓܘܼܪ ܒܬܪܗܿ ܥܠܬܐ ܒܡ̈ܠܐ ܗ̄ ܘܐܢ ܡܬܼܦܛܪܓ ܓܒܪܐ ܒܐܢܬܬܐ ܕܢܣܼܒ: ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܐܫܟܼܚܗܿ ܒܬܘܼܠܬܐ ܥܫܘܿܩܐ ܢܬܼܠ ܚܘܼܣܪܢܐ ܡܐܐ ܙܘ̈ܙܐ܇ ܗ݀ܝ ܕܢܓܘܼܪ ܒܬܪܗܿ ܥܠܬܐ ܒܡ̈ܠܐ ܗ̄ ܢܓܪܓ ܐܢܬܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܬܗܼܘܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܒܥܼܠܬܐ ܠܡ ܕܠܐ ܐܫܟܼܚ ܒܐܢܬܬܗ ܒܬ̈ܘܼܠܐ܀ ܗ݀ܝ ܕܢܓܘܼܪ ܐܡܿܪܝܼܢ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܙܢܝܼܬܐ ܐܝܬܝܗܿ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܢܓܘܼܪܐ ܢܓܪܓ ܟܐܡܬ ܘܠܘ ܕܟܐܢܐ܀ ܠܐ ܢܥܘܿܠ ܓܝܪܐ ܠܟܢܘܼܫܬܗ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܘܐܝܢܘ ܓܝܪܐ ܕܠܐ ܥܿܐܠ ܠܟܢܘܼܫܬܐ: ܟܕ ܢܡܘܣܐ ܪܓܡ ܠܓܝܪ̈ܬܐ܀ ܘܐܡܿܪܝܢܢ ܕܗܿܘ ܠܡ ܒܝܣܪܠܝܬܐ ܓܼܪ ܐܠܐ ܡܼܢ ܢܫ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܘܗܿܘ ܕܚܼܛܦ ܒܬܘܼܠܬܐ ܘܙܢܝܼ ܒ݀ܬܪܟܢ ܢܣܼܒܗܿ ܠܗ ܐܢܬܬܐ܆ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܠܐ ܢܥܘܿܠ ܒܪ ܓܘܪܐ܀ ܘܠܐ ܣܝܼܡܐ ܗܼܘܬ݀ ܗܕܐ ܒܪܥܝܢܗ ܕܢܬܝܼܠܕ ܡܼܢ ܓܝܪ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܕܠܕܚܼܠܬܐ ܣܝܼܡܐ ܗܕܐ ܕܐܢ ܥܠ ܒܪܐ ܕܐܬܝܼܠܕ ܠܐ ܨܒܝܿܢܐܝܬ ܡܼܢ ܓܘܪܐ ܦܿܩܕ ܕܠܐ ܢܥܘܿܠ ܠܟܢܘܫܬܐ ܟܡܐ ܝܬܝܼܪ ܢܕܝܼܪܕ ܓܝܪܐ܇ ܘܒܝܕ ܨܥܪܐ ܕܥܦܐ ܒܪ ܓܘܪ ܢܙܕܗܪܘܢܼ ܗܢܘܿܢ ܕܠܐ ܢܣܒܠܘܢܼ ܒܒܝܬܗܘܿܢ ܘܒܗܿܘ ܕܡܬܝܼܠܕ ܘܒܐܚܝ̈ܢܝܗܘܢܿ ܘܐܦ ܗܿܘ ܕܐܬܝܼܠܕ ܬܘܼܒ: ܢܙܕܗܪ ܡܼܢ ܗܢܐ ܚܛܗܐ: ܕܐܢ ܟܕ ܠܐ ܢܚܼܛܐ ܗܿܟܢ ܐܣܼܬܓܦ ܒܝܼܠܝܼܕܘܼـܐ ܕܡܼܢ ܚܛ̈ܝܐ܇ ܟܡܐ ܝܬܝܼܪܐܝܬ ܡܼܣܬܓܦ ܗܿܘ ܕܚܿܛܐ܀ ܠܐ ܢܥܘܼܠ ܥܡܘܢܝܐ ܘܡܘܐܒܝܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܦܘܼܩܕܢܐ ܗܢܐ܆ ܛܢܢܐ pb. 216 ܐܦ ܐܝܼܩܪܐ ܡܿܪܡܐ ܒܥܡܐ܀ ܕܐܢ ܗܿܠܝܢ ܕܐܚܝ̈ܢܐ ܐܢܘܿܢ ܕܝܼܠܗܘܿܢ. ܡܛ݀ܠ ܣܢܼܐܬܐ ܕܣܼܢܘ ܐܢܘܿܢ: ܗܟܢ ܣܼܢܐ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܟܕ ܠܓܡܪ ܠܐ ܡܿܩܒܠ ܠܗܘܿܢ ܠܩܪܝܼܒܘܼـܐ܆ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܣܿܢܐ܀ ܐܙܕܗܪ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܕܒܝܼܫ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܦܿܩܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܙܿܠܝܼܢ ܠܩܪܒܐ: ܕܢܙܕܗܪܘܢܼ ܡܼܢ ܒܙܼܬܐ ܕܩܘܼܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܚܝܿܒܝܼܢ ܘܡܼܢ ܙܢܝܘܼܬܐ ܕܢܫܝ̈ܗܘܿܢ ܕܥܡ̈ܡܐ܀ ܠܐ ܬܫܼܠܡ ܥܒܕܐ ܠܡܪܗ ܕܥܿܪܩ ܠܘܬܟ ܗ̄ ܥܒܕܐ ܕܡܼܢ ܥܡܡ̈ܐ ܕܐ݀ܬܐ ܠܘܬܟ ܘܡܬܓܼܘܣ ܒܟ. ܒܗ݀ܝ ܕܐܟܢ ܕܗܼܘ ܐܝܼܬܘ̄ ܨܐܕܝܟ ܩܿܢܐ ܡܼܢ ܥܝ̈ܕܐ ܕܕܚܼܠܬ ܐܠܗܐ: ܕܦܿܢܐ ܡܼܢ ܛܥܝܘܼܬܗ܀ ܠܐ ܬܥܼܠ ܐܓܪ ܙܢܝܼܬܐ ܘܕܡ̈ܝ ܟܠܒܐ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܟܕ ܙ݀ܢܝܼܬܐ ܠܐ ܦܿܩܕ ܕܬܗܼܘܐ ܒܝܼܣܪܐܝܠ ܡܼܢ ܠܥܠ: ܐܝܟܢ ܠܐ ܫܿܒܩ ܢܕܪܗܿ ܕܢܥܘܿܠ ܠܒܝܬ ܐܠܗܐ܇ ܘܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܒܬܠܬܐ ܙܢܝ̈ܐ ܡܬܼܝܕܥܐ ܙܢܝܼܬܐ: ܗ݀ܝ ܕܒܦܓܪܗܿ ܡܙܢܝܐ܆ ܘܗܕܐ ܦ݀ܩܕ ܕܬܬܪܓܡܝ܀ ܕܒ̄: ܙܢܝܼܬܐ ܗ݀ܝ ܕܡܙܢܝܐ ܒܦܬܟܪ̈ܐ ܗ̄ ܘܣܿܓܕܐ ܠܗܿܠܝܢ ܘܡܿܙܢܝܐ ܒܗܘܿܢ ܘܡܿܫܡܫܐ ܠܗܘܿܢ ܐܘܿ ܩܨܡܐ ܐܘܿ ܡܘܿܢ ܕܗܼܘ ܣܿܥܪܐ ܘܐܦ ܠܗܕܐ ܦܿܩܕ ܕܬܬܼܪܓܡܝ܀ ܕܬܠܬ ܕܡܬܼܩܪܝܐ ܙܢܝܼܬܐ ܦܘܼܬܩܝܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀ ܪܚܒ[] ܕܗܿܠܝܢ ܕܣܿܥܪܝܼܢ ܓܒܪ̈ܐ ܣܿܥܪܐ܆ ܘܥܠ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܚܪܢܐ ܦܿܩܕ ܕܠܐ ܢܬܼܩܒܠ ܦܘܼܪܒܢܗ܀ ܡܘܓܪܝܢ ܗܼܘܘ ܠܒܢ̈ܬܗܘܿܢ ܘܠܐܡܗ̈ܬܗܘܿܢ ܠܦܘܼܠܦܚܢܐ ܕܐܝܟ ܗܿܢܐ܀ ܬܘܼܒ ܡܣܠܐ ܠܐܓܪ ܙܢܝܬܐ ܘܛܝܼܡ̈ܝ ܟܠܒܐ ܟܬܒܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܢ ܠܚ̈ܕܕܐ ܕܡܿܝܢ܇ ܐܓܪܐ ܓܝܪ ܕܙܢܝܼܬܐ ܡܼܢ ܛܢܦܘܼܬܐ ܡܟܢܫ ܘܟܠܒܐ ܢܕܝܼܕ ܠܢܡܘܿܣܐ ܘܠܐ ܡܬܼܐܟܠ ܡܼܢ ܐܫܢ ܐܡܬܝ ܕܡܿܙܒܢ܀ ܬܘܼܒ ܡܛ݀ܠ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܠܐ ܢܬܟܫܠܘܢܼ ܐ݀ܡܪ܇ ܕܥܕܡܐ ܠܫܘܼܚܕܐ ܕܙܢܝܘܼܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܕܡ̈ܝ ܟܠܒܐ: ܒܿܥܐ ܘܬ݀ܒܥ ܐܠܗܐ܀ ܐܢ ܢܫܪܐ ܓܒܪܐ ܠܐܢܬܬܗ ܘܬܗܼܘܐ ܠܐܚܪܢܐ ܘܢܣܢܝܗܿ ܓܒܪܐ ܐܚܪܢܐ܇ ܐܘܿ ܢܡܘܼܬ ܓܒܪܐ ܐܚܪܢܐ܆ ܠܐ ܫܠܝܼܛ ܥܠܝܗܿ ܩܕܡܝܐ ܕܢܣܒܝܗܿ ܒ݀ܬܪ ܕܐܬܛܡܼܐܬ݀ ܡܛܠ ܕܛܡܐܐ ܗܿܝ ܩܕܡ ܡܪܝܐ: ܘܠܐ ܬܚܼܛܐ ܠܐܪܥܐ ܕܝܗܼܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܦ ܒܐܪܡܝܐ ܟܬܝܼܒܐ ܗܕܐ܇ ܘܡܼܢ ܡܘܫܐ ܩܒܼܠܗܿ܀ ܠܐ ܬܪܒܐ ܥܠ ܐܚܘܼܟ ܪܒܝܼܬܐ ܕܟܣܦܐ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܪܒܝܼܬܐ ܕܥܒܘܼܪܐ ܩܿܪܐ ܠܗܘܿ ܕܝܿܗܒܝܼܢ ܒܝܼܙܦܬܐ ܘܡܩܝܼܡܝܼܢ ܬܢܘܝ ܕܐܢ ܦܿܐܫ ܠܥܠ ܡܼܢ ܝܪܚܐ ܫܿܩܠ ܡܢܗ ܝܬܝܼܪܐ ܠܗܘܿܢ܀ ܘܡܐ ܕܥܿܐܠ ܐܢܬ ܠܩܝܡܬܐ ܕܚܒܪܟ ܡܠܘܿܟ ܗ̄ ܩܝܡܬܐ ܩܿܪܐ: ܠܙܪܥܐ ܐܝܢܐ ܕܗܼܘ ܕܙܪܥ ܘܩܿܐܡ ܐܢ ܕܚ̈ܛܐ ܘܐܢ ܕܣܥܪ̈ܐ܀ ܘܡܓܠܐ ܘܬܘܒܠ ܠܒܝܬܟܐܠܐ ܡܣܬ ܣܘܼܢܩܢܟ ܡܠܐ ܐܝܼܕܟ ܫܩܘܿܠ ܘܙܠ܀ ܘܟܕ ܢܣܼܒ pb. 217 ܓܒܪܐ ܐܢܬܬܐ ܚܿܕܬܐ ܠܐ ܢܦܘܿܩ ܒܚܝܠܐ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܢܓܪ ܫܢܬܐ ܚܕܐ: ܒܥܢܝܿܢܐ ܕܐܢܬܬܗ܇ ܐܝܟ ܕܢܬܐܣܪܘܢܼ ܒܚܘܼܒܐ ܘܢܩܘܼܡܘܢܼ ܥܠ ܥܝܕܐ ܕܚ̈ܕܕܐ: ܕܐܢ ܓܕܫܐ ܠܚܪܬܐ ܥܠܬܐ ܕܦܘܼܪܫܢܐ܇ ܠܐ ܢܗܼܘܐ ܦܫܝܼܩ ܫܪܝܐ ܡܼܢ ܥܠܼܬ ܚܘܼܒܐ ܕܐܥܬܼܩ܀ ܠܐ ܬܣܼܒ ܪܝܚܐ܆ ܘܪܟܒܗܿ ܡܫܟܢܐ ܗ̄ ܪܝܚܐ ܠܕܩܒܝܼܥ ܐܡܿܪ. ܪܟܒܐ ܕܝܢ ܠܗܿܘ ܕܥܠ ܪܝܚܐ ܡܬܼܟܪܟ ܕܟܐܡܬ ܟܕ ܢܫܬܼܩܠ ܪܟܒܐ ܕܪܝܚܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܨܝܐ ܕܢܬܼܦܪܣ ܡܪܗܿ ܕܪܝܚܐ ܠܪܟܒܐ ܐܚܪܢܐ܆ ܘܢܚܐ ܒܗܿܘ ܕܦܼܫ. ܒܗܿܘ ܕܒܿܥܐ ܪܟܒܐ ܐܚܪܢܐ܇ ܡܼܢ ܐܚܪܢܐ ܘܡܿܡܠܐ ܚܫܚܬܗ܀ ܠܐ ܡܬܼܦܪܥ ܒܪܐ ܚܛ̈ܗܐ ܕܐܒܘܼܗܝ ܗ̄ ܥܠ ܟܐܢܘܼܬ ܕܝܼܢܗ ܪܡܿܙ ܬܢܢ: ܠܐ ܢܬܬܒܥܘܢܼ ܚܠܦ ܚܕ̈ܕܐ: ܡܿܘܕܥ ܥܠܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܕܦܿܪܚ ܚܘ̈ܒܐ ܕܐܒܗ̈ܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝܐ܀ ܡܐ ܕܚܿܨܕ ܐܢܬ ܚܨܕܐ܀ ܕܚܩܠܟ ܘܛܥܿܐ ܐܢܬ ܟܦܐ ܗ̄ ܥܠ ܡܪܚܡܢܘܼܬܐ ܡܿܠܦ ܬܘܼܒ܆ ܟܦܐ ܩܿܪܐ܇ ܠܗ݀ܝ ܕܡܐ ܕܡܬܼܡܠܝܐ ܐܝܼܕܐ ܕܚܨܘܿܕܐ ܐ݀ܣܪ ܠܗ ܒܩܛܪܐ ܚܕ܀ ܡܐ ܕܛܥܝܬ ܟܦܐ܇ ܬܗܼܘܐ ܠܥܡܘܪܐ ܘܠܝܬܡܐ܀ ܘܡܐ ܕܚܿܒܛ ܐܢܬ ܙܝܬܟ ܠܐ ܬܦܠܐ ܒܣܬܪܟ ܗ̄ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܦܿܠܐ ܘܡܿܒܥܪ ܚܬܝܼܬܐܝܬ: ܠܐ ܠܡ ܬܗܼܦܘܿܟ ܣܘ̈ܟܬܐ ܠܗܢܐ ܓܒܼܐ ܘܠܗܿܘ: ܐܝܟ ܕܠܐ ܬܪܦܐ ܒܗ ܡܕܡ܀ ܘܐܢ ܚܝܒ ܡܪܕܘܼܬܐ ܚܝܿܒܐ ܢܪܡܝܘܗܝ ܕܝܿܢܐ ܗ̄ ܦܿܩܕ ܘܡܘܬܒܝܼܢ ܠܗ ܒܐܪܥܐ ܘܐܣܿܪܝܼܢ ܐܝܼܕܐ ܚܕܐ ܥܠ ܪܓܠܐ ܚܕܐ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܟܚܕܐ ܘܟܢ ܡܿܚܝܢ ܠܗ ܒܐܣܩܝܼܛܝܼ ܒܡܢܝܿܢܐ ܐܪܒܥܝܼܢ܀ ܘܠܐ ܢܘܣܦܘܢܼ ܥܠ ܗܢܐ ܢܓܕܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܪܒܥܝܼܢ ܐܣܩܝܼܛܝܼ܀ ܢܬܼܩܦܠܐ ܐܚܘܼܟ ܠܥܝܢ̈ܝܟ ܗ̄ ܩܠܝܐ ܚܫܐ ܗܿ، ܪܒܐ ܕܗܕܡܐ ܓܘܝܐ܀ ܥܒܪܝܐ: ܠܐ ܢܬܩܠܘܠ ܐܡܿܪ ܗ̄ ܠܐ ܢܬܒܼܙܚ ܘܢܨܛܥܪ܀ ܘܠܐ ܬܒܠܘܿܡ ܬܘܪܐ ܒܕܪܟܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܚܘܣܢܐ ܪܡܿܙ ܗ̄ ܕܡܼܢ ܥܡܠܗ ܕܢܬܬܪܣܐ ܘܿܠܐ܇ ܐܢܕܝܢ ܥܠ ܒܥܝܼܪܐ ܗܿܟܢ: ܟܡܐ ܝܬܝܼܪܐ ܒܪܢܫܐ: ܠܐ ܙܿܕܩ ܕܢܬܛܠܡ ܡܼܢ ܥܡܠܗ܀ ܘܢܡܘܼܬ ܚܕ ܡܢܗܘܿܢ ܕܠܐ ܒܢ̈ܝܐ܀ ܥܡܐ ܩܿܪܐ ܠܐܚܐ ܕܓܒܪܐ ܕܐܢܬܬܐ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܨ݀ܒܐ ܕܢܣܝܒܗܿ ܬܫܼܪܐ ܡܣܐܢܐ ܚܕ ܡܼܢ ܪܓܠܗ ܗ̄ ܟܕ ܒܝܕ ܫܪܝܐ ܕܡܣܐܢܐ ܗܕܐ ܪܡܿܙ܇ ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܗܕܐ ܐ݀ܡܪܐ ܠܗ܇ ܕܐܠܐ ܠܡ ܐܝܟ ܐܡܬܐ ܡܫܬܡܥܢܝܼܬܐ ܕܡܫܝܼܓܐ ܪ̈ܓܠܐ܇ ܐܬܛܝܒܿܬ ܕܐܗܿܘܐ ܠܟ ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܐܬܬܦܝܼܣܬ ܠܐ ܚܿܫܒܐ ܐܢܼܐ ܠܟ ܒܡܕܡ܇ ܘܠܝܬ ܠܟ ܥܠܝ ܫܘܼܠܛܢܐ܀ ܘܬܪܘܿܩܝ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܕܡܣܐܢܐ܀ ܕܚܠܦ ܠܡ ܗܘܿ ܐܝܩܪܐ ܨܥܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܨܪܥܐ ܐܢܼܐ܀ ܗ̣ܿܢܐ ܢܬܼܥܒܕ ܠܓܒܪܐ ܕܠܐ ܢܒܼܢܐ ܒܝܬܐ ܗ̄ ܗܿܟܢܐ ܢܒܼܗܬ ܟܿܠ ܕܥܿܒܪ ܥܠ ܟܿܠ ܢܡܘܿܣܐ ܘܠܐ ܒܿܢܐ ܒܝܬܐ ܠܐܚܘܼܗܝ܇ ܠܙܪܥܐ ܓܝܪ ܩܿܪܐ ܒܢܝܿܢܐ ܒܕܗܼܘ ܡܩܝܼܡ ܒܝܬܐ ܘܩܢܝܢܐ pb. 218 ܘܓܢܣܐ܀ ܘܟܕ ܢܨܘܢ ܬܪܝܢ ܘܬܡܪܚ ܐܢܬܬ ܚܕ ܡܢܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܬܦܼܨܐ ܒܟܿܠܗ ܘܬܐܚܘܿܕܝ ܒܚܢܗ ܗ̄ ܚܢܐ ܠܗܕܡܐ ܕܓܒܪܘܼـܐ ܐܘܿ ܠܡܦܪܝܢܐ ܩܿܪܐ܇ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܡܪܣܘܦܐ ܡܬܩܠܐ ܪܒܐ ܗ̄ ܡܬܪܣܘܦܐ ܩܿܪܐ: ܠܡܐܢܐ ܕܩܝܣܐ ܢܩܝܼܪܐ ܕܡܬܬܣܝܼܡ ܒܗ ܡܬ̈ܩܐ܀ ܡܬܩܠܐ ܫܠܡܐ ܕܙܕܝܩܘܼـܐ ܗ̄ ܫܠܡܐ ܬܢܢ ܠܬܪܝܼܨܐ ܩܿܪܐ܀ ܘܣܝܼܡ ܒܡܣܐܢܬܐ ܗ̄ ܡܣܐܢܬܐ ܩܿܪܐ ܠܩܪܛܠܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܟܦܦܬܐ ܕܚܘܨܐ܀ ܗܿܕܐ ܕܒܗܿ ܡܿܝܬܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ܀ ܚܘܝ݀ܬ ܝܘܡܢܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܗ̄ ܕܐܢܿܐ ܠܡ ܦܠܢ ܕܐܝܬܝܿܬ ܠܟ ܗܕܐ ܪܝܫܝܬܐ ܒܡܣܐܢܬܐ܀ ܚܘܝܿܬ ܩܕܡܐ ܡܪܝܐ ܕܐܬܝܿܬ ܠܐܪܥܐ ܕܝܡܐ ܠܐܒܗ̈ܝܢ ܠܡܬܼܠ ܠܢ ܗ̄ ܕܐܢܿܐ ܠܡ ܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܕܐܬܝܿܬ ܚܘܝܿܬ: ܕܐܝܟ ܕܐܫܬܡܠܝܼܘ ܫܘܼ̈ܘܕܝܐ ܕܐܫܬܘܕܝܼ ܐܠܗܐ ܠܐܒܗ̈ܝܢ ܕܢܥܘܿܠ ܘܢܐܪܬ ܐܪܥܐ ܗܕܐ: ܘܗܐ ܥܠܼܢܢ ܘܝܼܪܬܢܗܿ܇ ܘܗܿܠܝܢ ܦܐܪ̈ܝܗܿ ܕܐܝܬܝܼܢܢ܇ ܘܗܼܘ ܬܘܼܒ ܟܕ ܡܿܘܕܐ ܘܐܡܿܪ܀ ܠܐܪܡ ܐܬܕܒܪ ܐܒܝ ܘܢܚܼܬ ܠܡܨܪܝܢ ܗ̄ ܠܐܪܡ ܕܗܝܼ ܚܪܢ ܐܬܕܒܪ ܐܒܝ ܝܥܩܘܿܒ ܡܼܢ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܐܠܗܝܬܐ: ܘܟܕ ܩܢܼܐ ܬܡܢ ܩܢܝܿܢܐ ܣܓܝܐܐ܇ ܢܚܼܬ ܠܡܨܪܝܢ ܡܛ݀ܠ ܟܦܢܐ: ܘܥܡܼܪ ܬܘܼܒ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܗ̄ ܡܐܬܝܢ ܘܥܣܪܝܼܢ ܘܚܡܫ ܫܢ̈ܝܼܢ ܕܝܼܬܒܘ ܒܡܨܪܝܢ ܘܦܼܪܩܢ ܡܪܝܐ ܒܚܝ̈ܠܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܝܡܢ ܒܐܪܥ ܛܒܬܐ ܐܥܡܼܪܢ ܘܠܗܿ ܩܿܪܐ ܕܡܪܕܝܐ ܚܠܒܐ ܘܕܒܫܐ܀ ܘܡܐ ܕܫܠܼ̱ܬ ܠܡܥܣܪܘ ܟܿܠܗܘܿܢ ܡܥܣܪ̈ܐ ܕܥܠܠܬܐ ܗ̄ ܡܿܚܦܛ ܥܠ ܡܥܣܪ̈ܐ ܕܒܫܢ̱ܬܐ ܬܠܝܼܬܝܬܐ ܕܒܗܿ ܦܩܝܼܕ ܕܢܬܟܢܫܘܢܼ ܡܥܣܪ̈ܐ܇ ܟܕ ܓܠܝܐ ܕܒܟܿܠ ܫܢܐ ܝܿܗܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܥܣܪ̈ܐ ܠܟܗ̈ܢܐ܇ ܐܠܐ ܬܢܢ ܠܣܢܝܼ̈ܩܐ ܦܿܩܕ ܕܢܬܠܘܢܼ ܠܡ ܡܥܣܪ̈ܐ ܕܟܗ̈ܢܐ. ܒܗܕܐ ܫܢ̱ܬܐ ܬܠܝܼܬܝܬܐ: ܬܪܝܢ ܡܥܣܪ̈ܐ ܦܩܼܕ ܕܢܬܠܘܢܼ: ܚܕ ܕܟܗ̈ܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܕܣܢ̈ܝܼܩܐ܀ ܘܐ݀ܡܪ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܒܨܝܿܬ ܩܘܼܕܫܐ ܡܼܢ ܒܝܬܐ: ܗ̄ ܚܠܦ ܕܒܨܝ݀ܬ ܒܥܪܐ ܐܡܿܪ ܥܒܪܝܐ ܗ̄ ܥܩܒܿܬ ܠܡ ܥܠ ܩܘܼܕܫܐ ܕܒܒܝܬܝ: ܘܡܠܝܿܬ ܣܘܼܢܩܢܐ ܕܣܢ̈ܝܼܩܐ ܐܝܟ ܕܐܬܦ݀ܩܕܬ: ܘܠܐ ܐܟܠܿܬ ܒܐܒܠܝ ܡܢܗ ܗ̄ ܠܐ ܡܿܦܩ ܠܝܼܡܢܗ ܡܕܡ܇ ܠܐ ܒܐܒܼܠܐ ܕܥܠ ܡܝܼـܐ ܛܡܐܐ: ܘܐܦܠܐ ܒܨܝܿܬܗܿ ܟܕ ܛܡܐܐ ܐܢܼܐ܆ ܕܠܐ ܠܡ ܒܨܝܿܬܗ ܒܛܡܐܘܬܝ ܘܦܪܫܿܬܗܿ ܟܕ ܐܝܿܬܝ ܒܐܬܪܐ ܕܛܡܐ: ܘܠܐ ܠܡܝܼ̈ܬܐ ܝܗܒܿܬ ܡܢܗ ܐܝܟ ܛܘܼܥܝܝ ܕܐܚܪ̈ܢܐ܇ ܐܠܐ ܟܿܠܡܕܡ ܥܒܿܕܬ ܐܝܟ ܙܘܼܗܪܟ ܒܟܐܦ̈ܐ ܫܠܡ̈ܠܡܬܐ ܒܢܝܼ ܡܕܒܚܐ ܗ̄ ܫܠܡܠ̈ܡܬܐ ܩܿܪܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܠܐ ܦܠ̈ܝܼܚܢ ܘܠܐ ܩܪܒ ܠܗܝܢ ܦܪܙܠܐ܇ ܐܠܐ ܡܼܢ ܟܝܢܗܝܢ ܡܟܝ̈ܢܢ ܠܥܒܿܕܐ܀ ܨܘܼܬ ܘܫܡܼܥ ܝܼܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܟܕ ܨ݀ܒܐ ܕܢܚܦܛ ܐܢܘܿܢ ܥܠ ܢܛܘܪܘܼܬ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܘܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܣܼܕܪ ܒܝܕ ܬܒܥܬܐ ܘܠܘܛܬܐ ܐܟܝܼܦܐܝܬ ܠܡ ܫܡܥ ܝܣܪܐܝܠ: ܝܘܡܢܐ ܗܿܘܐ ܐܢܬ ܥܡܐ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܝܘܡܢܐ ܠܡ ܗܿܘܐ ܫܘܼܝܐ ܕܒܝܬܝܘܼܬܟ pb. 219 ܕܠܘܬܗ܀ ܠܝܼܛ ܗܼܘ ܟܿܠ ܕܢܥܒܼܕ ܓ̈ܠܝܼܦܐ ܗ̄ ܠܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܘܫܿܘܐ ܘܡܫܬܠܡ܇ ܐܝܢܐ ܕܠܓܠ̈ܝܼܦܐ ܐܘܿ ܠܢܣܝܼ̈ܟܐ ܥܿܒܕ ܬܘܼܟܠܢܗ܀ ܘܢܣܝܼܡ ܒܬܣܪܐ ܗ̄ ܒܘܫܼܪܝܐ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܒܗܼܬܬܐ ܒܛܘܼܫܝܐ ܣܿܓܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܒܚܪܬܐ ܓܠܝܐܝܬ ܘܕܠܐ ܟܘܼܚܕ܀ ܠܝܼܛ ܡܿܢ ܕܢܫܢܐ ܬܚܘܼ̱ܐ ܗ̄ ܬܚܘܼܡܐ ܕܐܪܥܐ ܕܡܼܢ ܐܠܗ ܕܒܝܕ ܝܫܘܿܥ ܡܬܼܦܠܓ: ܘܡܬܼܦܪܣ ܘܥܿܠܒ ܠܚܒܪܗ܀ ܠܝܼܛ ܗܼܘ ܡܿܢ ܕܡܛܥܐ ܥܘܝܼܪܐ ܒܐܘܪܚܐ ܗ̄ ܐܢ ܠܥܘܝܼܪܐ ܕܦܓܪܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܘܒܨܝܼܪ ܟܘܼܝܢܐ ܘܕܥܘܝܼܪ ܒܡܕܥܗ ܢܛܥܝܘܗܝ ܠܘܬ ܡܣܓܦ̈ܢܝܬܐ܀ ܘܒ݀ܬܪ ܠ̈ܘܛܬܐ ܣܿܕܪ ܒܘܼܪ̈ܟܬܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܦܘܼܪܥܢܐ ܕܥܒ̈݀ܕܐ ܛܒ̈ܐ܀ ܕܢܐܼܬܝ̈ܢ ܥܠܝܟ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܒܘܼܪ̈ܟܬܐ ܗ̄ ܢܩܘ̈ܝܢ ܠܡ ܠܘܬܟ܀ ܘܢܕܪ̈ܟܢܟ ܗ̄ ܡܕܪܟܢܘܼܬܐ ܩܿܪܐ ܠܡܟܬܪܢܘܼܬܐ ܕܠܘܬܟ ܘܡܩܘܝܿܢܘܼܬܐ܀ ܒܪܝܟ ܣܐܠܟ ܘܐܨܘܬܟ ܗ̄ ܥܠ ܒܘܼܪܟܬܐ ܕܒܒܝܬܐ ܡܒܕܘ. ܐܟܡܿܢ ܕܩܢ̈ܝܢ ܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܗܿܠܝܢ ܕܒܒܝܬܟ ܢܥܒܕܟ ܪܝܫܐ ܘܕܘܢܒܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܡܼܢ ܓܫܘܼܫܡܗܿ܀ ܦܐܪ̈ܐ ܕܟܪܣܐ ܠ̈ܒܢܝܐ ܩܿܪܐ܀ ܘܒܿܬܪ ܒܘܼܪ̈ܟܬܐ ܡܿܫܪܐ ܒܠ̈ܘܛܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܝܢ ܐܦ ܗܼܢܝܢ ܦܘܼܪܥܢܐ ܕܥܒܿܕ̈ܐ ܒܝܼܫ̈ܐ܀ ܠܘܛܬܐ ܕܝܢ ܠܡܓܙܝܘܼܬܐ ܕܟܿܠ ܛܒ̈ܬܐ ܡܫܡܗ܀ ܡܫܕܪ ܥܠܝܟ ܚܘܼܣܪܢܐ ܘܕܠܘܼܚܝܐ ܘܟܐܬܐ܀ ܗ̄ ܟܿܐܐ ܒܟ ܒܝܕ ܡܪܕܘܬܐܕ ܚܘܼܣܪܢܐ ܘܡܿܕܠܚ ܠܗ ܠܪܥܝܢܟ ܒܐܡܝܼܢܘ܀ ܘܢܡܚܝܟ ܡܪܝܐ ܒܬܡܼܗܐ ܗ̄ ܕܡܐ ܕܐܬܝ̈ܢ ܥܠܝܟ ܥܩ̈ܬܐ ܕܐܘܠܨܢܐ܇ ܒܬܡܼܗܐ ܡܩܝܼܡܝܼܢ ܠܟ: ܬܡܼܗܐ ܓܝܪ ܩܿܪܐ ܠܗ݀ܘ ܕܦܬܝܼܚ̈ܢ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܕܐܢܫ ܘܚܿܙܐ ܘܬܡܿܗ܀ ܝܩܕܢ ܓܝܪ ܩܿܪܐ ܠܐܫܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܕܡܿܘܩܕܐ ܘܡܚܪܟܐ ܐܝܟ ܕܒܢܘܼܪܐ ܠܒܣܪܗ ܐܘܿ ܠܫܘܒܐ ܩܧܪܐ ܗ݀ܟܢ ܕܒܝܩܕܢܗ ܡܬܚܒܠܝܼܢ ܦܐܪ̈ܐ ܘܝ݀ܩܕܝܼܢ ܘܡܫܬܠܗܒܝܼܢ ܐܝܟ ܕܒܝܕܩܢܐ ܕܢܘܼܪܐ܀ ܝܪܩܢܐ ܐ݀ܡܪ: ܥܠ ܗܿܘ ܕܗܿܘܐ ܡܼܢ ܥܝܡܐ ܥܡܘܼܣܛ ܘܡܚܒܠ ܐܦ ܗܼܘ ܦܐܪ̈ܐ ܒܚܪܒܐ܇ ܗ̄ ܚܪܒܐ ܠܣܝܦܐ ܩܿܪܐ ܐܝܟ ܕܒܣܝܦܐ ܒܪܘܚܐ ܕܫܘܒܐ ܪܕܐ ܠܓܘܼܡܕܢܘܼܬܗܘܿܢ܀ ܢܗܘܘܿܢ ܫܡ̈ܝܐ ܕܠܥܠ ܡܢܟ ܢܚܫܐ ܘܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܒܡܓܙܝܘܼܬܐ ܘܝܒܝܼܫܘܼܬܐ ܕܩܿܢܝܢ ܠܐ ܗܘ̈ܝܢ ܦܪ̈ܝܫܢ ܡܼܢ ܢܫܚܐ ܘܦܪܙܠܐ: ܫܡܝܐ ܓܝܪ ܡܬܓܼܙܝܐ ܡܼܢ ܡܛܪܐ ܘܐܪܥܐ ܡܼܢ ܙܪܥܐ ܘܦܐܪ̈ܐ܀ ܡܛܪܐ ܕܐܪܥܟ ܐܒܩܐ ܗ̄ ܐܒܩܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܚܠܐ ܕܩܝܼܩܐ ܗܿܘ ܕܫܿܩܠ ܠܗ ܪܘܼܚܐ ܠܥܠ: ܘܢ݀ܚܬ ܒ݀ܬܪܟܢ ܐܝܟ ܡܛܪܐ ܒܬܚܬ ܘܐܟܘܬܗܿ ܐܝܬܝܗܿ ܗ݀ܝ ܕܒܬܪܗܿ܆ ܕܥܦܪܐ ܡܼܢ ܫܡܝܐ ܢܚܿܬ ܥܠܝܟ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܐܒܩܐ ܩܿܪܐ ܠܫܘܼܚܬܐ ܕܢܚܫܐ ܕܕܡܿܠ ܠܥܦܪܐ܇ ܗܿܝ ܕܢ݀ܬܪ ܒܐܡܝܼܢܘܼ ܡܼܢ ܢܚܫܐ܇ ܗ݀ܝ ܕܩܪܣܐ ܘܐܦ ܗܝ ܝܒܝܼܫܐ ܘܒܢܚܒܐ ܗ̄ ܢܚܒܐ ܩܿܪܐ ܠܗ݀ܝ ܕܚܿܐܟ ܐܢܫ ܒܣܪܗ ܘܠܐ ܡܿܡܕ: ܐܠܐ ܠܗܿܘ ܕܝܒܝܼܫ ܓܠܝܗ܇ ܘܢ݀ܦܠ ܡܢܗ pb. 220 ܡܕܡ ܐܝܟ ܩܠ̈ܦܐ ܐܦ ܟ݀ܢܫ ܡܝ̈ܐ: ܢܚܦܐ ܡܬܼܩܪܐ܀ ܚܠܦ ܢܚܒܐ ܥܒܪܝܐ ܚܙܙܝܼܬܐ ܐܡܿܪ ܗ̄ ܚܘܪ ܘܢܚܘܼܒ܀ ܢܡܼܚܟ ܡܪܝܐ ܒܟܡܗܘܼܬܐ ܗ̄ ܟܡܗܘܼܬܐ ܗܿܘܝܐ ܡܼܢ ܕܘܘ̈ܢܐ ܕܥܿܕܝܢ ܥܠ ܐܢܫ ܟܡܐ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܟܕ ܦܬܝܼܚ̈ܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܠܐ ܚܿܙܐ ܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡܘܗܝ܀ ܥܘܪܐ ܗ̄ ܠܡܚܘܿܬܐ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܒܬܡܼܗܐ ܕܠܒܐ ܗ̄ ܕܚܘܼܫ̈ܒܐ ܗܘܼܝܬ ܡܿܐܫ ܒܛܗܪܐ ܐܝܟ ܥܘܝܼܪܐ ܡܼܢ ܥܩ̈ܬܐ ܕܣܡ̈ܝܼܟܢ ܥܠܝܟ ܘܡܪ̈ܢܝܬܐ ܕܗܘ̈ܝܢ ܥܠܝܟ ܡܬܼܦ̈ܬܚܢ ܥܝܢ̈ܝܟ: ܘܠܐ ܚܿܙܐ ܐܢܢܬ ܡܕܡ܀ ܗ̄ ܙܢܐ ܕܥܘܪܐ܀ ܬܘܕܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܟܿܠܗ ܙܒܢܐ ܗ̄ ܬܒܼܥܐ ܠܡ ܘܬܠܐܐ ܥܠ ܫܒܼܝܐ ܕܒܢ̈ܝܟ ܟܿܠܗ ܝܘܡܐ: ܘܠܐ ܡܿܘܬܪ ܐܢܬ ܠܗܘܿܢ ܡܕܡ ܒܗ݀ܝ ܕܠܝܬ ܒܟ ܚܝܠܐ ܘܠܐ ܣܿܦܩܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝܟ ܠܡܥܕܪܘܼ ܐܢܘܿܢ܀ ܘܗܘܼܝܬ ܟܡܞ ܡܼܢ ܚܙܼܘܐ ܗ̄ ܕܡܼܢ ܣܘܧܓܐܐ ܕܕܘܼܘ̈ܢܐ ܕܥܿܕܝܢ ܥܠܝܟ܀ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܚܠܦ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܚܿܙܐ ܐܢܬ܀ ܢܐܟܼܘܿܠ ܐܢܘܿܢ ܨܪܨܘܪܐ ܗ̄ ܨܪܨܘܪܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܒܝܼܫܐ ܕܡܿܚܐ ܘܡܿܘܒܫ ܥܩܪܐ ܡܼܢ ܚ̈ܝܐ܀ ܘܡܐܬܪ ܛܪ̈ܦܐ ܘܦܐܪ̈ܐ܀ ܓܒܪܐ ܕܡܥܕܢ ܘܡܿܦܢܼܩ ܒܟ ܗ̄ ܡܥܕܢܐ ܩܿܪܐ ܠܗܿܘ ܕܣܒܝܼ̈ܣܢ ܛܒ̈ܬܗ܀ ܡܦܢܩܐ ܕܝܢ ܠܗܿܘ ܕܡܦܪܦܥ܆ ܡܫܪܬܚܐܝܬ ܒܟܿܠ ܢܝܚܝܼ̈ܢ܀ ܬܚܘܪܝ ܥܝܢ̈ܝܗܿ ܒܐܚܘܼܗܝ ܗ̄ ܚܘܪܘܼܬܐ ܬܢܢ ܠܣܓܝܐܘܬ ܝܥܢܘܼܬܐ ܩܿܪܐ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܥܡ ܓܒܪܐ ܚܘܪܐ ܠܐ ܬܚܫܼܡ ܐܡܼܪܗܿ ܠܗܕܐ ܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܟܠ̈ܒܐ ܝܥ̈ܢܐ ܕܟܕ ܐܟܿܠܝܼܢ ܫܠܕܐ ܐܘܿ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ܇ ܡܬܼܟܣܝܐ ܐܘܟܡܘܼـܐ ܕܥܝܢ̈ܝܗܘܿܢ܇ ܗ̣ܿܢܐ ܐܦ ܠܡ ܐܒܐ ܐܟܼܿܠ ܠܒܪܗ ܡܼܢ ܟܦܢܐ܀ ܝܥܢܐܝܬ ܟܕ ܚܘܪܐ ܥܝܢܗ ܒܐܚܘܼܗܝ ܘܒܐܢܬܬܗ ܕܠܐ ܢܐܟܠܘܢܼ ܥܡܗ܀ ܐܝܕܐ ܕܡܥܕܢܐ ܒܟ ܘܡܦܢܩܐ ܗ̄ ܗ݀ܟܘܬ ܐܦ ܐܢܬܬܐ ܕܡܦܪܦܥܐ ܒܦܘܼ̈ܢܩܐ. ܬܚܘܼܪܝ ܥܝܢܗܿ ܒܒܥܠܗܿ ܘܒܒܪܗܿ ܘܒܒܪܬܗܿ ܘܟ ܡܥܿܫܢ ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܡܿܘܣܦ܀ ܕܠܐ ܟܣܼܝܬܜ ܦܼܣܬܐ ܕܪܓܠܗܿ ܗ̄ ܕܠܐ ܕܪܟܼܬ݀ ܦܣܬܐ ܕܪܓܠܗܿ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܼܢ ܐܝܼܩܪܗܿ ܐܠܐ ܡܼܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܬܼܛܥܢܐ ܗܼܘܬ݀܀ ܘܒܫܠܝܬܗܿ ܕܢܿܦܩܐ ܗܼܘܬ݀ ܡܼܢ ܗܞ ܡܼܢ ܟܪܣܗܿ ܕܠܘ ܠܡ ܒܠܚܘܕ ܒܣܪܗ ܕܡܠܗܿ ܘܕܒܢܘ̈ܗܝ ܐܟܿܪܠܐ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܫܠܝܬܗܿ܀ ܢܦܪܘܿܫ ܡܪܝܐ ܡܚܘ̈ܬܟ ܗ̄ ܦܘܼܪܫܢܐ ܠܡܕܡ ܕܡܫܚܠܦ ܘܪܒ ܡܼܢ ܐܚܪܢܐ ܩܿܪܐ ܬܢܢ ܡܚ̈ܘܬܐ ܠܡ ܚܕ̈ܬܬܐ ܘܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܢܬܼܝܒ̈ܠܢ ܥܠܝܟ ܘܥܠ ܙܪܥܟ܀ ܡܚܘ̈ܬܐ ܕܪܘܪ̈ܒܢ ܘܡܗܝ̈ܡܢܢ ܗ̄ ܡܚܘ̈ܬܐ ܥܠ ܕܡܚܫܝܼܢ ܣܿܓܝܼ܇ ܕܪܘܪ̈ܒܢ ܐܡܿܪ܀ ܥܠ ܡܫܢ̈ܝܢ ܡܼܢ ܚܠܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܒܡܗܝ̈ܡܢܢ ܥܠ ܕܡܣ̈ܬܬܢ ܘܠܐ ܡܫܢ̈ܝܢ ܘܠܝܬ ܕܡܿܨܐܼ ܘ[] ܠܗܝܢ܀ ܟܐܒ̈ܐ ܕܩܫܝܢ ܘܡܗܝܡܢܝܼܢ ܗ̄ ܟܐܒ̈ܐ ܐܡܿܪ: ܟܕ ܡܟܪܗܝܼܢ܀ pb. 221 ܒܝܼܫ̈ܐ ܥܠ ܕܡܥܝܼܩܝܼܢ ܘܡܒܐܫܝܼܢ ܡܗܝܡܢܝܼܢ ܥܠ ܕܫܪܝܼܪܝܼܢ ܘܠܐ ܡܫܼܬܪܝܢ܀ ܘܢܒܕܪܟ ܡܪܝܐ ܒܟܠܿܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܡܼܢ ܣܘܦ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܒܫܘܼܠܡ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܣܿܒܠ ܐܢܬ ܡܿܦܩ ܡܿܒܕܪ ܠܟ ܡܪܝܐ ܒܟܿܠ ܕܘܼܟ܀ ܡܿܦܩ ܡܿܒܕܪ ܠܟ ܡܪܝܐ ܒܟ݀ܠ ܕܘܟ ܘܠܐ ܢܗܼܘܐ ܢܝܿܚܐ ܠܦܣܬ ܪܓܠܟ ܗ̄ ܟܕ ܒܚܕܐ ܦܣܬ ܪܓܠܐ ܥܠ ܢܝܿܚܐ ܙܥܘܪܐ ܪܡܿܙ: ܕܐܦܠܐ ܩܠܝܼܠ ܢܦܐܫܐ ܩܿܢܐ ܐܢܬ ܬܡܢ܀ ܘܢܗܘܘܿܢ ܚܝ̈ܝܟ ܬܠܝܢ ܡܼܢ ܩܒܘܿܠ ܗ̄ ܠܐ ܬܫܪ ܕܡܩܘܝܢ ܚܝܝ̈ܟ܇ ܐܠܐ ܡܼܢ ܦܣܩ ܣܒܪܐ ܣܓܝܐܘܬ ܐܘܠ̈ܨܢܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܼܢ ܟܕܘܼ ܫܢܝܼܘ ܚܝܝ̈ܟ ܡܬܼܚܙܐ ܐܢܬ ܘܕܡܼܢ ܩܒܘܿܠ ܐܘܿܟܝܼܬ ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܐ ܢܬܚܫܒܘܢܼ ܡܢܟ܀ ܘܢܗܼܦܟܟ ܡܪܝܐ ܠܡܨܪܝܢ ܒܐ̈ܠܦܐ: ܐܘܿ ܡܛ݀ܠ ܕܫܿܒܝܢ ܠܗܘܿܢ ܘܡܘܒܠܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܒܝܡܐ ܘܒܐ̈ܠܦܐ ܠܬܡܢ܇ ܐܘܿ ܕܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܕܒܥܠܕܒ̈ܒܐ܆ ܥܪܩܝܼܢ ܗܢܘܿܢ ܒܐ̈ܠܦܐ ܠܡܨܪܝܢ ܠܡܬܓܘܣܘܼ܀ ܢܣܝ̈ܘܢܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗ̄ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗܢܝܢ ܟܕ ܗܢܝܢ ܡܬܼܩܪ̈ܝܢ ܒܟ݀ܠܕܘܼܟ ܐܦ ܬܢܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܠܡܥܝܼܩ̈ܢܝܬܐ ܐܦ ܠܡܞܕܝܢ̈ܝܬܐ ܩܿܪܐ ܒܙܒܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܒܗ ܒܙܢܐ: ܕܠܡܐ ܐܝܬ ܒܟܘܿܢ ܥܩܪܐ ܕܡܘܥܐ ܡܪܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܣܓܼܕܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܡܪܝܼܪ ܡܼܢܟ݀ܠ ܡܪܪ̈ܝܼܢ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܡܕܡ ܕܡܼܢ ܗܢܐ ܦܘܼܠܚܢܐ ܡܬܝܼܠܕ܆ ܡܣܡ ܒܪ̈ܝܫܐ ܕܥܿܒܕܝܼܢ ܕܘܼܘ̈ܢܐ ܕܠܗܘܿܢ ܩܿܪܐ ܡܪܬܐ ܘܓܕ̈ܕܐ ܕܡܘܕܥܝܼܢ ܥܠ ܚܫܐ ܕܡܨܪܦ ܣܓܝܼ ܗܿܠܝܢ ܐܦ ܠܛܥܡ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦܝܼܢ ܐܝܟܐܢ ܕܚܠ̈ܝܬܐ ܡܪܝܼܪ̈ܬܐ ܢܣܼܬܒܪ̈ܢ ܡܼܢ ܥܩ̈ܬܐ܀ ܡܪܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܙܗܪܐ ܩܿܛܘܿܠܐ܀ ܕܢܘܣܦ ܪܘܝܘܼܬܐ ܥܠ ܨܗܝܘܼܬܐ ܗ̄ ܪܘܝܘܼܬܐ ܠܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܩܿܪܐ. ܘܨܗܝܘܼܬܐ ܠܠܗܝܼܩܘܼـܐ ܕܫܘܼܡܠܝ ܛܠܝܘܼـܗ ܕܚܠܦܝܗܿ ܡܬܼܓܠܙ ܡܼܢ ܛܒ̈ܬܐ: ܘܟܿܦܢ ܘܨܿܗܐ ܠܛܒ̈ܬܐ ܘܡܨܛܕܪ ܒܡܣܡ ܒܪܝܫܐ܀ ܥܠܡܢܐ ܥܒܼܕ ܗ̣ܿܢܐ ܠܐܪܥܐ ܗ̄ ܡܬܼܠܚܡ ܠܐܪܥܐ ܒܙܒܢ ܫܒܼܝܐ: ܕܠܐ ܬܙܕܪܥܝ ܘܠܐ ܬܘܥܐ ܡܼܢ ܥܠܼܬ ܚܛ̈ܗܐ ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ܀ ܐ̈ܠܗܐ ܕܠܐ ܬܘܥ ܝܼܕܥܘ ܐܢܘܿܢ ܘܠܐ ܐܬܦܠܓܼܘ ܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܠܘ ܗܕܐ ܐܡܿܪ ܕܐ̈ܠܗܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܗܼܘ ܦܠܓܼ ܐܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ: ܘܗܘܼ ܝܗܼܒ ܘܥܒܼܕ ܐܢܘܿܢ ܕܢܣܓܕܘܢܼ ܠܗܘܿܢ ܐܠܐ ܕܢܐܡܪ܆ ܕܠܐ ܠܡ ܐܫܬܒܼܩܘ ܝܣܪ̈ܠܝܐ ܕܢܣܓܕܘܢܼ ܠܬܟܪ̈ܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܥܡ̈ܡܐ: ܗܿܢܘܿܢ ܕܐܝܟ ܝܪܬܘܬܐ ܘܦܠܓܘܼܬܐ ܡܕܡ ܓܒܼܘ ܠܗܘܿܢ ܣܓܼܕܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܒܨܒܝܢܗܘܿܢ: ܕܡܝܐ ܗܕܐ ܠܗ݀ܝ ܕܫܠܝܼܚܐ ܕܐܡܼܪ ܕܫܒܼܩ ܐܢܘܿܢ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܡ̈ܐ ܕܢܐܙܠܘܢܼ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܢܦܦܫܗܘܿܢ. ܕܣܬܝܼܪ̈ܬܐ ܕܡܪܝܐ ܐܢܝܢ ܗ̄ ܥܬܝܼ̈ܕܬܐ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܢܝܢ ܠܡܓܼܠܐ ܘܠܡܒܕܩܘܼ: ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܬ̈ܝܼܕܢ ܠܡܗܼܘܐ ܠܘܬܢ: ܐܢ ܡܥܝܼܩ̈ܢܝܬܐ ܘܢ ܡܚܕܝ̈ܢܝܬܐ܀ ܓܠ̈ܝܬܐ ܕܝܼܠܢ ܘܕܒܢ̈ܝܢ ܗ̄ ܕܚܢܢ ܘܒܢ̈ܝܢ pb. 222 ܓܠ̈ܝܬܐ ܡܬܬܒܥܝܼܢܢ ܕܢ݀ܒܕ܇ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܛܘܪܘܼܬܐ ܕܢܡ̈ܘܿܣܐ܇ ܗ݀ܝ ܕܟܣܝܐܝܬ ܘܓܠܝܐܝܬ ܐܬܦܼܩܕܢ ܕܢ݀ܛܪ܀ ܢܓܙܘܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܠܒܟ ܘܠܒܐ ܗ̄ ܢܩܢܝܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܒܐ ܫܪܝܼܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܬ݀ܐ ܕܒܝܬܝܘܼܬܐ. ܕܡܘܕܥܐ ܐܦ ܗܝܼ ܓܙܘܪܬܐ: ܪܡܿܙ ܗܪܟܐ ܕܓܙܘܪܬܐ ܕܒܣܪܐ ܡܛ݀ܠ ܡܪܘܕܐ ܝܼܗܝܼܒܐ܀ ܡܛܠ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܡܿܦܩܕ ܐܢܼܐ ܠܟ ܗ̄ ܥܠܦܫܝܼܩܘܼܬ ܩܢ̈ܝܢܐ ܕܢܡܘ̈ܣܐ ܐܡܿܪ܀ ܠܐ ܗܼܘܐ ܟ݀ܣܐܼ ܡܢܟ ܗ̄ ܕܬܐܼܡܪ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܼܐ ܠܗ: ܘܐܦܠܐ ܪܚܝܼܩ ܣܓܝܼ܀ ܕܡܿܢܘܼ ܢܣܩ ܠܢ ܠܫܡܝܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܣܢܩܟܘܿܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܥܡܠܐ ܐܠܐ ܗܼܘ ܒܛܝܒܘܼܬܗ ܐܬܼܢܚܬ ܡܼܢ ܫܡܝܐ ܘܐܝܬܝܗܿ ܠܟܘܿܢ܀ ܠܐ ܗܼܘܐ ܒܥܒܪܐ ܕܝܡܐ ܗ̄ ܒܗܿܘ ܐܘܩܝܐܢܘܿܣ ܪܒܐ܀ ܐܠܐ ܩܪܝܼܒ ܠܟ ܦܬܓܡܐ ܛܒ ܗ̄ ܦܬܓܡܐ ܕܠܡ̈ܠܝ ܢܡܘܿܣܐ ܩܧܪܐ ܗ̄ ܦܫܝܼܩ ܠܟ ܠܡܬܢܐ ܒܦܘܼܡܐ܀ ܣܗܕܬ݀ ܒܟܘܿܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܗܞ ܫܡܝ̈ܢܐ ܘܐܪ̈ܥܢܝܐ܀ ܘܚ̈ܝܐ ܘܡܘܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܿܦܫܩ ܐܡܿܪ ܒܘܼܪ̈ܟܬܐ ܘܠܘ̈ܛܬܐ ܘܒܘܪ̈ܟܬܐ ܠ̈ܚܝܐ: ܠܘܛ̈ܬܐ ܠܡܘܬܐ܀ ܒ݀ܬܪܟܢ ܥܬܕ ܡܘܫܐ ܠܡܐ ܠܡܫܟܢܙܒܢܐ ܐܝܟ ܕܠܡܼܫܡܥ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܕܡܪܝܐ ܘܦܬܓܡ̈ܘܗܝ ܕܬܫܒܘܿܚܬܐ ܠܡܐܼܡܪ ܩܕܡ ܥܡܐ ܕܡܝܐ ܓܝܪ ܕܟܬܝܼܒܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܗ ܥܿ ܓܠܬܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܫܠܼܡ ܠܬܢܝܢ ܢܡܘܿܣܐ ܕܒܗ ܡܣܝܟ ܗܼ،ܐ ܒܦܣܝܼܩ̈ܬܐ ܟ݀ܠܡܐ ܕܟܬܝܼܒ ܒܬܠܬܐ ܣܦܿܪܐ ܘܝܼܕܥ ܕܟ݀ܘܙ ܥܡܐ ܕܢܩܪܝܘܗܝ ܡܛ݀ܠ ܚܒܢܢܘܼܬܗ ܐܬܼܚܟܡ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܘܠܬܢܝܢ ܢܡܘܿܣܐ ܣܝܟܗ ܒܬܫܒܘܿܚܬܐ ܗܕܐ: ܐܝܟ ܕܗܘܼܬ݀ ܦܫܝܼܩܐ ܠܬܢܝܐ ܪܟܒܼܗ ܕܝܢ ܒܡܘܼܫ̈ܚܬܐ: ܐܝܟ ܕܬܗܼܐܘ ܗܢܝܐܐ ܘܡܼܙܕܡܪܐ ܒܟܢܪ̈ܐ ܘܒܩܝܬܪ̈ܐ ܐܟܡܿܢ ܕܬܓܪܓܝ ܠܥܡܐ ܠܗܪܓܐ ܕܒܗܿ܇ ܣܟ ܒܗܿ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܗܿܘ ܙܒܢܐ ܥܠܕܡܐ ܠܡܐܬܝܼܬܗ ܕܡܪܢ܇ ܘܚܘܝܼ ܒܗܿ ܡܦܩܬܗ ܕܥܡܐ ܕܡܼܢ ܕܚܠܼܬ ܐܠܗܐ ܘܡܥܠܬܗܘܿܢ ܕܥܡܡ̈ܐ܀ ܨܘܼܬܝ ܫܡܝܐ ܘܐܡܿܠܠ ܗ̄ ܚܕܐ ܗ݀ܝ ܕܒܣܘܼܟܠܐ܇ ܗ݀ܝ ܕܨܘܼܬܝ܇ ܘܗ݀ܝ ܕܫܡܥ ܘܐܦ ܗ݀ܝ ܕܐܡܿܠܠ ܘܡܐܡܪܐ: ܘܒܿܥܐ ܕܢܐܡܪ ܕܐܢܬܘܿܢ ܫܡܝ̈ܢܐ ܘܐܪ̈ܥܢܝܐ܆ ܚܘܼܪܘ ܘܫܡܥܘ ܡܠ̈ܝ ܗܿܠܝܢ ܕܗܐ ܡܿܣܗܕ ܐܢܼܐ ܠܥܡܐ ܩܕܡܝܟܘܿܢ ܥܠ ܒܛܝܼܠܘܼܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܘܗܝ ܘܥܠ ܛܠܘ݀ܡܘܼܬܐ ܕܥܡܐ ܕܠܘܬܗ: ܬܘܼܒ ܨܘܼܬ ܘܫܡܥ ܡܢܐ ܡܛܝܒ ܥܡܐ ܕܢܥܒܼܕ: ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܩܿܪܐ ܠܣܗܕܘܼܬܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܣܟܼܐ ܐܢܘܿܢ ܕܟ݀ܠ ܘܐܚܪܬܐ ܕܟ݀ܠ ܡܐ ܕܣܥܼܪ܇ ܡܢܗܘܿܢ ܘܩܕܡܝܗܘܿܢ ܥܒܼܪ ܐܢ ܛܒ̈ܬܐ ܠܥܡܐ ܘܐܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܠܒܥ̈ܠܕܒܒܐ: ܐܘܿ ܡܼܢ ܠܥܠ ܐܘܿ ܡܼܢ ܠܬܚܬ ܗܘܼ̈ܝ܀ ܬܘܼܒ ܩܿܪܐ ܠܣܗܕܘܼܬܐ ܥܠ ܝܣܪ̈ܝܠܐ pb. 223 ܒܝܕ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܠܥܠܝܐ ܘܠܬܚܿܬܝܐ ܘܡܚܿܘܐ ܕܡܢܐ ܣܥܼܪ ܐܠܗܐ ܠܝܣܪܐܝܠ ܘܡܢܐ ܦܪܥܼܗ܀ ܢܪܣܡ ܐܝܟ ܡܛܪܐ ܝܘܼܠܦܢܝ ܘܢܘܿܬ ܐܝܟ ܛܠܐ ܗ̄ ܡܥܝܼܪ ܘܡܿܥܕܬ ܠܗܘܿܢ ܠܡܫܼܡܥ: ܕܐܝܟ ܠܡ ܕܗܢܝܼ ܪܣܡܐ ܘܛܐܠܐ ܘܡܛܪܐ ܘܪܘܼܚܐ ܪܟܝܼܟܬܐ ܠܥܣ̈ܒܐ ܘܡܿܓܝܢ ܘܡܿܪܒܝܢ ܠܗܘܿܢ܇ ܗܿܟܢܐ ܡܿܪܒܝܐ ܘܡܪܓܝܐ ܬܫܒܘ̄ ܗܕܐ ܠܢܦܫܐ ܕܗܪܓܐ ܒܗܿ܀ ܪܣܡܐ ܩܿܪܐ ܠܪܣܣܐ ܕܡܛܪܐ ܕܪ̈ܩܝܼܩܢ ܢܘܼܛ̈ܦܬܗ ܟܕ ܢ݀ܚܬ܀ ܐܝܟ ܪܘܼܚܐ ܕܥܠ ܬܕܐܐ ܘܐܝܟ ܪ̈ܣܝܼܣܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܬܪܝܼܨܝܼܢ ܘܡܬܚܝܨܝܼܢ ܘܒ݀ܫܠܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܘܙܪ̈ܥܐ ܒܝܕ ܡܫ̈ܒܐ ܗܢ̈ܝܐܐ ܘܪ̈ܣܝܼܣܐ ܒܝܕ ܛܠܐ ܘܪܛܝܼܒܘܼܬܐ ܠܥܣܒܐ ܝܘܼܪܩܐ ܡܪܓܝܢ ܘܡܫܡܢܼܝܢ܀ ܗܿܟܢܐ ܡ݀ܗܢܐ ܗܿܢܐ ܝܘܼܠܦܢܐ ܠܕܫ݀ܡܥܝܼܢ ܠܗ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܐܩܿܪܐ ܗ̄ ܕܗܿܢܘ ܠܡ ܢܝܫܗܿ ܕܬܫܒܘ̄ ܗܕܐ: ܕܠܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܢ݀ܩܪܐ ܘܠܗ ܢ݀ܕܥ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܀ ܚܒܠ ܘܠܐ ܠܗ ܒܢ̈ܝܐ ܕܡܘܼܡܐ ܗ̄ ܒܿܥܐ ܕܢܚܘܐ ܡܡܪܡܪܢܘܼܬܗܘܿܢ ܕܠܘܼܩܒܠ ܐܠܗܐ ܐܡܿܪ ܕܐܬܼܚܒܠܘ ܠܡ ܒܢܦܫܐ: ܟܕ ܢܦܼܩܘ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܚܘܼܠܡܢܐ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܝܘܼܠܦܢܐ ܕܫܪܪܐ ܕܕܚܼܠܬ ܐܠܗܐ: ܐܡܿܪ ܕܝܢ ܠܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܥܒܼܪ̈ܝ܇ ܐܠܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܼܕ̈ܢ ܡܛ݀ܐ ܕܡܬܼܚܒܠܝܼܢ ܒܦܘܼܠܚܢܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ: ܡܛܝܠ ܠܐ ܗܿܘܝܢ ܒܢ̈ܝܐ ܕܝܼܠܟ ܟܕ ܗܘܼܢ ܡܘܼܡ̈ܬܢܐ ܘܡܚ̈ܒܠܐ: ܡܘܼܡܐ ܥܿܒܕ ܚܒܠܐ ܐܦ ܫܝܼܛܘܼܬܐ܀ ܕܪܐ ܡܩܡܐ ܘܡܦܬܠܐ ܗܿܠܝܢ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܚܘܼܒܠܗܘܿܢ܀ ܫܪܒܬܐ ܠܡ ܕܪܚܡܐ ܠܦܬܟܪ̈ܐ: ܡܥܩܡܘܼܬܐ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܡܕܘ̈ܕܐ ܩܿܪܐ ܡܦܬܠܘܼܬܐ ܠܗܦܝܼܟܘܼܬܐ ܕܚܘܼܫ̈ܒܐ ܕܪܘܫܥ ܕܣܿܛܝܢ ܡܼܢ ܐܘܪܚܐ ܦܫܝܼܛܬܐ ܕܫܪܪܐ܀ ܗܿܠܝܢ ܘ݀ܠܐ ܠܟܘܿܢ ܕܬܦܪܥܘܢܼ ܠܥ݀ܒܕ ܛܒ̈ܬܟܘܢܿ܀ ܐܦܢ ܚܕܢܐܝܬ ܐܡܼܪ ܕܪܐ: ܐܠܐ ܥܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܕܪ̈ܐ ܕܒܙܒܢ ܣܛܼܘ ܡܼܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܪܡܿܙ܀ ܟܕ ܡܿܦܠܓ ܡܪܝܡܐ ܥܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܼ̈ܝ ܒܦܘܼܠܓ ܠ̈ܫܢܐ ܪܡܿܙ: ܕܟܕ ܐܬܚܙܝܼ ܠܐܠܗܐ ܕܥܿܕܪ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܠܓܐ ܦܼܪܫ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܚ̈ܕܕܐ ܒܠ̈ܫܢܐ ܘܒܐܬܪ̈ܘܬܐ: ܟܕ ܗܼܢܘܿܢ ܨܒܼܘ ܕܢܡܪܕܘܢܼ ܥܠ ܐܠܗܐ܀ ܐܩܝܼܡ ܬܚܘܼܡܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܠܡܢܝܿܢܐ ܗ̄ ܕܐܟܙܢܐ ܕܟܿܠܗܘܢܿ ܥܡܡ̈ܐ ܠܐ ܢ݀ܦܠܝܼܢ ܡܢܝ̈ܢܝܗܘܢܿ ܬܚܝܬ ܟܡܝܘܼܬܐ: ܘܡܼܢ ܣܓܝܐܘܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܐ ܡܬܡܼܢܝܢ ܗܿܟܘܬ ܐܦ ܠܥܡܐ ܕܝܼܠܗ ܥܒܼܕ ܣܓܝܐܐ ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܡܿܨܐܼ ܐܢܫ ܕܢܡܼܢܐ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܣܘܿܓܐܗܘܿܢ ܠܡܢܝܿܢܐ ܕܒܢ̈ܢܫܐ ܝܘܢܝܐ ܚܠܦ ܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܡ̈ܠܐܟܐ ܐܡܪ܀ ܘܕܡܝܐ ܗܕܐ ܒܪܥܝܢܐ ܠܗܘܿ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܐܡܿܪ ܕܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܟܕ ܦܠܓ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܠܥܡ̈ܡܐ ܒܝܕ ܒܘܼܠܒܠ ܠܫܢ̈ܐ ܠܫܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܫܝܬ ܓܒܐ ܕܡܢܗܿ ܗܘܼܐ ܐܒܪܗܡ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܒܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܕܠܗܘܿܢ ܩܿܪܐ ܡ̈ܠܐܟܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܥܠ ܡ̈ܠܐܟܐ pb. 224 ܐܡܝܼܪܐ ܫܪܝܪܐܝܬ: ܘܗܕܐ ܨܒܼܘ ܠܡܘܕܥܘܼ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܟܡܝܘܼܬܐ ܕܡܝܿܢܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܐ݀ܬܝܢ ܠܚܪܬܐ܇ ܘܒܿܬܪܟܢ ܗܿܘܐ ܫܘܼܠܡܗ ܕܥܠܡܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܠܘ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܪܡܿܙ ܡܘܫܐ: ܐܠܐ ܗ݀ܝ ܕܐܩܝܼܡ ܘܣܼܡ ܐܝܼܬܝܗܿ ܕܟܐܡܬ ܕܣܼܡ ܠܡ ܠܣܓܝܐܘܬܐ ܥܡܡ̈ܐ. ܠܘܼܩܒܠ ܙܥܘܪܘܼܬܐ ܥܡܐ ܘܠܗܿܢܘܿܢ ܐܪܦܝܼ. ܘܠܗܿܢܐ ܓܒܼܐ ܕܢܗܼܘܐ ܡܢܬܗ. ܬܘܼܒ ܟܕ ܡܿܦܠܓ ܡܪܝܡܐ ܥܡܡ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܕܟܕ ܟ݀ܠܗܘܢܿ ܥܡܡ̈ܐ ܡܼܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܡܬܼܕܒܪܝܼܢ ܐܠܐ ܝܣܪܐܝܠ ܡܪܝܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܕܡܿܕܒܪ ܠܗ ܘܐܦܢ ܒܡܨܥܝܘܼܬܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ: ܠܐ ܦܪܼܫ ܗܼܘ ܡܼܢ ܥܡܡ̈ܐ܆ ܘܦܠܓܘܼܬܐ ܕܡܪܝܐ ܐܝܼܬܘ̄: ܘܗܢܐ ܝܕܥܗ ܒܝܕ ܐܒܗ̈ܬܐ ܘܢܒ̈ܝܐ ܥܡܡ̈ܐ ܠܐ ܐܬܩܪܝܼܘ ܒܟ ܢܡܘܿܣܐ ܘܗܢܐ ܐܬܩܪܝܼ܀ ܐܫܟܼܚܗ ܒܐܪܥܐ ܕܡܕܒܪܐ ܘܒܚܘܼܪܒܐ ܗ̄ ܒ݀ܥܐ ܕܢܚܘܐ ܕܡܼܢ ܐܝܟܐ ܫܪܝܼ ܐܠܗܐ ܕܢܬܼܒܛܠ ܠܗ܇ ܥܠ ܥܡܐ܀ ܡܕܒܪܐ ܘܚܘܼܪܒܐ ܕܐܫܝܼܡܘܢ ܩܿܪܐ ܗܪܟܐ ܠܡܨܪܝܢ ܘܠܓܫܢ: ܘܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܬܡܢ ܐܦܩܼܗ ܠܥܡܐ ܟܕ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܫܘܼܥܒܿܕܐ ܘܐܝܟ ܕܒܚܘܼܪܒܐ ܨܕܝܝܟ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ܀ ܢܛܪܗ ܐܝܟ ܕܒܒܬܐ ܕܥܝܢܐ ܗ̄ ܕܐܟܙܢܐ ܕܒܒܬܐ ܕܥܝܢܐ ܐܬܩܢܗܿ ܒܪܘܝܐ ܕܠܐ ܬܬܢܼܟܐ: ܟܕ ܚܿܕܪ ܠܗܿ ܫܘܼܪܐ ܪܒܐ ܓܒ̈ܝܼܢܢܐ: ܘܐܥܛܦܗܿ ܟܘܼܬܝܢ̈ܝܬܐ܀ ܕܡܬܼܚܙ̈ܝܢ ܥܠܝܗܿ ܥܡ ܬܡܪ̈ܐ ܘܬܠ̈ܝܼܦܐ: ܕܟ݀ܠܝܢ ܡܢܗܿ ܟܿܠ ܢܟܝܢ̈ܝܼܢ ܗܼܘ ܝܿܨܦ ܐܦ ܕܝܼܠܗ ܕܥܡܐ܀ ܐܝܢܩܼܗ ܕܒܫܐ ܡܼܢ ܟܐܦܐ: ܘܡܫܚܐ ܗ̄ ܡܫܿܪܐ ܕܢܬܢܒܐ ܥܠ ܘܡܠܬܗܘܿܢ ܕܠܦܠܣܛܝܢܝ: ܒܟܐܦܐ ܡܿܬܠ ܠܗܿ ܠܐܪܥܐ: ܘܡܛ݀ܠ ܩܫܝܘܼܬ ܥܡܐ ܕܒܗܿ: ܐܘܿ ܡܛ݀ܠ ܕܣܓ̈ܝܐܢ ܒܗܿ ܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܟܐܦܝ̈ܬܐ: ܘܒܝܢܬ ܟܐܦ̈ܐ ܕܒܗܿܘ ܛܘܼܪܐ ܥܒ̈ܕܢ ܕܒܘܼܪ̈ܝܬܐ ܕܒܫܐ܀ ܘܡܫܚܐ ܡܼܢ ܟܐܦܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܛܘܼܪܐ ܕܙܝ̈ܬܐ ܕܒܗ ܢܨܝܼܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܙܝ̈ܬܐ ܕܥܨܪܝܼܢ ܡܢܗܘܿܢ ܡܫܚܐ܀ ܬܘܼܒ ܐܟܙܢܐ ܕܡܼܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܥܣ̈ܩܐ ܕܠܐ ܡܿܣܒܪ ܐܢܫ ܕܗܿܘܝܢ: ܐܟܡܐ ܕܐܦܠܐ ܡܼܢ ܟܐܦܐ ܕܒܫܐ ܘܛܪܢܐ ܡܫܚܐ ܗܿܟܢܐ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܣܘܼܟܝ ܐܪܕܝܼ ܠܗܘܿܢ ܛܒ̈ܬܐ ܫܦܝܼܥܐܝܬ: ܐܢ ܕܗܝܼ̈ܢܬܐ ܘܐܢ ܚܠ̈ܝܬܐ܀ ܟܐܦܐ ܩܿܪܐ ܬܢܢ ܠܛܘܼܪܐ ܘܐܢ ܚܠ̈ܝܬܐ܀ ܟܐܦܐ ܩܿܪܐ ܬܢܢ ܠܛܘܼܪܐ ܕܦܠܣܛܝܢܝ: ܐܟܡܿܢ ܕܒܟܪ̈ܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܫܬܼ̈ܟܚܢ ܒܗܘܢܿ܀ ܘܡܫܼܚܐ ܡܼܢ ܟܐܦܐ ܗ̄ ܠܗܘܿܢ ܠܛܘܼܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܒܗܘܿܢ ܪܥܝܐ ܣܓܝܐܐ܇ ܘܒܗܘܿܢ ܪܥܝܢ ܗܼܘܘ ܬܘܪ̈ܐ ܘܥ̈ܢܐ ܘܙܝ̈ܬܐ ܕܡܢܗܘܿܢ ܡܫܚܐ ܒܗ ܒܛܘܼܪܐ܀ ܚܐܘܬܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܘܚܠܒܐ ܕܥ̈ܢܐ ܗ̄ ܒܿܥ ܕܢܪܡܘܿܙ ܥܠ ܡܫܚܐ܀ ܚܐܘܬܐ ܠܡ ܩܿܪܐ ܠܗܿܘ ܪܝܫܝܐ ܕܡܫܬܩܠ ܡܼܢ ܚܠܒܐ ܘܡܫܚܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܕܠܗ ܩܿܪܐ ܚܐܘܬܐ܇ ܘܚܠܒܐ ܫܦܝܼܥܐ ܕܥܢ̈ܐ: ܥܡ ܬܪܒܐ ܕܡܦܛ̈ܡܐ ܗ̄ ܡܫܪܬܚܐܝܬ ܟ݀ܠܡܕܡ ܝܿܗܒ ܠܗ pb. 225 ܡܦܛ̈ܡܐ ܠܡܬܪ̈ܣܝܐ ܩܿܪܐ ܘܫܡ̈ܝܼܢܐ܀ ܕܟܪ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܕܝ̈ܨܐ ܘܓܕ̈ܝܐ ܗ̄ ܕܟܪ̈ܐ ܕܡܼܢ ܫܘܼܡܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܝܨܝܼܢ ܘܡܪܩܕܝܼܢ܀ ܗ݀ܝ ܕܒܢ̈ܝ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܐܡܝܼܪܐ ܐܝܟ ܕܒܢ̈ܝ ܡ̈ܠܐܟܐ: ܟܕ ܠܗܘܿܢ ܠ̈ܡܠܐܟܐ ܩܿܪܐ ܗܿܟܢ܆ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗ݀ܝ ܕܒܢ̈ܝ ܚܼܛܐ ܠܚܛܝ̈ܐ܀ ܕܝܨܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܕܡܝܐ ܠܥܙܠܐ ܘܒܡܕܒܪܐ ܗܿܘܝܐ܀ ܫܘܼܡܢܐ ܕܚ̈ܛܐ ܗ̄ ܠܣܡܝܼܕܐ ܘܪܡܘܬ ܕܗ݀ܘܐ ܡܢܗܘܿܢ ܩܿܪܐ܀ ܫܡܢ ܝܣܪܐܝܠ ܘܒܥܼܛ܀ ܥܒܪܝܐ ܫܡܼܢܬ ܘܥܒܼܝܬ ܘܩܼܢܝܬ ܢܟܣ̈ܐ ܗ̄ ܐܬܥܒܝܼ ܠܡ ܘܫܡܼܢ ܡܼܢ ܦܘܼܪ̈ܦܩܥܐ ܘܐܬܕܡܝܼ ܠܣܘܼܣܝܐ ܫܡܝܼܢܐ ܕܒܿܥܛ ܠܡܬܪܣܝܢܗ܀ ܘܛܥܼܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܒܼܕܗ ܗ̄ ܟܕ ܕܒܿܚ ܠܫ̈ܐܕܐ ܘܣܿܓܕ ܠܦܬܟܪ̈ܐ܀ ܘܨܚܝܼ ܠܬܩܝܼܦܐ ܕܝܠܕܟ ܛܥܝܬ ܥܒܪܐ ܐܡܿܪ ܕܫܘܼܒܚܟ ܛܥܝܬ ܕܐܢ ܛܒܝܼܠܘܼܬܗ ܕܥܠ ܓܘܐ܇ ܘܐܢ ܗ݀ܝ ܕܝܼܠܟ ܝܼܚܝܼܕܐܝܬ ܕܡܼܢ ܥܒܕܘܼܬܐ ܠܚܐܪܘܬܐ ܛܥܿܝܬ ܠܟܿܠܗܝܢ ܒܝܕ ܥܒܪ ܦܘܼܩ̈ܕܢܝܟ ܕܥܠ ܢܡܘܣ̈ܘܗܝ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܕܪܐ ܐܢܘܿܢ ܗܦܝܼܟܐ ܗ̄ ܡܦܬܠܐ ܘܥܩܝܼܡܐ ܘܠܐ ܦܫܝܼܛܐ ܘܬܪܝܼܨܐ܀ ܐܦ ܐܢܿܐ ܚܠܦ ܕܡܪܡܪܡܘܼܢܝ ܒܥܒ̈ܕܝܿܗܘܿܢ ܘܐܪܓܙܘܼܢܝ ܐ݀ܛܢ ܒܠܐ ܥܡܝ ܗ̄ ܒܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܒܒ̈ܠܝܐ ܕܫܘܝܢ ܠܗܘܿܢ܇ ܦܘܠܘܿܣ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ ܕܐܬܩܪܝܼܘ ܒܿܬܪ ܕܢܚܗ ܕܡܫܝܼܚܐ ܡܿܦܫܩ ܠܗܿ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܪ̈ܘܡܝܐ܀ ܘܒܥܡܐ ܣܟܠܐ ܐܪܓܙ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܩܿܪܐ ܠܗܘܿܢ ܣܟ̈ܠܐ ܠܐܬܘܪ̈ܝܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܚܢܦܘܼܬܗܘܿܢ ܘܒܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܢܘܼܪܐ ܩܿܕܚܐ ܒܪܘܓܙܝ ܗ̄ ܠܘ ܠܡ ܒܠܚܘܕ ܠܩܘܼܪ̈ܝܐ ܘܠܒ̈ܬܐ ܡܿܘܩܕܢܐ ܢܘܼܪܗܘܿܢ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܕܒܒ̈ܠܝܐ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܩܒܪ̈ܐ ܕܡܝܼ̈ܬܐ ܡܘܩܕܝܼܢ܀ ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܩܿܪܐ ܫܝܘܿܠ ܬܚܬܝܬܐ ܘܐܝܟ ܕܠܝܬܝܼܪܘܬ ܕܘܼܚܠܦܐ ܐܡܼܪܗܿ ܠܗܕܐ: ܬܘܼܒ ܢܘܼܪܐ ܩܿܕܚܐ ܒܪܘܓܙܝ ܗ̄ ܥܠ ܒܘܼܕܪܗܘܿܢ ܐ̱ܚܪܝܐ ܘܒܘܼܛܠܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܡܣܟ̈ܠܢ ܐܝܟ ܪܥܝܢܐ ܫܠܝܼܚܝܐ܀ ܘܬܘܩܕ ܫܬܐܣ̈ܐ ܕܛܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܛܘܼܪ̈ܐ ܬܢܢ ܩܿܪܐ: ܠܐܦܕ̈ܢܐ ܘܗܝ̈ܟܠܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ܇ ܕܐܝܟ ܛܘܼܪ̈ܐ ܡܫܪܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܒܢܝ̈ܢܝܗܘܿܢ ܘܫܬ̈ܐܣܐ: ܠܥܩܪ̈ܐ ܩܿܪܐ: ܘܓܙܪ̈ܝ ܐܘܒܠ ܒܗܘܿܢ ܕܡܛ݀ܠ ܚܡܼܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܡܚܡܬ ܐܢܼܐ ܥܠܗܘܢܿ܇ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܓܙܪ̈ܝ ܐܘܿܒܠ ܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܢܐܟܠܘܢܼ ܠܒܣܪܗܘܿܢ ܓܙܪ̈ܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܐ݀ܡܪ܀ ܢܬܛܪܦܘܢܼ ܠܟܦܢܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܬܼܚ̈ܫܒܢ ܒܡܕܝܢ̈ܬܗܘܢܿ ܢܫܬܠܡܘܢܼ ܠܗܘܿܢ ܪ̈ܘܚܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܗ̄ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܫܪ̈ܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ: ܘܕܒܒ̈ܠܝܐ ܕܡܫܼܬ̈ܠܡܢ ܠܗܘܿܢ: ܡܛ݀ܠ ܕܩܿܢܝܢܼ ܨܒܝܢܐ ܒܝܼܫܐ: ܘܠܝܬ ܒܗܘܿܢ ܙܗܪܐ ܕܡܪܚܡܢܘܼـܐ܀ ܥܒܪܝܐ ܢܦܝܼܚ̈ܝ ܟܪܣܐ ܘܐܟܠ̈ܝ ܥܩܒܬܐ܇ ܘܥܘܼܩܣܐ ܡܪܝܪܐ ܐܡܼܪ ܟܕ ܢܦܝܼܚ̈ܝ ܟܪܣܐ ܩܿܪܐ ܠܕܡܫܼܬܕܝܢ ܕܠܐ ܩܒܘܼܪܬܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܪ̈ܘܚܐ ܠܡ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܩܼܪܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܠܫ̈ܐܕܐ pb. 226 ܕܡܕܝܒܝܢ ܠܗܘܿܢ܀ ܘܠܛܝܪܐ ܐܫܠܡ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܠܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܡܿܫܠܡ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ: ܗܿܠܝܢ ܕܐܝܟ ܛܝܪܐ ܐ݀ܬܝܢ ܘܡܓܡܪܝܼܢ ܛܒܬ̈ܗܘܿܢ܀ ܚܘ̈ܘܬܐ ܕܚܿܠܕܝܼܢ ܒܥܦܪܐ ܩܿܪܐ܆ ܠܗܿܢܘܢ ܕܚܿܠܕܝܼܢ ܬܚܝܬ ܫܘܼܪ̈ܐ: ܘܣܿܠܩܝܼܢ ܥܠܝܗܘܿܢ܀ ܐܠܘܼܠܐ ܪܘܓܙܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܕܥܫܢ܀ ܥܒܪܝܐ ܚܠܦ ܪܘܓܙܐ ܓܘܼܕܦܐ ܐܡܿܪ ܗ̄ ܒܿܥܐ ܕܢܚܞܘܐ ܬܢܢ ܠܡܪܚܡܢܘܼـܐ ܕܥܬܝܼܕ ܢܫܦܥ ܥܠܝܗܘܿܢ ܒܦܘܼܢܝܐ ܕܐܠܘ ܠܡ ܐܘܒܼܕܬ ܠܓܡܪ ܠܟܿܠܗܘܿܢ: ܡܓܕܦܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܠܝܗܘܿܢ ܒܥܠ̈ܕܒܒܝܗܘܿܢ ܘܡܬܬܪܝܼܡܝܼܢ ܘܐ݀ܡܪܝܼܢ܀ ܕܐܝܼܕܢ ܗܼܘ ܐܬܬܪܝܼܡܬ݀ ܗ̄ ܥܠܝܗܘܿܢ ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܐܫܠܼܡ ܐܢܘܿܢ ܠܢ܆ ܘܒܚܝܠܢ ܟܒܼܫܢ ܐܢܘܿܢ: ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܝܗܼܒ ܠܢ ܚܝܠܐ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܥܡܐ ܕܐܒܝܼܕܐ ܬܪܥܝܼܬܗ ܗ̄ ܨ݀ܒܐ ܕܢܘܕܥ ܥܠ ܕܫܿܘܝܢ ܠܡܣܡ ܒܪܝܫܐ: ܫܒܼܩ ܕܢܬܡܣܪܘܢܼ ܥܡܐ ܗܢܐ ܒܝܕ ܠܠܘܼܬܗ ܘܣܟܠܘܼܬܗ ܐܘܒܕ ܐܝܼܩܪܗ܆ ܘܒܘܼܝܢܗ ܘܝܘܼܟܠܗ ܘܗܘܼܘ ܥܠܼܬܐ ܕܐܗܡܐ ܒܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܢܐܬܘܿܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܠܗܢܐ ܓܘܼܕܦܐ܀ ܐܠܘܼ ܚܟܡܼܗ ܐܣܬܟܠܘ ܒܗܕܐ ܗ̄ ܐܠܘܼ ܐܪܓܫܘ ܒܡܛܒܢܘܼܬܝ܇ ܪܕܦ ܗܼܘܐ ܚܕ ܐܠܦܐ܆ ܘܬܪܝܢ ܡܥܪܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܪܒܘܼܬܐ ܗ̄ ܪܒܘܼـܐ ܥܣܪܐ ܐ̈ܠܦܝܐ ܗܿܘܝܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܗܼܘܐ ܐܝܟ ܬܘܼܩܦܢ ܬܘܼܦܩܗܘܿܢ ܗ̄ ܘܗܐ ܠܡ ܣܿܗܕܝܼܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܨܐܕܝܗܘܿܢ ܡܣܬܥܪܝܼܢ ܠܗܘܿܢ܀ ܘܠܛܝܪܐ ܐܫܠܡ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܠܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܡܿܫܠܡ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ܇ ܗܿܠܝܢ ܕܐܝܟ ܛܝܪܐ ܐ݀ܬܝܢ ܘܡܓܡܪܝܼܢ ܛܒ̈ܬܗܘܿܢ܀ ܚܘ̈ܘܬܐ ܕܚܿܠܕܝܼܢ ܒܥܦܪܐ ܩܿܪܐ܆ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܚܿܠܕܝܼܢ ܬܚܝܬ ܫܘܼܪ̈ܐ: ܘܣܿܠܩܝܼܢ ܥܠܝܗܘܿܢ܀ ܐܠܘܼܠܐ ܪܘܓܙܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܕܥܫܢ܀ ܥܒܪܝܐ ܚܠܦ ܪܘܓܙܐ ܓܘܼܕܦܐ ܐܡܿܪ ܗ̄ ܒܿܥܐ ܕܢܚܘܐ ܬܢܢ ܠܡܪܚܡܢܘܼܬܐ ܕܥܬܝܼܕ ܢܫܦܥ ܥܠܝܗܘܿܢ ܒܦܘܼܢܝܐ ܕܐܠܘ ܠܡ ܐܘܒܼܕܬ ܠܓܡܪ ܠܟܿܠܗܘܢ: ܡܓܕܦܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܠܝܗܘܿܢ ܒܥܠ̈ܠܕܒܒܝܗܘܿܢ ܘܡܬܬܪܝܼܡܝܼܢ ܘܐܡܿܪܝܼܢ܀ ܕܐܝܼܕܢ ܗܼܘ ܐܬܬܪܝܼܡܬ݀ ܗ̄ ܥܠܝܗܘܿܢ ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܐܫܠܼܡ ܐܢܘܿܢ ܠܢ܆ ܘܒܚܝܠܢ ܟܒܼܫܢ ܐܢܘܿܢ: ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܝܗܼܒ ܠܢ ܚܝܠܐ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܥܡܐ ܐܒܝܼܕܐ ܬܪܥܝܼܬܗ ܗ̄ ܨ݀ܒܐ ܕܢܘܕܥ ܥܠ ܕܫܿܘܝܢ ܠܡܣܡ ܒܪܝܫܐ: ܫܒܼܩ ܕܢܬܡܣܪܘܢܼ ܥܡܐ ܗܢܐ ܒܝܕ ܠܠܘܼܬܗ ܘܣܟܠܘܼܬܗ ܐܘܒܕ ܐܝܼܩܪܗ܆ ܘܒܘܼܝܢܗ ܘܣܘܼܟܠܗ ܘܗܘܼܘ ܥܠܼـܐ ܕܐܗܡܐ ܒܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܢܐܬܘܿܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܠܗܢܐ ܓܘܼܕܦܐ܀ ܐܠܘܼ ܚܟܡܼܗ ܐܣܬܟܠܘ ܒܗܕܐ ܗ̄ ܐܠܘܼ ܐܪܓܫܘ ܒܡܛܒܢܘܼܬܝ܇ ܪܕܦ ܗܼܘܐ ܚܕ ܐܠܦܐ܆ ܘܬܪܝܢ ܡܥܪܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܪܒܘܼܬܐ ܗ̄ ܪܒܘܼܬܐ ܥܣܪܐ ܐ̈ܠܦܝܐ ܗܿܘܝܐ܀ ܡܛܜܠ ܕܠܐ ܗܼܘܐ ܐܝܟ ܬܘܼܩܦܢ ܬܘܼܩܦܗܘܿܢ ܗ̄ ܘܗܐ ܠܡ ܣܿܗܕܝܼܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܨܐܕܝܗܘܿܢ ܡܣܬܥܪܝܼܢ: ܕܠܐ ܡܬܼܦܚܡ ܚܝܠܐ ܘܬܘܼܩܦܐ ܕܠܿܘܐܼ ܠܢ ܠܚܝܪܐ ܣܪܝܼܩܐ ܕܥܡ̈ܡܐ: ܘܟܕ ܗܿܟܢܐ ܚܠܬܢܝܼܢܢ܇ ܕܡܛ݀ܠ ܚܛܗ̈ܝܢ ܢܦܼܿܠܢܢ ܩܕܡ ܒܥܠ̈ܕܒܒܝܢ ܒܕܐܗܡܝܼ ܐܠܗܐ ܡܼܢ ܥܘܪܕܢܢ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܓܦܬܐ ܕܣܕܘܡ ܗ̄ ܓܦܬܐ ܫܬܠܬܐ ܩܿܪܐ: ܠܢܨܒ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ ܕܡܼܢ ܟܪܡܐ܇ ܟܕ ܪܡܿܙ ܥܠ ܥܩܪ̈ܐ: ܡܼܢ ܥܩܪܐ ܠܡ ܕܣܕܘ̈ܡܝܐ ܐܫܬܼܟܚܘ ܕܐܝܬܝܗܘܿܢ ܒܝܕ ܐܚܝܿܢܘܼܬܐ ܕܥ݀ܒ̈ܕܐ ܘܥܝ̈ܕܐ ܘܣܓܘ̈ܠܐ: ܠܥܒܿܕ̈ܐ ܘܡ̈ܠܐ ܘܚܘܼܫ̈ܒܐ ܪܡܿܙ: ܠܘ ܚܠ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܓܦܬܐ܇ ܐܠܐ ܡܪܝܼܪܝܢ܀ ܚܡܼـܐ ܕܬܢܝܼܢܐ ܚܡܬܗܘܿܢ ܗ̄ ܒܝܕ ܬܢܝܼܢܐ ܘܦܬܢܐ: ܥܠ ܒܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ ܡܿܘܕܥ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܡܡܝܼ̈ܬܢܐ ܕܐܒܗ̈ܝܗܘܿܢ ܘܕܢܒܝ̈ܝܗܘܿܢ: ܦܬܢܐ ܕܡܼܢ ܓܢܣܐ ܕܚܘ̈ܘܬܐ ܐܝܼܬ̄ܘ: ܒܝܼܫܐ ܩܿܪܐ ܠܗ: ܥܠ ܕܡܿܒܐܫ ܡܐ ܕܐ݀ܫܕ ܡܪܬܗ ܥܠ ܐܢܫ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܐܦܢ ܚܘܝܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܦܬܢܐ ܐܘܟܝܼܬ ܐܣܦܣ܇ ܐܠܐ ܠܥܓܠܐ ܕܡܿܐ: ܗܐ ܓܢܝܼܙ ܥܡܝ ܘܚܬܝܼܡ ܒܐܘܨܪ̈ܐ ܗ̄ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܐܡܪܬ ܠܥܠ. ܡܕܡ ܗܿܘ ܕܡܿܛܝܒܼ ܘܢܛܝܼܪ ܐܝܟ ܕܒܐܘܨܪ̈ܐ ܘܒܙܒܢܗ ܡܿܦܩ ܐܢܼܐ ܠܗ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܘܿܝܢ܀ ܐܘܨܪ̈ܐ ܗ̄ ܠܒܝܬ ܩܦܣ̈ܐ ܘܚܡ̈ܠܐ ܘܬܘ̈ܢܐ ܩܿܪܐ܀ ܗ݀ܝ ܕܚܬܝܼܡ ܐܟܡܿܢ ܕܢܛܝܼܪ ܒܓܙܐ ܘܦܫܝܼܩܐܝܬ ܡܬܼܬܝܬܐ܀ ܒܙܒܢܐ ܕܬܡܘܼܛܝ ܪܓܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܒܙܒܢܐ ܕܡܛ݀ܠ ܚܛܗ̈ܝܗܘܿܢ pb. 227 ܡܬܚܡܠܝܼܢ: ܘܒܿܨܪ ܚܝܠܗܘܿܢ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܡܿܝܛܐ ܪܓܠܗ ܘܦܫܝܼܩ ܠܐܢܫ ܕܢܣܼܚܦܗ: ܡܿܕܪܟ ܠܗܘܿܢ ܡܣܡܒܪܝܫܐ ܗܢܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܕܐܢܿ ܡܪܝܐ ܠܥܡܗ ܗ̄ ܡܟܝܠ ܡܿܠܒܒ ܠܗܘܿܢ ܕܠܐ ܢܦܣܩܘܢܼ ܣܒܪܐ܆ ܘܐܡܿܪ ܥܠ ܦܘܼܢܝܐ: ܥܿܒܕ ܠܗܘܢܿ ܬܒܥܬܐ ܡܐܕܪܕܐ ܐܢܘܢ: ܐܝܟ ܒܢ̈ܝܐ ܣܢܼܘ ܬܘܼܪܨܐ܆ ܒܝܕ ܡܪܕܘܼـܐ ܕܡܢܗ܀ ܘܒܥܒܿ̈ܕܘܗܝ ܡܬܼܒܝܐ ܗ̄ ܡܬܒܝܐ ܒܗܘܿܢ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܥܒܕ̈ܘܗܝ ܘܒܢ̈ܝ ܒܝܬܗ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܚܙܐ ܕܫܠܼܛܬ݀ ܐܝܼܕܐ ܗ̄ ܐܬܬܪܝܼܡܬ݀ ܐܝܼܕܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗܘܿܢ ܐܢܫ ܕܡܿܥܪܕ ܠܗܘܿܢ܀ ܘܢܐܡܪ ܐܝܟܐ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗ̈ܝܗܘܢ ܗ̄ ܒܝܕ ܢܒ̈ܝܐ ܟܿܐܐ ܒܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܕܥܡܐ ܘܐܡܿܪ: ܕܐܝܟܐ ܐܢܘܿܢ ܐ̈ܠܗܐ ܣܪ̈ܝܼܩܐ ܩܿܪܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܐܬܬܼܟܠܬܘܿܢ ܥܠܝܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܥܠ ܬܩܝܼܦ̈ܐ ܘܩܪܒܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܕܒ̈ܚܐ܀ ܢܐܬܘܿܢ ܗܿܫܐ ܘܢܦܨܘܿܢܟܘܿܢ ܡܼܢ ܐܝܼܕ̈ܝ܀ ܬܐܚܘܿܕܝ ܒܕܝܼܢܐ ܐܝܼܕܝ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܚܝܠܬܢܘܼܬܝ ܡܿܦܨܐ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܥܡ̈ܡܐ܇ ܐܠܐ ܒܕܝܼܢܐ ܟܐܢܐ ܕܐܢܿ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܘܐܝܟ ܕܥܒܼܕܘ ܟܐܢܐܝܬ ܦܿܪܥ ܐܢܼܐ ܠܗܘ܇ ܠܒܥܠ̈ܕܒܒܝ ܐ݀ܫܠܡ ܗ̄ ܕܗܿܟܢ ܪܕܐ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܟܐܢܐܝܬ܀ ܟܕ ܠܐ ܦܿܠܛ ܚܕ ܡܢܗܘܿܢ ܡܼܢ ܐܝܼܕܝ܀ ܐ݀ܫܠܡ ܗ̄ ܐܓܿܡܪ ܐ݀ܛܠܩ ܐܢܘܿܢ܆ ܘܐ݀ܣܝܼܦ ܐܢܘܿܢ܀ ܐܪܘܐ ܓܐܪ̈ܝ ܡܼܢ ܕܡܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܣܘܼܥܪܢܐ ܕܥܝܕܐ ܫܩܼܠܗܿ: ܟܕ ܪܡܿܙ ܥܠ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܡܿܝܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܓܐܪܐ ܡܐ ܕܐܬܩܒܥ ܡܬܼܪܛܒ ܘܡܬܼܬܪܐ ܘܥܿܒܐ ܡܼܢ ܕܡܐ: ܪܝܫ ܬܓܐ ܕܒܥܠ̈ܕܒܒܐ ܗ̄ ܠܡܠܟܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܕܥܡܐ: ܕܡܿܘܒܕ ܠܗ ܡܕ̈ܝܐ ܘܦܪ̈ܣܝܐ: ܘܥܡܐ ܦܿܢܐ ܠܐܪܥܗ ܒܫܠܡܐ܀ ܒܿܬܪ ܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܡܿܘܣܦ ܝܘܢܝܐ ܚܕܘ ܫܡܝܐ ܥܡܗ ܕܢܓܕܘܢܼ ܠܗ ܗ̄ ܫܡ̈ܝܐ ܘܡ̈ܠܐܟܐ ܨ݀ܒܐ ܕܢܘܕܥ ܕܚܿܕܝܢ ܒܐܒܕܢܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ ܘܒܦܘܼܢܝܐ ܕܥܡܐ܀ ܡܟܝܠ ܫܒܚܘ ܥܡ̈ܡܐ ܥܡܗ ܗ̄ ܡܛ݀ ܠܕܝܼܕܥܬܘܢܿ ܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܼ̈ܝ ܐܘܿ ܕܗܘ̈ܝܢ ܕܟܡܐ ܬܩܝܼܦ ܚܝܠܝ ܘܟܡܐ ܡܚܝܼܠܝܼܢ ܐܠܗܝ̈ܟܘܢ: ܘܠܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܡܕܡ܆ ܐܠܐ ܩܪܘܿܒܘ ܘܫܒܚܘ ܐܟܚܕܐ ܐܢܬܘܿܢ ܥܡܡ̈ܐ ܥܡ ܥܡܐ ܕܝܼܠܝ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܥܡܐܕܐܠܗܐ ܘܐܪܓܫ ܒܡܒܕܪܢܘܼܬܝ ܝܬܝܪ ܡܢܟܘܿܢ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܕܡܐ ܕܥܒ̈ܕܘ̄ ܘܫܪܟܐ܀ ܩܕܡ ܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܐܡܿܪ ܝܘܢܝܐ܀ ܘܢܚܝܠܘܼܢܝܗܝ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܒܢ̈ܝ ܐ̈ܠܗܐ ܗ̄ ܐܘܿ ܠ̈ܡܠܐܟܐ ܩܿܪܐ ܒܢ̈ܝ ܐ̈ܠܗܐ ܕܡܚܝܠܝܼܢ ܠܥܡܐ ܠܡܼܦܢܐ܇ ܐܠܐ ܠܗ ܠܥܡܐ ܩܿܪܐ ܒܢ̈ܝ ܐ̈ܠܗܐ܀ ܒܿܬܪ ܬܫܒܘ̄ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܕܢܣܩ ܠܛܘܼܪܐ ܘܢܚܙܐ ܠܐܪܥܐ ܡܼܢ ܩܒܘܿܠ ܗ̄ ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܛܬ݀ ܠܗܿ ܦܪܘܬܣܡܝܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ܀ ܒܿܬܪ ܗܿܠܝܢ ܡܫܿܪܐ ܒܒܘܼܪ̈ܟܬܐ: ܐܝܟ ܕܥܒܼܕ ܝܥܩܘܿܒ ܘܒܚܝܠܐ ܕܪܘܼܚܐ ܐܡܿܪ ܠܒܘܼܪ̈ܟܬܐ ܘܒܙܢܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܟܕ ܥܠ ܥܬܝܼܕ̈ܬܐ ܒܕܩ ܒܗܝܢ܇ ܘܐܟܙܢܐ ܕܒܪܟ pb. 228 ܐܝܣܚܩ ܠܝܥܩܘܿܒ ܩܕܡ ܡܘܬܗ: ܘܩܕܝܼ̈ܫܐ ܠܒܢ̈ܝܗܘܢ܇ ܗܿܟܢ ܒܪܝܟ ܐܢܘܿܢ ܡܘܫܐ ܩܕܡ ܥܘܼܢܕܢܗ܀ ܡܪܐ ܡܼܢ ܣܝܼܢܝ ܐ݀ܬܐ ܘܕܿܢܚ ܠܢ ܡܼܢ ܣܥܝܼܪ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܕܘܼܟܝ̈ܬܐ ܐܬܓܠܝܼ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܐܠܗܐ܇ ܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܣܝܼܢܝ ܐܬܼܐ: ܥܠ ܓܠܝܢܗ ܕܒܛܘܼܪ ܣܝܼܢܝ ܪܡܿܙ܇ ܘܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܣܥܝܪ: ܥܠ ܛܘܼܪܐ ܕܒܝܬ ܥܣܪܘ ܪܡܿܙ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܠܘ ܥܠ ܛܘܼܪܐ ܕܥܣܘ ܪܡܿܙ ܒܗ݀ܝ ܕܣܥܝܼܪ: ܐܠܐ ܥܠ ܛܘܼܪܐ ܐܝܢܐ ܕܗܼܘ ܕܒܡܕܒܪܐ ܕܗܠܟ ܒܗ ܥܡܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܡܢܗ ܐܬܓܠܝܼ ܥܠܗܘܢܿ ܐܠܗܐ܀ ܘܦܪܢ ܬܘܼܒ ܕܘܼܟܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܒܡܕܒܪܐ: ܘܥܡܗܿ ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܩܕܝܼܫ̈ܐ ܡܼܢ ܝܡܝܼܢܗ ܘܡܼܢ ܣܡܠܗ ܗ̄ ܐܘܿ ܥܠ ܡ̈ܠܐܟܐ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܥܡ ܥܡܐ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܗ ܪܡܿܙ܆ ܐܘܿ ܠܗ ܠܥܡܐ ܩܿܪܐ ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܩܕܝܼܫ̈ܐ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܕܥܡܗ ܥܠ ܐܠܗܐ ܐܡܿܪ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܥܡ ܥܡܗ ܩܕܝܼܫ̈ܐ ܩܪܐ ܐܢܘܿܢ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܦܪܝܼܫܝܼܢ ܠܐܠܗܐ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܕܪ̈ܒܘܬܐ ܗ̄ ܕܡܼܢ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܗܘܼܘ ܠܐܠ̈ܦܐ ܘܠܒܪ̈ܒܘܬܐ ܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܝܡܼܢܗ ܥܠ ܐܝܼܩܪܗ ܘܐܦ ܥܠ ܥܘܼܕܪܢܐ ܕܢ݀ܩܦ ܠܗ ܪܡܙܐ ܬܘܼܒ ܗܿܠܝܢ ܪ̈ܡܙܢ ܥܠ ܡܬܼܒܪܢܫܢܘܼܬܐ ܕܡܫܝܼܚܐ ܘܕܢܚܗ܀ ܘܝܗܼܒ ܠܗܘܿܢ ܐܦ ܐܪܚܡ ܐܢܘܿܢ ܠܥܡ̈ܡܐ ܗ̄ ܕܡܘܗܒܬܐ ܠܡܡ ܕܢܡܘܣܐ ܝܗܼܒ܀ ܘܬܘܼܒ ܝܗܼܒ ܐܢܘܿܢ ܒܪ̈ܚܡܐ ܒܥܝ̈ܢܝ ܡܨܪ̈ܝܐ ܕܐܝܬܝܗܘܿܢ ܥܡܡ̈ܐ ܝܗܼܒ ܠܗܘܿܢ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ: ܟܕ ܢܦܼܩܘ ܡܼܢ ܠܘܬܗܘܿܢ܀ ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܩܕܝܼܫ̈ܘܗܝ ܒܪܟ: ܥܒܪܝܐ ܚܠܦ ܒܪܟ ܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ܀ ܘܗܼܢܘܿܢ ܡܕܪܟܝܼܢ ܪܓܠܟ ܘܡܩܒܠܝܼܢ ܡܼܢ ܡܠܬܼܟ ܗ̄ ܢܡܘܿܣܟ: ܘܗܐ ܪܚܫܝܼܢ ܘܡܗܠܟܝܼܢ܇ ܒܥܩܒܐ ܕܗܠ̈ܟܬܟ ܫܦܝܼܪ̈ܬܐ ܕܚܘܝܼܬ ܠܗܘܿܢ܀ ܢܡܘܿܣܐ ܐܫܠܡ ܠܗܘܿܢ ܡܘܫܐ ܘܝܗܒܼܗ܀ ܕܗܢܐ ܠܡ ܢܡܘܿܣܐ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܐܬܝܼܗܒ܇ ܝܪܬܘܬܐ ܠܒܢ̈ܝ ܝܥܩܘܿܒ܀ ܘܢܗܼܘܐ ܒܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܗܿܘܐ ܠܗܘܿܢ ܒ݀ܬܪܟܢ܀ ܘܡܐ ܕܐܬܟܼܢܫܘ ܪ̈ܝܫܐ ܕܥܡܐ ܗ̄ ܥܠ ܝܣܪܐܝܠ ܥܬܝܼܕ ܕܢܩܘܼܡ܇ ܟܕ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܕܘܝܕ܆ ܕܠܘܬܗ ܗܘܼܘ ܡܘܼܠ̈ܟܢܐ܀ ܗܿܕܝܢ ܕܡܐ ܕܐܬܼܟܢܫܘ ܗ̄ ܐܘܿ ܥܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܕܒܗ ܐܩܝܼܡ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܐܡܿܪ ܐܘܿ ܥܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܕܡܼܢ ܡܒܕܪ̈ܐ ܕܫܒܝܐ ܕܡܼܢ ܒܒܠ ܕܒܗ ܐܩܝܼܡܘ ܠܙܘܪܒܒܠ ܡܠܟܐ܇ ܐܠܐ ܫܘܼܡܠܝܐ ܫܩܼܠܬ݀ ܒܡܫܝܼܚܐ ܕܡܠܟܘܼܬܗ ܠܐ ܥܿܒܪܐ܇ ܘܟܕ ܡܫܿܪܐ ܒܒܘܼܪ̈ܟܬܐ ܘܐܡܿܪ܀ ܢܚܐ ܪܘܒܝܠ ܘܠܐ ܢܡܘܼܬ ܡܛ݀ܠ ܕܝܥܩܘܿܒ ܐܡܼܪ ܕܛܥܝܬ ܠܡ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܠܐ ܬܦܘܼܫ: ܡܘܬܐ ܦܣܼܩ ܥܠܝܟ ܡܛ݀ܠ ܣܘܼܥܪܢܐ ܕܣܥܼܪܬ ܒܕܪܡܼܬܗ ܡܛ݀ܠ ܕܦܨܝܼܬ ܝܘܣܦ ܡܼܢ ܩܛܠܐ: ܦܪܩܬܟ ܛܝܒܘܼـܐ ܡܼܢ ܡܘܬܐ pb. 229 ܘܢܗܼܘܐ ܒܡܝܢܐ ܗ̄ ܐܬܝܼܗܒ ܠܟ ܡܢܝܿܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܝܘܼܒܠܐ ܕܡܩܝܼܡ ܫܒܛܟ ܐܝܟ ܐܚ̈ܝܟ܀ ܫܡܥܘܢ ܥܒܼܪܗ ܘܠܐ ܒܪܟܗ ܘܐܡܿܪܝܼܢ ܕܥܠ ܗܿܟܢ ܠܐ ܐܬܼܒܪܟܼ ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܬܬܠܝܼܛ ܡܼܢ ܝܥܘܿܒ ܠܐ ܬܼܒ ܐܠܐ ܐܘܣܦ ܐܪܫܥ܇ ܒܥܠܬ ܙܡܪܝܼ ܕܡܢܗ ܙܢܝܼ ܘܒܥܠܼܬܗ ܐܒܼܕܘ ܟܕ̄ ܐܠܦ̈ܝܼܢ ܘܐܦܢ ܟ݀ܠܗ ܫܒܛܐ ܠܐ ܚܝܿܒ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܕܘܼܚܠܐ ܕܟ݀ܠܗܘܿܢ ܫܒ̈ܛܐ ܥܒܕܗܿ ܠܗܕܐ ܡܘܫܐ ܘܫܒܛܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܬܐܒ ܡܼܢ ܒܝܼܫܘܼܬܗ: ܠܘܛܬܗ ܕܝܥܩܘܿܒ ܬܩܘܐ ܥܠܘܗܝ ܒܿܬܪ ܪܒܘܝܠ ܡܿܡܠܠ ܥܠ ܝܗܘܕܐ܀ ܫܡܥ ܡܪܝܐ ܒܩܠܗ ܗ̄ ܒܐܣܝܡ ܨܠܘܼܬܐ ܐܡܼܪ ܠܗܿ: ܘܕܡܝܐ ܠܗ݀ܝ ܕܝܥܩܘܿܒ ܕܪܝܫܐ ܗܼܘܐ ܡܢܗܿ ܗ݀ܝ ܕܫܿܡܥ ܐܝܬܝܗܿ܇ ܫܡܥ ܐܢܬ ܐܘ̃ ܡܪܝܐ ܒܩܠܗ ܟܕ ܒܿܥܐ ܡܢܟ܀ ܘܠܥܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̄ ܠܒܪܘܼـܐ ܘܠܫܘܼܠܛܢܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ ܘܠܡܫܪܬܚܘܼܬܐ ܫܦܝܼܥܬܐ ܘܫܒܪܐ ܗܘܼ̈ܝ ܗܿܠܝܢ ܠܘܬ ܗܢܐ ܫܒܛܐ܀ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܢܕܘܼ̈ܢܢ ܠܗ ܗ̄ ܡܢܗ ܩܿܝܡܐ ܪܝܫܢܘܼܬܐ ܘܕܝܿܢܘܼܬܐ ܘܗܼܘ ܠܗ ܢܕܒܪ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ܀ ܘܥܕܘܪܐ ܡܼܢ ܐܠܘܨ̈ܘܗܝ ܗܘܝܼ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܿܢܝܢ ܠܗ: ܘܠܠܘܝܼ ܐܡܼܪ ܕܫܘܼܡܠܝܟ܀ ܘܢܣܝܿܬܗ ܒܢܣܝ̈ܘܢܐ ܘܒܚܿܪܬܗ ܒܡ̈ܝܐ ܕܡܨܘܬܐ ܗ̄ ܐܫܟܚܬܗ ܒܚܝܼܪܐ ܒܙܒܢܐ ܕܐܩܝܼܡ ܥܡܐ ܪܘܒܐ ܘܫܓܘܼܫܝܐ ܥܠ ܥܓܠܐ: ܡܝ̈ܐ ܕܡܨܘܼܬܐ ܩܿܪܐ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܒܕܪ ܒܗܘܿܢ ܕܩܬܐ ܕܩܛܡܗ ܕܥܓܠܐ܇ ܘܗܘܼܐ ܡܘܬܢܐ ܒܥܡܐ ܒܥܠܼܬܗ܀ ܘܐܡܼܪ ܥܠ ܐܒܘܼܗܝ ܘܥܠ ܐܡܗ ܠܐ ܚܙܝܿܬܗ ܗ̄ ܕܗܿܟܢ ܐܬܓܼܘܙܠ ܥܠ ܡܪ̈ܚܐ ܕܠܐ ܚܫܼܒ ܠܐܒܗ̈ܘܗܝ ܘܠܐܚ̈ܘܗܝ ܡܕܡ܇ ܐܠܐ ܚܪܒ ܐܢܘܿܢ ܐܝܟ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܚܘܣܢ܇ ܘܗܿܠܝܢ ܠܡ ܥܒܼܕ ܡܛ݀ܠ ܡܐܡܪܟ܀ ܢܣܝܼܡܘܢܼ ܥܛܪܐ ܒܪܘܓܙܟ ܗ̄ ܕܡܿܪܥܝܢ ܠܟ ܒܙܒܢ ܪܘܓܙܟ ܘܡܢܝܼܚܝܼܢ ܠܨܒܝܿܢܟ ܘܡܚܣܝܢ ܥܠ ܥܡܟ܀ ܫܘܼܡܠܝܐ ܥܠ ܡܕܒܚܟ ܗ̄ ܒܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܢܫܡܥܘܢܼ ܬܫܡܼܫܬܐ ܥܠ ܡܕܒܚܟ ܠܐܝܩܪܟ܀ ܒܪܟ ܡܪܝܐ ܚܝܠܗ ܗ̄ ܠܚܦ ܗܿܠܝܢ ܐܘ̃ ܡܪܝܐ ܒܪܟ ܚܝܠܗ ܘܫܪܬܚܝܗܝ ܒܛܒ̈ܬܐ܀ ܐܛܥܝܼ ܒܥܒܿܕܐ ܗ̄ ܘܒܦܘܼܠܚܢܐ ܙܗܝܐ ܕܐܝܼܕ̈ܘܗܝ: ܨܒܝܼ ܚܒܝܼܒܗ ܕܡܪܐ ܢܫܪܐ ܗ̄ ܒܢܝܡܝܢ ܢܫܪܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܡܼܢ ܡܢܬܐ ܥܿܗܕ ܠܗ: ܡܛ݀ ܕܠܗ ܡܼܛܬ݀ ܐܘܪܫܠܡ ܗ݀ܝ ܕܐܬܓܼܒܝܬ݀ ܕܬܗܼܘܐ ܗܝܟܠܐ ܚܒܝܼܒܐ ܐܬܩܪܝܼ: ܡܛ݀ܠ ܕܐܘܪܫܠܡ ܕܡܛܠܬܗܿ ܪܚܡܼܗ ܐܠܗܐ܀ ܘܥܠܘܗܝ ܢܪܚܦ ܟܿܠܗ ܝܘܡܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܕܒܩܪܝܼܒܘܼܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܿܡܪ: ܕܟܐܡܬ ܥܠܘܗܝ ܡܿܓܢ ܘܡܿܪܚܦ ܐܡܝܼܢܐܝܬ܀ ܘܒܝܬ ܟܬܦ̈ܬܗ ܢܫܪܗ ܗ̄ ܠܥܠ ܡܼܢ ܟܬܦ̈ܬܗ ܫܼܪܐ ܐܠܗܐ܀ ܒܗ݀ܝ ܕܒܝܬ ܟܬܦ̈ܬܐ ܫܼܪܐ ܐܠܗܐ܀ ܒܗ݀ܝ ܕܒܝܬ ܟܬܦ̈ܬܐ ܥܠ ܪܘܼܚܐ ܡܿܘܕܥ ܗܐ ܒܝܬ ܟܬܦ̈ܬܐ ܥܠ ܪܘܼܚܐ ܡܿܘܕܥ ܗܐ ܒܝܬ ܟܬܦ̈ܬܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܓܘܫܡܐ ܗܘ: ܕܢܐܡܪ ܕܬܡܢ ܡܿܢܛܪ ܠܗ܇ ܟܕ ܟܿܠܐ ܡܢܗ pb. 230 ܟܿܠ ܢܟܝ̈ܢܝܼܢ܇ ܗܪܟܐ ܡܘܫܐ ܠܦܘܼܬ ܡܫܪܗ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܩܠܣܼܗ ܝܥܩܘܿܒ ܒܒܘܼܪ̈ܟܬܗ ܠܕܘܒܪܗ ܛܡܐܐ ܨܚܝܼ܇ ܘܠܝܘܣܦ ܐܡܼܪ. ܡܒܪܟܬܐ ܗܿܝ ܕܡܪܐ ܐܪܥܼܗ ܗ̄ ܒܝܕ ܗܕܐ ܡܘܕܥ ܥܠ ܟܗܝܼܢܘܬܗ ܐܘܿ ܥܠ ܬܘܼܩܢܐ ܘܥܘܼܫܢܐ ܕܫܒ̈ܛܐ ܕܡܢܗ܀ ܬܘܼܒ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܕܐܪܥܗ ܪܡܿܙ ܕܡܫܪܬܚܐ ܒܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܐܠܗܝܬܐ܀ ܡܼܢ ܛܠܐ ܕܫܡܝܐ ܡܼܢ ܠܥܠ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܛܝܒܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܠܥܠ ܕܡܓܢܐ ܘܦܪܩܐ ܠܗ ܡܼܢ ܐܘܼܠ̈ܨܢܐ܀ ܘܡܼܢ ܬܗܘܡܐ ܕܪܒܝܼܥܐ ܡܼܢ ܠܬܚܬ: ܐܦ ܗܕܐ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܪܡܙܐ܇ ܘܬܗܘܡܐ ܠܥܘܼܡܩܐ ܩܿܪܐ: ܕܡܝ̈ܐ ܘܐܢ ܕܐܪܥܐ܇ ܒܦܚܼܡܐ ܕܪܘܡܐ ܘܕܫܡܝܐ܀ ܪ̈ܒܝܼܥܐ ܩܿܪܐ ܠܡܛܪܐ ܒܟܝܼܪܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܩܕܡܝܐ: ܗܜܝ ܕܡܼܢ ܠܬܚܬ: ܠܬܗܘܡܐ ܢ݀ܩܦܐ ܘܠܘ ܠܡܛܪܐ: ܕܡܐ ܠܡ ܕܩܒܼܠܗ ܥܘܼܡܩܐ ܕܠܗ ܩܿܪܐ ܬܗܘܡܐ ܠܡܼܛܪܐ ܒܟܝܼܪܝܐ܇ ܗܿܝܕܝܢ ܡܿܦܪܐ ܟܿܠ ܛܒ̈ܢ܀ ܡܼܢ ܐܒܐ ܕܥ̈ܠܠܬܐ ܕܫܡ̈ܢܝܢ ܘܡܬܓܪ̈ܢ ܡܼܢ ܬܫܡܼܫܬܐ ܕܫܡܫܐ ܘܕܣܗܪܐ: ܡܫܪܬܚ ܠܗ ܐܠܗܐ ܘܡܢܗܘܢ ܠܐܪܥܗ܀ ܡܼܢ ܪܝܫ ܛܘܼܪ̈ܝ ܡܕܢܚܐ ܗ̄ ܪܝܫ ܛܘܪ̈ܐ ܥܠ ܪܝܫܝܼܬܐ ܕܛܘܼܪ̈ܐ ܐ݀ܡܪ܀ ܡܕܢܚܐ ܥܠ ܢܨܝܼܚܘܼܬܐ܆ ܘܐܡܿܪ ܕܡܪܝܼܡ ܠܟ ܐܠܗܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܪ̈ܝܫܝ ܛܘܼܪ̈ܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܠܥܠ ܡܼܢ ܒܥܠ̈ܕܒܒܝܟ ܘܡܿܚܘܐ ܠܟ ܡܦܪܓܐ ܘܢܗܝܼܪܐ ܐܝܟ ܕܢܚܼܗ ܕܫܡܫܐ܀ ܘܡܼܢ ܐܒܐ ܕܪ̈ܡܬܐ ܕܡܼܢ ܥܠܡ ܗ̄ ܐܒܐ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܪܡܿܙ܀ ܪ̈ܡܬܐ ܥܠ ܝܕܥܘܼܬܗܝܢ ܕܡܝܬܪ̈ܬܐ: ܗ݀ܝ ܕܡܼܢܥܠܡ ܥܠ ܩܕܡ̈ܝܬܐ ܘܐܚܪ̈ܝܬܐ ܡܿܘܕܥ܀ ܡܼܢ ܐܒܐ ܕܐܒܥܐ ܘܡܠܐܗܿ ܗ̄ ܕܥܿܬܪ ܠܡ ܡܼܢ ܐܕܫ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܕܡܠܝܐ ܟܿܠ ܛܒ̈ܢ܀ ܨܒܝܢܗ ܕܡܿܢ ܕܫܼܪܐ ܒܣܢܝܐ ܗ̄ ܕܥܠܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܛܒ̈ܬܐ: ܨܒܝܿܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܕܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܐܬܼܢܚܬ ܘܫܼܪܐ ܒܣܢܝܐ ܫܝܼܛܐ ܡܛ݀ܠ ܦܘܼܪܩܢܟ: ܗܼܘ ܠܡ ܒܚܝܠܗ ܓܿܡܪ: ܗܿܠܝܢܕ ܐܫܬܘܕܝܼ ܘܡܿܫܟܠܠ ܠܗܝܢ ܥܠ ܪܝܫܗ ܕܝܘܣܦ܇ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܫܘܼܡܠܝܐ ܕܪܝܫܢܘܼܬܗ: ܘܐܦ ܥܠ ܫܘܼܟܠܠܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܐܚ̈ܘ̄܀ ܒܘܼܟܪ̈ܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܗܕܪܐ ܠܗ ܗ̄ ܗܟܢ ܠܡ ܡܬܼܟܗܢ ܐܝܟܢܐ ܕܒܒܘܼܟܪ̈ܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܢܬܼܟܗܢ ܒܚܫܚܬܗ܇ ܘܩܪ̈ܢܬܐ ܕܪܝܡܐ܇ ܩܪ̈ܢܬܗ ܗ̄ ܐܩܢܼܝܗ ܐܠܗܐ ܚܝܠܐ ܘܥܘܼܫܢܐ ܐܝܟ ܩܪܢܐ ܕܪܝܡܐ ܕܙ݀ܟܝܐ ܠܟܿܠ ܒܥܝܼܪ̈ܐ: ܪܝܡܐܼ: ܚܕܐ ܩܪܢܐ ܠܚܘܕ ܐܝܬ ܠܗ: ܘܒܗܿ ܙܟܿܐ ܠܟܿܠ ܚܝܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܩܪ̈ܢܬܐ܀ ܗܿܠܝܢ ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܐܦܪܝܡ ܘܗܿܠܝܢ ܐ̈ܠܦܐ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܓܡܼܪ ܐܠܗܐ ܟ݀ܠ ܕܐܫܬܘܕܝܼ ܠܙܕܝܼܩ̈ܘܗܝ: ܘܗܘܼܘ ܠܐܠ̈ܦܐ ܘܪ̈ܒܘܬܐ: ܘܐܬܝܕܥܬ݀ ܒܗܘܿܢ ܒܘܼܪܟܬܐ܀ ܚܕܝܼ ܙܒܠܘܢ ܒܡܦܩܟ ܘܐܝܣܟܪ ܒܡܫܟ̈ܢܝܟ܆ ܗ̄ ܚܕܝܼ ܠܡ ܐܢܬ ܙܒܠܘܢ ܒܡܦܩܟ ܕܡܼܢ ܝܡܐ ܟܕ ܢ݀ܦܩ ܐܢܬ ܠܠܡܐܢܐ: ܘܡܬܼܒܣܡ ܐܢܬ ܒܬܓܪ̈ܬܟ: ܘܚܕܝܼ ܐܦ ܐܝܣܟܪ ܒܪ ܬܚܘܼܡܗ ܕܙܒܠܘܢ: ܒܡܫܟ̈ܢܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܿܢ pb. 231 ܥܘܼܡܪ̈ܝܟ ܟܗܝܼ̈ܢܐ܀ ܥܡܡ̈ܐ ܠܛܘܼܪܐ ܕܨܗܝܘܿܢ ܢܩܪܘܿܢ ܗ̄ ܕܐܦ ܥܡܡ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܬܓܘܼܪܬܗܘܿܢ ܩܿܪܝܢ ܘܡܿܝܬܝܢ ܠܗܘܢܿ. ܕܢܗܘܘܿܢ ܬܘܬܒ̈ܐ: ܒܗܿܠܝܢ ܡܿܚܘܐ ܥܠ ܝܘܼܬܪܢܐ ܕܡܼܢ ܡܦܩܬܗܘܿܢ ܕܒܝܡܐ܀ ܬܡܢ ܢܕܒܚܘܢܼ ܕܒܚ̈ܐ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܛܘܼܪܐ ܕܨܗܝܘܿܢ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܫܦ̈ܥܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܢܐܢܩܘܼܢ ܗ̄ ܫܦܝܼܥܐ ܘܢܩܝܼܡ ܛܒ̈ܬܐ ܡܼܢ ܝܡ̈ܡܐ ܕܥܠܝܗܘܿܢ ܥܿܒܪܝܼܢ܀ ܘܐܠܦ̈ܐ ܕܛܡܝܼܪ̈ܢ ܒܚܠܐ ܗ̄ ܥܒܪܝܐ ܚܠܦ ܐܠܦ̈ܐ ܡܛܫ̈ܝܬܐ ܐܡܿܪ: ܒܗܿܠܝܢ ܪܡܿܙ ܫܘܼܪܬܗܘܿܢ ܕܒܢ̈ܝ ܙܒܠܘܢ܇ ܡܿܙܒܢ ܙ݀ܒܢܝܼܢ ܠܥܘܼܬܪܐ: ܕܛܥܝܼ̈ܢܢ ܐ̈ܠܦܐ ܕܬܓܪ̈ܐ ܕܐܬܝܢ ܠܘܬܗܘܿܢ܇ ܘܡܕܡ ܠܐ ܡܙܒܢܝܼܢ ܗܼܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܕܝܼܠܗܘܿܢ܇ ܐܝܟ ܕܢܛܥܢܘܢܼ ܒܐܠܦܝ̈ܗܘܢܿ܇ ܘܥܠܗܕܐ ܡܼܢ ܐܢܢܩܝ ܪܡܝܢ ܒܐ̈ܠܦܝܗܘܿܢ ܚܠܐ ܐܝܟ ܕܢܬܼܐܣܪ̈ܢ: ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܛ݀ܠ ܩܠܝܼܠܘܼܬܗܝܢ ܢܬܼܗ̈ܦܟܢ܀ ܒܪܝܼܟ ܡܿܢ ܕܐܪܘܚ ܠܓܕ ܗ̄ ܒܐܪܥܐ ܪܘܚܬܐ ܕܝܗܼܒ ܠܗ܇ ܒܗܢܐ ܓܒܗ ܕܝܘܪܕܢܢ: ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܠܒܝܼܟܐ ܫܿܕܐܼ ܒܐܪܥܐ܀ ܬܒܪ ܕܪܥܐ ܥܡ ܪܝܫܐ ܗ̄ ܣܝܚܘܢ ܘܚܝܠ̈ܘܬܗ܀ ܘܚܼܙܐ ܩܕܡܐܝܬ ܗ̄ ܕܗܢܐ ܩܕܡܐܝܬ ܚܼܙܐ ܐܪܥܐ ܕܣܝܚܘܢ܆ ܘܩܒܼܠܗܿ ܝܪܬܘܬܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ܀ ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܛܡܝܼܪܐ ܝܪܬܘܬܗ ܕܡܒܕܩܢܐ ܗ̄ ܥܠ ܡܘܫܐ ܪܡܙܐ ܗܕܐ ܡܠܼـܐ ܕܬܡܢ ܐܬܩܼܒܪ܀ ܡܒܕܩܢܐ ܗܼܘ ܡܘܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܒܿܕܩ ܟܣ̈ܝܬܐ܀ ܗ݀ܝ ܕܛܡܝܼܪܐ ܦܠܓܘܼܬܗ ܗ̄ ܥܠ ܦܓܪܗ ܐܡܿܪ ܕܬܡܢ ܐܬܼܛܡܪ ܘܐܬܩܼܒܪ. ܬܡܢ ܡܛܼܬ݀ ܡܢܬܐ ܠܦܓܪܗ ܕܡܘܫܐ ܕܢܬܼܩܒܪ ܘܠܘ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ܀ ܐܝܟ ܕܐܬܦܼܩܕ ܠܡܥܒܼܪ ܥܡ ܐܚ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܡܩܠܣ ܠܕܒܝܬ ܪܘܒܝܠ ܘܓܕ ܘܡܢܫܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܒܕܝܼܢܐ ܣܡܼܘ ܬܢܘܝ ܕܥܡ ܐܚܝ̈ܝܗܘܢ ܢܥܒܪܘܢܼ܀ ܢܦܬܠܝܼ ܘܣܒܼܥ ܨܒܝܿܢܐ ܗ̄ ܕܣܒܼܥ ܛܒ̈ܬܐ܇ ܡܼܢ ܨܒܝܿܢܗ ܕܐܠܗܐ܀ ܠܡܥܪܒܐ ܘܠܬܝܡܢܐ ܢܐܪܬ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܦܢܝ̈ܬܐ. ܗܿܠܝܢ ܕܠܦܘܼܬ ܬܚܘܼܡܗ ܣܝܼ̈ܡܢ܇ ܬܣܓܼܐ ܘܬܬܪܘܚܝ ܝܪܬܘܬܗ܀ ܐܫܝܪ ܢܗܘܐ ܨܒܝܿܢܐ ܠܐܚ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܐܚ̈ܘܗܝ ܡܬܪܓܪܓܝܼܢ ܘܨ݀ܒܝܢ ܠܛܒ̈ܬܗ܀ ܢܨܒܥ ܒܡܫܚܐ ܪܓܠܗ ܗ̄ ܗܢܘ ܙܢܐ ܕܛܒ̈ܬܗ܆ ܡܼܢ ܪܓܠܗ ܓܝܪ ܥܠ ܟܠܿܗ ܐܡܿܪ ܡܬܼܒܣܡ ܠܡ ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܐܕܫ̈ܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ܀ ܦܪܙܠܐ ܘܢܚܫܐ ܡܣܿܐܢܝܟ ܗ̄ ܕܗܿܟܢ ܕܐ݀ܫ ܐܢܬ ܠܒܥ̈ܠܕܒܒܝܟ ܚܝܠܬܢܐܝܬ܇ ܐܝܟ ܕܣܿܐܝܢ ܡܣ̈ܐܢܐ ܕܡܣܟܟܝܼܢ ܒܦܪܙܠܐ܀ ܘܐܝܟ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܝܼܠܟ ܥܘܼܫܢܟ ܗ̄ ܟܡܐ ܠܡ ܕܒܚ̈ܐ ܐܝܬܝܟ ܡܿܩܘܐ ܐܢܬ ܒܗ ܒܗܢܐ ܥܘܼܫܢܐ ܕܩܒܼܠܬ܀ ܡܪܟܒܬܗ ܒܫܡܝܐ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܒܘܼܪ̈ܟܬܐ ܡܿܡܠܠ ܥܠ ܩܘܼܠܣܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܘܬܒܗ ܕܒܫܡܝܐ܀ ܐܝܬܘܗܝ ܒܥܕܪܟ ܘܒܓܐܝܘܼܬܗ ܗ̄ ܒܝܕ ܥܘܼܪܕܢܗ ܕܠܘܬܟ ܐܬܚܙܝܼ ܓܐܝܐ ܘܫܒܝܼܚܐ܀ ܡܒܘܼܥܗ ܕܝܥܩܘܿܒ ܒܐܪܥܐ ܕܥܒܘܼܪܐ ܗ̄ ܙܪܥܗ ܕܝܥܩܘܿܒ ܐܝܟ ܡܒܘܼܥܐ ܐܫܬܦܥ܀ ܡܐ pb. 232 ܕܡܢܝܚ ܠܗ ܐܠܗܐ ܘܝܿܬܒ ܒܫܠܼܝܐ: ܡܬܼܒܣܡ ܒܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܕܐܪܥܐ ܕܐܬܝܗܒܼܬ܆ ܠܗ܀ ܛܘܼܒܝܟ ܝܣܪܐܝܠ ܡܿܢܘܼ ܐܟܘܬܟ ܥܡܐ ܕܦܘܼܪܩܢܗ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܝܬ ܐܟܘܬܟ ܒܗ݀ܝ ܕܐܠܗܐ ܗܼܘ ܝܿܨܘܿܦܟ܇ ܦܘܼܪܩܢܟ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ ܘܐܚܪܝܐ ܠܘ ܒܚܝܠܐ ܐܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܒܥܘܼܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ: ܘܢܬܟܒܘܢܼ ܠܟ ܒܥ̈ܠܕܒܒܝܟ ܗ̄ ܕܗܿܟܢ ܠܡ ܗܿܘܐ ܐܢܬ ܡܠܥܝܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܡܼܢ ܕܚܼܠܬܐ ܕܢ݀ܦܠܐ ܥܠ ܒܥ̈ܠܕܒܒܝܟ ܢܠܒܫܘܢܼ ܐܣܟܡܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܡܛ݀ܠ ܕܢܫܬܘܙܒܘܢܼ ܡܼܢ ܡܘܬܐ ܕܡܢܟ܀ ܚܙܼܐ ܡܘܫܐ ܠܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܐܢܫܝܼ̈ܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܒܥܝܢܐ ܕܡܕܥܐ ܚܼܙܗܿ ܒܗܜܝ ܕܚܙܬܢ܇ ܬܚܝܬ ܡܫܘܼܚܬܐ ܣܝܼܡܐ܀ ܘܐܪܥ ܕܟܢܥܢ܆ ܛܘܼܪ̈ܐ ܘܥܘܼܡ̈ܩܐ ܐܝܬܝܗܿ܇ ܡܕܝܢ ܠܐ ܚܼܙܗܿ: ܒܥܝ̈ܢܐ ܕܦܓܪܐ: ܐܠܐ ܚܙܬܐ ܡܬܝܕܥܢܝܼܬܐ ܕܗܘܢܗ ܐܬܦܫܼܛܬ݀ ܘܚܼܙܗܿ ܠܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܒܗܘܢܐ ܡܬܝܕܥܢܐܝܬ ܐܝܟ ܕܚܼܙܐ ܐܠܝܫܥ ܠܢܥܡܢ ܘܠܓܚܙܝ܇ ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܠܦܠ̈ܚܝ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܒܥܝܢ̈ܐ ܕܦܓܪܐ ܚܙܗܿ܇ ܐܬܝܼܗܒ ܠܗ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܒܗ݀ܝ ܫܥܬܐ ܚܝܠܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ܆ ܘܚܼܙܗܿ ܠܟܿܠܗܿ ܐܪܥ ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ: ܘܡܝܼܬ ܡܘܫܐ ܗ̄ ܐܢܫܝܼ̈ܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡܪܝܐ ܥܦܼܝܗ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܼܪܘ܆ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܥܦܝܘܼܗܝ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܘܝܣܪ̈ܠܝܐ ܥܦܝܘܼܗܝ܇ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܟܬܝܼܒܐ ܒܗܿܘ ܕܫܥܒܝܼܢ܇ ܕܟܕ ܫܠܡ ܡܘܫܐ ܩܒܪܘܼܗܝ ܒܐܪܥ ܕܡܘܐܒ܀ ܘܠܐ ܝܼܕܥ ܐܢܫ ܩܒܪܗ ܗ̄ ܥܠ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܥܦܝܘܼܗܝ܆ ܠܐ ܐܬܝܼܕܥ ܩܒܪܗ: ܘܐܚܪܬܐ: ܕܠܐ ܢܣܬܓܕܘܢܼ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܡܼܢ ܥܡܐ ܗܿܘ ܣܿܓܕ ܠܦܬܟܪ̈ܐ܇ ܐܘܿ ܕܟܕ ܢܫܐܠܘܢܼ ܡܼܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܐܣܝܘܼܬܐ ܘܠܐ ܬܬܝܼܗܒܝ ܠܗܘܿܢ: ܢܬܬܫܝܼܛ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܐܢܫ̈ܐ ܠ̈ܘܝܐ ܣܠܩܼܘ ܥܡܗ ܠܛܘܼܪܐ ܘܗܼܢܘܿܢ ܩܒܪܘܼܗܝ. ܗܿܟܢܐ ܘܟܕ ܐܬܩܼܒܪ ܐܗܪܘܿܢ܇ ܥܡ ܡܘܫܐ ܘܐܠܝܥܙܪ ܥܠ̈ܝܡܐ ܠ̈ܘܝܐ ܣܠܩܼܘ: ܕܥܿܗܢܝܼܢ ܠܣܘܼܥܪܢܐ ܕܥܘܼܦܝܐ܀ ܨܠܘܿܬܐ ܕܥܠ ܦܝܪ̈ܡܝܗܘܢܿ ܕܟܗ̈ܢܐ ܡܛ݀ܠ ܐܒܪܗܡ ܥܒܕܟ: ܘܡܛ݀ܠ ܐܝܼܣܚܩ ܚܒܝܼܒܟ܆ ܘܡܛ݀ܝ ܝܼܣܪܐܝܠ ܓܒܝܟ܇ ܐܬܪܥܐ ܡܪܝܐ ܠܥܡܟ ܘܚܣܐ ܠܗ ܟ݀ܠ ܡܐ ܕܚܼܛܐ ܠܟ܀ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܫ ܩܒܪܗ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܒܢܚܠܐ ܕܡܘ̈ܐܒܝܐ ܥܦܝܘܼܗܝ ܘܠܘ ܒܛܘܼܪܐ܆ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܚܦܝܗܿ ܠܕܘܼܟܬܐ ܒܟܬܒܐ ܟܬܝܼܒ܆ ܕܩܒܪܗ ܠܡ ܒܢܚܠܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܐܒ: ܐܬܟܣܼܝܬ݀ ܕܘܼܟܬܐ ܡܢܗܘܿܢ: ܒܕܠܝܬ ܗܼܘܐ ܒܐܪܥܐ ܦܨܠܐ ܡܕܡ ܐܘܿ ܪܘܼܫܡܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܬܼܣܬܓܕܝ ܫܠܕܗ܆ ܐܟܡܐ ܕܐܡܼܪܢܢ ܠܥܠ܀ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܝܼܕܥ ܐܢܫ ܩܒܪܗ ܘܫܪܟܐ: ܐܡܿܪܝܼܢ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܕܡܼܢ ܫܘܼܪܝ ܥܘܼܢܕܢܗ ܥܕܡܐ ܠܫܘܼܠܡ ܟܬܒܐ ܠܝܫܘܿܥ ܒܪܢܘܿܢ ܟܬܝܼܒ̈ܢ ܐܘܿ ܠܐܢܫ ܐ̱ܚܪܝܢ pb. 233 ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܦܐܝܐ ܕܓܒܪܐ ܡܟܝܼܟܐ ܕܐܝܟ ܗܿܘ ܢܩܠܣ ܢܦܫܗ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܗܼܘ ܐܟܬܼܒ ܐܢܝܢ ܘܐܠܗܐ ܥܨܝܗܝ ܥܠܗܕܐ ܘܠܘ ܡܼܢ ܨܒܘܼܬ ܢܦܫܗ ܐܟܬܒ܇ ܩܘܼܠ̈ܣܘ̄܆ ܘܐܟܡܐ ܕܐܟܬܼܒ ܐܢܝܢ ܘܐܠܗܐ ܥܨܝܗܝ ܥܠܗܕܐ ܘܠܘ ܡܼܢ ܨܒܘܼܬ ܢܦܫܗ ܐܟܬܒ܇ ܩܘܼܠ̈ܣܘ̄܆ ܘܐܟܡܐ ܕܐܟܬܼܒ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝ ܒܪܝܼܬܐ: ܗܿܟܢ ܟܬܼܒ ܘܥܠ ܥܘܼܢܕܢܗ ܟܕ ܐܬܼܚܟܡ ܡܼܢ ܐܠܗܐ: ܒܕܗܿܟܢ ܐܬܚܼܙܝܬ݀ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܕܢܟܠܠ ܠܒܪ ܒܝܬܗ ܒܗܿܠܝܢ ܩܘܼܠ̈ܣܐ܀ ܠܐ ܝܩܼܪܬ݀ ܥܝܢܗ ܘܠܐ ܐܬܩܼܡܛܘ ܗ̄ ܥܡ ܙܝܼܘܐ ܕܦܪܨܘܦܗ: ܘܢܓܝܼܪܘܼܬ ܚ̈ܝܐ ܕܚܝܼܐ: ܗܝܼ ܡܚܝܼܠܘܼܬܐ ܕܟܝܢܐ ܐܬܥܼܠܝܬ ܡܢܗ܆ ܒܗ݀ܝ ܕܠܐ ܚܫ̈ܟܝ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܠܐ ܐܬܩܼܡܛܘ ܦܟ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܣܒ̈ܐ ܥܠ̈ܝܼܠܝ ܒܫ̈ܢܝܐ: ܐܠܐ ܟܬܪ ܒܦܐܝܘܼܬܗ ܘܒܫܘܼܒܚܗ ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܓܢܝܼ܀ ܕܝܕܥܗ ܡܪܐ ܐܦܝܼ̈ܢ ܠܘܼܩܒܠ ܐܦܝܼ̈ܢ ܗ̄ ܠܐ ܐܬܝܗܒܼܬ ܡܘܗܒܬܐ ܬܘܼܒ ܠܐܚܪܝܢ ܒܥܒܪ̈ܝܐ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܬܝܗܒܼܬ݀ ܠܡܘܫܐ܇ ܕܐܫܬܘܝܼ ܠܡܼܚܙܐ ܠܡܪܝܐ ܒܡܓܠܐ ܐܦ̈ܐ: ܒܕ ܗ݀ܝ ܐܦܝܼ̈ܢ ܠܘܼܩܒܠ ܐܦܝܼ̈ܢ ܥܠ ܩܪܝܼܒܘܼܬ ܝܬܝܼܪܬܐ ܘܪܒܘܼܬ ܓ̈ܠܝܢܐ: ܘܥܠ ܡܓܘܝܘܼܬܐ ܒܬܝܬܐ ܕܐܝܼـ ܗܼܘܬ݀ ܠܗ ܠܘܬ ܐܠܗܐ܇ ܡܿܘܕܥ ܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ܀ ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/232
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 13 SOAH 00013 http://syriaca.org/manuscript/2295 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502624
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: April 12, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Deuteronomy - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܣܦܪܐ ܚܡܝܼܫܝܐ ܕܡܘܫܐ ܕܡܬܩܪܐ ܬܢܝܢ ܢܡܘܿܣܐ” based upon SOAH 00013, Digital Syriac Corpus, last modified April 12, 2018, https://syriaccorpus.org/232.
Bibliography:
Literal Commentary on Deuteronomy - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܣܦܪܐ ܚܡܝܼܫܝܐ ܕܡܘܫܐ ܕܡܬܩܪܐ ܬܢܝܢ ܢܡܘܿܣܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/232.

Show Citation Styles