Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Job - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܟܬܒܐ ܕܐܝܘܒ ܒܙܥܘܪ̈ܝܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :

ܒܫܘܼܪܝ ܡܠܼܬܢ ܕܒܦܘܼܫܩܐ ܕܬܪܝܢ ܕܒܙܥܘܪ̈ܝܬܐ܆ ܕܡܼܢ ܐܝܘܿܒ ܙܕܝܼܩܐ ܡܙܕܥܝܼܢܢ ܠܟ܇ ܕܡܼܢ ܐܝܘܿܒ ܝ݀ܕܥ ܐܢܫ ܕܒܟܝܿܢܐ ܗܿܝ ܒܥܬ ܕܡܛ݀ܠ ܐܠܗܐ: ܣܛܪ ܡܼܢ ܢܡܘ݀ܣܐ ܘܢܒܝܘܼܬܐ: ܒܥܠܕ ܓܝܪ ܟܬܒܐ ܘܢܡܘܿܣܐ ܝܼܕܥ ܠܐܠܗܐ: ܘܢܛܪ ܠܢܡܘܿܣܐ ܟܝܢܝܐ ܘܐܚܼܒ ܠܐܠܗܐ܆ ܘܝܼܕܥ ܕܦܿܪܥ ܐܠܗܐ ܛܒ̈ܬܐ ܠܛܒ̈ܐ܇ ܘܠܒܝܼ̈ܫܐ ܫܘܼܢܩܐ܇ ܘܠܘ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܇ ܐܠܐ ܘܒܗܿܘ ܕܥܬܝܼܕ: ܘܥܠܗܕܐ ܫܪܝܼ ܦܿܠܚ ܡܝܬܪܘܬܐ ܘܡܛ݀ܠ ܗܘܿ ܥܠܡܐ ܣܿܥܪ ܗܼܘܐ ܛܒ̈ܬܐ܇ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܚܼܙܐ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܒܙܒܢܗ ܕܟܗܝܼܢܝܼܢ ܒܕ ܥܠܡܐ܆ ܘܠܐ ܝ݀ܕܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܐܠܗܐ܇ ܘܡܘܫܐ ܟܬܒܼܗ ܠܟܬܒܗ܇ ܡܛ݀ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡܼܢ ܥܣܘ ܡܬܼܝܒܠ ܗܼܘܐ܆ ܘܠܘ ܡܼܢ ܝܥܩܘܿܒ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܥܠ ܕܡܼܢ ܥܡܡ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܝܩܛܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܼ،ܐ ܠܐ ܟܬܼܒ ܥܠ ܓܢܣܗ: ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܟܬܼܒ ܥܠ ܫܪܒܬܐ ܕܡܠܟܝܙܕܩ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܼܢ ܥܣܘܿ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܐܝܬܘܗܝ: ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܝܘܿܒܒ ܐܝܬ̄ܘ ܫܡܗ܇ ܘܢܣܼܒ ܐܢܬܬܐ ܐܪܐܒܝܐ ܘܝܠܼܕܬ݀ ܠܗ ܒܪܐ: ܘܐܬܩܪܝܼ ܫܡܗ ܚܢܢ ܘܐܒܘܼܗܝ ܕܐܝܘܒ ܙܪܚ ܘܐܡܗ ܒܣܘܪܐ: ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܚܡܝܼܫܝܐ ܡܼܢ ܐܒܪܗܡ܇ ܐܝܘܒ ܒܪ ܙܪܚ ܒܪ ܪܥܘܐܝܠ ܒܪ ܥܣܘ ܒܪ ܐܝܣܚܩ ܒܪ ܐܒܪܗܡ܀ ܐܣܦ ܟܗܢܐ ܚܒܪܗ ܕܥܙܪܐ: ܘܐܪܘܕ ܡܬܟܒ ܙܒ̈ܢܐ܇ ܘܝܥܘܿܒ ܐܘܪܗܝܐ pb. 234 ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡܼܢ ܒܢ̈ܝ ܝܩܛܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘܐ ܒܪܗ ܕܥܟܪ: ܘܩܕܝܼܡ ܠܐܒܪܗܡ܇ ܘܥܕܐ ܕܫܬܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܝܬܝܼܪ܀ ܐܟܬܒ ܡܘܫܐ ܟܬܒܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܬܬܼܚܦܐ ܡܼܢ ܥܠܡܐ ܢܨܝܼܚܘܼܬܗ ܕܓܒܪܐ ܘܢܒܝܘܼܬܗ܇ ܘܕܢܟܐܪ ܠܝܣܪܐܝܠ ܕܩܼܡ ܒܥܡܡ̈ܐ ܡܠܟܐ ܘܟܗܢܐ ܘܢܒܝܐ܇ ܘܕܒܐܝܘܿܒ ܢܒܗܬ ܠܥܡܐ ܕܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܠܐ ܝܼܕܥܘ ܠܐܠܗܐ: ܘܕܢܟܚܕ ܠܥܬܝܼܪ̈ܐ: ܕܒܨܒܝܿܢܗܘܿܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗ݀ܝ ܕܢܗܘܘܿܢ ܛܒ̈ܐ ܟܕ ܟܗܝܼܢܝܼܢ: ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܼܪܕܝܢ܇ ܡܢܗ ܢܐܠܦܘܢܼ ܕܢܣܝܒܪܘܢܼ ܥܩ̈ܬܐ: ܘܕܢܕܥ ܟܿܠܢܫ ܕܐܝܬ ܣܛܢܐ ܕܚܿܣܡ ܒܛܒ̈ܬܐ܇ ܘܙܕܩ ܕܢܙܕܗܪ ܡܢܗ܆ ܫܐܼ ܣܛܢܐ ܕܢܢܣܝܘܗܝ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܐܬܡܨܝܼ ܕܒܕܚܼܠܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܒܪ̈ܓܝܓܬܐ ܢܚܛܝܘܗܝ: ܒܥܼܐ ܕܒܐܒܕܢܐ ܕܩܢܝܿܢܗ ܘܡܘܬܐ ܕܒܢ̈ܘܗܝ ܘܟܘܼܪܗܢܐ ܢܣܓܦܝܼܘܗܝ ܘܡܛ݀ܠ ܕܢܚܘܐ ܐܠܗܐ ܠܣܛܢܐ: ܕܠܘ ܡܛ݀ܠ ܥܘܼܬܪܐ ܘܒܢ̈ܝܐ: ܘܐܦܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܩܛܝܼܪܐ ܕܚܿܠ ܠܐܠܗܐ܇ ܐܝܘܿܒ ܐܝܼܬܘܗܝ ܡܝܬܪܐ: ܐܠܐ ܡܼܢ ܨܒܝܿܢܗ ܫܒܩܼܗ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܣܛܢܐ ܕܥܒܕܗ ܢܬܢܨܚ ܘܒܝܼܫܐ ܢܚܦܪ܆ ܘܡܛ݀ܠ ܗܕܐ ܠܪ̈ܫܝܼܥܐ ܠܐ ܪܕܐ: ܘܒܛܒ̈ܬܐ ܡܫܡܠܝܢ ܚܝܝ̈ܗܘܢܿ: ܘܙܕܝܼܩ̈ܐ ܡܬܪܕܦܝܼܢ ܘܡܬܩܦܚܝܼܢ ܒܥܠܡܐ: ܘܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܝ݀ܕܥ ܕܠܐ ܡܟܘܢܐ ܠܗܘܢܿ ܡܪܕܘܼܬܐ ܠܐ ܪܕܐ: ܠܙܕܝܼܩܿܐ ܪܕܐ: ܕܢܚܘܐ ܕܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܣܿܢܐ ܠܗܘܿܢ ܪܕܐ ܠܗܘܢܿ: ܐܠܐ ܕܢܠܦ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܗܪܟܐ܇ ܠܐ ܡܕܡ ܐܢܝܢ܇ ܘܐܝܬ ܠܗ ܦܘܼܪ̈ܥܢܐ ܡܬܘ̈ܡܝܐ ܒܒܘܼܣ̈ܡܐ ܘܒܫܘܼ̈ܢܩܐ: ܠܙܕܝܼܩ̈ܐ ܕܝܿܕܥ ܕܡܬܼܬܘܝܢ ܪܕܐ: ܘܒܿܚܪ ܠܗܘܿܢ܇ ܟܕ ܝ݀ܕܥ ܕܠܐ ܚܿܛܝܢ܀ ܚܝܐ ܐܝܘܿܒ ܫܢ̈ܝܐ ܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫ܇ ܩܕܡ ܡܚܘܿܬܐ ܦܗ̄܆ ܘܒܿܬܪ ܡܚܘܿܬܐ ܡܐܐ ܘܫܒܥܝܼܢ܇ ܟܬܒܐ ܡܐܬܝܢ ܘܐܪܒܥܝܼܢ ܘܬܡܢܐ ܐܡܿܪ܇ ܟܕ ܠܫܒܥ ܕܡܚ̈ܘܬܐ ܠܐ ܚܿܫܒ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܟ ܡܝܼܬ ܚܫܝܼܒ ܗܼܘܐ ܒܗܝܢ܇ ܫܒܼܥ ܐܢܝܢ ܕܡܚܘܿܬܐ܆ ܡܼܢ ܗܜܝ ܕܒܫܬ ܥܩ̈ܢ܇ ܘܒܕܕܫܒܥ ܠܐ ܢܩܪܘܿܒ ܠܟ ܒܝܼܫܐ: ܓܒܪܐ ܚܕ ܐܝܬ ܗܼܘܐ ܗ̄ ܚܕ ܐܡܼܪ ܕܢܠܦ ܕܠܝܬ ܗܼܘܐ ܐܚܪܝܢ ܕܕܡܿܐ ܠܗ܀ ܒܐܪܥܐ ܕܥܘܿܨ ܗ̄ ܒܪܗ ܕܫܝܡ ܐܝܼܬܘ̄ ܗܼ،ܐ ܘܬܚܘܼܡܐ ܕܐܪܥܐ ܗܕܐ܆ ܡܼܢ ܬܚܘܼܡܐ ܕܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܥܕܡܐ ܠܕܪܡܣܘܿܩ܇ ܓܒܪܐ ܬܡܝܼܡ ܗ̄ ܒܒܥܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܟܕ ܝܼܕܥ ܠܐܠܗܐ ܕܠܐ ܒܨܐ ܠܟܝܿܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ ܫܒܼܚ ܘܐܘܕܝܼ: ܘܠܐ ܝܼܨܦ ܕܢܥܩܼܒ: ܘܥܠ ܗܿܟܢ ܐܬܩܪܝܼ ܬܡܝܼܡܐ ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܒܡܝܬܪ̈ܘܬܐ ܟ݀ܠܗܝܢ܇ ܘܢܡܘܿܣܐ ܟܝܢܝܐ܀ ܘܕܚܿܠ ܠܐܠܗܐ ܗ̄ ܟܝܿܢܐܝܬ: ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܕܕܝܼܢܐ܀ ܘܣܿܛܐ ܡܼܢ ܒܝܼܫܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܦܘܼܪܥܢܐ ܥܿܗܕܐ ܠܡܝܬܪ̈ܬܐ ܩܕܡ ܒܢ̈ܝܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܡܫܬܼܒܗܪ ܗܼܘܐ ܘܡܨܼܛܒܬ ܘܠܒܢ̈ܝ ܩܕܡ ܩܢܝ̈ܢܐ܆ ܒܕܗܿܢܘܿܢ ܩܪܝܼܒܝܼܢ ܠܟܝܿܢܐ܀ ܥܗܕ ܠܩܢܝ̈ܢܐ. ܕܢܘܕܥ ܕܟܡܐ ܥܘܼܬܪܐ ܩܿܢܐܼ pb. 235 ܗܼܘܐ: ܘܥܠܼܬܐ ܠܛܒܬܐ ܗܘܼܐ ܠܗ܇ ܘܠܘ ܠܚܛܝܼܬܐ܀ ܪܒ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝ ܡܕܢܚܐ ܗ̄ ܡܝܬܪ̈ܐ ܕܒܙܒܢܗ܇ ܘܡܼܢ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܕܢܚ̈ܘܗܝ ܥܿܡܪܝܼܢ ܗܼܘܘ܀ ܥܿܒܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܫܬܝܐ ܗ̄ ܥܝܕ ܠܒܢ̈ܘܗܝ ܕܓܘܢܐܝܬ ܢܐܟܠܘܢܼ ܘܢܫܬܘ݀ܢ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܐܘܼܐ ܐܢܘܿܢ ܒܚܘܼܒܐ ܘܕܢܗܘܘܿܢ ܢܟ̈ܦܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܥܡ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܠܐ ܝܿܠܦܝܼܢ ܗܼܘܘ ܙܢ̈ܝܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܐܟܡܐ ܕܥܡ ܚ̈ܕܕܐ܇ ܘܩܕܫ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܡܿܣܩ ܕܒܚ̈ܐ ܚܠܦܝܗܘܢܿ܇ ܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܚ̈ܛܗܐ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܐ ܚܿܛܝܢ ܗܼܘܘ܇ ܐܠܐ ܕܝܢ ܚܼܛܘ ܗܼܘܘ ܒܚܘ̈ܫܒܐ ܠܐ ܓܠ̈ܝܐ܀ ܕܠܡܐ ܐܬܼܚܫܒܘ ܒܢ̈ܝ ܗ̄ ܝ݀ܕܥ ܗܼܘܐ ܕܡܼܢ ܠܒܐ ܢܦܩ̈ܢ ܡܚܫ̈ܒܬܐ: ܘܕܘܼܟܝܐ ܥܿܒܕ ܠܘ ܢܡܘܿܣܝܐ: ܐܠܐ ܫܠܝܼܚܝܐ: ܘܐܝܟ ܟܗܢܐ ܒܕܒ̈ܚܐ ܡܿܕܟܐ ܗܼ،ܐ܇ ܠܫܘܼܘܕܥܐ ܕܟܗܢܘܼܬܗ: ܝ݀ܕܥ ܗܼܘܐ ܕܗܿܢܘܿܢ ܕܐܟܿܠܝܼܢ ܘܫܿܬܝܢ: ܡܙܼܕܪ̈ܥܢ ܒܠ̈ܒܘܬܗܘܢܿ ܡܚܫܒ̈ܬܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ: ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡܘܫܐ ܐܡܼܪ ܠܥܡܐ: ܕܐܙܕܗܪ ܕܠܐ ܬܐܟܘܿܠ ܘܬܫܼܬܐ ܘܬܛܥܼܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ܀ ܘܗܘܼܐ ܝܘܡܐ ܘܐܬܼܘ ܒܢ̈ܝ ܐܠܘܗܝܡ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܥ̄ ܟܬܝܼܒ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܐܬܼܘ: ܘܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܐܡܿܪ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܐܢܘܿܢ: ܗܿܢܘܿܢ ܕܫܠܝܼܛܝܼܢ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܘܙܘܥܐ ܕܐܣܛܘ̈ܟܣܝܐ ܘܢܦܫ̈ܬܐ܆ ܕܡܚܘܢ ܥܒܕ̈ܝܗܘܢܿ ܟܕ ܡܫܡܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܦܩܕܝܢ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܡܫܬܕܪܝܼܢ ܠܬܫܡܼܫܬܐ܆ ܐܟܿܠܩܪܨܐ ܠܡ ܕܢܩܘܼܡ ܐܬܼܐ ܐܟܙܢܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ܇ ܐܠܐ ܩܿܐܡ ܒܐܪܥܐ܇ ܐܝܟ ܕܠܣܘܼܓܦܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܘܡܬܼܚܠܛ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܥܡ ܡ̈ܠܐܟܐ܇ ܗܿܝܢ ܒܝܛܼ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܬܫܡܫܼܬܐ ܘܢܛܘܪܘܼܬܐ܆ ܘܗܢܐ ܥܠ ܢܟܝܿܢܐ ܘܚܘܼܒܠܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܠܘܗܝܡ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܟ̈ܐܢܐ ܘܙܕܝܼܩ̈ܐ: ܘܐ݀ܬܝܢ ܗܼܘܘ ܠܘܬ ܐܝܘܿܒ ܠܒܥܬܐ ܕܡܛ݀ܠ ܐܠܗܐ ܘܣܓܕܬܗ܀ ܐܬܩܪܝܼܘ ܒܢ̈ܝ ܐܠܘܗܝܡ: ܐܝܟܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܫܝܬ ܐܬܩܪܝܼܘ ܗܿܟܢ܆ ܡܛ݀ܠ ܡܝܬܪܘܬܗܘܢܿ܇ ܘܟܗ̈ܢܐ ܬܘܼܒ ܐܬܩܪܝܼܘ ܒܢ̈ܝ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܬܐܼܡܪܬ݀ ܕܐ̈ܠܗܐ ܐܢܬܘܿܢ܀ ܘܐܝܟ ܕܒܙܡܘܪܐ ܥܒܪܝܐ ܐܡܿܪ ܩܕܡ ܐܠܗ̈ܐ ܐܙܿܡܪ ܠܟ܀ ܣܛܢܐ ܕܐܬܼܐ ܘܩܼܡ ܒܝܢܬܗܘܢܿ ܗ̄ ܐܟܡܐ ܕܩܼܡ ܥܠ ܝܡܝܼܢܗ ܕܝܫܘܿܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܠܥܘܟܪܐ܇ ܘܐܟܡܿܢ ܕܢܚܛܘܿܦ ܠܐܢܫ ܘܢܢܣܐ܇ ܗܿܠܝܢ ܕܟܬܝܼܒ̈ܢ ܕܐܡܼܪ ܡܪܝܐ ܠܣܛܢܐ ܘܕܦܢܝܼ ܣܛܢܐ܇ ܠܘ ܕܫܘܼܐܠܐ ܘܦܘܼܢܝ ܦܬܓܡܐ ܗܘܼܐ ܬܡܢ܇ ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܠܐ ܣܢܝܼܩ ܕܢܫܐܠ ܐܝܟ ܝܕܘ݀ܥܐ ܕܟ݀ܠܡܕܡ ܘܐܦܠܐ ܠܣܛܢܐ: ܡܿܘܐ ܠܫܘܼܐܠܐ܇ ܐܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܚܠܝܼܢ ܠܗ ܘܢ݀ܛܪܝܼܢ ܦܘܼܩ̈ܕܢܘ̄ ܡܿܡܠܠ: ܐܠܐ ܓܒܘܼܠܝܐ ܕܬܫܥܝܼܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܛܠܬܢ ܕܝܼܠܢ܀ ܚܕܿܪܬ ܒܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܟ݀ܠܗܝܢ ܡܠ̈ܟܘܬܐ ܠܝܼ ܡܫ̈ܠܡܢ܆ ܘܠܐ ܐܢܫ ܦܿܠܛ ܡܢܝ ܕܠܐ ܚܛܗ: ܐܠܐ ܐܝܘܿܒ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܐܠܗ݀ܝܬܐ ܒܿܥܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܣܛܢܐ ܕܢܐܟܝܘܗܝ: ܘܒܫܘܼܐܠܐ ܘܒܦܘܼܢܝ ܦܬܓܡܐ ܐܬܚܫܚ ܟܬܒܐ܇ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܡܡܠܐ ܐܢܫܐ܇ ܐܝܟܢܐ pb. 236 ܕܢܚܘܐ ܠܨܢܥ̈ܬܐ ܕܐܟ݀ܠܩܪܨܐ܀ ܣܪܝܩܐܝܬ ܕܚܿܠ ܐܝܘܒ ܠܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܡܼܪ ܗܕܐ ܒܝܼܫܐ܆ ܕܠܘ ܨܒܝܿܢܐܝܬ ܡܿܚܒ܆ ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܩܢܝܿܢܐ܇ ܘܟܕ ܫܪܝܼ ܒܝܼܫܐ ܕܢܩܪܘܿܒ ܩܠܝܼܠ ܠܩܢܝܿܢܐ ܐܝܟ ܕܒܢܣܝܿܢܐ: ܠܐ ܐܬܟܠܝܼ: ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܪܓܼܫ ܕܐܬܬܪܝܼܡܬ݀ ܡܼܢ ܐܝܘܿܒ ܒܛܝܼܒܠܘܼܬܐ܇ ܘܒܚܕ ܝܘܡܐ ܐܘܒܕ ܟ݀ܠܡܕܡ܆ ܘܐܦ ܠܗ ܐܬܩܼܪܒ ܒܗܿܘ ܝܘܡܐ ܕܢܘܒܕ: ܐܠܐ ܐܬܟܠܝܼ ܡܼܢ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ܇ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܥܠܘܗܝ ܠܐ ܬܘܫܼܛ ܐܝܼܕܟ܀ ܢܦܫܗ ܠܡ ܛܪ܀ ܡܣܒܪ̈ܢܐ ܫ݀ܒܩ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܢܣܝ̈ܘܢܐ ܕܢܝܬܘܢܿ ܛܒ̈ܐ ܠܐܝܘܿܒ܇ ܘܒܿܬܪܟܢ ܐܦ ܠܗܘܿܢ ܡܿܘܒܕ ܗܼܘܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܫ̈ܐܕܐ ܡܬܼܕܡܝܢ ܗܼܘܘ ܒܥܠܝܡ̈ܘܗܝ ܘܐܬܝܢ ܗܼܘܘ ܘܡܘܕܥܝܢ ܠܗ܀ ܢܘܼܪܗ ܕܐܠܗ ܢܦܠܼܬ݀ ܡܼܢ ܫܡܝܐ ܗ̄ ܗܢܘܿܢ ܬܘܼܒ ܫ̈ܐܕܐ ܐܚܼܬܘ ܢܘܼܪܐ ܟܪ ܕܐܚܼܬܘ܇ ܘܣܦܼܬ݀ ܒܥ̈ܢܐ ܘܒܪ̈ܥܘܬܐ: ܘܐܘܩܼܕܬ݀ ܐܢܘܿܢ܇ ܘܐܼܬܘ ܣܒܪܘܼܗܝ ܕܐܠܗܐ ܣܼܥܪ ܗܕܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܙܝܼܥܘܼܢܝܗܝ ܥܠ ܓܘܼܕܦܐ: ܕܚܙܝܼ ܐܠܗܟ ܕܬܟܝܼܠ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ: ܘܗܘܼܝܘܼ ܕܡܿܘܒܕ ܠܟ: ܘܡܛ݀ܠ ܦܫܝܼܛܘܼܬܐ ܐܘܿ ܪܘܼܚܢܝܘܼܬܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܡܨܼܝܢ ܚܝܠܐ ܕܐܦ ܠܟܿܠܗܿ ܐܢܫܘܼܬܐ ܘܠܒܢܝܿܢܐ ܢܘܒܕܘܢܼ ܒܚܕ ܙܒܢܐ܇ ܐܝܟ ܕܣܼܥܪܘ ܒܚܙܝܼܪ̈ܐ܆ ܘܐܝܟ ܡ̈ܠܐܟܐ ܕܐܚܼܬܘ ܢܘܼܪܐ ܥܠ ܣܕܘܿܡ: ܫܒܼܩ ܠܐܢܬܬܐ܇ ܠܘ ܟܕ ܚܿܐܣ ܥܠܝܗܿ: ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܬܗܼܘܐ ܠܗ ܐܘܪܓܢܘܿܢ ܠܒܝܼܫܬܐ܇ ܕܐܝܟ ܕܐܚܛܝܼ ܠܐܕܡ ܒܝܕ ܚܘܐ ܗܿܟܢܐ ܠܐܝܘܿܒ ܒܝܕ ܐܢܬܬܗ: ܐܡܼܪܬ݀ ܠܗ ܕܨܚܐ ܠܐܠܗܟ ܘܡܘܼܬ܀ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܐܡܿܪ. ܕܐܢܬܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܗܼܘܬ݀܇ ܘܐܟܿܠܩܪܨܐ ܐܬܕܡܝܼ ܠܐܢܬܬܗ ܘܡܠܼܠ ܗܿܠܝܢ. ܘܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܗܼܘܐ܆ ܕܠܐ̄ ܕܠܐ ܬܐܒܼܕܝ ܐܢܬܬܗ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܢܣܼܒ ܐܢܬܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐܐ: ܐܟܡܐ ܕܚܕ ܐܝܘܿܒ ܐܝܬܘ̄: ܗ̣ܿܢܐ ܘܐܢܬܬܗ ܚܕܐ ܬܗܼܘܐ܇ ܐܟܡܐ ܕܐܕܡ ܚܕ܇ ܐܦ ܚܘܐ ܚܕܐ܇ ܒܗܕܐ ܡܬܟܣܣܝܼܢ ܣܓܝ̈ܐܝ ܙܘܘܓܐ܀ ܦܫܼܬ݀ ܬܘܼܒ ܐܢܬܬܐ܆ ܐܟܡܿܢ ܕܬܫܡܼܫܝ ܩܕܡܘܗܝ ܘܬܘܟܠܝܼܘܗܝ܀ ܠܐ ܐܒܼܕܬ݀ ܬܘܼܒ ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܢܚܼܕܐ ܒܝܼܫܐ ܕܐܙܠܼܬ݀ ܟܕ ܡܿܓܕܦܐ: ܘܬܟܼܪܐ ܠܐܝܘܿܒ܇ ܘܙ݀ܕܩ ܕܗ݀ܝ ܕܥܡܗ ܚܫܼܬ݀܆ ܬܚܼܕܐ ܒܛܒ̈ܬܗ܀ ܩܼܡ ܐܝܘܿܒ ܘܨܪܐ ܦܪܝܼܣܗ ܗ̄ ܐܟܡܿܢ ܕܐܦ ܗܿܢܐ ܠܡ ܕܦܼܫ ܠܗ. ܡܿܘܣܦ܀ ܥܪܛܠ ܢܦܩܿܬ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܟܣ̈ܐ ܘܩܢܝ̈ܢܐ: ܘܕܠܐ ܚܛ̈ܗܐ܀ ܥܪܛܠ ܐ݀ܗܦܘܿܟ ܗ̄ ܠܫܝܘܿܠ ܕܠܐ ܩܢܝ̈ܢܐ ܘܥܘܠܐ܆ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܦܘܠܘܿܣ ܕܠܐ ܡܕܡ ܐܥܼܠܢ ܠܥܠܡܐ܆ ܐܦܠܐ ܕܢ݀ܦܩ ܡܢܗ܀ ܐܘܿܒܕܝܘܗܝ ܣܪܝܩܐܝܬ ܗ̄ ܕܐܘܿܒܕܝܘܗܝ ܠܟ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܬܘܒܕܝܼܘܗܝ܆ ܘܗܕܐ ܣܪܝܼܩܐܝܬ: ܒܕܠܐ ܚܼܛܐ ܡܕܡ܆ ܕܡܛܠܬܗ ܢܫܼܬܠܡ ܠܐܒܕܢܐ ܕܦܓܪܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܼܘܐ ܢܢܝܼܚܐ ܠܪܘܚܗ܀ ܥܢܼܐ ܣܛܢܐ ܗ̄ ܥܡ ܫ̈ܐܕܐ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܘܥܡ ܢܦܫܗ ܡܿܡܠܠ: ܥܡ ܐܠܗܐ ܟܕ ܚܿܙܐ ܕܠܐ ܓܕܦ ܐܝܘܿܒ ܒܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬܗ ܐܣܬܼܥܪ̈ܝ܇ ܕܐܣܼܒܪ ܠܗ pb. 237 ܕܡܛܠ ܗܿܠܝܢ ܕܠܘ ܒܟܝܿܢܐ ܚܼܫ ܐܢܝܢ ܘܥܠ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܓܕܦ܆ ܒܕܗܘܼ ܕܠܐ ܚܫܐ ܟܬܪ ܒܦܓܪܗ܇ ܘܡܛ݀ܠ ܗܕܐ ܐ݀ܡܪ܆ ܕܟ݀ܠܡܕܡ ܕܐܝܼܬ ܠܓܒܪܐ ܝܿܗܒ ܚܠܦ ܢܦܫܗ ܗ̄ ܒܐܼܫܬ݀ ܠܗ ܗ݀ܝ ܕܢܛܪܗ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܡܘܼܣ: ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܢ݀ܛܪ ܗܼ،ܐ ܠܗ ܕܠܐ ܡܿܓܕܦ܇ ܡܪܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܝܼܕܥ ܕܠܐ ܡܿܓܕܦ ܐܦܠܐ ܟܕ ܡܬܼܡܚܐ ܒܦܓܪܗ܇ ܐܫܠܡܼܗ ܠܣܛܢܐ ܘܡܬܼܩܪܒ ܘܡܿܚܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܬܼܥܘܟ ܡܼܢ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ܇ ܘܡܚܼܝܗܝ ܒܟܐܒܐ ܕܠܝܬ ܕܒܝܼܫ ܡܢܗ܇ ܘܢܦܫܗ ܛܪ ܗ̄ ܠܐ ܝܗܼܒ ܠܗ ܫܘܼܠܛܢܐ ܕܢܡܚܝܘܗܝ܀ ܐܟܡܿܢ ܕܬܬܼܦܪܫܝ ܢܦܫܐ ܡܼܢ ܦܓܪܐ ܘܥܠܗܕܐ ܒܐܫܼܬ݀ ܠܗ܀ ܬܘܼܒ ܢܦܫܗ ܛܪ ܗ̄ ܕܐܦܢ ܡܿܚܐ ܐܢܬ ܠܗ ܡܼܢ ܠܒܪ ܒܫܘܼ̇ܢܐ ܒܝܼܫܐ: ܘܡܼܢ ܠܓܘ: ܟܕ ܙܿܪܥ ܐܢܬ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܘܡܥܝܼܪ ܐܢܬ ܠܗ ܠܚܼܡܬܐ ܥܠ ܗܘܢܗ ܠܐ ܬܫܬܼܠܛ ܕܢܐܒܼܕ܀ ܝ݀ܬܒ ܗܼ،ܐ ܥܠ ܩܛܡܐ ܗ̄ ܚܕܐ ܡܿܢ ܟܕ ܡܬܼܡܟܟ܆ ܘܐܚܪܬܐ ܡܛ݀ܠ ܣܪܝܘܼܬ ܫܘܼ̈ܚܢܐ ܘܪܕܝܐ ܕܡܚܘܿܬܐ܇ ܐܟܡܿܢ ܕܒܩܛܡܐ ܢܬܼܒܠܥ ܘܠܐ ܢܦܘܼܫ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܢܣܼܬܢܩ ܕܐܡܬܝ ܕܢܣܓܐ ܪܕܝܐ ܕܢܚܠܦ ܕܘܼܟܬܐ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܿܨܐܼ ܗܼܘܐ ܕܢܩܘܼܡ ܘܢܬܼܒ܇ ܘܠܝܬ ܗܼܘܐ ܠܗ ܥ̈ܒܕܐ ܘܐܡܗ̈ܬܐ ܕܟܥܿܢܝܼܢ ܠܗ܇ ܨܚܐ ܠܐܠܗܐ ܡܘܼܬ܆ ܗ̄ ܗܕܐ ܒܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܒܝܼܫܐ ܗܼܘܬ܆ ܐܣܒܼܪܬ݀ ܓܝܪ ܕܡܿܢ ܕܡܿܨܚܐ ܠܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܡܿܐܬ܇ ܨܚܐ ܠܡ ܘܡܘܼܬ ܕܬܓܼܗܐ ܡܼܢ ܢܣܝ̈ܘܢܐ܆ ܠܐ ܝܪ ܢܣܼܝܬ݀ ܗܼܘܬ݀ ܠܓܡܪܬ݀ ܪܘܼܚܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܒܪܝܼܪܬܐ܆ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܡܨܿܚܝܢ ܠܗ܆ ܘܡܿܣܝܒܪ ܘܠܐ ܡܡܝܼܬ܀ ܬܘܼܒ ܨܚܐ ܠܐܠܗܐ ܘܡܩܼܐ ܗ̄ ܕܐܦܢ ܟܝܿܢܐܝܬ ܠܐ ܡܿܐܬ ܗܼܘܐ܆ ܐܠܐ ܡܿܐܬ ܗܼܘܐ ܒܚܛܝܼܬܐ: ܠܗ݀ܝ ܕܐܦ ܪܚܿܡ ܗܼܘܐ ܐܟ݀ܠܩܪܨܐ܀ ܒܝܼܫ̈ܬܗ ܠܐ ܢܩܒܠ ܗ̄ ܠܘ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝ ܠܒܝܼܫ̈ܬܐ ܐܘܿ ܐܝܼܬ̄ܘ ܥܠܼܬܐ ܐ݀ܡܪ: ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܿܨܐܼ ܗܼܘܐ ܕܢܟܼܠܐ ܐܢܝܢ܀ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܒܝܼܫ̈ܬܗ: ܡܛܠ ܕܡܿܟܝܢ ܘܡܟܐܒܝܼܢ ܠܦܓܪܐ ܒܗ݀ܝ ܕܡܬܼܚܙܝܐ ܒܕܡܬܼܝܕܥܐ ܛܒ̈ܬܐ ܐܢܝܢ: ܕܒܗܝܢ ܬܬܢܼܨܚ ܗܼܘ ܠܗ܇ ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܗܼܘܐ ܥܠܼܬܐ ܕܢܨܚܢܐ ܠܣܓ̈ܝܐܐ܀ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܗ̄ ܪ̈ܝܫܢܐ ܘܡܠܟ̈ܐ ܕܩܪܝܼܒܝܼܢ ܠܗ ܘܐܬܝܢ ܠܡܒܝܐܘܬܗ: ܐܠܐ ܠܐ ܐܫܬܘܕܥܘܼܗܝ ܕܝܢ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܕܥܟܼ̈ܝ ܠܗܝܢ ܕܡܘ̈ܬܐ ܕܓܘܼܫܡܗ ܡܢܗ ܕܢܣܘܿܢܐ܀ ܕܪܝܢ ܥܦܪܐ ܠܘܬ ܫܡܝܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܐܬܪܐ ܠܐܘܡܢܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܡܿܚܘܝܢ ܗܼܘܘ܇ ܘܕܗܼܘܐ ܠܗ ܥܦܪܐ ܘܟܕ ܡܬܕܪܐ܆ ܟܒܪ ܐܡܿܪ ܐܢܫ ܕܟܕ ܡܠ̈ܟܐ ܗܼܘܘ: ܥܠ ܡܘܿܢ ܠܐ ܛܥܢܘܼܗܝ ܘܐܘܒܠܘܼ̄ ܠܒܬ̈ܝܗܘܢܿ: ܘܫܡܫܘܼܗܝ ܘܐܣܝܘܼܗܝ: ܘܐܡܿܪܝܢܢ ܕܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܥܒܕܘܢܼ ܠܗܕܐ: ܐܟܡܿܢ ܕܢܣܬܼܒܪ ܕܥܿܪܩ ܡܼܢ ܢܣܝ̈ܘܿܢܐ ܘܡܬܼܓܘܣ ܒܐܢܫ ܣܛܪ ܡܼܢ ܒܐܠܗܐ: ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܩܫܝܘܼܬܐ ܕܫܘܼ̇ܢܐ ܘܣܪܝܘܼܬܐ: ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܿܨܐܼ ܗܼܘܐ ܕܢܬܼܩܪܒ ܠܗ ܐܘܿ ܕܢܣܘܼܩ ܠܪܝܚܗ܀ ܬܘܼܒ ܥܒܼܕ ܐܟܿܠܩܪܨܐ ܕܢܬܩܫܘܿܢ ܠܘܬܗ ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܫܬܼܟܚ ܠܗ ܒܘܼܝܐܐ܀ ܘܥܕܡܐ ܠܡܫܼܚܐ ܗ̄ ܫܒܼܩ ܠܡܘܼܚܐ ܐܝܟ ܐܘܪܓܢܘܿܢ pb. 238 ܕܚܝܠܐ ܡܠܝܼܠܐ܀ ܩܢܝܢܗ: ܗܟܿܢܐ ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܼܚܐ܇ ܠܘ ܥܠ ܕܒܛܝܼܠ ܠܗ ܥܠ ܗܘܢܐ܇ ܐܠܐ ܕܟܕ ܚ̈ܝܠܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܢܬܢܛܪܘܢܼ܇ ܬܗܼܘܐ ܠܗ ܥܠܬܐ ܕܢܓܼܕܦ܇ ܘܡܛ݀ܠ ܢܨܚܢܗ ܠܐ ܐܬܢܟܝܼ ܗܘܢܗ܇ ܘܐܠܘܼ ܒܚܝܠܐ ܡܠܝܼܠܐ ܓܫܼܦܬ݀ ܡܚܘܿܬܐ ܗܿ،ܐ ܗܼ،ܐ ܫܿܛܝܐ: ܘܐܢ ܡܿܓܕܦ ܗܼܘܐ ܡܫܬܼܟܚ ܗܼܘܐ ܕܠܐ ܥܕܠܝ܇ ܠܒܪ ܝܼܬܒ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܢܣܼܝܒܪ ܥܪܝܐ ܘܚܘܼܡܐ: ܘܕܢܗܼܘܐ ܓܠܝܐ ܠܟܿܠܢܫ܇ ܕܠܘ ܡܼܢ ܚܛܝܼܬܐ ܗܼܘ̈ܝ ܠܗ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕ̈ܫܝ ܠܗ܆ ܘܐܠܘܼ ܒܒܝܬܐ ܥܡܼܪ܇ ܡܼܢ ܩܫܝܘܼܬ ܪܝܚܐ ܡܬܼܚܒܠ ܗܼ،ܐ ܐܐܪ ܕܒܗ: ܘܡܬܼܢܟܝܢ ܗܼܘܘ ܚܝ̈ܠܐ ܕܗܘܢܗ܀ ܠܼܛ ܝܘܡܐ ܕܐܬܝܼܠܕ ܒܗ ܗ̄ ܡܚܼܝܗܝ ܣܛܢܐ ܒܫܘܼܚܢܐ ܡܼܢ ܠܒܪ: ܘܙܪܥ ܡܚܫ̈ܒܬܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܡܼܢ ܠܓܘ: ܘܐܙܝܼܥ ܠܚܡܼܬܐ: ܐܟܡܿܢ ܕܐܝܘܿܒ ܢܓܕܦ: ܗܘܼ ܕܝܢ ܐܦܼܩ ܠܚܡܼܬܐ ܠܡܥܒܕܢܘܼـܐ ܘܠܘ ܠܐܠܗܐ ܠܛ܇ ܐܦܠܐ ܠܪ̈ܚܡܐ܆ ܐܠܐ ܠܡܕܡ ܠܐ ܡܬܼܪܓܫܢܐ ܘܕܠܐ ܐܝܼܬܘܗܿܝ܀ ܢܒܥܬܘܢܗ ܡܪܝܼܪ̈ܝ ܝܘܡܐ ܗ̄ ܗܿܢܘܿܢ ܕܡܪܝܼܪܐ ܠܗܘܿܢ ܐܟܘܬܝ܇ ܘܡܨܚܝܢ ܠܝܘܡܐ ܕܒܗ ܐܬܝܼܠܕܗ܀ ܢܠܼܛܘܼܢܗ ܠܝܛܝ̈ ܝܘܡܐ ܗ̄ ܥܠܝ ܠܓܗܢܐ: ܗܿܢܘܿܢ ܕܡܬܬܠܝܼܛܝܼܢ ܒܗܘܿ ܝܘܡܐ ܘܥܿܐܠܝܼܝܢ ܠܓܗܢܐ ܥܡ ܐܟܿܠܩܪܨܐ ܗ݀ܘ ܕܡܬܼܩܪܐ ܠܘܝܿܬܢ܀ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܼ݊ܝܼܢ ܠܡܥܝܼܪܘܬܗ ܠܠܘܝܿܬܢ ܗ̄ ܠܘܝܿܬܢ ܕܝܼܢܐ ܙܥܝܼܦܐ ܘܡܪܝܼܐ ܕܗܼܢܘܿܢ ܥܬܝܼܕܝܼܢ ܕܢܥܝܼܪܘܢܼ ܠܝܘܡ ܕܬܫܢܼܝܩܐ ܒܓܥܬܐ ܕܡܢܗܘܿܢ ܢܥܝܼܪܘܢܼ ܠܫܒܛܐ ܕܟܐܢܘܼܬܐ: ܘܠܝܛܝܼܢ ܠܝܘܡܐ ܕܡܘܠܕܗܘܿܢ܀ ܠܝܛܝ̈ ܝܘܡܐ ܩܿܪܐ ܠܡ̈ܠܐܟܐ: ܕܢܠܘܼܛܘܢܼ ܥܡܗ ܠܝܘܡܐ ܐܡܿܪ܆ ܕܗܿܠܝܢ ܕܥܬܝܼܕܝܼܢ ܠܡܥܝܼܪܘܬܗ ܠܠܘܝܬܢ܇ ܡܬܼܪܓܫܢܐܝܬ ܡܿܢ: ܟܕ ܡܿܚܘܝܢ ܠܗ ܒܥ̈ܢܢܐ: ܐܝܟ ܕܢܗܼܘܐ ܡܐܟܘܿܠܬܐ ܠܥܡܐ ܥܫܝܼܢܐ: ܕܠܐ ܢܣܼܪܐ ܘܢܬܼܚܒܠ ܠܗ ܝܡܐ܆ ܐܠܘ ܡܿܟܬܪ ܗܼܘܐ ܒܗ ܡܝܼܬܐ ܐܦ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܒܗ ܘܢܘ̈ܢܐ ܡܿܝܬܝܼܢ ܗܼܘܘ: ܘܠܐ ܡܬܼܪܕܝܢܐ ܗܿܘܐ ܗܼܘܐ ܝܡܐ ܠܒܢܝܢ̈ܫܐ: ܪܘܚܢܐܝܬ ܡ̈ܠܐܟܐ ܐܢܘܿܢ ܕܡܙܝܼܥܝܼܢ ܘܡܟܢܫܝܼܢ ܠ̈ܫܝܐܕܐ ܠܕܝܼܢܐ ܘܬܫܢܝܼܩܐ܀ ܬܘܼܒ ܙܕܝܼܩ̈ܐ ܕܫܪܝܼܪܐ ܠܘܛܬܗܘܢܿ܇ ܕܗܼܢܘܿܢ ܥܬܝܼܕܝܼܢ ܠܡܬܼܒܥ ܥܝܪܬܐ ܡܼܢ ܒܝܼܫܐ: ܕܠܗ ܫܡܼܗ ܠܘܝܿܬܢ܇ ܐܘܿ ܕܢܠܘܼܛܘܼܢܗ ܒܬܒܥܬܐ ܕܚܛ̈ܗܐ: ܐܝܠܝܢ ܕܠܝܘܡ̈ܬܐ ܕܥܿܒ̈ܕܐ ܒܝܼܫ̈ܐ ܡܘܩܕܝܢ ܒܢܘܪܐ ܕܢܛܝܼܪܐ ܠܠܘܝܿܬܢ܀ ܬܡܢ ܥܿܘ̈ܠܐ ܫܠܝܼܘ ܗ̄ ܥܠ ܙܒ̈ܢܐ ܕܡܘܬܐ ܐܡܿܪ: ܥܕܡܐ ܠܩܝܡܬܐ: ܒܕܠܐ ܐܝܬ ܠܙܕܝܼܩ̈ܐ ܒܘܼܣܡܐ ܘܐܦܠܐ ܠܥܿܘ̈ܠܐ ܫܘܼܢܩܐ܀ ܒܕܝܼܢܐ ܓܝܪ ܡܬܼܦܪܥܝܼܢ ܓܒ̈ܐ܀ ܡܼܢ ܩܕܡ ܠܚܡܫ ܘܬܢܚܬܝ ܥܠܼܬ݀ ܗ̄ ܡܬܼܕܟܪ ܗܿܘܝܬ ܠܟܦܢ̈ܐ ܕܠܝܬ ܠܚܡܐ ܘܡܬܬܼܢܚ ܗܿܘܝܬ ܘܒܿܟܐ ܥܠܝܗܘܿܢ܀ ܘܐܫܬܼ̈ܦܥܝ ܐܝܟ ܡ̈ܝܐ ܢܗܡ̈ܬܝ ܗ̄ ܥܠ ܣܢܝܼ̈ܩܐ ܕܚܣܝܼܪ ܠܗܘܿܢ: ܡܛ݀ܠ ܕܚܠܼܬܐ ܕܕܚܿܠܬ ܐܬܼܬ݀ ܥܠܝ ܗ̄ ܝܿܕܥ ܗܼܘܐ ܕܠܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܣܩܘܒܠܝܘܼܬܐ ܕܚܣܡܐ: ܘܠܟܐܢܘܼܬܐ ܢܣܝܘ̈ܢܐ ܕܐܟܿܠܩܪܨܐ: ܘܕܚ݀ܠ ܗܼ،ܐ ܕܕܠܡܐ ܬܐܒܼܕܝ ܙܕܝܼܩܘܼܬܗ܇ ܘܐܟܙܢܐ ܕܕܚܿܠ ܗܼ،ܐ ܩܢܝܐ ܕܕܗܒܐ ܕܠܐ ܢܐܒܼܕ pb. 239 ܩܢܝܢܗ: ܗ݀ܟܢܐ ܕܚ݀ܠ ܐܝܢܐ ܕܩܿܢܐܼ ܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܕܠܐ ܬܬܓܼܢܒܝ ܡܢܗ: ܥܕܡܐ ܕܬܥܘܿܠܝ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܩܘܼܪܒܢܐ ܠܐ ܫܠܿܝܬ ܘܠܐ ܫܬܩܿܬ ܗ̄ ܡܼܢ ܣܥܘܪܘܼܬ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܘܙܕܩ̈ܬܐ: ܘܠܐ ܢܚܼـ ܐܬܼܐ ܪܘܓܙܐ ܗ̄ ܚܣܡܐ ܕܐܟܿܠܩܪܨܐ ܕܒܡܝܬܪ̈ܬܐ: ܘܗܼܘ ܚܣܡܐ ܣܡܢܝ ܒܗܢܐ ܪܘܓܙܐ܇ ܕܐܒܕܢܐ ܕܝܡܐ ܘܩܢ̈ܝܢܿܐ ܘܫܘܼܚܢܐ܀ ܐܠܝܦܙ ܨܕܒܢܝܐ ܐܡ݀ܡܪ܇ ܐܢ ܐܩܿܦ ܠܡܡܠܠܘܼ ܥܡܟ ܬܠܐܐ ܗ̄ ܡܬܼܟܫܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܓܪ ܐܢܬ ܪܘܼܚܐ ܘܡܬܬܦܝܼܪ ܐܢܬ܀ ܗܐ ܪܕܝܬ ܣܓ̈ܝܐܐ ܗ̄ ܒܐܝܼܬ ܐܢܘܿܢ ܒܢܣܝܘܿܢܗܘܢܿ: ܟܕ ܡܿܠܦ ܐܢܬ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܢܣܝ̈ܘܢܐܐܡܝܼܢܝܼܢ ܒܗܿ܀ ܘܐܝܼܕ̈ܝܐ ܕܡܪ̈ܦܝܢ ܚܝܠܼܬ ܗ̄ ܒܗܝܡܢܘܼܬܐ܀ ܟܪ̈ܝܼܗܐ ܠܐ ܢܩܝܼܡܘܢܼ ܡܠܼ̈ܝܟ ܗ̄ ܗܿܢܘܿܢ ܕܟܪܝܼܗܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܢܣܝ̈ܘܢܐ ܘܒܗܝܡܢܘܼܬܐ: ܐܡܬܝ ܕܚܿܙܝܢ ܠܟ ܕܠܐܐ ܐܢܬ ܘܡܬܼܩܛܥܐ ܠܟ܇ ܠܐ ܡܩܝܼܡܝܼܢ ܥܠ ܡܠܼ̈ܝܟ܀ ܐܬܼܬ݀ ܥܠܝܟ ܘܠܐܝܼܬ ܗ̄ ܒܨܪܬ ܘܚܒܼܬ ܘܐܢ ܕܠܐܚܪ̈ܢܐ ܡܿܐܣܐ ܗܘܝܬ: ܠܢܦܫܟ ܠܐ ܡܿܐܣܐ ܐܢܬ܀ ܕܚܠܼܬܟ ܗܝܼ ܗܝܼ ܥܕܠܝܟ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܼܛܬ ܠܝܘܡܐ ܕܐܬܝܼܠܕܬ ܒܗ܀ ܘܣܒܪܟ ܘܬܡܝܼܡܘܼܬܟ܇ ܕܪܘܼܚܟ ܗܝܼ ܕܝܢܐ ܠܟ܀ ܡܿܢܘܼ ܙܟܝܐ ܕܐܒܼܕ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܡܿܟܐܪ ܠܗ: ܕܐܠܘܼ ܙܟܝܐ ܗܼܘܝܬ ܠܐ ܒܿܗܬ ܗܼܘܝܬ܆ ܐܟܡܐ ܕܚܙܼܝܬ ܕܪܕܝܢ ܒܫܝܼܛܐ ܗ̄ ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܕܥܿܠܒܝܼܢ ܘܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܡܬܼܦܪܥܝܼܢ ܐܝܟ ܚܛܗ̈ܝܗܘܿܢ܀ ܘܐ݀ܒܕܐ ܡܢܗܘܿܢ ܢܫܡܬܐ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܢܿܦܚ ܒܗܘܿܢ ܐܠܗܐ ܘܗܿܘܝܢ ܐܝܟ ܥܦܪܐ ܘܗܿܝܕܝܢ ܡܬܬܕܝܼܥܝܼܢ ܒܪܘܓܙܐ܀ ܢܗܡܬܐ ܕܐܪܝܐ ܗ̄ ܡܿܕܡܐ ܠܐܝܘܿܒ ܠܐܪܝܐ: ܘܒܫ̈ܢܐ ܕܗܢܐ ܠܥܘܼܬܪܗ ܘܚܝܠܬܢܘܼܬܗ: ܘܠܒܢܘ̈ܗܝ ܒܒ̈ܢܝ ܐܪ̈ܝܘܬܐ: ܘܐܟܙܢܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ܆ ܐܡܬܝ ܕܡܬܼܬܒܪ̈ܢ ܫܢ̈ܝܗܘܿܢ܇ ܦܪܩܐ ܡܢܗܘܿܢ ܚܝܠܬܢܘܼـܐ ܘܠܝܬ ܕܕܚܿܠ ܡܢܗܘܿܢ: ܗܟܢܐ ܘܐܢܬ ܘܐܒܼܕܬ ܠܟ: ܥܠ ܕܚܣܼܪ ܠܚܡܟ ܘܒܼܨܪ ܦܬܘܪܟ܇ ܘܐܒܼܕ ܩܢܝܢܟ ܘܥܘܼܬܪܟ܇ ܘܥܠܝ ܦܬܓܡܐ ܐܬܬܓܝܼܒ ܗܼܘܐ ܥܠܝ ܓܠܝܢ ܒܚܠܡܐ ܘܡܼܢ ܚܼܙܘܐ ܐܫܟܚܿـ ܐܢܝܢ ܠܐܝܠܢ ܕܡܿܡܠܠ ܐܢܼܐ: ܘܐܢ ܗܕܐ ܗܼܘܬ݀ ܡܼܢ ܐܟ݀ܠܩܪܨܐ ܗܼܘܬ݀܇ ܕܐܟܙܢܐ ܕܒܐܢܬܬܗ ܨܒܼܐ ܕܢܚܛܝܘܗܝ: ܐܦ ܒܪ̈ܚܿܡܐ ܐܥܒܕ ܕܢܛܥܘܢ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܚܼܡܬ ܠܙܕܝܼܩܐ܀ ܒܡܿܦܠ ܫܢܐ ܥܡܝܼܩܐ ܗ̄ ܒܚܠܝܘܼܬܐ ܕܫܢܬܐ܀ ܐܬܬܙܝܼܥܘ ܓܪ̈ܡܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܚܼܠܬܐ ܕܗܿܘ ܕܩܿܪܐ܀ ܘܪܘܼܚܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܥܒܪ ܗ̄ ܩܦܼܠ ܡܼܢ ܐܦ̈ܝ ܥܪܦܠܐ ܕܢܘܡܬܐ܀ ܘܐܙܕܩܼܦܬ݀ ܣܥܪܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܩܠܐ ܕܒܚܼܙܘܐ܀ ܘܩܡܿܬ ܘܠܐ ܐܫܬܘܕܥܿܬ ܗ̄ ܠܐ ܚܙܝܿܬ ܡܿܢܘܼ ܐܥܝܼܪܢܝ: ܐܠܐ ܩܠܐ ܒܫܠܝܐ ܫܡܿܥܬ ܕܐܡܿܪ: ܕܐܢܫܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܢܙܕܕܩ ܗ̄ ܕܝܬܝܪ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܙܕܕܩ ܒܪܢܫܐ ܐܘܿ ܢܗܘܐ ܕܟܿܐܼ܀ ܗܐ ܒܥܒܿܕܘ̈ܗܝ ܠܐ ܡܿܗܝܡܢ ܘܒܡ̈ܠܐܟܘܗܝ ܗ̄ ܒܚܝ̈ܠܘܬܐ ܦܫܝܼ̈ܛܐ܆ ܘܗܕܐ ܡܛ݀ܠ ܕܥܕܟܝܼܠ ܡܨܛ̈ܠܝܢܐ ܐܢܘܿܢ ܘܠܐ ܐܬܓܼܡܪܘ ܒܡܝܬܪܘܼܬܐ܀ ܢܣܝܼܡ ܬܡܼܗܐ ܗ̄ ܕܥܒܿܕ̈ܘܗܝ ܘܒܛܝܼܠܘܼܬܗ ܘܿܠܐ ܡܣܝܟܘܼܬܗ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܿܢܘܼܬܗ܇ ܘܐܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܠܐ ܡܬܦܚܡܝܼܢ pb. 240 ܒܙܕܝܼܩܘܼܬܗ ܘܩܿܝܡܝܼܢ ܥܠ ܦܘܼܪ̈ܢܣܘܗܝ ܘܕܟܝܘܼܬܗ܀ ܐܝܠܝܢ ܕܪܝܢ ܒܒ̈ܬܐ ܕܛܝܼܢܐ ܕܒܥܦܪܐ ܡܫܟܠܠܝܼܢ ܗ̄ ܒܦܓܪ̈ܐ ܕܡܼܢ ܛܝܼܢܐ ܓܒܝܼܠܝܼܢ ܘܡܫܟܠܠܝܼܢ ܒܨܒܬܐ ܕܒܪܘܝܘܼܬܐ: ܐܝܟܢ ܢܬܚܫܒܘܢܼ ܕܐܝܟ ܐ̈ܠܗܐ ܡܫܟܚܝܼܢ ܕܢܙܕܕܩܘܢܼ܀ ܢܬܡܟܟܘܢܼ ܩܕܡ ܥܪ̈ܦܠܐ ܗ̄ ܩܕܡ ܡܘܬܐ: ܩܕܡ ܕܝܼܢܐ܇ ܩܕܡ ܫܘܼܢܩܐ܇ ܡܼܢ ܨܦܪܐ ܠܪܡܫܐ ܢܬܡܟܟܘܢܼ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܫܼܪܝܬ݀ ܚܛܝܼܬܐ ܘܚܼܛܐ ܒܪܢܫܐ܇ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܼܠܡ ܥܠܡܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܒܕܘܼܥܬܐ ܕܐܦ̈ܐ ܐܟܿܠܝܼܢ ܠܚܡܐ ܘܡܬܼܪܕܝܢ ܒܢܣܝ̈ܘܢܐ ܘܟܐܒ̈ܐ ܘܡܘܬܐ܀ ܕܠܐ ܢܬܬܣܝܼܡܘܢܼ ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ: ܠܐ ܢܚܘܢܿ ܠܥܠܡ ܘܢܐܒܕܘܢܼ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܡܛ݀ܠ ܒܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ ܦܿܩܚܐ ܗܿܝ ܓܝܪ ܕܢܡܘܼܬܘܢܼ ܘܢܫܬܘܢܿ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܬܗܼܘܐܒܝܼܫܬܐ ܐ ܡܚܘܬܐ܀ ܗܐ ܫܩܼܠ ܝܘܼܬܪܢܗܘܿܢ ܡܢܗܘܿܢ ܗ̄ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܥܘܼܬܪܗ܇ ܬܘܼܒ ܝܘܼܬܪܢܗܘܢܿ ܦܪܕܝܣܐ ܘܚܝ̈ܐ܀ ܘܫܪܟܗܘܢܿ ܒܗܘܿܢ ܢܡܘܼܬܘܢܼ ܗ̄ ܚܛ̈ܝܐ ܕܒܗܘܢܿ ܘܪ̈ܫܝܼܥܐ܇ ܡܝܼ̈ܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܒܚܛܝܼܬܐ܇ ܘܠܐ ܒܚܟܼܡܬܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܠܘܼ ܚܟܝܼܡ̈ܐ ܗܼܘܘ܇ ܘܡܿܝܬܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܛ݀ܠ ܟܝܿܢܐ ܘܥܒܪ ܦܘܼܩܕܢܐ܇ ܐܠܐ ܚܝ̈ܐ ܡܫܬܟܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܪܘܼܚ ܘܒܙܕܝܼܩܘܼܬܐ܀ ܩܪܝܼ ܢܐ܆ ܐܢ ܐܝܬ ܕܥܿܢܐ ܠܟ ܗ̄ ܡܼܢ ܟ̈ܐܢܐ ܘܩܕܝܼ̈ܫܐ ܐܝܬ ܕܥܿܢܐ ܠܟ ܘܝ݀ܗܒ ܠܟ ܦܬܓܡܐ܇ ܐܘܿ ܫܠܼܡ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܡܿܪ ܐܢܬ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܠܣܟܠܐ ܩܿܛܠ ܪܘܓܙܐ ܘܣܢܼܐܬܐ ܗ̄ ܐܙܕܗܪ ܡܼܢ ܪܘܓܙܐ ܘܣܢܼܐܬܐ܇ ܕܠܐ ܐܝܟ ܕܠܣܟܠܐ ܢܩܛܠܘܼܢܟ܀ ܘܢܬܡܟܟܘܢܼ ܒܬܪܥܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܬܼܟܪܟܝܼܢ ܡܼܢ ܬܪܥ ܠܬܪܥ ܐܝܟ ܚܕܘܪ̈ܐ ܠܡܫܼܐܠ ܠܚܡܐ܀ ܬܘܼܒ ܡܬܡܟܟܝܼܢ ܒܬܪܥ ܕܡܠܟܘܼܬܐ܀ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܡܪܢ ܦܬܚܠܢ: ܕܚܿܨܕ ܟܦܢܐ ܢܐܟܘܿܠ ܗ̄ ܕܚܿܨܕ ܗܼܘ ܐܚܪܢܐ ܐܟܿܠ ܠܗܝܢ ܬܘܼܒ ܕܚܿܨܕ ܗ̄ ܒܥܠܡܐ ܗܿܢܐܐܟܿܠܝܼܢ ܘܠܐ ܣܿܒܥܝܼܢ܇ ܘܫܿܬܝܢ ܘܠܐ ܡܬܼܪܛܒܐ ܢܦܫܗܘܢܿ܇ ܘܒܗܿܘ ܕܥܬܝܼܕ ܫܘܼܢܩܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܥܬܝܼܪܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܢܿܦܩ ܡܼܢ ܥܦܪܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܡܟܝܼ̈ܟܐ ܘܟ̈ܐܢܐ ܫܘܼܩܪܐ ܗ̄ ܥܘܠܐ܀ ܐܠܐ ܗܢܐ ܡܼܢ ܒܝܼܫ̈ܐ ܘܡܪ̈ܡܝܢܐ ܨܿܡܚ ܘܢ݀ܦܩ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܒܪܢܫܐ ܠܥܡܠܐ ܐܬܝܼܠܕ: ܗ̄ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ: ܡܛ݀ܠ ܥܡܠܐ ܘܦܘܼܠܚܢܐ ܕܡܝܬܪܘܼـܐ ܐܬܬܣܝܼܡ܇ ܘܠܘ ܕܢܣܼܒܪ ܕܐܬܪܐ ܗܿܘ ܕܒܘܼܣ̈ܡܐ ܥܠܡܐ܇ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܕܘܝܕ ܒܥܡܠܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܠܝܬ ܐܢܘܿܢ܀ ܘܒܢ̈ܝ ܥܘܦܐ ܢܪܝܼܡܘܢܼ ܓܦܐ ܗ̄ ܪ̈ܡܐ ܕܡܫܬܥܠܝܪܢ ܘܒܿܙܝܼܢ ܘܡܬܓܼܐܝܢ ܘܚܿܛܦܝܼܢ ܒܕܡܘܼܬ ܢܫܪ̈ܐ܀ ܒܪܡ ܐܢܿܐ ܐܥܿܩܒ ܥܠ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܡܿܠܦ܇ ܕܡܼܢ ܥܒܿܕ̈ܘܗܝ ܝܿܕܥ ܠܗ ܕܥܒܼܕ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܠܐ ܣܟ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܕܒܒܪܝܼܬ ܗܿܢܝܢ ܕܒܝܕ ܡܘܫܐ ܕܒܝܕ ܡܫܝܼܚܐ܀ ܝܗܒ ܡܛܪܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܡܬܼܝܕܥܢܐ܀ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܠܒܐ ܐ̱ܢܫܝܐ܀ ܘܡܿܫܕܪ ܡܝ̈ܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܫܘܼ̈ܩܐ ܗ̄ ܣܚܬܐ ܕܚܘܼܣܝܐ: ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܐܝܢ ܒܚܛ̈ܗܐ܇ ܐܟܙܢܐ ܕܫܘܼ̈ܩܐ ܕܡܕܝܢ̈ܬܐ: ܠܡܣܡ ܫܦ̈ܠܐ ܒܪܘܡܐ pb. 241 ܗ̄ ܒܫܡܝܐ܆ ܫܦ̈ܠܐ ܒܚܛܝܼܬܐ܆ ܐܘܿ ܒܒܝܼܫܘܼܬܐ܆ ܐܘܼ ܒܡܟܝܼܟܘܼܬܐ܀ ܘܡܟܝܼ̈ܟܐ ܢܬܥܫܢܘܢܼ ܗ̄ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܛܘܼܒܝܗܘܢܿ ܠܡܟܝܼ̈ܟܐ ܘܡܣܟ̈ܢܐ ܕܪܘܼܚܐ܀ ܡܿܒܛܠ ܡܚܫܒ̈ܬܐ ܕܚܟ̈ܝܼܡܐ ܗ̄ ܕܫ̈ܐܕܐ ܘܚܟܝܼܡ̈ܐ ܕܥܠܡܐ܇ ܕܠܐ ܢܥܼܒܪ̈ܢ ܐܝܼܕ̈ܝܗܘܢܿ ܠܚܟܼܡܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܐܘܬܪܬ ܚܟܡܼܬܗܘܿܢ ܠܥܠܡܐ܆ ܘܠܐ ܐܫܟܼܚܘ ܬܘܼܒ ܝܘܼܠܦܢܗܘܿܢ ܕܢܫܼܪ ܠܣܒܪܬܐ܀ ܬܪܥܝܼܬܐ ܕܨܢܘܥ̈ܬܢܐ ܗ̄ ܫ̈ܐܕܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ: ܘܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܟܕ ܨܠܒܼܘ ܠܡܫܝܼܚܐ܀ ܒܐܝܼܡܡܐ ܢܓܫܓܫܘܢ ܗ̄ ܚܫܼܟ ܠܗܘܢܿ ܙܒܢܐ ܕܐܬܼܢܗܪ ܒܗ ܥܠܡܐ ܟ݀ܠܗ܀ ܦܿܪܩ ܡܼܢ ܚܪܒܐ ܗ̄ ܠܫܠ̈ܝܼܚܐ ܕܠܗܘܢܿ ܡܿܫܡܗ ܡܣ̈ܟܢܐ܇ ܡܼܢ ܠܫܢܐ ܘܐܝܼܕܐ ܕܝܘ̈ܕܝܐ܇ ܐܘܿ ܠܥܡܡ̈ܐ ܡܼܢ ܫ̈ܐܕܐ܀ ܘܢܗܼܘܐ ܠܡܣܟ̈ܢܐ ܣܒܪܐ ܗ̄ ܡܫܝܼܚܐ ܚܝ̈ܐ ܩܝܡܬܐ܀ ܘܥܘܠܐ ܢܣܟܘܿܪ ܦܘܼܡܗ ܗ̄ ܣܛܢ ܘܥܡܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ܀ ܛܘܼܒܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܕܢܟܣܝܘܗܝ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܗܿܠܝܢ ܦܿܢܐ ܠܘܬ ܗ݀ܝ ܕܢܪܬܐ ܠܐܝܘܿܒ܆ ܘܡܿܠܐ ܦܘܼܡܗ ܛܘܼܒܐ ܕܢܬܼܠ ܠܡܢ ܕܡܿܣܝܒܪ ܡܪܕܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܘܡܬܼܪܒܐ ܠܗ܀ ܕܗܘܼ ܠܡ ܬ݀ܒܪ ܘܥܿܨܒ ܗ̄ ܕܐܢܗܘܼ ܠܡ ܕܢܣܝܒܪ ܐܝܬ ܠܗ ܐܓܪܐ ܘܕܥܬ̈ܝܼܕܢ ܕܢܬܼܦ̈ܢܝܢ ܠܗ ܩܕܡ̈ܝܬܐ܇ ܒܫܬ ܠܡ ܥܩ̈ܢ ܘܕܫܪܟܐ܀ ܘܡܼܢ ܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܩܝܿܡܟ ܗ̄ ܢܫܪܪܟ ܒܕܡܘܼܬܐ ܕܫܘܼܥܐ ܟܐܦܢܝܐ ܘܢܩܝܼܡܟ: ܕܠܐ ܬܘܼܒ ܬܕܚܼܠ ܡܢܗܘܢܿ܀ ܘܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܐܫܬܠܼܡܬ݀ ܠܟ ܗ̄ ܫ̈ܐܕܐ ܕܐܬܟܼܬܫܘ ܥܡܟ ܐܫܠܡܼܘ ܠܟ ܙܟܘܿܬܐ܀ ܘܬܕܥ ܕܫܠܼܡ ܗܼܘ ܡܫܟܢܟ ܗ̄ ܬܩܿܢ ܒܝܬܟ ܐܝܟ ܕܒܩܕܡܝܬܐ܆ ܘܬܗܦܘܿܟ ܠܕܝܪܟ ܗ̄ ܠܒܝܬܟ ܗܿܦܟܬ ܕܠܐ ܚܛܝܼܬܐ܇ ܠܩܕܡ̈ܝܬܟ܀ ܘܬܥܘܿܠ ܢܝܼܚܐܝܬ ܠܩܒܪܐ ܗ̄ ܕܣ݀ܒܥ ܐܢܬ ܠܝܘܡ̈ܬܟ܀ ܐܝܟ ܡܿܚܩ ܓܕܫܐ ܒܙܒܢܗ ܗ̄ ܬܥܘܿܠ ܠܩܒܪܐ ܐܝܟ ܣܝܼܡܬܐ ܠܒܝܬ ܓܙܐ: ܘܐܝܟ ܓܕܝܼܫܐ ܠܐܘܨܪ̈ܐ: ܕܬܘܼܒ ܥܬܝܼܕ ܕܢܬܓܼܠܐ ܘܢܣܼܩ ܡܼܢ ܐܪܥ ܕܐܬܼܬܛܡܪ ܒܗܿ܀ ܘܗܕܐ ܒܿܨܢ ܗ̄ ܒܨܝܿܬ܀ ܘܗܿܟܢܐ ܗܿܘ ܫܡܼܥܢܗܿ ܗ̄ ܕܢܘܼܚܡܐ ܐܝܬ܀ ܘܐܢܬ ܕܥܠ ܠܟ ܗ̄ ܐܝܘܒ܀ ܡܿܦܢܐ ܐܢܬ ܐܝܘܿܒ܀ ܠܘܝ ܕܝܢ ܡܬܬܼܩܠ ܗܼ،ܐ ܪܘܓܙܝ ܗ̄ ܕܢܗܘܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܐܦ ܢܣܝܘܼܢܝ܀ ܡܛܠ ܕܗܿܫܐ ܥܫܼܢ ܠܗ ܡܼܢ ܚܠܐ ܕܝܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܢܣܝܘܿܢܝ܀ ܡܛܠܗܢܐ ܦܬܓ̈ܡܝ ܟܿܠܝܢܼ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܡܬܢܓܕ ܐܢܼܐ: ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܿܗܝܡܢ: ܕܟܕ ܠܐ ܐܣܬܟܿܠܬ ܗܐ ܒܿܠܥ ܐܢܼܐ ܡܼܢ ܡܪܝܐ܇ ܘܒܥܬܬܗ ܕܐܠܗܐ ܣܪܕܬܢܝ ܗ̄ ܕܚܝܼܠܘܼܬܗ܀ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܗ̄ ܒܒܥܘܼܬܝ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܣܬܿܪܕܬ ܠܝܬ ܓܝܪ ܕܡܫܪ ܠܝܼ ܕܡܓܢ ܒܠܝܼܥ ܐܢܼܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܟ݀ܠܢܫ ܣܿܗܕ ܕܟܐܢܐ ܗܿܘ ܐܠܗܐ: ܘܠܐ ܡܿܢܓܕ ܕܠܐ ܣܟܠܘܼ: ܕܠܡܐ ܡܣܘܩ ܥܪܕܐ ܥܠ ܬܕܐܐ܀ ܐܘܿ ܓܿܥܐ ܬܘܪܐ ܥܠ ܚܡܝܼܡܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܒܿܥܐ ܗܿܘ ܥܡܝܼܪܐ ܘܐܦܠܐ ܗܢܐ ܬܘܪܣܝܐ܇ ܘܐܟܙܢܐ ܕܗܿܠܝܢ ܠܐ ܥܿܪܩܝܼܢ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܚ̈ܝܐ ܐܢܘܿܢ ܠܗܘܢܿ܇ ܗܿܟܢܐ pb. 242 ܐܦܠܐ ܐܢܿܐ ܡܒܿܓܢ ܗܿܘܝܬ ܘܫܿܐܠ ܡܘܬܐ ܘܠ݀ܐܠ ܗܿܘܝܬ ܠܝܘܡܐ ܕܝܼܠܝܼܕܘܼܬܝ܇ ܐܠܘܼ ܠܐ ܡܪܝܼܪܐ ܗܼܘܬ݀ ܢܦܫܝ: ܘܡܐܢܿܬ ܒܣܓܝܐܘܬܐ ܕܬܟܬܘܫܐ: ܘܐܢܬ ܐܘܿ ܐܠܝܦܙ ܕܬܕܐܟ ܡܿܠܐܼ ܘܫܦܝܼܪ: ܘܐܝܟ ܥܪܕܐ ܡܣܘܩ ܐܢܬ ܥܠ ܬܕܐܐ܇ ܘܫܿܠܐܼ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܿܒܓܢ ܐܢܬ܇ ܘܠܐ ܟܿܐܒ ܠܟ ܘܠܐ ܡܿܝܠ ܐܢܬ܇ ܘܐܢܿܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܬܘܪܐ ܕܐܬܓܠܙ ܡܼܢ ܚܡܝܡܐ ܘܡܿܝܠܠ: ܗܿܟܢ ܡܿܝܠܠ ܐܢܼܐ ܡܛ݀ܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܓ̈ܠܙܝ ܡܢܝ܇ ܡܛ݀ܠ ܚܫ̈ܐ ܕܗܕ̈ܡܝ܀ ܡܿܢܘܼ ܢܬܿܠ ܠܝܼ ܕܬܐܼܬܐ ܫܐܼܠܬܝ ܗ̄ ܢܗܼܦ̈ܟܢ ܠܝܼ ܩܕܡ̈ܬܐ: ܘܐܫܿܬܡܠܐ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܕܓܿܠܬ ܒܡܐܡܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܗ̄ ܕܝ݀ܕܥ ܐܢܼܐ ܕܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܚܛܝܿܬ ܐܘ̃ ܡܪܝܐ ܓܼܕ̈ܫܝ ܠܝܼ ܗܿܠܝܢ܇ ܘܟܡܐ ܗܼܘ ܚܝܠܝ ܕܐܣܿܝܒܪ ܗ̄ ܡܛ݀ ܕܥܒܼܕ̈ܝ ܡܚܘ̈ܬܝ ܡܼܢ ܚܝܠܐ܀ ܘܡܢܐ ܗ݀ܝ ܚܪܬܝ ܕܐܓܿܪ ܪܘܼܚܐ ܗ̄ ܠܘ ܟܕ ܡܿܓܕܦ ܐܡܼܪ ܗܿܠܝܢ: ܐܠܐ ܟܕ ܨ݀ܒܐ ܕܢܐܠܦ ܚܪܬܗ ܕܦܘܼܪܥܢܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܩܼܢܐ ܡܣܝܒܪܢܘܼܬܐ: ܡܛܠ ܣܒܪܐ: ܐܠܐ ܠܘ ܟܐܦܐ ܐܢܼܐ ܐܘܿ ܢܚܿܫܐ: ܐܠܐ ܒܣܪܐ ܚܿܫܘܿܫܐ ܘܡܬܼܚܒܠܢܐ܆ ܘܡܛܠ ܕܕܚܝܼܩ ܡܢܝ ܥܘܼܕܪܢܗ ܗܐ ܡܫܼܬܢܩ ܐܢܼܐ܀ ܕܟ݀ܠܐ ܫܠܡܐ ܡܼܢ ܚܒܪܗ ܕܚܠܼܬܗ ܕܥܠܝܐ ܫܿܒܩ܀ ܐܘܿ ܘܗܕܐ ܐܡܼܪ ܠܗܘܿ ܕܐܟܣܼܗ ܘܠܐ ܡܠܼܠ ܠܘܬܗ ܫܠܡܐ: ܐܠܐ ܐܟܣܼܗ ܕܡܛܠ ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܠܡ ܗܿܐ ܡܬܼܪܕܐ: ܘܠܘ ܙܕܝܼܩܐ ܗܿܘ܆ ܘܝܼܕܝܼܥ ܡܿܢ ܗܿܠܝܢ ܕܒܿܬܪܟܢ܀ ܕܐܚ̈ܝ ܕܓܠܘ ܐܝܟ ܦܨܝܼܕ̈ܐ ܘܐܝܟ ܗ̄ ܕܐܣܼܬܦܩܘ ܡܼܢ ܚܘܼܒܐ ܒܕܡܘܼܬ ܦܨܝܼܕ̈ܐ ܕܡܣܬܦܩܝܼܢ ܡܼܢ ܚܘܼܡܐ܀ ܕܕܚܿܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܓܠܝܼܕܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܣܓܝܼ ܬܠܓܐ ܗ̄ ܕܐܟܙܢܐ ܕܓܠܝܼܕܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܣܓܝܼ ܬܠܓܐ ܗ̄ ܕܐܟܙܢܐ ܕܓܠܝܼܕܐ ܕܦܨܝܼܕܐ ܕܡܿܓܠܕ ܘܦܿܫܪ. ܘܩܿܫܐ ܘܡܬܼܪܟܟ ܒܫܘܼܚܠܦܐ ܕܐܐܪ: ܗܿܟܢ ܐܝܬܝܗܿ ܠܝܼ ܪܚܡܼܬܗܘܿܢ ܐܫܼܬܕܝܬ݀ ܓܝܪ ܚܝܼܨܘܼܬܐ ܕܚܘܼܒܗܘܿܢ ܒܢܣ̈ܝܘܢܝ ܕܝܼܠܝ܀ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ܆ ܕܐܟܙܢܐ ܕܦܨܝܼܕܐ ܘܪܓܠܬܐ ܒܙܒܢ ܣܬܘܐ ܡܿܠܝܢܼ: ܗܿܟܢܐ ܒܟܗܝܼܢܘܼܬܝ ܠܘܬܝ ܢܬܝܼܦܝܼܢ ܗܼܘܝܬܘܿܢ: ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܙܒܢ ܚܘܼܡܐ ܡܣܬܦܩܝܼܢ: ܗܿܟܢܐ ܒܢܣܝܘ̈ܢܝ ܐܬܼܪܚܦܬܘܿܢ ܡܢܝ܀ ܕܕܚܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܓܠܝܼܕܐ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܗܝܼ ܕܕܚܿܠܬ܀ ܚܼܪܘ ܠܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܬܝܡܢܐ ܘܠܫܒ̈ܝܼܠܐ ܕܫܼܒܐ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܥܠ ܥܘܼܬܪܐ ܪܡܿܙ܇ ܒܗܼܬܘ ܓܝܪ ܒܡܕܡ ܕܐܬܬܼܟܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܟܿܠܡܕܡ ܠܚܒܿܠܐ ܫܿܪܟ܀ ܥܕܠܐ ܚܼܙܝܬܘܢܿ ܙܘܥܐ ܕܚܠܼܬܘܿܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܠܝܦܙ ܐܝܬܝܗܿ ܕܕܚܼܠܬܐ ܩܼܪܬܢܝ ܘܙܘܥܬܐ܇ ܐܢ ܐܢܬܘܿܢ ܒܚܠܝܼܡܘܼܬܐ ܐܬܬܙܝܼܥܬܘܿܢ: ܟܡܐ ܝܬܝܼܪܐܝܬ ܙܿܕܩ ܕܬܕܚܠܘܢܼ ܡܼܢ ܙܘܥܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܩܿܐܡ ܐܢܼܐ܀ ܬܘܼܒ ܥܕܠܐ ܚܼܙܝܬܘܿܢ ܗ̄ ܟܕ ܠܐ ܚܙܼܝܬܘܢܿ ܒܝܼ ܡܕܡ ܕܫܿܘܐ ܠܪܫܝܿܢܐ ܥܠܝ ܣܼܡܬܘܿܢ܇ ܐܢ ܠܝܼ ܥܼܕܠܬ ܐܘ̃ ܐܠܝܦܙ ܕܕܚܿܠܬ ܒܕܢܣܝܘܿܢܐ ܥܫܼܢ ܘܐܡܼܪܬ ܠܝܼ ܕܕܚܠܼܬܟ ܗܝܼ ܗܝܼ ܥܕܠܝܟ܇ ܟܡܐ ܬܬܼܥܕܠ ܐܢܬ܇ ܕܟܕ ܠܐ ܙܼܥ ܦܓܪܟ ܘܠܐ ܡܼܛܟ ܢܣܝܘܿܢܐ ܐܬܼܪܗܒܬ ܘܕܚܼܠܬ܀ ܐܠܘܼ pb. 243 ܓܝܪ ܐܡܿܪܬ ܠܟܘܿܢ ܗܒܘ ܠܝܼ ܗ̄ ܐܠܘܼ ܫܚܿܩܬ ܠܟܘܿܢ ܒܗܿܠܝܢ ܒܘܿܠܝܼܬܐ ܡܬܼܥܕܠ ܗܿܘܝܬ ܡܢܟܘܿܢ܀ ܐܠܦܘܼܢܝ ܘܐܢܿܐ ܐ݀ܫܬܘܿܩ ܗ̄ ܐܢ ܒܚܕܐ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܠܐ ܐܡܿܪܬ ܠܟܘܿܢ: ܥܠܡܢܐ ܡܬܼܕܦܐ ܡܢܟܘܿܢ ܡܠܼܬܝ ܕܩܘܼܫܬܐ܀ ܗܐ ܥܠ ܝܬܡܐ ܡܬܪܘܪܒܝܼܢ ܗ̄ ܝܬܡܐ ܩܿܪܐ ܗܘܼ ܠܗ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܼܝܬܡ ܡܼܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܇ ܘܙܿܕܩ ܗܼܘܐ ܕܠܐ ܢܟܐܪܘܼܢܝܗܝ܇ ܐܠܐ ܕܢܒܝܐܘܢܝܗܝ: ܗܘܼ ܕܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܟܣ ܐܢܘܿܢ ܐܝܟ ܥܿܘ̈ܠܐ ܐܡܼ܀ ܐܬܬܦܝܼܣܘ ܘܚܘܼܪܘ ܗ̄ ܬܘܼܒܘ ܗܿܫܐ ܘܐܩܝܼܡܘ ܒܟܘܿܢ ܪܥܝܢܐ ܬܪܝܼܨܐ܀ ܬܘܼܒܘ ܗܿܟܝܼܠ ܘܙܟܼܘ ܗ̄ ܫܘܼܡܥܘܼܢܝ ܘܨܘܼܬܘܼܢܢܝ: ܘܐܢܗܘܼ ܕܠܐ ܡܡܠܠ ܦܘܼܡܝ ܩܘܼܫܬܐ ܗܐ ܙ݀ܟܝܢ ܐܢܬܘܿܢ܀ ܗܐ ܙܒܢܐ ܗܿܘ ܠܐܢܫ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܝܼܕܝܼܥܐ ܗܕܐ ܕܒܫܡܝܐ ܠܘ ܒܙܒܢܐ ܥܬܝܼܕ ܕܢܗܼܘܐ ܐܢܫܐ܇ ܐܠܐ ܡܬܘܿܡܝܐܝܬ܀ ܘܐܝܟ ܝܘܡ̈ܝ ܐܓܝܼܪܐ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܡܛܠܗܕܐ ܐܬܬܣܝܼܡ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ: ܘܐܝܟ ܦܘܼܠܚܢܗ ܡܿܩܒܠ ܐܓܪܗ܇ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܢܦܼܩ ܡܪܐ ܠܡܐܼܓܪ ܦܥ̈ܠܐ܀ ܬܘܼܒ ܗܐ ܙܒܢܐ ܗܿܘ ܠܐܢܫ̈ܐ ܗ̄ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܡܫܡܫ ܠܝܼ ܘܠܟܘܿܢ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܡܟܝܼܠ ܠܐ ܬܚܛܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܥܬܝܼܕ ܗܼܘ ܡܘܬܐ ܕܢܐܼܬܐ܆ ܘܦܘܼܪܥܢܢܐ ܡܬܝܼܗܒ ܠܟ݀ܠܢܫ ܐܝܟ ܥܒܿܕ̈ܘܗܝ: ܗ̣ܿܢܐ ܝܪܬܼܬ ܠܝܼ ܝܪ̈ܚܐ ܘܣܪ̈ܝܼܩܐ ܘܠ̈ܝܠܘܬܐ ܗ̄ ܩܕܡ ܢܣܝܘܿܢܐ ܠܐ ܐܬܡܢܝܼ ܦܘܼܠܚܢ ܡܝܬܪܘܼܬܐ܆ ܕܝܼܠܝ ܒܕܠܘ ܐܝܟ ܕܥܡܿܠܬ ܐܬܦܿܪܥܬ܀ ܐܢ ܫܟܒܿܬ ܗ̄ ܠܐ ܝܨܦܿܬ ܠܡܼܪܢܐ ܥܠ ܫܘܼܠܡܐ ܘܐܦܠܐ ܥܠ ܪܢܝܐ ܕܡܚܪ ܦܼܫ ܠܘܬܝ܀ ܬܘܼܒ ܐܢ ܫܟܒܿܬ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܪܢܿܝܐ ܐܪ̈ܝܼܟܐ ܦܫܼܘ ܡܢܝ ܠܡܪܢܐ ܕܡܚܪ ܠܐ ܗܘܼܘ ܠܝܼ܀ ܘܠܐ ܪܢܝܿܬ ܥܕܡܐ ܠܫܦܪܐ ܗ̄ ܘܐܦܠܐ ܒܥܝܼܪܘܼܬܐ ܦܪܢܣܿܬ ܙܒܢܐ ܕܡܫܟܒܐ܀ ܠܒܫ ܒܣܪܝ ܪܡܬܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܚܿܐܪ ܗܿܘܝܬ ܒܡܘܬܐ ܘܒܪܡܬܐ ܘܬܘܠܥܐ ܘܒܗܦܘܼܟܝܐ ܕܠܥܦܪܐ܇ ܘܚܠܦ ܗܿܝ ܕܐܫܿܟܒ ܘܐ݀ܩܘܼܡ ܗܿܠܝܢ ܪܢܐ ܗܿܘܝܬ܀ ܘܡܛ݀ܠ ܗܕܐ ܝܘܡ̈ܝ ܩܠܘ ܡܼܢ ܓܕܕܐ ܕܩܘ̈ܝܐ ܗ̄ ܪܢܐ ܗܿܘܝܬ ܕܠܐ ܐܪܝܼܟܝܼܢ ܝܘܡ̈ܝ ܡܼܢ ܢܘܠܐ ܕܩܪܝܼܒ ܠܡܬܼܓܕܕܘ܇ ܢܦܫܝ ܓܝܪ ܐܝܟ ܙܩܪܬܐ ܟܫܝܼܪܬܐ܆ ܒܥܓܠ ܓܼܕܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܠܝܘܡ̈ܝ܀ ܘܣܼܦܘ ܒܕܠܝܬ ܣܒܪܐ ܗ̄ ܘܗܕܐ ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܣܒܪܐ ܕܢܚܐ ܒܪܢܫܐ ܡܬܘ݀ܡܐܝܬ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ: ܘܡܛܠܗܐ ܡܣܪܗܒ ܗܿܘܝܬ ܠܡܦܩܬܐ܀ ܬܘܼܒ ܣܦܼܘ ܗ̄ ܟܕ ܠܝܬ ܣܒܪܐ ܠܗܿܘ ܕܡܿܦܨܐ ܡܼܢ ܢܣܝܘ̈ܢܐ܀ ܐܬܕܟܪ ܕܪܘܚܐ ܚܝܐ ܗܝ ܗ̄ ܢܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܘܝܕܘܥܬܢܝܼܬܐ: ܕܚܝܐ ܒܬܕܡܘܪܬܐ܀ ܬܘܼܒ ܐܬܕܟܪ ܗ̄ ܥܕܟܝܼܠ ܢܦܫܐ ܒܦܓܪܐ ܗ݀ܝ ܐܦܢ ܡܝܼܬ ܒܟܐܒ̈ܐ. ܐܠܐ ܥܕܟܝܼܠ ܠܐ ܐܬܦܼܪܫܬ݀ ܡܢܗ܀ ܬܗܦܘܿܟܝ ܥܝܢܝ ܗ̄ ܦܿܢܝܐ ܕܬܚܼܙܐ ܛܒܬܐ: ܘܝ݀ܕܥ ܐܢܼܐ ܕܠܐ ܡܿܚܕܐ ܒܝܼ ܐܠܗܐ ܠܣܛܢܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܥܬܝܼܕ ܐܢܼܐ ܕܐ݀ܬܦܪܩ܀ ܘܥܝܢ̈ܝܟ ܒܝܼ ܩܠܝܼܬ ܗ̄ ܐܢܬ ܐܘ̃ ܐܠܝܼܦܙ ܚܘܼܪ ܒܝܼ ܒܿܬܪ ܩܠܝܼܠ ܘܚܿܙܐ ܐܢܬ ܕܠܝܬܝ ܗܿܢܐ ܕܗܢܐ ܡܿܫܦܼܠ ܘܪܡܿܐܼ ܥܠ ܩܝܼܩܠܬܐ܆ ܐܠܐ pb. 244 ܐܝܟ ܕܣܿܝܦܐ ܥܢܢܐ ܘܐܙܿܠܐ ܗܿܟܢܐ ܡܿܢ ܕܢ݀ܚܬ ܗ̄ ܕܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܼܬܟ ܠܐ ܥܬܝܼܕ ܐܢܼܐ ܕܐܣܿܩ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ: ܐܠܐ ܥܿܒ ܐܢܼܐ ܡܼܢ ܫܝܘܿܠ ܠܘܬ ܚ̈ܝܐ: ܘܠܘ ܡܼܢ ܢܣܝܘܿܢܐ ܠܚܘܕ ܐܠܐ ܘܡܼܢ ܡܘܬܐ܀ ܐܠܐ ܐܦ ܐܢܿܐ ܠܐ ܐ݀ܚܘܼܣ ܥܠ ܦܘܼܡܝ ܗ̄ ܡܿܕܝܢ ܠܐ ܚܿܣܟ ܐܢܼܐ ܦܘܼܡܝ ܡܼܢ ܡ̈ܠܐ ܕܫܘܼܩܪܐ܀ ܐܡܿܠܠ ܒܥܩܬܝ ܪܘܼܚܝ ܗ̄ ܘܡܿܡܠܠ ܐܢܼܐ ܒܥܩ̈ܬܝ ܟ݀ܠ ܕܐܬܐ ܠܦܘܼܡܝ ܓܘܼܕܦܐ܆ ܘܪܛܢܐ ܐܢܓܝܪ ܠܐ ܡܫܼܬܟܚ ܐܢܼܐ ܒܿܬܪܟܢ: ܡܿܕܝܢ ܡܢܐ ܝܘܼܬܪܢܐ ܕܢܛ݀ܪܬ ܦܘܼܡܝ ܡܼܢ ܓܘܼܕܦܐ ܘܡܼܢ ܨܘܼܚ̈ܝܬܐ܀ ܝ݀ܡܐ ܐܢܼܐ ܐܘ̃ ܬܢܝܼܢܐ ܕܡܩܝܼܡ ܐܢܬ ܥܠܝ ܢܛܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܠܝܡܐ ܦܟܼܪܬ ܒܚܿܠܐ܆ ܘܥܠ ܬܢܝܼܢܐ ܣܡܼܬ ܥܢܢܐ ܢ݀ܛܘܿܪܐ܇ ܥܠܝ ܣܡܼܬ ܢܣܝܘܿܢܐ ܘܝܡܐ ܐܝܬ ܠܗ ܢܛܘܪܐ ܚܠܐ: ܘܝܡܐ ܓܠܝܼܙ ܡܼܢ ܟܐܒ̈ܐ܇ ܘܬܢܝܼܢܐ ܟܕ ܡܿܐܬ ܒܝܡܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܢܡܼܚܐ ܪܝܚܗ ܠܓܙܪ̈ܬܐ ܘܢܚܒܠ ܠܐܐܪ ܘܢܡܝܼܬ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܠ̈ܢܘܢܐ ܡܼܢ ܣܪܝܘܼܬ ܦܓܪܗ܇ ܥܠܗܕܐ ܡܪܝܼܡ ܐܢܬ ܠܗ ܒܥܢ̈ܢܐ ܘܡܫܼܬܕܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ܇ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܝܗܒܼܬܝܗܝ ܡܐܟܘܿܠܬܐ ܠܥܡܐ ܥܫܝܼܢܐ܇ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܠܝܼ ܐܝܟ ܡܪܘܕܐ ܦܟܼܪܬ ܗܕܡ̈ܝ ܒܟܐܒ̈ܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܐܡܿܪܬ ܕܬܼܒܝܐܢܝ ܗ̄ ܪܢܝܿܬ ܒܟܐܒ̈ܝ ܕܐܣ݀ܒܪܬ ܕܥܬܝܼܕ ܐܢܼܐ ܕܬܒܝܐܢܝ܀ ܘܗܐ ܐܙܝܼܥܬܢܝ ܒܚ̈ܠܡܝ ܗ̄ ܐܢܬ ܐܠܝܦܙ ܐ݀ܡܪ ܓܝܪ ܠܘܬܗ܇ ܕܐܦܠܐ ܒܫܢܬܐ ܕܒܗܿ ܡܬܝܼܗܒ ܢܝܿܚܐ ܠ̈ܥܡܠܐ ܗܘܼܐ ܠܝܼ ܢܦܐܫܐ ܘܝܼܕܝܥܐ ܕܡܼܢ ܣܿܛܢܐ ܘܪܕܘܦܐ܇ ܘܐܢܿܐ ܣܿܒܪ ܗܿܘܝܬ ܕܡܿܠܐ ܐܢܬ ܒܠܒܝ ܣܒܪܐ ܘܡܿܒܝܐ ܐܢܬ ܠܝܼ: ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܚܙ̈ܘܢܐ ܕܚܠܼܬܢܝ܀ ܘܒܚܿܪܬ ܢܦܫܝ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܡܬܼܢܘܠ ܐܢܼܐ. ܐܟܪ̈ܝ ܠܝܼ ܡܠ̈ܝܟ ܘܚܠ̈ܡܝܟ܀ ܩܛܿܥܬ ܠܝܼ ܗ̄ ܡܼܢ ܡ̈ܠܝܟ܆ ܘܠܣܐ ܫܿܚܩ ܐܢܬ ܠܝܼ ܘܡܿܚܒ ܐܢܬ ܠܝܼ ܒܡ̈ܠܝܟ܀ ܘܐܡܿܪ ܠܘܬ ܐܠܗܐ܀ ܡܿܢܘܼ ܒܪܢܫܐ ܕܬܘܒܕܝܼܘܗܝ܀ ܘܬܦܩܘܿܕ ܒܨܦܪܐ ܘܒܪܡܫܐ ܬܒܚܪܝܘܗܝ: ܗ̄ ܒܕܝܼܢܟ ܢܗܝܼܪ ܬܒܼܨܝܘܗܝ܇ ܘܝܘܡܢ ܡܡܝܼܬ ܐܢܬ ܠܝܼ܇ ܘܣܡܼܬ ܒܠܒܟ ܕܬܦܩܕܝܼܘܗܝ ܒܨܦܪܐ ܕܢܘܼܚܡܐ ܘܬܒܚܪܝܼܘ̄ ܢܗܝܼܪܐܝܬ ܒܕܝܼܢܐ܇ ܘܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܐ ܫܿܒܩ ܐܢܬ ܠܝܼ܆ ܕܗܪܟܐ ܡܘܬܐ ܘܢܣܝܘܿܢܐ: ܘܬܡܢ ܕܝܼܢܐ ܘܫܘܼܢܩܐ܀ ܠܐ ܬܪܦܝܢܝ ܥܕܡܐ ܕܐܒܿܠܥ ܪ̈ܘܩܝ܇ ܐܢ ܚܛܝܿܬ ܡܢܐ ܐ݁ܒܕ ܠܟ ܗ̄ ܬܗܼܘܐ ܡܐܢܐ ܠܟ ܡܢܝ܇ ܫܿܪܐ ܐܢܬ ܫܿܒܩ ܐܢܬ܆ ܒܡܘܗܒܬܟ ܗܿܦܟ ܐܢܬ܆ ܥܒܼܕܬܢܝ ܕܐ݀ܕܥܟ ܡܼܢ ܒܪ̈ܝܬܟ ܕܐܦܿܓܥ ܒܟ ܒܕܝܼܢܟ: ܟܕ ܚܿܙܐ ܐܢܼܐ ܦܪܨܘܦܟ ܘܩܿܐܡ ܐܢܼܐ ܩܕܡܝܟ܀ ܘܗܫܐ ܗܼܘܝܬ ܠܝܼ ܛܥܢܐ ܗ̄ ܗܘܝܬ ܒܙܼܬܐ ܒܚܪܬܢܝ ܒܢܣܝ̈ܘܢܐ ܫܥܒܼܕܬܢܝ ܒܣܪܝܼܩܘܼܬܐ ܘܠܐܡܬܝ ܫܿܒܩ ܐܢܬ ܚܘܒ̈ܝ ܘܠܐ ܡܬܼܥܗܕ ܐܢܬ ܣܟܠ̈ܘܬܝ: ܕܗܿܫܐ ܗܐ ܫܿܟܒ ܐܢܼܐ: ܘܬܒܥܝܢܝ ܘܠܝܬ ܐܢܿܐ܆ ܘܥܢܼܐ ܒܠܕܕ ܘܐܡܼܪ: ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܡܠܠ ܪܘܚܐ ܪܡܬܐ ܒܦܘܼܡܟ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܡܼܪ ܕܣܡܼܬܢܝ pb. 245 ܕܐܪܓܥ ܒܟ܀ ܕܠܡܐܐܠܗܐ ܡܿܥܘܠ ܗ̄ ܡܿܠܦ ܕܟܐܢܐܝܬ ܐܬܪܕܝܼ ܐܝܘܿܒ: ܡܛ݀ܠ ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܘܚܛ̈ܗܐ ܕܒܢܘ̈ܗܝ܇ ܟܕ ܐܠܐ ܠܐ ܡܿܥܘܠ ܒܕܝܼܢܗ: ܬܒܼܥ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܘܡܿܠܦ ܠܗܕܐ܆ ܕܐܢ ܕܗܿܘܐ ܕܚܿܛܐ ܐܢܫ܆ ܢܬܼܟܫܦ ܘܢܬܼܚܣܐ ܠܗ܇ ܘܬܗܼܘܐ ܐ̱ܚܪܝܬܗ ܪܒܐ ܡܼܢ ܩܕܡܝܬܗ܀ ܫܿܐܠ ܐܢܼܐ ܥܠ ܕܪ̈ܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܐܬܒܩܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܪܬܝܼ ܐܘܿ ܐܠܦ: ܕܒܠܥܕ ܡܼܢ ܚܛ̈ܗܐ ܡܬܼܪܕܐ ܒܪܢܫܐ܀ ܕܠܡܐ ܣܿܓܐ ܐܓܡܐ ܒܐܬܪܐ ܗ̄ ܒܐܓܡܐ ܘܒܐܪܒܐ ܡܿܕܡܐ ܠܡܚܘ̈ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܡܿܪ ܕܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܚܛ̈ܗܐ ܠܐ ܗܘ̈ܝܢ܆ ܐܢ ܐܪܒܢܐ ܒܿܬܪ ܕܢ݀ܬܪ ܐܒܗ ܕܫܡܢ ܡܬܼܚܨܕ ܘܐܦ ܐܢܬ ܒܡܘܬܐ ܕܚܒܝܼ̈ܒܝܟ ܐܣܐ ܢܦܫܟ܀ ܐܝܟ ܪܛܒܐ ܗܿܘ ܩܕܡ ܫܡܫܐ ܗ̄ ܒܝܬܐ ܕܥܘܿܠܐ ܩܕܡ ܚܡܼܬܐ ܕܟܐܢܘܼܬܗ ܕܐܠܗܐ܀ ܘܥܠ ܓܠ̈ܠܝܼܢ ܫܪ̈ܫܘܗܝ ܗ̄ ܠ̈ܥܘܠܐ ܡܿܢ ܡܿܕܡܐ ܒܓܢ̈ܢܐ ܘܒܥܡܝܼܪܐ ܕܒܥܓܠ ܥܿܒܪܝܼܢ ܘܝ݀ܩܕܝܼܢ܀ ܘܒܝܬܐ ܕܟܐܦ̈ܐ ܢܚܼ؛ܐ ܗ̄ ܒܡܘܼܟܟܗ܀ ܘܐܢ ܢܥܩܪܝܼܘܗܝ ܡܼܢ ܐܬܪܗ ܗ̄ ܡܼܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܀ ܘܢܓܕܠ ܒܗ ܘܢܐܡܪ ܗ̄ ܒܐܠܗܐ܇ ܒܗܿܘ ܥܠܡܐ܆ ܘܢܐܼܡܪ ܕܠܐ ܚܙܝܿܬܗ܆ ܘܠܐ ܕܓܠܿܬ ܒܦܘܼܩ̈ܕܢܝܟ ܘܢܡ̈ܘܿܣܝܟ܆ ܗܐ ܗܘܼܝܘܼ ܒܿܨܐ ܟ݀ܠܗܝܢ ܐܘܪ̈ܚܬܗ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܟܣ̈ܝܢ ܣܟܠ̈ܘܬܐ ܘܚܛ̈ܗܐ ܡܢܗ܀ ܘܡܼܢ ܥܦܪܐ ܐܚܪܢܐ ܢܨܡܚ ܗ̄ ܡܐ ܕܐܬܼܢܚܡ ܡܼܢ ܥܦܪܐ ܐܚܪܢܐ ܢܫܼܬܟܚ ܗ̄ ܚܠܦ ܩܫܝܐ ܡܟܝܼܟܐ ܘܒܿܥܝܐ ܚܠܦ ܒܥܪܝܼܪܝܐ܆ ܘܛ݀ܒܐ ܚܠܦ ܒܝܼܫܐ܀ ܠܐ ܡܿܣܠܐ ܐܠܗܐ ܠܬܡܝܼܡ̈ܐ ܗ̄ ܕܐܢ ܡܬܼܬܡܡ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܿܒܐܫ ܐܢܬ: ܥܬܝܼܕ̈ܢ ܕܢܗܼܘܝܢ ܠܟ ܗܿܠܝܢ܀ ܐܝܘ݀ܒ ܐܡܿܪ ܚܕ ܡܼܢ ܐܠܦ ܠܐ ܥܿܢܐ ܠܗ ܗ̄ ܐܢ ܢܨܒܐ ܐܠܗܐ ܠܡܥܩܒܘܼ ܥܡܗ܇ ܚܕ ܡܼܢ ܐܠܦ ܡܪ̈ܫܘܬܐ ܕܪܫܐ ܠܐ ܥܿܢܐ ܠܗ ܗ̄ ܐܢ ܢܨܒܐ ܐܠܗܐ ܠܡܥܩܒܘܼ ܥܡܗ܇ ܚܕ ܡܼܢ ܐܠܦ ܡܪ̈ܫܘܬܐ ܕܪܫܐ ܠܐ ܥܿܢܐ ܠܗ ܗ̄ ܥܠ ܚܕܐ ܡܼܢ ܐܠܦ ܣܟܠ̈ܘܢ܀ ܠܝܬ ܠܗ ܡܦܩܒܪܘܼܚܐ ܠܒܪܢܫܐ܀ ܗܘܿ ܕܐܡܼܪ ܠܫܡܫܐ ܘܠܐ ܕܢܼܚ ܗ̄ ܒܡܨܪܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ܇ ܟܕ ܠܥܠ ܡܼܢ ܐܪܥ ܡܬܬܙܝܼܥ ܗܼܘܐ ܠܡܨܪܝܢ: ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܠܐ ܕܢܼܚ ܡܬܼܚܙܐ ܗܼܘܐ܀ ܘܒ̈ܐܦܝ ܟܘܟܒܗ ܚܬܼܡ ܗ̄ ܒܥ̈ܢܢܐ ܚܫܘܼ̈ܟܬܐ: ܘܕܪܟ ܥܠ ܬܘܼܩܦܗ ܕܝܡܐ ܟܕ ܦܠܓܗ ܩܕܡ ܥܒܪ̈ܝܐ܀ ܟܕ ܥܿܒܪ ܩܕܡ܀ ܐܢ ܥܿܒܪ ܥܠܝ ܠܐ ܚܿܙܐ ܐܢܼܐ ܠܗ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܟܣܝܘܼܬܗ ܘܠܐ ܡܣܝܟܘܼܬܗ܀ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܿܗܦܟ ܪܘܓܙܗ ܗ̄ ܠܝܬ ܕܩܿܐܡ ܠܩܘܼܒܠܗ ܐܠܐ ܬܝܿܒܘܼܬܐ ܡܗܦܟܐ ܠܗܢܐ܀ ܢܬܡܟܟܘܢܼ ܡܥܕܪܗܝ ܣܓ̈ܝܐܐ ܗ̄ ܓܢܒܪ̈ܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܘܕܫ̈ܐܕܐ ܡܬܬܕܝܼܫܝܼܢ ܬܚܘܬܘܗܝ܆ ܘܠܐ ܡܿܗܝܡܢ ܐܢܼܐ ܥܕܡܐ ܕܫܿܡܥ ܩܿܠܝ: ܗ̄ ܠܐ ܫܿܠܐ ܐܢܼܐ ܡܼܢ ܒ݀ܥܘܼܬܐ ܥܕܡܐ ܕܡܬܼܥܢܐ ܐܢܼܐ܀ ܐܢ ܐܙܿܟܼܐ ܦܘܼܡܝ ܢܚܝܒܢܝ ܗ̄ ܐܢ ܐܙܿܟܼܐ ܒܕ ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܟ̈ܐܢܐ܆ ܦܘܼܡܝ ܡܿܚܝܒ ܠܝܼ ܒܡ̈ܠܝ ܫܘܼܒܗܪܐ܀ ܬܡܝܼܡܼ ܐܢܼܐ ܘܠܐ ܝ݀ܕܥ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܬܡܝܼܡ ܐܢܼܐ ܠܘܬ ܢܦܫܝ܇ ܘܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܼܐ ܠܘܬܗ܇ ܐܝܟܢܐ ܚܫܝܼܒ ܐܢܼܐ܀ ܢܦܫܝ ܐܣܼܠܝܬ݀ ܚܝ̈ܝ ܗ̄ ܕܟܕ ܙܟܝܿ ܐܢܼܐ ܒܗܘܿܢ܀ pb. 246 ܚܕܘܬܐ ܠܝܬ ܠܝܼ܇ ܘܟܕ ܬܡܝܼܡ ܐܢܼܐ ܒܙܘܥܬܐ܇ ܫܿܕܐ ܐܢܼܐ ܘܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܼܐ܆ ܕܐܢ ܬܡܝܼܡܘܼܬܝ ܥܩܝܼܡܘܼܬܐ ܗܝ ܐܘܿܟܝܼܬ ܡܦܬܠܘܼܬܐ ܗܿܝ ܠܘܬܗ܀ ܚܕܐ ܗܝ ܐܬܪܥܝ݀ܬ ܕܟ݀ܠ ܒܪܢܫ ܕܓܠ ܗܼܘ ܩܕܡܘܗܝ܀ ܕܠܙܕܝܼܩ̈ܐ ܘܠܪ̈ܫܝܼܥܐ ܗܘܼ ܡܣܝܼܦ ܗܼܘ ܒܫܘܼܫܢܩܐ ܘܕܝܼܢܐ: ܘܥܠ ܫܛܝܘܬ ܙܟܝ̈ܝܢ ܡܡܿܝܩ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܙܟܘܿܬܐ ܕܙܟ̈ܝܐ ܠܘ ܠܗ ܡܬܼܒܥܝܐ ܐܠܐ ܠܗܘܢܿ܇ ܘܐܠܐ ܢܙܟܼܘܢܿ: ܫܒܛܗ ܡܢܫܠܝ ܩܿܛܠ ܠܗܘܿܢ: ܟܕ ܠܘ ܡܕܡ ܡܘܬܪܐ ܠܗܘܿܢ ܙܟܘܿܬܗܘܢܿ܀ ܐܪܥܐ ܝܗܼܒܗܿ ܗ̄ ܦܓܪܗ܀ ܒܐܝܪܕܗ ܕܪܫܝܼܥܐ ܗ̄ ܣܛܢܐ: ܘܐܦܝ̈ܗܘܢ ܕܕܝܿܢ̈ܐ ܡܚ̈ܦܝܢ ܗ̄ ܕܪ̈ܚܡܝ ܕܪܫܝܢ ܠܝܼ܀ ܝܘܡ̈ܝ ܩܠܘ ܡܼܢ ܕܪ̈ܗܛܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܟܕ ܡܿܫܪܐ ܪܗܛܐ ܠܡܪܗܛ: ܥܕܡܐ ܕܢ݀ܐܚ ܡܛ݀ܠ ܪܗܛܗ: ܗܿܟܢ ܐܩܠܘ ܝܘܡ̈ܝ ܘܐܙܠܼܘ ܒܟܪܝܘܼܬܐ ܘܠܐ ܚܼܙܘ ܛܒܬܐ܀ ܥܡ ܡܪܪ̈ܝ ܛܠܬ ܫܘܼܥܝܼܬܝ ܗ̄ ܦܫܿܬ ܡܼܢ ܥܢܝܿܢܐ ܕܒܥܘܼܬܐ ܘܗܪܓܐ ܕܟܐܢܘܼܬܐ ܕܡܘܬܪ ܗܼܘܐ ܠܝܼ: ܡܛ݀ܠ ܡܪܪ̈ܐ ܕܢܦܫܐ܀ ܐܢ ܐ݀ܫܒܘܩ ܪ̈ܢܝܝ܆ ܘܐܢ ܐ݀ܬܬܢܝܼܚ ܩܠܝܼܠ ܕܚܿܠ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܐܢ ܐ݀ܒܣܪ ܥܠ ܡܪܕܘܬܟ: ܗܿܘܐ ܐܢܼܐ ܠܝܼ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܐ ܚܫܝܼܒ ܥܠܘܗܝ܇ ܗܿܘ ܕܡܿܢܓܕ ܠܗ܀ ܘܐܢ ܐ݀ܬܚܝܒ ܗ̄ ܒܕܝܼܢܐ ܐܬܬܪܐ: ܐܘܿ ܒܚܛ̈ܗܐ: ܘܐܢ ܐ݀ܬܬܫܝܼܓ ܒܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܒܬܝܒܘܼܬܐ ܘܒܕܡ̈ܥܐ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܐ: ܥܕܡܐ ܕܐܡܿܪ ܕܠܝܬ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܥܘܠܐ܇ ܗܿܝܕܝܢ ܒܓܘܼܡܨܐ ܬܛܒܼܥܢܝ ܗ̄ ܡܛ݀ ܕܐܬܚܿܬܪܬ ܒܙܕܝܼܩܘܼܬܐ܀ ܢܬܼܪܚܩ ܡܼܢ ܠܒܘܼܫܝ ܗ̄ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܘܦܓܪܐ܀ ܐܫܬܘܦ ܕܝܢ ܐܝܬ ܡܟܣܢܐ ܒܝܢܬܢ ܗ̄ ܡܨܥܝܐ ܕܦܿܣܩ ܫܪܪܐ܆ ܘܐܡܿܠܠ ܒܡܪܪ̈ܐ ܕܢܦܫܝ ܗ̄ ܠܐ ܐ݀ܬܪܫܐ܇ ܕܡܼܢ ܢܣܝܘ̈ܢܝ ܡܿܡܠܠ ܐܢܼܐ܀ ܘܐܡܿܪ ܠܐܠܗܐ ܠܐ ܬܚܝܒܢܝ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܕܫܿܐܠ ܐܢܼܐ܀ ܐܘܕܥܝܢܝ ܥܠ ܡܢܐ ܕܐ݀ܢ ܐܢܬ ܠܝܼ ܗ̄ ܥܠ ܐܝܿܕܐ ܣܟܼܠܘܼ ܒ݀ܠܥ ܐܢܼܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܝ݀ܕܥ ܗܼܘܐ ܐܝܘܿܒ ܗ݀ܝ ܕܡܛܠܬܗܿ ܫܿܘܐ ܗܼ،ܐ ܠܡܚ̈ܘܬܐ: ܥܠ ܕܡܓܪܝܢܐ ܕܡܚܘ̈ܬܗ ܣܛܢܐ ܗܼܘܐ: ܐܡܼܪ ܕܐܘܕܥܝܢܝ܀ ܠܐ ܟܕܘ ܠܟ ܕܛ݀ܠܡ ܐܢܬ ܠܝܼ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܚܒܼܠܬ ܡܐܢܐ ܕܓܒܼܠܬ ܕܠܐ ܣܟܠܘܼܬܐ܀ ܘܠܥ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܪ̈ܫܝܼܥܐ ܐܕܝܼܩܬ ܗ̄ ܘܡܿܗܡܐ ܐܢܬ ܡܼܢ ܪܘܫܥܗܘܢܿ: ܘܐܢ ܒܣܝܼܡܐ܆ ܡܬܼܚܙܐ ܐܢܬ ܨܐܕܝ ܩܫܝܐ܀ ܕܠܡܐ ܥܝܢ̈ܝܟ ܐܝܟ ܥܝܢ̈ܝ ܒܣܪܐ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܡܪܝܼܡ ܠܗ ܡܼܢ ܗܜܝ ܕܢܗܘܐ ܕܡܿܐ ܒܟܝܿܢܗ ܠܐܢܫܐ: ܒܗ݀ܝ ܕܡܥܠܝ ܒܪܘܝܐ ܡܼܢ ܒܪܝܼܬܐ: ܘܐܡܿܪ ܕܐܟܙܢܐ ܕܠܐ ܕܡܿܐ ܐܢܬ ܠܓܒܝܼܠܬܟ܆ ܗܿܟܘܬ ܘܠܐ ܙܿܕܩ ܕܬܗܼܡܐ ܡܢܗܿ ܟܕ ܡܬܼܪܕܝܐ ܕܠܐ ܣܟܠܘܼܬܐ܀ ܕܡܿܥܩܒ ܐܢܬ ܥܠ ܚܘ̈ܒܝ ܘܚܛܗ̈ܝ ܗ̄ ܕܬܫܼܟܚ ܒܝܼ ܚܘ̈ܒܐ ܘܚܛ̈ܗܐ܀ ܘܝ݀ܕܥ ܐܢܼܐ ܕܐܢܿܐ ܙܟܝ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܘܟܕ ܕܐ݀ܢ ܐܢܬ ܐܝܟ ܙܟܝܐ ܘܡܿܫܢܩ: ܘܡܿܓܪ ܐܢܬ ܕܐܚܿܛܐ܇ ܐܘܿ ܠܙܕܝܼܩ̈ܐ ܘܠܪ̈ܫܝܼܥܐ ܕܐ݀ܢ ܐܢܬ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ܀ ܐܝܼܕ̈ܝܟ ܒܝܼ ܘܥܒܼ̈ܕܢܝ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܡܿܥܗܕ ܠܗ܇ ܕܐܢ ܥܒܿܕ̈ܐ ܠܝܬ ܠܝܼ ܕܡܢܗܘ݀ܢ pb. 247 ܡܫܟܚ ܐܢܼܐ ܕܐܫܿܬܘܙܒ܇ ܘܥܗܕܟ ܒܪܝܘܝܘܼܬܟ܇ ܒܛܒܘܼـܐ ܓܝܪ ܒܼܪܝܬܢܝ܇ ܘܝܡܢ ܡܚܒܠ ܐܢܬ ܒܪܘܓܙܐ: ܚܣ܀ ܘܠܥܦܪܐ ܡܿܗܦܟ ܐܢܬ ܠܝܼ ܗ̄ ܒܠܥܕ ܡܘܫܐ ܡܿܠܦ ܥܠ ܓܒܝܼܠܬܐ ܕܐܕܡ ܘܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܕܥܠܘܝܗ܀ ܦܘܼܩ̈ܕܢܝܟ ܢܼܛܪܬ݀ ܪܘܼܚܝ ܗ̄ ܠܐ ܗܘܝܿܬ ܒܛܝܼܠܐ ܡܼܢ ܕܒܼܪܝܬܢܝ܀ ܘܗܿܠܝܢ ܟܣܝܼܬ ܒܠܒܟ ܗ̄ ܕܓܒܼܠܬܢܝ ܘܒܼܪܝܬܢܝ܀ ܐܢ ܚܛܝܿܬ ܢ݀ܛܪ ܐܢܬ ܠܝܼ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܟܐܢܐܝܬ ܝܿܕܥܬ܇ ܕܠܐ ܡܿܙܕܩ ܐܢܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܿܛܝܢ܀ ܘܐܢ ܐܙܕܕܩܿܬ ܠܐ ܐ݀ܪܝܡ ܪܝܫܝ ܗ̄ ܠܐ ܐܬܬܪܝܼܡ ܒܙܕܝܼܩܘܼܬܝ: ܒܕܠܐ ܪܚܝܼܡܐ ܠܝܼ ܗܕܐ܀ ܘܡܿܢܐ ܐ݀ܥܒܕ ܠܐ ܝ݀ܕܥ ܐܢܼܐ: ܠܚܛ̈ܗܐ ܘܝܐ: ܘܠܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܩܘܼܦܚܐ܀ ܘܗܿܦܟ ܐܢܬ ܘܡܬܓܼܢܒܪ ܐܢܬ ܥܠܝ ܗ̄ ܟܕ ܗܿܟܢܐ ܥܬܝܼܕ ܗܿܘܝܬ ܕܐ݀ܗܘܐ ܠܟ ܒܥܠܕܒܒܐ܆ ܡܛܠܡܢܐ ܒܼܪܝܬܢܝ܀ ܣܦܿܬ ܕܝܢ ܘܥܝܢ ܠܐ ܚܙܼܬܼܢܝ ܗ̄ ܠܘܝ ܠܐ ܗܘܝܿܬ ܕܐܢܬ ܠܐ ܬܫܬܼܚܩ ܘܥܝܢ ܠܐ ܚܙܼܬܢܝ ܗ̄ ܘܥܝܢܝ ܠܐ ܚܙܬܗ ܠܝܼ ܕܐܗܿܘܐ ܠܟ ܡܪܓܙܢܐ܀ ܘܡܼܢ ܟܪܣܐ ܠܩܒܪܐ ܐܘܒܠܘܼܢܝ ܗ̄ ܦܿܩܚܐ ܗܿܝ ܕܐܢܿܐ ܐ݀ܡܘܼܬ ܘܟܕ ܐܝܿܬܝ ܐܗܿܘܐ ܐܝܟ ܠܐ ܐܝ݀ܬܝ܆ ܘܐܢܬ ܠܐ ܬܪܓܙ܀ ܘܐܬܬܢܝܼܚ ܩܠܝܼܠ ܗ̄ ܡܼܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܘܢܣܝ̈ܘܢܐ܀ ܠܐܪܥܐ ܚܫܘܼܟܬܐ ܗ̄ ܠܩܒܪܐ܀ ܠܝܬ ܒܗܿ ܣܕܪ̈ܝܼܢ ܕܕܪ̈ܝܢ ܗ̄ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܘܕܪܐ ܒܿܬܪ ܕܪܐ܀ ܐܡܿܪ ܨܘܦܪ ܢܥܡܬܝܐ܀ ܗܐ ܥܠ ܡ̈ܠܝܟ ܡܝܼ̈ܬܐ ܢܫܬܩܘܢܼ ܗ̄ ܗܿܢܘܿܢ ܕܠܐ ܡܪܓܫܝܼܢ ܡܣܝܒܪܝܼܢ ܠܥܛܝܐ ܕܡܠ̈ܝܟ܇ ܐܢܿܐ ܕܝܢ ܚܝ ܐܢܼܐ ܠܐ ܫܿܬܩ ܐܢܼܐ ܠܝܼ܀ ܐܢܬ ܡܠܠ ܐܢܬ ܘܠܝܬ ܕܟܿܠܐ ܠܟ ܗ̄ ܣܿܒܪ ܐܢܬ ܕܠܝܬ ܒܢ ܡܠܼܬܐ ܕܬܕܥܟ ܘܬܟܣܼܟ܀ ܘܐܢ ܡܿܡܝܩ ܐܢܬ ܠܝܬ ܕܡܿܟܣ ܠܟ ܗ̄ ܡܬܼܚܫܒ ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܒܢ ܒܘܼܝܢܐ ܐܟܘܬܟ: ܕܝܿܕܥܝܼܢܢ ܡܢܐ ܡܿܡܠܠ ܐܢܬ܇ ܘܡܦܢܝܢܢ ܠܟ܇ ܘܗܕܐ ܡܛ݀ܠ ܗܕܐ ܕܐܣܒܪ ܐܢܘܿܢ ܕܠܘ ܒܟܐܢܘܼܬܐ ܡܬܼܪܕܐ ܡܛ݀ܠ ܕܟܝܘܼܬܗ܀ ܡܿܢ ܕܝܢ ܥܒܼܕ ܕܝܿܗܒ ܗܼܘܐ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܕܢܓܠܘܢܿ ܠܟ ܐܪ̈ܙܐ ܟܣ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܘܬܗܘܡܐ ܪܒܐ ܕܕܝܼܢ̈ܘܗܝ ܕܠܟ ܠܐ ܝܼܕܝܼܥܝܼܢ܀ ܐܝܬ ܠܗܿ ܩܦ̈ܠܐܐ ܠܚܟܡܼܬܐ ܗ̄ ܪܐܙܐ ܕܠܐ ܣܟܐ: ܘܟܕ ܗܿܠܝܢ ܡܬܼܓ̈ܠܝܢ ܗܼܘ̈ܝ: ܝܿܕܥ ܗܼܘܝܬ ܕܫ݀ܒܩ ܗܼܘܐ ܠܟ ܐܠܗ ܚܛܗ̈ܝܟ܀ ܒܘܼܕܩܗ ܕܐܠܗܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܕܥ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܐܠܦܼ ܕܠܐ ܐܠܗܐ ܡܬܼܕܪܟ܀ ܘܐܦܠܐ ܒܪ̈ܝܬܗ ܡܬܼܡܫ̈ܚܢ: ܘܠܐ ܡܿܨܐܼ ܐܢܫ ܠܡܕܥ ܠܣܿܟܐ ܕܫܡܝܐ܇ ܐܘܿ ܕܢܒܼܨܐ ܥܘܼܡܩܐ ܕܫܝܘܿܠ܀ ܐܢ ܢܥܒܼܪ ܢܐܚܘܿܕ ܘܢܟܢܼܫ ܡܿܢܘܼ ܡܿܗܦܟ ܠܗ܀ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܐܢ ܢܥܒܪ ܢܐܚܘܿܕ ܘܢܟܢܫ ܠܥܡܡ̈ܐ ܟ݀ܠܗܘܢܿ ܠܕܝܼܢܗ܇ ܡܢܘܼ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܼܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܗ̄ ܙܒܢܐ ܘܫܥܬܐ ܕܒܗܿ ܗܿܘܐ ܕܝܼܢܐ: ܘܩ݀ܝܡܝܼܢ ܡܝܼ̈ܬܐ ܒܗܿܢܐ ܕܝܼܢܐ ܠܐ ܪܓܝܼܫ ܒܕܠܝܬ ܕܝܿܕܥ ܠܥܘܼܡܩܐ ܕܚܟܼܡܬܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܗܘܼ ܝܿܕܥ ܐܡܬܝ ܗܿܘܐ ܙܒܢܐ ܗ̄ ܕܩܝܡܬܐ ܘܕܝܼܢܐ܀ ܘܚܿܙܐ ܥܘܿܠܐ ܗ̄ ܡܿܗܡܐ ܐܡܬܝ ܕܐܝܬ ܠܗ ܬܒܥܬܐ ܘܕܝܼܢܐ: ܐܡܬܝ ܕܐܚܿܕ ܘܡܿܟܢܫ ܠܫܪ̈ܒܬܐ ܟܿܠܗܝ܀ ܘܠܝܬ ܕܡܿܗܦܟ pb. 248 ܠܗ ܗ̄ ܕܢܬܩܢ ܥܠ̈ܡܐ ܒܛܝܒܘܼܬܗ: ܘܗܘܼ ܕܐ݀ܢ ܠܟܿܠܢܫ ܐܝܟ ܥܒܿܕ̈ܘܗܝ: ܘܡܬܠܒܒܝܼܢ ܒܗ ܓܒܪ̈ܐ ܕܟܝ̈ܐ܇ ܗܿܢܘܿܢ ܕܐܬܓܼܢܒܪܘ ܘܥܕܪܘ ܗܼܢܘܢ ܠܗܘܢܿ ܒܬܝܿܒܘܼܬܐ܀ ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܿܘܕܥܐ ܗܝ ܘܕܓܢܒܪ ܥܕܪ ܠܐܢܫ܀ ܬܡܢ ܘܗܪܟܐ ܒܙܒܢܐ ܕܢܣܝܘܿܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܠܒܒ܀ ܘܐܠܘܼ ܐܢܬ ܐܬܩܼܢܬ ܠܒܟ ܗ̄ ܐܠܘܼ ܗܿܟܢܐ ܗܘܼܝܬ ܠܐ ܡܬܼܪܕܦ ܗܼܘܝܬ ܒܢܣ̈ܝܘܿܢܝܟ܀ ܘܐܢ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܥܘܿܠܐ ܗ̄ ܘܐܢ ܥܘܿܠ ܗܼܘܝܬ ܫܿܒܩ ܗܿܘܝܬ ܠܟ܇ ܡܛ݀ܠ ܬܝܒܘܼܬܟ ܘܨܠ̈ܘܬܟ܀ ܘܠܐ ܐܫܪܝܼܬ ܒܡܫܟܢܟ ܥܘܠܐ ܗ̄ ܐܡܬܝ ܕܠܝܬ ܗܘܼܐ ܒܟ ܥܘܠܐ ܗܿܝܕܝܢ ܡܪܝܼܡ ܗܼܘܝܬ ܐܝܼܕ̈ܝܟ ܒܬܟܝܼܠܘܼܬܐ܀ ܘܡܼܢ ܥܩܐ ܠܐ ܬܕܚܠ ܗ̄ ܡܼܢ ܡܘܬܐ܀ ܘܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܥܒܘܪ̈ܐ ܬܬܕܒܪ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܕܫܿܩܠܝܼܢ ܠܗܘܢܿ ܥܢ̈ܢܐ ܒܟܢܦ̈ܝܗܝܢ ܘܠܫܡܝܐ ܡܪ̈ܝܼܡܢ ܠܗܘܢܿ: ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܡܬܬܪܝܼܡ ܗܼܘܝܬ ܡܼܢ ܐܘܠ̈ܨܢܐ܇ ܘܗܿܠܝܢ ܕܝܼܠܟ ܡܬܼܦ̈ܢܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܠܟ܀ ܘܡܼܢ ܛܗܪܐ ܢܩܘܼܡ ܚܦܪܐ ܗ̄ ܚܦܪܐ ܠܢܣܝܘܿܢܐ ܩܿܪܐ܇ ܘܛܗܪܐ ܠܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܗܘܼ ܥܿܒܕ ܘܡܿܦܩ ܐܝܟ ܢܘܼܗܪܐ ܙܕܝܼܩܘܼܬܟ܀ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܛܗܪܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܡܣܝܒܪ̈ܢܘܬܐ ܘܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ ܘܠܐ ܓܘܼܕܦܐ ܩܿܐܡ ܠܗ܇ ܚܦܪܐ ܗ̄ ܒܗܬܬܐ ܕܐܟܿܠܩܪܨܐ: ܘܥܪܦܠܐ ܐܝܟ ܨܦܪܐ ܗ̄ ܢܣܝ̈ܘܢܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܚܕܝܪ̈ܢ ܠܟ: ܢܢܗܪ̈ܢ ܩܕܡܝܟ ܠܡܦ̈ܝܕܐ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܘܢܨܚܢܐ܇ ܘܚܫܼܟܟ ܢܬܗܦܟ ܠܢܘܼܗܪܐ: ܘܟܪܝܘܼܬܟ ܠܚܕܘܿܬܐ܇ ܘܬܬܟܼܠ ܕܐܝܬ ܣܒܪܐ ܠܚܪܬܟ ܗ̄ ܐܡܬܝ ܕܗܿܠܝܢ ܢܗܼܘ̈ܝܢ ܠܟ܇ ܗܿܝܕܝܢ ܡܬܼܬܟܼܠ ܐܢܬ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܦܪܘܥܐ ܕܡܩܝܼܡ ܘܦܿܪܩ܀ ܘܬܕܡܟ ܘܬܬܢܝܼܚ ܗ̄ ܠܐ ܢܗܼܘܐ ܕܫܿܓܫ ܠܟ. ܘܐܦܠܐ ܢܥܝܼܩܘܼܢܟ ܢܣܝ̈ܘܢܐ܇ ܗܿܢܘܿܢ ܕܡܛܠܬܗܘܿܢ ܓܿܥܐ ܐܢܬ: ܘܐܝܟ ܕܡܼܢ ܕܡܟܐ܇ ܬܬܪܚܩܝ ܡܢܟ ܟܿܠܗܿ ܕܚܠܼܬܐ ܕܬܟܬܘܫܐ܀ ܘܢܒܥܘܢܿ ܐܦܝ̈ܟ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܢܒܥܘܢܿ ܕܢܚܙܘܿܢܟ ܥܡ̈ܡܐ ܕܐܪܥܐ ܕܗܘܼܘ ܘܕܥܬܝܼܕܝܼܢ ܘܢܪܓܘܢܼ ܠܡܼܚܙܐ ܐܦܝ̈ܟ܆ ܘܥܝܢ̈ܝܗܘܿܢ ܕܪ̈ܫܝܼܥܐ ܢܚܼܫ̈ܟܢ ܗ̄ ܕܐܟܿܠܩܪܨܐ ܘܕܫ̈ܐܕܐ ܢܚܼܫ̈ܟܢ ܒܙܟܼܘܿܬܟ܀ ܘܣܒܪܐ ܕܢܦܫ̈ܬܗܘܢܿ ܗ̄ ܒܿܛܠ ܣܒܪܗܘܢܿ ܗ̄ ܐܣܼܒܪܘ ܕܒܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܢܚܛܘܿܢܟ ܘܢܪܚܩܘܼܢܟ ܡܼܢ ܐܠܗܐ܀ ܥܢܼܐ ܐܝܘܿܒ ܘܐܡܿܪ܀ ܒܩܘܼܫܬܐ ܐܢܬܘܢܿ ܐܢܘܿܢ ܥܡܐ ܗ̄ ܕܡܣܼܬܟܠ ܘܝ݀ܕܥ܀ ܘܥܡܟܘܢܿ ܬܡܘܼܬܝ ܚܟܼܡܬܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܕܚܟܝܼܡ ܐܟܼܘܬܟܘܿܢ܀ ܐܦ ܠܝܼ ܠܒܐ ܐܝܬ ܠܝܼ ܗ̄ ܚܟܡܐ܀ ܠܡܿܢ ܗܘܼ̈ܝ ܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܗ̄ ܕܐܬܒܼܚܪܘ ܒܢܣܝ̈ܘܢܐ ܐܟܘܬܝ܀ ܘܩܼܪܐ ܠܐܠܗܐ ܘܥܢܝܗܝ ܗ̄ ܩܪܝ݀ܬܗ ܒܗܿܠܝܢ ܢܣܝܘ̈ܢܐ ܕܢܙܕܗܪ ܒܝܼ ܕܠܐ ܐܥ݀ܘܿܠ ܘܐ݀ܓܕܦ ܘܥܢܢܝ܇ ܒܕܝܕܥܿܬ ܕܗܿܢܘܿܢ ܕܒܿܙܝܼܢ ܘܡܪܓܙܝܼܢ ܠܐܠܗܐ ܠܝܬ ܐܠܗܐ ܒܠܒܗܘܿܢ܀ ܫܐܼܠ ܠܚܝܘܬܐ ܘܬܠܦܼܟ ܗ̄ ܡܿܠܦ ܕܡܼܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܘܡܼܢ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܢܗܿ ܘܠܗܿ ܝ݀ܠܦܝܼܢܢ ܕܐܝܬ ܥܒܘܕܐ ܐܝܟ ܕܫܡ̈ܝܢܐ ܡܫܼܬܥܝܢ ܫܘܼܒܚܗ ܕܐܠܗܐ܀ pb. 249 ܡܛ݀ܠ ܕܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܢܦܫ̈ܬܐ ܘܪ̈ܘܼܚܬܐ ܟ݀ܠܗܝܢ ܡܬܼܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܘܡܠ̈ܝܼܠܬܐ ܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܐܢܝܢ܇ ܒܕ ܗܘܼ ܥܒܼܕ ܘܒܼܪܐ: ܡܕܝܢ ܒܠ̈ܥܕܘܗܝ ܠܐ ܗܼܘ̈ܝ ܒܝ ܗܠܝܢ܀ ܐܕܢܐ ܫܿܡܥܐ ܡ̈ܠܐ: ܘܚܟܐ ܛܥܿܡ ܡܐܟܘܿܠܬܐ ܗ̄ ܫܡܐ ܐܝܬ ܠܟܘܿܢ ܚܟܼܡܬܐ ܘܒܘܼܝܢܐ: ܘܙܕܩ ܕܢܬܡܕܟܘܢܼ ܒܩܘܼܫܬܐ: ܕܠܐ ܟܕ ܢܚܼܣܪ ܡܢܟܘܢܿ ܛܥܡܐ ܘܛܝܒܘܼܬܐ ܘܡܕܥܐ: ܬܗܘܘܿܢ ܕܠܐ ܒܘܼܝܿܢܐ܇ ܐܢ ܓܝܪ ܚܟܐ ܘܐܕܢܐ܇ ܗܢܐ ܡܿܢ ܦܿܪܫ܇ ܗܕܐ ܕܝܢ ܫܿܡܥܐ܇ ܗܿܟܢܐ ܘ݀ܠܐ ܕܬܗܼܘܐ ܐܦ ܬܪܥܝܼܬܐ܆ ܕܬܕܥܝ ܘܬܬܼܒܝܢܝ ܕܕܐܠܗܐ ܚܟܼܡܬܐ ܘܫܠܝܼܛ ܥܠ ܟܿܠ: ܘܕܡܢܗ ܐܢܝܢ: ܐܝܠܝܢ ܕܣܿܒܠ ܐܢܼܐ܀ ܐܢ ܓܿܥܪ ܒܡ̈ܝܐ ܝ݀ܒܫܝܼܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܗܼܘܬ݀ ܒܙܒܢ ܡܘܫܐ ܒܝܡܐ ܕܣܘܿܦ܇ ܘܒܝܘ̈ܡܝ ܝܫܘܿܥ ܒܪܢܘܿܢ ܒܝܘܿܪܕܢܢ܀ ܘܐܢ ܡܫܿܕܪ ܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܛܘܦܢܐ ܕܒܝܘܡ̈ܝ ܢܘܿܚ܀ ܡܿܕܒܪ ܠ̈ܡܠܟܐ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܡܿܠܦ ܥܠ ܫܘܼܠܛܢܗ ܕܐܠܗܐ ܘܒܛܝܼܠܘܼܬܗ܇ ܕܒܗܿ ܡܬܕܒܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܠ̈ܟܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܕܒܝܘܡ̈ܬܗ ܕܐܝܘܿܒ܀ ܡܿܕܒܪ ܠܟܗ̈ܢܐ ܒܬܼܡܗܐ ܗ̄ ܕܢܬܡܗܘܢܼ ܒܬܕܡܪ̈ܬܗ: ܘܠܐ ܢܒܨܘܿܢ ܙܟܘܿܬܗ܀ ܘܠܥܫܝܼܢ̈ܐ ܡܿܫܦܠ ܗ̄ ܐܝܟ ܗܿܢܝܢ ܕܕܗܼܘ̈ܝ ܒܝܘܡ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܕܢܚܗ ܕܡܫܝܼܚܐ܀ ܡܿܥܒܪ ܡܡܠܠܐ ܡܼܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܡܿܠܦ. ܕܗܿܢܘܿܢ ܕܝܼܕܥܘ ܠܐܠܗܐ ܘܒܥܼܘ ܕܢܕܪܟܘܢܼ: ܢܩ̈ܦܢ ܠܗܘܿܢ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ܀ ܡܬܼܢܣ̈ܒܢ ܐܦ ܥܠ ܫ̈ܐܕܐ܆ ܡܬܼܢܣ̈ܒܢ ܬܘܼܒ ܥܠ ܡܚܬܬܗ ܕܡܫܝܼܚܐ ܠܐܪܥܐ ܘܠܫܝܘܿܠ: ܘܒܘܼܛܠܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܫ̈ܐܕܐ܀ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܢܿܐ ܠܘܬ ܚܣܝܼܢܐ ܡܿܡܠܠ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܝ݀ܕܥ ܐܢܼܐ ܕܨܿܐܬ ܐܢܼܐ ܬܪܝܼܨܘܬܐ ܡܿܡܠܠ ܐܢܼܐ: ܘܐܢܬܘܿܢ ܡܠܼܬܐ ܕܐܣܝܘܼܬܐ ܠܝܬ ܠܘܬܟܘܢ܀ ܫܡܥܘ ܡܟܣܢܘܼܬܝ ܗ̄ ܡܿܟܣ ܠܗܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܛܠܡܘܼܗܝ: ܒܕܐܣܼܒܪܘ. ܕܡܛ݀ܠ ܕܚܼܛܐ ܗܐ ܡܬܼܕܐ܀ ܬܘܼܒ ܢܗܼܘܐ ܓܝܪ ܕܚܼܛܐ ܕܢܒܝܐܘܢܝܗܝ ܐܬܼܘ ܠܐܘܠܨܢܗ: ܐܘܿ ܕܢܟܣܘܼܢܝܗܝ ܗ̄ ܠܘ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܡܠܠܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܥܘܠܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܠܗܐ: ܘܚܘܝܼܘ ܕܝ݀ܕܥܝܼܢ܀ ܨܒܝܢܗ ܕܒܐܝܘܿܒ ܗ̄ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܒܚܼܪ ܐܝܟ ܕܠܝܼ ܒ݀ܚܪ܇ ܐܘܿ ܡܿܟܣ ܡܛܠܿܬܝ: ܐܟܼܡܐ ܕܗܘܼܬ݀ ܒܚܪܬܐ܀ ܠܡܢܐ ܫܩܝܼܠ ܐܢܬ ܒܣܪܝ ܒܫܢ̈ܝ ܗ̄ ܥܠ ܩܫܝܘܼܬ ܟܐܒܐ ܪܡܿܙ܆ ܕܐܠܘܼ ܡܫܟܚ ܗܿܘܝܬ ܕܐ݀ܟܘܿܠ ܠܒܣܪܝ ܒܫܢ̈ܝ ܥܕܡܐ ܕܡܬܼܛܠܩ ܗܿܘܝܬ ܟܒܪ ܢܿܐܚ ܗܼܘܐ ܠܝ܀ ܢܦܫܝ ܣܝܼܡܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܓܘܼܫܡܐ ܕܚܠܝܼܡ܀ ܐܢ ܢܩܼܛܠܢܝ ܠܗܿܘ ܗܼܘ ܡܿܣܥܐܐܢܼܐ ܗ̄ ܡܿܘܕܐ ܠܩܛܘܿܠܗ܆ ܕܝ݀ܕܥ ܐܢ ܕܩܿܛܠ ܠܗ ܡܿܚܐ ܠܗ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܝ݀ܕܥ ܐܢܼܐ ܕܟܐܝܢ ܗܼܘ ܘܡܪܚܡܢ܇ ܘܥܠܘܗܝ ܡܬܼܬܟܠ ܐܢܼܐ܆ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܡܬܝ ܕܟܪܝܼܗ ܐܢܼܐ ܚܝܠܬܢ ܐܢܼܐ܀ ܐܘܪ̈ܚܬܝ ܩܕܡܘ̄ ܐܢܝܢ ܗ̄ ܙܕܩ̈ܬܝ ܕܟܝܘܼܬܝ܀ ܠܐ ܥܿܐܠ ܩܕܡܘܗܝ ܚܠܦܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܿܚܠܦ ܟܕ ܦܿܪܥ ܚܠܦ ܛܒ̈ܬܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ: ܝܿܕܥ ܐܢܼܐ ܕܐܢܿܐ ܗܿܘ ܙܟܝ ܗ̄ ܐܝܢܐ pb. 250 ܣܿܗܕܐ ܩܼܡ ܥܠܝ ܗܿܫܐ ܘܩܛܪܓܢܝ ܩܕܡܝܟܘܿܢ ܕܐ݀ܫܬܘܿܩ ܘܠܐ ܐܡܿܠܠ܀ ܒܪܡ ܬܪܬܝܢ ܠܐ ܢܥܒܼܪ̈ܢ ܡܢܝ ܗ̄ ܠܐ ܛܒܬܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܐܦܠܐ ܕܗܿܘ ܕܥܬܝܼܕ܀ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܕܐܢ ܛܒܬܐ ܕܙܒܢܐ ܐܥܒܼܪܬ ܡܢܝ܇ ܗ݀ܝ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܼܕ ܠܐ ܬܥܒܪܝܗܿ܇ ܘܡܼܢ ܩܕܡܝܟ ܒܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܘܕܦܘܼܪܥܢܐ ܠܐ ܬܛܒܼܥܢܝ ܡܐ ܕܦ݀ܬܚ ܐܢܬ ܬܪܥܟ ܥܗܕܝܢܝ܀ ܘܠܐ ܬܦܪܘܿܩ ܡܢܝ ܒܢܘܼܚܡܟ܀ ܘܕܚܠܼܬܟ ܠܐ ܬܝܼܥܝܢܝ ܗ̄ ܕܝܼܢܟ܀ ܩܪܝܼܢܝ ܐܢܿܐ ܐܥܿܢܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܫܝܘܿܠ: ܡܼܢ ܩܒܪܐ: ܡܼܢ ܕܝܼܢܐ ܓܝܪ ܢ݀ܦܩ ܐܢܼܐ ܪܘܼܚܐ ܟܕ ܡܿܫܐܠ ܐܢܬ ܒܕܝܼܢܐ܀ ܐܘܿ ܐܡܿܠܠ ܘܐܝܼܒܝܢܝ ܦܬܓܡܐ܀ ܟܡܐ ܠܝܼ ܚܘ̈ܒܐ ܘܚܛ̈ܗܐ ܗ̄ ܟܡܐ ܐܢܘܿܢ ܚܘܒ̈ܝ ܘܚܛ̈ܗܝ: ܕܡܛܠܬܗܘܿܢ ܡܿܢܟܪܐ ܐܢܬ ܠܝܼ ܡܼܢ ܪ̈ܚܡܐ ܗܪܟܐ ܘܬܡܢ܇ ܘܐܝܟܢܐ ܣܓܝܐܝܢ ܡܼܢ ܪ̈ܚܡܼܝܟ ܚܛ̈ܗܝ܀ ܘܚܫܒܼܬܢܝ ܠܟ ܒܥܠܕܒܒܐ ܗ̄ ܐܝܟܢܐ ܟܕ ܒܪ̈ܚܡܐ ܒܼܪܝܬܢܝ: ܗܿܫܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܠܝܼ ܚ݀ܫܒ ܐܢܬ܇ ܘܒܕܝܼܢܟ ܐܠܨܐܝܬ ܠܝܼ ܘܕܐ݀ܢ܀ ܠܛܪܦܐ ܝܒܝܼܫܐ ܕܢ݀ܬܪ ܕܐ݀ܫ ܐܢܬ܆ ܟܕ ܐܠܗܐ ܐܝܼܬܝܟ ܒܪܘܝܐ܇ ܘܐܢܿܐ ܒܪܝܐ ܘܥܒܝܼܕܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܩܿܘܼܡ ܩܕܡܝܟ ܘܐܙܿܟܼܐ ܐܟܡܐ ܕܐܦܠܐ ܛܪܦܐ ܩܿܐܡ ܩܕܡ ܗܿܘ ܕܕܐ݀ܫ ܠܗ܀ ܣܼܡܬ ܒܣܕܐ ܪ̈ܓܠܝ ܗ̄ ܒܟܐܒ̈ܐ ܘܒܐܘܠ̈ܨܢܐ܀ ܘܢܛܪܬ ܒܟ݀ܠܗܝܢ ܐܘܪ̈ܚܬܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܫܟܚ ܗܿܘܝܬ ܕܐ݀ܥܪܘܩ ܡܼܢ ܩܕܡܝܟ܇ ܘܗܘܼ ܐܝܟ ܠܒܘܼܫܐ ܕܟܿܠܐ܀ ܘܥܠ ܬܘܼܩܦܐ ܕܪ̈ܓܠܝ ܬܚܼܙܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܫܟܚ ܐܢܼܐ ܕܐܩܿܝܼܡܟ ܒܩܠܝܼܠܘܼܬܐ: ܘܐܙܿܠ ܐܬܿܛܫܐ ܡܢܟ: ܕܣܡܼܬܢܝ ܒܣܕܐ ܕܠܐ ܐܥܿܪܘܩ܇ ܘܡܿܕܡܐ ܒܿܬܪܟܢ ܒܥܘܼܦܝܐ ܘܒܥܡܝܼܪܐ: ܘܕܡܛ݀ܠ ܛܒܘܼܬܗ ܐܠܗܐ ܡܿܣܝܒܪ ܠܗ܇ ܘܐܡܿܪ ܠܗ܇ ܘܐܡܿܪ ܠܘܬܗ܀ ܕܐܦ ܥܠ ܗܢܐ ܦܬܼܚܬ ܥܝܢ̈ܝܟ ܘܠܗ ܬܥܠ ܠܕܝܼܢܐ܀ ܡܿܢܘܼ ܢܬܠ ܕܟܝܐ ܡܼܢ ܛܡܐܐ. ܐܦܠܐ ܚܕ: ܠܝܬ ܒܛܘܿܗܡܐ ܕܐܢܫܐ: ܘܠܐ ܚܕ ܕܟܝܐ ܕܡܫܟܚ ܕܢܥܘܿܠ ܒܕܝܼܢܐ ܥܡ ܐܠܗܐ: ܘܐܟܙܢܐ ܕܒܛܡܐܐ ܠܐ ܡܫܬܼܟܚ ܕܟܝܐ܇ ܘܗܿܟܢܐ ܘܠܐ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܢܙܟܐ ܒܕܝܼܢܐ܇ ܘܟܕ ܠܗܢܐ ܙ݀ܟܐ ܐܢܬ: ܙܟܘܿܬܐ ܗܿܝ ܠܟ܀ ܐܢ ܦܣܝܼܩܝܼܢ ܐܢܘܿܢ ܝܘܡ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܟܪܝܢ ܘܒܫܘܚܬܐ ܡܬܬܟܝܼܠܝܼܢ܀ ܢܡܘܿܣܐ ܥܒܼܕܬ ܗ̄ ܣܡܼܬ ܢܡܘܿܣܐ ܐܘܟܝܼܬ ܬܚܘܼܡܐ ܕܠܝܬ ܕܥܿܒܪ ܡܢܗ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܕܢܚܐ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ܀ ܐܝܟ ܐܓܝܼܪܐ ܝܘܡ̈ܘ̄ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܥܬܝܼܕܝܼܢ ܕܢܫܬܠܡܘܢܼ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܦܘܼܠܚܢܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܀ ܬܘܼܒ ܕܠܝܬ ܕܥܿܒܪ ܡܢܗ ܗ̄ ܫܒܘܿܩܝܗܝ ܕܢܪܗܛ ܐܟܡܐ ܕܐܓܝܼܪܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܼܠܡ ܙܒ̈ܢܐ: ܘܡܐ ܕܫܠܼܡ ܦܘܼܠܚܢܗ: ܗܿܝܕܝܢ ܢܬܼܦܪܥ ܐܓܪܗ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܬ ܠܩܝܣܐ ܣܒܪܐ ܗ̄ ܩܝܣܐ ܟܝܿܢܐ ܐܢܫܝܐ: ܣܒܪܐ ܗ̄ ܗܿ݊ܐ ܐܡܿܪ ܕܥܠ ܩܝܣܐ ܕܡܬܼܦܣܩ ܐܝܬ ܣܒܪܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܝ݀ܥܐ ܘܡܿܚܠܦ ܡܬܼܦܣܩ ܗ̄ ܒܡܘܬܐ܀ ܬܘܼܒ ܡܿܚܠܦ ܗ̄ ܒܩܝܡܬܐ ܟܕ ܗܘܼ ܩܿܐܡ܀ ܬܘܼܒ pb. 251 ܐܢ ܩܝܣܐ ܡܬܼܪܓܫܢܐ ܟܕ ܡܬܼܦܣܩ܆ ܠܐ ܡܬܦܼܣܩ ܣܒܪܗ ܟܕ ܡܿܚܠܦ: ܚܕ ܟܡܐ ܒܪܢܫܐ ܡܐ ܕܡܬܼܦܪܥ ܐܝܟ ܥܒܿܕ̈ܘܗܝ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܠܠܐ ܡܿܝܘܿܬܼܘܬ ܘܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܡܿܗܦܟ ܠܗ ܡܫܝܼܚܐ܀ ܘܥܢܩ̈ܘܗܝ ܠܐ ܥܢ̈ܕܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܢܦܫܐ ܗ݀ܝ ܚܝܐ ܗܿܝ܇ ܐܦܢ ܢܟܬܪ ܙܒܢܐ ܦܓܪܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܫܼܬܪܐ: ܐܠܐ ܢܛܝܼܪ ܗܼܘ ܒܐܪܥܐ܀ ܘܥܢܩ̈ܘܝ ܗ̄ ܕܐܦܢ ܐܬܦܣܼܩ ܟܝܢܐ ܡܛ݀ܠ ܒܝܼܫܘܼܬܐ܇ ܐܠܐ ܟܐܢ̈ܐ ܘܙܕܝܼܩ̈ܐ ܠܐ ܐܬܦܣܼܩܘ ܡܛ݀ܠ ܛܒܘܼܬܐ ܬܘܼܒ ܘܥܢܩ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܘܩܿܐܡ ܩܿܢܐ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܩܕܝܼܡ܇ ܘܐܢ ܢܣܼܐܒ ܒܐܪܥܐ ܥܩܪܗ ܗ̄ ܐܢ ܢܟܬܪ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܒܥܦܪܐ܆ ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܝܼܕܝܼܥ ܗܼܘ: ܡܛ݀ܠ ܕܥܬܝܼܕ ܕܢܩܝܼܡܝܼܘܗܝ܀ ܬܘܼܒ ܘܐܢ ܢܣܼܐܒ ܒܐܪܥܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܢܘܼܓܪܐ ܕܙܒ̈ܢܐ܀ ܘܒܥܦܪܐ ܬܡܘܼܬܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܒܠܝ ܫܩܼܝܐ ܕܡ̈ܝܐ܀ ܡܼܢ ܪܝܚܐ ܕܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܠܘܼܩܕܡ ܗ݀ܢܘܿܢ ܕܡܥܡܘܿܕܝܬܐ ܘܕܝܘܼܠ̈ܦܢܐ܇ ܕܐܬܼܚܝܕܬ ܒܗܘܿܢ ܟܝܿܢܐ ܐܢܫܝܐ ܒܡܫܝܼܚܐ܀ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܪܝܚܐ ܗ̄ ܡܝ̈ܐ܇ ܩ̈ܠܐ ܕܗ݀ܘ ܡܒܘܼܥܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܫܝܼܚܐ ܕܡܩܝܼܡ ܠܡ̈ܝܼܬܐ܀ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܪܝܚܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܫܼܩܝܐ ܕܡ̈ܝܐ ܩܒܼܠ ܡܗܒܒܝܼܢ ܛܪ̈ܦܘܗܝ ܘܣܘ̈ܟܬܗ ܒܪܡܘܼܬ ܐܝܼܠܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܚܕܬܐܝܬ ܢܨܝܼܒ܀ ܢܥܒܕ ܛܪ̈ܦܐ ܗ̄ ܐܘܥܝܼ ܛܪ̈ܦܐ ܕܗܝܡܢܘܼܬܐ ܘܕܝܼܕܥܬܐ ܕܒܡܫܝܼܚܐ ܒܕܡܘܼܬܗ ܐܬܢܼܨܒ ܒܦܪܕܝܣܐ܀ ܬܘܼܒ ܛܪ̈ܦܐ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܠܐ ܡܝܘܿܬܘܼܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܼܬܐ ܕܠܒܼܫ ܒܩܝܡܬܐ܀ ܬܘܼܒ ܐܢ ܓܝܪ ܠܩܝܣܐ ܐܝܬ ܣܒܪܐ ܕܟܕ ܡܬܼܦܣܩ ܡܿܚܠܦ܇ ܓܒܪܐ ܕܡܿܐܬ ܘܒ݀ܠܐ܇ ܠܐ ܡܿܘܒܕ ܐܓܪܗ ܘܠܐ ܡܬܼܢܚܡ܇ ܓܒܪܐ ܕܡܿܐܬ ܘܒܿܠܐ ܗ̄ ܒܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܗܿܘܝܐ ܘܡܬܼܚܙܝܐ: ܐܠܐ ܠܐ ܫܒܩ̈ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒ݀ܬܪܟܢ ܕܢܪܢܐ ܕܠܐ ܥܬܝܼܕ ܕܢܩܘܼܡ ܘܣܗܕܐ ܗܝ܀ ܬܘܼܒ ܡܿܐܬ ܗ̄ ܒܪܢܫܐ ܕܡܿܐܬ ܡܬܦܣܩܝܼܢ ܚܝ̈ܘ̄: ܘܩܿܛܥ ܘܠܝܬܘܗܝ ܡܟܝܠ܀ ܘܥܿܢܕܝܼܢ ܡܝ̈ܐ ܗ̄ ܒܗܕܐ ܡܿܘܕܥ. ܘܕܟܿܠܗܝܢ ܡܬܼܒ̈ܛܠܢ ܘܡܫܼܬܪ̈ܝܢ܀ ܬܘܼܒ ܥܿܢܕܝܼܢ ܡ̈ܝܐ ܡܼܢ ܝܡܐ ܗ̄ ܡܝ̈ܐ ܓܝܪ ܕܝܡܐ ܒܙܒܢ ܒܿܨܪܝܼܢ: ܘܡܼܢܕܪܝܫ ܦܿܢܝܢ ܠܛܟܣܗܘܢܿ ܩܕܡܝܐ܇ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܚܪܒܝܼܢ ܘܝ݀ܒܫܝܼܢ܀ ܘܓܒܪܐ ܕܫ݀ܟܒ ܗ̄ ܒܪܢܫܐ ܠܡ ܕܡܿܐܬ ܠܐ ܩܿܐܡ ܘܦܿܢܐ ܘܐ݀ܬܐ ܠܚ̈ܝܐ ܗܿܠܝܢ܀ ܬܘܼܒ ܓܒܪܐ ܕܫܿܟܒ ܠܐ ܩܿܐܡ ܗ̄ ܟ݀ܠ ܓܒܪܐ ܠܚܘܿܕܘܗܝ ܫܿܟܒ ܘܡܿܐܬ܇ ܘܕܢܩܘܼܡ ܠܚܘܿܕܘܗܝ ܠܐ ܡܨܝܐ܆ ܐܠܐ ܩܿܐܡ ܓܘܢܐܝܬ ܥܡ ܗܿܢܘܿܢ ܕܡܬܬܥܝܼܪܝܼܢ ܘܡܫܒܚܝܼܢ܇ ܟܕ ܒܿܠܝܢ ܫܡ̈ܝܐ: ܡܐ ܓܝܪ ܕܒܠܝܼܘ ܫܡ̈ܝܐ ܢܼܕܘܢ ܗܢܘܿܢ ܘܐܬܬܥܝܼܪܘ ܡܼܢ ܫܢܬܗܘܿܢ: ܘܕܗܕܐ ܗܿܟܢܐ ܗܿܝ: ܣܗܕܐ ܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ: ܕܡܿܢ ܕܝܢ ܒܫܝܘܿܠ ܛܫܝܼܬܢܝ ܗ̄ ܨܿܒܐ ܗܿܘܝܬ ܕܠܐ ܐ݀ܩܘܼܡ ܘܐ݀ܬܛܫܐ ܒܫܝܘܿܠ: ܘܐܠܐ ܐ݀ܩܘܼܡ ܩܕܡܝܟ ܟܕ ܕܐ݀ܢ ܐܢܬ ܠܝܼ܀ ܣܬܪܬܢܝ ܥܕܡܐ ܕܢܥܒܪ ܪܘܓܙܟ ܗ̄ ܕܝܼܢܟ. ܘܣܡܼܬ ܠܝܼ ܩܝܿܡܟ ܘܐܬܼܕܟܪܬܢܝ pb. 252 ܗ̄ ܕܡܿܢܚܡ ܐܢܬ ܠܝܼ܇ ܕܦܿܪܩ ܐܢܬ ܠܝܼ܇ ܕܠܐ ܡܿܚܝܒ ܐܢܬ ܠܝܼ܇ ܘܗܕܐ ܒܙܢܐ ܡܣܼܬܟܝܿܢܐ ܐܡܝܼܪܐ: ܡܼܢ ܕܕܚܠܼܬܗ ܕܕܝܿܢܐ܀ ܐܢ ܡܿܐܬ ܓܒܪܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܕܗܦܘܼܟܝܐ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒ݀ܬܪ ܡܘܬܐ ܠܝܬ܀ ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܥܠܝܡܘܼܬܗ ܡܿܣܟܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܿܝܐ ܣܝܒܘܼܬܗ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܒܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܼܬܐ ܝ݀ܕܥ ܕܡܿܩܒܠ ܢܝܿܚܐ ܕܡܼܢ ܥܡܠܐ ܝܿܕܥ ܕܠܝܬ ܦܪܘܿܣ ܡܼܢ ܡܘܬܐ: ܘܡܿܣܟܐ ܠܗ: ܘܥܠܗܕܐ ܡܬܼܕܠܚ ܘܡܪܝܼܪܝܼܢ ܚܝ̈ܘܗܝ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܕܡܘܬܐ܀ ܘܐܢ ܒܩܼܪܝܢܝ ܐܥܿܢܝܟ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܝܿܕܥ ܐܢܼܐ ܕܥܝܼܪ ܐܢܼܐ ܒܣܘܼܟܝܟ܇ ܘܢܦܫܝ ܚܿܝܪܐ ܠܟ ܘܠܐ ܕܡܟܐ ܡܼܢ ܒܥܬܟ܇ ܘܡܛܠܗܕܐ ܡܿܣܟܐ ܐܢܼܐ ܕܬܩܼܪܝܢܝ܀ ܘܥܠ ܥܒܕ ܐܝܼܕ̈ܝܟ ܐܬܚܫܒ ܗ̄ ܬܚܝܬ ܐܝܼܕܟ ܐܬܢܛܪ: ܘܐܝܼܕܟ ܬܘܕܗܪ ܒܝܼ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܗܠ̈ܟܬܝ ܕܗܫܐ ܠܐ ܬܡܼܢܐ ܗ̄ ܡܿܐܬ ܐܢܼܐ܇ ܘܡܘ̈ܦܝܢ ܗܠ̈ܟܬܝ܀ ܘܠܐ ܬܛܪ ܥܠܝ ܚܛ̈ܗܝ ܗ̄ ܛܿܫܐ ܐܢܘܿܢ ܠܚܘ̈ܒܝ ܬܚܝܬ ܚܬܡܐ܆ ܕܠܐ ܢܬܚܙܘܿܢ ܩܕܡܝܟ.. ܫܪܝܪܐܝܬ ܛܘܼܪܐ ܥܫܝܼܢܐ ܗ̄ ܐܟܙܢܐ ܕܛܘܼܪܐ ܥܫܝܼܢܐ ܠܐ ܢ݀ܦܠ: ܗܿܟܢܐ ܐܦܠܐ ܠܟ ܡܪܝܐ ܚܿܣܢܝܼܢ ܚܛܗ̈ܝ: ܠܐ ܓܝܪ ܢ݀ܦܠ ܛܘܼܪܐ ܥܫܝܼܢܐ ܐܝܟ ܕܢܦܠܿܬ ܡܼܢ ܟܐܬܟ܇ ܘܠܘ ܛܘܼܪܐ ܐܢܼܐ: ܐܠܐ ܛܪܦܐ ܝܒܝܼܫܐ ܕܢ݀ܬܪ ܡܼܢ ܚܝܠܟ܀ ܟܐܦܐ ܫܿܚܩܐ ܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܼܘ̈ܝܢ ܗ݀ܠܝܢ܇ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܘܒܼܕܬ ܒܡܚܘܿܬܐ ܣܒܪܝ ܗܫܐ: ܐܠܐ ܥܬܝܼܕ ܐܢܬ ܕܬܥܼܫܢ ܐܢܬ ܠܝܼ ܠܥܠܡ܀ ܒܒܗܬܬܐ ܕܐܦ̈ܘܗܝ ܬܫܼܕܝܘܗܝ ܗ̄ ܕܗܘܝܿܬ ܓܘܼܚܟܐ ܠܪ̈ܚܡܼܝ ܫܪܝܢܼܝ ܡܼܢ ܢܣܝܘܿܢܐ ܠܐܬܪܐ ܕܚܕ̈ܘܬܐ܀ ܬܘܼܒ ܕܐܢ ܐܢܬ ܡܿܘܒܕ ܐܢܬ ܣܒܪܗ܇ ܒܒܗܬܬܐ ܕܐܦ̈ܐ ܡܿܗܠܟ܇ ܘܡܼܢ ܩܕܡܝܟ ܫܿܕܐ ܐܢܬ ܠܗ܀ ܘܐܢ ܢܣܓܘܢܿ ܒܢ̈ܘܗܝ ܠܐ ܝܿܕܥ ܗ̄ ܠܐ ܐܢ ܣܓܝܐܝܢ ܘܠܐ ܐܢ ܙܥܘܪܝܼܢ ܘܡܬܬܢܝܼܚ ܡܢܗܘܿܢ܀ ܒܪܡ ܒܣܪܗ ܥܠܘܗܝ ܢܟܼܐܒ ܗ̄ ܗܿܘ ܕܟܿܐܒ ܠܗ ܒܣܪܢܐܝܬ܇ ܘܢܦܫܗ ܐܒܝܼܠܐ ܡܢ ܡܚ̈ܘܬܐ ܐܠܗ̈ܝܬܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܝ݀ܕܥ ܕܐܫܬܕܝܼ ܡܼܢ ܐܠܗܐ܇ ܠܐ ܒܒܢ̈ܝܐ ܚܿܕܐ ܐܦܠܐ ܒܥܘܼܬܪܐ܀ ܬܘܼܒ ܣܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܣܼܒܪ ܕܒܚܝܠܐ ܕܢܦܫܗ ܩܿܐܡ܇ ܐܢܬ ܗܼܘ ܓܝܪ ܐܥܫܼܢܬܝܗܝ ܠܥܠܡ܀ ܡܠܬܐ ܕܐܠܝܦܙ܀ ܚܟܝܼܡ ܠܒܐ ܢܥܼܢܐ ܒܝܼܕܥܬܐ ܗ̄ ܢܟܣ ܘܢܟܘܢ܀ ܘܢܡܼܠܐ ܚܡܼܬܐ ܟܪܣܗ ܗ̄ ܐܝܟ ܛܢܢܐ܀ ܐܦ ܐܢܬ ܡܿܒܛܠ ܐܢܬ ܕܚܠܼܬܐ ܗ̄ ܠܒܝܼܒ ܐܢܬ ܒܢܣ̈ܝܘܿܢܝܟ܇ ܘܡܿܒܛܠ ܐܢܬ ܕܚܠܼܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܘܡܿܡܠܠ ܐܢܬ ܩܕܡܘܗܝ ܕܠܐ ܕܚܠܼܬܐ ܘܡܫܼܬܒܗܪ ܐܢܬ ܒܙܕܝܼܩܘܼܬܐ܇ ܘܡܛܠܗܐ ܡܿܠܐܼ ܦܘܼܡܟ ܚܛ̈ܗܐ܇ ܘܟܕ ܢܓ̈ܕܐ ܡܬܼܚܙܝܢ ܒܟ ܕܟܐܢܘܼܬܐ܇ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܡܿܙܕܩ ܐܢܬ܀ ܕܠܡܐ ܩܕܡ ܐܢܫܐ ܗܿܘ ܐܬܝܼܠܕܬ ܗ̄ ܕܠܡܐܡ ܐܢܬ ܗܼܘ ܐܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܼܠ ܠܥܠܡܐ܇ ܕܗܐ ܡܿܡܠܠ ܐܢܬ ܐܟܡܿܢ ܕܚܕ ܐܝܬܝܟ ܒܐܪܥܐ܆ ܘܠܝܬ ܠܟ ܡܟܣܢܐ pb. 253 ܘܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ ܚܫܝܼ̈ܒܢ ܩܕܡܝܟ܇ ܐܙܓܪ ܡܢܟ ܠܘܼܚ̈ܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܟܡܐ ܕܥܫ̈ܢܢ ܡܠ̈ܝܟ ܗܿܟܢ ܣܿܓܝܐ ܡܚܘܿܬܟ܀ ܘܡܠܠ ܒܢܝܿܚܐ ܠܘܬ ܢܦܫܟ ܗ̄ ܥܡܼ ܢܦܫܟ ܠܘܼܩܒܠ ܢܦܫܟ܀ ܠܡܢܐ ܐܬܬܪܝܡ ܠܒܟ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܡܿܪ ܐܢܬ: ܕܛܠܝܼܡ ܐܢܬ ܡܼܢ ܒܪܘܝܐ܀ ܘܡܪܝܡ ܐܢܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܡܿܫܘܐ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܥܡ ܐܠܗܐ܆ ܟܕ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܟ ܒܟܝܿܢܐ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ܇ ܠܐ ܡܙܼܕܕܩ ܝܼܠܝܼܕ ܐܢܬܬܐ: ܗܐ ܒܩܕܝܼܫ̈ܘܗܝ ܠܐ ܡܿܗܝܡܢ ܗ̄ ܠܝܬ ܕܡܘܼܬܗ ܘܦܚܼܡܗ ܒܩܕܝܼ̈ܫܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ܀ ܘܫܡܝܐ ܠܐ ܕܟܿܝܢܼ ܗ̄ ܡ̈ܠܐܟܐ ܠܐ ܕܟܿܝܢܼ ܩܕܡܘܗܝ ܟܕ ܠܝܬ ܕܦܿܚܡ ܠܕܟܝܘܼܬܐ ܕܝܼܠܗ܀ ܐܦܢ ܡܣܼܬܠܐ ܘܡܬܼܛܦ ܓܒܪܐ ܗ̄ ܒܢܣܝ̈ܘܢܐ ܕܚܟ̈ܝܼܡܐ ܚܘܝܼܘ ܘܠܐ ܟܣܝܼܘ ܡܼܢ ܐܒܗ̈ܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܿܩܒܠ ܠܝܘܼܠܦܢܐ ܡܼܢ ܗܿܢܘܿܢ܀ ܠܗܘܿܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܿܢ ܐܬܝܗܒܼܬ݀ ܐܪܥܐ܇ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܟܐܢܘܼܬܗܘܿܢ܇ ܡܼܢ ܙܒܢܐ ܕܒܝܬ ܢܘܿܚ܀ ܘܠܐ ܥܒܼܪ ܢܘܼܟܪܝܐ ܒܝܢܬܗܘܢܿ ܗ̄ ܒܡܥܒܪܬܐ ܕܩܒܘܬܐ ܡܼܢ ܗܘܿ ܓܒܐ ܠܗܢܐ: ܡܼܢ ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܘܠܐ ܚܕ ܐܫܼܬܘܙܒ܀ ܕܪܫܝܼܥܐ ܡܬܼܪܘܪܒ ܗ̄ ܒܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܪܘܼܫܥܗ܇ ܘܠܐ ܗܿܦܟ܀ ܘܡܢܝܢ ܫܢ̈ܘܗܝ ܢܬܼܢܛܪ ܠܚܣܝܼܢܐ ܗ̄ ܠܗܿܘ ܕܢ݀ܛܪ ܒܕܝܼܢܐ܆ ܕܢܦܪܘܥ ܚܠܦ ܪܘܫܥܐ: ܩܠ ܙܘܥܬܐ ܒܐܕܢ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܩܘܼܪܒܐ ܬܕܪܟܗ ܙܘܥܬܐ ܕܕܝܼܢܐ: ܘܠܐ ܢܫܼ̣ܚ ܕܢܬܼܦܠܛ܇ ܘܒܫܠܡܐ ܒܿܙܘܿܬܐ ܢܐܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܣ݀ܒܪ ܕܒܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ: ܐ݀ܬܐ ܥܠܘܗܝ ܢܣܝܘܿܢܐ ܗ̄ ܝܘܿܡ ܡܘܬܐ ܕܕܝܼܢܐ܀ ܠܐ ܡܿܗܝܡܢ ܕܗܿܦܟ ܡܼܢ ܚܫܘܼܟܐ ܗ̄ ܠܐ ܣ݀ܒܪ ܕܥܒܿܕ̈ܘܗܝ ܚܫܘܼ̈ܟܝܐ ܡܬܼܦܪܣܝܢ: ܐܠܐ ܡܣܒܪ ܕܠܩܕܡܘܗܝ ܐܙܿܠ ܒܥܘܠܗ܀ ܚܿܙܐ ܠܚܪܒܐ ܘܥܿܪܩ ܗܼܘ ܠܠܘܼܚܡܐ ܕܕܝܼܢܐ ܗ̄ ܕܐܢ ܡܬܼܛܫܐ ܬܚܝܬ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܐܡܬܝ ܕܥܬܝܼܕ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܡܢܗ ܦܘܼܪܥܢܐ܀ ܝܘܡܐ ܕܚܫܘܼܟܐ ܗ̄ ܗܘܼ ܕܝܼܢܐ܀ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܕܡܿܛܝܒܼ ܠܩܪܒܐ ܗ̄ ܢܐܼܬܐ ܥܠܘܗܝ ܝܘܡܐ ܕܕܝܼܢܐ ܒܟܿܠ ܡܣܡ ܒܪ̈ܝܫܝܼܢ ܘܫܢ̈ܕܝܼܢ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܐܪܝܼܡ ܐܝܼܕܗ ܗ̄ ܘܐܦ ܝܣܪܐܝܠ ܩܼܡ ܠܗ ܒܚܪܬܐ ܠܘܼܩܒܠ ܡܪܝܐ܀ ܘܟܣܝܼ ܐܦܘ̈ܗܝ ܒܬܪܒܗ: ܗ̄ ܐܬܚ̈ܦܝܼ ܐܦܘ̈ܗܝ ܒܪ̈ܓܝܓܬܐ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܫܡܼܢ ܝܣܪܐܝܠ ܘܒܥܼܛ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܒܥܘܼܫܢܗ ܐܥܒܪ ܒܗܼܬܬܐ ܡܼܢ ܐܦܘ̈ܗܝ: ܘܕܐܩܠܝ ܕܐܦ ܠܥܒܿܕ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܐܢܢ ܡܫܟܚܐ ܢܚܠܦ ܗ̄ ܢܥܒܪ܀ ܘܥܒܼܕ ܟܝܼܡܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܥܝܘܬܐ ܗ̄ ܥܦܦܐ ܕܫܘܼܡܢܐ: ܟܝܼܡܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܓܒܘ̈ܗܝ: ܘܐܘܬܒ ܩܘܼܪ̈ܝܐ ܚܪ̈ܒܬܐ ܗ̄ ܛܘܼܟܣ̈ܘܗܝ ܕܟܝܿܢܐܝܬ ܥܫܼܢܘ ܒܥܘܼܬܪܐ ܕܠܘܼܩܒܠ ܝܿܗܘܿܒܗ ܗ̄ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܟ݀ܠܗܝܢ: ܐܘܿ ܐܝܪܝܚܘ ܕܚܪ̈ܒܬܗܿ ܠ̈ܝܼܛܢ ܗܼܘ̈ܝ ܕܠܐ ܢܬܼܝܬ̈ܒܢ ܐܦ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܚܪ̈ܒܢ ܘܒܗܕܐ ܐܬܛܝܒ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ܇ ܘܡܛܠܗܕܐ pb. 254 ܠܐ ܢܟܬܪ ܘܠܐ ܢܩܘܼܡ ܚܝܠܗ ܗ̄ ܢܬܼܒܕܪ ܟܢܘܼܫܝܗ ܘܬܚܪܒܝ ܡܠܟܘܼܬܗ܀ ܘܠܐ ܢܪܡܐ ܡ̈ܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܠܐ ܢܦܩܘܿܕ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ: ܘܠܐ ܢܣܝܼܡ ܕܝܼܢܐ ܒܐܪܥܐ܀ ܘܠܐ ܢܥܢܕܘܢ ܡܼܢ ܚܫܘܼܟܐ ܗ̄ ܗܘܿ ܕܒܒܗܼܬܬܐ ܘܕܚܛܝܼܬܐ܀ ܬܝܒܫܝ ܫܠܗܒܝܼܬܐ ܗ̄ ܚܡܼܬܐ ܕܪ̈ܕܘܦܐ܀ ܢܫܛܐ ܒܪܘܚܐ ܗ̄ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܿܡܠܠ ܘܡܿܣܒܪ ܕܡܿܗܝܡܢ܀ ܠܐ ܢܗܝܡܢ ܠܕܓܠܘܼܬܐ ܡܛܥܝܿܢܝܼܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܢܗܝܡܢ ܠܥܘܼܬܪܐ ܡܛܥܝܢܐ ܘܕܓܠܐ: ܕܡܿܩܘܐ ܨܐܕ̈ܘܗܝ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܩܝ ܗܼܘܬ݀ ܡܘܥܝܼܬܗ ܗ̄ ܡܓܢ ܐܬܢܼܨܒܘ ܘܠܕܘܟܬܐ ܒܛܠܘ܇ ܘܕܠܐ ܒܝܘܡ̈ܘܗܝ ܝܼܒܫ ܗ̄ ܒܥܘܠܗ: ܘܠܢ ܒܨܒܝܢ ܐܠܗܐ܆ ܘܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܠܐ ܢܫܼܟ̈ܚܢ ܗ̄ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܗ ܚܝܠܐ ܕܢܥܕܪ ܢܦܫܗ܀ ܢܥܩܘܪ ܐܝܟ ܓܦܬܐ ܒܣܪ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܝܠ̈ܕܘܗܝ ܕܗܘܼܘ ܒܣܪ̈ܢܐ ܐܟܘܬܗ܀ ܘܢܫܕܐ ܐܝܟ ܙܝܬܐ ܡܘܥܝܼܬܗ ܗ̄ ܢܬܼܚܒܛ ܒܚܘܼܛܪ̈ܐ: ܕܐܝܬܝܗܘܿܢ ܡܣܡ ܒܪ̈ܝܫܐ܇ ܘܗܕܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܚܢܼܦ ܐܬܼܚܪܒ. ܘܐܟܠܼܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܢܘܼܪܐ ܕܪܘܓܙܐ܇ ܥܠ ܕܒܼܛܢܘ ܥܘܠܐ []ܝܠܕܘ ܥܬܐ܀ ܐܝܘܒ ܐܡܿܪ܀ ܡܒ̈ܝܐܢܝ ܥܘܠܐ ܐܢܬܘܢ ܟܿܟܘܿܢ ܗ̄ ܥܠ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܪܡܿܙ ܕܥܿܘ̈ܠܐ ܐܢܘܿܢ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܟܕ ܐܬܼܘ ܕܢܒܝܐܘܢܝܗܝ []ܘ ܩܕܡܘܗܝ ܐܝܠܝܢ ܕܣܥܼܪ ܐܠܗܐ ܡܼܢ []ܩܡܬܐ ܒܥܿܘ̈ܠܐ: ܗܿܢܝܢ ܕܟܪܝܘܬܐ ܠܥܠ ܡܼܢ []ܝܘܼܬܐ ܡܘܣ̈ܦܢ ܠܗ: ܡܛܠܗܕܐ ܡܿܟܣ []ܠܗܘܿܢ: ܐܠܝܐܢܝ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܒܢܣܝܘܿܢܐ ܕܐܝܬܝܼ []ܠܝ܆ ܘܐܩܝܼܡܝܢܝ ܘܗܘܝܿܬ ܣܗܕܐ ܗ̄ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܼܥܪ̈ܝ ܒܝܼ ܡܼܢ ܢܣܝ̈ܢܘܗܝ ܣܗ̈ܕܢ ܒܕܡܬܼܚܙܝܐ ܕܡܛ݀ܠ ܕܐܥܘܠܿܬ ܐܬܦܪܥ݀ܬ܀ ܘܩܡܼܬ݀ ܒܝܼ ܟܕܒܘܼܬܝ ܗ̄ ܟܕ ܝ݀ܕܥ ܕܠܘ ܟܕܒ ܗܿܘ: ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܥܡ ܐܠܗ ܡܿܡܠܠ: ܟܕܒܐ ܚܫܝܼܒ ܗܼܘ ܠܗ܆ ܒܦܚܡܗ ܕܫܪܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܬܼܡܠܠ܀ ܐܪܥܐ ܠܐ ܬܟܼܣܐ ܕܡܝ ܗ̄ ܟܕ ܓܿܥܐ ܥܠ ܣܛܢܐ܇ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܗܿܒܝܠ. ܘܠܐ ܢܗܼܘܐ ܐܬܪܐ ܠܙܥܩ̈ܬܝ ܗ̄ ܡܕܡ ܕܟ݀ܠܐ ܠܙܥܩܬܐ: ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܢܫܼܡܥ ܐܠܗܐ ܠܬܢܼܚ̈ܬܝ܀ ܗܫܐ ܗܐ ܒܫܡܝܐ ܣܗ̈ܕܝ ܗ̄ ܥ݀ܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ ܘܣܝܼܡ̈ܬܐ ܕܒܙܕܩ̈ܬܐ ܕܒܫܡܝܐ ܣܿܐܡ ܗܿܘܝܬ܆ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܣܝܼܡܘ ܠܟܘܿܢ ܣܝܼܡܬܐ ܒܫܡܝܐ ܗ̄ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܟܿܣܐܼ ܒܓܢܝܼܙܘܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܒܫܡܝܐ܇ ܐ݀ܡܪ ܬܘܼܒ ܐܢܫ܇ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܕܟ̈ܐܢܐ ܘܙܕܝܼܩ̈ܐ ܕܦܼܪܩ ܘܣܒܼܥ. ܣܗ̈ܕܢ ܠܙܕܝܼܩܘܼܬܗ ܡܢܝܿܢܐ ܕܫܢ̈ܘܗܝ ܐܬܝ̈ܢ ܗ̄ ܐܡܬܝ ܕܡܿܐܬ: ܡܬܼܝܕܥܐ ܟܡܐ ܚܿܝܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܫܘܼܩܪܐ ܠܘܬܝ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܗܕܐ ܡܚܼܢܝ ܣܛܢܐ ܘܫ̈ܐܕܐ ܠܐ ܚܣܼܡܘ ܥܠܝ: ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܐܫܟܼܚܘ ܒܝܼ ܫܘܼܩܪܐ܀ ܘܒܡܪܪܗܘܿܢ ܒܬܼܬ݀ ܪܘܼܚܝ ܗ̄ ܡܪܪ̈ܐ ܘܢܓ̈ܕܐ ܕܡܼܢ ܫ̈ܐܕܐ܀ ܣܝܼܡ ܢܐ ܡܫܟܢܝ ܠܘܬܟ ܗ̄ ܠܐܠܗܐ ܐ݀ܡܪ ܕܡܟܝܠ ܕܥܩܼܪܬ ܡܫܟܢܝ ܕܥܠ ܐܪܥܐ: ܐܘܿܟܝܼܬ ܒܝܬܐ ܘܥܘܼܡܪܐ܆ ܣܝܼܡ ܠܝܼ ܒܫܡܝܐ ܗ̄ ܒܝܬܐ ܒܢܝܼ ܠܝܼ ܒܫܡܝܐ ܠܘܬܟ: ܝܿܕܥ ܗܼܘܐ ܕܛܒܐ ܗܼܘ ܐܠܗܐ: ܘܥܠܗܕܐ ܫܿܐܠ ܕܢܬܦܪܥ ܒܫܡܝܐ܀ ܓܢܼܒܘ ܗܿܠܝܢ ܕܐܝܼܬ pb. 255 ܠܝܼ ܗ̄ ܡܪ̈ܗܛܐ ܕܝܼܠܝ܀ ܡܿܢܘܼ ܗܢܐ ܗ̄ ܕܡܣܝܒܪ ܐܟܘܬܝ܀ ܐܠܐ ܠܐ ܥܪܝܼܡܝܼܢ ܪ̈ܚܡܝ ܕܡܟܣܝܼܢ܀ ܡܛܠܗܢܐ ܠܐ ܢܪܡܪܡ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܐܠܗܐ܀ ܡܛܠܗܢܐ ܠܐ ܢܪܡܪܡ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܐܠܗܐ܀ ܢܚܫ̈ܟܢ ܗ̄ ܚܫ̈ܟܢ܀ ܣܡܬܢܝ ܛܒܝܼܒܐ ܒܥܡ̈ܡܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܗܼܘܐ ܕܐܬܒܩܝܼ܆ ܘܣܒܼܠ ܐܟܼܘܬܝ܇ ܓܘܼܚܟܐ ܕܝܢ ܠܗܘܿܢ ܫܪܟܿܬ ܗ̄ ܠ̈ܫܐܕܐ܀ ܓܗܝܼܪ̈ܢ ܥܝ̈ܢܐ ܕܠܒܐ ܕܕܠܚܼ ܐܢܘܿܢ ܢܣܝܘܿܢܐ ܕܠܐ ܝ݀ܕܥ ܐܢܼܐ ܠܥܠܬܗ܀ ܚܒܝܼܫ ܐܢܼܐ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܟ݀ܠܢܫ ܣܿܒܪ ܕܢܩܡܬܐ ܗܿܝ ܗܕܐ ܕܡܛ݀ܠ ܚܛܗ̈ܐ܀ ܕܘܼܡܪܐ ܕܝܢ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܠܡܠܐ̈ܟܐ ܕܝܢ ܐܘܿ ܠܙܕܝܼܩ̈ܐ܀ ܙܕܝܼܩܐ ܕܝܢ ܕܐܬܒܩܝܼ ܗ̄ ܐܝܘܿܒ܇ ܠܡܗ̈ܝܡܢܐ ܗ̄ ܗܘܼ ܐܝܘܿܒ܀ ܡܬܼܚܪܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܗ̄ ܡܬܦܠܓܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܕܒܘܼܩܝܐ ܗܿܘ ܘܠܘ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ܀ ܒܪܡ ܗܐ ܟܠܟܘܿܢ ܗ̄ ܕܥܡܟܘܿܢ ܒܕܪܫܐ܀ ܐܣܬܼܕܩܘ ܗ̄ ܡܼܢ ܡܠ̈ܝܟܘܿܢ ܐܬܦܠ̈ܓܝ ܡܚܫ̈ܒܬܟܘܿܢ܀ ܠܠܝܐ ܘܐܝܼܡܡܐ ܣܡܼܘ ܗ̄ ܠܗ݀ܘ ܕܡܬܼܒܩܐ ܡܛ݀ܠ ܙܕܝܼܩܘܼܬܐ: ܕܡܛ݀ܠ ܥܘܠܐ ܓܼܕ̈ܫܝ ܠܗ ܗܿܠܝܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ܀ ܐܢܓܝܪ ܡܿܣܝܒܪ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܠܡܠ̈ܝܟܘܿܢ ܘܠܐ ܡܿܗܦܟ ܐܢܼܐ܇ ܡܬܼܚܒܫ ܐܢܼܐ ܒܫܘܼܢܩܐ ܐܝܟ ܕܒܫܝܘܿܠ܀ ܒܥܡܛܢܐ ܗ̄ ܕܢܣܝܘܿܢܐ ܠܚܒܿܠܐ ܩܿܪܝܬ ܐܒܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܩܫܝܘܼܬܐ ܕܢܣܝ̈ܘܢܐ ܡܿܣܟܐ ܠܫܪܝܐ ܘܒܿܥܐ ܠܗ܇ ܘܗܿܘ ܕܠܗܿܠܝܢ ܡܿܣܟܐ܆ ܐܝܢܐ ܣܒܪܐ ܦܫܼ܇ ܐܠܐ ܗܿܘ ܕܢܘܼܚܡܐ܇ ܘܗܿܢܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܓܿܠܐܼ ܗܼܘܐ܀ ܐܘܿ ܛܒ̈ܬܐ ܕܝܼܠܝ܇ ܚܿܙܐ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܕܗܐ ܐܬܓܿܠܙܬ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܝܢ܀ ܡܿܗܦܟ ܥܠܘܗܝ ܒܠܕܕ ܫܘܝܚܐ܀ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܐ ܢܿܐܚ ܗ̄ ܡܼܢ ܡ̈ܠܐ ܕܗܢܐ ܡܣܼܬܟܠ ܐܢܫ܇ ܕܣܘܿܓܐܗܝܢ ܠܐܝܘܿܒ ܡܟܣ̈ܢ܆ ܘܡܢܗܝܢ ܠ̈ܘܛܬܐ: ܘܢܩܡܬܐ ܕܗܿܘܝܐ ܒܪ̈ܫܝܼܥܐ: ܡܛ݀ܠ ܠܐ ܢܡܘܣ̈ܝܘܬܗܘܿܢ ܕܒܐܝܘܿܒ܇ ܐܝܟ ܕܐܣܒܪ ܒܠܕܕ܇ ܕܡܬܼܚܙ̈ܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܒܥܒܿܕܐ: ܘܐܦܢ ܓܝܪ ܓܘܢܝܬܐ ܗܿܝ ܠܘܛܬܐ ܘܢܩܡܬܐ ܠܪ̈ܫܝܼܥܐ܇ ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܐܝܘܿܒ ܐܬܚܙ̈ܝܼ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܀ ܡܛܠܗܕܐ ܠܗ ܐܝܬ ܡܟܣܢܘܼܬܐ܀ ܡܿܦܢܐ ܐܝܘܿܒ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܼܢ ܡܟܣܢܘܼܬܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ: ܘܡܫܼܬܐܠ ܡܢܗܿ܆ ܘܫܿܐܠ ܟܕ ܐܡܿܪ܆ ܚܘܼܢܘܼܢܝ ܚܘܼܢܘܼܢܝ܇ ܐܘܿܟܝܼܬ ܕܢܬܪܚܡܘܢܼ ܥܠܘܗܝ܇ ܘܠܐ ܢܠܐܘܢܝܗܝ ܘܢܥܝܼܪܘܢ ܠܪܘܓܙܗ ܒܡ̈ܠܐ ܡܟܣܢ̈ܝܬܐ܆ ܘܡܿܘܣܦ ܘܡܿܣܟܐ ܕܢܬܟܼ̈ܬܒܢ ܡ̈ܠܐ ܕܝܼܠܗ ܗ̄ ܒܕܝܿܕܥ ܗܼܘܐ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܐܣܒܼܪܘ ܪ̈݀ܚܡܘܗܝ ܡܛ݀ܠ ܚܛܗܘ̈ܗܝ ܡܬܼܢܓܕ ܗܼܘܐ: ܫܪܝܪܐ ܗܼܘܬ݀ ܓܝܪ ܠܘܬܗ: ܕܡܬܒܚܪܘܼ ܡܬܼܒܚܪ ܗܼܘܐ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܒܿܥܐ ܗܼ،ܐ ܕܢܬܼܟ̈ܬܒܢ ܡ̈ܠܘܗܝ ܒܕܝܿܕܥ ܗܼܘܐ ܕܒܿܬܪ ܩܠܝܼܠ ܗܦ̈ܟܢ ܠܗ ܩܕܡ̈ܝܬܐ: ܬܟܝܼܠ ܗܼܘܐ ܓܝܪ ܥܠ ܣܒܪܐ܇ ܒܕܝܿܕܥ ܗܼܘܐ ܕܛܒܐ ܗܼܘ ܘܟܐܢܐ ܐܠܗܐ: ܘܟܕ ܠܐ ܚܫܝܼܫ ܗܼܘܐ ܒܗܿܠܝܢ ܕܡܬܼܐܡܪ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ ܡܼܢ ܪ̈ܚ݀ܡܘܗܝ: ܕܣܼܥܪ ܐܢܝܢ ܐܘܿ ܐܬܼܚܫܒ pb. 256 ܘܡܛܠܗܕܐ ܨ݀ܒܐ ܗܼܘܐ ܕܢܬܼܟ̈ܬܒܢ ܗܿܠܝܢ ܕܐܡܿܪ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܡܬܝ ܕܢܿܦܩ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܢܣܝܘܿܢܐ: ܢܬܥܗܕܘܢ ܪ̈݀ܚܡܘܗܝ ܠ̈ܡܠܘܗܝ: ܘܢܕܥܘܢܼ ܕܫܪܝܪ ܗܼ، ܘܗܼܢܘܿܢ ܕܓ̈ܠܐ܇ ܘܕܬܕܥ ܫܪܪܐ ܕܗܕܐ܇ ܗܼ، ܘܗܼܢܘܿܢ ܕ̈ܠܐ: ܘܕܬܕܥ ܫܪܪܐ ܕܗܕܐ܇ ܗܐ ܡܿܘܣܦ ܘܐܡܿܪ܀ ܕܝ݀ܕܥ ܐܢܼܐ ܓܝܪ ܕܕܠܐ ܣܘܦܐ ܗܘ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܣܼܬܝܟ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܝܼܢ ܕܝܼܢ̈ܘܗܝ: ܘܠܐ ܡܬܝܼ݊ܥ ܥܘܼܡܩܐ ܕܡܕܒܪܢܘܼܬܗ܀ ܕܢܫܪܝܢܝ ܥܠ ܐܪܥܐ: ܗ̄ ܕܢܗܦܟ ܠܝܼ ܩܕܡܝ̈ܬܐ܀ ܘܡܩܝܼ̱ ܠܡܫܟܐ ܕܝܼܠܝ ܗ̄ ܠܦܓܪܐ ܗܿܘ ܕܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܐܘܠ̈ܨܢܐ ܣܝܒܪ: ܟܕ ܡܢܝܼ̇ ܠܗ ܡܼܢ ܟܐܒ̈ܐ ܘܟܘܼܪ̈ܗܢܐ ܘܢܣܝ̈ܘܢܐ܇ ܐܢܕܝܢ ܘܢܣܼܒ ܐܢܫ ܠܗܿܠܝܢ: ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܠܐ ܦܿܐܕ ܡܼܢ ܫܪܪܐ܀ ܡܼܢ ܡܪܝܐ ܠܝܼ ܗܿܠܝܢ ܗ̄ ܝ݀ܕܥ ܐܢܼܐ ܕܡܪܝܐ ܒܩܼܢܝ܇ ܘܡܬܼܬܟܼܠ ܐܢܼܐ ܕܐܚܿܙܐ ܒܥܝ̈ܢܐ ܡܬܼܝܕܥ̈ܢܝܬܐ ܕܒܘܼܩܝܐ ܗܘ ܗܢܐ܇ ܘܠܘ ܢܩܡܬܐ܆ ܘܟ݀ܠܗܝܢ ܝܿܕܥ ܐܢܼܐ ܕܡܫܡܠܝܢ ܠܝܼ ܒܥܘܼܒܐ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܓܝܪ ܕܫܘܼܡܠܝܐ ܕܙܕܝܼܩܐ ܕܒܡܝܬܪܘܬܐ ܘܒܚܘܼܒܐ ܕܐܠܗܐ ܒܘܼܩܝܐ ܕܒܢܣ̈ܝܘܢܐ܇ ܗܕܐ ܕܠܘܬ ܓܡܝܼܪܘܬܐ ܡܥܠܝܐ܆ ܘܠܥܘܼ̈ܒܐ ܐ̈ܠܗܐ ܡܡܛܝܐ: ܗܿܢܘܿܢ ܕܡܪܝܐ ܥܘܼܒܗ ܕܐܒܪܗܡ ܡܿܫܡܗ ܠܗܘܢܿ܀ ܐܢܕܝܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܕܡܢܐ ܢܐܡܪ ܩܕܡܘܗܝ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܝܿܕܥܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܠܟܣܝܘܼܬ ܕܥܠܬܐ ܕܡܚܘܿܬܐ ܕܝܼܠܝ: ܕܝܿܢܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܕܝܢ ܠܗ݀ܝ ܕܡܬܼܚܙܐ ܘܠܐ ܝܿܕܥܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܡܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ܀ ܐܣܬܪܕܘ ܡܼܢ ܬܚܦܝܼܬܐ ܗ̄ ܕܚܠܘ ܡܼܢ ܡܕܡ ܕܟܿܣܐܼ܇ ܘܠܐ ܬܕܘܼܢܘܢܼ ܥܠ ܗܘܿ ܡܐ ܕܠܐ ܝܿܕܥܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܠܥܠܬܗ ܕܕܠܡܐ ܠܐ ܢܗܼܘܐ ܐܝܟ ܕܡܣܒܪܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܘܬܬܚܝܒܘܢܼ܀ ܦܘܼܢܝܐ ܕܨܘܦܪ ܕܒܗ ܡܿܒܕܩ ܥܠ ܦܘܪܥܢܐ ܕܗܿ،ܐ ܠܪ̈ܫܝܼܥܐ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ܇ ܟܕ ܒܐܝܘܿܒ ܟܿܫܛ ܗܼ،ܐ ܠ̈ܡܠܘܗܝ܇ ܘܠܗ ܡܿܨܚܐ ܗܼܘܐ܇ ܕܡܛܠܗܐ ܠܡ ܐܬܼܝ̈ ܥܠܝܟ ܗܿܠܝܢ ܡܛ݀ܠ ܪܘܼܫܥܟ܀ ܘܒܫܘܼܪܝ ܡܠ̈ܘܗܝ ܐܡܿܪ܆ ܣܿܒܪ ܕܡܿܗܦܟ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܠܐ ܣܿܒܪ ܗܼܘܝܬ ܕܗܿܠܝܢ ܕܡܬܼܚ̈ܙܝܢ ܒܟ ܠܘ ܒܟܐܢܘܼܬܐ ܫܒܼܩ ܐܠܗܐ ܕܢܗܼܘ̈ܝܢ ܒܟ܇ ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܒܘܼܩܝܐ: ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܫܪܟܐ ܕܡ̈ܠܘܗܝ ܡܛ݀ܠ ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܬܣܒ ܐܢܝܢ܇ ܥܠ ܕܝܼܢܐ ܐܚܪܝܐ ܘܒܘܼܛܠܐ ܕܪܘܫܥܐ ܟܘܿܠܢܝܐ ܘܓܠܝܼܙܘܬܐ ܕܡܼܢ ܒܘܼܣܡܐ ܕܒܡܠܟܘܼܬܐ ܕܬܕܥ ܐܢܝܢ ܕܡܛ݀ܠ ܢܩܡܬܐ ܕܒܪ̈ܫܝܼܥܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܠܬܐ ܕܨܘܦܪ: ܗܐ ܡܿܦܢܐ ܠܗ ܐܝܘܒ ܘܐܡܿܪ܀ ܫܡܥ ܠ̈ܡܠܐ ܕܝܼܠܝ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܡܿܘܕܥ ܐܝܘܿܒ܆ ܕܗܐ ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܗܘܼܘ ܒܥܠܡܐ ܘܠܐ ܓܼܕܫ ܠܗܘܢܿ ܡܕܡ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܼܪܬ: ܐܠܐ ܡܝܼܬܘ ܟܕ ܟܗܝܼܢܝܼܢ ܐܟܡܐ ܕܬܢܝܿܬ: ܘܐܦ ܡܙܡܪܢܐ ܠܗܕܐ ܟܬܼܒ: ܘܡܢܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ ܕܠܝܼ ܠܚܘܕܝ ܡܛ݀ܠ ܪܘܫܥ ܕܝܼܠܝ܇ ܐܬܚܙܝܼ ܐܠܗܐ ܕܡܬܼܢܩܡ ܡܢܝ܇ ܘܢܫܒܘܿܩ ܠܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܡܕܝܢ ܟܕ ܗܕܐ ܗ݀ܟܢ ܗܝ ܐܝܬ ܗܼܘ ܡܕܡ ܕܟܿܣܐܼ ܡܢܟܘܿܢܙ܇ ܕܐܢܬܘܢܿ ܠܐ ܝܿܕܥܝܼܢ ܐܢܬܘܢܿ pb. 257 ܠܗ: ܘܠܿܐܛ ܒ݀ܬܪܟܢ ܠܪ̈ܫܝܼܥܐ ܟܕ ܒܿܥ ܠܢܩܡܬܐ ܕܡܢܗܘܿܢ ܘܐܦܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܝܼܬܘ ܟܕ ܟܗܝܼܢܝܼܢ ܐܠܐ ܢܛܝܼܪܐ ܗܿܝ ܠܗܘܢ ܗܕܐ܆ ܡܼܢ ܗܪܟܐ ܡܣܼܬܟܠ ܐܢܫ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܪ̈ܫܝܼܥ ܐܝܬ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܠܐ ܢܦܩܼܬ݀ ܒܗܘܿܢ ܦܘܼܪܥܢܘܼܬܐ ܠܥܒܿܕܐ܀ ܗܿܟܢܐ ܘܙܕܝܼܩ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܝܬ܇ ܕܡܬܛܪܦܝܼܢ ܒܗܿܠܝܢ ܚ̈ܝܐ ܟܕ ܠܚ̈ܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܢܛܝܼܪ ܗܼܘ ܦܘܼܪܥܢܗܘܿܢ ܘܐܢ ܗܕܐ ܠܘ ܗ̣ܿܢ ܗܿܝ: ܙܕܩ ܕܗܪܟܐ ܢܬܦܪܥܘܼܢ ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܘܐܦ ܙܕܝܼܩ̈ܐ: ܘܐܦ ܬܘܼܒ ܠܫܪܪܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܼܡܪ̈ܝ ܕܗܿܟܢܐ ܐܢܝܢ܀ ܡܿܘܣܦ ܐܝܘܿܒ ܘܐܡܿܪ: ܕܐܚܪܢܐ ܡܿܐܬ ܡܼܢ ܡܪܝܪܘܼـܐ ܕܢܦܫ ܘܫܪܟܐ܀ ܒܦܫܝܼܛ ܗܢܐ ܢܡܘܼܬ ܒܢܦܫ ܡܪܝܼܪܐ܇ ܟܕ ܐܟܿܠ ܘܠ ܡܕܡ ܛܒܐ܇ ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܘܥܠ ܬܪܥܐ ܫܿܟܒܝܼܢ ܗ̄ ܙܕܝܼܩ̈ܐ ܘܪ̈ܫܝܼܥ: ܒܝܕ ܡܘܬܐܪ: ܘܡܿܟܣ ܠܗܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܡܪܚܡܢܘܼܬܗܘܿܢ ܕܥܠܘܗܝ܇ ܕܐܡܼܪܘ ܠܗ ܕܡܛ݀ܠ ܪܘܫܥܗ ܐܬܼܦܪܥ܆ ܡܿܠܦ ܠܗܘܿܢ ܕܢܫܐܠܘܢܼ ܠܥܒܪ̈ܝ ܐܘܼܪܚܐ ܘܐܬܪ̈ܘܗܘܢܿ ܠܐ ܐܫܬܘܕܥܬܟܘܢ ܗ̄ ܠ̈ܟܐܢܐ ܘܠܙܕܝܼܩ̈ܐ ܕܗܘܼܘ ܒܥܠܡܐ܆ ܘܢܒ̈ܝܐ ܬܘܼܒ ܕܥܬܝܼܕܝܼܢ ܕܢܩܘܼܡܘܢܼ ܡܛ݀ܠ ܚܝ̈ܐ ܘܦܘܼܪܥܢܐ ܕܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܼܕ ܐܬܼܛܪܦܘ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܠܗ ܡܿܫܡܗ ܐܘܪܚܐ܇ ܘܐܟܘܬܗܘܢܿ ܐܦ ܪ̈ܫܝܼܥ ܕܠܐ ܐܬܦܼܪܥܘ: ܘܡܼܢ ܗܕܐ ܕܡܬܼܚܙܝܐ ܒܥܠܡܐ ܗ̄ ܛܘܼܪܦܐ ܕܙܕܝܼܩ̈ܐ܇ ܘܠܐ ܦܘܼܪܥܢܘܼܬܐ ܕܪ̈ܫܝܼܥܐ: ܐܣܬܟܠܘ ܕܠܘ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܗܿܘ ܐܕܝܼܢܐ ܐܠܐ ܠܕܝܼܢܐ ܕܥܬܝܼܕ ܢܛܝܼܪ ܗܼܘ ܦܘܼܪܦܢܐ ܕܗܿܠܝܢ: ܗܿܘ ܕܠܗ ܡܿܫܡܗ ܝܘܡܕܐܒܕܢ ܘܕܬܒܪܐ ܘܕܪܘܓܙ ܒܕܠܐ ܐܬܼܦܪܥܘ ܗܪܟܐ ܒܕܐܙܠܼܘ ܠܩܒܪ̈ܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ܇ ܪ̈ܫܝܼܥ ܘܙܕܝܼܩ̈ܐ܇ ܐܠܐ ܢܛܝܼܪܝܼܢ ܗ݀ܝܢ ܠܫܘܼܢܩܐ: ܗܿܘ ܕܓܕܫܐ ܩܿܪܐ ܠܗ ܣܘܼܚܐ܇ ܗ݀ܢܘܢ ܕܝܢ ܠܒܘܣܡܐ: ܐܢܿܐ ܕܝܢ ܘܗܿܫܐ ܡܿܫܐܠ ܐܢܼܐ ܥܠܗܕܐ ܕܡܬܼܚܙܝܐ ܒܥܠܡܐ ܐܦ ܠ̈ܢܒܝܐ ܘܠܟܬܒ̈ܝܗܘܢܿ ܘܠܐܘܢܓܠܝܘܢ܇ ܘܡܢܗܘܢܿ ܝ݀ܠܦ ܐܢܼܐ ܠܫܘܼܪܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܡܬܼܚܙ̈ܝܢ ܒܥܠܡܐ: ܘܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܘܡܼܢ ܗܘܿ ܡܫܼܬܪܪ ܐܢܼܐ ܕܐܘܪܚܐ ܗܘ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ: ܕܠܘܬ ܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ ܡܿܡܛܐ: ܗܘܿ ܕܒܗ ܗܘܼ ܗܿܘܝܐ ܦܘܼܪܥܢܘܼܬܐ: ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܕܦܘܼܪܠܚܢܐ ܗܿܘ: ܘܐܦ ܕܒܘܼܩܝܐ ܕܒܦܘܼܪܠܚܢܐ: ܘܙܕܩ ܕܒܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܢܩܘܼܡ ܕܦܘܼܪܥܢܐ: ܐܝܟ ܕܡܣܟ̈ܠܢ ܡ̈ܠܐ ܕܝܐܘܿܒ ܘܕܢܒ̈ܝܐ ܘܕܚܿܕܬܐ܀ ܒܿܬܪ ܗܿܠܝܢ ܡܿܟܣ ܠܗ ܐܠܝܦܙ ܓܠܝܐܝܬ: ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܣܒܼܪܬ ܒܘܼܩܝܐ ܐܢܝܢ ܗܿܝܢ܆ ܐܠܐ ܦܘܼܪܥܢܐ ܕܚܛ̈ܗܐ܇ ܘܡܿܪܬܐ ܠܗ ܕܐܢ ܬ݀ܐܒ ܡܬܼܩܒܠ: ܘܒܬܪܟܢ ܡ݀ܦܢܐ ܐܝܘܿܒ܆ ܒܕܝ݀ܕܥ ܕܙܟܝܐ ܗܿܘ: ܘܡܿܣܟܐ ܕܐܠܘܼ ܡܿܡܠܠ ܗܼ،ܐ ܥܡܗ ܐܠܗܐ ܐܘܿ ܕܪܫ܇ ܡ݀ܦܢ ܗܼ،ܐ ܠܗ܇ ܘܐܠܘܼ ܚܿܙܐ ܗܼܘܐ ܠܗ ܐܘܿ ܐܬ݀ܐ ܗܼ،ܐ ܠܘܬܗ: ܟܒܪ ܙ݀ܟܐ ܗܼ،ܐ ܘܡܬܬܪܝܼܡ ܗܼܘܐ ܡܢܗ ܪܘܓܙܐ: ܐܠܐ ܠܐ ܡܬܼܕܪܟ ܐܠܗܐ ܘܠܐ ܡܬܼܚܙܐ܇ ܒܪܡ ܐܡܼܪ ܕܝܿܕܥ ܕܢܛܪ ܢܡܘܣ̈ܘܗܝ ܘܠܐ ܠܡ ܐܥܘܿܠܬ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐ݀ܕܘܢܼ pb. 258 ܠܩܘܼܒܠܗ. ܒܕܪܡܝܼܢ ܐܢܘܿܢ ܕܝܼܢ̈ܘܗܝ ܡܢܝ: ܒܪܡ ܐܡܿܪ ܥܿܘ̈ܠܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܠܐ ܐܬܼܦܪܥܘ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܢܗ: ܘܐܢܿܐ ܕܠܐ ܐܥܘܠܿܬ ܡܛܠܡܢܐ: ܘܟܕ ܬܢܿܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܥܼܪܘ ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܠ݀ܐܛ ܠܗܘܿܢ܀ ܒܠܕܕ ܡܿܗܦܟ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܿܪ: ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܒܒܪܝܼܬܐ ܕܩܿܐܡ ܠܘܼܩܒܠ ܐܠܗܐ: ܡܛ݀ܠ ܚܝܠܗ: ܘܐܝܟܢ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܕܡܿܨܐܼ ܗܘܝܬ ܕܐܡܿܠܠ ܠܘܬܗ ܘܐܙܿܟܐ. ܐܝܘܿܒ ܡܿܦܢܐ ܘܬܢܿܐ ܠܓܒܪ̈ܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܿܚܘܐ ܕܝܿܕܥ ܠܗ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܒܠܕܕ܇ ܐܠܐ ܗܿܘ ܕܗܿܟܢܐ ܥܫܝܼܢ ܘܓܢ̱ܒܪ: ܟܐܢܐ ܗܿܘ ܘܠܐ ܚܕ ܦܬܓܡ ܕܒܝܼܫ ܐܫܬܼܡܥ ܥܠܘܗܝ ܐܠܐ ܕܐ݀ܢ ܟܐܢܐܝܬ܀ ܬܘܼܒ ܠܡܿܢܘܼ ܡܿܚܝܒ ܐܢܬ܇ ܗܕܐ ܠܒܠܕܕ ܐܡܿܪ܀ ܗܿܘ ܕܚܝܠܐ ܕܝܼܠܗ ܣܿܓܝܼ ܗ̄ ܕܐܠܗܐ܀ ܠܡܿܢܘܼ ܡܠܼܟܬ ܗܿܞ ܘܐܦܠܐ ܬܘܼܒ ܡܨܝܬ ܕܬܡܼܠܘܿܟ ܠܐܠܗܐ: ܘܠܐ ܕܬܗܼܘܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ܇ ܐܠܐ ܢ݀ܩܦ ܐܢܬ ܐܠܗܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܬܘܩܦܐ ܕܚܝܠܗ ܠܡܿܢܘܼ ܐܘܕܥܬ ܗ̄ ܘܠܐ ܐܢܫ ܝ݀ܠܦ ܡܢܟ: .ܘܐܝܟܢܐ ܨ݀ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܗܼܘܐ ܠܝܼ ܡܠܦܢܐ: ܐܢܓܝܪ ܝ݀ܕܥ ܐܢܼܐ ܒܗܿܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܕܪܘܪ̈ܒܢ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܐܡܼܪܬ ܕܠܡܐ ܡܠ̈ܟܐ ܡܬܬܘܠܕܝܼܢ ܠܬܚܬ ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܘܕܫܒ̈ܒܐ ܕܝܼܠܗܘܢܿ܀ ܥܪܛܠܝܐ ܗܿܝ ܫܝܘܿܠ ܗ̄ ܐܝܟܐ ܕܢܦ̈ܫܬܐ ܡܬܼܬܘܒ̈ܠܢ: ܠܢ ܠܐ ܡܬܼܚ̈ܙܝܢ܇ ܠܗ ܕܝܢ ܓܠ̈ܝܢ܀ ܘܠܝܬ ܬܟܣܝܼܬܐ ܠܐܒܕܢܐ ܗ̄ ܘܦܓܪ̈ܐ ܕܣܿܒ ܐܢܬ ܕܐܒܼܕܘ ܠܗܘܿܢ ܘܐܫܬܪܝܼܘ܇ ܠܗ ܓܠ̈ܝܢ ܡܢ̈ܘܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܗ̄ ܘܟ ܕܚܠ̈ܝܼܛܢ ܒܥܦܪܐ܀ ܕܡܬܝܼܚ ܠܓܪܒܝܐ ܥܠ ܠܐ ܡܕܡ ܗ̄ ܒܝܕ ܚܕܐ ܦܢܝܼܬܐ ܕܥܗܼܕ ܡܼܢ ܦܢܝ̈ܬܐ ܐܪܒܥ: ܐܘܕ ܕܐܦ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܪܩܝܼܥ ܘܐܪܥܐ ܘܥܠܡܐ ܕܒܡܨܥܬܐ܇ ܥܠ ܠܐ ܡܕܡ ܬܠܝܼܢ: ܬܠܼܐ ܠܐܪܥܐ ܥܠ ܠܐ ܡܕܡ ܗ̄ ܒܪܡܙܗ ܘܒܚܝܠܗ: ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܼܠܡܐ܇ ܬܠܝܐ ܐܪܥܐ ܒܐܐܪ܇ ܘܒܢܘܼܪܐ ܘܒܫܡܝܐ: ܕܟܪܝܼܟ ܠܗܿ܇ ܠܝܬ ܓܝܪ ܒܝܢܬ ܗܿܠܝܢ ܣܦܝܼܩܘܼܬܐ܇ ܐܠܐ ܥܠ ܠܐ ܡܕܡ ܩܝܡ̈ܢ܇ ܟܕ ܠܐ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܠܚܕ̈ܕܐ: ܠܐ ܓܝܪ ܐܐܪ ܛܥܝܼܢ ܠܐܪܥܐ܇ ܘܐܦܠܐ ܢܘܼܪܐ ܠܐܐܪ: ܘܠܐ ܫܡܝܐ ܠܟܿܠܗܘܢܿ܀ ܐܣܼܪ ܡ̈ܝܐ ܒܥܢܢ̈ܐ ܗ̄ ܕܟܕ ܥܢ̈ܢܐ ܛܥܝܼܢ̈ܢ ܠܡܝ̈ܐ: ܘܒܟܝܢܐ ܐܝܬ ܠ̈ܡܝܐ ܕܢܚܬܘܢܼ ܠܬܚܬ: ܠܐ ܣܿܕܩܝܼܢ ܠܗܝܢ ܘܢ݀ܚܚܬܝܼܢ܇ ܐܠܐ ܒܪܡܙܐ ܡܬܼܕܒܪ̈ܢ ܛܘܦ̈ܐ: ܘܢܝܼܚܐܝܬ ܚܕܐ ܒ݀ܬܪ ܚܕܐ ܢܚ̈ܬܢ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܕܛܥܝܼܢ ܠ̈ܥܢܢܐ ܘܠ̈ܡܝܐ ܕܒܗܝܢ܀ ܗܿܘ ܕܐܚܝܼܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܟܘܼܪܣܝܐ ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܒܕܘܼܟܬ ܟܘܼܪܣܝܐ ܠܪܩܝܼܥܐ ܡܫܡܗ: ܗܿܘ ܕܡܪܝܐ ܫܡܝܐ ܩܿܪܐ ܠܗܿ܇ ܘܦܩܼܕ ܕܠܐ ܢܐܡܐ ܒܫܡܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܟܘܼܪܣܝܐ ܗܿܝ ܕܐܠܗܐ: ܐܚܝܼܕ ܕܝܢ ܠܦܪܨܘܦܐ ܕܗܕܐ ܐܠܗܐ܆ ܒܗ݀ܝ ܕܟܕ ܥܠ ܠܐ ܡܕܡ ܣܝܼܡܐ ܐܘܡܢܐܝܬ ܡܙܝܼܥ ܠܗܿ ܥܠ ܩܢܛܘܪܢ܇ ܘܠܕܘܼܟ ܠܐ ܡܫܢܝܐ ܡܼܢ ܙܘܥ ܗܘܿ ܕܒܗ ܡܬܬܙܝܼܥܐ ܠܐ ܠܝܡܝܼܢܐ ܘܠܐ ܠܣܡܠܐ: ܘܠܐ ܠܥܠ ܘܠܐ ܠܬܚܬ܀ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ: ܐܚܝܼܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܫܡܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܫܿܒܩ ܕܢܣܼܬܕܩ ܐܘܿ ܢܬܓܼܠܐ ܗܿܘ ܡܐ pb. 259 ܕܠܥܠ ܡܢܗ܀ ܐܚܝܼܕ ܬܘܼܒ ܦܪܨܘܦܗܿ ܡܛܠ ܕܗܘܼ ܡܙܝܼܥ ܠܗܿ܆ ܘܠܘ ܗܝܼ ܡܬܙܝܼܥ ܟܝܿܢܐܝܬ ܦܪܣ ܥܠܘܗܝ ܥܢ̈ܢܐ ܕܝܼܠܗ ܗ̄ ܡܿܚܦܐ ܠܗ܇ ܒܥܢ̈ܢܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ܇ ܡܛܠ ܝܘܼܬܪܢܐ ܕܡܼܢ ܗܿܠܝܢ܆ ܦܘܼܩܕܢܐ ܐܚܕܪ ܥܠ ܦܪܨܘܦܐ ܕܡܝ̈ܐ ܗ̄ ܥܠ ܬܚܘܼ̈ܡܐ ܬܪܝܢ ܕܝܡܐ܆ ܗܢܐ ܕܠܘܬܢ ܘܗܿܘ ܕܠܒܪ ܡܼܢ ܣܘ̈ܦܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܐܪܥܐ܇ ܣܼܡ ܬܚܘܼܡܐ ܕܠܐ ܢܥܒܪܘܢܼ ܘܢܟܣܘܿܢ ܠܐܪܥܐ ܐܘܿ ܢܨܛܠܘܢܿ ܡܼܢ ܗܘܿ ܓܒܐ ܘܢܐܒܘܢܼ ܘܗ݀ܝ ܕܐܚܕܪ ܡܣܥܠܐ ܕܚܘܼܕܪܢܝܐ ܗܿܘ ܝܡܐ ܘܐܝܟ ܟܠܝܼܠܐ ܟܪܝܼܟ ܠܒܝܼܫܬܐ܀ ܥܡܘܼ̈ܕܐ ܕܫܡܝܐ ܦܼܪܚܘ ܘܬܘܪܘ ܡܼܢ ܟܐܬܐ ܕܝܼܠܗ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܡܠ̈ܐܟܐ ܕܐܝܬ ܒܫܡܝܐ ܘܩܿܪܐ ܠܗܘܿܢ ܥܡܘ̈ܕܐ ܥܠ ܕܐܝܬܗܘܢܿ ܠܐ ܡܫܼܬܪ̈ܝܢܐ ܘܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ܆ ܘܦܿܪܚܝܼܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܓܦ̈ܐ ܡܬܼܝܕ̈ܥܢ ܗܘܢܐ܆ ܗܿܢܘܿܢ ܕܒܗܘܢܿ ܡܬܝܐܒܝܼܢ ܠܐܠܗܐ܆ ܬܘܪܝܼܢ ܕܝܢ ܡܼܢ ܟܐܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܐܡܬܝ ܕܟܐܐ ܒܐܟܿܠܩܪܨܐ ܘܫ̈ܐܕܐ: ܘܕܚܼܩ ܘܐܦܼܠ ܐܢܘܿܢ܀ ܬܘܼܒ ܥܡܘ̈ܕܐ ܕܫܡܝܐ܇ ܩܿܪܐ ܠܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܕܦܼܪܚܘ ܡܼܢ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܘܣܠܼܩܘ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ܇ ܘܐܬܚܼܠܛܘ ܒܢܘܼܗܪܐ ܩܕܡܝܐ: ܘܒܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܐ ܐܬܦܼܪܫܘ ܡܼܢ ܚܕ̈ܕܐ ܒܦܘܼܩܕܢܐ: ܘܒܪܩܝܼܥܐ ܐܣܼܬܬܬܘ ܘܩܡܼܘ: ܘܗܫܐ ܐܝܟ ܥܡܘ̈ܕܐ ܐܢܘܿܢ܆ ܕܠܐ ܢܣܬܕܩܘܢܼ ܡܼܢ ܐܡܝܼܢܘܼܬܐ ܕܙܘܥܐ܀ ܬܘܪܘ ܕܝܢ ܡܼܢ ܟܐܬܐ ܕܝܼܠܗ ܗ̄ ܡܥܕ ܟܬܒܐ܇ ܕܐܦ ܥܠ ܠܐ ܡܠܝܼܠܐ܆ ܢܣܝܼܡ ܟܐܬܐ ܘܬܘܪܐ: ܘܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܿܐܐ ܒܝܡ ܘܡܿܘܒܫ ܠܗ: ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܡܿܚܪܒ܀ ܘܟܐܝܼ ܒܛܘܪ̈ܐ ܘܢܬܢܘܿܢ: ܡܿܕܝܢ ܟܐܬܐ ܘܬܘܪܐ ܡܬܼܚܙܝܐ ܟܠܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ܇ ܐܡܬܝ ܕܟܝܢ̈ܝܬ ܕܝܼܠܗܘܢܿ ܡܿܒܛܠ: ܗ݀ܝ ܕܒܫܡܫܐ ܘܒܣܗܪܐ ܐܣܬܼܥܪܬ݀ ܒܙܒܢ ܝܫܘܿܥ ܒܪܢܘܿܢ ܘܚܙܩܝܐ܇ ܘܒܙܩܝܼܦܘܼܬܐ܆ ܥܬܝܼܕܐ ܬܘܼܒ ܕܬܬܚܼܙܐ ܠܚܪܬܐ܇ ܐܡܬܝ ܕܚܿܫܟ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܢ݀ܦܠܝܼܢ܀ ܒܚܝܠܗ ܓܿܥܪ ܒܝܡܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܬܬܪܝܼܡ ܒܓܠ̈ܠܘܗܝ ܘܢܛܒܼܥ ܠܐܪܥܐ܀ ܒܝܼܕܥܬܐ ܕܝܼܠܗ ܡܫܘܝ ܩܛܝܘܿܣ ܗ̄ ܬܢܝܼܢܐ ܕܒܝܡܐ: ܕܫܼܘܐ ܘܪܒܝܼܥ ܒܕܘܼܟܬܗ܆ ܘܟܕ ܡܬܬܙܝܼܥ ܒܗ݀ܝ ܪܒܘܼܬܐ ܟ݀ܠܗܿ ܕܟܝܢܗ ܠܐ ܕܠܚ ܘܠܐ ܥܿܩܪ ܘܠܐ ܡܙܝܼܥ ܠܝܡܐ܀ ܩܘ̈ܦܠܐ ܕܫܡܝܐ ܕܚ̈ܠܢ ܡܢܗ ܗ̄ ܐܢ ܢܐܚܘܿܕ ܐܝܟ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܐܠܝܐ. ܡܿܢܘܼ ܢܦܬܚ܆ ܘܐܢ ܢܦܼܬܚ ܐܝܟ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܢܘܿܚ: ܡܿܢܘܼ ܢܐܚܘܿܕ܇ ܘܠܪܩܝܼܥܐ ܕܢܥܘܿܠ ܘܢܣܕܘܿܩ ܒܗ: ܐܘܿ ܕܢܦܣܘܿܩ ܡܢܗ܇ ܡܿܢܘܼ ܡܿܨܐ܀ ܒܦܘܼܩܕܢܗ ܐܡܝܼܬ ܠܬܢܝܼܢܐ ܡܪܘܕܐ ܗ̄ ܠܗܘܿ ܡܬܪܓܫܢܐ܆ ܘܠܗܿܘ ܡܬܝܕܥܢܐ ܕܐܛܥܝܼ ܒܐܕܡ ܘܩܛܠܼܗ ܒܚܛܝܼܬܐ܀ ܗܐ ܗܿܠܝܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܝܼܠܗ ܗ̄ ܡܥܒ̈ܕܢܘܬܐ ܕܝܼܠܗ ܘܕܬܡܝܼܗ̈ܬܐ ܕܝܼܠܗ ܕܒܒܪܝܬܐ܀ ܘܬܘܼܒ ܛܘܼܦܬܐ ܕܡܠܼـܐ ܕܝܼܠܗ ܢܫܼܡܥ ܒܗ: ܗ̄ ܥܬܝܼܕ ܗܼܘ ܕܢܫܼܬܡܼܥ ܘܢܬܼܚܙܐ ܡܼܢ ܚܟܡܼܬܗ ܘܡܠܼܬܗ܇ ܥܒܿܕ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܠܼܬܐ ܘܗܿܠܝܢ ܢܦܼܩ̈ܝ ܠܥܒܿܕܐ ܟܕ ܐܬܒܼܪܢܫ ܡܠܼܬܐ ܘܢܚܼܬ pb. 260 ܐܝܟ ܛܘܼܦܬܐ ܥܠ ܓܙܬܐ ܘܫܼܘܚ ܒܝܘܡ̈ܬܗ []ܙܕܩ̈ܐ܀ ܠܚܝܠܐ ܕܝܢ ܕܪܥܡܐ ܕܝܼܠܗ ܡܿܢܘ ܚܿܕ[] ܗ̄ ܐܡܬܝ ܕܢܥܒܕ ܗ̄ ܐܦܠܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܼܬܐ ܘܝܼ[]ܥܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐ ܕܒܥ̈ܢܢܐ ܡܬܚܼܠܛܐ []ܥܒܕܐ ܪ̈ܡܐ : ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܟ ܕܒܦ̈ܠܐܬܐ [] ܐܬܐܡܼܪܬ ܥܠ ܪܥܡܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ [] ܓܠܝܢܘܼܬܗܿ ܕܣܒܪܬܐ܀ ܘܡܿܘܣܦ [] ܒܡܘܡ̈ܬܐ ܕܠܐ ܣܥܼܪ ܚܛܝܼܬܐ [] ܣܥܪ܆ ܘܕܬܡܝܼܡܘܼܬܐ ܕܢܼܛܪ ܕܢ݀ܛܪ: []ܡܼܣܢ: ܘܠܐܛ ܒܡ̈ܠܐ ܠܒܥ̈ܠܕܒܒܘ̄ [] ܒܿܬܪܟܢ ܕܠܪ̈ܫܝܼܥܐ ܠܐ ܥܿܢܐ ܡܪܝܐ []: ܘܐܝܟܢ ܗܿܘܐ ܗܼܘ ܪܫܝܼܥܐ: ܘܡܫܬܘܕܐ ܕܡܿܘܕܥ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗ ܕܢܥܒܼܕ ܒܪ̈ܫܝܼܥܐ܆ ܘܝ݀ܕܥ ܠܗܝܢ ܘܡܣܼܬܟܠ܆ ܘܡܿܘܕܐ ܕܗܿܟܢ ܦܿܪܥ ܐܠܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܣܟܠܝܼܢ ܒܗ ܘܡܫܥܝܼܢ܇ ܘܕܠܙܕܝܼ̈ܩܐ ܡܿܘܬܪ ܩܢܝܿܢܗܘܢܿ ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܼܬܐܕܐܚܝܼܕܐ ܗܼܘܬ݀ ܒܙܒܢ: ܘܡܿܘܣܦ ܕܐܝܬ ܕܘܼܟܬܐ ܠܣܐܡܐ ܘܠܕܗܒܐ ܘܫܪܟܐ: ܡܼܢ ܐܝܟܐ ܗܿܘܝܢ: ܘܒܗܿܕܐ ܡܿܠܦ: ܕܐܦܢ [] ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܒܢܝ̈ܢܫܐ []ܟܡܘ ܘܝܼܠܦܘ ܠܡܦܩܢܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܗ̄ ܠܕܘܼܟܬܐ ܕܣܐܡܐ ܘܕܢܚܫܐ ܘܦܪܙܠܐ܇ ܘܙܿܕܩ ܗܼܘܐ ܕܢܕܥܘܢܼ ܐܦ ܠܥܒܘܕܐ ܕܗܿܠܝܢ ܘܠܐ ܢܪܫܥܘܢܼ܀ ܛܟܣܐ ܣܼܡ ܠܚܫܘܼܟܐ: ܕܒܙܒܢ ܢܐܚܘܿܕ ܒܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܘܢܢܝܼܚܐ ܠܥܡ̈ܠܐ܆ ܘܒܙܒܢ ܢܒܛܠ܇ ܘܐܦܢ ܡܼܢ ܗܕܐ: ܕܢܬܝܼ݊ܥ ܗܼܘܐ܀ ܘܠܟܿܠ ܫܘܼܠܡܐ ܗܘܼ ܝ݀ܕܥ ܗ̄ ܕܐܦܢ ܟ݀ܠ ܝܿܕܥ ܐܠܐ ܨܒܝܿܢܐ ܓܝܪ ܒܝܼܫܐ: ܘܐܟܿܠܩܪܨܐ ܗܘܿ ܕܠܗ ܩܿܪܐ ܟܐܦܐ ܘܚܫܘܼܟܐ ܘܛܠܠܐ ܕܡܘܬܐ ܐܬܼܬܪܥܬ݀ ܒܝܼܫܬܐ ܘܪܓܠܬܐ ܠܐ ܡܬܥܒܪܢܝܼܬܐ ܗܿܘܐ ܡܢܗܿ: ܒܡܨܥܝܘܼܬܐ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ ܥܦܪ̈ܢܝܬܐ܆ ܕܗܘܼ̈ܝ ܗܿܠܝܢ ܕܠܗܝܢ ܡܿܫܡܗ ܥܦܪܐ ܕܗܘܼ̈ܝ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܕܒܗܝܢ ܐܬܬܛܥܝܼܘ ܡܼܢ ܐܘܪܚܐ ܙܕܝܼܩܬܐ: ܘܐܬܡܼܚܠܘ ܡܼܢ ܕܢܗܘܘܢܿ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܛܒ̈ܐ܇ ܘܟܕ ܐܪܥ ܓܘܢܝܬܐ ܘܥܠܼܬܐ ܕܟ݀ܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ: ܘܠܗܕܐ ܝܼܕܥܘ ܘܐܬܼܚܟܡܘ ܘܡܢܗܿ ܠܒܪܘܝܗܿ ܠܐ ܐܣܬܼܟܠܘ܀ ܬܚܘܬܝܗܿ ܐܬܗܼܦܟ ܐܝܟ ܢܘܼܪܐ ܗ̄ ܬܚܘܬܝܗܿ ܕܐܪܥ ܐܘܿܟܝܼܬ ܒܓܘܗܿ ܐܬܗܼܦـ[] ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ܇ ܒܡܨܥܝܘܼܬܐ ܕܥܛܪܐ ܠܗܓܢܝܐ: ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ:ܘܗܼܘܐ ܡܢܗܘܢܿ ܟܐܦܐ ܕܣܦܝܼܠܐ ܘܡܕܪܐ ܕܗܒܢܝܐ: ܠܫܒܝܼ̈ܠܐ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܡܠܘܢܿ ܕܝܢ ܠܚܟܼܡܬܐ ܕܒܗܿ ܐܬܥܼܒ̈ܕܝ ܗܿܠܝܢ ܦܪ̈ܚܬܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܝܼܕܥܘ: ܘܐܦܠܐ ܬܘܼܒ ܫܒܗܪ̈ܢܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܘܒܥܪܝܪ̈ܝܐ ܘܡܬܼܕܡ̈ܝܝ ܠܚܝ̈ܘܬܐ܀ ܒܛܪܢܐ ܐܘܫܛ ܐܝܼܕܐ ܕܝܼܠܗ ܗ̄ ܒܪܢܫܐ ܚܟܝܼܡܐ ܕܗܼܘܐ ܥܠܬܐ ܕܢܬܦܣܠܘܢܼ ܛܪ̈ܢܐ ܡܛ݀ܠ ܙܢܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ [ܐܘܿ] ܠܒܢ̈ܝܢܐ ܐܘܿ ܠܝܬ̈ܒܐ܇ ܐܘܿ ܠܡܥܡܪܐ ܕܝܿܗܘܢܿ܇ [] ܕܒܗܘܢܿ: ܨܡܪܬܐ ܕܝܢ ܕܢܗܪ̈ܘܬܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܒܥܠܡܐ܇ ܒܕܠܘ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܒܪܝܫܝܼܬ ܐܝܬܝܗܘܢܿ܆ ܐܠܐ ܐܘܡܢܘܼـܐ ܒܡܨܥܝܘܼܬܐ ܕܚܟܼܡܬܐ ܣܥܼܪܬ݀ ܣܓܝ̈ܐܐ pb. 261 ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ܀ ܟܿܠ ܕܝܢ ܡܝܩܪܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܼܘ ܥܠܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ: ܐܘܿ ܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܪܥ ܘܒܝܡܐ ܘܒܝܒܫܐ ܘܒܐܐܪ: ܕܒܗܝܢ ܝܩܼܪ ܐܠܗܐ ܠܐܢܫܐ܀ ܥܘܼܡ̈ܩܐ ܕܢܗܪ̈ܘܬܐ ܓܼܠܐ܇ ܗ̄ ܕܢ݀ܕܥ ܚܢܢ ܕܡܢܐ ܐܝܬ ܡܼܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܒܥܘܼܡܩܐ ܕܗܿܠܝܢ ܡܼܢ ܚܝ̈ܘܬܐ܆ ܘܡܼܢ ܗܿܢܝܢ ܕܠܐ ܢܦܫ ܐܟܙܢܐ ܕܡܪ̈ܓܢܝܬܐ܆ ܚܘܝܼ ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܕܝܼܠܗ ܒܢܘܼܗܪܐ ܗ̄ ܒܡܨܥܝܘܼܬܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܡܬܪܓܫܢܐ: ܠܟ݀ܠܗܝܢ ܣܿܥܪ: ܐܘܿ ܒܢܘܼܗܪܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܕܒܗ ܚܘܝܼ ܚܝܠܐ ܕܝܼܠܗ: ܒܐܘܡ̈ܢܘܬܐ ܡܬܼܪ̈ܓܫܢܝܬܐ܀ ܬܘܼܒ ܚܘܝܼ ܚܝܠܐ ܕܝܼܠܗ ܒܢܘܼܗܪܐ ܗ̄ ܕܢܕܥ ܠܥܼܠܬܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܕܣܗܪܐ܆ ܕܡܼܢ ܫܡܫܐ ܗܿܝ: ܘܥܠܼـܐ ܕܟ݀ܠ ܢܘܼܗܪܐ: ܢܘܼܗܪܐ ܗܿܘ܆ ܘܒܿܬܪ ܗܿܠܝܢ ܟܕ ܡܬܼܕܡܪ ܒܚܟܼܡܬܐ ܗܿܝ ܕܒܒܪܝܼܬܐ ܡܬܼܚܙܝܐ ܕܟܣܝܐ: ܘܒܗܘܢܐ ܗܿܘ ܕܒܡܨܥܝܘܼـܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܘܡܠܼܬܐ: ܗܘܼܐ ܥܠܼܬܐ ܕܬܦܘܿܩܝ ܚܟܼܡܬܐ ܗܕܐ ܕܡܬܼܚܙܝܐ ܒܒܪܝܼܬܐ ܒܥܒܿܕܐ ܐ݀ܡܪ: ܕܡܼܢ ܐܝܟ ܐܫܼܬܟܚ ܚܟܼܡܬܐ: ܘܣܼܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܟܼܡܬܐ ܗܕܐ ܕܡܬܼܚܙܝܐ ܘܡܿܒܕܩܐ ܠܥܒܿܕ̈ܐ܇ ܘܗܿܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܗܘܿ ܕܐܦܼܩ ܘܓܼܠܐ ܠܟܣܝ̈ܬܐ ܗܘ̈ܢܐ ܒܚܟܼܡܬܐ ܕܫܟܢ ܠܢ܀ ܐܝܿܕܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܘܼܟܬܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܗ̄ ܗܕܐ ܒܒܪܢܫܐ ܒܕܘܼܟܬܐ ܠܝܬܝܗܿ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܡܿܨܐܼ ܐܢܬ ܕܬܐܼܡܪ ܕܒܐܬܪܐ ܗܝ܇ ܐܘܿ ܕܐܫܬܼܟܚܬ݀ ܒܚܕܐ ܡܼܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܆ ܘܐܬܝܕܥܬ݀ ܒܿܬܪܟܢܙ ܐܘܿ ܒܕܘܼܟ ܐܝܬܝܗܿ܀ ܘܡܿܦܩ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܒܪܢܫܐ ܐܘܪܐ ܕܝܼܠܗܿ ܗ̄ ܠܐ ܒܗ݀ܝ ܕܝܿܕܥ ܐܝܟܐ ܐܝܬܝܗܿ܇ ܘܠܐ ܒܒܪܝܼܬܐ: ܘܐܢ ܗܕܐ ܗ݀ܟܢ ܗܿܝ ܐܝܟܐ ܡܕܝܢ ܠܒܪܘܝܐ ܕܗܕܐ ܡܿܡܪܚ ܐܢܫ ܠܡܼܒܨܐ܀ ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܬܫܬܼܟܚ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗ̄ ܟܝܢܐܝܬ ܠܝܬܝܗܿ ܒܗܘܢܿ܆ ܘܐܦܠܐ ܒܒܪܝܼܬܐ܀ ܬܗܘܡܐ ܐܡܿܪ ܠܝܬܝܗܿ ܗ̄ ܒܗ݀ܠܝܢ ܡܬܼܪ̈ܓܫܢܝܬܐ: ܘܐܦܢ ܒܚܟܼܡܬܐ ܡܒܪ̈ܝܢ ܘܒܗܝܢ ܛܡܝܼܪܐ ܚܟܼܡܬܐ: ܐܠܐ ܗ݀ܝ ܕܢܕܥܘܢܼ ܕܒܚܟܼܡܬܐ ܒܪ̈ܝܢ ܐܘܿ ܕܒܗܘܢܿ ܐܝܬ ܚܟܡܼܬܐ܇ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܗ ܒܕܗܕܐ ܠܒܪܢܫܐ ܗܘܼ ܠܚܘܕ ܐܬܝܗܒܼܬ܀ [] ܬܢܿܐ ܒ݀ܬܪܟܢ ܠܟ݀ܠܗܝܢ ܝܩܝܪ̈ܬܐ ܕܒܠܥܡܐ ܘܡܿܦܚܡ ܠܗܝܢ ܒܗܿ ܐܡܿܪ܆ ܕܡܠܝܥܐ ܡـ[] ܟ݀ܠܗܝܢ܇ ܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܚܫܘܟܐ ܛܡܝܼܪ̈ܢ [] ܥܕܟܝܼܠ ܢܦܼܩ̈ܝ ܠܥܒܿܕܐ: ܟܣܦܐ: ܕܗܒܐ: ܒܪ̈ܘܠܐ: ܣܦܝܼܠܐ܆ ܙܓܘܓ̈ܝܬܐ܆ ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ: ܛܒ̈ܥܐ ܚܘܼܡܪ̈ܐ ܘܫܪܟܐ܀ ܘܡܿܘܣܦ ܕܚܟܼܡܬܐ ܐܝܟ ܐܫܬܼܟܚܬ݀ ܗ̄ ܘܒܗܕܐ ܕܐܫܬܼܟܚܬ݀ ܡܿܚܘܐ ܠܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܼـܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܗܘܿ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܟܡܼܬܐ ܫܪܝܪܬܐ: ܘܠܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܼܬܐ ܬܘܼܒ ܕܣܓ̈ܝܐܬܐ ܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܒܪܝܼܬܐ܆ ܕܠܐ ܥܕܟܝܼܠ ܐܫܟܼܚܬ݀ ܚܟܡܼܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܕܬܕܪܟܝ ܐܢܝܢ: ܡܿܨܐܼ ܬܘܼܒ ܐܢܫ ܠܡܐܼܡܪ: ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܒܪܢܫܐ ܐܝܬ ܒܒܪܝܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܕܠܐ ܡܬܼܕܪ̈ܟܢ: ܐܠܐ ܐܦ ܠܦܪ̈ܚܬܐ ܕܫܡܝܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܡ̈ܠܐܟܐ ܐܝܬ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܕܠܐ ܡܬܼܕܪ̈ܟܢ ܠܗܘܢܿ܀ ܐܒܕܢܐ ܘܡܘܬܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܫܡܼܥܗ ܠܐ ܫܡܼܥܢܢ ܗ̄ ܗܕܐ ܐܡܿܪ܆ ܠܘ ܕܡܿܒܛܠ ܡܘܬܐ ܠܚܟܡܼܬܐ ܕܚܟܝܼ̈ܡܐ: ܒܦܘܼܪܫܢܐ ܕܢܦܫܐ ܡܼܢ ܦܓܪܐ: pb. 262 ܫܪܝܐ ܕܗܢܐ ܕܒܐܪܥܐ܇ ܕܗܐ ܠܡ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܚܟܡܼܬܐ: ܐܠܐ ܡܿܘܕܥ ܕܐܦ ܒܗ ܒܡܘܬܐ ܕܐܒܕܢܐ: ܡܫܬܼܟܚܐ ܗܝ ܚܟܡܼܬܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܥܬܝܼܕ ܗܼܘ ܕܐܒܼܕ ܘܐܫܬܪܝܼ ܕܢܩܘܼܡ ܠܬܫܒܘ̄ ܕܐܠܗܐ: ܘܗܿܘ ܕܚܠܝܼܛ ܒܥܦܪܐ [] ܒܚܟܼܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܢܛܝܼܪ̈ܢ [] ܠܐ ܚܒܝܼ̈ܟܬܐ ܒܐܣܛܘܟ̈ܣܐ: [] ܘܥܠ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢܿ [] ܕܡܠܼܬܐ ܘܡܿܡܠܠ ܕܢܒܕܩ [] ܕܠܝܬܘܗܝ ܗ̄ ܒܡܘܬܐ ܘܫܪܝܐ [] ܘܐܦ ܥܬܝܼܕܝܼܢ ܐܢܘܿܢ [] ܬܫܒܘ̄ ܕܝܼܠܗܿ܇ ܐܡܬܝ ܕܗܕ̈ܡܐ ܡܬܼܪܡܝܢ܇ ܘܗܿܘ ܕܡܣܼܬܒܪ ܕܐܝܼܒܕ ܡܬܼܟܢܫ܀ ܒܿܬܪܟܢ ܡܿܚܘܐ ܕܡܪܝܐ ܘܙܥ ܠܡܬܩܠܐ ܕܐܪܥܐ: ܐܝܟ ܥܠܼـܐ ܘܥܒܘܕܐ ܕܟ݀ܠܗܝܢ ܕܡܬܼܚ̈ܙܝܢ܇ ܘܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠ̈ܟܝܢܐ ܝܿܕܥ ܐܝܟ ܒܪܘܝܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܐܠܐ ܐܦ ܠܡܬܩܠܗܘܢܿ ܘܠܟܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܬܟܝܼܠܝܼܢ܆ ܘܕܗܘܼ ܩܕܡ ܗܿܠܝܢ ܚܿܙܐ ܗܼܘܐ ܠܗܿ ܡܬܘܡܐܝܬ: ܘܠܢ ܦܫܼܩܗܿ: ܒܕܐܘܕܥ ܘܐܠܦܼ ܠܢ ܥܠܝܗܿ ܟܝܢܐܝܬ ܘܢܒܝܐܝܬ: ܘܟܕ ܛܝܒܼܗܿ܆ ܘܠܢ ܛܝܒ ܕܒܗܿ ܒܚܟܼܡܬܐ ܢ݀ܕܥܝܼܘܗܝ ܘܢ݀ܥܥܩܒ ܡܛܠܬܗ܀ ܘܥܩܼܒ ܬܘܼܒ ܥܡܢ ܘܐܡܼܪ ܐܝܟ ܐܝܘܿܒ܇ ܕܗܐ ܕܚܠܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܿ ܚܟܼܡܬܐ܇ ܘܡܬܪܚܩܢܘܼܬܐ ܕܡܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ: ܐܝܬܝܗܿ ܝܼܕܥܬܐ܀ ܡܛܠܡܢܐ ܗܿܞ ܡܛ݀ܠ ܕܐܦܢ ܡܬܼܚܟܡ ܐܢܫ ܠܟܿܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܒܒܪ̈ܝܬܐ: ܐܡܬܝ ܕܗܿܕܐ ܠܘܬ ܥܒܘܕܐ ܠܐ ܡܿܣܩܐ ܠܗ: ܠܘ ܚܟܝܼܡܐ ܗܘ: ܘܐܢܗܘܼ ܕܠܘܬ ܥܒܘܕܐ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܡܣ̈ܩܢ: ܘܠܗܢܐ ܒܡܥܨܝܘܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܡܚܟ̈ܡܢ: ܒܕܡ݀ܛܠ ܗܿܠܝܢ ܐܬܒܪܝܼܢܢ ܚܟܝܼ̈ܡܐ܇ ܘܐܫܟܚܼܢܢ ܒܒܪܝܼܬܐ ܚܟܡܼܬܐ ܕܡܼܢ ܗܿܕܐ ܢ݀ܕܥ ܠܒܪܘܝܐ ܘܟܕ ܝܿܕܥܝܼܢܢ ܠܒܪܘܝܐ: ܡܢܘ ܝܘܼܬܪܢܐ ܕܡܼܢ ܝܼܕܥܬܗ ܐܢܗܘܿ ܕܡܘܬܐ ܫܿܪܐ ܠܢ: ܐܠܐ ܘܐܦ ܒܗ ܒܒܪܢܫܐ ܘܒܟ݀ܠܗ ܥܠܡܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܀ ܡܬܼܩܠܣܐ ܡܝܬܪܘܼܬܐ ܘܡܬܼܓܢܝܐ ܒܝܼܫܬܐ: ܗܿܠܝܢ ܕܒܚܟܼܡܬܐ ܙܿܕܩ ܕܢ݀ܥܩܒ ܥܠܝܗܘܢܿ: ܘܟܕ ܥܩܼܒܢܢ ܥܠ ܡܝܬܪܘܬܐ܆ ܐܫܟܼܚܢܢ ܕܠܘ ܡܛ݀ܠ ܐܠܗܐ ܗܿܘ ܠܚܘܕ ܩܢܝܿܢܐ ܕܚܟܼܡܬܐ: ܐܠܐ ܘܐܦ ܡܛ݀ܠ ܚ̈ܝܐ ܕܢܦܫܐ ܕܒܿܬܪ ܫܪܝܐ: ܘܩܝܡܬܐ ܘܕܝܼܢܐ: ܕܡܛ݀ܠܬܗܝܢ ܙܿܕܩ ܕܢ݀ܕܚܠ ܡܼܢ ܡܪܝܐ ܘܠܡܣܼܛܐ ܡܼܢ ܒܝܼܫܬܐ܆ ܒܗܝܼ ܚܟܡܼܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܐܝܘܿܒ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܥܿܒܕܐ ܠܢ ܛܒ̈ܐ: ܘܡܼܢ ܕܝܼܢܐ ܡܿܦܨܝܐ ܘܠܐܠܗܐ ܡܚܝܕܐ ܠܢ܀ ܘܡܿܢܘܼ ܢܣܝܼܡܢܝ ܒܫܪܟܢܐ ܕܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܗ̄ ܪܡܙܐ ܕܐܝܟܢ ܐܝܼܬܘ̄ ܗܼܘܐ ܩܕܡ ܢܣܝ̈ܘܢܐ: ܒܥܗܝܼܢܘܼܬܐ ܘܒܥܿܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ: ܕܠܘܬ ܡܣܟ̈ܢܐ: ܘܐܦ ܒܡܫܬܡܥܢܘܼܬܐ ܕܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܼܠܗ ܘܒܟܘܼܚܕܐ ܕܪ̈ܚܿܡܐ ܕܡܢܗ: ܘܗܫܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܡܼܣܟܢ ܘܐܬܡܚܝܼ܆ ܐܬܬܫܝܼܛ ܡܼܢ ܫܝܼ̈ܛܐ: ܘܬܢܐ ܥܒܿܕ̈ܝܗܘܿܢ ܘܟܣܝܘܼܬܗܘܢܿ ܘܕܗܿܠܝܢ ܕܓܫܝܼܢ ܠܗ܆ ܥܠ ܕܐܠܗܐ ܦܬܚ ܩܛܝܪܩܗ ܘܐܒܫ ܠܗ܀ pb. 263 ܘܫܼܕܐ ܒܗ ܓܐܪ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܢܣܝ̈ܘܢܐ ܘܫܪܟܐ ܘܬܢܿܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܗ ܒܥܒܿܕܐ ܡܬܼܚܙ̈ܝܢ ܘܫܿܐܠ ܡܘܬܐ ܕܐܠܘܼ ܡܿܨܐܼ ܗܼܘܐ ܕܢܩܛܘܿܠ ܗܘܼ ܠܗ ܩܿܛܠ ܗܼܘܐ܆ ܘܐܠܘܼ ܡܿܨܐ ܗܼܘܐ ܕܢܩܛܘܿܠ ܗܘܼ ܠܗ ܩܿܛܠ ܗܼܘܐ: ܘܐܠܘܼ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܐܚܪܢܐ܆ ܕܟܕ ܦܿܩܕ ܠܗ ܩܿܛܠ ܠܗ: ܡܼܢ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܬܼܗܐ ܗܼܘܐ ܘܐܡܿܪ ܟܕ ܚܿܠܛ ܒܡܼܠܬܐ ܕܢܣܝ̈ܘܢܐ ܠܛܒ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܣܼܥܪ ܘܕܥܡ ܟܿܠ ܡܚ̈ܝܼܠܐ ܒܟܼܐ ܘܐܬܼܬܢܝܚ ܥܠ ܐܘܠ̈ܨܢܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ: ܘܠ݀ܐܛ ܗܘܼ ܠܗ ܒ݀ܬܪܟܢ: ܐܢܗܼܘ ܕܐܣܛܝܼ ܡܼܢ ܐܘܪܚܐ ܬܪܝܼܨܬܐ ܕܡܪܝܐ ܐܘܿ ܛܫܝܼ ܕܗܒܐ ܒܡܕܪܐ ܕܝܼܠܗ ܗ̄ ܛܡܼܪܗ ܒܐܪܥܐ܇ ܐܘܿ ܐܬܬܼܟܠ ܥܠ ܟܐܦ̈ܐ ܝܩܝܼܪ̈ܬܐ܇ ܐܘܿ ܚܿܕܐ ܒܥܘܼܬܪܐ: ܐܘܿ ܬܒܼܥ ܠܡܪܝܐ ܚܘܒܐ ܘܕܕܡܝ̈ܢ܀ ܒ݀ܬܪ ܗܿܠܝܢ ܥܿܐܠ ܐܠܝܗܘ܆ ܘܥܿܒܕ ܦܘܼܢܝܐ ܠܘܬ ܐܝܘܒ ܬܠܬܐ ܪ̈݀ܚܡܘܗܝ ܘܐ݀ܡܪ ܕܡܛܠ ܕܛܿܠܐܼ ܒܫܢ̈ܝܐ ܫܬܼܩ ܐܠܐ ܠܐ ܫܿܬܩ ܗܿܫܐ܇ ܘܕܠܘ ܫܢ̈ܝܐ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܕܡܡ̈ܠܠܢ܇ ܐܠܐ ܚܟܼܡܬܐ ܗܿܝ ܐܠܗܐ ܛܡܼܪܗܿ ܒܢܦܫܐ: ܘܡܿܟܣ ܠܪ̈݀ܚܡܐ ܕܐܝܘܿܒ: ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܦܢܝܼܘ ܠܗ ܡܛ݀ܠ ܕܣܒܼܪ ܐܠܝܗܘ ܕܐܫܬܼܒܗܪ ܐܝܘܿܒ ܒܙܕܝܼܩܘܼܬܐ: ܘܗܿܢܘܿܢ ܕܐܬܟܼܚܕܘ ܡܢܗ: ܘܗܘܼ ܡܫܼܬܘܕܐ ܕܡܿܦܢܐ ܠܗ ܘܠܐ ܡܬܼܟܚܕ ܘܡܿܟܣ ܠܐܝܘܿܒ ܥܠ ܕܐܡܼܪ ܕܙܕܝܼܩ: ܘܟܕ ܠܡ ܙܕܝܼܩ ܘܕܠܐ ܥܕܠܝ ܐܝܼܬ̄ܘ ܐܝܬܝܼ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ ܗܿܠܝܢ ܘܐܡܼܪ ܐܠܝܗܘ܆ ܕܗܕܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ: ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܙܕܝܼܩܐ ܠܐ ܥܿܢܐ ܠܗ ܐܠܗܐ܀ ܘܡܿܟܣ ܠܗ ܬܘܼܒ ܡܛ݀ܠ ܕܐܡܼܪ ܐܝܘܿܒ ܕܡܛܠܡܢܐ ܠܐ ܫܿܡܥ ܟܿܠ ܡܠܼܬܐ ܕܕܝܼܢܐ ܕܝܼܠܝ: ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܒܿܥܐ ܐܝܘܿܒ ܕܥܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܿܡܠܠ: ܕܢܦܢܐ ܠܗ: ܘܐܡܿܪ ܐܠܝܗܘ ܕܒܚܕܐ ܗܼܘ ܡܿܡܠܠ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܚܕܐ ܙܒܢ ܡܠܼܠ ܡܪܝܐ ܥܡܟ: ܒܕܒܼܪܟ ܕܥܒܼܕܟ ܡܠܝܼܠܐ ܒܪ ܚܐܪ̈ܐ ܫܠܝܼܛ ܒܝܿܬܐ܇ ܥܬܝܼܪܐ ܘܡܠܟܐ ܕܐܟܘܬܗܝܢ: ܘܬܘܼܒ ܠܐ ܡܿܡܠܠ ܥܡܟ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܬ ܨ݀ܒܐ ܐܢܬ ܕܢܬܼܦܢܐ ܠܟ ܥܠ ܚܕܐ ܘܚܕܐ ܕܗܐ ܒܟ ܡܬܼܚܙܐ ܦܘܼܢܝܐ ܗ̄ ܐܢܬ ܝ݀ܕܥ ܐܢ ܡܐ ܙܕܩ ܕܢܬܦܢܐ ܠܟ ܡܼܢ ܐܠܗܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܝܿܕܥ ܐܢܬ ܠܨܒܝܿܢܗ ܘܠܟܐܢܘܼܬܐ ܕܕܝܼܢܘ̈ܗܝ: ܘܠܐ ܣܢܝܼܩ ܕܗܼܘ ܢܡܠܠ ܥܡܟ܇ ܒܕܒܟ ܗܼܘ ܡܿܡܠܠ ܡܛ݀ܠ ܕܗܼܘ ܐܠܦܼܟ ܕܝܼܢ̈ܘܗܝ: ܘܡܿܘܣܦ ܕܒܗ݀ܝ ܕܝܢ ܕܬܪܬܝܢ ܒܥܠܡܐ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܗܿܢܝܢ ܡܚ̈ܘܬܐ ܕܒܟ ܗܫܐ ܕܡܛ݀ܠ ܚܛܗ̈ܝܟ ܪܕܐ ܠܟ ܒܗܝܢ܇ ܚܠܡܐ ܐܢܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܟ ܕܠܟܘܼܘܢܐ ܪܕܐ ܠܟ ܒܗܝܢ ܗܿܕܝܢ ܥܒܪ̈ܢ ܘܠܝܬ ܠܟ ܨܘܼܡܥܪܐ܇ ܐܘܿ ܐܝܼܬ ܠܗܿ ܠܟ ܕܚܣܼܕܐ ܕܐܠܗܐ ܪܕܐ ܠܟ ܒܗܝܢ ܗܿܢܝܢ ܓܝܪ ܗܿܠܝܢ܇ ܐܝܟ ܠܠܝܐ ܥܒܪ̈ܢ ܘܒܗܝܢ ܘܡܛܠܬܗܝܢ ܓܿܠܐ ܠܟ ܗܘܢܟ ܕܟܐܢ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܒܕܗܿܢܝܢ ܗܘ̈ܝܢ ܥܠܼܬܐ ܕܗܦܘܼܟܝܟ ܕܡܼܢ ܥܘܠܟܙ ܐܝܟ ܕܗܘܼ ܐܠܝܗܘ ܐܡܼܪ܀ ܕܕܚܠܼܬܐ ܠܗܘܿܢ ܕܚܿܠ ܗ̄ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܿܥܐ ܕܢܩܼܢܐ ܐܢܘܿܢ ܘܢܦܼܢܐ ܐܢܘܿܢ܇ ܘܠܡܦܟܘܼ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܥܘܠܐ ܘܚܛܝܼܬܐ܀ ܒܿܬܪ ܗܿܠܝܢ pb. 264 ܡܿܬܢܐ ܒܡܼܠܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܼܚ̈ܙܝܢ ܒܐܝܘܿܒ ܒܥܒܿܕܐ܆ ܘܥܿܒܕ ܬܘܼܒ ܦܘܼܢܝܐ ܒܡܨܥܬ ܗܿܠܝܢ: ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܫܡܼܥ ܡܼܢ ܐܝܘܿܒ ܘܡܿܠܒܒ ܠܗ ܒܣܒܪܐ ܕܦܘܼܢܝܐ ܐܢ ܗܼܘ ܕܬ݀ܐܒ܀ ܘܡܿܟܣ ܠܗ ܡܛ݀ܠ ܕܐܡܼܪ ܕܠܐ ܫܿܘܐ ܠܡܚܘܿܬܐ ܘܡܿܚܘܐ ܕܐܠܗܐ ܟܐܢܐ ܗܿܘ ܘܕܠܟܿܠܢܫ ܐܝܟ ܥܒܿܕ̈ܘܗܝ ܦܿܪܥ: ܘܟܕ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܿܡܠܠ ܘܡܛ݀ ܥܒܿܕ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ ܕܕܝܼܢ̈ܘܗܝ ܘܟܐܢܘܼܬܗ ܕܡܬܼܚܙܝܐ [] ܡܘܕܥ ܕܐܗܘܼ ܕܥܠ ܫܠ̈ܝܼܛܐ [] ܡܫܟܚ ܗܿܘ ܕܨܒܝܼܪ ܘܐܦܢ ܡܬܼܥܠܒ ܕܢܟܼܣ ܠܗܘܿ ܕܫܠܝܼܛ܇ ܘܐܡܿܪ ܠܗ ܠܘ ܟܐܢܐܝܬ ܕܢܼܬ ܥܡܝ܇ ܘܐܝܟܢܐ ܒܪܢܫܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܐ݀ܢ ܗܿܘ ܕܙܕܝܼܩ ܘܬܪܝܼܨܝܼܢ ܕܝܼܢ̈ܘܗܝ ܒܿܬܪ ܗܿܠܝܢ ܡܫܼܬܥܐ ܟܬܒܐ ܘܐܡܿܪ ܕܐܡܼܪ ܡܪܝܐ ܠܐܝܘܿܒ ܒܝܕ ܥܠܥܠܐ ܘܥܢܢܐ܆ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܕܟܕ ܪ̈݀ܚܡܘܗܝ ܩܪܝܼܒܝܼܢ ܘܫܿܡܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܗܿܠܝܢ ܕܡܫܼܬܥܐ ܟܬܒܐ ܘܐܡܿܪ܇ ܕܐܡܼܪ ܡܪܝܐ ܠܐܝܘܿܒ: ܒܝܕ ܥܠܥܠܐ ܘܥܢܢܐ: ܘܡܛ݀ܠ ܕܒܿܬܪ ܕܡܠܠ ܐܝܘܿܒ ܘܦܢܝܼ ܠܘܬ ܡܪܝܐ. ܥܒܼܕ ܡܪܝܐ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܠܼـܐ ܠܘܬ ܪ̈ܚܿܡܐ: ܒܡܨܥܝܘܼܬܐ ܕܥܠܥܠܐ ܘܥܢܢܐ ܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡܗ܆ ܘܠܘ ܒܩܠܐ ܕܡܡܠܐ ܪܟܝܼܟܐ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܐܠܝܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܟ ܕܠܘܬ ܡܟܣܢܘܼܬܐ ܕܝܼܠܗ ܘܕܪ̈ܚܿܡܘܗܝ ܡܿܡܠܠ ܡܪܝܐ܇ ܘܙܕܩ ܕܢܕܚܠ ܐܢܘܿܢ ܘܢܪܥܠ ܒܚܼܙܘܐ܇ ܗܿܝܢ ܓܝܪ ܘܐܦܢ ܠܘܬ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܝܘܿܒ ܐܡܝܼܪ̈ܢ: ܐܠܐ ܐܝܘܒ ܠܐ ܛܫܝܼ ܡܕܡ: ܐܠܐ ܟܿܠܡܕܡ ܓܠܼܐ܆ ܡܕܝܢ ܠܘܬ ܪ̈ܚܿܡܐ ܕܝܼܠܗ ܐܠܝܦ ܘܒܠܕܘܨܘܦܪ ܐܡܝܼܪ̈ܢ ܗܿܠܝܢ ܡܼܢ ܡܪܝܐ܇ ܟܕ ܗܼܢܘܿܢ ܫܡܼܥܘ ܠܟܿܠܗܝܢ܇ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܕܗܿܠܝܢ ܗܿܟܢܐ ܗܘܼ̈ܝ: ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܟܼܣ ܐܢܘܿܢ ܡܪܝܐ ܒܿܬܪܟܢ܇ ܐܡܼܪ ܠܐܠܝܦܙ: ܕܚܼܛܝܬ ܘܬܪܝܢ ܚܒܪ̈ܝܟ: ܟܕ ܠܐ ܡܠܼܠܬܘܿܢ ܩܕܡܝ ܫܪܪܐ܇ ܐܝܟ ܡܢܝܼܚܢܐ ܕܝܼܠܝ ܐܝܘܿܒ܀ ܡܠܼܬܐ ܕܐܠܗܐ܀ ܐܣܘܪ ܢܐ ܐܝܟ ܓܢ̱ܒܪܐ ܚܨܝ̈ܟ ܗ̄ ܐܢ ܡܨܝܢ ܚܝܠܐ ܕܬܩܘܼܡ ܠܘܼܩܒܠܝ ܘܬܙܼܟܼܐ܆ ܗܐ ܐܐܬܓܠܝܿܬ ܠܟ ܐܝܟ ܕܨܒܼܝܬ: ܡܠܠ ܘܫܿܡܥ ܐܢܼܐ܇ ܐܠܐ ܠܐ ܐܬܡܨܝܼ ܐܝܘܿܒ ܚܝܠ ܗܕܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܐܡܼܪ ܠܪ̈ܚܿܡܘܗܝ ܕܕܠܘܝ ܗܘܼܐ ܥܡܝ ܐܘܿ ܡܬܼܓܠܐ ܗܼܘܐ ܥܠܘܗܝ ܘܕܪܫ ܗܿܘܝܬ ܥܡܗ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܝܼܠܝ܇ ܘܗܐ ܐܦܼܩ ܐܠܗܐ ܠܗܕܐ ܠܥܒܿܕܐ܇ ܘܗܘܼ ܠܐ ܐܬܡܨܝܼ ܠܚܝܠ ܗܿܕܐ ܘܡܿܫܐܠ ܠܗ ܥܠ ܥܒܿܕ̈ܐ ܕܡܬܼܚܙܝܢ ܒܥܒܿܕܐ ܒܒܪܝܼܬܐ܆ ܘܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܚܝܠܐ ܕܒܗܝܢ: ܗܿܘ ܕܐܝܬܝܼ ܐܢܝܢ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܗܝܢ ܠܘܬܗ݀ܝ ܕܐܝܬܝܗܝܢ܇ ܘܗܘܼ ܛܥܝܼܢ ܠܗܝܢ ܘܒܗ ܩܝ̈ܡܢ܀ ܟܕ ܡܫܿܬܐܣ ܗܿܘܝܬ ܠܐܪܥܐ ܗ̄ ܠܡܢܘ̈ܬܗܿ ܠܐ ܡܬܼܦܣܩ̈ܢܝܬܐ: ܟܕ ܠܗܕܐ ܦܿܪܫ ܗܿܘܝܬ ܡܼܢ ܡ̈ܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܣܛܘܟ̈ܣܐ: ܘܠܗܿܠܝܢ ܡܫܿܬܐܣ ܗܿܘܝܬ ܘܥܿܒܕ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܗܫܐ ܡܬܼܚܙܐ ܕܥܿܗܢ ܠܝܬܒܐ ܘܫܪܟܐ܀ ܐܘܕܥܝܢܝ ܕܝܢ ܐܢ ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܚܟܼܡܬܐ ܗ̄ ܐܢ ܚܿܟܡ ܐܢܬ ܠܐܝܟܢܝܘܼܬܐ pb. 265 ܕܗܿܠܝܢ܀ ܡܿܢܘܼ ܣܼܡ ܡܫܘܼܚܬܐ ܕܝܼܠܗܿ ܐܢ ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܗ̄ ܐܘܪܟܗܿ ܘܦܬܝܗܿ ܘܥܘܼܡܩܗܿ ܘܪܘܡܗܿ܇ ܐܣܟܡܗܿ ܘܪ̈ܘܡܐ ܕܒܗܿ ܘܥܘܼܡ̈ܩܐ ܘܐܣܦܝܪܢܝܘܼܬܗܿ܀ ܬܘܼܒ ܡܿܢܘܼ ܣܼܡ ܡܫܘܼܚܬܐ ܕܝܼܠܗܿ ܗ̄ ܥܒܼܕܗܿ ܕܬܗܼܘܐ ܡܬܡܫܚܢܝܼܬܐ ܘܡܢܗܿ ܕܥܿܗܢ ܠܡܥܡܪܐ܇ ܘܡܢܗܿ ܠܐ ܡܬܼܥܡܪܢܐ܆ ܘܡܢܗܿ ܛܘܼܪ̈ܐ: ܥܠܝܗܿ ܐܦ ܝܡ̈ܡܐ܀ ܐܘܿ ܡܿܢܘܼ ܕܐܥܼܒܪ ܥܠܝܗܿ ܚܘܼܛܐ ܗ̄ ܝܼܕܝܼܥܐ ܕܐܠܗܐ ܗܿܘ ܗܢܐ܇ ܐܦܢ ܗܘܼ ܐܝܬܘܗܝ ܕܥܒܼܕ ܗܿܠܝܢ ܐܝܟ ܐܘܡ̈ܢܐ ܕܒܝܬ ܒܢܝܢ̈ܫܐ: ܚܘܼܛܐܕܝܢ ܕܐܡܿܪ ܕܐܥܒܼܪ ܥܠܝܗܿ܇ ܗܕܐ ܡܿܣܟܠ܆ ܕܐܟܙܢܐ ܕܒܢ̈ܝܐ ܘܐܘܡ̈ܢܐ ܕܠܘܬܢ ܒܡܨܥܝܘܼܬܐ ܕܚܘܼܛܐ ܡܬܪܨܝܼܢ ܘܣܿܡܟܝܼܢ܇ ܗܿܟܢܐ ܗܘܼ ܐܠܗܐ ܒܠܥܕ ܗܘܼ̈ܠܐ ܘܐܘܪ̈ܓܢܐ ܠܐܪܥܐ ܒܡܨܥܬ ܚܘܼܕܪܐ ܣܼܡ: ܘܐܝܬܝܗܿ ܡܨܥܝܬܐ܇ ܕܠܐ ܡܼܢ ܠܥܠ ܪܡܐ ܡܼܢ ܡܨܥܬܐ: ܘܠܐ ܡܼܢ ܠܬܚܬ ܡܿܝܛܐ ܘܠܐ ܡܼܢ ܐܪܒܥ ܦܢܝ̈ܬܐ܀ ܥܠ ܡ̈ܝܐ ܛܥܘܼ̈ܢܐ ܕܝܼܠܗܿ ܩܒܝܼܥܝܼܢ ܗ̄ ܟܕ ܗܿܟܝܠ ܒܡܨܥܬ ܚܘܼܕܪܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܪܥܐ: ܡܼܢܟܿܠ ܓܒ̈ܝܗܿ ܡܝ̈ܐ ܟܪܝܼܟܝܼܢ ܠܗܿ: ܘܡܼܢ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ: ܐܐܪ ܘܢܘܼܪܐ܆ ܘܠܟܿܠܗܘܿܢ ܪܩܝܼܥܐ ܟܿܪܟ ܠܗܘܢܿ ܚܘܼܕܪܢܐܝܬ ܘܐܣܦܝܪܢܐܝܬ: ܘܐܢ ܐ݀ܡܪ ܐܢܫ ܕܠ̈ܕܕܐ ܛܥܝܼܢܝܼܢ: ܡܿܕܓܠ: ܒܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܛܥܝܼܢ ܠܡܕܡ ܣܛܪ ܡܼܢ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ: ܘܐܢ ܐܣܛܘܟܣܐ ܚܕ ܠܚܒܪܗ ܠܒܝܼܟ: ܘܫܡܝܐ ܠܗܿܠܝܢ ܗܿܘ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܒܪܝܐ: ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܡܢܼܐ: ܐܠܐ ܠܝܬ ܠܡܐܼܡܪ ܐܠܐ ܐܢ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܚܝܼܕ ܠܗܢܐ ܘܠܗܿܠܝܢ ܘܗܼܘ ܛܥܝܼܢ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܟܕ ܠܐ ܝܩܝܼܪܝܼܢ ܥܠܘܗܝ܀ ܡܿܢܘܼ ܗܿܘ ܕܐܪܡܝܼ ܟܐܦܐ ܪܝܫ ܓܘܼܢܝܬܐ ܥܠܝܗܿ ܗ̄ ܕܫܬܼܐܣܗܿ ܥܠ ܠܐ ܡܕܡ ܘܠܓܘܢܘ̈ܬܗܧ ܡܼܢܟ݀ܠ ܓܒ̈ܝܼܢ܇ ܕܠܐ ܢܡܘܼ̈ܛܢ ܠܥܠ ܡܼܢ ܫܬܐܣ̈ܐ܀ ܟܕ ܗܼܘ ܟܘܟ̈ܒܐ ܗ̄ ܒܪܩܝܼܥܐ ܟܕ ܐܬܼܦܪܫ ܢܘܼܗܪܐ ܘܗܘܼܐ ܡܢܗ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ܀ ܫܒܚܘ ܡܠܐ̈ܟܐ ܥܠܗܕܐ ܗ̄ ܝܼܕܝܼܥܐ ܕܒܟܿܠܗܿ ܫܬܝܬܝܬ ܝܘܡ̈ܐ: ܘܡܛ݀ܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܒܿܕ̈ܐ ܫܒܚܘ ܡ̈ܠܐܟܐ܇ ܒܕܐܫܼܬܪܪܘ ܒܡܠܼـܐ ܕܥܒܘܿܕܗܘܿܢ܀ ܣܟܿܪܬ ܠܝܡܐ ܒܬܪ̈ܥܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܥܒܼܪ ܘܢܛܝܼܦ ܠܗ݀ܝ ܕܡܬܼܥܡܪܐ ܡܼܢ ܗܢ ܓܒܐ ܘܡܼܢ ܗܿܘ ܐܚܪܢܐ: ܕܠܐ ܢܬܼܒܕܪ܆ ܘܡܼܢ ܠܬܚܬ ܚܦܿܪܬ ܠܗ ܥܘܼܡ̈ܩܐ ܒܗܿ ܒܐܪܥܐ ܕܥܠܘܗܝ ܢܩܘܐ܀ ܐܡܬܝ ܕܐܬܼܬܘܠܕ ܡܼܢ ܟܪܣܐ ܕܐܡܗ ܢ݀ܦܩ ܗܼܘܐ ܗ̄ ܠܡܩܕܡܘܼܬ ܝܼܕܥܬܐ ܡܬܘܡܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܫܒܝܼܚܘܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ܇ ܒܝܼܕܥܬܗ ܒܟܪܣܐ ܘܐܡܐ ܡܬܼܠ܀ ܒܥܝܡ̈ܐ ܕܝܢ ܘܥܢ̈ܢܐ ܐܡܿܪ ܕܡܿܟܣܼܝ ܘܡܿܥܙܼܪܪ ܗ̄ ܟܕ ܗܼܘ ܐܝܼܬ̄ܘ ܥܠܼـܐ ܕܗܿܠܝܢ ܘܐܡܝܼܢܐܝܬ ܗܿܢܝܢ ܗܿܠܝܢ ܒܗ ܡܫܼܬ̈ܟܚܢ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܡܿܨܐܼ ܐܢܫ ܕܢܐܡܪ ܕܚܕ ܡܼܢ ܬܪ̈ܥܐ ܘܩܘܼܦ̈ܠܐ ܕܗܢܐ܇ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܥܝܡ̈ܐ ܘܥܢ̈ܢܐ܇ ܒܕ ܗܿܢܝܢ ܠܐ ܫܒ̈ܩܢ ܠܣܓܝܐܘܬ ܡ̈ܝܐ ܕܥܿܐܠܝܼܢ ܠܗ ܡܼܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐ܇ ܕܢܬܬܼܘܣܦ ܘܢܥܒܪ ܬܚܘܼ̈ܡܐ ܡܼܢ ܒܪܝܫܝܬ: ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܬܼܬܘܣܦ ܠܗ ܡܼܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐ: ܡܫܬܼܩܠ ܡܢܗ ܥܝܡ̈ܐ pb. 266 ܘܥܢ̈ܢܐ ܕܡܢܗ ܣܠ̈ܩܢ:ܘܥܠ ܦܪܨܘܦܐ ܕܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܡܬܼܐܫ̈ܕܢ܇ ܐܝܟ ܡܠܼܬܐ܀ ܬܘܼܒ ܩܘܼܦ̈ܠܐ ܘܬܪ̈ܥܐ ܐܬܬܣܝܼܡܘ ܗ̄ ܥܠ ܐܣܛܘܟܣ̈ܐ ܐܪܒܥܐ ܕܡܼܢ ܒܪܝܫܝܬ܆ ܚܝܠܼܐ ܓܝܪ ܐܠܗܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ: ܕܠܐ ܫܿܒܩ ܠܚܕ ܡܢܗܘܿܢ ܕܢܬܼܬܘܣ̈ܦـ[] ܐܘܿ ܕܢܒܨܪ܇ ܡܼܢ ܟܡܝܘܼܬܐ ܕܒܪܝܫܝܬ: ܘܠܐ ܕܢܥܘܿܠ ܡܼܢ ܗܢܐ ܠܗܢܐ܇ ܐܘܿ ܕܢܫܢܐ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܗ ܟܝܿܢܝܬܐ: ܠܐ ܠܥܠ ܘܠܐ ܠܬܚܬ܇ ܘܠܐ ܠܡܣܠܐ: ܘܟܕ ܚܒܝܼܫܝܼܢ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܒܚ̈ܕܕܐ: ܘܡܕܡ ܕܡܨܥܝܐ ܒܝܬ ܚܕ ܠܚܕ ܠܝܬ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܬܪ̈ܥܐ ܘܩܘܼܦ̈ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܥܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܿܢ ܕܠܐ ܢܬܚܼܠܛ ܒܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܡܠܼܬܐ ܐܝܟ ܓܡܿܫܘܕܥ ܘܐ݀ܡܪ: ܕܐܡܼܪܬ݀ ܕܥܕܡܐ ܠܗܢܐ ܬܐܼܬܐ ܘܠܐ ܬܥܒܼܪ ܘܫܪܟܐ܀ ܘܙܗܪܐ ܨܦܪܝܐ ܗ̄ ܕܩܕܡ ܕܢܬܼܚܙܐ ܫܡܫܐ: ܙܗܪܝܪ̈ܐ ܕܢܘܼܗܪܗ ܢܬܞܚܙܘܿܢ܀ ܕܒܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ ܡܬܼܕܪܫܐ ܒܗ ܚܙܬܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܬܬܼܢܟܐ ܟܕ ܢ݀ܦܩܐ ܡܼܢ ܚܫܘܼܟܐ ܠܘܬ ܚܙܬܐ ܟܘܿܠܢܝܬܐ ܕܢܘܼܗܪܗ܀ ܟܘܟܒ ܨܦܪܐ ܕܝܢ: ܚܙܼܐ ܛܟܣܐ ܕܝܼܠܗ ܗ̄ ܒܟܿܠܗܿ ܫܡܝܐ ܘܒܟܿܠܚܕ ܡܼܢ ܡܠ̈ܘܫܐ: ܐܝܬ ܗܼܘ ܟܘܟܒ̈ܐ܇ ܕܡܐ ܕܡܿܫܪܝܢ ܕܣܿܠܩܝܼܢ ܘܡܬܼܚܙܝܢ ܥܠ ܨܦܪܐ ܡܒܕܩܝܼܢ. ܠܗܿܠܝܢ ܫܡ̈ܗܐ ܐܝܬ ܠܘܬ ܐܣܛܪ̈ܘܢܘܡܘ܇ ܘܟܿܠܚܕ ܡܢܗܘܢܿ ܙܒܢܐ ܡܬܚܡܐ ܐܝܬ ܠܗ܇ ܕܒܗ ܟܕ ܡܬܚܼܙܐ ܥܠ ܨܦܪܐ ܡܿܒܕܩ ܥܠ ܨܦܪܐ ܐܟܘܬܗ܇ ܘܟܿܠܗܘ݀ܢ ܡܼܢ ܟܢܦ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥ ܕܢܚܝܼܢ ܘܒܟܢܦ̈ܝܗܿ ܥܿܪܒܝܼܢ: ܘܠܗܿܢܘܿܢ ܕܥܠܝܗܿ ܡܥܝܼܪܝܼܢ܇ ܘܐܦ ܥܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܡܒܕܩܝܼܢ ܘܙܒ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܟܬܒܐ ܐܡܿܪ: ܠܡܢܦܨܘܼ ܠܪ̈ܫܝܼܥܐ ܡܢܗܿ ܗ̄ ܗܕܐ ܟܿܠܗܿ ܡܛܟܣܘܼـܐ ܘܫܘܼܦܪܐ ܘܫܢܬܐ ܘܥܝܼܪܘܼܬܐ ܘܢܘܼܗܪܐ ܘܚܫܘܼܟܐ܇ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܛܒ̈ܐ ܕܢܚܐ ܘܠܗܿܠܝܢ ܡܿܘܬܪܐ: ܐܠܐ ܐܦ ܥܠ ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܐܟܡܐ ܓܝܪ ܕܛܒ̈ܐ܀ ܘܐܢܬ ܟܕ ܢܣܼܒ ܥܦܪܐ ܗ̄ ܠܘ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܒܪܘܝܐ ܕܒܪܢܫܐ܀ ܡܫܩܠܐ ܕܝܢ ܘܪܫܝܼܥܐ ܗ̄ ܡܫܡܗ ܠܐܟܿܠܩܪܨܐ ܘܠܿܫܐܕܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܼܢ ܒܪܝܫܝܬ ܢܦܠܼܘ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܐ ܡܬܼܝܕܥܢܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܐܫܬܼܩܠܘ܀ ܥܠ ܡܥ̈ܝܼܢܐ ܕܝܡܐ ܗ̄ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܕܪܟ ܠܥܠܼܬܐ ܟܝܿܢܝܬܐ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܫܿܒܩܐ ܠܗ ܕܢܬܼܒܨܪ ܐܘܿ ܐ݀ܬܐ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܒܐ̈ܠܦܐ ܥܕܡܐ ܕܡܿܕܪܟ ܐܢܬ ܠܣܘܦ̈ܘܗܝ: ܡܬܼܦܬܚܝܼܢ ܠܟ ܒܕܚܠܼܬܐ ܬܪ̈ܥܐ ܕܡܘܬܐ ܗ̄ ܡܿܨܐܼ ܐܢܬ ܕܬܩܝܼܡ ܡܼܢ ܡܘܬܐ ܠܚ̈ܝܐ܀ ܐܘܿ ܬܪ̈ܥܐ ܕܫܝܘܿܠ ܟܕ ܚܙܐܘܟ ܙܥܼܘ ܗ̄ ܡܿܨܐܼ ܐܢܬ ܟܕ ܒܢܦܫܟ ܠܫܝܘܿܠ ܢ݀ܚܬ ܐܢܬ܆ ܕܢܙܘܼܥ ܡܢܟ ܣܛܢܐ ܘܫ̈ܐܕܐ ܘܢܦܫ̈ܬܐ ܕܒܫܝܘܿܠ ܚܒܝܼܫ̈ܢ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܿܐ ܟܕ ܨ݀ܒܐ ܐܢܼܐ ܠܗܕܐ ܥܿܒܕ ܐܢܼܐ܇ ܗܿܕܐ ܕܒܡܬܼܒܪܢܫܢܘܼܬܐ ܕܒܪ ܐܫܬܼܡܠܝܬ܀ ܘܒ݀ܥܐ ܡܢܗ ܕܢܘܕܥ ܠܗ: ܟܡܐ ܐܣܛـ̈ـܕܘܬܐ: ܐܘܿ ܡܝܼ̈ܠܐ ܐܿܘ ܕܪ̈ܥܐ ܗܿܘܐ ܦܬܝܐܕ ܥܠܡܐ ܟܿܠܗ. ܗ̄ ܗܕܐ ܕܠܐ ܡܿܨܐܼ ܐܢܫ ܚܿܟܡ ܠܗܿ pb. 267 ܕܒܐܝܿܕܐ ܕܝܢ ܐܪܥܐ ܡܿܕܝܪ ܢܘܼܗܪܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܠܥܠ ܡܢܟ ܐܝܬܘܗܝ ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܟܡܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܕܥܠܝܗܿ ܡܿܕܝܪ ܗܿܟܢܐ ܡܐ ܕܡܿܫܢܐ ܡܢܟ ܚܿܟܡ ܐܢܬ ܠܗܿ ܟܕ ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܕܐܡܝܼܪܐ: ܘܩܕܡ ܕܢܐܼܬܐ ܠܘܬܟ܇ ܝ݀ܕܥ ܐܢܬܿ ܕܡܼܢ ܐܝܿܕܐ ܐܪܥܐ ܫܢܝܼ܇ ܘܒܝܕ ܫܘܼܢܝܗ ܕܚܿܫܟ: ܘܥܠ ܟܡܐ ܡܢܗ ܡܿܕܝܪ ܗܼܘܐ܀ ܕܚܫܘܼܟܐ ܕܝܢ ܐܝܿܕܐ ܗܿܝ ܕܘܼܟܬܐ ܗ̄ ܘܐܦܠܐ ܗܕܐ ܡܿܨܐܼ ܐܢܫ ܕܢܕܥܝܿܗ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܠܘ ܒܐܬܪܐ ܚܒܝܼܫ ܚܫܘܼܟܐ: ܐܦܠܐ ܕܘܼܟܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܒܕܠܘ ܓܘܼܫܡܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܡܿܫܢܐ ܢܘܼܗܪܐ ܢ݀ܦܩ܀ ܐܢ ܡܿܝܬܐ ܐܢܬ ܠܝܼ ܬܚܘܼ̈ܡܐ ܕܝܼܠܗܘܢ ܗ̄ ܐܢ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܠܝܼ: ܟܕ ܢܘܼܗܪܐ