Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Joshua - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܝܫܘܿܥ ܒܪܢܘܿܢ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :

ܘܗܼܘܐ ܡܼܢ ܒ݀ܬܪ ܕܡܝܼܬ ܡܘܫܐ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܩܼܪܐ ܗܼܘ ܠܗ ܡܫܡܫܢܗ ܕܡܘܫܐ ܡܿܘܕܥ ܡܘܼܟܟܗ܆ ܘܥܠ ܕܐܫܼܘܝܗ ܐܠܗܐ ܥܡ ܡܘܫܐ܆ ܒܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܕܐܝܟܢ ܕܗܘܝܿܬ ܥܡ ܡܘܿܫܐ ܐ݀ܗܘܐ ܥܡܟ܇ ܗܘܼ ܡܟܟ ܢܦܫܗ: ܘܠܘ ܬܠܡܝܼܕܐ ܕܡܘܫܐ ܩܿܪܐ ܗܼܘ ܠܗ ܠܚܘܿܕ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܡܫܡܫܢܗ܆ ܢܡܘܿܣܐ ܥܬܝܼܩܐ ܐܬܬܨܝܼܪ ܒܡܘܫܐ ܒܣܦܪܐ ܚܡܫܐ: ܠܝܫܘܿܥ ܕܝܢ ܨܪܬ ܒܝܫܘܥܿܡܫܝܼܚܐ܀ ܘܡܝܼܬ ܡܘܫܐ ܘܠܐ ܐܥܼܠ ܠܥܡܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢ ܐܟܡܐ ܕܐܦܠܐ ܢܡܘܿܣܐ ܘܢܒ̈ܝܐ ܐܫܟܚܼܘ ܠܡܦܢܝܘܼ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܝܪܬܘܬܗܘܿܢ ܩܕܡܝܬܐ܇ ܥܿܐܠܝܼܢ ܓܝܪ ܘܡܩܒܠܝܼܢ ܝܪܬܘܬܐ ܒܝܕ ܡܫܝܼܚܐ܀ ܥܠܡܢܐ ܐܣܬܼܢܩ ܝܫܘܿܥ ܕܢܕܫܪ ܓܫ̈ܘܫܐ: ܟܕ ܐܠܗܐ ܦܩܼܕ ܠܗ ܕܢܥܘܿܠ ܘܢܐܪܬ ܐܪܥ ܘܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܠܘ ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܬܟܝܼܠ ܫܕܪ ܠܓܫ̈ܘܿܫܐ ܐܠܐ ܕܢܪܝܼܡ ܕܚܠܼܬܐ ܡܼܢ ܥܡܐ pb. 271 ܡܚܝܼܠܐ ܘܕܠܐ ܥܕܟܝܼܠ ܡܫܪܪ ܗܼܘܐ ܒܡܪܝܐ ܘܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܐܚܝܼܕ ܒܥܠܡܐ ܕܡܼܢ ܓܫ̈ܘܿܫܐ ܡܬܼܒܨܝܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ: ܬܘܼܒ ܡܛ݀ܠ ܕܠܒܐ ܕܚܘܼܠܬܢܐ ܩܿܢܐܼ ܗܼܘܐ: ܘܣܿܓܝܼ. ܕܚܿܠ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܥܡܡ̈ܐ ܘܟܕ ܝ݀ܕܥ ܕܐܝܢܐ ܛܒܼܐ ܡܿܝܬܝܢ ܫܕܪ ܐܢܘܿܢ܀ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܼܠܒܒ ܥܡܐ܀ ܕܡܢܐ ܚܼܛܘ ܥܡ̈ܡܐ ܕܒܐܪܥܐܕܟܢܥܢ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܥܡܡ̈ܐ ܕܒܟܿܠܗ ܐܪܥܐ ܐܬܼܚܪܒܘ ܒܝܕ ܝܣܪܐܝܠ: ܘܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܟܒܪ ܐܪܫܼܥܘ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܬܝܚܬ ܫܡܝܐ: ܘܥܠܗܿܝ ܐܬܚܼܪܒܘ: ܬܘܼܒ ܡܛ݀ܠ ܗ݀ܝ ܕܫܡܼܥܘ ܥܡܡ̈ܐ ܚܝ̈ܠܐ ܕܣܥܼܪ ܐܠܗܐ ܒܡܨܪܝܢ ܠܘܬ ܥܡܐ܇ ܘܒܡܕܒܪܐ ܘܠܐ ܬܒܼܘ܆ ܐܒܼܕܘ܇ ܘܐܚܪܬܐ ܕܐܬܼܦܠܓ ܝܘܪܕܢܢ ܘܥܒܼܪ ܥܡܐ ܘܝܼܩܪܬܗ ܘܫܡܼܥܘ ܘܚܼܙܘ܆ ܘܠܐ ܩܪܒܘ ܬܝܒܘܼـܐ܀ ܐܣܼܩ ܝܫܘܿܥ ܝܒ̄ ܟܐܦ̈ܐ ܡܼܢ ܢܗܪܐ܀ ܘܐܚܼܬ ܝܒ̄ ܟܐܦ̈ܐ ܡܼܢ ܝܒܫܐ ܘܒܢܼܐ ܒܡܨܥܬ ܢܗܪܐ: ܐܟܡܿܢ ܕܬܗܼܘܐ ܗܕܐ ܠܕܪ̈ܐ ܕܐܠܘܼ ܠܐ ܐܬܦܼܠܓ ܝܘܪܕܢܢ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܢܬܼܒܢ̈ܝܢ ܒܡܨܥܬ ܡܝ̈ܐ܀ ܘܓܙܪ ܐܢܘܿܢ ܬܢܝܿܢܘܼܬ ܗ̄ ܠܘ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܓܙܝܼܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܿܘܕܥܐ ܗ݀ܝܕ ܬܢܝܿܢܘܼܬ: ܐܠܐ ܕܒܝܕ ܝܫܘܿܥ ܐܬܚܕܬ ܢܡܘܿܣܐ ܕܓܙܘܪܬܐ ܐܟܡܐ ܕܫܪܝܼ ܡܼܢ ܐܒܪܗܡܢ: ܒܿܬܪ ܡܦܩܬܐ ܕܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܠܐ ܦܩܦܼܕ ܡܘܫܐ ܕܢܬܓܙܪܘܢܼ ܡܛ݀ܠ ܕܒܡܕܒܪܐ ܡܕܝܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܪܚܝܼܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܚܘܼܠܛܢܐ ܕܥܡ̈ܡܐ܆ ܒܡܨܪܝܢ ܡܬܓܙܪܝܼܢ ܗܼܘܘ: ܕܢܬܦܪܫܘܢܼ ܡܼܢ ܥܡ̈ܡܐ ܐܬܝܗܼܒܬ݀ ܓܙܘܪܬܐ܀ ܒܣܦܣܝܪܐ ܕܛܪܢܐ ܐܬܓܼܙܪܘ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܚܠܝܐ ܡܚܘܿܬܗ ܘܦܫܝܼܩܐ ܐܣܝܘܼܬܗ: ܘܐܪܙ ܠܒܗܘܿܢ ܕܩܿܫܐܼ ܗܼܘܐ ܐܝܟ ܛܪܢܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܡܛ݀ܠ ܕܝܬܝܼܪ ܬܬܩܼܫܐ ܨܒܘܼܬܐ܇ ܓܙܼܪ ܐܢܘܿܢ ܒܛܪܢܐ: ܐܟܡܿܢ ܕܢܬܼܒܩܘܿܢ ܐܢ ܡܚܒܝܼܢ ܠܐܠܗܐ ܐܘܿ ܠܐ܀ ܝܘܡܢܐ ܐܥܒܿܪܬ ܚܣܕܗܘܿܢ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܗ̄ ܗܘܿ ܕܒܥܒܕܘܼܬܐ ܕܫܘܼܥܒܕܗܘܢ ܓܙܝܼܪܝܼܢ ܗܼܘܘ: ܡܼܢ ܝܘܡܢܐ ܕܝܢ ܘܠܗܠ: ܒܚܐܪܘܼܬܐ ܕܥܒܕܘܼܬܐ ܐܝܟ ܐܒܪܗܡ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܥܒܿܪܬ ܚܣܼܕܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܡܢܟܘܿܢ ܕܡܚܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܟܘܿܢ ܕܠܐ ܢܛܪܬܘܿܢ ܩܝܿܡܐ ܕܐܠܗܟܘܿܢ ܒܨܒܘܼܬܐ ܕܓܙܘܪܬܐ܀ ܫܪܝܼ ܡܣ̈ܐܢܝܟ ܡܼܢ ܪ̈ܓܠܝܟ ܗ̄ ܥܠ ܩܪܒܐ ܕܥܬܝܼܕ ܗܼܘ ܕܢܥܒܕ܀ ܬܘܼܒ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܡܝܼܬܐ ܢܣܝܼܒ ܓܠܕܐ ܘܥܠ ܗ݀ܝ ܛܡܐܐ ܗܿܘ܀ ܬܘܼܒ ܫܪܝܼ ܡܣ̈ܐܢܝܟ ܫܪܝܼ ܡܢܟ ܠܨܬܐ ܘܪܢܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܝܿܬ ܕܐܣܿܝܥܟ܀ ܐܫܬܼܩܠ ܡܢܝܐ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܗܼܘܐ ܥܠܘܗܝ ܣܢܝܼܩܘܼܬܐ: ܟܕ ܚ̈ܛܐ ܘܥܣܪ̈ܐ ܫܟܝܼܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܓܥܼܨܐ ܡܣܼܬܒܥܢܐ ܗܿܘܐ ܗܼܘܐ ܐܠܘܼ ܦܼܫ܇ ܬܘܼܒ ܐܠܘܼ ܦܫܼ ܡܣܼܬܒܪ ܗܼܘܐ ܕܡܕܡ ܟܝܿܢܝܐ ܐܝܼܬܘܝܗ܇ ܘܒܝܕ ܡܨܥܝܘܼܬܐ ܕܐܐܪ ܗܿ،ܐ ܗܼܘܐ ܘܠܘ ܡܼܢ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗܼܘܐ ܠܩܘܼܝܿܡܐ ܕܥܡܐ ܪܒ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܐܬܚܙܝܼ ܠܝܫܘܿܥ ܐܡܪܝܼܢ: ܕܚܕ ܡܼܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܼܘܐ ܕܐܫܼܬܕܪ ܗܼܘܐ ܠܠܘܼܒܒܗ܀ pb. 272 ܘܗܜܝ ܕܐܬܚܙܝܼ ܟܕ ܫܡܝܼܛ ܣܝܦܗ܆ ܡܓܪܓ ܗܼܘܐ ܠܗ ܥܠ ܩܪܒܐ ܘܙܟܘܿܬܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡܫܝܼܚܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܗܼܘܐ ܕܐܬܓܠܝܼ ܥܠܘܗܝ ܒܕܡܘܼܬܐ ܕܡܠܐܟܐ܆ ܘܝܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܒ݀ܬܪܟܢ ܩܼܪܝܗܝ ܡܪܝܐ ܘܗܘܼ ܐܝܼܬܘܗܝ ܡܠܐܟܐ ܕܬܪܥܝܼܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܒܐ܀ ܡܚܼܐ ܝܫܘܿܥ ܠܪܚܒ ܙܢܝܼܬܐ ܘܠܘ ܢܟܦܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܕܥܘܢܼ ܥܡ̈ܡܐ ܕܦܬܝܼܚ ܬܪܥܗ ܕܝܫܘܿܥ ܠܬܝܿܒܘܼܬܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܓܘܣܐ ܩܕܡܝܗܘܿܢ܀ ܡܬܦܼܬܚܐ ܐܝܪܝܚܘ ܒܠܥܕ ܩܪܒܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܬܦܼܬܚܐ ܗܼ،ܬ݀ ܒܩܪܒܐ ܡܼܢ ܥܠܼܬ ܪܘܡܐ ܕܫܘܼܪ̈ܝܗܿ ܘܡܚܣܢܘܼܬܗܘܿܢ܀ ܘܐܚܪܬܐ ܕܠܐ ܢܣܼܒܪ ܥܡܐ ܕܒܚܝܠܐ ܒܝܬܝܐ ܟܫܒܘܼܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܥܠܗ݀ܝ ܚܘܝܼ ܠܗܘܿܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܠܒܪ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ܇ ܫܘܼܪ̈ܐ ܕܢ݀ܦܠܝܼܢ ܡܼܢ ܩܠܐ ܕܩܪ̈ܢܬܐ ܘܡܬܟܪܟܢܘܼܬܐ ܕܩܒܘܬܐ܀ ܫܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܐܓܪ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܪܘܼܚܐ ܐܟܡܿܢ ܕܢܕܚܠܘܢܼ ܘܢܬܘܼܒܘܢܼ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܐܝܪܝܚܘ ܦܩܼܕ ܗܼ،ܐ ܓܝܪ ܠܝܫܘܥ ܕܗܒ ܠܡ ܝܡܝܼܢ ܩܕܡܝܬ ܠܡܕܝܼܢ̈ܬܐ: ܘܡܫܼܬ̈ܡܥܢ ܠܐ ܢܬܼܚܪ̈ܒܢ܀ ܥܒܼܕ ܕܝܢ ܒܙܼܬܗܿ ܚܪܡܐ ܐܘܟܿܝܼܬ ܦܘܼܪܫܢܐ ܠܡܪܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܢܬܘܼܒܘܢܼ: ܘܕܢܗܼܘܐ ܥܬܝܼܪ ܒܝܬ ܓܙܗ ܕܡܪܝܐ܆ ܘܗ݀ܝ ܕܠܒܪ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܒܚܝܠܐ ܕܡܪܝܐ ܐܬܦܬܼܚܬ݀ ܒܙܬܗܿ ܠܡܪܝܐ ܬܬܩܪܒܝ܀ ܬܘܼܒ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܥܐ ܠܛܼ ܝܫܘܿܥ ܠܡܿܢ ܕܙܒܢܼܐ ܠܐܝܪܝܚܘ܆ ܚܕܐ܆ ܥܠ ܕܐܡܼܪܚܬ݀ ܠܡܩܪܒܘܼ ܥܡܗܘܿܢ ܒ݀ܬܪ ܕܐܬܦܠܓ ܢܗܪܐ܇ ܘܐܚܪܬܐ ܕܫܒܥ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܐܓܪ ܠܗܘܿܢ ܕܢܬܘܼܒܘܢܼ ܘܠܐ ܬܒܼܘ܀ ܦܩܼܕ ܕܠܐ ܬܬܒܼܢܐ ܐܝܪܝܚܘ: ܡܛ݀ܠ ܕܡܪܝܐ ܐܚܪܒܗܿ: ܘܐܝܟ ܕܬܦܘܼܫܝ ܠܕܘܡܪܐ ܘܠܬܡܼܗܐ: ܘܢܙܘܼܥ ܥܡܐ ܘܠܐ ܢܣܼܛܐ ܡܼܢ ܡܪܝܐ܀ ܐܚܒ ܡܠܟܐ ܐܡܼܪܚ ܘܒܢܼܗܿ: ܘܩܒܼܠ ܠܘܛܬܐ ܕܝܫܘܿܥ܀ ܠܐ ܓܼܠܐ ܐܠܗܐ ܥܠ ܥܟܪ ܐܟܡܐ ܕܓܼܠܐ ܥܠ ܚܪܡܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܨ݀ܒܐ ܗܼܘܐ ܕܢܚܼܐ ܘܢܐܬܼܐ ܠܬܝܿܒܘܬܐ܀ ܦܩܼܕ ܕܕܢܪܡܘܿܢ ܦ̈ܨܐ ܐܟܡܿܢ ܕܒܛܘܪ̈ܐ ܕܒܡܨܥܬܐ ܢܬܘܼܒ ܘܢܬܼܦܢܐ܀ ܗܒ ܬܘܕܝܼܬܐ ܠܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܘܕܐ ܩܕܡ ܟ݀ܠܢܫ܇ ܕܝ݀ܕܥ ܟܿܠ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܇ ܥܠ ܕܣܒܼܪܬ ܕܠܐ ܚܿܙܐ ܘܠܐ ܝܿܕܥ ܡܪܝܐ܀ ܦܩܼܕ ܥܠܘܗܝ ܪܓܘܼܡܝܐ ܥܠ ܒܢ̈ܘܗܝ ܘܒܝܬܗ ܘܩܢܝܿܢܗ: ܟܕ ܠܐ ܚܛܼܘ ܗܿܠܝܢ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܢܪܡܐ ܕܚܠܼܬܐ ܥܠ ܥܡܐ: ܕܠܐ ܢܬܬܚܕܘܢܼ ܒܥܒܪ ܦܘܼܩܕܢܐ: ܕܐܢ ܡܿܢ ܘܡܬܼܬܛܥܐ ܚܕ ܡܢܗܘܿܢ ܘܡܿܡܪܚ ܥܠ ܩܼܛܠܐ ܡܛ݀ܠ ܡܘܼܠܝ ܪܓܬܗ: ܢܗܼܘܐ ܚܿܐܣ ܥܠ ܒܢ̈ܘܗܝ ܘܒܝܬܗ ܘܩܢܝܿܢܗ܇ ܟܕ ܠܐ ܚܼܛܘ ܗܿܠܝܢ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܪܡܐ ܕܚܠܼܬܐ ܥܠ ܥܡܐ: ܕܠܐ ܢܬܬܚܕܘܢܼ ܘܢܬܪܓܡܘܢܼ ܐܝܟ ܒܢ̈ܝ ܥܟܪ܆ ܐܢܬܬܗ ܕܝܢ ܠܐ ܟܬܝܼܒ ܕܐܬܪܓܡܼܬ݀: ܐܘܿ ܟܒܪ ܡܝܝܬܐ ܗܼ،ܬ݀: ܐܘܿ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܨܒܼܬ݀ ܒܓܢܘܿܒܘܼܬܐ ܘܐܟܣܼܬܗ ܘܠܐ ܐܫܬܼܡܥ܆ ܘܩܢܼܛܬ݀ ܡܼܢ ܥܟܪ: ܘܠܐ ܐܘܕܥܬ݀ ܥܠܘܗܝ܀ ܩܢܝܿܢܗ ܟ݀ܠܗ pb. 273 ܘܟܿܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܐܩܼܕ ܒܢܘܼܪܐ܆ ܕܠܐ ܢܦܘܼܫ ܥܘܼܗܕܢܗ ܕܗܿܘ ܕܥܒܼܪ ܥܠ ܚܪܡܐ ܘܟ݀ܠܗ ܕܩܢܝܐ ܘܩܢܝܿܢܗ ܢܐܒ̈ܕܢ ܘܠܐ ܢܐܪܬܝܘܗܝ ܐܢܫ ܠܩܢܝܢܿܐ ܕܥܘܠܐ܀ ܥܒܼܕ ܠܓܒܥܘ̈ܢܝܐ ܠܩܛ̈ܝ ܩܝܣ̈ܐ ܘܠ̈ܝܝ ܡ̈ܝܐ܇ ܕܬܫܬܼܡܠܐ ܒܗܘܿܢ ܗ݀ܝܕ ܐܬܐܼܡܪܬ݀ ܕܢܗܘܐ ܟܢܥܢ ܥܒܕܐ ܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܠܒܢܗܝ ܫܝܼܡ܀ ܒܡܥܪ̈ܒܝ ܫܡܫܐ ܡܚܬܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܫܠܕܐ ܡܼܢ ܩܝܣܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܒܢܡܘܿܣܐ ܟܬܝܼܒ ܗܼܘܬ݀. ܘܕܐ ܢܬܐܟܠܘܢܼ ܡܼܢ ܚܝ̈ܘܬܐ܇ ܘܕܠܐ ܢܣܪܘܢܿ ܘܢܡܼܚܐ ܪܝܚ ܫܠ̈ܕܝܗܘܿܢ ܠܐܢܫ܀ ܦܿܩܕ ܗܼܘܐ ܬܘܼܒ ܕܢܘܩܕܘܢ ܠܩܘܼܪ̈ܝܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܢܬܼܛܥܐ ܠܡ ܕܘܼܟܪܢܐ ܕܒܢܝ̈ܐ܇ ܐܦ ܕܒܢܝ̈ܢܐ ܘܕܐܢܠܘܿܢ ܗܼܢܘܿܢ ܘܢܥܡܠܘܢܼ ܒܒܢܝ̈ܢܐ ܘܟܒܪ ܐܝܬ ܗܼܘܐ ܒܒ̈ܬܐ ܕܩܘܼܪ̈ܝܐ ܘܨܘܪ̈ܬܐ ܕܐ̈ܠܗܐ: ܘܦܩܼܕ ܕܢܬܥܩܪܘܢܼ ܒ̈ܬܐ ܕܨܝܼܪܝܼܢ ܘܕܠܐ ܨܝܼܪܝܼܢ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܦܿܩܕ ܗܼܘܐ ܕܠܐ ܢܬܚܠܛܘܢܼ ܒܥܡܡ̈ܐ ܡܛ݀ܠ ܕܛܡ̈ܐܐ ܐܢܘܿܢ ܐܦ ܠܒܬ̈ܝܗܘܢ ܦܩܼܕ ܕܢܬܼܥܩܪܘܢܼ ܒܗ݀ܝ ܕܐܟܘܬܗܘܢܿ ܛܡ̈ܐܐ ܗܼܘܘ܇ ܘܐܢ ܒܬ̈ܐ ܛܡ̈ܐܐ ܗܼܘܘ: ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܡܘܪ̈ܝܗܘܿܢ܀ ܒܢ̈ܝ ܪܘܒܝܠ ܒܢܼܘ ܡܕܒܚܐ ܒܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ܇ ܟܕ ܠܐ ܡܦܣ ܗܼܘܐ ܕܢܗܼܘܐ ܡܕܒܚܐ܇ ܐܠܐ ܒܚܕ ܕܘܼܟܬܐ܇ ܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܟܠܘ ܐܢܘܿܢ ܕܠܐ ܢܒܢܘܿܢ ܢܕܒܚܘܢܼ ܥܠܘܗܝ ܘܬܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ ܥܠܬܐ: ܕܒܟܿܠܕܘܼܟ ܢܕܒܚܘܢܼ ܠܦܬܟܪ̈ܐ܇ ܘܟܗܢܘܼܬܐ ܕܠܘܝܼ ܐܝܬܝܗܿ ܗܼܘܬ: ܘܗܘܼ ܡܩܝܼܡ ܗܼܘܐ ܡܕܒܚ̈ܐ ܘܡܿܕܒܚ܇ ܘܠܘ ܫܒ̈ܛܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܇ ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܼܬܪܪ ܥܡܐ: ܕܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܒܚ̈ܐ ܘܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܘܟܗܢܘܼܬܐ ܒܢܼܘ ܡܕܒܚ̈ܐ: ܐܠܐ ܕܠܣܗܕܘܼܬܐ ܕܕܚܠܼܬܗ ܕܡܪܝܐ ܫܒܼܩ ܐܢܘܿܢ܀ ܦܩܕ ܝܫܘܿܥ ܕܠܐ ܢܬܚܬܢܘܢܼ ܥܡ ܥܡ̈ܡܐ ܕܐܫܼܬܚܪܘ ܒܝܢܬܗܘܿܢ܇ ܐܦܢ ܐܫܬܼܝܢܘ ܠܗܘܢܿ܇ ܕܠܡܐ ܢܛܥ̈ܝܢ ܒܢ̈ܬܗܝܢ ܠܒܢܝ̈ܗܘܿܢ ܒ݀ܬܪ ܐܠܗ̈ܝܗܘܢܿ ܘܥܝܕ̈ܝܗܘܢܿ ܐܝܟ ܕܓܕܫܬ݀ ܒܫܡܫܘܢ܀ ܩܼܪܐ ܠܗܘܢܿ ܒܚܪܬܐ ܘܡܿܣܗܕܐ ܒܗܘܢܿ܇ ܐܢ ܡܫܟܚܝܼܢ ܠܡܦܼܠܚ ܠܡܪܝܐ ܐܘܿ ܠܐ܇ ܘܗܕܐ ܥܒܼܕ: ܡܛܠ ܩܫܝܘܼܬ ܠܒܗܘܢ ܘܪܟܝܼܢܘܬܗܘܿܢ ܕܒܿܬܪ ܐܠܗ̈ܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܘܥ̈ܝܕܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܼܢܘܿܢ ܨܒܝܢܐܝܬ ܢܦܠܚܘܢܼ ܠܐܠܗܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܐܦܢ ܦܪܼܩ ܐܢܘܢ: ܐܠܐ ܠܘ ܒܩܛܝܼܪܐ ܨ݀ܒܐ ܕܢܓܼܕ ܐܢܘܿܢ ܠܣܓܕܬܗ ܘܐܦܢ ܨ݀ܒܐ ܕܟ݀ܠܗܘܢܿ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܢܚܘܿܢ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/234
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 13 SOAH 00013 http://syriaca.org/manuscript/2295 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502624
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: April 12, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Joshua - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܝܫܘܿܥ ܒܪܢܘܿܢ” based upon SOAH 00013, Digital Syriac Corpus, last modified April 12, 2018, https://syriaccorpus.org/234.
Bibliography:
Literal Commentary on Joshua - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܝܫܘܿܥ ܒܪܢܘܿܢ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/234.

Show Citation Styles