Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Judges - ܬܘܒ ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܫܦ̈ܐܛܐ ܒܙܒܢܐ ܕܕܝ̈ܢܿܐ ܠܝܬ ܗܼܘܐ ܒܝܣܪܐܝܠ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :

ܒܙܒܢܐ ܕܕܝ̈ܢܿܐ ܠܝܬ ܗܼܘܐ ܒܝܣܪܐܝܠ. ܕܢܗܼܘܐ ܡܨܥܝܐ ܒܝܬ ܥܡܐ ܠܐܠܗܐ ܕܢܘܕܥ ܐܢܘܿܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܼܒ̈ܥܝܢ. ܘܪܡܝܢ ܗܼܘܘ ܦܣܐ: ܘܗ݀ܝ ܕܣܿܠܩܐ ܗܼܘܬ݀ ܐܘܿ ܠܟܗ̈ܢܐ ܕܗܿܝܕܝܢ: ܘܠܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܩܒܘܬܐ ܐܘܿ ܠܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܡܼܢ ܡܝܬܪ̈ܐ ܡܬܼܚܙܐ ܗܼܘܐ ܒܚܼܙܬܐ ܕܠܠܝܐ: ܡܕܡ ܕܡܬܼܦܩܕ ܗܼܘܕܢܥܪܘܢܼ܀ ܐܬܓܒܝܼ ܩܕܡܐܝܬ ܝܗܘܕܐ ܡܛܠ ܓܢ̱ܒܪܘܼܬܗ pb. 274 ܘܥܘܼܫܢܗ. ܐܘܿ ܡܛ݀ܠ ܡܝܬܪܘܬܗ: ܐܘܿ ܡܛ݀ܠ ܕܡܢܗ ܥܬܝܼܕ ܗܼܘܐ ܕܢܗܼܘܐ ܡܠܟܐ܀ ܗܿܘ ܕܐܟܼܣ ܠܝܣܪܐܝܠ ܕܣܠܼܩ ܡܼܢ ܓܠܓܠܐ: ܡܠܐܟܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܕܥܡܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ: ܘܠܘ ܟܗܢܐ ܐܘܿ ܢܒܝܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܚܠܼܛܘ ܒܥܡ̈ܡܐ ܘܝܼܠܦܘ ܥܒܕ̈ܝܗܘܿܢ: ܫܕܪ ܐܠܗܐ ܠܘܬܗܘܿܢ ܡܠܐܟܐ ܒܐܣܟܡܐ ܐܢܫܝܐ ܘܐܟܣܼ ܐܢܘܿܢ ܘܫܪܝܼܘ ܒܿܟܝܢ ܥܠ ܣܥܠܘܼܬܗܘܿܢ ܘܐܩܪܝܬ݀ ܕܘܼܟܬܐ ܗ݀ܝ ܒܟܝܡ ܥܠ ܫܡ ܒܟܝܝܼܐ. ܘܥܘܼܡܩܐ ܕܒܟܬܐ. ܘܗܕܐ ܥܡܼܪܬ݀܀ ܥܒܼܪܘ ܠܡ ܒܥܘܼܡܩܐ ܕܒܟܬܐ ܘܥܒܕܘܗܝ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ܀ ܠܐ ܩܼܡ ܢܒܝܐ ܒܝܣܪܐܝܠ ܒ݀ܬܪ ܝܫܘܿܥ ܒܪܢܘܿܢ ܥܕܡܐ ܠܫܡܘܐܝܠ ܐܠܐ ܕܝܿܢ̈ܐ: ܒܕܠܝܬ ܗܼܘܐ ܒܗܘܿܢ ܐܢܫ ܡܝܬܪܐ ܕܢܬܼܢܒܐ: ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܕܒܘܪܐ ܟܕ ܐܢܬܬܗ ܐܝܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀: ܡܛ݀ܠ ܡܝܬܪܘܬܗܿ ܫܘܬ ܠܢܒܝܘܼܬܐ ܘܡܒܪܢܘܼܬܐ ܕܥܡܐ: ܢܘܼܓܪܐ ܕܫ̈ܢܝܐ܀ ܫܒܼܩ ܐܠܗܐ ܠܥܡ̈ܡܐ ܒܝܢܬ ܥܡܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܢܚܘܐ ܐܢܘܿܢ ܒܗܘܿܢ ܐܢ ܢ݀ܛܪܝܼܢ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܐܘܿ ܠܐ: ܘܢܕܚܠ ܐܢܘܿܢ ܒܗܘܢܿ ܬܘܼܒ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܬܟܠܘܢܼ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܢܗܝܡܢܘܢܼ ܒܗ: ܘܐܢ ܐܡܿܪ ܐܢܫ ܕܝܠܼܦܘ ܥܒܿܕ̈ܝܗܘܢ ܒܡܫܬܒܩܢܘܼܬܗܘܢܿ܇ ܐ݀ܡܪܝܼܢܢ ܕܠܘ ܗܕܐ ܗܿܝ ܥܠܬܐ: ܗܐ ܓܝܪ ܒܡܕܒܪܐ ܐܪܒܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܟܕ ܠܐ ܚܕܝܼܪܝܼܢ ܠܗܘܢܿ ܥܡܡ̈ܐ܆ ܡܼܢ ܨܒܘܼܬ ܢܦܫܗܘܿܢ: ܣܓܼܕܘ ܠܥܓܠܐ ܘܦܬܟܪ̈ܐ: ܘܒܝܘܡ̈ܝ ܕܘܝܕ ܟܕ ܐܬܼܚܪܒܘ܆ ܦܢܼܘ ܠܕܚܠܼܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܒܙܒܢ ܫܠܝܡܘܢ ܘܝܘܪܒܥܡ: ܣܿܦܩ ܗܼܘܐ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܣܼ̱܇ ܕܠܐ ܢܣܓܕܘܢܼ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܐܠܐ ܨܒܝܿܢܗܘܿܢ܇ ܘܥܠ ܗܿܕܐ ܩܕܡ ܦܪܓܠ ܐܢܘܿܢ ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢܼ ܕܠܐ ܝ݀ܕܥܝܼܢ ܗܼܘܝܢ ܕܒܝܼܫܐ ܣܓܕܬ ܦܬܟܪ̈ܐ܀ ܢܓܼܒܐ ܐܠܗܐ ܚܿܕܬܐ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܒܘܪܐ ܕܩܡܼܬ: ܢܒܝܼܬܐ ܒܥܡܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܒܥܝܕ ܘܚܼܕܬܐ܀ ܘܗܿܝܕܝܢ ܠܚܡܐ ܕܣܥܪ̈ܐ ܗ̄ ܓܕܥܿܘܢ ܗܿܘ ܕܚܼܙܐ ܒܚܠܡܗ ܡܕܝܢܝܐ ܟܘܿܟܐ ܕܣܥܪ̈ܐ ܟܕ ܪܡܿܙ ܥܠ ܓܕܥܘܿܢ܀ ܬܘܼܒ ܢܓܼܒܐ ܐܠܗܐ ܚܿܕܬܐ ܗ̄ ܕܝܬܝܩܝ ܚܿܕܬܐ܆ ܘܗܿܝܕܝܢ ܠܚܡܐ ܕܣܥܪ̈ܐ ܗ̄ ܥܬܝܼܩܬܐ ܬܬܼܛܟܣܝ܇ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܣܼܡ ܐܠܗܐ ܒܥܕܬܗ ܠܘܼܩܕܡ ܫܠ̈ܝܼܚܐ ܘܒܿܬܪܗܘܿܢ ܢܒܝ̈ܐ: ܡܛ݀ܠ ܫܪܪܐ܆ ܘܗܢܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܛܘܼܦܣܐ܀ ܬܘܼܒ ܕܓܼܒܐ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܓܕܥܘܿܢ ܕܓܒܼܐ ܬܠܬܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܼܢ ܓܕܥܘܿܢ ܛܘܼܦܣܐ ܕܡܫܝܼܚܐ܇ ܘܐܝܟ ܕܣܚܼܦ ܓܕܥܘܿܢ ܠܡܕܒܚܐ ܕܒܥܠܐ: ܣܚܼܦ ܡܫܝܼܚܐ ܠܕܚܼܠܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܡܼܢ ܥܠܡܐ܀ ܘܥܒܼܕ ܡܕܒܚܐ ܫܠܡܐ ܗ̄ ܥܒܼܕ ܡܕܒܚܐ ܘܪܥܝܼ ܠܬܪ̈ܝܗܘܿܢ: ܘܥܒܼܕ ܡܕܒܚܐ ܒܥܕܬܐ ܕܢܬܼܕܒܚ ܥܠܘܗܝ ܐܡܝܼܢܐܝܬܙ܇ ܘܕܒܼܚ ܗܼܘ ܠܗ ܬܘܪܐ ܕܦܛܡܐ ܗܿܘ ܕܐܒܘܼܗܝ܀ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܫܒܥ܆ ܕܙܒܢܐ ܕܟ݀ܠܗ ܥܠܡܐ: ܗܿܘ ܕܥܠ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܼ̈ܢ ܡܬܼܟܪܟ܇ ܘܗܕܐ ܒܠܠܝܐ ܕܠܐ ܝܼܕܥܬܐ pb. 275 ܘܚܫܘܟܘܼܬܐ ܕܛܘܥܝܝ ܘܕܟܿܣܐ ܗܼܘܐ ܫܪܪܐ ܥܒܼܕܗܿ ܠܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܡܛܫܝܐܝܬ܀ ܘܕܒܼܪ ܡܼܢ ܥܒ̈ܕܐ ܕܐܒܘܼܗܝ ܐܝܟ ܓܕܥܘܿܢ ܝܒ̄ ܫܠ̈ܝܼܚܐ ܕܒܗܘܿܢ ܥܩܼܪ ܠܛܥܝܘܼܬܐ ܡܼܢ ܥܠܡܐ܆ ܘܐܟܙܢܐ ܕܒܓܕܥܘܿܢ ܐܬܒܼܛܠܬ݀ ܟܗܢܘܼܬܐ ܡܼܢ ܠܘܝܼ ܐܦ ܒܡܫܝܚܐ ܐܬܒܛܠܼܬ݀ ܟܗܢܘܼܬܐ ܡܼܢ ܝܘܕ̈ܝܐ: ܟܕ ܠܐ ܗܿܘ ܘܠܐ ܗܿܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܡܼܢ ܫܒܛܐ ܕܠܘܝ܇ ܕܢܐܠܼܦ ܕܥܬܝܼܕܗܐ ܗܕܐ ܕܬܬܼܒܛܠܝ: ܘܕܫܠܝܼܛ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ܟܿܠ܇ ܓܙܬܐ ܐܪܙ ܥܡܐ܀ ܗ݀ܝ ܕܥܠܝܗܿ ܛܠܐ ܒܠܠܝܐ ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܟܿܠܗܿ ܝܒܝܼܫܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܒܠܠܝܐ ܕܚܛܝܼܬܐ ܘܠܐ ܝܼܕܥܬܐ ܕܟ݀ܠܗ ܥܠܡܐ: ܩܒܼܠ ܝܣܪܐܝܠ ܟܕ ܐܬܩܪܝܼ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܠܛܠܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܘܕܬܕܡܪ̈ܬܐ܆ ܐܪܥ ܕܝܒܝܼܫܐ. ܐܪܙ ܥܡܡ̈ܐ ܕܐܬܝܼܒܫܘ ܘܐܬܼܪܗܘ ܒܚܛܝܼܬܐ ܘܐܬܓܠܼܙܘ ܡܼܢ ܝܼܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܓܕܥܘܢܿ ܛܘܼܦܣܐ ܕܡܫܝܼܚܐ܆ ܟܕ ܫܼܪܝܬ݀ ܟܢܘܼܫܬܐ ܕܬܚܼܛܐ܇ ܐܬܥܼܨܪ ܡܢܗܿ ܛܠܐ: ܡܿܠܐܼ ܠܿܩܢܐ܀ ܛܠܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܡܠܟܘܼܬܐ ܘܟܗܢܘܼܬܐ ܘܢܒܝܘܼܬܐ: ܘܐܬܝܼܗܒ ܗܿܢܐ ܛܠܐ ܠܥܡ̈ܡܐ ܒܡܥܡܘܕܝܼܬܐ܆ ܗ݀ܝ ܕܐܣܼܝܬ݀ ܠܥܠܡܐ ܘܐܫܝܓܬܗ ܡܼܢ ܚܛܝܼܬܐ܆ ܘܡ̈ܠܟܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܢܒ̈ܝܐ ܥܒܼܕܬ ܒܫܘܼܪܝܐ܆ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܼܢܘ ܒܡܫܝܼܚܐ܀ ܘܗܝܼ ܬܘܼܒ ܓܙܬܐ ܡܬܬܣܝܼܡܐ ܒܐܕܪܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܥܠܡܐ܆ ܘܗ݀ܝ ܝܿܒܫܐ܇ ܘܐܕܪܐ ܡܿܩܒܠ ܛܠܐ܇ ܐܪܙ ܗ݀ܝ ܕܟܕ ܐܬܼܐ ܡܫܝܼܚܐ ܩܒܠܼܘ ܥܡ̈ܡܐ ܐܣܝܘܼܬܐ܇ ܘܛܠܐ ܕܝܼܕܥܬܐ܆ ܘܝܣܪܐܝܠ ܝܼܒܫ ܘܐܬܼܟܪܗ܀ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܕܐܙܼܠܘ ܕܢܡܫܚܘܢܼ ܠܗܘܢܿ ܡܠܟܐ: ܐܪܙ ܥܡܐ ܘܐܪܙ ܫܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐ܀ ܕܫܒܼܩܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܡܠܟܘܼܬܐ ܐܝܟ ܙܝܬܐ ܘܬܬܐ: ܐܝܟ ܟܗܢܘܼܬܐ: ܘܓܦܬܐ ܐܪܙ ܢܒܝܘܼܬܐ ܘܩܒܠܼܘ ܕܢܡܠܟܘܢܼ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܠܟܐ ܗܛܛܐ: ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܛܘܼܦܣܐ ܕܣܛܢܐ܀ ܐܣܬܼܬܪܘ ܒܛܠܠܗ ܗ̄ ܗܘܼܘ ܠܗ ܐܘܪܓܢܘܿܢ ܠܘܬ ܩܼܛܠܐ ܕܡܫܝܼܚܐ܀ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܙܝܬܐ ܐܬܡܬܼܠ ܒܟܗܢܘܼܬܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܒܗ ܡܬܡܫܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܟܗ̈ܢܐ ܘܡܠ̈ܟܐ܇ ܘܡ̈ܐܢܐ: ܘܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܢܿܐ ܐܝܟ ܙܝܬܐ ܡܫܒܚܐ ܒܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ܀ ܓܦܬܐ ܗ݀ܟܝܼܠ ܐܬܡܼܬܠܬ݀ ܒܢܒܝܘܼܬܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܡܬܝܼܠܕ ܡܢܗܿ ܐܕܫܐ ܕܡܿܚܕܐ ܠܠܒܗ ܕܒܪܢܫܐ: ܗܢܐ ܓܝܪ ܐܝܼܬܘܗܝ ܡܠܦܢܘܼܬܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܕܡܿܚܕܝܢ ܠܠܒܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܚܡܪܐ܇ ܘܥܩܪ̈ܢ ܡܼܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܠܥܩܬܐ ܕܛܥܝܘܼܬܐ܀ ܬܬܐ ܡܛ݀ܠ ܚܠܝܘܼܬܐ ܕܐܕܫܐ ܕܡܢܗܿ ܡܬܝܼܠܕ܆ ܘܡܬܼܡܠܬܐ ܒܡܠܟܘܼܬܐ܀ ܐܒܝܡܠܟ ܕܩܼܛܠ ܠܐܚܘ̈ܗܝ܆ ܐܪܙ ܥܡܐ ܕܩܼܛܠ ܠܟܪ̈ܘܙܠܐ܀ ܒܢ̈ܝ ܫܟܝܼܡ ܘܡܠܘ܇ ܐܪܙ ܟܗ̈ܢܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ ܕܟܼܬܪܘ ܒܝܘܼܕܝܘܼܬܐ܀ ܡܬܡܼܬܠ ܬܘܼܒ ܐܒܝܡܠܟ ܒܣܛܢܐ ܕܩܼܛܠ ܕܪ̈ܐ܀ ܒܪ ܐܡܬܐ ܗܼܘܐ ܐ̱ܪܙ ܟܢܘܼܫܬܐ ܕܒܗܓܪ ܐܡܬܐ ܐܬܼܕܡܝܬ݀܀ ܝܘܿܬܡ ܨܿܐܪ ܠܡܪܢ: ܛܘܼܪܐ ܕܩܼܡ ܥܠܘܗܝ ܐܪܙ ܪܡܬܐ ܡܬܼܝܕܥܢܝܼܬܐ܀ ܐܒܝܡܠܟ ܕܐܘܩܕ ܠܫܟܝܡ ܕܝܗܒܼܬ݀ ܕܢܡܠܼܟ ܥܠܝܗܿ܇ ܕܡܘܼܬ ܣܛܢܐ pb. 276 ܕܝܨܝܼܦ ܕܢܘܒܕ ܒܿܬܪܟܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦ݀ܠܚܝܼܢ ܥܡܗ܀ ܠܐ ܫܿܒܩ ܐܢܼܐ ܕܘܼܗܢܝ ܗ̄ ܠܐ ܦܿܣܩ ܐܢܼܐ ܠܡܫܚܝ܀ ܐܕܫܝ ܛ݀ܒܐ ܗ̄ ܠܐ ܦܿܣܩ ܐܢܼܐ܀ ܘܗܼܘܬ݀ ܥܠ ܢܦܬܚ ܪܘܚܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܘ ܠܕܚܠܼܬܐ ܐܠܐ ܕܢܬܓܼܢܒܪ ܘܠܘ ܐܝܟ ܫܐܘܠ: ܐܠܐ ܕܢܕܚܠ܀ ܘܢܕܪ ܢܕܪܐ ܗ̄ ܠܐ ܡܬܚܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܼܘܐ ܢܕܪܗ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܒܡܢܐ ܡܨܛܒܐ ܐܠܗܐ܆ ܐܢܿܐ ܠܡ ܢ݀ܕܪܬ܆ ܘܐܢ ܦܪܘܫ ܡܼܢ ܒܝܬܝ ܐܝܢܐ ܕܨܿܒܐ ܐܢܬ: ܘܓܒܝܼ ܐܢܬ ܕܒܼܚܐ܆ ܘܐܢܿܐ ܡܿܫܡܠܐ ܐܢܼܐ: ܐܟܿܠ ܩܪܨܐ ܟܕ ܚܼ؛ܐ ܠܐ ܡܬܚܡܘܼܬܐ ܕܢܕܪܐ ܐܬܦܪܣ ܕܢܣܝܼܡ ܠܢܦܠܬܚ ܦܚܐ ܕܡܬܥܟܒܢܘܼـܐ ܘܡܬܼܪܚܩܢܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ: ܘܡܙܝܼܥ ܠܒܪܬܗ ܕܬܦܘܿܩܝ ܠܐܘܪܥܗ: ܕܐܡܬܝ ܕܚܿܐܣ ܥܠܝܗܿ܆ ܢܛܠܘܿܡ ܠܢܕܪܐ ܘܢܬܼܚܝܒ ܗܼܘ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙܗܿ ܐܬܬܥܝܼܩ ܘܨܪܝܼ ܡܐܢܘ̈ܗܝ. ܡܛ݀ܠ ܪܚܡܼܬܗ ܕܠܘܬܗܿ܇ ܘܟܕ ܪܒܐ ܪܚܼܡܬܗ ܕܟܝܢܐ: ܙܟܼܐ ܠܗܕܐ ܪܚܡܼܬܐ ܒܡܘܼܠܝ ܨܒܝܿܢܗ ܘܪܚܡܼܬܐ ܕܐܠܗܐ܀ ܡܣܼܚܦ ܣܚܦܬܝܼܢܝ ܗ̄ ܒܗܕܐ ܡܿܚܘܐ ܕܡܿܫܕܠ ܠܗܿ܀ ܥܒܕ ܠܝܼ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܢܦܼܩ ܡܼܢ ܦܘܼܡܟ ܗ̄ ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܝܼ ܨܒܝܢܐ ܕܒܢܝܿܢܐ ܕܒܝܬܟ܇ ܐܝܟ ܕܕܬܫܼܪܝ ܡܠܼܬܟ܀ ܠܐ ܕܝܢ ܕܒܚܼܗܿ ܒܗ ܒܝܘܡܐ܇ ܕܠܐ ܢܣܼܬܒܪ ܫܒܗܪܢܐ ܘܪܡܐ: ܘܐܦ ܗܕܐ ܬܡܝܼܗܬܐ ܗܿܝ ܕܐܓܼܪ ܪܘܼܚܗ ܘܠܐ ܕܒܚܼܗܿ: ܘܠܐ ܐܫܬܗܝܼ ܡܼܢ ܢܕܪܐ ܘܚܘܼܒܠܐ ܕܐܠܗܐ܀ ܠܐ ܐܬܩܼܠܣ ܢܦܬܚ ܒܢܕܪܗ: ܡܛ݀ܠ ܕܕܠܐ ܦܘܼܪܫܢ ܢܕܪ: ܘܐܢ ܢܦܼܩ ܟܠܒܐ ܐܘܿ ܚܡܪܐ ܕܛܡܐܝܢ ܠܢܡܘܿܣܐ ܠܐܘܪܥܗ܇ ܠܗܘܿܢ ܕܒܿܚ ܗܼܘܐ܇ ܠܐ ܐܬܓܢܝܼ ܥܠ ܕܐܫܼܪ ܢܕܪܗ ܘܝܩܼܪ ܠܐܠܗܐ܇ ܛܒ ܡܼܢ ܒܪܬܗ܀ ܫܒܼܩ ܐܠܗܐ ܕܬܬܼܕܒܚ ܒܪܬܗ ܕܢܦܬܚ ܟܕ ܠܐ ܒܕܡܐ ܪܥܿܐܼ ܗܼܘܐ ܕܐܢܫ̈ܐ: ܐܝܟ ܕܠܝܘܼܠܦܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܡܬܘܿܡ ܢ݀ܕܪ ܢܕܪܐ ܠܐ ܡܬܚܡܐ ܘܕܢܬܼܡܠܐ ܢܕܪܗ ܕܢܦܬܚ ܘܢܬܚܼܙܐ ܕܡܿܚܒ ܠܐܠܗܐ: ܘܠܘ ܚܛܝܼܬܐ ܐܣܬܼܒܪ ܠܗ ܕܒܚܐ ܗܿܘ܆ ܘܒܛܟܣܐ ܕܣܗܕܘܬܐ: ܩܒܼܠܗܿ ܐܠܗܐ ܠܒܪܬܗ܀ ܡܼܢ ܐܟܘܿܠܐ ܢܦܼܩ ܐܘܼܟܠܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܡܘܬܐ ܕܐܟܼܠ ܕܪ̈ܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ: ܢܦܼܩ ܦܓܪܐ ܕܐܟܿܠܐ ܥܕܬܐ ܘܐܟܿܠ ܠܚܛܝܼܬܐ: ܘܡܼܢ ܡܪܝܪܘܬܐ ܐܬܝܗܒܼܬ݀ ܚܠܝܘܼܬ܇ ܕܚܼܠܝܬ ܡܪܝܼܪܘܬܐ ܕܟ݀ܠ ܥܡܡ̈ܝܼܢ܇ ܐܪܝܐ܇ ܕܡܘܼܬܐ ܗܘ ܕܦܠܫܬ ܕܢܗܼܡܬ݀ ܘܐܟܠܼܬ݀ ܠܝܣܪܐܝܠ ܢܘܼܓܪܐ܇ ܦܘܼܫܚܗ ܕܐܪܝܥܐ: ܐܪܙ ܚܝܿܒܘܼܬܐ ܕܦܠܫܬ̈ܝܐ ܕܒܐܝܼܕ̈ܝ ܫܡܫܘܢ܀ ܕܒܫܐ ܕܒܬܓܪܘܡܬܐ܆ ܐܪܙ ܚܠܝܘܼܬܐ ܕܒܙܼܬܐ ܕܫܩܼܠܘ ܝܣܪܐܝܠ ܡܼܢ ܦܠ̈ܫܬܝܐ܀ ܘܠܘ ܡܛ݀ܠ ܗ݀ܝ ܕܙܢܝܼ ܥܒܼܪ ܡܢܗ ܚܝܠܗ: ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܓܼܠܐ ܐܪܙܐ ܕܢܙܝܼܪܘܬܗ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܕܠܐ ܢܣܼܩ ܡܕܟܝܐ ܥܠ ܪܝܫܗ: ܩܫܝܐ ܓܝܪ ܬܒܥܬܐ ܕܩܝܿܡܐ ܕܚܐܪܘܼܬܐ: ܡܼܢ ܬܒܥܬܐ ܕܩܝܿܡܐ ܕܢܡܘܿܣܐ܆ ܟܕ ܓܝܪ ܙܢܝܼ܇ ܠܐ ܥܒܼܪܬ݀ ܢܙܝܼܪܘܬܗ ܘܬܘܼܩܦܐ ܕܚܝܠܗ ܐܙܕܠܗܙ: ܒܬܪ pb. 277 ܓܝܪ ܕܥܒܼܪ ܩܝܿܡܐ ܕܢܙܝܼܪܘܼܬܗ ܐܫܬܼܦܠ܀ ܐܫܬ̈ܡܝܼ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܥܠ ܕܪܚܼܡ ܠܗ݀ܢܘܿܢ ܕܪܚܡܝܼܢ ܠܣܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܠܦܬܟܪ̈ܐ܀ ܝܘܣܦ ܐܬܢܼܨܚ ܒܐܢܬܬܐ: ܘܫܡܫܘܿܢ ܐܒܼܗܬ ܠܐܣܪܐܝܠ ܘܐܘܒܕ ܢܙܝܼܪܘܼܬܗ܀ ܡܫܬܼܦܠ ܐܢܼܐ ܘܗܿܘܐ ܐܢܼܐ ܐܝܟ ܟ݀ܠܢܫ ܗ̄ ܥܕܡܐ ܕܡܝܼܬ ܠܚܟܝܼܬܐ܆ ܢܙܝܼܪܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܗܼ،ܐ ܠܡܪܝܐ܇ ܘܠܐ ܗܼܘܐ ܛܘܪܐ ܣܓܝܐܐ ܒܝܬ ܢܙܝܼܪܘܬܗ ܠܡܘܬܗ ܟܝܿܢܝܐ܀ ܗ݀ܝ ܕܫܐܼܠܘ ܒܢ̈ܝ ܝܼܣܪܐܝܠ܆ ܕܢܣܩܘܢܼ ܥܠ ܒܢܝܡܝܢ܆ ܘܒܿܬܪܟܢ ܢܦܼܠܘ ܗܼܢܘܿܢ܆ ܥܠܬܐ ܗܕܐ ܗܝ: ܥܠ ܕܛܢܘ ܛܢܢܐ ܕܕܪܘܟܬܗ ܕܗܿܘ ܕܕܠܐ ܢܡܘܿܣ ܢܣܼܒܗܿ ܗܼܘܐ: ܘܠܐ ܛܢܼܘ ܛܢܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܣܬܓܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܕܘܼܟܬܗ ܦܬܟܪ̈ܐ܀ ܘܐܦܠܐ ܛܢܘ ܛܢܢܐ ܕܡܪܝܐ: ܟܕ ܗܼܘܐ ܡܝܼܟܐ ܟܘܼܡܪܐ ܠܦܬܟܪ̈ܐ: ܘܨܒܼܘ ܕܢܬܒܥܘܢܼ ܠܢܝܡܝܢ ܘܠܢܦܫܗܘܿܢ ܠܐ ܪܢܘ܇ ܘܥܠܗܕܐ ܐܝܬܝܼ ܡܪܝܐ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܥܠ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ܆ ܬܘܼܒ ܥܠܗܕܐ ܢܦܼܠ ܝܣܪܐܝܠ ܒܚܪܒܐ܆ ܥܠ ܕܒܢ̈ܝ ܒܢܝܡܝܢ ܣܿܓܝܼ ܪܫܝܼܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܣܕܡܝܼܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ܇ ܘܠܐ ܨܒܼܘ ܕܢܬܒܥܘܢܼ: ܘܥܠܗ݀ܝ ܢܦܠܼܘ ܡܢܗܘܢܿ ܐܪܒܥܝܼܢ ܐܠܦܝܼ̈ܢ ܒܬܪܝܢ܆ ܝܘܡ̈ܝܼܢ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/235
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 13 SOAH 00013 http://syriaca.org/manuscript/2295 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502624
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: April 12, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Judges - ܬܘܒ ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܫܦ̈ܐܛܐ ܒܙܒܢܐ ܕܕܝ̈ܢܿܐ ܠܝܬ ܗܼܘܐ ܒܝܣܪܐܝܠ” based upon SOAH 00013, Digital Syriac Corpus, last modified April 12, 2018, https://syriaccorpus.org/235.
Bibliography:
Literal Commentary on Judges - ܬܘܒ ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܫܦ̈ܐܛܐ ܒܙܒܢܐ ܕܕܝ̈ܢܿܐ ܠܝܬ ܗܼܘܐ ܒܝܣܪܐܝܠ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/235.

Show Citation Styles