Digital Syriac Corpus

Literal Commentary on Samuel - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ

   https://syriaccorpus.org/236
page break :
pb. 277

ܬܘܒ ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ

ܫܡܘܐܝܠ ܠܘ ܡܼܢ ܟܗ̈ܢܐ ܘܫܪ̈ܒܬܗܘܿܢ ܐܝܼܬܘܗܝ: ܐܠܐ ܡܼܢ ܫܪܒܬܐ ܕܩܘܪܚ ܐܝܼܬ̄ܘ ܘܡܼܢ ܓܢܣܐ ܕܠܘܝܼ: ܩܕܝܼܫ ܗܼܘ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܒܟܘܼܡܪ̈ܘܗܝ ܘܫܡܘܐܝܠ ܒܩܪ̈ܝܝ ܫܡܗ܀ ܪܡܬܐ ܕܕܘܩܐ܆ ܥܠ ܕܐܝܬ ܪ̈ܡܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܀ ܗ̣ܿܘܬ ܛܘܼܪ ܕܐܦܪܝܡ܀ ܚܢܐ ܘܦܢܢ: ܚܢܐ ܗ̄ ܚܝܘܼܣܬܢܝܼܬܐ܆ ܘܦܢܢܐ ܗ̄ ܡܪܙܢܝܼܬܐ܀ ܛܘܼܦܣܐ ܕܥܕܬܐ ܘܟܘܼܫܬܐ: ܘܥܩܪܬܐ ܗܼܘܬ݀ ܥܕܬܐ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܘܦܢܢܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܟܢܘܼܫܬܐ. ܘܥܩܪܬܐ ܗܼܘܬ݀ ܥܕܬܐ ܡܼܢ ܩܕܝܡ: ܣܓܝܐܬ ܝܠ̈ܕܐ܀ ܒܪܡ ܣܓܝܼܘ ܒܢ̈ܝܗܿ ܕܥܩܪܬܐ ܥܕܬܐ: ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܗܿܢܘܿܢ ܕܟܢܘܼܫܬܐ܀ ܥܠܼܬܐ ܕܥܩܪܘܼܬܐ ܕܚܢܐ܆ ܠܘ ܕܟܝܢܐ ܗܼܘܬ܇ ܐܠܐ ܡܼܢ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܣܪܐ ܘܪܦܩܐ܀ ܘܥܠܼܬܐ ܗܕܐ ܗܿܝ: ܕܒܝܕ ܨܠܘܿܬܐ ܬܒܼܛܢܝ: ܘܢܬܼܢܙܪ ܫܡܘܐܝܠ܆ ܘܟܕ ܢܬܢܙܪ ܢܗܼܘܐ ܐܡܝܼܢ ܒܬܫܡܼܫܬܐ ܕܐܠܗܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܒܢ̈ܝ ܥܠܝ ܘܟ݀ܠܗ ܥܡܐ ܚܼܛܘ: ܘܠܝܬ ܗܼܘܐ ܐܢܫ ܕܫܿܘܐ ܕܢܨܡܚ ܥܠܘܗܝ ܕܢܚܼܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ܇ ܒܝܕ ܡܨܥܝܘܼܬܐ ܕܚܢܐ܆ ܓܒܼܐ ܠܗ ܢܒܝܐ܆ ܘܠܐܘܼܠܐ ܕܢܕܪܐ ܘܬܪܒܝܼܬܐ ܕܒܗܝܟܠܐ ܘܝܼܗܝܼܒܘܼܬܗ ܕܠܡܪܝܐ ܕܡܼܢ ܛܠܝܘܼܬܗ܇ ܐܢ ܥܡ ܐܚ̈ܘܗܝ ܥܿܡܪ ܗܼܘܐ܀ ܡܼܢ ܥܝܕ̈ܝܗܘܿܢ ܝ݀ܠܦ ܗܼܘܐ܀ ܘܡܛ݀ܠ ܛܒܘܼܬܗܿ ܕܚܢܐ ܗܿܘ ܥܝ̈ܕܝܗܘܿܢ ܝ݀ܠܦ ܗܼܘܐ܀ ܘܡܛ݀ܠ ܛܒܘܼܬܗܿ ܕܚܢܐ ܗܿܘ ܕܡܢܗܿ ܡܬܝܼܕܠ ܗܼܘܐ: ܝܗܼܒ ܐܠܗܐ ܢܒܝܘܼܬܐ ܒܨܠܘܿܬܗܿ ܘܒܬܫܒܘ̄ ܕܫܒܚܼܬ݀܀ ܥܫܢ ܠܒܝ ܒܡܪܝܐ ܗ̄ ܚܢܐ ܘܥܕܬܐ ܐ݀ܡܪܐ܀ ܥܩܪܬܐ ܝܠܼܕܬ݀ ܗ̄ ܚܢܐ ܘܥܕܬܐ܀ ܘܣܓܝܐܬ ܒܢ̈ܝ ܨܕܝܬ݀ ܗ̄ ܦܢܢܐ ܘܟܢܘܼܫܬܐ܀ ܬܘܼܒ ܣܓܐܝܐܬ ܒ̈ܢܝܐ ܨܕܝܬ݀ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܟ݀ܠ pb. 278 ܟܡܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܚܢܐ: ܩܒܼܪܬ݀ ܦܢܢܐ ܠܒܢ̈ܝܗܿ ܘܨܕܝܬ݀ ܡܼܢ ܝܠ̈ܕܝܗܿ܀ ܡܪܝܐ ܢܕܘܢܼ ܥܒܪ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܗ̄ ܠܝܘܕ̈ܝܐ܀ ܘܢܬܠ ܥܘܼܫܢܐ ܠܡܠܟܗ ܗ̄ ܠܡܫܝܼܚܐ܇ ܘܢܪܝܼܡ ܠܩܪܢܐ ܕܡܫܝܼܚܗ ܗ̄ ܕܐܬܡܫܚ ܒܐܢܫܘܼـܐ܀ ܐܦܝ̈ܗܿ ܠܐ ܙܥܼܘ ܠܗܿ ܗ̄ ܕܬܘܼܒ ܠܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܗܿ ܐܘܪܚܐ ܕܢܫ̈ܐ ܠܚܢܐ܀ ܐܟܼܣ ܡܪܝܐ ܠܥܠܝ܇ ܒܝܕ ܓܒܪܐ ܕܡܪܝܐ܆ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܠܐܟܐ܇ ܘܐܠܐ ܡܬܼܥܗܕ ܗܼܘܐ ܠܫܡܗ܀ ܥܠܝܼ ܠܘ ܬܪܝܼܨܐܝܬ ܟܿܐܐ ܗܼܘܐ ܒܒܢ̈ܘܗܝ: ܐܠܐ ܪܦܝܐܝܬ ܘܢܫܝܼܫܐܝܬ܀ ܬܘܼܒ ܡܛ݀ܠ ܕܢܙܝܼܥܝܼܘܗܝ ܘܠܥܠܝܼ ܒܓܙ̈ܡܐ ܕܢـ[]ـܐ ܘܢܟܣ ܐܝܟ ܕܝܿܐܝܿܐ ܠܪܝܫ ܟܗܢ̈ܐ܆ ܘܐܝܟ ܕܢܗܼ،ܐ ܕܠܐ ܡܦܩ ܒܪܘܼܚܐ܇ ܘܕܢܓܼܕ ܐܢܘܿܢ ܠܬܫܒܘ̄: ܥܠܗ݀ܝ ܐܡܼܪ ܕܡܐܼܡܪ ܐܡܿܪܬ܆ ܕܒܝܬܟ ܘܒܝܬ ܐܒܘܼܟ ܢܫܡܫܘܢܼ ܩܕܡܝ܆ ܘܐܦܢ ܝ݀ܕܥ ܗܼ،ܐ ܐܠܗܐ ܠܗ݀ܝ ܕܥܬܝܼܕܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܬܒܼܘ ܫܿܪܐ ܗܼܘܐ ܠܓܙܪ ܕܝܼܢܗ܇ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܬܐܼܡܪ ܥܠ ܥܡܐ ܐܘܿ ܥܠ ܡܠܟܘܼܬܐ܀ ܐܬܢܩܡ ܡܼܢ ܥܠܝ ܟܗܢ ܘܥܡܐ: ܘܥܠ ܕܠܐ ܐܦܩܼܘ ܠܒܢ̈ܝ ܥܠܝܼ ܐܝܟ ܢܡܘܿܣܐ ܘܪܓܼܡ ܐܢܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܚܛܝܼܬܗܘܿܢ܀ ܡܼܢ ܫܡܘܐܝܠ ܠܐ ܐܬܢܩܡ ܟܕ ܚܼܛܘ ܒܢ̈ܘܗܝ ܥܠ ܕܕܟܿܐܼ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܥܿܠܘܿܒܘܼܬܐ ܘܚܛܝܼܬܐ܀ ܐܫܬܼܠܡܬ݀ ܩܒܘܼـܐ ܠ̈ܦܠܫܬܝܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܛܥܢܘܼܗܿ ܟܗ̈ܢܐ ܛܡ̈ܐܐ ܘܦܼܪܥܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܩܼܛܠܐ ܘܚܒܼܬ݀ ܟܕ ܠܐ ܡܼܙܕܟܝܐ ܘܫܦܼܠܬ݀ ܠܐܠ̈ܗܐ ܕܦܠ̈ܫܬܝܐ܀ ܘܩܼܪܐ ܡܪܝܐ ܠܫܡܘܐܝܠ ܗ̄ ܒܕܡܘܼܬ ܩܠܐ ܕܥܠܝܼ ܩܪܝܗܝ ܡܛ݀ܠ ܕܢܐܙܠ ܠܘܬ ܥܠܝܼ ܘܢܪܓܫ ܕܐܫܬܘܝܼ ܫܡܘܐܝܠ ܠܢܒܝܘܼܬܐ܇ ܘܒܿܬܪܟܢ ܢܓܼܠܐ ܠܥܠܝܼ ܡܕܡ ܕܐܡܼܪ ܠܗ ܡܪܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܬܼܟܚܕ ܗܼ،ܐ ܫܡܘܐܝܠ ܕܢܓܼܠܐ ܡܕܡ ܕܫܡܼܥ܇ ܐܦ ܕܢܬܓܼܠܐ ܠܫܡܘܐܝܠ ܒܝܕ ܥܠܝ ܠܥܡܐ: ܕܗܘܼܐ ܢܒܝܐ܀ ܒܢ̈ܝ ܥܠܝܼ ܒܢ̈ܝ ܚܼܛܐ ܗ̄ ܚܛܗ̈ܝܗܘܿܢ܇ ܪܓܬܐ܆ ܝܥܢܘܼܬܐ܇ ܛܥܝܘܼܬܐ܆ ܠܐ ܝܼܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܙܢܝܘܼܬܐ܇ ܡܫܬܥܠܝܢܘܼܬܐ ܕܐܟܫܼܠܘ ܠܥܡܐ܆ ܘܠܐ ܡܫܬܡܥܢܘܼܬܐ ܕܠܐܒܘܗܘܿܢ܇ ܘܗܘܼܘ ܥܠܼܬܐ ܕܐܬܟܠܝܼܘ ܥܡ̈ܡܐ ܠܡܦܠܼܚ ܠܐܠܗܐ܆ ܘܥܠܗ݀ܝ ܪܓܼܙ ܡܪܝܐ܀ ܬܘܼܒ ܕܠܐ ܦܪܫܘ ܒܝܬ ܬܫܡܼܫܬܐ ܕܡܪܝܐ ܠܬܫܡܼܫܬܐ ܐ̱ܢܫܝܬܐ: ܘܐܣܼܒܪ ܕܐܢܢܩܝ ܐܝܬܘܗܝ ܙܕܩܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܘܒܛܝܼܪܐ ܢ݀ܣܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ: ܘܥܠܗ݀ܝ ܒܠܥܼܘ܀ ܘܟܕ ܒܢ̈ܝ ܥܠܝܼ ܚܛܼܘ܆ ܝܣܪܐܝܠ ܕܝܢ ܒܣܓܕܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܬܬܼܒܪܘ ܟܗ̈ܢܐ ܘܥܡܐ ܘܩܒܘܼـܐ ܐܬܬܒܼܪܬ݀܆ ܥܠ ܕܠܝܬ ܗܼܘܐ ܒܝܣܪܐܝܠ ܐܢܫ ܕܫܿܘܐ ܠܡܟܗܢܘܼ ܩܕܡܝܗܿ. ܘܕܢܐܠܦܘܢܼ ܦܠ̈ܫܬܝܐ ܕܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܝܣܪܐܝܠ ܐܠܗܐ ܫܪܝܼܪܐ܆ ܘܠܘ ܐ̈ܠܗܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܥܡ̈ܡܐ܆ ܫܐܼܠܘ ܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܢܬܕܡܘܢܿ ܒܥܡ̈ܡܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܢܿ: ܘܐܚܪܬܐ ܕܢܗܼܘܐ ܕܠܝܼܠ ܠܗܘܢܿ ܕܢܣܓܕܘܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܐܝܟ ܥܡܡ̈ܐ܇ ܘܡܛ݀ܠ ܕܐܠܝܼܨܝܢ ܗܘܘ ܡܼܢ ܒܥܠ̈ܕܒܒܐ܇ ܘܡܼܢ ܥܠܬ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܣܒܼܠܘ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝ ܥܠܝܼ: ܘܪ̈ܝܫܝܗܘܢܿ ܫܐܼܠܘ ܗܕܐ ܒܕܟܿܠ ܚܕ ܡܢܗܘܿܢ pb. 279 ܣܿܒܪ ܗܼܘܐ ܕܗܼܘ ܡܬܓܼܒܐ ܕܢܡܠܼܟ܀ ܠܘ ܠܟ ܐܣܠܝܼܘ ܐܦ ܠܝܼ ܗ̄ ܥܠ ܕܠܐ ܫܐܼܠܘ ܠܗܘܿܢ ܢܒܝܐ ܡܠܦܢܐ܀ ܘܡܛ݀ܠ ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܚ̈ܛܝܐ ܗܼܘܘ܀ ܡܛܠܗܕܐ ܝܗܼܒ ܠܗܘܢܿ ܡܠܟܐ ܚܛܝܐ܇ ܥܠ ܕܐܦܠܐ ܐܝܬ ܗܼܘܐ ܒܥܡܐ ܚܕ ܟܐܢܐ܀ ܐܒܼ̈ܕܝ ܐܬ̈ܢܐ (ܕܩܢܝ ܐܒܘܗ̱ܝ) ܕܫܐܘܠ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܢܦܘܿܩ ܒܒܥܬܗܝܢ܆ ܢܬܡܼܫܚ ܩܕܡ ܕܬܗܼܘܐ ܓܒܝܼܬܐܕܫܡܘܐܝܠ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܕܥ ܫܐܘܠ ܕܡܪܝܐ ܡܫܼܚܗ܇ ܘܢܙܘܼܥ ܘܢܕܚܠ ܡܢܗ ܘܠܐ ܢܣܼܒܪ ܕܒܦܣܐ ܡܼܛܬ݀ ܠܗ܆ ܘܒܓܕܐ ܘܨܒܘܼܬ ܢܦܫܐ ܗܼܘܬ݀ ܗܕܐ: ܘܠܘ ܡܼܢ ܡܪܝܐ܇ ܠܐ ܕܝܢ ܓܼܠܐ ܥܠܗܕܐ ܠܝܼܣܪܐܝܠ ܐܠܐ ܡܿܟܣ ܠܗ ܘܪܡܐ ܦܣܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܐܠܘܼ ܓܠܼܐ ܠܐ ܫܿܠܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ܆ ܘܠܐ ܡܗܝܡܢܝܼܢ ܕܐܠܗܐ ܓܒܼܝܗܝ܇ ܘܡܬܦܠܓܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܠ ܫܡܘܐܝܠ܆ ܕܒܡܣܒ ܒܐܦ̈ܐ ܐܡܠܼܟܗ܇ ܘܥܠܗ݀ܝ ܟܢܫ ܠܥܡܐ ܘܝܗܼܒܘ ܫܠܡܘܼܬܐ ܠܦܣܐ ܕܐܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܠܐ ܫܿܠܡ ܠܗܿܘ ܕܡܬܼܓܒܐ܇ ܢܕܚܼܠ ܡܼܢ ܥܡܐ ܘܡܗ ܕܗܘܿ ܕܡܿܡܠܟ܀ ܫܐܘܠ ܐܘܡܝܼ ܠܥܡܐ ܕܠܐ ܢܛܥܡܘܢܼ ܡܕܡ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ ܗ̄ ܕܐܟܡܿܢ ܕܒܝܕ ܨܡܐ ܢ݀ܙܟܐ ܠܒܥ̈ܠܕܒܒܐ: ܐܟܿܠܩܪܨܐ ܐܬܦܼܪܣ ܕܢܫܪܐ ܠܡܘܡ̈ܬܐ ܒܝܕ ܝܘܢܬܢ ܡܛ݀ܠ ܕܒܥܕܢ ܡܘܡ̈ܬܐ ܠܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘܐ ܬܡܢ: ܘܗܼܘ ܓܪܓܗ ܕܒܪܝܫ ܚܘܼܛܪܐ ܢܛܥܡ ܠܕܒܫܐ ܐܝܟ ܕܢܘܼܗܪܐ ܚܕܬܐ܆ ܡܼܛܐ ܠܥܝܢ̈ܘܗܝܗܕܐ ܣܥܼܪ ܣܛܢܐ ܒܫܪܝܐ ܕܡܘܡ̈ܬܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܢܪܡܐ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܘܠܥܡܐ ܘܠܒܪ ܡܠܟܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܐܪܓܫ ܕܡܙܼܕܟܝܢ ܦܠ̈ܫܬܝܐ܀ ܕܟܼܝܪ ܐܢܼܐ ܡܕܡ ܕܥܒܼܕ ܥܡܠܝܩ ܠܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܒܕܠܐ ܢܿܛܪ ܐܟܬܐ: ܥܠܡܢܐ ܦܩܼܕ ܕܢܚܪܘܿܒ ܠܫܐܘܠ ܠܥܡܠ̈ܝܩܝܐ ܘܐ݀ܡܪܝܼܢܢ ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܪܕܝܢ ܒܚܛܗ̈ܐ ܕܐܒܗ̈ܝܗܘܢ: ܠܐ ܐܚܿܕ ܠܗܘܢܿ ܒܚܛ̈ܗܝܗܘܿܢ ܕܐܒ̈ܗܐ܆ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܪܕܝܢ ܒܥܩܒ̈ܬܐ ܕܐܒ̈ܗܝܗܘܿܢ ܘܣܿܓܕܝܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܡܥܝܼܩ ܠܗܘܢܿ ܐܝܟܢܐ ܕܠܚܛܝܼܬܐ ܢܫܚܘܿܩ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܥܬܝܼܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܡܠ̈ܝܩܝܐ ܕܢܚܛܘܿܢ ܘܢܒܐܫܘܢܼ ܠܥܡܐ ܐܠܘܼ ܐܫܬܼܒܩܘ ܦܩܼܕ ܕܢܬܚܪܒܘܢܼ܀ ܘܚܣܼ ܫܐܘܠ ܥܠ ܐܓܓ ܘܥܠ ܥܢ̈ܐ ܗ̄ ܥܠ ܗܕܐ ܕܠܐ ܢܼܛܪ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܐܡܼܪ ܠܫܡܘܐܝܠ ܐܬܬܘܝܿܬ ܕܐܡܿܠܟܬ ܠܫܐܘܠ ܗ̄ ܠܘ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܕܗ݀ܝ ܕܥܬܝܼܕܐ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܠܗܕܐ: ܐܠܐ ܥܠ ܕܠܐ ܫܡܼܥ ܒܩܠܗ܇ ܐܠܗܐ ܒܟܝܢܗ ܡܥܠܝ ܡܼܢ ܬܘܬܐ: ܘܗܕܐ ܐܡܼܪ ܕܐܬܬܘܿܝܬ܆ ܕܟܕ ܢܫܡܼܥ ܫܐܘܠ ܢܬܼܬܘܐ ܘܢܬܼܦܢܐ܀ ܐܚܪܢܝܐܝܬ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܗܝܼ ܠܐ ܡܫܬܡܥܢܘܼܬܐ ܡܙܡܢܐ ܡܬܬܘܝܢܘܼܬܐ ܒܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܠ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܗܼܘ܆ ܘܡܛ݀ܠ ܗܿܕܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܐܬܐܡܼܪܬ݀ ܗܕܐ ܐܫܝܼܠܐܝܬ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܫܡܼܥܗ ܫܐܘܠ܀ ܙܠ ܡܫܘܿܚ ܠܚܕ ܡܼܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܐܝܫܝ ܗ̄ ܠܐ ܓܠܼܐ ܥܠ ܕܘܝܕ ܐܝܟܢ ܕܠܐ ܬܣܬܼܒܪܝ ܓܒܝܼܬܐ ܕܡܼܢ ܫܡܘܐܝܠ ܐܝܬܝܗܿ ܘܠܘ ܡܼܢ ܡܪܝܐ܇ pb. 280 ܘܕܠܐ ܢܣܼܬܢܐ ܘܢܣܼܬܩܪ ܡܼܢ ܐܚ̈ܘ̄ ܡܛܠܗܕܐ܀ ܘܥܡܐ ܐܟܿܠܝܼܢ ܥܠ ܕܡܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܼܢ ܬܪܒܗ ܘܡܼܢ ܕܡܗ: ܘܥܠ ܡܕܒܚܐ܀ ܘܫܐܘܠ ܫܐܼܠ ܠܚܡܐ ܘܒܢܒ̈ܝܐ ܘܒܢܘܼܪܐ ܘܠܐ ܥܢܼܝܗܝ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܚܠܡܐ ܡܿܢ ܘܒܢܒ̈ܝܐ: ܡܼܢ ܗܿܢܘܿܢ ܕܝܼܕܝܼܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܙܒܢ ܠܝܣܪܐܝܠ ܕܗܘܼܬ݀ ܥܠܝܗܘܿܢ ܪܘܼܚܐ ܕܡܪܝܐ ܙܒܢ̱ܬܐ ܘܬܪܬܝܢ ܘܐܬܢܒܝܼܘ ܘܫܐܼܠܘ ܡܢܗܘܿܢ܇ ܐܟܡܿܢ ܕܒܝܕ ܨܠܘܿܬܐ ܢܒܥܘܿܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܕܢܓܼܠܐ ܠܗܘܢܿ ܗ݀ܝ ܕܦ݀ܩܚܐ܀ ܘܟܕ ܚܓܼ؛ܐ ܠܐܠܝܒ ܐܡܼܪ ܐܟܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܟܕ ܡܼܫܚ ܠܫܐܘܠ ܚܼܙܝܗܝ ܕܪܡ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗ ܥܡܐ: ܐܣܼܒܪ ܕܐܦ ܐܠܝܒ ܡܛ݀ܠ ܫܘܼܦܪܗ ܘܩܘܡܬܗ܇ ܐܦ ܗܼܘ ܚܿܫܚ ܠܡܠܟܘܼܬܐ. ܘܥܠܗܿܝ ܐܟܣܼܗ ܡܪܝܐ܀ ܘܪܘܼܚܐ ܒܝܼܫܬܐ ܡܕܝܼܒܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܫܐܘܠ ܗ̄ ܐܫܬܼܠܛܘ ܒܗ ܫ̈ܐܕܐ ܟܕ ܡܫܬܢܕܝܼܢ ܒܗ܆ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܢܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ: ܥܠ ܕܐܥܒܪ ܠܥܘܪ̈ܐ ܘܝܕܘ̈ܥܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܘܼ ܡܠܟܐ ܢܗܦܘܿܟ ܡܼܢ ܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܗܿܠܝܢ ܢܬܓܘܣܘܢ܆ ܟ݀ܠܗ ܝܣܪܐܝܠ ܢܛܼܥܐ: ܘܡܛܠܗܕܐ ܒܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܬܝܬܝܼ ܕܘܝܼܕ ܒܩܝܼܬܪܗ ܢܪܘܚ ܠܗ ܡܼܢ ܬܫܢܝܼܩܗ܆ ܘܐܦ ܕܢܗܼܘܐ ܥܿܐܠ ܘܢ݀ܦܩ ܩܕܡ ܡܠܟܐ܆ ܕܟܕ ܢܡܛܐ ܠܩܘܡܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ: ܢܐܚܘܿܕ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܗ݀ܝ ܕܒܗܿ ܘܡܛܠܬܗܿ ܐܬܡܼܫܚ܀ ܠܚܡ ܐܦ̈ܐ܆ ܡܼܢ ܫܒܬܐ ܣܿܝܡܝܼܢ ܠܗ: ܥܕܡܐ ܕܡܿܦܛܪ ܠܗ ܠܚܡܐ ܐܚܪܢܐ ܠܫܒܬܐ ܐܚܪܬܐ܆ ܫܕܪ ܫܐܘܠ ܐܝܙܓ̈ܕܐ ܒܿܬܪ ܕܘܝܕ܆ ܘܐܢܒܝܼܘ ܗ̄ ܟܕ ܡܨܠܚܐ ܗܼܘܬ݀ ܪܘܼܚܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܥܠܝܗܘܢܿ܇ ܡܿܒܛܠܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܡܚܫ̈ܒܬܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ܇ ܘܒܗ ܒܥܕܢܐ ܗܿܘܐ ܗܼܘܐ ܐܬܪܐ ܠܕܘܝܕ ܠܡܥܼܪܩ܆ ܗܿܟܘܬ ܟܕ ܐܙܼܠ ܫܐܘܠ ܐܬܢܒܝܼ܇ ܘܝܼܕܥ ܕܠܐ ܣܠܼܩܬ݀ ܡܫܚܒܬܗ ܠܪܝܫ܆ ܐܠܗ ܒܛܠ ܠܗ݀ܝ ܕܐܬܪܥܝܼ ܫܐܘܠ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܼܬܗܐ ܡܼܢ ܒܥܬܐ ܕܩܼܛܠܐ ܕܕܘܝܕ܀ ܩܪܒ ܠܝܼ ܦܕܬܐ ܗ̄ ܢܠܒܫ ܟܗܢܐ ܢܗܝܼܪܐ ܘܫܠܡܐ܇ ܘܢܡܠܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܩܘܼܫܬܐ ܗ̄ ܕܫܪܪ܀ ܫܐܠ ܫܐܘܠ ܒܐܠܗܐ ܘܠܐ ܥܢܝܗܝ ܘܒܢܒ̈ܝܐ ܘܒܢܘܼܪܐ ܗ̄ ܠܐ ܥܢܝܗܝ: ܡܛ݀ܠ ܕܙ݀ܕܩ ܗܼܘܐ ܕܢܩܪܒ ܬܝܿܒܘܼܬܐ ܘܢܪܥܐ ܠܐܠܗܐ: ܠܐ ܕܝܢ ܐܬܥܢܝܼ ܡܛܠ ܕܠܘ ܕܢܬܘܼܒ ܚܦܝܼܛ ܗܼܘܐ܀ ܘܠܐ ܒܢܘܼܪܐ ܗ̄ ܒܝܩ̈ܕܐ ܕܥܠܬܐ ܒܕܡܘܼܬ ܒܠܥܡ ܐܝܟ ܡܪܚܘܼܬܐ ܩܕܡܝܬܐ: ܕܐܣܼܩ ܕܒܚܐ ܟܕ ܠܐ ܫܠܝܼܛ܀ ܘܐܫܬܠܚ ܫܐܘܠ ܡܼܢ ܢܚ̈ܬܘܗܝ: ܘܐܙܼܠ ܠܘܬ ܐܢܬܬܐ ܗ̄ ܐܝܠܠܼܬ݀ ܐܢܬܬܐ ܩܕܡܐܝܬ: ܡܛ݀ܠ ܕܝܕܥܼܬ݀ ܕܫܐܘܠ ܐܝܼܬ̄ܘ܇ ܘܐܟܡܿܢ ܕܬܪܡܐ ܥܠܘܗܝ ܬܡܼܗܐ ܘܬܘܪܒܝܘܗܝ ܠܚܼܙܘܐ ܘܬܼܛܥܐ ܒܗ܇ ܫܐܘܠ ܥܠ ܫܡܘܐܝܠ ܫܐܼܠ܆ ܘܗܝܼ ܐ̈ܠܗܐ ܚܙܼܬ݀ ܕܣܿܠܩܝܼܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ܇ ܗ݀ܝܕܝܢ ܓܝܪ ܠܒܼܫ ܚܕ ܡܼܢ ܫ̈ܐܕܐ ܕܡܘܼܬܗ ܕܫܡܘܐܝܠ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܿܨܐܼ ܫܐܕܐ ܕܢܢܚܼܡ ܠܐܢܫ܇ ܘܐܦܠܐ ܢܝܬܐ ܠܢܦܫܐ ܡܼܢ ܐܘܢܗܿ܇ ܡܿܕܝܢ ܦܢܛܣܝܐ pb. 281 ܚܘܝܼ ܡܼܢ ܫ̈ܐܕܐ: ܐܟܡܐ ܕܥܒܼܕܘ ܚܪ̈ܫܐ܆ ܒܡܨܪܝܢ܀ ܠܡܚܪ ܐܢܬ ܘܒܢ̈ܝܟ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܕܓܼܠ ܫܐܕܐ ܬܢܢ ܡܛ݀ܠ ܕܠܘ ܒܬܪܗ ܕܝܘܡܐ ܐܬܩܼܛܠ ܫܐܘܠ ܘܒܢܘܗ̈ܝ ܐܝܟ ܡܠܬܗ. ܘܡܼܢ ܗܕܐ ܝܼܕܝܥܐ ܕܠܐ ܝܿܕܥܝܼܢ ܥܬܝܼܕ̈ܬܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܢܬܼܩܛܠ ܫܐܘܠ ܝܼܕܥܘ ܫ̈ܕܐ ܡܼܢ ܢܒܝܘܼܬܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܕܦܣܼܩ ܥܠ ܫܐܘܠ. ܕܥܒܼܪ ܠܡ ܡܪܝܐ ܡܢܟ ܘܗܼܘܐ ܥܡ ܕܘܝܕ: ܘܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܚܙܼܘ ܕܥܫܼܢܘ ܦܠ̈ܫܬܝܐ܇ ܘܕܠܐ ܐܬܼܐ ܕܘܝܕ ܥܡܗܘܢܿ ܡܛ݀ܠ ܕܟܠܝܗܝ ܡܪܝܐ܇ ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܢܥܕܪ ܠܫܐܘܠ܀ ܘܝܼܕܥܘ ܬܘܼܒ܇ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܥܢܼܐ ܡܪܝܐ ܠܫܐܘܠ ܒܢܒ̈ܝܐ: ܟܕ ܚܼܙܘܐ ܗܼܘܐ ܕܓܠܐ܇ ܥܠܡܢܐ ܠܐ ܓܠܼܗܿ ܡܟܬܒܢܐ ܐܠܐ ܥܠ ܫܡܘܐܝܠ ܟܬܒܼܗܿ ܘܐ݀ܡܪܝܼܢܢ ܕܡܟܬܒܢܐ ܠܘ ܕܢܦܫܩ ܒܛܝܼܠ ܗܼܘܐ ܠܗ: ܐܠܐ ܕܢܟܬܘܿܒ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܗܘܼܘ܇ ܐܠܘܼ ܫܪܪܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܡܿܟܬܒ ܗܼ،ܐ ܘܦܘܼܫܩܗܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܙܕܩ ܕܢܬܼܦ̈ܫܩܢ ܡܿܦܫܩ ܗܼܘܐ܀ ܒܚ̈ܝܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܐܥܒܪ ܫܐܘܠ ܠܙܟܘܪ̈ܐ ܐܟܡܿܢ ܕܢܫܼܬܦܪ ܠܗ܀ ܡܩܕܡܘܼـ ܝܼܕܥܬܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܢܣܝܼܢܐ ܗܿܘܝܐ܇ ܐܘܿ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܡܪܝܢ ܕܦܪܨܘܦܐ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܝ݀ܕܥܝܼܢ ܐܢܬܘܢܿ܇ ܐܝܟ ܨܒܘܼܬܐ ܕܐܫܬܚܠܼܦܬ݀ ܡܼܢ ܢܣܝܿܢܐ܀ ܫ̈ܐܕܐ ܠܘ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܝܼܕܥܘ ܠܡܘܬܐ ܕܫܐܘܠ: ܐܠܐ ܡܼܢ ܢܣܝܿܢܐ: ܬܘܼܒ ܐܬܢܒܝܼ ܫܐܕܐ ܩܛܠܐ ܠܫܐܘܠ: ܐܝܟܢ ܕܢܬܬܥܝܼܩ܆ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܫܒܼܩ ܕܬܗܼܘܐ ܗܕܐ: ܐܝܟܢ ܕܢܬܘܼܒ ܫܐܘܠ ܘܢܬܼܥܕܪ܀ ܗܐ ܟܬܝܼܒ ܒܣܦܪ ܐܫܝܼܪ ܗ̄ ܣܦܪܐ ܗܢܐ ܫܪܝܼܪܐ܀ ܛܒܝܐ ܕܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܩܠܝܼܠܘܼܬܐ܀ ܝܘܢܝܐ ܣܟܪܗ ܕܫܐܘܠ ܠܐ ܐܬܡܫܼܚܬ݀ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܩܿܛܠ ܗܼ،ܐ ܐܢܫ ܠܚܒܪܗ: ܒܕܡܗ ܡܿܫܚ ܗܼܘܐ ܠܣܟܪܗ܆ ܠܐ ܠܡ ܗܿܟܝܼܠ ܐܬܡܫܼܚܬ݀ ܗܫܐ ܒܥܝܕܗܿ ܕܐܬܼܩܛܠ ܠܗ܀ ܡܿܠܒܫ ܗܼܘܐ ܠܟܝܢ ܙܚܘܪ̈ܝܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܩܼܛܠ ܕܘܝܕ ܠܓܘܠܝܕ܇ ܡܥܢ̈ܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܒܬܘܼܠ̈ܬܐ ܕܩܼܛܠ ܫܐܘܠ ܒܐ̈ܠܦܐ ܘܕܘܝܕ ܒܪ̈ܒܘܬܐ: ܘܐܬܒܼܐܫ ܫܐܘܠ ܕܠܕܘܝܕ ܝܗܼܒ̈ܝ ܪ̈ܒܘܬܐ: ܘܫܪܝܼ ܡܿܫܓܫ ܠܗܝܢ ܒܠܒܘܼ̈ܫܐ ܐܟܡܿܢ ܕܢܩ̈ܠܼܣܢܝܗܝ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܘܝܕ܀ ܘܐܘܫܛ ܥܙܐ ܐܝܕܗ ܠܩܒܘܬܐ ܘܡܝܼـ ܗ̄ ܚܕܐ ܡܿܢ ܥܠ ܕܠܘ ܕܝܼܠܗ ܗܼܘܬ݀ ܕܢܩܪܘܒ ܠܩܒܘܬܐܐܘܿ ܚܛܝܼܬܐ ܣܥܼܪ܆ ܘܒܥܼܐ ܡܪܝܐ ܕܢܦܪܥܝܼܘܗܝ ܘܐܚܪܬܐ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܐ ܦܩܝܼܕ ܗܼ،ܐ ܕܢܛܥܢܘܼܢܗܿ܇ ܘܥܠ ܕܣܼܡܗܿ ܥܠ ܬܘܪ̈ܐ ܘܒܥܼܐ ܥܙܐ ܕܢܣܡܟܝܗܿ ܒܠܼܥ܇ ܝܥܩܘܿܒ ܐܘܪܗܝܐ ܐܡܼܪ. ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܒܗܿܝ ܚܩܠܐ ܩܒܝܼܪܝܼܢ ܗܼܘܘ܆ ܘܩܒܘܬܐ ܕܨܿܝܪܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܡܫܝܼܚܐ܇ ܟܕ ܐܬܼܐ ܠܬܡܢ ܨܒܼܐ ܕܢܚܘܿܬ ܢܣܥܘܿܪ ܠܪ̈ܚܡܘܗܝ: ܥܙܐ ܕܝܢ ܟܕ pb. 282 ܠܐ ܫܒܼܩ ܕܢܚܘܿܬ ܡܪܝܐ: ܕܢܚܘܿܬ ܡܪܝܐ: ܨܝܕ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܐܬܡܚܝܼ܀ ܢܬܢ ܒܨܒܝܢ ܢܦܫܗ ܐܡܼܪ ܠܕܘܝܕ ܕܢܒܼܥܐ ܒܝܬܐ: ܘܡܪܝܐ ܫܠܼܚ ܥܡܗ ܕܐܢܬ ܠܐ ܬܒܼܢܐ܇ ܐܠܐ ܒܪܟ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܒܝܕ ܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܕܒܝܬܐ܇ ܢܫܒܘܿܩ ܕܘܝܕ ܠܩܪܒܐ ܘܠܐ ܢܘܒܕ ܠܦܠ̈ܫܬܝܐ܇ ܒܣܦܪ ܕܒܪܝܡܝܢ ܟܬܝܼܒ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܕܡܐ ܠܡ ܣܓܝܐܐ ܕܐܫܼܕܬ ܐܢܬ ܠܐ ܬܒܼܢܐ ܠܝܼ ܒܝܬܐ: ܣܿܓܝܼ ܠܡ ܐܫܬܚܼܩܬ ܒܩܪ̈ܒܐ܇ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܿܘܣܦ ܠܟ ܥܡܠܐ܇ ܗܕܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ܀ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܠܒܥ̈ܠܕܒܒܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܫܠܼܚܬ ܕܐܪܦܘ ܐܬܘܪܝܐ ܘܢܒܼܠܥ ܘܐܢܬܘܢܿ ܗܦܘܿܟܘ ܡܼܢ ܒܬܪܗ܇ ܘܒܗܕܐ ܝܗܼܒ ܙܟܘܿܬܐ ܘܪܒܘܼܬܐ ܠܒܥ̈ܠܕܒܒܐ.. ܐܘܿ ܕܐܫܬܘܝܼܬ ܥܡ ܒܥ̈ܠܕܒܒܘ̄ ܒܥܒܝܼ̈ܕܬܟ܀ ܘܡܚܝܗܝ ܠܛܠܝܐ ܕܝܠܼܕܬ݀ ܐܢܬܬܗ ܗ̄ ܡܝܼܬ ܛܠܝܐ܆ ܕܠܐ ܢܬܼܚܣܕ ܒܗ ܕܘܝܕ ܘܢܓܕܦܘܢܼ ܡܛܠܬܗ܇ ܘܕܠܐ ܢܩܘܼܡ ܡܠܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܼܢ ܙܢܝܘܼܬܐ ܘܠܕܐ ܢܥܠܝܼܘܗܝ ܕܘܝܕ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܟܕ ܡܬܼܥܨܐ ܡܼܢ ܒܪܬ ܫܒܥ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܦܿܩܕ ܢܡܘܿܣܐ ܕܠܐ ܢܥܘܿܠ ܒܪ ܓܘܪܐ ܠܟܢܘܼܫܬܗ ܕܡܪܝܐ ܠܥܣܪܐ ܕܪ̈ܝܼܢ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܐܫܬܘܕܝܼ ܗܼܘܐ ܕܘܝܼܕ ܠܒܪܬ ܫܒܥ ܕܒܪܗܿ ܢܡܼܠܟ ܥܠܗܿܝ ܒܝܐܗܿ ܘܥܼܠ ܥܠܝܗܿ ܘܗܘܼܐ ܠܗܿ ܫܠܝܡܘܿܢ ܘܩܼܪܐ ܫܡܗ ܝܕܝܼܕܐ ܗ̄ ܪܚܝܼܡܐ܀ ܐܦ ܡܪܝܐ ܐܥܒܪ ܣܟܠܘܼܬܟ ܠܐ ܬܡܘܼܬ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܟܬܝܼܒ ܕܓܝܪ̈ܐ ܘܩܛ̈ܘܠܐ ܢܬܩܛܠܘܢܼ: ܘܐܢܬ ܡܛ݀ܠ ܕܐܘܕܝܼܬ ܒܚܛܝܼܬ܇ ܠܘ ܡܝܼܬܐ ܦܿܐܫ ܐܢܬ: ܐܠܐ ܥܬܝܼܕ ܐܢܬ ܕܬܚܼܐ ܒܝܕ ܬܝܿܒܘܼܬܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܬܘܼܒ ܠܐ ܚܼܛܝܬ ܐܠܐ ܐܢ ܒܗܕܐ܇ ܟܐܢܐ ܕܬܫܼܬܒܩܝ ܠܟ ܘܓܠܝܼܬܐ ܥܿܒܕ ܐܢܼܐ ܠܗܕܐ ܒܝܕ ܟܬܒܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܬܬܚܼܣܕ܇ ܢܫܼܬܟܢ ܠܟ ܫܘܼܒܩܢܐܟ܇ ܘܬܗܼܘܐ ܚܘܪܐ ܠܚܛ̈ܝܐ ܕܟܕ ܢܚܛܘܢܿ܇ ܠܐ ܢܦܘܼܫܘܢܼ ܐܠܐ ܢܪܗܛܘܢܼ ܠܘܬ ܬܝܿܒܘܼܬܐ܀ ܘܐܢ ܫܒܼܩ ܠܗ ܚܛܝܼܬܗ ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܢܫ܀ ܐܝܟܢܐ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܓܿܙܡ ܠܗ ܕܗܐ ܡܩܝܼܡ ܐܢܼܐ ܥܠܝܟ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܡܼܢ ܒܝܬܟ܀ ܠܘ ܡܼܢ ܨܒܝܢ ܐܠܗܐ ܒܥܼܐ ܐܒܝܫܠܘܡ ܕܢܛܘܿܠ ܠܐܒܘ̄܆ ܐܠܐ ܡܼܢ ܪܥܝܢܗ܇ ܘܥܠܗ݀ܝ ܥܕܝܼܠ: ܘܗ݀ܝ ܕܕܡܝܼܟ ܥܡ ܕܪܘܼܟܬܐ ܠܘ ܕܢܡܠܐ ܠܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܢܒܝܐ ܐܝܬ ܗܼܘܐ ܠܗ ܨܒܝܢܐ: ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܦܘܠܓ ܠܥܡܐ ܡܼܢ ܕܘܝܕ: ܐܠܐ ܥܠ ܡܪܝܐ ܡܿܥܠܐ ܠܨܒܘܼܬܐ ܟܬܒܐ: ܥܠ ܕܟܕ ܡܿܨܐܼ ܗܼܘܐ ܕܢܒܛܠ ܠܪܥܝܢܐ ܕܐܒܝܫܠܘܡ ܠܐ [] ܓܪܝܼ ܡܪܝܐ ܠܕܘܝܕ ܕܢܡܢܼܐ [] ܠܐ ܟܠܝܗܝ ܡܼܢ ܗܿܕܐ. ܥܠ ܕܪ݀ܘܐܼ ܗܼ،ܐ [] ܕܥܠ ܥܡܐ ܒܝܼܫܐ܇ ܕܟܡܐ [] ܒܝܘ̈ܡܝ ܡ̈ܠܟܐ ܙܕܝܼܩ̈ܐ܇ ܘܟܡܐ ܙܥܘܪܝܢ ܗܼܘܘ ܒܝܘ̈ܡܝ ܡܠܟܐ ܒܝܼܫܐ ܫܐܠ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܦܨܝܼ ܠܟܗ̈ܢܐ ܕܩܼܛܠ܀ [] ܕܓܪܝܼ ܡܪܝܐ ܗܕܐ ܗܿܝ܇ ܕܐܪܫܥ [] ܘܡܛ݀ܠ ܕܚܼܛܐ ܥܡܐ ܘܨܿܒܐ ܗܼܘ ܕܢܪܕܝܘܗܝ ܐܚܼܕܗ ܘܚܒܼܫܗ ܠܕܘܝܕ pb. 283 ܬܚܝܬ ܣܟܠܘܼܬܐ܇ ܕܠܐ ܢܩܘܼܡ ܘܢܒܼܥܐ ܡܛ݀ܠ ܥܡܐ ܕܠܐ ܫܿܘܐ ܠܪ̈ܚܡܐ܀ ܐܠܦ ܐ̈ܠܦܝܼܢ ܘܡܐܐ ܐ̈ܠܦܝܼܢ ܫܡ̈ܛܝ ܣܝܦܐ ܘܒܢ̈ܝ ܝܗܘܕܐ ܐܪܒܥܡܐܐ ܐ̈ܠܦܝܼܢ ܘܫܒܥܝܼܢ܆ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܫܒܛܐ ܕܒܢܝܡܝܿܢ ܠܐ ܐܬܡܢܝܼܘ: ܒܣܦܪ ܕܒܪܝܡܝܢ ܗܿܟܢ ܟܬܝܼܒ܇ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܕܕܘܐܓ ܗܿܘ ܕܓܪܓ ܠܫܐܘܠ ܥܠ ܩܼܛܠܐ ܕܟܗ̈ܢܐ܇ ܗܼܘ ܓܪܓ ܠܕܘܝܕ ܕܢܡܼܢܐ ܐܢܘܿܢ: ܘܗܼܘ ܕܘܐܓ ܡܢܼܐ ܠܥܡܐ ܘܗܼܘܐ ܥܠܼܬܐ ܕܢܡܘܼܬܘܢܼ܀ ܘܩܕܡ ܢܓܪܓ ܕܢܡܼܢܐ ܠܥܡܐ. ܐܘܣܦܼܬ݀ ܗܼܘܬ݀ ܚܡܼܬܗ ܕܡܪܝܐ ܠܬܼܩܦ ܒܥܡܐ. ܡܛ݀ܠ ܫܘܼܚܛܐ ܕܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܘܕܚܼܠܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܚܪܫܘܼܬܐ ܕܣܓܼܝܬ݀ ܒܥܡܐ: ܥܡ ܥܠܘܿܒܘܼܬܐ ܘܙܟܘܼܪ̈ܐ ܟܣܝܐܝܬ ܡܫܼܬ̈ܡܫܢ ܗܼܘ̈ܝ ܥܕܟܝܼܠ܇ ܡܿܕܝܢ ܥܠܬܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܢܓܪܓ ܠܕܘܝܕ ܕܢܡܼܢܐ ܠܥܡܐ ܐܝܟܢ ܕܢܘܒܕ ܠܒܝܼܫ̈ܐ܀ ܕܘܝܕ ܟܕ ܐܬܬܘܝܼ ܥܠܗܿܝ ܕܡܼܢܐ ܠܥܡܐ ܕܥܠܘܗܝ ܡܿܡܠܟ. ܐܘܕܝܼ ܒܣܟܠܘܼܬܗ: ܘܐܬܼܐ ܠܘܬ ܢܒܝܐ ܕܢܓܼܒܐ ܠܗ ܚܕܐ ܡܼܢ ܬܠܬ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܘܐܢ ܕܝܼܠܗ ܗܼܘܬ݀ ܚܛܝܼܬܐ ܙܿܕܩ ܗܼܘܐ ܕܒܗ ܒܒܝܬ ܐܒܘܼܗܝ ܬܫܬܼܠܛܝ ܡܪܕܘܬܐ܇ ܕܘܝܕ ܓܒܼܐ ܕܢܬܡܼܣܪ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܐܠܗܐ: ܘܠܘ ܒܟܦܢܐ ܘܒܐܝܼܕ̈ܝ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ܆ ܘܗܘܼܐ ܡܘܬܢܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܚܼܛܘ܇ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܟܕ ܐܘܫܼܛ ܡܠܐܟܐ ܐܝܼܕܗ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܟܠܝܗܝ ܡܪܝܐ܇ ܘܒܝܕ ܡܠܐܟܐ ܐܚܪܢܐ ܘܦܘܼܩܕܢܐ ܐܬܟܠܝܼ ܗܿܘ ܡܠܐܟܐ ܘܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܨܦܪܐ ܥܕܡܐ ܠܬܠܬܫ̈ܥܝܼܢ܇ ܐܡܝܼܬ ܡܠܐܟܐ ܫܒܥܝܼܢ ܐ̈ܠܦܝܼܢ ܓܒܪ̈ܐ܆ ܐܡܿܪܝܼܢ ܐܢܫܝܼ̈ܢ ܕܠܐܐܪ ܟܠܼܐ ܡܢܗܘܿܢ ܕܠܐ ܢܣܩܘܢܼ ܘܡܝܼܬܘ܆

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/236
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 13 SOAH 00013 http://syriaca.org/manuscript/2295 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502624
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: April 12, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Samuel - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ” based upon SOAH 00013, Digital Syriac Corpus, last modified April 12, 2018, https://syriaccorpus.org/236.
Bibliography:
Literal Commentary on Samuel - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/236.

Show Citation Styles