Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Kings - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܣܦܪ ܡܠ̈ܟܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :

ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܣܐܼܒ ܘܥܼܠ ܒܫ̈ܢܝܐ ܘܡܿܟܣܝܢ ܗܼܘܘ ܠܗ ܒܠܒܘ̈ܫܐ ܗ̄ ܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܗܼܘܐ ܠܗ ܠܒܘܼܫ̈ܐ ܠܐ ܫܿܚܢ ܗܼܘܐ܆ ܘܐܦܠܐ ܡܛ݀ܠ ܣܝܒܘܼܬܐ ܣܓܝܐܬܐ܇ ܠܐ ܓܝܪ ܐܥܬܼܩ ܗܼܘܐ ܣܘܿܓܐܐ: ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܢܫܼܚܢ ܠܗ ܒܠܒܘܼܫ̈ܐ܇ ܐܠܐ ܩܪ ܦܓܪܗ ܡܼܢ ܨܘܡܐ ܘܫܗܪܐ ܘܥܡܠܐ ܕܬܝܒܘܼܬܐ: ܘܡܬܼܬܝܬܝܐ ܐܒܝܫܓ ܠܗ ܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܬܫܚܢܝܘܗܝ: ܐܦܢ ܓܘܼܫܡܐ ܛܠܚܐ ܚܡܝܼܡ܇ ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܢܫܼܢܩ ܒܪܓܬܐ: ܠܦܓܪܐ ܗܿܘ ܕܐܙܕܟܝܼ ܒܐܢܬܬ ܐܘܪܝܐ܀ ܠܐ ܩܼܡ ܡܠܟܐ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܕܘܝܕ: ܡܛ݀ܠ ܕܝܼܡܐ ܠܒܪܬ ܫܒܥ ܕܒܪܗܿ ܢܡܼܠܟ ܘܟܢ ܫܠܡܼܬ݀ ܠܗ܆ ܘܡܛ݀ܠ ܕܢܕܥ ܥܡܐ ܕܐܫܬܒܼܩܬ݀ ܚܛܝܼܬܗ: ܘܐܠܐ ܠܘ ܡܼܢ ܒܪܬ ܫܒܥ ܩܿܐܡ ܗܼܘܐ ܡܠܟܐ: ܘܡܢܗܿ ܕܗ݀ܝ ܕܢܦܼܠ ܥܡܗܿ܆ ܐܩܝܼܡ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܪܓܫ ܟ݀ܠܢܫ ܕܐܫܬܒܼܩܬ݀ ܣܟܠܘܼܬܗ܀ ܠܐ ܩܼܛܠ ܕܘܝܕ ܠܝܘܿܐܒ ܒܚ̈ܘܗܝ ܥܠ ܕܩܼܛܠ ܠܐܒܢܝܪ: ܡܛ݀ܠ ܕܪܒ ܚܝܠܐ ܗܼܘܐ: ܕܕܠܡܐ ܢܬܦܼܠܓ ܥܡܐ pb. 284 ܥܠܘܗܝ܀ ܘܐܦܠܐ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܢܗܝܡܢܘܼܢܝܗܝ܆ ܐܘܿ ܡܛ݀ܠ ܕܣܢܝܼܩ ܗܼܘܐ ܥܠܘܝܗ ܕܢܥܘܿܠ ܕܢܦܘܿܩ ܒܩܪܒܐ܇ ܠܐ ܓܝܪ ܕܢ ܕܝܼܢܗ ܘܐܦܠܐ ܕܫܡܥܝܼ ܕܨܚܝܗ: ܟܕ ܙܕܩ ܕܠܫܡܥܝ ܢܩܛܘܿܠ: ܡܛ݀ܠ ܕܟܬܝܼܒ ܒܢܡܘ̈ܣܐ ܕܟ݀ܠ ܕܡܿܨܚܐ ܠܐܠܗܐ ܘܠܡܠܟܐ ܢܡܘܼܬ: ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܙܟܼܐ ܘܗܦܼܟ ܘܐܬܚܫܼܒ ܕܠܐ ܢܛܘܿܠ܆ ܘܕܠܐ ܢܬܚܼܙܐ ܥܿܒܪ ܥܠ ܢܡܘܿܣ: ܦܩܼܕ ܕܒܪܗ ܢܩܛܠܝܼܘܗܝ܀ ܘܝܘܿܐܒ ܕܐܚܼܕ ܓܘܣܐ ܒܡܕܒܚܐ. ܡܼܢ ܬܡܢ ܕܒܼܪܗ. ܐܝܟ ܕܟܬܝܼܒ ܒܢܡܘܿܣܐ ܕܡܼܢ ܡܕܒܚܐ ܕܒܼܪܝܗܝ ܠܩܼܛܠܐ: ܠܫܡܥܝܼ ܣܼܡ ܢܡܘܿܣܐ ܕܐܢ ܢ݀ܛܪ ܠܗ ܡܫܼܬܘܙܒ ܡܛ݀ ܕܠܐ ܦܩܼܕ ܠܗ ܐܒܘܼܗܝ ܩܪܝܼܚܐܝܬ ܕܩܛܘܿܠܝܗܝ ܐܠܐ ܕܥܒܼܕ ܠܗ ܐܝܟ ܚܟܝܼܡܘܼܬܟ܀ ܠܐܕܘܢܝܐ ܩܼܛܠ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܫܐܼܠ ܠܐܒܝܫܓ ܒܡܠܼܟܐ ܕܝܘܐܝܒ ܘܕܐܒܝܬܪ ܟܗܢܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܠܡܠܟܬܐ ܢ݀ܣܒ: ܢܨܛܼܠܐ ܥܡܐ ܒ݀ܬܪܗ ܘܢܐܡܼܪ ܕܐܠܘܼܠܐ ܕܫܿܘܐ ܗܼܘܐ ܠܡܠܟܘܼܬܐ܆ ܐܦܠܐ ܠܡܠܟܬܐ ܢܣܼܒ ܗܼܘܐ܆ ܘܥܠ ܕܐܡܼܪ ܕܠܝܼ ܙܿܕܩܐ ܗܼܘܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܐ܆ ܠܐ ܥܕܝܼܠ ܫܠܝܡܘܿܢ ܒܩܼܛܠܗ: ܡܛ݀ܠ ܕܐܢ ܦܫܼ ܐܬܦܠܓܼܬ݀ ܗܼܘܬ݀ ܡܠܟܘܼܬ܆ ܫܪܝܪܐܝܬ ܝܼܬܒ ܐܠܗܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܐܬܪܥܝܪ ܘܨܒܼܐ ܒܟܝܬܐ ܕܒܢܝܿܬ܆ ܘܨ݀ܒܐ ܒܐܪ̈ܥܢܐ ܘܒܒܝܬܐ ܕܐܬܒܢܝܼ ܠܗ: ܗܿܝܕܝܢ ܕܝܼܬܒ ܟܕ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܬܐܼܡܪܐ܆ ܥܠ ܠܐ ܡܬܬܙܝܼܥܢܘܼܬܗ ܕܟܝܢܐ܆ ܘܟܘܼܬܪܗ ܕܒܠܐ ܡܣܝܟܘܼܬܐ ܡܒܕܩܐ܀ ܬܘܼܒ ܝܼܬܒ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܐܡܬܝ ܕܥܠ ܟܪ̈ܘܒܐ ܝ݀ܬܒ ܗܼܘܐ܇ ܐܬܓܠܝܼ ܕܝܢ ܒܒܣܪ ܩܕܡ ܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܝܼܬܒ ܒܗܝܘܢܿ ܘܐܠܼܦ ܒܫܘܪܩܝ̈ܗܿ܀ ܝܼܬܒ ܬܘܼܒ ܝܿܬܒ܇ ܒܗܿܢܘܿܢ ܕܡܗܝܡܢܝܼܢ ܒܗ ܘܥܿܡܪ ܒܗܘܿܢ܀ ܥܠܬܐ ܕܟܦܢܐ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܐܠܝܐ: ܚܛܝܼܬܐ ܗܼܘܬ݀܆ ܕܥܡܐ ܕܣܓܼܕܘ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܕܒܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܐܚܒ ܘܕܐܝܙܒܝܠ: ܘܐܦ ܥܡܡ̈ܐ ܕܟ݀ܠܗܿ ܐܪܥܐ ܐܫܬܼܢܩܘ ܒܟܦܢܐ ܗܿܘ: ܡܛ݀ܠ ܒܝܫܘܼܬܗܘܿܢ ܘܡܛ݀ܠ ܕܠܦܬܟܪ̈ܐ ܣ݀ܓܕܝܼܢ ܗܼܘܘ܀ ܢܗܼ،ܐ ܠܡ ܟܦܢܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܥܕܡܐ ܕܐܡܿܪ ܗ̄ ܠܐ ܚܒܼܫ ܠܙܒܢܐ ܒܬܗܘܡܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܚܘܿܩ ܘܢܚܼܫ ܠܠܒܗ܀ ܘܥܕܡܐ ܕܐܡܿܪ ܐܡܿܪ: ܘܠܘ ܥܕܡܐ ܕܢܐܼܡܪ ܡܪܝܐ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܢܒܗܼܬ ܠܐܠ̈ܗܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܘܠܦܬܟܪ̈ܐ ܕܐܚܒ ܕܗܐ ܐܢܿܐ ܕܐܝܿܬܝ ܒܪܢܫܐ ܐܣܿܪܼܬ: ܢܫܪܘܿܢ ܗܼܢܘܢܿ ܐܢ ܐܠܗ̈ܐ ܐܢܘܢܿ܇ ܘܢܠܦ ܬܘܼܒ ܕܐܝܼܬ ܫܘܼܠܛܢܐܢ ܠܢܛܪ̈ܝ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܕܢܐܣܪܘܢܼ ܘܢܫܪܘܢܿ܇ ܘܠܘ ܕܝܢ ܝܼܣܪܐܝܠ ܕܒܛܠ ܕܝܬܝܩܝ ܐܫܬܢܩ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܟ݀ܠܗ ܥܡܐ܇ ܡܛܠ ܕܢܪܕܐ ܠܥܡ̈ܡܐ ܘܢܠܦ ܐܢܘܿܢ ܬܘܬܐ܆ ܘܕܠܐ ܢܫܼܟܚ ܝܣܪܐܝܠ ܣܝܒܪܬܐ ܡܼܢ ܥܡܡ̈ܐ ܘܠܐ ܢܪܓܫ ܒܟܦܢܐ ܟܕ ܡܫܟܚ ܠܚܡܐ܆ ܘܕܠܐ ܒܥܠܼܬ ܬܘܼܪܣܝܐ ܕܡܫܼܬܟܚ ܠܥܡ̈ܡܐ: ܢܘܪܒܘܢܼ ܠܐܠ̈ܗܝܗܘܢܿ܇ ܘܝܼܣܪܐܝܠ ܢܐܼܡܪ ܕܐ̈ܠܗܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܡܝܬܪܝܼܢ: ܘܕܢܒܗܬܘܢܼ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܥܡܡ̈ܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܣܓܼܕ ܝܼܣܪܐܝܠ ܠܐܠ̈ܗܝܗܘܢܿ: ܓܼܕܫ ܠܗ pb. 285 ܗܿܠܝܢ܀ ܙܠ ܐܬܛܫܐ ܒܢܚܠܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܗܕܐ ܐܪܓܫܼܘܥܡܡ̈ܐ ܕܐܠܗܗ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܣܥܼܪ ܟܦܢܐ܇ ܡܛܠ ܕܥܩܼܒܘ ܥܠܘܗܝ ܠܘܬ ܥܡܡ̈ܐ܆ ܘܒܝܕ ܒܥܬܐ ܕܠ ܐܠܝܐ܇ ܟܪ̈ܘܙܐ ܕܐܚܒ ܡܘܕܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܐܠܝܐ ܐܣܼܪ ܠܫܡܝܐ܀ ܒܢܚܠܐ ܛܫܝܗ ܘܠܘ ܒܕܘܼܟ ܐܚܪܝܢ ܐܝܟ ܕܣܼܬܪ ܠܐܪܡܝܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܢܛܥܡ ܚܫܐ ܕܡܙܓ ܘܢܩܪܒ ܒܥܘܼܬܐ ܚܠܦ ܥܠܡܐ ܟܕ ܚܿܙܐ ܕܐܦ ܡܝ̈ܐ ܕܢܚܠܐ ܝܼܒܫܘ ܘܥܠܡܐ ܡܿܛܪܦܼ܆ ܠܘܬ ܐܢܬܬܐ ܫܕܪܗ܆ ܡܛ݀ܠ ܡܝܬܪܘܬܗܿ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀ ܪܚܡܬ ܐܠܗܐ: ܘܐܟܣ̈ܢܝܐ: ܘܥܠܗܿܝ ܠܐ ܫܒܼܩܗܿ ܕܬܬܐܼܠܨܝ ܒܟܦܢܐ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܝܬܪܘܼܬܗܿ: ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܟܕ ܫܐܼܠ ܡܝ̈ܐ ܘܠܚܡܐ: ܒܪ ܫܥܬܗ ܐܝܬܼܝܬ݀ ܠܗ: ܟܿܠܡܐ ܕܒܩܢܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܘܥܿܡܪ ܥܡܗܿ ܘܡܿܣܒܥ ܠܗܿ: ܟܕ ܗܿ،ܐ ܚܘܪܐ ܠܢܟܦ̈ܐ: ܘܕܟܠܐ ܠܡܩܒ̈ܠܢܘܬܐ ܡܼܢ ܡܘܬܐ ܕܟܦܢܐ: ܐܡܝܼܬ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗܿ ܕܐܢܬܬܐ ܒܡܘܬܐ ܐܚܪܢܐ: ܐܝܟܢ ܕܟܕ ܡܦܝܼܣ ܥܠ ܗܢܐ ܡܝܼܬܐ: ܢܦܝܼܣ ܥܠ ܡܝܼ̈ܬܐ ܕܟܦܢܐ܀ ܐܒܐܫܼܬ ܠܡܩܼܛܠ ܒܪܗܿ ܗ̄ ܘܐܝܟ ܗܘܿ ܕܦܢܝܼ ܠܗ ܡܪܝܐ: ܕܐܢ ܐܢܿܐ ܠܚܕ ܐܡܝܿܬܬ ܟܕ ܡܿܒܓܢ ܐܢܬ܇ ܐܢ ܕܠܣܓܝ̈ܐܐ ܐܒܐܼܫܬ ܕܢܡܘܼܬܘܢܼ ܠܟܦܢܐ ܐܝܟܢ ܐܗܿܡܐ܀ ܐܪܡܠܬܐ ܛܘܼܦܣܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܪܡܼܠܬ݀ ܡܼܢ ܣܛܢܐ ܘܗܼ،ܐ ܠܗܿ ܓܒܪܐ ܡܫܝܼܚܐ: ܠܚܡܐ ܐܪܙ ܦܓܪܐ܇ ܘܡܫܚܐ ܐܪܙ ܡܘܪܘܢ܀ ܬܠܬ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܐܬܡܫܚ ܥܠ ܛܠܝܐ ܘܢܚܡܼܗ: ܛܘܼܦܣܐ ܕܗܿܢܘܿܢ ܕܡܝܼܬܘ ܒܚܛܝܼܬܐ ܘܒܬܠܬܐ ܩܢܘܼ̈ܡܐ ܡܿܘܕܝܢ: ܘܚܿܐܝܢ ܒܬܠܝܬܝܘܼܬ ܓܡ̈ܥܬܐ ܕܒܡܥܡܘܕܝܬܐ: ܘܐܦ ܡܫܝܼܚܐ ܒܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܕܐܬܓܼܗܢ ܥܠ ܐܕܡ ܐܚܼܝܗ܀ ܘܡܿܝܬܝܢ ܠܗ ܥܘܼܪ̈ܒܐ ܡܐܟܘܿܠܬܐ ܗ̄ ܐܢܫܝܼ̈ܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡܛ݀ܠ ܕܟܗܢܐ ܗܼܘܐ ܐܠܝܐ: ܡܼܢ ܕܚܼܙܘ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܕܡܼܢ ܩܕܡ ܚܡܬܗ ܕܐܚܒ ܥܪܼܩ܇ ܣܿܝܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܢܬܗ: ܘܥܘܼܪܒܐ ܒܦܘܼܩܕܢܗ ܕܐܠܗ ܫܿܩܠ ܗܼܘܐ ܘܡܿܘܒܠ ܠܗ: ܘܠܘ ܡܠܐܟܐ ܕܐܬܕܡܝܼ ܠܥܘܼܪܒܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܐܢܫ ܢܒܝܐ ܕܚܿܠ ܠܐܠܗܐ ܐܬܓܼܠܝܬ݀ ܠܗ ܗܕܐ ܘܡܿܒܫܠ ܗܼ، ܘܣܿܐܡ ܗܼ،ܐ ܒܣܪܐ ܘܠܚܡܐ ܒܨܦܪܐ܇ ܘܐܬܿܐ ܥܘܼܪܒܐ ܘܡܿܘܒܠ ܠܗ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܼܪܘ ܕܡܼܢ ܦܬܘܪܗ ܕܐܚܒ ܚܿܛܦ ܗܼܘܐ ܥܘܼܪܒܐ ܘܡܿܘܒܠ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܼܪܘ ܕܡܼܢ ܦܬܘܪܗ ܕܝܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ: ܡܼܢ ܒܝܬ ܡܝܓܪ̈ܣܐ: ܘܗܕܐ ܒܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܗܕܐ ܡܿܢ ܠܐ ܡܬܕܟܪܢܝܼܬܐ ܗܿܝ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ܀ ܐܦܪܘܡ ܠܚܡܐ ܕܠܐ ܐܦܐ ܘܒܣܪܐ ܒܪܝܼܬܐ ܚܿܕܬܐ ܡܫܼܬܕܪ ܗܼܘܐ ܠܗ܀ ܐܘܪܥܐ ܕܢܨܝܼܒܝܼܢ ܐܡܿܪ܆ ܕܒܪܝܼܬ ܚܿܕܬܐ܆ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܘܐܦܢ ܡܿܨܐܼ ܐܠܗܐ ܕܢܥܒܼܕ ܡܕܡ ܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡ܇ܐܠܐ ܠܐ ܚܿܙܝܢܢ ܕܥܒܼܕ ܠܠܚܡܐ ܐܠܐ ܡܼܢ ܡܕܡ܀ ܦܪܚܬܐ ܛܡܐܬܐ ܐܝܟ ܕܒܢܡܘܿܣܐ ܐܝܬܼܝܬ݀ ܠܡܐܟܘܠܬܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܠܦ ܕܠܝܬ ܒܒܪܝܬܐ ܡܕܡ ܕܛܡܐܐ: ܘܕܢܚܘܐ ܕܡܚܝܼܠ ܗܼܘܐ ܢܡܘܿܣܐ: ܘܥܬܝܼܕ pb. 286 ܗܼܘܐ ܕܢܬܼܒܛܠ ܘܕܠ̈ܟܐܢܐ ܢܡܘܿܣܐ ܠܐ ܣܝܼܡ܀ ܐܬܚܙܝܼ ܐܠܝܐ ܩܕܡܐܝܬ ܠܥܘܿܒܕܝܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܠܦ ܫܦܝܼܪ̈ܬܐ ܕܣܼܥܪ ܥܘܿܒܕܝܐ ܕܐܘܟܼܠ ܠܟܦ̈ܢܐ ܘܢܬܬܢܝܼܚ ܡܼܢ ܛܟܢܼܗ܇ ܡܛ݀ܠ ܟ̈ܐܢܐ ܕܐܠܝܼܨܝܼܢ ܒܡܥܪ̈ܐ܀ ܘܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܕܐܢܿܐ ܗܿܘ ܒܠܚܘܕܝ ܐܫܬܿܚܪܬ ܗ̄ ܠܘ ܟܕ ܡܫܼܬܒܗܪ ܕܗܼܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܼܬܘܗܝ ܙܕܝܼܩܐ ܐܡܼܪ ܠܗܕܐ: ܐܠܐ ܠܚܛܗܝܐ ܩܛܪܓ ܕܓܡܼܪܘ ܠܙܕܝܩ̈ܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܟܿܐܒ ܠܗ ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܙܕܝܼ̈ܩܐ܀ ܫܒܥܐ ܐܠܦܝܼ̈ܢ ܫܒܩܿܬ ܗ̄ ܓܠܼܐ ܠܗ ܥܠ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܠܐ ܐܬܪܦܝܼܘ ܡܼܢ ܫܪܪܐ܀ ܬܚܘܿܬܝ ܢܘܼܪܐ ܡܼܢ ܫܡܝܐ ܗ̄ ܐܘܒܼܕ ܠܚܡܫܝܼܢ ܘܚܡܫܝܼܢ: ܡܛ݀ܠ ܕܦܩܼܕ ܐܢܘܿܢ ܐܚܙܝܐ ܘܐܝܙܒܝܠ ܕܡܐ ܕܢܚܘܿܬ ܥܡܗܘܿܢ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܡ ܗܕܡ ܢܬܒܪܘܼܢܝܗܝ: ܘܟܕ ܡܿܛܥܝܢ ܒܗ: ܩܪܐܘܗܝ ܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ: ܘܟܕ ܡܿܛܥܝܢ ܒܗ: ܩܪܐܘܗܝ ܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ: ܗܘܼ ܕܝܢ ܟܕ ܝܼܕܥ ܒܪܘܼܚܐ ܠܒܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ ܐܘܩܕ ܐܢܘܿܢ܀ ܒܙܒܢ̱ܬܐ ܕܬܠܬ ܟܕ ܐܬܬܘܝܼ ܐܚܙܝܐ ܒܪ ܐܚܒ: ܫܕܪ ܒܬܪܗ ܬܡܝܼܡܐܝܬ: ܘܥܠܗ݀ܝ ܢܚܼܬ ܠܘܬܗ ܥܡ ܐܝܙܓ̈ܕܐ ܘܐܟܣܼܗ ܥܠ ܪܘܼܫܥܐ ܕܝܼܠܗ܀ ܬܪܣܝܼ ܡܕܒܚܐ ܗ̄ ܠܘ ܕܡܕܒܚܐ ܒܢܼܐ ܗܼܘܐ ܬܡܢ ܘܐܣܬܼܚܦ ܐܠܐ ܣܘܼܚܦܐ ܩܿܪܐ ܠܒܘܼܛܠܐ ܕܕܒܚ̈ܐ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܗܘܼܘ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ܀ ܥܒܕ ܚܐܪܝܼܬܐ ܐܝܟ ܒܝܬ ܣܐܬܝܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܒܝܬ ܙܪܥܐ ܕܚܕ ܓܪܝܼܒܐ ܚܦܼܪ ܚܕܪ ܡܕܒܚܐ: ܐܟܡܢ ܕܢܦܣܘܿܩ ܥܠܼܬܐ ܕܒܝܼܫ̈ܐ ܐܟܡܿܢ ܕܢܘܼܪܐ ܛܡܝܼܪܐ ܬܡܢ ܒܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܘܕܠܩܼܬ݀܀ ܐܣܝܝ̈ܗܿ ܗ̄ ܢܩܼܕܗ ܘܕܟܝܗ܀ ܐܠܝܐ ܐܪܙ ܡܫܝܼܚܐ܀ ܡܕܒܚܐ ܐܪܙ ܠܒܐ ܐܢܫܝܐ ܕܣܚܝܼܦ ܗܼܘܐ ܘܡܝܒܠ ܒܦܬܟܪܘܼܬܐ ܘܐܩܝܼܡܗ ܡܪܢ܇ ܐܟܡܐ ܕܐܠܝܐ ܐܩܝܼܡ ܘܐܣܠܝܼ ܠܡܕܒܚܐ܀ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܟܐܦ̈ܐ܇ ܐܪܙ ܬܪܥܣܪ ܫܠ̈ܝܼܚܐ܆ ܕܥܠܝܗܘܿܢ ܡܿܣܩ ܥܠܡܐ ܕܒܚ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܐ: ܘܚܘܼܫ̈ܒܐ ܕܟܝ̈ܐ ܒܫܪܘܬܐ ܐܘܓܠܝܬܐ ܘܟܐܦܐ ܩܕܡܝܬܐ ܦܛܪܘܣ ܕܥܠܘܗܝ ܐܬܒܼܢܝܬ݀ ܥܕܬܐ ܡܕܒܚܐ ܠܨܠܝܒܐ܀ ܬܘܪܐ ܕܐܬܼܕܒܚ: ܐܪܙ ܡܪܢ ܕܐܬܼܕܒܚ ܚܠܦ ܥܠܡܐ܀ ܚܐܪܝܼܬܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܚܦܪ̈ܐ ܕܒܗ ܡ̈ܝܐ: ܐܪܙ ܡܥܡܘܕܝܼܬܐ ܗ݀ܝ ܕܚܕܪ̈ܝ ܡܕܒܚܐ ܘܒܩܪܝܼܒܘܼܬܗ ܣܝܼܡܐ܀ ܩܘܼ̈ܠܐ ܐܪܒܥ ܕܬܠܬ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܡܬܼܢܣ̈ܒܢ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܘܥܠ ܝܩ̈ܕܐ ܕܗܿܘܝܢ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܒܡܢܝܢܐ: ܐܪܙ ܬܪܥܣܪ ܫܠ̈ܝܼܚܐ ܩܘܼ̈ܠܐ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ ܕܐܫܼܕܘ ܡ̈ܝܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܫܩܼܝܐ ܕܡܠܦܢܘܼܬܐ܀ ܐܪܝܼܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܐܠܝܐ: ܐܪܙ ܒܪܐ ܕܐܡܼܪ: ܕܫܒܚ ܒܪܟ ܕܒܪܟ ܢܫܒܼܚܟ܀ ܢܘܼܪܐ ܕܢܚܼܬܬ݀ ܘܐܟܠܼܬ݀ ܠܡܝ̈ܐ ܘܠܕܒܚ̈ܐ ܘܠܟ̈ܐܦܐ ܦܟܟܼܬ݀: ܐܪܙ ܢܘܼܪܐ ܕܐܪܡܝܼ ܡܪܢ ܒܐܪܥܐ ܐܘܿ ܕܪܘܚܐ ܗܘܿ ܕܐܓܢ ܐܝܟ ܠ̈ܫܢܐ ܕܢܘܼܪܐ ܒܥܠܝܼܬܐ ܕܐܘܩܼܕܬ݀ ܠܗܘܠ̈ܢܝܬܐ ܘܡܪ̈ܢܝܬܐ ܥܠܡܢ̈ܝܬܐ ܘܠܪܛܝܼܒܘܼܬܐ ܕܗܢܝ̈ܐܘܬܐ ܫܟܝܼܪ̈ܬܐ ܘܠܒܘ̈ܬܐ ܩܫܝ̈ܐ ܘܕܡܝ̈ܝ ܠܟܐܦܐ ܪܟܟܼܬ݀܀ ܐܢܬ ܐܦܢܝܼܬ ܠܒܗܘܢܿ ܗܦܝܼܟܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܐܣܼܥܬܥܣܪ̈ܝ ܗܿܠܝܢ ܗܿܦܟܝܼܢ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬ pb. 287 ܫ̈ܐܕܐ܀ ܐܟܠܼܬ݀ ܢܘܼܪܐ ܠ̈ܟܐܦܐ܇ ܕܢܒܗܬܘܢܼ ܣܓ̈ܘܿܕܐ ܕܟ̈ܐܦܐ܇ ܐܟܠܼܬ݀ ܩܝܣ̈ܐ: ܢܚܦܪܘܢ ܣܓ̈ܕܝ ܠܓܠ̈ܝܼܦܐ܀ ܐܟܠܼܬ݀ ܬܘܪ̈ܐ ܕܠܐ ܢܣܓܕܘܢ ܠܥܓ̈ܠܐ܀ ܠܐ ܐܦܼܣ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܕܢܩܠܛܘܢܼ ܠܟܘܡܪ̈ܐ ܐܠܐ ܗܘܼ ܩܼܛܠ܆ ܕܠܐ ܬܬܢܩܼܡܝ ܡܼܢ ܩܛ̈ܘܿܠܐ ܐܝܙܒܝܠ܀ ܥܒܼܕ ܕܝܢ ܩܕܡܐܝܬ ܟܘܼܡܪ̈ܝ ܒܥܠܐ ܡܕܒܚܐ: ܘܚܒܫܘܼ ܐܢܫ̈ܐ܀ ܘܐܬܟܬܼܫܘ ܐܝܟ ܥܝܕ̈ܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܓܘܼܫܡܗܘܿܢ ܡܨܠܦܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܡܚܪܛܝܼܢ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܦܠ̈ܚܝ ܫ̈ܐܕܐ܇ ܐܟܡܿܢ ܕܚܘܼܣ ܥܠܝܗܘܿܢ ܒܥܠܐ ܘܢܐܼܬܐ ܠܐܝܿܠܗܘܢܿ ܘܡܬܼܢܒܝܢ ܗܼܘܘ ܗ̄ ܕܗܐ ܐܬܼܐ ܠܗ ܘܩܼܪܒ ܕܢܼܐܬܐ ܒܨܠܘܿܬ ܐܠܝܐ ܢܦܫܗ ܫܢܼܝܬ݀ ܗܘܼܬ݀܀ ܒܥܠܐ ܥܢܝܼܢ ܗ̄ ܐܢܫ ܛܫܝܼܘ ܡܼܢ ܠܬܚܬ ܕܢܘܚܕ ܢܘܼܪܐ܆ ܘܒܦܘܼܩܕܢ ܐܠܗܐ ܐܬܦܪܫܼܬ݀ ܢܦܫܗ ܡܼܢ ܦܓܪܗ܇ ܘܦܼܫ ܒܗܝܼܬܐ ܕܠܐ ܣܥܘܪܘܼܬܐ܆ ܬܘܼܒ ܘܗ݀ܝ ܕܩܼܪܘ ܒܥܠܐ ܥܢܝܼܢ܇ ܐܪܙ ܛܥܝ̈ܐ ܕܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܼܠܝܡܐ ܐܬܬܛܥܝܼܘ ܡܼܢ ܐܟ݀ܠܩܪܨܐ ܘܠܐ ܐܬܼܥܕܪܘ: ܘܐܦܠܐ ܗܦܼܟܘ ܡܼܢ ܒܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ ܥܕܡܐ ܕܐܬܼܐ ܣܝܦܐ ܗ̄ ܕܡܫܝܼܚܐ ܘܩܛܼܠ ܐܢܘܿܢ: ܐܟܡܐ ܕܐܠܝܐ ܠܟܘܼܡܪ̈ܐ܀ ܒܿܬܪ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ ܡܿܥܪܩ ܠܗ ܘܕܚܿܠ ܡܼܢ ܐܝܙܒܝܠ: ܟܕ ܛܒ ܡܿܨܐܼ ܗܼ،ܐ ܕܢܦܼܪܩܗ܆ ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܢܬܬܪܝܼܡ ܒܐܝܠܝܢ ܕܣܥܼܪ: ܘܕܠܐ ܢܣܼܬܒܪ ܐܠܗܐ܆ ܐܢ ܓܝܪ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡܠܼܬܐ ܣܓܼܕܘ: ܟܡܐ ܠܐܠܝܐ ܕܣܥܼܪ ܚܝ̈ܠܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ܆ ܐܟܡܐ ܕܥܒܼܕܘ ܒܦܘܠܘܿܣ ܘܒܪܢܒܐ܇ ܘܬܘܼܒ ܠܐ ܨܒܼܐ ܕܠܚܐܪܘܼܬܐ ܕܐܝܙܒܝܠ ܢܛܠܘܿ܇ ܘܕܢܠܦ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܕܠܐ ܡܛ݀ܠ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܢܟܬܪܘܢܼ ܠܢܣܝ̈ܘܢܐ ܐܠܐ ܕܢܥܪܩܘܢܼ܇ ܕܠܡܐ ܢܬܡܼܚܠ܇ ܐܘܿ ܟܕ ܚܿܝܣܝܼܢܢ ܥܠ ܪ̈ܕܘܦܐ: ܐܘܿ ܡܛ݀ܠ ܠܒܝܼܒܘܼܬܢ ܢܦܠ ܒܪܡܘܼܬܐ܀ ܡܢܐ ܥܿܒܕ ܐܢܬ ܗܪܟܐ ܐܠܝܐ ܗ̄ ܫܐܼܠܗ ܟܕ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܡܥܪܬܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܬܪܝܡ ܕܗܼܘ ܠܚܘܕܘܗܝ ܣܿܓܕ ܠܗܿ܇ ܘܕܢܠܦܝܼܘܗܝ ܕܫܒܥܐ ܐ̈ܠܦܝܼܢ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܕܠܐ ܣܓܼܕܘ ܠܒܥܠܐ܀ ܪܘܚܐ ܕܡܦܪܩܐ ܛܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܓܝܪ ܕܢܒܥܕܝܘܗܝ ܢܝܼܚܐ: ܘܕܠܐ ܢܥܒܼܕ ܬܘܼܒ ܐܝܠܝܢ ܕܥܒܼܕ ܒܐܣܪ ܠܫܡܝܐ ܘܩܼܛܠ ܠܟܘܡܪ̈ܐ܇ ܘܕܢܠܦ ܠܕܒܬܪܗ ܒܣܝܼܡܘܼܬܐ܆ ܡܿܚܘܐ ܠܗ ܪܘܼܚܐ ܕܡܿܦܪܩܐ ܛܘܼܪ̈ܐ܇ ܘܙܘܥܐ ܘܢܘܼܪܐ܆ ܘܟܕ ܒܚܕ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܠܐ ܡܠܼܠ ܥܡܗ܇ ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܗܕܐ ܐܡܿܪ ܗܼܘܐ ܠܗ: ܕܐܢ ܐܢܿܐ ܠܘ ܒܪܘܚܐ ܘܒܙܘܥܐ ܡܠܿܠܬ ܥܡܟ: ܘܠܐ ܒܗܿܠܝܢ ܬܘܼܒ ܐܡܿܪܬ ܕܐܝܿܬܝ: ܟܕ ܠܘ ܒܗܿܠܝܢ ܨ݀ܒܐ ܐܢܼܐ ܕܐܓܿܕ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗ̄ ܒܩܛܝܪܐ ܘܕܚܼܠܬܐ ܘܙܘܥܬܐ܆ ܐܠܐ ܒܡܫܝܢܘܼܬܐ ܘܫܘܼܕܠܐ ܘܗܕܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗ݀ܝ ܕܒܩܠܐ ܕܡܡܠܐ ܪܟܝܼܟܐ: ܚܕ ܟܡܐ ܐܢܬ ܕܐܝܼܬܝܟ ܒܪܢܫܐ ܡܨܛܠܝܢܐܙ ܘܠܐ ܘܿܠܐ ܠܟ ܐܦܠܐ ܠܟܿܠܗܘܢܿ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܕܒܬܪܟ: ܕܒܩܠܐ ܕܙܘܥܐ ܘܢܘܼܪܐ ܘܩܫܝܘܼܬܐ ܕܛܢܢܐ ܘܚܡܼܬܐ ܬܬܚܫܚܘܢܼ܇ ܐܠܐ ܒܡܫܝܢܘܼܬܐ ܘܠܗܕܐ ܐܠܦܼ ܡܫܝܼܚܐ ܠܬܠ̈ܡܝܼܕܘܗܝ: ܟܕ ܒܥܼܘ ܕܢܬܕܡܘܿܢ ܒܐܠܝܐ ܟܕ ܠܐ ܐܬܩܒܼܠܘ ܡܼܢ ܫܡܪ̈ܝܐ ܘܬܟܼܣ ܐܢܘܿܢ pb. 288 ܡܼܢ ܚܡܼܬܐ ܒܥܼܐ ܐܠܝܐ ܕܢܚܦܐ ܠܡܣܩܬܗ: ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܣܬܼܒܪ ܫܒܗܪܢܐ܀ ܘܬܘܼܒ ܠܐ ܓܠܼܐ ܥܠܝܗܿ܇ ܒܕܝ݀ܕܥ ܗܼ،ܐ ܕܓܿܠܐ ܥܠܝܗܿ ܡܪܝܐ: ܗ݀ܝ ܕܟܕ ܓܠܼܗܿ ܡܪܝܐ ܠܐ ܐܫܟܼܚ ܗܼܘ ܕܢܚܦܝܗܿ܇ ܘܠܐ ܨܒܼܐ ܬܘܼܒ ܕܢܘܕܥܼ ܕܠܐ ܬܟܼܪܐ ܠܐܠܝܼܫܥ ܟܕ ܡܬܓܼܠܙ ܡܢܗ܆ ܘܕܠܐ ܢܫܼܐܠ ܡܢܗ ܡܕܡ ܩܫܝܐ܇ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܐܣܓܝܼܬ ܫܐܼܠܬ ܐܘܠܨܢܐ ܠܥܡܐ܀ ܦܠܓܼ ܡܪܝܐ ܠܝܘܪܕܢܢ ܘܐܥܒܼܪܗ ܒܗ ܘܡܚܕܐ ܥܠܝܗ ܠܐܠܝܐ ܢܒܝܐ: ܐܟܡܿܢ ܕܢܫܼܬܪܪ ܒܝܕ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܐܠܝܫܥ ܕܒܫܪܪܐ ܐܬܥܠܝܼ ܐܠܝܐ܇ ܘܠܐ ܢܒܥܝܘܗܝ ܬܘܼܒ ܠܐ ܗܼܘܐ ܐܦܠܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܥܠܗܕܐ ܒܓܼܠܝܐ ܗܼ،ܬ݀ ܡܣܩܬܗ ܕܢܬܼܠܒܒ ܐܠܝܫܥ ܘܢܫܼܐܠ ܟ݀ܠܗܝܢ ܕܨ݀ܒܐ܆ ܘܕܢܫܬܪܪ ܒܢܒܝܘܼܬܐ܀ ܐܬܼܘ ܐܢܫ̈ܝ ܩܪܝܼܬܐܠܘܬ ܐܠܝܫܥ ܗ̄ ܐܠܝܫ ܐܪܙ ܡܫܝܼܚܐ܀ ܩܪܝܼܬܐ ܥܠܡܐ܀ ܡ̈ܝܐ ܝܘܼܠ̈ܦܢܐ ܒܝܼܫ̈ܐ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܡܚܛܝ̈ܢܝܬܐ܀ ܐܪܥܐ ܠܒܐ ܐܢܫܝܐ ܕܡܓܙܝ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ܀ ܩܘܿܩܬܐ ܫܠܝܼܚܘܼܬܐ ܚܿܕܬܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܒܼܛܠ ܡܢܗ ܕܘܼܒܪܐ ܘܢܡܘܿܣܐ ܘܗܘܼܘ ܚܕ̈ܬܐ ܒܡܫܝܼܚܐ܀ ܬܘܼܒ ܩܘܿܩܬܐ ܒܬܘܼܠܬܐ܆ ܬܘܼܒ ܩܘܿܩܬܐ ܡܫܝܼܚܐ ܗܘ ܩܘܠܝܣܬܐ ܚܿܕܬܐ܀ ܡܠܚܐ ܝܘܼܠ̈ܦܢܐ ܡܝܬܪ̈ܐ: ܕܚܠܝܼܘ ܠܡܪܝܼܪܘܼܬܐ ܕܚܛܝܼܬܐ ܘܚܨܘ ܠܪܦܝܘܼܬܐ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ܇ ܘܡܕܟܘ ܠܦܟܝܗܘܼܬܐ܀ ܡܒܘܼܥܐ ܐܟܿܠܩܪܨܐ ܗܿܘ ܕܗܼܘܐ ܥܠܼܬܐ ܕܐܣܝܘܼܬܐ: ܦܘܼܢܝܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܘܬ ܚܘܼܠܡܢ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܕܚ̈ܝܐ ܕܠܐ ܡܝܘܿܬܘܼܬܐ܀ ܠܐ ܢܗܼܘܐ ܕܡܿܐܬ ܘܡܿܓܙܐ ܗ̄ ܗܿܢܘܿܢ ܕܐܬܚܠܝܼܘ ܡܼܢ ܡܪܝܪܘܼܬܐ ܕܣܡܐܡ ܕܚܼܠܛ ܒܗܘܿܢ ܐܟܿܠܩܪܨܐ܇ ܘܒܣܼܡܬ݀ ܦܢܝܼܗܘܼܬܗܘܿܢ܇ ܠܐ ܡܟܝܠ ܡܝܼ̈ܬܐ ܡܫܬܟܚܝܼܢ ܒܚܛܝܼܬܐ܇ ܐܦܠܐ ܡܬܓܠܙܝܼܢ ܡܼܢ ܝܼܕܥܬܐ ܘܝܗܡܢܘܼܬܐ ܘܣܒܪܐ ܘܚܘܼܒܐ܀ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ. ܕܐܦ ܣܒܪܬܐ ܐܘܢܓܠܝܬܐ܇ ܠܘܬ ܠܐ ܡܝܘܿܬܘܼܬܐ ܚܝ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܪܚܝܼܩܝܼܢ ܡܼܢ ܥܬܝܼܕ ܕܬܥܼܠܐ ܠܢ܀ ܬܘܼܒ ܡܘܬܒܗܿ ܕܩܪܝܼܬܐ ܫܦܝܼܪ ܗ̄ ܣܗܼܕܘ ܥܠ ܬܘܼܩܢ ܓܒܝܼܠܬܐ ܕܕܠܐ ܚܛܝܼܬ ܐܬܒܼܪܝܬ݀܀ ܡܝ̈ܐ ܒܝܼܫܝܼܢ ܗ̄ ܟܝܿܢܐ ܐܢܫܝܐ ܕܐܬܚܼܒܠ ܒܝܕ ܐܟ݀ܠܩܪܨܐ ܕܐܛܥܝܗ܀ ܐܢܫ̈ܝ ܩܪܝܼܬܐ: ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝܼܫ̈ܐ܀ ܡܝ̈ܐ ܒܝܼܫܝܼܢ ܘܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܦܐܪ̈ܐ ܠܐ ܡܫܬܼܡܠܝܢ ܐܝܟ ܙܕܩܗܘܿܢ ܘܠܐ ܐܪܝܼܟܘܼܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܡܿܝܐ ܕܙܥܘܪ̈ܐ ܡܿܝܬܝܼܢ ܗܼܘܘ܀ ܬܘܼܒ ܣܩ ܩܪܚܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܝܼܠܦܘ ܡܼܢ ܐܒܗ̈ܝܗܘ݀ܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܢܐܼܬܐ ܡܫܒܐ ܘܢܙܝܼܩܟ ܘܫܩܼܠܟ ܠܐܬܪܐ ܪܚܝܼܩܐ ܐܝܟ ܕܫܩܼܠ ܠܪܒܟ ܐܠܝܐ܇ ܩܪܚܐ ܓܝܪ ܥܙܝܼܙ ܘܐܢܦ ܠܟܿܠ ܕܡܫܟܚ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܒܩܪ̈ܚܝܟ ܕܠܚ ܐܢܘܿܢ܇ ܛܠ̈ܝܐ ܕܨܚܝܼܘ ܠܐܠܝܫܥ: ܐܪܙ ܝܘܕ̈ܝܐ ܕܨܚܝܼܘ ܠܡܪܢ܀ ܩܪܚܐ ܩܿܪܝܢ ܗܼܘܘ ܠܗ܆ ܐܝܟ ܕܝܘ̈ܕܝܐ ܫܡܪܝܐ ܘܕܝܘܢܐ ܩܪܘ ܠܡܫܝܼܚܐ܀ ܕܒ̈ܐ ܕܩܪܬܝ ܛܠ̈ܝܐ܆ ܐܣܦܝܣܝܐܢܘܿܣ ܘܛܝܛܘܿܣ ܕܐܘܒܕܘ ܠܝܘܕ̈ܝܐ܀ ܛܠ̈ܝܐ ܕܒܙܼܚܘ pb. 289 ܘܠܼܛ ܐܢܘܢ܇ ܠܘ ܡܛ݀ܠ ܨܥܪܗ ܠܼܛ ܐܢܘܿܢ܆ ܐܠܐ ܕܒܢ̈ܝ ܟܘܼܡܪ̈ܐ ܕܩܼܛܠ ܐܠܝܐ ܗܼܘܘ܇ ܘܫܡܼܥ ܕܐܠܝܐ ܐܬܥܠܼ ܘܐܠܝܫܥ ܐܬܼܐ ܠܬܡܢ܇ ܘܐܠܦܼ ܐܢܘܿܢ ܐܢܫܝ̈ܗܘܢܿ ܕܢܦܩܘܢܼ ܘܢܓܚܟܘܢܼ ܘܢܐܡܪܘܢܼ ܕܣܩ ܐܦ ܐܢܬ ܠܫܡܝܐ ܐܝܟ ܕܣܠܼܩ ܐܠܝܐ ܪܒܟ ܡܕܝܢ ܥܠ ܕܓܚܼܟܘ ܒܐܠܝܐ ܠܛ ܐܢܘܿܢ܆ ܘܦܪܬܝ ܬܪܬܝܢ ܕܒܝ̈ܢ܀ ܒܢܒܝܘܼܬܐ ܘܨܠܘܿܬܐ ܕܐܠܝܫܥ ܐܬܼ، ܡܝ̈ܐ ܒܢܚ̈ܠܐ ܒܠܥܕ ܡܛܪܐ ܘܐܫܬܝܼܘ ܡܠ̈ܟܐ ܕܢܬܒܝܢܘܢܼ ܕܠܝܬ ܝܘܼܬܪܢܐ ܒܦܬܟܪ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ܇ ܘܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܡ̈ܝܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܗܼܘܬ݀ ܘܠܘ ܕܟܝܿܢܐ܀ ܘܐܣܼܩ ܠܒܪܗ ܒܘܼܟܪܗ ܥܠܬܐ ܗ̄ ܐܚܒ ܫܥܼܒܕ ܗܼܘܐ ܠ̈ܡܘܐܒܝܐ: ܘܡܣܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ ܡܕܐܬܐ܆ ܘܟܕ ܡܝܼܬ ܐܚܒ ܡܪܕܘ ܥܠ ܒܪܗ ܘܣܠܼܩ ܗܼܘ ܘܝܘܿܫܦܛ ܡܠܟܐ ܘܗܿܘ ܕܐܕܘܡ ܥܠܝܗܘܿܢ܇ ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܕܐܙܕܟܝܼ ܡܠܟܐ ܕܡܘܿܐܒ: ܐܣܼܩ ܒܪܗ ܠܥܠܬܐ܆ ܕܢܚܘܐܕܫܿܠܡ ܠܗܘܿܢ ܕܗܐ ܠܡ ܕܗܿܘ ܕܝܿܪܬ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܒܝܼܚ܇ ܡܟܝܼܠ ܫܿܠܡ ܐܢܼܐ ܠܟܘܿܢ ܘܝ݀ܗܒ ܐܢܼܐ ܡܕܐܬܐ܆ ܘܟܕ ܕܚܼܠ ܕܢܦܼܬܚ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܥܿܐܠܝܼܢ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܩܪܒ ܥܡܗܘܢܿ܇ ܕܒܼܚ ܠܒܪܗ ܥܠ ܫܘܪܪܐ ܠܥܝܢܝ̈ܗܘܢܿ. ܕܟܒܪ ܢܚܘܼܣܘܢܼ ܥܠ ܕܫܪܟܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܣܼܩ ܠܒܪܗ ܕܒܼܚܐ ܠܐܠܗܗ ܕܟܒܪ ܢܦܨܝܘܗܝ ܡܼܢ ܡܘܬܐ: ܠܒܗܼܬܬܐ ܕܠܐ ܪܚܿܡ ܠܐܠܗܐ܇ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܕܪܚܡܝܼܢ ܠܐܠ̈ܗܝܗܘܢܿ܀ ܐܒܗܼܬ ܐܢܘܿܢ ܬܘܼܒ ܕܚܼܙܘ ܕܗܢܐ ܚܢܦܐ ܡܛ݀ܠ ܚܡܝܼܡܘܼܬܗ ܕܒܐܠܗܗ ܕܒܼܚ ܠܒܪܗ ܟܕ ܠܐ ܡܬܼܦܠܓ: ܐܢܬܘܿܢ ܕܝܢ ܕܚܿܙܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܒܡ̈ܝܐ ܘܚܪܒܬܘܿܢ ܠܡܠ̈ܟܐ ܕܡܘܐܒ̈ܝܐ܇ ܘܠܐ ܐܘܕܝܼܬܘܢ ܠܐܠܗܐ ܐܟܘܬܗܘܿܢ܇ ܘܥܠܗ݀ܝ ܗܼܘܐ ܪܘܓܙܐ ܥܠ ܝܣܪܐܝܠ ܐܝܟ ܡܠܼܬ ܟܬܒܐ܇ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܟܕ ܚܼܙܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܕܡ̈ܝܐ ܘܠܚܪܒܐ܇ ܫܼܛ ܠܬܦܟܪ̈ܘܗܝ ܘܩܪܒ ܠܒܪܗ ܕܒܼܚܐ ܠܐܠܗܐ ܚܝܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܢܦܬܚ ܡܛܠ ܕܢܚܣܐ ܠܗ܆ ܘܥܠܗ݀ܝ ܐܫܬܘܙܒ: ܘܐܬܼܐ ܪܘܓܙܐ ܥܠ ܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܥܠ ܕܠܐ ܥܗܼܕܘ ܠܐܚܝܢܘܼܬܐ ܕܠܘܿܛ ܐܒܐ ܕܡܘܐܒ̈ܝܐ ܘܚܢ ܐܢܘܿܢ܇ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܟܕ ܚܙܼܘ ܕܕܒܼܚ ܠܒܪܗ ܘܐܫܬܘܕܝܼ ܕܡܿܣܩ ܡܕܐܬܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܡܛ݀ܠ ܕܕܚܼܠ ܥܡܐ ܡܼܢ ܕܒܚ̈ܐ ܕܡܘܐܒ ܘܐܣܬܪܕ܇ ܘܐܬܦܠܓܼܘ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ ܘܥܠܗ݀ܝ ܐܬܼܐ ܥܠܝܗܘܢܿ ܪܘܓܙܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܚܣܝܼܪܘܬ ܗܝܡܢܘܼܬܗܘܢܿ ܘܡܝܼܬ ܒܪܗܿ ܕܐܢܬܬܐ ܗ̄ ܐܬܝܼܗܒ ܒܪܐ ܠܫܝܠܘܡܝܬܐ ܒܨܠܘܿܬܐ ܕܐܠܝܫܥ܆ ܒ݀ܬܪܟܢ ܡܝܼܬ ܐܝܟܢܐ ܕܢܕܥܘܢܼ ܕܒܨܠܘܿܬܐ ܐܬܝܼܗܒ ܐܡܬܝ ܕܡܬܼܢܚܡ܇ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܐܘܕܝܼܘ ܟܕ ܐܬܝܼܗܒ܆ ܡܿܐܬ ܘܚܿܝܐ ܕܢܐܠܦܘܢܼ ܐܚܪ̈ܢܐܢ ܕܗܿܘ ܕܢܚܼܡܗ܇ ܗܘܼ ܝܗܒܼܗ ܡܼܢ ܥܩܪܘܼܬܐ܆ ܘܐܡܗ ܕܛܠܝܐ ܗܝܡܢܼܬ݀ ܕܡܿܨܐܼ ܡܬܼܢܚܡ܇ ܘܥܠܗ݀ܝ ܠܐ ܐܘܕܥܬ݀ ܠܓܒܪܗܿ܀ ܡܪܝܐ ܟܣܝܼ ܡܢܝ ܗ̄ ܡܕܡ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܘܝܘܡܐ ܥܬܝܼܕ ܗܼܘܐ ܕܢܬܓܼܠܐ ܠܐ ܐܠܨܐ ܗܼܘܬ݀ pb. 290 ܕܢܘܕܥ ܡܛܠܬܗ܀ ܘܝܗܼܒ ܚܘܼܛܪܗ ܠܓܚܙܝ ܗ̄ ܡܬܥܼܘܟܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܓܚܙܝ: ܒܕܠܐ ܫܿܘܐ ܗܼܘܐ ܕܢܣܥܘܪ ܐܬ݀ܐ܀ ܚܘܼܛܪܐ ܫܕܪ: ܐܟܡܐ ܕܡܘܫܐ ܥܒܼܕ ܬܕܡܘܪܬܐ܇ ܘܕܠܐ ܢܫܼܬܥܠܐ ܓܚܿܙܝ ܥܠ ܐܠܝܫܥ܆ ܠܐ ܫܒܼܩ ܡܪܝܐ ܕܒܐܝܼܕܗ ܬܗܼܘܐ ܬܕܡܘܪܬܐ. ܘܐܚܪܬܐ ܘܟܕ ܐܬܦܩܼܕ ܕܠܐ ܢܒܪܟ ܠܐܢܫ: ܥܒܼܪ ܥܠ ܦܘܼܩܕܢܐ ܘܒܪܟ܀ ܦܩܼܕ ܢܒܝܐ ܕܠܐ ܢܒܪܟ ܠܓܒܪܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܒܝܕ ܫܐܼܠܬ ܫܠܡܐ ܘܥܢܝܿܢܐ ܢܓܠܝܘܗܝ ܠܐܪܙܐ: ܗܘܼ ܕܝܢ ܒܪܟ ܘܓܠܼܐ܇ ܘܥܠܗ݀ܝ ܠܐ ܣܥܼܪ ܬܕܡܘܪܬܐ܀ ܬܘܼܒ ܐܬܥܼܘܟܬ݀ ܬܕܡܘܪܬܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܓܚܙܝ: ܡܛ݀ܠ ܕܒܐܝܼܕ̈ܝ ܐܠܝܫܥ ܙܕܩ ܗܼ،ܐ ܕܬܣܬܼܥܪܝ: ܗܿܘ ܕܛܥܝܼܢ ܗܼܘܐ ܐܪܙܐ ܕܡܫܝܼܚܐ ܕܟܕ ܐܬܓܼܗܢ ܥܠ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܟܕ ܗܘܼܐ ܒܪܢܫܐ ܘܣܼܡ ܦܘܼܡܗ ܥܠ ܦܘܼܡܗ ܘܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܥܠ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ܀ ܐܦܼܢܝܗ ܠܘܬ ܚܝ̈ܐ: ܘܗܠܼܟ ܒܒܝܬܐ ܚܕܐ ܠܟܐ ܗ̄ ܪܡܼܙ ܥܠ ܡܬܟܪܟܢܘܼܬܗ ܕܒܪܐ ܕܒܒܝܬܐ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܇ ܘܡܚܬܬܐ ܕܠܫܝܘܿܠ ܕܒܝܕ ܢܦܫܗ ܕܒܗ ܐܚܝܗ ܠܐܕܡ ܘܡܥܠܬܗ ܕܠܥܕܝܢ ܘܦܘܼܢܝܗ ܕܠܦܓܪܐ ܗ݀ܝ ܕܠܘ ܒܙܒܢ̱ܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܬܓܼܗܢ ܥܠ []ܠܝܐ ܐܚܝܗ܇ ܐܪܙ ܗ݀ܝ ܕܠܘ ܟܕ ܐܬܼܒܣܪ ܡܠܼܬܐ ܗܘܼܘ ܚ̈ܝܐ ܠܐܕܡ܇ ܐܠܐ ܒܡܘܬܗ ܕܒܒܣܪ܀ ܗ݀ܝ ܕܐܬܼܦܘܩ ܛܠܝܐ ܫܒܥ ܙܒܢܝܼ̈ܢ ܫܘܼܘܕܥܐ ܕܟܝܢܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܕܒܡܬܼܟܪܟܢܘܼܬܐ ܕܡܠܼܬܐ ܫܼܕܐ ܡܢܗ ܠܝܘܼܩܪܐ ܕܚܛܝܼܬܐ ܘܠܫܒܥ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܕܐܟܿܠܩܪܨܐ ܘܩܼܡ ܡܼܢ ܛܘܼܒܥܐ ܕܚܛܝܼܬܐ܇ ܘܩܒܼܠ ܠܫܒܥ ܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܕܪܘܼܚܐ܇ ܒܿܬܪܟܢ ܐܬܦܼܬ̈ܚܝ ܥܝ̈ܢܐ ܡܬܼܝܕ̈ܥܢܝܬܐ ܕܗܘܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܕܟܝܐܝܬ ܢܚܼܙ̈ܝܢ ܠܐܠܗܐ܀ ܡܘܬܐ ܒܩܕܣܐ ܗ̄ ܐܬܼܝܕܥܬ݀ ܗܕܐ ܡܼܢ ܡܥܣ̈ܐ܀ ܘܐܪܡܝܼ ܩܡܚܐ ܒܩܕܣܐ ܗ̄ ܠܘ ܩܡܚܐ ܦܟܗ ܠܣܡܐ ܡܡܝܼܬܢܐ܇ ܐܠܐ ܨܠܘܿܬܐ ܕܢܒܝܐ ܘܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ: ܐܦ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܦܪܚܼܬ݀ ܒܗܘܿܢ ܡܪܬܐ ܡܡܝܼܬܢܝܼܬܐ ܐܥܒܼܕܬ݀ ܨܠܘܿܬܐ ܕܚܠ̈ܝܼܡܐ ܢܗܘܘܿܢ ܐܪܙ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܼܢ: ܘܕܐܢ ܣܡܐ ܕܡܘܬܐ ܢܫܬܘܿܢ ܠܐ ܢܗܪ ܐܢܘܿܢ܇ ܒܥܣܪܝܢ ܠܚܡ̈ܐ ܣܒܥ ܠܡܐܐ ܢܒ̈ܝܐ܇ ܐܪܙ ܗ݀ܝ ܕܬܠܬ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܗܕܐ ܣܥܼܪ ܡܫܝܼܚܐ ܒܡܕܒܪܢܘܼܬܗ܀ ܐܬܼܐ ܢܥܡܢ ܗ̄ ܒܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܠܐ ܫܒܼܩ ܐܠܝܫܥ ܕܢܥܘܿܠ ܠܘܬܗ ܡܛ݀ܠ ܕܓܪܒܐ ܗܼܘܐ: ܘܢܡܘܿܣܐ ܠܐ ܦܿܩܕ ܕܓܪܒܢܐ ܢܥܘܿܠ ܠܟܢܘܼܫܬܐ: ܘܐܝܟܢ ܠܒܝܬܐ ܕܢܒܝܐ܀ ܘܐܚܪܬܐ ܕܢܒܩܐ ܠܨܒܝܿܢܗ ܐܦ ܠܗܝܡܢܘܼܬܗ: ܘܕܢܘܕܥܝܼܘܗܝ ܕܠܝܬ ܠܗ ܣܘܼܢܩܢܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܼ܆ ܘܕܢܠܦܝܼܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܒܪܘܝܐ ܗܿܘ ܕܟܿܠܗܿ ܒܪܝܼܬܐ܆ ܘܡܿܨܐܼ ܕܒܝܕ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܢܒܝܐ܇ ܕܢܥܒܪ ܠܝܘܪܕܢܢ ܕܢܕܟܐ ܠܓܪܒܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܒܟܝܿܢܐ܀ ܢܥܡܢ ܐܪܙ ܓܢܣܐ ܐ̱ܢܫܝܐ܀ ܒܫܒܝܼܥܘܼܬ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܕܪܘܼ̇ܐ: ܕܘܼܟܝܐ ܓܡܝܼܪܐ ܕܐܫܬܟܢ ܠܢ ܒܥܡܕܐ ܘܐܝܟ ܕܒܡܡܕܝܪ̈ܐ pb. 291 ܐ̈ܠܗܝܐ ܒܡ̈ܝܐ ܕܥܡܕܐ ܡܬܼܥܠܝܢܢ ܠܫܡܝܐ܀ ܘܗܦܼܟ ܒܣܪܗ ܐܝܟ ܕܛܠܝܐ ܗ̄ ܗܿܢܘܿܢ ܕܥܿܡܕܝܼܢ ܘܡܩܒܠܝܼܢ ܪܘܼܚܐ: ܡܬܗܦܟܝܼܢ ܐܝܟ ܛܠ̈ܝܐ ܘܫܿܘܝܢ ܕܢܥܠܘܢܼ ܠܡܠܟܘܼܬܐ܀ ܒܙܒܢ̱ܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܥܼܠ ܠܘܬ ܢܒܝܐ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܗܝܡܼܢ ܘܐܬܕܟܝܼ܀ ܫܐܼܠ ܕܝܢ ܥܦܪܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ: ܐܟܡܿܢ ܕܡܢܗ ܕܥܦܪܐ ܢܒܼܢܐܡܕܒܚܐ܇ ܘܢܕܒܚ ܥܠܘܗܝ ܕܒܚ̈ܐ ܠܐܠܗܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ܀ ܐܦܣܼ ܠܗ ܐܠܝܼܫܥ ܗܕܐ܇ ܟܕ ܚܿܐܪ ܒܪܟܝܼܢܘܼܬ ܬܪܥܝܼܬܗ ܫܦܝܼܬܐ: ܘܐܚܪܬܐ ܕܡܼܢ ܥܡܡ̈ܐ ܗܼܘܐ܇ ܘܥܠܗ݀ܝ ܠܐ ܣܼܡ ܥܠܘܗܝ ܝܘܼܩܪܐ܀ ܠܐ ܢܣܼܒ ܡܢܗ ܡܕܡ܇ ܡܛܠ ܠܐ ܣܪܝܼܟܘܼܬܐ ܕܩܕܝܼܫ̈ܐ ܕܒܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܘܬܟܝܼܠܘܼܬܗܘܢܿ ܕܥܠ ܐܠܗܐ܀ ܘܐܚܪܬܐ ܕܡܘܗ̈ܒܬܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܘܚܝ̈ܠܐ ܡܓܢ ܐܬܝܼܗܒܘ܇ ܘܡܓܢ ܙܕܩ ܕܢܬܢܣܒܘܢܼ܀ ܪܗܛ ܓܚܙܝ ܒܬܪ ܢܥܡܢ ܗ̄ ܐܬܓܠܝܼ ܠܢܒܝܐ ܒܪܘܼܚܐ: ܐܝܠܝܢ ܕܣܥܼܪ ܓܚܙܝ ܘܐܓܪܒܗ: ܐܟܡܿܢ ܕܢܕܥ ܢܥܡܢ ܘܝܣܪܐܝܠ܆ ܕܠܘ ܗܘܼ ܫܕܪܗ ܘܢܬܬܪܝܼܡ ܡܢܗ ܚܣܕܐ܀ ܓܚܙܝ ܕܝܢ ܐܓܪܒ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܪܓ ܟܣܦܐ ܕܠܐ ܕܝܼܠܗ: ܘܕܓܠ ܥܠ ܢܒܝܐ ܘܠܐ ܓܼܠܐ ܬܘܼܒ ܟܕ ܐܫܬܼܐܠ ܡܼܢ ܢܒܝܐ܇ ܘܟܐܢܐܝܬ ܥܡ ܥܘܼܬܪܐ ܦܓܪܢܐ ܕܢܣܼܒ܇ ܠܒܼܫ ܐܦ ܠܓܒܪܐ܀ ܐܡܿܪܝܼܢ ܐܢܫܝܼ̈ܢ ܕܒܿܬܪ ܕܐܬܝܕܥܬ݀ ܨܒܘܼܬܐ ܕܓܚܙܝ ܠܝܣܪܐܝܠ ܘܠܢܥܡܢ: ܩܪܒ ܒܥܘܼܬܐ ܠܢܒܝܐ ܘܡܼܢܕܪܝܫ ܐܣܼܝܗ: ܘܝܼܕܝܥܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܐܫܬܥܝܼܪ ܓܚܙܝ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܣܼܥܪ ܢܒܝܐ ܠܡܠܟܐ܇ ܠܐ ܓܝܪ ܡܿܫܘܐ ܗܼܘܐ ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܐܝܠ ܠܓܚܙܝ ܠܥܢܝܢܐ ܕܥܡܗ܇ ܘܠܡܼܠܬܐ ܕܒܝܬܗ: ܐܠܘܼܠܐ ܐܬܕܟܝܼ ܡܼܢ ܓܪܒܗ܀ ܒܢ̈ܝ ܢܒ̈ܝܐ܀ ܐܪܙ ܟ̈ܐܢܐ ܘܙܕܝܼܩ̈ܐ܀ ܐܬܪܐ ܐܠܝܼܨܐ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ܇ ܣܓܕܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܚܛܝܼܬܐ ܐܠܼܨܬ݀ ܠܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܥܕܡܐ ܕܫܒܼܩ ܠܐܠܗܐ ܘܦܠܼܚ ܠܒܪ̈ܝܬܐ܀ ܐܠܝܫܥ ܐܪܙ ܡܫܝܼܚ ܕܨܒܝܿܢܐܝܬ ܢܓܼܕ ܠܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ܇ ܘܡܼܢ ܐܘܠܨܢܐ ܠܘܬ ܝܘܪܕܢܢ ܐܘܟܝܼܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܥܒܼܪܗ: ܘܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܼܬ̈ܟܢܝ ܠܗ ܬܡܢ ܗܘܼܬ݀ ܠܗ ܕܘܼܟܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܛܠܐܐ ܕܢܬܼܛܠܠ ܒܗ ܬܚܝܬ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܐܘܢܓ̈ܠܝܐ ܘܟܢ̈ܦܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܗܘܿܢ ܟܕ ܥܿܡܪܝܼܢܢ ܟܕ ܡܫܬܘܙܒܝܼܢܢ ܡܼܢ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܕܢܣ̈ܝܘܢܐ ܕܫܡܫܐ ܡܬܼܝܕܥܢܐ܀ ܐܙ݀ܠ ܐܢܬ ܥܡܢ ܗ̄ ܐܪܙ ܗ݀ܝ ܕܕܚܿܠܝܼܢ ܗܼܘ ܫܠ̈ܝܼܚܐ ܡܼܢ ܥܡܡ̈ܐ܇ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢܿ ܡܪܝܐ܇ ܕܗܐ ܐܢܿܐ ܥܡܟܘܢܿ ܐܢܼܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܼܠܡܗ ܕܥܡܐ܀ ܬܘܼܒ ܒܢ̈ܝ ܢܒܝ̈ܝܐ܇ ܐܪܙ ܫܠ̈ܝܼܚܐ܆ ܕܐܠܝܼܨ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܒܝܬܐ: ܕܕܒܚ̈ܐ ܢܡ̈ܘܿܣܝܐ ܘܒܿܥܝܢ ܗܼܘܘ ܕܢܚܙܘܿܢ ܠܒܝܬܐ ܪܘܝܼܚܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܐܠܝܫܥ ܐܪܙ ܡܫܝܼܚܐ ܕܐܙܼܠ ܥܡܗܘܿܢ ܘܦܣܼܩ ܐܪ̈ܙܐ ܡܬܝܕ݁ܢܐ ܠܬܨܒܝܼܬܐ ܕܥܕܬܐ܀ ܗܘܿ ܕܛܒܼܥ ܦܪܙܠܗ: ܐܪܙ ܗܿܢܘܿܢ ܕܐܚܝܼܕܝܼܢ ܙܝܢܐ ܕܪܘܼܚܐ ܒܪܦܝܘܼܬܐ: ܘܠܐ ܡܿܣܬܼܬ ܒܢܦܫܗܘܿܢ܀ ܬܘܼܒ ܦܪܙܠܐ ܕܛܒܼܥ ܐܕܡ ܒܚܛܝܼܬܐ܀ ܩܝܣܐ ܕܐܛܝܼܦ ܠܝܩܝܼܪܐ: ܥܡܢܘܐܝܠ ܕܢܚܼܬ ܒ݀ܬܪ ܐܕܡ ܘܕܠܝܗ܀ ܦܣܩܐ ܕܩܝܣܐ ܐܪܙ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܐܬܦܣܼܩܘ ܡܼܢ pb. 292 ܚܛܝܼܬܐ ܘܐܟ݀ܠܩܪܨܐ: ܘܬܠܡܼܕܘ ܘܐܥܡܼܕܘ ܐܢܘܿܢ: ܘܥܒܼܕ ܕܢܫܼܬܟܠܠ ܒܗܘܢܿ ܒܝܬܐ ܡܬܼܝܕܥܢܐ ܐܘ݀ܟܝܬ ܥܕܬܐ܀ ܢܦܼܠ ܦܪܙܠܗ ܒܓܘ ܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܐܪܙ ܗܿܢܘܿܢ ܕܡܬܬܠܡܕܝܼܢ ܠܣܒܪܬܐ ܕܐܢܗܼܘ ܕܡܬܼܦܢܝܢ ܠܘܬ ܪ̈ܓܝܓܬܐ܀ ܚܝܠܐ ܥܫܝܼܢܐ ܕܩܢܼܝܢ ܡܬܼܚܦܐ ܒܥܒܘܪ̈ܝܬܐ: ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܼܢ ܕܠܐܚܪ̈ܢܢܐ ܢܦܣܩܘܢܼ ܡܼܢ ܚܛܝܼܬܐ܀ ܗ݀ܝ ܕܐܝܠܠ ܕܡܿܫܐܠ ܗ̄ ܟܕ ܐܪܓܫ ܒܚܝܠܐ ܘܥܘܼܕܪܢܐ ܕܐܬܢܼܣܒ ܡܢܗ ܡܛ݀ܠ ܥܒܘܪ̈ܝܬܐ: ܗ݀ܝܕܝܢ ܐܬܬܥܝܼܪ ܘܦܢܼܐ ܠܘܬ ܥܢܘܝܘܼܬܐ ܘܡܣܪܩܘܼܬܐ ܩܕܡܝܬܐ: ܥܠܗܝ ܩܿܥܐ ܗܼܘܐ ܕܡܫܐܠ ܫܐܠ ܠܝܼ ܡܼܢ ܥܠܡܐ ܡܕܡ܇ ܟܕ ܠܐ ܣܿܒܪ ܗܿܘܝܬ ܕܡܿܥܘܟ ܠܝܼ ܠܘܬ ܬܘܼܠܡܕܐ ܐܘܿ ܠܘܬ ܟܪܘܙܘܼܬܐ ܨܒܘ̈ܬܐ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ܇ ܘܐܟܙܢܐ ܕܐܠܝܫܥ ܠܗܘܿ ܦܢܝܼ ܦܪܙܠܗ܆ ܗܿܟܢܐ ܐܠܗܐ ܟܕ ܚܿܙܐ ܠܐܢܫ ܕܬ݀ܐܒ ܚܿܐܣ ܥܠܘܗܝ ܘܡܿܦܢܐ ܠܗ ܠܘܬܗ܇ ܘܗܕܐ ܐܡܬܝ ܕܚܿܙܐ ܕܫܿܕܐ ܡܢܗ ܠܝܩܝܼܪܘܼܬܐ ܕܚܛ̈ܗܐ ܘܠܚܫ̈ܐ ܒܡ̈ܝܐ ܕܬܝܿܒܘܼܬܐ ܗܿܝܕܝܢ ܦܿܢܐ ܐܝܟ ܕܒܬܕܡܘܪܬܐ ܚܝܠܐ ܗܘܿ ܝܩܝܼܪܐ ܘܥܫܝܼܢܐ܇ ܘܛܒܿܥ ܗܘܿ ܩܠܝܼܠܐ ܘܛܘܿܦܐ ܕܗܘܼܐ ܥܠܼܬܐ ܕܛܘܼܒܥܐ܀ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܚܝܠܐ ܒܬܪ ܐܠܝܫܥ ܗ̄ ܐܘܿ ܡܛ݀ܠ ܕܢܬܼܒ ܠܘܬܗ. ܐܘܿ ܕܢܘܒܕܝܼܘܗܝ܇ ܘܡܚܕܐ ܢܙܼܟܐ ܠܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܐܬܒܩܐ ܒܡܠܟܐ ܫܝܼܛܐ ܘܫܛܝܐ܀ ܐܢܓܝܪ ܟܣܝ̈ܬܐ ܕܒܩܝܛܘܼܢܟ ܓܠ̈ܝܬܐ ܐܢܝܢ ܠܗ: ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܨ݀ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܘܒܕܝܼܘܗܝ ܠܐ ܡܬܓܼܠܝܐ ܠܗ܀ ܘܢܦܼܩ ܢܒܝܐ ܠܡܼܐܙܠ ܗ̄ ܠܫܡܪܝܢ ܟܕ ܟܪܝܼܟ ܠܗܿ ܚܝܠܐ܆ ܥܠܝܡܗ ܕܝܢ ܕܚܼܠ܆ ܐܠܝܫܥ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼ؛ܐ ܒܥܝܢܐ ܕܗܘܢܐ ܠ̈ܡܠܐܟܐ ܕܚܕܝܼܪܝܼܢ ܠܗ: ܠܒܼܒ ܠܥܠܝܡܐ܇ ܘܨܠܝܼ ܕܢܬܦܼ̈ܬܚܢ ܥܝ̈ܢܘ̄ ܓܘܝ̈ܬܐ: ܕܢܚܙܐ ܠ̈ܡܠܐܟܐ ܕܚܕܝܼܝܼܢ ܠܗ܇ ܘܗܼܘܬ݀ ܗܕܐ ܩܕܡܐܝܬ: ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܗ ܕܥܠܝܡܐ: ܘܕܢܩܼܒܠ ܡܼܢ ܫܘܼܒܩܢܐ ܢܒܝܝܐ܇ ܘܕܠܐ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܗ ܢܫܼܠܡ ܒܪܒܗ܇ ܚܼܙܐ ܠܡܫܪܝܼܬܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܕܚܕܝܼܪܐ ܠܗܘܢܿ܀ ܫܕܪ ܩܿܛܘܿܠܐ ܠܡܣܼܒ ܪܝܫܝ ܗ̄ ܐܬܼܚܡܬ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܠܝܫܥ: ܐܝܟ ܐܝܢܐ ܕܡܿܨܐܼ ܕܢܦܨܐ ܘܠܐ ܦܨܝܼ܀ ܚܘܼܒܨܘܼܗܝ ܒܬܪܥܐ ܗ̄ ܐܬܓܠܝܼ ܠܢܒܝܐ ܥܠ ܩܛܘܿܠܐ܇ ܘܦܩܼܕ ܠܣ̈ܒܐ ܕܢܐܢܚܕܘܢܼ ܬܪܥܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܝܼܕܥ ܕܡܪܗ ܒܬܪܗ ܥܬܝܼܕ ܕܢܐܼܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܬܘܝܼ ܕܕܠܡܐ ܒܣܘܼܪܗܒܐ ܢܩܛܘܿܠ ܠܢܒܝܐ: ܐܠܐ ܡܪܝܐ ܦܨܝܼ ܠܢܒܝܐ܇ ܘܠܘ ܡܠܟܐ܀ ܒܙܢܐ ܐܚܪܝܢܐ܆ ܫܕܪ ܠܡܩܼܛܠܗ ܠܢܒܝܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܬܡܼܗ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܬܝܿܒܘܼܬܐ ܘܨܠܘܿܬܐ: ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܬܟܣܝܼ ܣܩܐ܇ ܟܕ ܕܝܢ ܚܼ؛ܐ ܕܨܠܝܼ ܘܩܪܒ ܬܝܿܒܘܼܬܐ ܘܠܐ ܐܬܥܕܪ ܫܕܪ ܠܡܩܼܛܠ ܠܢܒܝܐ: ܘܡܚܕܐ ܩ݀ܛܠ ܬܘܬܗ ܗܘܼܐ ܦܘܼܪܩܢܐ: ܐܠܐ ܥܕܝܼܠ ܒܗ݀ܝ ܕܡܓܢ ܒܿܥܐ ܗܼܘܐ ܕܢܛܘܿܠ ܠܢܒܝܐ܀ ܐܡܘܨܝܐ ܟܕ ܐܩܼܪܒ ܥܡ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ܆ ܐܬܬܼܪܥܬ݀ ܐܘܪܫܠܡ: ܘܒܿܬܪܟܢ ܐܬܩܼܛܠ ܡܼܢ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܘܐܡܼܠܟ ܥܘܙܝܐ ܘܥܒܼܕ ܕܫܦܝܼܪ pb. 293 ܟܕ ܥܬܪ ܒܢܟ̈ܣܐ܇ ܒܥܼܐ ܕܢܣܝܼܡ ܒܣ̈ܡܐ ܘܐܟܣܗ ܙܟܪܝܐ ܟܗܢܐ܇ ܘܟܕ ܗܘܼ ܒܡܕܒܚܐ܆ ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܘܩܠܐ ܕܐܡܿܪ ܠܐ ܠܟ ܥܘܙܝܐ: ܐܠܐ ܠܒܢ̈ܝ ܐܗܪܘܢ܀ ܥܘܿܙܝܐ ܐܓܼܪܒ܆ ܥܠ ܕܨܒܼܐ ܕܥܡ ܡܠܟܘܼܬܐ ܢܣܼܒ ܐܦ ܠܟܗܢܘܼܬܐ ܘܒܥܼܐ ܠܠܚܡܐ ܕܟܗ̈ܢܐ: ܟܕ ܗܘܼ ܠܐ ܚܣܝܼܪ ܗܼܘܐ ܠܗ܇ ܐܠܘܼ ܓܝܪ ܡܼܢ ܐܘܠܨܢܐ ܥܒܼܕ ܗܼܘܐ܇ ܠܐ ܡܓܪܒ ܗܼܘܐ܇ ܐܟܡܐ ܕܐܦܠܐ ܕܘܝܕ ܐܬܪܫܝܼ܇ ܘܐܝܟܢ ܠܐ ܐܬܟܝܼ ܥܘܿܙܝܐ ܘܝܘܪܒܥܡ ܬܩܼܢܬ݀ ܐܝܼܕܗ ܟܕ ܛܡܐܐ ܗܼܘܐ܆ ܘܗܢܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܢܒܝܐ ܐܣܟܼܠ: ܘܡܛܠܗܕܐ ܟܕ ܐܬܬܘܝܼ. ܦܢܼܬ݀ ܐܝܼܕܗ܇ ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܒܡܪܝܐ ܐܣܟܼܠ܇ ܠܐ ܐܬܕܟܝܼ܀ ܡܘܫܐ ܫܒܼܩ ܠܚܘܝܐ ܕܢܚܫܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܥܕܗܕܘܢܼ ܐܝܟܢܐ ܐܬܐܣܝܼܘ ܒܗ ܒܙܒܢ ܡܛ݀ܠ ܕܪܛܢܘ: ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܬܘܼܒ ܢܪܛܢܘܢ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܝܢ ܕܒܥܼܘ ܕܢܓܕܘܢܼ ܠܗ܆ ܬܒܼܪܗ ܚܙܩܝܐ܆ ܢܬܕܒܪܘܢ ܒܢ̈ܝܟ ܘܢܗܘܘܿܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܗ̄ ܙܕܩ ܗܼܘܐ ܠܚܙܩܝܐ ܕܢܩܪܒ ܬܝܿܒܘܼܬܐ ܘܢܫܼܐܠ ܪ̈ܚܡܐ ܥܠ ܒܢ̈ܘܗܝ ܚܠܦ ܗܕܐ ܫܐܠ ܫܠܡܐ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܘܥܠܗܐܕ ܐܡܼܪ ܢܒܝܐ ܕܒܝܐܘܗܝ ܒܝܐܘܗܝ ܠܥܡܐ܀ ܐܬܩܼܛܠ ܝܘܿܫܝܐ ܟܕ ܟܐܢܐ ܗܼܘܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܫܼܐܠ ܒܡܪܝܐ ܘܢܦܼܩ ܥܠ ܦܪܥܘܢ܇ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܨܒܼܐ ܦܪܥܘܿܢ ܕܢܩܪܒ ܥܡܗ ܠܡܐ ܟܕ ܙ݀ܟܐ܆ ܢܬܬܪܝܼܡ ܘܢܗܼܘܐ ܒܣܝܼܡܐ ܒܙܕܝܼܩܘܼܬܗ܀ ܬܘܼܒ ܟܢܫܼܗ ܡܼܢ ܩܕܡ ܚܪܒܐ ܕܥܬܝܼܕܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܡܼܐܬܐ ܥܠ ܥܡܗ܀ ܠܐ ܐܒܼܕ ܫܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐ܇ ܐܝܟ ܕܒܝܬ ܐܦܪܝܡ ܘܝܣܪܐܝܠ܆ ܟܕ ܛܒ ܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܐܪܫܼܥܘ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܥܕܟܝܼܠ ܛܡܝܼܪ ܗܼܘܐ ܒܗܘܢܿ ܡܫܝܼܚܐ܇ ܘܐܦ ܡܢܗ ܩܿܝܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܢܒܝ̈ܐ܇ ܟܕ ܕܢܚܼ ܡܫܝܼܚܐ܀ ܐܦ ܫܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐ ܐܬܼܒܕܪ܀ ܐܚܝܼܘ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܐܠܝܫܥ ܡܝܼܬܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܬܫܬܼܡܥܝ ܡܠܼܬܐ ܕܐܥܦܐ ܢܩܒܠ ܐܝܟ ܪܒܗ܆ ܐܠܝܐ ܐܚܝܼ ܠܒܪܐ ܕܐܪܡܠܬܐ ܘܗܢܐ ܠܒܪ ܫܝܠܘܡܝܬܐ: ܘܠܗܢܐ ܡܝܼܬܐ ܘܒܗ ܐܫܼܬܪܪܬ݀ ܩܝܡܬܐ ܕܦܓܪܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/237
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 13 SOAH 00013 http://syriaca.org/manuscript/2295 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502624
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: April 12, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Kings - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܣܦܪ ܡܠ̈ܟܐ” based upon SOAH 00013, Digital Syriac Corpus, last modified April 12, 2018, https://syriaccorpus.org/237.
Bibliography:
Literal Commentary on Kings - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܣܦܪ ܡܠ̈ܟܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/237.

Show Citation Styles