Digital Syriac Corpus

Literal Commentary on Proverbs - ܦܘܼܫܩܐ ܕܡ̈ܬܠܐ ܐܝܟ ܡܦܩܼܬܐ ܦܫܝܼܛܬܐ ܡܢܬܐܝܼܬ

   https://syriaccorpus.org/239

ܕܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܛܝܒܝܼܢܢ ܕܒܿܬܪ ܗܿܢܐ ܥܡܠܐ ܢܿܡܠܠ ܥܠ ܟܬܒ̈ܐ ܕܫܘܿܠܘܿܡܘܢ ܕܟܡܼܐ ܐܢܘܢ ܐ݀ܬܝܢܢ ܗܪܟܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܢ݀ܥܒܕ ܠܡ̈ܠܐ ܘܦܬܓܡ̈ܐ ܥܣܼ̈ܩܐ ܕܒܟܬܒܐ ܕܡܬ̈ܠܐ: ܐܝܟ ܪܥܝܿܢܐ ܘܡܦܼܩܬܐ ܦܫܝܼܛܬܐ ܕܠܘܿܬܢ ܫܘܼܪ̈ܝܝܐ ܫܟܝܼܚܐ: ܨܿܐܪ ܕܝܢ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܡ̈ܬܠܐ ܠܣܟܠܘܼܬܐ ܕܐܢܬܬܐ ܙ݀ܢܝܼܬܐ ܘܠܚܟܡܼܬܐ ܒܝܼܡܘܬ ܐܢܬܬܐ ܛ݀ܒܬܐ܆ ܘܐ݀ܡܪܝܼܢ ܠܡ ܕܒܡܘܼܫ̈ܚܬܐ ܣܡܼ ܐܢܘܿܢ ܠܟܬܒ̈ܘܗܝ ܘܡ̈ܠܼܘܗܝ ܐܝܟ ܕܢܗ̈ܢܝܢ ܠܫܡܘ̈ܥܐ܆ ܟܕ ܡܼܢ ܕܘܝܼܕ ܐܒܘܼ̄ ܝܼܠܦ ܐܢܝܢ ܠܗܿܠܝܢ܆ ܨܚܚܐ ܩܕܡܝܐ ܡܬܠ̈ܘܗܝ ܕܫܠܡܘܿܢ ܒܪ ܕܘܝܼܕ ܗ̄ ܗܿܢܐ ܫܡ̈ܥܘ̄ܗ ܕܟܬܒܐ܆ ܕܢܕܥܼ ܐܡܢܫ ܕܡܿܢܘܼ ܐܝܬܼ ܒܗ: ܗܿܢܐ ܠܡ ܟܬܒܐ ܒܐܣܟܡܐ ܕܡܬ̈ܠܐ ܪܫܿܡ ܐܢܼܐ ܠܗ ܐܢܿܐ ܫܠܝܡܘܢܿ܆ ܡܬܠܐ ܡܼܢ ܠܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܡܬܼܪܟܒ ܘܦܐ ܢܦܼܫ̈ܢܐ܆ ܘܡܬܼܐܡܪܐ ܥܠ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܦܪܕܬܐ ܕܚܪܕܠܐ܆ ܦܠܼܐܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܥܣܪ ܒܬܘܼܠ̈ܢ܆ ܐܝܿܠܝܢ ܕܫ݀ܡܥܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܠܝܼ܆ ܐܬܢܗܼܪܘ ܒܚܟܼܡܬܐ ܘܩܢܼܘ ܡܪܕܘܼܬܐ ܘܩܦܼܠܘ ܡܣܝܒܼܪܢܐܝܼܬ ܠܐܝܿܠܢ ܕܥܵܪ̈ܨܢ ܥܠܝܟܘܢܿ ܒܟܿܠܗܿ ܣܟܘܼܠܬܢܘܼܬܐ ܕܠܐ ܪܛܢܐ: ܘܠܡܩܼܒܠܘܼ ܡܪܕܘܼܬܐ ܗ̄ ܡܪܕܘܼܬܐ ܩܿܪܐ ܠܥܩ̈ܬܐ ܕܥܪ̈ܨܢ ܥܠ ܐܢܫ ܡܛ݀ܠ ܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ܆ ܐܘܿ ܡܛ݀ܠ ܚܛ̈ܗܘ̄: ܘܢܩܼܢܐ ܡܢܼܗܝܢ ܬܪܝܼܨܘܼܬܐ ܘܢܚܼܡܣܢ ܒܙܕܝܼܩ̄ܘܼ. ܘܢܙܼܕܗܪ ܒܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܗܝܼ ܗܝܼ ܚܝ̈ܘܗܝܠܡܬܼܠ ܠܫܒܼܪ̈ܐ ܥܪܝܼܡܘܼܬܐ ܗ̄ ܫܒܪ̈ܐ ܘܛ̈ܠܝܐ ܠܦܫܝܼ̈ܛܐ ܘܗܕܝܘܼ̈ܛܐ ܩܪܐ܆ ܢܩܼܢܐ ܚܟܡܼܬܐ ܘܗܘܢܐ ܚܪܝܼܦܐ ܕܡܕܪܟ ܥܡܝܼܩ̈ܬܐ ܩ݀ܪܐ ܠܗܝܢ ܥܪܝܼܡܘܼܬܐ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܡܿܠܦ ܘܢܘܣܼܦ ܥܠ ܚܟܡܼܬܗ ܗ̄ ܚܟܡܼܬܐ ܩܿܪܐ ܠܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ: ܡܕܒ̄ܪܢܘܼ ܢܩܢܼܐ ܗ̄ ܐܢ ܕܪܓܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܘܐܢ ܫܘܼܠܛܢܐ ܕܥ݀ܠܡܐ܆ ܪܝܼܫ ܚܟܡܼܬܐ ܗ̄ ܡܫܼܬܘܕܐ ܠܢ ܩܕܡܐܝܼܬ ܚܟܡܼܬܐ ܕܢܿܐܨܦ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ: ܫ݀ܝܛܝܼܢ ܥܘܿܠ̈ܐ ܗ̄ ܐܝܿܠܝܢ ܕܩܿܢܝܢܼ ܬܪܥܝܼܬܐ ܪܫܝܼܥܬܐ܆ ܡܒܼܣܪܝܼܢ ܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܚܟܼܡܬܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ܆ ܢ݀ܡܘܿܣܗ ܕܐܒܘܼܟ ܗ̄ ܐܒܐ ܠܐܠܗܐ ܩ݀ܪܐ ܘܐܡܐ ܠܚܟܡܬܐ܆ ܒܪܐ ܩܿܪܐ ܠܫܿܡܘܿܥܐ ܘܢ݀ܡܘܿܣܐ ܠܝܘܼܠܦܢܐ ܕܚܟܼܡܬܐ ܩܿܪܐ܆ ܘܐܟܙܼܢܐ ܕܐܒ̈ܗܐ ܩܿܢܝܢܼ ܚܘܒܐ ܟܝܿܢܝܐ ܠܘܿܬ ܒܢ̈ܝܐ: ܒܗ ܐܬܚܫܼܚ ܫܠܝܡܘܿܢ ܠܘܿܬ ܫ݀ܡܘܿܥܐ ܒܗܿܢܐ ܟܬܒܐ. ܟܐܢܘܼܬܐ ܐܢܘܿܢ ܓܝܪ ܗ̄ ܗܕܝܼܪܐ ܠܡ ܘܫܒܝܼܚܐ ܡܿܚܘܝܐ ܠܟ ܩܕܡ ܚܟܼܡܬܐ܆ ܒܕܡܘܼܬ ܟܠܝܼܠܐ ܕܡܿܨܒܬ ܠܪܝܼܫܐ ܘܐܝܟ ܗܡܢܝܼܟܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܥܩܼܐ ܕܡܼܬܬܠܐ ܒܨܘܪܐ܆ ܐܢ ܢܫܕܠܘܼܢܟ ܚܛ̈ܝܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܥܢܝ̈ܢܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܚܛ̈ܝܐ ܡܥܼܝܢ ܝܘܼܠܦܢܗܘܿܢ ܒܝܼܫܐ ܥܪܘܿܩ܆ ܢܟܿܡܢ ܠܕܡܐ ܗ̄ ܡܛܫܝܐܝܼܬ ܘܚܪܥܐܝܼܬ ܢ݀ܬܦܪܣ܆ ܐܝܿܟܢܐ ܕܢܿܐܫܘܿܕ ܕܡܐ ܕܡܢܼܗ ܢܥܦܐ ܡܢܼܗ ܝܘܼܬܪܢܐ܆ ܠܙܟ̈ܝܐ ܗ̄ ܕܟܝܐ ܩܿܐ ܠܡܿܢ ܕܠܐ ܢܚܝܦ ܠܡܿܘܬܐ܆ ܥܬܐ ܡܫܿܡܗ ܗ݀ܘ ܡܕܡ ܕܠܗ ܙܕܩܐܝܼܬ ܡܣܼܬܥܪ܆ ܘܢܒܠܥܝܼܘܗܝ ܗ̄ ܢܡܝܼܬ̄ܝܼܘ ܘܢܘܒ̄ܕܝܼܘ ܐܝܟ ܕܥܒܼܕ ܡܿܘܬܐ ܠܚ̈ܝܐ܆ ܫܝܘܿܠ ܠܡܿܘܬܐ ܩܿܪܐ ܬܢܢ܆ ܘܠܕܠܐ ܡܘܼܡ ܗ̄ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܿܢ ܢܘܒܕ܆ ܠܐ ܬܐܙܼܠ ܗ̄ ܠܐ ܬܫܼܠܡ ܠܗܘܢܿ

ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܢ܆ ܡܠܼܬܐ ܗܿܘ ܦܿܪܣܝܼܢ ܗ̄ ܘܕܠܐ ܙܕܩܐ ܠܡ ܒܢܼܟܠܐ ܦܿܪܣܝܼܢ ܡܨܝܼ̈ܕܬܐ ܕܒܝܼܫ̈ܬܗܘܿܢ ܒܕܡܘܼܬܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܨܿܝܕܝܢ ܦܪܚܬܐ ܘܐܝܟ ܕܡܬܼܬܨܝܕܐ ܦܪܚܬܐ ܡܼܢ ܨܝܿܕܐ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬܘܿܢ ܡܢܼܗܘܿܢ ܐܢܗܘܼ ܕܬܬܕܢܘܿܢ ܠܫܘܕܠ̈ܝܗܘܿܢ ܘܒܟܡܐܢܐ ܠܕܡܐ ܡܛܫܿܝܢ ܗ̄ ܟܣܝܐܝܼܬ ܠܡ ܒ݀ܡܢܝܼܢ ܠܕܡܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܡܼܢ ܠܒܪ ܡܚܿܘܝܢ ܐܣܟܡܐ ܕܙܐܦܐ ܕܒܗܘܿܢ ܢܛܫܘܢܿ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܿܢ ܫܟܼܝܪ̈ܐ: ܘܢ݀ܣܒܝܼܢ ܢܦܫܼ̈ܬܐ ܡܼܢ ܦܓܪܐ ܗܿܢܐ ܒܦܘܼܪ̈ܣܐ ܘܒܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܡܓ̈ܙܝܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܼܢ ܛܒ̈ܬܗܘܢܿ ܘܡܼܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܡܫ̈ܢܝܢ ܢܦܼܫ̈ܬܐ ܡܼܢ ܦܓܪ̈ܐ܆ ܕܡܪ̈ܝܗܝܢ ܗ̄ ܡܪ̈ܝܗܝܢ ܠܦܓܪ̈ܐ ܕܡܢܼܗܘܢܿ ܡܫ̈ܢܝܢ ܩܿܪܐ܆ ܚܟܼܡܬܐ ܒܫܘܼ̈ܩܐ ܗ̄ ܕܗ݀ܟܢܐ ܡܥܠܝܐ ܚܟܡܼܬܐ܆ ܐܝܿܟܢܐ ܕܫܘܼܒܚܗܿ ܒܟܢܘܼܫܝܐ ܡܬܓܼܠܐ܆ ܘܐܝܿܠܝܢ ܕܒ݀ܥܝܢ ܠܗܿ܆ ܫܒܝܼܚ̈ܐ ܘܗܕܝܼܪ̈ܐ ܐܢܘܿܢ ܒܟܿܠ ܕܘܼܟ: ܘܒܫܘܼ̈ܩܐ ܡܪܝܼܡܐ ܗ̄ ܒܟܢܘܼܫ̈ܬܐ ܪܪܒܐܝܼܬ ܡܬܼܪܡܪܡ ܝܘܼܠܦܢܗܿ܆ ܘܒܪܝܼܫ ܒܪ̈ܝܬܐ ܗ̄ ܗ݀ܟܢ ܫܒܝܼܚܐ ܚܟܼܡܬܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܒܟܿܠ ܐܬܪ ܘܕܘܼܟܬܐ ܡܼܢ ܟ݀ܠܢܫ ܡܫܼܬܒܚܐ ܒܐܝܼ̈ܕܝ ܐܝܿܠܝܢ ܕܩ݀ܢܝܢ ܠܗܿ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܼܬܝ ܫܒܪ̈ܐ ܗ̄ ܦܫܼܝ̈ܛܐ ܘܗܕܝ̈ܘܼܛܐ ܐܦ ܠܣܼܟ̈ܠܐ ܩܿܪܐ ܫܒܪ̈ܐ: ܘܡܡܝܩ̈ܢܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܚܿܒܠܝܼܢ ܒܗܘܼܦ̈ܟܝܗܘܢܿ ܘܒܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܫܟܝܼܪ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܼܬܝ ܒܗܿܕܐ ܕܘܝܘܬܐ ܡܩܘܝܢ ܐܢܬܘܿܢ܆ ܐܢ ܬܬܼܦܢܘܿܢ ܗ̄ ܡܼܢ ܦܪܨܘܼܦ ܚܟܼܡܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܕܚܼܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܡܠܠ ܘܣܿܐܡ ܠܗܿ ܦܪܨܘܦܐ ܘܩܢܘܿܡܐ ܒܝܕ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܩܿܢܝܢܼ ܠܗܿ܆ ܐܒܥ ܠܟܘܢ ܪܘܼܚܝ ܗ̄ ܥܘܼܬܪܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܫܦܝܼܥܬܐ ܘܡܼ̈ܠܐ ܕܒܘܼܝܢܐ ܘܕܪܘܿܫܐ܆ ܐܟܼܠܘ ܡܼܢ ܦܐܪ̈ܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܚܘܼܫ̈ܒܝܗܘܢܿ ܢܟ̈ܝܼܠܐ ܘܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܢ ܒܝܼܫ̈ܐ ܡܕܪܟ ܠܗܘܢܿ ܡܣܼܡ ܒܪܝܼܫܐ ܡܫܡܼܠܝܐ: ܡܗܦܟܢܘܼܬܐ ܕܫܒܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܢܛܝܼܪܐ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܗܦܼܟܘ ܡܼܢ ܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܢܐܼܬܐ ܥܠܝܗܘܢܿ܆ ܨܚܚܐ ܒ̄܆ ܗܿܝܕܝܢ ܬܣܼܬܟܠ ܙܕܝܩܘܼܬܐ ܗ̄ ܗ݀ܝܕܝܢ ܠܡ ܡܣܼܬܟܠ ܐܢܬ ܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ ܘܬܪܝܼܨܘܼܬܐ ܕܟܿܠܗܘܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܫܦܝܼܪ̈ܐ܇ ܟܕ ܬܥܠܼ ܚܟܡܼܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܥܠ ܐܢܬ ܠܡ ܚܘܼܫ̈ܒܝܟ ܒܚܟܼܡܬܐ ܘܒܝܼܕܥܬܗܿ ܢܦܼܫܟ ܡܬܒܼܣܡܐ ܘܣܘܼܟ̈ܠܐ ܕܟ̈ܐܢܐ ܗ̄ ܣܘܼܟܠܐ ܠܡ ܕܟܐܢ̈ܐ ܒܠܚܘܼܕ ܩܢܝܢ ܠܗ ܠܟ ܡܫܿܘܙܒ ܡܼܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ܆ ܒܗ݀ܝ ܕܡܐ ܕܩܿܢܝܬ ܚܟܡܼܬܐ ܒܣܘܼܟܠܐ ܥܿܒܕ ܐܢܬ ܥܒܕܿܝ̈ܟ܆ ܘܬܬܦܼܨܐ ܡܼܢ ܗ̄ ܡܐ ܕܐܣܬܼܡܟܬ݀ ܥܠ ܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܐܦ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܣܘܼܥܪܢܐ ܒܝܼܫܐ ܡܬܼܦܨܐ ܐܢܬ܆ ܕܡܡܿܠܠܝܼܢ ܗܦܟܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܘܐܚܪܢܝܐܝܼܬ ܡܡܿܠܠܝܼܢ ܘܗܿܦܟ ܠܫܢܼܗܘܢܿ. ܡܼܢ ܐܢܬܬܐ ܢܘܼܟܪܝܬܐ ܗ̄ ܐܢܬܬܐ ܩ݀ܪܐ ܠܒܝܼܫܬܐ܆ ܬܿܦܼܨܝܟ ܠܡ ܚܟܼܡܬܐ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܫܟܝܼܪ̈ܐ܆ ܐܢܬܬܐ ܢܘܼܟܪܝܬܐ ܗ̄ ܒܝܼܫܘܼܬܐ ܐܟܙܼܢܐ ܕܐܢܬܬܐ ܙܢܝܼܬܐ ܪܚܝܼܩܐ ܡܼܢ ܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗܿܘ ܕܥܿܢܐܼ ܒܒܝܼܫܬܐ܆

ܝܘܢܝܐ ܢܗܝܼܪܐܝܼܬ ܐܡܿܪ܆ ܕܠܐ ܠܡ ܬܕܪܟܟ ܬܪܥܝܼܬܐ ܒܝܼܫܬܐ: ܫܒܼܩܬ݀ ܡܪܒܝܢܝܼܬܐ ܗ̄ ܠܚܼܬ݀ ܠܡ ܡܼܢ ܥܘܼܗܕܢܗܿ ܠܢܡܘܿܣܐ ܟܝܿܢܝܐ ܕܢܨܒܼ ܒܢ ܒܪ̈ܘܝܐ ܕܢ݀ܬܢܩܦܐ ܠܛܒ̈ܬܐ܆ ܘܛܥܬ݀ ܠܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܠܗܿ ܩܿܪܐ ܩܝܿܡܐ܆ ܛܥܼܬ݀ ܐܣܟ̈ܦܬܐ ܗ̄ ܐܥܼܒܪܬ݀ ܡܼܢ ܪܥܝܿܢܗܿ ܠܥܝܿܕܐ ܕܢܫ̈ܐ ܬܩܼܢ̈ܬܐ܆ ܐܣܟ̈ܦܬܐ ܩܿܪܐ ܠܬܘܘ̈ܢܝܗܿ ܕܟܝܬܐ܆ ܘܗܠ̈ܟܬܐ ܗ̄ ܘܠܣܘ̈ܥܪ̈ܢܐ ܕܠܒܪ ܡܼܢ ܒܝܬܐ܆ ܡܟܢܐ܆ ܥܠ ܕܥܿܐܠܝܼܢ ܗ̄ ܟ݀ܠ ܕܢܿܦܠܝܼܢ ܒܦܚܗܿ ܠܐ ܗܿܦܟܝܼܢ ܦܫܝܼܩܐܝܼܬ ܠܘܿܬ ܘܿܠܝܼܬܐ ܐܟܙܼܢܐ ܕܐܝܿܢܐ ܕܡܼܬܕܒܩ ܠܙܿܢܝܼܬܐ ܡܩܿܒܠ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܗ݀ܟܢܐ ܘܟܿܠ ܕܥܿܢܐܼ ܒܒܝܼܫ̈ܬܐ ܠܐ ܦ݀ܠܛ ܡܼܢ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܨܚܚܐ ܓ܆ ܣܒܪ ܒܡܪܝܐ ܗ̄ ܣܒܼܪܐ ܥܠ ܡܪܝܐ ܢܗܼܘܐ ܠܟ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܕܥܝܗܝ ܒܟܿܠܗܝܢ ܗ̄ ܒܟ݀ܠ ܣܘܼܥܪܢ ܕܣܿܥܪ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܥܗܕ ܩܕܡܐܝܼܬ܆ ܬܪܨ ܫܒܝܼ̈ܠܝܟ ܗ̄ ܡܨܿܠܚ ܘܡܫܿܦܪ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܝܟ܆ ܡܪܕܘܼܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܐ݀ܦܢ ܡܚܫ̈ܢ ܠܟ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܥܩܼܬ̈ܐ ܕܣܿܒܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܠܝܘܼܬܪܢܐ ܕܝܼܠܟ ܠܐ ܬܬܼܩܛܥ ܠܟ܆ ܐܝܼܠܢܐ ܗܿܝ ܕܚ̈ܝܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܐܝܼܠܢܐ ܕܒܡܨܥܬ݀ ܦܪܕܝܣܐ ܚܝ̈ܐ ܝܗܼܒ ܠܐܟܘܼܠ̈ܘܗܝ ܗ݀ܟܘܬ ܚܟܡܼܬܐ ܐܘܿܟܝܬ ܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܝܿܗܒܐ ܥܘܼܕܪ̈ܢܐ ܣܓ̈ܝܐܐ܆ ܡܪܝܐ ܒܚܟܼܡܬܗ ܗܿܢܘ ܚܫܝܼܒܐ ܚܟܼܡܬܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܐܦ ܗܼܘ ܐܠܗܐ܆ ܟ݀ܠ ܕܒܼܪܐ ܒܚܟܡܼܬܐ ܒܼܪܝܗܝ܆ ܘܒܝܼܕܥܬܗ ܗ̄ ܘܠܘ ܠܫܡܿܝܐ ܘܠܐܪܥܐ ܒܚܟܼܡܬܐ ܬܩܼܢ ܠܚܘܼܕ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܠܝܡܐ ܪܘܼܝܼܚܐ ܦܪܫܼ ܕܘܼܟܬܐ ܠܩܒܝܼܬܗ ܟܕ ܠܐ ܡܐܟܐ ܠܐܪܥܐ: ܘܥܢ̈ܢܐ ܪ݀ܣܝ ܗ̄ ܠܐܐܪ ܕܩܛܝܼܢ ܛ݀ܒ ܣܼܡ ܬܚܘܼܡܐ ܒܚܟܡܼܬܗ ܐܠܗܐ ܕܢܬܼܠܒܕ ܘܢܛܥܢ ܥܢ̈ܢܐ ܘܢܫܼܡܪ ܡܛܪ ܥܠ ܐܪܥܐ.. ܒܪܝ ܠܐ ܢܙܼܠ ܒܥܝ̈ܢܝܟ ܗ̄ ܒ݀ܬܪ ܕܚܘܝܼ ܪܒܘܼܬܗܿ ܕܚܟܡܼܬܗ ܡܪܬܐ ܕܠܐ ܢ݀ܟܼܣܐ ܥܠܝܗܿ ܠܐ ܠܡ ܬܚܘܼܪ ܒܚܟܡܼܬܐ ܐܝܟ ܕܒܨܒܘܼܬܐ ܫܚܝܼܡܬܐ: ܢܙܠ ܗ̄ ܢܬܬܼܫܝܼܛ܆ ܠܐ ܬܬܚܼܫܒ ܒܝܼܫܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܢܟܼܠܐ ܕܒܩܪܝܼܒܟ ܙ݀ܕܩ ܠܟ ܕܬܪܚܼܩ܆ ܠܐ ܬܛܼܢ ܒܓܒܪܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܐܪܓܼ ܕܬܬܕܡܼܐ ܠܗ: ܫܘܼܥ̈ܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܡܠܠܗ ܘܥܢܝܿܢܗ ܕܡܪܝܐ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܥܡ ܙܕܝ̈ܩܼܐ ܐܝܼܬܘܗܝ܀ ܨܚܚܐ ܕ̄ ܫܡܼܥܘ ܒܢ̈ܝܐ ܫܡܘܿܥ̈ܐ: ܘܨܘܼܬܘ ܝܼܕܥܬܐ ܗ̄ ܚܟܡܼܬܐ܆ ܒܪܐ ܓܝܪ ܗܘܝܿܬ ܠܐܒܿܝ ܗ̄ ܕܐܦ ܐܢܿܐ ܠܡ ܫܠܝܡܘܢܿ ܒܕܘܟܬ݀ ܒܪܐ ܗܡܘܝܿܬ ܠܚܟܼܡܬܐ ܘܗ݀ܟܢܐ ܡܚܟܿܡܐ ܠܝܼ ܘܡܪܬܝܐ: ܘܝܩܝܼܪ ܗܡܘܝܿܬ ܥܠܝܗܿ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܒܪܐ ܝܼܚܝܼܕܝܐ ܘܡܢܦܢܩܐ ܩܕܡ ܐܡܗ܆ ܬܬܚܼܝܠܝ ܡܠܼܬܝ ܗ̄ ܐܙܕܗܪ ܒܚܟܡܼܬܐ ܘܠܐ ܬܬܼܡܚܠ ܨܝܕ ܢܛܘܼܪܘܼܬ ܦܘܩ̈ܕܢܝܗܿ ܐܠܐ ܚܝܠܬܢܐܝܼܬ ܛܪ ܦܘܼܩ̈ܕܢܝ ܘܚܝܝ ܒܕܗܼܢܘܢܿ ܐܢܘܿܢ ܚܝ̈ܝܟ܆ ܪܝܼܫ ܚܟܡܼܬܐ ܩܢܝܼ ܗ̄ ܒܪܝܼܫ ܠܡ ܟ݀ܠܗ ܩܢܝܿܢܟ ܕܡܿܫܪܐ ܐܢܬ ܠܡܩܼܢܐ ܝܼܨܦ ܩܕܡܐܝܼܬ ܕܬܩܼܢܐ ܚܼܟܡܬܐ ܕܕܚܠܬܿ ܐܠܗܐ܆ ܘܦܪܝܕܐ ܗܿܝ ܫܢܬܗܘܢܿ ܗ̄ ܠܐ ܢ݀ܚܝܼܢ ܚܛ̈ܝܐ ܥܕܡܐ ܕܡܫܿܡܠܝܢ ܒܝܼܫܘܼܬܗܘܢܿ܆ ܐܝܟ ܢܘܼܗܪܐ ܗ̄ ܒܕܡܘܼܬ ܐܣܦܝܼܪܐ ܕܫܡܼܫܐ ܐܘܿ ܕܫܪܓܐ ܕܪܕܐ ܩܕܡ

ܟ݀ܠܢܫ ܕܠܐ ܢܬܬܼܩܠ܆ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܣܘܼܥܪܢܐ ܕܙܕ̈ܝܼܩܐ ܒܕܡܘܼܬܐܬ ܠܡܦ̈ܐܕܐ ܕܣܼܗܪܐ ܪܕܝܢ ܩܕܡ ܢܦܫܼܬ̈ܗܘܢܿ ܕܠܐ ܢܬܬܼܩܠܘܢ ܒܚ̈ܛܗܐ ܘܛܘܼܥܝܝ܆ ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܒܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܥ̈ܐ ܕܐܝܼܡܡܐ ܟܕ ܬ݀ܩܢ ܝܘܡܐ ܕܠܐ ܡܬܬܼܩܠ ܐܢܫ ܡܼܢ ܚܫܘܼܟܐ ܗܿܟܢܐ ܐ݀ܦܠܐ ܙܕܝܩܐ ܡܬܼܢܟܐ ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܝܘܡ̈ܘܗܝ ܒܗ݀ܝ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ ܒܢܘܼܗܪܐ ܕܚܟܼܡܬܐ ܡܨܿܡܚܝܼܢ܆ ܒܟܿܠ ܙܘܼܗܪ ܛܪ ܠܒܼܟ ܗ̄ ܛܪ ܢܦܫܼܟ ܡܼܢ ܚܘܼ̈ܫܒܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܙܗܝܼܪܐܝܼܬ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܗܿܢܐ ܢܘܼܗܪܐ ܡܫܼܟܚ ܐܢܬ ܚܝ̈ܐ܆ ܦܘܼܡܐ ܥܩܝܼܡܐ ܗ̄ ܡܡܼܠܠܐ ܢܟܝܼܠܐ܇ ܥܝܢ̈ܝܟ ܒܬܪܝܼܨܘܼܬܐ ܗ̄ ܒܟܿܠܗܿ ܠܡ ܬܪܝܼܨܘܼܬܐ ܗܼܘܝܬ ܚܿܐܪ܆ ܬܡܪ̈ܐ ܘܚܝܪ̈ܐ ܗܿܪܟܐ ܠܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܩܿܪܐ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܐܦ ܚܢܢ ܡܐ ܕܚܿܝܪܝܼܢܢ ܒܡܕܡ ܡܩܬܝܼܢܢ ܚܝܪ̈ܢ ܘܬܡܪ̈ܝܢ ܠܘܼܩܒܠ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܒ݀ܥܝܢܢ ܕܢܿܚܙܐ ܨܚܚܐ ܗ̄܆ ܘܝܼܕܥܬܐ ܣܦ̈ܘܬܟ ܢܢܛܪ̈ܢ ܗ̄ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܒܝܕ ܡܡܠܡܠܐ ܕܣ̈ܦܘܬܟ ܗܼܘܝܬ ܗܿܪܓ ܒܗܿ ܒܚܟܼܡܬܐ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܕܒܼܫܐ ܡܛܦ̈ܢ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܐܢܬܬܐ ܙ݀ܢܝܼܬܐ ܒܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܫ݀ܒܝܐ ܠܣ̈ܟܠܐ ܕܡܬܼܬܨܝܼܕܝܢ ܒܦܚܝ̈ܗܿ܆ ܘܠܐ ܡܡܿܕܝܼܢ ܡܼܢ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܗܿܟܢܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܥܿܢܝܢܼ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܒܝܼܫ̈ܬܐ: ܐ݀ܦܢ ܕܫܥܬܐ ܗܢ̈ܝܐܢ ܠܗܘܿܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܦ݀ܠܛܝܼܢ ܡܼܢ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ܆ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܙܢܝܼܬܐ ܢ݀ܣܒܝܼܢ ܠܗܿܠܝܢ܆ ܚܪܬܗܝܢ ܡܼܢ ܓܕ̈ܕܐ ܗ̄ ܫܘܼܠܡܐ ܒܝܼܫܐ ܡܿܘܬܪ̈ܢ ܠܫܡܘܿܥ̈ܝܗܝܢ܆ ܘܪ̈ܓܠܝܗܿ ܡܚ̈ܬܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܿ ܠܡ ܠܡܿܘܬܐ ܘܠܐܒܕܢܐ ܡܝ̈ܬܝܢ ܠܗܘܿ ܕܡܼܬܕܒܩ ܒܗܘܢܿ܆ ܫܝܘܿܠ ܗܠ̈ܟܬܬܗܿ ܡܣ̈ܡܢܢ ܗ̄ ܡܿܬܩܦܐ ܘܡܿܥܫܢܐ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܿ: ܘܠܐ ܕܪܟܐ ܗ̄ ܠܐ ܡܿܩܪܒܐ ܠܚܝ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܟܿܠܗܘܢܿ ܣܘܼܥܪܢܝܗܿ ܠܐܒܕܢܐ ܡܿܝܬܝܢ܆ ܬܘܫܐ ܐܢܘܿܢ ܓܝܪ ܗ̄ ܗܦܝܼ̈ܟܐ ܐܢܘܢܿ ܘܗܦ̈ܟܝܐ ܫܒܝܼ̈ܠܝܗܿ ܘܠܐ ܐܢܫ ܩ݀ܐܡ ܥܠܝܗܘܢܿ ܐܘܼܪܚܟ ܗ̄ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܟ܆ ܘܠܐ ܬܬܼܩܪܒ ܠܬܪ̈ܥܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܬܼܩܪܒ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܿ ܕܠܡܐ ܡܼܢ ܚܝܠܐ ܕܩܿܢܐܼ ܐܢܬ ܬܣܼܬܪܩ܆ ܘܚܝܠܐ ܕܩܿܢܐܼ ܐܢܬ ܒܫ̈ܢܝܐ ܕܚ̈ܝܝܟ ܠܐ ܬܬܼܠܝܘܼܗܝ ܠܙܢܝܼܬܐܕ܆ ܐܢܬܬܐ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܩܿܪܐ܆ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܡܬܪܓܫܢܐܝܼܬ ܥܠ ܙܢܝܼܬܐ ܫܩܝܼܠ̈ܢ܆ ܠܐܘܬܟ ܬܥܼܠ ܗ̄ ܡܪ̈ܗܛܝܟ ܐܫܬܝ ܡ̈ܝܐ ܡܼܢ ܗ̄ ܡܿܠܟ ܐܢܼܐ ܠܟ ܕܚܠܼܦ ܪܓܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܓܒܼܝ ܠܟ ܙܘܘܓܐ ܢܡܘܿܣܝܐ܆ ܒܪܐ ܘܡܥܝܼܢܐ ܘܡ̈ܝܐ ܩܿܪܐ ܠܫܘܬܦܘܼܬܐ ܘܡܦܪܝܢܘܼܬܐ ܕܣܼܡ ܒܪܘܝܐ ܒܟܝܿܢܢ܇ ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܠܐ ܓܿܐܙ ܡܒܘܼܥܐ ܐܠܐ ܪܕܐ ܗܿܟܢܐ ܡܦܪܐ ܟܝܿܢܐ ܒܝܕ ܙܘܘܓܐ܆ ܗ݀ܝ ܕܐܫܬܝ ܕܒܗܿܘ ܙܢܼܐ ܕܣܼܡ ܒܪܘܿܝܐ ܒܟܝܿܢܐ ܗܼܘܝܬ ܣܿܥܪ܆ ܘܢܫܼܬܦܥܘܿܢ ܡܝ̈ܝܟ ܗ̄ ܐܢ ܒܫܘܬܦܘܼܬܐ ܢ݀ܡܘܿܣܝܬܐ ܕܒܪܬ݀ ܙܘܓܟ ܬܩܘܼܐ ܪܕܐ ܝܘܼܒܠܐ ܕܒ̈ܢܝܟ ܫܦܝܼܥܐܝܼܬ ܕܠܐ ܦ݀ܣܩܐ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܕܪܕܝܢ ܒܫܘܼܩܐ ܡܼܢ ܡܒܘܼܥܐ ܥܬܝܼܪܐ. ܘܢܗܼܘܘܢܿ ܠܟ ܗ̄ ܐܦ ܒܢ̈ܝ ܕܗܿܘܝܢ ܠܟ ܡܼܢ ܫܘܬܦܘܼܬܐ ܢܡܘܿܣܝܬܐ ܠܟ ܒܠܚܘܼܕܝܟ ܝ݀ܕܥܝܼܢ ܕܐܝܼܬܝܟ

ܠܗܘܢܿ ܐܒܐ: ܘܠܐ ܬܘܼܒ ܡܬܚܼܫܒܝܼܢ ܘܠܘ ܕܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܐܒܪܝܼܟ ܡܒܘܼܥܟ ܗ̄ ܡܫܪ̈ܬܚܝ ܡܒܘܼܥܐ ܒܢ̈ܝܐ ܘܙܪܥܐ ܕܡܢܼܗ ܫܿܘܚܝܼܢ܆ ܐܢܬܬ݀ ܛܠܝܘܼܬܟ ܗ̄ ܕܡܼܢ ܛܠܝܘܼܬܟ ܢܩܝܼܦܐ ܠܟ܆ ܐܝܠܬܐ ܕܪܚܡܼܬܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܐܝ̈ܠܐ ܘܕܝ̈ܨܐ ܪܚܝܼܡܝܼܢ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܗܿܟܢܐ ܪܚܝܼܡܐ ܐܢܬܬܐ ܢܡܘܿܣܝܬܐ ܥܠ ܓܒܪܗܿ܆ ܒܙܼܢܐ ܐܚܪܢܐ ܐܟܙܼܢܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܫܘ̈ܬܦܢ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܐܘܿ ܣܥ̈ܝܢ ܠܡܥܼܠܒ ܚܕܐ ܠܚܕܐ: ܐܠܐ ܟ݀ܠ ܚܕܐ ܡܩܿܘܝܐ ܒܕܝܠܗܿ܆ ܗ݀ܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܠܐ ܙܕܿܩ ܕܬܣܼܛܐ ܡܼܢ ܢ݀ܡܘܿܣܐ ܕܣܝܼܡ ܒܟܝܿܢܟ ܘܐܬܕܡܐ ܒܢܟܦܘܼܬܐ ܠܗܿܠܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ܆ ܒܦܪܨܘܼܦ ܙܢܝܼܬܐ ܡܬܼܠ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܕܚܛܝܼܬܐ ܡܛ݀ܠ ܬܪܬܝܢ܆ ܚܕܐ ܡܛ݀ܠ ܕܗܝܼ ܪܓܼܬܐ ܕܠܘܿܬ ܢܫ̈ܐ ܛܒܿ ܥܙܝܼܙܐ ܘܩܫܼܝܐ ܘܡܚܬܚܬܐ܆ ܘܐܚܪܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܦ ܗܝܼ ܐܝܼܬܝܗܿ ܫܘܼܪܝܐ ܨܝܕ ܩܢܝܿܢܐ ܕܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܕܒܥܠܼܬܗܝܢ ܒ݀ܣܝܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܥܠ ܥܡ̈ܠܐ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܐ܆ ܒܟܿܠܗ ܟܬܒܐ ܗܿܢܐ ܐܒܐ ܠܐܠܗܐ ܩܿܪܐ ܘܐܡܐ ܠܚܟܼܡܬܐ܇ ܘܒܪܐ ܠܝܿܠܘܿܦܐ܆ ܐܘܼܪ̈ܚܬܗܿ ܝܼܠܦ ܗ̄ ܗܼܘܝܬ ܠܡ ܩܿܐܡ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܥܠ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܿ ܘܕܘܼܒܪܗܿ ܕܐܢܬܬܟ ܘܠܐ ܬܫܒܼܩܝܗܿ ܕܬܬܼܕܒܪܝ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗܿ: ܘܒܪܚܡܼܬܗܿ ܪܥܝܼ ܗ̄ ܐܬܐܼܣܪ ܥܡܗܿ ܒܚܘܼܒܐ ܫܪܝܼܪܐ܆ ܪܥܝܼ ܡܼܢ ܬܥܘܼܬܐ܆ ܒܚܘ̈ܒܘܗܝ ܢܬܬܚܼܕ ܗ̄ ܡܼܢ ܣܘ̄ܥܪ̈ܢܘ ܒܝܼܫ̈ܐ ܡܬܬܼܚܕ ܘܡܬܼܐܣܪ ܐܝܟ ܕܒܚܒܠܐ ܒܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܐܠܗܝܿܐ: ܗܼܘ ܢܡܘܼܬ ܗ̄ ܒܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܚܪܝܼܦܐ ܡܿܐܬ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܬܪܕܐ ܒܢܓܕ̈ܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ. ܐܝܟ ܒܪܐ ܡܼܢ ܐܒܐ܆ ܘܒܣܘܓܐܐ ܕܛܥܿܝܘܼܬܗ ܗ̄ ܕܐܝܟ ܕܐܣܓܝܼ ܠܡܼܛܥܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܘܠܡܛܥܝܘܼ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܗ݀ܟܢܐ ܢܩܒܼܠ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܘܢܬܼܬܛܐ ܡܼܢ ܚܝ̈ܐ܀ ܨܚܚܐ: ܘ܆ ܐܢ ܥܪܒܼܬ ܠܚܒܪܟ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܕܡܼܢ ܣܘܼܥܪܢܐ ܕܠܐ ܡܿܨܐܼ ܐܢܬ ܚܝܠܗ ܥܪܘܿܩ ܘܒܝܕ ܥܪܒܘܼܬܐ ܐܡܿܪ ܥܠ ܟܿܠܗܘܢܿ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܥܣܼ̈ܩܐ: ܐܬܕܡܐ ܠܫܘܼܫܡܢܐ. ܨܿܒܐ ܕܢܚܦܼܛ ܥܠ ܟܫܝܼܪܘܼܬܐ ܘܐܡܿܪ ܕܙܕܿܩ ܠܢ ܕܢ݀ܬܟܫܪ ܒܕܚܠܼܬ݀ ܐܠܗܐ: ܘܡܕܡ ܕܣܿܥܪ ܫܘܼܫܡܢܐ ܡܼܢ ܝܼܕܥܬܐ ܟܝܿܢܝܬܐ܆ ܚܢܢ ܒܦܪܘܼܫ̄ܘܼ ܕܡܠܝܼܠܘܼܬܐ ܢ݀ܬܟܫܪ܆ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܦܘܼܪܩܢܐ ܕܚܝ̈ܝܢ ܥܕܡܐ ܠܐܡܼܬܝ ܕܿܡܟ ܐܢܬ. ܗ̄ ܙܩ݀ܬ ܠܡܠ̈ܝܼܠܐ ܐܝܟ ܠܐ ܡܪܓܫܢܐ܆ ܐܡܼܬܝ ܡܼܢ ܫܢܼܬܟ ܬܩܘܼܡܼ ܗ݀ܘ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܲܐܝܼܢܐ: ܛܒ ܡܢܼܗ ܟܝܿܢܐ ܚܪܫܐ܆ ܒܗ݀ܝ ܕܠܚܪܬܐ ܐܬܿܐ ܠܨܪܝܼܟܘܼܬܐ ܩܠܝܼܠܐܝܼܬ: ܘܐܟܙܼܢܐ ܕܓܒܪܐ ܟܫܝܼܪܐ ܐܘܿ ܛܒܠܪܐ ܕܪܗܛ ܩܕܡ ܣܘܼܣܝܐ: ܡܛ݀ܠ ܪܗܼܛܐ ܩܠܝܼܠܐ ܡ݀ܛܐ ܠܢܝܿܚܐ ܘܠܬܘܘܢܐ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܚܒܢܢܐ ܡܛ݀ܠ ܡܐܝܼܢܘܼܬܗ ܘܡܛ݀ܠ ܗ݀ܝ ܕܒܙܒܢ ܢܿܐܡ ܘܒܙܒܢ ܕܿܡܟ ܐܬܿܝܐ ܥܠܘܗܝ ܡܣܟܢܘܼܬܐ ܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܗ݀ܝ ܕܩܠܝܼܠ ܬܣܝܼܡ ܐܝܼܕܟ ܥܠ ܚܕܝܟ܆ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܕܗܿܢܘܢܿ ܕܢܝܿܡܝܼ ܘܕ݀ܡܟܝܼܢ ܘܠܐ ܥܿܒܕܝܼܢ ܥܒ̈ܕܐ ܐܡܼܪܗ܀ ܓܒܪܐ ܥܘܿܠܐ ܡܗܿܠܟ ܒܥܫܝܼܩܘܼܬܐ ܗ̄ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܒܿܬܪ ܛܠܘܡܿܝܐ ܪܗܿܛ: ܪܡܿܙ ܒܥܝܢ̈ܘܗܝ ܘܬܟܿܣ

ܗ̄ ܒܟܿܠ ܦܘܼܪ̈ܣܝܢ ܡܬܼܦܪܣ ܕܐܝܿܟܢ ܢܥܫܼܘܿܩ ܘܢܝܼܬܐ ܒܝܼܫܬ ܥܠ ܚܒܪܗ܆ ܡܬܼܗܦܟ ܒܠܒܼܗ ܗ̄ ܡܼܢ ܠܒܪ ܡܚܿܘܐ ܚܘܼܒܐ ܘܒܠܒܼܗ ܚܿܫܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ܆ ܘܫܓܿܫ ܒܝܬ ܬܪܝܢ ܗ̄ ܠܚܕ ܐܡܿܪ ܡܕܡ ܘܠܐܚܪܝܢ ܥܿܒܕ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ܆ ܫܬ ܐܢܝܢ ܕܣܢܼܐ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܘ ܥܠ ܡܢܝܿܢܐ ܪܡܐ ܠܗ ܐܠܐ ܘܣܓ̈ܝܐܬܐ ܐܝܼܬ ܕܣܿܢܐ ܡܪܝܐ܆ ܐܠܐ ܥܝܿܕܐ ܗܼܘ ܠܟܬܒܐ ܕܐܡܿܪ ܚܠܦ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢܝܿܢܐ ܡܬܚܼܡܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܥܠ ܬܠܬܐ ܚܘ̈ܒܐ ܕܨܘܼܪܐ ܘܕܐܪܒܥܐ܆ ܥܝܢܐ ܪܡܬܐ ܗ̄ ܚܘܼܬܪܐ ܘܫܘܼܒܗܪܐ: ܘܠܕܪܡܐ ܒܝܬ ܐܚ̈ܐ ܗ̄ ܡܪܡܝܿܢܐ ܘܐܟܿܠܩܪܨܐ ܕܐܚ̈ܘܗܝ܆ ܫܪܓܐ ܗܿܘ ܓܝܪ ܦܘܼܩܕܢܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܗܿܘ ܕܡܗܿܠܟ ܒܢܘܼܗܪܐ ܕܫܪܓܐ ܡܫܼܬܘܙܒ ܡܼܢ ܚܫܘܼܟܐ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܢܡܘܣ̈ܐ ܕܒܕܘܼܟܬ݀ ܢܘܼܗܪܐ ܘܫܒ̈ܝܼܠܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܗܿܘܝܢ ܠܢ ܐܘܼܪܚܐ ܕܝܢ ܕܚ̈ܝܐ ܗ̄ ܐܘܼܪܚܐ ܠܡ ܘܣܘܼܥܪܢܐ ܕܡܿܘܒܠܝܢ ܠܚ̈ܝܐ ܩܿܛܦ ܐܢܫ ܡܼܢ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ܆ ܘܡܟܣܢܘܼܬܐ ܗ̄ ܘܡܼܢ ܡܟܣ̈ܢܘܬ ܐܬܿܐ ܠܘܿܬ ܛܒܿܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܟܫܢܘܼܬܐ ܬܟܿܣܐ ܠܚܐܦܐ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܠܐ ܢܬܒܼܥܪܪܢ܆ ܘܡܪܕܘܼܬܐ ܡܼܘܟܿܠ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܡܿܪܚܩܐ ܠܢ: ܠܐ ܬܪܓܼܙ ܫܘܼܦܪܗܿ ܗ̄ ܥܠ ܙܢܝܼܬܐ ܐܡܿܪ܆ ܕܠܐ ܬܬܛܢܦܼ ܥܡܗܿ ܘܐܢ ܡܨܝܐ ܐ݀ܦܠܐ ܒܠܒܼܟ ܬܬܼܚܬܚܬ ܥܡܗܿ܆ ܘܠܐ ܬܬܨܝܼܕ ܗ̄ ܡܚܬܚܬܐ ܙ݀ܢܝܼܬܐ ܒܥܝܢ̈ܝܗܿ ܘܒܬܡܪ̈ܝܗ ܕܘܼܡܝܗܿ ܓܝܪ ܕܐܢܬܬܐ ܗ̄ ܡܠܝ ܕܒܝܼܫ ܗܼܘ ܗܿܘ ܕܓܿܐܪ ܡܼܢ ܗ݀ܘ ܕܡܙܢܼܐ܆ ܐܟܙܼܢܐ ܕܦܫܝܼܩ ܠܡܐܼܟܠ ܓܪܝܼܨܬܐ ܕܠܚܡܐ ܡܐ ܕܟܼܦܢ ܐܢܫ ܘܐܦܢ ܠܘ ܕܝܼܠܗ ܗܼܝ ܘܠܐ ܫ݀ܘܐ ܠܥܕܠܝܐ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܓܢܿܒ ܨܒܘܼܬܐ ܡܥܠܝܬܐ ܗܿܟܢܐ ܠܐ ܒܝܼܫܐ ܙܜܢܝܘܼܬܐ ܣܿܓܝܼ ܟܕ ܡܬܼܦܚܡܐ ܥܡ ܓܘܪܐ܆ ܕܐ݀ܦܢ ܒܝܼܫܐ ܙܢܿܝܘܼܬܐ ܐܠܐ ܝܬܝܼܪ ܒܝܼܫ ܡܢܼܗܿ ܓܘܪܐ. ܕܥܡ ܐܢܬܬܐ ܓܒܪܗܿ܇ ܝܘܢܝܐ ܐܡܿܪ ܐܝܼܩܪܗܿ ܕܙܝܼܬܐ܆ ܓܪܝܼܨܬܐ ܕܠܚܡܐ ܗ̄ ܠܓܘܼܢܝܐ ܫ݀ܘܝܐ܆ ܕܒܪܓܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܕܡܿܝܐ ܠܓܪܝܼܨܬܐ ܕܠܚܡܐ: ܕܒܝܕ ܪܦܦܐ ܡܒܣܿܡܐ ܠܚܼܟܐ ܘܥܿܒܪ ܛܥܡܗܿ܆ ܢܘܒܕ ܐܢܫ ܢܦܫܼܗ ܒܙܢܝܘܼܬܐ: ܗܿܕܐ ܕܟܿܠܗ ܥܠܿܡܐ ܠܐ ܦ݀ܚܡ ܠܗܿ܆ ܘܐܢܬܬ݀ ܓܒܪܗܿ ܢܦܼܫ̈ܬܐ ܝܩܝܼܪ̈ܬܐ ܨܝܿܕܐ ܗ̄ ܐܢܬܬ ܓܒܪܐ ܠܡ܆ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܠܡ ܕܓܘܪܐ ܕܥܡ ܗܿܕܐ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܩܫܼܝܐ ܡܿܝܬܐ ܥܠ ܢܦܫܼܐ: ܐ݀ܦܢ ܝܩܝܼܪܐ ܥܠ ܟ݀ܠܢܫ ܡܼܢ ܢܦܼܫܐ ܥܠ ܟ݀ܠܗ ܒܪܢܫܐ ܐܡܿܪ܆ ܕܠܡܼܐ ܣܿܐܡ ܢܘܼܪܐ ܒܥܘܼܒܗ ܘܢܦܠܛ ܢܚ̈ܬܘܗܝ ܡܼܢ ܝܩܕܢܐ܇ ܗܿܟܢܐ ܠܐ ܡܫܟܼܚ ܕܢܬܦܼܠܛ ܡܼܢ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܗ݀ܘ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܓܝܪܐ. ܠܐ ܠܡܬܼܕܡܪܘܼ ܒܐܝܼܢܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܡܬܗܼܦܟܐ ܗܘܬ݀ ܠܩܘܼܒܠܗ. ܕܪܓܼܬܐ ܠܡܕܥܿܨܝܐ ܠܝܼ ܕܐܫܿܡܠܝܗܿ ܥܠܗ݀ܝ ܐܡܼܪ ܕܓܿܢܒ ܓܝܪ ܕܢܣܼܒ ܢܦܫܼܗ ܗ̄ ܐܦ ܓܢܒܐ ܠܡ ܟܕ ܓܿܢܒ ܐܝܿܟܢܐ ܕܢܡܼܠܐ ܚܫܚܼܬܗ ܓܿܢܒ ܒܪܡ ܐܢܗܘܼ ܕܡܬܼܬܚܕ ܡܣܡܒܪܝܼܫܐ ܡܩܿܒܠ ܐܝܟ ܙܕܩܐ ܕܣܟܠܘܼܬܗ ܘܦ݀ܪܥ ܒܐܥܦܐ܇ ܬܘܼܒ ܐܦ ܓܢܒܘܼܬܐ ܠܡ ܛ݀ܒ ܒܝܼܫܐ

ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܦܼܚܡܐ ܥܡ ܓܘܪܐ ܠܐ ܚܫܝܼܒܐ ܒܦܚܼܡܐ ܕܗ݀ܘ: ܘܚܡܼܬܗ ܕܓܒܪܐ ܡܛ݀ܠ ܒܝܘܡܐ ܕܦܘܼܪܥܢܐ ܗ̄ ܐܦ ܓܒܪܐ ܠܡ ܡܐ ܕܚܿܙܐ ܕܐܨܛܥܪܬ݀ ܐܢܬܬܗ ܡܛ݀ܠ ܛܢܼܢܐ: ܟܝܿܢܝܐ ܕܩܿܢܐܼ ܓܒܪܐ ܠܘܿܬ ܐܢܬܬܗ: ܡܐ ܕܡܕܪܟ ܠܗ݀ܘ ܡܿܢ ܕܓܿܐܪ ܥܡ ܐܢܬܬܗ ܒܪ ܫܥܿܬܗ ܩ݀ܛܠ ܠܗ ܕܠܐ ܚܘܣܢ ܘܠܐ ܚܿܐܣ ܥܠ ܦܘܼܪܥܢܐ ܠܗ ܠܓܝܪܐ ܚܠܦ ܢܦܫܼܗ܆ ܘܠܐ ܢ݀ܣܒ ܒܐܦ̈ܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܛܢܼܢܐ ܣܿܓܝܐܐ ܕܩܿܢܐܼ ܐܢܬ ܠܐ ܡܬܬܦܝܼܣ ܕܢܣܒ ܡܢܼܗ ܫܘܪܚܕܐ ܐܘܿ ܩܘܼܪܒܢܐ ܡܕܡ ܨܚܚܐ ܙܙ ܒܪܝ ܛܪ ܡ̈ܠܝ ܗ̄ ܡܿܠܟ ܐܢܼܐ ܠܟ ܕܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܐܬܗܓܐ ܒܗܘܿܢ ܒܗܿܠܝܢ ܕܡܿܦܩܕ ܐܢܼܐ ܠܟ܆ ܐܡܪ ܠܚܟܼܡܬܐ ܚܬܝ ܐܢܬܝ ܗ̄ ܠܘ ܥܠ ܡܐܡܪܐ ܐܡܿܪ ܐܠܐ ܥܠ ܣܘܼܥܪܢܐ: ܐܬܢܩܼܦ ܠܡ ܠܚܟܼܡܬܐ ܐܝܟ ܕܡܬܢܩܼܦܐ ܚܿܬܐ ܠܚܿܬܐ ܘܐܚܐ ܠܐܚܐ ܕܝܼܠܗ܆ ܘܠܣܘܼܟܠܐ ܩܪܝܼ ܡܕܥܐ ܗ̄ ܐܩܼܦ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡܕܥܟ ܕܬܬܝܼܨܦܝ ܠܡܬܗܼܠܟܘܼ ܐܝܟ ܕܒܡܘܕܥܬܐ܆ ܥܪܝܼܡܘܼܬܐ ܩ݀ܪܐ ܠܢܛܝܼܪܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܢܟܝܿܢܐ ܘܠܡܠ̈ܝܼܟܐ ܡܘܬܪ̈ܢܐ ܕܒܚܕܠܬ ܐܠܗܐ: ܕܡܫܕܠ̈ܢܝܢ ܡ̈ܠܝܗܿ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡܓܿܪܓܐ ܘܡܿܫܕܠܐ ܒܡ̈ܠܝܗܿ ܠܘܿܬ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܨܚܢܘܼܬܐ܆ ܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܐܢܬܬܐ ܩܿܪܐ ܠܚܛܝܼܬܐ ܐܟܙܢܼܐ ܕܐܢܬܬܐ ܓܝܪܬܐ ܒܕܐܝܟ ܗ݀ܠܝܢ ܡܬܼܚܫܚܐ. ܗ݀ܟܢܐ ܐܦ ܐܝܿܢܐ ܕܝܗܼܒ ܢܦܫܼܗ ܠܡܦܠܼܚ ܣܢܝ̈ܬܐ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡܬܼܚܬܚܬ ܡܢܼܗܝܢ܆ ܐܝܟ ܕܢܨܛܠܐܼ ܘܢܣܼܥܘܿܪ ܐܢܝܢ܆ ܡܦܿܪܕܐ ܠܒܼܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܒܿܠܗܝܐ ܘܥܿܒܕܐ ܠܗܘܿܢ ܕܠܐ ܗܘܢܐ ܡܼܢ ܚܙܼܬܐ ܡܨܒܬܼܬܐ ܕܒܗܿ ܢ݀ܦܩܐ ܠܐܘܼܪܥܐ ܕܓܒܪܐ: ܐܝܟ ܫܒܪܐ ܗ̄ ܘܐܝܟ ܬܘܪܐ ܗ̄ ܓܒܪܐ ܠܡ ܣܟܠܐ ܡܬܼܕܒܪ ܒ݀ܬܪܗܿ ܐܝܟ ܫܒܪܐ ܘܐܝܟ ܬܘܪܐ ܠܘܿܬ ܗܿܘ ܕܢ݀ܟܣ ܠܗ: ܘܐܝܟ ܐܝܠܐ ܕܡܿܦܪܚ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܐܝܿܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܪ̈ܘܝܼܚܢ ܦܣ̈ܥܬܗ ܟܕ ܪܗܿܛ ܘܫܿܘܪ ܡܼܢ ܩܕܡ ܐܝܢܜܐ ܕܪܕܦ ܠܗ܆ ܘܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܕܕܚܿܠ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡܬܼܦܢܐ ܠܒܣܼܬܪܗ܆ ܟܕ ܠܐ ܝܿܕܥ ܡܿܦܪܚܝܼܢ ܘܫܿܕܝܢ ܒܗ ܓܐܪܐ ܒܟܒܕܗ: ܗ݀ܟܘܬ ܐܦ ܐܝܠܿܝܢ ܕܪܗܛܝܼܢ ܠܡܦܼܠܚ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܟܕ ܠܐ ܡܣܿܟܝܢ ܡܼܢ ܫܝܠܝ ܣܿܒܪܝܢ ܡܬܼܬܚܕܝܼܢ ܒܡܣܒܪܢܘܼܬܐ ܡܟܝܼܠ ܒܢ̈ܝܐ ܫܘܼܡܥܘܼܢܝ ܗ̄ ܡܛܠܗܿܕܐ ܡܿܠܟ ܐܢܼܐ ܠܟܘܢܿ܆ ܕܦܘܼܫܘ ܠܟܘܿܢ ܡܼܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܚܛܝܼܬܐ ܕܗܿܢ ܟܿܠܗ ܣܘܢܓܦܢܐ ܢ݀ܒܥ ܡܢܼܗܘܢܿ ܨܚܚܐ܆ ܚ ܚܟܡܼܬܐ ܐܟܼܪܙ ܗ̄ ܒܟ݀ܠܙܒܢ ܗܪܓܟ ܘܥܢܝܿܢܟ ܒܚܟܡܼܬܐ ܕܢܗܼܘܐ ܘܒܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ: ܘܥܠ ܪܝܼܫ ܪܗܡܬܐ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܠܡ ܚܟܼܡܬܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܘܓܠܝܼܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܠܥܝܼܢ ܟܿܠܢܫ܆ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܣܝܼܡ ܥܠ ܕܘܼܟܬܐ ܪܡܬܐ ܘܥܠ ܫܒ̈ܝܼܠܐ ܝܼܕ̈ܝܼܥܐ ܘܗܿܟܢܐ ܓܠܝܐ: ܐܝܟ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܩܿܐܡ ܓܠܝܐܝܼܬ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢܡܬܐ: ܐܢܿܐ ܚܟܡܼܬܐ ܒܪܝܿܬ ܗ̄ ܟ݀ܠܗܝܢ ܨܢܥܗܬܐ ܘܦܘܼܪ̈ܣܐ ܡܘܬܪ̈ܢܐ ܡܢܼܝ ܡܫܼܟܚ ܐܢܬ ܠܡܩܼܢܐ: ܐܟܡܿܢ ܕܐܢܿܐ ܐܝܿܬܝ ܥ݀ܒܘܕܬܗܘܢܿ: ܟܕ ܠܘ ܩܢܘܿܡܐ ܐܘܿ ܟܝܿܢܐ ܐܝܼܬ ܠܚܟܼܡܬܐ: ܐܠܐ ܩܿܪܐ ܚܟܼܡܬܐ ܬܢܢ ܠܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ܆ ܬܪܥܝܼܬܐ ܘܝܘܼܠܦܢܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܝܘܼܠܦܢܐ ܕܚܟܡܼܬܐ ܩܿܢܐ ܐܢܫ ܬܪܥܝܼܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ܆ ܡܛ݀ܠܬܝ

ܡ̈ܠܟܐ ܡܡܿܠܟܝܼܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠܬܝ ܠܡ ܐܢܿܐ ܚܟܡܼܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܼܢ ܒܨܝܼܪܘܼܬܐ ܠܪܝܫܢܘܼܬܐ ܕܡ̄ܠܟܘܼ ܐ݀ܬܝܢ܆ ܘܡܛ݀ܠܬܝ ܫܠ̈ܝܼܛܢܐ ܗ̄ ܕܟ݀ܠ ܐܝܿܢܐ ܕܩܿܢܐܼ ܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܠܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܡܫܼܬܘܐ: ܕܥܿܬܪܝܼܢ ܘܡܫܼܬܪܬܚܝܼܢ ܒܟ݀ܠ ܛܒ̈ܢ܆ ܡܪܒܝܼܢ ܒܟ݀ܠ ܕܪ̈ܓܝܼܢ ܕܫܘܼܠ̈ܛܢܐ܆ ܒܿܕܩܝܼܢ ܙܕܝܼܩܘܼܬܐܬ ܗ̄ ܩܝܿܡܝܼܢ ܙܕܝܼܩܐܝܼܬ ܘܩܕܝܼܫܐܝܼܬ ܥܠ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܐ. ܐܘܿܪܬ ܠܪ̈ܚܿܡܝ ܣܼܒܪܐ ܗ̄ ܣܝܼܡܬܐ ܕܟ݀ܠ ܚܟ̈ܡܼܢ܆ ܣܝܼܡܬܗܘܢܿ ܐ݀ܡܠܐ ܗ̄ ܟ݀ܠ ܛܒ̈ܢ܆ ܡܪܝܐ ܒܼܢܝ ܒܪܝܼܫ ܗ̄ ܡܼܢ ܦܪܨܘܼܦ ܚܟܡܼܬܐ ܐܡܿܪ ܠܗܿܠܝܢ ܐܝܟ ܥܝܿܕܗ: ܡܼܢ ܩܕܡ ܬܘܼܩܢܗܿ ܕܒܪܝܼܬܐ ܐܢܿܐ ܐܝܿܬܝ ܗܘܝܿܬ ܥܡ ܒܪ̈ܘܝܐ: ܟܕ ܒܿܪܐ ܗܼܘܐ ܠܡ ܗ̄ ܟܕ ܡ̈ܬܩܢ ܗܼܘܐ ܠܡ ܟ݀ܠܗܝܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܬܒ̈ܥܝܢ ܠܘ ܐܟܡܿܢ ܕܟܝܿܢܐ ܘܩܢܘܿܡܐܐܝܼܬ ܠܚܟܼܡܬܐ: ܐܠܐ ܦܠܐܬܢܐܝܼܬ ܪܟܼܒ ܦܪܨܘܼܦܐ ܕܐܝܟ ܗܿܟܢ܆ ܘܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܗܼܘܐ ܐܡܿܪ ܕܗܿܟܢܐ ܠܡ ܪܒܐ ܘܫܒܝܼܚܐ ܚܟܡܼܬܐ܇ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܟ݀ܠܗܝܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܒܼܪܐ ܒܚܟܼܡܬܐ ܒܼܪܐ ܐܢܝܢ. ܗܿܝ ܕܐܝܼܬܝܐܝܼܬ ܩܿܢܐ ܠܗܿ: ܡܪܝܐ ܒܪܼܢܝ ܗ̄ ܚܘܝܼܢܝ ܘܓܠܼܢܝ: ܝܘܝܢܝܐ: ܡܪܝܐ ܒܼܪܢܝ ܒܪܝܼܫ ܒܪ̈ܝܬܗ. ܗ̄ ܕܫܘܼܪܝܐ ܐܡܿܪ ܕܣܥܘܪ̈ܘܬܗ ܕܒܗܿ ܐܫܼܬܡܠܝܼܘ ܥܒܕܿܘ̈ܗܝ ܚܟܡܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ܆ ܪܝܼܫ ܥܦܪܗܿ ܕܬܒܝܼܠ ܗ̄ ܠܐܪܥܐ ܟܿܠܗܿ ܩܿܪܐ: ܟܕ ܡܬܩܢ ܫܡܿܐ܆ ܟܕ ܥܒܼܕ ܚܘܓܿܬܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܬܗܘܼܡܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܚܼܕܪ ܘܣܼܡ ܬܚܘܼܡܐ ܠܝܡܡ̈ܐ ܥܡܗ ܗܘܝܿܬ: ܚܘܿܓܬܐ. ܚܘܼܕܪܐ܆ ܝܘܢܝܐ܆ ܟܘܼܪܣܝܗ ܥܠ ܪ̈ܘܼܚܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܐܪ܆ ܟܕ ܛ݀ܒ ܒܟܝܿܢܗ ܕܠܟܼܠ ܓܿܕܐ ܐܐܪ܆ ܥܒܕܗ ܘܟܕܢܼܗ ܒܪܘܿܝܐ ܕܢܬܼܪܟܢ ܠܘܿܬ ܐܪܥܐ ܘܝܡܐ܆ ܘܟܕ ܐܥܫܼܢ ܥܢ̈ܢܐ ܕܡܢܼܗܝܢ ܗܿܘܝܢ ܒܪ̈ܩܐ ܘܪ̈ܘܼܚܐ ܘܪ̈ܥܡܐ܆ ܡܦܩ̈ܢܝ ܡܦܼܩ̈ܢܐ ܗ̄ ܡܢܼܝ ܢ݀ܦܝܼܢ ܚ̈ܝܐ܆ ܘܢܦܼܩ ܨܒܝܿܢܐ ܗ̄ ܛܒܿܐ ܡܼܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ: ܘܟܿܠ ܡܿܢ ܕܠܝܼ ܪܚܡܿ ܨܒܝܿܢܗ ܕܡܪܝܐ ܫܿܪܐ ܒܗ܆ ܘܡܿܢܛܪ ܠܗ܇ ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܣ̈ܢܐܝ ܗ̄ ܗܼܢܘܿܢ ܒܨܒܝܿܢܗܘܿܢ ܓܒܼܘ ܠܗܘܢܿ ܡܿܘܬܐ ܘܡܣܡܒܪܝܼܫܐ ܨܚܚܐ܆ ܛ܆ ܚܟܼܡܬܐ ܒܢܿܬ݀ ܒܝܬܐ ܗ̄ ܒܝܬܐ ܩܿܪܐ ܠܥܿܠܡܐ. ܥܡܘܿܪܐ ܫܒܥܐ. ܝܼܕܥܬܐ. ܡܕܥܐ. ܒܘܼܝܿܢܐ. ܣܘܼܟܠܐ. ܬܪܥܝܼܬܐ. ܚܘܼܫܒܐ. ܘܥܪܝܼܡܘܼܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܩܿܪܝܢ ܥܡܘܼܕ̈ܐ ܠܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܐܠܗܝܿܬܐ܆ ܐܚܪ̈ܢܐ ܩܿܪܝܢ ܥܡܘܼ̈ܕܐ ܠܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܐܠܗܝܿܬܐ܆ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܠܒܫܥܐ ܝܘ̈ܡܐ ܕܫܒܼܬܐ܆ ܘܐܦ ܦܘܼܫܩܐ ܕܫܪܟܐ. ܒܥܡܠܐ ܬܪܝܢܐ. ܘܐܦ ܒܦܘܼܫܩܐ ܕܕܝܘܿܢܣܝܘܿܣ܆ ܘܢܟܣܼܬ݀ ܢܟܣܼܬܗܿ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܒܘܼܣܡܐ ܕܟ݀ܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܝܗܼܒ ܒܪܘܿܝܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܗܿܢܐ ܥ݀ܠܡܐ. ܘܫܕܪܬ݀ ܥܒܕ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܥܒ̈ܕܐ ܠܢܒܝ̈ܝܐ. ܡ̈ܠܦܢܐ ܕܢܡܘܿܣܐ ܩܿܪܐ ܕܐܫܼܬܕܪܘ ܠܘܿܬ ܥܡܐ ܐܝܟ ܕܠܬܘܼܪܨܗ: ܥܠ ܪ̈ܡܬܐ ܗ̄ ܓܠܝܐܝܼܬ ܘܝܼܕܝܥܐܝܼܬ ܡܟܿܪܙܝܼܢ ܗܼܘܘ ܝܘܼ̈ܠܦܢܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ܆ ܬܘܼܒ ܥܒ̈ܕܐ ܩܿܪܐ ܠܫܼܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܘܟܝ̈ܢܐ ܘܬܚܝ̈ܠܐ. ܘܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܘܡ̈ܠܐܟܐ ܕܡܙܝܼܥܝܼܢ ܠܗܘܿܢ. ܡܪܕܘܼܬܐ ܠܒܝܼܫ̈ܐ ܝ݀ܗܒܐ ܨܥܪܐ ܗ̄ ܡܪܕܘܼܬܐ ܠܣ̈ܟܼܠܐ ܠܐ ܡܿܘܬܪܐ: ܐܠܐ ܚܠܼܦ ܝܘܼܬܪܢܐ ܨܥܪܐ ܡܩܿܒܠܝܼܢ ܡܢܼܗܿ ܒܗ݀ܝ ܕܠܐ ܝܿܗܒܝܼܢ ܢܦܫܼܗܘܢܿ

ܠܦܘܼܠܚܢܗܿ. ܝܘܢܝܐ ܕܪܕܐ ܠܒܝܼܫܐ ܢ݀ܣܒ ܠܗ ܗ̄ ܡܐ ܕܡܬܼܩܪܒܐ ܡܪܕܘܼܬܐ ܠܣܟܠܐ ܟܕ ܠܐ ܡܩܿܒܠ ܠܗܿ ܒܨܒܝܿܢܐ ܛ݀ܒܐ ܡܨܿܥܪ ܘܡܨܿܚܐ ܠܗܿܘ ܕܪܕܐ ܠܗ. ܘܡܿܟܣ ܠܥܘܿܠܐ ܗ̄ ܗܘܼ ܠܡ ܥܘܠܐ ܕܣܿܥܪ ܣܟܠܐ ܗܿܘܐ ܠܗ ܡܟܣܢܐ ܒܿܬܪܟܢ ܡܐ ܕܡܩܿܒܠ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ. ܝܘܢܝܐ. ܕܡܿܟܣ ܠܪܫܝܼܥܐ ܢܣܝܼܡ. ܒܗ݀ܝ ܕܥܘܿܠܐ ܡܐ ܕܡܩܿܒܠ ܬܘܼܪܨܐ ܐܢܢܩܝܒܼ ܠܗ ܕܢܙܕܩܼܬ ܒܡ̈ܠܼܘܗܝ ܕܡܟܣܢܐ: ܘܡܬܦܪܣ ܕܢܣܝܼܡ ܒܡܟܣܢܗ: ܡܘܼܡܐ ܒܝܼܫܐ ܘܣܢܝܐ. ܗܒ ܐܦܬܐ ܗ̄ ܗܒ ܠܗ ܐܬܪܐ ܕܢܬܼܗܓܐ ܒܗ݀ܠܝܢ ܕܚܟܼܡܬܐ. ܘܠܐ ܬܥܼܒܪܝܼܘܗܝ ܒܡܪ̈ܢܝܬܐ ܕܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܐܦܬܐ. ܐܬܪܐ. ܝܘܢܝܐ ܚܠܦ ܐܦܼܬܐ ܥܠܼܬܐ ܐܡܿܪ ܗ̄ ܐܣܪܚ ܠܗ ܡܠܦܢܘܼܬܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܢܣܼܥܘܿܪ ܐܝܿܠܝܢ ܕܘܠ̈ܝܢ܆ ܝܼܕܥܬܐ ܕܙܕܝܼ̈ܩܐ ܗ̄ ܟ݀ܠ ܡܐ ܠܡ ܕܡܬܼܪܥܝܢ ܙܕܝܼ̈ܩܐ ܠܡܣܼܥܪ ܒܝܼܕܥܬܐ ܘܒܣܘܼܟܠܐ ܥ݀ܒܕܝܼܢ ܠܗ܆ ܒܠܚܘܼܕܝܟ ܬܕܠܐ ܐܢܝܢ ܗ̄ ܐܢ ܠܡ ܛ݀ܥܢ ܐܢܬ ܬܕܠܐ ܬܛܥܼܢ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܘܐܝܿܢܐ ܕܣܿܪܒ ܗ̄ ܘܗܿܘ ܠܡ ܕܒܣܪܘܼܒܝܐ ܘܒܓܕܠܘܼܬܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܥܢܝܿܢܗ ܘܐܡܝܼܢ ܦ݀ܠܚ ܣܪ̈ܝܩܬܐ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܪܥܐ ܪܘܼܚܐ ܕܐܐܪ ܗ̄ ܠܐ ܡܕܡ ܝܿܬܪ ܒܢܦܼܫܗ ܡܼܢ ܣܪ̈ܝܩܘܬܐ ܘܒܛܠܼܢܐ ܐܠܐ ܠܐ ܡܕܡ: ܘܕ݀ܡܐ ܠܗ݀ܘ ܕܪܕܦ ܥܘܦܐ ܕܦܿܪܚ ܒܿܐܐܪ. ܠܐܘܼܬܐ ܒܠܚܘܼܕ ܝܿܬܪ ܟܕ ܠܗ ܠܐ ܡܿܕܪܟ܆ ܫܒܼܩ ܓܝܪ ܐܘܼܪܚܐ ܗ̄ ܫܒܼܩ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܘܦܘܼܠ̈ܚܢܐ ܕܢܦܫܼܗ ܐܝܟ ܕܒܟܪܡܐ ܘܪܕܦ ܒܿܬܪ ܦܘܼܠܚܢܐ ܡܣܓܦܢܐ ܘܐܟܙܼܢܐ ܕܐܝܿܢܐ ܕܫ݀ܒܩ ܥܒܿܕܗ ܘܦ݀ܗܐ ܒܚܘܼܪܒܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܐܘܼܪܚܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܫܚܿܩܐ ܘܛܘܼܪܦܐ ܩܛܿܦ. ܗ݀ܟܢܐ ܐܦ ܐܝܿܢܐ ܕܥܿܢܐܼ ܒܡܼ̈ܠܐ ܕܓ̈ܠܬܐ ܘܪܚܝܼܩ ܡܼܢ ܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܣܪ̈ܝܼܩܬܐ ܦ݀ܠܚ܆ ܘܠܚܘܼܣܪ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܡܙܿܡܢ ܢܦܫܼܗ. ܠܡܼܪܕܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܗ̄ ܬܚܘܝܼܬܐ ܗܿܝ ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܗ݀ܘ ܕܫ݀ܒܩ ܐܘܼܪܚܐ ܕܪܝܼܫܬܐ ܘܪܕܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܬܘܫܐ ܘܕܠܐ ܡ̈ܝܐ ܡܣܼܬܓܦ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܝܿܢܐ ܕܣܿܛܢܐ ܡܼܢ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܪܕܐ ܒܛܥܿܝܘܼܬܐ ܡܿܐܬ ܒܨܗܪܐ ܕܠܐ ܝܼܕܥܬܐ. ܡܝ̈ܐ ܓܢ̈ܝܼܒܐ ܚܿܠܝܢ ܗ̄ ܗܝܼ ܠܡ ܙܢܝܘܼܬܐ ܡܚܬܼܚܬܐ ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܪ̈ܦܝܐ: ܘܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܗ݀ܕܜܐ ܐܡܿܪ ܒܐܣܟܡܐ ܠܙܢܝ̈ܐ. ܗ݀ܝ ܕܚܿܠܝܢܼ ܗ̄ ܗܢܝܼ ܠܣܟܠܐ ܣܘܼܥܪܢܐ ܕܙܢܿܝܘܼܬܐ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܒܛܘܼܫܝܐ ܡܣܼܬܥܪܐ ܘܠܝܬ ܠܗܘܢܿ. ܣܒܼܥܐ ܡܢܼܗܿ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܘ ܟ݀ܠ ܐܡܼܬܝ ܡܿܨܝܢܼ ܕܢܙܢܘܢ. ܚܣܝܼܪ ܪܥܝܿܢܐ ܘܫܒܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܙܢܝ̈ܐ ܐܝܟ ܗܿܢܘܢܿ ܕܒܝܬ ܫܝܬ ܕܙܢܝܼܘ ܒܒܢ̈ܬ ܐܢܫ̈ܐ. ܘܝܼܣܪ̈ܠܝܐ ܒܒ̈ܢܬ ܡܘܼܐܒ ܘܫܡܫܘܢܿ ܒܕܠܝܼܠܐ. ܠܐ ܬܐܼܨܕ ܒܗܿ ܥܝܢ̈ܝܟ ܗ̄ ܠܡܬܼܚܠܛܘܼ ܥܡܗܿ. ܡ̈ܝܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܗ̄ ܡܝ̈ܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܘܢܗܪܐ ܢܘܼܟܪܝܐ ܩܿܪܐ ܠܫܘܬܦ̄ܘܼ ܢܘܼܟܪܝܬܐ ܘܠܙܘܘܓܐ ܕܠܐ ܢܡܘܿܣ: ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܩܿܪܐ ܠܗܘܢܿ ܡܛܠ݀ ܕܠܐ ܢܡܘܿܣܐܝܼܬ ܐܝܼܬܘܗܝ ܙܘܘܓܐ ܕܐܝܟ ܗܿܢܐ܀ ܨܚܚܐ܆ ܝ̄ ܒܪܐ ܚܟܝܼܡܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܡܝܬܪܘܼܬܐ ܘܓܡܝܼܪܘܼܬܐ ܚܕܘܼܬܐ ܩ݀ܛܦ ܐܒܘܼܗܝ ܡܣܟܢܘܼܬܐ ܡܡܿܟܟܐ ܗ̄ ܚܒܢܢܘܼܬܐ ܡܿܢ ܡܡܿܟܟܐ ܠܚܒ̈ܢܢܐ܆ ܟܘܼܫܪܐ ܠܡ ܘܦܘܼܠܚܢܐ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܡܥܿܬܪ ܠܗ ܠܓܒܪܐ. ܒܘܼܪܟܬܐ ܬܗܼܘܐ ܥܠ ܪܝܼܫܗ ܗ̄ ܠܟܗܝܼܢ̄ܘܼ

ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܡܫܿܡܗ܆ ܘܠܦܘܼܡܗܘܢܿ ܕܥܘܿܠ̈ܐ ܗ̄ ܠܡܡܼܠܗܘܢܿ܆ ܢܒܼܣܐ ܥܘܿܠܐ ܗ̄ ܡܿܠܐܼ ܥܘܠܐ܆ ܥܘܼܗܕܢܗ ܕܙܕܝܼܩܐ ܗ̄ ܒ݀ܬܪ ܡܿܘܬܗ ܒܘܼܪ̈ܟܬܐ ܘܛܒ̈ܬܐ ܡܦܿܠܓ ܠܒܢܝܢ̈ܫܐ: ܘܫܪܓܐ ܕܥܘܿܠ̈ܐ ܗ̄ ܘܐܦ ܫܡܐ ܘܕܘܼܟܪܢܐ ܕܥܘܿܠ̈ܐ ܢܬܼܛܥܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ܇ ܘܕܫܛ̈ܝܢ ܣܦܘ̈ܬܗ ܗ̄ ܐܝܿܢܐ ܕܣܟ̈ܠܢ ܡܠ̈ܘܗܝ ܘܡܣ̈ܓܦܢ ܒܥܓܠܐ ܡܬܼܬܚܕ ܒܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܐܠܗܿܝܐ. ܕܪܡܿܙ ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ ܒܢܟܼܠܐ ܗ̄ ܡܿܢ ܠܡ ܕܒܪܼܡܙܐ ܡܛܫܝܐܝܼܬ ܡܬܼܢܟܠ ܥܠ ܚܒܪܗ܇ ܘܗܘܼ ܝܿܗܒ ܟܐܦܐ ܗ̄ ܗܘܼ ܗܿܘܐ ܥܠܼܬܐ ܘܡܚܙܝܼܬܐ ܠܒܢܝܢ̈ܫܐ ܕܢܦܼܠܘܢ ܒܚ̈ܫܐ ܕܠܒܼܐ ܐܝܟ ܕܒܟ̈ܐܒܐ: ܡܿܢ ܕܡܼܢ ܣܦ̈ܘܬܗ ܡܦܼܩ ܚܟܡܼܬܐ ܒܫܒܛܐ ܗ̄ ܡܫܼܬܠܛ ܕܢܪܕܐ ܠܣܟ̈ܠܐ ܘܢܫܼܥܒܕܘܢ ܐܢܘܿܢ ܨܒܝܢܗ: ܢܛܫܘܼܢ ܝܼܕܥܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܠܨܒܘܼܬܐ ܝܩܝܼܪܬܐ ܒܐܝܼܩܪܐ ܠܒܝܼܟܝܼܢ ܠܗܿ ܠܚܟܼܡܬܐ ܘܡܛܣܼܐܝܼܬ ܡܡܿܠܠܝܼܢ ܠܗܿ܆ ܘܦܘܼܡܐ ܡܣܿܪܗܒܐ ܗ̄ ܐܝܿܢܐ ܕܠܐ ܡܿܨܐܼ ܠܡܼܛܪ ܠܫܢܗ܆ ܐܠܐ ܡܣܪܗܒܐܝܼܬ ܗ̄ ܟܠ ܕܒܿ݁ܐ ܡܡܿܠܠ܆ ܩܪܝܼܒ ܗܼܘ ܠܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ: ܩܢܝܿܢܐ ܕܥܬܝܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܗ݀ܟܢܐ ܟܗܝܿܢܝܼܢ ܒܛܒ̈ܬܐ ܟܫܝܼܪ̈ܝ ܒܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܥܬܝܼܪ̈ܐ ܕܫܪܝܢ ܒܟܪ̈ܟܐ ܥܫܝܼ̈ܢܐ܆ ܩܐܒܪܐ ܕܡܣܼ̈ܟܢܐ ܗ̄ ܚܒܢܢܘܼܬܗܘܢܿ ܬܒܿܪܐ ܠܗܘܢܿ܆ ܡܣܟܢܐ ܠܚܒܢܢܐ ܩܿܪܐ܆ ܡܟܡ̈ܢܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܘܗܝ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܠܡ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܥܘܿܠܐ ܡܛ݀ ܣܢܐܼܬܐ ܕܩܿܢܐ ܨܝܕ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܒܦܼܘܪ̈ܣܐ ܘܟܡ̈ܐܢܐ ܡ̄ ܡܡܿܠܠ ܡ̈ܠܼܘܗܝ܇ ܡܕܡ ܐܡܿܪ ܘܡܕܡ ܐܡܚܪܝܼܢ ܐܝܼܬ ܒܠܒܼܗ: ܣܦܼ̈ܘܬܐ ܒܟܿܠܙܒܢ ܒܟܬܒܐ ܠܡܡܠܠܐ ܩܿܪܐ ܣܟܠܐ ܟܕ ܓܿܚܟ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܠܡ ܕܐܝܼܬܘ ܒܝܼܫܐ ܐܦ ܟ݀ܠܗܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܗ ܒܓܘܼܚܟܐ ܥܿܒܕ ܗ̄ ܦܨܝܼܚܐܝܼܬ ܘܡܛܝܒܐܝܼܬ ܥܿܒܕ ܟܕ ܠܐ ܕܚܿܠ ܐܘܿ ܟܪܝܐ ܠܗ ܐܘܿ ܡܬܼܬܘܐ܆ ܘܚܟܡܼܬܐ ܠܓܒܪܐ ܗ̄ ܚܟܝܼܡܐ ܠܡ ܟܿܠܡܕܡ ܥܿܒܕ ܦܪܘܿܫܐܝܼܬ ܘܒܣܘܼܟܠܐ ܥܿܒܕ ܠܗ܆ ܥܘܿܠܐ ܠܐܒܕܢܐ܆ ܡܬܼܢܪܓ ܗ̄ ܡܣܼܬܚܦ ܡܬܥܪܓܠ ܘܢ݀ܠܦ ܡܠܘܼܠܬܐ ܕܠܐ ܩܘܡܐ: ܡܥܿܫܢܐ ܐܘܼܪܚܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̄ ܝܨܝܼܦ̄ܘܼ ܘܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܐܠܗܝܿܬܐ ܢ݀ܛܪܐ ܠܗ܆ ܨܚܚܐ܆ ܝܐ ܕܒܿܢܐ ܒܝܬܗ ܒܥܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܥܠܘܼܒܝܐ ܘܚܛܘܼܦܝܐ

3 pages missing

ܡܚܝܒ ܠܙܟܝܐ܆ ܡܬܩܠܐ ܕܡܣܐܬܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܗܿܢܘܿܢ ܕܬܩܿܠܝܼܢ ܡܕܡ ܒܡܣܐܬܐ ܬܪܝܼܨܐܝܼܬ ܬܩܿܠܝܼܢ: ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܕܝܿܢܐ ܘܡܠܟܐ ܟܐܢܐܝܼܬ ܦܿܐܐܼ ܠܗܘܿܢ ܕܢܕܘܼܢܘܢ܆ ܛܡܐܝܼܢ ܐܢܘܿܢ ܡܠ̈ܟܐ ܗ̄ ܠܐ ܦܿܐܐܼ ܠܡܠܟܐ ܕܢܣܼܥܘܪ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܼܢ ܘܿܠܝܼܬܐ: ܡܛܠ ܕܟܘܼܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ ܐܝܟ ܕܠܟܐܢܘܼܬܐ ܡܬܪܩܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ: ܨܒܝܿܢܗ ܕܡܠܟܐ ܗ̄ ܕܗܿܟܢܐ ܘܿܠܐ ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܕܒܡܼ̈ܠܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܢܬܚܫܚ: ܗܿܠܝܢ ܕܙܕܝܼ̈ܩܐ ܘܬܪ̈ܝܼܨܐ ܒܠܚܘܼܕ ܡܡܿܠܠܝܼܢ ܠܗܝܢ܆ ܘܡܠܼܬܐ ܕܬܪ̈ܝܼܨܐ ܗ̄ ܦܿܐܐܼ ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܕܢܪܚܼܡ ܛܒ̈ܬܐ ܘܢܬܼܗܓܐ ܒܡܼ̈ܠܐ ܕܬܪ̈ܝܼܨܐ܆ ܩܕܡ ܬܒܪܐ ܨܥܪܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܣܿܥܪ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܠܨܥܪܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܡܬܼܬܒܪ ܒܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܐܠܗܿܝܐ: ܘܩܕܡ ܟܘܼܪ̈ܗܢܐ ܗ̄ ܘܗܿܘ ܕܡܬܕܒܪ ܒܪܡܘܼܬܐ܆ ܢ݀ܦܠ ܒܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܥܙܝܼܪܐ ܕܡܿܕܘܕ ܠܗ ܐܝܟ ܐܝܿܢܐ ܕܪܡܿܐܼ ܒܟܘܼܪܗܢܐ: ܝܘܢܝܐ܆ ܚܠܦ ܟܘܼܪܗܢܐ ܡܦܘܼܠܬܐ ܗ̄ ܢܦܝܼܦܐ ܠܡ ܠܪܡܘܼܬܐ ܡܦܘܼܠܬܐ. ܛ݀ܒ ܗܼܘ ܡܿܟܝܼܟ ܪܘܼܚܐ ܗ̄ ܛܒܿ ܗܼܘ ܡܟܝܼܟܐ ܚܟܝܼܡܐ ܡܼܢ ܓܒܪܐ ܩܪܒܬܢܐ ܕܥܡ ܩܪ̈ܒܬܢܐ ܡܦܿܠܓ ܒܙܼܬܐ ܕܫܒܝܼܬܐ܆ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܥܠ ܢܦܫܐ ܐܡܿܪ ܘܡܼܢ ܥܝ̈ܢܐ ܥܠ ܦܓܪܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܡܟܝܼܟ ܒܢܦܼ:ܫܗ ܘܒܦܓܪܗ܆ ܢܦܫܼܐ ܡܟܐܒܬܐ ܗ̄ ܒܪܢܫܐ ܕܡܥܼܪܙܠ ܒܥܘܠܐ ܘܡܟܐܒ ܘܟܪܝܼܗ ܒܒܝܼܫܬܐ܆ ܡܢܼܗܘܢܿ ܕܣܘܼ̈ܥܪܢܘ̄ ܡܕܪ̈ܟܢ ܠܗ ܥܩ̈ܬܐ ܘܪ̈ܡܝܢ ܠܢܦܼܫܗ ܒܟ̈ܐܒܐ: ܢܦܫܼܐ ܬܢܢ ܠܟܿܠܗ ܒܪܢܫܐ ܩܿܪܐ܆ ܘܟ̈ܐܒܐ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܬܥܝܼ̈ܫܐ ܘܫܟܝܼܪ̈ܐ܆ ܟܠܝܼܠܐ ܕܬܫܼܒܘܿܚܬܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܫܒܝܼܚܐ ܣܝܒܘܼܬܐ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܡܡܠܐ ܘܡܿܨܒܬܐ ܚܟܼܡܬܐ ܠܩܿܢܝܗܿ܆ ܘܒܐܘܼܪܚܐ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܗ̄ ܐܦ ܗܝܼ ܣܝܒܘܼܬܐ ܡܫܼܬܒܚܐ܆ ܢܦܿܠܐ ܦܼܨܬܗ ܗ̄ ܦܼܨܬܐ ܠܡܢܿܬܐ ܩܿܪܐ: ܘܡܢܿܬܐ ܠܦܘܼܪܥܢܐ ܘܐܡܿܪ ܕܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܠܗ ܕܡܛ݀ܠ ܥܘܠܗ ܕܥܢܬܐ ܢܩܝܼܦ ܠܗ ܠܐ ܡܬܼܦܪܫܢܐܝܼܬ ܨܚܚܐ ܝܙܙ̄ ܠܐ ܝܿܐܝܿܐ ܠܣܟܠܐ ܗ̄ ܥܠ ܕܠܐ ܣܿܥܪ ܫܦܝܼܪ̈ܬܐ ܐܦܿܠܐ ܨܿܒܐܒܡܡܼܠܠܐ ܫܦܝܼܪܐ ܘܫܪܝܼܪܐ܆ ܣܦܼܬܐ ܠܡܡܼܠܠܐ ܩ݀ܪܐ ܡܛ݀ܠ ܕܗܘܼ ܡܡܠܠܐ ܡܼܢ ܣܦܼ̈ܘܬܐ ܢ݀ܦܩ: ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܝܿܐܝܐ ܗ̄ ܕܣܟ̈ܠܐ ܠܡܛ ܠܐ ܡܩܒܿܠ ܥܠܘ ܡܡܠܠܐ ܫܪܝܼܪܐ܆ ܟܐܦܐ ܕܪ̈ܚܡܼܐ ܫܦܝܼܪܐ ܗܿܝ ܒܥܝ̈ܢܝ ܡܿܢ ܕܕܝܼܠܗ ܗܼܝ ܗ̄ ܐܟܙܢܐ ܕܟܐܦܐ ܒܚܝܼܪܬܐ ܕܡܬܬܼܣܝܼܡܐ ܥܠ ܒܢܝܿܢܐ ܕܬܪܬܝܢ ܓܘܼ̈ܢܘܢ ܡܣܬܬܐ ܝܬܝܼܪ ܠܒܢܝܿܢܐ܆ ܗܿܟܐܢ ܐܦ ܚܟܡܼܬܐ ܘܣܘܼܟܠܐ ܡܣܿܬܬܝܼܢ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ܇ ܒܙܢܼܐ ܐܚܪܢܐ܆ ܟܐܦܐ ܕܪ̈ܚܼܡܐ ܗ̄ ܟܐܦܐ ܛܒܿܬܐ ܘܝܩܝܼܪܬܐ ܘܪܚܝܼܡܬܐ ܐܟܙܼܢܐ ܠܡ ܕܟܐܦܐ ܝܩܝܼܪܬ ܕܡ̈ܠܐ ܐܘܿ ܡܪܓܢܝܼܬܐ ܪܝܼܫܝܬܐ܆ ܐܢ ܒܩܕܫܐ ܐܘܿ ܒܗܡܢܝܼܟܐ ܘܟܠܝܼܠܐ ܬܬܩܼܒܥܝ ܫܘܼܦܪܗܿ ܡܚܿܘܝܐ ܘܠܪܝܼܫܐ ܡܥܿܬܕܐ ܐܝܼܩܪܐ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܚܟܡܼܬܐ ܡܬܼܝܕܥܐ ܦܐܝܘܼܬܗܿ ܒܠܫܼܢܐ܆ ܘܠܐܬܪܐ ܕܡܬܼܦܢܝܐ ܗ̄ ܘܟ݀ܠ ܚܘܼܫܒܐ ܘܡܼܠܬܐ ܘܣܘܼܥܪܢܐ ܕܒܗܿܕܐ ܢ݀ܣܒܝܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܠܪܝܼܫ ܣܿܠܩܝܼܢ ܘܠܫܘܼܡܠܝܐ ܐܬܿܝܢ. ܝܘܢܝܼܐ. ܘܠܐܪܐ ܕܡܬܼܗܦܟܐ ܬܨܠܚܝ ܗ̄ ܟܿܠ ܐܝܿܟܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܚܟܼܡܬܐ ܡܿܨܠܚܐ ܒܟܿܠ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܿ܆ ܕܡܿܟܣܐ ܥܘܠܐ ܒܿ݁ܐ ܪܚܡܘܼܬܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܠܡ ܕܚܿܙܐ ܥܘܠܐ ܐܘܿ . . . . . . . . . . . ܨܝܕ ܚܒܪܗ ܘܡܿܟܣܐ ܘܡܣܿܬܪ ܠܗܿ ܘܒܝ̈ܢܘܗܝ ܘܠܗ ܡܿܟܣ ܠܗ

ܗܿܢܐ ܚܘܼܒܐ ܣܿܓܝܝܐ ܡܿܠܐܼ ܘܡܪܚܡܢܘܼ܆ ܘܕܣܿܢܐ ܠܡܟܼܣܘܼ ܡܼܢ ܪܚܡܐ ܗ̄ ܠܐ ܠܡ ܡܿܠܟ ܐܢܼܐ ܕܠܐ ܬܟܣܼ ܠܐܢܫ ܐܠܐ ܕܠܩܘܼܒܠܐ܆ ܐܢܗܘܼ ܕܠܐ ܒܛܝܼܠ ܠܟ ܥܠ ܚܘܼܒܐ ܕܪܚܡܟ ܘܐܝܟ ܕܝܿܐܐ ܠܐ ܡܩܿܪܒ ܐܢܬ ܬܘܼܪܨܐ ܟܕ ܢܣܟܠ ܡܿܢ ܪܚܡܿܟ܆ ܘܡܼܢ ܥܡܘܿܪܐ ܕܥܡܟ ܒ݀ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܦܼܪܘܿܫ ܘܬܬܼܢܟܪܐ: ܐܠܐ ܐܟܣܼ ܚܘܼܒܢܐܝܼܬ ܘܠܘ ܓܠܝܐܝܼܬ ܐܝܟ ܕܒܚܼܣܕܐ: ܠܘܼܚܡܐ ܫ݀ܚܩ ܗ̄ ܩܠܝܼܠ ܕܚܠܼܬܐ ܘܠܘܼܚܡܐ ܕܫܿܡܥ ܚܟܝܼܡܐ ܡܬܼܬܥܝܼܩ ܒܪܥܝܢܗ ܕܥܠ ܡܘܿܢ ܗܘܬ݀ ܗ݀ܕܐ܆ ܘܚܠܦ ܟܿܐܬܐ ܗ̄ ܣܟܠܐ ܕܝܢ ܠܘ ܟܕ ܟܿܐܝܢ ܒܗ ܠܐ ܡܬܼܬܪܨ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܟܕ ܡܼܬܢܓܕ ܠܐ ܡܪܓܫ܇ ܢ݀ܦܠ ܪܢܝܐ ܘܕܚܠܼܬܐ ܠܓܒܪܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܠܡ ܕܐܝܼܬܘܗܝ: ܟܕ ܫܿܡܥ ܥܠ ܨܒܘܼܬܐ ܓܢܝܼܚܬܐ ܕܡܣܼܬܥܪܐ ܒܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܢ݀ܦܠܐ ܥܠܘܗܝ ܕܚܠܼܬܐ ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܒܪܢܝܐ ܕܡܘܢܿ ܓܿܕܫ ܡܢܼܗ: ܣܟܼܠܐ ܕܝܢ ܫܝܼܛ̈ܢ ܠܗ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܘܠܐ ܚܿܫܒ ܠܗܝܢ ܡܕܡ.. ܕܪܚ݀ܡ ܥܘܿܠܐ ܗ̄ ܕܪܚܿܡ ܥܘܿܠܐ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܒܚܪܝܢܐ ܘܒܡܨܘܼܬܐ ܢܿܦܠ܆ ܘܕܡܪܝܼܡ ܬܪܥܗ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܠܡ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܚܬܝܼܪܐ ܘܪܡܐ ܘܦ݀ܬܚ ܬܪܥܐ ܕܠܒܼܗ ܘܡܬܼܬܪܝܼܡ ܘܡܫܼܬܩܠ ܥܠ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܥܓܠ ܐܬܿܐ ܥܠܘܗܝ ܡܣܼܡ ܒܪܝܼܫܐ ܘܬܒܿܪ ܠܗ. ܬܘܼܒ ܕܡܪܝܼܡ ܬܪܥܐ ܗ̄ ܕܦܘܼܡܗ: ܕܦ݀ܬܚ ܣܦܼ̈ܘܬܗ ܠܟܿܠܟ ܡܡܠܠܐ ܒܝܼܫܐ. ܡܢܼ̈ ܡܼܢ ܡܡܼܠܠܗ ܡܬܬܼܚܕ ܒܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ܇ ܠܟܼܐ ܚܕܝܐ ܡܫܦܪ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܠܟܼܐ ܚܕܝܐ ܠܟ݀ܠܗ ܓܘܫܡܐ ܡܦܿܨܚ ܘܡܿܫܦܪ܆ ܗܿܟܐ ܐܦ ܪܘܼܚܐ ܕܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܒܥܘܠܐ ܘܒܟܪܝܘܼܬܐ ܡܢܦܫܐ ܠܓܪ̈ܡܐ܆ ܥܕܡܐ ܠܓܪ̈ܡ̄ܘ ܡܿܛܐ ܟܐܒܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܚܝܘܼܬܐ ܒܠܒܼܐ ܥ݀ܡܪܐ܆ ܘܪܘܼܚܐ ܕܡܼܢܗܿ ܡܬܼܬܙܝܼܥܐ ܚܝܘܼܬܐ ܒܡܘܼܚܐ ܘܡܘܼܚܐ ܒܓܪ̈ܡܐ܆ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܕܣܟܼܠܐ ܒܥܘܼܡ̈ܩܝܗ ܗ̄ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܚܿܐܪ ܠܪܘܼܚܩܐ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܥܬܝܼܕܝܼܢ܆ ܕܚܿܣܟ ܡ̈ܠܘܗܝ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܩܿܢܐܼ ܝܼܕܥܬܐ ܘܡܗܘܢܘܼܬܐ ܒܛܟܣܼܐ ܡܡܿܠܠ ܟ݀ܠܡܕܡ ܕܐܡܿܪ ܘܒܙܒܼܢܐ ܕܬܒܿܥܐ ܘ݀ܠܝܼܬܐ ܨܚܚܐ ܝܚ̄ ܣܦܼ̈ܘܬܗ ܕܣܟܼܠܐ ܗ̄ ܗܼܢܝܢ ܡ̈ܠܼܘܗܝ ܕܣܟܼܠܐ ܡܥ̈ܠܢ ܠܗ ܠܕܝܼܢܐ ܘܠܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ: ܐܝܿܢܐ ܕܡܿܪܦܐ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܒܥܒܿܕܗ ܗ̄ ܒܥܒܿܕ̈ܐ ܫܦܝܼܪ̈ܐ܆ ܐܚܘܼܗܝ ܗܼܘ ܕܓܒܪܐ ܡܚܒܠܢܐ ܗ̄ ܐܦ ܗܼܘ ܠܡ ܡܚܒܠܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܝܪܬܘܼܬܐ ܕܡܚܒܼܠܢܐ ܝܿܪܬ: ܡܓܕܠܐ ܗܼܘ ܥܫܝܼܢܐ ܗ̄ ܗ݀ܕܐ ܠܡ ܡܿܠܟ ܐܢܼܐ ܠܟܿܠܢܫ ܕܐܢ ܙܕܝܼܩܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܐܢ ܚܠܬܢܐ ܕܢܬܓܼܘܣ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܟ ܡܓܕܠܐ ܗܼܘ ܥܫܝܼܢܐ ܒܝܬ ܓܘܣܗ܆ ܐܝܼܩܪܐ ܘܥܘܼܬܪܐ ܡܕܝܢܡܬܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܕܚܿܠ ܠܐܠܗܐ ܘܐܚܝܼܕ ܓܘܣܐ ܒܫܡܗ ܗܿܘܐ ܡܝܩܼܪܐ ܘܫܒܝܼܚܐ ܘܡܬܼܟܗܢ ܒܥܘܼܬܪܐ ܐܝܟ ܡܕܝܼܢܬܐ ܕܟܪܝܼܟ ܠܗܿ ܫܘܼܪܐ ܟܕ ܠܐ ܩܿܢܛ ܡܼܢ ܡܼܕܡ: ܩܕܡ ܬܒܿܪܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܪܡܐ ܐ݀ܦܢ ܐܝܼܬ̄ܘ ܡܝܩܼܪܐ ܢܚܿܬ ܠܘܿܬ ܫܼܦܠܐ ܘܩܕܡ ܐܝܼܩܪܐ ܡܘܼܟܟܐ ܗ̄ ܥܕܡܐ ܠܡ ܕܡܬܼܡܟܟ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܼܝܩܪ܆ ܪܘܼܚܗ ܕܓܒܪܐ ܗ̄ ܪܘܼܚܐ ܠܢܦܼܫܐ ܩܿܪܐ܆ ܕܘܿܠܐ ܠܗ ܠܓܒܪܐ ܚܟܝܼܡܐ ܕܢܣܼܝܒܪ

ܟܿܠ ܚܫ̈ܝܼܢ ܕܥܿܪܨܼܢ ܥܠܘܗܝ܆ ܘܪܘܼܚܐ ܡܟܐܒܬܐ ܡܿܢ ܗ̄ ܙܕܿܩ ܠܡ ܠܐܢܫ ܕܢܥܼܒܪ ܠܥܩܿܬܗ ܒܡܣܼܝܒܪܢܘܼܬܐ: ܐܢܕܝܢ ܐܚܿܕܐ ܫܬܐܼܣܬܐ ܟܪܝܘܬܐ ܒܠܒܼܗ ܠܐ ܡܿܨܐܼ ܐܢܫ ܕܢܣܼܝܒܪ ܠܢܦܼܫܐ ܕܐܝܟ ܗ݀ܕܐ. ܡܘܗܒ̈ܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܡܪ̈ܘܚܢ ܗ̄ ܐܝܿܢܐ ܕܩܿܢܐܼ ܡܪܚܡ ܫܦܝܼܥܬܐ ܗܼܝ ܡܪܚܡܢܘܼܬܐ ܥܿܒܕܐ ܠܗ ܕܢܗܼܘܐ ܝܼܕܝܥܐ ܒܓܘ ܥܡܐ ܘܡܿܝܬܝܐ ܠܗ ܠܪܘܚܬܐ ܘܟܗܝܼܢܘܼ ܘܡܩܝܼܡܐ ܠܗ ܩܕܡ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܒܓܠܝܘܼܬܐ ܐܦ̈ܐ: ܙܟܝܼ ܗܼܘ ܒܪܢܫܐ ܒܕܝܼܢܗ ܗ̄ ܩܝܼܡ ܕܢܼܥܘܿܠ ܠܕܝܼܢܐ ܐܢܫ ܡܙܿܕܩ ܗܼܘ ܠܗ ܕܙܟܝܐ ܗܼܘ: ܚܒܪܗ ܒܿܕܩ ܠܗ ܗ̄ ܐܠܐ ܡܐ ܕܐܬܿܐ ܒܥܠܕܪܗ ܡܚܿܘܐ ܠܗܿ ܠܚܝܿܒܘܼܬܗ ܘܠܙܟܘܼܬܗ܇ ܦܼܨܬܐ ܫܪܐ ܚܪܝ̈ܝܢܐ ܗ̄ ܡܿܝܬܐ ܬܚܘܝܼܬܐ ܕܡܿܨܐܼ ܒܘܼܚܢܐ ܠܡܫܼܪܐ ܚܪ̈ܝܢܐ ܥܣܼ̈ܩܐ: ܦܼܨܬܐ ܠܡ ܡܬܼܦܪܫܝܼܢ ܡܢܼܗܿ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܡܿܐ ܕܢ݀ܦܠܐ. ܘܡܬܼܬܣܝܼܡܝܼܢ ܒܗܿ ܬܚܘܼ̈ܡܐ ܕܨܒܼܘ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܠܫܪܝܐ ܕܚܪܝܢܐ ܕܗܿܘܐ ܒܝܬ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܘܥܫܝܼ̈ܢܐ ܘܝܼܕ̈ܝܥܐ: []ܢܐ ܘܒܒܘܼܚܢܐ ܕܡ̈ܠܼܐ ܡܬܼܚܙܐ ܦܘܼܪܫܢܐ ܕܡܼ̈ܠܐ ܕܡܿܩܛܪܓܐ ܠܡܬܩܛܪܓܢܐ. ܦܼܨܬܐ ܬܢܢ ܠܥܙܼܩܬܐ ܩܿܪܐ: ܐܚܐ ܕܡܬܼܥܕܪ ܗ̄ ܡܚܿܦܛ ܥܠ ܬܪܥܘܼܬܐ ܘܫܠܡܐ ܐܝܟ ܡܕܝܢܡܬܐ ܗ̄ ܫܘܼܪ̈ܐ ܕܚܕܝܪܝܼܢ ܠܗܿ܆ ܘܐܚܕ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܐܘܝܘܼܬܐ ܕܐܚ̈ܐ ܡܿܕܥܪܐ ܐܝܟ ܡܕܝܼܢܬܐ ܕܡܫܿܡܠܝܐ ܒܟܿܠܡܕܡ ܘܚܣܝܼܢܐ ܗܿܝ ܠܐܝܿܢܐ ܕܡܣܼܬܬܪ ܒܗܿ. ܘܐܚܕ̈ܝܗܿ ܐܝܟ ܗ̄ ܘܗܿܘ ܕܐܚܿܕ ܐܝܼܕܐ ܕܐܚܘܼܗܝ ܘܡܿܥܕܪ ܠܗ: ܡܣܼܬܡܟ ܐܦ ܗܼܘ ܡܼܢ ܥܘܼܕܪܢܐ ܐܠܗܝܿ ܕܠܿܘܐ ܠܗ܆ ܐܝܟ ܡܕܝܼܢܡܬܐ ܕܡܫܡܠܼܝܐ ܒܟ݀ܠ ܡܕܡ ܘܐܝܼܬ ܠܗܿ ܬܪ̈ܥܐ ܕܦܪܙܠܐ܇ ܘܐܝܼܬ ܠܗܘܢܿ ܣܘܼܟܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡܼܙܕܟܝܢ. ܝܘܢܝܐ: ܐܡܿܪ܆ ܗܿܘܐ ܡܚܣܢ ܐܝܟ ܒܝܬ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܡܫܼܪܪ ܒܐܚ̈ܕܐ: ܘܡܘܼܟ̈ܠܐ ܗ̄ ܐܚܕ̈ܐ ܩ݀ܪܐ ܠܬܪ̈ܥܐ܆ ܡܿܢ ܕܠܐ ܝ݀ܕܥ ܢܦܼܫܗ ܠܐ ܫܦܝܪ ܠܗ܀ ܨܚܚܐ ܝܛ ܘܕܩܠܝܼܠ ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܚܿܛܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܘ ܒܡܓܪܬ݀ ܪܘܼܚܐ ܣܿܥܪ ܣܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ ܐܠܐ ܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܕܡܣܪܗܒܐܝܼܬ ܟܕ ܬܟܝܼܠ ܥܠ ܣܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ ܘܠܐ ܩܿܕܡ ܚܿܙܐ ܕܠܡܼܐ ܚܛܝܼܬܐ ܐܝܼܬ ܒܗ ܒܣܘܼܥܪܢܐ ܗܿܢܐ ܡܿܢ ܥܠܬ݀ ܡܪܚܘܼܬܗ ܚܛܝܐ ܗܿܘ ܡܼܢ ܟܕܘ: ܫ݀ܛܝܘܼܬܗ ܕܓܒܪܐ ܗ̄ ܣܟܠܘܼܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܗܝ ܡܦܬܠܐ ܣܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ ܘܥܠ ܡܪܝܐ ܡܬܼܪܥܡ ܗ̄ ܘܟܕ ܗܼܘ ܗܼܘܐ ܥܠܼܬܐ ܕܒܝܼܫ̈ܬܐ ܠܩܢܘܿܡܗ ܡܬܼܚܡܬ ܒܣܟܠܘܼܬܐ ܥܠ ܒܪܘܿܝܗ ܕܗܼܘ ܥܪܩܠܼ ܣܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ: ܐܝܿܢܐ ܕܛܪܟܢ ܒܡ̈ܠܘܗܝ ܠܐ ܫܪܝܼܪ ܗ̄ ܐܝܿܢܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܢܟܝܼܠܐ ܘܚܪܥܐ ܘܫܓܘܿܫܐ. ܘܕܩܿܢܐ ܚܟܡܼܬܐ ܗ̄ ܘܗܿܘ ܕܪܚܡܿ ܢܦܫܼܗ ܒܚܟܼܡܬܐ ܗܿܪܓ ܒܐܡܝܼܢܘܼܬܐ܆ ܣܘܼܟܠܗ ܕܓܒܪܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܠܡ ܕܩܿܢܐܼ ܣܘܼܟܠܐ ܘܝܼܕܥܬܐ ܘܚܟܡܼܬܐ ܢܓܝܼܪ ܪܘܼܚܐ ܗ݀ܘ ܡܛ݀ܠ ܡܣܝܒܼܪܢܘܬܗ. ܘܐܝܼܬ ܠܗ ܥܘܠܐ ܐܘܿ ܥܕܠܝܐ ܐܝܼܬ ܒ݀ܬܪܗ ܡܬܼܚܦܐ ܒܥܼܠܬ݀ ܚܟܡܼܬܐ ܕܩܿܢܐܼ: ܒܝܬܐ ܘܩܢܝܿܢܐ ܝܘܼܬܪܢܐ ܗܿܘ ܕܐܒܐ ܗ̄ ܥܝܿܕܐ ܐܝܼܬ ܒܥܿܠܡܐ ܕܐܒ̈ܗܐ ܢܘܪܬܘܢܼ ܩܢܝܿܢܗܘܢܿ ܠܒܢܝ̈ܗܘܿܢ ܘܢܬܼܠܩ ܠܗܘܢܿ ܒ̈ܬܐ ܘܥܘܼܬܪܐ ܥܡ ܟ݀ܠ ܛܒ̈ܢ ܕܩܿܢܝܢ܆ ܡܼܢ ܡܪܝܐ ܡܬܼܡܟܪܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܡܛܟܣܼ ܢܡܘܿܣܐ ܕܢܫܼܒܘܿܩ ܓܒܪܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ ܘܢܩܼܦ ܠܐܢܬܬܗ܆ ܒܪܡ ܠܘ ܟ݀ܠ ܐܢܬܬܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܡܬܡܟܪܐ

ܠܓܒܪܐ ܗ̄ ܥܠ ܛܟܣܼܐ ܟܝܿܢܝܐ ܕܙܘܘܓܐ ܐܡܿܪ ܐܟܙܼܢܐ ܕܠܥܼܠ ܥܠ ܫܘܼܠܛܢܐ ܐܡܼܪ ܐܘܿܟܝܬ ܥܠ ܕܪܓܐ ܘܠܘ ܥܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܩܝܿܡܝܼܢ ܒܫܘܼܠܛܢܐ܆ ܢܘܡܬܐ ܝܿܗܒܐ ܫܢܼܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܢܘܡܬܐ ܥܠ ܫܢܼܬܐ ܡܿܘܕܥܐ܆ ܘܡܼܢ ܪܡܘܼܬܗ ܕܐܢܫ ܥܠ ܡܘܼܟܟܐ ܕܥܬܝܼܕ ܠܗ ܡܒܿܕܩܐ܆ ܡܩܿܒܠ ܬܘܼܟܐ ܗ̄ ܚܘܼܣܪܢܐ ܪܒܐ ܡܛܠ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܡܟܿܒܫ ܚܡܼܬܗ܆ ܘܟܡܼܐ ܕܡܥܠܐ ܥܠ ܛܥܢܗ ܗ̄ ܬܚܘܝܼܬܐ ܗܿܝ ܒܕܡܘܼܬܐ ܐܢܫ ܕܡܘܣܦ ܥܠ ܛܥܢܗ ܝܬܝܼܪܐ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗܼܘ ܡܼܢ ܚܡܼܬܗ ܣܿܓܝܐܬܐ ܝܘܿܡ ܡܼܢ ܝܘܿܡ ܓܿܕܫܝܼܢ ܠܗ ܢܟܝ̈ܢܐ ܐܘܿ ܣܩܘܼ̈ܒܠܐ. ܚܡܼܬܢܐ ܩܿܪܐ ܠܗ݀ܘ ܕܐܝܟ ܕܐܬܿܝܐ ܪܓܿܙ. ܡܥܠܐ ܗ̄ ܟܡܼܐ ܐܢ ܡܬܦܼܪܣ ܒܪܢܫܐ ܕܢܥܼܒܕ ܡܕܡ ܕܠܐܠܗܐ ܫ݀ܦܪ܆ ܘܡܬܼܚܫܒ ܥܠܘܗܝ ܘܪܢܐ ܕܢܥܼܒܕܝܘܗܝ ܠܐ ܡܫܼܬܡܠܐ ܟܡܼܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܫ݀ܒܩ ܕܚܠܼܬܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝ̈ܐ ܢܓܝܼܪ̈ܐ ܝ݀ܗܒܐ: ܘܡܿܢ ܕܡܼܢܗܿ ܣܿܒܥ ܡܕܡ ܕܒܝܼܫ ܠܐ ܩ݀ܪܒ ܨܝܕܘ̄ ܘܟܕ ܡܿܐܬ ܠܐ ܕܚܿܠ ܡܼܢ ܡܕܡ ܘܗܝܼ ܡܣܿܒܥܐ ܠܗ ܛܒ̈ܬܐ: ܚܒܢܢܐ ܕܡܛܿܫܐ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܓܒܪܐ ܡܐܝܼܢܐ ܠܐ ܡܬܘܿܡ ܡܬܼܒܣܡ ܡܼܢ ܥܡܠܐ ܕܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܘܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܦ݀ܠܚ ܐ݀ܦܠܐ ܥܿܬܪ܆ ܒܝܼܫܐ ܡܐ ܡܼܬܢܓܕ ܚܟܝܼܡܐ ܗ̄ ܚܟܝܼܡܐ ܡܐ ܕܚܿܙܐ ܕܡܬܼܪܕܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܣܟ̈ܠܘܬܗ ܙܗܝܼܪܘܼܬܐ ܝܬܝܼܪܬܐ ܡܩܿܒܠ ܘܡܬܼܚܦܛ ܕܢܘܣܼܦ ܥܠ ܡܝܬܪܘܼܬܗ. ܡܥܫܝܢ ܕܝܼܢܐ ܗ̄ ܕܝܼܢܐ ܠܚܪܝܢܐ ܩ݀ܪܐ ܗܿܪܟܐ ܒܗ݀ܝ ܕܟ݀ܠ ܫܡܐ ܕܡܿܣܗܕ ܒܓܕܠܘܼܬܐ ܚܪܝܢܐ ܝܬܝܼܪܐ ܡܣܬܼܘܣܦ ܒܝܬ ܓܒܪܐ ܠܚܒܪܗ܆ ܡܛܝܿܒܝܼܢ ܟܐܒ̈ܐ ܠܐܝܿܠܝܢ ܗ̄ ܡܛܝܿܒܝܼܢ ܡܣܿܡ ܒܪ̈ܝܼܫܐ ܩܫܼ̈ܝܐ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢܿ ܡܥܝ̈ܕܢܐ ܕܚܪܝܢܐ ܘܕܡܨܘܼܬܐ ܒܝܬ ܓܒܪܐ ܠܚܒܪܗ ܒܝܕ ܣܗܕܘܼܬܐ ܕܓܠܬܐ ܕܡܣܗܕܝܢ܀ ܣܚܚܐ: ܟܟ܆ ܥܗܡܝܼܩܐ ܡܠܼܬܐ ܒܠܒܼܗ ܗ̄ ܐܦ ܠܡ ܟܣܝ̈ܬܗ ܕܡܠܟܐ ܡܫܼܟܚ ܓܒܪܐ ܚܟܝܼܡܐ ܕܢܝܬܐ ܐܢܝܢ ܠܓܠܼܠܝܐ ܐܝܟ ܐܝܿܢܐ ܕܕ݀ܠܐ ܡܝ̈ܐ ܡܼܢ ܓܘܼܒܐ ܥܡܝܼܩܐ܇ ܣܘܓܐܐ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ ܡܬܼܩܪܝܢ ܗ̄ ܐܠܐ ܓܒܪܐ ܫܪܝܼܪܐ ܐܘܿܟܝܬ ܡܗܝܡܼܢܐ ܡܿܢܘܼ ܡܫܼܟܚ ܗ̄ ܠܘ ܪܗܝܼܒܐܝܼܬ ܡܫܼܬܟܚ ܫܪܪܐ. ܗ݀ܝ ܕܡܿܢܘܼ ܥܠ ܡܙܠܗܙܘܼܬܐ ܡܿܘܕܥܐ܆ ܡܠܟܐ ܝܿܬܒ ܥܠ ܟܘܼܪܣܝܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܪܝܼܫܐ ܠܥܡܐ ܦܿܐܐܼ ܠܘ ܕܠܐ ܢܫܼܒܘܿܩ ܕܢܣܼܬܥܪ̈ܢ ܒܝܼ̈ܫܬܐ ܢܼܬܒܼܕܪ̈ܢ ܘܢܬܕܚ̈ܩܢ ܡܼܢ ܩܕܡ ܫܘܼܠܛܢܗ܆ ܡܢܘܼ ܢܐܼܡܪ ܕܙܟܝ ܐܢܬ ܠܒܝ ܗ̄ ܡܢܘܼ ܡܫܼܟܚ ܕܢܐܼܡܪ ܕܙܟܝܐ ܐܝܿܬܝ ܘܕܠܐ ܡܘܼܡ ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ ܡܙܠܗܙܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܗ݀ܘ ܕܠܐ ܡܬܼܪܥܐ ܐܦ ܒܥܒܿܕ̈ܘܗܝ ܡܬܼܝܼܕܥ ܗ̄ ܒܪܢܫܐ ܙܕܝܼܩܐ ܡܼܢ ܛܠܝܘܼܬܗ ܝܼܕܝܼܥܝܼܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ ܡܼܢ ܗܘܼܦܟ̈ܘܗܝ ܕܒܟܿܠܗܿ ܡܫܘܼܚܬܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܡܬܼܝܕܥܐ ܡܝܬܪܘܼܬܗ. ܠܐ ܪܚܼܡ ܫܢܼܬܐ ܗ̄ ܫܢܼܬܐ ܠܡܗܡܼܝܢܘܼܬܐ ܘܚܒܢܢܘܼܬܐ ܩܿܪܐ. ܠܐ ܬܗܡܼܐ ܡܼܢ ܘܿܠܝܼܬܐ ܕܠܐ ܬܐܼܬܐ ܠܥܘܼܡܩܐ ܕܒܝܼܫ̈ܬܐ܆ ܐܠܐ ܦܬܪܚ ܥܝܢ̈ܝܟ ܗ̄ ܒܟܫܝܼܪܘ̄. ܘܣܒܼܥ ܗ̄ ܡܼܢ ܚܦܝܼܛܘܼܬܐ ܣܿܒܥ ܐܢܬ ܟ݀ܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ. ܪܚܡܿܐ ܢܐܼܡܪ ܠܪܚܡܗ

ܗܿܢܘ ܡܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܢܫ ܒܚܦܝܼܛܘܼܬܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܫܼܟܚ ܕܢܐܼܡܪ ܠܪܚܡܗ ܒܦܪܗܣܝܐܐ ܪܒܼܬܐ ܕܩܢܝܿܬ ܩܢܝܿܢܐ ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܐܦ ܥܘܼܬܪܐ܆ ܘܒܗܿܕܐ ܡܫܼܬܒܚ ܗ̄ ܒܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܐܟܙܼܢܐ ܕܗ݀ܘ ܕܩܿܢܐܼ ܕܗܒܐ ܘܚܟܡܼܬܐ ܡܫܼܬܟܚ ܡܼܢ ܟ݀ܠܢܫ. ܢܣܼܒܘ ܡܪܛܘܼܛܗ ܗ̄ ܢܣܒܼܘ. ܡܬܢܼܣܒ ܡܫܼܬܩܠ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܙܒܢܼ̈ܬܐ ܓܝܪ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܣܘܓܦܢܐ ܕܐܝܟ ܗܿܢܐ ܐܬܿܐ ܥܠܘܗܝ ܡܛ݀ܠ ܥܪܒܘܼܬܐ ܕܡܫܼܬܩܠ ܟ݀ܠܡܕܡ ܕܐܝܼܬ ܠܗ. ܥܪܼܩ ܠܓܒܪܐ ܒܠܚܡܐ ܕܓܠܐ ܗ̄ ܠܚܡܐ ܕܓܠܐ ܩܿܪܐ ܠܗ݀ܘ ܕܠܐ ܡܼܢ ܚܘܼܒܐ ܝܿܗܒ ܐܢܫ ܠܚܒܪܗ ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܥܠܼܬܐ. ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܛܠ ܫܿܪܘܼܬܐ ܘܓܪܝܼܨܬܐ ܕܠܚܡܐ ܡܩܿܒܠܝܼܢ ܕܢܥܼܠܘܢܼ ܒܥܪܒܘܼܬܐ. ܘܒ݀ܬܪ ܗܿܝܕܝܢ ܗ̄ ܐܠܐ ܒܿܬܪܟܢ ܗ݀ܘ ܠܚܡܐ ܕܐܟܼܠ ܐܝܟ ܚܨ̈ܨܐ ܗܿܘܐ ܒܦܘܼܡܗ ܐܘܿܟܝܬ ܒܙܩ̈ܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܕܡܿܒܪܝܢ ܫ̈ܢܐ. ܗܿܟܢܐ ܡܣܼܬܓܦ ܡܼܢ ܗ݀ܘ ܠܚܡܐ. ܡܚܫܼܒܬܐ ܒܬܪܥܝܼܬܐ []ܘܡܿܕܝܢ ܠܘܼܩܕܡ ܘܿܠܐ ܠܗ ܠܐܢܫ ܕܢܬܼܚܫܒ ܒܓܘ ܬܪܥܝܼܬܗ ܘܗ݀ܝ ܕܝܢ ܢܣܼܥܘܿܪ ܘܢܥܒܼܕ ܡܕܡ ܕܠܢܦܼܫ ܡܿܘܬܪ ܐܦ ܠܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܘܒܓܘܪܓܐ ܡܬܥܼܒܕ ܗ̄ ܟܡܼܐ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܟܕ ܐܢܫ ܠܐ ܪܢܐ ܥܠܝܗܿ ܕܨܒܘܼܬܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܬܿܝܐ ܣܿܥܪ ܠܗܿ ܡܬܼܬܥܝܪ ܡܢܼܗܿ ܕܗܿܕܐ ܩܪܒܐ ܘܚܪܝܢܐ ܩܫܼܝܐ. ܕܓܿܠܐ ܐܪܙܐ ܐܟܠܩܪܨܐ ܗ̄ ܐܟܿܠ ܓܝܪ ܩܪܨܐ ܒܗ݀ ܕܐܡܿܪ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܠܣܘܓܦܢܐ ܕܚܒܪܗ. ܘܥܡ ܡܿܢ ܕܡܣܪ̈ܗܒܢ ܡ̈ܠܼܘܗܝ ܗ̄ ܥܡ ܐܝܿܢܐ ܕܣܦܝܼܦ ܘܡܪܚܼ ܒܡܼ̈ܠܘܗܝ ܘܒܣܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ ܠܐ ܬܬܚܼܒܪ ܝܪܬܘܼܬܐ ܕܡܣܿܪܗܒܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܣܿܥܪ ܣܘܼܥܪܢܐ ܒܪܗܝܼܒܘܼܬܐ ܘܒܡܪܚܘܼܬܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܼܚܫܒ ܥܠܘ ܠܚܪܬܐ ܠܐ ܡܨܠܚ ܘܠܐ ܡܬܼܒܪܟ܆ ܒܝܕ ܝܪܬܘܼܬܐ ܥܠ ܟ݀ܠ ܣܘܼܥܪܢ ܐܡܿܪ. ܦܚܐ ܗܿܘ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܕܪ ܗ̄ ܒܕܡܘܼܬ ܦܚܐ ܕܡܬܼܬܨܝܕܐ ܒܗ ܦܪܚܬܐ ܗܿܟܢܐ ܡܬܼܬܨܝܕ ܒܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܗܿܘ ܡܿܢ ܕܢܿܕܪ ܠܩܘܕܫܐ ܡܕܡ ܘܠܐ ܡܫܿܠܡ ܢܕܪ̈ܘܗܝ. ܡܒܕܪ ܠܥܘܿܠܐ ܗ̄ ܡܠܟܐ ܡܛܟܼܣܐ. ܘܡܿܗܦܟ ܥܠܝܗܘܢܿ ܓܝܓܠܐ ܗ̄ ܫܘܼܚܠܦܐ ܕܡܿܛܐ ܠܥܘ̈ܠܐ ܪܡܿܙ. ܦܿܪܥ ܠܗܘܿܢ ܠܡ ܐܝܟ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܒܝܼܫ̈ܐ ܕܣܥܼܪܘ. ܫܪܓܗ ܕܡܪܐ ܗ̄ ܫܪܓܐ ܟܿܠܡܕܡ ܡܬܚܼܙܐ ܘܐܝܿܟܐ ܕܠܝܬ ܚܼܫܟܐ ܐܝܼܬ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܢܦܫܐ ܕܢ݀ܛܪܐ ܢ݀ܡܘ̈ܣܐ ܗܢܼܘܢܿ ܗܿܘܝܢ ܠܗܿ ܐܝܟ ܢܫܼܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܒܗܘܢܿ ܢܫܿܡܐ ܘܡܬܼܢܦܫܐ ܘܒ݀ܨܝܐ ܟ݀ܠܗܘܢ ܗ̄ ܒܕܡܘܼܬ ܐܢܫ ܕܫܩܝܼܠ ܫܪܓܐ ܘܥܿܐܠ ܘܒ݀ܨܐ ܟ݀ܠܡܕܡ. ܗܿܟܐܢ ܐܦ ܐܠܗܐ ܒܡܩܕܡܘܼܬ ܝܼܕܥܬܗ ܡܦܼܣ ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܟܣܝ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܛܝܒܘܼܬܐ ܘܩܘܼܫܬܐ ܗ̄ ܛܝܒܘܼܬܐ ܘܡܪܚܡܼܢܘܼܬܐ ܕܣܿܥܪ ܡܠܟܐ ܨܝܕ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܼܝ ܡܢܿܛܪܐ ܠܗ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܢܟܝ̈ܢܝܢ܆ ܨܚܚܐ ܟܐ܆ ܫܪܓܐ ܕܥܘ̈ܠܐ ܚܛܝܼܬܐ ܗ̄ ܪܡܘܼܬܐ ܘܚܬܝܼܪܘܼܬܐ ܥܡ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܒܝܼܫ̈ܐ ܐܦ ܚܝ̈ܝܗܘܢ ܕܥܘ̈ܠܐ ܘܟ݀ܠܗ ܕܘܼܒܪܗܘܢܿ ܕܚܛܝܼܬܐ ܐܢܝܢ܆ ܪܘܡܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܠܪܡܘܼܬܐ ܩܿܪܐ ܘܪܘܚܬܐ ܕܠܒܼܐ ܠܚܘܼܫܒܐ ܒܝܼܫܐ ܐܘܿ ܠܝܥܢܘܼܬܐ. ܫܪܓܐ ܠܚܝ̈ܐ ܕܥܘ̈ܠܐ ܘܟܿܠܗ ܕܘܼܒܪܗܘܢܿ ܕܚܛܝܼܬܐ ܐܢܝܢ܆ ܪܘܡܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܠܪܡܘܼܬܐ ܩܿܪܐ ܘܪܘܚܬܐ ܕܠܒܼܐ ܠܚܘܼܫܒܐ ܒܝܼܫܐ ܐܘܿ ܠܝܥܢܘܼܬܐ. ܫܪܓܐ ܠܚܝ̈ܐ ܕܥܘ̈ܠܐ܆ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܣܝܼܡܬܐ ܒܠܫܼܢܐ. ܗܿܘ ܠܡ ܕܕܓܠ ܒܡ̈ܠܼܘ̄ ܡܼܢ ܠܫܢܼܗ ܘܡܡܠܠܗ

ܡܩܒܿܠ ܡܥܼܒܕܢܘܼܬܐ ܕܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܗ݀ܝ ܕܐܝܟ ܣܝܼܡܬܐ ܣܝܼܡܐ ܘܢܛܝܼܪܐ ܠܥܒ̈ܕܝ ܒܝܼ̈ܫܬܐ. ܕܗܿܦܟ ܐܘܼܪܚܗ ܗ̄ ܡܼܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܫܦܝܼܪ̈ܐ ܢܘܼܟܪܝܐ ܗܿܘ ܠܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܢܦܼܫܗ ܕܥܘܿܠܐ ܠܐ ܡܬܼܚܙܝܐ ܗܿܝ ܒܗ݀ܝ ܕܟ݀ܠܡܕܡ ܕܡܬܚܼܫܒ ܘܣܿܥܪ ܐܝܟ ܕܒܢܟܼܠܐ ܘܒܛܘܼܫܝܐ ܣܿܥ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܕܥܘܿܢ ܚܒܼܪ̈ܘܗܝ. ܘܒܬܘܼܟܗ ܕܒܝܼܫܐ ܗ̄ ܒܪܡ ܐܡܼܬܝ ܕܐܬܿܐ ܥܠܘܗܝ ܚܘܼܣܪܢܐ ܘܕܠܘܼܚܝܐ. ܐܦ ܐܝܿܠܝܢ ܕܛ݀ܒ ܫܒܪܝܼܢ ܘܣܟܠܝܼܢ ܒܝܼܕܥܬܐ ܡܬܚܟܡܝܼܢ ܘܩܿܢܝܢ ܙܗܝܼܪܘܼܬܐ ܕܠܐ ܐܦ ܠܗܘܿܢ ܗܝܼ ܟܕ ܬܓܼܕܫܝ. ܡܘܗܒܼܬܐ ܕܒܛܘܼܫܝܐ ܗ̄ ܙܕܩ̈ܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܠܘ ܡܛ݀ܠ ܚܙܼܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܘ̈ܝܢ ܡܥܒܪ̈ܢ ܠܪܘܓܙܐ ܐܘܿܟܝܬ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ. ܚܕܘܼܬܗ ܕܙܕܝܼܩܐ ܗ̄ ܟܐܢܐ ܠܡ ܒܟܿܠܙܒܢ ܒܚܕܘܼܬܐ ܫܿܪܐܼ ܘܚܿܕܝܐܝܼܬ ܣܿܥܪ ܟܐܢܘܼܬܐ. ܒܪܢܫܐ ܕܛܥܿܐ: ܥܡ ܒܢ̈ܝ ܐܪܥܐ ܢܬܼܬܢܚ ܗ̄ ܢܬܼܬܢܝܼܚ ܒܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܡܿܘܬܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܚܛ̈ܝܐ ܕܒܗܿܢܐ ܥ݀ܠܡܐ ܩܒܼܠܘ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܚܠܦ ܕܛܥܼܐ ܡܼܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܚܟܡܼܬܐ ܘܢܦܼܩ ܠܚܘܼܪܒܐ ܕܣܟܠܘܼܬܐ. ܬܚܠܘܿܦܗ ܕܙܕܝܼܩܐ ܥܘܿܠܐ ܗ̄ ܗܿܟܢ ܝܩܝܼܪܝܼܢ ܙܕܝܼ̈ܩܐ ܒܥܝܢ̈ܝ ܐܠܗܐ܇ ܕܒܙܼܒܢ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܥܘ̈ܠܐ ܚܠܦܝܗܘܿܢ ܒܿܠܥܝܼܢ. ܣܝܼܡܬܐ ܪܓܝܓܬܐ. ܢܒܼܠܥܝܗܿ ܗ̄ ܚܟܼܡܬܐ ܠܡ ܠܣܝܼܡܬܐ ܕܟ݀ܠ ܥܘܼܕܪ̈ܢܝܼܢ ܪ̈ܝܫܝܐ ܕ݀ܡܝܐ ܘܐܝܟ ܡܫܼܚܐ ܒܣܝܼܡܐ ܕܦܿܐܚ ܪܝܼܚܗ ܘܠܟ݀ܠ ܓܒ̈ܝܼܢ ܡܒܣܿܡ. ܗܿܕܐ ܓܝܪ ܡܿܘܕܥܐ. ܗ݀ܝ ܕܒܕܝܪܐ ܘܡܿܢ ܕܡܣܼܬܟܠ ܒܫܘܼܦܪܗܿ ܘܩܿܢܐ ܠܗܿ ܡܼܢ ܗܢܝܐܘܼܬܗܿ ܒܿܠܥ ܠܗܿ. ܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܡܐܟܼ̈ܠܬܐ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܚܿܛܦ ܠܗܝܢ ܐܢܫ ܘܒ݀ܠܥ ܟܠܗܿ. ܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܡܐܼܟ̈ܠܬܐ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܠܗܝܢ. ܘܡܢܼܗܝܢ ܡܟܼܐ ܣܘܼܟܠܐ ܕܪܥܝܢܐ ܕܛ݀ܒ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܣܝܼ̈ܡܢ ܡܫܼܟܚ ܡܫܝܼܚܐ ܒܕܝܪܐ ܕܗ݀ܘ ܕܥܿܐܙ ܒܪܝܼܚܗ ܣܿܓܝܼ. ܡܪܚܐ ܕܥܫܝܼܢ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܪܚܐ ܘܝܼܕܝܼܥ ܫܡܗ ܒܡܪܚܘܼܬܐ. ܒܟܿܠܙܒܢ ܡܛ݀ܠ ܐܟܬܐ ܕܢ݀ܛܪ ܒܝܼܫܬܐ ܡܘܿܣܦ܆ ܨܚܚܐ ܟܒ̄ ܥܬܝܼܪܐ ܘܡܣܼܟܢܐ ܗ̄ ܡܪܝܐ ܥܒܼܕ ܗ̄ ܠܘ ܕܠܗ݀ܘ ܡܣܟܼܢܐ ܘܠܗ݀ܘ ܥܜܬܝܪܐ. ܐܠܐ ܐܡܿܪ ܕܠܡܣܼܟܢܐ ܘܥܬܝܼܪܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢܿ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܪܝܐ ܒܼܪܐܐܢܘܢܿ. ܘܗ݀ܘ ܕܗ݀ܘ ܢܗܼܘܐ ܡܣܟܼܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܥܬܝܼܪܐ. ܐܝܟ ܕܠܕܘܪܫܐ ܐܬܛܟܼܣܬ݀ ܒܥ݀ܠܡܐ ܐܝܟ ܟܘܼܪܗܢܐ ܘܚܘܼܠܡܢܐ ܘܥܩ̈ܬܐ ܘܚܕ̈ܘܬܐ. ܟܕ ܢ݀ܥܬܪ ܙ݀ܕܩ ܠܢ ܕܢܿܦܪܢܣ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܐܝܟ ܗܕ̈ܡܐ ܕܦܓܪܐ ܕܟ݀ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܼ̈ܘܢܿ ܡܿܘܫܛ ܠܚܒܪܗ ܚܫܚܼܬܐ ܕܣܥܘܪ̈ܘܬܗ. ܥܩܼܒ̈ܝܗܿ ܕܡܟܝܼܟܘܼ̄ ܗ̄ ܙܢܝ̈ܗܿ ܘܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܿ ܕܡܟܝܼܟܘܼܬܐ. ܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܕܡܿܟܣ ܠܛܠܝܐ ܥܠ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܠܡ ܕܪܕܐ ܠܛܠܝܐ ܟܕ ܗܘܼ ܥܕܟܝܼܠ ܛܿܠܐܼ ܐ݀ܦܢ ܐܬܿܐ ܠܡܫܘܼܚܬܐ ܕܣܝܒܘܼܬܐ ܠܐ ܢܣܼܛܐ ܠܒܗ ܡܼܢ ܛܒܿܬܐ ܗܿܝ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܝܼܠܦ ܘܥܬܝܼܪܐ ܢܫܼܬܠܛ ܗ̄ ܘܕܣܿܓܝܼ ܠܡ ܡܿܘܬܪܐ ܡܪܕܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܚܟܡܼܬܐ. ܘܐ݀ܦܢ ܢܗܼܘܐ ܕܡܠܘܼܬܐ ܠܗܿ ܥܒܕܘܼܬܐ ܘܡܣܼܟܢܘܼܬܐ. ܗܼܢܘܢܿ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܣ݀ܗܕܝܼܢ ܗܿܐ ܓܝܪ ܟܡܼܐ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܥܬܝܼܪ̈ܐ ܗܘܡܘܙ̈ܦܢܐ ܢܚܬܼܘ ܠܥܘܼܡܩܐ ܕܨܪܝܼܟܘܼܬܐ ܡܼܢ ܠܐ ܪܕܝܘܼܬܗܘܢܿ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܣܼܟ̈ܢܐ ܐܬܥܼܠܝܼܘ ܠܡܫܼܪܬܚܘܼܬܐ. ܕܙܪܥ ܥܘܠܐ ܢܚܼܨܘܿܕ ܗ̄ ܕܦ݀ܠܚ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܘܩ݀ܢܐ ܡܼܢ ܥܘܠܐ ܠܒܝܼܫܬܐ

ܕܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܥܿܦܐ ܐܝܟ ܦܘܼܠܚܢܗ. ܕܡܼܢ ܗܿܕܐ ܐܦ ܒܛܿܠ ܫܒܛܐ ܕܚܪܡܘܼܬܗ ܕܒܗ ܡܚܣܿܕ ܗܼܘܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܠܗܿܕܐ ܩܿܪܐ ܐܟܬܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܢܫܼܡܬܐ ܠܡ ܨܝܕ̄ܘ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܙ݀ܕܩ ܠܗ. ܐܘܒܼܕ ܠܒܝܼܫܐ ܘܐܦܼܩ ܗ̄ ܡܙܿܗܪ ܠܕܝܿܢ̈ܐ ܕܠܐ ܢܣܼܒܘܢܼ ܒܐܦ̈ܐ܇ ܐܘܒܼܕ ܠܡ ܠܡܨܥܪܢܐ ܕܠܡܼܐ ܡܨܿܥܪ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܕܒܟܢܘܼܫܬܐ. ܘܒܼܛܠ ܕܝܼܢܐ ܗ̄ ܕܝܢܐ ܠܚܪܝܢܐ ܩܿܪܐ. ܐܡܼܪ ܚܒܢܢܐ ܡܐ ܕܡܫܼܬܕܪ ܗ̄ ܡܿܠܦ ܒܗܿܕܐ ܥܠ ܥܣܼܩܘܼܬܐ ܘܪܦܝܘܼܬܐ ܕܐܝܼܬ ܠܚܒܢܢܐ ܠܘܿܬ ܟ݀ܠ ܣܘܼܥܪܢ. ܐܟܙܼܢܐ ܕܐܝܿܟܐ ܕܐܝܼܬ ܐܪܝܐ ܐܘܿ ܩܼܛܠܐ ܥܣܼܩܐ ܟܿܠܐ ܠܗ ܠܐܢܫ ܕܠܬܡܿܢ ܢܬܩܼܪܒ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܚܒܢܢܐ ܨܝܕ ܥܒܿܕܐ ܕܠܘܿܬ ܐܪܝܐ ܘܩܼܛܠܐ ܡܣܿܒܪ ܕܩܿܪܒ. ܫܿܛܝܘܼܬܐ ܡܦܿܪܕܐ ܠܒܼܗ ܗ̄ ܣܟܠܘܼܬܐ ܘܚܣܝܼܪܘܼܬ ܝܼܕܥܬܐ ܡܒܿܠܗܝܐ ܪܥܝܿܢܗ ܕܡܿܢ ܕܫܦܼܪ ܒܝܼܕܥܬܐ. ܘܐܚܝܼܕ ܒܪ̈ܓܝܓܬܐ ܘܠܐ ܡܿܨܐܼ ܕܢܬܼܦܢܐ ܨܝܕ ܩ݀ܠܝܼܬܐ ܒܕܫܿܒܐܼ ܠܪ̈ܓܝܓܬܐ. ܘܫܒܼܛܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܗ̄ ܐܦܿܠܐ ܠܡ ܝܿܬܪ ܡܼܢ ܡܪܕܘܬܐ. ܐܝܿܢܐ ܕܐܫܠܼܡ ܢܦܫܼܗ ܠܦܚܼܙܘܼܬܐ. ܟܬܒܿܬ ܠܟ ܥܠ ܬܠܬ ܗ̄ ܬܠܬ ܥܠ ܡܢܝܿܢܐ ܡܡܫܼܚܐ ܐܡܿܪ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܕܟܬ̈ܒܐ ܥܠ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܡܿܘܕܥ. ܕܠܡܼܐ ܠܐ ܟܬܒܿܬ ܠܟ ܬܠ̈ܝܼܬܝܐ ܐܡܿܪ ܥܒܪܝܐ ܠܫܘܼܘܕܥܐ ܕܬܠܬܐ ܩܢܘܼ̈ܡܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܕܐܘܿܕܥܟ ܡܠܟܼܐ ܘܝܼܕܥܬܐ ܗ̄ ܡܿܚܘܐ ܕܐܝܼܠܝܢ ܐܢܝܢ ܕܟܬܼܒ. ܘܫܼܠܝܐ ܗ̄ ܕܫܠܼܝܐ ܕܡܼܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܘܡܼ̈ܠܐ ܕܫܪܪܐ ܕܗܝ̄ܡ. ܡܠܼܬܐ ܕܩܘܼܫܬܐ ܠܡܿܢ ܕܫܕܪܟ ܗ̄ ܠܒܪܘܿܝܟ ܗ݀ܘ ܕܠܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܐܝܬܼܝܟ. ܘܠܐ ܬܬܡܼܟܟ ܠܒܝܿܫܐ ܗ̄ ܟܕ ܝ݀ܬܒ ܐܢܬ ܒܬܪܥܐ ܕܡܕܝܼܢܡܬܐ ܠܡܕܢ ܐܝܟ ܥܝܿܕܟܘܿܢ ܠܐ ܬܼܛܠܡܝܼܘܗܝ ܠܡܣܼܟܢܐ ܒܕܝܼܢܐ. ܥܠ ܕܠܝܬ ܕܡܣܿܝܥ ܠܗ. ܠܐ ܬܫܢܼܐ ܬܚܘܼܡܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܬܚܼܫܚ ܒܥܠܘܿܒܝܐ ܘܒܛܠܘܿܡܝܐ ܠܘܿܬ ܐܚܪ̈ܢܐ ܟܕ ܡܼܢ ܬܚܘܼܡܐ ܕܐܪܥܐ ܥܠ ܬܚܘܼܡܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܿܠܦ ܕܠܐ ܙܕܿܩ ܠܐܢܫ ܕܢܫܼܢܐ ܡܢܼܗ ܨ̄: ܟܓ ܐܢ ܝܿܬܒ ܐܢܬ ܠܡܚܼܫܡܘܼ ܗ̄ ܡܗܘܢܐܝܼܬ ܐܟܘܿܠ ܘܠܐ ܬܣܼܬܪܗܒ ܒܡܠܥܣܟ. ܕܠܐ ܬܣܝܼܡ ܣܟܝܼܢܐ ܗ̄ ܒܕܡܘܼܬ ܣܟܝܼܢܐ ܗܿܘܝܐ ܠܟ ܗܿܝ ܡܐܟܘܼܠܬܐ ܕܐܟܼܠܬ. ܐܢ ܐܝܼܬ ܓܒܪܐ ܕܢܦܝܼܫ ܗ̄ ܠܝܥܢܐ ܩܿܪܐ. ܕܥܬܝܼܪ ܘܫܡܝܼܢ ܒܣܼܪܗ. ܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܠܡ ܐܙܕܗܪ ܐܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܝܥܢܐ ܘܩܛܘܿܠܐ. ܥܡܗ ܓܝܪ ܠܐ ܬܐܟܼܘܿܠ ܠܚܡܐ ܡܛ݀ܠ ܕܠܘ ܒܚܘܼܒܐ ܡܿܘܟܠ ܠܟ ܐܠܐ ܒܢܟܼܠܐ ܘܕܓܠܘܼܬܐ. ܐܢ ܬܐܨܕ ܓܝܪ ܥܝܢܟ ܒܗ ܗ̄ ܐܢܗܘܼ ܠܡ ܕܡܬܼܟܠܐ ܐܢܬ ܩܠܝܼܠ ܙܒܢܼܐ ܡܼܢ ܕܬܩܼܪܒ ܩܘܼܪܒܢܐ. ܠܡܿܢ ܕܗܿܟܢܐ ܗܼܘ ܡܚܼܕܐ ܐܣܼܬܪܩ ܣܘܼܟܝܟ ܕܥܠ ܥܘܼܕܪܢܐ ܕܡܢܼܗ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܒܕܡܘܼܬ ܢܫܼܪܐ ܕܦܿܪܚ ܠܫܡܿܝܐ ܒܗ ܒܙܢܼܐ ܐܦ ܗܼܘ ܡܼܬܪܚܩ ܡܼܢ ܩܪܝܼܒܘܼܬܟ. ܘܦ݀ܪܚ ܚܘܼܒܗ ܙܐܼܦܢܐ ܕܡܿܚܘܐ ܗܼܘܐ ܠܟ ܘܛܥܼܐ ܠܟ݀ܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܟ. ܠܐ ܬܚܼܫܡ ܥܡ ܓܒܪܐ ܚܘܪܐ ܗ̄ ܠܝܥܢܐ ܘܐܠܥܒܐ ܩܿܪܐ ܕܡܼܢ ܝܥܢܘܼܬܗ ܟܕ ܚܿܐܪ ܒܨܒܘܼܬܐ ܡܕܡ ܕܪܐܓ ܠܗܿ ܗܿܟܢ ܡܿܐ ܨܕ ܒܗܿ ܥܝܢ̈ܘ̄ ܥܕܡܐ ܕܐܘܼܟܡܘܼܬܐ ܕܥܝܢܘ̈ܗܝ ܡܬܼܚܦܩܐ ܒܕܡܘܼܬ ܟ̈ܠܒܐ ܝܥ̈ܢܐ ܡܐ ܕܡܬܼܟܬܫܝܼܢ ܥܠ ܡܐܼܟܘܼܠܬܐ ܡܬܼܚܦܝܐ ܐܘܼܟܡܐ ܕܥܝܢܗ ܘܚܘܪܐ ܟ݀ܠܗܿ. ܥܡ ܡܿܢ ܕܐܝܟ ܗܿܘ ܠܐ ܙ݀ܕܩ ܠܡܐܼܟܠ ܐܟܼܙܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢܫ

ܒ݀ܠܥ ܙܦܼܬܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܟܕ ܒܿܠܥ ܐܢܫ ܙܦܼܬܐ ܒܪ ܫ݀ܥܬܗ ܒ݀ܥܐ ܕܟܬܝܼܒܗ. ܗܿܟܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܡܐܼܟܠܗ ܘܡܫܼܬܝܗ ܕܐܝܿܢܐ ܕܕܐܝܟ ܗܿܢܐ ܗܿܘ ܙܦܼܬܐ ܩ݀ܪܐ܆ ܠܡܢ̈ܐ ܕܣܥܪܐ ܕܚܙܝܼܪ̈ܐ ܐܘܿ ܠܐ ܣܦܝܼܪ̈ܐ ܕܣܥܪܗ. ܘܡܚܿܒ ܠܐܢܬ ܡ̈ܠܼܝܟ ܗ̄ ܠܘ ܒܠܚܘܼܕ ܠܐ ܝܿܬܪ ܐܢܬ ܡܼܢ ܡܐܟܘܼܠܬܗ. ܐܠܐ ܐܦ ܡ̈ܠܼܝܟ ܒܣܝܼ̈ܡܬܐ ܕܠܘܿܬܗ ܠܐ ܚܫ̈ܚܢ. ܠܐ ܬܗܼܘܐ ܪܘ݀ܝ ܒܚܡܪܐ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܡܿܕܘܕ ܒܘܼܝܿܢܐ ܕܚܟܝܼ̈ܡܐ. ܘܐܣܘܿܛ ܒܒܣܼܪܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܡܣܿܓܦܐ ܐ݀ܣܘܿܛܘܼܬܐ ܠܕܚܠ̈ܝ ܐܠܗܐ܆ ܘܕܕܡܟ ܢܠܼܒܫ ܗ̄ ܬܚܘܝܼܬܐ ܗ݀ܝ ܐܟܙܼܢܐ ܠܡ ܕܐܢܫ ܕܕܡܟ ܗ̄ ܦ݀ܠܚ ܚܒܢܢܘܼܬܐ ܘܠܐ ܝܿܗܒ ܢܦܼܫܗ ܠܦܘܼܠܚܢܐ܆ ܐܢܢܩܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܠܗ ܕܢܬܡܼܣܟܢ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܝܿܢܐ ܕܐܚܝܼܕ ܒܐܣܘܿܛܘܼܬܐ ܘܒܪܘܝܘܼܬܐ. ܠܐ ܡܿܨܐܼ ܕܢܬܼܦܠܛ ܡܼܢ ܐܒܕܢܐ. ܒܕܥܬܐ ܗ̄ ܡܿܐܢܐ ܕܡܚܿܝܛ ܘܡܼܪܨܕ ܡܼܢ ܪ̈ܘܩܥܐ ܒܠ̈ܝܬܐ ܕܡܼܢ ܩܝܼܩܠܬܐ. ܫܡܼ݁ ܠܐܒܘܼܟ ܗ̄ ܠܐܠܗܐ. ܐܡܟ ܗ̄ ܐܡܐ ܩܪܐ ܠܚܘܼܡܬܐ. ܣܝܒܘܼܬܐ ܐܡܼܪ ܐܝܟ ܕܠܐܝܼܩܐ ܝܬܝܼܪܐ ܫܡܥ ܠܡ ܠܡܕܡ ܕܐܠܗܐ ܡܿܠܦ ܠܟ ܒܚܘܼܡܬܐ ܝܩܝܼܪܬܐ. ܘܠܐ ܬܦܝܼܛ ܘܬܗܼܡܐ. ܘܡܿܢܐ ܐܡܿܪ ܕܢܫܼܡܥ. ܩܘܼܫܬܐ ܩܢܝܼ ܘܠܐ ܬܙܒܢ ܚܟܡܼܬܐ ܒܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܒܗ݀ܝ ܕܡܢܼܗܿ ܩܿܢܐ ܐܢܬ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܘܟܝܿܬ ܩܘܼܫܬܐ. ܠܡܿܢ ܘܿܜܝܐ ܘܠܡܿܢ ܕܘܼܘܕܐ ܗ̄ ܡܿܙܗܪ ܠܫܡܘ̈ܥܐ ܕܢܬܼܪܚܩܘܿܢ ܡܼܢ ܚܡܪܐ ܣܿܓܝܐܐ ܡܛ݀ܠ ܕܣܘܓ̈ܦܢܐ ܢ݀ܒܥܝܼܢ ܡܢܼ̈. ܡܩ̈ܐܢܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܡܘܿܢ ܠܡ ܝܪ̈ܩܢ ܥܝܢܘ̈ ܐܠܐ ܡܼܢ ܣܿܓܝܐܘܼܬ ܫܩܼܝܐ. ܡܩ̈ܐܢܢ ܥܠ ܝܘܼܪܩܘܼܬܐ ܕܗܿܘܝܐ ܒܥܝ̈ܢܐ ܐܡܿܪ. ܠܐ ܬܐܼܨܕ ܥܝܢܟ ܗ̄ ܗ݀ܕܐ ܡܿܠܟ ܐܢܼܐ ܠܟ ܕܠܐ ܬܬܪܓܪܓ ܠܚܡܪܐ. ܕܙܪܓܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܡܨܡܚܘܼ ܡܿܨܡܚ ܒܟ݀ܣܐ. ܥܝܢ̈ܝܟ ܡܐ ܕܚܪ̈ܝ ܒܢܘܼܟܪܝܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܚܝܿܪܐ ܕܒܙܢܝ̈ܬܐ ܘܢܫ̈ܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܬܐ ܙܕܿܩ ܕܢܼܙܕܪܗ ܡܛ݀ܠ ܕܟܡܼܐ ܙܒ̈ܢܝܼܢ ܡܼܢ ܚܘܪܐ ܕܒܗܝܢ ܡܼܬܕܚܝܐ ܠܒܼܗ ܠܘܿܬܗܝܢ ܘܠܐ ܡܿܪܓܫ ܒ݀ܬܪ ܟܢ ܡܘܢ ܡܡܿܠܠ ܐܘܿ ܣܿܥܪ. ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܫܟܝܼܒ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܡܬܕܘܕ ܡܼܢ ܫܓܝܼܫܘܼܬܐ ܕܝܡܐ: ܘܐܝܟ ܡܠܚܐ ܗ̄ ܕܡܐ ܕܡܬܼܬܥܝܼܪ ܥܠܘܗܝ ܡܚܫܘܼܠܐ. ܘܬܐܼܡܪ ܕܡܼܚܐܘܼܢܝ ܘܠܐ ܝܿܕܥ ܗܘܝܿܬ ܗ̄ ܡܼܢ ܬܘܗܬܐ ܕܐ݀ܚܕ ܠܐܢܫ ܡܼܢ ܣܘܓܐܐ ܕܪܓܼܬܐ ܘܠܐ ܚܿܐܫ ܟܕ ܡܿܚܝܢ ܠܗ ܐܦܿܠܐ ܡܿܪܓܫ ܒܨܥܪܐ ܘܒܙܚܼܐ. ܐܡܼܬܝ ܐܬܬܥܝܼܪ ܗ̄ ܒܠܚܘܼܕ ܡܪܢܝܼܬܗ ܚܕܐ ܗܿܝ ܕܐܡܼܬܝ ܡܬܼܦܠܛ ܕܢܐܼܙܠ ܢܚܼܙܝܗܿ ܠܗ݀ܝ ܕܪܚܿܡ ܨ̄: ܟܕ̄ ܒܓܘܪܓܐ ܩܪܒܐ ܗ̄ ܒܩܠܝܼܠ ܡܕܡ ܟܕ ܗܿܘܐ ܓܘܪܓܐ ܠܩܪܒܐ ܐܢ ܠܐ ܡܣܼܬܩܒܠܝܼܢ ܚܟܝܼ̈ܡܐ ܕܒܝܕ ܡ̈ܠܟܐ ܘܦܘܼܪ̈ܣܐ ܫܿܪܝܢ ܠܚܪܝܢܐ ܩܼ̈ܛܠܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܗܿܘܝܢ.. ܛܝܒܼ ܒܫܘܼܩܐ ܥܒܕ̈ܝܟ ܗ̄ ܡܿܠܟ ܕܩܕܡ ܙܒܢܼܐ ܕܣܘܼܥܪܢܐ ܢܥܩܼܒ ܥܠ ܘ݀ܠܝܼܬܐ ܐܟܙܼܢܐ ܠܡ ܕܡܿܢ ܕܒ݀ܥܐ ܕܢܒܼܢܐ ܒܝܬܐ ܚܝܿܒ ܗܼܘ ܕܢܛܝܼܒ ܡܠܘܼܐܐ ܩܕܡ ܒܢܝܿܢܐ ܕܒܝܬܐ. ܐܢ ܡܼܢ ܫܘܼܩܐ ܘܐܢ ܡܼܢ ܚܩܠܐ ܘܡܼܚܕܐ ܢܒܼܢܚܐ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗ݀ܘ ܕܒܿܥܐ ܕܢܬܼܩܪܒ ܨܝܕ ܚܟܼܡܬܐ ܙ݀ܕܩ ܠܗ ܕܢܛܝܼܒ ܐܝܿܠܝܢ ܕܙܕ̈ܩܢ ܠܗ. ܘܐܢ ܕܠܐ ܥܘܼܘܩܒ ܩܿܪ ܠܗܿ. ܡܐ ܕܐܬܼܐ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠܬܗܿ ܩܠܝܼܠ ܐܘܼܠܨܢܐ ܐܬܩܼܛܥܬ݀ ܠܗ

ܘܫܒܩܗܿ ܘܥܪܩ. ܠܐ ܬܦܬܦܝܼܘܗܝ ܗ̄ ܠܐ ܬܣܬܪܝܼܘܗܝ ܘܬܣܼܗܕ ܥܠܘܗܝ ܒܝܼ̈ܫܬܐ ܘܬܥܒ̄ܕܝܼܘ ܢܕܬܐ ܠܫܡܗ. ܦܘܼܬܦܬܐ ܙܘܥܐ ܕܣܼܦ̈ܘܬܐ ܕܢܕ̈ܢ ܡܼܢ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܪܝܼܚܐ ܣܢܝܐ. ܬܘܼܒ ܠܐ ܬܦܬܝܼܘ ܗ̄ ܠܐ ܬܚܒܼܠ ܠܐܚܘܼܟ ܒܠܫܼܢܟ܀ ܩܦܠܐܘܿܢ ܟܗ̄܇ ܡܬ̈ܠܐ ܥܡܝܼܩ̈ܐ ܐܦ ܗܿܠܝܢ ܡܬܠ̈ܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܝܼܗܘܼܕܐ ܗ̄ ܪܘܼܫܡܐ ܡܿܠܦ ܕܒܘܼܠܒܠܐ ܗܼܘܐ ܠܟܬ̈ܒܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܘܐܬܼܒܕܪܘ ܦܬܓܡ̈ܝܗܘܢܿ ܘܒܿܬܪܟܢ ܐܬܠܼܩܛܘ ܟܿܠܗܘܢܿ ܦܣܘܿܩ̈ܐ ܡܒܕܪ̈ܐ ܡܼܢ ܐܢܫܝܼ̈ܢ. ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܟܕ ܕܫܠܝܡܘܢܿ ܐܢܘܿܢ ܡܬ̈ܠܐ܆ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܚܙܼܩܝܐ ܟܬܼܒܘ܆ ܒܠܒܼܠܘ ܠܟܬ̈ܒܐ ܘܟܕ ܐܡܠܟܼܬ݀ ܥܬܠܝܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܘܒܕܬ݀ ܣܦܼܪ ܕܘܼܟܪܢܗܘܿܢ ܘܟܕ ܩܼܡ ܚܙܩܝܐ ܠܩܼܛ ܠܦܣ̈ܘܿܩܐ ܡܒܕܪ̈ܐ ܘܣܼܡ ܐܢܘܿܢ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܐܟܡܼܐ ܕܥܒܼܕ ܐܦ ܒܗܿܢܐ ܟܬܒܐ ܕܒܝܕ ܪ̈ܚܡ̄ܘ ܟܬܒܼܗ܆ ܥܡܝܼ̈ܩܐ ܐܡܼܪ. ܡܛ݀ܠ ܪܘܝܼܚܘܼܬ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܟܝܼܚܐ ܒܗܘܿܢ ܘܟܣܝܘܼܬ ܫܘܼܟܠܗܘܢܿ܆ ܬܫܼܒܘܿܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܿܢ ܕܡܛܿܫܐ ܗ̄ ܬܫܼܒ̄ܘܿ ܕܐܠܗܐ ܡܼܢ ܚܟܝܼ̈ܡܐ ܡܬܼܐܡܪܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡ̈ܠܐ ܕܐܠܗܐ ܒܛܟܼܣܐ ܡܡܿܠܠܝܼܢ. ܗ݀ܝ ܕܡܛܿܫܝܐ ܗ̄ ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܨܒܼܘ̈ܬܐ ܡܥܠ̈ܝܬܐ ܒܛܘܼܫܝܐ ܡܬܼܬܣ̈ܝ̈ܡܢ ܟܕ ܠܐ ܘܿܠܐ ܕܠܒܪ ܡܼܢ ܘܠܝܼܬܐ ܢܒܿܨܐ ܐܢܘܿܢ ܐܠܐ ܒܡܫܘܼܚܬܐ ܢ݀ܬܼܩܪܒ ܠܗܝܢ ܬܫܒܘܼ̄ܗ ܕܡܠܟܐ ܗ ܠܐܝܼܩܪܐ ܠܡ ܫ݀ܘܐ ܡܼܢ ܡܠܟܐ ܐܝܿܢܐ ܕܒ݀ܨܐ ܘܓܿܠܐ ܥܡܝܼܩ̈ܬܐ ܕܡܬܼܪ̈ܟܒܢ ܡܼܢ ܡܠܟܐ ܒܚܟܼܡܬܐ. ܒܙܼܢܐ ܐܚܪܢܐ. ܬܫܼܒ̄ܘܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܐ ܕܐܢܫ ܡܛܿܫܐ ܐܘܿܟܝܬ ܡܥܩܿܒ ܘܒ݀ܨܐ ܠܡܠܼܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܼܬܗ ܘܐܡܿܪ ܠܗܿ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܕܡܠܟܐ ܕܝܢ. ܟܕ ܢ݀ܛܪ ܐܢܫ ܐܪܙܗ ܘܠܐ ܓ݀ܠܐ. ܫܡ̈ܝܐ ܪ̈ܡܝܢ. ܠܐ ܡܬܼܒܨܐ ܗ̄ ܡܠܟܐ ܠܡ ܗ݀ܘ ܕܥܠ ܗܿܠܝܢ ܡܬܒܼܛܠ ܠܗ ܓܿܒܪܐ ܝܼܕܥܬܗ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܡܕܪܟܢܘܼܬܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܒܕܡܘܼܬ ܪܘܡܐ ܕܫܡܿܝܐ. ܘܥܘܼܡ̈ܩܝܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܓܒܼܘ ܣܘܼܠܐܢܐ ܡܼܢ ܣܐܡܐ ܗ̄ ܡܠܟܐ ܕܐܝܟ ܗܿܢܐ ܙ݀ܕܩ ܠܗ ܕܐܝܟ ܣܘܼܠܐܢܐ ܕܡܬܼܓܒܐܡܼܢ ܣܐܡܐ ܢܓܕܠܐ ܐܦ ܗܼܘ ܠܡܚ̈ܒܼܠܐ ܕܐܝܼܬ ܒܥܡܐ ܘܢܫܼܠܡ ܐܢܘܢܿ ܠܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ. ܘܟܕ ܗܿܕܐ ܥܿܒܕ ܢ݀ܛܪ ܠܥܡܗ ܡܼܢ ܣܢܝ̈ܬܐ. ܐܚܪܢܝܐܝܼܬ. ܓܒܼܘ ܣܘܼ̈ܠܐܢܐ ܗ̄ ܟ݀ܠܗܝܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܬܼܐܡܪ̈ܢ ܡܼܢ ܡ̈ܠܟܐ ܘܡ̈ܐܢܐ ܙ݀ܕܩ ܕܢܬܼܒܚܪ̈ܢܐ ܘܢܬܼܒܨ̈ܝܢ ܡܼܢ ܚܟ̈ܝܼܡܐ ܐܝܟ ܣܐܡܐ ܡܼܢ ܐܘܼܡ̈ܢܐ. ܕܝܼܢܟ ܕܘܢܼ ܗ̄ ܐܢ ܓܼܕܫ ܘܗܼܘܐ ܠܟ ܥܡ ܐܢܫ ܕܝܼܢܐ ܙܕܩܐܝܼܬ ܕܘܼܢܝܗܝ. ܘܐܢ ܐܣܼܬܥܪ ܡܕܡ ܕܣܿܢܐܼ ܡܼܢ ܒܥܠܕܝܼܢܟ ܒܙܼܒܢ ܘܟܣܿܐܼ ܗܼܘ ܡܼܢ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܒܙܼܒܢ ܕܝܼܢܟ ܠܐ ܬܓܠܝܼܘܗܝ. ܚܙܘܼܪܐ ܕܕܗܒܐ ̈ ܐܝܟ ܕܪܓܝܓ ܒܚܼܙܬܐ ܢܓܘܿܕܐ ܕܣܐܡܐ ܕܩܒܝܼܥ ܒܗ ܚܙܘܪ̈ܐ ܕܕܗܒܐ ܘܗܢܝ ܠܡܫܼܬܐ ܒܗ. ܘܡܿܗܕܪ ܠܐܝܼܕܐ ܕܠܿܒܟܐ ܠܗ ܗܿܟܢܐ ܡܠܼܬܐ ܕܒܘܼܝܿܢܐ ܡܐ ܕܡܬܼܐܡܪܐ ܒܙܒܼܢܗܿ. ܘܢܦܼܫܐ ܕܡܪ̈ܘܗܝ ܡܿܗܦܟ ܗ̄ ܟܕ ܓܝܪ ܐ݀ܬܐ ܐܝܙܓܕܐ ܘܡܿܝܬܐ ܣܒܼܪܬܐ ܛܒܿܬܐ ܡܢܝܼܚ ܠܢܦܼܫܐ ܕܡܫܕܪܢܗ ܘܩܥܐ ܕܐܫܟܼܚܬ ܕܒܫܼܐ ܡܣܼܬܝܟ ܐܟܘܿܠ ܗ̄ ܕܒܼܫܐ ܠܩܢܝܿܢܗ ܕܥ݀ܠܡܐ ܩ݀ܪܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܗܢܝܼ

ܠܟ݀ܠ ܐܢܫ ܕܢܩܢܝܼܘܗܝ ܘܐܡܿܪ ܕܒܫܘܼܚܬܐ ܠܡ ܙܕܿܩ ܠܐܢܫ ܕܢܩܼܢܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܥ݀ܠܡܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܢ ܡܬܼܝܥܢ ܣܿܓܝܐܝܼܬ ܡܬܓܠܼܙ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܡܼܢ ܥܠܬ݀ ܢܟܝ̈ܢܐ ܕܢܩܝܼܦܝܼܢ ܠܥܘܼܬܪܐ ܘܡܬܪܢܟܐ ܐܦ ܗܼܘ܆ ܐܦ ܦܕܘܿܥܐ ܘܣܝܦܐ ܗ̄ ܒܗܿ ܒܕܡܘܼܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܣ݀ܗܕܘܼܬܐ ܕܓܠܬܐ ܕܗܿܘܝܐ ܥܠ ܐܢܫ ܦܕܘܿܥܐ ܚܘܼܛܪܐ ܕܦܪܙܠܐ ܐܘܿ ܕܢܚܿܫܐ ܕܒܗ ܬܒܿܪܝܼܢ ܣܢܘܪ̈ܬܐ ܘܣܟܼܪ̈ܐ. ܐܝܟ ܫܢܼܐ ܕܒܝܼܫܐ ܗ̄ ܕܢܝܿܕܐ ܘܪܥܿܠܐ ܡܼܢ ܟܐܒܐ ܕܐܝܼܬ ܡܼܢ ܠܓܘ. ܪܓܼܠܐ ܡܙܥܬܐ ܗ̄ ܐܝܼܕܐ ܕܡܦܠܥܐ ܘܦܠܝܼܛܐ ܡܼܢ ܫܪܝܼܬܗܿ ܐܟܙܼܢܐ ܕܠܐ ܡܫܼܟ̈ܚܢ ܗܿܠܝܢ ܕܢܥܕܪ̈ܢ ܡܛ݀ܠ ܟܪܝܼܗܘܼܬܗܘܢܿ ܒܗ ܒܙܼܢܐ ܒܝܘܡܐ ܕܐܘܼܠܨܢܐ ܠܐ ܡܫܼܟ̈ܚܢ ܪ̈ܓܠܝܐ ܠܡܼܥܕܪܘܼ. ܬܘܼܒ ܫܢܐ ܕܒܝܼܫܐ ܗ̄ ܕܚܝܘܬ݀ ܫܼܢܐ. ܒܝܘܡܐ ܕܩܪܬܐ ܗ̄ ܕܩܘܼܪܫܐ. ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܪܡܐ ܚܠܐ ܥܠ ܝܬܪܐ ܗ̄ ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܟܕ ܐܢܫ ܡܬܼܢܓܕ ܐܘܿ ܡܬܼܐܣܪ ܒܝܬܪܐ ܐܘܿܟܝܬ ܓܝ̈ܕܐ ܩܫܼ̈ܝܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܘܡܪܡܝܢ ܥܠ ܐܣܘܼܪܗ ܐܘܿ ܥܠ ܡܚܘܼܬܗܿ ܚܠܐ ܡܨܪܦ ܘܡܟܐܒ ܠܠܒܼܗ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗ݀ܘ ܕܒܝܘܡܐ ܕܣܬܼܘܐ ܟܕ ܡܡܿܠܟܐ ܩܪܝܼܪܘܼܬܐ ܥܠ ܟ݀ܠܢܫ ܡܐ ܕܡܫܼܬܩܠ ܠܒܘܼܫܗ ܡܬܼܢܓܕ ܒܢܓ̈ܕܐ ܕܛ݀ܪܝܢ ܒܗ ܡܼܢ ܡܫܼܒ̈ܐ ܥܙܝܼ̈ܙܐ ܕܣܬܘܐ. ܐܢ ܟܦܼܢ ܒܥܠܕܒܒܟ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܥܠ ܚܘܼܒܐ ܡܿܠܦ ܕܠܘ ܠܡ ܠܪܚܡܿܟ ܬܼܛܪ ܚܘܼܒܐ ܠܚܘܼܕ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܣܿܢܐܟ. ܓܘܼܡܪ̈ܐ ܕܢܘܼܪܐ ܚܿܕܐ ܐܢܬ. ܗ̄ ܟ݀ܫܐ ܐܢܬ. ܒܗ݀ܘ ܐܬܪܐ ܚܠܼܦ ܟ݀ܫܐ ܐܢܬ ܘܛܡܿܪ ܐܢܬ ܚ݀ܕܐ ܐܢܬ ܐܡܿܪ܆ ܥܒܪܝܐ. ܚܘܿܬܐ ܗ̄ ܡܿܒܕܪ ܐܡܿܪ. ܐܢܗܼܘ ܠܡ ܕܐܢܬ ܬܐܛܒܼ ܠܗ. ܘܗܘܼ ܡܼܢ ܒܝܼܫܬܗ ܡܿܢ ܠܐ ܡܫܼܬܚܠܦ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܐܠܗܐ ܡܩܿܒܠ. ܐܝܟ ܕܪܘܼܚܐ ܕܓܪܒܝܐ ܒ݀ܛܢܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܗܿܕܐ ܪܘܼܚܐ ܟܕ ܢܫܿܒܐ ܥܙܝܼܙܐܝܼܬ ܡܣܼܬܒܪܐ ܕܡܒܿܛܠܐ ܠܡܛܪܐ ܘܒܝܕ ܠܗ̈ܓܐ ܩܛܝܼ̈ܢܐ ܡܿܥܒܪܐ ܠܡܝ̈ܐ ܘܟ݀ܫܝܐ ܒܬܝܡܢܐ ܘܢ݀ܚܬܝܼܢ ܠܐܪܥܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܥܡ ܕܫ݀ܠܝܐ ܐܬܝܼܠܕܘ ܗܿܠܝܢ ܕܒܛܢܼܬ݀. ܗ݀ܟܢ ܕ݀ܡܐ ܐܝܿܢܐ ܕܡܚܿܘܐ ܐܦ̈ܐ ܦܨܝܼܚ̈ܬܐ ܘܗܼܘ ܡܼܢ ܠܘ ܡܿܠܐܼ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܘܚܿܫܠ ܢܟܼܠܐ ܕܣܘܓܦܢܐ. ܒܙܼܢܐ ܐܚܪܢܐ. ܐܟܙܼܢܐ ܠܡ ܕܪܘܼܚܐ ܕܓܪܒܝܐ ܒܕܘܼ̈ܟܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܥܡܿܪܬܐ ܒܝܬ ܟܘܼܫ̈ܝܐ ܘܗܢ̈ܕܘܝܐ ܡܛܪܐ ܣܿܓܝܐ ܡܿܝܬܐ ܒܙܒܢ ܩܝܛܐ ܐܝܟ ܕܣܿܗܕ ܢܝܼܠܘܿܣ ܕܡܿܠܐܼ ܘܡܫܼܬܦܥ ܟܕ ܓܿܐܚ ܘܣܿܠܦ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܓܒܪܐ ܚܨܝܼܦ ܐܦ̈ܐ ܕܡܛܫܐ ܢܟܼܠܐ ܒܠܒܼܗ. ܘܡܓܪܓ ܠܫܢܗ ܠ̈ܡܼܠܐ ܚܨܝܼ̈ܦܬܐ ܕܕܠ̈ܚܢ ܠܡܫܡܼܥܬܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܒܕܡܘܼܬܐ ܡܫܼ̈ܒܐ ܥܙܝܼ̈ܙܐ ܡܐ ܕܐܝܼܬ ܒܗ ܥܢܼ̈ܢܐ ܘܡܼܛܪܐ. ܠܡܐܼܟܠ ܕܒܼܫܗ ܗ̄ ܬܚܼܘܝܼܬܐ ܗܝ ܐܟܙܼܢܐ ܕܠܐ ܡܥܿܕܪܐ ܡܐܟܘܼܠܬܐ ܣܿܓܝܐܬܐ ܕܕܒܼܫܐ ܒܗ݀ܝ ܕܟܡܼܐ ܙܒ̈ܢܝܼܢ ܣܘܓܦܢܐ ܪܒܐ ܗܿܘܐ ܡܢܼܗܿ ܠܦܓܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܒܡܫܘܼܚܬܐ ܢܐܟܘܼܠ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܼܢܟܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܼܬܐ ܡܐ ܕܢܒܼܨܐ ܡܼ̈ܠܐ ܡܫܒܼ̈ܚܬܐ ܕܟ݀ܠ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܠܦܘܼܬ ܕܡܿܕܪܟܐ ܝܼܕܥܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܠܐ ܡܬܼܢܟܠܐ ܐܠܐ ܚܿܝܐ. ܕܢܡܼܪܚ ܘܢܥܼܩܒ ܣܘܓܦܢܐ ܡܿܝܬܝܐ.. ܡܚܫܼ̈ܒܬܐ ܩܪܼܐ ܐܢܝܢ ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܠܬܫܼܒܘܿܚܬܐ ܫܘ̈ܝܢ ܘܠܘ ܠܒܼܨܿܬܐ܀

ܩܦܼܠܐܘܿܢ ܟܘ̄ ܡܼܢ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܝܗܿ ܗ̄ ܡܼܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܠܐ ܒܩܿܠܝܼܬܐ ܕܥܒܼܕ. ܐܝܙܓܕܐ ܣܟܼܠܐ ܒܐܝܙܓܕܘܬܗ. ܫ݀ܬܐ ܨܥܪܐ ܕܠܝܼܠܐܝܼܬ. ܟܕ ܒܝܕ ܪ̈ܓܠܐ ܥܠ ܩܪܝܼܒܘܼܬܐ ܐܡܿܪ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܡܼܢ ܩܘܼܪܒܐ. ܘܡܼܢ ܬܚܝܬ ܪܓܠܗ ܢ݀ܒܥܐ ܠܗ ܒܝܼܫܬܐ. ܘܗ݀ܝ ܕܫ݀ܬܐ ܥܠ ܕܠܝܼܠܘܼܬܐ ܘܦܫܝܼܩ̄ܘܼ. ܒܝܕ ܣܟܠܐ ܗܿܘ ܕܣܟܠܐ ܥܿܒܕ ܐܝܙܓܕܗ ܒܪ ܫܿܥܬܗ ܢ݀ܒܥܝܼܢ ܠܗ ܚܘܼܣܪ̈ܢܐ܆ ܘܨܥܪ̈ܐ ܡܼܢ ܫܘܼܕܪܗ. ܐܢ ܬܬܼܠ ܗܠܟܼܬܐ ܗ̄ ܐܟܡܼܐ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܘܥܣܼܩܐ ܠܡܬܼܠ ܐܢܫ ܠܚܓܝܪܐ ܗܠܟܼܬܐ ܗ̄ ܐܟܡܼܐ ܕܠܐ ܡܨܝܐ. ܗܿܟܢܐ ܠܐ ܡܫܟܼܚܐ ܕܬܩܒܼܠ ܡܠܼܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ ܡܼܢ ܣܟܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܡܿܠܠ ܡܕܡ ܕܟ݀ܫܪ. ܐܝܟ ܟܐܦܐ ܒܩܠܼܥܐ. ܗܿܟܢܐ ܗ̄ ܠܝܬ ܥܠܼܬܐ ܕܡܛܠܬܗܿ ܙ݀ܕܩ ܕܢܬܼܩܠܣ ܣܟܼܠܐ ܐܝܟ ܕܐ݀ܦܠܐ ܝܼܕܝܼܥܐ ܥܠܼܬܐ ܕܟܐܦܐ ܕܡܫܼܬܕܝܐ ܡܓܢ ܒܩܠܼܥܐ ܘܠܐ ܕܠܐܝܿܟܐ ܫܪܟܐ. ܗ݀ܟܢ ܕܠܩܘܼܒܠܝ ܠܗ ܩܘܼܠܣܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܿܐܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܕܨܥܪܐ. ܣܼܒ̈ܐ ܝܼܥܘ ܒܐܝܼܕܗ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܪܘܝܐ ܠܐ ܡܫܼܟܚ ܠܡܗܼܠܟܘܼ ܠܪܝܼܨܐܝܼܬ ܘܗܕ̈ܡܘܗܝ ܡܬܼܡܠܝܢ ܓܘܼܫܚ̈ܬܐ ܘܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܒܟܘܼܒ̈ܐ ܡܬܕܒܼܨܝܢ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܣܟܠܐ ܕܒ݀ܛܠܐ ܝܼܕܥܬܗ ܡܬܼܬܩ̈ܠܢ ܣܼܦܘ̈ܬܗ ܒܡ̈ܠܼܐ ܡܚܒܼܠ̈ܬܐ. ܣܿܓܝܼ ܚܿܐܫ ܒܣܼܪܗ ܕܣܟܼܠܐ. ܘܪܘܝܐ ܥܒܼܪ ܝܡܐ ܗ̄ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܡܕܪܟ ܠܗ ܡܿܘܕܥ ܟܕ ܡܼܢ ܡܢܿܬܐ ܕܒܣܼܪܗ ܕܣܟܠܐ ܥܠ ܟܿܠܗ ܡܿܘܕܥ ܕܟܐܼܡܬ ܡܬܼܛܒܥ ܒܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܐܬܝ̈ܢ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܝܡܐ ܥܡܝܼܩܐ. ܝܘܢܝܐ܆ ܒܟܐܡܘܼܢܐ ܪܒܐ܆ ܡܬܼܬܚܕ ܒܣܼܪܗ ܗ̄ ܠܿܘܝܢܼ ܠܗ ܢܟܝ̈ܢܐ ܒܟ݀ܠ ܙܒܢ ܘܣܿܓܝܐܘܼܬ ܥܩ̈ܬܐ. ܘܐܝܿܢܐ ܕܐܚܝܼܕ ܒܪܘܿܝܘܼܬܐ ܠܐ ܦܪܝܼܫ ܡܼܢ ܗ݀ܘ ܕܢܦܝܼܠ ܒܝܡܐ܆ ܒܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܣܿܓܝܘܼܬܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܪܘܝܘܼܬܐ. ܣܿܒܪ ܕܐܦ ܝܡܐ ܡܥܼܒܪ ܥܿܒܪ ܡܼܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܡܕܘ̈ܕܢܐ ܕܒܗ ܣܿܠܩܝܼܢ. ܐܝܟ ܟܠܒܐ ܕܗܿܦܟ ܥܠ ܬܝܘܿܒܗ ܗ̄ ܐܝܟ ܟܠܒܐ ܕܐܟܿܠ ܡܕܡ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܝܼܒ ܢܕܝܼܕ ܒܥܝܢ̈ܝܢ. ܗܿܟܢܐ ܗܿܘ ܣܟܠܐ ܗܿܘ ܕܡܬܼܦܠܦܠ ܘܫܿܛܐ ܒܣܟܠ̈ܘܬܗ ܘܠܐ ܡܫܬܼܚܠܦ ܢܕܝܼܕܐ ܢܬܼܚܫܒ ܠܢ ܐܝܟ ܬܝܘܼܒܐ ܕܟܠܒܐ. ܚܒܢܢܐ ܕܡܛܫܐ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܥܠ ܕܡܿܛܫܐܐܝܼܕܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܥܘܼܒܐ ܒܙܼܒܢ ܦܘܼܠܚܢܐ ܠܨܪܝܼܟܘܼ ܐܬܿܐ. ܐܝܿܟܢ ܕܐ݀ܦܠܐ ܢܩܼܢܐ ܡ܆ܡ ܕܒܐܝܼܕܗ ܢܣܝܼܡ ܒܦܘܼܡܗ ܘܢܣܼܡܘܼܟ ܡܚܝܼܠܘܼܬܗ. ܢܐܠܐܐ ܕܢܘܒܠ ܐܢܝܢ ܠܦܘܼܡܗ ܗ̄ ܡܼܢ ܒܠܝ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܕܡ. ܕܡܼܠܛ ܒܕܝܼܢܐ ܕܠܐ ܕܝܼܠܗ ܗ̄ ܒܡܼ̈ܠܐ ܕܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܐܠܗܝܿܬܐ ܟܕ ܥܿܐܠ ܕܥܠ ܡܿܢܐ ܙܦܠܢ ܘܙܦܠܢ ܗܿܘܐ. ܒܐܕ̈ܢܘܗܝ ܕܟܠܒܐ ܗ̄ ܠܐ ܦܪܝܼܫ ܡܼܢ ܗܿܢܐ ܕܒܐܢܢܩܐ ܕܐܘܼܠܨܢܐ ܩܿܐܡ ܕܐܢ ܫܿܒܩ ܠܗ ܡܬܼܢܟܬ ܘܐܢ ܠܿܒܟ ܠܗ ܘܩܿܐܡ ܡܬܼܠܙܙ ܡܢܼܗ. ܐܚܪܢܝܐܝܼܬ. ܕܡܿܠܛ ܒܕܝܼܢܐ܆ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܥܿܐܠ ܒܕܝܼܢܐ ܕܠܐ ܩܪܝܼܒ ܠܗ ܘܫܿܓܫ ܒܝܬ ܓܒܪܐ ܠܚܒܪܗ. ܚܘܼܣܪܢܐ ܘܨܥܪܐ ܡܩܿܒܠ. ܛܪܛܘܼܠ ܠܓܘܼܡܪ̈ܐ ܗ̄ ܛܪܛܘܼܠ ܠܗܿܕܐ ܡܬܼܩܢ ܕܥܠ ܓܘܼܡܪ̈ܐ ܕܢܘܼܪܐ ܢܬܬܼܣܝܼܡ ܕܢܫܼܡܠܐ

ܚܫܼܚܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܡܬܼܥ̈ܒܕ ܒܗ ܛܪܛܘܼܠ ܦܪܣܝܐܝܼܬ ܐܘܿܟܝܬ ܛܒܩ ܕܗܘܼ ܛܝܓܢܐ. ܘܩܝ̈ܣܐ ܬܘܼܒ ܠܢܘܼܪܐ ܚܿܫܚܝܢ. ܗܿܟܢܐ ܓܝܪ ܛܪܟܢܐ ܗ̄ ܨܢܝܼܥܐ ܘܢܟܝܼܠܐ ܠܡܓܪܓܘ ܗܪ̈ܬܐ ܘܚܪܝܢܐ ܒܟܿܠܙܒܢ. ܡܛܝܒ ܗܿܟܢܐ ܣܦܼܘ̈ܬܗ ܕܝܩ̈ܕܢ ܗ̄ ܠܡܐܼܟܠ ܦܪܨܐ. ܘܠܒܼܐ ܒܝܼܫܐ ܕܗܿܪܓ ܒܒܝܼܫܬܐ ܡܣܼܠܝ ܗܼܘ ܘܢܕܝܼܕ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܡܼܢ ܣܦܼ̈ܘܬܗ ܡܬܼܝܼܕܥ ܗ̄ ܡܼܢ ܡܼܠ̈ܘܗܝ. ܘܐܢ ܡܡܟ ܗ̄ ܘܐ݀ܦܢ ܡܚܿܘܐ ܐܣܟܡܐ ܕܚܘܼܒܐ ܠܐ ܙܕܿܩ ܕܢܬܼܗܝܡܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܫܒܼܥ ܒܝܼܫ̈ܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܡܫܡܼܠܝ ܒܒܝܼ̈ܫܬܗ ܚܘܼܫܒܗ. ܠܣܘܓܦܢܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܕܚܿܦܪ ܓܘܼܡܨܐ ܠܣܘܓܦܢܐ ܘܠܐܒܕܢܐ ܕܚܒܪܗ ܒܗ ܢܿܦܠ. ܘܕܡܥܓܠ ܟܐܦܐ ܗ̄ ܘܡܿܢ ܕܡܿܐܟܐ ܠܐܝܿܢܐ ܕܒܗ ܠܐ ܐܣܼܟܠ ܣܘܓܦܢܗ ܒܪܝܻܼܫܗ ܣܿܠܩ. ܬܘܼܒ ܡܿܢ ܕܡܥܪܓܠ ܘܡܙܿܥܙܥ ܠܡܿܢ ܕܡܫܼܪ ܒܥܘܼܡܪܗ ܘܒܡܿܘܬܗ ܐܝܟ ܟܐܦܐ ܢܬܼܥܪܓܠ ܐܦ ܗܼܘ ܡܼܢ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܐܠܗܝܿܐ ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܼܫ܀ ܩܦܠܐ ܟܙܙ ܠܐ ܬܫܬܒܗܪ ܠܝܘܡܐ ܕܡܚܼܪ ܗ̄ ܠܐ ܙ݀ܕܩ ܠܐܢܫ ܕܢܬܼܬܟܠ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܚܝ̈ܐ ܘܥܠ ܛܒ̈ܬܗ ܕܥ݀ܠܡܐ ܡܛ݀ܠ ܕܢܩܝܼܦܝܼܢ ܠܗܘܢܿ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ. ܢܦܫܼ ܕܣܿܒܥܐ ܕܝܿܫܐ ܗ̄ ܐܝܿܢܐ ܕܥܬܝܪ ܒܝܕܥ̈ܬܐ ܕܚܟܡܼܬܐ ܟܿܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܥ݀ܠܡܐ ܫܝܼܛ̈ܢ ܒܥܝܢ̈ܘܗܝ. ܢܦܫܼܐ ܟܦܢܼܬܐ ܗ̄ ܕܡܣܪܩ ܡܼܢ ܚܟܡܼܬܐ. ܐܝܿܠܝܢ ܕܡ̈ܟܝܢ ܘܡܪܝܼܪ̈ܢ ܣܿܓܝܼ ܠܗܿ. ܥܪܝܼܡܐ ܚܙܼܐ ܗ̄ ܥܪܝܼܡܐ ܒܟ݀ܠܙܒܢ ܥܿܪܩ ܡܼܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܒܝܼ̈ܫܐ. ܣܟܠܐ ܦܣܿܥ ܥܠ ܟ݀ܠܗܝܢ ܟܕ ܚܘܼܣܪܢܐ ܩ݀ܛܦ ܡܼܢܗܝܢ. ܒܝܘܡܐ ܕܣܓܪܐ ܗ̄ ܝܘܡܐ ܕܣܓܪܐ ܩܿܪܐ ܠܗ݀ܘ ܕܗ݀ܘܐ ܒܗ ܡܛܪܐ. ܣܿܓܝܐܐ ܘܠܟܿܠ ܣܿܓܪ ܘܟܿܠܐ ܡܼܢ ܦܘܼܠܚܢܐ. ܘܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬܬܐ ܢܨܝܬܐ ܡܠܙܐ ܠܒܥܠܗܿ ܘܟܿܠܝܐ ܠܗ ܡܼܢ ܥܒܿܕ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܘܕܠܐ ܢܬܼܒ ܒܒܝܬܗ. ܪܘܼܚܐ ܕܓܪܒܝܐ ܩܫܝܐ ܗ̄ ܐܟܙܢܼܐ ܕܥܙܝܼܙܐ ܪܘܼܚܐ ܕܓܪܒܝܐ ܡܼܢ ܕܬܠܬ ܦܢܝ̈ܬܐ ܘܥܙܝܼܙܐ ܡܢܼܗܝܢ ܐܝܟ ܝܡܝܼܢܐ ܡܼܢ ܣܡܼܠܐ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܠܐ ܡܫܼܟܚ ܒܥܠܗܿ ܠܡܥܼܙܝܘܼ ܩܝܼܡܝܗܿ ܒܫܪܒܐ ܕܡܨܘܼܬܐ. ܒܙܢܼܐ ܐܚܪܢܐ. ܐ݀ܦܢ ܩܿܫܐܼ ܡܫܼܒܐ ܕܪܘܼܚܐ ܕܓܪܒܝܐ ܐܠܐ ܠܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܠܙܪ̈ܥܐ ܡܥܿܕܪ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܡܟܣܢܘܼܬܐ ܕܚܟܝܼ̈ܡܐ ܐܦܢ ܡܬܼܚܙܝܐ ܡܼܢ ܠܒܪ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܩܼܫܝܐ ܐܠܐ ܥܘܼܕܪܢܐ ܗܿܘܐ ܡܢܼܗܿ ܠܫܡܘ̈ܥܐ. ܦܪܙܠܐ ܠܦܪܙܠܐ ܠܿܛܫ. ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܦܪܙܠܐ ܡܼܢ ܦܪܙܠܐ ܒܟܝܿܢܗ ܡܬܼܠܛܫ ܘܡܬܚܪܦ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܙܿܕܩ ܕܢܼܨܒܬܘܢܼ ܒܡܠܼ̈ܟܐ ܫܦܝܼܪ̈ܐ ܘܒܡܼ̈ܠܐ ܕܒܘܼܝܿܢܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܐܟܙܼܢܐ ܕܦܪܙܠܐ ܡܼܢ ܦܪܙܠܐ ܒܟܝܿܢܗ ܡܬܼܠܛܫ ܗܿܟܢܐ ܙ݀ܕܩ ܠܒܪܢܫܐ ܕܐܣܼܟܠ ܟܕ ܐܢܫ ܪܕܐ ܘܡܿܚܟܡ ܠܗ ܡܛ݀ܠ ܕܚܼܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܢܬܼܦܨܚ ܘܢܚܼܕܐ ܠܘܼܩܒܠ ܗ݀ܘ ܕܐܘܬܼܪܗ. ܨܪܦܐ ܒ݀ܩܐ ܠܣܐܡܐ ܘܢܘܼܪܐ ܠܕܗܐ ܗ̄ ܨܪܦܐ ܕܠܣܐܡܐ ܡܿܕܟܐ ܘܐܝܟ ܟܘܼܪܐ ܘܒܗ ܡܬܼܒܚܪܐ ܡܬܪܘܗܿ ܐܢ ܡܬܼܚܬܪ ܡܛ݀ ܬܫܒܼܘܿ ܘܐܢ ܐܝܟ ܕܐܝܼܬܘܗܝ

ܡܩܿܘܐ ܡܐ ܕܪܥܐ ܐܢܬ ܕܥ ܐܦܝ̈ ܥܢ̈ܝܟ. ܘܣܝܼܡ ܠܒܼܟ ܥܠ ܓܙܪܟ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܡܙܗܿܪ ܠܡܕܒܪ̈ܢܐ. ܡܐ ܕܡܬܓܠܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝܟ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ܆ ܒܚܦܝܼܛ̄ܘܼ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܗܘܼܝܬ ܡܕܿܒܪ ܡܪܥܝܼܬܟ ܟܕ ܡܬܼܒܝܢ ܐܢܬ ܒܐܡܝܼܢܘܼ ܕܐܝܿܠܝܢ ܚܫ̈ܚܢ ܠܗܿ. ܘܡܼܢ ܐܝܼܠܝܢ ܡܬܼܩܝܡܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܗܼܘܐ ܠܥܿܠܡܐ ܐܘܼܚܕܢܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܙܒܢܼܐ ܠܡ ܙܥܘܿܪܐ ܐܝܼܬܝܟ ܒܫܘܼܠܛܢܐ ܘܡܿܦܛܪ ܠܟ ܫܘܼܢܝܐ ܕܡܼܢ ܥ݀ܠܡܐ܆ ܠܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܫܘܼܠܡ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܘܼܚܕܢܟ ܕܒܗܿܕܐ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ. ܘܐܦܿܠܐ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܡܬܼܝܒܠܐ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡܼܢ ܕܪ ܠܕܪ. ܫܼܘܚ ܥܡܝܼܪܐ. ܘܓܚܕ̈ܝܐ ܠܡܐܟܘܼܠܬܐ ܗܿ ܡܛܠ݀ ܕܒܪ̈ܥܝܘܬܐ ܕܡܼܝܗܿ ܠܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܕܡܕܒܪ̈ܢܐ ܟ݀ܠܗܝܢ ܕܪ̈ܥܘܬܐ ܝܗܼܒ ܠܗܘܢܿ. ܚܙܼܘ ܐܝܿܟܢܐ ܕܠ̈ܥܢܐ ܪܥܝܢ. ܟܡܼܐ ܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܡܚܿܘܝܢ ܥܠܝܗܿ ܟܕ ܡܥܿܬܕܝܼܢ ܠܗܿ ܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܕܟܗܝܼ̈ܢܢ ܒܪܥܝܐ ܡܼܢ ܟܕ ܡܥܿܬܕܝܼܢ ܥܣܼܒܐ ܘܥܡܝܼܪܐ ܘܗܿܕܐ ܗܿܝ ܓܝܪ ܗ݀ܝ ܕܫܼܘܚ ܘܐܬܚܼܙܝ ܘܒܩܝܛܐ ܡܟܪܟܝܼܢ ܠܗܿ ܡܼܢ ܕܘܼܟ ܠܕܘܼܟ܆ ܟܕ ܝܨܝܼܦܝܢ ܡܼܢ ܣܬܘܐ ܠܡܚܼܡܠ ܐܘܼܟܠܐ ܕܣܿܦܩ ܠܙܒܼܢ ܩܝܛܐ. ܡܿܐ ܕܚܿܣܪ ܥܣܼܒܐ ܒܡܕܒܪܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܼܬܐ ܙ݀ܕܩ ܠܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܢܐܼܨܦܘܼܢ ܕܥܢ̈ܐ ܪܘܼܚܢܝܬܐ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܚܫ̈ܚܢ ܘܐܟܙܼܢܐ ܕܗܿܢܘܢܿ ܒܓܙ̈ܐ ܕܐܡܼܪ̈ܐ܆ ܘܒܚܠܼܒܐ ܘܫܘܼܡܢܐ ܡܬܡܼܠܝܐ ܚܫܼܚܬܘܢܿ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬܘܿܢ ܐܝܼܩܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܥܿܦܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܡܼܢ ܡܫܼܬܡܥܢܘܼܬܟܘܢܿ ܚܠܼܦ ܒܛܝܼܠܘܬܟܘܢܼ ܕܥܠܝܗܘܢܿ܀ ܩܦܠܐܘܿܢ ܟܚ̄ ܒܥܘܠܗܿ ܕܐܪܥܐ ܣܿܓܝܢ ܫܠ̈ܝܼܛܢܝܗܿ ܗ̄ ܡܐ ܕܣܿܓܐ ܥܘܠܐ ܐܦ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܕܒܗܿ ܢ݀ܦܠܝܼܢ ܒܩܪ̈ܒܐ ܘܡܨܘ̈ܬܐ. ܘܟ݀ܠ ܐܢܫ ܪܐܓܿ ܕܪܓܐ ܕܪܝܼܫܢܘܼܬܐ. ܘܒܢܝܢܫ̈ܐ ܙܕܝܼ̈ܩܐ ܕܝ݀ܕܥܝܼܢ ܟܐܢܘܼܬܐ ܗ̄ ܙܕܝܼܩܘܼܬܐ. ܐܢܫ̈ܐ ܠܡ ܡܝܬܪ̈ܐ ܢܓܪܘܢ ܚܝ̈ܝܗܘܢܿ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ. ܛܘܼܒܘܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܕܕܚܿܠ ܒܟ݀ܠ ܙܒܢ ܡܼܢ ܕܝܼܢܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܪܝܐ ܢܗܼܡ. ܥܠ ܥܡܐ ܡܣܼܟܢܐ ܗ̄ ܠܐ ܦ݀ܪܫܝܼܢ ܡܼܢ ܢܗܡܼܬܗ ܕܐܪܝܐ ܘܩܿܠܐ ܕܕܒܐ. ܥܘ̈ܠܐ ܡܐ ܕܡܫܼܠܛܝܼܢ ܥܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܗ݀ܝ ܕܡܕܒܪܢܘܼܬܗܘܢܿ ܣܘܓܦܢܐ ܡܠܝܐ. ܐܝܟ ܚܝܘܼܬܐ ܒܥܪܝܼܪܝܬܐ ܡܐ ܕܬܒܪܐ܆ ܒܪܢܫܐ ܕܚܫܝܼܫ. ܘܠܐ ܢܥܕܪܘܼܢܗ ܗ̄ ܐܝܿܢܐ ܕܪܓܝܼܫ ܕܐܢܫ ܒܕܡܐ ܕܐܢܫܐ ܕܐܬܩܼܛܠ ܘܡܗܿܡܐ ܘܠܐ ܡܿܘܕܥ ܠܥܡܐ ܠܐ ܡܿܡܕ ܡܢ ܬܒܥܼܬܐ ܐ݀ܦܠܐ ܐܢ ܢܐܚܼܘܿܕ ܓܘܣܐ. ܒܓܒܝ̈ܐ ܐܘܿܟܝܬ ܒܡܕܒܪ̈ܢܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܒܗܿܝ ܕܐܗܡܝܼ ܚܘܝܼ ܕܫܘܬܦܐ ܗܿܘ ܕܩܛܘܿܠܐ. ܓܒܪܐ ܕܢ݀ܣܒ ܒܐܦ̈ܐ ܗ̄ ܕܢܫܼܬܦܪ ܠܥܘܿܠ̈ܐ ܠܐ ܫܦܝܼܪ. ܒܩܨܝܐ ܓܝܪ ܕܠܚܡܐ ܗ̄ ܥܠ ܕܐܟܿܠ ܥܡ ܥܘܿܠ̈ܐ ܣܿܗܕܐ ܥܘܿܠܐܝܼܬ ܥܠ ܙܟܝ̈ܐ. ܝܘܢܝܐ. ܚܠܦ ܡܫܿܠܡ ܡܙܿܒܢ ܐܡܿܪ ܗ̄ ܡܐ ܕܐܟܼܠ ܘܐܫܼܬܝܼ ܡܼܢ ܕܥܘ̈ܠܐ ܐܬܪܟܼܢ ܠܡܫܼܘܙܒܘܼ ܠܐܢܫ ܒܛܩܝܼܪܐ ܕܥܘܠܐ ܓܒܪܐ ܕܒܝܼܫܐ ܥܝܢܗ ܗ̄ ܒܝܼܫ ܥܝ̈:ܢܐ ܩܿܪܐ ܠܚܣܡܐ. ܗ݀ܢܐ ܪܓܝܓ ܣܿܓܝ ܠܡܗܼܘܐ ܥܬܝܼܪܐ ܘܚܿܐܪ

ܒܣܿܓܝܼ ܐܝܟ ܕܒܙܥܘܿܪ. ܕܡܿܟܣ ܠܒܪܢܫܐ ܚܪܡܐ ܗ̄ ܠܦܘܼܪܥܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܫܿܘܐ ܗܿܘ ܕܬܪܝܼܨܐܝܼܬ ܡܟܿܣ ܠܒܝܼܫܐ. ܘܠܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ. ܗ݀ܘ ܕܫ݀ܦܪ ܒܡܠܼܬܗ ܘܡܼܢ ܠܓܘ ܦܪܝܼܫ ܒܬܐܪܬܗ. ܗ݀ܘ ܕܝܢ ܕܡܦܿܠܓ ܗ̄ ܟܕ ܡܠܼܬܗ ܐܚܪܢܝܐܝܼܬ ܐܝܼܬܝܗܿ ܒܠܒܼܗ ܦܠܝܓ ܥܠ ܡܕܡ ܕܐܡܿܪ܀ ܩܦܼܠܐܘܿܢ ܟܛ̄܆ ܓܒܪܐ ܕܡܬܼܦܠܓ ܥܠ ܚܒܪܗ ܗ̄ ܐ݀ܦܢ ܓܝܪ ܡܬܼܦܪܣ ܢܟܝܼܠܐ ܠܡܼܨܕ ܬܪܝܼܨܐܝܼܬ ܐܠܐ ܡܿܦܪܣܐ ܠܗ ܘܡܨܝܼܕܬܐ ܕܦܿܪܣ ܥܠܘܝܗ ܗܿܦܟܐ. ܡܣܼܟܢܐ ܘܡܟܐܒܐ ܗ̄ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܠܼܬܗ ܥܠ ܡܿܢ ܕܐܘܙܦܼ ܘܐܬܼܐ ܠܡܣܼܟܢܘܼܬܐ. ܘܥܠ ܡܿܢ ܕܝܼܙܦ ܘܥܠ ܡܣܼܟܢܘܼܬܗ ܐܬܼܐ ܠܟܐܒܐ ܘܡܢܩܠܘܼܬܐ. ܝܘܢܝܐ܆ ܡܿܘܙܦܢܐ ܘܝܿܙܘܿܦܐ ܦܓܥܼܘ ܐܡܼܪ ܗ̄ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܼܬ ܒܥ݀ܠܡܐ. ܘܡܪܝܐ ܡܿܢܗܪ ܗ̄ ܕܐܝܢ ܠܐ ܡܿܪܛܢܝܼܢ ܥܠ ܡܣܼܟܢܘܼܬܐ ܕܝܼܠܗܘܢܿ ܘܡܼܬܕܒܪܝܼܢ ܫܦܝܼܪ. ܡܪܝܐ ܡܫܿܦܥ ܠܗܘܢܿ ܛܒ̈ܬܐ ܘܡܿܦܨܚ ܘܡܿܢܗܪ ܠܗܘܢܿ. ܓܒܪܐ ܕܡܣܿܒܪ ܥܠ ܢܦܫܼܗ ܕܚܟܝܼܡ ܘܠܐ ܐܚܿܕ ܠܫܢܼܗ ܡܼܢ ܡܡܠܡܠܐ ܕܠܐ ܝܘܼܬܪܢ. ܘܡܫܼܬܘܕܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܟܕ ܡܼܢ ܡܕܡ ܠܐ ܥܿܒܕ ܗܿܢܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܣܟܠ̈ܝܼܢ ܕܠܐ ܗܘܢܐ ܗܼܘ. ܕܡܬܼܦܥܩ ܡܼܢ ܛܠܝܘܼܬܗ ܥܒܕܐ ܗ̄ ܐܝܿܢܐ ܕܒܙܒܢ ܛܠܝܘܼܬܗ ܠܐ ܡܟܿܢܫ ܝܘܼܠܦܢܐ. ܠܐ ܡܬܼܚܫܚ ܒܒܘܼܣܡܐ ܟܕ ܒܿܥܐ ܚܘܼܡܬܐ ܘܠܐ ܡܫܼܟܚ. ܟܡܼܐ ܙܒ̈ܢܝܼܢ ܡܙܕܒܢ ܘܠܐ ܝܿܕܥ܆ ܥܿܒܕ ܠܗ ܬܘܼܩܠܬܐ ܗ̄ ܗܘܼ ܠܡ ܐܝܼܬܘܗܝ ܠܩܢܘܿܡܗ ܥܠܬ݀ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܠܗ ܩܼܪܐ ܬܘܼܩܠܬܐ܆ ܗܼܘ ܠܡ ܐܝܼܬܘܗܝ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܒ݀ܥܝܢ ܐܦܝ̈ ܗ̄ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܐܬܓܼܘܣܘ ܘܫܼܕܘ ܠܫܠ̈ܝܼܛܢܐ ܘܡܕܡ ܠܐ ܐܬܼܥܕܪܘ ܡܢܼܗܘܢܿ ܘܡܼܢ ܡܪܝܐ ܗܿܘ ܢ݀ܦܩ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܒܕܝܼܢܗ ܟܐܢܐ ܦܿܪܩ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܒܗ ܣܒܼܪܘ܀ ܩܦܠܐܘܢܿ ܠ܆ ܡ̈ܠܼܘܗܝ ܕܐܓܘܿܪ ܒܪ ܝܩܝܼ ܗ̄ ܐܓܝܼܪܐ ܟܢܝܼ ܢܦܫܼܗ ܫܠܝܡܘܢܿ ܐܟܡܿܢ ܕܐܘܓܼܪ ܢܦܫܼܗ ܠܚܟܡܼܬܐ ܕܥܡܗܿ ܢܦܠܘܿܚ. ܐܘܓܼܪ ܐܓܝܼܪܐ ܒܪ ܝܩܝܼ ܗ̄ ܒܪ ܝܩܝܼܪܐ ܕܘܝܼܕ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܝܼܩܪ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܒܢܒܝܘܼܬܐ ܘܡܠܟܘܼܬܐ. ܘܒܫܘܼܘܕܝܐ ܕܗܼܘܐ ܠܘܿܬܗ ܘܐܬܼܩܪܝܼ ܠܒܼܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܩܒܼܠ ܢܒܝܘܼܬܐ ܗ̄ ܢܒܝܘܼܬܐ ܠܡܬ̈ܠܐ ܡܫܡܿܗ. ܡܛ݀ܠ ܝܩܝܼܪܘܼܬܗܘܢܿ. ܘܕܢܬܼܝܩܪܘܢܼ ܡܡܢܼܟ݀ܠ ܐܢܫ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܦܬܓܡܼ̈ܐ ܠܘ ܡܼܢ ܓܘܼܫܡܐ ܕܟܬܒܐ ܐܢܘܢܿ ܐ݀ܦܢ ܐܝܟ ܪܥܝܿܢܗ ܐܡܼܪܝܼܢ ܐܠܐ ܒ݀ܬܪ ܕܚܪܒܬ݀ ܐܘܿܪܫܠܡ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܡܼܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܫܼܒܝܐ ܟܢܫܼܘ ܠܟܬܒ̈ܐ. ܘܐܝܼܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܕܒܕܘܼܟܬܗܘܢܿ ܣܡܼܘ ܘܐܝܼܬ ܕܠܐ ܘܐܫܼܟܚܘ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܟܬܝܼܒܝܼ ܥܠ ܣܦܪ̈ܐ ܕܟܬ̈ܒܐ ܘܓܒ̈ܐ ܕܟܪ̈ܟܐ. ܘܐܘܣܼܦܘ ܐܢܘܢܿ ܠܓܘܼܫܡܐ ܐܟܙܼܢܐ ܕܗܿܠܝܢ ܦܬܓܼܡ̈ܐ ܘܐܦ ܗ݀ܘ ܕܪܫܝܼܡ ܒܪܝܼܫܗ ܕܟܬܒܐ. ܡܬܠ̈ܘ ܠܡ ܕܫܠܝܡܘܢܿ. ܗ݀ܟܘܬ ܣܥܼܪܘ ܒܟܬܒܐ ܕܩܘܼܗܠܬ݀ ܕܒܪܝܼܫܗ ܘܫܘܼܠܡܗ ܟܬܒܼܘ ܫܡܐ ܕܩܘܼܗܠܬ ܡܠ̈ܘܗܝ ܕܐܓܘܿܪ ܒܪ ܝܩܝܼ

ܗ̄ ܠܟ݀ܠ ܐܢܫ ܡܿܢ ܡܙܿܡܢ ܘܩܿܪܐ ܘܐܓܿܪ ܠܦܘܼܠܚܢܐ ܕܚܟܡܼܬܐ ܥܠ ܣܒܼܪܐ ܕܐܓܪܐ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ܆ ܘܝܩܝܼ ܗ̄ ܠܚܟܡܼܬܐ ܩܿܪܐ ܗ݀ܟܢ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܡܿܪܒܝܐ ܗܼܘܬ ܠܗ ܒܐܝܼܠܝܢ ܕܘܠ̈ܝܢ. ܘܐܡܼܪ܀ ܘܐܡܼܪ ܠܐ ܬܠܝܐܝܠ ܗ̄ ܝܿܗܒ ܡܦܼܩ ܒܪܘܼܚܐ ܠܗܿܢܘܢܿ ܕܥܿܕܠܝܼܢ ܠܗ ܥܠ ܡܠܦܢܘܼܬܐ. ܐܬܠܝܐܝܠ ܗ̄ ܐܝܿܢܐ ܕܐܬܼܐ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܐܢ ܐܢܫ ܢܐܼܬܐ ܘܢܐܼܡܪ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܐܝܿܬܝ. ܘܢܪܫܝܢܝ ܕܠܘ ܕܐܠܗܐ ܐܢܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܗܿܢܐ ܟܬܒܐ ܠܗܿܢܐ ܐܡܿܪ ܐܢܼܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܚܣܝܼܪ ܗܼܘ ܪܥܝܿܢܝ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܢܬ ܡܿܢ ܕܗܘܼ ܪܫܿܐ ܐܢܬ ܠܝܼ ܕܟܐܡܼܬ݀ ܫܒܪܐ ܐܝܿܬܝ ܘܠܐ ܡܢܦܼܩ ܪܥܝܿܢܝ ܒܝܘܼܠܦܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܥܕܟܝܼܠ ܩܢܝܿܬ ܣܘܼܟܠܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܠܐ ܝ݀ܠܦܬ ܝܼܕܥܬܐ ܕܩܕܝܼ̈ܫܐ. ܘܠܝܼܕܥܬܐ ܕܒܝ̈ܬܝܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܐܬܡܛܝܿܬ. ܘܥܠ ܗܿܕܐ ܨ݀ܒܐ ܐܢܬ ܠܡܥܼܠ ܠܡܟܼܬܒܢܘܼܬܐ ܗܿܕܐ ܡܫܿܐܠ ܐܢܼܐ ܠܟ ܐܦ ܐܢܿܐ: ܡܿܢܘܼ ܣܠܼܩ ܠܫܡܿܝܐ ܗ̄ ܝܼܠܦ ܚܟܡܼܬܐ ܕܠܗܿܕܐ ܕܝܼܠܝ ܫܿܪܝܐ. ܘܡܿܢܘܼ ܐܚܼܕ ܪܘܼܚܐ ܗ̄ ܘܐܝܿܟܢܐ ܕܐ݀ܦܠܐ ܟܝܿܢܐ ܪܥܕܐ ܕܐܐܪ ܕܒܗ ܐܼܝܬܝܗܿ ܡܣܼܩܬܐ ܕܠܫܡܿܝܐ ܡܿܨܐܼ ܠܡܠܼܒܟ ܒܚܘܼܦ̈ܢܘܗܝ ܣܛܪ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܐܝܿܢܐ ܫܡܗ ܘܐܝܿܢܘ ܫܡܼܐ ܕܒܪܗ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܟܢܫ ܠܟ݀ܠܗܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܫܘܼ̈ܐܠܐ ܟܕ ܡܚܿܘܐ ܥܣܩܘܼܬܐ ܕܨܒܘܼܬܐ. ܠܝܬ ܐܢܫ ܕܡܿܨܐܼ ܠܡܣܼܩ ܠܫܡܿܝܐ. ܘܠܡܠܼܒܟ ܪܘܼܚܐ ܒܙܘܪܗ. ܘܠܡܼܨܪ ܡܝ̈ܐ ܒܫܘܼܫܦܐ. ܘܐܢ ܐܝܼܬ ܕܗܿܕܐ ܡܿܨܐܼ ܠܡܣܼܥܪ ܣܛܪ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܐܡܼܪ ܫܡܗ ܘܚܘܝܼ ܫܪܒܬܗ ܘܐܘܕܥܼ ܗ݀ܘ ܕܡܢܼܗ ܡܬܼܝܒܠ. ܐܠܐ ܠܝܬ ܣܛܪ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܗ݀ܘ ܕܝܗܼܒ ܠܝܼ ܚܟܡܼܬܐ ܘܐܢ ܐܝܼܬ ܕܣܼܥܪ ܗ݀ܠܝܢ ܐܡܼܪ ܠܝܼ ܘܒ݀ܬܪܟܢ ܐܝܬܐ ܥܕܠܝܐ ܒ݀ܬܪܝ ܡܛ݀ܠ ܚܟܡܼܬܝ. ܘܫܡܐ ܕܒܪܗ ܗ̄ ܥܠ ܡܠܼܬܐ ܘܒܪܐ ܕܐܒܐ ܐܡܝܼܪܐ ܗܿܕܐ ܘܫܠܝܡܘܢܿ ܩܕܡܐܝܼܬ ܓܠܼܐ ܫܡܐ ܕܒܪܐ ܒܥ݀ܠܡܐ. ܬܘܼܒ ܐܬܠܝܐܝܠ ܠܡ ܐܢܫ ܚܟܝܼܡܐ ܗܼܘܐ ܘܥܡ ܫܠܝܡܘܢܿ ܐܬܪܒܝܼ ܘܡܬܼܦܫܩ ܐܝܿܢܐ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܐܬܼܐ ܠܗܿܕܐ. ܕܢܫܼܟܚ ܢܒܼܨܐ ܡ̈ܠܼܘ ܕܫܠܝܡܘܢܿ܆ ܘܗܼܘ ܫܠܝܡܘܢܿ ܩܼܪܝܗܝ ܐܬܠܝܐܝܠ ܡܛ݀ܠ ܪܒܘܼܬ ܝܼܕܥܬܗ. ܘܟܕ ܚܙܼܐ ܫܠܝܡܘܢܿ ܕܥܿܕܠܝܼܢ ܣܟܼ̈ܠܐ ܠܗܿܢܐ ܟܬܒܐ ܩܪܼܝܗܝ ܠܐ ܐܬܠܝܐܝܠ ܘܫܐܼܠܗ ܕܐܢ ܐܦ ܗܼܘ ܡܙܛܡ. ܘܡܚܼܕܐ ܫܐܠܼܗ ܫܠܝܡܘܢܿ ܕܡܿܢܘܼ ܥܒܼܕ ܙܦܠܢ. ܘܡܿܢܘܼ ܘܐܝܿܢܘ ܫܡܼܐ ܕܒܪܗ. ܘܚܘܝܼ ܕܚܟܡܼܬܗ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܗ݀ܝ ܡܐܡܼܪ̈ܘܗܝܕܐܠܗܐ ܗ̄ ܟ݀ܠܡܕܡ ܕܡܬܼܐܡܪ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܓ݀ܒܐܼ ܘܠܐ ܥܕܝܼܠ ܐܝܟ ܡ̈ܠܐ ܕܒܟܬܒܐ ܗܿܢܐ ܕܓܒܼ̈ܝܢ ܘܕܠܐ ܡܘܼܡ ܐܢܝܢ ܘܐܝܟ ܨܒܝܿܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܡ̈ܠܼܠܝ ܡܢܼܝ. ܠܐ ܬܘܣܼܦ ܗ̄ ܡ̈ܠܐ ܕܒܟܬܒܐ ܗ݀ܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܢܝܢ ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܒܼܨܪ ܘܢܘܣܼܦ ܥܠܝܗܝܢ ܡܼܢ ܕܝܼܠܗ. ܕܠܐ ܢܬܦܼܪܣܐ ܙܐܼܦܢܐ ܕܐܝܼܠܝܢ ܕܐܘܣܼܦ. ܘܢܼܬܠ ܬܒܥܼܬܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܝܢ. ܘܡܚܼܕܐ ܡܙܿܗܪ ܡܼܢ ܩܘܼܛܥܐ. ܬܪܬܝܢ ܫܐܠܿܬ. ܘܡܡܠܐ ܟܕܒܐ ܗ̄

ܗ݀ܠܝܢ ܚܝܿܒܝܼܢ ܐܢܫ̈ܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܠܡܫܼܐܠ ܡܼܢ ܐܠܗܐ܆ ܕܢܬܪܚܼܩܘܿܢ ܡܼܢ ܝܬܝܼܪ̈ܬܐ ܘܢܬܝܼܗܒ ܠܗܘ݀ܢ ܣܘܼܢܩܢܐ. ܘܥܘܼܡܪܐ ܡܐܣܬܝ ܗ̄ ܚܫܼܚܬܐ ܡܡܫܼܚܬܐ. ܕܠܐ ܐ݀ܣܒܥ ܗ̄ ܕܕܠܡܼܐ ܐܪ̈ܘܐ ܒܦܘܼܪ̈ܥܘܗܝ ܕܥܘܼܬܪܐ ܘܐ݀ܬܥܠܐ ܒܪܥܝܿܢܝ ܘܐ݀ܗܡܐ ܡܼܢ ܣܼܒܪܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ. ܘܕܠܐ ܐܬܿܡܣܟܢ ܗ̄ ܕܠܐ ܟܕ ܐܬܿܡܣܟܢ ܐ݀ܓܢܘܿܒ ܘܡܼܢ ܗ݀ܕܐ ܐܕܿܓܠ ܘܐܡܿܐ ܒܕܓܠܘܼܬܐ ܒܐܠܗܐ. ܠܐ ܬܫܼܠܡ ܥܒܕܐ ܗ̄ ܥܒܕܐ ܠܗ݀ܘ ܕܡܼܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܐܡܿܪ܆ ܕܐܢ ܐܬܿ ܠܘܿܬܟ ܥܒܕܐ ܡܼܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܐܡܿܪ܆ ܕܢ ܐܬܿܠ ܠܘܿܬܟ ܥܒܕܐ ܡܼܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܘܒ݀ܥܐ ܕܢܬܬܼܠܡܕ ܠܐܠܗܐ ܘܠܐ ܬܫܼܠܡܝܼܘܗܝ ܠܡܪ̈ܘܗܝ ܘܠܟ ܢܠܘܼܛ ܘܥܠ ܐܠܗܐ ܢܓܼܕܦ ܘܬܬܚܝܒܼ ܒܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ. ܠܕܪܐ ܕܐܒܗܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܐܦ ܐܒܗ̈ܘܗܝ ܕܐܘܠܕܘܼܗܝ ܢܨܼܚܐ ܕܒܗ݀ܝ ܕܐܝܬ̄ܝܘܼ ܠܥ݀ܠܡܐ. ܗܘܼ ܥܠܼܬ݀ ܥܒܕܘܼܬܗ. ܕܪܐ ܕܕܿܟܐܼ ܒܥܝܢ̈ܝ ܗ̄ ܙܕܿܩ ܕܟ݀ܠ ܟܡܼܐ ܕܡܿܨܝܢܢܼ ܢ݀ܙܕܗܪ ܒܢܦܼܫܢ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܼܬ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܟܕ ܡܟܿܬܡܝܼܢ ܒܚܛ̈ܗܐ ܡܚܿܘܝܢ ܢܦܫܼܗܘܢܿ ܕܟ̈ܝܐ ܘܩܕܝܼ̈ܫܐ. ܡܐ ܕܪ̈ܡܢ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܪܡܘܼܬܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܘܫܘܼܩܠܐ ܕܬܡܼܪ̈ܐ ܡܫܘ̈ܕܥܢ ܥܠ ܚܘܼܬܪܐ ܘܪܡܘܼܬܐ. ܕܠܐ ܡܬܼܢܚܬܐܢܫ ܕܢܐܼܠܦ ܐܝܿܠܝܢ ܕܘܠ̈ܝܢ. ܝܘܢܝܐ. ܚܠܦ ܕܪܐ ܒܪܐ ܐܡܿܪ܆ ܕܣܦܣܝܼܪܐ ܐܡܿܪ ܐܢܝܢ. ܗ̄ ܟܕ ܡܗܿܡܐ ܡܼܢ ܘ݀ܠܝܼܬܐ ܐܝܟ ܕܒܫܼ̈ܢܐ ܘܥܪ̈ܫܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܡܬܼܚܫܚ ܒܡܡܠܡܠܐ ܡܣܓܦܢܐ ܠܐܒܕܢܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܠܥܠܘܿܩܐ ܬܠܬ ܗܼܘ̈ܝ ܠܗ ܒܢ̈ܢ ܗ̄ ܬܢܢ ܨܿܐܪ ܠܝܥܢܘܼܬܐ ܒܝܕ ܬܚܼܘܝܼܬܐ. ܥܠܘܿܩܐ ܡܬܼܐܡܪ ܡܕܡ ܕܡܦܼܬܠ ܘܠܥܘܿܩ ܘܟܕ ܕ݀ܒܩ ܒܐܝܼܕܗ ܠܐ ܥܓܼܠ ܡܬܼܦܪܩ ܐܝܟ ܠܝܫܐ ܘܛܝܼܢܐ ܘܙܦܼܬܐ. ܘܠܥܘܿܩܐ ܐܡܚܪܢܐ. ܥܠܩܬܐ ܐܘܿܟܝܬ ܥܠܩܐ. ܗ݀ܝ ܕܡܿܐܨ ܕܡܐ ܕܠܗܿܕܐ ܘܠܕܡܐ ܠܥܿܠܘܿܒܘܼ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܥܠܩܬܐ ܡܐ ܕܐܚܕܬ݀ ܒܓܘܼܫܡܐ ܠܐ ܫ݀ܩܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܡܿܬܩܐ ܠܕܡܐ ܥܕܡܐ ܕܬܨܛܪܐ ܡܼܢ ܡܠܝܘܼܬܗܿ. ܗܿܟܐܢ ܥ݀ܠܘܿܒܐ ܠܐ ܡܬܼܡܠܝܐ ܢܦܫܼܗ ܡܼܢ ܟܘܼܢܫܐ ܕܝܥܢܘܼܬܐ. ܫܡܼܗ ܠܥܠܘܒܘܼܬܐ ܐܡܐ ܡ݀ܛܠ ܕܗܝܼ ܡܘܠܕܐ ܠܙܢ̈ܝܐ ܕܪܚܼܡܬ݀ ܝܬܝܼܪ̈ܬܐ. ܒܢ̈ܬܐ ܚܒܝܼܒ̈ܬܐ ܩܿܪܐ ܠܐܕ̈ܫܐ ܘܙܢܝ̈ܐ ܕܫ݀ܘܚܝܼܢ ܡܢܼܗܿ ܘܕܡܿܝܢ ܠܗܿ ܐܝܟ ܝܠܕܐ ܠܝܿܠܕܬܗ. ܬܠܬ ܐܢܝܢ ܕܠܐ ܣܒ̈ܥܢ ܗ̄ ܒܝܕ ܬܚܘܝܼܬܐ ܓܿܠܐ ܠܡܠܼܬܗ. ܫܝܘܿܠ ܗ̄ ܫܝܘܿܠ ܠܐ ܣܿܒܥܐ ܡܼܢ ܫܠ̈ܕܐ. ܘܐܚܝܼܕܬ݀ ܪܚܡܝܗܿ ܗ̄ ܥܩܪܬܐ ܕܐܟܙܢܐ ܕܠܐ ܣܿܒܥܐ ܐܪܥܐ ܡ̈ܝܐ. ܘܠܐ ܢܘܼܪܐ ܡܼܢ ܩܝܣ̈ܐ ܘܠܐ ܫܝܘܿܠ ܡܼܢ ܡ̈ܝܼܬܐ ܠܐ ܥܩܼܪܬܐ ܡܼܢ ܙܘܘܓܐ ܗܿܟܢܐ ܠܐ ܣܿܒܥܝܼܢ ܝܥ̈ܢܐ ܡܼܢ ܥܘܼܬܪܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܚܝܼܕܬ݀ ܪ̈݁ܚܡܝܗܿ ܗ̄ ܠܘ ܠܥܩܼܪܬܐ ܩ݀ܪܝܢ ܕܡܩܿܒܠܐ ܙܪܥܐ ܘܠܐ ܝ݀ܗܒܐ ܦܐܪ̈ܐ. ܐܠܐ ܐܚܝܼܕܬ݀ ܪ̈ܚܡܼܝܗܿ ܗ̄ ܦܟܪܬ݀ ܪ̈ܚܡܼܝܗܿ. ܚܠܼܦ ܪ̈ܚܡܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܦܟܼܬ݀ ܠܡ ܠܪ̈ܚܡܿܝܗܿ ܒܪܓܼܬܐ ܫܟܝܼܪܬܐ ܐܟܡܿܢ ܕܦ݀ܟܪܐ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܪܚܡܝܼܢ ܠܗܿ ܒܙܢܿܝܘܼܬܐ. ܝܘܢܝܐ: ܪܚܡܼܬܐ ܕܐܢܬܬܐ ܐܡܿܪ ܗ̄ ܟܕ ܡܿܘܕܥ ܒܝܕ ܪܚܡܼܬܐ ܕܐܢܬܬܐ ܥܠ ܠܗܝܼܩܘܼܬ ܨܒܝܿܗܢܐ ܕܝܥ̈ܢܐ. ܕܢܬܝܼܦ ܒܿܬܪ ܥܠܘܿܒܘܬܐ ܐܝܟ ܚܘܼܫܒܐ ܩܪܝܼܚܐ ܕܓܪܝܦ ܒܬܪ ܐܢܬܬܐ. ܥܝܢܐ ܕܓ݀ܚܟܐ ܥܠ ܐܒܘܼܗܿ ܗ̄ ܡܙܿܗܪ

ܠܒܢ̈ܝܐ ܒܝܼ̈ܐ ܕܠܐ ܢܩܘܼܡܘܼܢ ܠܘܼܩܒܠ ܐܒܗܝ̈ܗܘܢܿ. ܢܡܘܿܣܐ ܦ݀ܩܕ ܕܢܬܪܓܼܡ ܒܪܐ ܒܝܼܫܐ ܘ.ܛ݀ܐܪ ܥܠ ܫܠܕܗ ܥܘܼܪܒܐ. ܘܐܟܿܠ ܠܫܠܕܐ ܘܝܬܝܼܪ ܡܦܩ ܠܥܝ̈ܢܐ. ܬܠܬ ܐܢܝܢ ܕܟܣ̈ܝܢ ܡܢܼܝ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܬܚܘܝܼܬܐ ܥܠ ܪܓܼܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܪܡܿܙ ܐܟܙܢܼܐ ܕܠܐ ܡܿܨܐܼ ܐܢܫ ܕܢܼܩܘܼܡ ܐܘܿ ܢܕܪܟ ܥܩܼܒ̈ܬܐ ܕܗܠ̈ܟܬܐ ܕܐܠܼܦܐ ܐܘ ܕܢܫܼܪܐ ܟܕ ܦܿܪܚ. ܐܦܿܠܐ ܫܒܝܼܠܐ ܕܚܘܝܼܐ ܟܕ ܪܫܿܦ ܥܠ ܫܘܼܥܐ. ܘܐܦܿܠܐ ܕܢܕܪܟ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܡܥܪ̈ܙܠܐ ܕܙܒܼܢ ܥܠܝܡܘܼܬܗ ܕܐܢܫ ܒܗ݀ܝ ܕܠܟܿܠ ܣܘܼܥܪܢ ܡܿܨܼܛܠܐ ܒܥܘܼܙܐ ܕܥܠܝܡܘܼܬܗ. ܗܿܟܢܐ ܠܐ ܡܿܨܐܼ ܐܢܫ ܥܠ ܗܘܼܦ̈ܟܐ ܕܐܢܬܬܐ ܓܝܪܬܐ ܕܛܝܿܣܐ ܒܚܘܼܫ̈ܒܝܗܿ ܒܕܡܘܼܬ ܢܫܼܪܐ ܘܕܝܿܩܐ ܘܨܝܿܕܐ ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܐ ܠܡܿܢ ܕܠܿܚܡ ܠܗܿ ܘܫܿܟܢܐ ܥܠܘܗܝ. ܬܚܝܬ ܬܠܬ ܙ݀ܝܥܐ ܐܪܥܐ. ܗ̄ ܥܠ ܪܚܡܼܬ݀ ܫܘܼ̄ܒ ܡܡܿܠܠ. ܥܒܕܐ ܟܕ ܢܡܼܠܟ ܗ̄ ܕܝܘܼܪܒܥܡ ܥܒܕܗ ܕܫܠܝܡܘܢܿ. ܒܗܿܢܐ ܪܡܿܙ ܥܠ ܪܡܘܼܬܐ ܕܢܕܝܼܕܐ. ܘܠܒܪ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܗܿܝ ܐܟܙܼܢܐ ܕܥܒܕܐ ܕܡܡܿܠܟ ܠܒܪ ܡܼܢ ܥܝܿܕܐ ܗܿܝ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܣܟܠܐ ܕܣܿܒܥ ܗ̄ ܕܟܕ ܐܬܿܐ ܐܢܫ ܒܠܝܼܠܐ ܠܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܠܐ ܡܿܨܐܼ ܐܢܫ ܡܣܿܝܒܪ ܠܗ ܠܫܘܼܥܠܝܗ. ܡܣܿܒܪ ܓܝܪ ܒܢܦܼܫܗ ܕܡܕܡ ܚܼܕܬܐ ܩܢܼܐ. ܐܝܿܢܐ ܕܠܐ ܡܬܘܼܡ ܩܢܼܝܗܝ. ܒܗܿܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܥܠ ܚܘܼܬܪܗܘܢܿ ܕܓܒܪ̈ܐ ܡܿܘܕܥ. ܘܬܚܝܬ ܣܢܘܼܬܐ ܕܗܿܘܝܐ ܠܓܒܪܐ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܕܐܬܝܿܢ ܥܠ ܪܡܘܼܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܡܿܠܦ܆ ܐܢܬܬܐ ܠܡ ܣܢܝܬ݀ ܚܙܼܘܐ ܕܗܿܘܝܐ ܠܓܒܪܐ ܟܕ ܥܡ ܣܢܝܼܘܬ ܚܙܼܬܐ ܡܠܝܐ ܐܦ ܫܘܼܒܗܪܐ. ܕܐܢ ܟܕ ܒܣܢܝܘܼܬ ܐܦ̈ܐ ܡܩܿܦܚܐ ܠܐܒܗ̈ܬܐ. ܐܢ ܩܢܿܝܐ ܗܘܬ݀ ܫܘܼܦܪܐ ܡܢܘܼ ܡܣܿܝܒܪ ܗܼܘܐ ܠܫܘܼܥܠܝܗܿ. ܐܡܬܐ ܕܡܿܦܩܐ ܗ̄ ܐܦ ܗܿܕܐ ܠܐ ܡܣܼܬܝܒܪܐ ܕܐܢ ܟܕ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܫܥܼܒܕܬܐ ܗܿܟܢ ܡܫܬܼܥܠܝܐ. ܐܢ ܬܗܼܘܐ ܡܚܼܪܬܐ ܘܬܬܪܚܼܦ ܡܼܢ ܡܪܗܿ ܒܥܠܬ݀ ܫܘܼܦܪܗܿ. ܡܿܢ ܡܫܼܟܚ ܩܿܐܡ ܠܘܼܩܒܠ ܪܡܘܼܬܗܿ. ܒܗܿܠܝܢ ܐܪܒܥ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܡܿܠܦ ܠܢ ܕܢ݀ܬܪܚܩ ܡܼܢ ܪܡܘܼܬܐ ܘܫܘܼ̄ܒ ܘܫܘܼܒܗܪܐ. ܒܙܢܼܐ ܪܘܼܚܢܝܐ. ܥܒܕܐ ܩܿܪܐ ܠܡܿܘܬܐ. ܣܟܠܐ ܣܿܛܢܐ. ܐܡܬܐ ܚܛܝܼܬܐ. ܣܢܝܘܼܬܐ ܪܚܡܼܬ݀ ܢܫ̈ܐ. ܥܒܕܐ ܚܣܿܡܐ܆ ܣܟܠܐ ܪܘܼܚܐ ܪܡܬܐ. ܙܝܿܥܐ ܐܡܿܪ ܟܐܡܼܬ݀ ܕܥܬܝܼܕ̈ܢ ܕܢܼܒ̈ܛܢ. ܐܪܒܥ ܐܢܝܢ ܕܙܥܘܼܪ̈ܝܢ ܗ̄ ܒܗ݀ܠܝܢ ܡܿܠܦ ܥܠ ܟܫܝܼܪܘܬܐ ܘܡܿܝܬܐ ܬܚܘܝܼܬܐ ܡܼܢ ܚܦܝܼܛܘܼܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܠܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܕܢܟܣ ܒܗܘܢܿ ܠܚܒ̈ܢܢܐ. ܫܘܼܫ̈ܡܢܐ ܡܬܼܟܫܪܝܢ ܘܡܿܟܢܣܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܬܘܪܣܝܐ ܕܠܐ ܟܕ ܒܣܬܼܘܐ ܡܐ ܕܢ݀ܦܩܝܼܢ ܡܼܢ ܩܢܼܗܘܢܿ ܡܿܝܬܝܼܢ ܡܼܢܩܘܼܪܫܐ. ܘܚܓܣ̈ܐ ܗ̄ ܘܐܦ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܡܬܼܦܪܣܝܢ ܠܡܩܼܢܐ ܠܗܘܢܿ ܬܘܼܪܣܝܐ ܘܣܬܪܐ ܕܠܐ ܢܬܼܟܪܟܘܢܼ ܐܝܟ ܦܗܝ̈ܐ ܡܼܢ ܒܝܬܐ ܠܒܝܬܐ ܘܩܡܼ̈ܨܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢܿ ܗ̄ ܡܿܠܦ ܥܠ ܡܛܟܼܣܘܼܬܐ ܕܕܘܼܒܪ̈ܐ ܐܦ ܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܘܒܝܕ ܐܡܩܬܐ ܡܪܬܐ ܠܡܠ̈ܝܼܠܐ ܕܟ݀ܠܗܝܢ ܨܒܘ̈ܬܢ ܡܛܟܣܐܝܼܬ ܢܕܿܒܪ ܠܓܘ ܡܼܢ ܬܚܘܼ̈ܡܐ

ܕܘܩ݀ܠܝܼܬܐ. ܐܪܒܥ ܕܙܥܘܼܪ̈ܝܢ ܗ̄ ܫܝܼ̈ܛܢ. ܫܘܼܫ̈ܡܢܐ ܬܘܼܒ ܡܟܢܿܫܝܼܢ ܥܒܘܼܪܐ ܒܩܝܛܐ ܘܒܣܬܘܐ ܡܐ ܕܗܿܘܝܐ ܬܠܝܼܠܘܼܬܐ ܡܿܦܩܝܼܢ ܠܗ ܠܫܡܼܫܐ ܘܡܢܿܓܒܝܼܢ ܘܟܢ ܡܿܥܠܝܼܢ ܠܗ ܠܩܢܼܐ ܟܕ ܡܦܣܿܩܝܼܢ ܠܗ ܕܠܐ ܢܐܬܐ ܘܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܡܿܠܦ ܠܢ ܕܢܿܗܘܐ ܟܫܝܼܪ̈ܐ ܒܦܘܼܠܚܢܐ. ܐܦ ܚܓܣ̈ܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܣܼܬܪܕܝܼܢ ܡܼܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܠܫܩܝܼ̈ܦܐ. ܣ݀ܠܩܝܼܢ ܘܬܡܿܢ ܥܿܒܕܝܼܢ ܠܗܘܢܿ ܒ̈ܬܐ. ܒܫܘܼ̈ܥܐ ܡܛ݀ܠ ܕܩܿܢܝܼܢ ܫܢ̈ܐ ܕܣܦܼ̈ܩܢ ܠܡܦܼܣܩ ܟܐܦ̈ܐ ܕܡܿܝܢ ܓܝܪ ܠܚܢܘܼ̈ܨܐ. ܘܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܡܪܬܐ ܠܢ ܕܢܿܐܨܦ ܕܥܘܼܡܪܢ ܘܕܣܬܪܢ. ܘܒܝܕ ܩܡܼ̈ܨܐ ܐܠܼܦ ܠܢ ܥܠ ܡܛܟܼܣܘܼܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܒܗ݀ܝ ܕܐܦ ܠܗܘܢܿ ܛܟܼܣܐ ܐܝܼܬ ܠܗܘܢܿ ܘܚܕ ܐܙܿܠ ܒܪܝܼܫܗܘܢܿ ܘܐܡܼܬܝ ܕܡܿܛܝܢ ܠܚܩܠܐ ܚܕ ܡܼܢܗܘܢܿ ܠܐ ܛ݀ܥܡ ܥܕܡܐ ܕܗ݀ܘ ܕܐܙܿܠ ܒܪܝܼܫܗܘܢܿ ܐܟܿܠ ܘܐܢ ܗܿܘ ܦܿܪܚ ܐܦ ܗܼܢܘܢܿ ܦ݀ܪܚܝܼܢ. ܐܦ ܒܝܕ ܐܡܩܬܐ ܡܚܿܦܛ ܠܢ ܥܠ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܼܬܐ ܘܗ݀ܝ ܕܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܕܢܿܐܨܦ ܝܘܼܬܪܢܗܿ ܕܢܦܼܫܢ. ܐܟܙܢܼܐ ܕܐܡܩܼܬܐ ܒܛܝܼܠ ܠܗܿ ܕܒܒ̈ܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܘܒܕܘܼ̈ܟܝܬܐ ܢܩܕ̈ܬܐ ܬܥܒܼܕܝ ܕܘܼܝܪܗܿ ܟܕ ܡܣܿܟܟܐ ܒܝܼܕ̈ܝܗܿ ܘܥܿܒܕܐ ܗܠܼܟܬܐ ܥܠ ܐܣܼ̈ܐ ܡܟ̈ܠܫܬܐ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܙ݀ܕܩ ܕܢ݀ܬܚܦܛ ܒܪܓܠ̈ܝܢ ܘܒܐܝܼܕ̈ܝܢ ܕܢ݀ܓܡܘܪ ܥܒܿܕ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܒ݀ܬܪ ܕܐܪܬܝܼ ܠܟ݀ܠܗ ܟܢܫܼܐ ܒܗ݀ܠܝܢ ܬܘܼܒ ܫܢܝܼ ܠܘܿܬ ܡܕܒܪ̈ܢܐ. ܬܠܬ ܐܢܝܢ ܠܡ ܕܬܪ̈ܝܼܨܢ ܗ̄ ܓܘܼܪܝܐ ܕܐܪܝܐ. ܓܢܡܒܪ ܗܼܘ ܗ̄ ܠܒܝܼܒ ܗܼܘ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܕܒܪܐ. ܘܐܒܟܐ ܕܡܙܕܪܟܠ. ܘܬܝܫܐ ܕܐܙܿܠ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܓܝܪ ܕܠܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܬܪܝܼܨܬܐ ܗܿܠܝܢ ܬܠܬ ܙ݀ܕܩ ܕܗܘܼ̈ܝ ܢܩܝܼ̈ܦܢ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܟ݀ܠ. ܠܒܝܼܒܘܼܬܐ ܘܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܘܗܕܝܘܼܬܐ. ܒܝܕ ܚܠܬܢܘܼܬܐ ܨܒܝܢܝܿܬܐ ܕܚܿܫܚܐ ܠܗ݀ܘ ܕܡܬܬܓܥܠܐ ܠܗ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܕܒܗܿ ܢܗܼܘܐ ܕܚܝܼܠ ܥܠ ܥܒܿܕ̈ܝ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܨܝܕ ܕܝܢ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܢܗܘܐ ܡܫܼܝܢ ܘܡܟܝܼܟ ܐܟܙܢܼܐ ܕܐܪܝܐ ܡܫܼܝܢ ܘܒܗܝܼܠ ܨܝܕ ܒܢ̈ܝ ܓܢܣܼܗ. ܒܚܝܘ̈ܬܐ ܕܝܢ ܢ݀ܗܡ ܘܓ݀ܣܪ ܥܕܡܐ ܕܬܒܿܪ ܘܡܥܿܕܐ. ܐܡܿܪܝܼܢ ܓܝܪ ܥܠ ܓܘܼܪ̈ܝܐ ܐܘܿܟܝܬ ܒܢ̈ܝܐ ܕܐܪܝܐ ܕܡܼܢ ܡܪܒܥܐ ܡܝܼ̈ܬܐ ܢ݀ܦܩܝܼܢ ܘܝܘܡܐ ܒ݀ܬܪ ܝܘܡܐ ܢ݀ܦܚ ܒܗܘܢܿ ܐܒܐ ܘܡܬܼܬܥܝܪܐ ܒܗܘܢܿ ܚܝܘܼܬܐ. ܗܿܟܘܬ ܙܕܿܩ ܠܪܝܼܫܐ ܕܢܐܼܨܦ ܠܡܝܼ̈ܬܝ ܒܚܛܝܼܬܐ ܘܢܚܐ ܐܢܘܢܿ ܒܬܝܿܒܘܼܬܐ. ܘܐܒܟܐ ܗ̄ ܬܪܢܓܠܐ. ܕܡܙܕܪܟܠ ܗ̄ ܡܚܿܒܒ ܠܬܪ̈ܢܓܠܬܐ ܘܬܡܗܿܠܟ ܒܝܢܬܗܝܢ ܚܿܕܝܐܝܼܬ ܘܒܨܿܦܪܐ ܩܿܪܐ ܠܗܝܢ ܘܡܦܿܪܓܐ ܠܗܝܢ ܒܩܠ̈ܘ. ܘܠܐܝܿܕܐ ܕܣܦܝܼܩܐ ܡܚܿܦܛ ܕܬܒܼܛܢܝ ܫܠ̈ܬܐ ܘܥܡ ܐܝܿܕܐ ܕܒܛܿܢܐ ܡܬܼܟܪܟ ܠܡܫܼܟܚܘܼ ܕܬܐܠܼܕܝ ܒܗܿ. ܘܡܐ ܕܝ݀ܠܕܐ ܡܩܿܘܐ ܨܝܕܝܗܿ. ܟܕ ܡܥܨܪ ܠܗܿ ܥܕܡܐ ܕܦ݀ܠܛܐ ܒܥܬܗܿ. ܘܟ݀ܠ ܐܝܿܟܐ ܕܐܙܿܠ ܒܿܬܪܗ ܢ݀ܓܕ ܠܗܝܢ. ܘܟܕ ܡܫܼܟܟܚ ܡܕܡ ܫܿܩܠ ܠܗ ܒܦܘܼܡܗ ܘܪܡܿܐ ܠܗ

ܘܩܿܪܐ ܠܗܝܢ ܘܐܬܝ̈ܢ ܐܟܠ̈ܢ ܠܗ܆ ܗܿܟܢܐ ܙܕܿܩ ܠܡܕܒܪܢܐ ܕܢܐܼܨܦ ܕܥܢ̈ܗ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܥܕܪ̈ܢ ܠܗܘܢܿ. ܘܬܝܫܐ ܕܐܙܿܠ ܗ̄ ܒܡܗܕܝܢܘܼܬܐ ܕܙܕ݀ܩܐ ܠܪܝܼܫܐ ܕܢܼܗܘܐ ܠܡܫܼܥ̈ܒܕܘܗܝ ܘܿܠܐ ܕܢܐܠܼܦ ܡܼܢ ܬܝܫܐ ܐܘܿܟܝܬ ܥܪܒܐ ܐܟܙܼܢܐ ܕܬܝܫܐ ܡܐ ܕܙܿܠ ܒܪܝܼܫ ܓܙܪܐ ܘܠܐ ܣܿܛܐ ܠܚܕ ܡܼܢ ܓܒ̈ܐ ܡܼܢ ܐܘܼܪܚܐ. ܐܢ ܐܙܿܠ ܠܪܥܝܐ ܘܐܢ ܕܢܫܼܬܐ ܡ̈ܝܐ. ܟܡܼܐ ܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܦܩܿܚܐ ܠܪܥܝܐ ܕܢܦܼܫ̈ܬܐ ܕܢܚܼܘܐ ܠܡܪܥܝܪܬܗ ܐܘܼܪܚܐ ܕܟܐܢܘܼ̄. ܘܢܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ ܗܕܝܐ ܠܘܿܬ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܫܦܝܼܪ̈ܬܐ ܘܢܗܼܘܐ ܚܘܪܐ ܛ݀ܒܐ ܕܢܼܡܪܘܢܼ ܒܗ. ܠܐ ܬܪܓܼ ܕܠܐ ܬܨܼܛܥܪ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܥܠ ܪܓܬ݀ ܢܫ̈ܐ ܘܐܦ ܥܠ ܠܥܒܘܼܬܐ ܪܡܿܙ܆ ܒܗ݀ ܕܠܐ ܬܼܨܛܥܪ. ܒܐܚܪܝܬܐ ܘܠܐ ܕܬܬܼܣܝܼܡܝ. ܘܗܿܕܐ ܐܡܿܪ. ܡܿܢ ܕܪܐ݀ܓ ܠܡ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐܼ ܘܡܬܼܦܪܥ ܒܡܕܡ ܕܠܐ ܕܝܼܠܗ. ܐܢܢܩܐ ܐܝܼܬ ܠܗ ܕܢܨܼܛܥܪ ܡܼܢ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫ̈ܐ. ܡܼܢ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫ̈ܐ. ܡܼܢ ܫܘܼܡܢܗ ܕܚܠܒܐ ܗ̄ ܘܣܒܼܘ ܬܚܘܼܡ̈ܐ ܐܘ̄ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܘܡ̈ܠܝܼܠܐ ܡܼܢ ܪ̈ܥܘܬܐ. ܕܟܕ ܝ݀ܨܦܝܼܢ ܕܥ̈ܢܐ. ܒܡܫܘܼܚܬܐ ܚ݀ܠܒܝܼܢ ܠܥܙܐ ܘܡܼܢ ܚܠܒܐ ܥܿܒܕܝܼܢ ܚܐܼܘܬܐ ܠܬܘܼܪܣܝܗܘܢܿ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܟܕ ܛ݀ܒܐܝܼܬ ܪܥܐ ܐܢܬ ܠ̈ܥܢܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܡܡܫܼܚܐܝܼܬ ܢ݀ܣܒ ܐܢܬ ܡܢܼܗܘܢܿ ܣܘܼܢܩܢܟ. ܘܐܢ ܬܟܼܒܘܿܫ ܐܝܼܕܟ ܥܠ ܚܛܬܼܐ ܢܦܘܿܩ ܕܡܐ ܗ̄ ܚܛܬܼܐ ܦܘܼܡܐ ܗܿܘ ܕܬܕ̈ܝܐ ܕܥܙ̈ܐ. ܐܝܿܢܐ ܕܒܡܘܫܐ ܪܟܝܼܟܐ ܕܨܒܥ̈ܬܗ. ܘܒܡܫܘܼܚܬܐ ܚܿܠܒ ܠܥܙܐ ܡܪܕܝܐ ܠܗ ܠܚܒܐ ܕܡܢܼܗܿ ܥܿܒܕ ܐܦ ܡܫܼܚܐ ܐܘܟܝܿܬ ܫܘܼܡܢܐ. ܠܚܫܼܚܬܗ. ܐܢܕܝܢ ܢܬܼܩܫܐ ܘܢܡܪܣ ܠܬܕܝ̈ܗܿ ܘܢܟܼܐܒ ܠܗܿ ܚܠܼܦ ܚܠܒܐ ܕܡܐ ܢ݀ܦܩ ܡܢ ܬܕ̈ܝܗܿ ܘܡܬܟܪܗܝܢ ܘܝ݀ܒܫܝܼܢ܇ ܗ݀ܟܢܐ ܐܦ ܡܕܒܪܢܐ ܐܢ ܒܢܝܼܚܘܼܬܐ ܡܕܒܿܪ ܠܡܪܥܝܼܬܐ ܟܕ ܠܐ ܒ݀ܥܐ ܡܢܼܗܘܢܿ ܝܬܝܼܪ̈ܬܐ. ܩܿܢܐ ܛܒ̈ܬܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܘܩܘܼܠܣܐ ܡܼܢ ܥ̈ܢܗ. ܐܢܕܝܢ ܢܬܒܼܥ ܝܥܢܐܝܼܬ ܟܣܼܦܐ ܬܬܝܼܪܐ ܘܠܗܿܠܝܢ ܡܿܣܪܩ ܘܡܿܟܐܒ ܐܦ ܠܡܕܡ ܙܥܘܿܪܐ ܕܢ݀ܣܒ ܐܒܿܕ ܡܢܼ̈ ܘܩܿܢܐ ܫܡܐ ܒܝܼܫܐ. ܗܿܟܐܢ ܡܼܢ ܚܪܝܢܐ ܕܐܦ̈ܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܚܦܝܼܛܘܼܬܐ ܘܩܢܝܿܢܐ. ܗ݀ܠܝܢ ܥ݀ܒܘܿܪ̈ܝܬܐ ܗܿܢܐ ܕܡܛ݀ܠܬܗܝܢ ܗܿܘܐ ܚܪܝܢܐ ܒܼܝܬ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫ̈ܐ ܢ݀ܦܩ ܕܝܼܢܐ ܘܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ܆ ܩܦܼܠܐܘܿܢ ܠܐ܆ ܡ̈ܠܘܗܝ ܕܡܘܼܐܠ ܗ̄ ܗܿܪܟ ܠܡ ܫ̈ܠܼܡܝ ܡ̈ܠܝ ܫܠܝܡܘܢܿ ܕܐܬܼܦܪܫ ܡܠܦܢܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܘܡ̈ܠܼܐ ܗܿܠܝܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܐܢܝܢ܆ ܡܘܼܐܝܠ ܡܿܠܐܼ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܡܬܼܐܡܪܐ. ܡܠܟܐ ܢܒܝܐ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܐܘܕܥܼ ܕܢܒܝܐ ܗܿܘ. ܥܒܪܝܐ ܡܫܩܠܐ ܐܡܿܪ ܪܕܬܗ ܐܡܗ ܗ̄ ܠܚܟܼܡܬܐ ܩ݀ܪܐ ܐܡܐ܆ ܐܟܡܿ ܕܗܼܘ ܡܢܼܗܿ ܩܒܼܠ ܝܼ݊ܥܬܐ. ܝܘܢܝܐ. ܚܠܼܦ ܢܒܝܐ ܡܐܡܪܐ ܕܠܘܿܬ ܡܠܟܐ. ܠܐ ܢܒܝܐ ܘܡܠܟܐ ܐܝܟ ܦܫܼܝܛܐ. ܘܠܐ ܡܐܡܪܐ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ. ܕܪܕܬܼܗ ܐܡܗ ܐܡܿܪ܇ ܐܡܐ ܠܚܟܼܡܬܐ ܩ݀ܪܐ ܗ݀ܝ ܕܒܟܜܠ ܙܒܢ ܪܕܝܐ ܠܗ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܘܠ̈ܝܢ ܘܕܡܼܝܗܿ ܠܚܟܼܡܬܐ. ܠܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܕܐܡܐ ܕܥܠ ܒܪܗܿ ܚ ܒܪܝ ܘܚ ܒܪ ܗ̄ ܚ ܙܘܥܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܕܙܘܼܗܪܐ

ܡܣܪܕܢܐ ܗܿܝ ܕܡܥܕܐ ܐܡܐ ܠܘܿܬ ܒܪܗܿ ܠܡܐܼܡܪ ܕܚܙܝܼ ܠܡ ܒܪܝ ܘܐܙܕܗܪ ܡܼܢ ܙܦܠܢ ܐܘ ܦܠܢ. ܚܙܝܼ ܕܠܡܼܐ ܥܒܼ݊ܬ ܗܿ݊ܐ. ܒܪ ܟܪܣܝ ܘܒܪ ܢܕܪ̈ܝ ܥܠ ܪܚܡܼܬܐ ܝܬܝܼܪܬܐ ܡܘܕ̈ܥܢ. ܘܟܕ ܡܚܿܘܐ ܕܡܼܢ ܡܘܿܢ ܡܙ݀ܗܪܐ ܠܗ ܚܟܼܡܬܐ. ܐܡܼܪ. ܠܐ ܬܬܼܠ ܚܝܠܟ ܠ̈ܢܫܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܬܕܒܪ ܕܠܐ ܢ݀ܡܘܿܣ. ܒ݀ܬܪ ܙܘܘܓܐ ܕܢܫ̈ܐ ܘܐܦܿܠܐ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܘܡܐܟ̈ܠܬܐ ܕܡܠ̈ܟܐ. ܡܼܢ ܡ̈ܠܟܐ ܡܘܼܐܝܠ. ܐܙܕܗܪ ܗ̄ ܐܢܬ ܠܡ ܡܘܼܐܝܠ ܐܙܕܗܪ ܡܼܢ ܬܘܼܟܠܢ ܕܥܠ ܡܠ̈ܟܐ ܘܥܠܝܗܘܢܿ ܠܐ ܬܬܟܼܠ. ܕܫ݀ܬܝܢ ܚܡܪܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܚܡܪܐ ܥܠ ܟ݀ܠܗܿ ܐ݀ܣܘܿܛܘܼܬܐܐܡܿܪ. ܠܐ ܬܫܼܬܐ ܘܬܼܛܥܐ ܗ̄ ܟܠܼܬܗ ܚܟܼܡܬܐ ܡܼܢ ܪܘܝܘܬܐ. ܕܠܐ ܢܫܼܬܐ ܘܢܛܥܼܐ ܒܪܘܝܘܼܬܐ ܘܢܛܥܼܐ ܠܡܒܕܩܢܐ ܗ̄ ܠܐܠܗܐ ܕܟ݀ܠ ܚܟܼ̈ܡܢ ܘܟ݀ܠ ܛܒ̈ܢ. ܘܡܒܕܩܢܐ ܕܟܣܝ̈ܬܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܡܒܕܩܢܐ ܡܘܿܫܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܪܡ ܠܐ ܫܪܝܼܪܐ. ܘܬܼܛܥܐ ܕܝܼܢܐ ܗ̄ ܘܡܼܢ ܐ݀ܣܘܿܛܘܼܬܐ. ܬܼܛܥܐ ܕܝܼܢܐ ܘܟܐܢܘܼܬܐ ܕܨܝܕ ܨܪ̈ܝܟܐ. ܘܚܡܪܐ ܠܡܪܝܼܪ̈ܝ ܢܦܫܼܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܙܗܼܪ ܡܼܢ ܚܡܪܐ ܕܠܐ ܢܣܼܬܒܪ ܕܒܝܼܫܐܝܼܬ ܐܬܒܼܪܝܼ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܐܡܼܪ ܕܡܛ݀ܠ ܠܡ ܡܥܩ̈ܐ ܡܪܝܼܪ̈ܝ ܢܦܼܫܐ ܕܡܩܿܒܠܝܼܢ ܒܘܼܝܿܐܐ ܘܛ݀ܥܝܢ ܚܫܝ̈ܗܘܢܿ ܐܬܝܼܗܒ ܚܡܪܐ. ܘܠܘ ܕܢܪܘܘܢܿ ܒܗ. ܐܢܬܬܐ ܚܟܝܼܡܬܐ ܡܿܢܘܼ ܡܫܼܟܚ ܗ̄ ܨܿܐܪ ܬܢܢ ܨܠܡܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܘܐܡܿܪ ܕܚܟܼܡܬܐ ܠܡ ܫܪܝܼܪܬܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܠܘܿܬ ܡܿܢ ܡܫܼܬܟܚܐ. ܘܙܥܘܿܪ̈ܐ ܐܢܘܿܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܩܿܢܝܢ ܠܗܿ܆ ܘܬܟܝܼܠ ܥܠܝܗܿ ܠܒܼܗ ܕܒܥܠܐ ܕܝܼܠܗ ܗ̄ ܘܡܛ݀ܠ ܕܗܿܟܢ ܬܡܝܼܗܐ ܚܟܡܼܬܐ. ܬܘܼܟܠܢܐ ܘܦܪܗܣܝܐ ܩܿܢܝܢܼ ܐܝܿܠܝܢ ܕܢܩܝܼܦܝܼܢ ܠܢܡܘ̈ܣܝܗܿ ܘܠܝܘܼܠ̈ܦܢܝܗܿ ܟ݀ܠ ܟܕ ܐܝܬܝܝܗܘܿܢ. ܒܥܠܗܿ ܕܝܢ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܢܩܝܼܦܝܼܢ ܠܗܿ ܩ݀ܪܐ. ܐܣܢܐ ܠܐ ܚܿܣܪ ܠܗܿ ܗ̄ ܐܝܿܠܝܢ ܕܚܫܚ̈ܢ ܘܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܗ̈ܢܢ ܚܡܝܼܠ̈ܢ ܒܓܙܗܿ. ܒܥܬ݀ ܚܡܪܐ ܘܟܬܢܐ ܗ̄ ܘܡܛ݀ܠ ܕܕܡܝܗܿ ܠܚܟܼܡܬܐ ܠܐܢܬܬܐ ܟܫܝܼܪܬܐ ܟ݀ܠܡܕܡ. ܐܝܟ ܕܥܠ ܐܢܬܐ ܐܡܿܪ ܥܠܝܗܿ ܒܝܕ ܥܡܪܐ ܘܟܬܢܐ ܥܠ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܐ ܡܿܘܕܥ. ܕܢܐܼܡܪ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܿܠܐܼ ܝܘܼܠܦܢܗܿ. ܗܘܬ݀ ܐܝܟ ܐܠܦܼܐ ܕܬܓܪ̈ܐ ܕܐܬܝܐ ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܐ ܟܕ ܛܥܝܼܢܐ ܬܓܘܼܪܬܐ. ܗܿܟܐܢ ܐܦ ܗܝܼ ܚܟܼܡܬܐ ܡܫܪܬܚܐ ܒܛܒ̈ܬܐ ܘܡܠܝܐ ܥܘܼܕܪ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܘܩܡܬ݀ ܒܠܠܝܐ. ܘܥܒܿ݊ܐ ܠܛܠ̈ܝܬܗܿ ܗ̄ ܒܝܕ ܡܐܟܘܼܠܬܐ ܥܠ ܝܘܠܦܢܗܿ ܕܚܟܼܡܬܐ ܡܿܘܕܥ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܢܦܼܫܐ ܡܗܿܢܐ ܘܝܼ݊ܥܬܐ ܘܒܘܼܝܢܐ ܡܙܘܕܐ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܒܫܒܝܼ̈ܠܝܗܿ ܪܕܝܢ. ܘܚܪܬ݀ ܒܝܘܼܠܦܢܐ ܘܙܒܢܼܬܗ ܗ̄ ܕܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡܚܿܦܛܐ ܠܒܝܬ̈ܝܗܿ ܠܘܿܬ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܕܠܡܕܡ ܕܪܒ ܘܡܿܘܬܪ̈ܢ. ܘܡܿܢ ܦܐܪ̈ܝܗܿ ܢܨܒܬ݀ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܟܕ ܒܦܘܼܠܚܢܐ ܕܡܝܬܪܘܼܬܐ ܡܬܚܼܦܛܘܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܠܗܿ ܢܩܝܼܦܝܼܢ ܡܟܼܐ ܢܩܼܛܦܘܢܼ ܒܘܼܣ̈ܡܐ ܕܠܗܘܢܿ ܩܿܪܐ ܟܪܡܐ܆ ܘܐܣܪܬ݀ ܚܨ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܡܛܝܒܐܝܼܬ ܚܦܝܼܛܐ ܠܡܠܼܦܘܼ ܠܒܢ̈ܝܗܿ ܚܟܡܼܬܐ. ܐܝܟ ܕܒܢܣܝܢܐ ܐܬܝܕܝܥܬ݀ ܒܗܘܿܢ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܛ݀ܒ

ܗܼܘ ܝܘܼܬܪܢܐ ܕܡܼܢ ܬܓܘܼܪܬܗ. ܕܪ̈ܥܝܗܿ ܐܘܫܼܛܬ݀ ܒܟܫܝܼܪܘܼܬܐ ܗ̄ ܟܫܝܼܪܐܝܼܬ ܘܙܗܝܼܪܐܝܼܬ ܡܓܿܪܓܐ ܒܟܿܠܙܒܢ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܒܝܕ ܡܘܼܥܙܠܐ ܥܠ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܿܘܕܥ. ܐܝܼܕ̈ܝܗܿ ܓܝܪ ܐܫܘܛܬ݀ ܠܡܣܼ̈ܟܢܐ. ܘܕܪ̈ܥܝܗܿ ܠܠܨܪ̈ܝܼܟܝ ܒܘܼܝܿܢܐ ܕܠܗܿ ܢܬܢܼܩܦܘܢܼ. ܘܡܢܼܗܿ ܢܥܼܦܘܢܼ ܝܘܼܬܪ̈ܢܐ. ܘܠܐ ܕܚܿܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܟܿܠܗܘܢܿ ܐܝܿܠܝܢ ܕܠܗܿ ܢܩܝܼܦܝܼܢ ܡܚܿܪܪܝܼܢ ܐܢܘܢܿ ܡܼܢܟ݀ܠ ܢܟܝ̈ܢܝܼܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܟ݀ܠܗܘܢܿ ܠܒܝܼܫܝܼܢ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܡܥܿܛܦܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܒܘܼܫܐ ܕܚܟܼܡܬܐ ܒܕܡܘܼܬ ܙܪܕܐ. ܣܿܦܩܐܝܼܬ ܡܫܿܘܙܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܢܿ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܡܣܓܦ̈ܢܝܬܐ. ܙܚܘܼܪܝܼܬܐ. ܠܡܐܢܐ ܣܘܼܡܩܐ ܕܫܐܪܝܐ ܩܿܪܐ. ܐܦ ܠܐܝܿܢܐ ܕܢܩܝܼܦ ܠܗ ܐܘܟܝܼܬ ܠܒܥܠܗܿ ܥܒܕܬ݀. ܠܒܘܼܫܐ ܪܝܼܫܝܐ. ܝܼܕܝܼܥ ܗܼܘܐ ܒܥܠܗܿ ܗ̄ ܟ݀ܠܗܘܢܿ ܐܝܿܠܝܢ ܕܠܢܩܝܼܦܘܼܬܗܿ ܓܒܼܘ. ܒܫܘܼܒ ܘܐܝܼܩܪܐ ܡܦܿܪܓܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܝܬ ܣܓ̈ܝܐܐ. ܟܬܢܐ ܥܒܼ݊ܬ݀ ܗ̄ ܠܟܢܥ̈ܢܝܐ ܗ̄ ܠܒܘܼ̈ܫܐ ܕܬܫܼܒܘܿ ܡܫܼܬܘܕܝܐ ܠܡܼܬܠ ܐܦ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܪܚܝܼܩܝܼܢ ܡܢܗܿ. ܐܢܗܘܼ ܕܢܫܼܒܩܘܢܼ ܛ݀ܥܝܘܼܬܗܘܢܿ. ܘܨܝܕܝܗܿ ܢܬܩܼܪܒܘܢܿ. ܟܢܥ̈ܢܝܐ ܠܛܥ̈ܝܐ ܩܿܪܐ. ܥܘܼܫܢܐ ܘܗܕܪܐ. ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ ܗ̄ ܒܥܘܼܫܢܐ ܠܡ ܘܐܝܼܩܪܐ ܘܚܕܘܼܬܐ ܗܿܘܝܐ ܚܪܬܼܗܘܢܿ ܕܒܝ̈ܬܝܗܿ. ܟܕ ܪܘܪܒܐܝܼܬ ܡܬܒܼܣܡܝܼܢ ܒܝܘܼܠܦܢܗܿ ܐܦ ܗܝܼ ܕܝܢ ܚܿܕܝܐ ܥܠ ܕܚܙܿܝܐ ܗܼܘܬ ܫܘܼܠܡܐ ܛ݀ܒܐ. ܕܗܿܘܐ ܡܼܢ ܬܓܘܼܪܬܗܿ ܗܿ݊ܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ. ܘܓܠ̈ܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܬܐ ܗ̄ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܿ ܠܡ ܫܦܝܼܪ̈ܐ ܓܠܿܝܢܼ ܠܟܿܠܢܫ. ܠܚܡܐ ܚܒܢܢܐܝܼܬ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܟ݀ܠ ܡܕܡ ܕܝܠܗܿ ܟܐܢܐܝܼܬ ܡܦܿܪܢܣܐ. ܟܕ ܒܠܚܘܼܕ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܐܡܝܼܢܝܼܢ ܒܦܘܼܠܚܢܐ ܕܡܝܬܪܘܼܬܐ ܝ݀ܗܒܐ ܕܫ̈ܢܐ ܕܡܼܢܗܘܢܿ. ܩܡܼܘ ܒܢܝ̈ܗܿ ܗ̄ ܟ݀ܠܗܘܢܿ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܬܼܢܩܦܝܼܢ ܠܢܡܘ̈ܣܝܗܿ. ܘܣܘܓܐܐ ܕܒܟ̈ܬܗܿ ܗ̄ ܠܘ ܠܓܒܪ̈ܐ ܡܦܪܢܣܐ ܝܘܼܠܦܢܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܐܘܟܝܼܬ ܚܟܼܡܬܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܠ̈ܫܢܐ ܥܒܕܬ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܡܝܬܪܘܼܬܐ. ܘܐܢܬܝ ܥܒܼܪܬܝ ܗ̄ ܐܢܬ ܠܡ ܣܟܠܘܼܬܐ ܥܠ ܟ݀ܠܗܝܢ ܕܬܩܼܢܘܼܬܐ ܒܣܼܪܬܝ. ܘܡܟܝܼܠ ܣܪ̈ܝܼܩܢ ܐܢܝܢ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܒܬܪܗܝܢ. ܪܗܛܬܝ ܘܕܓܠ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܘܠܐ ܡܩܘ̈ܝܢ. ܒܙܢܼܐ ܐܚܪܢܐ. ܐܢܬܝ ܥܒܼܪܬܝ ܗ̄ ܥܠ ܚܟܡܼܬܐ ܐܡܿܪ ܕܐܢܬܝ ܠܡ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܫܒܝܼܚ̈ܬܐ ܕܒܥ݀ܠܡܐ ܣܠܩܼܬܝ. ܕܓܠܐ ܝܿܐܝܘܼܬܐ ܗ̄ ܫܘܼܦܪܐ ܡܛ݀ܠ ܕܥܒܘܿܪܐ ܗܘ. ܐܢܬܬܐ ܕܕܿܚܠܐ ܗ̄ ܚܟܼܡܬܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܗܝ ܠܚܘܼܕ ܬܫܼܬܒܚܝ. ܗܒܼܘ ܠܗܿ ܦܐܪ̈ܐ ܕܐܝܼܕ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܓܿܒܝܢܼ ܒܦܘܼܠܚܢܐ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܦܘܼܪ̈ܥܢܐ ܡܬܼܝܼܗܒ ܠܗܘܢܿ ܠܚܪܬܐ. ܘܢܫܒܚܘܼܢܗ ܥܒܕ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܒܗܿܢܐ ܥ݀ܠܡܐ ܫܒܝܼ̈ܚܐ ܘܡܝܬܪ̈ܐ ܥܒܿܕܐ ܒܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܠܗܿ ܢ݀ܩܦܝܼܢ. ܒܬܪܥܐ ܗ̄ ܒܟܢܘܼܫ̈ܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܥܝܿ݊ܐ ܠܩܕ̈ܡܝܐ ܕܢܬܼܒܘܢܼ ܘܢܕܘܼܢܘܢܼ ܕܝܼ̈ܢܐ ܫܠܼܡ ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܡ̈ܬܠܐ ܕܫܠܝܡܘܿܢ ܐܝܟ ܡܦܼܩܬܐ ܦܫܝܼܛܬܐ ܕܣܘܼܪ̈ܝܝܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/239
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 12 SOAH 00012 http://syriaca.org/manuscript/2296 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502623
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: November 1, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Proverbs - ܦܘܼܫܩܐ ܕܡ̈ܬܠܐ ܐܝܟ ܡܦܩܼܬܐ ܦܫܝܼܛܬܐ ܡܢܬܐܝܼܬ” based upon SOAH 00012, Digital Syriac Corpus, last modified November 1, 2017, https://syriaccorpus.org/239.
Bibliography:
Literal Commentary on Proverbs - ܦܘܼܫܩܐ ܕܡ̈ܬܠܐ ܐܝܟ ܡܦܩܼܬܐ ܦܫܝܼܛܬܐ ܡܢܬܐܝܼܬ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/239.

Show Citation Styles