Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Ecclesiastes - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܟܬܒܐ ܕܩܘܼܗܠܬ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܗܒܼܠܐ ܗ̄ ܟܿܠܡܕܡ ܠܡ ܣܪܝܼܩܐ ܡܬܚܼܙܐ ܠܝܼ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܡܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܣܼܬܥܪ ܐܥܫܼܢܗܿ ܠܡܠܼܬܗ ܒܗ݀ܝ ܕܥܦܼܦܗܿ ܠܡܠܼܬܐ ܕܗܒܼܠܐ. ܗܒܼܠܐ ܕܣܪܝܼܩܘܼܬܐ ܘܠܗܓܐ ܘܠܐ ܡܩܼܘܝܢܘܼܬܐ ܕܨܒܼܘ̈ܬܐ ܡܬܼܦܫܩ. ܡܿܢܐ ܝܘܼܬܪܢܐ ܠܒܪܢܫܐ ܒܟܿܠ ܗ̄ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܡܕܡ ܝܬܝܼܪܐ ܢܗܼܘܐ ܠܐܢܫ ܡܢ ܥܡܠܗ ܘܐ݀ܦܢ ܢܣܓܼܐ ܕܢܦܼܠܘܿܚ. ܠܘ ܓܝܪ ܝܬܝܼܪܐ ܡܼܢ ܚܫܼܚܬܐ ܡܬܗܢܝܢܢ ܡܢܼܗܘܿܢ ܕܥܡܼ̈ܠܐ ܐ݀ܦܢ ܢܩܿܢܐ ܩܠܝܼܠ ܐܘܿ ܣܿܓܝܼ. ܕܪܐ ܐܙܿܠ ܘܕܪܐ ܗ̄ ܬܚܘܝܼܬܐ ܡܿܝܬܐ. ܕܐܢܢܩܐ ܓܝܪ ܠܡܿܘܬܐ ܕܢܐܼܬܐ. ܘܠܡܼܕܒܪ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܼܢ ܗܿܪܟܐ. ܕܪܐ ܐܙܿܠ ܗ̄ ܡܥܒܿܪ ܩܕܡ̈ܝܐ ܘܡܿܥܠ ܐܚܪ̈ܝܐ ܒܝܕ ܝܠܕܐ. ܘܐܪܥܐ ܗ̄ ܥ݀ܠܡܐ ܠܡ ܡܿܩܘܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܐܘܟܝܼܬ ܐܪܥܐ ܘܡܝ̈ܐ ܘܢܘܼܪܐ ܘܐܐܪ ܒܪܡ ܫܘܼܚܠܦܐ ܩܿܢܝܢ ܟܕ ܬܘܼܩ̈ܢܐ ܘܨܒܼ̈ܬܐ ܒ݀ܛܠܝܼܢ. ܕ݀ܢܚ ܫܼܫܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܫܪܟܐ ܡܿܝܬܐ ܬܚܘܝܼܬܐ ܠܫܡܘܿܥ̈ܐ ܕܠܐ ܢܣܼܪܟܘܢ ܒܥܒܘܿܪ̈ܝܬܐ. ܗܿܐ ܠܡ ܐܦ ܫܡܼܫܐ ܒܙܒܢ ܕ݀ܢܚ ܘܒܙܼܒܢ ܥܿܪܒ ܘܥܿܒܕ ܐܝܼܡܡܐ ܘܠܠܝܐ. ܘܠܐܬܪ ܕܡܬܚܡ ܠܗ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡܫܿܢܐ ܕܡܼܢ ܬܡܿܢ ܢܕܢܚܼ. ܐܙܿܠ ܠܬܝܡܢܗ̄ ܒܙܼܒܢ ܣܬܘܐ. ܘܡܬܼܟܪܟ ܠܓܪܒܝܐ ܗ̄ ܒܙܒܢ ܩܝܛܐ. ܡܬܼܟܪܟܘܼ ܡܬܼܟܪܟ. ܬܐܒ ܪܘܼܚܐ ܗ̄ ܥܠ ܪܘܼܚܐ ܐܡܿܪ ܕܡܬܼܟܪܐ ܐܠܐ ܥ̄ܠܘ ܕܫܡܼܫܐ ܐܡܿܪ ܕܐܙܿܠ ܘܐܘܼܪܚܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܙܘܥܐ ܕܐܐܪ. ܘܒܗ ܪܕܐ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ. ܘܡܪܕܝܼܬܐ ܕܚܘܼܕܪ̈ܘܗܝ ܡܫܿܠܡ ܘܠܘܥܕܐ ܕܥܝܿܕܐ ܬܘܼܒ ܡܡܢܥ. ܟܕ ܣܿܕܩ ܠܗ ܠܐܐܪ ܪܥܕܐ ܘܕܠܐ ܥܘܼܟܪ ܡܗܿܠܟ ܒܗ ܟ݀ܠ ܢܚ̈ܠܐ ܒܝܡܐ ܪܡܝܢ ܗ̄ ܡܫܼܬܥܐ ܬܘܼܒ ܥܠ ܟܝ̈ܢܐ ܘܡܚܿܩܐ ܕܥܿܠܡܐ ܐ݀ܦܢ ܩܿܐܡ ܐܠܐ ܨܒܘ̈ܬܗ ܡܫܚܠܼܦܐܝܼܬ ܪ̈ܕܝܢ. ܒܝܕ ܢܚ̈ܠܐ ܠܡ̈ܝܐ ܡܫܡܿܗ ܡܛ݀ܠ ܕܒܙܼܒܢ ܣܬܘܐ ܪܕܝܢ ܒܗܘܢܿ ܡܝ̈ܐ ܘܡܩܿܒܠܝܼܢ ܬܘܣܼܦܬܐ ܘܐܡܿܪ ܕܡܥ̈ܝܼܢܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܠܝܡܐ ܪܗܛܝܼܢ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ. ܘܝܡܐ ܠܓܘ ܡܼܢ ܬܚܘܼ̈ܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܟܿܬܪ. ܟܕ ܠܐ ܡܬܡܼܠܐ ܡܼܢ ܬܘܣܼܦܬܐ. ܘܡܬܼܦܣܩ ܪܕܝܐ ܕܢܗܪ̈ܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܕܒܥܩܼܒܐ ܕܩܕ̈ܡܝܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܬܟܿܒܝܼܢ. ܗܿܟܐ ܐܦ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܟܿܬܪܝܼܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܟܕ ܩܕܡ̈ܝܐ ܚܿܙܩܝܼܢ ܕܒ݀ܬܪܗܘܢܿ ܐܬܿܝܢ. ܟܿܠܗܘܢܿ ܦܬܓܡ̈ܐ ܠܐܝܼܢ ܗ̄ ܐܬܒܝܿܢܬ ܬܘܼܒ ܕܐܦ ܬܥܿܫܐ ܡܿܠܐܼ ܥܘܼܡܪܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܦܬܓܼ̈ܡܐ ܩܿܪܐ ܠܗܿܢܝܢ ܕܥܠܝܗܝܢ ܡܡܿܠܠܝܼܢ ܘܥܠܝܗܝܢ ܡܬܼܚܦܛܝܼܢ. ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܦܿܠܐ ܗܼܘ ܡܡܠܡܠܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܕܠܐ ܥܡܠܐ. ܠܐ ܢܣܼܒܥ ܓܒܪܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܚܕ ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܪܡܿܙ ܘܟܕ ܗ݀ܟܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܠܐ ܡܬܘܿܡ ܣܿܒܥܝܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܢܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܘܐܦ ܡܡܿܠܠܝܼܢ ܥܠܝܗܝܢ ܘܒܗܝܢ ܡܬܼܗܦܟܝܼܢ ܡܐ ܕܗܼܘܐ ܗܼܘ ܗܿܘܐ ܗ̄ ܠܝܬ ܡܕܡ ܚܼܕܬܐ ܕܡܣܼܬܥܪ ܗܿܠܝܢ ܓܝܪ ܕܝܘܡܢܐ ܡܣܼܬܥܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܐܢܝܢ. ܕܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܗܼܘ̈ܝ. ܘܥܠܗ݀ܝ ܙܕܿܩ ܕܢܒܣܼܪ ܥܠܝܗܝܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܩܘ̈ܝܢ. ܠܝܬ ܕܘܼܟܪܢ ܠܩܕ̈ܡܝܐ ܗ̄ ܠܝܬ ܥܡܘܼܗܕܢܐ

ܠܩܕ̈ܡܝܐ ܐܘܿ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܢܿ ܕܣܥܼܪܘ ܕܐܝܿܟܢܐ ܐܣܬܼܥܪܘ ܕܥܡ ܥܘܼܢܕܢܗܘܿܢ ܥܢܼܕ ܐܦ ܕܘܼܟܪܢܗܘܿܢ܆ ܘܝܿ̈ܒ ܬܚܘܼܝܬܐ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܠܘܿܬܗ. ܐܢܿܐ ܩܘܼܗܠܬ ܗܼܡܘܝܿܬ ܗ̄ ܐܢܿܐ ܕܗܿܫܐ ܠܟܘܿܢ ܟܢܫܿܬ ܠܐ ܐܬܬܣܝܼܡܬ݀ ܠܝܼ ܒܕܘܼܟܬ݀ ܟܿܠ ܛܒ̈ܢ. ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܩܒܿܠܬ. ܐܠܐ ܝܗܒܿܬ ܠܒܝ ܠܡܒܼܥܐ ܘܠܡܬܼܒܝܢܘܼ. ܒܚܟܼܡܬܐ ܥܠ ܨܒܘ̈ܬܗ ܕܥ݀ܠܡܐ. ܥܢܝܿܢܐ ܒܝܼܫܐ ܝܗܼܒ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܣܒܿܪܬ ܐܝܟ ܗ݀ܘ. ܕܗܿܟܢܐ ܐܬܩܼܢܗ ܐܠܗܐ ܠܥܘܼܡܪܐ ܗܿܢܐ. ܐܝܟ ܕܗܘܼܘ ܬܥܝܼܫܝܼܢ ܒܗ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫ̈ܐ ܒܪܢܝܐ ܕܣܘܼܢܩܢܗܗܘܢܿ ܟܐܡܼܬ݀ ܕܗܿܕܐ ܐܬܚܼܙܝܬ݀ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܕܦܩܿܚܐ ܠܗܘܢܿ ܕܢܦܼܠܚܘܢܼ ܠܦܘܼܬ ܣܘܼܢܩܢܗܘܢܿ ܘܠܘ ܕܢܟܼܢܫܘܢܼ ܥܘܼܬܪܐ ܠܒܪ ܡܼܢ ܚܫܼܚܬܐ. ܚܙܝܿܬ ܟܿܠ ܥܒܕܿܐ ܕܐܬܥܼܒܕ ܬܚܝܬ ܫܡܼܫܐ ܗ̄ ܐܬܒܝܿܢܬ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܒܨܒ̈ܘܬܐ ܕܥܿܠܡܐ ܘܚܙܝܿܬ ܕܠܐ ܡܩܘ̈ܝܢ ܠܘܿܬ ܩܢܝܝ̈ܗܘܢܿ ܘܟܕ ܒܛܘܼܪܒܐ ܘܒܥܡܠܐ ܐܬܟܢ̈ܫܼܝ ܡܫ̈ܢܝܢ ܠܘܿܬ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܡܕܘܕܐ ܠܐ ܡܫܼܟܚ ܠܡܬܼܩܢ ܗ̄ ܡܿܕܘܕܐ ܩܿܪܐ ܠܐܝܿܢܐ ܕܡܼܛܪܦ ܒܥܩ̈ܬܼܐ. ܘܠܐ ܐܫܼܟܚ ܠܡܬܼܩܢ ܐܡܿܪ ܕܫܘܼܚܠܦܐ ܡܝܬܪܐ ܠܐ ܩܒܼܠ. ܚܣܝܼܪܐ ܬܘܼܒ ܠܐܝܿܢܐ ܕܚܣܝܼܪ ܡܼܢ ܢܝ̈ܚܐܐܡܿܪ. ܠܡܬܼܡܠܝܘܿ ܐܡܿܪ ܕܢܬܬܼܘܣܦ ܐܡܿܪ ܕܠܐ ܡܬܼܬܘܣܦ ܠܗ ܡܕܡ ܐܡܿܪ. ܡܛ݀ܠ ܕܗ݀ܘ ܡܕܡ ܕܡܬܬܘܼܣܦ ܠܐܢܫ ܥܡ ܐܝܼܠܝܢ ܕܩܿܢܐܼ ܡܿܢܐ ܠܗ. ܡܿܠܠܬ ܐܢܿܐ ܥܡ ܠܒܝ. ܩܕܡܝ ܒܐܘܿܪܫܠܡ ܗ̄ ܐܢܿܐ ܐܣܬܿܒܪܬ ܡܼܢ ܓܝ̈ܐܐ ܕܪܒ ܐܢܼܐ ܘܫܒܝܼܚܐ ܒܚܟܼܡܬܐ. ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܟܿܠ ܕܗܘܼܘ ܩܕܡܝ ܝܕܥܿܬ ܕܐܦ ܗܿܢܐ ܛܘܼܪܦܐ ܗ̄ ܟܕ ܚܙܝܿܬ ܕܐܝܿܬܝ ܪܒܐ ܒܚܟܡܼܬܐ. ܐܬܬܕܝܼܢܬ݀ ܠܝܼ ܕܠܐ ܡܝܬܪܐ ܡܼܢ ܗܢܝܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܠܝܗܝܢ ܡܬܚܼܦܛܢ ܐܠܐ ܐܦ ܗܝܼ ܥܡ ܕܫܪܟܐ ܣܪܝܼܩܐ ܗ݀ܝ. ܘܛܘܼܪܦܐ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܡܛ݀ܠ ܕܒܣܘܓܐܬ݀ ܚܟܡܼܬܐ ܗ̄ ܚܙܝܿܬ ܕܐܦܿܠܐ ܗ݀ܕܐ ܥܡܠܐ ܡܬܼܩܢܝܐ. ܟ݀ܠ ܟܡܼܐ ܕܒ݀ܥܐ ܐܢܫ ܕܢܬܚܼܟܡ ܘܢܕܪܟ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܡܣܼܬܥܪܝܼܢ ܕܠܐ ܒܙܕܩܼܐ ܒܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܿܫܢ ܘܣܿܓܐ ܥܠܘ̄ ܪܘܓܙܐ. ܘܕܡܘܿܣܦ ܠܡܼܕܥ ܗ̄ ܘܟܿܠ ܟܡܼܐ ܕܡܬܼܚܟܡ ܕܣܓܝ̈ܐܬܐ ܢܕܥ ܟܐܒܐ ܘܥܩܿܬܐ ܡܬܡܼܠܐ. ܐܢ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܕܠܐ ܒܘܿܠܝܼܬܐ ܘܐܢ ܡܼܢ ܘܿܠܝܼܬܐ ܕܢܩܝܼܦܐ ܠܥܡܐ ܠܡܼܕܥ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܗ݀ܠܝܢ ܡܼܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܕܚܟܡܼܬܐ ܕܒܝܼ ܗܼܘܘ ܠܝܼ ܩܦܼܠܘܿܢ ܒ̄܆ ܐܡܿܪܬ ܠܠܒܼܝ ܐܒܿܩܝܟ ܗ̄ ܐܬܡܿܠܟܬ ܠܡܫܼܒܩ ܥܡ̈ܠܼܐ ܕܥܠ ܚܟܡܼܬܐ ܡܡܿܠܠ ܗܿܘܝܬ ܘܠܡܣܼܛܝܕ ܠܘܿܬ ܢܝܚ̈ܐ. ܘܦܘܼܪ̈ܦܥܐ ܕܟܒܪ ܕܟܕ ܗ݀ܟܢܐ ܪܦܝܐܝܼܬ ܐܬܿܕܒܪ ܦܩܿܚ ܠܝܼ. ܘܗܿܐ ܐܦ ܗܿܢܐ ܗܒܼܠܐ ܗ̄ ܐܠܐ ܝܠܦ݀ܬ ܡܢܼܗ ܕܢܣܝܿܢܐ ܕܣܪܝܼܩܘܼ̄ ܣܿܓܝܐܬܐ ܡܿܠܝܢܼ ܢܝ̈ܚܐ. ܡܿܢܐ ܗܢܝܿܢ ܗ̄ ܐܦܿܠܐ ܡܕܡ ܕܡܿܗܢܐ ܘܡܿܘܬܪ. ܗܘܼܐ ܠܝܼ ܡܼܢ ܓܘܼܚܟܐ ܘܚܕܘܼܬܐ. ܘܗܿܟܐܢ ܒܩܝܿܬ ܐܢܿܐ ܠܢܝܿܚܐ ܕܡܣܿܓܦܝܼܢ ܠܕܡܬܼܚܫܚ ܒܗܘܢܿ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ. ܘܪܢܝܿܬ ܒܠܒܼܝ ܠܡܒܣܼܡܘܼ ܗ̄ ܐܬܚܫܿܒܬ ܕܕܠܡܼܐ ܥܠ ܕܠܘ ܡܫܡܠܝܐܝܼܬ ܐܬܩܪܒܿܬ ܠܦܘܼܢ̈ܩܐ ܥܠܗܿܕܐ ܠܐ ܒܣܡܼ ܠܝܼ

ܓܘܼܚܟܐ ܘܚܕܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܐܫܿܒܘܿܩ ܓܡܝܼܪܐܝܼܬ ܠܥܡܠܐ ܕܚܟܡܼܬܐ. ܘܐܬܿܒܣܡ ܒܪ̈ܓܝܓܬܐ܆ ܝܘܢܝܐ܆ ܕܚ݀ܠܬ ܕܕܠܡܼܐ ܒܕܡܘܼܬܐ ܚܡܪܐ ܢܪܘܐ ܠܒܝ ܒܪܓܼܬܐ. ܘܡܼܢ ܗܿܕܐ ܥܠܼܬܐ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܒܝܼܫ̈ܐ ܐܬܢܓܼܕ ܒܣܼܪܐ ܩܿܪܐ ܠܟܿܠܗ ܩܢܘܿܡܐ ܘܡܼܢ ܡܢܿܬܐ ܠܟܿܠܗ ܒܪܢܫܐ ܐܡܿܪ. ܘܠܒܝ ܪܢܐ ܒܚܟܡܼܬܐ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܕܐܬܪܚܩܿܬ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܐܬܚܫܿܒܬ ܕܒܚܟܼܡܬܐ ܘܒܣܟܘܼܠܬܢܘܼܬܐ ܐܗܿܪܘܿܓ ܥܕܡܐ ܕܐܚܿܙܐ ܡܢܝܿܢ ܝܘ̈ܡܝ ܚܝܝ̈ܗܘܢܿ ܗ̄ ܡܼܢ ܦܚܼܡܐ ܕܨܒܼܘ̈ܬܐ ܕܡܣܼܬܒܪ̈ܢ ܕܐܝܼܬܝܗܝܢ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܛܒ̈ܬܐ ܣܿܦܩܐܝܼܬ ܝܕܥܿܬ ܫܘܼܚܠܦܗܝܢ ܕܠܐ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܡܕܡ ܒܦܚܡܼܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܐܣܓܝܿܬ ܠܝܼ ܥܒ̈ܕܐ ܗ̄ ܕܡܫܬܚܐܝܼܬ ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܢܝ̈ܚܘܗܝ ܕܥܿܠܡܐܐܬܚܫܿܚܬ ܢܨܿܒܬ ܟܪ̈ܡܐ ܗ̄ ܕܝܘܼܒܠܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܠܐ ܢܬܦܣܼܩ. ܘܝܡܡ̈ܬܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܪܕܝܐ ܐܡܝܼܢܐ ܕܫܦܼܥܗܘܢܿ. ܥܿܒܐ ܕܡܿܦܪܥ ܗ̄ ܥܿܒܐ ܩ݀ܪܐ ܠܓܢܣܼܐ ܚܕ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ ܕܗܕܝܼܪܘܼܬܐ ܕܛܪ̈ܦܝܗܘܢܿ ܣܿܦܩܐ ܚܠܼܦ ܡܠܘܼܐܐ ܕܦܐܪ̈ܝܗܘܿܢ. ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܩ݀ܪܐ ܘܠܗܿܢܘܢܿ ܕܛܥܝܼܢܝܼܢ ܦܐܪ̈ܐ܆ ܡܫܒܚ̈ܢܐ ܘܡܫܒܚ̈ܢܝܬܐ ܩ݀ܪܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܙܡܪ̈ܝܗܘܢܿ. ܡܿܪܟܒܝܼܢ ܡܠ̈ܝ ܩܘܼܠ̈ܣܐ ܠܡܠܟܐ ܒܡ̈ܐܢܝ ܙܡܪܗܘܢܿ. ܗܿܠܢ ܘܕܐܟܘܿܬܗܝܢ ܡܫܼܪܬܚܐܝܼܬ ܩܢܝܿܬ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܡܠ̈ܟܐ ܕܩܕܡܝ ܗܼܘܘ ܒܐܘܿܪܫܠܡ. ܘܐܦ ܚܟܡܼܬܝ ܩܡܬ݀ ܠܗܿ ܗ̄ ܟܡܼܐ ܠܡ ܕܣܿܓܐ ܗܼܘ ܥܘܼܬܪܝ ܘܢܝܿܚܝ. ܚܟܡܼܬܝ ܩܝܿܡܐ ܗܘܬ݀ ܡܼܢܢ ܕܬܪܕܐ ܠܩܕܡܝܗܿ ܘܬܡܬܼܥܪܟܐ. ܘܕܬܫܬܼܘܫܛ ܠܡܝܬܪܘܼܬܐ. ܥܢܝܿܐܢ ܕܒܦܘܼܪ̈ܦܐ ܠܐ ܝܿܗܒ ܠܗܿ ܘܟ݀ܠ ܕܫܐܼܠ̈ܝܢ ܥܝܢ̈ܝ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܦܫܝܼܩ ܗܼܘܐ ܠܝܼ ܕܐܫܿܡܠܐ ܪ̈ܓܝܓܬܝ ܘܟܡܐ ܕܒ݀ܥܐ ܗܿܘܝܼܬ ܒܪ̈ܓܝܓܬܐ ܘܓܐܘ̈ܬܐ ܡܬܼܦܪܦܥ ܗܿܘܝܬ. ܘܟܕ ܡܚܿܘܐ ܕܡܛ݀ܠ ܡܢܐ ܗܿܕܐ ܥܿܪܩ ܡܢܼܗܝܢ ܐܡܼܪ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܒܝ ܚܕܝܼ ܗ̄ ܠܘܼܩܕܡ ܚܿܙܐ ܗܿܘܝܬ ܕܠܘ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܘܛܘܼܪܦܐ ܦܘܼܪܦܥܐ ܫܟܝܼܚ ܗܼܘܐ ܠܝܼ ܒܗ݀ܝ ܕܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܬܼܒ̈ܥܝܢ ܠܐܝܿܢܐ ܕܒܗܢܝ̈ܐܘܬܐ ܨܿܒܐ ܠܡܬܼܦܪܦܥܘܼ. ܘܩܢܝܿܢܐ ܣܿܓܝܐܐ ܡܣܿܓܐ ܫܚܿܩܐ ܡܛ݀ܠ ܪܢܝܗ. ܘܗܿܕܐ ܗܼܘܬ ܡܢܬܝ ܡܼܢ ܟܿܠܗ ܥܡܠܝ. ܬܘܼܒ ܐܬܒܝܢܿܬ ܕܥܡܠܐ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܥܘܼܬܪܐ. ܣܿܓܝܼ ܝܘܼܬܪܢܐ ܕܝܢ ܕܡܢܼܗ. ܙܥܘܿܪ ܘܢܝܿܚܗ. ܒܡܠܼܐ ܩܠܝܼܠܐ ܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܚܘܝܼ. ܚܕܐ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܕܠܐ ܥܡܠܐ ܢܫܼܡܠܐ ܐܢܫ ܪ̈ܓܝܓܬܗ ܘ.ܐܚܪ ܕܐ݀ܦܢ ܦ݀ܠܚ ܐܢܫ ܣܿܓܝܼܒܙܥܘܿܪ̈ܝܬܐ ܗ݀ܘ ܒܠܚܘܿܕ ܩ݀ܛܦ ܒܘܼܣܡܐ. ܘܚܿܪܬ ܐܢܿܐ ܒܟܿܠ. ܘܛܘܼܪܦܐ ܕܪܘܼܚܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܗ݀ܠܝܢ ܝܕܿܥܬ ܓܝܪ ܕܥܡܼܠܐ ܗܘ ܣܪܝܼܩܐ ܫܩ݀ܠ ܛܥܢܐ ܕܠ ܥ݀ܒܘܿܪ̈ܝܬܐ. ܟ݀ܠܗܝܢ ܓܝܪ ܕܦܠܚܿܬ ܘܟܢܫܿܬ ܠܝܼ ܣܪܝܼܩܐܝܼܬ ܘܕܠܐ ܚܫܼܚܘܼ ܬܚܫܿܬ ܐܦܿܠܐ ܓܝܪ ܝܬܿܪܬ ܡܢܼܗܝܢ ܡܕܡ ܐܠܐ ܐܢ ܚܫܚܼܬܐ ܒܠܚܘܼܕ ܕܡܿܠܐܼ ܚܝ̈ܝ. ܘܚܿܪܬ ܐܢܿܐ ܠܡܚܼܙܐ. ܘܣܟܠܘܼܬܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܟ݀ܠܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܒܥܝܿܬ ܠܡܼܕܥ ܕܡܼܢ ܐܝܿܕܐ ܐܥܨܝܿܬ ܠܡܥܼܒܕ

ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ. ܐܢ ܡܼܢ ܚܟܡܼܬܐ ܘܐܢ ܡܼܢ ܫܒܼܗܪܢܘܼܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪ ܝܘܢܝܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܣܟ̄ܠܘܼ ܪܚܡ ܗܿܘܝܬ ܕܐܢܫ ܢܐܼܬܐ ܘܢܫܐܼܠܢܝ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܿܠܝܢ ܘܢܐܼܡܪ ܠܝܼ ܕܐܝܿܠܝܢ ܐܢܘܿܢ ܥܒܿܕ̈ܐ ܕܚܟܼܡܬܐ ܘܐܝܿܠܝܢ ܕܫܒܗܪܢܘܼܬܐ ܘܣܟܠܘܼܬܐ. ܟܕ ܡܚܿܘܐ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܕܢܐܼܡܪ ܠܗ ܗܿܠܝܢ ܥܠ ܡܛ݀ܠ ܪܒܘܼܬܐ ܚܟܡܼܬܗ ܐܡܼܪ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܿܢܘܼ ܓܒܪܐ ܗ̄ ܡܿܢܘܼ ܠܡ ܕܢܕܘܢܼ ܘܢܫܼܐܠ ܥܠ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܕܗܘܼܘ ܠܝܼ ܐܘܿ ܕܡܬܥܕܠ ܡܛ݀ܠ ܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܟ݀ܠ ܓܒ̈ܝܼܢ ܐܣܓܝܼܬ ܠܝܼ ܥܘܼܬܪ ܥܡ ܐܝܼܩܪܐ ܘܫܘܼܪܠܛܢܐ. ܟܢ ܥܡ ܡܿܢ ܕܥܒܼܕܗ ܗ̄ ܡܿܢ ܠܡ ܕܗܿܕܐ ܡܫܼܟܚ ܕܢܥܼܒܕ ܘܝܿܕܥ ܘܚܿܟܡ ܕܒܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܬܼܚܒܠ̈ܢ ܥܡܼܠܬ݀ ܢܦܫܼܝ ܗܿܢܐ ܠܛܘܼܒܐ ܫܿܘܐ ܘܒܿܬܪܝ ܙܕܿܩ ܕܢܬܬܼܣܝܼܡ ܒܚܟܡܼܬܐ. ܚܟܝܼܡܐ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܒܪܝܼܫܗ ܘܣܟܠܐ ܗ̄ ܐܝܿܢܐ ܠܡ ܕܐܝܼ ܒܗ ܚܟܼܡܬܐ ܠܘ ܒܠܚܘܼܕ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܩܕܡ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܡܬܼܒܝܢ ܐܠܐ ܐܦ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܪ̈ܚܝܼܩܢ ܒܣܘܼܟܠܗ ܡܿܐܨܕ ܕܐܝܿܟܢܐ ܥܬܝܼܕ̈ܢ ܕܢܣܒ̈ܢ ܫܘܼܠܡܐ. ܣܟܠܐ ܕܝܢ ܠܐ ܦܪܝܼܫ ܡܼܢ ܡܿܢ ܕܡܗܿܠܟ ܒܚܫܘܼܟܐ ܐܢ ܐܝܟ ܓܕܫܐ ܕܣܼܟܠܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܗ݀ܝ ܕܒܛ̈ܒܐ ܘܒܒܝܼ̈ܫܐ ܐܟܚܼܕܐ ܦܓܥ̈ܢ ܨܒ̈ܘܬܐ ܘܐܡܿܪܬ ܐܢܿܐ ܒܠܼܒܝ ܗ̄ ܐܬܚܫܿܒܬ ܐܢܿܐ ܒܬܪܥܝܼܬܝ. ܕܚܕ ܗܼܘ ܓܕܫܐ ܕܠܝ ܘܕܣܼܟܠܐ. ܘܠܡܿܢܐ ܐܬܚܟܿܡܬ ܗ̄ ܗܿܐ ܠܡ ܡܼܢ ܚܟܡܼܬܐ ܣܿܓܝܐܬܐ ܕܩܢܝܿܬ ܡܕܡ ܝܘܼܬܪܢܐ ܠܐ ܚܙܝܿܬ ܘܬܒܓܕܘܢ ܐܬܪܥܝܼܬ ܕܐܦ ܗܿܢܐ ܥܡܠܐ ܗ݀ܘ ܣܪܝܼܩܐ ܕܐܪܡܝܼܬ ܠܝܼ ܒܒܥܿܬܐ ܕܚܟܡܼܬܐ ܟܕ ܒܡܕܡ ܠܐ ܦ݀ܪܫ ܐܢܼܐ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܡܼܢ ܣܟܠܐ. ܡܼܢ ܝܬܝܼܪ ܡܡܿܠܠ ܗ̄ ܟܕ ܛܟܣܼܐ ܠܡ̈ܠܘܗܝ ܠܐ ܣܝܼܡ. ܡܼܢ ܝܬܝܼܪܘܼ ܘܣܪܝܼܩܐܝܼܬ ܡܡܿܠܠ ܘܒܗ ܒܡܡܼܠܠܗ ܘܒܣܘܼܥܪܢܗ ܘܠܝܬ ܠܗ ܐܦܠܐ ܚܕ ܝܘܼܬܪܢܐ. ܠܝܬ ܕܘܼܟܪܢܐ ܠܚܟܝܼܡܐ ܗ̄ ܫܘܝܐܝܼܬ ܕܘܼܟܪܢܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢܿ ܡܬܥܼܛܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢܿ ܘܟܠ ܕܡܬܼܥܛܐ ܗ̄ ܙܒܼܢܐ ܒܢܘܓܪܐ. ܛܘܼܥܝܝ ܟܐܡܼܬ݀ ܥܿܒܕ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܗܘܼ̈ܝ ܘܐܝܿܟܢܐ ܢܡܘܼܬ ܚܟܝܼܡܐ ܗ̄ ܡܿܢܐ ܗܿܝ ܗܿܕܐ ܕܫܿܘܐܼ ܡܿܘܬܐ ܕܚܟܝܼܡܐ ܘܕܣܟܠܐ. ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܝܬܝܼܪܐ ܠܗܿܢܐ ܡܼܢ ܗ݀ܘ. ܘܣܢܝܿܬ ܐܢܿܐ ܠܚܝ̈ܐ ܗ̄ ܟܕ ܒܗܿܠܝܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܗܿܪܓ ܗܿܘܝܬ ܠܡܣܼܢܐ ܠܚܝ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܐܬܼܐ ܠܝܼ. ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܐܦ ܠܐ ܚܕܐ ܛܒܿܬܐ ܫܒܝܼܚܐ ܒܥܘܼܡܪܐ ܗܿܢܐ. ܐܢ ܟ݀ܠ ܡܕܡ ܗܒܼܠܐ ܘܛܘܼܪܦܐ. ܘܐܦ ܗܿܢܐ ܗܒܼܠܐ ܗ̄ ܟܕ ܗ݀ܠܝܢ ܐܬܚܫܿܒܬ ܣܪܝܼܩܘܼܬܐ ܣܿܓܝܐܬܐ ܐܬܬܼܣܝܼܡܘ ܠܝܼ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܗܿܠܝܢ. ܐ݀ܦܠܐ ܓܝܪ ܦܐܝܐ ܕܐܬܚܼܫܒ ܕܫܿܘܝܢܼ ܚܟܝܼ̈ܡܐ ܥܡ ܣܟܼ̈ܠܐ. ܘܡܛ݀ܠ ܫܘܝܘܼܬ ܓܕܫ̈ܝܗܘܢܿ ܢܫܼܬܘܘܢܿ ܬܪ̈ܝܗܘܢܿ ܒܥܝܢ̈ܝ܆ ܘܗܦܿܟܬ ܐܢܿܐ ܕܐܫܿܝܫ ܬܚܝܬ ܫܡܼܫܐ ܗ̄ ܐܬܬܘܝܿܬ ܠܡ ܒܗܿܠܝܢ ܘܫܝܼܫܿܬ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܕܒܗܘܢܿ ܣܝܼܡ ܗܼܘܐ ܠܝܼ ܕܫܿܘܐܼ ܟ݀ܠ ܥܡܠܐ ܐܢ ܕܛܒ̈ܬܐ ܘܐܢ ܕܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܕܥܡܠܗ ܒܚܟܡܼܬܐ ܗ̄ ܐܬܒܝܿܢܬ ܕܡܿܘܬܪ ܗܼܘ ܥܡܠܐ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܛܒ̈ܬܐ. ܡܐ ܕܒܚܟܼܡܬܐ ܘܒܝܼܕܥܬܐ ܢܥܼܒܕ ܟ݀ܠ

ܡܕܡ ܐܢܫ ܟܕ ܡܚܿܘܐ ܚܠܝܼܨܘܼܬܗ ܠܘܼܩܒܠ ܩܪܒܐ ܕܚ̈ܫܘܗܝ ܐܝܟ ܕܢܙܼܟܐ ܐܢܘܿܢ. ܘܠܐܢܫܐ ܕܠܐ ܥܿܡܠ ܗ̄ ܡܿܢ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܒܘܿܪ̈ܝܬܐ ܥܡܿܠ ܠܘܼܩܒܠ ܣܪ̈ܝܼܩܘܼܬ ܥܡܠܗ ܡܩܿܒ ܐܦ ܡܢܿܬܐ ܕܛܘܼܪ̈ܦܐ. ܗܒܼܠܐ ܘܒܝܼܫܬܐ ܪܒܼܬܐ ܗ̄ ܢܣܼܒ ܓܝܪ ܡܢܿܬܐ ܕܛܘܼܪ̈ܦܐ ܡܛ݀ܠ ܗ݀ܝ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܬܟܬܪ̈ܢ ܬܥܼܫ܆ ܒܝܼܫܬܐ ܪܒܼܬܐ ܠܬܥܿܫܐ ܩ݀ܪܐ܆ ܘܡܿܢܐ ܗܿܘܐ ܠܒܪܢܫܐ ܗ̄ ܡܿܢܐ ܝܬܝܼܪܐ ܗܿܘܐ ܡܼܢ ܥܡܼܠܗ. ܬܘܼܒ ܗܿܢܐ ܗܒܼܠܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܪܡܿܝܢܼ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܫܚܿܩܐ ܠܝܬ ܗܢܝܿܢܐ ܡܼܢ ܣܿܓܝܐܘܼܬ ܥܡܠܗܘܢܿ. ܠܝܬ ܕܛ݀ܒ ܠܐܢܫ ܐܠܐ ܗ̄ ܟܡܼܐ ܠܡ ܐܢ ܢܐܼܬܐ ܘܢܟܼܢܫ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܠܢܦܼܫܗ ܠܐܚܪܢܐ ܗܿܘ ܡܟܿܫ ܟܕ ܗܼܘ ܚܫܚܼܬܗ ܕܒܡܼܠܐ ܚܝ̈ܘܗܝ ܢ݀ܣܒ ܡܼܢ ܠܐܘܼܬܼܗ. ܡܐܼܟܠܐ ܓܝܪ ܘܡܫܼܬܝܐ ܠܚܫܼܚܬܐ ܕܣܘܼܢܩܢܢ ܫܡܼܗ. ܘܕܢܚܼܘܐ ܛ݀ܒܬܐ ܠܢܦܼܫܗ ܗ̄ ܕܗܿܢܐ ܠܡ ܝܘܼܬܪܢܐ ܗܿܘܐ ܠܗ ܡܼܢ ܥܡܠܗ. ܛܒܿܬܐ ܒܠܚܘܼܕ ܕܡܼܢ ܚܫܚܼܬܗܝܢ ܢ݀ܣܒ܆ ܘܐܦ ܗ݀ܕܐ ܚܙܝܿܬ ܠܒܪ ܡܢܼܗ ܗ̄ ܐܬܒܝܿܢܬ ܕܠܐ ܐܫܼܬܠܛܘ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܥܠ ܡܕܡ ܐܡܚܪܝܼܢ ܐܠܐ ܐܢ ܥܠ ܚܫܼܚܬܐ ܕܣܘܼܢܩ̈ܢܝܗܘܿܢ ܟܕܢܟܣܼܝ̈ܗܘܢ ܡܿܢ ܗܿܢܐ ܠܗܿܢܐ ܡܫܿܢܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܠܓܒܪܐ ܕܛ݀ܒ. ܘܚܕܘܼܬܐ ܗ̄ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܒܕܘܼܒܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܡܬܼܕܒܪܝܼܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܝ݀ܗܒ ܠܗܘܢܿ ܚܟܡܼܬܐ ܕܗܝܼ ܡܢܿܗܪܐ ܠܗܘܢܿ ܠܡܐܼܬܐ ܠܝܼܕܥܬܐ ܕܘܿܠܝܼܬܐ܆ ܘܠܚܛ̈ܝܐ ܝܗܼܒ ܥܢܝܿܢܐ ܗ̄ ܠܚܛ̈ܝܐ ܕܪܗܛܝܼܢ ܒܿܬܪ ܥܘܼܬܪܐ. ܘܠܡܬܼܠ ܠܕܛ݀ܒ ܗ̄ ܒ݀ܬܪ ܕܢ݀ܦܠܝܼܢ ܒܥܩ̈ܬܐ ܒܟܘܼܢܫ ܥܘܼܬܪܐ ܒܚܪܬܐ ܡܐ ܕܟܢܫܼܘ ܘܐܣܓܝܼܘ ܥܘܼܬܪܗܘܢܿ ܗ݀ܝܕܝܢ ܫ݀ܒܩ ܠܗܘܢܿ ܘܡܫܿܢܐ ܠܘܿܬ ܐܝܿܢܐ ܕܐܠܗܐ ܨ݀ܒܐ ܗܼܘ ܒܗ ܕܢܩܼܒܠܝܼܘܗܝ. ܘܐܦ ܗܿܢܐ ܗܒܼܠܐ ܗ̄ ܓܠܝܐ ܗ݀ܝ ܡܟܝܼܠ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܕܣܪܝܼܩ ܗܼܘ ܘܠܝܬ ܒܗ ܚܫܚܘܼ ܒܥܡܠܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܘܼܬܪܐ ܘܛܘܼܪܦܐ ܗܿܘ ܕܢܦܼܫܐ܀ ܩܦܼܠܘܢ܆ ܓ܆ ܠܟܿܠܡܕܡ ܙܒܢܼܐ. ܘܙܒܼܢܐ ܠܟܿܠ ܨܒܘܼ ܘܫܪܟܐ ܕܣܿܕܪ ܗ̄ ܦܝܿܣܐ ܐܚܪܢܐ ܥܿܒܕ ܡܼܢܐܝܼܠܝܢ ܕܟ݀ܠ ܝܘܿܡ ܡܣܼܬܥܪ̈ܢ. ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܦܫܼܩܘ ܕܡܠܼܟܐ ܝܿܗܒ ܚܟܝܼܡܐ ܠܡܼܛܪ ܙܒܢܼܐ ܠܨܒ̈ܘܬܐ ܘ ܘܠܐ ܫܪܝܼܪܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܐܝܿܟܢܐ ܡܬܼܢܛܪ ܙܒܢܼܐ ܠܒܛܢܐ ܘܡܘܠܕܐ ܘܡܿܘܬܐ. ܡܿܕܝܢ ܝܼܕܝܼܥܐ ܕܥܠ ܫܘܼܚ̈ܠܦܐ ܡܦ̈ܬܼܟܐ ܘܣܩܘܼܒܠ̈ܝܐ ܕܦܓܿܥܝܼܢ ܒܢ ܒܝܬ ܡܝܘ̈ܬܐ ܡܿܠܦ ܒܗܿܠܝܢ. ܙܒܢܼܐ ܠܡܐܼܠܕ ܙܒܼܢܐ ܠܡܡܼܬ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܘܕܐܟܘܿܬܗܝܢ ܫܘܼܚܠܦܐ ܕܡܼܢ ܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܠܡܚܝܼܠܘܬܐ ܡܿܠܦ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܩܕܡܐܝܼܬ ܣܼܕܪ ܐܝܿܠܝܢ ܕܚܕܘܼܬܐ ܢܝܢ. ܘܒ݀ܬܪܟܢ ܡܥܝܼܩ̈ܢܝܬܐ ܘܡܚܿܘܐ ܫܘܼܚܠܦܐ ܕܡܼܢ ܬܚܘܼܒܘܼܬ ܠܟܗܝܼܢܘܼܬܐ܆ ܘܣܩܘܒܠܝܘܼܬܐ ܬܘܼܒ ܡܬܼܚܙܝܐ ܒܗܝܢ ܐܝܿܟܢܐ ܕܣܩܘܼܒܠܝ ܝܠܕܐ ܠܡܿܘܬܐ. ܘܥܩܘܼܪܝܐ ܠܢܼܨܒܬܐ. ܕܐܦܿܠܐ ܟܕ ܪ̈ܒܘ ܦܘܼܪ̈ܣܝܼܢ ܡܬܼܦܪܣ ܒܪܢܫܐ ܡܫܼܟܚ ܠܡܡܕܘ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܢܬܢܼܣܐ ܒܥܩܿܬܐ ܘܒܢܝܿܚܐ ܠܚܘܼܕ

ܢܟܼܬܪ. ܘܒܨܒܼܘ̈ܬܐ ܕܥ݀ܠܡܐ. ܚܕܘܼܬܐ ܘܥܩ̈ܬܐ ܪ̈ܕܝܢ. ܘܒܙܒܢ ܚܿܕܐ ܐܢܫ ܘܒܐܚܪܝܼܢ ܡܬܼܬܥܝܼܩ. ܡܿܢܐ ܝܘܼܬܪܢܐ ܒܥܒܿܕܐ ܕܗܼܘ ܥܿܡܠ ܗ̄ ܡܿܢܐ ܢܬܼܗܢܐ ܗܘ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܥܒܘܿܪ̈ܝܬܐ ܡܬܼܚܦܛ. ܟܕ ܓܝܪ ܝܘܼܬܪܢܐ ܡܕܡ ܠܐ ܗܿܘܐ ܠܗ܆ ܐܢܢܩܐ ܠܗ ܕܐܦ ܒܥܩ̈ܬܐ ܢܦܼܠ܆ ܚܙܝܿܬ ܥܢܝܿܢܐ ܕܝܗܼܒ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܢܿܐ ܡܼܢ ܒܘܼܩܝܐ ܐܣܬܟܿܠܬ ܕܦܩܿܚ ܠܗܘܢܿ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܒܡܪܢܝܼܬܐ ܘܨܦܼܬܐ ܢܬܥܼܢܘܿܢ. ܚܕܐ ܡܛ݀ܠ ܕܬܼܬܕܪܫܝ ܡܠܝܼܠܘܼܬܗܘܢܿ ܘܐܚܪܬܐ ܕܠܐ ܡܼܢ ܒܛܠܢܐ ܣܿܓܝܐܐ ܠܒܝܼܫܬܐ ܢܫܼܬܪܓܠܘܢ܆ ܡܛ݀ܠܗܕܐ ܐܦ ܗܿܟܢܐ ܥܢܝܿܢܐ ܕܐܝܟ ܗܿܢܐ ܒܥܘܼܡܪܐ ܗܿܢܐ ܝܗܿܒ ܠܗܘܢܿ ܕܟܕ ܡܬܼܥܢܝܢ ܒܨܦܼܬܐ ܕܣܘܼܢܩ̈ܢܝܗܘܢܿ ܢܦܫܼܗܘܢܿ ܬܬܼܚܟܡܝ. ܟ݀ܠ ܕܥܿܒܕ ܫܦܝܼܪ. ܝܗܼܒ ܒܠܼܒܗܘܢܿ ܗ̄ ܟ݀ܠܡܕܡ ܠܡ ܕܐܿܠܨܐܝܼܬ. ܚܿܫܚܐܝܼܬ ܡܬܼܒܥܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ܇ ܥܒܕܼ ܒܥܘܼܡܪܐ ܗܿܢܐ. ܐܢ ܬܥܿܫܐ ܐܝܼܬ ܒܗ ܘܐܢ ܚܕܘܼܬܐ ܐܝܼܬ ܒܗ. ܟ݀ܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܒܙܒܼܢܗܿ ܣܿܦܩܐܝܼܬ ܡܘܫܛܐ ܐܝܼܕܐ ܘܥܘܼܕܪܢܐ ܠܓܢܼܣܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܦ ܥܩ̈ܬܐ ܡܪ̈ܚܝܢ ܠܒܥܪܝܼܪܝܘܼܬܐ ܕܢܦܼܫܢ ܘܒܦܚܼܡܗܝܢ ܡܿܪܓܫܝܼܢܢ ܒܗܢܝܐܘܼܬܐ ܕܚܕܘ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܫܼܟܚ ܒܪܢܫܐ ܥܒܿܕܐ ܗ̄ ܗ݀ܕܐ ܕܠܐ܆ ܠܘ ܥܠܬܼܢܐܝܼܬ ܣܝܼܡܐ ܐܠܐ ܗ݀ܝ ܕܓܕܫܬ݀ ܡܼܢ ܡܦܼܩܢܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܒܕܘܼܟܬ݀ ܥܠܼܬܐ ܣܿܐܡ ܠܗܿ. ܘܗܿܕܐ ܐܡܿܪ ܕܐܠܗܐ ܗܿܟܢ ܬܩܼܢܗ ܠܥܿܠܡܐ ܐܝܟ ܕܒܡܪܢܝܼܬܐ ܕܣܘܼܢܩܢܐ ܕܚܫܼܚܬܢ ܬܬܚܼܟܡܝ ܢܦܼܫܢ. ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܬܚܼܫܚܘ ܒܥܢܝ̈ܢܐܗܿܢܐ ܐܝܟ ܕܠܥܘܼܕܪܢܗܘܢܿ ܒܗ݀ܝ ܕܢܦܩܼܘ ܠܗܘܢܿ ܠܒܪ ܡܼܢ ܡܫܘܼܚܬܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܐ̈ܠܨܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܒܗܘܢܿ ܐܬܬܙܝܼܥܬ݀ ܪܓܬܐ ܣܿܓܝܐܬܐ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܥܒܘܿܪ̈ܝܬܐ ܗ݀ܝ ܕܝܢ ܕܡܼܢ ܪܝܼܫܝܼܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܐܚܪܝܬܐ܆ ܥܠ ܛܒܿܬܐ ܡܩܘܝܿܢܝܼܬܐ ܘܕܠܐ ܥܿܒܕܐ ܕܒܼܪܐ ܠܗܘܿܢ ܐܠܗܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ. ܐܡܿܪ ܗܿ̄ ܠܐ ܨܒܼܘ ܠܡܬܼܒܝܢܘܿ ܒܗܿ ܫܦܝܼܪ ܘܠܡܬܼܚܫܚܘܼ ܒܗܿ ܒܡܼܫܘܼܚܬܐ. ܘܝܕܥܿܬ ܕܠܝܬ ܕܛܒܿ ܒܗܘܢܿ. ܕܛܒܿ ܒܚܝܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܝܘܼܬܪܢ ܠܒܢܝܢ̈ܫܐ܆ ܐܦܢ ܣܿܓܝܼ ܢܥܡܼܠܘܢ܆ ܐܠܐ ܕܢܥܼܒܕܘܢܼ ܕܫܦܝܼܪ ܩܕܡ ܡܪܝܐ܆ ܘܬܬܒܣܼܡܝ ܢܦܫܼܗܘܢ ܡܼܢ ܥܡܼܠܗܘܢ݂ܿ ܚܫܚܼܬܐ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܗܿܕܐ ܥܿܦܝܢ ܡܼܢ ܥܡܼܠܗܘܢܿ ܕܒܡܼܠܐ ܩܠܝܼܠܐ ܢܐܛܼܒܘܢܿ ܠܢܦܫܼܗܘܢܿ. ܘܝܕܿܥܬ ܕܟ݀ܠ ܕܥܒܼܕ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܕܡ ܕܐܠܗܐ ܬܚܼܡ ܕܗܘܼ ܐܝܼܬܘܗܝ ܛܒܿܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ ܕܥܒܼܕ ܐܠܗܐ. ܕܐܢܫ ܢܕܚܼܠ ܡܢܼܗ ܘܢܗܼܠܟ ܒܦܘܼܩ̈ܕܢ̄ܘ ܡܛ݀ܠ ܕܗܼܘ ܡܼܢ ܟܕܘܼ ܗ̄ ܒ݀ܥܐ ܠܡܐܼܡܪ ܕܗ̈ܢܝܢ ܠܡ ܕܡܼܢ ܕܘܼ ܗܼܘ̈ܝ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܗ̄ ܡܩܘ̈ܝܢ ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ. ܘܬܘܼܒ ܐܝܼܠܝܢ ܕܨ݀ܒܐ ܕܢܗܼܘ̈ܝܢ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܗ̈ܘܼܝ ܠܗܝܢ ܡܼܢ ܟܕܘܼ. ܐܦ ܡܼܢ ܩܕܡ ܕܢܗܼܘ̈ܝܢ ܒ݀ܥܐ ܓܝܪ ܠܡܚܘܝܘܼ. ܕܩܢܝܿܢܐ ܫܪܝܼܪܐ ܘܬܡܩܘܝܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܕܥܠ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܼܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܦ ܗܿܟܢܐ ܐܬܩܼܢܗܿ ܐܠܗܐ ܠܛܒܿܬܐ ܗܿܕܐ. ܘܒܿܬܪ ܕܐܪܬܝܼ ܠܥܬܝܼܪ̈ܐ ܘܡܣ̈ܟܼܢܐ ܘܚܘܝܼ ܕܥܡܠܐ ܗܿܘ ܣܪܝܼܩܐ ܩܢܝܿܢܐ

ܕܥܒܘܪ̈ܝܬܐ. ܡܼܢ ܗܿܟܐ ܥܿܒܕ ܫܘܼܚܠܐ ܒܡܼܠ̈ܘܗܝ ܟܕ ܡܿܟܘܢ ܠܥܬܝܼܪ̈ܐ ܕܠܐ ܢܥܼܩܠܘܢܼ ܒܡܣ̈ܟܼܢܐ. ܘܐܠܗܐ ܢܒܥܼܐ ܠܪܕܝܼܦܐ ܗ̄ ܠܟܘܿܢ ܠܡ ܐܘܓ ܥܬܝܼܪ̈ܐ ܐܡܿܪ ܐܢܼܐ ܕܠܐ ܬܒܼܙܘܢܿ ܠܡܣ̈ܟܼܢܐ ܘܠܐ ܬܪܕܦܼܘܢܿ ܐܢܘܿܢ ܒܗ݀ܝ ܕܚܿܛܦܝܼܢ ܐܢܬܘܢܿ ܩܢܝܿܢܗܘܢܿ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܗܡܐ ܡܼܢ ܬܒܼܥܬܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܠܘܿܒܝܐ ܕܡܣ̈ܟܼܢܐ. ܐܬܪ ܕܕܝܼܢܐ ܬܿܡܢ ܗ̄ ܡܦܿܣ ܐܢܼܐ ܠܡ ܕܐܦ ܒܥܠܡܐ ܗܿܢܐ ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܣܓ̈ܝܝܐ ܩܒܼܠܘ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ. ܘܚܙܝܿܬ ܙܕܝܼ̈ܩܐ ܕܩܒܼܠܘ ܦܘܼܪܥܢܐ ܛܒܿܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܘܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܝܕܥܿܬ ܕܬܒܿܥ ܐܠܗܐ ܠܪ̈ܕܝܼܦܐ. ܝܿܬ ܙܕܝܼ̈ܩܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܚܙܝܿܬ ܐܡܿܪܬ ܒܠܼܒܝ ܕܥܿܒܕ ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܘܒܝܬ ܕܝܼܢܐ ܠܙܕܝܼ̈ܩܐ ܘܠܪ̈ܫܝܼܥܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܙܒܢܼܐ ܠܟܿܠ ܨܒܘܼ ܗ̄ ܐܟܙܢܼܐ ܕܨܒܼܘ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܙܒܼܢܗܝܢ ܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܕܝܼܢܐ ܒܙܒܢܼܐ ܕܙ݀ܕܩ ܠܗ ܥܿܒܕ ܠܗ ܐܠܗܐ. ܘܠܟܿܠ ܥܿܒܕ ܬܡܿܢ ܗ̄ ܩܪܝܼܒ ܐܠܗܐ ܠܟܿܠܗܝܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܢܼܢ ܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܘܠܐ ܡܬܼܬܛܫܐ ܡܢܼܗ ܚܕ ܡܼܢ ܥܒܕ̈ܝܢ. ܥܠ ܡܡܠܠܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܐܝܟ ܒܥܝܼܪܐ ܐܘܿܢ ܗ̄ ܡܿܟܣ ܠܗܿܢܘܢܿ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܕܠܝܬ ܕܝܼܢܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܥܠ ܡܡܠܠܐ ܗ̄ ܥܠ ܕܡܿܗܦܟܝܼܢ ܠܩܘܼܒܢ ܡܿܐ ܕܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܐܝܼܬ ܕܝܼܢܐ ܘܝܿܕܥܝܼܢܢ ܕܣܪܝܼܩܐܝܼܬ ܡܡܿܠܠܝܼܢ. ܐܬܿܐ ܥܠܝܗܘܢܿ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܚܛܗ̈ܝܗܘܢܿ. ܐ݀ܦܢ ܐܝܟ ܒܥܝܼܪܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢܿ ܥܘܼܗܕܢܐ ܕܚܛܗ̈ܝܗܘܢܿ ܐܦ ܟܝܼܬ ܘܕܕܝܼܢܐ܆ ܠܗܘܢܿ ܡܿܛܐ ܓܕܫܐ܆ ܓܕܫܼ ܠܟܿܠܗܘܢܿ ܗ̄ ܦܿܪܣ ܠܡܠܼܬܗ ܥܠ ܓܕܫ̈ܝܗܘܢܿ ܘܡܿܠܦ ܕܣܓ̈ܝܐܬܐ ܕܡܿܝܢ ܠܒܥܝܼܪܐ. ܠܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܫܿܘܐ ܠܡܬܗܼܝܡܢܘܼ ܐܡܿܪܬ ܒܗ݀ܝ ܕܡܬܼܚܙܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܟ ܒܥܝܼܪܐ ܡܐ ܕܒܕܝܼܢܗ ܕܐܠܗܐ ܢܬܒܼܚܪܘܢ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܟ ܡܿܘܬܐ ܕܒܥܝܼܪܐ ܡܿܐܬ ܒܪܢܫܐ ܘܒܚܝ̈ܐ ܗܿܟܘܬ ܡܫܼܬܘܬܦܝܼܢ ܘܡܼܢ ܐܪܥܐ ܐܟܚܼܕܐ ܗܼܘܘ. ܐܠܐ ܥܠܼܬܐ ܕܕܝܼܢܗܘܢܿ ܐܝܼܬܝܗܿ ܒܝܼܫܘܼܬܗܘܢܿ ܘܗ݀ܝ ܕܒܿܐܙܝܼܢ ܠܡܣܼ̈ܟܢܐ ܘܠܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܐܝܼܬ ܕܝܼܢܐ. ܘܡܿܢܘܼ ܝܿܕܥ ܐܢ ܪܘܼܚ ܒܪܢܫܐ ܣܿܠܩܐ ܗ̄ ܠܐ ܥܕܟܝܼܠ. ܝܼܕܝܼܥܐ ܠܟܿܠ ܐܢܫܐ ܕܐܝܿܟܢ ܢܿܦܩܐ ܢܦܼܫܐ ܡܼܢ ܦܓܪܐ. ܘܠܐ ܫܘܝܐ ܒܟܿܠ ܡܕܡ ܠܗ݀ܝ ܕܒܥܝܼܪܐ. ܗ݀ܝ ܕܒܥܝܼܪܐ ܥܡ ܡܿܘܬܗܿ ܡܬܼܛܠܩܐ ܢܦܫܼܗܿ ܘܢܦܼܫܐ ܕܒܪܢܫܐ ܟܕ ܢܦܿܩܐ ܡܼܢ ܦܓܪܐ ܠܐ ܡܬܼܛܠܩܐ ܡܿܕܝܢ ܒܩܘܼܝܿܡܐ ܕܦܓܪܐ ܫܿܘܐܼ ܒܪܢܫܐ ܠܒܥܝܼܪܐ ܘܠܘ ܒܢܦܼܫ̈ܬܐ. ܘܚܙܝܿܬ ܕܠܝܬ ܛ݀ܒ ܒܗܘܢܿ ܐܠܐ ܗ̄ ܡܬܼܕܡܪ ܐܢܿܐ ܒܒܙܘ̈ܙܐ ܕܟܕ ܠܐ ܪܢܝܢ ܒܕܝܼܢܐ ܕܥܬܝܼܕ ܒܿܐܙܝܼܢ ܢܟܼ̈ܣܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗܘܿܢ ܡܕܡ ܕܛ݀ܒ ܡܼܢ ܣܘܓܐܐ ܕܟܘܼܢܫܐ. ܐܠܐ ܒܘܼܣܡܐ ܒܠܚܘܼܕ ܕܚܫܚܼܬܗܘܢ ܩܦܼܠܐܘܿܢ ܕ܆ ܘܚܙܝܿܬ ܝܿܬ ܟ݀ܠ ܛܠܘܼܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܒܗ ܒܥܿܠܡܐ ܚܙܝܿܬ ܠܗܿܢܘܢܿ ܕܛ݀ܠܡܝܼܢ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܣܿܠܩ ܥܠ ܒܿܠܗܘܢܿ ܕܝܼܢܐ. ܘܟܕ ܒܪܓܬ݀ ܥܘܼܬܪܐ ܢܬܝܼܦܝܼܢ ܕܠܐ ܟܘܼܚܕ ܚܿܛܦܝܼܢ. ܗܿܐ ܕܡ̈ܥܼܐ ܗ̄ ܚܙܝܿܬ ܕܡ̈ܥܐ ܕܛܠ̈ܝܼܡܐ ܘܠܝܬ ܐܢܫ ܕܡܿܦܨܐ ܠܗܘܢܿ ܡܼܢ ܛܠܘܼܡܝܐ ܕܝܼܠܗܘܢܿ. ܛܠܘܼܡܝܐ ܡܢܼܗܘܢܿ ܐܬܟܚܼܕܘ ܐܠܐ ܡܚܝܼܠܘܼܬܗܘܢܿ ܘܒܨܝܼܪܘܬܗܘܢܿ ܕܡܢܼܗܘܢܿ

ܥܒܕܬ݀ ܕܢܥܩܠܘܼܢ ܒܗܘܢܿ. ܚܝܠܐ ܩܿܪܐ ܠܡܚܝܼܠܘܼܬܐ ܘܥܒܪܝܬܐ ܗܿܝ ܡܠܼܬܐ. ܘܫܒܚܿܬ ܐܢܿܐ ܠܡܝܼ̈ܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܚܙܝܿܬ ܐܬܬܼܣܝܼܡܘ ܠܝܼ ܕܫܿܘܝܢ ܠܛܘܼ̈ܒܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܼܢ ܟܕܘܼ ܡܝܼܬܘ ܛ݀ܒ ܡܼܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܚܝܼܝܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܐ ܡܬܼܐܠܨܝܼܢ ܠܡܚܼܙܐ ܪܘܼܫܥܐ ܕܐܝܟ ܗܿܢܐ. ܟ݀ܠ ܥܡܠܐ ܘܟܿܠ܆ ܡܼܢ ܚܒܪܗ ܗ̄ ܐܝܿܟܢܐ ܠܐ ܐܬܿܠ ܛܘܼܒܐ ܠܡܝܼ̈ܬܐ ܕܗܿܐ ܚܿܙܐ ܐܢܼܐ ܠܕܚܝܼܝܢ ܕܣܿܒܠܝܼܢ ܥܡܠܐ ܘܬܚܘܝܼܬܐ ܕܟܫܝܼܪܘܼܬܐ ܒܓܥܿܬܐ ܕܡܚܝܼ̈ܠܐ ܡܚܿܘܝܢ. ܘܗܿܟܢܐ ܥܫܝܼܢ ܒܗܘܢܿ ܛܢܼܢܐ ܐܘܿ ܚܣܿܡܐ ܕܢܒܼܐܫܘܢܼ ܠܚܕ̈ܕܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܐܦܿܠܐ ܫܘܝܘܼܬ ܟܝܿܢܐ ܡܨܝܐ ܕܬܟܢܼܫܝ ܐܢܿܘܢ ܠܚܕܕ̈ܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܐ݀ܦܠܐ ܫܘܝܼܘܬ ܟܝܿܢܐ ܡܨܝܐ ܕܬܟܢܼܫܝ ܐܢܘܿܢ ܠܚܕ̈ܕܐ ܘܠܐܘܝܘܼܬܐ. ܐܦ ܗܿܢ ܗܒܼܠܐ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܥܩ̈ܬܐ ܥܡ ܛܘܼܪܦܐ ܕܪܘܼܚܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܡܣܿܒܠܝܼܢ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܨܒ̈ܘܬܐ ܕܐܒܕ̈ܢ. ܣܟܠܐ ܡܥܿܦܩ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܗܿܟܢܐ ܥܫܝܼܢܐ ܒܗܘܢܿ ܪܓܼܬܐ ܕܥܠܘܼܒܘܿܬܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܒܨܒ̈ܥܬܗܘܢܿ ܢܟܼܬܫܘܢܼ ܠܐܚܝ̈ܗܘܢܿ ܡܼܢ ܚܡܼܬܐ ܘܪܓܼܬܐ ܕܩܿܢܝܢܼ: ܒܿܐܙܝܼܢ ܩܢܝܿܢܐ ܕܚܒܪ̈ܝܗܘܿܢ ܘܒܒܼܙܬܐ ܕܩܢܝܿܢܗܘܢܿ ܡܐܟܼܠ ܐܟܿܠܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܛܒܿ ܡܿܠܐܼ ܫܘܼܥܠܐ ܗ̄ ܦܩܿܚ ܠܡ ܝܘܼܬܪܢܐ ܙܥܘܿܪܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܫܚܿܩܐ ܛ݀ܒ ܡܼܢ ܥܘܼܬܪܐ ܣܿܓܝܐܐ ܕܡܿܠܐ ܥܩ̈ܬܐ ܘܛܘܼܪܦ ܪܘܼܚܐ. ܒܿܬܪ ܗܿܠܝܢ ܡܗܿܠ ܒܥܬܝܼܪ̈ܐ. ܗܦܟܿܬ ܐܢܿܐ ܘܚܙܝܿܬ ܗ̄ ܡܦܿܣ ܐܢܼܐ ܗܘܼ ܠܡ ܒܗ݀ܝ. ܘܐܬܒܝܿܢܬ ܕܣܿܓܝܼ ܫܟܝܼܪܘܼܬܐ ܡܠܝܐ. ܐܝܼܬ ܚܕ ܘܠܝܬ. ܠܟܿܠ ܥܡܠܗ ܗ̄ ܡܫܼܬܟܚ ܠܡ ܐܢܫ ܟܡܼܐ ܙܒ̈ܢܝܼܢ ܒܥܿܠܡܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܐܚܐ ܘܠܐ ܒܪܐ ܘܠܝܬ ܠܗ ܐܦܿܠܐ ܚܕ ܪܚܡܿܐ ܕܥܡܗ ܢܬܒܼܣܡ ܒܛܒ̈ܬܗ. ܣܿܓܝ ܫܚܝܼܩ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܥܘܼܬܪܐ ܘܠܐ ܣܿܒܥ ܡܼܢ ܕܠܡܟܢܫܘܼܘܠܐ ܡܬܚܼܫܒ ܒܢܦܫܼܗ ܕܠܡܘܿܢ ܐܢܿܐ ܥܡܿܠ ܟܕ ܡܚܣܪ ܐܢܼܐ ܢܦܼܫܝ. ܐܦ ܡܼܢ ܕܐܬܿܬܢܝܼܚ ܒܥܡ̈ܠܝ. ܛܒܿܝܼܢ ܬܪܝܢ ܡܼܢ ܚܕ ܗ̄ ܨ݀ܒܐ ܕܢܘܕܥ ܕܡܼܢ ܐܝܿܕܐ ܛܒܿܬܐ ܓܠܝܼܙ. ܗ݀ܘ ܕܠܝܬ ܠܗ ܪܚܡܐ ܡܝܬܪܐ ܗ݀ܝ ܠܡ ܢܩܝܼܦܘܼܬܐ ܕܪܚܡܿܐ ܫܪܝܼܪܐ ܡܼܢ ܥܘܼܬܪܐ ܣܿܓܝܐܐ ܕܓܠܝܼܙ ܡܼܢ ܪ̈ܚܡܼܐ. ܬܪܝܢ ܓܝܪ ܐܦܢ ܦ݀ܠܚܝܼܢ ܡܬܼܥܕܪܝܼܢ ܡܼܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܐܢ ܓܕܼܫ ܘܢ݀ܦܠ ܚܕ ܡܢܼܗܘܢܿ ܒܣܟܠܘܼܬܐ ܡܕܡ ܥܓܠ ܢ݀ܣܒ ܥܘܼܕܪܢܐ ܡܼܢ ܚܒܪܗ. ܘܐܢ ܢܥܫܼܢ ܚܕ ܬܪ̈ܝܗܘܢܿ ܗ̄ ܓܕܫܼ ܠܡ ܘܚܕ ܡܢܼ̈ܘܿܢ ܗܿܘܐ ܠܗ ܚܪܝܢܐ ܥܡ ܐܢܫ ܕܿܩܫܐܼ ܡܢܼܗ ܣܿܦܩܝܼܢܢ ܗܼܢܘܿܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢܿ ܠܙܟܘܼܬܐ ܘܚܘܼܛܐ ܕܬܠܬܐ ܠܐ ܗ̄ ܘܐܢ ܚܕ ܪܚܡܿܐ ܐܢܫ ܢܩܼܢܐ ܢܬܼܥܕܪ ܡܢܼܗ. ܐܢ ܬܠܬܐ ܢܩܼܢܐ ܚܣܝܢ ܗܿܢܐ ܥܘܼܕܪܢܐ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܚܒܠ̈ܝܼܢ ܓܕܝ̈ܠܼܝ ܡܼܢ ܬܠܬ ܡܢ̈ܝܼܢ. ܛܒ ܛܠܝܐ ܕܡܣܟܝܼܢ ܗ̄ ܣܿܒܐ ܕܣܼܟܠ ܗ̄ ܣܟܠܐ ܩ݀ܪܐ ܬܢܢ ܠܐܝܿܢܐ ܕܡܬܚܼܫܚ ܒܪܥܝܿܢܐ ܪܡܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܟܝܼܡܐ ܠܐܝܿܢܐ ܕܪܚܝܼܩ ܡܼܢ ܪܡܘܼܬܐ. ܛܒܿ ܡܩܒܼܠ ܥܠܝ ܛܠܝܐ ܚܟܝܼܡܐ ܕܡܣܟܝܼܢ ܘܫܝܼܛ ܒܝܬ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܡܼܢ ܡܠܟܐ ܣܟܠܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܣܿܒܐ ܒܫܢ̈ܘܗܝ. ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܠܡܙܼܕܗܪܘܼ ܗ̄ ܡܼܢ ܚܣܝܼܪܘܼܬ ܪܥܝܿܢܗ ܠܐ ܡܬܼܒܝܢ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܡܼܢ ܫܦܼܠܐ ܐܬܕܒܪܘ ܠܡܠܟܘܼ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܼܢ ܬܓܐ ܠܕܘܝܘܼܬܐ ܢܚܼܬܘ. ܐܠܘܼ ܓܝܪ ܐܬܼܒܝܢ ܒܗܿܠܝܢ ܙܗܝܼܪܘܼܬܐ ܪܒܼܬܐ ܩܿܢܐܼ ܗܼܘܐ ܘܢܦܫܗܼ ܢ݀ܛܪ ܗܼܘܐ ܒܢܟܼܦܘܼܬܐ ܒܝܘܡܐ

ܕܫܘܼܠܛܢܗ. ܚܙܝܿܬ ܐܢܿܐ ܟܿܠ ܚ̈ܝܐ. ܕܗܘܼܘ ܩܕܡܘ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܒܝܕ ܬܫܥܝܼܬܐ ܗܿܕܐ ܕܣܿܓܝ ܚܣܝܼܢ ܫܘܼܠܛܢܐ ܠܡܼܚܬܪܘܼ ܘܠ[] ܡܼܢ ܘܿܠܝܬ ܗܿܟܢܐ ܕܐܦ ܡܐ ܕܩܒܼܠܘܼܗܝ ܚܟܝ̈ܡܐ. ܥܒܼܕ ܐܢܘܿܢ ܟܡܼܐ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܣܼܟ̈ܠܐ. ܐܡܼܪ ܚܙܝܿܬ ܥܠܝܡܐ ܕܐܝܼܬ ܥܠܘܗܝ ܣܿܗܕܘܼܬܐ ܕܚܟܼܡܬܐ ܕܐܡܼܠܟ ܡܼܢ ܒ݀ܬܪ ܡܠܟܐ ܣܟܠܐ. ܐܝܿܟܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܥܠܝܗܘܢܿ ܗܿܢܐ ܥܠܝܡܐ ܐܡܼܠܟ ܒܚܕܘܼܬܐ ܢܗܼܘܘܢܿ ܕܐܡܠܼܟ ܥܠܝܗܘܢܿ ܟܐܡܼܬ݀ ܡܠܟܐ ܚܟܝܼܡܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܫܩܼܠܬ݀ ܫܘܼܠܡܐ ܛ݀ܒܐ ܚܕܘܼܬܗܘܢܿ ܒܗ݀ܝ ܕܒܢܘܓܪܐ ܕܙܒܢܼܐ. ܗ݀ܟܢܐ ܐܬܚܼܬܪ ܥܠܝܗܘܢܿ ܐܘܿ ܕܠܐ ܘܼܠ̈ܝܬܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܚܕܘܼܬܗܘܢܿ ܩܕܡܝܬ݀ ܢܫܼܪܟܘܢܿ. ܐܦ ܗܿܢܐ ܗܒܼܠܐ ܗ̄ ܗ݀ܘܝܐ ܠܡ ܐܦ ܗܿܕܐ ܡܼܢ ܚܣܝܼܪܘܼܬ ܪܥܝܿܢܐ. ܡܐ ܕܒܨܒܝܿܢܐ ܒܝܼܫܐ ܐܢܫ ܒܢܟܣܼ̈ܘܗܝ ܡܬܚܼܬܪ ܟܕ ܠܐ ܡܬܼܒܝܢ ܒܠܐ ܡܩܼܘܝܢܘܼܬܗ. ܛܪ ܪܓܠܟ ܠܒܝܬ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܟܿܠܗܘܢܿ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܟܢܫܼ ܠܫܡܼܥܐ ܕܟܬܒܐ ܗܿܢܐ. ܙܕܿܩܐܝܼܬ ܡܿܠܟ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܟܢܝܼܫܝܼܢ ܕܢܙܼܕܗܪܘܢܿ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܡܼܬܡ̈ܠܠܢ ܘܢܪܚܼܩܘܢ ܡܼܢ ܚܛܗ̈ܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ. ܐܢܬ ܠܡ ܕܠܒܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܼܝܬ ܠܡܫܼܡܥ ܗܿܠܝܢ ܒܬܥܝܼܬܐ ܕܙܿܕܩܐ ܢܗܼܘܐ ܡܐܼܬܝܟ ܠܟܼܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܬܣܼܥܘܿܪ ܐܝܿܠܝܢ ܕܣܡܥܼܬ. ܘܩܪܘܿܒ ܠܡܫܼܡܥ ܛ݀ܒ. ܠܡܥܼܒܕ ܕܛ݀ܒ ܗ̄ ܗܿܟܢܐ ܢܬܒܼܛܠ ܠܟ ܠܡܫܼܡܥ ܚܦܝܼܛܐܝܼܬ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܬܼܡ̈ܠܠܢ ܐܝܟ ܕܬܣܼ݁ܘܿܪ ܒܣܘܼܥܪܢܐ ܡܕܡ ܕܫܡܥܼܬ ܓܒܝܐ ܗ݀ܝ ܓܝܪ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܫܬܼܡܥܢܘܼܬܐ ܕܠܦܘܼܩ̈ܕܢܘܗܝ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܢܩܼܪܒ ܐܢܫ ܡܘܗܒ̈ܬܐ ܘܕܒܚܼ̈ܐ ܟܕ ܚܿܝܐ ܣܟܼܠܐܝܼܬ ܘܠܘ ܒܘܼܠܝܬܐ܀ ܩܦܼܠܐܘܿܢ ܗ̄܆ ܠܐ ܬܣܬܼܪܗܒ ܒܦܘܼܟ. ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܙܕܗܪ ܒܣ̈ܦܼܘܬܟ. ܘܠܐ ܟ݀ܠ ܡܕܡ ܕܣܿܠܩ ܥܠ ܣܦ̈ܘ̄ܟ ܘܒܿܠܟ ܐܝܟ ܕܒܢܕܪܐ ܬܫܼܬܘܕܐ ܠܐܠܗܐ. ܕܐܠܗܐ ܒܫܡܿܝܐ. ܦܬܓܼܡ̈ܝܟ ܙܥܘܼܪ̈ܝܢ ܗ̄ ܦܩܿܚܐ ܗ݀ܝ ܠܡ ܕܬܫܼܪ ܒܫܘܼܘ̈ܕܝܐ ܙܥܘܿܪ̈ܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܬܕܓܼܠ ܒܫܘܼܘ̈ܕܝܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܿܐ ܚܠܡܼܐ ܗ̄ ܡܿܠܦ ܕܠܡܿܢܐ ܕ݀ܡܝܢ ܫܘܼܘ̈ܕܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܐܟܙܼܢܐ ܕܣܪܝܼܩܘܼܬܐ ܕܚ̈ܠܡܼܐ ܡܬܟܼܣܣܐ ܒܗ݀ܝ ܕܚܙܼܬܗܘܢܿ ܠܐ ܢ݀ܦܩܐ ܠܥܒܿܕܐ. ܗܿܟܢܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐܦ ܦܛܥܘܼܬܐ ܕܐܝܼܠܝܢ ܕܠܘ ܒܙܕܩܐ ܢܕܪܝܼܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܦܝܿܫܝܼܢ ܡܼܢ ܕܠܡܓܼܡܪ ܡܕܡ ܕܢܕܪܘ. ܐܡܼܬܝ ܕܢܕܿܪ ܐܢܬ ܢܕܪܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܒܘܼܝܿܢܐ ܠܡ ܐܢ ܐܢܫ ܢܕܘܼܪ ܟܕ ܠܐ ܡܫܡܠܐ ܒܥܓܠ ܢܕܪܗ ܕܣܟܠܐ ܒܠܚܘܼܕ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܘܢܕܪܐ ܕܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܠܐ ܒ݀ܥܐ ܐܠܗܐ. ܠܐ ܬܬܼܠ ܦܘܼܡܟ ܠܡܚܼܛܝܘܼ ܒܣܼܪܟ ܗ̄ ܡܼܢܒܣܼܪܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܢܿܬܐ ܥܠ ܟܘܼܠܐ ܐܡܿܪ. ܠܐ ܬܬܼܠ ܢܦܼܫܟ ܠܡܚܼܛܐ. ܒܝܕ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܡܡܠܐ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܐܫܼܬܘܕܝܼܬ. ܘܠܐ ܬܐܼܡܪ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܣܒܼܪ ܕܛܿܥܝܼܢ ܠܐܠܗܐ ܫܘܼܘ̈ܕܝܝܟ ܐܘܿ ܬܐܡܼܪ ܕܡܛܥܼܐ ܛܥܝܿܬ ܠܐܠܗܐ ܫܘܼܘ̈ܕܝܝܟ ܐܘܿ ܬܐܡܼܪ ܕܡܛܥܼܐ ܛܥܝܿܬ ܒܗ݀ܘ ܡܕܡ ܕܐܡܪܬ. ܕܠܡܼܐ ܢܪܓܼܙ ܐܠܗܐ ܥܠ ܗ̄ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܦܬܓܡ̈ܝܟ ܕܒܥܒܿܕܐ ܠܐ ܐܬܡܠܝܼܘ ܘܟܿܠܗܘܢܿ ܥܒܿܕ̈ܐ ܕܐܝܼܕ̈ܝܟ ܢܘܒܼܕ. ܡܛ݀ܠ ܕܒܣܘܓܐܬ݀ ܚܠܼ̈ܡܐ ܗ̄ ܒܠܝܼܠܘܼܬܐ ܣܿܓܝܐܬܐ ܕܚܠ̈ܡܼܐ ܥܠ ܣܪܝܼܩܘܼܬܐ ܕܚܙܼܬܗܘܢܿ ܡܿܘܕܥܐ

ܘܫܘܼܘܕܝܐ ܕܡܼܢ ܚܣܝܼܪܘܼܬ ܪܥܝܿܢܐ ܗܿܘܐ ܠܐ ܦܪܝܼܫ ܡܼܢ ܗܓܓ̈ܝ ܠܠܝܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܓܝܪ ܫܘܝܐܝܼܬ ܠܘܝܐ ܕܓܠܘܼܬܐ. ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܕܚܠ ܗ̄ ܐܢܬ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܕܫܡܼܥܬ ܙܗܝܼܪܘܼܬܐ ܩܢܼܝ ܘܕܚܠ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܘܛܪ ܦܘܼܩܕ̈ܢܘܗܝ. ܘܐܢ ܥܠܘܼܒܝܐ ܕܡܣܼܟܢܐ. ܘܪܡܝܢ ܥܠܝܗܘܢܿ ܗ̄ ܐܢܗܼܘ ܕܚܿܙܐ ܐܢܬ ܥܠܘܼܒܝܐ ܘܚܛܘܼܦܝܐ ܕܡܣ̈ܟܼܢܐ ܒ݀ܬܪܟܢ ܕܝܢ ܬܚܼܙܐ ܕܐ݀ܬܝܐ ܥܠ ܚܛܘ̈ܦܐ ܬܒܥܼܬܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܬܬܡܼܗ ܐܝܟ ܕܥܠ ܨܒܘܼܬܐ ܚܿܕܬܐ ܘܬܬܕܡܼܪ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܡܬܼܦܠܓ ܥܠ ܥܠܼܬܐ ܕܬܒܥܼܬܗܘܢ݂ܿ ܐܝܼܬ ܗܼܘ ܓܝܪ ܐܝܿܢܐ ܕܚܣܝܼܢ ܛ݀ܒ ܡܼܢ ܚܣ̈ܝܼܢܐ. ܘܪܡܐ ܕܥ݀ܠܡܐ ܕܢ݀ܛܪ ܠܟܿܠ ܐܢܫ ܦܘܼܪܥܢܗ ܘܟܕ ܗܼܘ ܐܝܼܬܘܗܝ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܒ݀ܨܐ ܥܠܝܼܒܘܼܬܐ ܕܥܠ̈ܝܼܒܐ. ܝܘܼܬܪܢܐ ܕܐܪܥܐ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܠܥܠܼܬܐ ܕܡܢܼܗܿ ܥܬܝܼܪ̈ܐ ܡܬܪܓܪܓܝܼܢ ܠܡܥܼܠܒ ܠܡܣܼܟܢܐ ܥܠ ܕܚܿܙܝܢ ܕܡܼܢ ܫܩܠܛܥܢܐ ܪܘܙܝܼܢ ܦܘܼܠ̈ܚܢܝܗܘܢܿ. ܘܡܠܟܐ ܗ̄ ܘܐܠܗܐ ܐܝܟ ܐܝܿܢܐ ܕܡܿܡܠܟ ܥܠ ܟ݀ܠ. ܡܐ ܕܚܼܙܐ ܕܡܬܚܛܦ ܝܘܼܬܪܢܐ ܕܚܩܠܗ ܕܡܣܼܟܢܐ ܡܼܢ ܥܬܝܼܪܐ ܒܝܕ ܕܚܙܼܐ ܕܟܗܝܼܢܐ ܚܩܠܗ ܡܼܢ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܐܠܗܝܿܬܐ. ܡܦܿܣ ܗܼܘ ܕܐܝܿܟܢܐ ܢܝܼܬܐ ܡܣ݀ܡܒܪܝܼܫܐ ܥܠ ܚܿܛܘ݀ܦܐ. ܕܪܚܿܡ ܟܣܼܦܐ ܗ̄ ܪܚ݀ܡ ܟܣܼܦܐ ܘܥܿܠܘܿܒܐ ܠܐ ܡܬܼܡܠܝܐ ܪܓܼܬܗ ܐܦܠܐ ܐܢ ܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܢܩܼܢܼܐ ܗܿܢܐ ܗܒܼܠܐ ܗ̄ ܣܪܝܼܩܐܝܼܬ ܥܡܿܠܝܼܢ. ܒܣܘܓܐܐ ܕܛܒܿܬܐ ܗ̄ ܟܡܐܼ ܕܢܣܓܘܿܢ ܢܟܼܢܫܘܿܢ܆ ܒܒܘܼܣܡܐ ܕܦܘܼܢ̈ܩܐ ܡܬܼܬܢܝܼܚܝܼܢ ܘܡܬܚܡܝܼܢ ܚܝܝ̈ܗܘܢܿ ܠܚܘܼܕ ܕܫܪܟܐ ܕܝܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܕܢܐܼܟܠܘܢ ܫܒܼܩܝܼܢ. ܘܗܘܬ݀ ܟܫܝܼܪܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ. ܝܘܢܝܐ ܘܡܝܢ ܠܡ ܗܢܝܿܢܐ ܠܟܫܝܼܪ̈ܐ. ܕܚܿܙܐ ܒܥܝܢ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܡܕܡ ܝܬܝܼܪܐ ܠܐ ܗܿܘܐ ܠܗܘܢܿ ܡܼܢܟܘܼܢܫܗܘܢܿ. ܐܠܐ ܐܢ ܗ݀ܝ ܕܚܿܕܐ ܠܒܼܗܘܢܿ ܐܝܟ ܕܒܩܢܝ̈ܢܝ ܢܦܫܼܗܘܢܿ ܡܐ ܕܚܿܙܝܢ ܩܢܝܿܢܗܘܢ. ܚܠܝܐ ܫܢܼܬܐ ܠܦܠܚܐ. ܠܡܕܡܼܟ ܗ̄ ܐܦܿܠܐ ܗܝܼ ܗܿܕܐ ܕܢܚܼܕܘܢܼ ܒܥܡ̈ܠܝܗܘܢܿ ܫܒܼܝܚܐ ܡܫܡܠܝܐܝܼܬ ܠܥܬܝܼܪ̈ܐ. ܥܒܕܐ ܓܝܪ ܐܢ ܩܠܝܼܠ ܘܐܢ ܣܿܓܝܼ ܐܟܿܠ ܒܗ݀ܝ ܕܠܝܬ ܠܗ ܪܢܝܐ ܒ݀ܣܡܐ ܠܗ ܫܢܼܬܗ. ܥܬܝܼܪܐ ܓܝܪ ܡܐ ܕܡܟܿܢܫ ܐܦ ܡܪ̈ܢܝܬܗ ܥܫ̈ܢܢ. ܐܦ ܫܢܼܬܗ ܒܝܼܫ ܒܝܼܫ ܐܬܿܝܐ ܡܼܢ ܣܘܓܐܐ ܕܡܪ̈ܢܝܬܗ. ܥܘܼܬܪܐ ܕܡܬܼܢܛܪ ܠܡܪܗ ܗ̄ ܡܟܿܢܫ ܟܡܐ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܘܐܚܿܕ ܠܓܘ ܡܢܼܗ ܒܒܝܼܫܘܼ̄ ܣܿܓܝܐܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܡܪܘܚ ܡܢܼܗ ܠܨܪ̈ܝܼܟܐ. ܘܐܒܿܕ ܥܘܼܬܪܐ ܗ݀ܘ ܗ̄ ܡܢܼܫܝܠܝ ܠܡ ܒܥܢܝܿܢܐ ܕܩܪܒܐ. ܐܬܢܬܼܦ ܘܐܒܼܕ ܟ݀ܠܗ. ܕܐܘܠܼܕ ܒܪܐ ܗ̄ ܘܐܦ ܒܢ̈ܝܐ ܗܘܼܘ ܠܗ ܘܠܐ ܝܼܪܬܘ ܡܕܡ ܡܼܢ ܝܪܬܘܼܬܗ. ܘܡܕܡ ܠܐ ܢ݀ܣܒ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܟ݀ܠܡܕܡ ܕܥܡܼܠ ܘܟܢܫܼ ܢܬܼܪ ܘܢܦܼܠ ܡܼܢ ܐܝܼܕܗ ܘܐܙܠܼ ܥܪܛܠܝܐ ܐܝܟ ܕܢܦܼܩ ܡܼܢ ܟܪܣ ܐܡܗ. ܒܟ݀ܠ ܕܥ݀ܡܠ ܠܪܘܼܚܐ ܗ̄ ܘܡܿܢܐ ܗܢܝܿܢܐ ܕܐܙܿܠ ܐܢܫ ܟܕ ܥܪܛܠܝ ܘܡܕܡ ܠܐ ܢ݀ܣܒ ܡܼܢ ܥܡ̈ܠܘ̄. ܒܚܫܘܼܟܐ ܐܙܿܠ ܗ̄ ܐܦ ܝܘܡ̈ܬܗ ܠܡ ܒܕܘܼܘ̈ܢܐ ܘܒܐܘܼܠ̈ܨܢܐ ܕܥܩ̈ܬܐ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܒܚܫܘܟܐ ܡܕܿܒܪ. ܗܿܢܐ ܡܕܡ ܕܚܙܝܿܬ ܠܛܘܼܒܐ ܐܫܘܝܿܬ ܠܗ݀ܘ ܕܒܙܕܩܐ ܡܬܼܚܫܚ ܒܢܟܼ̈ܣܘ̄

ܘܗܿܟܐ ܡܘܗܒܬܐ ܗܿܝ ܕܐܠܗܐ ܕܐܢܫ ܢܫܬܼܠܛ ܥܠ ܥܘܼܬܪܗ ܘܢܦܪܼܢܣ ܒܗ ܠܡܣ̈ܟܼܢܐ ܐܦ ܠܚܝ̈ܘܗܝ ܠܗ݀ܘ ܕܗ݀ܟܢ ܫܟܝܼܚܐ ܚܕܘܼܬܐ ܡܼܢ ܥܡ̈ܠܘܗܝ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܘ ܣܿܓܝ ܢܥܼܗܕ ܗ̄ ܐܦܿܠܐ ܐܝܿܢܐ ܕܗܿܢܘ ܕܘܼܒܪܗ ܢ݀ܦܠ ܒܥܿܩܬܐ ܘܒܕܘܼܘ̈ܢܐ ܗ̄ ܠܘ ܣܿܓܝ ܢܼܗܘܐ ܒܕܘܼܘ̈ܢܐ ܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܕܢ݀ܛܪ ܡܿܢ ܥܘܼܗܕܢܐ. ܬܘܼܒ ܡܛ݀ܠ ܕܠܘ ܣܿܓܝܼ ܗ̄ ܐܦܿܠܐ ܡܿܢ ܕܗܿܢܐ ܕܘܼܒܪܐ ܕܬܩܼܢܘܼܬܐ ܠܒܝܼܟ. ܐܬܿܝܐ ܥܠ ܒܿܠܗ ܕܢܥܼܗܕ ܕܠܡܼܐ ܝܿܪܟܝܼܢ ܚܫ̈ܘܗܝ. ܘܡܼܢ ܥܘܼܗܕܢܐ ܗܿܢܐ ܩ݀ܦܣ ܐܝܼܕܗ܆ ܡܼܢ ܕܠܡܦܼܪܢܣܘܼ ܥܘܼܬܪܗ܀ ܩܦ̄ ܘ܆ ܐܝܼܬ ܒܝܼܫܬܐ ܕܚܙܝܿܬ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܗܘܼ ܗܼܘܐ ܚܙܝܗܿ. ܓܒܪܐ ܕܢܬܼܠ ܠܗ ܐܠܗܐ ܥܘܼܬܪܐ ܗ̄ ܐܝܼܬ ܐܢܫ ܕܩܒܼܠ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܥܘܼܬܪܐ ܘܠܐ ܚܣܝܼܪ ܡܕܡ ܡܼܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܥ݀ܠܡܐ ܘܗܿܢܐ ܡܼܢ ܣܘܓܐܐ ܕܪܓܬ݀ ܥܘܼܬܪܐ ܠܐ ܡܿܪܘܚ ܐܦܿܠܐ ܠܢܦܫܼܗ. ܘܠܐ ܐܫܼܠܛܗ ܗ̄ ܗܿܢܐ ܓܝܪ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܼܒܩ ܘܥܠܗ݀ܝ ܠܐ ܡܦܿܪܢܣ ܒܡܕܡ ܕܟܢܫܼ. ܓܒܪ ܢܘܼܟܪܝ ܗ̄ ܐܢܫܐ ܢܘܼܟܪܝܐ ܕܠܐ ܩܪܝܼܒ ܠܗ ܡܬܼܒܣܡ ܒܥܘܼܬܪܗ. ܗܿܢܐ ܗܒܼܠܐ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܣܪܝܼܩܘܼ ܕܡܠܝܐ ܬܥܿܫܐ. ܕܟܕ ܥܬܝܼܪ ܠܐ ܡܿܪܘܚ ܐ݀ܦܠܐ ܠܢܦܼܫܗ. ܐܢ ܢܩܠܼܕ ܓܒܪܐ ܡܐܐ. ܠܐ ܬܗܼܘܐ ܠܗ ܗ̄ ܡܫܐܠܼܢܐܝܼܬ ܘܠܐ ܕܬܬܼܩܪܐ ܗ̄ ܕܗܿܘܝܐ ܠܗ ܩܒܪܘܼܬܐ. ܒܪܡ ܐܝܿܢܐ ܕܗܿܟܢܐ ܗܿܘ ܐܡܿܪ ܐܢܼܐ ܕܛܒܿ ܗܼܘ ܡܢܼ̈ ܚܝܛܐ. ܘܐܠܘܼ ܚܝܼܐ ܐܠܦ ܫ̈ܢܝܼܢ. ܐܙܿܠ ܟܘܼܠܐ ܗ̄ ܘܢܗܼܘܐ ܠܡ ܕܠܐ ܥܦܼܐ ܕܐܿܠܦ ܫܢ̈ܝܼܢ ܚܝ̈ܘ̄ ܢܬܡܼܬܚܘܢ܆ ܐܝܿܕܐ ܕܐܦܿܠܐ ܠܚܕ ܡܼܢ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܗܘܼܬ. ܡܿܢܐ ܝܘܼܬܪܢܐ ܐܝܼܬ ܠܗ ܡܼܢ ܣܓܪܐ ܕܚܝܘܗܝ ܕܛܒܿܬܐ ܠܐ ܚܼܙܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܠܐܼ ܥܩ̈ܬܐ ܘܬܢܼܚ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܒܝܕ ܡܿܘܬܐ ܡܬܼܕܒܪ ܘܛܒܿ ܡܼܢ ܗܿܢܐ ܚܝܛܐ ܕܠܓܼܡܪ ܢܣܝܿܢܐ ܕܛܒܿܬܐ ܘܕܒܝܼܫܬܐ ܠܐ ܢܣܼܒ. ܟ݀ܠ ܕܥܡܿܠ ܐܡܢܫܐ ܒܦܘܼܡܗ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܒܦܘܼܡܗ ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܕܡܕܡ ܠܡ ܕܐܟܿܠ ܗ̄ ܚܫܚܼܬܐ ܕܣܘܼܢܩܢܗ. ܟܡܐ ܠܡ ܕܐܢܫ ܢܣܼܓܐ ܢܟܢܼܫ ܝܘܼܬܪܢܗ ܚܫܚܼܬܐ ܒܠܚܘܼܕ ܐܢܕܝܢ ܐܦ ܡܼܢ ܗ݀ܕܐ ܢܓܠܼܘܿܙ ܢܦܫܼܗ ܡܿܢܐ ܝܘܼܬܪܢܐ ܢܗܼܘܐ ܡܼܢ ܚܝ̈ܐ ܕܡܿܠܝܢܼ ܬܥܿܫܐ. ܡܛ݀ ܕܐܝܼܬ ܝܘܼܬܪܢܐ ܠܚܟܝܼܡܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܡܝܬܼܪ ܗܼܘ ܚܟܝܼܡܐ ܡܼܢ ܣܟܠܐ. ܥܕܡܐ ܠܗܿܪܟܐ ܥܠ ܥܬܝܼܪ̈ܐ ܡܠܠ ܡܼܢ ܗܿܪܟܐ ܡܫܿܪܐ ܕܢܐܼܡܪ ܒܥܠ ܡܣ̈ܟܼܢܐ. ܝ݀ܕܥ ܠܡܐܼܙܠ ܗ̄ ܐ݀ܦܢ ܒܡܣܼܟܢܘܼܬܐ ܢ݀ܦܠ ܚܟܝܼܡܐ ܐܠܐ ܝܿܕܥ ܕܐܝܿܟܢ ܙ݀ܕܩ ܠܗ ܠܡܬܼܚܫܚܘܼ ܒܚ̈ܝܐ ܗܿܠܝܢ ܕܒܝܕ ܝܼܕܥܬܐ ܡܫܼܟܚ ܦܘܼܪ̈ܣܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܠܡܐܼܣܝܘܼ ܡܣܟܢܘܼܬܗ. ܛ݀ܒ ܚܙܼܘܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܗ̄ ܚܙܼܘܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܩܿܪܐ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܫܒܝܼܚܝܼܢ ܩܕܡܝܢ. ܕܗܼܢܝܢ ܗܼܘ ܐܦ ܚܿܙܐ. ܡܝܬܪܐ ܠܡ ܒܥܝ̈ܢܝ ܚܟܝܼܡܐ ܚܫܚܼܬܐ ܕܣܘܼܢܩܢܗ ܡܼܢ ܥܘܼܬܪܐ ܕܡܿܠܐܼ ܬܥ̈ܫܐ ܘܕܘܼܘ̈ܢܐ. ܘܐܦ ܗܿܢܐ ܗܒܼܠܐ ܗ̄ ܡܦܿܣ ܚܟܝܼܡܐ ܒܚܟܼܡܬܗ ܕܟ݀ܠܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܕܝܬܝܼܪ̈ܢ ܡܼܢ ܚܫܚܼܬܐ ܣܪ̈ܝܼܩܬܐ ܐܢܝܢ ܘܕܠܐ ܚܫܚܘܼ. ܛܘܼܪܦܐ ܕܢܦܼܫܐ ܗ̄ ܛܘܼܪܦܐ ܐܡܿܪ ܗܿܢܐ ܟܬܒܐ ܕܐܢܫ ܗܿܘܐ ܦ݀ܗܐ ܒܚܘܼܫ̈ܒܘܗܝ ܠܟܼܐ ܘܠܟܼܐ ܟܕ ܡܬܼܢܬܦ ܠܪ̈ܓܝܓܬܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܠܗ݀ܕܐ ܓܝܪ

ܩ݀ܪܐ ܬܘܼܒ ܗܠܟܼܬܐ ܕܢܦܼܫܐ. ܡܕܡ ܕܗܘܼܐ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܬܬܚܼܝܕܝ ܠܗ݀ܝ ܕܐܬܩܼܪܝܼ ܫܡܗ. ܐܡܿܪ ܕܟ݀ܠܗܝܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܗܘܼ̈ܝ ܩܕܡ ܕܢܗܼܘ̈ܝܢ ܝܕܝܼ̈ܥܢ ܠܐܠܗܐ. ܗ݀ܝ ܓܝܪ ܕܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܗ݀ܕܐ ܡܘܕܥܐ. ܕܡܼܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܗܼܘ̈ܝܢ. ܗ݀ܝ ܕܐܬܼܩܪܝܼ ܫܡܗ ܗ̄ ܕܝܼܕܝܼܥ ܠܐܠܗܐ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ. ܘܐܬܝܼܕܥ ܕܗܘܼܘ ܒܪܢܫܐ ܗ̄ ܐܦ ܟ݀ܠ ܚܕ ܚܕ ܡܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܼܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܐܼܬܐ ܠܗܘܝܐ ܝܼܕܝܼܥ ܗܼܘ ܠܘܿܬܗ. ܕܐܝܿܟܢ ܥܬܝܼܕ ܠܡܗܼܘܐ. ܐܢ ܒܥܘܼܬܪܐ ܘܐܢ ܒܡܣܼܟܢܘܼܬܐ. ܠܐ ܡܫܼܟܚ ܠܡܼܕܢ ܗ̄ ܡܦ݀ܣ ܗܼܘ ܠܡ ܡܼܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܥܼܒܕܝܼܘܗܝ ܕܒܐܝܼܠܝܢ ܫܿܪܟ ܘܦܫܝܼܩ ܠܗ ܕܠܡܣܼܟܢܐ ܢܥܼܒܕ ܥܬܝܼܪܐ ܐܢ ܨܿܒܐ ܘܐܢ ܗܿܟܢܐ ܐܝܼܝܗܿ ܗ݀ܕܐ ܙܕܿܩ ܡܟܝܼܠ ܕܢܣܿܝܒܪ ܐܝܿܠܝܢ ܕܥܪ̈ܨܢ ܘܠܐ ܙ݀ܕܩ ܕܕܘܢܼ ܘܢܥܕܘܼܠ ܠܗ݀ܘ ܕܬܩܝܼܦ ܘܚܣܝܼܢ ܡܢܼܗ. ܐܝܼܬ ܦܬܓܡܼ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܦܩܿܚܐ ܕܗ݀ܠܝܢ ܕܡܼܢ ܠܥܼܠ ܢܬܼܪܥܐ ܡܣܼܟܢܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܕܠܐ ܢܬܚܼܫܚ ܒܦܬܓܡ̈ܐ ܣܪ̈ܝܼܩܐ. ܡܿܢܐ ܝܘܼܬܪܢܐ ܐܝܼܬ ܗ̄ ܡܼܢ ܡ̈ܠܼܐ ܕܠܐ ܚܫ̈ܚܢ. ܘܕܡܬܼܥܕܠ ܒܨܒܘ̈ܬܗ ܕܗܿܢܐ ܥ݀ܠܡܐ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܠܘ ܫܦܝܼܪ ܡܬܼܕܒܪ̈ܢ. ܩܦ̄ ܙܙ܆ ܘܡܿܢܘܼ ܝܿܕܥ ܡܿܢܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܝܿܟܐ ܓܠܝܐ ܕܦܩ݀ܚ ܠܒܪܢܫܐ ܥܘܼܬܪܢܐ. ܡܢܝܿܢ ܚܝܘ̈ܗܝ ܐܝܟ ܛܠܠܐ ܗ̄ ܐܦܿܠܐ ܒܚܕܐ ܦܪܝܼܫܝܼܢ ܚܝ̈ܝܗܘܢ ܘܡܼܢ ܫܝܠܝ ܡܫܼܬܪܝܢ. ܒܗܿܠܝܢ ܡܿܫܪܪ ܠܪܥܝܿܢܐ ܕܡܣ̈ܟܼܢܐ ܕܠܐ ܢܪܼܛܢܘܢܼ. ܛ݀ܒ ܫܡܼܐ ܠܕܘܼܟܪܢܐ ܩ݀ܪܐ. ܘܡܫܝܼܚܐ ܠܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܕܥܘܼܡܪܐ ܘܐܡܿܪ ܕܡܝܬܪ ܡܣܟܼܢܐ ܕܫ݀ܒܩ ܠܕܒ݀ܬܪܗ ܕܘܼܟܪܢܐ ܛܒܿܐ ܕܕܘܼܒܪ̈ܘܗܝ ܡܝܬܪ̈ܐ ܛ݀ܒ ܡܼܢ ܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܕܥܘܼܡܪܐ ܗܿܢܐ܆ ܘܝܘܡܐ ܕܡܿܘܬܐ ܗ̄ ܘܡܝܬܼܪ ܡܿܘܬܐ ܗ݀ܘ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܕܘܼܟܪܢܐ ܛܿܒܐ ܡܼܢ ܡܘܠܕܐ ܕܥܬܝܼܪܐ ܣܟܼܠܐ܆ ܥܘܼܢܕܢܗ ܕܗ݀ܘ ܡܿܠܐܼ ܩܘܼ̈ܠܣܐ. ܘܡܘܠܕܐ ܕܣܟܠܐ. ܫܘܼܪܝܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܕܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܛ݀ܒ ܠܡܐܼܙܠ ܠܒܝܬ ܒ݀ܟܐ ܗ̄ ܘܐܝܿܢܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܫܡܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܕܘܼܟܪܢܐ ܛܒܿܐ ܪܚܝܼܡܐ ܥܠܘܗܝ ܕܢܐܼܙܠ ܠܘܿܬ ܐܝܿܠܝܢ ܕܒ݀ܟܝܢ ܐܝܟ ܕܠܒܘܼܝܐܝܗܘܢܿ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܢܬܼܩܪܒ ܠܘܿܬ ܐܝܿܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢܿ ܒܦܘܼܢ̈ܩܐ. ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܚܪܬܐ ܗ̄ ܡܬܼܚܫܒ ܕܗܿܕܐ ܡܝܬܪ ܕܢܝܼܩܪ ܠܥܢܝܼܕܐ ܒܝܘܿܡ ܡܿܘܬܗ ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܬܘܼܒ ܙܒܢܼܐ ܐܚܪܢܐ ܕܒܗ ܢܬܼܝܩܪ ܡܝܼܬܐ. ܘܕܚܝ ܝ݀ܗܒ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܝܢ ܕܚܝ ܐܢܗܘܼ ܕܡܬܼܒܨܪ ܐܝܼܩܪܗ ܡܨܝܐ ܕܒܙܒܼܢܐ ܐܚܪܢܐ ܢܩܒܼܠܝܼܘ ܠܐܝܼܩܪܐ. ܟܕ ܛܒܿܬܐ ܠܐܝܼܩܪܐ ܩ݀ܪܐ. ܛ݀ܒ ܪܘܓܙܐ ܡܼܢ. ܢܛܐܒ ܠܒܼܐ ܗ̄ ܡܓܝܼܠ ܓܝܪ ܪܘܓܙܐ ܫ݀ܕܐ ܡܢܼܗ. ܐܦ ܢܟܼܠܐ. ܘܓܒܝܐ ܗܿܝ ܠܗ: ܕܒܚܡܼܬܐ ܢܘܕܥ ܪܥܝܿܢܗ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܢܩܢܼܐ ܬܪܥܝܼܬܐ ܕܡܠܝܐ ܒܝܼܫܘܼܬܐ. ܟܕ ܡܚܿܙܐ ܐܦ̈ܐ ܕܦܨܝܚܘܼܬܐ. ܐܝܿܟܢܐ ܕܢܛܥܐ ܠܚܙܝܘ̈ܗܝ܆ ܨܚܚܐ ܕܐܪܒܥܐ ܠܒܼܐ ܕܚܟܝܼ̈ܡܐ ܒܝܬ ܐܒܼܠܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܚܟܝܼܡܐ ܡܣܼܟܢܐ ܡܬܚܼܦܛ ܕܢܐܙܠ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܨܝܕ ܐܝܿܠܝܢ ܕܐܒܝܼܠܝܼܢ ܕܢܬܼܠ ܡܼܢ ܬܚܘܝܼܬܐ ܕܚܟܡܼܬܗ ܒܝܕ ܒܘܼܝܿܐܐ ܕܡܩܿܪܒ ܠܚܫܝ̈ܗܘܢ. ܠܒܐ ܕܣܟܼ̈ܠܐ ܗ̄ ܣܟܼܠܐ ܕܝܢ ܨܝܕ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܡܠܐ ܙܒܢܐ

ܚܦܝܼܛ ܠܡܐܼܙܠ ܘܢܒܥܼܐ. ܛ݀ܒ ܠܡܫܼܡܥ ܗ̄ ܡܝܬܪܐ ܕܢܬܼܬܦܝܼܣ ܠܟܐܬܐ ܕܚܟܝܼ̈ܡܐ ܒܗ݀ܝ ܕܐܝܼܬ ܒܗܿ ܝܘܼܬܪܢܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܢܫܼܡܥ ܐܢܫ. ܩ݀ܠ ܣܟܼ̈ܠܐ ܕܥܿܢܝܢܼ ܒܙܡܪܐ. ܐܝܟ ܩ݀ܠܐ ܕܢܘܼܒ̈ܐ ܬܚܝܬ ܩܕܣܐ ܗ̄ ܒܗ݀ܕܐ ܬܚܘܝܼܬܐ ܡܚܿܘܐ. ܣܘܼܓܦܢܐ ܕܡܼܢ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܓܘܼܚܟܐ ܓܝܪ ܕܣܟܼ̈ܠܐ ܫܘܼܘܕܥܐ ܗܿܘ ܓܠܝܼܠܐ ܕܐܒܕܢܐ ܕܡܿܕܪܟ ܠܗܘܢܿ. ܘܗܿܐ ܐܦ ܗܿܢܐ ܗܒܼܠܐ ܗ̄ ܓܘܼܚܟܐ ܕܝܼܠܗܘܢܿ ܘܙܡܿܪܗܘܢܿ ܣܪܝܼܩ ܗܘܼ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܝܘܼܬܪܢ ܒܚܕܘܼܬܗܘܢܿ. ܣܪܝܼܩ ܗܼܘ. ܡ݀ܛܠ ܕܠܝܬ ܝܘܼܬܪܢ ܒܚܕܘܼܬܗܘܢܿ. ܒܗܿܠܝܢ ܡܿܬܝܢ ܠܡܣ̈ܟܼܢܐ ܕܢܣܝܼܒܪܘܢܼ ܚܠܝܼܨܐܝܬ ܛܘܼܪ̈ܦܐ ܕܨܪܝܼܟܘܼܬܐ. ܡܛܠ ܕܥܫܘܼܩܝܐ ܗ̄ ܥܫܘܼܩܝܐ ܩܿܪܐ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܕܠܐ ܒܙܕܩܼܐ ܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܠܘܿܬ ܐܢܫ. ܐܦ ܓܝܪ ܠܚܟܝܼ̈ܡܐ ܠܡ ܡܨܝ̈ܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܠܡܙܼܥܙܥܘܼ ܐܝܿܟܢܐ ܕܡܼܢ ܟܫܼ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܡܘܼܛܘܢܼ ܡܼܢ ܡܫܪܪܘܼܬܗܘܢܿ. ܛ݀ܒܐ ܗܿܝ ܐܡܚܪܝܬܗ ܕܦܬܓܡܐ ܗ̄ ܡܿܠܟ ܕܒܫܼܠܝܐ ܢܣܿܝܒܪ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܥܪ̈ܨܢ. ܦܩܚܿ ܓܝܪ ܫܬܼܩܐ ܒܨܒܘ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ. ܐܚܪܝܬܗ ܕܦܬܓܡܐ ܡܼܢ ܩܕܡܝܬܗ ܗ̄ ܠܫܬܼܩܐ ܩܿܪܐ ܘܩܕܡܝܬܗ ܠܡܡܠܠܐ ܣܿܓܝܐܐ. ܘܛܒܿܐ ܢܓܝܼܪܘܼܬ ܪܘܼܚܐ ܗ̄ ܦܩܿܚܐ ܕܢܚܡܼܣܢ ܐܢܫ ܩܕܡ ܥܩܼ̈ܬܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܒܪܡܘܼܬ ܪܘܼܚܐ ܒܗܝܢ ܢܬܚܼܡܬ. ܠܐ ܬܣܬܼܪܗܒ ܒܪܘܼܚܟ ܗ̄ ܓܿܠܐ ܠܡܠܼܬܗ. ܠܐ ܗܼܘܝܬ ܠܡ ܢܿܩܐܼ ܠܚܡܼܬܐ ܐܠܐ ܣܝܒܪ ܟ݀ܠ ܕܿܐܬܐ ܥܠܝܟ ܚܠܝܼܨܐܝܼܬ. ܡܛ݀ܠ ܕܪܘܓܙܗܘܢܿ ܕܣܟܼ̈ܠܐ ܗ̄ ܕܐܢܫ ܠܡ ܒܗ݀ܠܝܢ ܢܪܓܼܙ ܘܢܪܼܛܢ ܬܚܘܝܼܬܐ ܗ݀ܝ ܕܚܣܝܼܪܘܼܬ ܪܥܝܿܢܗ. ܪܘܓܙܗ ܓܝܪ ܥܠܘܗܝ ܡܬܼܬܢܝܼܚ ܡܛ݀ܠ ܕܣܪܝܼܩܐܝܬ ܪܓܼܙ. ܠܐ ܬܐܡܼܪ ܕܡܿܢܐ ܗܘܼܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܐܼܡܪ ܕܒܝܼܫ̈ܢ ܐܢܝܢ ܨܒܼܘ̈ܬܐ ܕܒܙܼܒܢܢ ܗܘ̈ܝܢ ܘܠܐ ܫܟܝܼܚܐ ܒܗܝܢ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܛܒܿܬܐ. ܘܟ݀ܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܟܢܝܼܫܐܝܬ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܗܘܼ̈ܝ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܗܼܘܐ ܒܚܟܼܡܬܐ ܗ̄ ܕܦܛܥܘܼܬܐ ܗܝ݀ ܠܡ ܕܒܥܘܼܗܕܢܐ ܕܩܕܡ̈ܝܬܐ ܢܣܼܠܐ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܒܝܘܡ̈ܬܗ ܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܠܘ ܟܐܢܐܝܼܬ ܡܬܼܕܒܪ̈ܢ. ܘܡܼܢ ܡܐܢ̈ܝ ܙܝܢܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܙܝܢܐ ܒܙܒܼܢ ܩܐܪܣܐ ܗܿܟܢܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܚܟܡܼܬܐ ܠܚܟܝܼܡܐ. ܕܒܗܿ ܐܝܟ ܕܒܙܝܢܐ ܐܪܥ ܠܢܣܝܘܼ̈ܢܐ ܕܥܪܨܝܼܢ ܥܠܘ. ܘܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܟ݀ܠܡܕܡ ܗܿܕܐ ܚܿܫܚܐ. ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܬܚܝܬ ܫܡܼܫܐ ܥܡܿܪܝܼܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܛܠܼܠܐ ܕܚܟܡܼܬܐ ܗ̄ ܗ݀ܟܢܐ ܠܡ ܣܿܓܝ ܥܘܼܕܪܢܐ ܕܗܿܘܐ ܡܼܢ ܚܟܼܡܬܐ ܠܩܢܝܗܿ ܟܡܼܐ ܕܗܿܘܐ ܡܼܢ ܥܘܼܬܪܐ ܠܩܢܝܘ̈ܗܝ. ܛܠܼܠܐ ܩܿܪܐ ܬܢܢ ܠܚܫܼܚܬܐ ܡܛ݀ܠܗ݀ܝ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܫܪܝܢ ܒܚܘܼܡܐ ܡܣܼܬܢܩܝܼܢ ܥܠ ܛܠܠܐܼ. ܚܙܝܼ ܥܒܿܕܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܬܒܼܩܐ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܟܡܼܐ ܙܒ̈ܢܝܼܢ ܣܿܥܪ. ܠܡܬܼܩܢܘܼ ܠܡܿܢ ܕܡܕܘܕ ܗܼܘ ܗ̄ ܐܬܼܒܝܢ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܠܐܢܫ ܠܡܩܼܡܘ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܘܕ ܘܣܚܼܦ ܐܢܝܢ. ܒܝܘܡܐ ܕܛ݀ܒܬܐ ܗܘܼ̈ܝ ܗ̄ ܫܒܘܿܩ ܬܬܼܥܕܠܝ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܓܕ̈ܫܢ ܘܐܬܚܼܦܛ ܥܠ ܘܿܠܝܼܬܐ ܘܒܝܘܡܐ ܕܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܐܬܚܼܫܚ ܒܢܝܚ̈ܐ ܘ݀ܠܝܐܝܼܬ ܘܒܛܟܣܼܐ ܘܒܙܒܢܼܐ ܕܥܩܼ̈ܬܐ ܢܬܼܒܛܠ ܠܟ ܕܬܣܝܼܒܪ ܐܢܝܢ ܕܠܐ

ܪܛܘܼܢܝܐ. ܐܦ ܗܿܢܐ ܠܘܼܩܒܠ ܗܿܢܐ ܗ̄ ܗܿܪܟܐ ܦܣܘܿܩ ܐܦ ܠܡ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܥܬܝܼܕ̈ܢ ܠܡܥܼܪܨ ܢܝܿܚܐ ܘܛܘܼܪܦܐ. ܥܒܼܕ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܗܿܟܢܐ ܥܒܼܕ ܘܬܩܼܢ ܐܠܗܐ ܠܥܘܼܡܪܐ ܗܿܢܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܐܦܿܠܐ ܢܫܼܟܚ ܚܕ ܡܼܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܕܡܬܝܼܠܕ ܒܙܒܢ̈ܐ ܕܥܬܝܼܕܝܢ ܠܡܐܼܡܪ ܕܗܘܼܐ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܕܝܼܠܗ ܡܕܡ ܚܼܕܬܐ. ܗ݀ܝ ܕܝܢ ܕܥܠ ܡܡܠܠܐ. ܥܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܟ݀ܠܝܘܿܡ ܡܡܿܠܠܝܼܢ ܥܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܒܥܘܼܡܪܢ ܡܬܗܼܦ̈ܟܢ ܘܟ݀ܠ ܝܘܿܡ ܓܕ̈ܫܢ. ܒܝܘܡ̈ܝ ܗܒܠܝܼ ܗ̄ ܟܿܠܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܚܙܝܿܬ ܐܢܝܢ ܒܝܘܡ̈ܝ ܚܝ̈ܝ. ܐܝܼܬ ܙܕܝܼܩܐ ܕܐܒܼܕ ܗ̄ ܗܿܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܙܕܝܼܩܐ ܫܪܝܼܪܐ ܐܝܿܟܐ ܕܟܕ ܡܿܛܐ ܥܕܡܐ ܠܡܿܘܬܐ ܡܓܪ ܒܡܚܡܼܣܢܢܘܼܗ̄. ܘܐܝܼܬ ܪܫܝܼܥܐ ܗ̄ ܐܦܿܠܐ ܪ̈ܫܝܥܐ ܚܕܐ ܡܼܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܐܫܟܼ̈ܚܝ ܕܢܫܼܚܠ̈ܦܢ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܒܝܼܫ̄ܘܼܬܗ ܠܐ ܬܗܼܘܐ ܙܕܝܼܩ ܗ̄ ܠܐ ܬܚܼܘܐ ܢܦܼܫܟ ܟܐܢܐ ܛ݀ܒ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܒܝܕ ܗܿܝ ܕܐܡܿܪ ܕܙܦܠܢ ܗ݀ܟܘܬ ܘܿܠܐ ܗܼܘܐ ܕܢܣܼܬܥܪ ܘܙܦܠܢ ܗܿܟܢ. ܘܠܐ ܬܬܚܼܟܡ ܝܬܝܼܪ ܗ̄ ܠܐ ܬܪܡܐ ܢܦܫܟ ܒܥܘܼܩ̈ܒܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܓܕܫ̈ܢ ܕܠܐ ܟܕ ܥ݀ܒܪ ܐܢܬ ܠܒܪ ܡܼܢ ܬܚܘܼܡܐ ܝܬܝܼܪ ܗ̄ ܠܐ ܬܪܡܐ ܢܦܫܟ ܒܥܘܼܩ̈ܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܓܕ̈ܫܢ ܕܠܐ ܟܕ ܥ݀ܒܪ ܐܢܬ ܠܒܪ ܡܼܢ ܬܚܘܼܡܐ ܬܬܥܕܠ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝܢ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܠܘ ܫܦܝܼܪ ܗܘ̈ܝܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ܆ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܗ݀ܠܝܢ ܒܦܘܼܫܟܐ ܘܒܬܡܼܗܐ ܡܩܝܼܡܝܼܢ ܠܟ. ܠܐ ܬܪܫܼܥ ܣܿܓܝܼ ܗ̄ ܐܙܕܗܪ ܡܼܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܡܠܝܢ ܪܘܼܫܥܐ. ܠܐ ܬܗܼܘܐ ܘܩܒܼܠ ܗ̄ ܠܐ ܬܥܫܼܢ ܬܣܓܼܐ ܥܘܼܕ̈ܠܝܟ ܠܡܐ ܡܢܼܫܝܠܝ ܟܕ ܠܐ ܡܣܿܟܐ ܐܢܬ ܡܿܘܬܐ ܢܐܼܬܐ ܥܠܝܟ. ܛܒ ܕܬܐܚܼܘܿܕ ܒܗܘܢܐ ܗ̄ ܢܗܼܘܐ ܠܟ ܪܥܝܿܢܐ ܡܝܬܪܐ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܘܬܪܥܝܼܬܐ ܫܦܝܼܪܬܐ ܠܘܿܬ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܠܐ ܡܪܛܢ ܐܢܬ ܥܠ ܗ݀ܠܝܢ ܕܥܪ̈ܨܢ ܥܠܝܟ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܿܢ ܕܕ݀ܚܠ ܠܐܠܗܐ ܦܫܝܼܩ̈ܢ ܗܿܠܝܢ ܕܢܓܼܡܘܪ ܐܢܝܢ ܚܟܡܼܬܐ ܡܥܫܿܢܐ ܗ̄ ܬܪܥܝܼܬܐ ܡܣܝܒܪܢܝܼܬܐ ܕܩܿܢܐܼ ܐܢܫ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܥܿܕܠܐ ܠܦܘܪ̈ܢܣܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܚܟܡܼܬܐ ܪܒܼܬܐ ܫ݀ܘܚܐ ܠܗ ܡܢܼܗܿ ܘܥܘܼܕܢܐ ܒܝܘܡ̈ܝ ܥܩ̈ܬܗ ܡܿܘܫܛܐ ܠܗ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܥܣܼܪܐ ܪ̈ܝܼܫܢܝܼܢ ܕܒܡܕܝܼܢܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܕܙܕܝܼܩ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܠܓܡܿܪ ܡܼܢ ܚܛܝܼܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܩܿܘܐ ܟܝܿܢܐ ܐܢܫܝܐ ܒܚܕܐ ܫܘܝܘܼܬܐ. ܘܡܼܢ ܛܒܿܬܐ ܠܐ ܢܦܼܕ܆ ܘܥܠ ܗ݀ܝ ܐܡܼܪ ܕܥܪ̈ܨܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܘܥܩ̈ܬܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܢܙܓܪ̈ܢ ܠܥܠܼܬܐ ܕܚܛܗ̈ܐ. ܘܐܦ ܠܟܿܠ ܦܬܓ̈ܡܐ ܠܐ ܬܬܼܠ ܠܒܼܟ ܗ̄ ܐܬܟܠܝ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܦܬܓܡ̈ܐ ܘܨܒܝܼ ܬܘܼܒ ܕܠܐ ܬܫܡܼܥ ܐܢܘܢ܇ ܠܥܒܕܟ ܕܡܨܚܿܐ ܠܟ ܗ̄ ܘܐܢ ܪܓܿܙ ܐܢܬ ܐܡܼܬ ܕܥܒܕܟ ܠܟ܆ ܟܡܼܐ ܐܠܗܐ ܪܓܙ ܐܡܼܬ ܕܡܬܥܕܠ ܐܢܬ ܒܦܘܼܪ̈ܢܣܘܗܝ. ܐܦ ܐܢܬ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܣܓ̈ܝܐܢ ܗ̄ ܡܚܿܘܐ ܕܣܘܓܦܢܐ ܗܿܘ ܠܡܫܡܼܥ ܠܡ̈ܠܼܐ ܕܐܝܟ ܗ݀ܠܝܢ. ܐܦ ܐܢܬ ܙܒ̈ܢܝܼܢ ܣܓ̈ܝܐܢ ܟܕ ܫܿܡܥ ܐܢܬ ܠܡ̈ܠܼܐ ܕܠܘܼܩܒܠ ܐܠܗܐ ܡܬܼܐܡܪ̈ܢ ܬܬܼܕܡܐ ܐܢܬ ܠܡܼܬܕܡܝܘܼ ܒܐܚܪ̈ܢܐ ܗ̄ ܕܡܬܕܡܐ ܨܘܼܚܝܟ ܠܕܐܚܪ̈ܢܐ ܟܕ ܡܬܼܥܕܠ ܐܢܬ ܐܟܘܿܬܗܘܢܿ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܡܣܼܬܥܪ̈ܢ

ܗ݀ܝ ܕܨܿܚܝܼܬ ܚܠܼܦ ܗ݀ܝ ܕܬܨܚܼܐ ܣܝܼܡܐ ܬܢܢ܆ ܢܣܝܿܬ ܒܚܟܡܼܬܝ ܗ̄ ܟ݀ܠܗܝܢ ܕܐܡܿܪܬ ܒܚܟܼܡܬܐ ܢܣܒܿܬ ܢܣܝܿܢܗܝܢ. ܘܐܡܿܪܬ ܕܠܐ ܐܬܚܼܟܡ ܘܗܝܼ ܗ̄ ܟܡܼܐ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܒܬܪܥܝܼܬܝ ܐܬܥܪܼܠܬ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܐܣܼܬܥܪ̈ܝ. ܘܗܝܼ ܪܚܝܼܩܐ ܗܿܝ ܡܢܼܝ ܗ̄ ܐܚܪܝܬ݀ ܐܣܬܟܿܠܬ ܕܡܝܬܼܪ ܫܘܼܠܡܐ ܕܢܣ̈ܒܼܝ ܨܒܘ̈ܬܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܐܬܪܥܝܿܬ ܘܒܗ݀ܝ ܕܐܣܒܿܪܬ ܕܐܫܟܿܚܬ ܠܡܣܼܬܟܠܘܼ ܡܕܡ ܕܡܝܬܼܪ. ܒܗܿ ܒܗܿܕܐ ܐܬܚܘܝܿܬ ܕܪܚܝܼܩ ܐܢܼܐ ܡܼܢ ܚܟܡܼܬܐ. ܘܥܘܼܡ̈ܩܐ ܗ̄ ܠܘ ܕܕܘܼܡܪܐ ܗܿܝ ܐܢ ܐܦ ܠܝܼ ܗܘܼܬ ܗܿܕܐ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܬܼܓܫܫ ܥܘܼܡܩܐ ܕܚܟܼܡܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܦܩܿܚܐ ܕܒܫܼܬܩܐ ܢܬܼܝܩܪ. ܘܗܿܫܐ ܡܫܿܪܐ ܕܢܡܼܠܠ ܥܠ ܪܓܼܬܐ ܘܚܫ̈ܐ ܕܝܼܠܗܿ. ܐܬܟܪܟܿܬ ܐܢܿܐ ܘܠܒܼܝ. ܘܚܘܼܫܒܢܐ ܗ̄ ܐܬܚܿܫܒܬ ܒܢܦܫܝ ܘܟܡܼܐ ܕܡܿܨܐܼ ܗܿܘܝܬ ܚܘܼܫ̈ܒܝ ܐܟܪܟܿܬ ܒܒܥܿܬܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܘܠ̈ܝܢ. ܐܝܿܟܢܐ ܕܐܕܿܥ ܕܐܝܿܠܝܢ ܐܢܘܿܢ ܚ̈ܫܐ ܕܒ݀ܬܪ ܥܒܘܿܪ̈ܝܬܐ ܫܿܚܩܝܼܢ ܠܒܢܝܢܫ̈ܐ ܘܥܿܒܕܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܕܢܚܼܛܘܢ܆ ܚܘܼܫܒܢܐ ܐܩܦܼ ܠܚܟܡܼܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܢܘܕܥ ܚܬܝܼܬܘܼܬܗܿ ܕܗܝܼ ܐܝܼܬܝܗܿ ܫܬܐܼܣܬܐ ܕܕܘܼܒܪ̈ܐ ܘܐܝܿܠܝܢ ܕܡܬܡ̈ܢܝܢ ܒܡܢܝܿܢܐ ܢ݀ܣܒܝܼܢܢ ܚܬܝܼܬܘܼܬܐ ܕܝܼܕܥܬܗܝܢ܆ ܐܫܿܟܚܬ ܕܡܪܝܼܡ ܡܼܢ ܡܿܘܬܐ. ܘܡܨܝܼܕܬܐ ܠܒܗܿ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܟ ܕܒܦܚܐ ܘܡܨܝ̈ܕܬܐ ܡܬܼܬܚܕܝܼܢ ܒܚܘܼܫ̈ܒܝܗܘܢܿ ܐܝܿܠܝܢ ܕܢ݀ܦܠܝܼܢ ܒܪܓܬܐ ܕܢܫ̈ܐ. ܐܬܒܝܿܢܬ ܒܚܘܼ̈ܫܒܝ ܕܪܓܼܬܐ ܕܢܫܼ̈ܐ. ܡܿܘܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܚܣܝܼܢܐ ܐܝܟ ܦܚܐ ܘܡܨܝܼܕܬܐ ܠܡܠܼܒܟ ܘܠܡܛܥܝܘܼ ܠܒܼܐ ܘܚܘܼܫܒܐ ܡܼܢ ܘ݀ܠܝܼܬܐ. ܐܣܼܪܬ݀ ܐܝܼܕܝ̈ܗܿ ܗ̄ ܡܛ݀ܠܗܢܐ ܩܿܫܐܼ ܫܕܠܐ ܕܒܿܬܪ ܢܫ̈ܐ ܡܼܢ ܡܿܘܬܐ. ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܡܬܼܙܙܝܼܢ ܒܗ. ܒܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܟ݀ܠ ܦܚ̈ܝܼܢ ܘܐܣܘܼܪ̈ܝܢ ܘܢܫ̈ܒܝܼܢ ܠܠܒܼܐ ܚܣܝܼܢܐܝܼܬ ܒܐܝܼܕܐ ܕܐܝܿܢܐ ܕܡܬܼܢܩܦ ܠܗܿ܆ ܡܫܼܬܘܙܒ ܡܢܼܗܿ ܗ̄ ܐܝܿܢܐ ܕܠܘܐ ܠܗ ܥܘܼܕܪܢܐ ܐܠܗܿܝܐ. ܡܫܼܬܘܙܥ ܡܼܢ ܐܣܘܼܪ̈ܝܗܿ. ܘܐܝܿܢܐ ܕܣܪܝܼܟ ܒܚܛܗ̈ܐ ܡܫܼܬܒܩ ܕܢܦܼܠ ܒܗܿܕܐ ܒܝܼܫܬܐ. ܚܙܝܼ ܗܿܢܐ. ܠܡܫܼܟܚܘܼ ܡܚܫ̈ܒܬܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܠܡ ܕܐܡܿܪܬ ܒܚܬܝܼܬܘܼܬܐ ܣܿܓܝܐܬܐ ܐܣܬܟܿܠܬ ܐܢܝܢ. ܘܒܚܕܐ ܚܕܐ ܡܼܢ ܢܫ̈ܝܼܢ ܐܬܒܝܿܝܢܬ ܒܚܬܝܼܬܘܼܬܐ. ܕܟܼܒܪ ܐ݀ܫܟܚ ܚܕܐ ܕܡܫܼܟܚܐ ܠܡܟܒܼܫܘܼ ܪܓܬܗܿ. ܘܬܘܼܒ ܒܥܬ݀ ܢܦܼܫܝ. ܒܟܿܠܗܝܢ ܠܐ ܐܫܟܚܿܬ ܗ̄ ܟܕ ܣܿܓܝܼ ܥܩܒܿܬ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܘܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܬܒܝܿܢܬ. ܕܐܢ ܐܝܼܬ ܕܙܟܼܐ ܠܪܓܬܼܗ ܠܡܼܚܣܢ ܐܫܟܚܿܬ ܒܐܠܦ ܓܒܪ̈ܝܼܢ ܚܕ ܕܡܿܨܐܼ ܟܒܼܫ ܪܓܼܬܗ. ܒܢܫ̈ܐ ܕܝܢ ܐ݀ܦܠܐ ܚܕܐ. ܗܿܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܡܼܪ ܠܘܿܬ ܐܝܿܠܝܢ ܕܙܿܟܝܢܼ ܡܼܢ ܪܓܼܬܐ ܘܣܚܢܐܝܼܬ ܠܘܿܬ ܢܫ̈ܐ ܡܬܼܩܪܒܝܼܢ. ܒܪܡ ܚܙܝܼ ܗܿܢܐ. ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܗ̄ ܐܬܒܝܿܢܬ ܐܦ ܐܢܿܐ ܒܗ݀ܝ ܕܥܒܼܕ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܟܕ ܚܿܐܝܢ ܬܪܝܼܨܐܝܼܬ ܢܗܼܘܐ ܦܫܝܼܩ ܠܗܘܢܿ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܐ. ܗܼܢܘܢܿ ܕܝܢ ܒܒܝܼܫܘܼܬܗܘܢܿ ܐܬܦܼܪܣܘ ܒܡܚܫ̈ܒܬܗܘܢܿ ܕܢܒܐܼܫܘܢܿ ܠܚܕ̈ܕܐ ܟܦ̄ ܚ̄

ܡܿܢ ܝܿܕܥ ܠܚܟܝܼܡܐ ܗ̄ ܠܡܕܪܡܐ. ܠܨܢܝܼܚܐ. ܠܙܐܦܢܐ ܦܫܪܗܿ ܕܡܠܼܬܐ ܗ̄ ܘܡܿܢܘܼ ܢܕܪܟ ܠܡܕܪܡܘܼܬܗܘܢܿ. ܚܟܡܼܬܗ ܕܓܒܪܐ ܗ̄ ܐܝܿܢܐ ܕܒܫܪܪܐ ܚܟܝܼܡܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܘܩܿܢܐܼ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܒܛܒܿܬܐ ܡܬܼܕܒܪ܆ ܘܗܝܼ ܚܟܡܼܬܐ ܒܕܡܘܼܬ ܢܗܝܼܪܐ ܡܢܿܗܪܐ ܠܗ ܕܢܛܼܪ ܗܼܘ ܠܗ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܠܐ ܢܒܐܼܫ. ܘܕܚܨܝܼ̈ܦܢ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܒܚܪܥܘܼܬܐ ܡܬܼܚܫܚ ܘܡܼܢ ܢܟܝܿܢܐ ܕܠܐܚܪ̈ܢܐ ܡܿܐܟܐ ܩ݀ܛܦ ܩܘܼܠܣܐ. ܠܣܢܼܐܬܐ ܫܿܘܐ. ܦܘܼܡܗ ܕܡܠܟܐ ܗ̄ ܡܿܠܟ ܐܢܼܐ ܕܢܡܘ̈ܣܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܛܪ܆ ܡܘܡ̈ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܩ݀ܪܐ ܠܦܘ̈ܩܕܢܐ ܘܦ݀ܩܕ ܕܙܗܝܼܪܐܝܼܬ ܢܬܼܢܛܪܘܢ. ܡܼܢ ܩܕܡܘܗܝ ܙܠ܆ ܒܦܬܓܡ ܒܝܼܫܐ ܗ̄ ܐܦܿܠܐ ܥܕܡܐ ܠܚܘܪܐ ܬܩܝܼܡ ܠܘܼܩܒܠ ܢ݀ܡܘܣ̈ܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܐܪܟܼܢ ܢܦܼܫܟ. ܘܠܐ ܬܩܼܘܡ ܠܘܼܩܒܠ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܫܦܝܼܪ ܡܙܡܿܢ ܩܕܡܿܘܗܝ. ܠܐ ܠܡ ܬܡܼܪܚ ܐܦܠܐ ܚܘܪܐ ܕܝܼܠܟ ܠܩܘܼܒܠܗ ܬܬܼܠܐ. ܘܬܼܥܙܐ ܒܡܡܠܠܟ ܕܩܕܡܿܘܗܝ. ܕܟ݀ܠ ܕܨ݀ܒܐ ܥܿܒܕ ܗ̄ ܫܠܝܼܛ ܠܡܝܬܝܘܼ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܠܡܿܢ ܕܩܿܐܡ ܠܘܼܩܒܠ ܦܘܼܩ̈ܕܢܘܗܝ܀ ܘܙܒܼܢܐ ܘܕܝܼܢܐ. ܐܝܼܬ ܙܒܼܢܐ ܘܕܝܼܢܐ ܗ̄ ܡܙܗܿܪ ܚܟܝܼܡܐ ܒܦܘܼܩ̈ܕܢܘܗܝ ܘܡܚܿܦܛ ܐܢܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܝܿܕܥ ܕܗܿܘܐ ܙܒܢܼܐ ܘܕܝܼܢܐ ܕܒܗ ܐܠܗܐ ܟܿܠܗܘܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܢܿ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܕܿܐܢ ܡܛ݀ܠ ܕܒܝܼܫܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܗ̄ ܝܼܕܥܬܗ. ܣܿܓܝܐܐ ܠܡ ܒܗ ܝܼܕܥܬܐ. ܘܠܘ ܕܬܕܡܘܼܪܬܐ ܗܿܝ ܐܢܗܼܘ ܕܥܡ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܦ ܒܗܿܕܐ ܡܦܿܣ ܚܟܝܼܡܐ. ܕܗ݀ܘ ܐܝܿܢܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܢܿ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܕܝܿܕܥ. ܡܚܿܘܐ ܠܗ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܡܣܼܬܟܠ ܚܟܝܼܡܐ ܘܡܬܼܒܝܢ ܕܟܣ̈ܝܢ ܐܢܝܢ ܡܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܥܬܝܼܕ̈ܢ. ܠܝܬ ܐܢܫ ܕܫܠܝܼܛ ܒܪܘܼܚܐ ܗ̄ ܠܝܬ ܐܢܫ ܕܡܫܼܠܛ ܥܠ ܚܝ̈ܘܗܝ ܘܡܿܨܐܼ ܕܢܬܝܟ ܡܿܘܬܐ ܡܐ ܕ݀ܐܬܐ ܕܢܕܒܪܝܼܘܗܝ. ܟܕ ܗܿܟܝܼܠ ܒܗܿܠܝܢ ܡܬܼܒܝܢ ܒܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܢ݀ܛܪ ܦܘܼܩ̈ܕܢܘܗܝ. ܘܝܿܬ ܟ݀ܠ ܗܿܢܐ ܚܙܝܿܬ ܠܡܿܒܐܫܘܼ ܠܗ ܗ̄ ܐܦ ܐܢܿܐ ܐܬܒܩܝܿܬ ܒܨܒ̈ܫܐܐ ܕܥܘܬܼܡܪܐ ܗܿܢܐ ܚܙܝܿܬ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܿܟܢ ܕܟܡܼܐ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܐܬܚܼܫܚ ܐܢܫ ܒܚܪܥܘܼܬܐ ܘܐܒܼܐܫ ܠܚܒܪܗ ܘܐܪܡܼܝܗ ܒܥܩ̈ܬܐ ܘܗܿܝܕܝܢ ܚܙܝܿܬ ܗ̄ ܗܿܝܕܝܢ ܡܼܢ ܒ݀ܬܪ ܕܚܙܝܿܬܗ ܕܟܡܐ ܕܫܦܼܪ ܠܗ ܫܦܼܠ ܠܚܒܪܗ. ܡܢܼܫܝܠܝ ܐܬܚܼܛܦ ܡܼܢ ܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ ܒܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܐܬܓܼܙܪ ܥܠܘܗܝ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܟܕ ܡܼܢ ܒܝܼܫܘܼܬܐ ܕܚܘܝܼ ܠܘܿܬ ܚܒܪܗ ܠܐ ܐܬܗܼܢܝܼ. ܘܡܼܢ ܐܬܪܐ ܕܩܘܼܕܫܐ. ܗܿܟܢܐ ܥܒܼܕܘ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܬܪܐ ܕܩܘܼܕܫܐ. ܗܿܟܢܐ ܥܒܼܕܘ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܬܪܐ ܕܚܝ̈ܐ ܒܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܕܟܐܢܘܼܬܐ ܐܫܼܬܪܝܼܘ ܘܡܼܢ ܡܕܝܼܢܬܐ ܕܒܗܿ ܥ݀ܡܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܬܼܛܥܝܼ ܫܡܼܗܘܢܿ ܘܕܘܼܟܪܢܗܘܢܿ ܘܚܠܦ ܗ݀ܝ ܕܣܿܒܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܟܕ ܡܒܐܫܝܼܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܢܬܩܼܝܡ ܫܡܼܗܘܢܿ ܘܕܘܼܟܪܢܗܘܢܿ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܗܿܟܐܢ ܛܥܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܡܕܝܼܢܬܐ ܐܝܟ ܕܠܐ ܗܼܘܘ ܡܬܘܿܡ. ܘܐܦ ܗܿܢܐ ܗܒܼܠܐ ܗ̄ ܘܐܦ ܗܿܠܝܢ ܠܣܪܝܼܩܘܼܬܐ ܥܡܠܼܘ ܟܕ ܠܐ ܝܼܬܪܘ ܡܼܢ

ܒܝܼܫܘܼܬܗܘܢܿ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܬܼܥܒܕܐ. ܠܡܥܼܒܕ ܕܒܝܼܫ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܟܿܠܗܿ ܒܝܼܫܘܼܬܐ ܡܚܿܘܝܢ ܨܝܕ ܚܕ̈ܕܐ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܢܦܼܩ ܥܠ ܣܟ̈ܠܘܬܗܘܢܿ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ. ܒܥܓܠ ܘܒܗܿ ܒܗܿܕܐ ܕܠܐ ܡܣܿܟܝܢ ܕܒܥܩܼܒܐ ܕܣܟܠܘܼܬܗܘܢܿ ܡܕܪܟ ܠܗܘܢܿ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ. ܐܬܦܼܫܩ ܠܗ ܡܟܝܼܠ ܕܠܐ ܩܢܼܛܐ ܢܬܠܘܢܿ ܢܦܫܼܗܘܢܿ ܠܚܛܗ̈ܐ. ܡܿܢ ܕܚܿܛܐ ܥܿܒܕ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܡܐܐ ܘܡܓܪ ܠܗ ܗ̄ ܥܠ ܗܿܕܐ ܣܿܥܐ ܐܢܫ ܠܡܚܼܛܐ ܘܡܪܫܥ ܥܠ ܡܐܐ ܙܒܢ̈ܝܼܢ. ܡܛ݀ܠ ܙܒܼܢܐ ܕܡܓܪܬ݀ ܪܘܼܚܐ ܕܐܬܝܼܗܒ ܠܬܝܿܒܘܼܬܐ ܡܠܘܿܐܐ ܐܫܬܼܟܚ ܠܗ ܕܢܬܚܼܫܒ ܕܠܝܬ ܕܝܼܢܐ. ܘܥܠܗ݀ܝ ܒܦܪܗܣܝܐܐ ܥܿܒܕ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܝܘܢܝܐ܆ ܡܿܢ ܕܚܿܛܐ ܥܿܒܕ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܘܡܿܐܬ ܘܡܿܓܪ ܠܗ ܗ̄ ܐܠܐ ܠܡ ܡܐ ܕܚܼܛܐ ܘܐܬܼܐ ܥܠܘܗܝ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ. ܕܡܓܪܬ݀ ܪܘܼܚܐ ܡܟܝܼܠ ܡܬܼܚܙܐ ܙܒܢܼܐ ܟ݀ܠܗ ܕܚܝܘ̈ܗܝ ܕܐܦܼܩ ܕܠܐ ܥܩܿܬܐ. ܗ݀ܝ ܕܐܬܪܐ ܠܬܝܿܒܘܼܬܐ ܝܗܼܒ ܠܗ ܐܠܗܐ ܒܟܿܠܗ ܙܒܢܼܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ. ܘܝܿܕܥ ܐܢܼܐ ܕܢܗܼܘܐ ܛܒܿ ܗ̄ ܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܐܣܬܟܿܠܬ ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܕܠܐܝܿܠܝܢ ܕܕܚܿܠܝܼܢ ܠܐܠܗܐ ܗܿܘܐ ܠܗܘܢܿ ܦܘܼܪܥܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐ. ܠܪ̈ܫܝܼܥܐ ܐܦܿܠܐ ܚܕܐ ܛܒܿܬܐ ܡܿܛܝܐ. ܗܿܪܟܐ ܫܠܼܡ ܫܪܒܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܡܣܿܓܦܝܼܢ ܠܚܒܪ̈ܝܗܘܢ܇ ܡܙܗܿܪ ܬܘܼܒ ܕܠܐ ܢܚܼܛܐ ܡܼܢ ܥܠܬ݀ ܢܣܝܘܼ̈ܢܐ ܕܥܿܪܨܝܼܢ ܥܠ ܛܒ̈ܐ ܘܥܠ ܒܝܼܫ̈ܐ. ܐܝܼܬ ܗܒܼܠܐ ܕܥܒܝܼܕ ܗ̄ ܐܝܼܬ ܣܪܝܼܩܘܼܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܡܣܼܬܥܪܐ ܒܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܣܿܓܝܼ ܓܢܝܼܚܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܼܬ ܙܕܝܼ̈ܩܐ ܕܡܼܛܐ ܠܗܘܢܿ ܗ̄ ܢ݀ܦܠܝܼܢ ܠܡ ܙܕܝܼ̈ܩܐ ܒܥܩ̈ܬܐ ܕܫ̈ܘܝܢ ܠܕܪ̈ܫܝܼܥܐ. ܘܐܝܼܬ ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܗ̄ ܐܝܼܬ ܬܘܼܒ ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܕܗܘܼܘ ܒܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܕܙܕܝܼ̈ܩܐ ܘܐܦ ܗܿܢܐ ܗܒܼܠܐ ܗ̄ ܘܐܡܿܪܬ ܕܒܩܼܒܠܐ ܗܿܘ ܗܿܢܐ ܕܚܙܝܿܬ ܘܥܡܠܐ ܣܿܓܝܐܐ ܠܡܕܥܗ. ܝܿܬ ܚܕܘܼܬܐ ܗ̄ ܘܿܡܬ ܒܢܦܼܫܝ ܕܦܩܿܚܐ ܗܿܝ ܕܐܝܿܟܢ ܕܗܘܼ ܐܢܫ ܒܢܝܿܚܐ ܢܗܼܘܐ ܒܥܿܠܡܐ. ܕܠܝܬ ܕܛ݀ܒ ܠܒܪܢܫܐ ܬܚܝܬ ܫܡܼܫܐ ܗ̄ ܐܠܐ ܕܢܬܼܬܢܝܼܚ ܐܢܫ ܒܥܡܠܐ ܗܿܢܐ ܘܠܝܬ ܝܘܼܬܪܢܐ ܒܕܘܼܒܪܐ ܘܠܐ ܒܥܡܼܠܗܘܢܿ. ܘܗܿܠܝܢ ܐܡܼܪ ܡܼܢ ܫܘܝܘܼܬ ܓܕ̈ܫܐ ܕܙܕܝܼ̈ܩܐ ܘܥܘܿܠ̈ܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܦ ܬܪܥܝܼܬܗ ܐܬܟܫܼܠܬ݀ ܐܝܟ ܕܫܪܟܐ. ܡܛ݀ܠܗ݀ܢܐ ܝܗܒܿܬ ܠܒܝ ܗ̄ ܒܥܝܢ̈ܘܗܝ ܠܐ ܚܿܙܐ ܗ̄ ܐܢܿܐ ܠܐ ܟܬܿܪܬ ܠܘܿܬ ܗܿܢܐ ܟܫܼܠܐ. ܐܠܐ ܝܗܒܿܬ ܠܢܦܼܫܝ ܕܬܬܒܼܝܢܝ ܒܚܟܡܼܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܗܿܕܐ ܥܠܬܼܐ ܕܐܢ ܠܝܬ ܝܘܼܬܪܢܐ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܪܗܛܝܼܢ ܒܿܬܪ ܟܐܢܘܼܬܐ ܥܠ ܡܿܢܐ ܒܠܠܼܝܐ ܘܒܐܝܼܡܡܐ ܠܐ ܡܡܿܐܢܝܼܢ ܡܼܢ ܥܡܠܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ܗܿ. ܐܝܟ ܕܐ݀ܦܠܐ ܫܥܼܬܐ ܢܣܼܒܥܘܢ܆ ܘܚܙܝܿܬ ܐܢܿܐ ܟ݀ܠ ܥܒ݀ܕܐ ܬܚܝܬ ܫܡܼܫܐ ܗ̄ ܐܬܒܩܝܿܬ ܒܟ݀ܠܗܝܢ ܕܥܒܼܕ ܐܠܗܐ ܠܘܿܬ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܘܐܒܝܿܢܬ ܕܠܘ ܕܠܐ ܝܘܼܬܪܢ ܐܝܼܬ̄ܘ ܠܟܫܝܼܪ̈ܐ܇ ܥܡܠܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܐܠܐ ܘܟܕ ܛ݀ܒ ܗܿܟܢܐ ܠܐ ܦܫܝܼܩܐ ܠܗܘܢܿ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܡܼܕܥ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܕܥܠ ܡܿܢܐ ܫܿܘܝܢ ܓܕ̈ܫܐ ܕܒܙܕܝܼ̈ܩܐ ܘܥܘܿܠ̈ܐ. ܟ݀ܠ ܕܥܡܿܠ ܒܪܢܫܐ ܕܢܒܼܥܐ ܗ̄ ܐܠܐ ܐ݀ܦܠܐ ܢܣܓܼܐ ܢܬܥܼܫ ܠܡܫܼܟܚܘܼ ܥܠܬܼܗܝܢ ܕܗܿܠܝܢ. ܡܿܨܐܼ ܕܢܕܪܟ. ܘܟ݀ܠ ܕܢܐܡܼܪ

ܚܟܝܼܡܐ ܠܡܼܕܥ ܗ̄ ܐ݀ܦܢ ܢܗܼܘܐ ܕܐܢܫ ܡܫܡܿܗ ܒܚܟܼܡܬܐ ܘܢܣܼܒܪ ܕܐܕܪܟ ܥܠܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ. ܐܦ ܗܘܼ ܗܿܢܐ ܣܿܓܝ ܪܚܝܼܩ ܡܼܢ ܡܬܕܪܟܢܘܼܬܗܝܢ. ܩܦܠܐܘܢ ܛ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܝܿܬ ܟ݀ܠ ܗܠܝܢ. ܒܐܝܼܕܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̄ ܠܝܼ ܠܡ ܫܘܼܠܛܢܐ ܢܗܼܘܐ ܠܝܼ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܓܠ̈ܝܢ ܐܢܝܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܛܒ̈ܬܐ ܘܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܦܘܼܠܚܢܗܘܢܿ ܕܟ̈ܐܢܐ ܘܕܚܟܝܼ̈ܡܐ ܝܿܕܥ. ܐܦ ܪܚܡܼܬܐ ܐܦ ܣܢܼܐܬܐ܀ ܘܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܠܟܿܠ ܗ̄ ܐܦܿܠܐ ܠܡ ܛܫܿܝܢܼ ܡܼܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܐܝܿܠܝܢ ܕܗܿܟܢܐ ܒܥܕܿܝܪ̈ܝܼܢ ܡܢ̈ܬܝܼܢ ܐܝܟ ܕܐܦܿܠܐ ܚܕ ܦܘܼܪܫܢܐ ܢܗܼܘܐ ܒܢܦܼܫ̈ܬܗܘܢܿ ܕܚܘܼܒܐ ܘܕܣܢܼܐܬܐ. ܒܥܝܿܬ ܠܡ ܒܬܪܥܝܼܬܝ. ܠܡܫܼܟܚܘܼ ܕܡܿܢܐ ܗܿܝ ܗܿܕܐ ܕܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܫܿܘܝܢܼ ܒܓܕܫܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢܿ. ܓܕܫܐ ܚܕ ܠܙܕܝܼ̈ܩܐ ܘܠܪ̈ܫܝܼܥܐ ܗ̄ ܠܐ ܦܪܝܼܫ ܒܡܕܡ ܓܕܫܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢܿ ܠܦܼܬ ܫܘܼܚܠܦܐ ܕܕܘܼܒܪ̈ܝܗܘܢ܇ ܗܿܕܐ ܒܝܼܫܐ ܒܟ݀ܠ ܡܐ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܒܠܚܘܼܕ ܐܬܚܼܙܝܬ ܠܝܼ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܕܡܠܝܐ ܥܝܛܐ ܣܿܓܝܐܐ. ܕܐܝܿܟܢ ܟܕ ܕܘܼܒܪ̈ܝܗܘܢܿ ܡܫܚܿܠܦܝܼܢ ܓܕܫܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢܿ ܫܿܘܐ܆ ܘܐܦ ܠܒܼܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܒܠܼܒܗܘܢܿ ܒܚܝ̈ܝܗܘܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠܗܕܐ ܒܠܝ̈ܠܘܬܐ ܡܬܚܼܦܛܝܼܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܘܕܠܝܼܠܐܝܼܬ ܦ݀ܗܝܢ ܒܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܠܐ ܐܫܟܼܚܘ ܝܘܼܬܪܢܐ ܡܼܢ ܥܡ̈ܠܐ ܕܡܝܬܪܘܼܬܐ܆ ܬܘܼܒ ܕܐܦܿܠܐ ܡܿܐ ܕܚܿܛܝܢ ܡܿܕܪܟ ܠܗܘܢܿ ܒܥܓܠ ܡܣܿܡܒܪܝܼܫܐ. ܘܚܪܬܗܘܢܿ ܠܘܿܬ ܡܝܼ̈ܬܐ ܗ̄ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܕܡܫܼܬܚܪܝܼܢ ܒ݀ܬܪ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܿܝܬܝܼܢ ܡܡܪܝܢ ܒܥܘܠܐ ܕܩܕ̈ܡܝܐ. ܐܝܟ ܕܐܚܪܝܬ݀ ܒܦܘܼܡܗܘܢ ܢܪܥܘܿܢ ܐܝܟ ܥܢ̈ܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܥܢ̈ܐ ܕܐܙܿܠܐ ܒܿܬܪ ܦܣܩܐ ܕܩܕܡ̈ܝܐ ܕܠܐ ܒܩܼܝܿܢܐ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܚܪ̈ܝܐ ܐܙܠܼܘ ܒ݀ܬܪ ܪܘܼܫܥܐ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܟܿܠ ܕܡܫܼܬܘܬܦ ܠܟܿܠ ܚܝ̈ܐ. ܡܼܢ ܐܪܝܐ ܕܡܝܼܝܼܬ ܗ̄ ܗ݀ܠܝܢ ܘܕܫܪܟܐ ܗܿܟܢܐ ܐܢܝܢ. ܘܡܼܢ ܗܿܢܘܢ ܕܟܬܝܼܦܝܼܢ ܒܿܬܪ ܚܛܗ̈ܐ. ܡܬܼܐܡܪ̈ܐܢ ܐܣܼܛܝܼܘ ܠܗܘܢܿ ܟܿܠܗܘܢܿ ܐܟܼܚܕܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܚܕ ܩܿܠܐ ܐܡܿܪܝܼܢ. ܕܠܡܚܼܐ ܠܥܿܠܡ ܠܐ ܡܨܝܐ. ܦ݀ܩܚܐ ܕܒܚ̈ܝܖܐ ܗܿܠܝܢ ܢ݀ܬܒܣܡ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܢ݀ܬܛܪܦ ܗܿܪܟܐ. ܥܠ ܐܦܝ̈ ܣܒܼܪܐ ܕܛܒ̈ܬܐ. ܗ݀ܠܝܢ ܕܡܼܢ ܒܿܬܪ ܡܿܘܬܐ ܠܐ ܝܕܝܼ̈ܥܢ ܐܢ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܐܘܿ ܠܐ. ܘܟܡܼܐ ܠܡ ܕܡܝܬܼܪ ܟܠܒܐ ܚܝܐ ܡܼܢ ܐܪܝܐ ܡܝܼܬܐ ܗܿܟܢܐ ܡܝܬܼܪ ܢܝܿܚܐ ܕܫܟܝܼܚ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܢܣܟܼܐ ܐܢܫ ܕܒ݀ܬܪ ܡܿܘܬܗ ܦܓܼܥ ܒܗ ܐܚܪܢܐ. ܘܠܝܬ ܠܗܘܿܢ ܬܘܼܒ ܐܦܠܐ ܚܕ ܝܘܼܬܪܢ ܡܼܢ ܥܡ̈ܠܐ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܕܦܠܚܼܘ. ܒܗ݀ܝ ܕܒ݀ܬܪ ܡܘܬܗܘܢܿ ܡܬܼܛܥܐ ܐܦ ܕܘܼܟܪܢܗܘܢ ܘܫܩܼܠܘ ܡܟܼܐ ܟܕ ܠܐ ܝܬܼܪܘ ܡܕܡ ܡܼܢ ܬܥܫ̈ܐ ܕܬܥܼܫܘ. ܬܐܼܟܘܿܠ ܒܚܕܘܼܬܐ ܠܚܡܟ ܗ̄ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡܛ݀ܠ ܕܗܿܠܝܢ ܗܿܟܢܐ ܓܕ̈ܫܢ ܘܠܝܬ ܝܘܼܬܪܢܐ ܡܼܢ ܥܡ̈ܠܐ ܕܙܕܝܼ̄ܩܘܼ. ܬܘܿ ܢܿܐܟܘܿܠ ܘܢ݀ܫܬܐ ܘܢ݀ܬܦܪܦܥ ܕܠܐ ܡܫܼܚܐ ܒܚ̈ܝܐ ܗܿܠܝܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܨܛܒܝܼ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܒܚ̈ܝܐ ܗܿܠܝܢ ܘܦܘܼܪ̈ܦܥܐ ܬܚܼܡ ܐܢܝܢ ܐܠܗܐ

ܠܛܒ̈ܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܒܟܿܠܥܕܢ ܢܚܬ̈ܝܟ ܢܗܼܘܘܢܿ ܚܘܪ̈ܝܼܢ ܗ̄ ܢܬܡܼܬܚ ܦܘܼܢܩܐ ܥܕܡܐ ܠܢܚ̈ܬܐ ܘܢܦܪܓܘܢܼ ܠܒܘܼܫ̈ܝܼܢ ܒܟܿܠ ܙܒܢ. ܘܡܫܼܚܐ ܕܒܣܼܡܐ ܗܼܘܐ ܡܫܦܥ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ. ܘܚܙܝܼ ܚ̈ܝܐ ܥܡ ܗ̄ ܐܦܿܠܐ ܡܼܢ ܪܓܬ݀ ܢܫ̈ܐ ܬܟܼܠܐ ܢܦܼܫܟ ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܝܘܡ̈ܝ ܚܝܝ̈ܟ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܥܒܿܕܐ. ܐܙܿܠ ܐܢܬ ܠܬܡܿܢ ܗ̄ ܐܦܿܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡܣܼܥܪ ܡܕܡ ܬܡܿܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܢ ܥܒܿܕܐ ܘܐܢ ܚܟܼܡܬܐ ܘܐܢ ܡܕܡ ܐܚܪܝܼܢ ܕܒܕܡܘܼܬ ܛܒܿܬܐ ܡܬܼܚܫܒ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܟܿܠܗܝܢ ܒܛ̈ܠܢ ܘܙܠ̈ܢ. ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܡܼܢ ܦܪܨܘܼܦܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܓܪܝܼܢ ܒܚܛܗ̈ܐ. ܡܼܢ ܥܠܼܬ ܫܘܝܘܼܬ ܓܕ̈ܫܐ ܕܒܙܕܝܼ̈ܩܐ ܘܒܥܿܘ̈ܠܐ ܐܠܐ ܠܐ ܩܡܿܬ ܥܕܡܐ ܠܗܿܕܐ. ܐܦܢܝܿܬ ܓܝܪ ܪܥܝܿܢܝ ܘܐܬܒܝܿܢܬ ܕܣܿܓܝܼ ܣܟܠܐ ܡܣܼܒܪܢܘܼܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܕܒܥܒܿܘܪ̈ܝܬܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܬܚܘܼܡܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܘܦ݀ܣܩܝܼܢ ܕܠܝܬ ܝܘܼܬܪܢܐ ܠܟܐܢ̈ܐ ܡܼܢ ܙܕܝܼܩܘܼܬܗܘܢܿ ܡܛ݀ܠ ܕܐܦܿܠܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܣܿܒܪܝܼܢ ܕܛܒ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܡܬܼܩܝ̈ܡܢ. ܐܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܒ݀ܥܐ ܐܦܿܠܐ ܓܝܪ ܐܝܿܢܐ ܕܩܠܝܼܠ ܒܪܗܼܛܗ ܡܿܨܐܼ ܠܡܫܠܼܡܘܼ ܪܗܼܛܗ. ܐܢ ܠܐ ܢܬܼܥܕܪ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܐܝܿܢܐ ܕܓܢܡܒܪ ܕܢܬܢܼܨܚ ܒܩܪ̈ܒܐ. ܘܐܦܿܠܐ ܠܚܟܝܼ̈ܡܐ ܡܫܪܬܼܚܘܼܬܐ. ܠܐ ܡܿܘܬܪ̈ܢ ܗܿܠܝܢ ܠܐܢܫ ܟܕ ܩܿܢܐ ܠܗܝܢ ܐܢ ܐܠܗܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܕܠܩܘܼܒܠܗ ܡܛ݀ܠ ܒܝܼܫܘܼܬܗ. ܡܿܕܝܢ ܦܩܿܚܐ ܗܷܿ ܕܢܐܼܨܦ ܕܙܕܝܼܩ̄ܘܼܗ ܐܝܟ ܨܒܝܿܢܗ ܢܬܕܒܪ ܘܠܐ ܢܣܼܒܪ ܕܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܐܣܝܼܪ̈ܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܙܒܢܼܐ ܘܦܓܥܼܐ ܓܿܕܫ ܗ̄ ܠܘ ܡܛ݀ܠ ܫܘܝܘܼܬ ܓܕ̈ܫܐ ܢܣܼܒ ܕܠܝܬ ܝܘܼܬܪܢ ܒܥܡܠܐ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܐ. ܟܣܝ̈ܢ ܗܿܠܝܢ ܠܘܿܬ ܝܼܕܥܬܢ ܘܠܝܼܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܣܝܼܡ ܦܘܼܢܣܗܝܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܒܪܢܫܐ ܙܒܼܢܗ ܗ̄ ܫܒܘܿܩ ܠܡ ܕܐܝܼܬ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܕܪܟ ܗܿܢܝ̈ܢ ܕܐܠܗܐ ܠܚܘܼܕ ܝܼܬܝܗܿ ܝܼܕܥܬܗܝܢ. ܟܕ ܐܦܿܠܐ ܕܡܿܢܐ ܠܗ ܓܿܕܫ ܡܦܼܣ. ܗܿܐ ܓܝܪ ܟܕ ܥܕܟܝܼܠ ܡܗܒܿܒ ܒܚܕܘܼܬܗ ܡܢܼܫܝܠܝ ܘܕܠܐ ܣܘܼܟܝ ܨܿܦܚ ܠܗ ܐܒܕܢܐ. ܒܕܡܘܼܬ ܢܘܼ̈ܢܐ ܐܘܿ ܦܪܚܬܐ ܕܒܡܨܝܼ̈ܕܬܐ ܡܢܼܫܝܠܝ ܡܬܼܚܒܫܝܼܢ ܗܿܟܐܢ ܐܦ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܐ݀ܚܕ ܠܗܘܢܿ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܡܬܼܓܙܪ ܥܠܝܗܘܢܿ ܡܢܼܫܝܠܝ. ܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܓܝܪ ܟ݀ܠܗܝܢ ܢ݀ܦܩ ܪܘܼܚܐ ܥܠ ܫܘܝܘܼܬ ܓܕܫ̈ܐ ܟܕ ܬܟܿܣ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܡܛ݀ܠܗܿܕܐ ܡܡܿܪܚܝܼܢ ܠܡܚܼܛܐ.. ܡܫܪܐ ܕܢܡܼܡܠܠ ܥܠ ܚܟܡܼܬܐ. ܕܟܕ ܛ݀ܒ ܡܝܬܼܪܬܐ ܗܿܝ ܫܝܼܛܐ ܒܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܐܝܿܠܝܢ ܕܒܗܿ ܥܿܢܝܢܼ ܐ݀ܦܢ ܠܐ ܚܫܝܼܒܝܼܢ ܡܕܡ ܐܠܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢܿ ܗܕܝܪ̈ܐ ܘܐܚܝܼ̈ܕܝ ܫܘܼܠܛܢܐ ܘܡܝܬܪܐ ܡܼܢ ܥܘܼܬܪܐ ܚܿܫܒ ܠܗܿ. ܘܙ݀ܕܩ ܕܢ݀ܬܥܢܐ ܒܗܿ ܘܐܦܿܢ ܥܿܕܝ ܥܠܝܢ ܥܩ̈ܬܐ. ܘܐܦ ܗܿܕܐ ܚܙܝܿܬ ܘܪܒܐ ܗܿܝ ܠܘܿܬܗ ܗ̄ ܝܕܿܥܬ ܕܨܒܘܼܬܐ ܗܿܝ ܠܡ ܪܒܼܬܐ ܚܟܼܡܬܐ ܕܡܝܬܼܪܐ ܡܼܢ ܟܿܠܗܝܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܣܒܝܼܪ̈ܢ ܕܫܒܝܼܚ̈ܢ ܒܥܿܠܡܐ. ܘܟܕ ܛܒ ܡܝܬܪܐ

ܗܿܝ. ܫܝܼܛܐ ܒܥܝܢ̈ܝ ܣܓ̈ܝܐܐ. ܘܡܪܟܒ ܬܫܥܝܼܬܐ ܘܒܗܿ ܡܿܘܕܥ ܝܘܼܬܪܢܐ ܕܚܟܼܡܬܐ. ܡܕܝܼܢܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܘܒܢ̈ܝ ܐܢܫ̈ܐ ܕܒܗܿ ܙܥܘܼܪ̈ܝܢ ܘܫܪܟܐ. ܘܐܢܫ ܠܐ ܥܗܼܕ ܗ̄ ܒ݀ܬܪ ܙܒܢܼܐ ܕܢܨܼܚܢܗ ܕܚܟܝܼܡܐ ܡܣܼܟܢܐ ܛܥܐܼܘܗܝ ܐܢܫ̈ܝ ܩܪܝܼܬܐ ܗܿܝ. ܘܠܐ ܐܣܒܼܪܘ ܕܫܿܘܐ ܠܝܨܝܼܦܘܼܬܐ. ܗܿܘ ܕܫܘܼܙܒ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܚܪܒܐ. ܕܛܒܿܐ ܗܿܝ ܚܟܡܼܬܐ ܡܼܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠܗܿܢܐ ܪܟܒܿܬ ܬܫܥܝܼܬܐ ܗܿܕܐ ܕܐܚܿܘܐ ܕܡܝܬܼܐ ܡܼܢ ܓܢܒܪܘܼܬܐ ܚܟܼܡܬܐ. ܐܠܐ. ܘܟܕ ܛ݀ܒ ܗܿܟܢܐ. ܫܝܼܛܐ ܗܿܝ ܒܥܝܢ̈ܝ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܡܛ݀ܠ ܓܝܪ ܕܡܥܿܕܝܼܢ ܚܟܝܼ̈ܡܐ ܕܢܬܚܫܼܚܘܢܿ ܒܚܟܡܼܬܐ ܟܕ ܠܐ ܥܿܒܪܝܼܢ ܡܫܘܼܚܬܗܘܢܿ ܥܠܗܿܕܐ ܡܬܼܒܣܝܢ ܒܥܝܢ̈ܝ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܕܐܢܫ ܢܨܘܼܬ ܡ̈ܠܝܗܘܢܿ ܠܐ ܡܬܼܬܦܝܼܣ. ܡ̈ܠܝ ܚܟܝܼ̈ܡܐ ܒܢܝܿܚܐ. ܣܟܠܐ ܗ̄ ܐܢܿܐ ܡܿܠܟ ܐܢܼܐ ܠܟ ܕܦܩܿܚܐ ܗܿܝ ܕܒܫܩܠܛܥܢܐ ܠܡܼܨܬ ܡ̈ܠܼܐ ܕܚܟܝܼ̈ܡܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܢܩܒܼܠ ܐܢܫ ܦܘܼ̈ܩܕܢܐ ܒܙܥܩܬܐ ܘܒܩܼܥܬܐ. ܘܡܼܢ ܐܚܝܼ̈ܕܝ ܫܘܼܠܛܢܐ ܡܬܼܦܩܕܝܼܢ܆ ܗ݀ܝ ܕܒܢܝܿܚܐ ܡܫܼܬܡ̈ܥܢ ܗ̄ ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܗܘܼ ܢܘܚܐ ܕܪ̈ܓܫܐ. ܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܥ݀ܒܕ ܠܗܿ ܠܬܪܥܝܼܬܐ ܕܗܘܼܬ ܢܩܼܝܐ ܠܨܘܬܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܕܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܗ̄ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܥܿܕܝܼܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܩܫܝܐܝܼܬ ܦ݀ܩܕܝܼܢ ܕܢܬܚܼܫܚܘܢܿ ܒܩܿܠܐ ܪܡܐ. ܛܒܿܐ ܗܿܝ ܚܟܡܼܬܐ ܡܼܢ ܗ̄ ܣܿܦܩܐ ܗܿܝ ܚܟܼܡܬܐ ܕܒܟܿܠܡܕܡ ܬܗܘܼܐ ܡܥܕܪܢܝܼܬܐ ܠܩܢ̈ܝܗܿ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܥܘܼܕܪܢܐ ܕܗܿܘܐ ܡܼܢ ܙܝܢܐ ܠܕܡܬܼܚܫܚܝܼܢ ܒܗ. ܘܚܛܝܼܬܐ ܚܕܐ ܡܿܘܒܕܐ ܗ̄ ܘܐܝܿܢܐ ܕܡܼܢ ܛܿܒܬܐ ܘܚܟܼܡܬܐ ܡܣܛܐ ܘܠܣܢ̈ܝܬܐ ܡܬܼܕܒܪ ܡܫܟܼܪ ܠܗܿ ܠܦܐܝܘܼܬܗ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܝ܆ ܒܕܡܘܼܬ ܡܫܼܚܐ ܡܒܣܼܡܐ ܕܢ݀ܦܠܝܼܢ ܒܗ ܕܒ̈ܒܐ.. ܝܩܝܼܪܐ ܡܼܢ ܚܟܡܼܬܐ. ܣܟܠܘܼܬܐ ܩܠܝܼܠ ܗ̄ ܦܩܿܚ ܗܼܘ ܩܠܝܼܠ ܡܼܢ ܚܟܡܼܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܢܝܚ̈ܐ ܕܢܩܝܼܦܝܼܢ ܠܥܘܠܘܼܬܐ. ܠܒܼܗ ܕܚܟܝܼܡܐ ܗ̄ ܚܟܝܼܡܐ ܒܟܿܠܗܝܢ ܡܣܓܦ̈ܢܝܬܐ ܪܕܐ ܕܠܗܝܢ ܩܿܪܐ ܣܡܼܠܗ. ܡܐ ܕܐܙܿܠ ܒܐܘܼܪܚܐ ܗ̄ ܐܦ ܚܘܼܫ̈ܒܘܗܝ ܠܡ ܕܣܟܠܐ ܕܠܐ ܗܘܢܐ ܐܢܘܿܢ ܒܗ݀ܝ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܠܡܣܼܥܪ ܐܝܿܠܝܢ ܕܘܠ̈ܝܢ ܠܗ ܕܢܣܼܥܘܿܪ ܐܘܼܪܚܐ ܓܝܪ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܩ݀ܪܐ ܘܐܢ ܪܘܼܚܐ ܕܫܠܝܼܛܐ ܬܣܼܩܝ. ܚܛܗ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܡܿܠܦ ܕܐܦܢ ܡܬܢܟܝܢ ܚܟܝܼ̈ܡܐ ܡܼܢ ܚܝܠ̈ܬܢܐ. ܠܐ ܢܙܘܼܥܘܢ܆ ܡܿܠܟ ܐܢܼܐ ܠܟ ܠܡ ܕܡܼܢ ܫܦܝܼܪ̈ܬܟ ܠܐ ܬܣܼܛܐ. ܘܐܢ ܢܓܕܫ ܕܐܢܫ ܡܼܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ ܢܨܒܼܐ ܕܢܒܐܼܫ ܠܟ ܘܒܚܐܼܦܐ ܥܠܝܟ ܢܣܼܥܐ. ܐܢܬ ܡܼܢ ܦܐܝܘܼܬܐ ܕܡܝܬܪܘܼܬܟ ܠܐ ܬܦܘܼܫ܆ ܐܟܙܼܢܐ ܓܝܪ ܕܐ݀ܣܝܘܼܬܐ ܡܚܿܠܡܐ ܟܘܼܪ̈ܗܢܐ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܚܟܡܼܬܐ ܝܿܕܥ ܠܡܼܬ̄ܝܟܘܼ ܘܠܡܒܼ̄ܛܠܘܼ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܗ݀ܝ ܕܡܛ݀ܠ ܐ݀ܣܝܘܼܬܐ ܕܢܐܡܼܪ ܕܐܝܟ ܐ݀ܣܝܘܼܬܐ܆ ܨܚܚܐ ܕܐܫܼܬܐ܆ ܐܝܟ ܒܝܼܫܬܐ܆ ܐܝܟ ܛܘܥܝܝ ܕܢܦܩܼܬ݀ ܩܕܡ ܫܠܝܼܛܐ. ܝܘܢܝܐ܆ ܡܘܿܣܦ. ܕܣܿܓܝܼ ܒܗܿ ܠܐ ܨܒܝܿܬ ܗ̄ ܛܘܼܥܝܝ ܩܿܪܐ ܠܡܕܡ ܕܠܐ ܨ݀ܒܐ ܒܗ ܐܢܫ. ܚܙܝܿܬ ܠܡ

ܟܡܐ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܥܝܛܐ ܕܐܝܟ ܗܿܢܐ ܕܡܣܼܬܥܪ ܒܐܪܥܐ ܣܿܓܝܼ ܩܨܦܿܬ ܒܗ. ܪܝܼܫܢܘܼܬܐ ܕܡܬܼܝܗܒܐ ܕܠܐ ܦܘܼܪܫܢ ܘܩܛܝܼܪܗܘܢܿ ܬܘܼܒ ܕܗܿܢܘܢܿ ܕܡܬܼܚܫܚܝܼܢ ܒܗ ܠܘܼܩܒܠ ܢܟ̈ܦܼܐ ܘܟܕ ܝ݀ܗܒ ܬܚܘܝܼܬܐ. ܕܝ݀ܬܒ ܣܟܼܠܐ ܒܪ̈ܘܡܐ ܗ̄ ܕܡܢܼܫܠܝ ܓܒܪ̈ܐ ܣܟܼ̈ܠܐ ܐܬܥܼܛܦܘ ܫܩܼܠܛܥܢܐ ܟܕ ܠܐ ܫܿܘܝܼܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢܿ ܒܥܘܼܬܪܐ ܕܡܟܼܢܫ ܒܟܐܢܘܼ̄ ܡܼܢ ܢܟܼܠ̈ܐ ܕܥܬܼܕܘ ܥܠܝܗܘܢܿ ܣܟܼܠ̈ܐ ܐܬܓܼܠܙܘ ܡܼܢ ܢܟܣܼܣ̈ܝܗܘܢܿ ܘܐܬܼܘ ܠܫܼܦܠܐ. ܕܚܦܪ ܓܘܼܡܨܐ ܗ̄ ܡܚܿܘܐ ܕܠܐ ܡܡܕܝܢ ܡܼܢ ܡܣܿܡܒܪܝܼܫܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܢ݀ܟܝܢ ܠܬܪ̈ܝܼܨܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܣܿܒܪܝܼܢ ܕܢ݀ܟܝܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܠܢܦܼܫܗܘܢܿ ܐܟܝܼܘ ܘܐܬܪܡܝܬ݀ ܨܒܘܼܬܗܘܢܿ. ܠܐܝܿܢܐ ܕܚܿܦܪ ܓܘܼܡܨܐ ܘܢ݀ܦܠ ܒܗ ܐܘܿ ܠܐܝܿܢܐ ܕܬܪܥ ܣܝܿܓܐ ܘܡܼܢ ܚܼܘܝܐ ܡܬܢܟܬ. ܢܬܟܼܐܐܒ ܒܗܝܢ ܗ̄ ܢܬܼܪܨܨ ܒܚܕ ܡܼܢ ܗܕ̈ܡܘܗܝ ܡܼܢ ܒܐܦ̈ܐ ܗܿܢܝܢ ܕܫ݀ܩܠ ܘܡܘܿܒܠ ܠܕܘܼܟܬܐ ܐܡܚܪܬܐ. ܡܐ ܕܢ݀ܦܠܐ ܚܕܐ ܡܢܼܗܝܢ ܥܠܘܗܝ. ܘܗܿܟܢܐ ܡܼܢ ܫܠܝ ܡܿܕܪܟ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܠܗ݀ܘ ܕܛ݀ܠܡ ܠܐܚܘܼ̄ ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܼܫ. ܘܡܨܿܠܚ ܩܝ̈ܣܐ ܐܢ ܩܗܼܐ ܗ̄ ܐܫܬܡܼܛ. ܕܡܿܐ ܠܡ ܠܡܣܿܡܒܪܝܼܫܐ ܚܪܝܼܦܐ ܕܿܐܬܐ ܥܠܘܗܝ. ܠܐܢܫ ܕܡܿܨܠܚ ܩܝܣ̈ܐ. ܘܬܟܕ ܠܐ ܡܣܿܒܪ ܡܢܼܫܠܝܠ ܡܼܢ ܦܪܙܠܐ ܕܐܫܼܬܡܛ ܢܩܒܼܠ ܡܚܘܼܬܐ. ܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܡܿܠܦ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܒ݀ܥܝܢ ܕܢܒܼܐܫܘܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܢܦܼܫܗܘܢܿ ܢ݀ܓܕܝܼܢ ܠܗ ܠܣܘܓܦܢܐ ܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܼܢ. ܘܗܘܼ ܐܦ̈ܐ ܕܠܿܚ ܗ̄ ܡܫܐܠܢܐܝܼܬ ܙܕܿܩ ܕܬܬܩܼܪܐ ܘܟܢ ܐܝܟ ܕܒܦܘܼܢܝ ܦܬܓܡܐ ܐܬܿܝܐ܆ ܝܘܼܬܪܢܐ ܕܟܫܝܼܪ̈ܐ ܚܟܡܼܬܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܐܦܿܢ ܢܣܓܼܐ ܢܙܕܥܦ ܒܟ ܫܠܝܼܛܐ ܐܝܟ ܕܟܿܠܗܝܢ ܐܦܘ̈ܗܝ ܢܕܠܘܿܚ ܒܚܡܼܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܩܛܝܼ̈ܠܐ ܢܫܟܼܚ ܢܪܡܐ ܘܢܣܓܼܐ ܠܐ ܬܚܼܫ ܒܗܿܕܐ. ܟܕ ܡܬܼܒܝܢ ܐܢܬ ܕܥܙܝܼܙ ܗܼܘ ܚܝܠܐ ܕܚܟܼܡܬܐ ܕܠܿܘܐܼ ܠܟ ܡܼܢ ܚܝܠܗ ܕܫܠܝܼܛܐ ܗܿܘ. ܘܐܢ ܢ݀ܟܬ ܚܼܘܝܐ ܕܠܐ. ܒܠܚܘܿܫܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܚܟܼܡܬܐ ܠܐ ܡܬܘܿܡ ܐܟܝܬ݀ ܠܩܢ̈ܝܗܿ. ܫܘܼܠܛܢܐ ܣܿܓܦ ܠܕܫܦܝܼܪ ܠܐ ܐܬܚܼܫܒ ܒܗ. ܒܕܡܘܼܬ ܚܼܘܝܐ ܕܐܬܗܼܦܟ ܥܠ ܠܒܘܿܟܗ ܘܢܟܬܼܗ ܒܚܼܡܬܐ. ܘܐܟܙܼܢܐ ܕܠܐ ܡܬܼܗܢܐ ܗܼܘ ܗܿܢܐ ܐܦܿܢ ܪܒܘܼ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܢܫܼܬܘܕܐ ܕܒܠܘܼܚ̈ܫܬܐ ܢܐܣܼܝܘܗܝ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܠܗ ܡܿܨܐܼ ܐܢܫ ܠܡܼܦܝܘܼܬܗ. ܡܼܢ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܿܐܬܐ ܥܠܘܗܝ. ܡ̈ܠܝ ܦܘܼܡܗ ܕܚܟܝܼܡܐ ܗ̄ ܚܟܝܼܡܐ ܩܘܼܠ̈ܣܐ ܥܿܦܐ ܡܼܢ ܫܿܡܘܿܗܥܐ ܡܛ݀ܠ ܚܟܡܼܬܐ ܕܡ̈ܠܘܗܝ. ܠܣܟܼܠܐ ܕܝܢ ܥܠܬ݀ ܐܒܕܢܐ ܗܘ̈ܝܢ ܠܗ ܡ̈ܠܘܗܝ. ܪܝܼܫ ܡ̈ܠܘܗܝ ܗ̄ ܟ݀ܠ ܡܠ̈ܘܗܝ ܕܡܼܢ ܚܣܝܼܪܘܼܬ ܪܥܝܿܢܐ ܗܿܘܐ ܫܘܼܢܝܗܝܢ. ܥܠܬ݀ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܗܘ̈ܝܢ ܠܚܪܬܐ ܠܐܡܿܘܼܪ ܝܗܝܢ. ܠܐ ܝ݀ܕܥ ܒܪܢܫܐ ܡܐ܆ ܡܚܿܘܐ ܠܗ ܗ̄ ܣܟܠܐ ܠܡ ܒܦܛܥܘܼܬܗ ܠܐ ܡܙܕܗܪ ܕܠܡܼܐ ܢܦܼܠ ܒܡ̈ܠܘܗܝ. ܘܠܐ ܝܿܕܥ ܬܘܼܒ ܡܿܢܐ ܓ݀ܕܫ ܠܗ ܡܛ݀ܠ ܡܪܚܘܬܐ܇ ܕܡܠ̈ܘܗܝ. ܥܡܠܗܘܢܿ ܕܣܟܼ̈ܠܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܣܘܼ̄ܥܪ̈ܢܘ ܕܣܟܼܠܐ ܐ݀ܬܐ ܠܗ ܐܘܼܠܨܢܐ ܒܕܠܐ ܝ݀ܕܥ ܕܐܝܿܟܢܐ ܘܿܠܐ ܠܗ ܕܢܬܗܼܦܟ ܒܡܕܝܢܬܐ ܥܡ ܫܪܟܐ

ܕܥ݀ܡܘܿܪ̈ܝܗܿ. ܥܡܠܐ ܩ݀ܪܐ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ. ܒܗܘܢܿ ܠܡ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܢܿ ܥܠܬ݀ ܥܩ̈ܬܐ ܡܣܓܝܢ ܠܢܦܼܫ̈ܬܗ. ܘ݀ܝ ܠܟܝ ܡܕܝܼܢܬܐ ܗ̄ ܕܘܝܼܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܕܝܼܢܡܬܐ ܕܡܠܟܗܿ ܘܪܘܪ̈ܒܢܝܗܿ. ܒܥܝܕ̈ܐ ܕܛܠܝܘܼܬܐ ܘܒܦܘܼܪ̈ܦܥܐ ܚܿܕܝܢ. ܛܠܝܐ ܩ݀ܪܐ ܠܐܝܿܢܐ ܕܐܚܝܼܕ ܒܥܝ̈ܕܐ ܕܛܠܝܘܼܬܐ ܘܒܒܛܠܼܢܐ ܘܒܗܿܠܝܢ ܡܣܓܿܦ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܛܘܼܒܝܟܝ ܡܕܝܢܬܐ ܗ̄ ܡܩܿܠܣ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܡܚܪܪܝܼܢ ܡܼܢ ܥܝܕ̈ܐ ܕܛܠܝܘܼܬܐ ܘܠܐ ܝܼܕܥܬܐ ܘܠܐ ܡܿܙܕܟܝܢ ܡܼܢ ܠܥܒܘܼܬܐ. ܒܪ ܚܐܪ̈ܝܼܢ ܗ̄ ܡܚܼܪ ܡܼܢ ܚܫ̈ܐ ܕܪܚܼܡܬ݀ ܟܪܣܐ. ܒܟܫܝܼ̄ܪܘܼ ܗ̄ ܒܥܕܢܐ ܕܙ݀ܕܩ ܡܩܒܿܠܝܼܢ ܣܝܒܪܬܐ. ܡܼܢ ܒ݀ܬܪ ܕܓܿܡܪܝܼܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܐܿܠܨܐܝܼܬ ܡܬܼܒܥܝܢ ܒܫܦܠܘܼܬܐ ܢܬܡܼܟܟ ܗ ܐܡܿܪ ܕܒܝܬܐ ܡܗܡܝܿܢܘܼܬܐ ܕܡܪܗ ܣܚܿܦܐ ܠܗ ܘܥ݀ܒܕܐ ܠܗ ܕܢܬܡܟܟ ܘܐܢܢܩܐ ܠܗ ܕܢܬܼܡܠܐ ܕܠܼܦܐ. ܗ݀ܟܢܐ ܐܦ ܠܡܕܝܢܬܐ ܒܝܼܫܘܼܬܐ ܕܪ̈ܝܼܫܢܝܗܿ ܡܣܿܓܦܐ ܠܗܿ. ܒܕܠܐ ܝ݀ܨܦܝܣܼܢ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܐ̈ܠܨܢ. ܠܚܕܘܼܬܐ ܥܒܝܼܕܝܼܢ ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ ܗ̄ ܘܟܕ ܗܿܠܝܢ ܠܚܕܘܼܬܐ ܘܣܘܼܢܩܢܐ ܥܒܝܼܕܝܼܢ. ܣܟܼ̈ܠܐ ܕܪܕܦܝܼܢ ܒ݀ܬܪ ܦܘܼܪ̈ܦܥܐ ܕܢܼܚܕܘܢ ܠܚܝ̈ܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܥܒܝܼܕܝܼܢ ܠܡ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܢܬܼܦܪܦܥ ܒܗܘܿܢ ܕܠܐ ܡܫܘܼܚܬܐ. ܘܟܣܼܦܐ ܡܡܿܟܟܛ ܝܘܢܝܐ܆ ܘܟܣܦܼܐ ܡܥܢܐ ܐܡܿܪ ܚܠܼܦ ܡܛܥܐ ܗ̄ ܘܐܡܿܪ ܕܐܦ ܒܪܚܼܚܡܬ݀ ܟܣܦܼܐ ܗܿܟܢܐ ܓܿܪܝܼܢ ܘܥܿܢܝܢ܆ ܐܝܿܟܢܐ ܕܟ݀ܠܗܝܢ ܫܟܝܼܪ̈ܬܐ ܒܗ ܢܣܥܼܪܘܢܼ ܐܟܡܿܢ ܕܟܿܠ ܡܕܡ ܡܬܼܥܢܐ ܠܥܘܼܬܪܗܘܢܿ ܐܦ ܒܡܕܥܟ ܗ̄ ܡܿܠܟ ܠܟܫܝܼܪ̈ܐ ܕܐ݀ܦܢ ܗܿܠܝܢ ܗܿܟܢ ܪܫܝܼܥܝܼܢ. ܐܠܐ ܐܢܬ ܣܝܒܪ ܟ݀ܠܡܕܡ ܕܐ݀ܬܐ ܥܠܝܟ ܟܕ ܠܐ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܒܝܼܫܐܝܼܬ ܠܐ ܠܡܠܟܐ ܐܦܠܐ ܠܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܠܐ ܒܿܝܬܟ ܐܦܿܠܐ ܒܡܕܥܟ ܬܣܼܠܐ ܐܢܘܿܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܥܘܦܐ ܕܫܡܿܝܐ ܗ̄ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܢܘܢܿ ܐܝܿܠܝܢ ܕܪܚܡܝܼܢ ܕܢܫܼܬܦܪܘܢܿ ܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܘܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܦܪܚܬܐ ܚܦܝܼܛܝܼܢ ܕܢܘܒܠܘܢܿ ܠܘܿܬܗܘܢܿ ܡ̈ܠܼܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܼܘ.ܐ ܠܗܘܢܿ ܐܝܼܩܪܐ. ܡܿܕܝܢ ܐܙܕܗܪ ܒܡ̈ܠܼܝܟ. ܒܝܕ ܥܘܦܐ ܥܠ ܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܕܡܩܛܪ̈ܓܢܐ ܕܡܘܿܒܠܝܼܢ ܡ̈ܠܐ ܐܡܿܪ. ܡܪܐ ܥܘܠܐ ܠܡܠܟܐ ܩܿܪܐ. ܕܒܿܬܪ ܕܫܿܡܥ ܠܡܼ̈ܠܐ ܡܝܿܬܐ ܠܐܡܿܘܪܐ ܘܡܿܟܣ ܠܗ ܒܝܕ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܡܿܝܬܐ ܥܠܘܗܝ. ܗܿܪܟܐ ܫܠܼܡ ܫܪܒܐ ܕܥܠ ܪܚܼܡܬ݀ ܟܣܼܦܐ ܘܥܠ ܒܣܝܘܼܬ ܚܟܡܼܬܐ ܘܪܚܝܼܡܘܼܬ ܫܘܼܠܛܢܐ܀ ܩܦܠܼܐܘܢ ܝܐ܆ ܡܫܿܪܐ ܕܢܡܼܠܠ ܠܘܿܬ ܥܬܝܼܪ̈ܐ. ܫܕܪ ܠܚܡܟ ܗ̄ ܡܫܬܼܚܐܝܼܬ ܗܒ ܠܡܣ̈ܟܼܢܐ ܟܕ ܡܬܼܕܡܝܐ ܫܦܝܼܥܘܼܬܟ ܠܫܼܦ̈ܥܝ ܢܗܪܐ ܘܡ̈ܝܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܣܘܓܐܐ ܗ̄ ܡܩܿܒܠ ܐܢܬ ܦܘܼܪܥܢܐ ܕܗܿܕܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܐܬܿܐ ܐܢܬ ܠܣܢܝܼܩܘܼܬܐ ܒܐܪܝܼܟܘܼܬ ܚܝ̈ܝܟ. ܗܒ ܡܢܿܬܐ ܠܫܒܥܐ ܗ̄ ܠܘ ܙܥܘܼܪ̈ܝܬܐ ܬܬܼܠ ܐܠܐ ܡܫܪܬܼܚܐܝܼܬ. ܒܡܫܘܼܚܬܐ ܓܝܪ ܘܠܒܪ ܡܼܢ ܡܫܘܼܚܬܐ ܬܗܼܘܐ ܡܘܗܒܬܟ ܫܒܥܐ ܓܝܪ ܠܫܘܼܡܠܝܐ ܩܿܪܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܫܘܼܚܬܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܫܒܼܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܬܡܝܼܢܝܐ ܕܝܢ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܡܫܘܼܚܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܬܕܥܼ ܡܿܢܐ. ܗ̄ ܠܐ

ܡܦܼܣ ܐܢܬ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܥܬܝܼܕ̈ܢ ܐܘܿ ܚܘܼܣܪܢܐ ܐܬܿܐ ܥܠܝܟ ܐܘܿ ܡܿܘܬܐ ܚܿܛܦ ܠܟ ܘܦܿܐܫ ܩܢܝܿܢܟ. ܐܢ ܢܡ̈ܠܝܢ ܥܢܢ̈ܝ ܡܛܪܐ ܗ̄ ܡܿܝܬܐ ܬܚܘܝܼܬܐ ܐܬܒܼܩܐ ܒܥܢ̈ܢܐ ܐܝܿܟܢܐ ܡܐ ܕܛܥ̈ܢܢ ܡܛܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܫܦ̈ܥܢ ܗܿܟܢܐ ܘܐܦ ܐܢܬ ܕܐܝܼܬܝܟ ܒܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܣܿܓܝܐܬܐ ܕܛܒ̈ܬܐ. ܥܠ ܣܢܝܼܩ̈ܐ ܙ݀ܕܩ ܠܟ ܕܬܡܼܛܪ ܐܢܝܢ. ܘܐܢ ܢ݀ܦܠ ܩܝܣܐ ܒܬܝܡܢܐ ܗ̄ ܬܓܪܓܓ ܠܘܿܬ ܡܪܚܡܢܘܼܬܐ ܟܣܝܘܼܬܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܥܬܝܼܕ̈ܢ ܠܡܗܼܘܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܣܿܦܩ ܥܘܼܫܢܐ ܕܪܒܘܼܬܐ. ܠܡܟܼܠܐ ܟ݀ܠ ܥܩ̈ܢ. ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܗ݀ܕܐ ܡܼܢ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ܆ ܐܝܿܟܢܐ ܡܼܢ ܡܫܒܐ ܕܪ̈ܘܼܚܐ ܢܦܠܼܘ. ܘܒܕܘܼܟܬܗܘܢܿ ܦܫܼܘ ܘܕܢܩܘܼܡܘܢܼ ܬܘܼܒ ܠܐ ܐܬܡܼܨܝܼܘ. ܗܿܟܢܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܣܬܚܼܦܘ ܡܼܢ ܐܝܼܩܪܗܘܢܿ. ܕܢ݀ܛܪ ܠܪܘܼܚܐ ܠܐ ܙ݀ܪܥ ܗ̄ ܒܟܿܠܙܒܢ ܐܟܡܼܐ ܕܡܿܛܝܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝܟ ܗܒ ܠܣܢ̈ܝܼܩܐ ܟܕ ܠܐ ܢ݀ܛܪ ܐܢܬ ܡܘܗܒܬܼܟ. ܠܙܒܼܢܐ ܐܚܪܢܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܐܟܪܐ ܐܢܗܼܘ ܕܢܩܼܢܛ ܡܼܢ ܢܟܝ̈ܢܐ ܕܐܐܪ ܘܠܐ ܢܙܪܘܼܥ ܠܐ ܡܬܘܿܡ ܡܟܿܢܫ ܥܠܠܬܐ. ܘܐܝܿܢܐ ܕܥܿܒܕ ܙܕܩ̈ܬܐ. ܐܢ ܒܙܒܼܢܐ ܕܚܿܙܐ ܨܪ̈ܝܼܟܐ ܠܐ ܥܿܒܕ ܡܬܓܠܙ ܡܼܢ ܙܕܝܼܩܘܼܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܡܿܢܐ ܗ̄ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܒܐܝܿܢܐ ܝܘܡܐ ܐܘܿ ܒܐܝܿܢܐ ܕܘܼܒܪܐ ܡܬܼܕܒܪܐ ܡܢܼܟ ܪܘܼܚܟ ܐܘܿܟܝܼܬ ܢܦܫܼܟ. ܐܘܼܪܚܐ ܠܕܘܼܒܪ̈ܐ ܘܣܘܼܥܪܢܐ ܩܿܪܐ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܒܛܢܬܐ ܕܒܛܢܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܟܣܝܐ ܡܼܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܕܐܝܿܟܢܐ ܡܬܓܒܼܠ ܥܘܼܠܐ ܒܟܪܣܐ ܗܿܟܢܐ ܟܣܝܐ ܡܼܢܢ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܣܿܥܘܿܪ̈ܘܬܗ. ܗܿܟܘܬ ܐܦ ܝܘܡܐ ܕܥܘܼܢܕܢܢ ܟܿܣܐܼ ܡܢܼܢ. ܒܨܿܦܪܐ ܙܪܘܿܥ ܗ̄ ܐܬܚܼܫܚ ܒܟܿܠܙܒܢ ܒܙܕܩܬܐ ܘܠܐ ܬܐܡܼܪ ܕܒܙܼܒܢ ܐܡܚܪܝܼ ܝܿܗܒ ܐܢܼܐ. ܙܪܥܐ. ܙܕ̈ܩܬܐ ܐܝܿܢܐ ܢܟܼܫܪ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܦܣܝܼܢܢ ܐܝܿܢܐ ܙܒܢܼܐ ܥܿܗܢ ܠܦܘܼܠܚܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܗ݀ܘ ܕܒܗ ܩܝܿܡܝܼܢܢ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܒܙܒܼܢܐ ܐܚܪܢܐ ܢ݀ܣܼܥܘܿܪ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܝ݀ܕܥܝܼܢܢ ܐܢ ܝܿܪܟܝܼܢ ܚܝ̈ܝܢ ܥܕܡܐ ܠܙܒܼܢܐ ܗ݀ܘ ܘܐܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗ̄ ܘܐܢ ܬܐܡܼܪ ܕܡܬܼܡܬܚܝܼܢ ܚܝ̈ܝܟ ܡܿܕܝܢ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢܿ ܙܒ̈ܢܼܐ ܙ݀ܕܩ ܠܟ ܕܬܦܼܠܘܿܟ ܛܒ̈ܬܐ ܒܛܠܝܘܼܬܐ ܕܝܼܠܟ ܘܒܣܝܒ̄ܘܼܟ ܚܿܠܐܼ ܢܘܼܗܪܐ ܘܛ݀ܒ ܠܥܝ̈ܢܐ. ܒܟܿܠܗܝܢ ܢܚܼܕܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܚܿܙܐ ܗܼܘܐ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܕܡܿܟܢܫܝܼܢ ܥܘܼܬܪܐ ܕܢܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ ܠܢܝܿܚܐ ܐܡܼܪ ܗܿܠܝܢ. ܗܢܝܼ ܠܡ ܐܝܟ ܢܘܼܗܪܐ. ܘܨܿܒܐ ܐܢܬ ܠܡܟܼܢܫܘܼ ܠܟ ܥܘܼܬܪܐ ܕܢܣܓܐ ܠܟ ܢܝܿܚܐ. ܐܬܒܼܝܢ ܕܠܐ ܩܿܐܡ ܚܘܼܫܒܟ ܘܢܬܕܟܪ ܝܘܡ̈ܝ ܚܫܘܟܐ. ܗܒܼܠܐ ܗ̄ ܐ݀ܦܢ ܡܣܿܒܪ ܐܢܬ ܕܠܢܘܓܪܐ ܡܬܡܼܬܚܝܼܢ ܚܝ̈ܝܟ܆ ܐܠܐ ܟܡܐ ܐܢ ܢܐܼܪܟܘܢܿ ܣܿܓܝܼ ܟܿܪܝܢܼ ܡܼܢ ܗ݀ܘ ܛܗܪܐ ܕܡܼܫܬܕܐ ܐܢܬ ܒܩܼܒܪܐ. ܘܥܠܗ݀ܝ ܐܬܚܫܼܚ ܒܡܝܬܪܘܼܬܐ ܘܒܙܕܩ̈ܬܐ. ܚܫܘܟܐ ܠܩܒܼܪܐ ܘܫܝܘܿܠ ܩ݀ܪܐ. ܡܼܢ ܗܿܪܟܐ ܡܫܿܪܐ ܕܢܡܼܠܘܼܟ ܠܓܘܐ ܕܢܿܬܕܿܒܪ ܬܩܼܢܐܝܼܬ.. ܒܝܘܡ̈ܝ ܥܠܝܡܘܼܬܟ ܚܕܝܼ܆ ܕܥܝܢ̈ܝܟ ܗ̄ ܡܿܠܟ ܐܢܼܐ ܠܟܘܢܿ ܕܡܼܢ ܛܠܝܘܼܬܐ ܦܩܿܚܐ ܕܬܼܫܪܘܢܿ ܒܡܝܬܪܘܼܬܐ ܘܒܚܦܝܛܘܼܬܐ ܬܪܗܼܛܘܢܼ ܒܛܒ̈ܬܐ ܘܬܙܕܗܼܪܘܢܿ ܕܐܦ ܒܬܪܥܝܼܬܐ ܘܒܚܼܙܘܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܕܠܐ ܡܘܼܡ

ܬܫܼܬܟܚܘܢ܆ ܘܕܥ ܕܒܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܗ̄ ܐܬܚܼܫܒ ܠܟ ܕܒܟܿܠܗܘܢܿ ܗܘܼܦ̈ܟܝܟ ܦܬܓܡܐ ܬܒܿܥ ܡܢܼܟ ܐܠܗܐ܆ ܐܥܒܼܪ ܪܘܓܙܟ ܗ̄ ܐܥܒܪ ܚܡܼܬܐ ܡܼܢ ܠܒܼܟ. ܘܐܦܼܪܩ ܗ̄ ܘܐܪܚܩܼ ܡܢܼܟ ܒܝܼܫܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܛܠܝܘܼܬܐ ܗ̄ ܡܚܿܘܐ ܕܫܦܝܼܪܐ ܗܿܝ ܡܼܢ ܛܠܝܘܼܬܐ ܢܫܪܘܢ ܒܛܒ̈ܬܐ. ܡܛܜܠ ܕܛܠܝܘܼܬܐ ܕܟܕܝܼܢܐ ܥܡܗܿ ܠܐ ܝܼܕܥܬܐ. ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܘܢܿ ܢܟܝ̈ܢܐ ܝܿܕܥ ܠܡܟܝܘ܀ ܩ̄ܦ ܝܒ̄ ܒܝܘܡ̈ܝ ܥܠܝܡܘܼܬܟ ܗ̄ ܠܐ ܙܕܿܩ ܠܟ ܕܬܬܕܒܼܪ ܒܿܬܪ ܬܙܝܙܘܼܬܐ ܘܚܐܦܐ ܕܛܠܝܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܦܪܘܿܫ ܢܦܫܼܟ ܠܐܠܗܐ ܕܒܪܟ. ܘܥܘܼܗܕܢ ܛܒ̈ܬܗ ܠܘܿܬܟ ܠܐ ܢܥܼܢܕ ܡܼܢ ܠܒܼܟ. ܥܕܠܐ ܢܐܼܬܘܢܿ ܝܘܡ̈ܝ. ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܨܒܝܿܢܝ ܗ̄ ܐܢܝܕܢ ܠܡ ܬܐܙܼܠ ܒ݀ܬܪ ܥܘܼܙܐ ܕܥܠܝܡܘܼܬܐ ܘܬܫܼܠܡ ܢܦܫܼܟ ܠܣܢܝ̈ܬܐ ܡܢܼܫܝܠܝ ܩܿܐܡ ܥܠܝܟ ܙܒܢܼܐ ܕܥܩ̈ܬܐ. ܟܕ ܝܘܡ̈ܝ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܠܝܘܡ̈ܬܐ ܕܡܿܝܬܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܩ݀ܪܐ܆ ܘܗ݀ܝ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܨܒܝܿܢܝ ܗ̄ ܕܥܿܪܩ ܠܓܡܿܪ ܡܼܢ ܕܠܡܼܐܬܐ ܠܗܘܢܿ ܡܼܢ ܐܘܼܠ̈ܨܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܒܗܘܢܿ. ܥܕܠܐ ܢܚܫܼܟ ܫܼܡܫܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܥܩ̈ܬܐ ܕܣܡ̈ܟܢ ܥܠܝܟ ܡܣܿܒܪ ܐܢܬ ܕܫܡܼܫܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܠܚܫܘܼܟܐ ܐܬܗܼܦܟ ܢܘܼܗܪܗܘܢܿ. ܘܢܬܗܼܦܟܢ ܥܢ̈ܢܼܐ ܗ̄ ܢܬܼܟܪ̈ܟܢ ܢܒܥ̈ܝܼܢ ܡ̈ܝܐ ܐܝܟ ܨܪ̈ܝܼܟܬܐ ܘܠܐ ܢܫܼܟ̈ܚܢ. ܒܝܕ ܗܿܕܐ ܡܿܠܦ ܥܠ ܥܘܼܫܢܐ ܕܝܒܼܫܘܼܬܗܝܢ. ܒܝܘܡܐ ܕܢܬܼܬܙܝܼܥܘܢ. ܘܢܬܕܘܕܘܢܿ ܐܦ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܛ݀ܠ ܕܚܝܠܐ ܕܩܿܢܝܢܼ. ܒܝܬܟ ܠܗܘܢܿ ܐܓܥܼܠܬ. ܗܿܟܢܐ ܠܡ ܡܼܢ ܟܿܠܗܝܢ ܢܛܘܼܪ̈ܘܬܐ ܕܢܟܼܣܝ̈ܟ ܡܫܼܬܠܚ ܐܢܬ. ܪܘܼܚܢܐܝܼܬ. ܢܛܘܪ̈ܝ ܒܝܬܐ ܓܪ̈ܡܐ ܐܢܘܿܢ ܘܒܝܬܐ ܦܓܪܐ ܒܝܕ ܟܘܼܪܗܢܐ ܕܥܿܕܐ ܥܠ ܓܪ̈ܡܐ ܢܬܼܬܙܝܼܥܘܢܼ ܡܼܢ ܕܢܩܝܼܡܘܢܼ ܠܓܘܼܫܡܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܦܓܪܐ܆ ܘܡܪ̈ܝ ܚܝܠܐ ܗ̄ ܠܫܪ̈ܝܢܐ ܩ݀ܪܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܕܡܘܼܬ ܥܪ̈ܩܐ ܠܒܢܝܿܢܐ ܟܪܝܼܟܝܼܢ ܠܓܘܼܡܐ. ܘܒܝܕ ܙܩܥܗܘܢܿ ܘܕܘܼܘܕܗܘܢܿ ܣܿܗܕܝܼܢ ܕܩܪܝܼܒ ܡܿܘܬܐ ܘܢܬܼܒܼܛܠ̈ܢ ܛܚܢ̈ܬܐ ܗ̄ ܐܦ ܗܿܠܝܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܡ̈ܠܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܬܫܡܫܼܬܗ ܕܒܝܬܟ ܡܛܜܠ ܕܙܥܼܪܘ ܩܢܝ̈ܢܝܟ. ܡܬܒ̈ܛܠܢ ܡܼܢ ܬܫܡܼܫܬܐ ܕܥܝܿܕܐ. ܒܝܕ ܛܚ̈ܢܬܐ ܡܿܘܕܥ ܕܟ݀ܠܗܿ ܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܕܒܝܬܐ ܒ݀ܛܠܐ ܡܼܢ ܬܘܼܩܦܐ ܕܥܩ̈ܬܐ܆ ܪܘܼܚܢܐܝܼܬ ܛܚܢ̈ܬܐ ܫܥ̈ܐ ܕܒܙܼܒܢ ܣܝܒܘܼܬܐ ܡܝܛ̈ܢ ܘܢܦ̈ܠܢ ܘܢܚܫ̈ܟܢ ܚܙܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܢܫ̈ܐ ܕܒܝܬܟ ܡܼܢ ܕܚܼܠܐ ܕܒܙܘ̈ܙܐ ܐܚܕ̈ܢ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬܐ ܘܒܚܫܘܼܟܐ ܢܬܼܒ̈ܢ ܘܡܼܢ ܨܠ̈ܦܐ ܕܟܘ̈ܐ ܢܕܝܼ̈ܩܢ. ܗ݀ܝ ܕܢܚܼܫ̈ܟܢ ܗ̄ ܢܫ̈ܐ ܠܡ ܕܚܙܝܢ ܒܚܫܘܼܟܐ ܢܬܼܒ̈ܢ ܡܬܼܗܘܢܢܐܝܼܬ ܚܙܝ̈ܬܐ ܥܝ̈ܢܐ ܐܢܝܢ ܕܒܙܒܼܢ ܣܝܒܘܼܬܐ ܥܡ̈ܛܢ. ܬܪ̈ܥܐ ܘܫܘܼ̈ܩܐ ܡܦܩ̈ܢܐ ܕܡܠܼܬܐ ܒܗ݀ܝ ܕܒܠܝܼܠܐܝܼܬ ܡܫܼܬܡܥܐ ܡܠܼܬܐ ܡܐ ܕܢܬܪ̈ܢ ܫܢ̈ܐ. ܘܓܘܼܫܡܐ ܡܬܼܡܚܠ ܘܐܦ ܠܫܼܐ ܡܬܼܠܒܟ ܡܼܢ ܟܘܼܪܗܢܐ ܕܡܙܝܼܥܢܘܼܬܗ ܕܩܿܠܐ ܕܛܚ̈ܢܬܐ ܗ̄ ܛܚܢ̈ܬܐ ܕܒܒܝܬܟ ܠܗܿܕܐ ܫܦܠܘܼܬܐ ܡܛܝ̈ܢ ܡܼܢ ܡܣܼܟܢܘܼܬܐ ܘܟܦܼܢܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܡܼܬܝ ܕܢܩܘܼ̈ܡܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܢܗܼܘܐ ܩܛܝܼܢ ܩ݀ܠ ܬܢܚ̈ܬܗܝܢ. ܐܝܟ ܩ݀ܠ ܨܦܼܪ̈ܐ. ܪܘܼܚܢܐܝܼܬ܆

ܡܐ ܕܥܼܠ ܐܢܫ ܒܫܢ̈ܝܐ ܘܩܪܝܼܒ ܕܢܡܘܼܬ ܒܕܡܘܼܬ ܦܪܚܬܐ ܒܠܥܕ ܦܘܼܪܫܢܐ ܡܡܿܠܠ ܒܩܛܝܼܢܐܝܼܬ ܘܒܠܝܼܠܐܝܼܬ. ܟܿܠ ܒܢ̈ܬ ܫܘܼ̄ܒ ܗ̄ ܘܐܝܼܠܝܢ ܕܬܫܒܼܚ̈ܬܐ ܘܙܡܝܼܪ̈ܬܐ ܩܕܡܝܟ ܙܡܿܪ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ ܡܘܼܟܟܐ ܢܬܼܥ̈ܛܦܢ ܚܠܦ ܦܘܼ̈ܢܩܐ ܩܕܡ̈ܝܐ.. ܪܘܼܚܢܐܝܼܬ܆ ܒܢ̈ܬ ܫ̄ܘܼܒ ܗ̄ ܐܕ̈ܢܐ ܘܪܓܼܬܐ ܘܡܫܡܼܥܬܐ ܗܿܠܝܢ ܬܪ̈ܥܐ ܕܒܗܘܢܿ ܥܿܐܠܝܼܢ ܩܘܼܠ̈ܣܐ ܘܫܘܼ̄ܒ ܐܢܫܝܐ܆ ܡܐ ܕܩܼܪܒ ܡܿܘܬܐ ܠܐ ܐܢܫ ܡܬܼܬܚܝܼܕܝܼܢ ܐ݀ܦܢ ܡܼܢ ܪܘܡܐ ܢܕܚܼܠ ܗ̄ ܐܢ ܡܢܼܫܝܠܝ ܡܫܼܬܡܥ ܩ݀ܠܐ ܢܕܝܼܩܘܢܼ ܡܼܢ ܡܕܝܪ̈ܐ ܘܟܕ ܚ݀ܙܝܢ ܒܙܘܿܙ̈ܐ. ܡܬܼܬܙܝܼܥܝܼܢ. ܟܕ ܒܕܡܘܼܬ ܡܘܝܥ ܕܟܿܠܗܘܢܿ ܢ݀ܛܘܿܪ̈ܐ ܕܒܝܬ ܥܿܪܩܝܼܢ ܘܐܒܿܕܝܼܢ ܡܼܢ ܪܘܓܙܐ ܕܡܿܕܪܟ ܠܗܘܢܿ. ܐܦ ܡܼܢ ܘܪܡܐ ܗ̄ ܒܘܼܝܿܢܐ ܕܢܦܫܼܐ ܡܐ ܕܐܬܒܼܝܢ ܘܚܙܼܐ ܕܓܠܝܼܙ ܗܼܘ ܡܼܢ ܫܡܼܥܐ ܗ݀ܝܕܝܢ ܢܬܬܼܙܝܼܥܘܢܼ ܚܘܼܫ̈ܒ̄ܘ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢܿ ܐܘܼܪ̈ܚܬܗ. ܘܢܒܼܥ ܥܠܘܗܝ ܫܗܪܐ ܐܝܟ ܩܡܨܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܣܘܓܐܐ ܕܥܩ̈ܬܐ ܘܐܦ ܫܢܼܬܗ ܬܦܼܪܕܝ. ܘܐܝܟ ܫܪܕܐ ܘܩܡܼܨܐ ܘܩܦܪ ܡܣܪܗܼܒܐܝܼܬ ܐܬܝ̈ܢ ܥܠܘܗܝ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܘܥܩ̈ܬܐ܆ ܘܗܿܟܢܐ ܩܕ̈ܡܢ ܠܦܘܼܪ̈ܣܐ ܕܬܪܥܝܼܬܗ ܐܝܟ ܫܪܕܐ ܐܘܟܝܼܬ ܠܘܼܙܐ ܕܩܕܡ ܦܪܥܼܗ ܠܫܪܟܐ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܒܕܡܘܼܬ ܩܡܨܐ ܣܿܓܐܐ ܕܒ݀ܪܡ ܚܩܼܠܐ ܗܿܢ ܡܩܘ̈ܝܢ ܘܡܟܬܪ̈ܢ ܒܗ ܥܩ̈ܬܐ ܚܝܠܬܢܐܝܼܬ ܘܗܿܟܢܐ ܣܪ̈ܟܢ ܘܡܣܼ̈ܬܒܟܢ ܒܗ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܐܝܟ ܩܦܪ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܝܣ̈ܦܐ ܗܿܝ ܕܐܦ ܒܫܘܼ̈ܥܐ ܪܘܪܒܐܝܼܢ ܫ݀ܘܚܐ. ܫܪܕܐ ܡܿܫܘܕܥ ܠܐܬܘ̈ܬܐ ܕܣܗ̈ܕܢ ܥܠ ܡܿܘܬܐ. ܘܩܡܨܐ ܠܟܘܼܪܗܢܐ ܩܫܼܝܐ ܘܠܟܐܒ̈ܐ ܕܡܚܿܒܠܝܼܢ ܗܕ̈ܡܐ ܒܕܡܘܼܬ ܩܡ̈ܨܐ ܠܙܪ̈ܥܐ. ܗܿܢܘܢܿ ܕܐܝܟ ܥܩܼܪܐ ܕܩܦܪ ܣ݀ܒܟܝܼܢ ܒܟܿܠܗ ܓܘܫܼܡܐ. ܘܬܒܼܛܠܝ ܒܝܫܢܘܼܬܐ ܡܼܢ ܒܝܫܢ ܐܪܥܐ ܕܥܘܓ ܫܩܝܼܠܐ. ܘܗܿܟܐ ܕܟܗܝܼܢܐ ܗܘܬ݀ ܒܛܒܿܬܐ. ܡܿܕܝܢ ܒܝܕ ܒܝܫܢܘܼܬܐ ܥܠ ܟܿܠܗܿ ܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܪܡܿܙ. ܝܘܢܝܐ. ܘܬܒܛܼܢܟ ܫܘܼܫܢܬܐ ܗ̄ ܒܝܫܢܘܼܬܐ. ܪܘܼܚܢܐܝܼܬ. ܬܒܛܼܟܝ ܫܘܼܫܢܬܐ ܗ̄ ܐܦ ܢܦܼܫܐ ܡܼܢ ܠܓܘ ܡܐ ܕܡܿܛܐ ܙܒܢܼܐ ܕܬܼܦܘܿܩܝ ܡܼܢ ܦܓܪܐ ܢܦܿܩܐ ܒܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܒܕܡܘܼܬ ܦܪܥܐ ܕܫܘܼܫܢܬܐ. ܟܕ ܐܙܿܠ ܒܪܢܫܐ ܠܒܝܬ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܟܿܠܗܝܢ ܥܩ̈ܬܐ ܐܬܿܐ ܡܿܘܬܐ ܕܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܚܼܠܦ ܥܡܠܐ ܕܥܡܼܠ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܒܘܪ̈ܝܬܐ. ܡܿܘܬܐ ܗܿܘܐ ܡܢܿܬܗ ܘܒܗ ܡܬܬܼܚܕ ܠܥܿܠܡ܆ ܚܠܼܦ ܠܒܝܬ ܥܡܠܗ ܠܒܝܬ ܥܿܠܡ ܐܡܿܪ ܝܘܢܝܐ܆ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܥܩ̈ܬܐ ܡܩܿܒܠ ܡܿܘܬܐ ܕܠܥܿܠܡ. ܘܐܬܟܼܪܟܘ ܒܫܘܼ̈ܩܐ ܗ̄ ܟܿܠܗܘܢܿ ܝܿܕܘ̈ܥܘܗܠ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܡܬܼܟܪܟܝܼܢ ܠܗ ܒܝܬ ܫܘܼ̈ܩܐ ܘܡܪܩܿܕܝܼܢ ܥܠܘܗܝ. ܚܒܠ ܟܣܼܦܐ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܓܕ̈ܫܢ ܠܗ ܥܕܠܐ ܢܐܬܼܐ ܝܘܿܡ ܥܘܼܢܕܢܗ ܕܒܗ ܠܓܡܿܪ ܡܬܦܼܣܩܝܼ ܢܫܼܒ̈ܝ ܢܟܼ̈ܠܐ ܕܪ̈ܡܝܢ ܠܗ ܠܡܥܼܪܙܠܘܼ ܒܗܘܢܿ ܠܒܢܝܢ̈ܫܐ ܕܡܼܢ ܢܟܣܼܝ̈ܗܘܢܿ ܥܘܼܬܪܐ ܢܟܢܼܫ. ܚܒܠ ܚܒܼܠܐ ܚܒܠ ܟܣܼܦܐ ܩܿܪܐ ܠܢܟܼܠܐ ܕܗܿܘܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܟܣܼܦܐ. ܪܘܼܚܢܐܝܼܬ. ܥܕܠܐ ܗ̄ ܥܕ ܠܐ ܢܬܩܼܛܠ ܐܘܿܟܝܼܬ ܢܬܦܼܣ ܝܘܼܒܠܐ ܗܢܝܼܐܐ

ܕܚ̈ܝܐ. ܟܕ ܚܒܠܐ ܕܟܣܼܦܐ ܠܫܝܼܫܠܬܐ ܕܣܐܡܐ ܐܡܿܪ ܗܿܝ ܕܒܕܡܘܼܬܗ ܝܘܼܒܠܐ ܕܚܝ̈ܝܢ ܐܣܝܼܪܝܼܢ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܘܢܫܼܬܚܩ ܚܙܘܼܪ ܕܗܒܐ ܗ̄ ܐܦ ܫܩ݀ܠ ܛܥܢܗ ܠܡ ܕܥܠ ܕܗܒܐ ܢܬܒܼܛܠ ܒܝܘܿܡ ܡܿܘܬܗ. ܚܙܘܿܪ ܕܗܒܐ ܩ݀ܪܐ ܠܨܼܒܘ̈ܬܐ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܘܡܥ̈ܠܝܬܐ ܕܥ.ܘܼܬܪܗ. ܪܘܼܚܢܐܝܼܬ. ܚܙܘܼܪ ܕܗܒܐ ܫܘܼܦܪܐ ܕܓܘܼܫܡܐ ܐܦ ܫܘܼܦܪܗ ܕܓܘܼܫܡܐ ܪ݀ܦܚ ܘܡܬܼܡܣܐ ܒ݀ܬܪ ܡܿܘܬܗ܆ ܘܬܬܼܒܪܝ ܩܘܼܠܬܐ ܥܠ ܒܪܐ ܗ̄ ܬܒܼܛܠܝ ܟܿܠܗܿ ܬܫܡܼܫܬܐ ܕܒܝܬܗ ܒܗ݀ܝ ܕܡܬܡܼܬܚ ܪܘܓܙܐ ܥܕܡܐ ܠܙܥܘܼܪ̈ܝܬܐ. ܐܝܿܠܝܢ ܓܝܪ ܕܡ̈ܝܐ ܡܼܢ ܡܥܝܼ̈ܢܐ ܘܓܘܼ̈ܒܐ ܡܿܠܝܢ ܗܼܘܘ ܢܒܛܠܘܢܼ ܥܡ ܪܗܼܛܐ ܪܓܝܓܐ ܘܢܗܼܦܘܼܟ ܥܦܪܐ. ܕܝܗܒܼܗ ܗ̄ ܟ݀ܠܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܕܥܠܝܗܝܢ ܚܦܝܼܛ ܗܼܘ ܗ݀ܝܕܝܢ ܫ̈ܠܡܢ. ܡܐ ܕܦܓܪܗ ܢܗܼܦܘܼܟ ܠܐܪܥܐ. ܕܡܢܼܗܿ ܐܬܢܣܼܒ ܘܢܦܫܼܗ ܡܢܼܗ ܬܫܢܐ܆ ܪܘܼܚܢܐܝܼܬ܆ ܩܘܼܠܬܐ ܦܓܪܐ ܗܼܘ. ܡܒܘܿܥܐ ܫܝܘܿܠ. ܕܥܠܝܗܿ ܡܬܼܬܒܪ ܦܓܪܐ ܘܒܗܿ ܡܬܼܚܙܝܐ ܩܝܡܼܬܐ. ܒܪܐ ܬܘܼܒ ܠܫܝܘܿܠ ܩܿܪܐ ܗ݀ܝ ܕܠܗܿ ܒܕܡܘܼܬ ܓܘܼܒܐ ܢ݀ܚܬܝܼܢ ܒܒܢܝܢ̈ܫܐ. ܓܝܓܠܐ ܩܿܪܐ ܠܩܘܼܝܡܐ ܕܦܓܪܐ ܕܒܙܼܒܢ ܡܣܿܩܐ ܘܒܙܼܒܢ ܡܿܚܬܐ. ܟܕ ܗܿܕܐ ܡܬܼܒܛܠܐ ܡܿܢܥ ܡܿܘܬܐ. ܪܘܼܚܢܐܝܼܬ. ܫܡܼܫܐ ܩܿܪܐ ܠܥܼܠ ܠܡܘܼܚܐ܀ ܣܗܪܐ ܠܠܒܼܐ. ܟܘܟܒ̈ܐ ܚܘܼܫ̈ܒܐ. ܪܝܫܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܚܘܼܫ̈ܒܐ ܡܘܼܚܐ ܐܝܼܬܘܗܝ܆ ܘܐܝܿܟܢܐ ܕܡܚܝܼܠ ܣܗܪܐ ܡܼܢ ܫܡܼܫܐ ܗܿܟܢܐ ܦܘܼܪܥܢܐ ܕܠܒܼܐ ܡܼܢ ܡܘܼܚܐ. ܒܪܡ ܠܒܼܐ ܟܘܼܪܐ ܗܼܘ܆ ܐܦ ܗܼܘ ܕܒܚܿܪ ܨܒܘ̈ܬܐ ܡܫܚܠ̈ܦܬܐ ܒܣܿܓܝܐܘܼܬ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܐܝܟ ܣܗܪܐ ܕܡܫܼܬܚܠܦ ܘܐܝܿܟܢܐ ܕܢܩܝܼܦܝܼܢ ܠܣܗܪܐ ܣܘܓܐܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܗܿܟܢܐ ܢܩܝܼܦܝܼܢ ܘܚܕܝܼܪܝܢ ܠܠܒܼܐ ܣܘܓܐܐ ܕܚܘܼܫ̈ܒܐ. ܪܝܼܫܐ ܠܡ ܘܡܕܒܪܢܐ ܘܡܚܘܝܿܢܐ ܕܟ݀ܠ ܨܒܘܼ ܡܘܼܚܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܟܡܼܐ ܕܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܐܡܼܬܝ ܕܫܡܼܫܐ ܢܕܢܚܼ ܣܗܪܐ ܥܡ ܟܘܟ̈ܒܐ ܡܬܼܚܦܝܢ. ܗ݀ܟܢܐ ܐܡܼܬܝ ܕܡܕܪܝܼܬܐ ܕܦܘܼܪܫܢܐ ܡܼܢ ܡܘܼܚܐ ܠܠܒܼܐ ܬܗܼܘܐ ܡܬܼܚܦܝܢ ܟ݀ܠܗܘܢܿ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܒܠ̈ܝܼܠܐ. ܚܕ ܒܠܚܘܼܕ ܩܿܐܡ. ܡܐ ܠܡ ܕܡܼܛܐ ܒܪܢܫܐ ܠܣܝܒܘܼܬܐ ܥܡܝܼܩܬܐ ܦܘܼܪܫܢܗܿ ܕܝܼܕܥܬܐ ܗ݀ܘ ܕܐܝܟ ܢܘܼܗܪܐ ܕܫܼܡܫܐ ܡܢܿܗܪ ܗܼܘܐ ܘܡܗܿܕܐ ܠܒܪܢܫܐ ܒܟ݀ܠ ܣܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ ܚܿܫܟ ܘܥܡܿܛ ܘܝܼܕܥܬܗ ܒ݀ܨܪܐ ܘܒ݀ܛܠܐ. ܢܬܗܼ̈ܦܟܢ ܥ̈ܢܢܼܐ ܗ̄ ܒܙܒܼܢܐ ܕܥܘܼܢܕܢܐ ܡܬܗܼܦܟܐ ܟܪܝܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܡܼܢ ܟܐܒ̈ܐ ܡܬܝܠܕܐ ܠܡܝܼܬܝܘܼ ܡܪܕܝܼܬܐ ܚܢܝܓܬܐ ܕܕܡ̈ܥܐ ܗܿܠܝܢ ܕܒܼܕܡܘܼܬ ܛܘܼ̈ܦܐ ܕܡܛܪܐ ܥܠ ܦܓܪܐ ܢܚ̈ܬܢ. ܗܒܼܠ ܗܒ̈ܠܝܼܢ ܐܡܿܪ ܗ̄ ܡܥܿܗܕ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܐܡܼܪ ܘܡܿܘܕܥ ܕܫܦܝܼܪ ܠܡ ܐܡܿܪܬ ܒܫܘܼܪܝ ܡܠܼܬܝ ܕܟ݀ܠܗܝܢ ܨܒܼ̈ܘܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܝܨܝܼܦܝܼܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܣܪ̈ܝܼܩܬܐ ܐܢܝܢ ܘܠܠܐ ܡܕܡ ܫܪ̈ܟܢ. ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܗܘܼܐ ܩܘܼܗܠܬ ܡܬ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܣܓ̈ܝܐܐ ܢܝܚ̈ܐ ܐܫܬܦܼܥܘ ܥܠܝ. ܐܬܒܝܿܢܬ ܕܒ݀ܬܪܝ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܩܒܿܠܝܼܢ ܠܗ ܠܥܘܼܬܪܐ ܒܚܟܡܼܬܐ ܕܝܢ ܐܬܗܢܝܿܬ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/240
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 12 SOAH 00012 http://syriaca.org/manuscript/2296 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502623
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: November 1, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Ecclesiastes - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܟܬܒܐ ܕܩܘܼܗܠܬ” based upon SOAH 00012, Digital Syriac Corpus, last modified November 1, 2017, https://syriaccorpus.org/240.
Bibliography:
Literal Commentary on Ecclesiastes - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܟܬܒܐ ܕܩܘܼܗܠܬ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/240.

Show Citation Styles