Digital Syriac Corpus

Literal Commentary on the Song of Songs - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܒܡ̈ܢܘܬܐ ܡܼܢ ܫܐܪܬ݀ ܫܐܪ̈ܝܼܢ

   https://syriaccorpus.org/241

ܐܬܿܝܢܢ ܬܘܼܒ ܕܩܠܝܼܠ ܡ̈ܠܼܐ ܡܼܢ ܟܬܒܐ ܕܫܝܼܪܬ ܫܐܪ̈ܝܼܢ ܐܘܟܝܼܬ ܬܫܒܚܬ݀ ܬܫܒܼܚ̈ܬܐ ܐܘ ܙܡܝܼܪܬ݀ ܙܡܝܼܪ̈ܬܐ ܕܣܘܼܥܢܐܝܼܬ ܢ݀ܦܫܩ. ܟܕ ܛ݀ܒ ܡܛܝܿܒܝܼܢܢ ܕܥܡ ܐܪܙܢܝܘܼܬܐ ܐܦ ܠܗܿܕܐ ܡܝܬܪܐܝܼܬ ܢ݀ܣܥܘܿܪ ܠܬܚܼܬ. ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘܼ ܟܝܢ̈ܝܐ ܘܣܟܼ̈ܠܐ ܐܟܡܼܐ ܕܣܪܝܼܟܝܢ ܒܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܼܥܠܝܢ ܠܘܿܬ ܪ̈ܘܼܚܢܝܬܐ ܥܠ ܫܠܝܡܘܿܢ ܘܒܪܬ݀ ܦܪܥܘܢܿ ܡܦܫܿܩܝܼܢ ܠܗܿܢܐ ܟܬܒܐ ܘܐܡܿܪܝܼܢ ܡܛ݀ܠ ܕܡܬܼܒܙܚ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܥܒܪ̈ܝܐ ܡܛ݀ܠܬܗܿ ܐܟܡܼܢ ܕܐܘܼܟܡܬܐ ܗܿܝ ܐܝܟ ܟܝܿܢܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܘܢܘܼܟܪܝܬܐ ܗܿܝ ܠܥܡܐ ܘܟܪܝܬ݀ ܩܘܡܬܐ ܟܕ ܩܢܼܛ ܡܼܢ ܐܒܘܼܗܿ ܕܠܐ ܢܬܬܼܙܝܼܥ ܠܘܿܬ ܩܪܒܐ ܕܥܡ ܥܡܐ ܪܟܒܼ ܠܗܿܕܐ ܙܡܝܼܪܬܐ ܘܝܗܼܒܗܿ ܠܡܙܡܪ̈ܢܐ ܘܒܡܫܘܼܚܬܐ ܘܩܝܼܢܬܐ ܐܝܟ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܠܗܿ ܡܥܿܢܝܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܼܬ ܒܗܿܢܐ ܟܬܒܐ ܫܡܐ ܕܡܪܝܐܐܘܿ ܕܐܠܗܐ. ܒܪܡ ܡܼܢ ܟܬܒ̈ܝ ܩܘܼܕܫܐ ܐܝܼܬܝܗܿ: ܩܦܠܐܘܢ: ܐ܆ ܢܢܫܼܩܢܝ ܡܼܢ ܢܘܼܫ̈ܩܬܐ ܗ̄ ܥܕܬܐ ܐܡܿܪܐ ܐܘܟܝܼܬ ܢܦܼܫܐ ܠܡܫܠܝܡܘܿܢ ܐܘܟܝܼܬ ܡܫܝܼܚܐ. ܟܕ ܡܚܿܘܝܐ ܢܦܼܫܐ ܕܠܐ ܐܬܒܼܨܪ ܚܘܼܒܗ ܕܡܫܝܼܚܐ ܠܘܿܬܗܿ. ܘܒܝܕ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܬܼܚ̈ܙܝܢ ܕܐܝܬܝܗܢ ܢܘܼܫ̈ܩܬܐ ܐܘܕܥܼ ܫܘܼܠܗܒܐ ܕܪܚܼܡܬܗ ܠܘܿܬܗܿ. ܡܛ݀ܠ ܕܛܒ̈ܝܼܢ ܗ̄ ܝܬܝܼܪ ܠܡ ܡܼܢ ܚܡܪܐ ܕܡܪܘܐ ܘܡܪܘܙ ܠܬܪܥܝܼܬܐ ܪܘܝܐ ܢܦܼܫܐ ܒܪܚܡܼܬܟ ܘܡܠܝܐ ܐܢܼܐ ܚܕܘܼܬܐ ܡܼܢ ܩܪܝܼܒܘܼܬܟ ܕܠܘܿܬܝ. ܠܪܝܼܚܝ ܒܣܡ̈ܢܝܟ ܛܒ̈ܐ ܗ̄ ܐܝܿܟܢܐ ܠܡ ܕܒܣܡ̈ܢܐ. ܟܕ ܐܣܟܝܼܡ ܩܝܣܐ ܒܣܝܼܡܐ ܐܘܿ ܨܒܘ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܒܢܘܼܪܐ ܡܬܒܼܚܪܝܼܢ. ܡܫܼܚܐ ܕܡܘܼܪܐ. ܝܘܢܝܐ܆ ܡܼܚܐ ܡܣܦܼܩܐ ܗ̄ ܥܩܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܼܡܕܟ ܗܿܢܐ. ܐܘܼܟܡܐ ܐܢܼܐ ܘܝܿܐܝܐ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܐܦܿܢ ܐܘܼܟܡܬ݀ ܢܦܫܼܐ ܒܚܛܝܼܬܐ ܐܠܐ ܝܿܐܝܐ ܒܗ݀ܝ ܕܐܬܢܩܼܦܬ݀ ܠܚܬܢܐ. ܐܝܟ ܡܫܟ̈ܢܝ ܩܕܪ ܗ̄ ܚܙܼܘ ܠܡܫ̈ܟܢܐ ܕܩܕܪ̈ܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܛܝ̈ܝܐ ܘܐܣܼܬܟܠܘ ܕܐܘܼܟܡܘܼܬܐ ܗܝ ܕܣܥܪ̈ܐ ܕܒܡܫܟ̈ܢܝܗܘܢܿ. ܗܝܼ ܗܝܼ ܥܘܼܡܪܗܘܢܿ ܘܡܕܝܼܢܬܗܘܢܿ ܗ݀ܝ ܕܠܗܘܢܿ ܡܼܢ ܩܘܼܪܐ ܘܚܘܼܡܐ ܘܟܘܪܢܐ ܢ݀ܛܪܐ. ܘܐܝܟ ܝܪ̈ܝܼܥܬ݀ ܫܠܝܡܘܿܢ ܗ̄ ܐܬܒܩܼܘ ܐܦ ܒܠܒܘܼ̈ܫܐ ܕܫܠܝܡܘܿܢ ܗ̄ ܐܬܒܩܼܘ ܐܦ ܒܠܒܘܼ̈ܫܐ ܕܫܠܝܡܘܿܢ ܐܦ ܒܐܦ̈ܝ ܬܪܥܐ ܘܒܦܪ̈ܣܐ ܕܡܬܝܼܚܝܼܢ ܩܕܡܘ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܕܐܪܓܘܿܢܐ ܒܪ ܟܝܿܢܗܿ ܕܐܘܟܡܘܼܬܐ. ܕܐܟܡܐ ܕܗܿܠܝܢ ܠܐ ܡܬܼܬܫܝܼܛܝܼ ܡܛ݀ܠ ܐܘܼܟܡܘܼܬܐ ܐ݀ܦܠܐ ܢܦܼܫܐ ܡܛ݀ܠ ܣܢܝܘܼܬܗܿ ܕܒܚܛܝܼܬܐ ܐܠܐ ܗܿܘܝܐ ܝܿܐܝܼܬܐ ܒ݀ܬܪ ܬܝܿܒܘܼܬܗܿ. ܒܢ̈ܝ ܐܡܝ ܗ̄ ܢܣܛܘܼܪ̈ܝܢܘ ܢܬܝܼ̈ܦܝ ܒܿܬܪ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܒܢ̈ܝ ܐܡܝ ܩܿܪܝܐ ܡܨܪܝܬܐ ܠܥܒܪ̈ܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܚܕ ܐܕܡ ܘܢܘܿܚ ܝܼܠܝܼܕܝܼܢܢ. ܘܣܿܡܘܼܢܝ ܢ݀ܛܪܬ݀ ܟܪ̈ܡܐ ܗ̄ ܟܪ̈ܡܐ ܡܠܟ̈ܬܐ ܕܫܪܟܐ ܕܐܬܬܼܩܝܼܡܬ݀ ܡܕܒܪܢܝܼܬܐ ܥܠ ܟܿܠܗܝܢ. ܘܟܪܡܐ ܠܐ ܢܛ݀ܪܬ ܗ̄ ܕܐܢܿܐܠܡ ܠܐ ܝܨܿܦܬ ܕܢܦܼܫܝ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܗܘܼ ܫܠܝܡܘܢ ܝܨܝܿܦ ܗܼܘ ܕܝܼܠܝ ܘܗܿܢܐ ܦܘܼܫܩܐ ܪܘܼܥ ܗܿܘ܆ ܐܝܿܟܐ: ܐܝܟܿܐ ܗ̄ ܪܥܝܿܬ. ܗ̄ ܪܥܼܝܐ ܥܠ ܒܘܼܣܡܐ ܡܿܘܕܥ܆

ܘܐܝܿܟܐ ܪܒ݁ܬ ܗ̄ ܡܪܒܘܼܥܝܼܬܐ ܥܠ ܢܘܚܐ ܘܫܠܼܝܐ. ܘܛܗܪܐ ܥܠ ܢܗܝܼܪܘܼܬܗ ܕܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܥ̈ܢܐ ܐܡܿܪ ܐܝܿܕܐ ܕܡܐ ܕܪܥܝܐ ܘܣܿܒܥܐ ܪܒܥܐ ܒܛܗܪܐ ܘܡܬܓܘܪܪܐ. ܫܡܐ ܕܥܩܼܐ ܥܠ ܓܠܝܼܠܘܼܬܐ ܡܿܘܕܥ ܘܒܙܒܼܢ ܡܬܢܼܣܒ ܥܠ ܣܘܼܣܝܐ ܥܠܝܐ. ܟܕ ܐܣܟܝܼܡ ܟܦܼܬܐ ܟܿܐܦ ܨܘܪܗ ܘܚܿܐܪ ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܡܬܼܩܪܝܢ ܬܘܼܒ ܥܩܼ̈ܐ ܟܦ̈ܐ ܐܘܟܝܼܬ ܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܕܥܠ ܝܕ ܝܡܐ ܗܿܠܝܢ ܕܓܠܝܼܠ̈ܢ ܐܝܟ ܟܦ̈ܐ ܘܣܦܼܬܗܝܢ ܫܩܝܼܦܐ ܘܓܠܝܼܠܐ ܘܥܿܐܠ ܒܗܝܢ ܝܡܐ. ܘܚܫ̈ܚܢ ܠ̈ܠܡܐܢܐ ܕܐ̈ܠܼܦܐ. ܗܿܪܟܐ ܥܠ ܥܩܼܐ ܕܬܠ̈ܝܢ ܢܫ̈ܐ ܒܨܘܪ̈ܝܗܝܢ ܐܡܿܪ܆ ܙܠ̈ܝܼܚܐ ܕܣܐܡܐ ܗ̄ ܙܠ̈ܝܼܚܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢܿ ܡܐܢ̈ܐ ܕܡܼܢ ܣܐܡܐ ܡܬܼܬܩܢܝܼܢ ܐܘܿ ܐܝܼܬܝܗܘܢܿ ܛܣ̈ܐ ܪ̈ܩܝܼܩܐ ܕܕܗܒܐ ܕܩܒܝܼܥܝܼܢ ܒܗܘܢܿ ܢܘܼܩ̈ܕܬܐ ܘܛܘܼ̈ܦܐ ܕܣܐܡܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܒܗܘܢܿ ܣܥܪܐ ܡܬܓܕܠ ܗܼܘܐ ܡܬܼܬܣܝܼܡ ܥܠ ܨܕܥ̈ܐ ܘܒܪܝܼܫܐ܆ ܢܪܕܝܢ ܗ̄ ܡܼܢ ܗܪ̈ܘܼܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܼܡܕܟ ܡܬܼܩܪܐ ܕܝܢ ܢܪܕܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܥܩܼܪܐ ܕܢܪܕܝܼܢ ܢ݀ܬܦ ܠܟܿܠܗܘܢܿ ܨܝܕ ܗܢܝܐܘܼܬܗ܆ ܘܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡܫܼܚܐ ܕܡܫܼܚܬ݀ ܚܛܝܿܬܐ ܠܡܪܢ ܡܼܢ ܓܢܣܼܐ ܗܿܢܐ ܡܪܟܼܒܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘܐ. ܣܓܘܼܠܐ ܕܟܘܼܦܪܐ ܗ̄ ܣܼܦܪܐ ܩܿܪܝܢ ܐܡܢܫ̈ܝܼܢ ܠܚܢܐ. ܟܘܼܦܪܐ ܬܢܢ ܩܿܪܐ ܠܥܩܼܪܐ ܛܒܿܐ ܕܗܪ̈ܘܼܡܐ ܘܪܝܼܚܬܢܐ ܡܕܡ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܟܘܼܦܪܐ ܣܡܕܪܐ ܗܿܘ ܕܥܢܼ̈ܒܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ. ܣܓܘܼܠܐ ܕܟܘܼܦܪܐ ܩܿܪܐ ܠܟܘܼܦܪܐ ܐܘܟܝܼܬ ܩܝܼܪܐ ܕܣܝܿܡܝܼܢ ܥܠ ܪܝܼܫ ܫܒܘܿܩܐ ܕܣܬܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܬܬܼܠܝ ܦܐܪ̈ܐ. ܟܘܼܦܪܐ ܝܘܼܕܐܝܐ ܗ݀ܘ ܕܐܝܟ ܩܝܼܪܐ ܢ݀ܒܥ ܒܝܼܗܘܼܕ ܘܥܝܛܪܢܐ ܥܝܢܓܕ ܗ̄ ܐܝܼܪܝܼܚܘܼ ܕܟܗܝܼܢܐ ܒܢܼܨ̈ܒܬܐ ܘܟܪ̈ܡܐ܆ ܪܨܼܦ ܗ̄ ܛܠܼܠ. ܥܪ̈ܩܐܕܩܛܝܼܪ̈ܩܐ ܗ̄ ܩܛܝܼܪ̈ܩܐ ܡܬܼܩܪܝܢ ܕܦ̈ܐ ܕܓܠܝܼܦܝܼܢ ܘܡܪܒܥܝܼܢ ܘܩܒܝܼܥܝܼܢ ܫܦܝܼܪ ܒܬܛܠܝܼ̈ܠܐ ܘܚܿܫܚܝܼܢ ܠܨܒܼܬܐ ܘܠܣܩܝܼܠܘܼܬܐ. ܬܘܼܒ ܡܬܼܩܪܐ ܩܛܝܼܪܩܐ ܐܝܼܠܢܐ ܕܣܒܝܼܣ ܒܛܪ̈ܦܐ ܘܒܦܐܪ̈ܐ. ܫܘܼܫܢܬ ܫܪ̈ܘܝܢܐ ܗ̄ ܡܨܒܬܼ ܬܘܼܒ ܒܝܬ ܒܗܒ̈ܒܐ ܘܒܓܠܼ̈ܦܐ ܕܕܡܿܝܢ ܠܫܘܼܫ̈ܢܐ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܒ܆ ܟܕ ܫܘܼܫܢܬ ܫܪܘܝܢܐ ܠܦܩܼܚܐ ܗ݀ܘ ܕܡܬܼܚܙܐ ܒܗ ܒܫܪܘܝܢܐ ܕܕ݀ܡܐ ܠܘܪܕܐ ܩܿܪܐ. ܘܫܘܼܫܢܬ ܥܘܼܡܩܐ ܠܗܿܢܝܢ ܕܡܬܼܩܪ̈ܝܢ ܫܘܼܫܢܬ ܡܠ̈ܟܐ ܗܿܢܝܢ ܕܒܼܚܙܬܗܝܢ ܦܐܝ̈ܢ ܘܗܢܝܼ ܪܝܼܚܝܗܝܢ ܗ̄ ܢܝܼܪܩܘܿܣ. ܡܛ݀ܠ ܕܟܪܝܼܗܬ݀ ܪܚܡܼܬܐ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܗ݀ܘ ܕܟܪܝܼܗ ܦܓܪܢܐܝܼܬ ܟ݀ܠܗܝܢ ܚܫܚ̈ܬܐ ܝܬܝܼܪ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܠܗ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗ݀ܘ ܕܟܪܝܼܗܿ ܒܪܚܼܡܬܐ ܟܝܿܢܝܬܐ ܟ݀ܠܗܝܢ ܣܝܒܪ̈ܬܐ ܘܪ̈ܝܼܚܢܐ ܣܩܘܼ̈ܒܠܐ ܕܚܫܗ ܡܫܼܬܟܚܝܼܢ. ܐܘܿ ܒܥܘܼܙ̈ܝܠܐ ܗ̄ ܥܘܼܙ̈ܝܠܐ ܠܒܢ̈ܝ ܐܝ̈ܠܐ ܩܿܪܐ ܕܚܪܝܼܦܝܼܢ ܒܚܝܠܐ ܘܒܪܩܕܐ ܗܿܢܘܢ ܕܩܘܼܝܡܗܘܢ ܘܬܪܒܝܼܬܗܘܢܿ ܡܼܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܚܩܠܐ ܐܝܼܬܘܗܝ܀ ܩܦܠܐܘܢ܆ ܕ̄܆ ܫܢ̈ܝܟܝ ܐܝܟ ܓܙܪܐ ܕܓܙܝܪ̈ܬܐ ܕܣܿܠܩ ܗ̄ ܐܘܿ ܥܠ ܥܢ̈ܐ ܚܘܪ̈ܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܠܼܬܗ ܐܘܿ ܥܠ ܢܩܘ̈ܘܬܐ ܕܥܡܪܐ ܗܿܢܝܢ ܕܡܐ ܕܐܫܼܬܩܠܘ ܓܙܝܗ̈ܝܢ ܘܢܚܼ̈ܬܝ ܠܡܣܼܚܘܼܬܐ ܘܣܠܼ̈ܩܝ

ܝܬܝܼܪ ܡܬܼܚܙܝܐ ܡܦܪܓܘܼܬܗܝܢ. ܘܒܗܿܠܝܢ ܕܡܝܼ ܠܚܘܪܘܼܬ ܫ̈ܢܐ ܘܠܘ ܒܥܙ̈ܐ ܐܘܼܟ̈ܡܬܐ. ܕܟ݀ܠܗܝܢ ܡܬܐܡ̈ܢ ܗ̄ ܥܠ ܥܙ̈ܐ ܘܢܩܘ̈ܘܬܐ ܪܡܿܙ ܘܟ݀ܠܗܝܢ ܝܠ̈ܕܢ ܘܒܗܿܕܐ ܡܿܠܦ ܥܠ ܫܪܝܼܪܘܼܬܐ ܘܪܨܝܼܦܘܼܬܐ ܕܫ̈ܢܐ. ܨܠܦܐ ܕܪ̈ܘܼܡܢܐ ܠܩܠܦܬܐ ܒܪܝܬܐ ܐܡܿܪ ܗ݀ܝ ܕܕܡܿܝܐ ܠܘܪܕܐ. ܨܘܪܟܝ ܒܿܢܐܼ ܟܬܒ̈ܐ ܗ̄ ܕ݀ܡܐ ܨܘܪܟܝ ܠܡܓܕܠܐ ܗ݀ܘ ܕܒܢܼܐ ܕܘܝܼܕ ܒܫܘܼܪܐ ܕܐܘܿܪܫܠܡ. ܬܟ̈ܐ ܥܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܦܼ̈ܬܟܢ ܘܡܨܝܪ̈ܢ ܡܠܦܐ ܗܿܟܢ ܡܙܕܩܪ̈ܢ ܬܟ̈ܐ ܡܼܢ ܓܘ̈ܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܩܕܠܐ ܘܨܘܪܐ ܗܘܼܝܘܼ ܟܕ ܗܼܘ ܩܕܠܐ ܡܼܢ ܒܣܼܬܪܐ ܘܨܘܪܐ ܡܼܢ ܩܕ̈ܡܐ. ܐܠܦ ܣܟܪ̈ܝܼܢ. ܐܝܿܟܢܐ ܕܒܡܓܠܐ ܥܫܝܼܢܐ ܡܐ ܕܡܬܬܠ̈ܝܢ ܒܗ ܣܟܪ̈ܐ ܘܫܠ̈ܛܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܩܛܝܼܪ̈ܩܐ ܡܬܼܚܙܐ ܕܝܬܝܼܪ ܫܒܝܼܚܐ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܨܘܪܐ܇ ܕܥܕܬܐ ܒܣܕܪ̈ܐ ܕܕܗܒܐ ܐܦ ܕܡܪ̈ܓܢܝܬܐ܇ ܐܘܟܡܝܼܬ ܕܢܒ̈ܝܐ ܘܕܫܠ̈ܝܼܚܐ ܕܒܗܿ ܬܿܠܝܢܼ ܡܙܿܠܓ ܡܼܢ ܪܝܼܫ ܐܡ̈ܢܐ ܗ̄ ܬܘ̈ܬܒܐ. ܬܐܼܬܝܢ ܠܡ ܠܘܿܬ ܢܩܝܼܦܘܼܬܝ ܐܘܿ ܟܠܬܐ ܪܘܼܚܢܝܬܐ ܘܬܥܒܼܪܝܼܢ ܡܼܢ ܠܒܼܟܝ ܐܟܡܿܢ ܕܐܝܼܬܝܟܝ ܬܘܬܒܐ ܘܢܘܓܪܝܬܐ ܡܼܢ ܡܫܝܼܚܐ ܚܬܢܐ. ܣܿܢܝܼܪ ܘܚܪܡܘܿܢ ܗ̄ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܛܘܼܪ̈ܐ. ܐܪܙ ܢܒܼܥܗ ܕܝܘܿܪܕܢܢ. ܡܘܼܪܐ ܘܥܠܘܝ ܕܘܼܥܬܐ ܐܢܘܿܢ ܕܐܝܼ̈ܠܢܐ. ܩܢܝܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܡܬܥܼܒܕ ܒܣܼܡܐ ܕܥܛܪܐ. ܩܝܼܢܘܿܡܘܿܢ ܬܢܢ ܠܘ ܕܪܨܝܼܢܝ ܘܨܝܢܕܪܓ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܠܐ ܙܢܼܐ ܕܩܝܣܐ ܒܣܝܼܡ ܪܝܼܚܐ ܘܐܢ ܡܬܼܩܪܒ ܠܡܐܢܐ ܕܪܬܚ ܡܩܪ ܠܗ ܘܐܢ ܡܬܼܪܡܐ ܒܡ̈ܝܐ ܚܡܝܼ̈ܡܐ ܗܿܟܘܬ ܘܒܡܼܫܚܐ ܕܡܫܝܼܚܘܼܬܐ ܡܬܼܡܕ ܗܼܘܐ܆ ܘܟܘܼܦܪܐ ܩܪܝܼܪܐ ܗܼܘ ܘܢܪܕܝܢ ܚܡܝܼܡܐ ܗܼܘ ܘܐܝܼܠܢܐ ܐܝܼܬ̄ܘ. ܟܘܼܪܟܡܐ ܡܡܙܓܐ ܗܼܘ. ܡܘܼܪܐ ܘܥܠܘܗܝ ܚܡܝܼ̈ܡܐ. ܥܠ ܫܦ̈ܩܐ ܕܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܫܦ̈ܩܐ ܩܿܪܐ ܠܐܓܘ̈ܓܐ. ܐܘܿ ܠܬܦ̈ܐ ܙܥܘܿܪ̈ܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܼܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܠܓܙܪ̈ܐ ܕܥܢ̈ܐ ܡܬܪܬܩܢܝܼܢ ܐܘܿ ܡܼܢ ܦܪ̈ܕܝܣܦܢܼܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܓܢ̈ܢܐ ܠܫܩܼܝܐ ܕܢܨܒ̈ܬܐ. ܕܣܚ̈ܝܢ ܒܚܠܒܐ ܘܝ̈ܬܒܢ ܗ̄ ܡܐ ܕܫ̈ܬܝܢ ܡܝ̈ܐ ܡܼܢ ܢܗܝܼܪܘܼܬܗܘܢܿ ܘܪܗܛܗܘܢܿ ܕܡ̈ܝܐ ܡܩܒܼܠ̈ܢ ܙܠܓܐ ܝܬܝܼܪܐ ܒܒ̈ܬܗܝܢ. ܐܝܟ ܡܫܟܒ̈ܬܐ ܗ̄ ܡܫܟ̈ܒܬܐ ܠܐܫܟܪܐ ܘܠܡܫܼܪܐ ܕܙܪ̈ܥܐ ܩ݀ܪܐ. ܐܝܟ ܟܪܟܐ ܕܕܗܒܐ ܕܡܛܒܥ ܒܟܐܦ̈ܝ ܕܗܒܐ. ܐܝܿܢܐ ܕܟܕ ܙܩܝܼܪ ܡܼܢ ܓܘ̈ܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܡ ܕܗܒܐ ܡܬܼܬܣ̈ܝܼܡܢ ܗܼܘ̈ܝ ܒܗ ܟܐܦ̈ܐ ܒܕܡܘܼܬ ܦܕܬܐ ܕܪܒ ܟܗ̈ܢܐ. ܐܘܿ ܟܒܪ ܥܠ ܛܣ̈ܐ ܪ̈ܩܝܼܩܐ ܡܬܼܢܓܕ ܗܼܘܐ ܘܡܬܼܩ̈ܒܥܢ ܗܼܘܝ ܒܗ ܟܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ. ܟܪܣܗ ܥܒܿܕܐ ܕܫܢܐ ܥܠ ܡܦܚܐ ܗ̄ ܡܦܠܚܐ ܡܿܐܢܐ ܚܠܝܐ. ܫܢܐ ܓܝܪ ܡܦܝܼܠܐ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܐܛܝܼܡܐ ܘܫܪܝܼܪܐ ܣܝܼܡ ܗܼܘܐ ܥܒܿܕܐ ܥܠ ܟܐܦܐ ܕܣܦܝܼܠܐ ܐܘܟܝܼܬ ܩܘܼܢܥܐ ܡܐ ܓܝܪ ܕܡܬܼܦܬܟ ܒܓܪܡ ܦܝܼܠܐ ܫܘܼܦܪܐ ܣܿܓܝܐܐ ܥܒܕ ܐܦܪ̈ܕܢܝ ܗ̄ ܒܠܗܝܼ̈ܢܝ. ܫܡܐ ܕܫܝܼܠܘܡܝܬܐ ܥܠ ܬܠܬܐ ܡܬܼܦܫܩ. ܡܫܡܼܠܝܬܐ ܘܡܠܝܬ݀ ܫܠܡܐ ܘܫܚܝܼܩܬܐ. ܘܒܙܼܢܐ ܐܚܪܢܐ ܡܬܼܢܣܒ ܗܪܟܐ ܫܐܪܟܝ ܗ̄ ܟܢܘܼܫܪܐ. ܫܐܪܐ ܦܘܼܡܐ ܗܼܘ ܕܬܪܣܝܬܐ

ܕܥܘܼܠܐ ܒܓܘ ܟܪܣܐ. ܘܒܿܬܪ ܡܦܩܼܬܗ ܕܝܠܕܐ ܡܬܼܒܛܠ ܡܼܢ ܚܫܼܚܬܗ. ܫܐܪܐ. ܡܛ݀ܠ ܗ݀ܝ ܕܠܬܕ̈ܝܐ ܘܠܦܘܼܡܐ ܦܪܝܼܫܐ ܗ݀ܕܐ ܡܘܗܒܬܐ. ܘܕܡܿܐ ܫܐܪܐ ܒܐܣܟܡܐ ܠܐܓܿܢܐ ܗܿܝ ܕܡܠܝܐ ܚܡܪܐ. ܠܫܩܘܼܬܐ ܘܠܐ ܚܿܣܪܐ. ܘܐܦ ܗܘ ܫܐܪܐ ܐܚܝܼܕ ܐܬܪܐ ܡܨܥܝܐ ܒܝܬ ܐܣܛܘܿܡܟܐ ܠܟܪܣܐ. ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܠܬܡܿܢ ܫܠܝܼܛ ܙܒܢܼܐ ܘܒܛܢܐ ܠܡܬܼܥܠܝܘܼ ܐܟܡܿܢ ܕܗܘܼܝܘܼ ܬܚܘܼܡܐ ܥܠܝܐ ܕܡܪܒܥܐ. ܥܝܢ̈ܝܟܝ ܐܝܟ ܝܡ̈ܡܬܐ ܕܚܫܒܘܿܢ ܗ̄ ܚܫܼܒܘܿܢ ܡܕܝܼܢܬܐ ܗܘܬ݀ ܕܡܠܟܐ ܕܐܡܿܘܼܪ̈ܝܐ ܘܣܓܝܐܬ݀ ܒܐܡܢܫܘܼܬܐ ܘܫܦܝܼܪܥܐ ܒܡܒܘܼ̈ܥܐ ܘܝܡܡ̈ܬܐ. ܘܒܥܒܪܗ ܕܝܘܿܪܕܢܢ ܣܝܼܡܐ ܗܘܬ݀ ܒܫܒܒܘܼܬܐ ܕܥܡ̈ܡܼܐ ܘܐܝܟ ܬܥܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܘܬ ܠܥܡ̈ܡܐ ܠܡܥܼܠܬܐ ܕܠܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ. ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܒܪܬ݀ ܗ̄ ܘܐܦ ܩܕܡ ܬܪܥܐ ܕܡܕܝܼܢܬܐ ܗܿܢܝܢ ܝܡܡ̈ܬܐ ܘܡܒܘܼܥ̈ܐ ܚܙܼܬܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢܿ. ܟܪܡܠܐ ܛܘܼܪܐ ܗܿܘ ܡܼܢ ܬܚܘܼܡܐ ܕܥܡܐ ܓܠܝܼܠ ܓܝܪ ܘܪܡ ܘܒܪܝܼܫܗ ܐܝܼܬ ܦܩܥܼܬܐ ܘܒܗ ܟܿܐܫ ܗܼܘܐ ܠܠܝܐ. ܕܐܣܝܼܪ ܒܪ̈ܗܛܐ ܗ̄ ܪ̈ܗܛܐ ܡ̈ܐܢܐ ܐܢܘܢܿ ܕܡܬܟܼܒܫ ܒܗܘܢܿ ܣܥܪܐ ܐܘܿ ܠܘܼ̈ܠܐ ܘܠܐܦ̈ܝ ܬܪܥܐ ܕܐܪܓܘܿܢܐ ܕܩܕܡ ܡܠܟܐ ܩܿܪܐ ܪ̈ܛܐ. ܡܛ݀ܠ ܗ݀ܝ ܕܡܬܓܠܓܝܼܢ. ܐܘܿ ܪ݀ܗܛܐ ܩܿܪܐ ܠܛܒܠܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢܿ ܕܩ݀ܛܪܝܼܢ ܐܪܓܘܢܐ ܕܡܠܟܐ ܒܪ̈ܝܫܝܗܘܢܿ ܐܘܿ ܒܟܬܦ̈ܬܗܘܢܿ ܠܥܘܼܗܕܢܐ ܕܣܘܼܥܪܢܗܘܢܿ ܐܘܿ ܟܒܼܪ ܠܪ̈ܗܛܐ ܕܡ̈ܝܐ ܩܿܪܐ ܗܿܟܢ܆ ܟܦܪܐ ܠܟܦܪ̈ܘܼܢܐ ܩܿܪܐ ܘܣܿܟܐ ܫܠܼܡ ܦܘܼܫܩܐ ܗܿܢܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/241
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 12 SOAH 00012 http://syriaca.org/manuscript/2296 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502623
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: November 1, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on the Song of Songs - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܒܡ̈ܢܘܬܐ ܡܼܢ ܫܐܪܬ݀ ܫܐܪ̈ܝܼܢ” based upon SOAH 00012, Digital Syriac Corpus, last modified November 1, 2017, https://syriaccorpus.org/241.
Bibliography:
Literal Commentary on the Song of Songs - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܒܡ̈ܢܘܬܐ ܡܼܢ ܫܐܪܬ݀ ܫܐܪ̈ܝܼܢ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/241.

Show Citation Styles