Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Isaiah - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܘܫܡܝܐ. ܘܒܝܘܡ̈ܝ ܐܣܐ ܚܢܢܝܐ ܘܝܘܼܐܝܠ ܘܥܙܪܝܐ. ܘܒܝܘܡ̈ܝ ܝܘܿܫܦܛ ܐܠܝܐ ܘܡܝܼܟܐ ܒܪ ܝܡܠܐ ܘܥܘܼܒܕܝܐ ܘܒܝܘܡ̈ܝ ܝܘܿܐܫ ܐܠܝܼܫܥ ܘܙܟܪܝܐ ܒܪ ܝܘܼܝܕܥ ܗ݀ܢܐ ܙܟܪܝܐ ܩܼܛܠܗ ܐܡܿܘܿܨܝܐ. ܘܒܝܘܡ̈ܝ ܐܡܘܼܨܐ ܥܡܘܿܣ ܘܗܘܼܫܥ ܘܝܘܢܢ ܘܢܚܚܘܼܡ. ܘܒܝܘܡ̈ܝ ܥܘܼܙܝܐ ܗܘܼܫܥ ܘܥܡܘܿܣ ܘܐܫܥܝܐ. ܘܒܝܘܡ̈ܝ ܝܘܼܬܡ ܗܘܼܫܥ ܘܐܫܥܝܐ ܘܡܝܼܟܐ ܡܝܪܫܝܐ ܘܝܘܼܐܠ ܒܪ ܒܬܘܼܐܠ. ܘܒܝܡ̈ܝ ܚܙܩܝܐ ܘܡܢܫܐ ܗܼܢܘܢܿ ܟܕ ܗܼܢܘܢܿ. ܘܒܝܘܡ̈ܝ ܝܘܼܫܐ ܥܒܕ ܫܠܘܿܡ ܘܨܢܝܐ ܘܚܘܼܠܕܝ ܐܢܬܬܐ ܘܐܪܡܝܐ. ܘܒܝܘܡ̈ܝ ܐܠܝܩܝܡ ܐܪܡܝܐ ܘܐܘܪܝܐ ܒܪ ܫܡܥܝܐ. ܒܝܘܡ̈ܝ ܨܕܩܝܐ ܐܪܡܝܐ ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܘܚܒܘܩܘܿܩ. ܕܢܝܐܝܠ ܐܬܢܒܝܼ ܡܼܢ ܫܢܿܬܐ ܕܬܠܬ ܕܝܘܼܝܩܝܼܡ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܠܬ ܕܟܘܼܪܫ. ܚܓܝ ܘܙܟܪܝܐ ܘܡܠܐܟܝ ܒ݀ܬܪ ܦܘܼܢܝܐ ܐܬܢܒܝܼ. ܥܣܪܝܼܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܩܡܼܘ ܒܥܡܐ ܒ݀ܬܪ ܦܘܼܢܝܐ. ܙܘܼܪܒܒܝܼܠ ܘܝܘܼܝܩܝܼܡ ܘܐܠܗܝ ܒܪ ܝܘܼܝܩܝܼܡ ܘܝܘܼܝܕܥ ܒܪ ܐܣܦ ܘܒܘܿܚܢܢ ܒܪ ܝܘܼܝܕܥ ܘܥܕܘܼ ܒܪ ܝܘܿܚܢܢ. ܕܘܼܚܐ ܒܪ ܥܕܘ. ܐܠܝܥܙܪ ܗ݀ܘ ܕܒܝܘ̈ܡܘܗܝ ܐܬܦܫܼܩܘ ܟܬܒ̈ܐ ܡܼܢ ܥܒܪܝܐ ܠܝܘܢܝܐ. ܒܪ ܣܝܼܪܐ ܒܪ ܫܡܥܘܿܢ. ܒܪ ܫܡܥܘܿܢ ܐܚܘܼܗܝ ܕܐܠܝܼܥܙܪ. ܫܡܥܘܢ ܐܒܘܼܗܝ ܕܒܪ ܣܝܼܪܐ. ܚܘܢܝܐ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ. ܝܼܗܘܼܕܐ ܡܩܒܝ ܒܪ ܡܬܝܼܬܐ. ܗܿܢܐ ܚܼܕܬ ܠܗܝܟܠܐ ܘܛܪܕ ܠܪܒ ܚܝܠܐ ܕܐܢܛܝܟܘܿܣ. ܒܿܬܪ ܗܿܢܐ ܡܢܐܬܘܿܣ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܕܥܘܠܐ ܐܠܩܝܘܒܝܘܿܣ. ܒܿܬܪ ܗܿܢܐ ܐܬܬܬܓܼܥܠܬ݀ ܪܒܘܼܬ ܟܗܢܘܼܬܐ ܠܝܼܗܘܕܐ ܡܩܒܝ. ܘܒܬܪܗ ܝܘܼܢܬܢ ܐܚܘܼܗܝ ܘܒܿܬܪܗ ܫܡܼܥܘܢ ܐܚ̄ܘܼ ܘܒܿܬܪܗ ܝܘܿܚܢܢ ܒܪܗ ܕܐܬܩܼܪܝܼ ܐܘܪܩܐܢܘܿܣ ܟܕ ܐܚܼܕ ܠܐܘܪܩܢܝܐ ܥܣܪܝܼܢ ܘܫܬ ܫܢ̈ܝܼܢ ܗܿܢܐ ܐܚܼܪܒ ܠܫܡܪܝܼܢ ܘܒܢܼܗܿ ܘܩܼܪܗܿ ܣܒܐܣܛܝܐ. ܒ݀ܬܪ ܐܪܝܼܣܛܘܼܒܘܿܠܘܿܣ ܒܪܗ. ܘܥܡ ܟܗܢܘܼܬܐ ܐܦ ܬܓܐ ܩܛܪ ܒ݀ܬܪ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥ ܘܬܡܢܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܕܒܛܠܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܗܘܢܿ ܒܿܬܪܟܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒ݀ܬܪܗ ܐܠܟܣܢܕܪܐ ܐܢܬܬܗ ܘܒܟܝܗܿ ܐܩܪܒܼܘ ܥܠ ܟܗܢܘܼܬܐ ܘܐܪܝܣܛܘܒܩܠܘܿܣ ܒܪܗܿ ܦܟܼܪܘܼܗܝ ܪ̈ܘܼܡܝܐ ܘܠܐܘܪܩܐܢܝܘܿܣ ܐܚܘܼܗܝ ܫܪܪܘ ܒܟܗ̄ܢܘܼ ܫܢ̈ܝܐ ܕܟܿܠܗܘܢܿ ܗܘ̈ܝܢ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܬܠܬ ܐܝܟ ܕܒܕܢܝܐܝܠ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ. ܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܕܥܘܼܙܝܐ ܣܠܼܩ ܦܩܠ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ ܥܠ ܡܚܢܝܡ ܡܠܟܐ ܕܫܡܪܝܼܢ ܘܕܝܣܪܐܝܠ ܘܢܣܼܒ ܡܢܼܗ ܐܠܦ ܟܟܪ̈ܝܼܢ ܕܣܐܡܐ ܡܼܢ ܗܿܪܟܐ ܫܪܝܼܘ ܡܬܓܠܘܝܢ ܝܣܪ̈ܠܝܐ ܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐܼ ܒܙܒܼܢܐ ܗܿܢܐ ܐܬܐ ܬܠܓܬ ܦܠܣܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ ܘܫܼܒܐ ܠܒܢ̈ܝ ܪܘܒܝܠ ܘܠܒܢ̈ܝ ܓܕ ܘܫܒܛܐ ܕܢܦܬܠܝ ܘܕܒܓܠܝܼܠܐ. ܘܐܚܙ ܒܪ ܝܘܼܬܡ ܒܙܒܢܼܗ ܐܬܼܐ ܪܨܢ ܡܠܟܐ ܕܕܪܡܣܘܿܩ ܘܣܘܼܪܝܐ ܘܦܩܝ ܒܪ ܪܘܼܡܠܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܘܚܪܼܒܘ ܡܼܢ ܝܼܗܘܼܕܐ ܪ̈ܒܘܬܐ ܬܪ̈ܥܣܪ. ܘܒܫܢܬ ܬܫܥ ܕܗܘܼ ܫܥ ܒܪ ܐܠܐ ܘܕܐܚܙ ܕ݀ܝܐ ܣܠܼܩ ܫܠܡܢܥܣ ܥܠ ܫܿܡܪܝܼܢ ܘܫܼܪܐ ܥܠܝܗܿ ܬܠܬ ܫ̈ܢܝܼܢ ܘܟܒܫܼܗ ܘܓܠܝܼ ܠܒܿܒܝܠ ܠܥܣܪܐ ܫܒ̈ܛܝܼܢ ܘܒܛܠܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܒ݀ܬܪ ܨܐܢܘ̄ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܒܫܡܪܝܼܐ

ܩܨ̄ܕ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܒܫܢܬ ܐܪܒܥ ܕܚܙܩܝܐ ܫܒܼܐ ܫܠܡܢܥܣܪ ܠܫܡܿܪܝܼܢ ܘܫܕܪ ܠܐܬܘܼܪܝܐ ܠܡܼܛܪ ܠܐܪܥܐ. ܘܐܬܩܼܪܝܼܘ ܫܡܪ̈ܝܐ ܢܛܘܿܪ̈ܐ ܘܩܛܼܠܘ ܐܢܘܿܢ ܐܪ̈ܝܘܬܐ. ܘܥܙܪܐ ܟܗܢܐ ܐܠܼܦ ܐܢܘܢܿ ܠܐܘܼܪܝܬܐ. ܘܒܫܢܬ݀ ܚܝ̄ ܕܡܢܫܐ ܐܫܬܼܒܝܼ ܡܢܫܐ ܡܛ݀ܠ ܥܘܠܗ ܠܒܿܒܝܠ. ܘܗܼܘܐ ܬܡܿܢ ܫܢ̈ܝܐ ܠ̄ܙ ܘܨܠܝܼ ܘܥܛܦܼ ܠܡܠܟܘܼܬܗ. ܘܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܝܘܼܝܩܝܡ ܐܡܼܠܟ ܒܒܒܿܝܠ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܒܪܢܐܒܘܦܠܣܪ ܘܣܠܼܩ ܥܠ ܐܘܿܪܫܠܝܡ ܫܼܒܝܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܫܼܒܐ ܡ̈ܐܢܝ ܬܫܡܼܫܬܐ ܘܠܕܢܝܐܝܠ ܘܚܒܼܪ̈ܘܗܝ ܘܐܪܡܝܼܡܐܕܬܐ ܥܠ ܝܘܼܝܩܝܼܡ. ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܐ ܕܝܘܼܝܩܝܼܡ. ܣܠܼܩ ܬܘܼܒ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܥܠ ܐܘܪܫܠܝܡ ܘܐܪܡܝܼ ܙܒܢܼܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܡܐܕܬܐ ܥܠ ܝܘܼܝܩܝܼܡ ܘܗܦܼܟ. ܘܒܫܢܬ݀ ܬܡܿܢܐ ܕܢܒܘܼܟܕܢܨܪ ܡܝܼܬ ܝܘܼܝܩܝܼܡ ܘܐܡܼܠܟ ܒܪܗ ܝܘܼܟܢܝܐ ܘܣܼܛܢܐ ܠܒܼܗ ܡܼܢ ܡܪܝܐ. ܘܣܠܼܩܖ ܥܠܘܗܝ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܘܫܼܒܝܗܝ ܘܠܐܡܗ ܘܠܪ̈ܝܫܢܘܗܝ ܠܒܒܿܝܠ ܐܬܚܼܫܒ ܫܒܥ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܟܕ ܐܡܠܼܟ ܐܘܼܠܡܕܪܘܼܟ ܒܪ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܒܕܘܼܟܬ ܝܘܼܟܢܝܐ ܘܒܫܢܬ ܚܕܥܣܪ ܕܨܕܩܝܐ ܐܦ ܕܢܒܘܼܟܢܕܢܨܪ ܕܟ̄ܐ. ܙܒܢ̄ܬܐ ܕܐܪܒܥ ܟܒܫܼܗܿ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܘܐܘܩܼܕ ܠܗܝܟܠܐ܆ ܬܘܣܼܦܬܐ ܥܠ ܢܘܼܣܟܐ. ܡܬܢܝܐ ܕܗܘܼ ܨܕܩܝܐ ܘܢܒܘܼܟܕܢܨܪ ܐܩܝܼܡ ܠܨܕܩܝܐ ܒܿܬܪ ܝܘܟܢܝܐ ܘܟܕ ܡܼܪܕ ܥܠܘܗܝ ܘܝܗܼܒ ܫܩܼܠܐ ܠܡܪܐ ܕܡܨܪܝܢ ܐܬܼܐ ܥܠܘܗܝ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܘܐܘܩܼܕ ܠܗܝܟܠܐ ܘܕܒܪ ܥܡܗ ܠܨܕܩܝܐ ܟܕ ܐܣܝܼܪ ܠܒܿܒܝܠ ܘܥܼܒܕܗ ܕܛܚܿܢ ܒܪܚܝܐ ܥܕܡܐ ܕܡܝܼܬ. ܒܥܘܼܕܪܢܐ ܘܪ̈ܚܼܡܐ ܘܛܝܒܘܼܬܐ ܕܡܪܝܐ ܡܫܿܪܝܢܢ ܕܢ݀ܟܬܘܼܒ ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܕܐܬܬܣܝܼܡ ܒܝܨܝܼܦܘܼܬܗ ܕܐܒܘܢܿ ܡܪܝ ܕܝܘܿܢܢܣܝܘܿܣ ܒܪ ܨܠܝܼܒܝܼ ܢܝܼܚ ܢܦܼܫܐ܆

ܨܚܚܐ ܩܕܡܝܐ܆ ܩܦܼܠܐܘܿܢ܆ ܐ܆ ܚܼܙܘܐ ܕܐܫܥܝܐ ܗ̄ ܓܠܝܢܐ ܘܒܝܕ ܚܕ ܚܙܼܘܐ ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܪܡܿܙ ܗ݀ܝ ܕܣܝܼܡ ܫܡܗ ܘܕܒܘܼܗܝ ܘܕܡܠ̈ܟܐ ܒܪܝܼܫܐ ܕܟܬܒܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܠܡܟ̈ܬܒܢܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܘܠܘ ܠܢܒܝܐ ܫܡܼܥܘ ܫܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܪܝܼܫܐ ܕܢܒܝܘܼܬܗ ܠܟܝ̈ܢܐ ܚܪ̈ܫܐ ܩ݀ܪܐ ܠܣܗܕܘܼܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܠ̈ܝܼܠܐ ܗܦܼܟܘ ܡܼܢ ܠܘܿܬܗ. ܒܢ̈ܝܐ ܪܒܝܿܬ ܗ̄ ܒܝܘܼܠܦܢܐ ܡܚܝܿܢܐ ܘܪܡܪܡܿܬ ܗ̄ ܒܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܣܥܿܪܬ ܒܡܦܼܩܬܗܘܢܿ ܐܥܠܝܼܘ ܒܝܼ ܗ̄ ܐܫܼܬܩܠܘ ܥܠܝ ܘܒܣܼܪܘ ܥܠ ܢܡܘ̈ܣܝ. ܙܪܥܐ ܡܒܐܫܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܛܝܒ̈ܝ ܕܢܥܼܒܕܘܢܼ ܒܝܼܫܬܐ. ܡܚܒܼ̈ܠܐ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܐܬܚܒܼܠܘ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܢܿ. ܠܡܿܢܐ ܗ̄ ܐܝܿܕܐ ܥܠܼܬܐ ܐܠܨܬܟܘܢܿ ܕܗ݀ܕܐ ܬܣܼܥܪܘܢܿ ܬܘܼܒ ܬܒܠܼܥܘܢܿ ܗ̄ ܡܚܘ̈ܬܐ ܥܠ ܕܠܐ ܬܒܼܬܘܢܿ. ܘܬܘܼܣܦܘܢܿ ܗ̄ ܡܬܪܕܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܕܐܘܣܼܦܬܘܢܿ ܥܠ ܒܝܼܫܘܼܬܟܘܢܿ. ܡܛ݀ܠ ܕܟ݀ܠ ܪܝܼܫ ܗ̄ ܪ̈ܝܫܢܐ ܠܟܐܒܐ ܗ̄ ܠܕܚܠܬ݀ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܟ݀ܠ ܠܒܼܐ ܗ̄ ܡܨܥ̈ܝܐ. ܠܟܪܝܘܼܬ ܗ̄ ܦܘܼܪܥܢܐ ܕܣܿܒܠܝܼܢ ܒܟܐܢܘܼ̄ ܡܼܢܦܣܬܐ ܕܪܓܠܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܙܥܘܿܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܪܒܐ ܠܝܬ ܒܗܘܢܿ ܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܨܘܼܠ̈ܦܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܚܫ̈ܐ ܦܓܪ̈ܢܝܐ ܪܡܿܙ ܥܠ ܚܫ̈ܐ ܕܢܦܼܫܐ ܘܚܛܗ̈ܐ ܥܒܝ̈ܐ ܗ̄ ܥܘܼܒ̈ܝܢܐ. ܠܐ ܠܡܨܼܡܕ ܗ̄ ܕܠܐ ܐܣܿܝܘܼܬܐ ܐܢܘܿܢ. ܒܡܫܼܚܐ ܕܡܪܚ̄ܡ ܡܬܼܪܟܟܝܼܢ ܘܐܬܿܝܢ ܠܬܝܿܒܘ̄

ܐܟܿܠܝܼܢ ܠܗܿ ܗ̄ ܛܒ̈ܬܐ ܕܚܡܼܠܬܘܢܿ ܫ݀ܩܠܝܼܢ ܠܗܝܢ ܫ݀ܦܝ̈ܐ. ܐܝܟ ܗܦܝܼܟܬܐ ܗ̄ ܕܡܼܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܗܦܝܼܟܐ ܘܚܪܝܼܒܐ. ܐܘܿ ܕܡܬܼܗܦܟܐ ܡܼܢܕܪܝܼܫ ܠܢܘܼܟܪ̈ܝܐ. ܘܐܫܬܼܚܪܬ݀ ܗ̄ ܒܡܓܙܝܢܘܼܬܐ ܐܘܿܪܫܠܝܡ. ܐܝܟ ܟܪܡܐ ܓܠܝܼܙ ܡܼܢ ܦܐܪ̈ܐ ܘܐܟܙܼܢܐ ܕܢ݀ܛܘܪ̈ܐ ܟܪܝܼܟܝܼܢ ܘܢ݀ܛܪܝܼܢ ܠܟܪܡܐ ܘܡܩܿܛܝܐ. ܗܿܟܢܐ ܒܪܬ݀ ܨܗܝܘܢܿ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܼܟܚ ܒܗܿ ܦܐܪ̈ܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܐܫܬܼܒܩܬ݀. ܕܠܐ ܢܛܘܼܪܬܐ ܕܝܨܝܼܦܘܼܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܫܠܘ ܡܼܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܗ̄ ܦܘܼܫܘ ܡܼܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܘܫܟܝܼܪ̈ܬܐ. ܘܝܼܠܦܘ ܗ̄ ܘܗܪܘܓܘ ܒܝܘܼܠ̈ܦܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐ. ܘܕܘܼܢܘ ܝܬܡ̈ܐ ܗ̄ ܬܒܥܼܘ ܠܛ̈ܠܝܼܡܐ ܡܼܢ ܛܠܘܿܡ̈ܐ. ܘܐܢ ܗܿܠܝܢ ܬܥܼܒܕܘܢܼ ܐ݀ܦܢ ܐܝܟ ܙܚܘܼܪܝܼܬܐ ܐܬܟܬܼܡܬܘܢ ܒܚܛܝܼܬܐ ܐܝܟ ܬܠܓܐ ܐܚܿܘܪܟܘܢܿ. ܘܐܢ ܣܘܼܡܩܘܼܬܐ ܕܬܘܠܥܐ ܗܿܝ ܕܡܼܢܗܿ ܨ݀ܒܥܝܼܢ ܣܘܼܡܩܐ ܗܼܘܝܬܘܿܢ ܒܚܘ̈ܒܐ ܐܝܟ ܥܡܪܐ ܚܘܪܐ ܐܢܿܚܪܟܘܿܢ ܒܝܕ ܒܛܝܼܠܘܼܬܝ. ܐܝܿܟܢܐ ܗܘܼܬ ܙܢܝܼܬܐ ܗ̄ ܒܣܓܕܬ݀ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܐܣܼܬܠܝܼ ܗ̄ ܐܬܛܡܼܐܐ܆ ܘܡܣܼܬܪܗܒܝܼܢ ܠܡܦܼܪܥ ܗ̄ ܒܝܼܫܬܐ ܚܠܼܦ ܒܝܼܫܬܐ. ܘ݀ܝ ܡܬܼܦܪܥ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܘ݀ܝ ܠܗܘܢܿ ܐܡܼܬܝ ܕܡܬܼܦܪܥܝܼܢ ܡܢܼܝ ܐܝܟ ܥܒܕ̈ܝܿܗܘܢ. ܘܐܦܿܢܐ ܐܝܼܕܝ ܥܠܝܗܘܢܿ ܗ̄ ܥܡ ܡܥܝܼܩ̈ܢܝܬܐ ܚܿܠܛ ܡܚܕ̈ܝܢܝܬܐ. ܡܫܿܚܠܦ ܐܢܼܐ ܠܡܥܒܕܢܘܼܬܝ ܠܥܘܼܕܪܢܟܝ. ܘܐ݀ܨܪܘܼ݀ܦ ܗ̄ ܗܿܝܕܝܢ ܐ݀ܥܠ ܠܡܪ̈ܘܕܐ ܕܒܟܝ ܠܟܘܼܪܐ ܕܥܩ̈ܬܐ ܘܐ݀ܨܪܘܿܦ ܘܐܕܿܟܐ ܐܢܘܿܢ ܐܝܟ ܕܠܕܗܒܐ. ܘܐ݀ܩܝܼܡ ܕܝܼ̈ܢܝܢܝ ܗ̄ ܙܘܼܪܒܒܝܠ ܘܝܫܘܿܥ ܒܪ ܝܘܿܙܕܩ ܒܦܘܼܢܝܐ. ܐܝܟ ܕܡܢܼܩܕܝܼܡ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܒܝܘܡ̈ܝ ܕܘܝܼܕ܆ ܡܠܘܿܟ̈ܝܟܝ ܗ̄ ܕܝܿܢ̈ܐ ܟܐܢ̈ܐ ܘܡܠ̈ܘܿܢܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܡܼܢ ܓܢ̈ܝܬܐ ܗ̄ ܓܢ̈ܝܬܐ ܩ݀ܪܐ ܠܨܠܡ̈ܠܐ ܕܐ̈ܠܗܬܐ ܢܩܒ̈ܬܐ ܕܡܩܝܼܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܚܫܘܼܟܐ ܘܒܓܘܼ̈ܢܘܬܐ ܐܟܙܼܢܐ ܕܝܘܼܩܢܐ ܕܐܣܬܪܐ ܐܘܟܝܼܬ ܦܪܘܼܕܝܼܛܝܼ. ܘܢܗܼܘܐ ܥܘܼܫܢܗܘܢ ܠܣܪܩܬܐ ܗ̄ ܚܝܠܗܘܢܿ ܐܝܟ ܣܪܩܬܐ ܕܡܣܼܬܪܩܐ ܡܼܢ ܟܬܼܢܐ ܕܠܐ ܩܝܿܡܐ ܩܕܡ ܢܘܼܪܐ. ܠܒܠܨܘܼܨ̈ܝܬܐ ܗ̄ ܦܪܚܪ̈ܘܼܚܝܬܐ ܕܢܘܼܪܐ ܕܗ݀ܟܢ ܠܡ ܡܬܼܡܚܠܝܼܢ ܐܝܟ ܦܪܚܪ̈ܘܼܚܝܬܐ ܕܢܦܩ̈ܢ ܡܼܢ ܢܘܼܪܐ. ܕܥܡ ܫܘܼܪܝܐ ܫܘܼܠܡܐ ܩܠܝܼܠܐ ܗܿܘܐ ܠܗܘܢܿ܆ ܩܦܠܐܘܢܿ ܒ܆ ܘܢܗܼܘܐ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܗ̄ ܡܫܬܼܥܐ ܥܠ ܓܠܝܢܐ ܐܚܪܢܐ. ܛܘܼܪ ܒܝܬܗ ܗ̄ ܛܘܼܪܐ ܠܡ ܗ݀ܘ ܕܒܿܢܐܼ ܥܠܘܗܝ ܗܝܟܠܐ ܡܬܼܚܙܐ ܪܡܐ ܒܝܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܡܣܼܬܥܪ̈ܝܢ ܒܗ ܒܐܒܕܢܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܢܪܥܘܢܿ ܣܦܣܝܼܪ̈ܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܟܕ ܚܿܙܝܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܕܚܕܝܼܪܝܼܢ ܠܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܕܐܬܚܼܪܒܘ ܡܼܢ ܩܢܼܛܐ ܡܫܚܿܠܦܝܼܢ ܠܡܐܢ̈ܝ ܙܝܢܗܘܢܿ ܠܡܐܢ̈ܐ ܕܐܟܪܘܼܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܨܿܝܢܼ ܕܢܥܒܕܘܢܼ ܥܡܢ ܩܪܒܐ ܒܢܘܼܗܪܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܛܒ̈ܬܐ. ܬܘܼܒ ܕܢ݀ܬܦܢܐ ܠܡ ܡܼܢ ܥܘܠܐ ܠܘܿܬ ܛܒ̈ܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܫܒܩܬܝܗܝ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܫܒܼܩܬ ܐܢܘܢܿ ܕܫܥܬܐܐܘܿ ܡܪܝܐ ܒܬܢܘܝ ܕܬܝܿܒܘܼܬܐ. ܐܬܡܟܼܟܘ ܐܢ̈ܫܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܪܟܢܼܘ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢܿ ܘܐܬܡܼܟܟܘ ܩܕܡ ܦܬܟܪ̈ܐ ܢܫܼܬܦܠܘܢܼ ܩܕܡ ܒܥܠܕܒܒ̈ܝܗܘܢܿ. ܘܠܐ ܬܫܼܒܘܿܩ ܠܗܘܢܿ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܚܠܼܦ ܛܒ̈ܬܟ ܠܐ ܬܫܼܒܘܿܩ ܘܬܗܼܡܐ ܡܼܢ ܬܒܥܼܬܗܘܢܿ. ܥܘܿܠܘ ܒܛܪܢܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܠܥܡܐ ܕܥܪܘܿܩܘ ܘܐܬܼܛܫܘ ܒܛܪ̈ܢܐ ܕܟܐܦܐ. ܘܒܚܘܼ̈ܠܢܐ

ܐܘܟܝܼܬ ܚܪܘܪ̈ܐ ܕܥܦܪܐ. ܡܼܢ ܩܕܡ ܕܚܠܼܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܡܛܝܒܼ ܕܢܦܼܪܘܿܥܟܘܢܿ ܐܝܟ ܒܝܼܫ̈ܬܟܘܢܿ. ܥܝ̈ܢܐ ܪ̈ܡܬܐ ܗ̄ ܡܡܿܟܟܼ ܠܚܬܝܼܪܘܼܬܗܘܢܿ ܕܣܿܒܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܠܐ ܫܼܬܒܝܢ. ܘܐܫܼܬܒܝܼܘ. ܡܛ݀ܠ ܕܝܘܡܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܝܘܡܐ ܩܿܪܐ ܠܙܒܼܢܐ ܕܥܿܒܕ ܡܢܼܗܘܢ ܬܒܥܼܬܐ. ܗܿܢܐ ܠܡ ܙܒܢܼܐ ܠܫܒܗܪ̈ܢܐ ܘܡܪ̈ܚܐ ܡܥܬܼܕ. ܘܠܟܿܠܗܘܢܿ ܕܘ̈ܩܐ ܗ̄ ܪ̈ܡܐ ܘܡܥ̈ܠܝܐ. ܕܪܓܼܬܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܥܘܼܬܪܗܘܢܿ ܪܚܝܼܡܝܼܢ ܘܡܝܼܩܪܝܼܢ ܕܢܫܕܘܢܿ ܐܢܫ̈ܐ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܠܦܪ̈ܚܕܘܼܕܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܬܠܬ ܚܘܼܝܗ ܣܪܝܼܩܐ ܠܦܘܼܠܚܢ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܡܼܢ ܡܠܘܿܐܐ ܘܡܼܢ ܥܒܘܿܕ̈ܝܗܘܢܿ ܘܡܼܢ ܙܒܼܢܐ ܕܒܗ ܡܬܼܦܠܚܝܼܢ ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܦܪ̈ܚܕܘܼܕܐ ܒܠܠܝܐ ܦܼܪܚܝܼܢ ܗܿܟܢܐ ܗܼܢܘܢܿ ܒܟܣܼܝܐ ܘܒܠܝ̈ܠܘܬܐ ܣܿܓܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܡܼܢ ܐܢܫܐܕܢܫܡܼܬܐ ܒܢܚܝܼܪ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܠܐ ܬܬܼܬܟܠܘܢܼ ܘܬܬܓܘܣܘܢܼ ܒܐܢܫܐ ܕܡܿܠܐܼ ܙܒܼܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܐ݀ܒܕ ܡܛ݀ܠ ܕܐܢ ܩܠܝܼܠ ܡܬܥܼܟܪ ܢܫܼܡܗ ܒܪ ܫܥܬܗ ܡܫܢܝܐ ܢܦܼܫܗ܀ ܩܦܼܠܐܘܿܢ ܓ̄܆ ܗܿܐ ܡܪܝܐ ܡܿܥܒܪ ܣܡܘܿܟܐ ܘܣܿܡܘܿܟܬܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܠܡ ܫܿܒܩ ܡܪܝܐ ܒܐܪܥܐ ܗ݀ܕܐ ܠܐ ܓܒܪܐ ܐ݀ܦܠܐ ܐܢܬܬܐ ܕܢܥܼܕܪ ܠܐܚܘܼܗܝ ܒܦܬܬܐ ܕܠܚܡܐ ܐܘܿ ܕܡܿܦܝܓ ܨܗܝܗ ܒܩܠܝܼܠ ܡ̈ܝܐ. ܘܕܝܿܢܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܚܦܝܼ ܠܕܝܼܢܐ܆ ܘܢܒܝܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܢܼܒܝܼ ܕܓܠܘܼܬܐ. ܘܗܕܝܼܪ ܐܦ̈ܐ ܗ̄ ܠܐܝܿܢܐ ܕܡܝܩܼܪ ܒܗܘܢܿ. ܘܢܐܚܘܕ ܓܒܪܐ ܓ[] ܠܐܚܘܼܗܝ ܡܼܢ ܒܝܬ ܐܚܘܼܗܝ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܨܪܝܼܟܘܼܬܐ ܕܢ݀ܦܠܝܼܢ ܒܗܿ ܐܝܿܟܢܐ ܕܐܦܿܠܐ ܢܚܬܐ ܕܢܠܒܼܫܘܢܿ ܦܿܐܫ ܠܗܘܢܿ. ܘܬܘܼܩܠܬܐ ܗ̄ ܛ݀ܥܝܼܢ ܬܘܼܩܠ̈ܬܢ ܘܣܝܒܼܪ ܨܪܝܼܟܘܼܬܢ. ܘܡܠܝܼ ܣܢܝܼܩܘܼܬܢ ܘܣܝܒܪܬܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܫܼܢܗܘܢܿ ܗ̄ ܓܼܕ̈ܫܝ ܠܗܘܢܿ ܗܿܠܝܢ ܥܠ ܕܡܪܡܪ̄ܘܼ ܒܠܫܼܢܗܘܢܿ ܘܥܒܿܕ ܐܝܼܕ̈ܝܗܘܢܿ ܐܘܿܟܝܼܬ ܥܒܕܿܝ̈ܗܘܢ. ܘܠܥܢܢܐ ܕܐܝܼܩܪܗ ܗ̄ ܐܦ ܠܫܟܝܼܢܬܐ ܕܫܪܝܐ ܒܡܼܨܥܬܗܘܢܿ ܨܥܼܪܘ ܒܫܟܝܼܪܗܘܬܗܘܢܿ ܘܒܣܼܪܘ ܥܠ ܥܝܢܐ ܚܙܝܬ݀ ܟ݀ܠ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܣܼܒ ܒܐܦܝ̈ܗܘܢܿ ܗ̄ ܗܘܼ ܡܟܣ ܠܗܘܢܿ. ܘ݀ܝ ܠܗܘܢܿ ܠܢܦܼܫܬܗܘܢܿ ܗ̄ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܿܠܝܢ ܒܐܒܼܠܐ ܘܬܢܚ̈ܬܐ ܢܬܬܼܚܕܘܢ. ܐܡܼܪܘ ܠܙܕܝܼܩܐ ܗ̄ ܠܟܢܼܫܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܘܙܕܝܼ̈ܩܐ ܡܡܿܪܝܢ ܗܼܘܘ ܒܐܘܼܠ̈ܨܢܐ ܕܡܣܿܒܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܢܿ ܘܡܒܿܥܪܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܗ̄ ܟܕ ܬܒܿܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܢܼܗܘܢܿ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡܬܼܠ ܐܝܟ ܡܒܥܪܢܐ ܫ݀ܩܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܫܪܟܢܐ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ. ܡܛܒ̈ܐܢܘܗܝ ܗ̄ ܠܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܩܿܪܐ ܗܿܟܢ ܕܡ݀ܛܥܝܢ ܗܼܘܘ ܒܥܡܐ. ܥܠ ܕܐܬܬܼܪ̈ܝܼܡܝ ܒܢ̈ܬ ܗ̄ ܪܫܐ ܠܢܫܝ̈ܗܘܢܿ ܥܠ ܚܬܝܼܪܘܼܬܗܝܢ. ܘܒܪܡܼܙܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܥܠ ܡܫܩܠܘܼܬܐ ܕܢܦܼܫܐ ܡܣܿܟܠ. ܘܡܛܪ̈ܦܢ ܒܪ̈ܓܠܝܗܝܢ ܗ̄ ܪ̈ܦܣܢ ܗܼܘ̈ܝ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܡܪ̈ܓܘܢ ܠܐܠܗܐ. ܐܘܿ ܒܝ ܕܨܒܼܬܐ ܕܣܐܡܐ ܡܦܬ̈ܠܢ ܗܼܘ̈ܝ ܪ̈ܓܠܗܝܢ ܓܐܝܐܝܼܬ܆ ܢܡܼܟܟ ܡܪܝܐ ܪ̈ܝܼܫܝܬܐ ܗ̄ ܡܥ̈ܠܝܬܐ ܘܡ̈ܠܦܬ ܪܘܼܫܥܐ ܘܨܒܬܼܐ ܩ݀ܪܐ ܠܗ݀ܘ ܕܚܫܼܠ ܡܼܢ ܕܗܒܐ. ܘܓܕܘܼ̈ܠܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܢܝܿܦܝܼܢ ܒܣܼܬܪܗܝܢ. ܘܐܣܦܝܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܣܥܪܐ ܕܡܬܼܟܪܟ ܘܡܬܼܬܣܝܼܡ ܠܘܿܬ ܐܕ̈ܢܐ ܒܕܡܘܼܬ ܐܣܦܝܼܪܐ ܓܠܝܼܠܐܝܼܬ ܘܒܠܘܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܼܚܪܙܝܼܢ ܐܝܟ ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ. ܐܘܿ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܡܘܼܬ ܣܗܪܐ ܡܬܬܼܣܝܡܝܼܢ. ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܐܦ̈ܐ. ܨܕܥ̈ܝܗܝܢ ܗ̄ ܣܥܪܐ

ܓܕܝܠܐ ܕܢܚܿܠܬ ܡܼܢ ܐܕ̈ܢܐ ܥܕܡܐ ܠܟܬܦ̈ܬܐ. ܩܕܫ̈ܐ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܕܒܐܕ̈ܢܐ ܡܬܼܬܠܝܢ. ܘܥ̈ܩܼܐ ܗ̄ ܒܨܘܪ̈ܐ. ܐܩܠ̈ܢܐ ܥܠ ܓܢܒ ܕܪ̈ܥܐ ܠܓܘ ܡܼܢ ܐܩܿܡܐ ܡܬܼܬܠܝܢ܆ ܘܩܘܼܠ̈ܒܐ ܘܫܐܪ̈ܐ ܥܠ ܓܢܒ ܐܝܼܕ̈ܝܐ ܡܬܬܼܣܝܡܝܼܢ. ܩܘܼܠܒ ܩܛܝܼܪܢ ܡܼܢ ܐܩܠܢܐ ܐܘܟܝܼܬ ܬܢܘܼܪܐ ܦ݀ܬܐ܆ ܡܫܠ̈ܡܢܝܬܐ ܠܟܘܼܬܝܼ̈ܢܝܬܐ ܩܿܪܐ ܥܠ ܕܡܫܡ̈ܠܝܢ ܒܨܒܼܬܐ ܘܙܩܘܼܪܐ ܘܬܟ̈ܠܝܬܗܝܢ ܗ̄ ܓܘܢܐ ܕܫܡܿܝܐ. ܘܗ݀ܘ ܕܙܚܘܼܪܝܼܬܐ ܣܘܼܡܩܐ. ܗܿܠܝܢ ܡ̈ܐܢܐ ܝܩܝܼܪ̈ܐ ܐܢܘܿܢ ܕܠܒܫ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ ܘܨܼܡܕܐ ܗ̄ ܡܐܢܐ ܐܘܟܝܼܬ ܩܐܒܘܼܬܐ ܕܒܗܿ ܡܬܼܬܣܝܼܡ ܗܼܘܐ ܠܒܘܼܫܗܝܢ. ܚܠܦ ܗܿܠܝܢ. ܘܢܗܼܘܐ ܚܠܐ ܗ̄ ܢܣܼܩ ܥܠܝܗܝܢ ܚܠܐ ܐܘܟܝܼܬ ܥܦܪܐ ܕܩܝܼܩܐ ܡܼܢ ܗܠܟܐ ܕܪ̈ܟܫܐ ܕܫܒ̈ܝܐ ܕܡܿܟܣܐ ܠܗܝܢ. ܘܚܠܼܦ ܐܣܼܪ ܚܨ̈ܐ ܕܙܩܝܼܪ ܡܼܢ ܕܗܒܐ ܡܝܙܪ̈ܢܐ ܐܘܟܝܼܬ ܚܒ̈ܠܐ ܢܐܼܣܪ̈ܢ܆ ܩܘܼܕܚܬܐ ܗ̄ ܕܡܢܼܬ̈ܫܢ ܣܥܪ̈ܝܗܝܢ ܚܠܦ ܟܐܦ̈ܐ ܕܒܠܘܪ̈ܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ܗܝܢ܆ ܩܦܼܠܐܘܢܿ ܕܐܪܒܥܐ܆ ܘܢܐܼܚ̈ܕܢ ܫܒܥ ܢܫ̈ܝܢ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܪܡܿܙ ܥܠ ܩܼܛܠܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܕܡܫܼܬ̈ܒܩܢ ܕܠܐ ܓܒܪ̈ܐ. ܚܣܼܕܢ ܗ̄ ܚܣܼܕܐ ܕܐܪܡܠܘܼܬܢ ܗ̄ ܐܝܿܟܢܐ ܕܠܐ ܢܨܿܛܠܐ ܠܙܘܘܓܐ ܠܐ ܢܡܘܿܣܝܐ. ܘܟܕ ܡܥܿܗܕ ܠܗܘܢܿ ܥܠ ܦܘܼܢܝܐ ܐܡܿܪ. ܢܗܼܘܐ ܕܢܚܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܕܢܚܐ ܫܒܝܼܚܐ ܕܥܘܼܕܪܢܗ ܡܥܿܒܪ ܡܢܼܟܘܢ ܚܫܘܼܟܐ ܕܫܒܼܝܐ. ܕܟ݀ܠ ܕܟܬܝܼܒ ܗ̄ ܟ݀ܠ ܕܦܿܪܫ ܕܒܝܬܝܐ ܗܿܘ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܒܟܬܒܐ ܟܬܝܼܒ ܠܘܿܬܗ. ܥܢܢܐ ܒܐܝܼܡܡܐ ܗ̄ ܫܟܝܼܢܬܐ ܐܠܗܝܿܬܐ ܗܿܝ ܕܫܢܝܬ݀ ܒܫܼܒܝܐ ܕܥܡ ܥܡܐ ܦ݀ܢܝܐ ܘܢ݀ܛܪܐ ܠܗܘܢܿ. ܥܠ ܟ݀ܠ ܐܝܼܩܪ ܬܛܠܝ ܗ̄ ܕܥܠ ܟܿܠܗܘܢܿ ܐܝܿܠܝܢ ܕܝܩܼܪ ܐܢܘܿܢ ܒܦܘܼܢܝܐ ܡܣܬܪ ܘܡܛ݀ܠ ܒܝܕ ܒܛܝܼܠܘܼܬܗ ܕܐܡܬܼܠܗܿ ܒܥܢܢܐ ܩܦܼܠܐܘܿܢ ܗ̄ ܐܫܿܒܚ ܠܚܒܝܼܒ ܗ̄ ܕܐܦܿܢ ܥܡܐ ܫܬܼܩ ܡܼܢ ܬܫܼܒܘܿܚܬܗ. ܐܢܿܐ ܢܒܝܐ ܠܐ ܫܿܠܐ ܐܢܼܐ. ܒܩܪܢܐ ܗ̄ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܬܪܐ ܠܐܪܥܐ ܕܟܗܝܼܢܐ ܘܛܒܿܐ ܡܼܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܟܪܡܐ܆ ܥܡܐ. ܗܿܢܐ ܥܕܟܝܼܠ ܥܡܐ ܟܕ ܐܫܼܬܪܝܼ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܐܬܢܼܨܒ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ܆ ܘܐܚܼܕܪܗ ܣܝܿܓܐ ܗ̄ ܙܗܝܼܪܘܼܬܐ ܕܦܘܼܩ̈ܕܢܐ. ܫܒܘܼ̈ܩܐ ܗ̄ ܐܢܫ̈ܐ ܓܒܝ̈ܐ ܕܐܬܝܒܼܠܘ ܡܼܢ ܟ̈ܐܢܐ. ܡܕܓܠܐ ܗܝܟܠܐ. ܡܥܨܪܬܐ ܡܕܒܚܐ ܕܥܠܬܐ. ܥܢܼ̈ܒܐ ܕܘܼܒܪ̈ܐ ܡܝܬܪ̈ܐ. ܚܪ̈ܘܼܒܐ ܗ̄ ܥܒܼ̈ܕܐ ܕܥܘܠܐ. ܥܢ̈ܢܐ ܢܒܝ̈ܐ ܘܡܠ̈ܦܢܐ. ܡ̈ܝܐ ܡܠܦܢܘܼܬܐ. ܡܛܪܐ ܢܒܝܘܼܬܐ. ܡܐ ܕܦܝܿܫܝܼܢ ܒܡܓܙܝܘܼܬܐ ܕܡܠܦܢܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܡܿܪܓܝܐ ܗܼܘܬ ܠܗܘܿܢ. ܢܓܼܡܪ ܚܝܠܐ ܕܚܝܘܼܬܗܘܢܿ. ܘ݀ܝ ܠܕܡܩܪܒܝܼܢ ܒܝܬܐ ܠܒܝܬܐܗ̄ ܘ݀ܝ ܠܗܿܢܘܢ ܕܚܦܝܼܛ ܕܢܣܼܒܘܢܼ ܚܩ̈ܠܬܐ ܘܒ̈ܬܐ ܕܫܒܒ̈ܝܗܘܢܿ ܡܣ̈ܟܼܢܐ ܟܕ ܪܢܝܢ ܕܗܼܢܘܢܿ ܠܚܘܼܕ ܢܥܡܼܪܘܢܼ ܒܐܪܥܐ ܗܿܕܐ ܘܡܛ݀ܠܗ݀ܕܐ ܟܘܼܪܐ ܐܘܟܝܼܬ ܩܦܝܼܙܐ ܕܙܪܥܐ ܡܥܿܠ ܣܐܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܪܘܼܒܥܐ ܚܕ. ܘܐܪܥܐ ܕܡܬܼܕܒܪܐ ܒܥܣܪ ܦܕ̈ܢܐ. ܚܕܐ ܚܿܒܝܼܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܩܘܼܠܬܐ ܕܚܡܪܐ ܡܥܠܐ. ܐܦܬܝܬ݀ ܫܝܘܿܠ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܗܿܟܢ ܐܪܘܚܬ݀ ܫܝܘܿܠ ܦܘܼܡܗܿ. ܘܗܿܐ ܚܿܡܠܐ ܒܦܘܼܡܗ ܟ݀ܠ ܡܘܼܫ̈ܚܢ. ܘܢܪܥܘܿܢ ܐܡܼܪ̈ܐ ܒܙܕܩܼܗܘܢܿ ܗ̄ ܝܬܡ̈ܐ ܘܐܪ̈ܡܠܬܐ ܕܐܝܟ ܐܡܼܪ̈ܐ ܡܼܿܢ ܥܠ̈ܘܼܒܐ ܡܬܼܒܙܙܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܡܐ ܕܡܫܼܬܒܝܢ ܥܠ̈ܘܿܒܐ ܝܪܬܝܼܢ ܡܢܘ̈ܬܗܘܿܢ܆ ܘܚܪ̈ܒܬܐ ܕܐܬܒ̈ܢܼܝ ܡܼܢ ܥܬܝܼܪ̈ܐ ܒܥܘܠܐ ܡܣ̈ܟܼܢܐ

ܢܐܟܼܠܘܢ ܐܢܝܢ. ܘܐܝܟ ܕܡܬܼܐܟܠܐ ܚܒܼܬܐ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܡܕܿܚܠ ܠܥ̈ܠܘܿܒܐ ܘܐܡܿܪ. ܕܒܕܡܘܼܬܐ ܕܚܒܬܐ ܠܡ ܡܐ ܕܣܿܪܟܐ ܒܗܿ ܢܘܼܪܐ ܡܓܿܡܪܐ ܠܗܿ ܗܿܟܢܐ ܒܢܘܼܪܐ ܕܫܒܼܝܐ ܢܬܚܼܒܠܘܢܼ. ܘܥܩܼܪܗܘܢܿ ܗ̄ ܡܣܼܬܬܘܼܬܗܘܢܿ ܕܒܐܪܥܐ ܐܝܟ ܚܠܐ ܕܩܝܼܩܐ ܩܕܡ ܥܠܥܠܐ ܢܬܚܼܫܒ ܟܕ ܥܩܪܐ ܠܐܒܗ̈ܐ ܩ݀ܪܐ. ܘܦܪܥܗܘܢܿ ܗ̄ ܘܒܢ̈ܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܦܪܥܐ ܐܝܟ ܥܘܼܪܐ ܐܘܟܝܼ ܥܦܪܐ ܕܩܝܼܩܐ ܕܡܼܢ ܚܐܦܐ ܕܪܘܼܚܐ ܣܿܠܩ ܠܪܘܡܐ ܘܡܬܼܒܕܪ. ܗܿܟܢܐ. ܐܦ ܗܼܢܘܢܿ ܡܬܕܪܝܢ ܠܟܿܠ ܪܘܼܚ ܒܐܝܼܕܐ ܕܫܒ̈ܝܐ. ܢܪܝܼܡ ܐܬ݀ܐ ܠܥܡ̈ܡܼܐ ܗ̄ ܕܒܥܓܠ ܢܐܬܘܢܿ ܥܠ ܝܼܣܪ̈ܠܝܐ. ܘܢܫܼܪܩ ܠܗܘܢܿ ܗ̄ ܐܝܟ ܪܥܝܐ ܕܡܫܪܩ ܘܠܟ̈ܠܒܢܘܗܝ ܒܿܬܪ ܕܐܒ̈ܐ ܗ̄ ܢܢܼܗܡ ܥܠܝܗܘܢܿ ܗ̄ ܐܟܙܢܼܐ ܕܝܡܐ ܕܡܼܢ ܚܒܿܛܐ ܕܓ̈ܠܐ ܢܿܗܡ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܬܘܿܪܝܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܓܘܼ̈ܕܘܗܝ ܠܟܿܠ ܡܙܝܼܥ. ܘܢܚܘܼܪܘܿܢ ܒܐܪܥܐ ܗ̄ ܢܬܬܼܚܕܘܢܿ ܝܣܪ̈ܠܝܐ ܠܬܡܼܗܐ ܘܟܕ ܚܿܝܪܝܼܢ ܠܟܿܠ ܓܒ̈ܝܼܢ ܠܐ ܢܚܼܙܘܢܼܿ ܐܠܐ ܚܫܘܼܟܐ ܘܐܘܼܠܨܢܐ ܡܼܢ ܣܘܓܐܐ ܕܐܘܼܠܨܢܐ. ܒܫܢܿܬܐ ܕܡܝܼܬ ܥܘܼܙܝܐ ܗ̄ ܥܘܼܙܠܐ ܡܠܟܐ ܣܥܼܐ ܥܠ ܟܗܢܘܼܬܐ ܘܨܒܼܐ ܕܢܣܝܼܡ ܒܣܼ̈ܡܐ. ܘܟܕ ܡܼܢ ܢܒ̈ܝܐ ܠܐ ܐܟܣܼܗ ܐܬܟܠܝܬ݀ ܢܒܝܘܼܬܐ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗ ܝܼܗܘܼܕܐ ܥܕܡܐ ܕܡܝܼܬ ܡܠܟܐ܀ ܩܦܼܠܐܘܢ܆ ܘ̄ ܘܫܩܼܠܐ ܕܫܦܘܼܠ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܫܦ̈ܘܼܠܐ ܠܢܘܼܗܪܐ ܕܡܼܢ ܙܗܪܐ ܘܫܘܼ̄ܒ ܕܡܼܢ ܫܦܘܼܠ̈ܘܗܝ ܢ݀ܦܩ ܗܼܘܐ ܘܐܦ ܡܼܢܬܚܝܬ ܟܘܼܪܣܝܗ ܐܬܡܠܝܼ ܗܝܟܠܐ. ܒܝܕ ܟܘܼܪܣܐ ܕܓܦܼ̈ܐ ܕܦܪܨܘܼܦܐ ܘܕ̈ܓܠܼܐ ܡܠܦܝܼܢ ܟܕ ܠܐ ܡܫܼܟܚܝܼܢ ܕܢܫܼܒܩܘܢܼ ܚܕ ܡܼܢ ܗܕܡ̈ܝܗܘܢܿ. ܟܕ ܓܿܠܐܼ ܘܒܡܨ̈ܥܬܐ ܕܦܿܪܚܝܼܢ ܟܐܡܼܬ݀ ܕܡܛܝܒܼܝܢ ܠܘܿܬ ܬܫ̄ܡ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܡܬܼܦ̈ܩܕܢ ܠܗܘܢܿ. ܩ݀ܪܝܢ ܗܿܢܐ ܠܗ݀ܢܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܒܬܪ̈ܬܝܢ ܓܘܼ̈ܕܐ ܗ݀ܝ ܚܕܐ ܐܡܿܪܝܐ ܗܼܘܬ ܩܕܝܼܫ ܘܐܚܪܬܐ ܩܕܝܼܫ. ܟܕ ܐܡܼܪܬ݀ ܐܚܪܬܐ ܩܕܝܼܫ. ܥܛܦܬ݀ ܐܚܪܬܐ ܘܐܡܪܬ݀ ܗܿܟܢ. ܕܡܠܝܢ ܫܡܿܝܐ ܘܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܥܬܝܼܕܐ ܕܬܬܦܼܪܣܝ ܬܫ̄ܒܘܿܗ ܒܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܒܕܢܚܗ ܕܡܫܝܼܚܐ. ܘܙܥ̈ܝ ܐܣܟ̈ܦܬܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܚܘܼܪܒܐ ܕܥܬܝܼܕ ܕܢܕܪܟ ܠܗܝܟܠܐ ܡܛ݀ܠ ܥܘܠܗ ܕܥܡܐ ܬܢܢܐ ܗ̄ ܒܬܢܼܢܐ ܡܬܝܼܠ ܪܘܓܙܐ ܕܐܪܕܟ ܠܥܡܐ ܒܝܕ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܘܒܿܬܪܟܢ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܪ̈ܘܼܡܝܐ. ܬܘܝܼܪ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܬܒܝܼܪ ܠܒܼܝ ܒܥܘܠܐ ܘܒܚܛ̈ܗܐ. ܒܓܡܘܼܪܬܐ ܐܪܙ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ. ܡܼܢ ܬܪܝܢ ܡܬܼܩܝܡܐ ܓܡܘܼܪܬܐ ܡܼܢ ܩܝܣܐ ܘܢܘܼܪܐ ܗܿܟܘܬ ܡܫܝܼܚܐ ܡܼܢ ܐܠܗܘܼܬܐ ܘܐܢܫܘܼܬܐ. ܟܠܒܼܬܐ ܐܪܙ ܟܗܢܘܼܬܐ. ܢܕܚܼܘܿܩ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܒܒܠ̈ܝܐ ܘܡܚܼܕܐ ܗܿܘ ܦܘܼܢܝܐ ܠܥܡܐ. ܘܕܦ݀ܝܫܝܼܢ ܒܗܿ ܚܕ ܡܼܢ ܗ̄ ܕܫܪܟܢܐ ܕܦܿܐܫ ܘܡܬܼܦܢܐ ܣܿܓܐ ܒܐܪܥܐ. ܘܐܦܿܢ ܚܕ ܡܼܢ ܥܣܼܪܐ ܦܿܐܫ. ܐܝܟ ܒܠܘܿܛܐ ܕܢܦܼܠ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܪܡܿܙ ܥܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܢܗܼܘ̈ܝܢ ܠܗܘܢܿ ܒܙܒܢ ܡܩܒ̈ܝܐ ܡܼܢ ܐܝܼܕ̈ܝ ܡܠ̈ܟܐ ܝܘܢ̈ܝܐ. ܐܘܿ ܥܠ ܚܪܒܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܪ̈ܘܼܡܝܐ. ܕܒܿܬܪ ܕܦܢܼܘ ܠܐܬܪܗܘܢܿ ܘܐܫܼܬܪܬܚܘ ܒܛܒܼ̈ܬܐ. ܬܘܼܒ ܡܫܼܬܠܚܝܼܢ ܡܼܢ ܟܗܢܘܼܬܗܘܢܿ ܐܝܟ ܒܛܡܬܐ ܕܢܼܬܪܘ ܛܪ̈ܦܝܗܿ. ܘܒܠܘܿܛܐ ܕܢܦܼܠܬ ܩܥܪܬܗ. ܙܪܥܐ ܗܿܘ ܩܕܝܼܫܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܐܒܿܕܝܼܢ ܒܗ݀ܠܝܢ ܐܘܼܠ̈ܨܢܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܬܼܢܛܪ ܥܩܪܼܗܘܢܿ ܘܠܐ ܐ݀ܒܕ ܡܛ݀ܠ ܦܐܪܐ ܕܡܣܼܬܟܐ ܕܢܕܢܚܼ ܡܢܼܗܘܢܿ ܩܦ̄ ܙܙ̄܆

ܘܗܘܼܐ ܠܡ ܒܝܘܡ̈ܬܗ ܕܐܚܙ ܣܠܼܩ ܪܢ ܗ̄ ܡܫܼܬܥܐ ܬܢܢ ܥܠ ܥܣܪܐ ܫܒ̈ܛܐ ܕܩܼܪܘ ܠܥܘܼܕܪܢܗܘܢ ܠܐܪ̈ܡܝܐ. ܘܣܠܼܩܘ ܕܢܫܼܥܘܢܿ ܠܡܠܟܘܼ̄ ܕܝܼ̈ܘܼܕܐ ܠܘܿܬܗܘܢܿ. ܐ݀ܚܙ ܕܝܢ ܐܓܪ ܠܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܥܠ ܝܼܣܪܐܝܠ. ܘܙܥܼ ܐܚܙ. ܐܝܟ ܩܢܝܐ ܕܢܿܐܙ ܕܼܢ ܪܘܼܚܐ ܗ̄ ܒܣܿܓܝܐܘܼܬܐ ܕܝܼܣܪ̈ܠܝܐ. ܘܙܥܘܿܪܘܼܬܐ ܕܝܼܠܗ ܘܕܝܼܗܘܼܕܐ. ܦܘܿܩ ܠܐܘܼܪܥܗ ܕܐܚܙ ܗ̄ ܦܩܕ ܐܠܗܐ ܠܐܫܼܥܝܐ ܕܢܘܒܼܠ ܥܡܗ ܠܒܪܗ ܐܝܟ ܕܠܣܗܕܘܼܬܐ. ܐܙܕܗܪ ܠܡ ܘܫܠܝܼ ܠܒܟ ܠܐ ܢܬܼܗܪ ܘܠܐ ܢܬܼܘܪ ܘܢܕܚܼܠ. ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܕܘܼܢ̈ܒܬܐ ܗ̄ ܕܘܼܢܒ̈ܬܐ ܩܼܪܐ ܐܢܘܿܢ ܐܟܡܿܢ ܕܥܿܒܪܐ ܪܝܼܫܢܘܼܬܗܘܿܢ ܘܗ݀ܘܝܢ ܐܚܪ̈ܝܐ ܒܐܝܼܩܪܐ. ܐܘܼ̈ܕܐ ܡܚܪ̈ܟܐ ܗ̄ ܕܒܕܡܘܼܬ ܩܝܣ̈ܐ ܠܢܘܼܪܐ ܗ݀ܘܝܢ ܐܦ ܗܼܢܘܢܿ ܝܩܕܢܐ ܠܢܘܼܪܐ ܕܩܪܒܐ. ܠܐ ܬܩܼܘܼܡ ܘܠܐ ܬܗܼܘܐ ܗ̄ ܡܚܫܼܒܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܕܥܠ ܐܘܿܪܫܠܡ ܐܝܟ ܛܢܥܩܼܪܘܼܢܗܿ ܘܢܩܝܼܡܘܼܢ ܥܠܝܗܿ ܡܠܟܐ ܕܠܘ ܡܼܢ ܙܪܥܐ ܕܕܘܝܼܕ. ܐܠܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܪܝܼܫܐ ܕܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܐܪ̈ܡܝܐ ܕܪܡܣܘܿܩ ܗܼܝ ܘܡܠܟܗܿ ܪܨܢ. ܘܪܝܼܫ ܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܐܦܪܡ ܫܿܡܪܝܼܢ ܘܡܠܟܗܿ ܒܪ ܪܘܼܡܠܝܐ. ܗ݀ܟܢ ܪܝܼܫ ܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܝܼܗܘܼܕ ܐܘܿܪܫܠܡ ܘܡܠܟܗܿ ܐܢܬ ܕܐܚܿܙ. ܫܐܼܠ ܠܟ ܐܬ݀ܐ ܗ̄ ܡܛ݀ ܕܥܕܟܝܠ ܦܠܝܓ ܗܼܘܐ ܐܚܿܙ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܗܿܟܢ. ܥܡܩ ܫܐܠ ܗ̄ ܡܼܢ ܥܘܡܩܐ ܐܝܟ ܓܕܥܘܿܢ. ܐܘܿ ܐܪܝܼܡ ܗ̄ ܡܼܢ ܪܘܡܐ ܐܝܟ ܚܙܩܝܐ. ܐ݀ܚܙ ܟܕ ܬܟܝܼܠ ܥܠ ܐܬܘܪܝܐ ܕܐܬܿܐ ܡܥܿܕܪ ܠܗ. ܠܐ ܒܥܼܐ ܬܚܼܘܝܼܬܐ. ܙܥܘܪܝܐ ܗܿܝ ܠܟܘܢܿ ܕܡܠܐܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܗ̄ ܠܐܝܿܬ ܠܡ ܐܢܿܐ ܢܒܝܐ ܠܡܼܐܡܪ ܠܟܘܢܿ. ܘܠܡܬܟܠܘܼܬܟܘܢܿ ܥܠ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܗܝܿܡܢܝܼܢ ܐܢܬܘܢ. ܐܠܐܗ̄ ܐܠܐ ܡܿܢܐ. ܕܠܡܼܐ ܣܒܪܝܼܬܟ ܕܐܝܟ ܕܐܠܝܼܬܘܼܢܟܝ ܗܿܟܢܐ ܬܐܠܼܘܢܿ ܐܦ ܠܐܠܗܝ. ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܠܐ ܡܫܼܟܚ ܙ݀ܟܐ. ܠܗܿܢܘܢܿ ܕܐܬܼܝܢ ܥܠܝܟܘܢ݂ܿ ܐܬ݀ܐ ܗ̄ ܐܬ݀ܐ ܠܡ ܕܢܛܝܼܪܘܼܬ ܓܢܣܼܟܘܢ. ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܕܥܕܡܐ ܕܢܕܢܼܚ ܒܒܪܝܼܬܐ. ܗ݀ܘ ܕܒܟܘܢܿ ܟܿܣܐܼ ܠܐ ܡܫܬܼܒܩܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܡܼܢ ܒܝܛܼܠܘܼܬܐ ܐܠܗܝܿܬܐ. ܬܫܼܬܒܩܝ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܥܕܡܐ ܕܡܬܝܼܠܕ ܡܫܝܼܚܐ. ܠܐ ܡܫܬܼܒܩܐ ܐܪܥܐ ܗܿܕܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܡܫܼܬܒܝܐ ܡܼܢ ܬܪܝܢ ܡܠ̈ܟܐ ܕܣܠܼܩܘ ܥܠܝܗܿ ܐܝܟ ܡܣܼܒܢܘܼܬܟܘܿܢ. ܒܫܢܿܬܐ ܓܝܪ ܕܐܬܝܪܠܕ ܡܪܢ ܐܬܼܟܕܢܘ ܒܟܼܣܦ ܪܝܼܫܐ ܕܪ̈ܘܼܡܝܐ. ܘܡܼܢ ܗܿܝܕܝܢ ܦܣܩܼܬ݀ ܪܝܼܫܢܘܼܬܗܘܢܿ ܘܩܡܼܘ ܥܠܝܗܘܢܿ ܐܝܓܡ̈ܘܼܢܐ ܕܪ̈ܘܼܡܝܐ. ܘܢܫܼܪܩ ܡܪܝܐ ܠܕܒܒ̈ܐ ܗ̄ ܫܿܒܩ ܠܡ ܡܪܝܐ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܘܠܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܐܬܝܢ ܠܐܪܥܐ ܕܝܪܣܪܐܝܠ. ܟܕ ܒܝܕ ܚܕܐ ܕܘܼܟܬܐ ܕܩܼܪܐ ܠܗ ܝ݀ܬܘܼܬ. ܣܝܟ ܠܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܕܒܒ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܡܛ݀ܠ ܠܙܝܼܙܘܼܬܗܘܿܢ ܘܡܟܝܢܘܼܬܗܘܢܿ ܘܓܘܢܗܘܢܿ ܘܕܒܘܼܪ̈ܝܬܐ ܠܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܡܛ݀ܠ ܚܝܠܬܢܘܼܬܗܘܢܿ. ܘܩܫܝܘܼܬܗܘܢܿ ܕܒܡܚܘܼܬܐ. ܘܢܬܬܼܢܝܼܚܘܢܿ ܗ̄ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܫܿܪܝܢ ܒܐܪܥܐ ܒܡܕܟܝܐ ܪܘܝܐ ܗ̄ ܢܚܼܪܘܼܒ ܡܪܝܐ ܒܡܠܟܐ ܕܐܬܘܿܪ ܕܐܬܡܬܼܠ ܒܡܕܟܝܐ ܪܘܝܐ ܠܕܒܝܬ ܪܘܒܝܼܠ ܘܓܕ ܕܥܠ ܢܗܪܐ ܘܡܚܼܕܐ ܠܟ݀ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܪܝܼܫܗ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܒܝܬ ܪܘܼܒܝܼܠ. ܘܠܣܥܪܐ ܗ̄ ܕܒܝܬ ܐܦܪܡ ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ ܫܪܝܼܘܢ ܒܚܪܒܐ ܥܕܡܐ ܠܡܥܪܒܐ. ܐܬܡܼܬܠ ܠܡܕܟܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܘܼܣ. ܐܟܙܼܢܐ ܕܗ݀ܕܐ ܡܕܟܿܝܐ ܠܣܥܪܐ ܗܿܟܐ ܐܦ ܗܼܘ ܒܣܝܦܐ ܚܪܼܒ

ܠܐܦܪܝܡ. ܘܪܘܝܐ ܩܼܪܝܗܝ ܡܛ݀ܠ ܚܪܒܐ ܣܿܓܝܐܬܐ ܕܐܪܘܝܼ ܠܣܝܦܗ ܒܕܡܐ ܕܚܪ̈ܝܼܒܐ. ܐܦ ܕܩܼܢܗ ܢܫܼܩܘܿܠ ܗ̄ ܡܨܥ̈ܝܐ ܕܥܡܐ ܢܚܪܘܒ. ܢܚܐ ܓܒܪܐ ܙܓܠܬܐ ܗ̄ ܦ݀ܢܐ ܕܢܐܼܡܿܪ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܕܗܘ̈ܝܢ ܠܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ ܕܐ݀ܦܢ ܩܠܝܼܠ ܙܥܘܿܪ ܡܼܢ ܣܿܓܝܼ ܦܫܼܘ ܠܗܘܢܿ ܡܕܡ ܙܥܘܿܪܐ ܕܡܫܼܚܐ ܐܘܟܝܼܬ ܫܘܼܡܢܐ ܘܚܐܼܘܬܐ ܢܐܼܟܘܿܠ ܚܠܦ ܚܠܒܐ. ܘܟܿܠ ܐܬܪ ܕܐܝܼܬ ܒܗ ܐܠܦ ܓܘܼܦ̈ܢܝܼܢ ܗܿܕܐ ܥܠ ܥܣܪܐ ܫܒ̈ܛܝܼܢ ܐܡܿܪ ܕܐ݀ܦܢ ܢܗܘ̈ܝܢ ܠܗܘܢܿ ܓܘܼܦ̈ܢܐ ܕܟܿܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܼܗܝܢ ܐܠܦ ܕܟܣܼܦܐ ܛ݀ܒܐ ܗܼܘܬ. ܐܠܐ ܚܘܼܪܒܐ ܘܨܕܝܐ ܬܗܼܘܐ ܡܐ ܕܐܬܿܐ ܐܬܘܿܪܝܐ. ܒܝܕ ܝܥܪܐ ܘܟܘܼ̈ܒܐ ܥܠ ܨܕܝܘܼܬܐ. ܕܐܪܥܗܘܿܢ ܡܒܿܕܩ ܗ̄ ܕܥܣܪܐ ܫܒ̈ܛܐ. ܛܘܼܪ̈ܐ ܐܝܿܠܝܢ ܗ̄ ܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ ܕܝܢ. ܛܘܼܪ̈ܐ ܢܬܕܒܼܪܘܢܼ ܘܢܬܦܼܠܚܘܢܼ ܘܢܬܟܼܗܢܘܢ܆ ܘܠܐ ܬܥܘܿܠܝ ܠܬܡܿܢ ܗ̄ ܚܪܒܐ ܗ݀ܘ ܕܐܚܼܪܒ ܠܥܣܪܐ ܫܒ̈ܛܐ. ܠܐ ܥܿܐܠ ܠܐܪܥܐ ܕܬܪܝܢ ܫܒ̈ܛܐ ܕܝܼܗܘܼܕܐ ܘܒܢܝܿܡܝܼܢ. ܩܦܠܐܘܢ ܚ̄܆ ܣܒ ܠܟ ܓܠܝܘܿܢܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܢܘܓܪܐ ܗܿܫܐ ܡܼܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܕܐܢܫ̈ܐ ܕܝܼܗܘܼܕܐ ܘܡܼܢ ܪܚܡܼܬܐ ܕܠܘܿܬ ܛܘܼܥܝܝ ܪܓܝܓܝܼܢ ܗܘܘ ܕܬܫܬܼܠܡܝ ܐܘܿܪܫܠܡ ܒܐܝܼܕ̈ܝܐ ܕܐܦܪܝܡ. ܡܝ̈ܐ ܕܫܝܼܠܘܼܚܐ ܩܿܪܐ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܢܝܼܚܬܐ. ܘܪܕܝܬ݀ ܒܫܼܠܝܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܡܬܝܼܒܠܐ ܡܼܢ ܕܘܝܼܕ. ܡ̈ܝܐ ܕܢܗܪܐ ܗ̄ ܢܣܼܩ ܥܠܝܗܘܢܿ ܡܪܝܐ ܠܡܠܟܐ ܕܐܬܘܿܪ. ܥܕܡܐ ܠܛܘܼܪܐ ܢܡܼܛܐ ܗ̄ ܥܕܡܐ ܠܪܝܼܫܐ. ܨܘܪܐ ܥܕܡܐ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܡܼܛܐ ܐܬܘܿܪܝܐ. ܐܘܿܪܫܠܡ ܠܚܘܿܕ ܐܫܼܬܘܙܒܬ݀ ܡܢܼܗ ܐܝܟ ܪܝܼܫܐ ܡܼܢ ܓܘܼܫܡܐ. ܘܢܗܼܘܐ ܪܘܡܐ ܗ̄ ܕܐܦ ܗܿܕܐ ܐܪܥܐ ܕܡܬܢܛܪܐ ܡܛ݀ܠ ܥܡܘܿܐܝܠ. ܡܬܡܠܝܐ ܡܼܢ ܚܝܠ̈ܘܬܗ ܕܐܬܘܿܪܝܐ. ܙܘܼܥܘ ܥܡܡ̈ܐ. ܗ̄ ܥܠ ܥܣܪܐ ܫܒ̈ܛܐ ܠܡܐܼܬܐ ܥܠܝܢ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܝܼܗܘܼܕܐ ܐܬܬܒܼܪܬܘܿܢ. ܐܬܪܥܘ ܬܫܥܝܼܬܐ ܗ̄ ܐܬܚܫܼܒܘ ܬܪܥܝܼܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܥܠ ܝܼܗܘܼܕܐ ܘܬܬܒܼܛܠܝ ܡܛ݀ܠ ܥܡܢܘܿܐܝܠ ܕܟܿܣܐܼ ܒܥܡܐ. ܐܝܟ ܡܐܼܚܕ ܐܝܼܕܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܐܼܚܕ ܐܝܼܕܐ ܕܚܘܝܼ ܥܠ ܡܨܪ̈ܝܐ. ܡܚܿܘܐ ܗܿܫܐ ܨܝܕ ܗܿܠܝܢ ܘܡܿܠܦ ܠܢ ܕܢܣܼܛܐ ܡܼܢ ܕܡܝ̄ܘܼ ܕܥܘܠܗܘܢܿ ܬܘܼܒ ܐܝܟ ܕܠܿܒܟ ܐܢܫ ܒܐܝܼܕܐ ܕܚܒܪܗ ܘܫ݀ܒܩ ܠܗ. ܗ݀ܟܢܐ ܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܬܒܿܥ ܠܕܒܝܬ ܐܦܪܝܡ ܘܒܗܿܕܐ ܡܣܿܛܐ ܠܢ ܕܠܐ ܢ݀ܬܕܡܐ ܠܗܘܢܿ ܒܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܡܕܪܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܡܕܪܘܢܿ ܐܟܘܿܬܗܘܢܿ. ܘܢܗܼܘܐ ܠܟܘܢܿ ܗ̄ ܘܠܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ. ܠܟܐܦܐ ܗ̄ ܘܠܕܒܝܬ ܐܦܪܝܡ ܕܣܿܩܪܝܼܢ ܠܟܘܢܿ ܐܝܟ ܕܒܟ̈ܐܦܐ ܕܛܪܢܐ ܡܬܼܬܩܠܝܼܢ ܘܢ݀ܦܠܝܼܢ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܬ̈ܐ ܗ̄ ܠܗܿܢܘܢܿ ܕܒܡܕܢܚܐ ܕܝܘܿܪܕܢܢ ܘܒܡܥܪܒܐ ܐܘܿ ܥܠ ܪܨܢ ܘܦܩܿܚ ܪܡܙ ܕܐܬܼܘ ܕܢܘܒܼܕܢ ܠܐܘܿܪܫܠܡ. ܠܦܚ̈ܐ ܘܠܡܨܝܼ̈ܕܬܐ ܕܥܠ ܕܗܼܘܘ ܐܝܟ ܦܚܪܐ ܠܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ ܐܦ ܗܼܢܘܢܿ ܢܬܬܼܚܕܘܢ ܘܢܦܼܠܘܢ ܐܝܟ ܕܒܦܚ̈ܐ ܘܡܨܝܼܕ̈ܬܐ ܒܡܣܒܪܝܼܫܐ. ܣܓ̈ܝܐܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܒܝܼܗܘܼܕܐ ܕܐܚܝܼܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒ݀ܛܥܝܘܼܬܐ ܕܐܦܪܝܡ. ܨܘܪܘ ܣܗ̄ܕܘ ܕܠܐ ܢܩܼܪܐ ܘܢܕܥܼ ܙܘܼܗܪ̈ܝܗܿ. ܘܚܬܘܿܡܘ ܢܡܘܿܣܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܚܿܫܚ ܠܢ ܘܥܠܗ݀ܝ ܡܼܪܕܘ. ܡܼܢ ܗܿܫܐ ܐ݀ܟܬܪ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܝܼܗܘܼܕܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܦܼܢܝܼ ܐܦ̈ܘܗܝ ܡܼܢ ܐܦܪܝܡ. ܘܠܗ ܡܣܿܟܐ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܠܝܿܨܘܿܦܐ ܗ̄ ܫܐܼܠܘ ܡܼܢ ܙܟܘܿܪ̈ܐ ܗ̄ ܥܠ ܗ݀ܟܢ ܐܦܼܢܝܼ

ܐܦܘ̈ܗܝ ܡܼܢ ܐܦܪܝܡ. ܥܠ ܕܡܼܢ ܫܐܕ̈ܐ ܫܿܐܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܝܼܕܥܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ. ܕܠܝܬ ܠܡܬܼܠ ܥܠܝܗܿ ܗ̄ ܠܘ ܒܫܘܼܚܕܐ ܡܬܝܼܠܦܐ ܡܠܼܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܝܕ ܢܒܝ̈ܐ. ܐܠܐ ܡܓܢ ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܢܣܿܒܝܼܢ ܫܘܼܚܕܐ ܗ̄ ܩܨܘܿܡ̈ܐ. ܘܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܓܠܘܼܬܐ. ܘܢܩܫܝܗܿ ܗ̄ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܿܕܐ ܢܥܒܼܕ ܐܬܘܿܪܝܐ ܒܐܪܥܐ ܕܐܦܪܝܡ. ܘܢܩܼܫܝܗܿ ܐܝܟ ܩܫܼܬܐ ܕܬܒܼܢܐ. ܘܢܟܼܦܢ ܗ̄ ܥܡܐ. ܕܡܬܚܼܒܫ ܒܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܘܡܫܬܼܢܩ ܒܟܦܼܢܐ ܘܒܨܗܝܐ܀ ܩܦ̄ ܕܛ̄ ܣܪܗܒܬ݀ ܐܪܥܐ ܕܙܒܘܿܠܘܢܿ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܕܨܦܚܬ݀ ܥܠܝܗܘܢܿ ܩܕܡܐܝܼܬ ܘܐܘܼܚܕܢܐ ܥܫܼܢ ܗ̄ ܕܐܬܘܪܝܐ. ܥܡܐ ܕܡܗܿܠܟܝܢ ܗ̄ ܒܢ̈ܝ ܝܼܗܘܼܕܐ ܕܐܟܝܼܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܥܠܼܬ݀ ܡܠ̈ܟܐ ܬܪܝܢ ܕܣܠܼܩܘ ܥܠܝܗܘܢܿ. ܚܙܼܘ ܢܘܼܗܪܐ ܗ̄ ܒܓܼܩܠܝܗ ܕܐܦܪܝܡ ܕܡܼܢ ܐܬܘܿܪܝܐ. ܐܣܓܝܼܬ ܥܡܐ ܗ̄ ܠܥܣܼܪܐ ܫܒ̈ܛܐ ܐܡܿܪ ܕܐ݀ܦܢ ܐܣܓܝܼܬܘܢܿ ܘܟܢܫܼܬܘܢܿ ܥܠܝܢ ܠܐܪ̈ܡܝܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܣܠܩܼܬ݀ ܡܚܫܼܒܬܗܘܢܿ ܠܪܝܼܫ. ܒܕܠܐ ܗܘܼܬ ܠܟܘܢܿ ܚܕܘܼܬܐ ܒܡܕܡ ܕܣܥܼܪܬܘܢܿ. ܡܛ݀ܠ ܕܢܝܼܪܐ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܚܘܼܪܛܐ ܘܫܒܛܐ ܘܢܝܼܪܐ ܘܫܘܼܥܒܕܐ ܕܐܡܿܪ ܕܗܿܢܘܿܢ ܥܣܼܪܐ ܫܒ̈ܛܐ ܕܡܿܛܝܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܢܫܼܥܒܕܘܢܼ ܠܫܘܼܛܢܠܗܘܢ݂ܿ ܠܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܫܒ̈ܛܐ. ܕܡܕܝܢ ܗ̄ ܗ݀ܟܢ ܠܡ ܬܒܼܪ ܐܢܘܢܿ ܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܕܒܗ ܬܒܼܪ ܠܡܕܝܼ̈ܢܝܐ ܒܚܪܒܗ ܕܓܕܥܘܢܿ. ܘܢܚܬܐ ܡܦܠܦܼܠ ܗ̄ ܥܠ ܕܠܟܿܠ ܐܪܥܼܘ ܒܝܕ ܩ̈ܠܝܗܘܢ݂ܿ ܘܠܟܿܠ ܢܚ̈ܬܝܼܢ ܦܠܦܼܠܘ ܒܕܡܐ ܕܩܪ̈ܒܝܗܘܢܿ ܟܐܢܐܝܼܬ ܗܼܘܘ ܠܝܩܕܢܐ ܕܢܘܼܪܐ ܕܩܪܒܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܝܠܕܐ ܗ̄ ܝܼܗܘܼܕܐ ܠܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܡܫܼܬܘܐ ܒܝܕ ܡܫܝܼܚܐ ܕܡܬܝܼܠܕ ܡܢܼܗ ܒܒܣܼܪ. ܫܘܼܠܛܢܗ ܥܠ ܟܬܦܗ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܙܟܼܐ ܠܡܪܘܿܕܐ ܘܫܩܼܠ ܙܩܝܼܦܗ ܥܠ ܟܬܦܗ. ܛܢܢܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܗ݀ܫܐ ܛܼܢ ܘܦܼܪܥ ܠܒܥܠ̈ܕܒܒܝܢ ܗܘܼ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗ݀ܘ ܕܠܚܪܬܐ ܡܬܼܒܣܪ ܡܼܢ ܓܢܣܼܢ ܘܡܕܿܒܪ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܗܿܕܐ ܒܟܐܢܘܼܬܐ. ܦ̄ܬ ܫܕܪ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܫܕܪ ܐܠܗܐ ܒܥܡܐ ܕܒܝܬ ܐܦܪܝܼܡ. ܢܦܼܠ ܕܝܢ ܠܘ ܒܟܿܠܗܘܢܿ ܕܫ݀ܥܬܐ ܐܠܐ ܒܕܒܝܬ ܪܘܒܝܼܠ ܘܓܕ ܕܐܫܼܬܒܝܼܘ ܩܕܡܐܝܼܬ. ܥܡ̈ܡܼܐ ܗ̄ ܠܗܘܢܿ ܩ݀ܪܐ ܥܡ̈ܡܼ ܟܕ ܫ݀ܡܥܝܼܢ ܟܦܼܪ ܬܝܿܒܝܼܢ ܘܡܬܼܦܪܩܝܼܢ ܠܒܼܢ̈ܐ ܢܪܡܐܼ ܗ̄ ܗܼܢܘܢܿ ܐܬܚܝܼܠܘ ܒܒܝܼܫܬܐ ܠܡܒܼܢܐ ܒܢܝ̈ܢܐ. ܢܓܙܘܼܪ ܓܙܝܼܪ̈ܬܐ ܗ̄ ܟܫ̈ܝܬܐ ܕܩܝ̈ܣܐ ܫܩ̈ܡܐ ܗ̄ ܬܐܢ̈ܐ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܬܘܼܒ ܐܝܼܕܗ ܪܡܐ ܗ̄ ܬܠܝܐ ܡܥܒܕܢܘܼܬܗ ܕܢܡܼܝܼܝܼܐ ܐܢܘܿܢ ܡܛܐܒ̈ܢܘܗܝ ܕܥܡܐ ܗ̄ ܢܒܝ̈ܐ ܕܓ̈ܠܐ ܕܡܣܼܬܒܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܡܛܐܒܝܼܢ ܠܥܡܐ ܒܢܒܝܘ̈ܬܗܘܢܿ ܕܓ̈ܠܬܐ ܕܚܠܼܦ ܫܼܒܝܐ ܫܠܡܐ ܡܿܟܪܙܝܼܢ ܘܒܗܿܕܐ ܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܡܛܒܿܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܥܡܐ ܒܥܩ̈ܬܐ ܘܫܒܼ̈ܝܐ. ܚܠܦܝܢ ܗ̄ ܢܟܝܼܠܝܼܢ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܚܠ̈ܦܐ ܚܢ̈ܦܐ. ܐܚܢܼܦܘ ܠܡ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܘܐܒܼܐܫܘ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܓܒܝ̈ܐ ܒܬܢܼܢܐ ܗ̄ ܚܝܠ̈ܬܢܐ ܕܡܣܼܬܚܦܝܼܢ ܘܢ݀ܦܠܝܼܢ ܒܡܣܼܡ ܒܪܝܼܫܐ. ܘܓܒܪ ܥܠ ܐܚܘܼܗܝ ܠܐ. ܣܡܼܠܗ ܗ̄ ܕܠܐ ܠܡ ܡܫܚܠܦܐ ܗܿܕܐ ܕܢܣܼܥܐ ܐܢܫ ܠܡܩܼܪܒܘܼ ܥܡ ܐܒܘܼܗܝ. ܡܼܢ ܡܿܢ ܕܡܢܬܫ ܘܐܟܿܠ ܒܣܼܪܗ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܟ ܕܝܡܝܼܢܐ ܘܣܡܼܠܐ ܚܕ ܓܘܼܫܡܐ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܦܪܝܡ ܘܝܼܗܘܼܕܐ ܡܼܢ ܚܕ ܐܒܐ ܐܬܝܒܼܠܘ

ܘܠܐ ܢܣܼܒܥܘܢܼ ܗ̄ ܠܐ ܣܒܼܥܘ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܢܐܦܼܠܘܢܼ ܐܦܪܝܡ ܘܝܼܗܘܼܕܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܘܢܓܼܡܪܘܢܼ. ܢܐܼܟܘܿܠ ܡܢܫܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܐܠܘܼ ܐܟܼܠ ܐܦܪܝܡ ܘܡܢܫܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܒܝܼܫܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܘܼܬ ܗܿܕܐ ܗܿܟܢܐ ܐܡܬܝܼ ܕܢܐܼܟܠܘܢܼ ܬܪ̈ܝܗܘܢܿ ܠܝܼܗܘܼܕܐ ܒܝܼܫܬܐ ܗܿܝ ܪܒܼܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܦ ܐܚܘܼܗܘܢܿ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܟܡܼܐ ܕܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܐܚ̈ܐ ܐܢܘܢܿ. ܨܚܚܐ ܝ̄ ܘ݀ܝ ܠܕܒܕܩܝܼܢ ܒܕ̈ܩܐ ܗ̄ ܘ݀ܝ ܠܪ̈ܝܼܫܢܐ ܕܒܝܕ ܟܬܝܼܒ̈ܬܐ ܡܥܿܩܠܝܼܢ ܒܡܣܼ̈ܟܢܐ. ܒܕ̈ܩܐ ܩ݀ܪܐ ܠܥܠ̈ܬܐ ܕܒܗܝܢ ܡܬܼܦܪܣܝܢ ܗܼܘܘ ܕܝܿܢ̈ܐ ܠܡܟܝܘܼ ܠܡܣ̈ܟܼܢܐ. ܬܫܒܼܩܘܢܼ ܐܝܼܩܪܟܘܢܿ ܗ̄ ܩܢܝܿܢܟܘܢܿ ܒܗ݀ܝ ܕܒܥܠܼܬܐ ܕܩܢܝ̈ܢܐ ܡܬܝܼܩܪܝܼܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܒܥ݀ܠܡܐ. ܠܐ ܬܟܼܪܟܘܢܿ ܬܚܝܬ ܗ̄ ܠܘ ܒܠܚܘܼܕ ܡܬܐܼܣܪܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܐܠܐ ܐܦ ܡܬܼܩܛܠܝܼܬܘܿܢ ܘܡܬܼܟܫ̈ܝܢ ܫܠܕܝ̈ܟܘܿܢ ܚܕܐ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܚܕܐ. ܫܒܛܐ ܗܿܘ ܗ̄ ܕܒܐܝܼܕܗ ܕܐܬܘܪܝܐ ܡܿܚܐ ܐܢܼܐ ܠܚ̈ܛܝܐ. ܐܟܬܢܐ ܗ̄ ܠܡܪܝܼܪܐ ܕܠܐ ܡܫܼܬܝܢ ܩ݀ܪܐ. ܠܐ ܗܼܘܐ ܗܿܟܢܐ ܕܡܝܼ. ܗ̄ ܠܐ ܪܢܐ ܒܢܦܼܫܗ ܕܐܢܿܐ ܚܝܠܿܬܗ ܕܢܡܼܚܐ ܠܡܪܘܿܕܐ. ܕܗܿܐ ܪܘܪ̈ܒܢܝ ܗ̄ ܐܠܐ ܟܕ ܡܫܼܬܩܠ ܐܡܿܪ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܡܠ̈ܟܐܐܢܘܿܢ ܘܗܘܼ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܘܠܝܬ ܕܢܩܘܼܡ ܠܩܘܼܒܠܗ. ܘܗܿܐ ܐܝܟ ܟܪܟܡܘܿܫ ܗ̄ ܠܐܘܿܪܫܠܝܡ ܘܫܿܡܪܝܼܢ ܚܿܣܢ ܐܢܼܐ. ܟܠܿܗܘܢܿ ܥܒܕ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܕܡܐ ܕܫܡܼܠܝܼ ܡܪܝܐ ܗ݀ܘ ܕܥ݀ܡܪ ܒܨܗܝܘܢܿ ܥܒܕ̈ܘܿܗܝ ܒܝܕ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܥܡ̈ܡܼܐ ܕܚܕܪ̈ܝ ܐܿܘܪܫܠܝܡ ܗܿܝܕܝܢ ܦ݀ܩܕ ܥܠ ܦܐܪ̈ܘ̄ ܕܠܒܼܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܗ̄ ܦܿܪܥ ܠܗ ܦܐܪ̈ܝ ܣܼܦܘ̈ܬܗ ܘܚܬܝܼܪܘܼܬܐ ܕܠܒܼܗ. ܕܠܡܼܐ ܡܫܼܬܒܚ ܢܪܓܐ ܗ̄ ܟܐܡܼܬܐ ܕܗܘܼ ܐܠܗܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܕܦ݀ܣܩ ܘܠܘ ܐܬܘܿܪܝܐ. ܢܘܼܗܪܗ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܢܘܼܗܪܐ ܠܐܠܗܐ ܡܫܿܡܗ. ܢܘܼܪܐ ܓܝܪ ܗܿܘܐ ܐܠܗܐ ܠܐܬܘܿܪܝܐ ܘܡܿܘܩܕ ܡܫܪܝܼܬܗ. ܘܩܕܝܼ̈ܫܘܗܝ ܗ̄ ܠܡܠ̈ܐܟܐ ܩ݀ܪܐ܆ ܘܬܘܩܼܕܝ ܘܬܐܼܟܘܿܠܝ ܫܠܗܒܝܼܬܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܠܝܥܪܐ ܘܟܘܼܒ̈ܐ ܕܐܬܘܪܝܐܐܘܟܝܼܬ ܠܚܝܠ̈ܘܬܗܘܢܿ ܕܡܢܼܫܝܠܝ ܕܠܐ ܐܝܼܕܐ ܐܢܫܝܬܐ ܡܬܼܚܪܒܝܼܢ. ܘܫܪܟܐ ܕܩܝܣ̈ܐ ܗ̄ ܕܡܼܢ ܣܿܓܝܐܘܼܬܗܘܢܿ ܠܙܥܘܿܪܘܼܬܐ ܢܐܼܬܘܢܼ ܐܝܟ ܕܐܦ ܛܠܝܐ ܕܠܐ ܝ݀ܕܥ ܡܢܝܿܢܐ ܡܿܢܐ ܠܟܡܝܘܼܬܗܘܢܿ ܒܨܝܼܪܬܐ. ܡܼܢ ܐܬܘܼܪܝܐ ܗ̄ ܡܠܿܒܒ ܠܥܠܡܐ ܕܐܦܿܢ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܢ݀ܦܩ ܐܬܘܼܪܐ ܕܢܐܼܬܐ ܥܠܝܟܘܢܿ ܠܐ ܬܩܼܢܛܘܢܼ ܡܢܼܗ: ܐܝܟ ܡܚܘ̈ܬܐ ܕܡܕܝܢ ܗ̄ ܠܗ݀ܝ ܡܚܘܼܬܐ ܕܒܝܘܡ̈ܝ ܡܘܿܫܐ ܐܡܿܪ ܕܦܼܩܕܗ ܡܪܝܐ ܕܐܥܝܼܩ ܠܡܕܝ̈ܢܝܐ ܘܚܪܘܿܒ ܐܢܘܿܢ ܗܿܝ ܕܢܥܝܼܪ ܗ̄ ܥܝܼܪܘܼܬܐ ܠܚܦܝܼܛܘܼܬܐ ܩ݀ܪܐ. ܫܘܛܐ ܠܡܚܘܼܬܐ ܡܡܫܼܚܬܐ. ܘܬܚܘܼܛܪܗ ܗ̄ ܫܘܼܠܛܢܗ ܕܐܬܘܪܝܐ ܕܡܐ ܠܗ݀ܝ ܡܚܘܼܬܐ ܕܣܼܥܪ ܦܪܥܘܢܿ ܒܝܘ̈ܡܝ ܡܘܿܫܐ ܟܕ ܪܕܦܼ ܥܡܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܗܿܢܐ ܡܩܿܒܠ ܡܣܼܡ ܒܪܝܼܫܐ ܐܝܟ ܦܪܥܘܢܿ. ܘܫܩܼܠܗ ܗ̄ ܘܡܫܪܝܼܬܗ ܘܡܫܩܼܠܢܗ ܕܐܬܘܼܪܝܐ ܐܝܟ ܕܐܫܩܼܠ ܦܪܥܘܢܿ ܠܝܡܐ ܘܐܦ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܦܪܥܘܢܿ ܗܿܘܐ. ܘܢܬܝܼܒܠ ܢܝܼܪܐ ܗ̄ ܢܬܬܼܒܪ ܫܘܼܠܛܢܗ ܕܠܗ ܩ݀ܪܐ ܢܝܼܪܐ. ܡܼܢ ܩܕܡ ܕܢܫܥܼܒܕ ܠܝܼܗܘܼܕܐ. ܡܘܼܫ̈ܚܐ ܓܝܪ ܝܼܗܘܼܕܐ ܗܿܘ ܗ݀ܘ ܕܡܬܝܼܠ ܒܥܓܠܼܬܐ. ܕܬܘܪ̈ܐ. ܡܘܼܫ̈ܚܐ ܥܓ̈ܠܬܐ ܫܡܝܼܢ̈ܬܐ. ܐܬܼܐ ܠܥܢܬ ܗ̄ ܡܼܢ ܢܝܼܢܘܐ ܡܢܼܥ ܠܥܢܬ ܘܡܼܚܕܐ ܠܡܓܕܘܼ ܘܒ݀ܬܪܟܢ ܠܡܼܘܡܣ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܒܬܚܘܼܡܐ ܕܥܡܐ. ܘܣܼܡ ܡܐܢ̈ܘܗܝ ܬܡܿܢ ܗ̄

ܠܒܼܫ ܙܝܢܗ ܘܛܝܒܼ ܢܦܼܫܗ ܠܩܪܒܐ. ܠܡܥܒܪܐ ܕܓܒܥ ܗ̄ ܠܐܪܥܐ ܕܬܪܝܢ ܫܒ̈ܛܐ. ܒܝܬ ܒܝܿܬܢ ܗ̄ ܒܝܬ ܒܘܬܐ ܕܬܡܿܢ ܢܒܘܼܬ. ܕܚܠܬ ܪܡܬܐ ܗ̄ ܩܘܼܪ̈ܝܐܐ ܕܒܢܝܿܡܝܢ ܐܝܼܬܝܗܝܢ. ܪ̈ܓܠܝ ܡܼܢ ܩܕܡ ܟ݀ܠܗܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܐ ܒܪܬܓܠܝܡ ܗ̄ ܩ݀ܪܐ ܠܡܫܪܝܼܬܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܕܐܬܬ݀ ܠܡܓܠܝܘܼ ܘܠܡܫܼܒܐ. ܨܗܠܐ ܕܝܢ ܡܫܿܡܗ ܠܩܿܠܐ ܪܒܐ ܕܕ݀ܡܐ ܠܕܣܘܼܣܝܐ. ܨܘܼܬܝ ܠܝܼܫ ܗ̄ ܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܐܬܬܥ̈ܝܼܩܝ ܒܡܣܼܩܗ ܟܕ ܫܡ̈ܥܢ ܒܚܪܒܗ ܚܕ̈ܝܢ. ܡܪܡܢܐ ܗ̄ ܥܪܩܬ݀ ܡܼܢ ܐܬܘܼܪܝܐ܆ ܘܝ̈ܬܒܝ ܓܘܼܒ̈ܝܼܢ ܗ̄ ܥܠ ܥ݀ܡܪ̈ܝ ܨܗܝܘܢܿ ܐܡܿܪ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܟ ܕܒܓܘܼܒܐ ܚܒܝܼܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܐܠܝܼܨܝܼܢ ܡܼܢ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܥܫܼܢܘ ܕܝܢ ܗ̄ ܒܝܕ ܥܘܼܕܪܢܗ ܕܗ݀ܘ ܕܥ݀ܡܪ ܒܨܗܝܘܢܿ. ܥܕܟܝܼܠ ܟܕ ܓܙܼܡ ܐܬܘܼܪܝܐ ܕܢܚܪܒ ܠܢ. ܬܘܼܒ ܥܕܟܝܼܠ ܠܡ ܢܒ ܡܕܝܼܢܬܐ. ܠܐ ܚܫܼܟ ܥܠܝܗܿ ܐܘܼܠܨܢܐ ܕܫܒܼܝܐ. ܐܢܝܼܦ ܐܝܼܕܗ ܗ̄ ܡܼܢ ܢܒ ܟܕ ܐܬܼܐ ܘܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܚܿܙܐ ܗܼܘ ܠܗܿ ܠܨܗܝܘܢܿ. ܘܒܨܒܼܥܗ ܡܚܿܘܐ ܗܼܘܐ ܠܗܿ ܠܚܝܠ̈ܘ̄ܗ ܗܿܐ ܡܪܝܐ ܡܣܿܚܦ ܠܡܫܼܒ̈ܚܐ ܗ̄ ܐܢܬܘܿܢ ܠܐ ܬܕܚܼܠܘܢܿ ܡܼܢ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ܀ ܨܚܚܐ: ܝܐ: ܢܦܘܿܩ ܚܘܼܛܪܐ ܗ̄ ܚܙܩܝܐ. ܒܙܒܢܼܐ ܠܡ ܕܡܦܼܪܥ ܘܝܿܥ ܗ݀ܘ ܕܡܬܼܝܒܠ ܡܼܢ ܐܝܼܫܝ ܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܗܿܠܝܢ. ܚܘܼܛܪܐ ܥܠ ܫܘܼܠܛܢܐ ܡܒܿܕܩ܇ ܢܦܪܥ ܗ̄ ܢܦܼܘܿܩ. ܓܘܼܙܥܐ ܩܿܪܐ ܠܥܛܡܐ ܐܘܟܝܼܬ ܦܫܼܚܬܐ ܕܦܪ̈ܝܼܫܐ ܡܼܢ ܐܝܼܠܢܐ ܘܥܒܝܐ ܡܼܢ ܚܘܼܛܪܐ: ܢܘܼܪܒܐ ܩ݀ܪܐ ܠܢܒ̈ܓܐ ܪ̈ܓܝܐ ܕܡܼܢ ܐܝܼܠܢܐ ܡܿܦܪܥܝܼܢ ܘܡܬܼܡܬܠܝܼܢ ܗܿܠܝܢ ܒܚܙܩܝܐ ܒܝܕ ܡܝܬܪܘܼܬܗ ܨܒܬܼܗܿ ܠܡܠܟܘܼܬܗ ܕܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܦܪ̈ܥܐ ܪ̈ܓܝܐ ܕܐܝܼ̈ܠܢܐ. ܘܬܫܼܪܐ ܥܠܘܗܝ ܪܘܼܚܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̄ ܥܠ ܚܙܩܝܐ. ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܦܪܝܼܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܿܬܗ ܘܠܐ ܐܝܟ ܕܚ̈ܙܝܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ܢܕܘܢ ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ. ܘܢܟܣܼ ܗܝ ܕܒܝܼܫܝܼܢ ܘܡܪܝܼܪܝܼܢ. ܘܢܡܚܼܐ ܗ̄ ܐܪܥܐ ܠܡܫܪܝܼܬܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܩܿܪܐ. ܗ݀ܝ ܕܐܝܟ ܕܒܫܒܛܐ ܒܨܠܘܿܬܗ ܡܿܚܐ ܠܗܿ ܘܒܕܡܘܼܬ ܪܘܼܚܐ ܡܛܿܠܩ ܠܪ̈ܫܝܼܥܐ ܕܒܗܘܢܿ. ܬܗܼܘܐ ܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܐܣܼܪ ܗ̄ ܡܬܼܢܨܚ ܒܗܿܠܝܢ ܚܙܩܝܐ ܒܗ݀ܝ ܕܒܐܣܪ ܚܨ̈ܐ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܡܠܒܼܫ ܘܡܚܼܙܩ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܓܒ̈ܝܼܢ. ܢܥܼܡܪ ܕܐܒܐ ܥܡ ܐܡܪܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܢܦܼܠ ܐܬܘܼܪܝܐ ܡܫܼܬܚܠܦܝܼܢ ܠܫܝܢܐ ܕܠܘܿܬ ܥܡ̈ܡܼܐ ܕܒܚܕܪ̈ܝܗܘܢܿ ܕܠܗܘܢܿ ܩ݀ܪܐ ܕܐܒ̈ܐ ܘܐܪ̈ܝܘܬܐ. ܘܐܡܼܪ̈ܐ ܩ݀ܪܐ ܠܥܡܐ ܘܛܠܝܐ ܙܥܘܿܪܐ ܗ̄ ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܫܼܬܝܢ ܥܡܐ ܘܥܡ̈ܡܼܐ ܠܐ ܡܣܼܬܢܩܝܼܢ ܥܠ ܡܕܒܪܢܐ ܩܫܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܣܿܦܩ ܠܗܘܢܿ ܚܙܩܝܐ ܕܢܕܒܪ. ܘܒܢܝ̈ܗܘܢܿ ܐܟܚܼܕܐ ܗ̄ ܥܡܿܪܝܼܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܓܪ ܫܝܢܐ ܐܦ ܠܒܢܝ̈ܗܘܢܿ ܒ݀ܬܪܗܘܢܿ. ܘܐܪܝܐ ܐܦ ܬܘܪܐ ܢܐܼܟܘܿܠ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܠܡ ܕܐܝܟ ܪܝܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܬܒܿܪ ܗܼܘܐ. ܒܕܡܘܼܬ ܬܘܪܐ ܐܦ ܗܼܘ ܡܼܢ ܥܡܗ ܡܣܼܬܝܒܪ ܘܒܚܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܒܚܪܘܼܪ̈ܐ ܐܡܿܪ ܕܗ݀ܟܢܐ ܡܬܡܼܬܚ ܫܝܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢܿ ܕܒܐܪܥܐ ܕܥܡ̈ܡܼܐ ܚܪ̈ܡܢܐ. ܥܡܐ ܡܬܝܼܠ ܒܚܣܝܼܠܐ ܡܬܼܗܦܟ ܟܕ ܠܐ ܕ݀ܚܠ ܡܢܼܗܘܢܿ. ܐܡܿܪܝܼܢ ܥܠ ܚܘ̈ܘܬܐ. ܕܟܕ ܡܓܿܣܝܢ ܒܩܢܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܒܚܪܘܪܐ ܘܡܫܿܚܢܝܼܢ ܒܥ̈ܬܗܘܢ ܝܬܝܼܪ ܚܪܡܝܼܢ ܘܡܪܝܼܪܝܼܢ. ܥܩܪܗ ܕܐܝܼܫܝ ܗ̄ ܥܠ ܡܪܢ ܪܡܿܙ. ܕܒܙܒܼܢܐ ܕܕܢ݀ܚ ܡܼܢ ܥܡܐ. ܐܝܟ ܐܬ݀ ܕܦܘܼܪܩܢܐ ܩܿܐܡ ܘܢ݀ܓܕ ܠܥܡܡ̈ܐ ܠܘܿܬܗ. ܢܥܼܩܒܘܢ ܗ̄

ܒܚܦܝܼܛܘܼܬܐ ܘܡܥܩܿܒܝܼܢ ܥܡܼܡ̈ܐ ܥܠ ܡܪܝܢ ܝܘܢܘܣܦ ܡܪܝܐ ܬܢܝܼܐ ܕܐܝܼܕܗ ܗ̄ ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܗ݀ܫܐ ܦܼܪܩ ܡܼܢ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗܿܝܕܝܟ ܡܼܢ ܒܥܠܕܒܒ̈ܐ. ܛܢܼܢܐ ܡܼܢ ܐܦܪܝܡ ܗ̄ ܠܐ ܡܟܝܼܠ ܛ݀ܐܢ ܒܝܼܗܘܼܕܐ ܘܒܿܥܐ ܡ̄ܠܟܘܼ ܠܢܦܫܼܗ. ܠܫܢ ܝܡܐ ܗ̄ ܠܫܼܢ ܝܡܐ ܩܼ݀ܪܐ ܠܡܢܿܬܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܝܢ ܕܠܗܿ ܩ݀ܪܐ ܝܡܐ. ܥܠ ܢܗܪܐ ܗ̄ ܢܗܪܐ ܦܪܥܘܿܢ. ܒܐܘܼܚܕܢܐ ܗ̄ ܕܐܚܿܕ ܠܗ ܘܡܫܿܥܒܕ ܠܗ ܐܝܟ ܨܒܝܿܢܗ. ܘܢܡܼܚܝܼܘܗܝ ܠܫܒܼܥܐ ܗ̄ ܕܡܿܦܠܓ ܠܗ ܠܚܝܠܗ ܒܡܢܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܟܕ ܡܬܼܒܕܪ ܢܗܘܼܐ ܕܠܝܼܠ ܠܟܿܠܢܫ ܕܢܕܘܼܫܝܼܘܗܝ ܘܢܥܼܒܪ ܒܗ. ܐܝܟ ܢܗܪܐ ܕܦܫܝܼܩ ܠܐܢܫ ܠܡܣܼܚܐ ܒܗ. ܘܬܡܼܠܘܿܢ ܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܪܡܙ ܥܠ ܛ݀ܒܬܐ ܐܚܪܝܬܐ. ܬܡܼܠܘܿܢ ܠܡ ܡܠܦܢܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܡܼܢ ܗܝܟܠܐ ܕܡܢܼܗ ܩܒܼܠܬܘܿܢ ܦܘܼܪܩܢܐ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܡܒܘܼܥܐ ܥܬܝܼܪܐ ܡܫܬܼܦܥܐ ܠܟܘܿܢ. ܟܕ ܚܿܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܪܘܙܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܒܗܘܿܢ ܘܚܦܝܼܛܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܠܡܫܡܼܥܗ ܡܫܼܩܠܐ ܕܒܿܒܝܠ ܨܚܚܐ ܝܒ̄܆ ܡܫܩܠܐ ܗ̄ ܚܼܙܘܐ ܐܘܿ ܓܠܝܢܐ ܕܠܘܿܬܗ ܡܿܫܩܠ ܗܼܘܐ ܪܥܝܿܢܗ ܕܢܒܝܐ ܘܫ݀ܒܩ ܗܼܘܐ ܠܟܿܠܗ ܠܥܿܠܡܐ. ܥܠ ܛܘܼܪ̈ܐ ܫܦ̈ܝܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܒܐܬ݀ܐ ܠܡ ܟܢܫܼܘ ܠܡܪ̈ܝܐ ܕܢܐܼܬܘܢܼ ܘܢܥܒܼܪܘܢܼ ܠܒܒܿܝܠ. ܛܘܼܪ̈ܐ ܫ̈ܦܝܐ ܩ݀ܪܐ ܠܛܘܼܪ̈ܝ ܡܕܝ ܡܛ݀ܠ ܕܡܬܼܦܠܚܝܼܢ ܘܡܼܙܕܪܥܝܼܢ ܐܝܟ ܦܩܥܼܬܐ. ܟܕ ܠܡܠܐܟܐ ܡܬܼܦܩܕ ܕܢܚܼܘܐ ܠܡܕ̈ܝܐ ܘܢܙܝܼܥ ܐܢܘܿܢ. ܐܝܟ ܕܩܠܝܼܠܐܝܼ ܢܐܬܼܘܢܼ ܠܐܒܕܢܗܿ ܕܒ݀ܒܝܠ. ܐܢܿܐ ܦܩܿܕܬ ܠܡܩܕܫ ܕܐܚܼܪܒܬܘܢ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܘܥܠܗܿܕܐ ܩܼ݀ܪܐ ܐܢܼܐ ܠܓܢܒܪ̈ܐ ܡܕ̈ܝܐ ܕܢܘܒܕܘܼܢܟܘܢܿ. ܒܙܢܼܐ ܐܚܪܢܐ܇ ܬܢܿܐ ܩܪܝܿܬ ܘܒܥܝܿܬ ܠܡܕ̈ܝܐ ܕܠܗܘܿܢ ܩܿܪܐ ܠܡܕܩܫܝ ܐܟܡܿܢ ܕܐܬܼܦܪܫ ܡܢܼܗ ܠܗܿܕܐ. ܩܕܝܼܫܐ ܦܪܝܼܫܐ ܡܬܦܼܫܩ ܩܿܠܐ ܕܪܓܘܼܫܝܐ ܗ̄ ܝܼܠܠܬܐ ܕܡܬܼܬܙܝܼܥܢܘܼܬܗܘܢܿ ܕܡ̈ܕܝܐ ܫܡܼ ܢܒܝܐ. ܘܕܘܼܡܝܐ ܗ̄ ܕܕܡܿܝܢ ܗܼܘܘ ܠܥܡ̈ܡܼܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܘܕܘܼܡܝܐ ܠܕܡܘܼܬܐ ܚܬܝܼܬܐ ܡܫܿܡܗ. ܐܦ̈ܐ ܕܫܠܗܒܝܼܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ ܡܫܼܬܚܠ̈ܦܢ ܐܦܝ̈ܗܘܢܿ ܠܫܠܗܒܝܼܬܐ ܘܒܙܒܼܢ ܣܡ̈ܩܢ ܘܒܙܒܢ ܝܪ̈ܩܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܗ̄ ܒܒܠ̈ܝܐ ܕܡܿܨܡܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܝܟ ܟܘܟ̈ܒܐ ܒܫܘܼܠܛܢܗܘܿܢ ܕܥܿܟܝܼܢ ܡܼܢܫܝܠܝ ܡܐ ܕܐܡܠܼܟܘ ܡܕ̈ܝܐ. ܐ݀ܦܩܘܼܕ ܒܝܼܫܬܐ ܥܠ ܬܒܝܠ ܘܥܠ ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܗ̄ ܒܒܠ̈ܝܐ ܦܘܼܪܥܢ ܥܘܠܗܘܢܿ. ܐܘܩܼܪ ܓܒܪܐ ܗ̄ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܗܒܐ ܝܼܩܪ ܐܘܟܝܼܬ ܐܬܪܚܼܡ ܩܼܛܠܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ ܥܠ ܡܕ̈ܝܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ. ܕܗܒܐ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܝܩܝܼܪ̈ܐ ܘܪ̈ܚܝܼܡܐ ܥܠ ܟ݀ܠ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܗܒܐ ܕܐܘܦܝܼܪ. ܡܛ݀ܠܗܿܢܐ ܠܫܡܿܝܐ ܗ̄ ܠܒܿܒܝܠ ܩ݀ܪܐ ܗܿܟܢ ܡܛ݀ܠ ܕܫܘܼܠܛܢܗ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܟ݀ܠ. ܐܝܟ ܫܡܿܝܐ ܡܬܝܼܚ ܗܼܘܐ ܘܐܪܥ ܬܘܼܒ ܠܗܿ ܩܿܪܐ. ܩܫ̈ܬܼܬܐ ܕܥܠ̈ܝܡܐ ܗ̄ ܕܒܒ̈ܠܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܙܕܟܝܢ ܡܼܢ ܡ̈ܕܝܐ. ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܗ̄ ܡܬܼܡ̈ܠܝܢ ܒܒ̈ܬܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ ܙܡ̈ܡܐ ܘܨܠ̈ܠܬܐ ܕܡܼܬܝܠ̈ܕܢ ܡܼܢ ܫܠܘܼܬܐ ܘܨܕܝܘܼܬܐ ܕܚܪܒܐ ܒܢ̈ܬ ܢܥ̈ܡܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܚܪܒܝܼܢ ܒܬܝ̈ܗܘܢܿ ܢܥܡ̈ܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܐܫܬܘܼܪܡܪܘܓ ܡܕܝܪܝܼܢ ܒܗܘܢܿ. ܘܫܐܕ̈ܐ ܢܪܩܼܕܘܢܼ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܚܿܕܝܢ ܒܐܒܕܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܢܪܩܕܿܘܢ ܡܼܢ ܡܪܩܘܼܕܬܐ. ܐܟܡܿܢ ܕܥܒܼܪܘ ܘܒܛܼܠܘ ܕܒܚܝ̈ܗܘܢܿ. ܣܝܼܪܝܼܢܘܿܣ ܗ̄ ܦܪܚܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܕܗܢܝ ܩܿܠܗܿ ܘܡܥܕܐ ܠܡܕܝܪܘܼ ܒܐܬܪܐ ܚܘܼܪܒܐ. ܘܐܦ

ܒܓܙܪܬܐ.. ܘܝܪܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܚܫܘ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܕܡܼܢ ܪܘܼܚܩܐ ܥܡܪ̈ܢ ܒܚܘܼܪܒܐ ܘܠܐ ܡܣܝܒܪ̈ܢ ܠܚܼܙܐ ܘܩ݀ܠܐ ܕܒܪܢܫܐ܀ ܩܦ̄ ܝܕ̄ ܠܐ ܢܬܼܡܬܚܘܢ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܝܘܡ̈ܝ ܐܚܿܙ. ܘܥܕܡܐ ܠܕܐܪܝܘܿ ܡܕܝܐ ܕܐܚܼܪܒܗܿ ܡܐܬܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܗܘ̈ܝܢ. ܘܢܗܼܘܐ ܒܝܘܡܐ ܕܢܢܝܼܚܟ ܗ̄ ܡܼܢ ܟܪܝܘܼܬܐ ܕܫܒܼܝܐ. ܘܒܼܛܠ ܡܚܦܛܢܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܡܚܦܛ ܗܼܘܐ ܠܚܝܠ̈ܘܬܗ ܠܩܪܒܐ. ܚܘܼܛܪܐ ܗ̄ ܫܘܼܠܛܢܐ ܕܠܐ ܡܪܕܘܼ ܗ̄ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܠܡܪܕܘܼܬܐ ܘܬܘܼܪܨܐ ܡܿܚܐ ܗܼܘܐ ܒܿܒܠܝܐ ܠܥܡܼܡ̈ܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܢܘܒܐ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ. ܐܬܬܢܝܼܚܬ݀ ܗ̄ ܟ݀ܠܗܿ ܐܪܥܐ ܟܕ ܢܦܼܠܬ݀ ܒܿܒܝܠ. ܐܦ ܒܪܘܼܬܐ ܘܐܪ̈ܙܐ ܗ̄ ܠܢܒ̈ܝܐ ܘܙܕܝܼ̈ܩܐ ܡܕܡܿܐ ܒܗܿܠܝܢ. ܕܪܝܼܚܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܦܿܐܚ ܡܢܼܗܘܢܿ. ܚܕܝܼܘ ܗ̄ ܒܡܦܘܼܠܬܟ ܒܒܿܠܝܐ ܡܼܢ ܙܒܢܼܐ ܕܫܟܼܒܬ݀ ܗ̄ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܠܡܦܣܼܩܢ ܘܠܡܥܼܩܪܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ. ܐܝܠܼܠܘ ܒܨܦܿܪܐ ܗ̄ ܥܠ ܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܕܬܒܥܼܬܗ ܪܡܿܙ ܒܝܕ ܨܿܦܪܐ. ܐܘܿ ܥܠܗ݀ܝ ܕܒܠܠܝܐ ܐܬܩܼܛܠ ܗܼܘܐ ܗܼܘ ܒܠܝܛܫܨܪ ܗ̄ ܒܨܿܦܪܐ ܩܛܪܬ݀ ܝܼܠܠܬܐ ܒܝܬ ܡܠܟܘܼܬܗ. ܐܣܝܼܪ̈ܘܗܝ ܠܐ ܫܼܪܐ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܕܫܒܼܐ ܠܝܘܼܕ̈ܝܐ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܠܐ ܫܒܼܩ ܐܢܘܿܢ. ܕܢܦܼܢܘܢ ܥܕܡܐ ܕܩܼܡ ܟܘܼܪܫ ܘܐܦܢܝܼ ܟ݀ܠ ܚܕ ܠܐܬܪܗ. ܐܝܟ ܢܘܼܪܒܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܫܒܘܩܐ ܕܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܒܗ ܦܐܪ̈ܐ ܡܬܦܼܣܩ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܐܫܼܬܕܝܼܬ ܡܼܢ ܟܘܼܪܣܝܟ ܒܝܕ ܡܕ̈ܝܐ. ܟܕ ܐܦܿܠܐ ܠܩܒܘܼܪܬܐ ܐܫܼܬܘܝܼܬ. ܠܒܘܼܫܐ ܕܩܛܝܼܠܐ ܗ̄ ܕܗܿܟܢܐ ܐܫܬܕܝܬ݀ ܫܠܕܟ ܡܨܥܬ݀ ܩܛܝܼ̈ܠܐ ܗܿܢܘܢܿ ܕܥܟ ܐܬܩܼܛܠܘ ܘܐܬܦܠܦܼܠܘ ܒܕܡܗܘܢܿ ܐܝܟ ܩܛܝܼ̈ܠܝ ܣܝܦܐ. ܕܢܚܿܬܝܼܢ ܒܟܐܦ̈ܐ ܗ̄ ܕܠܘ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܡܠ̈ܟܐ ܕܢܚܿܬܝܼܢ ܒܐܝܼܩܪܐ ܕܙ݀ܕܩ ܥܠܬ݀ ܫܠܕܟ ܠܩܒܪܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܬܼܩܛܠܝܼܢ ܒܣܝܦܐ. ܘܡܬܼܦܠܦܠܝܼܢ ܒܕܡܐ ܠܒܘܼܫܝ̈ܗܘܢ ܘܕܝܿܫܝܼܢ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܫܠ̈ܕܝܗܘܢܿ ܗܿܟܢܐ ܗܿܘܐ ܡܿܘܬܟ ܩܘܼܦܕܐ. ܠܚܙܝܼܪܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܕܡܿܝܐ ܘܐܝܼܬ ܠܗܿ ܟܘܼܒ̈ܐ ܒܟܿܠܗ ܓܘܼܫܡܐ ܕܐܬܒܼܪ ܠܐܬܘܼܪܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܪܚܝܼܩ ܗܼܘܐ ܥܕܟܝܼܠ ܐܒܕܢܐ ܕܒܿܒܝܠ. ܡܫܪܪ ܠܗ ܒܪܚܒܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܕܒܙܼܒܢ ܚܙܩܝܐ ܒܗܿܕܐ ܕܐܬܼܒܪ ܘܫܪܟܐ܀ ܡܫܩܠܐ ܕܦܠ̈ܫܬܝܐ ܠܐ ܬܚܼܕܝܢ ܟ݀ܠܟܝ ܦܠܼܫܬ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܓܝܪ ܕܡܝܼܬ ܗܼܘܐ ܠܗ ܣܪܓܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܿܪ ܗ݀ܘ ܕܒ݀ܬܪܗ ܩܼܡ ܣܢܚܪܝܼܒ ܘܗܿܢܐ ܣܪܓܢ ܒܝܕ ܪܒ ܚܝܠܐ ܬܐܪܬܢ ܟܒܼܫ ܠܐܫܕܘܕ ܘܫܥܼܒܕ ܠܦܠ̈ܫܬܝܐ. ܟܕ ܫܡܼܥܘ ܥܠ ܡܿܘܬܗ ܚܕܝܼܘ. ܢܒܝܐ ܕܝܢ ܡܣܿܒܪ ܠܗܘܢܿ ܕܐ݀ܦܢ ܡܝܼܬ ܣܪܓܘܿܢ ܕܕܡܿܐ ܗܼܘܐ ܠܚܘܝ[ܕ]. ܢ݀ܦܩ ܡܼܢ ܥܩܼܪܗ ܓܪܣܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܣܢܚܪܝܼܒ ܕܒܝܼܫ ܘܚܪܡܢ ܡܢܼ̈ ܓܪܣܐ ܓܝܪ ܒܝܼܫ ܡܼܢ ܚܼܘܝܐ ܟܕ ܢ݀ܟܬ. ܘܥܿܠܒ ܠܟܿܠܗ ܓܢܼܣܐ ܕܚܘ̈ܘܬܐ ܒܡܪܝܼܪܘܼܬܗ. ܕܡܼܢ ܓܪܒܝܐ ܐ݀ܬܐ ܬܢܼܢܐ ܗ̄ ܢܘܼܪܐ ܕܩܪܒܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܥܠ ܦܠ̈ܫܬܝܐ ܘܚܿܪܒ ܠܗܘܢܿ. ܘܠܝܬ ܕܝܚܝܕܝ ܒܥܕܥܐܕ̈ܘܗܝ ܠܘ ܚܕ ܚܕ ܐܬܿܝܢ ܐܬܼܘܪ̈ܝܐ ܥܠ ܦܠ̈ܫܬܝܐ ܐܠܐ ܟܢܼܫܐ ܪܒܐ ܐܝܟ ܕܒܝܘܡܐ ܕܥܕܥܐܕܐ܆ ܡܿܢܐ ܢܼܥܢܐ ܠܡܠܐܟܐ ܗ̄ ܠܪܒ ܫܩ̈ܐ ܩܿܪܐ ܡܠܐܟܐ ܕܥܡ̈ܡܼܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܢܼ ܦܪܨܘܼܦ ܟܿܠܗܘܢܿ ܥܡܡܼ̈ܐ ܕܥܡ ܐܬܘܼܪܝܐ ܐܫܼܬܕܪ

ܘܬܡܿܢܐ ܐܬܥܼܢܝܼ ܗܿܢܐ ܟܕ ܐܬܼܐ ܠܐܘܿܪܫܠܝܡ ܐܡܼܪ ܢܒܝܐ. ܡܪܝܐ ܡܬܩܢ ܗ̄ ܡܪܝܐ ܠܡ ܐܝܼܬܘܗܝ ܕܡܫܿܪܪ ܠܨܗܝܘܢܿ: ܠܐ ܬܫܼܬܚܩܘܿܢ ܠܡܐܼܬܐ܀ ܨܚܚܐ ܕܝܗ̄ ܡܫܼܩܠܐ ܕܡܘܼܐܒ܆ ܒܠܠܝܐ ܐܬܒܙܼܙܬ݀ ܩܪܝܼܬܐ ܗ̄ ܠܠܝܐ ܩ݀ܪܐ ܠܥܩܬܐ ܘܛܘܼܥܝܝ ܕܣܓܕܬ݀ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܝܼܠܗܘܢܿ. ܕܡܛ݀ܠ ܕܐܚܝܼܕܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܒܗܿܠܝܢ ܒܠܠܝܐ ܡܕܪ̈ܟܢ ܠܟܘܿܢ ܥܩ̈ܬܐ ܘܡܥܡ̈ܛܢ ܠܟܘܿܢ ܐܝܟ ܕܒܠܠܝܐ. ܠܒܝܬ ܐܕܪ̈ܝܟܘܢܿ ܗ̄ ܐܝܿܟܐ ܕܣܝܼܡܝܼܢ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܣܠܼܩܘ ܕܝܢ ܬܡܿܢ ܠܡܒܼܢܐ. ܥܠ ܢ݀ܒܘܼ ܘܡܐ ܕܒܐ ܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܐܬܟܼܒ̈ܫܝ. ܘܠܐ ܫܟܼܚܘ ܦܬܓܼܡܐ ܠܡܥܕܪܘܼ ܐܢܘܿܢ. ܡܚܣ̈ܢܘܗܝ ܕܡܘܼܐܒ ܗ̄ ܥܠ ܡܚܘܼܬܐ ܩܫܝܼܬܐ ܪܡܿܙ ܒܝܕ ܡܚܣ̈ܢܐ. ܡܚܣ̈ܢܐ. ܡܬܼܦܫܩ ܫܪܝܼܪܘܼܬܐ. ܘܐܣܝܼ̈ܪܘܼ ܕܡܚܿܙܩܐ ܘܡܚܿܣܢܐ ܒܚ̈ܨܐ. ܥܓܠܬܐ ܬܘܼܠܬܐ ܗ̄ ܕܡܬܡܼܬܚܐ ܠܡ ܥܩܬܐ ܘܡܬܼܝܒܠܐ ܥܕܡܐ ܠܨܥܪ ܡܕܝܼܢܬܐ ܕܟܗܝܼܢܐ ܘܚܝܠܬܢܝܐ ܘܕܡܿܝܐ ܠܬܘܼܪܬܐ ܥܓܠܬܐ ܒܪܬ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܼܢ ܒܡܣܩܼܬܐ ܕܠܘܼܚܝܬ݀ ܗ̄ ܡܛ݀ ܕܡܦܩܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܫܒ̈ܝܐ ܡܼܢ ܐܪܥܗܘܢܿ ܘܟܕ ܡܛܿܝܢ ܠܠܘܼܚܝܬ݀ ܡܕܝܼܢܬܐ ܒܪܝܬܐ ܕܐܬܪܗܘܢܿ ܒ݀ܟܝܢ ܘܡܿܪܩܕܝܼܢ. ܡܕܡ ܕܐܫܼܬܚܪ ܥܿܒܪ ܗ̄ ܐܦ ܡܕܡ ܠܡ ܕܐܫܼܬܚܪ ܡܼܢ ܫܒ̈ܝܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܥܒܼܪ ܒܝܕ ܣܢܚܪܝܼܒ. ܘܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܢܿ. ܙܝܢܗܘܿܢ ܥܠ ܢܚܠܐ ܗ̄ ܘܫܒܝܼܬܗܘܿܢ ܠܡ ܥܒܪܬ݀ ܥܠ ܢܚܠܐ ܕܥܪ̈ܦܬܐ ܒܬܚܘܼܡܐ ܒܪܝܐ ܕܐܪܥܗܘܢܿ. ܐܚܪܢܝܐܝܼܬ. ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܿܢ. ܙܝܢܗܘܿܢ ܥܠ ܢܚܠܐ ܗܿܢܐ ܕܡܘܼܐܒ ܢܛܝܒܘܢܼ ܥܪ̈ܒܝܐ ܕܐܬܿܝܢ ܠܡܚܼܪܒ ܐܪܥܗܘܿܢ. ܥܠ ܪܝܒܘܿܢ ܬܘܣܼܦܬܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ ܥܠ ܡܪܕܘܼܬܐ. ܡܿܘܣܦ ܐܢܼܐ ܥܠ ܪܝܒܘܢܿ ܕܡܘܼܐܒ. ܘܐܪܢܐ ܥܠܐܝܿܠܝܢ ܗ̄ ܪܢܐ ܐܢܼܐ ܠܡ ܘܡܬܼܚܫܒ ܐܢܼܐ ܥܠ ܗ݀ܘ ܫܪܟܢܐ ܕܐܬܼܦܨܝܼ ܡܼܢ ܫܒ̈ܝܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܨܚܚܐ ܕܝܘ̄ ܘܥܠ ܫܪܟܐ ܕܐܪܥܐ ܕܨܗܝܘܿܢ ܗ̄ ܘܥܠܼܬܐ ܕܐܒܕܢܗܘܢܿ ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܡܛ݀ܠ ܕܣܪܝܼܕܐ ܩܠܝܼܠ ܕܦܫܼ ܒܐܘܿܪܫܠܡ ܐܡܼܚܘ ܘ.ܫܕܪܘ ܠܫܠ̈ܝܼܛܢܐ ܕܐܪܥܗܘܢܿ. ܕܢܚܪܒܘܼܢܗܿ ܠܡܕܝܼܢܬܐ ܒܕܡܘܼܬ ܡܕܒܪܐ ܚܪܒܐ. ܗ݀ܝ ܕܒܥܘܕܪܢܝ ܡܫܪܪܐ ܐܝܟ ܟܐܦܐ. ܕܡܿܫܢܝܐ ܩܢܗܿ. ܐܝܬܝ ܬܪܥܝܼܬܐ ܘܥܒܕܝ ܬܘܓܢܐ ܗ̄ ܬܘܓܢܐ ܠܚܘܼܫܒܐ ܥܡܝܼܩܐ ܩ݀ܪܐ. ܐܘܿ ܠܩܨܘܿܡܐ ܘܚܿܝܪܐ ܡܠܬܼܗ ܠܘܿܬ ܟܢܘܼܫܬܐ ܘܡܕܝܼܢܬܐ ܕܡܘܼܐܒ ܘܐܡܿܪ. ܟܢܫܝܼ ܠܡ ܬܪܥܝܼܬܐ ܘܥܒܕܝ ܦܘܼܪܣܐ ܥܡܝܼܩܐ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܚܪܩܿܬ ܥܠܝܟܝ. ܣܝܼܡܝ ܐܝܟ ܠܠܝܐ ܛܗܪܐ ܗ̄ ܚܦܝ ܘܣܬܪܝ ܐܝܟ ܕܒܠܠܝܐ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܒܟܝ ܡܬܓܼܘܣܝܼܢ ܐܝܟ ܛܠܠܼܐ ܡܼܢ ܚܘܼܡܐ. ܕܠܐ ܢܦܼܠܘܢܼ ܡܨܥܬ݀ ܐܘܼܠܨܢܐ ܚܡܝܼܡܐ ܕܡܬܝܼܠ ܒܝܘܡܐ ܕܛܗܪܐ ܡܛ݀ܠ ܕܓܡܼܪ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܐܬܘܼܪܝܐ ܠܡ ܕܕܐ݀ܫ ܗܼܘܐ ܠܟܿܠܢܫ ܘܥܿܒܕ ܗܼܘ ܠܗܘܿܢ ܕܚܝܼܚܐ. ܘܒܿܐܙ ܗܼܘܐ ܕܠܐ ܚܘܣܢ ܡܝܼܬ ܠܗ܆ ܘܠܝܬܘܗܝ ܕܢܥܕܪܟ. ܘܢܬܼܩܢ ܟܘܼܪܣܝܐ ܗ̄ ܕܕܘܝܼܕ ܒܡܿܘܬܗ ܕܐܬܘܪܝܐ. ܘܪܡܘܼܬܗ ܘܠܠܡܗ ܗ̄ ܐܟܬܼܗ ܕܠܘܿܬ ܥܡܐ. ܐܫܝ̈ܬܐ ܕܫܘܼܪܐ ܗ̄ ܐܣ̈ܐ ܕܫܘܼܪܐ ܕܢ݀ܦܠܼ̈ܢ ܬܢܗܼܡܘܢܼ ܐܝܟ ܗ̄ ܡܐ ܓܝܪ ܕܢܦ̈ܠܢ ܥܠܝܟܘܿܢ ܐܣ̈ܐ ܕܫܘܼܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܬܢܗܼܡܘܢܼ ܡܼܢ ܓܘܗܝܢ ܐܝܟ ܟܪ̈ܝܼܗܐ ܕܡܼܢ ܟܦܢܐ ܘܨܗܝܐ ܘܕܚܼܠܝܼܢ ܕܢܪܝܼܡܘܢܼ

ܩܿܠܗܘܢܿ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܕܫܒ̈ܝܐ. ܓܦܼܬܐ ܕܣܘܟܡܐ ܗ̄ ܣܟܡܐ ܡܕܝܼܢܬܐ ܗܘܬ݀ ܕܟܗܝܼܢܐ ܗܘܼܬ ܒܐܢܫ̄ܘܼ ܒܕܡܘܼܬ ܓܦܼܬܐ ܕܡܗܒܒܐ ܒܛܪ̈ܦܐ ܘܒܦܐܪ̈ܐ. ܓܡܼܘ ܫܒܘܼ̈ܩܝܗܿ ܗ̄ ܐܬܩܼܛܠܘ ܘܐܬܼܩܛܠܘ ܥܡܘܿܪ̈ܝܗܿ ܡܼܢ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܒܡܕܒܪܐ ܥܢܩ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܠܒܢ̈ܝܗܿ ܩ݀ܪܐ ܥܢ̈ܩܐ ܕܢܦܼܩܘ ܡܼܢ ܫܝܢܐ ܘܦܩܼܘ ܒܡܕܒܪܐ ܒܐܝܼܕܐ ܕܫܒ̈ܝܐ. ܢܓܼܕܘ ܘܥܒܼܪܘ ܝܡܐ ܟܕ ܕܒܿܪܝܼܢ ܠܡܘܼܐܒ̈ܝܐ ܒܫܼܒܝܐ. ܡܛܜܠ ܕܥܠ ܚܨܕܟܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܚܨܕܐ ܫܪܝܼܘ ܒܗܘܢܿ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܘܥܕܡܐ ܠܩܛܿܦܐ ܟܕ ܒܿܐܙܝܼܢ ܘܡܿܪܒܝܼܢ ܕܝܘܿܫܐ ܠܐܬܘܼܪܝܐ ܩ݀ܪܐ ܕܒܿܐܙ ܗܼܘܐ ܠܟܪ̈ܡܐ ܘܠܥܒܘܼܪܐ. ܘܟܪܡܠܐ ܗ̄ ܠܟܪܡܠܐ ܩ݀ܪܐ ܐܘܿ ܠܛܘܼܪܐ ܕܟܪܡܠܐ ܒܙܼܘ. ܕܝܘܿܫܐ ܗ̄ ܥܨܘܿܪܐ ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܥܢܒܼ̈ܐ ܒܓܦܼܬܐ. ܡܛ݀ܠܗܿܢܐ ܟܪܣܝ ܕܡܼܬܗܓܡ ܗ̄ ܗܘܼ ܢܒܝܐ ܫܿܐܠ ܗܼܘܐ ܕܡܼܢ ܠܒܼܗ ܓܘܝܐ ܕܢܬܼܗܓܡ ܘܢܣܼܬܚܦ ܡܘܼܐܒ ܐܟܡܿܢ ܕܒܩܿܠܐ ܕܟܢܪܐ ܡܫܿܒܚ ܗܼܘܐ ܠܐܠܗܐ. ܡܐ ܕܚܿܙܝܢ ܕܢ݀ܦܠܝܼܢ ܫܘܼܪ̈ܐ ܕܡܕܝܼܢܬܗ ܕܡܘܼܐܒ. ܢܐܼܬܐ ܠܡܩܕܫܐ ܐܘܟܝܼܬ ܠܒܝܬ ܦܬܟܪܗ ܕܡܼܢ ܬܡܿܢ ܡܫܼܟܚ ܥܘܼܕܪܢܐ ܘܠܐ ܡܬܼܥܕܪ. ܗܿܢܐ ܦܬܓܼܡܐ ܗ̄ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܦܣܩܼ ܐܠܗܐ ܥܠ ܡܘܼܐܒ. ܡܼܢ ܗ݀ܝܕܝܢ ܗ̄ ܠܘ ܓܝܪ ܥܠ ܡܢܝܿܢܐ ܪܡܿܐܼ ܠܗ. ܐܠܐ ܒ݀ܥܐ ܕܢܐܼܡܪ ܕܙܒܼܢܐ ܙܥܘܿܪܐ ܡܫܼܬܒܩ ܡܘܼܐܒ ܒܐܪܥܗ ܘܐܦ ܗܼܘ ܚܝ̈ܐ ܡܛܪ̈ܦܐ ܘܐ̈ܠܝܼܨܐ ܕܕܡܿܝܢ ܠܕܐܓܝܼܪܐ ܣܿܒܠ܀ ܨܚܚܐ ܕܝܘ̄܆ ܥܠ ܕܪܡܣܘܿܩ ܘܥܣܪ̈ܐ ܫܒ̈ܛܝܼܢ ܚܠܦ ܢܒܝܐ ܠܕܪ̈ܡܣܘܼܩܝܐ ܥܡ ܝܣܪ̈ܠܝܐ ܡܛ݀ܠ ܫܘܝܘܼܬܗܘܢܿ ܕܒܪܘܼܫܥܐ. ܬܘܼܒ ܡܛܠ ܕܐܬܼܐܘܝܼܘ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܠܡܐܼܬܐ ܥܡ ܝܼܗܘܼܕܐ ܕܪܡܣܘܿܩ ܓܝܪ ܡܕܝܼܢܬܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ ܕܐܪ̈ܡܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܘܼܬ ܒܙܒܼܢ ܨܚܚܐ ܝܙ̄ ܗܿܐ ܕܪܡܣܘܿܩ ܡܥܿܟܪܐ ܗ̄ ܕܡܫܼܬܩܠܐ ܘܡܫܼܬܕܝܐ. ܒܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ ܒܫܼܒܝܐ ܗ̄ ܥ݀ܡܘܼܪ̈ܝܗܿ. ܘܫܪܟܢܐ܇ ܕܦܼܫ ܡܼܢ ܐܦܪܝܡ ܒܿܬܪ ܡܿܘܬܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܐܝܼܩܪܐ ܢܗܼܘܐ ܠܗ. ܕܡܝܩܼܪ ܡܬܼܬܚܬܐ ܒܥܨܪܐ. ܕܢܫܼܬܘܐ ܒܐܝܼܩܪܐ ܥܡ ܒܨܝܼܪ̈ܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܒܨ̄ ܚܠܦ ܐܦܪܝܡ ܐܕܘܼܡ ܟܬܝܼܒ. ܐܟܡܿܢ ܕܐܦ ܗܼܢܘܢܿ ܐܕܘܼܡ̈ܝܐ ܐܦܪܝܼܡ ܥܿܒܪܝܼܢ ܡܼܢ ܐܝܼܩܪܗܘܢ݂ܿ ܫܘܼܡܢܐ ܕܒܣܼܪܗ ܗ̄ ܕܐܦ ܗܼܘ ܒ݀ܬܪ ܩܠܝܼܠ ܡܩܿܒܠ ܡܣܡܒܪܝܼܫܐ. ܢܬܪܙܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܚܿܒܛܝܼܢ ܪܘܼܙܐ. ܐܘܿ ܢܬܼܬܪܙ ܒܣܝܦܐ ܘܢܦܼܘܿܩ ܫܘܼܡܢܗ ܡܢܼܗ ܗ̄ ܟܗܝܼܢܘܼܬܗ. ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܡܟܢܫ ܚܨܕܐ ܗ̄ ܘܗܿܟܢܐ ܚܪܒܐ ܥܫܝܼܢܐ ܕܡܫܼܬܠܛܢܐ ܒܗܘܢܿ. ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܡܟܢܫ ܒܕܪܥܐ ܚܝܠܬܢܐ ܫܒܼ̈ܠܐ ܕܚ̈ܛܐ ܒܚܨܕܐ ܘܪܡܐ ܒܓܕܝܼܫܐ. ܐܪܚܢܐ ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܫܒܼ̈ܠܐ ܕܩܝܡ̈ܢ ܗܿܟܢܐ ܒܦܫܝܼܩܘܼܬܐ ܠܟܿܠܠܗܘܿܢ ܚܿܨܕ. ܢܗܼܘܐ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܡܠܿܘܛ ܗ̄ ܘܐܝܠܝܢ ܕܦܝܿܫܝܼܢ ܡܢܼܗܘܢܿ ܢܠܩܼܛ ܛ݀ܠ ܕܫܒܼ̈ܠܐ ܕܗܘ̈ܝܢ ܒܥܘܼܡܩܐ ܕܢܚ̈ܠܐ ܩܛܝ̈ܢܼܢ ܣܿܓܝܼ. ܡܛ݀ܠ ܟܐܦ̈ܐ ܘܠܐ ܫܘܝܘܼܬܐ ܕܐܪܥܐ. ܪܦܐܝܼܡ. ܣܒܼܪܐ ܘܬܘܼܟܠܢܐ. ܗ̄ ܚܠ̈ܝܼܡܐ ܘܡܬܼܐܣܝ̈ܢܐ. ܘܢܫܼܬܚܪ ܒܗ ܒܘܥܪܐ ܕܙܝܬܐ ܡܐ ܕܡܬܼܚܒܛ ܕܬܪܝܢ ܐܘܿ ܬܠܬܐ ܙܝ̈ܬܐ ܡܫܼܬܟܚܝܼܢ ܒܪܝܼܫ ܣܘ̈ܟܬܗ. ܐܝܟ ܓܘܼܒܐ ܕܚܪܫ ܗ̄ ܥܠ

ܝܼܣܪܐܝܠ ܪܡܙ ܘܐܡܿܪ܆ ܕܢܗܼܘ̈ܝܢ ܠܡ ܩܘܼܪ̈ܝܐܐ ܥܫܝܼ̈ܢܬܐ ܕܬܟܝܼܠ ܗܼܘܐ ܕܡܼܣܬܬܪ ܗܼܘ ܒܗܝܢ: ܡܐ ܕܐܬܿܐ ܐܬܘܼܪܝܐ ܐܝܟ ܓܘܼܒܐ ܕܚܪܫ ܐܘܟܝܼܬ ܬܒܝܼܪ ܘܠܐ ܡܫܼܟܚ ܠܡܩܼܒܐ ܡ̈ܝܐ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܩܘܼܪ̈ܝܐ ܢܬܬܼܙܝܼ̈ܥܢ ܡܼܢ ܒܠܝ ܥܡ̈ܡܼܐ܆ ܘܕܐܡܝܼܪ ܕܐܫܼܬܒܩܬ݀ ܡܼܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܘܥܠ ܝܼܣܪܐܝܠ ܝܪܬܼܗܿ ܗܿܟܢܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܝܿܪܬܝܼܢ ܠܗܿ. ܘܗܼܘܝܬܝ ܠܚܒܿܠܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܠܟܢܘܼܫܬܐ ܕܥܬܝܼܕܐ ܘܠܗܿ ܐܢܬܝ ܕܬܬܚܼܒܠܝܼܢ ܒܫܒ̈ܘܼܩܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܗ̄ ܒܥܡܼܡ̈ܐ ܚܢ̈ܦܐ ܕܠܘܿܬܗܘܢܿ ܢܚܿܬܐ ܐܢܬܝ ܒܫܼܒܚܐ܇ ܐܪܥܐ ܐܢܬܝ ܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ܆ ܒܗܿܕܐ ܥܠ ܝܘܼܬܪܢܐ ܕܡܼܢ ܫܒܼܝܐ ܡܒܿܕܩ܆ ܐܝܟ ܝܿܕܐ ܕܩܛܿܦܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܦܘܼܠܚܢܐ ܙܥܘܿܪܐ ܕܝܘܡܐ ܟܪܝܐ ܕܣܬܘܐ. ܗܿܟܐܢ ܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܡܫܚܿܠܦ ܐܢܼܐ ܠܒܝܼܫ̈ܬܟܘܢܿ ܠܛܒ̈ܬܐ܆ ܘ݀ܝ ܠܚܝܠܐ ܕܥܡ̈ܡܼܐ ܗ̄ ܥܠ ܕܚܝܼܠܘܼܬܐ ܕܡܐܬܝܼܬܐ ܕܐܬܘܼܪܐ ܡܿܘܕܥ ܘܐܝܟ ܕܡܫܼܬܓܫ ܝܡܐ ܡܼܢ ܡܫܼ̈ܒܐ ܗ݀ܟܢܐ ܕܚܝܼܠܝܼܢ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ܆ ܢܓܼܥܘܿܪ ܒܗ ܗ̄ ܢܓܼܥܘܿܪ ܐܬܘܼܪܝܐ ܒܐܕܘܼܡܝܐ. ܘܢܥܼܪܘܿܩ ܠܪܘܼܚܩܐ܆ ܘܢܪܼܗܛ ܐܝܟ ܕܚܝܼܚܐ ܗ̄ ܩܕܡ ܬܓܠܬ ܦܠܣܪ܆ ܕܚܝܼܚܐ ܘܓܠܼܐ ܠܐܕܘܼ̈ܡܝܐ ܩ݀ܪܐ: ܘܪܘܼܚܐ ܘܥܠܥܠܐ ܐܬܘܼܪܝܐ: ܘܗܿܐ ܚܘܼܛܦܐ ܥܕܠܐ ܗܼܘܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܪܡܫܐ ܫܪܝܼܘ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܠܟܿܠܡܡ ܒܙܼܘ ܘܚܼܛܦܘ ܘܠܐ ܐܫܬܼܚܪ ܡܕܡ ܠܨܿܦܪܐ: ܘ݀ܝ ܠܐܪܥܐ ܗ̄ ܡܬܼܢܒܐ ܥܠ ܟܘܼܫ̈ܝܐ ܕܐܬܩܼܪܝܼܘ ܡܼܢ ܥܣܼܪܐ ܫܒܼ̈ܛܐ ܠܥܘܼܕܪܢܗܘܢܿ ܒܩܪܒܐ ܕܥܡ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ܀ ܨܚܚܐ ܕܝܚ̄ܘ݀ܝ ܠܐܪܥܐ ܕܛܠܼܠܐ ܗ̄ ܕܘܼܝ̈ܐ ܠܡ ܐܝܼܬܝܗܘܢܿ ܟܘܼܫ̈ܝܐ ܘ.ܐܢܬܘܢܿ ܥܡܼ̈ܘܢܿ ܕܣܿܒܪܝܼܬܘܢܿ ܕܐܝܟ ܕܒܛܠܠܐ ܬܚܝܬ ܟܢܼܦܐ ܕܟܘܼܫ̈ܝܐ ܕܐܬܩܼܪܝܼܘ ܡܼܢ ܥܣܼܪܐ ܫܒ̈ܛܐ ܠܥܘܼܕܪܢܗܘܢܿ ܒܩܝ̈ܒܐ ܕܥܡ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܘ݀ܝ ܠܐܪܥܐ ܕܛ̈ܠܠܐ ܗ̄ ܕܘ̈ܝܐ ܠܡ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܘܼܫ̈ܝܐ ܘܐܢܬܘܿܢ ܥܡܼܗܘܢܿ ܕܣܿܒܪܝܼܬܘܿܢ ܕܐܝܟ ܕܒܛܠܼܠܐ ܬܚܝܬ ܟܢܼܦܐ ܕܟܘܼܫ̈ܝܐ ܡܣܼܬܬܪܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܡܼܢ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܕܒܥܒܿܪ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܗ̄ ܕܚܼܠܦ ܕܢܬܼܓܘܣܘܢܿ ܒܗ݀ܘ ܕܥܿܡܪ ܒܐܘܿܪܫܠܡ ܕܐܝܼܬܘܝܗ ܒܐܪܥܗܘܢܿ ܒܥܡܠܐ ܢܓܝܼܪܐ ܐܙܠܼܘ ܠܘܿܬ ܟܘܼܫ̈ܝܐ ܕܝܿܬܒܝܼܢ ܒܥܒܿܪ ܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܕܡܫܿܕܪ ܗܡܝܪ̈ܐ ܒܝܡܐ ܗ̄ ܟܕ ܛܥܝܼܢܝܢ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܕܟܪܝܼܟܝܼܢ ܒܡ̈ܐܢܐ ܕܟܪܛܝܣܐ. ܕܠܗ ܩ݀ܪܐ ܦܝܼܦܘܪܢ. ܠܐܪܒܢܐ ܕܡܿܐ ܘܡܢܼ̈ ܡܬܼܦܠܚ ܟܪܛܝܣܐ܆ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܒܐ̈ܠܦܐ. ܠܘܿܬ ܥܡܐ ܕܡܓܠܝܓ ܗ̄ ܠܘܿܬ ܟܘܼܫ̈ܝܐ ܕܐܦ ܗܼܢܘܢܿ ܡܬܡܠܓܝܼܢ ܘܡܬܼܥܩܪܝܼܢ ܡܼܢ ܥܩܼܪܗܘܢܿ. ܥܡܐ ܕܚܝܠܐ ܡܢܼܗ ܘܠܩܼܠ. ܠܝܬ ܠܒܪ ܡܢܼܗ ܥܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐܠܐ ܒܪܝܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܗ݀ܝ ܕܚܝܠܐ ܕܠܝܬ ܠܓܘ ܡܢܼܗ ܬܘܼܒ ܚܝܠܐ ܐܚܪܢܐ. ܘܒܙܼܘ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܗ̄ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܠܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܩ݀ܪܐ ܕܥܿܐܠܝܼܢ ܘܒܿܐܙܝܼܢ ܠܗ. ܘܡܐ ܕܫܩܼܠܘ ܛܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܛܘܼܪ̈ܐ ܠܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܩ݀ܪܐ. ܡܐ ܠܡ ܕܐܝܟ ܐܬ݀ܐ ܫܩܼܠܘ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܐܬܘ ܠܐܪܥܐ ܕܟܘܼ̈ܫܝܐ ܟܿܠܢܫ ܡܬܒܼܩܐ ܘܚܿܙܐ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝܢ ܐܫܿܠܐ ܘܚܘܼܪ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ ܥܡܐ. ܐܫܼܠܐ ܐܘܕܥܼܢܝ ܠܡ ܡܪܐ ܕܟ݀ܠ ܕܟܢܘܿܫ ܚܘܼܫ̈ܒܝܟ ܘܚܘܼܪ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܡܛܝܼܒ ܐܢܼܐ ܠܡܣܼܥܪ ܨܝܕ ܥ݀ܡܘܿܪ̈ܝ ܨܗܝܘܿܢ ܘܐܝܟ ܚܘܼܡܐ ܨܚܝܼܚܐ ܗ̄ ܡܫܿܠܗܒܐ ܕܥܠ ܢܗܪܐ

ܠܗ݀ܘ ܕܠܐ ܡܟܐ ܕܡܫܼܬܠܗܒ ܡܛ݀ܠ ܫܩܘܼܬܐ ܕܡ̈ܝܐ ܕܩܪܝܼܒܐ. ܗܿܟܢܐ ܡܛ݀ܠ ܐܢܼܐ ܥܠܝܟܘܿܢ ܘܢ݀ܛܪ ܐܢܼܐܠܟܘܢܿ ܡܼܢ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܩܕܡ ܚܨܕܐ ܗ̄ ܡܚܿܘܐ ܡܘܢܿ ܓܿܕܫ ܠܟܘܼܫ̈ܝܐ. ܘܩ݀ܪܐ ܦܪܥܐ ܘܗܒܒܐ ܠܫܒܪ̈ܝܗܘܢܿ ܘܝܠܘܕ̈ܝܗܘܿܢ ܕܡܬܼܩܛܠܝܼܢ ܩܕܡ ܩܼܘܡܬܐ ܡܫܡܼܠܝܬܐ ܕܠܗܿ ܩ݀ܪܐ ܚܨܕܐ. ܘܢܗܼܘܐ ܥܘܼܦܝܐ ܗ̄ ܥܘܼܦܝܐ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܥܠܝܼܠܝܼܢ ܒܫܢ̈ܝܐ ܘܣܒܝܼܣܝܼܢ ܒܛܒ̈ܬܐ ܘܟܗܝܼܢܝܼܢ ܒܥܘܼܬܪܐ ܕܟ݀ܠ ܡܘܼܫ̈ܚܢ ܕܬܓܡ̈ܝܗܘܢܿ ܡܬܼܩܛܠܝܼܢ. ܢܦܼܣܘܿܩ ܙܠ̈ܝܼܠܐ ܒܡܓܠܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܙܐܠܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܩܢܝܐ ܕܡܬܼܦܣܩ ܗܿܟܐ ܙܠ̈ܝܼܠܐ ܕܝܼܠܗܘܢܿ ܢܬܼܩܛܠܘܢܼ ܐܘܿ ܙܠܝܼܠܐ ܩ݀ܪܐ ܠܫܿܓܘܿܫܐ. ܐܟܙܼܢܐ ܕܙܐܠܝܼ ܐܘܿܟܝܼܬ ܫܓܘܼܫܝܐ ܕܠܐ ܡܛܟ̈ܣܼܐ ܘܫܓܘܿܫ̈ܐ ܚܿܪܒܝܼܢ ܠܗܘܢܿ ܒܣܝܦܐ. ܫܒܘܼܩܐ ܢܥܼܒܪ ܗ̄ ܫܒܘܼܩܐ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܕܥܿܒܪܝܼܢ ܒܐܬܪܐ ܕܟܘܼܫ̈ܝܐ ܘܐ.ܝܟ ܕܠܛܪ̈ܦܐ ܡܼܢ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܡܢܦܿܨܝܼܢ ܘܡܿܣܪܩܝܼ ܡܼܢ ܥܡܘܪ̈ܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܗܿܠܝܢ ܥܠ ܐܕܘܼܡ̈ܝܐ ܢ݀ܣܒܝܼܢ ܠܗܿܠܝܢ ܘܗܼܢܘܢܿ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܐܬܓܼܘܣܘ ܒܟܘܼܫ̈ܝܐ ܘܠܘ ܥܣܼܪܐ ܫܒܼ̈ܛܐ ܥܠ ܡܨܪܝܢ: ܨܚܚܐ܆ ܕܝܛ̄܆ ܗܿܐ ܡܪܝܐ ܪܟܝܼܒ ܥܠ ܥܢܼܢܐ ܗ̄ ܥܢܢܐ ܠܡܫܪܝܼܬܗ ܕܐܬܘܼܪܝܐ ܩܿܪܐ ܕܒܗܘܿܢ ܡܙܕܝܚ ܨܒܝܿܢܗ ܕܐܠܗܐ ܘܡܕܿܒܪ ܠܗܘܢܿ ܕܢܥܼܠܘܢܼ ܘܢܟܒܼܫܘܢܼ ܠܡܨܪ̈ܝܐ. ܘܐ݀ܓܪܐ ܡܨܪܝܐ ܗ̄ ܢܬܼܟܬܫܘܢܼ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܦܫܼܩܘ ܕܠܟܘܼܫ̈ܝܐ ܩܿܪܐ ܡܨܪ̈ܝܐ. ܡܛ݀ܠ ܐܚܝܢܘܼܬܗܘܿܢ ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܢܦܩܼ ܬܗܪܩ ܡܠܟܐ ܕܟܘܿܫ ܕܢܐܼܪܘܿܥ ܠܣܢܚܪܝܼܒ ܠܐ ܫܒܼܩܗ ܦܪܥܘܿܢ ܕܐܩܼܪܒܘ ܡܨܪ̈ܝܐ ܥܡ ܟܘܼܫ̈ܝܐ. ܘܡܚܼܕܐ ܕܠܝܼܠܐܝܼܬ ܥܠ ܣܢܚܪܝܼܒ ܘܙܟܼܐ ܐܢܘܿܢ. ܡܼܢ ܡܓܘܿܫܐ ܗ̄ ܚܪ̈ܫܐ. ܢܗܪܐ ܢܐܼܒܕ ܗ̄ ܡܨܪܝܐ. ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܗ̄ ܚܪ̈ܫܐ. ܢܗܪܐ ܢܐܒܼܕ ܗ̄ ܡܨܪܝܐ. ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܗ̄ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܝܼܠܗ ܕܦܪܥܘܢܿ ܣܝܿܦܝܼܢ ܒܩܪܒܐ. ܘܠܘܼܥܐ ܕܥܠ ܗ̄ ܚܪܒܐ ܠܡ ܐܪܥܗܘܿܢ ܟܕ ܠܐ ܙܪܥܝܼܢ ܘܡܫܿܩܝܼܢ ܐܝܟ ܥܝܼܕܿܐ. ܠܘܼܥܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܝܘܼܪܩܐ ܪܓܝܐ ܘܒܨܝܼܨܐ ܕܗܿܘܐ ܥܠ ܓܢܒ ܬܠܝܼܠܘܼ̄. ܨܿܥܝܢ ܗ̄ ܡܕܝܼܢܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ. ܐܬܬܪܝܼܡܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܗ̄ ܐܦ ܪܘܪ̈ܒܢܝ ܡܦܣ ܕܐܣܬܼܒܪܘ ܕܗܼܢܘܿܢ ܐܫܟܼܚܘ ܫܪܪܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܚܟܝܼ̈ܡܝ ܨ݀ܥܢ ܗܼܢܘܢܿ ܐܛܥܝܼܘ ܠܡܨܪ̈ܝܐ. ܒܙܘܝ̈ܬܐ ܕܫܪ̈ܒܬܐ ܗ̄ ܒܦܬܟܪ̈ܐ ܝܼܚܝܼܕܝܗ ܕܫܪܒܬܐ. ܐܝܼܬ ܗܼܘ ܓܝܪ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܓܘܐ ܘܐܝܼܬ ܐܦ ܠܟܿܠ ܫܪܒܬܐ ܦܬܟܪܐ ܕܢܦܫܼ̈. ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܩܨܼܡܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܨ݀ܥܢ ܠܐ ܐܫܟܼܚܘܼܗܝ. ܐܬܟܼܠܘ ܐܢܘܿܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܦܣ ܕܡܼܢ ܦܬܟܪܐ ܕܫܪ̈ܒܬܐ ܕܣܝܼܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܙܘܝ̈ܬܐ ܘܒܓܘܼܢ̈ܘܬܐ ܐܫܟܼܚܘܼܗܝ. ܡܪܝܐ ܡܙܼܓ ܗ̄ ܒܓܘܗܿ ܕܡܨܪܝܢ ܐܪܦܝܼ ܘܫܒܼܩ ܐܢܘܢܿ ܕܢܛܥܘܢܼ ܒܗܘܿܢ ܕܝܘ̈ܐ ܗܿܟܢ. ܕܡܼܐ ܕܐܕܪܟ ܐܢܘܿܢ ܐܘܼܠܨܢܐ ܕܢܬܕܘܕܘܢܼ ܐܝܟ ܕܘ̈ܝܐ ܘܠܝܬ ܕܣܿܡܟ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܘܕ̈ܝܐ ܛܒ̈ܐ ܛܩܒܠܼܘ ܡܼܢ ܦܬܟܪ̈ܝܗܘܢܿ ܘܐܒܿܕܝܼܢ ܦܘܪ̈ܣܝܗܘܢܿ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܫܬܼܟܚ ܒܗܘܢܿ ܓܒܪܐ ܕܡܫܿܪܐ ܘܡܫܿܠܡ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܐ. ܠܗܿܢܐ ܩ݀ܪܐ ܪܝܼܫܐ ܕܢܘܼܒܬܐ. ܬܘܼܒ ܪܝܼܫܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܫܼܬܟܚ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܐܢܫ ܕܐܚܿܕ ܠܫܘܼܠܛܢܗ ܘܡܩܝܼܡ ܪܝܼܫܐ ܕܡܫܼܥܒܕ ܘܕܣܒܼܬܐ

ܕܡܫܼܬܥܒܕܐ. ܒܠܼܫܢܐ ܡܥܢܝܐ ܗ̄ ܥܒܪܝܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ. ܗܪܣ ܗ̄ ܪܚܝܼܡܬܐ. ܠܘ ܡܼܢ ܒܝܼܫܘܼܬܐ ܢܚܼܬܘ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܠܡܨܪܝܢ ܐܠܐ ܡܼܢ ܥܠܬ݀ ܫܒܼܝ̈ܐ܆ ܡܕܒܚܐ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܘ ܠܕܒ̈ܚܐ. ܐܠܐ ܠܐܬ݀ܐ ܗ̄ ܕܒܝܬ̈ܝܐ ܐܢܘܿܢ ܕܡܪܝܐ. ܢܗܼܘܐ ܝܼܣܪܐܝܠ ܚܕ ܡܼܢ ܬܠܬܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܒܙܒܼܢܐܕܫܝܢܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܘܐܬܘܪ̈ܝܐ ܡܛ݀ܠ ܚܡܫ ܩܘܼܪ̈ܝܐ ܕܗܘܼ̈ܝ ܠܝܼܣܪܐܝܠ. ܘܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܒܥܣܼܪܐ ܫܒ̈ܛܐ ܕܐܚܼܬܘ ܠܐܪܥܗܘܿܢ. ܚܕ ܡܼܢ ܬܠܬܐ ܕܐܝܼܬ ܡܢܼ̈ ܒܐܬܘܼܪ ܘܡܢܼܗ ܒܝܼܗܘܼܕ ܘܡܢܼܗ ܒܡܨܪܝܢ. ܒܪܝܼܟ ܥܡܝ ܕܒܡܨܪܝܢ ܗ̄ ܕܡܢܼܗ ܕܥܡܐ ܒܡܨܪܝܢ ܘܡܢܼܗ ܒܐܬܘܿܪ ܘܡܢܼܗ ܒܐܪܥ ܕܡܘܼܠܟܢܐ. ܕܟܿܠ ܐܝܟܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܫܼܬܘܐ ܠܒܛܝܠܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܥܠܼܬ݀ ܒܘܼܪܟܬܐ ܗܿܘ ܠܐܚܪ̈ܢܐ܀ ܨܚܚܐ ܕܥܣܪܝܢ܆ ܒܫܢܿܬܐ ܕܐܬܼܐ ܬܐܪܬܢ ܗ̄ ܒܗܿܢܐ ܙܒܼܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܐܫܥܝܐ ܕܢܫܼܪܐ ܣܩܐ ܡܼܢ ܚܨ̈ܘܗܝ. ܣܩܐ ܠܒܼܫ ܗܼܘܐ ܟܕ ܐܒܝܼܠ ܘܡܥܿܩ ܥܠ ܥܘܠܐ ܕܥܡܐ ܘܥܠ ܫܒܼܝܐ ܕܥܬܝܼܕ ܗܼܘܬ ܠܗ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܠܒܼܫ ܣܩܐ ܡܛ݀ܠ ܥܘܼܙܝܐ ܥܠ ܕܒܥܠܼܬܗ ܐܬܼܟܠܝܼ ܡܼܢ ܢܒܝܘܼܬܐ܆ ܥ݀ܡܘܿܪܐ ܕܓܙܪܬܐ ܗ̄ ܠܡܨܪ̈ܝܢ ܩ݀ܪܐ ܓܙܪܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܚܕܝܼܪܝܼܢ ܠܗܿ ܡ̈ܝܐ ܡܼܢ ܟܿܠ ܓ̈ܒܝܼܢ: ܨܚܚܐ ܕܟ̄ܐ܆ ܡܫܩܠܐ ܕܡܕܒܪܐ ܕܝܡܐ܆ ܗ̄ ܚܙܼܘܐܕܡܒܿܕܩ ܥܠ ܒ݀ܒܝܠ ܕܕܡܝܐ ܕܚܪܒܐ ܘܗܿܘܝܐ ܡܕܒܪܐ. ܐܝܟ ܥܠܥܠܐ ܡܼܢ ܗ̄ ܡܫܪܝܼܬܐ ܕܡܕ̈ܝܐ ܕܒܕܡܘܼܬ ܥܢܢܼܐ ܐܬܿܝܐ ܡܼܢ ܬܝܡܢܐ ܐܘܟܝܬ ܡܕܒܪܐ ܒܚܐܦܐ ܥܠ ܒ݀ܒܝܠ ܘܥܩܿܪܐ. ܚܙܼܘܐ ܩܫܝܐ ܗ̄ ܗܼܘ ܢܒܝܐ ܡܒܿܕܩ ܥܠ ܩܫܝܘܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܚܼܙܐ ܕܐܬܿܝܢ ܥܠ ܒܿܒܝܠ ܐܘܿ ܗܿܢܘܿܢ ܒܒܠ̈ܝܐ ܐܡܿܪܘ ܗܿܕܐ. ܐܟܡܿܢ ܕܐܬܕܘܕܘ ܡܼܢ ܚܙܼܬܐ ܕܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܕܡܼ ܫܝܠܝ ܨܦܚܼܘ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܘܟܿܠܗܝܢ ܬܐܢܚ̈ܬܗ ܗ̄ ܒܡܐܬܝܼܬܐ ܕܡܪܝܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܝܗܒܼܘ ܐܬܪܐ ܠܒܿܒܝܠܕܬܬܼܬܢܚ ܥܠ ܡܐ ܕܗܘܼܐ. ܘܫܘܼܦܪܐ ܕܨܒܝܿܢܝ ܗ̄ ܐܡܿܪܐ ܒܿܒܝܠ ܘܥܝܼܠ̈ܡܝܐ. ܕܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܐܝܼܬܗܘܿܢ ܗܼܘܘ ܫܘܼܦܪܗܿ ܕܡܠܟܘܼܬܐ ܘܡܫ̈ܡܫܢܝ ܨܒܝܿܢܝ. ܗܿܐ ܗ݀ܫܐ ܡܣܪܕܐ ܠܝܼ ܚܡܼܬܗܘܢܿ ܘܐܫܼܬܚܠܦܘ ܘܗܼܘܘ ܠܝ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ. ܛܝܒܘܼ ܦܬܘܿܪ̈ܐ ܗ̄ ܐܢܬܘܿܢ ܡܫܼܬܡ̈ܥܢܝ. ܘܕܘܼܩܘ ܕܘ̈ܝܐ ܗ̄ ܣܩܼܘ ܠܫܘܼܪܐ ܘܚܙܼܘ ܐܢ ܐܬܿܝܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ܆ ܙܠ ܐܩܝܼܡ ܕܘܩܐ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܠܢܒܝܐ. ܕܐܢܬ ܠܡ ܩܘܼܡ ܐܝܟ. ܘܚܼܙܐ ܐܪܟܘܢܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܐܬܦܼܪܫ ܕܢܚܘܪ. ܚܙܼܐ ܗܼܘܐ ܕܡܘܼܬܐ ܕܬܪܝܢ ܪ̈ܟܫܐ ܗ̄ ܕܪܟܝܼܒ ܚܡܪܐ ܗ̄ ܒܗܿܢܐ ܡܒܿܕܩ ܗܼܘܐ ܥܠ ܡ̈ܕܝܐ. ܕܒܗܿܕܐ ܒܥܝܕܿܐ ܡܬܼܚܫܚܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܘܒܓܡܠܐ ܥܠ ܥܝ̈ܠܼܡܝܐ. ܐܢܿܐ ܡܪܝܐ ܩܿܐܡ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܗܿܪܟܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܐܡܝܼܪܐ ܕܗܘܼܝܘܼ ܕܘܩܐ ܐܡܝܼܪܐ. ܢܦܠܼܬ݀ ܢܦܼܠܬ݀ ܗ̄ ܚܙܝܿܬ ܠܡ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܐܙܠܼܘ ܗܿܢܘܿܢ ܕܪܟܝܼܒܝܼܢ ܓܡܠܐ ܘܚܡܪܐ ܘܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܚܪܒܼܘ ܠܒܿܒܝܠ. ܘܦܼܢܐ ܚܕ ܡܢܼ̈ܘܿܢ ܘܣܒܼܪ ܠܢܒܝܐ ܕܢܦܼܠܬ݀ ܒܒܿܝܠ. ܥܦܦܼܗܿ ܠܡܠܼܬܐ ܕܢܼܚܙܐ ܫܪܪܗܿ. ܡܼܢ ܚܨܕ ܘܡܼܢ ܒܠܝ ܐܕܪ ܗ̄ ܘܡܟܝܼܠ

ܠܐ ܥܒܿܕܐ ܚܨܕܐ ܘܐܕܪܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܬܓܙܝܐ ܡܼܢ ܛܒ̈ܬܐ. ܡܕܡ ܕܫܡܿܥܬ ܗ̄ ܓܠܼܐ ܢܒܝܐ ܕܗܘܼ ܐܝܼܬܘܗܝ ܕܘܩܐ ܘܚܘܝܼ ܗܿܠܝܢ ܠܒܢ̈ܝ ܝܼܣܪܐܝܠ ܐܟܡܿܢ ܕܢܬܒܼܝܐܘܢܿ܀ ܡܫܩܠܐ ܕܕܘܼܡܐ ܗ̄ ܡܕܝܼܢܬܐ ܗܿܝ ܗܿܕܐ ܕܐܕܘܼ̈ܡܝܐ. ܘܒܛܘܼܪܐ ܕܣܥܝܼܪ ܝܿܬܒܐ. ܢܛܘܿܪܐ ܗ̄ ܠܐܠܗܐ ܩܿܪܐ ܢܛܘܿܪܐ. ܐܬܼܐ ܨܿܦܪܐ ܗ̄ ܐܬܟܫܼܦܬܘܢܿ ܠܐ ܒܢܝܿܚܐ ܐܦ ܠܐ ܒܐܘܼܠܨܢܟܘܢܿ ܬܒܼܬܘܢܿ ܡܼܢ ܚܘܒ̈ܝܟܘܿܢ ܠܘܿܬܝ. ܬܘܼܒ ܐܿܬܝܢ ܐܢܬܘܿܢ܆ ܡܫܼܬܒܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܠܡ ܘܿܐܬܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܬܘܼܒ ܒܝܕ ܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܡܼܢ ܒܿܬܪ ܦܘܼܢܝܐ. ܐܝܟ ܕܒܙܒܼܢܗ ܕܕܘܝܼܕ܀ ܡܫܩܠܐ ܕܒܢ̈ܝ ܩܕܪ܆ ܗ̄ ܚܼܙܘܐ ܕܡܒܿܕܩ ܥܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܓܕܫ̈ܢ ܠܥܪ̈ܒܝܐ ܒܢ̈ܝ ܩܕܪ. ܒܥܿܒܐ ܬܒܘܼܬܘܢܼ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܒܫܒܝܼܠܐ ܕܕܘܼܪܢܝܼܡ ܗ̄ ܕܒܗ ܪܕܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܠܐܬܘܪ. ܠܐܘܼܪܥ ܨܗܝ̈ܐ ܗ̄ ܒܢ̈ܝ ܩܕܪ ܕܡܛܪܦܝܼܢ ܡܢ ܗܠܼܟܬܐ ܪܗܝܼܒܬܐ ܕܩܕܡ ܪ̈ܟܫܐ ܕܫܒ̈ܝܐ. ܒܡܫܠܡ ܫܢܿܬܐ ܗ̄ ܗܿܢܐ ܦܣܿܩܐ ܦܣܼܩ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܕܒܿܬܪ ܙܒܼܢܐ ܩܠܝܼܠ ܗܼܘ ܗܿܢܐ ܩܕܪ ܢܗܼܘܐ ܫܚܝܼܩܐ ܘܬܥܝܼܫܐ ܐܝܟ ܐܓܝܼܪܐ ܕܡܛܪܦܼ ܡܼܢ ܠܐܼܘܬܐ ܘܒ݀ܬܪ ܬܥܿܫܐ ܡܫܼܬܠܡ ܠܣܘܦܢܐ܆ ܨܚܚܐ ܕܟܒ̄܆ ܡܫܼܩܠܐ ܕܢܚܠܐ ܕܚܙܝܘܿܢ܆ ܘܥܘܼܡܩܐ ܕܨܗܝܘܢܿ ܐܘܟܝܼܬ ܦܩܥܼܬܐ ܕܚܕܪ̈ܝ ܐܘܿܪܫܠܡ. ܡܿܢܐ ܐܝܼܬ ܠܟܝ ܗ̄ ܡܟܣ ܠܝܘܼ̈ܕܝܐ ܫܒܼܩܘ ܗܝܟܠܐ ܘܣܠܼܩܘ ܠܐܓܪ̈ܐ. ܠܡܕܒܼܚܘܼ ܠܚ̈ܝܠܐ ܫܡ̈ܝܢܐ. ܡܫܿܐܠ ܠܗܘܿܢ ܢܒܝܐ ܕܡܿܢܐ ܐܝܼܬ ܠܟܘܿܢ ܝܘܼܬܪܢܐ ܡܼܢ ܗܿܕܐ. ܕܠܘܼܚܝܐ ܐܬܡܠܝܬ ܩܪܝܼܬܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܣܿܓܕܐ ܗܘܬ݀ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܐܬܡܠܝܬ݀ ܫܓܘܼܫܝܐ. ܩܪܝܼܬܐ ܥܫܝܼܢܬܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܩܝܼܡܬ݀ ܡܪܕܐ ܠܘܼܩܒܠ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܚܝܠܬܢܝܼܬܐ ܕܠܐ ܡܙܕܟܝܐ. ܠܐ ܗܼܘܘ ܩܛܝܼ̈ܠܐ ܗ̄ ܕܣܝܦܐ. ܐܦܠܐ ܩܛܝܼ̈ܠܐ ܕܣܝܦܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܝܘܡܐ ܕܕܠܘܼܚܝܐ ܗ̄ ܝܘܡܐ ܗܿܢܐ ܦܪܝܼܫ ܕܢܕܠܘܼ݀ܚ ܘܢܕܘܼܫ ܒܝܕ ܒܒܠ̈ܝܐ ܠܥܡܘܿܪ̈ܝ ܚܙܝܘܢ ܐܘܟܝܼܬ ܨܗܝܘܢܿ. ܚܙܝܝܘܢ ܐܬܩܼܪܝܬ݀ ܡܛ݀ܠ ܕܚܙܝܐ ܗܘܬ݀ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܒܼܨܐ ܫܘܼܪܐ ܗ̄ ܒܼܨܐ ܒܿܒܠܝܐ ܫܘܼܪܐ ܕܡܕܝܼܢܬܐ ܘܣܼܥܐ ܥܠ ܥܡܘܼܪ̈ܝ ܛܘܼܪܐ ܕܨܗܝܘܢܿ ܡܼܢ ܙܟܘܼܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢܿ ܘܥܝܼܠܡ ܫ݀ܩܠ ܗ̄ ܠܡܪܼܕܦ ܒܿܬܪ ܝܼܗܘܼܕܐ ܒܝܕ ܥܝܼܠܡ ܪܡܿܙ ܥܠ ܥܡܼ̈ܡܐ ܕܥܡ ܒܒܿܠܝܐ. ܘܫܘܼܪܐ ܓܠܼܐ ܣܟܪ̈ܐ ܗ̄ ܥܡܘܿܪ̈ܝ ܨܗܝܘܿܢ ܐܦܼܩܘ ܙܝܢܐ ܘܣܟܼܪܐ ܘܣܼܕܪܘ ܥܠ ܫܘܼܪܐ ܠܘܼܩܒܠ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܙܝܢܐ ܕܒܝܬ ܥܿܒܐ ܗ̄ ܐܝܿܢܐ ܕܒܢܼܐ ܫܠܡܘܢܿ ܡܦܿܩܝܼܢ ܠܗ ܒܒ̈ܠܝܐ ܒܫܒܼܝܐ. ܘܬܘܼܪܥܬܐ ܕܩܪܝܼܬܗ ܗ̄ ܕܡܬܼܗܓܡܐ ܘܡܬܼܬܪܥܐ ܩܪܝܼܬܐ ܕܐܬܒܼܢܝܬ݀ ܡܼܢ ܕܘܝܼܕ. ܬܘܼܪ̈ܥܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܆ ܘܟܢܼܫܬܘܢܼ ܡܝ̈ܐ ܕܝܡܼܬܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܣܒܼܪܘ ܙܒܢܼܐ ܣܿܓܝܐܐ ܝܿܬܒܝܼܢ ܥܠܝܗܘܢܿ ܒܥܠ̈ܕܒܒܐ. ܘܩܒ̈ܝܬܐ ܥܒܕܬܘܢܿ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܚܐܪܝܼܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܟܢܕܩ ܕܥܒܼܕ ܚܙܩܝܐ ܠܒܪ ܡܼܢ ܫܘܼܪܐ. ܠܒܟܿܬܐ ܘܠܡܪܩܘܼܕܬܐ ܗ̄ ܒܥܼܐ ܕܢܚܼܘܐ ܕܐܠܗܐ ܠܘܼ ܩܒܠܗܘܢܿ ܗܘܼ ܘܠܐ ܡܿܘܬܪܝܼ ܦܘܪ̈ܣܝܗܘܢܿ. ܡܛ݀ܠܗܿܕܐ ܐܠܗܐ ܕܢܐܼܬܘܢܼ ܥܠܟܘܿܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܬܒܼܟܘܢܿ ܘܬܪܩܕܘܢܿ ܥܠ ܚܛܗ̈ܝܟܘܢܿ. ܘܗܿܐ ܒܘܼܣܡܐ ܗ̄ ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ

ܚܠܦ ܬܘܿܬܐ ܐܬܦܢܝܼ ܠܚܕܘܼܬܐ. ܐܙܠܼ ܠܘܿܬ ܣܘܟܢ ܗܿܢܐ ܗ̄ ܕܡܿܝܐ ܕܠܗ ܠܫܒܼܝܐ ܩ݀ܪܐ ܣܘܟܢ ܐܘܟܝܼܬ ܣܘܟܬܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܟܗܝܼܢܘܼܬܗ ܘܙܪܥܗ ܘܐܝܼܩܪܗ ܩ݀ܪܐ ܠܗ ܗ݀ܟܢ. ܗܿܢܐ ܒܪܡܘܼܬܗ ܠܐ ܡܫܪ ܗܼܘܐ ܕܡܫܼܬܒܝܐ ܐܘܿܪܫܠܝܡ. ܢ݀ܩܪ ܒܪܘܡܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܪܘܡܐ ܥܠ ܡܦܪܓܘܼܬܐ ܕܩܒܪܗ ܡܒܿܕܩ. ܘܪܫܿܡ ܒܟܐܦܐ ܗ̄ ܥܠ ܫܪܝܼܪܘܼܬܐ ܘܡܣܼܬܬܘܼܬܐ. ܕܡܣܒܪܢܘܼܬܗ ܡܒܿܕܩ. ܘܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܡܫܼܬܢܐ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܗ. ܐܝܟ ܐܘܼܠܨܢܐ ܕܐܣܦܝܼܪܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡܬܪܒܨ ܗ݀ܘ ܡܕܡ ܕܡܬܼܬܣܝܼܡ ܒܗ. ܒܪܡ ܠܓܘܿܝܐ ܩ݀ܪܐ ܐܣܦܝܼܪܐ. ܕܡܫܼܬܕܝܐ ܠܟܿܠ ܓܒ ܘܬܡܿܢ ܡܪܟܒܬܐ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܥܠܝܗܿ ܡܼܙܕܝܚ ܗܼܘܝܬ ܠܐܬܘܿܪ ܢܝܿܚܬܐ. ܨܥܪܐ ܕܒܝܬ ܡܪܟ ܗ̄ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܢܟܼܠܐ ܕܥܒܼܕܬ ܠܘܿܬ ܡܪܟ ܚܙܩܝܐ ܒܝܕ ܢܟܼܠܟ ܕܡܿܝܐ ܕܡܼܢ ܡܫܠܡܢܐ ܘܚܼܕܬܐ ܒܒܝܼܫܬܐ ܕܚܙܼܩܝܐ ܗܼܘܐ. ܐܠܒܼܫܝܼܘܗܝ ܟܘܼܬܝܼܢܐ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܕܕܚܩܿܬܟ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܢܟ ܢܩܘܼܡ ܐܠܝܩܝܼܡ ܚܠܦܼܝܟ ܘܐܩܿܫܝܼ̄ܘ ܐܝܟ ܣܟܼܬܐ ܗ̄ ܡܫܿܪܪ ܐܢܼܐ ܠܟ ܘܡܣܿܬܬ ܐܢܼܐ. ܐܝܟ ܣܟܼܬܐ (ܗ̄) ܕܢܩܝܼܫܐ ܒܐܪܥܐ. ܒܐܬܪܐ ܗ̄ ܒܗܝܟܠܐ ܕܐܠܗܐ. ܬܬܥܩܼܪܝ ܣܟܼܬܐ ܗ̄ ܣܟܼܬܐ ܠܫܪܝܼܪܘܼܬ ܡܣܒܪܢܘܼܬ ܚܘܼܫܒܗ ܕܫܒܝܐ ܩ݀ܪܐ ܕܡܬܥܼܩܪ ܘܢ݀ܦܠ ܫܘܠܼܠܛܢܗ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ. ܕܗܿܝ ܕܬܬܥܼܩܪܝ ܣܟܼܬܐ ܥܠ ܠܠܝܩܝܡ ܐܡܝܼܪܐ ܐܟܡܿܢ ܕܟܕ ܩܼܡ ܐܫܼܬܒܝܼ ܥܡܐ. ܫܩܼܠܐ ܕܣܝܼܡ ܥܠܝܗܿ ܗ̄ ܒܝܬ ܐܒܘܼܗܝ ܘܡܚܒ̈ܢܘܗܝ ܕܥܡܗ ܐܫܼܬܒܝܼܘ ܡܼܢ ܐܬܘܼܪܝܐ ܓܝܪ ܐܫܼܬܒܝܼܘ ܘܠܘ ܡܼܢ ܒܒܿܠܝܐ܆ ܨܚܚܐ ܕܟܓ̄. ܡܫܩܠܐ ܕܨܘܪ܆ ܗ̄ ܡܬܼܢܒܐ ܥܠ ܨܘܼܪ̈ܝܐ. ܕܡܫܼܬܒܝܢ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ܆ ܐܝܠ̈ܠܢ ܐ̈ܠܦܐ ܕܬܪܫܝܫ ܗ̄ ܒܼܛܠ ܡܼܢ ܒܝܬܐ ܒܝܕ ܚܪܒܐ ܬܓܪܐ ܕܡܿܝܬܐ ܗܼܘܐ ܙܒܝܼܢܐ ܘܥܠ ܗ݀ܝ ܐܝܠ̈ܠܢ ܐ̈ܠܦܐ ܐܟܡܿܢ ܕܐܒܝܼܠ̈ܢ. ܐܪܥܐ ܕܟܬܝܼܡ ܗ̄ ܕܝܘܢ̈ܝܐ. ܡܼܢ ܒܝܬ ܝܘܢ̈ܝܐ ܡܼܛܐ ܠܢ ܛܒܼܐ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܓܼܕ̈ܫܝ ܠܨܘܿܪ. ܙܪܥܐ ܕܬܓܪܐ ܚܨܕܐ ܕܢܗܪܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܚܨܕܐ ܠܦܠܚܐ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܬܓܪܐ ܕܨܘܼܪ ܡܟܿܢܫܝܼܢ. ܝܘܼܬܪ̈ܢܐ ܒܡܪܕܝܼܬܐ ܕܝܡܐ. ܡܛ݀ܠܕܙܪܥܗܘܿܢ ܘܚܨܕܗܘܢܿ ܬܐܓܘܼܬܐ ܗܝ. ܬܐܓܘܼܪܬܐ ܗ̄ ܘܗ݀ܕܐ ܕܚܠܼܦ ܐܪܥܐ ܒܝܡܐ ܡܬܬܓܪܐ ܘܝܿܬܪܐ ܣܘܓܐܐ ܗܿܫܐ ܐܬܒܼܙܙܬ݀ ܬܐܓܘܼܪܬܗܿ ܠܥܡܡܼ̈ܐ. ܐܝܠܼܠܘ ܥܡܘܿܪ̈ܐ ܗ̄ ܠܥܡܘܪ̈ܝ ܨܗܝܘܢܿ ܐܡܿܪ ܕܐܝܼܠܠܘ ܥܠ ܡܕܝܼܢܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ. ܥܫܝܼܢܬܐ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܕܐܝܟ ܥܫܝܼܢܬܐ ܘܩܕܝܼܡܬ݀ ܠܡܕܝܼ̈ܢܬ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܘܬ݀ ܠܟܘܿܢ ܘܪܢܝܢ ܗܼܘܝܬܘܿܢ ܕܠܐ ܡܬܼܚܪܒܐ. ܩܕܡܝܗܿ ܢܐܙܿܠܢ ܗ̄ ܠܚܘܼܫ̈ܒܝܗܿ ܘܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܿ ܒܝܼ̈ܫ̈ܐ ܩ݀ܪܐ ܪ̈ܓܠܝܐ ܕܡܛ݀ܠܬܗܘܢܿ ܐܫܼܬܒܝܬ݀ ܐܘܿ ܕܒܪ̈ܓܠܝܗܿ ܐܙܿܠܐ ܗܼܘܬ݀ ܐܝܟ ܐܡܬܐ ܠܒܒܿܝܠ. ܟܢܥܢ̈ܝܗܿ. ܗ̄ ܬܓܪ̈ܝܗܿ. ܥܒܪܝ ܠܐܪܥܟܝ ܗ̄ ܦܠܘܿܚܝ ܠܡ ܐܪܥܟܝ ܘܐܬܬܓܪܝ ܒܗܿ ܒܫܼܒܝܐ ܕܐܝܼܬܝܟܝ ܒܗ. ܚܠܼܦ ܝܡܐ ܒܝܬ ܬܓܘܼܬܟܝ ܕܠܗ ܩ݀ܪܐ ܢܗܪܐ. ܠܝܬ ܬܘܼܒ ܗ̄ ܥܠ ܕܥܩܝܼܪܐ ܐܢܬܝ ܡܼܢ ܐܪܥܟܝ. ܐܝܼܕܗ ܐܪܝܼܡ ܗ̄ ܒܝܕ ܬܒܥܼܬܗ ܥܠܝܟܝ. ܩܿܪܐ ܠܗܿ ܝܡܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܗ ܦ݀ܠܚܐ ܗܘܬ ܘܐܓܼܙ ܡܠ̈ܟܘܬܐ ܗ̄ ܐܥܝܼܩ ܠܡܠ̈ܟܘܬܐ ܕܝ݀ܬܪ̈ܢ

ܗܼܘ̈ܝ ܡܼܢ ܬܐܓܘܼܪܬܗ. ܦܩܼܕ ܥܠ ܟܢܥܢ ܗ̄ ܠܗܿ ܩ݀ܪܐ ܟܢܥܢ ܡܛ݀ܠ ܟܢܥ̈ܢܝܐ ܕܒܗܿ ܡܬܼܬܓܪܝܼܢ. ܛܠܝܼܡܬܐ ܗ̄ ܩܿܪܐ ܠܗܿ ܗܿܟܢ ܥܠ ܕܡܼܢܗ ܿܘܒܗܿ ܛ݀ܠܡܐ ܘܡܬܼܛܠܡܐ. ܒܬܘܼܠܬܐ ܗ̄ ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܥܐܟܝܼܠ ܡܼܫܚܛܐ ܒܫܼܒܝܐ. ܗܿܢܘ ܥܡܐ ܕܠܐ ܗ̄ ܠܨܘܪ ܐܡܿܪ܆ ܠܐ ܠܡ ܕܡܿܝܐ ܗܿܕܐ ܕܗܿܫܐ ܗܿܘܝܐ ܨܝܕܝܟܝ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ ܠܗ݀ܘ ܙܒܢܼܐ ܕܐܬܼܘ ܥܠܝܟܝ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܠܐ ܐܬܡܼܨܝܼܘ ܕܢܩܘܼܡܘܢܼ ܥܠ ܒܬܝܟ̈ܝ ܘܢܣܼܒܘܢܼ ܥܘܼܬܪܟܝ ܘܢܪܡܘܼܢܟܝ ܒܡܦܘܼܠܬܐ ܕܨܥܪܐ ܐܝܟ ܕܥܒܼܕܘ ܠܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܬܛܼܥܐ ܨܘܿܪ ܫܒܥܝܼܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗܿ ܠܒܿܒܝܠ ܕܬܩܘܼܐ ܒܡܠܟܘܼܬܐ. ܘܡܼܢ ܒ݀ܬܪ ܫܒܥܝܼܢ ܗ̄ ܚܪܒܐ ܒܿܒܝܠ ܘܩܿܐܡ ܟܘܼܪܫ. ܢܙܡܼܘܢܼ ܠܨܘܿܪ ܗ̄ ܦܘܼܢܝܐ. ܕܙܢܝܼܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܙܢܝܼܬܐ ܡܟܝܼܠ ܡܚܿܬܚܬܐ ܠܟܿܠ ܠܘܿܬ ܬܐܓܘܼܪܬܗܿ. ܣܟܝ ܟܢܪܐ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܠܘܿܬܗܿ ܟܿܠ ܥܡܡ̈ܝܼܢ ܕܐܝܟ ܡܿܢ ܕܐܬܛܥܝܬ݀ ܒܫܼܒܝܐ ܢܘܓܪܗ ܕܙܒܼܢܐ. ܗܿܫܐ ܕܦܢܼܝܬܝ ܐܬܟܼܪܟܝ ܐܝܟ ܥܝܿܕܟܝ ܘܟܢܼܫܝ ܠܟܝ ܥܘܼܬܪܐ ܡܼܢ ܝܡܐ ܘܡܼܢ ܝܒܼܫܐ. ܘܐܝܟ ܙܢܝܼܬܐ ܕܒܝܕ ܨܒܬܼܗܿ ܘܙܡܪܗܿ ܡܚܿܬܚܬܐ ܠܟܿܠ ܨܝܕܝܗܿ ܗܿܟܢܐ ܚܬܼܚܬܝ ܐܦ ܐܢܬܝ ܠܥܡ̈ܡܼܐ ܕܢܐܼܬܘܢܼ ܐܝܟ ܥܝܿܕܗܘܢܿ ܘܢܬܬܓܪܘܢܼ ܥܡܟܝ. ܘܢܗܼܘܐ ܡܼܢ ܒ݀ܬܪ ܠܐ ܐܓܝܼܪ̈ܬܗܿ ܗ̄ ܠܟܗܝܼܢܘܼܬܗܿ. ܕܡܼܢ ܗܿܕܐ ܢܬܼܬܙܝܼܥܘܢܼ ܥܡ̈ܡܼܐ ܕܢܬܬܓܠܘܢܼ ܒܗܿ. ܐܓܝܼܪ̈ܬܗܿ ܬܢܢ ܠܬܐܓܘܪܬܗܿ ܩܿܪܐ. ܘܬܪܢܐ ܒܟܿܠܗܝܢ ܗ̄ ܘܬܦܼܠܘܿܚܝ ܘܬܬܓܼܪܝ ܥܡ ܟܿܠܗܘܢܿ ܡܠ̈ܟܐ ܘܥܡܼ̈ܡܐ ܕܬܚܘܼܬܝܗܿ. ܘܬܗܼܘܐ ܬܐܓܘܪܬܗܿ ܗ̄ ܡܐ ܠܡ ܕܦܢܿܝܐ ܦܿܪܫܐ ܘܡܿܘܒܠܐ ܠܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܿܪܫܠܡ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܡܼܢ ܦܘܼܠܚܢܝܗܿ ܡܛ݀ܠ ܕܝ݀ܠܦܐ. ܕܡܛ݀ܠ ܥܡܐ ܦܢܼܘ ܐܦ ܥܡܡܼ̈ܐ. ܐܠܐ ܠܕܥ݀ܡܪܝܼܢ ܩܕܡܘܗܝ ܗ̄ ܥܠ ܟܗ̈ܢܐ ܐܡܿܪ ܕܐܟܿܠܝܼܢ ܛܒ̈ܬܗܿ ܕܨܘܿܪ ܡܼܢ ܣܿܓܝܐܘܼܬ ܢܚ̈ܬܐ ܪ̈ܝܼܫܝܐ ܕܡܕܫܕܪܝܼܢ ܠܗܝܟܠܐ. ܥܿܬܩܝܼܢ ܡܢܼܗܘܢܿ ܐܟܡܿܢ ܕܢܣܼܬܢܩܘܿܢ ܥܠ ܚܼܕ̈ܬܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܠܘ ܥܠ ܨܘܼܪ̈ܝܐ ܐܡܝܼܪܐ ܗܿܕܐ. ܐܠܐ ܥܠ ܗ݀ܝ ܕܗܼܘܬ ܒܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܡܬܢܼܒܐ. ܕܟܕ ܟܢܼܫ ܥܘܼܬܪܐ ܕܨܘܿܪ ܘܕܐܚܪ̈ܢܐ ܘܢܦܼܠܘ ܒܚܪܒܐ ܒܐܘܿܒܫܠܡ ܒܥ݀ܠܡܐ ܕܟܢܼܫܘ ܐܥܠܼܘ ܠܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ܀ ܨܚܚܐ ܕܟܕ̄ ܗܿܐ ܡܪܝܐ ܡܚܒܿܠ ܠܐܪܥܐ ܗ̄ ܥܠ ܫܒܼܝܐ ܕܥܣܼܪܐ ܫܒܼ̈ܛܐ. ܡܬܼܬܪܥܐ ܡܼܢ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܡܬܼܚܒܠܝܼܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܒܣܝܦܐ. ܘܢܗܼܘܐ ܟܗܿܢܐ ܗ̄ ܒܙܼܒܢ ܚܘܼܪܒܗܿ ܠܐ ܐܬܦܼܪܫ ܟܗ̈ܢܐ ܒܐܝܼܩܪܐ ܡܼܢ ܫܚܝܼܡܐ ܐܘܿ ܥܒܕܐ ܡܼܢ ܡܪܗ ܒܛܟܼܣܐ ܡܼܢ ܫܓܝܼܫܘܼܬܐ ܣܿܓܝܐܬܐ. ܐܠܐ ܪܘܡܗܿ ܗ̄ ܪܘܡܐ ܩܿܪܐ ܠܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܕܐܬܓܙܝܼܘ ܡܼܢ ܥܘܠܐ ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܬܘܼܒ ܪܘܡܐ ܩܿܪܐ ܠܥܬܝܼܪ̈ܐ ܘܡܥ̈ܬܐ ܕܒܟܼܘ ܘܠܐܝܼܘ ܘܠܐ ܐܬܼܥܕܪܘ ܡܼܢ ܪܘܡܗܘܢܿ܆ ܡܕ̈ܢܐ ܗ̄ ܒ̈ܬܐ ܕܒܗܘܢܿ ܡܬܼܢܛܪ ܚܡܪܐ ܕܡܬܼܬܚܕܝܢ ܟܐܡܬ݀ ܬܪ̈ܥܝܗܘܢܿ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܚܡܪܐ ܕܡܬܼܪܡܐ ܒܗܘܿܢ ܐܘܿ ܡܬܬܼܚܕܝܼܢ ܡܼܢ ܒܥܕܠܒ̈ܒܐ. ܒܓܘܗܿ ܕܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܒܗ݀ܕܐ ܐܪܥܐ ܕܥܣܼܪܐ ܫܒ̈ܛܐ ܕܝܿܬܒܐ ܒܡܨܥܬ݀ ܥܡ̈ܡܐ

ܗܿܢܘܿܢ ܕܦܝܿܫܝܼܢ ܒܓܘܗܿ ܐܝܟ ܚܠܼܛܐ ܕܙܝܬܐ ܢܗܼܘܘܢܿ. ܘܐܝܟ ܒܘܼܥܪܐ ܡܐ ܕܓܡܼܪ ܩܛ݀ܦܐ ܕܡܫܼܬܚܪܝܼܢ ܡܢܼܗܘܿܢ ܕܠ̈ܝܼܠܐ. ܗܼܢܘܿܢ ܢܪܝܼܡܘܢܼ ܗ̄ ܕܠ̈ܝܼܠܐ ܕܦܫܼܘ ܢܪܝܼܡܘܢܼ ܩܿܠܗܘܿܢ ܒܬܘܕܝܼܬܐ ܘܢܫܼܒܚܘܢܼ ܠܐܠܗܐ ܕܐܬܓܼܐܝܼ ܥܠ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܘܢܗܠܼܘܢܿ ܡܼܢ ܝܡܐ ܗ̄ ܐܦ ܗܿܢܘܢ ܕܥ݀ܡܪܝܼܢ ܒܓܙܪ̈ܬܐ ܕܝܡܐ. ܡܐ ܕܫܡܥܼܘ ܛܒܼܐ ܕܐܒܕܢܗ ܕܐܬܘܼܪܝܐ ܨܝܕܝܗܘܢܿ. ܡܫܿܒܚܝܼܢ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܒܕܢܗ ܟܕ ܒܝܕ ܨܗܠܐ ܡܼܢ ܥܝܿܕܐ ܕܪ̈ܟܫܐ ܥܠ ܩ݀ܠܐ ܪܡܐ ܡܿܘܕܥ. ܘܒܓܙܪ̈ܬܐ ܕܝܡܐ ܗ̄ ܘܐܦ ܗܿܠܝܢ ܝܬܒ̈ܝ ܓܙܪ̈ܬܐ ܢܫܼܒܚܘܢ ܠܡܪܝܐ. ܡܼܢ ܟܢܦܼ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܙܡܝܼܪܬܐ ܗ̄ ܕܐܬܘܿܪ. ܐܝܿܟܢ ܕܫܒܝܼܢܢ ܫܡܼܥܢܢ ܙܡܝܼܪܬܐ ܕܩܘܼܠܣܗ ܕܚܙܩܝܐ ܘܕܥܡܗ ܚܝܠܐ ܕܙܕܝܼ̈ܩܐ ܗ̄ ܚܝܠܐ ܐܠܗܿܝܐ ܗ݀ܘ ܕܗ݀ܠܝܢ ܣܥܼܪ ܠܘܿܬ ܚܙܩܝܐ ܙܕܝܼܩܐ. ܐܪܙ ܠܝܼ ܗ̄ ܟܿܣܐܼ ܗܘܐ ܠܡ ܗܿܢܐ ܣܘܼܥܪܢܐ ܕܐܣܬܼܥܪ ܨܝܕ ܚܙܩܝܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܒܐܪܙܐ ܓܝܪ ܢܛܝܼܪ ܗܼܘܐ ܠܘܿܬ ܥܡܐ ܘܐܬܓܼܠܝܼ ܒܙܒܢܼܗ. ܕܡܿܥܕܪ ܐܢܼܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܝܼܠܗ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐ݀ܓܢ ܥܠ ܩܪܝܼܬܐ ܗܿܕܐ. ܐܘܝܼ ܠܝܼ ܥܿܘ̈ܠܐ ܗ̄ ܘܟܕ ܝܗܿܒ ܘ݀ܝܐ ܠܢܦܼܫܗ ܡܼܢ ܦܪܨܘܼܦܐ ܕܥܣܼܪܐ ܫܼܒ̈ܛܐ ܕܐܫܼܬܒܝܼܘ ܠܐܬܘܿܪ ܕܟܕ ܫܡܼܥܘ ܠܬܡܝܼܗ̈ܬܐ ܕܨܝܕ ܒܢ̈ܝ ܝܼܗܘܼܕܐ ܐܣܬܼܥܪ̈ܝ ܐܡܼܪܘ. ܐܘܝܼ ܠܝܼ ܥܘ̈ܠܐ ܗ̄ ܕܘ݀ܝ ܠܢ ܕܡܛ݀ܠ ܥܿܘ̈ܠܐ ܕܐܥܠܼܝܢ ܘܐܥܼܫܠܢ ܒܕܚܼܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܓܠܝܼܙܝܼܢܢ ܡܼܢ ܒܘܼܣܡܐ ܕܐܝܼܬ ܠܐܚ̈ܝܢ ܒܐܘܿܪܫܠܝܡ ܒܗ݀ܢܐ ܙܒܢܼܐ. ܕܚܠܼܬܐ ܘܓܘܼܡܨܐ ܗ̄ ܦܢܼܐ ܬܘܼܒ ܕܢܐܡܪ. ܥܠ ܡܣܡ ܒܪ̈ܝܼܫܐ ܬܠܬܐ ܕܡܕܪܒܝܼܢ ܠܥܣܪܐ ܫܒܼ̈ܛܐ. ܕܚܠܼܬܐ ܕܡܼܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ. ܘܓܘܼܡܨܐ ܗ̄ ܥܡܝܼܩܐ ܕܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܕܠܝܬ ܠܡܫܼܬܘܙܒܘܼ ܡܢܼܗ ܐܟܙܼܢܐ ܕܦܚܐ ܕܒܐܝܼܕ̈ܝ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܫܼܬܘܙܒ ܐܢܫ ܡܢܼܗ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܡܣܘ̈ܟܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܫܪܝܼܬܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܓ̈ܠܠܝ ܝܡܐ ܘܐܝܟ ܢܣ̈ܟܐ ܕܫܡܿܝܐ ܠܐܪܥܐ ܐܛܝܼܦܬ݀ ܘܙܥܬ݀ ܐܪܥܗܘܿܢ ܡܢܼܗܘܿܢ. ܢܦܼܩܘܿܕ ܡܪܝܐ ܥܠ ܚ̈ܝܠܐ ܕܪܘܡܐ ܗ̄ ܫܪܝܼ ܕܢܐܼܡܪ ܥܠ ܐܬܘܼܪܝܐ. ܚܝܠܐ ܕܪܘܡܐ. ܐܬܘܪܝܐ ܘܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܫܒܗܪ̈ܢܐ ܕܡܛܜܠ ܪܡܘܼܬܗܘܢܿ ܡܬܼܪܕܝܢ܆ ܘܢܟܢܼܫܘܢܼ ܟܢܘܼܫܝܐ ܗ̄ ܘܗܿܠܝܢ ܣܿܒܠܝܼܢ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܥܠ ܕܐܬܟܢܼܫܘ ܟܢܘܼ̈ܫܝܐ ܥܠ ܐܣܝܼܪ ܓܘܼܒܐ ܗ̄ ܐܬܚܫܼܒܘ ܥܠ ܚܙܩܝܐ ܕܐܣܝܼܪ ܐܝܟ ܕܒܓܘܼܒܐ ܕܐܝܿܢܐ ܨܥܪܐ ܢܥܒܼܕܘܢܼ ܠܗ ܡܐ ܕܟܒܼܫܘ ܡܕܝܼܢܬܐ ܘܢܚܼܦܪ ܣܗܪܐ ܗ̄ ܘܠܒܗܼܬܬܐ ܘܠܚܦܪܐ ܐܬ݀ܐ ܐܬܘܼܪܝܐ܀ ܨܚܚܐ ܕܟܗ̄ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܗܿܢܘ ܡ̈ܠܐ ܕܬܘܕܝܼܬܐ ܬܢܿܐ ܡܼܢ ܦܪܨܘܼܦ ܚܙܩܝܐ ܘܥܡܐ. ܕܥܒܼܕ ܬܕܡܘܼܪܬܐ ܗ̄ ܬܕܡܘܼܪܬܐ ܪܒܼܬܐ ܥܒܼܕܬ ܠܘܿܬ ܒܝ̈ܬܝܟ ܒܐܒܕܢ ܐܬܘܿܪܝܐ. ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܡܐ ܕܡܼܢ ܪܘܼܚܩܐ ܘܡܼܢ ܪܘܡܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܒܝܕ ܢܒ̈ܝܐ ܐܡܼܪܬ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܐܡܝܼܢ ܐܘܟܝܼܬ ܫܪܪܐ ܥܒܼܕܬܝܗܝܢ. ܗܿܫܐ ܒܗܿܠܝܢ ܕܣܼܥܪܬ ܗܿܠܝܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܥܒܼܕܬ ܗ̄ ܐܝܟ ܬܠܠܐ ܥܒܼܕܬܗܿ ܠܢܝܼܢܘܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܐܦܠܼܬܗܿ ܡܼܢ ܐܝܼܩܪܗܿ. ܣܣܐ ܗ̄ ܐܝܿܟܢܐ ܕܢܘܣܐ ܐܘܟܝܼܬ ܗܝܟܠܐ ܠܫܐܕ̈ܐ ܐܘܿ

ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܕܠܗܘܢܿ ܩ݀ܪܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ. ܠܥ݀ܠܡ ܬܘܼܒ ܡܢܼܗܿ ܠܐ ܢܬܒܼܢܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܪܘܼܚܐ ܗ̄ ܪܘܼܚܐ ܕܙܪܝܼܒܬܐ ܗ̄ ܪܘܼܚܐ ܠܚܐܼܦܗ ܕܐܬܘܼܪܝܐ ܡܫܿܡܗ ܘܐܣܼܬܐ ܘܛܠܠܐ ܠܥܘܼܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܙܪܝܼܒܬܐ ܠܡ ܕܢ݀ܩܫܐ ܒܐܼܣܬܐ ܟܕ ܒܡܕܡ ܠܐ ܡܢܝܐ ܠܗ݀ܘ ܕܠܓܘ ܡܼܢ ܐܣܼܬܐ ܗ݀ܟܢܐ ܐܦ ܚܐܼܦܗ ܕܐܬܘܼܪܝܐ ܠܐ ܐܟܝܼ ܠܢ ܒܡܕܡ ܡܛ݀ܠ ܕܥܘܼܕܪܢܟ ܩܼܡ ܒܐܦ̈ܝܼܢ ܐܝܟ ܐܣܼܬܐ. ܒܟܿܠܗܘܢܿ ܥܡ̈ܡܼܐ ܒܛܘܼܪܐ ܗ̄ ܥܠ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܪܡܿܙ. ܐܝܟ ܓܝܪ ܕܚܪܼܒ ܡܪܝܐ ܠܐܬܘܼܪܝܐ ܒܛܘܼܪܐ ܗܿܢܐ ܗ݀ܟܢܐ ܥܬܝܼܕ ܡܪܝܐ ܕܢܼܘܒܕ ܠܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܟܕ ܡܿܫܩܐ ܠܗܘܿܢ ܪܘܓܙܐ ܘܡܿܪܘܐ ܠܗܘܿܢ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ. ܫܡܿܝܢܐ ܩܪܝܗܼܝ ܐܝܿܟܢܐ ܕܢܦܝܼܣ ܥܠ ܪܒܘܼܬ ܫܦܼܠܗܘܿܢ ܐܟܙܼܢܐ ܕܐܝܿܢܐ ܕܐܟܿܠ ܫܘܼܡܢܐ ܘܫܿܬܐ ܚܡܪܐ ܬܛܝܼܪܐ ܠܐ ܐܚܿܕ ܠܗܘܿܢ ܐܠܐ ܡܬܝܼܒ ܠܟܿܠ ܡܐ ܕܐܟܼܠ ܗܿܟܢܐ ܡܬܨܛܕܪܝܼܢ ܡܼܢ ܪܘܓܙܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܠܥܘܼܬܪܐ ܕܟܢܫܼܘ ܫ݀ܒܩܝܼܢ ܠܥܡܐ. ܘܢܟܣܼܬܐ ܕܐܬܢܟܼܣܬ݀ ܗ̄ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܥܡܡ̈ܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܫܒܼܐ ܘܩܛܼܠ ܢܬܒܼܠܥ ܒܛܘܼܪܐ ܗܿܢܐ. ܘܢܬܒܼܠܥ ܡܿܘܬܐ ܗ̄ ܡܿܘܬܐ ܠܐܬܘܼܪܝܐ ܩܿܪܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܐܝܟ ܡܿܘܬܐ ܠܟܿܠ ܒܿܠܥ ܗܼܘܐ ܐܬܒܼܠܥ ܕܝܢ ܘܐܙܕܟܝܼ ܡܼܢ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܐܠܗܐ ܠܥ݀ܠܡܝܼܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܒܒܠ̈ܝܐ ܢܣܿܒܝܼܢ ܠܗܿܠܝܢ. ܘܢܬܬܕܝܼܫ ܡܘܼܐܒ ܗ̄ ܡܡܿܠܠ ܥܠ ܡܘܼ̈ܐܒܝܐ. ܐܝܟ ܕܡܬܼܬܕܝܼܫ ܗ̄ ܒܙܒܼܢܐ ܕܦܘܼܢܝܐ ܡܬܼܥܫܢ ܝܼܣܪܐܝܠ ܥܠ ܡܘܼܐܒ̈ܝܐ ܘܚܿܪܒ ܠܗܘܿܢ ܐܟܙܼܢܐ ܕܡܬܼܬܕ̈ܝܼܫܢ ܫܒܼ̈ܠܐ ܘܡܬܦܼ̈ܣܩܢ ܬܚܝܬ ܓܪܓܪܐ. ܘܢܡܼܠܟ ܥܘܼܫܢܗ ܗ̄ ܕܗܿܟܢ ܡܬܼܡܟܟ ܚܝܠܗ ܕܡܘܼܐܒ ܒܕܡܘܼܬ ܐܝܿܢܐ ܕܡܐ ܕܣܿܚܐ ܒܝܡܐ ܘܦܫܿܛ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܠܩܕܡܘܗܝ ܕܢܥܼܒܪ ܡܼܢ ܢܣܝܘܼܢܐ ܘܡܼܙܕܟܐ ܡܼܢ ܥܘܼܡܩܐ ܘܡܬܼܛܒܥ. ܫܘܼܘܛܐ ܗ̄ ܦܫܿܛܐ ܕܐܝܼܕ̈ܝܐ܆ ܨܚܚܐ ܕܟܘ̄ ܬܙܕܡܪܝ ܙܡܝܼܪܬܐ ܗ̄ ܒܝܘܡܐ ܕܡܙܕܟܝܢ ܡܘܼܐܒ̈ܝܐ. ܥܡܐ ܡܙܡܿܪ ܬܫܒܚ ܬܫܒܼܚ̈ܬܐ ܒܐܪܥܗ ܠܐܠܗܐ. ܣܡܼܘ ܫܘܼܪܐ ܗ̄ ܕܗܿܟܢܐ ܠܡ ܡܚܣܢܐ ܐܘܿܪܫܠܡ ܒܥܘܼܫܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܕܝܼܢܬܐ ܕܡܚܣܢܐ ܒܫܘܼܪܐ ܘܒܪ ܫܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܫܘܼܪܐ ܥܠ ܫܘܼܪܐ. ܡܪܝܐ ܣܟܝܼܢ ܗ̄ ܡܼܢ ܦܪܨܘܼܦ ܡܝܬܪ̈ܐ ܕܒܫܼܒܝܐ ܐܡܝܼܪܐ ܕܚܿܝܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܝܟ ܫܘܼܘܕܝܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܕܢܕܘܢܼ ܠܒܒܝܠ ܘܢܦܼܢܐ ܐܢܘܿܢ ܠܫܡܼܟ ܘܠܕܘܼܟܪܢܟ ܗ̄ ܐܦ ܟܕ ܐܝܿܬܝܢ ܒܥܩ̈ܬܐ ܐܬܥܗܼܕܢܢ ܩܪܝܼܬܐ ܕܫܡܟ ܘܥܠܗ݀ܝ ܪܐܓܝܼܢܢ ܠܦܘܼܢܝܐ. ܢܦܫܝ ܐܬܐܘܒܬ݀ ܘܣܘܚܼܬ݀ ܠܕܚܠܼܬܟ ܡܪܝܐ ܒܪܡܘܼܬܐ ܗ̄ ܩ݀ܪܐ ܪܡܘܼܬܐ ܠܛܒܿܬܐ ܕܥܬܝܼܕܝܼܢ ܕܢܬܒܼܣܡܘܿܢ ܒܗܿ ܕܟܐܼܡܬ݀ ܠܐ ܢܚܼܙܘܢܿ ܐܢܝܢ ܒܒܠ̈ܝܐ ܘܠܐ ܢܬܼܒܣܡܘܢ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܡܼܢ ܪܘܡܐ ܕܐܝܼܕ̈ܝܟ ܨܝܕܝܢ ܡܣܼܬܥܪ̈ܢ. ܡܝܼ̈ܬܐ ܗ̄ ܡܗܿܠ ܒܦܼܬܟܪ̈ܐ ܕܟܕ ܡܝܼ̈ܬܐ ܐܢܘܢܿ ܐܦܿܠܐ ܡܚܝܢ. ܘܓܢܒܪ̈ܐ ܗ̄ ܚܝܠ̈ܬܢܐ ܕܐܙܠܼܢ ܘܐܬܓܘܼܣܢ ܒܗܘܿܢ ܐܬܥܼܕܪܘ܆ ܘܐܩܝܼܡܘ ܠܢ. ܦܩܼܕܬ ܘܕܢܒܼܬ ܗ̄ ܕܐܚܼܬܬ ܐܢܘܿܢ ܒܥܣܪܐ ܡܼܢ ܐܝܼܩܪܗܘܿܢ. ܘܥܒܼܕܬ ܐܢܘܿܢ ܕܘܼܢܒܬܐ ܘܐܚܪ̈ܝܐ ܕܟ݀ܠܢܫ. ܐܘܣܼܦܬ ܗ̄ ܐܘܣܼܦܬ ܓܝܪ ܡܪܕܘܼܬܐ ܥܠ ܥܡܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ. ܡܪܝܐ ܒܐܘܼܠܨܢܐ ܦܩܕܘܼܟ ܗ̄ ܥܡܐ ܕܝܼܠܢ ܒܫܼܒܝܐ ܘܐܘܼܠܨܢܐ ܕܟܪܝܼܟ

ܗܼܘܐ ܠܗ ܦܼܩܕܘܿܟ ܐܘܿܟܝܼܬ ܒܥܼܐܘܼܟ. ܘܒܚܒܘܼܫܝܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܠܘܼܚܫܬܐ ܒܦܚܼܡܐ ܕܪܥܡܐ ܗ݀ܟܢ ܡܪܕܘܼܬܟ ܠܦܘܼܬ ܚܛܗ̈ܝܢ. ܐܝܟ ܗܿܢܝܢ ܕܝܠ̈ܕܢ ܪ̈ܘܼܚܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܗ݀ܠܝܢ ܕܝܠ̈ܕܢ ܥܘܼ̈ܠܐ ܕܐܝܼܬ ܒܗܘܢܿ ܪܘܼܚܐ ܐ݀ܦܢ ܚܐܫ̈ܢ ܒܚܒܼ̈ܠܐ ܐܠܐ ܚܕ̈ܝܢ ܒܗ݀ܝ ܕܠܐ ܗܼܘܘ ܚܒܼܠ̈ܝܗܝܢ ܣܪ̈ܝܼܩܐ ܗ݀ܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܐ݀ܦܢ ܚܿܐܫܝܼܢܢ ܗܿܫܐ ܒܫܒܼܝܐ ܐܠܐ ܚܿܕܝܢܢ ܒܦܘܼܪܩܢܐ ܕܥܿܒܕ ܐܢܬ ܠܢ ܒܦܘܼܢܝܐ. ܕܠܐ ܢܿܐܒܕ ܒܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܒܒܠ̈ܝܐ. ܘܠܐ ܢܦܼܠܘܢ ܗ̄ ܗ݀ܕܐ ܠܐ. ܝܬܝܼܪܬܐ ܗ݀ܝ. ܢܦܼܠܘܢܼ ܠܡ ܒܒ̈ܠܝܐ ܘܠܗܘܢܿ ܩܿܪܐ ܥܡܘܿܪ̈ܐ ܕܬܒܝܠ ܡܛ݀ܠ ܫܘܼܠܛܢܗܘܢܿ ܕܥܠ ܬܒܝܠ. ܙܠ ܥܡܝ ܥܘܿܠ ܠܬܘܘܢܟ ܗ̄ ܡܼܢ ܦܪܨܘܼܦ ܐܠܗܐ ܗ݀ܝ ܕܐܡܿܪ. ܟܬܪ ܠܡ ܟܕ ܡܣܿܝܒܪ ܐܢܬ ܡܪܕܘܼܬܗ ܕܫܼܒܝܐ ܟܕ ܐܝܟ ܕܒܬܘܘ̈ܢܐ ܡܕܡ ܢ݀ܛܪ ܐܢܬ ܠܚܘܼܫ̈ܒܝܟ ܘܠܐ ܬܬܟܼܫܠ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܐܣܼܬܥܪ̈ܝ ܠܘܿܬܟ. ܥ݀ܒܪ ܪܘܓܙܝ ܡܢܼܟ ܘܦ݀ܢܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܠܐܪܥܟܘܢܿ܀ ܨܚܚܐ ܕܟܙܙ̄ ܢܦܼܦܘܿܕ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܬܢܼܒܐ ܥܠ ܡܨܪ̈ܝܐ ܕܐܦ ܗܼܢܘܢܿ ܡܫܼܬܒܝܢ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܥܠ ܠܘܝܬܢ ܗ̄ ܩ݀ܪܐ ܠܘܝܬܢ ܠܦܪܥܘܿܢ ܡܼܢ ܪܒܘܼܬ ܫܘܼܠܛܢܗ. ܚܘܝܐ ܕܢܘܕܥ ܥܠ ܫܘܼܛܠܢܗ ܘܫܘܼܚܠܦܗ ܕܠܡܘܼܟܟܐ. ܘܚܪܡܢܐ ܥܠ ܣܢܐܼܬܐ ܕܩܿܢܐܼ ܗܼܘܐ ܠܘܼܬ ܥܡܐ. ܘܥܩܠܩܠܐ܆ ܥܠ ܕܒܝܼܫ ܘܡܦܼܬܠ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܘܢܿ ܡܠ̈ܟܐ. ܘܬܢܝܼܢܐ ܕܒܝܡܐ. ܠܗ ܬܘܼܒ ܠܦܪܥܘܢܿ ܩܿܪܐ ܕܪܟܝܼܒ ܗܼܘܐ ܬܢܝܼܢܐ ܒܓܘ ܡܨܪܝܢ. ܟܪܡܐ ܕܚܡܪܐ ܗ̄ ܟܪܡܐ ܩܿܪܐ ܠܫܪܟܢܐ ܕܥܡܐ ܕܦܼܫܘ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ. ܗܿܠܝܢ ܕܒܿܬܪ ܩܛܠܼܗ ܕܓܕܠܝܐ ܥܪܩܼܘ ܠܡܬܼܓܘܣܘܼ ܒܦܪܥܘܢܿ. ܥܢܼܘ ܠܗ ܗ̄ ܣܓܘ ܠܗ ܡܼܢ ܣܘܓܝܼܬܐ. ܡܥܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܦܪܥܘܢܿ ܕܟܕ ܒܥܼܐ ܕܠܟܪܡܐ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܥܡܐ ܢܩܛܘܿܦ ܐܬܩܼܛܦ ܗܼܘ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ܀ ܢ݀ܛܪ ܐܢܬ ܠܗ ܗ̄ ܠܗܿܕܐ ܠܡܨܪܝܐ ܕܒܙܒܼܢܐ ܕܥܿܗܢ ܬܒܿܥ ܐܢܼܐ ܠܗ ܚܠܦ ܕܨ݀ܒܐ ܕܢܫܼܥܒܕ ܠܥܡܝ. ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܗ̄ ܘܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡܫܿܩܐ ܐܢܼܐ ܠܗ ܘܡܨܕܕ ܐܢܼܐ ܒܩܪܒܐ ܘܪܘܓܙܐ ܕܡܿܝܬܐ ܐܢܼܐ ܥܠܘܗܝ ܒܝܕ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܘܐ݀ܦܩܘܿܕ ܗ̄ ܡܼܢ ܫܠܼܝܐ ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܼܫ ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܕܒܠܼܠܝܐ. ܘܒܐܝܼܡܡܐ ܗ̄ ܓܠܝܐܝܼܬ ܢ݀ܛܪ ܐܢܼܐ ܠܗ ܠܬܒܼܥܬܐ. ܫܘܼܪܐ ܠܝܬ ܠܟܝ ܗ̄ ܠܚܡܫ ܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܥܡܐ ܕܐܝܼܬ ܒܡܨܪܝܢ ܡܿܠܒܒ ܕܠܐ ܢܕܚܠܘܢܼ ܡܼܢ ܫܒܼܝܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ. ܕܥܠ ܟܢܘܼܫܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ. ܪܡܿܙ ܘܐܡܿܪ. ܕܐܝܿܟܘ ܫܘܼܪܐ ܕܬܟܝܼܠܐ ܗܼܘܝܬܝ ܥܠܘܗܝ ܕܠܐ ܥܕܪܟܝ. ܡܿܢ ܕܝܢ ܝܗܼܒ ܒܟܝ ܝܥܪܐ ܗ̄ ܡܦܝܼܣ ܕܕܠܘܝ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܕܡܫܼܟܚ ܕܢܡܠܼܟܝ ܨܪܝܼܟܘܼܬܐ ܘܚܣܝܼܪܘܼ̄ ܒܝܕ ܝܥܪܐ ܘܟܘܼ̈ܒܐ ܥܠ ܚܪܒܐ ܓܡܝܼܪܐ ܪܡܿܙ܆ ܒܩܘܼܪܒܐ ܐ݀ܦܘܿܚ ܗ̄ ܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܡܿܘܚܕ ܐܢܼܐ ܒܗܿ ܢܘܼܪܐ ܕܥܩ̈ܬܐ ܘܡܛܿܠܩ ܐܢܼܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܒܚܕܐ ܫܿܥܐ. ܐܘܿ ܢܐܼܚܘܿܕ ܒܥܘܼܫܢܝ ܗ̄ ܐܢܗܘܼ ܠܡ ܕܦ݀ܐܫ ܡܼܢ ܬܪܥܝܼܬܗ ܒܝܼܫܬܐ ܘܡܬܓܘܣ ܒܝܼ ܐܝܟ ܕܒܚܝܠܬܢܐ. ܒܫܠܡܐ ܡܫܪܐ ܐܢܼܐ ܠܗ. ܥܦܼܦܗ ܠܫܠܡܐ ܕܢܘܕܥ ܥܠ ܫܪܪܐ ܕܣܘܼܥܪܢܐ. ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܼܢ ܗ̄ ܕܡܡܿܠܠ ܠܘܿܬ ܥܡܡܐ. ܥܩܪܗ

ܕܝܥܩܘܿܒ ܗ̄ ܢܣܓܼܐ ܠܡ ܘܢܫܼܬܪܬܚ. ܐܝܟ ܡܚܘܼܬܐ ܕܡܚܼܝܗܝ ܗ̄ ܘܐܝܟ ܡܚܘܼܬܐ ܕܡܚܼܐ ܦܪܥܘܿܢ ܠܥܡܐ ܡܚܼܝܗܝ ܐܦ ܐܠܗܐ. ܒܕܪܥܐ ܒܪܘܼܚܗ ܗ̄ ܕܐܬܚܼܫܒ ܠܡ ܒܪܥܝܿܢܐ ܩܫܝܐ ܥܠ ܥܡܐ. ܗ݀ܘ ܕܒܙܒܼܢܐ ܕܩܪܒܐ ܪܬܚ ܥܠܝܗܘܢܿ. ܐܝܟ ܟܐܦ̈ܐ ܕܟܠܫܐ ܗ̄ ܡܐ ܠܡ ܕܐܫܼܬܘܝܼ ܥܡܐ ܠܦܘܼܢܝܐ ܡܟܿܢܫܝܼܢ. ܠܟܐܦ̈ܐ ܕܡܕܒܚ̈ܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܘܡܬܿܒܪܝܼܢ. ܒܕܡܘܼܬ ܟܐܦ̈ܐ ܕܐܫܼܬܓܪ̈ܝ ܡܼܢ ܢܘܼܪܐ ܘܗܼܘ̈ܝ ܟܠܫܼܐ. ܒܗܿܢܐ ܓܝܪ ܕܘܼܡܝܐ ܡܬܼܛܠܩܝܼܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܡܼܢ ܝܼܗܘܼܕ܆ ܩܪܝܼܬܐ ܥܫܝܼܢܬܐ ܗ̄ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܩܿܪܐ ܩܪܝܼܬ ܕܚܪܒܐ ܡܼܢ ܛܒ̈ܬܗܿ ܡܼܢ ܐܢܛܝܘܟܘܿܣ ܒܙܒܢ ܡܩܒ̈ܝܐ. ܢܪܥܐ ܥܓܼܠܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܢܛܝܘܿܟܝܘܿܣ ܐܦܝܼܦܐܢܘܿܣ ܐܡܿܪ ܕܐܝܟ ܬܘܪܐ ܠܥܡܝܼܪܐ ܗܿܟܢܐ ܪܥܐ ܗܼܘܐ ܘܡܓܿܡܪ ܛܒ̈ܬܗܿ. ܒܝܒܫܐ ܕܚܨܕܐ ܗ̄ ܕܗܿܟܢ ܡܝܒܿܫ ܠܗܿ ܘܡܿܘܒܕ ܪܓܝܘܼܬܗܿ ܐܝܟ ܫܒܼܠܐ ܡܐ ܕܐܬܚܨܕܬ݀. ܢܬܬܼܒܪ̈ܢ ܢܫ̈ܐ ܗ̄ ܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܡܫܼܬ̈ܡܥܢ ܠܗܿ ܡܬܼܬܒܪ̈ܢ ܥܡܗܿ ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܼܐ. ܡܼܢ ܫܒܠܼܬܐ ܕܢܗܪܐ ܗ̄ ܦܪܬ. ܘܥܕܡܐ ܠܢܗܪܐ. ܗ̄ ܥܠ ܐܢܛܝܘܟܘܿܣ ܕܥܼܠ ܠܡܨܪܝܢ ܘܒܼܙܗܿ. ܘܢܦܼܩ ܠܐܪܥܐ ܕܝܼ̈ܘܼܕܐ ܡܼܢ ܪܕܝܐ ܕܦܪܬ ܕܠܗܿ ܩ݀ܪܐ ܫܒܼܠܬܐ ܡܬܡܼܬܚܐ ܚܪܒܗ ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܼܡܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܡܫܼܬܦܥܐ ܥܕܡܐ ܠܣܘܼܪܝܐ ܨܚܚܐ ܕܟܚ̄ ܘ݀ܠ ܠܟܠܝܠܐ ܓܐܝܐ ܗ̄ ܒ݀ܬܪ ܕܐܡܼܪ ܩܠܝܼܠ ܥܠ ܦܘܼܢܝܐ ܡܬܢܼܒܐ ܥܠ ܥܣܪܐ ܫܒܼ̈ܛܐ ܕܩܼܪܘ ܠܐܪ̈ܡܝܐ ܠܥܘܼܕܪܢܗܘܢܿ ܥܠ ܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ. ܕܘ̈ܝܐ ܠܡ ܐܝܼܬܝܗܘܢܿ ܐܦܪ̈ܝܡܝܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܒܕܡܘܼܬ ܟܠܝܼܠܐ ܡܦܿܪܓܐ ܣ݀ܒܪܝܼܢ ܕܐܝܼܝܗܘܢܿ ܡܛ݀ܠ ܣܿܓܝܐܘܼܬ ܚܝܠܗܘܿܢ ܕܡܪܘܐ ܐܢܼܐ ܠܗܘܢܿ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܪܘܓܙܐ ܗ݀ܘ ܕܡܿܝܬܐ ܐܢܼܐ ܥܠܝܗܘܢܿ ܒܐܝܼܕܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܕܡܼܟܐ ܢܚܿܬ ܠܨܥܪܐ ܟ݀ܠܗ ܫܘܼܒܚܗ ܒܗ݀ܝ ܕܡܬܼܒ̈ܙܙܢ ܡܼܢ ܐܬܘܪܐ ܟ݀ܠܗܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܐܐ ܫܡ̈ܝܼܢܬܐ ܕܐܦܪܝܡ܆ ܘܐܫܬܼܩܠ ܥܠ ܐܚܘܼܗܝ ܝܼܗܘܼܕܐ. ܘܐܝܟ ܟܠܝܼܠܐ ܕܐܬܓܼܕܠ ܡܼܢ ܬܪܝܢ ܬܩ̈ܐ ܐܬܓܼܕܠ ܐܦ ܗܼܘ ܥܡ ܐܕܘܼܡ̈ܝܐ ܠܡܼܐܬܐ ܥܠ ܐܘܿܪܫܠܡ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܡܨܪ̈ܝܐ ܢ݀ܣܒܝܼܢ ܠܗܿܠܝܢ. ܕ݀ܘܝܐ ܐܦܪܝܡ. ܝܘܢܝܐ܆ ܐܓܝܼܪܐ ܕܐܦܪܝܡ ܗ̄ ܘ݀ܝ ܠܟ ܠܡ ܡܨܪܝܐ ܕܣܒܪܐ ܐܢܬ ܠܐܦܪܝܡ ܒܙܒܼܢܐ ܕܥܕܪܬܝܗܝ ܥܠ ܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ. ܐܝܟ ܟܠܝܼܠܐ ܓܐܝܐ. ܐܢܝܼܚ ܠܐܪܥܐ ܐܦܪܝܡ ܗ̄ ܡܢܝܼܚܐ ܠܗܿ ܠܐܪܥܐ ܟܐܡܬ݀ ܕܠܐ ܡܬܦܼܠܚܐ ܘܠܐ ܡܙܕܪܥܐ ܘܐܝܟ ܕܒܪ̈ܓܠܐ ܗܿܟܢ ܡܬܼܬܕܝܼܫܐ ܒܝܕ ܫܠܡܢܥܣܪ. ܗ݀ܘ ܕܕܐ݀ܫ ܠܗܘܼܫܥ ܒܪ ܐܠܐ ܡܠܟܗܘܿܢ. ܘܢܗܼܘܐ ܓܕܠܐ. ܩܕܡ ܩܝܛܐ ܗ̄ ܘܢܗܼ̈ܘܝܢ ܠܡ ܩܘܼܪ̈ܝܐ ܟܗܝܼ̈ܢܬܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܒܪܝܼܫ ܚܝܠܐ ܕܫܡ̈ܝܢܐ. ܕܘܼܟܬܐ ܕܗܿܟܢ ܡܬܼܩܪܐ ܡܛ݀ܠ ܟܗܝܼܢܘܼܬܗܿ. ܗܿܠܝܢ ܕܐܝܼܬܝܗܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܚܝܠܐ ܕܫܘܼܒܚܗ ܕܒܗܝܢ ܫܚܕ ܗܼܘܐ ܠܪܨܢ ܕܢܬܓܪܕܠ ܘܢܬܼܐܘܐ ܥܡܗ ܡܬܪܓܪܓܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܝܢ ܒܥܠܕܒܒ̈ܐ. ܡܛ݀ ܟܗܝܼܢܘܼܬܗܝܢ. ܘܐܝܟ ܬܐܢ̈ܐ ܒܟܪ̈ܬܐܕܩܕܡܐܝܼܬ ܡܫܼܬ̈ܟܚܢ ܗܿܟܢ ܢܒܼܙܘܢܼ ܐܢܝܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܩܕܡ ܟ݀ܠܗܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܐܐ. ܠܟܠܝܼܠܐ ܕܚܿܝܠܐ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܥܠ ܦܘܼܢܝܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܼܕܐ ܡܿܘܕܥ ܕܠܐ ܡܿܨܝܢ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܒܗ݀ܘ ܙܒܼܢܐ ܕܢܐܟܘܢ ܠܐܘܿܫܠܡ ܡܛ݀ܠ ܕܡܪܝܐ

ܒܕܡܘܼܬ ܟܠܝܼܠܐ ܡܫܼܒܚܐ ܗܿܘܐ ܠܥܡܘܿܪ̈ܝܗܿ ܐܝܿܢܐ ܕܐܬܓܼܕܠ ܒܨܠܘܿܬܐ ܕܚܙܩܝܐ ܡܫܼܟܚܐ. ܠܪ̈ܘܼܚܐ ܕܕܝܼܢܐ ܗ̄ ܦܝܿܫܝܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܠܐ ܢܟܝܿܢܐ ܡܼܢ ܐܠܘ̈ܨܐ ܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ ܠܦܘܼܬ ܬܪܥܝܼܬ ܕܕܝܼܢܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܪܘܼܚܐ. ܘܡܐ ܕܗܿܘܐ ܩܪܒܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܕܠܐ ܚܠܐ ܐܢܫܝܐ ܡܼܢ ܬܪܥܝܼܬܐ ܡܿܥܪܩܝܼܢ ܠܗܿ ܒܚܝܠܐ ܐܠܗܿܝܐ. ܠܕܚܣܝܼܠܝܼܢ ܡܼܢ ܚܠܒܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܚܿܣܕ ܠܗܘܿܢ ܐܡܼܪ ܗܿܕܐ ܕܠܘ ܡܼܢ ܫܒܘܼܬܗܘܿܢ ܘܙܥܘܼܘܼܬ ܪ̈ܓܫܝܗܘܿܢ ܠܐ ܫܿܡܥܝܼܢ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܡܬܼܐܡܪ̈ܢ. ܐܠܐ ܡܼܢ ܒܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܬܐܒܼܬܐ ܥܠ. ܘܩܠܝܼܠ ܠܬܡܿܢ ܗ̄ ܠܐܝܿܠܝܢ ܠܡ ܕܡܼܢ ܢܒ̈ܝܐ ܠܦܘܼܬ ܨܒܝܿܢܐ ܐܠܗܿܝܐ ܡܬܼܐܡܪ̈ܢ ܠܗܘܿܢ ܐܝܟ ܫܒܼܪܐ ܠܡܼܕܥ ܠܐ ܨܿܒܝܢ. ܥܿܢܝܢܼ ܕܝܢ ܒܠܥܒܘܼܬܐ ܕܡܢܼܗܿ ܕܢܬܝܟܘܿܢ ܘܢܛܝܠܘܿܢܼ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܠܐ ܡܙܿܡܢܝܼܢ ܐܟܡܿܢ ܕܬܟܝܼܠܝܼܢ ܥܠ ܢܒ̈ܝܐ ܕܓܼ̈ܠܐ ܕܡܬܟܠܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܫܝܢܐ. ܘܗܼܘܬ݀ ܠܗܘܿܢ ܡܠܬܼܗ. ܬܝܘܿܒܐ ܗ̄ ܕܡ ܕܝܪ ܡܼܢ ܡܟܼܣܢܘܼܬܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܫܪܝܼܪ̈ܐ ܠܐ ܝܼܬܪܘ. ܐܠܐ ܚܠܦ ܕܢܢܝܼܚܘܢܼ ܠܡܛܪ̈ܦܐ ܕܡܼܢ ܦܬܟܪ̈ܝܗܘܢܿ ܐܟܼܠܘ ܗܿܢܘܢܿ ܕܡܣ̈ܟܼܢܐ ܘܐܬܠܥܼܒܘ. ܘܡܢܼ ܣܘܓܐܐ ܕܪܘܝܘܼܬܗܘܢ ܒܟܿܠܕܘܼܟ ܐܫܼܕܘ ܬܐܒܼܬܐ. ܘܬܝܘܼܒܐ. ܫܡܼ݁ܘ ܦܬܓܡܗ ܗ̄ ܡܟܿܣ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܚܿܣܡܝܼܢ ܒܚܙܩܝܐ. ܘܨܿܗܝܢܼ ܠܥܩܘܼܪܝܐ ܕܡܕܝܼܢܬܐ. ܡܡܝ̈ܩܢܐ ܗ̄ ܕܡܡܿܝܩܝܼܢ ܒܡ̈ܠܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܐܦ ܒܚܙܩܝܐ. ܕܬܟܝܼܠ ܥܠ ܐܠܗܐ. ܫܠ̈ܝܼܛܢܘܗܝ ܗܪܘܪ̈ܒܢܐ ܐܟܙܼܢܐ ܕܫܒܼܢܐ ܘܪܒ ܫܩ̈ܐ. ܕܐܩܝܼܡܝܼܢ ܩܝܿܡ ܥܡ ܡܿܘܬܐ ܗ̄ ܐܬܘܼܪܝܐ ܥܼܒܕܢ ܚܙܼܘܐ ܗ̄ ܕܚܠܼܦ ܚܙܼܘܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܘܩܝܿܡܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ ܩܼܛܪܬܘܢܼ ܐܪܙܐ ܥܡ ܐܬܘܼܪܝܐ. ܫܘܛܐ ܗ̄ ܫܘܛܐ ܓܪܘܼܦܝܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܐܬܘܼܪܝܐ ܟܕ ܢܥܼܒܪ ܒܝܼܗܘܼܕܐ ܠܐ ܢܐܬܼܐ ܥܠܝܢ܆ ܗܿܐ ܣܿܐܡ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܡܩܝܼܡ ܐܢܼܐ ܓܒܪܐ ܗ̄ ܠܚܙܩܝܐ ܕܫܪܝܼܪ ܒܥܘܼܕܪܢܝ ܡܛ݀ܠ ܙܕܝܼܩܘܼܬܗ ܐܝܟ ܟܐܦܐ ܒܚܝܼܪܬܐ ܕܒܓܘܼܢܝܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܐܣ̈ܐ. ܕܡܗ̈ܝ̄ܡ ܘܕܦܠ̈ܝܓܐ ܡܬܼܬܣܝܼܡܐ ܟܕ ܐܚܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܒܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܡܐ ܕܐܣܬܼܚܦ ܐܬܘܼܪܝܐ ܘܐܬܓܼܠܝܼ ܥܘܼܕܪܢܐ ܐܠܗܿܝܐ ܠܥܝܼܢ ܟ݀ܠܢܫ. ܝܩܝܼܪܬܐ ܗ̄ ܫܒܝܼܚܬܐ. ܪܘܼܚܢܐܝܼܬ ܥܠ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܫܠ̈ܡܢ ܕܐܣܼܪ ܠܥܡܐ ܘܠܥܡ̈ܡܼܐ ܒܗܝ̄ܡ ܕܒܗ. ܘܢܚܒܘܿܛ ܒܪܕܐ ܗ̄ ܢܓܪܦܘܢܼ ܗ̄ ܣܟܪܐ ܘܣܬܪܐ ܩ݀ܪܐ ܠܐܬܘܼܪܝܐ ܠܦܘܼܬ ܡܣܼܒܪܢܘܼܬܐ ܕܦܠ̈ܝܓܐ ܕܒܝܼܗܘܼܕ ܕܥܠܘܗܝ ܕܟܐܡܬ݀ ܐܝܟ ܣܟܪܐ ܡܕܡ ܘܣܬܪܐ ܗܿܘܐ ܠܗܘܿܢ ܒܙܒܼܢܐ ܕܡܬܒܥܝܐ. ܘܡܿܘܬܐ ܬܘܼܒ ܘܫܝܘܿܠ ܩܿܪܐ ܠܗ ܥܠ ܕܕܠܐ ܚܘܣܢ ܩ݀ܛܠ ܗܼܘܐ ܕܠܐ ܣܒܼܥܘܼ ܡܐ ܠܡ ܕܐܝܟ ܒܪܕܐ ܐܬܿܐ ܪܘܓܙܐ ܥܠ ܐܬܘܼܪܝܐ ܘܓܿܪܦ ܠܗ ܒܡܿܡܘܼܠܐ ܕܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ. ܡܬܼܒܛܠ ܡܟܝܼܠ ܩܝܿܡܐ ܕܣܡܼܘ ܥܡܗ ܟܕ ܚܙܼܐܘܘܗܝ ܘܡܠܼܠ ܥܡܼܗܘܿܢ ܘܠܗܿܕܐ ܩܿܪܐ ܚܪܡܘܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܒܨܿܦܪܐ ܗ̄ ܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܐܬܿܐ ܒܒܿܠܝܐ ܐܝܟ ܢܗܪܐ ܘܡܿܥܒܪ ܠܦܠ̈ܝܓܐ ܠܐܬܪܗ. ܘܒܐܘܼܠܨܢܐ ܕܚܫܘܼܟ ܡܙܝܼܥ ܠܗܘܢܿ ܘܡܿܪܥܠ. ܕܡܿܝܐ ܕܥܠܗ݀ܝ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܡܢܫܐ ܗܘܬ݀ ܗܿܕܐ ܐܡܿܪ. ܡܛ݀ܠ ܕܟܪܝܼ ܡܿܐܢܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܿܐܢܐ ܕܩܪܝܼܒ ܠܡܬܓܕܕܘ ܗ݀ܟܢܐ ܐܦ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܩܪܒܼ ܙܒܢܼܐ ܕܫܼܒܝܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܦ̈ܠܝܼܓܐ ܕܒܝܘܡ̈ܝ ܚܙܩܝܐ ܐܬܐܼܡܪܬ܇ ܕܕ݀ܡܝܐ ܠܡ

ܡܚܝܠܘܼܬܝ ܠܡܐܢܐ ܕܩܪܝܼܒ ܠܓܕܕܐ ܒܗ݀ܝ ܕܠܐ ܡܿܠܐܼ ܐܘܿ ܠܡܫܬܝܼܬܐ ܗ̄ ܠܫܬܝܼܬܐ ܕܟܪ̈ܝܢ ܡܢ̈ܝܗܿ ܘܩܢܿܛܐ ܘܡܬܼܡܚܠܐ ܘܠܐ ܡܣܿܝܒܪܐ ܙܩܘܼܪܐ ܡܼ ܡܚܝܠܘܼܬܗܿ. ܘܥܠܗ݀ܝ ܠܐ ܦܫܝܼܩܐ. ܠܡܡܼܠܝܘܼ. ܗܿܟܢ ܐܦ ܚܢܢ ܟܕ ܚ݀ܝܪܝܼܢܢ ܒܚܝܠܐ ܪܒܐ ܕܐܬܘܼܪܝܐ ܕܐܬܼܐ ܥܠܝܢ ܠܐ ܡܿܨܝܢܢܼ ܕܢ݀ܫܪ ܠܡܼ̈ܠܐ ܕܐܠܗܐܡܛ݀ܠ ܡܚܝܼܠܘܼܬܢ. ܬܘܼܒ ܡܛܜܠ ܕܓܡܼܪ ܫܬܝܐ ܗ̄ ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܓܡܼܪ ܫܬܼܝܗ ܘܕܠܝܼܠ ܙܩܘܼܪܗ ܐܿܠܨܐ ܗܿܝ ܕܢܬܓܼܙ ܘܢܬܟܼܢܫ ܠܚܕ ܓܒܐ. ܗܿܟܐ ܡܐ ܕܫܠܼܡ ܙܒܼܢܐ ܕܢܛܝܼܪܘܼ̄ܗ ܕܥܡܐ ܡܫܬܼܩܠ ܘܡܫܼܬܒܐ. ܠܡܥܼܒܕ ܥܒܿ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܐܝܿܠܝܢ ܕܥܿܒܕ ܐܠܗܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܼܝܼܢ ܘܪܡܝܼܢ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܣܿܥܪܝܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܙܿܕܩ ܕܢܬܼܗܝܡܢ ܐ݀ܦܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟ ܐܢܼܐ ܕܣܘܼܥܪܢܗ. ܡܛ݀ܠ ܕܓܡܘܼܪܝܐ ܗ̄ ܕܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܘܒܩܘܼܪܒܐ ܡܿܩܠܐ ܠܗܝܢ ܘܠܘ ܠܪܘܼܚܩܐ. ܨܘܼܬܘ ܘܫܡܼܥܘ ܗ̄ ܡܚܿܦܛ ܠܗܘܿܢ ܕܢܫܼܡܥܘܢܼ ܡܠܦܢܘܼܬܗ. ܕܠܡܐ ܝܘܡܐ ܟ݀ܠܗ ܐܪܥܗ ܗ̄ ܒܝܕ ܬܚܘܝܼܬܐ ܗܿܕܐ ܡܟܿܣ ܠܗܘܿܢ ܠܛܠ̈ܘܿܡܘܗܝ ܐܟܙܼܢܐ ܕܐܟܪܐ ܠܘ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܦ݀ܠܚ ܠܐܪܥܐ ܘܕ݀ܒܪ ܐܠܐ ܒܙܼܒܢ ܙܒܢ ܒܗܿ ܒܕܡܘܼܬܐ ܐܦ ܐܢܿܐ ܠܘ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܙ݀ܕܩ ܠܝܼ ܕܐ݀ܠܦܟܘܢܿ ܒܗ݀ܝ ܕܦܐܪ̈ܐ ܕܥܡ̈ܠܝ ܡܠܦܢܘܼܬܝ ܠܐ ܥܿܦܐ ܐܢܼܐ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܦܘܼܠܚܢܐ. ܠܝܬ ܚܣܝܼܪܘܼܬܐ. ܐܬܦܠܚܼܬܘܢܿ ܓܝܪ ܘܒܕܝܼܪ ܒܟܘܢܿ ܙܪܥܐ ܕܡܥܝܼܩ̈ܢܝܬܐ ܐܦ ܕܡܚܕ̈ܝܢܝܬܐ ܐܠܐ ܦܐܪ̈ܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܠܐ ܣܟ ܡܿܘܫܛܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܢܿܪܕܝܘܗܝ ܒܕܝܼܢܐ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܠܡ ܗܼܘ ܪܕܐ ܠܢ ܡܐ ܕܡܣܟܠܝܼܢܢ ܐܝܟ ܕܢ݀ܬܪܨ ܣܟܠ̈ܘܬܢ ܘܢ݀ܘܕܐ ܘܢܫܿܒܚ. ܘܟܘܼܢ̈ܬܐ ܗ̄ ܟܘܼܢ̈ܬܐ ܐܝܟ ܚ̈ܛܐ ܐܢܝܨ ܘܕܩܝܼ̈ܡܢ ܡܢܼܗܝܢ ܘܓܠܝܼ̈ܠܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܗܼܘܐ ܒܕܪܫܐ ܗ̄ ܒ݀ܥܐ ܕܢܠܼܦ ܕܠܐ ܫܘܝܘܼ ܡܪܕܘܼܬܐ ܕܒܝܬ̈ܝܐ ܘܢܘܼܟܪ̈ܝܐ. ܕܐܟܙܼܢܐ ܠܡ ܕܫܒܒܘܼܢܐ ܒܚܘܼܛܪܐ ܡܬܚܼܒܛ ܘܠܘ ܒܕܪܫܐ ܕܬܘܪ̈ܐ. ܘܟܡܘܼܢܐ ܒܙܩܼ̈ܬܐ ܘܠܘ ܒܓܪܓܪܐ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܠܢ ܠܒܝܬ̈ܝܐ ܐܝܼܬ ܐܡܼܬܝ ܕܪܕܐ ܡܡܫܚܐܝܼܬ. ܡܛ݀ܠ ܡܚܝܼܠܘܼܬܢ. ܐܝܟ ܫܒܒܘܼܢܐ ܘܟܡܘܼܢܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܢ݀ܕܥ ܠܒܪܘܿܝܢ. ܠܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܠܥܒܘܼܪܐ ܩܫܝܐܝܼܬ ܡܢܓܿܕ ܐܟܙܼܢܐ ܕܒܓܪܓܪܐ ܗܿܟܢܐ ܠܥܓ̈ܠܬܐ ܘܡܟܪܟܝܼܢ ܠܗ ܬܘܪ̈ܐ. ܕܪܟܐ. ܟܪܘܼܟܝܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܕܠܐ ܓܪܓܪܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܗܘܼܐ ܠܙܟܘܼ ܗ̄ ܠܘ ܠܡ ܚܢܢ ܐܕܪܟܢܼܝܗܝ ܠܒܥܠܕܒܒܐ ܐܬܘܼܪܝܐ ܘܙܟܝܼܢܝܗܝ. ܒܙܢܼܐ ܐܚܪܢܐ. ܠܘ ܐܝܟ ܕܢ݀ܙܟܐ ܠܥܒܘܼܪܐ ܐܕܪܟܼܢܝܗܝ ܒܝܕ ܦܪ̈ܣܬܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܢ݀ܩܢܝܘܗܝ ܠܚܫܼܚܬܐ. ܗ݀ܟܢܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܠܘ ܐܝܟ ܕܠܐܒܕܢܢ ܪܕܐ ܠܢ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܢܩܼܢܝܢ ܘܕܝܼܠܗ ܢܿܗܘܐ. ܕܘܼܡܪܐ ܕܬܪܥܝܼܬܐ ܐܘܪܒܼ ܬܪܒܝܼܬܐ ܗ̄ ܬܪܥܝܼܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ ܥܡܗ ܠܟܿܠ ܐܬܡܼܗܬ݀ ܘܝܬܝܼܪ ܐܘܪܒܬ݀ ܘܪܒܝܬ݀ ܫܘܼܒܚܗ ܠܫܡܗ܀ ܨܚܚܐ ܕܟܛ̄ ܘ݀ܝ ܐܪܝܼܠ ܗ̄ ܐܘܿܪܫܠܝܡ ܐܝܼܬܝܗܿ ܘܡܬܼܦܫܩܐ ܐܪܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܐܪܝܼܠ ܦܪܝܼܬܐ ܗ݀ܝ ܕܡܘܼܐܒ̈ܝܐ. ܘܒܢܼܗܿ ܐܢܫ ܕܡܬܼܩܪܐ ܐܪܝܼܠ܆ ܕܫܼܪܐ ܕܘܝܼܕ ܗ̄ ܫܪܗܿ ܐܘܿܟܝܼܬ ܐܚܪܼܒܗܿ. ܟܕ ܡܿܫܚ ܒܚ̈ܒܠܐ ܠܥܡܘܿܪ̈ܝܗܿ. ܕܘܝܼܬܐ ܐܝܼܬܝܟܝ ܐܪܝܼܠ ܕܟܕ ܐܩܼܪܒ ܥܡܼܟܝ ܕܘܝܼܕ ܣܚܦܼܟܝ ܒܐܪܥܐ. ܐܘܣܼܦ ܫܢܿܬܐ ܗ̄ ܐܦܿܢ ܠܡ ܥܠܠܬ̈ܐ

ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܚܡܠܼܬܝ ܘܡܘܣܦܬܝ ܣܿܓܝܼ ܐܝܟ ܕܠܫܢ̈ܝܐ ܡܕܡ ܠܐ ܬܬܼܥܕܪܝܼܢ ܡܢܼܗܝܢ ܒܗ݀ܝ ܕܐܒ̈ܕܢ ܒܝܕ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ. ܥܕܥܐܕ̈ܐ ܢܬܥܼܒܪܘܢܼ ܗ̄ ܒܙܒܼܢܐ ܕܥܿܒܕܝܼܢ ܥܐܕ̈ܐ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܐܝܬܐ ܥܠܝܗܿ ܥܩܼܬܐ ܕܫܒܼܝܐ. ܒܙܢܼܐ ܐܚܪܢܐ. ܟܢܘܼܫܝܐ ܕܕ݀ܡܐ ܠܥܕܥܐܕܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܡܿܝܬܐ ܐܢܼܐ ܥܠܝܗܿ ܘܡܥܝܼܩ ܐܢܼܐ ܠܗܿ. ܘܬܬܗܼܘܐ ܢܘܼܗܡܐ ܗ̄ ܢܗܿܡܐ ܡܼܢ ܚܫܗܿ ܘ݀ܐܠܝܐ ܡܼܢ ܥܩܬܗܿ. ܘܬܗܼܘܐ ܐܝܟ ܐܪܝܼܠ ܗ̄ ܕܡܕܡ ܕܓܼܕܫ ܠܐܪܝܼܠ ܒܢܝܗܿ ܩܕܡܝܐ ܓܼܕܫ ܠܗܿ. ܘܐ݀ܫܪܐ ܐܝܟ ܐܣܦܝܼܪܐ ܗ̄ ܒܬܪܬܝܢ ܗܿܠܝܢ ܥܠ ܐܘܼܠܨܢܐ ܕܐܬܿܐ ܥܠܝܗܿ ܡܒܿܕܩ ܕܗܿܟܢ ܡܙܼܕܪܒܐ ܡܼܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܐܝܟ ܥܡܪܐ ܕܐܠܝܼܨ ܠܓܘ ܡܼܢ ܐܣܦܝܼܪܐ ܕܚܿܕܪܐ ܠܗ. ܘܐܝܟ ܡܩܼܒܬܐ ܕܢܩܿܒܐ ܘܚܿܕܪܐ ܘܐܠܝܼܨܐܝܼܬ ܠܓܠܕܐ ܕܒܓܘܗܿ. ܘܢܗܼܘܐ ܡܼܢ ܫܠܼܝܐ ܗ̄ ܡܿܝܬܐ ܡܠܼܬܗ ܠܘܿܬ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܡܼܢ ܫܠܝܼܐ. ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܼܫܐ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܢ݀ܦܩ ܥܠܝܗܿ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܘܡܿܙܝܼܥ ܠܗܿ ܪܘܓܙܐ ܐܝܟ ܩ݀ܠܐ ܥܫܝܼܢܐ ܕܪܥܡܐ. ܘܒܩܘܼܕ̈ܝܝܬܐ ܗ̄ ܘܡܙܿܥܙܥ ܠܚܝ̈ܠܘܬܗܿ ܒܢܘܼܬܫܐ ܕܣܥܪ̈ܝܗܝܢ ܘܐܝܟ ܕܒܥܠܥܠܐ ܫ݀ܩܠ ܘܕܪܐ ܠܗܘܢܿ܀ ܬܡܼܗܘ ܘܐܬܕܡܼܪܘ ܗ̄ ܡܟܿܣ ܠܒܢ̈ܝ ܨܗܝܘܢܿ ܕܠܐ ܨ݀ܧܒܝܢ ܕܢܕܥܘܢ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܚܠܦܝܗܘܢܿ ܡܣܼܬܥܪ̈ܢ. ܬܡܼ̈ܘ ܐܘܿ ܐܢܬܘܿܢ ܦܠ̈ܝܼܓܐ ܕܠܐ ܨ݀ܒܝܢ ܠܡܼܫܪܘ܆ ܘܐܝܿܠܝܢ ܕܐܬܐܼܡܪ̈ܝ ܠܗܘܿܢ ܘܢܗܼܘܐ ܒܗܘܢܿ ܚܼܙܐ ܗ̄ ܗܿܟܢܐ ܠܡ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܿܫܐ ܚܙܼܐ ܐܠܗܿܝܐ ܠܘܿܬ ܟܿܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܼ̈ܠܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ. ܕܗܘܬ݀ ܠܗܿ ܒܛܝܼܠܐ ܘܣܪܝܼܩܐ ܡܼܢ ܠܐ ܡܬܼܗܝܡܢܐ ܐܝܟ ܡ̈ܠܼܐ ܕܟܬܒܐ ܕܚܬܝܼܡ ܨܝܕ ܝܕ̈ܥܝ ܣܦܼܪܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܕܒܝܼܪܝܼܢ ܒ݀ܬܪ ܛܘܼܥܝܝ ܘܠܐ ܡܬܼܬܦܝܼܣܝܼܢ ܠܡܐܼܠܦ ܫܪܪܐ. ܥܠ ܕܩܪܒܼ ܥܡܐ ܗ̄ ܡܟܿܣ ܠܢܟܝܼܠܘܼܬܗܘܿܢ ܥܠ ܕܒܡܼ̈ܠܐ ܒܠܚܘܼܕ ܡܬܼܚܡܝܼܢ ܠܐܝܼܩܪܝ. ܘܒܝܘܼܠܦܢܐ ܕܐܢܫܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܠܝܘܼܠܦܢܐ ܘܠܦܘܼܩܕܢܐ ܕܐܢܫܐ ܩܪܒܼܘ ܠܝܘܼܠܦܢܝ ܘܠܘ ܡܛ݀ܠ ܐܝܼܩܪܝ ܘܕܚܠܼܬܐ ܕܡܢܼܝ܆ ܐܘܿ ܕܚܠܼܦܘ ܦܘܼܩ̈ܕܢܝ ܒܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ. ܐܘܿ ܡܛ݀ܠ ܥܝܢ̈ܝ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܩܪܒܼܘ ܠܝܘܼܠܦܢܝ ܐܝܟ ܕܢܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ ܐܝܼܩܪܐ ܡܼܢ ܡܠܟܐ ܘܡܼܢ ܥܡܐ ܠܡܼܦܪܫܘܼ ܠܥܡܐ ܗ̄ ܐܦܿܪܘܼܫ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܟܗܝܼܢܘܼܬܗܘܿܢ ܘܐ݀ܪܚܩ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܨܝܕܝ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܫܒ̈ܝܐ܆ ܒܬܕܡܘܼܪܬܐ ܗ̄ ܘܒܙܼܒܢ ܫܒܼܝܗܘܢܿ ܬܡܿܗܝܼܢ ܘܡܬܼܕܡܪܝܼܢ ܒܫܪܪܐ ܕܡܠ̈ܝ܀ ܘܢܗܼܦܘܿܟ ܠܒܢܢ ܗ̄ ܩܠܝܼܠ ܒܙܒܢ. ܘܗܿܦܟ ܐܬܘܿܪܝܐ ܕܕܡܿܐ ܠܠܒܼܢܢ ܕܡܼܥܕ ܒܐܝܼܠ̈ܢܐ. ܠܟܪܡܠܐ ܗ̄ ܠܒܨܝܼܪܘܼܬܐ. ܘܟܪܡܠܐ ܗ̄ ܚܙܩܝܐ ܘܕܥܡܗ ܠܥܒܐ ܢܬܼܚܫܒܚ ܗ̄ ܕܥܿܫܢ ܘܝܿܪܒ ܘܡܬܼܢܨܚ ܒܐܒܕܢܐ ܕܐܬܘܿܪܝܐ. ܡ̈ܠܐ ܕܟܬܒܐ ܗ̄ ܗܿܢܘܿܢ ܕܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܚܪܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܫܡܼܥܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܡܛ݀ܠ ܦܠܝܼܓܘܼܬܗܘܢܿ ܡܼܢ ܬܗܼܪܐ ܕܡܕܡ ܕܗܿܘܐ ܒܐܬܘܿܪܝܐ. ܦܢܿܝܐ ܡܫܼܡܥܬܗܘܢ ܠܡ̈ܠܼܐ ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܕܟܬܒ̈ܐ. ܥܠ ܒܝܬܗ ܕܝܥܩܘܿܒ ܕܦܼܪܩܼ ܗ̄ ܠܘ ܕܝܥܩܘܿܒ ܦܼܪܩ ܠܐܒܪܗܡ ܐܡܿܪ ܐܠܐ ܕܙܪܥܐ ܘܝܘܼܒܠܐ ܕܝܥܩܘܿܒ ܕܒܢܼܐ ܡܼܢ ܒ݀ܒܝܠ ܒܗ ܗܼܘ ܦܘܼܪܩܢܐ ܠܟܿܠܗ ܓܢܼܣܐ ܐܒܪܗܡܝܐ܀

ܨܚܚܐ ܕܬܠܬܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܗܘܼ ܒܨܥܢ ܘܪܘ̈ܒܢܘܗܝ ܗ̄ ܥܠ ܐܬܘܿܪܝܐ ܐܡܿܪ. ܕܡܼܢ ܟܕܘܼ ܒܥܨܢ ܕܡܨܪܝܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘܐ ܘܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܥܡܗ. ܘܡܠܐܟ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܐܝܙܓ̈ܕܐ ܚ̈ܠܦܐ ܐܘܟܝܼܬ ܢܟ̈ܝܼܠܐ ܐܘܿ ܚܢ̈ܦܐ ܕܗܘܼܫܥ ܒܪ ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ. ܢܐܠܘܢܼ ܗ̄ ܕܣܪܝܼܩܐܝܼܬ ܐܙܠܼܘ ܠܘܿܬ ܥܡܐ ܡܨܪܝܐ ܕܠܐ ܡܗܢܐ ܠܗܘܿܢ ܡܕܡ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܡ̈ܠܐܟܐ ܚܠ̈ܦܼܐ ܠܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܩܿܪܐ. ܒܿܬܪܟܢ ܡܒܿܕܩ ܕܡܿܢܐ ܥܿܒܕ ܥܡܐ ܟܕ ܐܬܿܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܒܒ̈ܝܐ ܡܫܩܠܐ ܕܒܥܝܼܪܐ ܕܬܝܡܢܐ ܗ̄ ܚܙܼܘܐ ܕܡܒܿܕܩ ܥܠ ܒܥܝܼܪܐ ܕܛܥܝܼܢܐ ܐܝܼܩܪ̈ܐ ܡܼܢ ܡܠܟܐ ܕܝܼܗܘܼܕܐ ܠܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܕܢܐܼܬܐ ܠܐܝܿܠܗܘܢ. ܘܢ݀ܚܬܐ ܗܘܼܬ݀ ܒܥܝܼܪܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܠܡܨܪܝܢ܆ ܐܠܝܼܨܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܕܥܡܼ̈ܡܐ ܘܕܒܒ̈ܠܝܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܡܛܫܝܬܐ ܘܠܝܼܨܬܐ. ܢܚܿܬܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܐܪܝܐ ܘܓܘܼܪܝܐ ܕܐܪܝܐ ܗ̄ ܠܝܘܼܝܩܝܼܡ ܘܠܨܕܩܝܐ ܘܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܥܡܐ ܩ݀ܪܐ ܒܗܿܠܝܢ ܫܡ̈ܗܐ. ܕܐܝܟ ܕܐܪܝܐ ܘܓܘܼܪܝܐ ܘܐܣܦܼܣ ܕܚܝܼܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܠ ܥܡܼ̈ܡܐ. ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܐܬܼܘ ܠܫܼܦܠܐ. ܘܥܠ ܚܨܐ ܕܥ̈ܝܼܠܐ ܘܥܠ ܓܒܐ ܕܓܡ̈ܠܐ ܢܫܕܪܘܼܢ ܠܥܘܼܬܪܐ ܕܝܼܠܗܘܢ ܕܢܐܼܬܘܢܿ ܠܥܘܼܕܪܢܗܘܢܿ ܘܣܪܝܼܩܐܝܼܬ ܐܙܠܼܘ ܡܛ݀ܠ ܕܡܢܼܥ ܙܒܢ ܫܒܝܗܘܢܿ ܘܡܟܝܼܠ ܬܐ ܟܬܘܿܒ ܗ̄ ܚܙܼܘܐ ܕܡܪܕܘܼܬܗܘܿܢ. ܪܫܘܼܡܝܗܝ ܒܟܬܒܐ ܕܢܬܼܢܛܪ ܐܝܟ ܥܣܼܪܐ ܦܬܓ̈ܡܝܼܢ ܕܒܠ̈ܘܼܚܐ. ܕܩܝܿܡܗܘܢܿ ܗ̄ ܐܝܟ ܩܝܿܡܐ ܕܐܩܝܼܡܬ ܥܡܼܗܘܢܿ ܒܚܘܼܪܝܼܒ. ܐܠܦ ܡܼܢ ܟܐܬܐ ܗ̄ ܐܢܬܘܿܢ ܕܪܕܦ ܗܼܘܐ ܚܕ ܡܼܢܼܟܘܿܢ ܠܐܠܦܐ ܡܼܢ ܟܐܬܐ ܘܚܡܼܬܐ ܘܚܙܼܬܐ ܕܚܕ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ ܬܥܼܪܩܘܢܼ ܐܝܟ ܥܪܪܐ ܥܪܪܐ ܩ݀ܪܐ ܠܙܢܼܐ ܚܕ ܕܝܘܼܪܩܐ ܕܥܡܝܼܪ ܕܐܝܟ ܥܡܝܼܪܐ ܕܡܫܼܬܚܪ ܒܪܝܼܫ ܛܘܼܪܐ ܐܝܿܟܐ ܕܠܐ ܡܫܼܟܟܚܐ ܚܝܘܼܬܐ ܠܡܼܪܥܐ. ܘܐܝܟ ܐܬ݀ܐ ܥܠ ܪܡܬܐ ܗ̄ ܫܘܼܘܕܥܐ ܡܕܡ ܕܣܝܼܡ ܡܼܢ ܕܘܩܐ ܗܿܟܢܐ ܡܫܼܬܘܕܥܝܼܢ ܕܠ̈ܝܼܠܐ ܡܢܼܟܘܢ ܗܿܠܝܢ ܕܒܪܘܼܚܩܐ ܥܪܩܝܼܢ ܡܢܼܟܘܿܢ ܘܡܣܼܬܬܪܝܼܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܢܫܼܪܐ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܚܿܠܛ ܗܿܠܝܢ ܕܦܘܼܢܝܐ ܠܐ ܡܗܿܡܐ ܡܢܼܟܘܿܢ ܐܠܐ ܒܙܒܢܼܐ ܕܝܿܕܥ ܡܪܚܿܡ ܘܡܪܿܚܦ ܥܠܝܟܘܢܿ ܠܡܛܥܝ̈ܢܝܟܘܢܿ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܿܫܘܐ ܐܠܗܐ ܠܦܘܼܢܝܐ ܠܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܘܠܗܿܢܘܢܿ ܕܐܛܥܝܼܘ ܒܟܘܢܿ ܕܬܚܼܬܘܿܢ ܠܡܨܪܝܢ. ܘܬܛܘܼܫܘܢܼ ܣܐܡܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܣܒܼܠܬܘܢܼ ܥܩ̈ܬܐ ܕܫܒܝܼܐ ܒܙܒܢܼܐ ܕܦܘܼܢܝܐ ܡܬܼܪܚܫܝܼܬܘܿܢ ܡܼܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܣܐܡܐ ܘܕܗܒܐ ܕܩܪܝܼܡ ܗܼܘܐ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܐܝܟ ܡ̈ܣܠܝܐ ܘܡܛܘܫܐ ܬܫܕܘܼܢܗ ܡܼܢ ܠܘܿܬܟܘܿܢ. ܘܐܝܟ ܢܦܬܐ ܗ̄ ܐܝܟܢ ܟܢܫܬܐ ܕܡܼܢ ܒܝܬܐ ܬܦܼܩܘܢܼ ܘܬܫܕܘܿܢ ܐܢܘܿܢ. ܪܥܝܐ ܕܒܥܝܼܪܟܘܢܿ ܗ̄ ܡܫܪܬܚܐܝܼܬ ܬܩܿܢܐ ܐܦ ܒܥܝܼܪܟܘܢܿ ܒܪܥܝܐ ܕܟܿܠ ܓܢܣ. ܒܠܝܼܠܐ ܚܡܝܼܡܐ ܗ̄ ܒܠܝܼܠܐ ܙܪܥܐ ܕܕܝܼܩ ܘܣܠܩܼܬ݀ ܡܢܼܗ ܕܩܬܗ ܒܝܕ ܡܕܪܝܐ ܘܡܢܬܗ ܣܿܓܝܐܬܐ. ܙܪܥܐ ܗܿܘ. ܘܢܗܼܘܐ ܥܠ ܛܘܼܪܐ ܕܪܡ. ܕܡܓܕ̈ܠܐ ܗ̄ ܗܠܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢܿ ܡܠܦܢܘܼܬܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܣܿܓܝܐ ܒܪ̈ܘܡܐ ܘܒܥܘܼ̈ܡܩܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܢ݀ܦܠܝܼܢ ܒܟܠ̈ܝܐ ܗܿܢܘܢܿ ܕܐܝܟ ܡܓܕ̈ܠܐ ܪ̈ܡܐ ܚܣܝܼܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܢܘܼܗܪܗ ܕܣܗܪܐ ܗ̄ ܒ݀ܥܐ ܕܢܐܼܡܪ ܥܠ ܦܘܼܢܝܗܘܢܿ ܚܕ ܒܫܒܼܥܐ ܗ̄ ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܒܫܼܒܝܗܘܿܢ ܐܡܼܪ ܕܚܫܘܼܟܐ ܗܼܘܐ ܘܠܐ ܢܗܝܼܪ. ܘܚܿܪܬ ܒܐܪܥܐ ܘܗܿܐ ܙܝܿܥܐ ܘܫܪܟܐ

ܕܡܼܢ ܥܩܼܬܐ ܐܣܬܼܒܪ ܠܗܘܿܢ ܗܿܟܢ. ܗ݀ܟܢܐ ܐܦ ܗܿܪܟܐ ܡܛ݀ܠ ܕܢܗܝܼܪ̈ܐ ܠܐ ܡܫܼܬܚܠܦ ܢܘܼܗܪܗܘܿܢ. ܐܠܐ ܪܡܿܙ ܥܠ ܫܦܝܼܥܘܼܬ ܛܒ̈ܬܗܘܿܢ ܕܒܦܘܼܢܝܐ. ܘܕܗܿܟܢ ܡܣܒܪܝܼܢ ܡܢܿܗܪܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܢܗܝܼܪ̈ܐ. ܗܿܐ ܫܡܗ ܗ̄ ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܐܬܘܿܪܝܐ ܡܬܼܢܒܐ. ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܐ ܗ̄ ܩ݀ܕܩ ܪܡܿܙ ܒܝܕ ܢܒ̈ܝܐ. ܘܠܫܼܢܗ ܐܝܟ ܗ̄ ܕܒܪܡܼܙܗ ܡܓܿܡܪ ܠܐܬܘܿܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܢܚܠܐ ܗܿܟܢܐ ܢܓܼܪܘܿܦ ܐܢܘܿܢ ܒܚܐܦܐ ܕܪܘܓܙܗ. ܥܕܡܐ ܠܨܘܪܐ ܗ̄ ܥܕܡܐ ܠܡܦܩܢܐ ܕܢܦܼܫܐ. ܐܘܿ ܥܕܡܐ ܠܡܠܟܗܘܢܿ ܡܿܛܝܐ ܡܚܘܼܬܐ ܘܡܬܼܟܠܝܐ. ܘܠܦܓܼܕܬܐ ܗ̄ ܢܝܼܪܐ ܕܫܘܼܠܛܢܐ ܕܐܬܘܼܪܝܐ. ܗ݀ܘ ܕܒܗ ܐܝܟ ܕܒܦܓܘܼܕܬܐ ܡܫܿܥܒܕ ܗܼܘܐ ܠܥܡܼ̈ܡܐ ܡܬܬܼܒܪ ܘܢ݀ܦܠ ܬܫܼܒܘܿܗ ܢܗܼܘܐ ܠܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ. ܟܠܝܼܠܐ ܗ̄ ܟܠܝܼܠ ܙ݀ܟܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܚܓܐ ܘܟܢܘܼܫܝܐ ܕܐܬܘܿܪܝܐ ܐܬܓܼܕܠ ܘܐܬܼܦܪܫ ܕܢܬܼܬܣܝܼܡ ܒܪܝܼܫܗ ܕܚܙܩܝܐ ܘܒܪܝܼܫ ܥܡܗ. ܘܢܗܼܘܐ. ܥܠܘܗܝ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܢܗܼ̈ܘܝܢ ܠܐܬܘܿܪܝܐ ܚܠܼܦ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܐܣܒܼܠ ܠܥܡ̈ܡܼܐ. ܕܡܐ ܕܚܙܼܘ ܕܢܦܼܠ ܚܿܕܝܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܥܠܘܗܝ ܘܡܫܿܥܒܕܝܼܢ ܠܗ ܐܝܿܟܢ ܕܢܫܼܥܒܕ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܒܦܠ̈ܓܐ ܘܒܟܢܪ̈ܐ ܗ̄ ܒܒܠ̈ܝܐ ܡܥܿܪܩܝܼܢ ܠܐܬܘܿܪ̈ܝܐ ܒܦܠ̈ܓܐ ܘܟܢܪ̈ܐ ܐܟܡܿܢ ܕܒܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܡܬܚܼܫܚܝܼܢ ܒܙܼܒܢ ܩܪܒܐ ܐܝܟ ܕܠܓܘܪܓܐ ܕܩܪ̈ܒܬܢܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܛܝܒ ܘܦܪܝܼܫ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܠܗ݀ܕܐ ܡܼܢ ܙܒ̈ܢܼ ܩܕ̈ܡܝܐ ܘܥܠ ܕܒܼܥܐ ܠܡܐܼܟܠ ܠܥܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܐܼܟܠ ܡܼܢ ܒܒ̈ܠܝܐ. ܐܦ ܗܝܼ ܐܬܛܝܒܬ݀ ܗ̄ ܡܛܠܗܿܢܐ ܐܒܿܕܐ ܥܠ ܕܒܥܬ ܕܬܡܠܟܝ ܒܐܘܿܪܫܠܝܡ. ܘܥܡܩܼܬ ܗ̄ ܕܡܿܐ ܠܡ ܡܿܘܬܗ ܠܐܝܿܢܐ ܕܚܒܝܼܫ ܒܢܚܠܐ ܘܟܪܝܼܟܐ ܠܗ ܢܘܼܪܐ܀ ܨܚܚܐ ܕܠܐ̄ ܘ݀ܝ ܕܠܢ݀ܚܬܝܼܢ ܗ ܥܿܕܠܝ ܠܗܿܢܘܢܿ ܕܐܬܓܼܘܣ ܒܡܨܪ̈ܝܐ ܘܫܒܼܩܘ ܓܘܣܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܩܼܡ ܥܠ ܒܝܬܐ ܗ̄ ܐܬܼܬܙܝܼܥ ܡܪܝܐ ܘܐܬܼܐ ܕܢܬܥܼܒܕ ܕܝܼܢܐ ܡܼܢ ܡܥܕܪ̈ܢܐ ܘܡܬܥܕܪ̈ܢܐ ܟܕ ܡܚܪܒ ܒܬ̈ܝܗܘܢܿ. ܘܒܫܩܝܼܦܩܐ ܕܡܥܡܪܗ ܗ̄ ܕܡܬܼܩܛܠ ܐܬܘܿܪܝܐ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܘܗܝ ܗ݀ܘ ܕܐܝܟ ܕܠܫܩܝܼܦܐ ܡܣܬܪܐ ܡܕܡ ܥܿܪܩ ܠܡܣܼܬܬܪܘܼ ܒܗ. ܘܢܬܼܬܒܪܘܢܼ ܡܢ ܐܬ݀ܐ. ܒܐܘܿܪܫܠܡ ܗ̄ ܐܬ݀ ܕܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܡܿܩܒܠܝܼܢ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܘܡܬܼܬܒܪܝܼܢ ܘܢ݀ܦܠܝܼܢ ܒܕܚܿܪܩ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܪܝܐ. ܕܡܿܢܗܪ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܗ ܠܨܗܝܘܿܢ ܘܡܿܘܩܕ ܐܝܟ ܕܒܬܢܘܼܪܐ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܣܿ݁ܝܢ ܥܠ ܐܘܿܪܫܠܡ܆ ܨܚܚܐ ܕܠܒ̄ ܗܿܐ ܒܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܙܕܝܼܩ̄ܘܼ ܕܐܫܼܬܟܚܬ݀ ܒܚܙܩܝܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܡ̈ܠܟܐ ܕܩܕܡ̄ܘ ܐܫܬܼܒܩ ܕܢܡܼܠܟ ܕܠܐ ܙܘܼܥܙܥ. ܐܝܟ ܓܥܝܐ ܠܪܘܼܚܐ ܗ̄ ܘܢܗܼܘܐ ܚܙܩܝܐ ܐܝܟ ܓܘܼܥܝܐ ܕܡܣܬܪܐ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ. ܘܐܝܟ ܣܬܪܐ ܡܼܢ ܙܪܝܼܦܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܛܪܐ ܕܢ݀ܚܬ ܒܚܐܦܐ. ܕܢܥܼܒܕ ܚܠܦܘܼܬܐ ܗ̄ ܠܥ ܪܒ ܫܩ̈ܐ ܐܡܿܪ ܕܒܿܥܐ ܗܼܘܐ ܒܡ̈ܠܘܗܝ ܕܢܗܦܟ ܠܥܡܐ ܠܚܢܦܘܼܬܐ ܐܟܘܿܬܗܗ. ܡ̈ܐܢܘܗܝ ܗ̄ ܚܘܼܫ̈ܒܢܘܗܝ ܕܒܗܘܢܿ ܓܿܡܪ ܪܓܬܗ ܒܝܼܫܬܐ ܫܟܝܼܪܬܐ ܕܡܣܪܩܐ ܠܗ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܡܼܢ ܛܒ̈ܬܐ. ܘܗܘܼ ܬܪܥܝܼܬܐ ܗ̄ ܕܡܠܝܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܐܬܚܫܼܒ ܥܠ ܚܙܩܝܐ. ܢܫ̈ܐ ܥܬܝܼܪ̈ܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܦܪܨܘܼܦ ܐܘܿܪܫܠܡ ܕܐܡܿܪܐ ܨܝܕ ܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܡܫܬ̈ܡܥܢ ܠܗܿ ܐܝܟ ܕܠܐܡܐ ܡܡܿܠܠ. ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܫܢܿܬܐ ܢܪ̈ܓܙܢ

ܗ̄ ܐܡܿܪ ܠܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܩܠܝܼܠ ܙܒܢܐ ܐܝܼܬ ܠܟܝܢ ܠܡܣܼܝܒܪܘܼ ܪܘܓܙܐ ܘܡܫܿܡܠܐ ܣܒܪܐ ܕܝܼܠܟܝܢ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܓܡܝܿܪܘܗ̄ ܠܡ ܐܬܘܿܪܝܐ ܗ݀ܘ ܕܐܬܼܐ ܕܢܩܼܛܘܿܦ ܠܢ ܘܣܼܦ ܒܐܪܥܗ. ܘܬܘܼܒ ܠܐ ܐܬܿܐ ܐܝܟ ܕܢܙܝܼܥܢ ܙܘܥ̈ܝܢ ܥܬܝܼܪ̈ܬܐ ܗ̄ ܙܘܥ̈ܝܢ ܠܡ ܘܐܬܬܢܝܼ̈ܚܢ ܐܝܟ ܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܟܗܝܼ̈ܢܬܐ. ܥܠ ܪܘܓܙܐ ܕܢܛܝܼܪ ܠܟܿܠܢ ܒܝܕ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܢܘܣܐ ܗ̄ ܗܝܟܠܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܢܘܣܐܼ. ܐܗܡܝܼ ܡܢܼܗ ܐܠܗܐ ܘܫܒܼܩܗ ܕܢܚܼܪܒ. ܘܐܦ ܚܝܠܐ ܕܒܗ ܡܬܢܛܪܐ ܗܘܬ݀ ܩܪܝܼܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܐܘܿܪܫܠܡ ܫܒܼܩ ܘܫܢܝܼ ܡܢܼܗܿ. ܕܒ̈ܬܐ ܗ̄ ܘܒ̈ܬܐ ܫܦܝܼܪ̈ܐ ܗܼܘܘ ܠܡܥܪ̈ܐ ܘܠܚܘܼܪܒܐ. ܥܕܐ ܕܐܬܬܼܥܝܼܪ ܗ̄ ܣܿܐܡ ܬܚܘܼܡܐ ܥܕܡܐ ܕܡܬܼܬܙܝܼܥ ܨܒܝܿܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܼܢ ܪܘܡܐ ܘܐܬܿܐ ܠܦܘܼܪܩܢܢ ܠܫܘܼܠܡ ܫܒܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ. ܪܘܼܚܐ ܠܨܒܝܿܢܐ ܩܿܪܐ ܗܿܪܟܐ. ܘܒܪܕܐ ܢܚܘܼܬ ܥܠ ܡܫܼܝܼܬ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܕܡܿܝܐ ܠܥܒܿܐ܆ ܛܘܼܒܝܟܘܢ ܕܙܪܥܝܼܢ ܗ̄ ܥܠ ܟܗܝܼܢܘܼܬܗܘܿܢ ܡܿܠܦ. ܛܘܼܒܝܟܘܢ ܕܒܝܬ ܚܙܩܝܐ ܕܗܼܘܝܬܘܢܿ ܡܠܦ. ܛܘܼܒܝܟܘܢ ܕܒܝܬ ܚܙܩܝܐ ܕܗܼܘܝܬܘܢܿ ܥܠܼܬܐ ܕܐܝܟ ܡ̈ܝܐ ܬܕܙܪܥܝ ܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܒܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܗܿܕܐ. ܕܡܬܼܬܕܝܼܫܐ ܡܼܢ ܬܘܪ̈ܐ ܘܚܡܪ̈ܐ ܕܡܛ݀ܠܬܗܘܢܿ ܡܬܼܝܼܗܒ ܠܟܘܢܿ ܕܬܙܪܥܘܢܼ ܘܬܥܼܦܘܢܿ ܦܐܪ̈ܐ ܕܥܡܠ̈ܝܟܘܢܿ. ܠܣܒܥܐ ܕܒܥܝܼܪܟܘܢܿ. ܨܚܚܐ ܕܠܓ̄ ܡܟܝܼܠ ܬܬܟܢܼܫܝ ܗ̄ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܕܐܬܼܘ ܕܢܒܼܙܘܼܢܟܘܿܢ. ܠܘ ܕܝܼܠܟܘܿܢ ܒܠܚܘܼܕ ܠܐ ܒܼܙܘ. ܐܠܐ ܕܐܦ ܡܕܡ ܕܒܼܙܘ ܡܼܢ ܥܡܡܼ̈ܐ ܢܦܩܼܬܘܢܿ ܐܢܬܘܢܿ ܒ݀ܬܪ ܡܘܬܗܘܢܿ. ܘܐܝܟ ܕܠܩܡܨܐ ܙܚܿܠܐ ܗ݀ܘ ܕܥܕܟܝܼܠ ܠܐ ܦܿܪܚ. ܒܦܫܝܼܩܘܼܬܐ ܣܿܓܝܐܬܐ ܟܢܫܼܬܘܼܢܝܗܝ ܘܐܥܼܠܬܘܼܢܝܗܝ ܠܒܬܝ̈ܟܘܢܿ. ܚܟܡܼܬܐ ܘܝܼܕܥܬܐ ܗ̄ ܚܟܡܼܬܐ ܘܐܘܟܝܼܬ ܕܚܼܠܬ ܐܠܗܐ ܗ݀ܝ ܕܐܝܟ ܕܒܓܙܐ ܘܣܝܼܡܬܐ ܢܛܝܼܪܐ ܗܘܬ܇ ܐܬܚܼܙܝܬ݀ ܒܣܘܼܥܪܢܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܒܚܙܩܝܐ ܒܗ݀ܝ ܕܒܐܝܼܕ̈ܝܗܿܐܬܬܓܼܪ ܠܢ ܦܘܼܪܩܢܐ ܡܼܢ ܐܬܘܿܪ̈ܝܐ. ܐܢ ܢܬܼܚܙܐ ܠܗܘܢܿ ܢܝܠܠܘܢܼܿ ܗ̄ ܡܬܼܢܒܐ ܥܠ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܡܕܪܟ ܠܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܐܢܓܝܪ ܢܬܼܚܙܐ ܒܒܿܠܝܐ ܠܐܝܙܓܕ̈ܘ̄ ܕܐܬܘܿܪܝܐ ܡܫܿܕܪ ܠܡܒܼܥܐ ܥܠ ܫܝܢܐ. ܠܐ ܩ݀ܛܦܝܼܢ ܡܼܢ ܗܿܕܐ ܝܘܼܬܪܢܐ ܐܠܐ ܒܝ̈ܠܠܬܐ ܗ݀ܦܟܝܼܢ ܠܘܿܬ ܡܫܕܪܢܗܘܢܿ. ܨܕܘ ܫܒ̈ܝܼܠܐ ܗ̄ ܒܝܼܠܝܬ ܕܐܙ݀ܠܝܼܢ ܘܐܬܿܝܢ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܐܬܘܿܪ ܒܗ݀ܝ ܕܫܢܝܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܗܘܢܿ ܠܒܒܠ̈ܝܐ. ܐܚܦܼܪ ܠܒܼܢܢ ܗ̄ ܡܠܟܐ ܐܬܘܪܐ ܕܐܙܕܝܼ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܘܗܼܘܐܫܪܘܢܐ ܗ̄ ܫܪܘܢܐ ܕܕܘܼܟܬܐ ܗܿܝ ܕܡܥܕܢܐ ܒܢܨܒ̈ܬܐ. ܘܟܪܡܠܐ ܥܠ ܟܗܝܼܢܘܼܬܗ ܡܒܿܕܩ. ܘܒܝܫܢ ܡܫܪܬܼܚܘܼܬܐ ܫܦܝܼܥܬܐ ܡܿܘܕܥܐ. ܟ݀ܠܗܿ ܠܡ ܐܪܥܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܕܣܒܝܼܣܐ ܗܘܬ݀ ܒܟܿܠ ܛܒ̈ܢ. ܚܪܒܐ ܒܐܒܕܢܗܿ ܘܬܒܛܢܘܢܼ ܟܘܼ̈ܒܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܨܒܝܿܢܟܘܢܿ ܒܝܼܫܐ ܘܚܘܼܫ̈ܒܐ ܢܟܝܼ̈ܠܐ ܗܿܠܝܢ ܕܒܕܡܘܼܬ ܟܘܼ̈ܒܐ ܒܛܢܼܬܘܢܿ ܥܠ ܡܕܝܼܢܬܝ ܘܥܡܝ ܡܬܝܼܠܕ ܠܟܘܿܢ ܡܢܼܗܘܢܿ ܡܣܡ ܒܪ̈ܝܼܫܐ ܩܫܼ̈ܝܐ. ܗܿܢܘܢܿ ܕܡܢܼܗܘܢܿ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܢܘܼܪܐ ܡܬܼܐܟܠܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ. ܘܢܗܼܘܘܢܿ ܥܡܼܡ̈ܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܐܬܪܗܼܒܘ ܚܛ̈ܝܼܐ ܗ̄ ܠܦܠ̈ܝܓܐ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘܘ ܒܥܡܐ ܐܡܿܪ ܕܡܼܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܐܣܬܼܥܪ̈ܝ ܒܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܝܼܠܼܦܘ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܘܙܥܼܘ. ܡܿܢܘܼ ܢܥܼܡܪ ܠܢ ܗ̄ ܡܿܢܘܼ ܗܘܼܐ ܥܠܼܬܐ ܕܐܝܟ ܕܒܢܘܼܪܐ