Dionysius bar Salibi: Literal and Spiritual Commentary on Jeremiah - ܦܘܼܫܩܐ ܕܬܠܬܐ ܕܟܬܒܐ ܕܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܘܪܘܼܚܢܝܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :
Part 1

ܡܛ݀ܠ ܓܝܪ ܕܒܦܘܼܫܩܐ ܩܕܡܝܐ ܒܐܪܝܼܟܘܼܬ pb. 278 ܡܼ̈ܠܐ ܦܫܩܼܢܢ ܠܢܒܝܘܼܬܐ ܕܐܪܡܝܐ. ܐܬܿܝܢܢ ܬܢܢ ܕܦܘܼ̈ܬܚܐ ܕܡ̈ܠܼܐ ܕܐܪܡܝܐ ܙܥܘܼܪܝܬܐ ܘܣܢܝܼ̈ܩܬ ܥܠ ܢܘܼܗܪܐ ܕܗܿܢܐ ܟܬܒܐ. ܐܝܟ ܣܘܼܟܠܐ ܕܫܒܥܝܼܢ ܐܝܼܬܘܗܝ.. ܢܒ̈ܝܐ ܒܥܡ̈ܡܼܐ ܝܗܒܿܬܟ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܢܼܒܝܼ ܥܠ ܒܟܠ̈ܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܥܡܼ̈ܡܐ ܐܟܡܼܐ ܕܥܠ ܝܼܣܪܐܝܠ.. ܬܪܬܝܢ ܒܝܼܫ̈ܢ ܥܒܼܕ ܥܡܝ ܗ̄ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܥܒܼܕ ܡܝܼܟܐ ܒܫܝܼܠܘܼ ܘܝܘܪܒܥܡ ܘܨܠܡܐ ܕܐܪܒܥ ܐܦܝܼ̈ܢ ܕܢܫܚܐ.. ܚܦܼܪܘ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼܒ̈ܐ ܪ̈ܥܝܼܥܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܠܐ ܡܿܨܝܢܼ ܡ̈ܝܐ ܠܡܐܼܚܕ ܗ̄ ܟܕ ܫܒܼܩܘ ܠܐܠܗܐ ܘܠܘܿܬ ܫܐܕ̈ܐ ܘܦܬܟܪ̈ܐ ܘܚ̈ܫܐ ܫܟܝܼܪ̈ܐ ܐܛܠܝܼܘ ܗܿܢܘܿܢ ܕܡܼܢ ܫܡܝ̈ܢܝܬܐ ܓܠܝܼܙܝܼܢ ܘܒܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܛܡܝܼܪܝܼܢ ܒܚܦܼܪ̈ܐ ܘܓܘܼ̈ܒܐ ܡܬܝܼܠܝܼܢ ܘܗܿܢܘܿܢ ܕܒܗܿܠܝܢ ܢ݀ܦܠܝܼܢ ܕܢܐܚܼܕܘܢ ܠܗܿܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ ܠܐ ܡܫܼܟܚܝܼܢ .ܐܘܼܪܚܐ ܕܡܨܪܝܢ ܗ̄ ܕܦܬܟܪܢܘܼܬܐ.. ܡ̈ܝܐ ܕܓܝܼܚܘܿܢ ܗ̄ ܝܘܼܠ̈ܦܢܐ ܫܐܕ̈ܢܝܐ. ܩܨܼܡܐ ܚܪ̈ܫܐ. ܢܝܛܪܘܢ ܗ̄ ܒܘܪܩ. ܐܢ ܬܬܚܘܪܝܼܢ ܒܢܬܪܐ ܐܘܟܝܬ ܢܝܛܪܘܢ ܕܕܒ̈ܚܼܐ ܠܐ ܡܚܣܿܝܢ ܠܟܝ ܒܕܠܐ ܡܫܼܟܚܝܼܢ. ܚܙܝ ܐܘܼܪ̈ܚܬܐ ܕܝܼܠܟܝ. ܒܒܝܬ ܩܒܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܒܚ̈ܫܐ ܫܟܝܼܪ̈ܐ. ܒܕܚܠܬ݀ ܦܬܟܪ̈ܐ.. ܐܡܿܪ ܠܩܝܣܐ. ܕܐܒܐ ܕܝܼܠܝ ܐܝܼܬܝܟ ܘܠܟܐܦܐ ܕܐܢܬ ܝܼܠܕܬܝܼܢܝ ܗ̄ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܡܼܢ ܩܝܣ̈ܐ ܘܟܐܦܼ̈ܐ ܡܬܼܪܟܒܝܼܢ. ܕܠܡܐ ܡܕܒܪܐ ܗܘܝܿܬ ܠܝܼܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܕܠܐ ܚܝ̈ܠܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܙܢ̈ܝܐ ܕܒܛܝܠܘܼܬܐ ܕܥܠܝܗܘܿܢ. ܒܢ̈ܝܐ ܪ̈ܚܝܼܩܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܡܛ݀ܠ ܒܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ܀ ܘܠܐ ܢܐܼܡܪܘܢܼ ܩܒܘܼܬܐ ܕܕܝܬܩܐ ܘܠܐ ܬܣܼܩܝ ܥܠ ܠܒܼܐ ܗ̄ ܘܗܿܕܐ ܐܬܡܼܠܝܬ݀ ܟܕ ܕܢܚܼ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܡܫܝܼܚܐ ܘܝܗܼܒ ܕܝܬܩܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܥܿܒܪܐ ܒܣܒܼܪܬܗ ܕܡܪܢ. ܬܘܼܒ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܕܗܼܘ̈ܝ ܠܗܘܿܢ ܒܿܬܪ ܦܘܼܢܝܐ ܪܡܙ. ܒܫܡܐ ܓܝܪ ܕܩܐܒܘܼܬܐ ܠܩܕܡ̈ܝܬܐ ܪܡܿܙ. ܘܐܢ ܩܐܒܘܼܬܐ ܕܒܕܘܼܟܬ݀ ܐܠܗܐ ܗܘܬ݀ ܠܐ ܡܬܼܒܥܝܐ ܚܕ ܟܡܼܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܠܐ ܡܬܼܒ̈ܥܝܢ. ܢܩܼܪܘܿܢ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܟܘܼܪܣܝܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܘܿܪܫܠܡ ܕܐܬܼܩܪܝܬ݀ ܟܘܼܪܣܝܐ ܕܡܪܝܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܫܠ̈ܝܼܚܐ ܩܕܝܼ̈ܫܐ ܕܒܗܘܿܢ ܐܬܬܢܝܼܚ ܘܫܼܪܐ ܡܪܝܐ. ܘܢܬܼܟܢܫܘܢܿ ܒܗܿ ܟ݀ܠܗܘܢܿ ܥܡ̈ܡܼܐ ܗ̄ ܘܗܿܕܐ ܕܗܿܫܐ ܡܬܼܚܙܝܐ ܒܥܒܿܕܐ ܒܿܬܪ ܕܢܚܗ ܕܡܫܝܼܚܐ܀ ܟܪܘܿܒܘ ܗ̄ ܠܐܪܥܐ ܕܠܒܼܐ ܘܨܪܘ ܒܦܘܼܩ̈ܕܢܐ. ܟܘܼ̈ܒܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܿܠܝܢܼ ܐܢܬܘܿܢ ܚܛܝܼܬܐ ܕܬܙܕܪܥܼܝ ܒܢܘܿܢ ܡܠܼܬܐ ܘܬܘܥܐ ܦܥܐܪ̈ܐ ܠܐ ܡܫܟܼܚܐ.. ܣܼܩܼܘ ܥܠ ܡܓ̈ܕܠܐ ܗ̄ ܗܝ̈ܟܠܐ ܘܕܒ̈ܚܼܐ ܘܕܫܪܟܐ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܒܒ̈ܠܝܐ ܐܬܡܼ̈ܠܝܼ: ܠܐ ܕܝܢ ܗܼܘܐ ܓܡܘܼܪܝܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܢܦܼܟܘ ܒ݀ܬܪܟܢ ܒܢܼܘ. ܒܝܘܡ̈ܝ ܙܘܼܪܒܒܝܠ ܘܝܫܘܿܥ ܒܪ ܝܘܼܙܕܩ ܘܥܙܪܐ. ܣܡ̈ܟܐ ܗ̄ ܐܝܿܠܝܢ ܕܢ݀ܛܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܕܠܐ ܐܙܠܼܘ ܒܫܒܼܝܐ ܐܟܘܿܬܗ ܕܐܪܡܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܟܢ̈ܐ ܕܕ݀ܡܝܢ ܠܗ܆ ܓܪܕܝ ܡܦܘܼܚܐ ܗ̄ ܐܟܡܼܐ ܕܡܐ ܕܨܪܦܝܼܢ ܘܒ݀ܚܪܝܼܢ ܘܡܿܕܟܝܢ ܣܐܡܐ ܐܘܿ ܕܗܒܐ ܕ݀ܡܝܢ ܒܗ ܐܒܪܐ ܒܓܘ ܟܘܼܪܐ. ܕܢܥܼܪܒ ܘܢܬܼܛܠܩ ܐܒܪܐ ܥܡ ܢܘܼܪܐ ܕܠܐ ܢܐܼܟܝܼ̄ܘ ܠܕܗܒܐ ܘܒܛܘܼܠܩܐ ܕܐܒܪܐ ܡܬܓܼܡܪܐ ܨܪܝܼܦܘܼܬܗ pb. 279 ܕܣܐܡܐ. ܗܿܟܢܐ ܠܡ ܐܦ ܠܗܘܿܢ ܢܒܝܐ ܨܿܪܦ ܪܝܼܩܐܝܼܬ. ܐܣܬܼܦܩܬ݀ ܗ̄ ܒܛܝܼܠ ܡܦܘܼܚܐ ܡܠܼܬܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ. ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܪܕܘܼܬܐ ܕܐܝܬܝܼ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܘܐܒܪܐ ܗ̄ ܝܘܼܩܪܐ ܕܥܠܝܗܘܿܢ. ܟܣܼܦܐ ܡܣܼܠܝܐ ܩܼܪܘ ܐܢܿܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܒܕܡܘܼܬܐ ܨܒܼܐ ܕܢܚܿܘܐ ܡܣܼܬܠܝܢܘܼܬܐ ܡܬܼܐܡܪܐ ܥܠ ܡܦܫܼܪ̈ܝ ܣܐܡܐ ܕܐܡܼܬܝ ܕܠܐ ܐܬ݀ܐ ܠܕܘܼܟܝܐ ܚܿܠܛܝܼܢ ܒܗ ܐܒܪܐ ܘܢܚܿܫܐ ܘܦܪܙܠܐ ܐܟܡܿܢ ܕܢܫܼܒܘܿܩ ܬܛܪܗ ܒܝܕ ܪܬܼܚܐ ܕܢܘܼܪܐ ܒܗܿܠܝܢ ܡܼܬܕܟܐ. ܠܐ ܡܬܚܼܒܟ ܥܡܼܗܘܿܢܘܠܐ ܡܬܼܦܫܪ ܘܡܣܠܝܐ ܡܬܼܚܫܒ ܘܕܠܡܕܡ ܠܐ ܟܿܫܪ. ܐܣܬܻܼܦܩܬ݀ ܗ݀ܝ ܕܝܠܕܬ݀ ܫܒܼܥܐ ܗ̄ ܨܗܝܘܿܢ. ܝܠܕܬ݀ ܫܒܼܥܐ ܗ̄ ܥܓܠܼܐ ܒܡܕܒܪܐ. ܘܬܪܝܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܝܘܪܒܥܡ ܘܨܠܡܐ ܕܡܢܫܐ ܕܐܪܒܥ ܐܦ̈ܝܼܢ܀ ܗܿܐ ܡܫܿܕܪ ܐܢܼܐ ܨܝ̈ܕܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܘܐܦܿܢ ܥܠ ܥܡ̈ܡܼܐ ܕܫܒܼܘ ܐܢܘܿܢ ܐܡܝܼܪ̈ܢ. ܐܠܐ ܐܦ ܥܠ ܫܠ̈ܝܼܚܐ ܙܕܿܩ ܕܢܬܢܼܣܒܘܢܿ ܐܦ ܗܼܢܘܢܿ ܓܝܪ ܨܝ̈ܕܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܫܬܼܡܗܘ ܡܼܢ ܡܪܝܐ. ܗܿܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܬܿܝܢ ܐܡܿܪ ܡܪܝܐ ܘܐܩܿܝܼܡ ܠܕܘܝܼܕ ܡܘܥܝܼܬܐ ܕܙܕܝܼ̄ܩܘܼ ܗ̄ ܡܫܝܼܚܐ ܗ݀ܘ ܕܐܫܝܥܐ ܐܡܼܪ ܥܠܘܗܝ ܕܢܦܼܪܥ ܢܘܼܪܒܐ ܡܼܢ ܓܘܼܙܥܗ ܕܐܝܼܫܝ. ܘܢܡܼܠܟ ܗ̄ ܪܘܼܚܢܝܐܝܼܬ. ܕܝܼܢܐ ܗ̄ ܕܐܟܿܠܩܪܨܐ ܘܕܝܘܼ̈ܕܝܐ. ܕܐܫܼܬܘܙܒܘ ܗ̄ ܫܠ̈ܝܼܚܐ ܘܫܪܟܐ ܕܝܘܼ̈ܕܝܐ ܕܗܝܡܼܢܘ ܢܫܼܪܐ ܟܕ ܬܟܝܼܠ ܗ̄ ܒܣܼܒܪܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܘܕܩ̄ܝܡܼ. ܗܘܼ ܓܝܪ ܗܘܼܐ ܠܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܘܩܕܝܼܫܘܼܬܐ ܘܦܘܼܪܩܢܐ. ܗܿܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܗ̄ ܗܿܢܘܢܿ ܕܒܗܘܿܢ ܡܫܝܼܚܐ.. ܕܝܬܩܐ ܚܿܕܬܐ ܗ̄ ܐܘܢܓܠܝܘܿܢ. ܠܐ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܝܬܩܐ ܗ̄ ܒܕ ܗ݀ܝ ܥܠ ܒܣܪ̈ܢܐ ܦܩܿܕܐ ܘܡܚܿܦܛܐ ܘܗܿܕܐ ܥܠ ܪ̈ܘܼܚܢܝܬܐ. ܗ݀ܝ ܒܕܒ̈ܚܐ ܡܬܼܪ̈ܓܫܢܐ ܗܿܕܐ ܒܕܒ̈ܚܼܐ ܕܬܘܕܝܼܬܐ. ܗ݀ܝ ܕܡܘܼܠ̈ܟܢܐ ܡܬܼܪ̈ܓܫܢܐ ܒܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܡܫܼܬܘܕܝܐ ܗܿܕܐ ܡܘܼܠ̈ܟܢܐ ܡܬܼܝܕ̈ܥܢܐ ܕܒܥܿܠܡܐ ܡܬܼܝܕܥܢܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܢܘܿܢ ܠܐ ܩܘܝܼܘ ܒܕܝܬܩܐ ܕܝܼܠܝ ܗ̄ ܠܐ ܢܛܼܪܘ ܐܝܿܠܝܢ ܕܦܩܿܕܬ ܐܠܐ ܒܟܿܠܙܒܢ ܠܗܿܕܐ ܡܣܧܠܝܢ ܗܼܘܘ ܘܠܘܿܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܦܿܢܝܢ ܗܼܘܘ. ܒܣܝܿܬ ܕܝܢ ܒܗܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܗܿܠܝܢ. ܥܒܼܕ ܕܝܢ ܕܝܬܩܐ ܚܿܕܬܐ ܚܠܼܦ ܗܿܕܐ ܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܐܒܼܣܝܼܘ ܒܗ݀ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܘܠܐ ܩܘܝܼܘ ܒܗܿ ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܗܘܿܢ ܐܒܣܼܝܼ. ܐܠܨܬ݀ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܢܩܼܪܐ ܗ̄ ܥܡ̈ܡܼܐ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܘܕܝܬܩܐ ܢܥܼܒܕ ܕܠܐ ܕܡܿܝܐ ܠܗ݀ܝ. ܒܕ ܗ݀ܝ ܒܚܕܐ ܕܘܼܟ ܗ̄ ܒܐܘܿܪܫܠܡ ܡܫܼܬܡܠܝܢ ܗܼܘܘ ܓܡܝܼܪܐܝܼܬ ܗܿܠܝܢ ܕܒܗܿ ܘܙ݀ܕܩ ܕܗܿܕܐ ܚܿܕܬܐ ܕܒܟܿܠܗܘܿܢ ܡܬܼܟܪܙܐ ܕܠܘ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܬܗܘܼܐ. ܐܠܐ ܘܐ݀ܦܢ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܐܬܝܗܼܒܬ ܐܠܐ ܠܘܼܩܕܡ ܠܒܝܬܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܐܡܿܪ ܕܣܿܐܡ ܡܛ݀ܠ ܕܡܢܼܗܘܿܢ ܐܬܚܼܙܝܼ ܘܒܡܣܥܝܘܼܬܗܘܿܢ ܣܡܗܿ ܘܠܗܘܿܢ ܦܩܼܕܗܿ ܘܗܼܢܘܿܢ ܗܼܘܘ ܥܠܬܼܐ ܕܬܥܒܼܪܝ ܠܘܿܬ ܥܡ̈ܡܼܐ. ܢܡܘܿܣܐ ܕܝܢ ܕܗܿܕܐ ܒܬܪܥܝܼܬܐ ܐܡܿܪ ܕܡܬܼܝܼܗܒ ܘܥܠ ܚܕܝܐ ܡܬܼܢܬܒ ܠܦܘܼܪܫܐ ܕܗ݀ܝ ܘܠܘ ܒܠܘܼܚ̈ܐ ܟܐܦܢܝ̈ܬܐ ܗܿܘܝܢ ܦܘܼ̈ܩܕܐ ܕܗܿܕܐ ܐܠܐ ܒܚ̈ܝܠܐ pb. 280 ܡܬܼܝܕ̈ܥܢܐ ܕܗܘܢܐ ܠܐ ܡܬܼܛܥ̈ܝܢܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܒܕܠܐ ܦܢܼܘ ܗܿܢܘܿܢ ܕܗܝܡܼܢܘ ܘܩܒܠܼܘܐܢܘܿܢ ܠܘܿܬ ܣܓܕܬ݀ ܦܬܟܪ̈ܐ ܐܝܟ ܕܦܢܼܐ ܠܝܼܣܪܐܝܠ ܗ݀ܘ ܕܕܝܬܩܐ ܩܕܡܝܬܐ ܠܗ ܐܬܝܗܼܒܬ݀ ܘܡܫܿܪܪ ܠܗܿܕܐ ܟܕ ܡܘܣܿܦ ܘܐܡܿܪ. ܕܠܐ ܬܘܼܒ ܢܠܦܼܘܢܼ ܓܒܪ ܠܚܒܪܗ ܗ̄ ܠܗܿܠܝܢ ܐܦ ܦܘܠܠܘܿܣ ܡܦܫܿܩ. ܘܡܛ݀ܠ ܫܘܼܒܩܢܐ ܕܚܛ̈ܗܐ ܘܕܘܼܟܝܐ ܘܬܚܦܝܼܣ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܐܢܝܢ ܕܒܡܨܪܝܢ ܒܝܕ ܠܡ ܡܕܐܬܐ ܕܦܪܥܘܢ ܢܪܥܘܼܢܟܝ.. ܐܢܼܗܪܘ ܠܟܘܿܢ ܫܪܓܐ ܗ̄ ܢܡܘܿܣܐ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ.. ܠܝܼܛ ܗܼܘ ܓܒܪܐ ܕܣܒܼܪ ܠܐܒܿܝ ܕܐܬܝܼܠܕ ܠܟ ܒܪܐ ܕܟܪܐ ܘܣܒܪ ܕܡܚܕܝܘܼ ܚܕܝܗ ܗ̄ ܡܼܢ ܟܕ ܥܒܼܪ ܐܕܡ ܦܘܼܩܕܢܐ ܠܘ ܕܟܪܝܐ ܡܬܼܝܠܕܝܢ ܗܼܘܘ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܼܬܝܠܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܡܫܝܼܚܐ. ܐܠܐ ܒܢ̈ܝܐ ܘܢܩܒܼ̈ܬܐ ܡܬܼܩܪܝܢ ܗܼܘܘ ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܢܩܼܒܬܢ ܗܘܼܐ ܟܝܿܢܐ ܐܢܫܝܐ ܘܐܬܪܦܝܼ ܒܚܛܝܼܬܐ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܝܼܠܕ ܡܫܝܼܚܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܢܒܝܐ ܬܦܼܠܛܝ ܘܬܐܼܠܕܝ ܕܟܪܐ. ܟܕ ܗ݀ܝ ܕܝܿܠܕܐ ܠܒܬܘܼܠܬܐ ܩܿܪܐ. ܕܟܪܐ ܩܪܐ ܠܡܫܝܼܚܐ. ܒܙܒܼܢܐ ܕܐܬܝܼܠܕ ܐܪܡܝܐ ܐܢܫ ܣܒܼܪ ܠܐ ܒܥܼܘܗܝ ܕܐܬܝܼܠܕ ܠܟ ܒܪܐ ܕܟܪܐ. ܘܐܒܘܼܗܝܗ ܕܐܪܡܝܐ ܚܕܝܼ ܐܟܡܿܢ ܕܒܒܪܗ ܡܬܼܒܛܠܠܐ ܚܛܝܼܬܐ. ܐܪܡܝܐ ܟܕ ܐܬܥܠܼܡ ܘܚܙܼܐ ܕܠܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܗ݀ܘ ܕܟܪܐ ܕܥܬܝܼܕ ܕܢܬܼܝܼܠܕ ܡܼܢ ܒܬܘܼܠܬܐ ܘܠܐ ܡܿܨܐܼ ܕܢܒܼܛܠ ܠܚܛܝܼܬܐ ܥܠܗ݀ܝ ܠܼܛ ܠܗ݀ܘ ܕܗܿܢܐ ܣܼܢܝܐ ܣܡܼ ܥܠܘܗܝ ܘܐ݀ܦܢ ܠܐ ܝܿܕܥ ܗܼܘܐ ܗ݀ܘ ܕܐܡܼܪ. ܬܚܝܬ ܠܘܛܬܐ ܗ݀ܘ. ܡܛ݀ܠ ܕܚܛ̈ܗܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܘܕܠܐ ܝܼܕܥܬܐ ܡܬܬܼܒܥܝܼܢܢ. ܘܣܿܛܢܐ ܐܥܒܼܕ ܗܿܕܐ ܕܬܒܼܛܠܝ ܢܒܝܘܼܬܐ ܕܥܠ ܡܫܝܼܚܐ. ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ ܢܬܦܼܣܩ ܠܗܘܿܢ ܣܒܼܪܗܘܿܢ ܡܢܼܗ. ܘܐܪܡܝܐ ܠܣܿܛܢܐ ܠܛܼ ܒܝܕ ܗ݀ܘ ܓܒܪܐ ܐܟܡܼܐ ܕܐܬܬܼܠܝܼܛ ܣܿܛܢܐ ܒܝܕ ܚܼܘܝܐ.. ܫܥܘܼܬܐ ܠܝܬ ܠܗ ܒܓܠܥܕ ܗ̄ ܟܗܿܢܐ ܐܘܿ ܐܣܿܝܐ.. ܛܝܪܐ ܡܨܝܪܬܐ ܗܘܼܬ ܠܝܼ ܝܪܬܘܼܬܝ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܛܝܪܐ ܡܬܼܪܟܒܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܬܼܬܨܝܼܪܐ ܡܼܢ ܕܡ̈ܘܼܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܓܘ̈ܢܐ ܗܟܿܢܐ ܘܗܼܢܘܿܢ ܐܬܕܡܝܼܘ ܒܙܟܘܼܪ̈ܐ ܘܩܨܘܿ̈ܡܐ. ܒܚܪ̈ܫܐ ܒܐܬܘܪ̈ܝܐ. ܒܡܨܪ̈ܝܐ. ܒܟܿܠ ܥܡ̈ܡܝܼܢ.. ܒܦܘܼܠܚܢܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܼܦܐ ܘܒܥܒܿܕ̈ܐ ܡܦ̈ܬܼܟܐ ܕܪܘܼܫܥܐ. ܘܛܝܪܐ ܚܿܕܪܐ ܠܗܿ ܗ̄ ܥܡ̈ܡܼܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܕܐܬܿܝܢ ܥܠܝܗܿ.. ܢܒ̈ܝܐ ܕܡܓܿܢܒܝܼܢ ܦܬܓܡ̈ܝ ܗ̄ ܗܿܢܘܿܢ ܕܓ̈ܠܐ. ܡܐ ܕܫܿܡܥܝܼܢ ܠܫܪܝܼܪ̈ܐ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܕܐܬܿܐ ܪܘܓܙܐ ܐܘܿ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܓܿܠܝܢ ܗܼܘܘ ܗܼܢܘܢܿ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܟܣܝܐܝܼܬ ܘܡܿܦܩܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܠܐ ܬܬܓܼܠܐ. ܘܐܢ ܗܘܼܬ ܢܐܼܡܪܘܢܿ ܕܚܼܢܢ ܐܡܼܪܢܗܿ. ܘܣܿܗܕܝܼܢ ܦܠܢ ܘܦܠܢ.ܘܐܢ ܠܐ ܗܘܬ݀ ܩܛܪܓܼܘ ܠܢܒ̈ܝܐ ܫܪܝܼܪ̈ܐ. ܢܩܒܼܬܐ ܬܚܒܼܒܝ ܓܒܪܐ ܗ̄ ܡܬܼܛܥܐ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܟܢܘܼܫܬܐ ܕܠܗܿ ܩܿܪܐ ܢܩܒܼܬܐ ܗܿܦܟܐ ܠܘܿܬ ܐܠܗܐ ܒܬܝܿܒܘܼܬܐ ܘܪܚܡܐ ܠܗ܆ ܒܫܢܿܬܐ ܓܝܪ ܪܒܝܼܥܝܬܐ ܕܝܘܼܝܩܝܼܡ ܕܒܗܿ ܐܡܼܠܟ ܢܒܘܼܟܕܢܿܨܪ ܘܣܠܼܩ ܥܠ ܐܘܿܪܫܠܡ ܐܝܼܬ̄ܘ ܫܘܼܪܝܐ ܕܫܒܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܕܫܘܼܥܒܕܐ ܕܐܡܼܪ ܐܪܡܝܐ. ܫܘܼܠܡܗܝܢ ܒܫܢܿܬܐ ܩܕܡܿܝܬܐ ܕܟܘܼܪܫ ܦܪܣܝܐ܆ pb. 281 ܒܫܿܢܬܐ ܓܝܪ ܪܒܝܼܥܝܬܐ ܕܝܘܝܿܩܝܼܡ ܟܕ ܫܒܼܐ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܐܬܢܒܝܼ ܐܪܡܝܐ ܥܠ ܐܘܿܪܫܠܡ ܘܥܡ̈ܡܼܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܿ ܕܡܫܼܬܥܒܕܝܢ ܠܢܒܘܼܟܕܢܨܪ ܘܠܒܪܗ ܘܠܒܪ ܒܪܗ. ܘܡܛ݀ܠ ܫܘܼܠܡܐ ܕܝܼܠܗܝܢ ܟܬܼܒ ܥܙܪܐ. ܕܒܫܿܢܬܐ ܚܕܐ ܠܟܘܼܪܫ ܡܠܟܐ ܕܦܿܪܣ ܠܫܘܼܠܡܐ ܦܬܓܡܐ ܕܒܝܕ ܐܪܡܝܐ. ܐܥܝܼܪ ܡܪܝܐ ܪܘܼܚܗ ܕܟܘܼܪܫ ܘܐܥܒܪ ܩܿܠܐ ܒܡܠܟܘܼܬܗ ܕܢܣܼܩ ܥܡܐ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܕܢܒܼܢܘܼܢܗܿ. ܘܡܼܢ ܫܢܬ݀ ܐܪܒܥ ܕܝܘܼܝܩܝܼܡ ܥܕܡܐ ܠܫܢܿܬܐ ܩܕܡܿܝܬܐ ܕܟܘܼܪܫ ܫܒܥܝܼܢ ܐܢܝܢ ܫܢ̈ܝܐ. ܐܡܠܼܟ ܓܝܪ ܢܒܘܼܟܢܕܨܪ ܐܪܒܥܝܼܢ ܘܬܠܬ ܫܢ̈ܝܼܢ ܐܟܡܼܐ ܕܟܬܝܼܒ ܐܦ ܒܚܘܼܫܒܢܐ ܕܬܐܘܢ ܘܡܟܬܒܢܘܼܬ ܙܒ̈ܢܼܐ.. ܐܘܿ ܠܡܪܕܘܼܟ ܒܪܗ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܦܠܓܗܿ. ܘܒܝܠܛܫܨܪ ܒܪܗ ܐܪܒܥ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܦܠܓܗܿ܇ ܘܕܪܝܘܿܫ ܫܒܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܦܠܓܗܿ. ܘܝܬܝܼܪ ܩܠܝܠ. ܒܨܚܚ ܝܚ̄ ܫܢ̈ܝܼܢ. ܘܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܟܘܼܪܫ . . . . . . ܠܐ ܟܬܼܒܘ ܐܪܡܝܐ ܘܕܢܝܐܝܠ ܥܠ ܐܘܿ ܠܡܕܪܘܟ ܡܕܡ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܗܘܼܐ ܒܝܘܡ̈ܬܗ ܥܠ ܕܢܝܐܝܠ ܓܠܝܢܐ ܐܘܿ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܝܟ ܕܗܘܼܐ ܒܝܘܡ̈ܝ ܒܝܼܠܛܫܨܪ ܘܕܪܝܘܿܫ. ܘܐܪܡܝܐ ܠܫܡ ܢܒܘܼܟܢܕܢܨܪ ܠܚܘܼܕ ܐܕܟܪ ܒܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪ ܕܢܫܼܬܥܒܕܘܢܼ ܠܗ ܥܡ̈ܡܼܐ ܘܠܒܪܗ ܘܠܒܪ ܒܪܗ. ܘܒܣܦܪ ܡ̈ܠܟܘܬܐ ܟܬܝܼܒ ܐܘ ܠܡܕܪܘܼܟ ܕܒܫܢܬ݀ ܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ ܕܝܘܪܝܩܝܼܡ. ܐܘܿ ܠܡܪܕܘܼܟ ܒܪ ܢܒܘܼܟܢܕܨܪ ܘܐܦܼܩ ܠܝܘܼܝܩܝܼܡ ܡܼܢ ܒܝܬ ܐܣܝܼܪ̈ܐ ܘܥܒܼܕܗܿ ܡܼܢ ܐܟܿܠܝ ܦܬܘܿܪܗ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܡܼܢ ܡܦܫܩ̈ܢܐ܆ ܠܫܘܼܪܝܐ ܕܫܒܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܕܡܠܟܘܼܬܗ ܕܨܕܩܝܐ ܡܿܢܝܢ ܠܗܝܢ ܘܡܝܬܝܢ ܬܚܘܝܼܬܐ ܠܙܟܪܝܐ ܕܐܡܼܪ ܕܒܫܼܢܬ݀ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܕܪܝܘܫ ܬܪܝܢܐ ܕܒܿܬܪ ܩܘܠܣܘܣܿܣ ܐܡܼܪ ܡܠܐܟܐ. ܗܿܫܐ ܫܥܒܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܡܿܓܢ ܡܪܝܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܘܒܝܬܐ ܚܪܼܒ. ܘܐܢ ܢܡܼܢܐ ܐܢܫ ܡܼܢ ܫܢܿܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܨܕܩܝܐ ܘܥܐܕܡܐ ܠܫܥܿܬܐ ܩܕܡܿܝܬܐ ܕܟܘܼܪܫ ܚܡܫܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܗܘ̈ܝܢ. ܐܠܐ ܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܠܐ ܐܪܡܝܐ ܡܕܿܓܠ ܐܦܿܠܐ ܙܟܪܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܫܒܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܕܐܡܼܪ ܐܪܡܝܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܢܝܢ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܐܡܼܪ ܙܟܪܝܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܕܐܡܼܪ ܐܪܡܝܐ ܐܫܼܬܡ̈ܠܝܼ ܒܫܢܬ݀ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܟܘܼܪܫ ܘܗܿܢܝܢ ܫܒܥܝܼܢ ܕܙܟܪܝܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܢܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܢܝܢ ܕܐܪܡܝܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝ ܫܘܼܥܒܕܐ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܼܪܝ ܡܦܩܼܬܐ ܘܒܢܝܿܢܐ ܐܢܝܢ. ܗܿܠܝܢ ܫܒܥܝܼܢ ܕܢܒܝܘܼܬܗ. ܘܫܒܥܝܼܢ ܕܐܡܼܪ ܙܟܪܝܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܫܘܼܪܝܗܝܢ ܡܼܢ ܚܘܼܪܒܐ ܕܝܩܕܢܐ ܕܒܝܬܐ ܐܡܚܪܝܐ ܗ݀ܘ ܕܗܼܘܐ ܒܝܘܡ̈ܝ ܨܕܩܝܐ. ܥܕܡܐ ܠܙܒܼܢܗ ܗ̄ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܕܪܝܘܿܫ ܬܪܝܢܐ ܦܪܣܝܐ ܕܗܘ̈ܝܢ ܗ݀ܟܘܬ ܫܒܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܗܿܟܢܐ. ܡܼܢ ܫܢ̈ܝܐ ܕܢܒܘܼܟܕܢܨܪ ܥܣܪܝܼܢ ܘܐܪܒܥ ܘܦܠܓܗܿ.. ܐܘܠܡܪܕܘܼܟ ܬܪܬܝܢ ܘܦܓܠܗ ܘܒܝܠܛܫܨܪ ܐܪܒܥ ܘܦܠܓܗܿ. ܕܪܝܘܿܫ ܡܕܝܐ ܝܚ̄. ܟܘܪܫ ܬܫܥ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܦܠܓܗܿ. ܘܒܡܒܐܣܘܿܣ ܬܡ̈ܢܐ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܝܪ̈ܚܐ ܬܡܢܝܐ. ܘܒܫܿܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܕܪܝܘܿܫ ܐܡܼܪ ܡܠܐܟܐ pb. 282 ܒܙܟܪܝܐ ܕܥܕܡܐ ܠܐܡܼܬܝ ܘܫܪܟܐ. ܕܗܿܐ ܫܒܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܪܓܿܙܬ ܥܠ ܐܘܿܪܫܠܝܡ܀

Part 2

ܬܘܼܒ ܟܘܼܢܫܐ ܬܪܝܢܐ ܘܢܘܼܗܪܐ ܕܟܬܒܐ ܕܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܐܝܟ ܒܪܬ݀ ܩܿܠܐ ܦܫܝܛܬܐ ܕܝܼܠܗ ܕܒܪ ܨܠܝܼܒܝ ܡܢܿܚܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܪܡܝܐ ܡܼܢ ܥܬܘܼܬ ܘܒܦܢܛܘܦܘܠܝܣ ܕܡܨܪܝܢ ܐܬܪܓܼܡ ܒܟܐܦ̈ܐ ܘܡܝܼܬ ܘܓܪ̈ܡܘܗܝ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܐܘܒܼܠ ܦܐܠܟܣܢܕܪܝܐ܀ ܨܚܚܐ ܩܕܡܝܐ ܥܕܠܐ ܐܘܿܨܪܟ ܒܟܪܣܐ ܗ̄ ܝܼܕܥܿܬܟ ܕܚܿܫܚ ܐܢܬ ܕܬܗܼܘܐ ܢܒܝܐ ܠܥܡܐ. ܚܘܼܛܪܐ ܕܠܘܼܙܐ ܚܿܙܐ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܠܘܼܙܐ ܒܟܝܿܢܗ ܚܡܝܼܡ ܘܩܿܕܡ ܒܦܪܥܗ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܒܗܿܢܐ ܚܘܝܼ ܕܡܣܗܒ ܫܒܼܝܐ ܕܐܿܬܐ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܘܬܘܼܒ ܚܘܼܛܪܐ ܕܠܘܼܙܐ ܡܛ݀ܠ ܡܛܝܒܘܼܬܗ ܘܩܠܝܼܠܘܼܬܗ ܘܩܫܝܘܼܬܗ ܕܐܝܟ ܕܒܗ ܪܕܐ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ. ܩܕܣܐ ܕܬܿܦܐܼ ܚܿܙܐ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܕܡܫܼܬܓܪ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܓܗܢܐ. ܩܕܣܐ ܕܬܿܦܐܪ ܠܡܕܝܼܢܬܐ ܡܫܿܡܗ. ܐܦ̈ܘ̄ ܡܼܢ ܓܪܒܝܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܒܒܠ̈ܝܐ ܘܡ̈ܠܟܘܬܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܡܫܼܬܓܪ. ܘܗ݀ܘ ܕܠܐ ܡܬܼܪܕܐ ܒܡܪܕܘܼ̄ ܕܚܘܼܛܪܐ ܒܝܩܕܢܐ ܕܢܘܼܪܐ ܢܦܿܠ. ܐܡܿܠܠ ܥܡܼܗܘܿܢ ܕܝܼܢܐ ܗ̄ ܐܬܿܬܝܕܼܢ ܥܡܼܗܘܿܢ. ܐܝܟ ܡܕܝܼܢܬܐ ܬܩܝܼܦܬܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܬܟܼܒܫܐ. ܟܿܠ ܐܟܘ̈ܠܝܗܘܿܢ ܢܬܼܛܢܦܘܢܿ ܗ̄ ܥܠ ܕܐܟܿܠܝܼܢ ܪ̈ܝܫܝܬܐ ܐܝܟ ܟܗ̈ܢܐ ܘܢ݀ܡܘܿܣ ܡܪܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܐܬܦܼܩܕܘ ܠܐ ܢܛܿܪܝܼܢ܀ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܠܒܒܠ̈ܝܐ ܩܿܪܐ ܨܚܚܐ ܕܬܪܝܢ ܡܦܣ ܘܬܚܦܝܣ ܡܕ̈ܝܼܢܬܐ ܐܢܝܢ ܕܡܨܪ̈ܝܐ. ܘܗ݀ܝ ܕܢܪܥܘܼܢܟܝ ܪܝܼܫܐ ܪܝܼܫܐ ܗ̄ ܫܿܒܝܢ ܘܫܿܩܠܝܼܢ ܡܢܼܟܝ ܪܝܼܫܝܪܬܐ ܐܟܡܿܢ ܕܗܼܢܘܿܢ ܫܪܘܐܝܼܬ ܫܒܼܘ ܘܐܚܼܪܒܘ ܡܢܼܗܘܿܢ. ܒܙܒܼܢܐ ܕܡܿܕܒܪ ܗܼܘܐ ܠܟܝ ܗ̄ ܟܕ ܝܨܝܼܦ ܗܘܼܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܘܡܿܬܪܣܐ ܗܿܘܐ ܠܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܢܗܼܘܐ ܗܼܘ ܙܒܢܼܐ ܕܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܡܼܢ ܡܦܩܼܬܐ ܕܡܨܪܝܢ ܥܕܡܐ ܠܙܒܼܢܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܗ̄ ܐܘܼܪܚܐ ܐܡܿܪ ܠܬܕܡܘܼܪܬܐ ܘܡܕܒ̄ܪܢܘܼ ܘܓܢܡܒܪܘܼܬܐ ܘܦܘܼܪܣܐ. ܡܝ̈ܐ ܕܢܫܝܼܚܘܪ ܗ̄ ܬܘܼܒ ܐܡܿܪ ܥܠ ܓܝܼܚܘܿܢ ܕܡܨܪܝܢ ܐܘܟܝܼܬ ܫܝܼܚܘܿܪ ܘܦܪܬ ܘܕܩܠܬ݀ ܡܐܪܙ ܥܠ ܓܘܣܗܘܿܢ ܕܒܡܨܪ̈ܝܐ ܘܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܐܬܼܪܕܝ ܒܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ. ܘܬܝܿܒܘܼܬܟܝ ܬܟܣܼܟܝ ܗ̄ ܒ݀ܣܪܐ ܘܡܟܣܐ ܠܟܝ ܕܠܘ ܒܫܪܪܐ ܗܘܼܬ݀ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܐܣܟܡܐ. ܬܒܿܪܬ ܢܝܼܪܟܝ ܗ̄ ܕܒܡܨܪܝܢ ܐܬܼܟܕܢܬܝ. ܘܡܪܼܕܬܝ ܐܝܟ ܓܦܼܬܐ ܗ̄ ܒܕܡܘܼܬ ܓܦܼܬܐ ܓܒܝܼܬܐ ܕܡܿܪܕܐ ܡܼܢ ܦܠܚܐ ܘܡܼܢ ܦܐܪ̈ܐ ܘܪܚܡܿܐ ܕܘܼܡܝܐ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܐܝܟ ܥܪܕܐ ܕܡܬܼܝܠܦ ܒܨܒܝܿܢ ܢܦܫܼܗ ܗ̄ ܗܿܟܢ ܫܪܝܬܝ ܡܼܢ ܨܘܪܟܝ ܢܝܼܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܣܩܼܬܝ ܪܝܼܚܐ ܐܝܟ ܝܿܪܘܿܕܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܦܿܗܐ ܝܪܘܿܕܐ ܦܗܼܝܬܝ ܒܿܬܪ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܡܕܒܪܐ ܗܘܝܿܬ ܠܝܼܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܕܠܐ ܚ̈ܝܠܐܘܐܬܘ̈ܬܐ. ܕܠܡܼܐ ܛ݀ܥܝܐ ܒܬܘܼ̄ ܥܘܼܕܢܗܿ. ܕܐܢ ܗܿܠܝܢ ܗ̄ ܕܐܢ ܗܿܠܝܢ ܠܦܘܼܢ̈ܝܐ ܘܨܒ̈ܬܼܐ ܡܣܿܟܝܢ. ܥܡܝ ܠܡܿܢܐ ܛܢܼܝ ܕܡܿܨܐܼ ܐܢܼܐ ܕܐܬܿܠ ܠܗ ܛܒ̈ܬܐ. ܠܐ ܗܼܘܐ ܒܦܘܼܠܫܬܐ ܗ̄ ܕܠܘ ܒܛܘܼܫܝܐ ܣܿܓܕܝܼܢ ܠ̈ܫܐܕܐ pb. 283 ܡܼܢ ܕܡܝܘܼܬܐ ܕܓܢܒܐ. ܕܬܿܪܥ ܟܣܝܐܝܼܬ ܠܐܣܼܬܐ ܕܓܿܢܒ. ܠܡܿܢܐ ܡܙܕܠܠܬܝ ܠܡܬܼܢܐ ܗ̄ ܠܡܼܬܓܘܣܘܼ ܒܡܨܪܝܐ ܐܝܟ ܕܐܬܬܟܼܠܠܬܝ ܥܠ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܒܙܼܒܢ ܐ݀ܚܪܝܢ ܐܦ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܬܒܗܬܝܼܢ ܗ̄ ܟܕ ܢܫܒܼܘܢܟܝ ܡܨܪ̈ܝܐ. ܐܝܟ ܕܒܗܼܬܬܝ ܡܼܢ ܐܬܘܿܪ ܗ̄ ܟܕ ܐܬܐܼܣܪ ܡܢܫܐ ܒܫܒܝܼܬܐ:: ܨܚܚܐ ܕܬܠܬܐ܆ ܐܢ ܢܫܼܒܘܿܩ ܓܒܪܐ ܠܐܢܬܬܗ ܗ̄ ܒܢܡܘܿܣܐ ܥܠ ܙܢܿܝܘܼܬܐ ܐܡܝܼܪܐ ܬܢܢ ܕܝܢ ܥܠ ܫܘܼܚܛܐ ܕܪܥܝܿܢܐ ܕܡܼܢ ܕܚܠܼܬ݀ ܐܠܗܐ ܐܡܝܼܪܐ. ܐܦ ܕܚܠ̈ܝ ܐܠܗܐ ܒܛܘܼܦܣܐ ܕܐܢܬܬܐ ܡܬܼܡܬܠܝܼܢ ܒܟܬܒ̈ܐ ܡܛ݀ܠ ܗܝܡܢܘܼܬܗܘܿܢ. ܐܡܿܪ ܓܝܪ ܕܐܢ ܡܬܼܦܢܝܢ ܠܘܿܬܝ ܡܩܿܒܠ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܘܫܿܪܐ ܐܢܼܐ ܠܢܡܘܿܣܐ ܡܛ݀ܠ ܬܝܿܒܘܼܬܗܘܢ. ܐܢܬܝܙܢܝܼܬܝ ܒܪ̈ܥܘܬܐ. ܐܢܬܝ ܓܪܬܝ ܒܦܬܟܪ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܕܠܦܘܼܬ ܡܣܒܪܢܼܘܬܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܣܿܓܕܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܡܫܼܬܟܚܝܼܢ. ܐܝܟ ܢܥܒܐ ܒܡܕܒܪܐ ܗ̄ ܚܕ ܚܕ ܡܢܼܗܘܿܢ ܩܕܡ ܦܬܟܪܗ ܡܬܼܟܦܦ ܗܼܘܐ. ܒܝܬ ܥܝ̈ܢܐ ܕܐܢܬܐ ܙ݀ܢܝܼܬܐ. ܥ݀ܡܘܼܪܬܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܕܐܦܪܝܡ. ܙܕܩܬ݀ ܢܦܫܼܗܿ ܗ̄ ܡܫܼܬܟܚܝܼܢ ܒܢ̈ܝ ܫܿܡܪܝܼܢ ܕܐܫܼܬܒܝܼܘ ܠܐܬܘܿܪ ܕܙܕܝܼܩܝܼܢ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝ ܝܼܗܘܼܕܐ ܕܡܬܢܒܝܬ ܥܠܗܘܿܢ. ܙܠܝ ܠܓܪܒܝܐ ܗ̄ ܠܐܬܘܿܪ. ܠܢܒܝܘܼܬܐ ܩܿܪܐ ܡܐܼܙܠܬܐ. ܬܘܼܒܘ ܒܢ̈ܝܐ ܬܝܒ̈ܐ ܘܐܣܿܐ ܬܝܿܒܘܼܬܟܘܿܢ ܗ̄ ܕܡܫܼܟܚܝܼܢ ܠܡܬܼܒܘܼ. ܪ̈ܥܘܬܐ ܐܝܟ ܠܟܝ ܗ̄ ܙܘܼܪܒܒܝܠ ܘܝܫܘܿܥ ܘܢܚܡܝܐ. ܥܠ ܫܒ̈ܝܼܠܐ ܒܟܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܕܐܫܼܬܒܝܼܘ ܘܐܬܓܠܼܘܝܼܘ. ܠܕܓܠܘܼܬܐ ܪܡܘܼܬܐ ܘܥܘܼܫܢܐ ܕܛܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܠܕܓܠܘܼܬܐ ܗܿܘ ܬܘܼܠܟܢܢ ܥܠ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܣܝܼܡܝܼܢ ܒܪ̈ܡܬܐ ܘܒܥܘܼܫܢܐ ܕܛܘܼܪ̈ܐ ܒܗܼܬܬܐ ܐܟܠܬ݀ ܠܐܘܬ݀ ܐܒܗ̈ܝܢ ܗ̄ ܗ݀ܕܐ ܡܿܘܕܥܐ ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܟ݀ܠܡܕܡ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܕܗܼܘܐ ܒܝܕ ܫܒܼܝܐ. ܐܠܐ ܘܬܘܼܒ ܪܡܿܙܐ ܐܦ ܗܿܝ ܕܒܟܬܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ ܗܼܢܘܿܢ ܠܕܝ̈ܘܐ ܒܢ̈ܝܗܘܿܢ ܥܡ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܒܿܚܝܼܢ ܗܘܘ. ܘܢܟܼܣܗܝܗܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܩܿܪܒܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܢܕܡܟ ܒܒܗܼܬܬܢ ܘܢܟܼܣܼ̈ܝܢ ܟܠܢ ܗܿܠܝܢ ܚܦܼܪܢ ܗ̄ ܢܕܿܡܟ ܒܒܿܒܝܠ ܒܒܗܼܬܬܢ ܘܢܟܼܣ̈ܝܢ ܠܢ ܗܿܠܝܢ ܫܒܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܕܚܼܦܪܢ ܗ̄ ܕܒܗܼܬܬܢ܆ ܨܚܚܐ ܕܐܪܒܥܐ ܫܪܓܐ ܗ̄ ܢܡܘܿܣܐ ܢܼܘܗܪܐ ܕܝܼܕܥܬܐ. ܥܠ ܟܘܼܒ̈ܐ ܗ̄ ܥܠ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܕܡܝܢ ܠܟܘܼ̈ܒܐ ܡܟܝ̈ܢܐ. ܩܼܪܘ ܫܝܼܦܘܪܐ ܗ̄ ܠܡܼܬܛܝܒܘܼ ܠܩܪܒܐ. ܐܬܟܒܼܢܘ ܣܩܼ̈ܐ ܗ̄ ܟܒܪ ܬܒܼܛܠܝ ܒܝܼܫܬܐ. ܐܝܟ ܥܢܼܢܐ ܢܣܼܩ ܗ̄ ܒܒܿܠܝܐ. ܡ̈ܥܝ ܡ̈ܥܼܝ ܟܝܒܝܼܢ ܗ̄ ܟܕ ܚܙܝܿܬ ܠܒܒܠ̈ܝܐ ܕܥܠܼܘ ܠܐܪܥܐ. ܬܘܼܒ ܒܝܕ ܠܒܼܐ ܘܡܥ̈ܝܼܐ ܘܬܐܠ̈ܘܬܐ ܠܡܠ̈ܟܐ ܘܠܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܡܫܿܘܕܥ ܕܡܿܕܒܪܝܼܢ ܠܝܼܣܪܐܝܠ ܐܟܡܼܐ ܕܗܿܠܝܢ ܐܚܝܼܕܝܼܢ ܠܦܓܪ̈ܐ ܘܡܕܿܒܪܝܼܢ. ܡ̈ܥܼܝ ܡ̈ܥܼܝ ܗ̄ ܥܠ ܕܡܫܼܬܒܝܢ ܒܟܐܒ ܡܥ̈ܝܐ. ܬܠ̈ܘܬܗ ܕܟܿܝܒܝܼܢ ܥܠ ܟܪ̈ܟܐ ܪܡܿܙ. ܗ̄ ܥܠ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܥܡܐ. ܬܒܪܐ ܥܠ ܬܒܪܐ ܗ̄ ܫܡܘܿܥܬܐ ܡܫܼܟ̈ܢܝ ܘܝܪ̈ܝܼܥܬܝ ܗ̄ ܚܣ̈ܢܼܐ ܘܬܡܕܝܼ̈ܢܬܐ. ܘܟܪܡܠܐ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܩܿܪܐ. ܠܣܪܝܼܩܘܼܬܐ ܡܨܛܒܼܬܐ ܐܢܬܝ ܗ̄ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܚܝ̈ܝܟܝ ܘܠܘܿܬܟܝ ܗܼܘ ܓܿܒܐ ܠܗܘܿܢܐܬܟܼܪܟܘ ܒܫܘܼ̈ܩܐ ܗ̄ ܡܣ̈ܟܼܢܐ pb. 284 ܘܗܿܢܘܿܢ ܕܒܗܘܿܢ ܝܿܬܒܝܼܢ܆ ܨܚܚܐ ܕܗ̄ ܘܒܥܼܘ ܒܦܠ̈ܛܘܬܗܿ ܗ̄ ܒܥܬܝܼܪ̈ܬܐ ܐܢܫ ܕܥܿܒܕ ܕܝܼܢܐ ܐܘܿ ܒܡܣܼ̈ܟܢܐ ܕܒܢܼܐ ܗܝ̄ܡ ܐ݀ܦܠܐ ܚܕ. ܬܒܪ ܢܝܼܪܐ ܦܣܼܩ ܚܙܩ̈ܐ ܗ̄ ܥܿܬܝܼܪ̈ܐ ܘܡܣܼ̈ܟܢܐ. ܪܘܼܚܐ ܕܡܠܝܐ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܬܐܼܬܐ ܠܝܼ ܗ̄ ܗܘܼ ܢܒܝܐ ܐܡܿܪ. ܕܐܢܿܐ ܪܘܼܚܐ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܫܪܝܼܪܐ ܩܒܿܠܬ ܗ݀ܘ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܡܠܼܝܐ ܘܡܫܡܼܠܝܐ ܒܡܘܗ̈ܒܬܗ. ܢܬܼܒܪ ܐܢܘܢܿ ܐܪܝܥܐ ܗ̄ ܠܒܒ̈ܠܝܐ܇ ܕܐܒ̈ܝ ܪܡܫܐ ܗ̄ ܚܝܠ̈ܘܬܗ. ܢܗܼܘܘܿܢ ܠܥܠܥܠܐ ܗ̄ ܠܝܿܛܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܢܒ̈ܝܐ ܫܪܝܼܪ̈ܐ ܕܢܫܼܬܩܠܘܢܼ ܐܝܟ ܕܒܥܠܥܠܐ ܘܢܐܼܒܕܘܢܼ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܣܼܩ ܩܪܚܐ. ܘܒܩܪ̈ܚܝܢ ܕܠܚ ܐܢܘܢܿ. ܥܡܐ ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܐ ܗ̄ܒܒܠ̈ܝܐ. ܥܫܝܼܢܐ ܗ̄ ܬܩܝܼܦܐ. ܕܡܼܢ ܝܘܡ̈ܝ ܢܡܪܘܿܕ ܡܬܼܝܒܠܐ ܡܠܟܘܼܬܗܘܢ. ܐܝܟ ܝܡܐ ܕܡܬܟܬܫ ܗ̄ ܕܡܫܼܬܓܫ ܒܓ̈ܠܠܘܗܝ. ܐܝܟ ܩܠܘܿܒܝܐ ܕܡܿܠܐܼ ܦܪ̈ܚܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܦܪܚܬܐ ܕܨܝܕܐ ܚܒܪܬܗܿ ܗܿܟܢܐ ܒܬܝ̈ܗܘܿܢ ܡܿܠܝܢܼ ܢܟܼܠܐ ܠܢܦܫ̈ܬܐ ܕܥܐܠ̈ܢ ܠܗܘܿܢ ܨܚܚܐ ܕܘ̄ ܒܝܬ ܟܪܡ ܗ̄ ܡܕܝܼܢܬܐ ܕܝܘܼ̈ܕܝܐ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܩܘܼܡ ܢ݀ܣܒ ܒܛܗܪܐ ܗ̄ ܥܠ ܓܠܝܘܼܬܗ ܘܦܫܝܩܘܼ̄ܗ ܕܣܘܼܥܪܢܐ. ܢ݀ܣܩ ܥܠܝܗܿ ܒܠܠܝܐ ܗ̄ ܥܠ ܙܒܢܼܐ ܕܒܗ ܡܬܬܼܚܕܐ ܐܡܿܪ. ܟܢܫܼܬ݀ ܒܝܼܫܬܗܿ ܐܝܟ ܕܟܿܢܫ ܓܘܼܒܐ ܡܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܡ̈ܝܐ ܕܐܬܿܝܢ ܠܗ ܡܼܢ ܓܒ̈ܝܼܢ. ܠܡܿܢ ܐܡܿܪ ܘܐܣܿܗܕ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܢܟܘܼܠ̈ܬܢܝܼܢ. ܕܘܬ̈ܩܐ ܗ̄ ܢܒ̈ܝܐ. ܩ݀ܠ ܫܝܼܦܘܪܐ ܗ̄ ܩܿܠܐ ܕܡ̈ܠܝܗܘܿܢ. ܫܡܼܥܘ ܥܡ̈ܡܼܐ ܗ̄ ܠܚܢ̈ܦܼܐ ܩܿܪܐ ܡܛ݀ܠ ܕܫܒܼ̈ܛܐ ܫܒܿܝܢܼ ܗܼܘܘ܆ ܕܥܝ ܥܕܬܐ ܕܒܗܘܿܢ ܗ̄ ܠܗܿܕܐ ܡܿܐܪܙ. ܠܐ ܒܣܡܼܘ ܠܝܼ ܗ̄ ܠܐ ܨܒܝܿܬ ܒܗܘܿܢ. ܐܝܟ ܢܚܿܫܐ ܘܦܪܙܠܐ ܗ̄ ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܥܒܕܿܝ̈ܗܘܿܢ. ܢܟܠܐ ܚܿܠܛܝܼܢ ܘܕܡܿܝܢ ܠܢܚܿܫܐ ܘܦܪܙܠܐ (ܗ̄ ܒܟܿܠܗܘܿܢ) ܕܡܐ ܕܐܬܚܼܒܠܘ ܒܓܘ ܢܘܼܪܐ ܠܐ ܡܬܼܕܟܝܢ ܘܡܼܢ ܚܕ̈ܕܐ ܠܐ ܡܬܼܦܪܫܝܼܢ. ܐܝܟ ܪ̈ܟܫܐ ܐܘܼܫ̈ܢܐ ܥܿܗܪ̈ܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܡܢܿܬܐ ܕܪ̈ܟܫܐ ܕܐܡܿܪ ܕܠܘ ܠܕܒܢ̈ܢܫܐ ܕܡܿܝܐ ܗܘܼܬ ܫܘܬܦܘܼܬܗܘܿܢ ܐܠܐ ܠܕܚܝ̈ܘܬܐ ܦܩܪ̈ܬܐ ܘܡܫܝܼܚ̈ܢܬ ܒܪܓܼܬܐ܆ ܨܚܚܐ ܕܙܙ ܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܣܼܒܪܘܢ ܕܟܕ ܐܝܼܬܝܟܘܿܢ ܒܝܼ̈ܫܐ ܒܥܠܼܬܐ ܕܗܝܟܠܐ ܬܬܦܼܨܘܢ ܡܼܢ ܫܒܼܝܐ ܐܠܐ ܒܥܒܿܕ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܗܿܘܐ ܒܪܢܫܐ ܗܝܟܠܐ ܕܐܠܗܐ. ܠܡܥܼܒܕ ܙܘܼܬܪ̈ܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܐܝܟ ܠܒܘ̈ܬܐ ܘܡܬܼܥܒܕܝܼܢ ܡܼܢ ܣܡܝܼܕܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܫܼܚܐ ܘܕܒܫܼܐ. ܐܟܼܠܘ ܒܣܼܪܐ ܗ̄ ܕܕܒܚܼܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܐܘܿ ܟܿܠ ܒܣܼܪܐ ܕܠܐ ܦܩܝܼܕ. ܠܐ ܦܩܕܿܬ ܐܢܘܢܿ ܒܝܘܡܐ ܕܐܣܩܿܬ ܗ̄ ܡܚܿܘܐ ܕܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܚܿܫܚܝܼܢ ܠܗ ܕܒܚܼ̈ܐ ܒܥܼܐ ܐܢܘܢܿ ܐܠܐ ܕܒܥܼܠܬܗܘܢ ܢܩܼܪܒ ܐܢܘܢܿ ܠܘܿܬܗ. ܓܘܿܙܝ ܣܥܪܟܝ ܗ̄ ܐܘܿܪܫܠܡ. ܕܪܐ ܥܒܘܿܪܐ ܩܿܪܐ ܠܗܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܒܫܒܼܝܐ ܥܒܿܪܝܼܢ ܡܼܢ ܐܬܪܗܘܿܢ ܐܘܿ ܒܡܿܘܬܐ: ܨܚܚܐ ܕܚ̄ ܘܢܦܼܩܘܢܼ ܓܪ̈ܡܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܚܒܿܠܗܘܿܢ ܕܡܼܢ ܒܥܠܒܒ̈ܐ ܘܡܛ݀ܠ ܣܝܼ̈ܡܬܗܘܢܿ ܡܣܼܬܪ̈ܬܐ ܘܡܛܫ̈ܝܬܐ ܚܘܼܪܒܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܦܠܪܓܐ ܘܐܦ ܝܓܠܐ ܡܬܼܩܪܝܐ ܘܕ݀ܡܝܐ ܠܣܪܟܝܐ. ܝܿܕܥ ܙܒܢܼܐ ܗ̄ ܡܦܣܐ pb. 285 ܒܘܼܥܪ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗܿ ܟܝܿܢܐܝܼܬ ܕܐܡܼܬܝ ܡܿܫܢܝܐ ܡܼܢ ܐܬܪܐ ܠܐܬܪܐ ܬܥܒܼܕܝ ܒܢ̈ܝܐ. ܐܦ ܣܢܘܼܢܝܼܬܐ ܘܟܘܼܪܟܡܝܐ ܗ̄ ܝܿܕܥܝܼܢ ܙܒܢܼܐ ܕܐܡܼܬܝ ܐܬܿܝܢ ܠܘܿܬܢ ܘܐܡܼܬܝ ܡܫܿܢܝܢ. ܠܝܬ ܥܢܒܼ̈ܐ ܒܓܼܦܬܐ ܗ̄ ܠܗܘܿܢ ܡܿܬܠ ܒܐܝܼܠ̈ܢܐ ܕܐܬܢܟܼܪܝܼܘ ܠܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܐܠܐ ܥܒܼܕܘ ܚܪ̈ܘܼܒܐ ܘܐܬܓܼܙܝܼܘ ܡܼܢ ܛܒ̈ܬܐ. ܝܗܒܿܬ ܠܗܘܿܢ ܘܥܒܼܪ ܐܢܝܢ ܗ̄ ܥܠ̈ܠܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܗܼܘ̈ܝ ܠܗܘܿܢ. ܘܡܛ݀ܠ ܒܝܼܫ̈ܬܗܘܿܢ ܥܒܼܪ̈ܝ ܥܡܼܗܘܿܢ܀ ܨܚܚܐ ܕܛ ܫܥܘܼܬܐ ܠܝܬ ܒܓܠܥܕ ܗ̄ ܛܘܪܐ ܗܿܘ ܓܠܥܕ ܕܒܐܬܪܗܘܿܢ. ܘܣܡܼܡܼܢܐ ܠܟܐܒ̈ܐ ܫܟܝܼܚܝܼܢ ܒܗ ܘܗܿܘܝܢ ܒܗ ܪ̈ܗܼܛܢܐ ܘܨܪܘܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܣܩܝ ܠܓܠܥܕ ܘܣܒܝ ܪ̈ܗܛܢܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܠܗܘܿܢ ܝܼܕܝܼܥܐ ܗ̄ ܩܐܪܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܡܫܼܟܚܘ ܠܡܼܪܟܟܘܼ ܒܝܕ ܥܨ̈ܒܐ ܠܟܐܒ̈ܐ ܩܫܼ̈ܝܐ. ܗ݀ܕܐ ܐܡܪ ܕܡܪܚܼܡܢܘܼܬܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܕܥܿܨܒܐ ܠܗܘܿܢ ܠܐ ܩܪܝܼܒܐ. ܐܘܿ ܐܠܗܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܣܿܝܐ ܕܒܢܝ̈ܫܢܐ ܠܐ ܫܒܝܼܚܐ ܗܼܘܐ ܕܢܐܼܣܐ ܐܢܘܿܢ. ܬܘܼܒ ܫܥܘܼܬܐ ܟܗ̈ܢܐ. ܡܼܢ ܕܢ ܐܫܼܬܡܥ ܗ̄ ܐܘܼܪܚܐ ܕܐܙܿܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܗܿ ܕܢܣܓܼܕܘܢ ܠܥܓܠܐ ܒܗܿ ܐܬܼܐ ܠܗܘܿܢ ܛܒܼܐ ܕܒܿܒܠܝܐ ܚܘ̈ܘܬܐ ܠܒܒܠ̈ܝܐ ܩܿܪܐ. ܒܠܝܿܬ ܒܥܩܿܬܝ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܡܐ ܕܐܫܼܬܒܝܼ܆ ܡܼܢ ܒܝܼܫܬܐ ܠܒܝܼܫܬܐ ܢܦܩܼܘ ܗ̄ ܕܥܕ ܦ݀ܠܛܝܼܢ ܡܼܢ ܒܝܼܫܬܐ ܕܡܨܪܝ̈ܝܐ ܡܢܥܬ݀ ܗܿܝ ܕܒܿܒܝܠ. ܟ݀ܠ ܐܚܡܟܠ܇ ܗ̄ ܐܝܟ ܓܐܪܐ ܫܢܝܼܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܠܫܼܢܗܘܿܢ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܡܫܼܟܢܝ ܐܬܒܼܙܙ ܗ̄ ܐܘܿܪܫܠܡ. ܛܘܼ̈ܢܒܐ ܗ̄ ܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܿ. ܗܿܢܘ ܟܐܒܝ ܗ̄ ܥܠ ܟܦܢܐ ܕܩܼܕܡ ܠܫܒܼܝܐ. ܩܨܝܼ̈ܨܝ ܦܐܬܐܗ̄ ܗܿܢܘܢܿ ܕܡܣܦܪܝܼܢ ܫܘܼܡܿܬܗܘܿܢ. ܨ̄ ܕܝ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܫܡܿܝܐ ܗ̄ ܟܘ̈ܟܒܐ ܢܗܝܼܪ̈ܐ. ܩܦ̈ܠܘܼܛܐ ܗ̄ ܨܨ̈ܐ ܓܠܝܼ̈ܠܝ ܪܝܼܫܐ. ܠܩܿܠܐ ܕܓܙܝܼܪܬܐ ܪܒܬܼܐ ܗ̄ ܐ݀ܦܢ ܡܬܼܩܪ̈ܝܢ ܐܣ̈ܐ ܓܙܝܼܪ̈ܬܐ ܐܠܐ ܗܿܪܟܐ ܥܠ ܟܫܝ̈ܬܐ ܕܩܝ̈ܣܐ ܐܡܿܪ ܕܡܬܓܙܪܝܢ ܒܦܪܙܠܐ ܨ܆ ܕܝܐ ܥܒܼܕܬ ܛܢܦܘܼܬܐ ܗ̄ ܨܠܡܐ ܕܥܒܼܕ ܡܢܫܐ. ܘܒܣܼܪ ܩܘܼ̄ܕ ܢܥܼܒܪܘܢ ܗ̄ ܕܠܐ ܙܠܿܚܝܼܢ ܡܼܢ ܕܡܗ ܥܠ ܡܕܒܚܐ. ܢܚܒܠ ܩܝܣܐ ܒܠܚܡܗ ܗ̄ ܩܝܣܐ ܠܩܢܘܿܡܗ ܩܿܪܐ ܘܦܐܪܗ ܕܩܝܣܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܠܚܡܗ ܠܡܼ̈ܠܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܘܐܡܿܪ ܕܓܡܝܼܪܐܝܼܬ ܢܚܿܒܠܼ ܠܢܒܝܐ ܘܠܡܼ̈ܠܘܗܝ. ܫ݀ܠܡܐ ܥܠ ܡܪܢ ܕܚܒܠܼܘ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܩܝܣܐ ܒܙܩܝܼܦܗ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܡܿܠܠ ܐܢܼܐ ܥܡܟ ܗ̄ ܠܡܐܼܠܦ ܨܿܒܐ ܐܢܼܐ. ܐܝܟ ܕܒܥܨܝܢܐ ܡܫܿܐܠ ܐܢܼܐ ܨ ܕܝܒ ܕܟܗܝܼܢܝܼܢ ܫܩܪ̈ܐ ܗ̄ ܡܪ̈ܚܐ. ܢܨܒܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܢܨܒܼܬܐ ܡܼܢ ܐܒܪܡ. ܐܝܿܟܘ ܓܙܪܐ ܕܐܬܝܼܗܒ ܠܟܝ ܗ̄ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܕܘܝܼܕ ܗܿܘܐ ܗܼܘܐ ܐ̈ܠܦ ܐ̈ܠܦܝܼܢ ܕܗܿܐ ܓܡܼܪܘ ܘܐܘܦܝܼܘ ܠܗ. ܣܘܼܕܪܐ ܕܟܬܼܢܐ܆ ܨ ܕܓ̄ ܘܒܡ̈ܝܐ ܠܐ ܬܼܨܒܥܝܼܘܗܝ ܗ̄ ܠܥܡܐ ܕܐܥܬܼܩܘ ܘܒܠܝܼܘ ܐܬܚܒܼܠܘ ܨܿܐܪ ܗܼܘܐ ܐܬܓܠܓܠܘ ܫܦܘܼܠ̈ܝܟܝ ܗ̄ ܐܬܓܠܝܼܘ ܘܐܬܩܦܼܘ̄ ܒܫܼܒܝܐ ܥܠ ܕܪܗܛܬ݀ ܥܩܒܼܗܿ ܒܿܬܪ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܢܬܡܼܠܐ ܚܡܪܐ ܗ̄ ܪܘܝܘܬܐ ܕܡܼܢ ܚܫܐ ܕܐܬܿܐ ܥܠܝܗܘܿܢ܆ ܥܕܠܐ ܢܚܼܫܟ ܗ̄ ܚܫܘܼܟܐ ܠܥܩܿܬܐ ܩܿܪܐ. ܐܝܟ pb. 286 ܕܠܐ ܡܫܼܟܚ ܗܢܕܘܝܐ: ܕܢܫܼܚܠܦ ܗ̄ ܥܠ ܥܣܼܩܘܼܬܐ ܕܨܒܝܿܢܗܘܿܢ ܕܡܼܢ ܒܝܼܫܘܼܬܐ ܠܛܒܿܬܐ ܢܐܼܬܘܢܼ ܐܡܼܪ ܗܿܕܐ܆ ܘܙܢܝܘܼܬܐ ܕܙܢܝܘܼܬܟܝ ܗ̄ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܕܡܼ̈ܘܬܐ ܕܒܒܝܬ ܣܓܕ̈ܬܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܘܿܝ ܠܟܝ ܐܘܿܪܫܠܡ܀ ܠܐ ܬܬܼܕܟܝ ܗ̄ ܐܠܐ ܐܬܕܟܝܼܬܝ܆ ܨܚܚܐ ܕܝܕ̄ ܘܨܘܼܚܝܼܬܗܿ ܗ̄ ܩ݀ܠܐ ܪܡܐ ܕܒܝܕ ܚܫ̈ܐ ܡܬܼܬܙܥܩ. ܣܩܼܬܝ ܪܘܼܚܐ ܐܝܟ ܝܪܘܪܐ ܗ̄ ܢ݀ܬܦ ܣܘܦܐ ܕܐܐܪ ܕܠܐ ܗܢܝܿܢ ܡܛ݀ܠ ܝܒܝܼܫܘܼܬܐ ܕܡܘܩܕܐ ܠܗ. ܡܬܐܡܪܐ ܥܠ ܚܝܘܼܬܐ ܗܿܕܐ ܕܐܡܼܬܝ ܕܢܡܘܼܬ ܚܕ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝܗܿ ܠܐ ܡܬܒܝܐܐ ܥܕܡܐ ܕܡܿܝܬܐ ܐܦ ܗܼܝ ܨ ܕܝܗ ܐܢ ܢܩܘܼܡ ܡܘܿܫܐ ܘܫܡܘܿܐܝܠ ܠܡܒܼܥܐ ܗ̄ ܨܠܝܼ ܐܪܡܝܐ ܥܠ ܡܛܪܝܐ ܘܠܐ ܐܫܬܼܡܼܥ ܘܒܝܐܼܗ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܕܐܢ ܡܫܼܬ̈ܡܥܢܐ ܠܐ ܐܫܼܬܡܥܘ ܐܦܠܐ ܬܼܟܪܐ ܠܟ. ܚܕ ܨܠܝܼ ܒܡܕܒܪܐ ܘܐܚܪܢܐ ܒܐܪܥ ܡܘܼܠܟܢܐ. ܥܠ ܒܝܼܫܘܼܬܐ ܕܝܘܼ̈ܕܝܐ ܐܘܕܥ ܒܕܠܐ ܐܬܥܼܢܝܼ.. ܐܠܬ݀ ܝܠܕܬ݀ ܫܒܥܐ ܗ̄ ܒܟܼܬ݀ ܠܐܝܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܫܒܼܥܐ ܠܝܥܩܘܿܒ ܕܐܫܼܬܒܝܼܘ. ܪܘܼܒܝܠ ܘܫܡܥܘܢܿ ܘܐܝܼܣܟܪ ܘܐܦܪܝܡ ܡܼܢ ܫܿܡܪܝܼܢ. ܥܪܒܬ݀ ܫܡܼܫܗܿ ܗ̄ ܠܚܝ̈ܝܗܘܿܢ ܩܿܪܐ ܫܡܼܫܐ ܗܿܢܐ ܕܐܦܿܠܐ ܠܡܫܼܫܐ ܡܿܨܝܢܼ ܗܼܘܘ ܕܢܚܼܙܘܢܼ. ܒܦܠܓܘܼܬ ܝܘܡ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܥܠ ܕܒܣܝܦܐ ܡܝܼܬܘ ܘܠܘ ܒܡܿܘܬܐ ܟܝܿܢܐ. ܘܫܪܟܒܗܘܿܢ ܠܚܪܬܐ ܐܫܠܼܡ ܗ̄ ܠܝܼܗܘܼܕܐ ܘܐ̈ܠܘܝܐ. ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܡܿܨܚܝܢ ܠܝܼ ܗ̄ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܢܒܝܘܼܬܝ ܩܫܝܼܬܐ ܕܥܠܝܗܘܿܢ ܡܨܿܚܝܢ ܠܝܼ. ܡܒܼܙܚ̈ܢܐ ܗ̄ ܗܿܢܘܿܢ ܕܡܿܡܝܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܢܒܝܘܼܬܗ. ܡܛ݀ܠ ܕܪܘܓܙܐ ܡܠܝܬܼܢܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܿܢ ܕܡܘܣܿܦ ܝܼܕܥܬܐ ܡܘܣܿܦ ܟܐܒܐ. ܠܡܿܢܐ ܗܼܘܐ ܟܐܒܝ ܥܫܝܼܢ ܘܡܚܘܼܬܝ ܗ̄ ܟܐܒܐ ܕܬܪܥܝܼܬܗ ܕܢܒܝܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܥܕܟܝܼܠ ܚܙܼܐ ܗܼܘܐ ܡܦܩܢܐ ܕܡܼ̈ܠܐ ܕܢܒܝܘܼܬܗ ܘܟܕ ܡܬܡܝܩ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܗ݀ܘ ܥܡܐ ܠܐ ܫܪܝܼܪܐ. ܡܬܼܬܥܝܼܩ ܗܼܘܐ ܘܗܘܝܿܬ ܠܝܼ ܐܝܟ ܡ̈ܝܐ ܟܕ̈ܒܐ ܗ ܡ̈ܝܐ ܕܒܘܼܚܪܢܐ ܕܒܪܫܝܼܥܘܼܬܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܐܬܓܕܠܼܘ ܘܒܝܬ ܕܐܣܼܟܠܘ ܠܕܠܐ ܐܣܼܟܠܘ ܠܐ ܦܿܪܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܬܘܼܒ ܐܟܙܼܢܐ ܕܡ̈ܝܐ ܕܩ̈ܒܝܬܐ ܡܼܢ ܡܛܪܐ ܗܿܘܝܢ ܩܠܝܼܠ ܙܒܢܼܐ ܘܒܿܬܪܟܢ ܡܬܟܕܒܝܼܢ ܠܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܩܿܪܐ ܐܦ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ. ܐܢ ܬܬܼܘܼܒ ܐ݀ܦܢܝܟ ܘܩܕܡܝ ܬܩܘܼܡܝܗܿ ܥܠ ܒܪܘܿܝܟ ܘܥܒܼܕ ܐܡܠܼܟ ܕܐܬܬܠܼܡܕ ܠܗ ܐܡܝܼܪܐ. ܝܩܝܼܪܐ ܡܼܢ ܙܠܝܼܠܐ ܐܝܟ ܦܘܼܡܝ ܬܗܼܘܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܦܘܼܡܐ ܕܡܪܝܐ ܕܐܠܦܼ ܬܝܿܒܘܼܬܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܗܿܝ ܕܡܬܼܦܩܕ ܢܒܝܐ ܕܠܐ ܢܣܼܒ ܐܢܬܬܐ. ܕܡܿܝܐ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܠܗ܆ ܨܒܝܿܢܐ ܠܗܿܢܐ ܣܘܼܥܪܢܐ. ܗܿܐ ܐܢܿܐ ܡܫܿܕܪ ܐܢܼܐ ܨܝ̈ܕܐ ܗ̄ ܢܒ̈ܝܐ ܘܫܠ̈ܝܼܚܐ ܕܨܕܘ ܘܐܘܒܼܕܘ ܠܫܐܕܗܐ ܡܪ̈ܘܕܐ ܡܼܢ ܟܿܠ ܛܘܼܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܬܐ ܕܥܠܝܗܘܿܢ ܡܼܣܬܓܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܝܕ ܨܠ̈ܡܐ. ܚܛܝܼܬܗ ܕܝܼܗܘܼܕܐ ܟܬܝܼܒܐ ܒܩܢܝܐ ܗ̄ ܕܗܿܢܐ ܟܿܠܗ ܠܒܝܼܫܐ ܠܗܘܿܢ ܚܛܝܼܬ ܘܩܒܝܼܥܐ ܘܠܐ ܡܬܼܠܚܝܐ ܡܼܢ ܠܒܼܗܘܿܢ ܒܕܡܘܼܬ ܐܬܘ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ. ܕܒܠܩܢܝܐ ܕܦܙܠܐ ܓܠ̈ܝܼܦܢ. ܛܦܪܐ ܕܫܡܝܼܪܐ ܗ̄ ܟܐܦܐ. ܘܥܠ ܝܘܼܕܐ ܡܫܠܡܢܐ ܫܠ̈ܡܢ ܕܐܫܠܼܡ ܪܒܗ ܘܟܬܝܼܒܐ ܚܛܝܼܬܗ ܘܠܐ pb. 287 ܡܬܼܠܚܝܐ ܡܼܢ ܠܒܼܗܘܿܢ ܒܕܡܘܼܬ ܐܬܘ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ ܕܒܩܢܝܐ ܕܦܪܙܠܐ ܓܠ̈ܝܼܦܢ. ܛܦܼܪܐ ܕܫܡܝܼܪܐ ܗ̄ ܟܐܦܐ. ܘܥܠ ܝܘܼܕܐ ܡܫܠܡܢܐ ܫܠ̈ܡܢ ܕܐܫܼܠܡ ܪܒܗ ܘܟܬܝܼܒܐ ܚܛܝܼܬܗ ܘܠܐ ܡܬܼܠܚܝܐ. ܢܫܼܐ ܒܚܘܼ̈ܠܢܐ ܒܡܕܒܪܐ ܗ̄ ܠܐܟܿܠܩܪܨܐ ܡܿܬܠ ܒܗܿܕܐ ܕܐܬܪܕܦܼ ܒܝܕ ܨܝ̈ܕܐ ܫܠ̈ܝܼܚܐ ܡܼܢ ܢܦܼܫ̈ܬܐ ܕܡ̄ܗܼ̈ܝܡ ܘܐܙܼܠ ܫܪܼܐ ܒܚܘ̈ܠܢܐ ܒܐܪܥܐ ܡܠܝܼܬܐ ܕܠܐ ܡܘܥܝܐ. ܡܪܝܐ ܚܝܠܝ ܘܡܥܕܪܢܝ ܗ̄ ܐܦܿܠܢ ܐܪܙܗܿ ܒܦܘܼܢܝܐ ܕܡܼܢ ܒܒܝܠ ܐܫܼܬܡܫ ܐܠܐ ܫܪܪܗ ܒܝܕ ܡܪܢ ܐܣܬܼܥܪ. ܥܫܝܼܢ ܠܒܼܐ ܡܼܢ ܟܿܠ ܐܢܫܐ ܗ̄ ܕܐ݀ܦܢ ܥܡܝܼܩ ܗܼܘ ܒܪܢܫܐ ܒܚܘܼܫ̈ܒܘ̄ ܘܠܐ ܡܬܼܕܪ̈ܟܢ ܬܪ̈ܥܝܬܗ ܡܼܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܠܘ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܡܼܢ ܕܝܼܠܝ ܡܿܪܕܐ ܬܪܥܝܼܬܗ. ܐܝܟ ܚܓܠܐ ܕܩܿܪܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܩܩܒܢܐ ܕܓܿܢܒ ܒܝܼ̈ܥܐ ܡܼܢ ܩ̈ܢܐ ܕܚܓ̈ܠܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܝܿܬܒ ܥܠܝܗܝܢ ܘܝܿܠܕ. ܘܡܐ ܕܪܒܼܘ ܐܙܿܠ ܟ݀ܠ ܚܕ ܠܘܿܬ ܐܒ̄ܘܼ ܘܫܿܒܩܝܼܢ ܠܗ ܟܕ ܐ݀ܠܐ ܠܩܢܘܿܡܗ. ܗܿܟܢܐ ܗܿܘ ܒܒܿܠܝܐ ܕܩܢܼܐ ܥܘܼܬܪܐ ܕܠܐ ܒܕܝܼܢܐ. ܒܦܠܓܘܼܬ ܝܘܡ̈ܘܗܝ ܢܫܼܒܩܝܼܘܗܝ ܗ̄ ܟܕ ܫܢܼܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܘܢܦܼܩ ܠܕܒܪܐ. ܐܘܿ ܪܡܙ ܥܠ ܒܝܠܛܫܨܪ ܕܐܬܩܼܛܠ ܘܚܪܒܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܗ. ܟܘܼܪܣܝܐ ܕܐܝܼܩܪܐ ܕܐܬܼܬܪܝܼܡ ܡܼܢ ܠܘܼܩܕܡ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܒܘܼܛܠܐ ܕܡܠܟܘܼܬܗܘܿܢ. ܐܬܪܐ ܕܡܩܕܫܗ ܗ̄ ܠܐܬܪܐ ܘܠܡܕܝܼܢܬܐ ܕܒܗܿ ܒܿܢܐܼ ܗܝܟܠܐ ܐܡܿܪ. ܝܘܡܗ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܪܓܿܬ ܗ̄ ܚܠܘܿܠܗ. ܕܘܼܒܪܗ. ܪ̈ܓܝܓܬܗ. ܫܒܝܼ̈ܚܬܗ ܡܕܡ ܕܢܦܼܩ ܡܼܢ ܣܼܦ̈ܘܬܝ ܗ̄ ܢܒܝܘܼܬܐ ܨܠܘܿܬܐ ܕܥܠ ܥܡܗ. ܢܒܝܘܼܬܐ ܠܬܒܿܪܐ ܗ̄ ܠܩܼܛܠܐ. ܘܚܕ ܬܪܝܢ ܬܒܿܪܐ ܗ̄ ܠܒܝܼ̈ܫܐ ܕܣܝܼܡܝܼܢ ܥܠܝ ܠܡܩܼܛܠܢܝ ܨܚܚܐ ܕܝܚ̄܆ ܐܢ ܢܥܼܢܕ ܡܼܢ ܛܘܿܪ ܬܕ̈ܝܐ ܬܠܓܐ ܘܡܼܢ ܠܒܢܢ ܗ̄ ܕܠܐ ܥܿܢܕ ܡܢܼܗܘܿܢ ܬܠܓܐ ܐܡܿܪ ܡܛ݀ܠ ܕܥܕܠܐ ܦܫܪ ܩܕܡܝܐ ܢܚܿܬ ܥܠ̄ܘ ܐܚܪܢܐ ܘܩܿܪܐ ܠܗ ܛܘܼܪ ܬܕ̈ܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܕܡܘܼܬ ܬܪܝܢ ܬܕ̈ܝܐ ܢ݀ܦܩܝܼܢ ܡܢܼܗ ܡ̈ܝܐ. ܡ̈ܝܐ ܩܪܝܼܪ̈ܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܗ̄ ܚܕ̈ܬܐ ܕܠܐ ܐܚܼܡ ܐܢܘܿܢ. ܒܫܒ̈ܝܼܠܐ ܕܥܿܠܡ ܗ̄ ܡܼܢ ܙܒܢ ܡܘܿܫܐ ܐܬܓܼܙܪ ܥܠܝܗܘܿܢ ܫܒܼܝܐ: ܨܚܚܐ ܕܝܛ̄ ܒܓܒܘܓܐ ܕܦܚܪܐ ܘܬܒܘܼܪܝܗܝ ܗ̄ ܟ݀ܗܢܐ ܨܿܐܪ ܕܡܬܼܬܒܪܝܼܢ ܩܕܡ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ. ܒܓܒܘܿܓܐ ܕܡ̈ܝܐ ܕ݀ܡܐ ܠܐܦܘܿܠܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܐܕ̈ܢܬܐ. ܬܘܿ ܢ݀ܬܚܫܒ ܡܚܼܫܒܬܐ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܕܐܢ ܡܫܼܬܒܩ ܐܪܡܝܐ ܠܡܬܼܢܒܝܘܼ ܡܬܼܬܦܝܼܣ ܠܗ ܥܡܐ ܘܡܐ ܕܗܝܡܼܢܘܼܗܝ ܡܬܼܒܨܪ ܐܝܼܩܪܐ ܕܗ̈ܢܐ ܢܡܘܿܣܐ ܘܐܦ ܗܼܘ ܢܡܘܿܣܐ ܡܬܒܼܛܠ ܠܗ ܗܿܘ ܕܡܿܠܐܼ ܡܘܼܠܟܢ ܛܒ̈ܬܐ ܠܥܿܠܡܐ܆ ܬܘܿ ܢ݀ܡܚܝܼܘܗܝ ܒܥܝܢܗ ܗ̄ ܢ݀ܩܛܠܝܼܘܗܝ ܘܠܐ ܢ݀ܫܡܥ ܩܿܠܐ ܕܡ̈ܠܼܘܗܝ ܐܬܦܼܪܥ ܒܝܼܫܬܐ ܚܠܼܦ ܛ݀ܒܬܐ ܗ̄ ܐܬܦܼܪܥ ܒܝܼܫܬܐ ܕܩܛܼܠܐ ܚܠܦܼ ܬܟܫܼܦܬܐ ܕܚܠܼܦܝܗܘܿܢ. ܠܐ ܦܫܚܘܿܪ ܩܿܪܐ ܗ̄ ܦܫܚܘܿܪ ܩܿܪܐ ܠܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܘܛܒ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܬܘܬܒܐ ܘܚܕܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܕܢ݀ܚܬ ܠܒܿܒܝܠ ܒܬܘܬܒܘܼܬܐ ܘܡܨܛܪܟ ܘܚܿܕܪ ܐܝܟ ܒܢ̈ܝ ܥܝܼܠܝܼ. ܫܕܠܼܬܢܝ ܡܪܝܐ ܘܐܫܬܕܿܠܬ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ pb. 288 ܕܥܿܪܩ ܘܠܐ ܡܬܼܢܒܐ ܘܐܬܥܼܨܝܼ ܘܐܫܼܬܪܪ. ܙܟܼܝܬܢܝ ܗ̄ ܥܠ ܕܗܦܼܟ ܡܼܢܕܪܝܼܫ ܕܢܡܼܠܠ. ܢܦܫܼܗ ܕܡܣܼܟܢܐ ܗ̄ ܕܐܪܡܝܐ.. ܝܬܒܿܬ ܒܥܘܼܡܩܐ ܗ̄ ܩܿܪܐ ܠܗܿ ܗܿܟܢ ܡܛ݀ܠ ܛܘܼܪ̈ܐ ܕܟܪܝܼܟܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܿ. ܥܡܝܼܩܬ ܦܩܥܼܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܥܬܝܼܕܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܬܬܕܝܼܫܝ ܡܼܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ܆ ܠܐ ܬܒܼܟܘܢܿ ܥܠ ܡܝܼܬܐ ܗ̄ ܕܡܬܼܥܦܐ ܝܕܘܼ̈ܥܘܗܝ. ܐܠܐ ܥܠ ܕܐܙܿܠ ܘܠܐ ܗܿܦܟ ܗ̄ ܐܙܿܠ ܒܫܒܼܝܐ ܘܡܿܐܬ ܘܠܐ ܚܿܙܐ ܐܪܥܗ. ܫܿܠܘܿܡ ܗ̄ ܝܘܼܝܿܩܝܼܡ. ܩܒܘܼܪܬ݀ ܚܡܪܐ ܢܬܩܼܒܪ ܗ̄ ܕܠܒܪ ܡܼܢ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܕܐܘܿܪܫܠܡ ܐܫܼܬܕܝܼ. ܡܿܡܠܟ ܐܢܬ ܕܐܢܬ ܡܬܼܚܕܐ ܒܐܪ̈ܙܐ ܗ̄ ܕܠܥܿܠܡ ܪܢܝܼܬ ܕܡܡܠܟ ܐܢܬ ܕܗܿܐ ܡܬܼܚܬܪ ܐܢܬ ܒܐܪ̈ܙܐ. ܟܘܼܬܒܘܼܗܝ ܡܿܟܪܙܐ ܗ̄ ܡܣܠܝܐ ܕܠܐ ܡܘܠܕ ܒܢ̈ܝܐ ܘܡܨܠܚ. ܘܠܐ ܝܼܬܒ ܒܪܗ ܥܠ ܟܘܼܪܣܝܗ ܐܠܐ ܡܡܿܠܟ ܒܕܘܼܟܬܗ ܕܕܗ ܨܕܩܝܐ. ܘܓܠܥܕ ܐܢܬ ܗܼܘ ܪܝܼܫ ܠܒܼܢܢ ܗ̄ ܓܠܥܕ ܛܘܼܪܐ ܗܿܘ ܕܒܦܢܝܼܬܐ ܕܬܝܡܢܐ ܩܝܿܡܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܡܢܿܬܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܕܝܼܣܪ̈ܠܝܐ ܘܡܛܠܗܿܕܐ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܡܫܿܡܗ ܛܘܪ ܓܠܥܕ ܠܥܕܡܐ ܘܠܐܘܿܪܫܠܡ ܛܘܼܪܐ ܕܠܒܼܢܢ. ܐܒ̄ܘܼ ܐܟܼܠ ܘܐܫܼܬܝܼ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܚܙܩܝܐ ܐܘܿ ܝܘܿܫܝܐ ܐܒܘܼܗܝ ܕܝܼܠܗ ܕܝܘܼܝܿܩܝܼܡ ܕܐܟܼܠ ܘܐܫܼܬܝܼ ܘܠܐ ܪܕܦ ܒ݀ܬܪ ܥܿܠܘܿܒܘܼܬܐ ܘܒܢܝܿܢܐ ܘܪܚܼܡܬ݀ ܟܣܼܦܐ ܐܠܐ ܒܡܫܘܼܚܬܐ ܐܬܼܕܒܼܪ. ܐܘܿ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܡܘܿܒܕܝܼܢ ܗ̄ ܐܘܿ ܡ̈ܠܟܐ ܡܒܿܕܪܝܼܢ ܥܢ̈ܐ ܕܡܪܥܝܼܬܝ ܘܐܟܿܢܫ ܥܝܢ̈ܝ ܗ̄ ܠܙܘܼܪܒܒܝܼܠ ܘܝܫܘܿܥ ܒܪ ܝܘܼܙܕܩ. ܘܐ݀ܩܝܼܡ ܠܕܘܝܼܕ ܨܡܼܚܐ ܗ̄ ܐܦܢ ܥܠ ܙܘܼܪܒܒܝܼܠ ܐܡܝܼܐ ܐܠܐ ܥܠ ܡܪܢ ܫܿܠܡܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܙܘܼܪܒܒܝܠ ܐܬܩܼܪܝܼ ܙܕܩܢ ܐܘܟܝܼܬ ܡܢܿܬܢ ܘܝܪܬܘܼܬܢ ܐܠܐ ܡܪܢ ܡܿܢܘܼ ܩܡܼ ܒܐܪܙܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܘܠܐ ܚܕ.. ܡܠܟܐ ܐܪܫܟܝܐ ܗ̄ ܫܡܐ ܗܿܢܐ ܥܠ ܪܒܘܼܬܐ ܘܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܡܿܘܕܥ ܘܐܟܘܿܬܗ ܗ݀ܘ ܕܕܝܪܐ ܕܐܬܢ ܘܓܦܼܬܐ ܕܣܒܡܐ ܥܠ ܣܘܓܐܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܪܗܡܙܢ. ܘܐܫܟܼܚ ܪ̈ܚܡܼܐ ܒܡܕܒܪܐ ܗ̄ ܥܡܐ ܕܒܝܬ ܝܼܣܪܐܝܠ ܕܐܫܬܼܒܝܼ ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܒܒܿܒܝܠ ܘܒܿܐܬܘܪ ܘܐܝܟ ܕܒܡܕܒܪܐ ܚܣܝܼܪ ܡܼܢ ܟܿܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܐܫܟܼܚ ܪ̈ܚܡܼܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ܆ ܣܐܘܪܝܐ܀ ܐܫܟܿܚܬ ܪܼ̈ܡܐ ܗ̄ ܒܙܒܢ ܩܪܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܼܢ ܡܡܚ̈ܝܐ ܡܫܼܬܟܚܝܼܢ ܕܠܐ ܒܠܥܼܘ ܠܡܿܘܬܐ ܘܠܗܿܠܝܢ ܩܿܪܐ ܪ̈ܚܡܼܐ ܕܐܬܦܼܨܝܼܘ ܡܼܢ ܩܛܠܼܐ ܡܫܡܼܠܝܐ. ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܐ ܡܪܝܐ ܐܬܚܼܙܝ ܠܝܼ. ܗ̄ ܡܼܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܡܢܼܩܕܝܼܡ ܕܫܘܼ̈ܘܕܝܐ ܘܩܝ̈ܡܐ ܕܠܘܿܬ ܐܠܗܐ. ܡܢܼܗܡ ܢܢܗܼܡ ܥܠ ܕܝܪܗ ܗ̄ ܐܘܿܪܫܠܡ.. ܝܗܝ ܝܗܝ ܗ̄ ܒܪܬ݀ ܩܿܠܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܕܝܗܿܒܐ ܚܝܠܐ ܠܕܝܘܿܫܐ. ܣܘܼܥܪܢܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܓܙܼܪ. ܬܒܼܢܐ ܒܥܒܘܕܐ ܗ̄ ܡ̈ܠܼܐ ܕܪܘܼܚܐ ܒܚܠ̈ܡܼܐ ܟܕ̈ܒܐ. ܫܐܼܠܘ ܐܢ ܝ݀ܠܕ ܕܟܪܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ ܟ݀ܠ ܓܒܪܐ ܐܝܟ ܝܿܠܕܬܐ ܣܝܼ̈ܡܢ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܥܠ ܓܒ̈ܘ̄. ܗܿܝ ܕܢܦܼܠܚܝܘܼܢܝܗܝ ܘܠܒܪܗ ܗ̄ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܘܠܒܪܗ ܐܘܠܡܪܕܘܼܟ ܘܠܒܪ ܒܪܗ ܒܝܠܛܫܨܪ. ܘܠܕܘܝܼܕ ܡܠܟܗܘܿܢ ܗ̄ ܠܙܘܪܒܒܝܠ ܕܡܬܼܝܒܠ ܡܼܢܗ..܆ pb. 289 ܩܠܐܒܪܡܬܐ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܒܢܝܿܡܝܢ ܒܪ ܪܚܝܠ ܪܡܿܙ ܕܡܫܼܬܒܝܢ ܘܢ݀ܚܬܝܼܢ. ܪܘܼܚܢܐܝܼܬ ܥܠ ܫܒܪ̈ܐ ܕܩܼܛܠ ܐܝܪܘܕܝܼܣ ܒܪ ܕܩܒܝܼܪ̈ܐ ܪܚܝܠ. ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܬܓܪܐ ܠܕܡ̈ܥܝܟܝ ܗ̄ ܕܗܿܦܟܝܼܢ ܒܢܝ̈ܟܝ ܠܬܚܘܼܡܗܘܿܢ ܗ̄ ܠܦܪܕܝܣܐ. ܗܘܿܝܬ ܐܝܟ ܥܓܼܠܐ ܕܚܫܠܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܗܘܿܢ. ܒܪܐ ܗܿܘ ܠܝܼ ܝܩܝܼܪܐ ܐܦܪܝܡ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܬܝܿܒܘܿܬܗ. ܒܪܐ ܡܪܐ ܚܿܕܬܐ ܗ̄ ܕܡܪܦܝܐ ܟܢܘܼܫܬܐ ܠܬܟܪ̈ܐ ܘܣܿܓܕܐ ܠܐܠܗܐ. ܢܩܒܼܬܐ ܬܚܒܒܼܝ ܓܒܪܐ ܗ̄ ܠܥܡ̈ܡܼܐ ܩ݀ܪܐ ܢܩܒܼܬܐ ܕܡܙܢܝܢ ܗܼܘܘ ܒܦܬܟܪ̈ܐ ܘܗܼܢܘܿܢ ܪܗܼܛܘ ܡܼܢ ܢܦܼܫܗܘܢܿ ܠܘܿܬ ܓܒܪܐ ܡܫܝܼܚܐ ܘܡܝܿܒܒܝܼܢ. ܘܠܐ ܢܠܼܦܘܢܿ ܬܘܼܒ ܓܒܪܐ ܠܐܚܘܼܗܝ ܗ̄ ܠܟܿܠܢܫ ܐܝܼܬܝܗܿ ܝܼܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܡܼܠܝܬܐ ܐܦܿܢ ܐܚܪܢܝܐܝܼܬ ܡܠܦܝܼܢ. ܐܠܐ ܝܼܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܢܨܝܼܒܐ ܒܗܘܿܢ܇ ܘܢܣܒܿܬ ܐܫܛܪܐ ܕܙܒܝܼܢܬܐ ܕܚܬܝܼܡ ܘܕܠܐ ܡܚܬܡ ܗ̄ ܬܪܝܢ ܐܫܛܪ̈ܝܢ ܥ݀ܒܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܝܢܬܗܘܢܿ ܚܕ ܕܡܬܼܛܒܥ ܗܼܘܐ ܘܡܫܪܪ ܠܙܒܝܼܢܬܐ ܘܐܚܪܢܐ ܦܪܫܓܢܗ ܐܘܟܝܼܬ ܢܘܼܣܟܗ ܕܡܬܼܢܛܪ ܗܼܘܐ ܠܥܘܼܗܕܢܐ܆ ܥܓܼܠܐ ܕܦܣܼܩܘ ܠܬܪܝܢ ܘܥܒܼܪܘ ܒܝܢܬ ܦܠ̈ܓܘܗܝ ܗ̄ ܕܐܝܿܟܢܐ ܗܿܘ ܕܐܬܦܼܣܩ ܘܐܫܼܬܕܝܼ ܡܛ݀ܠ ܫܪܪܐ ܕܩܝܿܡܐ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗܼܢܘܢܿ ܡܛ݀ܠ ܕܓܠܘܼܬܐ ܕܩܝܿܡܗܘܿܢ ܡܬܼܦܣܩܝܼܢ ܒܣܦܝܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ ܘܕܠܐ ܩܒܘܼܪܬܐ ܡܫܼܬܕܝܢ. ܝܘܼܢܕܒ ܒܪ ܪܟܒ ܗ݀ܘ ܕܦܓܼܥ ܒܝܿܗܘ ܐܘܬܒܼܗ ܥܡܗ ܒܩܪܘܿܟܐ ܕܡܿܝܐ ܕܡܼܢ ܫܪܒܬܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܗܼܘܐ. ܒܠ̈ܝܐ ܕܣܚܘ̈ܬܐ ܗ̄ ܪ̈ܘܼܩܥܐ ܕܡܿܟܦܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܗܘܿܢ ܪ̈ܟܫܐ. ܩܿܡܝܼܢܐ ܗ̄ ܒܿܢܘܿܢܐ. ܦܨ̈ܝܼܢ ܗ̄ ܡܢܘ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ ܕܡܦܠܓܝܼܢ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܥܠ ܟܪ̈ܒܝܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܢܢ ܓܘܼܕ̈ܐ. ܢܚܠܐ ܕܓܼܪܒ ܗ̄ ܙܘܝ̈ܬܐ ܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܐܢܝܢ ܕܡܬܩܪ̈ܝܢ ܗܿܟܢ. ܐܪܡܝܼܘ ܠܐܪܡܝܐ ܡܼܢ ܟܘܬ݀ ܓܘܼܒܐ ܠܓܘܼܒܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܠܥܠ ܠܬܚܼܬ ܐܚܼܬܘܼܗܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܒܝܬܐ ܥܠܝܬܐ ܠܬܚܬܝܐ. ܡܠܟܐ ܐܫܼܬܡܥ ܠܦܝܿܣܗ ܕܥܒܼܕ ܐܡܠܟ ܟܘܼܫܝܐ ܒܕ ܐܬܟܼܚܕ ܡܼܢ ܓܒܪܐ ܢܘܼܟܪܝܐ ܕܫܪܝܼܪ ܠܗ ܐܠܗܐ. ܘܡܚܿܒ ܠܢܒܝܐ ܝܬܝܼܪ ܡܢܼܗܘܿܢ. ܢܒܘܼܙܪܕܢ ܪܒ ܕܚ̈ܫܐ ܗ̄ ܪܒܐ (ܡܓܝܼܪ̈ܣܐ) ܗܼܘܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܡܬܼܩܪܝܢ ܕܒܡܓ ܪܒ ܕܚ̈ܫܐ. ܪܒ ܡܓܝܼܪ̈ܣܐ ܗ̄ ܕܛܒܚ̈ܐ ܐܘܟܝܼܬ ܕܩܕܪ̈ܐ ܕܡܠܟܐ ܘܝܗܼܒܠܗܘܿܢ ܢܒܘܙܪܕܢ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܘܫܼܪܝܗܝ ܗ̄ ܩܒܘܼܬܐ ܝܗܼܒ ܠܗ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܒܗܿ ܐܪ̈ܙܐ ܘܣܦܼܪ̈ܐ ܘܡ̈ܐܢܐ ܕܬܫܡܼܫܬܐ. ܕܫܐܼܠ ܡܢܼ ܘܣܬܼܪ ܐܢܘܢܿ ܒܛܘܼܪܐ ܒܡܥܪܬܐ ܥܕܡܐ ܕܢܩܘܼܡ ܢܒܝܐ ܒܦܘܼܢܝܐ ܘܒܟܬܒܐ ܕܡܩܼܒ̈ܝܐ ܪܡܿܙ ܥܠ ܗܿܠܝܢ. ܡܛܠܐ ܠܛܝܼܢܐ ܩܿܪܐ. ܡܠܒܢܐ ܕܠ̈ܒܼܢܐ.. ܩܿܝܡܬܐ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܒܝܬ ܫܡܫ ܗܝܟܠܐ ܕܫܡܼܫܐ ܘܡܪ̈ܟܒܼܬܗ. ܡܠܟܬ݀ ܫܒܐ ܩܿܪܝܢ ܠܐܣܬܪܐ ܐܘܝܟܼܬ ܦܪܘܕܝܛܝ. ܐܘܣܼܦ ܡܪܝܐ ܕܘܼܘܢܐ ܥܠ ܟܐܒܝ ܗ̄ ܒܪܘܿܝܟ ܣܿܒܪ ܗܼܘܐ ܕܡܿܩܒܠ ܢܒܝܘܼܬܐ ܡܼܢ ܐܪܡܝܐ ܐܝܟ ܝܫܘܿܥ ܡܼܢ ܡܘܿܫܐ ܘܐܠܝܐ. ܘܫܡܼܥ ܕܡܬܼܥܩܪ ܒܝܬܐ ܘܚܿܪܒ ܡܩܕܫܐ܆ ܠܐ ܬܒܼܥܐ ܠܕܪܘܪ̈ܒܢ ܡܼܢܟ ܗ̄ ܠܡܟܿܣܘ ܠܡ̈ܠܟܐ ܘܟܗ̈ܢܐ pb. 290 ܐܬܕܟܪ ܠܡܘܿܫܐ ܕܐܫܬܼܐܠ ܘܠܐܪܡܝܐ ܕܥܪܼܩ. ܠܐ ܬܒܼ݁ܐ ܠܕܪܘܪ̈ܒܢ ܡܢܼܟ ܗ̄ ܐܢܿܐ ܡܪܝܐ ܝܿܕܥ ܐܢܼܐ ܠܐܝܿܠܢ ܕܚܫ̈ܚܢ ܠܟ. ܕܝܿܕܥ ܐܝܿܢܐ ܚܫܿܚ ܕܢܗܼܘܐ ܒܪ ܐܪܙܐ ܘܩܪܝܼܒܐ ܡܨܥܝܐ. ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܠܓܠܝܢܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܩܿܪܐ ܕܒܿܥܐ ܗܼܘܐ ܘܡܬܼܪܓܪܓ ܠܗܿ ܒܪܘܝܿܟ. ܡܛ݀ܠ ܚܘܼܒܗ ܕܨܝܕ ܐܠܗܐ ܘܡܛ݀ܠ ܕܣܿܩܪ ܗܼܘܐ ܥܡܐ ܠܒܪܘܿܟ ܩܒܼܠ ܓܠܝܢܐ ܐܝܟ ܕܠܒܘܼܝܐܐ ܕܢܦܼܫܗ ܘܐܬܬܼܚܡ ܕܠܐ ܢܒܼܥܐ ܢܒܝ̄ܘܼ. ܘܐܝܼܬ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܕܐܬܝܗܼܒܬ݀ ܠܗ. ܢܚܡܠܝܐ ܗ̄ ܚܿܠܡ ܚܠܼ̈ܡܐ. ܐܡܘܢܿ ܕܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܡܨܝܪܬܐ ܩܿܪܐ ܠܡܨܪܝܢ ܕܓܙܝܼܪܝܼܢ ܡܛ݀ܠ ܝܘܣܦ ܗ̄ ܦܪܥܘܢܿ ܚܓܝܼܪܐ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܕܫܿܪܐܼ ܗܼܘܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܦܪܬ ܒܟܪܡܘܿܫ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܙܒ̈ܢܼܐ ܕܣܠܼܩܘ ܡܨܪ̈ܝܐ ܡܼܢ ܐܪܥܗܘܿܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܩܪܝܼܒܝܼܢ ܠܦܪܬ ܘܬܡܿܢ ܐܩܒܼܠ ܐܢܘܢ ܩܪܒܐ ܕܒܿܒܠ̈ܝܐ ܘܚܼܪܒܘ ܠܡܨܪ̈ܝܐ.. ܣܩܝ ܠܓܠܥܕ ܘܣܩܝ ܒܬܘܼܠܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܣܢܝܼܩܘܼܬܐ ܕܗܿܘܝܐ ܠܗܿ ܥܠ ܓܠܥܕ ܐܡܿܪ ܘܬܘܼܒ ܕܢܚܼܘܐ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܩܼܒܠܘܼܢܝܗܝ ܡܨܪ̈ܝܐ ܠܥܘܼܕܪܢܐ ܕܢܦܼܫ̈ܬܗܘܿܢ. ܓܒܪ ܒܓܒܪܐ ܐܬܼܛܪܝܼ ܗ̄ ܡܨܪܝܐ ܒܡܨܪܝܐ ܘܢܦܼܠܘ ܬܪ̈ܝܗܘܿܢ. ܕܠܘܿܚܐ ܘܡܿܥܒܪ ܙܒ̈ܢܼܐ ܗ̄ ܕܟܗܝܼܢܘܼܬܗ ܘܕܡܠܟܘܼܬܗ ܒܗ݀ܝ ܕܗܼܘܐ ܥܠܼܬܐ ܠܚܘܼܪܒܐ ܕܐܪܥܗ ܡܛ݀ܠ ܕܣܠܼܩܘ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܡܚܼܐ ܥܡܼܗܘܿܢ ܩܪܒܐ. ܥܗܓܠܬܐ ܫܦܝܼܪܬܐ ܡܨܝܪܬܐ ܗ̄ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ. ܡܛ݀ܠ ܛ݀ܒܬܐ ܘܡܛ݀ܠ ܣܿܓܝܐܘܼܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܣܿܓܕܐ ܠܗܘܿܢ܀ ܗܿܐ ܡܿܝܬܐ ܐܢܼܐ ܥܠ̈ܝܡܐ ܗ̄ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܘܠܨܘܪ ܘܠܨܝܕܢ ܘܠܓܙܪ̈ܬܐ ܕܩܦܘܼܕ̈ܩܝܐ. ܚܠܼܛ ܒܡܚܘܼܬܗܘܿܢ. ܘܠܦܠ̈ܫܬܝܐ ܩܿܪܐ ܩܦܘܼܕ̈ܩܝܐ. ܐܘܿ ܣܦܣܝܼܪܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܣܦܣܝܼܪܗ ܚܠܼܛ ܒܡܚܘܼܬܗܘܿܢ ܘܠܦܠ̈ܫܬܝܐ ܩܿܪܐ ܩܦܘܼ̈ܕܩܝܐ. ܘ݀ܝ ܠܢ݀ܒܘܿ ܗ̄ ܕܐܬܒܼܙܙܬ݀ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܒܡܣܩܬܐ ܕܠܘܼܚܝܬ݀ ܟܕ ܒܟ̈ܝܢ ܘܣܠ̈ܩܢ ܗ̄ ܠܦܘܼܬ ܦܬܟܪ̈ܝܗܘܿܢ ܕܢܼܗܘܘܢܿ ܠܗܘܢܿ ܡܥܕܪ̈ܢܐ. ܗܒ ܟܠܝܼܠܐ ܠܡܘܼܐܒ ܡܛ݀ܠ ܕܚܼܪܒ ܚܪܒܐ ܠܘ ܠܡܘܼܐܒ ܐܠܐ ܕܡܘܼܐܒ. ܠܐ ܣܪܩܼܘ ܡܼܢ ܡܿܐܢܐ ܠܡܿܐܢܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܬܪܐ ܠܚܒܪܗ ܒܫܒܼܝܐ ܠܐ ܢܦܩܼܘ. ܛܥܡܼܗܘܿܢ ܒܗܘܿܢ ܗ̄ ܥܘܼܬܪܗܘܢܿ. ܒܼܗܬ ܡܘܼܐܒ ܡܼܢ ܟܘܼܡܘܿܫ ܦܬܟܪܗ. ܘܟܿܠܗܝܢ ܕܗܼ̈ܘܝ ܠܡܘܼܐܒ ܕܥܠ ܕܐܥܝܼܩ ܠܝܼܣܪܐܝܠ ܠܢܒܘܼܟܕܢܨܪ܆ ܓܘܼܙܥܐ ܠܚܘܼܛܪܐ ܩ݀ܪܐ ܕܝܬܝܼܪ ܚܠܝܼܡ ܘܥܿܒܐܼ ܘܫܪܝܼܪ. ܗ݀ܝ ܕܥܡܘܿܪܬܐ ܕܒܪܬ݀ ܕܝܒܘܢ ܡܕܝܼܢܬܐ ܡܫܡܗܬܐ ܕܡܘܼܐܒ̈ܝܐ ܥܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܐܡܿܪ. ܡܛ݀ܠ ܕܒܙܘܿܙܐ ܕܡܘܼܐܒ ܣܠܼܩ ܥܠܝܟܝ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܬܼܐ ܠܡܒܼܪ ܐܢܘܿܢ. ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܡܫܘܪ ܐܘܿ ܗܿܟܢܐ ܡܬܼܩܪܝܐ ܗܘܬ݀ ܐܘܿ ܡܼܢ ܡܢܿܬܐ. ܬܐܒܬܐ ܗܿ̄ ܗܿܦܟܬܐ ܗܿܝ ܗܼܘܘ ܐܝܟ ܝܘ̈ܢܐ ܒܓܕ̈ܢܦܐ ܗ̄ ܕܒܫܩܝܼ̈ܦܐ ܘܒܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܕܪ̈ܡܢ ܥܡܼܪܘ ܡܼܢ ܩܕܡ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝܗܘܿܢ. ܥܙܝܼܪ ܘܣܒܡܐ ܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܡܘܼ̈ܐܒܝܐ. ܐܪܥܐ ܕܟܪܡܠܐ ܕܟܪ̈ܡܐ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܐܘܠ̈ܘܼܢܝܟܝ ܗ̄ ܥܘܼܡ̈ܩܐ ܘܢܚ̈ܠܐܐܢܝܢ ܘܕܘܼܟ̈ܝܬܐ. ܕܣܿܓܝ ܟܗ̈ܝܼܢܢ. ܬܝܡܢ ܡܕܝܼܢܬܐ ܥܫܝܼܢܬܐ ܕܐܕܘܼ̈ܡܝܐ. ܕܝܪܐ ܕܐܬܢ ܗ̄ ܠܡܠܟܘܼܬܗ pb. 291 ܡܫܿܡܗ ܐܘܿ ܠܡܢܿܬܐ܇ ܡܼܢܗܿ ܕܝܬܝܼܪ ܟܗܝܼܢܐ ܘܛ݀ܒܐ ܐܘܿ ܕܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܗܘܬ݀ ܒܙܒܢ ܕܐܬܢ ܚܟܝܼܡܐ ܡܕܢܚܐ. ܡܼܢ ܥܘܼܫܢܐ ܕܝܘܿܪܕܢܢ ܠܕܝܪܐ ܕܐܬܢ ܗ̄ ܣܠܼܩ ܒܿܒܠܝܐ ܥܠ ܐܕܘܼ̈ܡܝܐ. ܘܡܛ݀ܠ ܕܐܒܼܐܫܘ ܠܒܢܗܝ ܝܼܗܘܼܕܐ ܕܐܚܝܼܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܫܘܼܠܛܢܐ ܥܠ ܝܘܿܪܕܢܢ. ܩܨܝܼ̈ܨܝ ܦܐܬܐ ܗ̄ ܠܛܝ̈ܝܐ ܩܿܪܐ. ܪܘܼܚܐ ܕܝܢ ܠܦܢܝ̈ܬܐ ܩܿܪܐ. ܚܨܘܼܪ ܡܕܝܼܢܬܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܚܿܪܒܐ ܠܥܿܠܡ. ܥܝܼܠܡ ܓܝܪ ܛܘܼܪܐ ܗܿܘ ܙܥܘܿܪܐ. ܚܨܘܪ ܓܝܪ ܒܡܨܥܬ݀ ܛܝ̈ܝܐ ܝܿܬܒܐ ܘܛܝ̈ܝܐ ܥܡܿܪܝܼܢ ܒܗܿ. ܗܘܿܝ ܗܘܝ ܐܝܟ ܥܨܘܿܪܐ ܗ̄ ܘܝܿܠܟܝ ܘܝܿܠܟܝ. ܐܪܕܛ ܗ̄ ܩܪܕܘ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܐܫܟܢܙ ܢ݀ܩܦܐ ܠܗܿܝ ܕܐܪܡܢ ܐܘܿ ܐܪܐܢ ܐܘܿ ܣܓܣܛܢ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܢܝܿܥܘܢܿ ܐܝܟ ܓ̈ܕܝܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ ܗ̄ ܢ݀ܥܪܝܢ ܘܡܪܝܼܡܝܼܢ ܩ݀ܠ ܢܗܼܡܬܗܘܿܢ. ܕܐܦܪܝܡ ܡܼܢ ܡܫܩܠܐ ܕܡܘܼܐܒ. ܪ̈ܝܫܝܗܘܿܢ ܡܣܿܦܪܝܼܢ ܗ̄ ܚܪ̈ܝܼܒܝܗܘܿܢ. ܕܩܢ̈ܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܕܝܼ̈ܢܬܗܘܿܢ. ܦܐܬܗ ܗ̄ ܪ̈ܝܼܫܢܐ ܕܐܪܥܗܘܿܢ. ܠܝܬ ܚܟܡܼܬܐ ܒܬܝܡܢ ܗ̄ ܕܠܐܚܪ̈ܢܐ ܡܠܦܐ ܗܘܬ݀. ܥܡܩܼܘ ܠܡܬܒܘܼ ܗ̄ ܐܬܬܼܟܠܘ ܥܠ ܫܝܢܐ. ܡܣܬܪ̈ܬܗ ܗ̄ ܡܕܝܼ̈ܢܬܗ ܕܥܿܪܩ ܠܗܝܢ. ܟܿܣܐ ܐܫܼܬܝܼܘ ܗ̄ ܕܢܝܐܝܠ ܘܚܒܼܪ̈ܘܗܝ ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܕܐܫܼܬܒܝܼܘ ܗ̄ ܕܢܝܐܝܠ ܘܚܒܼܪ̈ܘܗܝ ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܕܐܫܼܬܒܝܼܘ.. ܚܘܘ ܒܥ̈ܡܼܡܐ ܗ̄ ܕܐܬܬܼܚܕܬܬ݀ ܒܒܿܝܠ. ܪ̈ܥܘܬܐ ܐܛܥܝܼܘ ܗ̄ ܡ̈ܠܟܐ ܕܫܒܼܘ ܐܢܘܿܢ ܟܢܼ̈ܫܐ ܕܥ̈ܡܼܡܐ ܗ̄ ܡ̈ܕܝܐ ܘܥܝܼ̈ܠܡܝܐ ܘܦܪ̈ܣܝܐ. ܐܩܿܠܟ ܡܼܢ ܟܐܦܐ ܗܼ̄ ܒܝܕ ܫܦܼܠܐ ܪܕܡܿܝܬܐ ܐܢܼܐ. ܥܠܝܟ ܘܐ݁ܒܕܟ ܩܠܝܼܠܐ. ܘܕܩܠܝܼܠ ܡܢܼܗ ܢܪܼܗܛ ܕܐܬܬܼܚܕܬ݀ ܒܿܒܝܠ. ܐܝܟ ܐܕܪܐ ܗ̄ ܕܪܟܬܗ ܩܿܪܐ ܠܡܿܘܬܗ ܕܒܝܼܠܛܫܨܪ ܐܝܿܟܢܐ ܕܐܬܬܼܚܕܬ݀ ܐܪܫܟܝܬܐ. ܬܫܼܒ̄ܘܿ ܕܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܐܪܫܟܝܬܐ ܡܬܼܦܫܩܐ ܐܪܙܦܬܐ ܘܠܐܪܥܐ ܕܟ̈ܠܕܝܐ ܩܿܪܐ ܗܿܟܢ ܡܛ݀ܠ ܕܒܗܿ ܐܝܟ ܕܒܐܪܙܦܬܐ ܪܕܐ ܡܪܝܐ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܘܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܝܿܕܥܘ ܠܐܠܗܐ ܕܐܘܪܒ ܐܢܘܢܿ ܐܬܬ݀ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܪܕܘܼܬܐ. ܒܝܼܠ ܗ̄ ܦܬܟܪܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ܀ ܐܘܼܠ̈ܝܬܐ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܒܡܨܪܝܢ ܥܒܼܕ ܐܢܝܢ. ܗܘܼܘ ܐܠܘܨ̈ܝܗܿ ܠܪܝܼܫܢܐ ܗ̄ ܐܣܼܩܘ ܠ̈ܘܿܝܐ ܠܟܿܠ ܨܒܘܼ ܕܒܥܼܘ ܠܡܣܼܥܪ ܒܐܘܿܪܫܠܡ. ܗܘܼܘ ܪܘܪ̈ܒܢܝܗܿ ܐܝܟ ܐܝ̈ܠܐܗ̄ ܐܝ̈ܠܐ ܙܥܘܼܪ̈ܝ ܠܒܼܐ ܐܙܠܼܘ ܕܠܐ ܚܝܠܐ ܩܕܡ ܒܥܠ̈ܕܒܒܐ. ܚܙܝܿܬ ܠܥܡܼ̈ܡܐ ܕܥܠܼܘ ܠܡܼܩܕܫܟ ܗ̄ ܠܡܒܼܙܘ ܘܠܡܣܼܚܦܘܼ. ܝܗܒܼܘ ܪܓܼܬܗܘܿܢ ܒܡܐܟܘܼܠܬܐ. ܠܡܦܼܢܝܘܼ ܢܦܫܼܐ ܗ̄ ܐܘܿ ܕܐܟܠܼܘ ܒܣܼܪܐ ܕܒܢ̈ܝܗܘܿܢ ܐܘ ܟܿܠ ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܝܗܼܒܘ ܚܠܦ ܡܐܟܘܼܠܬܐ ܠܡܦܼܢܝܘܼ ܢܦܫܼܐ. ܗܘܼܘ ܒܢ̈ܝ ܫܘ̈ܡܝܼܢ ܗ̄ ܠܦܘܼܬ ܕܐܫܼܬܦܠܘ ܘܗܘܼܘ ܐܝܟ ܫܩܼ̈ܡܐ ܙܥܘܿܪ̈ܐ ܒܫܼܒܝܐ ܗܿܢܘܢܿ ܕܩܕܡ ܫܒܼܝܐ ܠܐܪ̈ܙܐ ܕ݀ܡܝܢ ܗܼܘܘ. ܩܪܝܿܬ ܠܪ̈ܚܿܡܝ ܠܥܘܼܕܪܢܝ ܗ̄ ܐܘܿ ܦܬܟܪ̈ܐ ܐܘܿ ܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܐܘܿ ܐܕܘܼ̈ܡܝܐ ܘܥܡܘܼ̈ܢܝܐ. ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܿܢ. ܐܝܬܐ ܝܘܡܐ ܕܩܼܪܝܬ ܗ̄ ܢܐܼܬܐ ܠܡ ܝܘܡܐ ܕܢܛܪܬ ܠܗܘܿܢ. ܘܢܗܼܘܘܢܿ ܫܒܼ̈ܝܐ ܐܟܘܿܬܝ ܟܿܠܗܘܿܢ ܡܚܣ̈ܕܢܝ܆ ܐܝܿܟܢܐ ܐܥܝܼܒ ܡܪܝܐ ܒܪܘܓܗ ܗ̄ ܐܚܼܕ ܡܪܝܐ ܒܪܘܓܗ ܠܒܪܬ ܨܗܝܘܿܢ ܘܐܥܡܼܛ ܠܫܘܼܒܚܗ ܗܕܝܼܪܐ. ܬܘܼܒ ܐܝܟ ܕܒܥܝܒܐ ܐܘܟܝܼܬ ܣܦܛܐ ܐܘܿ ܩܒܘܼܬܐ ܐܬܚܡܼܠܘ pb. 292 ܒܪܘܓܙܐ. ܘܠܐ ܐܬܕܟܼܪܘ ܟܘܼܒܫܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܗܝܟܠܐ. ܐܬܪܐ ܕܩܡܼ̈ܝ ܪ̈ܓܠܝ ܡܠܐܟܐ. ܩܿܠܐ ܝܗܒܼܘ ܒܢ̈ܝܼ ܐܘܿܪܫܠܡ ܗ̄ ܗ݀ܕܐ ܐܡܼܪ ܥܠ ܓܥܿܬܐ ܕܗܘܬ݀ ܡܢܼܗܘܿܢ ܒܫܿܥܬܐ ܕܥܠܼܘ ܪ̈ܕܘܿܦܐ ܠܡܚܼܪܒ ܐܢܘܿܢ. ܒܚܘܼܕܬܐ ܕܨܿܦܪܐ ܗ̄ ܨܿܦܪܐ ܗ̄ ܨܿܦܪܐ ܠܦܘܼܪܩܢܐ ܕܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܩ݀ܪܐ. ܢܫܼܩܘܿܠ ܢܝܼܪܟ ܒܛܠܝܘܼܬܗ ܗ̄ ܐܪܙ ܥܡ̈ܡܐ ܨܿܐܪ. ܢܝܼܪܐ ܩ݀ܪܐ ܠܕܘܼܒܪ̈ܐ ܕܩܕܝܼܫܘܼܬܐ. ܟܬܼܒ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ ܘܢܫܼܬܘܿܩ ܗ̄ ܒܒܬܘܿܠܘܼܬܐ ܥܡ ܡܫܘܚܕܘܼܬܐ. ܘܢܬܼܠ ܒܥܦܪܐ ܦܘܼܡܗ ܗ̄ ܥܠ ܓܠܝܼܙܘܼ ܕܡܼܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܪܡܿܙ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܼܬ ܣܒܼܪܐ ܗ̄ ܐܝܼܬ ܠܡ ܦܘܼܪܥܢܐ ܠܗܿܠܝܢ ܒܫܡܿܝܐ. ܘܢܬܼܠ ܦܟܗ ܠܡܿܢ ܕܡܿܚܐ ܠܗ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗ݀ܝ ܕܡܪܢ ܐܠܦܼ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܥܿܢܐ ܡܼܢ ܠܒܼܗ ܗ̄ ܠܦܘܼܬ ܕܐܢ ܒܥܕܢܐ ܕܐܘܼܠ̈ܨܢܐ ܕܐ̈ܠܝܼܨܐ ܠܐ ܥܿܢܐ ܠܗܘܿܢ ܡܛܾܠ ܚܛܗ̈ܝܗܘܿܢ. ܕܢܼܬ ܡܪܝܐ ܕܝܼܢܐ ܕܢܦܼܫܝ ܗ̄ ܥܠ ܕܚܪܒ ܠܒܒܠ̈ܝܐ ܘܦܿܪܩ ܠܗܘܿܢ. ܡܪܝܐ ܫܡܿܥܬܐ ܚܣܼܕܗܘܿܢ ܗ̄ ܕܐܕܘܼ̈ܡܝܐ ܕܓܠܼܘ ܓܠܘ܆ ܐܝܿܟܢܐ ܡܼܣܬܠܐ ܕܗܒܐ ܛ݀ܒܐ ܗ̄ ܥܡܐ ܓܒܝܐ. ܟܐܦ̈ܐ ܕܩܘܼܕܫܐ ܗ̄ ܒܢ̈ܝ ܟܗ̈ܢܐ ܕܒܫܘܼܩܐ ܡܼܢ ܟܦܼܢܐ ܡܝܼܬܘ ܥܡ ܐܒܗ̈ܝܗܘܿܢ ܐܬܚܼܪܒܘ. ܓܠ̈ܝ ܐܝܟ ܝܪܘܼܪ̈ܐ ܬܕ̈ܝܗܼܝܢ ܘܐܝܢ̈ܩܼܝ ܗ̄ ܐܘܿ ܥܠ ܕܠܝܬ ܗܼܘܐ ܠܗܝܢ ܚܠܒܐ ܡܼܢ ܒܠ̈ܝ ܣܝܒܪܬܐ. ܐܘܿ ܥܠ ܕܒܫܼܒܝܐ ܕܠܐ ܬܚܡܼܨܬܐ. ܓܠ̈ܝܼ ܬܕ̈ܝܗܝܢ ܘܐܝ̈ܢܩܼܝ ܒܢ̈ܝܗܝܢ. ܝܪܘܼܪ̈ܐ ܚܝܘ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܒܥܕܝܪ̈ܝܬܐ ܘܒܚܘܼܪܒܐ ܥ݀ܡܪ̈ܢ ܘܬܕ̈ܝܐ ܐܝܼܬ ܒܚܕܝ̈ܝܗܝܢ ܐܝܟ ܐܝܟ ܕܢܫ̈ܐ ܘܡܕܿܡܐ ܠܗܝܢ ܠܒܢ̈ܬ ܨܗܝܘܿܢ ܫܒܝܼܚ̈ܬܐ ܕܠܗܿܢܐ ܨܥܪܐ ܐܬܡܼ̈ܛܝܼ ܩܕܡ ܪ̈ܕܘܿܦܐ ܕܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ ܗܿܠܝܢ ܕܓܠ̈ܝܢ ܬܕܝ̈ܗܝܢ ܘܠܐ ܝܢܩ̈ܢ ܒܢܝ̈ܗܝܢ. ܕܒܼܩ ܠܫܼܢܗ ܕܝܠܘܕܐ ܠܫܡ̈ܝ ܚܟܗ ܗ̄ ܡܼܢ ܨܗܝܐ ܕܫܒܼܝܐ. ܫܐܼܠܘ ܠܚܡܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܟܦܼܢܐ. ܗܿܐ ܪܡܝܢ ܒܫܘܼ̈ܩܐ ܘܒܩܝܼܩ̈ܠܬܐ ܗ̄ ܕܒܿܒܝܠ. ܡܼܢ ܓܘܒܐ ܬܚܝܬܝܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܦܪܥܼܬ ܠܗܿܠܝܢ ܕܐܪܡܝܘܼܢܝ ܒܓܘܼܒܐ. ܦܪܘܿܥ ܐܢܘܢܿ ܐܦ ܠܒܒ̈ܠܝܐ. ܕܐܚܼܬܘ ܠܥܡܐ ܠܓܘܼܒܐ ܐܘܟܝܼܬ ܒܿܒܝܠ. ܢܦܼܫܢ ܢܥܠ ܠܚܡܐ ܗ̄ ܝܗܒܼܢܢ ܢܦܫܼܢ ܚܠܼܦ ܠܚܡܐ. ܕܠܐ ܕܡܼܢ ܩܕܡ ܚܪܒܐ ܢܩܼܛܠܢ ܟܦܢܼܐ. ܡܨܪ̈ܝܐ ܝܗܒܼܘ ܐܝܼܕܐ ܗ̄ ܐܪܦܝܼܘ ܒܢ ܐܝܼܕ̈ܝܐ. ܢܦܼܠ ܟܠܝܼܠܐ ܕܪܝܼܫܢ ܗ̄ ܨܕܩܝܐ ܡܠܟܘܼܬܢ ܟܗܢܘܼܬܢ. ܥܠ ܕܚܼܛܝܢܢ ܗ̄ ܗܿܐ ܡܫܼܬܒܝܢܢ. ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܠܥܿܠܡ ܗ̄ ܕܐ݀ܦܢ ܚܼܪܒ ܡܩܕܫܐ. ܐܠܐ ܟܘܼܪܣܝ ܫܘܼܒܚܟ ܩܝܿܡ ܒܫܡܿܝܐ ܛ̈ܠܝܐܫܐܼܠܘ ܠܚܡܐ ܗ̄ ܟܕ ܚܒܝܼܫܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܐܝܟ ܬܢܘܼܪܐ܆ ܐܬܩܼܦܕܘ ܗ ܐܩܢܐܘ ܐܩܢܥܼܘ ܦܪ̈ܨܘܼܦܝܢ ܡܼܢ ܟܦܼܢܐ ܡܼܢ ܐܘܼܠ̈ܝܬܐ ܦܘܼܫܥܐ ܬܼܢܝܢܝܐ܆ ܗܘܼܘ ܪܘܪ̈ܒܢܝܗܿ ܐܝܟ ܐܝ̈ܠܐ ܕܥܿܪܩܝܼܢ ܡܼܢ ܨܝ̈ܕܐ. ܢܕܬܐ. ܓܥܝܼܨܘܼܬܐ܆ ܗܒܘ ܪܓܬܗܘܿܢ ܒܡܐܟܘܼܠܬܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܒܩܠܝܼܠ ܡܐܟܘܼܠܬܐ. ܗܘ ܡܐ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ. ܕܪܓܝܼܓ ܗܼܘܐ ܘܫܦܝܼܪ ܝܿܗܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܣܬ݀ ܕܬܟܼܬܪܝ ܒܗܘܿܢ ܢܦܼܫܗܘܿܢ. ܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܐܣܼܬܪܓܘ ܢܝܼܪ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܡܿܢ ܕܐܠܗܐ ܢܝܼܪܐ ܗ̄ ܕܒܒ̈ܠܝܐ. ܗܘܼܘ ܒܢ̈ܝ ܫܘܼܡ̈ܝܼܢ ܗ̄ pb. 293 ܚܝܠܬܢܘܼܬܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܫܩܼܦܬ݀ ܘܐܬܪܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܚܝ̈ܐ. ܐܝܟ ܫܘܼ̈ܡܐ ܡܼܢ ܐܝܼ̈ܠܢܐ. ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܓܝܪ ܕܗܿܢܐ ܐܝܼܠܢܐ. ܒܓܒ̈ܘܗܝ ܕܩܝܣܐ ܗܿܘܐ ܡܬܼܚܒܠܝܼܢ ܕܝܢ ܘܢ݀ܬܪܝܼܢ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܟܕ ܫܝܘܼܒܝܼܢ ܘܚܪܒܝܼܢ ܓܘܝ̈ܗܘܿܢ. ܐܥܝܼܒ ܡܪܝܐ ܒܝܕ ܪܘܓܙܗ ܗ̄ ܐܥܡܼܛ ܘܐܚܼܫܟ ܐܝܟ ܕܒܝܕ ܥܢ̈ܢܐ ܕܐܐܪ ܕܢܚ̈ܬܐ ܐܟܙܼܢܐ ܕܩܒ̈ܘܬܐ ܘܐܟܼܙܢܐ ܕܢܚ̈ܬܐ ܡܬܼܪܒܨܝܼܢ ܘܡܬܼܚܦܝܢ ܒܣ̈ܦܼܛܐ ܗܿܟܢܐ ܝܼܣܪܐܝܠ ܐܬܚܼܡܠ ܒܪܘܓܙܐ ܐܝܟ ܕܒܥܝ̈ܒܐ. ܐܦ ܢܒ̈ܝܐ ܐܫܟܼܚܘ ܚܙܼܘܐ ܗ̄ ܥܠ ܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܐܡܼܪ ܕܡܛܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܥܡܐ. ܛܒܼܚܬ ܘܠܐ ܚܣܼܬ ܗ̄ ܐܝܟ ܚܝܠܬܢܐ ܕܫܿܩܠ ܠܛܠܝܐ ܘܥܠ ܫܘܼܥܐ ܡܚܒܿܛ ܠܗ ܒܪܡ ܒܝܼ ܢܬܘܼܒ ܘܢܗܦܼܟ ܐܝܼܕܗ ܟ݀ܠܗ ܝܘܡܐ ܗ̄ ܠܐܡܝܼܢܘܼܬܐ ܕܝܼܠܗܝܢ. ܕܒܝܼܫ̈ܬܐ ܩܿܪܐ. ܘܐܝܼܕܐ ܠܡܥܼܒܕܢܘܼܬܐ ܘܠܫܘܼܠܛܢܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܕܡܐ ܕܡܫܪܝܢ ܗܼܘܘ ܘܡܫܿܠܡܝܢ. ܬܘܼܒ ܥܠܝܗܘܿܢ ܦܿܢܝܢ ܗܼܘܘ ܠܡܫܼܪܝܘܼ ܦܠܢܝܼ ܒܩܼܛܡܐ ܗ̄ ܥܪܓܠܼܢܝ ܘܐܝܟ ܕܠܡܦܼܠܗ ܠܫܡܝܼܕܐ. ܟܬܼܒ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝܗ̄ ܥܠ ܫܠܼܝܐ ܘܕܚܼܠܬܐ ܕܒܐܠܗܐ ܐܡܿܪ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܥܿܢܐ ܡܼܢ ܠܒܼ̈ ܗ̄ ܠܒܝܼ̈ܫܐ ܘܠܡܪ̈ܚܐ ܠܐ ܥܿܢܐ ܐܠܗܐ ܐܦܿܢ ܩܿܪܝܢ ܠܗ ܫܒܗܪܢܐܝܼܬ. ܗ݀ܝ ܕܡܿܢܐ ܡܬܼܚܫܒ ܒܪܢܫܐ ܕܚܝ ܒܡܿܠܐܼ ܩܠܝܼܠ ܕܠܐ ܢܘܕܐ ܒܣܟܠܘܼܬܗ ܘܢܼܫܐܠ ܫܘܼܒܩܢܐ. ܥܕܠܐ ܢܡܘܼܬ ܘܢܐܼܙܠ ܠܫܘܼܢܩܐ. ܠܐ ܬܪܟܢ ܐܕܢܟ ܗ̄ ܠܐ ܬܗܼܡܐ ܡܼܢ ܨܠܘܿܬܝ ܕܟܝܘܼ ܢܙܝܼܪ̈ܝܗܿ ܡܼܢ ܬܠܓܐ ܗ̄ ܐܝܿܠܝܢ ܕܐܝܟ ܢܡܘܿܣܐ ܡܬܼܢܙܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܦܪܝܼܫܝܼܢ ܼܡܢ ܟܿܠܗ ܥ݀ܠܡܐ. ܣܡܼܩܘ ܓܪ̈ܡܝܗܘܿܢ ܡܼܢ ܣܘܪܕܘܢ ܘܡܼܢ ܣܦܝܼܠܐ ܗ̄ ܟܐܦ̈ܐ ܐܢܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܠܕܡܘܼܬܐ ܕܫܘܼܚܠܦܗܘܿܢ ܐܚܪ̈ܝܐ ܐܝܬܝܼ ܐܢܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܠܥܼܠ ܩܼܪܐ ܐܢܘܢܿ ܚܠܒܐ ܘܬܠܓܐ. ܡܛ݀ܠ ܡܝܬܪܘܼܬܗܘܿܢ. ܢܕܘ ܪܘܪ̈ܒܢܝܗܿ ܘܐܬܦܠܼܦܠܘ ܗ̄ ܐܬܬܼܙܝܼܥܘ ܘܢܦܠܼܘ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ. ܠܐ ܐܫܼܟܚܘ ܒܒ̈ܠܝܐ ܕܢܩܪܒܘܢܼ ܠܠܒܘܼܫ̈ܝܗܘܿܢ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܕܩܪ̈ܒܬܢܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܚܒܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܕܡܐ. ܦܪܨܘܼܦܗ ܕܡܪܝܐ ܦܠܓ ܐܢܘܢܿ ܗ̄ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܘܠܝܘܼܕ̈ܝܐ ܐܡܿܪ ܕܠܐ ܐܬܼܘ ܡܨܪ̈ܝܐ ܠܥܘܼܕܪܢܐ ܕܝܘ̈ܕܝܐ ܕܩ̈ܕܩܐ ܐܡܿܪ ܥܠ ܫܒܪ̈ܐ ܕܫܪܝܼܘ ܠܡܗܼܠܟܘܼ. ܕܝܗܼܒܘ ܐܝܼܕܐ ܚܠܼܦ ܕܐܛܿܪܦ. ܪܗܛܢܗܘܿܢ. ܗ̄ ܡܪ̈ܗܛܝܗܘܿܢ. ܐܘܼܠ̈ܝܬܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܩܕܡ ܫܒܼܝܐ ܘܚܘܼܪܒܐ ܕܐܘܿܪܫܠܡ ܥܒܼܕ ܐܢܝܢ ܘܐܝܼܬ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܒܿܬܪ ܚܘܼܪܒܐ ܒܡܨܪܝܢ. ܗܿܝ ܕܩܢܐܘ ܐܝܟ ܣܠܩܐ ܕܟܡܝܼܕ ܘܡܚܒܠ ܘܡܚܪܟ ܡܼܢ ܓܠܝܼܕܐ. ܢܘܼܪܐ ܕܒܝܬ ܩܘܼܕܫܐ ܒܓܘܼܒܐ ܫܕܐܘܗܿ ܘܟܕ ܣܠܼܩܘ ܥܡܐ ܘܐܬܼܒܢܝܼ ܗܝܟܠܐ ܘܐܣܼܬܕܪ̈ܝ ܨܒܼ̈ܘܬܐ ܕܕܒ̈ܚܼܐ. ܡܼܢ ܣܝܿܢܐ ܕܓܘܼܒܐ ܪܣܼ ܥܠ ܕܒ̈ܚܼܐ ܘܒܡܿܥܒܕܢܘܼ ܐܠܗܝܿܬܐ ܕܠܿܩܬ݀ ܢܘܼܪܐ ܐܝܟ ܕܟܬܼܒ ܥܙܪܐ ܣܿܦܪܐ܀ ܬܘܼܒ ܦܘܼܫܩܐ ܕܬܠܬܐ ܕܟܬܒܐ ܕܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܘܪܘܼܚܢܝܐ ܡܦܼܬܟܐ ܐܪܡܝܐ ܫܼܪܝܼ ܒܢܒܝܘܼܬܗ ܡܼܢ ܫܢܬ݀ ܟܓ̄ ܕܝܘܡܐ ܘܠܘ ܒܙܒܢ ܚܘܼܪܒܐ ܫܠܼܡ ܠܢܒܝܘܼܬܐ ܐܠܐ ܥܕܡܐ pb. 294 ܕܥܠܼܘ ܠܡܨܪܝܢ ܟܡܝܘܼܬܐ ܕܐܪܥܒܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܡܛ݀ܠ ܕܝܿܕܥ ܗܼܘܐ ܐܠܗܐ ܠܩܫܘܼܬܗ ܕܥܡܐ ܕܠܐ ܡܬܼܬܦܝܼܣ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܒܘܼܚܪܢ ܪܥܝܢܗܘܿܢ ܘܟܐܢܘܼܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܫܬܩ ܡܼܢ ܕܢܪܬܐ ܐܢܘܿܢ ܒܝܕ ܢܒ̈ܝܐ ܐܟܡܿܢ ܕܢܬܘܼܒܘܢ. ܘܟܿܠܗܿ ܢܒܝܘܼܬ ܕܐܕܡ̈ܝܐ ܥܒ ܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܒܗ݀ܝ ܕܥܼܣܪܐ ܫܒܼ̈ܛܐ ܡܼܢ ܫܢܬ ܫܬ ܕܚܙܩܝܐ ܘܬܫܥ ܕܗܘܼܫܥ ܒܪ ܐܿܠܐ ܫܿܒܝܢܼ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܼܪܝ ܢܒܝܘܼܬܗ ܕܐܪܡܝܐ ܐܝܼܬ ܫܢ̈ܝܐ ܬܫ̈ܥܝܼܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ. ܩܒܘܼܬܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܗܘܼ ܐܪܡܝܐ ܛܫܼܝܬܗܿ ܒܡܥܼܪܬ ܘܐܘܼܠ̈ܝܬܐ ܒܡܨܪܝܢ ܪܟܒܼ ܐܢܝܢ ܥܠ ܐܘܿܪܫܠܡ. ܘܢܘܼܪܐ ܕܒܝܬ ܩܘܼ̄ܕ ܟܗܢܐ ܫܕܐܘܼܗܿ ܒܓܘܼܒܐ ܕܠܐ ܬܬܼܛܡܐܐ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ ܘܟܕ ܣܠܼܩܘ ܘܐܬܼܒܢܝܼ ܗܝܟܠܐ. ܡܼܢ ܫܝܿܢܐ ܕܘܼܒܐ ܪܣܼܘ ܥܠ ܕܒܚܼ̈ܐ ܘܒܡܥܼ̄ܒܕܢܘܼ ܕܐܠܗܐ ܣܠܼܩܬ݀ ܢܘܼܪܐ ܡܼܢ ܣܝܿܢܐ ܘܐܘܩܕܬ݀ ܠܕܒܚܼ̈ܐ ܘܠܗܿܠܝܢ ܡܟܬܒ ܥܙܪܐ ܘܗܘܼ ܐܟܼܬܒ ܠܢܒܝܘܼܬܗ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܒܪܘܿܟ ܐܝܼܬܝܗܿ ܘܚܕܐ ܙܒܢ ܐܘܩܼܕܗܿ ܝܘܼܝܩܝܼܡ ܘܡܢܼܕܪܝܼܫ ܟܬܒܼܗܿ܆ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܥܒܕܢܘܼܬܗ. ܡܛ݀ܠ ܕܒܡܼ݁ܒܕܢܘܼܬܐ ܐܠܗܝܿܬܐ ܡܬܼܐܡܪܝܼܢ ܦܬܓܡ̈ܐ. ܥܕܠܐ ܐܨܿܘܪܟ ܒܟܪܣܐ ܗ̄ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܩܿܪܐ ܬܢܢ ܠܗ݀ܝ ܕܝܿܕܥ ܗܼܘܐ ܘܡܦܼܣ ܗܼܘܐ ܒܢܒܝܐ ܕܫܿܘܐ ܠܒܝܬܝܘܼܬܗ ܘܡܛ݀ܠ ܕܝܿܕܥ ܗܼܘܐ ܕܥܿܪܩ ܢܒܝܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܢܬܢܼܒܐ ܩܕܡ ܚܘܝܼܗ. ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܐܬܿܝ ܓܒܼܝܗܝ ܐܠܐ ܡܼܢ ܟܕ ܨܪܗ ܘܓܒܠܼܗ ܐܟܡܼܐ ܕܐܦ ܠܟܿܠܢܫ ܝܿܕܥ ܩܕܡ ܗܘܝܘܗ. ܛܿܠܐܼ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܢܒܝܐ ܕܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܚܼܙܐ ܡܚܝܼܠܘܼܬܗ ܘܩܫܝܘܼܬܐ ܕܥܡܐ ܘܥܣܼܩܘܼ̄ ܕܢܒ̄ܝܘܼ ܠܒܼܟ ܥܠܼܬܐ ܕܛܠܝܘܼܬܐ܆ ܠܐ ܬܐܡܼܪ ܕܛܿܠܐܼ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܐ݀ܦܢ ܒܡܠܼܬܐ ܠܒܒܼܗ ܐܠܐ ܥܕܟܝܼܠ ܡܚܝܼ̄ܠܘܼ ܡܢܘܠܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ. ܘܐܘܫܼܛ ܡܪܝܐ ܐܝܼܕܗ ܗ̄ ܐܝܼܕܐ ܠܡܥܒܕܢܘܼܬܗ ܫܡܼܗ ܕܒܕܡܘܼܬ ܐܝܼܕܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܬܩܼܪܒܬ݀ ܠܦܘܼܡܗ. ܐܝܿܟܢܐ ܕܡܼܢ ܓܘܼܫܡܢܝܬܐ ܢܩܒܼܠ ܚܝܠܐ ܠܐ ܡܬܼܚܙܝܢܐ ܒܢܦܼܫܗ. ܗܿܐ ܝܗܒܿܬ ܦܬܓܡ̈ܝ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܚܘܝܼ ܕܟ݀ܠܗܝܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܼܠܠ ܢܒܝܐ ܡܼܢ ܐܝܼܕܐ ܗ݀ܝ ܕܐܬܩܼܪܒܬ݀ ܠܦܘܼܡܗ ܐܬܢܣ̈ܟܝܢ ܒܢܦܼܫܗ. ܚܙܝܼ ܕܐܫܠܿܛܬܝ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܥܡ̈ܡܼܐ ܘܥܠ ܡ̈ܠܟܘܬܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܗܘܼ ܢܒܝܐ ܒ݀ܬܪܟܢ ܡܬܼܕܟܪ ܠܗܘܿܢ ܒܛܒܿܬܐ ܐܘܿ ܒܒܝܼܫܬܐ. ܠܡܥܩܼܪ ܘܠܡܣܼܬܪ ܗ̄ ܡܬܼܢܒܐ ܥܠ ܥܩܘܼܪܝܐ ܕܐܝܿܠܝܢܕ ܠܐ ܡܬܼܬܦܝܼܣܝܼܢ ܘܥܠ ܒܢܝܿܢܐ ܥܩܘܼܪܝܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܼܬܦܝܼܣܝܼܢ ܘܥܠ ܒܢܝܿܢܐ ܕܡܫ̈ܬܼܡܥܢܐ. ܡܣܪܗܒ ܐܢܼܐ ܥܠ ܦܬܓܡ̈ܝ ܗ̄ ܡܚܿܘܐ ܕܟܐܡܼܬ݀ ܐܦ ܒܝܼܫܬܐ ܗ݀ܝ ܕܥܬܝܼܕ ܐܠܗܐ ܠܐܘܿܪܫܠܝܡ ܡܣܪܗܒܐ ܣܿܓܝܼ ܠܡܐܼܬܐ ܒܝܕ ܒܒܿܠ̈ܝܐ. ܩܕܣܐ ܕܬܦܿܐܼ ܗ̄ ܥܠ ܬܦܿܝܐ ܩܕܣܐ ܡܕܝܼܢܬܐ ܘܥܡܘܿܪ̈ܝܗܿ ܐܢܘܿܢ ܘܒܗܿܝ ܕܬܿܦܐܼ ܐܘܟܝܼܬ ܡܼܫܬܓܪ ܪܡܿܙ ܥܠ ܥܩ̈ܬܐ ܕܐܝܬܝܼܘ ܒܒܠ̈ܝܐ ܥܠ ܝܼܗܘܼܕ. ܡܼܢ ܓܪܒܝܐ ܗ̄ ܒܒܿܝܠ. ܡܬܼܦܬܚܐ ܒܝܼܫܬܐ ܥܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܝܿܬܒ̈ܝ ܐܪܥܐ ܐܘܟܝܼܬ ܝܘܼ̈ܕܝܐ. ܐܣܘܼܪ ܚܨ̈ܝܟ ܘܩܘܼܡ ܗ̄ ܒܚܦܝܼܛܘܼܬܐ ܘܒܥܝܼܪܘܼܬܐ pb. 295 ܫܡܠܐ ܥܒܿܕܐ ܕܠܗ ܐܬܩܼܝܼܬ. ܕܠܡܼܐ ܐܬܿܒܪܟ ܗ̄ ܕܐܢ ܠܐ ܡܬܼܬܦܝܼܣ ܐܢܬ ܕܬܐܡܼܪ ܠܗܘܿܢ ܣܿܐܡ ܐܠܗܐ ܒܪܝܼܫܟ. ܐܝܟ ܩܪܝܼܬܐ ܕܡܫܪܪܐ ܒܫܘܼܪܐ ܘܥܡܘܼܕܐ ܕܦܪܠܐ ܕܠܐ ܡܬܼܚܣܢ ܨ̄ܛ ܕܒ̄ ܐܬܕܿܟܪܬ ܠܟܝ ܛܠܝܘܼܬܟܝ ܗ̄ ܐܬܕܟܿܪܬ ܠܟܝ ܗܿܫܐ ܗܿܫܐ ܛܝܒܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܣܿܥܪܬ ܠܟܝ ܒܡܨܪܝܢ ܘܒܡܕܒܪܐ ܟܕ ܡܣܿܝܒܪܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܗܼܘܝܬܘܿܢ ܕܘ̈ܘܼܢܐ ܘܐܘܼܠ̈ܨܢܐ ܕܐܘܼܪܚܐ. ܕܚܘܼܪܒܐ. ܩܕܝܼܫ ܝܼܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܦܪܫܿܬܗ ܠܝܼ ܠܝܼܣܪܐܝܠ ܐܝܟ ܪܝܼܫܝܼܬܐ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܘܦܩܿܕܬܗ ܕܐܦ ܗܼܘ ܪܝܼܫܐ ܕܟ݀ܠܗܝܢ ܥ̈ܠܠܬܗ ܢܬܼܠ ܠܟܗ̈ܢܐ. ܟܿܠ ܐܢܩܠ̈ܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܗܿܟܝܼܠ ܓܙܿܪܬ ܬܡܿܢ ܘܦܩܿܕܬ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܟܐ ܐܢܘܿܢ ܒܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܡܘܬܐ ܢܬܚܼܝܒ. ܒܝܼܫܬܐ ܬܐܼܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒ̈ܝܗܘܿܢ. ܘܐܙܼܠܘ ܒܿܬܪ ܠܐ ܡܕܡ ܗ̄ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܕܡܕܡ ܠܝܬ ܐܢܘܿܢ ܘܐܦܠܐ ܪܓܝܼܫܝܼܢ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܘܐܦ ܗܿܢܘܢܿ ܕܠܗܘܿܢ ܦ݀ܠܚܝܼܢ ܠܐ ܡܕܡ ܝܿܬܪܝܼܢ. ܕܕܒܪܢ ܒܡܕܒܪܐ ܗ̄ ܬܪܣܼܝܢ ܒܐܬܪܐ ܚܘܼܪܒܐ ܘܫܗܼܝܐ. ܒܐܪܥܐ ܨܕܝܼܬܐ ܗ̄ ܒܡܕܒܪܐ ܗ݀ܘ ܚܘܼܪܒܐ ܕܡܿܠܐܼ ܗܼܘܐ ܢܟܝ̈ܢܐ ܕܟ݀ܠ ܓܢܣܼ ܘܚܘ̈ܘܬܐ ܩܛܘ̈ܠܐ܆ ܓܘܼܒܐ ܠܒܼܙܬܐ ܗ̄ ܡܬܐܼܡܪ ܥܒܕܐ ܕܦܓܪܐ ܐܦ ܕܬܪܥܝܼܬ ܘܕܕܘܼܒܪ̈ܐ ܒܝܼܫ̈ܐ. ܘܐܡܿܪ ܕܐܠܘܼܠܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܥܡܐ ܗܿܢܐ ܥܒܕܐ ܕܚܛܝܼܬܐ ܠܐ ܡܫܼܬܒܐ ܗܼܘܐ ܘܡܬܼܒܙܙ. ܘܟܕ ܓܠܝܐ ܕܐ݀ܦܢ ܡܬܼܐܡܪ ܥܒܕܐ ܕܚܛܝܼܬܐ ܐܦ ܥܒܕܐ ܝܼܠܝܼܕ ܒܝܬܐ ܐܠܐ ܬܢܢ ܡܛ݀ܠ ܕܒܣܘܼܩܒܠܐ ܕܠܘܿܬ ܥܒ̈ܕܐ ܐܬܬܼܣܝܼܡܬ݀ ܥܠ ܒܪܐ ܡܿܘܕܥ ܗܿܕܐ ܕܝܼܠܝܼܕ ܝܬܐ ܢܢܼܗܡܘܢܿ ܥܠܝܗܘܿܢ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܗ̄ ܡܿܠܦ ܥܠ ܡܐܼܬܝܼܬܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ. ܕܐܝܿܟܢܐ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܐܚܿܕܝܼܢ ܠܝܼܗܘܼܕ ܘܡܛ݀ܠ ܪܝܼܫܢܘܼܬܗܘܿܢ ܘܚܝܠܬܢܘܼܬܗܘܿܢ ܩ݀ܪܐ ܠܒܒ̈ܠܝܐ ܐܪ̈ܝܘܬܐ. ܢܪܥܘܼܢܟܝ ܗ̄ ܫܿܒܝܢ ܘܫܿܩܠܝܼܢ ܡܢܼܟܝ ܪ̈ܝܼܫܖܝܖܬܐ. ܗܿܠܝܢ ܩܕܡ ܒܒ̈ܠܝܐ ܒܡܿܘܬܗ ܕܝܘܿܫܝܐ ܚܪܼܒܘ ܘܫܒܼܘ ܡܢܼܗܘܿܢ. ܒܙܒܼܢܐ ܕܡܿܕܝܪ ܗܼܘܐ ܗ̄ ܒܙܒܼܢܐ ܗ݀ܘ ܕܝܨܝܼܦ ܗܼܘܐ ܕܝܼܠܟܘܢ ܘܡܬܿܪܣܐ ܠܟܘܢܿ ܐܝܟ ܕܢܗܼܐܘ ܙܒܢܼܐ ܕܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܡܼܢ ܡܦܩܼܬܐ ܕܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܼܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܗܿܕܐ. ܐܘܼܪܚܐ ܐܡܿܪ ܠܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܚܝ̈ܠܐ ܘܦܘܼܪܩܢܐ܆ ܡ̈ܝܐ ܕܫܝܼܚܘܼܪ ܗ̄ ܢܝܠܘܿܣ ܐܘܟܝܼܬ ܓܝܼܚܘܿܢ ܕܡܨܪܝܢ. ܠܐܬܘܼܪܝܐ ܠܡܫܼܬܐ ܗ̄ ܡ̈ܝܐ ܕܢܗܪܐ ܠܦܪܬ ܘܕܩܠܬ݀ ܕܐܬܘܿܪ ܩܿܪܐ ܡܿܘܕܥ ܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܥܠ ܓܘܣܗܘܿܢ ܕܒܡܨܪ̈ܝܐ ܘܒܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܠܣܼܒܪܐ ܕܥܘܼܕܪܢܗܘܿܢ ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܼܐ ܩܝܿܡ ܗܼܘܐ ܫܪܟܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܡܠܟܘܼܬܗܘܿܢ. ܬܕܪܟܝܟܝ ܒܝܼܫܬܟܝ ܗ̄ ܗܝܼ ܢܦܫܼܟܘܢ ܘܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܐܬܝ̈ܢ ܥܠܝܟܘܢ ܒܣܪ̈ܢ ܘܡܟܒܫܩ̈ܢ ܠܟܘܿܢ ܕܠܘ ܒܫܪܪܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܬܝܿܒܘܼܬܟܘܢܿ ܐܠܐ ܒܡܛܥܝܢܘܼܬܐ. ܐܬܗܦܟܼܬ ܥܠܝ ܗ̄ ܕܟܕ ܐܢܿܐ ܡܼܢ ܙܪܥ ܕܐܒܪܗܡ ܝܒܿܠܬܘܢ ܥܠܝ ܒܕܡܘܼܬ ܓܦܼܬܐ ܥܒܝܼܬܐ ܕܡܪܕܐ ܡܼܢ ܦܠܚܐ ܘܡܼܢ ܦܐܪ̈ܐ ܘܪ̈ܚܡܐ ܕܘܼܡܝܐ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ. ܘܐܢ ܬܬܚܼܘܪܝܼܢ ܒܢܬܼܪܐ ܗ̄ ܠܘ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܡܚܘܪܝܼܢ ܢܬܼܪܐ ܘܟܒܪܝܼܬܐ ܡ̈ܐܢܐ ܡܫܼܟܚܝܼܢ pb. 296 ܐܦ ܚܛ̈ܗܐ ܠܡܕܟܝܘܼ ܐܠܐ ܐܝܟ ܨܘܼܒܥ ܕܙܚܘܼܪܝܼܬܐ ܕܠܘ ܪܗܝܼܒܐܝܼܬ ܡܬܼܚܘܪ. ܗܿܟܢܐ ܐܬܟܬܡܼܬܘܢ ܒܥܘܠܟܘܢ. ܡܛ݀ܠܗ݀ܝ ܕܠܐ ܨ݀ܒܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܠܡܥܼܒܪ ܡܢܼ̈. ܟܿܠ ܡܼܢ ܕܒ݀ܥܐ ܠܗ ܗ̄ ܐܢ ܐܢܫ ܨ݀ܒܐ ܕܢܐܼܠܦ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܐܬܐܼܡܪ̈ܝܼܢ ܥܠ ܟܢܘܼܫܬܐ ܗ݀ܕܐ ܕܐܢ ܫܪܝܼܪ̈ܢ ܐܘܿ ܠܐ. ܠܐ ܡܫܬܼܚܩ ܣܿܓܝܼ ܒܒܥܿܬܐ ܐܠܐ ܓܠܝܐܝܼܬ ܒܗܘܿܢ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܡܫܟܼܚ ܠܗܘܿܢ ܠܘܿܬܗ. ܟܠܝ ܪ̈ܓܠܝܟܝ ܗ̄ ܦܘܼܫܝ ܐ݀ܦܢ ܗܿܫܐ ܡܼܢ ܫܪܝܼܚܘܼܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܗ݀ܝ ܕܒܗܿ ܥܪܛܠ ܘܚܦܝܝ ܩܕܡ ܫܐܕ̈ܐ ܩܝܿܡܐ ܐܢܬܝ. ܐܢ ܓܝܪ ܗܿܕܐ ܕܬܥܒܼܕܝܼܢ ܐܦ ܐܢܿܐ ܠܐ ܡܿܪܦܐ ܐܢܼܐ ܠܟܝ. ܠܡܣܼܒܠ ܚܕܐ ܡܼܢ ܒܝܼ̈ܫܬܐ ܕܟܦܼܢܐ ܘܨܗܝܐ ܘܥܪܛܠܝܘܼܬܐ. ܐܢܬܘܢܿ ܕܪܐ ܗ̄ ܐܦ ܐܢܬܘܿܢ ܕܗܿܫܐ ܐܝܼܬܝܟܘܢܿ ܒܕܪܐ ܗܿܢܐ ܘܟܪ̈ܝܼܟܢ ܠܟܘܢܿ ܥܩ̈ܬܐ ܕܥܘ ܢܦܫܼܟܘܢܿ ܘܦܢܼܘ ܠܘܿܬܝ ܘܐܣܼܬܟܠܘ ܠܡܐܼܛܒܢܘܼܬܝ ܕܠܘܿܬܟܘܿܢ. ܡܿܢܐ ܐܡܼܪ ܥܡܝ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܥܠ ܪܥܝܿܢܐ ܕܢܦܼܫܗܘܿܢ ܣܿܐܡ ܠܗܿ ܘܠܘ ܕܒܩܿܠܐ ܩܿܥܝܢ ܗܼܘܘ ܕܠܐ ܦ݀ܢܝܢܢ ܠܐܠܗܐ. ܗ݀ܝ ܕܢܚܼܬܢ ܗ̄ ܥܠ ܡܨܛܠܝܢܘܼܬܗܘܿܢ ܘܡܦܘܼܠܬܗܘܿܢ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܡܿܘܕܥܐ. ܘܗܿܝ ܕܠܐ ܢܐܼܬܐ ܠܘܿܬܟ ܗ̄ ܥܠ ܩܫܝܘܼܬ ܩܕܠܗܘܿܢ ܘܚܘܼܒܗܘܿܢ ܕܠܘܼܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܡܒܿܕܩܐ. ܕܠܡܼܐ ܛܥܿܝܐ ܗ̄ ܠܐ ܡܫܼܟܚܐ ܐܪܐ ܟܡܐ ܕܬܚܼܙܐ ܐܢܬܬܐ ܢܝܿܚ̈ܐ ܐܘܿ ܛܘܼܪ̈ܦܐ ܕܬܼܛܥܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܒܬܘܼ̄ܠܘܗ ܗܿܢܘܢܿ ܕܒܗܘܿܢ ܡܬܓܐܝܬܐ ܗܘܬ݀ ܘܡܬܼܦܢܩܐ ܒܝܬ ܐܒܗ̈ܝܗܿ܆ ܥܡܝ ܕܝܢ ܛܥܼܢܝ ܗ̄ ܟܕ ܠܐ ܝܬܝܼܘ ܥܠ ܒܿܠܗܘܿܢ ܚܕܐ ܡܼܢ ܡܐܛܒ̈ܢܘܬܐ ܕܠܘܿܬܗܘܢܿ ܣܥܿܪܬ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܘܥܬܕܡܐ ܠܗܿܫܐ. ܠܡܿܢܐ ܡܬܩܢܬܝ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܒܗܿܕܐ ܕܠܘ ܡܼܢ ܟܿܠܗ ܠܒܼܗܘܿܢ ܫܿܐܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܪ̈ܚܡܼܐ. ܐܠܘܼ ܓܝܪ ܒܫܪܪܐ ܐܬܩܼܢܘ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܿܢ ܘܦܢܼܘ ܡܼܢ ܣܢܝ̈ܬܗܘܿܢ ܘܠܘ ܗܿܠܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܬܼܢܐ ܡܛܿܬܠܗܘܿܢ ܡܫ̈ܬܼܟܚܢ ܗܼܘ̈ܝ ܒܗܘܿܢ. ܠܐ ܗܼܘܐ ܒܦܘܼܠܫܬܐ ܗ̄ ܐܝܿܟܐܢ ܐܚܿܘܢ ܠܗܿܠܝܢ ܕܫܿܐܠܝܼܢ ܠܝܼ ܪ̈ܚܡܼܐ ܟܕ ܠܘ ܒܛܘܼܫܝܐ ܚܿܛܝܢ ܘܣܿܓܕܝܼܢ ܠܫܐܕ̈ܐ ܘܐܦܿܠܐ ܒܕܡܘܼܬܐ ܕܓܢܿܒܐ ܕܟܣܝܐܝܼܬ ܬܪܥ ܐܣܼܬܐ ܘܓܿܢܒ ܐܠܐ ܓܠܝܐܝܼܬ ܠܥܝܼܢ ܟܿܠ ܣܿܓܕܝܼܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܬܚܝܬ ܟ݀ܠ ܐܝܼܠܝܢ ܣܿܓܕܝܼܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܠܡܿܢܐ ܡܙܕܠܠܬܝ ܗ̄ ܠܡܿܢܐ ܡܗܦܟܬܝ ܘܡܬܢܝܬܝ ܐܘܼܪ̈ܚܬܟܝ ܘܡܐܼܬܝܼܬܟܝ ܕܠܘܿܬ ܡܨܪ̈ܝܐ. ܘܡܬܬܓܪܐ ܐܢܬܝ ܨܥܪܐ ܘܩܠܠܐ ܠܩܢܘܿܡܟܝ. ܡܐ ܕܣܿܒܠܐ ܐܢܬܝ ܟܿܠ ܒܝܼܫ̈ܢ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܐܦ ܡܼܢ ܠܘܿܬ ܗܿܢܐ ܬܦܼܩܝܼܢ ܗ̄ ܬܦܼܩܝܼܢ ܠܡ ܐܦ ܡܼܢ ܠܘܿܬ ܗܿܢܐ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܣܦܝܼܩܬܐ ܟܕ ܣܝ̈ܡܢ ܐܝܼܕ̈ܝܟܝ ܥܠ ܪܝܼܫܟܝ ܘܡܝܠܠܐ ܡܐ ܕܕܒܪܝܼܢ ܠܟܝ ܒܒܠ̈ܝܐ ܒܫܒܼܝܐ܀ ܨܚܚܐ ܕܬܠܬܐ ܐܢ ܢܫܼܒܘܿܩ ܓܒܪܐ ܠܐܢܬܬܗ ܘܬܐܼܙܠܠܝ ܗ̄ ܒܬܚܘܝܼܬܐ ܗܿܕܐ ܩ݀ܪܐ ܠܗܘܿܢ ܠܬܝܿܒܘܼܬܐ. ܗܿܕܐ ܣܿܗܕܘܼܬܐ ܐܡܝܼܪܐ. ܘܗܿܪܟܐ ܥܠ ܙܢܿܝܘܼܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܐܡܝܼܪܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܕܚ̈ܠܝ ܐܠܗܐ ܒܐܢܬܬܐ ܡܬܡܼܬܠܝܼܢ ܒܟ̈ܬܒܐ ܡܛ݀ܠ ܗܝܡ̄ܢܘܼ ܕܒܐܠܗܐ. ܘܠܦܘܼܬ ܢܩܝܼܦܘܼܬܐ. ܡܬܐܼܡܪ ܓܘܪܐ ܐܦ ܙܢܝܘܼܬܐ ܕܦܓܪܐ ܘܕܢܦܼܫܐ. ܐܡܿܪ ܠܘܿܬܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܠܘܿܬ ܐܢܬܬܐ. ܕܐܢܗܘܼ ܠܡ ܕܬܬܦܼܢܝܢ ܠܘܿܬܝ pb. 297 ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܠܐ ܡܣܿܠܐ ܐܢܼܐ ܠܟܝ ܐܝܟ ܒܝܼܫܘܼܬܟܝ. ܐܢܿܐ ܐܢܼܐ ܕܫܥܿܬܐ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܦܩܿܕܬ ܒܢܡܘܿܣܐ ܘܡܬܼܦܢܐ ܐܢܼܐ ܠܘܿܬܟܘܢܿ ܘܝ݀ܨܦ ܐܢܼܐ ܕܝܼܠܟܘܢ. ܘܐܢܬܝ ܙܟܼܝܼܬܝ ܗ̄ ܡܚܿܘܐ ܕܡܛ݀ܠ ܡܿܢܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܠܣܗܕܘܼܬܐ. ܘܐܢܬܝ ܠܡ ܓܪܬܝ ܒܦܬܟܪ̈ܐ ܘܒܫܐܕ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܕܠܦܘܼܬ ܡܣܼܒܪܢܘܼܬܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܣܿܓܕܝܼܢ ܠܗܘܿܢ. ܬܘܼܒܘ ܠܘܿܬܝ ܗ̄ ܡܚܿܦܛ ܠܗܘܿܢ ܠܘܿܬ ܬܝܒܘܼܬܐ܀ ܐܪܝܼܡܝ ܥܝܢܝ̈ܟܝ ܥܠ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܡܟܿܣ ܘܡܿܦܪܫܣܐ ܚܛܗ̈ܝܗܘܿܢ ܡܼܢ ܙܢܝܼܘܬܟܝ ܕܥܡ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܠܐ ܐܡܢܼܬܝ ܠܡܼܫܕܪܘܼ ܠܘܿܬ ܥܡܼ̈ܡܐ ܪ̈ܚܝܼܩܐ ܠܡܼܝܬܝܘܼ ܠܟܝ ܕܡܼܘ̈ܬܗܘܿܢ. ܘܡܼܢ ܫܪܝܼܚܘܼܬܟܝ ܣܿܓܝܐܬܐ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡܣܿܟܝܐ ܗܼܘܝܬܝ ܠܡܼܛܪ ܘܥܕܝ̈ܗܘܿܢ ܘܨܘܼܒ̈ܝܗܘܿܢ ܕܠܘܿܬܟܝ ܕܒܕܡܘܼܬ ܢܥܒܐ ܗ݀ܘ ܕܐܡܝܼܢ ܠܡܼܛܪ ܐܘܼܪܚܐ ܕܥܘܼܪ̈ܒܐ ܠܡܘܼܠܝܐ ܕܣܘܼܢܩܢܗ. ܚܙܼܝܬ ܡܕܡ ܕܥܒܼܕܬ ܗ̄ ܨ݀ܒܐ ܕܡܼܢ ܗܿܪܟܐ ܐܝܟ ܕܒܦܚܼܡܐ ܢܟܣ ܠܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ ܟܕ ܡܣܼܬܒܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܝ̈ܬܝܐ ܠܐܠܗܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܝܼܣܪ̈ܠܝܐ ܐܫܼܬܟܚܘ ܕܚܒܼܠܘ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܿܢ. ܡܛܿܠܗܿܕܐ ܡܬܦܼܩܕ ܢܒܝܐ ܒܓܠܝܢܐ ܒܝܘܡ̈ܘܗܝ ܕܝܘܼܫܝܐ ܕܐܝܿܟܢܐ ܕܟܢܘܼܫܬܐ ܗܿܝ ܕܒܫܿܡܪܝܼܢ ܥܿܡܪܐ ܗܼܘܬ݀ ܫܒܼܩܬ݀ ܠܐܠܗܐ ܘܐܙܠܬ݀ ܘܐܬܢܩܼܦܬ݀ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܘܐܫܬܼܒܝܬ݀ ܒ݀ܬܪܟܢ. ܓܿܕܫ ܠܗܿܕܐ ܟܢܘܼܫܬܐ ܕܝܼ̈ܘܼܕܐ ܐܢ ܠܐ ܦ݀ܢܝܐ ܠܘܿܬ ܐܠܗܐ. ܙܕܩܬ݀ ܢܦܼܫܗܿ ܗ̄ ܠܘ ܕܗܿܢܘܢܿ ܐܡܿܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܙܕܝܼܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ ܐܠܐ ܕܗܘܼ ܢܒܝܐ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܐܡܼܪ ܗܿܕܐ ܕܡܫܼܬܟܚܝܼܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܐܫܼܬܒܝܼܘ ܠܐܬܘܿܪ ܕܙܕܝܼܩܝܼܢ ܡܼܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܗܿܫܐ ܡܬܼܢܒܐ ܐܢܬ ܥܠܝܗܘܿܢ ܘܠܐ ܫܿܡܥܝܼܢ. ܒܓܪܒܝܐ ܗ̄ ܒܐܬܘܿܪ. ܠܘ ܟܕ ܒܣܘܥܪܢܐ ܐܫܼܬܕܪ ܢܒܝܐ ܠܬܡܿܢ ܠܘܿܬ ܝܼܣܪ̈ܠܝܐ ܐܝܟ ܝܘܢܢ ܐܠܐ ܡܐܼܙܠܬܗ ܕܠܘܿܬܗܘܿܢ ܐܝܼܬܝܗܿ ܢܒܝܘܼܬܗ ܕܥܠܝܗܘܿܢ. ܗܿܢܐ ܪܥܝܿܢܐ ܣܿܓܝܼ ܡܫܼܬܟܚ ܒܟ̈ܬܒܐ. ܠܐ ܐܿܠܡ ܐܢܼܐ. ܗ̄ ܠܐ ܢܛܿܪ ܐܢܼܐ ܠܪܘܓܙܝ. ܘܡܚܼܕܐ ܡܩܿܦ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܕܗܘ̈ܝܢ ܠܗܘܿܢ ܒܦܘܼܢܝܗܘܿܢ ܘܕܡܬܩܪܝܢ ܒܢ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܠܐ ܬܬܕܟܪܝ ܬܘܼܒ ܕܝܬܩܝ ܗ̄ ܗܿܟܐ ܐܡܿܪ ܕܗܘ̈ܝܢ ܬܡܝܼܗ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ ܕܦܘܼܢܝܐ ܕܒܦܚܼܡܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ. ܢܬܚܼ̈ܠܦܢ ܗܿܠܝܢ ܕܗܼ̈ܘܝ ܒܡܦܼܩܬܗܘܿܢ ܕܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܘܠܐ ܫܘ̈ܝܢ ܕܢܬܼܕܟܪ̈ܢ ܡܛ݀ܠ ܪܒܘܼܬܐ. ܕܗܿܠܝܢ ܕܒܦܘܼܢܝܐ. ܒܫܼܡܐ ܓܝܪ ܕܩܒܘܼܬܐ ܚܿܒܫ ܠܟܿܠܗܝܢ ܩܕܡ̈ܝܬܐ ܐܟܡܿܢ ܕܣܦܼܪ̈ܐ ܕܒܗܘܿܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܩܕܡ̈ܝܬܐ ܪ̈ܫܝܼܡܢ ܗܼܘ̈ܝ ܘܐܡܿܪ ܕܐܢ ܩܒܘܼܬܐ ܕܒܕܘܼܟܬ݀ ܐܠܗܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܘܼܬ݀ ܡܛ݀ܠ ܬܡܝܼܗ̈ܬܐ ܕܒܗܿ ܠܐ ܡܬܼܒܥܝܐ ܚܕ ܟܡܼܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܠܐ ܡܬܼܒ̈ܥܝܢ ܗܼܘ̈ܝ. ܐܝܟ ܡܕܓܠܐܼ ܐܢܬܬܐ ܒܚܒܼܪܬܗܿ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܡܟܣ ܠܗܘܿܢ. ܩܿܠܐ ܥܠ ܫܒ̈ܝܼܠܐ ܗ̄ ܩܿܠܐ ܓܝܪ ܕܒܟܿܬܐ ܐܫܬܡܼܥ ܕܗܿܢܘܿܢ. ܥܠ ܫܒ̈ܝܼܠܐ ܐܡܿܪ ܗܿܢܘܿܢ ܕܒܗܘܿܢ ܪܕܝܢ ܗܼܘܘ ܠܐܬܘܿܪ ܘܠܒܿܒܝܠ. ܒܿܥܘܿܬܐ ܗ̄ ܕܫܿܐܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܫܘܼܘܙܒܐ ܕܡܼܢ ܥܩ̈ܬܗܘܿܢ. ܘܠܐܠܗܐ ܒܐܘܼܠ̈ܨܢܝܗܘܿܢ ܡܬܼܥܗܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܥܩܒܼܘ pb. 298 ܐܘܼܪ̈ܚܬܗܘܿܢ ܗ̄ ܐܘܼܪ̈ܚܬܗܘܿܢ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܿܢ ܡܥܩܼ̈ܡܐ ܕܫܒܼܩܘ ܠܐܠܗܐ ܘܣܓܼܕܘ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܬܘܼܒܘ ܠܘܿܬܝ ܒܢ̈ܝܐ ܗ̄ ܬܘܼܒܘ ܠܡ ܡܼܢ ܟܿܠܗܿ ܢܦܫܼܟܘܿܢ. ܕܐܩܿܒܠ ܒܿܥܘܿܬܟܘܢ܆ ܐ݀ܣܝܘܼܬܐ ܓܝܪ ܕܬܝܿܒܘܼܬܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܬܼܩܒܠܢܘܼܬܗܘܿܢ ܕܠܘܿܬܗ. ܕܗܿܐ ܚܢܢ ܕܝܼܠܟ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܒܗܿܕܐ ܥܠ ܪܥܝܿܢܐ ܡܛܝܒܼܐ ܕܙ݀ܕܩ ܕܢܼܗܘܐ ܠܗܘܿܢ. ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܠܓܕܠܘܼܬܐ ܗ̄ ܡܠܦ ܕܟܕ ܐܬܐܼܘܝܼܘ ܐܘܕܝܼܘ ܥܠ ܡܣܛܝܢܘܼܬܗܘܿܢ ܘܕܗܘܼܝܘܼ ܐܠܗܗܘܿܢ ܕܡܼܢ ܪܝܼܫܝܼܬܐ. ܘܥܘܼܫܢܐ ܕܛܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܥܿܕܠܝܼܢ ܠܦܘܼܠܚܢ ܗܢܘܢܿ ܩܕܡ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܪ̈ܡܬܐ ܘܥܼܫܢܐ ܕܛܘܼܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܒܕܗܝܢ ܣܿܓܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܫܐܕ̈ܐ. ܗܿܫܐ ܠܡ ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܝܼܕܥܢ ܘܐܣܼܬܟܠܢ ܕܕܓܠܘܼ̄ ܘܪܘܼܫܥܐ ܦ݀ܠܚܝܼܢ ܗܼܘܝܢ ܒܗܿܠܝܢ ܪ̈ܡܬܐ ܘܛܘܼܪ̈ܐ. ܘܒܗܼܬܬܐ ܐܟܼܠܬ݀ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܐܦ ܠܐܒܗ̈ܝܗܘܿܢ ܡܨܿܥܪܝܼܢ ܐܝܟ ܕܠܐܢܫ̈ܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܝܘܡ̈ܬܗܘܿܢ ܒܒܗܼܬܬܐ ܕܦܘܼܠܚܢܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܐܦܩܼܘ. ܘܐܦ ܩܢܝܿܢܗܘܿܢ ܘܒܢ̈ܝܗܘܿܢ ܘܥܠܗܿܕܐ ܐܫܬܼܒܝܼܘ. ܘܗܿܕܐ ܐܡܿܪ ܕܐܦ ܐܒܗ̈ܝܢ ܘܐܚ̈ܝܢ ܘܫܫܼܒܝܐ ܐܢܘܿܢ ܥܠܗܿܕܐ ܐܫܼܬܒܝܼܘ. ܡܛ݀ܠ ܗܿܝ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܝܘܡ̈ܬܗܘܿܢ ܐܦܩܼܘ ܐܢܘܢܿ ܒܦܘܼܠܚܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܟ݀ܠܗ ܪܗܼܛܗܘܿܢ ܕܒܠܝ̈ܠܝ ܐܝܼܡܡ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܡܩܿܪܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܥܠܗܿܕܐ ܩܛܦܼܘ ܒܗܬܼܬܐ ܘܨܥܪܐ ܕܫܒܼܝܐ ܐܓܪܐ ܕܦܘܼܠܚܢܗܘܿܢ ܨ̄܆ ܕܕ̄ ܐܢ ܬܬܘܼܒ ܗ̄ ܐܢ ܒܩܘܼܫܬܐ ܘܠܘ ܒܙܐܦܐ ܬܬܼܘܼܒ ܐܘܿܟܝܼܬ ܬܬܦܼܢܐ ܠܘܿܬܝ ܡܩܿܒܠ ܐܢܼܐ ܠܟ܇ ܘܝܿܗܒ ܐܢܼܐ ܠܟ ܐܓܪܐ ܕܬܝܿܒܘܼܬܐ ܒܛܝܼܠܘܼܬܝ ܕܥܠܝܟ܀ ܓܙܘܿܪ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܒܢܦ̈ܫܼܬܟܘܿܢ ܗܼܘܘ ܗܝ̈ܟܠܼܐ ܠܐܠܗܐ ܘܠܘ ܒܓܙܘܼܪܬܐ ܕܦܓܪܐ. ܘܐܥܒܼܪܘ ܥܘܼܪܠܘܼܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܡܬܼܬܦܝܼܣܢܘܼܬܐ ܘܢܘܼܟ̄ܪܝܘܼ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܬܘܼܒ ܬܙܪܥܘܢܿ ܥܠ ܟܘܼܒ̈ܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܦܠܼܚܘܢܼ ܥܡ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܕܡܿܝܢ ܠܟܘܼܒ̈ܐ ܡܟܝ̈ܢܐ ܘܐܟܚܕܐ ܡܣܿܪܩܝܼܢ ܠܟܘܢܿ ܡܼܢ ܥܠ̈ܠܬܐ ܕܦܘܼܠܚܢܐ ܘܡܼܢ ܚ̈ܝܐ ܕܢܦܼܫܐ ܘܕܦܓܪܐ. ܐܢܗܼܪܘ ܠܟܘܢܿ ܫܪܓܐ ܗ̄ ܝܼܕܥܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ ܗ݀ܝ ܕܒܗܿ ܡܨܝܬܘܿܢ ܠܡܼܕܥ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܥܕܪ̈ܢ ܠܟܘܿܢ. ܘܟܕ ܡܬܼܠܚܡ ܠܗܘܿܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܩܼ̈ܘܝܢ ܒܩܫܝܘܼܬܗܘܿܢ ܐܡܼܪ. ܚܘܘ ܗܿܕܐ ܒܝܼܗܘܼܕ ܗ̄ ܠܘ ܟܕ ܦ݀ܩܕ ܕܚܘܘ ܘܐܫܼܡܥܘ ܐܠܐ ܗ݀ܝ ܕܥ݀ܒܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܠܝܗܘܿܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ. ܡܐ ܕܐ݀ܬܝܢ ܐܡܼܪ. ܒܗ݀ܝ ܕܗܝܼ ܕܚܠܼܬܐ ܕܡܼܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܐܿܠܨܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܿܢ ܕܗܿܕܐ ܢܐܼܡܪܘܢܿ ܘܢܣܼܥܪܘܢ ܠܡܥܼܒܕ ܐܪܥܟ ܠܚܘܼܪܒܐ ܗ̄ ܕܫܒܼܝܐ ܘܕܚܪܒܐ ܘܢܦܼܢܐ ܡܕܪܟ ܠܟܘܢܿ. ܒܒܿܥܘܼ ܡܼܢܟ ܗ̄ ܡܫܿܪܐ ܢܒܝܐ ܒܒܥܘܿܬܐ ܕܚܠܼܦܝܗܘܿܢ. ܡܛܥܝܼܘ ܐܛܥܝܿܬ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܐܘܿ ܡܪܐ ܟܿܠ. ܐܝܟ ܡܛܥܝܿܢܐ ܡܬܼܚܙܐ ܐܢܼܐ ܗܿܫܐ ܩܕܡ ܥܡܐ. ܫܠܡܐ ܡܿܟܪܙ ܗܘܝܿܬ ܠܗܘܿܢ ܒܗܿܠܝܢ ܩܕܡ̈ܝܬܐ ܘܗܿܫܐ ܦ݀ܩܕ ܐܢܬ ܠܝܼ ܕܐܡܿܪ ܫܒܼܝܐ ܘܚܪܒܐ ܕܩܪܝܼܒܝܼܢ ܘܥܠ ܬܪܥܐ ܩܝܿܡܝܼܢ. ܒܗܿ ܒܙܒܼܢܐ ܗ݀ܘ. ܘܠܐ ܠܡܚܼܡܠ ܗ̄ ܒܙܒܼܢܐ ܕܐܬܿܝܢ ܥܠܝܟܘܢܿ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܗܿܠܝܢ ܡܬܼܐܡܪ̈ܢ ܥܠܝܟܘܢܿ ܡܢܼܗܘܢܿ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܠܪܘܼܚܐ ܗܿܝ ܕܥܠܥܠܐ pb. 299 ܗ݀ܝ ܕܡܬܼܟܪܟܐ ܒܡܕܒܪܐ ܠܟܼܐ ܘܠܟܼܐ ܘܠܗܼܠ ܘܠܘ ܬܪܝܼܨܐܝܼܬ ܢ݀ܫܒܐ ܠܦܢܝܼܬܐ ܐܝܿܕܐ ܕܗܝܼ ܘܠܝܬ ܠܡܪܕܐ ܒܗܿ ܥܒܘܼܪܐ ܘܠܡܚܡܼܠ ܐܕܪܐ. ܕܡܐ ܥܡܐ ܗܿܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܫܬܼܟܚ ܕܗܘܼܐ ܟ݀ܠܗ ܥܡܐ ܘܟܪ̈ܘܼܟܝܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܒܛܝܼ̈ܠܐ ܘܣܪ̈ܝܼܩܐ. ܪܘܼܚܐ ܕܝܢ ܕܡܠܝܐ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܓܝܪ ܢܒܝܐ ܐܡܼܪܗܿ ܥܠ ܢܦܼܫܗ ܐ݀ܦܢ ܠܡ ܗܿܠܝܢ ܗܿܟܢܐ. ܒܪܡ ܐܢܿܐ ܠܡ ܪܘܼܚܐ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܩܒܿܠܬ ܗ݀ܘ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܠܝܐ ܒܡܘܗ̈ܒܬܗ ܘܡܫܡܼܠܝܐ. ܐܝܟ ܢ݀ܛܪ̈ܝ ܚܩܠ̈ܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܚܿܙܐ ܠܫܒܼ̈ܝܐ ܕܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܐܡܼܪ ܗܿܕܐ ܕܗܿܟܢ ܠܡ ܢ݀ܛܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡܕܝܼܢܬܐ ܘܟܪܝܼܟܝܼܢ ܠܗܿ ܒܙܗܝܼܪܘܼ̄ ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܼܢ ܥܿܡܘܿܪ̈ܝܗܿ ܢܫܬܼܘܙܒ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܼ ܡܪܝܡܼܪܬ݀ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ ܕܐܫܼܬܒܝܬ݀. ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܒܝܼܫܘܼܬܟܝ ܕܡܪܬ ܗ̄ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܟܝ ܒܝܼ̈ܫܐ ܗܼܢܘܿܢ ܐܪܡܝܼܘܟܝ ܒܥܩ̈ܬܐ ܕܡܟ̈ܐܒܢ ܠܢܦܫܐ܀ ܡܥ̈ܝ ܡܥ̈ܝ ܗ̄ ܗܘܼ ܢܒܝܐ ܢܣܼܒ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܠܚܫܗܘܿܢ ܒܝܕ ܠܒܼܐ ܡܫܿܘܕܥ ܥܠ ܢܦܼܫܐ ܕܥ݀ܡܪܐ ܒܠܒܼܐ ܘܒܝܕ ܡ̈ܝܐ ܥܠ ܟܪܣܐ ܘܕܠܘܼܚܝܐ ܘܕܚܘܼ̈ܫܒܐ ܕܢܿܦܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܗܘܿܢ ܝܘܼܕ̈ܝܐ. ܒܗܿܝܢ ܓܝܪ ܗܼܘܘ ܠܡܚܼܫ ܗܼܘ ܢܒܝܐ. ܒܝܕ ܠܒܼܐ ܘܡܥܼ̈ܝܐ ܘܬܠ̈ܘܬܐ ܕܟ݀ܠܗ ܦܓܪܐ ܒܕܩ ܠܛܟܼ̈ܣܐ ܕܐܚܝܼܕܝܼܢ ܒܥܿܠܡܐ ܟܿܠܗ. ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܛܦܼܣ ܒܡܥ̈ܝܐ ܒܗ݀ܝ ܕܐܝܟ ܬܘܼܪܣܝܐ ܘܩܘܼܝܡܐ ܕܟܿܠܗܿ ܡܠܟܘܬܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܒܕܡܘܼܬ ܡܥ̈ܝܐ. ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܒܕܡܘܼܬ ܬܠ̈ܘܬܐ ܠܓܦܪܐ ܠܥܡܐ ܘܠܚܝ̈ܠܘܬܐ ܐܚܿܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܡܠܟܐ ܒܓܘ ܟܿܠܗܘܿܢ ܐܝܟ ܠܒܼܐ ܕܒܗ ܥܡܿܪܐ ܢܦܫܐ. ܬܒܪܐ ܥܠ ܬܒܿܪܐ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܡܠܦ ܕܠܘ ܒܠܚܘܼܕ ܐܪܒܥ ܙܒ̈ܢܝܼܢ ܬ݀ܒܪܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ. ܬܪܬܝܢ ܒܙܒܢ ܝܘܼܝܩܝܼܡ ܘܚܕܐ ܕܝܘܼܟܢܝܐ ܘܐܚܪܬܐ ܕܨܕܩܝܐ ܐܠܐ ܐܦ ܟܦܼܢܐ ܘܡܿܘܬܢܐ ܕܩܕܡ ܫܒܼܝܐ ܘܒܗ ܒܫܒܼܝܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ ܐܬܿܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܬܒܿܪܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ ܘܬܒܿܪܐ ܕܟܦܼܢܐ ܘܡܘܬܢܐ. ܘܗܐ ܬܘܗ ܗ̄ ܥܠ ܫܒܼܝܐ ܘܚܘܼܪܒܐ ܓܡܝܼܪܐ ܡܿܐܪܙ. ܬܘܼܗ ܘܒܘܼܗ ܕܗܘܬ݀ ܐܪܥܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܨܗܝܼܬܐ ܘܨܕܝܼܬܐ. ܘܐܘܣܼܦ ܒܙܒܼܢ ܫܒܝܗܘܿܢ ܐܦ ܫܡܿܝܐ ܡܬܼܚܙܝܐ ܕܚܫܘܼܟܐ ܘܐܪܥܐ ܕܨܕܝܐ ܡܼܢ ܥܡܘܿܪ̈ܝܗܿ ܘܐܦ ܛܘܼܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܬܐ ܡܼܢ ܕܠܚܼܬܐ ܘܬܘܼܩܦܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܡܣܼܬܒܪܝܼܢ ܕܐܬܦܼܪܩܘ ܘܐܫܼܬܪܝܼܘ ܡܼܢ ܕܘܼܟ̈ܝܬܗܘܿܢ. ܡܿܢܐ ܬܥܼܒܕܘܢ ܗ̄ ܡܐ ܕܐܬܿܝܢ ܥܠܝܟܝ ܫܒ̈ܝܼܐ. ܒܙܝܼܙܬܐ ܩܪܗܿ ܡܛ݀ܠ ܕܥܬܝܼܕܐ ܗܘܬ݀ ܕܬܬܒܼܙܙܝ ܡܕ ܬܨܒܼܬܝܼܢ ܒܬܨܒܝܼܬܐ ܗ̄ ܕܠܡܼܐ ܡܣܒܪܐ ܐܢܬܝ ܕܣ̈ܦܩܢ ܕܢܥܕܪ̈ܢܟܝ ܗܿܢܝܢ ܕܥܒܿܕܐ ܗܼܘܝܬܝ ܒܥܐܕ̈ܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܡܫܼܟܚܝܼܢ ܡܫܿܘܙܒܝܼܢ ܠܟܝ ܡܼܢ ܫܒܼܝܐ. ܠܐ. ܐܠܐ ܠܣܪܝܼܩ̄ܘܼ ܫܼܪܟ ܨܒܬܼܟܝ. ܨܕܝܼܕܐ ܗ̄ ܟܘܼܚܠܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܩܿܠܐ ܐܝܟ ܟܪܝܼܗܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܠܡ ܦܪܝܼܫܝܼܢ ܩ̈ܠܐ ܡܚܝܼ̈ܠܐ ܕܚܫ̈ܐ ܕܡܫܡܥܐ ܐܢܬܝ ܒܙܒܢܼܐ ܕܥܩ̈ܬܟܝ ܡܼܢ ܕܟܪ̈ܝܼܗܬܐ ܡܢܘܠ̈ܬܐ܇ ܘܠܐ ܡܫܚܿܠܦܝܼܢ ܟܐܒ̈ܐ ܕܐܬܿܝܢ ܥܠܝܟܝ ܡܼܢ ܕܝܠ̈ܕܬܐ ܨ̄܆ ܕܗ̄ ܐܬܟܼܪܟܘ ܒܫܘܼܩ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܢܒܝܐ ܡܼܢ ܕܝܼܠܦ ܒܓܠܝܢܐ ܕܡܼܢ pb. 300 ܐܠܗܐ ܕܠܝܬ ܒܥܡܐ ܕܐܘܿܪܫܠܡ ܐ݀ܦܢ ܚܕ ܕܫܪܝܼܪ ܒܪܥܝܿܢܗ ܘܣܿܥܪ ܡܝܬܪ̈ܬܐ. ܐܗܦܼܟ ܡܠܼܬܗ ܠܘܿܬ ܐܠܗܐ ܘܐܡܼܪ. ܡܪܝܐ ܥܝܢ̈ܝܟ ܗ̄ ܐܢܬ ܒܠܚܘܼܕܝܟ ܛܪܝܗܝ ܠܫܪܪܐ ܠܘܿܬܟ ܡܛ݀ܠ ܕܝܘܼܕ̈ܝܐܐܬܟܼܪܗܘ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܗܝ̄ܡ ܕܨܝܕܝܟ. ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܟܿܠܗܘܿܢ ܬܒܼܪܘ ܗ̄ ܥܬܝܼܪ̈ܐ ܘܡܣ̈ܟܼܢܐ ܒܝܕ ܟܐܒ̈ܐ ܕܠܐ ܡܬܬܼܦܝܼܣܢܘܼܬܐ ܚܙܝܿܬ ܐܢܘܿܢ. ܢܝܼܪܐ ܘܚܢ̈ܩܐ ܠܫܘܼܠܛܐܢ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܗܘܿܢ ܩ݀ܪܐ. ܢܬܼܒܪ ܐܢܘܢܿ ܐܪܝܐ ܗ̄ ܚܠܼܦ ܡܪܘܿܕܘܼܬܗܘܿܢ ܢܬܼܬܒܪܘܢܼ ܡܼܢ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܘܢܡܼܪ̈ܐ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܩܼܪܐ ܐܢܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܡܪܚܘܼܬܗܘܿܢ ܘܚܛܘܿܦܘܼܬܗܘܿܢ ܘܢܡܼܪ̈ܐ ܡܛ݀ܠ ܩܠܝܼܠܘܼܬܗܘܿܢ ܘܡܚܒܠܢܘܼܬܗܘܿܢ.. ܘܒܝܬ ܙܢܝ̈ܬܐ ܐܬܟܬܼܫܘ ܗ̄ ܡܦܿܪܣܐ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܿܢ ܕܗܿܢܐ ܟܿܠܗ ܐܫܼܬܪܚܘ ܒܛܢܦܘܼܬܐ ܕܙܢܝܘܼܬܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܠܐ ܒܗܬܼܬܐ ܚܕ ܡܼܢ ܚܕ ܢܚܼܛܦܘܢܼ ܠܢܫ̈ܐ ܙܢܝ̈ܬܐ ܒܬܟܬܘܼ̈ܫܐ ܘܩܪܒܐ ܕܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܐܝܟ ܪ̈ܟܫܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܡܢܿܬܐ ܕܪ̈ܟܫܐ ܕܐܡܿܪ ܚܘܝܼ ܕܠܘ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܿܡܝܐ ܗܘܬ݀ ܫܘܬܦܘܼܬܗܘܿܢ ܘܙܘܼܘܓܗܘܿܢ ܐܠܐ ܠܕܚܝ̈ܘܬܐ ܒܥܪܝܼܪ̈ܝܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܪ̈ܟܫܐ ܡܐ ܕܪܘܝܢ ܒܪܓܬܐ ܡܚܿܘܝܢ ܠܠܐ ܡܛܟܣܘܼܬܗܘܢܿ ܕܒܫܘܬܦܘܼܬܐ. ܘܥܠܗ݀ܝ ܢܒܝܐ ܒܙܕܩܐ ܕܡܝܼ ܠܫܪܝܼܚܘܼܬܗܘܿܢ ܕܒܙܢܝܘܼܬܐ ܠܪ̈ܟܫܐ. ܥ݀ܗܪ̈ܐ ܗ̄ ܦܩܪ̈ܐ ܘܡܫܚ̈ܢܝ ܒܪܓܬܐ ܐܘܟܝܬ ܒܚܫ̈ܐ ܥܿܠܡܢܐܝܼܬ ܠܡܐܼܡܪ ܐܘܼܫܢܐ ܗ̄ ܫܪܝܼܚܐ. ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܠܐ ܗ̄. ܠܐ ܠܡ ܬܒܿܥ ܐܢܼܐ ܚܠܼܦ ܗܿܠܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܓܠܝܐܝܼܬ ܩܕܡܝ ܣܿܥܪܝܼܢ. ܘܥܠܗ݀ܝ ܫܒܼܩ ܠܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܕܢܐܼܬܘܢܼ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܣܩܼܘ ܒܫܘܼܪ̈ܐ ܘܥܩܘܿܪܘ ܗ̄ ܚܪܘܿܒܘ ܠܟܿܠ ܡܕܡ ܕܐܝܼܬ ܠܝܘܼܕ̈ܝܐ ܐܝܿܟܐܢ ܕܐܦܿܠܐ ܫܘܼܪ̈ܐ ܕܡܕܝܼܢܬܗܘܿܢ ܬܪܦܘܢܼ ܕܠܐ ܣܚܘܼܦܝܐ. ܥܡܐ ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܐ ܗ̄ ܥܡܐ ܕܢܘܼܟܪܝ ܒܗܘܼܦܟܗ ܘܪܚܝܼܩ ܛܘܪܐ ܡܢܼܟܘܢܿ. ܥܡܐ ܕܢܘܼܟܪܝ ܒܗܘܼܦܟܗ ܘܪܚܝܼܩ ܛܘܪܐ ܡܢܼܟܘܢܿ ܥܡܐ ܗ݀ܘ ܕܡܼܢ ܥ݀ܠܡܐ ܗ̄ ܕܩܕܝܼܡ ܘܡܣܬܬ ܒܐܪܥܗ ܡܼܢ ܪܘܡܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܒܗܿܠܝܢ ܥܠ ܩܕܝܼܡܘܼܬܐ ܕܡ̄ܠܟܘ ܕܒܒܠ̈ܝܐ ܪܡܿܙ ܐܝܟ ܕܗ݀ܘ ܕܡܼܢ ܥ݀ܠܡ ܐܘܟܝܼܬ ܕܡܼܢ ܢܡܪܘܼܕ ܩܕܡܝܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܡܬܼܝܒܠܝܼܢ܆ ܘܓܓܪ̈ܬܗ ܦܬܝܼ̈ܚܢ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܡܚܿܘܐ ܥܠ ܝܥܢܘܼܬܗ ܕܒܒܠܝܐ ܘܪܚܡܼܬ݀ ܕܡܐ ܕܐܝܼܬ ܠܘܿܬܗ ܡܿܘܕܥ. ܠܐ ܐܣܿܝܼܦܟܘܢܿ ܗ̄ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܚܿܠܛ ܥܡ ܡܥܝܼܩ̈ܢܝܬܐ ܣܒܪܐ ܕܦܘܼܢܝܐ. ܐܫܬܼܟܚ ܒܥܡܝ ܚܛ̈ܝܐ ܗ̄ ܒܿܬܪܟܢ ܡܟܣ ܠܗܘܿܢ ܒܗܿܠܝܢ ܦܚ̈ܐ ܘܣܝ̈ܓܐ ܩܿܪܐ ܠܢܟܝ̈ܢܐ ܘܣܘܓ̈ܦܢܐ. ܘܐܝܟ ܩܠܘܼܒܝܐ ܗ̄ ܕܡܿܝܐ ܡܫܓܫܢܘܼܬܗܘܿܢ ܩܛܘܿܠܬܐ ܗ݀ܝ ܕܒܗܿ ܨ݀ܝܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܚܒܪ̈ܝܗܘܿܢ ܠܡܿܘܬܐ ܒܕܡܘܼܬ ܦܪܚܬܐ ܒܩܠ̈ܝܗܿ ܗܢ̈ܝܐܐ ܡܿܓܪܓܐ ܠܦܚܪܬܐ ܐܚܪܬܐ ܠܡܐܬܼܐ ܠܘܿܬܗܿ ܘܠܡܦܼܠ ܒܦܚܐ ܗ݀ܘ ܕܨܿܠܐܼ ܚܕܪ̈ܝܗ ܠܨܝ̈ܕܐ. ܩܠܘܼܒܝܐ ܡܿܐܢܐ ܗܿܘܐ ܕܒܗ ܚܿܒܫܝܼܢ ܨܝ̈ܕܐ ܦܪ̈ܚܬܐ. ܢܒ̈ܝܐ ܐܬܢܼܒܝܼܘ ܫܘܼܩܪܐ ܗ̄ ܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܒܫܡܐ ܕܒܥܠܐ ܡܬܼܢܒܝܢ ܗܼܘܘ. ܟܗ̈ܢܐ ܐܚܼܕܘ ܗ̄ ܟܠܼܘ ܣܦܼܘ̈ܬܗܘܢܿ ܡܼܢ ܝܘܼܠܦܢܐ ܐܠܗܿܝ܆ ܨ ܕܘ̄ ܓܙܼܘ ܒܢ̈ܝ ܒܢܝܿܡܝܢ ܗ̄ ܒܢ̈ܝ ܒܢܝܿܡܝܢ ܥܠ ܟ݀ܠܗ ܥܡܐ ܕܝܘܼܕ̈ܝܐ ܐܡܿܪ. ܕܡܬܼܚܪܒܝܼܢ ܠܡ ܟܿܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܐܘܿܪܫܠܡ. ܘܒܩܿܠܐ pb. 301 ܩܪܼܘ ܗ̄ ܥܠ ܒܒܠ̈ܝܐ ܐܡܿܪ ܡܐ ܕܐܿܬܝܢ ܥܠܝܗܘܿܢ ܩܿܪܝܢ ܒܫܝܼܦܘܼܪ̈ܐ ܘܪܝܒܝܼܢ ܒܩܿܠܐ ܐܝܟ ܕܢܪܡܘܢ ܕܚܠܼܬܐ ܒܥܡܐ. ܥܠ ܒܝܬ ܟܪܡ ܗ̄ ܟܪܡ ܡܕܝܼܢܬܐ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܕܒܝܬ ܒܢܝܿܡܝܢ ܟܕ ܡܼܢ ܗܿܢܐ ܫܒܼܛܐ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܐܡܿܪ ܫܩܼܠܘ ܐܬ݀ܐ ܗ̄ ܣܝܼܡܝܼܢ ܐܬ݀ܐ ܕܙܟܘܼܬܗܘܿܢ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܥܒܼܕܘ ܐܬܘ̈ܬܗܘܿܢ ܐܬܘ̈ܬܐ. ܢ݀ܣܒ ܥܠܝܗܿ ܒܛܗܪܐ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܥܠ ܓܠܝܘܼܬܗ ܘܦܫܝܼܩܘܼܬܗ ܕܣܘܼܥܗܢܐ ܫܘܕܥܼ ܘܗ݀ܝ ܕܒܠܼܠܝܐ ܥܠ ܙܒܼܢܐ ܕܒܗ ܡܬܬܼܚܕܐ ܡܕܝܼܢܬܐ ܪܡܿܙ. ܘܗ݀ܝ ܩܪܝܼܬܐ ܕܐܬܦܩܼܕܬ݀ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܕܚܦܼܛ ܠܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܕܢܥܼܒܕܘܢ ܥܠܝܗܿ ܟܡ̈ܐܢܐ ܐܡܼܪ. ܘܟ݀ܠܗ ܥܘܼܫܩܗܿ ܗ̄ ܐܫܠܼܡܗܿ ܠܗܘܿܢ ܐܠܗܐ ܡܛ݀ܠ ܥܫܘܼ̈ܩܝܐ ܘܛܠܘܼ̈ܡܝܐ ܕܒܓܘܗܿ. ܐܝܟ ܕܟܿܢܫ ܓܘܼܒܐ ܡܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܐܝܿܟܢܐ ܓܝܪ ܕܓܘܼܒܐ ܒܝܕ ܐܘܼܡܢܘܼܬܐ ܘܥܡܠܐ ܡܬܼܬܩܢ ܕܢܗܼܘܐ ܡܩܒܿܠ ܡ̈ܝܐ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܚܕܪ̈ܘܗܝ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗܿܕܐ ܒܝܕ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܬܬܼܩܢܬ݀ ܢܦܫܼܗܿ ܕܬܗܼܘܐ ܣܿܦܩܐ ܠܡܐܼܚܕ ܣܿܟܐ ܕܟ݀ܠܗܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܒܟܐܒ̈ܐ ܘܡܚܘ̈ܬܐ ܗ̄ ܩܒܠܼܝ ܬܘܼܪܨܐ ܒܝܕ ܡܚܘ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ ܩܠܝܼܠ ܕܐܝܬܝܿܬ ܥܠܝܟܝ ܥܕܡܐ ܠܗܿܫܐ. ܕܠܡܐ ܟܝ ܐܬܚܼܡܬ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܥܨܝܝܘܼܬ ܟܒܝ. ܬܢܼܕ ܠܝܼ ܡܢܼܟܝ ܘܐܣܿܠܝܟܝ ܠܓܡܿܪ ܘܐ݀ܥܒܕ ܠܐܪܥܟܝ ܐܝܟ ܡܒܕܪܐ ܚܪܒܐ. ܘܐܢܬܝ ܚܡܼܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܠܘ ܒܠܚܘܼܕ ܠܐ ܨܿܒܝܼܬܘܿܢ ܕܬܬܼܪܨܘܢܼ ܐܠܐ ܐܦ ܡܡܿܝܩܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܒܡܼܬܪܨܢܟܘܢܿ. ܐܬܡܠܝܼܬܝ ܘܠܐܝܼܬ ܐܟܝܠܝ ܘܐܫܘܼܕܝ ܗ̄ ܣܒܼܥܘ ܡܟܝܼܠ ܡܼܢ ܦܐܪ̈ܝ ܦܘܼܡܟܘܢܿ ܚܡܼܬܐ ܘܪܘܓܙܐ ܡܼܢ ܠܘܿܬܗ ܗ݀ܘ ܕܣܦܿܩ ܕܠܟܠܟܘܢܿ ܢܡܼܠܐ ܪܘܝ̄ܘܼ ܕܥܩ̈ܬܐ ܘܢܫܼܬܦܥ ܘܢܬܐܼܫܕ ܪܘܓܗ ܐܦ ܥܕ [] ܠܗܿܢܘܢܿ ܕܡܬܼܝܠܕܝܼܢ ܡܢܼܗܘܿܢ. ܘܠܘ ܚܡܼܬܐ ܡܬܼܡܠܝܢ ܗܼܘܘ ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܡܘܠܕܐ ܗܘܬ ܚܡܼܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܙܥܘܼܪܗܘܿܢ ܗ̄ ܫܿܘܝܢ ܓܝܪ ܟܿܠܗܘܿܢ ܠܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܫܿܘܝܢ ܓܝܪ ܟܿܠܗܘܿܢ ܠܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܘܥܕܡܐ ܠܟܗ̈ܢܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܿܒܕܝܼܢ ܫܘܼܩܐ. ܘܡܐܣܿܝܢ ܬܒܿܪܗܿ ܕܒܪܬ݀ ܥܡܝ ܒܒܙܼܚܐ ܗ̄ ܒܫܘܼ̈ܘܕܠܐ ܓܝܪ ܕܓ̈ܠܐ ܕܡܚܝܠܝܼܢ ܬܪܥܝܼܬܐ ܗܿܢܘܢܿ ܕܡܼܢ ܟܕܘܼ ܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܩܪܝܼܒܝܼܢ ܠܬܒܿܪܐ ܕܠܐ ܡܬܼܐܣܐ. ܩܘܼܡܘ ܥܠ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܗ̄ ܫܐܼܠܘ ܘܝܼܠܦܘ ܡܼܢ ܐܘܼܪ̈ܚܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܢܒ̈ܝܐ ܘܢܡܘܿܣܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܗܘܼܘ ܒܥܿܠܡܐ ܡܼܢ ܕܐܬܒܼܪܝܼ ܘܥܕܡܐ ܠܘܿܬܟܘܢܿ. ܘܡܢܼܗܘܿܢ ܡܿܨܝܢܼ ܐܢܬܘܢܿ ܕܬܣܼܬܟܠܘܢܿ ܥܒܿܕ̈ܐ ܕܒܪܘܿܝܘܼܬܝ ܘܡܕܒܪܢܘܼܬܝ. ܕܘܩܐ ܗ̄ ܢܒܝܐ. ܠܩܿܠ ܫܝܼܦܘܼܪܐ ܗ̄ ܕܬܫܼܡܥܘܢܼ ܠܩܿܠܐ ܕܡ̈ܠܝܗܘܿܢ ܘܠܐ ܫܡܼܥܬܘܿܢ. ܫܡܼܥܘ ܥܡܼ̈ܡܐ ܗ̄ ܩܿܪܐ ܠܥܡܼ̈ܡܐ ܠܣܗܕܘܼܬܐ ܕܢܫܼܡܥܘܢܼ ܐܝܿܠܝܢ ܡܛܝܒܼ ܐܠܗܐ ܕܢܝܬܐ ܥܠ ܥܡܐ ܫܡܼܥܘ ܐܢܬܘܢܿ ܥܡ̈ܡܼܐ ܘܟܢܘܼܫܝܐ ܕܐܝܼܬ ܒܗܘܿܢ ܕܠܗܘܿܢ ܩܿܪܐ ܥܕܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܠܦܬܓܡ̈ܝ ܕܒܝܕ ܢܒ̈ܝܐ ܨܿܒܐ ܠܡܫܼܡܥ ܥܡܐ ܘܐܦܿܠܐ ܠܢܡܘܿܣܝ ܕܝܗܒܿܬ ܠܗܘܿܢ. ܒܚܘܼܪܒܐ ܝܗܒܿܬܟ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܦܪܨܘܼܦ ܐܠܗܐ ܠܘܿܬܗ ܕܢܒܝܐ ܕܠܥܡܐ ܗܿܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܚܪܝܝܐ ܐܩܿܝܼܡܬܟ ܐܝܟ ܐܘܼܡܢܐ. ܐܝܿܢܐ ܕܒܝܕ ܟܘܼܪܐ ܡܕܿܟܐ ܨܒܼ̈ܘܬܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܬܒܼܚܘܼܪ ܘܬܕܥ ܬܪ̈ܥܝܬܗܘܿܢ ܘܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܿܢ. ܘܬܟܣܼ pb. 302 ܐܢܘܿܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܿܢ. ܐܝܟ ܢܚܿܫܐ ܓܝܪ ܘܦܪܙܠܐ ܗ̄ ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܥܒܿܕ̈ܝܗܘܿܢ ܢܟܼܠܐ ܚܿܠܛܝܼܢ ܘܕ݀ܡܝܢ ܠܢܚܿܫܐ ܘܦܪܙܠܐ ܕܡܐ ܕܐܬܚܒܼܠܘ ܒܓܘ ܢܘܼܪܐ ܠܐ ܡܬܼܕܟܝܢ ܘܦܪܝܼܫܝܼܢ ܡܼܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܗܿܟܢܐܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܡܥܪܙܠܝܼܢ ܘܕܢܬܼܕܟܘܿܢ ܡܼܢ ܥܘܠܐ ܠܐ ܨ݀ܒܝܢ. ܓܪܕܝܼ ܡܦܘܼܚܐ ܗ̄ ܒܛܠܬ݀ ܘܒܛܝܼܠܐ ܡܠܼܬܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ. ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܼܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܐܬܼܝ̈ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܘܐܒܪܐ ܝܘܼܩܪܐ ܕܡܪ̈ܕܘܬܐ. ܘܣܪܝܼܩܐܝܼܬ ܨܪܦ ܨܪܘܿܦܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܝܿܗܒ ܡܠܼܬܐ ܕܢܒ̈ܝܘܼ ܘܐܝܬܝܼ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܬܩܝܼ̈ܦܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܠܐ ܐܬܕܟܝܬ݀ ܒܝܼܫܘܼܬܗ ܕܥܡܐ. ܟܣܼܦܐ ܡܣܠܝܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܐܬܬܼܪܨܘ ܒܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ. ܣܐܡܐ ܡܣܠܝܐ ܕܠܡܕܡ ܠܐ ܚܿܫܚ ܙ݀ܕܩ ܕܢܬܼܩܪܘܢܿ. ܒܬܚܘܝܼܬܐ ܡܚܿܘܐ ܠܡܣܼܬܠܝܢܘܼܬܗܘܢܿ ܐܘܼܡ̈ܢܐ ܡܦܫܪ̈ܝܐ ܣܐܡ̈ܐ ܐܡܼܬܝ ܕܡܬܼܥܣܩ ܥܠܝܗܘܿܢ ܘܠܐ ܡܬܼܕܟܐ ܚܿܠܛܝܼܢ. ܥܡܗ ܕܐܒܪܐ ܘܦܪܙܠܐ ܘܢܚܿܫܐ ܘܕܐܟܘܿܬܗܘܿܢ. ܘܟܕ ܫ݀ܓܪܝܼܢ ܠܗܿܘܢ ܫܿܒܩ ܣܐܡܐ ܬܛܪܼܗ ܒܗܘܿܢ ܘܡܬܼܕܟܐ. ܘܐܢ ܒܗܿܠܝܢ ܠܐ ܡܬܼܕܟܐ ܘܠܐ ܡܬܼܚܒܟ ܒܗܘܿܢ ܡܬܚܼܫܒ ܡܣܠܝܐ ܘܕܠܡܕܡ ܠܐ ܟܿܫܪ. ܘܡܿܬܠ ܢܒܝܐ ܠܝܘܼܕ̈ܝܐ ܒܣܐܡܐ ܕܐܬܒܼܚܪܘ ܒܐܘܼܠ̈ܨܢܐ. ܘ.ܡܛܾ݀ ܕܐܬܕܟܝܼܘ ܡܼܢ ܨܐܐܘܼܬܗܘܿܢ ܒܝܕ ܢܡܘܿܣܐ ܐܫܼܬܕܪܘ ܢܒܝ̈ܐ ܘܐܝܟ ܡܦܘܼܚܐ ܕܐܘܼܡܢܐ ܢܦܼܚܘ ܒܗܘܿܢ ܡܠܼܬܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܘܣܼܡ ܕܝܢ ܠܒܘܼܚܪܢܐ ܢܘܼܪܐ ܕܥܩܼ̈ܬܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܐ. ܗܿܢܘܿܢ ܕܝܢ ܒܿܬܪ ܟܿܠܗܘܿܢ ܩܘܝܼܘ ܒܚܛܗ̈ܝܗܘܢܿ ܘܡܛܿܠܗܿܕܐ ܐܣܼܬܠܝܼܘ ܒܕܡܘܼܬ ܣܐܡܐ ܕܠܐ ܟܿܫܪ܆ ܨ̄ ܕܙܙ̄ ܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܬܼܦܩܕ ܢܒܝܐ ܕܢܐܼܡܪ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܡܨܿܠܝܢ ܒܗܝܟܠܐ ܕܢܐܼܨܦܘܢܼ ܕܡܝܬܪܘܼܬܐ ܘܠܐ ܢܬܬܼܟܠܘܢܼ ܥܠ ܡ̈ܠܐ ܕܛ݀ܥܝܘܼܬܐ ܘܐܡܿܪܝܼܢ. ܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܣܼܒܪܘܢ ܟܕ ܐܝܬܝܟܘܢܿ ܒܝܼ̈ܫܐ ܒܥܠܼܬ݀ ܗܝܟܠܐ ܬܬܼܦܨܘܢܼ ܡܼܢ ܫܒܼܝܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܘܿܠܐ ܠܟܘܢܿ ܠܡܕܥ ܕܥܒܿܕ̈ܐ ܫܦܝܼܪ̈ܐ ܡܬܼܒܥܝܢ ܗܿܢܘܢܿ ܕܡܿܨܝܢܼ ܕܐܦ ܠܒܪܢܫܐ ܢܥܼܒܕܘܢܼ ܗܝܟܠܐ ܕܐܠܗܐ ܙܠܼܘ ܠܐܬܪܝ ܗ̄ ܙܠܼܘ ܠܫܝܼܠܘܼ ܕܐܫܪܝܿܬ ܫܡܝ ܬܡܿܢ ܒܩܕܡܝܬܐ. ܘܚܙܼܘ ܐܝܿܟܢܐ ܚܼܪܒ ܡܛ݀ܠ ܒܝܼܫܘܼܬܗ ܕܥܡܐ. ܫܝܼܠܘܼ ܩ݀ܪܐ ܠܐܬܪܐ ܗ݀ܘ ܕܒܗ ܩܕܡܐܝܼܬ ܢܩܝܼܫ ܗܼܘܐ ܡܫܟܢ ܙܒܢܼܐ ܐܬܚܼܪܒ ܟܕ ܡܝܼܬ ܥܝܼܠܝܼ ܘܐܬܬܼܒܪܬ݀ ܩܒܘܼܬܐ. ܙܘܼܬܪ̈ܐ ܕܡܩܪܒܝܼܢ ܠܟܘܟܒܬܐ ܗ̄ ܠܥܘܙܝ ܠܦܪܘܕܝܼܛܝ ܕܡܘܼܬ ܠܒ̈ܘܬܐ ܐܢܘܢܿ ܙܘܼܬܪ̈ܐ ܕܡܬܼܥܒܕܝܼܢ ܡܼܢ ܣܡܝܼܕܐ ܕܠܝܼܫ ܒܡܫܼܚܐ ܘܕܒܫܼܐ. ܐܝܟ ܕܒܘ̈ܫܐ ܕܐܦܫ̈ܬܐ. ܕܠܦܐ ܦܩܕܿܬ ܐܢܘܿܢ. ܘܠܐ ܥܠ ܕܒܼܚܐ ܗ̄ ܒܿܥܐ ܕܢܚܘܐ ܕܠܘ ܡܛܾ݀ ܕܚܿܫܚܝܼܢ ܕܒܼ̈ܚܐ ܒܥܼܐ ܐܢܘܿܢ. ܐܠܐ ܕܠܗܘܿܢ ܨܿܒܐ ܕܢܩܼܪܒ ܐܢܘܢܿ ܠܘܿܬܗ ܒܝܕ ܕܒܚ̈ܐ ܘܐܡܿܪ ܕܐܢܿܐ ܥܠ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܦܩܿܕܬ ܐܢܘܢܿ ܗܿܠܝܢ ܕܠܝܼ ܦܐܝ̈ܢ ܘܠܗܘܿܢ ܡܥܕܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܠܐ ܨܿܒܐ ܡܪܝܐ ܒܕ̈ܒܼܚܐ ܐܟܡܿܢ ܕܫܿܡܥ ܒܩ݀ܠܗ. ܓܘܿܙܝ ܣܥܪܟܝ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܐܬ̈ܝܢ ܥܠܝܗܘܿܢ ܩܪܒܼ ܠܗ ܡܟܝܼܠ ܙܒܢܼܐ ܕܐܦ ܣܥܪܟܘܿܢ ܬܓܼܙܘܢܼ ܡܐ ܕܡܬܼܕܒܪܝܼܬܘܿܢ ܡܼܢ ܫܒ̈ܝܐ ܒܫܒ̈ܝܼܠܐ ܕܠܐ ܝܿܕܥܝܼܢܬܘܢ ܠܗܘܿܢ. ܟܕ ܡܬܼܚܫܚܝܼܢ ܒܐܘܼܠ̈ܝܬܐ ܡܪܝܼܪ̈ܬܐ ܡܼܢ ܥܩ̈ܬܟܘܿܢ. ܘܫܒܩܼܗ ܠܕܪܐ ܗ̄ ܕܪܐ ܥܒܘܿܪܐ ܩܼܪܐ ܐܢܘܿܢ pb. 303 ܐܟܡܿܢ ܕܒܝܕ ܫܼܒ̈ܝܐ ܐܘܿ ܡܘ̈ܬܢܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܿܒܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܐܬܪܗܘܿܢ܀ ܘܢܦܼܩܘܢܼ ܓܪ̈ܡܐ ܗ̄ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܚܒܼܠ̈ܬܐ ܕܥܿܒܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܗܘܿܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܐܦ ܠܓܪ̈ܡܝܗܘܿܢ ܕܪܝܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܩܒܪ̈ܝܗܘܿܢ ܘܩܕܡ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܘܫܡܼܫܐ ܗܿܢܘܢܿ ܕܠܗܘܿܢ ܦ݀ܠܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܫ݀ܛܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܿܢ ܘܐܢܬܘܿܢ ܢܬܘܼܒܘܢܼ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܐ݀ܦܢ ܡܬܼܐܠܨܝܼܢ ܡܼܢ ܩܛܝܼܪܐ ܕܗܿܢܝܢ ܕܐܬܝ̈ܢ ܥܠܝܗܘܿܢ ܘܢܬܼܦܢܘܢܼܿ ܠܘܿܬ ܐܠܗܐ. ܠܐ ܢܬܘܼܒܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܢܩܒܼܠ ܐܢܘܢܿ ܒܗ݀ܝ ܕܡܦܣ ܒܗܘܿܢ ܕܠܘ ܫܪܝܼܪܐܝܬ ܬܝܿܒܝܼܢ ܠܘܿܬܗ. ܡܛܿܠܡܿܢܐ ܡܚܿܘܝܢ ܦܪܨܘܼܦܐ ܕܬܝܿܒܘܼܬܐ ܒܡܪܚܘܼܬܐ ܗ̄ ܥܡܐ ܗܿܢܐ ܕܒܐܘܿܪܫܠܡ. ܟܕ ܬܪܥܝܼܬܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܠܐܦܝ̈ܗܘܿܢ ܠܐ ܫܿܠܡܐ. ܐܦ ܚܘܼܪܒܐ ܐܘܟܝܼܬ ܦܝܠܪܓܐ ܕܗܘܼ ܚܓܠܐ ܘܕܡܿܝܐ ܠܟܘܼܪܟܝܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܩܘܼܪܢܐ. ܝܿܕܥܐ ܙܒܢܼܗܿ ܗ̄ ܡܦܣܐ ܒܘܥ̈ܕܐ ܟܝܢ̈ܝܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗܿ ܕܐܡܼܬܝ ܡܫܿܢܝܐ ܡܼܢ ܐܬܪܐ ܠܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ. ܐܘܿ ܕܬܥܼܒܕܝ ܒܢ̈ܝܐܼ. ܣܢܘܼܢܝܼܬܐ ܒܪܬ݀ ܪܘܼܚܐ ܡܬܼܩܪܝܐ. ܟܘܼܪܟܝܐ ܟܪܘܙܓ ܦܕܘܪ. ܐܝܿܟܐܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܚܟܝܿܡܐ ܗ̄ ܪܫܐ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܥܘܠܗܘܿܢ ܕܒܚܕ̈ܕܐ ܘܡܛ݀ܠ ܐܣܛܪܐ ܕܟܕܒ̄ܘܼ ܕܟ݀ܬܒܝܢ ܗܼܘܘ. ܘܢܿܡܘܿܣܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܚܝܼܕܝܼܢܢ ܟܕ ܐܝܿܠܝܢ ܡܢܼܟܘܢܿ ܗܿܘܝܢ ܢܘܼܟܪ̈ܝܼܝܼܢ ܠܝܼܕܥܬܐ ܕܚܟܝܼ̈ܡܐ ܘܠܢܡܘܿܣܐ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܠܕܓܠܘܼܬܐ ܗ̄ ܕܗܿܕܐ ܠܡ ܨܒܘܼܬܐ ܕܡܠܝܐ ܒܗܬܼܬܐ ܥ݀ܒܕܝܼܢ ܗܿܢܘܿܢ ܕܒܗ ܒܢܡܘܿܣܐ ܠܘܼܩܕܡ ܘܒܝܼܥܬܗܘܿܢ ܡܣܿܟܠܝܼܢ. ܣܿܦܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܡܠ̈ܦܝ ܢܡܘܿܣܐ ܗܿܢܘܢܿ ܕܐܠܚܪ̈ܢܐ ܘܿܠܐ ܠܗܘܿܢ ܕܢܬܼܪܨܘܢ. ܗܢܼܘܿܢ ܥ݀ܠܒܝܼܢ ܒܕܓܠܘܼܬܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܟ݀ܬܒܝܼܢ ܕܝܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܥܘܠܐ ܘܚܩ̈ܠܬܐ ܘܒ̈ܬܐ ܘܩܢܝ̈ܢܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܚܿܛܦܝܼܢ ܡܓܢ ܕܠܐ ܛܝܼܡ̈ܐ. ܠܝܬ ܥܢܼ̈ܒܐ ܒܓܦܼܬܐ ܗ̄ ܒ݀ܥܐ ܕܢܘܕܥ ܐܢܘܿܢ ܥܠ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܡܕܪ̈ܟܢ ܠܗܘܿܢ ܒܡܐܼܬܝܼܬܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܘܫ̈ܒܼܝܐ ܘܟܦܼ̈ܢܐ ܕܩܕܡ ܫܒܼܝܐ. ܘܠܐ ܬܐܢ̈ܐ ܗ̄ ܝܗܒܿܬ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܫܦܝܼܥܐܝܼܬ ܟ݀ܠܗܝܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܘܦܐܪ̈ܐ ܘܡܛ݀ܠ ܕܝܢ ܕܠܝܿܗܘܼܒܗܘܿܢ ܠܐ ܝܼܕܥܘ. ܥܒܼܪܘ ܡܢܼܗܘܿܢ ܟܕ ܢܣܿܒ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܡܢܗܘܿܢ ܝܬܝܼܒܝܼܢܢ. ܘܢ݀ܫܬܘܿܩ ܬܡܿܢ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܡܐ ܡܼܢ ܝܬܝܼܪܘܼ ܝ݀ܬܒܝܼܢܢ ܒܫܘܼܪ̈ܝܐ ܕܢܣܿܚܘܼܦ ܠܒܥܠ̈ܕܒܒܐ ܠܐ ܡܿܨܝܢܢܼ ܐܦܿܠܐ ܕܢܣܿܝܒܪ ܠܟܦܼܢܐ. ܦ݀ܩܚܐ ܗܿܝ ܠܢ ܕܢܿܥܘܿܠ ܠܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܚܣܝܼ̈ܢܬܐ. ܘܢܿܫܬܘܿܩ ܗ̄ ܘܬܡܿܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܗ̄ ܗܘܼ ܐܝܬܝܼ ܥܠܝܢ ܫܬܼܩܐ ܗܿܢܐ ܕܒܩܼܠܗܝܐ. ܫܥܘܼܬܐ ܠܝܬ ܒܓܠܥܕ ܗ̄ ܡܬܼܦܫܟ ܢܒܝܐ ܕܒܟܿܠܗ ܗܿܢܐ ܓܙܿܡܐ ܠܐ ܐܬܼܦܢܝܼܘ ܘܐܡܿܪ ܟܕ ܡܫܿܐܠ ܐܝܟ ܕܒܦܘܼܫܟܐ ܡܛ݀ܠ ܐܝܿܕܐ ܟܝ ܠܐ ܐܫܟܼܚ ܥܡܐ ܠܡܬܼܐܣܝܘܼ ܡܼܢ ܟܐܒܼܗ ܕܟܦܼܢܐ ܘܕܫܒܼܝܐ. ܐܣܝܐ ܠܡ ܠܝܬ ܠܗܘܿܢ ܐܘܿ ܣܡ̈ܡܼܢܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܒܗܘܿܢ ܡܫܼܟܚ ܗܼܘܐ ܕܢܬܼܐܣܐ ܠܝܬ. ܓܠܥܕ ܛܘܼܪܐ ܗܿܘ ܡܼܢ ܡܢܿܬܐ ܕܐܪܥܗܘܿܢ ܗ݀ܘ ܕܐܝܟ ܕܣܿܗܕܐ ܟܬܒܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܫܟܝܼܚܝܼܢ ܒܗ. ܫܥܘܼܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܩܪܘܼܬܐ ܠܡܪܟܼܟܘܼ ܒܥܨ̈ܒܐ ܐܦ ܠܟܐܒ̈ܐ ܩܫܼ̈ܝܐ ܘܐܩܩܿܒ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܒܡܪܼܚܡܢܘܼܬܐ ܗܼܘܬ݀ ܥܿܨܒܐ ܠܗܘܿܢ ܠܐ ܩܪܝܼܒܐ. ܐܘܿ ܐܣܿܝܐ ܗ̄ ܐܘܿܠ ܐܠܗܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܣܿܝܐ. ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܐ ܫܟܝܼܚ ܗܼܘܐ ܕܢܐܼܬܣ ܐܢܘܿܢ ܘܥܠܗܿܝ ܠܐ ܐܬܐܼܣܝܼܘ. ܘܡܛܿܠܡܿܢܐ ܠܐ ܣܠܩܼܬ pb. 304 ܗ̄ ܘܡܛ݀ܠܗܿܕܐ ܠܐ ܐܬܐܼܣܝܼܘ ܡܛ݀ܠ ܕܗܼܢܘܿܢ ܠܐ ܨܒܼܘ ܠܡܬܼܐܣܝܘܼ ܘܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܫܟܝܼܚ ܗܼܘܐ ܣܡܐ ܐܘܿ ܐܣܝܐ ܨܚܚܐ ܕ[ܛ̄] ܡܿܢ ܕܝܢ ܝܗܼܒ ܗ̄ ܡܟܝܼܠ ܚܿܐܫ ܥܠܝܗܘܿܢ ܟܕ ܫܿܐܠ ܡܒܘܼܥܐ ܕܕܡ̈ܥܼܐ ܡܛ݀ܠ ܬܒܪܗ ܕܥܡܐ ܘܝܐܝܼܒ ܕܢܗܼܘܐ ܒܡܕܒܪܐ ܒܝܬ ܒܘܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܐܘܼܪܚܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܩܪܝܼܒ̄ܘܼ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܓܿܝܪܝܼܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠܗܿܕܐ ܡܿܣܠܐ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܕܒܢܦܼܫܐ ܘܦܓܪܐ ܐܝܼܬܗܘܿܢ ܓܝܪ̈ܐ. ܘܫܼܕܘ ܠܫܼܢܗܘܿܢ ܗ̄ ܕܗܿܢܐ ܟܿܠܗ ܩܿܫܐܼ ܟܐܒܐ ܕܠܫܼܢܗܘܿܢ ܠܐܝܿܢܐ ܕܢ݀ܦܠ ܒܗ. ܕܠܐ ܒܨܝܼܪ ܡܼܢ ܐܝܿܢܐ ܕܒܿܠܥ ܒܓܐܪܐ ܕܢܿܦܩ ܡܼܢ ܩܫܝܼܬܐ ܚܝܠܬܢܝܼܬܐ ܡܘܬܒܟ ܒܓܘ ܢܟܼܠܐ ܗ̄ ܒܢܟܼܠܐ ܘܒܓܠܘܼܬܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܟܿܠܗ ܣܒܼܪܗܘܿܢ. ܘܡܬܪܥܝܢ ܕܣܿܦܩ ܗܼܘ ܠܗܘܿܢ ܗܿܢܐ. ܕܐܦ ܡܘܬܒܐ ܫܪܝܼܪܐ ܢܬܼܠ ܠܗܘܿܢ. ܐܟܡܿܢ ܕܥܠܘܗܝ ܕܢܟܼܠܗܘܿܢ ܬܟܝܼܠܝܼܢ ܠܐ ܐܬܦܼܢܝܼܘ ܠܘܿܬܝ. ܘܢܕܥܘܼܢܢܝ ܕܐܗܿܘܐ ܠܗܘܿܢ ܡܥܕܪܢܐ. ܥܠ ܛܘܼܪ̈ܐ ܐܫܿܩܘܿܠ ܗ̄ ܡܼܢ ܛܘܼܪ̈ܐ ܓܝܪ ܘܡܼܢ ܕܘܼ̈ܟܝܬܐ ܟܗܝܼ̈ܢܬܐ ܕܠܗܘܿܢ ܩ݀ܪܐ ܕܝܪ̈ܐ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܥܩ̈ܬܐ ܕܐܬܝ̈ܢ ܥܠܝܗܘܿܢ ܘܚܿܪܒܐ ܟܿܠܗ ܐܪܥܐ ܘܨܪܝܐ ܡܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܒܥܝܼܪ̈ܐ. ܩܼܪܘ ܠܐܠ̈ܝܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܢܪ̈ܟܼܟܢ ܥܠܝܢ ܩܝܼ̈ܢܬܐ ܩ̈ܠܐ ܚܢܝܼܓܐ ܕܐܘܼܠ̈ܝܬܐ܆ ܡܛ݀ ܠܕܣܠܼܩ ܡܿܘܬܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܡܐܬܝܼܬܗ ܕܒܒܠܝܐ ܗ݀ܘ ܕܡܼܢ ܒ̈ܬܐ ܘܟܘ̈ܐ ܘܡܼܢ ܐܓܪ̈ܐ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܡܟܿܢܫ ܗܼܘܐ ܨܝܕ ܡܿܘܬܐ ܚܢܝܼܓܐ. ܘܐܦܿܩܘܕ ܥܠ ܟܿܠ ܕܓܙܪ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܒܗܘܿܢܐܢܫ̈ܐ ܣܟܼ̈ܠܐ ܕܡܣܒܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܣܿܦܩ ܠܗܘܢܿ ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܗܘܿܢ ܐܬܩܼܪܝܼ ܘܓܙܘܼܪܬܐ ܕܦܓܪܐ ܘܥܠܗܿܕܐ ܡܟܣ ܠܗܘܿܢ. ܕܗܿܐ ܐܦ ܥܡ̈ܡܼܐ ܕܢܘܼܟܪ̈ܝܼܝܢ ܠܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܒܗܘܿܢ ܕܓܙܝܼܪܝܼܢ ܘܡܛ݀ܠ ܕܒܢܦܼܫܐ ܠܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܕܐܠܗܐ ܡܣ̈ܠܝܐ ܐܢܘܢܿ ܨܚܚܐ ܕܝ̄܆ ܠܝܬ ܐܟܘܿܬܟ ܗ̄ ܡܦܿܢܐ ܡܠܼܬܗ ܢܒܝܐ ܠܘܿܬ ܐܠܗܐ ܘܐܡܿܪ. ܕܪܒ ܐܢܬ ܘܪܒ ܫܡܟ ܗ̄ ܠܘ ܥܠ ܪܒܘܼܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܿܠܦ ܢܒܝܐ ܐܠܐ ܐܡܿܪ ܕܠܘܿܬ ܗܿܢܐ ܕܪܡ ܘܫܒܝܼܚܐ ܒܟܝܿܢܗ ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܥܠܼܬܐ ܕܟܿܠ. ܙܕܿܩ ܕܠܘܿܬܗ ܢܬܩܼܪܒܘܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ. ܝܿܗܒ ܩܿܠܐ ܕܪܓܘܿܫܐ ܗ̄ ܥܠ ܚܣܝܼܢܘܼܬܗ ܕܡܛܪܐ ܡܠܦ ܕܡܐ ܕܝܿܗܒ ܩܿܠܐ ܥܫܝܼܢܐ ܐܦ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܒܿܕ ܕܢܪܓܫܘܢܼ ܒܗ. ܘܡܣܩ ܥܢ̈ܢܼܐ ܡܼܢ ܗ̄ ܡܠܦ ܕܐ݀ܦܢ ܡܛܪܐ ܡܼܢ ܫܡܿܝܐ ܡܬܼܚܙܐ ܕܢܚܿܬ ܒܪܡ ܡܼܢ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ ܡܼܬܓܫܡ ܐܐܪ ܘܛܥܿܢ ܡܝ̈ܐ ܡܼܢ ܝܡ̈ܡܼܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܘܡܣܩ ܠܪܘܡܐ ܘܡܚܼܕܐ ܙ݀ܠܚ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܫܼܛܐ ܟܿܠ ܒܪܢܫ ܗ̄ ܟܿܠ ܡܿܢ ܕܡܼܢ ܝܼܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܥܒܼܕ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܘܡܕܒܪ ܠܗܝܼܢ ܡܬܼܪܚܩ. ܘܠܦܬܟܪ̈ܐ ܡܬܼܩܪܒ ܒܫܿܛܝܘܼܬܐ ܐܝܼܬܘܗ ܘܒܐܒܝܼܕܘܼܬ ܗܘܢܐ. ܟܢܫܼ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܡܦܢܐ ܡܠܼܬܗ ܠܘܿܬ ܟܢܘܼܫܬܐ. ܦܬܟܪ̈ܐ ܓܝܪ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܛ݀ܠܬܗܘܿܢ ܗܿܐ ܩܪܝܼܒܬܝ ܕܬܨܥܪܝܼܢ ܡܼܢ ܫܒ̈ܝܐ ܟܢܫܼܝ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܠܘ ܠܘܿܬܟܝ ܒܐܝܼܩܪܐ ܐܠܐ ܟܢܫܼܝ ܐܢܘܢܿ ܘܫܕܝ ܐܢܘܢܿ ܡܢܼܟܝ ܘܐܬܪܚܼܩ ܡܢܗܘܿܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܐ ܐܢܿܐ ܡܿܥܪܩܠ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܡܿܪܡܐ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܒܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܥܘܼܪܩܐ ܓܝܪ ܡܕܘܕܘܼܬܐ ܥܿܒܕ. ܢܒܼܥܘܼܢܢܝ ܘܢܫܼܟܚܘܼܢܢܝ ܗ̄ ܐܟܡܿܢ ܕܡܢܼܗܝܢ ܕܥܩ̈ܬܐ ܕܐܬܝ̈ܢ ܥܠܝܗܘܿܢ ܢܕܥܘܼܢܝܗܝ pb. 305 ܕܗܘܼܝܘܼ ܐܠܗܐ ܫܪܝܼܪܐ. ܪܕܝܼܢܝ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܦܪܨܘܼܦܗ ܕܥܡܐ ܐܡܿܪ ܟܕ ܫܿܐܠܝܼܢ ܕܠܘ ܠܦܘܼܬ ܚܛܗ̈ܝܗܘܿܢ ܒܪܘܓܙܐ ܢܬܼܬܕܝܼܢܘܿܢ ܐܠܐ ܒܪ̈ܚܼܡܐ ܢܬܚܼܫܚ ܥܡܼ̈ܘܿܢ. ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܓܝܪ ܗܿܝ ܕܒܕܝܼܢܐ ܢܬܼܚܫܚ. ܕܠܡܼܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܐ݀ܫܬܦܠ܀ ܨܚܚܐ ܕܝܐ ܠܡܿܢܐ ܚܒܝܼܒܬܝ ܗ̄ ܚܒܝܼܒܬܐ ܠܗ ܠܥܡܐ ܩܿܪܐ: ܒܝܬܐ ܠܗܝܟܠܐ ܘܠܐܪܥ ܕܡܘܼܠܟܢܐ. ܛܢܦܘܼܬܐ ܠܒܝܼ̈ܫܬܗܘܿܢ. ܘܒܣܼܪ ܩܘܼܕܡܘܗܝ ܗ̄ ܡܿܥܒܪ ܐܢܼܐ ܠܟܝ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܗܿܕܐ ܕܬܘܼܒ ܠܐ ܐܬܿܡܨܐ ܠܡܕܒܼܚܘܼ ܕܒܼ̈ܚܐ ܘܬܐܼܟܘܿܠܝ ܒܣܼܪܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܗܿܕܐ ܣܿܒܪ ܐܢܼܐ ܕܠܐܒܝܕ ܛܢܦܘܼܬܟܝ ܢܣܬܼܝܒ ܒܣܼܪܐ ܩܕ̄ ܕܕܒ̈ܚܼܐ ܕܦܿܪܫ ܗܼܘ ܠܫܡܝ. ܙܝܬܐ ܥܒܝܼܛܐ ܗ̄ ܥܒܼܕܟܝ ܒܝܬܝܬܐ ܕܝܼܠܗ ܘܡܠܟܝ ܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܕܟܿܠ ܛܒ̈ܢ. ܐܝܟ ܙܝܬܐ ܕܣܒܝܼܣ ܒܐܦܪ̈ܘܗܝ ܘܣܘ̈ܟܘܗܝ.. ܠܩܿܠܐ ܕܓܙܝܼܪܬܐܗ̄ ܒܿܬܪ ܕܟܝܢܝܗܿ ܙܝܬܐ ܩܪܗܿ ܓܙܝܼܪܬܐ ܘܒܗܿܕܐ ܐܘܕܥܼ ܥܠ ܢܘܼܪܐ ܕܡܿܘܩܕܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܿ. ܐܦܿܢ ܐܣܼ̈ܐ ܡܬܩܼܪ̈ܝܢ ܓܙܝܼܪ̈ܬܐ܇ ܐܠܐ ܗܿܪܟܐ ܠܟܿܫܝܼܬܐ ܕܩܝ̈ܣܐ ܐܡܿܪ. ܟܫܝܼܬܐ ܗܿܕܐ ܕܩܝ̈ܣܐ. ܫܒܘܿܩܘ ܥܠܝܗܿ ܢܘܼܪܐ ܕܬܘܩܼܕܝܼܗܿ. ܘܬܚܒܼܠܝ ܟ݀ܠܗܝܢ ܣܘ̈ܟܝܗܿ ܗ̄ ܥܿܡܘܿܪ̈ܝܗܿ. ܡܪܝܐ ܚܘܢܝ ܗ̄ ܡܫܼܬܥܐ ܢܒܝܐ ܥܠ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܣܒܼܠ ܡܼܢ ܥܡܐ ܛ݀ܠ ܢܒܝܘܼܬܗ ܘܡܨܿܠܐ ܕܢܬܼܦܪܩ ܡܼܢ ܒܝܼܫܘ̄ܬܗ. ܡܪܝܐ ܚܘܢܝ ܘܐܕܿܥ ܗ̄ ܓܠܝܼ ܠܼ ܗ̄ ܡܪܝܐ. ܘܐܘܕܥܝܢܝ ܬܪܥܝܼܬܗܘܿܢ ܕܝܘܼܕ̈ܝܐ ܘܡܿܢܐ ܥܠܝ ܡܬܼܚܫܒܝܼܢ ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܚܘܝܼܬܼܢܝ ܗ̄ ܘܐܬܓܼܡܪܬ݀ ܒܥܘܿܬܗ ܒܗ݀ܝ ܕܐܘܕܝܼܘ ܠܐܠܗܐ ܕܚܼܘܝܗ ܚܘܼܫܒܗܘܢ ܕܥܠܘܝܗ. ܢܚܒܼܠ ܩܝܣܐ ܒܠܚܡܗ ܗ̄ ܩܝܣܐ ܠܩܢܘܿܡܗ ܩܿܪܐ ܘܦܐܪܐ ܐܘܟܝܼܬ ܠܚܡܐ ܠܢܒܝܘܼܬܗ ܘܟܕ ܬܗܿܪ ܒܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ ܐܡܿܪ ܠܘܿܬ ܐܠܗܐ. ܙܕܝܼܩ ܐܢܬ ܡܪܝܐ. ܕܐܕܿܘܿܢ ܥܡܟ ܗ̄ ܪܒܐ ܗܼܘܐ ܢܒܝܐ ܕܢܐܼܠܦ ܘܢܠܼܦ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܕܡܿܢܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ ܕܡܓܪ ܐܠܗܐ ܪܘܼܚܗ ܠܪ̈ܫܝܼܥܐ ܕܠܐ ܬܒܼ݁ܬܐ. ܒܪܡ ܠܡܐܼܠܦ ܨܿܒܐ ܐܢܼܐ ܘܒܒܨܿܬܐ ܡܫܿܐܠ ܐܢܼܐ ܕܡܿܢܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ ܕܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܕܪ̈ܫܝܼܥܐ ܘܡܨܠܚܢܘܼܬܐ ܕܥܿܘ̈ܠܐ. ܩܪܝܼܒ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܒܦܘܼܡܗܘܢ ܗ̄ ܒܦܘܼܡܐ ܒܠܚܘܼܕ ܡܿܘܕܝܢ ܠܟ ܘܪܥܝܿܢܐ ܫܪܝܼܪܐ ܠܐ ܩܿܢܝܢ ܠܘܿܬܟ. ܬܬܐܼܒܠܝ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܡܛܿܠܡܿܢܐ ܡܪܕܘܼܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܕܐ ܬܬ݀ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܐܬܚܒܼ̈ܠܝ ܛܒ̈ܬܗܿ ܒܝܕ ܒܝܼܫܘܼܬܐ ܕܥܡܘܼܪ̈ܝܗܿ. ܒܨܝܼܪܘܼܬ ܡܛܪܐ ܐܘܿ ܟܦܢܼܐ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܼܐ ܕܐܡܼܪ ܢܒܝܐ ܡ̈ܠܼܐ ܗܿܠܝܢ. ܗܿܐ ܥܡ ܪ̈ܓܠܝܐ ܪܗܼܛܬ ܘܐܠܝܘܼܟ ܘܐܝܿܟܢܐ ܥܿܒܪ ܐܢܬ ܥܘܼܫܢܗ ܕܝܘܿܪܕܢܢ ܠܗܿܠܝܢ ܕܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܕܫܐܼܠ ܢܒܝܐ ܡܛܿܠܬܗܝܢ ܐܡܼܪ܆ ܪ̈ܓܠܝܐ ܕܝܢ ܘܐܪܥ ܕܫܠܡܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܗܿܕܐ ܒ݀ܥܐ ܐܢܼܐ ܠܡܐܼܡܪ ܒܝܕ ܗܿܠܝܢ. ܕܐܢ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܪ̈ܕܢ ܡܢܼܟ ܘܟܡܼܐ ܙܒ̈ܢܝܼܢ ܟܕ ܣܿܒܪ ܐܢܬ ܕܒܚܘܼܒܐ ܘܫܠܡܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܥܡܟ ܗܼܢܘܿܢ ܕܝܢ ܡܬܼܦܪܣܝܢ ܠܡܩܼܛܠܟ ܐܝܿܟܢܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܝܼܠܝ ܨܿܒܐ ܐܢܬ ܠܡܥܼܩܒܘܼ ܘܠܬܪܥܝܼܬܐ ܪܡܬܐ ܕܐܠܗܘܼܬܝ ܠܡܒܼܚܪ ܘܠܡܼܕܥ. ܫܒܿܩܬ ܒܝܬܝ ܗ̄ pb. 306 ܟܕ ܡܬܼܦܢܐ ܠܘܿܬ ܥܡܐܐܡܿܪ ܫܒܿܩܬ ܝܪܬܘܼܬܝ ܗ̄ ܐܗܡܝܿܬ ܡܢܼܗܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܚܛܗ̈ܝܗܘܿܢ ܕܢܬܡܼܣܪܘܢܿ ܩܕܡ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝܗܘܿܢ. ܐܪܝܼܡܬ݀ ܥܠܝ ܒܩܿܠܗܿ ܗ̄ ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܩܥܿܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܐܠܗܐ ܒܪܘܡܐ ܕܩܿܠܗܿ ܘܡܓܿܕܦܐ ܥܠܘܗܝ܀ ܨ̄܆ ܕܝܒ̄ ܛܝܪܐ ܡܨܝܪܬܐ ܗ̄ ܒܦܘܼܠܚܢܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܘܒܥܒܿܕ̈ܐ ܡܦܬܼ̈ܟܐ ܕܥܘܠܐ. ܘܛܝܪܐ ܗ̄ ܥܡ̈ܡܼܐ ܡܦܪ̈ܫܐ ܘܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܐܬܿܝܢ ܘܚܿܕܪܝܼܢ ܠܗܿ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܓܒ̈ܝܼܢ. ܛܝܪܐ ܩܿܪܐ ܠܒܙܝܼܩܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܦܪܚܬܐ ܚܕܐ ܐܝܿܬ ܡܼܢ ܓܦ̈ܝܗܿ ܐܘܼܟܡ ܘܡܐ ܕܦܿܪܚܐ ܠܥܼܠ. ܡܛ݀ܠ ܕܓܦ̈ܝܗܿ ܐܦ ܗܝܼ ܡܬܼܚܙܝܐ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܚܘܪܐ ܘܡܐ ܕܝܿܬܒܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܬܚܙܝܐ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܐܘܼܟܡܐ. ܥܠܗܿܝ ܐܡܼܪ ܛܝܪܐ ܡܨܝܪܬܐ ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܚܘܝܼܘ ܒܢ̈ܝ ܝܼܣܪܐܝܠ ܓܘ̈ܢܐ ܡܫܚܼܠ̈ܦܐ܀ ܙܠܼܘ ܟܢܫܼܘ ܗ̄ ܠܥܡܼ̈ܡܐ ܩܪܼܐ ܚܝܘܼܬܐ ܕܕܒܪܐ ܡܛ݀ܠ ܒܥܪܝܼܪܘܼܬܗܘܢܿ. ܪ̈ܥܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܪ̈ܥܘܬܐ ܩܿܪܐ ܠܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ. ܟܪܡܐ ܠܥܐ ܩܿܪܐ. ܣܘܼܕܪܐ ܕܟܬܢܐ ܗ̄ ܐܬܦܼܩܕ ܢܒܝܐ ܕܢܐܼܣܘܼܪ ܣܘܼܕܪܐ ܒܚܨ̈ܘܗܝ ܘܗܿܢܐ ܣܘܼܕܪܐ ܠܐ ܢܫܝܼܓܝܼܘܗܝ ܒܡ̈ܝܐ. ܕܒܗܿܕܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܡܒܿܕܩ. ܢܩܝܼܦܘܼܬܐ ܐܠܗܐ ܐܩܼܦ ܐܢܘܿܢ ܠܘܿܬܗ ܘܐܣܼܪ ܐܢܘܿܢ ܒܗ. ܒܗܿܝ ܕܐܦܼܩ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܘܡܠܝܼ ܠܗܘܿܢ ܣܘܼܢܩ̈ܢܝܗܘܿܢ. ܘܗܼܢܘܢܿ ܕܝܢ ܠܐ ܢܩܦܼܘ ܠܚܘܼܒܗ ܕܠܘܿܬܗܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܒܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ ܘܨܿܐܬܐ ܕܚܛܗ̈ܝܗܘܿܢ ܘܗܿܕܐ ܗܿܝ ܗܿܝ ܕܒܡ̈ܝܐ ܠܐ ܬܼܨܒܥ̄ܝܼܘ ܨ ܕܝܓ̄ ܙܠ ܠܦܪܬ ܘܛܡܘܼܪܝܗܝ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܕܿܟܝܢܼ ܗܼܘܘ ܥܠܗܿܝ ܐܬܦܼܩܕ ܢܘܼܒܠ ܢܛܡܼܪ̄ܝܼܘ. ܘܒܿܬܪ ܙܒܼܢܐ ܦܩܼܕܗ ܕܡܼܢܕܪܝܼܫ ܢܝܬܝܘܼܗܝ. ܗܿܐ ܡܚܒܠ ܘܠܡܕܡ ܗ̄ ܕܐܝܼܬܝܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܒܥܡܐ ܗܘ̈ܝܢ ܕܢ݀ܦܩ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܒܫܒܼܝܐ. ܠܐܦ̈ܝ ܦܪܬ ܢܗܪܐ ܠܒܿܒܝܠ ܘܬܡܿܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܡܫܼܬܕܐ ܘܡܫܼܬܒܩ ܐܝܟ ܣܘܼܕܪܐ ܕܐܬܚܒܼܠ ܒܦܪܬ. ܗܒܼܘ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܿܢ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܡܚܿܫ ܠܗܘܿܢ. ܘܥܕܠܐ ܢܬܬܼܒܪ̈ܢ ܗ̄ ܚܫܘܼܟܐ ܘܬܘܼܩ̈ܠܬܐ ܠܥܩ̈ܬܐ ܕܗܘ̈ܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܒܫܼܒܝܐ ܩܿܪܐ. ܘܛ̈ܠܠܝ ܡܿܘܬܐ ܗ̄ ܠܐܘܼܠ̈ܨܢܐ ܕܡܡܛܝܼܢ ܠܡܿܘܬܐ ܡܫܿܡܗ. ܢܘܼ̈ܪܐ ܕܝܢ ܠܦܘܼܪܩܢܐ ܘܠܓܗܿܝܬܐ ܕܡܼܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܘܕܐܝܟ ܗܿܕܐ ܐܡܿܪ ܕܐܢ ܠܐ ܬܫܼܡܥܘܢܼ ܠܡ̈ܠܼܝ ܡܕܪ̈ܟܢ ܠܟܘܿܢ ܥܩ̈ܬܐ. ܩܘܼܪ̈ܝܐ ܕܬܝܡܢܐ ܐܬܬܚܼ̈ܕܝ ܗ̄ ܥܠ ܬܪ̈ܬܝܢ ܡܒܿܕܩܐ. ܚܕܐ ܕܡܬܼܬܚ̈ܕܢ ܗܼܘ̈ܝ ܡܼܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܘܐܚܪܬܐ ܕܡܐ ܕܡܬܼܟܢ̈ܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܘܡܫܬܼܒ̈ܩܢ ܠܝܬ ܕܦ݀ܬܚ ܠܗܝܢ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܓܝܪ ܗܿܠܝܢ ܒܨܪܝܼܟܘܼܬܐ ܗܘ̈ܝܢ ܗܼܘ̈ܝ. ܐܡܼܪ ܕܝܢ ܥܠ ܩܘܼܪ̈ܝܐ ܕܥܡܐ ܗܿܢܝܢ ܕܐܝܼܬܝܗܝܢ ܒܬܝܡܢܐ. ܐܝܿܢܘ ܓܙܪܐ ܗ̄ ܡܥܝܼܪ ܠܗܘܿܢ ܒܗܿܠܝܢ ܕܢܚܼܙܘܢܼ ܒܗܿܢܝܢ ܕܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܠܘܿܬܗܘܿܢ. ܕܐܬܝܼܗܒ ܠܟܝ ܗ̄ ܐܝܿܟܘ ܓܙܪܐ ܡܠܝܼܠܐ ܕܥܡܼܟܝ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܫܟܼܚܐ ܒܒܛܝܼܠܘܼܬܝ ܐܡܝܼܢܬܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܐܒܼܕ ܠܗ ܓܝܪ ܘܣܼܦ ܟܿܠܗ ܒܐܝܼܕܐ ܕܫܒ̈ܝܐ. ܒܣܘܓܐܬ݀ ܚܘܒ̈ܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܚܘܒ̈ܝܟܘܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܬܝܼܘ ܥܠܝܟܘܿܢ ܒܗܼܬܬܐ ܘܥܪܛܠܝܘܼܬܐ ܕܒܗܿ ܡܛܫ̈ܝܬܐ pb. 307 ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܝܟܘܿܢ ܛܢ̈ܦܼܐ. ܐܬܓܠ̈ܝܼܝܢ ܐܬܚܼܘ̈ܝܼܝܼܢ ܠܟܿܠ ܐܢܫ. ܐܬܓܠܓܼܘ ܗ̄ ܐܬܩܒܼܠܘ ܘܐܬܓܠܝܼܘ ܫܦܘܼ̈ܠܐ ܕܟܢ̈ܦܼܐ ܕܟܘܼܬܝܼܢܐ. ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܫܟܼܚ ܗܢܕܘܿܝܐ ܗ̄ ܝܘܼܠܦܢܗܘܿܢ ܓܝܪ ܕܒܒܝܼܫܬܐ ܥܠ ܡܣܬܬܘܼܬܗܘܿܢ ܕܒܗܿ ܒܒܝܼܫܬܐ ܐܡܿܪ. ܡܨܝܐ ܗܿܝ ܕܢܐܬܼܐ ܐܢܫ ܡܼܢ ܒܝܼܫܬܐ ܠܛܒܿܬܐ ܐܢ ܢܨܒܐܼ. ܗ݀ܘ ܕܝܢ ܕܒܝܼܫܬܐ ܡܫܼܬܣܐ ܒܗ ܘܠܛܢܦܘܼܬܐ ܡܚܒ ܗܿܢܐ ܒܨܒܝܿܢܗ ܟܝܿܢܐ ܕܠܐ ܡܫܼܬܚܠܦ ܡܼܢ ܒܝܼܫܬܐ ܡܩܒܿܠ ܐܝܟ ܗܢܕܘܿܝܐ ܘܢܡܼܪܐ. ܕܡܛ݀ܠ ܕܐܨܛܒܥܼܘ ܒܓܼܕܫܐ ܟܝܿܢܝܐ ܠܐ ܡܿܨܝܢܼ ܡܫܼܬܚܠܦܝܼܢ ܠܡܕܡ ܐܚܪܝܢ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܛܥܝܬܝܼܢܝ ܘܐܬܬܼܟܠܠܬ. ܘܓܘܪܟܝ ܘܨܗܠܟܝ ܗ̄ ܚܠܼܦ ܕܫܒܩܬܝܼܢܝ ܘܛܥܝܬܝܼܢܝ ܟܕ ܒܢܟܼܦܘܼܬܐ ܥܿܡܪ ܗܘܝܿܬ ܥܡܟܝ ܘܐܬܬܼܟܠܠܬܝ ܥܠ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܫܐܕ̈ܐ ܕܓ̈ܠܐ ܐܥܿܒܕܟܝ ܚܼܣܕܐ ܩܕܡܝܗܘܿܢ. ܓܘܪܐ ܐܡܿܪ ܗܿܪܟܐ ܠܫܘܼܚܛܗܘܿܢ ܕܥܡ ܫܐܕ̈ܐ ܕܒܝܕ ܣܓܕܬ݀ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܨܗܠܐ ܕܝܢ ܠܫܪܝܼܚܘܼܬܗܘܿܢ ܝܬܝܼܪܬܐ ܘܠܡܬܼܬܙܝܥܢܘܼܬܗܘܿܢ ܕܒܗܿ ܒܪܓܼܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܙܝܢܘܼ̄. ܗ̄ ܕܡܐ ܕܩܡܼܬܘܿܢ ܥܪܛܠ ܩܕܡ ܒܥܠܒ̈ܒܝܟܘܿܢ ܘܓܠܝܿܬ ܡܛܫܝ̈ܬܟܘܿܢ ܩܕܡܝܗܘܿܢ ܗܿܝܕܝܢ ܡܬܼܚܙܝܐ ܙܢܝܘܼܬܟܘܢܿ ܗܿܝ ܕܢܦܼܫܐ ܘܟܣܝܼܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܒܒܝܬ ܣܓܕܬ݀ ܦܬܟܪ̈ܐ ܣܡܼܬܘܢ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܪ̈ܚܝܼܩܐ. ܘܝܿܠܟܝ ܐܘܿܪܫܠܡ ܕܠܐ ܬܬܼܕܟܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܐܬܕܟܝܼܬܝ ܐܡܼܬܝ ܒܣܘܼܟܠܐ. ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ܆ ܐܝܿܟܢܐ ܐܡܿܪ ܠܗܿ ܕܬܘܼܒܝ ܐܠܐ ܗܿܕܐ ܐܡܿܪ ܕܘ݀ܝ ܠܟܘܿܢ ܐܘܼܪ̈ܫܠܡܝܐ ܠܐ ܨܒܝܬܘܿܢ ܠܡܥܼܪܩ ܡܼܢ ܛܢܦܘܼܬܟܘܿܢ. ܘܠܡܬܼܕܟܝܘ ܡܼܢ ܪܘܼܫܥܟܘܿܢ. ܒܿܬܪ ܗܿܠܝܢ ܡܿܘܕܥ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܒܨܝܼܪܘܼܬ ܡܛܪܐ ܕܟܼܒܪ ܢܬܘܼܒܘܼܢ ܘܢܒܼܥܘܢܿ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܘܢܬܼܠ ܡܛܪܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܦ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܕܒܪܐ ܐܬܛܪ̈ܦܼܝ ܒܨܗܝܐ ܨ ܕܝܕ̄ ܨܘܼܚܬܗܿ ܗ̄ ܩܿܠܐ ܗܪܡܐ ܕܒܝܕ ܚܫܐ ܕܩ݀ܥܝܐ ܗܘܬ݀ ܐܘܿܪܫܠܡ ܡܼܢ ܨܗܼܝܐ ܣܠܼܩ ܘܐܫܬܼܡܥ ܠܟܿܠ ܐܝܟ ܝܪܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܢܬܦܼܘ ܠܗܘܿܢ ܣܘܩܐ ܕܐܐܪ ܕܠܐ ܝܘܼܬܪܢ ܡܛ݀ܠ ܝܒܝܼܫ̄ܘܼ ܗܿܝ ܕܡܿܘܩܕܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܓܠܝܼܙܘܼܬ ܡܛܪܐ. ܡܬܼܐܡܪ ܥܠ ܝܪܘܪܐ ܚܝܘܼܬܐ ܕܐܡܼܬܝ ܕܢܡܘܼܬ ܚܕ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝܗܿ ܠܐ ܡܣܝܒܪܐ ܡܼܢ ܥܩܿܬܐ ܘܠܐ ܡܬܼܒܝܝܐ ܥܕܡܐ ܕܡܿܝܬܐ ܒܠܚܘܼܕ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܕܡܿܝܬܐ ܣܝܿܩܐ ܪܘܼܚܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܦ ܢܒܝܐ ܗ̄ ܥܠ ܟܦܼܢܐ ܘܥܠ ܫܒܼܝܐ ܡܿܚܘܐ ܒܝܕ ܗܿܕܐ ܐܟܡܿܢ ܕܡܛܾ݀ ܕܠܐ ܩܕܡܼܘ ܝܼܕܥܘ ܠܐܠܗܐ ܚܿܕܪܝܼ[] ܒܐܠܝܼܨܘܼܬܐ ܕܟܦܼܢܐ ܒܐܪ̈ܥܬܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܠܐ ܝܼܕ̈ܝܼܥܢ ܗܼ̈ܘܝ ܠܗܘܿܢ ܡܢܼܩܕܝܼܡ. ܘܡܼܢ ܕܬܢܼܐ ܙܢܝܐ ܡ̈ܠܝ ܨܠ̈ܘܿܗ̄ ܥܢܝܼܗܝ ܡܪܝܐ܆ ܨ܆ ܝܗ̄ ܐܢ ܢܩܘܼܡ ܡܘܿܫܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܦܝܼܣ ܢܒܝܐ ܙܒܢܬܐ ܘܬܪܬܝܢ ܘܐܬܼܟܠܝܼ ܕܠܐ ܬܨܪܠܐ ܥܠ ܥܡܐ ܗܿܢܐ ܕܠܐ ܢܬܬܼܥܝܼܩ. ܕܡܛ݀ܠ ܒܨܝܼܪܘܼܬܗ ܟܐܼܡܬ݀ ܠܐ ܡܬܩܼܒܠܐ ܒܥܘܿܬܗܿ ܡܿܒܝܐܐ ܠܗ ܗܿܫܐ. ܐܢ ܡܘܿܫܐ ܒܡܕܒܪܐ ܘܫܡܘܿܐܝܠ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܨܠܝܼܘ ܘܪܥܝܼܘ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܥܡܐ. ܗܿܫܐ ܐܠܘܼ ܚܝܼܝܢ ܗܼܘܘ ܘܡܿܨܠܝܢ ܠܐ ܫܿܡܥ ܗܿܘܝܬ ܠܗܘܿܢ ܒܗ݀ܝ ܕܥܒܼܪܬ݀ ܒܝܼܫܘܼܬܐ ܕܗ݀ܢ ܥܡܐ ܠܕܩܕ̈ܡܝܐ ܓܙܝܿܬ ܘܐܘܒܿܕܬ ܗ̄ ܒܟܿܠ ܡܪܕܘܼܬܐ ܫܚܿܩܬ ܐܢܘܿܢ ܘܡܼܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܢܿ ܒܝܼ̈ܫܐ ܠܐ ܐܬܟܼܠܝܼܘ. ܠܠܬ݀ ܝܠܕܬ݀ ܫܒܼܥܐ ܗ̄ ܠܘ ܥܠ ܐܢܬܬܐ ܐܢܫ ܐܡܼܪ ܗܿܕܐ ܐܠܐ ܥܠ ܟܿܠܗ ܥܡܐ ܘܠܗܘܿܢ ܩܿܪܐ ܝܠܕܬ ܫܒܼ݁ܐ ܟܕ ܡܚܿܘܐ ܥܠ ܣܿܓܝܐܘܼܬܗܘܿܢ ܘܫܘܼܡܠܝܐ pb. 308 ܕܡܘܠܕܗܘܿܢ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ. ܥܪܒܬ݀ ܫܡܼܫܗܿ ܗ̄ ܕܡܼܢ ܗ݀ܘ ܡܢܝܿܢܐ ܕܠܐ ܣܿܟܐ ܐܬܼܘ ܠܘܿܬ ܗܿܝ ܕܒܦܘܼܡܐ ܕܣܝܦܐ ܢܬܚܼܒܘܿܢ. ܫܡܼܫܐ ܩܿܪܐ ܠܚ̈ܝܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܗܿܢܘܿܢ ܕܒܗܘܿܢ ܐܦ ܠܫܡܼܫܐ ܡܫܟܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡܚܼܙܐ ܒܦܠܓܘܼܬ ܝܘܡ̈ܝܗܘܿܢ ܐܡܼܪ ܥܠ ܕܒܦܘܼܐ ܕܣܝܦܐ ܢܬܚܼܪܒܘܿܢ. ܫܡܼܫܐ ܩܿܪܐ ܠܚܝ̈ܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܗܿܢܘܢܿ ܕܒܗܘܿܢ ܐܦ ܠܫܡܼܫܐ ܡܫܟܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡܚܼܙܐ ܒܦܠܓܘܼܬ ܝܘܡ̈ܝܗܘܿܢ ܐܡܼܪ ܥܠ ܕܒܦܘܼܡܐ ܕܣܝܦܐ ܡܝܼܬ ܛܠ̈ܝܐ ܘܩܫܝ̈ܫܐ ܘܠܘ ܒܡܿܘܬܐ ܟܝܿܢܝܐ. ܘܝܿܠܝܼ ܐܡܝ ܕܝܼܠܕܬܝܼܢܝ ܗ̄ ܡܫܿܪܐ ܢܒܝܐ ܠܡܬܼܢܐ ܐܘܠ̈ܨܢܐ ܕܣܒܼܠ ܡܼܢ ܥܡܐ ܡܛ݀ܠ ܢܒܝܘܼܬܗ. ܟܕ ܠܘ ܒܐܒܗ̈ܐ ܕܐܘܠܕܘܼܗܝ ܡܬܥܕܠ ܐܠܐ ܠܥܡܐ ܥܿܕܠ ܘܡܟܣ ܒܝܕ ܘܿܝܐ ܝܿܗܒ ܠܩܢܘܿܡܗ. ܓܒܪ ܕܝܢ ܘܓܒܪ ܘܡܟܣܝܢ ܗ̄ ܡܫܿܡܗ ܗܼܘ ܠܗ ܕܝܿܢܐ ܘܡܣܟܢܐ ܡܛܿܠܗ݀ܝ ܕܡܬܼܢܒܐ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܗܿܠܝܢ ܕܕܝܼܢܐ ܘܡܟܣܢܘܼܬܐ. ܠܐ ܐܫܿܒܩܟ ܒܛܒܿܬܐ ܗ̄ ܠܘ ܠܢܒܝܐ ܐܬܐܡܼܪܬ݀ ܗܿܕܐ ܐܠܐ ܠܥܡܐ ܕܪܕܦ ܗܼܘܐ ܠܢܒܝܐ ܠܐ ܐܫܿܒܩܟ ܠܡ ܕܠܐ ܬܒܥܼܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܗܿܠܝܢ ܕܨܝܕ ܢܒܝܐ ܣܿܥܪ ܐܢܬ. ܐܠܐ ܒܥܓܠ ܡܿܝܬܐ ܐܢܼܐ ܥܠܝܟ ܒܒܿܠܝܐ ܘܗܼܘ ܬܒܿܥ ܠܟ. ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܗ̄ ܠܝܼ ܘܠܗܿܢܘܢܿ ܘܡܛ݀ܠ ܗܿܕܐ ܡܦܝܼܣ ܪܘܼܚܐ ܘܬܫܒܼܩܢܝ ܒܐܝܼܕ̈ܝܗܘܢܿ. ܡܛ݀ܠ ܕܪܘܓܙܐ ܡܠܝܼܬܢܝ ܗ̄ ܪܘܓܙܐ ܡܠܼܝܬܢܝ ܡܛ݀ܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܣܡܼܬ ܒܝܼ ܠܘܼܩܒܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܕܡܣܼܬܥܪܝܼܢ ܡܼܢ ܥܡܐ. ܠܡܿܢܐ ܗܘܼܐ ܟܐܒܝ ܥܫܝܼܢ ܗ̄ ܗܿܢܐ ܗܼܘܐ ܟܐܒܐ ܕܬܪܥܝܼܬܗ ܗܿܝ ܕܠܐ ܥܕܟܝܼܠ ܚܿܙܐ ܗܼܘܐ ܡܦܩܢܐ ܕܡܼ̈ܠܐ ܕܢܒܝܘܼܬܗ ܘܡܛܾ݀ ܕܡܼܬܡܝܩ ܗܼܘܐܐܝܟ ܫܪܝܼܪܐ ܡܬܼܬܥܝܼܩ ܗܼܘܐ ܘܐܡܿܪ. ܘܗܘܝܿܬ ܠܝܼ ܐܝܟ ܡ̈ܝܐ ܟܕ̈ܒܐ ܗ̄ ܡܝ̈ܐ ܟܕܒ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܣܿܬܬܝܼܢ ܘܡܗܝܡܢܝܼܢ ܘܒܡܒܘܼ̈ܥܝܗܘܿܢ. ܐܠܐ ܡܼܢ ܡܛܪܐ ܐܘܿ ܬܠܓܐ ܗܿܘܝܢ ܘܠܝܬ ܐܢܘܿܢ. ܗܿܟܢܐ ܓܝܪ ܕܡ̈ܝܢ ܡ̈ܠܝ ܩܕܡ ܥܡܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܐܡܿܪ ܟܿܠ ܝܘܿܡ. ܘܡܦܼܩܢܐ ܕܒܥܒܿܕܐ ܠܝܬ ܠܗܝܢ. ܐܢ ܬܬܼܘܼܒ ܐܦܿܢܝܟ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗ ܚܠܼܦ ܡ̈ܠܘ̄ ܕܐܢܗܼܘ ܕܬܬܦܢܐ ܡܼܢ ܚܘܼ̈ܫܒܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܘܬܦܼܘܫ ܡܼܢ ܩܘܼܛܥܐ ܕܐܫܼܬܠܛ ܒܢܦܼܫܟ ܠܘܿܬܝ ܡܦܿܢܐ ܐܢܼܐ ܠܟ ܘܩܕܡܝ ܡܩܝܼܡ ܐܢܼܐ ܠܟ ܗ̄ ܡܚܿܘܐ ܐܢܼܐ ܠܟ ܡܢܼܗܘܿܢ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܣܿܓܝܼ ܡܓܠܐ ܐܦ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܟ ܩܕܡܝ. ܘܐܢ ܬܦܼܩ ܝܩܝܼܪܐ ܡܼܢ ܗ̄ ܘܐܦܿܢ ܠܚܕ ܒܪܢܫܐ ܒܠܚܘܼܕ ܬܫܟܼܚ ܠܡܠܼܕܪܘܼ ܘܡܼܢ ܙܠܝܼܠܘܼܬܐ ܘܣܪܝܼܩܘܼܬܐ ܬܦܢܝܼܘܗܝ ܠܘܿܬ ܘ݀ܠܝܬܐ. ܐܝܟ ܦܘܼܡܝ ܬܗܼܘܐ ܗ̄ ܚܿܫܒ ܐܢܼܐ ܠܟ ܡܝܩܼܪܐ ܐܝܟ ܡܼ̈ܠܐ ܕܢܦ̈ܩܼܢ ܡܼܢ ܦܘܼܡܝ܀ ܨ܆ ܕܝܘ̄ ܠܐ ܬܣܼܒ ܠܟ ܐܢܬܬܐ ܗ̄ ܐܬܦܼܩܕ ܢܒܝܐ ܕܠܐ ܢܣܼܒ ܐܢܬܬܐ ܒܕ ܕܡܿܝܐ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܠܗ ܨܒܝܿܢܐ ܕܢܣܼܩ ܘܐܬܼܟܠܝܼ. ܕܢܫܼܩܘܿܠ ܐܢܬܬܐ ܐܝܟ ܕܢܼܗܘܐ ܕܡܘܼܬܐ ܠܥܡܐ ܕܣܪܝܼܩܐܝܼܬ ܢܣܼܒܘ ܢܫ̈ܐ ܘܐܘܠܼܕܘ ܒܢ̈ܝܐ ܒܕ ܠܐ ܡܫܼܬܒܩܝܼܢ ܠܘܿܬ ܒܢܝ̈ܗܘܿܢ. ܘܢܫ̈ܝܗܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܡܫܼܬܒܝܢ ܘܡܬܼܩܛܠܝܼܢ. ܗܿܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܬܿܝܢ ܗ̄ ܚܿܠܛ ܥܡ ܠܘܼܚ̈ܡܐ ܒܘܼܝܐܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܐܬܿܝܢ ܥܠ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܦܘܼܢܝܐ ܐܡܿܪ. ܕܚܝ ܗܼܘ ܡܪܝܐ ܕܐܣܼܩ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܡܠܦ ܕܗܿܢܐ ܟܿܠܗ ܪܘܪ̈ܒܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܦܘܼܢܝܐ ܡܿܢ ܕܒܿܒܝܠ ܐܝܟ ܕܢܬܼܚ̈ܦܝܢ ܘܠܐ ܢܐܬܼܝ̈ܢ ܠܥܘܼܗܕܢܐ ܕܬܡܝܼܗ̈ܬܐ ܕܣܥܼܪ ܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܡܪܝܐ ܒܡܣܼܩܬܐ ܕܡܼܢ ܡܨܪܝܢ. ܘܚܠܦ ܗܿܝ pb. 309 ܕܒܙܼܒܢ ܡܬܼܡܫܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܒܪܬ݀ ܩܿܠܐ ܗܿܕܐ ܕܚܕ ܗܼܘ ܡܪܝܐ ܕܐܣܼܩܢ ܡܼܢ ܒܒܿܝܠ. ܗܿܐ ܡܫܿܕܪ ܐܼܐ ܨܝ̈ܕܐ ܗ̄ ܬܘܼܒ ܗ݀ܦܟ ܕܢܡܼܠܠ ܥܠ ܫܒܼܝܐ. ܨܝ̈ܕܐ ܠܒܥܠ̈ܕܠܒ̄ ܩܿܪܐ. ܡܪܝܐ ܚܝܠܝ ܗ̄ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܦܘܼܢܝܐ ܕܥܡܐ ܘܥܡܼ̈ܡܼܐ. ܘܒܝܬ ܓܘܣܝ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܝܼܠܦܼܘ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܘܿܪ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܕܐܢܬ ܗܼܘ ܡܥܕܪܢܐ ܘܒܝܬ ܓܘܣܐ ܕܥܡܐ. ܐܬܿܝܢ ܠܘܿܬܟ ܡܼܢ ܟܿܠܕܘܿܟ ܘܣܿܓܕܝܼܢ ܠܟ. ܚܛܝܼܬܗ ܕܝܼ̈ܘܼܕܐ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܡܟܣ ܠܗܘܿܢ ܨܚܚܐ ܕܝܙܙ̄ ܘܒܛܦܼܪܐ ܕܫܡܝܼܪܐ ܗ̄ ܫܡܝܼܪܐ ܟܐܦܐ ܗܿܘ ܐܘܼܟܡܐ ܘܒܡܕܡ ܠܐ ܡܬܼܬܒܪ. ܠܝܼܛ ܗܼܘ ܗ̄ ܠܐܿܛ ܢܒܝܐ ܠܡܿܢ ܕܡܬܼܪܚܩ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܘܡܬܼܬܟܠ ܥܠ ܒܪܫܝܐ ܕܢܦܼܪܩܝܼܘܗܝ. ܢܗܼܘ ܐܝܟ ܥܩܼܪܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܡܿܢ ܕܡܬܼܪܚܩ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܫܼܬܟܚ ܠܗ ܡܕܡ ܕܗܢܝܿܢܐ ܕܡܿܩܝܼܡ ܠܚܝܘ̈ܗܝ ܐܠܐ ܢܕܪܟܝܼܘܗܝ ܝܩܕܢܐ ܕܥܩܿܬܐ ܗܿܘ ܕܒܕܡܘܼܬ ܫܡܼܫܐ ܠܥܩܼܪܩܐ ܕܣܝܼܡ ܒܦܼܩܥܬܐ ܘܠܝܬ ܠܗ ܫܩܘܼܬܐ ܡܚܿܒܠ ܘܡܛܿܠܩ. ܒܪܝܼܟ ܗܼܘ ܓܒܪܐ ܗ̄ ܝܿܗܒ ܒܘܼܪܟܬܐ ܠܓܒܪܐ ܕܬܟܝܼܠ ܥܠ ܐܠܗܐ. ܢܗܼܘܐ ܐܝܟ ܐܝܼܠܢܐ ܗ̄ ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܐܝܼܠܢܐ ܕܢܨܝܼܒ ܥܠ ܡ̈ܝܐ ܒܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܕܝܿܥܐ ܒܗܝܢ ܝܒܠܐ. ܡܫܪܪܝܼܢ ܥܩܼܪ̈ܘܗܝ ܘܠܐ ܕܚܿܠ ܡܼܢ ܚܘܼܡܐ ܡܛ݀ܠ ܫܩܘܼܬܐ ܕܐܡܝܼܢܐ ܒܥܩܼܪܗ. ܘܐܦ ܛܪ̈ܦܘܗܝ ܪܘܙܝܼܢ ܗܿܟܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗ݀ܘ ܕܐܠܗܐ ܐܝܼܬ ܠܗ ܡܥܕܪܢܐ ܕܠܐ ܡܼܢ ܡܕܡ ܕܒܝܼܫ ܡܬܼܢܟܐ ܘܟܿܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܟܝܢܼ̈ܫܢ ܠܘܿܬܗ܇ ܥܫܼܢ ܠܒܼܐ. ܘܒܿܚܪ ܟܘܼܠ̈ܝܬܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܐ݀ܦܢ ܥܡܝܼܩ ܒܪܢܫܐ ܒܚܘܼܫ̈ܒܘܗܝ ܘܠܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢ ܬܪ̈ܥܝܬܗ ܡܼܢ ܐܢܫ̈ܐ. ܒܪܡ ܠܘ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܡܼܢܝ ܕܝܼܠܝ ܡܬܼܚܦܝܐ ܬܪܥܝܼܬܗ ܐܠܐ ܠܟܿܠܗܝܢ ܕܝܼܠܗ ܒ݀ܨܐ ܐܢܼܐ ܘܡܿܕܪܟ ܐܢܼܐ. ܐܝܟ ܚܓܼܠܐ ܕܩ݀ܪܐ ܠܐܝܿܠܢ ܗ̄ ܨ݀ܒܐ ܕܢܪܫܐ ܐܢܘܿܢ ܥܠ ܥܠܘܿܒܘܼܬܐ ܐܝܟ ܩܘܼܒܢܐ ܕܩ݀ܪܐ ܠܘ ܠܒܢܘ̈ܗܝ ܐܦܿܠܐ ܠܢܩܼܒ̈ܬܐ ܐܠܐ ܠܕܟܪ̈ܐ ܩ݀ܪܐ ܠܗܘܿܢ ܠܘ ܠܛܒܿܬܐ ܐܠܐ ܠܡܿܘܬܐ. ܗ݀ܘ ܕܐܦ ܗܼܘ ܠܚܪܬܐ ܠܗ ܡܬܼܩܪܒ ܗܿܟܢܐ. ܐܦ ܥܿܠܘܿܒܐ ܠܘ ܠܩܪ̈ܝܼܒܘܗܝ ܐܠܐ ܠܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܩ݀ܪܐ ܒܝܕ ܦܘܼܪ̈ܣܐ ܘܡܫܿܓܫ ܠܗܘܿܢ ܐܝܟ ܚܓܠܐ ܘܢܿܣܒ ܩܢܝܿܢܗܘܿܢ ܘܡܡܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܠܗܘܿܢ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܒܿܬܪܟܢ ܡܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܕܝܼܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܬܼܬܨܝܼܕ ܘܠܡܿܘܬܐ ܡܫܼܬܠܡ. ܟܘܼܪܣܝܐ ܕܐܝܼܩܪܐ ܗ̄ ܟܘܼܪܣܝܐ ܠܡܠܟܘܼ̄ ܩܿܪܐ. ܘܐܬܪܐ ܕܡܩܕܫܐ ܠܐܪܥܐ ܘܠܡܕܝܼܢܬܐ ܕܒܗܿ ܒܿܢܐܼ ܗܝܟܠܐ. ܘܗܿܕܐ ܐܡܿܪ ܕܠܡܠܟܘܼܬܐ ܗܿܕܐ ܪܡܬܐ ܕܡܢܼܩܕܝܼܡ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܘܬ݀ ܡܫܼܒܚܬܐ ܡܛ݀ܠ ܐܬܪܐ ܗܿܢܐ ܩܕܝܼܫܐ ܠܐ ܙ݀ܕܩ ܗܼܘܐ ܕܒܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܠܐ ܠܿܚܡܝܼܢ ܠܗ ܠܐܬܪܐ ܘܠܡܼܩܕܫܐ ܘܠܢܡܘܿܣܐ ܬܬܚܼܫܚ. ܣܒܼܪܗ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܐ ܙ݀ܕܩ ܠܗ ܕܢܗܼܘܐ ܣܒܼܪܐܐܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܡܕܒܪܢܗ. ܟܿܠ ܕܫܒܼܩܘܼܟ ܢܒܼܗܬܘܿܢ ܗ̄ ܠܘܿܬܐܠܗܐ ܐܦܼܢܝܼ ܠܡܠܼܬܗ ܘܨܿܒܐ ܕܢܘܕܥ ܕܠܩܢܘܿܡܗܘܿܢ ܡܘܒܕܝܼܢ. ܒܗ݀ܝ ܕܫܒܼܩܘ ܠܐܠܗܐ. ܒܐܪܥܐ ܢܬܟܼܬܒܘܢ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܥܠ ܡܣܡܒܪ̈ܝܼܫܐ ܕܥܬܝܼܕܝܼܢ. ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܠܡܩܼܒܠܘܼ ܪܡܿܙ ܘܥܠ ܡܘܼܟܟܗܘܿܢ ܬܚܘܼܒܐ ܕܚܠܼܦ ܗ݀ܝܕ ܡܬܼܟܬܒܝܼܢ ܒܣܼܦܪ ܚ̈ܝܐ ܐ݀ܒܕܝܼܢ ܒܐܪܥܐ ܘܠܐ ܦ݀ܢܝܢ ܠܚ̈ܝܐ. ܐܣܢܼܝ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܦܘܼܪܩܢܗ pb. 310 ܘܐ݀ܣܝܘܼܬܗ ܘܬܫܼܒܘܿܚܬܗ ܐܡܿܪ ܠܫܘܼܪܐ ܕܦܬܓܼ̈ܡܘܗܝ ܟܕ ܒܿܥܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܕܢܥܼܒܕ ܠܗܿܠܝܢ ܠܡ̈ܠܼܘܗܝ ܫܘܼܠܡܐ ܕܙ݀ܕܩ. ܕܐܢܿܐ ܒܒܝܼܫܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܗܡܝܿܬ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܟ ܒܟܿܠܗܝܢ ܒܝܼ̈ܫܬܐ ܕܐܬܼܝ̈ ܥܠܝ. ܘܝܘܡܗ ܕܒܪܢܫܐ ܗ̄ ܕܘܼܒܪܗ ܘܫܟܚ̈ܬܗ ܘܫܪܟܐ ܕܪ̈ܓܝܓܬܗ ܠܐ ܪܓܿܬ܆ ܨܚܚܐ ܕܝܚ̄ ܫܐܼܠܘ ܒܝܬ <