Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Daniel - ܦܘܼܫܩܐ ܕܟܬܒܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܟܬܒܐ ܕܕܝܢܝܐܝܠ ܒܐܪܥܐ ܕܒܒܝܠ ܐܬܟܼܬܒ ܐܟܡܼܐ ܕܡܘܿܫܐ ܒܡܨܪܝܢ ܚܗܝܐ ܣܥܼܪ ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܒܒܿܒܝܠ ܐܬܢܼܒܝ܆ ܘܗܿܕܐ ܒܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܕܐܠܗ ܐܗܼܘܬ݀܆ ܕܢܚܼܘܐ ܕܗܘܼܝܘܼ ܐܠܗܐ ܕܥܡܐ ܘܕܥܡ̈ܡܼܐ ܘܡܪܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܩܕܝܼܡ ܕܝܢ ܫܒܼܝܗ ܕܕܢܝܐܝܠ ܠܚܙܩܝܐܝܠ ܫܢ̈ܝܐ ܚܕܥܣܪ̈ܐ܀ ܨ̄: ܩܕܡܝܐ ܒܫܢܼܬ ܬܠܬ ܕܝܘܼܝܩܝܼܡ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܩܕܡܝܬܐ ܕܢܒܘܼܟܕܢܨܪ ܐܬܼܐ ܠܝܼܗܘܼܕ ܘܕܒܼܪ ܠܘܼܢܝܐܝܠ ܘܣܼܡ ܡܕܐܬܐ ܥܠ ܝܘܿܝܿܩܝܼܡ ܘܟܕ ܠܐ ܝܗܼܒ ܠܡܕܐܬܐ ܬܘܼܒ ܣܠܼܩ ܢܒܘܼܟܕܢܨܪ ܘܟܒܿܫܗܿ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܘܩܼܛܠ ܠܝܘܼܝܩܝܡ ܘܐܩܝܼܡ ܒܕܘܼܟܬܗ ܠܒܪܗ ܝܘܼܝܟܝܼܢ ܕܗܘܼ ܝܘܼܟܢܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܐܪܡܝܐ. ܘܟܕ ܗܼܘܐ ܒܡܠܟܘܼܬܐ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܐ ܘܡܕܐܬܐ ܠܐ ܐܣܼܩ. ܒܫܢܬ݀ ܚܕܥܣܪ̈ܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܬܘܼܒ ܣܠܼܩ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܝܼܠܗ ܘܠܝܘܼܝܟܝܼܢ ܐܚܼܬܗ ܠܒܒܿܝܠ ܥܡ ܐܢܫ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܒܡܢܝܿܢܐ ܘܥܡܼ̈ܘܿܢ ܚܙܩܝܐܝܠ. ܠܨܕܩܝܐ ܕܝܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܚܐ ܕܐܒܘܼ̄ ܕܝܘܼܟܢܝܐ. ܐܘܟܝܼܬ ܕܝܘܼܝܩܝܼܡ ܩܝܼܡܗ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܒܕܘܼܟܬ݀ ܝܘܼܟܢܝܐ ܘܐܦ ܗܿܢܐ ܨܕܩܝܐ ܒ݀ܬܪܟܢ ܡܪܼܕ. ܘܒܫܢܬ݀ ܚܕܥܣܪ̈ܐ ܕܝܼܠܗ ܕܗܿܢܐ ܨܼܕܩܝܐ ܐܬܟܒܼܫܬ݀ ܐܘܿܪܫܠܡ ܘܐܬܬܘܒܼܠ ܗܼܘ ܠܒܿܒܝܠ ܟܕ ܡܥܘܪ̈ܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ. ܦܼܫ ܕܢܝܐܝܠ ܒܚ̈ܝܐ ܕܡܐ ܠܫܢܿܬܐ ܩܕܡܿܝܬܐ ܕܟܘܼܪܫ ܘܠܐ ܣܠܼܩ ܥܡ ܫܒܝܼܬܐ. ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܫܿܢܝܢ ܕܕܢܝܐܝܠ ܠܡ ܚ̈ܠܼܡܐ ܚܼܙܐ ܘܠܐ ܐܬܢܒܼ ܐܝܟ ܢܒ̈ܝܐ ܘܐ݀ܡܪܝܼܢܢ ܠܘܼܩܒܠܗܘܿܢ ܕܡܿܕܝܢ ܘܐܦ ܙܟܪܝܐ ܚܠܼܡܐ ܚܙܼܐ ܘܢܒܝܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܐܦ ܒܕܩܼ ܟܣܝ̈ܬܐ ܒܠܥܕ ܚܠܼ̈ܡܐ ܐܝܟ ܢܒ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܚܙܼܐ ܠܡܠܐܟܐ ܒܥܣܪܝܼܢ ܘܐܪܒܥܐ ܒܢܝܼܣܢ ܘܫܘܼܕܥ ܠܗ ܥܠ ܥܬܝܼ̈ܕܬܐ. ܐܟܼܬܒ ܓܝܪ ܥܠ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܐܦ ܥܠ ܪܡܘܼܬܗ ܕܢܒܘܼܟܕܢܨܪ ܕܦܩܼܕ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܒܢ̈ܝ ܡ̈ܠܟܐ

ܕܬܚܘܼܬܘܗܝ ܢܣܼܬܪܣܘܢܿ ܘܢܩܘܼܡܘܢܼ ܩܕܡ̄ܘ. ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܚܢܢܝܐܘܥܙܪܝܐ ܘܡܝܼܫܐܝܠ ܐܚ̈ܐ ܐܢܘܿܢ ܕܝܘܼܝܩܝܿܡ. ܘܝܘܼܝܟܼܝܢ ܒܪ ܝܘܼܝܩܝܡ ܐܘܠܼܕ ܠܕܢܝܐܝܠ ܐܝܿܟܢ ܕܢܣܼܬܒܪܘܢ ܬܠܬܐ ܛ̈ܠܝܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܕܪ̈ܐ ܕܕܢܝܐܝܠ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܕܢܝܐܝܠ ܒܪ ܝܘܼܝܩܝܼܡ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܚܒܼܪ̈ܘܗ ܒܢ̈ܝ ܝܘܼܟܢܝܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ. ܕܝܘܼܫܝܐ ܐܘܠܕ ܒܢ̈ܝܐ ܬܪܝܢ ܝܘܼܝܩܝܼܡ ܘܝܘܼܟܢܝܐ. ܘܝܘܟܢܝܐ ܐܘܠܕ ܠܕܢܝܐܝܠ. ܘܝܘܼܝܩܝܡ ܠܬܠܬܐ ܛ̈ܠܝܐ. ܬܘܼܒ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܫܘܼܫܢ ܚܿܬܗ ܕܐܪܡܝܐ ܐܢܬܬܗ ܕܕܢܝܐܝܠ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܦ݀ܣܩܝܼܢ ܕܡܿܣܪܣܐ ܗܼܘܐ܀ ܒܫܢܼܬ ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܼܬܗ ܕܝܘܼܝܩܝܼܡ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܝܿܗܘܼ ܐܚܿܙ ܐܚ̄ܘܼ ܗ݀ܘ ܕܒܿܬܪ ܕܩܼܛܠ ܦܪܥܘܿܢ ܠܝܘܼܫܝܐ ܐܒܘܼܗܘܿܢ ܐܡܠܟܘܼܗܝ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܘܡܬܼܩܪܐ ܗܼܘܐ ܐܦ ܫܿܠܘܿܡ. ܦܪܥܘܿܢ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܼܐ ܠܝܼܗܘܼܕ ܠܗܿܢܐ ܝܿܗܘܼ ܐܚܿܙ ܕܒܼܪܗ ܥܡܗ ܠܡܨܪܝܢ ܘܐܡܼܠܟ ܒܕܘܼܟܬܗ ܠܐܠܝܩܝܼܡ ܐܘܟܝܼܬ ܠܝܘܼܝܩܝܼܡ. ܘܟܕ ܐܡܠܼܟ ܝܘܼܝܩܝܼܡ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܼܢ ܣܠܼܩ ܢ݀ܒܘܼܟܕܢܨܪ ܘܫܥܼܒܕܗ ܘܐܪܡܝܼ ܥܠܘܗܝ ܡܕܐܬܐ ܘܫܒܼܩܗ. ܘܫܼܩܠ ܡܢܼ̈ ܥܡ ܫܒܝܼܬܐ ܐܦ ܗܡܝܪ̈ܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܫܼܟ̈ܢܐ ܠܕܢܝܐܝܠ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܡܼܢ ܓܢܼܣܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ. ܘܡܼܢ ܡ̈ܐܢܐ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܝܟ ܕܠܐܝܼܩܪܐ ܟܐܡܬ݀ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܡ̈ܐܢܐ ܕܬܫܡܼܫܬܐ ܕܩܘܼ̄ܕ. ܐܫܦܙ ܪܒ ܡܗ̈̄ܝܼܡ ܗ̄ ܪܝܼܫܐ ܕܫܪܝܼܪ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܕܐܦ ܡܣܪ̈ܣܐ ܡܬܼܩܪܝܢ ܐ݀ܩܟ ܫܪܝܼܪ̈ܝ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ. ܣܦܼܪܐ ܘܠܫܼܢܐ ܟܠܕܝܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܘܕܥܡ̈ܡܼܐ. ܦܩܼܕ ܕܢܬܼܪܕܘܢ ܒܗܿܠܝܢ ܕܡܼܬܒ̈ܥܝܢ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܐܟܙܼܢܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܝܕ̈ܥܬܐ. ܟܠ̈ܕܝܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܐܢܘܿܢ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܟܠ̈ܕܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ. ܠܫܼܢܐ ܕܝܢ ܕܟ̈ܠܕܝܐ ܕ݀ܡܐ ܠܕܣܘܼܪܝܝܐ. ܩܝܡܼܬܐ ܗ̄ ܩܝܼ̄ܡ ܩܿܪܐ ܬܢܢ ܠܡܢܿܬܐ ܘܡܛܘܼܬܐ ܕܠܗܘܿܢ ܬܚܼܡ܆ ܦܛܒ̈ܓܐ ܩܿܪܐ ܠܡܐܼܟ̈ܠܬܐ ܪ̈ܝܼܫܝܬܐ ܘܢܩ̈ܕܬܐ ܕܡܬܼܚܫܚܝܼܢ ܒܗܝܢ ܡܠ̈ܟܐ ܘܥܠ ܗ݀ܝ ܐܝܟ ܕܠܒܢ̈ܝ ܡ̈ܠܟܐ ܒܗܝܢ ܡܒܿܣܡ ܗܼܘܐ ܠܛ̈ܠܝܐ. ܘܐܚܪܬܐ ܕܪܢܐ ܗܼܘܐ ܕܒܬܘܼܪܣܝܐ ܕܗܿܠܝܢ ܗܿܘܝܢ ܚܘܼܫ̈ܒܝܗܘܿܢ ܡܣܼܬܟ̈ܠܢܐ. ܒܝܼܠܛܫܨܪ ܗ̄ ܨܠܡ ܒܝܼܠ. ܫܕܪܘܼܟ ܗ̄ ܡܫܼܬܕܪܢܐ. ܡܝܼܫܟ ܗ̄ ܡܿܫܚ ܐܪܥܐ. ܥܒܕܢܓܘܼ ܗ̄ ܥܒܕܐ ܓܘܿܢܝܐ ܕܥܿܐܠ ܘܢ݀ܦܩ ܩܕܡ ܡܠܟܐ. ܢܒܘܼܟܕܢܨܪ ܗ̄ ܨܘܼܪܬܗ ܕܢܿܒܘܼ܀ ܢܬܼܠܘܿܢ ܡܼܢܙܪܥܘ̈ܢܐ ܗ̄ ܛ̈ܠܦܚܐ ܘܚܡܼ̈ܨܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܟܘܿܗܘܿܢ ܕܡܼܬܬܪܝܼܢ ܘܒ݀ܫܠܝܼܢ. ܘܬܚܼܙܐ ܫܝܘܼܬܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܚܿܙܐ ܐܢܬ ܗܿܟܢܐ ܥܒܕ ܥܡ ܥܒܕ̈ܝܟ. ܫܝܘܼܬܐ ܡܕܡ ܕܫܿܘܐܼ ܘܡܫܼܡܠܝ ܒܚܙܼܬܐ. ܬܘܼܒ ܫܝܘܼܬܐ ܓܘܢܐ ܕܩܝܿܡ ܒܝܿܬܗ ܟܕ ܠܐ ܡܫܚܠܦ ܒܡܕܡ ܫܝܘܼܬܐ ܐܪܐܒܐܝܼܬ ܗ̄ ܣܼܚܢܗ ܒܫܪܗ܀ ܨܚ̄ ܕܬܪܝܢ ܐܫܬܼܢܝܬ݀ ܪܘܼܚܗ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܕܚܼܙܐ ܢܦܼܫܗ ܠܡܫܼܢܝܘܼ ܡܼܢ ܦܓܪܗ. ܘܫܢܼܬܗ ܗܼܘܬ݀

ܗ̄ ܟܕ ܠܡ ܒܫܢܼܬܗ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܪܥܼܠܗ ܚܙܼܘܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܐ݀ܦܠܐ ܥܘܼ̈ܕܢܗ ܢܦܘܼܫ ܒܠܒܼ̈ ܠܡܩܼܪܐ ܠܚܪ̈ܫܐ ܗ̄ ܦܩܼܕ ܕܢܩܼܪܐ ܠܗܿܠܝܢ ܥܠ ܕܣܿܒܪܝܼܢ ܕܓܿܠܝܢ ܐܪ̈ܙܐ ܟܣܝ̈ܐ. ܡܠܟܐ ܠܥܿܠܡ ܚܝܝܼ ܗ̄ ܡܠܼܬܐ ܗ݀ܝ ܕܩܘܼܠܣܐ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪ ܐܢܫ ܕܢܓܼܪܘܢܼ ܚܝ̈ܝܟ ܐܘܿ ܡܠܟܐ ܠܥܿܠܡ. ܚܕܐ ܗܿܝ ܕܬܒܟܘܢܿ ܗ̄ ܚܕ ܦܣܿܩܐ ܦܣܩܿܬ ܥܠܝܟܘܿܢ ܘܡܠܼܬܐ ܟܕܒܬܐ ܗ̄ ܘܡܠܼܬܐ ܕܡܠܼܝܐ ܕܓܠܘܼܬܐ ܘܣܪܝܼ̄ܩܘܼ ܐܬܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܡܐܼܡܪ ܩܕܡܝ. ܥܕܡ ܙܒܢܼܐ ܗ̄ ܕܪܢܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܕܟܒܼܪ ܡܗܿܡܐ ܐܢܼܐ ܘܥܿܒܪ ܐܢܼܐ ܒܐܝܿܕܐ ܕܗܕܝܼ ܥܠܼܬܐ ܡܬܼܒܛܠ ܡܢܼܝ ܚܘܼܫܒܐ ܗܿܢܐ. ܒܚܼܙܘܐ ܕܠܼܠܝܐ ܗ̄ ܒܚܠܼܡܐ ܟܕ ܕܡܝܼܟ. ܘܡܼܢ ܕܐܬܬܥܝܼܪ ܒܼܪܟ ܠܐܠܗܐ ܕܫܡܿܝܐ. ܢܗܼܘܐ ܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܗܿܕܪ ܘܡܪܡܼܪܡ ܫܡܗ ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܙܒ̈ܢܼܐ ܘܕܪ̈ܐ ܘܥ̈ܠܡܐ. ܘܢܗܝܼܪܐ ܥܡܗ ܗܼܘ ܗ̄ ܟܿܠܗܘܿܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܟܣܝ̈ܐ ܘܡ̈ܠܐ ܡܛܫ̈ܝܬܐ ܓܠ̈ܝܢ ܘܕܢܝܼܚ̈ܢ ܩܕܡܘܗܝ ܐܝܟ ܢܘܼܗܪܐ. ܘܗܘܼ ܟܝܿܢܗ ܐܝܟ ܢܘܼܗܪܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܠܘܿܬ ܐܪܝܘܟܿ ܗ̄ ܗܿܢܐ ܚܕ ܡܼܢ ܗܿܢܘܿܢ ܕܡܓܘܢ ܒܡ̄ܠܟܘܼ ܐܘܿ ܫܠܝܼܛܝܼܢ ܥܠ ܬܘܪ̈ܩܢܐ ܕܡܐܟܘܼܠܬܐ ܕܡܠܟܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܥܠ ܗܿܕܐ ܩܼܪܝܗܝ ܪܒ ܕܚ̈ܫܐ. ܡܐ ܕܢܼܗܘܐ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܚܪ̈ܢܐ ܩܿܪܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܒܝܘܡ̈ܬܐ ܕܡܩܒ̈ܝܐ ܘܕܡ̈ܠܟܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܚܠܼܡܟ ܗ̄ ܚܠܼܡܐ ܠܡ ܕܒܗܕ̈ܡܐ ܕܪܝܼܫܟ ܚܙܼܝܬ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܚܙܼܬܐ ܘܡܫܡܼܥܬܐ ܟܕ ܐܝܼܬܝܟ ܒܡܫܟܒܟ ܘܒܥܪܣܟ ܗܘܼܝܘܼ ܕܡܫܼܬܥܐ ܐܢܼܐ ܗܿܫܐ. ܩܕܡܿܝܟ. ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܗ̄ ܐܢܬ ܠܡ ܡܠܟܐ ܡܚܫ̈ܒܬܐ ܡܫܚܼܠ̈ܦܬܐ ܐܬܬܼܙܝܼܥ̈ܝ ܥܠ ܠܒܼܟ ܩܕܡ ܕܬܕܡܼܟ ܟܕ ܡܬܚܼܫܒ ܐܢܬ ܥܠ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܡܠܟܘܼܬܟ ܘܕܐܝܿܠܝܢ ܡܛܝ̈ܒܢ ܕܢܗܼܘ̈ܝܢ ܠܟ ܒ݀ܬܪܟ ܘܕܐܢ ܡܠܟܘܼܬܟ ܒܟܿܠܙܒܢ ܡܩܘܝܐ ܐܘܿ ܠܐ. ܘܓܿܠܐ ܐܪܙܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܡܦܿܣ ܒܥܬܝܼܕ̈ܬܐ. ܐܘܿܕܥܟ ܡܕܡ ܕܡܛܝܒܼ ܘܣܝܼܡܐ ܠܗ ܕܢܥܼܒܕ܆ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܚܿܙܐ ܗܼܘܝܬ ܒܝܕ ܚܙܝܘܼܬܗ ܕܨܠܡܼܐ ܥܠ ܥ݀ܠܡܐ ܡܒܿܕܩ ܘܒܝܕ ܪܒܘܼܬܗ ܥܠ ܡܫܼܬܚܘܼܬܗ ܕܥܘܼܡܪܐ ܗܿܢܐ ܪܡܿܙ܆ ܪܝܼܫܗ ܕܕܗܒܐ ܗ̄ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ ܕܡܥܠܝܐ ܡܼܢ ܟ݀ܠ. ܚܕܝܗ ܘܕܪ̈ܥܘܗܝ ܕܣܐܡܐ ܗ̄ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܡ̈ܕܝܐ ܗ̄ ܟܘܼܪܫ ܦܪ̈ܣܚܐ ܕܡܫܼܬܠܛ ܘܨ݀ܡܚ ܕܡܒܿܪܩ ܗ̄ ܫܩ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܕܬܩܝܼܦ ܐܝܟ ܦܪܙܠܐ. ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܡܢܼܗܝܢ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܡܒܿܕܩ ܥܠ ܐܪܒܥܐ ܥܒ̈ܕܐ ܕܐܬܼܝܒܼܠܘ ܒܿܬܪ ܐܠܟܣܕܢܪܘܿܣ ܗ̄ ܣܠܘܼܩܘܿܣ ܕܐܡܼܠܟ ܒܒܿܒܝܠ ܘܒܢܼܐ ܠܣܠܝܼܩ ܘܠܩܛܝܼܣܦܘܢܿ ܘܦܛܘܼܠܘܿܡܐܘܣܿ ܒܡܨܪܝܢ. ܘܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܡܼܠܟ ܒܣܘܼܪܝܐ. ܒܝܕ ܦܪܙܠܐ ܥܠ ܚܝܠ̈ܬܢܐ ܕܒܗܘܿܢ ܐܘܕܥܼ ܘܒܝܕ ܚܼܨܦܐ ܠܡܚܝܼ̈ܠܐ. ܒܫܘܼܪܝܐ ܗܿܠܝܢ ܒܫܝܢܐ ܕܒܼܪܘ ܡܠ̈ܟܘܬܗܘܿܢ ܒܢ̈ܝ ܒܢܝܗ̈ܘܿܢ. ܐܬܼܘ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܟܐܦܐ ܕܠܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝܢ ܗ̄ ܥܠ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ

ܐܠܗܝܿܬܐ ܕܗܝܼ ܒܚܝܠܗܿ ܟܣܝܐ ܐܦܩܬ݀ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܟܣܼܝܐ ܥܠ ܡ̈ܠܟܘܬܐ ܕܨܝܼܪ̈ܢ ܗܼ̈ܘܝ ܒܨܠܡܐ ܘܫܪܬ݀ ܘܒܛܠܬ݀ ܐܢܝܢ ܚܕܐ ܒܿܬܪ ܚܕܐ. ܘܟܐܦܐ ܕܡܚܼܬܗ ܠܨܠܡܐ ܗ̄ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܕܢܦܼܩ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܡܠ̈ܟܐ ܗܿܠܝܢ. ܐܩܝܼܡ ܠܗܿܠܝܢ ܕܝܼܠܗ ܘܡܫܼܬܩ̈ܠܢ ܘܐܡܝܼܪ̈ܢ ܗܿܠܝܢ ܥܠ ܡܩ̈ܒܼܝܐ ܗ̄ ܛܢ̈ܢܐ ܕܐܘܪܒܼ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܘܥܠܝܼ ܐܢܘܿܢ ܐܝܟ ܛܘܼܪܐ ܘܙܟܼܘ ܠܝܘ̈ܢܝܐ ܘܢܦܼܩ ܛܐܒܼܗܘܿܢ ܥܕܡܐ ܠܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܐܪܙܢܐܝܼܬ ܥܠ ܡܫܝܼܚܐ ܡܬܼܢ̈ܣܒܢ ܗܿܠܝܢ ܐܝܟ ܕܐܘܕܥܼܢܢ ܒܐܪ̈ܙܢܝܬܐ ܕܝܼܠܗ ܕܟܬܒܐ. ܐܝܿܟܢܐ ܚܙܼܝܬ ܦܪܙܠܐ ܕܡܚܠܛ ܗ̄ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܝܘܢ̈ܝܐ ܡܬܼܚܠܛܝܼܢ ܘܠܐ ܢ݀ܦܩܝܼܢ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܨܒܥ̈ܬܐ ܕܕ̈ܓܠܐ. ܘܡܼܢܗܝܢ ܕܚܼܨܦܐ ܗ̄ ܡܘܕ̈ܥܢ ܥܠ ܦܘܼܠܓܐ ܕܡܚ̈ܝܼܠܐ ܘܚܝܠ̈ܬܢܐ ܕܬܒܿܪܝܼܢ ܘܡܬܼܬܒܪܝܼܢ܀ ܘܕܚܙܼܝܬ ܦܪܙܠܐ܀ ܒܙܪܥ ܐܢܫ̈ܐ ܗ̄ ܟܡܕ ܝܿܗܒܝܼܢ ܒܢ̈ܬܗܘܿܢ ܠܚ̈ܕܕܐ ܘܪܚܝܼܩܝܼܢ ܡܼܢ ܚܘܼܒܐ ܐܝܟ ܕܝܗܼܒ ܦܛܠܘܘܡܐܘܿܣ ܡܨܪܝܐ ܠܩܢܐܘ ܦܛܪܐ ܒܪܬܗ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܙܥܘܿܪ ܒܪ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܘܒܿܬܪ ܟܢ ܝܗܼܒܗܿ ܠܕܝܡܝܼܛܪܝܘܿܣ ܕܐܢܛܝܼܟ. ܟܕ ܠܐܠܟܣܕܢܪܘܿܣ ܩܼܛܠ. ܘܒܬܠܬ ܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܒܟܬܒܐ ܗܿܢܐ ܐܫܼܬܥܝܼܪ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܢܝܐܝܠ܀ ܨ̄܆ ܕܓ̄ ܥܒܼܕܘ ܨܠܡܐ ܗ̄ ܒܒܠ̈ܝܐ ܟܕ ܚܙܼܘ ܕܐܬܝܩܼܪܘ ܕܒܝܬ ܚܢܢܝܐ ܩܕܡ ܢܒܘܼܟܕܢܨܪ ܚܣܡܼܘ ܒܗܘܿܢ ܘܘܡܠܟܼܘ ܠܡܠܟܐ ܕܢܥܒܼܕ. ܨܠܡܐ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܚܙܼܐ ܘܢܣܼܬܓܕ܇ ܕܟܕ ܛܘܼܒ̈ܢܐ ܠܐ ܣܿܓܕܝܼܢ ܠܗ ܢܘܒܕܘܿܢ ܐܢܘܿܢ. ܒܦܩܥܬ ܕܘܪܐ ܩܼܡ ܐܝܿܟܢܐ ܕܢܗܼܘܐ ܪܡ ܘܡܥܼܠܝ ܘܫܘܝܐܝܼܬ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܐܢܫ ܢܬܼܚܙܐ ܡܐ ܕܒܕܘܼܟܬܐ ܕܫܘܝܐ ܐܪܥܗܿ ܩܿܐܡ. ܠܐܠܗܟ ܠܐ ܦ݀ܠܚܝܼܢ ܗ̄ ܒܡܕܪܡܘܼܬܐ ܣܥܼܪܘ ܗܿܕܐ ܕܚܼܠܛܘ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܐܠܗܗ ܥܡ ܣܓܕܬܐ ܕܨܠܡܗ ܐܝܿܟܢܐ ܕܢܬܓܘܙܠ ܡܠܟܐ ܒܚܡܼܬܐ. ܠܐ ܚܿܫܚܝܼܢܢ ܗ̄ ܥܠ ܗܿܕܐ ܡܠܼܬܐ ܕܡܼܢܟ ܐܬܡܠܼܠܬ݀ ܦܬܓܼܡܐ ܠܡܬܒܘܼܬܟ ܗ̄ ܠܐ ܡܬܼܒܥܐ ܠܢ ܘܠܘ ܣܿܓܝܼ ܐܿܠܨܐ ܠܢ ܕܠܘܼܩܒܠ ܡܠܼܬܐ ܕܨܥܪܐ ܕܐܫܼܕܬ ܥܠ ܐܠܗܢ ܕܢ݀ܬܠ ܠܟ ܦܝܼܣܐ. ܦܛܫ̈ܐ ܗ̄ ܬܚܦܝܼܬܐ ܕܫܩ̈ܐ ܐܘܟܝܼܬ ܪܢܿܬ. ܐܟ̈ܠܝ ܩܪ̈ܨܐ ܒܚܕܘܼܬܐ ܟܕ ܩܪܒܼܘ ܕܢܚܼܙܘܢܿ ܐܝܿܟܢܐ ܝ݀ܩܕܝܼܢ ܛ̈ܠܝܐ. ܢܦܼܩܬ݀ ܢܘܼܪܐ ܒܡܥܒܼܕܢܘܼܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ ܘܐܘܩܕܬ݀ ܐܢܘܿܢ. ܘܠܐ ܫܧܠܝܢ ܗܼܘܘ ܗ̄ ܒܝܕ ܣܿܓܝܐܘܼܬ ܫܕܝܐ ܕܐܕܫ̈ܐ ܡܓܘܙܠ̈ܝ ܢܘܼܪܐ ܒ݀ܥܝܢ ܗܼܘܘ. ܕܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܢܐܼܩܕܘܿܢ ܛܘܼܒ̈ܢܐ. ܡܠܐܟܐ ܕܝܢ ܕܛܿܠܐܼ ܗ̄ ܕܛܠܐ ܩܿܪܐ ܠܡܠܐܟܐ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܣܘܼܥܪܢܗ ܡܛ݀ܠ ܕܐܛܠܼ ܒܐܬܘܼܢܐ. ܘܦܩܓܼ ܠܛ̈ܠܝܐ. ܕܚܼܩ ܓܝܪ ܠܫܠܗܒܝܬܐ ܘܒܡܨܥܬܗ ܥܒܼܕ ܝܟ ܪܘܼܚܐ ܕܛܠܐ܀ ܨܚܚܐ ܕܕ̄܆ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܟܬܼܒ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܟܬܝܼܒܬܐ ܕܫܕܪ ܡܠܟܐ ܠܥܡܼܡ̈ܐ ܕܪܝܼܫܗܿ ܫܝܢܐ ܢܣܓܼܐ ܠܟܘܢܿ ܘܥܕܡܐ ܠܡܠܼܬܐ ܗܿܝ ܕܚܠܡܼܐ. ܩܕܡ̄ܘ ܐܡܿܪܬ. ܒܿܬܪ ܕܦܢܼܐ ܡܼܢ ܚܘܼܪܒܐ ܟܬܼܒܗܿ. ܟܕ ܚܠܼܡܐ ܕܐܝܼܠܢܐ ܒܡܨܥܬܐ ܣܝܼܡ. ܐܢܿܐ

ܝܕܥ ܐܢܼܐ ܕܪܘܼܚ ܐ̈ܠܗܝܼܢ ܗ̄ ܡܦܿܣ ܐܢܼܐ ܠܡ ܘܝܿܕܥ ܐܢܼܐ ܕܡܿܨܐܼ ܐܢܬ ܠܡܓܼܠܐ ܟ݀ܠ ܟܣ̈ܝܢ ܒܗ݀ܝ ܕܪܘܼܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܼܬ ܒܟ ܘܐܝܟ ܡܣܼܒܪ̈ܢܘܬܗ ܐܡܪ ܣܿܓܝܢܐܝܼܬ ܐ̈ܠܗܐ. ܒܚܼܙܘܐ ܕܚܠܼܡܝ ܚܿܙܐ ܐܢܼܐ ܚܼܙܘܐ ܗ̄ ܒܪ̈ܓܫܐ ܕܫܡܼܥܐ ܘܕܚܼܙܝܐ ܒܗܕ̈ܡܐ ܪ̈ܝܼܫܝܐ ܚܠܼ̈ܡܐ ܚܙܝܿܬ. ܚܿܙܐ ܗܿܘܝܿܬ ܒܡܫܼܟܒܝ ܗ̄ ܟܕ ܐܝܿܬܝ ܒܫܢܼܬܐ ܒܓܘ ܥܪܣܝ. ܐܝܼܠܢܐ ܒܡܨܼܥܬ݀ ܐܪܥܐ. ܥܕܡܐ ܠܫܡܿܝܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܒܗܿܠܝܢ ܥܠ ܡܥܠܝܘܼܬܐ ܕܩܿܢܐܼ ܗܼܘܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܘܐܦ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܪܡܘܼܬܐ ܘܢܦܝܼܚܘܼܬܐ ܕܢܦܼܫܗ ܘܚܙܘܗܼ ܗ̄ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܫܘܼܠܛܢܗ ܘܢܨܚ̈ܢܼܘܗܝ ܕܦܪܚܼܘ ܒܟܿܠܗܿ ܒܪܝܼܬܐ. ܛܪ̈ܦܘܗܝ ܗ̄ ܥܠ ܚܝܠ̈ܘܬܗ ܘܪܘܪ̈ܒ̄ܢܘ ܡܫܿܘܕܥ. ܘܡܐܟܘܼܠܬܐ ܠܟܿܠ ܒܣܪ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܟܣܼܦܐ ܕܝ݀ܗܒ ܗܼܘܐ ܐܝܟ ܪܘܼܙܝܼܩܐ ܠܦ̈ܠܚܘ̄. ܘܚܠܼܦ ܥܡܠ̈ܝܗܘܿܢ ܕܒܡܠܟܘܼܬܐ ܡܿܘܕܥ. ܬܚܘܼ̄ܬܘ ܥܡܿܪ̈ܢ. ܥܘܦܐ ܕܫܡܿܝܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܥܡܼܡ̈ܐ ܘܥܠ ܡܠ̈ܟܘܬܐ ܕܠܗ ܡܫܥܒܕܝܼܢ ܘܬܚܝܬ ܛܠܠܗ ܡܣܼܬܬܪܝܼܢ. ܘܡܢܼܗ ܡܿܬܬܪܣܐ ܗܼܘܐ ܟ݀ܠ ܒܣܼܪ ܗ̄ ܘܥܠ ܕܒܛܒܥܐ ܕܝܼܠܗ ܡܬܼܛܒܥ ܗܼܘܐ ܟܣܼܦܐ ܘܕܗܒܐ ܕܗܿܘܐ ܠܚܫܼܚܬܐ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ܆ ܚܿܙܐ ܗܿܘܝܬ ܗ̄ ܬܘܼܒ ܚܿܙܐ ܗܿܘܝܬ ܒܗ ܒܚܼܙܘܐ ܐܘܟܝܼܬ ܒܪ̈ܓܫܐ ܗܿܠܝܢ ܟܕ ܐܝܿܬܝ ܒܫܢܼܬܐ ܒܓܘ ܥܪܣܝ. ܥܝܼܪܐܗ̄ ܡܠܐܟܐ ܕܢܚܼܬ. ܦܫܼܚ ܣܘܟ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܣܘ̈ܟܐ ܠܫܘܼܛܠܢܗ ܩܿܪܐ. ܛܪ̈ܦܐ ܘܐܒܐ ܠܚܝܠ̈ܘܬܗ ܘܠܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ. ܢܦܼܪ̈ܩܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܗ̄ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܥܡܼܡ̈ܐ ܘܐܡܼܘ̈ܬܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܼܠܛܢܗ. ܟܕ ܓܝܪ ܢܦܼܠ ܒܗ ܢܣܝܘܼܢܐ ܐܪܚܩܼܘ ܥܡ̈ܡܼܐ ܡܼܢ ܫܘܼܥܒܕܗ. ܥܩܼܪ ܫܪ̈ܫ̄ܘ ܗ̄ ܐܡܼܪ ܥܠ ܡܠܟܘܼܬܗ ܘܡܬܼܢܛܪܐ ܠܗ ܥܕܡܐ ܠܙܒܼܢܐ ܕܦܘܼܢܝܗ. ܒܐܼܣܪ ܦܪܙܠܐ ܗ̄ ܕܟܕ ܐܝܼܬ̄ܘ ܒܡܕܒܪܐ ܘܡܬܼܬܪܣܐ ܝܘܼܪܩܐ ܕܕܒܒܪܐ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܐܣܝܼܪ ܒܦܪܙܠܐ ܘܢܚܿܫܐ. ܗܿܟܢܐ ܡܩܘܝܐ ܪܝܼܫܢܘ̄ܗ ܠܘܿܬܗ. ܡܼܢ ܛܠܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܒܚܘܼܪܒܐ ܗܼܘܐ ܘܠܐ ܡܣܼܬܬܪ ܬܚܝܬ ܬܛܠܝܼܠܐ. ܡܼܢ ܛܠܐ ܡܬܪܛܒ ܗܼܘܐ ܒܙܒܢܼܐ ܗܿܘ. ܘܠܒܼܗ ܡܼܢ ܗ̄ ܠܘ ܕܠܒܼܐ ܚܠܼܦ ܠܒܼܐ ܡܩܒܠ ܐܡܿܪ ܐܠܐ ܥܠܘܗܝ ܕܚܘܼܫܒܗ ܡܿܘܕܥ ܕܐܬܓܠܼܙ ܡܼܢ ܒܘܼܝܢܐ ܘܐܚܼܒ ܗܘܼܦܟܐ ܕܥܡ ܚܝܘ̈ܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܣܓܝܼܦܘܼܬ ܡܕܥܐ ܘܒܬܡܼܗܐ ܐܬܼܟܪܗ ܗܼܘܐ ܘܫܢܼܐ ܗܘܢܗ ܘܥܠܗܿܕܐ ܒܕܒܪܐ ܥ݀ܡܪ ܗܼܘܐ܀ ܫܒܼܥܐ ܥܕ̈ܢܝܼܢ ܗ̄ ܟ݀ܠ ܥܕܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܫܬܐ ܝܪ̈ܚܐ ܕܗܿܘܝܢ ܠܬܠܬ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܦܠܓܗܿ ܗܼܘܐ ܒܗܿܕܐ ܡܪܕܘܼܬܐ. ܒܦܘܼܩܕܢ ܥܝܼܪܐ ܗ̄ ܒܦܘܼܩܕܢܐ ܕܡܠܐܟܐ ܐܬܡܼܠܠ ܦܬܓܡܼܐ ܗܿܢܐ. ܘܒܡܐܼܡܪܗ ܗ̄ ܕܒܡܕܡ ܕܐܡܼܪ ܩܕܝܼܫܐ ܡܬܼܦܢܝܐ ܠܗ ܫܐܼܠܬܐ ܕܒܥܘܿܬܗ ܡܛ݀ܠ ܕܝܼܠܦ ܕܟܡܼܐ ܙܒܢܼܐ ܡܬܼܪܕܐ ܘܒ݀ܬܪܟܢ ܡܩܒܿܠ ܫܘܼܚܠܦܐ ܡܝܬܪܐ. ܕܢܕܥܘܿܢ ܚܝ̈ܐ ܗ̄ ܝܘܼܬܪܢܐ ܕܡܪܕܘܼܬܐ. ܘܒܿܬܪ ܝܒ̄ ܝܪ̈ܚܐ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܫܢܿܬܐ ܚܕܐ ܡܼܢ ܕܐܟܼܠ ܘܐܫܼܬܝܼ ܘܐܬܒܣܼܡ ܥܠܼ ܠܗܝܟܠܐ ܕܡܠܟܘܼܬܗ ܕܒܒܿܒܝܠ ܟܕ ܡܗܿܠܟ ܐܡܼܪ ܒܪܡܘܼܬܐ ܟܕ ܡܒܿܣܪ ܒܐܠܗܐ

ܡܚܘܝܢܗ ܕܚܠܼܡܐ ܘܡܕܿܓܠ ܠܚܼܙܘܐ. ܠܐ ܗܘܬ݀ ܗܿܕܐ ܒܿܟܝܠ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܒܡܪܚܘܼܬܐ ܐܡܼܪ ܕܠܛܘܼܥܝܝ ܩܪ̈ܝܼܒܢ ܡ̈ܠܼܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܢܦܼܫܩ ܚܠܡܼܐ ܕܪܚܝܼܩܐ ܗܿܘܐ ܐܢܼܐ ܡܼܢ ܡܠܟܘܼܬܝ ܘܗܿܐ ܒܓܘܗܿ ܐܝܿܬܝ ܘܒܥܘܼܫܢܐ ܕܐܝܼܩܪܝ ܩܿܐܡ ܐܢܼܐ. ܘܥܕ ܡܠܼܬܐ ܒܦܘܼܡܗ ܗ̄ ܫܘܼܚܠܦܐ ܠܦܬܓܡܗ ܠܐ ܗܼܘܐ. ܠܟ ܐܡܿܪܝܼܢ ܗ̄ ܚܘܝܢܐ ܓܝܪ ܕܥܠܝܟ ܫܚܠܼܦܬܗ ܠܓܘܼܡܕܐ ܕܪܥܝܢܟ ܥܒܪܬ݀ ܡܢܼܟ ܗ̄ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܗܿܕܐ ܠܐ ܩܪܝܼܒ ܐܢܬ ܡܠܼܬܐ ܫܠܡܼܬ ܗ̄ ܐܫܼܬܡܠܝܼ ܠܘܿܬ ܢܒܘܼܟܕܢܨܪ ܟܿܠ ܡܐ ܕܐܬܓܼܙܪ ܥܠܘܗܝ܆ ܐܬܪܕܦ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܫܢܼܐ ܘܥܠ ܟ݀ܠܢܫ ܦܩܼܪ. ܡܛ݀ܠ ܕܣܿܢܝܢ ܗܼܘܘ ܠܗ ܕܪܦܘܼ̄. ܘܥܣܼܒܐ ܗ̄ ܕܝܼܠܝܬܐ ܗܿܝ ܗܿܕܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܡܫܼܬܓܢܐ ܗܘܢܗܘܿܢ ܕܢܐܼܟܠܘܢܼ ܟܿܠܡܕܡ ܕܢ݀ܦܠ ܒܐܝܼܕ̈ܝܗܘܿܢ. ܥܕܡܐ ܕܣܥܪܗ ܪܒܼܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܿܨܐܼ ܗܼܘܐ ܐܢܫ ܕܢܣܼܦܪܝܼܘܗܝ ܘܝܼܪܟ ܣܟܪ̈ܗ ܘܛܦܪ̈ܘ̄ ܘܐܦ ܠܐ ܡܼܬܘܐ ܠܒܛܝܼܠܝܘܼܬܐ ܕܐܢܬܬܗ ܘܒܢ̈ܘ̄ ܐܠܐ ܒܕܒܪܐ ܡܬܼܟܪܟ ܗܼܘܐ ܘܬܪܣܝܬܐ ܕܒܥܝܼܪܐ ܐܟܿܠ ܗܼܘܐ. ܘܟܕ ܫܠܼܡܘ ܝܘܡ̈ܬܐ ܗ̄ ܕܦܣܩܐ ܕܫܒܥܐ ܥܕ̈ܢܝܼܢ܆ ܐܢܿܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܗ̄ ܗܿܢܐ ܫܘܠܡܗܿ ܕܬܓܘܼܪܬܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܡܬܼܬܪܝܼܡܝܼܢ ܒܓܐܝܘܼܬܐ. ܥܝܢ̈ܝ ܠܫܡ̈ܝܐ ܫܩܿܠܬ ܗ̄ ܠܐܝܿܟܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܗ݀ܘ ܕܐܝܬܝܼ ܥܠܝ ܡܘܼܟܟܐ ܗܿܢܐ ܘܡܼܚܕܐ ܕܐܪܝܿܡܬ ܥܝܢ̈ܝ ܠܡ ܠܘܿܬ ܗ݀ܘ ܕܡܟܼܟܢܝ ܡܕܥܝ ܬܒܼ ܥܠܝ ܗ̄ ܦܢܼܐ ܥܠܝ ܘܐܬܼܚܿܪܪܬ ܡܼܢ ܫܢܝܘܼܬܐ ܘܐܬܠܿܡܬ ܒܡܕܥܝ ܠܡܪܝܡܐ ܒܪܟܿܬ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܐܬܝܿܬ ܠܗܘܢܝ. ܒܗ ܒܙܒܢܼܐ ܕܡܕܥܝ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܫܥܬܐ ܕܡܕܥܝ ܦܢܼܐ ܥܠܝ ܒܓܘ ܕܒܪܐ ܒܗܿ ܐܫܟܼܚܘܼܢܝ ܪܘܪ̈ܒܢܝ ܘܪ̈ܒܝ ܚܝܠܝ ܕܢܦܼܩܘ ܠܡܒܥܝܼܢܝ. ܘܟܢܼܫܘܼܢܝ ܡܼܢ ܚܘܼܪܒܐ ܕܒܗ ܐܝܿܬܝ ܗܿܘܝܿܬ ܘܒܐܝܼܩܪܐ ܐܥܠܘܼܢܝ ܠܡܕܝܼܢܬܐ ܘܥܠ ܡܠܟܘܼܝ ܬܩܢܿܬܐ ܗ̄ ܐܫܬܪܪܬ. ܘܘܡܿܗܕܪ ܗ̄ ܒܟܿܠ ܙܢܝܼ̈ܢ ܕܬܫܼܒ̈ܚܬܐ. ܒܩܘܼܫܬܐ ܗ̄ ܒܡܣܼܬܬܘܼܬܐ. ܘܐܘܼܪ̈ܚܬܗ ܗ̄ ܘܣܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ ܟܐܢܘܼܬܐ ܡܿܠܝܢܼ ܓܐܝܘܼܬܐ ܗ̄ ܘܐܝܿܠܝܢ ܕܡܬܼܬܪܝܼܡܝܼܢ ܘܡܗܠܟܝܼܢ ܒܚܬܝܼܪܘܼܬܐ ܡܿܨܐܼ ܕܢܡܟܟ. ܒܗܿܠܝܢ ܥܒܼܕ ܕܢܝܐܝܠ ܫܘܼܠܡܐ ܠܝܫܪܒܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܟܕ ܠܐ ܐܘܕܥ ܥܠ ܫܘܼܠܡܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܘܐܦܿܠܐ ܥܠ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܐܘܠܡܪܘܕܟ ܕܐܡܼܠܟ ܒ݀ܬܪܗ ܐܘܕܥ ܡܛ݀ܠ ܕܒܣܼܪ ܠܝܘܼܟܢܝܐ ܟܕ ܐܦܿܠܐ ܕܐܡܼܬܝ ܐܡܼܠܟ ܒܝܼܠܛܫܨܪ ܒܪܐ ܘܠܡܕܪܘܟ ܟܬܼܒ ܐܠܐ ܥܠ ܡܘܬܗ܀ ܨ܆ ܕܗ̄܆ ܒܝܼܠܛܫܨܪ ܡܠܟܐ ܥܒܼܕ ܠܚܡܐ ܪܒܐ ܗ̄ ܒܣܡܐ ܐܘܟܝܼܬ ܫܪܘܼܬܐ ܘܠܘܼܩܒܠ ܐܠܦܐ ܚܡܪܐ ܫܿܬܐ ܗܼܘܐ ܗ̄ ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܥܿܢܝܢܼ ܒܫܪܘܼܬܐ ܘܒܪܘܝܘܼܬܐ. ܡܡܪܐ ܗܼܘܐ ܒܪܘܝܘܼܬܐ ܕܡܫܼܬܝܐ ܥܕܝܼܠܐ. ܝܘܢܝܐ ܠܘܼܩܒܠܗܘܿܢ ܕܐܠܦܐ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܚܡܪܐ ܗ̄ ܕܡܫܪܬܚܐܝܼܬ ܐܝܬܝܼ ܚܡܪܐ ܕܠܡܢܝܿܢܐ ܕܐܠܦܐ ܓܒܪ̈ܐ ܣܿܦܩ ܗܼܘܐ ܕܢܫܬܼܘܢܿ ܘܢܪܘܘܿܢ. ܒܛܥܡ ܚܡܪܗ ܢܦܼܩ ܠܡܝܬܝܘܼ ܡ̈ܐܢܐ ܗ̄ ܡ̈ܐܢܐ ܩ̄ܕ̈ ܕܢܫܼܬܐ ܒܗܘܿܢ. ܕܐܦܼܩ ܢܒܘܼܟܕܢܨܪ ܐܒܘܼܗܝ ܗ̄ ܕܐܝܬܝܼ. ܐܒܘܼܗܝ ܩܿܪܐ ܠܢܒܘܼܟܕܢܨܪ ܡܼܢ ܥܝܿܕܐ

ܕܟܬܒܐ ܕܠܒ̈ܢܝ ܒܢ̈ܝܐ ܒܢ̈ܝܐ ܡܫܿܡܗ. ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܐܒܘܼܗܝ ܫܪܝܼܪܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܘܐܘܠܡܪܘܼܕܘܟ ܐܚܘܼܗܝ ܕܒܝܼܠܛܫܨܪ ܐܝܼܬܘܗܝ ܕܩܫܝܼܫ ܡܢܼܗ܆ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܠܗܘܿܢ ܫܿܠܡܝܼܢܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܒܪ ܒܪܗ ܕܢܒܘܼܟܕܢܨܪ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܝܼܠܛܫܨܪ.. ܨܒܥ̈ܬܐ ܕܐܝܼܕܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܨܒܥ̈ܬܐ ܘܐܝܼܕܐ ܥܠ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܟܣܝܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܿܘܕܥ ܗܿܝ ܕܣܿܥܪܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܚܫ̈ܚܢ ܠܟܿܠ. ܙܝܼܘܗ ܫܢܼܐ ܗ̄ ܚܙܼܘܗ ܦܐܝܐ ܐܫܬܼܚܠܦ ܠܣܢܝܘܼܬܐ. ܘܩܼܛܪ̈ܝ ܚܨܗ ܗ̄ ܐܣܼܪܐ ܕܚܘܼܡܪ̈ܝ ܚܨܗ ܐܫܼܬܪܝܼܘ ܡܼܢ ܐܣܝܼܪܘܼܬܐ. ܚܕܐ ܠܚܕܐ ܢܩ̈ܫܼܝ ܗ̄ ܒܙܘܥܐ ܕܐܕܪܟ ܐܢܘܿܢ. ܘܡܠܟܬܐ ܡܛ݀ܠ ܡܠ̈ܝ ܗ̄ ܟܕ ܗܿܟܝܼܠ ܐܬܕܠܚܘ ܡܠܟܐ ܘܣܡ̈ܝܼܟܐ ܒܗܿܝ ܕܚ̈ܟܝܼܡܐ ܠܐ ܐܫܟܼܚܘ ܕܢܩܼܪܘܢܿ ܠܟܬܝܼܒ̈ܬܐ. ܡܠܟܬܐ ܕܝܢ ܐܘܟܝܼܬ ܐܡܗ ܟܕ ܫܡܼܥܬ݀ ܥܠܬ݀ ܠܟܪ ܕܗܼܘ ܡܠܟܐ ܥܡ ܢܫܼܘ̈ܗܝ ܘܕܪ̈ܘܼܟܬܗ ܫܿܬܐ ܗܼܘܐ ܡܛ݀ܠ ܕܣܿܒܬܐ ܗܼܘܬ݀ ܕܠܐ ܐܫܬܼܘܬܦܬ݀ ܠܠܥܒܘܬܗܘܢ.. ܠܥܿܠܡ ܚܝܼܝ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܡܠܼܬܐ ܒܕܘܼܟܬ݀ ܡܠܼܬܐ ܕܒܘܼܪܟܬܐ ܘܫܠܼܡܐ ܡܬܼܩܪܒܐ ܗܘܬ݀ ܠܡܠܟܐ ܕܒܗ݀ܘ ܙܒܼܐ. ܡ݀ܢܐ ܡܢܼܗܿ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܡܢܼܐ ܠܫܢ̈ܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ ܐܝܟ ܦܣܿܩܐ ܕܦܣܼܩ ܒܝܕ ܐܪܡܝܐ ܘܐܫܼܬܠܡ ܒܝܘܡ̈ܬܟ. ܬܩܼܠ ܬܩܝܼܠ ܐܢܬ ܗ̄ ܚܣܼܪܬ݀ ܘܙܥܬ݀ ܟܦܼܬܟ ܡܼܢ ܟܿܠܗܿ ܟܐܢܘܼܬܐ ܘܡܝܬܪܘܼܬܐ ܕܥܒܿܕ̈ܐ ܛܒ̈ܐ. ܘܦܪܣܝܢ ܗ̄ ܦܪܝܼܣܐ ܗܿܝ ܡܠܟܘܼ̄ܟ ܗ̄ ܫܛܝܼܚܐ ܘܣܝܼܡܐ ܘܝܼܗܝܼܒܐ ܡܘܗܒܬ ܠܡ̈ܕܝܐ ܘܠܦܪ̈ܣܝܐ ܕܢܥܼܠܘܢܼ ܢܕܘܼܫܘܼܢܗܿ ܘܢܚܼܙܘܼܢܗܿ. ܩܛܝܼܠ ܒܝܼܠܛܫܨܪ ܗ̄ ܡܼܢ ܡ̈ܕܝܐ܆ ܨ܆ ܕܘ̄܆ ܕܪܝܘܿܫ ܒܪ ܐܚܫܝܼܪܫ. ܘܕܢܝܐܝܠ ܚܕ ܡܢܼܗܘܢ ܗ̄ ܥܒܼܕ ܕܪܝܘܿܫ ܛܟܼ̈ܣܐ ܗܿܠܝܢ ܒܡܠܟܘܼܬܗ ܕܪ̈ܒܝ ܚܝ̈ܠܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܢܬܼܠܘܿܢ ܠܚܝܠ̈ܘܬܐ ܫܩܼ̈ܠܐ ܘܫܪ̈ܝܐ ܘܡܣ̈ܒܐ ܘܡܬ̈ܠܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܗܼܘ ܡܠܟܐ ܠܐ ܢܗܼܘܐ ܐܢܫ ܕܡܗܪ ܐܘܿ ܕܐܿܠܨ ܠܗ ܒܚܕܐ ܡܼܢ ܥ̈ܠܠܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܗܝܡܢ ܗܼܘܐ ܒܐܠܗܗ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܫܪܝܼܪ ܒܬܘܼܠܟܢܐ ܕܠܘܿܬ ܡܪܗ ܘܡܣܬܼܬ ܒܪܚܼܡܬ݀ ܐܠܗܐ. ܠܐ ܐܫܟܼܚܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܢܐܟܘܼܢܝܗܝ ܒܚܣܡܗܘܿܢ ܠܕܢܝܐܝܠ. ܕܟܿܠ ܐܢܫ ܕܢܒܼܢܐ ܒܥܼܘ ܗ̄ ܫܪܝܼܘ ܓܒܪ̈ܐ ܕܐܬܛܡܼܘ ܒܦܘܼܪ̈ܣܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܢܒܼܐܫܘܿܢ ܠܕܢܝܐܝܠ ܘܐܡܼܪܘ ܠܡܠܟܐ ܕܢܣܝܼܡ ܩܢܘܿܢܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܫܠܝܼܛ ܠܡܒܼܥܐ ܒܿܥܘܿܬܐ ܡܼܢ ܟ݀ܠ ܐܠܗܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܟܿܠ ܒܪܢܫ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ. ܐܠܐ ܐܢ ܡܢܼܟ ܡܠܟܐ. ܕܫܡ ܟܬܒܐ ܗ̄ ܕܪܝܘܿܫ ܟܕ ܐܫܬܒܝܼ ܠܫܘܼ̄ ܣܪܝܼܩܐ ܘܠܐ ܪܓܝܼܫ ܒܢܟܼܠܗܘܿܢ ܦܩܼܕ ܗܿܕܐ . ܘܐܪܡܝܼܘܗܝ ܒܓܘܼܒܐ ܗ̄ ܗܿܢܐ ܗܼܘܐ ܕܝܼܢܐ ܕܡ̈ܕܝܐ ܕܒܓܘܼܒܐ ܢܪܡܘܿܢ ܠܚܝ̈ܒܐ ܐܝܟ ܕܝܼܢܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ ܕܒܢܘܼܪܐ ܕܿܝܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܗܼܘܘ. ܕܠܐ ܬܫܢܼܐ ܨܒܼܘ ܒܕܢܝܐܝܠ ܗ̄ ܡܠܟܐ ܟܕ ܬܟܝܼܠ ܕܦܿܪܩ ܠܗ ܐܠܗܗ ܦܩܼܕ ܕܢܬܚܼܬܡ ܓܘܼܒܐ ܕܠܐ ܢܟܼܠܐ ܒܕܢܝܐܝܠ. ܘܐܚܪܬܐ ܕܠܐ ܢܣܼܒܘܢܼ ܕܡܿܕܝܢ ܡܐܼܟܘܿܠܬܐ ܫܕܼܘ ܠܐܪ̈ܝܘܬܐ ܘܥܠܗ݀ܝ ܠܐ ܐܟܠܘܼܗܝ ܠܕܢܝܐܝܠ. ܠܗܘܿܢ ܠܢܫܝ̈ܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܦ ܢܫܼܝ̈ܗܘܿܢ ܘܒܢܝ̈ܗܘܿܢ ܫܿܠܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܬܪܥܝܼܬܗܘܿܢ. ܘܫܠܼܛܘ ܒܗܘܿܢ

ܗ̄ ܘܠܐ ܡܢܥܼܘ ܠܐܫܬܗ ܕܓܘܼܒܐ ܘܫܘܪܘ ܥܠܝܗܘܿܢ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܘܬܒܼܪܘ ܘܕܩܼܩܘ ܓܪ̈ܡܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܘܐܟܼܠܘ ܒܣܼܪܗܘܿܢ܀ ܨ܆ܕܙܙ̄ ܒܫܢܿܬܐ ܚܕܐ ܕܒܝܼܠܛܫܨܪ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܼܢ ܕܪܝܼܫ ܥܛܦܼ ܠܗܿܠܝܢ ܩܕܡ̈ܝܬܐ. ܘܚܙܼ̈ܘܗܝ ܪܝܼܫܗ ܕܥܠ ܡܫܼܟܒܗ ܗ̄ ܟܕ ܕܡܝܼܟ. ܓܠܝܢܐ ܠܡ ܗܿܢܐ ܕܒܝܕ ܛܝܒܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܐ ܐܫܼܬܘܝܼ ܠܡܚܼܙܐ ܠܘ ܟܕ ܥܝܼܪ ܚܙܼܝܗܝ ܐܠܐ ܟܕ ܕܡܝܼܟ ܥܠ ܡܫܟܼܒܗ. ܚܿܙܐ ܗܿܘܝܬ ܒܚܼܙܘܐ ܕܠܠܼܝܐ ܗ̄ ܐܬܬܼܨܝܼܪ ܠܡ ܩܕܡܝ ܒܚܫܘܼܟܐ ܟܕ ܐܝܿܬܝ ܒܕܡܟܘܼܬܐ ܝܘܼܩܢܐ ܘܕܡܘܼܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܕܐ. ܘܗܿܐ ܐܪܒܥ ܪ̈ܘܼܚܝ ܫܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܗܿܢܐ ܚܠܼܡܐ ܕܡܿܐ ܠܗ݀ܘ ܕܢܒܘܼܟܕܢܨܪ ܘܚܕ ܗܼܘ ܪܥܝܿܢܗܘܿܢ. ܘܥܠܼܬܐ ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܕܒܝܕ ܬܢܼܝܐ ܕܚܼܙܘܐ ܢܬܚܼܘܐ ܫܪܪܐ ܘܡܦܩܢܐ ܚܬܝܼܬܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܐܪܒܥ ܪ̈ܘܼܚܝ ܫܡ̈ܝܐ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܐܪܒܥܐ ܡܠܐ̈ܟܐ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܐܚܝܼܕܝܼܢ ܐܪܒܥ ܦܢܝ̈ܬܐ. ܘܡܫ̈̄ܡ ܚܠܦ ܚܝ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܿܘܕܥ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܫܼܬܕܪܝܼܢ ܠܬܫܼ̄ܡ܀ ܝܡܐ ܥ݀ܠܡܐ܆ ܡܓܝܼܚ̈ܢ ܗ̄ ܡܥܝܼܪ̈ܢ ܡܙܝܼ̈ܥܢܐ ܕܡܼܢ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܡܠܐܟܿܝܬܐ ܡܬܼܬܙܝܼܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡ̈ܠܟܐ ܐܟܙܼܢܐ ܕܪܘܼܚܐ ܡܙܝܼܥܐ ܠܝܡܐ ܘܡܫܼܬܓܫܝܼܢ ܪܘܼܚܐ ܫܡܼܗ ܐܢܘܿܢ ܘܩܛܝܼ̈ܢܐ. ܘܐܪܒܥ ܚܝܘ̈ܢ ܪܘܪ̈ܒܢ ܗ̄ ܪܘܪ̈ܒܢ ܡܛ݀ܠ ܪܝܼܫܢܘܼܬܐ ܕܡܬܼܝܗܒܐ ܠܟܿܠ ܚܕܐ ܡܢܼܗܝܢ ܕܣܠ̈ܩܢ ܗ̄ ܕܡܼܬܬܙ̈ܝܼܥܢ ܘܩܝ̈ܡܢ ܡܼܢ ܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ ܪܒܐ. ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܗ̄ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܠܟܘܼ̄ ܕܒܒܠ̈ܝܐ ܕܣܝܼܡܐ ܪܝܼܫܐ ܕܡܠ̈ܟܘܬܐ ܘܒܝܕ ܐܪܝܐ ܡܚܿܘܐ ܠܒܝܼܒܘܼܬܗܿ ܘܚܝܠܬܢܘܼܬܗܿ. ܘܒܝܕ ܓܦܼܐ ܕܢܫܼܪܐ ܐܘܕܥ ܥܠ ܩܠܝܼܠܘܼܬܗܿ ܘܦܪܚܗܿ ܕܠܟܿܠ ܦܢ̈ܝܢ܀ ܐܬܡܼܪܛܘ ܓܦ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܡܿܠܦ ܥܠ ܡܘܼܟܟܗܿ ܒܝܕ ܡܪܛܐ ܕܓܦܼ̈ܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܒܗܘܿܢ ܦܪܚܐ ܗܘܬ݀ ܠܟܿܠ ܓܒ̈ܝܼܢ. ܐܒܕܢܐ ܕܝܼܠܗܿ ܡܿܘܕܥ ܘܒܘܼܕܪܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܗܿ܀ ܘܒܗ݀ܝ ܕܐܬܬܪܝܼܡܬ݀ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܕܡܫܼܩܠܐ ܟܐܡܬ݀ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܡܛ݀ܠ ܫܘܼܠܛܢܗܿ ܘܡܿܗܠܟܐ ܡܟܝܼܟܐܝܼܬ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܗܿ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ. ܘܠܟܼܐ ܗ̄ ܘܐܦ ܠܟܼܐ ܡܚܝܼܠܐ ܡܬܼܝܼܗܒ ܠܗܿ ܡܛ݀ܠ ܕܡܿܘܒܕܐ ܠܒܝܼܒܘܼܬܗܿ ܘܩܿܢܝܐ ܕܚܘܼܠܬܢܘܼܬܐ. ܕܡܿܝܐ ܠܕܒܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܡ̈ܕܝܐ ܕܠܐ ܡܫܬܠܛܐ ܐܝܟ ܒܒܠ̈ܝܐ ܘܐܦܿܠܐ ܐܝܟ ܦܪ̈ܣܝܐ ܕܒ݀ܬܪܗܘܿܢ ܐܠܐ ܡܬܚܬܝ ܫܘܼܠܛܢܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܐ ܕܒܐܡܼܢ ܐܪܝܥ ܐܘܡܬܝܼܢܐ ܘܩܢܝܐ ܕܚܼܠܬܐ. ܠܚܕ ܣܛܪ ܩܡܼܬ݀ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܥܠ ܒܨܝܼܪܘܼܬ ܫܘܼܠܛܢܗܿ ܡܿܘܕܥ. ܕܠܚܕ ܣܛܪܐ ܕܥ݀ܡܪܬܐ ܩܡܬ݀. ܘܬܠܬ ܐ̈ܠܥܝܼܢ ܗ̄ ܬܠܬܐ ܫܘܼܠ̈ܛܢܝܼܢ ܐܚܕܬ݀ ܗ̄ ܒܒ̈ܠܝܐ ܘܡ̈ܕܝܐ ܘܦܪ̈ܣܝܐ. ܩܘܼܡܝ ܐܟܘܿܠܝ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܒܗܿܕܐ ܕܒܿܐܙܐ ܘܐܟܿܠܐ ܩܢܝܿܢܐ ܣܿܓܝܐܐ ܘܥܘܼܬܪܐ ܕܗܿܠܢ ܬܠܬ ܡ̈ܠܟܘܬܐ ܘܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܕܟ̈ܠܕܝܐ ܕܒܙܼܘ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܼܡ̈ܐ. ܘܠܚܼܪܬܐ ܐܫܬܪܠܡ ܒܐܝܼܕܐ ܕܡ̈ܕܝܐ. ܐܝܟ ܢܡܼܪܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܐܝܼܬ ܠܗܿ ܓ̈ܦܼܐ ܕܦܪܚܬܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܓ̈ܦܼܐ ܐܪܒܥ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܥܦܝܼܦܘܼܬ ܫܘܼܠܛܢܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܡܒܿܕܩ ܘܩܠܝܼܠܘܼܬܗ ܦܪܚܘܿܢ

ܕܠܟܿܠ ܦܢ̈ܝܢ. ܘܐܪܒܥ ܪ̈ܝܼܫܝܼܢ ܗ̄ ܒܝܕ ܐܪܒܥ ܐܕ̈ܫܐ ܥܠ ܐܪܒܥ ܦܢܝ̈ܬܗ ܕܥܠܡܐ ܡܒܿܕܩ ܕܒܗܝܢ ܡܬܼܡܬܚ ܐܘܼܚܕܢܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܫܘܼܠܛܢܐ ܗ̄ ܐܦ ܫܘܼܠܛܢܐ ܐܬܝܼܗܒ ܠܗ ܐܟܡܿܢ ܕܡܼܢ ܩܕܡ ܕܪ̈ܐ ܐܡܝܼܪܐ ܒܝܕ ܐܫܝܥܐ ܥܠ ܪܒܘܼܬܗܿ ܕܡܠܟܘܼܬܐ ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܕܐܬܬܩܝܼܡܬ݀ ܒܝܕ ܟܘܼܪܫ. ܚܝܘܼܬܐ ܪܒܝܼܥܝܬܐ ܗ̄ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܫܢ̈ܝܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܗ̄ ܚܝܠ̈ܘܬܗܿ ܕܡܠ̄ܟܘܼ ܗܿܢܘܿܢ ܕܒܗܘܿܢ ܐܟܿܠܐ ܗܘܬ݀ ܘܡܕܩܐ ܠܥܡ̈ܡܼܐ ܘܕܒܪܐ ܩܢܝܿܢܗܘܿܢ ܘܒܐܝܼܕ̈ܝܗܘܿܢ ܕܝܫܐ ܚܩ̈ܠܬܐ ܘܟܪ̈ܡܐ ܕܩܕܡܝܗܿ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܿ ܘܒܕܘܼܒܪ̈ܝܗܿ ܕܥܒܼܕ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܒܪ ܦܝܼܦܝܦܘܿܣ ܕܚܣܼܢ ܠܕܪܝܘܿܫ ܘܠܡܠ̈ܟܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܢܘܿܢ ܡ̈ܠܟܐ ܕܡܬܼܝܒܠܝܼܢ ܡܢܗܿ. ܘܩܪܢܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܚܕܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܒܝܢܬ݀ ܗܿܠܝܢ ܥܣܪ ܗ̄ ܐܡܿܠܪ ܥܠ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܦܝܼܦܐܢܝܘܿܣ ܗ݀ܘ ܕܡܬܼܝܒܠ ܡܼܢ ܡܠ̈ܟܐ ܕܐܣܝܐ ܘܐܬܝܼܠܕ ܡܼܢ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܪܒܐ. ܘܬܠܬ ܡܿܢ ܩܪ̈ܢܬܐܗ̄ ܠܘ ܕܝܢ ܥܠ ܬܠܬܐ ܕܐܡܠܼܟܘ ܒܿܬܪ ܐܠܟܣܕܢܪܘܿܣ ܟܕ ܡܝܼܬ ܕܠܐ ܒܢ̈ܝܐ ܐܡܠܼܟ ܠܗܿܠܝܢ ܐܪܒܥܐ. ܘܒܿܬܪ ܙܒܢܼܐ ܐܩܪܼܒܘ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܘܩܪܒܢܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܗܿܘ ܫܪܝܼ ܒܩܪܒܐ ܕܠܘܼܩܒܠܗܘܿܢ ܘܢܦܠܼܘ ܩܕܡܘܗܝ ܬܠܬܝܗܘܿܢ ܗܿܠܝܢ ܫܘܼܠ̈ܛܢܐ ܐܬܼܩܪܝܼ ܩܪܢܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܨܝܼܪ ܗܼܘܐ ܫܘܼܠܛܢܐ ܕܡܠܟܘܼܬܗ ܡܼܢ ܕܗܿܠܝܢ ܘܗܿܝ ܣܠܼܩܬ݀ ܡܼܢ ܒܝܢܬܗܝܢ ܐܟܡܿܢ ܕܟܕ ܡܟܝܼܟ ܗܼܘܐ ܡܢܼܗܘܢܿ ܫܼܘܚ ܡܢܼܫܝܠܝ ܒܫܘܼܛܢܗ ܡܼܢ ܡܨܥܬ݀ ܚܒܼܪ̈ܘܗܝ. ܬܠܬ ܩܪ̈ܢܢ ܐܬܥܼܩܪ̈ܝ ܗ̄ ܢܦܠܼ̈ܝܫ ܩܕܡܘܗܝ ܬܠܬ ܡܠ̈ܟܘܬܐ ܐܫܼܬܠܛ ܓܝܪ ܥܠ ܐܢܛܝܘܿܟܝܐ ܐܟܡܿܢ ܕܡܚܬ ܗܼܘܐ ܣܠܘܿܩܘܿܣ ܘܥܠ ܙܒܢܿܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܠܡܨܪܝܢ ܘܙܟܼܐ ܘܒܙܼ ܠܦܛܘܼܠܘܼܡܐܘܿܣ ܘܐܙܼܠ ܠܡܕܢܚܐ ܘܙܟܼܐ ܠܐܚܝܼܕܐ ܕܬܡܿܢ ܘܡܢܼܥ ܠܥܝܠܡ ܘܫܩܼܠ ܠܕܗܒܐ ܕܬܡܿܢ ܘܗܦܼܟ. ܘܥܝ̈ܢܐ ܐܝܟ ܥܝܢ̈ܝ ܗ̄ ܡܒܿܕܩ ܥܠ ܚܙܝܘܼܬܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܘܕܨܢܝܼܥܘܼ ܘܩܛܝܼܢܘܼܬ ܦܘܼܪ̈ܣܐ ܕܒܗܘܿܢ ܐܫܟܼܚ. ܕܢܣܓܦ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܦܘܼܡܗ ܡܡܿܠܠ ܗ̄ ܨܥܪܐ ܘܒܙܼܚܐ ܕܒܐܠܗܐ. ܘܚܿܙܐ ܗܿܘܝܬ ܟܘܼܪ̈ܣܘܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܠܕܝܼܢܐ ܐܬܬܼܣܝܼܡܘ. ܘܥܬܝܼܩ ܝܘܡ̈ܬܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܟܘܼܪ̈ܣ̄ܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܒܿܕܩ ܥܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܥܬܝܼ̈ܕܢ ܕܢܗܼܘ̈ܝܢ ܒ݀ܬܪ ܙܒܼܢܐ. ܒܘܼܚܢܐ ܕܕܝܼܢܐ ܟܐܢܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ܀ ܪܘܼܚܢܐܝܼܬ. ܟܘܼܪ̈ܣܘܬܐ ܐܪܙܐ ܕܒܪܐ ܕܥܬܝܼܕ ܠܡܕܢ ܠܬܒܝܼܠ ܥܬܝܼܩ ܝܘܡ̈ܬܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܥܘܼܬܩܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܡܬܘܼܡܝܘܬܗ ܕܡܼܢ ܒܪܝܼܫܝܼܬ. ܘܟܘܼܪܣܝܗ ܫܠܗܒܝܼܬܐ ܗ̄ ܒܗܕܐ ܨ݀ܒܐ ܕܢܪܡܼܐ ܕܚܠܼܬܐ ܒܡܼܬܬܕܝܼܢܢܐ. ܕܐܢ ܡܘܬܒܗ ܗܿܟܢܐ ܕܚܝܼܠ ܟܡܼܐ ܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܕܝܼܢܗ ܕܟܡܼܐ ܬܩܝܼܦ ܘܚܪܝܼܦ. ܣܦܼܪ̈ܐ ܐܬܦܼܬܚܘ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܚܬܝܼܬܘܼܬ ܕܝܼܢܗ ܡܚܿܘܐ ܟܕ ܠܘ ܥܠ ܣܦܼܪ̈ܐ ܣܢܝܼܩ ܐܠܗܐ ܕܡܢܼܗܘܿܢ ܢܦܼܣܘܿܩ ܕܝܼܢܐ ܐܠܐ ܒܗܿܠܝܢ ܥܠ ܒܘܼܚܢܐ ܚܬܝܼܬܐ ܕܕܝܼ̈ܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡܿܠܦ ܕܠܘ ܒܩܛܝܼܪܐ ܡܕܿܒܪ

ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܐܠܐ ܒܢܓܝܼܪܘܼܬܐ ܪܘܼܚܐ. ܐܬܩܛܠܬ݀ ܚܝܘܼܬܐ ܗ̄ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܦܝܼܦܐܢܝܘܿܣ ܕܐܒܕܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܕܠܗܿ ܩܿܪܐ ܓܘܼܫܡܐ. ܘܐܬܝܗܼܒܬ݀ ܠܝܩܕܢܐ ܗ̄ ܠܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܩܫܼܝܐ ܕܕܡܿܐ ܠܢܘܼܪܐ. ܘܫܪܟܗܝܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܒܘܼܛܠܗܝܢ ܕܗܿܠܝܢ ܡܠ̈ܟܘܬܐ ܐܪܒܥ ܕܚܕܐ ܠܚܕܐ ܐܥܟܼܪ̈ܝ. ܘܢܘܓܪܐ ܘܚ̈ܝܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܟ݀ܠ ܚܕܐ ܡܢܼܗܝܢ ܐܝܟ ܙܒܼܢܐ ܕܐܬܝܼܗܒ ܠܗܝܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܫܡܼ̈ܫܝ ܒܗܿܠܝܢ ܚ̈ܝܐ ܘܥܒܼܪ̈ܝ ܒܗ݀ܝ ܕܩܒܼܠ̈ܝ ܫܪܝܐ ܓܡܝܼܪܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܚܿܙܐ ܗܿܘܝܬ ܥܠ ܥܢ̈ܢܝ ܫܡ̈ܝܐ. ܘܫܘܼܠܛܢܐ ܘܐܝܼܩܪܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܥܠ ܡܩܒ̈ܝܐ ܐܡܿܪ ܕܐܝܿܟܢ ܡܛܠܐ ܗܘܬ݀ ܥܠܝܗܘܿܢ ܒܛܝܼ̄ܠܘܼ ܐܠܗܝܿܬܐ ܒܕܡܘܼܬ ܥܢ̈ܢܝ ܫܡܿܝܐ. ܠܗܘܿܢ ܕܝܢ ܐܡܿܪ ܕܐܬܝܼܗܒ ܫܘܼܠܛܢܐ ܘܡܠܟܘܼܬܐ ܡܛܜܠ ܕܣܡܼܘ ܢܦܫܼܗܘܿܢ ܕܢܣܟܼܠܘܢ ܟܿܠ ܐܘܼܠ̈ܨܢܝܼܢ ܥܠ ܢܡܘܿܣܗܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܬܼܒܛܠ. ܘܥܠܗ݀ܝ ܝܗܼܒ ܠܗܘܿܢ ܐܠܗܐ ܚܝܠܐ ܘܙܟܼܘ ܠܡܠ̈ܟܐ ܘܪܘܪ̈ܒܢܝܗܘܿܢ. ܫܘܼܠܛܢܗ ܫܘܼܠܛܢ ܗ̄ ܥܠ ܡܩܒ̈ܝܐܐܡܝܼܪ̈ܢ ܕܙܟܼܘ ܠܟܿܠܗܝܢ ܡܠ̈ܟܘܬܐ. ܫܪܪܐ ܓܝܪ ܕܗܿܠܝܢ ܕܐܡܝܼܪ̈ܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ ܥܠ ܡܫܝܼܚܐ ܫ̈ܠܡܢ ܕܕܝܼܠܗ ܗܝܼ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܠܥܿܠܡ ܘܫܪܟܐ܀ ܐܬܟܪܝܬ݀ ܪܘܼܚܝ ܘܚܼ̈ܙܘܗܝ ܪܝܼܫܝ ܗ̄ ܟܕ ܝܠܦܿܬ ܠܗܿܠܝܢ ܥܩ̈ܬܐ ܕܡܛܝܒ̈ܢ ܠܝܘܼܕ̈ܝܐ ܒܿܬܪ ܦܘܼܢܝܐ ܐܬܕܠܚܬ݀ ܘܐܫܬܓܫܼܬ݀ ܢܦܫܝܼ ܒܫܡܼܥܗܝܢ. ܘܒܗܿܢܐ ܚܠܼܡܐ ܕܚܙܝܿܬ ܒܗܕ̈ܡܐ ܝܼܕܝܼ̈ܥܐ ܕܪܝܼܫܝ. ܣܘܓܐܐ ܐܬܬܙܝܿܥܬ. ܚܿܙܐ ܗܿܘܝܬ ܩܪܢܐ ܗܿܝ ܥܒܿܕܐ ܩܪܒܐ ܗ̄ ܡܫܼܬܥ ܬܘܼܒ ܗܿܪܟܐ ܥܠ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܦܝܼܦܐܢܘܿܣ ܡܼܢ ܕܪܝܼܫ ܘܐܝܿܟܢ ܐܒܐܫ ܠܝܘܼܕ̈ܝܐ. ܩܪܒܐ ܥܡ ܩܕܝܼܫ̈ܐ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܚܘܝܼ ܡܠ ܡܗܝܡܢܘܼܬܗ ܕܐܕܠܗܐ ܕܡܼܢ ܥܠܡܐ ܡܛ݀ܠ ܒܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ ܫܒܼܩ ܕܢܫܼܬܠܛܘܿܢ ܥܠܝܗܘܿܢ ܝܘܢ̈ܝܐ ܘܡܚܼܕܐ ܚܝܠ ܠܡܩܒ̈ܝܐ ܕܠܗܘܿܢ ܩܿܪܐ ܩܕܝܼ̈ܫܐ ܘܒܐܝܼܕ̈ܝܗܘܿܢ ܐܫܼܬܘܙܒܘ ܡܼܢ ܥܩ̈ܬܐ ܝܘܼܕ̈ܝܐ. ܘܙܒܼܢܐ ܡܼܛܐ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܕܥܒܼܪ ܙܒܢܼܐ ܗ݀ܘ ܕܦܣܝܼܩ ܗܼܘܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܼܢ ܢܒ̈ܝܐ ܕܢܬܼܪܕܘܢܼ ܡܼܢ ܝܘܢ̈ܝܐ ܒܥܘܼܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܚܝܼܠܘ ܡܩܒ̈ܝܐ ܘܦܨܝܼܘ ܠܒܢ̈ܝ ܥܡܼܗܘܿܢ. ܘܗܿܟܢܐܐܡܼܪ ܠܝܼ ܗ̄ ܗܿܪܟܐ ܡܫܼܬܥܐ ܥܠ ܦܘܼܫܩܗ ܕܡܠܐܟܐ ܡܛ݀ܠ ܚܝܘܼܬܐ ܗܿܝܕܐ ܪܒܝܼܥܝܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܒܪ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟ݀ܠܗ ܚܙܼܘܐ ܕܚܼܙܐ ܘܐܚܪܢܐ ܢܩܘܼܡ ܗ̄ ܟܕ ܥܠܘܗܝ ܕܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܦܝܼܦܐܢܘܿܣ ܪܡܿܙ ܠܗ ܩܿܪܐ ܩܪܢܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܕܢܦܼܩ ܡܼܢ ܒܝܢܬ݀ ܐܪܒܥܐ ܡܠ̈ܟܐ. ܘܗܘܼ ܢܬܼܝܬܪ ܡܼܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܘܗܿܢܐ ܟ݀ܠܗ ܡܬܼܝܬܪ ܐܦ ܡܬܼܬܪܝܼܡ ܕܢܣܼܒܪ ܠܡܚܼܠܦܘܼ ܙܒ̈ܢܼܐ ܘܢܡܘ̈ܣܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܦ݀ܩܕ ܗܼܘܐ ܒܪܡܘܼܬܗ ܕܢܫܼܒܩܘܢܼ ܟܿܠܗܘܿܢ ܡ̈ܠܟܐ ܐܠܗܝ̈ܗܘܿܢ ܘܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܚܼܫܒܘܢܼ ܒܕܘܼܟܬ݀ ܐܠܗܐ ܘܫܼܪܐ ܠܥܝܕ̈ܐ ܘܥܐܕ̈ܐ ܕܥܡܐ ܘܪܒܘܼ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܐܣܒܼܠ ܐܢܘܿܢ. ܘܢܬܼܝܗܒܘܢܿ ܒܐܝܼܕܗ ܥܕܢ ܥܕܢ ܗ̄ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܼܢ. ܘܦܠܓܘܼܬ

ܥܕܢ ܗ̄ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܼܢ ܕܐܫܼܬܠܛ ܗܼܘ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܥܠ ܥܡܐ ܘܐܣܒܼܠ ܐܢܘܿܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܘܕܝܼܢܐ ܝܼܬܒ. ܗ̄ ܒܕܝܼܢܐ ܬܪܝܼܨܐ ܚܝܒܼܗ ܐܠܗܐ܆ ܠܐܢܛܝܟܘܿܣ ܘܒܒܘܼܚܢܐ ܚܬܝܼܬܐ ܐܪܝܼܡ ܠܫܘܼܠܛܢܗ. ܕܫܘܼܠܛܢܐ ܘܪܒܘܼܬܐ ܗ̄ ܐܬܝܼ̈ܒܬ݀ ܠܥܡܐ ܕܠܗܘܿܢ ܩܿܪܐ ܩܕ̈̄ ܨ܆ ܕܚ̄ ܒܫܢܬ݀ ܬܠܬ ܗ̄ ܒ݀ܪܬ ܕܫܠܼܡ ܠܚܙܼܘܐ ܗܿܢܐ ܒܫܢܬ݀ ܚܕܐ ܕܒܝܼܠܛܫܨܪ ܡܫܼܬܥ ܐܚܪܢܐ ܚܙܼܘܐ ܕܒܫܢܬ݀ ܬܠܬ ܕܒܝܼܠܛܫܨܪ ܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܚܙ̈ܘܐ ܕܗܿܪܟܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܩܕܝܼܡܝܼܢ ܐܢܘܿܢ ܒܣܘܼܥܪܢܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܟܬܝܼ̈ܒܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܘܐܚ̈ܝܼܝܼܢ ܒܡܦܩܼܢܐ ܕܥܒ̈ܕܿܐ ܐܝܟ ܕܠܘܿܬܗ ܕܡܠܟ ܒܗܝܿ ܕܒܫܘܼܠܡܐ ܕܚ̈ܝܘܗܝ ܐܣܬܼܥܪܘ ܗܿܠܝܢ ܕܗܿܫܐ ܐܡܿܪ. ܒܫܘܼܪܝ ܡܠܟܘܼܬܗ ܗܼܘ̈ܝ ܐܟܡܐ ܕܗܘܼ ܟܬܒܐ ܡܿܘܕܥ ܒܝܕ ܪܘܼܫܡܐ ܕܒܫܢܼ݀ ܬܠܬ ܕܝܼܠܗ ܐܬܼܚܘ̈ܝܼ. ܕܒܫܘܼܫܢ ܗ̄ ܡܠܦ ܕܒܐܝܿܕܐ ܕܘܼܟܬܐ ܚܙܼܐ ܠܚܼܙܘܐ. ܥܠ ܐܟܘܿܠ ܐܘܠܝܗ̄ ܩܕܡ ܐܒܘܠܐ ܕܬܪܥ ܕܐܘܠܝ ܢܗܪܐ ܥܿܒܪ ܗܼܘܐ ܬܡܿܢ. ܕܢܐܼܡܪ ܬܪܥܐ ܕܢ݀ܦܩ ܠܘܼܩܒܠ ܐܘܠܝ ܢܗܪܐ. ܘܗܿܕܐ ܕܟܪܐ ܚܕ ܗ̄ ܕܟܪܐ ܠܕܘܪܝܘܿܫ ܦܪܣܝܐ ܡܟܿܢܐ ܗ݀ܘ ܕܩܼܛܠ ܐܠܟܢܣܕܪܘܿܣ. ܘܩܪ̈ܢܬܗ ܪ̈ܡܢ ܗ̄ ܠܚܝ̈ܠܘܬܗ ܩܿܪܐ ܕܒܗܘܿܢ ܙܟܼܐ ܗܼܘܐ ܠܡܠܟܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܩܿܪܝܢ ܕܟܪܐ ܠܟܿܠܗܿ ܡܠܟܘܼܬܐ. ܬܪ̈ܬܝܢ ܩܪ̈ܢܝܢ ܕܒܕܟܪܐ ܠܬܪܝܢ ܛܘܼܗ̈ܡܐ ܕܐܡܠܟܼܘ ܒܗܿ ܒܡܠܟܘܼܬܐ ܡܦܿܫܩ ܐܡܼܠܟ ܟܘܼܪܫ ܘܒܿܬܪܟܢ ܩܡܒܣܘܿܣ ܒܪܗ ܘܒܿܬܪܟܢ ܡܓܘܼܫܐ ܚܕ ܘܡܚܼܕܐ ܕܪܝܘܿܫ. ܘܗܿܢܐ ܗܘܼ ܘܒܢܘܗܝ ܘܒܢ̈ܝ ܒ̈ܢܘܗܝ. ܥܕܡܐ ܠܕܪܝܘܿܫ ܕܐܬܩܼܛܠ ܡܼܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ. ܠܬܪܝܢ ܛܘܼܗ̈ܡܐ ܕܗܿܠܝܢ ܡ̈ܠܟܐ. ܫܘܕܥܼ ܒܝܕ ܩܪ̈ܢܝܬܐ ܘܚܕܐ ܪܡܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܛܘܼܗܡܐ ܕܕܪܝܘܿܣ ܐܬܥܫܼܢ ܡܼܢ ܟܘܼܪܫ. ܬܘܼܒ ܕܪܝܘܿܫ ܕܐܬܡܼܬܠ ܒܕܟܪܐ ܐܪ̈ܥܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܟܒܼܫ܇ ܘܚܙܝܿܬ ܠܕܟܪܐ ܕܡܿܕܩܪ ܗ̄ ܕܡܣܿܚܦ ܗܼܘܐ ܘܡܿܫܥܒܕ ܠܥܡ̈ܡܼܐ ܕܒܗܿܠܝܢ ܬܠܬ ܦܢܝ̈ܬܐ ܐܢܘܿܢ ܡܥܪܒܐ ܘܓܪܒܝܐ ܘܬܝܡܢܐ ܘܨܝܼܦܪܝܐ ܕܥ̈ܙܐ ܗ̄ ܨܝܼܦܪܒܝܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܡܫܿܡܗ. ܘܠܐ ܢ݀ܟܐ ܗܼܘܐ ܗ̄ ܕܐܦܟ ܠܦܘܼܬ ܢܝܼܫܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܐܬܐܡܼܪܬ݀. ܒܗ݀ܝ ܕܪܥܝܢܿܗ ܗܿܢܐ ܗܼܘܐ ܕܢܐܼܙܠ ܬܪܝܼܨܐܝܼܬ ܥܠ ܕܪܝܘܿܣ ܘܥܠ ܗ݀ܝ ܠܐ ܝܨܝܼܦ ܗܼܘܐ ܕܢܟܝܿܢܐ ܢܣܥܘܿܪ ܠܘܿܬ ܐܚܪ̈ܢܐ ܗܿܝ ܕܐܦ ܠܥܒ̈ܕܐ ܕܩܼܛܠܘ ܠܕܪܝܼܘܿܫ ܦܩܼܕ ܕܢܡܘܼܬܘܢܿ ܐܝܟ ܕܟܬܝܼܒ ܒܬܫܥܝܼܬܗ. ܩܪܢܐ ܡܬܼܚܙܝܐ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܥܠ ܪܒܘܼܬ ܫܘܪܠܛܢܗ ܡܿܘܕܥ ܘܒܗ݀ܝ ܕܒܝܬ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܥܠ ܓܠܝܘܼܬ ܐܦ̈ܐ ܕܢܨܚܢܗ ܪܒܐ ܪܡܿܙ. ܘܬܒܼܪ ܠܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܗ̄ ܘܚܼܛܦ ܘܢܣܼܒ ܠܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܫܘܼܠ̈ܛܢܐ ܕܐܚܝܼܕ ܗܼܘܐ ܕܪܝܘܿܫ ܕܠܗܘܿܢ ܫܡܼܗ ܩܪ̈ܢܬܐ ܒܗ݀ܝ ܕܝܢ ܕܗܝܼ ܡܠܟܘܼܬܐ ܠܬܪܝܢ ܓܢܼܣ̈ܐ ܕܡܕ̈ܝܐ ܘܦܪ̈ܣܝܐ ܡܫܥܒܕܐ ܗܘܬ݀ ܘܗܿܟܢ ܡܬܼܩܪܝܢ ܗܼܘܘ ܒܗܿܝ

ܕܟܘܼܪܫ ܕܐܡܼܠܟ ܩܕܡܐܝܼܬ ܐܒܘܼܗܝ ܕܐܝܼܬ̄ܘܗ ܗܼܐܘ ܦܪܣܝܐ ܡܕܝܐ ܥܠܗ݀ܝ ܫܥܒܼܕ ܠܡܕ̈ܝܐ ܘܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܨܝܼܦܪܝܐ ܪܒܐ ܗ̄ ܩܪܢܗ ܪܒܼܬܐ. ܕܥܫܼܢ ܘܝܼܪܒ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܕܚܕܪ̈̄ܘ ܕܩܕܡܘܗܝ. ܒܙܒܼܢܐ ܙܥܘܿܪܐ ܕܝܒ̄ ܫܢܝܼ̈ܢ ܕܡܝܼܬܘ ܘܡܠܟܘܼܬܗ ܚܝܠܬܢܝܼܬܐ ܒܛܠܬ݀ ܒܗ݀ܝ ܕܠܐ ܐܘܪܬܗܿ ܠܒܪ ܓܢܣܼܗ. ܐܪܒܥ ܡܿܢ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܐܪܒܥܐ ܥܒ̈ܕܐ ܕܐܠܟܣܕܢܪܘܿܣ ܕܩܡܼܘ ܬܚܝܬ ܡܠܟܘܼܬܗ ܡܛ݀ܠ ܕܬܚܝܬ ܫܘܼܥܒܕܗ ܗܼܘܘ. ܠܐܪܒܥ ܪ̈ܘܼܚܝ ܫܡܿܝܐ ܗ̄ ܠܐܪܒܥ ܦܢܝ̈ܬܐ ܠܦܘܼܬ ܦܢܝ̈ܬܐ ܩܡܼܘ ܗܼܢܘܿܢ. ܘܡܼܢ ܚܕܐ ܡܢܼܗܝܢ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܩܪܒܐ ܕܐܙܝܼܥܘ ܠܘܼܩܒܠ ܚܕܕ̈ܐ ܘܠܘܼܩܒܠ ܥܒܪ̈ܝܐ. ܢܦܩܬ݀ ܩܪܢܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܬܘܠ̈ܕܬܗܘܿܢ ܕܗܿܠܝܢ ܐܪܒܥ ܡܕܒܪ̈ܢܐ.. ܐܙܥܘܿܪܬܐ ܚܕܐ. ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܦܝܼܦܐܢܘܿܣ ܒܪ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܪܒܐ ܕܐܡܼܠܟ ܒܐܣܝܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܐܬܩܼܪܝܼ ܥܠ ܕܡܿܐܟ ܫܘܼܠܛܢܗ ܡܼܢ ܕܚܒܼܪ̈ܘܗܝ ܘܪܒܬ݀ ܥܕܡܐ ܠܚܝ̈ܠܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܚܘܼܢܝܐ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܘܐܠܝܼܥܙܪ ܚܒܪܗ ܘܕܒܝܬ ܡܩܒܝ. ܚܝ̈ܠܐ ܕܫܡܿܝܐ ܩܼܪܐ ܐܢܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܚܝܠܐ ܘܥܘܼܕܪܢܐ ܫܡܿܝܢܐ ܕܢܩܝܼܦ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܘܐܪܝܼܡ ܐܢܘܿܢ ܥܕܡܐ ܠܫܡܿܝܐ. ܘܐܦܼܠܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܘܕܫܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܕܢܐܼܡܪ ܕܥܒܕܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܕܝܫܬܐ ܒܐܪܥܐ ܠܚܝ̈ܠܬܢܐ ܕܥܡܐ ܘܠܗܿܠܝܢ ܕܡܿܦܪܓܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܫܘܼܠܛܢܐ ܘܒܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܘܡܨܡܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܡܢܗܪܝܼܢ ܐܝܟ ܟܘܟ̈ܒܐ ܘܥܕܡܐ ܠܪ̈ܒܝ ܗ̄ ܘܠܗܘܿܢ ܟܕ ܠܗܘܿܢ ܠܢܨܚ̈ܢܝܗܘܿܢ ܕܒܥܡܐ ܐܡܿܪ ܗܿܢܘܿܢ ܕܒܩܪ̈ܒܐ ܕܙܢ̈ܝܼܢ ܙܢܝܼ̈ܢ ܡܝܼܬܘ ܡܢܼ̈. ܘܡܢܼܗܿ ܐܪܝܼܡ ܗ̄ ܘܡܢܼܗܿ ܠܡ ܕܩܪܢܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܬܝܼܗܒ ܚܝܠܐ ܘܬܬܪܝܼܡܝ ܐܡܝܼܢܘܼܬܐ ܘܬܫܼܬܩܠܝ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܐ ܟܕ ܒܿܛܠܝܼܢ ܕܒܚ̈ܐ ܘܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܕܠܗܘܿܢ ܩܿܪܐ ܐܡܝܼܢܘܼܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܝܘܡ̈ܝ ܡܘܿܫܐ ܡܛܟܣܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܪܕܝܢ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ. ܘܫܼܪܐ ܡܬܼܩܢ ܡܩܕܫܗ ܗ̄ ܬܘܼܩܢܐ ܘܨܒܼܬܐ ܕܒܝܬܗ ܕܐܠܗ ܫܼܪܐ ܘܒܛܠܼ ܘܦܠܼܗܕ ܘܒܠܒܼܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܛܟܣܼ̈ܐ ܕܡܿܩܢܝܢ ܗܼܘܘ ܚ̈ܝܐ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܦ݀ܠܚܝܼܢ ܒܗܘܿܢ. ܘܚܝܠܐ ܐܬܝܼܗܒ. ܒܚܘ̈ܒܐ ܗ̄ ܚܝܠܐ ܠܡ ܢܘܼܟܪܝܐ ܕܒܥܠ̈ܕܒܒܐ ܐܬܝܼܗܒ ܥܠ ܐܡܝܼܢܘܼܬܐ ܕܕܒܼܚ̈ܐ ܘܕܩܘܼܪ̈ܒܢܐ. ܒܚ̈ܘܒܐ ܕܥܡܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܚ̈ܘܒܐ ܕܥܡܐ ܐܬܝܼܗܒ ܗܚܝܠܐ ܘܫܘܪܠܛܢܐ ܠܐܢܛܝܟܘܿܣ ܕܢܫܡܼܠܐ ܪܓܬܼܗ. ܘܐܫܼܬܕܝܼ ܩܘܼܕܫܐ ܗ̄ ܗܘܼ̈ܝ ܗܿܠܝܢ ܡܼܢ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܟܕ ܥܼܠ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܘܩܼܛܠ ܒܓܘܗܿ ܐܪܒܥ ܪ̈ܒܘܢ ܘܢ̈ܫܐ ܨܥܪ ܘܒ̈ܬܐ ܒܙܼ ܘܥܠܼ ܒܫܘܼܒܗܪܐ ܠܗܝܟܠܐ ܘܣܚܼܦ ܠܡܢܪ̈ܬܐ ܘܠܦܬܘܿܪܐ ܘܠܠܚܡ ܐܦ̈ܐ ܘܕܫܼ ܠܡܐܢ̈ܐ ܩܕܝܼܫܗܐ ܕܗܝܟܠܐ ܘܥܠ ܠܒܝܬ ܓܙܐ ܘܫܩܼܠ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܝܡܐܐ ܘܫܒܼܐ ܐܪܒܥ ܪ̈ܒܘܢ ܘܫܒܼܩ ܡܼܢ ܒ݀ܬܪܗ ܓܒܪ̈ܐ ܒܝܼܫ̈ܐ ܕܢܒܠܒܠܘܢ

ܠܢܡܘ̈ܣܐ ܬܪ̈ܝܼܨܐ܆ ܘܫܡܿܥܬ ܚܕ ܩܕܝܼܫܐ܀ ܠܦܠܘܼܡܢܝܼ ܗ̄ ܟܕ ܒܗܿܠܝܢ ܗܿܪܓ ܗܿܘܝܬ ܫܡܿܥܬ ܠܚܕ ܩܕܝܼܫܐ ܕܡܿܡܠܠ. ܠܐܚܪܢܐ ܕܫܡܗ ܦܠܘܼܡܢܝ ܘܗܿܠܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܠܐܟ̈ܐ ܐܢܘܿܢ. ܫܡܐ ܕܝܢ ܕܣܼܡ ܥܠ ܗ݀ܘ ܕܡܫܼܬܐܠ ܦܠܘܼܡܢܝ ܗ̄ ܡܓܘܿܫܐ. ܫܡܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܩܪܝܼܒ ܠܕܝܼܢܐ ܘܡܦܣ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܡܛܝܒܝܼܢ ܕܢܗܼܘܘܢܿ ܥܕܡܐ ܠܐܡܼܬܝ ܗ̄ ܫܘܼܐܠܐ ܕܡܠܐܟܐ ܕܫܐܼܠ ܠܗ݀ܘ ܓܘܝܐ ܒܐܪܙܐ ܕܟܼܡܐ ܠܡ ܙܒܢܼܐ ܡܩܘܝܐ ܛܪܘܢܘܼܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܟܕ ܫܪܝܐ ܘܡܿܒܛܠܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܘܗܿܝܕܝܢ ܡܫܼܬܠܡ ܥܘܠܐ ܘܗܿܠܝܢ ܕܩܘܼܕܫܐ ܘܕܚܝܠܐ ܗܿܟܢ ܡܬܼܬܕ̈ܝܼܫܢ. ܥܕ ܪܡܫ ܨܦܪ ܗ̄ ܦܢܝܼ ܕܝܢ ܗ݀ܘ ܕܐܫܬܼܐܠ ܥܕ ܫܿܠܡ ܠܗ ܡܢܝܿܢܐ ܗܿܢܐ ܕܪܡܫܐ ܘܨܦܪܐ ܗ̄ ܕܠܠܝܐ ܘܕܐܝܼܡܡܐ ܡܿܢܝܢ ܬܪܝܢ ܐ̈ܠܦܝܼܢ ܘܬܠܬܐ ܘܙܟܿܝܐ ܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܘܟܢ ܡܫܬܼܠ̈ܡܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ. ܬܪܝܢ ܐ̈ܠܦܝܼܢ ܕܠܝ̈ܠܘܬܐ ܘܕܐܝܼܡ̈ܡܐ. ܐܠܦ ܝܘ̈ܡܝܼܢ ܥܿܒܕ ܠܢ. ܘܬܠܬܡܐܐ ܟܕ ܡܬܼܥܦܦܝܼܢ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܼܢ ܝܘ̈ܡܝܼܢ ܥܿܒܕܝܼܢ. ܗܿܢܐ ܕܝܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܙܒܢܼܐ ܕܡܪܕܘܼܬܗ ܕܥܡܐ ܘܗܿܝܕܝܢ ܡܬܼܬܪܝܼܡ ܐܠܗܐ ܥܠ ܒܝܬ̈ܝܘܗܝ ܘܦܿܢܝܢ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܢܝܢ ܙܕܝܼܩܐܝܼܬ ܒܐܝܼ̈ܕܝܗܘܿܢ ܣܝ̈ܡܢ ܗܼܘ̈ܝ ܒܛܟܣܼ̈ܝܗܘܿܢ. ܘܟܕ ܚܙܝܿܬ ܐܢܿܐ ܕܢܝܐܝܠ. ܓܒܪܐܝܠ ܣܟܼܠ ܠܗܿܢܐ ܗ̄ ܫܡܐ ܕܓܒܪܐܝܠ ܗܪܟܐ ܩܕܡܐܝܬ݀ ܐܬܝܼܕܥ ܒܚܕܿܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܥܬܝܼܕ ܗܿܘܐ ܕܢܟܼܪܙ ܥܠ ܒܛܢܗ ܕܡܠܼܬܐ ܐܠܗܐ. ܥܠ ܗܿܝ ܐܬܓܠܝܼ ܒܩܪܝܼܒܘܼܬܐ ܠܣܗܕܘܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܥܬܝܼܕ̈ܢ ܘܕܠܐ ܢܣܼܬܒܪ̈ܢ ܕܚܕ̈ܬܬܐ ܘܢܘܼܟܪ̈ܝܬܐ ܐܢܝܢ. ܘܡܼܢ ܕܐܬܼܐ ܠܘܿܬܝ. ܘܐܩܝܼܡܝܢܝ ܥܠ ܩܝܿܡܝ ܗ̄ ܥܠ ܚܘܼܫܒܐ ܗ݀ܘ ܕܒܗ ܩܿܐܡ ܗܿܘܝܬ ܘܡܿܣܟܐ ܗܿܘܝܬ ܠܡܼܐܠܦ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܬܼܒ̈ܥܝܢ ܠܝܘܼܬܪܢܐ ܕܟܿܠܗ ܓܘܐ. ܗܿܝ ܕܐܣܼܬܟܠ ܒܪܢܫܐ ܗ̄ ܟܕ ܗܿܠܝܢ ܐܩܝܼܡܝܢܝ ܐܡܼܪ ܕܠܘ ܗܿܫܐ ܡܫܼܬܠ̈ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܕܚܙܼܝܬ. ܐܠܐ ܒܥܕܢ ܣܘܦܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܫܘܼܠܡܐ ܗܘ̈ܝܢ. ܕܟܪܐ ܕܚܙܼܝܬ ܗ̄ ܘܡܚܼܕܐ ܡܦܿܫܩ ܠܗ ܬܢܢ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܚܼܙܐ ܘܕܐܝܿܟܢܐ ܢܩܘܼܡܘܿܢ ܐܪܒܥܐ ܡܼܢ ܒܿܬܪ ܡܿܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܗܿܠܝܢ ܕܠܘ ܒܚܝܠܗܘܿܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܩܘܡܗܘܿܢ ܐܠܐ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ. ܡܿܘܣܦ ܡܠܟܘܼܬܗܘܿܢ ܗ̄ ܒܫܘܼܠܡ ܡܠܟܘܼܬܗܘܿܢ ܠܡ ܕܗܿܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܡܐ ܕܐܬܡܠܝܼܘ ܚܘ̈ܒܘܗܝ ܕܥܡܐ ܢܩܘܼܡ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܓܘܼܡܕܢܐ ܘܬܩܝܼܦ ܐܦ̈ܐ ܗ̄ ܚܨܝܼܦ ܐܦ̈ܐ ܘܡܪ̈ܚܐ. ܘܠܐ ܒܚܝܠܐ ܗ̄ ܕܙܟܘܼܬܗ ܕܗܿܢܐ ܘܢܨܚܢܗ. ܠܘ ܒܐܝܼܕܐ ܕܢܦܫܼܗ. ܠܘ ܓܝܪ ܗܼܘ ܐܝܼܬܘܗܝ ܥܠܼܬܐ ܕܡܨܠܚܢܘܼܬܗ ܐܠܐ ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܕܥܡܐ. ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܢܚܒܼܠ ܗ̄ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܩ݀ܪܐ ܠܛܘܼܟܣܐ ܐܠܗܿܝܐ ܕܫܿܘܐ ܗܼܘܐ ܠܕܘܼܡܪܐ ܒܬܘܼܩܢܗ ܡܛܠ ܕܒܝܼܕܥܬܐ ܕܒܪܘܿܝܐ ܡܛܟܿܣ ܗܼܘܐ ܘܕܘܼܒܪܐ ܕܥ݀ܠܡܐ ܠܗ ܡܣܝܟ ܗܼܘܐ. ܘܐܢܛܝܟܘܣ ܚܒܠܼ ܠܟܿܠܗܝܢ ܬܩܢܼ̈ܬܐ. ܘܢܥܒܼ ܘܢܼܚܒ

ܗ̄ ܟܕ ܥܿܒܪ ܒܡܐܬܝܼܬܗ ܕܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܢܚܒܼܠ ܠܚܝܠ̈ܬܢܐ ܕܒܥܡܐ ܘܠܩܕܷܫ̈ܐ ܕܒܗܘܿܢ. ܘܒܐܘܼܚܕܢܗ ܢܨܠܼܚ ܗ̄ ܕܟ݀ܠ ܡܐ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܒܫܘܼܠܛܢܗ ܘܒܡܠܟܘܼܬܗ ܩܿܐܡ ܡܫܼܟܚ ܕܢܣܼܥܪܘܿ ܢܟܼܠܐ ܘܚܘܼܫܒܝܗ ܢܟܝܼܠܐ ܢܫܡܼܠܐ. ܘܒܫܠܼܝܐ ܢܚܒܼܠ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܝܢ ܥܠ ܚܪܒܐ ܘܫܼܒܝܐ ܕܥܒܼܕ ܟܕ ܥܼܠ ܐܘܿܪܫܠܡ ܒܚܘܼܒܐ ܘܒܿܬܪ ܕܐܫܼܬܠܝܛ ܥܠ ܡܕܝܼܢܬܐ ܕܠܐ ܚܘܣܢ ܩܛܠܼ ܠܥܡܐ. ܫܼܠܝܐ ܩܿܪܐ ܠܫܝܢܐ ܕܢܟܼܠܐ ܕܚܘܝܼ ܠܗܘܿܢ. ܘܥܠ ܫܠܝܼܛ ܗ̄ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܡܠ̈ܟܐ ܣܥܼܐ ܕܢܩܘܼܡ. ܘܒܡܐܼܚܕ ܐܝܼܕܐ ܢܬܬܼܒܪ ܗ̄ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܼܚܘܼܕ ܡܕܡ ܒܐܝܼܕܗ. ܘܢܫܼܒܩܝܼܘܗܝ ܗܿܟܢܐ ܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܡܿܕܪܟ ܠܗ ܬܒܪܐ ܚܣܝܼܢܐ. ܘܚܼܙܐ ܕܨܿܦܪܐ ܗ̄ ܡܢܝܿܢܐ ܕܥܕ̈ܢܐ ܗܿܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢܘܿܢ ܐܬܐܡܼܪܘ ܠܟ ܩܘܼܫܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܫܪܪܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܘܠܝܬ ܥܠܘܗܝ ܬܘܣܼܦܬܐ. ܟܣܼܝܘܼܗܝ ܠܚܙܼܘܐ ܗܿܢܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܥܡܐ ܕܠܡܐ ܢܦܼܠܘܢ ܒܕܚܠܼܬܐ ܘܢܬܪܦܘܢܼ ܕܠܐ ܢܣܼܩܘܢܼ ܠܫܡܿܝܐ. ܘܐܬܕܡܿܪܬ ܗ̄ ܘܐܢܿܐ ܠܡܕܢܝܐܝܠ ܐܬܕܡܿܪܬ ܒܚܼܙܘܐ. ܘܠܝܬ ܕܡܬܼܒܝܢ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܟܕ ܠܡ ܒܗܿܠܝܢ ܕܐܬܚܼܙܝܼ ܠܝܼ ܗܿܪܓ ܗܿܘܝܬ ܘܡܬܼܕܡܪ ܠܐ ܐܫܟܿܚܬ ܐܢܫ ܐܚܪܝܼܢ ܕܝܿܕܥ ܐܘܿ ܕܚܿܐܫ ܥܡܝ ܘܡܬܼܒܝܢ ܒܗܿܠܝܢ ܕܚܙܝܿܬ ܨܚܚܐ ܕܛ̄܆ ܒܫܢܬ݀ ܚܕܐ ܕܕܪܝܘܿܫ. ܕܟܗܠܕܝܐ ܗ̄ ܡܫܼܬܥܐ ܕܝܢ ܗܿܫܐ ܕܐܝܿܟܢܐ ܟܕ ܚܙܼܐ ܕܐܫܬܼܘܚܪ ܙܒܢܼܐ ܕܦܘܼܢܝܐ ܡܼܢ ܚܘܼܪܩܢܐ ܗ݀ܘ ܕܡܠܼܟ ܐܠܗܐ ܒܐܝܼܕܐ ܕܢܒ̈ܝܐ. ܝܗܼܒ ܢܦܼܫܗ ܠܨܘܡܐ ܘܠܨܠܘܿܬܐ ܟܕ ܒ݀ܥ ܐܘܡܬܼܟܫܦ ܠܐܠܗܐ ܕܢܫܡܼܠܐ ܗܿܠܝܢ ܕܫܘܼܘ̈ܕܝܘܗܝ ܕܨܝܕ ܥܡܐ ܐ݀ܦܢ ܠܐ ܫܿܘܐ ܡܛ݀ܠ ܚܛܗ̈ܘܗܝ܇ ܘܥܕ ܐܢܿܐ ܡܨܿܠܐ ܐܢܼܐ܀ ܥܡܝ ܝܼܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܟܕ ܥܡܐ ܒܘܠܝܼܬܐ ܚܘܝܼ ܕܚܝܿܒ ܐܝܟ ܣܿܗܕܘܼܬܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܕܣܿܗܕܝܼܢ ܥܠ ܗܿܕܐ. ܕܡܛ݀ܠ ܚܘܒ̈ܝܗܘܿܢ ܐܫܼܬܒܝܼܘ. ܡܿܘܕܐ ܒܝܼ ܚܘ̈ܒܐܕܝܼܠܗ ܡܛ݀ܠ ܡܟܝܼܟܘܼܬܐ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܕܩܕܝܼ̈ܫܐ ܕܚܿܫܒܝܼܢ ܢܦܼܫܗܘܿܢ ܒܣܟܠܘܼܬܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܪܡܐ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܡܿܪܡܐ ܐܢܼܐ ܬܟܫܼܦܬܝ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܡܛ݀ܠ ܛܘܼܪܗ ܩܕܝܼܫܐ ܕܐܠܗܝ ܕܚܼܪܒ. ܦܪܚܼ ܘܐܬܼܐ ܗ̄ ܦܪܚܼ ܐܡܼܪ ܡܛ݀ܠ ܕܡܣܪܗܒܐܝܼܬ ܛܣܼ ܘܢܚܼܬ. ܘܩܪܒ ܠܘܿܬܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܒܙܒܼ̈ܢܐ ܕܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܕܪܡܫܐ. ܟܿܠܗ ܗܿܢܐ ܙܒܢܼܐ ܟܡܼܐ ܕܐ݀ܚܕ ܗܼܘܐ ܩܘܼܪܒܢܐ ܕܪܡܫܐ. ܫܒܥܝܼܢ ܫܒܘܼ̈ܥܐ ܗ̄ ܕܗܿܘܐ ܡܢܝܿܢܐ ܕܫܒܘ̈ܥܐ ܗܿܠܝܢ ܐܪ ܒܥܡܐܐ ܘܨ̄ ܫܢ̈ܝܼܢ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܙܒܢܼܐ ܕܢܝܿܚܬܐ ܕܒܗ ܡܬܼܬܢܝܼܚ ܥܡܐ ܘܩܪܝܼܬܐ ܩܕܝܼܫܬܐ ܕܟܕ ܡܬܼܚܪܪܐ ܡܼܢ ܫܒܼܝܐ ܘܥܩܘܼܪܝܐ ܥܕܡܐ ܕܡܬܥܼܩܪܐ ܓܡܝܼܪܐܝܼܬ ܒܝܕ ܐܣܦܝܼܣܝܐܢܘܿܣ ܪܘܼܡܝܐ ܘܐ݀ܦܢ ܓܝܪ ܡܬܼܬܥܝܼܩܝܼܢ ܒܙܒܼܢ ܡܩܒ̈ܝܐ ܐܠܐ ܩܠܝܼܠ ܡܩܿܘܝܐ ܡܪܕܘܼܬܐ ܘܠܒܪ ܡܼܢ ܐܪܥܗܘܿܢ ܠܐ ܗܿܘܝܢ ܥܕܡܐ ܠܚܪܒܐ ܡܫܡܼܠܝܐ ܕܡܼܢ ܪ̈ܘܼܡܝܐ܀ ܠܡܫܼܠܡ ܚܘ̈ܒܐ

ܗ̄ ܕܢܥܼܒܕ ܫܘܼܠܡܐ ܠܚܘ̈ܒܐ ܘܓܡܘܼܪܝܐ ܠܚܛܗ̈ܐ ܗܿܕܐ ܕܥܬܝܼܕܐ ܕܬܬܓܼܡܪܝ ܒܝܕ ܡܫܝܼܚܐ.. ܠܫܘܼܒܩܢ ܥܘܠܐ ܗ̄ ܕܒܗ ܠܡ ܒܙܒܢܼܐ ܗ݀ܘ ܡܫܼܬܒܩ ܥܘܠܐ ܒܗܿܝ ܕܙܒܼܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܕܚܢܢܐ ܘܕܪ̈ܚܼܡܐ. ܗܿܢܐ ܕܗܿܘܐ ܒܓܠܝܿܢܗ ܕܡܫܝܼܚܐ. ܘܠܡܝܬܝܘܼ ܙܕܩܐ ܗ̄ ܒܪܝܐ ܠܡܝܬܝܘܼ ܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܕܥܠ̈ܡܐ ܐܡܿܪ ܗ̄ ܕܗܝܼ ܛܝܒܘܼܬܐ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܘܝܡ̈ܝ ܥ݀ܠܡܐ ܡܥܬܕܐ ܗܘܬ݀ ܘܡܛܝܒܼܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܝܼܪ ܥܠܝܗܿ ܒܢܒܝܐ ܕ݀ܢܚܐ ܘܡܼܬܓܠܝܐ. ܘܠܡܫܼܠܡ ܚܙܼܘܐ ܗ̄ ܒܗ ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܼܐ ܕܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܒܗ ܡܫܼܬ̈ܦܥܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܡܼܬܓܡܪ̈ܢ ܕܩܕܡܘ ܣܒܼܪܘ. ܘܠܡܫܝܼܚܐ ܩܕܘܿܫܩܘ̈ܕܫܝܼܢ ܗ̄ ܘܒܡܫܝܼܚܐ ܫ̈ܠܡܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܕܐܬܪ̈ܡܼܙܝ ܒܢܒ̈ܝܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܓܡܘܿܪܐ ܕܩ̄ܕ̈. ܘܐܟܙܼܢܐ ܕܒܗܝܟܠܐ ܡܣܼܬܒܪ ܗܼܘܐ ܕܥ݀ܡܪ ܐܠܗܐ. ܡܐ ܕܕܢܚ ܡܠܼܬܐ ܒܒܣܼܪ ܡܬܼܝܼܕܥ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܐܬܚܼܝܕ ܠܦܓܪܐ. ܝܘܢܝܐ. ܚܠܼܦ ܘܠܡܫܝܼܚܐ ܩܕܘܿܫܩܘܼܕ̈ܫܝܼܢ ܐܡܿܪ ܘܠܡܡܼܫܚ ܩ̄ܕ ܕܩܕ̈ܝܼܫܐ ܗ̄ ܟܕ ܥܠܘܗܝ ܕܡܫܝܼܚܐ ܐܡܿܪ ܩܕܝܼܫܐ ܕܐܬܡܼܫܚ ܒܒܣܼܪ ܒܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ. ܘܬܕܥܼ ܘܬܣܬܼܟܠ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܩܪ̈ܝܼܒܢ ܘ̈ܿܫܐ ܒܫܘܼܪܝܐ ܕܒܝܘܡ̈ܝܟ ܡܼܬܚ̈ܘܝܢ. ܡܣܼܬܟܠ ܐܢܬ ܓܠܝܐܝܼܬ ܘܐܦ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܪ̈ܚܝܼܩܢ ܕܡܬܓܼܡܪ̈ܢ ܒܥܒܿܕܐ ܘܠܐ ܡܬܼܕܓܠ̈ܢ. ܠܡܗܼܦܟ ܘܠܡܒܼܢܝܘܿ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܠܡ ܕܦܘܼܢܝܐ ܕܥܡܐ ܘܕܒܢܝܿܢܐ ܕܡܕܝܼܢܬܐ ܒܝܘܡ̈ܬܟ ܡܫܪ̈ܝܢ ܘܡܐ ܕܣܠܼܩ ܘܫܪܝܼܘ ܒܒܢܝܿܢܐ ܕܗܝܟܠܐ. ܢ݀ܦܩܝܼܢ ܫܒܘܼ̈ܥܐ ܫܒܥܐ ܗ̄ ܐܪܒܥܝܼܢ ܘܬܫܥ ܫܢ̈ܝܼܢ ܡܼܢ ܕܦܢܼܘ ܥܡܐ ܥܕܡܐ ܕܐܫܬܼܟܠܠ ܗܝܟܠܐ. ܟܕ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܢܦܩܼ̈ܝ ܒܡܨܼܥܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܟܠܝܼܘ ܡܼܢ ܒܢܝܿܢܐ. ܡܼܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܕܒܚܕܪ̈ܝܗܘܿܢ. ܟܕ ܡܦܼܩܢܗܿ ܕܡܠܼܬܐ ܩ݀ܪܐ ܠܗ݀ܝ ܕܢܕܥ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܩܪ̈ܝܼܒܢ. ܗܿܠܝܢ ܕܪ̈ܚܝܼܩܢ. ܕܒܝܕ ܡܫܝܼܚܐ ܗ̈ܘܝܢ܆ ܗܿܝܕܝܢ ܘܠܡܐܼܬܐ ܡܫܝܼܚܐ ܡܠܟܐ ܕܐܡܼܪ ܩܕܡ ܫܒܘ̈ܥܐ ܫܒܥܐ ܒܿܬܪܗܿ ܙ݀ܕܩ ܕܬܬܼܣܝܼܡܝ ܐܝܟ ܕܒܣܘܼܟܠܐ ܟܕ ܗܼܘ ܡܢܝܿܢܐ ܕܫܒܥܐ ܫܒܘ̈ܥܐ ܥܠ ܡܬܼܚܐ ܕܒܢܝܢܗܿ ܕܐܘܿܪܫܠܝܡ ܐܡܝܼܪ. ܛܟܣܐ ܕܝܢ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܕܦܬܓܡܐ ܗ̄ ܕܗܿܫܐ ܣܝܿܡܝܼܢܢ܀ ܘܫܒܘ̈ܥܐ ܫܬ̈ܝܼܢ ܘܬܪܝܢ ܗ̄ ܕܗܿܘܝܢ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܬܠܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢ̈ܝܼܢ ܕܢܦܼ̈ܩܝ ܡܼܢ ܕܐܬܒܼܢܝ ܗܝܟܠܐ ܥܕܡܐ ܠܡܼܐܬܝܼܬܗ ܕܡܫܝܼܚܐ ܘܟܢ ܢ݀ܩܦ ܒܣܕܪܐ ܘܠܡܼܐܬܐ ܡܫܝܼܚܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܘܐܦ ܗܿܕܐ ܢܗܼܦܘܼܟ ܘܢܒܼܢܝܗܿ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܫܘܼ̈ܩܝܗܿ ܘܦܠ̈ܛܘܬܗܿ. ܩܕܡ ܫܒܥܐ ܫܒܘܼ̈ܥܐ ܕܐܬܬܣܝܼܡܘ ܘܒܿܬܪܟܢ ܘܠܡܼܗܦܟ ܘܠܡܒܼܢܝܘܼ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܗܿܢܘ ܣܘܼܟܠܐ ܕܗܿܠܝܢ ܦܬܓܡ̈ܐ. ܘܡܐ ܕܫܼܠܡܘ ܠܡ ܫܒܼܥܐ ܫܒܘ̈ܥ ܩܕ̈ܡܝܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܒܿܬܪܗܘܿܢ ܠܫܘܼܠܡ ܙܒܢܼܐ. ܒܫܘܼܠܡܐ

ܠܡ ܕܗܿܠܝܢ ܫܒܘ̈ܥܐ ܢܬܩܼܛܠ ܡܫܝܼܚܐ. ܘܠܐ ܐܝܼܬ ܠܗܿ ܗ̄ ܠܝܬ ܠܗܿ ܬܘܼܒ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܦܪܘܿܩܐ. ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܒܫܿܢܝܘܼܬܗܘܿܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܚܠܼܦ ܡܫܝܼܚܐ ܡܫܚܐ. ܕܡܫܝܼܚܐ ܠܡ ܕܡܫܝܼܚܘܼܬܐ ܡܬܼܒܛܠ ܘܒ݀ܛܐ ܘܒ݀ܛܠ ܘܠܐ ܐܡܝܼܪܐ ܗܿܕܐ ܕܡܫܝܼܚܐ ܘܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܘܐܡܿܪܝܼܢܢ. ܕܐܦ ܗܿܕܐ ܠܗܘܿܢ ܡܟܿܣܐ܆ ܡܐ ܓܝܪ ܕܦܼܫ ܠܗ ܡܫܼܚܐ ܕܡܫܝܼܚܘܼܬܐ ܘܐܬܩܼܛܥ ܕܠܩܕܡܘܗܝ ܠܐ ܢܪܕܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܡ̈ܠܟܐ ܕܡܬܼܡܫܚܝܼܢ ܒܗ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܕܡܘܿܫܐ ܘܐܢܢܩܐ ܕܐܦ ܢܡܘܿܣܐ ܡܫܬܼܠܡ ܡܛ݀ܠ ܕܒܠܥܕ ܡܫܝܼܚܘܼܬܐ ܟܗܢܘܼܬܐ ܘܥܝܕ̈ܐ ܕܢܡܘܿܣܐ ܠܐ ܩ݀ܝܡܝܼܢ ܗܼܘܘ܆ ܨ̄ ܥܒܪܝܐ ܢܬܦܼܣܩ ܡܫܝܼܚܐ ܐܡܿܪ ܐܘܟܝܼܬ ܢܬܩܼܛܠ. ܝܘܢܝܐ ܐܡܿܪ. ܚܠܼܦ ܢܬܩܼܛܠ ܡܫܝܼܚܐ ܘܠܐ ܐܝܼܬ ܠܗܿ. ܘܬܬܚܒܼܠܝ ܠܡ ܡܫܝܼܚܘܼܬܐ ܘܠܝܬ ܒܗܿ ܕܝܼܢܐ. ܐܡܿܪ܇ ܘܐܝܟ ܕܡܣܼܬܒܪܐ ܠܐ ܪܚܝܼܩ ܣܘܼܟܠܐ ܕܥܒܪܝܐ ܡܼܢ ܕܝܘܢܝܐ ܒܗܿܝ ܕܡܬܼܩܛܠ ܡܫܝܼܚܐ܀ ܘܩܪܝܼܬܐ ܕܩܘܼܕ̈ܫܐ ܗ̄ ܥܠ ܕܠܐ ܩܒܼܠܬ݀ ܠܡܠܟܐ ܕܐܬܼܐ ܠܗܿ ܬܬܚܼܒܠܝ ܡܼܢ ܪܘܓܙܐ ܐܠܗܿܝܐ. ܘܚܪܬܗܿ ܗ̄ ܗܿܘܐ ܠܗ ܠܡ ܫܘܼܠܡܗܿ ܓܪܘܼܦܝܐ ܒܗܿܝ ܕܡܬܓܪܦܐ ܒܡܡܘܿܠܐ ܕܒܝܼ̈ܫܬܐ ܕܡܫܼܬܡܪ ܥܠܝܗܿ ܒܐܝܼܕܐ ܕܪ̈ܘܼܡܝܐ. ܥܕܡܐ ܠܚܼܪܬܐ ܕܩܪܒܐ. ܬܢܼܐ ܠܡܠܼܬܗ ܐܝܟ ܕܠܫܘܼܪܪܐ ܝܬܝܼܪܐ ܘܐܡܿܪ ܕܗܿܟܢܐ ܡܫܘܝܐ ܡܕܝܼܢܬܐ ܗܿܕܐ ܒܚܘܼܪܒܐ ܕܐܬܓܼܙܪ ܥܠܝܗܿ ܡܼܢ ܩܪܒܐ ܕܥܡܗܿ. ܘܦܝܿܫܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܼܒܢܝܐ ܬܘܼܒ ܥܕܡܐ ܠܫܘܼܠܡܗ ܕܥ݀ܠܡܐ. ܕܦܣܝܼ̈ܩܬܐ ܕܚܒܿܠܐ ܗ̄ ܒܟܪ̈ܝܬܐ ܒܥܓܠ ܗܿܘܐ ܫܘܼܠܡܐ ܠܩܪܒܐ ܗ݀ܘ ܕܗܿܘܐ ܥܡܗܿ ܗ݀ܘ ܕܠܚܒܿܠܐ ܡܿܝܬܐ ܠܗܿ ܒܝܕ ܗܿܢܐ ܦܣܿܩܐ ܕܦܣܝܼܩ ܗܼܘܐ ܥܠܝܗܿ ܡܼܢ ܩܕܡ ܙܒܢܼܐ. ܘܢܥܫܼܢ ܠܡ ܕܝܬܝܩܝ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܕܡܫܝܼܚܐ ܣܿ݁ܪ ܘܕܝܬܩܐ ܩܿܪܐ ܠܛܒ̈ܬܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ ܫܡܝܢ̈ܝܬܐ ܕܒܡܐܬܝܼܬܗ ܕܡܫܝܼܚܐ ܐܬܟܼܪ̈ܙܝ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܠܗܘܿܢ ܩܿܪܐ ܣܓܗܝܐܐ ܠܥܡܐ ܘܠܥܡ̈ܡܐ. ܘܗ݀ܝ ܕܢܥܼܫܢ ܥܠ ܫܪܝܼܪܘܼܬܗܿ ܕܡܘܗܒܬܐ ܫܡ̄ܝܢܝܼ ܪܡܿܙ. ܫܒܘ̈ܥܐ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܒܗܿܠܝܢ ܕܗܿܫܐܐܘܣܼܦ ܥܠ ܙܒܢܼܐ ܕܢܦܼܩ ܡܼܢ ܒܿܬܪ ܕܣܠܼܩ ܡܪܢ ܥܕܡܐ ܠܚܘܼܪܒܿ ܕܡܕܝܼܢܬܐ ܕܗܿܘܝܢ ܐܝܟ ܥܣܪ ܫܢ̈ܝܼܢ. ܘܢܒܼܛܠ ܕܒܼܚ̈ܐ ܘܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܡܚܿܘܐ ܐܝܿܠܝܢ ܓܕܫ̈ܢ ܠܗܿ. ܘܥܠ ܟܢ̈ܦܝܗܿ ܗ̄ ܥܠ ܨܠܡܐ ܕܢܫܼܪܐ ܕܐܥܼܠ ܦܠܝܛܘܿܣ ܠܗܝܟܠܐ ܒܿܬܪ ܣܘܼܠܩܐ ܕܡܪܢ ܘܠܗ ܠܨܠܡܐ ܩܿܪܐ ܛܢܦܘܼܬܐ ܕܡܬܼܬܣܝܼܡ ܒܕܘܼܟܬܐ ܩ̄ܕ. ܘܗ݀ܝ ܕܥܠ ܟܢܦ̈ܝܗܿ ܠܩܪܝܼܒܘܼܬܐ ܘܢܩܝܼܦܘܼܬܐ ܕܚܘܼܪܒܐ ܩ݀ܪܐ ܐܟܡܿܢ ܕܢܩܝܼܦܐ ܛܢܦܘܼܬܐ ܠܚܘܼܪܒܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܡܐ ܕܡܬܼܚ̄ܙܝܐ ܛܢܦܘܼܬܐ ܒܥܘܼܒܗܿ ܢܩܿܦ ܚܒܿܠܐ ܘܐܟܙܼܢܐ ܕܟܢ̈ܦܼܐ ܢ݀ܩܦܝܼܢ ܠܓܘܼܫܡܗܿ ܕܦܪܚܬܐ ܕܡܼܢܗܿ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܒܗ ܒܛܘܼܦܣܐ ܢܩܝܼܦ ܚܒܿܠܐ ܐܦ ܚܘܼܪܒܐ ܗܿܢܐ ܠܣܝܿܡ ܐܬ݀ܐ ܕܗܝܟܠܐ. ܛܢܦܘܼܬܐ ܩ݀ܪܐ

ܡܛ݀ܠ ܛܢܦܐ ܘܢܕܝܼܕܐ. ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܢܕܝܼܕܐ ܢܣܼܬܓܕ ܚܠܼܦ ܐܠܗܐ. ܕܚܒܿܠܐ ܐܡܿܪ ܐܟܡܿܢ ܕܡܬܚܼܒܠܐ ܘܚܿܪܐ ܡܕܝܼܢܬܐ ܘܗܝܟܠܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܓܡܘܼܪܝܐ ܗ̄ ܓܡܿܘܼܪܝܐ ܩܿܪܐ ܠܗܿܝ ܕܡܫܼܬܩܠ̈ܢ ܡܢܼܗܘܿܢ ܘܡܬܼܦ̈ܣܩܢ ܘܡܬܼܓܡܪ̈ܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܒܗܝܢ ܡܬܼܒܣܡܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܘܬܬܼܢܝܼܚ ܗ̄ ܘܪܡܿܙ ܥܠ ܢܝܿܚܬܐ ܕܚܘܼܪܒܗܿ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܬܫܼܒܬܝ ܐܘܝܟܼܬ ܬܬܼܢܝܼܚ ܐܪܥܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܨܕܝܘܼܬܗܿ ܗ݀ܟܢܐ ܐܦ ܗ݀ܕܐ ܡܬܼܚܒܠܐ ܘܫܿܗܝܐ ܘܨ݀ܕܩܐ ܘܡܬܼܬܢܝܼܚܐ ܕܡܠܝܐ ܪܘܓܙܐ܀ ܨ܆ ܕܝ̄ܐ ܘܒܫܢܬ݀ ܬܠܬ ܕܟܘܼܪܫ ܗ̄ ܡܼܢ ܗܿܢܐ ܪܘܼܫܡܐ ܝܕܼܕܝܼܥ ܕܥܕܡܐ ܠܫܼܢܬ݀ ܕܟܘܼܪܫ ܩܘܝܼ ܕܢܝܐܝܠ. ܐ݀ܦܢ ܒܪܝܼܫܐ ܕܟܬܒܐ ܟܬܝܼܒ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ݀ ܚܕܐ ܕܟܘܼܪܫ. ܡܿܕܝܢ ܝܬܝܼܪܐ ܐܬܡܼܬܚܘ ܚܝ̈ܘܗܝ. ܗܿܘܝܬ ܝ݀ܬܒ ܒܐܒܼܠܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܼܬ ܫܒܘ̈ܥܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܘܕܫܒ̈ܐ ܥܠܗ݀ܝ ܐܡܿܪ ܫܒܘܥ ܕܝܘܡ̈ܬܐ. ܠܚܡܐ ܕܪܓܼܬܐ ܗ̄ ܠܚܡܐ ܗ݀ܘ ܕܪܐܓ ܗܼܘܐ ܠܗ ܟܝܿܢܐ ܐܢܫܝܐ ܘܠܐ ܒܣܕܪܐ. ܐ݀ܦܠܐ ܚܡܪܐ. ܥܕܐܡ ܕܐܬܡܼܠܝܼܘ ܗ̄ ܢܦܼܩ ܐܝܟ ܕܠܣܘܼܥܪܢܐ ܕܚܿܫܚ ܠܗ ܠܢܝܿܚܐ. ܠܒܝܼܫ̈ܢ ܕܐܝܼܩܪ ܗ̄ ܡܨܼܒܬ ܠܒܠܘ̈ܫܐ ܡܝܩܪ̈ܐ. ܘܚܨ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܘܡܚܼܙܩ ܒܐܣܼܪ ܚܨ̈ܐ ܫܒܝܼܚܐ. ܘܚܙܼܘܗ ܡܫܓܢܝ ܗ̄ ܡܫܢܝ. ܗܿܟܢܐ ܠܡ ܡܿܠܐܼ ܗܼܘܐ ܚܙܼܘܗ ܕܚܼܠܬܐ ܘܒܫܘܼܚܠܦܐ ܕܒܟܿܠ ܕܡ̈ܘܢ ܡܫܼܬܓܢܐ ܗܼܘܐ. ܢܦܿܠܬ ܗ̄ ܐܢܿܐ ܠܡ ܕܢܝܐܝܠ ܟܕ ܗܿܠܝܢ ܚܙܝܿܬ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܢܦ݀ܠܬ. ܓܒܪܐ ܕܪܓܼܬܐ ܗ̄ ܕܪܓܝܓ ܠܛܒ̈ܬܐ. ܩܘܼܡ ܥܠ ܩܝܿܡܟ ܗ̄ ܥܠ ܢܝܼܫܐ ܕܨܠܘܿܬܟ ܘܒܥܘܿܬܟ ܕܥܠܗܿܕܐ ܩܿܐܡ ܗܿܘܝܬ ܟܕ ܒܿܥܐ ܗܿܘܝܬ ܡܛ݀ܠ ܦܘܼܪܩܢܐ ܕܥܡܐ ܠܗܿܢܐ ܩܿܪܐ ܩܝܿܡܐ. ܩܼܡ ܠܘܼܩܒܠ ܗ̄ ܡܚܿܘܐ ܕܡܿܢܘܼ ܥܘܟܗ ܟ݀ܠܗ ܗ݀ܘ ܙܒܢܼܐ. ܕܬܘܼܒ ܚܼܙܘܐ ܗ̄ ܕܚܼܙܘܐ ܠܡ ܗܿܢܐ ܕܚܘܝܿܬܟ ܗܿܫܐ ܠܫܘܼܠܡܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ ܗܿܘܐ ܟܕ ܪܡܿܙ ܥܠ ܙܒܢܼܐ ܕܡܩܒ̈ܝܐ ܘܕܒܿܬܪܗܘܿܢ. ܝ݀ܕܥ ܐܢܬ ܠܡܿܢܐ ܗ̄ ܡܦܿܣ ܐܢܬ ܠܡ ܕܐܝܿܕܐ ܥܠܼܬܐ ܘܕܡܛܿܠܡܿܢܐ ܐܬܝܿܬ ܠܘܿܬܟ. ܗܿܫܐ ܐܗܿܦܘܼܟ ܠܡܥܼܒܕ ܩܪܒܐ ܗ̄ ܥܠ ܩܪܒܐ ܩܕܡܝܐ ܐܡܿܪ ܟܕ ܡܿܘܕܥ ܥܠܼܬܐ ܘܕܡܛܿܠܡܿܢܐ ܗܘܬ݀ ܬܘܚܼܪܬܗ ܒܗܿܝ ܕܩܪܒܐ ܥܒܼܕ ܘܐܬܼܬܗܝܼ ܥܡ ܡܠܐܟܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܐܢܿܐ ܢܦܩܿܬ ܘܗܿܐ ܫܠܝܼܛܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܒܗܿܕܐ ܥܠ ܒܝܼ̈ܫܬܐ ܕܡܥ̈ܬܕܢ ܗܼ̈ܘܝ ܕܢܼܗܘ̈ܝܢ ܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܠܥܡܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܒܙܒܢܼܐ ܕܡܩܼܒ̈ܝܐ. ܒܪܡ ܐܚܿܘܝܟ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܟܬܼܒ ܡܘܿܫܐ ܒܡܢܝܿܢܐ. ܕܐܡܼܪ ܠܡ ܒܥܠܡ ܕܠܓܝܘ̈ܢܐ ܐܘܟܝܼܬ ܓܘܼܕܗܐ ܢܦܩ̈ܢ ܡܼܢܐܪܥܐ ܕܟܝܼ̈ܬܝܐ ܗ̄ ܝܘܢ̈ܝܐ. ܘܢܫܼܥܒܕܘܢ ܠܐܬܘܿܪ ܘܠܥܒܪ̈ܐ ܘܒ݀ܬܪܟܢ ܐܦ ܗܼܢܘܢܿ ܐ݀ܒܕܝܼܢ. ܘܠܝܬ ܗܼܘܐ ܕܡܿܥܕܪ ܠܝܼ ܒܗܿܠܝܢ ܗ̄ ܒܗܿܠܢ ܡܘܿܕܥ ܡܠܼܬܗ ܕܓܒܪܐܝܠ ܕܡܼܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܗܼܘ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ ܘܡܝܼܟܐܝܼܠ ܦܨܝܼܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܦܘܼܪܩܢܗ ܕܥܡܐ. ܡ̈ܠܐܟܐ ܕܫܪܟܐ ܡܛ݀ܠ ܒܝܼܫܘܼܬܗ ܕܥܡܐ ܪܓܝܓܝܼܢ ܗܼܘܘ

ܕܢ݀ܓܪ ܬܘܼܒ ܒܫܘܼܥܒܕܐ ܘܩܪܒܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܗ̄ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܕܝܘ̈ܢܝܐ ܕܥܡ ܓܒܪܐܝܠ ܠܘ ܡܼܢ ܒܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ ܗܼܘܐ. ܐܠܐ ܐܙܝܼܥ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܠܗܿܕܐ ܕܡܼܢ ܥܠܬ݀ ܒܝܼܫܘܼܬ ܥܡܐ ܕܠܐ ܫܿܘܐ ܠܦܘܼܪܩܢܐ ܓܒܪܐܝܠ ܪܓܝܓ ܗܼܘܐ ܕܢܬܼܦܪܩ ܥܡܐ ܡܛ݀ܠ ܕܩܪܝܼܒ ܗܼܘܐ ܕܢܗܼܘܐ ܡܣܒܪܢܐ ܕܝܼܠܝܼܕܘܼܬܐ ܕܡܫܝܼܚܐ ܘܡܝܼܟܐܝܠ ܚܦܝܼܛ ܗܼܘܐ ܠܦܘܼܢܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܕܒܪܢܐ ܗܼܘܐ ܕܥܡܐ ܘܨܿܒܐ ܗܼܘܐ ܕܠܐ ܢܗܼܘܐ ܥܡܠܗ ܒܛܝܼܠܐ ܘܣܪܝܪܩܐ. ܬܘܼܒ ܫܿܠܝܼܛܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܠܐ ܨ݀ܒܐ ܗܼܘܐ ܕܢܬܚܼܪܪ ܥܡܐ ܕܡܼܢ ܥܠܼܬ݀ ܙܕ̈ܝܼܩܐ ܕܥܡܐ. ܗܿܦܟܝܼܢ ܗܼܘܘ ܦܪ̈ܣܝܐ ܠܝܼܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܠܐܟܐ ܬܘܼܒ ܕܝܘܢ̈ܝܐ ܥܠ ܕܥܬܝܼܕ ܗܼܘܐ ܠܡܣܼܒܠܘܼ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܠܥܡܐ ܡܛ݀ܠ ܒܝܼܫܘܼܬܗ ܒܙܒܢܼܐ ܕܡܩܒ̈ܝܐ܀ ܨ̄܆ ܕܝ̄ܐ܆ ܒܫܼܢܬ݀ ܚܕܐ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܙܒܢܼܐ ܕܒܗ ܐܬܬܼܙܝܼܥܘ ܡܠܐܟ̈ܐ ܡܼܢ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܒܪܘܿܝܐ. ܡܼܢ ܫܢܼܬ݀ ܠܡ ܚܕܐ ܕܡܠܟܘܼܬܗܘܿܢ ܕܡ̈ܕܝܐ ܩܒܠܼܘ ܡܠܐ̈ܟܐ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܢܚܝܠܘܿܢ ܘܢܥܫܼܢܘܿܢ ܠܝܼܣܪܐܝܠ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘܐ ܒܡܚ̄ܝܼܠܘܼ ܕܢܬܠܼܒܒ ܘܢܬܼܥܫܢ ܒܝܕ ܓܗܿܝܬܐ ܕܡܼܢ ܫܒܼܝܐ܇ ܠܡܥܼܫܢܘܼܬܟܝ܆ ܡܟܝܼܠ ܒܩܘܼܫܬܐ ܐ݀ܚܘܝܟ ܗ̄ ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܘܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܘܕܠܐ ܬܚܦܝܼܬܐ ܓܿܠܐ ܐܢܼܐ ܠܟ ܘ݀ܠܗܝܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܥܬܝܼ̈ܕܢ ܠܡܗܼܘܐ ܒܐܪܥܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܒܝܬ ܝܘ̈ܢܝܐ ܘܒܝܼܗܘܼܕ. ܗܿܠܝܢ ܓܒܪܐܝܠ ܗܿܐ ܡܦܫܿܩ. ܘܐܦ ܠܚܠܡܼ ܕܨܠܡܐ ܕܢܒܘܪܟܕܢܨܪ ܘܠܚܼܙܘܐ ܕܚܼܙܐ ܕܢܝܐܝܠ ܘܕܐܝܿܠܝܢ ܣ݀ܥܪܝܼܢ ܒܢ̈ܝܐ ܕܗܿܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܡܕܒܪ̈ܢܐ. ܬܠܬ ܡܠ̈ܟܝܼܢ ܗ̄ ܕܡܬܼܩܪܝܢ ܒܫܡܐ ܕܪܝܘܿܫ ܟܕ ܡܼܢ ܩܕܡܝܗܘܿܢ ܐܝܼܬ ܗܼܘܘ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܗܼܘܘ. ܘܡܼܢ ܟܘܼܪܫ ܕܝܢ ܗ݀ܘ ܕܐܡܼܠܟ ܩܕܡܐܝܼܬ ܘܥܕܐܡ ܠܗܿܠܝܢ ܬܠܬܐ ܐܡܿܪ ܥܠܝܗܘܿܢ ܒܚܕ ܫܡܐ ܡܬܼܩܪܝܢ ܗܼܘܘ. ܘܪܒܝܼܥܝܼܐ ܕܒ݀ܬܪ ܗ̄ ܥܬܝܼܕ ܢܬܼܢܨܚ ܒܪ̈ܒܘ̄ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܩܕܡܘܗܝ. ܠܗܿܢܐ ܕܪܝܘܿܫ ܩܼܛܠ ܐܠܟܣܕܪܘܿܣ ܘܒܛܠܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܡܐ ܕܥܫܼܢ ܗ̄ ܡܐ ܕܝܼܪܪܒ ܒܥܘܼܬܪܐ ܘܒܫܘܼܠܛܢ ܕܪܝܘܿܫ ܒܐܬܪܗ. ܢܥܝܼܪ ܗ̄ ܠܡܠܟܘܼ̄ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܒܙܒܼܢܐ ܓܝܪ ܕܐܫܼܬܠܛ ܘܐܬܢܼܨܚ ܒܟܿܠ ܦܢ̈ܝܢ. ܐܙܝܼܥ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܡܼܢ ܒܝܬ ܝܘܢ̈ܝܐ ܕܢܐܼܬܐ ܥܠܘܝܗ ܘܢܩܘܼܡ ܡܠܟܐ ܗ̄ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܓܢܒܪܐ ܩܪܼܝܗܝ ܡܛ݀ܠ ܕܙܼܟܐ ܠܕܪܝܘܿܫ ܘܙܟܼܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܬܘܼ ܩܪܼܝܗܝ ܓܢܒܪܐ ܡܛܾ݀ ܕܐܚܝܼܕ ܠܥܿܪܬܐ ܘܣܥܼܪ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܘܢܫܼܠܛ ܗ̄ ܡܐ ܕܐܚܼܕ ܘܐܫܼܬܠܛ ܒܥܡܿܪܬܐ. ܘܢܥܼܒܕ ܐܝܟ ܗ̄ ܕܥܿܒܕ ܘܡܫܿܡܠܐܟܿܠܡܕܡ ܐܝܟ ܨܒܝܿܢܗ ܟܕ ܠܝܬ ܕܩܿܐܡ ܠܩܘܼܒܠܗ ܘܡܿܥܘܟ ܠܗ. ܟܕ ܩܿܐܡ ܬܬܬܼܒܪܝ ܗ̄ ܡܐ ܕܩܐܼܡ ܠܗ ܘܐܫܼܬܠܛ ܘܫܥܼܒܕ ܥܡ̈ܡܼܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܙܒܼܢܐ ܙܥܘܿܪܐ ܕܝܒ̄ ܫ̈ܢܝܼܢ ܡܝܼܬܘ ܘܒܛܠܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܗ ܡܢܼܗ. ܘܬܬܬܼܒܕܪܝ ܠܐܪܒܥ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ

ܕܟܕ ܡܿܐܬ ܠܐ ܫܿܒܩ ܒܪܐ ܒܠܟܘܼܬܗ ܐܠܐ ܡܦܿܠܓ ܠܐܪܒܥܐ ܥܒܕ̈ܘܗܝ ܪ̈ܚܝܼܡܐ ܕܐܬܪܒܝܼܘ ܥܡܗ ܘܠܗܘܿܢ ܩ݀ܪܐ ܪ̈ܘܼܚܝ ܫܡܿܝܐ. ܐܪܒܥ ܦܢܝ̈ܬܐ. ܘܚܕ ܐܡܼܠܟ ܒܒܿܒܝܠ ܘܐܚܪܢܐ ܒܐܣܝܐ ܘܐܚܪܝܢ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܐܚܪܢܐ ܒܡܨܪܝܢ. ܘܠܐ ܐܝܟ ܣܘܦܗ ܗ̄ ܠܘ ܠܦܘܼܬ ܟܡܝܘܼܬܐ ܕܪܒܘܼܬܗ ܘܕܚܝܼܠܘܼܬܐ ܘܚܪܝܼܦܘܼܬܐ ܕܫܘܼܠܛܢܗ ܗܿܟܢܐ ܩܘܝܼ ܐܘܼܚܕܢܗ܆ ܐܠܐ ܬܬܥܼܩܪܝ ܗ̄ ܠܝܼܠܐܝܼܬ ܡܫܢܝܐ ܡܢܼ̈ ܡܠܟܘܼܬܗ. ܘܠܝܬ ܐܚܪܝܢ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܒ݀ܬܪ ܡܿܘܬܗ ܠܐ ܣܥܿܪܬ ܬܘܼܒ ܡܕܡ ܝܬܝܼܪܐ. ܗܿܪܟܐ ܫܠܼܡ ܫܪܒܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪ̈ܘܿܣ ܒܪ ܦܝܼܠܠܝܼܦܘܿܣ.. ܝܘܼܒܠܐ ܕܗܿܢܘܿܢ ܐܪܒܥܐ. ܐܡܠܼܟ ܒܐܣܝܐ ܐܢܛܝܘܟܘܿܣ ܘܒܿܬܪܗ ܣܠܘܿܩܘܿ ܒܝܘܡ̈ܝ ܚܘܼܢܝܐ ܟܗܿܢܐ ܘܒ݀ܬܪܗ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܦܝܼܦܐܢܘܿܣ ܒܪ ܐܢܓܛܝܘܿܟܘܿܣ ܪܒܐ ܘܒܿܬܪܗ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܛܠܝܐ. ܗܿܢܘܿܢ ܕܐܡܠܼܟܘ ܒܐܢܛܝܘܿܟܝܐ ܣܘܿܓܐܗܘܿܢ ܦܠܐܡܐܘܿܣ ܡܬܼܩܪܝܢ ܗܼܘܘ. ܘܗܿܢܘܿܢ ܕܐܡܠܼܟܘ ܒܒܿܒܝܠ. ܒܙܼܒܢ ܩܠܝܼܠ ܒܛܠܠܘܼܣܠܘܿܩܘܿܣ ܕܐܡܠܼܟ ܒܐܣܝܐ. ܫܪܝܼ ܒܩܪܝܐ ܘܢܣܼܒ ܠܐܢܛܝܘܿܟܝܐ ܡܼܢ ܣܠܘܿܩܘܿܣ ܢܝܼܩܐܛܘܪ. ܘܒܿܬܪ ܗܿܢܐ ܩܼܡ ܐܢܛܝܘܟܘܿܣ ܐܦܝܼܦܐܢܘܿܣ ܒܫܢܬ݀ ܐܪܒܥܝܼܢ ܘܫܒܥ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܐܚܼܕ ܥܡ ܐܣܿܝܐ ܐܦ ܠܣܘܼܪܝܐ ܘܠܡܨܪܝܢ ܘܐܣܼܒܠ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܠܝܘܼܕ̈ܝܐ ܘܩܼܡ ܒ݀ܬܪܗ ܐܢܛܝܘܟܘܿܣ ܐܘܼܦܐܛܘܪ ܘܐܦ ܗܿܢܐ ܐܥܝܼܩ ܠܝܘܼܕ̈ܝܐ ܗ݀ܝܕܝܢ ܐܬܼܐ ܕܝܼܡܛܪܝܘܿܣ ܒܪ ܣܠܘܿܩܘܿܣ ܕܣܘܼܪܝܐ ܘܩܼܛܠ ܠܐܢܛܝܟܘܿܣ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܐܣܒܼܠ ܠܥܡܐ ܒܙܒܢ ܝܼܗܘܼܕܐ ܡܩܼܒܝ. ܘܒܿܬܪܟܢ ܐܬܼܐ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܐܚܘܼܗܝ ܕܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܘܦܐܛܘܿܪ ܘܙܟܼܐ ܠܕܝܼܡܛܪܝܘܿܣ ܘܐܚܼܕ ܠܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܠ̈ܟܘܬܐ ܠܐܣܝܐ ܘܠܣܘܼܪܝܐ ܘܟܕ ܝܗܒܼܠܗ ܦܛܘܿܠܘܿܡܐܘܿܣ ܕܡܨܪܝܢ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܒܪܬܗ ܐܢܬܬܐ ܢܣܼܒܗ ܡܢܼܕܪܝܼܫ ܘܝܗܼܒܗܿ ܠܕܝܡܛܪܝܘܿܣ ܕܡܼܢ ܝܘܼܒܿܠܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܣܘܼܪܝܐ ܕܐܬܼܐ ܡܼܢ ܩܪܝܼܛܝ ܘܟܕ ܡܝܼܬ ܦܛܘܿܠܘܼܡܐܘܿܣ ܕܡܨܪܝܢ ܐܚܼܕ ܕܝܼܡܛܪܝܘܿܣ ܠܬܠܬܐ ܐܘܼܚ̈ܕܢܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܕܐܣܝܐ ܘܕܣܘܼܪܝܐ ܘܐܣܒܼܠ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܠܝܘܼܕ̈ܝܐ. ܘܢܥܼܫܢ ܡܠܟܐ ܕܬܝܡܢܐ ܗ̄ ܡܠܟܐ ܕܬܝܡܢܐ ܦܛܘܿܠܘܼܡܐܘܿܣ ܩܿܪܐ ܕܡܬܼܥܫܢ ܘܡܼܬܓܢܒܪ ܥܠ ܐܠܟܣܢܪܘܿܣ ܙܥܘܿܪܐ ܒܪ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܦܝܼܦܐܢܘܿܣ. ܘܢܬܼܩܦ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܬܩܿܦ ܘܡܬܼܚܝܠ ܦܛܘܿܠܘܼܡܐܘܿܣ ܡܨܪܝܐ ܥܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܙܥܘܿܪܐ܀ ܘܠܣܘܿܦ ܝܘܡ̈ܬܐ ܗ̄ ܠܐܦ̈ܝ ܫܘܼܠܡܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܿܢ ܒܥܠܼܬܐ ܕܐܢܬܬܐ ܕܐܬܿܝܢ ܠܪܚܡܿܘܼܬܐ ܦܛܘܼܠܘܼܡܐܘܿܣ ܘܐܠܟܣܕܪܘܿܣ. ܘܒܪܬ݀ ܡܠܟܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܩܠܐ ܘܦܛܪܐ ܒܪܬ݀ ܦܛܘܿܠܘܿܡܐܘܿܣ ܕܠܗܿ ܩܿܪܐ ܠܡܠܟܬܐ ܕܬܝܡܢܐ ܕܡܬܼܗܝܒܐ ܐܢܬܬܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܡܠܟܐ ܕܓܪܒܝܐ ܘܐܬܝܗܼܒܬ݀ ܒܥܠܼܬܐ ܗܿܕܐ ܕܬܒܼܛܠܝ ܒܥܠܕܒܒܘܼܬܐ ܕܐܒܘܼܗܝ ܕܐܠܟܣܕܢܪܘܿܣ ܥܡ ܦܛܘܿܠܘܿܡܐܘܿܣ ܐܒܘܼܗܿ. ܘܠܐܢܗܼܐ ܒܗ ܚܝܠ ܗ̄

ܩܢܼܛܐ ܘܕܚܼܠܐ ܐܟܡܿܢ ܕܡܦܿܣܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܐܒܘܼܗܿ ܕܒܙܐܦܐ ܝܗܒܗܿ ܠܗ ܕܟܕ ܨ݀ܒܐ ܢܩܛܠܝܼܘ̄. ܘܬܫܼܬܡܠܡܝ ܗܝܼ ܘܡܝܬܝ̈ܢܝܗܿ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܓܠܝܐܝܼܬ ܗܼܘ̈ܝ ܨܝܕ̈ܝܗܿ ܒܗܿܝ ܕܡܢܼܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܬܢܣܼܒܬ݀ ܗܝܼ ܘܟܿܠܗ ܚܝܠܗܿ ܘܥܘܼܫܢܗܿ ܘܐܝܼܩܪܗܿ. ܘܐܬܝܗܼܒܬ݀ ܠܕܝܡܛܪܝܘܿܣ ܒܪ ܕܝܡܛܪܝܘܿܣ ܒܥܠܕܒܒܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܘܢܩܘܼܡ ܡܼܢ ܥܩܼܪܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܐܢܛܝܐܟܘܿܣ ܙܥܘܿܪܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܒܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ. ܗܿܢܐ ܦܬܓܡܐ ܬܢܢ ܡܥܠ ܘܒܿܬܪܟܢ ܡܫܼܬܥܐ ܥܠ ܐܠܟܣܓܕܪܘܿܣ ܘܦܛܘܠܘܿܡܐܘܿܣ. ܘܐܬܼܐ ܠܬܘܼܩܦܐ ܗ̄ ܦܛܘܿܠܘܿܡܐܘܿܣ ܡܨܪܝܐ ܕܢܐܼܬܐ ܒܚܝܠܐ ܬܩܝܼܦܐ ܥܠ ܐܠܟܣܕܪܘܿܣ ܙܥܘܿܪܐ. ܘܢܥܼܒܪ ܒܗܘܿܢ ܗ̄ ܕܡܬܼܬܩܦ ܚܣܝܐܝܼܬ ܡܨܪܝܐ ܘܡܫܪܬܠܛ ܥܠ ܐܠܟܢܕܪܘܿܣ. ܘܐܦ ܕܚܠܼܬܗܘܿܢ ܗ̄ ܠܦܬܟܪ̈ܝܗܘܿܢ ܩܿܪܐ. ܘܗܼܘ ܚܕ ܬܪܝܢ ܗ̄ ܗܼܘ ܦܛܘܿܠܘܿܡܐܘܿܣ ܥܦܝܼܦܐܝܼܬ ܐܬܿܐ ܒܚܝܠܐ ܥܠܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܬܪܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܼܢ. ܘܢܥܘܼܠ ܒܬܘܼܩܦ ܗ̄ ܥܿܐܠ ܦܛܘܿܠܘܿܡܐܘܿܣ ܠܡܠܟܘܼܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܬܩܝܼܦܐܝܼܬ ܘܫܿܒܐ ܘܡܚܪܒ ܘܒܿܬܪܟܢ ܦܿܢܐ ܠܐܬܪܗ. ܘܒܢܘܗ̈ܝ ܢܬܓܼܪܘܢܼ ܗ̄ ܐܢܝܟܘܿܣ ܒܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܘܛܪܝܼܦܘܿܢ ܡܪܒܝܢܗ. ܡܫܼܬܘܝܢ ܘܡܟܿܢܫܝܼܢ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܘܥܿܐܠܝܼܢ ܠܡܨܪܝܢ ܕܢܒܼܥܘܿܢ ܟܘܼܪܣܝܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܒܘܼܗܝ ܡܼܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܕܫܩܼܠܗ ܘܝܗܼܒܗ ܠܝܕܡܪܝܘܿܣ ܒܪ ܕܝܼܡܪܝܘܿܣ ܒܥܠܕܒܒܗ ܕܐܠܟܣܕܢܪܘܿܣ ܘܫܩܼܠܘܼܗܝ ܡܢܼ̈ ܕܕܝܼܡܛܪ̄ܝܘ ܡܛ݀ܠ ܕܡܨܪܝܐ ܡܝܼܬ ܠܗ. ܘܢܓܪܦܘܿܢ ܘܢܥܼܒܪܘܢܼ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܡܐ ܕܐܬܿܝܢ ܫܿܩܠܝܼܢ ܠܗܿ ܠܡܠܟܘܼܬܗ ܕܕܝܡܪܝܘܿܣ ܘܡܥܿܒܪܝܼܢ ܟܿܠܗ ܫܘܼܠܛܢܗ ܡܢܼ̈ܿ. ܘܢܗܼܦܟܘܢܼ ܗ̄ ܟܕ ܗܿܦܟܝܼܢ ܘܐܬܿܝܢ ܥܠܘܗܝ ܘܡܼܬܓܪܝܢ ܗ̄ ܡܬܓܪܓܝܼܢ ܟܝܼܬ ܡܬܡܼܪܡܪܝܼܢ ܘܡܩܿܘܝܢ ܒܚܝܠܗܘܿܢ ܥܕܡܐ ܕܢܿܣܒܝܼܢ ܠܗܿ ܠܙܟܘܼܬܐ ܒܩܪܒܐ ܥܫܝܼܢܐܝܼܬ ܘܐ݀ܚܕܝܼܢ ܠܫܘܼܠܛܢܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܕܫܩܼܠܗ ܡܨܪ̈ܝܐ ܘܡܫܠܛ ܗܼܘܐ ܥܠܘܗܝ ܕܝܡܝܛܪܝܘܿܣ ܒ݀ܬܪ ܡܘܬܗ ܕܡܨܪܝܐ ܘܢܬܼܡܪܡܪ ܗ̄ ܡܫܼܬܥܐ ܫܪܒܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܘܕܝܼܡܪܝܘܿܣ ܗܿܢܐ ܕܩܕܝܼܡ ܒܣܘܼܥܪܢܐ ܠܗ݀ܘ ܕܥܡ ܦܛܘܿܠܘܿܡܐܘܿܣ. ܡܠܟܐ ܕܬܝܡܢܐ ܗ̄ ܠܕܝܛܪܝܘܿܣ ܕܡܼܢ ܣܠܘܼܩܘܿܣ ܩܿܪܐ ܡܠܟܐ ܕܐܢܛܝܘܿܟܝܐ ܘܥܠܼܬܐ ܕܡܘܼܪܡܪ ܗ̄ ܥܠ ܕܫܡܼܥ ܕܐܬܛܝܒܼ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܕܢܼܦܘܿܩ ܢܩܼܪܒ ܥܡܼܗ. ܘܢܦܘܿܩ ܗ̄ ܘܢܦܼܩ ܕܝܡܛܪܝܘܣ ܘܐܪܥܼ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܘܢܩܝܼܡ ܚܝܼܠ ܗ̄ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܐܩܝܼܡ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܠܘܼܩܒܠ ܕܝܼܡܛܪܝܘܿܣ ܟܕ ܙܟܼܝܗܝ. ܘܢܫܬܼܠܡ ܚܝܠܐ ܗ̄ ܒܐܝܼܕܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܐܡܿܪ ܟܕ ܛ݀ܒ ܣܿܓܝܐܐ ܡܫܪܝܼܬܗ ܕܕܝܼܡܿܛܪܝܘܿܣ ܘܪܘܪ̈ܒܢ ܡܠ̈ܘܗܝ ܐܠܐ ܐܬܥܼܫܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܠܕܝܼܡܛܪܝܘܿܣ ܘܠܚܝܠܗ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܠܐ ܢܬܩܼܦ

ܗ̄ ܐܠܐ ܗܼܘ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܠܐ ܡܫܼܟܚ ܓܡܝܼܪܐܝܼܬ ܢܩܼܘܐ ܒܬܘܼܩܦܗ ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܿܐ ܚܡܘܼܗܿ ܡܨܪܝܐ ܘܫܿܩܠ ܡܢܼܗ ܠܡܠܟܘܼܬܐ. ܡܠܟܐ ܕܓܪܒܝܐ ܗ̄ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܘܟܢܼܫ ܚܝܠܐ ܕܪܒ ܡܼܢ ܗ݀ܘ ܕܟܢܼܫ ܠܘܼܩܒܠ ܕܝܼܡܪܝܘܿܣ ܠܘܼܩܒܠ ܡܨܪܝܐ ܕܐܬܼܐ ܥܠܘܗܝ ܕܢܣܼܒ ܡܠܟܘܼܬܗ. ܘܠܫܘܼܠܡ ܙܒܼܢܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܩܪܒܼ ܙܒܢܼܐ ܕܫܘܼܠܡܐ ܕܚܝ̈̄ܘ. ܒܢܚܠܐ ܥܦܝܼܦܐ ܕܗܿܘܐ ܚܕ ܬܪܝܢ ܥܠ ܗ݀ܘ ܩܕܡ̄ ܐܬܐ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܥܠ ܦܛܘܠܘܡܐܘܿܣ ܡܨܪܝܐ ܕܐܬܼܐ ܠܐܢܛܝܘܼܟܝܐ ܘܒܥܼܐ ܕܢܩܼܛܘܪ ܬܓܐ ܒܐܣܝܐ ܒܚܝܼܠ ܣܿܓܝܐܝܼܢ ܗ̄ ܐܬܿܐ ܒܚܝܠܐ ܣܿܓܝܐܐ. ܘܒܙܒܼܢܐ ܗ݀ܘ ܣܿܓܝܐܐ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܓܕ̈ܫܢ ܠܘܿܬܗ ܐܦ ܗܿܠܝܢ ܦܬܓ̈ܡܐ ܒܡܼܨܥܬܐ ܣܝܼܡܝܼܢ ܘܒ̈ܢܝ ܥܘܠܐ ܗ̄ ܟܕ ܦܢܼܐ ܠܫܪܒܐ ܕܕܝܼܡܛܪܝܘܿܣ ܘܕܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܗ݀ܘ ܕܐܡܼܪ ܥܠܘܝܗ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܐܡܼܪܘ ܒܢ̈ܝ ܥܘܠܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܥܘܿܠ̈ܐ ܕܒܥܡܐ ܕܝܘܼܕ̈ܝܐ ܗܿܠܝܢ ܕܡܬܼܬܪܝܼܡܝܼܢ ܒܡ̄ܠܟܘܼܗ ܕܕܝܡܛܪܝܘܿܣ ܗ݀ܘ ܕܡܩܿܪܒ ܥܡ ܫܪܪܐ ܘܡܥܕܪ ܠܪ̈ܫܝܼܥܐ ܕܒܗ ܡܼܬܓܘܣܝܼܢ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܟܗ̈ܢܐ ܥܘܿܠ̈ܐ. ܠܡܩܼܡܘܼ ܚܙܼܘܐ ܗ̄ ܠܡܫܼܪܘܼ ܚܼܙܘ̈ܢܐ ܘܓܠ̈ܝܢܐ ܕܩܕܡܼܘ ܐܬܐܡܼܪܘ ܥܠܘܗܝ ܕܩ݀ܝܡܝܼܢ ܟܐܢ̈ܐ ܘܫ݀ܚܩܝܼܢ ܠܥܘܿܠ̈ܐ ܕܒܥܠܡܐ ܘܡܪܡܝܢ ܠܗܘܿܢ ܒܥܩ̈ܬܐ ܡܛ݀ܠ ܥܘܠܗܘܿܢ. ܘܢܐܼܬܐ ܡܠܟܐ ܗ̄ ܐܬܿܐ ܠܘܿܬ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܕܠܗ ܩܿܪܐ ܡܠܟܐ ܕܓܪܒܝܐ ܘܒܝܕ ܦܘܼܪ̈ܣܐ ܘܨܢܥ̈ܬܐ ܕܥܿܒܕ ܡܨܠܚ ܒܟܿܠ ܡܕܡ ܕܒ݀ܥܐ. ܘܢܟܒܼܘܿܫ ܗ̄ ܒܝܕ ܚܟܡܼܬܗ ܘܚܝܠܗ ܡܡܟܿܟ ܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܥܫܝܼ̈ܢܬܐ ܘܫܿܒܐ ܥܡܘܿܪ̈ܝܗܝܢ. ܘܕܪܥܐ ܕܬܝܡܢܐ ܗ̄ ܕܝܡܛܪܝܘܿܣ ܒܪ ܣܠܘܿܩܘܿܣ ܕܐܚܝܼܕ ܫܘܼܠܛܢܐ ܕܐܣܝܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܠܐܦ̈ܝ ܬܝܡܢܐ ܠܐ ܡܫܼܟܚ ܕܢܩܘܼܡ ܘܢܥܼܙܠܐ ܩܕܡ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܒܩܪܒܐ ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܒܗܘܿܢ ܚܝܠܐ ܠܡܩܼܡ ܒܗ݀ܝ ܕܐܠܗ ܐܗܡܝܼ ܡܢܼ̈ܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܥܘܠܗܘܿܢ. ܘܢܩܘܼܡܘܢܼ ܓܒ̈ܝܐ ܗ̄ ܓܒ̈ܝܐ ܕܥܡܐ ܩܿܪܐ ܠܟܗ̈ܢܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܓܿܒܝܢܼ ܗܼܘܘ ܠܐܠܗܐ ܠܟܗܢܘܼܬܐ ܘܠܐ ܐܟܫܼܪܘ ܥܘܼܕܪܢܐ ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܼܐ. ܘܢܕܒܪ ܗ݀ܘ ܕܐܬܿܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܕܐܬܿܐ ܥܠ ܕܝܼܡܛܪܝܘܿܣ ܕܥܿܒܕ ܒܚ ܘܒܚܝܠܗ ܘܒܡܠܟܘܼܬܗ ܐܝܟ ܕܨ݀ܒܐ. ܘܢܩܘܼܡ ܒܐܪܥܐ ܗ̄ ܒܐܝܼ̈ܕܘܗܝ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܒܗ݀ܝ ܕܫܿܩܠ ܠܗܿ ܡܼܢ ܬܚܝܬ ܫܘܼܠܛܢܗ ܕܝܼܡܛܪܝܘܿ ܘܝܿܗܒ ܠܗܿ ܠܐܪܥܐ ܠܝܘܼܢܬܢ ܪܚܡܿܗ ܡܕܒܪܢܐ ܕܥܡܐ܀ ܘܢܣܝܼܡ ܐܦܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܕܢܐܼܡܪ ܕܒܚܐܼܦܐ ܥܫܝܼܢܐ ܐܬܿܐ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ. ܘܥܿܐܠ ܬܩܝܼܦܐܝܼܬ ܕܠܐ ܕܚܠܼܐ ܒܡܠܟܘܼܬܐ ܕܕܝܡܛܪܝܘܿ̄ ܘܡܿܥܒܪ ܠܗ ܡܢܼܗܿ ܥܡ ܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܕܡܠܟܘܼܗ̄ ܘܕܚܝܠ̈ܘܬܗ. ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܬܬܝܼܗܒܝ ܗ̄ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܩܠܐܘܦܛܪܐ ܕܐܬܝܗܼܒܬ݀ ܐܢܬܬܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܩܿܪܐ ܠܗܿ ܠܫܘܬܦܘܼܬܗܘܿܢ ܚܒܿܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܢܼܟܠܐ ܐܬܝܗܼܒܬ݀ ܘܒܿܬܪ ܩܠܝܼܠ ܙܒܼܢܐ ܩܠܝܼܠ ܙܒܼܢܐ ܐܬܕܒܪܬ݀ ܡܢܼܗ ܘܐܬܝܗܼܒܬ݀ ܠܕܝܼܡܛܪܝܘܿ ܒܥܠܕܒܒܗ ܘܒܗܿ ܒܗܿܕܐ

ܐܦ ܗܼܘ ܐܬܚܼܒܠ ܡܼܢ ܝܕ ܐܒܘܿܗܿ. ܘܠܐ ܬܗܼܘܐ ܕܝܼܠܗܿ ܗ̄ ܒܕܠܐ ܡܩܘܝܐ ܨܝܕܘܗܝ ܘܢܗܦܼܟ ܐܦܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܘܗܘܼ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܡܠܟܐ ܡܼܢ ܩܕܡ ܕܬܓܕܫܼܝ ܠܗ ܗܿܕܐ. ܐܡܿܪ ܕܝܢ ܥܠ ܗ݀ܝ ܕܣܼܡ ܘܫܡܼܪ ܚܐܦܼܗ ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܼܐ ܥܠ ܩܝܼܠܝܼܩܝܐ ܟܕ ܫܡܼܥ ܕܡܛܝܒܼܐ ܕܬܡܼܪܕܝ. ܘܢܟܼܒܘܿܫ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܕܡܫܿܥܒܕ ܘܒ݀ܐܙ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܒܗܿ ܒܩܝܼܠܝܼܩܝܐ ܥܠܘܗܝ ܡܚܿܣܕ ܗܼܘܐ ܠܗ. ܘܚܣܼܕܗ ܢܗܼܦܘܟ ܗ̄ ܦܪܥܿܗ ܐܝܟ ܡܐ ܕܫ݀ܘܐ. ܘܢܣܝܼܡ ܐܦܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܡܫܿܡܪ ܠܡ ܚܐܦܗ ܒܡܫܩܠܘܼܬܐ ܥܠ ܟܿܠܗܝܢ ܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܚܣܝܼ̈ܢܬܐ ܕܢܼܒܘܿܙ ܐܢܝܢ ܘܢܣܬܼܚܦ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܚܪܬܼܗ ܡܬܩܼܛܠ ܠܡ ܡܼܢ ܪ̈ܚܡܿܘܗܝ ܘܐ݀ܒܕܝܼܢ ܢܨܚ̈ܢܘܗܝ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܩܠܝܼܠܐܝܼܬ. ܘܢܩܘܼܡ ܗ̄ ܥܠ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪ̄ ܕܡܬܩܢܐ ܘܡܼܨܒܬܐ. ܩܿܐܡ ܦܛܘܿܠܘܼܡܐܘܿܣ ܡܨܪܝܐ ܡܥܿܒܪ ܫܘܼܠܛܢ ܗ̄ ܗܘܼ ܦܛܘܿܠܘܿܡܐܘܿܣ ܡܿܥܒܪ ܘܡܒܿܛܠ ܫܘܼܠܛܢܐ ܘܗܕܪܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ. ܘܒܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܿܪ̈ܐ ܗ̄ ܗܘܼ ܦܛܘܠܘܡܐܘܿܣ ܒܿܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܐ ܕܢܣܼܒ ܕܚܬܢܗ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܡܝܼܬ. ܠܐ ܒܪܘܓܙܐ ܗ̄ ܠܘ ܒܥܠܼܬܐ ܕܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܡܝܼܬ ܐܠܐ ܡܿܘܬܐ ܟܝܢܿܝܐ. ܘܢܩܘܼܡ ܥܠ ܗ̄ ܕܝܼܡܛܪܝܘܿܣ ܒܪ ܕܝܼܡܝܼܛܪܝܘܿܣ ܚܠܫܐ ܩܼܪܝܗܝ ܥܠ ܕܐܬܬܼܒܪ ܩܕܡ ܝܘܢܬܢ. ܘܠܐ ܢܬܝܼܗܒ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܣܢ̈ܐܘܗܝ ܚܝܠ̈ܘܬܗ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܗܕܪܐ ܕܡܠܟܘܼܬܗ ܘܫܢܝܼܘ ܡܼܢ ܠܘܿܬܗ܆ ܘܢܐܼܬܐ ܒܫܠܼܝܐ ܗ̄ ܕܝܼܡܛܪܝܘܿܣ ܚܠܫܐ܆ ܘܢܐܼܚܘܼܕ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܕܕܠܐ ܩܪܒܐ ܒ݀ܬܪ ܡܿܘܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܘܕܦܛܘܿܠܘܼܡܐܘܿܣ ܐܚܝܼܕ ܫܘܼܠܛܢܗܘܿܢ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܡܗܪܢܐ. ܬܘܼܩܦܗܘܿܢ ܕܟܪ̈ܟܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܒܿܐܙ ܠܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܡ̈ܠܟܐ ܘܣܿܐܡ ܠܘܿܬܗ ܘܢܬܼܬܒܪܘܢܼ ܡܼܢ ܩܕܡܘܗܝ ܐܦ ܗ̄ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܩܿܪܐ ܠܥܒܪ̈ܝܐ ܒܗ݀ܝ ܕܫܕܪ ܚܝܠ̈ܘܬܗ ܠܩܕܫ ܕܒܓܠܝܼܠܐ ܘܡܼܬܪܥܝܢ ܗܼܘܘ ܕܢܥܒܪܘܼܢܝܗܝ ܠܝܘܼܢܬܢ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܢܗ ܐܝܟ ܕܡܿܘܕܥ ܟܬܒܐ ܕܡܩ̈ܒܝܐ ܘܡܼܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܫܼܬܘܬܦܝܼܢ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܫܘ̈ܬܦ̄ܘ ܘܒܢ̈ܝ ܐܪܙܗ ܐܫܬܚܼܠܦܘ ܥܠܘܗܝ ܘܗܼܘܘ ܠܗ ܕܠܩܘܼܒܠܐ. ܘܢܣܼܩ ܘܢܬܩܼܦ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܟܕ ܣܢܼܐܘܗܝ ܚܝܠ̈ܘܬܗ ܘܗܦܼܟܘ ܡܢܼܗ ܐܬܟܢܼܫܘ ܥܠܘܗܝ ܠܐܢܛܝܘܼܟܝܐ ܘܚܒܼܫܘܼ̄ ܬܡܿܢ ܘܗܼܘ ܡܼܢ ܩܕܡ ܙܒܢܼܐ ܡܼܢ ܕܐܬܐܠܼܨ ܫܠܼܚ ܠܝܘܼܢܬܢ ܪ̈ܒܟܗܢܐ ܕܢܥܕܪܝܼܘܗܝ ܟܕ ܐܫܼܬܘܕܝܼ ܕܡܝܩܼܪ ܠܥܡܐ. ܒܿܬܪ ܕܗܿܘܐ ܠܗ ܢܦܐܼܫܐ ܘܫܕܪ ܝܘܼܢܬܢ ܬܠܬܐ ܐ̈ܠܦܝܼܢ ܘܙܟܼܘ ܠܥܡܐ ܕܚܒܼܫܘܼܗܝ ܘܩܼܛܠܘ ܐ̈ܠܦܝܼܢ ܘܙܟܼܘ ܠܥܡܐ ܕܚܒܼܫܘܼܗܝ ܘܩܼܛܠܘ ܡܢܼܗܘܿܢ ܡܐܐ ܐ̈ܠܦܝܼܢ ܘܦܨܝܼܘ ܠܕܝܼܡܛܪܝܘܿܣ ܘܢܣܼܒܘ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܒܙܼܬܐ ܘܗܦܟܼܘ ܘܥܠܗܿܕܐ ܐܡܼܪ ܕܒܥܡܐ ܙܥܘܿܪܐ ܢܬܢܼܩܦ ܘܢܐܼܚܘܼܕ ܫܡ̈ܝܼܢܐ ܕܡܕ̈ܝܼܢܬܐ ܘܢܥܼܒܕ ܡܕܡ ܕܠܐ ܥܒܼܕܘ ܗ̄ ܥܠܝܗܝܢ ܕܗܿܠܝܢ ܕܥܒܼܕ ܒܐܢܛܝܘܿܟܝܐ ܘܒܡܠܟܘܼܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܿ̄

ܕܡܼܢ ܒܿܬܪ ܕܙܟܼܐ ܕܒܪ ܟܿܠܗ ܥܘܼܬܪܐ ܕܗܿܠܝܢ ܫܘܼܠ̈ܛܢܐ܆ ܘܒܼܙܬܐ ܘܫܒܝܼܬܐ܆ ܘܥܠ ܟܪ̈ܟܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܕܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܡܠ̈ܟܐ. ܢܬܚܼܫܒ ܡܚܫܼ̈ܒܢ ܗ̄ ܗܘܼ ܕܝܼܡܛܪܝܘܿܣ ܟܕ ܒ݀ܥܐ ܦܘܼܪܣܐ ܕܒܡܿܢܐ ܢܙܟܼܐ ܠܥܡܐ ܕܡܕ̈ܝܼܢܬܐ. ܘܥܕܐ ܠܙܒܼܢܐ. ܗ̄ ܕܥܕܡܐ ܠܙܒܼܢܐ ܕܥܘܼܢܕܢܗ ܡܩܿܘܐ ܒܚܝܠܢܘܼܬܗ. ܟܕ ܡܬܼܢܨܚ ܘܝܿܪܒ. ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܬܝܡܢܐ ܗ̄ ܥܠ ܗ݀ܘ ܕܐܬܿܐ ܥܠܘܗܝ ܘܐܦ ܗܿܢܐ ܦܬܓܡܐ ܒܡܼܨܥܬܐ ܐܥܼܠ ܘܣܝܼܡ ܟܟܕ ܢܩܝܼܦ ܠܥ̈ܠܡܐ ܕܐܡܝܼܪܝܼܢ ܥܠ ܫܪ̈ܒܐ ܕܐܢܛܝܟܘܿܣ ܙܥܘܿܪܐ ܒܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܘܛܪܝܼܦܘܿܢ ܡܪܒܝܿܢܗ. ܡܿܫܪܐ ܕܝܢ ܫܫܼܪܒܗܘܿܢ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܢܬܓܼܪܘܢܼ ܕܫܪܟܐ܀ ܡܠܟܐ ܕܬܝܡܢܐ ܩܿܪܐ ܗܿܪܟܐ ܠܐܢܛܝܟܘܿܣ ܒܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܠܒܼܗ. ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܗܼܘ ܕܝܼܡܛܪܝܘܿܣ ܼܡܢ ܕܫܼܡܥ ܕܗ݀ܘ ܕܡܥܼܬܕ ܕܢܐܼܬܐ. ܬܪܨܼ ܚܘܼܫܒܗ ܠܩܘܼܒܠܗ ܕܢܩܼܪܒ ܥܡ ܐܢܝܛܘܿܣ. ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܡܼܢ ܕܐܬܼܐ ܡܼܢ ܬܝܡܐ ܐܡܠܼܟܗ ܛܪܝܼܦܘܿܢ ܥܠ ܐܣܝܐ ܒܫܘܼܠܛܢܐ ܕܐܒܘܼܗܝ. ܒܚܝܼܠ ܪܒ ܗ̄ ܒܚܝܠܐ ܪܒܐ ܘܥܫܝܼܢܐ ܐܙܠܼ ܕܝܼܡܛܪܝܘܿܣ ܥܠ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܙܼܠ ܠܘܼܩܒܠ ܕܝܼܡܪܝܘܿܣ. ܘܠܐ ܢܩܘܼܡ ܗ̄ ܠܐ ܡܩܿܘܐ ܨܝܕ̄ܘ ܟܘܼܬܗ ܓܡܝܼܪܐܝܼܬ. ܐܠܐ ܩܠܝܼܠ ܙܒܢܼܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܢܬܚܼܫܒܘܿܢ ܗ̄ ܘܥܠܼܬܐ ܕܡܙܕܟܝܿܢܘܼܬܗ ܕܡܚܼܫ̈ܒܬܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܐܬܚܼܫܒܘ ܥܠ̄ܘ ܪ̈ܚܡܿܘ̄ ܘܡܒܛ̈ܠܢ ܠܙܟܘܼܬܗ. ܘܐܟ̈ܠܝ ܦܛܒܓܗ ܗ̄ ܗܿܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܛܪܝܼܦܘܿܢ ܡܪܒܝܿܢܗ ܕܥܡܗ ܡܬܼܦܢܩ ܗܼܘܐ ܘܡܬܼܒܣܡ. ܘܚܝܠ ܢܬܼܒܕܪ ܗ̄ ܕܐܬܢܼܟܠ ܛܪܝܼܦܘܿܢ ܘܩܼܛܠ ܠܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܝܿܟܢܐ ܕܗܼܘ ܢܡܼܠܟ ܘܒܗܿܝ ܕܠܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܝܘܼܒܠܐ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܐܬܒܼܪܕܪܘ ܡܼܢ ܠܘܿܬܗ ܟܿܠܗ ܚܝܠܗ. ܘܢܦܼܠܘ ܚܪ̈ܝܼܒܐ ܗ̄ ܕܐܝܟ ܕܒܚܪܒܐ ܡܩܪܒܐ ܗܿܟܢ ܡܫܿܢܝܢ ܡܼܢ ܠܘܿܬܗ ܚܝܠ̈ܘܬܗ. ܘܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܡ̈ܠܟܐ ܗܿܠܝܢ ܗ̄ ܡܪܢܝܼܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܪܢܝܢ ܗܼܘܘ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ. ܛܪܝܼܦܘܿܢ ܒܿܥܐ ܗܼܘ ܕܢܩܼܛܘܿܠ ܠܛܠܝܐ ܘܐܢܛܝܟܘܿܣ ܩܢܼܛ ܗܼܘܐ ܡܢܼ̈. ܡܠܟܐ ܩܿܪܐ ܠܛܪܝܼܦܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܣܼܡ ܒܪܥܝܿܢܗ ܕܢܡܼܠܟ. ܘܥܠ ܚܕ ܦܬܘܿܪܐ ܢܟܼܠܐ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܕܟܕ ܡܫܼܬܘܬܦ ܥܡ ܒܐܝܼܩܪܐ ܘܒܡܐܣ̄ܠ ܠܐ ܦܿܐܐܫ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܕܢܡܼܠܠ ܥܡܼ̈ ܒܢܟܼܠܐ. ܘܠܐ ܢܨܠܚܘܢܼ ܐܟܡܿܢ ܕܛܠܝܐ ܡܬܩܼܛܠ ܡܼܢ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܚܪܝܐ ܒܪ ܕܝܼܡܛܪܝܘܿܣ܆ ܡܛܠ ܕܡܛܝܼ ܩܼܨܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܩܪܒܼ ܠܗ ܫܘܼܠܡܐ ܕܙܒܼܢܐ ܕܒܗ ܡܬܓܼܡܪ̈ܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܐܬܝ̈ܢ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܕܐܢܛܝܟܘܿܣ ܡܬܼܩܛܠ ܘܐܦ ܗܼܘ ܒܿܬܪܟܢ. ܘܢܗܼܦܘܼܟ ܠܐܪܥܐ ܗ̄ ܐܦ ܗܿܢܐ ܦܬܓܡܐ ܒܡܼܨܥܬܐ ܡܥܼܠ ܣܝܼܡ ܟܕ ܢܩܝܼܦ ܠܗܿܠܝܢ ܕܒܿܬܪܟܢ. ܕܢܐܡܼ ܕܡܐ ܕܐܬܼܐ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܒܪ ܕܝܡܛܪܝܘܿܣ ܚܠܫܐ ܡܼܢ ܒܝܬ ܝܘ̈ܢܝܐ ܥܠ ܛܪܝܼܦܘܿܢ. ܒܚܝܠܐ ܪܒܐ

ܐ݀ܬܐ. ܗܿܢܐ ܒܓܙܪ̈ܬܐ ܕܟܝ̈ܬܝܐ ܗܼܘܐ ܘܕܒܼܪ ܬܪܥܿܣܪ ܪ̈ܒܘܢ ܦܪ̈ܫܐ ܘܐܬܼܐ. ܘܠܒܼܗ ܥܠ ܩܝܿܡܐ ܗ̄ ܗܿܢܐ ܦܬܓܼܡܐ ܠܗܿܠܝܢ ܥܠ̈ܝܐ ܢܩܝܼܦ. ܐܡܼܪ ܕܝܢ ܥܠ ܛܪܝܼܦܘܿܢ ܕܣܼܡ ܒܪܥܝܿܢܗ ܕܢܟܐ ܠܥܡܐ ܕܒܝܬ ܝܘܼܢܬܢ. ܘܢܥܒܼܕ ܐܝܟ ܕܒܩܕܡܝܬܐ ܗ̄ ܛܪܝܼܦܘܿܢ ܩܕܡ ܕܢܡܠܼܟ ܩܼܛܠ ܠܝܘܼܢܬܢ ܘܒܿܬܪ ܕܐܡܼܠܟ ܥܒܼܕ ܡܚܘܼܬܐ ܒܥܡܐ ܒܝܘܡ̈ܝ ܫܡܼܥܘܿܢ ܐܚܘܼܗܝ ܕܝܘܢܬܢ. ܘܢܐܼ̈ܬܝܢ ܥܠܘܗܝ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܬܪ̈ܥܣܪ ܪ̈ܒܘܢ ܕܢܝܼܬ̈ܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܝܘܢ̈ܝܐ ܕܐܝܬܝܼ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܥܠ ܛܪܝܦܘܿܢ. ܗܿܢܐ ܦܬܓܼܡܐ ܢܩܝܼܦ ܠܗ݀ܘ ܕܐܡܿܪ ܕܢܗܼܦܘܼܟ ܠܐܪܥܗ ܒܚܝܼܠ ܣܿܓܝܼ. ܘܢܪܓܼܙ ܥܠ ܩܝܿܡܐ ܗ̄ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܒ݀ܬܪ ܕܬܒܼܪ ܠܛܪܝܼܦܘܿܢ ܐܬܚܼܡܬ݀ ܥܠ ܩܝܿܡܐ ܐܘܟܝܼܬ ܥܡܐ ܕܝܘܼܕ̈ܐ. ܘܗܦܼܟ ܒܫܘܼܘ̈ܕܝܘ̄ ܕܐܫܼܬܘܕܝܼ ܠܫܼܡܥܘܿܢ ܩܕܡ ܠܛܪܝܼܦܘܿܢ ܘܫܕܪ ܠܘܿܬ ܫܡܼܥܘܢܿ ܘܐܡܼܪ ܕܐܢܬܘܿܢ ܠܡ ܕܐܚܝܼܕܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܠܝܘܿܦܝܼ ܘܠܓܪܕ ܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܘܐܚܪܼܒܬܘܢ ܠܐܘܼܚ̈ܕܢܐ ܕܡܠܟܼܘܬܝ ܗܿܫܐ ܐܫܼܠܡܘ ܠܝܼ ܠܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܐܚܼܕܬܘܿܢ ܘܗܒܘ ܠܝ ܚܡܫ ܡܐܐܐ ܟܟܪ̈ܝܼܢ. ܐܢܕܝܢ ܠܐ. ܐܬܿܐ ܐܢܼܐ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡܼܟܘܢܿ ܐܟܡܼܐ ܕܟܬܝܼܒ ܒܟܬܒܐ ܕܡܼܩܒ̈ܝܐ ܘܢܬܒܼܝܢ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܫܒܩܼܘ ܗ̄ ܦܬܓܼܡܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܠܬܚܼܬ ܡܢܼܗ ܢܩܝܼܦ. ܗ݀ܢܐ ܠܡ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܒܟܗ̈ܢܐ ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܡܨܼܛܒܐ. ܒܩܘܼܛܢܐ ܕܥܡܐ ܕܫܒܼܩܘ ܢܡܘܿܣܐ ܕܐܠܗܐ ܐܡܿܪ ܕܝܢ ܐܝܐܣܘܿܢ ܐܚܘܼܗܝ ܕܚܘܼܢܝܐ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ. ܗܿܢܐ ܕܐܥܠܝܼ ܥܠ ܐܚܘܼܗܝ ܘܐܫܼܬܘܕܝܼ ܕܢܬܼܠ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܟܣܼܦܐ ܟܟܪ̈ܐ ܬܠܬ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ. ܘܬܘܼܒ ܬܡܢܝܼܢ ܘܬܘܼܒ ܚܡܫܝܼܢ ܐܫܼܬܥܠܝܼ ܕܝܢ ܥܠ ܗܿܢܐ ܡܢܐ ܠܐܘܿܣ ܐܚܘܼ̄ ܕܣܝܼܡܘܿܢ. ܬܠܬܡܐܐ ܟܟܪ̈ܝܼܢ ܐܚܪ̈ܢܝܼܢ. ܗܿܠܝܢ ܕܝܢ ܕܗܘܼ̈ܝ ܒܝܘܡ̈ܝ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܦܝܼܦܐܢܘܿܣ ܘܡܼܢ ܕܐܥܼܠ ܗܿܢܐ ܦܬܓܡܐ ܒܡܨܼܥܬܐ ܬܘܼܒ ܦܢܼܐ ܠܗ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܗܿܢܘܿܢ ܫܪܝܼܘ ܠܡܣܼܒܠܘܼ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܠܥܡܐ ܒܝܘܡ̈ܝ ܡܬܝܼܬܐ ܘܒܪܝܼܫܢܘܼܬܐ ܕܝܼܗܘܼܕܐ ܡܩܒܝ ܒܪܗ ܕܡܬܝܼܬܐ. ܐܡܿܪ ܕܝܢ ܥܠ ܐܢܛܐܟܘܿܣ ܐܦܝܼܦܩܐܢܘܿܣ ܒܪܗ ܕܐܢܛܝܟܘܿܣ ܪܒܐ ܗ݀ܘ ܕܗܘܼ ܐܡܼܠܟ ܒܿܬܪ ܣܠܘܼܩܘܿܣ ܒܝܘܡ̈ܬܗ ܕܚܘܼܢܝܐ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܘܗܘܼ ܫܪܝܼ ܕܢܣܼܒܠ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܠܥܡܐ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܼܢ. ܗܼܘ̈ܝ ܕܝܢ ܗܿܠܝܢ ܒܫܘܼܪܝ ܡܠܟܘܼܬܗ ܕܗܿܢܐ ܒܫܼܢܬ݀ ܐܪܒܥܝܼܢ ܘܫܒܼܥ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܐܡܿܪ ܕܝܢ ܗܿܟܢܐ. ܘܬܘܼܩܦܗܘܿܢ ܡܢܼܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܟܼܐ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܼܠܡܐ. ܬܫܥܝܼܬܐ ܕܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܦܝܼܦܐܢܘܿܣ ܐܝܼܬܝܗܿ ܫܪܝܼ ܕܢܣܼܒܠ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܠܝܘܼܕ̈ܝܐ. ܘܬܘܼܩܦܗܘܿܢ ܡܢܼܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܢܼܗܘܿܢ ܕܡܠ̈ܟܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܘܡܼܢ ܝܘܼܒܠܗܘܿܢ ܩܝܿܡܐ ܬܩܝܼܦܘܿܬܗܘܿܢ ܘܥܫܝܼܢܘܼܬܗܘܿܢ ܕܒܗܿ ܡܫܥܿܒܕܝܼܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܢܛܢܦܘܿܢ ܗ̄ ܛܢܦ̄ܘܼ ܒܕܐܡܼܪܚܘ ܘܥܠܼܘ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܒܝܬܐ

ܫܚܝܼܡܐ ܘܥܒܼܕܘ ܟܿܠ ܕܨܒܼܘ. ܡܩܕܫܐ ܥܫܝܼܢܐ ܩ݀ܪܐ ܠܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܿܪܫܠܡ ܕܒܥܘܼܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܚܼܙܝܼ ܩܕܝܼܫܐ ܘܚܝܠܬܢܐ ܒܝܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܐܣܼܬܥܪ̈ܝ ܒܗ. ܘܢܥܒܪܘܢܿ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܗ̄ ܗܘܼ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܥܡ ܗܿܢܘܿܢ ܕܒ݀ܬܪܗ ܐܥܒܼܪܘ ܘܒܛܼܠܘ ܕܒܼܚ̈ܐ. ܘܠܼܚܡ ܐܦ̈ܐ ܘܠܗܿܠܝܢ ܡܿܘܕܥ ܟܬܒܐ ܕܡܩܒ̈ܝܐ. ܒܝܢܬ݀ ܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܼܢ ܘܬܠܬ ܢܣܼܒ ܐܢܛܝܟ̄ܘܿ ܠܡܕܒܚܐ ܕܕܗܒܐ. ܘܠܡ̈ܐܢܝ ܬܘܼܩܢܗ ܘܠܡܢܪܬܐ ܘܠܦܬܘܿܪܐ ܘܠܢܘܼ̈ܩܝܐ ܘܠܐܦ̈ܝ ܬܪܥܐ ܘܠܟܿܠܗ ܨܒܼܬܐ ܕܕܗܒܐ ܕܒܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ. ܘܢܣܼܒ ܕܗܒܐ ܘܟܿܠ ܡ̈ܐܢܐ ܕܪܓܬܐ ܘܫܩܼܠ ܐܠܦ ܘܬܡܢܐ ܡܐܐ ܟܟܪ̈ܝܼܢ. ܕܢܬܼܠܘܿܢ ܛܢܦܘܼܬܐ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܥܘܼܕܪܢܐ ܐܠܝܗܿܝܐ ܕܐܪܕܟ ܐܢܘܿܢ ܒܝܕ ܡܩܒ̈ܝܐ ܕܚܒܼܠܘ ܘܐܘܒܼܕ ܠܛܢܦܘܼܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܘܕܟܝܼܘ ܠܗܝܟܠܐ [] ܚܢܦܘܼܬܗܘܿܢ. ܘܐܝܿܠܝܢ ܕܡܥܠܝܢ ܗ̄ ܘܐܝܿܠܝܢ []ܡ ܕܐܥܘܠܘ ܒܩܝܿܡܐ ܕܢܡܘܿܣܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ []ܕ̈ܝܐ ܕܕܫܼܘ ܢ݀ܛܘܼܪܘܬܗ ܒܝܕ ܫܠܡܘܼܬܗܘܿܢ [] ܠܝܘܢ̈ܝܐ. ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܡܚܝܿܒ ܠܗܘܿܢ ܥܡ ܝܘܢ̈ܝܐ. []ܡܐ ܕܝܿܕܥܝܼܢ ܕܚܼܠܬܐ ܗ̄ ܗܿܢܐ ܦܬܓܼܡܐ []ܦ ܠܗ݀ܘ ܕܠܥܼܠ ܘܢܬܠܘܿܢ ܛܢܦܘܼܬܐ ܠܚܒܿܠܐ [] ܥܠ ܡܩܒ̈ܝܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܩܿܢܝܢܼ ܝܼܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ [] ܕܚܠܬ݀ ܡܪܝܐ ܕܡܬܼܥܫܢܝܼܢ ܒܚܝܠܐ ܬܩܝܼܦܐ []ܗܘܿܢ ܘܒܗ ܙ݀ܟܝܢ ܠܒܥܠ̈ܕܒܒܐ. ܘܢܬܬܼܩܠܘܢ []ܒܐ ܝܘ̈ܡܝܼܢ ܐܠܦ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܠܡ ܗܿܘܝܢ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܩܕܡ ܗܿܠܝܢ. ܒܗܿܢܐ ܓܝܪ ܬܚܘܼܡܐ ܥܬܝܼܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡܬܼܢܣܝܘܼ ܒܒܝܼܫ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܒܢܘܼܪܐ. ܘܡܐ ܕܐܣܼܬܚܦܘ ܗ̄ ܡܐ ܕܢܦܼܠܘ ܡܼܢ ܪܒܘܼܬ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܐܬܝ̈ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܢܬܼܥܕܪܘܢ ܥܘܼܕܪܢܐ ܗ̄ ܡܫܼܬܘܝܢ ܠܪ̈ܚܡܐ ܘܒܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ ܡܣܼܬܝܥܝܼܢ. ܘܢܬܼܬܘܣܦܘܿܢ ܗ̄ ܗܿܢܐ ܦܬܓܡܼܐ ܢܩܝܼܦ ܠܥܼܠ ܕܐܝܿܠܝܢ ܠܡ ܕܡܥܠܝܢ ܠܡ ܥܠ ܩܝܿܡܐ. ܦܢܼܐ ܠܡ ܕܢܫܼܬܥܐ ܥܠ ܒܝܼܫܘܼܬܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܘܕܐܝܿܠܝܢ ܕܢܩܝܼܦܝܼܢ ܠܗܘܿܢ. ܘܢܬܬܼܘܣܦܘܢܿ ܥܠܝܗܘܿܢ ܣܿܓܝܼ ܗ̄ ܡܬܦܠܓܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ ܘܡܣܼܬܕܩܝܼܢ ܘܡܬܼܬܘܣܦܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܠ ܓܒܐ ܕܟܝܼܫܘܼܬܐ. ܟܕ ܟܿܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܼܗܘܿܢ ܡܣܼܬܕܩ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܩܪ̈ܝܼܒܘܗܝ ܫܪܝܼܪ̈ܐ ܘܡܣܝܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܣܥܘܪ̈ܐ ܕܥܘܠܐ ܘܗܿܘܝܢ ܡܢܼܫܝܠܝ ܡܼܢ ܓܒܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ. ܘܡܼܢ ܚܟܝܼ̈ܡܐ ܢܣܬܼܚܦܘܢ ܗ̄ ܟܗ̈ܢܐ ܡܟܼܫ̈ܠܐ ܕܣܒܝܼܪܒܝܼܢ ܒܝ̈ܬܝܐ ܘܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܚܟܝܼ̈ܡܝ ܠܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܡܼܢ ܕܐܣܬܼܚܦܘ ܘܢܦܠܼܘ ܗܿܘܝܢ ܐܝܟ ܟܘܼܪܐ ܕܒܘܼܚܪܢܐ ܠܥܝܼܢ ܟ݀ܠܢܫ ܘܡܬܝܕܥܝܼܢ ܕܡܛ݀ܠ ܒܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ ܐܬܼܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܣܡܒܪܝܼܫܐ ܘܠܡܬܼܒܝܢܘܼ ܥܕܢ ܥܕܢ ܩܼܨܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܝܿܠܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܨܝܕܝܗܘܿܢ ܟܿܠ ܐܢܫ ܡܬܼܒܝܢ ܘܡܣܼܬܟܠ ܕܒܟܐܢܘܼܬܐ ܗܘ̈ܝܢ ܥܕ ܐܬܿܐ ܫܘܼܠܡܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܬܘܼܒ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܥܕܟܝܼܠ ܙܒܢܼܐ ܢܓܝܼܪ ܐܝܼܬ ܠܗܿ ܠܒܝܼܫܬܐ ܘܬܨܠܼܚܝ ܠܘܿܬܗܘܿܢ ܘܢܥܼܒܕ ܡܠܟܐ ܗ̄ ܒܙܒܢܼܐ

ܕܡܼܬܝܼܗܒ ܠܐܢܛܝܐܟܘܿܣ ܐܦܝܼܦܐܢܘܿܣ ܣܿܥܪ ܘܓܿܡܪ ܪܓܼܬܗܿ ܒܟܿܠ ܐܝܿܕܐ ܕܨܿܐ. ܘܢܬܼܬܪܝܼܡ ܗ̄ ܗܘܼ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܡܫܼܬܩܠ ܥܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܒܡܿܒܛܠ ܕܚܠ̈ܠܬܐ ܕܥܡ̈ܡܼܐ ܘܦ݀ܩܕ ܒܢܦܝܼܚܘܼܬܗ ܕܢܫܼܒܩܘܿܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܐܠܗܝ̈ܗܘܿܢ ܘܠܗ ܢܚܼܫܒܘܿܢ ܐܠܗܐ. ܘܥܠ ܐܠܗ ܐܠܗ̈ܝܼܢ ܗ̄ ܐܦ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܫܠܡܐ. ܘܡܐ ܕܡܿܡܠܠ ܡ̈ܠܼܐ ܕܨܥܪܐ ܘܕܓܘܼܕܦܐ. ܘܢܨܠܚ ܥܕ ܗ̄ ܘܡܨܿܠܚ ܘܡܿܣܩ ܠܪܝܼܫ ܟܿܠܗܘܿܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܘ̄ ܟܕ ܥܿܒܪ ܪܘܓܙܐ ܡܼܢ ܥܡܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܦܣܝܼܩܬܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܦ ܡܢܝܿܢ ܚܝ̈ܘܗܝ ܩܕܡܼܘ ܐܬܬܚܼܡܘ ܒܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܕܗܿܘܐ ܨܝܕܘܗܝ܀ ܘܒܐܠܗܐ ܕܐܒܗ̈ܘ ܗ ܚܘܘ̄ ܩܕܡ ܕܢܩܼܒܠ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܡܒܣܪ ܘܡܦܝܼܛ ܒܡܪܚܘܼܬܗ ܐܦ ܥܠ ܣܓܕܬܐ ܕܐܒܗ̈ܘܗܝ. ܘܥܠ ܪܓܼܬ݀ ܢܫܼ̈ܐ ܗ̄ ܗ݀ܕܐ ܐܡܼܪ ܥܠܘܗܝ ܒܗܜܝ ܕܫܼܛ ܐܦ ܠܓܪܬ݀ ܢܫܼ̈ܐ. ܘܒܥܼܐ ܕܢܣܼܒ ܒܢܼ̈ܫܐ ܠܢܢܝ ܐܠܗܬܐ ܒܙܒܼܢܐ ܗ݀ܘ ܕܢܚܼܬ ܠܥܝܼܠܡ ܘܫܩܼܠ ܠܕܗܒܐ ܕܬܡܿܢ ܕܛܫܝܼ ܗܼܘܐ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ. ܗܿܕܐ ܢܢܝ ܒܪܬ݀ ܕܪܝܘܿܫ ܚܕ ܡܼܢ ܫ̈ܠܝܼܛܢܐ ܕܥܝܼܠܡ ܐܝܼܬܝܗܿ ܘܟܕ ܫܡܼܥܬ݀ ܕܡܛܝܒܼ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܕܢܣܼܒܝܗܿ ܡܛ݀ܠ ܥܘܼܬܪܗܿ ܫܠܼܚܬ݀ ܠܗܿ ܒܢܟܼܠܐ ܕܠܐ ܬܐܼܬܐ ܒܚܠܐ ܣܿܓܝܐ ܥܠ ܐܬܪܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܦܝܿܣܬ ܠܐܒܿܝ ܕܠܐ ܢܼܦܘܿܩ ܥܠܝܟ ܠܩܪܒܐ ܐܠܐ ܢܫܼܠܡ ܠܟ ܠܐܬܪܐ ܘܗܿܘܐ ܠܟ ܐܢܬܬܐ. ܘܟܕ ܗܝܡܼܢ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܘܫܒܼܩ ܠܚܝܠܗ ܒܪܘܼܚܩܐ ܘܐܬܼܐ. ܦܩܕܬ݀ ܢܢܝ ܠܥܒ̈ܕܝܗܿ ܕܟܕ ܥܿܐܠ ܒܬܪܥܐ ܕܡܓܕܠܐ ܕܢܬܪܓܼܡ ܒܟܐܦ̈ܐ ܡܼܢ ܥܒܕ̈ܝܗܿ ܘܒܪ ܫ݀ܥܬܗ ܥܼܪܩ ܒܒܗܼܬܬܐ. ܘܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܟܕ ܫܡܼܥܘ ܠܢܼܨܚܢܗܿ ܕܢܢܝ ܐܩܝܼܡܘ ܠܗܿ ܨܠܡܐ. ܘܒܿܬܪ ܙܒܢܼܐ ܛܥܼܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܣܓܼܕܘ ܠܗܿ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܬܐ܀ ܘܠܐܠܗܐ ܥܫܝܼܢܐ ܗ̄ ܡܫܼܬܥܐ ܥܠ ܫܦܼܠܗ ܟܕ ܒܠܼܥ ܓܝܪ ܒܡܼܚܘܼ̄ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܘܐܬܒܣܼܒܣܘ ܦܓܪܗ ܘܐܬܚܒܼܠ ܘܣܪܝܼ. ܕܒܙܒܼܢܐ ܕܐܬܼܐ ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ. ܘܟܕ ܪܗܝܼܒܐܝܼܬ ܕܒܪ ܗܼܘܐ. ܐܫܼܬܕܝܼ ܡܼܢ ܡܪܟܒܼܬܗ ܘܐܫܼܬܘܕܝܼ ܕܒܐܝܼܩܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܢܝܩܼܪ ܠܒܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܐܘܿܪܫܠܡ ܘܢܗܼܘܐ ܝܘܼܕܝܐ ܐܢ ܡܬܼܚܠܡ. ܘܢܥܼܒܪ ܠܟܪ̈ܟܐ ܗ̄ ܩܕܡ ܟܐܒܗ ܥܒܼܪ ܠܟܪ̈ܟܐ ܥܫܝܼ̈ܢܐ ܘܫܒܼܐ ܠܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܠܐ ܕܝܼܠܗ ܘܒܼܙ ܢܟܣܼ̈ܝܗܝܢ ܘܫܩܼܠ ܠܐܠ̈ܗܝܗܝܢ. ܘܢܚܼܙܐ ܘܢܫܼܠܛ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܠܡ ܥܒܼܕ ܐܝܿܟܢܐ ܕܢܚܼܙܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܡܫܼܬܥܒܕܝܼܢ ܠܗ. ܘܐܪܒܥܐ ܢܦܠܼܓܼ ܗ̄ ܡܛ݀ܽܠ ܕܡܼܢ ܨܒܝܿܢܗ ܡܛܝܒܼ ܗܼܘܐ ܕܢܒܼܘܙ ܘܢܫܒܼܐ ܥܠܗ݀ܝ ܣܥܝܼܪ ܗܿܕܐ ܘܝܬܝܪܐܝܼܬ ܥܒܕ ܒܐܬܪܐ ܕܝܼ̈ܘܼܕ. ܘܒܥܕܢ ܩܨܼܗ ܢܬܟܼܫܦ ܗ̄ ܕܡܐ ܕܡܢܼܥ ܙܒܢܼܐ ܕܢܫܼܬܪ̈ܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܐܬܝ̈ ܥܠ ܥܒܪ̈ܝܐ ܘܡܬܼܟܬܫ ܥܡ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܦܝܼܦܐܢܘܿܣ ܦܛܘܼܠܘܿܡܐܘܿܣ ܡܨܪܝܐ ܡܠܟܐ ܕܬܝܡܢܐ. ܡܠܟܐ ܕܓܪܒܝܐ ܗ̄ ܘܐܦ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܬܼܐ ܗ̄

ܙܘܓ̈ܐ ܠܩܪ̈ܘܟܐ ܩܿܪܐ ܐܘܿ ܠܡܪ̈ܟܒܬܐ. ܢܥܘܿܠ ܗ̄ ܒܗܿܢܐ ܛܘܼܝܒܐ ܘܪܒܘܼܬܐ ܥܿܐܠ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܠܡܨܪܝܢ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܢܬܼܩܛܠܘܢܿ ܗ̄ ܒܡܐܼܬܝܼܬܗ ܡܼܛܐ ܠܝܼܗܘܼܕ ܘܐܪܒܥ ܪ̈ܒܘܢ ܩܼܛܠ ܡܼܢ ܥܡܐ ܘܐܪܒܥ ܐܦܩܼ ܒܫܒܼܝܐ܆ ܘܗܿܠܝܢ ܢܬܦܼܨܘܿܢ܀ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܘܢܿ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܫܼܠܡܘ ܠܡܛܥܝܼܘܬܗ ܠܐ ܣܿܓܦ ܐܢܘܿܢ. ܘܢܘܫܼܛ ܐܝܼܕܗ ܘܢܫܼܠܛ ܒܝܬ ܓܐܙܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܥܼܠ ܠܡܨܪܝܢ ܐܚܼܕ ܘܐܫܼܬܠܛ ܒܓܐܙܐ ܘܣܝܼܡ̈ܬܐ ܕܨܡܪܝܢ ܘܒܟܿܠܗܝܢ ܨܒܼܘ̈ܬܐ ܘܪ̈ܓܝܓܬܐ܀ ܘܢܗܼܘܘܢܿ ܒܥܘܼܕܪܢܗ. ܠܘܼܒ̈ܝܐ ܘܟܘܼܫ̈ܝܐ ܢܥܕܪܘܼܢܝܗܝ. ܟܕ ܥܿܐܠ ܠܡܨܪܝܢ܀ ܨ̄܆ ܕܝܒ̄ ܘܛܒܼ̈ܐ ܢܣܼܪܗܒܘܼܢܗ ܗ̄ ܛܒܼ̈ܐ ܕܡܼܢ ܕܡܕܢܚܐ ܕܣܪܗܼܒܘܼܗܝ ܐܡܿܪ ܠܗܿܝ ܕܟܕ ܢܚܼܬ ܠܦܪܣ ܘܐܙܠܼ ܠܥܝܼܠܡ ܕܢܣܼܒ ܠܕܗܒܐ ܘܠܐ ܦܬܚܼܘ ܠܗ ܘܐܬܼܓܡ ܒܟ̈ܐܦܐ ܘܗܦܼܟ܆ ܘܒܓܪܒܝܐ ܬܘܼܒ ܕܚܿܠ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܗܡܝܪ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܡܠ̈ܟܐ ܕܕܠܡܼܐ ܢ݀ܦܩܝܼܢ ܘܐܚܿܕܝܼܢ ܫܘܼܠܛܢܐ ܕܐܒܗ̈ܝܗܘܿܢ ܕܗܘܼ ܒܙܼ ܘܫܩܼܠ ܡܢܼܗܘܢܿ. ܘܢܦܼܘܿܩ ܒܚܡܼܬܐ ܘܐܚܼܪܒ ܘܐܘܒܼܕ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܘܐܝܬܝܼܐܝܼܬ ܠܝܘܼܕ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܼܒ ܒܡܘܩܼܒ̈ܝܐ ܕܗܘܼܐ ܫܓܘܼܫܝܐ ܒܝܼܗܘܼܕ ܡܼܢ ܥܠܬ݀ ܟܗ̈ܢܐ ܥܘܿܠ̈ܐ ܟܕ ܫܡܼܥ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܬܼܐ ܒܚܡܼܬܐ ܘܦܩܼܕ ܠܦ̈ܠܚܘܗܝ ܕܕܠܐ ܚܘܣܢ ܢܩܼܛܠܘܢܼ. ܘܢܩܼܘܿܫ ܡܫܼܟܢܗ ܗ̄ ܟܕ ܢܦܼܩ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܒܙܒܢܼܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܫܼܪܐ ܒܡܕܒܪܐ ܕܠܗ ܩܿܪܐ ܐܬܪܐ ܫܼܦܝܐ ܒܝܬ ܝܡܐ ܕܣܘܿܦ ܠܛܘܼܪܐ ܕܣܠܼܩ ܠܗ ܡܘܿܫܐ. ܬܡܿܢ ܢܩܼܫ ܡܫܼܟܢܗ ܗ̄ ܬܿܡܢ ܡܝܼܬ. ܘܢܼܛܪ ܩܘܼܕܫܗ ܗ̄ ܩܘܼܕܫܗ ܬܢܢ ܠܫܘܼܠܛܢܗ ܠܡܫܪܝܼܬܗ ܩܿܪܐ ܐܟܡܿܢ ܕܦܪܝܼܫܐ ܗܼܘܬ݀ ܘܡܛܝܒܼܐ ܠܩܪܒܐ ܕܢܐܼܡܪ ܕܡܬܼܒܛܠ ܠܗ ܥܠܝܗܿ. ܘܢܡܼܛܐ ܗ̄ ܥܕܢ ܩܨܗ ܐܡܿܪ ܕܢܡܼܛܐ ܐܟܡܿܢ ܕܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܒܿܬܪ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܡܕܪܟ ܠܗ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܡܼܢ ܫܡܿܝܐ ܘܬܒܿܪ ܠܗ ܬܢܿܐ ܗܿܠܝܢ ܕܣܿܥܪ ܒܥܡܐ. ܒܗ ܒܙܒܼܢܐ ܗ݀ܘ ܒܙܒܢܼܐ ܕܣܿܒܠܝܼܢ ܥܡܐ ܥܩ̈ܬܐ ܡܼܢ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܢܩܘܼܡ ܡܝܼܟܐܝܠ ܡܠܐܟܐ ܗ̄ ܕܢܫܼܪܐ ܘܢܒܛܼܠ ܗܿܠܝܢ ܕܐܢܛܝܟܘܿܣ ܡܼܢ ܨܝܕܝܗܘܿܢ. ܘܢܗܼܘܐ ܙܒܢܼܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܩܕܡ ܕܢܩܘܼܡ ܡܝܼܟܐܝܠ. ܢܗܼܘܐ ܐܘܼܠܨܢܐ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܩܛܼܠܐ ܕܣܥܼܪ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܟܕ ܐܬܼܐ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܕܒܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܐ ܐܝܟ ܐܪܒܥ ܪ̈ܒܼܘܬܐ ܩܛܼܠ ܘܐܪܒܥ ܙܒܼܢ. ܘܫܒܼܩ ܬܡܿܢ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܘܐܢܕܪܘܼܢܝܼܩܘܿܣ ܥܘܿܠ̈ܐ ܘܫܕܪ ܒ݀ܬܪܟܢ ܠܐܦܘܼܠܘܼܢܝܼܩܘܿܣ ܒܝܼܫ ܡܼܢ ܒܝܼ̈ܫܐ ܥܡ ܚܝܠܐ ܘܩܼܛܠ ܡܢܼܗܘܿܢ ܣܘܓܐܐ. ܒܗ ܒܙܒܢܼܐ ܗ݀ܘ ܢܫܼܬܘܙܒ ܗ̄ ܒܙܒܢܼܐ ܕܣܿܒܠ ܥܡܐ ܗܿܠܝܢ ܡܛ݀ܠ ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܡܫܼܬܘܙܒ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܡܫܼܬܟܚܝܼܢ ܒܥܡܐ ܡܛ݀ܠ ܛܢܢܗܘܿܢ ܐܟܙܼܢܐ ܕܡܬܝܼܬܐ ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܘܟܕ ܟܬܒܐ ܕܣܼܦܪܐ ܩܿܪܐ ܠܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ

ܕܢ݀ܛܪܐ ܠܗܘܿܢ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܪܫܝܼܡ ܒܟܬܒܐ ܘܣܦܼܪܐ. ܘܣܓ̈ܝܐܐ ܐܝܿܠܝܢ ܗ̄ ܠܡܩܒ̈ܝܐ ܘܠܐܝܿܠܝܢ ܕܣܝܒܼܪܘ ܥܩܼ̈ܬܐ ܥܡܼܗܘܿܢ ܩܿܪܐ ܕܕ݀ܡܟܝܼܢ ܒܥܦܪܐ ܗ̄ ܥܓܝܼ̈ܢܝ ܒܥܦܪܐ ܒܒܝܼܫ̈ܬܐ ܘܡܡ̈ܟܟܝ ܒܥܩ̈ܬܐ ܕܒܛܝܼܠܝܼܢ ܐܝܟ ܕܒܫܢܬܐ ܡܼܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܐܢܫ̈ܝܐ. ܘܦܘܼܠܚܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐ. ܢܬܼܬܥܝܼܪܘܿܢ ܗ̄ ܐܬܬܼܥܝܼܪܘ ܕܝܢ ܒܝܕ ܥܘܼܕܪܢܐ ܐܠܗܿܝܐ ܕܣܝܥܼ ܐܢܘܿܢ ܠܚܪܬܐ. ܗܿܠܝܢ ܠܚܝ ܥܠ̈ܡܐ ܗ̄ ܕܡܣܝܒܢܘܼܬܗܘܿܢ ܠܡ ܘܙܕܝܩܘܼܬܗܘܿܢ ܒܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܥܠ̈ܡܐ ܡܒܿܣܡܐ ܠܗܘܿܢ ܒܚ̈ܝܐ. ܬܘܼܒ ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܕܪ̈ܐ ܨܝܕܐܝܿܠܝܢ ܕܚܝܝܼܝܢ ܡܗܿܕܪܐ ܠܗܘܿܢ ܒܥܘܼܗܕܢܐ ܡܝܬܪܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܠܐܒܕܢܐ ܗ̄ ܥܠ ܒܝܼ̈ܫܐ ܐܡܿܪ ܗ̄ ܘܟܗ̈ܢܐ ܠܡ ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܡܫܼܬܠܡܝܼܢ ܠܐܒܕܢܐ ܘܠܡܣܡܒܪܝܫܐ ܡܛܾ݀ ܥܘܠܗܘܿܢ. ܘܠܚܼܣܕܐ ܗ̄ ܟܕ ܫܿܒܩܝܼܢ ܫܡܐ ܡܚܣܕܐ ܠܘܿܬ ܚܒܪܗܝܗܘܿܢ ܟܡܼܐ ܕܩܝܿܡ ܥܿܠܡܐ: ܘܥܿܒ̈ܕܝ ܛܒ̈ܬܐ.. ܢܬܼܚܘܘܢܿ ܪ̈ܡܐ ܘܕܟ̈ܝܐ ܐܝܟ ܢܘܼܗܪܐ ܕܪܩܝܼܥܐ ܒܕܟܝܘܼܬܗ ܟܕ ܡܙܓܠ ܒܙܠ̈ܝܼܩܐ ܕܫܡܼܫܐ. ܘܐܝܿܠܝܢ ܕܙܟܝܢ ܗ̄ ܡܩܒ̈ܝܐ ܕܗܘܼܘ ܥܠܼܬܐ ܕܙܟܘܼܬܐ ܠܥܡܐ ܒܡܝܬܪܘܼܬܗܘܿܢ. ܢܗܼܘܘܿܢ ܡܙܗܪܝܼܢ ܗ̄ ܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܒܝܕ ܕܘܼܒܪ̈ܝܗܘܿܢ ܘܢܨܚ̈ܢܝܗܘܿܢ ܐܝܟ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܡܢܗܪܝܼܢ ܐܢܗܼܪܘܼܗܝ ܠܥܡܐ ܡܼܢ ܥܡܛܢܐ ܕܛܥܿܝܘܼܬܐ ܕܝܘܼܕ̈ܝܐ. ܠܥܿܠܡ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܒܗܿܕܐ ܥܠ ܙܒܢܼܐ ܕܢܝܿܚܬܐ ܕܗܿܘܐ ܠܗ ܠܥܡܐ ܘܡܿܘܕܥ ܬܘܼܒ ܥܠ ܫܡܗܘܿܢ ܒܗܿܝ ܕܡܢܗܪ ܘܡܨܿܡܚ ܘܢܨܿܚ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡܛ݀ܠ ܙ݀ܟܘܼܬܗܘܿܢ. ܘܐܢܬ ܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܗ̄ ܐܢܬ ܠܡ ܕܠܝܼܕܥܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܐܫܼܬܘܝܼܬ ܟܬܘܿܒ ܐܢܘܢܿ ܠܦܼܬܓ̈ܡܐ ܗܿܠܝܢ ܕܠܐ ܢܐܼܒܕ ܥܘܼܗܕܢܗܘܿܢ. ܘܚܬܘܿܡ ܐܢܘܿܢ ܬܘܼܒ ܒܫܼܬܩܐ ܕܠܐ ܢܕܚܼܠܘܢܿ ܥܡܐ ܘܢܦܘܼܫܘܿܢ ܡܼܢ ܡܣܼܩܬܐ ܕܠܝܼܗܘܼܕ. ܥܕܢ ܥܕܢ ܩܨܐ ܗ̄ ܠܙܒܼܢܐ ܕܫܘܼܠܡܐ ܢܬܼܢܛܪܘܢ ܦܬܓ̈ܡܐ ܗܿܠܝܢ ܕܐܡܿܪܬ ܠܟ ܘܢܒܼܥܘܢܿ ܣܓ̈ܝܐܐ ܒܿܬܪ ܠܡ ܙܟܘܼܬܗܘܿܢ ܕܡܩܼܒ̈ܝܐ ܒ݀ܥܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܐܠܗܐ ܘܝܼܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܬܼܦܪܣܐ ܒܟܿܠܗ ܥ݀ܠܡܐ ܘܡܫܼܬܪܬܚܐ. ܘܡܼܢ ܕܫܠܡ ܓܒܪܐܝܠ ܡܡܠܠܗ ܥܕܡܐ ܠܗܿܪܟܐ ܘܒ݀ܥܐ ܕܢܫܢܼܐ. ܡܫܼܬܥܐ ܬܘܼܒ ܕܢܝܐܝܠ܆ ܚܕ ܒܗܿܕܐ ܣܦܼܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܗܿܠܝܢ ܒܛܟܼܣܐ ܕܡܫܐܠ̈ܢ ܡܿܡܠܠܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܘܗܘܼ ܓܒܪܐܝܠ ܒܛܟܼܣܐ ܕܡܦܫ̈ܩܢܐ ܩܿܐܡ ܗܼܘܐ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܘܡܚܼܙܩ ܒܠܒܘ̈ܫܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܐܟܡܿܢ ܕܡܦܣ ܒܟܣ̈ܝܬܗ ܕܫܪܟܐ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ. ܡܿܫܐܠܝܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܩܝܿܡܝܼܢ ܥܠ ܣܦܪ ܢܗܪܐ. ܥܕܡܐ ܠܐܡܼܬܝ ܗ̄ ܕܟܡܼܐ ܙܒܢܼܐ ܡܩܿܘܝܐ ܡܠܟܘܼܬܐ ܒܥܡܐ ܘܗܿܝܕܝܢ ܢܣܿܒܐ ܫܘܼܠܡܐ. ܘܫܡܿܥܬ ܗ̄ ܘܚܙܝܿܬܗ ܠܡ ܐܢܿܐ ܕܢܝܐܝܠ ܠܗ݀ܘ ܕܩܿܐܡ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܡ̈ܝܐ. ܕܐܪܝܼܡ ܝܡܝܼܢܗ. ܒܚܝ ܥܠ̈ܡܐ ܗ̄ ܝ݀ܡܐ ܒܗ݀ܘ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܬܘܼܡܐܝܼܬ ܘܕܠܐ ܫܘܼܠܡܐ. ܕܠܥܕܢ ܥܕ̈ܢܝܼܢ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܠܡ ܥܕ̈ܢܝܼܢ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܼܢ ܡܫܼܬܠܛܐ ܛܪܘܿܢܘܼܬܐ ܕܡܠ̈ܟܐ ܝܘ̈ܢܝܐ ܒܥܡܐ ܘܗܿܠܝܢ ܐܡܿܪܬ

ܕܠܐ ܫܘܼܚܠܦܐ ܘܕܠܐ ܕܓܠܘܼܬܐ ܕܒܗ ܒܗܿܢܐ ܙܒܢܼܐ ܡܬܼܚܒܠ̈ܢ ܬܩܢ̈ܬܐ ܕܡܕܝܼܢܬܐ ܘܗܝܟܠܐ. ܘܒܥܕܢ ܕܢܬܦ̈ܨܝܢ ܗ̄ ܒ݀ܬܪ ܕܫܠܡ ܗܿܢܐ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܗܿܝܕܝܢ ܡܬܼܦܨܝܢ ܗ̄ ܐܝܼܕ̈ܝܐ ܕܥܡܐ ܩܕܝܼܫܐ ܟܕ ܪܡܿܙ ܥܠ ܡܩܒ̈ܝܐ ܕܡܛ݀ܠ ܛܢܢܼܗܘܿܢ ܕܒܕܚܼܠܬ݀ ܡܪܝܐ ܡܬܼܥܕܪܝܼܢ ܘܫܩܠ̈ܢ ܫܘܼܠܡܐ ܟܿܠܗܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܗܘܿܢ. ܘܐܢܿܐ ܕܢܝܐܝܠ ܒܿܬܪ ܗܿܠܝܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܥܩܘܼ̈ܛܢ ܗܼ̈ܘܝ ܡ̈ܠܼܐ ܗܿܠܝܢ ܘܠܐ ܥܕܟܝܼܠ ܗܼ̈ܘܝ. ܫܐܠܿܬ ܕܐܝܿܢܘ ܡܦܩܢܗܝܢ. ܙܠ ܕܢܝܐܝܠ ܗ̄ ܦܘܿܫ ܘܠܐ ܬܥܼܩܦ ܣܿܓܝܼ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܒܗܿܢܐ ܙܒܢܼܐ ܠܐ ܙܕܿܩܖ ܕܢܬܓ̈ܠܝܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܟܿܣܝܢܼ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܠܐ ܠܡ ܡܬܼܒܥܐ ܠܟ ܠܡܫܼܐܠܘܼ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܟ ܕܒܚܬ̈ܡܐ ܕܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܢܛܝܼܪܝܼܢ ܦܬܓܼܡ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܥܕܡܐ ܕܩܿܪܒ ܙܒܼܢܐ ܕܫܘܼܠܡܗܘܿܢ. ܘܢܬܓܼܒܘܿܢ ܘܢܬܼܚܘܪܘܢܿ ܗ̄ ܝܼܠܦ ܕܝܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܠܟ ܡܚܕ̈ܝܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܩܕܡ ܕܢܫܼܬܠ̈ܡܢ ܥܩ̈ܬܐ ܡܬܓܼܒܝܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܡܩܒ̈ܝܐ ܡܛ݀ܠ ܙܕܝܼܩܘܼ̄ܬܗ ܘܡܬܼܒܚܪܝܼܢ ܒܥܩ̈ܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܘܼܒܪ̈ܝܗܘܿܢ ܫܦܝܼܪ̈ܐ. ܘܡܬܚܘܪܝܼܢ ܒܗ݀ܝ ܕܡܬܼܚܙܝܢ ܡܦܪ̈ܓܐ ܒܙ݀ܟܘܼܬܗܘܿܢ ܘܒܢܨܚ̈ܢܝܗܘܿܢ. ܘܢܚܛܘܢܼ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܪܡܿܙ ܥܠ ܟܗܗܢܐ ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܘܥܠ ܥܡܐ ܕܫܠܡܼܘ ܠܗܘܿܢ. ܗܿܝ ܕܠܐ ܢܣܼܬܟܠܘܢ ܡܛ݀ܠ ܕܪܚܼܡܘ ܠܒܝܼܫ̈ܬܐ ܠܐ ܨܒܼܘ ܕܢܕܥܘܢܼ ܘܢܣܼܬܟܠܘܢܼ ܕܡܛ݀ܠ ܚܛܗ̈ܝܗܘܢܿ ܐܗܼܡܝܼ ܒܗܘܿܢ ܐܠܗܐ. ܥܿܒ̈ܕܝ ܛܒ̈ܬܐ ܗ̄ ܡܝܬܪ̈ܐ ܘܦܠ̈ܚܝ ܫܦܝܼܪ̈ܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܢܗܝܼܪܐ ܥܝܢܐ ܕܬܪܥܝܼܬܗܘܿܢ ܡܣܼܬܟܠܝܼܢ ܕܗܿܠܝܢ ܕܓܕ̈ܫܢ ܕܫܘܼܒܩܢܐ ܐܢܝܢ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܠܩܘܼܦܚܐ ܕܒܝܼ̈ܫܐ ܘܢܨܚܢܐ ܕܛܒ̈ܐ. ܘܡܼܢ ܙܒ̈ܢܼܐ ܕܢܥܼܒܪ ܩܘܼܪܒܢܐ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܕܡܼܢ ܟܕ ܥܒܪܝܼܢ ܕܒܚ̈ܐ ܘܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܡܬܝܼܗܒ ܐܬܪܐ ܠܛܢܦܘܼܬܐ ܠܡܚܼܒܠܘܼ ܘܠܡܕܘܕܘܼ ܟ݀ܠܗܝܢ ܬܩܢ̈ܬܐ. ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܗ̄ ܒܡܢܝܿܢܐ ܡܬܚܼܡܐ ܕܐܠܦ ܘܡܐܬܝܢ ܘܬܫܥܝܼܢ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ ܕܐܡܼܪ ܥܠܝܗܘܿܢ ܗܿܠܝܢ ܕܒܗܘܿܢ ܡܫܼܬܠܛܐ ܡܪܚܘܼܬܐ ܕܒܥܠ̈ܕܒܒܐ ܐܠܦ ܘܡܐܬܝܢ ܘܬܫܥܝܼܢ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ ܕܐܡܼܪ ܥܠܗܝܗܘܿܢ ܗܿܠܝܢ ܕܒܗܘܿܢ ܡܫܼܬܠܛܐ ܡܪܚܘܼܬܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ. ܐܠܦ ܘܡܐܬܝܢ ܘܬܫܥܝܼܢ ܝܘ̈ܡܐ ܥܿܒܕܝܼܢ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܫܒܼܥܐ ܝܪ̈ܚܝܼܢ. ܛܘܼܒܘܗܝ ܠܡܿܢ ܗ̄ ܒ݀ܥܐ ܕܢܘܕܥ ܥܠ ܫܘܼܚܠܦܐ ܡܝܬܪܐ ܕܗܿܘܐ ܠܗܘܿܢ. ܕܢܡܼܛܐ ܠܝܘ̈ܡܝܼܢ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܼܢ ܘܚܡܫܐ. ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܝܬܝܼܪܝܼܢ ܡܼܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܪ̈ܒܥܝܼܢ ܘܚܡܫܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܕܝܢ ܗܿܠܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܒܗܘܿܢ ܡܩܿܒܠܐ ܫܘܼܠܡܐ ܒܝܼܫܬܐ ܘܗܿܘܐ ܠܗܘܿܢ ܢܝܿܚܐ. ܐܡܿܪ ܕܛܘܼܒܢܐ ܠܡ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܝܿܢܐ ܕܡܫܼܬܘܐ ܠܫܘܼܠܡܐ ܕܡܢܝܿܢܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ ܕܒܗܘܿܢ ܗܿܘܐ ܫܪܝܐ ܕܡܥܝܼܩ̈ܢܝܬܐ ܗܿܠܝܢ ܕܡ̈ܠܙܢ ܠܥܡܐ. ܘܐܢܬ ܕܢܝܐܝܠ ܙܠ ܗ̄ ܘܐܢܬ ܠܡ ܡܟܝܼܠ ܕܢܝܐܝܠ ܣܟܐ ܕܐܙܿܠ ܐܢܬ

ܠܫܘܼܠܡܐ ܕܚܝ̈ܝܟ ܐܟܡܿܢ ܕܡܢܼܥ ܠܗ ܡܼܢ ܟܕܘܼ ܕܡܼܬܪܐ ܐܢܬ ܒܢܝܿܚܐ ܕܡܼܢ ܫܚܿܩܐ. ܘܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝܢ ܨܝܕܘܗܝ ܒܕܩ ܥܠ ܢܝܿܚܬܐ ܕܗܿܘܝܐ ܠܥܡܐ. ܘܬܩܘܼܡ ܠܙܒܼܢܟ ܗ̄ ܩܕܡ ܚܘܝܼ ܠܗ ܕܠܐ ܡܬܼܢܣܐ ܒܥܩ̈ܬܗ ܕܥܡܐ ܡܛ݀ܠ ܕܥܿܢܕ. ܒܗܿܠܝܢ ܕܗܿܫܐ ܒܕܩܼ ܠܗ ܕܡܫܼܬܘܐ ܠܢܘܼܚܡܐ ܗܿܘ ܕܣܿܥܪ ܡܫܝܼܚܐ ܒܡܐܬܝܼܬܗ ܐܚܪܝܬܐ܀ ܘܡܠܟܐ ܐܣܓܘܿܣ ܕܗܘܼܝܘܼ ܕܪܝܿܘܫ ܡܕܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܝܢܬ݀ ܝܘܼܒܿܠܐ ܕܫܡ̈ܗܐ ܕܡܠ̈ܟܐ ܡܕ̈ܝܐ ܠܝܬ ܫܡܐ ܕܕܪܝܘܿܫ. ܘܐܦ ܟܘܼܪܫ ܠܐܣܛܝܓܘܿܣ ܐܡܼܪ ܕܩܼܛܠ. ܚܡܫܝܼܢ ܘܫܒܥ ܫܢ̈ܝܼܢ ܩܘܝܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܡ̈ܕܝܐ. ܘܒܐܣܛܝܓܘܿܣ ܐܫܬܪܝܬ݀. ܘܬܐܘܿܠܘܿܓܘܿܣ ܒܕܘܿܟ ܥܗܕܗܿ ܠܬܫܥܝܼܬܐ ܗܿܕܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܐܣܛܝܓܘܿܣ ܐܒܐ ܗܼܘܐ ܕܐܡܗ ܕܟܘܼܪܫ ܟܕ ܡܝܼܬ ܕܝܢ ܐܣܛܝܼܓܘܿܣ ܘܟܣܼܪܘܼ ܒܪܗ ܛܠܝܐ ܗܼܘ ܘܠܐ ܡܿܨܐܼ ܗܼܘܐ ܕܢܕܒܼܪ ܡܠܟܘܼܬܐ ܐܚܼܕ ܟܘܼܪܫ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܟ̈ܠܕܝܐ ܘܐܘܼܚܕܢܐ ܕܡ̈ܕܝܐ ܠܘܿܬ ܫܘܼܠܛܢܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܐܥܼܒܪܗ ܘܐܫܼܬܠܛ ܥܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܗܿܠܝܢ ܫܘܼ̈ܠܛܢܐ. ܦܬܟܪܐ ܕܫܡܗ ܒܝܼܠ ܗ̄ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܗܿܢܐ ܨܠܡܐ ܗܘܼܝܘܼ ܗ݀ܘ ܕܐܩܝܼܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܒܦܩܥܼܬܐ ܕܕܘܪܐ. ܒܝܼܠ ܥܠ ܫܡܐ ܕܒܿܒܝܠ ܣܝܼܡ. ܦܬܟܪܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܠܒܒ̈ܠܝܐ ܕܫܡܗ ܢ݀ܒܘܼ ܕܥܠܘܗܝ ܐܡܼܪ ܐܫܝܥܐ ܕܢܦܼܠ ܒܝܼܠ ܘܐܣܬܼܚܦ ܢܒܘ. ܗܿܢܐ ܢܒܘܿ ܓܒܪܐ ܗܼܘܐ ܡܠܦܢܐ ܕܛ̈ܠܝܐ ܒܡܒܘܿܓ ܘܡܛ݀ܠ ܕܣܿܓܝܼ ܕܚܝܼܠ ܥܠ ܝ݀ܠܘ̈ܦܐ ܚܕ ܡܼܢ ܬܠ̈ܡܝܼܕܘܗܝ ܐܝܟ ܕܢܫܼܬܦܪ ܠܗ ܐܩܝܼܡ ܠܗ ܨܠܡܐ ܘܣܿܓܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ ܘܒܗܿܕܐ ܪܝܚ ܠܚܡܼܬܗ ܘܒܿܬܪ ܙܒܢܼܐ ܛܠܘܼ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܫܡܼܗܘܼܗܝ ܐܠܗ ܠܗ݀ܘ ܦܬܟܪܐ.. ܓܒܪܐ ܕܪܓܬܐ ܐܬܩܼܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܥܠ ܕܡܛ݀ܠ ܡܝܬܪܘܼܬܗ ܪܐܓܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡ̈ܠܐܟܐ ܕܢܬܼܛܟܣ ܥܡܼܗܘܿܢ. ܬܘܼܒ ܕܪܓܼܬܐ ܐܬܼܩܪܝܼ ܕܢܝܐܝܠ ܡܛ݀ܠ ܕܪܐܓ ܗܼܘܐ ܕܢܚܼܙܝܗܿ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܒܗܕܪܗܿ ܘܫܘܼ̄ܒ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ܀ ܫܠܡ ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/245
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 12 SOAH 00012 http://syriaca.org/manuscript/2296 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502623
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: November 1, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Daniel - ܦܘܼܫܩܐ ܕܟܬܒܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ” based upon SOAH 00012, Digital Syriac Corpus, last modified November 1, 2017, https://syriaccorpus.org/245.
Bibliography:
Literal Commentary on Daniel - ܦܘܼܫܩܐ ܕܟܬܒܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/245.

Show Citation Styles