Digital Syriac Corpus

Literal Commentary on Hosea - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܗܘܼܫܥ ܢܒܝܐ

   https://syriaccorpus.org/246

ܡܦܩ̈ܢܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܕܕܘܝܼܕ ܕܥܠ ܫܒܼܝܐ ܘܦܘܼܢܝܐ ܘܝܼܠܝܼܕܘܬܐ ܕܒܒܼܣܪ ܕܡܠܼܬܐ ܘܡܛ݀ܠ ܕܩܪܝܼܒ ܗܼܘܐ ܙܒܢܼܐ ܕܫܒܼܝܐ ܡܼܢ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܐܙܝܼ݁ܬ݀ ܛܝܒܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܢܒ̈ܝܐ ܕܢܬܼܢܒܘܿܢ ܠܗܿܠܝܢ ܕܩܕܡ ܐܡܼܪ ܕܘܝܼܕ ܐܝ̣ܿܢܐ ܕܢܬܘܼܒܘܢܼ ܘܢܬܼܦܢܘܿܢ ܠܘܿܬ ܐܠܗܐ. ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܢܐܬܼܝ̈ܢ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ. ܐܠܐ ܢܣܼܒܪܘܿܢ ܕܡܼܢ ܓܕܫܐܐܘܿ ܡܼܢ ܚܝܠܐ ܕܫܒ̈ܝܐ ܐܫܼܬܒܝܼܘ. ܐܠܐ ܕܗܼܢܘܿܢ ܗܘܼܘ ܥܠܼܬܐ ܕܒܝܼܫ̈ܬܗܘܿܢ ܘܥܠ ܗ݀ܝ ܫܪܝܼ ܐܦ ܗܘܼܫܥ ܒܿܬܪ ܐܫܝܥܐ ܐܘܿ ܒܙܒܢ̈ܐ ܘܐܬܼܢܒܝܼ ܕܡܫܼܬܒܥܝܢ ܥܣܼܪܐ ܫܒ̈ܛܝܼܢ ܡܼܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܆ ܨ܆ ܩܕܡܝܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܥܒܕܢܘܼܬܗ ܕܡܪܝܐ. ܐܚܪܢܐ ܓܠܝܢܗ ܕܡܪܝܐ. ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܘܗ݀ܝ ܕܚܼܙܘܐ ܕܚܼܙܐ ܐܫܥܼܝܐ. ܘܦܬܓ̈ܡ̄ܘ ܕܐܪܡܝܐ ܗܿܠܝܢ ܡܟܬܒ̈ܢܐ ܐܡܼܪܘ ܐܢܘܿܢ ܘܠܘ ܢܒ̈ܝܐ. ܐܡܼܬܝ ܕܝܢ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܚܙܝܿܬ ܠܡܪܝܐ. ܘܗܼܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܼܡܐ. ܗܿܢܘܿܢ ܢܒ̈ܝܐ ܟܬܒܼܘ ܠܡܕܡ ܕܚܙܼܘ. ܬܘܼܒ ܚܙܼܘܐ ܘܦܬ̄ܡ ܘܐܝܼܕܐ ܘܡܠܼܬܐ ܘܫܡܼܥܐ ܚܕ ܗܼܘ ܪܥܝܿܢܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ܀ ܚܼܙܘܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܓܠܝܢܐ ܕܬܗܼܪܐ ܕܡܬܼܚܛܦ ܗܼܘܐ. ܪܥܝܿܢܗܘܿܢ ܠܡܬܼܒܩܝܘܼ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܡܬܼܬܪܨܝܼܪ̈ܢ ܩܕܡ ܚܙܼܬܐ ܕܢܦܼܫܗܘܿܢ. ܫܡܼ݁ܐ ܒܪܬ݀ ܩܿܠܐ ܡܕܡ ܕܫܡܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܢܼܗ ܕܓܠܝܢܐ ܐܝܟ ܕܫܡܼܥ ܦܛܪܘܿܣ. ܘܦܬܓܡܐ ܗ̣ܿܘܬ. ܐܝܼܕܐ ܬܘܼܒ ܐܝܟ ܕܡܼܘܬ ܐܝܼܕܐ ܢ݀ܣܟܐ ܗܼܘܬ݀ ܒܦܘܼܡܗܘܿܢ ܝܕܥ̈ܬܐ ܟܣ̈ܝܬܐ܆ ܘܡܠܼܬܐ ܠܡܥܼܒܕܢܘܼܬܐ ܢܩܿܩܐ܆ ܒܪ ܒܝܼܪܝ ܗ̄ ܐܕܟܪ ܠܫܡ ܐܒܘܼܗܝ ܕܠܐ ܒܕܡܘܼܬ ܫܡ̈ܗܐ ܠܐ ܢܬܝܼܕܥ ܟ݀ܠ ܚܕ ܡܢܼ̈ܘܿܢ. ܒܪ ܝܘܿܐܫ ܗ̄ ܗܿܢܐ ܝܘܿܪܒܥܡ ܒܪ ܒܪܗ ܕܝܗܘ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗ݀ܘ ܕܬܒܼ݁ ܬܒܼ݁ܬܐ ܡܼܢ ܕܒܝܬ ܐܚܿܒ. ܪܝܼܫ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܓܠܝܢܐ ܠܡ ܩܕܡܝܐ ܕܐܬܚܼܙܝܼ܆ ܐܢܬܬܐ ܕܡܿܙܢܝܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܡܼܪ ܐܢܬܬܐ ܙܢܿܝܼܬܐ ܐܠܐ ܕܡܿܙܟܝܐ ܗ̄ ܒܦܓܪ ܘܒܪܘܼܚ ܒܓܒܪ̈ܐ ܘܒܦܬܟܪ̈ܐ ܡܙܿܢܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܝܕ ܕܣܿܓܕܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܿܢ. ܘܡܼܢ ܐܝܿܟܐ ܝܼܕܥ ܥܡܐ ܕܡܕܡ ܕܢܘܼܟܪܝ ܠܐܣܟܡܗ ܣܥܼܪ ܗܘܼܫܥ ܒܡܣܼܒܐ ܕܙ݀ܢܝܼܬܐ ܟܕ ܥܕܟܝܼܠ ܓܠܝܢܐ ܕܢܒܝܘܬܐ. ܠܐ ܐܡܼܪ ܠܥܡܐ. ܘܐܡܿܪܝܼܢܢ ܒܗ݀ܝ ܕܝܿܕܥܝܼܢܢ ܕܒܬܘܼܠܐ ܗܼܘܐ. ܘܥܒܼܪ ܙܒܢܼܗ ܘܒܿܬܪ ܟܢ ܢܣܼܒ ܠܙܢܝܼܬܐ. ܘܠܘ ܨܒܝܿܢܗ܆ ܘܒܢ̈ܝܐ ܕܡܙܢܿܝܢ ܗ̄ ܘܐܝ̣ܿܢ ܡܿܙܢܝܢ. ܟܕ ܠܐ ܝܼܠܝܼܕܝܼܢ. ܐܠܐ ܐܡܿܪ ܕܒܝܕ ܗܿܝ ܕܡܿܘܠܕܐ ܠܗܘܿܢ. ܡܙܿܢܝܢ ܗ̄ ܕܣܿܓܕܝܼܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܐܟܘܿܬܗܿ ܒܝܕ ܙ݀ܢܝܼܬܐ ܠܟܢܘܼܫܬܐ ܕܥܣܼܪܐ ܫܒܼ̈ܛܐ ܨܿܐܪ ܗܼܘܐ ܗ݀ܝ ܕܣܓܕܬ݀ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܡܼܢ ܙܒܢ ܝܘܿܪܒܥܡ. ܘܒܝܕ ܓܝܪܬܐ ܠܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ ܨܿܐܪ ܓܠܝܐܝܼܬ ܒܡܪܝܐ ܝܿܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܟܣܝܐܝܼܬ ܠܡܠܟܘܼܡ ܣܿܓܕܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܠܓܡܿܪ ܒܪܬ ܕܒܠܝܼܡ ܗ̄ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܒܛܝܼܠܘܼܗ̄ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܗܘܿܢ ܡܒܿܕܩ. ܗܿܕܐ ܓܡܪ ܛܒܝܼܒܐ ܗܘܬ݀ ܒܙܢܿܝܘܼܬܐ. ܘܒܼܛܢܬ݀ ܘܝܠܕܬ݀ ܗ̄ ܒܪܐ ܠܢܒܝܐ. ܐܝܼܙܪܥܝܼܠ ܗ̄ ܩܪܝܼܬܐ ܗܿܝ ܐܝܼܙܪܥܝܼܠ ܕܐܬܪܓܼܡ

ܒܗܿ ܢܒܘܿܬ ܘܐܬܩܼܛܠܬ݀ ܒܗܿ ܐܝܼܙܒܝܼܠ ܘܒܗܿܒ ܢܼܐܐܚܒܼ ܒܝܬ ܡܠܟܘܼܬܐ ܘܐܩܝܼܡ ܒܗܿ ܗܝܟܠܐ ܠܒܥܠܐ܆ ܬܒܿܥ ܐܢܼܐ ܠܒܝܬܗ ܕܝܿܗܘܼ ܒܝܕ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܬܒܿܥܬ ܒܝܕ ܝܿܗܘܼ ܠܒܝܬܐ ܕܐܚܿܒ ܕܐܪܫܼܥ ܐܟܘܿܬܗ. ܘܒܛܢܬ݀ ܬܘܼܒ ܘܝܠܕܬ݀ ܗ̄ ܒܝܬܐ ܝܠܕܐ ܠܝܠܕܐ ܐܝܟ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܗܿܘܐ. ܐܠܐ ܢܒܝܐ ܐܩܦܼ ܚܕ ܠܚܕ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܕܟܬܒܐ. ܘܐ݀ܦܪܘܿܩ ܐܘܢܿ ܗ̄ ܡܚܿܘܐ ܬܢܢ ܕܐܝܿܟܢ ܦܪܩܼ ܠܝܼܗܘܼܕܐ. ܠܐ ܒܣܝܦܐ ܗ̄ ܐܠܐ ܒܗܿܝ ܕܚܼܪܒ ܡܠܐܟܐ ܒܚܕ ܠܠܝܐ ܠܚܝܠ̈ܠܘܬܐ ܕܐܬܘܿܪ̈ܝܐ ܪܡܿܙ. ܘܢܗܼܘܐ ܒܐܬܪܐ ܗ̄ ܠܐܠܗܐ ܚܝܠܐ ܗ̄ ܚܿܠܛ ܗܿܪܟܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܦܘܼܢܝܐ. ܕܢܗܼܘܼܐ ܠܡ ܙܒܢܼܐ ܐܡܬܼܝ ܕܡܫܼܬܚܠܦܝܼܢ ܠܦܘܼܬ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܟܘܼ̈ܢܝܐ. ܘܒܗܿ ܒܐܪܥܐ ܕܐܬܚܼܫܒܬܘܢܿ ܠܐ ܥܡܝ. ܒܢ̈ܝܐ ܕܝܼܠܝ ܬܬܩܼܪܘܢܿ ܒܙܒܼܢܐ ܕܦܘܼܢܝܐ܀ ܪܝܼܫܐ ܚܕ ܗ̄ ܙܘܼܪܒܒܝܠ ܘܢܣܼܩܘܢܿ ܡܼܢ ܒ݀ܒܝܠ. ܡܛ݀ܠ ܕܪܒ ܗ̄ ܫܒܝܼܚܐ ܝܘܡܐ ܗܘ ܕܒܗ ܠܒܪ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗ ܣܘܼܟܝܐ ܦܿܪܩ ܐܢܼܐ ܠܐܝܼܙܪܥܝܼܠ ܡܼܢ ܡܢܿܬܐ ܥܠ ܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܣܿܐܡ܀ ܨ̄܆ ܕܒ̄ ܩܼܪܘ ܠܐܚܝ̈ܟܘܿܢ ܥܡܝ ܗ̄ ܒܗ ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܼܐ ܡܢܼ̈ܘܿܢ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܡܫܼܬܘܕܥܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܕܠܐ ܡܟܝܼܠ ܠܐ ܥܡܝ ܘܐܿܦܠܐ ܠܐ ܐܬܪܚܼܡܬ݀ ܙܕܿܩ ܕܬܫܼܬܡܗܘܿܢ. ܕܘܿܢ ܥܡܟ ܗ̄ ܨܿܒܐ ܕܢܟܼܣ ܐܢܘܿܢ ܐܡܐ ܘܒܢ̈ܝܐ ܠܐܢܬܬܗ ܘܠܒܢ̈ܘܗܝ ܕܢܒܝܐ ܩܿܪܐ ܗ̄ ܕܘܼܢܘ ܠܡ ܘܦܚܡܼܘ ܟܐܢܐܝܼܬ ܙܢܝ̈ܐ ܕܝܼܠܟܘܢ ܥܡ ܕܐܡܟܘܢܿ ܘܚܙܼܘ ܘܕܥܼܘ ܕܒܟܿܠܡܕܡ ܠܗܿ ܕܡܿܝܬܘܿܢ. ܘܐܡܪܬ݀ ܐܙܿܠ ܒܿܬܪ܀ ܘܟܿܠ ܕܡܼܬܒܥܐ ܠܝܼ ܗ̄ ܒܗܿܢܐ ܠܡ ܕܘܼܡܝܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܝܼܣܪ̈ܠܝܐ ܨܝܕܝ. ܕܗܿܢܐ ܟܿܠܗ ܡܚܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܐܝܿܟܢܐ ܕܐܦ ܠܚܕ̈ܕܐ ܡܚܿܦܛܝܼܢ ܕܢܐܙܠܘܿܢ ܨܝܕܝܗܘܿܢ ܐܟܡܿܢ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܩܝܘ̈ܡܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܡܼܢܝ ܐܬܝܼܗ̈ܒܝ ܠܗܘܿܢ ܚܫܼܒܘ ܐܢܝܢ ܕܕܝ̈ܘܐ ܕܠܗܘܿܢ ܚܫܼܒܘ ܪ̈ܚܡܝܗܘܿܢ. ܟܕ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܡܟ̈ܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܐܓܿܠܐ ܦܘܼܪܣܝܗܿ ܗ̄ ܡܦܿܪܣܐ ܐܢܼܐ ܠܗܿ ܩܕܡ ܫܐܕ̈ܐ ܪ̈ܚܡܿܝܗܿ ܒܝܕ ܫܒܼܝܐ ܘܡܬܓܠܝܢܘܼܬܐ ܠܥܝܢ ܟܿܠ ܚܛܝܼܬܐ ܕܣܿܥܪܐ ܗܘܬ݀ ܕܫܒܼܩܘܼܢܝ ܒܢ̈ܝܗܿ ܘܦܠܼܚܘ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܐ݀ܦܩܘܼܕ ܥܠܝܗܿ ܚܪܒܐ ܚܒܝܕ ܫܒ̈ܝܐ. ܐܓܪܐ ܕܗܿܢܘܿܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܒܗܘܿܢ ܟܕ ܡܨܒܼܬܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܥܐܕ̈ܐ ܣܿܝܡܐ ܗܼܘܬ݀ ܒܣܼܡܐ ܠܒܥܠܐ ܘܠܓܼܠܐ ܘܠܗܘܿܢ ܚܠܦܼܿܝ ܣܿܓܕܐ ܗܘܬ݀. ܘܫܼܩܠܬ݀ ܩܕܫ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܡܨܼܛܒܬܐ ܗܘܬ݀ ܒܚܫܼܠ̈ܬܐ ܘܐܙܿܠܐ ܗܘܬ݀ ܠܥܐܕܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܐܝܟ ܢܫ̈ܝ ܥܬܝܼܪ̈ܐ ܕܡܨܼܛ̈ܒܬܢ ܘܐܬܝ̈ܢ ܠܥܕܬܐ. ܘܐܡܿܠܐ ܒܠܒܗܿ ܗ̄ ܥܡ ܥܩ̈ܬܐ ܡܙܓ ܐܦ ܒܘܼܝܐܐ ܐܝܟ ܥܝܕܿܐ ܕܢܒܝܐ. ܐܡܿܠܐ ܗ̄ ܐܒܿܝܐܝܗܿ ܒܝܕ ܢܒ̈ܝܐ ܕܦܢܿܝܐ ܗܘܬ݀ ܘܩܿܢܝܐ ܒܘܼܣܡܐ ܕܗܿܠܝܢ ܩܕܡ̈ܝܬܐ. ܡܼܢ ܬܡܿܢ ܗ̄ ܦܿܪ ܐܢܼܐ ܠܗܿ ܡܼܢ ܬܡܿܢ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܐ ܗ݀ܝ ܕܒܗܿ ܩܒܠܼܘ ܕܚܠܼܬܐ ܘܚܘܒܼܬܐ ܒܩܪܒܐ ܕܥܡ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܡܬܼܦܬܚ

ܡܟܝܼܠ ܪܥܝܿܢܐ ܕܣܿܡܐܼ ܗܼܘܐ ܘܡܣܼܬܟܠܐ ܡܛ݀ܠ ܚܛܝܼܬܗܿ ܐܫܼܬܒܝܬ݀. ܕܡܿܝܐ ܓܝܪ ܕܡܼܢ ܐܝ̣ܿܐ ܫܪܝܼܪܘ ܠܡܥܼܠ ܠܐܪܥܗܘܿܢ ܡܼܢ ܬܡܿܢ ܫܪܝܼܪܘ ܠܡܫܼܬܒܝܘܼ ܡܼܢ ܡܢܿܬܐ ܓܝܪ ܕܥܘܼܡܩܐ ܥܠ ܟܿܠܗܿ ܐܪܥܗܘܿܢ ܒܕܩܼ. ܘܬܡܟܼܟܝ ܬܡܿܢ ܗ̄ ܐܟܙܢܼܐ ܕܫܘܼܒܗܪܐ ܠܡ ܕܟܕ ܡܡܿܟܟܼܐ ܗܼܘܬ ܒܡܨܪܝܢ ܒܫܘܼܥܒܕܐ ܓܥܼܘ ܠܘܿܬܝ ܗ̣ܿܢܐ ܐܦ ܗܿܫܐ ܡܬܡܼܟܟ ܩܕܠܗܿ ܒܫܘܼܥܒܕܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܝܿܠܦܐ ܕܐܢܿܐ ܗܿܘ ܕܝܗܒܿܬ ܫܪܝܐ ܠܫܒܼܝܗܘܿܢ ܘܠܘ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܢܗܼܘܐ ܒܝܘܡܐ ܗܿܘ ܗ̄ ܡܚܿܘܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܥܬܝܼܕ̈ܢ ܬܩܼܪܝܼܟܝ ܓܒܪܝ ܗ̄ ܐܬܿܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܓܡܝܼܪܐܝܼܬ ܫܡܐ ܗܿܢܐ ܕܒܥܠܐ ܠܐ ܬܬܕܟܪܝܼܢ. ܘܐܦ ܗ݀ܝ ܕܒܥܝܿܕܐ ܩܿܪܝܐ ܐܢܬܬܐ ܠܒܥܠܗܿ ܒܥܠܝ. ܠܐ ܝܿܗܒ ܐܢܼܐ ܠܗܿܘ ܕܬܩܼܪܝܼܢܝ ܥܠ ܕܠܓܡܪ ܒ݀ܥܐ ܐܢܼܐ ܕܐܪܚܩܝܗܿ ܡܼܢ ܕܚܼܠܬ݀ ܦܬܟܪ̈ܐ ܗܿܢܐ ܕܡܬܼܩܪܐ ܒܥܠܐ. ܘܐܡܿܟܪܟܝ ܠܝܼ ܠܥܿܠܡ ܗ̄ ܡܟܿܬܒ ܐܢܼܐ ܠܟܝ ܒܝܬܝܘܼܬܐ ܕܝܼܠܝ. ܐܥܿܢܐ ܠܫܡܿܝܐ ܗ̄ ܦܿܩܕ ܐܢܼܐ ܠܐܐܪ ܕܢܬܼܠ ܡܛܪܐ ܒܙܒܼܢܗ ܠܐܪܥܐ. ܫܡܿܝܐ ܠܐܐܪ ܩܿܪܐ. ܢܥܼܢܘܿܢ ܗ̄ ܘܐܪܥܐ ܡܐ ܕܪܘܬ݀ ܡܼܢ ܡܛܪܐ ܬܬܠܼܝ ܦܐܪ̈ܐ ܠܣܒܥܐ. ܘܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܡܼܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܗܿܘܐ ܚܡܪܐ ܘܥܒܘܼܪܐ ܘܡܫܪܚܐ. ܗ݀ܝ ܕܐܥܿܢܐ ܗ̄ ܢܬܼܒܛ ܠܝܼ ܥܠܝܗܿ ܐܝܼܬܝܗܿ ܘܐܙܿܪܥܝܗܿ ܠܝܼ ܗ̄ ܡܣܿܓܐ ܐܢܼܐ ܘܡܫܿܪܬܚ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ. ܕܡܙܕܪܥܐ ܒܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ. ܩ݀ܢܝܢ ܠܗܿ. ܘܐܡܼܪ ܠܝܼ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܣܿܐܡ ܓܠ̈ܝܢܐ ܬܪܝܢ. ܙܠ ܪܚܡ ܐܢܬܬܐ ܓܝܪܬܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܐܢܬܬܐ ܓܝܪܬܐ ܥܠ ܟܢܘܼܫܬܐ ܕܝ̈ܘܼܕܝܐ ܡܒܿܕܩ ܕܡܣܼܬܒܪܐ ܗܘܬ݀ ܕܦ݀ܠܚܐܚ ܠܐܠܗܐ ܘܟܣܝܐܝܼܬ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܣ݀ܓܕܐ ܗܘܬ݀. ܕ݀ܡܝܐ ܘܡܣܼܬܒܪܐ ܠܝܼ ܕܠܐܢܬܬܐ ܩܕ̄ܡ ܕܢܣܼܒ ܗܘܼܫܥ ܐܦܩܼܗܿ ܡܼܢ ܝܬܗܿ ܐ݀ܦܢ ܩܘܝܬ݀ ܥܡܗ ܙܒܢ ܙܥܘܿܪ܀ ܕܒܘ̈ܫܐ ܕܐܦܫ̈ܬܐ ܗ̄ ܠܠܒܘ̈ܬܐ ܩܿܪܐ ܕܒܘܼܫ̈ܐ ܐܘܟܝܼܬ ܠܙܘܼܬܪ̈ܐ ܕܥܿܒܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܗܘܿܢ ܕܐܦܼܫ̈ܬܐ ܐܟܡܿܢ ܕܐܦ ܠܐܦܼܫ̈ܬܐ ܘܥܢ̈ܒܼܐ ܝܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܡܿܝܢ ܗܼܘܘ ܗܿܠܝܢ ܕܩܪ̈ܝܼܡܬܐ ܡܬܼܩܪ̈ܝܢ. ܙܒܿܢܬܗܿ ܠܝܼ ܡܟܿܪܬܗܿ ܗ̄ ܟܗ̄ ܕܟܣܼܦ ܗ̄ ܚܡܫ ܬܥܣܪ ܙܘܼ̈ܙܐ ܐܘܟܝܼܬ ܕܝܼܢܪ̈ܐ. ܘܒܒܘܼܪܘܠܬܟ ܡܣܥܪ̈ܝܢ ܗ̄ ܐܪ̈ܒܥܝܼܢ ܘܚܡܫܐ ܓܪ̈ܝܼܒܐ ܣܥܪ̈ܐ. ܠܬܟ ܦܠܓܐ ܕܢܘܼܪܐ. ܟܘܼܪܐ ܬܠܬܝܼܢ ܓܪ̈ܝܼܒܐ. ܡܣܼܬܒܪܐ ܕܐܢܬܬܐ ܒܪܬ݀ ܚܐܪ̈ܐ ܗܘܬ݀ ܗ݀ܕܐ ܥܠܗ݀ܝ ܒܣܿܓܝܼ ܐܬܡܼܟܪܬ݀ ܡܬܦܼܩܕ ܕܒܗܿܢܐ ܟ݀ܠܗ ܩܢܝܿܢܐ ܢܡܼܟܪܝܗܿ ܠܐܢܬܬܐ ܓܝܪܬܐ. ܝܘܡ̈ܬܐ ܓܝܪ ܣܓܝ̈ܐܐ ܬܬܼܒܝܼܢ ܗ̄ ܡܼܢ ܗ݀ܕܐ ܝܼܕܝܼܥܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܝܼܬܒ ܠܘܿܬ ܓܝܪܬܐ. ܘܒܕܓܘܿܢ ܐܦܿܠܐ ܒܢ̈ܝܐ ܗܘܼܘ ܠܗ ܡܢܼܗܿ. ܐܦܘܼܕܐ ܩܪܐ ܠܦܕܬܐ ܕܠܿܒܫ ܗܼܘܐ ܟ݀ܗܢܐ ܡܐ ܕܡܫܿܡܫ ܗܼܘܐ ܘܡܢܼ̈ ܡܩܿܒܠ ܓܠܝܢܐ܆ ܨ܆ ܕܐܪܒܥܐ ܫܡܼܥܘ ܦܬܓܼܡܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܓܘܼܢܐܝܼܬ ܥܿܒܕ ܠܗܿ ܠܡܠܼܬܗ. ܘܠܡܟܣܢܘܼܬܗ. ܡܛ݀ܠ ܕܕܝܼܢܐ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܘܥܠܡܿܢܐ ܕܐ݀ܢ ܥܡܗܘܿܢ ܥܠ ܕܕܡܐ

ܒܕܡܐ ܚܠܼܛܘ ܗ̄ ܕܡܐ ܕܩܕܡ̈ܝܐ ܚܠܼܛܘ ܒܕܡܐ ܕܐܚܪ̈ܝܐ ܒܝܕ ܗ݀ܕܐ ܪܡܿܙ ܥܠ ܣܿܓܝܐܘܬܐ ܕܩܛܝܼ̈ܠܐ܀ ܬܬܼܒܝ ܒܐܒܼܠܐ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܬܼܚܪܒܐ ܗ̄ ܘܐܦ ܢܘܼ̈ܢܐ ܩܿܪܐ ܠܟܢܼ̈ܫܐ. ܘܥܡܟ ܐܝܟ ܟܗܿܢܐ ܡܬܚܼܪܐ ܗ̄ ܥܒܪܝܐ ܐܡܿܪ ܘܥܡܟ ܐܟܡܿܢ ܕܡܬܼܚܪܐ ܥܡ ܟܗܿܢܐ ܒܕܡܘܼܬ ܟܗܿܢܐ ܠܡ ܕܒܥܼܠܬ݀ ܣܠܟܘܼܬܗ ܡܬܼܕܚܩ ܡܼܢ ܐܝܩܪܗ ܘܡܨܛܥܪ ܒܫܒܼܝܐ. ܥܠ ܐܦܝ̈ ܕܐܬܼܚܪܝܼ ܠܘܼܩܒܠ ܐܠܗܐ ܘܢܒ̈ܝܐ. ܘܐܬܬܩܼܠܬ݀ ܗ̄ ܡܬܼܬܩܠ ܐܢܬ ܘܢ݀ܦܠ ܒܡܣܡܒܪܝܼܫܐ ܓܠܝܐ ܐܝܟ ܕܒܐܝܼܡܡܐ ܘܐܬܬܼܩܠ ܢܒܝܐ ܗ̄ ܢܒܝܐ ܕܓܠܐ ܒܥܩܿܬܐ ܘܒܥܡܛܢܐ ܕܠܠܼܝܐ. ܕܫܒܼܝܐ. ܚܠܼܦ ܕܐܬܬܩܼܠܬ݀ ܒܐܝܼܡܡܐ. ܢܬܼܟܪܗ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܡܿܪ ܝܘܢܝܐ. ܐܝܟ ܣܘܿ̃ܐܗܘܿܢ ܗ̄ ܠܝܬ ܬܘܕܝܼܬܐ ܦܪܥܘܼܢܝ ܚܠܼܦ ܣܿܓܝܐܘܼܬܗܘܿܢ ܠܐ ܫܪܬܚܘܼܗܿ ܘܐܣܓܼܝܘܼܗܿ ܠܚܛܝܼܬܗܘܿܢ ܒܦܚܼܡܐ ܕܣܿܓܐܝܘܼܬܗܘܿܢ. ܘܐܝܼܩܪܗܘܿܢ ܗ̄ ܐܝܼܩܪܐ ܘܫܘܼ̄ܒ ܕܩܿܢܝܢܼ ܗܼܘܘ ܚܠܼܦܘܼܗܝ ܒܩܠܠܐ ܘܒܨܿܥܪܐ܆ ܗܘܼܘ ܒܗ ܒܙܒܼܢ ܫܒܼܝܐ. ܘܠܠܐ ܨܥܪܐ ܘܙܠܝܼܠܘܼܬܐ ܡܬܼܦܫܩ. ܚܛܝܼܬܗ ܕܥܡܼܝ ܐܟܼܠܘ ܫܒܼܝܐ ܘܚܪܒܐ܆ ܘܠܥܘܠܗܘܿܢ ܐܪܡܝܼܘ ܗ̄ ܕܫܦܼܪܘ ܠܗܘܿܢ ܘܐܫܠܡܼܘ ܢܦܫܼܗܘܿܢ ܠܥܘܠܐ ܕܥܿܒܕܝܼܢ ܘܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܠܗ ܣܥܼܪܘ. ܘܗܼܘܐ ܟܗܿܢܐ ܐܝܟ ܥܡܐ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܟܕ ܡܫܼܬܒܝܢ ܠܐ ܦܿܪܫܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܫܒ̈ܝܐ ܐܘܿ ܡܝܿܩܪܝܼܢ ܠܟܗ̈ܢܐ ܡܼܢ ܥܡܐ ܐܠܐ ܫܘܝܐܝܼܬ ܢ݀ܓܕܝܼܢ ܠܗܘܿܢ. ܙܢܝܼܘ ܘܠܐ ܣܓܝܼܘ ܗ̄ ܠܐ ܠܡ ܡܫܿܪܬܚ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܡܢܩܕܝܼܡ ܥܠ ܕܙܢܝܼܘ ܒܦܬܟܪ̈ܐ. ܥܡܝ ܒܬܪܥܝܼܬܗ ܗ̄ ܥܡܐ ܗܿܢܐ ܣܿܘܐܼ ܗܼܘܐ ܘܝܐܝܼܒ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܚܘܼܛܪܗ ܚܘܝܼܗ ܗ̄ ܘܡܕܒܪܢܗ ܝܘܿܪܒܥܡ ܚܘܼܝܗ ܒܕ ܗܼܘ ܗܼܘܐ ܥܠܼܬܐ ܕܛܘܼܥܝܝ ܕܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܥܡܐ ܕܠܐ ܡܣܼܬܟܠ ܗ̄ ܥܡܐ ܕܣܿܡܐܼ ܒܦܪܘܿܫܘܼܬܗ ܘܠܐ ܡܣܼܬܟܠ ܐܝܿܢܐ ܐܠܗܐ ܫܿܪܐܼ ܘܡܕܝܪ ܒܓܘܗ. ܪܚܝܼܡ ܥܠܘܗܝ ܦܘܼܠܚܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܕܠܐ ܒܘܼܝܢ ܡܥܿܦܩ ܠܥܓܼܠܐ. ܕܫܪܝܼܚ ܒܙܢܿܝܘܼܬܐ ܕܫܐܕ̈ܐ. ܐܢܬܕܝܢ ܝܼܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܠܐ ܬܘܒܠܼ ܠܝܼܗܘܼܕܐ ܠܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܢܣܼܓܘܿܕ ܠܗܘܿܢ ܘܢܬܼܚܝܒ. ܘܠܐ ܬܐܙܼܠܘܿܢ ܠܒܝܬ ܐܘܿܢ ܗ̄ ܠܡܕܒܼܚܘܼ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܘܬܣܓܕܘܿܢ ܠܗܘܿܢ. ܐܘܿܢ ܦܬܟܪܐ ܗܿܘ ܐܚܪܢܐ. ܡܟܝܼܠ ܢܪܥܐ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܢܒܼܕܪ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܒܐܪ̈ܥܬܐ ܪ̈ܘܼܚܝܬܐ ܒܫܒܼܝܐ ܘܢܗܼܘܘܿܢ ܛ݀ܥܝܢ ܘܦ݀ܗܝܢ ܒܕܡܘܼܬ ܐܡܼܪܐ ܕܛ݀ܥܐ ܒܡܕܒܪܐ ܪܘܝܼܚܐ ܘܒ݀ܥܐ ܠܐܡܼܗ. ܫܒܘܿܩܘ ܠܗ ܗ̄ ܫܒܘܿܩܝܗܝ ܠܡ ܠܦܐܪܝܡ ܥ݀ܦܐ ܦܐܪ̈ܐ ܕܫܘܬܦܘܼܬܗ ܕܠܘܿܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܚܪܒܐ ܘܫܒܼܝܐ. ܗ݀ܝ ܕܫܒܘܿܩ ܠܗ ܢܒܝܐ ܐܡܼܪܗܿ ܠܘܿܬ ܐܠܗܐ. ܬܨܛܪܪܝ ܗ̄ ܢܫܼܬܩܠܘܢܿ ܐܝܟ ܕܒܪܘܼܚܐ ܕܥܠܥܠܐ ܘܢܫܼܬܕܘܢ ܡܼܢ ܐܬܪܗܘܿܢ ܠܪܘܼܩܚܐ. ܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܦܪܚܬܐ ܕܟ݀ܢܫܐ ܠܐܐܪ ܒܟܢ̈ܦܝܗܿ ܐܘܿܟܝܼܬ ܓܦܼܝ̈ܗܿ ܘܡܬܼܥܠܝܐ ܠܪܘܡܐ ܒܦܪܚܗ ܨ̄ܚ. ܕܗ̄܆ ܫܡܥܼܘ ܗܿܕܐ ܗ̄ ܒܡܪܬܝܢܘܼܬܐ

ܡܬܚܼܫܚ ܠܘܿܬ ܡ̈ܠܟܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܥܡ ܠܦܘܼܬ ܓܠܝܢܐ ܕܩܒܼܠ. ܘܫܡܼܥܘ ܓܝܪ ܘܨܘܼܬܘ ܚܕܐ ܐܢܝܢ ܒܣܘܼܟܠܐ. ܦܚ̈ܐ ܗܼܘܝܬܘܿܢ ܗ̄ ܡܟܣ ܠܗܘܿܢ. ܕܠܟܢܼܫܐ ܠܡ ܕܢܒ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܒܕܡܘܼܬ ܕܘ̈ܩܐ ܗܼܘܘ ܠܥܡܐ. ܐܘܒܕܬܘܿܢ ܠܡ ܒܦܘܼܪ̈ܣܟܘܿܢ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܨܿܐܕ ܠܢܟܣܼܬܐ ܠܚܝܘܼܬܐ ܚܪܫܬܐ ܕܠܐ ܕܚܼܠܬܐ.. ܬܒܘܿܪ ܕܝܢ ܛܘܼܪܐ ܗ݀ܘ ܕܡܼܢ ܐܪܥܗܘܿܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܫܐ ܙܢܝܼ ܐܦܪܝܡ ܗ̄ ܠܘ ܗܿܫܐ ܙܢܝܼ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܝ ܒܗ݀ܝ ܕܫܒܼܩܗܿ. ܐܠܐ ܡܼܢ ܝܘܡ̈ܝ ܝܘܿܪܒܥܡ ܠܗܿ ܠܗܜܕܐ ܓ݀ܡܪܝܼܢ. ܩܪܼܘ ܫܝܦܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܐܫܼܡܥܘ ܡܟܝܼܠ ܩܿܠܐ ܕܫܝܦܘܼܪ̈ܐ ܘܩܪ̈ܢܬܐ ܒܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܕܒܗܝܢ ܦ݀ܠܚܝܼܢ ܗܼܘܝܬܘܿܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܥܠ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܐܬܝ̈ܢ ܥܠܝܟܘܿܢ. ܩܥܼܘ ܒܝܬ ܐܘܿܢ ܗ̄ ܩܥܿܬܐ ܐܡܿܪ ܠܗ݀ܝ ܕܒ݀ܥܝܢ ܨܝܕ ܚܕ̈ܕܐ ܠܕܡܬܼܘܥܕ ܨܝܕ ܐܘܿܢ ܦܬܟܪܐ. ܒ݀ܬܪܟ ܗ̄ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ ܐܡܿܪ ܘܣܿܐܡ ܦܘܼܪܥܢܗ ܩܥܿܬܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ. ܒܗܿ ܒܕܘܼ̣ܬܐ ܡܕܪܟܐ ܠܗܘܿܢ ܟܕ ܡܼܢ ܡܢܿܬܐ ܕܒܢܝܿܡܝܢ ܠܬܪܝܢ ܫܒ̈ܛܐܐܡܿܪ. ܛܠܝܼܡ ܐܦܪܝܡ ܗ̄ ܛܠܝܡ ܘܐܠܝܼܨ ܘܕܒܝܼܪ ܒܩܛܝܼܪܐ ܒܫܒܼܝܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܒܕܝܼܢܐ ܟܐܢܐ. ܗܘ̈ܝܢ ܗ݀ܠܝܢ ܠܘܿܬܗ ܗܿܝ ܕܟܕܝܼܢܐ ܡܢܼܗܿ ܘܠܗܿ ܙ݀ܕܩ ܕܬܬܼܩܪܐ ܘܐܝܼܬܝܗܿ ܦܘܼܪܥܢܐ ܕܣܓ̈ܝܐܬܐ. ܘܐܝܟ ܓܘܼܪܝܐ ܕܐܪܝܐ. ܬܒܿܥ ܐܢܿܐ ܠܕܒܝܬ ܝܗܘܼܕܐ. ܝܘܢܝܐ ܚܠܼܦ ܓܘܼܪܝܐ ܦܢܬܝܼܪ ܐܘܿ ܦܪܕܝܢ ܐܡܿܪ ܒܕܡܘܼܬ ܠܡ ܐܪܝܐ ܕܬ݀ܒܪ ܗܿܟܢܐ ܬ݀ܒܪ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܒܝܕ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܠܘܿܬ ܡܠܟܐ ܕܝܿܪܒ ܗ̄ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܨܪܝܐ. ܘܗܘܼ ܠܐ ܡܫܼ̣ܚ ܗ̄ ܠܡܬܼܟܣ ܡܢܼܟܘܿܢ ܠܚܐܦܐ ܕܐܬܘܿܪ̈ܝܐ. ܐܗܿܦܘܿܟ ܐܙܿܠ ܠܐܬܪܝ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܐܡܼܪ ܗ݀ܕܐ ܕܗܿܘܐ ܐܢܼܐ ܡܼܢܝ ܘܠܝܼ ܒܐܬܪܐ ܕܦܿܐܐܼ ܠܐܝܼܩܪܝ ܟܕ ܠܐ ܬܘܼܒ ܡܟܿܬܪ ܐܢܼܐ ܨܝܕ ܥܡܐ ܕܐܝܟ ܗܿܢܐ. ܥܕܡܐ ܕܚܘܼܒܘܢ ܗ̄ ܡܼܢ ܬܘܼܟܠܢܗܘܿܢ ܘܢܒܼܥܘܿܢ ܐܦܝ̈܀ ܨ̄܆ ܕܫܬܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܢܿܗܦܘܟ ܢܿܐܙܠ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡܿܕܝܢ ܒܫܒܼܝܐ ܡܿܐܣܐ ܠܢ ܒܦܘܼܢܝܐ. ܘܢܐܚܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܗ̄ ܢܓܝܼܪ̈ܐ܆ ܘܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܗ̄ ܗܿܟܢܐ ܦܫܝܼܩ ܠܚܝܠܗ ܕܒܩ̄ܠܝܼܠܘܼ ܢܝܬܐ ܠܫܘܼܡܠܝܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܝܼܠܢ. ܕܐܢ ܝܘܡܢ ܦܩܼܕ ܥܠܝܢ. ܠܝܘܡܐ ܬܠܝܼܬܝܐ ܩܕܡ ܐܦܘ̈ܗܝ ܡܩܝܼܡ ܠܢ ܒܐܘܿܪܫܠܡ ܘܡܗܦܟ ܠܢ ܟܗܝܼܢܘܼܬܢ ܩܕܡܿܝܬܐ. ܐܝܟ ܫܦܼܪܐ ܗ̄ ܕܫܿܦܐܼ ܘܕܿܟܐܼ ܡܦܩܐ ܕܫܡܼܫܗ ܟܕ ܠܝܬ ܒܗ ܥܢ̈ܢܐ. ܘܐܝܟ ܪܒܝܼܥܐ ܗ̄ ܡܛܪܐ ܩܕܡܿܝܐ. ܡܿܢܐ ܐܥܿܒܕ ܠܟ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܦܪܨܘܼܦ ܐܠܗܐܐܡܿܪ ܕܡܟܿܢܐ ܠܗܘܿܢ ܪܥܘܼܡܐܝܼܬ ܐܝܟ ܥܢܢܐ ܕܨܿܦܪܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܐܦܿܢ ܐܒܿܥܐ ܠܡܪܚܼܡܘܼ ܥܠܝܟܘܿܢ. ܚܛܗ̈ܝܟܘܿܢ ܠܐ ܡܪܿܦܝܢ ܕܬܫܼܬܡܠܐ ܛܒܬܟܘܿܢ. ܐܠܐ ܕܒܕܡܘܼܬ ܥܢܢܐ ܘܛܠܐ ܕܒܡܿܠܐܼ ܙܒܼܢܐ ܡܬܼܚܙܝܢ ܘܡܫܼܬܪܝܢ ܡܼܢ ܩܕܡ ܡܦܼܩܗ ܕܫܡܼܫܐ ܗܿܟܢܐ ܡܒܛ̈ܠܢ

ܣܟܠ̈ܘܬܟܘܢܿ ܠܛܝܒܘܬܝ ܕܥܠܝܟܘܿܢ ܡܛܠܗܿܢܐ ܦܼܣܩܿܬ ܢܒ̈ܝܐ ܗ̄ ܠܘ ܕܝܢ ܗܼܘ ܡܒܿܛܠ ܗܼܘܐ ܠܢܒ̈ܝܐ ܐܠܐ ܒܗ݀ܝ ܕܥܿܨܐ ܗܼܘܐ ܘܡܿܫܕܪ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܕܢܬܼܢܒܘܿܢ ܫܩܼܠ ܥܠܘܗܝ ܥܠܼܬܐ ܕܩܼܛܠܗܘܿܢ ܗ݀ܝ ܕܦܣܿܩܬ ܩܛܿܠܬ ܐܢܘܿܢ ܒܩܠܝܼܠ ܩܠܝܼܠ ܒܝܕ ܗܿܝ ܕܡܿܫܕܪ ܗܿܘܝܬ ܠܗܘܿܢ ܥܠܝܟܘܿܢ. ܟܕ ܛ݀ܒ ܝܿܕܥ ܗܿܘܝܬ ܕܩ݀ܛܠܝܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܘܒܗܿܕܐ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܐܢܿܐ ܩܛ݀ܠܬ ܐܢܘܿܢ. ܘܬܡܿܢ ܕܓܼܠܘ ܒܝܼ. ܗ݀ܝ ܓܝܪ ܕܬܡܿܢ ܠܘ ܥܠ ܕܘܼ̣ܬܐ ܐܡܿܪ ܐܠܐ ܥܠ ܕܒܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܐܬܚܼܙܝܼܘ ܕܡܿܝܐ ܗܿܝ ܓܝܪ ܠܗ݀ܝ ܕܬܡܿܢ ܐܚܿܘܝܗܝ ܐܘܼܪܚܐ. ܥܘܼܫܢܟܝ ܗ̄ ܫܘܼܒܗܪܟܝ ܐܝܟ ܕܓܒܪܐ ܓܝܣܐ. ܥܘܼܫܢܗ ܘܫܘܼܒܗܪܗ ܚܛܝܼܬܐ ܗܿܘ. ܗܿܟܘܬ ܐܦ ܐܢܬܝ ܒܝܕ ܛܠܘܿܡܝܐ ܕܛܠܡܼܬܝܼܢܝ ܐܬܥܼܫܢܘ ܥܠܝܟܝ ܚܛܗ̈ܝܟܝ. ܐܫܼܬܘܬܦܘ ܟܗ̈ܢܐ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܗܼܘܬ݀ ܠܘܿܬ ܒܢ̈ܝ ܫܟܝܼܡ ܡܼܢ ܫܡܥܘܢ ܘܠܘܝܼ ܡܬܼܥܗܕ ܕܡܼܢ ܦܚܡܼܐ ܕܗܿܠܝܢ ܢܟܘܼܘܢ ܠܟܗ̈ܢܐ ܕܒܓܠܥܕ ܕܗܿܠܝܢ ܡܛ݀ܠ ܫܘܼ̈ܚܛܐ ܕܕܝܼܢܐ ܚܿܬܗܘܿܢ ܣܥܼܪܘ ܘܩܼܛܠܐ. ܗܿܪܟܐ ܕܐܢ ܕܐܝܼܬ ܙܢܝܘܼܬܐ ܕܢܦܼܫܐ ܘܕܦܓܪܐ ܠܝܬ ܕܬܒܿܥ ܘܪܫܐ ܠܓܠ̈ܥܕܝܐ. ܒܒܝܬ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܕܟܡܼܐ ܓܘܪ̈ܐ ܕܛܢܦ̈ܘܬܐ ܥܿܒܕܝܼܢ ܘܠܐ ܡܬܼܬܒܥܝܼܢ ܡܼܢ ܐܢܫ. ܝܼܗܘܼܕܐ ܥܒܕ ܠܟ ܗ̄ ܕܘ݀ܫ ܡܥܨܪܬܐ ܐܡܿܪ ܕܝܢ ܥܠ ܗ݀ܝ ܕܡܐ ܕܦܿܢܐ ܩ݀ܛܦ ܘܡܥܨܪܬܐ ܗ̄ ܪܝܼܫܢܘܼܬܐ ܘܡܠܟܘܼܬܐ ܘܩܿܢܐ ܡܠܟܐ ܠܙܘܼܪܒܒܝܠ ܨ܆ ܕܙܙ̄ ܒܒܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ ܚܕܝܼܘ ܠܡ̈ܠܟܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܡ̈ܠܟܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܩܿܢܝܢܼ ܗܼܘܘ. ܒܝܪܫܘܼܬܗܘܿܢ ܗܘܬ݀ ܥܠܼܬܐ ܕܢܙܟܘܿܢ ܐܢܘܿܢ ܡܠ̈ܟܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܘܢܚܼܕܘܢܿ ܒܒܼܙܬܗܘܿܢ. ܐܡܬܝܼ ܕܙ݀ܟܝܢ ܠܗܘܿܢ. ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܫܠ̈ܝܼܛܢܝܗܘܿܢ ܓܿܝܙܝܼܢ ܗ̄ ܡܫܼܬܠܗܒܝܼܢ ܘܝܿܩܕܝܼܢ. ܐܝܟ ܬܢܘܼܪܐ ܕܝܿܩܕ ܠܡܦܝܼܬܐ ܗ̄ ܝܿܩܕܝܼܢ ܒܓܘܪܐ ܘܒܙܢܿܝܘܼܬܐ ܒܕܡܘܼܬ ܬܢܘܼܪܐ ܕܫܓܝܼܪ ܠܩܘܼܒܠܐ ܕܓܪ̈ܝܼܨܐ. ܢܒܛܠ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢܬܐ ܗ̄ ܚܪ̈ܒܢ ܠܡ ܡܕܝܼ̈ܢܬܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܗܼܘܐ ܒܗܝܢ ܕܠܐܫ ܠܝܫܐ. ܥܕܡܐ ܕܚܿܡܥ. ܡܼܢ ܣܘܼܪܗܒܐ ܕܫܒܼܝܐ ܕܨܿܦܚ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܝܘܡܐ ܕܡܠ̈ܟܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܟܕ ܡܼܢ ܝܘܿܪܒܥܡ ܒܕܡܘܼܬ ܚܡܝܼܪܐ ܫܪܝܼ ܘܠܟܿܠܗܘܿܢ ܕܫܪܟܐ ܒܕܡܘܼܬ ܓܒܝܼܠܬܐ ܡܕܡ ܫܚܠܼܦ ܠܛܘܼܥܝܝ ܕܥܓܼܠܐ. ܝܘܡܐ ܕܡ̈ܠܟܝܼܢ ܫܪܝܼܘ. ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܗ̄ ܕܒܝܘܡܐ ܕܡܩܝܼܡܝܼܢ ܡ̈ܠܟܐ ܘܡܬܼܚܫܚܝܼܢ ܒܡܫܼܬܝܐ ܕܥܝܿܕܐ ܒܕܨܿܗܝܢܼ ܗܼܘܘ ܠܕܡܐ ܕܢܫܼܡܠܘܿܢ ܩܼܛܠܐ ܘܢܩܝܼܡܘܿܢܓܒ̈ܐ. ܪܓܿܙܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܘܡܫܼܬܐܠܝܼܢ ܡܼܢ ܚܡܪܐ. ܥܬܼܩ ܪܘܓܙܗܘܿܢ ܗ̄ ܕܢܐܡܼܪ ܕܡܼܢ ܪܘܓܙܐ ܘܚܡܼܬܐ ܕܡܿܠܐܼ ܗܼܘܐ ܠܒܼܗܘܿܢ. ܠܐ ܢܝܿܚܐ ܕܫܢܼܬܐ ܘܠܐ ܚܕܘܼܬܐ ܡܦܿܟܗ ܗܼܘܐ ܠܗ. ܘܒܨܿܦܪܐ ܝ݀ܩܕ ܗܼܘܐ ܗ̄ ܘܒܨܿܦܪܐ ܝܿܩܕ ܐܝܟ ܬܢܘܼܪܐ. ܡܛ݀ܠ ܓܝܪ ܕܝܼܩܕ

ܒܪܘܓܙܐ ܟܿܠܗ ܠܠܝܐ. ܠܐ ܫܿܠܝܢ ܥܕܡܐ ܕܓܿܡܪܝܼܢ ܠܗ ܠܒܢܝܿܢܗܘܿܢ. ܟܿܠܗܘܿܢ ܚܡܼܘ ܐܝܟ ܗ̄ ܐ݀ܦܠܐ ܡܿܪܦܝܼܢ ܠܕܝܿܢ̈ܐ ܕܢܥܒܼܕܘܢܼ ܫܪܪܐ. ܐܠܐ ܡܼܢ ܡܪܝܼܪܘܼܬܐ ܕܚܡܼܬܗܘܿܢ ܒܿܥܝܢ ܠܡܐܼܟܠ ܐܢܘܿܢ. ܐܡܿܪ ܢܒܝܐ ܩܕܡܐܝܬ݀ ܥܠ ܝܼܣܪܐܝܠ ܘܒ݀ܬܪܟܢ ܥܠ ܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܘܒ݀ܬܪܟܢ ܣܿܐܡ ܦܘܼܢܝܐ ܒܡܼܨܥܬܐ. ܐܦܪܝܡ ܒܥܡ̈ܡܼܐ ܐܬܚܼܠܛ ܗ̄ ܦܩܝܼܕ ܕܠܐ ܢܣܼܒ ܢܫ̈ܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܬܐ ܗܘܼ ܕܝܢ ܥܒܼܪ ܥܠ ܦܘܼܩܕܢܐ ܘܐܬܚܼܠܛ ܒܥܡ̈ܡܼܐ ܘܢܣܼܒ ܢܫ̈ܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܬܐ. ܘܐܬܕܡܝܼ ܠܗܘܿܢ ܒܣܘܼ̄ܥܪ̈ܢܘ. ܗܼܘܐ ܚܝܪܘܼܪܬܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܚܝܘܼܪܬܐ ܒܙܒܼܢ ܟܦܼܢܐ ܥܕ ܡܬܼܐܠܦܝܐ ܘܐܝܼܬܝܗܿ ܒܬܢܘܼܪܐ ܠܗܝܼܩܝܼܢ ܠܗܿ ܐܢܫ̈ܐ ܘܟܕ ܥܕܟܝܼܠ ܠܐ ܐܬܛܘܝܬ݀ ܚܿܛܦܝܼܢ ܠܗܿ ܐܢܫܗܐ ܘܐܟܿܠܝܼܢ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܠܟ ܪܓܝܓ ܐܬܘܼܪܝܐ ܕܢܒܠܼܥܟ ܒܫܒܼܝܐ ܡܼܛ݀ܠ ܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܫܡܼܗܗ ܚܝܝܘܼܪܬܐ ܘܠܘ ܓܪܝܼܨܬܐ. ܐܝܟ ܝܘܢܐ ܫܒܼܪܬܐ ܗ̄ ܒܕܡܘܼܬ ܝܘܢܐ ܕܡܐ ܕܐܬܢܣܼܒܘ ܦܪ̈ܘܓܝܗܿ ܒܗܝܢ ܒܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܡܟܬܪܐ ܡܛ݀ܠ ܕܫܒܪܐ ܘܠܐ ܝܿܕܥܐ ܠܡܼܥܪܩ ܡܼܢ ܢܟܝ̈ܢܐ. ܗ݀ܟܢܐ ܐܦ ܐܦܪ̈ܝܡܝܐ ܠܐ ܨܒܼܘ ܠܡܩܼܒܠܘܼ ܪܓܫܼܬܐ ܕܐܒܕܢܗܘܿܢ ܐܠܐ ܡܟܿܬܪܝܼܢ ܒܒܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ ܥܠ ܣܒܼܪܐ ܕܥܘܼܕܪܢܐ ܕܡܼܢ ܫܐܕ̈ܐ ܘܡܼܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ. ܘܐܝܟ ܦܪܚܬܐ ܗ̄ ܐܟܙܢܼܐ ܕܦܪܚܬܐ ܟܕ ܐܝܼܬܝܗܿ ܒܪܘܡܐ ܕܐܐܪ ܡܚܬܝܼܢ ܠܗܿ ܨܝ̈ܕܐ ܒܦܘܼܪ̈ܣܐ ܗ݀ܟܢܐ ܐܦ ܐܢܿܐ ܒܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܡܿܝܬܐ ܐܢܼܐ ܠܐܬܘܼܪܝܐ ܐܝܟ ܢܫܼܪܐ. ܘܡܼܢ ܡܘܬܒܗ ܕܐܦܪܝܡ ܫܿܩܦ ܠܗ ܘܡܿܘܬܒ ܠܗ ܒܐܪܥܐ. ܘܐܕܿܪܐ ܐܢܘܿܢ ܐܝܟ ܫܡܼܥܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܛܒܼܐ ܕܣܗܕܘܼܬܗܘܿܢ ܕܣܗܿܕܬ ܒܗܘܿܢ ܒܝܕ ܢܒܝ̈ܐ ܗܿܟܢ ܬܒܿܥ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ. ܘ݀ܝ ܠܗܘܿܢ ܕܢܕܘ ܡܼܢܝ ܗ̄ ܕܓܥܼܨܘ ܡܢܼܝ. ܒܝܕ ܘ݀ܝܐ ܚܒܼܫ ܠܟܿܠܗܝܢ ܥܩܬ̈ܗܘܿܢ. ܡܠܼܠܘ ܥܠܝ ܕܓܠܘܼܬܐ ܗ̄ ܕܟܐܼܡܬ݀ ܠܘ ܐܠܗܐ ܐܢܼܐ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܡܕܒܪܐ. ܘܠܐ ܓܥܼܘ ܠܘܿܬܝ ܗ̄ ܟܕ ܡܛܪ ܠܗܘܿܢ ܗܿܠܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܡܼܢ ܟܿܠܗ ܠܒܼܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܼܢ ܟܘܼܚܕܐ ܕܚܕ̈ܕܐ ܓܿܥܝܢ ܐܝܟ ܕܩܕܡ ܚܕ ܡܼܢ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܥܠ ܥܒܘܼܪܐ ܗ̄ ܕܚܠܼܦ ܥܒܘܼܪܐ ܘܚܡܪܐ ܘܛܒ̈ܬܐ ܟܿܬܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܢܦܫܼܗܘܿܢ ܩܕܡ ܫܐܕ̈ܐ ܐܝܟ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܠܠܝܐ. ܕܡܚܝܢ ܗܼܘܘ ܢܦܼܫܗܘܿܢ ܒܣܝ̈ܦܐ. ܘܡܼܪܕܘ ܥܠܝ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܠܦܬܟܪ̈ܐ ܚܿܫܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܝܗܘܼ̈ܒܐ ܕܛܒ̈ܬܗܘܿܢ ܡܼܪܕܘ ܡܢܼܝ. ܘܐܢܿܐ ܪܕܝܿܬ ܗ̄ ܢܦܩܿܬ ܐܢܘܿܢ ܒܣܦܼܪ̈ܐ ܕܢܡܘܿܣܐ ܘܕܪܫܿܬ ܐܢܘܿܢ ܒܝܘܼܠܦܢܐ. ܘܐܥܫܿܢܬ ܕܪܥܗܘܿܢ ܗ̄ ܚܝܠܗܘܿܢ ܒܝܘ̈ܡܝ ܝܫܘܿܥ ܒܪܢܘܿܢ ܗܼܢܘܿܢ ܕܝܢ ܡܢܼܐ. ܐܬܗܼܦܟܘ ܥܠ ܠܐ ܡܕܡ ܗ̄ ܠܐ ܕܗܦܟܼܘ ܨܝܕ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܠܐ ܡܕܡ. ܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܐܬܗܼܦܟܘ ܒܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܘܗܘܼܘ ܐܝܟ ܕܠܐ ܗܼܘܘ. ܗ̄ ܥܘܼܪܙܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܥܘܼܪܩܠܗܘܿܢ ܕܕܩܿܥܐ ܗܕܐ ܡܥܪܩܠܘܼܬܐ ܘܡܦܼܬܠܘܼܬܐ܇ ܘܐܣܠܝܼܘ ܐܢܘܢܿ܆ ܨܚܚܐ܆ ܕܚ̄ ܦܘܼܡܟ ܐܝܟ ܩܪܢܐ ܗ̄ ܐܢܬ ܠܡ ܢܒܝܐ ܩܥܝܼ

ܐܝܟ ܫܝܼܦܘܼܪܐ ܘܒܕܩܼ ܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܕܚܪܒܐ ܕܡܕܪܟ ܠܗܘܿܢ ܘܠܗܝܟܠܐ ܘܠܡܕܝܼܢܬܐ ܐܝܟ ܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܕܢܫܼܪܐ. ܠܝܼ ܩܼܪܘ ܘܐܡܼܪܘ ܗ̄ ܟܕ ܠܘ ܒܩܘܡܼܬܐ ܩܿܪܝܢ ܠܝܼ ܐܠܐ ܡܼܢ ܐܢܢܩܝܼ. ܝܘܢܝܐ ܢܩܼܪܘܿܢ ܘܢܐܼܡܪܘܿܢ ܗ̄ ܟܕ ܐܡܿܪ ܥܠܘܝܗ ܕܡܼܢ ܐܢܢܩܐ ܕܥܩ̈ܬܐ ܕܥܬܝܼܕܝܼܢ ܠܡܣܼܥܪ. ܛܥܼܐ ܝܣܪܐܝܠ ܛܒܿܬܐ ܗ̄ ܕܥܒܿܕܬ ܠܗ ܘܡܛ݀ܠ ܕܛܥܼܗܿ. ܐܦ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܪܕܦܼ ܐܢܘܿܢ܀ ܛܥܼܘ ܒܥܓܼܠܟܝ ܫܿܡܪܝܼܢ ܗ̄ ܛܥܼܘ ܠܡ ܠܥܓܼܠܐ ܕܒܼܟܝ ܣܝܼܡ ܕܢܣܼܬܓܕ. ܥܕܡܐ ܠܐܡܼܬܝ ܗ̄ ܡܣܿܝܒܪ ܐܢܼܐ ܠܟܘܿܢ ܗܿܠܝܢ. ܠܐ ܡܫܟܚܝܼܢ. ܘܠܐ ܗܼܘܐ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܠܐ ܡܫܼ̣ܚܝܼܢ ܠܡܙܟܼܐ ܒܩܪ̈ܒܐ ܕܥܡ ܒܥܠܕܒܒܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܗܼܘ ܗ̄ ܩܝܘܿܡܐ ܕܬܘܼܟܠܢܗܘܿܢ ܐܘܟܝܼܬ ܦܬܟܪܐ ܕܬܟܝܼܠܝܼܢ ܥܠܘܗܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܝܼܣܪܐܝܠ ܗܼܘ ܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܕܦܬܟܪܐ ܘܒܐܝܼܕ̈ܝ ܢܓܪܐ ܘܩܝܢܝܐ ܐܬܬܼܩܢ. ܘܐܝܿܟܢ ܡܙܟܿܐ ܥܒܿܕ ܐܝܼ̈ܕܝܐ ܠܝܼܣܪܐܝܠ. ܡܛ݀ܠ ܕܪܘܼܚܐ ܙܪܥܼܘ ܗ̄ ܠܐ ܡܕܡ. ܘܥܠܥܠܐ ܗ̄ ܚܨܕܐ. ܥܠܥܠܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܕܚܿܒܛܐ ܠܗܘܿܢ. ܘܩܝ̈ܡܬܐ ܗ̄ ܩܿܝܡܬܐ ܩܿܪܐ ܠܩܢܝܐ ܕܥܒܼܕ ܫܒܼܠܐ. ܘܐܦܿܠܐ ܫܒܼܠܐ ܗ̄ ܚ̈ܛܐ ܕܥܒ̈ܕܢ ܩܡܚܼܐ ܠܢܝܿܚܬܐ. ܘܐܠܘܼ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܐ ܕܐܬܿܐ ܗܼܘܐ ܢܘܼܟܪܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܐܬܘܿܪܝܐ ܐܟܿܠ ܗܼܘܐ ܠܗ܀ ܐܦܪܝܡ ܡܘܗܒܬܐ ܗ̄ ܕܡܼܢ ܐܢܫ̈ܐ ܡܣ̈ܟܼܢܐ ܪܚܿܡ ܕܢܬܼܠܘܢܼ ܠܗ ܫܘܼܚܕܐ. ܘܐܝܟ ܕܒ݀ܥܐ ܡܚܝܼܪ ܠܕܝܼܢܐ ܕܡܣ̈ܟܼܢܐ. ܣܠܼܩ ܠܐܬܘܿܪ ܐܝܟ ܥܪܕܐ ܝܼܚܝܼܕܝܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܥܪܕܐ ܝܼܚܝܼܕܝܐ ܡܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܥܕܪܢܐ ܕܠܝܼܠܐܝܼܬ ܡܼܬܬܨܝܼܪ. ܐ݀ܦܢ ܢܫܬܼܠܡܘܿܢ ܗ̄ ܘܟܕ ܚܿܠܛ ܗܿܠܝܢ ܕܦܘܼܢܝܐ. ܒܥܡ̈ܡܼܐ ܗ̄ ܡܘܼܐܒ̈ܝܐ ܘܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܥܡ̈ܡܼܐ ܕܒܚܕܪ̈ܝܗܘܿܢ ܐܠܐ ܒܪܡ ܐ݀ܟܢܫ ܐܢܘܿܢ. ܘܐܦܿܢܐ ܐܢܘܿܢ ܠܐܪܥܗܘܿܢ. ܘܢܬܼܬܢܝܼܚܘܿܢ ܩܠܝܼܠ ܗ̄ ܡܼܢ ܫܘܼܥܒܕܐ ܘܡܕܐܬܐ ܕܡܼܬܬܒܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܢܝܿܚܐ ܕܗܼܘܐ ܩܠܝܼܠ ܡܼܢ ܒ݀ܬܪ ܦܘܼܢܝܐ ܥܕܡܐ ܕܐܫܼܬܥܒܕ ܬܚܝܬ ܐܝ̈ܕܝ ܡܠ̈ܟܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܡܩܒ̈ܝܐ. ܬܢܢ ܥܠ ܥ̄ ܫܢ̈ܝܼܢ ܕܒܙܒܼܢܐ ܕܫܒܼܝܐ ܕܠܐ ܡܿܫܚܝܼܢ ܡ̈ܠܟܐ ܘܠܐ ܡܩܪܒܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܫܩܼ̈ܠܐ ܐܬܢܣܼܒ܆ ܟܬܒܿܬ ܠܗ ܣܘܿܓܐܐ ܕܢܡܘܿܣܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܬܣܠܘܼܬܐ ܚܫܼܒ ܐܢܘܿܢ. ܘܐܝܟ ܕܥܒܝܼܕܐ ܥ̄ܠܘ ܩܐܬܪܣܝܣ ܘܠܐ ܐܬܿܝܐ ܠܗ ܘܡܨܛܕܐ ܒܗܿ. ܕܒܚܼ̈ܐ ܕܓܒ̈ܝܬܐ ܗ̄ ܠܘ ܡܼܢ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܡܕܒܿܚܝܼܢ. ܐܠܐ ܟܕ ܓ݀ܒܝܢ ܙܘܼ̈ܙܐ ܡܼܢ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܬܘܼܒ ܒ݀ܥܝܢ ܡܕܡ ܕܫܝܼܛ ܘܡܕܒܚܝܼܢ ܠܝܼ. ܬܘܼܒ ܓܿܒܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܫܡ̈ܝܼܢܬܐ ܘܡܿܕܒܚܝܼܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܘܐܦܿܩܘܿܕ ܗ̄ ܘܐܬܿܒܥ ܨ̄܆ ܕܛ̄܆ ܘܪܚܼܡܬ݀ ܡܘܗܒ̈ܬܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܪ̈ܝܼܫܝܬܐ ܕܡܿܩܪܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܕܝܘ̈ܐ ܒܝܐܝܼܒܘܼܬܐ. ܐܝܟ ܠܚܡܐ ܗ݀ܘ ܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܪ̈ܝܼܫܝܬܐ ܕܡܩܪܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܕܝܘ̈ܐ ܒܝܐܝܼܒܘܼܬܐ. ܐܝܟ ܠܚܡܐ ܗܿܘ ܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܗ݀ܘ ܡܕܡ ܕܡܿܩܪܒܝܼܢ ܠܝܼ ܐܝܟ ܕܡܼܢ

ܐܘܼܠܨܢܐ ܘܥܨܝܿܢܐ ܡܿܩܪܒܝܼܢ ܠܝܼ. ܡܛܿܠܗܿܕܐ ܐܝܟ ܕܓܥ̈ܝܼܨܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܥܠ ܡܥܩ̈ܝ ܥܠ ܥܢܼܝܼܗܕܐ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܓ݀ܥܨ ܡܼܢ ܕܒܚ̈ܝܗܘܿܢ. []ܬܼܛܢܦܘܿܢ ܗ̄ ܕܠܘ ܡܬܼܩܕܫܝܼܢ ܡܼܢ ܕܒܚܼ̈ܐ [] ܠܐ ܡܬܼܛܢܦܝܼܢ. ܕܠܚܡܐ ܗܿܘ ܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܠܐ ܥܿܐܠ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܠܐ ܡܩܿܒܠ ܠܗ܆ ܡܿܢܐ ܬܥܼܒܕܘܢܿ ܠܝܘܡܐ ܗ̄ ܥܕܥܐܕܐ ܕܡܪܝܐ ܠܟܢܘܼܫܝܐ ܕܐܬܿܐ ܥܡ ܐܬܘܿܪܝܐ ܩܿܪܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܥܐܕܐ ܒܟܢܘܼܫܝܐ ܡܫܬܼܡܠܐ. ܘܚܿܕܐ ܐܠܗܐ ܒܟܢܘܼܫܝܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܕܐܬܿܝܢ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܘܐܝܟ ܥܐܕܐ ܒܟܢܘܼܫܝܐ ܡܫܼܬܡܠܐ ܘܚܿܕܐ ܐܠܗܐ ܒܟܢܘܼܫܝܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܕܐܬܿܝܢ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܘܐܝܟ ܥܐܕܐ ܚܫܝܼܒ ܠܗ ܝܘܡܐ ܕܚܪܒܗܘܿܢ܆ ܐܙܠܼܘ ܒܒܼܙܬܐ ܗ̄ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܼܦܢܘܿܢ. ܘܡܨܪܝܢ ܬܟܢܼܫܝ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܒܝܕ ܥܪ̈ܘܿܩܐ ܕܥܪܩܝܼܢ ܠܗܿ. ܘܡܦܣ ܬܩܼܒܘܼܪܝ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܐܦ ܬܡܿܢ ܢܬܩܼܒܪܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܘܿܪܝܐ ܪܕܦ ܗܼܘܐ ܒܿܬܪܗܘܿܢ ܟܿܠ ܟܪ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܘܥܠܗܿܕܐ ܥܪܩܝܼܢ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢܬܐ ܠܡܕܝܼܢܬܐ ܠܡܬܼܛܫܝܘܼ ܘܒܗܝܢ ܒܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܡܿܝܬܝܼܢ ܗܼܘܘ ܪܓܼܬܐ ܕܣܐܡܼܗܘܿܢ ܗ̄ ܠܟܿܠܗ ܩܢܝܢܗܘܿܢ ܩܿܪܐ. ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܠܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܩܿܪܐ. ܘܟܘܼܒ̈ܐ ܒܡܫܟܒ̈ܝܗ ܒܡܫܟ̈ܢܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܕܡܬܼܚܪܒܝܼܢ ܡܫ̈ܟܢܐ ܘܡܚܼܕܐ ܒܝܪܐ ܐܪܥܐ ܘܡܘܿܥܝܐ ܟܘܼ̈ܒܐ ܡܼܢ ܒܠܝ ܐܢܫ̈ܐ. ܣܟܠܐ ܢܒܝܐ ܫ݀ܛܝܐ ܗ̄ ܒܗ݀ܘ ܝܘܡܐ ܕܫܒܼܝܐ ܡܫܼܬܘܕܥ ܝܼܣܪܐܝܠ ܫܿܛܝܘܼܬܗ ܘܣܟܠܘܼܬܗ ܘܛܘܼܥܝܝ ܕܪܚܼܡ. ܢ݀ܦܠ ܓܝܪ ܒܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܩܫܼܝܐ ܕܡܿܫܢܐ ܘܡܿܨܕܪ ܠܗܿ ܒܕܡܘܼܬ ܐܢܫ ܢܒܝܐ ܕܓܠܐ ܕܡܼܢ ܘܼܚܐ ܕܫܘܼܩܪܐ ܫܿܛܐ ܘܢܿܦܩ ܡܼܢ ܗܘܢܗ. ܕܘܩܐ ܐܦܪܝܡ ܥܡ ܐܠܗܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܐܬܬܼܣܝܼܡ ܐܦܪܝܡ ܕܢܚܼܙܐ ܫܪܪܐ ܘܢܕܘܿܩ ܘܿܠܝܼܬܐ. ܘܐܝܟ ܢܒܝܐ ܫܪܝܼܪܐ ܢܗܼܘܐ ܐܦ ܗܼܘ ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠ̈ܦܢܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܗܘܼ ܕܝܢ ܕܠܩܘܼܒܠܐ ܒܕܡܘܼܬ ܢܒܝܐ ܕܓܠܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܥܩܿܡ ܡܼܢ ܫܪܪܐ. ܥܩܡܼܘ ܘܚܒܼܠܘ ܗ̄ ܥܩܡܼܘ ܒܬܪܥܝܼܬܗܘܿܢ ܠܡܫܼ̣ܚܘܼ ܦܘܼܪܣܐ ܕܕ݀ܡܐ ܠܗ݀ܘ ܕܐܫܟܼܚܘ ܐܒܗܝ̈ܗܘܿܢ ܒܡܕܒܪܐ ܟܕ ܥܒܼܕܘ ܥܓܼܠܐ ܘܣܓܼܕܘ ܠܗ. ܟܕ ܐܝܼܬܘܗܝ ܡܘܿܫܐ ܒܛܘܼܪܐ. ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܪܡܬܐ ܠܗܿܢܘܿܢ ܡܫܿܡܗ. ܒܥܼܐ ܕܢܐܼܡܪ ܕܚܒܿܠܐ ܥܡܝܼܩܐ ܣܥܼܪܘ ܐܝܟ ܕܣܥܼܪܘ ܒܛܘܿܪ ܣܝܼܢܝ. ܚܒܿܠܐ ܠܛܥܿܝܘܼܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܩܿܪܐ. ܐܦܪܝܡ ܐܝܟ ܕܚܙܝܼܬ ܠܨܘܿܪ.. ܒܢܘ̈ܗܝ ܠܩܼܛܠܐ ܗ̄ ܕܗܿܕܐ ܚܡܼܬܐ ܡܿܠܐܼ ܐܢܼܐ ܥܠܝܗܘܿܢܕܐ݀ܦܢ ܫܬܝܼܠܝܼܢ ܒܒ̈ܢܝܐ ܐܝܟ ܕܨܘܿܪ ܒܒܢ̈ܝܗܿ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܡܬܓܼܙܝܢ ܗ̄ ܗܒ ܠܗܘܿܢ ܡܪܒܥܐ ܡܓܙܝܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܢܒܝܐ ܠܘܿܬ ܐܠܗܐ. ܗܒ ܠܗܘܿܢ ܗܿܠܝܢ ܕܐܫܼܬܘܕܝܼܬ ܡܛ݀ܠ ܕܣܿܓܝܼ ܫܿܘܝܢ ܠܗܝܢ. ܟ݀ܠܗܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܗܘܿܢ ܗ̄ ܬܡܿܢ ܒܓܠܓܠܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܦܬܟܪ̈ܝܗܘܿܢ܀ ܡܚܼܐ ܐܦܪܝܡ ܗ̄ ܟܕ ܒܝܼ̈ܫܬܐ ܕܥܒܼܕ ܢܬܡܼܚܐ ܒܫܒܼܝܐ ܘܢܬܥܼܩܪ ܡܼܢ ܐܪܥܗ ܐܝܟ ܐܝܼܠܢܐ ܕܡܬܼܡܚܐ ܡܼܢ ܥܩܼܪܗ ܘܝܿܒܫ ܡܼܢ ܪܛܝܼܒܘܼ̄ܗ ܘܡܬܓܙܐ ܡܼܢ ܦܐܪ̈ܐ ܨ̄܆ ܕܝ̄܆ ܓܦܼܬܐ

ܕܫܒܘܼ̈ܩܐ ܗ̄ ܒܕܡܘܼܬ ܓܦܼܬܐ ܠܡ ܫܒܝܼܚܬ݀ ܒܣܘ̈ܟܝܗܿ ܘܣܒܝܼܣܬ݀ ܒܫܒܘܼ̈ܩܐ ܣܿܓܝܐܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܘܡܫܿܪܬܚܝܼܢ ܒܟ̈ܢܼܫܐ. ܘܐܝܟ ܣܘܓܐܐ ܕܦܐܪ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܒܦܚܼܡܐ ܕܣܿܓܝܐܘܼܬܗܘܿܢ ܫܪܬܼܚܘܼܗܝ ܠܪܘܼܫܥܗܘܿܢ ܒܣܓܕܬ݀ ܦܬܟܪ̈ܐ ܐܬܼܦܠܓ ܠܒܼܗܘܿܢ ܗ̄ ܕܠܘ ܠܚܕ ܦܬܟܪܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܦ݀ܠܚܝܼܢ. ܐܠܐ ܡܢܼܗܘܿܢ ܠܗ݀ܘ ܘܡܢܼܗܘܿܢ ܠܐܚܕܿܝܢ. ܢܬܚܼܝܒܘܿܢ ܗ̄ ܒܓܙ ܕܝܼܢܐ ܢܬܼܚܝܒܘܿܢ ܘܢܐܼܒܕܘܿܢ. ܡܼ̈ܠܐ ܕܥܠ̈ܬܐܗ̄ ܡ̈ܠܐ ܡܛܥܝܢܝ̈ܬܐ ܕܝܘܪܒܥܡ ܕܐܡܼܪ ܠܥܡܐ ܕܣܿܓܝܼ ܠܟܘܿܢ ܠܡܣܼܩ ܠܐܘܿܪܫܠܡ. ܢܘܒܠܘܼܢ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܠܡܠܟܐ ܕܝܪܒ ܗ̄ ܡܠܟܐ ܕܝܿܪܒ ܠܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܩܿܪܐ. ܕܡܐ ܕܡܬܼܐܠܨܝܼܢ ܘܡܿܬܒܪܝܼܢ ܠܗ ܠܦܬܟܪܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܕܗܒܐ ܚܫܝܼܠ ܘܡܿܘܒܠܝܼܢ ܡܢܼܗ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܠܐܬܘܼܪܝܐ ܘܒܿܬܪ ܕܡܪܕܝܢ ܥܠ ܐܬܘܿܪܝܐ ܡܿܘܒܠܝܼܢ ܡܢܼܗ ܠܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܐܝܟ ܕܢܫܬܼܥܒܕܘܢܼ ܠܗ. ܐܝܟ ܓܠܐ ܕܛܿܐܦ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܿܨܐܼ ܩܿܐܡ. ܐܘܿܢ ܩܿܪܐ ܠܦܬܟܪܐ. ܦܪ̈ܟܐ ܗ̄ ܠܢܡܘ̈ܣܐ ܕܒܿܢܝܢܼ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܡܼܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܪܡܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܟܿܠܗ ܓܘܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܠܼܬܐ ܕܢܒܝܐ ܘܡܼܢ ܚܕܐ ܪܡܬܐ ܪܡܿܙ ܥܠ ܟ݀ܠܗܝܢ. ܡܼܢ ܟܕ ܫܒܼܩܬ݀ ܠܗܝܟܠܐ ܕܐܠܗܐ ܘܥܠ ܛܘܼܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܬܐ ܕܒܚܼܬ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܡܼܢ ܗ݀ܘ ܙܒܢܼܐ ܫܪܝܼܬ ܠܡܚܼܛܐ. ܘܥܕܟܝܼܠ ܒܗ ܒܪܘܼܫܥܐ ܐܝܼܬܝܟ. ܬܡܿܢ ܢܩܘܼܡܘܢܼ ܗ̄ ܒܫܒܼܝܐ. ܘܠܐ ܢܕܪܟ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܘܢܐܼܬܐ ܠܥܘܼܕܪܢܗܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܠܐ ܡܨܪ̈ܝܐ. ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܼܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܬܟܝܼܠܝܼܢ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܿܨܐܼ ܕܢܦܼܨܐ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܐܝܼܕ̈ܝ. ܩܪܒܐܒܪܡܬܐ ܗ̄ ܐܬܿܐ ܥܠܝܗܘܢ ܩܒܐ ܗ݀ܘ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܬܒܼܥ ܡܢܼܗܘܿܢ ܥܘܠܐ ܗ݀ܘ ܕܦܠܼܚܘ ܥܠ ܪ̈ܡܬܐ. ܓܘܼ̈ܒܐ ܪ̈ܥܝܼܥܐ ܬܒܝܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܡܫܿܡܗ ܗ̣ܿܢ. ܘܐܢܿܐ ܥܒܿܪܬ ܗ̄ ܐܢܿܐ ܠܡ ܡܪܝܐ ܒܝܕ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܥ݀ܒܪ ܐܢܼܐ ܥܠ ܨܘܪܗܿ ܡܪܘܿܕܐ. ܐܪܿܟܒ ܠܐܦܪܝܡ ܗ̄ ܥܠ ܩܕܠܗ ܩܫܼܝܐ ܘܐܡܿܟܟ ܠܒܥܝܼܪܝܘܼܬܗ ܘܢܕܪܟ ܝܼܗܘܼܕܐ ܗ̄ ܢܬܕܟܪ ܬܚܘܼܬܝ ܝܼܗܘܼܕܐ ܒܕܡܘܼܬ ܫܒܼ̈ܠܐ ܒܓܪܓܪܐ. ܙܪܘܿܥܘ ܠܟܘܿܢ ܗ̄ ܡܿܠܟ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܡܝܬܪܘܼܬܐ. ܒ݀ܬܪ ܕܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܥܠܝܟܘܿܢ. ܟܒܘܿܒܘ ܠܟܘܿܢ ܙܪܘܿܥ ܠܟܘܿܢ ܙܕܝܼܩܘܼܬܐ. ܕܒܼܪܬܘܿܢ ܚܛܝܼܬܐ ܗ̄ ܬܢܿܐ ܠܙܢ̈ܝܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܿܢ. ܗ݀ܝ ܕܕܒܼܪܬܘܿܢ ܗ̄ ܟܪܒܼܬܘܿܢ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܗܿܢܘܿܢ ܕܥܠ ܣܒܼܪܐ ܕܥܠܠܬܐ ܙܪܥܝܼܢ ܐܪܥܐ ܘܕ݀ܒܪܝܼܢ ܠܗܿ ܒܝܕ ܬܘܪ̈ܐ. ܕܢܐܡܼܪ ܕܟܪܒܼܬܘܿܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡ̈ܠܝܢ ܥܘܠܐ ܘܚܛܝܼܬܐ. ܕܚܠܦܝܗܘܿܢ ܥܬܝܼܕܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܠܡܚܼܡܨܕ ܦܐܪ̈ܐ ܕܫܒܼܝܐ. ܟܪ̈ܟܝܟ ܢܬܼܒܙܙܘܿܢ ܗ̄ ܕܒܿܬܪ ܕܒܿܐܙ ܐܬܘܿܪܝܐ ܠܟܪ̈ܟܝܟ ܐܦ ܠܟ ܡܿܘܒܕ ܐܝܟ ܒܙܼܬܐ ܕܫܠܡܐ ܗ̄ ܬܢܢ ܡܚܿܘܐ ܕܐܝܿܟܢ ܡܿܘܒܕ ܠܗ ܐܟܙܼܢܐ ܕܣܿܥܪ ܠܘܿܬܗܘܿܢ ܚܙܐܝܠ ܕܡܫܼܚ ܐܠܝܼܫܥ ܡܛ݀ܠ ܡܠܼܬܐ ܕܚܘܼܒܐ ܕܗܘܬ݀ ܠܗܘܿܢ ܥܡ ܒܪ ܗܕܪ. ܕܚܼܕܪܘ

ܠܥܘܼܕܪܢܐ ܕܡܼܢ ܒܪ ܗܕܪ. ܐܝܟ ܒܙܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܕܐܬܼܒܙܙܬܘܢܿ ܒܝܘܡܐ ܕܩܪܒܐ ܕܥܒܼܕ ܥܡܼܟܘܢܿ ܚܙܐܝܠ. ܟܕ ܐܡܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝܗܿ ܫܩܼܦ. ܘܒܛܢ̈ܬܐ ܦܪܬ.ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܪܦܝܼܘ ܠܒܪܬ݀ ܩܿܠܐ ܕܐܝܟ. ܘܟܬܼܒܘ ܒܙܼܬܐ ܕܫܠܼܡܐ ܗ̄ ܒܝܘܡܐ ܠܡ ܕܥܐܕܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܒܒܝܬ ܐܝܠ ܡܫܡܠܝܢ ܐܢܬܘܢܿ. ܢܨܼܦܚ ܥܠܝܟܘܿܢ ܩܪܒܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܫܠܡܐ ܠܟܿܠܟܘܿܢ ܕ݀ܒܪܝܼܢ ܒܫܒܼܝܐ ܘܡܩܿܛܠܝܼܢ܀ ܨܚ̄ ܕܝ̄ܐ܆ ܒܫܦܪܐ ܬܘܪܘ ܗ̄ ܕܒܙܒܼܢܐ ܕܡܣܿܟܐ ܗܼܘܐ ܠܦܘܼܪܩܢܐ ܠܦܘܼܬ ܥܐܕܐ ܕܡܫܿܡܠܐ ܗܼܘܐ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܒܒܝܬ ܐܝܼܠ ܕܒܗ ܟܐܡܼܬ݀ ܡܬܼܦܪܩ ܒܗ ܐܕܪܟܼܗ ܩܪܒܐ ܕܐܬܘܼܪܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܫܦܪܐ ܒܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܐܥܒܼܪܗ ܡܼܢ ܐܝܼܩܪܗ. ܐܝܟ ܫܦܼܪܐ ܐܫܼܬܕܝܼ ܗ̄ ܩܠܼܠܐܝܼܬ ܡܛ݀ܠ ܕܐܦ ܫܦܼܪܐ ܟܕ ܡܬܼܚܙܐ ܒܿܬܪ ܠܠܝܐ ܟܕ ܣܿܓܝܼ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫܥ̈ܝܼܢ ܡܓܪ. ܐܝܟ ܕܩܼܪܘ ܐܢܘܿܢ ܡܘܿܫܐ ܘܫܪܟܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܗ݀ܟܢܐ ܐܙܠܼܘ ܗܼܢܘܿܢ ܠܒܣܼܬܪܗܘܿܢ. ܐܡܼܪܗܿ ܕܝܢ ܠܗܿܕܐ ܡܼܢ ܕܡܘܼܬ ܐܢܫ ܣܟܼܠܐ ܕܡܩܪܒܝܼܢ ܠܗ ܘܗܘܼ ܝܬܝܼܪ ܡܬܪܚܼܩ. ܘܐܢܿܐ ܕܒܿܪܬ ܠܐܦܪܝܡ ܗ̄ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ.. ܘܩܒܿܠܬ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܕܚܿܛܦܝܼܢ ܘܡܩܿܒܠܝܼܢ ܐܒܗ̈ܐ ܠܒܢ̈ܝܐ. ܒܚܒ̈ܠܐ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ ܗ̄ ܝܘܢܝܐ. ܚܒ̈ܠܐ ܐܡܿܪ ܐܝܟ ܚܒ̈ܠܐ ܕܝܿܠܕܬܐ. ܣܘܼܪܝܝܐ. ܚܒܼ̈ܠܐ ܐܝܟ ܐܦܣܪܐ: ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܡܢܿܓܕ ܐܒܐ ܠܒܪܗ ܒܚܠܐ ܡܐ ܕܡܣܟܠ ܐܦ ܐܢܿܐ ܒܡܪܕܘܼܬܐ ܙܥܘܿܪܬܐ ܢܓܕܿܬܟܘܿܢ. ܘܚ̈ܒܠܐ. ܕܟܕ ܪܡܝܢ ܗܼܘܝܬܘܿܢ ܒܚܒܼ̈ܠܐ ܩܫܼ̈ܝܐ ܕܛܝܼܢܐ ܘܠ̈ܒܢܝܐ ܐܝܟ ܒܛܢܬܐ ܒܚܒ̈ܠܐ ܒܝܕ ܚܝܠܝ ܢܓܕܿܬ ܘܐܦܿܩܬܟܘܿܢ ܡܼܢ ܬܡܿܢ. ܘܒܫܝܼܫ̈ܠܬܐ ܗ̄ ܘܐܦ ܕܒܫܝܼܫܠ̈ܬܐ. ܐܣܿܪܬ ܐܢܘܿܢ ܒܚܘܼܒܝ ܘܚܝܿܨܬ ܐܢܘܿܢ ܒܪܚܡܼܬܝ. ܘܐܪܟܿܢܬ ܠܗܘܿܢ ܠܡܥܒܕܢܘܼܬܝ. ܘܐܟܼܠܘ ܛܒ̈ܬܐ ܕܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ. ܠܐ ܨܒܼܘ ܠܡܗܼܦܟ ܗ̄ ܡܼܢ ܚܛܗ̈ܝܗܘܿܢ ܒܝܕ ܬܝܒܘܼܬܐܢܬܼܟܪܗ ܣܝܦܐ ܗ̄ ܢܬܡܼܚܠܘܿܢ ܒܙܼܒܢ ܩܪܒܐ ܘܠܐ ܢܬܼܡܨܘܢ ܠܡܐܼܚܕ ܣܝܦܐ ܘܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܕܡܿܕܪܟܐ ܠܗܘܿܢ ܘܢ݀ܦܠ ܘܢܬܼܛܠܩ ܡܼܢ ܐܝܼܕ̈ܝܗܘܿܢ. ܘܢܐܟܼܠܘܿܢ ܡܼܢ ܬܪ̈ܥܝܬܗܘܿܢ ܗ̄ ܢܬܼܦܪܥܘܿܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܚܘܼܫ̈ܒܝܗܘܿܢ ܒܝܼܫ̈ܐ. ܘܥܡܝ ܬܿܠܝܢܼ ܠܡܟܼܬܒ ܟܕ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܒܫܒܝܼܬܐ ܕܐܬܘܿܪ ܬܿܠܝܢܼ ܘܝܐܝܒܝܼܢ ܠܡܬܼܒ ܘܠܡܼܬܦܢܝܘܼ ܠܘܿܬ ܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ. ܠܐ ܫ݀ܒܩܝܢܢ ܠܗܘܿܢ ܒܥܠ̈ܕܒܒܐ ܕܫܒܼܘ ܐܢܘܿܢ ܐܝ̣ܿܢܐ ܗ̄ ܐܠܐ ܐܢܬ ܐܦܪܝܡ ܐܝ̣ܿܢܐ ܦ݀ܩܕ ܐܢܬ ܕܐܣܿܝܥܟ ܘܐܦܿܢܝܟ ܐܝܟ ܐܕܡܐ ܗ̄ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܦܚܼܡܐ ܕܚܛܗ̈ܝܟ ܛܘܦܢܐ ܐܦ ܕܬܬܒܼܠܥ ܒܐܪܥܐ. ܐܝܟ ܨܒܐܘܝܼܡ ܙܥܘܪܝܼܢ ܠܟ. ܐܬܗܼܦܟ ܠܒܼܝ ܗ̄ ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܡܫܝܼܚܐ ܕܡܼܢܟ ܥܬܝܼܕ ܕܢܬܒܼܣܪ ܓܠܼܘ ܪ̈ܚܡܝ. ܘܡܛܠ ܐܘܼܠܨܢܐ ܘܒܗ ܪܿܡܝܢܼ ܐܢܬܘܿܢ ܐܬܗܼܦܟ ܠܒܼܝ ܡܼܢ ܪܘܓܙܐ ܠܪ̈ܚܡܐ ܥܠܝܟܘܿܢ ܘܠܐ ܐܗܿܦܘܿܟ ܗ̄ ܐܗܿܦܘܿܟ ܐܘܿ ܐܚܿܛܘܿܦ ܠܡܚܒܠܘܼ ܐܝܟ ܕܫܿܘܐ. ܩܕܝܼܫܐ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܓܝܪ ܕܪܡ ܟܝܿܢܝ ܘܡܥܼܠܝ ܡܼܢ ܟܿܠܗܿ ܣܘܼܢܩܢܐ ܐܢܫܝܐ. ܗܿܟܘܬ ܡܼܢ ܕܘܼܝܪܐ ܘܗܘܼܦܟܐ ܕܒܓܘ ܗܝܟܠܐ ܘܡܕܝܼܢܬܐ. ܒܿܬܪ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܢܕܝܢ ܠܡ ܗܿܟܢ ܦ݀ܢܝܢ

ܘܬܪܨܝܢ ܐܙܿܠ ܒܪܝܼܫܗܘܿܢ ܐܠܗܐ ܘܡܿܥܕܪ ܠܗܘܿܢ ܘܐܝܟ ܐܪܝܐ ܕܢܿܗܒ ܗ̄ ܢܚܘܐ ܢܦܫܼܗ ܚܝܠܬܢܐ ܥܠ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ. ܕܗܘܼ ܢܢܗܼܡ ܗ̄ ܒܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܒܒܠ̈ܝܐ. ܘܢܙܘܼܥܘܿܢ ܒܢ̈ܝܐ ܗ̄ ܡܐ ܠܡ ܕܐܬܬܼܒܪܘ ܒܥܠ̈ܕܒܒܐ ܘܐܫܼܬܩܠ ܫܘܼܠܛܢܗܘܿܢ ܡܼܢ ܥܡܐ ܘܡܼܢ ܡܠܟܘܼܬܐ. ܡܬܼܬܙܝܼܥܝܼܢ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܒܢ̈ܝܐ ܕܡܼܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܘܦܿܢܝܢ ܠܐܪܥܗܘܿܢ. ܘܢܙܘܼܥܘܿܢ ܒܢ̈ܝ ܡܗܝܐ ܗ̄ ܒܥܠ̈ܕܒܒܐ. ܝܘܢܝܐ ܐܡܿܪ ܗܿܟܢܐ. ܘܢܕܘܼܠܘܢܼ ܐܝܟ ܛܝܪܐ ܗ̄ ܢܛܘܼܣܘܼܢ ܠܡܬܼܟܢܫܘܼ ܒܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ܀ ܨ܆ ܕܝܒ̄ ܚܕܪܢܝ ܒܕܓܠܘܼܬܐ ܐܦܪܝܡ. ܐܢ ܓܝܪ ܥܬܝܼܕ ܐܢܬ ܕܬܦܼܢܐܐܢܘܿܢ ܥܠܡܿܢܐ ܡܫܼܬܒܝܢ. ܘܡܦܢܐ ܡܪܝܐ ܕܚܕܪܢܝ ܗ̄ ܥܠܗ݀ܝ ܠܐ ܐܬܡܨܝܿܬ ܠܡܣܝܒܪܘܼܬܗ. ܘܝܼܗܘܼܕܐ ܒܢܟܼܠܐ ܗ̄ ܢܟܝܼܠܐܝܼܬ ܗܠܟ ܥܡܝ ܘܠܘ ܦܫܝܼܛܐܝܼܬ. ܥܕܡܐ ܕܢܚܼܬ ܗ̄ ܥܕܡܐ ܠܡ ܕܢܚܼܬܘ ܒܫܒܼܝܐ ܠܒܿܒܝܠ. ܠܐ ܐܬܬܼܪܨܘ ܡܼܢ ܢܟܼܠܗܘܿܢ. ܘܐܦ ܡܛ݀ܠܬܗܘܿܢ ܐܫܼܬܒܝܼܘ ܐܢܫ̈ܐ ܩܕܝܼ̈ܫܐ ܘܡܗ̈ܝ̄ܡܼ ܗ̄ ܕܢܝܐܝܠ ܘܚܒܼܪ̈ܘܗܝ. ܝܘܢܝܐ ܐܚܪܢܝܐܝܼܬ ܡܦܿܫܩ. ܕܥܕܡܐ ܕܢܚܼܬܘ ܒܫܼܒܝܐ ܡܚܼܕܐ ܗܼܘܘ ܥܡܐ ܩܕ̄܆ ܒܡܪܒܥܐ ܓܝܪ ܢܟܼܠ ܠܐܚ̈ܘ̄ ܗ̄ ܡܟܣ ܠܗܘܿܢ ܒܦܚܼܡܐ ܕܪܝܼܫ ܐܒܗܘܼܬܗܘܿܢ. ܕܝܥܩܘܿܒ ܡܼܢ ܡܪܒܥܐ ܘܩܕܡ ܕܢܬܝܼܠܕ ܚܘܝܼ ܢܟܼܠܐ ܗ݀ܘ ܕܒܗ ܥܬܝܼܕ ܗܼܘܐ ܕܢܣܼܒ ܠܒܘܼܟܪ̄ܘܼ. ܘܥܡ ܕܝܿܢܐ ܩܢܼܐ ܐܦ ܪܛܝܼܒܘܼܬܐ܀ ܘܒܥܘܼܫܢܗ ܗ̄ ܗܼܘܐ ܠܡ ܥܫܝܼܢܐ ܘܚܝܠܬܢܐ ܘܣܝܒܼܪ ܐܘܼܠ̈ܨܢܐ ܕܦܓܼܥܘ ܒܗ ܡܼܢ ܚܪ̈ܢܝܐ ܥܕܐܡ ܕܒܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܪܘܪܒ ܘܗܼܘܐ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܘܗܝ. ܡܣܐܬܐ ܕܢܟܼܠܐ ܒܐܝܼܕܗ ܕܟܢܥܢ ܗ̄ ܩ݀ܪܐ ܠܐܦܪܝܡ ܟܢܥܢ ܡܛ݀ܠ ܕܘܼܡܝܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ. ܟܢܥ̈ܢܝܐ ܠܡ ܙܕܿܩ ܕܬܫܼܬܡܗܘܿܢ ܒܗ݀ܝ ܕܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܟܢܥ̈ܢܝܐ ܪܚܡܝܼܬܘܿܢ ܥܘܠܐ ܘܛܠܘܿܡܝܐ. ܘܐܡܼܪ ܐܦܪܝܡ. ܕܥܬܿܪܬ ܗ̄ ܡܐ ܕܡܬܼܬܒܥ ܡܢܼ̈ ܕܝܼܢܐ ܕܛܠܘܿܡܘܼܬܗ ܡܣܼܬܟܠ ܕܥܘܼܬܪܐ ܗܿܘ ܕܟܢܼܫ ܡܼܢ ܒܙܼܬܐ ܕܡܣܼ̈ܟܢܐ ܟܐܒ̈ܐ ܘܠܘ ܢܝܿܚܬܐ ܐܫܟܼܚ ܡܢܼܗ. ܐܣܿܩܬܟ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܚܿܠܛ ܗܿܠܝܢ ܕܦܘܼܢܝܐ ܗ̄ ܐܫܪ ܕܡܼܢ ܟ݀ܠ ܟܪ ܕܐܝܬܝܟܘܿܢ ܡܿܣܩ ܐܢܼܐ ܠܟܘܿܢ. ܬܘܼܒ ܐܘܿܬܒܟ ܗ̄ ܡܫܼܟ̈ܢܐ ܠܥܘܼܡܪܐ ܕܒܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܡܫܿܡܗ ܬܘܼܒ ܡܿܘܬܒ ܐܢܼܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܟܪ ܕܝܗܒܿܬ ܠܟ ܟܿܠ ܛܒ̈ܢ ܐܝܟ ܕܒܝܘܡ̈ܬܐ ܕܥܕ̈ܥܐܕܐ ܕܦܩܕܿܬ ܒܝܕ ܡܘܿܫ ܠܡܥܒܼܕ ܒܓܠܥܕ ܟܐܒ̈ܐ ܗ̄ ܬܘܪܐ ܠܡ ܗܿܠܝܢ ܡܢܼܝ ܩܢܼܝܬܘܿܢ. ܘܐܦ ܡܒܕܚ̈ܝܟܘܿܢ. ܕܐܪܥܐ ܒܝܪܬܐ ܗ̄ ܕܐܟܙܼܢܐ ܕܓ̈ܠܐ ܡܐ ܕܝ݀ܒܫܝܼܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܡܼܬܛܪ̈ܦܢ ܘܡܝܬ̈ܢ ܗ̣ܿܢܐ ܐܦ ܡܕܒ̈ܚܝܟܘܿܢ. ܡܐ ܕܐܫܼܬܒܝܼܬܘܿܢ ܚܪܒܝܼܢ ܘܦܝܿܫܝܼܢ ܕܠܐ ܕܒܼܚ̈ܐ. ܓܿܠܐ ܬܪܝܢ ܗܘܼܦ̈ܟܐ ܩܢܝ̈ܢ ܐܝܼܬ ܕܥܿܡܪ̈ܢ ܒܡ̈ܝܐ ܘܐܝܼܬ ܕܒܝܒܼܫܐ ܐܝܟ ܐܘܼܪ̈ܕܥܐ ܘܣܪ̈ܛܢܐ܀ ܘܩܣܛܘܪܝܘܿܢ ܐܘܟܝܼܬ ܓܪܕܐ܇

ܘܥܪܩܼ ܝܥܩܘܿܒ ܗ̄ ܩܒܼܠ ܥܠܘܗܝ ܐܟܣܢܝܘܼܬܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܠܐ ܢܣܼܒ ܐܢܬܬܐ ܡܥܢܝܬܐ. ܘܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗ̄ ܢܛܪ ܘܐܙܕܗܪ ܒܥܢܗ ܕܠܒܢ. ܘܒܢܒ̈ܝܐ ܐܣܼܩ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܠܝܥܩܘܿܒ ܒܬܪܬܝܢ ܡܫܪ̈ܝܢ ܐܣܼܩ ܡܼܢ ܚܪܢ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܕܗܿܠܝܢ ܕܡܢܼܗ ܝܼܨܦ ܘܐܣܼܩ ܐܢܘܿܢ ܒܝܕ ܡܘܿܫܐ ܘܐܗܪܘܢܿ ܠܦܘܼܬ ܫܘܼܘܕܝܐ ܕܥܒܼܕ ܠܘܿܬ ܐܒܗ̈ܝܗܘܿܢ܀ ܨ̄ ܕܝܓ̄ ܟܕ ܡܡܿܠܠ ܗ̄ ܪܕܐ ܬܗܼܘܐ ܒܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܚܠܦ ܓܘܼܕܦܗ ܘܡܡܠܠܗ ܒܝܼܫܐ ܠܘ ܕܟܕ ܡܡܿܠܠ ܗܼܘܐ ܐܠܗܐ ܒܛܘܼܪܐ ܕܣܝܼܢܝ. ܪܐܬ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܗ. ܐܝܿܟܘ ܡܠܟܟ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܫܐܘܿܠ. ܡܟܝܼܠ ܠܐ ܢܩܘܼܡ ܗ̄ ܠܐ ܡܫܼ̣ܚ ܠܡܩܼܡ ܩܕܡ ܡܪܕܘܼܬܐ ܕܐܬܿܝܐ ܥܠܘܗܝ ܐܝܼܬ̄ܘ ܒܪܐ. ܡܼܢ ܝܕ ܫܝܘܿ ܗ̄ ܐܬܘܿܪ ܐܝܼܬܝܗܿ ܕܒܠܥܼܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܐܝܟ ܫܝܘܿܠ ܠܡܝܼ̈ܬܐ. ܫܝܘܿ ܕܝܢ ܘܡܿܘܬܐ ܠܡܠܟܗܿ ܕܐܬܘܿܪ ܩܿܪܐ. ܒܘܼܝܐܐ ܛܿܫܐܼ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܢܒܝܐ ܚܿܠܛ ܢܦܫܼܗ ܥܡܼܗܘܿܢ. ܒܘܼܝܐܐ ܩܿܪܐ ܠܡܦܼܩܢܐ ܕܗܿܠܝܢ ܫܘܼܘ̈ܕܝܐ ܕܠܥܒܿܕ̈ܐ. ܗܿܢܐ ܠܡ ܒܘܼܝܐܐ ܕܐܫܼܬܘܕܝܼ ܐܠܗܐ ܕܥܿܒܕ ܠܢ ܒܦܘܼܢܝܐ. ܕܫܥܬܐ ܛܿܫܐܼ ܐܘܟܝܼܬ ܡܛܫܼܝ ܘܠܐ ܚܿܙܐ ܐܢܼܐ ܠܗ. ܡܛ݀ܠ ܕܗܘܼ ܒܝܬ ܚ̈ܝܐ ܢܦܼܪܘܿܫ ܗ̄ ܢܐܼܬܐ ܐܬܘܿܪܝܐ ܘܢܦܼܪܘܿܫ ܠܫܒܼ̈ܛܐ ܚܕ ܡܼܢ ܚܕ. ܪܡܿܙ ܥܠ ܚܪܡܘܼܬܐ ܕܒܗܿ ܐܬܚܫܼܚܘ ܠܘܼܩܒܠܗܘܿܢ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܕܒܕܪܘ ܐܢܘܿܢ ܒܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܡܦܪ̈ܫܬܐ ܕܠܐ ܢܬܼܒܝܐܘܢܿ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܬܐܼܬܐ ܡܕܢܚܐ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܐܬܿܐ ܥܠ ܐܬܘܪ̈ܝܐ. ܐܡܿܪ ܕܬܐܼܬܐ ܥܠ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܡܫܪܝܼܬܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ ܐܝܟ ܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܒܐ ܕܿܐܬܝܐ ܡܼܢ ܡܕܒܪܐ܆ ܨ܆ ܕܝܕ̄ ܐܬܼܦܢܝܼ ܝܼܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܩܿܪܐ ܠܗܘܿܢ ܠܘܿܬ ܬܝܿܒܘܼ̄. ܐܬܼܦܢܝܼ ܗ̄ ܐ݀ܦܢ ܗܿܫܐ ܕܐܬܪܕܝܿܬ ܒܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܚܘܪܐ ܡܬܼܦܢܝܿܢܘܼܬܐ ܕܙ݀ܕܩܐ. ܣܒܘ ܠܥܝܟܘܿܢ ܡ̈ܠܼܐ ܗ̄ ܗܼܘܝܬܘܿܢ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܡ̈ܠܼܐ ܕܬܫܼܒ̄ܘܚ ܘܕܬܘܕܝܼܬܐ ܕܡܿܩܪܒܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܠܐܠܗܐ ܚܠܦ ܓܘܼܕ̈ܦܐ ܕܡܢܼܩܕܝܼܡ ܥܠܘܗܝ ܫܡܼܪܬܘܿܢ. ܐܬܘܿܪܝܐ ܠܐ ܢܦܼܪܩܢ ܗ̄ ܠܐ ܡܣܼܬܢܩܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܒܐܠܗܐ ܐܬܓܼܘܣܢܢ. ܘܢܦܼܪܥܘܢܼ ܐܝܟ ܓܦܼܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܓܦܼܬܐ ܗ̄ ܒܢ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܘܠܕܘܢܿ. ܐܝܟ ܚܡܪܐ ܕܠܒܼܢܢ ܗ̄ ܢܗܼܘܐ ܗܢܝܼ ܘܪܚܝܼܡ ܥܘܼܗܕܢܗܘܿܢ ܥܗܠ ܟ݀ܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܗܢܝܼ ܪܝܼܚܗ ܘܛܥܡܗ ܕܚܡܪܐ ܕܛܘܼܪ ܠܒܢܢ. ܐܢܿܐ ܡܟܟܬܗ ܗ̄ ܐܢܿܐ ܠܡ ܡܟܿܟܬܗ ܒܥ݀ܩܬܐ ܕܫܒܼܝܐ ܘܐܢܿܐ ܥܒܕܿܬܗ ܫܒܝܼܚܐ ܗܿܫܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܚܙܝܿܬ ܬܝܿܒܘܼܬܗ. ܐܝܟ ܩܛܝܼܪܩܐ ܥܒܝܼܛܐ ܗ̄ ܒܪܘܼܬܐ ܠܘܼܙܐ ܢܗܼܘܐ ܠܡ ܡܥܕܢ ܒܥܘܼܒܛܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܒܕܡܘܼܬ ܩܛܝܼܪܩܐ ܕܣܒܝܼܣ ܘܥܒܝܼܛ ܒܛܪ̈ܦܐ ܘܦܐܪ̈ܐ܀ ܫܠܼܡ ܣܘܼܥܢܝܐ ܕܗܘܼܫܥ ܢܒܝܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/246
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 12 SOAH 00012 http://syriaca.org/manuscript/2296 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502623
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: November 1, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Hosea - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܗܘܼܫܥ ܢܒܝܐ” based upon SOAH 00012, Digital Syriac Corpus, last modified November 1, 2017, https://syriaccorpus.org/246.
Bibliography:
Literal Commentary on Hosea - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܗܘܼܫܥ ܢܒܝܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/246.

Show Citation Styles