Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Joel - ܦܘܼܫܩܐ ܕܢܒܝܘܼܬܗ ܕܝܘܿܐܝܠ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܬܘܼܒ ܦܘܼܫܩܐ ܕܢܒܝܘܼܬܗ ܕܝܘܿܐܝܠ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ ܒܙܒܼܢܐ ܕܐܫܥܝܐ ܘܗܘܼܫܥ ܐܝܼܬܘ ܗܼܘ ܝܘܿܐܠ ܘܐܦ ܗܼܘ ܡܬܼܢܒܐ ܨܪܝܼܟܘܼܬܐ ܕܡܕܿܪܟܐ ܠܥܡܐ ܒܫܼܒܝܐ ܘܡܬܼܢܒܐ ܥܠ ܦܘܼܢܝܐ ܘܡܐܬܝܼܬܐ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓܝ ܨ̄܆ ܩܕܡܝܐ ܦܬܓܼܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܗܼܘܐ ܗ̄ ܡܫܿܘܕܥ ܒܝܕ ܪܘܼܫܡܐ ܗܿܢܐ ܕܠܐܚܪܝܼܢ ܡܟܿܢܫܐ ܢܒܝܘܼܬܗ ܒܗ݀ܝ ܕܠܐ ܐܡܼܪ ܥܠܝ ܐܠܐ ܕܗܼܘܐ ܥܠ ܝܘܿܐܝܠ. ܦܬܓܼܡܐ ܠܓܠܝܢܐ ܩܿܪܐ. ܫܡܥܼܘ ܗܿܕܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܡܗܝܡܝܿܢܘܼܬܐ ܣܿܓܝܐܬܐ ܚܘܝܼܬܘܢ ܥܕܡܐ ܠܗܿܫܐ. ܨܘܼܬܘ ܘܫܡܼܥܘ ܐܝܿܠܝܢ ܕܥܬܝܼܕ̈ܢ ܠܡܼܐܬܐ ܥܠܝܟܘܿܢ. ܘܐܫܬܼܥܘ ܥܠܝܗܿ ܠܒܢ̈ܝܟܘܿܢ ܘܒܢܝ̈ܝܟܘܢ ܠܒܢܝ̈ܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܩܫ̈ܝܢ ܗܿܠܝܢ ܕܒܙܒܼܢܐ ܗܿܢܐ ܐܬ̈ܝܢ ܥܠܝܟܘܿܢ. ܙ݀ܕܩ ܕܬܫܼܬܥܘܢ ܐܢܝܢ ܠܒܢܝ̈ܟܘܿܢ. ܕܟܒܪ ܒܝܕ ܫܡܼܥܐ ܩ݀ܢܝܢ ܬܘܼܪܨܐ. ܡܕܡ ܕܐܘܬܼܪ ܡܿܫܘܼܛܐ ܠܬܘܠܥܐ ܕܡܿܐ. ܘܟܕ ܢ݀ܦܠ ܥܠ ܐܪܥܐ ܠܘ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܙܪ̈ܥܐ ܡܚܿܒܠ ܐܠܐ ܠܡܢܼ̈ܘܿܢ ܐܟܿܠ ܘܡܼܢܗܘܿܢ ܫܿܒܩ ܘܒܗܿܢܐ ܕܡܼܝܗ ܢܒܝܐ ܠܬܓܠܬܦܠܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܿܪ ܕܩܠܝܼܠ ܫܒܼܐ ܡܼܢ ܥܡܐ. ܩܡܨܐ ܦܪܚܐ. ܫܠܡܢܥܣܪ ܕܝܬܝܼܪ ܐܚܼܪܒ. ܙ݀ܚܠܐ ܩܿܪܐ ܠܩܡܨܐ ܫܦܘܼܦܐ ܕܥܕܟܝܼܠ ܠܐ ܦܪܚ ܘܕܡܝܗ ܒܗ ܠܣܢܚܪܝܼܒ ܕܐܚܼܪܒ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܩܕܡܘܗܝ. ܨܪܨܘܪܐ. ܥܘܼܩܣܐ ܡܕܡ ܐܝܼܬ ܠܗ ܘܟܕ ܡܿܚܐ ܠܥܩܼܪܐ ܕܐܝܼܠܢܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܝܿܒܫ ܘܒܐܪܥܐ ܡܗܿܠܟ ܘܕܡܝܼ ܒܗܿܢܐ ܠܢܿܒܘܼܟܕܢܨܪ ܕܓܡܝܼܪܐܝܼܬ ܐܚܼܪܒ ܠܥܡܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܥܡܐ ܣܠܼܩ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܦܪܨܘܿܦ ܐܠܗܐ ܐܡܿܪ ܒܝܕ ܚܕ ܥܡܐ ܐܡܿܪ ܥܠ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܘܒܒܠ̈ܝܐ. ܥܒܕܝ ܓܦܼܬܝ ܗ̄ ܓܦܼܬܐ ܟܿܠܗ ܥܡܐ܀ ܘܬܬܐ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܦܫܼܚܘ ܐܢܘܿܢ ܠܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܝܼܒܫܼܘ ܣܘܟ̈ܝܗܘܿܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܓܦܼܬܐ ܥܣܪܐ ܫܒ̈ܛܝܼܢ. ܘܬܬܐ ܒܢ̈ܝ ܝܼܗܘܼܕܐ. ܥܒܼܪ ܣܡܝܼܕܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܟܕܘܼ ܐܦܿܢ ܡܼܢ ܚܘܪܒܩܢܐ ܐܠܗܿܝܐ ܕܫܥܬܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܠܐ ܥܒܝܼܪ ܗܼܘ ܡܼܢ ܟܕܘܼ

ܘܩܕܫܼܘ ܨܘܡܐ ܗ̄ ܒ݀ܥܐ ܕܢܠܦܼ ܐܢܘܿܢ ܕܡܿܢܐ ܢܥܒܼܕܘܢܼ. ܩܕܫܼܘ ܗ̄ ܦܪܘܿܫܘ ܢܦܫܼ̈ܬܟܘܿܢ ܠܘܿܬ ܨܘܡܐ ܡܬܼܐܡܪܐ ܕܩܕܡ ܕܢܐܼܬܐ ܐܬܘܿܪܝܐ. ܫܕܪ ܚܙܩܝܐ ܠ̈ܘܝܐ ܠܥܣܪܐ ܫܒ̈ܛܝܼܢ ܩܕܡ ܕܢܬܼܚܪܒܘܢܿ. ܘܩܼܪܘ ܫܝܼܦܘܼܪܐ ܒܩܘܼܪ̈ܝܐ ܘܒܡܕܝܼ̈ܢܬܐ. ܘܐܬܟܼܢܫܘ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܘܐܬܼܘ ܠܗܝܠܟܐ ܕܒܐܘܿܪܫܠܡ. ܘܥܒܼܕܘ ܒܥܘܿܬܐ ܚܪܝܼܦܬܐ܇ ܐܘܼܗܿ ܠܝܘܡܐ ܕܩܪܝܼܒ ܗܼܘ ܝܘܡܐ ܗ̄ ܝܡܐ ܒܝܼܫܐ ܩܪܝܼܒ ܠܡܐܼܬܐ ܒܦܣܿܩܐ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܗܿܐ ܠܘܼܩܒܠ ܥܝܢ̈ܝܢ ܗ̄ ܗܿܫܐ ܡܼܢ ܩܕܡ ܕܢܐܼܬܐ ܝܘܡܐ ܗܿܘ ܒܥܝ̈ܢܝܢ ܟܕ ܚܿܙܝܢܢ ܕܥܒܪ̈ܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܡܼܢ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܼܢ ܥܠܬ݀ ܟܦܼܢܘܼܬܐ ܘܡܓܙܝܘܼܬܐ. ܘܛܘ̈ܝ ܡܘܼܫ̈ܚܐ ܗ̄ ܐܬܚܼܪ̈ܟܝ ܐܝܟ ܕܒܢܘܼܪܐ ܡܼܢܟܦܼܢܐ ܕܐܪܕܟ ܐܢܝܢ. ܡܘܼܫ̈ܚܐ ܠܥܓܠ̈ܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܐܪ̈ܘܢܝܬܐ ܫܡܼ̈ܝܢܬܐ ܡܫܿܡܗ. ܐܟܠܼܬ݀ ܢܘܼܪܐ ܗ̄ ܐܬܐܟܼܠ̈ܝ ܐܝܟ ܕܒܢܘܼܪܐ ܒܝܕ ܫܘܒܐ ܟ݀ܠܗܝܢ ܕܘܼ̈ܟܝܬܐ ܟܗܝܼ̈ܢܬܐ. ܕܝܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܕܚܡܝܼܪ ܒܗܝܢ ܥܒܘܼܪܐ ܘܦܐܪ̈ܐ ܘܡܪܥܝܼܬܐ ܘܦܕ̈ܢܐ ܨ̄܆ ܬܪܝܢ܆ ܘܩܼܪܒ ܗ̄ ܡܼܢ ܟܕܘܼ ܒܚܘܼܪܩܢܐ ܐܠܗܿܝܐ. ܐܝܟ ܫܦܼܪܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܫܦܼܪܐ ܟܕ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܬܼܦܪܣ. ܘܠܝܬ ܕܘܼ̣ܬܐ ܕܠܐ ܡܬܼܦܪܣ ܥܠܝܗܿ ܗܿܟܢ ܐܦ ܥܡܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܥܠ ܟܿܠܗܿ ܐܪܥܟܘܿܢ ܡܬܼܦܪܣ. ܩܕܡ̄ܘ ܐܟܿܠܐ ܢܘܼܪܐ ܗ̄ ܒܕܡܘܼܬ ܢܘܼܪܐ ܘܫܠܗܒܝܼܬܐ ܠܟܿܠ ܢܘܩܕ. ܐܝܟ ܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܢ ܗ̄ ܩܕܡ ܚܪܒܗܼ. ܐܪܥܐ ܟܗܝܼܢܐ ܘܡܥܕܢܐ ܒܥܿܡܘܼܪ̈ܐ ܘܒܢܨܒ̈ܬܐ. ܘܡܼܢ ܒܿܬܒ ܕܥܿܐܠ ܠܗܿ ܚܪܒܐ ܐܝܟ ܡܕܒܪܐ. ܐܝܟ ܚܙܼܘܐ ܕܪ̈ܟܫܐ ܗ̄ ܠܘ ܚܙܼܘܐ ܗܿܘ ܫܚܝܼܡܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܪ̈ܟܫܼܐ ܗܿܘ ܚܠܝܼܨܐ. ܐܝܟ ܦܪ̈ܫܐ ܗ̄ ܘܠܘ ܐܢܫ̈ܐ ܐܢܘܿܢ ܫܦܼ̈ܠܐ ܐܠܐ ܦܪ̈ܫܐ ܐܢܘܿܢ ܓܒܼ̈ܝܐ. ܘܐܝܟ ܩ݀ܠܐ ܕܡܪܟܒܼܬܐ ܗ̄ ܩܿܢܝܢܼ ܠܡ ܡܪ̈ܟܒܬܐ ܕܩܫ̈ܝܢ ܘܢܩ̈ܫܢ ܥܠ ܪ̈ܝܼܫܝ ܛܘܼܪ̈ܐ ܘܠܐ ܡܬܼܬܒܪ̈ܢ. ܕܡܢ̈ܗܙܢ ܗ̄ ܡܫܘܪ̈ܢ ܘܢܩ̈ܫܢ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܟ݀ܠ ܐܦܝܼ̈ܢ ܗ̄ ܕܝܼܣܪܐܝܼܠ. ܢܐܟܼܡ̈ܢ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܐܝܟ ܫܘܼܚܪܐ ܕܩܪܕܐ. ܡܼܢ ܝܘܼܩܪܐ ܕܙܝܢܗܘܿܢ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܡܼܢ ܝܘܼܩܪܐ ܕܒܗ ܒܙܝܢܗܘܿܢ ܡܣܿܓܝܢ ܘܕܡܿܟܝܼܢ ܒܕܩܢܛܝܼܢ ܕܕܠܡܼܐ ܠܐ ܡܿܣܩܝܼܢ ܠܪܝܼܫ ܘܠܐ ܡܿܨܠܚܝܼܢ ܒܕܠܐ ܝܿܕܥܝܼܢ ܕܐܝܿܢܐ ܫܘܼܠܡܐ ܡܕܪܟ ܠܗܘܿܢ. ܟܕ [] ܕܢܦܠܘܢܼ ܕܢܬܬܼܢܝܼܚܘܿܢ ܘܢܕܡܟܘܢ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܘܡܼܢ ܟܘ̈ܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܟܘ̈ܐ ܠܡ ܪ̈ܘܝܼܚܬܐ ܥܿܐܠ ܦܪܫܐ ܕܠܐ ܩܼܢܛܼܐ ܘܚܿܪܒ ܠܟܿܠ ܕܡܫܼ̣ܚ. ܡܪܝܐ ܝܗܼܒ ܩܿܠܐ ܕܝܼܠܗ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܪܓܼܙ ܥܡܐ ܗܿܘܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܘܐܙܿܠ ܒܪܝܼܫ ܥܡܐ ܘܚܝܠܐ ܘܝ݀ܗܒ ܩ݀ܠܗ ܘܡܿܠܒܒ ܠܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܥܫܝܼܢ ܥܒܿܕܐ ܗ̄ ܒܚܝܠܐ ܥܫܝܼܢܐ ܐܦܼܩ ܠܥܒܿܕܐ ܦܬܓ̈ܡܘܗܝ ܟܿܠܗܘܿܢ ܕܩܼܕܡ ܐܡܼܪ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܘܡܗܿܦܟ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܗ̄ ܕܐܢ ܚܢܢ ܗ݀ܦܟܝܼܢܢ ܡܼܢ ܒܝܼܫ̈ܬܢ. ܒܪ ܫܿܥܬܗ ܐܦ ܗܼܘ ܡܗܿܦܟ ܠܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܐܬܚܼܫܚ ܥܠܝܢ. ܩܪܼܘ ܫܝܼܦܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܡܠܦ ܠܗܘܿܢ ܕܒܐܝܿܢܐ ܙܢܼܐ ܢܥܒܼܕܘܢܿ ܒܥܘܿܬܐ. ܟܢܘܿܫܘ ܟܢܘܼܫ̈ܝܐ ܗ̄ ܟܢܘܿܦܘ ܥܡܐ ܟܢܘܿܫܘ ܥܠ ܢܦܬܐ ܡܬܼܐܡܪܐ ܘܥܠ ܗܿܝ ܙ݀ܕܩ ܕܢܐܼܡܪ ܚܠܼܦ ܟܢܘܿܫܘ

ܟܢܘܿܦܘ. ܩܕܫܼܘ ܥܕܬܐ ܗ̄ ܟܢܘܼܫܬܐ ܟܿܠܗ ܬܗܼܘܐ ܦܪܝܼܫܐ ܠܘܿܬ ܒܥܘܿܬܐ ܢܦܼܘܿܩ ܚܬܢܐ ܡܼܢ ܗ̄ ܢܣܼܛܘܢܼ ܗܿܠܝܢ ܕܫܿܥܬܐ ܡܼܢ ܚܕܘܼܬܐ ܕܡܫܼܬܘܼܬܗܘܿܢ ܘܠܘܿܬ ܚܫܐ ܘܬܘܿܬܐܢܣܼܬܪܗܒܘܢܼ. ܩܣܛܪܘܿܡܐ ܗ̄ ܥܠ ܓܢܒ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܩܘܼܕܫܐ. ܛܢ ܡܪܝܐ ܒܐܪܥܗ ܗ̄ ܐ݀ܦܢ ܐܡܿܪܬ ܕܬܥܼܒܕܘܿܢ ܒܿܥܘܿܬܐ. ܐܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܼܐ ܕܡܼܬܬܘܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܥܕܡܐ ܕܡܫܼܬܒܝܢ ܐܢܬܘܿܢ. ܘܟܕ ܡܬܪܕܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܥܕܡܐ ܕܡܫܼܬܒܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܚܿܐܫܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܘܡܬܼܦܢܝܢ ܘܡܚܼܕܐ ܛ݀ܐܢ ܐܠܗܐ ܘܡܿܗܦܟ ܠܟܘܢܿ. ܘܒܕ ܗܿܢܐ ܦܣܿܩܐ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܡܼܢ ܟܕܘܼ ܚܘܼܩ ܐܠܗܐ ܥܠ ܥܡܗ. ܛܢ ܗ ܐܢܗܘܼ ܕܡܬܼܡܟܟܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܒܬܝܿܒܘܼܬܐ ܛ݀ܐܢ ܐܠܗܐ ܒܐܪܥܗ ܘܛܿܪܕ ܡܢܼܗܿ ܡܓܙܝܘܼܬܐ ܘܚܐܼܦܐ ܕܒܥܠ̈ܕܒܒܐ. ܘܠܓܪܒܝܐ ܐܕܿܚܘܿܩ ܗ̄ ܠܐܬܘܿܪܝܐ ܕܚܿܩ ܐܢܼܐ ܡܢܼ̣ܘܢܿ. ܠܐܪܥܐ ܨܗܝܼܬܐ ܗ̄ ܘܚܪܒܼܬܐ ܗ̄ ܐܕܿܚܘܿܩ ܘܐܘܿܒܕ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܗܿܢܘܢܿ ܕܐܬܼܘ ܥܠܝܟܘܿܢ. ܐܢ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܐܢ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܘܢܦܘܼܫ̈ܢ ܡܕܝܼ̈ܢܬܗܘܿܢ ܟܕ ܫܗ̈ܝܢ ܡܼܢ ܝܬܒܐ ܒܕܡܘܼܬ ܐܪܥܐ ܚܪܒܬܐ ܘܨܕܝܼܬܐ. ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܝܡܐ ܗ̄ ܐܦ̈ܘ̄ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܝܡܐ. ܐܘܟܝܼܬ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܕܡܚܪܒ ܠܗܘܿܢ ܒܝܕ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܒܝܕ ܦܪ̈ܣܝܐ ܥܿܒܕ ܦܘܼܢܝܐ ܠܥܡܗ. ܥܠ ܕܐܬܼܬܪܝܼܡ ܗ̄ ܚܘܝܼ ܢܦܼܫܗ ܪܡܐ ܘܡܥܠܐ ܒܝܕ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܐܝܬܝܼ ܥܠ ܒܥܠ̈ܕܒܒܐ ܘܛܒ̈ܬܐ ܕܝܗܼܒ ܠܟܝܬ̈ܝܐ܆ ܒܟܝܼܪܝܐ ܘܠܩܝܼܫܝܐ ܗ̄ ܩܕܡܝܐ ܘܐܚܪܝܐ. ܘܬܐܼܟܠܘܢܼ ܗ̄ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܕܒܫܪ̈ܘܼܬܐ ܘܒܚ̈ܓܐ. ܝܬܝܼܪ ܡܫܿܒܚܝܼܢ ܠܐܠܗܐ. ܐܫܿܘܿܕ ܪܘܼܚܝ ܗ̄ ܐܚܿܘܐ ܨܝܕܝܟܘܿܢ ܝܨܝܼܦܘܼܬܝ ܘܐܫܿܘܿܕ ܥܠܝܟܘܿܢ ܫܦܝܼܥܐܝܼܬ ܒܛܝܼܠܘܼܬܝ ܐܬܚܼܙܝܬ݀ ܒܫܪܪܐ ܒܥܠܝܼܬܐ. ܟܕ ܠܘ ܫܠ̈ܝܼܚܐ ܒܠܚܘܼܕ ܩܒܼܠܘ ܪܘܼܚܐ. ܐܠܐ ܟܪ̈ܝܼܣܛܝܢܐ ܕܒܟܿܠ ܐܬܪ. ܘܢܬܼܢܒܘܿܢ ܒܢܝ̈ܟܘܢܿ ܗ̄ ܕܢܝܐܝܠ ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܘܙܟܪܝܐ ܘܫܪܟܐ. ܘܒܢ̈ܬܟܘܿܢ ܗ̄ ܣܝܼ̈ܡܢ ܥܘܼܢ̈ܝܬܐ ܕܚܕܘܼܬܐ ܡܛ݀ܠ ܦܘܼܢܝܐ. ܘܒܗܿܕܐ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܡܼܬܢܒ̈ܝܢ. ܫܪܪܗܿ ܕܝܢ ܕܗܿܕܐ ܫܠ̈ܝܚܼܐ ܘܐܓܐܒܘܿܣ ܕܐܬܼܢܒܝܼܘ ܘܒܢ̈ܬܗܿ ܘܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܕܡܐ ܘܢܘܼܪܐ ܗ̄ ܒܗ݀ܘ ܠܡ ܙܒܢܼܐܕܡܐ ܣܿ̃ܝܐܐ ܢܬܐܼܫܕ ܡܛ݀ܠ ܢܟܣܼܬܐ ܣܿܓܝܼܐܬܐ ܕܗܿܘܝܐ ܒܥܠ̈ܕܒܒܐ ܪܡܙ. ܘܪܘܓܙܐ ܐܠܗܿܝܐ ܕܡܿܘܩܕ ܠܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܒܢܘܼܪܐ ܘܥܛܪܐ. ܫܡܼܫܐ ܢܬܚܼܠܦ ܗ̄ ܠܦܘܼܬ ܡܣܼܒܪܢܘܼܬܐ ܕܕܗܿܠܝܢ ܕܪܿܡܝܢܼ ܒܥܩ̈ܬܐ ܐܡܝܼܪ̈ܢ ܗܿܠܝܢ. ܟ݀ܠܗܝܢ ܕܐܡܿܪ. ܐ݀ܦܢ ܕܫܿܥܬܐ ܗܼܘ̈ܝ ܡܢܿܬܐܝܼܬ ܥܠ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܒܿܬܪ ܦܘܼܢܝܐ ܒܪܡ ܫܪܪܗܝܢ ܒܚܿܕܬܐܐܬܓܼܡܪ ܝܘܡܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܗܘܼ̈ܝܢ ܗܿܠܝܢ ܩܕܡ ܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ ܕܩܝܡܼܬܐ܆ ܨ̄܆ ܕܓ̄ ܐܟܿܢܫ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡ̈ܡܼ ܗ̄ ܗܿܫܐ ܬܢܿܐ ܥܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܣܼܥܪ ܠܕܒܝܬ ܓܘܿܓ. ܗ݀ܝ ܕܐܟܿܢܫ ܠܘ ܕܗܼܘ ܟܢܼܫ ܐܢܘܿܢ ܐܠܐ ܚܠܼܦ ܗܿܝ ܕܫܒܼܩ ܕܢܬܟܼܢܫܘܢܿ ܣܝܼܡܐ ܗܿܝ ܕܐܟܿܢܫ ܠܥܘܼܡܩܐ ܕܝܘܿܫܦܛ ܗ̄ ܠܢܚܠܐ ܕܕܝܼܢܐ. ܝܘܿܫܦܛ ܕܝܼܢܐ ܘܣܘܦܢܐ ܡܬܼܦܫܩ. ܥܠ ܕܦܠܓܘ ܐܪܥܝ ܗ̄ ܢܝܼܫܐ ܠܡ ܕܬܪܥܝܼܬܗܘܿܢ ܕܬܪܥܝܼܬܟܘܿܢ ܗܿܢܘ ܕܡܐ ܕܚܼܪܒܘ ܠܥܡܝ ܢܦܠܓܼܘܝܼܢܗܿ ܠܐܪܥܗܘܿܢ

ܒܦܨ̈ܐ. ܐܠܘܼ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܐܬܼܟܠܝܼܘ܀ ܡܿܢܐ ܚܫܝܼܒ̈ܢ ܐܢܬܝܢ ܠܝܼ ܗ̄ ܡܬܼܢܒܐ ܥܠ ܥܡܡܼ̈ܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܿܢ ܕܐܬܼܘ ܥܡ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ܆ ܨܘܿܪ ܘܨܝܕܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܠܐ ܡܕܡ ܚܫܝܼ̈ܒܢ ܐܢܬܝܢ ܠܝ. ܐܢܗܘܼ ܕܐܒܿܥܐ ܠܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܝܼܠܟܝܢ ܒܕܚܼܙܘ ܨܘܼܪ̈ܝܐ ܘܨܝܕܢ̈ܝܐ ܘܥܡܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܿܢ ܕܣܠܼܩܘ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܣܠܼܩ ܥܡܼܗܘܿܢ ܒܕܩܼܢܛܘ ܕܠܐ ܢܚܼܪܒܘܢܼ ܐܢܘܿܢ ܘܐܦ ܒܫܒܼܝܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ ܗܿܟܘܬ ܣܥܼܪܘ. ܘܡܬܼܠܚܡ ܥܠܝܗܘܿܢ ܐܠܗܐ ܗ݀ܫܐ܀ ܥܠ ܕܢܣܼܒܬܘܢܿ ܟܣܼܦܝ ܗ̄ ܠܗ݀ܝ ܕܡܛܝܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡܣܼܥܪ ܬܢܐ. ܘܠܘ ܠܗܿܝ ܕܗܘܼܬ݀ ܡܢܼܗܘܿܢ ܒܫܼܒܝܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܕܒܒܠ̈ܝܐ ܡܒܿܕܩ ܕܥܡܼܗܘܿܢ ܣܠܼܩܘ ܘܒܙܼܘ ܡ̈ܐܢܐ ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ. ܗܿܐ ܐܢܿܐ ܡܥܝܼܪ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܠܗܿܢܘܿܢ ܗ̄ ܡܦܢܐ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܠܐܬܪܗܘܿܢ. ܐܟܼܪܙܘ ܗܿܕܐ ܗ̄ ܡܡܿܠܠ ܥܠ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ. ܒܝܬ ܥܡܼ̈ܡܐ ܗ̄ ܐܢܬ ܠܡ ܓܘܿܓ ܐܫܡܼܥ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܕܥܡܟ ܢܬܼܟܢܫܘܿܢ. ܘܩܕܫܼܘ ܩܪܒܐ ܗ̄ ܘܦܪܘܿܫܘ ܘܛܝܒܼܘ ܢܦܼܫܟܘܿܢ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܒܝܬܝ̈ܝ. ܪܘܼܥܘ ܣܟ̈ܝ ܗ̄ ܫܠܚܼܠܦܘ ܘܬܒܼܪܘ ܡ̈ܐܢܝ ܐܟܪܘܼܬܟܘܿܢ ܠܡ̈ܐܢܝ ܙܝܢܐ ܘܥܬܼܕܘ ܢܦܫܼܟܘܿܢ ܠܩܪܒܐ. ܘܡܿܢ ܕܚܠܫ ܗ̄ ܢܼܚܘܐ ܢܦܫܼܗ ܒܝܕ ܙܝܢܐ ܐܝܟ ܓܢܒܪܐ. ܫܕܪܘ ܡ̈ܓܠܐ ܗ̄ ܚܪܦܼܘ ܘܡܪܘܿܩ ܡܓ̈ܠܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܛܝܼ ܝܘܡܐ ܕܡܬܼܩܛܦܝܼܢ ܡܼܢ ܚ̈ܝܐ ܒܕܡܘܼܬ ܟܪܡܐ ܕܒܫܼܠ ܘܡܼܛܐ ܠܩܛܦܐ. ܪܓܫܼܐ ܕܪܓܘܼܫܝܐ ܗ̄ ܪܓܫܼܐ ܠܡ ܘܪܘܒܐ ܥܡ ܩ̈ܠܐ ܕܚ̈ܝܼܠܐ ܕܗܿܢܘܿܢ ܕܡܬܪܓܫܝܼܢ ܘܢ݀ܦܠܝܼܢ ܒܥܘܼܡܩܐ ܗܿܢܐ ܕܚܪ̈ܝܒܐ. ܒܥܘܼܡܩܐ ܕܦܣܝܼܩ̈ܬܐ ܗ̄ ܠܥܘܼܡܩܐ ܕܝܘܿܫܦܛ ܡܟܿܢܐ ܡܛ݀ܠ ܦܘܼܣܩܢܐ ܕܕܝܼܢܐ ܕܗܿܘܐ ܒܗ ܥܠ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ. ܦܣܝܼܩ̈ܬܐ ܚܪ̈ܝܼܩܬܐ ܕܚܪ̈ܝܼܩܢ ܘܦܣܝܼܩ̈ܢ ܠܐܠܗܐ ܕܗܿܟܢ ܢܗܼܘ̈ܝܢ. ܢܛܦܘܢܼ ܛܘܼܪ̈ܐ ܚܠܝܘܼܬܐ ܗ̄ ܚܠܝܘܼܬܐ ܠܕܒܼܫܐ ܩܿܪܐ ܟܕ ܓܝܪ ܒܡܛܪܐ ܣܿܓܝܐܐ ܣܿܥܪ ܐܠܗܐ ܠܛܘܼܪ̈ܐܝ. ܡܿܫܘܚܝܼܢ ܟ݀ܠ ܛܥܘܼܡ̈ܢ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܕܒܗܘܿܢ. ܘܐܦ ܕܒܘܼܪܝܼܬܐ ܡܩܿܢܐܬܡܿܢ ܘܥܿܒܕܐ ܕܒܫܼܐ. ܢܪܕܘܢ ܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܫܦܝܼܥܘܼܬ ܡܛܪܐ. ܘܡܒܘܼ݁ܐ ܡܼܢ ܗ̄ ܚܘܼܣܝܐ ܘܡܠܦܢܘܼܬܐ ܕܕܚܼܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܒܕܡܘܼܬ ܡܒܘܥܐ ܪܕܝܐ ܒܝܕ ܟܗ̈ܢܐ ܘܡܫܼܬܦܥܐ ܥܠ ܥܡܘܿܪ̈ܝ ܐܘܿܪܫܠܡ. ܥܘܿܠܘ ܕܘܼܫܘ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܠܝܢ ܣܩܘܼ̈ܬܝܐ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓ ܥܫܝܼܢܝܼܢ ܘܕܘܫܐ ܠܚܘܼܕ ܡܬܼܒܥܐ ܠܗܘܿܢ܀ ܫܠܼܡ ܣܘܼܥܢܝܐ ܕܝܘܐܝܠ ܢܘܼܗܪܐ ܕܝܘܿܐܝܠ ܢܒܝܐ܆ ܝܘܿܐܝܠ ܡܬܼܢܒܐ ܥܠ ܚܒܿܠܐ ܕܦܐܪ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܘܡܪܬܐ ܕܢܬܼܪܥܘܿܢ ܠܐܠܗܐ ܘܥܠ ܡܣܼܩܬܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܘܡܬܼܢܒܐ ܛܒܿܬܐ ܗܿܝ ܕܗܼܘܬ݀ ܒܝܘܡ̈ܝ ܫܠ̈ܝܼܚܐ ܘܡܬܢܒܼܐ ܛܒܿܬ ܗܿܝ ܕܗܼܘܬ݀ ܒܝܘܡ̈ܝ ܫܠ̈ܝܼܚܐ ܘܡܬܢܒܼܐ ܐܒܕܢܐ ܕܥܡ̈ܡܼܐ ܗ݀ܘ ܕܗܼܘܐ ܡܼܢ ܒܿܬܪ ܡܣܼܩܬܐ ܕܡܼܢ ܒ݀ܒܝܠ. ܪܘܼܚܗ ܕܡܪܝܐ ܒܝܘܿܐܝܠ ܗ̄ ܦܠܐܼܬܢܐܝܼܬ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܐܣܟ̈ܡܐ ܕܩܿܢܐܼ ܐܟܿܠܩܪܨܐ ܕܡܬܼܟܬܒܫ ܒܗܘܿܢ ܥܡ ܐܢܫܘܼܬܐ ܨܪܬ݀ ܘܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܛܘܦܢܐܒܛܘܼܦܣܐ ܕܡܫܘܿܛܐ ܓܝܪ ܕܫܒ̈ܘܼܩܐ ܘܐܬܪ ܛܪ̈ܦܝܗܘܿܢ. ܡܼܢ ܛܘܦܢܐ ܘܥܕܡܐ ܠܐܒܪܗܡ ܐܝܟ ܩܡܼܨܐ ܦܪܚܼ ܠܟܿܠ

ܦܢ̈ܝܢ ܘܨܪܡ ܘܦܣܼܩ ܠܫܒ̈ܝܼܠܐ ܕܢܦܫ̈ܬܗܘܿܢ. ܘܐܝܟ ܙܚܿܠܐ ܡܼܢ ܐܒܪܗܡ ܥܕܡܐ ܠܢܡܘܿܣܐ ܒܕܡܘܼܬ ܨܪܨܘܪܐ ܒܢܝܼܒܗ ܦܣܼܩ ܐܢܘܿܢ ܒܕ ܐܪܓܼܫ ܕܥܬܝܼܕ ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܕܢܬܼܒܣܪ ܘܢܦܼܪܘܿܩ ܐܢܘܿܢ. ܒܙܢܼܐ ܐܚܪܢܐ. ܩܡܨܐ ܬܓܠܬܦܠܣ ܡܫܘܿܛܐ ܫܠܡܢܥܣܪ. ܙܚܿܠܐ ܣܢܚܪܝܼܒ. ܨܪܨܘܪܐ ܢܿܒܘܟܕܢܨܪ. ܚܡܪܐ ܗ̄ ܚܕܘܼܬܐܐܠܗܝܿܬܐ. ܓܦܼܬܐ ܐܢܫܘܼܬܐ. ܬܬܼܐ ܟܢܘܼܫܬܐ. ܘܣܡܝܼܕܐ ܕܟܝܘܼܬܐ. ܢܘܼܩܝܐ ܕܡܥܼܬܐ ܕܬܘܿܬ ܢܦܼܫܐ. ܐܟܪ̈ܐ ܢܒ̈ܝܐ. ܦܠܚܘܼܗܿ ܕܬܝܼܬܐ ܦܐܪ̈ܐ ܘܠܐ ܐܝܬܝܬ݀ ܒܥܝܼܪ̈ܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܕܒ݀ܟܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܿܢ ܪܥܝܐ ܡܚܟܡܢܐ. ܦܨܝܼ̈ܕܐ ܕܡ̈ܝܐ. ܡܠܦܢܘܼܬܐ ܘܬܝܿܒܘܼܬܐ. ܢܘܼܪܐ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܕܚܫ̈ܐ. ܦܪܕܝܣܐ ܗ̄ ܠܒܼܐ ܐܢܫܝܐ ܩܕܡ ܚܛܝܼܬܐ. ܡܕܒܪܐ ܚܪܒܐ ܗ̄ ܢܦܼܫܐ ܕܠܐ ܡܦܿܪܝܐ ܛܒ̈ܬܐ. ܟܘ̈ܐ ܪ̈ܓܫܼܐ. ܓܢ̈ܒܐ ܫܐܕ̈ܐ. ܐܪܥܐ ܗ̄ ܦܓܪܐ. ܫܡܿܝܐ ܗ̄ ܢܦܼܫܐ. ܫܡܼܫܐ ܗ̄ ܗܘܢܐ ܣܗܪܐ ܗ̄ ܠܒܼܐ. ܟܘ̈ܐ ܗ̄ ܚܘܼܫ̈ܒܐ. ܥܒܘܼܪܐ ܘܚܡܪܐ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ. ܡܘܼܪܘܢܼ ܘܝܘܼܠ̈ܦܢܐ. ܓܪܒܝܐ ܗ̄ ܐܟܿܠܩܪܨܐ ܗ݀ܘ ܕܡܒܿܛܠ ܠܗܘܿܢ ܕܠܐ ܢܥܼܒܕܘܢܿ ܦܐܪ̈ܐ. ܝܡܐ ܩܕܡܝܐ ܡܥܡܘܿܕܝܼܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ. ܡܿܘܬܐ ܘܙܩܝܼܦܐ. ܐܬܬܪܝܼܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܥܠ ܨܠܝܼܒܐ. ܦܐܪ̈ܐ ܗ̄ ܕܡܝܬܪܘܼܬܐ. ܓܦܼܬܐ ܫܠܝܼܚܘܼ̄. ܬܬܐ ܗ̄ ܢܒܝܘܼܬܐ. ܐܪ̈ܙܐ ܗ̄ ܐܘܘ̈ܢܐ ܕܠܥܼܠ ܘܥܕ̈ܬܐ ܕܡܬܼܡ̈ܠܝܢ ܡܼܢ ܥܡ̈ܡܼܐ. ܚܡܪܐ ܘܡܫܼܚܐ ܗ̄ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܪܘܼܚܐ. ܐ݀ܫܘܿܕ ܪܘܼܚܝ ܗ̄ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܕܫܠ̈ܝܼܚܐ ܒܥܠܝܼܬܐ. ܘܒ݀ܬܪܟܢ ܥܠ ܥܡܼܡ̈ܐ ܕܗܝܡܼܢܘ. ܕܡܐ ܩܛܼܠܐ ܕܚܛܝܼܬܐ. ܕܡܐ ܙܩܝܼܦܐ. ܢܘܼܪܐ ܝܩܕܢܐ ܕܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܬܢܼܢܐ ܡܬܼܛܠܘܢܘܼܬܐ ܕܛܘܼܥܝܝ ܐܘܿ ܗ݀ܘ ܕܐܬܼܚܙܝܬ݀ ܒܗ ܟܠܬܐ ܟܕ ܣܿܠܩܐ ܡܼܢ ܡܕܒܪܐ. ܐܪܥܐ ܟܕ ܐܨܛܪܝܬ݀ ܢܦܼܩܘ ܡܝܼ̈ܬܐ. ܫܡܼܫܐ ܢܬܗܼܦܟ ܗ̄ ܒܥܕܢ ܙܩܝܼܦܐ. ܩܪܒܐ ܗ݀ܘ ܪܘܼܚܢܝܐ ܠܘܼܩܒܠ ܐܪ̈ܟܐܣ ܘܫܪܟܐ ܕܪ̈ܘܼܚܬܢܝܬܐ ܕܝܢ ܐܝܼܬܝܗܝܢ. ܛܘܼܪ̈ܐ ܫܠ̈ܝܼܚܐ ܚܠܝܘܼܬܐ ܗ̄ ܦܘܼܩܕܢܐ ܝܘܼܠܦܢܐ. ܡܒܘܿܥܐ ܡܥܡܘܼܕܝܬܐ ܣܛܝܼܡ ܗܿܝ ܕܒܬܚܘܼܡܐ ܕܝܘܿܪܕܢܢ ܣܝܼܡܐ ܡܨܪܝܢ ܚܛܝܼܬܐ ܕܒܿܛܠܐ. ܐܕܘܼܡ ܫܝܘܿܠ ܒܝܕ ܢܘܼܚܡܗ. ܢܘܼܪܐ ܗܿܝ ܕܒܥܠܝܼܬܐ. ܢܘܼܪܐ ܝܩܕܢܐ ܕܗܝܟܠܐ. ܥܛܪܐ ܕܬܢܼܢܐ ܘܚܫܘܼܟܘܼܬܐ ܕܡܕܥ̈ܝܗܘܿܢ. ܘܝܩܕܢܐ ܕܗܝܠܟܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/247
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 12 SOAH 00012 http://syriaca.org/manuscript/2296 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502623
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: November 1, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Joel - ܦܘܼܫܩܐ ܕܢܒܝܘܼܬܗ ܕܝܘܿܐܝܠ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ” based upon SOAH 00012, Digital Syriac Corpus, last modified November 1, 2017, https://syriaccorpus.org/247.
Bibliography:
Literal Commentary on Joel - ܦܘܼܫܩܐ ܕܢܒܝܘܼܬܗ ܕܝܘܿܐܝܠ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/247.

Show Citation Styles