Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Amos - ܦܘܼܫܩܐ ܕܥܡܘܿܣ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܕܡܢܗܿ ܓܝܪ ܐܝܬܝܼ ܝܘܼܐܒ ܠܐܢܬܬܐ ܬܩܘܿܥܝܬܐ []ܝܐ. ܕܡܼܢ ܫܒܛܐ ܕܝܼ̈ܘܼܕܐ ܗܼܘܐ܀ ܒܪ ܝܘܿܐܫ [] ܒܣܦܪ ܡ̈ܠܟܐ ܒܪ ܝܗܘܐܫ ܟܬܝܒ ܘܦܘܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܗ݀ܘ ܕܐܥܼܒܪ ܡܼܢ ܥܒܪܝܐ ܠܣܘܼܪܝܝܐ܀ [] ܩܕܡ ܙܘܥܐ ܗ̄ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܒܝܘܡ̈ܝ []ܙܝܐ ܫܪܝܼܪܘ ܢܒ̈ܝܐ ܠܡܬܼܢܒܝܘܼ ܐܫܥܝܐ ܘܫܪܟܐ. [] ܕܝܢ ܐܡܼܪܚ ܥܘܼܙܝܐ ܠܡܣܼܡ ܒܣ̈ܡܼܐ ܘܠܐ []ܣܼܗ ܚܕ ܡܼܢ ܢܒ̈ܝܐ ܐܬܼܟܠܝܬ݀ ܢܒܝܘܼܬܗܘܿܢ []ܦܫܼ ܥܡܘܿܣ ܟܕ ܡܬܢܼܒܐ ܒܒܝܬ ܐܝܼܠ. ܥܡ̈ܡܼܐ []ܢ ܚܕܝܼܘ ܘܫܪܝܼܘ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡܛ݀ܠ ܕܚܙܼܘ ܢܒ̈ܝܐ []ܐ ܩ݀ܝܡܝܼܢ ܦܬܓܡ̈ܝܗܘܿܢ ܫܼܬܩܘ ܐܠܗܘܿܢ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܠܡܟܼܣܢܘܼܬܐ ܕܥܡ̈ܡܼܐ ܦ݀ܩܕ ܕܢܬܢܼܒܐ ܥܡܘܿܣ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ. ܕܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܪܫܝܼܡ ܕܒܢܒ̈ܝܐ ܕܒܝܘܡ̈ܝ ܥܘܼܙܝܐ ܐܦܿܠܐ ܚܕ ܡܼܢܗܘܿܢ ܐܬܼܟܠܝܼ ܡܼܢ ܢܒܝܘܼܬܐ. ܗ݀ܝ ܕܬܪܗܬܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܗ̄ ܡܼܢ ܩܕܡ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܕܙܘܥܐ ܕܫܪܝܼ ܥܡܘܿܣ ܒܢܒܝܘܼܬܗ. ܟܕ ܠܐ ܝܼܕܝܼ݁ܐ ܐܢ ܩܕܡ ܕܢܚܼܛܐ ܢܗܼܘܐ ܙܘܥܐ ܐܘܿ ܒ݀ܬܪ ܚܛܝܼܬܗ ܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢ̈ܝܼܢ ܚܼܝܐ. ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܒܥܕܢܐ ܕܗܼܘܐ ܟܗܢܐ ܘܣܼܡ ܒܣ̈ܡܼܐ ܗܼܘܐ ܙܘܥܐ܀ ܡܪܝܐ ܡܼܢ ܨܝܗܘܿܢ ܢܢܗܼܡ ܗ̄ ܠܐ ܓܝܪ ܫܠܝܼ ܠܗ ܡܪܝܐ ܐܘܿ ܥܡܡܼ̈ܐ. ܐܝܟ ܡܣܼܒܪ̈ܢܘܬܗܘܿܢ. ܐܠܐ ܡܼܢ ܨܗܝܘܿܢ ܡܡܿܠܠ. ܡܪܝܐ ܠܐ ܓܝܪ ܬܣܼܒܪܘܿܢ ܕܡܼܢ ܫܐܕ̈ܐ ܕܒܒܝܬ ܐܝܼܠ ܩܒܿܠܬ ܢܒܝܘܼܬܐ ܐܠܐ ܡܼܢ ܗ݀ܘ ܕܥܿܡܪ ܒܐܘܿܪܫܠܡ. ܘܢܬܼܒ̈ܢ ܒܐܒܼܠܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܐܝܟ ܐܪܝܐ ܢ݀ܗܡ ܡܪܝܐ ܒܪܘܓܙܗ ܡܼܢ ܨܗܝܘܿܢ. ܗܿܝܕܝܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡ̈ܠܟܐ ܕܥܡܼܡ̈ܐ ܒܐܒܼܠܐ ܢܬܼܒܘܢܼ ܥܠ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܡܕܪ̈ܟܢ ܠܗܘܿܢ. ܕܝܪ̈ܐ ܗ̄ ܠܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܩܿܪܐ܀ ܟܪܡܠܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ. ܪܝܼܫܗ ܕܟܪܡܠܐ ܐܘܿܪܫܠܡ ܐܟܡܿܢ ܕܫܘܝܐܝܼܬ ܥܡܐ ܡܼܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܒܚܕܪ̈ܝܗܘܿܢ ܡܫܼܬܒܝܢ܀ ܨ܆ ܕܒ̄ ܥܠ ܬܠܬܐ ܚܘܒ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܒܝܕ ܬܠܬܐ ܥܠ ܣܿܓܝܐܘܼܬܐ ܕܚܘ̈ܒܐ ܡܒܿܕܩ. ܒܝܕ ܐܪܒܥܐ ܕܝܢ ܥܠ ܫܒܝܼܥ̄ܘܼ ܘܡܫܼܬܪܚܘܼܬܐ ܕܥܘܠܗܘܿܢ܇ ܥܠ ܕܕܫܼ ܒܣ̈ܟܼܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܩܼܪܒ ܚܙܐܝܠ ܕܕܪܡܣܘܿܩ ܥܡ ܥܡܐ ܘܫܪܝܼܘ ܡܩܿܛܠܝܼܢ ܠܗܘܿܢ. ܟܕ ܚܪܼܘ ܕܠܐ ܡܝܿܬܝܼܢ ܥܓܼܠ ܚܣܼܡܘ ܥܠ ܣܝ̈ܦܝܗܘܿܢ ܘܒܣܟ̈ܐ ܕܦܪܙܠܐ ܕܒܡܣ̈ܐܢܐ ܘܛ݀ܠܪ̈ܐ ܕ݀ܝܫܝܢ ܗܼܘܘ ܠܥܡܐ ܘܡܩܿܛܠܝܼܢ ܘܥܠ ܗ݀ܝ ܠܐ ܐܗܦܟ ܚܡܼܬܗ ܡܢܼܗܘܿܢ ܠܒܝܬܗ ܕܚܙܐܝܠ ܗ̄ ܢܘܼܪܐ ܕܩܪܒܐ ܐ݀ܫܕܪ ܠܐܘܼܚܕܢܐ ܕܡܠܟܘܼܬܗ. ܘܬܐܟܘܿܠܝ ܣܚܪ̈ܬܗܿ ܗ̄ ܐܦܕ̈ܢܐ ܘܒܬ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܘܕܒܪ ܗܕܪ ܡܠܟܐ ܕܩܼܡ ܩܕܡ ܚܙܐܝܠ. ܘܢܫܼܬܒܘܢܿ ܥܡܐ ܕܐܪܡ ܠܩܝܼ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܩܝܼܪ ܐܬܼܘ ܘܐܬܬܼܘܬܒܘ ܬܡܿܢ. ܘܐܡܿܪ ܕܢܫܼܬܒܘܢܿ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܗܿܫܐ. ܘܢܗܼܦܟܘܢܼ ܡܼܢ ܕܪܝܼܫ ܠܩܝܼܪ. ܡܼܢ ܐܝܿܟܐ ܕܫܢܝܼܘ ܒܩܕܡܝܬܐ ܘܗܿܠܝܢ ܦܣܩܼܘ ܥܠ ܒܪ ܐܪܡ. ܥܠ ܬܠܬܐ ܗ̄ ܡܬܼܠܚܡ ܥܠ ܦܠ̈ܫܬܝܐ ܒܿܬܪ ܟܢ. ܘܥܐܙܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܕܝܼܢܬܐ ܡܝܛܪܘܿܦܘܼܠܝܣ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܐܘܟܝܼܬ ܐܡܐ ܕܡܕܝܼܢ̈ܬܐ. ܥܠ ܕܫܒܼܘ ܫܒܝܼܬܐ ܗ̄ ܥܠܼܬܐ ܕܠܘܼܚܡܗ ܕܥܠܝܗܘܿܢ ܡܚܿܘܐ ܕܥܡ ܟܿܠܗܘܿܢ ܚܛܗ̈ܝܗܘܿܢ ܐܦ ܫܒܼ̈ܝܐ ܕܡܼܢ ܝܘܡ̈ܝ

ܕܘܝܼܕ ܘܫܠܝܡܘܿܢ ܕܡܫܒܥܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܥܡܐ ܐܥܪܩܼܘ ܐܢܘܿܢ ܘܐܠܼܦܘ ܐܢܘܿܢ ܕܢܗܼܦܟܘܿܢ ܠܐܪܥܗܘܿܢ. ܠܐ ܥܗܼܕܘ ܩܝܿܡܐ ܕܐܚܘܼܬܐ ܗ̄ ܗܿܟܘܬ ܪܫܐ ܠܨܘܼܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܐܬܕܟܼܪܘ ܩܝܿܡܐ ܕܐܚܘܼܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܠܚܘܼܒܐ ܕܚܝܼܪܡ ܡܠܟܗܘܿܢ ܕܥܡ ܕܘܝܼܕ ܘܫܠܝܡܘܢܿ ܥܠ ܬܠܬܐ ܗ̄ ܡܼܢܕܪܝܼܫ ܡܬܼܢܒܐ ܥܠ ܐܕܘܼ̈ܡܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܬܠܬ ܡ̈ܠܟܘܬܐ ܩܿܢܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܚܕܐ ܒܕܪܡܼܣܘܿܩ ܘܐܚܪܬܐ ܒܐܕܘܼܡ ܘܐܚܪܬܐ ܒܒܘܼܨܪ ܕܬܝܡܢ܆ ܩܪܝܼܬܗ ܕܐܕܘܼܡ܀ ܦܠ̈ܫܬܝܐ ܚܡܫ ܡܠ̈ܟܘܢ ܚܕܐ ܒܥܐܙܐ ܘܐܚܪܬܐ ܒܐܫܕܘܕ ܘܒܐܫܘܠܘܢܿ ܘܓܒܬ ܘܒܥܩܪܘܢ. ܥܠ ܕܪܕܦ ܒܚܪܒܐ ܠܐܚܘܼܗܝ ܘܚܒܠܼ ܗ̄ ܥܠ ܐܕܘܼ̈ܡܝܐ ܐܡܿܪ ܒܢ̈ܝ ܥܝܼܣܘܼ ܟܕ ܚܒܿܠܐ ܠܚܘܼܒܠܐ ܟܝܿܢܝܐ ܐܡܿܪ ܐܝܟ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܣܿܟܠܝܢ ܒܡܪܒܥܐ ܕܡܢܼܗ ܢܦܩܼܘ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܚܕ ܡܪܒܥܐ ܐܬܝܼܠܕܘ. ܥܝܼܣܘܼ ܘܝܥܩܘܿܒ ܐ݀ܫܕܪ ܗ̄ ܢܘܼܪܐ ܕܩܪܒܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ. ܬܘܩܕܝ ܠܬܝܡܢ ܡܕܝܼܢܬܐ ܡܥܠܝܬܐ ܕܐܕܘܼ̈ܡܝܐ. ܣܚܪ̈ܬܐ ܗ̄ ܐܦܕ̈ܢܐ ܕܒܘܼܨܪ ܩܪܝܼܬܗ ܕܐܝܘܿܒ. ܥܠ ܕܦܼܪܬܘ ܒܛ̈ܢܬܐ ܗ̄ ܡܬܼܢܒܐ ܥܠ ܥܡܘܼ̈ܢܝܐ ܕܡܼܢ ܓܠܥܕ. ܥܠ ܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܝܘܿܪܕܢܢ ܪܡܿܙ ܒܗ݀ܝ ܕܩܪܝܼܒܐ ܠܒܢ̈ܝ ܠܡܘܿܢ ܘܐܡܿܪ ܕܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܝܣܪܐܝܠ ܕܩܪ̈ܝܼܒܢ ܠܗܘܿܢ ܢܣܒܼܘ ܐܢܝܢ ܕܢܘܣܼܦܘܢܿ ܥܠ ܬܚܘܼܡܗܘܿܢ. ܒܝܘܡܐ ܕܥܪܘܪܐ ܗ̄ ܥܪܘܪܐ ܩܿܪܐ ܠܚܝܠܐ ܕܡܼܢ ܗܠܟܼܬܐ ܕܪ̈ܟܼܫܐ ܕܫܒܼ̈ܝܐ ܨܚ̄ ܕܒ̄ ܚܘܒ̈ܘܗܝ ܕܡܘܼܐܒ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܡܘܼܐܒ̈ܝܐ. ܥܠ ܐܘܩܕܘ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܗ̄ ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܿܡ ܣܢܐܼܬܗܘܿܢ ܕܡܘܼ̈ܐܒܝܐ ܕܠܘܿܬ ܥܡܐ ܫܘܕܥ ܘܠܘ ܐܟܡܿܢ ܕܥܝܪܬܗ ܕܡܠܟܐ ܕܐܕܘܿܡ ܬܒܿܥ ܡܢܼܗܘܿܢ ܐܠܗܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܙܼܒܢ ܐܬܬܼܘܝܼ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܿܡ ܥܡ ܥܡܐ ܘܣܠܼܩ ܥܡ ܝܘܿܪܡ ܘܝܘܿܫܦܛ ܘܐܩܼܪܒܘ ܥܡ ܡܘܼ̈ܐܒܝܐ ܘܢܛܪܼܘܗ̄ ܡܘܼܐܒ̈ܝܐ ܠܐܕܘܼܡ̈ܝܐ ܐܘܩܼܕܘ ܠܡܠܟܗܘܿܢ ܕܒܚܼܐ ܠܦܬܟܪܗܘܿܢ. ܣܝܕܐ ܗ̄ ܠܡܠܛܐ ܩܿܪܐ ܐܡܼܬܝ ܕܡܬܼܩܠܦ ܟܕ ܡܬܼܚܠܛ ܥܡ ܟܠܼܫܐ ܛ݀ܪܝܢ ܒܗ ܐܣܼ̈ܐ. ܚܘܒ̈ܘܗܝ ܕܝܼܗܘܼܕܐ ܗ̄ ܒ݀ܬܪ ܥܡ̈ܡܼܐ. ܐܡܼܪ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܝܼܗܘܼܕܐ ܕܐܢܓܝܪ ܠܚܛ̈ܗܐ ܕܥܡ̈ܡܼܐ ܕܐܣܟܠܘ ܒܥܡܐ ܬܒܿܥ ܐܢܼܐ ܚܕ ܟܡܐ ܬܒܿܥ ܐܢܼܐܠܒܢܗܝ ܝܼܗܘܼܕܐ ܕܒܝܼ ܐܣܟܼܠܘ. ܥܠ ܕܙܒܼܢܘ ܠܙܕܝܼܩܐ ܗ̄ ܙܕܝܼܩܐ ܩ݀ܪܐ ܬܢܢ ܠܐܝܿܢܐ ܕܩܿܢܐܼ ܥܘܼܬܪܐ ܙܿܕܩܝܐ. ܕܡܚܼܪܪ ܡܼܢ ܛܠܘܼܡܝܐ ܡܙܒܿܢܝܼܢ ܠܗ ܒܗ݀ܝ ܕܡܿܪܟܒܝܼܢ ܥܠܘܗܝ ܥ̈ܠܼܠܬܐ ܘܢ݀ܣܒܝܼܢ ܥܘܼܬܪܗ ܘܝ݀ܗܒܝܼܢ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܫ݀ܝܕܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܘܥܕܡܐ ܠܣܐܘܼܢܐ ܫܝܼܛܐ ܢ݀ܣܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܫܘܼܚܕܐ ܘܒܥܠܼܬܗ ܡܚܪܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܢ ܫܪܝܼܪ̈ܐ ܘܡܣܼ̈ܟܢܐ ܘܓܒܪܐ ܘܐܒܘܼܗܝ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܥܒܼܕܘ ܡܛ݀ܠ ܕܒܣܼܪܘ ܥܠ ܢ݀ܡܘܣ̈ܝ ܘܠܐ ܐܬܟܼܚܕܘ ܡܼܢ ܫܡܼܝ ܕܐܬܩܼܪܝܼ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܘܥܠ ܠܒܘܼܫ̈ܐ ܗ̄ ܢ݀ܩܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܫܼܟ̈ܢܐ ܥܠ ܓܢܼܒ ܡܕܒܚܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܕܐܩܝܼܡܘ ܥܠ ܛܘܼܪܐ ܟܕ ܚܿܙܩܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܒܚܒܼ̈ܠܐ ܡܫܪܪܐܝܼܬ ܕܠܐ ܢܬܼܬܙܝܼܥܘܿܢ ܒܗ݀ܝ ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܟܿܬܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܕܒ̈ܚܝܗܘܿܢ. ܕܪܘܡܗ ܗ̄ ܥܠ ܪܒܘܼܬܗ ܘܥܘܼܫܢܗ ܕܒܒ̈ܠܝܐ. ܕܫܿܒܐ ܠܗܘܿܢ ܪܡܿܙ. ܪܘܡܐ

ܕܐܪ̈ܙ ܗ̄ ܐܟܼܙܢܐ ܕܐܪܙܐ ܪܡ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܗܿܟܢܐܐܦ ܗܿܢܐ ܡܼܢ ܓܢܒܪ̈ܐ ܕܥܡܐ. ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܩܿܪܐ ܠܚܝܠ̈ܘܬܗ. ܥܩܼܪ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܠܓܘܼܕ̈ܘ̄ ܘܦܪ̈ܫܘ̄. ܐܝܟ ܕܡܥܝܼܩܐ ܥܓܼܠܬܐ ܗ̄ ܗ݀ܟܢܐ ܡ݀ܛܥܢ ܐܢܼܐ ܠܟܘܿܢ ܝܘܼܩܪܐ ܣܿܓܝܐܐ ܕܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܡܿܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܘܡܿܝܠܠܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܬܚܘܼܬܝܗܝܢ ܒܕܡܘܼܬ ܥܓܠܬܐ ܕܡܠܝܐ ܝܘܼܩܪܐ ܘܓܘܼܪ̈ܙܐ ܕܫܒܼ̈ܠܐ ܕܟܪܝܼܟܝܼܢ ܠܗܿ ܨܚ̄ ܕܓ̄ ܕܠܡܼܐ ܐܙܿܠܝܼܢ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܪܕܘܢܼ ܬܪܝܢ ܐܟܚܕܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܠܡܫܼܡܠܝܘܼ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܓܘܐ ܐܠܐ ܐܢ ܐܬܘܥܼܕܘ ܩܕܡܐܝܼܬ݀ ܨܝܼܕ ܚܕ̈ܕܐ ܘܓܠܼܘ ܚܕ ܠܚܒܪܗ ܥܠ ܣܘܼܥܪܢܐܕܡܛ݀ܠܬܗ ܚܿܙܩܝܼܢ ܗܿܟܢܐ ܐܦܿܠܐ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܕܣܛܪ ܡܼܢ ܡܫܬܒܩ̄ܢܘܼ ܕܐܠܗܐ ܐܬܿܝܢ ܥܠܝܟܘܢܿ. ܕܠܡܼܐ ܢܢܗܼܡ ܐܪܝܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܠܐ ܡܬܘܿܡ ܡܫܡܥ ܐܪܝܐ ܩ݀ܠܗ ܐܠܐ ܟܕ ܡܛܝܒܼ ܠܡܬܼܒܪ. ܗ̣ܿܢܐ ܐܦܿܠܐ ܐܠܗܐ ܢܿܗܡ ܗܼܘ ܘܡܙܝܼܥ ܠܢܒ̈ܝܐ ܠܡܬܼܢܒܝܘܼ. ܐܠܘܼܠܐ ܕܡܛܝܒܼ ܗܼܘܐ ܠܡܬܼܒܪ ܠܥܡܐ ܘܠܥܡ̈ܡܼܐ ܒܡܐܼܬܝܼܬܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ. ܐܘܿ ܕܠܝܡܐ ܫܿܘܪ ܦܚܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܦܚܐ ܗܿܝܕܝܢ ܫܿܘܪ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܡܐ ܕܡܬܼܚܪܪܐ ܒܗ ܦܪܚܬܐ ܗ݀ܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢܿ ܒܝܕ ܥܘܠܟܘܢܿ ܢ݀ܓܕܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܥܠܝܟܘܿܢ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܒܥܠ̈ܕܒܒܐ. ܐܪܝܐ ܘܨܝܕܐ ܠܐܠܗܐ ܩܿܪܐ. ܟܪ̈ܥܐ ܘܛܪ̈ܦܐ ܕܐܕܢܐ ܠܡܣܼ̈ܟܢܐ ܕܒܗܘܿܢ ܕܡܛ݀ܠ ܨܪܝܼܟ̄ܘܼܬ ܫܿܒܩܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܫܒ̈ܝܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܪܝܐ ܒ݀ܣܐ ܒܟܪ̈ܥܐ ܘܐܕ̈ܢܐ ܟܕ ܠܝܬ ܒܗܝܢ ܒܣܼܪܐ ܢܬܓܕ̈ܡܢ ܡܼܢ ܩܪ̈ܢܬܗܘܿܢ ܗ̄ ܨܒܼܬܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܟܿܠܗ ܢܫܼܬܩܠ. ܘܢܦܠ̈ܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܒ݀ܛܠ ܥܘܠܗܘܿܢ ܐܦ ܪܘܼܫܥܗܘܿܢ܀ ܨ܆ ܕܕ̄ ܫܡ̈ܥܝܼܢ ܦܬܓܡܐ ܗܿܢܐ ܗ̄ ܕܡܪܝܐ. ܡܘܼܫ̈ܚܐ ܗ̄ ܡܬܼܠܚܡ ܥܠ ܢܫ̈ܐ ܡܠܦ̈ܬ ܪܘܼܫܥܐ ܠܒܥ̈ܠܝܗܝܢ. ܡܘܼܫ̈ܚܐ ܗ̄ ܡܬܼܠܚܡ ܥܠ ܢܫ̈ܐ ܡܠܦ̈ܬܐ ܪܘܼܫܥܐ ܠܒܥ̈ܠܝܗܝܢ. ܡܘܼܫ̈ܚܐ ܬܘܪ̈ܬܐ ܐܢܝܢ. ܕܒܝܫܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܟܒܝܼ̈ܫܢ ܒܢܝܼܪܐ ܘܕܒܪ̈ܝܬܐ ܐܢܝܢ ܘܒܗܿܕܐ ܡܒܿܕܩ ܥܠ ܒܥܪܝܼܪܘܼܬܗܝܢ ܘܠܐ ܡܛܟܼܣܘܼܬܗܝܢ ܕܠܐ ܨܒ̈ܝܢ ܕܢܬܼܟܪܕ̈ܢܢ ܬܚܝܬ ܢܝܼܪܐ ܕܢܡܘܿܣܐ ܕܐܠܗܐ ܒܕܡܘܼܬ ܬܘܪ̈ܬܐ ܫܡ̈ܝܼܢܬܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܒܗܝܢ ܒܥܣܼܒܐ. ܘܚܪܬܟܝܢ ܒܩܕܣܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܩܼܪܐ ܐܢܝܢ ܡܘܼܫ̈ܚܐ. ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܥ݀ܒܕܝܼܢ ܨܝܕ̈ܐ ܠܡܘܼܫ̈ܚܐ ܕܨ݀ܕܝܼܢ ܡܼܢ ܛܘܼܪ̈ܐ ܐܡܿܪ ܕܗܿܘܐ ܠܗܝܢ ܡܼܢ ܐܝܼܕ̈ܝ ܒܠܥܕܒܒ̈ܐ ܕܐܝܟ ܒܣܼܪܐ ܒܩܕܣܐ ܡܪܬܚܝܼܢ ܥܠܝܗܝܢ ܥܩ̈ܬܐ. ܠܛܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܛܘܼܪܐ ܕܐܪܡܢ ܬܚܝܬ ܫܘܼܠܛܢܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܐܝܼܬ̄ܘ. ܥܘܿܠܘ ܠܒܝܬ ܐܝܼܠ ܘܠܓܠܓܠܐ ܘܐܥܼܠܘ ܢܕܪ̈ܐ ܘܡܥܣܪ̈ܐ ܘܩܪܒܼܘ ܕܒܼܚ̈ܐ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܕܬܡܿܢ.. ܐܝܼܬܘ̄ ܠܨܦܪܐ.. ܘܠܬܠܬܐ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܠܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܦܪܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܿܢ ܒܬܫܪܝ ܐܚܪܝ ܡܼܢ ܢܡܘܿܣܐ ܠܡܼܝܬܝܘܼ ܠܡܥܣܪ̈ܝܗܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܗ݀ܟܢܐ ܪܚܡܼܬܘܿܢ ܗ̄ ܗ̣ܿܢܐ ܠܡ ܪܚܡܼܬܘܿܢ ܕܒܒܝܬ ܐܝܼܠ ܘܒܓܠܓܠܐ ܬܕܒܚܘܢܿ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܩܗܝܘܼܬܐ ܫܢܼ̈ܐ ܗܿܘܝܐ ܐܡܼܬܝ ܕܐܟܿܠ ܐܢܫ ܡܕܡ ܕܚܡܘܿܨ. ܘܚܣܝܼܪܘܼܬܐ ܗ̄ ܘܡܓܙܝܘܼܬܐ ܘܚܣܝܼܪܘܬܐ ܕܠܚܡܐ. ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܫܕܿܪܬ ܒܟܘܿܢ ܡܘܬܢܐ ܗ̄ ܒܙܼܒܢ ܟܕ ܪܕܐ ܗܿܘܝܬ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܠܐܦ̈ܝ ܡܨܪܝܢ ܥܠ ܣܒܪܐ ܟܐܼܡܬ݀ ܕܡܿܓܗܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܡܼܢ ܟܦܢܐ ܘܩܪܒܐ ܒܚܪܒܐ ܘܡܘܬܢܐ

ܠܟܿܠܟܘܿܢ ܐܣܝܿܦܬ ܥܡ ܪܟܫܼܟܘܢܿ. ܗܿܢܘ ܕܐܡܼܪܬܘܿܢ ܕܥܠ ܟܠܝܼܠܐ ܢܿܪܟܒ ܘܢ݀ܥܪܘܿܩ. ܘܗܼܘܝܬܘܿܢ ܐܝܟ ܐܘܼܕܐ ܗ̄ ܗܿܟܢܐ ܐܘܩܿܕܬ ܠܥܡܿܘܪ̈ܝ ܐܪܥܟܘܿܢ ܒܙܒܢ ܒܚܪܒܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܐܝܟ ܕܒܨܝܼܪ ܩܠܝܼܠ ܠܟܿܠܟܘܢܿ ܓܡܿܪܬ ܣܛܪ ܡܼܢ ܕܠ̈ܝܼܠܐ ܕܐܫܼܬܘܙܒܘ ܡܢܼܟܘܢܿ ܐܝܟ ܐܘܼܕ̈ܐ ܡܚܪ̈ܟܐ. ܐܘܼܕܐ ܩܝܣܐ ܗܼܘ ܕܡܼܚܪܟ ܘܠܐ ܝܩܝܼܕ ܟ݀ܠܗ. ܗܿܟܢܐ ܐܥܿܒܕ ܠܟ ܒܚܪܬܐ ܗ̄ ܚܿܠܛ ܩܠܝܼܠ ܡܼܢ ܕܦܘܼܢܝܐ ܡܛ݀ܠ ܠܡ ܕܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܠܐ ܐܬܝܬܼܪܬܘܿܢ ܗ̣ܿܢܐ ܣܝܼܡܐ ܠܝܼ ܕܣܿܥܪ ܐܢܼܐ ܠܘܿܬܟܘܿܢ ܒܚܼܪܬܐ ܕܡܼܢ ܒܿܬܪ ܫܒܼܝܐ ܠܡܝܬܪ̄ܘܼ ܡܫܿܚܠܦ ܐܢܼܐ ܠܟܿܠܗܝܢ ܕܝܼܠܟܘܿܢ ܒܙܒܼܢܗ ܕܦܘܼܢܝܐ܆ ܥܿܒܕ ܫܦܪܐ ܗ̄ ܡܿܠܦ ܥܠ ܫܘܼܚܠܦܗܘܿܢ ܕܠܘܿܬ ܛܒܿܬܐ. ܗܘܼ ܠܡ ܐܠܗܐ ܩܕܡܐܝܼܬ ܠܫܦܼܪܐ ܕܐܝܼܬܝܟܘܿܢ ܒܗ ܡܫܿܚܠܦ ܠܥܡܛܢܐ ܕܥܩ̈ܬܐ. ܘܟܢ ܩ݀ܦܠ ܠܥܡܛܢܐ ܕܫܒܼܝܐ ܒܝܕ ܦܘܼܢܝܐ ܕܝܿܗܒ ܠܟܘܿܢ: ܘܕܪܟ ܥܠ ܪܘܡܗܿ ܕܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܒܝܕ ܐܬܘܿܪܝܐ ܟܕ ܡܿܚܪܒ ܠܗܿ ܘܡܼܚܕܐ ܡܡܿܟܟ ܠܪܘܡܐ ܕܐܪܥܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܕܒܒܠ̈ܝܐ ܘܡܚܿܒܠ ܠܒܥ̈ܠܕܒܒܐ܆ ܨ: ܕܗ̄ ܫܡܼܥܘ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܠܘܼܒܒܐ. ܬܘܼܒ ܡܬܼܠܚܡ ܥܠܝܗܘܿܢ܇ ܕܐܢܿܐ ܫ݀ܩܠ ܐܢܼܐܥܠܝܟܘܿܢ ܐܘܼܠܝܼܬܐ ܗ̄ ܡܚܿܘܐ ܕܟܐܢܐܝܼܬ ܝ݀ܩܕܝܼܢ ܒܢܘܼܪܐ ܕܫܒܼܝܐ. ܕܗ݀ܦܟܝܼܢ ܕܝܼܢܐ ܗ̄ ܗ݀ܦܟܝܼܢ ܠܟܐܢܘܼܬܐ ܘܬܪܝܼܨܘܼܬܐ ܒܝܕ ܫܘܼܚܐ ܘܡܟܐܒܝܼܢ ܘܡܡܿܪܝܢ ܠܪܘܼܚܐ ܕܡܣܼܟܢܐ: ܘܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܗ̄ ܐܦܠ ܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܥܿܒܕܝܼܢ ܠܗܿ ܕܬܬܕܝܼܫܝ ܒܐܪܥܐ ܘܬܬܚܼܦܐ ܒܝܕ ܫܘܼܚܕܐ. ܫܒܼܩܘ ܠܡ ܠܗ݀ܘ ܕܥܒܼܕ ܟܝܡܐ ܗ̄ ܗܿܪܟܐ ܬܢܿܐ ܪܘܼܫܥܗܘܿܢ. ܫܒܩܼܘ ܠܡ ܠܡܿܢ ܕܒܼܪܐ ܠܟܝܡܐ ܘܥܝܘܼܬܐ ܘܛܟܼܣܘ ܟܘܟ̈ܒܐ ܘܣܓܼܕܘ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܟܝܡܐ ܗܿܠܝܢ ܫܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܥܝܘܿܬܐ ܒܿܬܪ ܟܝܡܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܪܗܛܗܿ ܘܕܡܿܝܐ ܠܐܬܘܼܬܐ ܕܓܿܡܠ ܐܘܿ ܠܣܘܼܪܛܐ ܕܥܠ ܨܘܪܬ ܟܬܒ. ܕܩܿܪܐ ܠܡ̈ܝܐ ܕܝܡܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܗ݀ܘ ܕܠܡ̈ܝܐ ܫܪ̈ܝܐ ܕܝܡܐ ܒܝܕ ܥܢ̈ܢܐ ܡܣܿܩ ܠܪܘܡܐ ܘܒܿܬܪܟܢ ܐ݀ܫܕ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗܼܘ ܐܦ ܗܿܫܐ ܩܿܪܐ ܠܥܝܟܘܿܢ ܠܐܬܘܼܪܝܐ ܘܒܣܘܿܓܐܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܗ ܡܛܝܼܦ ܐܢܼܐ ܠܐܪܥܐ ܕܝܼܠܟܘܿܢ. ܠܐܘܿܨ̈ܘܗܝ ܕܙܕܝܼܩܐ ܗ̄ ܠܕܿܝ̈ܢܐ ܩܿܪܐ ܕܒܝܕ ܫܘܚܕܐ ܕܢ݀ܣܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܘ ܒܠܚܘܿܕ ܠܫܪܪܐ ܫ݀ܠܝܢ ܗܼܘܘ ܐܠܐ ܐܦ ܒܐܘܼܠܨܢܐ ܡܪܡܝܢ ܗܼܘܘ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܥܘܼܬܪܐ ܟܐܢܐ ܩܿܢܝܢܼ ܗܼܘܘ. ܒܥܼܘ ܛ݀ܒܬܐ ܗ̄ ܪܚܡܼܘ ܛܒ̈ܬܐ ܘܐܪܚܩܼܘ ܡܼܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܬܚܼܘܿܢ ܘܬܐܡܼܕܘܿܢ ܡܼܢ ܬܒܥܼܬܐ. ܘܢܗܼܘܐ ܗܿܟܢܐ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܗܿܟܢܐ ܐܝܟ ܕܒܦܚܼܡܐ ܐܡܿܪ ܠܗܿ ܗ̄ ܗܿܟܢܐ ܗܿܘܐ ܠܘܿܬܟܘܢܿ ܘܥܡܼܟܘܢܿ ܘܡܿܥܕܪ ܠܟܘܿܢ ܐܝܟ ܕܐܢܬܘܿܢ ܠܘܿܬܗ ܘܨܝܕ ܚܕ̈ܕܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܘܣܿܥܪܝܼܢ. ܫܪܟܗ ܗ̄ ܫܪܟܢܐ ܕܝܘܣܦ ܩܿܪܐ ܠܥܣܪܐ ܫܒܛ̈ܝܼܢ ܟܕ ܡܼܢ ܟܕܘܼ ܒܗ݀ܘ ܙܒܼܢܐ ܡܢܿܬ ܡܢܼܗܘܢܿ ܫܿܒܝܢܼ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܬܓܠܬܦܠܣܪ. ܗܘܝ ܗܘܝ ܗ̄ ܐܘܼܗܿ ܐܘܼܗܿ܀ ܘ݀ܝ ܠܕܪܐܓܝܼܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܫܪܝܼܪ ܠܗܘܿܢ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܡܬܼܐܡܪ ܒܗ݀ܝ ܐܡܿܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܢܒ̈ܝܐ ܕܐܢ ܫܪܝܼܪ ܡܕܡ ܕܡܼܢܟܘܿܢ ܡܬܼܐܡܪ ܐܝܿܟܢ ܠܐ

ܡܣܼܬܒܪ. ܝܘܡܗ ܕܡܪܝܐ ܠܝܘܡܐ ܕܒܗ ܡܫܼܬܒܝܢ ܩ݀ܪܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܨܒܝܿܢܗ ܡܫܬܼܡܠܐ ܒܗ. ܚܫܘܿܟ ܗܼܘ ܗ̄ ܡܚܫܟ ܘܡܥܡܿܛ ܥܠܟܘܿܢ ܒܝܕ ܥܩ̈ܬܐ ܕܚܕܪ̈ܢ ܠܟܘܢܿ. ܣܢܝܿܬ݀ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܘ ܨܒܝܿܢܝ ܡܫܼܬܡܠܐ ܒܗܘܿܢ. ܘܠܐ ܐܪܝܿܚ ܗ̄ ܠܐ ܐܥܿܒܪ ܡܢܼܝ ܩ݀ܠܐ ܗ̄ ܦܘܼܫܘ ܡܼܢ ܬܫܒܼ̈ܚܬܐ ܕܒܙ̈ܢܝ ܙܡܪ̈ܐ ܐܝܟ ܕܠܐܝܪܝ ܟܐܼܡܬ݀ ܡܫܿܡܠܝܢ ܠ[]ܬܐ ܓܝܪ ܚܫܝܼ̈ܒܢ ܠܝܼ ܟ݀ܠܗܝܢ ܙܡܝܼܪ̈ܬܟܘܿܢ ܕܠܡܼܐ ܕܒܼܚ̈ܐ ܘܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܗ̄ ܠܘ ܓܝܪ ܕܒܚܼ̈ܐ ܩܪܒܼܘ ܠܗ ܘܟܢ ܦܪܩܼ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢܨܪܝܢ. ܐ݀ܦܠܐ ܬܘܼܒ ܡܛ݀ܠ ܕܒܼܚ̈ܝܗܘܿܢ ܫܪܬܚܼ ܠܗܘܿܢ ܛܒ̈ܬܐ ܒܡܕܒܪܐ. ܐܠܐ ܢܣܒܬܘܢܿ ܡܫܟܼܢܗ ܕܡܠܟܘܼܡ ܘܟܐܘܢܿ ܗ̄ ܚܠܦ ܡܫܟܢܐ ܕܝܼܠܝ ܠܡܫܟܢܐ ܕܡܠܟܘܼܡ ܦܬܟܪܐ ܨ݀ܝܒܝܼܢ ܐܢܬܘܢܿ ܗ݀ܘ ܕܥܡܼܟܘܢܿ ܚܿܙܩ ܗܼܘܐ ܘܫܿܪܐ܀ ܡܠܟܘܼܡ ܘܟܐܘܢܿ ܠܩܪܘܿܢܘܿܣ ܡܫܿܡܗ. ܟܘܟܒܐ ܕܥܒܼܕܬܘܿܢܝܘܢܝܐ ܕܪܐܦܢ ܐܡܿܪ ܗ̄ ܩܿܪܐ ܗ݀ܟܢ ܠܦܪܘܕܝܼܛܝܼ ܐܚܪ̈ܢܐ ܚܠܼܦ ܥܡܘܼܕܐ ܕܒܠܠܝܐ ܡܿܢܗܪ ܠܟܘܿܢ. ܣܓܕܬܐ ܕܝܼܠܟܘܿܢ ܠܟܘܟܒܐ ܡܩܿܪܒܝܼܢ ܗܼܘܝܬܘܢܿ܆ ܟܐܘܿܢ ܠܡ ܩܿܪܐ ܠܟܘܟܒܬܐ ܗ݀ܝ ܕܣܿܠܩܐ ܕܫܦܪܐ ܕܡܬܼܩܪܝܐ ܥܘܼܙܝܼ ܘܦܪܘܿܕܝܼܛܝܼ܆ ܨ̄܆ ܕܘ̄ ܘ݀ܝ ܠܕܫܿܝܛܝܼܢ ܠܨܗܝܘܿܢ. ܗ̄ ܬܟܝܼܠܝܼܢ ܥܠ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܐܩܝܼܡܘ ܒܛܘܼܪ̈ܐ ܕܫܿܡܪܝܼܢ. ܦܪ̈ܝܼܫܝ ܠܪ̈ܝܼܫܐ ܡܥܩ̈ܒܝ ܠܪ̈ܝܼܫܐ ܘܙ݀ܕܩ ܗܼܘܐ ܠܟܘܿܢ ܠܡܬܼܒܝܢܘܼ. ܕܐܝܿܟܢ ܝܗܼܒ ܠܟܘܿܢ ܐܠܗܐ ܚܝܠܐ ܒܫܘܼܪܝܐ ܘܠܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܡܠ̈ܟܐ ܥܡ ܪ̈ܝܼܫܢܐ ܕܟܢܥ̈ܢܝܐ ܦܪܫܼܬܘܿܢ ܘܐܫܠܼܡܬܘܿܢ ܐܢܘܿܢ ܠܚܪܒܐ. ܘܗܿܫܐ ܒܝܕ ܒܝܼܫܘܼܬ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܟܘܿܢ ܕܐܬܓܠܝܼܬܘܢܿ ܡܼܢ ܐܪܥܟܘܿܢ ܕܡܣܿܟܝܢ ܠܝܘܡܐ ܗ̄ ܝܘܡܐ ܒܝܼܫܐ ܘܫܒܼܬܐ ܕܚܛܘܼܦܝܐ ܐܡܿܪ ܠܙܒܼܢܐ ܕܒܗ ܡܫ̣ܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܬܪܐ ܠܡܒܼܐܫܘܼ ܘܠܡܚܼܛܦ ܠܡܣ̈ܟܼܢܐ ܘܝܬܝܼܪܐܝܬ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܼܬ ܘܕܒܛܠܢܐ ܣܦܝܼܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܪܘܼܫܥܐ. ܘܐܢ ܢܫܼܬܚܪܘܢ ܥܣܼܪܐ ܗ̄ ܠܘ ܓܝܪ ܥܣܪ̈ܬܝܗܘܿܢ ܡܿܝܬܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ܆ ܐܝ̣ܿܢܐ ܐܡܿܪ ܒܿܬܪܟܢ ܕܢܫܼܩܠܝܼܘܗܝ ܕܕܗ ܐܘܿ ܡܿܢ ܕܩܪܝܼܒ ܠܗ ܘܢܦܼܩܝܼܘܗܝ ܐܠܐ ܗܿܕܐ ܐܡܿܪ ܕܗ̣ܿܢ ܫܿܠܛܐ ܒܗܘܿܢ ܚܪܒܐ ܐܝܟ ܕܠܡܚܼܣܢ ܡܢ ܒܝܬܐ ܣܿܓܝܼ ܒܐܢܫܘܼܬܐ ܢܦܘܼܫ ܒܗ ܥܣܪ̈ܐ ܓܒܪ̈ܐ ܟܕ ܕܫܪܟܐ ܡܿܝܬܝܼܢ ܐܘܿ ܟܒܪ ܒܒܝܬܐ ܠܩܪܝܼܬܐ ܩܿܪܐ ܘܢܫܩܠܝܼܘܗܝ ܕܕܗ ܒܒܝܬܐ ܗ̄ ܢܐܼܡܪܘܢܼ ܗܿܠܝܢ ܥܣܼܪܐ ܓܒܪ̈ܐ ܕܦܫܼܘ ܚܕ ܠܘܿܬ ܚܒܪܗ. ܕܐܝܼܬ ܬܘܼܒ ܥܡܟ ܐܢܫ ܒܒܝܬܐ ܡܼܢ ܗܿܢܘܢܿ ܕܠܐ ܡܦܩ ܘܢܐܼܡܪ ܕܠܝܬ ܒܝܕ ܕܢܩܝܼܦܝܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܘܩܒܝܼܪܝܼܢ ܒܗܿܠܝܢ ܡܒܿܕܩ ܥܠ ܚܪܒܐ ܕܡܕܪܟܐ ܠܗܘܿܢ ܒܟܿܠ ܐܬܪ. ܘܕܐܦ ܒܒ̈ܬܐ ܡܬܼܢܟܣܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܕܠܡܼܐ ܪܚܛܝܼ ܥܠ ܫܘܼܥܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܠܐ ܡܫܼ̣ܚܝܼܢ ܪ̈ܟܫܐ ܠܡܪܼܗܛ ܥܠ ܫܘܼܥܐ ܗ݀ܟܢܐ ܐ݀ܦܠܐ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܐܬܿܝܢ ܗܼܘܘ ܥܠܝܟܘܢܿ. ܐܠܘܼ ܐܢܬܘܢܿ ܠܐ ܗܼܘܝܬܘܢܿ ܥܠܼܬܐ ܒܝܕ ܚܛܗ̈ܝܟܘܢܿ ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܡܫܼܬܥܒܕ ܫܘܼܥܐ ܠܚܪܒܗܿ ܕܦܕܢܐ ܗ݀ܟܢܐ ܐܦܿܠܐ ܐܢܬܘܿܢ ܢ݀ܦܠܝܼܢ ܗܼܘܝܬܘܿܢ ܬܚܝܬ ܣܝܦܗ

ܕܐܬܘܼܪܝܐ ܐܠܘܼܠܐ ܥܘܠܟܘܿܢ ܗܼܘܐ ܥܠܼܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܗܦܼܟܬܘܿܢ ܗ̄ ܡܠ̈ܝܗܘܿܢ ܬܪ̈ܝܼܨܬܐ ܕܡܣ̈ܟܼܢܐ ܐܗܦܼܟܬܘܿܢ ܗ̄ ܡܠ̈ܝܗܘܿܢ ܬܪ̈ܝܼܨܬܐ ܕܡܣ̈ܟܼܢܐ ܐܗܦܼܟܬܘܿܢ ܠܥܘܠܐ ܟܕ ܡܿܚܒܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܘܡܡܪܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܝܕ ܛܠܘܡܝ ܐܢܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܐ ܐܢܿܐ ܡܩܿܝܼܡ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܿܠܝܢ ܡܿܝܬܐ ܐܢܼܐ ܥܠܝܟܘܿܢ ܒܥܠ̈ܕܒܒܐ ܘܢܕܚܼܩܘܼܢܟܘܿܢ ܡܼܢ ܡܠܥܢܐ ܕܚܡܬ ܘܥܕܡܐ ܗ̄ ܡܩܝܼܡ ܐܢܼܐ ܡܢܼܫܝܠܝ ܥܠܟܘܿܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܘܠܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܕܐܥܕܝܼܬܘܿܢ ܡܼܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܢܕܚܼܩܘܼܢܟܘܿܢ ܡܼܢܗܝܢ ܒܫܒܼܝܐ. ܕܠܐ ܬܕܪܟܘܿܢ ܬܘܼܒ ܠܓܘ ܡܼܢ ܬܚܘܼܡܟܘܿܢ. ܡܛ݀ ܕܪܗܝܼܒܐܝܼܬ ܡܬܼܥܩܪܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܒܫܒܼܝܐ܀ ܨ̄܆ ܕܙܙ̄ ܒܪܝܼܬܐ ܕܩܡܨܐ ܗ̄ ܒܿܥܐ ܕܢܫܼܪ ܠܡܠܬܼܗ ܒܝܕ ܓܠܝܢܐ. ܚܿܙܐ ܗܿܘܝܬ ܠܡ ܩܡܨܐ ܕܡܬܼܒܪܐ ܗܼܘܐ ܡܢ ܫܠܝ. ܘܐܬܿܐ ܒܪܝܼܫ ܡܘܼܥܝܼܬܐ ܕܗ݀ܘ ܙܪܥܐ ܐܚܪܝܐ ܕܝܿܥ ܡܼܢ ܒ݀ܬܪ ܕܐܬܓܼܙܙ ܚܕܐ ܙܒܢ. ܠܗܿܢ ܓܝܪ ܩܿܪܐ ܠܩܝܼܫܝܐ ܗ̄ ܠܐܚܪܝܐ. ܩܡܨܐ ܗ̄ ܫܠܡܢܥܣܪ. ܪ̈ܓܝܐ ܩܕܡ ܩܡܨܐ. ܓܙܝܼܙ ܗܼܘܐ ܚܕܐ ܙܒܢ ܡܼܢ ܬܓܠܬܦܠܣܪ ܐܗܼܦܟܝܗܿ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܚܘܝܼ ܢܒܝܐ ܕܠܐ ܐܫܼܬܡܥ ܡܼܢ ܐܠܗܐܐܬܐܡܼܪ ܠܘܿܬܗ. ܕܠܐܬܗܼܘܐ ܗܿܕܐ ܕܒܥܝܼܬ ܡܼܢܝ ܕܐܗܿܦܘܼܟ ܘܐܥܿܒܪ ܡܢܼܗܘܿܢ ܒܝܼܫܬܐ ܕܡܝܬܐ ܐܢܼܐ ܠܥܝܗܘܿܢ ܘܗܿܐ ܩܿܪܐ ܠܡܕܢ ܒܢܘܼܪܐ ܗ̄ ܓܠܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܡܫܬܼܥܐ ܘܡܿܘܕܥ ܒܗ ܕܗܿܐ ܠܡ ܡܛܝܒܼ ܡܪܝܐ ܕܢܩܼܪܐ ܘܢܝܬܐ ܠܣܢܚܪܝܼܒ ܕܕܡܿܐ ܠܢܘܼܪܐ. ܠܬܚܘܼܡܐ ܗ̄ ܬܗܘܼܡܐ ܥܣܪܐ ܫܒܛ̈ܝܼܢ. ܘܦܠܓܘܼܬܐ ܬܪܝܢ ܫܒ̈ܛܐ ܘܦܠܓܗ ܕܒܥܼܒܪܐ ܕܝܘܿܪܕܢܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܦܠܓܘܼܬܐ ܠܫܒܼܛܐ ܕܝܼܗܘܼܕܐ ܩܿܪܐ. ܩܿܐܡ ܥܠ ܫܘܼܒܐ ܕܐܕܐܡܐܣ ܗ̄ ܓܠܝܢܐ ܕܬܠܬܐ. ܐܕܐܡܐܣ ܟܐܦܐ ܗܿܝ ܫܪܝܼܪܬܐ ܘܟܿܠܗܝܢ ܒܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ ܒܗܿ ܡܬܓܙܪ̈ܢ ܘܡܬܼܬ̈ܩܢܢ ܘܚܘܪܐ ܗ݀ܝ ܒܓܘܢܗܿ ܒܪܡ ܠܘ ܐܝܟ ܒܪܘܼܠܐ ܨܠܝܼܠܐ ܐܠܐ ܥܡܘܼܛ ܓܘܢܗܿ. ܘܐܢܫ̈ܝܼܢ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܗܝܼ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐܠܡܐܣ. ܣܿܐܡ ܐܢܼܐ ܐܕܐܡܐܣ ܗ̄ ܠܐ ܐܘܣܼܦ ܐܥܼܒܪܗܿ ܡܢܼܗܘܿܢ ܐܠܐ ܡܟܝܼܠ ܬܘܼܒ ܡܬܗܿܘܐ ܠܗܿ ܠܡܕܪܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܡܣܬܬܐ. ܕܫܪܝܼܪܐ ܐܝܟ ܐܕܡܐܣ ܡܿܝܬܐ ܐܢܼܐ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܘܡܩܕ̈ܫܐܗ̄ ܗܝ̈ܟܠܐ ܕܦܬܟܪ̈ܝܗܘܿܢ. ܘܐܩܿܘܼܡ ܥܠ ܗ̄ ܐܫܿܠܡܝܗܿ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܕܥܣܪܐ ܕܐܦ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܡܼܢ ܒܿܬܪ ܝܘܿܪܒܥܡ ܐܬܼܘ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܘܫܠܼܚ ܐܡܘܨܿܝܐ ܗ̄ ܣܿܐܡ ܬܘܼܒ ܢܒܝܐ ܒܡܨܥܬܐ ܚܣܡܐ ܕܐܬܼܬܙܝܼܥ ܠܩܘܼܒܠܗ ܡܼܢ ܟܘܼܡܪܐ ܕܒܝܬ ܐܝܼܠ ܥܠ ܓܢܒ ܗܝܠܟܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܐܬܦܩܼܕ ܢܒܝܐ ܠܡܬܼܢܒܝܘܼ ܐܝܿܟܢܐ ܕܢܫܼܡܥܘܢܿ ܐܦ ܥܡܼ̈ܡܼܐ ܠܢܒܝܘܼܬܗ ܐܬܚܼܫܒ ܐܡܘܿܨܝܐ ܟܘܼܡܪܐ ܕܐܢܗܼܘ ܕܙܒܢܼܐ ܡܟܬܪ ܬܡܿܢ ܥܡܘܿܣ ܗܿܦܟ ܥܡܐ ܠܘܿܬ ܐܠܗܐ ܘܠܐܐܬܿܝܢ ܠܣܓܕܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܡܼܢ ܗܿܕܐ ܐܦ ܐ݀ܡܘܿܨܝܐ ܡܬܼܬܫܝܼܛ ܘܥܠ ܗܿܟܢ ܫܕܪ ܐܛܥܢܼ̈ ܠܡܠܟܐ ܥܠ ܢܒܝܐ ܕܐܘܿ ܢܩܼܛܠܝܼܘܗܝ ܐܘܿ ܢܛܪܕܝܼܘܗܝ܆ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܚܼܠ ܕܢܒܼܐܫ ܠܢܒܝܐ. ܐܡܘܿܨܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܒܿܙܚ ܩܪܼܝܗܝ ܗܿܟܢ. ܥܪܘܿܩ ܙܠ ܗ̄ ܙܠܼ ܠܟ ܠܐܝ̣ܿܐ ܕܡܬܼܩܒ̈ܠܢ ܡܠܼ̈ܝܟ. ܘܐܟܘܿܠ

ܬܡܿܢ ܡܬܼܬܙܝܼܢ ܐܢܬ ܒܐܓܪ ܢܒܝܘܼܬܟ. ܡܛ݀ܠ ܕܒܢ̈ܝ ܝܼܗܘܼܕܐ ܡܥܝܕܝܼܢ ܒܡܼ̈ܠܐ ܕܢܒ̈ܝܐ. ܣܒܼܪ ܐܡܘܼܨܝܐ ܕܡܛ݀ܠ ܣܢܝܼܩܘܼܬܗ ܗܿܐ ܡܬܼܢܒܐ ܥܡܘܿܣ. ܐܢܿܐ ܠܐ ܗܿܘܝܬ ܢܒܝܐ ܠܟܘܡܪܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܗ̄ ܕܠܘ ܠܡ ܐܝܟ ܐܘܼܡܢܘܼܬܐ ܝܼܠܦܿܬܗ ܠܢܒܝܘܼ̄. ܡܼܢ ܐܒܗ̈ܝ ܢܒ̈ܝܐ ܗܼܘܘ. ܐܠܐ ܪܥܝܐ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܒܙܒܼܢ ܥ̈ܙܐ ܥܡ ܥܢ̈ܐ ܪܥܐ ܗܿܘܝܬ ܘܒܙܒܢ ܒܐܪܥܐ ܦ݀ܠܚ ܗܿܘܝܬ ܟܕ ܡܚܿܦܪ ܗܿܘܝܬ ܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܥܿܐܕ ܘܡܫܩܐ. ܘܡܼܢ ܫܘܼ̈ܡܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܬܐܢ̈ܐ ܕܒܪܐ. ܐܬܪܥܝܼ ܠܡܐܼܡܪ ܥܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܐܝܼܠ̈ܢܐ. ܒ݀ܬܪ ܗܿܠܝܢ ܐܬܠܚܼܡ ܢܒܝܐ ܥܠ ܟܘܼܡܪܐ ܘܐܬܢܼܒܝܼ܆ ܘܐܡܼܪ܆ ܨ܆ ܕܚ̄ ܗܿܐ ܢܝܼܫܐ ܕܩܼܨܐ ܗ̄ ܡܕܡ ܓܝܪ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܿܢܐ ܕܡܬܼܬܨܝܼܪ ܗܼܘ ܩܕܡ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܕܢܒܝܐ ܕܡܒܿܕܩ ܟܐܡܼܬ݀ ܥܠ ܫܘܼܠܡܐ ܕܡܬܚܼܡ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܗܝ ܕܐܬܿܐ ܩܼܨܐ ܘܠܐ ܡܿܘܚܪ. ܡ̈ܐܢܐ ܕܨܝܕܐ ܐܡܿܪ ܝܘܢܝܐ܇ ܡܛܝܼ ܩܼܨܐ ܗ̄ ܫܘܼܠܡܐ ܗ݀ܘ ܕܩܨܝܼܨ ܗܼܘ ܘܡܬܚܼܡ ܡܼܢ ܠܘܿܬܝ ܠܡܐܼܬܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܫܒܼܷܐ ܕܡܼܢ ܟܕܘܼ ܡܛܝܼ ܠܗ. ܠܡܥܼܪܒܘܼܬܗ ܗ̄ ܠܡܥܠܼܝܗ ܕܠܐ ܢܐܼܬܐ ܐܝܟ ܕܥܕܡܐ ܠܗ݀ܫܐ. ܬܫܒܼ̈ܚܬܗ ܕܗܝܟܠܐ ܗ̄ ܥܠ ܗܝܠܟܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܕܒܒܝܬ ܐܝܼܠ ܐܡܿܪ ܐܘܿ ܥܠ ܚܘܼܪܒܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܒܗ݀ܘ ܠܡ ܙܒܼܢܐ ܐܦ ܬܫܒܼ̈ܚܬܐ ܕܣܠ̈ܩܢ ܗܼܘ̈ܝ ܠܐܠܗܐ ܡܼܢ ܥܡܐ ܐܦ ܗܼܢܝܢ ܒܛ̈ܠܢ. ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܐܡܼܬܝ ܢܥܼܒܪ ܝܪܚܐ ܗ̄ ܨ݀ܒܐ ܕܢܘܕܥ ܥܠ ܒܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ ܕܠܘܿܬ ܡܣ̈ܟܼܢܐ. ܐܡܿܪܝܼܢ ܠܡ ܒܪܓܬ݀ ܟܘܼܢܫ ܟܣܼܦܐ ܕܠܐܡܼܬܝ ܥܿܒܪ ܗܿܢܐ ܝܪܚܐ ܘ݀ܐܬܐ ܐܚܪܢܐ ܐܘܿ ܥ݀ܒܪܐ ܫܢܿܬܐ ܗܿܕܐ ܕܒܝܕ ܙܒܢܼܐ ܘܙܘܼܒܢܐ ܘܬܐܓܘܼܪܬܐ. ܢܟܢܼܫ ܥܠ̈ܠܼܬܐ ܒܥܘܠܐ. ܘܢܙܒܼܢ ܒܟܣܼܦܐ. ܐܘܨܪ̈ܐ ܢܙܒܢ ܗ̄ ܒܟܣܼܦܐ ܕܡܬܼܟܢܫ ܡܼܢ ܡܫܚܐ ܕܓܘܼܒܐ ܘܕܐܘܨܪ̈ܐ. ܡܼܢ ܛܝܼ̈ܡܝ ܡܫܝ̈ܐ ܘܫܬ ܐܘܨܪ̈ܐ. ܙܒܿܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡܣܼ̈ܟܢܐ. ܡܫܝ̈ܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܫܝܪܐ ܕܬܒܼܢ ܕܡܬܼܩܠܦ ܡܼܢ ܐܣ̈ܐ ܕܓܘܼ̈ܒܐ ܘܕܐܘܨܪ̈ܐ ܘܡܚܠܛ ܒܡܪܕܐ ܘܒܥܒܘܼܪܐ. ܡܿܕܝܢ ܡܕܡ ܕܐܝܼܬ ܒܓܒܐ ܕܓܘܼܒܐ ܘܡܕܡ ܕܕܒܝܼܩ ܒܓܘܼܒܐ. ܕܐܘܨܪ̈ܐ ܡܼܢ ܥܒܘܼܪܐ. ܘܫܬ ܐܘܨܪ̈ܐ ܗ̄ ܕܩܝܼܩܐ ܕܢ݀ܦܠ ܡܼܢ ܥܒܘܼܪܐ. ܥܦܪܐ ܠܡ ܕܩܝܼܩܐ ܕܚܠܝܼܛܐ ܒܥܒܘܼܪܐ ܕܒܐܼܫܬܗܿ ܕܐܘܨܪܐ ܢܙܒܼܢ ܒܝܪ̈ܚܐ ܕܟܦܼܢܐ ܘܒܫܼ̈ܒܝܐ ܕܐܘܼܠ̈ܨܢܐ.. ܚܝ ܐܠܗܟ ܕܗܢ ܗ̄ ܚܝ ܘܝܿܗܒ ܚ̈ܝܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܦܬܟܪܐ ܗܿܘ ܕܒܢ̈ܝܗܘܢ. ܘܚܝܐ ܗܿܝ ܗ̄ ܕܚ̈ܝܐ ܠܡ ܡܫܼܟܚ ܡܿܢ ܕܪܕܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܒܪ ܫܒܥ ܗ̄ ܠܡܐܼܙܠ ܨܝܕ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܬܡܿܢ ܣܝܼܡܝܼܢ. ܢܦܠܼܘܢܿ ܗ̄ ܥܠ ܕܪܚܼܡܘ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܘܒܗܘܿܢ ܝܿܡܝܢ ܢܦܼܠܘܢܼ ܒܚܪܒܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܠܐ ܢܩܘܼܡܘܢ܆ ܨ̄܆ ܕܛ̄ ܚܙܝܿܬܗ ܠܡܪܝܐ ܕܩܿܐܡ ܗ̄ ܥܠ ܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ ܡܫܼܬܥܐ. ܚܙܝܿܬܗ ܥܠ ܓܢܒ ܡܕܒܚܐ ܕܒܐܘܿܪܫܠܡ. ܡܼܢ ܚܙܘܿܪܐ ܥܠ ܨܒܼܬܐ ܕܗܝܟܠܐ ܪܡܿܙ ܡܛ݀ܠ ܕܐܦ ܚܙܘܪ̈ܐ ܘܕܩ̈ܠܐ ܓܠܝܼܦܝܼܢ ܗܼܘܘ ܬܪ̈ܥܐ ܕܗܝܟܠܐ. ܡܚܝܼ ܠܡ ܗ̄ ܕܡܬܼܡܚܐ

ܘܢ݀ܦܠ ܗܝܟܠܐ ܥܡ ܨܒܼܬܗ ܒܡܐܼܬܝܼܬܗ ܕܒܒܿܠܝܐ. ܘܢܘܼܥ̈ܢ ܗ̄ ܕܡܬܼܥܩܪ ܡܼܢ ܫܬܼ̈ܐܣ̄ܘ ܐܝܟ ܕܙܥܼ̈ܝ ܐܣܟܼܦ̈ܬܐ. ܘܢܟܠܼܗܘܿܢ ܒܪܝܼ ܗ̄ ܦܘܼܪܥܢܐ ܕܢܟܼܠܗܘܿܢ ܢܬܼܬܣܝܼܡ ܒܪܝܼܫ ܟܿܠܗܘܿܢ ܕܩܿܪܐ ܠܐܪܥܐ ܗ̄ ܘܗܿܠܝܢ ܦ݀ܣܩ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܗ݀ܘ ܕܡܿܙܝܼܥ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܘܝܿܬܒܝܼܢ ܒܐܒܼܠܐ ܥ݀ܡܘܿܪ̈ܝܗܿ: ܘܣܿܠܼܩ ܩܨܼܗܿ ܗ̄ ܐܬܘܿܪܝܐ ܕܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܡܫܬܼܡܠܐ ܩܼܨܐ ܕܥܠܝܗܿ. ܗ݀ܘ ܕܒܕܡܘܼܬ ܢܗܪܐ ܕܡܨܪܝܢ ܡܫܼܬܦܥ ܒܐܪܥܗܘܿܢ ܠܡܼܢܗܘܿܢ ܚܿܪܒ ܠܫܪܟܗܘܿܢ ܓܝܪ ܓܿܪܦ ܘܡܚܬ ܥܡܗ. ܗܿܐ ܐܝܟ ܒܢ̈ܝ ܟܘܼܫ̈ܝܐ. ܫܿܘܝܢܼ ܐܢܬܘܿܢ ܒܛܠܘܿܡܘܼܬܟܘܢܿ ܕܠܘܿܬܝ ܥܡ ܗܿܢܘܢܿ ܕܢܘܟܪ̈ܝܝܢ ܠܒܝܬܝܘܼܬܝ. ܗܿܐ ܠܦܠ̈ܫܬܝܐ ܕܢܣܼܩܘܢܼ ܡܼܢ ܩܦܐܕܘܼܩܝܐ ܐܬܪܗܘܿܢ. ܘܐܪ̈ܡܝܐ ܡܼܢ ܩܝܼܪ. ܘܐܬܚܼܠܛ ܥܡܼܗܘܿܢ ܘܗܼܘܐ ܚܕ ܥܡܐ. ܘܐܡܿܪ ܕܐ݀ܦܢ ܒܡܥܒܕܢܘܼܬܝ ܫܢܝܼܘ ܐܢܫ̈ܝܼܢ ܡܼܢ ܕܘܼ̣ ܠܕܘܼܟ ܐܠܐ ܠܘܿܬ ܬܡ̈ܝܼܗܬܐ ܐܣܬܼܥܪܘ ܒܫܘܼ̈ܢܝܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܒܕܝܼܠܟܘܿܢ. ܐܢܬܘܿܢ ܒܚ̈ܝܠܐ ܘܒܐܬܘ̈ܬܐ ܐܬܝܬܼܘܢܿ ܠܐܪܥܐ ܗܿܕܐ ܘܠܐ ܫܒܩܿܬ ܕܬܬܚܼܠܛܘܢܼ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐܐܟܡܼܐ ܕܦܠ̈ܫܬܝܐ ܘܐܪ̈ܡܝܐ. ܡܿܕܝܢ ܚܙܼܘ ܕܠܐ ܣܥܿܪܬ ܥܡ ܥܡ̈ܡܼܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܕܡ ܕܠܘܿܬܟܘܿܢ ܣܥܿܪܬ. ܘܐܢܬܘܢܿ ܠܐ ܐܬܚܼܙܝܬܘܢܿ ܛܒ̈ܐ ܠܘܿܬ ܣܿܥܪ ܫܦܝܼܪ̈ܬܟܘܿܢ܀ ܗܿܐ ܥܝܢ̈ܘܝܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܿܠܝܢ ܗܿܐ ܥܝܢ̈ܝ ܥܠ ܡܠܟܘܼܬܐ ܚܛܝܿܬܐ ܕܒܝܬ ܐܦܪܝܡ ܘܐܘܿܒܕܝܗܿ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܒܝܕ ܐܬܘܿܪ̈ܝܐ. ܒܪܡ ܠܐ ܗܿܟܢܐ ܐܘܒܕܝܼܘܗܝ ܗ̄ ܐܟܡܼܐ ܕܫܿܘܝܢ ܠܘ ܓܡܝܼܪܐܝܼܬ ܐܚܿܒܠ ܐܢܘܿܢ ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܼܥܗܕ ܐܢܼܐ ܠܒܛܝܼܠܘܼܬܝ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܝܨܿܦܬ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܢ݀ܛܪ ܐܢܼܐ ܠܫܪܟܢܗܘܿܢ ܠܥܠܼܬܐ ܛܒܿܬܐ ܕܓܘܐ. ܘܠܐ ܢܦܠܼ ܙܩܝܼܦܗܘܿܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܫܪܟܢܗܘܿܢ ܗ݀ܘ ܕܕ݀ܡܐ ܠܚܠܐ ܕܩܝܼܩܐ. ܕܢܦܿܠ ܡܼܢ ܥܪܒܠܐ. ܠܐ ܫܿܒܩ ܐܢܼܐ ܕܢܦܼܠ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܢܬܒܼܠܥ ܘܢܐܒܼܕ ܓܡܝܼܪܐܝܼܬ. ܡܛ݀ܠ ܕܢܐܪܬܘܢܿ ܫܪܟܐ ܕܐܕܘܼܡ ܗ̄ ܢܐܼܬܘܢܿ ܠܡ ܒ݀ܬܪ ܦܘܼܢܝܐ ܘܢܩܼܢܘܢܼ ܐܦ ܠܫܪܟܐ ܕܐܕܘܼܡ ܘܠܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܕܒܚܕܪ̈ܝܗܘܢ ܗ̄ ܢܫܼܬܠܛܘܿܢ ܒܗܘܿܢ ܘܢܫܼܥܒܕܘܢ ܐܢܘܿܢ. ܘܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܒܦܘܼܢܝܐ ܕܬܡ̈ܝܼܗܐ ܥܡ̈ܡܼܐ ܗ݀ܦܟܝܼܢ ܠܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ܆ ܫܠܡ ܕܥܡܘܿܣ ܢܘܗܪܐ ܡܼܢ ܢܒܝܘܬܗ ܕܥܡܘܿܣ ܐܥܒܼܪ ܡܢܼܝ ܩܿܠܐ ܕܙܡܪܟ ܗ̄ ܕܐܣܠܝܼܘ ܕܒܼܚ̈ܐ ܘܥܕܥ̈ܐܕܐ ܐܣܠܝܼ ܐܦ ܗܼܘ ܠܗ݀ܘ ܙܡܪܐ ܕܗܿܘܐ ܒܥܕܥܐܕܐ܀ ܠܡܐ ܕܒܚܼ̈ܐ ܘܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܩܪܒܼܬܘܢܿ ܠܝܼ ܒܡܕܒܪܐ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܚܘܝܼ ܕܠܘ ܡܛ݀ܠ ܕܒܚܝ̈ܗܘܿܢ ܐܣܓܝܼ ܠܗܘܿܢ ܛܒ̈ܬܐ ܒܡܕܒܪܐ. ܐܠܐ ܡܿܓܢ. ܐܠܐ ܫܩܠܬܘܿܢ ܡܫܼ̣ܢܗ ܕܡܠܟܘܼܡ ܗ̄ ܟܐܘܢܿ. ܐܠܐ ܚܠܼܦ ܕܫܩܿܠܬܟܘܿܢ ܐܝܟ ܕܥܠ ܓܦܼ̈ܝ ܢܫܼܪܐ ܥܡ ܥܢܢܐ ܕܫܩܼܠܬ݀ ܗܼܘܬ݀ ܡܼܢ ܡܫܟܢ ܙܒܼܢܐ ܚܠܼܦ ܡܫܟܢܐ ܕܝܼܠܝ ܥܒܼܕܬܘܢܿ ܠܟܘܢܿ ܡܫܟܢܐ

ܕܩܪܘܿܢܘܿܣ. ܟܘܟܒܐ ܕܥܒܼܕܬܘܿܢ ܠܟܘܢܿ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܠܐ ܚܠܦ ܥܡܘܼܕܐ ܕܢܘܼܪܐ ܣܓܼܕܬܘܿܢ ܠܟܘܟܒܬܐ ܐܦܪܘܿܕܝܼܛܝ ܥܘܼܙܝܼ. ܐܫܿܒܝܟܘܢܿ ܠܗܠܼ ܡܼܢ ܕܪܡܣܘܿܩ ܗ̄ ܡܿܫܩܠ ܐܢܼܐ ܠܟܘܢܿ ܡܟܝܼܠ. ܙܠܼܘ ܐܝܟ ܕܒܡܕܒܪܐ ܡܼܢ ܐܘܘܢܐ ܠܐܘܘܢܐ. ܐܠܐ ܠܗܼܠ ܡܼܢ ܕܪܡܣܘܿܩ ܗ̄ ܐܠܐ ܡܛ݀ܠ ܓܝܪ ܕܕܪܡܣܘܿܩ ܒܝܬ ܬܘܼܟܠܢܟܘܢܿ ܗܘܬ݀ ܐܡܿܪ ܕܐ݀ܫܒܝܟܘܢܿ ܠܗܼܠ ܡܼܢ ܒܝܬ ܬܘܼܟܠܢܟܘܢܿ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܢܒܝܘܼܬܗ ܕܥܡܘܿܣ ܥܡܘܿܣ ܐܬܢܼܒܝܼ ܒܝܘܡ̈ܝ ܥܘܼܙܠܐ ܥܠ ܝܼܣܪܐܝܠ ܘܥܠ ܥܡ̈ܡܼܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܿܢ ܕܚܕܝܼܘ ܕܐܬܡܼܠܝܬ݀ ܢܒܝܘܼܬܗ ܒܝܘܡ̈ܝ ܥܘܼܙܠܐ. ܘܐܡܿܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܛ݀ܠ ܕܚܙܼܘ ܢܒ̈ܝܐ ܕܠܐ ܗܿܘܝܢ ܦܬܓܡ̈ܝܗܘܿܢ ܒܣܪܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܢܦܫܼܗܘܿܢ ܘܫܬܼܩܘ. ܘܡܼܢ ܐܘܿܪܫܠܡ ܦܢܿܝܐ ܢܒܝܘܼܬܐ ܠܒܝܬ ܐܝܼܠ ܣܒܝܼܣܬ݀ ܒܚܢܦܘܼܬܐ ܡܛ݀ܠ ܚܛܝܼܬܐ ܕܥܘܼܙܠܐ. ܡܬܼܢܒܐ ܕܝܢ ܡܛ݀ܠ ܬܒܪܐ ܕܥܡܐ ܘܕܥܡܼ̈ܡܐ. ܐܢܿܐ ܕܝܢ ܠܥܡܐ ܕܕܪܡܣܘܿܩ ܘܠܥܩ̈ܬܐ ܕܐܬܝ̈ܢ. ܡܥܿܗܕ ܠܣܥܘܿܪ̈ܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܿܬ ܝܼܣܪܐܝܠ. ܘܠܛܠܘܿܡܘܼ̄ ܕܡܛ݀ܠܬܗܿ ܡܬܼܦܪܥܝܼܢ. ܡܟܣ ܠܢܫ̈ܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܘܓܿܙܡ ܟܦܢܼܐ. ܪܫܐ ܠܝܼܣܪܐܝܠ ܕܡܬܼܥܣܩ ܡܛ݀ܠ ܡܟܣܢܘܼܬܐ ܘܡܪܬܐ ܕܢܬܼܦܢܘܢܿ ܘܓܿܙܡ ܠܕܪܐܓܝܼܢ ܕܝܢܼ ܒܕܠܐ ܡܗܿܝܡܢܝܼܢ ܒܗ ܐܡܿܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܓܝܪ ܕܐܢ ܫܪܝܪ ܢܐܼܬܐ܀ ܡܫܼܬܐܠܢܘܼܬܐ ܕܥܕܥ̈ܐܕܐ ܘܕܒܚܼ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܘܥܩ̈ܬܐ ܕܐܬܝ̈ܢ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܣܓܼܕܘ ܠܐܠܗܐ ܕܪܦܢ ܗ̄ ܠܩܪܘܿܢܘܿܣ. ܘܡܬܼܬܨܝܼܕܢܘܼܬܐ ܘܢܟܼܬܐ ܘܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܐܬܿܐ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܡܿܢܐ ܠܥܘܿܠ̈ܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܘܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܣܿܒܠܝܼܢ. ܘܡܛ݀ܠ ܚܫܗ܀ ܢܒܝܘܼܬܐ ܡܛ݀ܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܗܿܝܡܢܝܼܢ ܒܡܫܝܼܚܐ. ܡܼܢ ܨܗܝܘܿܢ ܢܢܗܼܡ ܐܪܝܐ ܗ̄ ܕܡܚܿܒܠ ܠܒܝܼܫ̈ܐ. ܢܘܼܪܐ ܗܿܝ ܕܡܫܼܬܕܪܐ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܗ̄ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܕܐܘܩܼܕܘ ܓܪ̈ܡܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܥܠ ܕܕܒܼܚ ܡܘܼܐܒ ܠܓܪ̈ܡܘ̄ ܕܡܠܟܐ ܕܐܕܘܼܡ. ܠܦܬܟܪܐ ܕܓܒܝܼܠ ܘܥܒܝܼܕ ܡܼܢ ܣܝܕܐ ܒܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܕܝܢ ܕܗܼܘܬ݀ ܥܠ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܗܿܢܐ ܚܝܬ݀ ܡܝܼ̈ܬܐ ܡܟܿܪܙ. ܘܡܥܿܠ ܠܝܼܗܘܼܕܐ ܘܠܝܼܣܪܐܝܠ ܥܡܗ ܡܛ݀ܠ ܕܣܓܼܕܘ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܐܫܿܕܪ ܢܘܼܪܐ ܗ̄ ܢܒܘܼܟܕܢܨܪ ܘܢܘܒܕ ܠܣܚܪ̈ܬܗܿ ܕܐܘܿܪܫܠܡ܀ ܥܠ ܕܙܒܼܢܘ ܗ̄ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܡܛ݀ܠ ܟܦܼܢܐ ܙܒܢܼܘ ܗܼܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ. ܘܬܘܼܒ ܐܝܟ ܕܝܿܗܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܢ̈ܝ ܨܘܿܪ ܛ̈ܠܝܐ ܒܐܓܪ ܙܢܝ̈ܬܐ ܘܚܡܪܐ ܗ݀ܟܢܐ ܡܙܒܿܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܒܪ̈ܝܐ ܠܡܣ̈ܟܼܢܐ ܕܒܝܢܬܗܘܿܢ ܟܕ ܡܫܿܠܚܝܼܢ ܗܼܘ ܡܣ̈ܐܢܝܗܘܿܢ ܡܢܼܗܘܿܢ. ܠܐ ܐܫܬܼܒܩܘ ܡܛ݀ܠ ܕܒܙܚܼܘ ܒܫܒܼ̈ܝܐ. ܘܐܡܼܪܘ ܕܡܼܢ ܠܒܼ̈ܘܿܢ ܡܬܼܢܒܝܢ ܡܛ݀ܠ ܣܢܝܼܩܘܼܬܐ܆ ܪܥܝܐ ܗ̄ ܡܪܢ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܕܐܥܕܝܼ ܡܼܢ ܦܘܼܡܗ ܕܐܪܝܐ ܗ̄ ܐܟܠܩܪܨܐ. ܬܪܬܝܢ ܟܪ̈ܥܝܼܢ ܘܛܪܦܐ ܕܐܕܢܐ ܗ̄ ܦܘܼܠܚܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܓܘܝܐ ܘܒܪܝܐ ܘܡܫܼܬܡ̄ܥܢܘܼ ܕܠܐܘܢܓܠܝܘܢܿ. ܗܿܠܝܢ ܐܥܕܝܼ ܡܫܝܼܚܐ ܟܕ ܐܬܒܼܣܪ ܡܼܢ ܦܘܼܡ ܐܟܿܠܩܪܨܐ. ܡܘܼܫ̈ܚܐ ܕܒ݀ܝܫܢ ܗ̄ ܢܫ̈ܐ ܡܦܢܩ̈ܬܐ. ܥܠܫܘܼܪܐ

ܕܐܕܐܡܐܣ ܗ̄ ܥܠ ܫܪܪܐ ܘܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܕܢܐܼܡܪ ܫܪܪܐ܀ ܬܘܼܒ ܐܕܡܐܣ ܕܒܡܨܥܬܐ ܐܬܬܼܣܝܼܡ ܡܫܝܼܚܐ ܗܿܘ ܘܐܘܢܓܠܝܘܿܢ ܕܝܼܠܗ. ܘܒܗܿܠܝܢ ܡܒܿܝܐܐ ܠܗܘܿܢ. ܡܿܠܟ ܕܝܢ ܐܡܘܿܨܝܐ ܠܥܡܘܿܣ ܕܢܐܼܙܠ ܠܒܝܬ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܕܡܝܿܩܪܝܼܢ ܠܢܒ̈ܝܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܐܡܿܪ ܟܕ ܡܡܿܝܩ ܘܡܬܼܢܒܐ ܥܠܘܗܝ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ. ܐܥܼܪܒ ܫܡܼܫܐ ܒܛܗܪܐ ܗ̄ ܒܙܩܝܼܦܘܼܬܗ ܕܝܫܘܿܥ ܥܠܘܗܝ ܫܠ̈ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܘܝܼܕܝܼܥܐ ܡܛ݀ܠ ܕܗܘܼ ܒܛܠ ܠܥܕܥ̈ܐܕܐ ܘܟܗܢܘܼܬܐ ܘܐܒܝܼ̈ܠܐ ܥܒܼܕ ܐܢܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܗܿܠܝܢ.. ܘܫܕܪ ܟܦܼܢܐ ܥܠ ܥܡ̈ܡܼܐ ܕܠܗܝܼܩܝܼܢ ܠܡܫܡܼܥ ܟ݀ܠܫܥ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ. ܗ݀ܘ ܕܐܝܟ ܢܒܝܘܼܬܐ ܟܕ ܡܼܢ ܗܪܟܐ ܠܗܿܪܟܐ ܪܗܛܝܼܢ. ܠܐ ܡܫܼ̣ܚܝܼܢ ܠܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܠܝܘܼܠܦܢܐ ܕܡܬܼܝܼܕܥ. ܕܠܡܼܐ ܐܬܩܼܪܝܼ ܫܝܼܦܘܼܪܐ ܒܡܕܝܼܢܬܐ܀ ܐܘܿ ܗܿܘܝܐ ܒܝܼܫܬܐ ܒܡܕܝܼܢܬܐ ܗ̄ ܒܝܼܫܬܐ ܩܿܪܐ ܠܫܒܼ̈ܝܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܐ ܘܝܪܩܢܐ ܘܚܘܼܡܐ ܗܿܠܝܢ ܐܝܟ ܕܠܟܘܼܡܢ ܗܘ̈ܝܢ. ܛܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܥܕ̈ܬܐ. ܚܠܝܘܼܬܐ ܗ̄ ܝܘܼܠܦܢܐ. ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ ܡܡܿܠܠ ܗ̄ ܒܝܕ ܢܒܝ̈ܐ. ܡܘܼܫ̈ܚܐ ܕܒܝܫܢ ܗ̄ ܬܘܪ̈ܬܐ ܡܦܛܡ̈ܬܐ ܩܿܪܐ ܠܢܫ̈ܝܗܘܿܢ. ܐܬܿܠ ܩܗܝܘܼܬ ܫܢ̈ܐ ܗ̄ ܥܠ ܕܐܟܠܼܬܘܿܢ ܛܒ̈ܬܐ ܘܠܝܿܗܘܿܒܐ ܠܐ ܫܒܼܚܬܘܿܢ. ܟܠܝܿܬ ܡܢܼܟܘܿܢ ܡܛܪܐ ܡܢܼܩܕܝܼܡ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܼܢ ܗ̄ ܚܨܕܐ ܫܘܼܠܡܗ ܗܼܘ ܕܥ݀ܠܡܐ. ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܐ ܠܙܒܼܢܐ ܕܒܿܬܪ ܙܩܝܼܦܐ ܩܿܪܐ ܕܠܐ ܢܚܼܬ ܡܛܪܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܘܡܠܦܢܘܼܬܐ ܥܠ ܟܢܘܼܫܬܐ. ܢܡܼܚܐ ܠܒܝܬܐ ܪܒܐ ܗ̄ ܠܫܝܘܿܠ. ܘܒܝܬܐ ܙܥܘܿܪܐ ܗ̄ ܚܛܝܼܬܐ ܡܫܼܬܠܛ ܚܠܫܐ ܥܠ ܥܫܝܼܢܐ ܗ̄ ܠܕܒܝܬ ܚܙܩܝܐ ܥܠ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܘܚܠܫܐ ܐܕܡ ܐܫܼܠܛܗ ܥܠ ܐܟܠܩܪܨܐ. ܒ̈ܬܐ ܕܦܣܝܼܠܬܐ ܕܒܢܝܬܘܿܢ ܠܐ ܬܬܼܒܘܿܢ ܒܗܘܿܢ ܗ̄ ܥܠ ܕܠܐ ܐܬܒܼܪܟܘ ܒܕܘܼܪ̈ܟܬܐ ܕܡܣܼ̈ܟܼܢܐ. ܡܿܢ ܕܡܣܼܬܟܠ ܒܙܒܼܢܐ ܗܿܘ ܢܫܼܬܘܿܩ ܠܗ ܗ̄ ܢܫܼܠܐ ܡܼܢ ܕܠܡܼܨܒ ܘܠܡܒܼܢܐ ܢܩܢܼܐ ܢܦܫܼܗ ܒܬܝܿܒܘܼܬܐ ܘܢܒܼܢܐ ܠܩܢܘܿܡܗ ܒܙܕܩ̈ܬܐ. ܘ݀ܝ ܠܕܪܐܓܝܼܢ ܝܘܡܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܪܘܓܙܐ ܘܫܒܼܝܐ. ܓܬ ܕܦܠܫܬ̈ܝܐ ܗܝ ܐܝܼܬܝܗܿ ܩܣܪܝܐ. ܐܝܟ ܕܘܝܼܕ ܚܫܝܼܒܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܡ̈ܐܢܝ ܗ̄ ܘܐܝܟ ܕܘܝܼܕ ܕܒܪܘܼܚܐ ܢ݀ܩܫ ܗܼܘܐ ܚܫܝܼܒܝܢ ܠܗܘܿܢ ܡ̈ܐܢܝ ܙܡܪܐ ܕܒܪܘܿܝܘܼܬܗܘܿܢ ܙܡܿܪܝܼܢ ܒܗܘܿܢ܀ ܫܿܬܝܢ ܚܡܪܐ ܡܨܠܠܐ ܗ̄ ܥܿܕܠ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܕܡܬܼܦܢܩܝܼܢ ܘܠܐ ܒܛܝܼܠ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܫܒܼܝܗ ܕܝܘܣܦ. ܬܘܼܒ ܗܿܢܘܢܿ ܕܫܿܬܝܢ ܚܡܪܐ ܡܨܿܠܠܐܼ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܿܕܪܟܝܢ ܠܚܝܠܐ ܕܦܘܼܫ̈ܩܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܠܐ ܒܛܝܼܠ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܬܒܪܗ ܕܥܡܐ. ܘܡܫܚ̈ܢܐ ܪ̈ܝܼܫܢܐ ܡܿܫܚܝܼܢ ܗ̄ ܣܘܼܟ̈ܠܐ ܪ̈ܘܼܚܢܐ ܝܿܕܥܝܼܢ ܘܥܠ ܕܡܿܠܦܝܼܢ ܘܠܐ ܥܿܒܕܝܼܢ ܡܫܿܠܡ ܠܗܘܿܢ ܠܫܒܼܝܐ܀ ܫܠܡ ܕܥܡܘܣ ܢܒܝܐ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/248
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 12 SOAH 00012 http://syriaca.org/manuscript/2296 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502623
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: November 1, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Amos - ܦܘܼܫܩܐ ܕܥܡܘܿܣ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ” based upon SOAH 00012, Digital Syriac Corpus, last modified November 1, 2017, https://syriaccorpus.org/248.
Bibliography:
Literal Commentary on Amos - ܦܘܼܫܩܐ ܕܥܡܘܿܣ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/248.

Show Citation Styles