Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Obadiah - ܦܘܼܫܩܐ ܕܢܒܝܘܼܬܗ ܕܥܘܼܒܕܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܒܿܬܪ ܚܕܐ ܡܛܟܣ̈ܢ ܗܿܟܢܐ ܐܦܿܠܐ ܬܪ̈ܥܣܪ ܘܫܪܟܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܟܿܠܚܕ ܐܝܟ ܙܒܼܢܗ ܐܬܛܟܼܣ ܡܼܢ ܥܬܝܼ̈ܩܐ ܟܕ ܓܝܪ ܟܿܠܗܘܿܢ ܢܒ̈ܝܐ ܐܬܢܼܒܝܼܘ ܥܠ ܫܒܼܝܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܕܡܼܢ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܐܦ ܠܗ݀ܘ ܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ ܕܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܐܕ̈ܘܼܡܼܝܐ ܒܢ̈ܝ ܥܝܼܣܘܼ ܝܬܝܼܪ ܡܒܐܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܥܡܐ ܘܡܿܥܕܪܝܢ ܗܼܘܘ ܠܒܥ̈ܠܕܒܒܝܗܘܿܢ ܘܥܠ ܗܿܕܐ ܐܝܟ ܕܠܠܘܼܒܒܗ ܕܥܡܐ ܡܙܝܼܥ ܐܠܗܐ ܠܥܘܼܒܕܝܐ ܕܢܬܢܼܒܐ ܥܠ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܡܕܪ̈ܟܢ ܠܐܕܘ̈ܡܝܐ ܒܝܕ ܒܒܠ̈ܝܐ ܘܒܿܬܪܟܢ ܡܐ ܕܦ݀ܢܝܢ ܥܡܐ ܘܐܬܬܼܩܢ ܗܝܟܠܐ ܗܿܝܕܝܢ ܡܬܼܦܪܥܝܼܢ ܡܼܢ ܥܡܐ ܐܝܟ ܕܙ݀ܕܩ. ܘܗܿܕܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ ܕܟܬܒܐ ܕܥܘܼܒܕܝܐ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܚܦܛܢܐ ܨܠܐ ܥܠ ܡܪܝ ܕܝܘܿܢܢܣܝܘܿܣ ܕܝܼܨܦ ܕܗܿܠܝܢ܀ ܨܚ̄ ܩܕܡܝܐ ܚܼܙܘܐ ܠܓܠܝܢܐ ܩܿܪܐ ܗܿܘ ܕܩܒܼܠ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܠܡܼܒܕܩܘܼ ܟܣܝ̈ܬܐ. ܛܒܼܐ ܫܡܼܥܢ ܗ̄ ܛܒܼܐ ܕܡܦܘܼܠܬܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܕܐܕ̈ܘܼܡܝܐ ܕܒܿܬܪ ܦܘܼܢܝܐ. ܫܡܿܥܬܗ ܡܼܢ ܠܗܐ ܐܝܟ ܢܒ̈ܝܐ ܚܒܪ̈ܝ. ܐܝܙܓ̈ܕܐ ܠܥܡ̈ܡܼܐ ܗ̄ ܛܒܼܐ ܕܗܿܐ ܫܕܪ ܐܠܗܐ ܐܝܙܓ̈ܕܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡ̈ܠܐܟܐ ܡܫܡܫ̈ܢܘܗܝ ܕܢܒܼܐܫܘܢܿ ܥܡ̈ܡܼܐ ܘܢܐܼܬܘܿܢ ܥܠ ܐܕܘܼ̈ܡܝܐ. ܩܘܼܡ ܘܢܩܘܼܡ ܗ̄ ܩܘܼܡܘ ܠܡ ܣܩܼܘ ܥܠ ܐܕܘܼܡ ܠܩܪܒܐ. ܗܿܐ ܙܥܘܿܪܝܐ ܝܗܒܿܬܟ ܗ̄ ܒܿܬܪܟܢ ܡܦܿܢܐ ܠܡܠܼܬܗ ܠܘܿܬܗܘܿܢ ܕܐܕܘ̈ܡܝܐ܆ ܫܝܼܛܐ ܠܡ ܘܙܥܘܿܪܐ. ܬܫܼܬܒܚ ܗ̄ ܓܢܒ̈ܐ ܠܡ ܐܠܐ ܐܬܼܘ ܥܠܝܟ ܐܘܿ ܒܙܘܿܙ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܕܒܠܠܝܐ ܒܛܘܼܫܝܐ ܡܥܕܝܼܢ ܠܡܼܚܠܨܘܼ. ܟܕ ܡܕܡ ܙܥܘܿܪ ܚܠܼܨܘ ܡܢܼܟ. ܡܚܼܕܐ ܡܿܫܢܝܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܟ ܠܟ ܕܝܢ ܠܐ ܡܦܩܝܼܢ ܒܫܼܒܝܐ. ܘܐܢ ܬܘܼܒ ܩܛܘܿ̈ܦܐ ܐܬܼܘ ܥܠܝܟ ܒܘܼܥܪܟ ܠܐ ܡܓܡܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܿܥܐ ܕܝܢ ܕܢܐܼܡܪ. ܕܗܿܠܝܢ ܕܝܼܠܟ ܗܿܫܐ ܠܐ ܕܡ̈ܝܢ ܠܗܿܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝܢ ܡܼܢ ܓܢ̈ܒܐ ܘܡܼܢ ܩܛܘܼ̈ܦܐ ܐܠܐ ܫܒܼܝܐ ܘܚܪܒܐ ܓܡܝܼܪܐ. ܐܝ̣ܿܢܐ ܐܬܒܼܨܝܼ ܥܣܘܼ ܗ̄ ܐܝ̣ܿܢܐ ܐܬܒܼܨܝܼ ܘܐܬܢܣܼ̈ܒܝ ܡܼܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܟ݀ܠܗܝܢ ܡܣܬܪ̈ܬܗ. ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܼܡܐ ܗ̄ ܕܚܼܩܘܼܟ ܠܡ ܫܒ̈ܝܐ ܠܒܪ ܡܼܢ ܬܚܘܼܡܐ ܕܐܪܥܟ ܘܫܕܪܘܼ ܠܪܘܼܚܩܐ ܣܿܓܝܼ ܒܝܕ ܫܒܼܝܐ. ܡܼܢ ܩܼܛܠܐ ܘܡܼܢ ܗ̄ ܡܚܿܘܐ ܠܥܠܼܬܐ ܕܡܛ݀ܠܬܗܿ ܐܒܿܕܝܼܢ. ܡܛܠ ܩܼܛܠܐ ܘܚܛܘܼܦܝܐ ܕܥܒܼܕܬ ܒܐܚܘܼܟ ܝܥܩܘܿܒ ܬܬܼܚܦܐ ܒܒܗܼܬܬܐ ܕܫܒܼܝܐ ܘܬܐܼܒܕ ܠܥܿܠܡܝܼܢ. ܠܐ ܬܚܼܕܐ ܗ̄ ܠܐ ܠܡ ܡܫܼܬܒܩ ܐܢܬ ܬܘܼܒ ܕܬܚܼ؛ܐ ܐܢܢܘܼܢ ܒܥܩ̈ܬܐ ܘܬܚܼܕܐ ܠܗܘܿܢ ܟܕ ܡܫܼܬܒܝܢ ܡܼܢ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ. ܘܬܘܪܒ ܦܘܼܡܟ ܟܕ ܡܡܿܠܠ ܐܢܬ ܡ̈ܠܼܐ ܕܡܘܕ̈ܥܢ ܥܠ ܚܕܘܼܬܟ ܕܒܥ̈ܩܼܬܗܘܿܢ. ܘܠܐ ܬܩܘܼܡ ܥܩ ܡܩܼܒܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܠܡ ܩܿܐܡ ܐܢܬ ܬܘܼܒ ܥܠ ܝܼܣܪ̈ܠܝܐ ܐܝܟ ܥܝܿܕܟ ܒܝܘܡܐ ܕܥܩ̈ܬܗܘܿܢ ܘܡܿܪܡܐܐܢܬ ܠܣܪܝܼܕܐ ܕܡܫܼܬܘܙܒ ܘܥܿܪܩ ܒܐܘܼܪܠܨܢܐ ܩܫܝܐ ܕܕܡܿܐ ܠܡܩܼܒܬܐ ܗ̄ ܠܡܝܣܘܼܪ̈ܐ ܐܘܟܝܼܬ ܓܒܢ ܐܪܡܢܐܝܼܬ ܠܡܐܼܡܪ. ܒܝܕ ܡܩܼܒܬܐ ܥܠ ܐܘܼܠܨܢܐ ܩܫܼܝܐ ܐܡܿܪ. ܒ݀ܥܐ ܓܝܪ ܠܡܐܼܡܪ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܐܡܿܪܬ ܡܼܢ

ܠܥܼܠ ܐܬܝ̈ܢ ܥܠܝܟ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܿܢܐ ܐܬܼܚܙܝܼܬ ܠܘܿܬ ܥܡܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܼܝܗܘܿܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܝ̣ܿܢܐ ܕܐܫܩܝܼܬܘܿܢ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܒܛܘܼܪܐ ܕܩܘܼܕܫܝ. ܘܐܫܬܝܼܬܘܿܢ ܐܢܬܘܿܢ ܛܒ̈ܬܗܘܿܢ. ܬܫܼܬܘܿܢ ܐܦ ܐܢܬܘܿܢܡܣܼܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܠܘܿܬܟܘܿܢ ܡܩܿܘܐ. ܒܙܼܢܐ ܐܚܪܢܐ: ܕܐܝ̣ܿܢܐ ܕܐܫܼܬܝܼܬܘܢ ܐܢܬܘܿܢ ܕܐܕܘܼ̈ܡܝܐ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܒܝܕ ܕܘܝܼܕ. ܘܗܿܫܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܣܢܐܼܬܐ ܕܗܼܘܬ݀ ܠܟܘܿܢ ܠܘܿܬ ܗܿܠܝܢ ܕܥ݀ܡܪܝܼܢ ܒܛܘܼܪܐ ܕܩܘܼܕܫܝ. ܗܿܫܐ ܢܫܼܬܘܿܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܕܐܫܼܬܘܬܦܘ ܠܟܘܿܢ ܒܬܪܥܝܼܬܐ ܗܿܕܐ. ܒ݀ܬܪ ܗܿܠܝܢ ܬܘܼܒ ܐܡܼܪ ܥܠ ܚܪܒܐ ܕܐܬܿܝܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܒܝܕ ܥܡܐ ܡܼܢ ܒ݀ܬܪ ܦܘܼܢܝܐ ܟܕ ܫܪܝܼ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܢܐܼܪܬܘܿܢ ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܿܒ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܝܼܪܬܘ ܐܢܘܿܢ ܥܕܡܐ ܠܫܘܼܠܡ ܢܒܝܘܼܬܐ. ܘܫܒܝܼܬܐ ܕܐܘܿܪܫܠܡ ܐ݀ܦܢ ܒܐܣܦܢܝܐ ܕܠܓܘ ܡܼܢ ܪܘܼܡܝܼ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܦܢܐ ܐܢܼܐ ܠܗܿ܀ ܫܠܼܡ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܥܘܼܒܕܝܐ ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܟܬܒܐ ܕܥܘܼܒܕܝܐ ܢܒܝܐ ܥܘܼܒܕܝܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܬܠܡܝܼܕܐ ܕܐܠܝܐ ܢܒܝܐ ܘܗܘܼ ܐܝܼܬܘܗܝ ܪܒܐ ܕܚܡܫܝܼܢ ܕܚܣܼ ܥܠܘܗܝ ܐܠܝܐ ܘܠܐ ܝܼܩܕ ܘܐܢܬܬܗ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܐܬܬ݀ ܠܘܿܬ ܐܠܝܼܫܥ ܕܒܢ̈ܝܗܿ ܡܬܼܕܒܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܛ݀ܠ ܚܼܘܒܬܐ ܘܣܥܼܪ ܠܘܿܬܗܿ ܐܬ݀ܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܚܘܒܼܬܐ ܣܠܩܼܬ݀ ܥܠ ܥܘܼܒܕܝܐ ܟܕ ܬܪܣܝܼ ܒܙܒܢ ܟܦܼܢܐ ܠܢܒܝ̈ܐ ܕܛܫܝܼ ܡܼܢ ܐܚܿܒ. ܘܒܝܘܡ̈ܝ ܐܫܝܥܐ ܕܗܘܼܫܥ ܘܥܡܘܿܣ ܘܝܘܿܐܝܠ ܐܬܼܢܒܝܼ. ܛܼܒܐ ܫܡܼܥܢܢ ܕܓܠܐ ܡܪܝܐ ܡܕܡ ܕܥܿܒܕ ܡܪܝܐ ܠܢܒ̈ܝܐ. ܐܝܙܓܕܐ ܠܥܡ̈ܡܼܐ ܐܫܬܼܠܚ ܗ̄ ܥܡܘܿܐܝܠ ܕܐܬܼܐ ܕܢܩܼܪܐ ܫܝܢܐ ܠܥܡ̈ܡܼܐ. ܗܿܐ ܙܥܘܿܪܐ ܝܗܒܿܬܟ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܡܩܿܦܚ ܠܪܡܘܼܬ ܕܐܕܘܼ̈ܡܝܐ. ܬܘܼܒ ܙܥܘܿܪܐ ܐܟܠܩܪܨܐ ܕܐܫܼܬܕܝܼ ܡܼܢ ܕܪܓܗ. ܘܐܢ ܐܬܬܼܝܼܡ ܒܐܐܪ ܘܒܝܢܬ݀ ܟܘܼ̈ܒܐ ܡܿܢ ܐܚܼܬܟ ܘ.ܐܫܠܼܡܟ ܒܐܝܼܕܐ ܕܒܥܿܠܕܒܒܐ. ܐܝܿܟܐܢ ܐܬܒܼܨܝܼ ܗ̄ ܕܫܠܩܼܠܘܼܗܝ ܒܫܒܼܝܐ ܘܠܟܿܠ ܕܐܝܼܬ ܠܗ. ܘܥܕܡܐܐ ܠܬܚܘܼܡܐ ܕܒܥܠ̈ܕܒܒܝܟ ܫܕܪܘܼܟ. ܘܩܨܿܘ̈ܡܝܟ ܕܐܟܿܠܝܢ ܗܼܘܘ ܠܚܡܟ ܠܐ ܐܬܡܼܨܝܼܘ ܕܢܫܘܙܒܘܼܢܟ ܘܠܐ ܩܨܼܡܘ ܫܪܪܐ ܘܐܒܼܕܘ ܚܟܝܼ̈ܡܝܟ ܒܡܚܘܼܬܐ ܕܡܢܼܫܝܠܝ ܘܒܗ݀ܘ ܙܢܼܐ ܕܐܫܼܬܝܬ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܐܝܿܟܢܐ ܕܕܨܬܼ ܘܐܗܠܼܬ ܒܒ̈ܢܝ ܝܼܣܪܐܝܠ ܟܕ ܫܿܬܐ ܗܼܘܝܬ ܘܥܠܼܬܐ ܗܼܘܝܬ ܘܥܠܼܬܐ ܕܚܓܐ ܥܒܼܕܬ݀ ܠܥܩܿܬܐ ܕܐܚܐ. ܗ̣ܿܐܢ ܢܫܼܬܘܿܢ ܘܢܚܼܕܘܢܼ ܥܠܝܟ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡ̈ܡܼܐ. ܬܗܼܘܐ ܡܫܘܙܒܘܼܬܐ ܗ̄ ܕܒܝܬ ܚܙܩܝܐ ܢܩܘܼܡ ܘܢܩܝܼܡ ܥܠܝܗܿ ܩܪܒܐ ܗ̄ ܡܠܿܒܒ ܕܢܩܦܘܟܝܗܝ ܕܢܩܼܪܒܘܿܢ ܥܠ ܐܕܘܼܡ ܡܬܝܼܠܝܬ݀ ܒܡܿܘܬܐ ܘܒܚܛܝܼܬܐ ܥܘܼܒܕܝܐ ܦ݀ܠܚ ܥܒܕܘܼܬܐ ܐܬܢܼܒܝܼ ܥܠ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܐܕܘܼ̈ܡܝܐ ܘܡܛ݀ܠ ܥܕܬܐ܀ ܫܠܼܡ ܕܥܘܼܒܕܝܐ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/249
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 12 SOAH 00012 http://syriaca.org/manuscript/2296 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502623
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: November 1, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Obadiah - ܦܘܼܫܩܐ ܕܢܒܝܘܼܬܗ ܕܥܘܼܒܕܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ” based upon SOAH 00012, Digital Syriac Corpus, last modified November 1, 2017, https://syriaccorpus.org/249.
Bibliography:
Literal Commentary on Obadiah - ܦܘܼܫܩܐ ܕܢܒܝܘܼܬܗ ܕܥܘܼܒܕܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/249.

Show Citation Styles