Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Jonah - ܦܘܼܫܩܐ ܕܝܘܢܢ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܐܬܦܼܩܕ ܠܡܫܼܢܝܘܼ ܠܘܿܬ ܥܡ̈ܡܼܐ ܓܒܐ ܕܢܥܼܪܘܿܩ ܘܠܐ ܕܢܫܼܬܪܐ ܣܝܿܓܐ ܗܿܢܐ. ܘܢܣܼܬܠܐ ܥܡܐ. ܝܼܕܥ ܓܝܪ ܕܠܘ ܠܡܼܘܒܕܘܼ ܠܢܝܼܢܘ̈ܝܐ ܒܿܥܐ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܠܡܼܦܢܝܘܼ ܐܢܘܿܢ ܠܘܿܬܗ܀ ܨ܆ ܩܕܡܝܐ ܩܘܼܡ ܙܠ ܠܢܝܼܢܘܐ ܗ̄ ܘܐܟܼܪܙ ܠܗܘܿܢ ܗܦܘܼ̣ܝܐ ܕܡܕܝܼܢܬܗܘܿܢ ܒܗ݀ܘ ܙܒܼܢܐ ܗܿܕܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܘܬ݀ ܡܕܝܼܢܬܐ ܪܒܼܬܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܘܕܡܫܪܬܚܐ ܒܐܢܫܘܼܬܐ ܘܢܬܝܼܩܐ ܒ݀ܬܪ ܥܘܠܐ ܘܫܪܝܼܚܘܼܬܐ ܘܕܘܼܒܪ̈ܐ ܫܟܝܼܪ̈ܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܣܠܼܩܬ݀ ܗ̄ ܕܗܿܢܐ ܟܿܠܗ ܣܓܝܬ݀ ܒܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ ܥܕܡܐ ܕܬܥܝܼܪܢܝ ܠܬܒܼܥܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܓܥܿܬܐ ܕܣܕܘܼܡ ܥܠܬ݀ ܩܕܡܝ. ܠܡܥܼܪܩ ܠܬܪܫܝܼܫ ܗ̄ ܐܠܘܼ ܓܝܪ ܐܪܓܫܼ ܕܐܒܿܕܝܼܢ ܢܝܼܢ̈ܘܝܐ ܟܿܠܢܐܝܼܬ ܠܐ ܥܿܪܩ ܗܼܘܐ. ܐܠܐ ܝܼܕܥ ܕܬܝܿܒܝܼܢ ܘܗܿܘܝܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܛܒܿܬܐ ܘܡܚܼܕܐ ܡܣܼܬܒܪ ܕܓܠܐܥܠ ܗܿܝ ܥܪܩܼ ܘܐ݀ܦܢ ܟܕ ܝܼܕܥ ܕܒܟܿܠܕܘܿܟ ܐܝܼܬ̄ܘ ܐܠܗܐ ܥܪܼܩ ܐܣܼܒܪ ܒܢܦܼܫܗ ܕܡܥܼܒܕܢܘܼܬܗ ܕܓ[]ܢܗ ܠܘ ܒܟܿܠܕܘܿܟ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐܠܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ. ܬܪܫܝܼܫ ܗ̄ ܛܪܣܘܿܣ ܕܩܝܼܠܝܼܩܝܐ. ܘܡܼܢ ܕܣܼܠܩ ܠܐܠܼܦܐ ܢܚܼܬ ܠܐܫܼܬܗܿ ܘܕܡܼ̣. ܐܪܡܝܼܘ ܦܼܨ̈ܐ ܗ̄. ܐܬܬܢܝܼܚ ܝܡܐ ܗ ܒܿܬܪ ܕܫܕܐܘܼܗܝ. ܕܒܼܚܘ ܕܒܚ̈ܐ ܗ̄ ܠܘ ܒܝܡܐ ܕܒܼܚܘ. ܐܠܐ ܐܫܼܬܘܕܝܼܘ ܕܠܐ ܡܟܝܼܠ ܦ݀ܠܚܝܼܢ ܬܘܼܒ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܐܠܐ ܕܒܚܼܘ ܠܐܠܗܐ ܡܪܐ ܕܝܡܐ ܘܕܝܒܼܫܐ. ܘܩܪܝܿܬ ܠܡܪܝܐ ܗܿܟܢ ܪܘܝܼܚܐ ܗܘܬ݀ ܟܪܣܗ ܕܩܝܼܛܘܧܣ ܐܝ̣ܿܢܐ ܕܢܩܘܼܡ ܒܗܿ ܘܢܨܼܠܐ܆ ܨ܆ ܕܒ̄ ܡܼܢ ܟܪܣܗܿ ܕܫܝܘܿܠ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܢܒܝܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܝܼܕܥ ܒܪܘܼܚܐ ܕܢܿܦܩ ܡܼܢ ܢܘܼܢܐ ܟܕ ܐܝܿܬܝ ܗܿܘܝܬ ܒܟܪܣܗ ܕܢܘܼܢܐ ܐܝܟ ܕܒܥܘܼܡܩܐ ܕܫܝܘܿܠ. ܩܪܝܿܬܟ ܘܥܢܼܝܬܢܝ. ܠܐܫܼܬܗܘܿܢ ܕܛܘܼܪ̈ܐ ܢܚܿܬܬ ܗ̄ ܐܬܿܚܦܝܿܬ ܒܝܢܬ݀ ܛܘܼܪ̈ܐ. ܘܐܬܿܝܢ ܛܘܼܪ̈ܐ ܕܒܓܘ ܝܡܐ. ܘܐܬܟܣܝܿܬ ܐܝܟ ܐܝܿܢܐ ܕܐܬܒܼܠܥ ܒܝܢܬ݀ ܛܘܼܪ̈ܐ ܘܐܬܿܝܢ ܛܘܼܪ̈ܐ ܘܩܝܿܡܝܼܢ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܪܝܼܫܗ. ܘܐܪܥܐ ܐܚܕܬ݀ ܗ̄ ܘܐܣܼܒܪܬ݀ ܕܠܥܿܠܡ ܡܬܼܬܚܕ ܐܢܼܐ ܒܗܿܠܝܢ ܟܕ ܢܚܬܿܬ ܠܥܘܼܡ̈ܩܐ ܬܚ̈ܬܝܐ ܕܐܪܥܐ ܕܡܼܢ ܥ݀ܠܡ ܘܠܐ ܐܬܥܡܼܪܬ݀ ܘܐܬܟܣܼܝܬ݀ ܠܥܼܠ ܡܢܼܝ ܘܐܝܟ ܕܠܓܘ ܡܼܢ ܬܪ̈ܥܐ ܘܣܘܼܟܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡܬܼܦܬܚܝܼܢ ܬܘܼܠ ܠܥܿܠܡ. ܡܣܿܒܪ ܗܿܘܝܬ ܕܠܥܿܠܡ ܚܒܝܼܫ ܐܢܼܐ. ܘܦܩܼܕ ܡܪܝܐ ܠܢܘܼܢܐ ܘܦܠܼܛܗ ܗ̄ ܒܕܘܼ̣ܬܐ ܕܒܠܥܼܗ ܒܗܿ ܓܣܼܝܗܝ ܡܼܢ ܕܪܝܼܫܝ܆ ܨܚ̄ ܕܓ̄܆ ܘܩܼܡ ܝܘܢܢ ܘܐܙܼܠ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܐܬܦܼܩܕ ܠܢܝܼܢ̈ܘܝܐ ܒܕܐܬܪܕܝܼ ܣܿܦܩܐܝܼܬ ܒܡܕܡ ܕܓܕܫܼܗ. ܡܕܝܼܢܬܐ ܗܘܬ݀ ܪܒܬܼܐ ܠܐܠܗܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܡܦܼܪܢܣܢܘܼܬܐ ܐܠܝܗܿܝܬܐ. ܠܪܒܘܼܬܐ ܐܬܬ݀ ܘܣܓܝ̄ܘܼ ܕܥܡܘܪ̈ܐ. ܡܪܕܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܗ̄ ܠܘ ܕܗ̣ܿܢܐ ܡܬܝܼܚܐ ܗܼܘܬ݀ ܡܕܝܼܢܬܐ ܐܠܐ ܥܠܗ݀ܝ ܕܐܢ ܐܢܫ ܒܿܥܐ ܗܼܘܐ ܕܢܬܼܟܪܟ ܒܟܿܠܗܿ ܘܢܟܼܪܙ ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܫܘܼܩ̈ܝܗܿ. ܠܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܡܫܒܚ ܗܼܘܐ ܕܠܟܿܠܗܿ ܢܬܼܟܪܟ ܒܟܿܠܗܿ ܘܢܟܼܪܙ ܒܟܿܠܗܿܘܢ ܫܘܼܩ̈ܝܗܿ. ܠܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܡܫܒܚ ܗܼܘܐ ܕܠܟܿܠܗܿ ܢܬܼܟܪܟ ܘܝܿܕܥ ܕܟܡܼܐ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܫܪܝܼ ܝܘܢܢ ܠܡܼܪܕܐ. ܢܝܼܢܘܐ ܡܬܼܗܦܟܐ ܗ̄ ܐܢ ܠܐ ܬܝܿܒܝܼܢ. ܘܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܗܿܕܐ ܐܟܼܪܙ ܐܬܩܼܒܠ ܘܫܪܝܼܘ ܡܚܼܕܐ ܒܬܝܿܒܘܼܬܐ. ܘܟܕ

ܚܙܼܐ ܝܘܢܢ ܕܒܝܘܡܐ ܕܚܼܪܩ ܠܐ ܐܒܕܬ݀ ܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܕܐܬܚܫܼܒ ܕܓܠܐ܆ ܨ܆ ܕܕ̄ ܘܫܐܼܠ ܡܿܘܬܐ ܠܢܦܼܫܗܗ̄ ܗܿܝ ܕܝܼܬܒ ܠܒܪ ܒܣܘܼܟܝܐ ܕܟܼܒܪ ܚܿܘܐ ܒܗܿ ܐܬ݀ܐ ܡܕܡ ܕܗܦܘܼ̣ܝܐ. ܨܚܬ݀ ܫܡܼܫܐ ܗ̄ ܦܩܼܕ ܐܠܗܐ ܠܙܠܝܼܩܐ ܕܟܕ ܠܐ ܡܒܕܪܐ ܚܡܝܼܡܘܼܬܗ ܥܠ ܪܝܼܫܗ ܕܝܘܢܢ ܢܚܘܼܬ ܘܢܪܬܼܚܝܼܘܗܝ ܗ̄ ܠܐ ܝܿܕܥܝܼܢ ܒܝܬ ܝܡܝܼܢܗܘܿܢ ܗ̄ ܫܒܼܪ̈ܐ ܕܥܕܟܝܼܠ ܠܐ ܦܿܪܫܝܼܢ ܛ݀ܒܬܐ ܡܼܢ ܒܝܼܫܬܐ ܘܕܿܟܝܢܼ ܡܼܢ ܥܘܠܐ ܘܚܛܝܼܬܐ. ܘܣܘܓܐܐ ܕܒܥܝܼܪܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܿܠܝܢ ܫܿܘܝܢܼ ܕܢܬܼܢܛܪܘܢܿ ܥܡ ܫܒܼܪ̈ܐ. ܡܛܾ݀ ܕܒܕܡܘܼܬܗܘܿܢ ܕܟܿܝܢܼ ܡܼܢ ܥܘܠܐ܀ ܫܠܼܡ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܝܘܢܢ. ܢܘܼܗܪܐ ܕܝܘܢܢ ܢܒܝܐ ܐܬܢܼܒܝܼ ܝܘܢܢ ܒܝܘܡ̈ܝ ܚܙܩܝܐ ܘܐܡܿܪ ܝܥܩܘܿܒ ܐܘܼܪܗܝܐ ܕܠܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܛܠܐ ܕܢܚܼܡ ܐܠܝܐ ܟܕ ܚܿܐܪ ܒܪܚܝܼܩܘܼܬܐ ܕܙܒܼܢܐ ܕܡܼܢ ܐܚܒ ܥܕܡܐ ܠܚܙܩܝܐ. ܥܪܘܿܩܝܐ ܕܬܪܫܝܼܫ ܗ̄ ܚܕܐ ܛܪܣܘܿܣ ܕܩܠܝܼܩܝܐ ܘܐܚܪܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܦܪܝܼܩܝܼ ܘܐܚܪܬܐ ܒܗܢܕܘܼ. ܘܬܠ̈ܬܝܗܝܢ ܡܥܿܗܕ ܩܘܼܪܝܼܠܠܘܿܣ ܒܦܘܼܫܩܐ ܕܐܫܝܥܐ. ܡܚܫܘܼܠܐ ܗ̄ ܒܿܒܥܐ ܕܢܘܼܢܐ. ܡܦܼܩܬܐ ܕܡܼܢ ܩܝܼܛܘܿܣ. ܬܝܿܒܘܼ̄ ܕܢܝܼܢ̈ܘܝܐ. ܫܘܼܘܙܒܐ. ܡܘܥܝܼܬܐ ܕܩܐܪܐ ܘܐܒܕܢܗ. ܥܪܩܼ ܓܝܪ ܠܬܪܫܝܼܫ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܗܢܝܼ ܗܼܘܐ ܠܗ ܕܢܟܼܪܙ ܠܥܡ̈ܡܼܐ. ܘܐܘܿܪܫܠܡ ܗܝܼ ܠܚܘܼܕ ܐܬܪܐ ܩܕܝܼܫܐ ܘܝܿܕܥ ܗܼܘܐ ܕܥܬܝܼܕܝܼܢ ܕܢܬܼܦܢܘܿܢ. ܘܡܛ݀ܠܗܿܕܐ ܓܙܼܡ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܐܠܗܐ ܘܣܢܝܐ ܗܼܘܬ ܥܠܘܝܗ ܕܢܼ̈ܘܐ ܢܒܝܐ ܕܓܠܐ ܘܥܼܪܩ. ܕܟܒܼܪ ܡܬܚܼܣܟ ܡܼܢ ܡܫܼܬܕܪܢܘܼܬܐ ܘܠܐ ܒܣܝܼܡ ܗܼܘܐ ܠܗ ܕܢܥܼܒܕ ܐܠܗܐ ܛܝܒܘܼܬܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܠܘܿܬ ܥܡ̈ܡܼܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܡܚܒ ܗܼܘܐ ܠܥܡܐ ܕܝܼܠܗ. ܘܝܡܐ ܐܬܕܠܼܚ ܗ̄ ܥܠ ܐܠܦܼܐ ܠܚܘܼܕ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܝܘܢܢ .ܘܥܠ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܫܿܝܢ ܗܼܘܐ ܘܡܛܿܠܗܿܕܐ ܐܬܬܼܙܝܼܥܘ ܠܘܿܬ ܦܼܨ̈ܐ. ܡܥܝܼܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ ܘܠܐ ܨ݀ܒܼܐ ܕܢܥܼܢܐ ܡܛ݀ܠ ܕܝܿܕܥ. ܗܿܢܐ ܕܗܘܼ ܐܝܼܬ̄ܘ ܥܠܼܬܐ. ܢܝܼܢܘܐ ܛܘܼܦܣܐ ܕܥܡ̈ܡܼܐ. ܠܐ ܨܒܼܐ ܝܘܢܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܐܫܼܬܕܪܘ ܢܒ̈ܝܐ ܠܘܿܬ ܥܡ̈ܡܼܐ ܘܠܝܬ ܥܝܿܕܐ ܘܗܿܫܐ ܡܛ݀ܠ ܡܘܿܢ. ܐܠܦܼܐ ܛܘܼܦܣܐ ܕܟܢܘܼܫܬܐ. ܝܡܐ ܕܜܠܡܐ. ܡܠ̈ܚܐ ܕܢܒ̈ܝܐ. ܝܘܢܢ ܕܡܪܢ܀ ܦܨ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܒܡܿܘܬܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܦܘܼܪܩܢܐ ܐܠܐ ܒܡܪܢ. ܫܘܼܐܠܐ ܕܡܠ̈ܚܐ ܐܝܟ ܫܘܼܐܠܐ ܕܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ. ܫܘܼܩܠܘܼܢܝ ܘܐܪܡܘܼܢܝ ܒܝܡܐ ܗ̄ ܕܒܨܒܝܢܿܗ ܡܝܼܬ ܝܫܘܿܥ. ܨܠܘܿܬܐ ܕܡܠ̈ܚܐ ܕܠܐ ܬܬܚܼܫܒܝ ܥܠܝܗܘܿ ܚܛܝܼܬܐ ܗ̄ ܐܪܙ ܢܒ̈ܝܐ ܕܟܕ ܡܬܼܢܒܝܢ ܗܼܘܘ ܥܠ ܝܫܘܿܥ ܡܨܿܠܝܢ ܗܼܘܘ ܕܠܐ ܢܬܚܼܫܒܘܢܿ ܡܨܥܪ̈ܢܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܬܼܢܒܝܢ ܡܿܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܬܼܬܢܝܼܚ ܝܡܐ ܗ̄ ܫܼܬܩ ܥܿܠܡܐ ܡܼܢ ܡܚܫ̈ܘܼܠܐ ܕܒܝܼܫܘܼܬܐ ܒܡܿܘܬܗ ܕܡܪܢ. ܢܘܼܢܐ ܐܪܙ ܡܿܘܬܐ. ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܐ ܐܝܟ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܐ ܕܒܩܼܒܪܐ ܡܪܢ. ܨܠܘܿܬܐ ܕܝܘܢܢ ܐܪܙ ܟܪܘܿܙܘܼܬܐ ܕܒܫܝܘܿܠ. ܦܘܼܠܛܐ ܕܡܼܢ ܢܘܼܢܐܐܪܙ ܩܝ̄ܡܼ ܡܐܙܼܠܬܐ ܕܒ݀ܬܪܟܢ ܐܪܙ ܡܐܙܠܬܐ ܕܫܠ̈ܝܼܚܐ ܕܒܿܬܪܟܢ ܠܘܿܬ ܥܡ̈ܡܼܐ. ܡܪܕܐ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܼܢ ܠܘܿܬ ܐܘܼܪܟܗܿ ܕܡܕܝܼܢܬܐ ܘܦܬܝܗܿ ܐܠܐ ܕܒܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܫܡܼܥܬ݀ ܟܪܘܿܙܘܼܬܐ. ܒܝܘܢܝܐ ܡܼܟܐ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܟܬܝܼܒ.

ܒܣܘܼܪܝܝܐ ܐܪܒܥܝܼܢ ܟܬܝܼܒ ܘܫܪ̈ܝܪܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܒ݀ܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܗܦܼ̣ܬ݀ ܡܼܢ ܒܝܼܫܬܐ ܠܛܒܿܬܐ ܘܫܪܝܬ݀ ܒܬܝܿܒ̄ܘܼ ܥܕܐ ܠܐܪܒܥܝܼܢ ܘܠܒܫܼܬ݀ ܣܩܐ ܘܩܛܼܡܐ ܘܒܫܘܼܡܠܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܐܬܪܥܝܼ ܡܪܝܐ ܠܗܿ ܡܛ݀ܠ ܕܒܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܼܢ ܕܐܣܒܼܪܘ ܕܐܒܿܕܝܢ ܒܗ []ܢ ܐܢܘܿܢ ܡܪܝܐ. ܘܢܦܼܩ ܝܘܢܢ ܘܝܼܬܒ ܥܠ ܬܪܥܐ ܐܬܬܼܥܝܼ ܒܕܠܐ ܗܢܝ ܗܼܘܐ ܠܗ ܕܢܬܕܓܠ ܘܠܐ []ܬܗܘܢ ܬܘܼܒ ܒܩܘܼܒܠܐ ܕܥܡ̈ܡܼܐ. ܘܡܟܣ ܠܗ ܒܫܪܘܿܐ ܕܩܐܪܐ. ܬܘܼܒ ܢܝܼܢܘܐ ܛܘܼܦܣܐ ܕܥܕܬܐ ܡܛܠܬܐ ܠܒܪ ܟܢܘܼܫܬܐ. ܫܪܘܿܪܐ ܐܪܙ ܥܡܐ ܕܚܿܕܝܢ ܗܼܘܘ ܒܢܒ̈ܝܐ. ܬܘܠܥܐ ܐܪܙ ܗܿܝ ܕܬܘܠܥܐ ܐܢܼܐ ܘܠܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܗܘܼ []ܛܡܼܗ ܘܐܘܒܼܫܗ. ܘܫܡܼܫܐ ܕܙܕܝܼܩ̄ܘܼ ܟܕ ܣܠܼܩ ܡܼܢ ܩܼܒܪܐ ܐܘܒܼܫ ܠܥܡܐ ܛܠܘܿܡܐ ܕܠܐ ܝܿܕܥܝܼܢ ܒܝܬ ܝܡܝܼܢܐ ܠܣܡܼܠܐ ܗ̄ ܟܕ ܚܿܛܝܢ ܗܼܘܘ ܠܐ ܝܿܕܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܚܛܝܼܬܐ ܣܿܥܪܝܼܢ ܒܕܠܝܬ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܢܡܘܿܣܐ ܘܡܛ݀ܠܗܿܕܐ ܐܫܼܬܚܠܦܘ ܡܢܼܫܝܠܝ ܡܛ݀ܠ ܗܿ܆ܐ ܠܐ ܦܐܝܐ ܗܘܬ݀ ܕܢܗܼܡܐ ܐܠܗܐ ܡܢܼܗܘܿܢ. ܗ݀ܝ ܕܐܣܼܒܪ ܝܘܢܢ ܕܐܬܕܓܼܠ ܕܠܐ ܐܬܗܼܦܟܬ݀ ܢܝܼܢܘܐ ܡܼܢ ܥܠܼܬ݀ ܫܒܪܘܼܬܗ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐܠܐ ܐܫܼܬܪܪܬ݀ ܡܠܼܬܗ ܒܗ݀ܝ ܕܐܬܗܦܼ̣ܬ݀ ܡܼܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܠܛܒ̈ܬܐ܆ ܫܠܼܡ ܕܝܘܢܢ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/250
Source:
Homs, Syria Syriac Orthodox Archdiocese of Homs MS 12 SOAH 00012 http://syriaca.org/manuscript/2296 https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/502623
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: November 1, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Dionysius bar Salibi, “Literal Commentary on Jonah - ܦܘܼܫܩܐ ܕܝܘܢܢ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ” based upon SOAH 00012, Digital Syriac Corpus, last modified November 1, 2017, https://syriaccorpus.org/250.
Bibliography:
Literal Commentary on Jonah - ܦܘܼܫܩܐ ܕܝܘܢܢ ܢܒܝܐ ܣܘܼܥܪܢܐܝܼܬ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/250.

Show Citation Styles